You are on page 1of 2

naziv aktivnosti Terenska nastava Zagreb: ime i prezime Nikolina Zanetti, Ivan Tutić, Ivanka V inkler , Milan Nadaždi

ka V inkler , Milan Nadaždi i i Ivana Turuk


Arheološki muzej, predstava, voditelja:
Gornjogradske coprnce (obilazak
gornjeg grada), grko-katolici, MSU,
park Bundek

planirani broj učenika 70 (7.i razredi )

planirani broj sati Jednodnevna terenska nastava-korelacija predmeta:


Hrvatski jezik, Likovna kultura, Kemija , Povijest, Sat razrednika, Tjelesna kultura, Vjeronauk,

ciljevi -Razvijati suradničko učenje, pomaganje, tolerantnost, prijateljstvo


-Ispravno vrednovati ulogu kršćanske vjere koja je dala nemjerljiv doprinos u stvaranju
samostalnosti Hrvatske države, njene kulturne baštine i pripadnost europskom miljeu
-Razvijanje pozitivnog odnosa prema povijesnim i kulturnim vrijednostima,proširivanje i
produbljivanje znanja i odgovornost prema materijalnim dobrima te bogatoj kulturnoj i
baštini Hrvatske i svijeta.

Ishodi -učenici će moći usporediti rimokatoličku i grkokatoličku vjeru


- uočiti osobitosti stare jezgre Zagreba povezujući ih sa legendama
- formirati pozitivan stav prema suvremenom pristupu umjetnosti
način realizacije -obilazak muzeja (arheološkog i suvremenog),posjet kazalištu, razgledavanje,proučavanje,
slušanje, razgovor o viđenom, fotografiranje, pismeni rad, grupni rad
vremenski okviri -listopad 2017.

osnovna namjena - povezati teorijska znanja s praktičnim i ponavljanje dosad naučenog, njegovanje
duhovnosti i osjećaja za kulturnu baštinu
- razvijati duh zajedništva i druženja, odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim
kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece

troškovnik trošak prijevoza i ulaznica snose učenici


- cijena ovisi o ponudama putničkih agencija
način vrednovanja - primjena viđenog u redovnoj nastavi, usmeno i pisano izražavanje

način korištenja rezultata vrednovanja -doprinos dječjem cjeloživotnom učenju povezivanjem teorije i prakse
-povezivanjem s nastavnim gradivom