Sie sind auf Seite 1von 21

RP-QP – 17 -4- *RPQP17*

PART – A
Questions 1 – 10 : Fill in the blanks with the most grammatically correct and meaningful
option from those given :
1. He left his house—— a hurry.
A) on B) at C) in D) with
2. We cannot go——further.
A) very B) any C) more D) enough
3. It is—— today.
A) hottest B) hotter C) hot D) very hotter
4. One of my friends —— leaving for America tomorrow.
A) are B) is C) will D) may
5. They are —— of reading.
A) found B) fond C) liking D) enjoy
6. He —— to believe the story.
A) denied B) rejected C) refused D) regrets
7. India has broken all —— records in cricket.
A) establish B) previous C) gone D) greater
8. You must——hard work if you want to succeed.
A) put out B) put by C) put to D) put in
9. ‘To lend an ear’ means to——.
A) stop listening B) hear carefully C) comment strongly D) watch intently
10. The opposite of ‘frequently’ is——.
A) rarely B) never C) rapidly D) oftenly
11. Which of the following cities has topped the list of the first 20 cities to be developed as
Smart Cities ?
A) Pune B) Jaipur C) Surat D) Bhubaneswar
12. Most commonly used Bleaching Agent
A) Alcohol B) Carbon Monoxide
C) Sodium Chloride D) Chlorine
13. MUDRA yojana is associated with
A) Development and refinancing for micro units
B) Provide housing to all
C) Increase foreign investment
D) Develop new currency for group of nations
*RPQP17* -5- RP-QP – 17

14. In banking parlance “NPA” Stands for


A) Net Performing Assets B) Non Performing Assets
C) Non- Productive Assets D) None of the above
15. The biggest river island in the world, “Majuli” is located on the river
A) Ganga B) Godawari C) Brahmaputra D) Indus
16. The First National News Agency of India was
A) The Indian Review B) The Free Press of India
C) The Hindustan Review D) The Associated Press of India
17. ‘Subroto Cup’ is associated with
A) Chess B) Cricket C) Table Tennis D) Football
18. The Nagara Style of temple architecture is associated with
A) North India B) South India C) East India D) West India
19. The Indian National Congress was founded in the year
A) 1887 B) 1884 C) 1885 D) 1886
20. Where is Bandipur National Park situated ?
A) Rajasthan B) Andhra Pradesh C) Assam D) Karnataka
21. Which of the following is known as “Island of pearls” ?
A) Madagascar B) Baharain C) Australia D) Iceland
22. A tourist was facing North. He travelled 40 km and turned left and covered 20 km and
then he again turned left and covered 40 km. How far he is now from his starting point ?
A) 20 km B) 40 km C) 60 km D) 15 km
23. Arrange the words given below in a meaningful sequence.
1. Leaf 2. Fruit 3. Stem 4. Root 5. Flower
The correct sequence is :
A) 3, 4, 5, 1, 2 B) 4, 3, 1, 5, 2 C) 4, 1, 3, 5, 2 D) 4, 3, 1, 2, 5
24. Five girls are sitting on a bench to be photographed. Seema is to the left of Rani and to
the right of Bindu. Mary is to the right of Rani. Reeta is between Rani and Mary.
Who is second from the right ?
A) Mary B) Rani C) Reeta D) Bindu
25. Choose the correct number that will continue the pattern given below:
14, 28, 20, 40, 32, 64, ?
A) 56 B) 46 C) 58 D) 48
RP-QP – 17 -6- *RPQP17*

PART – B

26. TØÖ (T) : "¤¸PzPuõ' GßÓ Áhö©õȨ ö£¯›¼¸¢x BUP¨


£mh÷u "ö£¸[Pøu' &GßÝ® ö\õÀ
Põµn® ( Põ ) : "¤¸Pz', "Puõ' GßÓ Áhö\õØPÐUS •øÓ÷¯
Cøn¯õÚ uªÌaö\õØPÒ "ö£›¯', "Pøu' GߣÚ
A) TØÖ©mk® \› B) Põµn®©mk® \›
C) TØÖ\›, Põµn® uÁÖ D) TØÖ&Põµn® Cµsk® \›

27. TØÖ (T) : "CÁÒ E°ºuÁa]Ôx Põ©÷©õ ö£›x' &GßÓõÒ


÷uõÈ
Põµn® (Põ) : uø»Áß ÁøµÄ }mizuõß
A) TØÖ ©mk® \› B) TØÖ Põµn® Cµsk® \›
C) TØÖ\›, Põµn® uÁÖ D) Põµn® ©mk® \›

28. TØÖ (T) : "|h¢uõß', "|h¢uÚß' &CƸÂøÚÁiÁ[PÒ


•øÓ÷¯ \õ›ø¯ ö£Óõ©¾® ö£ØÖ® Á¢xÒÍÚ
Põµn® (Põ) : AøÁ•øÓ÷¯ "Bß', "Aß' ÂSv ö£ØÖÁ¢uÚ
A) TØÖ ©mk® \› B) TØÖ\›, Põµn® uÁÖ
C) TØÖ &Põµn® Cµsk® \› D) Põµn® ©mk® \›

29. TØÖ (T) : uªÌ C»UPnUPõµºPÒ BÓõ® ÷ÁØÖø©ø¯U


"SøÓ÷ÁØÖø©' GßÖ® AøÇUQßÓÚº
Põµn® (Põ) : AÆ÷ÁØÖø© ÂøÚ öPõÒÁx AßÖ. AÆ÷ÁØÖø©
Cµsk ö£¯ºPÎøh÷¯ EÒÍ EÓøÁa_mkÁx
BS®
A) TØÖ©mk® \› B) TØÖ, Põµn® Cµsk®\›
C) TØÖ uÁÖ Põµn® \› D) TØÖ, Põµn® Cµsk® uÁÖ

