Sie sind auf Seite 1von 1068

Richtiges und

gutes Deutsch
Das Wörterbuch der sprachlichen
Zweifelsfälle

g e b er
a c h rat ungen
De r Spr p fe h
l
enem s Deuts
c h!
D u d
M i t p e r fe k t e
für

7.
Auflage 9
¹em’ L’e “
mª ¹em’ †’ ß½•Šu N’em’
L¬ A´L’eLªe½mª‰ ß¹ª em¹´¬^‚m’ AšªL^‚m

˜ž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’y
¸ž A´†Š½•ª´mªY¹^‚
¶ž †Še½•ª´mªY¹^‚
wž ªLŽŽL´†‰
vž ªmŽe½•ª´mªY¹^‚
°ž ¹¬¬šªL^‚m½•ª´mªY¹^‚
¯ž mª‰¹’u´¬½•ª´mªY¹^‚
nž Aݒ”’ÝŽ½•ª´mªY¹^‚
“ž ?†^‚´†ym¬ ¹’e y¹´m¬ m¹´¬^‚
˜àž mem¹´¹’y¬½•ª´mªY¹^‚
˜˜ž ?mem½m’e¹’ym’ ¹’e ¬šª†^‚½•ª´Š†^‚m ?mem’¬Lª´m’
˜¸ž K†´L´m ¹’e ¹¬¬šªº^‚m
¹em’
?†^‚´†ym¬ ¹’e y¹´m¬ m¹´¬^‚
L¬ H•ª´mªY¹^‚ emª ¬šªL^‚Š†^‚m’ K½m†umŠ¬uNŠŠm
¯žd »”ŠŠ¬´N’e†y ºYmªLªYm†´m´m ¹uŠLym

mªL¹¬ymymYm’ ¹’e ºYmªLªYm†´m´ »”’ emª ¹em’ªmeL‰´†”’


¹’´mª †´½†ª‰¹’y »”’ !m´mª †¬m’Ymªy
¹’e L’ m”ªy A^‚’m†emª

¹em’ L’e “

¹em’»mªŠLy
L’’‚m†Ž ¿ Kºª†^‚
!ª”ˆm‰´Šm†´¹’y ªž L´‚ª†’ ¹’‰mŠ…?Lß¹Ž
?meL‰´†”’ ªž ªL’߆¬‰L º’ßYmªyd ªž ?LŠu ¬´mª½†’´mªd
ªž ‚ª†¬´†’m CL¹^‚ŽL’’
¹’´mª †´LªYm†´ »”’ ‚ª†¬´†’m m†Š

mª¬´mŠŠ¹’y ”’†‰L A^‚”^‚

†m ¹em’…AšªL^‚YmªL´¹’y YmL’´½”ª´m´ ‚ªm ªLym’


ß¹ ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yd Km†^‚m’¬m´ß¹’yd ªLŽŽL´†‰ ¹ž ž
Ž”’´Ly¬ Y†¬ uªm†´Ly¬ ß½†¬^‚m’ àncàà ¹’e ˜ncàà E‚ªž
¹¬ m¹´¬^‚ŠL’ec à“àà˜ n¯àà“n ›˜dn° Ç šª” †’¹´m L¹¬ emŽ m¬´’m´ßœ
¹¬ ¬´mªªm†^‚c à“àà nww˜ww ›˜dnà Ç šª” †’¹´m L¹¬ emŽ m¬´’m´ßœ
¹¬ emª A^‚½m†ßc à“àà ¶n¶¶°à ›¶d˜¶ šª” †’¹´m L¹¬ emŽ m¬´’m´ßœ
†m CLª†um uºª ’ª¹um L¹¬ em’ ”Y†Šu¹’‰’m´ßm’ ‰•’’m’ eL»”’ LY½m†^‚m’ž
m’ ‰”¬´m’Š”¬m’ m½¬Šm´´mª emª ¹em’…AšªL^‚YmªL´¹’y ‰•’’m’ A†m ¹’´mª
½½½že¹em’žem±’m½¬Šm´´mª LY”’’†mªm’ž

†YŠ†”yªLu†¬^‚m ’u”ªŽL´†”’ emª m¹´¬^‚m’ L´†”’LŠY†YŠ†”´‚m‰


†m m¹´¬^‚m L´†”’LŠY†YŠ†”´‚m‰ »mªßm†^‚’m´ e†m¬m !¹YŠ†‰L´†”’ †’ emª m¹´¬^‚m’
L´†”’LŠY†YŠ†”yªLu†m® em´L†ŠŠ†mª´m Y†YŠ†”yªLu†¬^‚m L´m’ ¬†’e †Ž ’´mª’m´
ºYmª ‚´´šc±±e’Yže…’Yžem LYª¹u YLªž

L¬ H”ª´ ¹em’ †¬´ uºª em’ GmªŠLy †YŠ†”yªLš‚†¬^‚m¬ ’¬´†´¹´ ŽY
LŠ¬ Lª‰m ym¬^‚º´ß´ž

ŠŠm ?m^‚´m »”ªYm‚LŠ´m’ž


L^‚eª¹^‰d L¹^‚ L¹¬ß¹y¬½m†¬md »mªY”´m’ž
m†’ Cm†Š e†m¬m¬ Hmª‰m¬ eLªu ”‚’m ¬^‚ª†u´Š†^‚m †’½†ŠŠ†y¹’y em¬ GmªŠLym¬
†’ †ªym’em†’mª ”ªŽ ›”´”‰”š†md †‰ª”u†ŠŽ ”emª m†’ L’emªm¬ GmªuL‚ªm’œd
L¹^‚ ’†^‚´ uºª K½m^‰m emª E’´mªª†^‚´¬ym¬´LŠ´¹’yd
ªmšª”e¹ß†mª´ ”emª ¹’´mª Gmª½m’e¹’y mŠm‰´ª”’†¬^‚mª Aݬ´mŽm
»mªLªYm†´m´d »mª»†mŠuNŠ´†y´ ”emª »mªYªm†´m´ ½mªem’ž

I ¹em’ ¸à˜˜
†YŠ†”yªLš‚†¬^‚m¬ ’¬´†´¹´ ŽYd ¹em’¬´ªž °d °n˜°¯ L’’‚m†Ž
Cݚ”yªLu†¬^‚m¬ ”’ßmš´ Lª’¬^‚ŠNemª P L‚Š¬´me´ Cݚ”yªLu†md LŽY¹ªy
AL´ß †YŠ†”yªLš‚†¬^‚m¬ ’¬´†´¹´ ŽYd L’’‚m†Ž
ª¹^‰ ¹’e †’emLªYm†´ ž ž ž ž Až šž ž d G†L LŠ†Šm† ˜˜d …¶nà˜v L»†¬ ›Cªm’´”œ
!ª†’´me †’ ´LŠÝ
A “¯n…¶…w˜˜…àwà“¯…˜
½½½že¹em’žem
G”ª½”ª´

mª ¹em’YL’e ?†^‚´†ym¬ ¹’e y¹´m¬ m¹´¬^‚~ †¬´ L¹¬ emª ´NyŠ†^‚m’ ªYm†´
emª ¹em’ªmeL‰´†”’ ‚mªL¹¬ m’´¬´L’em’ž ª y†Y´ p LŠš‚LYm´†¬^‚ ¬”ª´†mª´ p ’´…
½”ª´ L¹u ªLym’d ½†m ¬†m emª ¹em’…AšªL^‚YmªL´¹’y ´NyŠ†^‚ LŽ CmŠmu”’
ym¬´mŠŠ´ ½mªem’ž †m¬ ¬†’e »”ª LŠŠmŽ ªLym’ ß¹ ªm^‚´¬^‚ªm†YŠ†^‚m’d yªLŽŽL´†…
¬^‚m’ ¹’e ¬´†Š†¬´†¬^‚m’ K½m†umŠ¬uNŠŠm’ž
?†^‚´†ym¬ ¹’e y¹´m¬ m¹´¬^‚~ †¬´ ymeL^‚´ uºª LŠŠmd e†m Ymª¹uŠ†^‚ ”emª šª†…
»L´ »†mŠ ¬^‚ªm†Ym’ ¹’e eLYm† ¬^‚’mŠŠ ¹’e ‰”ªªm‰´ m’´¬^‚m†em’ Žº¬¬m’d ½m’’
¬†m ¹’¬†^‚mª ¬†’ež
L¬ ¹^‚ m’´‚NŠ´ ß½m† Cݚm’ »”’ ª´†‰mŠ’c †m m‚ª‚m†´ emª ª´†‰mŠ ym‚´
»”’ m†’mŽ m†’ßmŠ’m’ H”ª´ L¹¬ ¹’e mª‰ŠNª´ m†’m’ K½m†umŠ¬uLŠŠ †’ ‰’Lššmªd LŠŠ…
ymŽm†’ »mª¬´N’eŠ†^‚mª ”ªŽ ›ßž ž Ym¬”’emª¬d m¿‰Š¹¬†»mœž †m ß½m†´m ª¹ššm
»”’ ª´†‰mŠ’ y†Y´ ˆm½m†Š¬ m†’m’ FYmªYŠ†^‰ ºYmª m†’ Ym¬´†ŽŽ´m¬ C‚mŽL ›ßž ž
”ŽŽL¬m´ß¹’yd m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’yd m’†´†»L´´ª†Y¹´d ”’ˆ¹…
yL´†”’œž †’ ¹ŽuL¬¬m’em¬ Gmª½m†¬¬Ý¬´mŽ uº‚ª´ L¹^‚ †’ ¬^‚½†mª†ym’ NŠŠm’
¬^‚’mŠŠ ß¹ª ym½º’¬^‚´m’ ’u”ªŽL´†”’ž
¹^‚ Ž†´ emª ¯ž ¹uŠLym em¬ ¹em’YL’em¬ ¦?†^‚´†ym¬ ¹’e y¹´m¬ m¹´¬^‚¥
Ž•^‚´m e†m ¹em’ªmeL‰´†”’ m†’m’ m†´ªLy ß¹ª !uŠmym emª em¹´¬^‚m’ AšªL^‚m
Šm†¬´m’ ¹’e ¹´´mª¬šªL^‚Šmª’ ½†m †^‚´…¹´´mª¬šªL^‚Šmª’ šªL‰´†¬^‚m †Šum
†Ž ŠŠ´Ly L’Y†m´m’ž m¬‚LŠY ½¹ªem eL¬ Hmª‰ ½†memª¹Ž L’ »†mŠm’ A´mŠŠm’
L‰´¹LŠ†¬†mª´ž LYm† y†’y m¬ »”ª LŠŠmŽ eLª¹Žd e†m ”ª´m’´½†^‰Š¹’y em¬ AšªL^‚…
ymYªL¹^‚¬ ß¹ e”‰¹Žm’´†mªm’ž
H†m e†m †¬‰¹¬¬†”’m’ emª Šm´ß´m’ Km†´ ymßm†y´ ‚LYm’d ‰”ŽŽ´ ¹’¬mªm
m¬mŠŠ¬^‚Lu´ ’†^‚´ ”‚’m m†’m ’”ªŽL´†» ymªmymŠ´m A´L’eLªe¬šªL^‚m L¹¬ž †m¬m
†¬´ m†’m ¹’»mªß†^‚´YLªm ª¹’eŠLym uºª e†m LŠŠymŽm†’m Gmª¬´N’e†y¹’y †Ž Km†´…
LŠ´mª emª ”ŽŽ¹’†‰L´†”’¬… ¹’e ’u”ªŽL´†”’¬ym¬mŠŠ¬^‚Lu´ž m¬‚LŠY ‚L´ ¬†^‚
e†m ¹em’ªmeL‰´†”’ m’´¬^‚Š”¬¬m’d eL¬ !ª†’߆š emª ¹em’mŽšum‚Š¹’ym’d ½†m
m¬ †Ž ?m^‚´¬^‚ªm†Ye¹em’ ¬m†´ N’ymªmŽ L’ym½L’e´ ½†ªed L¹^‚ L¹u e†m¬m’
L’e ß¹ ºYmª´ªLym’ž †LŠm‰´md Š”‰LŠm EŽyL’y¬¬šªL^‚m’ ”emª ª¹ššm’¬šªL…
^‚m’ ½mªem’ eLŽ†´ ’†^‚´ LYym½mª´m´® ¬†m ‚LYm’ †‚ªm m†ym’m’ ½†^‚´†ym’
¹’‰´†”’m’ ¹’e ´ªLym’ L¹u †‚ªm Hm†¬m ß¹ª mYm’e†y‰m†´ ¹’e G†mŠuLŠ´ emª
AšªL^‚m Ym†ž †’ »mª’º’u´†ymª EŽyL’y Ž†´ ¬šªL^‚Š†^‚m’ ”ªŽm’ ¬m´ß´
¬”½”‚Š e†m Ž•yŠ†^‚¬´ ym’L¹m m’’´’†¬ e†m¬mª ”ªŽm’ LŠ¬ L¹^‚ m†’m L¹uym…
¬^‚Š”¬¬m’m m¹ª´m†Š¹’y »”’ ?mymŠLY½m†^‚¹’ym’ »”ªL¹¬ž ?†^‚´†ym¬ ¹’e
y¹´m¬ m¹´¬^‚~ Ymªº^‰¬†^‚´†y´ Ym†em¬ž
†m ?meL‰´†”’ mªŠN¹´mª´ e†m ¹em’mŽšum‚Š¹’ym’ ¹’e emªm’ ª¹’eŠLym’
L¹u Am†´m ˜˜ už

L’’‚m†Žd †Ž ¹’† ¸à˜˜


†m ¹em’ªmeL‰´†”’
’‚LŠ´

H†m Ym’¹´ß´ ŽL’ e†m¬m¬ ¹^‚£ “


 ¹¬½L‚Š ¹’e ’”ªe’¹’y emª A´†^‚½•ª´mª “
 A¹^‚Ž•yŠ†^‚‰m†´m’ “
 ¹em’mŽšum‚Š¹’ym’ ˜˜
G Ž H•ª´mª»mªßm†^‚’†¬ »mª½m’em´m Y‰ºªß¹’ym’ ˜¸
G Km†^‚m’ emª L¹´¬^‚ª†u´d m†¬š†mŠm ¹’e EŽ¬^‚ªm†Y¹’y ˜¶
Gmªßm†^‚’†¬ emª FYmªYŠ†^‰¬Lª´†‰mŠ ˜v
H•ª´mª ¹’e E’½•ª´mª em¬ L‚ªm¬ ˜¯

H•ª´mª»mªßm†^‚’†¬ p K ˜“
”
“ H†m Ym’¹´ß´ ŽL’ e†m¬m¬ ¹^‚£

H†m Ym’¹´ß´ ŽL’ e†m¬m¬ ¹^‚£


 ¹¬½L‚Š ¹’e ’”ªe’¹’y Yœ m† Ž†´ A^‚ªNy¬´ª†^‚ ß¹¬LŽŽm’…
emª A´†^‚½•ª´mª ymuL¬¬´m’ Š´mª’L´†»m’ ½†ªe ’¹ª e†m
¹^‚¬´LYm’u”Šym »”ª emŽ A^‚ªNy¬´ª†^‚
mª ¹em’YL’e ?†^‚´†ym¬ ¹’e y¹´m¬ uºª e†m Šš‚LYm´†¬†mª¹’y Ymªº^‰…
m¹´¬^‚~ Y†m´m´ ’´½”ª´m’ L¹u ªLym’d ¬†^‚´†y´ž
e†m ‚N¹u†y L’ e†m AšªL^‚YmªL´¹’y emª
¹em’ªmeL‰´†”’ ym¬´mŠŠ´ ½mªem’ž †mªYm† m†¬š†mŠmc
‚L’emŠ´ m¬ ¬†^‚ †’¬Ym¬”’emªm ¹Ž ¬šªL^‚… ½†memª LŠ¬±½m’’
Š†^‚m K½m†umŠ¬uNŠŠm L¹¬ em’ mªm†^‚m’ ½†memª±½†emª LŠ¬±½†m
?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yd ªLŽŽL´†‰ ¹’e A´†Š†¬´†‰ž H†memª‚”Š¹’y LŠ¬±½”
†m †’´ªNym †’ e†m¬mŽ L^‚¬^‚ŠLym½mª‰ LŠ¬ LŠ¬±em’’ LŠ¬
¬†’e ’L^‚ A´†^‚½•ª´mª’ LŠš‚LYm´†¬^‚ LŠ¬ eL¬¬
ym”ªe’m´ž †m A´†^‚½•ª´mª Ym’m’’m’
m’´½memª em’ ‰”’‰ªm´m’ †’ßmŠuLŠŠ
^œ H”ª´Y†Še¹’y¬mŠmŽm’´m ½†m …†¬´ ”emª
›¬” ½†ªe ߞ ž ¹’´mª ”ŽŽL¬±”ŽŽL´L
L‚ª… ½mªem’ ½†m H•ª´mª m†’ym”ªe…
ym¬Ly´d ½†m emª !Š¹ªLŠ em¬ H”ª´m¬
’m´ž
”ŽŽL~ ŠL¹´m´œd ”emª ¬†m ymYm’ m†’
ºYmªym”ªe’m´m¬ C‚mŽL L’ ›¬” u†’em´
m†¬š†mŠmc
ŽL’ ߞ ž ¹’´mª ”ŽŽL LŠŠm ½†^‚´†ym’
?mymŠ’ ß¹ª Gmª½m’e¹’y em¬ AL´ß… …†¬Ž¹¬ L^‚´±JL^‚´
ßm†^‚m’¬ ”ŽŽL~œž ¬ªLmŠ†d ¬ªLmŠ†’±¬… L‚ª
ªLmŠ†´d ¬ªLmŠ†´†’ L‚ª…±L‚ªm¬…
˜ž †m A´†^‚½•ª´mª ¬†’e ‚LŠYum´´ ym…
…†¬´ L‚ªm¬ßL‚Š
eª¹^‰´ž
†¬´±¬m†±½Nªm
¸ž †m A´†^‚½•ª´mª ¬†’e LŠš‚LYm´†¬^‚ L’…
ym”ªe’m´ž
Lœ m‚ª´m†Š†ym A´†^‚½•ª´mª ½†m †’ ªLu´ A¹^‚Ž•yŠ†^‚‰m†´m’
´ªm´m’±¬m†’ ”emª Žm†’m¬ ªL^‚´m’¬
½mªem’ ¬” m†’ym”ªe’m´d LŠ¬ ¬m†m’ ¬†m m†’ ˜ž K¹’N^‚¬´ ¬”ŠŠ´m ŽL’ ºYmªšªºum’d ”Y
m†’߆ym¬ H”ª´ž emª ym¬¹^‚´m †’ßmŠuLŠŠ LŠ¬ m’´¬šªm…
^‚m’em¬ A´†^‚½”ª´ »”ª‚L’em’ †¬´ž
m†¬š†mŠmc m†¬š†mŠmc
†’‰Š¹¬†»m m‚ª½mª´¬´m¹mª ªLymc m†zm’ e†m †’½”‚’mª »”’
’‰ªLu´´ªm´m’ m‚ªßL‚Š †’ym’ m†ym’´Š†^‚ †’ymª~ ”emª
†’ ªLu´ ´ªm´m’± m‚ªßL‚Š ”emª †’… †’ym’mª~£ T A´†^‚½”ª´c †’ymª
¬m†’ ßL‚Š ªLymc H†m Ym¹y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰´†»
†’ ºªßm Žm†’ ’”YmŠ~£ T A´†^‚½”ª´c ’”YmŠ
†’ ŠN’y¬´m’¬ Žm†’mŽ GL´mª ¬m†’ ªLymc Lªu ŽL’ ¬^‚’mŠŠ¬´Ž•yŠ†^‚¬…
ß½m† L‚ªm’ ªm¹’e ´mª~ Y†Šem’£ T A´†^‚½”ª´c ¬^‚’mŠŠ¬´…
†’ ŽmŽ”ª†LŽ Žm†’mª CL’´m †‚ª Ž•yŠ†^‚
†’Ž†´´m’ ¹´”
Žm†’m¬ ªL^‚´m’¬
” H†m Ym’¹´ß´ ŽL’ e†m¬m¬ ¹^‚£ ˜à

ªLymc A´m‚´ ½¹ªŽm’~ Ž†´ L´†» ”emª wž º‚ª´ e†m A¹^‚m ’L^‚ m†’mŽ N‚’Š†^‚m’
‰‰¹¬L´†»£ T A´†^‚½”ª´c ½¹ªŽm’ A´†^‚½”ª´ ’†^‚´ ß¹Ž K†mŠd ¬” ¬”ŠŠ´m
¸ž †m¬ y†Š´ L¹^‚d ½m’’ e†m ªLym ß½m† ŽL’ ºYmªŠmym’d ½”ª¹Ž m¬ Ym† emŽ
Š´mª’L´†»m’ Ym´ª†uu´ž †m¬m ¬†’e eL’’ K½m†umŠ¬uLŠŠ ym‚´d ½m’’ ŽL’ L’ e†m
Ž†´ A^‚ªNy¬´ª†^‚ †Ž A´†^‚½”ª´ ß¹¬LŽ… ºYmªym”ªe’m´m ªLym em’‰´ž
Žm’ymuL¬¬´d ½”Ym† e†m LŠš‚LYm´†¬^‚ m†¬š†mŠmc
»”ªL’ym‚m’em Š´mª’L´†»m »”ª emŽ
ªLymc HL¬ †¬´ emª E’´mª¬^‚†me
A^‚ªNy¬´ª†^‚ ¬´m‚´ž
ß½†¬^‚m’ ’´myªL´†”’~ ¹’e ’´myª†m…
m†¬š†mŠmc ª¹’y~£
ªLymc HL¬ †¬´ emª E’´mª¬^‚†me ß½†… ºYmªym”ªe’m´m ªLymc HL¬ †¬´ emª
¬^‚m’ m†ŠLym~ ¹’e m†Šmy¹’y~£ E’´mª¬^‚†me ß½†¬^‚m’ em’ H”ª´Ym…
T A´†^‚½”ª´c m†ŠLym± m†Šmy¹’y ¬´L’e´m†Šm’ …L´†”’~ ¹’e …†mª¹’y~£
ªLymc m†z´ m¬ uºª ½L¬~ ”emª ½”… A´†^‚½”ª´c …L´†”’±…†mª¹’y
uºª~£ T A´†^‚½”ª´c uºª ½L¬±½”uºª ªLymc m†z´ m¬ K¹Šm´ß´ ½Lª †^‚ L’ym…
ªLymc ¬´ Ašm†¬m‰Lª´m~ ”emª Ašm†… ¬´mŠŠ´ Ym† emª m¹´¬^‚m CmŠm‰”Ž žžž~

¬m’‰Lª´m~ ºYŠ†^‚£ T A´†^‚½”ª´c Ašm†¬m… ”emª K¹Šm´ß´ ½Lª †^‚ L’ym¬´mŠŠ´ Ym† emª
m¹´¬^‚m’ CmŠm‰”Ž žžž~£
‰Lª´m±Ašm†¬m’‰Lª´m
ºYmªym”ªe’m´m ªLymc Hmªem’ †ªŽm’…
ªLymc HL’’ Ym’¹´ß´ ŽL’ »mª¬´N’… ’LŽm’ em‰Š†’†mª´£
e†y~d ½L’’ »mª¬´N’eŠ†^‚~£ T A´†^‚… A´†^‚½”ª´c †ªŽm’’LŽm’ ›˜œ
½”ª´c »mª¬´N’e†y±»mª¬´N’eŠ†^‚
ªLymc m†z´ m¬ ¹ª^‚ e†m K¹¬LŽ…
¶ž º‚ª´ e†m A¹^‚m ’L^‚ m†’mŽ Ym¬´†ŽŽ… Žm’LªYm†´ Ž†´ IJ LŠ¬ ‰”Žšm´m’´mª
´m’ †’ßmŠuLŠŠ ’†^‚´ yŠm†^‚ ß¹ m†’mŽ m¿´mª’mª †m’¬´Šm†¬´mª ½Lª m¬ Ž•y…
m’´¬šªm^‚m’em’ A´†^‚½”ª´d ¬” ¬”ŠŠ´m Š†^‚ žžž~ ”emª ¹ª^‚ e†m K¹¬LŽŽm’…
ŽL’ ß¹’N^‚¬´ »mª¬¹^‚m’d ¹¬‰¹’u´ ß¹ LªYm†´ Ž†´ IJ LŠ¬ ‰”Žšm´m’´mŽ m¿´mª…
m†’mŽ N‚’Š†^‚m’ ”emª LŠŠymŽm†’mªm’ ’mŽ †m’¬´Šm†¬´mª ½Lª m¬ Ž•yŠ†^‚ žžž~£
LŠŠ ß¹ u†’em’ž ºYmªym”ªe’m´m ªLymc H†m em‰Š†’†mª´
m†¬š†mŠmc ŽL’ e†m H”ª´yª¹ššm ’L^‚ LŠ¬~£
A´†^‚½”ª´c LŠ¬ ›¸œ® šš”¬†´†”’ ›¶œ
ªLymc A^‚ªm†Y´ ŽL’ YŠ¹´¬L¹ym’e~
”emª Š¹´ ¬L¹ym’e~£ T A´†^‚½”ª´c N¹u†y ½†ªe ŽL’ Ym† ªLym¬´mŠŠ¹’ym’
YŠ¹´¬´†ŠŠm’e± Š¹´ ¬´†ŠŠm’e ½†m e†m¬m’ †’ em’ ¹ŽuL’yªm†^‚mªm’
ªLymc H†m Ym¹y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰´†» FYmªYŠ†^‰¬Lª´†‰mŠ’ ½†m Y‰ºªß¹’ym’
ªmšLªLYmŠ~£ T A´†^‚½”ª´c ªm¬šm‰´LYmŠ ¹’e ¹ªß½•ª´mªd ”ššmŠš¹’‰´ ”emª
”emª ªm’´LYmŠ ”’ˆ¹’‰´†» ’L^‚¬^‚ŠLym’ Žº¬¬m’ž
EŽ e†m A¹^‚m ‚†mª†’ ß¹ mªŠm†^‚´mª’d
ªLymc HL’’ ¬Ly´ ŽL’ eL¬ ª†m…
¬†’e »†mŠm’ e†m¬mª ª´†‰mŠ CLYmŠŠm’ Ž†´
^‚†¬^‚~ ¹’e ½L’’ eL¬ ª†m^‚†¬^‚m~£
Ym¬”’emª¬ ‚N¹u†y †’ emª AšªL^‚YmªL…
T A´†^‚½”ª´c m¹´¬^‚d eL¬±m¹´¬^‚md
´¹’y »”ª‰”ŽŽm’em’ ªLym’ »”ªL’ym…
eL¬ ”emª AšªL^‚Ymßm†^‚’¹’ym’
¬´mŠŠ´ž A^‚’mŠŠ u†’em´ ŽL’ eL’’ ¹’´mª
ªLymc H†m ŠL¹´m´ emª !Š¹ªLŠ »”’ em’ L’ymymYm’m’ E’´mªš¹’‰´m’ e†m
A´Le´šLª‰~£ T A´†^‚½”ª´c !Lª‰ m’´¬šªm^‚m’em’ ’´½”ª´m’ž ¹zmª…
emŽ ¬´m‚´ uL¬´ LŠŠm’ e†m¬mª FYmªYŠ†^‰¬…
”
˜˜ H†m Ym’¹´ß´ ŽL’ e†m¬m¬ ¹^‚£

Lª´†‰mŠ m†’ ’‚LŠ´¬»mªßm†^‚’†¬ »”ªL’d ¹em’mŽšum‚Š¹’ym’


eL¬ mYm’uLŠŠ¬ Ym†Ž ¬^‚’mŠŠm’ ¹’e ym…
߆mŠ´m’ L^‚¬^‚ŠLym’ ‚†Šu´ž †’ Gmª… ’ e†m¬mª ¹uŠLym ¬šª†^‚´ e†m ¹em’…
ßm†^‚’†¬ LŠŠmª FYmªYŠ†^‰¬Lª´†‰mŠ u†’em´ ªmeL‰´†”’ mª¬´ŽLŠ¬ †Ž ¹em’YL’e “
¬†^‚ L¹u Až ˜vž Žšum‚Š¹’ym’ Ym† ªm^‚´¬^‚ªm†YŠ†^‚m’d
yªLŽŽL´†¬^‚m’ ”emª L¹^‚ ¬´†Š†¬´†¬^‚m’
vž m’mªmŠŠ †¬´ m¬ ’º´ßŠ†^‚d Gmª½m†¬m’ ß¹ K½m†umŠ¬uNŠŠm’ L¹¬ž K¹ e†m¬mŽ A^‚ª†´´ ‚L´
u”Šym’ž A†m uº‚ªm’ m’´½memª ß¹ emŽ ¬†^‚ e†m ?meL‰´†”’ m’´¬^‚Š”¬¬m’d ½m†Š
A´†^‚½”ª´d ¹’´mª emŽ e†m ym¬¹^‚´m e†m ¹´ßmª†’’m’ ¹’e ¹´ßmª ‚N¹u†y ½†¬…
’´½”ª´ ß¹ u†’em’ †¬´d ¬´mŠŠm’ eL¬ Ym… ¬m’ Ž•^‚´m’d ½mŠ^‚m »”’ Žm‚ªmªm’
‚L’emŠ´m A´†^‚½”ª´ †’ m†’m’ yª•zmªm’ ¬šªL^‚Š†^‚m’ GLª†L’´m’ ¬†m ½N‚Šm’ ¬”ŠŠm’d
ª‰ŠNª¹’y¬ß¹¬LŽŽm’‚L’y ”emª ½m†… ¹Ž †‚ªm’ Cm¿´ L’ymŽm¬¬m’ ß¹ ym¬´LŠ…
¬m’ L¹u mªyN’ßm’em ’u”ªŽL´†”’m’ †’ ´m’ž m’’ ‚N¹u†y ½mªem’ †Ž ¹^‚ ß½m†
L’emªm’ ª´†‰mŠ’ ‚†’ž GLª†L’´m’ ymßm†y´d e†m Ym†em ‰”ªªm‰´
m†¬š†mŠmc ¬†’ed ¬”eL¬¬ e†m HL‚Š ¬^‚½mªuNŠŠ´ž G†mŠm
A´†^‚½”ª´c eL¬¬mŠYm ?L´¬¹^‚m’em ½º’¬^‚m’ ¬†^‚ ‚†mª m†’m
Gmª½m†¬ L¹uc emª¬mŠYm ‰ŠLªmªm ª†m’´†mª¹’yd Ž•yŠ†^‚¬´ L¹u em’
ª¹’ec †mª ¬´m‚m’ LŠŠm ’u”ªŽL´†”… mª¬´m’ Š†^‰ž Ž ¹^‚ ¬†’e e†m¬m mŽš…
’m’d e†m uºª emª¬mŠYm~d eL¬¬mŠYm~ u”‚Šm’m’ GLª†L’´m’ em¬‚LŠY ymŠY ¹’´mª…
¹’e e†m¬mŠYm~ yŠm†^‚mªŽLzm’ ß¹… Šmy´ž
´ªmuum’ž ŠŠm mŽšu”‚Šm’m’ GLª†L’´m’ ½¹ªßmŠ’ †Ž
A´†^‚½”ª´c eL ¬´m‚m’±eL¬´m‚m’ ¬^‚ª†u´Š†^‚m’ A´L’eLªeem¹´¬^‚ž L¬
Gmª½m†¬ L¹uc eL ›˜œ ‚m†z´ LYmª ’†^‚´d eL¬¬ e†m ˆm½m†Š¬ L’emªm
ª¹’ec †mª ½†ªe L¹^‚ e†m A^‚ªm†Y¹’y ymßm†y´m GLª†L’´m uLŠ¬^‚ ½Nªm ›L¹^‚ e†m…
L’emªmª GmªYm’ Ž†´ eL~ ymßm†y´ž ¬m’ LŠŠ y†Y´ m¬d eL¬ ½†ªe eL’’ LYmª L¹¬…
A´†^‚½”ª´c L´†» eªº^‰Š†^‚ ‚mª»”ªym‚”Ym’œž ¹ª^‚ e†m
Gmª½m†¬ L¹uc L´†»…m ¹em’mŽšum‚Š¹’ym’ ½mªem’ ½m’†ymª
ª¹’ec †mª ½†ªe mªŠN¹´mª´d ”Y ŽL’ eL¬ ‚N¹u†y YmŠmy´m ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚md ªm…
L´†»…m ½myŠL¬¬m’ eLªu ”emª ’†^‚´ž y†”’LŠmd uL^‚Š†^‚m ”emª ¬´†Š†¬´†¬^‚m GLª†…
L’´m’ ’†^‚´ LYym½mª´m´ p ¬†m ‚LYm’ †‚…
A´†^‚½”ª´c L´¹Ž
ªm’ um¬´m’ !ŠL´ß †’ emª ´NyŠ†^‚m’ ¬^‚ª†u´Š†…
Gmª½m†¬ L¹uc ª†mu ›¸œ
^‚m’ ¹’e Žº’eŠ†^‚m’ ”ŽŽ¹’†‰L´†…
ª¹’ec †mª ½†ªe e†m ‚N¹u†y ym¬´mŠŠ´m
”’ž †m ?meL‰´†”’ Ž•^‚´m Ž†´ em’ Žš…
ªLym YmL’´½”ª´m´d ½mŠ^‚m m¬´LŠ…
um‚Š¹’ym’ Šme†yŠ†^‚ LŠŠ ˆm’m’ ‚mŠum’d e†m
´¹’y¬Ž•yŠ†^‚‰m†´m’ m¬ uºª e†m L…
m†’m’ Cm¿´ »mªŠN¬¬Š†^‚ †’ ¬^‚ª†u´Š†^‚mŽ
´¹Ž¬L’yLYm †Ž ª†mu‰”šu y†Y´ž
A´L’eLªeem¹´¬^‚ »mªuL¬¬m’ ½”ŠŠm’ž
†m Žšum‚Š¹’ym’ Ym† ªm^‚´¬^‚ªm†YŠ†…
^‚m’ GLª†L’´m’ m’´¬šªm^‚m’ em’m’d e†m
e†m ¹em’ªmeL‰´†”’ †Ž ¹em’ ˜d †m
em¹´¬^‚m ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’y~d ¸vž ¹uŠL…
ym ¸àà“d y†Y´ž
EŽ Žšum‚Š¹’ym’ Ym† yªLŽŽL´†¬^‚m’
¹’e ¬´†Š†¬´†¬^‚m’ GLª†L’´m’ ¹’e K½m†…
” H†m Ym’¹´ß´ ŽL’ e†m¬m¬ ¹^‚£ ˜¸

umŠ¬uNŠŠm’ ymYm’ ß¹ ‰•’’m’d ‚L´ e†m ?m… G Ž H•ª´mª»mªßm†^‚’†¬


eL‰´†”’ ¹ŽuL’yªm†^‚m ?m^‚mª^‚m’ L’… »mª½m’em´m Y‰ºªß¹’ym’
ym¬´mŠŠ´ž †m¬m YL¬†mªm’ »”ª LŠŠmŽ L¹u emŽ
¹em’‰”ªš¹¬d m†’mª mŠm‰´ª”’†¬^‚m’ Y‰ž Y‰ºªß¹’y
Cm¿´¬LŽŽŠ¹’yd e†m ß¹ªßm†´ ›A´L’e ¹’† Lž ^ž †ž L^^¹¬L´†»¹¬ ^¹Ž
¸à˜˜œ ª¹’e ¸ †ŠŠ†Lªem’ †’´ªNym ¹Ž… †’u†’†´†»”
uL¬¬´ ¹’e m†’m’ >¹mª¬^‚’†´´ e¹ª^‚ eL¬ ›‰‰¹¬L´†»   ’u†’†´†»œ
ym¬^‚ª†mYm’m A´L’eLªeem¹´¬^‚ eLª… L‚ež LŠ´‚”^‚em¹´¬^‚
¬´mŠŠ´ž ªyN’ß´ ½¹ªem’ e†m ”ªš¹¬ªm^‚mª… ‰‰ž ‰‰¹¬L´†»
^‚m’ e¹ª^‚ ym߆mŠ´m A¹^‚L’uªLym’ †’
»mª¬^‚†mem’m’ ’Š†’meL´m’YL’‰m’ž A”… ež L’e
Ž†´ †¬´ m†’m ¢¹L’´†´L´†» ¹ŽuL’yªm†^‚m Ym¬ž Ym¬”’emª¬
¹’e ¢¹LŠ†´L´†» »mªŠN¬¬Š†^‚m L¬†¬ uºª e†m Yß½ž Ym߆m‚¹’y¬½m†¬m
¹em’mŽšum‚Š¹’ym’ ymymYm’ž
L´ž L´†»
†m ?meL‰´†”’ ¬šª†^‚´ ’†^‚´ Ym† LŠŠm’
ež ‚ž eL¬ ‚m†z´
K½m†umŠ¬uNŠŠm’ ”emª GLª†L’´m’ Žšum‚…
ež †ž eL¬ †¬´
Š¹’ym’ L¹¬ž A” mŽšu†m‚Š´ ¬†m ß½Lª †Ž ª…
´†‰mŠ LŠ Ym¬´†ŽŽ´m !Š¹ªLŠu”ªŽm’ †’
m´½ž m´½L¬
Y‚N’y†y‰m†´ »”’ Ym¬´†ŽŽ´m’ ”’´m¿…
´m’ ›…ŽLŠm »¬ž …ŽNŠmªœž †’ymym’ y†Y´ ¬†m
K ªL’‰u¹ª´mª ŠŠymŽm†’m
‰m†’m Žšum‚Š¹’y †’ m†’mŽ ª´†‰mŠ ½†m
Km†´¹’y
m’”¬¬m’¬^‚Lu´mª±m’”¬¬m’¬^‚Lu´Šmªd
mŽž mŽ†’†’¹Ž
½m†Š †Ž AšªL^‚ymYªL¹^‚ †’ emª ¹’em¬ªm…
uªL’ßž uªL’ß•¬†¬^‚
š¹YŠ†‰ ß½Lª ‰ŠLª e†m ”ªŽ m’”¬¬m’…
uªº‚’‚ež uªº‚’m¹‚”^‚em¹´¬^‚
¬^‚Lu´Šmª ºYmª½†my´d †Ž •¬´mªªm†^‚†¬^‚m’
uªßž uªL’ß•¬†¬^‚
A´L’eLªe ‚†’ymym’ e†m ”ªŽ m’”¬¬m’…
¬^‚Lu´mªž
ym‚ž ym‚”Ym’
Ym’uLŠŠ¬ ‰m†’m Žšum‚Š¹’y y†Y´ m¬ ߞ ž m’ž m’†´†»
†Ž ª´†‰mŠ ¹ŽŽ†d ½m†Š ¬†^‚ ‚†mª Ž†´ y¬ž mym’¬L´ß
em’ emª ?meL‰´†”’ ß¹ª Gmªuºy¹’y ¬´m‚m’… yª†m^‚ž yª†m^‚†¬^‚
em’ †´´mŠ’ ‰m†’ ¢¹L’´†´L´†» YmŠmyYLªmª
E’´mª¬^‚†me Ym†Ž mYªL¹^‚ emª m’mªL †´LŠž †´LŠ†m’†¬^‚
L¹¬ŽL^‚m’ Š†mzž
’ m†’mŽ ª´†‰mŠ ½†m A‰† ‚†’ymym’ y†Y´ m¬ ‚ž L‚ª‚¹’emª´
ß½m† ª´m’ »”’ Žšum‚Š¹’ym’d ªm^‚´… ˆŽež ˆmŽL’e
¬^‚ªm†YŠ†^‚m ¹’e yªLŽŽL´†¬^‚mc †’mª… ˆŽeŽž ˆmŽL’emŽ
¬m†´¬ ½†ªe A‰† †Ž E’´mª¬^‚†me ß¹ A^‚† LŠ¬ ˆŽe’ž ˆmŽL’em’
A^‚ªm†Y»Lª†L’´m mŽšu”‚Šm’d L’emªmª¬m†´¬ ˆŽe¬ž ˆmŽL’em¬
mŽšu†m‚Š´ e†m ¹em’ªmeL‰´†”’ L¹u…
yª¹’e †‚ªmª ?m^‚mª^‚m’ LŠ¬ !Š¹ªLŠu”ªŽ ‰L¹uŽž ‰L¹uŽN’’†¬^‚
e†m A‰†mª ›A^‚†mªœ †Ž E’´mª¬^‚†me ß¹ e†m
A‰† ›A^‚†œž ŠL’e¬^‚ž ŠL’e¬^‚Lu´Š†^‚
ŠL´ž ŠL´m†’†¬^‚
”
˜¶ H†m Ym’¹´ß´ ŽL’ e†m¬m¬ ¹^‚£

L¬‰ž L¬‰¹Š†’¹Ž G Km†^‚m’ emª L¹´¬^‚ª†u´d


Ž‚ež Ž†´´mŠ‚”^‚em¹´¬^‚ m†¬š†mŠm ¹’e EŽ¬^‚ªm†Y¹’y
Ž†´´mŠŠL´ž Ž†´´mŠŠL´m†’†¬^‚
L ‚L´ ‚L´
k
m¹´ªž m¹´ª¹Ž Lc L‚’ YL7’

’‚ež ’m¹‚”^‚em¹´¬^‚ % Ymª <”7Y%

’†memªež ’†memªem¹´¬^‚ % E‚ª ¹7%
 
’”ªeež ’”ªeem¹´¬^‚ L· !m’¬mm šL·<¬m7
L·c ”¹ªŽL’e ),ª<ŽL·7
”ž ž ”emª ‚’Š†^‚m¬ L† ½m†´ »L†´
 
”Ymªež ”Ymªem¹´¬^‚ L¹ L¹´ ‚L¹´
 
”ž eyŠž ”emª emªyŠm†^‚m’ Y LŠŠ YLŠ
k
•¬´mªªž •¬´mªªm†^‚†¬^‚ ^ †^‚ 4^
` k `
e eL’’ eL’
k
!mª¬ž !mª¬”’ e; †’ e;4’
k
!Š¹ªž !Š¹ªLŠ m m´‚L’ 
Žm<´L7’

mc mm´ Ym7´
J Lª‰m±HLªm’ßm†^‚m’ 3 ‚N´´m <‚3´2
k
3c ½N‚Šm <»37Š2

¬ž ¬†m‚m ·3 ´†ŽYª†mªm’ ´3·<Yª†7ª2’
Až Am†´m ·3c C†ŽYªm <´3·7Yª2
¬^‚½m†ßž ¬^‚½m†ßmª†¬^‚ 2 ‚LŠ´m <‚LŠ´2
k
A†’yž A†’y¹ŠLª u L¬¬ uL¬
k
¬”yž ¬”ym’L’’´ ) L¬´ )L¬´
k
¬´L’eLªe¬šªž ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ ‚ ‚L´ ‚L´
k
¬ºeež ¬ºeem¹´¬^‚ † »†´LŠ »†<´L7Š

†c »†mŠ u†7Š
¹ž ¹’e † A´¹e†m <6´¹7e†2
 
¹ž ž ¹’e ‚’Š†^‚m¬ 4 Y†¬´ Y4¬´
k
¹ž eyŠž ¹’e emªyŠm†^‚m’ ˆ ˆL ˆLc

¹y¬ž ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚ ‰ ‰LŠ´ ‰LŠ´
k
¹¬½ž ¹’e ¬” ½m†´mª Š L¬´ ŠL¬´
k
Š LYmŠ <’L7YŠ

Ž 
»mªLŠ´ž »mªLŠ´m´ L¬´ ŽL¬´

k
»yŠž »mªyŠm†^‚m Ž yª”zmŽ <)ª”7¬Ž

’
L‚´ ’L7´


ߞ ž ß¹Ž m†¬š†mŠ ’ YLem’ <YL7e’

5
ŠL’y ŠL5

k
” ”ªLŠ Ž”<ªL7Š

”c ””´ Y”7´
” Š”ÝLŠ Š”L<ˆL7Š
 
”· ”’e¹m u”·<eÝ7
”·c ”’e u”·7
1 !”¬´ š1¬´
k
” H†m Ym’¹´ß´ ŽL’ e†m¬m¬ ¹^‚£ ˜w

™ ‰”’”Ž ™‰”<’”7Ž ¹† šu¹†s šu¹†


 
™c Š ™7Š » ½L¬ »L¬
 k
– y•´´Š†^‚ <)–´Š4^ ¿ L^‚ YL¿
k ` k
–· ¹’e†¬´ Š–
· <e4¬´ Ý ݉m’m ŽÝ<‰m7’2
k 
–·c !Lªu¹Ž šLª<u– ·7 Ýc ?ºYm <ªÝ7Y2

1Ý m¹ ‚1Ý Ý] C¹†Šmª†m’ ´Ý]†Š2<ª†72’

š !L‰´ 
šL‰´ . uºŠŠ´ u.Š´
k k
šu !uL‚Š šuL7Š ß L¬m <‚L7ß2
  
ª ?L¬´ ªL¬´ ; m’†m ;m<’†7
k
¬ L¬´ ‚L¬´ Z YmLŽ´m´ Y2<ZLŽ´2´
k k
6 ¬^‚LŠ 6L7Š

´ CLŠ ´L7Š †m »mª½m’em´m L¹´¬^‚ª†u´ u”Šy´ emŽ

´¬ KL‚Š ´¬L7Š Km†^‚m’¬Ý¬´mŽ emª ’´mª’L´†”’LŠ
 
´6 L´¬^‚ ŽL´6 !‚”’m´†^ ¬¬”^†L´†”’ ›!œž †’ ”š…
k
¹ ‰¹ŠL’´ 
‰¹<ŠL’´ šmŠš¹’‰´ ’L^‚ emŽ G”‰LŠ Ymßm†^‚’m´
k
¹c ¹´ ‚¹7´ em¬¬m’ N’ymd ߞ ž ‰”’”Ž [žžž<’”7Ž\ž

¹ L‰´¹mŠŠ L‰<´¹3Š mª L¹š´L‰ßm’´ [<\ ¬´m‚´ »”ª emª
 k 
, !¹Š´ š,Š´ Ym´”’´m’ A†ŠYmd ߞ ž »†´LŠ [»†<´L7Š\ž
k
”
˜v Gmªßm†^‚’†¬ emª FYmªYŠ†^‰¬Lª´†‰mŠ

Gmªßm†^‚’†¬ emª FYmªYŠ†^‰¬Lª´†‰mŠ


’ e†m¬m¬ Gmªßm†^‚’†¬ ¬†’e LŠŠm †Ž u”Šym’em’ H•ª´mªY¹^‚´m†Š m’´‚LŠ´m’m’ FYmª…
YŠ†^‰¬Lª´†‰mŠ L¹uym’”ŽŽm’ž ¬ ¬”ŠŠ m†’m’ †’eª¹^‰ eLªºYmª »mª¬^‚Luum’d Ym† ½mŠ…
^‚m’ ªLym¬´mŠŠ¹’ym’ eL¬ L^‚¬^‚ŠLym’ ’†^‚´ ¹’´mª m†’mŽ ¬šm߆mŠŠm’ A´†^‚½”ª´d
¬”’emª’ †’ e†m¬m’ ª´†‰mŠ’ ¬^‚’mŠŠmª ß¹ª ym¬¹^‚´m’ ’u”ªŽL´†”’ uº‚ªm’ ‰L’’ž
mYm’ yªLŽŽL´†¬^‚m’ ª´†‰mŠ’ ›ßž ž e»mªY ”emª ŠŠ†š¬mœ u†’em’ ¬†^‚ L¹^‚
¬”Š^‚m ß¹ em’ AL´ßßm†^‚m’ ›ßž ž š”¬´ª”š‚ ”emª ”ŽŽLœd ß¹ ªLym’ em¬ A´†Š¬
›ßž ž ”Ž†’LŠ¬´†Š ”emª H†memª‚”Š¹’yœd ß¹ ªLym’ emª ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’y ›ßž ž
ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’yœd ß¹ LŠŠymŽm†’m’ AšªL^‚šª”YŠmŽm’ ›ßž ž Žmª†‰L…
’†¬Žm’±’yŠ†ß†¬Žm’œ ¹’e ¬^‚Š†mzŠ†^‚ ¬”Š^‚md e†m Ym†Ž GmªuL¬¬m’ ¬šm߆mŠŠmª Cm¿´m
‚mŠum’ ›ßž ž ’ßm†ym’ ”emª mYm’¬ŠL¹uœž
m’ Žm†¬´m’ e†m¬mª FYmªYŠ†^‰¬Lª´†‰mŠ ¬†’e ’‚LŠ´¬»mªßm†^‚’†¬¬m »”ªL’ym¬´mŠŠ´®
»†mŠm Ymy†’’m’ Ž†´ m†’mª ´LYmŠŠLª†¬^‚m’ m’’¹’y »”’ ªLym’ ß¹Ž Ym‚L’emŠ´m’
C‚mŽLd e†m †’ emª AšªL^‚YmªL´¹’y Ym¬”’emª¬ ‚N¹u†y ym¬´mŠŠ´ ½mªem’ž

Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª LªYYmßm†^‚’¹’ym’


eˆm‰´†» ªLymßm†^‚m’
e»mªY ªmŽe½”ª´
Šš‚LYm´ ¹ym’…¬
Šš‚LYm´†¬^‚m ’”ªe’¹’y ¹z’”´m’
Žmª†‰L’†¬Žm’±’yŠ†ß†¬Žm’
’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ meL’‰m’¬´ª†^‚
’ßm†ym’ ym‚LY´
š”¬´ª”š‚ m’†´†»L´´ª†Y¹´
šš”¬†´†”’ m’†´†»…¬
ª´†‰mŠ ym”yªLu†¬^‚m LŽm’
´´ª†Y¹´ m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y
¹¬‰ŠLŽŽmª¹’y Šm†^‚¬´mŠŠ¹’y »”’ ªL¹m’ ¹’e N’’mª’
¹¬ª¹umßm†^‚m’ †’ emª AšªL^‚m
¹¬¬šªL^‚m ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y

m½mªY¹’y ‚LYm’
†’em¬´ª†^‚
ª†mu ŽšmªL´†»
’e†‰L´†»
L´¹Ž †’e†ªm‰´m ?mem
mŽ”’¬´ªL´†» ’u†’†´†» ¹’e ’u†’†´†»yª¹ššm
”ššmŠš¹’‰´
ŠLŽŽmª’
†ym’’LŽm’ ”ŽŽL
†’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’ym’ L¹u …mª ”Žš”¬†´¹Ž
ŠŠ†š¬m ”’e†´†”’LŠ¬L´ß
”’yª¹m’ß
” Gmªßm†^‚’†¬ emª FYmªYŠ†^‰¬Lª´†‰mŠ ˜°

”’ˆ¹yL´†”’ ?mŠL´†»¬L´ß
”’ˆ¹’‰´†”’ ª•Ž†¬^‚m KL‚Šßm†^‚m’
”’ˆ¹’‰´†»
A^‚ªNy¬´ª†^‚
mYm’¬ŠL¹u A^‚ª†u´
†´mªL´¹ªL’yLYm’ AmŽ†‰”Š”’
¬…L¹´m
Lz…d m’ym’… ¹’e º’ßYmßm†^‚’¹’ym’ A´LL´m’’LŽm’
A´ªLzm’’LŽm’
myL´†”’ A¹Y¬´L’´†»
”Ž†’LŠ¬´†Š ¬¹Y¬´L’´†»†mª´mª ’u†’†´†»
¬¹Y¬´L’´†»†mª´m¬ eˆm‰´†»
ª´¬’LŽm’ ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m¬ !Lª´†ß†š

!Lš†mªem¹´¬^‚ C†´mŠ ¹’e mª¹u¬Ymßm†^‚’¹’ym’


!Lª´†ß†š ¹’e !Lª´†ß†š†LŠyª¹ššm
!Lª´†ß†š EŽŠL¹´
!Lª´†ß†š 
!L¬¬†» GmªY
!mª¬”’m’’LŽm’ GmªYLŠLY¬´ªL‰´¹Ž
!Šm”’L¬Ž¹¬ GmªYß¹¬L´ß
!Š¹ªLŠ GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’
!”Š†´†^LŠ ”ªªm^´’m¬¬ G•Š‰mª… ¹’e A´LŽŽm¬’LŽm’
!”¬¬m¬¬†» G”ª’LŽm’
!ªNe†‰L´
!ªNš”¬†´†”’ HmyŠL¬¬m’ emª Šm¿†”’¬m’e¹’y
!ª”’”Ž†’LŠLe»mªY H†memª‚”Š¹’y
!¹’‰´ H”ª´L‰ßm’´
H”ª´´ªm’’¹’y
?muŠm¿†»šª”’”Žm’
?m‰´†”’ KL‚Šm’ ¹’e K†uumª’
?mŠL´†»šª”’”Žm’ KL‚Š½”ª´
”
˜¯ H•ª´mª ¹’e E’½•ª´mª em¬ L‚ªm¬

H•ª´mª ¹’e E’½•ª´m¬ L‚ªm¬

L¬ H”ª´ em¬ L‚ªm¬ L¬ E’½”ª´ em¬ L‚ªm¬


L¬ H”ª´ em¬ L‚ªm¬ ½†ªe ¬m†´ ˜“¯¯ »”’ L¬ E’½”ª´ em¬ L‚ªm¬ ½†ªe ¬m†´ ˜““˜
emª m¬mŠŠ¬^‚Lu´ uºª em¹´¬^‚m AšªL^‚m ˆN‚ªŠ†^‚ Ym¬´†ŽŽ´ž †’m ¹ªÝ L’ emª
†’ H†m¬YLem’ Ym¬´†ŽŽ´ž †m ¹ªÝ E’†»mª¬†´N´ ªL’‰u¹ª´ LŽ L†’ ¬´º´ß´
¬´º´ß´ ¬†^‚ Ym† emª ¹¬½L‚Š em¬ ’L^‚ ¬†^‚ Ym† emª ¹¬½L‚Š L¹u K¹¬^‚ª†u´m’
†‚ªmŽ mu¹’e uºª eL¬ ˆm½m†Š†ym L‚ª »”’ ºªymª†’’m’ ¹’e ºªymª’ž
^‚LªL‰´mª†¬´†¬^‚¬´m’ H”ª´m¬ »”ª LŠŠmŽ
L¹u mŠmym L¹¬ em’ me†m’ž

¸à˜à H¹´Yºªymª ¸à˜à LŠ´mª’L´†»Š”¬


¸àà“ Y½ªL^‰šªNŽ†m ¸àà“ Ym´ª†mY¬ªL´¬»mª¬m¹^‚´
¸ààn †’L’߉ª†¬m ¸ààn ’”´Šm†em’em L’‰m’
¸à௠Š†ŽL‰L´L¬´ª”š‚m ¸à௠mªešªNŽ†m
¸àà° L’Žm†Šm ¸àà° uªm†½†ŠŠ†ym ¹¬ªm†¬m
¸ààv ¹’em¬‰L’ߊmª†’ ¸ààv ’´ŠL¬¬¹’y¬šª”e¹‰´†»†´N´
¸ààw Lª´ß G ¸ààw ¹ŽL’‰Lš†´LŠ
¸àචeL¬ LŠ´m ¹ª”šL ¸àචCN´mª»”Š‰
¸àภCm¹ª” ¸àภ^‚…
¸àà˜ ˜˜ž Amš´mŽYmª ¸àà˜ ”´´m¬‰ª†mymª
¸ààà A^‚½LªßymŠeLuuNªm ¸ààà ’L´†”’LŠ Ymuªm†´m K”’m
˜“““ †ŠŠm’†¹Ž ˜“““ ”ŠŠL´mªLŠ¬^‚Lem’
˜““n ?”´…ªº’ ˜““n ¬”߆LŠ»mª´ªNyŠ†^‚m¬ ªº‚LYŠmYm’
˜““¯ ?mu”ªŽ¬´L¹ ˜““¯ H”‚Š¬´L’e¬ŽºŠŠ
˜““° AšLªšL‰m´ ˜““° ?m’´’mª¬^‚½mŽŽm
˜““v ¹Š´†Žme†L ˜““v †N´m’L’šL¬¬¹’y
˜““w A¹šmª½L‚ŠˆL‚ª ˜““w !mL’¹´¬
˜““¶ A”߆LŠLYYL¹ ˜““¶ FYmªuªmŽe¹’y
˜““¸ !”Š†´†‰»mªeª”¬¬m’‚m†´ ˜““¸ m´‚’†¬^‚m AN¹Ymª¹’y
˜““˜ m¬¬mª½m¬¬† ˜““˜ L¹¬ŠN’emªuªm†
˜““à e†m ’m¹m’ ¹’em¬ŠN’emª
˜“n“ ?m†¬muªm†‚m†´
˜“nn m¬¹’e‚m†´¬ªmu”ªŽ
˜“n¯ †e¬d ”’e”Ž
˜“n° C¬^‚mª’”Y݊
˜“nv ŠÝ‰”Š
˜“nw EŽ½mŠ´L¹´”
˜“n¶ ‚m†zmª mªY¬´
˜“n¸ ŠŠm’Y”ym’ym¬mŠŠ¬^‚Lu´
˜“n˜ ¹ŠŠŠ•¬¹’y
˜“nà ?L¬´mªuL‚’e¹’y
˜“¯“ ”Š”^L¹¬´
˜“¯n ‰”’¬š†ªL´†»m H”‚’¹’y
˜“¯¯ Aßm’m
˜“ L p LY

Lc K¹ª A^‚ªm†Y¹’y ¹’e m‰Š†’L´†”’ U †’em…


¬´ª†^‚ ›¸žwœ ›L…L¹´œ® U †’ßmŠY¹^‚¬´LYm’
L
L^‚m’mªc †m †’½”‚’mª »”’ L^‚m’
‚m†zm’ L^‚m’mª ›’†^‚´c L^‚mªœž †m

LY

›em¬ d ß½m† œ® U ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†… †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’y L^‚m’mª ½†ªe


Y¹’y ›˜ž¸žvœ ›»”’ Y†¬ Kd eL¬ L †’ ?Leœž †ŽŽmª yª”zym¬^‚ª†mYm’ ›m†’ L^‚m’mªd
L|c †m L¹¬ emŽ ªL’ß•¬†¬^‚m’ ºYmª’”Ž… e†m L^‚m’mªœž ¹^‚ eL¬ ’†^‚´ uŠm‰´†mª…
Žm’m !ªNš”¬†´†”’ ½†ªe »”ª LŠŠmŽ †’ emª YLªm eˆm‰´†» L^‚m’mª »”ª m†’mŽ A¹Y…
L¹uŽL’’¬¬šªL^‚m ¹’e ¹ŽyL’y¬… ¬´L’´†» ½†ªe yª”zym¬^‚ª†mYm’c e†m L…
¬šªL^‚Š†^‚ L’¬´mŠŠm »”’ ß¹ [ ˆm\ ß¹ª ’… ^‚m’mª Km†´¹’ym’d A´Le´»N´mªd ¹zYLŠŠ…
yLYm ߞ ž em¬ A´º^‰šªm†¬m¬ ”emª emª ¬š†mŠmªž U †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’ym’ L¹u
A´º^‰ßL‚Š »mª½m’em´c ˜à †¬´m’ L| và K†… …mª ›˜œž
yLªªm’ž L¬ m¿†‰”’ ‚L´ n N’em L| ˜ ààà L¬c L¬ H”ª´ ‚L´ ß½m† !Š¹ªLŠu”ªŽm’c e†m
Am†´m’ž mª ”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰d emª »”’ L| L¬m ¹’e e†m ¬mªž †m ”ªŽ ¬mª †¬´
LY‚N’y´d ¬´m‚´ †Ž ‰‰¹¬L´†»c eªm† Lª… ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚® ¬†m ½†ªe ym½•‚’Š†^‚
´”’¬ L| wà ¹¬´mªYm¹´mŠ ›’†^‚´c ¹¬´mª… ’¹ª ymYªL¹^‚´d ½m’’ L¬ LŠ¬ A^‚†Žšu…
|
Ym¹´mŠ’œž ˜à ”¬m’ L m†’m’ ‚LŠYm’ †´mªž ½”ª´ »mª½m’em´ ½†ªež
N ± mc mª EŽŠL¹´ [3\ ½¹ªem †Ž †´´mŠ‚”^‚… LYc ˜ž LY ¹’¬mªmŽ Hmª‰ ¿ LY mª¬´mŽ ± mª¬´m’
em¹´¬^‚m’ e¹ª^‚ m ¹’e ’†^‚´ ½†m ‚m¹´m L† ¿ LY Šm´ß´mŽ ± Šm´ß´m’ ”’´Lyc m†
e¹ª^‚ N ½†memªymymYm’c ‰ªmu´†y ›ß¹c ª´¬L’yLYm’ ¬´m‚´ e†m !ªNš”¬†´†”’ LY
‰ªLu´œd ‚m¹´m ‰ªNu´†yž ’ »†mŠm’ NŠ´mªm’ †Š… ’¹ª Ž†´ emŽ L´†»c LY ¹’¬mªmŽ Hmª‰® LY
e¹’ym’ ¬´m‚´ em¬‚LŠY L¹^‚ ‚m¹´m ’”^‚ ½mŠ^‚mª A´L´†”’£® LY LŠŠm’ em¹´¬^‚m’
m†’ md ½” ’L^‚ emª ’m¹mªm’ ?mymŠ m†’ N Š¹y‚Num’ž ’ em’ ºYª†ym’ Gmª½m’e¹’…
¬´m‚m’ Žº¬¬´mž Ž LŠŠ »”’ Š´mª’ ›Ž‚ež ym’ ¬´m‚´ LY L¹^‚ Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†»c LY
LŠ´mª’ ¹’e mŠ´mª’œd emŽ ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m’ mª¬´mŽ L† ± ›L¹^‚cœ LY mª¬´m’ L†® LY
”ŽšLªL´†» ß¹ LŠ´ ›Ž‚ež LŠ´œd ‚L´ ¬†^‚ e†m Šm´ß´mŽ ”’´Ly ± ›L¹^‚cœ LY Šm´ß´m’ ”’…
A^‚ªm†Y¹’y Ž†´ m »”ª LŠŠmŽ L¹^‚ em¬‚LŠY ´Ly® LY »†mª N^‚´m’ ± ›L¹^‚cœ LY »†mª
ym‚LŠ´m’d ½m†Š e†m mem¹´¹’y e†m Š´m… N^‚´m® LY và ¿mŽšŠLªm’ ± ›L¹^‚cœ LY và
ªm’~ ymym’ºYmª emª mem¹´¹’y GL´mª ¿mŽšŠLªm ½†ªe ?LYL´´ ym½N‚ª´ž †m¬mª
¹’e ¹´´mª~ »mªYŠL¬¬´mž L¬ eˆm‰´†» †ŠŽ †¬´ ˆ¹ym’euªm† LY ß½•Šu L‚ªm’ ±
ºYmª¬^‚½N’yŠ†^‚ ½†ªe ˆme”^‚ Ž†´´Šmª… ›L¹^‚cœ LY ß½•Šu L‚ªmž ¹ª emª L´†» †¬´
½m†Šm Ž†´ N ym¬^‚ª†mYm’d ½m†Š ¬m†’m YŠm†… Ž•yŠ†^‚d ½m’’ e†m¬m ’yLYm’ Ž†´ m†’mŽ
´¹’y »”’ FYmª¬^‚½L’y ¬†^‚´YLª ymYŠ†m… ª´†‰mŠ½”ª´ L¹u´ªm´m’c LY emŽ ˜vž L†®
Ym’ †¬´d ¹’e Ym‚N’em ½†ªe Ž†´ L’e †’ LY emª eª†´´m’ ?¹’em® LY Žm†’mŽ ˜nž m…
GmªY†’e¹’y ymYªL^‚´ž L¬ eˆm‰´†» L¹u… Ym’¬ˆL‚ªž
½m’e†y d eL¬ emŽ GmªY L¹u½m’em’ ”emª ¸ž LY LŽY¹ªy ± »”’ LŽY¹ªy [L’\ ¿ LY
emŽ A¹Y¬´L’´†» ¹u½L’e ß¹ym”ªe’m´ Ž”ªym’ ± »”’ Ž”ªym’ L’c †m !ªNš”¬†´†”’
½mªem’ ‰L’’d eLªu L¹^‚ L¹u½N’e†y ym… LY †¬´ †Ž ‚m¹´†ym’ AšªL^‚ymYªL¹^‚d »”ª
¬^‚ª†mYm’ ½mªem’ž Ym’¬” y†Š´ uºª eL¬ LŠŠmŽ †’ emª L¹uŽL’’¬… ¹’e Gmª½LŠ…
A¹Y¬´L’´†» A^‚m’‰m L¹^‚ e†m A^‚ªm†Y¹’y ´¹’y¬¬šªL^‚md ½†memª ºYŠ†^‚ ym½”ªem’d
A^‚N’‰md ˆm ’L^‚emŽd ”Y ŽL’ m¬ emŽ ’L^‚emŽ ¬†m e¹ª^‚ »”’ [p L’\ »mªeªN’y´
GmªY ¬^‚m’‰m’ ›½†m †’ m†’¬^‚m’‰m’ ”emª ½”ªem’ ½Lªc LY Hmª‰d uªm† LY Lum’® LY
L¹¬¬^‚m’‰m’œ ”emª emŽ A¹Y¬´L’´†» ¹´”YL‚’L¹¬uL‚ª´ L’’”»mª® LY Š¹y‚L…
[¹¬\¬^‚L’‰ ß¹”ªe’m´ž um’ ªL’‰u¹ª´® LY và †¬´m’ž ¹^‚ Ym†
YL‰¹¬ p LYm’emŠL’y ± Ym’em ŠL’y ¸à

 Km†´L’yLYm’ ½†ªe LY ’mYm’ »”’ p L’ ym… ›q m’´ŠL¬¬m’mœ uu†ß†mª mª‚LŠ´m’d ”Y½”‚Š


YL‰ YªL¹^‚´c LY Ž”ªym’ ± »”’ Ž”ªym’ L’® LY
emª »†mª´m’ A´¹’em ± »”’ emª »†mª´m’
eL¬ GmªY ’†^‚´ Žm‚ª ´ªL’¬†´†» ymYªL¹^‚´
½†ªež ’ ’LŠ”y†m ‚†mªß¹ ½†ªe ’¹’ ymŠm…
A´¹’em L’® LY ¬´mª’ ± »”’ ¬´mª’ L’ž L ym’´Š†^‚ uNŠ¬^‚Š†^‚ L¹^‚ eL¬ !Lª´†ß†š 
‚†mª Ž†´ LY ¹’e »”’ p L’ †ŽŽmª m†’ ßm†´… em¬ †’´ªL’¬†´†»m’ GmªY¬ LYeL’‰m’ L´´ª†…
Š†^‚ u”ª´eL¹mª’em¬ m¬^‚m‚m’ m†’ymŠm†… Y¹´†» »mª½m’em´c emª uªm†½†ŠŠ†y LYym…
´m´ ½†ªed ‰•’’m’ ¬†m ’†^‚´ †’ GmªY†’e¹’y eL’‰´m ”’Lª^‚ž †m ’N‚mªm m¬´†Ž…
Ž†´ GmªYm’ ymYªL¹^‚´ ½mªem’d e†m š¹’‰… Ž¹’y uªm†½†ŠŠ†y ŠN¬¬´ ‚†mª m†’em¹´†y mª…
´¹mŠŠm mem¹´¹’y ‚LYm’d ež ‚ž d m†’m’ L¹u ‰m’’m’d eL¬¬ m¬ ¬†^‚ ¹Ž eL¬ †’´ªL’¬†´†»m
m†’m’ Km†´š¹’‰´ Ymyªm’ß´m’ G”ªyL’y Ym… GmªY LYeL’‰m’ ‚L’emŠ´ž U !Lª´†ß†š 
ßm†^‚’m’ž Š¬” ’¹ªc E’¬mª m¬^‚Nu´ †¬´ LY ›¸ž¸œž
L† ± »”’ L† L’ ½†memª ym•uu’m´ž Ymª Yeª¹^‰c Yeª¹^‰ ‚L´ ß½m† mem¹´¹’ym’ž
’†^‚´c H†ª mª•uu’m’ ¹’¬mª m¬^‚Nu´ LY ’ emª mem¹´¹’y H†memªyLYm »”’ Cm¿´
L† ± »”’ L† L’ž ¹’e †Še †Ž ª¹^‰~ †¬´ m¬ »”’ emª
¶ž LY ”’´Lyd emŽ ± em’ žžžc U L´¹Žž ª¹^‰ p e†m ª¹^‰m LYymŠm†´m´d ¬m†’ !Š¹ªLŠ
wž emª LY[Y\m ’”šuc Y ¬”ŠŠ´m ’†^‚´ L´´ª†… ŠL¹´m´ e†m Yeª¹^‰mc G”’ emŽ †Še ½¹ª…
Y¹´†» ymYªL¹^‚´ ½mªem’ž †^‚´ ‰”ªªm‰´c em’ Žm‚ªmªm Yeª¹^‰m ‚mªym¬´mŠŠ´ž m…
A†m ’N‚´m em’ LY[Y\m’ ’”šu L’ž em¹´m´ Yeª¹^‰ L^‚Y†Še¹’y® ‚†’´mª…
vž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yc U LY ¬m†’® U m´ªm’’´… ŠL¬¬m’m Aš¹ª~d eL’’ †¬´ m¬ »”’ emª
”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž°œ® U †’… ª¹^‰ p e†m ªº^‰m LYymŠm†´m´d ¬m†’ !Š¹ªLŠ
em¬´ª†^‚ ›˜ž˜œž ŠL¹´m´ e†m Yeªº^‰mc mª KL‚’Lªß´ umª…
°ž »”’ p LY ± »”’ p L’c U »”’ ›°œž ´†y´m Žm‚ªmªm Yeªº^‰m L’ž ’ ”‚Šm u†’…
YL‰¹¬c mª !Š¹ªLŠ ŠL¹´m´ ’L^‚ emª m‰Š†… em’ ¬†^‚ ŽL’^‚ŽLŠ Yeªº^‰m »”’ !uŠL’…
’L´†”’ †Ž L´m†’†¬^‚m’ e†m YL‰¹¬ž ßm’ ¹’e ’¬m‰´m’ž U ª¹^‰ž
YYL¹c L¬ H”ª´ ‚L´ ß½m† !Š¹ªLŠu”ªŽm’c …LYmŠc FYmª eL¬ HmyŠL¬¬m’ em¬ m Ym† eˆm‰…
e†m YYL¹m ¹’e e†m YYL¹´m’ž ’ emª ´†»m’ L¹u …LYmŠ U eˆm‰´†» ›˜ž¸ž˜¶œž GyŠž
mªyŽL’’¬¬šªL^‚m †¬´ e†m YYL¹m ºY… L¹^‚ U GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’ ›¸ž¸œž
Š†^‚ž mª ªmy†”’LŠ¬šªL^‚Š†^‚m’ Gmª½m’… Ym’e ± LYm’e¬ c ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬
e¹’y †Ž A†’’m »”’ LY¬m†´¬ ymŠmym’m¬ A¹Y¬´L’´†»c m¬ ½†ªe Ym’ed LŽ ± ymym’
’½m¬m’~ m’´¬šª†^‚´ e†m !Š¹ªLŠu”ªŽ e†m Ym’ed m†’m¬ Ym’e¬d y¹´m’ Ym’ed ß¹
YYL¹´m’ L’LŠ”y ß¹ emª L¹ p e†m L¹… Ym’e m¬¬m’® ‚m¹´m ± Ž”ªym’ Ym’ež
´m’ž Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ e»mªY LYm’e¬c
LYY¹^‚m’c U Y¹^‚m’ ± »mªY¹^‚m’ ± LYY¹… »”’ Ž”ªym’¬ Y†¬ LYm’e¬d LYm’e¬ ¹Ž
^‚m’ž n E‚ªd e†m’¬´Ly¬ LYm’e¬ž K¹ e†m’¬´Ly…
Y^c U Šš‚LYm´® U LŠš‚LYm´†¬^‚m ’”ªe… LYm’e¬d e†m’¬´Ly¬ LYm’e¬ ¹’e †m’¬´Ly…
’¹’yž LYm’e U e»mªY ›¶œž K¹ LYm’e¬
LYeL’‰m’c †m¬m¬ GmªY ‚L´´m ¹ª¬šªº’yŠ†^‚ ¬šN´ ± ¬šN´LYm’e¬ U ¬šN´ž
ß½m† Gmª½m’e¹’y¬½m†¬m’ž mYm’ emª LYm’emŠL’y ± Ym’em ŠL’yc K¹¬LŽŽm’
‚m¹´m ºYŠ†^‚m’ †’´ªL’¬†´†»m’ Gmª½m’… ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰´†»‰”Žš”¬†´¹Žc
e¹’y †Ž A†’’m »”’ m†’ Ž´ ’†memªŠm… ª ´ª†mY ¬†^‚ LYm’emŠL’y †’ ’m†šm’ ‚m…
ym’~ ›mª eL’‰´ LYœ ¬´L’e e†m ´ªL’¬†´†»m ª¹Žž L^‚ LYm’emŠL’ymŽ HLª´m’ ¬L‚ †^‚
Gmª½m’e¹’y †Ž A†’’m »”’ ˆŽe’ž L¹¬ ¬†m m’eŠ†^‚ž m´ªm’’´ ¹’e yª”z ¬^‚ªm†Y´
emŽ †m’¬´ m’´ŠL¬¬m’~ ›m†’m’ uu†ß†mª ŽL’d ½m’’ Ym’em e¹ª^‚ m†’m ’N‚mªm
LYeL’‰m’œž L¬ !Lª´†ß†š em¬ ´ªL’¬†´†… m¬´†ŽŽ¹’y LŠ¬ A¹Y¬´L’´†» ß¹ mª‰m’’m’
»m’ GmªY¬ LYeL’‰m’ ‰”’’´md ½†m LŠŠm †¬´c ª ´ª†mY ¬†^‚ Žm‚ªmªm Ym’em ŠL’y ‚m…
!Lª´†ß†š†m’ »”’ ´ªL’¬†´†»m’ GmªYm’d L´… ª¹Žž ªm† Ym’em ŠL’y šŠLy´m mª Ž†^‚ž
´ª†Y¹´†» »mª½m’em´ ½mªem’ž A” ‚L´ ¬†^‚ U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y
Y†¬ ‚m¹´m e†m LŠ´m ºy¹’y emª LYymeL’‰´m ›¸ž¶œž
¸˜ Ym’´m¹ªmª†’ ± Ym’´m¹mª†’ p LYymeL’‰´

Ym’´m¹ªmª†’ ± Ym’´m¹mª†’c K¹ Ym’´m¹… A†m ½¹ªem LYmªŽLŠ¬ ›’†^‚´c LYmªŽLŠ†yœ 


ªmª y†Y´ m¬ ß½m† umŽ†’†’m ”ªŽm’c e†m ”šmª†mª´ž
Ym’´m¹ªmª†’ ¹’e e†m Ym’´m¹mª†’ž m†em YuL‚ª´[¬\…c m† m†’†ym’ ”Žš”¬†´L Ž†´ Y…

LYym
†Še¹’ym’ ¬†’e ‰”ªªm‰´ž U A¹Y¬´L’´†» ›¶œž uL‚ª´ LŠ¬ ª¬´yŠ†me †¬´ eL¬ ¹ym’…¬ um¬´d
LYmªc ˜ž ”ŽŽL »”ª LYmªc G”ª LYmª ¬´m‚´ Ym† L’emªm’ ¬^‚½L’‰´ emª mYªL¹^‚ž
†ŽŽmª m†’ ”ŽŽLd ½m’’ m¬ LŠ¬ ’mYm’… m¬´ Ž†´ ¹ym’…¬c YuL‚ª´¬‚L’yd …ŠL¹ud
”ªe’m’em ”’ˆ¹’‰´†”’ ß½m† H•ª´mª ”emª …ŠN¹umªd …š†¬´md …ªm’’m’d …¬´ªm^‰m ›LŠŠm A‰†…
H”ª´yª¹ššm’ »mªY†’em´c y¹´d LYmª ´m¹mª® ¬š”ª´œž A^‚½L’‰m’ec YuL‚ª´[¬\yŠm†¬d …¬†y…
‰m†’ LŠ´m¬ ¹´”d LYmª m†’ ’m¹m¬ L‚ªªLež ’LŠd …´LumŠd …ßm†^‚m’d …ßm†´ž †m ”ªŽm’
GmªY†’em´ LYmª AN´ßmd ¬” YªL¹^‚´ m¬ ’†^‚´ ”‚’m ¹ym’…¬ ´ªm´m’ »”ª LŠŠmŽ †Ž uL^‚…
L’ emª Aš†´ßm em¬ ß½m†´m’ AL´ßm¬ ß¹ ¬´m… ¬šªL^‚Š†^‚m’ mYªL¹^‚ L¹už U ¹ym’…¬ž
‚m’ž Cª”´ßemŽ ½mªem’ Ym†em AN´ßm †Ž… YuL‚ª´[¬\ßm†´ ’L^‚ žžžc ºy¹’ym’ ½†m e†m
Žmª e¹ª^‚ ”ŽŽL ym´ªm’’´c ª ½Lª Ym… YuL‚ª´¬ßm†´ ’L^‚ L¬¬mŠ ”emª e†m Y…
yLY´d LYmª †’ emª A^‚¹Šm »mª¬Ly´m mªž ª u Š¹yßm†´ ’L^‚ ?”Ž u†’em’ ¬†^‚ ªm^‚´ ‚N¹…
½Lª YmyLY´d †’ emª A^‚¹Šm LYmª »mª¬Ly´m u†yž A†m ymŠ´m’ LYmª LŠ¬ ¬´L’eLªe¬šªL^‚…
mªž Š†^‚ ’†^‚´ ‰”ªªm‰´d ½m†Š eL¬ !ªNš”¬†´†”…
¸ž A´mŠŠ¹’y »”’ LYmª †Ž AL´ßc ’ emª A´mŠ… ’LŠL´´ª†Y¹´ ›’L^‚ L¬¬mŠœ uNŠ¬^‚Š†^‚mª…
Š¹’y ¹’Ž†´´mŠYLª ’L^‚ emŽ u†’†´m’ GmªY ½m†¬m »”Ž K½m†´yŠ†me ›…ßm†´œ ¬´L´´ »”Ž
½†ª‰´ emª »”’ LYmª L¹¬ymeªº^‰´m mym’… ª¬´yŠ†me ›YuL‚ª´…œ LY‚N’y†y ymŽL^‚´
¬L´ß LŽ ½m’†y¬´m’ ’L^‚eªº^‰Š†^‚c A†m ½†ªež ?†^‚´†y †¬´ m†’m ”ªŽ¹Š†mª¹’y ½†m
‚•ª´m A^‚ª†´´md m¬ •uu’m´m LYmª ’†mŽL’ež e†m YuL‚ª´¬ßm†´ uºª em’ K¹y ’L^‚ L¬…
A´m‚´ LYmª ˆme”^‚ ¹’Ž†´´mŠYLª ’L^‚ m†… ¬mŠ ž U ”Žš”¬†´¹Ž ›nœž
’mŽ L’emªm’ AL´ß´m†Š ›A¹Yˆm‰´d e»mªY†LŠ YuŠ¹y… ± YuŠ¹y¬…c †m Žm†¬´m’ ”Žš”¬†´L
¹ž žœd eL’’ »mªŠm†‚´ m¬ e†m¬mŽ Ym¬”’em… Ž†´ Yu Š¹y LŠ¬ ª¬´yŠ†me ‚LYm’ ‰m†’ ¹…
ªm¬ m½†^‚´c ª ½Lª ‰Šm†’ ¹’e e†^‰d ¬m†’ ym’…¬c YuŠ¹yym¬^‚½†’e†y‰m†´d YuŠ¹y…
ª¹emª LYmª ½Lª yª”z ¹’e ¬^‚ŠL’‰ž ^‚ ‚LŠŠmd YuŠ¹y´Lyd YuŠ¹y´mªŽ†’ž m† m†’†…
¬¹^‚´m ¬†m †Ž ºª”ž ”ª´ LYmª ½Lª ¬†m ym’ ¬^‚½L’‰´ emª mYªL¹^‚c YuŠ¹y…
’†^‚´ž ”ª´ ± Yu Š¹y¬”ª´d YuŠ¹yßm†´ ± Yu Š¹y¬ßm†´ž
LYmªyŠN¹Y†y ± LYmªyŠN¹Y†¬^‚ c †m ”ªŽ K¹ª Gmª½m’e¹’y »”’ YuŠ¹yßm†´ U Y…
LYmªyŠN¹Y†¬^‚ †¬´ ‚m¹´m em¹´Š†^‚ ‚N¹u†… uL‚ª´[¬\ßm†´ ’L^‚ žžž
ymªc A†m †¬´ ߆mŽŠ†^‚ LYmªyŠN¹Y†¬^‚® LYmª… LYuªLym’c †m Ym†em’ GmªYm’ LYuªLym’ ¹’e
yŠN¹Y†¬^‚m A^‚m¹ž U …†y ± …†¬^‚ ± …Š†^‚ ›¶œž LY‚•ªm’ ym‚•ªm’ ß¹ em’ ½m’†ym’ Gmª…
LYmª‰m’’m’c mª GmªYß¹¬L´ß LY… ½†ªe †’ Ym’d e†m Ž†´ e”ššmŠ´mŽ ‰‰¹¬L´†»”Yˆm‰´
em’ u†’†´m’ ”ªŽm’ em¬ GmªYß½m†´¬L´ßm¬ ¬´m‚m’ ‰•’’m’c mª m‚ªmª uªLy´m †‚’
¹’e em¬ GmªYmª¬´¬L´ßm¬ ym½•‚’Š†^‚ ym… eL¬ †’ŽLŠm†’¬ LYž ª ‚•ª´m ¬†m e†m uªL’…
´ªm’’´ ¹’e ’L^‚ym¬´mŠŠ´c L¬ mª†^‚´ mª… ߕ¬†¬^‚m’ G”‰LYmŠ’ LYž Ymª L¹^‚ Ym†
‰L’’´m †‚Ž e†m YºªymªŠ†^‚m’ ‚ªm’ªm^‚´m e†m¬m’ GmªYm’ ½†ªe ‚N¹u†y e†m ¬”’¬´ ºYŠ†…
LYž ¹ª ¬mŠ´m’ ¹’´mªYŠm†Y´ e†m Cªm’’¹’yc ^‚m GmªY†’e¹’y L´†»”Yˆm‰´   ‰‰¹¬L…
L¬ mª†^‚´ LYmª‰L’’´m †‚Ž e†m YºªymªŠ†… ´†»”Yˆm‰´ ymYªL¹^‚´c mª m‚ªmª uªLy´ †‚Ž
^‚m’ ‚ªm’ªm^‚´mž Ž ¬^‚½m†ßmª†¬^‚m’ eL¬ †’ŽLŠm†’¬ LYž m†em ”’¬´ª¹‰´†”…
AšªL^‚ymYªL¹^‚ u†’em´ ŽL’ e†m ¹’ym… ’m’ ¬†’e ‰”ªªm‰´ž L´ LYuªLym’ ’¹ª m†’m
´ªm’’´m’ ”ªŽm’ ‚†’ymym’ ‚N¹u†ymªž ªyN’ß¹’y Ym† ¬†^‚d eL’’ ¬´m‚´ e†m¬m †Ž…
U CŽm¬†¬ ›¶œ ¹’e U GmªYß¹¬L´ß ›¶œž Žmª †Ž ‰‰¹¬L´†»c mª m‚ªmª uªLy´ e†m
LYmªŽLŠ†y ± LYmªŽLŠ¬c L¬ eˆm‰´†» LYmª… m¬^‚†^‚´¬ßL‚Šm’ LYž mª m‚ªmª uªLy´ e†m
ŽLŠ†y ¬”ŠŠ´m ’¹ª L´´ª†Y¹´†» Ym†Ž A¹Y¬´L’… ŠL¬¬m LYž p Ž !L¬¬†» ‚m†z´ m¬c ª ½†ªe
´†» ¬´m‚m’c m†’m LYmªŽLŠ†ym šmªL´†”’ž eL¬ †’ŽLŠm†’¬ LYymuªLy´ ”emªc ‚Ž ½†ªe
†^‚´ ‰”ªªm‰´ †¬´ m¬d LYmªŽLŠ†y L’¬´mŠŠm eL¬ †’ŽLŠm†’¬ LYymuªLy´ž
em¬ e»mªY¬ LYmªŽLŠ¬ ß¹ ymYªL¹^‚m’c LYymeL’‰´c U LYeL’‰m’ž
LYym’”ŽŽm’ p LYym¬m‚m’ eL»”’d eL¬¬ ¸¸

 LYym’”ŽŽm’c L¬ !Lª´†ß†š em¬ GmªY¬ ´m’ ¿ ¬”Š^‚m Yym”ªe’m´m[’\c K¹ª m‰Š†…
LYym LY’m‚Žm’ eLªu ’†^‚´ L´´ª†Y¹´†» ym…
YªL¹^‚´ ½mªem’d ½m’’ eL¬ GmªY †’´ªL’¬†…
’L´†”’ »”’ Yym”ªe’m´m ’L^‚ LŠŠmd Ym†emd
m†’†ym ¹¬½ž U LŠŠ… ¹¬½ž
´†» †’ emª mem¹´¹’y Šm†^‚´mªd ymª†’ymª ¶ž em¬ Yym”ªe’m´m’ A^‚Ž†e´c K¹ª m‰Š†…
½mªem’~ ymYªL¹^‚´ ½†ªež †^‚´ ‰”ªªm‰´c ’L´†”’ em¬ LŽm’¬ ’L^‚ Yym”ªe’m´m
e†m LYym’”ŽŽm’m’ K¹¬^‚L¹mªßL‚Šm’d U C†´mŠ ¹’e mª¹u¬Ymßm†^‚’¹’ym’ ›˜ž¶œž
G”ªªN´m® e†m LYym’”ŽŽm’m A´Nª‰mž U !Lª… LYym¬Ly´c ’´ymym’ emª ?mymŠd eL¬¬ eL¬
´†ß†š ›¸ž¸œž !Lª´†ß†š †’´ªL’¬†´†»mª GmªYm’d e†m †‚ª
Yym”ªe’m´md emª ¹’e e†mc ˜ž ”Ym’ ym’L’’… !mªum‰´ Ž†´ ‚LYm’ Y†Šem’d ’†^‚´ L´´ª†Y¹…
´mŽ Yym”ªe’m´m’ ± Yym”ªe’m´mŽ ¿ †‚ª ´†» ymYªL¹^‚´ ½mªem’ ‰L’’d ‰”ŽŽ´ eL¬
LŠ¬ Yym”ªe’m´m’ ± Yym”ªe’m´mª c Ž ŠŠ… !Lª´†ß†š »”’ LY¬Lym’ †’ emª ºy¹’y
ymŽm†’m’ ½†ªe Yym”ªe’m´m ½†m m†’ L´… m†’ LYym¬Ly´mª m†’e m†’ mª‰ŠNª´mª
´ª†Y¹´†»m¬ eˆm‰´†» em‰Š†’†mª´c ª ½Lª m†’e~ LŠ¬ ´´ª†Y¹´ »”ªž U !Lª´†ß†š ›¸ž¸œž
uªº‚mª Yym”ªe’m´mªž †’m Yym”ªe’m´m Yym¬L’e´md emª ¹’e e†mc ˜ž ”Ym’ ym’L’’…
»mªŠ†mz em’ ALLŠž mª Yym”ªe’m´m ‚L´ ´mŽ Yym¬L’e´m’ ± Yym¬L’e´mŽ ¿ †‚ª LŠ¬
eL¬ H”ª´ž †m Yym”ªe’m´m’ ´ªm´m’ ß¹… Yym¬L’e´m’ ± Yym¬L’e´mª c Ž ŠŠymŽm†…
¬LŽŽm’ž K½m† Yym”ªe’m´m ¬´†ŽŽ´m’ eL… ’m’ ½†ªe Yym¬L’e´m ½†m m†’ L´´ª†Y¹´†»m¬
ymym’ ¹¬½ž U ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m¬ eˆm‰´†» U eˆm‰´†» em‰Š†’†mª´c m†’ Yym¬L’e´mªd
›¸ž˜œž Lœ Ž m’†´†» !Š¹ªLŠ †¬´ ‚m¹´m ’L^‚ e†m Yym¬L’e´md ß½m† Yym¬L’e´md e†m Y…
m†’mŽ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´m’ eˆm‰´†» e†m ym¬L’e´m’ em¬ •’†y¬ ¹¬½ž U ¬¹Y¬´L’´†…
¬´Lª‰m m‰Š†’L´†”’ ºYŠ†^‚d m¬ ½†ªe LŠ¬” »†mª´m¬ eˆm‰´†» ›¸ž˜œž Lœ Ž m’†´†» !Š¹…
šLªLŠŠmŠ uŠm‰´†mª´c ¬ ½¹ªem ºYmª e†m Gmª… ªLŠ †¬´ ‚m¹´m ’L^‚ m†’mŽ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª…
¬”ªy¹’y L¹¬¬^‚m†em’emª Yym”ªe’m´mª ´m’ eˆm‰´†» e†m ¬´Lª‰m m‰Š†’L´†”’ ºY…
›¬mŠ´m’c Yym”ªe’m´m’œ ym¬šª”^‚m’ž Yœ Š†^‚d m¬ ½†ªe LŠ¬” šLªLŠŠmŠ uŠm‰´†mª´c e†m
L^‚ m†’mŽ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´m’ eˆm‰´†» ’´¬m’e¹’y ¢¹LŠ†u†ß†mª´mª Yym¬L’e´mª
½†ªe †Ž L´†» A†’y¹ŠLª ‚m¹´m Žm†¬´ ›¬mŠ´m’c Yym¬L’e´m’œž Yœ L^‚ m†’mŽ
¬^‚½L^‚ uŠm‰´†mª´c Ym’ ym’L’’´mŽ Y… ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´m’ eˆm‰´†» ½†ªe †Ž L…
ym”ªe’m´m’ ›»mªLŠ´m’ec Yym”ªe’m´mŽœ ´†» A†’y¹ŠLª ‚m¹´m Žm†¬´ ¬^‚½L^‚ uŠm‰…
‚LYm †^‚ Žm†’m A´†ŽŽm ymymYm’ž Ym’ ym… ´†mª´c ”Ym’ ym’L’’´mŽ Yym¬L’e´m’
’L’’´mª Yym”ªe’m´m’ ›»mªLŠ´m’ec Yym… ›»mªLŠ´m’ec Yym¬L’e´mŽœ® ”Ym’ ym’L’’…
”ªe’m´mªœ ‚LYm †^‚ Žm†’m A´†ŽŽm ymym… ´mª Yym¬L’e´mª ›»mªLŠ´m’ec Yym¬L’e…
Ym’ž ^œ ’ ”’ˆ¹’‰´†”’LŠyª¹ššm’ ½†m ´m’œž ^œ ’ ”’ˆ¹’‰´†”’LŠyª¹ššm’ ½†m
em’ u”Šym’em’ ‰”ŽŽ´ †Ž L´†» A†’y¹ŠLª em’ u”Šym’em’ ‰”ŽŽ´ ’mYm’ emª ¬´Lª‰m’
’mYm’ emª ¬´Lª‰m’ m‰Š†’L´†”’ L¹^‚ e†m m‰Š†’L´†”’ L¹^‚ e†m ¬^‚½L^‚m »”ªc Ž†ª
¬^‚½L^‚m »”ªc †ª LŠ¬ Yym”ªe’m´m’ žžžd LŠ¬ Yym¬L’e´m’ em¬ •’†y¬ žžž d ›Ym¬¬mªcœ
›Ym¬¬mªcœ †ª LŠ¬ Yym”ªe’m´mŽ žžž ® ‚ª Ž†ª LŠ¬ Yym¬L’e´mŽ em¬ •’†y¬ žžž ® †‚ª
LŠ¬ Yym”ªe’m´m’ žžž d ›Ym¬¬mªcœ ‚ª LŠ¬ Y… LŠ¬ Yym¬L’e´m’ †‚ªmª mªª†’ žžž ›Ym¬¬mªcœ
ym”ªe’m´mª žžž eœ L^‚ mªª’ †¬´ ‚m¹´m e†m †‚ª LŠ¬ Yym¬L’e´mª †‚ªmª mªª†’ žžž U ¬¹Y…
¬^‚½L^‚m m‰Š†’L´†”’ ºYŠ†^‚c ^‚ ‚LYm ¬´L’´†»†mª´m¬ eˆm‰´†» ›¸ž˜œž
ym¬´mª’ Ž†´ mªª’ Yym”ªe’m´m’ A^‚Ž†e´ ¸ž m†’†ym Yym¬L’e´m ¿ LŠŠm Yym¬L’e´m’ ¿
ym¬šª”^‚m’ž L^‚ ªL¹ ‰”ŽŽm’ ¬^‚½L… ¬”Š^‚m Yym¬L’e´m[’\c K¹ª m‰Š†’L´†”’
^‚m ¹’e ¬´Lª‰m m‰Š†’L´†”’¬u”ªŽm’ »”ªc »”’ Yym¬L’e´m ’L^‚ LŠŠmd Ym†emd m†’†ym
^‚ ‚LYm ym¬´mª’ Ž†´ ªL¹ Yym”ªe’m… ¹¬½ž U LŠŠ… ¹¬½ž
´m’ ± Yym”ªe’m´mª A^‚Ž†e´ ym¬šª”^‚m’ž LYym¬m‚m’ eL»”’d eL¬¬c G”ª eL¬¬ ¬´m‚´ m†’
m‚Š´ mªª Yß½ž ªL¹d ½†ªe ¬´Lª‰ em‰Š†… ”ŽŽL ›U ”ŽŽL [¸ž¸ž\œc Yym¬m‚m’ eL…
’†mª´c †´ Yym”ªe’m´mŽ ± Yym”ªe’m´mª »”’d eL¬¬ emª A´ª”Ž L¹¬u†mŠd ‚L´ m¬ ‰m†’m
A^‚¹Šßm ¬´†ŽŽ´ m´½L¬ ’†^‚´ž A´•ª¹’ym’ ymymYm’ž A”’¬´ ymŠ´m’ uºª LY…
¸ž m†’†ym Yym”ªe’m´m ¿ LŠŠm Yym”ªe’m… ym¬m‚m’ e†m LŠŠymŽm†’m’ ”ŽŽLªmymŠ’
¸¶ LY‚LŠ´m’ p Y†´¹ª

uºª e†m !Lª´†ß†š†LŠyª¹ššm ›U ”ŽŽL [w\œc m†’m¬ FYmŠ¬´L’em¬d m†’m¬ L’ymŠ¬d m†’m¬ 
Yym¬m‚m’ »”Ž !ªm†¬[d\ ½Lªm’ ½†ª Ž†´
emŽ ”´mŠ ß¹uª†mem’ž
m‚Šmª¬ ”ž ž U m’†´†»L´´ª†Y¹´ ›˜žvž¸œž
LY‚•ªm’c †m Ym†em’ GmªYm’ LY‚•ªm’ ¹’e

Y†´
LY‚LŠ´m’c Hm’’ »”’ LY‚LŠ´m’ m†’ mYm’… LYuªLym’ ym‚•ªm’ ß¹ em’ ½m’†ym’ Gmª…
¬L´ß ”emª m†’m ’u†’†´†»yª¹ššm LY‚N’y´d Ym’d e†m Ž†´ e”ššmŠ´mŽ ‰‰¹¬L´†» ¬´m…
eºªum’ e†m¬m ’†^‚´ »mª’m†’´ ½mªem’ž ‚m’ ‰•’’m’c mª m‚ªmª ‚•ª´ e†m A^‚ºŠmª
†^‚´ ‰”ªªm‰´c ^‚ Ž¹¬¬ †‚’ eL»”’ LY… e†m uªL’ß•¬†¬^‚m’ G”‰LYmŠ’ LYž ª uªLy´
‚LŠ´m’d ’†^‚´ ’”^‚ Žm‚ª ß¹ ´ª†’‰m’ž ”ª… †‚’ eL¬ †’ŽLŠm†’¬ LYž Ymª L¹^‚ Ym†
ªm‰´c ^‚ Ž¹¬¬ †‚’ eL»”’ LY‚LŠ´m’d ’”^‚ e†m¬m’ GmªYm’ ½†ªe ‚N¹u†y e†m ¬”’¬´ ºYŠ†…
Žm‚ª ß¹ ´ª†’‰m’ž †^‚´ ‰”ªªm‰´c A†m ‚†mŠ´ ^‚m GmªY†’e¹’y L´†»”Yˆm‰´   ‰‰¹¬L…
†‚’ eL»”’ LYd ‰m†’m’ NªŽ ß¹ ŽL^‚m’ž ´†»”Yˆm‰´ ymYªL¹^‚´c mª m‚ªmª ‚•ª´ em’
”ªªm‰´c A†m ‚†mŠ´ †‚’ eL»”’ LYd NªŽ ß¹ A^‚ºŠmª’ e†m uªL’ß•¬†¬^‚m’ G”‰LYmŠ’ LYž
ŽL^‚m’ž †^‚´ ‰”ªªm‰´c Am†’m ªL¹ ‚†mŠ´ ª uªLy´ †‚Ž eL¬ †’ŽLŠm†’¬ LYž m†em
†‚’ eL»”’ LYd ¬†^‚ ’†mŽL’emŽ L’ß¹»mª… ”’¬´ª¹‰´†”’m’ ¬†’e ‰”ªªm‰´ž L´ LY‚•…
´ªL¹m’ž ”ªªm‰´c Am†’m ªL¹ ‚†mŠ´ †‚’ eL… ªm’ ’¹ª m†’m ªyN’ß¹’y Ym† ¬†^‚d eL’’
»”’ LYd ¬†^‚ ˆmŽL’emŽ L’ß¹»mª´ªL¹m’ž ¬´m‚´ e†m¬m †ŽŽmª †Ž ‰‰¹¬L´†»c mª
U myL´†”’ ›˜œž m‚ªmª ‚•ª´ e†m G”‰LYmŠ’ LYž mª m‚ªmª
LY‚N’y†yc L¬ eˆm‰´†» LY‚N’y†y ½†ªe ym… ‚•ª´ e†m ŠL¬¬m LYž Ž !L¬¬†» ‚m†z´ m¬c
½•‚’Š†^‚ †’ emª GmªY†’e¹’y »”’ A†m ½†ªe e†m G”‰LYmŠ’ LYym‚•ª´ ”emªc ‚ª
ˆŽeŽž ± »”’ m†’mª AL^‚m LY‚N’y†y ¬m†’ ½mªem’ e†m G”‰LYmŠ’ LYym‚•ª´ž
ymYªL¹^‚´c †m¬m ’´½†^‰Š¹’y †¬´ »”Ž LY†¬”Š†mªm’c mª GmªYß¹¬L´ß LY… ‰L’’ ¹’…
K¹uLŠŠ LY‚N’y†yž ª †¬´ [ u†’L’߆mŠŠ\ »”’ ´mª¬^‚†meŠ†^‚m ¹’‰´†”’ ‚LYm’c eL¬ ?”‚ª
¬m†’m’ Š´mª’ LY‚N’y†yž A†m †¬´ »”Ž Š‰”… LY†¬”Š†mªm’ Ymem¹´m´ m´½L¬ ‚†’ß¹uºym’d
‚”Š LY‚N’y†yž LªL’ ¬^‚Š†mz´ ¬†^‚ e†m L´… eLŽ†´ eL¬ ?”‚ª e†^‚´ ½†ªe~ž m’ m^‰mŠ
´ª†Y¹´†»m Gmª½m’e¹’y L’c H†ª ¬†’e ymym’ LY’m‚Žm’ Ymem¹´m´ eLymym’d em’ m^‰mŠ
m†’m »”Ž K¹uLŠŠ LY‚N’y†ym ’´½†^‰Š¹’yž ß¹ m’´umª’m’ž ¬´ m†’ †¬¬»mª¬´N’e’†¬
L’ Ž¹¬¬ em’ »”Ž Š‰”‚”Š LY‚N’y†ym’ Ž•yŠ†^‚d ¬”ŠŠ´m emª GmªYß¹¬L´ß LY… »mª…
m’¬^‚m’ ‚mŠum’ž Ž†mem’ ½mªem’ž ’ emŽ AL´ß †m m†´¹’y
LY‚L¹m’c U ‚L¹m’ž ½¹ªem LY†¬”Š†mª´ YŠm†Y´ ¹’‰ŠLªd ”Y e†m m†…
LY‚mu´m’c L^‚ LY‚mu´m’ †’ ¬´m‚´ ym½•‚’… ´¹’y †¬”Š†mª´ ½”ªem’ †¬´ ”emª ”Y ŽL’ ¬†m
Š†^‚ emª L´†»c A†m ‚mu´m´m eL¬ A^‚ª†u´¬´º^‰ »”’ †‚ªmª ¬”Š†mª¹’y Ymuªm†´ ‚L´ž p ’ emª
†Ž ªe’mª LYž L^‚¬šªL^‚m ‚L´ ¬†^‚ ‚m¹´m e†m Gmª½m’…
Y‚†Šumc L^‚ Y‚†Šum ‰L’’ m†’ L´´ª†Y¹´†»mª e¹’y »”’ LY†¬”Š†mªm’ †Ž A†’’m »”’ e†m
m’†´†» ’¹ª LŠ¬ m’†´†»¹¬ ¬¹Y†m^´†»¹¬ ¬”Š†mª‚ºŠŠm L¹u m†’m ym½†¬¬m N’ym »”’
»mª¬´L’em’ ½mªem’ž L¬ Š†my´ eLªL’d eL¬¬ emª Aš†´ßm m†’mª LYmŠLemª LY¬´ªm†um’~
eL¬ GmªYLŠLY¬´ªL‰´¹Ž Y‚†Šum ß¹ emŽ †’… e¹ª^‚ym¬m´ß´ž U !Šm”’L¬Ž¹¬ ¹’e U GmªY…
´ªL’¬†´†»m’ GmªY LY‚mŠum’ ym‚•ª´ž A” Ym… ß¹¬L´ß ›¶œž
em¹´m´ e†m Y‚†Šum emª ?my†mª¹’yd eL¬¬ e†m Y†´¹ªc ¬ ‰L’’ ¬”½”‚Š Y†…´¹ª LŠ¬ L¹^‚
?my†mª¹’y LY‚†Šu´ž †m GmªY†’e¹’y Ž†´ m´ÝŽ”Š”y†¬^‚ ’L^‚ em’ m¬´L’e´m†Šm’
m†’mŽ m’†´†»¹¬ ”Y†m^´†»¹¬ †¬´ ’†^‚´ Y…†´¹ª ym´ªm’’´ ½mªem’ž U H”ª´´ªm’…
Ž•yŠ†^‚ž †^‚´ ‰”ªªm‰´ LŠ¬”c e†m Y‚†Šum ’¹’y ›¸ž¸œž
Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª ¸w

 Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mªY‰º

N¹u†y ym¬´mŠŠ´m ªLym’ ß¹ Y‰ºªß¹’ym’

ªLym ’´½”ª´
HmŠ^‚m Y‰ºªß¹’ym’ ¬´m‚m’ Ž†´ !¹’‰´d e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´m ›˜ž˜œd ›˜ž¸œ
½mŠ^‚m ”‚’m£
¹¬¬ m†’m ‰Šm†’ym¬^‚ª†mYm’m Y‰ºª… e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›¸ž˜œd †’em¬´ª†^‚
ß¹’y †’ emª GmªY†’e¹’y Ž†´ m†’mŽ A¹Y… ›¸žvœ
¬´L’´†» yª”zym¬^‚ª†mYm’ ½mªem’ ”emª
YŠm†Y´ †‚ªm A^‚ªm†Y¹’y ¹’»mªN’emª´d ߞ ž
‰Ž…KL‚Š ”emª Ž…KL‚Š£
H†m Y†Šem´ ŽL’ em’ !Š¹ªLŠ »”’ Y‰ºª… e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´m ›¶ž˜œd ›¶ž¸œ
ß¹’ym’£
HmŠ^‚m’ ª´†‰mŠ ‚LYm’ †ªŽm’’LŽm’ e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›°ž˜œd †ªŽm’…
Ž†´ K¹¬N´ßm’ ½†m d ”emª ŽY£ ’LŽm’d ”’yª¹m’ß ›˜ž¸žnœ

m† ºªß¹’ym’ L¹¬ emª G”ŠŠu”ªŽ »”’ H•ª´mª’ ¹’´mª¬^‚m†em´ ŽL’ Y‰ºªß¹’…


ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mªž Y‰ºªß¹’ym’ ¬†’e Ž†´ mß¹y L¹u e†m ym¬^‚ª†mYm’m ”ªŽ
»”’ H•ª´mª’ ¹’e H”ª´yª¹ššm’ ymY†Šem´ ”‚’m ?º^‰¬†^‚´ eLªL¹ud ”Y ¬†m LŠ¬ ¬”Š…
^‚m ym¬šª”^‚m’ ½mªem’ ‰•’’m’ ”emª ’†^‚´ ›ªž uºª ¹ŽŽmªd E uºª ¹ª”šN†…
¬^‚m E’†”’d ‰Ž uºª †Š”Žm´mªœž ¹ªß½•ª´mª ¬†’e Ž†´ mß¹y L¹u e†m ym¬šª”…
^‚m’m ”ªŽ »”’ H•ª´mª’ ymY†Šem´ ¹’e ‰•’’m’ ½†m H•ª´mª L¹¬ym¬šª”^‚m’
½mªem’ ›CªLu” uºª CªL’¬u”ªŽL´”ªd E’† uºª E’†»mª¬†´N´d ”‰ uºª ”‰”Ž”´†»mœž Y…
‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª e†m’m’ emª ‰’Lššm’ ¹’e ¬^‚’mŠŠm’ ’u”ªŽL´†”’ž
†m Žm†¬´m’ »”’ †‚’m’ ¬´m‚m’ uºª ‚N¹u†y »mª½m’em´m G”ŠŠu”ªŽm’ ”emª u¹’y†m…
ªm’ LŠ¬ †ym’’LŽm’d Lzm†’‚m†´m’ ”emª L^‚½•ª´mªž A†m Yªm†´m’ ¬†^‚ ¬m†´ emŽ
¬šN´m’ ˜“ž L‚ª‚¹’emª´ ¬^‚’mŠŠ L¹¬ ¹’e ¬†’e L¹¬ emª mym’½Lª´¬¬šªL^‚m ’†^‚´
Žm‚ª ½myß¹em’‰m’ž ¬ ½Nªm ¹Ž¬´N’eŠ†^‚ ¹’e ßm†´ªL¹Ym’ed ½ºªem’ ß¹Ž m†…
¬š†mŠ Cm†Š’m‚Žmª L’ m†’mª †¬‰¹¬¬†”’ ºYmª mª’¬m‚šª”yªLŽŽm †ŽŽmª ½†memª
ªYm†´¬ymŽm†’¬^‚Lu´ emª •uum’´Š†^‚…ªm^‚´Š†^‚m’ ?¹’eu¹’‰L’¬´LŠ´m’ emª ¹’…
em¬ªmš¹YŠ†‰ m¹´¬^‚ŠL’e ¬´L´´ ? ¹’e K½m†´m¬ m¹´¬^‚m¬ mª’¬m‚m’ ¬´L´´
K ¬Lym’ž
Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª ¬”ŠŠ´m’ »mªŽ†mem’ ½mªem’d ½m’’ ¬†m e†m
Gmª¬´N’e†y¹’y Ymm†’´ªN^‚´†ym’ ”emª ß¹ †¬¬»mª¬´N’e’†¬¬m’ uº‚ªm’ž L’
¬”ŠŠ´m m†’m’ Cm¿´ ’†^‚´ eLŽ†´ ºYmªŠLem’ ¹’e ’¹ª ¬”Š^‚m Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e
¹ªß½•ª´mª »mª½m’em’d e†m em’ m¬šªN^‚¬šLª´’mª’ ”emª eªm¬¬L´m’ »mª´ªL¹´
¬†’ed ߞ ž †’’mªYm´ª†mYŠ†^‚m Y‰ºªß¹’ym’ ’†^‚´ ¹zm’¬´m‚m’em’ ß¹Ž¹´m’ž
¸v Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª

¹^‚ ¬” ‚N¹u†y LYym‰ºªß´m H•ª´mª ½†m Am†´md L’ed ¹ŽŽmªd ’Žmª‰¹’y 


¬”ŠŠ´m’ †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ emŽ ª´†‰mŠ ”emª Ym† »”ªL’ym¬´mŠŠ´mª KL‚Š L¹¬ym…
¬^‚ª†mYm’ ½mªem’c e†m Am†´m ˜°d †Ž nž L’ed »yŠž e†m ¹ŽŽmª ˜w ¹’e e†m ¶ž ’…

Y‰º

Žmª‰¹’y »”’ ¹’´m’ž Ž †’ßmŠ’m’ »yŠž e†m u”Šym’em’ !¹’‰´mc


˜ !¹’‰´ Ym† Y‰ºªß¹’ym’
˜ž˜ Y‰ºªß¹’ym’ Ž†´ !¹’‰´
˜ž¸ Y‰ºªß¹’ym’ ”‚’m !¹’‰´
˜ž¶ A^‚½L’‰¹’y¬uNŠŠm
¸ ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y »”’ Y‰ºªß¹’ym’
¸ž˜ Y‰ºªß¹’ym’ †’ ”Žš”¬†´L
¸ž¸ Y‰ºªß¹’ym’ LŽ AL´ßL’uL’y
¸ž¶ ª”z… ”emª Šm†’Y¹^‚¬´LYm’£
¶ m‰Š†’L´†”’
¶ž˜ Y‰ºªß¹’ym’d e†m ’†^‚´ ym¬šª”^‚m’d ¬”’emª’ ’¹ª ym¬^‚ª†mYm’ ½mªem’
¶ž¸ Y‰ºªß¹’ym’d e†m LŠ¬ ¬”Š^‚m L¹^‚ ym¬šª”^‚m’ ½mªem’
w m’¹¬
v m´”’¹’y
° Y‰ºªß¹’ym’ LŠ¬ šš”¬†´†”’
°ž˜ ’ eL¬ ± e†m ¹ª”…ªme†´†’¬´†´¹´ 
°ž¸ Km†^‚m’¬m´ß¹’y

˜ !¹’‰´ Ym† Y‰ºªß¹’ym’


A´m‚´ m†’m Y‰ºªß¹’y Ž†´ !¹’‰´ LŽ AL´ßm’emd eL’’ †¬´ emª Y‰ºªß¹’y¬…
š¹’‰´ ß¹yŠm†^‚ emª A^‚Š¹¬¬š¹’‰´ em¬ AL´ßm¬c ’ e†m¬mŽ ¹^‚ ¬´m‚m’ me†^‚´m
»”’ ”m´‚md A^‚†ŠŠmªd m†’m ¹ž Lž

˜ž˜ Y‰ºªß¹’ym’ Ž†´ !¹’‰´


mª !¹’‰´ ¬´m‚´ †Ž ŠŠymŽm†’m’ ’L^‚ Y‰ºªß¹’ym’d e†m ’¹ª ym¬^‚ª†mYm’d
’†^‚´ LYmª ym¬šª”^‚m’ ½mªem’d ߞ žc Ym´ªž ›uºªc Ym´ªmuum’ed Ym´ªmuu¬œd ªž ›uºªc
”‰´”ªœd y¬ž ›uºªc mym’¬L´ßœd †ž ž ›uºªc †Ž ¹u´ªLyœd ªL’‰u¹ª´ Lž ž ›uºªc
ªL’‰u¹ª´ LŽ L†’œd Lž Hž ›uºªc LY Hmª‰œd ºž ež ž ›uºªc ºYmª emŽ mmªm¬¬š†m…
ymŠœd ¹¬½ž ›uºªc ¹’e ¬” ½m†´mªœd ߞ Cž ›uºªc ß¹Ž Cm†Šœd K´ªž ›uºªc Km’´’mªœž L¬ y†Š´
L¹^‚ uºª e†m Y‰ºªß¹’ym’ emª KL‚Š½•ª´mªc C¬ež ›uºªc CL¹¬m’eœd †”ž ›uºªc †Š…
Š†”’œ ¹’e ªež ›uºªc †ŠŠ†Lªemœž Y‰ºªß¹’ym’ ½†m Gmªužd !ª”už d †šŠž…’yž ¬´m‚m’
¬”½”‚Š uºª e†m ŽL¬‰¹Š†’m LŠ¬ L¹^‚ uºª e†m umŽ†’†’m ”ªŽž K¹ª Gmªem¹´Š†^‚¹’y
½†ªe Ym† umŽ†’†’m’ ”ªŽm’ LYmª ‚N¹u†ymª e†m ’e¹’y …†’ Yß½ž L¹^‚ ’¹ª emª
Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª ¸°

 Šm´ß´m ¹^‚¬´LYm …’ ’L^‚ emŽ Y‰ºªß¹’y¬š¹’‰´ mªyN’ß´c Gmªuž†’ ± Gmªuž’


Y‰º ›q GmªuL¬¬mª†’œd !ª”už†’ ›q !ª”um¬¬”ª†’œž
¹¬’L‚Žm’c mª !¹’‰´ ¬´m‚´ L¹^‚ ’L^‚ m†’†ym’ Y‰ºªß¹’ym’d e†m ‚m¹´m ym…
½•‚’Š†^‚ p »”ª LŠŠmŽ †’ emª ŠŠ´Ly¬¬šªL^‚m p ’†^‚´ Žm‚ª †Ž »”ŠŠm’ H”ª´ŠL¹´
ym¬šª”^‚m’ ½mªem’d ߞ ž Lž ž ›uºªc L¹zmª †m’¬´œd †ž Gž ›uºªc †’ Gmª´ªm´¹’yœd ššLž
›uºªc šmª šª”^¹ªLœd ‚ž ^ž ›uºªc ‚”’”ª†¬ ^L¹¬Lœ® L¹^‚ †ž ž ½†ªe ‚m¹´m ‚N¹u†y ¬^‚”’
’†^‚´ Žm‚ª †Ž »”ŠŠm’ H”ª´ŠL¹´ ym¬šª”^‚m’ž

˜ž¸ Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª ”‚’m !¹’‰´


mª !¹’‰´ ¬´m‚´ †Ž ŠŠymŽm†’m’ ’†^‚´ ’L^‚ Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª’d
e†m LŠ¬ ¬”Š^‚m L¹^‚ ym¬šª”^‚m’ ½mªem’c d d !d ª†š”d ‰‰¹d Ed ŽY
P ” ž
m¬”’emª‚m†´m’c
˜ž L^‚Š†^‚md †’’mªYm´ª†mYŠ†^‚m ¹ž Nž ?mymŠ¹’ym’c ’ »†mŠm’ L^‚Ymªm†^‚m’ ›ßž ž
Gmª½LŠ´¹’yd mª’ŽmŠem½m¬m’œ mª‚LŠ´m’ ºªß¹’ym’ ŠN’ymªmª ”Žš”¬†´L
¹’e ºy¹’ym’ L¹^‚ eL’’ ‰m†’m’ !¹’‰´ ›¹’e U †’em¬´ª†^‚ [¸žv\œd ½m’’ ¬†m
’¹ª ym¬^‚ª†mYm’d ’†^‚´ LYmª L¹^‚ ym¬šª”^‚m’ ½mªem’c ?º^‰ŠG ›uºªc ?º^‰…
ŠLym’»mª”ªe’¹’yœd ªYA^‚ ›uºªc ¹ym’eLªYm†´¬¬^‚¹´ßym¬m´ßœd A´e ›uºªc
LÝmª†¬^‚m¬ A´LL´¬Ž†’†¬´mª†¹Ž em¬ ’’mª’œž ¹zmª‚LŠY emª L^‚Ymªm†^‚m
¬”ŠŠ´m’ ¬”Š^‚m Y‰ºªß¹’ym’ Ž•yŠ†^‚¬´ »mªŽ†mem’ ½mªem’ž ¹^‚ e†m
š¹’‰´Š”¬m’ Y‰ºªß¹’ym’ †’ mª’¬šªm^‚Yº^‚mª’d ¹ª¬Yº^‚mª’ ¹’e L’em…
ªm’ ª¹^‰½mª‰m’ emª m¹´¬^‚m’ !”¬´ ¹’e emª m¹´¬^‚m’ L‚’ 
m’´¬šªm^‚m’ ’¹ª m†’mª †’´mª’m’ ?mymŠ¹’y ¹’e ¬†’e ’†^‚´ LŠŠymŽm†’ »mª…
Y†’eŠ†^‚ž
¸ž Y‰ºªß¹’ym’ uºª Lz… ¹’e m½†^‚´¬m†’‚m†´m’d ^‚mŽ†¬^‚m A´”uumd †ŽŽmŠ¬…
ª†^‚´¹’ym’ ¹’e e†m Žm†¬´m’ º’ßYmßm†^‚’¹’ym’c †m Y‰ºªß¹’ym’ emª †’…
‚m†´m’ em¬ Žm´ª†¬^‚m’ Aݬ´mŽ¬ ›Žd ‰Žd ‰yd Š ¹¬½žœ ¬†’e AݎY”Šm ”emª Km†…
^‚m’ ¹’e ½mªem’ p Y†¬ L¹u NŠ´mªm †’‚m†´m’ ½†m !uež ›q !u¹’eœ ¹’e K´ªž
›q Km’´’mªœ p ”‚’m !¹’‰´ ym¬^‚ª†mYm’ž ‚’m !¹’‰´ ¬´m‚m’ L¹^‚ e†m Km†…
^‚m’ uºª e†m †ŽŽmŠ¬ª†^‚´¹’ym’d uºª e†m ^‚mŽ†¬^‚m’ ŠmŽm’´m ¹’e uºª
e†m Žm†¬´m’ º’ßYmßm†^‚’¹’ym’ ›»yŠž LYmª U ˜ž¶œc AH ›q Aºe½m¬´m’œd Š
›q ‚Š”ªœd E? ”emª Ç ›q ¹ª”œd ^ ”emª ^´ ›q m’´œ ¹¬½ž ŠŠm e†m¬m Y‰ºª…
ß¹’ym’ YŠm†Ym’ ¬´m´¬ ¹’»mªN’emª´c ˜à ààà E? ”emª Çd e†m †ym’¬^‚Lu´m’
em¬ Šd ºYmª v Ž ‚”^‚ž
¶ž Y‰ºªß¹’ym’ uºª mª¹u¬Ymßm†^‚’¹’ym’ ¹’e C†´mŠc Ym’uLŠŠ¬ ”‚’m !¹’‰´ ½mª…
em’ m†’†ym Y‰ºªß¹’ym’ uºª mª¹u¬Ymßm†^‚’¹’ym’ ¹’e C†´mŠ ym¬^‚ª†mYm’c
? ›?m^‚´¬L’½LŠ´œd ?? ›Ymªªmy†mª¹’y¬ªL´œ® »yŠž LYmª L¹^‚ ˜ž˜ ß¹ Y‰ºª…
ß¹’ym’ Ž†´ !¹’‰´ž H†m Ym†Ž L¹¬ym¬^‚ª†mYm’m’ H”ª´ ‰L’’ e†m ’e¹’y …†’
‚†’ß¹ymuºy´ ½mªem’c †’ › ¹’em¬‰L’ߊmª†’œd ?†’ ›YmªLŽ´¬ªN´†’œž
¸¯ Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª

