Sie sind auf Seite 1von 1

Treća skupina nastavaka / Dritte Endungsgruppe -am, -aš, -a, -amo, -ate, -aju

Singular Plural
1. Person 2. Person 3. Person 1. Person 2. Person 3. Person
-am (-m) -aš (-š) -a (-ø) -amo (-mo) -ate (-te) -aju (-ju)
Vor der infinitven Endung -ati und der Präsensendung -am, -aš, usw. kann jeder Konsonant stehen:

bacati bac-am bac-aš bac-a bac-amo bac-ate bac-aju


čekati
čitati
gledati
igrati (se)
imati
ku(h/v)ati
morati
nemati
padati
pitati
p(j)evati
plivati
pokrivati
probati
ručati
skidati
slikati
slušati
spavati
trebati
večerati
zatvarati
zidati
znati
Verben auf -irati
fotografirati fotografir-am fotografir-aš fotografir-a fotografir-amo fotografir-ate fotografir-aju
parkirati
planirati
svirati
telefonirati

! fotografisati (Serbisch: 1. Endungsgruppe - fotografišem,... fotografišu)

© Rončević