30. TØÖ (1) : "\PµUQÍ A, I, JÍ GÝ® ‰Ä°ºPÐhß


Tiö©õÈ •u¼À Á¸®' &GßQÓõº, öuõÀPõ¨¤¯º
TØÖ (2) : "¯PµUQÍ B GÝ® E°öµÊzxhß Ti ö©õÈ
•u¼À Á¸®' & Gߣº, öuõÀ Põ¨¤¯º
TØÖ (3) : TØÖ 1, 2 US ©õÓõP C»UQ¯a ö\õÀ»õm]PÒ \[P
C»UQ¯[PÎÀ Põn¨£kQßÓÚ
A) TØÖ 1 ©mk® \› B) TØÖ 1, 2 \›
C) TØÖ 1, 2, 3 \› D) TØÖ 1, 2, 3 uÁÖ
*RPQP17* -7- RP-QP – 17

31. TØÖ (T) : "SÁ»¯õÚ¢u®' Gߣx Kº Ao°»UPn ¡À


Põµn® (Põ) : Ax B]›¯Úõ¾® ö£õ¸ÎÚõ¾® ö£¯º ö£ØÓx
A) TØÖ & Põµn®Cµsk® \›
B) TØÖ, Põµn® Cµsk® uÁÖ
C) TØÖ ©mk® \›
D) Põµn® ©mk® \›

31. TØÖ (T) : £õÁø©¨¤ÛÀ ^ÁP]¢uõ©oUöPÚz uÛa ]Ó¨¦sk


Põµn® (Põ) : A¢¡À B]›¯¨£õÁõÀ C¯ØÓ¨£mh •uÀ ¡À
A) TØÖ – Põµn®Cµsk® \›
B) TØÖ \›, Põµn® uÁÖ
C) TØÖ – Põµn® Cµsk® uÁÖ
D) Põµn® \›, TØÖuÁÖ

33. TØÖ (T) : ¯õ¨£¸[P»UPõ›øP GßÓ £õ¨¦øÚÁuØPõÚ


C»UPn ¡À. ¯õ¨£¸[P» ¸zv GßÓ Â›¢u
¡¼ß _¸[Q¯ ÁiÁ® BS®
Põµn® (Põ) : Cx£õ¨¦øÚ÷ÁõºGÎvÀPØÖUöPõÒЮAø©¨¤ÛÀ
C¯ßÓ ¡À
A) Põµn® \›, TØÖuÁÖ B) TØÖ\›, Põµn® uÁÖ
C) TØÖ &Põµn® Cµsk® uÁÖ D) TØÖ, Põµn® Cµsk® \›

34. TØÖ (1) : ‘The Old Man and the sea’Gߣx ‘Ernest Hemingway’AÁºPÎß
£øh¨¦
TØÖ (2) : C¢¡ø»U "QÇÁÝ® Ph¾®' GßÓ ö£¯›À
G®. ]Á_¨µ©o¯ß ö©õÈ ö£¯ºzxÒÍõº
A) TØÖ 1©mk® \› B) TØÖ 1, 2 Cµsk® \›
C) TØÖ 1, 2 Cµsk® uÁÖ D) TØÖ 1 uÁÖ 2 \›
RP-QP – 17 -8- *RPQP17*

35. öuõÀ uªÇPz öuõÀ ö£õ¸Ò ]ßÚ[PÒ PshÔ¢xÒÍ RÌUPõq®


Ch[PÐÒ ÷ÁÖ£mhø©²® K›hzøua _mkP
A) RÇi B) Bva\|À¿º
C) ö£õ¸¢uÀ D) ©õ[SÍ®

36. "ö£¸ÁÈ' & GßÓ ö\õÀ»õm]


1) \[P C»UQ¯zvÀ Esk
2) PÀöÁmkUPξ® Esk
3) ÁoPºPÒ ÁoP¨ ö£õ¸mPøÍ, K›hzv¼¸¢x ©Ø÷Óõ›
hzvØS Gkzxaö\ÀÁuØS¨ ö£›x® £¯ß £mh ö£¸g
\õø»ø¯U SÔUS® ö\õÀ
4) ]»¨£vPõµzv¾® Esk
A) AøÚzx® \› B) 1, 2 ©mk® \›
C) 1, 3, 4 ©mk® \› D) 1©mk® \›

37. PÀöÁmhø©¨¤ß
"ö©´URºzv' ¨£Sv÷¯õk J¨¦÷|õUPzuUP ¦Ózvøn
A) C¯ßö©õÈÁõÌzx B) Aµ\ÁõøP
C) •µ\ÁõøP D) ö£õ¸|ÁõøP

38. "ìÁìvÿ ÿ©ß©Põ ©sh÷»_Áµß ÿõ훵õ¯¸US ö\À»õ


{ßÓ\Põ¨u® 1325 US........' – CUPÀöÁmkÁõ\PzvÀ EÒÍ \P
BskUS Cøn¯õÚ QÔzuÁ Bsk
A) 1403 B) 1400
C) 1350 D) 1500

39. AP¼øP\õ£® ö£ØÓ Pøu Ch® ö£ØÓ ¡ÀPÒ


1) AP|õÞÖ, £›£õhÀ 2) ¦Ó|õÞÖ, AP|õÞÖ
3) £›£õhÀ, v¸USÓÒ 4) P®£µõ©õ¯n®
A) 1, 2 ©mk® \› B) 1, 2, 3 ©mk® \›
C) 4 ©mk® \› D) AøÚzx® \›
*RPQP17* -9- RP-QP – 17