˜ž¶ A^‚½L’‰¹’y¬uNŠŠm 
m† L¹¬ŠN’e†¬^‚m’ Lz… ¹’e º’ßYmßm†^‚’¹’ym’ ½†ªe †Ž m¹´¬^‚m’ ym… 
Y‰º
½•‚’Š†^‚ e†m ŠL’em¬ºYŠ†^‚m ”ªŽ emª Y‰ºªß¹’y ymYªL¹^‚´c u´ ›q ””´œd Ýe
›q JLªeœd ‰ªd ª ›q ª”’mœd ªž ¹’e ¬ªž ›q A^‚½m†ßmª ªL’‰m’œž ”^‚ ‰”ŽŽm’
ߞ ž †Ž L’‰½m¬m’ L¹^‚ L’emªm A^‚ªm†Y¹’ym’ »”ªc EAd !d ›q †’´mª…
’L´†”’LŠm HN‚ª¹’y¬^”em¬ uºªc EA…”ŠŠLªd Yª†´†¬^‚m¬ !u¹’ed A^‚½m†ßmª ªL’…
‰m’œž
†’ A”’emªuLŠŠ †¬´ e†m Y‰ºªß¹’y ”ž ›q ”ŽšLy’†m ± ”ŽšL’†mœd e†m
‚m¹´m †’ emª ŠŠ´Ly¬¬šªL^‚m Žm†¬´ ’¹ª [‰”7\ L¹¬ym¬šª”^‚m’ ½†ªež A†m ‰”ŽŽ´
uL¬´ L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ †’ †ªŽm’’LŽm’ »”ª ¹’e ‰L’’ ˆm ’L^‚ emª A^‚ªm†Y¹’y em¬
†ªŽm’’LŽm’¬ Ž†´ ”emª ”‚’m !¹’‰´ ¬´m‚m’ž
K¹ Y‰ºªß¹’ym’ Ž†´ †’em¬´ª†^‚ ›EH…Am’emªd ?myž…?L´œ U †’em¬´ª†^‚
›¸žvœž

¸ ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y

¸ž˜ Y‰ºªß¹’ym’ †’ ”Žš”¬†´L


K½†¬^‚m’ emª Y‰ºªß¹’y ¹’e emŽ K½m†´… ”emª ª¬´yŠ†me ¬´m‚´ †ŽŽmª m†’ †’…
em¬´ª†^‚ž †m ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y »”’ Y‰ºªß¹’ym’ YŠm†Y´ L¹^‚ †’
”Žš”¬†´L mª‚LŠ´m’c CY^…‰ªL’‰d EA…LŽmª†‰L’†¬^‚d ‰Ž…KL‚Š® ”’´”…ªž d ¹z…
YLŠŠ…Hž
”Žš”¬†´Ld Ym† em’m’ eL¬ Šm´ß´m LYym‰ºªß´m H”ª´ ’”^‚ m†’ŽLŠ L¹¬ym…
¬^‚ª†mYm’ ½†ªed ¬†’e ¬´†Š†¬´†¬^‚ ’†^‚´ ¬^‚•’ ›ßž ž …Lz’L‚Žmd A …
¹ŽŽmªœž L’ ¬”ŠŠ´m †’ emª ym¬^‚ª†mYm’m’ AšªL^‚m m’´½memª ’¹ª e†m Y‰ºª…
ß¹’y »mª½m’em’ ”emª e†m yL’ßm Y‰ºªß¹’y L¹uŠ•¬m’ž

¸ž¸ Y‰ºªß¹’ym’ LŽ AL´ßL’uL’y


A´m‚m’ m†’uL^‚m Y‰ºªß¹’ym’ LŽ AL´ßL’uL’yd eL’’ ½mªem’ ¬†m yª”zym¬^‚ª†m…
Ym’d ߞ žc GyŠž ›uºªc »yŠž q »mªyŠm†^‚mœd Yež ›uºªc mYež q mYm’eLœd Yž ”emª Yež
›uºªc †Yž ”emª †Yež q †Y†emŽœž †’m Žm‚ª´m†Š†ymd Ž†´ ‰Šm†’mŽ ¹^‚¬´LYm’ Ymy†’…
’m’em Y‰ºªß¹’y ¬”ŠŠ´m LŽ AL´ßL’uL’y Ym¬¬mª L¹¬ym¬^‚ª†mYm’ ½mªem’d eL e†m
¹’ym½”‚’´m ª”z¬^‚ªm†Y¹’y emª Y‰ºªß¹’y em’ m¬muŠ¹¬¬ ‚mŽŽm’ ‰•’’´md
ߞ žc †´ L’emªm’ H”ª´m’ žžž ›¹’e ’†^‚´c ž Lž Hžœ® m†’m¬ ªL^‚´m’¬ žžž ›¹’e
’†^‚´c ž žœž
†m Y‰ºªß¹’ym’ †ž ž ›†Ž ¹u´ªLy[m\œ ¹’e †ž Gž ›†’ Gmª´ªm´¹’yœ ½mªem’ †’ †‚…
ªmŽ mª¬´m’ m¬´L’e´m†Š yª”zym¬^‚ª†mYm’ ›ž žd ž Gžœd ½m’’ ¬†m ’L^‚ m†’mŽ LY…
Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª ¸n

 ym¬^‚Š”¬¬m’m’ Cm¿´ ”emª LŠŠm†’ »”ª m†’mª E’´mª¬^‚ª†u´ ¬´m‚m’ž Ž Cm¿´d ’L^‚
Y‰º ª¹zu”ªŽmŠ’d ’L^‚ emŽ LŽm’ m†’mª †ªŽLd m‚•ªem ”ž eyŠž ½†ªe emª mª¬´m
m¬´L’e´m†Š e†m¬mª Y‰ºªß¹’ym’ eLymym’ ‰Šm†’ym¬^‚ª†mYm’d ߞ žc †´ uªm¹’e…
Š†^‚m’ ªºzm’ †ž Gž LªŠ ºŠŠmªž U ª†mu ›vœž

¸ž¶ ª”z… ”emª Šm†’Y¹^‚¬´LYm’£


¹ªß½•ª´mª ½mªem’ †Ž H”ª´†’’mªm’ †ŽŽmª ’¹ª Ž†´ Šm†’Y¹^‚¬´LYm’ ym…
¬^‚ª†mYm’c †e¬d ß¹Y†d ‰‰¹d ª†š”ž Y‰ºªß¹’ym’d e†m ”‚’m !¹’‰´ ym¬^‚ª†m…
Ym’ ½mªem’d ‰•’’m’ mª‰ŽLŠm m†’m¬ ¹ªß½”ª´m¬ L’’m‚Žm’d †’emŽ ¬†m m†’m
m†ym’m ¹¬¬šªL^‚m ¹’e m†’m’ ª´†‰mŠ mª‚LŠ´m’ ›e†m Ed e†m Cœ ¹’e uŠm‰…
´†mª´ ½mªem’ ‰•’’m’ ›emª !d e†m ![¬\œž A” ‰”ŽŽ´ m¬ eLß¹d eL¬¬ uºª ŽL’^‚m
L¹^‚ e†m A^‚ªm†Y¹’y Ž†´ Šm†’Y¹^‚¬´LYm’ †Ž H”ª´†’’mªm’ ß¹ŠN¬¬†y †¬´c E d
›L¹^‚cœ E’”d C d ›L¹^‚cœ L´”ž m† ‰½ d ›L¹^‚cœ H ¹’e !‰½ d ›L¹^‚cœ
!H †¬´ ¬†m ¬”yLª ºYŠ†^‚mªž HN‚ªm’e Ym† A^‚ªm†Y¹’y Ž†´ ª”zY¹^‚¬´LYm’
‰m†’m H”ª´´ªm’’¹’y Ž•yŠ†^‚ †¬´d ‰L’’ Ym† emª A^‚ªm†Y¹’y Ž†´ Šm†’Y¹^‚¬´L…
Ym’ †Ž H”ª´†’’mª’ ’L^‚ Ašªm^‚¬†ŠYm’ ym´ªm’’´ ½mªem’ ›L…´”œž

¶ m‰Š†’L´†”’

¶ž˜ Y‰ºªß¹’ym’d e†m ’†^‚´ ym¬šª”^‚m’d ¬”’emª’ ’¹ª ym¬^‚ª†mYm’


½mªem’
m† e†m¬m’ Y‰ºªß¹’ym’ ½†ªe e†m m‰Š†’L´†”’¬m’e¹’y †Ž A^‚ª†u´Y†Še ”u´
’†^‚´ ½†memªymymYm’c LŽ ¸ž mßmŽYmª Šuež ž ›q ŠL¹um’em’ L‚ªm¬œ® ymym’ ’em
ež ž ›q e†m¬m¬ ”’L´¬œž H†ªe e†m m‰Š†’L´†”’¬m’e¹’y ˆme”^‚ ym¬m´ß´d y†Š´
”Šym’em¬c ’em´ m†’m Y‰ºªß¹’y Ž†´ emŽ Šm´ß´m’ ¹^‚¬´LYm’ emª G”ŠŠu”ªŽd
½†ªe e†m ’e¹’y ¹’Ž†´´mŠYLª L’ym‚N’y´c ª’ž ›q mªª’œd emž ›q N’emœ®
¬”’¬´ ¬´m‚´ ¬†m ’L^‚ emŽ Y‰ºªß¹’y¬š¹’‰´c Žm‚ªmªm ‚žm ›q L‚ª‚¹’emª´mœd
ž¬ ›q †¬ŽLª^‰¬œ ?mem’ž
mª !Š¹ªLŠ ½†ªe ymŠmym’´Š†^‚ e¹ª^‚ ¹^‚¬´LYm’»mªe”ššŠ¹’y L¹¬ymeªº^‰´c
¬¬ž ›q L’¹¬‰ª†š´mœd yyž ›q L‚ªyN’ymœd uuž ›q u”Šym’emœž

¶ž¸ Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mªd e†m LŠ¬ ¬”Š^‚m L¹^‚ ym¬šª”^‚m’


½mªem’
ª¹’e¬N´ßŠ†^‚ †¬´ m¬ L¹^‚ Ym† e†m¬m’ Y‰ºªß¹’ym’ ›!‰½d ¹¬½žœ ’†^‚´ ’•…
´†yd e†m m‰Š†’L´†”’¬m’e¹’y †Ž A^‚ª†u´Y†Še ½†memªß¹ymYm’d »”ª LŠŠmŽ eL’’
’†^‚´d ½m’’ emª L¬¹¬ e¹ª^‚ em’ ª´†‰mŠ ”emª em’ AL´ßß¹¬LŽŽm’‚L’y em¹´…
¸“ Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª

Š†^‚ ½†ªec em¬ !‰½ ›¬mŠ´m’mªc em¬ !‰½¬œd em¬ ›¬mŠ´m’mªc em¬ ¬œž Ž !Š¹… 
ªLŠ mª¬^‚m†’´ LŠŠmªe†’y¬ ‚N¹u†ymª e†m ’e¹’y …¬d ¹’e ß½Lª L¹^‚ Ym† ¬”Š^‚m’ Y…
‰ºªß¹’ym’d emªm’ G”ŠŠu”ªŽ †Ž !Š¹ªLŠ ’†^‚´ ¬” L¹¬ym‚´c e†m ¬ ›’mYm’c e†m

Y‰º

® ’†^‚´c e†m mœd e†m ¬ ›’†^‚´c m’œd e†m C¬ ›’†^‚´c Cm’œž Ymªc e†m
!‰½ ›¬mŠ´m’mªc e†m !‰½¬d ’†^‚´c !‰½m’œž m† umŽ†’†’m’ Y‰ºªß¹’ym’ ¬”ŠŠ´m †Ž
!Š¹ªLŠ †ŽŽmª eL’’ m†’ …¬ L’ymuºy´ ½mªem’d ½m’’ m†’m Gmª½m^‚¬Š¹’y Ž†´ emŽ
A†’y¹ŠLª Ž•yŠ†^‚ †¬´c e†m ŽY¬ ›’†^‚´ y¹´d eL Ž†´ emŽ A†’y¹ŠLª ºYmªm†’…
¬´†ŽŽm’ec e†m ŽYœž Y‰ºªß¹’ym’d e†m L¹u K†¬^‚ŠL¹´m m’em’d YŠm†Ym’ †’ emª
A´L’eLªe¬šªL^‚m ¹’»mªN’emª´ ›và !Ad e†m AAœ® †’ emª EŽyL’y¬¬šªL^‚m ½†ªe
Ym† umŽ†’†’m’ Y‰ºªß¹’ym’ ŽL’^‚ŽLŠ L¹^‚ e†m ’e¹’y …m’ L’ymuºy´ ›e†m
AAm’œž
´½L¬ L’emª¬ †¬´ m¬ Ž†´ em’ ¹ªß½•ª´mª’d e†m ˆL ’†^‚´ Y¹^‚¬´LY†mª´d ¬”’…
emª’ LŠ¬ H•ª´mª L¹¬ym¬šª”^‚m’ ½mªem’ž m† †‚’m’ ºYmª½†my´ e†m m‰Š†’L´†…
”’¬m’e¹’y …¬c
emª ‰‰¹d em¬ ‰‰¹¬d e†m ‰‰¹¬® eL¬ ”´”d em¬ ”´”¬d e†m ”´”¬® e†m E’†d emª E’†d e†m
E’†¬® e†m ”‰d emª ”‰d e†m ”‰¬® emª ¹¬d em¬ ¹¬¬m¬d e†m ¹¬¬mž

w m’¹¬
L¬ m’¹¬ ›yªLŽŽL´†¬^‚m m¬^‚Šm^‚´œ emª Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª
¬´†ŽŽ´ †Ž ŠŠymŽm†’m’ Ž†´ emŽ emª G”ŠŠu”ªŽm’ ºYmªm†’c
emª !‰½ ± !H ›emª !mª¬”’m’‰ªLu´½Lym’œd emª ‰‰¹ ›emª ‰‰¹Ž¹ŠL´”ªœd e†m ”‰ ›e†m
”‰”Ž”´†»mœd e†m ª†š” ›e†m ª†Ž†’LŠš”Š†ßm†œd emª ¹¬ ›emª ¹´”…d Ž’†Y¹¬œd e†m E’†
›e†m E’†»mª¬†´N´œd eL¬ LY”ª ›eL¬ LY”ªL´”ª†¹Žœ ¹¬½ž
¹¬’L‚Žm’c eL¬ †’” ›”Y½”‚Šc emª †’mŽL´”yªLuœd eL¬ ”´” ›”Y½”‚Šc e†m ”´”yªLu†mœd
e†m CL¿md eL¬ CL¿† ›”Y½”‚Šc emª CL¿LŽm´mªœž

v m´”’¹’y
Y‰ºªß¹’ym’d e†m Y¹^‚¬´LY†mª´ ½mªem’d ‚LYm’ ’eYm´”’¹’yc [L7em7…
ZL7<´¬m7\d EH [¹7‰L7<»m7\ž mŽymym’ºYmª ‚LYm’ Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª…
´mªde†m ½†m m†’ H”ª´ L¹¬ym¬šª”^‚m’ ½mªem’d L¹^‚ m†’m ’”ªŽLŠm H”ª´Ym´”…
’¹’yc ’u”d †´Ld ß¹Y† ›’mYm’c ß¹Y†œž U H”ª´L‰ßm’´ ›¸œž
k  
YŠL¹´ p LYŠ•¬^‚m’ ¶à

 ° Y‰ºªß¹’ym’ LŠ¬ šš”¬†´†”’


YŠL
°ž˜ ’ eL¬ ± e†m ¹ª”…ªme†´†’¬´†´¹´ 
Cªm´m’ Y‰ºªß¹’ym’ ½†m d ŽYd d mž Gž †’ m†’mª †ªŽm’Ymßm†^‚’¹’y
”ž ž L¹ud ‚L’emŠ´ m¬ ¬†^‚ ym½•‚’Š†^‚ ¹Ž šš”¬†´†”’m’ž m’¹¬ ¹’e ¹Žmª¹¬
emª †ªŽm’Ymßm†^‚’¹’y ª†^‚´m’ ¬†^‚ eL’’ ’†^‚´ ’L^‚ emª šš”¬†´†”’d ¬”’…
emª’ ’L^‚ emŽ K½m†´yŠ†me emª †ªŽm’Ymßm†^‚’¹’yd ߞ žc ’ eL¬ ¹ª”…ªme†´…
†’¬´†´¹´ ›K½m†´yŠ†mec eL¬ ’¬´†´¹´œ ¹’e ’†^‚´c ’ e†m ¹ª”…ªme†´†’¬´†´¹´ 
Ž†´ uLŠ¬^‚mŽ mß¹y L¹u ›e†m ‰´†m’ym¬mŠŠ¬^‚Lu´œž †my´ ˆme”^‚ emª L^‚…
eª¹^‰ L¹u emª Ym´ªmuum’em’ m¬mŠŠ¬^‚Lu´¬u”ªŽ ›d ŽY ¹¬½žœd eL’’ ª†^‚´m’
¬†^‚ m’¹¬ ¹’e ¹Žmª¹¬ em¬ †ªŽm’’LŽm’¬ ’L^‚ e†m¬mª® ¬†m ¬”ŠŠ´m eL’’ L¹¬…
ym¬^‚ª†mYm’ ½mªem’c ’ e†m ‰´†m’ym¬mŠŠ¬^‚Lu´ º´´m’½mª‰ Ymª‚L¹¬m’® e†m
!ª”e¹‰´†”’ emª †^‚´¹’y¬ª†’y…m¬mŠŠ¬^‚Lu´ ŽYž K¹ †m Š”´´ŽL’’…Hmª‰m
ŽY ¬¹^‚´ ± ¬¹^‚m’ žžž U ”’yª¹m’ß ›˜ž¸žnœž

°ž¸ Km†^‚m’¬m´ß¹’y
m‚•ªm’ Y‰ºªß¹’ym’ LŠ¬ ’L^‚ym¬´mŠŠ´m šš”¬†´†”’m’ ß¹ m†’mŽ LŽm’d
eL’’ ½mªem’ ¬†m ’†^‚´ e¹ª^‚ m†’ ”ŽŽL LYym´ªm’’´c A´L‚Š½mª‰m d Gmªm†…
’†y´m !Lš†mªŽº‚Šm’ ŽYž L^‚ym¬´mŠŠ´m Y‰ºªß¹’ym’ »”’ C†´mŠ’d L‰LemŽ†…
¬^‚m’ ªLem’ ¹ž eyŠž ½mªem’ mYm’uLŠŠ¬ ’†^‚´ e¹ª^‚ ”ŽŽL LYym´ªm’’´c GmªL
ºŠŠmª ž ž

YŠL¹´c E’´mª YŠL¹´ »mª¬´m‚´ ŽL’ em’ e¹’y¬Lª´ em¬ m¹´¬^‚m’ž †m †Še¹’y¬…
G”‰LŠ½m^‚¬mŠ †’ emª A´LŽŽ¬†ŠYm »”’ Ž†´´mŠ emª YŠm†´¹’y ¬†’e U !ªNu†¿md U A¹u…
GmªYu”ªŽm’ ¹’e Ž†´ †‚’m’ m´ÝŽ”Š”… u†¿md K†ª‰¹Žu†¿m ¹’e G”‰LŠ½m^‚¬mŠž †m
y†¬^‚ »mª½L’e´m’ H•ª´mª’d ߞ ž ½mªum’d !ªNu†¿Y†Še¹’y †¬´ LŽ ¬´Nª‰¬´m’ Ym† em’
½Lªud ym½”ªum’d H¹ªu ”emª ¬†’ym’d ¬L’yd GmªYm’ m’´½†^‰mŠ´ › ˆŽe’ž yªºzm’ U ˆŽe’ž
ym¬¹’ym’ž ’’mª‚LŠY emª ym¬LŽ´m’ Ymyªºzm’® LªŽ U »mªLªŽm’œž †m A¹uu†¿Y†Š…
AšªL^‚m’´½†^‰Š¹’y ‰”ŽŽ´ emŽ YŠL¹´ e¹’y †¬´ Ym¬”’emª¬ ½†^‚´†y uºª e†m †Š…
yª”zm mem¹´¹’y ß¹d ½m†Š mª e†m †Še¹’y e¹’y ’m¹mª A¹Y¬´L’´†»m ¹’e eˆm‰´†»m
ßL‚Šªm†^‚mª H•ª´mª mªŽ•yŠ†^‚´ ‚L´ ¹’e ›Žm†’m’ U m†’¹’y® Šº^‰ U yŠº^‰Š†^‚œž
eLŽ†´ ß¹ª Gmªyª•zmª¹’y em¬ H”ª´¬^‚L´… †m K†ª‰¹Žu†¿LYŠm†´¹’y †¬´ †’¬ym¬LŽ´
ßm¬ Ym†ym´ªLym’ ‚L´ž mª YŠL¹´ eLªu ¬mŠ´m’ ›ªmem’ U mªmemœž ¹^‚ H”ª´yª¹š…
’†^‚´ Ž†´ emŽ U EŽŠL¹´ »mª½m^‚¬mŠ´ šm’ ‰•’’m’ YŠm†´¹’ym’ ß¹yª¹’em Š†m…
½mªem’ž ym’d ߞ ž YŠL¹N¹y†y L¹¬ Ž†´ YŠL¹m’ ¹…
YŠm†´¹’yc †m YŠm†´¹’y †¬´ ’mYm’ emª ym’ž †m¬m ª´ emª YŠm†´¹’y ’m’’´ ŽL’
”Žš”¬†´†”’ ›U ”Žš”¬†´¹Žœ ¹’e emª L¹^‚ U K¹¬LŽŽm’Y†Še¹’yž
U ”’»mª¬†”’ e†m ½†^‚´†y¬´m H”ª´Y†Š… LYŠ•¬^‚m’c U GmªY ›¶œž
¶˜ …Lz’L‚Žm p LYª¹’em’ ± L¹uª¹’em’

 …Lz’L‚Žmc U Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e L’”ªŽLŠm¬ meN^‚´’†¬ ‚LYm’® m†’ L’”ª… 


¹ªß½•ª´mª ›¸ž˜œž
LY’m‚Žm’c U LYym’”ŽŽm’ž
ŽLŠ ‰LŠ´mª ªº‚Š†’y¬´Lyž
LY’¹´ßm’ ± LY’º´ßm’c mYm’ LY’¹´ßm’ †¬´d

LYª¹
Y’m†y¹’yc L^‚ Y’m†y¹’y ½†ªe ym½•‚’… Ym¬”’emª¬ †’ Aºeem¹´¬^‚ŠL’ed †’ emª
Š†^‚ Ž†´ emª !ªNš”¬†´†”’ ymym’ L’ym… A^‚½m†ß ¹’e †’ ¬´mªªm†^‚d e†m ¹ŽymŠL¹…
¬^‚Š”¬¬m’c m†’m Y’m†y¹’y ymym’ m†’m’ ´m´m ”ªŽ LY’º´ßm’ ymYªN¹^‚Š†^‚ž
m’¬^‚m’ ›’†^‚´c »”ª m†’mŽ m’¬^‚m’œ LY”’’†mªm’c L¬ ´ªL’¬†´†»m GmªY LY”’’†m…
‚LYm’® L¹^‚ ymym’ºYmª m†’mŽ m’¬^‚m’ ªm’ ¬´m‚´ ‚m¹´m †Ž ŠŠymŽm†’m’ ’¹ª
†¬´ Ž•yŠ†^‚ž ’”^‚ Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» emª AL^‚md e†m
LY’”ªŽ ± LY’”ªŽLŠ ± L’”ŽLŠ ± L’”ªŽLŠc mª LY”’’†mª´ ½†ªec ^‚ LY”’’†mªm m†’m Km†…
mYªL¹^‚ e†m¬mª H•ª´mª Š†my´ ’†^‚´ m†’… ´¹’yž ªº‚mª ‰”’’´m LY”’’†mªm’ Ž†´ emŽ
em¹´†y um¬´® ¬^‚Lªum Yyªm’ß¹’ym’ ¬†’e ‰‰¹¬L´†» emª !mª¬”’ »mªY¹’em’ ½mª…
’†^‚´ Ž•yŠ†^‚ž mŽm†’¬LŽ †¬´ LŠŠm’ e†m em’d LŠ¬” †Ž A†’’m »”’ ˆŽe’ž uºª m†’
mª’Ymem¹´¹’y »”Ž ”ªŽLŠm’d »”’ Y”’’mŽm’´ ym½†’’m’d †‚’ L¹u m†’
emª ?mymŠ LY½m†^‚m’e~ž L¬ eˆm‰´†» LY… Y”’’mŽm’´ um¬´Šmym’~ ymYªL¹^‚´ ½mª…
’”ªŽ †¬´ m’´Šm‚’´ L¹¬ ŠL´ž LY’”ªŽ†¬ »”’ em’ž †m AL^‚md e†m ŽL’ LY”’’†mª´d
emª ?mymŠ LY½m†^‚m’e~ž L¬ H”ª´ ½†ªe ½¹ªem eLYm† Ž†´ emª !ªNš”¬†´†”’ L¹u L’…
†Ž mªm†^‚ emª me†ß†’ ¹’e emª !¬Ý^‚”… ym¬^‚Š”¬¬m’c ˆŽe’ž L¹u m†’m Km†´¹’y
Š”y†m L¹u ¹’ym½•‚’Š†^‚m GmªL’ŠLy¹’ym’ LY”’’†mªm’ž m¹´m Ymymy’m´ ŽL’ e†m¬mª
Ymߔym’c m†’m LY’”ªŽm !mª¬•’Š†^‚‰m†´® ”’¬´ª¹‰´†”’ ’¹ª ymŠmym’´Š†^‚ž m…
LY’”ªŽm ’ŠLym’ ‚LYm’® LY’”ªŽ »mªL’… YªN¹^‚Š†^‚ †¬´ eLymym’ ’”^‚ e†m ”ªŽ
ŠLy´ ¬m†’ ± ªmLy†mªm’ž ¹zmª‚LŠY emª m… em¬ K¹¬´L’e¬šL¬¬†»¬ LY”’’†mª´ ¬m†’d e†m
e†ß†’ ¹’e !¬Ý^‚”Š”y†m ½†ªe LY’”ªŽ †Ž ¬†^‚ »”’ e†m¬mª LŠ´m’ Gmª½m’e¹’y¬½m†¬m
A†’’m »”’ ¹’ym½•‚’Š†^‚~ »mª½m’em´c ‚mªŠm†´m´c ^‚ Y†’ L¹u e†m¬m Km†´¹’y ¬m†´
LY’”ªŽ »†mŠm šmª¬•’Š†^‚m L´m’® m†’ LY… L‚ªm’ LY”’’†mª´ž L’ ‰L’’ LŠ¬” m’´½m…
’”ªŽ ‰LŠ´mª H†’´mªž L¬ eˆm‰´†» LY’”ª… emª ¬Lym’ ^‚ ‚LYm e†m¬m Km†´¹’y LY”’…
ŽLŠ †¬´ »”’ LY’”ªŽ LYymŠm†´m´ž ¬ Ymem¹… ’†mª´ ”emª ^‚ Y†’ L¹u e†m¬m Km†´¹’y
´m´ ‰ªL’‰d ’†^‚´ ’”ªŽLŠd ¹’¬†’’†y~c m†’ LY”’’†mª´ž
LY’”ªŽLŠm¬ Gmª‚LŠ´m’® ¬m†’ m’m‚Žm’ †¬´ LYšL´ª”¹†ŠŠ†mªm’c U GmªY ›¶œž
LY’”ªŽLŠ® eL¬ †¬´ »•ŠŠ†y LY’”ªŽLŠž L¬ LYªL´m’c Hm’’ »”’ LYªL´m’ m†’ mYm’¬L´ß
eˆm‰´†» L’”ŽLŠ ym‚´ L¹u yª†m^‚ž…ŠL´ž ”emª m†’m ’u†’†´†»yª¹ššm LY‚N’y´d eºª…
L’”ŽLŠ¹¬ ¹’yŠm†^‚ŽNz†yd ’†^‚´ ªmymŠ… um’ e†m¬m ’†^‚´ »mª’m†’´ ½mªem’ž ”ª…
ŽNz†y~ ß¹ªº^‰ž ¬ ½†ªed ½†m LY’”ªŽd ªm‰´c A†m ª†m´ †‚ªmŽ A”‚’ eL»”’ LYd LŠŠm†’
mYm’uLŠŠ¬ †Ž mªm†^‚ emª me†ß†’ ¹’e e”ª´‚†’ ß¹ ym‚m’ž †^‚´ ‰”ªªm‰´c A†m ª†m´
!¬Ý^‚”Š”y†m ymYªL¹^‚´ž †mª Ym߆m‚´ m¬ †‚ªmŽ A”‚’ eL»”’ LYd ’†^‚´ LŠŠm†’ e”ª´‚†’
¬†^‚ †’ mª¬´mª †’†m L¹u †’¬ ¹ym uLŠŠm’em ß¹ ym‚m’ž U myL´†”’ ›˜œž
Y½m†^‚¹’ym’ †Ž •ªšmªYL¹ ¹’e L’… Yªm†zYŠ”^‰c mª !Š¹ªLŠ ß¹ Yªm†zYŠ”^‰
emªm ’´½†^‰Š¹’y¬Ym¬”’emª‚m†´m’c m†’ ŠL¹´m´ e†m Yªm†zYŠ”^‰¬ d ¬mŠ´m’mª e†m Y…
L’”ŽLŠm¬ HL^‚¬´¹Ž® m†’m L’”ŽLŠm ’´… ªm†zYŠ•^‰mž U Š”^‰ž
½†^‰Š¹’y emª KmŠŠm’® ¬†^‚ L’”ŽLŠ »mª‚LŠ… LYª¹’em’ ± L¹uª¹’em’c †’m KL‚Š ‰L’’
´m’ž N¹u†y ½†ªe m¬ ºYmª´ªLym’ †Ž A†’’m ŽL’ ¬”½”‚Š ’L^‚ ”Ym’ LŠ¬ L¹^‚ ’L^‚
»”’ ¹’ym½•‚’Š†^‚d ’†^‚´ ’”ªŽLŠ~ »mª… ¹’´m’ LYª¹’em’ ›e¹ª^‚ Y߆m‚m’ ”emª
½m’em´c L’”ŽLŠm¬ H†ª´¬^‚Lu´¬½L^‚¬´¹Ž® †’ß¹uºym’ L¹u e†m ’N^‚¬´m ª¹’em KL‚Š
L’”ŽLŠm Gmª‰m‚ª¬»mª‚NŠ´’†¬¬mž L¬ e… Yª†’ym’~œd em’’ LY… Ymßm†^‚’m´ ‚†mª ¹ª…
ˆm‰´†» L’”ªŽLŠ Ymª¹‚´ L¹u m†’mª K½†´´mª… ¬šªº’yŠ†^‚ ’†^‚´ m†’m ?†^‚´¹’y ’L^‚ ¹’…
Y†Še¹’y L¹¬ yª†m^‚ž…ŠL´ž L’”ŽLŠ¹¬ ¹’e ´m’d ½†m m´½L †’ LYuLŠŠm’ ”emª LY¬´m†ym’d
Ž†´´mŠŠL´ž ’”ªŽLŠ†¬ ¹’e Ymem¹´m´ ’†^‚´ ¬”’emª’ »mªem¹´Š†^‚´ Šme†yŠ†^‚ em’ G”ª…
’”ªŽLŠ~c L’”ªŽLŠ »mªL’ŠLy´ ¬m†’® m†’ yL’y em¬ ?¹’em’¬ ”emª ŠL´´ŽL^‚m’¬ž
Y¬^‚m¹ p LY½Nª´¬ ¶¸

 Y½”‚Š em¬‚LŠY L¹uª¹’em’ †Ž A†’’m »”’ LY¬”Š¹´mª A¹šmªŠL´†»c U ŠL´†»d U GmªyŠm†^‚¬…


Y¬^ e¹ª^‚ †’ß¹uºym’ L¹u e†m ’N^‚¬´‚•…
‚mªm ª¹’em KL‚Š Yª†’ym’~ m†ym’´Š†^‚
u”ªŽm’ ›¶žvœž
LY¬”Š¹´m¬ GmªYc U GmªYž
ºYmªuŠº¬¬†y †¬´d ‚L´ m¬ ¬†^‚ ‚m¹´m em’… LY¬šLŠ´m’c U ¬šLŠ´m’ž
’”^‚ ½m†´ym‚m’e e¹ª^‚ym¬m´ß´ ¹’e LY… LY¬´mŠŠm’c L^‚ LY¬´mŠŠm’ L¹u ± †’ ±¹’´mª
ª¹’em’ L¹u e†m mem¹´¹’y e¹ª^‚ Y߆m… ¬´m‚´ ym½•‚’Š†^‚ emª L´†»c A†m ¬´mŠŠ´m
‚m’ L¹u e†m ’N^‚¬´’†meª†ymªm ª¹’em KL‚Š eL¬ mšN^‰ L¹u emŽ ºªymª¬´m†y LYž ª
Yª†’ym’~ um¬´ymŠmy´ž •yŠ†^‚ †¬´ L¹^‚ e†m ¬´mŠŠ´m ¬m†’m’ HLym’ †’ emª !Lª‰»mªY”´¬…
Gmª½m’e¹’y »”’ ª¹’em’ L¹uc mª ª¹´´”… ߔ’m LYž mª ‰‰¹¬L´†» †¬´ LŠ¬ ?†^‚…
LªYm†´¬Š”‚’ ½†ªe L¹u »”ŠŠm ¹ª” ymª¹’em´ž ´¹’y¬L’yLYm Ž•yŠ†^‚d LYmª mª †¬´ ¬m‚ª
Y¬^‚m¹c ¬ ‚m†z´ ¬”½”‚Š emª Y¬^‚m¹ LŠ¬ ¬mŠ´m’c L’ ¬´mŠŠ´ †‚’ †’ e†m LªLym LYž
L¹^‚ ›¬mŠ´m’mªœ e†m Y¬^‚m¹ž LY¬´mŽšmŠ’c U ¬´mŽšmŠ’ž
LY¬^‚†Šemª’c U GmªY ›¶œž Y¬´ªL‰´¹Žc E’´mª m†’mŽ Y¬´ªL‰´¹Ž
Y¬^‚Š¹¬¬c L¬ ¹’‰´†”’¬»mªYymuºym ß¹Ž › myª†uu¬½”ª´œ »mª¬´m‚´ ŽL’ m†’ A¹Y¬´L’…
Y¬^‚Š¹¬¬ Yª†’ym’ Ym´”’´ m‚mª em’ ßm†´Š†… ´†»d eL¬ m´½L¬ †^‚´ymym’¬´N’eŠ†^‚m¬ ½†m
^‚m’ GmªŠL¹u m†’m¬ G”ªyL’y¬ LŠ¬ eL¬ m†’… †ym’¬^‚Lu´m’d muº‚Šmd G”ªyN’ymd
uL^‚m GmªY LY¬^‚Š†mzm’ž U ”Ž†’LŠ¬´†Šž L’eŠ¹’ym’d K¹¬´N’emd m߆m‚¹’ym’d
Y¬^‚’†´´¬’¹ŽŽmª’c K¹ Y¬^‚’†´´¬’¹Ž… Km†´L’yLYm’ ¹¬½ž Ym’m’’´d ߞ ž m†ed
Žmª’ ½†m ˜d ˜ž˜d ˜ž¸ ¹¬½ž U ˜ !¹’‰´ ›¸œž Cªm¹md N‚md ¹ym’ed ¹¬†‰ž ’´¬šªm…
LY¬^‚ªm^‰m’c U ¬^‚ªm^‰m’ž ^‚m’em YŠm†´¹’ym’ »”’ GmªYm’ ‚m†zm’
LY¬^‚½•ªm’c U ¬^‚½•ªm’ž GmªYLŠLY¬´ªL‰´L ›m†¬´¹’yd HLy’†¬œd ¬”Š…
LY ¬m†’ ›¹y¬žœc ”ªŽm’ L¹¬ GmªYß¹¬L´ß   ^‚m’ »”’ eˆm‰´†»m’ ‚m†zm’ eˆm‰´†»…
¬m†’ ½mªem’ †ŽŽmª ym´ªm’’´ ym¬^‚ª†m… LY¬´ªL‰´L ›ªm†‚m†´d ªL¹¬LŽ‰m†´œž K¹ª
Ym’d LŠ¬” L¹^‚ †Ž ’u†’†´†» ¹’e †Ž !Lª… !Š¹ªLŠY†Še¹’y Ym† Y¬´ªL‰´L U !Š¹ªLŠ ›v
´†ß†š c mª ’”šu ½†ªe YLŠe LY ¬m†’ž ¹’e °œž
†m LªYm †¬´ uL¬´ yL’ß LY ym½m¬m’ž Y¬ßm¬¬c ¹zmª †’ ¬´mªªm†^‚ ‚m†z´ m¬ ¬´L’…
U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y eLªe¬šªL^‚Š†^‚ ’¹ª emª Y¬ßm¬¬ ž ”ª´ †¬´
›˜žvœž eL’mYm’ L¹^‚ eL¬ Y¬ßm¬¬ ymYªN¹^‚Š†^‚ž
LY¬m†´¬c †m !ªNš”¬†´†”’ LY¬m†´¬ ¬´m‚´ Ž†´ Y´ ± Y´†¬¬†’c K¹ª ’¬^‚ª†u´ U ª†mu ›¯œž
emŽ m’†´†»c LY¬m†´¬ em¬ Hmym¬® LY¬m†´¬ LY´L¹m’c U GmªY ›¶œž
yª•zmªmª A´Ne´m® LY¬m†´¬ LŠŠm’ Cª¹YmŠ¬ž ’ LY»mªŽ†m´m’c U GmªY ›¶œž
GmªY†’e¹’y Ž†´ emª !ªNš”¬†´†”’ »”’ ›LY… LY½Nym’c L¬ GmªY LY½Nym’ ym’L¹ Ym…
¬m†´¬ »”’ ˆmemª Žm’¬^‚Š†^‚m’ m‚L¹¬¹’yœ em’‰m’d ºYmªŠmym’~ ½†ªe ¹’ªmymŠŽNz†y
†¬´ LY¬m†´¬ e»mªYž m’ L¬¹¬ em¬ ’L^‚… ›¬´Lª‰œ ¹’e ªmymŠŽNz†y ›¬^‚½L^‚œ ‰”’ˆ¹…
u”Šym’em’ ”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰¬ ›L´†»œ Ym… y†mª´c A†m ½”y ± ½Ny´m eL¬ ºª ¹’e H†emª
¬´†ŽŽ´ eL’’ LŠŠm†’ e†m !ªNš”¬†´†”’ »”’ž LYž H†ª ‚LYm’ e†m ªº’em ymym’m†’L’emª
LY¬m’em’c †m ”ªŽm’ em¬ !ªN´mª†´¹Ž¬ LYym½”ym’ ± ›¬mŠ´m’cœ LYym½Ny´ž mª
¹’e em¬ !Lª´†ß†š¬ ŠL¹´m’c ¬L’e´m ± ¬m’… ”’ˆ¹’‰´†» ŠL¹´m´ LY½•ym ® m‚mª ¹’ºY…
em´m LY ¹’e LYym¬L’e´ ± LYym¬m’em´ž †m Š†^‚ †¬´ e†m ªmymŠŽNz†ym ”ªŽ LY½Ny´mž
”ªŽm’ Ž†´ …L… ¬†’e ‚N¹u†ymªž U ½Nym’ ›˜œž
LY¬†^‚mª’c U GmªY ›¶œž LY½Nª´¬c L’ ¬^‚ªm†Y´ ym´ªm’’´c H†ª ½”Š…
LY¬†mYm’c U GmªY ›¶œž Šm’ LY½Nª´¬ ym‚m’d ’†^‚´ uL‚ªm’ž K¹¬LŽ…
LY¬†mem’c U GmªY ›¶œž Žm’ ¬^‚ªm†Y´ŽL’c H†ª ¬†’e ß½m† A´¹’…
LY¬”Š¹´c L¬ eˆm‰´†» LY¬”Š¹´ ‚L´ ¬mŠY¬´ em’ ŠL’y ’¹ª LY½Nª´¬ymyL’ym’ž †´ emŽ
¬^‚”’ ¬¹šmªŠL´†»†¬^‚m mem¹´¹’yž ¬ †¬´ E’´mª’m‚Žm’ ± †‚ªmª m¬¹’e‚m†´ †¬´ m¬ †Ž
LŠ¬” ºYmªuŠº¬¬†yd ¹Ž LY¬”Š¹´m¬´m ?¹‚m Šm´ß´m’ L‚ª LY½Nª´¬ymyL’ym’ž mª L‚ª…
¬´L´´ ¹Ž LY¬”Š¹´m ?¹‚m ß¹ Y†´´m’ž U Gmª… ¬´¹‚Š ½†ªe LY½Nª´¬uL‚ªm’ž U m´ªm’’´…
yŠm†^‚¬u”ªŽm’ ›¶ž˜œž ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¶œž
¶¶ Y½L¬¬mª p L^‚´mŠ ± ^‚´mŠ

Y½L¬¬mªc mª !Š¹ªLŠ ŠL¹´m´ e†m Y½N¬¬mªž Ym’¬L´ß ”emª e†m LY‚N’ym’em ’u†’†´†»… 
U HL¬¬mªž
LY½m’em’c †m ”ªŽm’ em¬ !ªN´mª†´¹Ž¬
yª¹ššm ’†^‚´ »mª’m†’´ ½mªem’c A†m ’L‚Ž
¬†^‚ eL»”ª †’ ^‚´d ß¹ ¬^‚’mŠŠ ß¹ uL‚ªm’

L^‚´
¹’e em¬ !Lª´†ß†š¬ ŠL¹´m’ ¬”½”‚Š ½m’… ›’†^‚´ ‰”ªªm‰´c žžž ’†^‚´ ß¹ ¬^‚’mŠŠ ß¹ uL‚…
em´m LYd LYym½m’em´ LŠ¬ L¹^‚ ½L’e´m LYd ªm’œž Ž A†’’m »”’ L¹ušL¬¬m’d L¹u m´½L¬
LYym½L’e´c ª ½m’em´m ± ½L’e´m ¬m†’m’ L^‚´m’~ ”‚’m e†m !ªNš”¬†´†”’ »”ª †¬´ e†m
Š†^‰ LY ž A†m ‚L´´m ¬†^‚ ªL¬^‚ LYym½m’… Gmª’m†’¹’y eLymym’ ‰”ªªm‰´c †ŽŽ e†^‚
em´ ± LYym½L’e´ž †’ ^‚´d eL¬¬ e¹ e†^‚ ’†^‚´ mª‰NŠ´m¬´s A†m
Y߆m‚m’ ± Y߆m‚¹’y ± Yß¹yc U GmªYLŠLY¬… ’L‚Ž ¬†^‚ †’ ^‚´d eL¬¬ ¬†m ‰m†’m’ m‚Šmª
´ªL‰´¹Žž ŽL^‚´mž U myL´†”’ ›˜œž
LYߺyŠ†^‚c †m !ªNš”¬†´†”’ LYߺyŠ†^‚d e†m L^‚´ ± ^‚´c Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ KL‚Š…
»”ª LŠŠmŽ †’ emª L¹uŽL’’¬¬šªL^‚m ym… ½”ª´c ½†ª ¬†’e ß¹ L^‚´® e†m Šm´ß´m’ L^‚´®
YªN¹^‚Š†^‚ †¬´d ½†ªe Ž†´ emŽ m’†´†» »mª… L^‚´ ¹’e L^‚´ ŽL^‚´ ¬m^‚ßm‚’® e†m KL‚…
Y¹’em’c LYߺyŠ†^‚ emª E’‰”¬´m’® LYߺy… Šm’ »”’ L^‚´ Y†¬ ß½•Šu® eL¬ Ne^‚m’ †¬´
Š†^‚ em¬ ym½N‚ª´m’ ?LYL´´¬ž †’ u”Šym’… mª¬´ L^‚´® m¬ ½Lª ¹Ž L^‚´ [E‚ª\® m¬ ¬^‚ŠNy´
em¬ LŠŠm†’ ¬´m‚m’em¬d ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´m¬ mYm’ L^‚´® m†’ G†mª´mŠ ’L^‚ L^‚´® !¹’‰´
A¹Y¬´L’´†» †Ž A†’y¹ŠLª YŠm†Y´ ym½•‚’… L^‚´® ¬†m ‰LŽ L¹u !ŠL´ß L^‚´ž ª”z
Š†^‚ ¹’uŠm‰´†mª´c LYߺyŠ†^‚ ?LYL´´® e†m ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ A¹Y¬´L’´†»c e†m KL‚Š
”¬´m’ LYߺyŠ†^‚ !”ª´”ž Ž !Š¹ªLŠ ½†ªe ›K†uumªœ ^‚´® m†’m ^‚´ ¬^‚ªm†Ym’® m†’m
LYߺyŠ†^‚ Ž†´ emŽ L´†» »mªY¹’em’d ^‚´ ¬^‚†mzm’ ± L¹u emŽ †¬ ŠL¹um’® Ž†´
½m’’ emª m’†´†» ’†^‚´ mª‰m’’YLª †¬´c emª ^‚´ ›q A´ªLzm’YL‚’Š†’†mœ uL‚ªm’®
emª !ªm†¬ uºª e†m L‚Šßm†´m’ LYߺyŠ†^‚ m†’m ^‚´ †Ž ?Le ‚LYm’ž U ª”z… ”emª
m´ªN’‰m’ž Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸žwœž
LYß¹y¬uN‚†yc U …uN‚†yž L^‚´m ± ^‚´mc Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬
L^‚ ± ^‚c Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ e†m ’´mªˆm‰… KL‚Š½”ª´ †’ Leˆm‰´†»†¬^‚mª Gmª½m’…
´†”’c L^‚ ¬”sd L^‚ ˆLsd L^‚ ˆms ª”z e¹’yc eL¬ L^‚´m Lš†´mŠž memª L^‚´m
¬^‚ªm†Y´ ŽL’ e†m A¹Y¬´L’´†»†mª¹’yc ª ¹’em¬Yºªymª ‚L´ e†m¬m’ †ŠŽ ym¬m‚m’ž
‚L´ m¬ ¬^‚Š†mzŠ†^‚ Ž†´ ^‚ ¹’e ªL^‚ ym… ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m
¬^‚Luu´ž H†ª ‚•ª´m’ em’ yL’ßm’ CLy †‚ª KL‚Š½”ª´c ª †¬´ emª ^‚´mž ¹ª ˆmemª
^‚ ¹’e Hm‚ž U ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†… ^‚´m mª‚†mŠ´ m†’m Lª´mž ª †¬´ ^‚´mª ym…
Y¹’y ›˜ž¸œž ½”ªem’ž m¹´m †¬´ emª ^‚´m [em¬ ”…
^‚ŠL¹´c mª ^‚ŠL¹´ [¿\ †¬´ †Ž mym’¬L´ß ’L´¬\ž ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ KL‚Š½”ª´
ß¹Ž U ^‚ŠL¹´ eL¬ e¹ª^‚ e†m ª´†‰¹ŠL´†”’ L¹^‚ †’ LŽm’c m†’ª†^‚ emª ^‚´mž U †…
emª †’´mªß¹’ym ymym’ em’ ½m†^‚m’ ym’’LŽm’ ›wœd U ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†…
L¹Žm’ ym¬šª”^‚m’m ^‚ ߞ ž †’ L^‚ž Y¹’y ›˜ž¸žwœž
^‚¬m ± L¿†LŠc U L¿†LŠž L^‚´mŠ ± ^‚´mŠc Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’d ½m’’
^‚´c ˜ž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yc A”½”‚Š K¹¬LŽ… L^‚´mŠ »”ª LzL’yLYm’ L´´ª†Y¹´†» ¬´m‚´c
Žm’… LŠ¬ L¹^‚ m´ªm’’´¬^‚ªm†Y¹’y †¬´ m†’ L^‚´mŠ Km’´’mªd m†’ ± eªm† L^‚´mŠ †´mª
Ž•yŠ†^‚ Ym† L^‚´ymYm’ ± ^‚´ ymYm’d †Š^‚ž ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ e†m A¹Y¬´L’´†…
L^‚´‚LYm’ ± ^‚´ ‚LYm’ž m´ªm’’´ »†mª¹’yc †’ ^‚´mŠ em¬ Hmym¬ ‚LYm’ ½†ª
¬^‚ªm†Y´ ŽL’ ¬†^‚ †’ ^‚´ ’m‚Žm’d L¹zmª ß¹ªº^‰ymŠmy´ž ª ‚L´ ß½m† ^‚´mŠ em¬ m…
^‚´ ŠL¬¬m’ž U L^‚´ymYm’ ± ^‚´ ymYm’d ´ªLym¬ ymßL‚Š´ž K¹¬LŽŽm’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’d
U L^‚´‚LYm’ ± ^‚´ ‚LYm’d U m´ªm’’´… ½m’’ L^‚´mŠ ß¹Ž ª¬´yŠ†me LŠŠymŽm†’ ym…
”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜žwœž YªN¹^‚Š†^‚mª K¹¬LŽŽm’¬m´ß¹’ym’d »”ª
¸ž Gmª’m†’¹’yc Hm’’ ¬†^‚ †’ ^‚´ ’m‚Žm’ LŠŠmŽ um¬´mª LzL’yLYm’d ym½”ªem’ †¬´c
†’ GmªY†’e¹’y Ž†´ emª !ªNš”¬†´†”’ »”ª m†’ ± eªm† ^‚´mŠŠ†´mª †Š^‚® m†’m ^‚´mŠ…
†Ž A†’’m »”’ ¬†^‚ »”ª m´½L¬ ‚º´m’~ ym… ’”´mž U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†…
YªL¹^‚´ ½†ªed eLªu emª LY‚N’ym’em m… Y¹’y ›wž˜œž
L^‚´m’ p ^‚´ß†y ± L^‚´ß†y ¶w

 L^‚´m’c ˜ž L¹u ˆŽe’žd L¹u m´½L¬ L^‚… em¬‚LŠY Ym¬¬mªd L^‚´m’ ‚†mª e¹ª^‚ YmL^‚…
L^‚´ ´m’ ± ˆŽe¬žd m†’mª AL^‚m L^‚´m’ ± ˆŽe’žd m´…
½L¬ L^‚´m’c Ž A†’’m »”’ L^‚´ymYm’d
´m’ ß¹ mª¬m´ßm’ž
L^‚´ymYm’ ± ^‚´ ymYm’c L’ ‰L’’ L^‚´…
¬m†’ ¹ym’Žmª‰ L¹u ˆŽe’ž ”emª m´½L¬ ymYm’ ”emª ^‚´ ymYm’ ¬^‚ªm†Ym’c †Y
ª†^‚´m’~ ½†ªe L^‚´m’ †Ž ‚m¹´†ym’ L^‚´s ± †Y ^‚´s †m GmªY†’e¹’y ½†ªe
AšªL^‚ymYªL¹^‚ ym½•‚’Š†^‚ Ž†´ emª !ªN… †ŽŽmª ß¹¬LŽŽm’ym¬^‚ª†mYm’d ½m’’ m¬
š”¬†´†”’ L¹u »mªY¹’em’c A†m L^‚´m´m ’†^‚´ m†’m Le»mªY†LŠm m¬´†ŽŽ¹’y ß¹ emŽ
L¹u em’ Hmy ± L¹u e†m A^‚Žmªßm’ž ª L^‚… GmªY y†Y´c ¬m‚ª ± y¹´ ± ym’L¹ L^‚´ymYm’®
´m´m L¹u e†m †’emªž mª ‚mu L^‚´m´ L¹u y†Y y¹´ L^‚´s ¹ª ym´ªm’’´ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’c
!º’‰´Š†^‚‰m†´ž †m uªº‚mª ‚N¹u†ym ”’… yª”zm ± LŠŠmªyª•z´m ^‚´ ymYm’ž
¬´ª¹‰´†”’ Ž†´ emŽ m’†´†» ‰”ŽŽ´ ’”^‚ L^‚´‚LYm’ ± ^‚´ ‚LYm’c L’ ‰L’’ L^‚´…
†’ emª ym‚”Ym’m’ AšªL^‚m ›†Ž ŠŠymŽm†… ‚LYm’ ”emª ^‚´ ‚LYm’ ¬^‚ªm†Ym’c LY´
’m’ ’¹ª †’ »mª’m†’´m’ AN´ßm’œ »”ªc ª L^‚´s ± LY´ ^‚´s †m GmªY†’e¹’y ½†ªe
ŠN¹u´ ½†m m†’mªd emª L¹u emª Š¹^‚´ †¬´ ¹’e †ŽŽmª ß¹¬LŽŽm’ym¬^‚ª†mYm’d ½m’’ m¬
emª muL‚ª ’†^‚´ L^‚´m´d ½mŠ^‚m †‚Ž ºYmª… m†’m Le»mªY†LŠm m¬´†ŽŽ¹’y ß¹ emŽ
LŠŠ eª”‚´ ›L’yyN¬¬mªœž ’¬´mŠŠm em¬ m… GmªY y†Y´c LY´ y¹´ L^‚´s ¹ª ym´ªm’’´
’†´†»¬ ‰”ŽŽ´ †’ ym‚”Ym’mª AšªL^‚m »mª… ¬^‚ªm†Y´ ŽL’c yª”zm ^‚´ ‚LYm’ž
m†’ßmŠ´ L¹^‚ emª ‰‰¹¬L´†» »”ªc †m m… ^‚´¹’yc ?†^‚´†y ‚m†z´ m¬ ^‚´¹’y »”ª
uL‚ª ’†^‚´ L^‚´m’ed ½Lª ¬†m †’¬ HL¬¬mª ym… ˆŽeŽž ± »”ª m´½L¬ ‚LYm’d LŠ¬” ߞ ž A†m
¬šª¹’ym’ž ‚L´´m ‰m†’m ^‚´¹’y »”ª †‚ªm’ ª”zmŠ´mª’ž
¸ž L^‚´m’ ± YmL^‚´m’c L¹u m´½L¬ L^‚´m’ ¹’e mYm’ emª !ªNš”¬†´†”’ »”ª ½Lª uªº‚mª
m´½L¬ YmL^‚´m’ ‰•’’m’ yŠm†^‚m mem¹… L¹^‚ emª ’¬^‚Š¹¬¬ Ž†´ uºª e¹ª^‚L¹¬ ºY…
´¹’y ‚LYm’c A†m ¬šªL^‚ ½m†´mªd ”‚’m L¹u Š†^‚c Lß¹ ‚LYm †^‚ »†mŠ ß¹ »†mŠ ^‚´¹’y
e†m K½†¬^‚m’ª¹um ß¹ L^‚´m’ ± ”‚’m e†m uºª m†’m’ uu†ß†mª ›m¬¬†’yœž
K½†¬^‚m’ª¹um ß¹ YmL^‚´m’ž ’ e†m¬mŽ ^‚´¹’y ymY†m´m’e ± L^‚´¹’yymY†m´m’ec
AL´ß ‚LYm’ L^‚´m’ ¹’e YmL^‚´m’ em’ L’ ‰L’’ ^‚´¹’y ymY†m´m’e ”emª L^‚…
A†’’ m†’mª AL^‚m ¹uŽmª‰¬LŽ‰m†´ ´¹’yymY†m´m’e ¬^‚ªm†Ym’c m†’m ^‚´¹’y
¬^‚m’‰m’~ ¹’e ¬†’e L¹¬´L¹¬^‚YLªž H†ªe ymY†m´m’em ± L^‚´¹’yymY†m´m’em m†¬´¹’yž
L^‚´m’ ˆme”^‚ ´ªL’¬†´†» ymYªL¹^‚´d eL’’ †m GmªY†’e¹’y ½†ªe ˆme”^‚ †ŽŽmª ß¹…
‚L´ m¬ Žm†¬´ e†m mem¹´¹’y »”’ m´½L¬ ¬LŽŽm’ym¬^‚ª†mYm’d ½m’’ ¬†m e¹ª^‚ m†’
ªm¬šm‰´†mªm’d eL»”ª ^‚´¹’y ‚LYm’d m¬ e»mªY ’N‚mª Ym¬´†ŽŽ´ ½†ªec m†’m ºYmª…
m‚ªm’d ¬^‚N´ßm’~d ½N‚ªm’e YmL^‚´m’ †Ž L¹¬ L^‚´¹’yymY†m´m’em m†¬´¹’yž †m K¹…
A†’’m »”’ m´½L¬ ß¹ª m’’´’†¬ ’m‚Žm’ ¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y y†Š´ L¹^‚ eL’’d
¹’e eL’L^‚ ‚L’emŠ’~ »mª½m’em´ ½†ªež ½m’’ e†m GmªY†’e¹’y LŠ¬ L’ßm¬ ym¬´m†…
L’ YmL^‚´m´ em¬‚LŠY m¬m´ßmd G”ª… ymª´ ½†ªec A†m Ymm†’eª¹^‰´m e¹ª^‚ m†’m
¬^‚ª†u´m’d ?mymŠ’d †’½m†¬m ¹¬½ž d LYmª ’”^‚ Ym¬¬mªmd ’”^‚ L^‚´¹’yymY†m´m’emªm
ŽL’ L^‚´m´ ?m^‚´md Hº’¬^‚md ’¬šªº… m†¬´¹’y LŠ¬ †Ž Šm´ß´m’ L‚ªž U m´ªm’’´…
^‚md m½myyªº’emd m¬†’’¹’ym’d eL¬ Š… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›¶ž˜ž˜œž
´mªd e†m muº‚Šm L’emªmª ¹¬½ž †m †Ž Gmª… ^‚´ß†y ± L^‚´ß†yc ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ ’¹ª
‰m‚ª¬½m¬m’ ‚N¹u†y ymYªL¹^‚´m GmªY†’… eL¬ A¹Y¬´L’´†» ^‚´ß†yc m† emª ”´´mª†m
e¹’y G”ªuL‚ª´ L^‚´m’ ‚†mz ¹ª¬šªº’yŠ†^‚ ½¹ªem e†m ^‚´ß†y ymߔym’ž ŽŽmª ‰Šm†’
eL¬ G”ªuL‚ª´¬ªm^‚´ L^‚´m’ ¹’e Ymem¹´m´m ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ KL‚Š½”ª´ L^‚´ß†yd LŠ¬”
eL¬ ?m^‚´ m†’m¬ L’emª’ L¹u G”ªuL‚ª´ L¹^‚ †’ em’ NŠŠm’d †’ em’m’ m¬ LŠ¬ A¹Y…
ªm¬šm‰´†mªm’~ž †m Gmª‰ºªß¹’y »”’ G”ª… ¬´L’´†»†mª¹’y L¹uymuL¬¬´ ½mªem’ ‰•’’´mc
uL‚ª´¬ªm^‚´ ß¹ G”ªuL‚ª´ Ym½†ª‰´d eL¬¬ e†m KL‚Šm’ »”’ ßm‚’ Y†¬ L^‚´ß†y® ½†ª ½L…
ŽL’ ½m’†ymª L’ eL¬ ?m¬šm‰´†mªm’ m†’m¬ ªm’ L^‚´ß†y L’’® mª †¬´ L^‚´ß†y® Hm†’
?m^‚´m¬ LŠ¬ »†mŠŽm‚ª L’ eL¬ mL^‚´m’d L¹¬ emŽ L‚ªm L^‚´ß†y ›q m†’m¬ L‚ª‚¹’…
mu”Šym’ m†’m¬ m¬m´ßm¬ em’‰´ž ¬ †¬´ emª´¬œ® ½†ª uL‚ªm’ L^‚´ß†yd ym‚m’ Ž†´
¶v L^‚´ß†ymª ± ^‚´ß†ymª p emŠ¬’LŽm’

L^‚´ß†y †’ e†m ¹ª»m® CmŽš” L^‚´ß†y® L¹u ’†^‚´ ’¹ª L¹zmª †m’¬´d ¬”’emª’ L¹^‚ L 
L^‚´ß†y ‰”ŽŽm’d L¹u L^‚´ß†y ¬m†’ ›½º…
´m’e ½mªem’d ¬m†’~œ® ’em ± †´´m emª
em ym¬šª”^‚m’ ½†ªež U Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e
¹ªß½•ª´mª ›˜ž˜œž

emŠ
L^‚´ß†y® emª m’¬^‚ ºYmª L^‚´ß†y® Ž†´ emŠ¬’LŽm’c ˜ž m‰Š†’L´†”’c Lœ e†m †Šemª
L^‚´ß†y ‰L’’¬´ e¹ eL¬ ’†^‚´ Žm‚ªž U ª”z… m”’Lªe” eL G†’^†¬ ± m”’Lªe”¬ eL G†’^† ¿
”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸žwœž e†m †memª HLŠ´‚mª¬ »”’ emª G”ymŠ½m†…
L^‚´ß†ymª ± ^‚´ß†ymªc L¬ »”’ U L^‚´ß†y LY… em ± HLŠ´‚mª »”’ emª G”ymŠ½m†em¬ †memª ¿
ymŠm†´m´m H”ª´ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ ‰Šm†’d ½m’’ e†m A^‚ª†u´m’ ‚ª†¬´†L’ ’”ªª¬ »”’ ?”¬m’…
m¬ L´´ª†Y¹´†» ymYªL¹^‚´ ½†ªec L^‚´ß†ymª ª”´‚ ± ‚ª†¬´†L’ ’”ªª »”’ ?”¬m’ª”´‚¬
L‚ªyL’y ›†’ K†uumª’c nàmª L‚ªyL’yœ® e†m A^‚ª†u´m’c m† emŠ¬’LŽm’ ¹’e N‚’Š†^‚
L^‚´ß†ymª L‚ªm ›q m†’m¬ L‚ª‚¹’emª´¬® ymY†Šem´m’ L’emªm’ LŽm’ ½†ªe ‚m¹´m
e†m mYm’¬ˆL‚ªm »”’ nà Y†¬ n“œ® m†’m L^‚´… Žm†¬´ emª LŽ†Š†m’’LŽm em‰Š†’†mª´c e†m
߆ymª A^‚ªL¹Ymž ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ e†m Hmª‰m ¹e½†y »L’ mm´‚”»m’¬® mªeL
A¹Y¬´L’´†»†mª¹’ym’c m†’ L’’ ¹Ž e†m »”’ LŠ‰m’¬´m†’¬ Ym¬´m ªm¹’e†’ž Am´ß´
†´´m emª ^‚´ß†ymª® †’ em’ ^‚´ß†ymª’ ¬†^‚ emª LŽ†Š†m’’LŽm L¹¬ Žm‚ªmªm’ m…
¬m†’® m†’m ^‚´ß†ymª ›q Šº‚Y†ª’mœ m†’… ¬´L’e´m†Šm’ ß¹¬LŽŽm’d ½†ªe ’¹ª emª
¬^‚ªL¹Ym’® m†’m’ Ž†Šem’ ^‚´ß†ymª mª¬´m em‰Š†’†mª´c e†m A^‚ª†u´m’ ‚ª†¬´†L’
›q Hm†’œ ´ª†’‰m’® m†’ ªº¬´†ymª ^‚´ß†ymª ’”ªª¬ »”’ ?”¬m’ª”´‚ž ¬´ emª LŽ†Š†m’…
›q L’’ »”’ nà L‚ªm’ ¹’e eLªºYmªœž ’LŽm ˆme”^‚ ’”^‚ em¹´Š†^‚ LŠ¬ ª´¬…
U ^‚´ß†ymªˆL‚ªm ± L^‚´ß†ymª L‚ªmd ª”z… ’LŽm ß¹ mª‰m’’m’d eL’’ ½†ªe emª G”ª…
”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸ ¹’e ˜ž¸žwœd ’LŽm em‰Š†’†mª´c e†m †memª HLŠ´‚mª¬ »”’
U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y emª G”ymŠ½m†em® emª !Lªß†»LŠ H”ŠuªLŽ¬
›wž˜œž »”’ ¬^‚m’YL^‚ž H” K½m†umŠ Ym¬´m‚m’d
^‚´ß†ymªˆL‚ªm ± L^‚´ß†ymª L‚ªmc L¬ ’m†y´ ŽL’ ß¹ª m‰Š†’L´†”’ em¬ ª´¬’L…
”Žš”¬†´¹Ž ^‚´ß†ymªˆL‚ªm ›nàmª… Žm’¬c e†m ªu†’e¹’ym’ m”’Lªe” eL G†’…
L‚ªmœ Ymem¹´m´ mYm’¬” ½†m e†m ym´ªm’’´ ^†¬® emª HL‚Š¬šª¹^‚ EŠª†^‚ »”’ ¹´´m’¬ ®
ym¬^‚ª†mYm’m ºy¹’y L^‚´ß†ymª L‚ªm eL’mYm’ L¹^‚c emª HL‚Š¬šª¹^‚ EŠª†^‚¬
›nàmª L‚ªmœ e†m mYm’¬ˆL‚ªm »”’ nà Y†¬ »”’ ¹´´m’ž A´m‚´ emª ª´¬’LŽm ¹’Ž†´…
n“~ ”emª e†m L^‚´ß†ymª L‚ªm m†’m¬ Ym… ´mŠYLª »”ª emŽ eLß¹ym‚•ª†ym’ A¹Y¬´L’…
¬´†ŽŽ´m’ L‚ª‚¹’emª´¬~c †’ymŠLem’ ´†»d eL’’ ½†ªe ‚m¹´m †Ž ŠŠymŽm†’m’ emª
¬†’e ’¹ª ªL¹m’ †’ em’ ^‚´ß†ymªˆL‚ªm’ž ª´¬’LŽm em‰Š†’†mª´c HLŠ´‚mª »”’ emª
mßm†y´ ½†ªe e†m ”em emª ^‚´ß†ymª… G”ymŠ½m†em¬ †memª® ”uuŽL’’ »”’ LŠ…
ˆL‚ªmž U L^‚´ß†ymª ± ^‚´ß†ymªž Šmª¬ŠmYm’¬ me†^‚´m® ‚ª†¬´†L’ ’”ªª »”’
Lž ^ž †ž ›L^^¹¬L´†»¹¬ ^¹Ž †’u†’†´†»”œc U ‰‰¹… ?”¬m’ª”´‚¬ A^‚ª†u´m’ž Š¬ ª¹’eªmymŠ y†Š´d
¬L´†» Ž†´ ’u†’†´†»ž eL¬¬ emª ’mYm’ emŽ ªmy†mªm’em’ H”ª´
^‰mªYL¹mªc L¬ H”ª´ ‰L’’ ¬”½”‚Š ¬´m‚m’em LŽm e†m m’†´†»m’e¹’y mª…
¬^‚½L^‚ LŠ¬ L¹^‚ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´ ½mª… ‚NŠ´ ›U !mª¬”’m’’LŽm’ [¸ž¸ž˜\œž Yœ e†m m…
em’c em¬ ^‰mªYL¹mª’ ’mYm’c em¬ ^‰mª… Ž”†ªm’ Lª”’ ª”´m¬ ± em¬ Lª”’¬ ª”´mc
YL¹mª¬® e†m ^‰mªYL¹mª’ ’mYm’c e†m emŠ¬Ymßm†^‚’¹’ym’ ¬†’e ‚m¹´m ‰m†’m
^‰mªYL¹mªž ’ emª ´‚’”Š”y†m †¬´ m¬ ºY… C†´mŠ Žm‚ªd ¬”’emª’ m¬´L’e´m†Šm em¬ L…
Š†^‚d ^‰mªYL¹mª LŠ¬ †Še¹’y Ž†´ …YL¹mª Žm’¬ž ‚’m ª´†‰mŠ½”ª´ uŠm‰´†mª´ ŽL’
›mª YL¹´ [q Ym¬´mŠŠ´\ em’ ^‰mªœ L¹uß¹uL¬… em’ LŽ†Š†m’’LŽm’c e†m mŽ”†ªm’ L…
¬m’ ¹’e ½†m ªymŠYL¹mªd A´Ne´mYL¹mª ª”’ ª”´m¬® e†m Gmªe†m’¬´m ªLu A^‚•’…
¹¬½ž ¬´Lª‰ ß¹ em‰Š†’†mªm’c †m m½”‚’mª m^‰¬® eL¬ Hmª‰ ªm†‚mªª »”’ CL¹Ym¬ž m‚´
e†m¬m¬ L’em¬ ¬†’e »”ª½†mym’e ^‰mª… m†’ ª´†‰mŠ½”ª´ ¹’Ž†´´mŠYLª »”ªL¹¬d
YL¹mª ¹’e G†m‚ߺ^‚´mªž eL’’ ½†ªe e†m emŠ¬Ymßm†^‚’¹’y em‰Š†…
Lž žc L^‚ e†m¬mª Y‰ºªß¹’y ¬´m‚m’ ’†mª´c e†m mŽ”†ªm’ em¬ Lª”’¬ ª”´m®
!¹’‰´md L¹^‚ ½m’’ Lž ž ‚m¹´m ‚N¹u†y e†m Gmªe†m’¬´m em¬ ªLum’ A^‚•’m^‰® eL¬
e…‚”^…’´¬^‚m†e¹’y p eˆm‰´†» ¶°

 Hmª‰ em¬ ªm†‚mªª’ »”’ CL¹Ymž m‚´ emª AL´ßL’uL’yc Ž AL´ßL’uL’y ¬^‚ªm†Y´
e‚ emŠ¬Ymßm†^‚’¹’y m†’m mª¹u¬Ymßm†^‚…
’¹’y ”emª m†’ C†´mŠ »”ªL¹¬d eL’’ YŠm†Y´
ŽL’ »”’ yª”zc G”’ ª¹Ymª mª¬^‚†m’ ß¹…
mª¬´ž
¬†m ¹’uŠm‰´†mª´c e†m mŽ”†ªm’ em¬ !ª”um¬… e…‚”^…’´¬^‚m†e¹’yc U †’em¬´ª†^‚ ›¶ž˜œž
¬”ª¬ Lª”’ ª”´m® eL¬ Hmª‰ em¬ †^‚´mª¬ e†m¹ ± Le†m¹ ¬Lym’c m†em A^‚ªm†Y½m†¬m’
ªm†‚mªª »”’ CL¹Ymž ¬†’e Ž•yŠ†^‚c A†m Ž¹¬¬´m’ m†’L’emª
¸ž A^‚ªm†Y¹’y em¬ »”’ †’ emŠ¬’LŽm’ LŽ e†m¹ ± Le†m¹ ¬Lym’ž

eˆm‰´†»
N¹u†y ym¬´mŠŠ´m ªLym’ ß¹Ž eˆm‰´†»

ªLym ’´½”ª´
HL’’ ½†ªe m†’ eˆm‰´†» ¬´Lª‰ ¹’e ½L’’ ¬^‚½L^‚ e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›˜ž˜œ
uŠm‰´†mª´£
H†m ½mªem’ ß½m† eˆm‰´†»m »”ª m†’mŽ A¹Y¬´L’´†» e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›˜ž¸ž˜œ
uŠm‰´†mª´ Yß½ž ‚m†z´ m¬ ’L^‚ ‚mu´†ymŽ šLªŠLŽm’´L…
ª†¬^‚mŽ A´ªm†´ ”emª ’L^‚ ‚mu´†ymŽ šLªŠLŽm’´Lª†…
¬^‚m’ A´ªm†´£ Am´ß´ ŽL’ Ym† ’L^‚ ŠL’ymŽ[d\ ¬^‚½m…
ªmŽ m†em’ m†’ ”ŽŽL ß½†¬^‚m’ e†m Ym†em’ e…
ˆm‰´†»m£
H†m ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ GmªY†’e¹’ym’ L¹¬ ß½m† eˆm‰… e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›¸ž¸œd
´†»m’d ߞ ž Y†´´mª¬ºzd ¬^‚L¹ª†y…¬^‚•’d em¹´¬^‚… †’em¬´ª†^‚ ›wd °žwœ
LŽmª†‰L’†¬^‚£
HmŠ^‚m eˆm‰´†»m ½mªem’ ’†^‚´ em‰Š†’†mª´d ߞ ž m†’ e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›˜ž˜žwœ
ª”¬L Šm†e£

˜ m‰Š†’L´†”’
˜ž˜ m‰Š†’L´†”’¬Lª´m’
˜ž˜ž˜ A´Lª‰m m‰Š†’L´†”’
˜ž˜ž¸ A^‚½L^‚m m‰Š†’L´†”’
˜ž˜ž¶ mŽ†¬^‚´m m‰Š†’L´†”’
˜ž˜žw m†’ ª”¬L Šm†e ± m†’ ‰ŠL¬¬m Ašª†’´mª ›eˆm‰´†»md e†m ’†^‚´ uŠm‰´†mª´ ½mª…
em’œ
˜ž¸ m¬”’emª‚m†´m’ emª eˆm‰´†»em‰Š†’L´†”’
˜ž¸ž˜ ’L^‚ ŠL’ymŽ[d\ ¬^‚½mªmŽ m†em’ ± ’L^‚ ŠL’ymŽ ¬^‚½mªm’ m†em’ ›m…
‰Š†’L´†”’ Žm‚ªmªmª L´´ª†Y¹´†»mª eˆm‰´†»m ”emª !Lª´†ß†š†m’® ”ŽŽL…
¬m´ß¹’y ß½†¬^‚m’ eˆm‰´†»m’œ
¶¯ eˆm‰´†»

˜ž¸ž¸ uª”‚m’ A†’’m¬ ± uª”‚m¬ A†’’m¬ ›m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ †Ž m’†´†» 


˜ž¸ž¶
A†’y¹ŠLª ”‚’m »”ªL’ym‚m’em’ ª´†‰mŠœ
¹’¬mª »”’ Ž†ª ¬mŠY¬´ LYym¬^‚†^‰´mª mª†^‚´ ¿ m¹mª »”’ LŠŠm’ ¹’´mª…

eˆm

¬^‚ª†mYm’mª ª†mu ›m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†ß†š¬ ’L^‚ m†…


’mŽ !”¬¬m¬¬†»œ
˜ž¸žw Ž†ª ˆ¹’ymŽ ± ˆ¹’ym’ m’¬^‚m’ ¿ ½†ª m¹´¬^‚m ±m¹´¬^‚m’ ›m‰Š†’L…
´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†ß†š¬ ’L^‚ !mª¬”’LŠšª”’”Žm’œ
˜ž¸žv m†’†ym ¬^‚•’m º^‚mª ± LŠŠm ¬^‚•’m’ º^‚mª ›m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰…
´†»¬ ”emª !Lª´†ß†š¬ ’L^‚ ª´†‰mŠ½•ª´mª’ ¹’e Lª´†‰mŠN‚’Š†^‚m’ eˆm‰´†…
»m’ ½†m LŠŠmd m†’†ymd ŽL’^‚mœ
˜ž¸ž° m†’ m¬¹^‚ emª A´Le´ ¹’e emªm’ ‚mªªŠ†^‚mª EŽymY¹’y ¿ emª L’’d L¹u
em¬¬m’ mª¬^‚•šu´mŽ m¬†^‚´ žžž ›m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†…
߆š¬ ’L^‚ em¬¬m’ ¹’e emªm’œ
˜ž¸ž¯ ß¹ ym½”‚’´mª A´¹’em ± ß¹ª ym½”‚’´m’ A´¹’em ›m‰Š†’L´†”’ em¬ e…
ˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†ß†š¬ ’L^‚ m†’mª !ªNš”¬†´†”’œ
˜ž¸žn †’ ¬^‚Šm^‚´mŽ K¹¬´L’e ± †Ž ¬^‚Šm^‚´m’ K¹¬´L’e ›m‰Š†’L´†”’ em¬ e…
ˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†ß†š¬ †’ emª šš”¬†´†”’œ
˜ž¸ž“ L¬ Eª´m†Š em¬ ?†^‚´mª¬ ½Lª m†’ Ž†Šem¬ ± ½Lª Ž†Še ¿ †m¬m Lym ½Lª m†’m
¹’ym½•‚’Š†^‚m ± ½Lª ¹’ym½•‚’Š†^‚
˜ž¸ž˜à †’ m†’mª N‚’Š†^‚ ¬^‚½†mª†ym’ Lym ± †’ m†’mª N‚’Š†^‚m’ ¬^‚½†mª†ym’
Lym ›eL¬ eˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†š LŠ¬ ´´ª†Y¹´ m†’m¬ L’emªm’ eˆm‰´†»¬
”emª !Lª´†ß†š¬œ
˜ž¸ž˜˜ e†m ^‚ª”’†¬^‚ ªL’‰m
˜ž¸ž˜¸ ¬†^‚ ‚•uŠ†^‚ º‚m ymYm’ ›eL¬ eˆm‰´†» LŠ¬ K¹¬L´ß Ym† um¬´m’ GmªY†’…
e¹’ym’œ
˜ž¸ž˜¶ m†’ mYm’m¬ ± mY’m¬ mŠN’em ¿ m†’ e¹’‰mŠmª ± e¹’‰Šmª L’y ›HmyŠL¬¬m’
em¬ mœ
˜ž¸ž˜w YŠ•e ± YŠ•em ¿ e†^‰ ± e†^‰m ¿ Ž†Še ± Ž†Šem ›eˆm‰´†»m Ž†´ ”emª ”‚’m m †Ž
¹¬ŠL¹´œ
˜ž¸ž˜v A´m†ymª¹’y em¬ eˆm‰´†»¬
¸ H”ª´Y†Še¹’y em¬ eˆm‰´†»¬
¸ž˜ šuŠmymŠm†^‚´ ¿ ¬^‚L¹ŽymYªmŽ¬´ ¿ ½†’´mªum¬´
¸ž¸ ¬^‚L¹ª†y…¬^‚•’ ¿ ŽmŠL’^‚”Š†¬^‚…‚m†´mª ›ym‰”ššmŠ´m eˆm‰´†»mœ
¸ž¶ Gmª½m†¬m
¶ †m Gmª½m’e¹’y em¬ eˆm‰´†»¬ †Ž AL´ß
¶ž˜ emª ¬†^‚ †Ž A^‚ªL’‰ Ymu†’em’em A^‚Ž¹^‰ ¿ e†m †‚ª ym‚•ªm’em’ AL^‚m’
¶ž¸ m†’ ’m¹m¬ !LLª A^‚¹‚m ± m†’ !LLª ’m¹m[ª\ A^‚¹‚m ¿ m†’ ‰LŠ´m¬ ŠL¬
†Š^‚ ± m†’ ŠL¬ ‰LŠ´m †Š^‚
¶ž¶ ‰Šm†’m¬ †’emªym¬^‚ªm† ¿ L’”ªyL’†¬^‚mª ‚mŽ†mšª”um¬¬”ª
eˆm‰´†» ¶n

 ¶žw m†’ yŠ†´ßmª’emª y”Šem’mª ?†’y ± m†’ y”Šem’mª yŠ†´ßmª’emª ?†’y ›?m†‚m’…
eˆm
¶žv
u”Šym L´´ª†Y¹´†»mª eˆm‰´†»mœ
¹zYLŠŠ Yª¹´LŠ ¿ Aš”ª´ ´”´LŠ ¿ EªŠL¹Y¬¬”’’m ¬L´´
¶ž° m†’m ¬´Lª‰m ?L¹^‚mª†’ ± m†’ ¬^‚Šm^‚´mª ¬¬mª
w A´†Š†¬´†‰ em¬ eˆm‰´†»¬
wž˜ uL^‚Š†^‚m †Še¹’y ± L^‚Y†Še¹’y ¿ ½m†‚’L^‚´Š†^‚m ¹¬†‰ ± Hm†‚…
’L^‚´¬Ž¹¬†‰ ¿ »N´mªŠ†^‚m¬ m¬^‚Nu´ ± m¬^‚Nu´ em¬ GL´mª¬ ›eL¬ eˆm‰…
´†» L’¬´mŠŠm m†’m¬ ª¬´yŠ†me¬ ”emª m†’m¬ m’†´†»L´´ª†Y¹´m¬œ
wž¸ A´†Šc YŠ¹´†ymª ª’¬´ ¿ ‚mŠŠ Ymym†¬´mª´ ›LYymyª†uum’m eˆm‰´†»mœ
v Gmª½m†¬m

H•ª´mª ½†m m†’¬LŽd uŠ”´´d ¬^‚•’d YŠL¹ ¹’e ¹’ym¬^‚†^‰´d Ž†´ em’m’ ŽL’ mYm…
½m¬m’d †’ym ¹’e myª†uumd K¹¬´N’emd G”ªyN’ym ¹’e CN´†y‰m†´m’ ^‚LªL‰´mª†…
¬†mªm’ ‰L’’d ’m’’´ ŽL’ eˆm‰´†»m ›†ym’¬^‚Lu´¬½•ª´mªœž A†m ¬†’e †Ž ŠŠym…
Žm†’m’ em‰Š†’†mªYLª ›¬ž ¹žœ ¹’e ‰•’’m’ ’”ªŽLŠmª½m†¬m U GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’
Y†Šem’ž †’ A¹Y¬´L’´†» ‰•’’m’ ¬†m ¹’Ž†´´mŠYLª ’N‚mª Ym¬´†ŽŽm’ ›¬^‚•’m L…
^‰md YŠL¹m ¹ym’œž L’ ’m’’´ eL¬ e†m L´´ª†Y¹´†»m Gmª½m’e¹’y em¬ eˆm‰´†»¬ž
´´ª†Y¹´†»m Gmª½m’e¹’y Š†my´ eLªºYmª ‚†’L¹¬ L¹^‚ †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ e»mª…
Y†m’ ›½m†´ eªL¹zm’œ ¹’e L’emªm’ eˆm‰´†»m’ ›LY¬^‚m¹Š†^‚ ‰LŠ´® U ˜ž¸ž˜àœ »”ªž
Cª†´´ m†’ eˆm‰´†» †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ ¬m†’d ½mªem’ ”emª YŠm†Ym’ L¹u ›A†m †¬´d
½†ªe ‰ªL’‰œd eL’’ ¬šª†^‚´ ŽL’ »”’ šªNe†‰L´†»mª Gmª½m’e¹’y em¬ eˆm‰´†»¬ž
e»mªY†LŠ ’m’’´ ŽL’ emŽymym’ºYmª em’ mYªL¹^‚ m†’m¬ eˆm‰´†»¬d eL¬ m†’
GmªY ’N‚mª Ym¬´†ŽŽ´ ›mª ”´”ª ŠN¹u´ yŠm†^‚ŽNz†yœž
’ NŠ´mªm’ ªLŽŽL´†‰m’ ½¹ªem m†’ eˆm‰´†»d ½m’’ m¬ ß¹ m†’mŽ GmªY ym…
‚•ª´ ›A†m ŠN¹u´ ¬^‚’mŠŠž ª ¬šª†^‚´ ŠL¹´žœd L¹^‚ e»mªY ym’L’’´ž †m ’m¹mªm’
ªLŽŽL´†‰m’ ´¹’ e†m¬ ß¹Ž yª”zm’ Cm†Š ’†^‚´ Žm‚ªd ½m†Š e†m †’ LŠ´‚”^‚em¹´…
¬^‚mª Km†´ ’”^‚ »”ª‚L’em’m’ e»mªYu”ªŽm’ emª eˆm‰´†»m ‚m¹´m »mª¬^‚½¹’…
em’ ¬†’ež H†^‚´†y uºª e†m Yyªm’ß¹’y em¬ eˆm‰´†»¬ »”Ž e»mªY †¬´ m¬d ß½†…
¬^‚m’ emª †’´m†Š¹’y emª H”ª´Lª´m’ ¹’e emª ¬Ý’´L‰´†¬^‚m’ Gmª½m’e¹’yd ež ‚ž
emª Gmª½m’e¹’y †Ž AL´ßd ß¹ ¹’´mª¬^‚m†em’ž
†’´m†Š¹’y emª H”ª´Lª´m’c GmªYd A¹Y¬´L’´†»d eˆm‰´†» ›ßž ž ¬^‚•’d ŠL¹´d
¬^‚’mŠŠœd e»mªY ›ßž ž e”ª´d ”u´d ¬m‚ªœd !ª”’”Žm’ ¹¬½ž
Gmª½m’e¹’y †Ž AL´ßc L´´ª†Y¹´†»c eL¬ ‚ºY¬^‚m Ne^‚m’® šªNe†‰L´†»c eL¬
Ne^‚m’ †¬´ ‚ºY¬^‚® Le»mªY†LŠc eL¬ Ne^‚m’ ¬†’y´ ‚ºY¬^‚ž
†m u”Šym’em’ Y¬^‚’†´´m Ym‚L’emŠ’ e†m m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬d ¬m†’m
†Še¹’y ¹’e Gmª½m’e¹’y †Ž AL´ß ¬”½†m e†m A´†Š†¬´†‰ž
¶“ eˆm‰´†»

˜ m‰Š†’L´†”’ 

eˆm
˜ž˜ m‰Š†’L´†”’¬Lª´m’
˜ž˜ž˜ A´Lª‰m m‰Š†’L´†”’

L¬‰¹Š†’¹Ž mŽ†’†’¹Ž m¹´ª¹Ž


”Žž ½m†^‚…mª A´”uu ½LªŽ…m Ašm†¬m ‚Lª´…m¬ m´LŠŠ
A†’y¹ŠLª

m’ž ›¬´L´´œ ½m†^‚…m’ A´”uu[m\¬ ›¬´L´´œ ½LªŽ…mª Ašm†¬m ›¬´L´´œ ‚Lª´…m’ m´LŠŠ¬
L´ž ›L¹¬œ ½m†^‚…mŽ A´”uu ›Ž†´œ ½LªŽ…mª Ašm†¬m ›L¹¬œ ‚Lª´…mŽ m´LŠŠ
‰‰ž ›uºªœ ½m†^‚…m’ A´”uu ›uºªœ ½LªŽ…m Ašm†¬m ›uºªœ ‚Lª´…m¬ m´LŠŠ
”Žž ½m†^‚…m A´”uum ½LªŽ…m Ašm†¬m’ ‚Lª´…m m´LŠŠm
!Š¹ªLŠ

m’ž ›¬´L´´œ ½m†^‚…mª A´”uum ›¬´L´´œ ½LªŽ…mª Ašm†¬m’ ›¬´L´´œ ‚Lª´…mª m´LŠŠm
L´ž ›L¹¬œ ½m†^‚…m’ A´”uum’ ›Ž†´œ ½LªŽ…m’ Ašm†¬m’ ›L¹¬œ ‚Lª´…m’ m´LŠŠm’
‰‰ž ›uºªœ ½m†^‚…m A´”uum ›uºªœ ½LªŽ…m Ašm†¬m’ ›uºªœ ‚Lª´…m m´LŠŠm

†’ eˆm‰´†» ½†ªe ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´d ½m’’ †‚Ž ‰m†’ ª´†‰mŠ½”ª´ »”ªL¹¬ym‚´
”emª ½m’’ eL¬ »”ªL¹¬ym‚m’em H”ª´ m’e¹’y¬Š”¬ †¬´ž L¬ y†Š´ L¹^‚d ½m’’ †‚Ž
m†’ †Ž m’†´†» ¬´m‚m’emª †ym’’LŽm »”ªL¹¬ym‚´c mL¬ ’m¹m¬ Šm†ež †m m‰Š†…
’L´†”’ †¬´ ½m†´ym‚m’e u”ªŽyŠm†^‚ Ž†´ emª em¬ ª´†‰mŠ½”ª´¬ e†m¬mªd ߞ ž
½m†^‚…mª A´”uu p e†m¬…mª A´”uuž
˜ž˜ž¸ A^‚½L^‚m m‰Š†’L´†”’

L¬‰¹Š†’¹Ž mŽ†’†’¹Ž m¹´ª¹Ž


”Žž emª ¬^‚’mŠŠ…m HLym’ e†m ¬^‚’mŠŠ…m N¹umª†’ eL¬ ¬^‚’mŠŠ…m ¹´”
A†’y¹ŠLª

m’ž em¬ ¬^‚’mŠŠ…m’ HLym’¬ emª ¬^‚’mŠŠ…m’ N¹umª†’ em¬ ¬^‚’mŠŠ…m’ ¹´”¬
L´ž emŽ ¬^‚’mŠŠ…m’ HLym’ emª ¬^‚’mŠŠ…m’ N¹umª†’ emŽ ¬^‚’mŠŠ…m’ ¹´”
‰‰ž em’ ¬^‚’mŠŠ…m’ HLym’ e†m ¬^‚’mŠŠ…m N¹umª†’ eL¬ ¬^‚’mŠŠ…m ¹´”
”Žž e†m
!Š¹ªLŠ

m’ž emª
¬^‚’mŠ…Šm’ HLym’ ¬^‚’mŠŠ…m’ N¹umª†’’m’ ¬^‚’mŠŠ…m’ ¹´”¬
L´ž em’
‰‰ž e†m

†’ eˆm‰´†» ½†ªe ¬^‚½L^‚ em‰Š†’†mª´d ½m’’ †‚Ž emª Ym¬´†ŽŽ´m ª´†‰mŠ ”emª
m†’ L’emªm¬ ª´†‰mŠ½”ª´ Ž†´ ’e¹’y »”ªL¹¬ym‚´ž
eˆm‰´†» wà

 ˜ž˜ž¶ mŽ†¬^‚´m m‰Š†’L´†”’


eˆm
L¬‰¹Š†’¹Ž mŽ†’†’¹Ž m¹´ª¹Ž
”Žž ‰m†’ ¬^‚’mŠŠ…mª HLym’ ‰m†’m ¬^‚’mŠŠ…m N¹umª†’ ‰m†’ ¬^‚’mŠŠ…m¬ ¹´”
A†’y¹ŠLª

m’ž ‰m†’m¬ ¬^‚’mŠŠ…m’ HLym’¬ ‰m†’mª ¬^‚’mŠŠ…m’ N¹umª†’ ‰m†’m¬ ¬^‚’mŠŠ…m’ ¹´”¬
L´ž ‰m†’mŽ ¬^‚’mŠŠ…m’ HLym’ ‰m†’mª ¬^‚’mŠŠ…m’ N¹umª†’ ‰m†’mŽ ¬^‚’mŠŠ…m’ ¹´”
‰‰ž ‰m†’m’ ¬^‚’mŠŠ…m’ HLym’ ‰m†’m ¬^‚’mŠŠ…m N¹umª†’ ‰m†’ ¬^‚’mŠŠ…m¬ ¹´”
”Žž e†m
!Š¹ªLŠ

m’ž emª
¬^‚’mŠ…Šm’ HLym’ ¬^‚’mŠŠ…m’ N¹umª†’’m’ ¬^‚’mŠŠ…m’ ¹´”¬
L´ž em’
‰‰ž e†m

†’ eˆm‰´†» u”Šy´ e†m¬mª m‰Š†’L´†”’¬Lª´d ½m’’ †‚Ž ‰m†’d Žm†’d em†’d ¬m†’d ¹’…
¬mªd m¹mªd †‚ªd ‚ª ”emª emª ¹’Ym¬´†ŽŽ´m ª´†‰mŠ m†’ »”ªL¹¬ym‚´ ›ymŽ†¬^‚´~d
½m†Š ’L^‚ e†m¬m’ m’e¹’y¬Š”¬m’ ”ªŽm’ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´ ½†ªe ¹’e ¬”’¬´
¬^‚½L^‚œž
ª´†‰mŠ½•ª´mª ¹’e eˆm‰´†»md ’L^‚ em’m’ e†m m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬
¬^‚½L’‰´d ¬†’e †’ e†m¬mŽ ¹^‚ ym¬”’emª´ Ym‚L’emŠ´ ›U LŠŠ…d Ym†emd ¬”Š^‚[m\ ¹¬½žœž
˜ž˜žw m†’ ª”¬L Šm†e ± m†’ ‰ŠL¬¬m Ašª†’´mª
eˆm‰´†»md e†m L¹u m†’m’ ¹’Ym´”’´m’ G”ŠŠ»”‰LŠ m’em’d ‰•’’m’ ’†^‚´ ½†m L’…
emªm eˆm‰´†»m em‰Š†’†mª´ ½mªem’c e†m Š†ŠL º´md m†’ šª†ŽL G”ª¬^‚ŠLyd m†’m ¬m¿Ý
Š¹¬mž ¹ª^‚ e†m Šm¿†”’¬m’e¹’y ½ºªem’ ß½m† ¹’Ym´”’´m G”‰LŠm L¹um†’L’…
emª¬´”zm’ ›Š†ŠL…mªd šª†ŽL…md ¬m¿Ý…m¬œž A”Š^‚m A´ª¹‰´¹ªm’ ½mªem’ »mªŽ†mem’ž
A´L´´em¬¬m’ ½mªem’ †’ emª EŽyL’y¬¬šªL^‚m †ŽŽmª ‚N¹u†ymª ”ªŽm’ Ž†´ m†…
’mŽ m†’ym¬^‚”Ym’m’ …’… ß½†¬^‚m’ em’ Ym†em’ G”‰LŠm’ »mª½m’em´c e†m Š†ŠL’m’
º´m® A†m Ym‚NŠ´ em’ ª”¬L’m’ž ’ ßL‚Šªm†^‚m’ NŠŠm’ ‰•’’m’ ¬”Š^‚m eˆm‰´†»m
yLª ’†^‚´ L´´ª†Y¹´†» »mª½m’em´ ½mªem’d ߞ ž mª N¹umª †¬´ yª”yyÝd LYmª ’†^‚´
emª yª”yyÝ N¹umªž U LªYYmßm†^‚’¹’ym’ ›¸ž¸œž

˜ž¸ m¬”’emª‚m†´m’ emª eˆm‰´†»em‰Š†’L´†”’


˜ž¸ž˜ ’L^‚ ŠL’ymŽ[d\ ¬^‚½mªmŽ m†em’ ± ’L^‚ ŠL’ymŽ[d\ ¬^‚½mªm’ m†em’
›m‰Š†’L´†”’ Žm‚ªmªmª L´´ª†Y¹´†»mª eˆm‰´†»m ”emª !Lª´†ß†š†m’® ”ŽŽL¬m´ß¹’y
ß½†¬^‚m’ eˆm‰´†»m’œc A´m‚m’ Ym† m†’mŽ A¹Y¬´L’´†» ß½m† ”emª Žm‚ªmªm eˆm‰…
´†»m ”emª !Lª´†ß†š†m’ ”‚’m ¬´Lª‰ uŠm‰´†mªm’em¬ ª´†‰mŠ½”ª´d eL’’ ½mªem’ e†m¬m
†’ yŠm†^‚mª Hm†¬m ›šLªLŠŠmŠœ ¹’e †’ em’ Žm†¬´m’ NŠŠm’ ¬´Lª‰ uŠm‰´†mª´c m†’ Yªm†´mªd
´†mumª ªLYm’® ‚”^‚½mª´†ym¬ šuŠL’ߊ†^‚m¬ m´´® L’ym¬†^‚´¬ mª’m¹´mª ¹’yŠL¹YŠ†^‚mª
¹¬eL¹mªž L´ eL¬ A¹Y¬´L’´†» ¬mŠY¬´ e†m ¬´Lª‰m ’e¹’y …¬ ½†m Ym† em’ Žm†¬´m’
L¬‰¹Š†’L ¹’e m¹´ªLd eL’’ ½mªem’ Ym†em eˆm‰´†»m ¬^‚½L^‚ uŠm‰´†mª´ ›emª
!ªm†¬ ‚”^‚½mª´†ym’ ˆLšL’†¬^‚m’ A´L‚Š¬® †m¬mª G”ymŠ YmeLªu ´NyŠ†^‚ uª†¬^‚m’ ¬L¹…
w˜ eˆm‰´†»

Ymªm’ HL¬¬mª¬žœž Ž m’†´†» !Š¹ªLŠ ´ª†´´ ymŠmym’´Š†^‚ m†’m ¬^‚½L^‚m ’L^‚ m†’mª 
¬´Lª‰m’ ”ªŽ L¹u ›¬”yž Hm^‚¬mŠuŠm¿†”’ ½†m †’ e†m º^‚mª Ym‰L’’´mª ’m¹mªm’
†^‚´mªœd LYmª ºYŠ†^‚ ¹’e ¹’L¹uuNŠŠ†y †¬´ L¹^‚ ‚†mª e†m !LªLŠŠmŠuŠm¿†”’ ›e†m º…

eˆm

^‚mª Ym‰L’’´mª ’m¹mªmª †^‚´mª ® m†’m m½mª´¹’y LŠ´mª ¬^‚½†mª†ymª ªLym’œž †m
Žm†¬´m’ A^‚½L’‰¹’ym’ ´ªm´m’ †Ž L´†» A†’y¹ŠLª em¬ L¬‰¹Š†’¹Ž¬ ¹’e m¹…
´ª¹Ž¬ L¹ud ½” e†m ¬´Lª‰m ”ªŽ L¹u …Ž ¹’e e†m ¬^‚½L^‚m L¹u …’ m’em´ž Š¬ ª¹’e…
ªmymŠ y†Š´ ‚†mªc †Šem´ eL¬ ß½m†´m eˆm‰´†» Ž†´ emŽ A¹Y¬´L’´†» m†’m mem¹´¹’y¬…
m†’‚m†´d e†m LŠ¬ L’ßm¬ »”Ž mª¬´m’ eˆm‰´†» Ž”e†u†ß†mª´ ½†ªed eL’’ ´ª†´´ Hm^‚…
¬mŠuŠm¿†”’ m†’ž L¬ †¬´ »”ª LŠŠmŽ eL’’ emª LŠŠd ½m’’ eL¬ ß½m†´m eˆm‰´†» m†’m
K¹ym‚•ª†y‰m†´ †Ž ½m†´mªm’ A†’’ Ymßm†^‚’m´ ›’L^‚ ‚mu´†ymŽ šLªŠLŽm’´Lª†¬^‚m’
A´ªm†´® Ž†´ ‚mŠŠmŽ mŠm‰´ª†¬^‚m’ †^‚´œž A†’e Ym†em eˆm‰´†»m emŽ A¹Y¬´L’´†» ym…
ym’ºYmª ’mYm’ym”ªe’m´d ´ª†´´ †’ emª ?mymŠ !LªLŠŠmŠuŠm¿†”’ m†’ ›’L^‚ ŠL’ymŽ ‚mu…
´†ymŽ A´ªm†´d Ž†´ ‚mŠŠmŽ ‚Lª´mŽ †^‚´œž LªYLeˆm‰´†»m ½mªem’ †’ ¬”Š^‚m’ ”’…
¬´ª¹‰´†”’m’ uL¬´ †ŽŽmª ¬^‚½L^‚ uŠm‰´†mª´ ›Ž†´ ‚mŠŠmŽ ½m†zm’ †^‚´œž AmŠY¬´»mª…
¬´N’eŠ†^‚ ‰L’’ emª A^‚ªm†Ymª eL¬ †´´mŠ emª !LªLŠŠmŠ… ¹’e emª Hm^‚¬mŠuŠm¿†”’
Ym½¹¬¬´ m†’¬m´ßm’d ¹Ž mYm’… Yß½ž E’´mª”ªe’¹’y emª eˆm‰´†»m ß¹ ¬†y’LŠ†¬†m…
ªm’ž †’m ’”ªŽL´†»m ?mymŠ¹’y †¬´ em¬‚LŠY L¹¬ym¬^‚Š”¬¬m’ž †’ ”ŽŽL ß½†…
¬^‚m’ em’ eˆm‰´†»m’ ‰L’’ ¬”½”‚Š Ym† !LªLŠŠmŠ… ½†m L¹^‚ Ym† Hm^‚¬mŠuŠm¿†”’ ym…
¬m´ß´ ½mªem’ › ’L^‚ ŠL’ymŽd ‚mu´†ymŽ A´ªm†´ ® ’L^‚ ŠL’ymŽd ‚mu´†ym’ A´ªm†´œž
˜ž¸ž¸ uª”‚m’ A†’’m¬ ± uª”‚m¬ A†’’m¬
›m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ †Ž m’†´†» A†’y¹ŠLª ”‚’m »”ªL’ym‚m’em’ ª´†‰mŠœc
A´m‚´ eL¬ eˆm‰´†» LŠŠm†’d eL’’ Žº¬¬´m m¬ m†ym’´Š†^‚ †Ž m’†´†» A†’y¹ŠLª em¬
L¬‰¹Š†’¹Ž¬ ¹’e m¹´ª¹Ž¬ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´ ½mªem’c uª”‚m¬ A†’’m¬d y¹´m¬
¹´m¬d ´ªL¹ª†ym¬ mªßm’¬ž Ž ‚m¹´†ym’ AšªL^‚ymYªL¹^‚ ½†ªe m¬ ˆme”^‚
¬^‚½L^‚ em‰Š†’†mª´ž †m¬m ª¬m´ß¹’y »”’ …m¬ e¹ª^‚ …m’ Ymy†’’´ ¬^‚”’ †Ž
˜¯ž L‚ª‚¹’emª´ ¹’e ¬†m †¬´ eLªL¹u ß¹ªº^‰ß¹uº‚ªm’d eL¬¬ eL¬ ’L^‚u”Šym’em
A¹Y¬´L’´†» Ymªm†´¬ m†’ …›mœ¬ LŠ¬ ’e¹’y ‚L´ž L’ em‰Š†’†mª´ ‚m¹´m LŠ¬”c uª”‚m’
A†’’m¬d y¹´m’ ¹´m¬d ´ªL¹ª†ym’ mªßm’¬d e†m YuºŠŠ¹’y ˆ¹’ym’ Hm†’m¬ ž ª‚LŠ´m’
‚L´ ¬†^‚ e†m ¬´Lª‰m m‰Š†’L´†”’ ’¹ª ’”^‚ †’ m†’†ym’ um¬´ ym½”ªem’m’ ºy¹’…
ym’ ¬”½†m †’’mª‚LŠY »”’ ”Žš”¬†´Lc ªm†’m’ mªßm’¬ ›L¹^‚c ªm†’m¬ mªßm’¬œd
ymªLem½my¬ d ymªLem’½my¬ ›¬mŠ´m’c ymªLem¬½my¬œž
˜ž¸ž¶ ¹’¬mª »”’ Ž†ª ¬mŠY¬´ LYym¬^‚†^‰´mª mª†^‚´ ¿ m¹mª »”’ LŠŠm’ ¹’´mª¬^‚ª†m…
Ym’mª ª†mu
›m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†ß†š¬ ’L^‚ m†’mŽ š”¬¬m¬¬†»m’ ª´†‰mŠ…
½”ª´œc L¬ †’ emª m‰Š†’L´†”’ »”’ m†’mŽ !”¬¬m¬¬†» LY‚N’ym’em eˆm‰´†» ”emª
!Lª´†ß†š ½†ªe ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´d ½m’’ eL¬ »”ªL¹¬ym‚m’em !”¬¬m¬¬†» ¬mŠY¬´ m’…
e¹’y¬Š”¬ †¬´ ›Žm†’d em†’d ¬m†’d ¹’¬mªd m¹mªd †‚ªd ‚ªœc ‚ª L’ eL¬ †’L’ßLŽ´ ym…
ª†^‚´m´m¬ A^‚ªm†Ym’ž †^‚´c ‚ª L’ eL¬ †’L’ßLŽ´ ymª†^‚´m´m A^‚ªm†Ym’ž ºy¹’…
ym’ e†m¬mª ª´ ¬´m‚m’ †’ emª ?mymŠ ”‚’m ”ŽŽL® U ”ŽŽL ›˜œž
eˆm‰´†» w¸

 E’¬†^‚mª‚m†´ Ym¬´m‚´ »”ª LŠŠmŽ Ym† em’ ”ªŽm’ ¹’¬mª ¹’e m¹mªd emªm’ L¹u
eˆm …mª L¹¬ym‚m’emª A´LŽŽ ”u´ uNŠ¬^‚Š†^‚ LŠ¬ ¬´Lª‰m ’e¹’y L’ym¬m‚m’ ½†ªež ¬
Ž¹¬¬ ª†^‚´†y ‚m†zm’c ¹’¬mª »”’ Ž†ª ¬mŠY¬´ LYym¬^‚†^‰´mª ›’†^‚´c LYym¬^‚†^‰´mœ
mª†^‚´® m¹mª »”’ LŠŠm’ ¹’´mª¬^‚ª†mYm’mª ›’†^‚´c ¹’´mª¬^‚ª†mYm’mœ ª†muž
˜ž¸žw Ž†ª ˆ¹’ymŽ ± ˆ¹’ym’ m’¬^‚m’ ¿ ½†ª m¹´¬^‚m ± m¹´¬^‚m’
›m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†ß†š¬ ’L^‚ !mª¬”’LŠšª”’”Žm’œc †’ [¬¹Y…
¬´L’´†»†mª´m¬\ eˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†šd emŽ m†’ !mª¬”’LŠšª”’”Žm’ »”ªL’ym‚´d
½†ªe †Ž ŠŠymŽm†’m’ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´d ½m†Š e†m¬m !ª”’”Žm’ ‰m†’m ¬´Lª‰m ’…
e¹’y L¹u½m†¬m’c †^‚ LŠ´m¬ LŽmŠ® e¹ yª”zmª mŠe® e¹ mŠ†mY´mªž
¬ ´ªm´m’ ˆme”^‚ ym½†¬¬m A^‚½L’‰¹’ym’ †Ž L´†» A†’y¹ŠLª LŠŠmª eªm† m…
’mªL L¹uc mYm’ ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ »”ŠŠ L’mª‰L’’´m’ ¹¬eªº^‰m’ Ž†´ ¬´Lª…
‰mª m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ½†m Ž†ª ˆ¹’ymŽ m’¬^‚m’d e†ª LŠ´mŽ L’’d e†ª
mŠ†mY´mŽ ¬´m‚m’ L¹^‚ Ž†ª ˆ¹’ym’ m’¬^‚m’d e†ª LŠ´m’ L’’d e†ª mŠ†mY´m’ž
Ž L´†» mŽ†’†’¹Ž ½†ªe ¬”yLª ªm^‚´ ‚N¹u†y e†m ¬^‚½L^‚m m‰Š†’L´†”’ Ym…
»”ªß¹y´d ½”e¹ª^‚ emª ’‰ŠL’y L’ eL¬ L¬‰¹Š†’¹Ž »mªŽ†mem’ ½†ªec Ž†ª LŠ´m’
ªL¹d e†ª ´ªm¹m’ AmmŠmd e†ª mŠ†mY´m’ž mª ª¹’e eLuºª †¬´ ½”‚Š L¹^‚ †’ emŽ m…
¬´ªmYm’ ß¹ ¬¹^‚m’d em’ ß½m†ŽLŠ†ym’ yŠm†^‚m’ H”ª´L¹¬yL’y L¹u …ª ß¹ »mªŽm†…
em’ ›»yŠž L¹^‚ …¬ †’ LŠŠm¬ ª’¬´m¬d LŠŠm’ ª’¬´m¬® U LŠŠ… [v\œž †m ¬´Lª‰m Šm¿†”’
’L^‚ emª ª¹’eªmymŠ »mªe†m’´ LYmª L¹^‚ ‚†mª em’ G”ªß¹yc Ž†ª LŠ´mª ªL¹ž
Ž ”Ž†’L´†» !Š¹ªLŠ ½†ªe ‚m¹´m †Ž ŠŠymŽm†’m’ ¬^‚½L^‚ uŠm‰´†mª´c ½†ª LŠ…
´m’ LŽmªLem’d †‚ª ´ªm¹Š”¬m’ GN´mªd ½†ª em¹´¬^‚m’ A´m¹mªßL‚Šmª†’’m’ž L^‚
½†ª ‰”ŽŽ´ Ym† ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m’ eˆm‰´†»m’ ”emª !Lª´†ß†š†m’ L¹^‚ e†m ¬´Lª‰m
m‰Š†’L´†”’ »”ªc ½†ª m¹´¬^‚m’ ± ›¬mŠ´m’mª ¬´Lª‰cœ m¹´¬^‚m® ½†ª ªº…
’m’ ± ›¬mŠ´m’mª ¬´Lª‰cœ ªº’m® ½†ª ¹zYLŠŠYmym†¬´mª´m’ ± ›¬mŠ´m’mª ¬´Lª‰cœ ¹z…
YLŠŠYmym†¬´mª´mž
m†Ž ‰‰¹¬L´†» !Š¹ªLŠ y†Y´ m¬ ’¹ª e†m ¬´Lª‰m Šm¿†”’ ›‰‰¹¬L´†»c uºª ¹’¬
m¹´¬^‚m® uºª ¹’¬ u”ª´¬^‚ª†´´Š†^‚m A´¹e†mªm’emœd ½”‚Š em¬‚LŠYd ½m†Š mª ¬†^‚
¬”’¬´ ’†^‚´ »”Ž L´†» ¹’´mª¬^‚m†em’ ½ºªem ›L´†»c »”’ ¹’¬ m¹´¬^‚m’d »”’
¹’¬ u”ª´¬^‚ª†´´Š†^‚m’ A´¹e†mªm’em’œž
˜ž¸žv m†’†ym ¬^‚•’m º^‚mª ± LŠŠm ¬^‚•’m’ º^‚mª
›m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†ß†š¬ ’L^‚ !ª”’”Ž†’LŠLeˆm‰´†»m’ ½†m
LŠŠmd m†’†ymd ŽL’^‚mœc †m m‰Š†’L´†”’ ’L^‚ !ª”’”Ž†’LŠLeˆm‰´†»m’ ¬^‚½L’‰´d
ˆm ’L^‚emŽd ”Y e†m¬m H•ª´mª LŠ¬ ª´†‰mŠ½”ª´ ”emª LŠ¬ eˆm‰´†» Ym‚L’emŠ´ ½mª…
em’ž eˆm‰´†»m ”emª !Lª´†ß†š†m’ ½mªem’ ¬^‚½L^‚ em‰Š†’†mª´d ½m’’ eL¬ »”ªL’…
ym‚m’em !ª”’”Ž†’LŠLeˆm‰´†» LŠ¬ ª´†‰mŠ½”ª´ ymYªL¹^‚´ ½†ªec LŠŠm y¹´m’
C†šš¬ž H†ªe m¬ LŠ¬ eˆm‰´†» ymYªL¹^‚´d eL’’ ½mªem’ Ym†em šLªLŠŠmŠ uŠm‰´†mª´c
m†’†ym ¬^‚•’m º^‚mªž GyŠž e†m m†’ßmŠ’m’ !ª”’”Ž†’LŠLeˆm‰´†»m L’ emª ˆm½m†Š†…
ym’ LŠš‚LYm´†¬^‚m’ A´mŠŠmž K¹ª m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ’L^‚ ß½m†mªd eªm†mª
U ß½m† ›¸œž
w¶ eˆm‰´†»

˜ž¸ž° m†’ m¬¹^‚ emª A´Le´ ¹’e emªm’ ‚mªªŠ†^‚mª EŽymY¹’y ¿ emª L’’d L¹u em¬… 
¬m’ mª¬^‚•šu´mŽ m¬†^‚´ žžž
›m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†ß†š¬ ’L^‚ em¬¬m’ ¹’e emªm’œc L^‚ em’

eˆm

mŽ”’¬´ªL´†»… ¹’e ?mŠL´†»šª”’”Žm’ em¬¬m’ ¹’e emªm’ ½†ªe eL¬ u”Šym’em e…
ˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†š ¬´Lª‰ uŠm‰´†mª´d ½m†Š e†m !ª”’”Žm’ LŠ¬ L´´ª†Y¹´†»m m’†´†»m
‰m†’mªŠm† †’uŠ¹¬¬ L¹u e†m m‰Š†’L´†”’ L¹¬ºYm’c †’ m¬¹^‚ emª A´Le´ ¹’e
emªm’ ‚mªªŠ†^‚mª ›’†^‚´c ‚mªªŠ†^‚m’œ EŽymY¹’y Š”‚’´ ¬†^‚ž mª L’’d L¹u em¬…
¬m’ mª¬^‚•šu´mŽ ›’†^‚´c mª¬^‚•šu´m’œ m¬†^‚´ ¬†^‚ ’´´N¹¬^‚¹’y ŽLŠ´md yLY
eL¬ ?m’’m’ L¹už
˜ž¸ž¯ ß¹ ym½”‚’´mª A´¹’em ± ß¹ª ym½”‚’´m’ A´¹’em
›m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†ß†š¬ ’L^‚ m†’mª !ªNš”¬†´†”’œc L^‚ m†’mª
Gmª¬^‚ŽmŠß¹’y L¹¬ !ªNš”¬†´†”’ ¹’e ª´†‰mŠ ½†ªe eL¬ eˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†š
¬^‚½L^‚ uŠm‰´†mª´c †Ž ¬^‚½Lªßm’ Šm†ed †Ž ym´ª”^‰’m´m’ K¹¬´L’ed ß¹ª ym½”‚’…
´m’ A´¹’emž L^‚ emª !ªNš”¬†´†”’ LŠŠm†’ ›”‚’m ª´†‰mŠœ ½†ªe ¬´Lª‰ uŠm‰´†mª´c †’
¬^‚½LªßmŽ ALŽ´d †’ ym´ª”^‰’m´mŽ K¹¬´L’ed ß¹ uªº‚mª A´¹’emž p A†’e Ym†em
¹¬eª¹^‰¬½m†¬m’ Ž•yŠ†^‚d eL’’ Ym¬Lym’ ¬†m ’†^‚´ eL¬¬mŠYmž †´ emŽ AL´ß ¬
um‚Š´ L’ m^‚´mŽ mŽº‚m’ ½†ªe L¹¬ym¬Ly´d eL¬¬ ‰m†’ ”emª ’†^‚´ ym’ºym’e m^‚…
´m¬ mŽº‚m’ »”ª‚L’em’ †¬´ž mª AL´ß ¬ um‚Š´ LŽ m^‚´m’ mŽº‚m’ uL¬¬´ eLym…
ym’ eL¬ m^‚´m mŽº‚m’ LŠ¬ m¬LŽ´‚m†´ž U !ªNš”¬†´†”’ ›˜ž¸žvœž
˜ž¸žn Ž†´ m†’mŽ ŠL´´ ½m†zmŽ ± ½m†zm’ !Lš†mª ¿ †‚Ž LŠ¬ Ym‰L’’´mŽ ± Ym‰L’’´m’
º’¬´Šmª
›m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†ß†š¬ †’ emª šš”¬†´†”’ ¹’e †’ ”’ˆ¹’‰…
´†”’LŠyª¹ššm’œc Š¬ ª¹’eªmymŠ y†Š´d eL¬¬ eL¬ Lª´†‰mŠŠ”¬m eˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†š
†’ m†’mª šš”¬†´†”’ ¬´Lª‰ uŠm‰´†mª´ ½†ªec m†’ ŠL´´ ½m†zm¬ !Lš†mª® Ž†´ m†’mŽ
ŠL´´ ½m†zmŽ !Lš†mª ® »”’ ªL¹ ªž A^‚’m†emªd ”ªem’´Š†^‚mª !ª”um¬¬”ª†’ L’ emª
E’†»mª¬†´N´ Cª†mª® Ž†´ mªª’ m†mªd ”ªem’´Š†^‚mŽ !ª”um¬¬”ª L’ emª E’†»mª¬†´N´
L†’ßž L¬¬mŠYm y†Š´ Ym† m’´¬šªm^‚m’em’ GmªY†’e¹’ym’ Ž†´ LŠ¬c Ž†ª LŠ¬ ˆº’ym…
ªmª A^‚½m¬´mª® †‚Ž LŠ¬ Ym‰L’’´mŽ º’¬´Šmª ž Ž L´†» ½†ªe eL¬ eˆm‰´†» ”emª
!Lª´†ß†š ymŠmym’´Š†^‚ ¬^‚½L^‚ uŠm‰´†mª´c Ž†ª LŠ¬ ˆº’ymªm’ A^‚½m¬´mª® †‚Ž LŠ¬ Ym…
‰L’’´m’ º’¬´Šmª® Ž†´ m†’mŽ ŠL´´ ½m†zm’ !Lš†mªž U šš”¬†´†”’ ›wœž †m ¬´Lª‰m
Šm¿†”’ › ˆº’ymªmªd Ym‰L’’´mŽd ½m†zmŽœ †¬´ ˆme”^‚ L¹^‚ ‚†mª »”ªß¹ß†m‚m’ž
˜ž¸ž“ L¬ Eª´m†Š em¬ ?†^‚´mª¬ ½Lª m†’ Ž†Šem¬ ± ½Lª Ž†Še ¿ †m¬m Lym ½Lª m†’m ¹’…
ym½•‚’Š†^‚m ± ½Lª ¹’ym½•‚’Š†^‚c
mŠmym’´Š†^‚ ½†ªe m†’ šªNe†‰L´†» ymYªL¹^‚´m¬ eˆm‰´†» Ž†´ emŽ ¹’Ym¬´†ŽŽ…
´m’ ª´†‰mŠ »mªY¹’em’ ¹’e em‰Š†’†mª´c L¬ Eª´m†Š em¬ ?†^‚´mª¬ ½Lª m†’ Ž†Šem¬d
¬´L´´c L¬ Eª´m†Š em¬ ?†^‚´mª¬ ½Lª Ž†Šež †m ”Šym’ uºª e†m H†ª´¬^‚Lu´ ½mªem’
‰L´L¬´ª”š‚LŠm ¬m†’d ¬´L´´c †m ”Šym’ uºª e†m H†ª´¬^‚Lu´ ½mªem’ ‰L´L¬´ª”š‚LŠ
¬m†’ž
eˆm‰´†» ww