40. "•¸PÚx©Pß ¦zuPzøu ¡»Pzv¼¸¢x Gkzx,


uÚx øP¯õÀ |s£ºUS ÁS¨£øÓ°À öPõkzuõß' –
Czöuõh›À EÒÍ ÷ÁØÖø©²¸¦PÒ £°ßÖÒÍ Á›ø\ •øÓ
A) 2, 3, 4, 5, 6, 7 B) 7, 6, 5, 4, 3, 2
C) 6, 2, 5, 6, 3, 4, 7 D) 2, 5, 7, 6, 4, 3

41. £mi¯À 1I ¨£mi¯À 2 Ehß \›¯õP¨ ö£õ¸zvU RÌUSÔ¨¤mkÒÍ


SÔ±kPÎß Ai¨£øh°À \›¯õÚ Âøhø¯z ÷uºÄ ö\´P
£mi¯À 1 (öuõÀPõ¨¤¯º) £mi¯À 2 (£µu•ÛÁº)
(a) |øP 1) £¯õÚP®
(b) Aa\® 2) ¥£Ø\®
(c) ©¸møP 3) íõ쯮
(d) CÎÁµÀ 4) Aئu®
a b c d
A) (3) (1) (2) (4)
B) (4) (1) (2) (3)
C) (3) (1) (4) (2)
D) (4) (2) (3) (1)

42. "B\õµU÷PõøÁ' &Gߣx


1) £vöÚsRÌUPnUS ¡ÀPÐÒ JßÖ
2) AÓ¨ö£õ¸sø© \õº¢u ¡À
3) C¨ö£¯›À Cì»õª¯ }v¨ö£õß ö©õÈPÒ öPõsh ¡À
JßÖ® Esk
4) ]ØÔ»UQ¯¡À
A) 1 ©mk® \› B) 1, 2 ©mk® \›
C) 1, 2, 4 ©mk® \› D) 1, 2, 3 ©mk® \›
RP-QP – 17 -10- *RPQP17*

43. ÂÚõ &Âøh Aø©¨¤ÛÀ Aø©¢u Cì»õª¯a ]ØÔ»UQ¯¡À


A) ©\»õ B) Qìéõ
C) H\À D) £øh¨÷£õº

44. ø\Á ]zuõ¢uzvÀ •¨ö£õ¸mPÍõPU SÔ¨¤kÁÚ £v, £_, £õ\®


C® •¨ö£õ¸mPÐUS Cøn¯õÚ ö\õÀ •øÓ÷¯
A) E»P®, CøÓ, E°º B) E°º, E»P®, CøÓ
C) CøÓ, E°º, E»P® D) E°º, CøÓ, E»P®

45. £mi¯À 1 I¨ £mi¯À 2 Ehß \›¯õPU ö£õ¸zvU RÌUSÔ¨ ¤mkÒÍ


SÔ±kPÎß Ai¨£øh°À \›¯õÚ Âøhø¯z ÷uºÄ ö\´P
£mi¯À 1 £mi¯À 2
(a) ö£Ízu® 1) PhÄÒ v¸©õ»õÁõº
(b) AzøÁu® 2) PhÄЮ Bß©õÄ® ÷ÁÖ÷ÁÖ
(c) Â]mhõzxøÁu® 3) xߣ® u¸® E»P¨ £ØÔøÚ
AÖ¨£x
(d) xøÁu® 4) E»P®, ¤µ©® Cµsk® AØÓ
J¸ø© {ø»
a b c d
A) (2) (3) (4) (1)
B) (3) (4) (2) (1)
C) (3) (4) (1) (2)
D) (4) (3) (1) (2)

46. ö£õ¸zu©õÚ Cønø¯U PshÔP


PÂbº \õº¢u ö©õÈ
(A) ÁÒÍz÷uõÒ uªÌ
(B) Põs÷hPº öu¾[S
(C) PÀ¦ºQ PßÚh®
(D) Sºáõh A¨£õµõÄ ©ø»¯õÍ®
*RPQP17* -11- RP-QP – 17

47. C»UQ¯¨ £õh»iPøÍz vøn¨ ö£¯÷µõk ö£õ¸zv,


RÌUöPõkUP¨£mkÒÍ SÔ±kPÒ ‰»® \›¯õÚ Âøhø¯z
÷uº¢öukUP
£mi¯À 1 £mi¯À 2
(a) Põºö\´uß÷Ó, PÂß
ö£ÖPõÚ® 1) SÔg]
(b) "Põ¢uÒ A®ö£õx®¤À,
£PÀ }Á›Ý® ¦nºSøÁ' 2) ©¸u®
(c) "÷Põk¯º vo ©nØÖg_®
xøÓÁ !' 3) •Àø»
(d) "©øÚ÷¯õÒ ÷uØÖ® ©QÌ
|ß' 4) ö|´uÀ
a b c d
A) (3) (2) (1) (4)
B) (1) (3) (2) (4)
C) (3) (1) (2) (4)
D) (3) (1) (4) (2)
48. C¢v¯ ©õÛh¯¼ß u¢øu
A) \µz\¢vµµõ´ B) Sº÷¯
C) ©áü®uõº D) £UuÁz\»£õµv

49. "B´Â¯À Bzva`i' GÊv¯Áº


A) S.öÁ. £õ» _¨¤µ©o¯ß B) uªÇsnÀ
C) •zx\s•P® D) _. ÷Á[Phµõ©ß

50. ö£õ¸zxP.
¦vÚ® PøuUPÍ®
(a) ö|kg\õø» ÂÍUSPÒ 1) •øÚÁº £mh B´ÁõͺPÒ
(b) E°º {»® 2) ÂgbõÛPÎß B´ÄUTh®
(c) ö\¢ö|À 3) C¯ØøP ÷ÁÍõsø©
(d) £¸UøP 4) RÇöÁs©o\®£Á®
a b c d
A) (3) (2) (1) (4)
B) (2) (3) (1) (4)
C) (3) (2) (4) (1)
D) (2) (3) (4) (1)
RP-QP – 17 -12- *RPQP17*