 A”Š^‚m ”ªŽ¹Š†mª¹’ym’ ¬†’e ¬†’’»”ŠŠd ½m’’ eL¬ eˆm‰´†» u”‰¹¬¬†mªm’e ym…


eˆm YªL¹^‚´ ½†ªež LYm† †¬´ m¬ Ym¬”’emª¬ Ym´”’´ ¹’e ½†ªe ß¹ ymeL^‚´m’ ”emª †Ž
”’´m¿´ ym’L’’´m’ Š´mª’L´†»m’ †’ m߆m‚¹’y ym¬m´ß´c †m¬m †’†m †¬´ m†’m ym…
ªLemd ˆm’m m†’m ym‰ªºŽŽ´mž †m¬m ªLym †¬´ m†’m š”Š†´†¬^‚md ‰m†’m šNeLy”y†¬^‚mž
’ e†m¬mª Gmª½m’e¹’y u†’em’ ¬†^‚ Ym¬”’emª¬ ¬”ym’L’’´m ‰ŠL¬¬†u†ß†mªm’em e…
ˆm‰´†»md e†m ¬†^‚ L¹u m¬†´ßd mª‰¹’u´d K¹ym‚•ª†y‰m†´ ¹’e A´”uu Ym߆m‚m’ ¹’e
¬”’¬´ ’¹ª L´´ª†Y¹´†» ymYªL¹^‚´ ½mªem’ ‰•’’m’c mª Hm†’ †¬´ m†’ ¬šL’†¬^‚mªd
emª L’emªm m†’ †´LŠ†m’†¬^‚mªž †m¬mª Cmšš†^‚ †¬´ m†’ ”ª†m’´LŠ†¬^‚mªd ˆm’mª m†’ ^‚†…
’m¬†¬^‚mªž A´†Š†¬´†¬^‚ Ym¬¬mªc †m¬ †¬´ m†’ ”ª†m’´LŠ†¬^‚mªd eL¬ m†’ ^‚†’m¬†¬^‚mª
Cmšš†^‚ž †m¬ †¬´ m†’m š”Š†´†¬^‚m ¹’e ‰m†’m šNeLy”y†¬^‚m ªLym ¹¬½ž U ”‰¹¬ž
˜ž¸ž˜à †’ m†’mª N‚’Š†^‚ ¬^‚½†mª†ym’ Lym ± †’ m†’mª N‚’Š†^‚m’ ¬^‚½†mª†ym’ Lym
›eL¬ eˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†š LŠ¬ ´´ª†Y¹´ m†’m¬ L’emªm’ eˆm‰´†»¬ ”emª !Lª´†…
߆š¬œc †’ eˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†šd eL¬ m†’ A¹Y¬´L’´†» ’N‚mª Ym¬´†ŽŽ´d Ž¹¬¬
’”ªŽLŠmª½m†¬m em‰Š†’†mª´ ½mªem’c m†’ LŠ´m¬d eºªªm¬ N’’^‚m’ž Hm’’ m¬ eLym…
ym’ m†’ L’emªm¬ eˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†š ’N‚mª Ym¬´†ŽŽ´d YŠm†Y´ m¬ ¹’em‰Š†…
’†mª´c m†’ uª†¬^‚ ymYL^‰m’m¬ ª”´® m†’ ¬^‚’m†em’e ‰LŠ´mª H†’ež
L’ Ž¹¬¬ LŠ¬” eLªL¹u L^‚´m’d eL¬¬ m†’m ¹¬¬Lym Ž†´ ¹’uŠm‰´†mª´mŽ eˆm‰…
´†» ›ßž ž †’ m†’mª N‚’Š†^‚ ¬^‚½†mª†ym’ Lymœ m´½L¬ L’emªm¬ Ym†’‚LŠ´m´ LŠ¬ m†’m
¹¬¬Lym Ž†´ em‰Š†’†mª´mŽ eˆm‰´†» ›†’ m†’mª N‚’Š†^‚m’ ¬^‚½†mª†ym’ Lymœž ’
emŽ AL´ß ^‚ YmuL’e Ž†^‚ †’ m†’mª N‚’Š†^‚ ¬^‚½†mª†ym’ Lym †¬´ N‚’Š†^‚ m†’ ´…
´ª†Y¹´ ß¹ ¬^‚½†mª†yd m¬ ½†ªe LŠ¬” e†m A^‚½†mª†y‰m†´ emª Lym LŠ¬ N‚’Š†^‚ Ym…
ßm†^‚’m´ž ’ emŽ AL´ß ^‚ YmuL’e Ž†^‚ †’ m†’mª N‚’Š†^‚m’ ¬^‚½†mª†ym’ Lym †¬´
N‚’Š†^‚ ½†m ¬^‚½†mª†y ´´ª†Y¹´ ß¹ Lym ¹’e ½†ªe ym’L¹¬” ½†m eL¬ H”ª´
¬^‚½†mª†y em‰Š†’†mª´ž †m Lym ½†ªe LŠ¬ N‚’Š†^‚ Ymßm†^‚’m´ ¹’e L¹zmªemŽ LŠ¬
¬^‚½†mª†yž
†m m‰Š†’L´†”’ m†’m¬ eˆm‰´†»¬d eL¬ m†’ L’emªm¬ ’N‚mª Ym¬´†ŽŽ´d y†Š´
¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ LŠ¬ ’†^‚´ ‰”ªªm‰´d ߞ žc ¹ ‚L¬´ ¬^‚•’m ½LªŽm N’em L’…
¬´L´´ ª†^‚´†yc ¹ ‚L¬´ ¬^‚•’ ½LªŽm N’emž ¬´ m†’ m’¬^‚ m†’mŽ L’emªm’
L¹¬ym¬šª”^‚m’d ež ‚ †’ Ym¬”’emª¬ ¬šºªYLªmª Hm†¬md ¹’¬ÝŽšL´‚†¬^‚d eL’’
‰L’’ m¬ ’¹ª ‚m†zm’ ª †¬´ m†’ L¹¬ym¬šª”^‚m’ ¹’¬ÝŽšL´‚†¬^‚mª m’¬^‚ ›’†^‚´c
ª †¬´ m†’ L¹¬ym¬šª”^‚m’mª ¹’¬ÝŽšL´‚†¬^‚mª m’¬^‚œž
˜ž¸ž˜˜ e†m ^‚ª”’†¬^‚ ªL’‰m
†’ ¹’em‰Š†’†mª´m¬ eˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†šd eL¬ m†’ L’emªm¬ eˆm‰´†» ”emª !Lª…
´†ß†š ’N‚mª Ym¬´†ŽŽ´d YŠm†Y´ Ym† em¬¬m’ EŽ½L’eŠ¹’y †’ m†’m !mª¬”’m’Ym…
ßm†^‚’¹’y ”ž ž ¹’em‰Š†’†mª´c
^‚ª”’†¬^‚ ‰ªL’‰p e†m ^‚ª”’†¬^‚ ›’†^‚´c ^‚ª”’†¬^‚mœ ªL’‰m® m†’¬^‚ŠNy†y »”ªYm¬´ªLu´p
emª m†’¬^‚ŠNy†y G”ªYm¬´ªLu´m® m½†y ’•ªymŠ’e p m½†y •ªymŠ’emª® ¹’Ž†´´mŠYLª »mªyL’…
ym’ p ¹’Ž†´´mŠYLª GmªyL’ym’m¬ž
wv eˆm‰´†»

’ e†m¬mŽ A†’’m †¬´ e†m FYmª¬m´ß¹’y »”’ m ŽLŠLem †ŽLy†’L†ªm~ ›”Š†m|ªmœ 
Ž†´ mª m†’ymY†Šem´m ªL’‰m~ ¹’ß¹´ªmuum’ed em’’ emª Lªym¬´mŠŠ´m †¬´ m†’ym…
Y†Šem´[mªŽLzm’\ ‰ªL’‰ ¹’e ’†^‚´ m†’ymY†Šem´ž

eˆm

˜ž¸ž˜¸ ¬†^‚ ‚•uŠ†^‚ º‚m ymYm’


›eL¬ eˆm‰´†» LŠ¬ K¹¬L´ß Ym† um¬´m’ GmªY†’e¹’ym’œc ’ym GmªY†’e¹’ym’ L¹¬
A¹Y¬´L’´†» ¹’e GmªY ›¬†^‚ º‚m ymYm’® »”’ m´½L¬ m’’´’†¬ ’m‚Žm’® muL‚ª
ŠL¹um’œ ‰•’’m’ †’ emª ?mymŠ ’¹ª LŠ¬ L’ßm¬ e¹ª^‚ m†’ eˆm‰´†» mª½m†´mª´ ½mª…
em’® eL¬ eˆm‰´†» †¬´ eL’’ Le»mªY†LŠ »mª½m’em´ ¹’e YŠm†Y´ ¹’em‰Š†’†mª´c A†m
yLY ¬†^‚ ‚•uŠ†^‚ º‚md †‚Ž em’ Hmy ß¹ mª‰ŠNªm’ž ª ’L‚Ž ’¹ª uŠº^‚´†y m’’´…
’†¬ »”’ emŽ ª†muž Hm’’ ŽL’ eL¬ eˆm‰´†» uŠm‰´†mª´d eL’’ ‰m’’ßm†^‚’m´ m¬
’†^‚´ e†m ª´ ¹’e Hm†¬m em¬ yL’ßm’ G”ªyL’y¬d ¬”’emª’ ’¹ª eL¬ A¹Y¬´L’´†»ž
†’m ‚•uŠ†^‚m º‚m y†Y´ m¬ ’†^‚´d ¹’e uŠº^‚´†ym m’’´’†¬ ‰L’’ ŽL’ ’¹ª ¬Lym’d
½m’’ eL¬ H”ª´ †’ emª mem¹´¹’y H†¬¬m’d ªuL‚ª¹’y~ ymŽm†’´ †¬´ž †’m ¬”Š…
^‚m m’’´’†¬ ‰L’’ ŽL’ LYmª ’†^‚´ ’m‚Žm’d ŽL’ ‰L’’ ¬†m ’¹ª ‚LYm’ž
˜ž¸ž˜¶ m†’ mYm’m¬ ± mY’m¬ mŠN’em ¿ m†’ e¹’‰mŠmª ± e¹’‰Šmª L’y
›HmyŠL¬¬m’ em¬ mœc m† em’ eˆm‰´†»m’ L¹u …mŠ uNŠŠ´ eL¬ m e†m¬mª ¹^‚¬´LYm’»mª…
Y†’e¹’y †’ emª m‰Š†’L´†”’ ¹’e †Ž ”ŽšLªL´†» ½myž Le¹ª^‚ ½†ªe eL¬ ¹u…
´ªm´m’ m†’mª N¹u¹’y ¹’Ym´”’´mª A†ŠYm’ »mªŽ†mem’c m†’ e¹’‰Šmª L’yd m†’ ’”…
YŠm¬ ’ymY”´d m†’m m†´Šm ªL¹ž ªº‚mª Š†mz ŽL’ Ym† ¬”Š^‚m’ eˆm‰´†»m’ ¬´L´´em¬…
¬m’ ‚N¹u†y eL¬ m emª Šm¿†”’¬m’e¹’y …m’ ½myc †Ž e¹’‰mŠ’ L†’ ¹¬½ž
¹^‚ e†m eˆm‰´†»m L¹u …LYmŠ ¹’e …†YmŠ »mªŠ†mªm’d ½m’’ ¬†m em‰Š†’†mª´ ”emª
ym¬´m†ymª´ ½mªem’d eL¬ m emª ’e¬†ŠYmc m†’m ªm¬šm‰´LYŠm m†¬´¹’yd m†’ uŠm¿†YŠmª
¹^‚m†’YL’ed m†’m šªL‰´†‰LYŠmªm •¬¹’yž
mŽymym’ºYmª Ym‚LŠ´m’ e†m eˆm‰´†»m L¹u …mª ¹’e …m’ ›†’ emª ym¬^‚ª†mYm…
’m’ AšªL^‚mœ ym½•‚’Š†^‚ eL¬ m Ym†c m†’ u†’¬´mªm¬ m¬†^‚´d m†’ mYm’m¬ mŠN’emž
’em´ ˆme”^‚ emª A´LŽŽ em¬ eˆm‰´†»¬ L¹u …L¹… ”emª …m¹…d eL’’ ½†ªe eL¬ m
½myymŠL¬¬m’c ¬L¹ªm¬ †mªd ´m¹ªm Km†´m’ž ¹^‚ Ym† »†mŠm’ uªmŽem’ eˆm‰´†»m’
ŠN¬¬´ ŽL’ eL¬ m emª ¹’Ym´”’´m’ ’e¹’y …mª †’ em’ uŠm‰´†mª´m’ ”ªŽm’ ½myc
m†’m †ŠŠ¹¬´ªm m¬mŠŠ¬^‚Lu´d †’´myªm mLŽ´md m†’m ŽL‰LYªm m¬^‚†^‚´mž m ¬´Nª‰mª
m†’ ¬”Š^‚m¬ eˆm‰´†» †’ em’ em¹´¬^‚m’ H”ª´¬^‚L´ß †’´myª†mª´ †¬´d em¬´” ¹’L¹u…
uNŠŠ†ymª ½†ª‰m’ ”ªŽm’ Ž†´ mc m†’m ŽL‰LYmªm m¬^‚†^‚´mž m† em’ eˆm‰´†»m’
Šmymª ¹’e šmª†š‚mªd e†m L¹u emª Šm´ß´m’ A†ŠYm Ym´”’´ ½mªem’d YŠm†Y´ eL¬ m †ŽŽmª
mª‚LŠ´m’ ›Šmymªm Šm†e¹’y® šmª†š‚mªm Š¹´ymuNzmœž ¹^‚ Ym† emŽ L¹¬ emŽ ’y…
Š†¬^‚m’ m’´Šm‚’´m’ eˆm‰´†» ^Šm»mª ŠN¬¬´ ŽL’ eL¬ m ’†^‚´ ½my ›m†’m ^Šm»mªm •…
¬¹’yœž ªº‚mª u†mŠ Ym† em’ eˆm‰´†»m’ L¹u …mª ‚N¹u†y eL¬ m emª Šm¿†”’¬m’e¹’y
½myc Ž†´ eº¬´mª’ †m’m’d m†’m’ Ž¹’´mª’ ’LYm’ž
m†Ž em‰Š†’†mª´m’ !Lª´†ß†š L¹u …m’ uNŠŠ´ L¹¬ Žm´ª†¬^‚m’ ªº’em’ ”emª
ß¹ª ªŠm†^‚´mª¹’y em¬ Ašªm^‚m’¬ eL¬ m emª ’e¹’y …m’ ymŠmym’´Š†^‚ ½myc ym…
uª”ª’m¬ HL¬¬mª ¬´L´´ ymuª”ªm’m¬ HL¬¬mª ® ßmªYª”^‚’mª ª¹y ¬´L´´ ßmªYª”^‚m’mª
eˆm‰´†» w°

 ª¹y ® ymߔy’m †’†m ¬´L´´ ymߔym’m †’†m ® ymŠ¹’y’mª Ym’e ¬´L´´ ymŠ¹’ym’mª
eˆm Ym’e ž
˜ž¸ž˜w YŠ•e ± YŠ•em ¿ e†^‰ ± e†^‰m
›eˆm‰´†»m Ž†´ ”emª ”‚’m m †Ž ¹¬ŠL¹´œc G†mŠm eˆm‰´†»m ‚L´´m’ uªº‚mª †Ž ¹¬…
ŠL¹´ m†’ mž m† m†’†ym’ †¬´ m¬ †Ž L¹u emª Km†´ ½myymuLŠŠm’® Ym† L’emªm’ ‰”Ž…
Žm’ ”ªŽm’ Ž†´ m ’mYm’ ¬”Š^‚m’ ”‚’m m »”ªc YŠ•e ± YŠ•em® ´ªºY ± ´ªºYm ®
um†y ± um†ym ® ßN‚ ± ßN‚m® Ž†Še ± Ž†Šem® •e ± •emž ¹ª Ym† eˆm‰´†»m’ Ž†´ m†’mŽ
m†’ßmŠ’m’ ¬´†ŽŽ‚Lu´m’ ”’¬”’L’´m’ »”ª emŽ m †¬´ e†m ”ªŽ Ž†´ emŽ L¹¬ŠL¹…
´m’em’ m e†m ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ ºYŠ†^‚mc Šm†¬md ´ªºYmd um†ymd Ym† em’ L’emªm’
e†m ”ªŽ ”‚’m mc eº’’d e†^‰ ›ymym’ºYmª em’ ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚m’ Hm’e¹’…
ym’ ¬†^‚ eº’’mŽL^‚m’d m¬ ’†^‚´ e†^‰m ‚LYm’œž
˜ž¸ž˜v A´m†ymª¹’y em¬ eˆm‰´†»¬c
U GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’ž

¸ H”ª´Y†Še¹’y em¬ eˆm‰´†»¬

¸ž˜ šuŠmymŠm†^‚´ ¿ ¬^‚L¹ŽymYªmŽ¬´ ¿ ½†’´mªum¬´


†m ”Žš”¬†´†”’¬uªm¹e†y‰m†´ emª em¹´¬^‚m’ AšªL^‚m p ež ‚ž e†m ¬´Lª‰m m†…
y¹’yd ”Žš”¬†´L ß¹ Y†Šem’ p ßm†y´ ¬†^‚ L¹^‚ †Ž eˆm‰´†»Ymªm†^‚ž G†mŠm
eˆm‰´†»‰”Žš”¬†´L YŠm†Ym’ ’¹ª ¹ym’YŠ†^‰¬Y†Še¹’ym’d L’emªm ½mªem’
Šm¿†‰LŠ†¬†mª´d ež ‚žd ¬†m ½mªem’ ß¹ um¬´m’ m¬´L’e´m†Šm’ em¬ H”ª´¬^‚L´ßm¬ž †’
»mªYªm†´m´mª ”Žš”¬†´†”’¬´Ýš »mªY†’em´ m†’m’ A¹Y¬´L’´†»… Ž†´ m†’mŽ eˆm‰…
´†»¬´LŽŽ ›‚LŠ¬umª’d šªm†¬yº’¬´†yd Ž”´†»yŠm†^‚d ¬´ª¹‰´¹ª¬^‚½L^‚d mª’´muª†¬^‚d
¬N¹ªmum¬´d LªYm†´¬†’´m’¬†»d ªmym’’L¬¬d »mª‰L¹u¬”uum’œž ¬´ eL¬ K½m†´yŠ†me m†’ !Lª…
´†ß†š d ¬” ‚L´ eL¬ A¹Y¬´L’´†» Ym†Ž ß¹yª¹’em Š†mym’em’ GmªY Žm†¬´ e†m ?”ŠŠm
em¬ e†ªm‰´m’ Yˆm‰´¬d ߞ ž ym½†’’Yª†’ym’e »”’ Yª†’y´ m½†’’ ›‚mªß¬´Nª‰m’ed
½m´´mªYm¬´†ŽŽm’ed LYm’euºŠŠm’ed ym¬¹’e‚m†´¬¬^‚Ne†ym’ed šLª´m†¬^‚Ne†ym’ed
¬L´ß¬^‚Š†mzm’eœž ¬´ eL¬ K½m†´yŠ†me m†’ !Lª´†ß†š d eL’’ ‚L´ eL¬ A¹Y¬´L’´†»
Ym†Ž ß¹yª¹’em Š†mym’em’ GmªY Žm†¬´ e†m ?”ŠŠm em¬ ’¬´ª¹Žm’´LŠ¬ ›m†’m¬ ¹¬…
Š•¬mª¬ ”emª †´´mŠ¬ ß¹Ž K½m^‰œd ߞ ž ½†’eym´ª†mYm’ »”’ Ž†´ H†’e ym´ª†mYm’
›¬”’’m’ymªm†u´d m†¬ym‰º‚Š´d yL¬»mªy†u´m´d yŠL¬uL¬mª»mª¬´Nª‰´d ¬^‚L¹ŽymYªmŽ¬´d
¹’uLŠŠym¬^‚Ne†y´d ¬´ªLuYm½m‚ª´œž
†m¬m Š¹´ »”’ eˆm‰´†»‰”Žš”¬†´L †¬´ »mª¬^‚†mem’´Š†^‚ »”’ ¬šªL^‚šuŠmym…
ª†¬^‚mª Am†´m ‰ª†´†¬†mª´ ½”ªem’ p ’†^‚´ †ŽŽmª ß¹ ?m^‚´d em’’ †Še¹’ym’ e†m¬mª
ª´ ¬´mŠŠm’ m†’ ½†ª‰¹’y¬»”ŠŠm¬ †´´mŠ ß¹ª ª½m†´mª¹’y em¬ H”ª´¬^‚L´ßm¬ ½†m
ß¹ª ¹¬eª¹^‰¬‰ºªß¹’y eLª ›mª º‚Š¬^‚ªL’‰ ‚L´ ´ºªYªm†´m N^‚mª ± N^‚mªd
e†m ¬” Yªm†´ ½†m e†m Cºª ¬†’eœ ¹’e ‰•’’m’ m†’m ¬´†Š†¬´†¬^‚m mªm†^‚mª¹’y ¬m†’
w¯ eˆm‰´†»

›†m¬m m’mªL´†”’ †¬´ umª’¬m‚Žºem ± em¬ »†mŠm’ mª’¬m‚m’¬ Žºem ± »”Ž »†mŠm’ 
mª’¬m‚m’ Žºemœž m¬”’emª¬ H†ª´¬^‚Lu´ ¹’e H†¬¬m’¬^‚Lu´ Yme†m’m’ ¬†^‚ e†m…
¬mª H”ª´Y†Še¹’y¬Ž•yŠ†^‚‰m†´d ½m†Š ¬†m ¬†^‚ »”ª e†m ¹uyLYm ym¬´mŠŠ´ ¬m‚m’d

eˆm

‰”ŽšŠ†ß†mª´m G”ªyN’ym ¹’e AL^‚»mª‚LŠ´m †’ ‰’Lššmª ”ªŽ ¬šªL^‚Š†^‚ ß¹ Ym…


½NŠ´†ym’ž
†m †Še¹’y »”’ eˆm‰´†»‰”Žš”¬†´L †¬´ ‰m†’m¬½my¬ ’m¹ž m¬”’emª¬ †Ž
e†^‚´mª†¬^‚m’ mªm†^‚ †¬´ ¬†m ¬m†´ L’ymŽ »mªYªm†´m´ › uªº^‚´m¬^‚½mªd ¹’‚m†Š…
¬^‚½L’ymª® ‚mªßYm½mym’ed ‚†ŽŽmŠ¬^‚ªm†m’ed uªm¹em¬´ªL‚Šm’ed ¹’‚m†Šeª”‚m’e®
¬†mym¬´ª¹’‰m’d ¹’‚m†ŠymuL¬¬´d ¹’yŠº^‰»mªu”Šy´d ‚mªßYm´ªºY´œž H¹ªem’ uªº‚mª
½m†´ym‚m’e A´†ŽŽ¹’ym’ ¹’e muº‚Šm L¹u e†m¬m ª´ e†^‚´mª†¬^‚ m†’ymuL’ym’d
¬” ½mªem’ ‚m¹´m Ž†´ em’ yŠm†^‚m’ †´´mŠ’ L¹^‚ ¬L^‚Š†^‚m ¹¬¬Lym’ ymŽL^‚´ž
AmŠY¬´ e†m eˆm‰´†»‰”Žš”¬†´Ld e†m m†’m’ GmªyŠm†^‚ m’´‚LŠ´m’ ¹’e †Ž ŠŠym…
Žm†’m’ m†’m ¬^‚Žº^‰m’em ¹’‰´†”’ mªuºŠŠm’d ½†m ߞ ž ´L¹uª†¬^‚ ›q uª†¬^‚ ½†m
emª CL¹œd ‚L¹^‚ßLª´ ›ßLª´ ½†m m†’ L¹^‚œd yªL¬yªº’ ›q yªº’ ½†m eL¬ ªL¬œd
½mªem’ »”’ emª AšªL^‚m emª Cm^‚’†‰ ß¹ª ¬L^‚Š†^‚m’ ¹¬¬Lym »mª½m’em´d ߞ ž
‰•ªšmª½LªŽm¬ ›q ¬” ½LªŽ ½†m emª •ªšmªœ HL¬¬mªd m†’m ‚L’e´mŠŠmªyª”zm ›q ¬”
yª”z ½†m m†’ L’e´mŠŠmªœ ’´ßº’e¹’yž

¸ž¸ ¬^‚L¹ª†y…¬^‚•’ ¿ ŽmŠL’^‚”Š†¬^‚…‚m†´mª


›ym‰”ššmŠ´m eˆm‰´†»mœ
K¹ em’ •yŠ†^‚‰m†´m’d em’ eˆm‰´†»Ym¬´L’e ß¹ »mªyª•zmª’d ym‚•ª´ L¹^‚ e†m
”ššŠ¹’y »”’ ß½m† eˆm‰´†»m’ž ¹ª^‚ e†m ”ššŠ¹’y ¬”ŠŠ m†’m Ym¬”’emªm H†ª…
‰¹’y ”emª A´†ŽŽ¹’y ‚mª»”ªymª¹um’ ½mªem’d »”ª LŠŠmŽ eL’’d ½m’’ †’‚LŠ´Š†^‚
m’´ymym’ym¬m´ß´m eˆm‰´†»m Ž†´m†’L’emª »mªY¹’em’ ½mªem’ ›¬^‚L¹ª†y…¬^‚•’d
ŽmŠL’^‚”Š†¬^‚…‚m†´mªd †ª”’†¬^‚…Š†mYm»”ŠŠœž A”Š^‚m ”ššŠ¹’ym’ ½mªem’ ymª’ †’
e†^‚´mª†¬^‚mª AšªL^‚m »mª½m’em´c m†’ yªL¹¬LŽ…¬ºzm¬ N^‚mŠ’ž mªª »ž !L¬m…
’”½ ½¹ªem žžž ½†m m†’ G”ªym¬m´ß´mª Ž†´ ¬^‚ŽLŠ…¬´m†umª GmªYm¹y¹’y žžž Ymyªºz´
› ª”^‚œž A†m ‰•’’m’ e¹ª^‚ e†m Gmª¬^‚ŽmŠß¹’y Ym†emª H”ª´†’‚LŠ´m m†’m Ym…
¬´†ŽŽ´m ¬^‚†ŠŠmª’emd ¬^‚½mYm’em G”ª¬´mŠŠ¹’y mªßm¹ym’ ¹’e eLe¹ª^‚ e†m ¹¬…
¬Lym Ymªm†^‚mª’ž

¸ž¶ Gmª½m†¬m
K¹ GmªY†’e¹’ym’ ½†m ‰mŠ mªªmym’e ± m‰mŠmªªmym’ed †¬m’ »mªLªYm†´m’e ± m†¬m’…
»mªLªYm†´m’e U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›¶ž˜ž˜œž K¹ª ”ššŠ¹’y
»”’ eˆm‰´†»m’ U †’em¬´ª†^‚ ›wœ® U LªYYmßm†^‚’¹’ym’ ›¶ž˜œž K¹Ž mYm’…
m†’L’emª »”’ eˆm‰´†»m’ L¹u …LŠ ¹’e …mŠŠ ›šmª¬”’LŠ ± šmª¬”’mŠŠœ U …LŠ ± …mŠŠž K¹Ž
mem¹´¹’y¬¹’´mª¬^‚†me emª eˆm‰´†»Y†Še¹’ym’ L¹u …†y ¹’e …Š†^‚ ›»†mª½•…
^‚†y ± »†mª½•^‚m’´Š†^‚œ ¹’e emª eˆm‰´†»m L¹u …Š†^‚ ¹’e …†¬^‚ ›‰†’eŠ†^‚ ± ‰†’…
eˆm‰´†» wn

 e†¬^‚œ U …†y ± …†¬^‚ ± …Š†^‚ž K¹Ž mem¹´¹’y¬¹’´mª¬^‚†me emª eˆm‰´†»Y†Še¹’ym’


eˆm L¹u …YLª ¹’e …Š†^‚ ›¹’L¹¬¬šªm^‚YLª ± ¹’L¹¬¬šªm^‚Š†^‚œ U …Š†^‚ ± …YLªž K¹ª YŠm†…
´¹’y emª eˆm‰´†»m »”’ !mª¬”’m’’LŽm’ Ž†´ emŽ A¹uu†¿ …[†\¬^‚ U !mª¬”’m’’L…
Žm’ ›wœž

¶ †m Gmª½m’e¹’y em¬ eˆm‰´†»¬ †Ž AL´ß

¶ž˜ emª ¬†^‚ †Ž A^‚ªL’‰ Ymu†’em’em A^‚Ž¹^‰ ¿ e†m †‚ª ym‚•ªm’em’


AL^‚m’
eˆm‰´†»md e†m »”’ m†’mŽ GmªY LYymŠm†´m´ ¬†’ed ½mªem’ ymŠmym’´Š†^‚ †’ ’Šm‚…
’¹’y L’ em’ mYªL¹^‚ em¬ !Lª´†ß†š¬ uLŠ¬^‚ »mª½m’em´ž †^‚´ ‰”ªªm‰´ †¬´
ߞ ž e†m GmªY†’e¹’y Ž†´ emŽ ?muŠm¿†»šª”’”Žm’c mª ¬†^‚ †Ž A^‚ªL’‰ Ym…
u†’eŠ†^‚m A^‚Ž¹^‰ ½¹ªem ym¬´”‚Šm’ž ?†^‚´†yc mª †Ž A^‚ªL’‰ Ymu†’eŠ†^‚m
A^‚Ž¹^‰ ½¹ªem ym¬´”‚Šm’ ”emªc mª ¬†^‚ †Ž A^‚ªL’‰ Ymu†’em’em A^‚Ž¹^‰
½¹ªem ym¬´”‚Šm’ž †^‚´ ‰”ªªm‰´c ¹u eL¬ L´mª†LŠ ½†ªe m†’m ¬†^‚ Š•¬Š†^‚m
A^‚†^‚´ L¹uym´ªLym’ž ?†^‚´†yc ¹u eL¬ L´mª†LŠ ½†ªe m†’m Š•¬Š†^‚m A^‚†^‚´ L¹u…
ym´ªLym’ž
mª ‚N¹u†ymª ß¹ Ym”YL^‚´m’em mYªL¹^‚ »”’ ym‚•ª†y L’¬´mŠŠm »”’ ym‚•…
ªm’e y†Š´ ’†^‚´ LŠ¬ ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚c mª GL´mª ªN¹Ž´m e†m †’ em’ A^‚ªL’‰
ym‚•ª†ym HN¬^‚m ½myž m¬¬mªc mª GL´mª ªN¹Ž´m e†m †’ em’ A^‚ªL’‰ ym‚•ªm’em
HN¬^‚m ½myž †^‚´c mª Žm†’mª ªm¹’e†’ ym‚•ª†ym ”uumª ½¹ªem ym¬´”‚Šm’ž
m¬¬mªc mª Žm†’mª ªm¹’e†’ ym‚•ªm’em ”uumª ½¹ªem ym¬´”‚Šm’ž

¶ž¸ m†’ ’m¹m¬ !LLª A^‚¹‚m ± m†’ !LLª ’m¹m[ª\ A^‚¹‚m ¿ m†’ ‰LŠ´m¬ ŠL¬
†Š^‚ ± m†’ ŠL¬ ‰LŠ´m †Š^‚
Hm’’ m†’m m’ym’… ”emª LzL’yLYm ¹’e m†’m A´”uuYmßm†^‚’¹’y LŠ¬ m†’m
†’‚m†´ ›!LLª A^‚¹‚md ŠL¬ Hm†’d CL¬¬m Luummœ L¹uymuL¬¬´ ½mªem’d eL’’ ‰L’’
eL¬ m†ym’´Š†^‚ ß¹ª A´”uuYmßm†^‚’¹’y ym‚•ªm’em eˆm‰´†» L¹^‚ »”ª e†m¬mª †’…
‚m†´ ›m†’ ’m¹m¬ !LLª A^‚¹‚mœ ¬´m‚m’d ¬”umª’ m¬ ¬†^‚ L¹u Ym†em H•ª´mª yŠm†^‚mª…
ŽLzm’ Ym߆m‚m’ ‰L’’d ”‚’m eL¬¬ eLe¹ª^‚ emª A†’’ »mªN’emª´ ½†ªec m†’ !LLª
’m¹m[ª\ A^‚¹‚md m†’ ’m¹m¬ !LLª A^‚¹‚md m†’ ’m¹m¬ !LLª® m†’ ŠL¬ y¹´mª
Hm†’ ± y¹´m’ Hm†’m¬d m†’ y¹´m¬ ŠL¬ Hm†’d m†’ y¹´m¬ ŠL¬® m†’m CL¬¬m eLŽšum’…
emª Luumm ± eLŽšum’em’ Luumm¬d m†’m eLŽšum’em CL¬¬m Luummd m†’m eLŽš…
um’em CL¬¬mž
L’^‚ŽLŠ mªymYm’ ¬†^‚ ˆme”^‚ A†’’N’emª¹’ym’ž A” Ym¬´m‚´ ß½†¬^‚m’ m†’
ŠL¬ uª†¬^‚m[ª\ †Š^‚ ¹’e m†’ uª†¬^‚m¬ ŠL¬ †Š^‚ m†’ †’‚LŠ´Š†^‚mª E’´mª¬^‚†me
†’¬”umª’d LŠ¬ m†’ uª†¬^‚m¬ ŠL¬ †Š^‚ Žm‚ª em’ A†’’ »”’ m†’ ’m¹m¬d ’”^‚ m†’
w“ eˆm‰´†»

ŠL¬ †Š^‚~ ‚L´ž †^‚´ ¬Lym’ ‰L’’ ŽL’ ߞ ž m†’m ¬^‚½Lªßm CL¬¬m Luumm uºª 
m†’m CL¬¬m ¬^‚½Lªßm’ Luumm¬ž 
eˆm

¶ž¶ ‰Šm†’m¬ †’emªym¬^‚ªm† ¿ L’”ªyL’†¬^‚mª ‚mŽ†mšª”um¬¬”ª


A´m‚´ m†’ eˆm‰´†» LŠ¬ ´´ª†Y¹´ »”ª m†’mŽ ”Žš”¬†´¹Žd eL’’ Ym߆m‚´ m¬ ¬†^‚
†’‚LŠ´Š†^‚ L¹u em’ Šm´ß´m’ m¬´L’e´m†Š ›L¹u eL¬ K½m†´yŠ†meœ ”emª L¹u eL¬ ”Ž…
š”¬†´¹Ž †’¬ym¬LŽ´ž L’ ‰L’’ LŠ¬” ’†^‚´ ß¹ m†’mŽ ”Žš”¬†´¹Ž m†’ eˆm‰´†»
uºym’d eL¬ †’‚LŠ´Š†^‚ Šme†yŠ†^‚ ß¹Ž mª¬´m’ m¬´L’e´m†Š šL¬¬´ž A”Š^‚m ›‚N¹u†y
¬^‚mªß‚Lu´ ymY†Šem´m’œ ºy¹’ym’ ½†m ‰Šm†’m¬ †’emªym¬^‚ªm† ”emª L’”ªyL’†…
¬^‚mª ‚mŽ†mšª”um¬¬”ª ¬†’e LŠ¬” ’†^‚´ ‰”ªªm‰´d em’’ ’†^‚´ eL¬ m¬^‚ªm† †¬´
‰Šm†’d ¬”’emª’ m¬ ‚L’emŠ´ ¬†^‚ ¹Ž eL¬ m¬^‚ªm† ‰Šm†’mª †’emªd ¹’e ’†^‚´ emª
!ª”um¬¬”ª †¬´ L’”ªyL’†¬^‚d ¬”’emª’ mª Šm‚ª´ L’”ªyL’†¬^‚m ‚mŽ†mž U ”Žš”¬†…
´¹Ž ›°œž

¶žw m†’ yŠ†´ßmª’emª y”Šem’mª ?†’y ± m†’ y”Šem’mª yŠ†´ßmª’emª ?†’y


›?m†‚m’u”Šym L´´ª†Y¹´†»mª eˆm‰´†»mœ
L¬ eˆm‰´†»L´´ª†Y¹´d eL¬ m†’mŽ A¹Y¬´L’´†» LŽ m’y¬´m’ »mªY¹’em’ †¬´d ¬´m‚´
†‚Ž L¹^‚ LŽ ’N^‚¬´m’ž m¬”’emª¬ y†Š´ eL¬ †’ ¬L^‚Š†^‚m’ m¬^‚ªm†Y¹’ym’ uºª
‰ŠL¬¬†u†ß†mªm’emd »mª¬^‚†mem’m ª´m’ ”emª A”ª´m’ ¹’´mª¬^‚m†em’em eˆm‰´†»mc
m†’ yŠ†´ßmª’emª y”Šem’mª ?†’y® ‚mªªŠ†^‚m¬ ½m†zm¬ m‚Š® Y¹¬^‚†ym ¬^‚½Lªßm
LLªmž
A”ŠŠ L¹u ‰m†’m Ym¬”’emªm E’´mªLª´d ½†m ߞ ž ½m†zm¬ m‚Šd ¬^‚½Lªßm LLªmd
‚†’ym½†m¬m’ ½mªem’d ¬”ŠŠm’ LŠ¬” ’¹ª mª‰ŽLŠm L¹uymßN‚Š´ ½mªem’d »”’ em’m’
‰m†’m¬ emŽ L’emªm’ ¹’´mªym”ªe’m´ †¬´d eL’’ ŠN¬¬´ ¬†^‚ e†m ?m†‚m’u”Šym L¹^‚
»mª´L¹¬^‚m’ž emª ½†ŠŠ ŽL’ Ym†¬š†mŠ¬½m†¬m LLª ’†^‚´ †Ž †’YŠ†^‰ L¹u e†m
LªYmd ¬”’emª’ †Ž †’YŠ†^‰ L¹u em’ H¹^‚¬ Ym´ªL^‚´m’ ¹’e ¬”Ž†´ m†’m L’emªm
E’´mªLª´ L¹u¬´mŠŠm’d eL’’ ½ºªem ŽL’ »”’ ¬^‚½Lªßm’ Y¹¬^‚†ym’ LLªm’ ¬šªm…
^‚m’d ½”Ym† ¬^‚½Lªß ’¹ª m†’m ½m†´mªm m’’ßm†^‚’¹’y emª Y¹¬^‚†ym’ LLªm
½Nªmž
¬ †¬´ LYmª uLŠ¬^‚d e†m eˆm‰´†»m e”ª´ ß¹ »mª´L¹¬^‚m’d ½” ¬†^‚ eL¬ m†’m e…
ˆm‰´†» L¹u e†m ºy¹’y L¹¬ eˆm‰´†»L´´ª†Y¹´ ¹’e A¹Y¬´L’´†» Ym߆m‚´ž Hmª ߞ ž
¬Lym’ ½†ŠŠd eL¬¬ e†m LŠ´m Km†´ y¹´ ½Lªd ‰L’’ ’¹ª »”’ y¹´mª LŠ´mª Km†´ d LYmª ’†^‚´
»”’ LŠ´mª y¹´mª Km†´ ¬šªm^‚m’ž

¶žv ¹zYLŠŠ Yª¹´LŠ ¿ Aš”ª´ ´”´LŠ ¿ EªŠL¹Y¬¬”’’m ¬L´´


L¬ L´´ª†Y¹´†»m eˆm‰´†» ¬´m‚´ †’ emª ?mymŠ »”ª emŽ A¹Y¬´L’´†» ¹’e ½†ªe uŠm‰…
´†mª´c m†’m Ž†Šem mªY¬´¬”’’md »mªª”¬´m´m NymŠd e†m ‰¹Š´¹ªmŠŠm ’´½†^‰Š¹’yž
eˆm‰´†» và

 ’ emª AšªL^‚m emª HmªY¹’y ¹’e †’ L^‚¬šªL^‚m’ ¬´m‚´ eL¬ ¹’uŠm‰´†mª´m


eˆm eˆm‰´†» L¹^‚ ’L^‚ emŽ A¹Y¬´L’´†»c ª•’¹’y Š†y‚´® m’‰mŠŠ ´ª”^‰m’® H‚†¬‰Ý
š¹ª® LŠ YŠL¹® ¯à LemŠum†Šm’ ª¹’e ’L^‚ n¶w¸ž
’ emª EŽyL’y¬¬šªL^‚m u†’em´ ¬†^‚ e†m¬mª mYªL¹^‚ LŠ¬ L¹¬eª¹^‰¬»mª¬´Nª…
‰m’em¬ A´†ŠŽ†´´mŠc L¬ ½Lª mYm’ š¹ª ›•ªß¹œž Aš”ª´ ´”´LŠ †Ž mª’¬m‚m’
›L’’‚m†Žmª ”ªym’œž FYmª ¹zYLŠŠ Yª¹´LŠ ªmem’ LŠŠm ›•ªß¹œž

¶ž° m†’m ¬´Lª‰m ?L¹^‚mª†’ ± m†’ ¬^‚Šm^‚´mª ¬¬mª


†’m mßm†^‚’¹’y uºª m†’m !mª¬”’d e†m m†’m Ym¬´†ŽŽ´m CN´†y‰m†´ L¹¬uº‚ª´ ›m†’
”Žm’ ym’´†¬œd ‰L’’ eL¬ ¹ª¬šªº’yŠ†^‚ ß¹Ž GmªY ym‚•ªm’em eˆm‰´†» LŠ¬ ´…
´ª†Y¹´ ºYmª’m‚Žm’c †¬L ªL¹^‚´ ¬´Lª‰ž ± †¬L †¬´ m†’m ¬´Lª‰m ?L¹^‚mª†’ž ŠL¹¬
†¬¬´ ¬^‚Šm^‚´ž ± ŠL¹¬ †¬´ m†’ ¬^‚Šm^‚´mª ¬¬mªž mŠL’†m ¬^‚½†ŽŽ´ y¹´ž ± mŠL’†m
†¬´ m†’m y¹´m A^‚½†ŽŽmª†’ž †m †’½L’emªmª LªYm†´m´m’ uŠm†z†yž ± †m †’½L’…
emªmª ½Lªm’ uŠm†z†ym ªYm†´mªž ´´ª†Y¹†mª¹’ym’ e†m¬mª ª´d Ym† em’m’ eL¬ ´´ª†…
Y¹´ ’†^‚´ e†m !mª¬”’d ¬”’emª’ †‚ª Gmª‚LŠ´m’ ‰m’’ßm†^‚’m´d ¬†’e e¹ª^‚L¹¬ ‰”ª…
ªm‰´ž

w A´†Š†¬´†‰ em¬ eˆm‰´†»¬

wž˜ uL^‚Š†^‚m †Še¹’y ± L^‚Y†Še¹’y ¿ ½m†‚’L^‚´Š†^‚m ¹¬†‰ ±


Hm†‚’L^‚´¬Ž¹¬†‰ ¿ »N´mªŠ†^‚m¬ m¬^‚Nu´ ± m¬^‚Nu´ em¬ GL´mª¬
›eL¬ eˆm‰´†» L’¬´mŠŠm m†’m¬ ª¬´yŠ†me¬ †Ž ”Žš”¬†´¹Ž ”emª m†’m¬
m’†´†»L´´ª†Y¹´m¬œ
HN‚ªm’e L¹u emª m†’m’ Am†´m †’ emª AšªL^‚m e†m Cm’em’ß ß¹ª ºªßm ¹’e
’Lšš‚m†´d LŠ¬” m†’m ym½†¬¬m AšªL^‚•‰”’”Ž†md em¹´Š†^‚ ß¹ mª‰m’’m’ †¬´d †¬´
L¹u emª L’emªm’ Am†´m m†’m ymym’ŠN¹u†ym ’´½†^‰Š¹’y ß¹ Ym”YL^‚´m’ž A”
‰”ŽŽ´ m¬d eL¬¬ ¬†^‚ †Ž m¹´¬^‚m’ ’mYm’ emª †Še¹’y »”’ A¹Y¬´L’´†»‰”Žš”…
¬†´L ‚N¹u†y e†m Gmª½m’e¹’y »”’ eˆm‰´†»L´´ª†Y¹´   A¹Y¬´L’´†» u†’em´c Ymª¹u…
Š†^‚m ªuL‚ª¹’y ¬´L´´ mª¹u¬mªuL‚ª¹’yd ´mªŽ†’Š†^‚m A^‚½†mª†y‰m†´m’ ¬´L´´ Cmª…
Ž†’¬^‚½†mª†y‰m†´m’d ½m†‚’L^‚´Š†^‚m ¹¬†‰ ¬´L´´ Hm†‚’L^‚´¬Ž¹¬†‰ž
’ em’ Žm†¬´m’ NŠŠm’ Ym¬´m‚m’ ß½†¬^‚m’ em’ Ym†em’ ¹¬eª¹^‰¬½m†¬m’
¬´†Š†¬´†¬^‚m ”emª mem¹´¹’y¬¹’´mª¬^‚†memž Hmª ߞ ž ym½mYŠ†^‚m GmªN’emª¹’y
¬´L´´ m½mYm»mªN’emª¹’y ”emª ´mªŽ†’Š†^‚m A^‚½†mª†y‰m†´m’ ¬´L´´ CmªŽ†’…
¬^‚½†mª†y‰m†´m’ ¬Ly´d Šm’‰´ e†m ¹uŽmª‰¬LŽ‰m†´ L¹u eL¬ K½m†´yŠ†me ›ª¹’e…
½”ª´œ emª ”’¬´ª¹‰´†”’c GmªN’emª¹’y ”emª A^‚½†mª†y‰m†´m’ž L¬ K½m†´yŠ†me
†¬´ Ym´”’´ž Ž mym’¬L´ß ß¹Ž ”Žš”¬†´¹Ž ¬´mŠŠ´ eL¬ ´´ª†Y¹´ eLYm† ’¹ª m†’m
ß¹¬N´ßŠ†^‚m ‚LªL‰´mª†¬†mª¹’y eLªž ”Žš”¬†´¹Ž ¹’e ¬Ý’´L‰´†¬^‚m ºy¹’y
v˜ eˆm‰´†»

½m†¬m’ Žm†¬´ m†’m’ mem¹´¹’y¬¹’´mª¬^‚†me L¹ud Ym¬”’emª¬ ½m’’ eL¬ ”Žš”… 


¬†´¹Ž Šm¿†‰LŠ†¬†mª´ †¬´c †’m ½†’´mªŠ†^‚m L’e¬^‚Lu´ YªL¹^‚´ ‰m†’m H†’´mªŠL’e…
¬^‚Lu´ ß¹ ¬m†’d ¬†m YªL¹^‚´ ’¹ª em’ ’¬^‚m†’ em¬ H†’´mªŠ†^‚m’ ›q ½†m †Ž H†’…

eˆm

´mªœ ß¹ ‚LYm’ž ”Žš”¬†´¹Ž ¹’e ¬Ý’´L‰´†¬^‚m ºy¹’y Yª†’ym’ um¬´m mem¹…


´¹’y¬¹’´mª¬^‚†mem ß¹Ž ¹¬eª¹^‰c ¬^‚¹Š†¬^‚m ¹uyLYm’ ¬†’e ¹uyLYm’d e†m
emª A^‚¹Šmd emª A^‚¹ŠYm‚•ªem ß¹‰”ŽŽm’® A^‚¹ŠL¹uyLYm’ ¬†’e ¹uyLYm’d e†m
e†m A^‚ºŠmª†’’m’ ¹’e A^‚ºŠmª ß¹ mªŠme†ym’ ‚LYm’ž
u´ ½†ªe eL¬ eˆm‰´†»L´´ª†Y¹´ L¹^‚ †’ N‚’Š†^‚mª ¹’‰´†”’ ½†m m†’ m’†´†»…
L´´ª†Y¹´ »mª½m’em´c eL¬ »N´mªŠ†^‚m m¬^‚Nu´ ¬´L´´ eL¬ m¬^‚Nu´ em¬ GL´mª¬ ”emª
š”Š†ßm†Š†^‚m ’”ªe’¹’ym’ ¬´L´´ ’”ªe’¹’ym’ emª !”Š†ßm†ž †^‚´ †ŽŽmª †¬´ ‰ŠLª
ß¹ m’´¬^‚m†em’d ”Y eL¬ Leˆm‰´†»†¬^‚m ´´ª†Y¹´ m‚mª m†’mŽ ”Žš”¬†´†”’¬yŠ†me
›mªß†m‚mª†¬^‚m ªLym’ ¬´L´´ ªß†m‚¹’y¬uªLym’œ ”emª m†’mŽ m’†´†»L´´ª†Y¹´ N‚…
’mŠ´ ›mªß†m‚mª†¬^‚m ªLym’ ¬´L´´ ªLym’ emª ªß†m‚¹’yœž mŠmym’´Š†^‚ ½mªem’
¬”Š^‚m Leˆm‰´†»†¬^‚m’ ´´ª†Y¹´m uºª m†’ m’†´†»L´´ª†Y¹´ ¬^‚mªß‚Lu´ ymYªL¹^‚´c
´•^‚´mªŠ†^‚m¬ m’m‚Žm’d YªºemªŠ†^‚m¬ L‚ªªLed ¬^‚½m¬´mªŠ†^‚m m‰¬mž

wž¸ A´†Šc YŠ¹´†ymª ª’¬´ ¿ ‚mŠŠ Ymym†¬´mª´


›‰Š†¬^‚mm‚Lu´m GmªY†’e¹’ym’ »”’ eˆm‰´†» ¹’e A¹Y¬´L’´†»œ
m¬´†ŽŽ´m ¬m‚ª ‚N¹u†y ymYªL¹^‚´m GmªY†’e¹’ym’ »”’ eˆm‰´†» ¹’e A¹Y¬´L’…
´†» ½mªem’ Ym† ¬´†Š‰ª†´†¬^‚mª m´ªL^‚´¹’y ”u´ LŠ¬ ‰Š†¬^‚mm‚Lu´ L’ym¬m‚m’d ¬”
ߞ ž YŠ¹´†ymª ª’¬´d e¹’‰Šm ‚’¹’yd Yªm’’m’em ªLymd ’L^‚´½L’eŠmª†¬^‚m A†…
^‚mª‚m†´d YŠm†Ym’em ª†’’mª¹’yd ½”‚Š»mªe†m’´m ?¹‚md ½m^‚¬mŠ»”ŠŠm¬ A^‚†^‰¬LŠž
L¬ A¹Y¬´L’´†» ‰L’’ ”‚’m eˆm‰´†» †’ »†mŠm’ NŠŠm’ e¹ª^‚L¹¬ ½†ª‰¹’y¬»”ŠŠmª
¬m†’ž ’´¬šªm^‚m’em¬ y†Š´ L¹^‚ uºª e†m uŠ”¬‰mŠ‚Lu´m’ GmªY†’e¹’ym’ »”’ e…
ˆm‰´†» ¹’e eˆm‰´†» ›!Lª´†ß†šœd ½†m ߞ ž ‚mŠŠ Ymym†¬´mª´d e†LŽm´ªLŠ m’´ymym’ym…
¬m´ß´ž

v Gmª½m†¬m
K¹ ªLym’ emª ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y »”’ eˆm‰´†»m’ U ª”z… ”emª Šm†’…
¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸ž˜ ¹’e ˜ž¸ž¸œd U ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m¬ eˆm‰´†» ›˜œž K¹ª m‰Š†’L´†”’
Ym† Gmª½m’e¹’y LŠ¬ A¹Y¬´L’´†» U ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m¬ eˆm‰´†» ›¸œž
eˆm‰´†»LY¬´ªL‰´¹Ž p e»mªY v¸

 eˆm‰´†»LY¬´ªL‰´¹Žc E’´mª m†’mŽ eˆm‰… ^‚m’ ”Žš”¬†´L Ž†´ eªm¬¬›m’œ… ¬†’e e†m
eˆm ´†»LY¬´ªL‰´¹Ž »mª¬´m‚´ ŽL’ m†’ A¹Y…
¬´L’´†» Ž†´ LY¬´ªL‰´mª mem¹´¹’yd eL¬
†Še¹’ym’ eªm¬¬Ym¬´L’ed eªm¬¬Y¹^‚d
eªm¬¬»mªßm†^‚’†¬ ¹’e eªm¬¬N’emª¹’y
»”’ m†’mŽ eˆm‰´†» LYymŠm†´m´ †¬´ž †m ‚N¹u†ymª LŠ¬ e†m mYm’uLŠŠ¬ ‰”ªªm‰´m’ GLª†…
½†^‚´†y¬´m’ Cݚm’ em¬ eˆm‰´†»LY¬´ªL‰… L’´m’ eªm¬¬m’Ym¬´L’ed eªm¬¬m’Y¹^‚d
´¹Ž¬ ¬†’e e†m A¹Y¬´L’´†»m L¹u …‚m†´ eªm¬¬m’»mªßm†^‚’†¬ ¹’e eªm¬¬m’N’em…
›¬^‚•’ p A^‚•’‚m†´œd …‰m†´ ›¬L¹Ymª p AL¹… ª¹’yž m† m†’†ym’ ”Žš”¬†´L ºYmª½†my´
Ymª‰m†´œd …†y‰m†´ ›’m¹ p m¹†y‰m†´œ ¬”½†m ˆme”^‚ e†m GLª†L’´m Ž†´ emŽ ¹ym’ßm†…
eL¬ U ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m eˆm‰´†»ž ^‚m’ …m’c eªm¬¬m’Š†¬´m ± eªm¬¬Š†¬´md
eŽ†ªLŠc mYm’ emª !Š¹ªLŠu”ªŽ e†m eŽ†… eªm¬¬m’š””Š ± eªm¬¬š””Šd eªm¬¬m’…
ªLŠm †¬´ L¹^‚ e†m ”ªŽ Ž†´ EŽŠL¹´ e†m ¬LŽŽŠ¹’y ± eªm¬¬¬LŽŽŠ¹’yž U ¹ym’…
eŽ†ªNŠm ymYªN¹^‚Š†^‚d ½m’’ L¹^‚ ¬mŠ´m… ßm†^‚m’ž
’mªž m†em ”ªŽm’ ¬†’e ‰”ªªm‰´ž eªm¬¬mc U ª†muž
eªm¬¬… ± eªm¬¬m’…c E’´mª em’ ymYªN¹^‚Š†… …¹ª ± L…”ŠŠc U ¹ª ± ”ŠŠž

e»mªY
H•ª´mª ½†m ‚†mªd YLŠed ´ª”´ßemŽd m†Šm’e¬d e†m em’ »”Ž AL´ß Ymßm†^‚’m´m’ AL^‚…
»mª‚LŠ´ ªN¹ŽŠ†^‚ ¹’e ßm†´Š†^‚d †Ž †’YŠ†^‰ L¹u ªº’em ¹’e ”Šym’d >¹LŠ†´N´
¹’e ’´m’¬†´N´ ¹ž ž ’N‚mª Ym¬´†ŽŽm’d ’m’’´ ŽL’ e»mªY†m’ ›EŽ¬´L’e¬½•ª…
´mªœž H†m eL¬ eˆm‰´†» ‰L’’ L¹^‚ eL¬ e»mªY †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ A¹Y¬´L’´†»m’
›eL¬ L¹¬ e”ª´œd eˆm‰´†»m’ ›¬m‚ª ¬^‚’mŠŠœd L’emªm’ e»mªY†m’ ›Ym¬”’emª¬
ymª’œ ¹’e GmªYm’ ›¹’´m’ L’¬´”zm’œ ymYªL¹^‚´ ½mªem’® m¬ †¬´ LYmª ’†^‚´ em‰Š†…
’†mªYLª ¹’e Y†Šem´ †Ž ŠŠymŽm†’m’ ‰m†’m GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’ž
’ NŠ´mªm’ yªLŽŽL´†¬^‚m’ Lª¬´mŠŠ¹’ym’ ½†ªe L¹^‚ m†’ eˆm‰´†»d ½m’’ m¬
Ym†Ž GmªY ¬´m‚´ ›ßž ž ª Š†mu ¬^‚’mŠŠž A†m ¬†’y´ ¬^‚•’žœ e»mªY ym’L’’´ ›»yŠž
eLß¹ e†m G”ªYmŽmª‰¹’y ß¹Ž ª´†‰mŠ U eˆm‰´†»œž
˜ž ¬m†’ YLŠem¬ ”ŽŽm’ ¿ eL¬ Ym†’L‚m A^‚m†´mª’
›L´´ª†Y¹´†» »”ª A¹Y¬´L’´†»m’ »mª½m’em´m e»mªY†m’œc e»mªY†m’ ‰•’’m’ p
L’emª¬ LŠ¬ U eˆm‰´†»m p †Ž ŠŠymŽm†’m’ ’†^‚´ LŠ¬ ´´ª†Y¹´ m†’mŽ A¹Y¬´L’…
´†» »”ªL’ym¬´mŠŠ´ ½mªem’ž L‚mª †¬´ e†m¬m †’ ym¬šª”^‚m’mª AšªL^‚m ymŠm…
ym’´Š†^‚ »”ª‰”ŽŽm’em Gmª½m’e¹’y em¬ e»mªY¬ ’†^‚´ ‰”ªªm‰´c m†’m
YLŠem ?º^‰L’´½”ª´d e†m Y†¬ŠL’ym’ m‚ªm’d e†m ’m¹Š†^‚m m¬m´ßm¬N’emª¹’yd
e†m ¬”yŠm†^‚m ªŠme†y¹’yd eL¬ Ym†’L‚m K¹¬´L’em‰”ŽŽm’ž A^‚ª†u´¬´mŠŠmª »mª…
½m’em’ ¬”Š^‚m ”ªŽm’ ŽL’^‚ŽLŠ ß¹ª m’’ßm†^‚’¹’y ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†…
^‚mª ”emª Lª^‚L†¬^‚mª ¹¬eª¹^‰¬½m†¬mc žžž eL¬ LYmªd ½L¬ †ŽŽmª eL ½Lªd †¬´
Žºem »”’ ß¹ ”u´mŽ ª†’’mª’ ›?†Š‰mœž K¹ª L´´ª†Y¹´†»m’ Gmª½m’e¹’y »”’
e»mªY†m’d e†m Ž†´ …½m†¬m ymY†Šem´ ¬†’e ›šª”Ym½m†¬md ¬^‚ª†´´½m†¬md ´m†Š½m†¬m
¹¬½žœ U …½m†¬mž
v¶ e»mªY

¸ž •u´mª ± •u´mª¬ ¿ e¹ª^‚½my ± e¹ª^‚½my¬ ¿ ½m†´mª ± ½m†´mª¬c 


¹¬ emŽ m’†´†»…¬ †’ GmªY†’e¹’ym’ ½†m em¬ Ym’e¬ ± LYm’e¬ ‚L´ ¬†^‚ m†’
A¹uu†¿ ß¹ª †Še¹’y »”’ e»mªY†m’ m’´½†^‰mŠ´d »yŠž ߞ ž L¹¬½Nª´¬d ªº^‰Š†’y¬

e»m

”emª ’L^‚´¬ »”Ž A¹Y¬´L’´†» L^‚´ž †m¬m¬ ¬ ½†ªe ymŠmym’´Š†^‚ L¹^‚ e”ª´
L’ymuºy´d ½” ¬^‚”’ m†’ e»mªY »”ªŠ†my´d ߞ ž •u´mª¬d ½m†´mª¬d e¹ª^‚½my¬ž
A”Š^‚m ”ªŽm’ ym‚•ªm’ Žm†¬´ emª EŽyL’y¬¬šªL^‚m L’ ”emª ¬†’e ªmy†”’LŠ…
¬šªL^‚Š†^‚ž ’ ¬´mªªm†^‚ ¬†’e e†m ”ªŽm’ •u´mª¬d ½m†´mª¬ ¹’e e¹ª^‚½my¬
LŠŠymŽm†’ ºYŠ†^‚ž
¶ž †´´½”^‚ ± Ž†´´½”^‚¬ ¿ †m’¬´LyLYm’e ± e†m’¬´LyLYm’e¬ ± e†m’¬´Ly¬ LYm’e¬
¹¬½ž c
Y Ym† Km†´L’yLYm’ eL¬ A¹Y¬´L’´†» ›ßž ž †´´½”^‚œ ”emª eL¬ e»mªY ›ßž ž
Ž†´´½”^‚¬œ ymYªL¹^‚´ ½†ªed ‚N’y´ eL»”’ LYd ½L¬ L¹¬ymeªº^‰´ ½mªem’ ¬”ŠŠž
’ emŽ AL´ß ª †¬´ †´´½”^‚ ß¹ L¹¬m †¬´ »”’ m†’mŽ Ym¬´†ŽŽ´m’ †´´½”^‚
e†m ?memd ½N‚ªm’e emª AL´ß A†m †¬´ Ž†´´½”^‚¬ ß¹ L¹¬m Ym¬Ly´d eL¬¬ e†m m…
´ªmuum’em ªmymŠŽNz†y LŽ †´´½”^‚ ß¹ L¹¬m †¬´ž mª m†’ŽLŠ†ym Km†´LY…
¬^‚’†´´ ½†ªe e¹ª^‚ eL¬ A¹Y¬´L’´†»d e†m H†memª‚”Š¹’y e¹ª^‚ eL¬ e»mªY
L¹¬ymeªº^‰´ž GmªY†’e¹’ym’ L¹¬ H”^‚m’´Ly ¹’e CLym¬ßm†´L’yLYm ½mªem’
ß¹¬LŽŽm’ym¬^‚ª†mYm’d ½m’’ †‚’m’ m†’ ª´†‰mŠd m†’ eˆm‰´†»d m†’ !ª”’”…
Žm’ ”emª m†’m !ªNš”¬†´†”’ »”ªL¹¬ym‚´c Ž Šm´ß´m’ †m’¬´LyLYm’e ‚LYm’
½†ª ¹’¬ ym´ª”uum’ž †’m¬ ¬^‚•’m’ †m’¬´LyLYm’e¬ ½Lª ¬†m šŠ•´ßŠ†^‚ »mª…
¬^‚½¹’em’ž ”^‚ Y†¬ †m’¬´LyLYm’e YŠm†Y´ e†m ¹ª^‚uL‚ª´ ym¬šmªª´ž Hm’’
e†m GmªY†’e¹’y L¹¬ H”^‚m’´Ly ¹’e CLym¬ßm†´ LŠŠm†’ ›”‚’m m†’ »”ªL’ym…
‚m’em¬ myŠm†´½”ª´œ ¬´m‚´d †¬´ e†m m´ªm’’´¬^‚ªm†Y¹’y ‰”ªªm‰´c H†ª um†mª’
¹’¬mªm’ ”^‚ßm†´¬´Ly †m’¬´Ly Ym’ež †m !ªm†¬»mªŠm†‚¹’y uL’e †m’¬´Ly
Ym’e ¬´L´´ž CLym¬ßm†´Le»mªY†m’ †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ m†’mŽ Ym¬´†ŽŽ´m’
H”^‚m’´Ly ‰•’’m’ ß¹Ž m†’m’ LŠ¬ YŠm†´¹’y em¬ A¹Y¬´L’´†»¬ ›ßž ž e†m’¬…
´LyLYm’e¬ »”’ †m’¬´LyLYm’eœd ß¹Ž L’emªm’ LŠ¬ ß½m† ¬mŠY¬´¬´N’e†ym e…
»mªY†m’ p Ym†em L¹u …¬ m’em’e p ›ßž ž e†m’¬´Ly¬ LYm’e¬œ ymY†Šem´ ½mªem’ž
m†em A^‚ªm†Y½m†¬m’ Ymem¹´m’ L’ ˆmemŽ ½†memª‰m‚ªm’em’ †m’¬´Ly ß¹ª
Ym’eßm†´~ž †m uªº‚mª LŠ¬ e»mªY†m’ L’ym¬m‚m’m’ mßm†^‚’¹’ym’ uºª CL…
ym¬ßm†´m’ †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ ym¬´mª’d ‚m¹´m ¹’e Ž”ªym’ ½mªem’ em’ A¹Y…
¬´L’´†»m’ ß¹ym”ªe’m´ ¹’e em¬‚LŠY yª”zym¬^‚ª†mYm’c ‚m¹´m ”ªym’d ym¬…
´mª’ L^‚Ž†´´Lyd Ž”ªym’ Ym’ež ›Ym’¬” Ym† »”ªym¬´mª’ ¹’e ºYmªŽ”ªym’žœ
U †m’¬´Ly ›¸œd U Ym’e ± LYm’e¬d U Ž”ªym’ ›˜œd U †´´Ly ± Ž†´´Ly¬ž
wž AšN´m¬´m’¬ †’ m†’mª A´¹’em ± †’ ¬šN´m¬´m’¬ m†’mª A´¹’em ¿ ¹’ymuN‚ª ’L^‚ L^‚´
CLym’ ± ’L^‚ ¹’ymuN‚ª L^‚´ CLym’ ¿ uL¬´ †’ LŠŠm’ NŠŠm’ ± †’ uL¬´ LŠŠm’ NŠŠm’
›A´mŠŠ¹’y em¬ e»mªY¬ Ym† !ªNš”¬†´†”’LŠyª¹ššm’œc Hm’’ e»mªY†m’ »”ª emª
!ªNš”¬†´†”’LŠyª¹ššm ¬´m‚m’d Ym߆m‚m’ ¬†m ¬†^‚ L¹u e†m ym¬LŽ´m ’yLYmc
›¬šN´m¬´m’¬œ †’ m†’mª A´¹’emd ›¹’ymuN‚ªœ ’L^‚ L^‚´ CLym’d › uªº‚m¬´m’¬œ †’
Le»mªY†LŠ ± Le»mªY†mŠŠ p vw

 ß½L’߆y †’¹´m’d › uL¬´œ †’ LŠŠm’ NŠŠm’ž A´m‚m’ ¬†m eLymym’ †’’mª‚LŠY emª
Le»m !ªNš”¬†´†”’LŠyª¹ššmd Ym߆m‚m’ ¬†m ¬†^‚ ¬´Nª‰mª L¹u eL¬ ¹’Ž†´´mŠYLª u”Š…
ym’em [KL‚Š\½”ª´c ›†’œ ¬šN´m¬´m’¬ m†’mª ›A´¹’emœ® ›†’œ uªº‚m¬´m’¬ ß½L’߆y
›†’¹´m’œ® ›’L^‚œ ¹’ymuN‚ª L^‚´ ›CLym’œ® ›†’œ uL¬´ LŠŠm’ ›NŠŠm’œž
vž Gmª½m†¬mc
K¹ª Gmª½m’e¹’y »”’ e»mªY†m’ LŠ¬ ”’ˆ¹’‰´†”’ U ”’ˆ¹’‰´†”’ ›˜œž K¹Ž
Gmª‚NŠ´’†¬ »”’ e»mªY ¹’e !Lª´†‰mŠ U !Lª´†‰mŠž K¹Ž Gmª‚NŠ´’†¬ »”’ e»mªY
¹’e GmªYß¹¬L´ß U GmªYß¹¬L´ß ›¸œd U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y
›˜ž¶œž

Le»mªY†LŠ ± Le»mªY†mŠŠc K½†¬^‚m’ em’ Ym†… uº‚ªm’ ± Y†´´mªm ŠLym uº‚ªm’œ U eˆm‰´†»
em’ ”ªŽm’ Ym¬´m‚´ ‰m†’ mem¹´¹’y¬¹’… ›˜ž¸ž˜¸œž
´mª¬^‚†mež †m ”ªŽ Le»mªY†mŠŠ †¬´ ˆme”^‚ Le»mªY†LŠmª ‰‰¹¬L´†»c †^‚´ ˆmemª ¹¬…
½m’†ymª ymYªN¹^‚Š†^‚ž U …LŠ ± …mŠŠž eª¹^‰ †Ž ‰‰¹¬L´†» †¬´ m†’ U ‰‰¹¬L´†»…
Le»mªY†LŠm m¬´†ŽŽ¹’yc e»mªY†LŠm m… ”Yˆm‰´ž ¬ y†Y´ L¹^‚ ”Ž†’LŠyª¹ššm’ †Ž
¬´†ŽŽ¹’ym’ ›EŽ¬´L’e¬Ym¬´†ŽŽ¹’… ‰‰¹¬L´†» †’ emª ¹’‰´†”’ m†’mª U Le»mª…
ym’œ ‰•’’m’ ¬”½”‚Š L’ eL¬ GmªY ymY¹’… Y†LŠm’ m¬´†ŽŽ¹’yc A†m ½Lª´m´m’ em’
em’ ›»LŠm’ßymY¹’em’œ LŠ¬ L¹^‚ »”Ž yL’ßm’ CLyž †’m’ ”Žm’´ ŠL’y yŠL¹Y´m
GmªY ¹’LY‚N’y†y ¬m†’ž Ž mª¬´m’ LŠŠ ¬†md e†m mŽmª‰¹’y ¬m† mª’¬´ ymŽm†’´ž
¬šª†^‚´ ŽL’ »”’ Le»mªY†LŠm’ ªyN’ß¹’… e»mªY†LŠ¬L´ßc e»mªY†LŠ… ”emª EŽ¬´L’e¬…
ym’d †Ž ß½m†´m’ »”’ ›uªm†m’œ Le»mªY†LŠm’ ¬N´ßm ¬†’e mYm’¬N´ßm Ž†´ m†’mª Ymem¹…
’yLYm’ž m†¬š†mŠm uºª Le»mªY†LŠm ª… ´¹’y¬´ªLym’em’ ”’ˆ¹’‰´†”’ ½†m ½m†Š
yN’ß¹’ym’c º’^‚m’ Š†my´ L’ emª ¬Lª ›‰L¹¬LŠœd ’L^‚emŽ ›´mŽš”ªLŠœ ¹¬½ž A†m
›?L¹ŽmªyN’ß¹’yd ªLym ½”£œž †m mªL… ‚LYm’ e†m ¹’‰´†”’ »”’ Le»mªY†LŠm’ m…
´¹’y eL¹mª´m ß½m† A´¹’em’ ›Km†´mªyN’… ¬´†ŽŽ¹’ym’ž U †’LŠ¬L´ßd U L¹¬LŠ¬L´ßd
ß¹’yd ªLym ½L’’ ”emª ½†m ŠL’ym£œž H†Š… U ”’e†´†”’LŠ¬L´ßd U ”’¬m‰¹´†»¬L´ßd
‚mŠŽ Ym’†ŽŽ´ ¬†^‚ ¬^‚Šm^‚´ ›ªyN’ß¹’y U ”’ßm¬¬†»¬L´ßd U ”‰LŠ¬L´ßd U ”eLŠ¬L´ßd
emª ª´ ¹’e Hm†¬md ªLym ½†m£œž L¬ U CmŽš”ªLŠ¬L´ßž
GmªYªm^‚m’ ym¬^‚L‚ L¹¬ †umª¬¹^‚´ ›ª… Luª”LŽmª†‰L’†¬^‚c L¬ H”ª´ ½†ªe ”‚’m
yN’ß¹’y em¬ ª¹’em¬d ªLym ½Lª¹Ž£œž †’em¬´ª†^‚ ym¬^‚ª†mYm’ž
mŽymym’ºYmª ¬†’e Le»mªY†LŠm ’yL… c ˜ž m‰Š†’L´†”’c mª !Š¹ªLŠ »”’ ŠL¹´m´
Ym’ ’†^‚´ L’ eL¬ GmªY ymY¹’em’ ¹’e e†m ¬ d ’†^‚´ e†m m’ž U Y‰ºªß¹’ym’
‰•’’m’ m†’mŽ AL´ß uªm† ‚†’ß¹ymuºy´ ¹’e ¹ªß½•ª´mª ›¶ž¸œž
½mªem’ž m†¬š†mŠmc L’ ‚•ª´m mŠN^‚´mª ¸ž †’ †ªŽm’Ymßm†^‚’¹’ym’c Cª†´´ †’
L¹¬ emŽ mYm’ªL¹Ž ›?L¹ŽL’yLYmœž ^‚ †ªŽm’’LŽm’ L¹ud †¬´ e†m Y‰ºªß¹’y m…
Ym¬¹^‚´m Žm†’m ¹´´mª uºª eªm† CLym ¬´L’e´m†Š em¬ LŽm’¬ ¹’e ½†ªe ’†^‚´
›Km†´L’yLYmœž ª Š”Y´m ¬m†’m’ A^‚ºŠmª e¹ª^‚ m†’ ”ŽŽL LYym´ªm’’´c Lem’…
ºYmª LŠŠm Lzm’ ›’yLYm emª ª´ ¹’e ½mª‰ d Gmªm†’†y´m A´L‚Š½mª‰m ž m…
Hm†¬mœž A†m ߔy eL¬ m¬šªN^‚ L¹¬ ´L‰´†… ’¹¬ ¹’e ¹Žmª¹¬ emª †ªŽm’Ymßm†^‚…
¬^‚m’ ªº’em’ †’ e†m N’ym ›’yLYm ’¹’y ª†^‚´m’ ¬†^‚ Žm†¬´m’¬ ’†^‚´ ’L^‚
em¬ ª¹’em¬œž K¹Ž Hm^‚¬mŠ »”’ m†’mª emŽ LŽm’¬Ym¬´L’e´m†Š d ¬”’emª’
’yLYm emª ª´ ¹’e Hm†¬m ß¹ m†’mŽ ’L^‚ emŽ K½m†´yŠ†me em¬ †ªŽm’’L…
L´´ª†Y¹´†»m’ eˆm‰´†» ›Y†´´mª ŠLym Žm’¬c ’ eL¬ ¹ª”…ªme†´†’¬´†´¹´ 
vv ym’¬ p ‰´ ± ‰´m

›’†^‚´c ’ e†m ¹ª”…ªme†´†’¬´†´¹´ œž ‰‰¹¬L´†»c ß¹Ž ‰‰¹¬L´†» ›Hm’uLŠŠd »†mª… 


’ e†m Gmªm†’†y´m’ A´L‚Š½mª‰m 
›’†^‚´c ’ e†m Gmªm†’†y´m A´L‚Š½mª‰m œž
´mª LŠŠœ U L¬¹¬® U ‰‰¹¬L´†»”Yˆm‰´® U Le…
»mªY†LŠmª ‰‰¹¬L´†»® U HmyŠL¬¬m’ emª Šm…

‰´
Lymym’ ‚m†z´ m¬ †ŠL’ß emª m¹´¬^‚m’ ¿†”’¬m’e¹’y ›¸ž˜œž
†Š^‚‚”u d ½m†Š ‚†mª eL¬ K½m†´yŠ†me ‰‰¹¬L´†» ”emª L´†»c U ?m‰´†”’ž
em¬ †ªŽm’’LŽm’¬ Y†Šem´ž ŠŠmªe†’y¬ ‰‰¹¬L´†» Ž†´ ’u†’†´†» ›ŠL´ž q L^^¹¬L´†»¹¬
¬”ŠŠ´m ŽL’ †’ e†m¬m’ NŠŠm’ e†m Y‰ºª… ^¹Ž †’u†’†´†»” [Lž ^ž †ž\œc †m¬m ”’¬´ª¹‰…
ß¹’y Ym¬¬mª L¹¬¬^‚ªm†Ym’c e†m !ª”e¹‰… ´†”’ em¬ ‰‰¹¬L´†»¬ Ž†´ ’u†’†´†»d e†m †Ž
´†”’ emª †^‚´¹’y¬ª†’y…‰´†m’ym¬mŠŠ… L´m†’†¬^‚m’ ¬m‚ª »mªYªm†´m´ ½Lªd ½†ªe
¬^‚Lu´ž U Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª LŠ¬ m†’m Gmªm†’†y¹’y ß½m†mª AL^‚»mª…
›°ž˜œž ‚LŠ´¬‰mª’m L’ym¬m‚m’d Ym† emª eL¬ ‰‰¹…
ym’¬c mßm†^‚’¹’y uºª em’ ›´N´†ym’œ CªN… ¬L´†»”Yˆm‰´ em¬ mª¬´m’ GmªY¬ ß¹yŠm†^‚ LŠ¬
ymª m†’m¬ »”’ m†’mŽ AL´ß Ymßm†^‚’m´m’ ¬mŽL’´†¬^‚m¬ A¹Yˆm‰´ ›ym’¬œ em¬ ß½m†…
AL^‚»mª‚LŠ´¬d uºª e†m ?”ŠŠm emª ‚L’emŠ’… ´m’ GmªY¬ L¹u´ª†´´c A´muL’ ‚•ª´ ¬m†’m
em’ !mª¬”’ ”emª ’¬´L’ßž m¬”’emª¬ L¹¬… A^‚½m¬´mªž Am†’m A^‚½m¬´mª ¬†’y´® Lž ^ž †žc
ymšªNy´ †¬´ e†m ym’¬u¹’‰´†”’ †’ AN´ßm’ A´muL’ ‚•ª´ ¬m†’m A^‚½m¬´mª ¬†’ym’ž ¹^‚
Ž†´ L’eŠ¹’y¬»mªYm’c mª A´¹em’´ »mª… ß½m† AN´ßm Ž†´ ‰‰¹¬L´†»”Yˆm‰´ ‰•’’m’
‰L¹u´ ¬m†’m º^‚mªž †m ºªymªŽm†¬´mª†’ L¹u e†m¬m Hm†¬m ß¹¬LŽŽm’ymuºy´ ½mª…
½†ªY´ ¹Ž ’»m¬´”ªm’ž em’ž A´muL’ ‚•ª´ ¬m†’m A^‚½m¬´mªž Am†’m
‚’c L¬ uªº‚mª ’¹ª ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´m A¹Y… A^‚½m¬´mª ¬†’y´ m†’ †me® Lž ^ž †žc A´muL’
¬´L’´†» emª ‚’ ‚L´ ‚m¹´m †Ž A†’y¹ŠLª ‚•ª´ ¬m†’m A^‚½m¬´mª m†’ †me ¬†’ym’ž mª
L¹^‚ ¬^‚½L^‚m ”ªŽm’® m’†´†»c em¬ ‰‰¹¬L´†» Ž†´ ’u†’†´†» †¬´ L¹u e†m Gmª…
‚’¬ ”emª em¬ ‚’m’ d L´†» ¹’e ‰‰¹… Ym’ ¬m‚m’d ‚•ªm’d uº‚Šm’d ŠL¬¬m’d ‚m†zm’d
¬L´†»c emŽd em’ ‚’ ”emª emŽd em’ ‚… ŽL^‚m’ ¹’e ¬šºªm’ Ym¬^‚ªN’‰´ž m† u†’…
’m’ ž mª !Š¹ªLŠ ½†ªe ’¹ª ¬^‚½L^‚ em‰Š†… em’ ›L’ uL’e †‚’ LŽ ”em’ Š†mym’œ ¹’e
’†mª´c e†m ‚’m’ž U HmyŠL¬¬m’ emª Šm¿†… ½†¬¬m’ ›Hm†z´ e¹ †ªym’e½” m†’ ¬^‚•’m¬
”’¬m’e¹’y ›¸ž˜œž !ŠN´ß^‚m’ Š†mym’£œ †¬´ mª ¹’ºYŠ†^‚ ym½”ª…
N‚’Š†^‚c ˜ž m‰Š†’L´†”’c L¬ L¹u N‚’Š†^‚ u”Š… em’ž K¹ª H”ª´¬´mŠŠ¹’y Ym†Ž ‰‰¹¬L´†»
ym’em [¬¹Y¬´L’´†»†mª´m\ eˆm‰´†» ½†ªe †’ Ž†´ ’u†’†´†» U ŠL¬¬m’ ›¸œž
yŠm†^‚mª Hm†¬m ›šLªLŠŠmŠœ uŠm‰´†mª´c N‚’Š†… ‰‰¹¬L´†»”Yˆm‰´c L¬ ‰‰¹¬L´†»”Yˆm‰´ †¬´
^‚m ¬^‚•’m †Šemªd m†’ N‚’Š†^‚m¬ yª”zm¬ m†’m ªyN’ß¹’y †Ž wž LŠŠ ›ªLymc
L¹¬d Ž†´ N‚’Š†^‚m’ LŠ´m’ †Šemª’® Ž†´ ½m’ ± ½L¬£œc mª L¹mª šuŠºy´ em’ ^‰mªž
N‚’Š†^‚mŽ m¬^‚m†´mŽd N‚’Š†^‚m m… A†m Ym¬¹^‚´ †‚ªm’ GL´mªž U Yˆm‰´ž
‰L’’´mž K¹ ¹¬’L‚Žm’ U eˆm‰´†» ›˜ž¸ž˜œž ‰‰¹¬L´†»”Yˆm‰´d e”ššmŠ´m¬c ß¹Ž e”ššmŠ…
¸ž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yc L¬ ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m ´m’ ‰‰¹¬L´†»”Yˆm‰´ U LYuªLym’d U ‰”¬´m’d
eˆm‰´†» ½†ªe yª”zym¬^‚ª†mYm’c ‚’Š†… U Šm‚ªm’ž
^‚m¬ ¹’e Gmª¬^‚†mem’m¬d eL¬ ± LŠŠm¬ ‚’Š†… ‰´ ± ‰´mc Š¬ m†’m ‰´m Ymßm†^‚’m´ ŽL’
^‚md [m´½L¬\ ‚’Š†^‚m¬ [mª‰m’’m’\d e†m ¬^‚ª†u´Š†^‚m[’\ E’´mªŠLym[’\ †’ m†’mŽ
’†^‚´¬ ± »†mŠ ± ½m’†y ‚’Š†^‚m¬ž L¬ y†Š´ ym¬^‚Nu´Š†^‚m’ ”emª ymª†^‚´Š†^‚m’ G”ª…
L¹^‚ eL’’d ½m’’ N‚’Š†^‚ †Ž A†’’m »”’ yL’yž mª !Š¹ªLŠ ‰´m’ Ymßm†^‚’m´ eLym…
¬”Š^‚m¬~ LŠŠm†’ ¬´m‚m’e ymYªL¹^‚´ ½†ªec ym’ A^‚ª†u´¬´º^‰m yL’ß LŠŠymŽm†’d L¹^‚
H†ª ‚LYm’ ¬^‚”’ ‚’Š†^‚m¬ mªŠmY´® Km†´… ”‚’m ymŽm†’¬LŽm’ mß¹y L¹u m†’m’ Ym…
¬^‚ª†u´m’ ¹’e ± ”emª ‚’Š†^‚m¬ ›Y‰žc ¬”’emªm’ LŠŠc †mª †¬´ e†m ‰´m [ß¹Ž LŠŠ
¹ž ž ± ”ž žœž m†mª\s †mª ¬†’e e†m ‰´m’ ›q e†m E’´mª…
‚ª½m†Šmªc †m †’½”‚’mª »”’ ‚ª½m†Šmª ŠLym’œs m¬”’emª¬ †’ emª ¬ºeem¹´¬^‚m’
‚m†zm’ e†m ‚ª½m†Šmª ›’†^‚´c ‚ª½m†Šm… ¹’e •¬´mªªm†^‚†¬^‚m’ Gmª½LŠ´¹’y¬¬šªL…
ªmªœž U †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’ym’ L¹u ^‚m ½†ªe ymŠmym’´Š†^‚ L¹^‚ emª ‰´ uºª
…mª ›˜œž e†m ‰´m ymYªL¹^‚´ž †´ ‰´ †’ em’ m…
‰´†» p LŠŠ… v°

 em¹´¹’ym’ L’eŠ¹’y~d Cm†Š m†’m¬ ªL… ªm’߆mª¹’y m†’c u”ªŽLŠ L¹u e†m ”ªŽ Ym…
‰´† ŽL¬~ ¹’e ‰º’¬´Šmª†¬^‚m Lª¬´mŠŠ¹’y
em¬ ’L^‰´m’ •ªšmª¬~ ‚L´ e†m¬mª ¹¬…
ߺyŠ†^‚~d u”ªŽmŠŠ e†m [EŽyL’y¬\u”ªŽm’
YmL^‚´m’ed u•ªŽŠ†^‚~® ªL´†”’LŠ »mª…
eª¹^‰ emª Gmª½LŠ´¹’y¬¬šªL^‚m ’†^‚´¬ ß¹ ’¹’u´ymŽNz~d ªL´†”’mŠŠ ½†ª´¬^‚Lu´Š†^‚~®
´¹’ž †emLŠ em’ ‚•^‚¬´m’ G”ª¬´mŠŠ¹’ym’ m’´…
˜
‰´†»c L¬ H”ª´ ‰´†» ªYm†´¬yª¹ššm ß¹ª ¬šªm^‚m’ed »”ŠŠ‰”ŽŽm’~d †emmŠŠ e†m

mªL´¹’y ¹’e ªuºŠŠ¹’y Ym¬”’emªmª ¹u… emm Ym´ªmuum’e~® ªmLŠ »”ª‚L’em’d ½†ª‰…
yLYm’~ ‚L´ ß½m† !Š¹ªLŠu”ªŽm’c e†m ‰… Š†^‚~d ªmmŠŠ m‚ªŠ†^‚d ªmeŠ†^‚~ž
´†»¬ ¹’e ›¬mŠ´m’mªœ e†m ‰´†»mž ŠY ± Ššc †´ ŠY Ymßm†^‚’m´ ŽL’ ¬”½”‚Š
¸  
‰´†»c E’´mª emŽ ‰´†»d emª CL´… ”emª CN… em’ ¹’´mª†ªe†¬^‚m’ L´¹ªym†¬´ LŠ¬ L¹^‚
´†y‰m†´¬u”ªŽ em¬ kGmªY¬d »mª¬´m‚´ ŽL’ e†m eL¬ ym¬šm’¬´†¬^‚m Hm¬m’ž LŽ†´ †¬´ e†m
uºª em’ em¹´¬^‚m’ AL´ß ^‚LªL‰´mª†¬´†¬^‚m Gmª½m^‚¬Š¹’y Ž†´ Šš ›q mªy½m†emœ
Š†^‰ª†^‚´¹’yd e†m em’ Eª‚mYmª em¬ »”Ž L¹¬ym¬^‚Š”¬¬m’ž m† em’ ”Žš”¬†´L †¬´
AL´ß Ymßm†^‚’m´m’ AL^‚»mª‚LŠ´¬ ß¹Ž ’mYm’ emª A^‚ªm†Y¹’y Ž†´ Y L¹^‚ e†m
¹¬yL’y¬š¹’‰´ ŽL^‚´ ¹’e eL¬ mªuL¬¬´d A^‚ªm†Y¹’y Ž†´ š ß¹ymŠL¬¬m’c ŠY´ªL¹Ž d
½L¬ ºYmª †‚’ L¹¬ym¬Ly´ ½†ªež LYm† Šš´ªL¹Ž® ŠYeªº^‰m’ d Ššeªº^‰m’ž
Ž¹¬¬ eL¬ A¹Yˆm‰´ ‰m†’m¬½my¬ ´N´†y †Ž LŠŠ…c ˜ž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yc ¹^‚ †’ GmªY†’…
A†’’m m†’m¬ L’emŠ’em’ ›ym’¬œ ¬m†’ e¹’y Ž†´ m†’mŽ ª´†‰mŠ½”ª´ ½†ªe LŠŠ…
›mª ?m†´mª ¬^‚ŠNy´ eL¬ !umªež mª ¹’e ‰Šm†’ym¬^‚ª†mYm’c mŽ LŠŠm’ ¬m´ß´m ¬†m
YmŠŠ´žœ® L¹^‚ †’ u”Šym’em’ NŠŠm’ ‚L’emŠ´ ’†^‚´¬ m’´ymym’ ›»yŠž wœž L¬¬mŠYm y†Š´d
m¬ ¬†^‚ ¹Ž ‰´†»¬N´ßmc mª ªL’‰m Šm†em´ž ½m’’ LŠŠ… LŠ¬ !ª”’”Žm’ LŠŠm†’m ¬´m‚´c ¬
A†m Ym‰”ŽŽ´ ‰m†’m !”¬´ž E’´mª emŽ ‰´†» ‰LŽm’ LŠŠmž ¬ ym‚´ ¹Ž LŠŠmž ¬ y†Y´ ˆm…
»mª¬´m‚´ ŽL’ LŠ¬” m†’m !mª¬šm‰´†»md e†m e”^‚ m†’m ¹¬’L‚Žmc Žm†’ †’ ¹’e
»”’ emª mem¹´¹’y em¬ GmªY¬ ¹’LY‚N’… [Žm†’\ ŠŠm¬ž U ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†…
y†y †¬´ž †´ LŠŠm’ GmªYm’ em¬ m¹´¬^‚m’ Y¹’y ›˜ž¸žwœž
‰•’’m’ ‰´†»¬N´ßm ymY†Šem´ ½mªem’ž ¸ž LŠŠmª ºYmª´ª†mYm’m ± ºYmª´ª†mYm’mª ¹u…
U !L¬¬†»ž ½L’e ¿ e†m m´m†Š†y¹’y LŠŠmª †’´mªm¬¬†mª…
‰º¬šªL^‚mc A” Ymßm†^‚’m´ ŽL’ m†’m ¹¬… ´m’ ± †’´mªm¬¬†mª´mª ªm†¬mc L¬ L¹u LŠŠ… u”Š…
eª¹^‰¬½m†¬m Ž†´ [L¹uuNŠŠ†y\ »†mŠm’ Y‰ºª… ym’em eˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†š ½†ªe ‚m¹´m
ß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª’ž U Y‰ºªß¹’… ym½•‚’Š†^‚ ¬^‚½L^‚ em‰Š†’†mª´c LŠŠmª
ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mªž ºYmª´ª†mYm’m ¹u½L’e® ´ª”´ß LŠŠmŽ y¹´m’
‰ßm’´c U H”ª´L‰ßm’´ž H†ŠŠm’® e†m m´m†Š†y¹’y LŠŠmª †’´mªm¬¬†mª…
L‰ßmš´LYmŠc Hm’’ L‰ßmš´LYmŠ em‰Š†’†mª´ ´m’ ªm†¬mž †m ¬^‚½L^‚m m‰Š†’L´†”’
”emª ym¬´m†ymª´ ½†ªed uNŠŠ´ eL¬ m emª ’… ½†ªe ŽL’^‚ŽLŠ uNŠ¬^‚Š†^‚mª½m†¬m L¹^‚
e¹’y¬¬†ŠYm ½myc m†’ L‰ßmš´LYŠmª G”ª… L¹u e†m ¬´Lª‰m’ ”ªŽm’ emª emŽ”’¬´ªL´†…
¬^‚ŠLyž U eˆm‰´†» ›˜ž¸ž˜¶œž »m’ ›e†m¬mªd e†m¬m žžžœ ¹’e š”¬¬m¬¬†»m’
…LŠc K¹Ž !Š¹ªLŠ ¬¹Y¬´L’´†»†¬^‚mª ªmŽe… ›¬m†’md ‚ªm žžžœ ª´†‰mŠ½•ª´mª L¹¬ymem‚’´c
½•ª´mª L¹u …LŠ »yŠž e†m m†’ßmŠ’m’ H•ª´mª LŠŠm ¬m†’m’ ›¬´L´´ ª†^‚´†yc ¬m†’m œ »mªß½m†…
›U eŽ†ªLŠd U m’mªLŠ ¹¬½žœž umŠ´m’ ’¬´ªm’y¹’ym’ž †m ¬´Lª‰m m‰Š†…
…LŠ ± …mŠŠc †m eˆm‰´†»¬¹uu†¿m …LŠ ¹’e …mŠŠ ’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ ’L^‚ LŠŠ… †¬´ »mªLŠ´m´
´ªm´m’ ymŠmym’´Š†^‚ ‰”’‰¹ªª†mªm’e ’m… ¹’e ‰”ŽŽ´ ‚m¹´m ’¹ª ’”^‚ ¬mŠ´m’ »”ªc
Ym’m†’L’emª L¹uc šmª¬”’LŠ p šmª¬”’mŠŠ® LŠŠmª ºYmª´ª†mYm’mª ¹u½L’e® e†m m´m†Š†…
Le»mªY†LŠ p Le»mªY†mŠŠ® »†ª´¹LŠ p »†ª´¹mŠŠž y¹’y LŠŠmª †’´mªm¬¬†mª´mª ªm†¬mž U eˆm‰´†»
L e†m AšªL^‚m ”ššmŠu”ªŽm’ L¹u e†m ›˜ž¸žvœž K¹ª m‰Š†’L´†”’ »”’ ‚LŠY ’L^‚
L¹mª †Ž ŠŠymŽm†’m’ ’†^‚´ Ym½L‚ª´d LŠŠ… U ‚LŠY ›˜œž
´ª†´´ m†’m »”’ Ym†em’ ”ªŽm’ LŠŠŽN‚Š†^‚ ¶ž LŠŠm ’½m¬m’em’ ± ’½m¬m’em ¿ uºª LŠŠm
ß¹ªº^‰d ߞ ž Le»mªY†mŠŠ ymym’ºYmª Le»mª… ?m†¬m’em’ ± ?m†¬m’emc Ž A†’y¹ŠLª ½†ªe
Y†LŠd ”emª m¬ ´ª†´´ m†’m mem¹´¹’y¬e†uum… eL¬ ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m eˆm‰´†» ”emª !Lª´†…
v¯ LŠŠ…

߆š ’L^‚ LŠŠ… †ŽŽmª ¬^‚½L^‚ em‰Š†’†mª´c °ž LŠŠ e†m º‚m ± LŠŠm e†m º‚m ¿ LŠŠ Žm†’m 
LŠŠm¬ ªmŽem® e†m m¬m†´†y¹’y LŠŠm¬ Cªm’…
’m’em’® ´ª”´ß LŠŠmŽ A^‚•’m’ž ¹^‚ †Ž
ªm¹’em ± LŠŠm Žm†’m ªm¹’emc G”ª m†’mŽ
A¹Y¬´L’´†» Ž†´ ª´†‰mŠ½”ª´ ‰L’’ LŠŠ… ¬”…

LŠŠ…
!Š¹ªLŠ ½†ªe †Ž ŠŠymŽm†’m’ ¬^‚½L^‚ em… ½”‚Š em‰Š†’†mª´ LŠ¬ L¹^‚ ¹’em‰Š†’†mª´
‰Š†’†mª´c LŠŠm Yym”ªe’m´m’d ’ym‚•ª†ym’d ¬´m‚m’ž Ž !Š¹ªLŠ ¬´m‚m’ e†m ”ªŽm’ †Ž
’½m¬m’em’d mLŽ´m’® LŠŠmª E’ß¹uª†mem… ”Ž†’L´†» ¹’e ‰‰¹¬L´†» Ym† LŠŠm’ eªm†
’m’d m´m†Š†y´m’d ?m†¬m’em’ ¹¬½ž A´Lª‰m m’mªL yŠm†^‚Ymªm^‚´†y´ ’mYm’m†’L’emªd
”ªŽm’ ‰”ŽŽm’ ’¹ª ’”^‚ ¬mŠ´m’ »”ªc ½N‚ªm’e †Ž m’†´†» ¹’e L´†» e†m ¹’em…
LŠŠm ’½m¬m’emd LŠŠm ?m†¬m’emd uºª LŠŠm ‰Š†’†mª´m ”ªŽ ºYŠ†^‚mª †¬´c LŠŠ ± LŠŠm
Lym’‰ªL’‰mž Žm†’m ”uu’¹’ym’d Hº’¬^‚m® eL¬ ªm†…
wž emŽ LŠŠmŽ ± LŠŠm’ ¿ e†m¬mŽ LŠŠmŽ ± LŠŠm’ c ¬^‚m’ LŠŠ ± LŠŠmª †‚ªmª L’¬® Ym† LŠŠ ± LŠŠm’
L^‚ !mª¬”’LŠ… ¹’e ?mŠL´†»šª”’”Žm’d ¬m†’m’ †¬¬mªu”Šym’ž Ž A†’y¹ŠLª †¬´ Ym†
’L^‚ emŽ”’¬´ªL´†»m’ ª´†‰mŠ½•ª´mª’ ›Ym… ŽL¬‰¹Š†’m’ ¹’e ’m¹´ªLŠm’ A¹Y¬´L’´†»m’
´”’´m¬ emª±e†m±eL¬® e†m¬mª±e†m¬m±e†m¬m¬œ ‚m¹´m e†m ¹’em‰Š†’†mª´m ”ªŽ †’ LŠŠm’
¹’e ’L^‚ ªLym½•ª´mª’ ½†ªe LŠŠ… †Ž ŠŠym… NŠŠm’ ºYŠ†^‚c ŠŠ emª Šm†z ½Lª »mªym…
Žm†’m’ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´c eL¬ ± e†m¬m¬ LŠŠm¬® Ym’¬ž ŠŠ Žm†’ K¹ªmem’ ‚LŠu ’†^‚´¬ž ¬ Ym…
e†m ± e†m¬m LŠŠm® †‚ª LŠŠmd m¹mª LŠŠmª H”‚Š® e¹ªu´m LŠŠ Žm†’m¬ ¹´m¬ž †m em‰Š†’†mª´m
½L¬ LŠŠm¬® ½mŠ^‚m LŠŠmž ¹ª Ym† emŽ ¹’e ”ªŽ ½†ªe eLymym’ ‰L¹Ž Žm‚ª ym…
e†m¬mŽ ¬´m‚´ †Ž L´†» A†’y¹ŠLª m¹´ª¹Ž YªL¹^‚´c H”ß¹ LŠŠm¬ e†m¬m¬ m¬^‚½N´ß
’mYm’ emª ¬´Lª‰m’ ‚N¹u†y L¹^‚ e†m ¬^‚½L… ›m¬¬†’yœž m† umŽ†’†’m’ A¹Y¬´L’´†»m’
^‚m ”ªŽc emŽ LŠŠmŽ ”emª ›‚N¹u†ymªœc emŽ ¬´m‚m’ †Ž ”Ž†’L´†» ¹’e ‰‰¹¬L´†» A†’…
LŠŠm’ ® e†m¬mŽ LŠŠmŽ ”emªc e†m¬mŽ LŠŠm’ ® y¹ŠLª Ym†em •yŠ†^‚‰m†´m’ yŠm†^‚Ymªm^‚…
Ym† G”ªL’¬´mŠŠ¹’yc LŠŠmŽ emŽd LŠŠmŽ e†m… ´†y´ ’mYm’m†’L’emª ›LŠŠ ± LŠŠm Žm†’m ª…
¬mŽ ›L¹^‚c LŠŠ[m\emŽd LŠŠ[m\ e†m¬mŽœž Ym†´œd ½N‚ªm’e †Ž m’†´†» ¹’e L´†» e†m
vž e†m ªm’ßm’ LŠŠm’ ± LŠŠm¬ H†¬¬m’¬ ¿ ´ª”´ß ¹’em‰Š†’†mª´m’ ”ªŽm’ »”ª‚mªª¬^‚m’ ›LŠŠ
LŠŠm’ ± LŠŠm¬ Šm†zm¬c G”ª Lª´†‰mŠŠ”¬m’ A¹Y… e†m¬mª ªYm†´ ½Lª mª ºYmªeªº¬¬†y® †^‚ †’
¬´L’´†»m’ ½†ªe LŠŠ… †’ emª ?mymŠ ¬´Lª‰ em… LŠŠ Žm†’mª E’¬^‚¹Še ¹’e E’½†¬¬m’‚m†´œž
‰Š†’†mª´c LŠŠm ªm¹emd LŠŠmª A^‚Žmªßd LŠŠm L’ß LŠŠymŽm†’ ‰L’’ ym¬Ly´ ½mªem’d
y¹´m’ m’¬^‚m’® LŠŠmª HL‚ª¬^‚m†’Š†^‚… eL¬¬ †Ž LŠŠm m†’mª ”’‰¹ªªm’ß ß½†¬^‚m’
‰m†´ ’L^‚® L¹¬ LŠŠmª HmŠ´® ½†emª LŠŠm¬ ª… LŠŠ ¹’e LŠŠm ¹¬½ž e†m ¹’em‰Š†’†mª´m ”ªŽ
½Lª´m’ž †’m ¹¬’L‚Žm Y†Šem´ ’¹ª emª ym½•‚’Š†^‚ m†’eª†’yŠ†^‚mª mª¬^‚m†’´d
m’†´†» A†’y¹ŠLª L¬‰¹Š†’¹Ž ¹’e m¹… ¬´Nª‰mª em’ Ašªm^‚mª ‚mª»”ª‰m‚ª´ž
´ª¹Žd ½” LŠŠ… L¹¬ ‰ŠL’yŠ†^‚m’ ªº’em’ ¯ž LŠŠm ßm‚’ A^‚ª†´´m ± LŠŠmª ßm‚’ A^‚ª†´´m ¿
‚m¹´m Žm†¬´ ¬^‚½L^‚ em‰Š†’†mª´ ½†ªec LŠ… LŠŠm eªm† †’¹´m’ ± LŠŠmª eªm† †’¹´m’c
Šm’ ª’¬´m¬® e†m ªm’ßm’ LŠŠm’ H†¬¬m’¬® A´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ ‰”ªªm‰´ †¬´ ‚m¹´m emª
´ª”´ß LŠŠm’ Šm†zm¬ž †m ¬´Lª‰m m‰Š†’L… ‰‰¹¬L´†»c ª eªm‚´m ¬†^‚ LŠŠm ßm‚’
´†”’ ‚L´ ¬†^‚ ‚†mª LŠ¬ ›¬mŠ´m’mœ GLª†L’´m A^‚ª†´´m ¹Žž ŠŠm eªm† †’¹´m’ ‰Š†’ymŠ´m
†’ LŠ´m’ ?mem½m’e¹’ym’ ¹’e Ašª†^‚½•ª… eL¬ CmŠmu”’ž mª m’†´†» ›LŠŠmª ßm‚’
´mª’ ›m†ß †¬´ e†m H¹ªßmŠ LŠŠm’ ± LŠŠm¬ A^‚ª†´´md LŠŠmª eªm† †’¹´m’œ †¬´ ’”^‚ ªm…
FYmŠ¬œ mª‚LŠ´m’ ¹’e †’ ¬”Š^‚m’ NŠŠm’d †’ y†”’LŠd Ym¬”’emª¬ †’ AL^‚¬m’d ymYªN¹^‚…
em’m’ ß½†¬^‚m’ em’ m’†´†» A†’y¹ŠLª Š†^‚ž
»”’ LŠŠ… ¹’e eL¬ ŽL¬‰¹Š†’m Yß½ž ’m¹´ªLŠm nž LŠŠm A^‚ºŠmªc L¬ H”ª´ LŠŠ… ‰L’’ ’†^‚´
A¹Y¬´L’´†» m†’ eˆm‰´†» ´ª†´´c ´ª”´ß LŠ… Ž†´ m†’mŽ m’†´†»¹¬ šLª´†´†»¹¬ »mªY¹’…
Šm’ ± LŠŠm¬ y¹´m’ H†ŠŠm’¬ ›»”ª m†’mŽ ¬¹Y… em’ ½mªem’ž †^‚´ ‰”ªªm‰´c LŠŠm emª
¬´L’´†»†mª´m’ eˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†š ½†ªe A^‚ºŠmª Yß½ž LŠŠm »”’ em’ A^‚ºŠmª’ ›‚†mª
LŠŠ… ˆme”^‚ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´d ½m†Š emª m… Š†my´ Ž•yŠ†^‚mª½m†¬m m†’ ’yŠ†ß†¬Ž¹¬
’†´†» em¹´Š†^‚ ½mªem’ Ž¹¬¬c emª Eª‚mYmª ’L^‚ m’yŠ†¬^‚ LŠŠ ”u ´‚m š¹š†Š¬ »”ªœd ¬”’…
LŠŠm¬ •¬m’œž emª’ ’¹ªc LŠŠm A^‚ºŠmª ž
LŠŠm†’ p ŠŠyN¹mª vn

 “ž LŠŠm¬d ½L¬c ?†^‚´†y ‚m†z´ m¬ LŠŠm¬d ½L¬c Ym† ºYmª´ªLym’mªœ mem¹´¹’y ¬^‚ªm†Y´
LŠŠm ª yŠL¹Y´m LŠŠm¬d ½L¬ ¬†m †‚Ž mªßN‚Š´mž Š…
Šm¬d ½L¬ †‚Ž ymu†mŠd ‰L¹u´m mªž †^‚´ ‰”ª…
ŽL’ ß¹¬LŽŽm’c mª ‚L´ Ž†^‚ LŠŠm†’ymŠL¬…
¬m’ ›q †Ž A´†^‚ ymŠL¬¬m’œ® ¬†m ½†ŠŠ †Ž Š…
ªm‰´c ŠŠm¬d eL¬ †‚Ž ymu†mŠ žžž U ?mŠL´†»šª”… ´mª ’†^‚´ LŠŠm†’¬´m‚m’ ›q ”‚’m uLŽ†Š†Nªm’
’”Žm’ ›wœž ’ AN´ßm’ ½†m ŠŠm¬d ½L¬ †^‚ ’‚L’y ŠmYm’œž A´m‚´ LŠŠm†’ LŠ¬ yªLe¹†m…
YªL¹^‚md Y†¬´ e¹ ± †¬´ m†’ y¹´m¬ L‚ªªLe ± ªm’emª m¬´L’e´m†Š Ym† m†’mŽ eˆm‰´†»d
¬†’e ß¹»mªŠN¬¬†ym H†’´mªªm†um’ Ym¬´†ŽŽ´ ‰L’’ ym´ªm’’´ ”emª ß¹¬LŽŽm’ym¬^‚ª†m…
’”ªŽLŠmª½m†¬m eL¬ A¹Yˆm‰´ e†m ”ªŽ em¬ Ym’ ½mªem’c LŠŠm†’ yºŠ´†y ± LŠŠm†’yºŠ´†y®
u†’†´m’ GmªY¬c A´m‚´ eL¬ A¹Yˆm‰´ †Ž A†’… LŠŠm†’ »mªY†’eŠ†^‚ ± LŠŠm†’»mªY†’eŠ†^‚ž
y¹ŠLª ›m†’ y¹´m¬ L‚ªªLeœd ¬” ¬´m‚´ eL¬ ¹^‚ †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ !Lª´†ß†š†m’ ¬†’e
”š¹ŠL»mªY ¬m†’ mYm’uLŠŠ¬ †Ž A†’y¹ŠLª Ym†em A^‚ªm†Y½m†¬m’ Ž•yŠ†^‚c m†’m LŠŠm†’
›†¬´œž m† Žm‚ª´m†Š†ym’ A¹Yˆm‰´m’ ¬´m‚´ mªß†m‚m’em ± LŠŠm†’mªß†m‚m’em ¹´´mª®
eL¬ GmªY emª ª¹’eªmymŠ ›U ”’yª¹m’ß m†’m LŠŠm†’ ªm†¬m’em ± LŠŠm†’ªm†¬m’em ªL¹®
˜ž¶ ¹’e ˜žwœ m’´¬šªm^‚m’e †Ž !Š¹ªLŠc Š… e†m ŠŠm†’mªß†m‚m’em’ ± LŠŠm†’ ªß†m‚m’…
Šm¬d ½L¬ †^‚ YªL¹^‚md ¬†’e m†’ ”Žš¹´mª em’ž U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†…
¹’e m†’ CmŠmu”’ž Y½m†^‚¹’ym’ »”’ emª Y¹’y ›˜ž¸œž
ª¹’eªmymŠ ¬†’e ‚†mª ˆme”^‚ Ž•yŠ†^‚c Š… wž H”ª´´ªm’’¹’yc L’ ´ªm’’´ ’L^‚
Šm¬d ½L¬ †^‚ YªL¹^‚md †¬´ Luumm ¹’e m†… Ašªm^‚¬†ŠYm’ LŠ…Šm†’ d ’†^‚´c LŠŠ…m†’ž
´¹’y¬½L¬¬mªž LŠŠmŽLŠc †m ‰”ªªm‰´m ”ªŽ †¬´ LŠŠmŽLŠ
˜àž LŠŠm †’emª ± e†m yL’ßm’ †’emªc mª ›’†^‚´c LŠŠmŽLŠ¬œž U e»mªY ›¸œž
mYªL¹^‚ »”’ yL’ßm L’¬´mŠŠm »”’ LŠŠm »”ª LŠŠmªLª´ ± LŠŠmª ª´c L¬ ¹’Ym¬´†ŽŽ´m KL‚Š…
A¹Y¬´L’´†»m’ †Ž !Š¹ªLŠ ‰”ŽŽ´ †’ emª ym… ½”ª´ LŠŠmªLª´ LŠŠmªŠm†d »†mŠmªŠm†~ ¬´m‚´ »”ª
¬šª”^‚m’m’ AšªL^‚m ‚N¹u†y »”ªž K¹Ž†’… ¬m†’mŽ mß¹y¬½”ª´ ›LŠŠmªLª´ †’ymœd eL¬
em¬´ †’ emª ym¬^‚ª†mYm’m’ AšªL^‚m ¬”ŠŠ´m ym´ªm’’´ ym¬^‚ª†mYm’m m’†´†»L´´ª†Y¹´
mª »mªŽ†mem’ ½mªem’c LŠŠm ›’†^‚´c e†m LŠŠmª ª´ »”’ »†mŠmªŠm† A”ª´md L´´¹’y~
yL’ßm’œ m½”‚’mªd †’emª ¹¬½ž u”Šy´ ¬m†’mŽ mß¹y¬½”ª´ ›N’´mŠ LŠŠmª
˜˜ž LŠŠm¬ !”Š†´†‰mª »”’ ‚”‚mŽ ?L’yc K¹… ª´d C†mªm LŠŠmª ª´œž U m´ªm’’´… ”emª K¹…
¬LŽŽm’uL¬¬m’em¬ ¹’»mªN’emªŠ†^‚m¬ LŠ… ¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›¸ž¶œž
Šm¬ ‚L´ ¬´m´¬ em’ ”Ž†’L´†» ’L^‚ ¬†^‚c LŠŠmªYm¬´m ± ŠŠmªYm¬´mc L¬ ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m
†m mŠmyL´†”’ Ym¬´L’e L¹¬ A^‚½mem’d eˆm‰´†» ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ †ŽŽmª yª”zc ¬ †¬´
ªL’ß”¬m’d A^‚½m†ßmª’ ¹’e ¬´mªªm†… eL¬ ŠŠmªYm¬´md ½L¬ †^‚ ˆm ym¬m‚m’ ‚LYmž ¬
^‚mª’d LŠŠm¬ !”Š†´†‰mª ›’†^‚´c !”Š†´†‰mª’œ †¬´ eL¬ ŠŠmªYm¬´m ›q ¬m‚ª y¹´œd eL¬¬ žžž
»”’ ‚”‚mŽ ?L’yž Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ em’ A¹šmªŠL´†» Ž†´
LŠŠm†’c ˜ž LŠŠm†’ ± LŠŠm†’mcG”’ em’ ”ššmŠ… LŽ~d ’L^‚ emŽ ŽL’ Ž†´ ½†m£~ uªLym’
u”ªŽm’ LŠŠm†’ ¹’e LŠŠm†’m ym‚•ª´ e†m ‰ºª… ‰L’’c ¬ †¬´ LŽ LŠŠmªYm¬´m’d ½m’’ žžž
ßmªm emª ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚m’ A´†Š… U ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸ž˜œž
¬^‚†^‚´ L’d ½N‚ªm’e e†m ”ªŽ LŠŠm†’m †Ž LŠŠmª y¹´m’ †’ym ¬†’e eªm†c ?†^‚´†y †¬´
ŠŠymŽm†’m’ LŠ¬ ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚ L’… e†m¬m Hm’e¹’y ’¹ª Ž†´ emŽ m’†´†» LŠ…
ß¹¬m‚m’ †¬´ž Šmª ž mª ”Ž†’L´†» LŠŠm †¬´ ’†^‚´ ‰”ªªm‰´d
¸ž Km†^‚m’¬m´ß¹’yc G”ª LŠŠm†’ †Ž A†’’m eL mª e†m ¹¬¬Lym ’†^‚´ ’¹ª »mªN’emª’d
»”’ LYmª~ ¬´m‚´ †ŽŽmª m†’ ”ŽŽLc ^‚ ¬”’emª’ ¬”yLª ¹’¬†’’†y ŽL^‚m’ ½ºªemž
‚”uu´m eLªL¹ud LŠŠm†’ †^‚ ½¹ªem Y†´´mª m’´… LŠŠm¬d ½L¬c U LŠŠ… ›“œž
´N¹¬^‚´ž ŠŠyN¹mªc †m †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’y ŠŠ…
¶ž m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’yc yN¹mª ½†ªe †ŽŽmª yª”zym¬^‚ª†mYm’d
L’ ¬^‚ªm†Y´ LŠŠm†’ †Ž ŠŠymŽm†’m’ ym… L¹^‚ ½m’’ eL¬ H”ª´ LŠ¬ uŠm¿†”’¬Š”¬m¬ e…
´ªm’’´ »”Ž u”Šym’em’ GmªYc LŠŠm†’ ¬m†’d ˆm‰´†» »”ª m†’mŽ A¹Y¬´L’´†» ¬´m‚´c emª ŠŠ…
LŠŠm†’ ¬´m‚m’d LŠŠm†’ ªm†¬m’d LŠŠm†’ mªß†m… yN¹mª Yym”ªe’m´m® e†m ŠŠyN¹mª mªymž
‚m’ž ¹ª Ym† †e†”ŽL´†¬†mª´mª ›»”ª LŠŠmŽ U †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’ym’ L¹u …mª ›¯œž
v“ LŠŠymŽm†’ p Šš‚LYm´

LŠŠymŽm†’c Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰… L^‚¬šªL^‚mž ’ L^‚¬šªL^‚m’ ½mªem’ 


´†»c e†m LŠŠymŽm†’m Hm‚ª…d †m’¬´šu Š†^‚´d
eL¬ LŠŠymŽm†’m HL‚Šªm^‚´d LŠŠymŽm†’m
emu†’†mª´m L^‚´mªŽ†’† »mª½m’em´d †’ emª
ŠŠ´Ly¬¬šªL^‚m Ymßm†^‚’m´ ŽL’ e†m¬mŠ…

Šš‚
†’½m†¬m ¹¬½ž m† ¬¹Y¬´L’´†»†¬^‚mŽ m… Ym’ ”emª N‚’Š†^‚m AL^‚»mª‚LŠ´m Ž†´ LŠŠ…
YªL¹^‚ ½†ªe †ŽŽmª yª”zym¬^‚ª†mYm’c m´… ´Ly¬¬šªL^‚Š†^‚m’d ež ‚ž ’†^‚´ m¿L‰´ emu†…
½L¬ ŠŠymŽm†’m¬d eL¬ ŠŠymŽm†’md †Ž ŠŠ… ’†mª´m’ ¹¬eªº^‰m’ž A” †¬´ ß¹Ž m†¬š†mŠ
ymŽm†’m’ž ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰… mem¹´¹’y m†’ LŠŠ´Ly¬¬šªL^‚Š†^‚mª ¹¬…
´†»d ½m’’ m¬ m¬´L’e´m†Š m†’m¬ LŽm’¬ eª¹^‰d ’´m’¬†”’ eLymym’ m†’ uL^‚¬šªL^‚…
†¬´c ŠŠymŽm†’mª m¹´¬^‚mª ¹´”Ž”Y†Š… Š†^‚mª CmªŽ†’¹¬ž ¿L‰´ emu†’†mª´m Cmª…
Š¹Y® ŠŠymŽm†’mª A´¹em’´m’L¹¬¬^‚¹¬¬® Ž†’† e†m’m’ †’ ½†¬¬m’¬^‚Lu´Š†^‚m’ Cm¿…
ªL’‰u¹ª´mª ŠŠymŽm†’m Km†´¹’yž U ª”z… ´m’ eLß¹d E’ym’L¹†y‰m†´m’ ¹’e †¬¬»mª…
”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸ž˜œž ¬´N’e’†¬¬m ß¹ »mªŽm†em’ž †’ emªLª´
ŠŠ”´ª†Lc L¬ H”ª´ ½Lª uªº‚mª m†’ !Š¹ªLŠ® m¿L‰´mª AšªL^‚ymYªL¹^‚ †¬´ †’ em’ Žm†¬…
ŽL’ ¬Ly´m e†m ŠŠ”´ª†L ›q E’u¹yd ¹ŽŽ… ´m’ ŠŠ´Ly¬¬†´¹L´†”’m’ ¹’’•´†y ¹’e ½†ªe
‚m†´m’œž †´ emª Km†´ y†’y ˆme”^‚ e†m šŠ¹… e”ª´ Ž†´¹’´mª L¹^‚ LŠ¬ ¹’L’ymŽm¬¬m’
ªLŠ†¬^‚m G”ª¬´mŠŠ¹’y »mªŠ”ªm’® eL¬ H”ª´ mŽšu¹’em’ž
½†ªe ‚m¹´m ½m†´ym‚m’e LŠ¬ m¹´ª¹Ž †Ž LŠŠß¹c L¬ e»mªY LŠŠß¹ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ »”’
A†’y¹ŠLª L¹uymuL¬¬´c eL¬ ŠŠ”´ª†Lž m†’mŽ u”Šym’em’ e»mªY ”emª eˆm‰´†»
LŠŠ´Ly¬ ± ŠŠ´Ly¬c Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ †ŽŽmª ym´ªm’’´c ª Ym¬^‚Nu´†y´m ¬†^‚
e»mªY ›ªLymc ½L’’£œc LŠŠ´Ly¬ ½†m um†mª… LŠŠß¹ ¬m‚ª Ž†´ ¬m†’mŽ ¹´”ž LŽ†´ ‚L´ m¬
´Ly¬ž ¹ ‰L’’¬´ e†m¬m’ ?”^‰ ’¹ª ’”^‚ LŠŠ… ’†^‚´ LŠŠß¹ »†mŠ L¹u ¬†^‚ž ª ‚N´´m LŠŠß¹
´Ly¬ ´ªLym’ž ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ em’ m… ymª’ ˆL ym¬Ly´ž A†m ‚L´´m LŠŠß¹ »†mŠm mem’…
’†´†» em¬ A¹Y¬´L’´†»¬ emª ŠŠ´Lyc e†m A”ª… ‰m’ž H†ª ‚L´´m’ LŠŠß¹ ¬^‚Šm^‚´m ªuL‚ª¹’…
ym’ em¬ ŠŠ´Ly¬ž U ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†… ym’ ymŽL^‚´ž K¹mª¬´ ‚L´´m e†m AL^‚m
Y¹’y ›˜ž˜ ¹’e ˜ž¸ž˜œž ‰m†’m LŠŠß¹ yª”zm mem¹´¹’y uºª Ž†^‚ž
ŠŠ´Ly¬¬šªL^‚m ± L^‚¬šªL^‚mc Ž E’´mª… K¹¬LŽŽm’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ ’¹ª eL¬ »mªLŠ…
¬^‚†me ß¹Ž ¹¬eª¹^‰ U EŽyL’y¬¬šªL^‚md ´m´m H”ª´ LŠŠß¹ŽLŠ ›q LŠŠm ß¹¬LŽŽm’d
emŽ mym’Ymyª†uu ß¹ U A´L’eLªeem¹´¬^‚d †ŽŽmªœž
†¬´ ŠŠ´Ly¬¬šªL^‚m emª mym’Ymyª†uu ß¹ Ššc U ŠY ± Ššž

Šš‚LYm´
K¹Ž em¹´¬^‚m’ Šš‚LYm´ ym‚•ªm’ e†m ¸° ¹^‚¬´LYm’ em¬ ŠL´m†’†¬^‚m’ Šš‚L…
Ym´¬ †’ emª ºYmªLŠŠ »mª½m’em´m’ ?m†‚m’u”Šymc
L Y ^ e m u y ‚ † ˆ ‰ Š Ž ’ ” š ¢ ª ¬ ´ ¹ » ½ ¿ Ý ß
       ! > ? A C E G H I J K

†’ß¹ ‰”ŽŽm’ z ›U ¬…L¹´mœ ¹’e e†m EŽŠL¹´Y¹^‚¬´LYm’c


N • º
 F

GmªyŠm†^‚m L¹^‚ U A^‚ª†u´ž


LŠš‚LYm´†¬^‚m ’”ªe’¹’y °à

 LŠš‚LYm´†¬^‚m ’”ªe’¹’y

LŠš‚
†m LŠš‚LYm´†¬^‚m ’”ªe’¹’y emª A´†^‚½•ª´mª †’ H•ª´mªYº^‚mª’d m¿†‰Ld
L^‚¬^‚ŠLym½mª‰m’ LŠŠymŽm†’mª ª´ ¹’e ?my†¬´mª’ u”Šy´ †Ž †’ßmŠ’m’ u”Šym’…
em’ ª¹’e¬N´ßm’c

˜ž m† H•ª´mª’d e†m ¬†^‚ ’¹ª e¹ª^‚ e†m ª”z… Yß½ž Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y em¬ ’…
uL’y¬Y¹^‚¬´LYm’¬ ¹’´mª¬^‚m†em’d ¬´m‚´ eL¬ ‰Šm†’ym¬^‚ª†mYm’m H”ª´ »”ªL’
›ŽLŠ p LŠœž

¸ž †m LŠš‚LYm´†¬^‚m ’”ªe’¹’y y†Š´ ’†^‚´ ’¹ª uºª †’ßmŠ½•ª´mªd ¬”’emª’


L¹^‚ uºª Y‰ºªß¹’ym’d ¹ªß½•ª´mªd um¬´m GmªY†’e¹’ym’d K¹¬LŽŽm’¬m´…
ß¹’ym’ Ž†´ †’em¬´ª†^‚ ¹ž ž ›LYYºª¬´m’ p Y^… ¹^‚ p LY^‚m^‰m’® ^‚†Ž p
^‚ŠL¹´ p Lž ‚ªž® ‚mªY”¹ªy p ^‚mª^‚mß ŠL umŽŽm p ‚mªªÝYªL’eݜž

¶ž †m LŽm’ß¹¬N´ßm »”’d »L’d em ¹¬½ž YŠm†Ym’ Ym† emª Šš‚LYm´†¬†mª¹’y ¹’…
Ymªº^‰¬†^‚´†y´ ›A´LšŠmª p A´Lššm’ p »L’ A´Lªœd m¬ ¬m† em’’d ¬†m ½mªem’ yª”z…
ym¬^‚ª†mYm’ ›GL’Yª¹y‚ p GL’ ¹ªm’ p GL’^mœ ”emª ¬†’e m¬´L’e´m†Š m†’m¬
”Žš”¬†´¹Ž¬ ›GL’Le†¹Ž¬´L‚Š p GL’ ŠŠm’ p GL’…ŠŠm’…ºª´mŠœž

wž ¹^‚ L‰LemŽ†¬^‚m ªLemd †m’¬´Ymßm†^‚’¹’ym’ ¹’e emŠ¬´†´mŠ ¬†’e †Ž


K¹¬LŽŽm’‚L’y Ž†´ !mª¬”’m’’LŽm’ Ym†Ž Šš‚LYm´†¬†mªm’ ’†^‚´ ß¹ Ym…
ªº^‰¬†^‚´†ym’ ›L´ß p L´ßumŠed ªL’ß ªm†‚mªª »”’ p L´ßªºemœd m¬ ¬m†
em’’d ¬†m ¬†’e m¬´L’e´m†Š m†’m¬ ”Žš”¬†´¹Ž¬ ›ª”ymª†m p ªž…´´”…ºŠ…
Šmª…A´ªLzm p ª¹^‰mªm†œž ’ LŽm’¬Š†¬´m’ ½mªem’ L‰LemŽ†¬^‚m ªLem ‚†’…
´mª em’ LŽm’ ym¬´mŠŠ´ › ªL¹’d Lª†’d ªž p ªL¹’d C‚”ŽL¬ »”’d ªž p
ªL¹’md H†Š‚mŠŽd !ª”už ªž p ª¹‚’¬d m^‚´‚†Šed ž žœž

vž †L‰ª†´†¬^‚m Km†^‚m’ ½†m EŽŠL¹´š¹’‰´m ”emª ‰ßm’´m YŠm†Ym’ yª¹’e¬N´ß…


Š†^‚ ¹’Ymªº^‰¬†^‚´†y´d ¬”eL¬¬ Nd •d ºd N¹ ½†m Ld ”d ¹d L¹ Ym‚L’emŠ´ ½mªem’
›Lª‰m p NªŠm†’ p LªŠm‰†’œ® ’¹ª †’ ”’‰¹ªªm’ßuNŠŠm’ ¬´m‚´ emª m†’uL^‚m
¹^‚¬´LYm »”ª emŽ yŠm†^‚m’ ¹^‚¬´LYm’ Ž†´ e†L‰ª†´†¬^‚mŽ Km†^‚m’
› Lª p Nªd ¬^‚”’ p ¬^‚•’œž LŽm’¬^‚ªm†Y¹’ym’ Ž†´ Lmd ”md ¹m ¬´m‚m’ ’L^‚
Led ”ed ¹e ›”emŠ p ”m´‚m p ”uœž ›†mª ŽL^‚m’ eªm¬¬… ¹’e mª’¬šªm^‚…
Yº^‚mªd Lª´m†m’ ¹’e †YŠ†”´‚m‰¬‰L´LŠ”ym †’¬”umª’ m†’m ¹¬’L‚Žmd LŠ¬ ¬†m
Nd •d º ½†m Lmd ”md ¹md LŠ¬” ‚†’´mª Led ”ed ¹e m†’”ªe’m’žœ

°ž z ½†ªe ½†m ¬¬ m†’ym”ªe’m´d Ym† ¬”’¬´ yŠm†^‚mª A^‚ªm†Y¹’y ¬´m‚´ eL¬ H”ª´
Ž†´ z ’L^‚ emŽ Ž†´ ¬¬ ›L¬¬m p Lzmœž
°˜ LŠ¬ p LŠ¬

LŠ¬c †m L¹š´»mª½m’e¹’ym’ »”’ LŠ¬ ¬†’e ¬^‚mŽ ± š”Š†´†¬^‚mª Šº^‚´Š†’yc U šš”¬†… 
e†m †’ ´mŽš”ªLŠm’ mYm’¬N´ßm’ ›Š¬ m¬
‚mŠŠ ½¹ªemd ¬´L’e ¬†m L¹uœd †’ »mªyŠm†…
´†”’ ›¶œž
¶ž ª Ym´ªL^‚´m´ ¬†^‚ LŠ¬ yª”zmª mŠe ± LŠ¬

LŠ¬
^‚m’em’ ’¬^‚Šº¬¬m’ ›ªL¹ m†mª LŠ¬ yª”zm’ mŠem’c FYmª em’ LŠ¬…’¬^‚Š¹¬¬
¹’¬mªm m‚ªmª†’œ ¹’e †’ ”’¬´ª¹‰´†”’m’ ’L^‚ ¬†^‚ L’¬m‚m’d ¬†^‚ Ym´ªL^‚´m’d ¬†^‚
Ž†´ emŽ ”ŽšLªL´†» ›yª•zmª LŠ¬ ’ym… mª½m†¬m’d ¬†^‚ ßm†ym’ ¹¬½ž »yŠž e†m m†’ßmŠ…
Š†‰Lœž ’ LŠŠm’ eªm† NŠŠm’ ßN‚Š´ ŽL’ LŠ¬ ’m’ A´†^‚½•ª´mª ¹’e U ”’yª¹m’ß ›wž¸œž
‚N¹u†y ß¹ em’ ”’ˆ¹’‰´†”’m’ž m¬”’… wž eL¬ GmªŽ•ym’ e†m¬m¬ LŠ¬ m†¬mª’mª AšL…
emª¬ †Ž Šm´ß´m’ LŠŠ ¬šª†^‚´ ŽL’ L¹^‚ ªmª ± LŠ¬ m†¬mª’m’ AšLªmª¬ Ym‰L’’´m’ L’…
»”’ emª GmªyŠm†^‚¬šLª´†‰mŠ LŠ¬ž Ž †’… ’m¬c U ´´ª†Y¹´ ›˜œž
ßmŠ’m’ y†Š´c ˜ž Š¬ ± H†m †^‚ eL¬ m’¬´mª vž Km†^‚m’¬m´ß¹’yc G”ª emª ”’ˆ¹’‰´†”’
•uu’m žžžc ’ m†’mŽ ´mŽš”ªLŠm’ AL´ßym… LŠ¬ ¬´m‚´ m†’ ”ŽŽLd ½m’’ ¬†m m†’m’ m…
uºym Ž†´ GmªyL’ym’‚m†´¬´mŽš¹¬ ½†ª‰´ Ym’¬L´ß m†’Šm†´m´c A†m ¬L‚ eL¬ E’yŠº^‰d
½†m †Ž mym’¬L´ß ß¹ ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†… LŠ¬ ¬†m eL¬ m’¬´mª •uu’m´mž Am†’ mªß
^‚mŽ LŠ¬ ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚c ¬^‚Š¹y ¬^‚’mŠŠmªd LŠ¬ mª ¬†m ¬L‚ž G”ª emª
Š¬ ± ›¹y¬žcœ H†m ¬†m L¹¬ emŽ L¹¬ ‰LŽd GmªyŠm†^‚¬šLª´†‰mŠ LŠ¬ ¬´m‚´ m†’ ”ŽŽLd
u†’y m¬ ß¹ ªmy’m’ L’ž †my´ eLymym’ m… ½m’’ m†’ »”ŠŠ¬´N’e†ymª AL´ß u”Šy´c Lª†m
ym’½Lª´¬´mŽš¹¬ »”ªd ¬†’e Ym†em ”’… †¬´ yª•zmªd LŠ¬ ¹‰L¬ †Ž yŠm†^‚m’ Š´mª
ˆ¹’‰´†”’m’ ymYªN¹^‚Š†^‚c Š¬ ± H†m †^‚ ½Lªž ¹^‚ »”ª ’u†’†´†»yª¹ššm’ ¬m´ß´
eL¬ m’¬´mª •uu’md ¬^‚ŠNy´ Ž†ª ‚mu´†ymª ŽL’ m†’ ”ŽŽLc ¹ YªL¹^‚¬´ ’†^‚´¬ ß¹
NªŽ m’´ymym’ž ´¹’d LŠ¬ ª¹‚†y ߹߹¬m‚m’ž K¹ †’ßmŠ‚m†´m’
¸ž e†m Gmª‚Lu´¹’y em¬ m’mªLŠ¬ LŠ¬ ªL‚´… emª ”ŽŽL¬m´ß¹’y Ym† LŠ¬ »yŠž e†m ¹’´m’
߆m‚mª ± LŠ¬ ªL‚´ß†m‚mª¬ ¿ †‚Ž LŠ¬ š”Š†´†… ¬´m‚m’em CLYmŠŠmž

”ŽŽL¬m´ß¹’y Ym† LŠ¬


˜ž †m ”’ˆ¹’‰´†”’ LŠ¬ Šm†´m´ m†’m’ ¹’´mªym… ˜ž mª mYm’¬L´ß Ymy†’’´ ’†^‚´ ¹’Ž†´´mŠYLª
”ªe’m´m’ CmŽš”ªLŠ¬L´ß m†’d emª e¹ª^‚ Ž†´ emŽ H”ª´ LŠ¬d ¬”’emª’ Ymªm†´¬ eL»”ªž
”ŽŽL LYym´ªm’’´ ½†ªec ¹^‚ †’ e†m¬mŽ LŠŠ ½†ªe emª ym¬LŽ´m m…
Ym’¬L´ß Ž†´ ”ŽŽL LYym´ªm’’´ž L¬ ”ŽŽL
¬´m‚´ LŠ¬” ’†^‚´ e†ªm‰´ »”ª LŠ¬c
H†ª ‰m‚ª´m’ ß¹ªº^‰d LŠ¬ m¬ Ym’e H†ª ‰m‚ª´m’ ß¹ªº^‰d ymªLem LŠ¬ m¬
½¹ªemž Ym’e ½¹ªemž
Š¬ m¬ Ym’e ½¹ªemd ‰m‚ª´m’ ½†ª ß¹… ”^‚ LŠ¬ m¬ Ym’e ½¹ªemd ‰m‚ª´m’ ½†ª
ªº^‰ž ß¹ªº^‰ž
H†ª ‰m‚ª´m’d LŠ¬ m¬ Ym’e ½¹ªemd ß¹… ª¬´ LŠ¬ m¬ Ym’e ½¹ªemd ‰m‚ª´m’ ½†ª ß¹…
ªº^‰ž ªº^‰ž
LŽLŠ¬d LŠ¬ •ªy ¬m†’ ¿LŽm’ ŽL^‚´md
½Lª †^‚ »mªªm†¬´ž
LŠ¬ °¸


LŠ¬ ”ŽŽL¬m´ß¹’y Ym† LŠ¬
¸ž †m ”’ˆ¹’‰´†”’ LŠ¬ Šm†´m´ Ž†´ ”ŽŽL m†… ¸ž †m ”’ˆ¹’‰´†”’ LŠ¬ ¬´m‚´ ”‚’m ”ŽŽL
’m’ ¹’´mªym”ªe’m´m’ GmªyŠm†^‚¬¬L´ß ”emª »mªyŠm†^‚m’e ß½†¬^‚m’ AL´ß´m†Šm’c
m†’m e†m¬mŽ m’´¬šªm^‚m’em ’u†’†´†»yª¹ššm
m†’c
ª †¬´ ‰Šºymªd LŠ¬ e¹ em’‰¬´ž ª †¬´ ‰Šºymª LŠ¬ e¹ž
¬ y†’y Ym¬¬mªd LŠ¬ ¬†m mª½Lª´m´ ‚L´… ¬ y†’y Ym¬¬mª LŠ¬ mª½Lª´m´ž
´m ± LŠ¬ [m¬\ ß¹ mª½Lª´m’ ½Lªž
L¬ †¬´ Žm‚ªd LŠ¬ †^‚ YªL¹^‚mž L¬ †¬´ Žm‚ª LŠ¬ ym’¹yž
A†m †¬´ ªm†^‚mªd LŠ¬ ŽL’ L’ym’”ŽŽm’ A†m †¬´ ªm†^‚mª LŠ¬ L’ym’”ŽŽm’ž
‚L´ ± LŠ¬ L’ym’”ŽŽm’ ½¹ªemž
^‚ YŠm†Ym ’†^‚´ ŠN’ymª ‚†mªd LŠ¬ Y†¬ ¬†m ^‚ YŠm†Ym ’†^‚´ ŠN’ymª LŠ¬ Y†¬ ß¹ †‚ªmª
‰”ŽŽ´ž ’‰¹’u´ ‚†mªž
ª ‰”’’´m ’†^‚´¬ m¬¬mªm¬ ´¹’d LŠ¬ ß¹ ª ‰”’’´m ’†^‚´¬ m¬¬mªm¬ ´¹’ LŠ¬ ªm†¬m’ž
ªm†¬m’ž
¹ YªL¹^‚¬´ ’†^‚´¬ [L’emªm¬\ ß¹ ´¹’d LŠ¬ †mª ‚†Šu´ ’†^‚´¬ LŠ¬ ª¹‚†ym¬ Y½Lª´m’ž
ª¹‚†y LYß¹½Lª´m’ž
K¹ LªYm†´m’ †¬´ Ym¬¬mªd LŠ¬ †’ emª ”´´mª†m ªYm†´m’ †¬´ Ym¬¬mª LŠ¬ †’ emª ”´´mª†m
ß¹ ¬š†mŠm’ž ¬š†mŠm’ž
L eL¬ H†ª´¬^‚Lu´¬½L^‚¬´¹Ž ’†meª†ymª L eL¬ H†ª´¬^‚Lu´¬½L^‚¬´¹Ž ’†meª†ymª
†¬´d LŠ¬ m¬ »”ªL¹¬ym¬Ly´ ½¹ªemd ¬†’‰´ †¬´ LŠ¬ »”ªL¹¬ym¬Ly´d ¬†’‰´ L¹^‚ e†m ª…
L¹^‚ e†m ªYm†´¬Š”¬m’ßL‚Š ŠL’y¬LŽmªž Ym†´¬Š”¬m’ßL‚Š ŠL’y¬LŽmªž
L’ ‰L’’ emŽ ª†mªm’em’ ‰m†’m yª•… L’ ‰L’’ emŽ ª†mªm’em’ ‰m†’m yª•…
zmªm H”‚Š´L´ mª½m†¬m’d LŠ¬ †‚’ †’ m†’m’ zmªm H”‚Š´L´ mª½m†¬m’ LŠ¬ †‚’ †’ m†’m’
ym‚m†ß´m’ ?L¹Ž ß¹ uº‚ªm’ž ym‚m†ß´m’ ?L¹Ž uº‚ªm’ž
ª ‰Šm†em´ ¬†^‚d LŠ¬ ½Nªm mª m†’ º’¬´Šmªž
A†m ´¹´ †ŽŽmª ¬”d LŠ¬ ‚N´´m ¬†m ‰m†’ mŠe
¹’e ‰m†’m Km†´ž
¶ž †m ”’ˆ¹’‰´†”’ LŠ¬ Šm†´m´ ’L^‚ m†’mŽ
”ŽŽL m†’m’ L¹ußN‚Šm’em’ AL´ß m†’c
HL¬ ‚mŠum’ ¹’¬ ˆm´ß´ ¹’¬mªm ym‚m†Š†y´m’
H”‚Š¬´L’e¬yº´mªd LŠ¬ eL ¬†’e ¹´” ¹’e
G…!ŠLÝmª£
wž †’ Ž†´ LŠ¬ L’ym¬^‚Š”¬¬m’mª ”Ž†’LŠL¹¬… wž †m ”’ˆ¹’‰´†”’ LŠ¬ ¬^‚Š†mz´ ”‚’m ”ŽŽL
eª¹^‰ ‰L’’ LŠ¬ †’¬^‚¹Y †’ ”ŽŽL¬ m†’ym… m†’m’ ”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰ L’ ›ªLymc LŠ¬
¬^‚Š”¬¬m’ ½mªem’c ½mª ± ½L¬£œc
ªž A^‚Numªd LŠ¬ Gmª´ªm´mª em¬ mYm’‰ŠN… ªž A^‚Numª LŠ¬ Gmª´ªm´mª em¬ mYm’‰ŠN…
ymª¬d YmL’´ªLy´m e†m Gmª’m‚Ž¹’y m†’m¬ ymª¬ YmL’´ªLy´m e†m Gmª’m‚Ž¹’y m†’m¬
½m†´mªm’ Km¹ym’ž ½m†´mªm’ Km¹ym’ž
°¶ LŠ¬ ± em’’ p LŠ¬ ± ½†m


”ŽŽL¬m´ß¹’y Ym† LŠ¬
vž †m ”’ˆ¹’‰´†”’ LŠ¬ ¬^‚Š†mz´ p †ŽŽmª ”‚’m

LŠ¬

”ŽŽLs p m†’m’ ”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰ Yß½ž m†’


eˆm‰´†» †’ šªNe†‰L´†»mª ¹’‰´†”’ L’ ›ªLymc
½†m£d LŠ¬ ½L¬£œc
ªL¹ ªž m†mª ½†ª‰´m ŠL’ym LŠ¬ A´ªLu»mª…
´m†e†ymª†’ †’ •Š’ž
ª y†Š´ LŠ¬ ¹’ß¹»mªŠN¬¬†yž

LŠ¬ ± em’’c U LŠ¬ LŠ¬ ± em’’ LŠ¬ž ½m’’ m´½L¬ mª‰ŠNª´d ymem¹´m´d †’´mªšªm…
LŠ¬ ± uºª ± ½†mc ¬ Ym¬´m‚´ Ym† ŽL’^‚m’ Gmª… ´†mª´ ½mªem’ ¬”ŠŠd †’emŽ m¬ LŠ¬ m´½L¬ L’…
Ym’ m†’m ym½†¬¬m E’¬†^‚mª‚m†´d Ž†´ ½mŠ… emªm¬ Ymßm†^‚’m´ ½†ªec †m¬mª muº‚Š¬…
^‚mª e†m¬mª !Lª´†‰mŠ’ m†’ u”Šym’em¬ e… L¹¬Yª¹^‚ ŠN¬¬´ ¬†^‚ ’¹ª LŠ¬ ’y¬´ »”ª m…
ˆm‰´†» ”emª A¹Y¬´L’´†» L’ym¬^‚Š”¬¬m’ ¬†^‚´¬»mªŠ¹¬´ mª‰ŠNªm’ž
½†ªež u´ y†Y´ m¬ Žm‚ªmªm •yŠ†^‚‰m†´m’d ¯ž mª‰ŠNªm’ uºªc mª ’¬^‚Š¹¬¬ Ž†´ emª !ªN…
e”^‚ ‚L’emŠ´ m¬ ¬†^‚ eL’’ †Ž ŠŠymŽm†… š”¬†´†”’ uºª ½†ªe ‚m¹´m Ym¬”’emª¬ eL’’
’m’ ¹Ž mem¹´¹’y¬»Lª†L’´m’c ˜ž L’¬m‚m’ ym½N‚Š´d ½m’’ m´½L¬ LŠ¬ e¹ª^‚ e†m ª‰ŠN…
LŠ¬ ›q Ym´ªL^‚´m’ LŠ¬œc A†m ½¹ªem’ ßm†´Šm… ª¹’y LŽ´Š†^‚d ªm^‚´¬yºŠ´†y ”emª ”uu†ß†mŠŠ
Ym’¬ LŠ¬ ªmŽem L’ym¬m‚m’ž ª ¬L‚ e†m¬m Ymßm†^‚’m´ ½mªem’ ¬”ŠŠc †m LŠmª†¬´†’ mª…
L^‚ª†^‚´ LŠ¬ »mªYºªy´ L’ž ‰ŠNª´m e†m ¹¬¬´mŠŠ¹’y uºª mª•uu’m´ž mª
¸ž L’¬m‚m’ uºª ›q ‚LŠ´m’ uºªœc Am‚m’ A†m GmªŽ†¬¬´m ½¹ªem uºª ´”´ mª‰ŠNª´ž L¬ m…
em’’ e†m¬m¬ A^‚ªm†Ym’ uºª m^‚´ L’£ ª†^‚´ mª‰ŠNª´m eL¬ G”ªym‚m’ em¬ !ªN¬†em’…
¶ž Ym´ªL^‚´m’ LŠ¬ ›q L’¬m‚m’ LŠ¬œc L’ ´m’ uºª †ŠŠmyLŠž L’mYm’ ‰L’’ LYmª L¹^‚
Ym´ªL^‚´m´m m¬ LŠ¬ m´½L¬ E’¹ŽyN’yŠ†^‚m¬ž m†’m YŠ”zm m†’¹’y ß¹Ž ¹¬eª¹^‰ ‰”Ž…
^‚ Ym´ªL^‚´m e†m ªLym LŠ¬ mªŠme†y´ž A†m Žm’c †m E…†’†¬´mª mª‰ŠNª´m’ ¬”Š^‚m
Ym´ªL^‚´m´ †‚’ LŠ¬ m†’ež Ašm‰¹ŠL´†”’m’ uºª »mªuªº‚´® žžž ˆmem’ uºª m†…
wž Ym´ªL^‚´m’ ½†mc A†m Ym´ªL^‚´m´m †‚’ ½†m ’m’ Cª”´´mŠ mª‰ŠNªm’e ›N¬´’mªœž
m†’ ¹’Ym‰L’’´m¬ ’¬m‰´d ½†m m†’ ¬mŠ´m’m¬ C†mªž LŠ¬ ± ½m’’c L’’ †’ m†’mŽ ´mŽš”ªLŠm’ m…
vž mŽšu†’em’ LŠ¬c ^‚ mŽšu†’em eL¬ LŠ¬ Ym’¬L´ß ½m’’ e¹ª^‚ LŠ¬ mª¬m´ß´ ½mªem’d
mŠm†e†y¹’yž ª mŽšuL’e em’ ¹u½L’e eL’’ ½†ªe Ž†´ ½m’’ eL¬ ½†memª‚”Š´m †’…
LŠ¬ LŠYmª’ž Š¬ ’†^‚´ ‰”ªªm‰´ y†Š´ e†m ´ªm´m’ m†’m¬ AL^‚»mª‚LŠ´¬ Ymßm†^‚’m´c
HmyŠL¬¬¹’y em¬ LŠ¬c A†m ‚LYm’ m¬ ŠN^‚mª… Hm’’ †^‚ ’L^‚ L¹¬m ‰LŽd ½Lª ’†mŽL’e
Š†^‚ mŽšu¹’em’d eL¬¬ e†m Š´mªm’ LŽ m… eLž Lymym’ Ymßm†^‚’m´ ŽL’ Ž†´ LŠ¬ eL¬
¬´m‚m’em’ ‚†’ym’ ›¹¬†Šœž m†’ŽLŠ†ym †’´ªm´m’ em¬ AL^‚»mª‚LŠ´¬c Š¬
°ž mª‰ŠNªm’ LŠ¬c ’ GmªY†’e¹’y Ž†´ LŠ¬ †^‚ ’L^‚ L¹¬m ‰LŽd ½Lª ’†mŽL’e eLž
‰L’’ mª‰ŠNªm’ eL¬¬mŠYm Ymem¹´m’ ½†m Ym… LŠ¬ ± ½†mc ˜ž A†m †¬´ NŠ´mª LŠ¬ ± ½†m †^‚ ¿ †m AL…
ßm†^‚’m’ LŠ¬ ”emª L’¬m‚m’ LŠ¬d Ym´ªL^‚… ^‚m †¬´ L’emª¬d LŠ¬ ± ½†m mª ¬†m eLªym¬´mŠŠ´
´m’ LŠ¬c ª mª‰ŠNª´m ¬†^‚ ‚•‚’†¬^‚ LŠ¬ ‚L´c †m GmªyŠm†^‚¬šLª´†‰mŠ Ym†Ž ”ŽšL…
´‚m”ªm´†¬^‚m’ ’Lª^‚†¬´m’~ ›¹¬†Šœž ªL´†» †¬´ †’ emª ‚m¹´†ym’ A´L’eLªe¬šªL^‚m
žžž †’ emª ªLym žžž em¬ !ª†»L´m†ym’´¹Ž¬d LŠ¬ ›’†^‚´ ½†mœž ¬ ‚m†z´ LŠ¬”c A†m †¬´ NŠ´mª
eL¬ ˆm’m ªm¬šm‰´»”ŠŠ ’”^‚ LŠ¬ ¹’»mªŠm´ß… LŠ¬ †^‚ž ¬ †¬´ ¬^‚Š†ŽŽmª LŠ¬ ym¬´mª’ž m¬…
Š†^‚~ mª‰ŠNª´m’ ›A´ž K½m†yœž †’m L’emªm ¬mª m´½L¬ LŠ¬ yLª ’†^‚´¬ž ^‚ ªm†¬m Š†mYmª
Gmª½m’e¹’y »”’ mª‰ŠNªm’ LŠ¬ Š†my´ »”ªd ‚m¹´m LŠ¬ Ž”ªym’ž A†m ½”ŠŠ´m’ Š†mYmª ¬´mª…
LŠ¬ ± ½” p Š¬…”Y °w

 Ym’ LŠ¬ ¹’uªm† ¬m†’ž ›’ emª EŽyL’y¬¬šªL… ¬”’¬´ »mªLŠ´m´m em’’ m†’ym¬m´ß´c ª †¬´ LŠ¬
LŠ¬ ^‚m †¬´ emª mYªL¹^‚ »”’ ½†m L’¬´mŠŠm »”’
LŠ¬ LŠŠmªe†’y¬ ½m†´ »mªYªm†´m´žœ †m Gmª…
A^‚ª†u´¬´mŠŠmª Ymem¹´m’emª em’’ LŠ¬ L¹u…
ŽL’’ž †mYmª ¬´mªYm’ em’’ LŠ¬ A‰ŠL»m Šm…
½m’e¹’y »”’ LŠ¬ ½†m ¬´L´´ em¬ YŠ”zm’ LŠ¬ Ym’ž AmŠ´m’ mª¬^‚m†’´ em’’ LŠŠm†’c ”’…
›ym¬^‚½†’emª LŠ¬ ½†m emª H†’eœ y†Š´ mYm’… ´L’…¹ª”šL ¬^‚m†’´ ¹’¬ m‚mª m†’ Lª´m’…
uLŠŠ¬ ’†^‚´ Žm‚ª LŠ¬ ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ž ‚L¹¬ em’’ m†’ ½L^‚¬´¹Ž¬uN‚†ym¬ mY†Šem
†m GmªyŠm†^‚¬šLª´†‰mŠ LŠ¬ ¬´m‚´ ¬´L’eLªe… ›?ž ¹y¬´m†’œž mª ª¬L´ß em¬ LŠ¬ e¹ª^‚
¬šªL^‚Š†^‚ L¹^‚ ’L^‚ L’emª¬d ’†mŽL’ed ½†m †¬´ ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ ’†^‚´ ‰”ªªm‰´ž
‰m†’mªd ’†^‚´¬d ¹Žym‰m‚ª´c ª †¬´ L’emª¬ LŠ¬ LŠ¬ eL¬¬c L¬ ”ŽŽL ¬´m‚´ »”ª LŠ¬ eL¬¬
†^‚ž †m AL^‚m †¬´ ¹Žym‰m‚ª´d LŠ¬ ŽL’ ¬†m ›½†m »”ª emŽ m†’uL^‚m’ eL¬¬œd ½m†Š e†m
eLªym¬´mŠŠ´ ‚L´ž ¬ ¬†’e ’†^‚´¬ LŠ¬ uLem’… ”ŽY†’L´†”’ »”’ LŠ¬ ¹’e eL¬¬ ½†m m†’m
¬^‚m†’†ym ¹¬ªmem’ž ^‚ ‚LYm Ž†´ ‰m†’mŽ m†’uL^‚m ”’ˆ¹’‰´†”’ »mª½m’em´ ½†ªec
m’¬^‚m’ LŠ¬ †‚Ž eLªºYmª ym¬šª”^‚m’ž mª !ŠL’ †¬´ »†mŠ ß¹ m†’uL^‚d LŠ¬ eL¬¬ ŽL’
¸ž ¬” YLŠe LŠ¬ ± ½†m Ž•yŠ†^‚ ¿ e”ššmŠ´ ¬” ¬†^‚ eL»”’ †Šum »mª¬šªm^‚m’ ‰•’’´mž
yª”z LŠ¬ ± ½†m žžžc HN‚ªm’e †’ emª ‚m¹´†ym’ Š¬ Šm´ß´mª ª¹z ± Š¬ Šm´ß´m’ ª¹zc m†em
A´L’eLªe¬šªL^‚m LŠ¬ e†m E’yŠm†^‚‚m†´d eL¬ ”ªŽ¹Š†mª¹’ym’ ¬†’e ª†^‚´†yž m¬^‚ª†u´¹’…
’emª¬¬m†’ Ymßm†^‚’m´d ‰m’’ßm†^‚’m´ ½†m ym’ L¹u ªL’߬^‚Šm†um’ ¬†’e LŠ¬ »mª‰ºªß´m
e†m Šm†^‚‚m†´ž m¬‚LŠY ¬´m‚´ ½†m ’L^‚ AN´ßm L¹uß¹uL¬¬m’ž †m »”ŠŠ¬´N’e†ym’ AN´ßm
emŽ !”¬†´†» ›emª ª¹’e¬´¹um emª Gmª… ‰•’’´m’ m´½L ŠL¹´m’c H†ª Yª†’ym’ e†m¬m’
yŠm†^‚¬œd Ym¬”’emª¬ †’ Hm^‚¬mŠYm߆m‚¹’y ªL’ß LŠ¬ Šm´ß´m’ ª¹z ›q ‰‰¹¬L´†»œ ¹’e
Ž†´ ¬”c L¬ !umªe †¬´ ½m†z ½†m A^‚’mmž ª †m¬mª ªL’ß †¬´ LŠ¬ Šm´ß´mª ª¹z ymeL^‚´
†¬´ ¬” LŠ´ ½†m †^‚ž A†m †¬´ [mYm’\¬” ¬^‚•’ ½†m ›q ”Ž†’L´†»œž L¬ eˆm‰´†» Šm´ß´mª ± Šm´ß…
†‚ªm A^‚½m¬´mªž †m AL^‚m †¬´ ¬”d ½†m mª ¬†m ´m’ †¬´ ‚†mª ‰Šm†’ß¹¬^‚ªm†Ym’ž
eLªym¬´mŠŠ´ ‚L´ž †m¬m †ªŽL Y†m´m´ e†m yŠm†… LŠ¬”c G”ª LŠ¬” ¬´m‚´ m†’ ”ŽŽLd ½m’’ m¬ m†…
^‚m’ ¹u¬´†my¬Ž•yŠ†^‚‰m†´m’ ½†m e†m uªº… ’m’ L^‚´ªLy †’ ”ªŽ m†’m¬ ’L^‚ym¬´mŠŠ…
‚mªmž ’ m†’†ym’ GmªY†’e¹’ym’ ymŠ´m’ ½†m ´m’ L´´ª†Y¹´†»m’ eˆm‰´†»¬ m†’Šm†´m´c L¬
¹’e LŠ¬ Ym†em LŠ¬ ‰”ªªm‰´c ¬”½”‚Š p LŠ¬ †¬´ m†’ »mªLŠ´m´m¬d LŠ¬” ¹’ymYªN¹^‚Š†^‚m¬
[L¹^‚\ ”emª ¬”½”‚Š p ½†m [L¹^‚\® ¬” YLŠe H”ª´ž G”ª LŠ¬” ¬´m‚´ L¹^‚ m†’ ”ŽŽLd
½†m Ž•yŠ†^‚ ”emª ¬” YLŠe LŠ¬ Ž•yŠ†^‚® ¬” ½m’’ m¬ m†’m’ ¬L´ßu•ªŽ†ym’ L^‚´ªLy L’…
½m’†y ½†m Ž•yŠ†^‚ ”emª ¬” ½m’†y LŠ¬ Ž•y… ¬^‚Š†mz´c A†m L’´½”ª´m´md LŠ¬” ¬^‚†m’ ¬†m †’…
Š†^‚® e”ššmŠ´ ¬” žžž ½†m žžž ”emª ›¬mŠ´m’mªœ ´mªm¬¬†mª´ ß¹ ¬m†’ž Ym’¬” ½†ªe eL¬ Ym‰ªNu…
e”ššmŠ´ ¬” žžž LŠ¬ žžž ›†m ª’´m †¬´ e”ššmŠ´ ¬” ´†ym’e L¹¬ emŽ AL´ß ‚mªL¹¬ym‚”Ym’m LŠ¬”
yª”z ½†m ± LŠ¬ †Ž »”ª†ym’ L‚ª® †’ e†m¬mŽ e¹ª^‚ m†’ ”ŽŽL LYym´ªm’’´c Š¬”d m¬
A”ŽŽmª ‰LŽm’ e”ššmŠ´ ¬” »†mŠm C”¹ª†¬´m’ YŠm†Y´ eLYm†s Š¬”d Y†¬ Ž”ªym’s ’ ”ŽŽL¬
½†m ± LŠ¬ †Ž Šm´ß´m’ L‚ªœž ?my†”’LŠ… ¹’e m†’ym¬^‚Š”¬¬m’ ½†ªe m†’ e¹ª^‚ LŠ¬” LŠ¬
¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚ ½†ªe LŠ¬ L¹^‚ ’”^‚ L^‚´ªLy L’ym¬^‚Š”¬¬m’m¬ eˆm‰´†» eL’’d
L¹zmª‚LŠY e†m¬mª GmªY†’e¹’ym’ L’¬´mŠŠm ½m’’ emª AL´ß ½m†´mªym‚´c ª ‚L´ LŠŠm †’…
»”’ ½†m ymYªL¹^‚´c †ª ym‚´ m¬ mYm’¬” emªd LŠ¬” L¹^‚ e†m uªm^‚m’d ymª’ ym‚LY´ž
¬^‚Šm^‚´ LŠ¬ †‚Žž ª šuŠmy´m e†m ªm¹’e… Š¬…”Yc †m ß½m†´m†Š†ym ”’ˆ¹’‰´†”’ LŠ¬ ”Y
¬^‚Lu´ ¬” ŠL’ymd LŠ¬ m¬ †‚Ž ’º´ßŠ†^‚ ¬^‚†m’ž †¬´ †’ ’m†’L’emªªm†‚¹’ym’ ½†m Š¬…”Y…
¶ž Š¬ ± H†m †^‚ †Ž ªL’‰m’‚L¹¬ ½Lªd ‚L´ ¬†m !‚†Š”¬”š‚†m ¹’e A¹Y¬´L’´†»†mª¹’ym’ ½†m
Ž†^‚ ”u´ Ym¬¹^‚´c U LŠ¬ ›˜œž †mª y†Y´ m¬ ‰m†’ Š¬…”Y Ž†´ U †’em¬´ª†^‚
LŠ¬ ± ½”c U ½” ›¸œž ›¶ž˜œ ß¹ ¬^‚ªm†Ym’ž ¹^‚ Ym† L’emªm’
LŠ¬ LŠ¬ ± em’’ LŠ¬c ”ªŽ¹Š†mª¹’ym’ ½†m ª Žm‚ª´m†Š†ym’ ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m’ ”’ˆ¹’‰…
†¬´ LŠ¬ A^‚ª†u´¬´mŠŠmª Ymem¹´m’emª LŠ¬ LŠ¬ ´†”’m’d e†m Ž†´ m†’mŽ †’em¬´ª†^‚ ym…
L¹uŽL’’ ½mªem’ †’ ym‚”Ym’mª ¹¬… ¬^‚ª†mYm’ ½mªem’d ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ ’¹ª eL¬
eª¹^‰¬½m†¬m ymª’ »mªŽ†mem’ž ºª eL¬ mª¬´m H”ª´ yª”zc eL¬ ’´½memª…”emªd eL¬
mª¬´md »mªyŠm†^‚m’em LŠ¬ ½†ªe eL’’ eL¬ A”½”‚Š…LŠ¬…L¹^‚ž
°v LŠ¬ [”Y\ ± LŠ¬ ½m’’ p Š´mª’L´†»m

LŠ¬ [”Y\ ± LŠ¬ ½m’’ ± ½†m ½m’’c †m ß¹¬LŽ… ¬†^‚mª¬´mŠŠm’d eL¬¬ emª AL´ß LŠ¬ mYm’… 
Žm’ym¬m´ß´m’ ¹’´mª”ªe’m’em’ ”’…
ˆ¹’‰´†”’m’ LŠ¬ ”Yd LŠ¬ ½m’’ ¹’e ½†m
¬L´ß mª‰L’’´ ½†ªež U ”’ˆ¹’‰´†» ›¸ž˜œž
LŠ¬ ½†mc U LŠ¬ ± ½†m ›˜œž

Š´m
½m’’ ½mªem’ †’ m†’mŽ ¬šm߆mŠŠm’ Cݚ LŠ´c Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ LŠ´ †’ u”Šym’em’ Gmª…
»”’ GmªyŠm†^‚¬¬L´ß »mª½m’em´c ‚Ž ½Lªd ½m’e¹’ym’c m†’ LŠ´m¬ Šm†ed e†m LŠ´m’ ª†m…
LŠ¬ ”Y ± LŠ¬ ½m’’ ± ½†m ½m’’ mª e¹ª^‚ e†m ^‚m’ ± ?•Žmªd eL¬ NŠ´m¬´m L¹¬ž A†m †¬´ e†m
!ªºu¹’y ymuLŠŠm’ ½Nªmž mª L¹š´¬L´ß Ym… NŠ´m¬´m »”’ ¹’¬ m¬^‚½†¬´mª’ž ^‚ ¬LŽŽŠm
ßm†^‚’m´ m†’m’ AL^‚»mª‚LŠ´ ›m†’m L’e… º^‚mª p Ym¬”’emª¬ e†m LŠ´m’ ymuLŠŠm’ Ž†ªž
Š¹’yd m†’m’ K¹¬´L’e ”emª L¹^‚ m†’m m†’… ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m
uL^‚m HL‚ª’m‚Ž¹’yœd ߞ žc A†m LªYm†… eˆm‰´†»c e†m Š´m ›q LŠ´m ªL¹œd A´ªm†´ ß½†…
´m´ žžž ± ª »mª‚NŠ´ ¬†^‚ žžž ± ‚ª †¬´ žžž ± ¬ ¬^‚m’ Š´[m’\ ¹’e ¹’y[m’\ ›q NŠ´mªmª ¹’e
‰”ŽŽ´ †‚ª »”ª žžž ± ¬ ‰Š†’y´ žžž ± ª ‰m¹^‚´d ˆº’ymªmª m’mªL´†”’œd m´½L¬ ± ’†^‚´¬ Š´m¬
LŠ¬ ”Y žžž ¹^‚ emª mYm’¬L´ß Ymßm†^‚’m´ ‰L¹um’d L¹¬ Š´mŽ m¹m¬ ŽL^‚m’d emª Š…
m†’m’ AL^‚»mª‚LŠ´d ¹’e ’L^‚ ¹uuL¬¬¹’y ´m¬´m ›†Ž ALLŠœd Žm†’m Š´m¬´m ›q NŠ´m¬´m
em¬ Ašªm^‚mª¬ ¬m´ß´ emª L¹š´¬L´ß »”ª… C”^‚´mªœž Ym’¬”c ª †¬´ †ŽŽmª ’”^‚ emª
L¹¬d eL¬¬ emª »”Ž mYm’¬L´ß Ymßm†^‚… Š´m ›q emª¬mŠYmœd m†’ ¹^‚ uºª Š´ ¹’e
’m´m AL^‚»mª‚LŠ´ ß¹´ª†uu´ž Y mª ß¹´ª†uu´ ¹’y ›q ˆmemªŽL’’œd †ŽŽmª Ym†Ž Š´m’
›ßž ž ”Y mª ´L´¬N^‚Š†^‚ e¹ª^‚ e†m !ªºu¹’y YŠm†Ym’d LŽ Š´m’ ‚N’ym’ž ª”z ¬^‚ªm†Y´
ymuLŠŠm’ †¬´œd YŠm†Y´ LYmª ”uum’ž AN´ßm e†m… ŽL’ eL¬ eˆm‰´†» L¹^‚d ½m’’ m¬ m¬´L’e…
¬mª ª´ ½mªem’ Žm†¬´ ‰”’´ªLuL‰´†¬^‚m ´m†Š m†’m¬ LŽm’¬ ”emª m†’mª ’LŽm’N‚’Š†…
”emª †ªªmLŠm GmªyŠm†^‚¬¬N´ßm ym’L’’´ž ^‚m’ H”ª´yª¹ššm †¬´c emª Š´m ¹’e ›q
†m¬m mßm†^‚’¹’y †¬´ šª”YŠmŽL´†¬^‚d Y†YŠ†¬^‚œd emª Š´m ª†´ßd Š´m m¬^‚†^‚´m
½m†Š emª »”Ž mYm’¬L´ß Ymßm†^‚’m´m ›q m¬^‚†^‚´m em¬ Š´mª´¹Ž¬œd Š´mª mªª
AL^‚»mª‚LŠ´ ˆL e¹ª^‚L¹¬ ß¹´ªmuum’ ‰L’’ž ›q Š´Ž†´yŠ†me m†’mª A´¹em’´m’»mªY†’…
¹ª^‚ Gmª½m’e¹’y em¬ ”’ˆ¹’‰´†»¬ e¹’yœd eL¬ Š´m Cm¬´LŽm’´d e†m Š´m HmŠ´
‰L’’ emª Ašªm^‚mª »mªem¹´Š†^‚m’d eL¬¬ mª ›q ¹ª”šLœž ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y
m†’m †ªªmLŠm mem¹´¹’y Žm†’´d ߞ ž ¬ †¬´ Ž•yŠ†^‚ †’c Žm†’ Š´mª ± LŠ´mª mªª ›q
‰Š†’y´d LŠ¬ ”Y mª ‚†’ymuLŠŠm’ ½Nªm †Ž E’… Žm†’ GL´mª® ¹y¬žœž ª”z ”emª ‰Šm†’ ‰L’’
´mª¬^‚†me ß¹ ¬ ‰Š†’y´d LŠ¬ ”Y mª ‚†’ymuLŠ… ŽL’ L¹^‚ ¬^‚ªm†Ym’c L¹¬ Š´ ŽL^‚ m¹
Šm’ ¬m†ž mŠmym’´Š†^‚ ´ª†´´ L¹^‚ †Ž ym… ”emª L¹¬ LŠ´ ŽL^‚ ’m¹d L¹¬ Š´ ½†ªe m¹
¬^‚ª†mYm’m’ m¹´¬^‚ emª ’e†‰L´†» L¹uc ”emª L¹¬ LŠ´ ½†ªe ’m¹ž U ª”z… ”emª Šm†’…
¬ ‰Š†’y´d LŠ¬ ”Y mª ‚†’ymuLŠŠm’ †¬´ž Hm†´… ¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸ž˜œž
L¹¬ ºYmª½†mym’e u†’em´ ¬†^‚ LŠŠmªe†’y¬ Š´YL¹c U L¹ž
emª ”’ˆ¹’‰´†» ž A´L´´ LŠ¬ ”Y ‰L’’ †’ NŠ´mªc Š¬ ”ŽšLªL´†» »”’ LŠ´ YªL¹^‚´ ¬†^‚
m†’mŽ emªLª´†ym’ AL´ß L¹^‚ ’¹ª LŠ¬ »mª… NŠ´mª ’†^‚´ †ŽŽmª L¹u e†m¬m¬ eˆm‰´†» ß¹
½m’em´ ½mªem’ž ’ e†m¬mŽ LŠŠ ¬´m‚´ eL¬ Ym߆m‚m’d ¬”’emª’ ‰L’’ L¹^‚ †Ž A†’’m
u†’†´m GmªY ’†^‚´ ½†m ¬”’¬´ LŽ ’em em¬ »”’ ’†^‚´ Žm‚ª yL’ß ˆ¹’y~ ymYªL¹^‚´
mYm’¬L´ßm¬d ¬”’emª’ LŽ ’uL’yc ¬ ½mªem’c ª †¬´ m†’ NŠ´mªmª mªªž A†m ½Lªm’
‰Š†’y´d LŠ¬ ½Nªm± ¬m† mª ‚†’ymuLŠŠm’ž †m¬ ¬^‚”’ NŠ´mªd LŠ¬ ¬†m ‚m†ªL´m´m’ž U Gmª…
†¬´ m†’mª emª ½m’†ym’ NŠŠmd †’ em’m’ eL¬ yŠm†^‚¬u”ªŽm’ ›˜œž
GmªY ’†^‚´ e†m m´ß´š”¬†´†”’ em¬ mYm’… LŠ´mª’c L¬ †’´ªL’¬†´†»m GmªY eªº^‰´ m†’m
¬L´ßm¬ m†’’†ŽŽ´ž mª ”’ˆ¹’‰´†» †¬´ LŠŠŽN‚Š†^‚m GmªN’emª¹’y L¹¬ž H†m »†mŠm
eL’’ ”YŠ†yL´”ª†¬^‚d L¹^‚ ‰L’’ emª m… L’emªm ¬”Š^‚mª GmªYm’ Y†Šem´ m¬ eL¬ !mª…
Ym’¬L´ß ’†^‚´ ½†m ¬”’¬´ emŽ L¹š´¬L´ß um‰´ ºYŠ†^‚mª½m†¬m Ž†´ ¬m†’c ’ emª Km†´
»”ªL¹¬ym‚m’d LŠ¬” ’†^‚´c Š¬ ¬m† mª ‚†’ym… †¬´ mª ¬´Lª‰ ymLŠ´mª´ž K¹ª LŠŠymŽm†’m’ ?m…
uLŠŠm’d ‰Š†’y´ m¬ž †m m¬”’emª‚m†´ emª ymŠ U ‚LYm’ ›˜œž
GmªY¬´mŠŠ¹’y †¬´ LŠ¬” L’ ¬´Lª‰m yªLŽŽL… Š´mª’L´†»mc L¬ H”ª´ ½†ªe ’†^‚´ ’¹ª †Ž
´†¬^‚m m¬^‚ªN’‰¹’ym’ ymY¹’em’d e†m A†’’m »”’ ’´¬^‚m†e¹’y ß½†¬^‚m’ ß½m†
LŠ´mª¬ p Žmª†‰L’†¬Žm’ ± ’yŠ†ß†¬Žm’ °°

 •yŠ†^‚‰m†´m’~ ›»”ª e†m Š´mª’L´†»m ym… ^‚mŽ Hm†’ ŠLYm’c U eˆm‰´†» ›˜ž¸ž¯œd
LŠ´m ¬´mŠŠ´ ¬m†’œ »mª½m’em´d ¬”’emª’ L¹^‚ LŠŠ…
ymŽm†’mª †Ž A†’’m »”’ •yŠ†^‚‰m†´ em¬
U !ªNš”¬†´†”’ ›˜ž¸žvœž
LŽ ± Ym†Ž ± †Ž   ’u†’†´†»   ¬m†’c ’ Gmª…
HN‚Šm’¬ ß½†¬^‚m’ ß½m† ”emª Žm‚ªmªm’ Y†’e¹’y Ž†´ ¬m†’ ¹’e m†’mŽ ¬¹Y¬´L’´†…
†’ym’~c ¬ y†Y´ »mª¬^‚†mem’m Š´mª’L´†… »†mª´m’ ’u†’†´†» Y†Šem’ LŽd Ym†Ž ¹’e †Ž
»m’ ß¹ª •¬¹’y e†m¬m¬ !ª”YŠmŽ¬ž e†m ¬”ym’L’’´m GmªŠL¹u¬u”ªŽd e†m m†’m’
LŠ´mª¬c †m ºy¹’y ¬m†´ LŠ´mª¬ ‚mª †¬´ m†’m G”ªyL’y ”emª K¹¬´L’e ”‚’m ßm†´Š†^‚m m…
U ”’´LŽ†’L´†”’ L¹¬ ¬m†´ LŠ´mª¬ ¹’e »”’ yªm’ß¹’y mª¬^‚m†’m’ ŠN¬¬´ ›eLYm† ¬m†’d
LŠ´mª¬ ‚mªž A´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ ‰”ªªm‰´ m´½L¬ ß¹ ´¹’~œž Ž ym¬^‚ª†mYm’m’
‚m†z´ m¬c Am†´ LŠ´mª¬ ½†ªe žžž ”emª G”’ LŠ… m¹´¬^‚ ¬†’e †’ e†m¬mª Gmª½m’e¹’y ’¹ª
´mª¬ ‚mª ½†ªe e†m¬m¬ m¬´ †Ž mªY¬´ ymum†… Ym†Ž ¹’e †Ž ºYŠ†^‚c Ym†Ž ªYm†´m’d
mª´ž Ymª ’†^‚´c Am†´ LŠ´mª¬ ‚mª ½†ªe e†m¬m¬ A^‚ªm†Ym’d mŽº¬mš¹´ßm’ ¬m†’d Ym†Ž ± †Ž
m¬´ †Ž mªY¬´ ymum†mª´ž Hmyym‚m’ ¬m†’ž L¬ †mYmª †¬´ †Ž Y‰Š†’…
Š´mª´¹Ž¬‰¹’emc U ¹ym’…¬ ›˜ž¶œž ym’ž Lymym’ ym‚•ª´ e†m GmªŠL¹u¬u”ªŽ
LŠ´¬šªL^‚†y ± LŠ´¬šªL^‚Š†^‚c U …¬šªL… Ž†´ LŽ »”ª½†mym’e emª ym¬šª”^‚m’m’
^‚†y ± …¬šªL^‚Š†^‚ž AšªL^‚m L’c LŽ ªYm†´m’d LŽ Hmyym‚m’
LŠ´´m¬´LŽm’´Lª†¬^‚ ± LŠ´´m¬´LŽm’´Š†^‚c ¬m†’ž L¬ m¹mª †¬´ LŽ ¹¬ym‚m’ž Ž  
HN‚ªm’e LŠ´´m¬´LŽm’´Š†^‚ eL¬ Š´m Cm¬… ’u†’†´†» Yªm†´m´ ¬†^‚ ymym’½Nª´†y ªL¬^‚
´LŽm’´ Ym´ªmuum’ed L¹u †‚Ž Ymª¹‚m’e~ L¹¬ ¹’e ½†ªe ´m†Š½m†¬m ¬^‚”’ LŠ¬ ¬´L’…
Ymem¹´m´ ›LŠ´´m¬´LŽm’´Š†^‚m A^‚ª†u´m’d LŠ´… eLªe¬šªL^‚Š†^‚ L’ym¬m‚m’ž
´m¬´LŽm’´Š†^‚m C‚m”Š”y†mœd eªº^‰´ LŠ´´m¬… LŽ Ym¬´m’c U GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’ž
´LŽm’´Lª†¬^‚ ’L^‚ ª´ em¬ Š´m’ Cm¬´L… LŽ ± »”Žc L’ ‰L’’ ¬Lym’ †’ emª A†´ß¹’y
Žm’´¬~ m†’m’ GmªyŠm†^‚ L¹¬c LŠ´´m¬´LŽm’… LŽ ¶ž L† ”emª †’ emª A†´ß¹’y »”Ž ¶ž L†d
´Lª†¬^‚m A´ªm’ymž U …†y ± …†¬^‚ ± …Š†^‚ ›¸œž m´ß´mªm¬ LYmª ’¹ª Ž†´ mß¹y L¹u e†m
LŠ´»N´mª†¬^‚ ± LŠ´»N´mªŠ†^‚c †m¬m H•ª´mª GmªyL’ym’‚m†´ž
½mªem’ ymŠmym’´Š†^‚ »mª½m^‚¬mŠ´ž L¬ e… LŽm’ ± Žm’c Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ LŽm’ LŠ¬
ˆm‰´†» LŠ´»N´mª†¬^‚ Ymem¹´m´ LŠ´Ž”e†¬^‚d A^‚Š¹¬¬½”ª´ †Ž mYm´ ›mªªd ½†ª eL’‰m’
LŠ´mª´ºŽmŠ’e~c LŠ´»N´mª†¬^‚m ’¬^‚L¹¹’… e†ªd LŽm’sœž ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ A¹Y…
ym’ž ª †¬´ ªm^‚´ LŠ´»N´mª†¬^‚ ym‰Šm†em´ž L… ¬´L’´†»c ª ¬Ly´m ¬m†’ Žm’ eLß¹ž L¬ †¬´
ymym’ Ymem¹´m´ LŠ´»N´mªŠ†^‚ m‚ª½ºªe†yd ¬” ¬†^‚mª ½†m eL¬ Žm’ †’ emª †ª^‚mž ª”z
šL´ª†Lª^‚LŠ†¬^‚~c Am†’ LŠ´»N´mªŠ†^‚m¬ ¹u… ”emª ‰Šm†’ ‰L’’ ŽL’ †’ emª Hm’e¹’y L
´ªm´m’ uŠ•z´m LŠŠm’ ?m¬šm‰´ m†’ž ¹’e Žm’ ± ˆL ¹’e LŽm’ ¬Lym’ ›q Ž†´ LŠ…
LŽ ± L’c ¬†^‚ LŽ ‰•¬´Š†^‚m’ Hm†’ ± L’ ‰•¬´Š†… ŠmŽ m†’»mª¬´L’em’ ¬m†’œ ¬^‚ªm†Ym’ž

Žmª†‰L’†¬Žm’ ± ’yŠ†ß†¬Žm’
Š¬ Žmª†‰L’†¬Žm’ ”emª ’yŠ†ß†¬Žm’ Ymßm†^‚’m´ ŽL’ ¬šªL^‚Š†^‚m †’‚m†´m’
›AN´ßmd H”ª´yª¹ššm’d H•ª´mªd H”ª´Ym¬´L’e´m†Šmœ Ž†´ †ym’¬^‚Lu´m’d e†m L¹¬
emŽ LŽmª†‰L’†¬^‚m’ Yß½ž Yª†´†¬^‚m’ ’yŠ†¬^‚ †’ m†’m L’emªm AšªL^‚m ºYmª…
’”ŽŽm’ ½¹ªem’ž ’yŠ†¬^‚m H•ª´mª ”emª »”Ž ’yŠ†¬^‚m’ Ymm†’uŠ¹¬¬´m Hm’…
e¹’ym’d e†m ’L^‚ ˜“wv †’ e†m em¹´¬^‚m AšªL^‚m †’yL’y ymu¹’em’ ‚LYm’d
¬´LŽŽm’ ºYmª½†mym’e L¹¬ emŽ LŽmª†‰L’†¬^‚m’ ’yŠ†¬^‚ž
†m u”Šym’em’ m†¬š†mŠm mª¬´ªm^‰m’ ¬†^‚ L¹^‚ L¹u e†m Km†´ »”ª ˜“wvž
°¯ Žmª†‰L’†¬Žm’ ± ’yŠ†ß†¬Žm’

˜ H”ª´¬^‚L´ß 

Žmª
˜ž˜ †ªm‰´m ›N¹zmªmœ ’´Šm‚’¹’ym’
L¹¬ emŽ ’yŠ†¬^‚m’ u†’em’ ¬†^‚ †’ LŠŠm’ mYm’¬… ¹’e AšªL^‚Ymªm†^‚m’c
›!”Š†´†‰d H†ª´¬^‚Lu´cœ ””Žd ”Yd mLª†’yd CmŠmYL’‰†’yd ¹´¬”¹ª^†’y® ›”ª¬^‚¹’yd
Cm^‚’†‰cœ ŠL^‰”¹´d EšeL´md ”´Š†’md …L†Š® ›¹Š´¹ªd ªm†ßm†´ ¹¬½žcœ A†´^”Žd ’Š†’m…
¬‰L´md Lßßd ”yy†’yd A‰L´mY”Lªed ª”š…”¹´d ªmL‰d GLŽšd !L´^‚½”ª‰d LŽm¬‚”½d
?L»md HmŠŠ’m¬¬d ?””Ž†’y…†’d ª”¹š†md LYݬ†´´mªž

G†mŠm e†m¬mª ’´Šm‚’¹’ym’ ‰LŽm’ Ž†´ emª AL^‚m ¬mŠY¬´ †’¬ m¹´¬^‚m ¹’e uºŠŠ…
´m’ m†’m H”ª´Šº^‰m L¹¬ ›[ Š¹m\ˆmL’¬d Lßßd A‰L´mY”Lªeœd L’emªm ´ªm´m’ †’ ”’…
‰¹ªªm’ß ß¹ ‚m†Ž†¬^‚m’ H•ª´mª’d »mªeªN’ym’ e†m¬m ”emª LYmª Ymªm†^‚mª’ eL¬
ˆm½m†Š†ym H”ª´umŠe †’ †’‚LŠ´Š†^‚mª ”emª ¬´†Š†¬´†¬^‚mª †’¬†^‚´ž L’ em’‰m m´½L
L’ Cmm’Lymª ›Cmm’†md Cmm’Ýœ ¹’e L^‰u†¬^‚d ”YYÝ ¹’e A´m^‰m’šumªed ”Y ¹’e
ªYm†´›¬šŠL´ßœd ”yy†’y ¹’e L¹mªŠL¹už
G”’ e†m¬m’ m^‚´m’ ’´Šm‚’¹’ym’ ¬†’e e†m ¬”ym’L’’´m’ A^‚m†’m’´Šm‚’¹’…
ym’ ß¹ ¹’´mª¬^‚m†em’d e†m ß½Lª L¹¬ m’yŠ†¬^‚mŽ H”ª´ŽL´mª†LŠ ymY†Šem´ ½¹ª…
em’d LYmª ’†^‚´ m¬´L’e´m†Š emª m’yŠ†¬^‚m’ AšªL^‚m ¬†’e ›C½m’d ªm¬¬ŽL’d
A‚”½ŽL¬´mªd L’eÝd !¹ŠŠ¹’emªœž

˜ž¸ ’’mªm ’´Šm‚’¹’ym’


†’m yª”zm ª¹ššm »”’ U m‚’Y†Še¹’ym’ ¬´mŠŠm’ e†m H•ª´mª ¹’e H”ª´yª¹š…
šm’ eLªd e†m ’L^‚ †‚ªm’ m¬´L’e´m†Šm’ L¹¬ emŽ ’yŠ†¬^‚m’ †’¬ m¹´¬^‚m ºYmª…
¬m´ß´ ½¹ªem’ž L’ ¬šª†^‚´ »”’ m‚’ºYmª¬m´ß¹’ym’c
m‚†ª’½N¬^‚m ›YªL†’½L¬‚†’yœd ’L¬¬m LªYm ›½m´ šL†’´œd mY¹ª´m’‰”’´ª”ŠŠm ›Y†ª´‚ ^”’…
´ª”Šœd LYmŠumª’¬m‚m’ ›^LYŠm ´mŠm»†¬†”’œd ¬^‚½m†ym’em m‚ª‚m†´ ›¬†Šm’´ ŽLˆ”ª†´Ýœd LŠY…
Šm†´mª ›¬mŽ†^”’e¹^´”ªœd m†’ŽLŠ Žm‚ª ›”’^m Ž”ªmœ® ›mYm’¬”cœ LŠ´mª ª†myd Š¹´Š†^‚´d
AmŠY¬´Yme†m’¹’yž

EŽ m‚’ºYmª´ªLy¹’ym’ ›LŠ¬” uªm†m€ FYmª¬m´ß¹’ym’œ L¹¬ emŽ ’yŠ†¬^‚m’


‚L’emŠ´ m¬ ¬†^‚ Ym†
¹u´Yªº^‰m ›L†ªŠ†u´œd E’´mª´ªm†Y¹’y ›¹’emª¬´L´mŽm’´œd C†´mŠym¬^‚†^‚´m ›^”»mª ¬´”ªÝœd
yŠm†´m’em ªYm†´¬ßm†´ ›uŠm¿†´†Žmœd !umªem¬^‚½L’ß ›š”’Ý´L†Šœd A^‚ŠLu¬´Le´ ›e”ªŽ†´”ªÝ
´”½’œd Lª¬^‚uŠ¹y‰•ªšmª ›^ª¹†¬m Ž†¬¬†Šmœd Eª‰’LŠŠ´‚m”ª†m ›Y†y YL’y ´‚m”ªÝœž

”^‚ ½m†´mª ½my »”’ emª ”ªŽ em¬ m’yŠ†¬^‚m’ H”ª´m¬ ¬†’e m‚’¬^‚•šu¹’ym’
½†m
†m´m’‚”¬m ›YŠ¹m ˆmL’¬œd ‰”šuŠL¬´†y ›´”š…‚mL»Ýœd Š”^‰uªm†‚m†´ ›’”’…LŠ†y’Žm’´œd ”’…
´mª¬^‚ŠLy ›YL^‰ŠL¬‚œd mŠŠ†y‰m†´¬ªmyŠmª ›e†ŽŽmªœd ¹u´‰†¬¬m’Y””´ ›‚”»mª^ªLu´œd HL¬…
¬mªyŠN´´m ›L¢¹LšŠL’†’yœž
Žmª†‰L’†¬Žm’ ± ’yŠ†ß†¬Žm’ °n

 Š¬ m‚’½m’e¹’ym’ ¬†’e ß¹ Ym´ªL^‚´m’c


Žmª †Ž yŠm†^‚m’ ””´ ¬†´ßm’ ›Ym †’ ´‚m ¬LŽm Y”L´œd ˆmŽL’emŽ e†m A^‚L¹ ¬´m‚Šm’ ›¬´mLŠ ´‚m
¬‚”½œd eL¬ m¬†^‚´ ½L‚ªm’ ›¬L»m ”’m¨¬ uL^mœd eL¬ †^‚´ LŽ ’em em¬ C¹’’mŠ¬ ¬m‚m’ ›¬mm
´‚m Š†y‚´ L´ ´‚m m’e ”u ´‚m ´¹’’mŠœž

L’^‚m H•ª´mª ‚LYm’ e¹ª^‚ †’uŠ¹¬¬ em¬ ’yŠ†¬^‚m’ m†’m ß¹¬N´ßŠ†^‚m mem¹…
´¹’yd m†’m m‚’Ymem¹´¹’yd mª‚LŠ´m’ž A” ‚L´ ªmLŠ†¬†mªm’ e¹ª^‚ ªmLŠ†ßm ’mYm’
¬m†’m’ mem¹´¹’ym’ »mª½†ª‰Š†^‚m’~ ¹’e †’ mŠe ¹Ž½L’emŠ’~ ’”^‚ e†m m…
em¹´¹’y ¬†^‚ m´½L¬ †’¬ m½¹¬¬´¬m†’ Yª†’ym’d ¬†^‚ m†’mª AL^‚m Ym½¹¬¬´ ½mª…
em’~ Ym‰”ŽŽm’® ‰”’´ª”ŠŠ†mªm’ ‚L´ ºYmª ^”’´ª”Š e†m mem¹´¹’y Ym‚mªª…
¬^‚m’~ ‚†’ß¹ym½”’’m’d em‰”ª†mªm’ ºYmª em^”ªL´m e†m mem¹´¹’y [Ž†Š†´N…
ª†¬^‚\ L¹¬ßm†^‚’m’~ ¹’e um¹mª’ ºYmª u†ªm e†m mem¹´¹’y m’´ŠL¬¬m’~ž L¬ e…
ˆm‰´†» »†´LŠ Ymem¹´m´ ’mYm’ »”ŠŠmª mYm’¬‰ªLu´~ L¹^‚ ŠmYm’¬½†^‚´†y~ ›»yŠž
»†´LŠ †’´mªm¬´¬œd ¹’e ‚N¬¬Š†^‚ †Ž A†’’m »”’ Y•¬m~ †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ L´†”’L…
Š†´N´¬Ymßm†^‚’¹’ym’ †¬´ Ymm†’uŠ¹¬¬´ »”’ ¹yŠÝž
”ššmŠm’´Šm‚’¹’ym’ Š†mym’ ߞ ž †’ ”YYÝ ¹’e uL¬‚†”’LYmŠ »”ªž L¬
¬†’e H•ª´mªd e†m ß¹mª¬´ ºYmª¬m´ß´ ”emª m†’ymem¹´¬^‚´ †’ e†m em¹´¬^‚m AšªL…
^‚m ym‰”ŽŽm’ ¬†’e ›A´m^‰m’šumªe [q ‚”YYÝ ‚”ª¬m\ ¹’e um¬^‚œ ¹’e ¬šN´mª
’”^‚ m†’ŽLŠd ¹’e ß½Lª ¹’ºYmª¬m´ß´d †Ž m¹´¬^‚m’ ¹u’L‚Žm ymu¹’em’
‚LYm’ž

˜ž¶ ªLŽŽL´†¬^‚m ’´myªL´†”’


†m Žm†¬´m’ ’yŠ†ß†¬Žm’ ½mªem’ ½m†´ym‚m’e ¹’e ”‚’m !ª”YŠmŽm †’¬ yªLŽ…
ŽL´†¬^‚m Aݬ´mŽ em¬ m¹´¬^‚m’ †’´myª†mª´ž A¹Y¬´L’´†»m mª‚LŠ´m’ †’ emª ?mymŠ
eL¬ m’¹¬ m†’m¬ Ymem¹´¹’y¬N‚’Š†^‚m’ ‚m†Ž†¬^‚m’ H”ª´m¬ ›emª ”Yd e†m A´”ªÝd
eL¬ LYݜž G†mŠm »”’ †‚’m’ ½mªem’ ’L^‚ emª ¬…Šm¿†”’ em‰Š†’†mª´ ›em¬ ”Y¬d e†m
”Y¬œd L’emªm ½N‚Šm’ em’ LŽ ½m†´m¬´m’ »mªYªm†´m´m’ ‚m†Ž†¬^‚m’ Šm¿†”’¬´Ýš
›e†m ”¬¬md e†m LYݬ†´´mªd e†m A´m½Lªem¬¬m’d e†m Aš”ª´eªm¬¬mœž H•ª´mª L¹u …mª
¬†’e ½mym’ emª ‚’Š†^‚‰m†´ Ž†´ emª ‚m†Ž†¬^‚m’ ’e¹’y …mª ”u´ L¬‰¹Š†’L
›emª ª”½¬mªd emª mLŽmªd emª CªL’¢¹†Š†ßmªd LYmªc e†m !”½mªœž ŠŠymŽm†’ Y†Šem’
¬†^‚ Ym† ªmŽe½•ª´mª’ ½†m Ym† ‚m†Ž†¬^‚m’ H•ª´mª’ ?m†‚m’ Ž†´ yŠm†^‚mŽ
H”ª´L¹¬yL’y †Ž ¬mŠYm’ m’¹¬ ›eL¬ A‰L´†’yd eL¬ HLŠ‰†’yd LYmªc emª ”emª eL¬
””š†’y® e†m !¹YŠ†^†´Ýd e†m ”ŽŽ¹’†´Ýd LYmªc emª !m’LŠ´Ýœž
ŠŠm L¹¬ emŽ ’yŠ†¬^‚m’ m’´Šm‚’´m’ GmªYm’ ½mªem’ ªmymŠŽNz†y ‰”’ˆ¹…
y†mª´d u”Šym’ LŠ¬” emª ¬^‚½L^‚m’ ”’ˆ¹yL´†”’ ›¬¹ªum p ¬¹ªu´m p ym¬¹ªu´d
ˆ”YYm p ˆ”YY´m p ymˆ”YY´žœ †’ !Lª´†ß†š ½†ªe ymŠmym’´Š†^‚ †’ emª m’yŠ†¬^‚m’
”ªŽ ºYmª’”ŽŽm’ ¹’e mª¬´ ¬šN´mª ”ª´‚”yªLu†¬^‚ †’´myª†mª´ž U ªmŠL¿me ± ªm…
ŠL¿´ž m† GmªYm’ ½†m e”½’Š”Lem’d ¹šyªLem’ †¬´ emª mª¬´m m¬´L’e´m†Š ’†^‚´
LŠ¬ m^‚´mª GmªYß¹¬L´ß L’ß¹¬m‚m’ž ª †¬´ ’†^‚´ LY´ªm’’YLªc H†ª e”½’Š”L…
°“ Žmª†‰L’†¬Žm’ ± ’yŠ†ß†¬Žm’

em’ ± ¹šyªLem’ m´½L¬ž †^‚´c H†ª Š”Lem’ m´½L¬ e”½’ž H†ª yªLem’ m´½L¬ ¹šž 
Am‚ª »mªYªm†´m´ †¬´ LYmªd eL¬¬ ¬”Š^‚m m¬´L’e´m†Šm ½†m Ym† em’ GmªYß¹¬N´ßm’
e¹ª^‚ ß¹… ¹’e ym… »”Ž A´LŽŽ ym´ªm’’´ ½mªem’ ›e”½’ß¹Š”Lem’d ¹šymyªL…

Žmª

em´œ U ªmŽe½”ª´ ›wž¸œž

¸ H”ª´Y†Še¹’y
L’^‚m ›LŠYœšªNu†¿m ¹’e ›LŠYœ¬¹uu†¿m ½mªem’ ¹’´mª emŽ †’uŠ¹¬¬ em¬ ’y…
Š†¬^‚m’ Ym¬”’emª¬ šª”e¹‰´†»d ߞ žc
Ym¬´…c Ym¬´Ym‰L’’´d Ym¬´†’u”ªŽ†mª´d Ym¬´YmßL‚Š´d Ym¬´ym‚L¬¬´®
†’†…c †’†y”Šud †’†‰Šm†ed †’†Y¹¬d †’†¬´L¹Y¬L¹ymª®
”’¬´mª…c ”’¬´mªšª”yªLŽŽd ”’¬´mªšª”ßm¬¬d ”’¬´mª¬^‚L¹d ”’¬´mª»mªL’¬´LŠ…
´¹’y®
¬¹šmª… ± A¹šmª…c ¬¹šmª¬^‚’mŠŠd ¬¹šmª¬L’u´® A¹šmªY”ŽYmd A¹šmªŽL^‚´d A¹šmªŽLª‰´®
C”š…c C”šŠLymd C”šL¹¬¬´L´´¹’yd C”šŠm†¬´¹’y®
…Ym½¹¬¬´ ›’L^‚c …^”’¬^†”¹¬œc šªm†¬Ym½¹¬¬´d ‰•ªšmªYm½¹¬¬´d Ž”emYm½¹¬¬´®
…½m†´ ›’L^‚c …½†emœc ½mŠ´½m†´d Y¹’em¬½m†´ž

L¬ m’yŠ†¬^‚m A¹uu†¿ …†’y †¬´ Ž†´ ßL‚Šªm†^‚m’ H•ª´mª’ †’¬ m¹´¬^‚m m’´Šm‚’´
½”ªem’ž N¹u†y ¹’e †’¬Ym¬”’emªm Ym† ”Žš”¬†´L †¬´ ¬^‚½mª ß¹ m’´¬^‚m†em’d
”Y m†’ ’yŠ†ß†¬Ž¹¬ L¹u …†’y m’´Šm‚’´ ”emª LŠ¬ m‚’Y†Še¹’y ›’m¹œ ymY†Šem´
½¹ªemc
…†’yc ”yy†’yd !mLª^†’yd ª”¹’e†’yd L’Ý”’†’yd !LªLyŠ†e†’yd Lª¬‚Lª†’yd †´’m¬¬´ªL†…
’†’yž

‚’Š†^‚m¬ y†Š´ uºª eL¬ A¹uu†¿ …mªd eL¬ ¬”½”‚Š †Ž ‚m†Ž†¬^‚m’ em¹´¬^‚m’ H”ª´…
¬^‚L´ß LŠ¬ L¹^‚ †Ž ’yŠ†¬^‚m’ šª”e¹‰´†» †¬´c
…mªc mLŽmªd !†’’mªd A´ÝŠmªd A¹ªumªd †¬^”¹’´mªd A´L’eLªeYª”½¬mªd !”Š†´ŽL’Lymªd L’e…
¬^L’’mªd ¹ª”´”½mªž

†m m†¬š†mŠm ßm†ym’ ¬^‚”’d eL¬¬ †Ž mªm†^‚ emª ”Žš”¬†´†”’ m†’ŽLŠ L¹u m’y…
Š†¬^‚…em¹´¬^‚m †¬^‚Y†Še¹’ym’ ½†m
†»m¬m’e¹’yd !”š¬N’ymªd ¹zYLŠŠuL’d †¬^”¹’´ŠLem’d HmªYm¬š”´d Aš†‰m¬ªm†um’

‚†’ß¹½m†¬m’ †¬´ž mª’mª ym‚m’ L¹u m’yŠ†¬^‚m’ †’uŠ¹¬¬ Ym¬´†ŽŽ´m ”ªŽm’


»”’ ”Žš”¬†´†”’ L’¬´mŠŠm šªNš”¬†´†”’LŠmª ºy¹’ym’ ß¹ªº^‰ ›U ”Žš”¬†´¹ ¶œc
C”‰†”ªm†¬m ± e†m ?m†¬m ’L^‚ C”‰†”d mªŠ†’Ym¬¹^‚ ± m¬¹^‚ †’ mªŠ†’d mŠ¬†’‰†‰”’um…
ªm’ß ± ”’umªm’ß †’ mŠ¬†’‰†d E… m†´ª†´´ ± m†´ª†´´ ß¹ª Ež
Žmª†‰L’†¬Žm’ ± ’yŠ†ß†¬Žm’ ¯à

 A^‚Š†mzŠ†^‚ ‚LYm’ L¹^‚ GmªYLYŠm†´¹’ym’ L¹¬ A¹Y¬´L’´†»m’ ½†m


Žmª Šm†´Lª´†‰mŠ’d Š†^‚´‚¹šm’d eL¹mªšLª‰m’d YL¹¬šLªm’d ’”´… ± ß½†¬^‚m’ŠL’em’d ¬^‚¹´ß…
†Žšum’

!LªLŠŠmŠm’ †’ emª H”ª´Y†Še¹’y em¬ ’yŠ†¬^‚m’ž

¶ Aݒ´L¿
Ž mªm†^‚ emª Aݒ´L¿ y†Y´ m¬ ßL‚Šªm†^‚m ¹¬´mªd e†m †Ž ’yŠ†¬^‚m’ ¹’e m¹´…
¬^‚m’ L’LŠ”y ¬´ª¹‰´¹ª†mª´ ¬†’ež LYm† †¬´ ’†^‚´ ”‚’m Hm†´mªm¬ ‰ŠLªd †’ ½mŠ^‚m’
NŠŠm’ ´L´¬N^‚Š†^‚ »”’ m†’mŽ †’uŠ¹¬¬ em¬ ’yŠ†¬^‚m’ L¹u eL¬ m¹´¬^‚m ß¹
¬šªm^‚m’ †¬´ž †’em¬´m’¬ †’ em’ u”Šym’em’ m†¬š†mŠm’ ym‚´ ŽL’ »”’ m†’mŽ
†’uŠ¹¬¬ em¬ ’yŠ†¬^‚m’ L¹¬ž
Š¬ †’ßmŠmª¬^‚m†’¹’y †¬´ e†m ½”‚Š »”Ž ’yŠ†¬^‚m’ Ymm†’uŠ¹¬¬´m ºy¹’y
†’   L‚ªm¬ßL‚Š ›†’ ¸à˜˜œ uºª †Ž L‚ªm   L‚ªm¬ßL‚Š L’ß¹uº‚ªm’ž ¹^‚ e†m Ym…
¬”’emª¬ †’ !ªm¬¬mš¹YŠ†‰L´†”’m’ ß¹ Ym”YL^‚´m’em Gmª½m’e¹’y »”’ U GmªY…
mª¬´¬N´ßm’ †’ ”ªŽ¹Š†mª¹’ym’ ½†m A^‚†Žšu´m ”ª´Ž¹’e¬ CªL†’mª ž Kžc žžž
A^‚½NªŽ´m ?my†¬¬m¹ª†’ y’m|¬ GLªeL ¬^‚”’ ˆm´ß´c žžž ‚L´ !LªLŠŠmŠm’ †Ž ’y…
Š†¬^‚m’ž †m Hm’e¹’y ´½L¬ ŽL^‚´ A†’’ L’¬´mŠŠm »”’ ´½L¬ ‚L´ A†’’ ym‚´
½L‚ª¬^‚m†’Š†^‚ mYm’uLŠŠ¬ L¹u em’ †’uŠ¹¬¬ em¬ ’yŠ†¬^‚m’ ß¹ªº^‰ž
A”eL’’ ½†ªe e†m ´ªL’¬†´†»m Gmª½m’e¹’y m†’†ymª m†ym’´Š†^‚ †’´ªL’¬†´†»mª
GmªYm’ L¹u m’yŠ†¬^‚m’ †’uŠ¹¬¬ ß¹ªº^‰ymuº‚ª´ ›m†’m’ HLym’ uL‚ªm’d ˆmŽL’…
em’ Y”¿m’ [uºªc ymym’ ˆŽe’ž Y”¿m’\d em’‰m’d eL¬¬ [uºªc yŠL¹Ym’d emª m†’¹’y
¬m†’d eL¬¬\ž HL¬ uŠ†mym’ em¹´¬^‚m L’Lymª£œž
ŽšmªL´†»m ½†m Š†mym’ A†m žžž s uºª Š†mym’ A†m Ž†´ žžž s ”ž ž d e†m »mª¬´Nª‰´ †’
emª HmªYm¬šªL^‚m L¹u´L¹^‚m’d ŠL¬¬m’ ¬†^‚ mYm’uLŠŠ¬ Ž†´ m’yŠ†¬^‚m’ G”ªY†Š…
emª’ †’ K¹¬LŽŽm’‚L’y Yª†’ym’ž
¹^‚ »”ªL’ym¬´mŠŠ´m U m’†´†»L´´ª†Y¹´m ›¸ž˜œ ½†m LÝmª’¬ yª”zm LŽ†Š†m’…
YªL¹mªm†d A´¹´´yLª´¬ YmŠ†mY´m¬´m A‚”½YL’ed ?”Ž¬ !ª†m¬´mª ½Nªm’ ”‚’m e†m m’´…
¬šªm^‚m’em m’yŠ†¬^‚m ”’¬´ª¹‰´†”’ ym½†¬¬ ¬mŠ´m’mª †’ emª em¹´¬^‚m’ Km†…
´¹’y¬¬šªL^‚m L’ß¹´ªmuum’ž
A^‚Š†mzŠ†^‚ ‰L’’ L¹^‚ e†m Gmª½m’e¹’y em¬ !L¬¬†»¬ ”emª m†’mª šL¬¬†»†…
¬^‚m’ ª¬L´ß‰”’¬´ª¹‰´†”’ e¹ª^‚ eL¬ ‰´†» Ym† m†’†ym’ GmªYm’ Ž†´ emª †’½†ª…
‰¹’y em¬ ’yŠ†¬^‚m’ mª‰ŠNª´ ½mªem’c
†m K »mª‰L¹u´ ˜°à ààà ¿mŽšŠLªm ›’L^‚c ´‚m Y””‰ ¬mŠŠ¬ ˜à ààà ^”š†m¬œž ›‚’Š†^‚cœ L¬
m¬^‚Nu´ •uu’m´ Ž”ªym’ž
¯˜ LŽ ”’´Lyd emŽ ± em’ p L’ ± L¹u ± ß¹ ¬´mª’

LŽ ”’´Ly ›†m’¬´Lyd †´´½”^‚ ¹¬½žœd L’ ± LŽc ¬†^‚ LŽ ‰•¬´Š†^‚m’ Hm†’ ± L’ ‰•¬´Š†… 


emŽ ± em’c L’ ‰L’’ ¬Lym’ †m ”’um…
ªm’ß u†’em´ LŽ ”’´Lyd emŽ ˜ž Nªß
^‚mŽ Hm†’ ŠLYm’ U eˆm‰´†» ›˜ž¸ž¯œd U !ªN…
š”¬†´†”’ ›˜ž¸žvœž


¸à˜¸[d\ ¬´L´´ ”emªc †m ”’umªm’ß u†’em´ L’ ± L¹uc †m mªº‚ª¹’y »”’ ”Ym’d eL¬ Gmª…
LŽ ”’´Lyd em’ ˜ž Nªß ¸à˜¸[d\ ¬´L´´ž ‚NŠ´’†¬ ß¹ m†’mŽ L’ßm’ LŠ¬ L¬†¬ ½†ªe
Ž mª¬´m’ AL´ß †¬´ emª ”’L´¬´Ly ‚m¹´m Žm†¬´ e¹ª^‚ L¹u L¹¬ymeªº^‰´c L¹u
›˜ž Nªß ¸à˜¸œ m†’m ’L^‚ym´ªLym’m emŽ HL¬¬mªd L¹u emª A´ªLzmd L¹u emŽ
U šš”¬†´†”’ ¹’e e†m¬m ½†ªe ºYŠ†^‚mª… L^‚ ¹¬½ž †´´mŠ‚”^‚em¹´¬^‚m¬ ¹’e
½m†¬m e¹ª^‚ m†’ ¬^‚Š†mzm’em¬ ”ŽŽL uªº‚’m¹‚”^‚em¹´¬^‚m¬ L’ ‚L´ ¬†^‚ †’
»”Ž ºYª†ym’ AL´ß ym´ªm’’´® eL¬ e†m¬mª Gmª½m’e¹’y †’ Ym¬´†ŽŽ´m’ º…
”ŽŽL ‰L’’ LYmª L¹^‚ ½myymŠL¬¬m’ y¹’ym’ mª‚LŠ´m’c L’ emª ªemd LŽ ”em’d
½mªem’ž Ž ß½m†´m’ AL´ß †¬´ emª ”… LŽ Lymªž †’ eLªºYmª ‚†’L¹¬ L¹¬ym½m†…
’L´¬´Ly m†’m ¬mŠY¬´¬´N’e†ym Km†´L’yLYm ´m´mª mYªL¹^‚ »”’ L’ uºª L¹u †¬´ ªmy†”…
†Ž ‰‰¹¬L´†»ž ¬ ‚L’emŠ´ ¬†^‚ LŠ¬” ¹Ž ’LŠ¬šªL^‚Š†^‚ ¬”½†m »”ª LŠŠmŽ ¬^‚½m†ßm…
m†’m ª´ ¹ußN‚Š¹’yd ½”Ym† ’L^‚ emª ª†¬^‚ ¹’e •¬´mªªm†^‚†¬^‚c žžž m†’m ”uum’m
’yLYm em¬ ”’L´¬´Lym¬ †’ emª ?mymŠ Lemd ½†m ¬†m e†m Gmª‰N¹umª L’ L‚ªŽNª‰…
‰m†’ ”ŽŽL ¬´m‚´ž L¬ ”ŽŽL †¬´ ´m’ ´ªLym’ ›ž m¬¬mœž †m Gm†Š^‚m’ ¬´L’…
LYmª L¹^‚ ‚†mª ’†^‚´ uLŠ¬^‚ž †m mª¬´m em’ LŽ C†¬^‚ ¹’e e¹u´m´m’ m†’ ½m’†y
”ªŽ¹Š†mª¹’y ½†ªe ‚N¹u†y LŠ¬ ¬´†Š†¬… Žºem ›Gž L¹Žœž žžž ½N‚ªm’e ¬†m žžž L¹u m†…
´†¬^‚ ¬^‚•’mª L’ym¬m‚m’ž U L´¹Žž ’mŽ m´´ LŽ ?º^‰m’ ŠLy ›?ž ¹¬†Šœž
Žšmªmc U !mª¬”’m’’LŽm’ ›¸ž˜žwœž L’ ± L¹u ± †’c m† A´ªLzm’’LŽm’ Ž†´ A´ªLzmd
Ž¬´mªeLŽmªc †m †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’y L¬¬md ŠŠmm ½†ªe m†’m H”‚’¹’y ”emª m†’
Ž¬´mªeLŽmª ›’†^‚´c Ž¬´mªeLŽŽmªœ L’emªmª ª´ Ž†´ †’ L’ymymYm’c ^‚ ½”‚’m
½†ªe †ŽŽmª yª”zym¬^‚ª†mYm’d L¹^‚ ½m’’ †’ emª mYmŠ¬´ªLzmd Žm†’ ªm¹’e †’ emª
eL¬ H”ª´ LŠ¬ uŠm¿†”’¬Š”¬m¬ eˆm‰´†» »”ª ª¹’’m’yL¬¬mž L¬ m¬^‚Nu´ Š†my´ †’ emª
m†’mŽ A¹Y¬´L’´†» ¬´m‚´c emª Ž¬´mªeL… ªL’‰u¹ª´mª ŠŠmmž m† LŽŽ ¬´m‚´ L’ d
Žmª Lum’ž U †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’ym’ ¬mŠ´m’mª L¹^‚ L¹uc ^‚ ½”‚’m LŽ ›¬mŠ´m…
L¹u …mª ›v ¹’e ¯œž ’mªc L¹u emŽœ ¹ªuºª¬´m’eLŽŽž m†
Ž´c K¹ m†’ Ž´ Ym‰Šm†em’ U YmyŠm†´m’ ›¸œž Lª‰´ ¹’e !ŠL´ß ¬´m‚´ L’c ^‚ ½”‚’m LŽ
Ž´ŽL’’ ± Ž´ŽN’’†’ ± Ž´uªL¹ c K¹ Ž´… Š´ŽLª‰´ž L¬ m¬^‚Nu´ Ymu†’em´ ¬†^‚ LŽ
ŽL’’ y†Y´ m¬ e†m Ym†em’ !Š¹ªLŠm Ž´… mªemªšŠL´ßž Cª†´´ Ym† m†’mª ª´¬L’yLYm
ŽN’’mª ¹’e Ž´Šm¹´m ›U L’’ [¸\œž †m e†m ‰”’‰ªm´m ª´¬»”ª¬´mŠŠ¹’y ߞ ž ß¹…
½m†YŠ†^‚m ’´¬šªm^‚¹’y ŠL¹´m´ Ž´ŽN’… y¹’¬´m’ m†’mª ’¬´†´¹´†”’ ß¹ªº^‰d eL’’
’†’ ”emª Ž´uªL¹ ž ’ emª ’ªmem ‰L’’ ¬†’e ”u´ Žm‚ªmªm !ªNš”¬†´†”’m’ Ž•yŠ†^‚c
ŽL’ LŠ¬” ½L‚Š½m†¬m ªL¹ Ž´ŽN’’†’ ^‚ LªYm†´m ß¹ªßm†´ L¹u emŽ ± †Ž ± Ym†Ž †…
”emª ªL¹ Ž´uªL¹ »mª½m’em’ž ’L’ßLŽ´ž K¹ª ªLym emª m’ym’Šm‚ªm
Ž´¬¬šªL^‚mc U !Lš†mªem¹´¬^‚ž L’ ± L¹u ± †’ emª L¹š´¬^‚¹Šmž
L’c ˜ž †m !ªNš”¬†´†”’ L’ ‰L’’ Ž†´ emŽ L’ ± L¹u ± ß¹ ¬´mª’ ¹¬½žc mª mYªL¹^‚ »”’
L´†» ”emª ‰‰¹¬L´†» »mªY¹’em’ ½mª… L’ †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ em’ LŽm’ emª
em’ž mª L´†» †¬´ ‰m’’ßm†^‚’m’e uºª m¬´m †¬´ ªmy†”’LŠ Ymyªm’ß´ž ª ‰”ŽŽ´
em’ ª´ ›^‚ ¬´m‚m [½”£\ L’ emª Cºªœd emª »”ª LŠŠmŽ †’ Aºeem¹´¬^‚ŠL’e »”ªd ½N‚…
‰‰¹¬L´†» uºª e†m ?†^‚´¹’y ›^‚ ym‚m ªm’e †’ ”ªeem¹´¬^‚ŠL’e ß¹ ymYªN¹^‚…
[½”‚†’£\ L’ e†m Cºªœž L’^‚m GmªYm’ Š†^‚ †¬´c L’ ¬´mª’ ± !u†’y¬´m’ ymym’ºYmª
Ž†´ L’ ‰•’’m’ ¬”½”‚Š Ž†´ m†’mŽ L´†» ß¹ ¬´mª’ ± !u†’y¬´m’d L’ Hm†‚’L^‚´m’
LŠ¬ L¹^‚ Ž†´ m†’mŽ ‰‰¹¬L´†» »mªY¹’em’ ymym’ºYmª ß¹ Hm†‚’L^‚´m’ž Gmªm†’ßmŠ´
½mªem’ ›U L’YL¹m’d U L’Yª†’ym’d U L’‚mu… ½†ªe ¬´L´´ L’ ”emª ß¹ e†m !ªNš”¬†´†”’ L¹u
´m’d U L’‰ŠmYm’d U L’Š•´m’ ¹¬½žœž ymYªL¹^‚´ž †m¬ †¬´ ’†^‚´ ¬´L’eLªe…
¸ž »”’ p L’ ± LYc U »”’ ›°œž ¬šªL^‚Š†^‚ž mª mYªL¹^‚ ”‚’m !ªNš”¬†…
’L‰”Š¹´‚ p L’YmŠL’ym’ ± L’ŠL’ym’ ¯¸

 ´†”’ †¬´ ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ Ž•yŠ†^‚c em’ Y†¬‚mª†ym’ ?†^‚´Š†’†m’® L’LŠ”y [ß¹\


’L‰ ¬´mª’ YŠm†Ym’ ½†ª ß¹ L¹¬mž
’L‰”Š¹´‚ ›yª†m^‚ž L’L‰” M Š”¹´‚”’ eL¬
e†m¬mŽ LŠŠž
’LŠÝ¬mc L¬ ¬¹Y¬´L’´†»†¬^‚m ´´ª†Y¹´ Ym†
[emª AL´ß‰”’¬´ª¹‰´†”’\ ’†^‚´ ”Šym’em ’LŠÝ¬m ¬´m‚´ †Ž m’†´†» ¹’e ½†ªe ’†^‚´
”emª ’´¬šªm^‚m’em~œc m†Ž ’L‰”Š¹´‚ Ž†´ emª !ªNš”¬†´†”’ ºYmª L’ym¬^‚Š”¬¬m’ž
”emª AL´ßYª¹^‚ »mªŠN¬¬´ emª Ašªm^‚m’em ?†^‚´†yc †m ’LŠÝ¬m em¬ Lª‰´m¬ mªyLY
e†m Ymy”’’m’m AL´ß‰”’¬´ª¹‰´†”’ ¹’e ”Šym’em¬ ž †^‚´ ‰”ªªm‰´c †m ’LŠÝ¬m
uN‚ª´ Ž†´ m†’mª L’emªm’ u”ª´ž m¬”’emª¬ ºYmª em’ Lª‰´ žžž ¹^‚ emª ’¬^‚Š¹¬¬
‚N¹u†y ¬´m‚´ L’¬´mŠŠm m†’m¬ mª½Lª´m´m’ Ž†´ »”’ †¬´ Ž•yŠ†^‚ ¹’e ¬´†Š†¬´†¬^‚ m†’…
Yß½ž ymšŠL’´m’ mYm’¬L´ßm¬ m†’ L¹š´… ½L’euªm†d ½m’’ eL¬ u”Šym’em A¹Y¬´L’´†»
¬L´ßc žžž emª ‚m†Ž ‚LYm ¬†^‚ e¹ª^‚ em’ †Ž !Š¹ªLŠ ¬´m‚´ ¹’e ‰m†’m’ ª´†‰mŠ ¹’e
YYmM ºYmªßm¹ym’ ŠL¬¬m’d eL¬¬d ½m’’ ‰m†’ eˆm‰´†»L´´ª†Y¹´ Ym† ¬†^‚ ‚L´c e†m
ŽL’ L’ emª ªß†m‚¹’y em¬ m’¬^‚m’ m´… ¬´ª¹‰´¹ªmŠŠm ’LŠÝ¬m »”’ HN‚Šmªyª¹ššm’ž
½L¬ ´¹’ ½”ŠŠmd Žº¬¬m ŽL’ ¬m‚m’ ›¬´L´´c ’L’L¬c L¬ H”ª´ ‚L´ ß½m† !Š¹ªLŠu”ªŽm’c
eL¬¬ žžž ŽL’ ¬m‚m’ Žº¬¬mœd ½”‚†’ žžž e†m ’L’L¬ ¹’e e†m ’L’L¬¬mž
›ž Hž »ž ”m´‚mœž A” L¹^‚ †’ emª EŽ… L’L¿†LŠ ›’†^‚´c L’L^‚¬†LŠœc U L¿†LŠž
yL’y¬¬šªL^‚mc Hm’’ †^‚ ’L^‚ L¹¬m L’YL¹m’c ˜ž L’YL¹m’ L’c L’YL¹m’ L’ ½†ªe
‰”ŽŽmd ¹’e emª GL´mª †¬´ ’”^‚ eLd †Ž ŠŠymŽm†’m’ Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» »mª…
eL’’ žžž ›¬´L´´c Hm’’ †^‚ ’L^‚ L¹¬m Y¹’em’c m†’m GmªL’eL L’ eL¬ L¹¬ L’…
‰”ŽŽm ¹’e [½m’’\ emª GL´mª ’”^‚ eL YL¹m’ ž †m GmªY†’e¹’y Ž†´ emŽ L´†»
†¬´d eL’’ žžžœž A^‚ª†u´¬´mŠŠmª »mª½m’em’ †¬´ ¬mŠ´m’mªc †m LªLymd e†m L’ emŽ
eL¬ ’L‰”Š¹´‚ ”u´ LŠ¬ A´†ŠŽ†´´mŠd ¹Ž N¹¬^‚m’ L’ymYL¹´ ½Lªd †¬´ LYymYªL’’´ž
EŽyL’y¬¬šªL^‚m ”emª ¬šª¹’y‚Lu´m¬ ¸ž L’YL¹m’ ± YL¹m’c m´ªm†emd Hm†ßm’d
m’‰m’ L’ß¹em¹´m’c L ´ªL´ emª m¹´… L†¬d Lª´”uumŠ’d ”‚Šd Hm†’d CLYL‰
’L’´ m†’m’ A^‚ª†´´ ß¹ªº^‰d ¬´m^‰´m e†m ‰L’’ ŽL’ ¬”½”‚Š L’YL¹m’ LŠ¬ L¹^‚
L¹Žm’ »”ª’ ¹’´mª eL¬ ”ššmŠ ¹’e YL¹m’® L’YL¹m’ ½†ªe ‚m¹´m ‚N¹u†ymª ym…
¬Ly´m Ž†´ Š†¬´†ymŽ N^‚mŠ’d eL¬ ¬´L’e YªL¹^‚´ž
†‚Ž ’†^‚´ ¬^‚Šm^‚´ †’ emª ¬^‚ŽLŠm’ G†… L’YL¹uN‚†yc U …uN‚†yž
¬Lym žžž ›ž ”ŠYœž p Š¬ ’L‰”Š¹´‚ Ym… L’Ym†c L¬ A¹Y¬´L’´†» †’ GmªY†’e¹’y Ž†´
ßm†^‚’m´ ŽL’ ymŠmym’´Š†^‚ L¹^‚ e†m L’Ym† LŠ¬ ’ŠLymd †’ emª ’ŠLym~ ‰L’’
mªL¹¬¬´mŠŠ¹’y m†’m¬ AL´ßyŠ†mem¬ ¹’e ¬”½”‚Š †Ž ”Ž†’L´†» LŠ¬ L¹^‚ †Ž ‰‰¹…
em¬¬m’ H†memªL¹u’L‚Žm ”emª G”ªL¹¬… ¬L´†» ¬´m‚m’c ’Ym† ym½º’¬^‚´mª Gmªªm^‚…
’L‚Žm e¹ª^‚ m†’ !ª”’”Žm’ž A”Š^‚m º… ’¹’y¬¬^‚m^‰ ± ’Ym† [ºYmª¬m’em’ ½†ª ‚…
y¹’ym’ yŠ†memª’ e†m ’u”ªŽL´†”’ †’’mª… ’m’ em’\ ym½º’¬^‚´m’ Gmªªm^‚’¹’y¬…
‚LŠY emª ¹zmª¹’y ¹’e ymŠ´m’ LŠ¬ ¬´L’… ¬^‚m^‰ž m½º’¬^‚´mª ± ›¬mŠ´m’mªcœ m…
eLªe¬šªL^‚Š†^‚c mª mª’¬´md ‰º‚Šm ’LYmd ½º’¬^‚´m’ Gmªªm^‚’¹’y¬¬^‚m^‰ L’Ym†ž
½Nªm mª ’†^‚´ m†’ y¹´mª †´… ¹’e mym’… GyŠž L¹^‚ U L’Š†mym’ež
¬š†mŠmª †Ž ªm†¬ emª ªNu´m£ ›ž Lª”¬¬Lœž L’YmŠL’ym’ ± L’ŠL’ym’ p L’Ym´ªmuum’ ± Ym…
†ª ‚mŠum’d eL¬ †¬´ ˆm´ß´ ¹’¬mªm ¹uyLYm ´ªmuum’ c L’Ym´ªmuum’ †¬´ m’´¬´L’em’ L¹¬
›ž ªLu »ž mݬmªŠ†’yœž ¬ ½Lª y¹´d eL¬ Ym´ªmuum’ e¹ª^‚ †’ß¹uºy¹’y em¬ GmªY…
†Še ›ž m¬¬mœž G”’ e†m¬m’ ”’¬´ª¹‰´†”… ß¹¬L´ßm¬ L’…d emª »”’ emŽ Ymem¹´¹’y¬…
’m’ ‚mYm’ ¬†^‚ em¹´Š†^‚ ¬”Š^‚m LYd Ym† »mª½L’e´m’ L’ŠL’ym’ ºYmª’”ŽŽm’
em’m’ ˆmŽL’e em’ Lem’ »mªŠ”ªm’ ½¹ªemž L’ ‰L’’ LŠ¬” ¬Lym’c HL¬
‚L´~d ¬” m´½L †’ ŠN’ymªm’ Žº’eŠ†^‚m’ Ž†^‚ ± ½L¬ e†m¬m AL^‚m Ym´ª†uu´d ¬” Y†’ †^‚
¹zmª¹’ym’ ”emª †’ šª†»L´m’ ª†mum’ž m†’»mª¬´L’em’ ”emªc HL¬ Ž†^‚ ± ½L¬
L’LŠ”yc L^‚ L’LŠ”y ‰L’’ m†’ L´†»”Yˆm‰´ e†m¬m AL^‚m L’Ym´ª†uu´d ¬” Y†’ †^‚ m†’»mª…
”emª m†’ !ªNš”¬†´†”’LŠ”Yˆm‰´ Ž†´ uL‰¹Š´L… ¬´L’em’ž ’ŠL’ym’ ¬m†’mª¬m†´¬ ‚L´ e†m
´†»mŽ ß¹ ¬´m‚m’c H†ª LªYm†´m’ L’LŠ”y [ß¹\ G”ª¬†ŠYm Ym… »”’ Ym´ªmuum’ ºYmª’”ŽŽm’d
¯¶ L’YmªL¹Žm’ p L’emªm

½”e¹ª^‚ e†m ”ªŽ L’YmŠL’ym’ m’´¬´L’… ¬´L’´†»†mª´m\ eˆm‰´†» ”emª !Lª´†ß†š ½†ªe 
em’ †¬´ž †m¬m ”ªŽ ‚L´ L’ŠL’ym’ †’ emª
mym’½Lª´¬¬šªL^‚m ¬´Lª‰ ß¹ªº^‰ym…
‚m¹´m ºYmª½†mym’e †’ yŠm†^‚mª Hm†¬m ›šL…
ªLŠŠmŠœ uŠm‰´†mª´c L’emªm¬ ymeª¹^‰´m¬ L´m…

L’em
eªN’y´ž K¹ emª ºy¹’y †m Šm´ß´m †mum… ª†LŠd Ym† L’emªmª ¬mmŠ†¬^‚mª GmªuL¬¬¹’yd
ª¹’y [L’\Ym´ªmuum’e ± L’[Ym\ŠL’ym’e m†’m m’ym L’emªmª ½mª´»”ŠŠmª mym’…
U !Lª´†ß†š ›¸œž ¬´N’em® m†’ L’emªmª Yym”ªe’m´mªd e†m L’…
L’YmªL¹Žm’c mª GmªYß¹¬L´ß L’… ½†ªe ‚†mª emªm’ mLŽ´m’d e†m ”ªemª¹’ym’ L’emªmª
†’ em’ u†’†´m’ ”ªŽm’ Žm†¬´ »”Ž GmªY m´ª”uum’mªž ¹ª †Ž L´†» A†’y¹ŠLª L¬‰¹…
ym´ªm’’´ ¹’e ’L^‚ym¬´mŠŠ´c A†m YmªL¹Ž´m Š†’¹Ž ¹’e m¹´ª¹Ž ½†ªe ‚N¹u†y ¬^‚½L^‚
m†’m ª†¬m’¬†´ß¹’y L’ž †m †^‚´´ªm’… uŠm‰´†mª´c L¹¬ L’emªmŽ ½mª´»”ŠŠm’ L´m…
’¹’y ›A†m L’YmªL¹Ž´m m†’m ª†¬m’¬†´… ª†LŠd ß½†¬^‚m’ L’emªmŽ ½mª´Š”¬m’ mªºŽ…
ß¹’yœ ‰”ŽŽ´ ymŠmym’´Š†^‚ »”ªd ‚L´ ¬†^‚ šmŠd Ž†´ L’emªmŽ m¹m’ž A”’¬´ †¬´ e†m
LYmª ’”^‚ ’†^‚´ ¬” e¹ª^‚ym¬m´ß´ ½†m ߞ ž ¬^‚½L^‚m Šm¿†”’ »mªLŠ´m´ ¹’e ‰”ŽŽ´
Ym† U L’mª‰m’’m’ž U CŽm¬†¬ ›¶œž ’¹ª ’”^‚ ¬mŠ´m’ »”ªc L’emªm¬ LŠ´m Km¹yž
L’Ym´m’c U GmªY ›¸žwœž ¸ Lœ ½mª L’emª¬ ± ½mª L’e[m\ªm¬ ± ½mª L’em…
L’Ym´ªmuum’ ± Ym´ªmuum’c U L’YmŠL’ym’ ± L’… ªmªc ’ GmªY†’e¹’y Ž†´ ½mªd ˆmŽL’ed ’†m…
ŠL’ym’ž ŽL’e ½†ªe ‚m¹´m ºYmª½†mym’e e†m ”ªŽ
L’Y†’em’c U GmªY ›¸žwœž L’emª¬ ›emª ß¹Ž e»mªY ¹Žymem¹´m´m
L’Yª†’ym’c L^‚ L’Yª†’ym’ L’ ¬´m‚´ »”ª… m’†´†» em¬ m¹´ª¹Ž¬œ ymYªL¹^‚´c
½†mym’e emª L´†»c ª YªL^‚´m e†m LŽšm ½mª ± ˆmŽL’e ± ’†mŽL’e L’emª¬® Ž†´ ½mŽ
L’ emª m^‰m L’ž mª ‰‰¹¬L´†» ¬´m‚´d L’emª¬® ¬†m ‰m’’´ ‚†mª ’†mŽL’e L’emª¬
½m’’ m†’m ?†^‚´¹’y Ymßm†^‚’m´ ½†ªe LŠ¬ e†^‚ž ¹^‚ eL¬ m¹´ª¹Ž L’emªm¬
›ªLymc ½”‚†’£œc L¬ º^‚mªYªm´´ ŠN¬¬´ ½†ªe ”u´ »mª½m’em´ž L’mYm’ ½mªem’d
¬†^‚ L’ e†m HL’e L’Yª†’ym’ž »”ª LŠŠmŽ †Ž Aºeem¹´¬^‚m’d ½mªd ˆmŽL’ed
…L’e ± …L’´c ¬ Ym¬´m‚m’ ”u´ K½m†umŠ eLªº… ’†mŽL’e L¹^‚ Ž†´ emŽ L¬‰¹Š†’¹Ž L’…
Ymªd ”Y !mª¬”’m’Ymßm†^‚’¹’ym’ Ž†´ emŽ emªmª »mªY¹’em’d ¹’e ß½Lª ¬mŠ´m’mª †Ž
A¹uu†¿ …L’e ”emª …L’´ ymY†Šem´ ½mªem’ ”Ž†’L´†»d ‚N¹u†ymª †’ em’ L’emªm’ L…
¬”ŠŠm’ž L¬ A¹uu†¿ …L’e ‚L´ ›m’´¬šªm… ¬¹¬c ½mª ± ˆmŽL’e ± ’†mŽL’e L’emªmª® Ž†´
^‚m’e emŽ ŠL´m†’†¬^‚m’ mª¹’e†»œ šL¬¬†… ˆmŽL’e ± ’†mŽL’e L’emªmŽ® ½m’ ± ˆm…
»†¬^‚m mem¹´¹’yž ¬ ¬´m‚´ †’ mßm†^‚… ŽL’e ± ’†mŽL’e L’emªm’ž žžž eL¬¬ ’†m…
’¹’ym’ uºª m†’m !mª¬”’d Ž†´ emª m´½L¬ ŽL’e L’emªmª žžž mªYm’ ½mªem LŠ¬ †ŠL
ym¬^‚m‚m’ ¬”ŠŠc ”’u†ªŽL’ed †šŠ”ŽL’ed ›ž HmªumŠœž Yœ ’†^‚´ »†mŠ L’emª¬c L^‚
LY†Š†´L’ed ?m‚LY†Š†´L’e ›q ˆmŽL’ed emª ’†^‚´ »†mŠ ½†ªe †ŽŽmª e†m ”ªŽ L’emª¬
‰”’u†ªŽ†mª´ ± e†šŠ”Ž†mª´ ± ‚LY†Š†´†mª´ ± ªm… »mª½m’em´c L¬ †¬´ ‚m¹´m ’†^‚´ »†mŠ L’…
‚LY†Š†´†mª´ ½mªem’ ¬”ŠŠ ”emª emª ß¹ ‰”’… emª¬ž
u†ªŽ†mªm’ ¹¬½ž †¬´œž L¬ A¹uu†¿ …L’´ ›m’´… ¶ž GmªyŠm†^‚¬šLª´†‰mŠ ’L^‚ L’emª…c L^‚
¬šªm^‚m’e emŽ ŠL´m†’†¬^‚m’ !Lª´†ß†š L’emª… ¬´m‚´ Ym†Ž GmªyŠm†^‚ e†m !Lª´†‰mŠ
!ªN¬m’¬œ ‚L´ eLymym’ L‰´†»†¬^‚m mem¹… LŠ¬ ›’†^‚´c ½†mœc ¬ ½Lª LŠŠm¬ L’emªm LŠ¬
´¹’yc LYª†‰L’´d ¹¬†‰L’´d ’´ª†yL’´d ¬^‚•’ž ª ‰”’’´m ’†^‚´¬ L’emªm¬ ´¹’ LŠ¬
”ŽŽ¹’†‰L’´d ¹mŠŠL’´d Ž†yªL’´d Aݎ… ª¹um’ž A†m ½Lª yL’ß L’emª¬ LŠ¬ Ym† ¹’¬mªmª
šL´‚†¬L’´ ¹ž Lž ›q ˆmŽL’ed emª m´½L¬ uL… mª¬´m’ mymy’¹’yž
Yª†ß†mª´d emª Ž¹¬†ß†mª´d †’´ª†y†mª´d ‰”Ž… wž uLŠ¬^‚mª mß¹yc A´m‚´ L’emª… Ym† m†’mŽ
Ž¹’†ß†mª´ ¹¬½žœž GyŠž L¹^‚ U ’u”ª… A¹Y¬´L’´†»d ¬” Ž¹¬¬ e†m¬m¬ †ŽŽmª m´½L¬
ŽL’e ± ’u”ªŽL’´ž »”’ emª yŠm†^‚m’ ª´ Ymßm†^‚’m’ ½†m eL¬
L’emªmc ˜ž L¹¬ L’emªmŽ ½mª´»”ŠŠm’ L´m… »”ª‚mª ym’L’’´md ß¹ emŽ m¬ †’ m߆m…
ª†LŠ ± L¹¬ L’emªmŽ ½mª´»”ŠŠmŽ L´m… ‚¹’y ym¬m´ß´ ½†ªež ¬ ‰L’’ LŠ¬” ߞ ž ’¹ª
ª†LŠ ¿ Ž†´ L’emªmŽ m¹m’ ± Ž†´ L’emªmŽ ym¬Ly´ ½mªem’c Ž¬mŠ’ ¹’e L’emªm A†’y…
m¹mŽc L¬ L¹u L’emª… u”Šym’em [¬¹Y… »•ymŠ d ’†^‚´ LYmªc CL¹Ym’ ¹’e L’emªm
L’emªm ± ª†´´m p L’ [e†m\ ¯w

 A†’y»•ymŠd ½m†Š CL¹Ym’ ’†^‚´ ß¹ em’ Ž†’†’¹Ž »”’ L’emª… um¬´ ym½”ªem’ ›q
L’em A†’y»•ymŠ’ ym‚•ªm’ž
vž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yc †m »mª¬^‚†mem’m’
L’emªmª Am†´mœž †m GLª†L’´m Ž†´ …m… L’…
emªmª¬m†´¬ †¬´ †’ emª ym¬^‚ª†mYm’m’ A´L’…
”ªŽm’ »”’ L’emª… ½mªem’ †Ž ŠŠymŽm†… eLªe¬šªL^‚m e†m ‚N¹u†ymªm »”’ Ym†em’ž
’m’d L¹^‚ †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ m†’mŽ ª´†… K¹Ž ”ŽŽL U m†’mª¬m†´¬ p L’emªmª¬m†´¬ž
‰mŠd ‰Šm†’ym¬^‚ª†mYm’c emª ± e†m ± eL¬ L’… L’emªm¬ LŠ¬c H†ªe ’L^‚ L’emªm¬ m†’ šŠ¹ªL…
emªmd e†m L’emªm’d m†’ L’emªmªd LŠŠm¬ L’… Š†¬^‚m¬ ´´ª†Y¹´ Ž†´ LŠ¬ L’ym¬^‚Š”¬¬m’d
emªmd ’†^‚´¬ L’emªm¬d ‰m†’m L’emªmd ˆm… eL’’ ‰L’’ eL¬ u”Šym’em GmªY ¬”½”‚Š †Ž
ŽL’e L’emª¬ ± L’emªmªd ß¹Ž m†’m’ p ß¹Ž !Š¹ªLŠ LŠ¬ L¹^‚ †Ž A†’y¹ŠLª ¬´m‚m’® emª
L’emª’d ¹’´mª L’emªmŽd ½†m L’emªm Žm†… !Š¹ªLŠ ½†ªe †Ž ŠŠymŽm†’m’ Ym»”ªß¹y´ž
’m’ žžž L’ ‰L’’ m¬ L¹^‚ yª”z¬^‚ªm†Ym’d A†’y¹ŠLªc ’emªm¬ LŠ¬ Šmmªm Lª´”’¬
½m’’ ‚mª»”ªym‚”Ym’ ½mªem’ ¬”ŠŠd eL¬¬ uL’e ¬†^‚ ’†^‚´ †’ emŽ Gmª¬^‚ŠLyž !Š¹ªLŠc
L’emªm ’†^‚´ LŠ¬ ¹’Ym¬´†ŽŽ´m¬ KL‚Š½”ª´ ’emªm¬ LŠ¬ Šmmªm Lª´”’¬ uL’em’ ¬†^‚
ymŽm†’´ †¬´c e†m A¹^‚m ’L^‚ emŽ ’emªm’ ’†^‚´ †’ emŽ Gmª¬^‚ŠLyž U ”’yª¹m’ß
›q ’L^‚ m†’mª ’m¹m’ HmŠ´œd emª †LŠ”y ›˜ž˜ž¯œž
Ž†´ emŽ ’emªm’ ›q emŽ mym’ºYmªœž L’emª’”ª´¬ ± L’emªm’”ª´¬ ± L’emª”ª´¬c ŠŠm
U ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸žwœž eªm† ”ªŽm’ em¬ e»mªY¬ ¬†’e ª†^‚´†y®
°ž L’ m†’mŽ CLy ½†m ˆmemŽ L’emªm’ ± ½†m L’emª”ª´¬ †¬´ e†m NŠ´m¬´m ”ªŽž ’ em’
ˆmemª L’emªmc U šš”¬†´†”’ ›¶žvœž ˆº’ymªm’ †Še¹’ym’ L’emª[m\’”ª´¬ †¬´ emª
L’emªm ± ª†´´mc †m mßm†^‚’¹’ym’ emª L’… m’†´†» A†’y¹ŠLª L¬‰¹Š†’¹Ž »”’ L’…
emªm ¹’e emª ª†´´m ½mªem’ uNŠ¬^‚Š†^‚mª… emª… um¬´ ym½”ªem’ ›q L’emªm’ ª´m¬œž
½m†¬m ”u´ ¹’´mª¬^‚†me¬Š”¬ ymYªL¹^‚´ž †m GLª†L’´m L’emª’”ª´¬ †¬´ †’ emª ym…
H†ªe emª L’emªm †’ m߆m‚¹’y ß¹ emª ¬^‚ª†mYm’m’ A´L’eLªe¬šªL^‚m e†m ‚N¹u†…
m†’m ym¬m´ß´d eL’’ Ymem¹´m´ m¬ emª ymªm »”’ Ym†em’ž
K½m†´m~c mª m†’m ¬š†mŠ´m ŠL»†mªd emª L’… L’emª¬c U L’emªm ›¸d ¶ ¹’e vœž
emªm Š•´mž †´ emª ª†´´m †¬´ ‚N¹u†y emª L’emª¬ LŠ¬c U L’emªm ›¶œž
¹zm’¬´m‚m’emd E’Ym´m†Š†y´m~ ymŽm†’´c ’emª¬em’‰m’em ± L’emª¬ m’‰m’emc ¬
ª †¬´ emª ŠL^‚m’em ª†´´mž A†m ‚LYm’ ¬†^‚ ‰L’’ ß¹¬LŽŽm’… ”emª ym´ªm’’´ ym…
L¹u ”¬´m’ m†’m¬ ª†´´m’ ymm†’†y´ž ¹^‚ ¬^‚ª†mYm’ ½mªem’c emª ”emª e†m ’emª¬…
emª !Š¹ªLŠ ª†´´m ‰”ŽŽ´ »”ªc A†m ‚L´ ª†´… em’‰m’em ± emª ”emª e†m L’emª¬ m’…
´m’ ›q ¹zm’¬´m‚m’em’œ ymym’ºYmª ym… ‰m’emž
N¹zmª´ žžž mª AL´ß ¹ª^‚ Gmª¬^‚¹Šem’ m†… L’emª¬¬šªL^‚†yc U …†y ± …†¬^‚ ± …Š†^‚ ›˜œž
’m¬ ª†´´m’ †¬´ mª »mª¹’yŠº^‰´ †¬´ ’¹ª L’emª´‚LŠYŽLŠc K¹ L’emª´‚LŠY ”emª
eL’’ ª†^‚´†yd ½m’’ Ym†¬š†mŠ¬½m†¬m ß½m† m†’[¹’e\m†’‚LŠY U ‚LŠY ›¸œ® ß¹ L’emª´…
¹´”¬ ½mym’ A†^‚´Ym‚†’emª¹’yd e†m m†’ ‚LŠYŽLŠ ¬” yª”z ± L’emª´‚LŠYŽLŠ yª•zmª
L¹mª e¹ª^‚ Lª´”uumŠum¹mª »mª¹ª¬L^‚´ U …ŽLŠ ¬” yª”z ± …ŽLŠ yª•zmªž
‚L´´md ß¹¬LŽŽm’¬´†mzm’ž †^‚´ ‰”ªªm‰´ L’ [e†m\c Hm’’ L’ [e†m\ LŠ¬ e»mªY †Ž A†’’
†¬´ m¬ ß¹ ¬Lym’c ¹ª^‚ Gmª¬^‚¹Šem’ m†’m¬ »”’ ¹’ymuN‚ªd m´½L~ ymYªL¹^‚´ ½†ªed
ª†´´m’ †¬´ mª L’ m†’m’ L¹Ž ymuL‚ªm’d ºY´ m¬ ‰m†’m’ †’uŠ¹¬¬ L¹u em’ L¬¹¬ em¬
½m’’ ’¹ª m†’m m†’߆ym ½m†´mªm !mª¬”’ L’ u”Šym’em’ A¹Y¬´L’´†»¬ L¹¬d ½†m e†m¬ L’
e†m¬mŽ E’uLŠŠ Ym´m†Š†y´ †¬´ž ¬ Ž¹¬¬ eL’’ LŠ¬ !ªNš”¬†´†”’ ´¹´c ’ e†m ß½L’߆y m…
‚m†zm’c ¹ª^‚ Gmª¬^‚¹Šem’ m†’m¬ L’em… ‰L’’´m’ ›’†^‚´c m‰L’’´mœ Y†’ †^‚ Ymymy…
ªm’ †¬´ mª L’ m†’m’ L¹Ž ymuL‚ªm’ ž ’m´ž A†m ‚LŠu L’ e†m và †’emª’ ›’†^‚´c
L’emªmª¬m†´¬ ± L’eªmª¬m†´¬ ± L’emª¬m†´¬c †’emªœž †m¬ y†Š´ L¹^‚ uºª L’ [e†m\ †’ m†…
ŠŠm eªm† ”ªŽm’ em¬ e»mªY¬ ¬†’e ºY… ’mŽ !ªNš”¬†´†”’LŠL´´ª†Y¹´c mŽm†’em’
Š†^‚ ¹’e ª†^‚´†y® L’emª¬m†´¬ †¬´ e†m NŠ´m¬´m »”’ L’ e†m ˜à ààà †’½”‚’mª’ ›’†^‚´c
”ªŽž ’ em’ ˆº’ymªm’ †Še¹’ym’ †’½”‚’mª® emª L´†» †’½”‚’mª’ ‚N’y´
L’e[m\ªmª¬m†´¬ †¬´ emª m’†´†» A†’y¹ŠLª m… »”’ emª !ªNš”¬†´†”’ »”’ LYœž
¯v L’m†’L’emª p L’uL’ym’

L’m†’L’emªc L’ ¬^‚ªm†Y´ L’m†’L’emª »”Ž !ªNš”¬†´†”’ uºª d ¬mŠ´m’mª Ž†´ ymym’ »mª… 
u”Šym’em’ GmªY ym´ªm’’´d ½m’’ ¬”½”‚Š
L’m†’L’emª LŠ¬ L¹^‚ eL¬ GmªY Ym´”’´
Y¹’em’c ª †¬´ L’uNŠŠ†y uºª ± ›¬mŠ´m’mªcœ
ymym’ ª‰NŠ´¹’ym’ž m†em ’¬^‚Šº¬¬m