51. \›¯ØÓ TØøÓa _mkP


"©zu»õ\®' & Gߣx
A) ÿ ©÷P¢vµÁº©ß GßÝ® Aµ\ÚõÀ Áh ö©õÈ°À C¯ØÓ¨
£mh ¡¼ß uªÌö©õÈ ö£¯º¨¦
B) Põg]¦µzvÀ C¸¢u Põ£õ¼P®, £õ_£u®, ö£Ízu®,øáÚ®
GßÝ® ©u[Pøͨ £ØÔ¯ ö\´vø¯ |øPa_øÁ²hß
ÂÍUS® ¡À
C) L.D. Burnett GߣÁµõÀ B[Q»zvÀ ö©õÈ ö£¯ºUP¨£mkÒÍx
D) ]ÖPøu¡À

52. B[Q»a ]Ó¨¦ ÁÇUSz öuõh¸US Cøn¯õÚ uªÌ ö©õÈ


ö£¯º¨¤øÚa _mkP
‘We escaped by the skin of our teeth’-
A) |õ[PÒ ©°›øÇ°À E°º u¨¤÷Úõ®
B) |õ[PÒ £À¼øh öÁΰÀ E°º u¨¤÷Úõ®
C) |õ[PÒ ÷uõ¼øh öÁΰÀ E°ºu¨¤÷Úõ®
D) |õ[PÒ ¤øÇz÷uõ®

53. ö£õ¸zxP :
¡ÀPÒ vÓÚõ´ÁõͺPÒ
(a) ]»¨£vPõµ ©ÖÁõ]¨¦ 1) ÷£µõ. Põ]µõ\ß
(b) ]»¨£vPõµz vÓÚõ´Ä
PÎß Áµ»õÖ 2) £. \µÁnß
(c) ]»¨£vPõµ B´Áh[PÀ 3) v._. |hµõ\ß
(d) ]»¨£vPõµ¨£v¨¦®
Eøµ²® 4) P. £g\õ[P®
a b c d
A) (3) (1) (4) (2)
B) (4) (3) (2) (1)
C) (3) (4) (1) (2)
D) (1) (3) (2) (4)
*RPQP17* -13- RP-QP – 17

54. £» ö£õ¸Ò J¸ ö\õÀ»õ´ Aø©²® ö\õÀø»U SÔ¨¤kP


A) PõÀ B) Siø\
C) ©µ® D) ©Ûuß

55. ö£õ¸zu©õÚ Cønø¯z ÷uºP.


{»¨£Sv ©ßÚß
(a) öPõÀ¼ 1) £õ›
(b) Svøµ©ø» 2) K›
(c) £Ó®¦ 3) GÈÛ
(d) ö£õvÛ©ø» 4) ÷£Pß

56. "•¢øu°¸¢x |m÷hõº öPõk¨¤ß, |g_® Es£º |Û|õP›Pº' –


C¨£õh»i Ch® ö£ØÖÒÍ ¡À
A) |ØÔøn B) v¸USÓÒ
C) |õ»i¯õº D) ©o÷©Pø»

57. "AÁøÚ¨ £õº¨£x Gߣx SvøµU öPõ®ø£¨ £õº¨£uØSa \©®'&


C¢u |õmhõº ÁÇUSz öuõh›À ö£õv¢xÒÍ Ao|¯®
A) Ág\¨¦PÌa] Ao
B) E¸ÁP Ao
C) ö\õØö£õ¸m¤ßÁ¸{ø» Ao
D) CÀö£õ¸Ò EÁø©¯o

58. "_[P® uºzu ÷\õÇß, "v¸}ØÖa÷\õÇß &GßÓ ¦PÌ ö©õÈUS›¯


÷\õÇ ©ßÚß
A) Â\¯õ»¯a ÷\õÇß
B) •uÀ S÷»õzx[P ÷\õÇß
C) •uÀ Cµõ÷\¢vµ ÷\õÇß
D) •uÀ Cµõ\µõ\÷\õÇß

59. "÷©õøÚ' Aø©¢u öuõhøµz ÷uº¢öukUP


A) £õi AøÇz÷uß ; EßøÚz÷uk® ....
B) _k® {»Ä ; _hõu `›¯ß ....
C) _mk® ; ÂÈa_h÷µ ....
D) £õk® ÁõÚ® &uÁÊ® ÷©P®
RP-QP – 17 -14- *RPQP17*

60. E°öµÊzxPÎß Á›ø\°À 2, 7, 8, 11 Ch[PÎÀ {Ø£øÁ


A) _möhÊzxUPÒ
B) ö©õȕuÀ ÂÚõ öÁÊzxUPÒ
C) ö©õȱØÖ {ø»ÂÚõ öÁÊzxUPÒ
D) ö©õÈ •uÛø» & DØÖ {ø»ÂÚõöÁÊzxUPÒ

61. "Aߦøhø© AvPõµzøu


B]›¯º PؤUQÓõº
øP°À ¤µ®¦hß' &CUPÂøu°À £°ßÖÒÍ |¯®
A) ÷©õøÚ|¯® B) Cø¯¦ |¯®
C) •µs |¯® D) A¢uõv|¯®