L’uL
½mªem’c L’m†’L’emª em’‰m’d L’m†’L’emª ¬†’e ‰”ªªm‰´ž
»”ªYm†ŠL¹um’ž L’ ¬^‚ªm†Y´ L’m†’L’emª ’uL’y ± L’uL’y¬c L¬ A¹Y¬´L’´†» ’uL’y
Ž†´ emŽ u”Šym’em’ GmªY ß¹¬LŽŽm’d ‰L’’ Ž†´ m†’mª ’†^‚´ uŠm‰´†mª´m’ Km†´L’…
½m’’ e†m m´”’¹’y ’¹ª L¹u emŽ L »”’ yLYm ›”’L´¬’LŽmd L‚ªm¬ßL‚Šœ ”emª Ž†´
L’m†’L’emª Š†my´c L’m†’L’emªymªL´m’d L’… m†’mª Km†´L’yLYm †Ž m’†´†» ›ßž ž L‚ªd
m†’L’emªªm†‚m’ž k ”’L´d H”^‚mœ ¬´m‚m’c ’uL’y mYª¹Lªd
k
’m†’L’emªªm†‚¹’ym’c U †’em¬´ª†^‚ ›¶œž ’uL’y ¸à˜˜d ’uL’y em¬ ”’L´¬ L†d
L’ m†’mŽ CLy ½†m ˆmemª L’emªm ± ½†m ˆm… ’uL’y em¬ L‚ªm¬ž L¬ e»mªY L’uL’y¬
emŽ L’emªm’c U šš”¬†´†”’ ›¶žvœž ß¹mª¬´d †Ž ’uL’y~ ¬´m‚´ ”‚’m ½m†´mªm
L’ m†’mª ± m†’m AL^‚m ªº‚ªm’c U ªº‚ªm’ž Km†´L’yLYmc ’uL’y¬ ½Lª LŠŠm¬ y¹´ž A†m
L’mŽšum‚Šm’ ± mŽšum‚Šm’c L¬ GmªY L’… ½Lª L’uL’y¬ ¬m‚ª ß¹ªº^‰‚LŠ´m’ež ¹ª †’
mŽšum‚Šm’ ½†ªe ymŠmym’´Š†^‚ L’¬´mŠŠm em¬ emª EŽyL’y¬¬šªL^‚m ½†ªe L’uL’y¬ L¹^‚
m†’uL^‚m’ mŽšum‚Šm’ ymYªL¹^‚´d †’ emª LŠ¬ !ªNš”¬†´†”’ Ž†´ emŽ m’†´†» ym…
Y¬†^‚´d m†’mª ¹¬¬Lym Ym¬”’emªm’ YªL¹^‚´ ¹’e ½†m eL¬ A¹Y¬´L’´†» ’uL’y
L^‚eª¹^‰ ß¹ »mªŠm†‚m’ž LYm† †¬´ †’ em’ Ž†´ m†’mª Km†´L’yLYm »mªY¹’em’d LŠ¬”
u†’†´m’ ”ªŽm’ e†m †^‚´´ªm’’¹’y ’†^‚´ ‰”ªªm‰´c ª ‰LŽ L’uL’y¬ em¬ L‚ªm¬
mYm’¬” ‚N¹u†y ½†m emª mYªL¹^‚ Ž†´ ß¹ªº^‰ž H†ª ½mªem’ L’uL’y¬ emª H”^‚m
’L^‚ym¬´mŠŠ´mŽ GmªYß¹¬L´ßc ª L’mŽš… ´Lym’ž A´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ y†Š´ ’¹ªc ª
uL‚Š ¬m†’mª A^‚½m¬´mª eª†’ym’e ± ª mŽš… ‰LŽ ’uL’y em¬ L‚ªm¬ ß¹ªº^‰ž H†ª ½mª…
uL‚Š ¬m†’mª A^‚½m¬´mª eª†’ym’e L’d m†’m’ em’ ’uL’y emª H”^‚m ´Lym’ž
ªß´ L¹uß¹¬¹^‚m’ž U CŽm¬†¬ ›¶œd U GmªY L’uL’ym’c ˜ž A´mŠŠ¹’y »”’ L’…c Hm’’ emª
›¸žw ¹’e ¶œž GmªYß¹¬L´ß L’… †’ em’ u†’†´m’ ”ªŽm’
…L’mªc U †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’ym’ L¹u …mª »”Ž GmªY ym´ªm’’´ ¹’e LŠ¬ ß½m†´mª m…
›¸œž ¬´L’e´m†Š emª GmªYLŠ‰ŠLŽŽmª ’L^‚ym…
L’mª‰m’’m’c L¬ GmªY L’mª‰m’’m’ ym‚•ª´ ¬´mŠŠ´ ½†ªed eL’’ ‰L’’ emª LY‚N’y†ym ’…
›½†m L’YmªL¹Žm’ ¹’e L’»mª´ªL¹m’œ ß¹ u†’†´†» ›Ž†´ em’ ß¹ym‚•ª†ym’ Š†memª’œ
em’ GmªYm’d Ym† em’m’ L’… LŠ¬ GmªYß¹… L¹¬ emª ŠLŽŽmª ‚mªL¹¬ym¬´mŠŠ´ ½mªem’c
¬L´ß †’ em’ u†’†´m’ ”ªŽm’ em¬ GmªYmª¬´… L’L^‚ u†’y ¬†m L’ Y†´´mªŠ†^‚ ß¹ ½m†’m’ž
¹’e GmªYß½m†´¬L´ßm¬ †Ž ŠŠymŽm†’m’ mYm’c L’L^‚ u†’y ¬†m Y†´´mªŠ†^‚ ß¹ ½m†…
»”Ž GmªY ym´ªm’’´ ¹’e ’L^‚ym¬´mŠŠ´ ’m’ L’ž Ymª ’¹ª ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚c
½†ªec ª mª‰m’’´ m†’†ym †‚ªmª ”ªemª¹’ym’ L’L^‚ u†’y ¬†m Y†´´mªŠ†^‚ L’ ß¹ ½m†’m’ž
¹’m†’ym¬^‚ªN’‰´ L’ž ¬ Ym¬´m‚´ ˆme”^‚ emªc H†ª u†’ym’ L’ m†’ L¹¬ ß¹ YL¹m’ž
»”ª LŠŠmŽ †’ ˆ¹ª†¬´†¬^‚m’ ¹’e ´‚m”Š”y†… mYm’c H†ª u†’ym’ m†’ L¹¬ ß¹ YL¹m’
¬^‚m’ Cm¿´m’ e†m m†y¹’yd L’… LŠ¬ !ªNu†¿ L’ž Ymª ’†^‚´c H†ª u†’ym’ m†’ L¹¬ L’
L’ß¹¬m‚m’ ¹’e em¬‚LŠY ’†^‚´ ß¹ ´ªm’… ß¹ YL¹m’ž †^‚´ ‰”ªªm‰´ †¬´ emª GmªYß¹…
’m’ž ¹^‚ †Ž ¬^‚½m†ßmª†¬^‚m’ ¹’e •¬… ¬L´ß L¹^‚ †Ž u”Šym’em’ m†¬š†mŠ LYym…
´mªªm†^‚†¬^‚m’ AšªL^‚ymYªL¹^‚ u†’em´ ´ªm’’´c L’ ½†ªe ¹’¬ m’´em^‰m’d ½m’’
ŽL’ e†m ¹’ym´ªm’’´m’ ”ªŽm’c †m ’… emª ¹’e L’ ß¹ YmŠŠm’ uN’y´ž ?†^‚´†yc žžž
e†”¬ žžž L’mª‰L’’´m’ mªYmª´ ¬”u”ª´ LŠ¬ †‚… ß¹ YmŠŠm’ L’uN’y´ ± žžž L’uN’y´ ß¹ YmŠŠm’ž
ªm’ ’N^‚¬´m’ mªª’ ›ž ª†¬^‚œž U CŽm¬†¬ U ¹¬‰ŠLŽŽmª¹’y ›¸œž
›¶œd U GmªY ›¸žwœž ¸ž !mªum‰´Y†Še¹’yc L¬ !mªum‰´ »”’ L’uL’…
’uL‚ª´¬…c †m ”Žš”¬†´L Ž†´ ’uL‚ª´ ¬†’e ym’ ½†ªe ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ ’¹ª Ž†´ ‚L…
Ž†´ ¹ym’…¬ ymYªN¹^‚Š†^‚c ’uL‚ª´¬‰”¬… Ym’ ymY†Šem´c ^‚ ‚LYm Ym† †‚Ž L’ymuL’…
´m’d ’uL‚ª´¬¬´ªLzmd ’uL‚ª´¬½myž ym’ž †^‚´ ‰”ªªm‰´c ^‚ Y†’ Ym† †‚Ž L’ym…
L’uNŠŠ†yc L¬ eˆm‰´†» ½†ªe Žm†¬´ Ž†´ emª uL’ym’ž
L’uŠ†mym’ p ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ¯°

 ¶ž Km†^‚m’¬m´ß¹’yc Hm’’ L’uL’ym’ Ž†´ m†… ŠL´†”’œ †Ž !LªŠLŽm’´ž ’ e†m¬m’ ºy¹’…


L’uŠ ’mª ’u†’†´†»yª¹ššm »mªY¹’em’ †¬´d ‰L’’
ŽL’ m†’ ”ŽŽL ¬m´ßm’c ª u†’y L’ e†m
ym’ ‰•’’m’ e†m eˆm‰´†»m yª”z… ”emª
‰Šm†’ym¬^‚ª†mYm’ ½mªem’c m†’m Šm†…
A´m†’m ß¹ ¬”ª´†mªm’ ± ª u†’y L’d e†m A´m†’m ’m ± ‰Šm†’m ’uªLym ¬´mŠŠm’® L¹u e†m ª”…
ß¹ ¬”ª´†mªm’ž U ”ŽŽL ›vž¸œž zm ± yª”zm ’uªLym L’´½”ª´m’ž
L’uŠ†mym’c U GmªY ›¶œž L’uªLym’c L¬ GmªY L’uªLym’ †¬´ †’´ªL’¬†´†»
’uªLymc ˜ž !ªNš”¬†´†”’ ’L^‚ ’uªLymc ’… ¹’e ¬´m‚´d ½m’’ m†’m !mª¬”’ ymuªLy´
uªLym ½†ªe †’ emª ?mymŠ Ž†´ emª !ªNš”¬†… ½†ªed Ž†´ emª !ªNš”¬†´†”’ Ym†c A†m uªLy´m
´†”’ ½mym’ »mªY¹’em’c ‚ªm ’uªLym ½m… ´mŠmu”’†¬^‚ Ym† †‚Ž ½mym’ emª º^‚mª L’ž
ym’ em¬ CmªŽ†’¬ ‚LYm’ ½†ª mª‚LŠ´m’ž ’ ›†^‚´c A†m uªLy´m †‚’ ´mŠmu”’†¬^‚ ½mym’
emª Ž´¬… ¹’e L¹uŽL’’¬¬šªL^‚m ½†ªe emª º^‚mª L’žœ L¬ !Lª´†ß†š L’ymuªLy´
L¹^‚ Ž†´ emª !ªNš”¬†´†”’ YmߺyŠ†^‚ L’ym… ½†ªe ‚m¹´m ß¹’m‚Žm’e L¹^‚ LŠ¬ eˆm‰´†»
¬^‚Š”¬¬m’c ‚ªm ’uªLym YmߺyŠ†^‚ emª ymYªL¹^‚´ ›e†m L’ymuªLy´m’ †ªŽm’ ± ?me…
†mumª¹’ym’ YmL’´½”ª´m’ ½†ª u”Šym’emª… ’mªœd ”Y½”‚Š e†m¬ »†mŠuL^‚ LŠ¬ ¹’yªLŽŽL…
ŽLzm’ žžž ´†¬^‚ ‰ª†´†¬†mª´ ¹’e LYymŠm‚’´ ½†ªež U !Lª…
¸ž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yc m†’m Šm†’m ± ‰Šm†’m ´†ß†š ›¸œž
Yß½ž ª”zm ± yª”zm ’uªLym ›q ’´mªšmŠ… L’uº‚ªm’c U GmªY ›¸ž¸œž

’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’

N¹u†y ym¬´mŠŠ´m ªLym’ ß¹ em’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’

ªLym ’´½”ª´
H†m ¬m‚m’ e†m †Ž m¹´¬^‚m’ ymYªN¹^‚… e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›˜œ
Š†^‚m’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ L¹¬£
H”ß¹ e†m’m’ e†m ‚LŠYm’ ’uº‚ª¹’y¬… e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›¸žwœ
ßm†^‚m’£
A´m‚m’ !¹’‰´ ¹’e ”ŽŽL »”ª ”emª e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›¶œ
’L^‚ emŽ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’£

˜ ”ªŽm’
¸ mYªL¹^‚
¸ž˜ †ªm‰´m ?mem
¸ž¸ ’uº‚ª¹’y »”’ K†´L´m’
¸ž¶ ’uº‚ª¹’y »”’ m†’ßmŠ’m’ H•ª´mª’d ¹^‚´†´mŠ’ ¹ž ž
¸žw LŠYm ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’
¸žv L¬ m‚Šm’ emª ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’
¶ L¬ K¹¬LŽŽm’´ªmuum’ »”’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ¹’e AL´ßßm†^‚m’
¯¯ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’

˜ ”ªŽm’ 
†m ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ›¹y¬ž N’¬muºz^‚m’~œ ‚LYm’ †’ L’e… ¹’e L¬^‚†…
¦ d

’uº
’m’¬^‚ª†u´ u”Šym’em ”ªŽm’c ¦ ¥d ¥ ”emª ~d LŠ¬ ‚LŠYm ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’c d §d §
”emª  €ž Ž em¹´¬^‚m’ A^‚ª†u´¬L´ß ½mªem’ »”ª’m‚ŽŠ†^‚ e†m ’uº‚ª¹’y¬ßm†…
^‚m’ ¦ ¥ ¹’e ~d LŠ¬ ‚LŠYm ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ d § ¹’e  € ymYªL¹^‚´ž ›†m uªL’…
ߕ¬†¬^‚m ”ªŽ ~ †¬´ †Ž m¹´¬^‚m’ ½m’†ymª ymYªN¹^‚Š†^‚® †’ emª A^‚½m†ß ‚L´
¬†m ¬†^‚ uºª em’ ’´†¢¹L¬L´ß m†’ymYºªymª´žœ
HN‚ªm’e Ym† m†’ßmŠ’m’ L¹¬ uªmŽem’ AšªL^‚m’ L’ymuº‚ª´m’ H•ª´mª’ ”emª
Hm’e¹’ym’ em¹´¬^‚m ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ¬´m‚m’d ½mªem’ uªmŽe¬šªL^‚†ym
AN´ßm ”emª Y¬^‚’†´´m †Ž ŠŠymŽm†’m’ †’ e†m †’ emª Ym´ªmuum’em’ AšªL^‚m ymŠ…
´m’em’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ym¬m´ß´ž

¸ mYªL¹^‚

¸ž˜ †ªm‰´m ?mem


’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ¬´m‚m’ Ym† emª e†ªm‰´m’ ?mem ¹’e Ym† e†ªm‰´ ½†memªymym…
Ym’m’ meL’‰m’ LŽ ’uL’y ¹’e LŽ ’em emª ¹¬¬Lymc
¬ †¬´ ¹’Ymyªm†uŠ†^‚d ½†m †^‚ eL¬ ‚L´´m »mªym¬¬m’ ‰•’’m’~d ¬Ly´m mª ß¹ Ž†ªž A” p eL¬
½Lª LŠ¬” !Lª†¬~d eL^‚´m ¬†mž

¸ž¸ ’uº‚ª¹’y »”’ K†´L´m’


’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ¬´m‚m’ Ym† ½•ª´Š†^‚mª ’uº‚ª¹’y m†’mª Cm¿´¬´mŠŠm L¹¬ m†…
’mŽ ¹^‚d A^‚ª†u´¬´º^‰d ª†mu ¹ž ž LŽ ’uL’y ¹’e ’em em¬ K†´L´¬c
FYmª eL¬ ¹¬¬^‚m†e¹’y¬¬š†mŠ ß¹ª ¹zYLŠŠ½mŠ´Žm†¬´mª¬^‚Lu´ Ymª†^‚´m´ m†’ ”¹ª’LŠ†¬´c
L¬ A´Le†”’ yŠ†^‚ m†’mŽ m¿m’‰m¬¬mŠ® ŠL¬^‚m’ ¹’e uL¹Šm ªL’ym’ ¹’e C”ŽL´m’ uŠ”…
ym’ L¹u eL¬ Aš†mŠumŠed eL¬ !¹YŠ†‰¹Ž eªN’y´m Y†¬ L’ em’ Aš†mŠumŠeªL’e ¹’e Ž†´ mª‚”Ym…
’m’ N¹¬´m’ ¹’e ½º¬´m’ m¬^‚†Žšu¹’ym’ eª”‚´m’ ¬†m emŽ A^‚†me¬ª†^‚´mª ¹’e em’
Aš†mŠmª’ emª ymy’mª†¬^‚m’ L’’¬^‚Lu´ž~

†m¬ y†Š´ L¹^‚ Ym† emª †’uºy¹’y m†’m¬ K†´L´¬ †’ m†’m L’emªm ”ªŽ¹Š†mª¹’y
›U ¶œc
†m ªLym ¬´ ?L¹^‚m’ ym¬¹’e‚m†´¬¬^‚NeŠ†^‚£~ ½¹ªem ŠL’ym e†¬‰¹´†mª´ž

H†ªe eL¬ K†´L´ e¹ª^‚ m†’m’ †’¬^‚¹Y ¹’´mªYª”^‚m’d eL’’ ½†ªe ˆmemª emª ym…
´ªm’’´m’ Cm†Šm †’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ym¬m´ß´c
mª m’¬^‚~d ¬” ‚m†z´ m¬ †’ e†m¬mŽ ¹^‚d †¬´ m†’ mŽm†’¬^‚Lu´¬½m¬m’ž~
’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ¯n

 ¸ž¶ ’uº‚ª¹’y »”’ m†’ßmŠ’m’ H•ª´mª’d ¹^‚´†´mŠ’ ¹ž ž


’uº
mª»”ª‚mYm’em ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ¬´m‚m’ Ym† m†’ßmŠ’m’ H•ª´mª’d ‰¹ªßm’
¹¬¬šªº^‚m’ ¹’e C†´mŠ’ »”’ º^‚mª’d Km†´¹’ym’d ¹’¬´”Yˆm‰´m’d ?¹’eu¹’‰…
¹’e mª’¬m‚¬m’e¹’ym’ ¹ž ž
L¬ H”ª´ ”‰´”ªL’e~ ½†ªe LŽ A^‚Š¹¬¬ Ž†´ e~ ym¬^‚ª†mYm’ž †´ em’ H”ª´m’ m‚ª
¬m†’ LŠ¬ ¬^‚m†’m’~ ‚L´ A^‚Š†muum’ ”Š´‰m ^‚LªL‰´mª†¬†mª´ž †m Ym¬´m ¹uuº‚ª¹’y »”’
”ßLª´¬ ”¬l| uL’ ´¹´´m~ ‚LYm’ ½†ª †’ ALŠßY¹ªy mªŠmY´ž †m Km†´~ †¬´ m†’m H”^‚m’ßm†…
´¹’yž mª †ŠŽ C†´L’†^~ mª‚†mŠ´ mŠu ¬^Lª¬ž

H†ªe eLYm† emª ß¹ emŽ C†´mŠ ”ž ž ym‚•ªm’em ª´†‰mŠ uŠm‰´†mª´d Ž¹¬¬ mª L¹zmª…
‚LŠY emª ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ¬´m‚m’c
mª EŽuL’y em¬ LyL߆’¬ mª Aš†mymŠ~ ‚L´ ß¹ym’”ŽŽm’ž ›Ymªcœ mª EŽuL’y em¬
Aš†mymŠ¬~ ‚L´ ß¹ym’”ŽŽm’ž

¹^‚ Ym¬´†ŽŽ´m ª´m’ »”’ †ym’’LŽm’d ߞ ž e†m LŽm’ »”’ L¬´¬´N´´m’


¹’e A^‚†uum’d ‰•’’m’ e¹ª^‚ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ‚mª»”ªym‚”Ym’ ½mªem’c
”´mŠ ¹ª”šN†¬^‚mª ”u ”emª ”´mŠ ¹ª”šN†¬^‚mª ”u~ ± ”ª¬^‚¹’y¬¬^‚†uu m´m”ª
”emª ”ª¬^‚¹’y¬¬^‚†uu m´m”ª~ ± e†m ?m†¬m emª ªmŽm’ ± emª ªmŽm’~ž

m¬”’emªm ª´m’ emª mª»”ª‚mY¹’y YmŠmym’ e†m u”Šym’em’ m†¬š†mŠmd †’ em’m’


e†m ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ª”’†md †¬´L’߆mª¹’yd ºYmª´ªLym’m’ ”emª ½”ª´¬š†mŠm…
ª†¬^‚m’ AšªL^‚ymYªL¹^‚ L’ßm†ym’c
‚ª ´ªm¹¬´mª~ ªm¹’e »mªª†m´ ¬†m LŠ¬ ª¬´mªž L¬ ‚L´ Ž†´ !”Š†ßm†L‰´†”’m’~ ’†^‚´¬ Žm‚ª
ß¹ ´¹’ž mª ¹u¬^‚½¹’y †¬´ Žºem~ ym½”ªem’ž ¹u emª L’e½†ª´¬^‚Lu´¬¬^‚L¹ yLY m¬
LŠŠmª‚L’e A^‚½m†’mªm†m’~ ß¹ ¬m‚m’ž

¸žw LŠYm ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’


LŠYm ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ½mªem’ Ym† emª ’uº‚ª¹’y †’’mª‚LŠY m†’m¬ Ymªm†´¬
†’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ¬´m‚m’em’ Cm¿´m¬ »mª½m’em´c
”m´‚m ¬^‚ª†mYc H†mŠL’e¬ Ymª”’€ ½†ªe LŠ¬ m†’ m†¬´mª½mª‰ L’ym¬m‚m’ ½mªem’ž~
›emªcœ žžž eL’’ »mªŠ†mz ¬†m eL¬ K†ŽŽmª Ž†´ em’ H”ª´m’c A†m ½mªem’ ’”^‚ »”’ Ž†ª
‚•ªm’s€ ~

¸žv L¬ m‚Šm’ emª ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’


’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ YªL¹^‚m’ ’†^‚´ ym¬m´ß´ ß¹ ½mªem’d ½m’’ e†m ‚mª»”ªß¹‚m…
Ym’em’ Cm¿´´m†Šm Ymªm†´¬ L¹u L’emªm Hm†¬m ›e¹ª^‚ em’ K¹¬LŽŽm’‚L’yd e†m
A^‚ª†u´Lª´d Ašmªª¹’yd LªY†y‰m†´œ ‰m’’´Š†^‚ ymŽL^‚´ ¬†’ec
†m ŠL¬¬m Š†m¬´ ”m´‚m¬ L¹¬´ž Lem´¹^‚ †¬´ m†’ eªm†¬†ŠY†ym¬ H”ª´ž HL¬ uºª e†m m†’m’
†´¬^‚ †¬´d †¬´ em’ L’emªm’ ¹’¬´ž
¯“ ’ymY†’em ± mY†’em p ’ymY”´

¶ L¬ K¹¬LŽŽm’´ªmuum’ »”’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ¹’e 


AL´ßßm†^‚m’ 
’ym
!¹’‰´d ªLymßm†^‚m’ ¹’e ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¬´m‚m’ »”ª emŽ ¬^‚Š†mzm’em’ ’…
uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’d ½m’’ ¬†m ¬mŠY¬´ ß¹ emŽ L’ymuº‚ª´m’ Cm¿´´m†Š ym‚•ªm’ž L^‚
emŽ A^‚Š¹¬¬ßm†^‚m’ ½†ªe eL’’ ‰m†’ !¹’‰´ Žm‚ª ym¬m´ß´c
ª ¬Ly´mc †m¬m m‚L¹š´¹’y †¬´ ¹’½L‚ªs~ †m ‰ª†´†¬†mª´m Cm¿´¬´mŠŠm ŠL¹´m´c ^‚ Ž¹¬¬
ym¬´m‚m’d eL¬¬ Ž†ª e†m L^‚ª†^‚´ ºYmª em’ ’¬^‚ŠLy †’¬ym‚m†Ž A^‚Lem’uªm¹em Ymªm†…
´m´ ‚L´ž~ L´ ¬†m ½†ª‰Š†^‚ ymuªLy´c ”ŽŽ´ LªŠm’m Ž”ªym’£~£ ª ‰m’’´ ’†^‚´ em’ ?”…
ŽL’ >¹” »Le†¬£~s

A”’¬´ ¬´m‚m’ !¹’‰´d ªLymßm†^‚m’ ¹’e ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ’L^‚ emŽ ¬^‚Š†mzm’…


em’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’c
ª ¬”ŠŠ ym¬Ly´ ‚LYm’d e†m L^‚ª†^‚´ ‚LYm †‚Ž †’¬ym‚m†Ž A^‚Lem’uªm¹em Ymªm†´m´~ž ¬´
e†m¬ m†’ K†´L´ L¹¬ HLŠŠm’¬´m†’~£

H†ªe eL¬ K†´L´ ”emª e†m L’ymuº‚ª´m ?mem LŠ¬ A¹Y¬´L’´†» »mª½m’em´d ¬” YŠm†Y´
eL¬ ªLym… ”emª ¹¬ª¹umßm†^‚m’ mª‚LŠ´m’d ¹’e ŽL’ ¬m´ß´ ’L^‚ emŽ ¬^‚Š†mzm’…
em’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ ß¹¬N´ßŠ†^‚ m†’m’ !¹’‰´c
†^‚ Ym¹’ª¹‚†y´ ¬m†’ ¬´N’e†ym¬ ^‚ ‰L’’ ’†^‚´ Žm‚ªs~ž †m †’emª ‰”ŽŽm’´†mª´m’
ˆmem A´ªLzm’Y†my¹’y Ž†´ m†’mŽ ŠL¹´m’ A†’e ½†ª YLŠe eL£~ž

L¬ ”ŽŽL ¬´m‚´ †ŽŽmª ’L^‚ emŽ ¬^‚Š†mzm’em’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’c


¬ †¬´ Ž•yŠ†^‚~d ¬Ly´m ¬†md eL¬¬ †^‚ Ž”ªym’ »mªªm†¬mž~

¹u m†’m’ Cm¿´´m†Š Ž†´ ªLym… ”emª ¹¬ª¹umßm†^‚m’ u”Šy´ ’L^‚ emŽ ¬^‚Š†mzm’…
em’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’ mYm’uLŠŠ¬ †ŽŽmª m†’ ”ŽŽLc
Š¬ ¬†m †‚’ uªLy´mc Hm¬‚LŠY eLªu †^‚ eL¬ ’†^‚´£~d ½¹ªem mª ¬m‚ª »mªŠmym’ž ›E’ecœ Hm¬…
‚LŠY eLªu †^‚ eL¬ ’†^‚´£~d uªLy´m ¬†m †‚’ž Y½”‚Š m¬ L¹¬ emŽ L¹´¬šªm^‚mª ym´•’´ ‚L´´mc
^‚´¹’yd LŠŠm¬ ¬”u”ª´ ß¹ªº^‰´ªm´m’s~d ªº‚ª´m ¬†^‚ ’†mŽL’e »”’ emª A´mŠŠmž ›E’ecœ
^‚´¹’yd LŠŠm¬ ¬”u”ª´ ß¹ªº^‰´ªm´m’s~d ´•’´m m¬ L¹¬ emŽ L¹´¬šªm^‚mªž

Hm’’ K†´L´m ”emª ½†memªymymYm’m ?mem LŠ¬ A¹Y¬´L’´†»m »mª½m’em´ ½mªem’d


¬´m‚´ ‰m†’ ”ŽŽLc
Am†’ m½†ym¬ ^‚ ‰L’’ ’†^‚´ Žm‚ª~ ¬´•ª´ ’†mŽL’em’ž mª AL´ß mŽ L’’m ‰L’’ ym…
‚”Šum’ ½mªem’~ ‚L´ ‰m†’ A¹Yˆm‰´ž

’ymY†’em ± mY†’emc U Š¹Žm’L’ymY†’… ´¹’y L’ymY”´m’m HLªm’Žm’ym~ ½†ªe


em ± Š¹Žm’ymY†’emž ’ymY”´ Ž†´ »”’ ”emª L’ »mªY¹’em’c
’ymY”´c L¬ H”ª´ ‚L´ Žm‚ªmªm mem¹… L¬ ’ymY”´ »”’ ± L’ mŽº¬m ½Lª ym…
´¹’ym’ ¹’e ½†ªe ˆm½m†Š¬ Ž†´ L’emªm’ ª†’yž ’ emª mem¹´¹’y ¬^‚ª†u´Š†^‚m ”emª
!ªNš”¬†´†”’m’ »mªY¹’em’ž ’ emª mem¹… Žº’eŠ†^‚m m‰L’’´yLYm emª me†’y¹’…
L’ym‚m’ p ’ym‰ŠLy´m nà

 ym’d ¹’´mª em’m’ ŽL’ ß¹ m†’mª HLªm’Š†m… Ž†ª LŠ¬ ’ym‚•ª†ymŽ ® †‚ª LŠ¬ ’ym‚•ª†…
L’ym umª¹’y ”emª ªYm†´¬Šm†¬´¹’y Ymªm†´ †¬´~
‰L’’ ’ymY”´ Ž†´ ºYmª ”emª uºª »mªY¹’…
ym’ ›Ym¬¬mªcœ †‚ª LŠ¬ ’ym‚•ª†ymª ž
¸ž m†’†ym ’ym‚•ª†ym ¿ LŠŠm ’ym‚•ª†ym’ ¿
em’ ½mªem’c H†ª Y†´´m’ A†m ¹Ž ‚ª ’ym… ¬”Š^‚m ’ym‚•ª†ym[’\c K¹ª m‰Š†’L´†”’
Y”´ ºYmª ± uºª e†m †mumª¹’y »”’ žžž Lªº… »”’ ’ym‚•ª†ym ’L^‚ LŠŠmd Ym†emd m†’†ym
Ymª ‚†’L¹¬ ŠN¬¬´ ¬†^‚ m†’m ¹¬½m†´¹’y ¹¬½ž U LŠŠ… ¹¬½ž
em¬ mYªL¹^‚¬ »”’ ß¹ »mªßm†^‚’m’ ›‚ª ’ym‰ŠLy´md emª ¹’e e†mc ˜ž e†m ’ym‰ŠLy´m
’ymY”´ ß¹ª †mumª¹’y »”’ žžžœž Ž A†’’m A^‚Ž†e´ ± e†m L’ym‰ŠLy´m †ªŽLc H†m m…
»”’ ’mªY†m´m’d !ªm†¬»”ª¬^‚ŠLy~ ‰L’’ ‰ŠLy´m ¹’e m¬^‚¹Še†y´m ½†ªe L¹^‚ ’ym…
’ymY”´ e†m !ªNš”¬†´†”’m’ L¹u ”emª uºª ‰ŠLy´m †’ emª AšªL^‚m em¬ mª†^‚´¬ ¹’e
’L^‚ ¬†^‚ ‚LYm’c ^‚ ‚LYm m†’ ’ymY”´ emª Gmª½LŠ´¹’y LŠ¬ A¹Y¬´L’´†» ymYªL¹^‚´ž
L¹u eL¬ L¹¬ mª‚LŠ´m’ž mª ’´†¢¹Lª L¬ H”ª´ Ymßm†^‚’m´ e†m !mª¬”’d †ªŽLd
ŽL^‚´m †‚ª m†’ yº’¬´†ym¬ ’ymY”´ uºª eL¬ m‚•ªem ”ž eyŠžd ymym’ e†m ’‰ŠLym mª‚”…
¬mŠ´m’m ¹^‚ž Ym’ ½”ªem’ †¬´ž Y½”‚Š †’ GmªY†’e¹’y
L’ym‚m’c ’ emª mem¹´¹’y Ym´ªmuum’~ Ž†´ emŽ LŽ†Š†m’’LŽm’ ºYmª½†mym’e
Ž¹¬¬ L’ym‚m’ Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» emª eL¬ A¹Y¬´L’´†» ›mª ± †m ’ym‰ŠLy´m
!mª¬”’ »mªY¹’em’ ½mªem’c L¬ ym‚´ e†^‚ A^‚Ž†e´ ¬Ly´ L¹¬ žžžœ ymYªL¹^‚´ ½†ªed †¬´
’†^‚´¬ L’ž †m GmªY†’e¹’y Ž†´ emŽ L… L¹^‚ e†m ”ªŽ¹Š†mª¹’y mª L’ym‰ŠLy´m
´†» ›L¬ ym‚´ e†ª ’†^‚´¬ L’œ †¬´ ªmy†”’LŠd mªª E½m mÝmª ± †m L’ym‰ŠLy´m ªL¹ Š¬m
Ym¬”’emª¬ ’”ªeem¹´¬^‚® ¬†m y†Š´ ¬´L’… A^‚Ž†e´ žžž ymYªN¹^‚Š†^‚ž ¬´ m†’m †ªŽL
eLªe¬šªL^‚Š†^‚ LŠ¬ ’†^‚´ ‰”ªªm‰´ž ymŽm†’´d eL’’ ‚m†z´ m¬c †m ’ym‰ŠLy´m
’ym‚•ª†ymd emª ¹’e e†mc ˜ž ”Ym’ ym’L’’… Ym‚L¹š´m´ žžž ”emª Ž†´ emŽ ¸ž !Lª´†ß†šc †m
´mŽ ’ym‚•ª†ym’ ± ’ym‚•ª†ymŽ ¿ †‚ª LŠ¬ L’ym‰ŠLy´m †ªŽL Ym‚L¹š´m´ žžž
’ym‚•ª†ymª ± ’ym‚•ª†ym’ m†’mª L’ym¬m… ¸ž emª ’ym‰ŠLy´m A^‚Ž†e´ ± emª ’ym…
‚m’m’ LŽ†Š†mc Ž ŠŠymŽm†’m’ ½†ªe ’… ‰ŠLy´md A^‚Ž†e´c ’ emŽ AL´ß mª ’ym…
ym‚•ª†ym ½†m m†’ L´´ª†Y¹´†»m¬ U eˆm‰´†» ‰ŠLy´m A^‚Ž†e´ Ym‚L¹š´m´m žžž †¬´ emª
›˜œ em‰Š†’†mª´c A†m ½Lª uªº‚mª ’ym‚•ª†ym LŽm A^‚Ž†e´ eL¬ Ym´”’´m A¹Yˆm‰´d e†m
em¬ m´ª†mY¬ªL´m¬ž †’ ’ym‚•ª†ymª e†m¬mª mßm†^‚’¹’y ’ym‰ŠLy´mª ym‚´ LŠ¬ U š…
emŠ¬uLŽ†Š†m ŠmY´ ’”^‚ž mª ’ym‚•ª†ym š”¬†´†”’ ”‚’m ”ŽŽL »”ªL’ž H†ŠŠ ŽL’
emª A^‚Š†^‚´¹’y¬‰”ŽŽ†¬¬†”’ ¬´†ŽŽ´m eL… eLymym’ ’ym‰ŠLy´mª ‚mª»”ª‚mYm’d eL’’
ymym’ž †m ’ym‚•ª†ym’ em¬ Gmª¬´”ªYm’m’ ŽL^‚´ ŽL’ e†m¬m¬ H”ª´ ß¹Ž A¹Yˆm‰´ em¬
´ªLum’ ¬†^‚ Ym†Ž myªNY’†¬ž K½m† ’ym‚•… AL´ßm¬d ½”Ym† emª LŽm LŠ¬ ’L^‚ym´ªL…
ª†ym emª ¹’em¬½m‚ª Ym´ªL´m’ eL¬ ”‰LŠ ym’m šš”¬†´†”’ e¹ª^‚ ”ŽŽL LYym…
¹¬½ž U ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m¬ eˆm‰´†» ›¸ž˜œž ´ªm’’´ ½mªem’ ‰L’’d LYmª ’†^‚´ LYym…
Lœ Ž m’†´†» !Š¹ªLŠ †¬´ ‚m¹´m ’L^‚ m†’mŽ ´ªm’’´ ½mªem’ Ž¹¬¬c mª ’ym‰ŠLy´m[d\
¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´m’ eˆm‰´†» e†m ¬´Lª‰m A^‚Ž†e´[d\ Ym‚L¹š´m´m žžž
m‰Š†’L´†”’ ºYŠ†^‚d m¬ ½†ªe šLªLŠŠmŠ uŠm‰… ¶ž ”Ym’ ym’L’’´mŽ ’ym‰ŠLy´m’ ± ’ym…
´†mª´c e†m Cm†Š’L‚Žm m‚mŽLŠ†ymª ’ym‚•… ‰ŠLy´mŽ ¿ †‚ª LŠ¬ ’ym‰ŠLy´mª ± ’ym‰ŠLy…
ª†ymª ›¬mŠ´m’c ’ym‚•ª†ym’œž Yœ L^‚ m†… ´m’c Ž ŠŠymŽm†’m’ ½†ªe ’ym‰ŠLy´m
’mŽ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´m’ eˆm‰´†» ½†ªe †Ž ½†m m†’ L´´ª†Y¹´†»m¬ U eˆm‰´†» ›˜œ em‰Š†…
L´†» A†’y¹ŠLª ‚m¹´m Žm†¬´ ¬^‚½L^‚ uŠm‰… ’†mª´c ’ym‰ŠLy´mª Ym‚L¹š´m´ žžž †’m ’…
´†mª´c Ž†´ ”Ym’ ym’L’’´mŽ ’ym‚•ª†ym’ ym‰ŠLy´m ‚L´ ¬†^‚ mª‚N’y´ž mª ’ym‰ŠLy´m
›»mªLŠ´m’ec ’ym‚•ª†ymŽœ® Ž†´ ”Ym’ ym… Šm¹y’m´ ½m†´mªž †m ’ym‰ŠLy´m’ ½¹ªem’
’L’’´mª ’ym‚•ª†ym’ ›»mªLŠ´m’ec ’ym… uªm†ym¬šª”^‚m’ž K½m† ’ym‰ŠLy´m ‰”’’´m’
‚•ª†ymªœž ^œ ’ ”’ˆ¹’‰´†”’LŠyª¹ššm’ ½†m ºYmªuº‚ª´ ½mªem’ ¹¬½ž U ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m¬
em’ u”Šym’em’ ‰”ŽŽ´ †Ž L´†» ’mYm’ eˆm‰´†» ›¸ž˜œž Lœ Ž m’†´†» !Š¹ªLŠ †¬´
emª ¬´Lª‰m’ m‰Š†’L´†”’ L¹^‚ e†m ¬^‚½L… ‚m¹´m ’L^‚ m†’mŽ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´m’ e…
^‚m »”ªc Ž†ª LŠ¬ ’ym‚•ª†ym’ ›Ym¬¬mªcœ ˆm‰´†» e†m ¬´Lª‰m m‰Š†’L´†”’ ºYŠ†^‚d m¬
n˜ ’ymŠ p L’yŠm†^‚m’d ¬†^‚

½†ªe LŠ¬” šLªLŠŠmŠ uŠm‰´†mª´c e†m Gmª¹ª´m†… ’ymªŽº’emªc †m †’½”‚’mª »”’ ’ymª… 
Š¹’y ¬NŽ´Š†^‚mª ’ym‰ŠLy´mª ›¬mŠ´m’c ’…
ym‰ŠLy´m’œž Yœ L^‚ m†’mŽ ¬´Lª‰ em‰Š†…
Žº’em ‚m†zm’ ’ymªŽº’emª ›’†^‚´c ’…
ymªŽº’em’mªœž U †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’…

L’yŠ
’†mª´m’ eˆm‰´†» ½†ªe †Ž L´†» A†’y¹ŠLª ym’ L¹u …mª ›¶œž
‚m¹´m Žm†¬´ ¬^‚½L^‚ uŠm‰´†mª´c Ž†´ ”Ym’ L’ym¬m‚m’c U eˆm‰´†» ›˜ž¸ž˜¶œd U Gmª…
ym’L’’´mŽ ’ym‰ŠLy´m’ ›»mªLŠ´m’ec ’… yŠm†^‚¬u”ªŽm’ ›¸ž¸œž
ym‰ŠLy´mŽœ® Ž†´ ”Ym’ ym’L’’´mª ’ym… ’ym¬´mŠŠ´md emª ¹’e e†mc ˜ž ”Ym’ ym’L’’…
‰ŠLy´m’ ›»mªLŠ´m’ec ’ym‰ŠLy´mªœž ^œ ’ ´mŽ ’ym¬´mŠŠ´m’ ± ’ym¬´mŠŠ´mŽ ¿ †‚ª LŠ¬
”’ˆ¹’‰´†”’LŠyª¹ššm’ ½†m em’ u”Šym’… ’ym¬´mŠŠ´mª ± ’ym¬´mŠŠ´m’c Ž ŠŠymŽm†…
em’ ‰”ŽŽ´ †Ž L´†» A†’y¹ŠLª ’mYm’ emª ’m’ ½†ªe ’ym¬´mŠŠ´m ½†m m†’ L´´ª†Y¹´†»m¬
¬´Lª‰m’ m‰Š†’L´†”’ L¹^‚ e†m ¬^‚½L^‚m U eˆm‰´†» ›˜œ em‰Š†’†mª´c A†m ½Lª uªº‚mª
»”ªc Ž†ª LŠ¬ ’ym‰ŠLy´m’ ›Ym¬¬mªc Ž†ª LŠ¬ ’ym¬´mŠŠ´mž G”ª emª Cºª ¬´L’e m†’ ’ym…
’ym‰ŠLy´mŽ œ® Ž†ª LŠ¬ ’ym‰ŠLy´m’ ›Ym¬… ¬´mŠŠ´mªd emª ’ym¬´mŠŠ´m emª A´Le´½mª‰mž
¬mªc Ž†ª LŠ¬ ’ym‰ŠLy´mª œž †m ’ym¬´mŠŠ´m’ emŽ”’¬´ª†mª´m’ Ž†´ em’
wž m†’†ym ’ym‰ŠLy´m ¿ LŠŠm ’ym‰ŠLy´m’ ¿ ªYm†´mª’ž K½m† ’ym¬´mŠŠ´m emª †ªŽL
¬”Š^‚m ’ym‰ŠLy´m[’\c K¹ª m‰Š†’L´†”’ ¬†’e m’´ŠL¬¬m’ ½”ªem’ ¹¬½ž U ¬¹Y¬´L’´†…
»”’ ’ym‰ŠLy´m ’L^‚ LŠŠmd Ym†emd m†’†ym »†mª´m¬ eˆm‰´†» ›¸ž˜œž Lœ Ž m’†´†» !Š¹…
¹¬½ž U LŠŠ… ¹¬½ž ªLŠ †¬´ ‚m¹´m ’L^‚ m†’mŽ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª…
’ymŠc ’ymŠ †¬´ ‚m¹´m ’¹ª ’”^‚ LŠ¬ mŽ†… ´m’ eˆm‰´†» e†m ¬´Lª‰m m‰Š†’L´†”’ ºY…
’†’¹Ž ymYªN¹^‚Š†^‚c e†m ’ymŠ ž L¬ ¹ª… Š†^‚d m¬ ½†ªe LŠ¬” šLªLŠŠmŠ uŠm‰´†mª´c ª
¬šªº’yŠ†^‚md ’”^‚ †Ž ˜nž ‚ž ºYŠ†^‚m L¬… ¹Žª†¬¬ e†m ¹uyLYm’ Šm†´m’emª ’ym¬´mŠŠ…
‰¹Š†’¹Ž emª ’ymŠ ›”m´‚mc žžž ¬L‚ ’L^‚ ´mª ›¬mŠ´m’c ’ym¬´mŠŠ´m’œž ¹¬’L‚Žm’
emŽ ’ymŠ ª¹‚m»”ŠŠœ †¬´ »mªLŠ´m´ž ¹’e A^‚½L’‰¹’ym’ ´ªm´m’ Ym†Ž L´†»
L’ymŽm¬¬m’c U eˆm‰´†» ›˜ž¸ž˜¶œd U Gmª… A†’y¹ŠLª L¹uc Yœ L^‚ m†’mŽ ¬´Lª‰ em‰Š†…
yŠm†^‚¬u”ªŽm’ ›¸ž¸œž ’†mª´m’ eˆm‰´†» ½†ªe †Ž L´†» A†’y¹ŠLª
L’ym’m‚Ž m’´´N¹¬^‚´c †m ¬^‚mªß‚Lu´m ‚m¹´m Žm†¬´ ¬^‚½L^‚ uŠm‰´†mª´c Ym’ ym…
Hm’e¹’y ^‚ Y†’ L’ym’m‚Ž m’´´N¹¬^‚´ ’L’’´mŽ ’ym¬´mŠŠ´m’ ›»mªLŠ´m’ec ’ym…
›¬´L´´c ^‚ Y†’ L’ym’m‚Ž ºYmªªL¬^‚´œd e†m ¬´mŠŠ´mŽœ †¬´ ym‰º’e†y´ ½”ªem’ž Ym’ ym…
em’ ’myL´†»m’ A†’’ em¬ GmªY¬ m’´´N¹… ’L’’´mª ’ym¬´mŠŠ´m’ ›»mªLŠ´m’ec ’ym…
¬^‚m’ Ym½¹¬¬´ L¹zmª ^‚´ ŠN¬¬´d ¬”ŠŠ ß¹Ž ¬´mŠŠ´mªœ †¬´ ym‰º’e†y´ ½”ªem’ž ^œ ’ ”’…
¹¬eª¹^‰ Yª†’ym’d eL¬¬ ŽL’ †’ emŽ Ym… ˆ¹’‰´†”’LŠyª¹ššm’ ½†m em’ u”Šym’em’
´ªmuum’em’ yº’¬´†y »mªŠL¹um’m’ LŠŠ m†… ‰”ŽŽ´ †Ž L´†» A†’y¹ŠLª ’mYm’ emª
ym’´Š†^‚ Ž†´ m†’mª ’´´N¹¬^‚¹’y ymªm^‚… ¬´Lª‰m’ m‰Š†’L´†”’ L¹^‚ e†m ¬^‚½L^‚m
’m´ ‚L´´mž »”ªc ‚Ž LŠ¬ ’ym¬´mŠŠ´m’ žžž ›Ym¬¬mªcœ ‚Ž
L’ym’”ŽŽm’c L^‚ L’ym’”ŽŽm’ ¬´m‚´ †Ž LŠ¬ ’ym¬´mŠŠ´mŽ žžž® ‚ª LŠ¬ ’ym¬´mŠŠ´m’
ŠŠymŽm†’m’ m†’ ”ŽŽLc ’ym’”ŽŽm’d žžž ›Ym¬¬mªcœ ‚ª LŠ¬ ’ym¬´mŠŠ´mª žžž
¬†m ‰”ŽŽ´ mª¬´ Ž”ªym’d ½mª ¬”ŠŠ eL’’ ¸ž m†’†ym ’ym¬´mŠŠ´m ¿ LŠŠm ’ym¬´mŠŠ´m’ ¿
‚m¹´m e†m A†´ß¹’y Šm†´m’£ ’ emª ºy¹’y ¬”Š^‚m ’ym¬´mŠŠ´m[’\c K¹ª m‰Š†’L´†”’
L’ym’”ŽŽm’ eL¬¬ YªL¹^‚´ »”ª eL¬¬ ‰m†’ »”’ ’ym¬´mŠŠ´m ’L^‚ LŠŠmd Ym†emd m†’†ym
”ŽŽL ym¬m´ß´ ß¹ ½mªem’ž L’ ¬m´ß´ m¬ ¹¬½ž U LŠŠ… ¹¬½ž
»”ªß¹y¬½m†¬m eL’’d ½m’’ e†m ºy¹’y L’ym½L’e´ ± L’ym½m’em´c U L’½m’em’ž
’†^‚´ LŠ¬ †’‚m†´ L’ß¹¬m‚m’ †¬´d Ym†… L’yŠm†^‚m’d ¬†^‚c L¬ GmªY ¬†^‚ L’yŠm†^‚m’
¬š†mŠ¬½m†¬m ½m†Š L¹u L’ym’”ŽŽm’ m†’ Ym… ‰L’’ Ž†´ m†’mŽ L´†»”Yˆm‰´ ”emª Ž†´ m†…
¬”’emªm¬ m½†^‚´ ymŠmy´ ½†ªec ’ym’”Ž… ’mŽ !ªNš”¬†´†”’LŠ”Yˆm‰´ »mªY¹’em’
Žm’[d\ eL¬¬ Ž”ªym’ y¹´m¬ Hm´´mª †¬´d ½”… ½mªem’c ª yŠm†^‚´ ¬†^‚ ¬m†’mª EŽymY¹’yd
‚†’ ½”ŠŠm’ ½†ª uL‚ªm’£ H”‚†’ ½”ŠŠm’ ½†ª ¬m†’m’ †´Žm’¬^‚m’ L’ž emªc ª yŠm†^‚´
uL‚ªm’d L’ym’”ŽŽm’[d\ eL¬¬ Ž”ªym’ y¹… ¬†^‚ L’ ¬m†’m EŽymY¹’yd L’ ¬m†’m †´…
´m¬ Hm´´mª †¬´£ Žm’¬^‚m’ L’ž
’yŠ†ß†¬Ž¹¬ p L’‰L¹um’ ± ‰L¹um’ n¸

 ’yŠ†ß†¬Ž¹¬c U Žmª†‰L’†¬Žm’ ± ’yŠ†ß†¬… ‚N’y†y ¹’e L’‚N’yŠ†^‚ ¬†’e ’†^‚´ yŠm†^‚…


’yŠ Žm’ž
L’yªm’ßm’c ’ emª mym’½Lª´¬¬šªL^‚m ½†ªe
Ymem¹´m’ež HN‚ªm’e L’‚N’yŠ†^‚ ´ªm¹
mªymYm’~ Ymem¹´m´ ›Am†’ L’‚N’yŠ†^‚mª
L’yªm’ßm’ ’¹ª ’”^‚ Ž†´ emª !ªNš”¬†´†”’ ‰Šm†’mª ªm¹’e YmyŠm†´m´m †‚’ž mª ¹’e
L’ »mªY¹’em’c L¬ ª¹’e¬´º^‰ yªm’ß´ †¬´ ¬m‚ª L’‚N’yŠ†^‚œd ‰”ŽŽ´ L’‚N’y†y
L’ em’ Lª´m’ L’ž ªº‚mª ½¹ªem m¬ L¹^‚ ’¹ª †’ Ym¬´†ŽŽ´m’ GmªY†’e¹’ym’ †’ emª
Ž†´ emŽ L´†» »mªY¹’em’c L¬ ª¹’e… ?m^‚´¬¬šªL^‚m »”ªc m†’ L’‚N’y†ym¬
¬´º^‰ yªm’ß´ emŽ Lª´m’ L’ž ›q ¬^‚½mYm’em¬œ GmªuL‚ªm’® m†’ GmªuL‚…
’yª†uuc L^‚ ’yª†uu ‰L’’ Ž†´ emª !ªNš”… ªm’ †¬´ L’‚N’y†y ›q ¬´m‚´ »”ª mª†^‚´ ß¹ª
¬†´†”’ L¹u ”emª ymym’ L’ym¬^‚Š”¬¬m’ ½mª… ’´¬^‚m†e¹’yœž
em’d e†m !ªNš”¬†´†”’m’ ¬†’e LYmª ’†^‚´ †’ L’‚mYm’c H†ªe L’‚mYm’ †’ ym‚”Ym’mª
LŠŠm’ NŠŠm’ L¹¬´L¹¬^‚YLªž †m LŠŠymŽm†… AšªL^‚m †Ž A†’’m »”’ Ymy†’’m’~ ym…
’mªm Gmª½m’e¹’y ‚L´ L¹uc mª ’yª†uu YªL¹^‚´d eL’’ ŠL¹´m´ eL¬ !ªN´mª†´¹Ž ‚”Y
L¹u e†m A´Le´d L¹u e†m me†m’d L¹u eL¬ L’ c †m Š”^‰m’ ‚”Ym’ ymym’ †´´Ly ß¹
¹^‚ em¬ ”’‰¹ªªm’´m’ž †m Gmª½m’e¹’y ŠN¹´m’ L’ ž mª m†¬´Š†^‚m ‚”Y L’ ß¹ ¬šªm…
»”’ ymym’ †¬´ m‚mª ß¹ u†’em’d ½m’’ emª ^‚m’ž GmªLŠ´m´ †¬´ e†m ”ªŽ ‚¹Y ± ‚¹Ym’
”emª eL¬ ’ymyª†uum’m m´½L¬ †¬´d eL¬ m†… L’ ›†m Š”^‰m’ ‚¹Ym’ ß¹ ŠN¹´m’ L’œž
’m’ mym’L’yª†uu ¹’´mª’m‚Žm’ ‰L’’c L’‚mu´m’c ’ GmªY†’e¹’y Ž†´ emª !ªNš”¬†…
emª ’yª†uu ymym’ m†’ L’ed ymym’ e†m š… ´†”’ L’ ‰L’’ L’‚mu´m’ Ž†´ emŽ L´†»
š”¬†´†”’d ymym’ em’ ”¿½mŠ´Žm†¬´mªž ”emª Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» »mªY¹’em’ ½mª…
’y¬´ ± L’y¬´c ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ A¹Y… em’d ˆm ’L^‚emŽd ”Y emª ª´d L’ emŽ m´…
¬´L’´†»c mª ‚L´ ’y¬´ ± †¬´ †’ ’y¬´® L¹¬ ½L¬ L’ym‚mu´m´ ½†ªe ›ªLymc ½”£œd ”emª
’y¬´ uŠ†m‚m’® »”ª ’y¬´ uL¬´ »mªym‚m’ž e†m ?†^‚´¹’y ›ªLymc ½”‚†’£œ Ymßm†^‚’m´
’´¬šªm^‚m’e y†Š´ e†m ª”z¬^‚ªm†Y¹’y ½†ªec A†m ½”ŠŠ´m m†’m A^‚Šm†um L’ emŽ ± L’
L¹^‚ †’ emª Hm’e¹’y ’y¬´ [¹’e L’ym\ eL¬ Šm†e L’‚mu´m’ž ª ‚L´´m m†’m’ Km´´mŠ
ŽL^‚m’ž U ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y L’ emª ± L’ e†m Cºª L’ym‚mu´m´ž H†ª ‚mu´m’
›˜ž˜œž Ž FYª†ym’ ½†ªe e†m¬m Hm’e¹’y uª†¬^‚m Šº´m’ LŽ ± L’ em’ ¹´ L’ž U ?m‰…
Ž†´ emŽ L´†» ymY†Šem´ž ¬ ‚m†z´ LŠ¬” ´†”’ ›˜œž
ª†^‚´†yc ˆmŽL’emŽ ›’†^‚´c ˆmŽL’em’œ L’‚m†Ž…c mª ¹¬eª¹^‰ ‰”ŽŽ´ ’†^‚´ Žm‚ª
’y¬´ ŽL^‚m’ž Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ LŠ¬ ¬mŠY¬´¬´N’e†ym¬ H”ª´d ¬”’emª’ ’¹ª
eˆm‰´†» ›ªLymc ½†m£œc Ž†ª †¬´ ± ½†ªe ’”^‚ LŠ¬ GmªYß¹¬L´ß »”ªž ª ½†ªe Ž†´
L’y¬´ž emŽ u”Šym’em’ GmªY ß¹¬LŽŽm’ym¬^‚ª†m…
L’‚LYm’c L¬ ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚m L’‚L… Ym’c L’‚m†ŽuLŠŠm’ ›q ß¹uLŠŠm’d ß¹Ž š…
Ym’ m†’ Šm†e¹’y¬¬´º^‰ ´ªLym’~ umª uLŠŠm’œd L’‚m†ŽymYm’ ›q L’»mª´ªL¹m’d
¬^‚ªm†Y´ ŽL’ †Ž ’u†’†´†» ›m†’m’ L’´mŠ ºYmªŠL¬¬m’œd L’‚m†Ž¬´mŠŠm’ ›q ºYmªŠL¬…
L’‚LYm’œd †Ž !Lª´†ß†š ›Hmª ‚L´ Žm†’m ¬m’œž
L^‰m L’ym‚LY´£œ ¹’e †’ emª !mª¬”’LŠ… L’‚m†¬^‚†y ŽL^‚m’d ¬†^‚c †m ºy¹’y ¬†^‚
u”ªŽ †Ž mYm’¬L´ß ›žžž ½m†Š ¬†m A^‚¹‚m L’‚m†¬^‚†y ŽL^‚m’ †Ž A†’’m »”’ ¬†^‚
L’‚L´œ ß¹¬LŽŽm’ž mªY†m´m’d ¬†^‚ »mªšuŠ†^‚´m’~ ‰L’’ ¬†^‚
L’‚L’ec L’ ¬^‚ªm†Y´ e†m !ªNš”¬†´†”’ ß¹… ’¹ª L¹u m†’ †’ emª K¹‰¹’u´ Š†mym’em¬d
¬LŽŽm’c žžž L’‚L’e em¬ ¹^‚m¬ž ª ‰LŽ ’†^‚´ L¹u m†’ Ymªm†´¬ LYym¬^‚Š”¬¬m’m¬ ª…
L’‚L’e emª E’´mªŠLym’ ß¹ emŽ A^‚Š¹¬¬d m†y’†¬ Ym߆m‚m’ž ¬ ‰L’’ LŠ¬” ’†^‚´ ‚m†…
eL¬¬ žžž mYm’ emŽ m’†´†» †¬´ †Ž !Š¹ªLŠ zm’c ^‚ ŽL^‚m Ž†^‚ L’‚m†¬^‚†yd e†m¬m
L¹^‚ emª ’¬^‚Š¹¬¬ Ž†´ »”’ Ž•yŠ†^‚ ›L’… ¹uyLYm ª†^‚´†y ymŠ•¬´ ß¹ ‚LYm’d ¬”’emª’
‚L’e »”’ E’´mªŠLym’œž U L’e ›¶œd U Gmª… ’¹ªc ^‚ ŽL^‚m Ž†^‚ L’‚m†¬^‚†yd e†m¬m
YŠL¬¬m’ em¬ A¹Y¬´L’´†»¬ž ¹uyLYm ª†^‚´†y ß¹ Š•¬m’ž
’‚L’yc K¹ LŠ¬ ± †Ž ’‚L’y U ’ŠLymž L’‰L¹um’ ± ‰L¹um’c Ž E’´mª¬^‚†me ß¹ ‰L¹…
L’‚N’y†y ± L’‚N’yŠ†^‚c †m eˆm‰´†»m L’… um’ uºª mŠe mª½mªYm’~ ½†ªe L’‰L¹um’
n¶ L’‰ŠLym’ p L’Šmym’

eL’’ »mª½m’em´d ½m’’ m¬ ¬†^‚ ¹Ž em’ emª !mª¬”’ »mªY¹’em’® emª L´†» †¬´ ‚†mª 
L¹u »”’ Hmª´”Yˆm‰´m’ ”emª »”’ yª•zm…
ªm’ m’ym’ ‚L’emŠ´c ª¹’e¬´º^‰md ‰…
»mªLŠ´m´c †’ ¹’Ym‚LyŠ†^‚m¬ muº‚Š ‰LŽ
Ž†^‚ L’ ›»mªLŠ´m´c ‰LŽ Ž†ª L’œž A†m ›»mª…

L’Šm
´†m’d m´ªm†em L’‰L¹um’ž †m LŠmª†m ‚L´ LŠ´m´c ‚ªœ ‰LŽ e†m ¹¬´ ß¹ ŠL^‚m’ L’ž
Žm‚ªmªm ‰”¬´YLªm mŽNŠem L’ym‰L¹u´ž ¸ž ’ AN´ßm’ ½†m ¬ ‰”ŽŽ´ yL’ß L¹u e†m
L’‰ŠLym’c L¬ GmªY L’‰ŠLym’ ‰L’’ Ž†´ ˆm½m†Š†ym’ EŽ¬´N’em L’ ”emª ¹u e†^‚
emŽ ‰‰¹¬L´†» emª !mª¬”’   m’†´†»”Y… LŠŠm†’ ‰”ŽŽ´ m¬ ˆm´ß´ L’ ½†ªe †’ emª EŽ…
ˆm‰´ ”emª Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» emª !mª¬”’ yL’y¬¬šªL^‚m ”u´ uNŠ¬^‚Š†^‚ eLªL¹u ”emª
  !ªNš”¬†´†”’LŠ”Yˆm‰´ Ž†´ ½mym’ »mª… eªL¹u ‚†’ß¹ymuºy´ž ›†^‚´ ‰”ªªm‰´ LŠ¬”c
Y¹’em’ ½mªem’c L’ ‚L´ †‚’ em¬ †mY… ¬ ‰”ŽŽ´ yL’ß L¹u e†m ˆm½m†Š†ym’ EŽ…
¬´L‚Š¬ L’ym‰ŠLy´ž emªc L’ ‚L´ †‚’ ½m… ¬´N’em eLªL¹u L’ ”emªc ¹u e†^‚ LŠŠm†’
ym’ †mY¬´L‚Š¬ L’ym‰ŠLy´ž U ?m‰´†”’ ›wœž ‰”ŽŽ´ m¬ ˆm´ß´ eªL¹u L’žœ
L’‰ŠLym’d ¬†^‚c m† ¬†^‚ L’‰ŠLym’ LŠ¬ ¬´m‚´ ’ŠLymc ˜ž LŠ¬ ’ŠLym ± †’ emª ’ŠLymc m†em
‚m¹´m emª L¹u LŠ¬ u”Šym’em ”Ž†’LŠL¹¬… ”ªŽ¹Š†mª¹’ym’ ¬†’e Ž•yŠ†^‚c Š¬ ’…
eª¹^‰ ym½•‚’Š†^‚ †Ž ”Ž†’L´†»d ež ‚žd mª ŠLym ”emªc ’ emª ’ŠLym ºYmª¬m’em †^‚
½†ªe L¹u eL¬ A¹Yˆm‰´ Ymߔym’c ª ‰ŠLy´m ‚’m’ ß½m† ¹´L^‚´m’ž
¬†^‚ LŠ¬ emª m†ym’´Š†^‚m A^‚¹Še†ym L’ž mª ¸ž ”’yª¹m’ßc m† ”ªŽ¹Š†mª¹’ym’ ½†m
‰‰¹¬L´†» ›ª ‰ŠLy´m ¬†^‚ LŠ¬ em’ m†ym’´Š†… ’ŠLym ˜ Y†¬ ¸ ”emª ’ŠLym ˜ ¹’e ¸ ‰L’’
^‚m’ A^‚¹Še†ym’ L’œ †¬´ ¬mŠ´m’mªž U ”’… eL¬ GmªY †Ž A†’y¹ŠLª ”emª !Š¹ªLŠ ¬´m‚m’c
yª¹m’ß ›wž¸œž ’ŠLym ˜ ¹’e ¸ m’´‚NŠ´ ± m’´‚LŠ´m’ LŠŠm¬
L’‰ŠLŽŽmª’c ’ GmªY†’e¹’y Ž†´ L’ ‰L’’ H†^‚´†ym ß¹ª ŠNª¹’y LŠŠ e†m¬mª ªLym’ž
L’‰ŠLŽŽmª’ ¬”½”‚Š Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» Ymªc [†m\ ’ŠLym’ ˜ ¹’e ¸ m’´‚LŠ´m’ žžž
LŠ¬ L¹^‚ Ž†´ emŽ L´†» »mªY¹’em’ ½mª… ¶ž ’ŠLym ± ’Šmy¹’yc U GmªYLŠLY¬´ªL‰´¹Žž
em’c L¬ †’e ‰ŠLŽŽmª´m ¬†^‚ N’y¬´Š†^‚ wž U ª†mu ›vœž
L’ e†m ± L’ emª ¹´´mª L’ž ª ‰ŠLŽŽmª´m L’ŠL’ym’c U L’YmŠL’ym’ž
m†’m ”´”‰”š†m L’ eL¬ ± L’ emŽ A^‚ªm†Ym’ L’ŠN¬¬Š†^‚c †m !ªNš”¬†´†”’ L’ŠN¬¬Š†^‚ Ym†
L’ž mŠmym’‚m†´d L¹¬ ’ŠL¬¬~ ½†ªe Ž†´ emŽ
L’‰ŠmYm’c ’ GmªY†’e¹’y Ž†´ L’ ‰L’’ L’… m’†´†» »mªY¹’em’c ’ŠN¬¬Š†^‚ em¬ L‚…
‰ŠmYm’ ¬”½”‚Š Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» emª ªm¬´Lym¬ emª muªm†¹’y ½Lªm’ LŠŠm m…
?†^‚´¹’y LŠ¬ L¹^‚ Ž†´ emŽ L´†» em¬ ª… YN¹em Ymu ŠLyy´ž †m !ªNš”¬†´†”’ ½†ªe Ym…
´m¬ »mªY¹’em’ ½mªem’c A†m ‰ŠmY´m m†’m’ ¬”’emª¬ †’ emª Ž´¬… ¹’e Gmª½LŠ´¹’y¬…
‰Šm†’m’ Km´´mŠ L’ e†m ± L’ emª Cºª L’ž ¬šªL^‚m »mª½m’em´ž ’emªmd ¬´†Š†¬´†¬^‚
L’‰’ºšum’c A”½”‚Š †’ ‰”’‰ªm´mª ›L’Y†’… ”u´ Ym¬¬mªm •yŠ†^‚‰m†´m’ ¬†’e Ym†d ß¹
em’d Ymum¬´†ym’~œ LŠ¬ L¹^‚ †’ ºYmª´ªLym… ¹’e L¹¬ ’ŠL¬¬c ª ¬šªL^‚ Ym† ¬m†’mŽ m…
’mª mem¹´¹’y ›†’‚LŠ´Š†^‚ L’ m´½L¬ L’… ¬¹^‚ L¹^‚ Ž†´ emŽ šš”¬†´†”’¬uº‚ªmªž
¬^‚Š†mzm’~œ ½†ªe L’‰’ºšum’ L’ Ž†´ m†… K¹Ž L‚ªm¬´Ly emª muªm†¹’y ½Lªm’ LŠŠm
’mŽ ”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰ †Ž ‰‰¹¬L´†» mYN¹em Ymu ŠLyy´ž ¹¬ ’ŠL¬¬ †‚ªm¬ ¹Y†…
»mªY¹’em’c †m ¹’¬´‚LLªm ½mªem’ L’ ŠN¹Ž¬ mª‚†mŠ´ ¬†m m†’ ½mª´»”ŠŠm¬ ¹^‚ž
e†m m†ym’m’ LLªm L’ym‰’ºšu´ž ª †^‚´ ‰”ªªm‰´ †¬´ e†m GmªŽ†¬^‚¹’y »”’
‰’ºšu´m L’ e†m mŽmª‰¹’y ¬m†’mª G”ªªme… ß½m† ”’¬´ª¹‰´†”’m’c FYmª e†m ¹’¬ L’…
’mª†’ L’ž mª ¹ª¬ ‰’ºšu´ L’ eL¬ G”ª½†¬… ŠN¬¬Š†^‚ ß¹ ¹’¬mªmª A†ŠYmª‚”^‚ßm†´ ºYmª…
¬m’ emª Cm†Š’m‚Žmª L’ž mª L´†» ›žžž Ž†´´mŠ´m’ Šº^‰½º’¬^‚m ‚LYm’ ½†ª ¹’¬
‰’ºšu´ LŽ G”ª½†¬¬m’ emª Cm†Š’m‚Žmª L’œ ¬m‚ª ymuªm¹´ž ?†^‚´†yc žžž L’ŠN¬¬Š†^‚ ¹’¬m…
‰”ŽŽ´ †’ emª A´L’eLªe¬šªL^‚m ‰L¹Ž ªmª A†ŠYmª‚”^‚ßm†´ žžž ”emªc žžž ß¹ ¹’¬mªmª
»”ªž A†ŠYmª‚”^‚ßm†´ žžž
L’‰”ŽŽm’c ˜ž L¬ GmªY L’‰”ŽŽm’ †Ž ’ŠL¹´c mª ’ŠL¹´ †¬´ emª mª¬´m L¹´ m†’m¬
A†’’m »”’ YmuLŠŠm’d ºYmª‰”ŽŽm’~ ½†ªe H”ª´m¬ ”emª m†’mª A†ŠYmž U ¹¬¬šªL^‚mž
‚m¹´m ym½•‚’Š†^‚ Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» L’Šmym’c Ž A†’’m »”’ †’»m¬´†mªm’~ ½†ªe
’Šmy¹’y ± ’ŠLym p ’ªmem nw

 L’Šmym’ †’ Ž†´ emŽ L´†» »mªY¹’em’c ª ª”z¬^‚ªm†Y¹’yd U ªmŽe½”ª´ ›wž¸œž ’


’Šm Šmy´m ¬m†’ mŠe †’ Hmª´šLš†mªm’ ›’†^‚´c
Hmª´šLš†mªmœ L’ž ¹^‚ L’Šmym’ L’ ŠL’…
emª m¬^‚†^‚´¬½†¬¬m’¬^‚Lu´ ‰”ŽŽ´ ß¹ª
m’’ßm†^‚’¹’y »”’ L‚ªm¬ßL‚Šm’ e†m
em’d [LŽ Eumª\ um¬´ŽL^‚m’~ ½†ªe ym… Y‰ºªß¹’y Lž »”ªc Lž ˜¸¶¸ž
½•‚’Š†^‚ Ž†´ emŽ L´†» »mªY¹’em’c L¬ ’’”’^m’c U ’ßm†ym’ž
””´ Šmy´m ŠL’y¬LŽ LŽ Eumª ± L’ emª L’”ŽLŠ ± L’”ªŽLŠc U LY’”ªŽ ± LY’”ª…
A^‚†uu¬Yªº^‰m L’ž †m GmªY†’e¹’y Ž†´ ŽLŠ ± L’”ŽLŠ ± L’”ªŽLŠž
emŽ ‰‰¹¬L´†» ›L’ e†m A^‚†uu¬Yªº^‰m L’… ’ªmemc ˜ž ’ªmemšª”’”Žm’c †m ‚m¹´m †Ž
Šmym’œ †¬´ ’†^‚´ uLŠ¬^‚d LYmª ½m’†ymª ym… m¹´¬^‚m’ ºYŠ†^‚m’ ’ªmemšª”’”Žm’
YªN¹^‚Š†^‚ž U ?m‰´†”’ ›˜œž ¬†’ec e†m •uŠ†^‚‰m†´¬L’ªmem A†m ›¶ž !mª…
’Šmy¹’y ± ’ŠLymc U GmªYLŠLY¬´ªL‰´¹Žž ¬”’ !Š¹ªLŠ em¬ !mª¬”’LŠšª”’”Žm’¬œ †Ž
L’Šm†Žm’c m† L’Šm†Žm’ L’ ‰L’’ ¬”½”‚Š A†’y¹ŠLª ¹’e †Ž !Š¹ªLŠ ›HLªm’ A†m ¬^‚”’
emª ‰‰¹¬L´†» LŠ¬ L¹^‚ emª L´†» ¬´m‚m’c m†’ŽLŠ †’ mªŠ†’d mªª H”Šu £ m´ß´ eºªum’
ª Šm†Ž´m eL¬ LYymšŠL´ß´m A´º^‰ L’ A†m LŠŠm ‚mªm†’‰”ŽŽm’œ ¹’e e†m ’ªmem
eL¬ ± ›¬mŠ´m’mªcœ L’ emŽ ªm´´ L’ž e¹d †Ž !Š¹ªLŠ †‚ªd ß½†¬^‚m’ Ž†´m†’L’emª
L’Šmª’m’c U Šm‚ªm’ ›vœž »mª´ªL¹´m’ !mª¬”’m’ ›L¬ eLªu¬´ e¹ ’†^‚´
L’Š†mumª’c U GmªY ›¶œž ´¹’s LY´ †‚ª m¹ªm A^‚¹ŠLªYm†´m’ ym…
L’Š†mym’ec †m †’ m¬^‚Nu´¬Yª†mum’ ‚N¹u†y ŽL^‚´£œž ’ »mª¬^‚†mem’m’ ¹’eLª´m’
ymYªL¹^‚´m ”ªŽ¹Š†mª¹’y ’Š†mym’e †¬´ m¬ ºYŠ†^‚d ß½m† ”emª Žm‚ª !mª¬”’m’
ºYmª¬m’em †^‚ ‚’m’ žžž †¬´ ß½Lª yªLŽŽL… Ž†´ †‚ª L’ß¹¬šªm^‚m’d L¹^‚ ½m’’ ŽL’
´†¬^‚ ’†^‚´ m†’em¹´†yd ‰L’’ LYmª ’†^‚´ †’ ¬†m m†’ßmŠ’ ’†^‚´ e¹ß´ž †m ’ªmem †’ emª
emŽ A†’’m Ž†¬¬»mª¬´L’em’ ½mªem’d eL¬¬ ¶ž !mª¬”’ A†’y¹ŠLª ›A^‚½m†y ªs •ªm A†msœ
emª Y¬m’emª L’Š†my´~ž †’em¹´†y ¬†’e †¬´ »mªLŠ´m´ž
ߞ ž LŠ¬ ’ŠLymd †’ emª ’ŠLym ”emª L’… ¸ž ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’yc †m ’ªm…
Ym† ž U !Lª´†ß†š ¹’e !Lª´†ß†š†LŠyª¹ššm ›˜œž emšª”’”Žm’ A†m ¹’e eL¬ m’´¬šªm^‚m’em
L’Š•´m’c m† L’Š•´m’ L’ ‰L’’ ¬”½”‚Š emª !”¬¬m¬¬†» ‚ª ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ †ŽŽmªd ež ‚ž
‰‰¹¬L´†» LŠ¬ L¹^‚ emª L´†» ¬´m‚m’c L¬ ’†^‚´ ’¹ª †’ ª†mum’d ¬”’emª’ L¹^‚ †’ emª
m†’m ’em em¬ ªL‚´m¬ Ž¹¬¬ um¬´ L’ ½•ª´Š†^‚m’ ?mem †Ž !ª”¬L´m¿´d yª”zc †m…
e†m ± L’ emª !ŠL´´m L’ymŠ•´m´ ½mªem’ž Ymª mªª ªL’e´d †^‚ eL’‰m ‚’m’ uºª ‚…
L’ŽL‚’m’c U GmªY ›¶œž ªm’ ª†mu ¹’e uªm¹m Ž†^‚d eL¬¬ A†m žžž ª
L’Ž†m´m’c U GmªY ›¶œž ¬Ly´mc L¬ ‰L’’ †^‚ ‚’m’ ’†^‚´ »mª¬šªm…
L’Ž”’´†mªm’c m† L’Ž”’´†mªm’ L’ ‰L’’ ¬”… ^‚m’ž~ H†ª eL’‰m’ ‚’m’ LŠŠm’ ¹’e ½º’…
½”‚Š emª ‰‰¹¬L´†» LŠ¬ L¹^‚ emª L´†» ¬^‚m’ ‚’m’ m†’ y¹´m¬ ’m¹m¬ L‚ªž ›Ymª
¬´m‚m’c ª Ž”’´†mª´m m†’m A´m^‰e”¬m L’ ‰Šm†’d ½m†Š ‰m†’m ’ªmemc H†ª eL’‰m’ LŠ…
e†m ± L’ emª HL’e L’ž Šm’ ªm¹’em’ ¹’e ½º’¬^‚m’ †‚’m’ m†’
L’Ž¹´m’c ’ emª mem¹´¹’y mª¬^‚m†’m’d y¹´m¬ ’m¹m¬ L‚ª ”emªc H†ª Y†´´m’ LŠŠm m…
»”ª‰”ŽŽm’~ ½†ªe L’Ž¹´m’ Ž†´ emŽ ´ª†mY¬L’ym‚•ª†ym’d eL¬¬ ¬†m †‚ªm ’´ªNym
‰‰¹¬L´†» emª !mª¬”’ ¹’e ’†^‚´ Ž†´ emŽ ªm^‚´ßm†´†y m†’ªm†^‚m’ž ’ e†m¬m’ Ym†em’
L´†» »mªY¹’em’c †m¬m G”ªyN’ym Ž¹´m… m†¬š†mŠm’ ¬†’e †‚’m’ ¹’e ¬†m ¶ž !mª¬”’
´m’ †‚’ ›’†^‚´c †‚Žœ ¬mŠ´¬LŽ L’ž !Š¹ªLŠžœ †m ’ªmemšª”’”Žm’ e¹d †‚ª
L’¨’c EŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚ ¹’e Ž¹’eLª´Š†^‚ ¹’e e†m m’´¬šªm^‚m’em’ !”¬¬m¬¬†»m em†’d
uºª L’ em’ž U !ªNš”¬†´†”’ ›˜ž¸ž˜œd U š”… m¹mª ½mªem’ ‰Šm†’ym¬^‚ª†mYm’ž ’ ª†m…
¬´ª”š‚ ›˜ž¸œž um’d …L†Š¬ ¹’e AA †¬´ ¬”½”‚Š e†m
L’’” ± ’’”c L¬ L¹¬ emŽ L´m†’†¬^‚m’ ª”z… LŠ¬ L¹^‚ e†m Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ‰”ª…
ºYmª’”ŽŽm’m H”ª´ uºª †Ž L‚ªm~ ½†ªe ªm‰´ ›^‚ eL’‰m †ª ± e†ª uºª m†’m’ ± em†…
‰Šm†’ym¬^‚ª†mYm’c L’’” mŠud L’’” ˜¯n“d ’m’ Š†mYm’ ª†mu s H†m ym‚´ m¬
L’’” eLß¹ŽLŠd L’’” C”YL‰ž ºª ’’” ¹^‚ ± m¹^‚£œ ºª ªLymY”ym’ ›ßž ž Ym†
”Ž†’† ›ž žœ y†Š´ LŠŠmªe†’y¬ ’¹ª e†m ¬^‚ª†u´Š†^‚ u†¿†mª´m’ !ªºu¹’y¬uªLym’œ y†Š´
nv ’ªmem’”Ž†’L´†» p ’¬m‚m’

e†m¬ ’†^‚´® ‚†mª ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ e¹d em†’ L’¬^‚m†’m’e ± ¬^‚m†’YLªc †´ L’¬^‚m†’m’e 
¹¬½ž ½†m ¬”’¬´ ‰Šm†’ž ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’
eL¬ !”¬¬m¬¬†» Ym† ‚†¬´”ª†¬^‚m’ C†´mŠ’ ½†m
½†ªe e†m GmªŽ¹´¹’y ß¹Ž ¹¬eª¹^‰ ym…
YªL^‚´d eL¬¬ m´½L¬ ¬” †¬´d ½†m m¬ mª…

’¬m
¿ßmŠŠm’ßd ”‚m†´d ¹ª^‚ŠL¹^‚´ ¹ž žc ¬^‚m†’´c ª †¬´ L’¬^‚m†’m’e ‰ªL’‰ž ’…
¹mª ›¹ªmœ ¿ßmŠŠm’ßd ¹mª ›¹ªmœ ”… ¬^‚m†’m’e †¬´ ’†mŽL’e †Ž L¹¬ž A†m ‚L´
‚m†´d ¹mª ›¹ªmœ ¹ª^‚ŠL¹^‚´® mYm’¬” †’ L’¬^‚m†’m’e A^‚½mªm¬ mªŠmY´ž L¬ eˆm‰…
emª ¶ž !mª¬”’c Am†’m Lˆm¬´N´d Am†’m m†… ´†» ¬^‚m†’YLª ¬Ly´d eL¬¬ m´½L¬ ’¹ª emŽ
Š†y‰m†´d ‚ªm •’†yŠ†^‚m ”‚m†´ž p L¬ ?m… N¹zmªm’ †’eª¹^‰ ’L^‚d LYmª ’†^‚´ †’
uŠm¿†»šª”’”Žm’ ¬†^‚ ½†ªe †ŽŽmª ‰Šm†’… H†ª‰Š†^‚‰m†´ ¬” †¬´d ½†m m¬ ¬†^‚ eLª¬´mŠŠ´c
ym¬^‚ª†mYm’c L^‚m’ A†m ¬†^‚ Y†´´m ‰m†’m †m Km†´ ¬´L’e ¬^‚m†’YLª ¬´†ŠŠž mª H†emª…
º‚ms ¹^‚ e†m !ª”’”Žm’ LŠŠm ¹’e ¬šª¹^‚ †¬´ ’¹ª ¬^‚m†’YLªž †m E’´mª¬^‚m†…
Ym†em eºªum’ ’†^‚´ yª”zym¬^‚ª†mYm’ ½mª… e¹’y ß½†¬^‚m’ em’ Ym†em’ H•ª´mª’ †¬´
em’c ^‚ yªºzm m¹^‚ LŠŠm ‚mªßŠ†^‚ž ^‚ ªmŠL´†» ˆ¹’yd ¬†m ½¹ªem’ mª¬´ †Ž ˜nž ‚ž ym…
Ž•^‚´m A†m ymª’ Ym†em m†’ŽLŠ ½†memª Ym† ym’m†’L’emª LYymyªm’ß´ ¹’e e†uumªm’…
¹’¬ ½†ŠŠ‰”ŽŽm’ ‚m†zm’ eºªum’ž ›U ª”z… ߆mª´ž A” ½†ªe †’ emª ŠŠ´Ly¬¬šªL^‚m ½m†…
”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y [˜ž¸žw\œž ´mª‚†’ ¬^‚m†’YLª †Ž A†’’m »”’ L’¬^‚m†…
¶ž ”ªŽm’ emª ’ªmemc †m ªLymd ”Y ŽL’ ’m’e~ »mª½m’em´ž
m†’m !mª¬”’ Ž†´ †‚ªmŽ LŽm’ ”emª L’¬^‚Š†mzm’c m† L’¬^‚Š†mzm’ L’ †’ emª m…
›L¹^‚œ Ž†´ †‚ªmŽ C†´mŠd L‰LemŽ†¬^‚m’ em¹´¹’y L’ m´½L¬ L’Yª†’ym’ ¹’e eL…
ªLe ”ž ž L’¬šªm^‚m’ ¬”ŠŠd ‰L’’ ’†^‚´ e¹ª^‚ m†’m GmªY†’e¹’y ‚mª¬´mŠŠm’~ ‰L’’
LŠŠymŽm†’ YmL’´½”ª´m´ ½mªem’ž Ž K½m†… emª L´†» ”emª emª ‰‰¹¬L´†» ¬´m‚m’d ˆm
umŠ¬uLŠŠ m’´¬^‚m†em ŽL’ ¬†^‚ uºª e†m Gmª… ’L^‚emŽd ”Y emª ª´d L’ emŽ m´½L¬ L’…
½m’e¹’y Yß½ž †’ß¹uºy¹’y em¬ ›‚•^‚¬… ym¬^‚Š”¬¬m’ ½†ªed ”emª e†m ?†^‚´¹’y Ym…
´m’œ C†´mŠ¬ž U C†´mŠ ¹’e mª¹u¬Ymßm†^‚… ßm†^‚’m´ ½†ªež mª ‰‰¹¬L´†» †¬´ ‚†mª LŠ…
’¹’ym’® ß¹ ’ªmem’ †Ž ª†mu U ª†mu ›wœž Šmªe†’y¬ ‚N¹u†ymªc A†m ¬^‚Š”¬¬ em’
’ªmem’”Ž†’L´†»c mª ’ªmem’”Ž†’L´†» A^‚ŠL¹^‚ L’ em’ ± ›L¹^‚cœ LŽ HL¬¬mª…
›G”‰L´†»œ †¬´ m†’ ”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰ †Ž ‚L‚’ L’ž L¬ L¹¬ ½¹ªem L’ e†m mª’…
”Ž†’L´†»d emª †’ ¬m†’mª A´mŠŠ¹’y uªm† †¬´ ‚m†ß¹’y L’ym¬^‚Š”¬¬m’ž ¹ª †Ž A†’’m »”’
¹’e L¹zmªemŽ L¹^‚ ½myymŠL¬¬m’ ½mªem’ Ž†´´mŠ¬ m†’m¬ A^‚Š”¬¬m¬ ¬†^‚mª’~ ¬´m‚´
‰L’’d ”‚’m eL¬¬ e†m¬ uºª e†m AL´ß¬´ª¹‰… ym½•‚’Š†^‚ emª L´†»c ª ¬^‚Š”¬¬ ¬m†’
´¹ª »”’ mem¹´¹’y †¬´ž mª ’ªmem’”Ž†… L‚ªªLe LŽ KL¹’ ± L’ emª A´ªLzm’ŠL´mª’m
’L´†» Ymßm†^‚’m´ e†m L’ymªmem´m !mª¬”’ L’ž U ?m‰´†”’ ›˜œž
”emª e†m L’ymªmem´m’ !mª¬”’m’c ¹’ymd L’¬^‚ªm†Ym’c mª mYªL¹^‚ »”’ L’¬^‚ªm†…
šL¬¬ YŠ”z L¹u s ”ŽŽ¬´ e¹ Ž†´d ¹´´mª£ Ym’ †Ž A†’’m »”’ ¬†^‚ [Ž†´ m†’mŽ ’…
†mYm Gmª½L’e´md m¬ ym‚´ Ž†ª y¹´ž ^‚ Š†mym’\ ¬^‚ª†u´Š†^‚ L’ ˆŽe’ž ½m’em’~ u†’…
uªm¹m Ž†^‚d ”ŠŠmy†’’m’ ¹’e ”ŠŠmym’d A†m em´ ¬†^‚ »”ª’m‚ŽŠ†^‚ †Ž m‚•ªem’… ¹’e
Ymyªºzm’ ß¹ ‰•’’m’ž m¬^‚Nu´¬Ymªm†^‚c m†’m m‚•ªemd m†’m
’ªmemšª”’”Žm’c U ’ªmem ›˜œž †ªŽLd m†’m’ ’´ªLy¬´mŠŠmª L’¬^‚ªm†Ym’ž
L’ª¹um’c ’ emª A´L’eLªe¬šªL^‚m ½†ªe L’… wà !ª”ßm’´ LŠŠmª L’ym¬^‚ª†mYm’m’ !mª¬”…
ª¹um’ ’¹ª Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» »mªY¹’em’ž ’m’ YmˆL‚´m’ e†m ªLymž U GmªY ›¶œž
†m GmªY†’e¹’y Ž†´ emŽ L´†» ym‚•ª´ ’¬^‚ª†u´c U ª†mu ›˜œž
ß¹ª ªmy†”’LŠm’ EŽyL’y¬¬šªL^‚md Ym¬”’… L’¬^‚½m†zm’c m† L’¬^‚½m†zm’ L’ ‰L’’
emª¬ †’ Aºe½m¬´em¹´¬^‚ŠL’e ¹’e emª ¬”½”‚Š emª ‰‰¹¬L´†» LŠ¬ L¹^‚ emª L´†»
A^‚½m†ßž ¬ ‚m†z´ LŠ¬”c ^‚ ª¹um e†^‚ Ž”ª… ¬´m‚m’c mª ºymŠ ½†ªe L’ e†m ± L’ emª
ym’ L’ ›’†^‚´c ^‚ ª¹um e†ª Ž”ªym’ L’œž A^‚†m’m L’ym¬^‚½m†z´ž
L’¬c †m¬m Gmª¬^‚ŽmŠß¹’y L¹¬ L’ ¹’e eL¬ L’¬^‚½mŠŠm’c U ¬^‚½mŠŠm’ž
½†ªe ”‚’m š”¬´ª”š‚ ym¬^‚ª†mYm’ž ’¬m‚m’c FYmª e†m šš”¬†´†”’ Ž†´ LŠ¬ ’L^‚
U š”¬´ª”š‚ ›˜ž¸œd U !ªNš”¬†´†”’ ›˜ž¸ž˜œž emŽ GmªYLŠLY¬´ªL‰´¹Ž ’¬m‚m’ ›eL¬
L’¬m‚m’d ¬†^‚ p L’¬´”zm’ n°

 ’¬m‚m’ em¬ L’’m¬ LŠ¬ L¹uŽL’’ ± LŠ¬ L’¬´L´´ †‚’ L¹¬ž p A^‚½L’‰¹’ym’ †Ž L…
L’¬m m‚ªYLªmª L¹uŽL’’ ”emª m‚ªYLªm’ L¹u…
ŽL’’¬ ± LŠ¬ m†’m¬ m‚ªYLªm’ L¹uŽL’’¬
¬¹¬ mª‰ŠNªm’ ¬†^‚ emŽ’L^‚ eLªL¹¬d eL¬¬
ŽL’ L’¬´L´´ ¬”½”‚Š LŠ¬ !ªNš”¬†´†”’ ½†m
¹¬½žœ U šš”¬†´†”’ ›¶ž¸ ¹’e ¶ž¶œž LŠ¬ ”’ˆ¹’‰´†”’ »mª½m’em’ ‰L’’d ˆm
L’¬m‚m’d ¬†^‚c ˜ž m† ¬†^‚ L’¬m‚m’ LŠ¬ ¬´m‚´ ’L^‚emŽd ”Y ŽL’ m†’ Gmª‚NŠ´’†¬ L¹¬…
‚m¹´m emª LŠ¬ u”Šym’em ”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰ eªº^‰m’ ½†ŠŠ ”emª AL´ß´m†Šm ›”emª AN´ßmœ
ym½•‚’Š†^‚ †Ž ”Ž†’L´†»d ež ‚ž d mª ½†ªe »mªY†’em’ ½†ŠŠc ª ’L‚Ž ¬m†’m’ ªm¹’e
L¹u eL¬ A¹Yˆm‰´ Ymߔym’c ª ¬†m‚´ ¬†^‚ LŠ¬ L’¬´L´´ ¬m†’mª Ž†´ ›q !ªNš”¬†´†”’œd LYmªc
y¹´mª ¹´”uL‚ªmª L’ž mª ‰‰¹¬L´†» ›ª ª ’L‚Ž ¬m†’m’ ªm¹’e L’¬´L´´ †‚’ Ž†´
¬†m‚´ ¬†^‚ LŠ¬ y¹´m’ ¹´”uL‚ªmª L’œ †¬´ ¬mŠ… ›q ”’ˆ¹’‰´†”’œž emªc ª ´ªLu em’ !uL‚Š
´m’mªž U ”’yª¹m’ß ›wž¸œž L’¬´L´´ emª ”’¬mª»m’e”¬m ›q !ªNš”¬†…
¸ž U LŠ¬ ± uºª ± ½†mž ´†”’œd LYmªc ª ´ªLu em’ !uL‚Š L’¬´L´´ e†m
L’ ¬m†’ ›¹y¬žœc L’ ¬^‚ªm†Y´ †ŽŽmª ym… ”’¬mª»m’e”¬m ›q ”’ˆ¹’‰´†”’œž †m
´ªm’’´d LŠ¬” L¹^‚ †Ž ’u†’†´†» ¹’e !Lª´†… ”’ˆ¹’‰´†”’ L’¬´L´´ »mªY†’em´ ¬†^‚ L¹^‚
߆šc L¬ †^‚´ Ž¹¬¬ †ŽŽmª L’ ¬m†’ž L¬ Ž†´ ’u†’†´†»yª¹ššm’c A†m LªYm†´m´d L’…
?Le†” †¬´ ’†^‚´ L’ ym½m¬m’ž L¬¬mŠYm y†Š´ ¬´L´´ ß¹ »mªªm†¬m’ž mŽm†’¬LŽ Ž†´ eL¬¬
½m†´mª‚†’ Ym† em’ !mª¬”’LŠu”ªŽm’c ^‚ Y†Šem´ ¬†m e†m Žm‚ª´m†Š†ym ”’ˆ¹’‰´†”’
yŠL¹Ymd eL¬¬ eL¬ †^‚´ ’”^‚ L’ †¬´ ± eL¬¬ L’¬´L´´ eL¬¬ž U !ªNš”¬†´†”’ ›¸œž
e†m L¬^‚†’m L’ ½Lªž U m´ªm’’´… ”emª ¸ž ”ŽŽLc L¬ ”ŽŽL »”ª L’¬´L´´ eL¬¬
K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž°œž ¬´m‚´ ½†m »”ª emŽ m†’uL^‚m’ eL¬¬d ½m†Š
’¬šª¹^‚ L¹u ± L’c ¬ ‚m†z´ ’¬šª¹^‚ L¹u Ym†em ”ªŽm’ ymŽm†’¬LŽ m†’m ”’ˆ¹’‰…
m´½L¬ ‚LYm’ ± mª‚mYm’c ª ‚L´ ’¬šª¹^‚ ´†”’ Y†Šem’c A†m Š”Y´m †‚’d L’¬´L´´ eL¬¬ ¬†m
L¹u ªL’‰m’ymŠež H†ª mª‚mYm’ ’¬šª¹^‚ †‚’ ´LemŠ´mž ’¬´L´´ eL¬¬ emª †’†¬´mª
L¹u e†m¬m¬ mY†m´ž †´ L’ ½†ªe e†m !mª… ‰LŽd mª¬^‚†m’ ’¹ª ¬m†’ A´LL´¬¬m‰ªm´Nªž
¬”’[m’yª¹ššm\ ”emª AL^‚m L’ym¬^‚Š”¬… m†´m´ L’¬´L´´ m†’m ’u†’†´†»yª¹ššm Ž†´ ß¹
¬m’d »”’ emª m´½L¬ ymu”ªemª´ ”emª mª½Lª… m†’d ¬” ½†ªe e†m¬m e¹ª^‚ ”ŽŽL LYym…
´m´ ½†ªec ª ‚L´ ± ¬´mŠŠ´ ‚”‚m ’¬šªº^‚m ´ªm’’´c ª ¬š†mŠ´md L’¬´L´´ ß¹ LªYm†´m’ž
L’ ¬m†’m †´LªYm†´mª†’’m’ ¹’e †´LªYm†… ’¬´L´´ ¬†^‚ ß¹ Ymm†Šm’d Y¹ŽŽmŠ´m ¬†mž ª
´mª ± L’ eL¬ mYm’ž y†’yd L’¬´L´´ ’L^‚ L¹¬m ß¹ ‰”ŽŽm’d †’
L’¬´L´´c ˜ž ?m‰´†”’c L¬ ’†^‚´ uŠm‰´†mªYLªm m†’m ’m†šmž ªd L’¬´L´´ ’L^‚ L¹¬m ß¹
L’¬´L´´ ‰L’’ ¬”½”‚Š !ªNš”¬†´†”’ ›q L’… ‰”ŽŽm’d y†’y †’ m†’m ’m†šmž
¬´mŠŠmœ LŠ¬ L¹^‚ ”’ˆ¹’‰´†”’ ›q ¹’e L’¬´mŠŠm ± L’ A´mŠŠmc m†em A^‚ªm†Y¹’ym’
’†^‚´œ ¬m†’ž Š¬ !ªNš”¬†´†”’ ‚L´ ¬†m em’ ¬†’e ‰”ªªm‰´c mª A´LL´¬¬m‰ªm´Nª ’L‚Ž
m’†´†» ’L^‚ ¬†^‚c ’¬´L´´ em¬ mŠem¬ L’¬´mŠŠm ± L’ A´mŠŠm emª †’†¬´mª†’ L’ em’
yLY ¬†m †‚Ž †‚ªm’ A^‚Ž¹^‰ž ª ½†m¬ e†m m¬šªm^‚¹’ym’ ´m†Šž mYm’ emŽ m’†´†»
A^‚½m¬´mª L’¬´L´´ em¬ A´L´†”’¬Lªß´m¬ †¬´ L¹^‚ emª ’¬^‚Š¹¬¬ Ž†´ »”’ Ž•yŠ†^‚c
ß¹ªm^‚´ž ›†^‚´ ‰”ªªm‰´c ’¬´L´´ emŽ †m Žm†¬´m’ ¹’e†’’m’ ‰L¹u´m’ muŠºymŠ
mŠe žžž d L’¬´L´´ emŽ A´L´†”’¬Lªß´ žžžœ ¹ª L’¬´mŠŠm ± L’ A´mŠŠm »”’ A^‚½m†’mu Šm†¬^‚ž
½m’’ emª m’†´†» u”ªŽLŠ ’†^‚´ ß¹ mª‰m’… U GmªYŠL¬¬m’ em¬ A¹Y¬´L’´†»¬ž
’m’ †¬´ ”emª ½m’’ m†’ ½m†´mªm¬ ¬´Lª‰m¬ L’¬´”zm’c m† L’¬´”zm’ †’ em’ mem¹´¹’…
A¹Y¬´L’´†» †Ž m’†´†» A†’y¹ŠLª ‚†’ß¹… ym’ ß¹uNŠŠ†y L’ m´½L¬ ¬´”zm’~ ¹’e ’…
´ª†´´d ½†ªe L’¬´L´´ Ž†´ emŽ L´†» »mªY¹’… ¬´”zd ªymª’†¬ mªªmym’~ ½†ªe eL¬ !mªum‰´
em’c ’¬´L´´ H”ª´m’ ½†ŠŠ †^‚ CL´m’ ¬m‚m’ž Ž†´ ¬m†’ ymY†Šem´c ª †¬´ †Ž ¹’‰mŠ’ L’
Š¬ ”’ˆ¹’‰´†”’ ªmy†mª´ L’¬´L´´ ‰m†’m’ em’ A^‚ªL’‰ ›LŠŠ´Ly¬¬šªL^‚Š†^‚ L¹^‚c LŽ
L¬¹¬d ež ‚žd eL¬¬ emª u”Šym’em L¬¹¬ A^‚ªL’‰œ L’ym¬´”zm’ž ª †¬´ Ym† ¬m†’mª Y…
’†^‚´ »”’ L’¬´L´´d ¬”’emª’ »”Ž GmªY LY… ´m†Š¹’y¬Šm†´mª†’ L’ym¬´”zm’ž ’ LŠŠm’ L’…
‚N’y´c ª ªm†^‚´m †‚ª L’¬´L´´ †‚ªmŽ m… emªm’ mem¹´¹’ym’ ›e†m ŠN¬mª »”ª emŽ
yŠm†´mª e†m ?m^‚’¹’yž L’ ßm†^‚’m´m ¬†m Cª†’‰m’ L’m†’L’emª¬´”zm’~d e¹ª^‚ m†…
n¯ …L’´ ± …L’e p ’ßL‚Š

’m’ A´”z †’ m½my¹’y ¬m´ßm’~d Š†¬šmŠ’~ ym’ e†m¬m †’ emª ?m^‚´¬¬šªL^‚m ºYŠ†^‚m 
¹¬½žœ ½†ªe L’¬´”zm’ †Ž !mªum‰´ Ž†´ ‚L…
Ym’ ymY†Šem´c H†ª ‚LYm’ L¹u m¹mª H”‚Š
mšuŠ”ym’‚m†´ ½†ªe †ŽŽmª ‚N¹u†ymª m†’…
ym½L’e´d ¬†m Ymªº^‰¬†^‚´†ym ’†^‚´d eL¬¬

’ßL
L’ym¬´”zm’ž U ‚LYm’ ›˜œž ’´ªLy¬u”ªŽ¹ŠLªm ¹’e …»”ªeª¹^‰m ¬†^‚
…L’´ ± …L’ec U …L’e ± …L’´ž L¹^‚ L’ ªL¹m’ ª†^‚´m’ž L‚mª y†Y´ m¬
L’´mŠmu”’†mªm’c L¬ GmªY L’´mŠmu”’†mªm’ †¬´ Žšum‚Š¹’ym’d ‚†mª L¹^‚ e†m umŽ†’†’m
m†’m ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚md ”u´ LŠ¬ ¹’… ”ªŽ ß¹ ’m’’m’ ›’´ªLy¬´mŠŠmª†’ ± ’…
¬^‚•’ mŽšu¹’em’m U ”’´LŽ†’L´†”’ L¹¬ ´ªLy¬´mŠŠmªœ ”emª e†m Cm¿´m ß¹ N’emª’d ߞ ž
L’ª¹um’ ¹’e ´mŠmu”’†mªm’ž e¹ª^‚ ”ªŽ¹Š†mª¹’ym’ ½†m mª ’´ªLy
’´†Y†”´†‰¹Žc mª !Š¹ªLŠ »”’ eL¬ ’´†Y†”… ½†ªe ym¬´mŠŠ´ »”’ žžž U Šm†^‚¬´mŠŠ¹’y »”’
´†‰¹Ž ŠL¹´m´ e†m ’´†Y†”´†‰L ž †^‚´ ‰”ª… ªL¹m’ ¹’e N’’mª’ †’ emª AšªL^‚mž
ªm‰´ ¬†’e e†m !Š¹ªLŠu”ªŽm’ e†m ’´†Y†”´†… L’´½”ª´Š†^‚c †m »mªLŠ´m´m !ªNš”¬†´†”’ emª
‰¹Ž¬ ”emª e†m ’´†Y†”´†‰L¬ž Ž´¬… ¹’e L¹uŽL’’¬¬šªL^‚m L’´½”ª´…
’´”’ÝŽc ’´”’ÝŽm ›mym’½•ª´mªd m… Š†^‚ ªmy†mª´ em’ m’†´†»c ’´½”ª´Š†^‚ ‚…
ym’¬L´ß½•ª´mªœ ¬†’e H•ª´mª Ž†´ ymym’… ªm¬ A^‚ªm†Ym’¬ žžž A´†Š†¬´†¬^‚ Ym¬¬mª †¬´c
¬N´ßŠ†^‚m’ mem¹´¹’ym’ž ¬ y†Y´ »mª… ¹u ‚ª A^‚ªm†Ym’ žžž
¬^‚†mem’m ª´m’ »”’ mym’¬N´ßm’c L’»mª´ªL¹m’c mª GmªYß¹¬L´ß L’… ½†ªe †’
‰”’´ªLe†‰´”ª†¬^‚m ”emª š”ŠLªm ½†m ‚ª… em’ u†’†´m’ ”ªŽm’ Žm†¬´ »”Ž GmªY ym…
Š†^‚‰m†´ ± E’m‚ªŠ†^‚‰m†´ ›’¹ª eL¬ m†’m ´ªm’’´ ¹’e ’L^‚ym¬´mŠŠ´c ^‚ »mª´ªL¹m e†ª
”emª eL¬ L’emªm †¬´ Ž•yŠ†^‚œ® ‰”’´ªNªm e†m¬m¬ m‚m†Ž’†¬ L’ž †m E’´mªŠL¬¬¹’y
½†m L¿†Ž¹Ž ± †’†Ž¹Ž ›m¬ †¬´ L¹^‚ e†m¬mª U CŽm¬†¬ †¬´ ¬mŠ´m’mªc ^‚ L’»mª…
eL¬ Hmemª…’”^‚ Ž•yŠ†^‚œ® ‰”ªªmŠL´†»m ´ªL¹m e†ª e†m¬m¬ m‚m†Ž’†¬ž
”emª ‰”ŽšŠmŽm’´Nªm ½†m YYm ± Š¹´ž L’»†¬†mªm’c U GmªY ›¶œž
Hm†´mªm m†¬š†mŠm uºª ’´”’ÝŽšLLªmc L’½L’emŠ’c L¬ GmªY ½†ªe ‚m¹´m ’¹ª ’”^‚
ym¬¹’e ± ‰ªL’‰® ¬^‚½Lªß ± ½m†z® ¬^‚Ž¹´… Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» ymYªL¹^‚´c †’ m…
߆y ± ¬L¹Ymª® ‚mŠŠ ± e¹’‰mŠ® e†^‰ ± eº’’® uº‚Š emª ’´Ž¹´†y¹’y ½L’emŠ´m †‚’ L’ ž
´”´ ± ŠmYm’e†y® ¬´Lª´m’ ± ŠL’em’® LY… mª L´†» ›žžž ½L’emŠ´m †‚Ž L’œ †¬´ »mªLŠ…
Šm‚’m’ ± ym’m‚Ž†ym’® ‚L¬¬m’ ± Š†mYm’® ´m´ž
†ŽŽmŠ ± •ŠŠm® CLy ± L^‚´® Ž”ª… L’ ½L¬ ± ½”ªL’ c †m GmªY†’e¹’y L’   ½L¬
ym’¬ ± LYm’e¬® Ž†´ ± ”‚’m® ”ªym’… ›’ ½L¬ ‚L¬´ e¹ eL¬ mª‰L’’´£ ^‚ uªLym
ª”´ ± Ym’eª”´® L’’ ± ªL¹® ª¹… Ž†^‚d L’ ½L¬ eL¬ Š†my´œ ‰”ŽŽ´ †’ emª ym…
emª ± A^‚½m¬´mª® ’ymY”´ ± L^‚uªLymž ¬šª”^‚m’m’ AšªL^‚m ªm^‚´ ‚N¹u†y »”ªž Ž
H•ª´mª Ž†´ Žm‚ªmªm’ mem¹´¹’ym’ ym¬^‚ª†mYm’m’ A´L’eLªeem¹´¬^‚ ½†ªe †’
‚LYm’ ”u´ »mª¬^‚†mem’m ’´”’ÝŽmd emª ?mymŠ eL¬ !ª”’”Ž†’LŠLe»mªY ½”ªL’
ߞ ž LŠ´ ± ˆ¹’yd LŠ´ ± uª†¬^‚d LŠ´ ± ’m¹® ym… »mª½m’em´c H”ªL’ ‚L¬´ e¹ eL¬ mª‰L’’´£
‚m’ ± ‰”ŽŽm’d ym‚m’ ± ¬´m‚m’ž †m Gmª… ^‚ uªLym Ž†^‚d ½”ªL’ eL¬ Š†my´ž U !ª”’”…
½m’e¹’y »”’ mym’½•ª´mª’ e†m’´ ”u´ Ž†’LŠLe»mªY ›vœž
LŠ¬ A´†ŠŽ†´´mŠž mª mym’¬L´ß ß¹Ž L’½m’em’c †m ”ªŽm’ em¬ !ªN´mª†´¹Ž¬
’´”’ÝŽ †¬´ U Aݒ”’ÝŽž ¹’e em¬ !Lª´†ß†š¬ ŠL¹´m’c ½m’em´m
’´ªLyc L^‚ ’´ªLy ½†ªe Ž†´ emª !ªNš”¬†… L’ ± ½L’e´m L’ ¹’e L’ym½m’em´ ± L’ym…
´†”’ L¹u ›’†^‚´ ¹Ž ”emª ’L^‚œ L’ym… ½L’e´ ž N¹u†ymª ymYªL¹^‚´ ½mªem’ e†m
¬^‚Š”¬¬m’c ª ¬´mŠŠ´m m†’m’ ’´ªLy L¹u ”ªŽm’ ½L’e´m L’ ¹’e L’ym½L’e´ ž
H”‚’ymŠež mª ’¬^‚Š¹¬¬ Ž†´ ß¹ †¬´ eL’’ U ½m’em’ž
‰”ªªm‰´d ½m’’ Ym´ªmuum’e~ ymŽm†’´ †¬´c ’½m¬m’emc ¬ Ž¹¬¬ ‚m†zm’c Gmªm‚ª´m ’…
m†’ ’´ªLy ß¹ª m¬^‚Nu´¬”ªe’¹’yž ½m¬m’em s ›’†^‚´c ’½m¬m’em’œž U ¬¹Y…
’´ªLy¬´mŠŠmªc ¹u ’´ªLy¬u”ªŽ¹ŠLªm’ ¹’e ¬´L’´†»†mª´m¬ eˆm‰´†» ›¸ž¸ž˜œž
…»”ªeª¹^‰m’ ½Lª uªº‚mª uL¬´ L¹¬¬^‚Š†mz… ’ßL‚Šc ˜ž †’m ’ßL‚Š A´¹e†mªm’em
Š†^‚ e†m ŽL¬‰¹Š†’m ”ªŽ ß¹ u†’em’ž m… ¬´L’e ± ¬´L’em’ »”ª emŽ L¹š´m†’yL’yc
’ßm†ym’ p ’ßm†ym’ nn

 ¹^‚ ½m’’ ’L^‚ ’ßL‚Š eL¬ mßN‚Š´m ’ßL‚Š †’emª® Ž†´ m†’mª ’ßL‚Š A^‚Lumž
’ßm †Ž !Š¹ªLŠ u”Šy´d ¬´m‚´ †’ emª ?mymŠ eL¬
GmªY †Ž A†’y¹ŠLªd ½m†Š eL¬ A¹Yˆm‰´ ›’…
†’m ’ßL‚Š [¬´m†’ªm†^‚mª\ ’e¹¬´ª†mŠ…
Šmª ± ›L¹^‚ Ž•yŠ†^‚cœ [¬´m†’ªm†^‚m\ ’e¹¬…
ßL‚Šœ m†’ A†’y¹ŠLª †¬´c †’m ’ßL‚Š A´¹… ´ª†mŠŠm ¬´†ŽŽ´m eLymym’ž A†m ‚L´ m†’m ’…
e†mªm’em ¬´L’e »”ª emŽ L¹š´m†’yL’yž ßL‚Š ‚ºY¬^‚mª AL^‚m’ ± ‚ºY¬^‚m AL^‚m’ž
†’m ’ßL‚Š ‰”¬´YLªmª mym’¬´N’em Ymª †Ž L´†»c ª ‚L´ Ž†´ m†’mª ’ßL‚Š
½¹ªem ym¬´”‚Šm’ž N¹u†y ½†ªe LYmª L¹^‚ Yym”ªe’m´mª ± ›L¹^‚ Ž•yŠ†^‚cœ Yym”ªe…
’L^‚ emŽ A†’’ ‰”’¬´ª¹†mª´ ¹’e eL¬ GmªY ’m´m ym¬šª”^‚m’ž U šš”¬†´†”’ ›¸ž¸œž
†’ em’ !Š¹ªLŠ ym¬m´ß´c †’m ’ßL‚Š A´¹… ¶ž ’ßL‚Š ± KL‚Šc †m LŠ´m E’´mª¬^‚m†e¹’yd
e†mªm’em ¬´L’em’ »”ª emŽ L¹š´m†’yL’yž eL¬¬ KL‚Š e†m m¬LŽ´ßL‚Šd e†m m¬LŽ´…
†’m ’ßL‚Š ‰”¬´YLªmª mym’¬´N’em ½¹ª… Žm’ym L¹¬eªº^‰´d ’ßL‚Š eLymym’ m†’m’
em’ ym¬´”‚Šm’ž mª !Š¹ªLŠ u†’em´ ¬†^‚ »”ª Cm†Š eL»”’d †¬´ L¹^‚ †Ž ‚m¹´†ym’ AšªL^‚…
LŠŠmŽ eL’’d ½m’’ eL¬ mßN‚Š´m LŠ¬ U š… ymYªL¹^‚ ’”^‚ ’†^‚´ »mªŠ”ªm’ ymyL’ym’
š”¬†´†”’ †Ž yŠm†^‚m’ L¬¹¬ ½†m ’ßL‚Š ¹’e ¬”ŠŠ´m ºYmªLŠŠ eL YmL^‚´m´ ½mªem’d
¬´m‚´c ¬ Š†mym’ m†’m ’ßL‚Š L¹L¹u´ªNym ½” m¬ L¹u m†’m šªN߆¬m ¹¬¬Lym L’…
»”ªž U ”’yª¹m’ß ›˜ž˜ž¶œž ‰”ŽŽ´c †m KL‚Š emª K¹ymߔym’m’ Š†my´
¸ž m†’m ’ßL‚Š ‚ºY¬^‚mª ± ‚ºY¬^‚m AL^‚m’ ¿ Ym† ¹’ymuN‚ª vàà !mª¬”’m’d eLª¹’´mª m†’m
m†’m ’ßL‚Š Yym”ªe’m´mª ± Yym”ªe’m´mc mª‚mYŠ†^‚m ’ßL‚Š A´¹em’´m’ž ’ emª ŠŠ…
L^‚ ’ßL‚Š ‰L’’ eL¬ mßN‚Š´m †Ž m… ´Ly¬¬šªL^‚m ½mªem’ Ym†em H•ª´mª ‚N¹u†y
’†´†» ”emª LŠ¬ šš”¬†´†”’ ¬´m‚m’c m†’m yŠm†^‚Ymem¹´m’e ymYªL¹^‚´ž

’ßm†ym’
mª K½L’y ß¹ª ºªßm uº‚ª´ †’ ’ßm†ym’´m¿´m’ ’†^‚´ ¬mŠ´m’ ß¹ Gmª¬´•zm’ ym…
ym’ e†m ªLŽŽL´†‰d ß¹ Žm‚ªem¹´†ym’ ”’¬´ª¹‰´†”’m’d ¬´†Š†¬´†¬^‚m’ ’´yŠm†…
¬¹’ym’d ¹’»mª¬´N’eŠ†^‚m’ Y‰ºªß¹’ym’ ¹ž eyŠž ¹u m†’†ym Ym¬”’emª¬ ‚N¹u†ym
NŠŠm e†m¬mª ª´ ym‚m’ e†m u”Šym’em’ mŽmª‰¹’ym’ m†’c
˜ !ªm†¬½mª´mª G…!ŠLÝmª ym¬¹^‚´ ± !ªm†¬½mª´m’ G…!ŠLÝmª ym¬¹^‚´
¸ †m mY¹ª´ ¹’¬mªmª m’’†umª uªm¹m’ ½†ª ¹’¬ ± uªm¹m’ ¬†^‚ L’ß¹ßm†ym’
¶ ¹^‚‚N’eŠmª›†’œ ym¬¹^‚´
w LYݬ†´´mª ¬¹^‚´ ž ºŠŠmª
v YymYm HL¬^‚ŽL¬^‚†’m ± mYm HL¬^‚ŽL¬^‚†’m LY
° C”em¬L’ßm†ym’
¯ ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y

˜ž !ªm†¬½mª´mª G…!ŠLÝmª ym¬¹^‚´ ± !ªm†¬½mª´m’ G…!ŠLÝmª ym¬¹^‚´c


’ßm†ym’ Ym¬´m‚m’ ‚N¹u†y L¹¬ mŠŠ†š´†¬^‚m’ ›¹’»”ŠŠ¬´N’e†ym’œ AN´ßm’ž ª…
yN’ß´ ŽL’ e†m¬m AN´ßmd eL’’ mª‰m’’´ ŽL’ ym½•‚’Š†^‚ ¬”u”ª´d ”Y ߞ ž emª
n“ ’ßm†ym’

‰‰¹¬L´†» ”emª emª ”Ž†’L´†»d e†m ˜ž ”emª e†m ¶ž !mª¬”’ ¬´m‚m’ Ž¹¬¬ž A” 
Ž¹¬¬ m¬ ߞ ž ‚m†zm’c
>¹LŠ†u†ß†mª´mª ”^‚ ym¬¹^‚´ž

’ßm

”´mŠ ”’´†’m’´LŠ~d ªL¹’¬^‚½m†yd HLŠŠ¬´ªLzm v

emªc
!ªm†¬½mª´mª G…!ŠLÝmª ym¬¹^‚´ž
”Šymª ŠY¹¬d mªŠ†’d L^‚¬´ªLzm w

’ Ym†em’ ’ßm†ym’ ‰L’’ ’¹ª ½†ªe mªyN’ß´ ½mªem’ž L’ uªLy´c Hmª ”emª
½L¬ ½†ªe ym¬¹^‚´£ †^‚´ ‰”ªªm‰´ †¬´ emª ‰‰¹¬L´†» ›>¹LŠ†u†ß†mª´m’ ”^‚ ym…
¬¹^‚´ž !ªm†¬½mª´m’ G…!ŠLÝmª ym¬¹^‚´œž
A^‚½L’‰¹’ym’ ´ªm´m’ eL’’ L¹ud ½m’’ emª ¹’»”ŠŠ¬´N’e†ym AL´ß L¹u ß½m†mª…
Šm† ª´ mªyN’ß´ ½mªem’ ‰L’’c
!ªm†¬½mª´mª G…!ŠLÝmª ß¹ »mª‰L¹um’ž
”Šymª ŠY¹¬d mªŠ†’d L^‚¬´ªLzm w

G…!ŠLÝmª †¬´ †’ e†m¬mª ’ßm†ym A¹Yˆm‰´ ›q m†’ šªm†¬½mª´mª G…!ŠLÝmª


†¬´ ß¹ »mª‰L¹um’žœ
!ªm†¬½mª´m’ G…!ŠLÝmª ß¹ »mª‰L¹um’ž
”Šymª ŠY¹¬d mªŠ†’d L^‚¬´ªLzm w

’ e†m¬mª ’ßm†ym †¬´ G…!ŠLÝmª Yˆm‰´ ›q m†’m’ šªm†¬½mª´m’ G…!ŠLÝmª


‚LYm †^‚ ß¹ »mª‰L¹um’œž
†m ’ßm†ym
Cº^‚´†ym’ Am´ßmª ¬´mŠŠ´ m†’ž
?mšª”šª†’´ d L’’”»mªd Aš”‚ª¬´ªž w

†¬´ ’†^‚´ ‰”ªªm‰´ž ?†^‚´†y Ž¹¬¬ m¬ ‚m†zm’c


H†ª ¬´mŠŠm’ ´º^‚´†ym’ Am´ßmª m†’ž
?mšª”šª†’´ d L’’”»mªd Aš”‚ª¬´ªLzm w

?†^‚´†y †¬´ L¹^‚ e†m ”ªŽ¹Š†mª¹’yc


Cº^‚´†ym’ Am´ßmª ¬´mŠŠ´ m†’
?mšª”šª†’´ d L’’”»mªd Aš”‚ª¬´ªLzm w

m† e†m¬mª ’ßm†ym ‚L’emŠ´ m¬ ¬†^‚ ¹Ž m†’m’ u”ª´ŠL¹um’em’ Cm¿´® ’L^‚ ¬´mŠŠ´


m†’ eLªu LŠ¬” ‰m†’ !¹’‰´ ym¬m´ß´ ½mªem’ž
’ßm†ym’ “à

 ¸ž †m mY¹ª´ ¹’¬mªmª m’’†umª uªm¹m’ ½†ª ¹’¬ ± uªm¹m’ ¬†^‚ L’ß¹ßm†ym’c
’ßm ¹^‚ †’ ’ßm†ym’´m¿´m’ Žº¬¬m’ ½†m †’ ym½•‚’Š†^‚m’ AN´ßm’ e†m ß¹¬LŽ…
Žm’ym‚•ª†ym’ AL´ßyŠ†memª ”emª Š†me´m†Šm u”ªŽLŠ L¹um†’L’emª LYym…
¬´†ŽŽ´ ¬m†’ ›U ”’yª¹m’ßœž m¬‚LŠY ¬†’e ß½Lª e†m ”ªŽ¹Š†mª¹’ym’
†m mY¹ª´ ¹’¬mªmª m’’†umª uªm¹m’ ½†ª ¹’¬ L’ß¹ßm†ym’
†m mY¹ª´ †‚ªmª m’’†umª uªm¹m’ ¬†^‚ L’ß¹ßm†ym’

‰”ªªm‰´d ’†^‚´ LYmª e†m U ”’´LŽ†’L´†”’ L¹¬ Ym†em’c


†m mY¹ª´ ¹’¬mªmª m’’†umª uªm¹m’ ¬†^‚ L’ß¹ßm†ym’ž

H†ªe e†m ’ßm†ym †’ emª ¶ž !mª¬”’ LYymuL¬¬´d eL’’ ¬´mŠŠ´ ¬†m m†’m’ u”ª´ŠL¹…
um’em’ Cm¿´ eLª® ’L^‚ L’ß¹ßm†ym’ eLªu LŠ¬” ‰m†’ !¹’‰´ ¬´m‚m’c
†m mY¹ª´ †‚ªmª m’’†umª uªm¹m’ ¬†^‚ L’ß¹ßm†ym’
»L H”Šu…ºŠŠmª ¹’e Lª‰ ºŠŠmª

†^‚´ ‰”ªªm‰´ †¬´ L¹^‚ u”Šym’emª Cm¿´c


H†ª Y†m´m’ ´m^‚’†¬^‚ †’´mªm¬¬†mª´m’ m½mªYmª›†’’mœ’d
L¹^‚ ¹’ymŠmª’´md m†’m L´´ªL‰´†»m CN´†y‰m†´

E’ymŠmª’´ †¬´d L¹^‚ ½m’’ m¬ ‚†mª ’L^‚ym¬´mŠŠ´ mª¬^‚m†’´d ½†m †’´mªm¬¬†mª´ ´…
´ª†Y¹´ ß¹ m½mªYmª›†’œ ¹’e Ž¹¬¬ e†m¬mŠYm ’e¹’y L¹u½m†¬m’d LŠ¬” ’¹ªc
H†ª Y†m´m’ ´m^‚’†¬^‚ †’´mªm¬¬†mª´m’ m½mªYmª›†’’mœ’d L¹^‚ ¹’ymŠmª’´m’d m†’m L´´ªL‰…
´†»m CN´†y‰m†´ž

¶ž ¹^‚‚N’eŠmª›†’œ ym¬¹^‚´c
m¬^‚Šm^‚´¬’m¹´ªLŠm A´mŠŠm’L¹¬¬^‚ªm†Y¹’ym’ ŠL¬¬m’ ¬†^‚ e¹ª^‚ e†m Gmª…
½m’e¹’y »”’ U ŠLŽŽmª’ ¹’e U A^‚ªNy¬´ª†^‚ ½†m u”Šy´ ym¬´LŠ´m’c
A^‚½m†ßmª GmªŠLy ¬¹^‚´ ß¹Ž ˜ž ‰´”Ymª ¸à˜¸ m†’m›’œ †´LªYm†´mª›†’œd emª ± e†m žžž
AšN´m¬´m’¬ ß¹Ž ˜ž Nªß ¸à˜¸ †¬´ e†m A´mŠŠm m†’mª Y´m†Š¹’y¬Šm†´mª†’ ± m†’m¬ Y´m†Š¹’y¬…
Šm†´mª¬ ’m¹ ß¹ Ym¬m´ßm’ž ‚ª ± Am†’ ªyL’†¬L´†”’¬… ¹’e Gmª‰L¹u¬´LŠm’´ žžž

¹^‚ ‚†mª †¬´ L¹u e†m u”ªŽLŠm Y¬´†ŽŽ¹’y ›U ”’yª¹m’ßœ emª ß¹¬LŽŽm’…
ym‚•ªm’em’ Cm†Šm ß¹ L^‚´m’c
H†ª ¬¹^‚m’ ß¹Ž ’N^‚¬´Ž•yŠ†^‚m’ CmªŽ†’ m†’m’ ?meL‰´m¹ª›†’œ

†¬´ ½mym’ emª um‚Šm’em’ ”’yª¹m’ß ß½†¬^‚m’ m†’m’ ¹’e ?meL‰´m¹ª†’ LŠ¬”
’†^‚´ ‰”ªªm‰´® ª†^‚´†y †¬´ eLymym’ m†’m›’œ ?meL‰´m¹ª›†’œ ž
U Šm†^‚¬´mŠŠ¹’y »”’ ªL¹m’ ¹’e N’’mª’ †’ emª AšªL^‚mž
“˜ ’ßm†ym’

wž LYݬ†´´mª ¬¹^‚´ ž LÝmªc 


¹^‚ †’ m†’mŽ ’ßm†ym’´m¿´ Žº¬¬m’ ½†m †’ m†’mŽ ym½•‚’Š†^‚m’ AL´ß e†m
m߆m‚¹’ym’ ß½†¬^‚m’ A¹Yˆm‰´d !ªNe†‰L´ ¹’e Yˆm‰´ ¹’Ž†¬¬»mª¬´N’eŠ†^‚

’ßm

L¹¬ymeªº^‰´ ¬m†’ž m¬‚LŠY †¬´ e†m ’ßm†ym


LYݬ†´´mª ¬¹^‚´
ž LÝmªd mªŠ†’d L^‚¬´ªLzm w

¹’yŠº^‰Š†^‚ u”ªŽ¹Š†mª´ ›¬¹^‚´ ‚†mª emª LYݬ†´´mª ”emª ž ºŠŠmª£œž m¬¬mªc


LYݬ†´´mª ym¬¹^‚´ž
ž LÝmªd mªŠ†’d L^‚¬´ªLzm w

‚’Š†^‚ †¬´ m¬ Ž†´


”´m’ ¬¹^‚´
’´mª´ªL’¬…Ašme†´†”’d ªL’‰m’´‚LŠ

A¹^‚´ e†m †ªŽL m†’m’ ”emª Žm‚ªmªm ”´m’£ m¬¬mªc


”´m ym¬¹^‚´ž
’´mª´ªL’¬…Ašme†´†”’d ªL’‰m’´‚LŠ

vž YymYm HL¬^‚ŽL¬^‚†’m ± mYm HL¬^‚ŽL¬^‚†’m LY c


’ ’ßm†ym’ ½†ªe ›½†m uªº‚mª †’ CmŠmyªLŽŽm’œ e†m Cªm’’¹’y ›U CŽm¬†¬œ
em¬ GmªYß¹¬L´ßm¬ ß¹½m†Šm’ ’”^‚ ¹’´mªŠL¬¬m’c
YymYm HL¬^‚ŽL¬^‚†’m žžž ›¬´L´´cœ mYm HL¬^‚ŽL¬^‚†’m LY žžž
’Y†m´m G…!ŠLÝmª žžž ›¬´L´´cœ †m´m G…!ŠLÝmª L’ žžž

°ž C”em¬L’ßm†ym’c
’ C”em¬L’ßm†ym’ u†’em’ ¬†^‚ ‚N¹u†y ”ªŽ¹Š†mª¹’ym’ ½†m
Ž ˜¶ž ¸ž ¸à˜˜ ¬´LªY Žm†’ ymŠ†mY´mª L’’d GL´mªd ª¹emªd ’‰mŠ žžž
m´ß´m L^‚´ m’´¬^‚Š†mu ’L^‚ ¬^‚½mªmª ªL’‰‚m†´ Žm†’m Š†mYmd ¹’»mªym¬¬Š†^‚m ªL¹d
¹´´mª ¹’e A^‚½m¬´mª žžž

A†m ½Nªm’ ’¹ª eL’’ ‰”ªªm‰´d ½m’’ ˆmem Gmª½L’e´¬^‚Lu´¬Ymßm†^‚’¹’y ’¹ª


uºª m†’m’ m†’߆ym’ emª ’LŽm’´Š†^‚ L¹uymuº‚ª´m’ ’ym‚•ª†ym’ ß¹´ªNumž
!”¬¬m¬¬†» ¹’e eˆm‰´†»[m\ »”ª emª mª¬´m’ mßm†^‚’¹’y ‰•’’´m’ eL’’ Ym†
em’ ºYª†ym’ mª¬šLª´ ½mªem’ ›žžž Žm†’ ymŠ†mY´mª L’’d [Žm†’ ymŠ†mY´mª\ GL…
´mª žžžœž L LYmª Žm†¬´ Žm‚ªmªm †’emªd m¬^‚½†¬´mª ¹¬½ž ym’L’’´ ½mªem’d
¬^‚ªm†Y´ ŽL’ ª†^‚´†yc
žžž ¬´LªY Žm†’ ymŠ†mY´mª L’’d ¹’¬mª GL´mªd ª¹emªd ’‰mŠ žžž
žžž m’´¬^‚Š†mu Žm†’m Š†mYmd ¹’»mªym¬¬Š†^‚m ªL¹d ¹’¬mªm ¹´´mª ¹’e A^‚½m¬´mª žžž
’ß¹y[¬\… p š”‰”šm “¸

 ’ e†m¬m’ ’ßm†ym’ ½†ªe e†m H†´½m ± emª H†´½mª Ym¬”’emª¬ ‚mª»”ªym‚”…


’ß¹ Ym’ž ?†^‚´†y †¬´ L¹^‚c
žžž ¬´LªY ¹’¬mª ymŠ†mY´mª L’’d GL´mªd ª¹emª žžž
žžž m’´¬^‚Š†mu ¹’¬mªm Š†mYmd ¹’»mªym¬¬Š†^‚m ªL¹d ¹´´mª ¹’e A^‚½m¬´mª žžž d

½m’’ e†m m†e´ªLym’em’ ’†^‚´ m†’ßmŠ’ ym’L’’´ ½mªem’d ½m’’ e†m ’ßm†ym
LŠ¬” ߞ ž Ž†´ †m ´ªL¹mª’em’ †’´mªYŠ†mYm’m’ ¹’´mªßm†^‚’m´ †¬´ž
K¹ emª ºy¹’y ’L^‚ ŠL’ymŽd ¬^‚½mªmŽ ± ¬^‚½mªm’ m†em’ U eˆm‰´†»
›˜ž¸ž˜œž

¯ž ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’yc


mª ª´†‰mŠ »”ª E’´mª¬^‚ª†u´m’ †’ ’ßm†ym’ ½†ªe Ž†´ yª”zmŽ ’uL’y¬…
Y¹^‚¬´LYm’ ym¬^‚ª†mYm’d ½m’’ e†m E’´mª¬^‚ª†u´ ’L^‚ m†’mŽ LYym¬^‚Š”¬¬m…
’m’ Cm¿´ ›Ž†´ ¬^‚Š†mzm’emŽ !¹’‰´œ ¬´m‚´ž L’emŠ´ m¬ ¬†^‚ eLymym’ ¹Ž m†…
’m’ u”ª´ŠL¹um’em’ Cm¿´d †’ em’ e†m A^‚Š¹¬¬u”ªŽmŠ ”ž ž m†’Ymߔym’ †¬´d ª†^‚…
´m´ ¬†^‚ †‚ªm ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ’L^‚ emª H”ª´Lª´ em¬ mª¬´m’
H”ª´m¬c
ºª e†m mª½†m¬m’m ’´m†Š’L‚Žm ¬Lym’ ‚mªßŠ†^‚m’ L’‰
e†m ´ªL¹mª’em’ †’´mªYŠ†mYm’m’
ºª e†m ¬mŠY¬´Š”¬m †’¬L´ßYmªm†´¬^‚Lu´ eL’‰m’ ½†ª LŠŠm’ž
mª G”ª¬´L’e

’ß¹y[¬\…c †m ”Žš”¬†´L Ž†´ ’ß¹y †Ž ¹¬¬šªL^‚m ¹’e †’ emª mem¹´¹’yž L¬
A†’’m »”’ Šm†e¹’y¬¬´º^‰~ ‚LYm’ ‰m†’ L¹¬ emŽ ’yŠ†¬^‚m’ m’´Šm‚’´m šLª´…
¹ym’…¬d ߞ ž ’ß¹y ˆL^‰md ’ß¹y¬´”uuž Žm’´ ½†ªe [L<šLª´Ž2’´\ ›m’yŠžc
A”’¬´ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ Ž†´ ¹ym’…¬c ’… [2<š/7´Ž2’´\œ L¹¬ym¬šª”^‚m’ ¹’e Ymem¹…
ß¹y¬»mªŽ•ym’ ›q em¬ ”´”ª¬œd ’ß¹y¬… ´m´ ‰Šm†’mªm H”‚’¹’y ›†’ ‰”Žu”ª´LY…
‰ªLu´ ¹¬½ž U ¹ym’…¬ ›¶ž¶œž ŠmŽ †m´¬‚L¹¬œ~ž Lymym’ ¬´LŽŽ´ š…
’ß¹y ± Gmªß¹yc †m Hm’e¹’ym’ [†’m\ m… šLª´mŽm’´ L¹¬ emŽ ªL’ß•¬†¬^‚m’d ½†ªe
uL‚ª †¬´ †Ž ’ß¹y ¹’e ¬ †¬´ muL‚ª †Ž [LšLª´[2\<ŽL·7\ ›¬^‚½m†ßž L¹^‚c [žžž<Ž3’´\œ
Gmªß¹y Ymem¹´m’ †Ž ‚m¹´†ym’ AšªL^‚ym… L¹¬ym¬šª”^‚m’ ¹’e Ymem¹´m´ †’ emª ?m…
YªL¹^‚ Ym†em [m†’m\ muL‚ª eª”‚´~ž Eª… ymŠ ’¹ª ’”^‚ K†ŽŽmªuŠ¹^‚´ †’ m†’mŽ
¬šªº’yŠ†^‚ Žm†’´m ˆme”^‚ muL‚ª †¬´ †Ž yª•zmªm’ [Š¹¿¹ª†•¬m’\ ”´mŠ~ž
Gmªß¹y ¬” »†mŠ ½†m Ž K•ymª’d †Ž †… šumŠ½m†’ ± šumŠ½m†’c A´L’eLªe¬šªL^‚…
’L¹¬¬^‚†mYm’ Š†my´ muL‚ªž~ Š†^‚ †¬´ ’¹ª eL¬ H”ª´ šumŠ½m†’ ‰”ªªm‰´®
šLª´Žm’´ ± ššLª´mŽm’´c †m Ym†em’ šumŠ½m†’ †¬´ m†’m ‚N¹u†ymª ymYªL¹^‚´m
H•ª´mª ¹’´mª¬^‚m†em’ ¬†^‚ ’†^‚´ ’¹ª †’ ªmy†”’LŠm ”ªŽž U ”Žš”¬†´¹Ž ›¸œž
emª A^‚ªm†Y¹’yd ¬”’emª’ L¹^‚ †’ emª š”‰”šmc U Š†¬†”’ž
“¶ š”¬´ª”š‚

š”¬´ª”š‚ 

š”¬

N¹u†y ym¬´mŠŠ´m ªLym’ ß¹Ž š”¬´ª”š‚

ªLym ’´½”ª´
¹¬¬ Ym† emª »mª‰ºªß´m’ ”ªŽ »”’ eL¬ e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›˜œ
”emª m¬ m†’ š”¬´ª”š‚ ym¬m´ß´ ½mªem’d
ߞ ž Ym† ym‚´¬d ‚L´¬d L¹u¬£
¬´ emª š”¬´ª”š‚ Ym† mum‚Š¬u”ªŽm’ ½†m e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›¸ž˜œd ŽšmªL´†»
ym‚d ¬¹^‚ ¹¬½ž ‰”ªªm‰´£ ›˜ž˜œ
H†m ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ YŠm†´¹’ym’ »”’ !mª… e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›¶ž¸œd ª”z… ”emª
¬”’m’’LŽm’ L¹u …¬^‚md ߞ ž Ž”ßLª´¬^‚md Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸ž¸œ
ª†ŽŽ¨¬^‚m£
¹¬¬ emª š”¬´ª”š‚ Ym† m’†´†»u”ªŽm’ e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›wž˜œd !mª¬”’m’…
½†m ߞ ž L’¬¨ ¹´”d ª†´ß¨ mª¹u ym¬m´ß´ ’LŽm’ ›¸ž˜ž¶œ
½mªem’£

’ em’ Žm†¬´m’ Gmª½m’e¹’ym’ e†m’´ emª š”¬´ª”š‚ LŠ¬ ¹¬ŠL¬¬¹’y¬ßm†^‚m’ž


†´ ¬m†’mª Gmª½m’e¹’y ½†ªe L’ymßm†y´d eL¬¬ ŽL’ †Ž GmªyŠm†^‚ ß¹ m†’mŽ
H”ª´ emª ym¬^‚ª†mYm’m’ A´L’eLªe¬šªL^‚m m†’m’ ”emª Žm‚ªmªm ¹^‚¬´LYm’
½myŠN¬¬´ž †m Gmª½m’e¹’y eL¬ š”¬´ª”š‚¬ †¬´ †’ em’ Žm†¬´m’ NŠŠm’ uL‰¹Š´L…
´†»d ’¹ª †’ ½m’†ym’ †¬´ ¬†m ”YŠ†yL´”ª†¬^‚ ›»yŠž ¶ž¶ ¹’e wž˜œž Ž †’ßmŠ’m’ ¬†’e
u”Šym’em NŠŠm ß¹ ¹’´mª¬^‚m†em’c
˜ mª š”¬´ª”š‚ Ym†Ž ¹¬ŠL¬¬m’ »”’ ¹^‚¬´LYm’ LŽ ’uL’y m†’m¬ H”ª´m¬
˜ž˜ †ª ym‚´¨¬ ± ym‚´¬ y¹´ ¿ ‰”ŽŽ ªL¹¬ ± ¨ªL¹¬s
˜ž¸ L¹u¬ ¿ ‚†’´mªŽ ¿ ºYmª’
¸ mª š”¬´ª”š‚ Ym†Ž HmyuLŠŠ »”’ ¹^‚¬´LYm’ LŽ ’em m†’m¬ H”ª´m¬
¸ž˜ L¬ A^‚Š¹¬¬…m Ym† GmªYm’
¸ž¸ L¬ A^‚Š¹¬¬…m Ym† L’emªm’ H”ª´Lª´m’
¸ž¶ ’emªm ¹^‚¬´LYm’ LŽ ’em m†’m¬ H”ª´m¬
¶ mª š”¬´ª”š‚ †Ž H”ª´†’’mª’
¶ž˜ m†’†ym ± m†’¨ym ¿ †ªe†¬^‚m ± †ªe¨¬^‚m º´mª
¶ž¸ Ž”ßLª´¬^‚m ± ”ßLª´¨¬^‚m A”’L´m’ ¿ ‚m¹¬¬¬^‚m ± m¹¬¬¨¬^‚m A^‚ª†u´m’
¶ž¶ ¨yŠLeYL^‚ ¿ ¹¨eLŽŽ
¶žw ¬´m‚m’ ± ¬´m‚’ ¿ ymy”ªm’mª ± ymy”ª’mª ALu´ ¿ ªm´´Š
w mª š”¬´ª”š‚ Ym† emª †Še¹’y em¬ m’†´†»¬
wž˜ ªL¬¬¨ Šm^‚´ª”ŽŽmŠ ¿ ’eª†^M¨ ?”ŽL’m
wž¸ ’ymY”ªy L^‚ŽL’’¬ ݪ†‰
š”¬´ª”š‚ “w

 v mª š”¬´ª”š‚ Ym† emª m‰Š†’L´†”’ »”’ Y‰ºªß¹’ym’


š”¬ ° mª š”¬´ª”š‚ Ym† L‚ªm¬ßL‚Šm’

˜ mª š”¬´ª”š‚ Ym†Ž ¹¬ŠL¬¬m’ »”’ ¹^‚¬´LYm’ LŽ ’uL’y


m†’m¬ H”ª´m¬

˜ž˜ †ª ym‚´¬ ± ym‚´¨¬ y¹´ ¿ ‰”ŽŽ ªL¹¬ ± ¨ªL¹¬s


mª š”¬´ª”š‚ ¬´m‚´ ‚N¹u†yd ½m’’ ¹^‚¬´LYm’ LŽ ’uL’y m†’m¬ H”ª´m¬ L¹¬…
ymŠL¬¬m’ ½mªem’ ¹’e eL¬ H”ª´ eLe¹ª^‚ ¬^‚½mª Šm¬YLª ”emª Ž†¬¬»mª¬´N’eŠ†^‚
†¬´ž LYm† mª¬^‚m†’´ »”ª emŽ š”¬´ª”š‚ emª ym½•‚’Š†^‚m H”ª´ß½†¬^‚m’ªL¹Žž
†m »mª‰ºªß´m’ ”ªŽm’ ½mªem’ L¹^‚ LŽ AL´ßL’uL’y ‰Šm†’ym¬^‚ª†mYm’c
H†ªu e†m m^‰m’ ¹’e ¨¬ ›q eL¬œ mšN^‰ †’¬ ¹´”ž Hmª ¨¬ ›q eL¬œ mŠe ‚L´d ‰L’’ ¬†^‚ eL¬
mªŠL¹Ym’ž ¨¬ ›q ¬œ †¬´ ’¹’ ŽLŠ ’†^‚´ ß¹ N’emª’ž A” ¨’ ›q m†’œ Š•e¬†’’s A†m ‚L´ ¨’m
›q m†’mœ m’ym mªŠmY´ž m‚m’ A¨ ¨’L¹u s ›q m‚m’ A†m ‚†’L¹u sœž

L’ ‰L’’ m†’m’ š”¬´ª”š‚ ¬m´ßm’d ½m’’ eL¬ !ª”’”Žm’ m¬ Ž†´ emŽ »”ªL’ym…
‚m’em’ H”ª´ ›GmªYd !ª”’”Žm’d ”’ˆ¹’‰´†”’œ ß¹¬LŽŽm’ymߔym’ ½†ªež L
e†m¬m GmªY†’e¹’ym’ †Ž ŠŠymŽm†’m’ ’†^‚´ ¬^‚½mª Šm¬YLª ¬†’ed †¬´ eL¬ ˆme”^‚
’†^‚´ ’”´½m’e†yž mª H”ª´ß½†¬^‚m’ªL¹Ž ½†ªe †’ e†m¬m’ NŠŠm’ ’†^‚´ ym¬m´ß´ž
†ª ym‚´¬ ± ym‚´¨¬ y¹´ž H†m ym‚´¬ ± ym‚´¨¬£ ª ŽL^‚´ ¬†^‚¬ ± ¬†^‚¨¬ ymŽº´Š†^‚ž
†ŽŽ¬ ± †ŽŽ¨¬ ’†^‚´ ¬” mª’¬´ž

Ž mym’¬L´ß ß¹ ¨’L¹ud ¨’L¹¬d ¨’m†’ ¹¬½ž ½mªem’ e†m Ž†´ ª… L’ŠL¹´m’em’ ºª…
ß¹’ym’ ªL’d ªL¹ud ªL¹¬d ªm†’d ªºYmªd ª¹’´mª †Ž ‚m¹´†ym’ AšªL^‚ymYªL¹^‚ Žm†¬´
LŠ¬ ¬mŠY¬´¬´N’e†ym mYm’u”ªŽm’ »”’ ‚mªL’d ‚mªL¹u ¹¬½ž L’ym¬m‚m’ ¹’e ”‚’m
š”¬´ª”š‚ ym¬^‚ª†mYm’ž L¬ y†Š´ L¹^‚ LŽ AL´ßL’uL’y ¹’e Ym† ´ªm’’YLªm’ ½†m
’†^‚´ ´ªm’’YLªm’ K¹¬LŽŽm’¬m´ß¹’ym’ Ž†´ e†m¬m’ ”ªŽm’c ?¹’´mª »”Ž LŠ…
‰”’s ª Š†mz †‚’ ªL¹¬½mªum’ž A†m ‚L´ †‚’ ªm†’ymŠmy´ž ?m†^‚ Ž†ª ŽLŠ eL¬ ¹^‚ ªº…
Ymªž ª †¬´ ?L¹¬¬^‚Žm†zmªž HLª eL¬ m†’ ?m†’uLŠŠs ¹ª ½m’’ m†’m e†m¬mª ”ªŽm’
yL’ß Ym½¹¬¬´ LŠ¬ ¹¬ŠL¬¬¹’y ym‰m’’ßm†^‚’m´ ½mªem’ ¬”ŠŠd ‰L’’ emª š”…
¬´ª”š‚ ¬´m‚m’ž ¹^‚ Ym† ¹y¬ž ŽLŠ ›q m†’ŽLŠœ ¹’e ½L¬ ›q m´½L¬œ ¬´m‚´ ‰m†’
š”¬´ª”š‚c
”ŽŽm’ A†m ŽLŠ ªºYmªs L¬´ e¹ ’”^‚ ½L¬ L¹u emŽ mªßm’£

˜ž¸ L¹u¬ ¿ ‚†’´mªŽ ¿ ºYmª’


mª š”¬´ª”š‚ ¬´m‚´ †Ž ŠŠymŽm†’m’ ’†^‚´d ½m’’ m¬ ¬†^‚ ¹Ž LŠŠymŽm†’ ºYŠ†…
^‚m Gmª¬^‚ŽmŠß¹’ym’ L¹¬ !ªNš”¬†´†”’ ¹’e ª´†‰mŠ ‚L’emŠ´c
L’¬d L¹u¬d e¹ª^‚¬d uºª¬d ‚†’´mª¬d †’¬d ºYmª¬d ¹Ž¬d ¹’´mª¬d »”ª¬® LŽd Ym†Žd ‚†’´mªŽd †Žd
ºYmªŽd ¹’´mªŽd »”ªŽd ß¹Ž® ‚†’´mª’d ºYmª’d ¹’´mª’d »”ª’ž
“v š”¬´ª”š‚

Hmªem’ Ž†´ Gmª¬^‚ŽmŠß¹’ym’ Ym½¹¬¬´ ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚m ”emª e†LŠm‰´LŠm 


”ªŽm’ ½†memªymymYm’d e†m ß¹ ¹’ºYŠ†^‚m’ ”’¬”’L’´m’»mªY†’e¹’ym’ uº‚…
ªm’d ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ †’ emª ?mymŠ Ž†´ š”¬´ª”š‚c

š”¬

ª ¬†´ß´ L¹u ¨Ž C†¬^‚ž H†ª ´ªmuum’ ¹’¬ ’L^‚¨Ž ¬¬m’ž H†ª ym‚m’ †’¨’ K†ª‰¹¬ž

¸ mª š”¬´ª”š‚ Ym†Ž HmyuLŠŠ »”’ ¹^‚¬´LYm’ LŽ ’em


m†’m¬ H”ª´m¬

¸ž˜ L¬ A^‚Š¹¬¬…m Ym† GmªYm’


’ emª ˜ž !mª¬”’ A†’y¹ŠLª em¬ !ªN¬m’¬ ’e†‰L´†» †¬´ e†m ’e¹’y …m †Ž ŠŠymŽm†…
’m’ uL‰¹Š´L´†»d m¬ y†Y´ Šme†yŠ†^‚ ¬´†Š†¬´†¬^‚m E’´mª¬^‚†mem ›†^‚ ‚”Šm ± †^‚ ‚”Šœž
L¬¬mŠYm y†Š´ uºª e†m ”ªŽ em¬ A†’y¹ŠLª ŽšmªL´†» emª ¬^‚½L^‚m’ GmªYm’ ›‚”…
Šm ± ‚”Šœž ’ em’ ”ªŽm’ ”‚’m …m Ž¹¬¬ ‰m†’ š”¬´ª”š‚ ym¬m´ß´ ½mªem’c
^‚ u†’e eL¬ ¬^‚•’ž ^‚ ŠL¬¬ m¬ YŠm†Ym’ž L¬ ‚LY †^‚ ’†^‚´ ym´L’ž º¬¬ e†m L’es LY †^‚
’¹ª em†’m †mYms

m† ”ªŽm’d †’ em’m’ eL¬ …m L’ ¬†^‚ ”YŠ†yL´”ª†¬^‚ †¬´d ½†ªe emª š”¬´ª”š‚ ym…
¬m´ß´ž A”Š^‚m ”ªŽm’ ´ªm´m’ Ym¬”’emª¬ †’ e†^‚´mª†¬^‚m’ Cm¿´m’ L¹uc
L¬ ªL¹m’ šL^‰´¨ †‚’ ¹’e Š†mz †‚’ ’†^‚´ Š”¬ž L¬ HL¬¬mª ªL¹¬^‚´¨d eL¬ HL¬¬mª ¬^‚½”ŠŠ
›”m´‚mœž ^‚ ¬^‚’†´´¨ m¬ ymª’ †’ LŠŠm ?†’em’ m†’ž

m†’ š”¬´ª”š‚ ¬´m‚´ †’ emª ?mymŠ Ym† um¬´m’ ª¹zu”ªŽmŠ’ ¹’e Ym† LŠŠymŽm†’
ºYŠ†^‚m’ »mª‰ºªß´m’ ŽšmªL´†»u”ªŽm’ › mum‚Š¬u”ªŽm’œc
ªºz ”´´sd YŠm†Ysd ym‚sd ´ª†’‰sd ŠL¬¬sd Šmy em’ L’´mŠ LYsd uº‚ª em’ ¹’e L¹¬s

E’ºYŠ†^‚m ŽšmªL´†»md e†m ymŠmym’´Š†^‚ †’ emª †^‚´¹’y L¹u´ªm´m’d ‚LYm’ eL…


ymym’ m†’m’ š”¬´ª”š‚c ”ªeª¨ †‚’ L¹u sd L’eŠ¨ ymuNŠŠ†y¬´ eL’L^‚s

¸ž¸ L¬ A^‚Š¹¬¬…m Ym† L’emªm’ H”ª´Lª´m’


m†’ š”¬´ª”š‚ ¬´m‚´ †Ž ŠŠymŽm†’m’ uºª eL¬ ½myymŠL¬¬m’m A^‚Š¹¬¬…m Ym†
A¹Y¬´L’´†»m’ ›U Š†¬†”’œ ½†m †mYd mY†ªyd N‚d ªm¹ed ”¬d Cªm¹d Aº’ed ºzž
†m¬ y†Š´ L¹^‚ uºª ”ššmŠu”ªŽm’ ½†m ¹ª¬^‚ ± ¹ª¬^‚md †ª´ ± †ª´m ¹’e A¹Y…
¬´L’´†»m †’ um¬´m’ GmªY†’e¹’ym’ ½†m L¹u Cªm¹ ¹’e ŠL¹Ym’d LY ¹’e ¹´d Ž†´
º‚ ¹’e ”´ž Ym’uLŠŠ¬ ‰m†’m’ š”¬´ª”š‚ ‚LYm’ e†m »mª‰ºªß´m’ ”ªŽm’ »”’
eˆm‰´†»m’ ¹’e e»mªY†m’ L¹u …md ½m†Š ¬†m LŠ¬ ¬mŠY¬´¬´N’e†ym mYm’u”ªŽ L’ß¹…
¬m‚m’ ¹’e LŠŠymŽm†’ ºYŠ†^‚ ¬†’ec
YŠ•ed Y•¬d uLed ymª’d ‚m¹´d Šm†¬d •ed ´ªºYd m‚ ¹¬½ž
š”¬´ª”š‚ “°

 ¸ž¶ ’emªm ¹^‚¬´LYm’ LŽ ’em m†’m¬ H”ª´m¬


š”¬
mª š”¬´ª”š‚ ‰L’’ ¬´m‚m’d ½m’’ Ym† emª H†memªyLYm »”’ ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚…
Š†^‚m’ ”emª e†LŠm‰´LŠm’ ”ªŽm’ ¹^‚¬´LYm’ LŽ ’em m†’m¬ H”ª´m¬ ½myymŠL¬…
¬m’ ½mªem’ ›ß¹Ž m†¬š†mŠ ¹Ž em’ HmyuLŠŠ m†’mª Šm¿†”’¬m’e¹’y L’ß¹ßm†ym’œc
A^‚L¹m’ A¨ ›q A†mœ ß¹d eL¬¬ m¬ ‰ŠLšš´ž A†m Ymym‚ª´ ‰m†’¨ ›q ‰m†’m’œ L’‰ž ª †¬´ ymª†^‚´¨
›q ymª†^‚´m´œž

L¬ y†Š´ L¹^‚ uºª eL¬ ½myymŠL¬¬m’m …” »”’ AL’´” ¹’e uºª eL¬ ½myymŠL¬¬m’m …L
»”’ AL’´L »”ª ŽN’’Š†^‚m’ Yß½ž ½m†YŠ†^‚m’ †´LŠ†m’†¬^‚m’ LŽm’d e†m Ž†´ G”…
‰LŠ L’ŠL¹´m’c
AL’´¨ ’ymŠ”d AL’´¨ yL´L ¹¬½ž

m†’ š”¬´ª”š‚ ¬´m‚´ †Ž ŠŠymŽm†’m’ Ym† ¹’uŠm‰´†mª´ »mª½m’em´m’ eˆm‰´†…


»m’ ¹’e !ª”’”Žm’c
y¹´ Hm´´mªd ¬”Š^‚ Šº^‰d ŽL’^‚ ¬^‚•’m A´¹’emd m†’ m†’߆y H”ª´d ½mŠ^‚ ªm¹em ¹¬½ž

¶ mª š”¬´ª”š‚ †Ž H”ª´†’’mª’


’ u”Šym’em’ NŠŠm’ eLªu emª š”¬´ª”š‚ ’†^‚´ ½myymŠL¬¬m’ ½mªem’d ½m’’ mª
Ym† H”ª´´ªm’’¹’y ß¹Ž Šm´ß´m’ Km†^‚m’ L¹u m†’mª Km†Šm ½†ªec
m†’¨…ymd ª†ŽŽ¨…¬^‚m [Nª^‚m’\d ¹¨…eLŽŽž

¶ž˜ m†’†ym ± m†’¨ym ¿ †ªe†¬^‚m ± †ªe¨¬^‚m º´mª


mª š”¬´ª”š‚ ¬´m‚´ ‚m¹´m †Ž ŠŠymŽm†’m’ uºª eL¬ L¹¬ymŠL¬¬m’m …†… emª Ž†´ …†y
¹’e …†¬^‚ ymY†Šem´m’ eˆm‰´†»m ¹’e ’emu†’†´Lc
m†’¨ym m¹´md ½m’¨ym A´¹’em’d ‚m†Š¨ym †emd m½¨ymª ¹’ed †ªe¨¬^‚m º´mªd ŽNª‰¨¬^‚m m†…
ŽL´ ¹¬½ž

¶ž¸ Ž”ßLª´¬^‚m ± ”ßLª´¨¬^‚m A”’L´m’ ¿ ‚m¹¬¬¬^‚m ± m¹¬¬¨¬^‚m


A^‚ª†u´m’
†’ š”¬´ª”š‚ ‰L’’ Ym† YŠm†´¹’ym’ L¹¬ †ym’’LŽm’ ¬´m‚m’d emª †ym’’LŽm
½†ªe eL’’ yª”zym¬^‚ª†mYm’c
Ž”ßLª´¬^‚m ± ”ßLª´¨¬^‚m A”’L´m
‚m¹¬¬¬^‚m ± m¹¬¬¨¬^‚m A^‚ª†u´m’
yª†ŽŽ¬^‚m ± ª†ŽŽ¨¬^‚m Nª^‚m’
¬^‚¹Šßm…emŠ†´ß¬^‚¬^‚m¬ ± A^‚¹Šßm…mŠ†´ß¬^‚¨¬^‚m¬ meL’‰m’y¹´
‚L’’”»mª¬^‚m ± L’’”»mª¨¬^‚m ’e¹¬´ª†m
“¯ š”¬´ª”š‚

†m m¹ªmymŠ¹’y emª ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’y ¬šª†^‚´ ‚†mª ’†^‚´ »”’ ¹¬ŠL¬¬¹’y m†… 
’m¬ ¹^‚¬´LYm’¬ ›”ßLª´¬^‚m ¬´L´´ Ž”ßLª´†¬^‚mœd ¬”’emª’ ¬m´ß´ m†’ m†ym’…
¬´N’e†ym¬ A¹uu†¿ …¬^‚m L’ž mª š”¬´ª”š‚ †¬´ †’ e†m¬mŽ LŠŠ LŠ¬” ‰m†’ ¹¬ŠL¬…

š”¬

¬¹’y¬ßm†^‚m’ž

¶ž¶ ¨yŠLeYL^‚ ¿ ¹¨eLŽŽ


mª š”¬´ª”š‚ ½†ªe ym¬m´ß´d ½m’’ p emª ºªßm ½mym’ p yª•zmªm ¹^‚¬´LYm’…
yª¹ššm’ »”’ LŽm’ ½myymŠL¬¬m’ ½mªem’c
¹¨‚Lum’ ›q ¹e½†y¬‚Lum’œd ”ª¹¬¬†L ¨yŠLeYL^‚ ›q •’^‚m’yŠLeYL^‚œd
¨e”ªu ›q º¬¬mŠe”ªuœd ¹¨eLŽŽ ›q ¹ªuºª¬´m’eLŽŽ †’ mªŠ†’œ ¹¬½ž

¶žw ¬´m‚m’ ± ¬´m‚’ ¿ ymy”ªm’mª ± ymy”ª’mª ALu´ ¿ ªm´´Š


mª š”¬´ª”š‚ ¬´m‚´ ’†^‚´d ½m’’ †Ž H”ª´†’’mª’ m†’ ¹’Ym´”’´m¬ …m… ½myuNŠŠ´
¹’e e†m m’´¬´m‚m’em H”ª´u”ªŽ LŠŠymŽm†’ ymYªN¹^‚Š†^‚ †¬´ ›U Š†¬†”’œc
¬´m‚’d ¬m‚’d Ymuªm†’® †^‚ ½m^‚¬Šmd †^‚ Š†’eªm® L¹u »mªŠ”ª’mŽ !”¬´m’d ymy”ª’mª ALu´® Y…
ª†myŠ¹’yd ?myŠ¹’yd HL’eªmªd ’yŠm†’® ½L^‰Š†yd ½N¬¬ª†y ›q ½N¬¬mª†yœ® u†’¬´ªm m¬´LŠ´m’d
meŠm m’¬^‚m’® mY’m¬ mŠN’em® ´ª”^‰’mªd ªL¬^‚¬´m® ¹’¬ªmd L’eªm ¹¬½ž

†m¬ y†Š´ L¹^‚ uºª ”ªŽm’d †’ em’m’ eL¬ m m†’mª ’e¹’y ½myymŠL¬¬m’ ½mªem’
Ž¹¬¬d ½m†Š Ymªm†´¬ e†m ª¹’eu”ªŽ L¹u …mm ”emª …†m m’em´c
e†m Amm’ d ’†^‚´c e†m Ammm’® ym¬^‚ª†m’ d ’†^‚´c ym¬^‚ª†mm’ž

¬ y†Š´ ½m†´mª uºª H•ª´mª ¹’e LŽm’u”ªŽm’ e†LŠm‰´LŠmª mª‰¹’u´c


ªm´´Šd †ª’eŠd ?”¬Š ¹¬½ž

m† ¹’ymYªN¹^‚Š†^‚m’ ¹¬ŠL¬¬¹’ym’ eLymym’ ¬m´ß´ ŽL’ m†’m’ š”¬´ª”š‚c


HmŠŠ¨’d y¨’¹yd L¹¨ª ¹¬½ž

w mª š”¬´ª”š‚ Ym† emª †Še¹’y em¬ m’†´†»¬

wž˜ ªL¬¬¨ Šm^‚´ª”ŽŽmŠ ¿ ’eª†^M¨ ?”ŽL’m


mª š”¬´ª”š‚ ¬´m‚´ ß¹ª m’’ßm†^‚’¹’y em¬ m’†´†»¬ »”’ LŽm’d e†m L¹u …¬d
…¬¬d …zd …´ßd …ßd …¿d …^m m’em’ ¹’e ‰m†’m’ ª´†‰mŠ ”ž ž Ym† ¬†^‚ ‚LYm’c
L’¬ AL^‚¬¨ me†^‚´md m L’¬¨ EŽymY¹’y® ªL¬¬¨ Šm^‚´ª”ŽŽmŠ® G”z¨ FYmª¬m´ß¹’…
ym’® m†Y’†ß¨ !‚†Š”¬”š‚†md ªmym’ߨ Lym® ?†’ymŠ’L´ß¨ me†^‚´m® †ªL¹e”¹¿¨ Hmª‰md
”ªemL¹¿¨ Lum’L’ŠLym’® eL¬ mYm’ ”‚L’’m¬¨ em¬ CN¹umª¬® ’L´”Šm ªL’^m¨ Hmª‰m®
m’em|¬…ªL’^m¨ !”Š†´†‰ž
›LYmªcœ e†m me†^‚´m em¬ L’¬ AL^‚¬d eL¬ mYm’ em¬ ”‚L’’m¬ž
ššLª´mŽm’´ ± šLª´Žm’´ p LššŠL¹e†mªm’ “n

 mª š”¬´ª”š‚ ¬´m‚´ ‚m¹´m †Ž ŠŠymŽm†’m’ L¹^‚ ß¹ª m’’ßm†^‚’¹’y em¬ m…
ššL ’†´†»¬ »”’ LŽm’d e†m ß½Lª L’emª¬ ym¬^‚ª†mYm’ ½mªem’d LYmª mYm’uLŠŠ¬ L¹u [´6\
”emª [´¬\ m’em’c 
’eª†^M¨ ?”ŽL’md ݪL’‰†m½†^ߨ A´LL´¬Ym¬¹^‚ ¹¬½ž

wž¸ ’ymY”ªy L^‚ŽL’’¬ ݪ†‰


m†’ š”¬´ª”š‚ ¬´m‚´ †’ emª ?mymŠ »”ª emŽ m’†´†»…¬ »”’ LŽm’d L¹^‚ ’†^‚´d
½m’’ ¬†m LYym‰ºªß´ ½mªem’c
’ymY”ªy L^‚ŽL’’¬ ›’†^‚´c L^‚ŽL’’¨¬œ ݪ†‰d ž ž¬ ݪ†‰d ªm^‚´¬ ªLŽm’d †¬…
ŽLª^‰¬ !”Š†´†‰d LŽY¹ªy¬ Lum’d A‚mŠŠmݬ ª†mumd ’ymŠL mª‰mŠ¬ ¹ª”šLš”Š†´†‰ ¹¬½ž

mŠmym’´Š†^‚ ½†ªe †’ ¬”Š^‚m’ NŠŠm’ m†’ š”¬´ª”š‚ ym¬m´ß´d ¹Ž e†m ª¹’e…


u”ªŽ m†’m¬ LŽm’¬ ß¹ »mªem¹´Š†^‚m’c
’eªmL¨¬ ”¹´†¢¹m ›ß¹ª E’´mª¬^‚m†e¹’y »”Ž ŽN’’Š†^‚m’ G”ª’LŽm’ ’eªmL¬œd LªŠ”¨¬
CL»mª’m ¹¬½ž

v mª š”¬´ª”š‚ Ym† emª m‰Š†’L´†”’ »”’ Y‰ºªß¹’ym’


mª š”¬´ª”š‚ ¬´m‚´ ’†^‚´ Ym† Y‰ºªß¹’ym’ Ž†´ emª m’†´†»… ”emª !Š¹ªLŠu”ªŽ
…¬ ›U Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª [¶\œc
em¬ ‚ž¬d em¬ !‰½¬d e†m ‰½¬d ŽY¬ ¹¬½ž

° mª š”¬´ª”š‚ Ym† L‚ªm¬ßL‚Šm’


†m †Ž L’ymŠ¬N^‚¬†¬^‚m’ mªm†^‚ »mªYªm†´m´m A^‚ªm†Y¹’y emª »mª‰ºªß´m’ L‚…
ªm¬ßL‚Š Ž†´ š”¬´ª”š‚ †¬´ †Ž m¹´¬^‚m’ ’†^‚´ ºYŠ†^‚c
Ž mYª¹Lª à“ ¬´†my e†m ªYm†´¬Š”¬m’ßL‚Š ’”^‚ m†’ŽLŠ ‰ªNu´†y L’ž

ššLª´mŽm’´ ± šLª´Žm’´c U šLª´… L´†»c ˆmŽL’emŽ LššŠL¹e†mªm’ž mª ‰…


Žm’´ ± ššLª´mŽm’´ž ‰¹¬L´†» y†Š´ LŠ¬ »mªLŠ´m´d mYm’¬” eL¬ šmª…
LššŠL¹e†mªm’c L¬ GmªY LššŠL¹e†mªm’ ¬´m‚´ ¬•’Š†^‚m !L¬¬†» ›mª º’¬´Šmª ½¹ªem Lš…
‚m¹´m †Ž ŠŠymŽm†’m’ ’¹ª ’”^‚ Ž†´ emŽ šŠL¹e†mª´œž
““ šš”¬†´†”’

šš”¬†´†”’ 

šš”

N¹u†y ym¬´mŠŠ´m ªLym’ ß¹ª šš”¬†´†”’

ªLym ’´½”ª´
’ ½mŠ^‚m’ NŠŠm’ Ž¹¬¬ e†m šš”¬†´†”’ e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´m ›˜ž˜œd ›˜ž¸œd ›¸œd
’†^‚´ †Ž ¬mŠYm’ LŠŠ ¬´m‚m’ ½†m emª m… ›¶ž¶œd ›¶žvœ
ß¹y¬L¹¬eª¹^‰£
m†z´ m¬ m†’m ª¹ššm m¹y†mª†ym ”emª e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›¸ž¸œd Lz…d m’…
m†’m ª¹ššm m¹y†mª†ymªd m†’ ŠL¬ y¹´mª ym’… ¹’e º’ßYmßm†^‚’¹’ym’ ›¸ž¸œ
Hm†’ ”emª m†’ ŠL¬ y¹´m’ Hm†’m¬£

E’´mª šš”¬†´†”’ › m†¬L´ßœ »mª¬´m‚´ ŽL’ m†’ ¬¹Y¬´L’´†»†¬^‚m¬ U ´´ª†Y¹´d eL¬


Ž†´ ¬m†’mŽ mß¹y¬L¹¬eª¹^‰ ›A¹Y¬´L’´†»d !ª”’”Žm’d ”Ž†’LŠyª¹ššmœ †’ emª
?mymŠ †’ †’¬†^‚´ L¹u U m’¹¬d U ¹Žmª¹¬ ¹’e U L¬¹¬ ‰”’yª¹†mª´ ›U ”’yª¹…
m’ßœž †’m šš”¬†´†”’ ‰L’’ ¹’Ž†´´mŠYLª Ym† †‚ªmŽ mß¹y¬L¹¬eª¹^‰ ¬´m‚m’
›¬†m ‰L’’ †‚Ž eLYm† LŠ¬ ¬”ym’L’’´m m’ym šš”¬†´†”’ »”ª… ”emª ’L^‚ym¬´mŠŠ´
¬m†’œd ¬†m ‰L’’ LYmª L¹^‚ emŽ mß¹y¬L¹¬eª¹^‰ LŠ¬ L^‚´ªLy u”Šym’ ¹’e ½†ªe
eL’’ e¹ª^‚ ”ŽŽL LYym´ªm’’´c
emª ?my†mª¹’y¬Ym߆ª‰ L¬¬mŠ® ¬m†’ m¬¹^‚ Ym† L´‚Lª†’L emª ª”zm’® Ž†´ Ž†ª LªŽmŽ
mªŠ® Ym† †^‚LmŠd emŽ HmŠ´Žm†¬´mª® Ym†Ž HmŠ´Žm†¬´mª †^‚LmŠž m¬´mª’ ‚LYm †^‚ Ž†^‚
Ž†´ ”ª’mŠ†¹¬d Žm†’mŽ m†’¬´†ym’ A^‚¹Šuªm¹’ed ym´ª”uum’ž †m †ªŽL L†mªd º’^‚m’d
Ym‚L¹š´m´ †’ †‚ªmŽ ª†mu žžž

‚’Š†^‚m ?mymŠ’ ½†m uºª e†m šš”¬†´†”’ ymŠ´m’ L¹^‚ uºª »mªyŠm†^‚YLªm ¹¬eªº…
^‰m Ž†´ LŠ¬ ¹’e ½†md e†m em¬‚LŠY Ym† em’ šš”¬†´†”’m’ Ym‚L’emŠ´ ½mªem’ ›U ¶c
†m ”’ˆ¹’‰´†”’LŠyª¹ššm Ž†´ LŠ¬ ”emª ½†m œž
?m^‚´¬L’½NŠ´†’ Šm†’ LŠ¬ Gmª´ªm´mª†’ em¬ mYm’‰ŠNymª¬® †‚ª A´L´¹¬ LŠ¬ ¿šmª´†’® Ž†´ m†…
’mŽ L’e†eL´m’ ½†m †‚Žž

K¹Ž yªLŽŽL´†¬^‚m’ K½m†umŠ¬uLŠŠ ½†ªe e†m šš”¬†´†”’ Yß½ž e†m LŠ¬… ”emª ½†m…
ª¹ššm eLe¹ª^‚d eL¬¬ m¬ »”’ emª ”Ym’ ym’L’’´m’ ”’yª¹m’ߪmymŠ ßL‚Šªm†…
^‚m p ´m†Š½m†¬m ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ e¹ª^‚L¹¬ ‰”ªªm‰´m p Y½m†^‚¹’ym’ y†Y´c
K¹ m’¹¬LY½m†^‚¹’ym’ ›¬†m LŠ¬ †’†¬´mª ± †’†¬´mª†’œ U ”’yª¹m’ß ›¶œž Ž
¹Žmª¹¬ Ym¬´m‚´ Žm†¬´ ”’yª¹m’ßd e”^‚ †¬´ m¬ ºYŠ†^‚ ¹’e Ž•yŠ†^‚d eL¬¬ m†…
’mŽ šŠ¹ªLŠ†¬^‚m’ mß¹y¬½”ª´ m†’m ¬†’y¹ŠLª†¬^‚m ALŽŽmŠYmßm†^‚’¹’y LŠ¬
šš”¬†´†”’ u”Šy´ ›¹’e ¹Žym‰m‚ª´® U ”’yª¹m’ß ˜ž˜žvœc
H†ª »mªeL’‰m’ em’ ªL’ß”¬m’d emª yª”zm’ L´†”’d Hmª‰m »”’ ¹’¬^‚N´ßYLªmŽ Hmª´ž
†m A^‚½Lªßm’d †‚ª †´´mŠ¬´L’ed ¬´mŠŠm’ m†’m †’”ª†´N´ eLªž †m Ž”emª’m †´mªL´¹ªd Ym…
¬”’emª¬ e†m »mª¬^‚†mem’m’ ”ªŽm’ emª !”m¬†md ¬†’e ¬^‚½mªmª ß¹yN’yŠ†^‚ž ”‚Šm‚ÝeªL´md
m†’ ½†^‚´†ymª ’mªy†m¬šm’emªd ¬”ŠŠ´m’ †’ ‰m†’mª L¹š´ŽL‚Šßm†´ um‚Šm’ž
šš”¬†´†”’ ˜àà

 KL‚Šªm†^‚mª ¬†’e e†m L¬¹¬LY½m†^‚¹’ym’ ß½†¬^‚m’ šš”¬†´†”’ ¹’e mß¹y¬…


šš” L¹¬eª¹^‰ž A†m ½mªem’ †’ em’ u”Šym’em’ Y¬^‚’†´´m’ Ym‚L’emŠ´c
˜ †m ’L^‚ym´ªLym’m šš”¬†´†”’
˜ž˜ emª C”e e†m¬m¬ mŠm‚ª´m’d myªº’emª ± myªº’emª¬ emª A´ªL‚Šm’‚m†Š‰¹’em
˜ž¸ LŽ Eumª emª ’’¬ ›m†’m¬ mYm’uŠ¹¬¬m¬ ± m†’ mYm’uŠ¹¬¬ emª ”’L¹œ
˜ž¶ emª !ªm†¬ uºª ª”´d eL¬ ª¹’e’L‚ª¹’y¬Ž†´´mŠ emª m»•Š‰mª¹’y
˜žw †’ ymª’ ym¬m‚m’mª L¬´d Ym´ªL¹´m ŽL’ †‚’ žžž
˜žv LŽ †´´½”^‚d emŽ žžž ± LŽ †´´½”^‚d em’ žžž
¸ †m ¹’Ž†´´mŠYLª Ym†Ž mß¹y¬L¹¬eª¹^‰ ¬´m‚m’em šš”¬†´†”’
¸ž˜ Ly†¬´ªL´ mªŠ†’ ± Ly†¬´ªL´ »”’ mªŠ†’ ¿ eL¬ !ª”YŠmŽ ª”ym’LY‚N’y†…
ym ± emª ª”ym’LY‚N’y†ym’ ¿ ªL’ß mÝmª L^‚u”Šymª
¸ž¸ m†’ ŠL¬ Hm†’ ± Hm†’m¬ ¿ m†’m ª¹ššm m¹y†mª†ym ± m¹y†mª†ymª ¿ uºª
˜à L‚ªm ´ªm¹m †´LªYm†´ ± ´ªm¹mª †´LªYm†´
¶ †m ”’ˆ¹’‰´†”’LŠyª¹ššm Ž†´ LŠ¬ ”emª ½†m
¶ž˜ †^‚ LŠ¬ GmªL’´½”ª´Š†^‚mª ¿ »”’ e†ª LŠ¬ emŽ GmªL’´½”ª´Š†^‚m’ ¿ uºª !m´mª
LŠ¬ em’ GmªL’´½”ª´Š†^‚m’
¶ž¸ e†m m¬´m†y¹’y em¬ mªym¬ LŠ¬ em¬ ¬^‚½†mª†y¬´m’ †šumŠ¬ em¬ L¬¬†»¬ ¿ Ž†´
emª FYmª¬^‚ªm†´¹’y em¬ Š¹¬¬m¬ LŠ¬ m†’mª ¬^‚Lªu Ym½L^‚´m’ ªm’ßm ¿ m¬
¬^‚Lem´ emª A´mŠŠ¹’y em¬ L’em¬ LŠ¬ m†’m¬ ½†^‚´†ym’ L’emŠ¬šLª´’mª¬
¶ž¶ e†m m¬´m†y¹’y em¬ mªym¬ ± ¬m†’m m¬´m†y¹’y LŠ¬ ¬^‚½†mª†y¬´mª †šumŠ em¬
L¬¬†»¬ ¿ Ž†´ emª FYmª¬^‚ªm†´¹’y em¬ Š¹¬¬m¬ ± Ž†´ ¬m†’mª FYmª¬^‚ªm†…
´¹’y LŠ¬ ¬^‚Lªu Ym½L^‚´m±Ym½L^‚´mª ªm’ßm ¿ m¬ ¬^‚Lem´ emª A´mŠŠ¹’y em¬
L’em¬ ± ¬m†’mª A´mŠŠ¹’y LŠ¬ ½†^‚´†ymª L’emŠ¬šLª´’mª
¶žw e†m Gmª‚Lu´¹’y »”’ m’mªLŠ ”Žmß LŠ¬ m†ym’´Š†^‚mŽ ªL‚´ß†m‚mª
¶žv L’ m†’mŽ CLy ½†m ˆmemŽ L’emªm’ ± ½†m ˆmemª L’emªm ¿ ¬ y†Y´ ’†^‚´¬
A^‚Š†ŽŽmªm¬ LŠ¬ m†’m’ Ym´ª¹’‰m’m’ L’’ ± LŠ¬ m†’ Ym´ª¹’‰m’mª L’’ ¿
e†m Gmªe†m’¬´m m†’m¬ !”Š†´†‰mª¬ ½†m mª ¿ eL¬ Hmª‰ m†’m¬ yª”zm’ †^‚´mª¬
½†m •ŠemªŠ†’
w †m m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ †’ emª šš”¬†´†”’
v Gmª½m†¬m

˜ †m ’L^‚ym´ªLym’m šš”¬†´†”’

˜ž˜ emª C”e e†m¬m¬ mŠm‚ª´m’d myªº’emª ± myªº’emª¬ emª


A´ªL‚Šm’‚m†Š‰¹’em
†m ’L^‚ym´ªLym’m šš”¬†´†”’ ¬´m‚´ ‚N¹u†y †Ž ”Ž†’L´†»d ½m’’ ¬†m ”‚’m ª…
´†‰mŠ½”ª´ L’ym¬^‚Š”¬¬m’ ½†ªež †m¬ †¬´ Ym¬”’emª¬ eL’’ emª LŠŠd ½m’’ emª m…
ß¹y¬L¹¬eª¹^‰ emª šš”¬†´†”’ m†’ L´´ª†Y¹´†»mª m’†´†» †¬´c
˜à˜ šš”¬†´†”’

eL¬ H†ª‰m’ e†m¬m¬ L’’m¬d G”ª‰NŽšumª ›¬mŠ´m’mªc G”ª‰NŽšumª¬œ uºª e†m m†’¹’y¬… 
uªm†‚m†´® ’L^‚ m†’¹’y em¬ !Lª´m†»”ª¬†´ßm’em’d ¹’em¬L¹zm’Ž†’†¬´mª A^‚¹Šßm ›¬mŠ´m…
’mªc A^‚¹Šßm¬œd ½¹ªem e†m ”’umªm’ß žžž ›U C†´mŠ ¹’e mª¹u¬Ymßm†^‚’¹’ym’ [˜\œž

šš”

A†’e ˆme”^‚ †¬¬»mª¬´N’e’†¬¬m Ž•yŠ†^‚d Ž¹¬¬ e†m ’L^‚ym´ªLym’m šš”¬†´†”’


”‚’m ª´†‰mŠ½”ª´ L¬¹¬yŠm†^‚‚m†´ Ž†´ emŽ mß¹y¬L¹¬eª¹^‰ L¹u½m†¬m’c
emª A”‚’ em¬ ªLum’d º’¬´Š†’y em¬ mªß”y¬ ›q emª A”‚’ †¬´ º’¬´Š†’yœ p emª A”‚’ em¬
ªLum’d º’¬´Š†’y¬ em¬ mªß”y¬ ›q emª ªLu †¬´ º’¬´Š†’yœž

”Šy´ e†m ’L^‚ym´ªLym’m šš”¬†´†”’ Ž†´ ª´†‰mŠ½”ª´d eL’’ ¬´m‚´ ¬†m †Ž yŠm†…
^‚m’ L¬¹¬ ½†m emª mß¹y¬L¹¬eª¹^‰c
eL¬ H†ª‰m’ e†m¬m¬ L’’m¬d m†’m¬ [Ž¹´†ym’\ G”ª‰NŽšumª¬ ›’†^‚´c m†’ [Ž¹´†ymª\ G”ª…
‰NŽšumªœ uºª e†m m†’¹’y¬uªm†‚m†´® ’L^‚ m†’¹’y em¬ !Lª´m†»”ª¬†´ßm’em’d em¬ ¹’…
em¬L¹zm’Ž†’†¬´mª¬ A^‚¹Šßmd ½¹ªem žžž L’ mª’L’’´m m†’m ªL¹ ß¹ª ?†^‚´mª†’ LŽ A¹…
šªmŽm ”¹ª´d m†’mŽ ›’†^‚´c m†’œ ”ª´ LŽmª†‰L’†¬^‚mª N’’Š†^‚‰m†´ž

˜ž¸ LŽ Eumª emª ’’¬ ›m†’m¬ mYm’uŠ¹¬¬m¬ ± m†’ mYm’uŠ¹¬¬ emª ”’L¹œ
†m †’ ŠLŽŽmª’ ¬´L´´ †’ ”ŽŽL¬ m†’ym¬^‚Š”¬¬m’m šš”¬†´†”’ ¬´m‚´ †Ž yŠm†…
^‚m’ L¬¹¬ ½†m emª mß¹y¬L¹¬eª¹^‰c
Ž Eumª emª ’’¬ ›m†’m¬ mYm’u Š¹¬¬m¬ emª ”’L¹œ ŽL^‚´m’ ¬†m ?L¬´ž †m A†´´md emŽ
L¬´ Cmm Ž†´ Š¹’´ˆm¬ ›½m†zmŽ L’e†¬ß¹^‰mªœ ß¹ ¬mª»†mªm’ žžž †´ e†m¬mŽ ¹^‚ ›†‚ªmŽ
Ym¬´m’ Hmª‰œ ‚L´´m ¬†m L¹^‚ em’ yª•z´m’ ªu”Šyž

N¹u†y ½†ªe ˆme”^‚ eL¬ †’ym‰ŠLŽŽmª´m ’†^‚´ LŠ¬ šš”¬†´†”’d ¬”’emª’ LŠ¬ mª…
‰ŠNªm’emª K¹¬L´ß ›U !Lªm’´‚m¬mœ L¹uymuL¬¬´ ¹’e †’ em’ ”Ž†’L´†» ym¬m´ß´ž
HN‚ªm’e ¬†^‚ e†m m†’ym‰ŠLŽŽmª´m šš”¬†´†”’ ¬Ý’´L‰´†¬^‚ †’ eL¬ AL´ßymuºym
m†’yŠ†memª´d ½m’’ ŽL’ e†m ŠLŽŽmª’ e¹ª^‚ ”ŽŽL¬ mª¬m´ß´d ‚L´ emª ’L^‚ym…
¬´mŠŠ´m mª‰ŠNªm’em K¹¬L´ß ‰m†’m ¬Ý’´L‰´†¬^‚m †’e¹’yc
Ž Eumª emª ’’¬ ›[m†’\ mYm’uŠ¹¬¬ emª ”’L¹œ ŽL^‚´m’ ¬†m ?L¬´ž †m A†´´md emŽ L¬´
Cmm Ž†´ Š¹’´ˆm¬ ›½m†zmª L’e†¬ß¹^‰mªœ ß¹ ¬mª»†mªm’ žžž †´ e†m¬mŽ ¹^‚ ›†‚ª Ym¬´m¬
Hmª‰œ ‚L´´m ¬†m L¹^‚ em’ yª•z´m’ ªu”Šyž

†m¬m ¬Ý’´L‰´†¬^‚m ¬”Š†mª¹’y m†’mª !Lªm’´‚m¬m †Ž ”Ž†’L´†» ½†ªe e¹ª^‚ m…


eL’‰m’¬´ª†^‚m L’¬´mŠŠm »”’ ŠLŽŽmª’ ’”^‚ ¬´Nª‰mª ‚mª»”ªym‚”Ym’c
†´ e†m¬mŽ ¹^‚ p †‚ª Ym¬´m¬ Hmª‰ p ‚L´´m ¬†m L¹^‚ em’ yª•z´m’ ªu”Šyž

˜ž¶ emª !ªm†¬ uºª ª”´d eL¬ ª¹’e’L‚ª¹’y¬Ž†´´mŠ emª m»•Š‰mª¹’y


N¹u†y ½†ªe e†m šš”¬†´†”’ †’ em’ L´†» ym¬m´ß´d ”Y½”‚Š emª mß¹y¬L¹¬eª¹^‰
†’ m†’mŽ L’emªm’ L¬¹¬ ¬´m‚´ž †m L´†»Lšš”¬†´†”’ y†Š´ »†mŠm’ Ašªm^‚mª’ LŠ¬
’”ªŽLŠd ¬”ŠŠ´m LYmª †Ž ym¬^‚ª†mYm’m’ A´L’eLªeem¹´¬^‚m’ »mªŽ†mem’ ½mªem’ž
m¬¬mª ‚m†z´ m¬c
šš”¬†´†”’ ˜à¸

 mª !ªm†¬ uºª ª”´d eL¬ ›’†^‚´c emŽœ ª¹’e’L‚ª¹’y¬Ž†´´mŠ emª m»•Š‰mª¹’yd †¬´ ym…
šš” ¬´†mym’ž mª Gmª‰L¹u em¬ ª¹’e¬´º^‰¬ L’ e†m º’¬´Šmª†’d e†m ¬šN´mªm ›’†^‚´c emª ¬šN…
´mªm’œ ‚ªm’Yºªymª†’ emª A´Le´d ‚L´´m m†’ L^‚¬š†mŠž †m¬ ŠN¬¬´ ¬†^‚ LŽ Ym¬´m’ LŽ m†…
¬š†mŠ ªL¬†Š†m’¬d em¬ yª•z´m’ L’em¬ ›’†^‚´c emŽ yª•z´m’ L’eœ em¬ A¹Y‰”’´†’m’´¬d
ßm†ym’ž ¬ ym¬^‚L‚ ¹’½m†´ emª LŠ´m’ m¬´¹’y mªŽmª¬‚m†Žd ˆm’m¬ ´ªLe†´†”’mŠŠm’ L’•…
»mªumŠem¬ ›’†^‚´c ˆm’mŽ ´ªLe†´†”’mŠŠm’ L’•»mªumŠeœ emª L†¬mªßm†´ž

†m L´†»Lšš”¬†´†”’d e†m ¬†^‚ ºYª†ym’¬ ¬^‚”’ uºª e†m mª¬´m NŠu´m em¬ ˜“ž ‚ž¬
YmŠmym’ ŠN¬¬´d ‰”ŽŽ´ L¹^‚ Ym† ’¬^‚Š¹¬¬ Ž†´ LŠ¬ »”ª ›U ¶ž¶œc
†m mem¹´¹’y em¬ ?‚m†’¬ LŠ¬ †’´mª’L´†”’LŠmª ›’†^‚´c †’´mª’L´†”’LŠmŽœ L’emŠ¬½my
†¬´ Ym‰L’’´ž

˜žw †’ ymª’ ym¬m‚m’mª L¬´d Ym´ªL¹´m ŽL’ †‚’ žžž


Hm’’ e†m šš”¬†´†”’ †’ ym‚”Ym’mª AšªL^‚m »”’ †‚ªmŽ mß¹y¬L¹¬eª¹^‰ ym…
´ªm’’´ ¹’e ß¹ª mª»”ª‚mY¹’y »”ªL’ym¬´mŠŠ´ ½†ªed eL’’ Ž¹¬¬ ¬†m †Ž ”Ž†’L…
´†» ¬´m‚m’c
’ ßL‚Šªm†^‚m’ »”ª’m‚Žm’ LŽ†Š†m’ m†’ ymª’ ym¬m‚m’mª L¬´d Ym´ªL¹´m ŽL’ †‚’ Ž†´
e†m¬mª ¹uyLYm ›¬´L´´c ‚’d m†’m’ ymª’ ym¬m‚m’m’ L¬´d žžžœž

˜žv LŽ †´´½”^‚d emŽ žžž ± LŽ †´´½”^‚d em’ žžž


mª H”^‚m’´Ly †’ L´¹Ž¬L’yLYm’ ‰L’’ LŠ¬ ’L^‚ym´ªLym’m šš”¬†´†”’ ›Ž†´
L¬¹¬yŠm†^‚‚m†´œ ”emª LŠ¬ ¬mŠY¬´¬´N’e†ym Km†´L’yLYm †Ž ‰‰¹¬L´†» Ym‚L’emŠ´
½mªem’ž U L´¹Žž

¸ †m ¹’Ž†´´mŠYLª Ym†Ž mß¹y¬L¹¬eª¹^‰ ¬´m‚m’em


šš”¬†´†”’

¸ž˜ Ly†¬´ªL´ mªŠ†’ ± Ly†¬´ªL´ »”’ mªŠ†’ ¿ eL¬ !ª”YŠmŽ


ª”ym’LY‚N’y†ym ± emª ª”ym’LY‚N’y†ym’ ¿ ªL’ß mÝmª
L^‚u”Šymª
G”ª LŠŠmŽ LŽm’ ½mªem’ ‚N¹u†y LŠ¬ šš”¬†´†”’ L’ †‚ªm’ mß¹y¬L¹¬eª¹^‰ L’…
ym¬^‚Š”¬¬m’ž Le¹ª^‚ m’´¬´m‚´ m†’m ‰”ŽšL‰´mªm ”’¬´ª¹‰´†”’d LŠ¬ ½m’’ m†’
m’†´†»… ”emª !ªNš”¬†´†”’LŠL´´ª†Y¹´ »mª½m’em´ ½†ªež mª LŽm ”emª e†m m…
ßm†^‚’¹’y mª‚NŠ´ eL’’ ‰m†’m ’e¹’yd e†m em’ L¬¹¬ L’ßm†y´c
emª LŠŠ ªmÝu¹¬ ›¬´L´´c ªmÝu¹¬¨ LŠŠ Yß½ž LŠŠ em¬ L¹š´ŽL’’¬ ªmÝu¹¬œd me†ß†’†¬^‚m
”^‚¬^‚¹Šm L’’”»mª ›¬´L´´c †’ ± »”’ ± ß¹ L’’”»mªœd Ly†¬´ªL´ mªŠ†’ ›¬´L´´c mªŠ†’¬
”emª †’ ± »”’ ± ß¹ mªŠ†’œd ’´ªLy ºŠŠmª ›¬´L´´c ºŠŠmª¬ ’´ªLy Yß½ž ’´ªLy em¬ mªª’
˜à¶ šš”¬†´†”’

ºŠŠmªœd A´ªm†´¬L^‚m ¹YmªpNYmªŠm ›¬´L´´c »”’ ¹Ymª ymym’ NYmªŠmœd e†m mymy’¹’y 
YLŽLp!¹´†’ ›¬´L´´c ß½†¬^‚m’ YLŽL ¹’e !¹´†’œd eL¬ !ª”YŠmŽ ª”ym’LY‚N’y†ym
›¬´L´´c emª ª”ym’LY‚N’y†ym’œž

šš”

†mª‚mª ym‚•ª´ L¹^‚ emª †’ emª m¬^‚Nu´¬½mŠ´ ymºY´m ªL¹^‚d Ym† †ªŽm’’L…
Žm’ ”emª m¬^‚Nu´¬Ymßm†^‚’¹’ym’ L^‚u”Šymª ± A”‚’ ± H†´½m ¹¬½ž LŠ¬ šš”…
¬†´†”’ ‚†’´mª em’ †ym’’LŽm’ ß¹ ¬m´ßm’c
ªL’ß mÝmª L^‚u”Šymª ›q ž mÝmª¬ L^‚u”Šymªœd L’¬ ŠŠyL†mª A•‚’md LªŠ L¹mª ¬mŠž
H†´½m ›q ž L¹mª¬ ¬mŠž H†´½mœž

†^‚´ m†’em¹´†ym NŠŠm e†m¬mª ª´ ½†m ”´”½m´´Ym½mªY mªŠ†’ ›q ºYmª ± †’ ± »mª…
L’¬´LŠ´m´ »”’ mªŠ†’£œ ¬”ŠŠ´m ŽL’ »mªŽm†em’ž

¸ž¸ m†’ ŠL¬ Hm†’ ± Hm†’m¬ ¿ m†’m ª¹ššm m¹y†mª†ym ± m¹y†mª†ymª ¿ uºª
˜à L‚ªm ´ªm¹m †´LªYm†´ ± ´ªm¹mª †´LªYm†´
A¹Y¬´L’´†»†mª´m eˆm‰´†»m ¹’e !Lª´†ß†š†m’ ’L^‚ m’ym’L’yLYm’ ¬´m‚m’ ym…
½•‚’Š†^‚ †Ž m’†´†»c
m†’m yª”zm KL‚Š [‰ŠLym’emª\ ’e¹¬´ª†mŠŠmªd †’ m†’mª m’ym [´L’ßm’emª\ ¹ym’eŠ†^‚mªd L¹¬
?º^‰¬†^‚´ L¹u m†’m ª¹ššm [ªL¹’m’emª\ m¹y†mª†ymªd em’ ’¬´¹ªŽ m†’m¬ !¹Š‰¬ [L¹uym…
YªL^‚´mª\ !ª”´m¬´†mªm’emªž

Lymym’ ½m†¬m’ ¬†’y¹ŠLª†¬^‚m A¹Y¬´L’´†»m ’L^‚ m’ym’… ¹’e LzL’yLYm’


‚m¹´m ym½•‚’Š†^‚ em’¬mŠYm’ L¬¹¬ ½†m e†m¬m L¹u ›q Lšš”¬†´†”’mŠŠm¬ Gmª‚NŠ´…
’†¬œc
Ž†´ m†’mª ± ˆmemª m’ym AºzmŽd Ž†´ m†’mª E’Žm’ym !Lš†mªž

mª uªº‚mª ºYŠ†^‚m m’†´†» ½†ªe ’¹ª ’”^‚ »mªm†’ßmŠ´ Ym† ¬”Š^‚m’ A¹Y¬´L’´†»m’
†Ž A†’y¹ŠLª »mª½m’em´d e†m e¹ª^‚ m†’ eˆm‰´†» ’N‚mª Ym¬´†ŽŽ´ ¬†’e® emª m…
’†´†» y†Š´ LŠ¬ ym‚”Ym’ ”emª ¬”yLª ym¬šªm†ß´c
m†’ ŠL¬ Hm†’ ± y¹´mª Hm†’ ›ym‚žcœ y¹´m’ Hm†’[m\¬® »”’ em’ ß½m† ŠL¬ ?”´½m†’ ± ¬^‚½m…
ªmŽ ?”´½m†’ ± ›ym‚žcœ ¬^‚½mªm’ ?”´½m†’¬® m†’ !u¹’e Šm†¬^‚ ± ¬^‚†mªm¬ Šm†¬^‚ ± ›ym‚žcœ
¬^‚†mªm’ Šm†¬^‚m¬® uºª m†’m’ Km’´’mª Hm†ßm’ ± ‰L’Le†¬^‚m’ Hm†ßm’ ± ›ym‚žcœ ‰L’Le†…
¬^‚m’ Hm†ßm’¬® Ym† m†’mª CL¬¬m Luumm ± e¹u´m’emŽ Luumm ± ›ym‚žcœ e¹u´m’em’ Luumm¬®
m†’m A^‚º¬¬mŠ HL¬¬mª ± uª†¬^‚m¬ HL¬¬mª ± ›ym‚žcœ uª†¬^‚m’ HL¬¬mª¬® Ž†´ m†’mª m’ym
mŠe ± yª”zmŽ mŠe ± ›ym‚žcœ yª”zm’ mŠem¬® ß½m† Cª”šum’ Š ± mª¬´‰ŠL¬¬†ym¬ Š ± ›ym‚žcœ
mª¬´‰ŠL¬¬†ym’ Š¬® Ym† m†’mŽ A´º^‰ ¹^‚m’ ± uª†¬^‚mŽ ¹^‚m’ ± ›ym‚žcœ uª†¬^‚m’ ¹…
^‚m’¬® uºª ßm‚’ L‚ªm ´ªm¹m ± ›ym‚žcœ ´ªm¹mª †´LªYm†´® Ž†´ m†’mŽ A´ªL¹z ½m†zmŽ Š†m…
emª ± ›ym‚žcœ ½m†zm’ Š†memª¬® Ž†´ ¶à N¬¬mª’ ‚”^‚šª”ßm’´†ymŽ ?¹Ž ± ›ym‚žcœ ‚”^‚šª”…
ßm’´†ym’ ?¹Ž¬® »†mª CLym LY¬”Š¹´m ›ym‚žcœ LY¬”Š¹´mª ?¹‚m® L¹u m†’mŽ Š”^‰ ½m†zmŽ !L…
š†mª ± ›ym‚žcœ ½m†zm’ !Lš†mª[m\¬ž
šš”¬†´†”’ ˜àw

 K¹Ž L¬¹¬ emª šš”¬†´†”’ ’L^‚ m’ym’… ”emª LzL’yLYm’d e†m †Ž m’†´†»
šš” ¬´m‚m’ p emª !ªm†¬ m†’m¬ !u¹’em¬ Šm†¬^‚ pd U Lz…d m’ym’… ¹’e º’ßYm…
ßm†^‚’¹’ym’ ›¸ž˜œž
!Š¹ªLŠ†¬^‚m A¹Y¬´L’´†»m ’L^‚ Lz… ¹’e m’ym’L’yLYm’ †Ž L´†» ¬´m‚m’
ym½•‚’Š†^‚ †Ž m’†´†» ›”emª ”Ž†’L´†»œc
Ž†´ m†’mŽ ”ªY ªm†umª ›ªm†umœ šumŠ ›¬´L´´c Ž†´ m†’mŽ ”ªY ªm†um’ šumŠ’œd »”’ m†’mŽ
A´ªL¹z ª”´mª ›ª”´mœ ?”¬m’d Ž†´ m†’mŽ ¹´ßm’e uª†¬^‚mª › uª†¬^‚mœ †mªd L¹¬ »†mª Km’´…
’mª’ ’m¹mª ›’m¹mœ Lª´”uumŠ’d »”’ ß½m† †¬´m’ ymªN¹^‚mª´mª ›ymªN¹^‚mª´mœ Š¹’emª’ž

Lymym’ ½m†¬m’ šŠ¹ªLŠ†¬^‚m A¹Y¬´L’´†»m ’L^‚ um¬´m’d ‚N¹u†y Ž†´ KL‚Šm’ ym…
YªL¹^‚´m’ m’ym’… ¹’e LzL’yLYm’ †Ž ”Ž†’L´†»d m’†´†» ”emª ‰‰¹¬L´†»
uL¬´ †ŽŽmª em’¬mŠYm’ L¬¹¬ ½†m e†m¬m L¹u ›q Lšš”¬†´†”’mŠŠm¬ Gmª‚NŠ´’†¬œc
m†’ ¹´ßm’e uª†¬^‚m ›¬mŠ´m’c uª†¬^‚mªœ †mªd ¬†m Š†mumª’ »†mª Km’´’mª ’m¹m ›¬mŠ´m’c ’m¹mªœ
Lª´”uumŠ’d ½mym’ ß½m†mª †¬´m’ ymªN¹^‚mª´mª Š¹’emª’ž

L^‚ ¹’Ym¬´†ŽŽ´m’ Lz… ¹’e m’ym’L’yLYm’ ½†m A´ªL¹zd A^‚Lªd ?m†‚m ½†ªe
LŠŠmªe†’y¬ L¹^‚ ‚†mª ‚N¹u†y emª m’†´†» Ym»”ªß¹y´c
m†’ A´ªL¹z e¹u´m’emª ›¬mŠ´m’mªc e¹u´m’emœ ?”¬m’d m†’ A^‚½LªŽ ½†Šemª ›¬mŠ´m’mªc
½†Šemœ CL¹Ym’d m†’m A^‚Lª ¬š†mŠm’emª ›¬mŠ´m’mªc ¬š†mŠm’emœ †’emªd m†’m ?m†‚m ½†^‚´†…
ymª ›¬mŠ´m’mªc ½†^‚´†ymœ C‚mŽm’d m†’ L¹um’ ’m¹y†mª†ymª ›¬mŠ´m’mªc ’m¹y†mª†ymœ m’…
¬^‚m’d m†’m m’ym ‚ºY¬^‚mª ›¬mŠ´m’mªc ‚ºY¬^‚mœ AL^‚m’d LYmªc ˆmem m’ym y¹´m ›¬mŠ…
´m’mªc y¹´mªœ emm’ž

¶ †m ”’ˆ¹’‰´†”’LŠyª¹ššm Ž†´ LŠ¬ ”emª ½†m

¶ž˜ †^‚ LŠ¬ GmªL’´½”ª´Š†^‚mª ¿ »”’ e†ª LŠ¬ emŽ GmªL’´½”ª´Š†^‚m’ ¿ uºª
!m´mª LŠ¬ em’ GmªL’´½”ª´Š†^‚m’
†m L’ m†’ A¹Y¬´L’´†» ”emª !ª”’”Žm’ †Ž ”Ž†’L´†»d L´†» ›LYmªc U ¶žwœ ”emª
‰‰¹¬L´†» L’ym¬^‚Š”¬¬m’m LŠ¬…ª¹ššm ›Ž†´ ”emª ”‚’m ª´†‰mŠœ ½m†¬´ †ŽŽmª
L¬¹¬‰”’yª¹m’ß L¹uc
†^‚ LŠ¬ GmªL’´½”ª´Š†^‚mªd e¹ LŠ¬ e†m GmªL’´½”ª´Š†^‚md »”’ e†ª LŠ¬ emª GmªL’´½”ª´Š†^‚m’d
Ž†ª LŠ¬ Yym”ªe’m´m’ ± Yym”ªe’m´mŽ ›U Yym”ªe’m´mœd uºª !m´mª LŠ¬ em’ GmªL’´½”ª´…
Š†^‚m’d Ym† †‚Ž LŠ¬ m†’mŽ yŠN¹Y†ym’ ‚ª†¬´m’d †‚Ž LŠ¬ emŽ ’ym‰ŠLy´m’d Ž†´ ªL’ß•…
¬†¬^‚ LŠ¬ ß½m†´mª ªmŽe¬šªL^‚md L’ A†m LŠ¬ †’‰¬¹’´mªßm†^‚’m´m’d ‚’m’ LŠ¬ emŽ ¬^‚m†…
em’em’ !ªN¬†em’´m’ž

†m Gmª½m’e¹’y em¬ ”Ž†’L´†»¬ ›»”’ †‚Ž LŠ¬ GmªL’´½”ª´Š†^‚mªd Ž†´ ªL’ß•…
¬†¬^‚ LŠ¬ ß½m†´m ªmŽe¬šªL^‚mœ †¬´ ‚†mª ’†^‚´ ‰”ªªm‰´ž
¹ª ¬^‚m†’YLª ½m†^‚´ e†m LŠ¬…ª¹ššm †’ u”Šym’em’ NŠŠm’ †Ž L¬¹¬ LYc
Ž†ª LŠ¬ ”ßm’´d †‚Ž LŠ¬ mŠed Ž†´ emŽ AN’ymª m†mª LŠ¬ ªLu »”’ ¹¿mŽY¹ªyž
˜àv šš”¬†´†”’

m† em’ ß¹Šm´ß´ ym’L’’´m’ m†¬š†mŠm’ ‚L’emŠ´ m¬ ¬†^‚ ¹Ž ¬^‚½L^‚ em‰Š†’†mª´m 


ŽL¬‰¹Š†’m A¹Y¬´L’´†»md Ym† em’m’ e†m Šm¿†”’¬m’e¹’y †Ž L´†» ¹’e ‰‰¹¬L…
´†» A†’y¹ŠLª ‚N¹u†y ½myymŠL¬¬m’ ½†ªe ›½†m ߞ ž L¹^‚ Ym† ¹ª¬^‚d ºª¬´d m^‰d

šš”

A”ŠeL´d !ªN¬†em’´d GLyLY¹’e ›U HmyŠL¬¬m’ emª Šm¿†”’¬m’e¹’yœž ”ßm’´d mŠed


ªLu ¬†’e LŠ¬” ‰m†’m ”Ž†’L´†»md ¬”’emª’ L´†»m ”‚’m Šm¿†”’¬m’e¹’yž G”ŠŠ…
¬´N’e†ym ”ªŽm’ ¬†’e mªu”ªemªŠ†^‚d ½m’’ emŽ A¹Y¬´L’´†» m†’ uŠm‰´†mª´m¬ H”ª´
»”ªL¹¬ym‚´c
Ž†ª LŠ¬ ˆº’ymªmŽ ”ßm’´m’d †‚Ž LŠ¬ yª”zmŽ mŠem’d Ž†´ emŽ AN’ymª m†mª LŠ¬ »mª…
LªŽ´mŽ ªLum’ »”’ ¹¿mŽY¹ªyž

¹^‚ ”‚’m »”ªL¹¬ym‚m’em ª´†‰mŠ½•ª´mª ”emª eˆm‰´†»m ¬†’e e†m ”ªŽm’ L¹u
…m’ ‰”ªªm‰´ž mYªN¹^‚Š†^‚ ¬†’e ¬†m LŠŠmªe†’y¬ ’¹ª eL’’d ½m’’ e†m LŠ¬…ª¹ššm
†‚ªmŽ mß¹y¬L¹¬eª¹^‰ u”Šy´c
‚Ž LŠ¬ ¬¬†¬´m’´ ± ¬¬†¬´m’´m’ ymu†mŠ e†m ’m¹m ?mymŠ¹’y ºYmª‚L¹š´ ’†^‚´ž Š¬ ¬¬†¬…
´m’´ ›¬mŠ´m’mªc ¬¬†¬´m’´m’œ ymu†mŠ †‚Ž e†m ’m¹m ?mymŠ¹’y ºYmª‚L¹š´ ’†^‚´ž

¶ž¸ e†m m¬´m†y¹’y em¬ mªym¬ LŠ¬ em¬ ¬^‚½†mª†y¬´m’ †šumŠ¬ em¬
L¬¬†»¬ ¿ Ž†´ emª FYmª¬^‚ªm†´¹’y em¬ Š¹¬¬m¬ LŠ¬ m†’mª ¬^‚Lªu
Ym½L^‚´m’ ªm’ßm ¿ m¬ ¬^‚Lem´ emª A´mŠŠ¹’y em¬ L’em¬ LŠ¬ m†’m¬
½†^‚´†ym’ L’emŠ¬šLª´’mª¬
†m L’ m†’m’ L´´ª†Y¹´†»m’ m’†´†» L’ym¬^‚Š”¬¬m’m LŠ¬…ª¹ššm ¬´m‚´ mYm’uLŠŠ¬
†Ž m’†´†»d ½m’’ ¬†m m†’ ª´†‰mŠ½”ª´ Ym† ¬†^‚ ‚L´c
†m m¬´m†y¹’y em¬ mªym¬ LŠ¬ em¬ ¬^‚½†mª†y¬´m’ †šumŠ¬ em¬ L¬¬†»¬ ‰LŽ ’†^‚´ †’uªLymž
†´ emª FYmª¬^‚ªm†´¹’y em¬ Š¹¬¬m¬ LŠ¬ m†’mª ¬^‚Lªu Ym½L^‚´m’ ªm’ßm ½Lª m†’ HLym…
¬´º^‰ ymŠ¹’ym’ž L’ »mª¬¹^‚´m e†m ªyL’†¬L´†”’ ß¹ª ’mª‰m’’¹’y em¬ L’em¬ LŠ¬ m†…
’m¬ ¬mŠY¬´¬´N’e†ym’ A´LL´m¬ ß¹ Ym½mym’ž †´ emª Gmª‚Lu´¹’y em¬ m’mªLŠ¬ LŠ¬ em¬ m†…
ym’´Š†^‚m’ ªL‚´ß†m‚mª¬ emª ª‚mY¹’y YmyL’’ ¬†^‚ e†m Lym ½†memª ß¹ ’”ªŽLŠ†¬†mªm’ž
L¬ Ymm†’´ªN^‚´†y´ e†m A´mŠŠ¹’y em¬ L’em¬ LŠ¬ m†’m¬ ½†^‚´†ym’ L’emŠ¬šLª´’mª¬ e†m¬mª
A´LL´m’yª¹ššmž †m Hºªe†y¹’y m”ªym¬ LŠ¬ m†’m¬ yª”zm’ A^‚L¹¬š†mŠmª¬® eL¬ ¹u´ªm´m’
em¬ L’’m¬ LŠ¬ m†’m¬ mªL´mª¬ emª ?my†mª¹’yž L¬ ¬^‚Lem´ emŽ ’¬m‚m’ em¬ ¹’¬´mª…
߆m‚mª¬ LŠ¬ em¬ YmŠ†mY´m¬´m’ m‚ªmª¬ emª A^‚¹Šmž

’ NŠŠm’d †’ em’m’ e†m LŠ¬…ª¹ššm ’†^‚´ ›’¹ªœ L¹u em’ L´´ª†Y¹´†»m’ m’†´†»d
›†Ž u”Šym’em’ m†¬š†mŠ L’em¬œd ¬”’emª’ ›L¹^‚œ LŠ¬ ´´ª†Y¹´ L¹u eL¬ ºYmªym…
”ªe’m´m A¹Y¬´L’´†» ›†Ž u”Šym’em’ m†¬š†mŠ ’mª‰m’’¹’yœ Ymߔym’ ½mªem’
‰L’’d †¬´ ¬”½”‚Š emª m’†´†» LŠ¬ L¹^‚ emª ”Ž†’L´†» ‰”ªªm‰´ ›L¹^‚ U ¶žwœc
e†m »•Š‰mªªm^‚´Š†^‚m ’mª‰m’’¹’y em¬ L’em¬ LŠ¬ m†’m¬ ¬mŠY¬´¬´N’e†ym’ A´LL´m¬ ›q eL¬
L’e LŠ¬ ¬mŠY¬´¬´N’e†ymª A´LL´ [q ´´ª†Y¹´d m’†´†»\ ½†ªe »•Š‰mªªm^‚´Š†^‚ L’mª‰L’’´œ®
e†m »•Š‰mªªm^‚´Š†^‚m ’mª‰m’’¹’y em¬ L’em¬ LŠ¬ m†’ ¬mŠY¬´¬´N’e†ymª A´LL´ ›q eL¬
L’e ½†ªe »•Š‰mªªm^‚´Š†^‚ L’mª‰L’’´ LŠ¬ m†’ ¬mŠY¬´¬´N’e†ymª A´LL´ [q AL´ßyŠ†med ”Ž†…
’L´†»\œž
šš”¬†´†”’ ˜à°

 ¶ž¶ e†m m¬´m†y¹’y em¬ mªym¬ ± ¬m†’m m¬´m†y¹’y LŠ¬ ¬^‚½†mª†y¬´mª


šš” †šumŠ em¬ L¬¬†»¬ ¿ Ž†´ emª FYmª¬^‚ªm†´¹’y em¬ Š¹¬¬m¬ ± Ž†´
¬m†’mª FYmª¬^‚ªm†´¹’y LŠ¬ ¬^‚Lªu Ym½L^‚´m ± Ym½L^‚´mª ªm’ßm ¿ m¬
¬^‚Lem´ emª A´mŠŠ¹’y em¬ L’em¬ ± ¬m†’mª A´mŠŠ¹’y LŠ¬
½†^‚´†ymª L’emŠ¬šLª´’mª
L´ e†m L’ m†’m’ L´´ª†Y¹´†»m’ m’†´†» L’ym¬^‚Š”¬¬m’m ”’ˆ¹’‰´†”’LŠyª¹ššm
Ž†´ LŠ¬ ‰m†’m’ ª´†‰mŠ Ym† ¬†^‚d eL’’ ¬´m‚´ ¬†m ym½•‚’Š†^‚ †Ž ”Ž†’L´†» ›’¹ª
Ym† ¹¬eªº^‰m’ Ž†´ L´´ª†Y¹´†»mŽ eˆm‰´†» ‰”ŽŽ´ ymŠmym’´Š†^‚ L¹^‚ emª m…
’†´†» »”ªœc
†m m¬´m†y¹’y em¬ mªym¬ LŠ¬ ¬^‚½†mª†y¬´mª †šumŠ em¬ L¬¬†»¬ ‰LŽ ’†^‚´ †’uªLymž †´
emª FYmª¬^‚ªm†´¹’y em¬ Š¹¬¬m¬ LŠ¬ ¬^‚Lªu Ym½L^‚´m ›L¹^‚c Ym½L^‚´mªœ ªm’ßm ½Lª m†’
HLym¬´º^‰ ymŠ¹’ym’ž †m mem¹´¹’y em¬ !L¬¬m¬ LŠ¬ ½†^‚´†ym ›L¹^‚c ½†^‚´†ymªœ L’…
emŠ¬¬´ªLzm ‚L´ ¬†^‚ LYym¬^‚½N^‚´ž †´ emª Gmª‚Lu´¹’y em¬ m’mªLŠ¬ LŠ¬ m†ym’´Š†^‚mª
ªL‚´ß†m‚mª emª ª‚mY¹’y YmyL’’ ¬†^‚ e†m Lym ½†memª ß¹ ’”ªŽLŠ†¬†mªm’ž L¬ ¬^‚Lem´
emª A´mŠŠ¹’y em¬ L’em¬ LŠ¬ ½†^‚´†ymª L’emŠ¬šLª´’mª e†m¬mª A´LL´m’yª¹ššmž FYmª
?”Šu¬ †’¬L´ß LŠ¬ A^‚L¹¬š†mŠmª †¬´ ’”^‚ ’†^‚´ m’´¬^‚†mem’ž mª ?¹u m¬¬m ½m’¬ LŠ¬
Aš”ª´¬ŽL’’d eL¬ H†ª‰m’ ŠYmª´ A^‚½m†´ßmª¬ LŠ¬ Cª”šm’Lªß´d e†m Hºªe†y¹’y †‚ªm¬
Hmª‰m¬ LŠ¬ L’ßm¬ ›U L’ßm¬œd e†m mŠ´¹’y em¬ L’em¬ LŠ¬ Ymem¹´m’em ›L¹^‚c Ymem¹…
´m’emªœ H†ª´¬^‚Lu´¬ŽL^‚´d eL¬ ¹u´ªm´m’ em¬ L’’m¬ LŠ¬ mªL´mª emª ?my†mª¹’yd e†m
mª¹u¹’y ”uuŽL’’¬ LŠ¬ [’m¹mª\ G”ª¬†´ßm’emª em¬ Gmªm†’¬ž †m ’’L‚Žm †‚ªm¬ A”‚’m¬
LŠ¬ ¹¬ß¹Y†Šem’emª m’´‚”Y ¬†m ŽL’^‚mª A”ªym’ž L¬ ¬^‚Lem´ emŽ ’¬m‚m’ em¬ ¹’¬´…
mªß†m‚mª¬ LŠ¬ [YmŠ†mY´m¬´mª\ m‚ªmª emª A^‚¹Šmž

†m LŠ¬…ª¹ššm ¬´m‚´ »”ª LŠŠmŽ eL’’ †Ž ”Ž†’L´†»d ½m’’ ¬´L´´ em¬ L´´ª†Y¹´†…
»m’ m’†´†»¬ m†’ !”¬¬m¬¬†» »mª½m’em´ ½†ªec
Ž†´ emª Gmª‚Lu´¹’y em¬ m’mªLŠ¬ ± Ž†´ ¬m†’mª Gmª‚Lu´¹’y LŠ¬ m†ym’´Š†^‚mª ªL‚´ß†m‚mª®
ºYmª ?”Šu¬ †’¬L´ß ± ¬m†’m’ †’¬L´ß LŠ¬ A^‚L¹¬š†mŠmª †¬´ ’”^‚ ’†^‚´ m’´¬^‚†mem’® eL¬
H†ª‰m’ ŠYmª´ A^‚½m†´ßmª¬ ± ¬m†’ H†ª‰m’ LŠ¬ Cª”šm’Lªß´® eL¬ ¹u´ªm´m’ em¬ L’…
’m¬ ± ¬m†’ ¹u´ªm´m’ LŠ¬ mªL´mª® m¬ ¬^‚Lem´ emŽ ’¬m‚m’ em¬ ¹’¬´mªß†m‚mª¬ ± ¬m†’mŽ
’¬m‚m’ LŠ¬ [YmŠ†mY´m¬´mª\ m‚ªmª emª A^‚¹Šmž

¶žw e†m Gmª‚Lu´¹’y »”’ m’mªLŠ ”Žmß LŠ¬ m†ym’´Š†^‚mŽ ªL‚´ß†m‚mª


Hm’’ L’¬´mŠŠm em¬ L´´ª†Y¹´†»m’ m’†´†»¬ ›U ¶ž¸ ¹’e ¶ž¶œ m†’ !ªNš”¬†´†”’LŠym…
uºym Ž†´ »”’ ¬´m‚´d ½†ªe e†m LŠ¬…ª¹ššm ›Ž†´ ”emª ”‚’m ª´†‰mŠœ ym½•‚’Š†^‚ †’
em’ L´†» ym¬m´ß´c
e†m Gmª‚Lu´¹’y »”’ m’mªLŠ ”Žmß LŠ¬ m†ym’´Š†^‚mŽ ªL‚´ß†m‚mª emª ª‚mY¹’yd e†m
m¬´ªLu¹’y »”’ Hm†eŽL’’ ¹’e Lª’¬ LŠ¬ [em’\ L¹š´¬^‚¹Še†ym’ em¬ GmªuL‚ªm’¬d e†m
A´mŠŠ¹’y »”’ A^‚½mem’ ¹’e emª A^‚½m†ß LŠ¬ ’m¹´ªLŠm’ N’emª’d emª ’YL¹ »”’ ?m†¬
LŠ¬ emŽ ½†^‚´†y¬´m’ L‚ª¹’y¬Ž†´´mŠ emª m»•Š‰mª¹’yž

’ NŠŠm’d †’ em’m’ e†m LŠ¬…ª¹ššm ’†^‚´ ’¹ª L¹u eL¬ »”’…muºymd ¬”’emª’
˜à¯ šš”¬†´†”’

L¹^‚ L¹u eL¬ ºYmªym”ªe’m´m ›GmªYLŠœ¬¹Y¬´L’´†» Ymߔym’ ½mªem’ ‰L’’d †¬´ 


¬´L´´ em¬ L´†»¬ L¹^‚ emª ”Ž†’L´†» Ž•yŠ†^‚ ›U ¶ž¸œc
e†m †’¬´¹u¹’y »”’ A´¹em’´m’ LŠ¬ ’´mŠŠm‰´¹mŠŠm’ †’¬ †Še¹’y¬Yºªymª´¹Ž ›q e†m A´¹…

šš”

em’´m’ LŠ¬ ’´mŠŠm‰´¹mŠŠm ½mªem’ †’¬ †Še¹’y¬Yºªymª´¹Ž m†’ym¬´¹u´œ® e†m †’¬´¹u¹’y


emª A´¹em’´m’ LŠ¬ ’´mŠŠm‰´¹mŠŠm †¬´ ½m†´ »mªYªm†´m´ ›q e†m A´¹em’´m’ ½mªem’ LŠ¬ ’´mŠ…
Šm‰´¹mŠŠm m†’ym¬´¹u´œž
eL¬ ¹u´ªm´m’ »”’ mªy¬”’ LŠ¬ emŽ A^‚†ªŽ‚mªª’ m†’m¬ LªYm†´ymYmªuªm¹’eŠ†^‚m’ Gmª…
YL’em¬ L¹u emŽ m½mª‰¬^‚Lu´¬´Ly ›q mªy¬”’ LŠ¬ A^‚†ªŽ‚mªª m†’m¬ LªYm†´ymYmª…
uªm¹’eŠ†^‚m’ GmªYL’em¬ ´ª†´´ L¹u emŽ m½mª‰¬^‚Lu´¬´Ly L¹uœ® eL¬ ¹u´ªm´m’ »”’ mªy…
¬”’ LŠ¬ [emª\ A^‚†ªŽ‚mªª em¬ GmªYL’em¬ ½Lª m†’ ªu”Šy ›q mªy¬”’ ´ª†´´ mªu”Šyªm†^‚ LŠ¬
A^‚†ªŽ‚mªª L¹uœž
e†m mª¹u¹’y »”’ ªž ?Le^Š†uu LŠ¬ Šm†´m’emŽ ªß´ †’ em’ !mª¬”’LŠªL´ ›q ªž ?Le^Š†uu LŠ¬
Šm†´m’emª ªß´ ½†ªe †’ em’ !mª¬”’LŠªL´ Ymª¹um’œ® e†m mª¹u¹’y »”’ ªž ?Le^Š†uu LŠ¬ Šm†…
´m’emª ªß´ ›q ªž ?Le^Š†uu ½†ªe e¹ª^‚ e†m mª¹u¹’y Šm†´m’emª ªß´œž

¶žv L’ m†’mŽ CLy ½†m ˆmemŽ L’emªm’ ± ½†m ˆmemª L’emªm ¿ ¬ y†Y´ ’†^‚´¬
A^‚Š†ŽŽmªm¬ LŠ¬ m†’m’ Ym´ª¹’‰m’m’ L’’ ± LŠ¬ m†’
Ym´ª¹’‰m’mª L’’ ¿ e†m Gmªe†m’¬´m m†’m¬ !”Š†´†‰mª¬ ½†m mª ¿ eL¬
Hmª‰ m†’m¬ yª”zm’ †^‚´mª¬ ½†m •ŠemªŠ†’
¹¬eªº^‰m Ž†´ »mªyŠm†^‚m’emŽ ½†m ”emª LŠ¬ ½mªem’ Y†¬½m†Šm’ ½†m mŠŠ†š´†¬^‚m
GmªyŠm†^‚¬¬N´ßm »mª¬´L’em’ž ’¬´mŠŠm emª L¬¹¬yŠm†^‚‚m†´ Ž†´ emŽ mß¹y¬…
L¹¬eª¹^‰ u†’em´ ¬†^‚ eL‚mª L¹^‚ emª ”Ž†’L´†»c
¬ ym¬^‚L‚ L’ m†’mŽ CLy ½†m ˆmemª L’emªm [†¬´\ ± ›¬´L´´cœ ½†m ˆmemŽ L’emªm’ ž

Yym¬m‚m’ »”’ e†m¬mŽ Ym‰L’’´m’ K†´L´ ½†ªe ˆme”^‚ ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ e†m


L¬¹¬yŠm†^‚‚m†´ »”ªymߔym’c
’ Km†´m’ ½†m em’ ‚m¹´†ym’ †¬´ »†mŠm¬ Ž•yŠ†^‚ž K½†¬^‚m’ ªm¹’em’ ½†m e†ª ¹’e Ž†ª
¬”ŠŠ´m m¬ ‰m†’m’ A´ªm†´ ymYm’ž L¬ †¬´ ’†^‚´¬ uºª m¹´m ½†m ¹’¬ž m† m†’mª ªL¹ ½†m ‚’m’
½ºªem †^‚ Ž†ª eL¬ ’†m mªŠL¹Ym’ž

L¬ Šm†^‚m ‰L’’ Ym†Ž ”ŽšLªL´†» L¹u´ªm´m’c


¬ y†Y´ ’†^‚´¬ A^‚Š†ŽŽmªm¬ LŠ¬ m†’ Ym´ª¹’‰m’mª L’’ [m¬ †¬´\ ›¬´L´´ ª†^‚´†ycœ LŠ¬ m†’m’
Ym´ª¹’‰m’m’ L’’ ž

mª ”Ž†’L´†» ¬´m‚´ LYmª †ŽŽmªd ½m’’ emª mß¹y¬L¹¬eª¹^‰ †Ž m’†´†» ¬´m‚´
¹’e e†m ½†m…ª¹ššm m†’ !mª¬”’LŠšª”’”Žm’ ”emª m†’ †ym’’LŽm †¬´c
e†m Gmªe†m’¬´m m†’m¬ !”Š†´†‰mª¬ ½†m mª ›’†^‚´c ½†m ¬m†’mªœ® e†m ’´m†Š’L‚Žm y¹´mª m…
‰L’’´mª ½†m A†m ›’†^‚´c ½†m ‚ªmªœ® eL¬ Hmª‰ m†’m¬ yª”zm’ †^‚´mª¬ ½†m •ŠemªŠ†’
›’†^‚´c ½†m •ŠemªŠ†’¬œž

K¹ m†’mŽ LŠŠ ½†m ª Ym‚L’emŠ´ †‚’ ½†m m†’ A^‚¹ª‰m ± m†’m’ A^‚¹ª‰m’ U ”’yª¹…
m’ß ›wž˜œž
šª†Š p ªYm†´¬¹^‚m’em ± ªYm†´ A¹^‚m’em ˜àn

 w †m m‰Š†’L´†”’ em¬ eˆm‰´†»¬ †’ emª šš”¬†´†”’


šª† L¬ eˆm‰´†» †’ emª šš”¬†´†”’ ”‚’m ª´†‰mŠ ½†ªe ym½•‚’Š†^‚ ¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´
›U eˆm‰´†» [˜ž˜ž˜\œc
Ž†´ ªL¹ ’ym Km’ßd ”ªem’´Š†^‚mª !ª”um¬¬”ª†’ †’ L†’ß® m†’ A´º^‰ Yªº^‚†ym¬ †¬m’®
¬m†’m ‚muªL¹ Š†¬LYm´‚d ymY”ªm’m A^‚Numª® mªª m†mªd ”ªem’´Š†^‚m¬ †´yŠ†me em¬
m^‚´‰Š¹Y¬® Ž†´ m†’mª ª´ YŠL¹mª ŠL¬¹ª® Ž†´ Ž†ª LŠ´mª ªL¹ ± LªŽmŽ mªŠd Ym† e†ª ˆ¹’…
ymŽ †’yž Ym’¬” Ym† »mªyŠm†^‚YLªm’ ¹¬eªº^‰m’ Ž†´ LŠ¬ ”emª ½†mc e†ª LŠ¬ ˆº’ymªmŽ
ª¹emª ± ¬´Lª‰mŽ ?L¹^‚mªž

me†yŠ†^‚ †Ž L´†» ´ª†´´ ymŠmym’´Š†^‚ p Ym¬”’emª¬ ’L^‚ m†’mŽ ¹’Ž†´´mŠYLª »”…


ªL’ym‚m’em’ !mª¬”’LŠšª”’”Žm’ ›U eˆm‰´†» [˜ž¸žw\œd LYmª L¹^‚ ’L^‚ m†’mŽ
¬¹Y¬´L’´†»†¬^‚m’ mß¹y¬½”ª´ Ž†´ »”ªL’ym‚m’emŽ ª´†‰mŠ½”ª´ p ’mYm’ emª
¬´Lª‰m’ e†m ¬^‚½L^‚m m‰Š†’L´†”’ Ž†´ emª ’e¹’y …m’ L¹už Š¬ ¬´L’eLªe…
¬šªL^‚Š†^‚ ‰”ªªm‰´ y†Š´ ‚†mª ˆme”^‚ ’¹ª e†m ¬´Lª‰m Šm¿†”’c
Ž†´ Ž†ª LŠ´mª ›’†^‚´c LŠ´m’œ ªL¹d Ž†´ e†ª LªŽmŽ ›’†^‚´c LªŽm’œ mªŠ® Ž†´ m†’mª ª´
YŠL¹mª ›’†^‚´c YŠL¹m’œ ŠL¬¹ª® »”’ ¬m†’mª ‚muªL¹ Š†¬LYm´‚d ymY”ªm’mª ›’†^‚´c ymY”…
ªm’m’œ A^‚Numª ›U ymY”ªm’ [¸\œ® †‚Ž LŠ¬ ’”´”ª†¬^‚mŽ ›’†^‚´c ’”´”ª†¬^‚m’œ ?L¹^‚mªž

v Gmª½m†¬m
K¹ m†’mŽ LŠ¬ ’y¬´‚L¬m ± ’y¬´‚L¬m’ Ym‰L’’´m’ A^‚ºŠmª U ´´ª†Y¹´ ›˜œ® ß¹ †…
’mª !”¬†´†”’ LŠ¬ ½†¬¬m’¬^‚Lu´Š†^‚m ± ½†¬¬m’¬^‚Lu´Š†^‚mª †Šu¬‰ªLu´ ‰•’’´m ¬†m
’†^‚´¬ LYym½†’’m’ U ´´ª†Y¹´ ›¸œ® ß¹ª m‰Š†’L´†”’ »”’ mªª †’ emª šš”¬†´†”’
U mªª ›¸^ ¹’e eœ® ß¹ ”ŽŽL ¹’e šš”¬†´†”’ U ”ŽŽL ›¶ž¶œž

šª†Šc U ”’L´¬’LŽm’ž Žm’c e†m ªLY†¬^‚m †yLd eL¬ ªLY†¬^‚m


ªc †m mßm†^‚’¹’y em¬ ŠN^‚m’ŽLzm¬ mmªd ªLY†¬^‚m ?mš¹YŠ†‰ yݚ´m’d e†m
½†ªe ym½•‚’Š†^‚ LŠ¬ m¹´ª¹Ž »mª½m’… Gmªm†’†y´m’ ªLY†¬^‚m’ Ž†ªL´mž
em´c eL¬ ª ž ”^‚ m¬ ‰”ŽŽ´ L¹^‚ LŠ¬ LªYm†´m’c K¹ e¹ LªYm†´m¬´ U ’e†‰L´†» ›¸œž
L¬‰¹Š†’¹Ž emª ª »”ªž ªYm†´ ¬¹^‚m’e ± LªYm†´¬¹^‚m’e ± LªYm†´¬…
ªLYmªc †m ºYŠ†^‚m ¹¬¬šªL^‚m †¬´ ¬¹^‚m’ec ¬ ‰L’’ ªYm†´ ¬¹^‚m’e ›½†m
[<L7ªLY%\ ”emª [<LªLY%\d LŠ¬” Ž†´ ŠL’ymŽ e†m ß¹yª¹’em Š†mym’em ºy¹’y ªYm†´ ¬¹…
”emª ‰¹ªßmŽ ’uL’y¬»”‰LŠd emª Ym´”’´ ^‚m’œ ”emª LªYm†´¬¹^‚m’e ym¬^‚ª†mYm’
†¬´ž m¬”’emª¬ †’ emª A^‚½m†ß ¹’e ´m†Š… ½mªem’c ªYm†´ ¬¹^‚m’em ± LªYm†´¬¹…
½m†¬m †’ ¬´mªªm†^‚ y†Š´ e†m ¹¬¬šªL^‚m ^‚m’em m¹´mž ¹ª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†…
[L<ªL7Y%\ž Y¹’y †¬´ Ž•yŠ†^‚d ½m’’ m†’ ”Žš”¬†´¹Ž
LªLY†¬^‚c Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰´†»c Ž†´ ¹ym’…¬ ymY†Šem´ ½†ªec LªYm†´¬¬¹…
e†m LªLY†¬^‚m’ K†uumª’d e†m LªLY†¬^‚m’ ^‚m’ež
G•Š‰mªd eL¬ LªLY†¬^‚m G”ŠŠYŠ¹´ž ª”z ªYm†´¬¹^‚m’em ± ªYm†´ A¹^‚m’em ± ª…
¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰´†» †’ U †ym’’L… Ym†´¬¬¹^‚m’emc †m A¹Y¬´L’´†»†mª¹’y emª
˜à“ ª^‚†´m‰´ ± ª^‚†´m‰´†’ p ª´

”emª e†m ªYm†´¬¹^‚m’em ‰L’’ ß¹¬LŽ… ªŽc mª mYªL¹^‚ »”’ ªŽ †Ž A†’’m »”’ 
Žm’ym¬^‚ª†mYm’ ½mªem’ž L’ ‰L’’ LYmª
L¹^‚ emª ”emª e†m ªYm†´ A¹^‚m’em ½†m
ªŽmŠ~ †¬´ L¹¬ emª L^‚¬šªL^‚m em¬
Cm¿´†Šym½mªYm¬ L¹^‚ †’ e†m mŽm†’¬šªL…

ª´
e†m ß¹yª¹’em Š†mym’em ºy¹’y ªYm†´ ¬¹… ^‚m ymeª¹’ym’c m†’ Šm†e Ž†´ ‚LŠYmŽ
^‚m’ ym´ªm’’´ ¬^‚ªm†Ym’ž ¹ª K¹¬LŽ… ªŽd m†’ Ymª‚mŽe Ž†´ ŠL’ymŽ ªŽž
Žm’¬^‚ªm†Y¹’y †¬´ Ž•yŠ†^‚d ½m’’ m†’ ªŽYª¹¬´c L¬ H”ª´ ‚L´ e†m !Š¹ªLŠu”ªŽm’
”Žš”¬†´¹Ž Ž†´ ¹ym’…¬ ymY†Šem´ ½†ªec ªŽYªº¬´m ¹’e ªŽYª¹¬´mž †m ”ªŽ
ªYm†´¬¬¹^‚m’emž ªŽYª¹¬´m †¬´ ¬mŠ´m’mªž
ª^‚†´m‰´ ± ª^‚†´m‰´†’c L¬ A¹Y¬´L’´†» ª… LªŽe†^‰d LªŽŠL’yc K¹¬LŽŽm’ ¬^‚ªm†Y´
^‚†´m‰´ ½†ªe ¬^‚½L^‚ em‰Š†’†mª´ ›U A¹Y… ŽL’ eL¬ eˆm‰´†»‰”Žš”¬†´¹Žc mª ¬´
¬´L’´†» [˜ž¸\œd ½m†¬´ LŠ¬” †’ LŠŠm’ L¬¹¬ †¬´ LªŽe†^‰ ± LªŽŠL’yž m´ªm’’´ ¬^‚ªm†Y´
Y†¬ L¹u em’ ”Ž†’L´†» e†m ’e¹’y …m’ ŽL’d ½m’’ ß¹ ªŽ ’”^‚ m†’ ´´ª†Y¹´
L¹u ›ß¹ª ’e¹’y¬Š”¬†y‰m†´ Ym† emŽ ± em’ ´ª†´´c eL¬ m†’m’ ªŽ ŠL’ym CL¹ž U m…
ª^‚†´m‰´ U HmyŠL¬¬m’ emª Šm¿†”’¬m’… ´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›wž¸œž
e¹’y [¸ž˜ž¸\œž K¹ª m‰Š†’L´†”’ †’ GmªY†’… ªŽm¬º’emªyŠ”^‰m ± ªŽm…Aº’emª…Š”…
e¹’y Ž†´ mªª ¹’e ± ”emª m†’mŽ LŽm’ ^‰m ± ªŽ¬º’emªyŠ”^‰mc m† A^‚ªm†Y¹’y
U mªª ›¸œ® ß¹ª ’¬^‚ª†u´ U ª†mu ›¯œž ”‚’m †’em¬´ª†^‚m ½†ªe u”Šym’emªŽLzm’
Lªyc Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰´†»c m†’ uŠm‰´†mª´c e†m ªŽ[m\¬º’emªyŠ”^‰md ½m…
Lªymª Aº’emªž mª A´ªm†^‚ ½Lª ¬m‚ª Lªyž ym’ ± Ž†´ emª ªŽ[m\¬º’emªyŠ”^‰m® e†m
ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ A¹Y¬´L’´†»†mª¹’ym’ ªŽ[m\¬º’emªyŠ”^‰m’ž m† Šm¿†”’ em¬
½†m »”ª emŽ ªy¬´m’ Ym½L‚ªm’d eL¬ mª¬´m’ m¬´L’e´m†Š¬ Ž¹¬¬ Ž†´ †’em¬´ª†…
ªy¬´m »mª‚º´m’d L’ ’†^‚´¬ ªym¬ em’‰m’d ^‚m’ e¹ª^‚ym‰”ššmŠ´ ½mªem’c e†m ªŽm…
ªym¬ †Ž A†’’m ‚LYm’ž Ym’¬”c †m †’ym Aº’emª…Š”^‰md ½mym’ ± Ž†´ emª ª…
ŠLym’ †Ž ªym’ž L¬ ªy¬´m ½Lªd eL¬¬ žžž Žm[’\…Aº’emª…Š”^‰m® e†m ªŽm[’\…Aº’…
U ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸ž˜œž emª…Š”^‰m’ž U ”Žš”¬†´¹Ž ›¯œž
ªyc L¬ A¹Y¬´L’´†» †¬´ m†’ m¹´ª¹Žž ¬ ªŽ¹´¬ßm¹y’†¬c L¬ ”Žš”¬†´¹Ž †¬´ ’¹ª
‚m†z´ LŠ¬”c A†m uL’e ‰m†’ ›’†^‚´c ‰m†’m’œ Ž†´ U ¹ym’…¬ ›˜ž˜œ ymYªN¹^‚Š†^‚ž
ªy eLªL’d eL¬¬ mª ¬” ¬šN´ ‰LŽž ªŽ»”ŠŠ ± ªŽ »”ŠŠc L’ ‰L’’ ß¹¬LŽŽm’…
Nªymª’d ¬†^‚c L^‚ ¬†^‚ Nªymª’ ½†ªe Ž†´ emª ”emª ym´ªm’’´ ¬^‚ªm†Ym’c m†’ ªŽ…
!ªNš”¬†´†”’ ºYmª L’ym¬^‚Š”¬¬m’c ¬†^‚ »”ŠŠ ± m†’ ªŽ »”ŠŠ ”Šßd ß½m† ªŽ…
ºYmª ˆŽe’ž ± ºYmª m´½L¬ Nªymª’c H†ª Nª… »”ŠŠ ± ªŽ »”ŠŠ ?m†¬†yž Ymª ’¹ª ym´ªm’’´c
ymª´m’ ¹’¬ ºYmª †‚’ž †m Gmª‰’ºšu¹’y ¬†m ‚L´´m Ym†em ªŽm »”ŠŠ ?m†¬†yž U m…
Ž†´ L’ ›¬†^‚ L’ ˆŽeŽž ± L’ m´½L¬ Nªymª’œ ´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›wž¸œž
y†Š´ LŠ¬ »mªLŠ´m´ž ª”ŽLc L¬ H”ª´ ‚L´ e†m !Š¹ªLŠu”ªŽm’
ªy”´c ¬ ‰L’’ ¬”½”‚Š eL¬ ªy”´ LŠ¬ L¹^‚ ª”Žm’ d ›¬mŠ´m’mªc ª”ŽL¬œ ¹’e ›Y†Š…
emª ªy”´ ‚m†zm’ž e¹’y¬¬šªL^‚Š†^‚d NŠ´mªcœ ª”ŽL´Lž
LªŽc Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰´†»c ªª‚Ý´‚Ž†mc L¬ H”ª´ †¬´ Ž†´ ß½m† ª ß¹
LªŽm m¹´md LªŽm ?†´´mª ›q m†’ mª†^‚´œd ¬^‚ªm†Ym’ ›yª†m^‚ž LªªÝ¹ŽlMLœž
emª LªŽm LßLª¹¬ ¹¬½ž ª”z ¬^‚ªm†Y´ ª´c ’ e†m ºy¹’y m†’m ª´ žžž ‰L’’ eL¬
ŽL’ eL¬ ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m eˆm‰´†»c †m u”Šym’em A¹Y¬´L’´†» Ž†´ »”’   L´†» L’…
ªŽm †¬´ ‰ªL’‰ž ?m†^‚m ¹’e ªŽm uªm¹´m’ ym¬^‚Š”¬¬m’ ½mªem’d m¬ ‰L’’ LYmª L¹^‚
¬†^‚ eLªºYmªž H†ª ªŽm’ Šm†em’ †ŽŽmª ¹’Ž†´´mŠYLª LŠ¬ U šš”¬†´†”’ ”emª ›¬mŠ´m…
eLª¹’´mªž †m Š¹u´ ß½†¬^‚m’ ªŽ ¹’e ’mªd ym‚”Ym’œ †Ž m’†´†» u”Šym’c ¬ ½Lª
?m†^‚ ›q ß½†¬^‚m’ ªŽm’ ¹’e ?m†^‚m’œ m†’m ª´ ‚•Šßmª’m¬ m¬´mŠŠ ± »”’ ‚•Šßmª…
†¬´ ¬m‚ª yª”zž L¬ y†Š´ uºª ªŽ ¹’e ?m†^‚ ’mŽ m¬´mŠŠ ž AmŠ´m’ ¹’e ym‚”Ym’c ¬ ½Lª
›q uºª ˆmemªŽL’’d uºª LŠŠm m’¬^‚m’d m†’m ª´ ‚•Šßmª’m’ m¬´mŠŠ¬ž Ž L´†»
”‚’m E’´mª¬^‚†meœž U ª”z… ”emª Šm†’… ½†ªe eL¬ L´´ª†Y¹´†»m eˆm‰´†» ‚N¹u†y
¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸ž˜œž ¬^‚½L^‚ uŠm‰´†mª´c mª C”šu ½Lª Ž†´ m†’mª
ª´L’yLYm ± ª´mªyN’ß¹’y p ª´†‰mŠ ˜˜à

 ª´ YŠL¹m’ ›¬´L´´ ª†^‚´†yc YŠL¹mª œ ŠL¬¹ª ½†m ½mŠ^‚m ª´ FY¹’ym’ ß¹ LY¬”Š»†mªm’
ª´L ºYmªß”ym’ž A´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ ‰”ªªm‰´
†¬´ ‚†mª ’¹ª e†m ¬´Lª‰m Šm¿†”’ ›šš”¬†…
†¬´ ± ¬†’e U ”’yª¹m’ß ›˜ž˜ž¶œž
ª´L’yLYm ± ª´mªyN’ß¹’yc U EŽ¬´L’e¬Ym…
´†”’ [w\œž K¹ m†’mŽ ”’yª¹m’ßšª”YŠmŽ ¬´†ŽŽ¹’yž