62. "Q¸æPß' &Gߣx


1) AÔ¯À uªÌ CuÌ
2) EÇÁºPÐUPõÚ AÔ¯À v[PÒ CuÌ
3) C÷u ö£¯›À ©ØöÓõ¸ AÔ¯À CuÊ® C¸¢ux
4) ©øÚ¯i\õìvµ® TÖ® CuÌ
A) 1, 2 ©mk® \› B) 1, 2, 4 ©mk® \›
C) 1, 2, 3 ©mk® \› D) AøÚzx® \›

63. AiU÷Põimh ö\õØPÎÀ Sʼ¸¢x ÷ÁÖ£kÁøuU SÔ¨¤kP


A) ÁõÌP uªÌ
B) ¤Óº ]›UP ÁõÇõ÷u
C) ¤Óº ©vUP ÁõÌ¢uõß
D) |õ´ xµzu Ki÷Úß

64. TØÖ : "Du¼ø\£h ÁõÌuÀ AxÁÀ»


yv¯ªÀø» E°ºUS'
Põµn® : CÚUSÊa\‰P® •ß øÁzu Du¾® £Qºu¾® {»Ä
øhø©a \‰PzvÀ AÔÄÖzu¨ ö£ÖÁuõP©õÔÂmhÚ
A) TØÖ\›, Põµn® uÁÖ
B) TØÖ, Põµn® Cµsk® \›
C) TØÖ&Põµn® Cµsk® uÁÖ
D) Põµn® \›, TØÖ uÁÖ
*RPQP17* -15- RP-QP – 17

65. ]»®¤À
"•Ø£PÀ ö\´uõß ¤Óß ÷Pk uß ÷Pk ¤Ø£PÀ PõsS× E®
ö£ØÔ¯ Põs'& GßÓ £õh»i°ÛÀ ÁÒÐÁ›ß ö\õÀ¾® Ai²®
A¨£i÷¯ Gkzuõͨ£kÁx & ¤ß |ÃÚzxÁ vÓÚõ´ÄU TÖPÐÒ
A) ÷|º ÷PõiÀ»õ GÊzx •øÓ (Non- Linear writing)
B) Cøh¨£ÝÁÀ ußø© (Inter texuality)
C) ¤µv°ß Põ»zøuU Pø»zx¨ ÷£õkuÀ
D) ªøP¯uõºzu £õo (Magical realism)

66. "CÛ¯ÄÍÁõP ÂßÚõu TÓÀ


PÛ°¸¨£UPõ´ PÁº¢uØÖ ! & CUSÓm£õÂÀ EÁø©¯o°ß
TÖPÒ £°ßÖ Á¢xÒÍ Aø©¨¦ •øÓ
A) EÁ©Ä¸¦ &EÁø© &EÁ÷©¯®
B) EÁ÷©¯® &EÁ©Ä¸¦ & EÁø©
C) EÁ÷©¯® &EÁø© &EÁ©Ä¸¦
D) EÁø© &EÁ÷©¯® &EÁ©Ä¸¦

67. £õµv¯õº £õhÀPÎÀ Põn¨£k® ]ØÔ»UQ¯ ÁøPPÒ


A) ©õø», APÁÀ
B) Âsn¨£®, S®ª
C) £µo, E»õ
D) A & B Cµsk®

68. \›¯õÚ Cønø¯¨ ö£õ¸zxP


ö©õÈ C»UPn ¡À
(a) \©ìQ¸u® 1) Pa\õ¯Ú®
(b) £õ¼ 2) £õ»Â¯õPµn®
(c) ©ø»¯õÍ® 3) Põu¢vµ®
(d) öu¾[S 4) ½»õv»P®
a b c d
A) (3) (1) (4) (2)
B) (1) (3) (2) (4)
C) (2) (4) (1) (3)
D) (1) (4) (3) (2)
RP-QP – 17 -16- *RPQP17*

69. R÷Ç EÒÍ ÁõUQ¯zvÀ ö\´x Ga\® •øÓø© ÂøÚ¯øh¯õP


Á¸® ÁõUQ¯zøua _mkP
A) AÁº Piuzøu¨ £izxa ]›zuõº
B) |õß |h¢x Á¢÷uß
C) ö\À £õmøh¨ £õi •izuõÒ
D) ©µU QøÍ Ji¢x ÂÊ¢ux

70. uªÌ|õmk¨ ¦Ó¨£õhÀPøÍ Bµõ´¢x öÁÎÁ¢u •uÀ ¡À


A) •. A¸nõ\»® AÁºPÎß "PõØÔÀ Á¢u PÂøu'
B) |õ. ÁõÚ©õ©ø»°ß, "uªÇº |õmk¨ £õhÀPÒ
C) AßÚPõ•Âß, "HmiÀ GÊuõ uP ÂøuPÒ'
D) A.•. £µ©]ÁõÚ¢uzvß, "Áõ´ö©õÈ C»UQ¯®'

71. Po¯ß Tzx


1) Cx\õv°Úº Bk® Tzx
2) ö|Àø» ©õÁmh¨ £SvPÎÀ Bk® Pø»
3) ÷PõÂÀ ÂÇõUPÎÀ Bk® Pø»
4) uªÌa ]ØÔ»UQ¯[PÎÀ CÆÁõmhzøu¨ £ØÔ¯ SÔ¨¦PÒ
QøhUQßÓÚ
A) 1, 2 \› B) 1, 3 \›
C) 1, 2, 3 \› D) 1, 2, 3, 4 AøÚzx® \›

72. ]ؤ £õ»_¨¤µ©o¯® & CÁº


1) ©µ¦U PÂbº, ÁõÚ® £õiPÂbº
2) ÷£µõ]›¯º, vÓÚõ´Áõͺ
3) £øh¨£õUPzvØPõPÄ® ö©õÈ ö£¯º¨¤ØPõPÄ® \õQz¯
APõöuª ¸x ö£ØÓÁº
4) "Bzva`i' C¯ØÔ¯Áº
A) 1, 2 \› B) 1, 2, 3 \›
C) 1, 3, 4 \› D) 1, 2, 3, 4 AøÚzx® \›
*RPQP17* -17- RP-QP – 17

73. £mi¯À I I £mi¯À II Ehß ö£õ¸zv, RÌU öPõkUP¨£mkÒÍ


SÔ±kPÒ ‰»® \›¯õÚ Âøhø¯z ÷uº¢öukUP
£mi¯À I £mi¯À II
(a) ÇPµ® > ¯Pµ©õuÀ 1) ö\ßøÚz uªÌ
(b) ÇPµ® > \Pµ©õuÀ 2) Áh BØPõmkz uªÌ
(c) ÇPµ® > ÍPµ©õuÀ 3) öuß ©õÁmh[PÒ, C»[øP
(d) ÇPµ® > åPµ©õuÀ 4) öußÚõØ Põmkz uªÌ
a b c d
A) (1) (3) (2) (4)
B) (3) (1) (2) (4)
C) (3) (1) (4) (2)
D) (3) (2) (1) (4)

74. •u»õ©Áº : µõzv› öPõ_ÄÚõ÷» y[P÷Á •i¯÷» ?


Cµshõ©Áº : öPõ_ÄÚõ÷» y[P÷Á •i¯÷»ßÚõ }[P Hß
PÁø»¨£hÕ[P ?
C¢uU Pi°À µõzv› öPõ_ÄÚõ÷» y[P •i¯÷» GßÖ •u»õ©Áº
÷£]¯ ÁõUQ¯zvÀ Cµshõ©Áº G¢u¨ ö£¯ºa ö\õÀø»
GÊÁõ¯õPU öPõsk Âøh TÖQÓõº ?
A) •u»õ©ÁøµU SÔUS® ußø©¨ ö£¯øµ
B) öPõ_øÁ
C) µõzv›ø¯
D) Cµshõ©Áøµ

75. ö£õ¸¢uõu JßøÓa _mkP.


usi¯»[Põµ®
A) A»[Põµ C»UPn ¡À
B) Põ¨¤¯zvß ö£õx »UPn•® TÖ® ¡À
C) PõƯuº\® & GßÓ Áh ¡¼ß uÊÁÀ ¡À
D) ush£õo _ÁõªPÒ GÊv¯x
RP-QP – 17 -18- *RPQP17*

76. "AUÛ¨¤µ÷Á\®' ]ÖPøu°ß }m]¯õP Aø©¢u öá¯Põ¢uÛß


|õÁÀ
A) J¸ ©Ûuß J¸ Ãk J¸ E»P®
B) ]» ÷|µ[PÎÀ ]»©ÛuºPÒ
C) P[øP G[÷P ÷£õQÓõÒ
D) ¯õ¸UPõP AÊuõß

77. \[P C»UQ¯zvß ©õÝhU PõuÀ ©µ¦ £Uv C»UQ¯zvÀ


CøÓUPõu»õP ©õØÓ® ö£ÖQÓx & CU TØÖUSa \õßÓõP Aø©²®
£õh»i ?
A) "Põu»õQU ]¢x Pspº ©ÀQ ....'
B) "©¢vµ©õÁx }ÖÁõÚÁº ÷©»x}Ö....'
C) "¤zuõ ¤øÓ `i....'
D) "•ßÚ® AÁÝøh¯ |õ©® ÷PmhõÒ....'

78. RÌUPsh TØÖUPøÍ Bµõ´P


B]›¯¨£õÂß ö£õx »UPn® &
1) Dµø\a^ºPøÍ÷¯ ªSv¯õP¨ ö£ØÖ |õØ^µi°À Á¸®
2) xÒÍ÷»õø\ ö£ØÖÁ¸®
3) ÷|öµõßÓõ]›¯zuøÍ {øµ ö¯õßÓõ]›¯z uøÍ Cµsk® uÊÂ
Á¸®
4) DØÓi°ß CÖva^º H, K, D, B´, Gß, I BQ¯ÁØÖÒ JßøÓU
öPõsk •i²®
CÁØÖÒ
A) 1, 3 ©mk® \› B) 1, 2 ©mk® \›
C) 1, 3, 4 ©mk® \› D) AøÚzx® \›

79. "Aøh]øڕuÀ' •øÓ ‰ßÖ® ©¯UQ Á¢u ö\õØöÓõhøµz ÷uºP


A) ö\[PõÀ |õøµ B) ^zuø»a\õzuß
C) P¸[PõÀSvøµ D) ö\Âö\g÷\ÁÀ

80. RÌUPõq® C»UQ¯z öuõhºPÎÀ \›¯õÚx


A) ö\ÀÁzx¨ £¯÷Ú x´zuÀ
B) AÓö|Ô •uØ÷Ó Aµ]ß öPõØÓ®
C) ÁõÌuÀ ÷Ási ö©´ T÷Óß ö£õ´ TÖÁÀ
D) AÀ»x ö\´uÀ BØÕµõ°Ý® |À»x ö\´uÀ K®¦ªß
*RPQP17* -19- RP-QP – 17

81. £zx¨£õmk GßÓ ÁÇU PõØøÓ •uß •u¼À SÔ¨¤k® ¡À


A) CøÓ¯Úõº PͯÀ Eøµ
B) ¦Ó¨ö£õ¸Ò öÁs£õ©õø»
C) |ßÞÀ ©°ø» |õuº Eøµ
D) õ ÷\õȯ® ö£¸¢÷uÁÚõº Eøµ