ª´†‰mŠ
N¹u†y ym¬´mŠŠ´m ªLym ß¹Ž ª´†‰mŠ

ªLym ’´½”ª´
’ ½mŠ^‚m’ NŠŠm’ Ž¹¬¬ ‰m†’ ª´†‰mŠ e†m¬mª ª´†‰mŠd !¹’‰´ ›¸œ
ym¬m´ß´ ½mªem’£

mª ª´†‰mŠ ´ª†´´ ymŽm†’¬LŽ Ž†´ m†’mŽ A¹Y¬´L’´†» L¹už mŽm†’¬LŽ Ž†´ emŽ
A¹Y¬´L’´†» ßm†y´ mª L’d ”Y m´½L¬ m¬´†ŽŽ´m¬ ”emª E’Ym¬´†ŽŽ´m¬d m´½L¬ Ašm…
߆u†¬^‚m¬ ”emª ŠŠymŽm†’m¬ Ymßm†^‚’m´ ½†ªež mŽ ª´†‰mŠ ŠN¬¬´ ¬†^‚ Žm†¬´m’¬
L¹^‚ eL¬ U m’¹¬ em¬ A¹Y¬´L’´†»¬ m’´’m‚Žm’c emª L¹Žd e†m ¹ªyd eL¬ L¹¬ž
mª ª´†‰mŠ ½†ªe em¬‚LŠY ŽL’^‚ŽLŠ eL¬ m¬^‚Šm^‚´¬½”ª´~ ym’L’’´ž ª ‰”’…
yª¹†mª´ Ž†´ emŽ A¹Y¬´L’´†» †Ž U ¹Žmª¹¬ ¹’e U L¬¹¬ž L’ ¹’´mª¬^‚m†em´
em’ Ym¬´†ŽŽ´m’ ª´†‰mŠ emªd e†md eL¬ ¹’e em’ ¹’Ym¬´†ŽŽ´m’ ª´†‰mŠ m†’d m†’md
m†’ž ¹zmª »”’ ª´†‰mŠ’ †Ž m’ymªm’ A†’’ ¬šª†^‚´ ŽL’ L¹^‚ »”’ ª´†‰mŠ½•ª…
´mª’ ¹’e ßN‚Š´ eLß¹ ’mYm’ em’ ª´†‰mŠ’ ¬”Š^‚m H•ª´mªd e†m N‚’Š†^‚ ½†m ª´†‰mŠ
»mª½m’em´ ½mªem’ ›e†m¬mª L¹Žd ŽL’^‚m A´Le´ U ª´†‰mŠ½•ª´mª ¹’e !ª”’”…
Žm’œž

L¬‰¹Š†’¹Ž mŽ†’†’¹Ž m¹´ª¹Ž


”Žž emª ± m†’ C†¬^‚ e†m ± m†’m º´ßm eL¬ ± m†’ ªm´´
A†’y¹ŠLª

m’ž em¬ ± m†’m¬ C†¬^‚[m\¬ emª ± m†’mª º´ßm em¬ ± m†’m¬ ªm´´[m\¬
L´ž emŽ ± m†’mŽ C†¬^‚ emª ± m†’mª º´ßm emŽ ± m†’mŽ ªm´´
‰‰ž em’ ± m†’m’ C†¬^‚ e†m ± m†’m º´ßm eL¬ ± m†’ ªm´´
”Žž e†m C†¬^‚m ± º´ßm’ ± ªm´´mª
!Š¹ªLŠ

m’ž emª C†¬^‚m ± º´ßm’ ± ªm´´mª


L´ž em’ C†¬^‚m’ ± º´ßm’ ± ªm´´mª’
‰‰ž e†m C†¬^‚m ± º´ßm’ ± ªm´´mª
˜˜˜ ª´†‰mŠ

˜ž m¬´†ŽŽ´mª ”emª ¹’Ym¬´†ŽŽ´mª ª´†‰mŠ 


Ž ŠŠymŽm†’m’ ¬´m‚´ »”ª m†’mŽ A¹Y¬´L’´†» emª ¹’Ym¬´†ŽŽ´m ª´†‰mŠ ›†Ž
!Š¹ªLŠ e†m Lª´†‰mŠŠ”¬m ”ªŽ em¬ A¹Y¬´L’´†»¬œd ½m’’ m´½L¬ ß¹Ž mª¬´m’ LŠ

ª´†

ym’L’’´d m´½L¬ E’Ym‰L’’´m¬ m†’ymuº‚ª´ ½†ªec


A´mš‚L’¬ ¹´´mª ‚L´ m†’ ’m¹m¬ ¹´”ž GmªL ‚L´ Ž†ª ym¬´mª’ m†’ ¹^‚ ym¬^‚m’‰´ž Ž Lª…
´m’ ¬´L’em’ N¹Žmž

mŽymym’ºYmª †¬´ emª Ym¬´†ŽŽ´m ª´†‰mŠ †’ ¬m†’mª L¹š´»mª½m’e¹’y


emŽ †’ emª ˆm½m†Š†ym’ Ašªm^‚… ”emª A^‚ªm†Y¬†´¹L´†”’ Ymªm†´¬ m‰L’’´m’
”emª G”ªmª½N‚’´m’ »”ªYm‚LŠ´m’c
L¬ ¹^‚d eL¬ ¬†m Ž†ª ym¬^‚m’‰´ ‚L´d †¬´ L¹¬ymßm†^‚’m´ž mª ”’L´ L† †¬´ »†mŠm’ Ym…
¬”’emª¬ Š†mYž †m N¹Žm †Ž Lª´m’ ¬´m‚m’ †’ »”ŠŠmª Šº´mž

LªºYmª ‚†’L¹¬ ‰L’’ ¬”½”‚Š e¹ª^‚ em’ Ym¬´†ŽŽ´m’ LŠ¬ L¹^‚ em’ ¹’Ym…
¬´†ŽŽ´m’ ª´†‰mŠ L¹¬ymeªº^‰´ ½mªem’d eL¬¬ Ž†´ m†’mŽ A¹Y¬´L’´†» LŠŠm
¿mŽšŠLªm m†’mª ª¹ššm »”’ mYm½m¬m’ ”emª †’ym’ ymŽm†’´ ¬†’e ›ym’m…
ªLŠ†¬†mªm’em ¹’‰´†”’œc
mª ± †’ L¹Ž †¬´ m†’m !uŠL’ßmž ¹^‚ emª ± m†’ m’¬^‚ †¬´ Šm†emª ¬´mªYŠ†^‚ž

¸ž †m Lª´†‰mŠŠ”¬m Gmª½m’e¹’y em¬ A¹Y¬´L’´†»¬


Ž ŠŠymŽm†’m’ ”‚’m ª´†‰mŠ ¬´m‚m’ A¹Y¬´L’´†»m †’ u”Šym’em’ NŠŠm’c
Y¬´ªL‰´Ld e†m yL’ß LŠŠymŽm†’ m†’m †ym’¬^‚Lu´d m†’m’ K¹¬´L’e ”emª G”ª…
yL’y Ymßm†^‚’m’c
C¹ym’e Ym¬´m‚´d A^‚•’‚m†´ »mªym‚´ž H†emª¬´L’e †¬´ ß½m^‰Š”¬ž ª YªL¹^‚´ ?¹‚mž A†m
‚L´´m me¹Šež

A´”uu¬¹Y¬´L’´†»m ‰•’’m’ ”‚’m ª´†‰mŠ »mª½m’em´ ½mªem’c


m¹´¬^‚ŠL’e †Žš”ª´†mª´ ¹šumªž HL¬¬mª †¬´ ´m¹mª ym½”ªem’ž ›Ymªcœ †m¬m¬ HL¬¬mª †¬´
ym¬º’emªž

Km†´L¹¬eªº^‰m Ž†´ eˆm‰´†»d LYmª ”‚’m !ªNš”¬†´†”’® šªNš”¬†´†”’¬Š”¬m H”…


^‚m’´Ly¬L’yLYm’c
‚ªm ¹¬Y†Še¹’y Ymy†’’´ ’N^‚¬´m¬ L‚ªd ’N^‚¬´m’ mªY¬´ ›LYmªc †Ž ’N^‚¬´m’ L‚ªœž †´´m
‰´”Ymªd ’em emª H”^‚m Ymy†’’´ e†m CLy¹’yž N^‚¬´m’ †m’¬´Ly Ym‰”ŽŽm’ ½†ª m…
¬¹^‚ž ¬ ½†ªe H†’´mªž ”ªym’ †¬´ ªm†´Lyž

m¬´m Hm’e¹’ym’d H”ª´šLLªm ¹’e …yª¹ššm’d ¹ußN‚Š¹’ym’d Ašª†^‚½•ª…


´mªc
¹z uL¬¬m’d H†emª¬´L’e Šm†¬´m’d ª†mem’ ¬^‚Š†mzm’d m¹mª ŽL^‚m’d ´mŽ ‚”Šm’d H¹ª…
ßmŠ’ ¬^‚ŠLym’d GmªeL^‚´ ¬^‚•šum’d Gmª´ªL¹m’ uL¬¬m’d ¹’ymª ‚LYm’d A^‚ª†´´ uL‚ªm’®
‚•‚mªm’ ª´¬d uª”‚m’ ¹´m¬d y¹´mª L¹’m ¬m†’d ¬^‚’mŠŠm’ A^‚ª†´´m¬ ºYmª e†m A´ªLzm ym…
‚m’®
ª´†‰mŠ½•ª´mª ¹’e Lª´†‰mŠN‚’Š†^‚m eˆm‰´†»m p ª´†‰mŠ½•ª´mª ¹’e ˜˜¸

 y¹´m’ CLy ¬Lym’d L¹u H†memª¬m‚m’sd ˆŽeŽž uª”‚m m†mª´Lym ½º’¬^‚m’®


ª´† L’’ ¹’e ªL¹d L¹¬ ¹’e ”ud YYm ¹’e Š¹´d †’ ”ªŽ ¹’e ’‚LŠ´ ¹’ym’ºym’ed ½memª
L¹Ž ’”^‚ A´ªL¹^‚d H”ym L¹u H”ymd †’ ºª” ¹’e Hmª‰¬´L´´ž mª mª¹u †¬´ †‚ª ½†^‚´†…
ymª LŠ¬ !ª†»L´ŠmYm’d LŽ†Š†md !Lª´’mª ¹’e †’emªž
”´ ‰m’’´ ‰m†’ mY”´ž Km†´ †¬´ mŠež ?mem’ †¬´ A†ŠYmªd A^‚½m†ym’ †¬´ ”Šež

’ymuº‚ª´m H•ª´mªd ”ŽŽL’e”¬d ¹¬ª¹umd ’ª¹umc


H†m ‚m†z´ ¹´” †Ž ´LŠ†m’†¬^‚m’£ †mYm~ ‚L´ »†mŠm mem¹´¹’ym’ž
N’em ‚”^‚s ”šu ‚”^‚s †Šums m¹mªs
ª ‚L´ ymŠ”ym’d ‚mu s Am‚ª ½”‚Šd y’Ne†ym ªL¹s
LŠŠ”d Š´mªs md ¹’yms

FYmª… ¹’e ¹u¬^‚ª†u´m’d C†´mŠd A^‚ŠLyßm†Šm’d ’ßm†ym’d CmŠmyªLŽŽmc


ALLŠ †Ž A^‚Š”¬¬ ›Aßm’m’L’½m†¬¹’yœž
”‰ ½†ªu´ ’´mª^†´Ý L¹¬ Šm†¬ž ªm†¬´mª ?L¹Y L’ L¬¬mž ›A^‚ŠLyßm†Šm’œ
Hmª‰¬½”‚’¹’y †’ ym¬¹’emª ª”z¬´Le´ž
E’´mªªme¹’y Ž†´ †ªm‰´”ª yº’¬´†y »mªŠL¹um’ž ªY†´´m Hm†¬¹’y uºª Y¬^‚Š¹¬¬ ymšŠL’´mª
Gmª´ªNymž

K¹ H•ª´mª’ Ž†´ ½m^‚¬mŠ’emŽ ª´†‰mŠ ›emª ± e†m Y¬^‚m¹œ »yŠž e†m m†’ßmŠ’m’
A´†^‚½•ª´mª L’ emª m’´¬šªm^‚m’em’ Šš‚LYm´¬´mŠŠm ¹’e ¹’´mª U ªmŽe½”ª´
›¸œž K¹Ž mYªL¹^‚ em¬ ª´†‰mŠ¬ »”ª U Gmª½L’e´¬^‚Lu´¬Ymßm†^‚’¹’ym’
›[e†m\ CL’´mœd U !mª¬”’m’’LŽm’ ›[e†m\ m†eª¹’œd U C†´mŠ’ ¹’e mª¹u¬Ymßm†^‚…
’¹’ym’ ›[e†m\ †’†¬´mªšªN¬†em’´†’ A^‚’m†emªœd U ym”yªLu†¬^‚m’ LŽm’
›[emª\ ªL’œ ¹’e †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ U !ªNš”¬†´†”’m’ ›L¹u [e†m\ Lye ym‚m’d L’
emŽ ± LŽd ’L^‚ emŽ ± ’L^‚¨Žœ »yŠž e†m m†’ßmŠ’m’ A´†^‚½•ª´mªž

ª´†‰mŠ½•ª´mª ¹’e Lª´†‰mŠN‚’Š†^‚m eˆm‰… ež ‚ž šLªLŠŠmŠ ß¹Ž mª¬´m’ H”ª´ uŠm‰´†mª´


´†»mc ’ emŽ ¹¬eª¹^‰ ŽL’^‚mª mª‚mYŠ†… ¬m†’d e†m¬m¬ »mª‚NŠ´ ¬†^‚ eL’’ ½†m m†’ e…
^‚m ¹u½L’e ߆m‚´ ŽL’^‚mª e†m ¬^‚½L… ˆm‰´†»c ŽL’^‚mª mª‚mYŠ†^‚mª ¹u½L’e ½†m
^‚m Šm¿†”’ em¬ u”Šym’em’ eˆm‰´†»¬ LY¬m‚YLªmª mª‚mYŠ†^‚mª ¹u½L’ež ‚’…
’L^‚ ¬†^‚ ¹’e »mª‚NŠ´ ¬†^‚ †’ e†m¬mª †’… Š†^‚ ¬NŽ´Š†^‚m¬ uª†¬^‚m¬ HL¬¬mª® m†’†ym¬
¬†^‚´ ½†m m†’ ª´†‰mŠ½”ª´c emª ± e†m¬mª mª… ¬ŠL½†¬^‚m¬ Š¹´ ›C‚ž L’’œ® u”Šym’emª
‚mYŠ†^‚m ¹u½L’ež ‚’Š†^‚ ¬NŽ´Š†^‚m¬ mŠm‚ª´mªž K¹ em’ H•ª´mª’d e†m ¬†^‚ †’
uª†¬^‚m HL¬¬mª® m†’†ym¬ Ž†Šem L^‚¬m‚m’ ¹’´mª¬^‚†meŠ†^‚mª Hm†¬m ´m†Š¬ ½†m m†’ ª…
›C‚ž L’’œ ¹’e Ž†´ ¬¹Y¬´L’´†»†mª´mŽ ´†‰mŠ½”ª´ ¹’e ´m†Š¬ ½†m m†’ eˆm‰´†» »mª…
eˆm‰´†» ŽL’^‚mª Yym”ªe’m´m® u”Šym’… ‚LŠ´m’d ym‚•ªm’c LŠŠmªd L’emªmªd Ym†emªd m†…
emª mŠm‚ª´mž L¬ u”Šym’em [¬¹Y¬´L’´†… ’†ymªd m´Š†^‚mªd m´½mŠ^‚mªd u”Šym’emªd †ª…
»†mª´m\ eˆm‰´†» ‰L’’ LYmª L¹^‚ ¬´Lª‰d ym’e½mŠ^‚mªd ŽL’^‚mªd Žm‚ªmªmªd ¬NŽ´Š†…
˜˜¶ ª´†‰mŠ½•ª´mª ¹’e !ª”’”Žm’ p …L´

^‚mªd ¬”Š^‚mªd »†mŠmªd ½mŠ^‚mªd ½m’†ymªž U ª… uL’y¬^‚†mYmª ¹¬½ž ¶ž ¬^‚m’Ym^‚mª d 


´†‰mŠ½•ª´mª ¹’e !ª”’”Žm’ž
ª´†‰mŠ½•ª´mª ¹’e !ª”’”Žm’c ª¹’e¬N´ß…
¬^‚m’YL‚’d ¬^‚m’ªmym’d L¬^‚m’uLªY†y
¹¬½ž †’m LŠ´m ”ªŽ †¬´ ¬^‚mªŽ†´´½”^‚ž

…L´
Š†^‚ ¹’´mª¬^‚m†em’ ¬†^‚ ª´†‰mŠ ¹’e !ª”… ¬¬c L¬ A¹Y¬´L’´†» eL¬ ¬¬ ½†ªe Ž†´ ß½m†
’”Žm’ eLe¹ª^‚d eL¬¬ emª ª´†‰mŠ ym… ¬ ym¬^‚ª†mYm’ž
Žm†’¬LŽ Ž†´ m†’mŽ A¹Y¬´L’´†»d eL¬ !ª”… ¬¬”߆L´†”’ ± ¬¬”߆†mª¹’yc U GmªYLŠLY¬…
’”Žm’ eLymym’ ¬mŠY¬´¬´N’e†y L¹u´ª†´´ž ´ªL‰´¹Ž ›˜žvœž
ª´†‰mŠc mª mªY¬´ Ymy†’’´ LŽ ¸˜ž Amš… L¬¬”߆†mªm’c L¬ GmªY L¬¬”߆†mªm’ »mªY†’…
´mŽYmªž !ª”’”Žm’c ª Ymy†’’´ LŽ ¸˜ž Amš… em’d »mª‰’ºšum’d ‚mª»”ªª¹um’~ ‰L’’ ´ªL’…
´mŽYmªž G†mŠm !ª”’”Žm’ ¹’e šª”’”Žm’… ¬†´†» ›Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†»œ ¹’e eLß¹ L¹^‚
N‚’Š†^‚m H•ª´mª ‰•’’m’ ’†^‚´ ’¹ª †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ em’ !ªNš”¬†´†”’m’ Ym†
¬mŠY¬´¬´N’e†yd ¬”’emª’ ½†m e†m ª´†‰mŠ ¹’e Ž†´ ›¬mŠ´m’mªc ß¹œ ymYªL¹^‚´ ½mªem’c
Ž†´ m†’mŽ A¹Y¬´L’´†» »mª½m’em´ ½mª… †m¬mª LŽm L¬¬”߆†mª´ [†’ Ž†ª\ Š†mYm ª†’…
em’c †m¬mª mªY¬´ Ymy†’’´ ¬m‚ª uªº‚ ¹’e ’mª¹’ym’ž †´ ± m† emª LªYm A^‚½Lªß L¬…
†m¬mª Ymy†’’´ ¬m‚ª uªº‚ž ‚’Š†^‚ ˆm’m ¬”߆†mª´ ŽL’ ”u´ C”e ¹’e Gmª½m¬¹’yž mª
ªm’ßmd ¬m†’ G”ª¬^‚ŠLyd †‚ªm !ŠN’md LŠŠm¬ ?meL‰´m¹ª L¬¬”߆†mª´m ß¹ ‰ŠLŽŽ‚m†Ž…
m´LŠŠž L’ uL¬¬´ H•ª´mª e†m¬mª ª´ Ym† Š†^‚~ ¬”u”ª´ ‚†’´mªªº^‰¬~ž ’ GmªY†’e¹’y
Gmª½m’e¹’y Ž†´ m†’mŽ A¹Y¬´L’´†» ym… Ž†´ ¬†^‚ ‰L’’ L¬¬”߆†mªm’ Ž†´ emŽ L´†»
Žm†’¬LŽ Ž†´ em’ ª´†‰mŠ’ ¹’´mª emŽ ”emª Ž†´ em’ !ªNš”¬†´†”’m’ Ž†´ ¹’e L’
myª†uu ª´†‰mŠ½”ª´ ß¹¬LŽŽm’ž G”’ !ª”… ymYªL¹^‚´ ½mªem’c ¬†^‚ m†’mª mŽm†’…
’”Žm’ ”emª šª”’”Ž†’LŠmŽ mYªL¹^‚ ¬^‚Lu´ L¬¬”߆†mªm’® ¬†^‚ Ž†´ m†’mª ”emª L’
¬šª†^‚´ ŽL’ eL’’d ½m’’ e†m H•ª´mª m†’m mŽm†’¬^‚Lu´ L¬¬”߆†mªm’® e†m emª 
¬mŠY¬´¬´N’e†y »mª½m’em´ ½mªem’ž mª m… L¬¬”߆†mª´m’ A´LL´m’® e†m Ž†´ emª ”emª L’
yª†uu !ª”’”Žm’ †¬´ emŽ ¬mŠY¬´¬´N’e†ym’ e†m L¬¬”߆†mª´m’ A´LL´m’ž
mYªL¹^‚ emª H•ª´mª »”ªYm‚LŠ´m’ž U ª… A´c L¬ ¹ªß½”ª´ uºª ŠŠymŽm†’mª A´¹…
´†‰mŠž U !ª”’”Žm’ž em’´m’L¹¬¬^‚¹¬¬ ‚L´ em’ m’†´†» em¬
ªß´c m†’m Ym†em’ C•^‚´mª ¬†’e ªß´†’… A´ ± A´¬ ¹’e em’ !Š¹ªLŠ e†m A´d
’m’ ± ›¬mŠ´m’mªcœ ªß´†’ž ŠŠm eªm† ¬†’e e†m A´¬ ¹’e e†m A´m’ ž
ªß´ ± ªß´m ym½”ªem’ž U ”’yª¹m’ß ¬ÝŠL’´c †m¬m mßm†^‚’¹’y uºª ¬ÝŠYm…
›˜žwž°œž K¹ª ’¬^‚ª†u´ U ª†mu ›¯œž ½mªYmª~ †¬´ ’em emª ¯àmª…L‚ªm ym…
ªß´ ± ªß´†’c †’m »mª‰ºªß´m A^‚ªm†Y¹’y Ž†´ YªN¹^‚Š†^‚ ym½”ªem’ž mŠmym’´Š†^‚ ½mª…
A^‚ªNy¬´ª†^‚ ”emª ŠLŽŽmª’d e†m ¬”ym… em’ eLŽ†´ L¹^‚ ¬ÝŠYm½mªYmª~ ¹’e
’L’’´m AšLª¬^‚ªm†Y¹’yd e†m ‚N¹u†y eL’’ ¬ÝŠYmªm^‚´†y´m~ ”‚’m e†m ’•´†ym †uum…
L’ym½m’em´ ½†ªed ½m’’ ½m†YŠ†^‚m ¹’e ªm’߆mª¹’y yŠm†^‚mªŽLzm’ L’ym¬šª”…
ŽN’’Š†^‚m !mª¬”’m’ yŠm†^‚mªŽLzm’ ym… ^‚m’ž ’ ˆº’ymªmª Km†´ y†Y´ m¬ »mªm†’ßmŠ´
Žm†’´ ¬†’ed †¬´ †Ž LŠŠm »”’ ªß´ ¹’e ªß… ª†´†‰ L’ emª Gmª½m’e¹’y em¬ H”ª´m¬®
´†’ ½mym’ em¬ EŽŠL¹´¬ ¹’e emª ¹’´mª… ŽL’ †¬´ emª m†’¹’yd m¬ ¬m† ß¹ m†’mª ª´
¬^‚†meŠ†^‚m’ Šm¿†”’¬m’e¹’ym’ ’†^‚´ A^‚†Žšu½”ª´ ym½”ªem’d ¹’e Ž•^‚´m m¬
Ž•yŠ†^‚ž ’ NŠŠm’ ½†m e†m¬m’ Žº¬¬m’ em¬‚LŠY †Ž A†’’m emª U !”Š†´†^LŠ ”ªªm^´…
Ym†em !mª¬”’m’Ymßm†^‚’¹’ym’ L¹¬ym… ’m¬¬ ’†^‚´ Žm‚ª ymYªL¹^‚m’ž
¬^‚ª†mYm’ ½mªem’ž U Šm†^‚¬´mŠŠ¹’y »”’ …L´c G”’ em’ ªmŽe½•ª´mª’ L¹u …L´d e†m L¹¬
ªL¹m’ ¹’e N’’mª’ †’ emª AšªL^‚m ›¸ž˜œž emŽ L´m†’†¬^‚m’d ¹’e ß½Lª LYymŠm†´m´
¬^‚… ± ¬^‚m… ± ¬^‚m’…c †m ”Žš”¬†´L Ž†´ »”’ em’ L¹u …L´¹¬ L¹¬ym‚m’em’ L¬‰¹…
¬^‚m LŠ¬ ª¬´yŠ†me ‚LYm’ ´m†Š¬ ‰m†’ ¹… Š†’Ld m’´Šm‚’´ ¬†’ed ½mªem’ m†’†ym ¬”½”‚Š
ym’ßm†^‚m’d ´m†Š¬ …m ›’e¹’y em¬ ”Ž†… Ž†´ ŽL¬‰¹Š†’mŽ LŠ¬ L¹^‚ Ž†´ ’m¹´ªLŠmŽ
’L´†»¬ A†’y¹ŠLªœ ¹’e ´m†Š¬ eL¬ ¹ym’ßm†… m’¹¬ ymYªL¹^‚´d ߞ ž emª ± eL¬ š†¬‰”…
^‚m’ …m’c ˜ž ¬^‚Ym^‚mªd ¬^‚‰L¬´m’d šL´d emª ± eL¬ !”’´†u†‰L´d emª ± eL¬ !ª†ŽL´d
L¬^‚YŠ”’e ¹¬½ž ¸ž ¬^‚mym‚LŠ´d ¬^‚m… emª ± eL¬ !ª†’߆šL´d emª ± eL¬ K•Š†YL´ž
L´mŽYmªL¹Ym’e ± L´mŽªL¹Ym’e p ´´ª†Y¹´ ˜˜w

 L´mŽYmªL¹Ym’e ± L´mŽªL¹Ym’ec G”’ em’ ¬´m‚m’ ‚N¹u†y †Še¹’ym’ L¹u …L´†”’ ¹’e
L´mŽ Ym†em’ Ymem¹´¹’y¬yŠm†^‚m’ H•ª´mª’ †¬´
L´mŽYmªL¹Ym’e eL¬ LŠŠymŽm†’ ºYŠ†^‚mªmž
…†mª¹’y ’mYm’m†’L’emªd ´m†Š¬ yŠm†^‚Ym…
em¹´m’ed ´m†Š¬ †’ emª mem¹´¹’y e†uumªm’…
´‚mª ± ´‚mªc ’ emª L^‚¬šªL^‚m emª ‚m… ߆mª´ž Ž ŠŠymŽm†’m’ Yª†’ym’ e†m †Š…
Ž†m ½†ªep †Ž E’´mª¬^‚†me ß¹ emª mŽm†’… e¹’ym’ L¹u …†mª¹’y ¬´Nª‰mª em’ G”ªyL’y
¬šªL^‚m p LŠ¬ mßm†^‚’¹’y uºª m†’m Ym… ß¹Ž ¹¬eª¹^‰ LŠ¬ e†m †Še¹’ym’ L¹u
¬´†ŽŽ´m GmªY†’e¹’y¬‰ŠL¬¬m ‚N¹u†y ´‚mª …L´†”’c ”’ßm’´ª†mª¹’y p ”’ßm’´ªL´†”’d
»mª½m’em´ž †m ”ªŽ Ž†´ m y†Š´ LYmª L¹^‚ L’LŠ†¬†mª¹’y p L’LŠ†¬L´†”’d ?m¬´L¹ª†m…
†’ emª ^‚mŽ†¬^‚m’ L^‚¬šªL^‚m ’†^‚´ uºª ª¹’y p ?m¬´L¹ªL´†”’ž U GmªYLŠLY¬´ªL‰´¹Ž
eL¬ eˆm‰´†» N´‚mª†¬^‚ †’ emª GmªY†’e¹’y ›˜žvœž
N´‚mª†¬^‚m Šmd eL e†m¬m Šm ’†^‚´¬ Ž†´ ´ŠL¬c mª m’†´†» A†’y¹ŠLª ŠL¹´m´ em¬ ´…
emŽ ^‚mŽ†¬^‚m’ ´‚mª ß¹ ´¹’ ‚LYm’ž ŠL¬ ”emª em¬ ´ŠL¬¬m¬d emª !Š¹ªLŠ e†m ´…
…L´†”’ ± …†mª¹’yc m† em’ GmªYm’ L¹u …†mªm’ ŠL’´m’ d L¹^‚c e†m ´ŠL¬¬mž

´´ª†Y¹´
´´ª†Y¹´m › m†uºy¹’ym’œ ¬†’e ’N‚mªm m¬´†ŽŽ¹’ym’ ß¹ A¹Y¬´L’´†»m’ ›eL¬
LŠ´m L¹¬d eL¬ L¹¬ e”ª´œd !ª”’”Žm’ ›‰m†’m »”’ Ym†em’œd eˆm‰´†»m’ ›L¹zmª”ª…
em’´Š†^‚ ¬^‚•’m CLymœ ¹’e e»mªY†m’ ›m†’ A^‚Žmªß ´†mu †’’m’œž L^‚ ”ªŽ ¹’e
A´mŠŠ¹’y ‚L’emŠ´ m¬ ¬†^‚ eLYm† Ym¬”’emª¬ ¹Ž
p »”ªL’ym¬´mŠŠ´m eˆm‰´†»m ¹’e !Lª´†ß†š†m’c
L¹uymYªL^‚´m ºªymªd ¬^‚ªm†Ym’em ªL¹m’d e†m m†’߹߆m‚m’em’ A´m¹mª’ž
›K¹ K½m†umŠ¬uªLym’ ½†m emª ^‚ª”’†¬^‚ ± ^‚ª”’†¬^‚m ªL’‰md ¬†^‚ ‚•uŠ†^‚ ± ‚•uŠ†…
^‚m º‚m ymYm’d †’ m†’mª N‚’Š†^‚ ± N‚’Š†^‚m’ ¬^‚½†mª†ym’ Lym U eˆm‰´†»
[˜ž¸ž˜àp˜¸\® ß¹Ž ’L^‚ym¬´mŠŠ´m’ eˆm‰´†» [¹zYLŠŠ ´”´LŠ\ U eˆm‰´†» [¶žv\œž
p »”ªL’… ¹’e ’L^‚ym¬´mŠŠ´m e»mªY†m’ ¹’e !Lª´†‰mŠ’c
’¹ª m†’ Gmª¬m‚m’d e†m ¹¬mm’ e”ª´d eL¬ Hm´´mª ‚m¹´md e¹ Y†¬´ ¬m‚ª ß¹»”ª‰”ŽŽm’ež
p »”ªL’… ¹’e ’L^‚ym¬´mŠŠ´m †ym’’LŽm’c
’ˆL¬ ¹´”d ªL’‰ªm†^‚¬ Hm†’md emª Aºem’ ¹ª”šL¬d e†m L¹š´¬´Le´ emª ”’y”Šm†ž
p ’L^‚ym¬´mŠŠ´m ”Ž†’LŠyª¹ššm’ †Ž m’†´†» ›U m’†´†»L´´ª†Y¹´œd !ªNš”¬†´†”…
’LŠyª¹ššm’ ›U !ªNš”¬†´†”’LŠL´´ª†Y¹´œd ”’ˆ¹’‰´†”’LŠyª¹ššm’ ¬”½†m U š…
š”¬†´†”’m’c
e†m YmªuŠN^‚m em¬ ”’em¬d e†m ¹¬mm’ †’ º’^‚m’d L´‚Lª†’L e†m ª”zm® †‚ª ?¹u LŠ¬
L´‚mŽL´†‰mª†’d ”ª’mŠ†¹¬d Žm†’ A^‚¹Šuªm¹’ež
K¹ A´mŠŠ¹’y¬Ym¬”’emª‚m†´m’ U šš”¬†´†”’ ›¸ž˜œd U m’†´†»L´´ª†Y¹´ ›¸œž
p ’L^‚ym¬´mŠŠ´m ’u†’†´†»‰”’¬´ª¹‰´†”’m’ ¹’e mYm’¬N´ßm ›U ´´ª†Y¹´¬L´ßœc
e†m E’uN‚†y‰m†´ ß¹ ´ªL¹mª’® e†m A^‚Žmªßm’d e†m †^‚ †Ž ?º^‰m’ ¬šºªm® e†m ”uu’¹’yd
eL¬¬ m¬ ªmy’m´ž
˜˜v L´´ª†Y¹´†» p L¹^‚ ½m’’

ºª Žm‚ªmªm »”ªL’ym¬´mŠŠ´m ´´ª†Y¹´m y†Š´ e†m ?mymŠd eL¬¬ eL¬ ´´ª†Y¹´ ß¹ m†… 
’mŽ L´´ª†Y¹´†»m’ eˆm‰´†» ± !Lª´†ß†š »”ª e†m¬mŽ ¬´m‚´c
Ž†´ »”ª ªm¹em ‚”^‚ª”´mŽ m¬†^‚´ ›’†^‚´c Ž†´ ‚”^‚ª”´mŽ m¬†^‚´ »”ª ªm¹emœ® emª L’

L¹^‚

e†m¬m’ K¹¬´N’em’ LŠŠm†’ A^‚¹Še†ym ›‰L¹Žc emª LŠŠm†’ A^‚¹Še†ym L’ e†m¬m’ K¹¬´N’em’œž

˜ž L¬ GmªŽ•ym’ e†m¬m¬ LŠ¬ m†¬mª’mª AšLªmª ymŠ´m’em’ L’’m¬c


†m †Ž ´´ª†Y¹´ »”’ m†’mŽ !Lª´†ß†š LY‚N’ym’em LŠ¬…ª¹ššm ½m†¬´ em’¬mŠ…
Ym’ L¬¹¬ L¹u ½†m †’ emª m’´¬šªm^‚m’em’ AL´ßL¹¬¬Lymc
mª L’’ y†Š´ LŠ¬ m†¬mª’mª AšLªmªž p L¬ GmªŽ•ym’ e†m¬m¬ LŠ¬ m†¬mª’mª AšLªmª ± ›’†^‚´cœ
m†¬mª’m’ AšLªmª¬ ymŠ´m’em’ L’’m¬ž
†’ A^‚ºŠmª †¬´ LŠ¬ ’y¬´‚L¬m Ym‰L’’´ž p H†ª ‚LYm’ m†’m’ LŠ¬ ’y¬´‚L¬m ± ›’†^‚´cœ
’y¬´‚L¬m’ Ym‰L’’´m’ A^‚ºŠmª †’ emª ŠL¬¬mž

mª L¬¹¬ em¬ mß¹y¬½”ª´m¬d ß¹ emŽ eL¬ ym¬LŽ´m ´´ª†Y¹´ ym‚•ª´ ›‚†mªc
[e†m¬m¬\ žžž L’’m¬d [m†’m’\ žžž A^‚ºŠmªœd †¬´ LŠ¬” uºª e†m LŠ¬…ª¹ššm ’†^‚´
ŽLzymYm’ež

¸ž ª ¬¹^‚´ m†’m A´mŠŠm LŠ¬ ´m^‚’†¬^‚mª Km†^‚’mªc


†m LŠ¬…´´ª†Y¹´m e†m¬mª ª´ ¬´m‚m’ †ŽŽmª †Ž ”Ž†’L´†»d ¹’e ß½Lª ¹’LY…
‚N’y†y »”Ž L¬¹¬ †‚ªm¬ mß¹y¬½”ª´¬c
†’mª !”¬†´†”’ LŠ¬ ½†¬¬m’¬^‚Lu´Š†^‚m ± ›’†^‚´cœ ½†¬¬m’¬^‚Lu´Š†^‚mª †Šu¬‰ªLu´ ‰•’’´m ¬†m
’†^‚´¬ LYym½†’’m’ž L¬ ‰”ŽŽ´ †‚ªmª ¹uyLYm LŠ¬ EŽ½mŠ´YmL¹u´ªLy´m ± ›’†^‚´cœ EŽ…
½mŠ´YmL¹u´ªLy´mª m’´ymym’ž

¶ž Gmª½m†¬mc
K¹ »†mª‰•šu†ymª LŽ†Š†m’»L´mª ¹’e mŠemšuŠ†^‚´ emª mª¹u¬‰ªL’‰‚m†´m’
U ”Žš”¬†´¹Ž ›° Yß½ž nœ® ß¹ m†’ ’m¹m¬ !LLª A^‚¹‚m ± m†’ !LLª ’m¹m[ª\
A^‚¹‚m U eˆm‰´†» ›¶ž¸œž

L´´ª†Y¹´†»c L¬ H”ª´ Ymem¹´m´ †’ emª Km†´d LŠ¬ ŽL’ ’”^‚ ß¹ !umªem ª†´´ ›CmŽš”…
?”ŠŠm m†’m¬ ´´ª†Y¹´¬~® U ´´ª†Y¹´ž ªLŠ¬L´ßœž
´´ª†Y¹´¬L´ßc E’´mª m†’mŽ ´´ª†Y¹´¬L´ß L¹^‚ †Ž LŽm’ žžžc ˜ž ”ŽŽLc U ”ŽŽL
»mª¬´m‚´ ŽL’ m†’m’ mYm’¬L´ß †’ emª ›¶ž¶œž
?”ŠŠm m†’m¬ ´´ª†Y¹´¬c †mˆm’†ym’ ¹’emd ¸ž ”’yª¹m’ßc ’ AN´ßm’ ½†m ^‚ ¬Lym L¹^‚
e†m YmŠŠm’d Ym†zm’ ’†^‚´ ›?mŠL´†»¬L´ßœž †m †Ž LŽm’ Žm†’mª ªL¹ ¹’¬mªm’ ›’†^‚´c
E’ym½†¬¬‚m†´d ”Y ¬†m ‰”ŽŽ´d Ym¹’ª¹‚†y´ Žm†’m’œ L’‰ ¬´m‚´ eL¬ !”¬¬m¬¬†» †Ž
Ž†^‚ ›†’e†ªm‰´mª ªLym¬L´ßœž †m G”ªL¹¬… !Š¹ªLŠd ½m†Š eL¬ A¹Yˆm‰´ LŠ¬ šŠ¹ªLŠ†¬^‚
¬Lymd eL¬¬ e†m H†ª´¬^‚Lu´ ½N^‚¬´d ´ª†uu´ ß¹ L¹uymuL¬¬´ ½†ªec H†ª ›q Žm†’m ªL¹ ¹’e
›’‚LŠ´¬¬L´ßœž u´ mª¬^‚†m’m’ Ž†ª m¬´LŠ… †^‚œ ¬Lym’ žžž
´m’d ½†m †^‚ ¬†m †Ž CªL¹Ž ym¬m‚m’ ‚LYm L¹^‚ ½m’’c L¬ ”ŽŽL »”ª L¹^‚ ½m’’
›GmªyŠm†^‚¬¬L´ßœž L¬ ym¬^‚L‚ ß¹ emª ¬´m‚´ ½†m »”ª emŽ m†’uL^‚m’ ½m’’d ½m’’
L¹u p L¹u ± ¹Ž ˜˜°

 Ym†em H•ª´mª ymŽm†’¬LŽ m†’m ”’ˆ¹’‰… ‚LYm ’”^‚ m´½L¬ L¹u emŽ ?L´‚L¹¬d L¹u emª
L¹u ´†”’ Y†Šem’c ª uªm¹´ ¬†^‚ ºYmª ˆmem L^‚…
ª†^‚´d L¹^‚ ½m’’ e¹ †‚Ž ’¹ª m†’m Lª´m
!”¬´d L¹u emŽ ºªymªLŽ´ ß¹ mªŠme†ym’ž
Ymªc H†m ymuNŠŠ´ m¬ e†ª em’’ L¹u emŽ ± †Ž
¬^‚ªm†Y¬´ž ¬´ LYmª eL¬ L¹^‚ Ym´”’´d eL’’ ݎ’L¬†¹Ž ± †’ emª A^‚¹Šm£ ’ GmªY†’…
ym‚•ª´ m¬ ß¹Ž L¹š´¬L´ßd ¹’e eL¬ e¹’y Ž†´ N’emª… ¹’e A´Ne´m’LŽm’
”ŽŽL ¬´m‚´ »”ª ½m’’c ª uªm¹´ ¬†^‚ ¬´m‚´ L¹u e†m ªLym ½”£~ e†m !ªNš”¬†´†”’
L¹^‚d ½m’’ e¹ †‚Ž ’¹ª m†’m Lª´m †’ ›†’ ’yŠL’ed †’ !Lª†¬œd Ym† ’¬mŠ’LŽm’
¬^‚ªm†Y¬´ž ¬´m‚´ L¹u ›L¹u A݊´d L¹u emª L†’L¹œd Ym† ’…
L¹uc ˜ž ?m‰´†”’c †m !ªNš”¬†´†”’ L¹u ‰L’’ ¬mŠ’LŽm’d e†m ß¹yŠm†^‚ N’emª’LŽm’
Ž†´ emŽ L´†» ”emª Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» ¬†’ed ‰L’’ L¹u ”emª †’ ¬´m‚m’ ›L¹u ± †’ L…
»mªY¹’em’ ½mªem’d ˆm ’L^‚emŽd ”Y e†m ŽL†‰Lœž U †’ ± ’L^‚ ± ß¹ ± Ym†ž
!ªNš”¬†´†”’LŠyª¹ššm m†’m ª´¬L’yLYm ¸ž L¹u ± †’ m¹´¬^‚ ± ’yŠ†¬^‚ žžžc U em¹´¬^‚
›L´†»œ ”emª m†’m ?†^‚´¹’y¬L’yLYm eLª… ›¶œž
¬´mŠŠ´c ^‚ ¬†´ßm L¹u emŽ A´¹‚Šž ^‚ ¬m´ßm L¹u ± ”uum’c HN‚ªm’e L¹u †’ GmªY†’e¹’y
Ž†^‚ L¹u em’ A´¹‚Šž ª YL¹´m e†m m… Ž†´ GmªYm’ em’ G”ªyL’y em¬ ¹¬m†’L’…
¬^‚m’‰m L¹u emŽ C†¬^‚ L¹už ª Šmy´m e†m emªym‚m’¬d A†^‚•uu’m’¬ ”emª e†m CN´†y…
m¬^‚m’‰m L¹u em’ C†¬^‚ž L’^‚m GmªYm’ ‰m†´ em¬ uu’m’¬ L¹¬eªº^‰´ ›L¹uym‚m’d
‰•’’m’ ¬”½”‚Š Ž†´ emŽ L´†» LŠ¬ L¹^‚ …šŠL´ßm’d …Yªm^‚m’d …eªm‚m’œd Ymem¹´m´ ”u…
Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» »mªY¹’em’ ½mªem’d um’ ym•uu’m´d ’†^‚´ ym¬^‚Š”¬¬m’ ”emª
ߞ ž L¹ušªLŠŠm’c †m L¬^‚†’m šªLŠŠ´m L¹u »mª¬^‚Š”¬¬m’~® m¬ eªº^‰´ eL¬ ªymY’†¬
emŽ ± L¹u eL¬ HL¬¬mª L¹už em¬ uu’m’¬ L¹¬ ¹’e ¬´m‚´ emŽm’´¬šªm…
¸ž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yc m´ªm’’´ ¬^‚ªm†Y´ ^‚m’e Ym† K¹¬´L’e¬»mªYm’c ”uum’ ¬´m‚m’d
ŽL’ eL¬ ¬mŠY¬´¬´N’e†ym e»mªYc žžž ½N‚… ”uum’ YŠm†Ym’d ”uum’ ŠL¬¬m’d ”uum’ ¬m†’ž p ’
ªm’e ¬†m L¹u ¹’e LY y†’ym’ž m´ªm’’´ emª EŽyL’y¬¬šªL^‚m †¬´ e†m¬m E’´mª…
¬^‚ªm†Y´ ŽL’ L¹^‚ L¹u ¬m†’c A”ŠŠ e†m Cºª ¬^‚m†e¹’y LŠŠmªe†’y¬ ½m†´ym‚m’e L¹uym…
L¹u ¬m†’£ ¹¬¬ eL¬ †’e ˆm´ß´ ’”^‚ L¹u ymYm’ ½”ªem’ž mYm’ L¹uym‚m’ ¹’e L¹u…
¬m†’£ †¬´ e¹ ym¬´mª’ ’”^‚ ŠL’ym L¹u ym… ŽL^‚m’ ½mªem’ L¹^‚ L¹u¬´m‚m’d L¹uYŠm†…
½m¬m’£ K¹¬LŽŽm’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’d ½m’’ Ym’d L¹uŠL¬¬m’d L¹u ¬m†’ ¹¬½ž ymYªL¹^‚´d
L¹u GmªYß¹¬L´ß †¬´c mª ”’e ½†ªe YLŠe †’ em’m’ L¹u ½†m ”uum’ em’ YŠm†Ym’em’
L¹uym‚m’ž H†ª ½mªem’ ‚m¹´m L¹u… ¹’e LY… K¹¬´L’e Ymßm†^‚’m´ž †m¬m ’´½†^‰Š¹’y
¬´m†ym’ž ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ e†m A¹Y¬´L’… †¬´ ¬” ½m†´ ymyL’ym’d eL¬¬ L¹u †’ ¬LŠ”ššmª
´†»†mª¹’yc L¬ ¬´N’e†ym ¹u ¹’e Y Š†mz EŽyL’y¬¬šªL^‚m ›mYm’¬” ½†m U ß¹œ LŠ¬
†‚’ yŠm†^‚yºŠ´†yž ¬ ½Lª m†’ m½†ym¬ ¹u šªNe†‰L´†»m¬ ”emª ¬”yLª L´´ª†Y¹´†»m¬ e…
¹’e †memªž U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’… ˆm‰´†» »mª½m’em´ ½†ªec eL¬ m’¬´mª ± e†m
¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¶œd U L¹u‚LYm’d U L¹u ¬m†’d ŠL¬^‚m †¬´ L¹u® m†’m L¹um ŠL¬^‚md m†’ L¹…
U ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸œž um¬ m’¬´mªž U e»mªY ›˜œž
L¹u ± L’c U L’ ± L¹už L¹u ± ¹Žc ’ NŠŠm’d Ym† em’m’ m¬ ¹Ž m†’ ª…
L¹u ± uºª ± ß¹c U ¹uyLYm’ L¹u ± uºª ±ß¹ž ‚•‚m’ ”emª Am’‰m’d m†’ ¹u½mª´m’ ”emª
L¹u ± †’ ± ß¹c ˜ž G”ª em’ mßm†^‚’¹’ym’ »”’ Y½mª´m’ ”ž ž ym‚´d Ym߆m‚´ ¬†^‚ e†m !ªN…
m‚•ªem’ ¹’e L’emªm’ †m’¬´¬´mŠŠm’ š”¬†´†”’ L¹u L¹u eL¬ ªymY’†¬d em’ ’e…
¬´m‚´ L¹u e†m ªLym ½”‚†’£~ Žm†¬´ ’†^‚´ ½mª´ ¹ž eyŠžd e†m !ªNš”¬†´†”’ ¹Ž Ym߆m‚´
†’d ¬”’emª’ L¹u ”emª ß¹c †^‚ ym‚m ¬†^‚ eLymym’ L¹u eL¬d ½”ª¹Ž m´½L¬ ß¹…
L¹u¬ ± ß¹Ž ?L´‚L¹¬d L¹u e†m ± ß¹ª !”¬´d ”emª LY’†ŽŽ´d mª‚•‚´ ”emª ym¬m’‰´
L¹u¬ ± ß¹Ž Ž´¬ymª†^‚´d L¹u e†m ± ß¹ª HL… ½†ªež †m †»†em’em ½¹ªem ¹Ž v  mª‚•‚´
^‚mž Ymªc ^‚ ym‚m L¹u ± †’ Žm†’ K†ŽŽmªd Ym¬Ly´d eL¬¬ e†m †»†em’em ˆm´ß´ v 
L¹u¬ ± †’¬ ݎ’L¬†¹Žž m‚¬´ e¹ ¬^‚”’ †’ Žm‚ª Ym´ªNy´ LŠ¬ »”ª‚mªž H†m ‚”^‚ ¬†m ym…
e†m ± ß¹ª A^‚¹Šm£ ¹^‚ L¹u e†m ªLym ½”£~ ’L¹ †¬´d ym‚´ eLªL¹¬ ’†^‚´ ‚mª»”ªž †m †…
¬´m‚´ ‚†mª ym½•‚’Š†^‚ L¹ud ’†^‚´ †’c ^‚ »†em’em ½¹ªem L¹u v  mª‚•‚´ Ym¬Ly´ eL…
˜˜¯ L¹uYL¹m’ p ¹uu”ªemª¹’y¬¬L´ß

ymym’d eL¬¬ e†m †»†em’em ˆm´ß´ v  Ym… ¹uuL‚ª´¬ªLŽšm ¹’e ¹uuL‚ª´¬¬´ªLzmž 


´ªNy´d LYmª ’†^‚´d ¹Ž ½†m »†mŠ !ª”ßm’´ ¬†m
mª‚•‚´ ½”ªem’ †¬´ž †^‚´ ‰”ªªm‰´c †m
U …uL‚ª´[¬\…ž
L¹uuLŠŠm’c ˜ž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yc L GmªYß¹…

¹uu
mYº‚ªm’ ½¹ªem’ »”’ ¶dp E? L¹u ¬N´ßm yª¹’e¬N´ßŠ†^‚ »”Ž ?m¬´ emª GmªY…
˜àdp E?d LŠ¬” ¹Ž Žm‚ª LŠ¬ eL¬ ªm†uL^‚m u”ªŽ ´ªm’’YLª ¬†’e ›L¹uuNŠŠ´ p uNŠŠ´ L¹uœ
mª‚•‚´ž ?†^‚´†yc †m mYº‚ªm’ ½¹ªem’ ¹’e ŽL’^‚m †ym’¬^‚Lu´m’ ¬mŠY¬´¬´N’e†…
»”’ ¶dp E? L¹u ˜àdp E?d LŠ¬” ¹Ž Žm‚ª ymª H•ª´mª Ym½L‚ª´ ‚LYm’d ½mªem’ ¬†m ym…
LŠ¬ eL¬ ”ššmŠ´m ›”emªc L¹u Žm‚ª LŠ¬ eL¬ Šmym’´Š†^‚ ½†m AL´ßyŠ†memª »”ª e†m u†’†´m
ªm†uL^‚mœ mª‚•‚´ž GmªYu”ªŽ †’¬ G”ªumŠe ym¬´mŠŠ´ž A†m ½mªem’
L¹uYL¹m’c m† L¹u YL¹m’ L¹u ¬´m‚´ ‚m¹´m eL’’ ym´ªm’’´ ym¬^‚ª†mYm’d »”’ L¹uuLŠŠm’
ºYŠ†^‚mª½m†¬m emª L´†»d ½m†Š Ž†´ emŽ ߞ ž ¹u uNŠŠ´d eL¬¬ žžž U GmªYß¹¬L´ß ›¸œž
u”Šym’em’ ”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰ m†’ ª´ ¸ž !ªNš”¬†´†”’c L^‚ L¹uuLŠŠm’ ½†ªe ym…
›½•ª´Š†^‚ ”emª ºYmª´ªLym’œ Ymßm†^‚’m´ ½•‚’Š†^‚ Ž†´ emª !ªNš”¬†´†”’ e¹ª^‚ L’…
½†ªe ›ªLymc ½”£œc m¬^‚m’‰m L¹u emŽ ym¬^‚Š”¬¬m’c ª u†mŠ e¹ª^‚ ¬m†’m’ Šm†zd
!ªN¬m’´†mª´†¬^‚ L¹u YL¹m’® m†’ Aݬ´mŽ L¹u e¹ª^‚ ¬m†’ ¬”’emªYLªm¬ m’m‚Žm’ L¹už
m†’mª ’’L‚Žm L¹uYL¹m’ž mYm’ e¹ª^‚ †¬´ †’ m†’†ym’ NŠŠm’ e†m
L¹u eL¬ ± eLªL¹uc U !ª”’”Ž†’LŠLe»mªY ›w !ªNš”¬†´†”’ Ž†´ Ž•yŠ†^‚c ª u†mŠ ºYmªLŠŠ
¹’e vœž e¹ª^‚ ¬m†’m ‚”‚m A´†ŽŽm ± Ž†´ ¬m†’mª ‚”…
L¹ueªN’ym’ ± L¹ueª†’ym’c U eªN’ym’ ± eª†’… ‚m’ A´†ŽŽm L¹už
ym’ž ¹uu”ªemª¹’yc mª m’†´†» †’ AN´ßm’ ½†m
¹ueª¹^‰c mª !Š¹ªLŠ ŠL¹´m´ e†m ¹ueª¹^‰mž †m ¹uu”ªemª¹’y emª !”Š†´†‰mª ½¹ªem
U ª¹^‰ž ’†^‚´ YmL^‚´m´ ‰L’’ Ž†¬¬»mª¬´N’eŠ†^‚
L¹um†’L’emªc L’ ¬^‚ªm†Y´ L¹um†’L’emª ¬m†’ ›e†m !”Š†´†‰mª u”ªemª’ ¬mŠY¬´ ß¹ m´…
Ž†´ emŽ u”Šym’em’ GmªY ß¹¬LŽŽm’d ½L¬ L¹ud ”emª ¬†m ½mªem’ L¹uymu”ªemª´œ®
½m’’ e†m m´”’¹’y ’¹ª L¹u emŽ L »”’ U m’†´†» ›˜žvž˜œž A”ŠŠ ym¬Ly´ ½mªem’d eL¬¬
L¹um†’L’emª Š†my´c †m ¹´”¬ ¬†’e L¹u… m†’m ¹uu”ªemª¹’y L’ e†m !”Š†´†‰mª mªyL’…
m†’L’emªymšªLŠŠ´ž ¹ ‰L’’¬´ e†m !¹ŠŠ”»mª ym’ †¬´d ¬” Y†m´m´ ¬†^‚ LŠ¬ m†’em¹´†ymª
k
L¹um†’L’emªŠmym’ž †my´ m†’m ß½m†´m m… ¹¬eª¹^‰ e†m ± ¬m†’m ± †‚ªm ¹uu”ªemª¹’y
k
´”’¹’y L¹u emŽ GmªYd ¬” ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ L’ e†m !”Š†´†‰mª L’ž
ym´ªm’’´c A†m ½”ŠŠm’ L¹um†’L’emª L^‚´m’ž ¹uu”ªemª¹’y¬¬L´ßc mª ¹uu”ªemª¹’y¬¬L´ß
k
†m H†¬¬m’¬^‚Lu´Šmª†’’m’ ½mªem’ k¬†^‚ eªº^‰´ m†’m ¹uu”ªemª¹’y ”emª †´´md
L¹um†’L’emª Ym߆m‚m’ž m†em Am†´m’ ‚LYm’ m†’m ’½m†¬¹’y ”emª m†’m’ mum‚Š L¹¬
¬†^‚ †’km’´¬^‚m†em’em’em’ !¹’‰´m’ L¹u… ›U ŽšmªL´†»œž ’ ¬”Š^‚m’ AN´ßm’ ¬´m‚´ eL¬
m†’L’emª ß¹Ym½my´ž U m´ªm’’´… ”emª K¹… GmªY †’ ª¬´š”¬†´†”’ž mª ¹uu”ªemª¹’y¬…
k 
¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¶œž ¬L´ß ½†ªe ‚N¹u†y e¹ª^‚ m†’ U ¹¬ª¹umßm†…
L¹umªŠmym’c mª GmªYß¹¬L´ß L¹u… †’ L¹umªŠm… ^‚m’ LYym¬^‚Š”¬¬m’d ¬”’¬´ Ž†´ m†’mŽ
ym’ ½†ªe †’ em’ u†’†´m’ ”ªŽm’ †Ž ŠŠym… U ˜ !¹’‰´c ”Šym †‚ªs L’ym’ ½†ª ˆm´ß´ L’s
Žm†’m’ »”Ž GmªY ym´ªm’’´ ¹’e ’L^‚ym… Ymªc GmªyŠm†^‚m ª´†‰mŠ ˜vž †´´m ymYm’
¬´mŠŠ´c L’ mªŠmy´m Ž†ª m†’m ‚Lª´m !ªº… A†m Ž†ª eL¬ ¹^‚ž ª ª†mu †‚ª ß¹d ¬†m ¬”ŠŠm
u¹’y L¹u ž ¹ª ymŠmym’´Š†^‚ ¹’´mªYŠm†Y´ ¬†^‚ ’†^‚´ ¬”ªym’ž †´ ºYmªym”ªe’m´mŽ
e†m¬m U CŽm¬†¬ ›¶œc †’m ß¹ª mªª¬^‚Lu´ ym… ¹uu”ªemª¹’y¬¬L´ßc ALym †‚ªd ¬†m ¬”ŠŠm ¬†^‚
ŠL’y´m ª¹ššm »”’ m’¬^‚m’ L¹umªŠmy´ ’†^‚´ ¬”ªym’s ’ L’m†’L’emªymªm†‚´m’
em’ L’emªm’ m†’uL^‚ e†m G”ª¬^‚ª†u´m’ ¹’e ¹uu”ªemª¹’y¬¬N´ßm’ eLªu eL¬ ’ªmem…
ª¹’e¬N´ßm ›¹¬†Šœž šª”’”Žm’ A†m ’†^‚´ mª¬šLª´ ½mªem’ ›U Š…
L¹u m¬ ± eLªL¹uc U !ª”’”Ž†’LŠLe»mªY ›w ¹’e Š†š¬m ˜˜œc †´´m ¬^‚’LŠŠm’ A†m ¬†^‚ L’ ¹’e
vœž ¬´mŠŠm’ A†m eL¬ ?L¹^‚m’ m†’ s ›†^‚´c
¹uuL‚ª´¬…c †m ”Žš”¬†´L Ž†´ ¹uuL‚ª´ žžž ¹’e ¬´mŠŠm’ eL¬ ?L¹^‚m’ m†’sœ U AL´ßLª…
¬†’e Ž†´ ¹ym’…¬ ymYªN¹^‚Š†^‚d ߞ ž ´m’ž
L¹uuº‚ªm’d ¬†^‚ p L¹uyª¹’e ± e¹ª^‚ ˜˜n

 L¹uuº‚ªm’d ¬†^‚c L¬ A¹Y¬´L’´†» ’L^‚ ¬†^‚ em´ ”emª »mª½m^‚¬mŠ´c ˜ž L¹uyª¹’e ›L¹u
L¹uu L¹uuº‚ªm’ ½†m ›”emª LŠ¬œ ¬´m‚´ ‚m¹´m †Ž
”Ž†’L´†» ›’†^‚´ †Ž ‰‰¹¬L´†»œc ª
ª¹’eœc mª e†m¬mª !ªNš”¬†´†”’ u”Šym’em
”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰ Ymßm†^‚’m´ e†m ª¹’e…
uº‚ª´m ¬†^‚ ½†m m†’ Lªª L¹už ª uº‚ª´ ¬†^‚ ŠLym uºª eL¬ †’´ªm´m’ m†’m¬ AL^‚»mª…
LŠ¬ yª”zmª A^‚ŠL¹Žm†mª L¹už ‚LŠ´¬ž ‚’m e†m¬m ª¹’eŠLym ½ºªem emª
¹uuº‚ª¹’yc FYmª e†m ºy¹’y ß¹ª ¹uuº‚… AL^‚»mª‚LŠ´ ’†^‚´ m†’´ªm´m’c ˆŽe’ž L¹u…
ª¹’y ymŠL’ym’ U ymŠL’ym’ž yª¹’e Ym¬´†ŽŽ´mª ¹¬¬Lym’ »mª‚Lu´m’ž
¹uyLYm’ L¹u ± uºª ± ß¹c L’ ¬Ly´c ¹uyL… ¹uyª¹’e emª CL´¬L^‚md eL¬¬ žžž ¬ ‰L’’
Ym’ uºª d ¬mŠ´m’mª L¹^‚ ß¹ †m’¬´Ly L¹u… eL‚mª ½memª m†’m’ AL^‚yª¹’e e†ªm‰´ Ym…
‚LYm’ž m†’m [A^‚¹Š\L¹uyLYm’ uºª em’ d ßm†^‚’m’ ›½†m e¹ª^‚œ ’”^‚ e†m >¹mŠŠm uºª
¬mŠ´m’mª ß¹Ž ¶ž mYª¹Lª L¹u ‚LYm’ ¹¬½ž m†’m ’yLYm m†’uº‚ªm’ ›½†m ’L^‚d ŠL¹´d
mª mYªL¹^‚ »”’ L¹u †’ e†m¬mŽ K¹¬LŽ… ymŽNzœž Š¬” ’†^‚´c ¹uyª¹’e em¬ Š†´ß…
Žm’‚L’y †¬´ ªmy†”’LŠ¬šªL^‚Š†^‚ž ¬^‚ŠLym¬ ½¹ªem eL¬ L¹¬ ßmª¬´•ª´d ¬”’…
L¹uym‚m’c Ž A†’’m »”’ ¬m†’m ªuºŠŠ¹’y emª’c ¹ª^‚ em’ Š†´ß¬^‚ŠLy žžž †^‚´c
u†’em’d Ž†´ ˆŽeŽž ± m´½L¬ m†’¬ ½mªem’~ ¹uyª¹’e ¬m†’mª ¹¬¬Lym ½¹ªem’ †‚Ž
½†ªe L¹uym‚m’ †’ Ž†´ emŽ L´†» »mªY¹’… ˜àà Ç m’´½m’em´d ¬”’emª’c L¹´ ¬m†’mª
em’c †’ em’ †’emª’d †’ emª LŽ†Š†md †Ž ¹¬¬Lym žžž †^‚´c ¹uyª¹’e LŽ´Š†^‚mª ª…
mª¹u L¹uym‚m’ž A†m ½”ŠŠ´m ’†^‚´ †’ emª ‚mY¹’ym’ ½¹ªem’ uL¬´ ˜à ‰y Šm†¬^‚ ˆm
L¬¬m L¹uym‚m’ž Ym’¬”c †’m KL‚Š ym‚´ ”šu emª m»•Š‰mª¹’y »mªßm‚ª´d ¬”’emª’c
†’ m†’mª L’emªm’ L¹ud ež ‚žd m¬ YŠm†Y´ ‰m†’ mŽNz ± L¹´ LŽ´Š†^‚m’ ª‚mY¹’ym’ žžž
?m¬´ž mem¹´m´ LYmª L¹uym‚m’ †’ ¬†^‚ †’ ¸ž e¹ª^‚ y†Y´ †´´mŠ ”emª Hmª‰ßm¹y LŠ¬
m´½L¬ L¹uŠ•¬m’d †’ m´½L¬ ºYmªym‚m’~d Eª¬L^‚m L’ ›’¬´ª¹Žm’´LŠœž †m Gmª…
eL’’ ¬´m‚´ m¬ Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†»c †’ ‰’ºšu¹’y emª AL^‚»mª‚LŠ´m †¬´ ¹’Ž†´´mŠ…
YŠL¹m’ ¹’¬´d †’ ½m†zm NŽšum L¹uym‚m’ž YLªc ¹ª^‚ em’ Š†´ß¬^‚ŠLy ½¹ªem eL¬
L¬ !¹Š»mª y†’y †’ e¹u´m’em’ A^‚L¹Ž L¹¬ ßmª¬´•ª´ž H†ª ‚LYm’ e¹ª^‚ e†m Km†…
L¹už ´¹’y »”’ emŽ E’yŠº^‰ mªuL‚ªm’ž Š¬”
L¹uyª¹’e ± L¹u ª¹’ec m†em A^‚ªm†Y¹’ym’ ’†^‚´c ¹ª^‚ em’ NŠ´mm†’Yª¹^‚ ½mªem’
¬†’e ‰”ªªm‰´ ›U GmªYŠL¬¬m’ em¬ A¹Y¬´L’… ½†ª em’ AL†¬”’¬´Lª´ »mª¬^‚†mYm’ Žº¬¬m’d
´†»¬œž †m !ªNš”¬†´†”’ ¬´m‚´ ym½•‚’Š†^‚ ¬”’emª’c Hmym’ ± ’u”Šym em¬ NŠ´mm†’…
Ž†´ emŽ m’†´†»® m†’ A¹Y¬´L’´†» ”‚’m Yª¹^‚¬ žžž †^‚´c †m¬m ’´‚”Š”y†md ‚mª…
ª´†‰mŠ ”emª ´´ª†Y¹´ ½†ªe Ž†´ »”’ L’ym… L¹¬ymymYm’ e¹ª^‚ ž mÝmªd ¬”’emª’c žžž
¬^‚Š”¬¬m’c ª ½¹ªem L¹uyª¹’e ± L¹u ‚mªL¹¬ymymYm’ »”’ ž mÝmª ž U !L¬¬†» ›˜œž
ª¹’e ßL‚Šªm†^‚mª ’e†ß†m’ »mª¹ª´m†Š´d ¶ž †’u”Šym ½m†¬´ Ž†´´mŠYLª L¹u em’ ß¹ªº^‰…
LYmªc ª ½¹ªem L¹uyª¹’e ± L¹u ª¹’e »”’ Š†mym’em’ ª¹’ež mª †‚Ž u”Šym’em ”…
’e†ß†m’ »mª¹ª´m†Š´ž ¬ ym¬^‚L‚ L¹u… Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰ Ymßm†^‚’m´ m†’m’ AL^‚…
yª¹’e ± L¹u ª¹’e »”’ L^‚ŠN¬¬†y‰m†´ »mª‚LŠ´d ’†^‚´ LYmª m†’m AL^‚m ”emª m†’m
¹’e E’L^‚´¬LŽ‰m†´ž !mª¬”’c ’u”Šym e†^‚´m’ A^‚’mm´ªm†Ym’¬
L¹uyª¹’e emªm’ ± emªmª ± em¬¬m’c GmªY†’… ‰”’’´m e†m L¬^‚†’m ’†^‚´ ¬´Lª´m’ž žžž ¬”
e¹’ym’ L¹¬ emª !ªNš”¬†´†”’ L¹uyª¹’e Šm†^‚´ ½Lª mª †’u”Šym ¬m†’mª YŽLymª¹’y
¹’e em’ m’†´†»u”ªŽm’ emªm’ ± emªmª ± ym½”ªem’ ›†yyœž Š¬” ’†^‚´c ’u”Šym em¬
em¬¬m’ ½mªem’ †ŽŽmª ym´ªm’’´ ym¬^‚ª†m… ym’”¬¬m’m’ Hm†’m¬ ¬^‚½L’‰´m mª ‚†’ ¹’e
Ym’c emª Lu´Ymum‚Šd L¹uyª¹’e em¬¬m’ mª ‚mªd ¬”’emª’c Hmym’ em¬ ym’”¬¬m’m’ Hm†…
um¬´ym’”ŽŽm’ ½”ªem’ ½Lª® e†m CL´¬L… ’m¬ žžž
^‚m’d L¹uyª¹’e emªm’ ±emªmª ½†ª »mª… wž »”’ em¹´m´ L¹u em’ CN´mª ”emª em’ Eª…
Ž¹´m’ žžž ‚mYmª m†’m¬ AL^‚»mª‚LŠ´¬ ›L¹u eL¬ ym’¬œ
L¹uyª¹’e ± e¹ª^‚ ± †’u”Šym ± »”’ ± »”ª ± ½m… ‚†’ž ¬ ¬´m‚´ em¬‚LŠY †’ emª !L¬¬†»‰”’…
ym’ ± ß¹u”Šymc †m¬m ‰L¹¬LŠm’ !ªNš”¬†´†”… ¬´ª¹‰´†”’c ª ½¹ªem »”’ †‚ª ymŠ”Y´ž ^‚
’m’ ½mªem’ ‚N¹u†y ’†^‚´ ª†^‚´†y »mª½m’… Y†’ »”’ †umª¬¹^‚´ ymšm†’†y´ž †m ªº^‰m
˜˜“ L¹u‚LYm’ p ¹u’L‚Žmšªºu¹’y

†¬´ »”’ A”ŠeL´m’ ym¬šªm’y´ ½”ªem’ž U !L¬… ’LŠ¬šªL^‚Š†^‚m ¹¬eª¹^‰¬½m†¬md e†m 


¬†» ›˜œž
vž »”ª ’m’’´ †’ um¬´m’ GmªY†’e¹’ym’ em’
Ž•yŠ†^‚mª½m†¬m L¹u ymŠmym’´Š†^‚m’ ªmuŠm…
¿†»m’ mYªL¹^‚ em¬ ¬šN´Ž†´´mŠ‚”^‚em¹´…

¹u’
¹¬Š•¬mª uºª eL¬ m¬´m‚m’ m†’m¬ K¹¬´L’… ¬^‚m’ ¹u‚–ªm’ ß¹ªº^‰ym‚´ž
em¬ ¹’e †’¬Ym¬”’emªm em’ A´†Ž¹Š¹¬ uºª ¸ž Hm’’ L¹u‚•ªm’ Ž†´ m†’mª ’u†’†´†»…
š‚ݬ†¬^‚…š¬Ý^‚†¬^‚m K¹¬´N’emc »”ª NŠ´m yª¹ššm »mªY¹’em’ †¬´d ‰L’’ ŽL’ eL¬
߆´´mª’d »”ª AL¹Ymª‰m†´ yŠN’ßm’d ¬´Lªª »”ª ”ŽŽL ¬m´ßm’ ”emª ½myŠL¬¬m’c ª ‚•ª´m
A^‚ªm^‰® »”ª A”ªym ‰m†’m’ A^‚ŠLu u†’em’d m’eŠ†^‚ L¹ud em’ G”ªym¬m´ß´m’ ß¹ ¬š†m…
»”ª ¹’ymª ¹Ž‰”ŽŽm’ž Šm’ ± ª ‚•ª´m m’eŠ†^‚ L¹u em’ G”ªym¬m´ß…
°ž ½mym’ Ymßm†^‚’m´ em’ AL^‚yª¹’e yL’ß ´m’ ß¹ ¬š†mŠm’ž U ”ŽŽL ›vž˜žwœž L¬
LŠŠymŽm†’d ”‚’m ?º^‰¬†^‚´ L¹u ßm†´Š†^‚m ”ŽŽL Ž¹¬¬ ˆme”^‚ ym¬m´ß´ ½mªem’d
Gmª‰’ºšu¹’yc ª ½¹ªem ½mym’ em¬ L’… ½m’’ m†’ H”ª´ L¹u e†m ’u†’†´†»yª¹ššm
ymŠ¬ L’ m½m†¬m’ uªm†ym¬šª”^‚m’ž Hmym’ ‚†’½m†¬´c ª ‚•ª´m m’eŠ†^‚ eLŽ†´ L¹ud em’
EŽYL¹ †¬´ eL¬ m¬^‚Nu´ ym¬^‚Š”¬¬m’ž Am†… G”ªym¬m´ß´m’ ß¹ ¬š†mŠm’ž U ”ŽŽL ›vž¸œž
’mª ŠN¹Y†y‰m†´ ½mym’ Ymymy’m´ ŽL’ †‚Ž L¹uŠLem’c U ˜ ŠLem’ž
Ž†´ ?m¬šm‰´ž L¹uŠL¹mª’c L¬ GmªY ½†ªe ¬´L’eLªe¬šªL^‚…
¯ž ß¹u”Šym ½m†¬´ Ž†´´mŠYLª L¹u e†m GmªL’… Š†^‚ Ž†´ emŽ L´†» »mªY¹’em’c ª ‚L´
ŠL¬¬¹’yd y†Y´ L’d eL¬¬ m´½L¬ e†m ”Šym †‚Ž L¹u emŽ m†Ž½my L¹uymŠL¹mª´ž mª
»”’ m´½L¬ †¬´ž Ž E’´mª¬^‚†me ß¹ †’u”Šym ‰‰¹¬L´†» › ˆmŽL’em’ L¹uŠL¹mª’œ †¬´ ªm…
†¬´ ß¹u”Šym ¬m†’mŽ ”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰ †’ y†”’LŠ… Yß½ž ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚ž
emª ?mymŠ ’L^‚ym¬´mŠŠ´ ›U !”¬´š”¬†´†”’œc L¹uŠ•¬m’d ¬†^‚c Ž A†’’m »”’ ¬†^‚ ßmª´m†…
†’mª †’´mª’m’ ?mymŠ¹’y ß¹u”Šym eLªu mª Šm’d ßmªym‚m’~ ½†ªe ¬†^‚ L¹u Š•¬m’ †’ Ž†´
eL¬ LYª†‰ymŠN’em ’†^‚´ Žm‚ª Ym´ªm´m’ž emŽ L´†» »mªY¹’em’c †m CLYŠm´´m Š•¬´
L¹u‚LYm’c L¬ ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚m GmªY ¬†^‚ †’ ŠL¹½LªŽmŽ HL¬¬mª L¹už mem¹´m´
½†ªe †Ž ’u†’†´†» ›em’ ¹’e L¹u‚LYm’œd LYmª ¬†^‚ L¹uŠ•¬m’ †’ m´½ž ºYmªym‚m’d
†Ž !Lª´†ß†š ›mª ‚L´ em’ ¹´ L¹uym‚LY´œ ¬†^‚ †’ m´½ž »mª½L’emŠ’~d ¬´m‚´ m¬ Ž†´
¹’e †Ž mYm’¬L´ß ›½m†Š emª Lem’ ’”^‚ emŽ ‰‰¹¬L´†»c H”Š‰m’ Š•¬m’ ¬†^‚ †’
L¹u‚L´® ½m’’ ½†ª A^‚¹ŠL¹uyLYm’ L¹u‚L… šªL¬¬mŠ’em’ ?mym’ L¹už
Ym’œ ß¹¬LŽŽm’ym¬^‚ª†mYm’ž U m´ªm’’´… L¹u¨Žd L¹u¨’c U š”¬´ª”š‚ ›˜ž¸œd U !ªNš”¬†…
”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¶œž ´†”’ ›˜ž¸ž˜œž
L¹u‚N’ym’c †m A´LŽŽu”ªŽm’ »”’ L¹u… ¹u’L‚Žm… ± ¹u’L‚Ž¬…c A´L´´ emª ”Žš”…
‚N’ym’ ŠL¹´m’c ‚N’y´m L¹ud ‚L´ L¹uym… ¬†´L Ž†´ ¹u’L‚Žm… ½†m L¹u’L‚ŽmuN‚†yd
‚N’y´ž ¬ ‚m†z´ LŠ¬”c ^‚ ‚N’y´m ›’†^‚´c ¹u’L‚Žmšªºu¹’y ¹ž Lž ½mªem’ †’ ¬´mª…
‚†’yœ e†m HN¬^‚m L¹už ^‚ ‚LYm e†m HN… ªm†^‚ m’´¬šªm^‚m’em ”ªŽm’ Ž†´ ¹…
¬^‚m L¹uym‚N’y´ ›’†^‚´c L¹uym‚L’ym’œž ym’…¬ ›L¹u’L‚Ž¬uN‚†yd ¹u’L‚Ž¬šªºu¹’y
U ‚N’ym’ ›¸œž ¹ž Lžœ ymYªL¹^‚´ž
L¹u‚L¹m’c U ‚L¹m’ž ¹u’L‚ŽmuN‚†y‰m†´c K¹ª m¹ª´m†Š¹’y »”’
¹u‚mYm’c ’ emª Hm’e¹’y [’†^‚´\ »†mŠ ºy¹’ym’ ½†m e†m ¹u’L‚ŽmuN‚†y‰m†´ emª
¹u ‚mYm’¬ ŽL^‚m’ †¬´ ¹u ‚mYm’¬ m†’ LŠ… ¹u´ uºª HL¬¬mªeLŽšu U ”Žš”¬†´¹Ž ›nœž
´mª šLª´†´†»mª m’†´†» ›U m’†´†»L´´ª†Y¹´ ¹u’L‚Žmšªºu¹’yc ’ ºy¹’ym’ ½†m e†m
[˜ž¸\œd emª L¹zmª‚LŠY ¬”Š^‚mª um¬´m’ Hm’… ¹u’L‚Žmšªºu¹’y †’¬ ݎ’L¬†¹Ž ½†ªe
e¹’ym’ ‰L¹Ž ’”^‚ ymYªN¹^‚Š†^‚ †¬´ž uNŠ¬^‚Š†^‚mª½m†¬m eL¬ !ªNš”¬†´†”’LŠL´´ª†…
†mª ‰L’’ ¬´L´´ em¬ m’†´†»¬ emª ‰‰¹¬L… Y¹´ ›†’¬ ݎ’L¬†¹Žœ »”Ž K½m†´yŠ†me
´†» ¬´m‚m’c A†m ŽL^‚´m’ »”’ emŽ †¬¬ym… ›…šªºu¹’yœ ¬´L´´ »”Ž ª¬´yŠ†me ›¹u…
¬^‚†^‰ ’†^‚´ »†mŠ ¹u‚mYm’¬ ± ¹u‚mYm’ž ’L‚Žm…œ LY‚N’y†y ymŽL^‚´ž ?†^‚´†y
L¹u‚•ªm’c ˜ž †m Gmª½m’e¹’y »”’ ¬†^‚ †’ Ž¹¬¬ m¬ ‚m†zm’c e†m !ªºu¹’y ß¹ª ¹u…
emª ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚m’ Hm’e¹’y L ’L‚Žm †’¬ ݎ’L¬†¹Ž ž U ”Žš”¬†´¹Ž
‚•ª´ [¬†^‚\ e”^‚ LŠŠm¬ L¹u †¬´ m†’m ªmy†”… ›nœž
L¹u’m‚Žm’ p L¹u¬^‚ªm^‰m’ ˜¸à

 L¹u’m‚Žm’c L^‚ ˆŽe’ž ± m´½L¬ L¹u’m‚Žm’ †m L¬^‚†’m m¿šŠ”e†mª´m Ym†Ž ¹ušªLŠŠ
L¹u’ †’ ± ¹’´mª ± L¹u žžž ‰L’’ ¬”½”‚Š emª ‰‰¹…
¬L´†» ›ªLymc ½”‚†’£œ LŠ¬ L¹^‚ emª L´†»
L¹u eL¬ HL¬¬mª ± L¹u emŽ HL¬¬mªž mª
L´†» ‰”ŽŽ´ ¬mŠ´m’mª »”ªž
›ªLymc ½”£œ ¬´m‚m’® emª ‰‰¹¬L´†» †¬´ L¹ušªLŠŠm’c L^‚ L¹ušªLŠŠm’ L¹u ‰L’’ ¬”…
‚N¹u†ymªc ^‚ ½mªem eL¬ me†^‚´ †’ Žm†’m ½”‚Š emª ‰‰¹¬L´†» LŠ¬ L¹^‚ emª L´†»
›¬mŠ´m’mªc †’ Žm†’mªœ ALŽŽŠ¹’y L¹u’m‚… ¬´m‚m’d ˆm ’L^‚emŽd ”Y emª ª´d L’ emŽ
Žm’ž ’ e†m ªL^‚´Yª†mum ›¬mŠ´m’mªc ’ em’ m´½L¬ L¹ušªLŠŠ´d ”emª e†m ?†^‚´¹’y Ym…
ªL^‚´Yª†mum’œ †¬´ u”Šym’emª GmªŽmª‰ L¹u… ßm†^‚’m´ ½†ªec L¬ Š¹yßm¹y šªLŠŠ´m L¹u
ß¹’m‚Žm’ž ’ Ym¬´†ŽŽ´m’ NŠŠm’ †¬´ ˆm… eL¬ HL¬¬mª ± L¹u emŽ HL¬¬mª L¹u ¹’e
e”^‚ ’¹ª m†’mª emª Ym†em’ L¬¹¬ Ž•y… ßmª¬^‚mŠŠ´mž mª L´†» ‰”ŽŽ´ ¬mŠ´m’mª
Š†^‚ž mª ‰‰¹¬L´†» eªº^‰´ eL’’ L¹¬d »”ªž
eL¬¬ eL¬ ¹uym’”ŽŽm’m ß¹Ž m¬´L’e… L¹uªm^‚´c m´ªm’’´ »”Ž u”Šym’em’ GmªY
´m†Š em¬ ¹u’m‚Žm’em’ ½†ªed ½N‚ªm’e ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ L¹uªm^‚´ †Ž A†’’m »”’ ym…
emª L´†» m†’m ½m’†ymª m’ym †’e¹’y Ym… ªLemd †’ L¹uªm^‚´mª LŠ´¹’y~c ª ¬”ŠŠ L¹u…
ßm†^‚’m´ž L’ »mªyŠm†^‚mc ^‚ ’L‚Ž em’ ªm^‚´ ¬†´ßm’ž ^‚ ‰”’’´m Ž†^‚ ’†^‚´ Žm‚ª
ˆ¹’ym’ L’’ LŠ¬ A^‚½†mymª¬”‚’ †’ Žm†’m L¹uªm^‚´ ‚LŠ´m’ž K¹¬LŽŽm’ ¬^‚ªm†Y´
LŽ†Š†m L¹už Ymªc ^‚ ’L‚Ž †‚’ LŠ¬ m… ŽL’d ½m’’ L¹uªm^‚´ †’ GmªY†’e¹’y Ž†´
ª†m’yL¬´ †’ Žm†’mª LŽ†Š†m L¹už ’ Ym†em’ emŽ GmªY e†m mem¹´¹’y Ym¬´m‚m’ ŠL¬…
m†¬š†mŠm’ ¬†’e e†m L¬¹¬ ’†^‚´ L¹¬… ¬m’d L’ m´½L¬ um¬´‚LŠ´m’~ ‚L´c ª ½†ªe
´L¹¬^‚YLªž m†¬š†mŠm uºª em’ ‰‰¹¬L´†»c ¬m†’m m†’¹’y L¹uªm^‚´mª‚LŠ´m’ž A†m »mª…
ˆmŽL’em’ †’ e†m m†ym’m’ ?m†‚m’d †’ m†’m’ ¬¹^‚´m em’ ”’´L‰´d e†m GmªY†’e¹’yd †‚ªm
‚”ªd ¹’´mª e†m m†Š†ym’d †’ em’ A^‚”z emª ’¬šªº^‚m L¹uªm^‚´ß¹mª‚LŠ´m’ž m´ªm’’´
LŽ†Š†m L¹u’m‚Žm’® ’yLYm’ †’ m†’ ”emª ß¹¬LŽŽm’ ‰L’’ ŽL’ ¬^‚ªm†Ym’c
eªm¬¬Y¹^‚d †’ m†’m †¬´md †’ m†’m’ Cm¿´d †m ”uu’¹’y ‚L´ ¬†m Y†¬ ß¹Šm´ß´ L¹uªm^‚´
†’ m†’ A´m’”yªLŽŽd †’ e†m LemšLš†mªm ym‚LŠ´m’ ± L¹uªm^‚´ym‚LŠ´m’ž U m´ªm’’´…
L¹u’m‚Žm’® m†’ C‚mL´mª¬´º^‰ †’ eL¬ ?m… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¶œž
šmª´”†ªm L¹u’m‚Žm’® m´½L¬ †’ ¬m†’m’ !ŠL’ L¹uª¹’em’ ± LYª¹’em’c U LYª¹’em’ ± L¹uª¹’…
L¹u’m‚Žm’® m´½L¬ L¹u [m†’\ L’e L¹u’m‚… em’ž
Žm’ž m†¬š†mŠm uºª em’ L´†»c †’ ‰m†’mŽ L¹u¬c †m¬m Gmª¬^‚ŽmŠß¹’y L¹¬ L¹u ¹’e
ªL’‰m’‚L¹¬ L¹uym’”ŽŽm’ ½mªem’® m†… eL¬ ½†ªe ”‚’m š”¬´ª”š‚ ym¬^‚ª†mYm’ž
’m’ Šº^‚´Š†’y †’ emª H”‚’¹’yd †Ž L¹¬ U š”¬´ª”š‚ ›˜ž¸œ® U !ªNš”¬†´†”’ ›˜ž¸ž˜œž
L¹u’m‚Žm’ž ^‚ ½mªem ß¹ ¬” ¬šN´mª ¹u¬L´ßyŠ†memª¹’yc U ˜ !¹’‰´ ›¸œž
A´¹’em †’ ‰m†’mŽ ”´mŠ Žm‚ª L¹uym’”Ž… L¹u¬^‚ŠLym’c ˜ž ’ emª mem¹´¹’y ¬†^‚ mª…
Žm’ž ‚•‚m’d ´m¹ªmª ½mªem’~ ½†ªe eL¬ !mªum‰´
L¹u”‰´ª”݆mªm’c †m m†y¹’yd uªmŽem Gmª… »”’ L¹u¬^‚ŠLym’ Žm†¬´m’¬ Ž†´ ‚LYm’ d
Ym’ e¹ª^‚ em’ mYªL¹^‚ em¹´¬^‚mª ¬mŠ´m’mª Ž†´ ¬m†’ ymY†Šem´c †m !ªm†¬m ‚L…
GmªYß¹¬N´ßm †’ emª mem¹´¹’y ß¹ »mª… Ym’ ± ›¬mŠ´m’mªcœ ¬†’e L¹uym¬^‚ŠLym’ž H†m…
em¹´Š†^‚m’d ßm†y´ ¬†^‚ L¹^‚ Ym† L¹u”‰´ª”Ý… emª ‚L´´m ± ›¬mŠ´m’mªcœ ½Lª e†m ¹´´mª L¹u…
†mªm’d eL¬ em’ GmªYß¹¬L´ß L¹u… »”’ Gmª… ym¬^‚ŠLym’ž U ‚LYm’ ›˜œž
Ym’ ½†m L¹uß½†’ym’ ¹’e L¹ueªN’ym’ ¸ž m† L¹u¬^‚ŠLym’ L¹u ‰L’’ emª L´†»
ºYmª’”ŽŽm’ ‚L´ž †m¬m †¬^‚Y†Še¹’y ”emª emª ‰‰¹¬L´†» ¬´m‚m’d ˆm ’L^‚emŽd
½†ªe ‚N¹u†ymª ymYªL¹^‚´ LŠ¬ eL¬ m†’uL^‚md ”Y emª ª´d L’ emŽ m´½L¬ L¹u¬^‚ŠNy´d
LYmª uºª »†mŠm ¬^‚½mªmª »mª¬´N’eŠ†^‚m ”emª e†m ?†^‚´¹’y Ymßm†^‚’m´ ½†ªec ª †¬´
uªmŽem GmªY ”‰´ª”݆mªm’d eL¬ ¬^‚”’ LŠ… Ym†Ž A´¹ªß Ž†´ emŽ ”šu L¹u e†m ± L¹u emª
Šm†’ eL¬¬mŠYm Ymem¹´m´ ½†m L¹u”‰´ª”݆m… ”ªe‰L’´m L¹uym¬^‚ŠLym’ž L¬ Š¹yßm¹y
ªm’ž U GmªY ›¶œž ¬^‚Š¹y L¹u emª HL¬¬mª”YmªuŠN^‚m ± L¹u e†m
¹ušªLŠŠc L^‚ ¹ušªLŠŠ L¹u ‰L’’ ¬”½”‚Š HL¬¬mª”YmªuŠN^‚m L¹už U ?m‰´†”’ ›˜œž
emª ‰‰¹¬L´†» LŠ¬ L¹^‚ emª L´†» ¬´m‚m’c L¹u¬^‚ªm^‰m’c m† emŽ †’´ªL’¬†´†»m’ GmªY
˜¸˜ ¹u¬^‚½mŠŠ¹’y p ¹u¬†^‚´¬ªL´[¬\…

L¹u¬^‚ªm^‰m’ ŠL¹´m’ e†m A´LŽŽu”ªŽm’ L¹u¬m‚m’mªªmym’emª ± ¹u¬m‚m’ mªªmym’… 


¬^‚ªm^‰´m ± ¬^‚ªL‰ L¹ud †¬´ L¹uym¬^‚ªm^‰´c
ª ¬^‚ªm^‰´m ± ¬^‚ªL‰ L¹¬ ¬m†’m’ meL’…
emª LŠŠž †m ºy¹’y ½†ªe ˆme”^‚ †ŽŽmª
ß¹¬LŽŽm’ym¬^‚ª†mYm’d ½m’’ ¬†m e¹ª^‚

¹u¬
‰m’ L¹už †m ?m‚m ½Lªm’ L¹uym¬^‚ªm^‰´ž m†’ e»mªY ’N‚mª Ym¬´†ŽŽ´ ½†ªec m†’ N¹…
L¬ ´ªL’¬†´†»m GmªY ‚L´ e†m ”ªŽm’ zmª¬´ L¹u¬m‚m’mªªmym’emª LŠŠž †m K¹…
¬^‚ªm^‰´m L¹ud ‚L´ L¹uym¬^‚ªm^‰´c †’ m… ¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y y†Š´ L¹^‚ eL’’d
ªN¹¬^‚ ¬^‚ªm^‰´m †‚’ L¹už ª ‚L´´m eL¬ ½m’’ e†m ºy¹’y LŠ¬ L’ßm¬ ym¬´m†ymª´
H†Še L¹uym¬^‚ªm^‰´ž ½†ªec ¬ ´ªL´ m†’ ’”^‚ L¹u¬m‚m’mªªmym’em…
¹u¬^‚½mŠŠ¹’yc mª ¬šªL^‚Š†^‚m’ ª¬^‚m†… ªmª LŠŠ m†’ž U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’…
’¹’y emª ¹u¬^‚½mŠŠ¹’y Ymymy’m´ ŽL’ ¬^‚ªm†Y¹’y ›¶ž˜ž˜œž
’†^‚´ ’¹ª †Ž AL´ß ›U ”Ž†’LŠ¬´†Šœd ¬”’… L¹u ¬m†’ ›¹y¬œc ¬ ½†ªe †’ LŠŠm’ ”ªŽm’ ym…
emª’ L¹^‚ Ym† emª H”ª´Y†Še¹’yž m†¬´ ´ªm’’´ ym¬^‚ª†mYm’d LŠ¬” L¹^‚ †Ž ’u†’†…
‚L’emŠ´ m¬ ¬†^‚ ‚†mª ¹Ž !ªNu†¿md GmªYß¹… ´†» ¹’e †Ž !Lª´†ß†š c L¬ m’¬´mª Ž¹¬¬
¬N´ßm ”emª A¹uu†¿md e†m LŠ¬ ºYmªuŠº¬¬†y Ym… L¹u ¬m†’ž †m ªL’‰m †¬´ ym¬´mª’ ¬^‚”’ L¹u
´ªL^‚´m´ ½mªem’ ‰•’’m’d ½m†Š ¬†m ß¹Ž ym½m¬m’ž ^‚ ½m†z ’†^‚´d ”Y e†m Cºª L¹u
H”ª´¬†’’ ’†^‚´¬ Ym†´ªLym’ ¹’e m†’mª ½Lªž U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†…
šªNy’L’´m’ ¹¬eª¹^‰¬½m†¬m m’´ymym’… Y¹’y ›˜ž°œž
¬´m‚m’ž L¬ ´ª†uu´ ß¹ Ym† GmªYm’ ½†m L’… L¹u¬m†´m’ ± L¹u Am†´m’c m†em A^‚ªm†Y¹’ym’
mŽšum‚Šm’ ›uºªc mŽšum‚Šm’œd m†’m A¹ŽŽm ¬†’e ‰”ªªm‰´ž †m LŠ´m A^‚ªm†Y¹’y L¹u ¬m†…
m†’YmßL‚Šm’ ›uºªc m†’ßL‚Šm’œd »mªYm¬^‚m†… ´m’ ‚L´ ‰m†’m mŠ´¹’y Žm‚ªž U GmªYŠL¬¬m’
em’ ›uºªc Ym¬^‚m†em’œ ”emª A¹Y¬´L’´†»m’ em¬ A¹Y¬´L’´†»¬ž
½†m †Š†y‰m†´ ›uºªc †Šmœ ¹’e †^‚´†y‰m†´ L¹u¬m´ßm’c m† ´ªL’¬†´†»mŽ mYªL¹^‚ ¬´m‚´
›uºªc †^‚´mœž †m ªm’ßmd e†m e†m ¹u… L¹u¬m´ßm’ L¹u ºYŠ†^‚mª½m†¬m Ž†´ emŽ ‰…
¬^‚½mŠŠ¹’y »”’ emª ¬šªL^‚Š†^‚m’ Gmª… ‰¹¬L´†»d ½m†Š m†’m ?†^‚´¹’y Ymßm†^‚’m´
¬´Nª‰¹’y ´ªm’’´d †¬´ †Ž †’ßmŠ’m’ ”u´ ½mªem’ ¬”ŠŠc m†’ A´”^‰½mª‰d em’ L^‚…
¬^‚½mª ß¹ ߆m‚m’ ›»yŠž ߞ ž L¹¬mªŠm¬m’d ¬´¹‚Š L¹u eL¬ L¹¬ L¹u¬m´ßm’ž L¬ !ª”…
L¹¬mª‰”ªm’d L¹¬mª½N‚Š´œž mª ?º^‰yª†uu yªLŽŽ ¬m´ß´ L¹u e†m »”ª‚L’em’m A”u´½Lªm
L¹u ‰ºªßmªm †Še¹’ym’ ‰L’’ †’ Ym¬”’em… L¹už mª !†Š”´ ¬m´ß´m e†m L¬^‚†’m ¬†^‚mª
ªm’ NŠŠm’ ß¹ m†’mŽ ¬´†Š†¬´†¬^‚m’ †´´mŠ L¹u e†m !†¬´m L¹už m† †’´ªL’¬†´†»mŽ m…
½mªem’d eL¬ em’ ¹¬eª¹^‰ ¬´ªLuu´c mŠŠm YªL¹^‚ ¬´m‚´ Žm†¬´ emª L´†»d ¬mŠ´m’mª
›uºªc mŠŠ†y‰m†´œd m¹^‚´m ›uºªc m¹^‚´†y… emª ‰‰¹¬L´†»c L¬ Š¹yßm¹y ¬m´ß´m ¬L’u´
‰m†´œd A´Lªªm ›uºªc A´Lªª‚m†´œ ¹ž Lž L’ Ym… L¹u emŽ ”em’ ± ›¬mŠ´m’mªcœ L¹u em’ ”…
L^‚´m LYmªd eL¬¬ m†’†ym e†m¬mª †Še¹’ym’ em’ L¹už L¬ m†Y””´ ¬m´ß´m ‚Lª´ L¹u emŽ
»mª¬^‚†mem’m mem¹´¹’ym’ m’´½†^‰mŠ´ HL¬¬mª ± ›¬mŠ´m’mªcœ L¹u¬ HL¬¬mª L¹už
‚LYm’d »yŠž KN‚‚m†´ ›em¬ Šm†¬^‚m¬œ p KN… U ?m‰´†”’ ›˜œž
‚†y‰m†´ ›em¬ H†ŠŠm’¬œž ’ ŽL’^‚m’ NŠŠm’ ¹u¬†^‚´c L^‚ ¹u¬†^‚´ ½†ªe ym½•‚’Š†^‚
‚L´ e†m ’e¹’y …†mªm’ »”’ emª ‰ºªßmªm’ Ž†´ emª !ªNš”¬†´†”’ ºYmª L’ym¬^‚Š”¬¬m’c
em¹´¬^‚m’ …m’ ”’‰¹ªªm’ß mª‚LŠ´m’c š¹Š… A†m ‚L´ e†m ¹u¬†^‚´ ºYmª e†m A^‚¹Š‰ŠL¬¬mž
¬m’ ›uºªc š¹Š¬†mªm’œ ”emª ’”ªŽm’ ›uºªc ª uº‚ª´ e†m ¹u¬†^‚´ ºYmª e†m L¹LªYm†…
’”ªŽ†mªm’œž †’m ¹’’•´†ym ¹u¬^‚½mŠ… ´m’ž
Š¹’y ‰L’’ L¹^‚ e†m ª¬m´ß¹’y m†’m¬ m†’… ¹u¬†^‚´uº‚ªm’em ± ¹u¬†^‚´ º‚ªm’emd emª
uL^‚m’ e»mªY¬ e¹ª^‚ m†’m H”ª´yª¹ššm ¹’e e†mc ¬ ‚m†z´ emª ± e†m ¹u¬†^‚´uº‚…
¬m†’c ß¹ ½†memª‚”Š´m’ LŠm’ ”emª em¬ u… ªm’em d ’†^‚´c ¹u¬†^‚´¬uº‚ªm’emž U ¹…
´mªm’ ›uºªc Žm‚ªŽLŠ¬d ”u´œd †’ NŠemd †’ ym’…¬ ›¶žwœž ¹^‚ e†m m´ªm’’´¬^‚ªm†…
ºªßm ›uºªc YLŠeœd †’ ± ß¹ª N’ßm ›uºªc Y¹’y emª ± e†m ¹u¬†^‚´ º‚ªm’em †¬´ ‰”ª…
yL’ß ”emª yN’ߊ†^‚œ ¹ž ž ªm‰´ž
L¹u¬m‚m’mªªmym’e ± ¹u¬m‚m’ mªªmym’ec ¹u¬†^‚´¬ªL´[¬\…c K¹¬LŽŽm’¬m´ß¹’ym’ Ž†´
m†em A^‚ªm†Y¹’ym’ ¬†’e ß¹ymŠL¬¬m’c m†’ ¹u¬†^‚´¬ªL´ ‚LYm’ †Ž ŠŠymŽm†’m’ m†’
L¹u¬šLŠ´m’ p ¹ym’YŠ†^‰ ˜¸¸

 ¹ym’…¬c ¹u¬†^‚´¬ªL´¬»”ª¬†´ßm’em[ª\d ¹u… ¹u ¹’e Yc †m A¹Y¬´L’´†»†mª¹’y ›U L¹u [¸\œ
L¹u¬ ¬†^‚´¬ªL´¬¬†´ß¹’yd ¹u¬†^‚´¬ªL´¬Ž†´yŠ†me
¹’e ¹u¬†^‚´¬ªL´¬»mªyº´¹’yž ‚’m ¹…
YŠm†Y´ †Ž m’†´†» Žm†¬´ ”‚’m Šm¿†”’¬…
m’e¹’yc em¬ m½†ym’ ¹u ¹’e Y ºYmªeªº¬…
ym’…¬ ¬´m‚´ ¹u¬†^‚´¬ªL´¬´m¹mªž U ¹ym’…¬ž ¬†y ¬m†’ ›¬mŠ´m’c em¬ m½†ym’ ¹u ¹’e Y¬žžžœž
L¹u¬šLŠ´m’c U ¬šLŠ´m’ž U HmyŠL¬¬m’ emª Šm¿†”’¬m’e¹’y ›˜ž˜œž
L¹u¬š†mŠm’d ¬†^‚c m† ¬†^‚ L¹u¬š†mŠm’ L¹u EªŠL¹Y ± †Ž EªŠL¹Y ± †’ EªŠL¹Yc U EªŠL¹Yž
LŠ¬ ± ½†m ¬´m‚´ ‚m¹´m emª emŽ LŠ¬ ”emª ½†m L¹u½N’e†y ± L¹u½m’e†yc U L¹u½m’e†y ± L¹u…
u”Šym’em ”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰ †Ž ”Ž†’L… ½N’e†yž
´†»d ež ‚ž d mª ½†ªe L¹u eL¬ A¹Yˆm‰´ Ymߔ… L¹u½Nª´¬c L’ ¬^‚ªm†Y´ ym´ªm’’´c H†ª ½”Š…
ym’c ª ¬š†mŠ´m ¬†^‚ L¹u ½†m m†’ Lªªž Šm’ L¹u½Nª´¬ ym‚m’d ’†^‚´ uL‚ªm’ž K¹¬LŽ…
ŠL¹Y ’†^‚´d eL¬¬ †^‚ Ž†^‚ »”ª e†ª LŠ¬ emª 
Žm’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’c H†ª ¬†’e ß½m† A´¹’…
mªm^‚´m L¹u¬š†mŠm’ Ž•^‚´m ›¹¬†Šœž mª em’ ŠL’y ’¹ª L¹u½Nª´¬ymyL’ym’ž †´ emŽ
‰‰¹¬L´†» †¬´ ‚†mª »mªLŠ´m´ ›ª ¬š†mŠ´m ¬†^‚ E’´mª’m‚Žm’ ± †‚ªmª m¬¹’e‚m†´ ½†ªe m¬
LŠ¬ mŠem’ L¹uœž U ”’yª¹m’ß ›wž¸œž ½†memª L¹u½Nª´¬ym‚m’ž H†ª ½”ŠŠm’ »”’
L¹u¬´N’e†¬^‚ ± L¹u¬´N’e†yc †m ”ªŽ L¹u… ‚†mª L¹¬ L¹u½Nª´¬uL‚ªm’ž U m´ªm’’´… ”emª
¬´N’e†y †¬´ »mªLŠ´m´ž U …†y ± …†¬^‚ ± …Š†^‚ ›¶œž K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¶œd U …½Nª´¬ž
L¹u¬´º´ßm’c m† [¬†^‚\ L¹u¬´º´ßm’ L¹u ¬´m‚´ L¹u ½L¬ ± ½”ªL¹u c †m GmªY†’e¹’y
ym½•‚’Š†^‚ emª ‰‰¹¬L´†»d ¬mŠ´m’ emª L¹u   ½L¬ ›¹u ½L¬ ¬´º´ß´ ¬†^‚ ‚ªm ’…
L´†»c †m ŠŠm’Y”ym’ L¹u em’ ›¬mŠ´m’c ’L‚Žm£œ ‰”ŽŽ´ †’ emª ym¬šª”^‚m’m’
emŽœ C†¬^‚ L¹u¬´º´ßm’ž U ?m‰´†”’ ›˜œž AšªL^‚m ªm^‚´ ‚N¹u†y »”ªž Ž ym¬^‚ª†mYm…
L¹u´m†Šm’c m† L¹u´m†Šm’ †’ ¬´m‚´ emª ‰‰¹… ’m’ A´L’eLªeem¹´¬^‚ ½†ªe ‚†mª †’ emª
¬L´†» ›’†^‚´ emª L´†»œc †m Aš†mŠmª ½¹ª… ?mymŠ eL¬ !ª”’”Ž†’LŠLe»mªY ½”ªL¹u
em’ †’ ß½m† yª”zm ª¹ššm’ L¹uym´m†Š´ž mª »mª½m’em´c H”ªL¹u ¬´º´ß´ ¬†^‚ ‚ªm ’…
Cmšš†^‚ †¬´ †’ yŠm†^‚ yª”zm mŠemª L¹uym… ’L‚Žm£ U !ª”’”Ž†’LŠLe»mªY ›vœž
´m†Š´ž ¹u½m†¬ ± ¹u½m†¬¹’yc U GmªYLŠLY¬´ªL‰´¹Žž
¹u´ªLyc ˜ž ¹u´ªLy ºYmª ± L¹uc Ž m… L¹u½m’em’c †m ”ªŽm’ em¬ !ªN´mª†´¹Ž¬
¬^‚Nu´¬»mª‰m‚ª †¬´ m¬ ºYŠ†^‚d ¹u´ªLy Ž†´ ¹’e em¬ !Lª´†ß†š¬ ŠL¹´m’ ¬”½”‚Š ½m’…
emª !ªNš”¬†´†”’ ºYmª ß¹ »mªY†’em’c m†’ em´m L¹ud L¹uym½m’em´ LŠ¬ L¹^‚ ½L’e´m
¹u´ªLy ºYmª L¬^‚m’eªL‚´ž L’mYm’ L¹ud L¹uym½L’e´c ª ½m’em´m ± ½L’e´m
‰”ŽŽ´ LYmª L¹^‚ emª ’¬^‚Š¹¬¬ Ž†´ L¹u ¬m†’ yL’ßm¬ mŠe L¹ud ¹Ž †‚Ž ß¹ ‚mŠum’ž
»”ªc H†ª ‚LYm’ ‚ªm’ ¹u´ªLy L¹u †mum… A†m ‚L´´m ¬m‚ª »†mŠ º‚m eLuºª L¹uym½m’…
ª¹’y »”’ ˜à A^‚ªm†Y´†¬^‚m’ mª‚LŠ´m’ž em´ ± L¹uym½L’e´ž
¸ž e†m mª´m†Š´m’ ¹u´ªNymc ’ Ym¬´†ŽŽ´m’ L¹u½m’e†y ± L¹u½N’e†yc L’ ‰L’’ eL¬
K¹¬LŽŽm’‚N’ym’ ½†ªe ¹u´ªLy šŠm”… eˆm‰´†» Ž†´ m ›ß¹ L¹u½m’em’œ ”emª Ž†´ N
’L¬´†¬^‚ Ž†´ emŽ !Lª´†ß†š mª´m†Š´ »mª… ›ß¹ ¹u½L’eœ ¬^‚ªm†Ym’ž
Y¹’em’c H†ª eL’‰m’ ‚’m’ uºª em’ mª´m†Š… L¹u½mªum’d ¬†^‚c L¬ ªmuŠm¿†»m GmªY ¬†^‚
´m’ ¹u´ªLy ¬´L´´ Šme†yŠ†^‚c žžž uºª em’ ¹u… L¹u½mªum’ ½†ªe Ž†´ ß¹ »mªY¹’em’ ›’†^‚´
´ªLy ž U !Lª´†ß†š ›¸žwœž Ž†´ LŠ¬œc ¬†^‚ ß¹Ž ?†^‚´mª ± ß¹Ž G”ªŽ¹’e
L¹u´ªLym’c m† L¹u´ªLym’ L¹u ‰L’’ ¬”½”‚Š L¹u½mªum’ž
emª ‰‰¹¬L´†» LŠ¬ L¹^‚ emª L´†» ¬´m‚m’ž ¹ußN‚Š¹’yc E’´mª m†’mª ¹ußN‚Š¹’y »mª…
N¹u†ymª †¬´ emª ‰‰¹¬L´†» ›ªLymc ½”… ¬´m‚´ ŽL’ e†m ’m†’L’emªªm†‚¹’y
‚†’£œd ½m†Š Žm†¬´ m†’m ?†^‚´¹’y Ymßm†^‚… yŠm†^‚Lª´†ymª ¹’e yŠm†^‚½mª´†ymª AL´ß…
’m´ ½†ªec A†m ´ª¹y e†m ALŠYm L¹u e†m ›¬mŠ… ´m†Šmž K¹ª Km†^‚m’¬m´ß¹’y Ym† ¹ußN‚…
´m’mªc L¹u emªœ H¹’em L¹už Š¹’ym’d CLYmŠŠm’d †¬´m’d Š†memª¹’ym’
L¹u´ªmuum’c L^‚ L¹u´ªmuum’ L¹u ¬´m‚´ emª ¹ž ž U ”ŽŽL ›¶ž˜œd U ˜ !¹’‰´ ›¸œd U ”š…
‰‰¹¬L´†» ›’†^‚´ emª L´†»œc Šm†’m m… šmŠš¹’‰´ ›¸œd U AmŽ†‰”Š”’ ›wœž
´m”ª†´m’ ´ªLum’ L¹u eL¬ ?L¹Ž¬^‚†uu L¹už ¹ym’YŠ†^‰c ’ emŽ ¹ym’YŠ†^‰d ½” žžž
¹u´ªm´m’ ± ¹u´ª†´´c U GmªYLŠLY¬´ªL‰´¹Žž U eL ± ½”ž
˜¸¶ ¹ym’ßm¹ym p L¹¬Yªm†´m’

¹ym’ßm¹ymc Hm’’ ¹ym’ßm¹ym !ªNe†‰L´†» AL^‚¬m’ž †m !ªNš”¬†´†”’ »”’ ›†^‚ Y†’ 
†¬´d ¬´m‚´ m¬ L¹^‚ Ym† m†’mŽ šŠ¹ªLŠ†¬^‚m’
A¹Yˆm‰´ ºYmª½†mym’e †Ž A†’y¹ŠLªc †m
»”’ L’’‚m†Žœ †¬´ †’ e†m¬mª Gmª½m’…
e¹’y ªmy†”’LŠ¬šªL^‚Š†^‚ž me”^‚ ½†ªe

L¹¬Y
eªm† N’’mª ½Lªm’ ¹ym’ßm¹ym ›¬mŠ´m… »”’ Ž†´ A´Ne´m’LŽm’ ymŠmym’´Š†^‚ eL’’
’mªc ¹ym’ßm¹ym’œ em¬ G”ªuLŠŠ¬ž U ”’… »mªY¹’em’d ½m’’ m¬ ¹Ž e†m ’yLYm m†…
yª¹m’ß ›˜žwž¯œž ’m¬ ›‰ºªßŠ†^‚œ »mªŠL¬¬m’m’ ¹um’´‚LŠ´¬…
¹y¬Y¹ªymªc †m †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’y ”ª´m¬ ym‚´c ^‚ ‰”ŽŽm ymªLem L¹¬ A´ªLŠ…
½†ªe †ŽŽmª yª”zym¬^‚ª†mYm’d L¹^‚ ½m’’ ¬¹’e ± »”’ A´ªLŠ¬¹’ež
eL¬ H”ª´ LŠ¬ uŠm¿†”’¬Š”¬m¬ eˆm‰´†» »”ª L¹¬ LŠŠmª mªªm’ N’emª’ ± L¹¬ LŠŠmª mªªm’
m†’mŽ A¹Y¬´L’´†» ¬´m‚´c m†’ ¹y¬Y¹ªymª N’emª c m¹´m ½†ªe †Ž ŠŠymŽm†’m’ e†m
m’’ßm†^‚m’d e†m ¹y¬Y¹ªymª m»•Š‰m… ¹’uŠm‰´†mª´m ”ªŽ L¹¬ LŠŠmª mªªm’ N’…
ª¹’yž U †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’ym’ L¹u …mª emª ymYªL¹^‚´ž U HmyŠL¬¬m’ emª Šm¿†”’¬…
›¯œž m’e¹’y ›¸ž¶œž
¹y¹¬´c U ”’L´¬’LŽm’ž L¹¬YL¹uN‚†yc U …uN‚†yž
L¹¬c ˜ž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yc m´ªm’’´ ¬^‚ªm†Y´ L¹¬Yme†’ym’c L¬ GmªY ‰L’’ †’ LŠŠm’ ”ª…
ŽL’ L¹¬ †’ em’ Hm’e¹’ym’ Ym† ˆŽeŽž Žm’ ¬´Lª‰ ‰”’ˆ¹y†mª´ ½mªem’c ª YmeL’y
L¹¬ ¹’e m†’ ym‚m’ »mª‰m‚ªm’~ ¹’e ’†^‚´ ¬†^‚ m†’†ym CLym mem’‰ßm†´ L¹¬ž A†m ‚L´
L¹¬ ¹’e m†’ ± ½memª L¹¬ ’”^‚ m†’ ½†¬¬m’ ¬†^‚ L¹¬Yme¹’ym’d eL¬¬ ’†^‚´¬ »”’ em’
ªL´Š”¬ ¬m†’~c †m Cݚm’d e†m ¬´N’e†y Ym† G”ªuNŠŠm’ †’ e†m !ªm¬¬m ymŠL’y´ž Ž !ªN´m…
†‚ª L¹¬ ¹’e m†’ y†’ym’d ymu†mŠm’ †‚Ž ª†´¹Ž y†Y´ m¬ L¹^‚ ¬^‚½L^‚m ”ªŽm’c A†m
’†^‚´ž ¬ ¬†’e LªŽm m’¬^‚m’d e†m ½memª Yme†’y´m ¬†^‚ m†’m ymªmymŠ´m ªYm†´¬ßm†´
m†’ ’”^‚ L¹¬ ½†¬¬m’ž ’emª¬ †¬´ m¬ Ym† emª L¹¬ž U Yme†’ym’ž
ß¹¬LŽŽm’uL¬¬m’em’ GmªY†’e¹’y »”’ L¹¬YmßL‚Šm’ ± L¹¬ßL‚Šm’c †m mem¹´¹’ym’
GmªYm’ Ž†´ emŽ GmªYß¹¬L´ß L¹¬…d ½” m†’ m†’m’ mŠeYm´ªLy L¹¬‚N’e†ym’~ ¹’e
U †’em¬´ª†^‚ ›˜ž˜œ ym¬m´ß´ ½mªem’ Ž¹¬¬c u†’L’߆mŠŠ LYu†’em’~ ‚LYm’ L¹¬YmßL‚Šm’
e†m L¹¬ym‚m’em’ ¹’e m†’ym‚m’em’ ± e†m ¹’e L¹¬ßL‚Šm’ ymŽm†’¬LŽc m‚NŠ´mªd
L¹¬… ¹’e m†’ym‚m’em’ Am’e¹’ym’® ´†mu !ªNŽ†m’d m†’ ªY´m†Š L¹¬YmßL‚Šm’ ± L¹¬…
L¹¬L´Žm’ ¹’e ´†mu m†’L´Žm’ ± ´†mu L¹¬… ßL‚Šm’® Cm†Š‚LYmªd ªYm’ L¹¬YmßL‚…
¹’e m†’L´Žm’ž m´ªm’’´ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ Šm’ ± L¹¬ßL‚Šm’ž Lymym’ ‰L’’ †Ž A†’’m
L¹¬ ¬m†’c L¬ †^‚´ Ž¹¬¬ ¹Ž ˜à E‚ª L¹¬ »”’ m’´Š”‚’m’~ ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ ’¹ª
¬m†’ž ª ½†ªe ½”‚Š L¹u e†m mŠ”‚’¹’y L¹¬ L¹¬ßL‚Šm’ ymYªL¹^‚´ ½mªem’c †m AL†¬”’…
¬m†’ž A†m ¬†’e ym¬´mª’ L¹¬ ym½m¬m’ž U m… LªYm†´mª ½¹ªem’ L¹¬ymßL‚Š´ ¹’e m’´ŠL¬…
´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¶œž ¬m’ž ¹^‚ †’ ªmuŠm¿†»mŽ mYªL¹^‚ y†Š´
ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ e†m A¹Y¬´L’´†»†mª¹’y ’¹ª L¹¬ßL‚Šm’c GmªYªm^‚m’ ßL‚Šm’ ¬†^‚
eL¬ ¹¬c mª LŠŠ y†’y †’¬ ¹¬ ± †¬´ †Ž ’†^‚´ L¹¬ž
¹¬ž mª A^‚†me¬ª†^‚´mª šu†uu ¹¬ž L¹¬YŠm†^‚m’c U YŠm†^‚m’ž
¸ž L¹¬ žžž ‚mªL¹¬c Gmª¬´Nª‰m’em¬ ‚mªL¹¬ L¹¬Yªm†´m’c L^‚ L¹¬Yªm†´m’ L¹u ¬´m‚´
‰L’’ ’¹ª ß¹ Š”¬mªm’ muºym’ L¹¬ Žm†¬´ emª L´†»d ½m†Š emª ª´d L’ emŽ m´…
L¹¬   A¹Y¬´L’´†» ‚†’ß¹´ªm´m’ ›L¹¬ m†’mª ½L¬ L¹¬ymYªm†´m´ ½†ªed Ymßm†^‚’m´ †¬´c
”´ŠLymd L¹¬ m†’mª L¹’m ‚mªL¹¬œd ’†^‚´ e†m m^‰m L¹u emŽ ?L¬m’d m†’m A´ªLzm’…
LYmª ß¹ um¬´m’ GmªY†’e¹’ym’ ½†m L¹¬ ª… ‰Lª´m L¹u emŽ C†¬^‚ L¹¬Yªm†´m’ž m† ¬†^‚
uL‚ª¹’yd L¹¬ †mYmž L¹¬Yªm†´m’ ºYmª ‰”ŽŽ´ L¹^‚ e†m ?†^‚…
¶ž L¹¬ ± »”’c N’emª… ¹’e A´Ne´m’LŽm’ ´¹’y †’¬ Aš†mŠd eL‚mª ‰”ŽŽm’ ¬”½”‚Š
¬´m‚m’ LŠ¬ mª‰¹’u´¬L’yLYm’ Ž†´ emª emª L´†» LŠ¬ L¹^‚ emª ‰‰¹¬L´†» »”ªc m…
!ªNš”¬†´†”’ L¹¬d Ym¬”’emª¬ ½m’’ Ž†´ †‚… YmŠ Yªm†´m´m ¬†^‚ ºYmª emŽ ± ºYmª eL¬
’m’ emª mYm’¬Ymªm†^‚ ”emª mY¹ª´¬”ª´ L’e L¹¬ž Ž A†’’m »”’ ¬†^‚ ºYmª m´½L¬
m†’m¬ m’¬^‚m’ ymŽm†’´ †¬´c ^‚ ‰”ŽŽm ½m†´¬^‚½m†u†y N¹zmª’~ ¬´m‚´ ¬†^‚ L¹¬…
L¹¬ A´¹´´yLª´d Y†’ L¹¬ LÝmª’ž A†m †¬´ L¹¬ Yªm†´m’ ºYmª ’¹ª Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†»c
L¹¬ emŽ ± eLªL¹¬ p L¹¬ym’”ŽŽm’ ˜¸w

 A´¹’em’ŠL’y Yªm†´m´m mª ¬†^‚ ºYmª e†m uº‚ªm’ ± e¹ª^‚ß¹uº‚ªm’ž †m G”ª¬^‚ª†u´m’