82. (Áõ&1) GÀ»õ¸® Á¢uÚº ;


(Áõ&2) GÀ»õ¸® Á¢v»º
CzöuõhºPÎÀ Á¢xÒÍ "E®' GßÓ Cøha ö\õÀ¼ß ö£õ¸Ò
A) (Áõ&1) •ØÖ ; (Áõ&2) Ga\® B) (Áõ&1) Ga\® ; (Áõ&2) •ØÖ
C) (Áõ&1) & (Áõ& 2) Ga\® D) (Áõ&1) & (Áõ&2) •ØÖ

83. £õµvuõ\ÚõÀ E¸ÁõUP¨£mh "©ßÛ' &GßÝ® ö\õÀ


TØÖ (T) : ©ßÚß GßÓ ö£¯›¼¸¢x BUP¨£mh ö\õÀ
Põµn® (Põ) : "Põu»ß' GßÓ Bs£õÀ ö\õÀ¼ØS Cøn¯õP
"Põu¼' GßÓ ö£s£õØö\õÀ BUP¨£mhx ÷£õ»
Aø©zxU öPõsh ö\õÀ
A) TØÖ©mk® \› B) Põµn® ©mk® \›
C) TØÖ \›, Põµn® uÁÖ D) TØÖ &Põµn® Cµsk® \›

84. "uspº ÷Pm÷hß, Aªºu®u¢uøÚ


©»ºPÒ ÷Pm÷hß ÁÚ÷©u¢uøÚ &GßÓ £õh»i°À EÒÍ "u¢uøÚ'
Gߣx
1) Cø¯¦zöuõøh
2) "I' •ßÛø» ÂSv Ch® ö£ØÖÒÍ ö\õÀ
3) Cµshõ® ÷ÁØÖø©²¸¦ öPõsh ö\õÀ
4) E»P ÁÇUQÛÀ A›uõÚ ÁÇUS
A) 1, 2 ©mk® \› B) 1, 3 ©mk® \›
C) 1, 2, 4 ©mk® \› D) AøÚzx® \›

85. v¸©ø» |õ¯UP ©ßÚ›ß ÷Ásk ÷PõÎß £i£õh¨£mh }v ¡À


A) |ßöÚÔ B) }v ö|Ô ÂÍUP®
C) ¤µ¦¼[P½ø» D) ‰xøµ

86. "uªÌ C»UQ¯zxÒ÷Í ªP¨ö£›¯ B]›¯Â¸zu® £õi¯Áº


A) uõ²©õÚÁº B) S©µS¸£µº
C) Cµõ©¼[P AiPÒ D) ]Á¨¤µPõ\º
RP-QP – 17 -20- *RPQP17*

87. |õ©UPÀ öÁ. Cµõ©¼[P® ¤ÒøÍ &CÁº


1) "Pzv°ßÔ CµzuªßÔ ²zu ö©õßÖ Á¸Sx' GßÓ £õhø»
GÊv¯Áº
2) Põ¢v¯PÂbº
3) |õÁ»õ]›¯º
4) Eøµ¯õ]›¯º
A) AøÚzx® \› B) 1, 2, 3 ©mk© \›
C) 1, 3, 4 ©mk® \› D) 1, 2 ©mk® \›

88. AÁº F›À ö£›¯uø»& Gߣuß \›¯õÚ ö©õÈ ö£¯º¨¦


(A) He has a big head in the village (B) He is a big head in the village
(C) He is an important person (D) There is a big head in his village

89. "¯õ®' Gߣx ÷ÁØÖø©²¸¦ HØS® ÷£õx "G®' GßÖ©õÖ®. Cx


(A) ö£õ¸ÍõÀ Pmksh©õØÓ®
(B) ¯õ¨¤ÚõÀ Pmksh ©õØÓ®
(C) J¼¯ÚõÀ Pmksh ©õØÓ®
(D) C»UPnzuõÀ Pmksh ©õØÓ®

90. GÊ£¸Á ©Pκ Á¸nøÚ ªSv²® Ch® ö£Ö® C»UQ¯ ÁøP


A) £µo B) P»®£P® C) E»õ D) £ÒÐ

91. v.áõÚQµõ©Ûß "A®©õ Á¢uõÒ' |õÁø», ‘APPU’S MOTHER’ GßÓ


ö£¯›À ö©õÈ ö£¯ºzuÁº
A) A÷\õPªzvµß B) Põ.|õ. _¨¤µ©o¯ß
C) ]._. ö\À»¨£õ D) _¢uµ µõ©\õª
92. TØÖ ; (T – 1) : "÷Põ Buß ö\À¼¸® ö£õøÓ©Pß
ö£¸[Pk[÷Põß ©PßÍ[
Pk[÷PõÍ[÷Põ BP AÖzuPÀ' &¦PѺU
PÀöÁmk
TØÖ ; (T & 2) : £vØÖ¨£zx J¸ PØ£øÚ C»UQ¯©À» ; Ax J¸
Áµ»õØÖ BÁn® GßÓ Esø©ø¯
CUPÀöÁmk EÖv¨£kzxQÓx Gߣº ]»º
A) (T – 1) \›¯ßÖ ; (T & 2) \›
B) (T – 1) \›; (T & 2) \›¯ßÖ
C) (T – 1), (T & 2) Cµsk® \›
D) (T – 1), (T & 2) Cµsk® \›¯À»
*RPQP17* -21- RP-QP – 17

93. Põ¨¤¯U PøuPøͨ ¦xUPÂøu°À £øhzxz u¢| PÂbº


A) A¨xÀ µS©õß B) øÁµ•zx
C) D÷µõk uªÇß£ß D) Áõ¼

94. "CÛø©²® }ºø©²® uªöÇÚ »õS®' &Czöuõhº Ch® ö£Ö®


¡À
A) `hõ©o {Psk B) \xµPµõv
C) öuõÀPõ¨¤¯® D) ¯õ¨£¸[P»®

95. \›¯õÚ Cønø¯z ÷uºP


A) ¦Ó{ø» ÁõÌzx – J¸uø»UPõ©®
B) øPUQøÍ ©¸m£õ – ö\ÂUPs {ØS©õÖ AÔÄÖzxÁx
C) Áõ²øÓ ÁõÌzx – ö©´¨ö£õ¸Ò TÖÁx
D) ö\¯ÔÄ×E – ÁÈ£k öu´Á® {ئÓ[ PõUP
£Èwº ö\ÀÁö©õk ÁÈÁÈ ]ÓUP
GÚ ÁõÌzxÁx
96. £mi¯À I I £mi¯À II Ehß ö£õ¸zv, RÌ öPõkUP¨£mkÒÍ
SÔ±kPÒ ‰»® \›¯õÚ Âøhø¯z ÷uº¢öukUP
£mi¯À I £mi¯À II
(a) SÖ¢öuõøP 1) 3 – 6 Ai
(b) I[SÖ¡Ö 2) 9 – 12 Ai
(c) AP|õÞÖ 3) 13 – 31 Ai
(d) |ØÔøn 4) 4 – 8 Ai
a b c d
A) (3) (2) (1) (4)
B) (3) (1) (2) (4)
C) (2) (1) (4) (3)
D) (4) (1) (3) (2)
97. £mi¯À I I £mi¯À II Ehß ö£õ¸zv, RÌ öPõkUP¨£mkÒÍ
SÔ±kPÒ ‰»® \›¯õÚ Âøhø¯z ÷uº¢öukUP
£mi¯À I £mi¯À II
(a) ÷Põź QÇõº 1) ÷Põ¨ö£¸g÷\õÇß
(b) JÍøÁ¯õº 2) ÷ÁÒ£õ›
(c) ¤]µõ¢øu¯õº 3) Av¯©õß
(d) P¤»º 4) ÷\õÇß |»[QÒÎ
a b c d
A) (3) (1) (2) (4)
B) (4) (3) (1) (2)
C) (2) (1) (4) (3)
D) (3) (2) (1) (4)
RP-QP – 17 -22- *RPQP17*

98. £õhÀ :
Eøµ •iÄ Põnõß CÍø©÷¯õß GßÓ
|øµ•x ©UPÒ EÁ¨£ &|øµ•izxa
ö\õÀ»õÀ •øÓ ö\´uõß ÷\õÇß S»Âaø\
PÀ»õ©À £õP® £k® &G¢u ©ßÚÝøh¯ S»Âaø\ PÀ»õ©À £õP®
£mhuõP ÷©ÀPõq® £Çö©õÈ|õÞÖ ö\õÀQÓx
A) Cµõáµõá ÷\õÇß B) £õsi¯ß ö|kgö\ȯß
C) S÷»õzx[P ÷\õÇß D) P›PõØ ÷\õÇß

99. RÌUPsh TØÖUPøͨ£izx HØÓ Âøhø¯a _mkP.


©ÚzxU Ps ©õ]»ß BuÀ GßÓ SÓÒ (34) ÁõUQ¯zvÀ ©õ]»ß
GßÓ öuõh¸US¨ £›÷©»ÇPº AÓgö\´Áõß uß ©ÚzxUPs
SØÓ® Eøh¯ß AÀ»ß B (S)P GßÖ ö£õ¸Ò GÊxQÓõº. C[S
C»ß Gߣx
A) Esø©US ©Öuø»ø¯ EnºzxQÓx
B) Eøhø©US ©Öuø»ø¯ EnºzxQÓx
C) Aßø©ø¯ EnºzxQÓx
D) Áßø©ø¯ EnºzxQÓx

100. RÌUPshÁØøÓ¨ £izx HØÓ Âøh u¸P


|v xÁsk QhUQÓx
•xø©°ß AøÓö¯õx[QU QhUS®
QÇÂø¯¨ ÷£õ»
Eh¼ß PuÄ &Smi ÷µÁv
1) CUPÂøu°À xÁsk QhUQÓx, Jx[QU QhUQÓx
GߣøÁ C»UPøn¨ ö£õ¸ÍõÀ ÷uõßÖ® E¸ÁP©õ´
Aø©¢xÒÍÚ. AøÁ uØSÔ¨÷£ØÓ©õPÄ® Aø©QßÓÚ
2) •xø©°ß AøÓ Gߣx E¸ÁP©õ´ Aø©QßÓx
3) QÇÂø¯¨ ÷£õ» Gߣx EÁø©¯õ´ Aø©QßÓx
4) •xø©°ß AøÓö¯õx[QU QhUS® GßÓ Aøh
EÁø©¯õQ¯ QÇÂUS® |v¯õQ¯ ö£õ¸ÐUS® ö£õ¸¢v¨
£¯ß£hÁõÌ¢u ÁõÌÂß •xø© öÁÖø©¯õ´¨ ÷£õ´
ÂkÁøu Enºzv CÎÁµÀ _øÁø¯z u¸QÓx
A) AøÚzx® \› B) 1, 2 \›
C) 1, 3, 4 \› D) 4 ©mk® \›
*RPQP17* -23- RP-QP – 17

SPACE FOR ROUGH WORK


RP-QP – 17 -24- *RPQP17*

SPACE FOR ROUGH WORK

Verwandte Interessen