L¹¬ A^‚NeŠ†’y¬Ym‰NŽšu¹’y L¹¬ž
L¹¬ emŽ ± eLªL¹¬c U !ª”’”Ž†’LŠLe»mªY ›wœž
uºª e†m ¹¬uº‚ª¹’y ± ¹ª^‚uº‚ª¹’y emª
m¬¬¹’ym’ ¬†’e L¹u emª Lª´m L’ymymYm’ž
L¹¬e†m’m’c U L¹¬yme†m’´ž Ym’¬” ‰L’’ ŽL’ m†’ G”ª‚LYm’d m†’m
¹¬eª¹^‰c ˜ž ’ emª mem¹´¹’y H”ª´d m… ¹uyLYmd ªYm†´d šmªL´†”’d E’´mª¬¹…
ßm†^‚’¹’y~ ‚L´ ¹¬eª¹^‰ em’ !Š¹ªLŠ e†m ^‚¹’yd ’LŠÝ¬md m†’m’ !ŠL’d m¬^‚Š¹¬¬
¹¬eªº^‰md †’ emª mem¹´¹’y umª´†y ym… L¹¬uº‚ªm’ ”emª e¹ª^‚uº‚ªm’ž Ymª L¹…
eª¹^‰´m¬ Hmª‰d L¹¬ymeª¹^‰´mª Cm¿´~ em’ ´m’ ߞ ž ‰L’’ ŽL’ ’¹ª L¹¬uº‚ªm’d ’†^‚´
!Š¹ªLŠ e†m ¹¬eª¹^‰mž U ª¹^‰ž e¹ª^‚uº‚ªm’ ŠL¬¬m’ž Ym’¬” ’¹ªc m†’m m…
¸ž K¹ ß¹Ž ¹¬eª¹^‰ Yª†’ym’ U ”Ž†’LŠ… ¬´mŠŠ¹’yd m†’m’ mum‚Šd ¹u´ªLyd ’´…
¬´†Šž ¬^‚Š¹¬¬d Hm†¬¹’ym’ L¹¬uº‚ªm’ž
L¹¬m†’L’emªc L’ ¬^‚ªm†Y´ L¹¬m†’L’emª ¹¬uº‚ª¹’ym’c ˜ž ’ Ym¬´†ŽŽ´m’ K¹¬LŽ…
Ž†´ emŽ u”Šym’em’ GmªY ß¹¬LŽŽm’d Žm’‚N’ym’ ½†ªe ¹¬uº‚ª¹’y šŠm”’L¬…
½m’’ e†m m´”’¹’y ’¹ª L¹u emŽ L »”’ ´†¬^‚ Ž†´ emŽ !Lª´†ß†š ymŽL^‚´ »mª…
L¹¬m†’L’emª Š†my´c L¬ º’e’†¬ ½†ªe Y¹’em’c †m [»”Ž G”ª¬†´ßm’em’\ ym…
L¹¬m†’L’emªYªm^‚m’ž †m A^‚ºŠmª†’’m’ ŽL^‚´m’ ¹¬uº‚ª¹’ym’ Ymm†’eª¹^‰´m’
k
½mªem’ L¹¬m†’L’emªym¬m´ß´ž A†m Žº¬¬m’ e†m K¹‚•ªmª ¬´L´´c †m ¹¬uº‚ª¹’ym’ [em¬
k
¬†^‚ Ž†´ emŽ C‚mŽL L¹¬m†’L’emª¬m´ßm’ž G”ª¬†´ßm’em’\ žžž U !Lª´†ß†š ›¸žwœž
†my´ m†’m ß½m†´m m´”’¹’ykL¹u emŽ ¸ž K¹ ß¹ª ¹¬uº‚ª¹’y ymŠL’ym’ U ymŠL’ym’ž
GmªYd ¬” ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ ym´ªm’’´c †m Ym†… L¹¬yme†m’´d L¹¬ymŠmª’´c †m¬m !Lª´†ß†š†m’
em’ C‚m”ª†m’ ¬†’e L¹¬m†’L’emª ‚mª»”ªym… ‰•’’m’ L¹^‚ L´´ª†Y¹´†» ymYªL¹^‚´ ½mª…
yL’ym’ž U m´ªm’’´… ”emª kK¹¬LŽŽm’… em’c m†’ L¹¬yme†m’´mª †’emª½Lym’d m†’
¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¶œž L¹¬ymŠmª’´mª N^‰mªž GyŠž LYmª U !Lª´†ß†š 
L¹¬m†’L’emª‰ŠLššYLªc †m¬m¬ eˆm‰´†» ›¸ž¸œž
½†ªe ß¹¬LŽŽm’ym¬^‚ª†mYm’ž L¹¬ym’”ŽŽm’c ˜ž A´mŠŠ¹’y ¹’e ?m‰´†”’c
L¹¬mª‰”ªm’c U ‰†m¬m’ ± ‰ºªm’ž L¬ emŽ H”ª´ L¹¬ym’”ŽŽm’ »”ªL’ym…
¹¬uL‚ª´[¬\…c †’†ym ”Žš”¬†´L Ž†´ ¹¬… ¬´mŠŠ´m A¹Y¬´L’´†» ›e†m mßm†^‚’¹’y emª
uL‚ª´ ‚LYm’ Žm†¬´ m†’ ¹ym’…¬c ¹¬… L¹¬ym’”ŽŽm’m’ !mª¬”’ ”emª AL^‚mœ
uL‚ª´¬¬^‚†Šed ¹¬uL‚ª´¬¬´ªLzmž m† L’em… ¬´m‚´ Žm†¬´ †Ž ‰‰¹¬L´†»d ½m†Š L¹¬ym…
ªm’ ¬^‚½L’‰´ emª mYªL¹^‚ ¬´Nª‰mªc ¹¬… ’”ŽŽm’ Ym† e†m¬mª A´mŠŠ¹’y ’”^‚ LŠ¬ !Lª…
uL‚ª´[¬\mªŠL¹Y’†¬d ¹¬uL‚ª´[¬\yŠm†¬d ¹¬… ´†ß†š em¬ GmªY¬ L¹¬’m‚Žm’ L’ß¹¬m‚m’
uL‚ª´[¬\½m†^‚mž m†¬´ ”‚’m ¹ym’…¬ ¬´m‚´c †¬´d eL¬ em’ ‰‰¹¬L´†» ªmy†mª´ž †m ”’…
¹¬uL‚ª´¬†y’LŠž U …uL‚ª´[¬\…ž ¬´ª¹‰´†”’ m’´¬šª†^‚´ eL’’ m†’mª ym½•‚’…
¹¬uLŠŠ »”’ L¹´m’c U Š†¬†”’ž Š†^‚m’ !Lª´†ß†š†LŠ‰”’¬´ª¹‰´†”’c ^‚ Ž¹¬¬
¹¬uŠ¹^‚´c U Š¹^‚´ž emŽ yL’ßm’ ¹^‚ ½†emª¬šªm^‚m’d em’
L¹¬uº‚ªm’ ± e¹ª^‚uº‚ªm’c L¬ GmªY L¹¬uº‚… A^‚Š¹¬¬ L¹¬ym’”ŽŽm’ž ›’´¬šªm^‚m’ec
ªm’ Ymem¹´m´ m´½L¬ [L¹u´ªLy¬ymŽNz\ A†m ¬´L’e eLd em’ ªŽ L¹¬ym¬´ªm^‰´žœ mª
»mª½†ª‰Š†^‚m’d mªŠme†ym’~d m¬ Ym´”’´ ym… ”Ž†’L´†» ¬´m‚´ Ym† e†m¬mª ”’¬´ª¹‰´†”’
ym’ºYmª e¹ª^‚uº‚ªm’ Žm‚ªd eL¬¬ eL¬ mª… ’¹ªd ½m’’ L¹^‚ eL¬ ß¹ym‚•ª†ym »”ªL’ym…
½Lª´m´m ªymY’†¬d emª ½m†¬¹’y¬ymŽNz ‚m’em H”ª´ e†m¬m’ L¬¹¬ L¹u½m†¬´c ŠŠm
‚mªß¹¬´mŠŠm’em K¹¬´L’e ¹¬½ž mªªm†^‚´ ¬†’e eLd mª ›»mªLŠ´m´c †‚’œ L¹¬ym’”ŽŽm’ž
½†ªež Lymym’ ª†^‚´m´ e¹ª^‚uº‚ªm’ em’ mŽymym’ºYmª †¬´ e†m L^‚¬´mŠŠ¹’y em¬
Š†^‰ Žm‚ª L¹u eL¬ ªyL’†¬L´”ª†¬^‚m m†… A¹Y¬´L’´†»¬ m†’ Km†^‚m’ eLuºªd eL¬¬ L¹¬…
’mª mªu”ªemªŠ†^‚m’ CN´†y‰m†´d e†m m´½L¬ ym’”ŽŽm’ ’†^‚´ Žm‚ª LŠ¬ !Lª´†ß†šd ¬”’…
»mª½†ª‰Š†^‚m’ ¹’e ß¹ ’em Yª†’ym’ ½†ŠŠ emª’ LŠ¬ ”’ˆ¹’‰´†”’ L’ß¹¬m‚m’ †¬´d e†m
”emª ¬”ŠŠž ’ ŽL’^‚m’ NŠŠm’ ‰L’’ ŽL’ L¹u e†m m‰Š†’L´†”’ em¬ A¹Y¬´L’´†»¬ ‰m†…
Ym†em GmªYm’ m†’¬m´ßm’c ¬ ¬†’e ªmymŠŽN… ’m’ †’uŠ¹¬¬ ‚L´ž L¬ A¹Y¬´L’´†» ½†ªe
z†ym m¬¬¹’ym’ ¹’e !ªºu¹’ym’ L¹¬ß¹… eL’’ »”Ž GmªY em¬ AL´ßm¬ ªmy†mª´c ^‚
˜¸v L¹¬ymª¹‚´ p ¹¬‰ŠLŽŽmª¹’y

Ž¹¬¬ emŽ yL’ßm’ ¹^‚ ½†emª¬šªm^‚m’d L¹¬y†mY†yc ˜ž A^‚ªm†Y¹’yc L¬ ŠL’ym † †’ em’ 
L¹¬ym’”ŽŽm’ emŽ A^‚Š¹¬¬ž
¸ž Km†^‚m’¬m´ß¹’yc Hm’’ L¹¬ym’”ŽŽm’
Ž†´ ymYm’ ß¹¬LŽŽm’‚N’ym’em’ ”ªŽm’
¹’e YŠm†´¹’ym’ ½¹ªem uªº‚mª Ž†´ †m ym…

¹¬‰
LŠ¬ ”’ˆ¹’‰´†”’ †Ž A†’’m »”’ L¹zmª~ ym… ¬^‚ª†mYm’c ›e¹ y†mY¬´d mª y†mY´d L¹¬y†mY†yd
YªL¹^‚´ ½†ªed ¬´m‚´ †ŽŽmª m†’ ”ŽŽL mªy†mY†yd ’L^‚y†mY†y ¹ž Lžœž Š¬ ˜“à˜ L¹u
eL»”ªc ŠŠm ¬†’e eLd L¹¬ym’”ŽŽm’ mªž A†m emª ¬´LL´Š†^‚m’ ?m^‚´¬^‚ªm†Y‰”’umªm’ß
‰”ŽŽ´ Ym¬´†ŽŽ´d L¹¬ym’”ŽŽm’ m¬ ªmy’m´ž e†m †…A^‚ªm†Y¹’y uºª »mªY†’eŠ†^‚ mª‰ŠNª´
^‚ Ž¹¬¬ emŽ yL’ßm’ ¹^‚ ½†emª¬šªm… ½¹ªemd ’L‚Ž ŽL’ e†m Leˆm‰´†»†¬^‚m’
^‚m’d L¹¬ym’”ŽŽm’ emŽ A^‚Š¹¬¬ž ’ em’ YŠm†´¹’ym’ »”’ e†m¬mª m¬´†ŽŽ¹’y
ºy¹’ym’ L¹¬ym’”ŽŽm’ eL¬¬ ¹’e L¹¬ym… L¹¬d ¬”eL¬¬ y†Š´c e¹ [¹Ž\y†Y¬´d mª [¹Ž\y†Y´d
’”ŽŽm’ ½m’’ YªL¹^‚´ »”ª eL¬¬ ”emª [¹Ž\y†Ysd LYmªc L¹¬y†mY†yd mªy†mY†y ¹¬½ž
½m’’ mYm’uLŠŠ¬ ‰m†’ ”ŽŽL ym¬m´ß´ ß¹ ¸ž L¹¬y†mY†y ± mªy†mY†yc Eª¬šªº’yŠ†^‚ Ym…
½mªem’c ª †¬´ yL’ß ’m´´d L¹¬ym’”ŽŽm’[d\ ßm†^‚’m´m L¹¬y†mY†y m´½L¬d ½L¬ y¹´ L¹¬…
eL¬¬ mª ymª’ ºYmª´ªm†Y´ž A†m ‰”ŽŽ´ Ym… y†Y´d ež ‚ž ªm†^‚m’ ª´ªLyd m½†’’ y†Y´c
¬´†ŽŽ´d L¹¬ym’”ŽŽm’[d\ ½m’’ m¬ ªmy’m´ž m†’m L¹¬y†mY†ym A”ª´mž †m¬m¬ m´´ †¬´ ¬m‚ª
L¹¬ymª¹‚´c L¬ H”ª´ ym‚•ª´ ß¹ em’ ”ª… L¹¬y†mY†yž ’ e†m¬mª mem¹´¹’y »mªLŠ´m´
Žm’ em¬ !Lª´†ß†š¬ d e†m L‰´†»†¬^‚m’ A†’’ L¹¬y†mY†y® L’ ¬m†’m A´mŠŠm †¬´ mªy†mY†y ym…
Ym‰”ŽŽm’ ‚LYm’ ¹’e ß¹ eˆm‰´†»m’ ym… ´ªm´m’ž m¹´m ½†ªe L¹¬y†mY†y ym½•‚’Š†^‚
½”ªem’ ¬†’ed ½m†Š ¬†m šªNe†‰L´†» Ž†´ ¬m†’ »mª¬´Nª‰m’e †Ž A†’’m »”’ ªm†^‚Š†^‚d
»mªY¹’em’ ½mªem’ ‰•’’m’c mª HL’em… ªm^‚´ »†mŠ~ »mª½m’em´c A†m ŽL^‚´ L¹¬y†m…
ªmª ‚L´ ¬†^‚ L¹¬ymª¹‚´ž p mª HL’emªmª Y†y »”Ž ?m^‚´ L¹u uªm†m m†’¹’y¬N¹zm…
†¬´ L¹¬ymª¹‚´ž p mª L¹¬ymª¹‚´m HL’em… ª¹’y mYªL¹^‚ž
ªmªž U !Lª´†ß†š ›¸ž¸œž ¹¬‚N’ym¬^‚†Šec U A^‚†Šež

¹¬‰ŠLŽŽmª¹’y
L’ ¬šª†^‚´ »”’ ¹¬‰ŠLŽŽmª¹’yd ½m’’ m†’ AL´ßyŠ†me ’L^‚ emŽ ¬^‚Š†mzm’…
em’ Cm†Š emª U GmªYLŠ‰ŠLŽŽmª †Ž U L^‚umŠe em¬ AL´ßm¬ ¬´m‚´ž ’ »†mŠm’ NŠŠm’
‰L’’ m†’ AL´ßyŠ†me ¬”½”‚Š »”ª emŽ ¬^‚Š†mzm’em’ Cm†Š emª GmªYLŠ‰ŠLŽŽmª †Ž
U †´´mŠumŠe LŠ¬ L¹^‚ eL’L^‚ ¬´m‚m’ž †m A´mŠŠ¹’y †Ž †´´mŠumŠe y†Š´ Žm†¬´ LŠ¬
e†m ’”ªŽLŠmd e†m †Ž L^‚umŠe LŠ¬ e†m Ym¬”’emªm H”ª´¬´mŠŠ¹’yž
”ªŽLŠm H”ª´¬´mŠŠ¹’yc
A¹¬L’’m ¬¹^‚´ uºª †‚ªm’ ªm¹’e m†’ m¬^‚m’‰ L¹¬ž A¹¬L’’m ‚L´ uºª †‚ªm’ ªm¹’e m†’
m¬^‚m’‰ L¹¬ym¬¹^‚´ž žžž eL¬¬ A¹¬L’’m uºª †‚ªm’ ªm¹’e m†’ m¬^‚m’‰ L¹¬¬¹^‚´ž

m¬”’emªm H”ª´¬´mŠŠ¹’y ›¹¬‰ŠLŽŽmª¹’yœc


A¹¬L’’m ¬¹^‚´ m†’ m¬^‚m’‰ L¹¬ uºª †‚ªm’ ªm¹’ež A¹¬L’’m ‚L´ m†’ m¬^‚m’‰ L¹¬ym…
¬¹^‚´ uºª †‚ªm’ ªm¹’ež žžž eL¬¬ A¹¬L’’m m†’ m¬^‚m’‰ L¹¬¬¹^‚´ uºª †‚ªm’ ªm¹’ež

Hm†´mªm m†¬š†mŠm Ž†´ ¹¬‰ŠLŽŽmª¹’ym’c


A†m ‚L´ e†m m½”‚’‚m†´ Ym†Ym‚LŠ´m’d »”ª emŽ ªº‚¬´º^‰ ß¹ ˆ”yym’ž ^‚ ‰L’’ ’†^‚´ »mª…
ªm†¬m’ †’ e†m¬mŽ A”ŽŽmªž
¹¬‰ŠLŽŽmª¹’y ˜¸°

 ªLŽŽL´†¬^‚ ’”´½m’e†y †¬´ ¹¬‰ŠLŽŽmª¹’y Ym† e»mªY†LŠ… ¹’e ªyN’…


¹¬‰ ß¹’y¬¬N´ßm’ ›A¹Yˆm‰´… ¹’e Yˆm‰´¬N´ßmœž m†¬š†mŠ uºª m†’m’ Yˆm‰´¬L´ßc
ª ‚L´ ym¬´mª’ mªßN‚Š´d eL¬¬ ¹´´L ‚m†ªL´m´ž ›†^‚´c ª ‚L´ ym¬´mª’d eL¬¬ ¹´´L ‚m†ªL´m´d
mªßN‚Š´œž

ªLŽŽL´†¬^‚ ’”´½m’e†y †¬´ ¹¬‰ŠLŽŽmª¹’y L¹zmªemŽ Ym† Le»mªY†LŠm’ ’u†…


’†´†»yª¹ššm’ Ž†´ ¹Ž ß¹c
A†m ‚L´ †ŽŽmª ymŠmY´d ¹Ž ß¹ LªYm†´m’ ›†^‚´c A†m ‚L´ †ŽŽmª ¹Ž ß¹ LªYm†´m’ ymŠmY´œž

m† Le»mªY†LŠm’ ’u†’†´†»yª¹ššm’ Ž†´ ”‚’m ß¹ ¹’e L’¬´L´´ ß¹ †¬´ ¹¬‰ŠLŽŽm…


ª¹’y e†m ’”ªŽLŠm H”ª´¬´mŠŠ¹’yc
^‚ ‚L´´m ymL’´½”ª´m´d ”‚’m ß¹ ߕymª’ž ª ‚L´ Ž†´ym‚”Šum’d L’¬´L´´ ß¹ ¬^‚†Žšum’ ›¹^‚
Ž•yŠ†^‚c ^‚ ‚L´´m ”‚’m ß¹ ߕymª’ ymL’´½”ª´m´ž ª ‚L´ L’¬´L´´ ß¹ ¬^‚†Žšum’ Ž†´ym‚”Š…
um’œž

’ LŠŠm’ L’emªm’ NŠŠm’ †¬´ ¹¬‰ŠLŽŽmª¹’y ’†^‚´ ”YŠ†yL´”ª†¬^‚ ¹’e ’†^‚´ e†m
’”ªŽLŠm H”ª´¬´mŠŠ¹’yž A†m ½†ªe ‚N¹u†y »mª½m’em´d ¹Ž AN´ßm ºYmª¬†^‚´Š†^‚ ß¹
yŠ†memª’ ¹’e ¹Ž m†’ßmŠ’m AL´ßyŠ†memª Ym¬”’emª¬ ß¹ ym½†^‚´m’ž Ž †’ßmŠ’m’
y†Š´ ”Šym’em¬c

˜ž m¬”’emª¬ ¹ŽuL’yªm†^‚m AL´ßyŠ†memª ½mªem’ ymª’ L¹¬ym‰ŠLŽŽmª´d ¹Ž


emŽ •ªmª ”emª m¬mª eL¬ »”ŠŠ¬´N’e†ym !ªNe†‰L´ ’†^‚´ ß¹ ŠL’ym »”ªß¹m’´…
‚LŠ´m’c
mª †’uŠ¹¬¬ emª ¹’¬´ eL¹mª´ ˆme”^‚ u”ª´ †’ emª muº‚Š¬¬´ª¹‰´¹ª em¬ !¹YŠ†‰¹Ž¬d emª
yª”zm’ ¹’e emª ‰Šm†’m’ †‰´L´”ªm’d emª emŽ”‰ªL´†¬^‚m’ !”Š†´†‰mª ¹’e ?my†mª¹’y¬Šm¹´mž

¸ž ´´ª†Y¹´¬N´ßm ¬”½†m ’u†’†´†»yª¹ššm’ †’ A¹Yˆm‰´… ”emª Yˆm‰´u¹’‰´†”’


½mªem’ ‚N¹u†y L¹¬ym‰ŠLŽŽmª´c
L’ Š†mz e†m L^‚ª†^‚´ »mªYªm†´m’d eL¬¬ mª ym¬´”ªYm’ ¬m†ž L’L^‚ u†’y mª L’d Y†´´mªŠ†^‚ ß¹
½m†’m’ž ºªßŠ†^‚ ‚L´ ¬†m Ym¬^‚Š”¬¬m’d ’L^‚ LŽY¹ªy ¹Žß¹ß†m‚m’ž

¶ž †’ßmŠ’m AL´ßyŠ†memª ‰•’’m’ L¹¬ym‰ŠLŽŽmª´ ½mªem’d ½m’’ ŽL’ ¬†m ›LŠ¬


’mYm’¬N^‚Š†^‚œ ’L^‚´ªLym’ ”emª LYmª Ym¬”’emª¬ ‚mª»”ª‚mYm’ ½†ŠŠc
G†mŠ Km†´ y†’y »mªŠ”ªm’ Ym† emª A¹^‚mž ^‚ ‚LYm ŠL’ym ym½Lª´m´ L¹u e†m¬m’ ª†muž A†m ‰L’’
m†’uL^‚ ’†^‚´ uª”‚ ¬m†’ ºYmª †‚ªm’ ªu”Šyž

wž K¹ em’ AL´ßyŠ†memª’d e†m ¬” y¹´ ½†m yLª ’†^‚´ L¹¬ym‰ŠLŽŽmª´ ½mªem’d ym…
‚•ªm’ »”ª LŠŠmŽ ’”Ž†’LŠm A¹Yˆm‰´m ¹’e Yˆm‰´mž L’ ‰L’’ LŠ¬” ’†^‚´ ¬L…
ym’c
^‚ ‚LYm ym´ª”uum’ e†m ‚mu†’ž ª ym‚´d ½m’’ Ym† emª Gmª¬LŽŽŠ¹’y m†’ymYªL^‚´ ½†ªe
m†’m ?m¬”Š¹´†”’ž
˜¸¯ L¹¬‰Š†’ym’ p ¹¬ª¹um¬L´ß

L¹¬‰Š†’ym’c ’ ‰”’‰ªm´mª mem¹´¹’y ½†ªe ’†^‚´ †’ e†m ¹¬ŠL¬¬¹’y¬š¹’‰´m m†’Ymߔ… 


eL¬ !mªum‰´ »”’ L¹¬‰Š†’ym’ Ž†´ ‚LYm’
”emª ¬m†’ ymY†Šem´c mª C”’ ½Lª ± ‚L´´m
ym’ ½mªem’c mª ”’´”‰”ªªm’´‰ªme†´
½†ªe žžž LŠ¬ ymem^‰´mª ªme†´ ym½N‚ª´ž

¹¬ª
L¹¬ym‰Š¹’ym’ž Hm’’ eL¬ GmªY ºYmª´ªLym’ žžž m†’ ªme†´d emª †’ ŠL¹um’emª ?m^‚’¹’y žžž
†Ž A†’’m »”’ m’em’~ ymYªL¹^‚´ ½†ªed †¬´ ß¹ª Gmªuºy¹’y ym¬´mŠŠ´ ½†ªež L¬¬mŠYm y†Š´
eLymym’ ’¹ª ¬m†’ Ž•yŠ†^‚c ŠŠm¬ †¬´ †’ uºª em’ Y‰ºªß¹’y¬š¹’‰´c ªL’‰u¹ª´
m†’m uªm¹’eŠ†^‚m ¹’e »mª¬•‚’Š†^‚m A´†Ž… Lž ž žžž
Ž¹’y L¹¬ym‰Š¹’ym’ž Am†’m ?mem ½Lª †’ ¹¬ŠL¬¬¹’y¬¬L´ßc U ŠŠ†š¬mž
emª L‚’¹’y L¹¬ym‰Š¹’ym’ žžž U ‚LYm’ ›˜œž ¹¬ŠL¬¬¹’y¬ßm†^‚m’c U š”¬´ª”š‚ž
¹¬ŠLec U GmªYLŠLY¬´ªL‰´¹Ž ›˜žwœž ¹¬ŠL¬¬¹’y »”’ L¹´m’c U Š†¬†”’ž
¹¬ŠL’e¬…c ”Žš”¬†´L Ž†´ ¹¬ŠL’e LŠ¬ L¹¬ŠL¹um’c m† L¹¬ŠL¹um’ †’ ¬´m‚´ uL¬´ †Ž…
ª¬´yŠ†me ½mªem’ †Ž ŠŠymŽm†’m’ Ž†´ Žmª emª ‰‰¹¬L´†»d ’†^‚´ emª L´†»d ½m†Š
U ¹ym’…¬ ym¬^‚ª†mYm’c ¹¬ŠL’e¬LY´m†… †’ emª ?mymŠ m†’m ?†^‚´¹’y Ymßm†^‚’m´
Š¹’yd ¹¬ŠL’e¬Ym߆m‚¹’ym’d ¹¬ŠL’e¬ym… †¬´c mª ª¹y ŠN¹u´ †’ m†’m’ m’ym’ LŠ¬
¬^‚Nu´d ¹¬ŠL’e¬¬^‚¹Šm ¹¬½ž L¹¬ž
¹¬ŠL¬¬¹’yc U ŠŠ†š¬mž ¹¬ŠL¹´c mª ¹¬ŠL¹´ †¬´ emª L¹´d Ž†´ emŽ
¹¬ŠL¬¬¹’y¬š¹’‰´mc ªm† ¹¬ŠL¬¬¹’y¬… m†’ H”ª´ ”emª m†’m A†ŠYm m’em´ž U ¹¬…
š¹’‰´m ½mªem’ ym¬m´ß´d ½m’’ m†’m ?mem ¬šªL^‚m ›wœž
LYymYª”^‚m’ ”emª m†’ meL’‰m’LY… L¹¬Šmª’m’c U L¹¬yme†m’´d L¹¬ymŠmª’´ž
¬^‚Š¹¬¬ »mª¬^‚½†mym’ ½†ªec mª ”ª^‚mª L¹¬¨Žc U š”¬´ª”š‚ ›˜ž¸œd U !ªNš”¬†´†”’
L’ emª HL’e žžž A†m ¬Ly´mc Ž Ym¬´m’ ›˜ž¸ž˜œž
½Nªm m¬d †^‚ ½ºªem žžž~ ¹ Y†¬´ m†’ »mª… L¹¬Žº’em’c m† L¹¬Žº’em’ †’ ‰L’’ emª
eLŽŽ´m¬ žžž s~d YªºŠŠ´m mªž ›G”ª ¹’e ’L^‚ ‰‰¹¬L´†» ”emª emª L´†» ¬´m‚m’c mª
em’ ¹¬ŠL¬¬¹’y¬š¹’‰´m’ ŠN¬¬´ ŽL’ em’ L’y Žº’em´ †’ m†’ m½•ŠYm ± †’ m†’mŽ
’”ªŽLŠm’ H”ª´ß½†¬^‚m’ªL¹Žd ½m’’ ¬†m m½•ŠYm L¹¬ž
uºª m†’ ”emª Žm‚ªmªm H•ª´mª ¬´m‚m’ž m† L¹¬’¹´ßm’ ± L¹¬’º´ßm’c mYm’ L¹¬’¹´ßm’
¹¬ŠL¬¬¹’y m†’m¬ H”ª´´m†Š¬ ¬^‚Š†mz´ ŽL’ †¬´d Ym¬”’emª¬ †’ Aºeem¹´¬^‚ŠL’ed †’ emª
¬†m ¹’Ž†´´mŠYLª L’ em’ ?m¬´ em¬ H”ª´m¬ A^‚½m†ß ¹’e †’ ¬´mªªm†^‚d e†m ¹ŽymŠL¹…
L’žœ †m ¹¬ŠL¬¬¹’y¬š¹’‰´m ¬´m‚m’ umª… ´m´m ”ªŽ L¹¬’º´ßm’ ymYªN¹^‚Š†^‚ž
’mª Ym† K†´L´m’d ¹Ž e†m HmyŠL¬¬¹’y »”’ ¹¬š¹uuuŠLŽŽmc L¬ ”Žš”¬†´¹Ž L¹¬
m’´Ym‚ªŠ†^‚m’ H”ª´´m†Šm’d H•ª´mª’d ¹¬š¹uu ¹’e ŠLŽŽm ½†ªe Ž†´ eªm† u ym…
AL´ß´m†Šm’ ”emª AN´ßm’ ß¹ Ymßm†^‚’m’ž ¬^‚ª†mYm’ž ¬ ‰L’’ m†’ †’em¬´ª†^‚ ym…
†´ ¹¬ŠL¬¬¹’y¬ßm†^‚m’ LŠ¬”c ^‚ ‚m†zm ¬m´ß´ ½mªem’c ¹¬š¹uuuŠLŽŽm d L¹^‚c
!L¹Šs~d ¬^‚Š”¬¬ mª ¬m†’m’ mª†^‚´ žžž ¹’e ¹¬š¹uu…ŠLŽŽmž U K¹¬LŽŽm’´ªmuum’
¬^‚ª†´´ žžž ‚†’L¹¬ž ‚’m ¹¬ŠL¬¬¹’y¬ßm†… eªm†mª yŠm†^‚mª ¹^‚¬´LYm’ž
^‚m’c ^‚ ‚m†zm !L¹Šs~d ¬^‚Š”¬¬ mª ¬m†’m’ L¹¬ªm†^‚m’ec U Km’¬¹ªm’ž
mª†^‚´d em’ mª Ž†´ Šm¿†‰LŠ†¬^‚mª AL^‚Š†^‚… L¹¬ª†’ym’ ± L¹¬½ª†’ym’c U L¹¬½ª†’…
‰m†´ yLYd ŠN^‚mŠ´m ym½†’’m’ed ŽL^‚´m m†… ym’ ± L¹¬ª†’ym’ž
’m’ ym߆mª´m’d †ª”’†¬^‚m’ †m’mª ¹’e ¹¬ª¹um¬L´ßc Ž ¹¬ª¹um¬L´ß ½†ªe m†’
¬^‚ª†´´ Ž†´ ¬´m†ym’em’d yŠm†^‚½†m L¹uymߔ… AL^‚»mª‚LŠ´ Ž†´ Ym¬”’emªmŽ L^‚eª¹^‰
ym’m’ A^‚ª†´´m’ »”ymŠLª´†y ‚†’L¹¬ ›ª‚Lª´ »mª¬m‚m’ž L¬ †’†´¹Ž ›e†m !mª¬”’LŠu”ªŽ
N¬´’mªœž †’´mª em’ ¹¬ŠL¬¬¹’y¬š¹’‰… em¬ GmªY¬œ ‰L’’ eLYm† L’ ß½m†´mªd mª¬´mª
´m’ ¬´m‚´ ‰m†’ Ym¬”’emªmª AL´ß¬^‚Š¹¬¬… ”emª Šm´ß´mª A´mŠŠm ¬´m‚m’c ¹ ‚L¬´ LYmª
š¹’‰´c ‚m’ ½mªem’ †Ž †ŽŽmŠ ym¬^‚Š”¬… ŠL’ym A‰†mªs L¬´ e¹ LYmª ŠL’ym A‰†mªs H†m
¬m’ žžž Ymª Ž†´ ŠLŽŽmª’c A†m mª†’’mª´m ¬^‚•’ eL¬ LŠŠm¬ †¬´s L¬ ºYŠ†^‚m U ¹¬ª¹…
¬†^‚ L’ e†m ?mem’¬Lª´ ›‚m’ ½mªem’ †Ž umßm†^‚m’ ¬´m‚´ ’†^‚´d ½m’’ emª ¹¬ª¹um…
†ŽŽmŠ ym¬^‚Š”¬¬m’ žžžœž mª A^‚Š¹¬¬… ¬L´ß m†’ mYm’¬L´ß †¬´c A†m ª†mu †‚Ž ß¹d
š¹’‰´ m†’m¬ »”ªL’ym‚m’em’ AL´ßm¬ eLªu ½†m ¬^‚•’ m¬ ‚m¹´m ¬m†ž U AL´ßLª´m’ž
¹¬ª¹umßm†^‚m’ ˜¸n

 ¹¬ª¹umßm†^‚m’

¹¬ª
L¬ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ym‚•ª´ ß¹ em’ A^‚Š¹¬¬ßm†^‚m’ž ¬ ¬´m‚´ ’L^‚ AN´ßm’ ¬”…
½†m ’L^‚ H”ª´yª¹ššm’ ¹’e H•ª´mª’d e†m LŠ¬ »”ŠŠ¬´N’e†ym ¹zmª¹’ym’ u¹’…
y†mªm’ž L¬ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ e†m’´ eLß¹d m†’mª ¹zmª¹’y Ym¬”’emªm’ L^‚…
eª¹^‰ ß¹ »mªŠm†‚m’ž Ž †’ßmŠ’m’ y†Š´c

˜ž L¬ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¬´m‚´ ’L^‚ ’´mªˆm‰´†”’m’c


^‚s ‚s ¹s Ls LŠŠ”s !u¹†s ¹‚s ‚”†s !¬´s ªªs p Ls Ls !L¬¬m’ A†m e”^‚ L¹u s m†’s
m†’s E’e ’”^‚ m†’ŽLŠc m†’s

†my´ ‰m†’ L^‚eª¹^‰ L¹u emª m†’ßmŠ’m’ ’´mªˆm‰´†”’d eL’’ ´ª†´´ eL¬ ¹¬…
ª¹umßm†^‚m’ L’¬ ’em em¬ m¬LŽ´L¹¬eª¹^‰¬c
Ld ’Ld ’Ls ”^‚d e”^‚s ^‚d eL¬ †¬´ ¬^‚Lems

¸ž L¬ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¬´m‚´ †’ emª ?mymŠ ’L^‚ ¹uu”ªemª¹’y¬…d H¹’¬^‚… ¹’e


¹¬ª¹um¬N´ßm’ ¬”½†m »mªyŠm†^‚YLªm’ ¹¬eªº^‰m’c
”ŽŽ ¬”u”ª´ ß¹ªº^‰s m‚Žm’ A†m e”^‚ Y†´´m !ŠL´ßs mym’ A†m LY ¹’e uº‚Šm’ A†m ¬†^‚
½†m ß¹ L¹¬ms N´´m †^‚ †‚Ž e”^‚ ’†^‚´ ymyŠL¹Y´s ?L¹^‚m’ »mªY”´m’s †’uL‚ª´ uªm† ‚LŠ…
´m’s †´´m ’†^‚´ ¬´•ªm’s †’¬´m†ym’s ?¹‚ms
m†’ H¹’emªs L¬ ‚N´´m †^‚ ’†^‚´ ymeL^‚´s ^‚´¹’ys m†’ ”ŽŽm’´Lªs Gmª´ªL¹Š†^‚s
G”ª¬†^‚´d Y†¬¬†ymª ¹’es ¹´m’ CLys ¹´m’ ššm´†´s ŠŠm¬ ¹´ms ›’ ªLym¬L´ßu”ªŽcœ
H†m ŠL’ym ¬”ŠŠ †^‚ em’’ ’”^‚ ½Lª´m’s HL¬ mªŠL¹Ym’ A†m ¬†^‚s

Y‚N’y†ym ¹uu”ªemª¹’y¬… ¹’e ¹¬ª¹um¬N´ßm ›mYm’¬N´ßmœ ¹’e ¬”Š^‚m


”‚’m Ym¬”’emªm’ L^‚eª¹^‰ ½mªem’ ”‚’m ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ym¬^‚ª†mYm’c
L’ YmuL‚Š †‚Žd ¬”u”ª´ ß¹ ‰”ŽŽm’ž A†m ½º’¬^‚´md LŠŠm¬ ½Nªm »”ªYm†ž
GmªyŠm†^‚m’ A†m e†m ’Žmª‰¹’y v L¹u Am†´m °àž mYm’ A†m Ž†ª Y†´´m eL¬ ¹^‚ž

¶ž L¬ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¬´m‚´ ’L^‚ emª ’ªmem Ym† ?mem’ ¹’e ’¬šªL^‚m’
›ß¹ª ’ªmem †Ž ª†mu U ª†mu [w\œc
†mYm †´Yºªymª†’’m’ ¹’e †´Yºªymªs
A†m LŠŠm ¬†’e eLß¹ L¹uymª¹um’d žžž
Gmªm‚ª´m ªL¹ G”ª¬†´ßm’emd Žm†’m LŽm’ ¹’e mªªm’s
¬ †¬´ Ž†ª m†’m ‚ªm žžž

wž L¬ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¬´m‚´ m†’ym‰ŠLŽŽmª´ †’’mª‚LŠY m†’m¬ AL´ßm¬ ’L^‚


¹¬eªº^‰m’d L¹u e†m m†’m Ym¬”’emªm ¹uŽmª‰¬LŽ‰m†´ ymª†^‚´m´ ½mªem’
¬”ŠŠc
ª ½†ŠŠ ˜àà m´mª †’ ˜àd¸ ›sœ ymŠL¹um’ ¬m†’ž mª †’Yªm^‚mª LªYm†´m´m uªº‚mª LŠ¬ A^‚½m†…
zmª ›sœž
˜¸“ ¹¬ª¹umßm†^‚m’

vž m†Ž K¹¬LŽŽm’´ªmuum’ »”’ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ Ž†´ L’emªm’ AL´ßßm†^‚m’ †¬´ 


eL¬ ”Šym’em ß¹ YmL^‚´m’c
¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¹’e ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’

¹¬ª

L¬ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¬´m‚´ »”ª emŽ ¬^‚Š†mzm’em’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’d


½m’’ m¬ ß¹ª ’uº‚ª¹’y ym‚•ª´ž Hm’’ emª ºYmªym”ªe’m´m AL´ß u”Šy´ ”emª
½m†´mªymuº‚ª´ ½†ªed eL’’ Ž¹¬¬ m†’ ”ŽŽL ym¬m´ß´ ½mªem’c
”ŽŽ Ž†ª ’†^‚´ Žm‚ª ¹’´mª e†m ¹ym’s~d ª†mu ¬†m ½º´m’ež ’´½memª emª !ŠL’ ½†ªe
L’ym’”ŽŽm’~d ª†mu mª em’ Gmªm†’¬Ž†´yŠ†memª’ ß¹d ”emª †^‚ Šmym ¬”u”ª´ Žm†’ Ž´ ’†m…
emªs~ ª ªmLy†mª´m Ž†´ m†’mŽ YmŠm†e†y´m’ L’’ Šmym †^‚ mYm’ Žm†’ Ž´ ’†memªs~

L¬ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¬´m‚´ ’L^‚ emŽ ¬^‚Š†mzm’em’ ’uº‚ª¹’y¬ßm†^‚m’d


½m’’ m¬ ’†^‚´ ß¹ª ’uº‚ª¹’yd ¬”’emª’ ß¹Ž yL’ßm’ AL´ß ym‚•ª´c
Aš†mŠ e”^‚ ’†^‚´ †ŽŽmª ªL’ß †¬ß´¬ E’yLª†¬^‚m ?‚Lš¬”e†m~s

m‚•ª´ ¬”½”‚Š ß¹ª ’uº‚ª¹’y LŠ¬ L¹^‚ ß¹Ž ºYmªym”ªe’m´m’ AL´ß m†’ ¹¬…
ª¹umßm†^‚m’d eL’’ Žº¬¬m’ Ym†em ym¬m´ß´ ½mªem’c
L¬¬ e”^‚ e†m¬m¬ m½†ym ^‚ ½†ŠŠ ’†^‚´s~s

¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¹’e meL’‰m’¬´ª†^‚


L¬ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¬´m‚´ »”ª emŽ ß½m†´m’ meL’‰m’¬´ª†^‚d ½m’’ m¬ ß¹
emŽ m†’ym¬^‚”Ym’m’ AL´ß ”emª AL´ß´m†Š ym‚•ª´c
^‚ uºª^‚´m p ‚”uum’´Š†^‚ ß¹ E’ªm^‚´s pd eL¬¬ e¹ ‰ªL’‰ Y†¬´ž

¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¹’e ŠLŽŽmª’


L¬ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¬´m‚´ »”ª emª ¬^‚Š†mzm’em’ ŠLŽŽmªd ½m’’ m¬ ß¹Ž
m†’ym‰ŠLŽŽmª´m’ Cm¿´ ym‚•ª´c
mª ’´ªLy †¬´ »”ŠŠ¬´N’e†y L¹¬ymuºŠŠ´ L’ e†m L’‰ ß¹ªº^‰ß¹¬m’em’ ›Y†´´m em¹´Š†^‚
¬^‚ªm†Ym’sœž

m‚•ª´ m†’ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ß¹ m†’mŽ AL´ß ¹’e ’†^‚´ ß¹ m†’mŽ LŽ AL´ß…


m’em †’ ŠLŽŽmª’ ¬´m‚m’em’ Cm¿´d eL’’ ¬´m‚´ eL¬ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ »”ª
emŽ m†’ym‰ŠLŽŽmª´m’ Cm¿´ž L^‚ emª ¬^‚Š†mzm’em’ ŠLŽŽmª ¬´m‚´ eL’’
’”^‚ m†’ !¹’‰´c
H†m ‚mªªŠ†^‚ Šm¹^‚´m´ Ž†ª e†m L´¹ªs H†m yŠN’ß´ e†m A”’’md ½†m ŠL^‚´ e†m Š¹ªs ›”m…
´‚mœž

¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¹’e ªLymßm†^‚m’


L^‚ m†’mŽ ªLymßm†^‚m’ ‰L’’ ’”^‚ m†’ ¹¬ª¹umßm†^‚m’ ¬´m‚m’d ½m’’
emª ªLym¬L´ß yŠm†^‚ßm†´†y LŠ¬ ¹¬ª¹um¬L´ß »mª¬´L’em’ ½mªem’ ¬”ŠŠc
HLª¹Ž em’’ ’†^‚´£s L¬ ¬”ŠŠ L¹^‚ uºª Ž†^‚ ymŠ´m’£s
L¹¬ª¹‚m’ p L¹zmª ˜¶à

 L¹¬ª¹‚m’c U L¹¬ymª¹‚´ž ‚L´d ߞ ž †’ ”ªŽ¹Š†mª¹’ym’ ½†m L¹¬…


L¹¬ª ¹¬¬Lym¬L´ßc mª ¹¬¬Lym¬L´ß e†m’´ †’ ¬m†…
’mª ª¹’e»mª½m’e¹’y emª ’m¹´ªLŠm’
¬^‚Š†mzŠ†^‚ šª†»L´ ym’¹´ß´m’ ?Le†”¬d ¬m´ß´
ŽL’ m†’ ª´†‰mŠ½”ª´ ‚†’ß¹d ½m’’ ŽL’
H†memªyLYm »”’ AL^‚»mª‚LŠ´m’c †m em’ A†’y¹ŠLª em¹´Š†^‚ ŽL^‚m’ Ž•^‚´mc
A”’’m ¬^‚m†’´ž mª †ŽŽmŠ †¬´ YŠL¹ž LªŠ L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ m†’m¬ ± ‚ªm¬ šª†»L´ ym’¹´ß…
´ªNy´ em’ ”uumª ß¹Ž L‚’‚”už ¹Š†L uN‚ª´ ´m’ ?Le†”¬ ž U !ªNš”¬†´†”’ ›¸œž
Ž”ªym’ ’L^‚ ªL’‰u¹ª´ž †’ ´Ýš†¬^‚mª ¹¬¬^‚Š†mz¹’y ± ¹¬¬^‚Š¹¬¬c U GmªYLŠLY¬…
¹¬¬Lym¬L´ß ½†ªe e¹ª^‚ m†’m’ !¹’‰´ LY… ´ªL‰´¹Ž ›˜žwœž
ym¬^‚Š”¬¬m’ ¹’e ‚L´ eL¬ †’†´¹Ž ›e†m L¹¬ ¬m†’ ›¹y¬žœc ’ LŠŠm’ ”ªŽm’ ½†ªe ym…
!mª¬”’LŠu”ªŽ em¬ GmªY¬œ L’ ß½m†´mª ´ªm’’´ ym¬^‚ª†mYm’d LŠ¬” L¹^‚ †Ž ’u†…
A´mŠŠmž U AL´ßLª´m’ž ’†´†» ¹’e †Ž !Lª´†ß†šc L¬ †’” ½†ªe
¹¬¬Lym½m†¬mc U ”e¹¬ž m´½L ¹Ž ¸¶ E‚ª L¹¬ ¬m†’d †¬´ ¹Ž ¸¶ E‚ª
¹¬¬^‚m†e ± ¹¬¬^‚m†e¹’yc U GmªYLŠLY¬´ªL‰… L¹¬ ym½m¬m’ž ª ½†ªe ½”‚Š L¹u e†m m…
´¹Ž ›˜žwœž Š”‚’¹’y L¹¬ ¬m†’ž H†ª ¬†’e ym¬´mª’ L¹¬
L¹¬¬^‚m’‰m’c U N ± mž ym½m¬m’ž ^‚ ½m†z ’†^‚´d ”Y ¬†m L¹¬ ½L…
L¹¬¬^‚mªm’c L¬ !mªum‰´ »”’ L¹¬¬^‚mªm’ ªm’ž U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†…
½†ªe Ž†´ ¬m†’ ymY†Šem´c mª HLym’ †¬´ L¹¬ Y¹’y ›˜ž°œž
emª ”Š”’’m L¹¬ym¬^‚mª´ž L¹zm’c Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ e»mªYc
L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚c L¬ eˆm‰´†» L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ »”’ L¹zm’ ‚mª® m†’m LªYm uºª L¹zm’ ¹’e
LŠŠm†’†yd ¹’m†’ym¬^‚ªN’‰´~ ym‚•ª´ ß¹ †’’m’® mª ¬š†mŠ´ L¹zm’ž ª”z ¬^‚ªm†Y´
em’ eˆm‰´†»m’ ”‚’m U GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’ ŽL’ e†m ¬š”ª´¬šªL^‚Š†^‚m A¹Y¬´L’´†»†m…
›¶ž˜œ® LŠ¬” ’†^‚´c eL¬ L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚¬´m ª¹’y emª ¹zm’c ª ¬š†mŠ´ †’ ¹’¬mªmª
?m^‚´ L¹u m´½L¬ ‚LYm’ž L¬ e»mªY L¹¬… L’’¬^‚Lu´ LŠ¬ ¹zm’ž
¬^‚Š†mzŠ†^‚ ½†ªe †Ž A†’’m »”’ ’†^‚´¬ L¹¬¬m’em’c †m ”ªŽm’ em¬ !ªN´mª†´¹Ž¬
LŠ¬d yL’ß LŠŠm†’d ’¹ª~ ymYªL¹^‚´c L¬ †¬´ ¹’e !Lª´†ß†š¬ ŠL¹´m’c ¬m’em´m
L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ †‚ª Gmªe†m’¬´ž ª ½Lª L¹¬… L¹¬ ± ¬L’e´m L¹¬ ¹’e L¹¬ym¬m’em´ ± L¹¬…
¬^‚Š†mzŠ†^‚ mŠm‚ª´mªž †m !ªNš”¬†´†”’ ym¬L’e´ ž U ¬m’em’ž
L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ ”‚’md L¹zmª~ ½†ªe Ž†´ L¹zmªc †m !ªNš”¬†´†”’ L¹zmª ªmy†mª´ †’ emª
emŽ m’†´†» »mªY¹’em’d ½m’’ emª L¬¹¬ mem¹´¹’y L¹¬ym’”ŽŽm’d LYym¬m‚m’
e¹ª^‚ m†’ myŠm†´½”ª´ em¬ LY‚N’y†ym’ »”’~ em’ L´†»c L’ ‚•ª´m ’†^‚´¬ L¹zmª
A¹Y¬´L’´†»¬ em¹´Š†^‚ ½†ªec e†m ”¬´m’ emŽ C†^‰m’ emª E‚ªž ¹^‚ †’ emª mem¹…
L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ em¬ ym’L’’´m’ m´ªLy¬d e†m ´¹’y L¹zmª‚LŠY~ ªmy†mª´ L¹zmª ym½•‚’…
†m´m L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ emª m†ß¹’y¬‰”¬´m’d Š†^‚ em’ L´†»c A†m ‰•’’m’ L¹^‚ L¹zmª
mªN´m L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ šª†»L´ ym’¹´ß´mª emª Km†´ ‰”ŽŽm’ž mª ªL’‰m †¬´ L¹zmª
?Le†”¬ž L¬ LŠŠm†’ ¬´m‚m’em ¬´Lª‰m A¹Y… LŠŠmª muL‚ªž ^‚ Y†’ L¹zmª Ž†ª ºYmª ¬m†’
¬´L’´†» ’L^‚ L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ YŠm†Y´ †Ž Gmª‚LŠ´m’ž mª »mªLŠ´m´m m’†´†» ‰”ŽŽ´
A†’y¹ŠLª †Ž ŠŠymŽm†’m’ ”‚’m L¬¹¬m’… ’¹ª ’”^‚ †’ em’ GmªY†’e¹’ym’ L¹zmª
e¹’yc e†m ”¬´m’ L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ !”ª´”ž Ž L’em¬ ym‚m’d L¹zmª L’em¬ ¬m†’ ± ŠmYm’
!Š¹ªLŠ ½m†^‚´ ŽL’ Ym† LŠŠm†’ ¬´m‚m’em’ ¹’e L¹zmª L¹¬m¬ ¬m†’ ›¬mŠ´m’ ’mYm’c
¬´Lª‰ em‰Š†’†mª´m’ A¹Y¬´L’´†»m’ L¹u em’ L¹zmª L¹¬[m\ ¬m†’ œ »”ªž ’ GmªY†’e¹’y
L´†» L¹¬d ½m’’ emª m’†´†» ’†^‚´ mª… Ž†´ GmªYm’ emª m½my¹’y ‚L´ ¬†^‚ †’
‰m’’YLª †¬´c emª !ªm†¬ uºª e†m L‚Šßm†´m’ ’m¹mªmª Km†´ emª ‰‰¹¬L´†» e¹ª^‚ym…
L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ m´ªN’‰m’ ›¬´L´´c m… ¬m´ß´c m´½L¬ L¹zmª ˆmem’ K¹¬LŽŽm’…
´ªN’‰mœd eL¬ ”Y†Š†Lª L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ C†… ‚L’yd L¹zmª ˆmem’ K½m†umŠ ¬´mŠŠm’® ˆmŽL’…
¬^‚m’ ¹’e A´º‚Šm’ ›¬´L´´c C†¬^‚m ¹’e em’ L¹zmª LŠŠm’ A´L’e ¬m´ßm’d m´½L¬ ß¹
A´º‚Šmœž Hm’’ ¹Žmª¹¬ ¹’e L¬¹¬ ¹’… ´¹’ž m† ymªL´m’ LŠŠmªe†’y¬ ¬´m‚´ emª L…
em¹´Š†^‚ ¬†’ed ½m†Š ¬”½”‚Š emª m’†´†» ´†» ’”^‚ Ž†´ emŽ ‰‰¹¬L´†» †’ ”’‰¹ª…
A†’y¹ŠLª LŠ¬ L¹^‚ emª L´†» !Š¹ªLŠ m†’ ¬ ªm’ßc ^‚ ymª†m´ L¹zmª Ž†ª ± L¹zmª Ž†^‚
˜¶˜ L¹zmª eL¬¬® L¹zmª ½m’’ p N¹zmª¬´m

»”ª H¹´ž Hm’’ eL¬ mß¹y¬½”ª´ em¬ L¹u L¬ y†Š´ L¹^‚ uºª ª´¬… ¹’e L’em¬’L… 
L¹zmª u”Šym’em’ A¹Y¬´L’´†»¬ †Ž ”Ž†…
’L´†»d m’†´†» ”emª ‰‰¹¬L´†» ¬´m‚´d †¬´
Žm’c L¹zmª‚LŠY LÝmª’¬d L¹zmª‚LŠY
•Š’¬ž ’ e†m¬m’ NŠŠm’ ‰L’’ L¹^‚ »”’

N¹zm
m¬ Ž•yŠ†^‚d e†m¬m¬ †’ em’ yŠm†^‚m’ L¬¹¬ Ž†´ emŽ †ym’’LŽm’ ”‚’m L¬¹¬…
ß¹ ¬m´ßm’® L¹zmª †¬´ eL’’ ”’ˆ¹’‰´†”’ž m’e¹’y »mª½m’em´ ½mªem’c L¹zmª‚LŠY
”Ž†’L´†»c †mŽL’e ‰L’’ m¬ ‚mªL¹¬Ym… »”’ LÝmª’d »”’ •Š’ž †’ L´†» Ž†´
‰”ŽŽm’ L¹zmª †^‚ ¬mŠY¬´ž m’†´†»c ^‚ L¬¹¬m’e¹’y ‰”ŽŽ´ ’L^‚ L¹zmª‚LŠY
m’´¬†’’m Ž†^‚ LŠŠ e†m¬mª G”ªuNŠŠm ’†^‚´ ’¹ª †’ Ym¬”’emªm’ NŠŠm’ »”ªd ߞ žd
Žm‚ª L¹zmª m†’m¬ m†’߆ym’ž ‰‰¹¬L´†»c ½m’’ m†’mŽ ¬´Lª‰ uŠm‰´†mª´m’ A¹Y¬´L’…
^‚ ‰m’’m ’†mŽL’em’ L¹zmª †‚’ž ¹u ´†» †Ž A†’y¹ŠLªd eL¬ »”’ L¹zmª‚LŠY LY…
m´´½N¬^‚md L¹zmª A´ªm†u¬L´†’ ¹’e L´… ‚N’y´d m†’ mYm’¬”Š^‚m¬ »”ªL¹¬ym‚´c L¹…
ªL´ßm’¬^‚”’Ymߺymd ym½N‚ªm’ ½†ª ?LYL´´ž zmª‚LŠY em¬ L^‚YLª¬ yª”zmŽ Lª´m’ž p
’ LŠŠm’ e†m¬m’ m†¬š†mŠm’ ‰L’’ ŽL’ L¹… †´ emª !ªNš”¬†´†”’ L¹zmª‚LŠY ¹’e em’
zmª L¹^‚ LŠ¬ !ªNš”¬†´†”’ ›Ž†´ emŽ L´†»œ Ž†´ †‚ª »mªY¹’em’m’ GmªYm’ ½†ªe ym…
»mª½m’em’c †mŽL’e ‰L’’ m¬ ‚mªL¹¬Ym… ½•‚’Š†^‚ L¹u m†’m’ ª´ ›ªLymc ½”£œ
‰”ŽŽm’ L¹zmª Ž†ª ¹¬½ž m†´m´ L¹zmª LŠ¬ mß¹y ym’”ŽŽm’c mª Š¹yšŠL´ß Š†my´
”’ˆ¹’‰´†”’ m†’m’ ’u†’†´†» Ž†´ ß¹ m†’d L¹zmª‚LŠY e†m¬m¬ mŠN’em¬ž A†m Ž•^‚´m
¬” ¬m´ß´ ŽL’ m†’ ”ŽŽLc ‚ª YªL¹^‚´ L¹zmª‚LŠY emª !Lª´m†m’ LªYm†´m’ž K¹…
’†^‚´¬ ß¹ ´¹’d L¹zmª LYß¹½Lª´m’ž Ymª ½m†Šm’ ˆme”^‚ ½†ªe L¹zmª‚LŠY Ž†´
”‚’m ”ŽŽLc ‚ª ‰•’’´ ’†^‚´¬ ´¹’ L¹zmª ?†^‚´¹’y¬»mªYm’ ›ªLymc ½”‚†’£œ »mª…
LY½Lª´m’ž Y¹’em’c ª ¬´mŠŠ´m ¬†^‚ L¹zmª‚LŠY emª
L¹zmª eL¬¬® L¹zmª ½m’’® L¹zmª ¹Ž ¹ž Lžc m¬mŠŠ¬^‚Lu´ž L’ ‰L’’ LŠ¬ ª‰ŠNª¹’y
L¬ ”ŽŽL ¬´m‚´ ½†m »”ª emŽ m†’uL… uºª e†m¬m’ ›‰”ªªm‰´m’œ mYªL¹^‚ m†’m
^‚m’ eL¬¬d ½m’’ ”emª ¹Žd ½m†Š e†m¬m º… ŠŠ†š¬m L’’m‚Žm’c žžž [†’ em’ ?L¹Ž\ L¹…
y¹’ym’ LŠ¬ ß¹¬LŽŽm’ym¬m´ß´m ”’ˆ¹’‰… zmª‚LŠY žžž
´†”’m’ »mª½m’em´ ½mªem’c H†ª ym‚m’ L¹zmª ªLu´ ¬m´ßm’ ± ¬m†’c ’ e†m¬m’ ºy¹’…
´NyŠ†^‚ ¬šL߆mªm’d L¹zmª ½m’’ m¬ ªmy’m´ž ym’ ½†ªe L¹zmª ªLu´ †ŽŽmª ym´ªm’’´
^‚ ‚LYm ’†^‚´¬ mªuL‚ªm’ ‰•’’m’d L¹zmª ¹’e Ž†´ yª”zmŽ ym¬^‚ª†mYm’c m†’m Gmª…
eL¬¬ ¬†m LYymªm†¬´ †¬´ž ª †¬´d L¹zmª ¹Ž ”ªe’¹’y L¹zmª ªLu´ ¬m´ßm’ž †m K¹¬LŽ…
ªm¹’em ß¹ Ym¬¹^‚m’d ’†m †Ž ªL’‰m’… Žm’¬^‚ªm†Y¹’y L¹zmª‰ªLu´ †¬´ LŠ¬” ’†^‚´
‚L¹¬ ym½m¬m’ž ¹zmª ¹Ž m†’ß¹‰L¹um’d ‰”ªªm‰´ž
ym‚´ ¬†m ’†^‚´ Žm‚ª L¹¬ emŽ L¹¬ž L¹zmª¬´L’em ± L¹zmª A´L’emc U GmªYŠL¬¬m’
¹zmªm¬c Hm’’ ¹zmªm¬ m†’mŽ ¬´Lª‰ em… em¬ A¹Y¬´L’´†»¬ž
‰Š†’†mª´m’ eˆm‰´†» u”Šy´d eL’’ ½†ªe m¬ N¹zmª¬´mc Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰…
‚m¹´m ym½•‚’Š†^‚ mYm’uLŠŠ¬ ¬´Lª‰ uŠm‰… ´†»c e†m N¹zmª¬´m ªm’ßmd †Ž N¹zmª¬´m’
´†mª´c m†’ L’Ž¹´†ym¬ ¹zmªm¬ ›’†^‚´ LŠŠd Ž†´ N¹zmª¬´mª ”’ßm’´ªL´†”’ž ª”z
Žm‚ª ºYŠ†^‚c ¹zmªmœž Ž L´†» A†’y¹ŠLª ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ e†m A¹Y¬´L’´†»†mª¹’yc A†m
‰”ŽŽ´ ’mYm’ emª ¬´Lª‰m’ L¹^‚ e†m Ž¹¬¬ eL¬ ¹zmª¬´m Ymuºª^‚´m’ž ª y†’y
¬^‚½L^‚m Šm¿†”’ »”ªc Ž†´ ˆ¹ym’eŠ†^‚mŽ Y†¬ ß¹Ž ¹zmª¬´m’ž ¬ †¬´ eL¬ ¹zmª¬´md
¹zmªmŽ ± ›¬mŠ´m’mª ¬^‚½L^‚cœ ¹zm… ½L¬ ¬†m ß¹ym¬´m‚m’ ½†ŠŠž A†m ½Lª L¹u eL¬
ªm’ž ¹zmª¬´m ymuL¬¬´ž Ym’¬”c ª ½Lª Y†¬
L¹zmª‚LŠYc †m !ªNš”¬†´†”’ L¹zmª‚LŠY ß¹Ž ¹zmª¬´m’ mªªmy´ž ª”z ”emª ‰Šm†’c
½†ªe ‚m¹´m Ž†´ emŽ m’†´†» ›’†^‚´ ª ½Lª L¹u eL¬ ± L¹u¬ ¹zmª¬´m ”emª L¹u
Žm‚ª Ž†´ emŽ L´†»œ »mªY¹’em’c L¹… eL¬ ± L¹u¬ N¹zmª¬´m ›q ¬m‚ªœ mª¬^‚ª”…
zmª‚LŠY em¬ L¹¬m¬d L¹zmª‚LŠY em¬ m… ^‰m’ž U ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y
ªm†^‚¬d L¹zmª‚LŠY emª L’em¬yªm’ßm’ž ›˜ž¸ž˜œž
¹¬¬šªL^‚m ˜¶¸

 ¹¬¬šªL^‚m

¹¬¬
Ž ”Šym’em’ ½mªem’ m†’†ym †ŽŽmª ½†memª‰m‚ªm’em K½m†umŠ¬uNŠŠm Ym† emª
¹¬¬šªL^‚m »”’ H•ª´mª’ Ym‚L’emŠ´ž ¬ ½mªem’ Žšum‚Š¹’ym’ ymymYm’d e†m
¬†^‚ L’ emª ¬”ym’L’’´m’ A´L’eLªeŠL¹´¹’y em¬ m¹´¬^‚m’ ”ª†m’´†mªm’ž †m¬m
†¬´ ym‰m’’ßm†^‚’m´ e¹ª^‚ A^‚ª†u´’N‚md ºYmªªmy†”’LŠm mŠ´¹’y ¹’e m†’m Cm’…
em’ß ß¹ª †’‚m†´Š†^‚‰m†´ž ›†’ Gmªßm†^‚’†¬ emª L¹´¬^‚ª†u´ßm†^‚m’ u†’em´ ¬†^‚
LŽ ’uL’y em¬ ¹^‚m¬ ¹’´mª em’ †’½m†¬m’ uºª e†m m’¹´ß¹’yžœ

˜ž L’y ym¬šª”^‚m’m¬ N
L¬ ŠL’y ym¬šª”^‚m’m N ½†ªe ”uum’mª Lª´†‰¹Š†mª´ LŠ¬ eL¬ ŠL’y ym¬šª”^‚m’m md
LŠ¬” CªN’m ’†^‚´ ½†m [<´ªm7’2\d ¬”’emª’ ½†m [<´ª37’2\ž ›†m ¹¬¬šªL^‚m »”’
ŠL’y ym¬šª”^‚m’mŽ N ½†m m †¬´ »”ª LŠŠmŽ †’ ”ªeem¹´¬^‚ŠL’e »mªYªm†´m´žœ

¸ž †m ¹¬¬šªL^‚m »”’ ”† ¹’e ”m


’ ªmŽe½•ª´mª’ ¹’e LŽm’ ¬šª†^‚´ ŽL’ ”m ½†m em’ ¹^‚¬´LYm’ •c
”mª¬´mªd ”m´‚mL’¹Žž ’ Ym¬´†ŽŽ´m’ ’”ªeem¹´¬^‚m’ LŽm’ ¬šª†^‚´ ŽL’
ŠL’ym¬d ym¬^‚Š”¬¬m’m¬ ” [”7\c ”m¬umŠed ´ßm‚”md A”m¬´ž †m A^‚ªm†Y¹’y ”†
¬šª†^‚´ ŽL’ yª¹’e¬N´ßŠ†^‚ LŠ¬ †š‚´‚”’y ›K½†mŠL¹´œ [1Ý\c L‚”†sd ”’»”†d †’

uªL’ß•¬†¬^‚m’ H•ª´mª’ [”L7\ ”emª [”L\c mŽ”†ªm’d C”†Šm´´md LYmª †’ Ym…
 
¬´†ŽŽ´m’d Ym¬”’emª¬ ª‚m†’†¬^‚m’ ª´¬’LŽm’ LŠ¬ ŠL’ym¬d ym¬^‚Š”¬¬m’m¬ ”
[”7\c ªm»m’Yª”†^‚d ?”†¬e”ªud G”†y´ž

¶ž L¬LŠ»”‰LŠm
Hm†Š e†m uªL’ß•¬†¬^‚m ¹¬¬šªL^‚m †’ »†mŠm’ NŠŠm’ ym‰º’¬´mŠ´ ‰Š†’y´d ½mª…
em’ e†m L¬LŠ»”‰LŠm †’ ªmŽe½•ª´mª’ L¹¬ emŽ ªL’ß•¬†¬^‚m’ ‚m¹´m ¬mŠY¬´
†’ ym‚”Ym’mª EŽyL’y¬¬šªL^‚m Žm†¬´ ½†m …m’y ± …L’y ± …•’y ± …”’y ym¬šª”…
^‚m’ž ŠŠmªe†’y¬ ‚L´ e†m ’yŠm†^‚¹’y L’ e†m ‚m†Ž†¬^‚m ¹¬¬šªL^‚m ’†^‚´
LŠŠm ªmŽe½•ª´mª yŠm†^‚ŽNz†y ¹’e yŠm†^‚ßm†´†y mªuL¬¬´ž ¬ ¬†’e »”ª LŠŠmŽ
e†m »†mŠ ymYªL¹^‚´m’ H•ª´mª emª ŠŠ´Ly¬¬šªL^‚md e†m ¬” ym¬šª”^‚m’ ½mª…
em’d ½N‚ªm’e ¬mŠ´m’mªm ªmŽe½•ª´mª ¹’e ¬”Š^‚m em¬ †Še¹’y¬½”ª´¬^‚L´…
ßm¬ ’”^‚ e†m uªL’ß•¬†¬^‚m ¹¬¬šªL^‚m »mªŠL’ym’c m´”’ ŠL¹´m´ ym½•‚’Š†^‚
[Ym<´15\ ¹’e ½ºªem †’ emª uªL’ß•¬†¬^‚m’ ¹¬¬šªL^‚m [Ym<´”·7\ Ym† »†mŠm’
Ašªm^‚mª’ ym߆mª´ ‰Š†’ym’d LYmª Žšª”Žš´¹d eL¬ e†m EŽyL’y¬¬šªL^‚m
’†^‚´ ‰m’’´d ‰L’’ ŽL’ ’¹ª uªL’ß•¬†¬^‚ L¹¬¬šªm^‚m’ [3·šª”·<´Ý7\ž †m ªm’ßm
†¬´ †Ž †’ßmŠuLŠŠ ¬^‚½mª ß¹ ߆m‚m’ž

wž †m ¹¬¬šªL^‚m »”’ y ½†m ˆ ”emª ^‚


†^‚´ ‰”ªªm‰´ †¬´ e†m †’ emª EŽyL’y¬¬šªL^‚m ¹’e †’ †LŠm‰´m’ ‚N¹u†y L’…
ß¹´ªmuum’em ¹¬¬šªL^‚m »”’ y ½†m ˆc L’¬ ½†m [ˆL’¬\d Šmym ½†m [<Šm7ˆ2\d A”ªym
˜¶¶ ¹¬¬šªL^‚m

½†m [<ß1ªˆ2\ž ¹^‚ e†m ¹¬¬šªL^‚m »”’ y LŠ¬ ^‚… ”emª ^‚ŠL¹´ †¬´ †’‰”ªªm‰´c 
Šmym ½†m [<Šm7^2\d HLLym ½†m [<»L7¿2\d ymŠmy´ ½†m [)2<Šm7^´\d ALªy ½†m [ßLª^\d
`
K¹y ½†m [´¬¹7¿\ž ` ` 
¹¬¬


vž †m ¹¬¬šªL^‚m »”’ L¹¬ŠL¹´m’emŽ …’y ¹’e …†y
Ž H”ª´m’em ½†ªe …’y ymŠmym’´Š†^‚ uNŠ¬^‚Š†^‚mª½m†¬m Ž†´ [‰\ ym¬šª”^‚m’ž
Š¬” ’†^‚´ [<´¬L†´,5‰\ ›Km†´¹’yœd ¬”’emª’ [<´¬L†´,5\d ’†^‚´ [ª45‰\ ›?†’yœd
¬”’emª’ [ª45\žL¬¬mŠYm
 
y†Š´ uºª e†m ¹^‚¬´LYm’u”Šym …†yž Š¬” ’†^‚´ [<L†’4‰\
›m†’†yœd ¬”’emª’ [<L†’4^\d ’†^‚´ [<´¬»L’´¬4‰¬´2\ ›ß½L’߆y¬´mœd ¬”’emª’ 
`
[<´¬»L’´¬4^¬´2\d ’†^‚´[<‰™7’4‰\ ¬”’emª’
›•’†yœd [<‰™7’4^\ž Hm’’ ˆme”^‚ e†m
YŠm†´¹’y¬¬†ŠYm …Š†^‚ ¹’Ž†´´mŠYLª u”Šy´d eL’’ ½†ªe [‰\ `ym¬šª”^‚m’c ‰•’†y…
 `
Š†^‚ [<‰™7’4‰Š4^\ž †m ¹¬¬šªL^‚m Ž†´ [‰\ y†Š´ uºª m†’ m†’߆ym¬ ½m†´mªm¬ H”ª´d
`
•’†yªm†^‚ [<‰™7’4‰ª L†^\ž ’ ½m†´m’ Cm†Šm’ em¬ Aºem’¬ ½†ªe L¹¬ŠL¹´m’em¬
…†y †ŽŽmª LŠ¬ [4‰\ ”emª ` L¹^‚ LŠ¬ [46 \ ym¬šª”^‚m’ž ’ m¹´¬^‚ŠL’e y†Š´ eL¬
’†^‚´ LŠ¬ A´L’eLªeŠL¹´¹’yž

°ž †m ¹¬¬šªL^‚m »”’ L¹¬ŠL¹´m’emŽ …”½


U …”½ž

¯ž †m ¹¬¬šªL^‚m »”’ ’ »”ª u


†’m Ym†Ž ¬^‚’mŠŠm’ Ašªm^‚m’ ¹’½†ŠŠ‰ºªŠ†^‚ ¹’´mªŠL¹um’em E’ym’L¹†y‰m†´
†¬´ e†m ¹¬¬šªL^‚m »”’ ’ »”ª [u\ ½†m [Ž\d LŠ¬” [u.Žu\ › uº’uœ ¬´L´´ [u.’u\d
mYm’¬” e†m ¹¬¬šªL^‚m »”’ ’ LŠ¬ »mŠLªmª L¬LŠ »”ª [‰\ ”emª [)\ †’ ”Žš”…
¬†´Ld LŠ¬” [<L†5‰L¹u\ ›†’‰L¹uœ ¬´L´´ ª†^‚´†y [<L†’‰L¹u\ž
  
nž A´†ŽŽ‚Lu´m ¹¬¬šªL^‚m »”’ ¬ LŽ H”ª´L’uL’y ¹’e †Ž H”ª´†’’mª’
†m A´L’eLªeŠL¹´¹’y u”ªemª´ m†’m ¬´†ŽŽ‚Lu´m ›½m†^‚m~œ ¹¬¬šªL^‚m »”’
¬ LŽ H”ª´L’uL’y »”ª G”‰LŠm’ ›ALLŠ [ßL7Š\œ ¹’e †Ž H”ª´†’’mª’ ß½†¬^‚m’
G”‰LŠm’ › L¬m [<YL7ß2\œd umª’mª ½m’’ m†’ Š ± Ž ± ’ ± ª »”ª emŽ ¬ ¬´m‚´ › ªmŽ¬m
[<Yª3Žß2\œd †’ em’ A¹uu†¿m’ …¬LŠ ¹’e …¬LŽ ›º‚¬LŠ [<ŽÝ7ßL7Š\d ŠL’y¬LŽ
[<ŠL5ßL7Ž\œ ¬”½†m †Ž A¹uu†¿ …¬mŠ ’L^‚ G”‰LŠ ¬”½†m ’L^‚ Š ± Ž ± ’ ± ’y ± ª ›m…
ª†’’¬mŠd A´ªm¹¬mŠœž L¬¬mŠYm y†Š´ L¹^‚ uºª ªmŽe½•ª´mªd e†m Ymªm†´¬ ½m†´ym…
‚m’e †’ em’ em¹´¬^‚m’ H”ª´¬^‚L´ß †’´myª†mª´ ¬†’ed ½†m Aݬ´mŽd AL´mŠŠ†´ ¹ž Lž
?my†”’LŠ¬šªL^‚Š†^‚ ›Ym¬”’emª¬ †Ž Aºem’ em¬ em¹´¬^‚m’ AšªL^‚ymY†m´m¬œ
½†ªe eL¬ †’ LŠŠm’ e†m¬m’ NŠŠm’ ymu”ªemª´m ¬´†ŽŽ‚Lu´m [ß\ LŠŠmªe†’y¬ Žm†¬´
e¹ª^‚ m†’ ¬´†ŽŽŠ”¬m¬ ›‚Lª´m¬~œ [¬\ mª¬m´ß´ž

“ž A´†ŽŽ‚Lu´m ¹¬¬šªL^‚m »”’ ¬^‚ †’ ªmŽe½•ª´mª’


’ ªmŽe½•ª´mª’ L¹¬ emŽ ’yŠ†¬^‚m’ ¹’e ªL’ß•¬†¬^‚m’ ‰”ŽŽ´ ’mYm’
emŽ ¬´†ŽŽŠ”¬m’ [6 \ ›A‚L‰md ‚LYŠ†¬œ L¹^‚ m†’ ¬´†ŽŽ‚Lu´ ym¬šª”^‚m’m¬
¹¬¬šªL^‚m ˜¶w

 [;\ »”ª ›†’ ‚m†Ž†¬^‚m’ H•ª´mª’ y†Y´ m¬ e†m¬m’ L¹´ ’†^‚´œž ¬ ‚m†z´ LŠ¬”
¹¬¬ [YŠL<ŽL7;m\ › ŠLŽLymœd ’†^‚´ [YŠL<ŽL762\ž

˜àž A´†ŽŽ‚Lu´m ¹¬¬šªL^‚m »”’ e¬^‚ †’ ªmŽe½•ª´mª’


Ym’¬” Ž¹¬¬ e¬^‚ †’ ªmŽe½•ª´mª’ ¬´†ŽŽ‚Lu´ ¬m†’d LŠ¬” [<e;,5‰2\
›¬^‚¹’‰mœd ’†^‚´ [<´6,5‰2\® [e;4’\ ›†’œd ’†^‚´ [´64’\ž 
 
˜˜ž šu… LŽ H”ª´L’uL’y
†m ¹^‚¬´LYm’u”Šym šu… ½†ªe LŽ H”ª´L’uL’y ’†^‚´ ½†m YŠ”zm¬ [u\ L¹¬ym…
¬šª”^‚m’d LŠ¬” ’†^‚´ [uL†Š\ ›!um†Šœd ¬”’emª’ [šuL†Š\ž
 
˜¸ž ^‚ †’ [uªmŽem’\ LŽm’ ¹’e ªmŽe½•ª´mª’
L¬ ^‚ †’ [uªmŽem’\ LŽm’ ¹’e ªmŽe½•ª´mª’ ŽL^‚´ ”u´ A^‚½†mª†y‰m†…
´m’d Ym¬”’emª¬ LŽ H”ª´L’uL’yž L’ ¬šª†^‚´ em’ ^‚ŠL¹´ [^\ Žm†¬´ †’
ªmŽe½•ª´mª’ yª†m^‚†¬^‚mª mª‰¹’u´ LŽ H”ª´L’uL’yd Ym¬”’emª¬ ` »”ª
m ± † ± Ýd LŠ¬” [^†<ª,ª‰\ ›‚†ª¹ªyœd ’†^‚´ [‰†<ª,ª‰\ž m’ ‰…L¹´ ¬šª†^‚´ ŽL’ †’
em’ Ym‰L’’´mªm’ ` ªmŽe½•ª´mª’ yª†m^‚†¬^‚mª mª‰¹’u´d Ym¬”’emª¬ LŽ
H”ª´L’uL’y »”ª L ± Š ± ” ± ªd LŠ¬” [<‰”7ŠmªL\ ›‚”ŠmªLœd [‰ª”7Ž\ ›‚ª”Žœ ¹ž Lž ’
‚m†Ž†¬^‚m’ ym”yªLu†¬^‚m’ LŽm’ ½†m [<‰3Ž’4´¬\ ›‚mŽ’†´ßœd [<‰†7Žßm7\

›‚†mŽ¬mmœd [‰L7Ž\ ›‚LŽœ ½†ªe mYm’uLŠŠ¬ [‰\ ym¬šª”^‚m’ž L’ ¬šª†^‚´ eL…
ymym’ [<^†7’L\ ›‚†’Lœž [<‰†7’L\ †¬´ ß½Lª †Ž Aºem’ ºYŠ†^‚d LYmª ’†^‚´ A´L’…
eLªeŠL¹´¹’yž` ¹^‚ e†m ¹¬¬šªL^‚m [<6†7’L\ †¬´ ªmy†”’LŠž

˜¶ž †m ¹¬¬šªL^‚m »”’ ª


L^‚ em’ ‰¹ªßm’ G”‰LŠm’ †d Nd Ld ºd •d ¹d ” ¬”ŠŠ ª LŽ H”ª´m’em ”emª »”ª ”’…
¬”’L’´ ´L´¬N^‚Š†^‚ LŠ¬ [ª\ ¹’e ’†^‚´ ’¹ª LŠ¬ LYym¬^‚½N^‚´m¬ L [%\ L¹¬ym…

¬šª”^‚m’ ½mªem’d LŠ¬” [»4ª\ ›½†ªªœ ¹’e ’†^‚´ [»4%\ž E’‰”ªªm‰´ †¬´ L¹^‚ e†m

¹¬¬šªL^‚m »”’ ª LŠ¬ ^‚ŠL¹´ [¿\® LŠ¬” ’†^‚´ [u1¿´\ › u”ª´œd ¬”’emª’ [u1ª´\ž

˜wž †m ¹¬¬šªL^‚m »”’ »


’ ‚m†Ž†¬^‚m’ H•ª´mª’ ¹’e m†’†ym’ ‚N¹u†y ymYªL¹^‚´m’ ªmŽe½•ª´mª’
½†ªe emª ¹^‚¬´LYm » LŠ¬ [u\ ym¬šª”^‚m’c GL´mªd G”ymŠd »†mŠd ‚†m»m’® mª»m’d
Gmª¬® mYm’¬” †Ž ¹¬ŠL¹´ LŠŠmª H•ª´mª ¹’e »”ª ¬´†ŽŽŠ”¬mŽ ”’¬”’L’´c L‰…
´†»d ¹»d ‚†m»´ž †m ¹¬¬šªL^‚m [u\ y†Š´ L¹^‚ †’ ª´¬’LŽm’ ½†m L’’”»mªd
G†ŠŠL^‚ ›LYmªc ªm»m’ Ž†´ [»\œž ’ em’ Žm†¬´m’ ªmŽe½•ª´mª’ ½†ªe ˆme”^‚
emª ½…L¹´ [»\ ym¬šª”^‚m’c ’mª»•¬d L‰´†»md G”‰LŠd LŠ»mž m† m†’†ym’
ªmŽe½•ª´mª’ ›LŽm’œ ¬^‚½L’‰´ emª mYªL¹^‚c ¹ª»m [<‰,ª»2\ ± [<‰,ªu2\d
!¹Š»mª [<š,Šu%\ ± [<š,Š»%\® »L [<m7uL\ ± [<m7»L\d L»†e [<eL7u4´ ± <eL7u†7´\ ±
[<eL7»4´ ± <eL7»†7´\ž
˜¶v L¹¬´m†Šm’ p L¹¬ ½L¬ ± ½”ªL¹¬

˜vž †m ¹¬¬šªL^‚m »”’ ¬š ± ¬´ ± ¬‰ 


’ m†’†ym’ Cm†Šm’ ”ªeem¹´¬^‚ŠL’e¬ ¬šª†^‚´ ŽL’ ¬š… ¹’e ¬´… †’ ‚m†Ž†¬^‚m’
H•ª´mª’ m’´ymym’ emŽ mYªL¹^‚ †’ emª A´L’eLªeŠL¹´¹’y LŠ¬ [¬š\ ± [¬´\d

L¹¬

’†^‚´ LŠ¬ [6š\ ± [6´\d LŠ¬” ¬´L´´ [6š†7Š\ ›Aš†mŠœ ¹’e [6´L†’\ ›A´m†’œ [¬š†7Š\ Yß½ž

[¬´L†’\ž ¬ †¬´ e†m¬ m†’ ´Ýš†¬^‚m¬ mª‰ŽLŠ ’†memªem¹´¬^‚mª ¹¬¬šªL^‚mž

m† ªmŽe½•ª´mª’ †¬´ m¬ ymŠmym’´Š†^‚ ¬^‚½†mª†yd ß¹ m’´¬^‚m†em’d ”Y L’ŠL¹…
´m’em¬ [¬š\ ± [¬´\ ”emª [6š\ ± [6´\ ym¬šª”^‚m’ ½mªem’ ¬”ŠŠž ¬ y†Š´ e†m L¹¬´…
ªmymŠd eL¬¬ ªmŽe½•ª´mªd e†m Ym† ¹’¬ ¬^‚”’ ŠL’ym †Ž mYªL¹^‚ ¬†’e ¹’e
’†^‚´ Žm‚ª LŠ¬ uªmŽe mŽšu¹’em’ ½mªem’d ½†m ‚m†Ž†¬^‚m H•ª´mª Ym‚L’…
emŠ´ ½mªem’d LŠ¬” [6šm´¬†LŠ†<´37´\ ›Ašm߆LŠ†´N´œd [6´¹<e3’´\ ›A´¹em’´œd LYmª
›¬´ªm´´”œž ŠŠmªe†’y¬ †¬´ e†m ªLymd ”Y m†’ H”ª´ LŠ¬
[¬š†7´6\ ›Ašmm^‚œd [<¬´ª3´”\
»•ŠŠ†y†’´myª†mª´ Ym´ªL^‚´m´ ½mªem’ eLªud yLª ’†^‚´ ¬” Šm†^‚´ ß¹ m’´¬^‚m†em’d
½m†Š ‚†mª ¬¹Yˆm‰´†»mª ¹uuL¬¬¹’y m†’ ½m†´mª Aš†mŠªL¹Ž ym½N‚ª´ †¬´ž †m
”Šym †¬´d eL¬¬ uºª »†mŠm ªmŽe½•ª´mª Ym†em ¹¬¬šªL^‚m’ LŠ¬ yŠm†^‚ ‰”ªªm‰´
L’ym¬m‚m’ ½mªem’ Žº¬¬m’c
[<¬šL7‚†\ ± [<6šL7‚†\ ›AšL‚†œd [¬š3‰<´ªL7Š\ ± [6š3‰<´ªL7Š\ ›¬šm‰´ªLŠœd [<¬š†7’L\ ± [<6š†7’L\
›Aš†’Lœd [¬šŠm<’†7´4¬\ ± [6šŠm<’†7´4¬\ ›AšŠm’†´†¬œd [¬š1’<em7,¬\ ± [6š1’<em7,¬\ ›Aš”’em¹¬œd
[<¬š,´’4‰\ ± [<6š,´’4‰\ ›Aš¹´’†‰œd [¬´L<‰L7´”\ ± [6´L<‰L7´”\ ›¬´L^^L´”œd [¬´m<’”7ß2\ ± [6´m…
<’”7ß2\ ›A´m’”¬mœd [<¬´†7Ž¹ŠL’¬\ ± [<6´†7Ž¹ŠL’¬\ ›A´†Ž¹ŠL’¬œd [<¬´”7ŠL\ ± [<6´”7ŠL\ ›A´”ŠLœž

’ L’emªm’ NŠŠm’ †¬´ e†m m†’ymem¹´¬^‚´m ¹¬¬šªL^‚m ¬^‚”’ ‚N¹u†ymªd ߞ ž


Ym† ¬š†’LŠd ¬šŠm’e†ed A´†Šd ¬´¹š†e ¹ž Lž
’ŠL¹´m’em¬ …¬š… ± …¬´… ½†ªe †’ A´L’eLªeŠL¹´¹’y ’†m [6š\ ± [6´\ ym¬šª”^‚m’d
LŠ¬” ’¹ª [šª”<¬š3‰´\ ›!ª”¬šm‰´œd ’†^‚´ [šª”<6š3‰´\d ’¹ª [‰1’<¬´L’´\ ›‰”’…
¬´L’´œd ’†^‚´ [‰1’<6´L’´\ž
¹^‚ e†m ¹^‚¬´LYm’u”Šym A‰… ½†ªe †’ A´L’eLªeŠL¹´¹’y uL¬´ L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚
[¬‰\d ’†^‚´ [6‰\ ym¬šª”^‚m’d LŠ¬” [¬‰L7´\ ›A‰L´œd ’†^‚´ [6‰L7´\d [¬‰L’<eL7Š\
›A‰L’eLŠœd ’†^‚´ [6‰L’<eL7Š\ž †’m ¹¬’L‚Žm †¬´ eL¬ H”ª´ A‰† [6†c\ Ž†´ ¬m†…
’m’ YŠm†´¹’ym’ ¹’e ”Žš”¬†´Lž

L¹¬´m†Šm’c ’ GmªY†’e¹’y Ž†´ ¹’´mª ªm… U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y


y†mª´ L¹¬´m†Šm’ ym½•‚’Š†^‚ em’ ‰‰¹… ›˜ž¶ ¹’e ¶ž˜ž¶œž
¬L´†»c A†m ´m†Š´m’ e†m mYm’¬Ž†´´mŠ ¹’´mª L¹¬ ½L¬ ± ½”ªL¹¬ c †m GmªY†’e¹’y
e†m Šº^‚´Š†’ym L¹¬ž mª L´†» †¬´ L¹^‚ L¹¬   ½L¬ ›¹¬ ½L¬ u”Šymª¬´ e¹ eL¬£œ
Ž•yŠ†^‚d mª ‰”ŽŽ´ LYmª ¬mŠ´m’mª »”ªc ‰”ŽŽ´ †’ emª ym¬šª”^‚m’m’ AšªL^‚m
A†m ´m†Š´m’ e†m mYm’¬Ž†´´mŠ ¹’´mª em’ ªm^‚´ ‚N¹u†y »”ªž Ž ym¬^‚ª†mYm’m’ A´L’…
Šº^‚´Š†’ym’ L¹¬ž eLªeem¹´¬^‚ ½†ªe ‚†mª †’ emª ?mymŠ eL¬
L¹¬½Nª´¬c K¹ª mem¹´¹’y »”’ L¹¬½Nª´¬ !ª”’”Ž†’LŠLe»mªY ½”ªL¹¬ »mª½m’em´c
U …½Nª´¬® ß¹ª A^‚ªm†Y¹’y »”’ L¹¬½Nª´¬ †’ H”ªL¹¬ u”Šymª¬´ e¹ eL¬£ H”ªL¹¬ e†m¬m
GmªY†’e¹’y Ž†´ GmªYm’ ”emª !Lª´†ß†š†m’ my†mª¹’y Ym¬´m‚´d ½m†z †^‚ ’†^‚´ž L¬ †¬´
L¹¬½m†¬m’d ¬†^‚ p ¹´”´Ýšm’Ymßm†^‚’¹’ym’ ˜¶°

 m´½L¬d ½”ªL¹¬ ŽL’ ¬^‚Š†mzm’ ‰L’’d ymYªL¹^‚´ ½†ªed Ymßm†^‚’m´ ¹´”ŽL´†”’


L¹¬½ eL¬¬ žžž U !ª”’”Ž†’LŠLe»mªY ›vœž
L¹¬½m†¬m’d ¬†^‚c m† ¬†^‚ L¹¬½m†¬m’ LŠ¬
m‚mª em’ mªªm†^‚´m’ K¹¬´L’ed m†’m ’´…
½†^‰Š¹’y¬¬´¹um emª m^‚L’†¬†mª¹’yž
¬´m‚´ ‚m¹´m eL¬ emŽ LŠ¬ u”Šym’em A¹Y… ¹´”ªc ˜ž m‰Š†’L´†”’c L¬ A¹Y¬´L’´†» ½†ªe
¬´L’´†» ym½•‚’Š†^‚ †Ž ”Ž†’L´†»d ež ‚žd †Ž A†’y¹ŠLª ¬´Lª‰d ’†^‚´ ¬^‚½L^‚ uŠm‰…
m¬ ½†ªe L¹u eL¬ A¹Yˆm‰´ Ymߔym’c ª ½†m¬ ´†mª´ž ¬ ‚m†z´ LŠ¬” em¬ ¹´”ª¬d emŽ ¹´”ªd
¬†^‚ LŠ¬ ª†Ž†’LŠYmLŽ´mª L¹¬ž mª ‰… em’ ¹´”ªd ’†^‚´c em¬ ¹´”ªm’d emŽ ¹´”…
‰¹¬L´†» ›ª ½†m¬ ¬†^‚ LŠ¬ ª†Ž†’LŠYmLŽ… ªm’d em’ ¹´”ªm’ž U ªmŽe½”ª´ ›¶ž¸œž
´m’ L¹¬œ †¬´ ¬mŠ´m’mªž U ”’yª¹m’ß ›wž¸œž ¸ž ”Žš”¬†´L Ž†´ ¹´”ªc †m ”Žš”¬†´L
L¹¬½m†¬Š†^‚ ± ’L^‚ ¹¬½m†¬c †m †Ž Ž´¬… Ž†´ ¹´”ª LŠ¬ ª¬´yŠ†me ¬†’e uL¬´ L¹¬…
em¹´¬^‚ ’”^‚ »mªm†’ßmŠ´ ymYªL¹^‚´m !ªN… ¬^‚Š†mzŠ†^‚ Ž†´ emŽ ¹ym’ßm†^‚m’ …m’…
š”¬†´†”’ L¹¬½m†¬Š†^‚ ½†m L¹¬ em’ E’´mª… ymYªN¹^‚Š†^‚ž ¬ ‚m†z´c ¹´”ªm’»mªßm†^‚…
ŠLym’ ”ž ž mª¬†^‚´Š†^‚ †¬´~ ªmy†mª´ ½†m eL¬ ’†¬d ¹´”ªm’»mªYL’ed ¹´”ªm’ªmy†¬´mªd
yŠm†^‚Ymem¹´m’em ’L^‚ ¹¬½m†¬ em’ m… LYmª L¹^‚c ¹´”ªm’Šm¬¹’yd ¹´”ªm’…
’†´†»c A†m ½Lª L¹¬½m†¬Š†^‚ ± ’L^‚ ¹¬½m†¬ m¿mŽšŠLªd ¹´”ªm’‚”’”ªLªd L¹^‚ ¹´”ªm’…
emª »”ªŠ†mym’em’ ‰´m’ »”ªYm¬´ªLu´ž ‰”ªªm‰´¹ªž ”Žš”¬†´L ”‚’m ¹ym’ßm†^‚m’
L¹¬½†mym’c U ½Nym’ ›¸œž Š†mym’ »”ª †’ ¹´”ª‰”ªªm‰´¹ª ›’mYm’c ¹…
L¹¬½ª†’ym’ ± L¹¬ª†’ym’c Š¬ ¬´L’eLªe… ´”ªm’‰”ªªm‰´¹ª œ ¹’e †’ ¹´”ªªmumªL´ ›’m…
¬šªL^‚Š†^‚ y†Š´ ’†^‚´ L¹¬ª†’ym’d ¬”’emª’ Ym’c ¹´”ªm’ªmumªL´ œž U ¹ym’ßm†^‚m’ž
L¹¬½ª†’ym’ ž L¬ GmªY ½ª†’ym’ ’L¬¬m ¹´”ªm’šŠ¹ªLŠc U !Š¹ªLŠ ›¯œž
HN¬^‚m L¹¬½†’em’~ ¬´LŽŽ´d ½†m L’emªm ¹´”´Ýšm’Ymßm†^‚’¹’ym’c ˜ž A^‚ªm†Y¹’yc
Ž†´ ½ª… L’ŠL¹´m’em H•ª´mª ›ßž ž HªL^‰œd ¹´”´Ýšm’Ymßm†^‚’¹’ym’ ½†m GH ”Šud
L¹¬ emŽ †memªem¹´¬^‚m’ž šmŠ ¬´ªLd ”ªe ”’em” ¹ž Lž ½mªem’
L¹¬ßL‚Šm’ ± L¹¬YmßL‚Šm’c U L¹¬YmßL‚… ”‚’m †’em¬´ª†^‚ ym¬^‚ª†mYm’ ›U šš”¬†…
Šm’ ± L¹¬ßL‚Šm’ž ´†”’œž
L¹¬ßm†^‚’m’d ¬†^‚c m† ¬†^‚ L¹¬ßm†^‚’m’ LŠ¬ ¸ž m‰Š†’L´†”’c ¹^‚ †Ž m’†´†» A†’y¹ŠLª
¬´m‚´ ‚m¹´m eL¬ emŽ LŠ¬ u”Šym’em A¹Y… ¹’e †Ž !Š¹ªLŠ ¬´m‚m’ ¹´”´Ýšm’Ymßm†^‚…
¬´L’´†» †Ž ”Ž†’L´†»d ež ‚ž d m¬ ½†ªe L¹u ’¹’ym’ †’ emª ?mymŠ ”‚’m m‰Š†’L´†”’¬…
eL¬ A¹Yˆm‰´ Ymߔym’c ª ßm†^‚’m´m ¬†^‚ m’e¹’yd LŠ¬”c em¬ šmŠ ¬´ªLd em¬ †L´
LŠ¬ ¹Ž¬†^‚´†ymª !”Š†´†‰mª L¹¬ž mª ‰‰¹… !¹’´”d v GH ”Šu® e†m ’’m’L¹¬¬´L´´¹’y
¬L´†» ›ª ßm†^‚’m´m ¬†^‚ LŠ¬ ¹Ž¬†^‚´†ym’ em¬ †m¬´L® e†m ’m¹m’ !L¬¬L´ž
!”Š†´†‰mª L¹¬œ †¬´ »mªLŠ´m´ž U ”’yª¹m’ß ¶ž m’¹¬c ¹´”´Ýšm’Ymßm†^‚’¹’ym’ Yß½ž
›wž¸œž Lª‰m’’LŽm’ »”’ ¹´”¬ ¬†’e p »”’ ½m…
¹´”Y¹¬c mª m’†´†» ŠL¹´m´ em¬ ¹´”Y¹¬… ’†ym’ ¹¬’L‚Žm’ ›e†m L¹š‚†’m [?m…
¬m¬d emª !Š¹ªLŠ ŠL¹´m´ e†m ¹´”Y¹¬¬mž ’L¹Š´\d e†m ¬LYmŠŠL [ ”ªy½Lªe\d eL¬ ”y…
U Ž’†Y¹¬ž y”Ž”Y†Šœ LYym¬m‚m’ p ŽL¬‰¹Š†’c emª ”ªe
¹´” uL‚ªm’c U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’… ”’em”d emª šmŠ ¬´ªLd emª GHd emª
¬^‚ªm†Y¹’y ›˜žwœž mª^mem¬d emª Hž †m mßm†^‚’¹’ym’
¹´”ŽL´c L¬ A¹Y¬´L’´†» ½†ªe ¬^‚½L^‚ »”’ ”´”ªªLe´Ýšm’ Yß½ž Lª‰m’’LŽm’
em‰Š†’†mª´ž †¬ L¹u em’ ”Ž†’L´†» A†’y¹… »”’ ”´”ªªNemª’ ¬†’e eLymym’ umŽ†’†’c
ŠLª ‚LYm’ LŠ¬” LŠŠm ”ªŽm’ e†m ’e¹’y e†m Kº’eLššd e†m ”’eLd m†’m ¬^‚½mªm
…m’d ߞ žc A†m ߔy ¬†^‚ K†yLªm´´m’ LŽ ¹… H vààž
´”ŽL´m’ ›’†^‚´c ¹´”ŽL´œž U HmyŠL¬¬m’ wž ”¹šmMd LYª†”c ’ m†’m ¹´”´Ýšm’Ym…
emª Šm¿†”’¬m’e¹’y ›¸ž˜ž¸œž ßm†^‚’¹’y ‰L’’ e†m mßm†^‚’¹’y emª
¹´”ŽL´†”’ ± ¹´”ŽL´†¬†mª¹’yc HN‚ªm’e ¹¬uº‚ª¹’y ›mYm’uLŠŠ¬ ”‚’m m‰Š†’L´†…
¹´”ŽL´†¬†mª¹’y ‚m¹´m ym½•‚’Š†^‚ †Ž ”’¬m’e¹’yœ L’ym¬^‚Š”¬¬m’ ½mªem’d ”‚’m
A†’’m »”’ ŠL¹um’em EŽ¬´mŠŠ¹’y L¹u m… eL¬¬ ¬†^‚ LŽ m’¹¬ m´½L¬ N’emª´c emª
^‚L’†¬†mª¹’y †’ ´m^‚’†¬^‚m’ mªm†^‚m’~ mª^mem¬ ”¹šmMd em¬ GH ”Šu L…
˜¶¯ ¹´” ¹’e ?Le uL‚ªm’ p Le

Yª†”ž L’ ‰L’’ LYmª L¹^‚ ”Žš”¬†´L ’…Km†^‚m’c L¬ ‚m¹´m †Ž ’´mª’m´ˆLªy”’
Y†Šem’ž L’’ ª†^‚´m´ ¬†^‚ eL¬ m’¹¬
’L^‚ emª mßm†^‚’¹’y emª ¹¬uº‚ª¹’y®
L¹^‚ LŠ¬ ŠLŽŽmªLuum~ Ymßm†^‚’m´m
’…Km†^‚m’ ‚L´d ¬” »mªŽ¹´m´ ŽL’d ¬m†’m’


¬†m ½†ªe em‰Š†’†mª´d ¹’e ŽL’ ¬m´ß´ †’em…
¬´ª†^‚m ß½†¬^‚m’ e†m m†’ßmŠ’m’ m¬´L’e…
Eª¬šª¹’y †Ž †´´mŠLŠ´mª †’ emª ‚L’e…
¬^‚ª†u´Š†^‚m’ Gmª¬^‚ŽmŠß¹’y ›†yL´¹ªœ 
Le
´m†Šmc ß½m† ¹e†…w…LYª†”¬d em¬ ¹e†… emª ¹^‚¬´LYm’ L ¹’e e em¬ ŠL´m†’†¬^‚m’
w…LYª†”¬d eL¬ mª^mem¬……”¹šmMž H”ª´m¬ Le ß¹® ß¹ m´½L¬ ‚†’~ž †´ emª
¹´” ¹’e ?Le uL‚ªm’c U m´ªm’’´… ”emª K¹… GmªYªm†´¹’y em¬ ¹^‚eª¹^‰¬ ½¹ªem’ m´Š†…
¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜žwœž
L¿†LŠc mª ª¹’ed ½Lª¹Ž ŽL’ ^‚¬md LYmª
L¿†LŠ ¬^‚ªm†Y´d Š†my´ eLª†’d eL¬¬ ^‚¬m
¬^‚”’ †Ž Š´‚”^‚em¹´¬^‚m’ LŠ¬ L‚¬L Ym…
Šmy´ †¬´d ½N‚ªm’e L¿†LŠ m†’m uL^‚¬šªL^‚Š†…
^‚m †Še¹’y ’m¹mªmª Km†´ ß¹ ŠL´ž L¿†¬
^‚¬m~ †¬´ž
ßLŠmm ± ßLŠ†mc †m L^‚Šm¹´m ¬Lym’ ßL…
Šmm ›!Š¹ªLŠc e†m ßLŠmm’ œ m’´¬šªm^‚m’e
emª Š†’’mM¬^‚m’ ”ªŽ ßLŠmLž GmªŽ¹´Š†^‚
†¬´ e†m ¬mŠ´m’m mYm’u”ªŽ ßLŠ†m ›!Š¹ªLŠc
e†m ßLŠ†m’œ †’ ’LŠ”y†m ß¹ em’ »†mŠm’ L¹u
…†m m’em’em’ Š¹Žm’Ymßm†^‚’¹’ym’ m’´…
¬´L’em’ž A†m †¬´ ¬^‚”’ †Ž ˜“ž ‚ž YmŠmy´ž
L´Le”ª p mmª‰L´ßm ± …ªm´´†^‚ °wà

L¬‰¹Š†’¹Ž emª L¬´ Ymem¹´m´ A´L’ymd ¬ž ”žœž u´ ¬†’e ß½m† †Še¹’ym’ ›»yŠž L¹…
 A´N’emª® AmymŠYL¹Ž~ž
¸ž !Š¹ªLŠc mª !Š¹ªLŠ »”’ e†m L¬´ ŠL¹´m´
ªmª… ± L¹mªŽm†¬´mªœ ymYªN¹^‚Š†^‚ž U K†Ž…
Žmª… ± K†ŽŽmªmª…ž
 e†m L¬´m’ž L¬ ŽL¬‰¹Š†’m A¹Y¬´L’´†»
emª L¬´ ‚L´ ß½m† !Š¹ªLŠu”ªŽm’c e†m
L¹¬m… ± N¹¬m…c m† em’ ”Žš”¬†´L Ž†´
L¹¬ LŠ¬ ª¬´yŠ†me ‰”ŽŽm’ ’mYm’ L¹…
 L¬´m’ ¹’e ›¬mŠ´m’cœ e†m L¬´mž
L´Le”ªc L¬ H”ª´ ‰L’’ ¬”½”‚Š ¬´Lª‰
¬muLŠŠm ¹’e L¹¬mŠ”^‚ ymŠmym’´Š†^‚ L¹^‚
N¹¬muLŠŠm ¹’e N¹¬mŠ”^‚ »”ªž A”’¬´
 › em¬ L´Le”ª¬d e†m L´Le”ªm œ LŠ¬ L¹^‚
¬^‚½L^‚ ›em¬ L´Le”ªm’d e†m L´Le”…
‚m†z´ m¬ N¹¬mY¹¬¬Lªed N¹¬mˆLyed
N¹¬m’m¬´d N¹¬mšŠLym ¹¬½ž

 ªm’œ uŠm‰´†mª´ ½mªem’ž


L´^‚c ’ emª mem¹´¹’y eL¬ Aš†mŠd emª
ŽL¿†ŽLŠc K¹ ’†^‚´ ‰”ªªm‰´mŽ ŽL¿†ŽLŠ¬´m
U GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’ ›¶ž˜œž

 Hm´´‰LŽšu~ ‚m†z´ m¬ †’ m¹´¬^‚ŠL’e


¹’e †’ ¬´mªªm†^‚ eL¬ L´^‚ž ’ emª
Lݔ’’L†¬m ± Lˆ”’N¬mc mYm’ Lݔ’…
’L†¬m †¬´ L¹^‚ e†m A^‚ªm†Y¹’y Lˆ”’N¬m

 A^‚½m†ß †¬´ emª L´^‚ ymYªN¹^‚Š†^‚ž mª


!Š¹ªLŠ ‚m†z´ e†m L´^‚m¬ d ¬mŠ´m’ e†m
‰”ªªm‰´ž
e ± ž ež žc †m Y‰ºªß¹’y uºª †´yŠ†me

 L´^‚¬ž
L´‚mŽL´†‰L¹uyLYm’c K¹ eªm† ¹’e eªm†
em¬ ¹’em¬´Lym¬ ½†ªed ½m’’ ¬†m emŽ L…
Ž†Š†m’’LŽm’ ’L^‚ym¬´mŠŠ´ †¬´d †’ emª ?m…
†¬´ ± ¬†’e ¬m^‚¬ U ”’yª¹m’ß ›˜ž¸žwœž ymŠ »”’ ”ŽŽL¬ ”emª ŠLŽŽmª’ m†’ym…
 ŽL´´c L¬ ’†^‚´ uŠm‰´†mª´m eˆm‰´†» ŽL´´ uL¬¬´c LªŠ ºŠŠmªd e d ¬šªL^‚ ‚m¹´m žžž
‰L’’ Ž†´ m†’mª LªYYmßm†^‚’¹’y m†’ ”emª LªŠ ºŠŠmª ›e œ ¬šªL^‚ ‚m¹´m žžž
 ”Žš”¬†´¹Ž Y†Šem’c m†’ ¹´” †’ ŠL¹…
ŽL´´ d m†’ ”´”ªªLe †’ L´´YŠL¹ ž Hm’’
A´m‚´ ¬†m »”ª emŽ LŽ†Š†m’’LŽm’d ¬”
½†ªe ¬†m ’†^‚´ e¹ª^‚ ”ŽŽL LYym´ªm’’´c
 m¬ ‚†’ymym’ L´´ª†Y¹´†» ß¹ emª LªYYm…
ßm†^‚’¹’y ´ª†´´d eL’’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ m¬
e LªŠ ºŠŠmª ¬šªL^‚ ‚m¹´m žžž †m Y…
‰ºªß¹’y ‰L’’ L¹^‚ Ž†´ !¹’‰´m’ ym…
 ym´ªm’’´ »”’ emª LªYYmßm†^‚’¹’y ¹’e
‰Šm†’c m†’ ¹´” †’ ŠL¹ ŽL´´d m†’ ”´”ª…
¬^‚ª†mYm’ ½mªem’ ›ž ež žœž ’´¬šªm…
^‚m’e »mªuN‚ª´ ŽL’ Ym† e ± ž ež ž
L´L ªLe †’ ŽL´´ ŠL¹ž U LªYYmßm†^‚’¹’ym’
›¶ž¸œž
›†´yŠ†me em¬ L’e´Ly¬œž
mmª… ± mmªm¬…c ¬ y†Y´ ”Žš”¬†´L Ž†´
L´ßc †m uLŽ†Š†Nªm mßm†^‚’¹’y uºª mmª LŠ¬ ª¬´yŠ†me ”‚’m ¹ym’ßm†^‚m’
’†meŠ†^‚mªd ‰Šm†’mª ¹’ym~ ‚L´ e†m !Š¹… ¹’e ¬”Š^‚m Ž†´ emŽ ¹ym’ßm†^‚m’ …m¬ž
ªLŠu”ªŽm’ e†m L´ßm ¹’e e†m N´ßmž K¹ em’ ”Žš”¬†´L ”‚’m ¹ym’ßm†^‚m’
L¹mª… ± L¹ªmª…c ’´¬šªm^‚m’em ”Žš”… ym‚•ªm’ mmªY¹¬m’d mmªm’ymd mmªuªL¹d
¬†´L ‰•’’m’ Ž†´ emŽ A´LŽŽ em¬ GmªY¬ mmªy”´´d Žmmªyªº’d mmª‰L´ßmd mmª…
ŽL¹mª’ ”emª Ž†´ emŽ A¹Y¬´L’´†»¬´LŽŽ ¬^‚L¹Žd mmª¬^‚½m†’^‚m’d Žmmª¹Ž…
»”’ e†m L¹mª ymY†Šem´ ¬m†’ž K¹ ŽL¹mª’ ¬^‚Š¹’ym’d mmª½L¬¬mªž ”Žš”¬†´L Ž†´
ym‚•ªm’ m´½L L¹mªLªYm†´ ›q ªYm†´ em¬ ¹ym’ßm†^‚m’ ¬†’e mmªm¬LŠymd mmªm¬…
L¹mª’¬œd L¹mªŽm†¬´mª ›q m†¬´mª em¬ Y”em’d mmªm¬uªm†‚m†´d mmªm¬yª¹’ed
L¹mª’¬® ¬ž ¹žœd L¹mª‰mŠŠm ›q mŠŠm ß¹Ž mmªm¬‰¹’emd mmªm¬¬š†mymŠd mmªm¬…
L¹mª’œž K¹ e†m L¹mª ym‚•ªm’ L¹mª… ¬´†ŠŠmd mmªm¬¬´ªLzmž
L’¬^‚ŠLy ›q ’¬^‚ŠLy L’ emª L¹mªœd mmª‰L´ßm ± …ªm´´†^‚ ± …¬^‚½m†’^‚m’c HN‚…
L¹mªYŠºŽ^‚m’ ›q ŠºŽ^‚m’ L’ emª ªm’e mmª‰L´ßm ¹’e mmª¬^‚½m†’^‚m’
L¹mªœd L¹mª‚•‚m ›q •‚m emª em’ LŽm’ »”’ †‚ªmª mª‰¹’u´ ˆm’¬m†´¬
L¹mªœ® m’´¬šªm^‚m’ec L¹mªe†^‰md em¬ mmªm¬ ‚LYm’d »mª‚NŠ´ m¬ ¬†^‚ Ym†Ž
L¹mªu¹z ¹ž Lž L’mYm’ ¬´m‚m’ ”Žš”… mmªªm´´†^‚ L’emª¬c †m ’m¹‚”^‚em¹´…
¬†´L Ž†´ emŽ A¹Y¬´L’´†»¬´LŽŽ »”’ emª ¬^‚m ”ªŽ ym‚´ L¹u e†m LŠ´‚”^‚em¹´¬^‚m
L¹ªmªc L¹ªmª‰mŠŠm ›q mŠŠm em¬ L¹… ”ªŽ Žmª[†\ªL´†^‚d Ž†´´mŠ‚”^‚em¹´¬^‚
ªmª¬œd L¹ªmªß¹’u´ ›q K¹’u´ emª L¹ªmªœd Žmªªm´†^‚ ß¹ªº^‰ ¹’e Ymem¹´m´ m†ym’´…
L¹ªmªŽm†¬´mª ›q m†¬´mª emª L¹ªmª® Š†^‚ yª•zmªmª ?m´´†^‚~ž
°w˜ myLu”’ ± myLš‚”’ p Žm†’mª CL’´m †‚ª ¹´”

myLu”’ ± myLš‚”’c L¬ A¹Y¬´L’´†» ¬´N’eŠ†^‚c žžž ’†^‚´ Žm‚ª LŠ¬ m†’ ± ß½m†
‰L’’ Ž†´ u ”emª Ž†´ š‚ ym¬^‚ª†mYm’ ½mª…
em’ž
!N^‰^‚m’ ¬^‚†^‰m’ž
m‚ª‚m†´c ¹^‚ ½m’’ †’ m†’mŽ A¹Yˆm‰´

m‚Š´L¹ ± mŠ´L¹c m‚Š´L¹ Ymßm†^‚’m´ m†’m
e¹ª^‚ Ym¬´†ŽŽ´m !†Šßm ‚mª»”ªymª¹um’m
Ž†´ m‚ª‚m†´ eL¬ mßN‚Š´m †Ž !Š¹ªLŠ
u”Šy´d ¬´m‚´ †’ emª ?mymŠ eL¬ GmªY †Ž 
!uŠL’ßm’‰ªL’‰‚m†´d mŠ´L¹ Ymem¹´m´
 ŠL´´ŠL¹¬‚”’†yd ”’†y´L¹~ž
A†’y¹ŠLªd ½m†Š ˆL eL¬ A¹Yˆm‰´ ›m‚ª‚m†´œ
u”ªŽLŠ mYm’uLŠŠ¬ m†’ A†’y¹ŠLª †¬´c †m 
Žm‚ª ± ’”^‚c U ’¹ª ’”^‚ ± ’¹ª Žm‚ªž
Žm‚ª LŠ¬c H†ªe ’L^‚ Žm‚ª m†’ šŠ¹ªLŠ†¬^‚m¬
m‚ª‚m†´ emª Yym”ªe’m´m’ ¬´†ŽŽ´m
emŽ G”ª¬^‚ŠLy ß¹ž ¬ ‰L’’ LYmª L¹^‚ 
´´ª†Y¹´ Ž†´ LŠ¬ L’ym¬^‚Š”¬¬m’ ¹’e ‚L´
e†m ¬” ymY†Šem´m ”’¬´ª¹‰´†”’ e†m ¹’‰…
’L^‚ emŽ A†’’ ‰”’¬´ª¹†mª´ ½mªem’c
†m m‚ª‚m†´ emª Yym”ªe’m´m’ ¬´†ŽŽ… 
´†”’ m†’m¬ A¹Yˆm‰´¬d eL’’ ¬´m‚´ Ym†Ž m…
ß¹y L¹u !mª¬”’m’ eL¬ GmªY †Ž !Š¹ªLŠc
´m’ emŽ G”ª¬^‚ŠLy ß¹ž U ”’yª¹m’ß
›˜ž˜ž¶œž 
m‚ª LŠ¬ m†’m †ŠŠ†”’ †’½”‚’mª ‚LYm’
ym½N‚Š´ž m† mß¹y L¹u †’ym ¬†’e ¬”…
Žm‚ªŽLŠ†y ± Žm‚ªŽLŠ¬c Žm‚ªŽLŠ†y †¬´ m†’
eˆm‰´†»d eL¬ ’¹ª L´´ª†Y¹´†» Ym†Ž A¹Y… 
½”‚Š A†’y¹ŠLª LŠ¬ L¹^‚ !Š¹ªLŠ ‰”ªªm‰´c
m‚ª LŠ¬ ¹Žšm’ uL’e ± uL’em’ ¬†^‚
¬´L’´†» ¬´m‚m’ ¬”ŠŠ´m ›´ª”´ß Žm‚ªŽLŠ†ymª
¹uu”ªemª¹’yœ ¹’e ’†^‚´ Ž†´ emŽ e… 
’†^‚´ž U ”’yª¹m’ß ›˜ž˜ž¯œž »mªY Žm‚ªŽLŠ¬ »mª½m^‚¬mŠ´ ½mªem’ eLªuc
Žm‚ªmªmc ˜ž e†m HL‚Š Žm‚ªmªmª Yym”ªe’m… L¬ A´º^‰ ½¹ªem Žm‚ªŽLŠ¬ ›’†^‚´c 
´mª ± Žm‚ªmªmª Yym”ªe’m´m’c L¬ [¬¹Y… Žm‚ªŽLŠ†yœ ym¬š†mŠ´ž
¬´L’´†»†mª´m\ eˆm‰´†» ’L^‚ Žm‚ªmªm ½†ªe Žm‚ª¬šªL^‚†y ± Žm‚ª¬šªL^‚Š†^‚c U …¬šªL…
¬´Lª‰ ›šLªLŠŠmŠœ uŠm‰´†mª´ ›U eˆm‰´†» ^‚†y ± …¬šªL^‚Š†^‚ž

[˜ž¸žv\œc Žm‚ªmªm e¹’‰Šm Šm†emªd Žm‚ªmªm Žm‚ª¬´m’c mª A¹šmªŠL´†» ß¹ »†mŠd »†mŠm †¬´
’½m¬m’emd »”’ Žm‚ªmªm’ mLŽ´m’ž Ž LŽ Žm†¬´m’d e†m Žm†¬´m’ ¹’e ’†^‚´ LŽ

m’†´†» !Š¹ªLŠ mª¬^‚m†’´ ’mYm’ emª ¬´Lª… Žm‚ª¬´m’d e†m Žm‚ª¬´m’ž
‰m’ L¹^‚ e†m ¬^‚½L^‚m Šm¿†”’c L¬ CL… m‚ª¬´¹umc U ”ŽšLªL´†»ž


Šm’´ Žm‚ªmªmª †´½†ª‰m’em’ ½Lª YmL^‚´… m‚ª½mª´¬´m¹mªc Y‰ºªß¹’ym’c
Š†^‚ž Ž ’’mªm’ Žm‚ªmªmª »”’ emª m^‰m ½A´ž ± ½ž…A´ž

Žm†’

‚mªLY‚N’ym’em’ C”´m’¬^‚NemŠ žžž ›¹^‚œž m‚ªßL‚Šc ¹^‚ ½m’’ †’ m†’mŽ A¹Yˆm‰´


A´Lª‰c †m †’½N’em Žm‚ªmªmª Yym”ªe… Ž†´ m‚ªßL‚Š eL¬ mßN‚Š´m †Ž !Š¹ªLŠ
’m´mª YŠ†mYm’ ¹’Ymªº^‰¬†^‚´†y´ž žžž †’ m… u”Šy´d ¬´m‚´ †’ emª ?mymŠ eL¬ GmªY †Ž A†’…
yŠm†´¹’y Žm‚ªmªmª Ym½Luu’m´mª mŠumª¬‚mŠ… y¹ŠLªd ½m†Š ˆL eL¬ A¹Yˆm‰´ ›m‚ªßL‚Šœ u”ª…
umª ›ž L’’œž ŽLŠ m†’ A†’y¹ŠLª †¬´c †m m‚ªßL‚Š emª
¸ž mem¹´¹’yc Žm‚ªmªm y†Y´ Žm†¬´ m†’m Yym”ªe’m´m’ ¬´†ŽŽ´m ß¹ž u´ ½†ªe LYmª
¹’Ym¬´†ŽŽ´md ªmŠL´†» ‰Šm†’m ›†Ž mym’… ’L^‚ emŽ A†’’ ‰”’¬´ª¹†mª´ ¹’e eL¬ GmªY
¬L´ß ß¹ »†mŠœ ’ßL‚Š ”emª m’ym L’c †’ em’ !Š¹ªLŠ ym¬m´ß´c †m m‚ªßL‚Š emª
m‚ªmªm CLym ½Lªm’ ¬†m ¬^‚”’ ¹’´mª… Yym”ªe’m´m’ ¬´†ŽŽ´m’ ß¹ž U ”’yª¹m’ß
½my¬ž m‚ªmªm !mª¬”’m’ »mªŠ†mzm’ em’ ›˜ž˜ž¶œž K¹ m‚ªßL‚Š LŠ¬ yªLŽŽL´†¬^‚mŽ
ALLŠž A†m ßm†y´m †‚Ž Žm‚ªmªm ¹¬´mªž CmªŽ†’¹¬ U !Š¹ªLŠž
L’ »mª¬´m‚´ ¹’´mª Žm‚ªmªm Ž†’em¬… m‚ªßL‚Š ”emª †’ßL‚Š£c U ”’yª¹m’ß ›˜œž
´m’¬ eªm†d ˆm ’L^‚ K¹¬LŽŽm’‚L’y LYmª Žm†’c U !mª¬”’LŠšª”’”Žm’ ›¸œd U !”¬¬m¬¬†»
”u´ L¹^‚ ½m¬m’´Š†^‚ Žm‚ª LŠ¬ eªm†ž EŽ ›wœ® ß¹ª ª”z… ”emª Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y
E’¬†^‚mª‚m†´m’ ¹’e †¬¬»mª¬´N’e’†¬¬m U em†’® ß¹ L¬ ¹^‚ †¬´
L¹¬ß¹¬^‚Š†mzm’d ¬”ŠŠ´m Žm‚ªmªm ’†^‚´ ym… Žm†’ ± Ž†ª ± Žm†’[m\¬ U Ž†ªž
YªL¹^‚´ ½mªem’d ½m’’ m¬ L¹u m†’m ym… Žm†’mŽ GL´mª ¬m†’ ªm¹’ec †^‚´ ‰”ªªm‰´
’L¹m myªm’ß¹’y L’‰”ŽŽ´c L’ eLªu uºª Žm†’m¬ GL´mª¬ ªm¹’e U m’†´†»L´´ª†…
L’ m†’m !mª¬”’ †’ m†’mŽ ”’L´ ’†^‚´ Y¹´ ›˜ž¶ž¸œž
Žm‚ªmªm !N^‰^‚m’ ¬^‚†^‰m’ž E’Ž†¬¬»mª… Žm†’mª CL’´m †‚ª ¹´”c †^‚´ ‰”ªªm‰´ uºª
Žm†’m¬ ªL^‚´m’¬ p m¬¬… ± m¬¬m… °w¸

eL¬ ¹´” Žm†’mª CL’´m U m’†´†»L´´ª†Y¹´ ŽmŠ‰m’ †Ž A†’’m »”’ †Š^‚ ymYm’~ ym…
 ›˜ž¶ž¸œž
Žm†’m¬ ªL^‚´m’¬c K¹ ’†^‚´ ‰”ªªm‰´mŽ
‚•ª´ž
mŽYªL’ ± mŽYªL’mc Ž ‚m¹´†ym’

 Žm†’m¬ ªL^‚´m’¬ ’L^‚ U ªL^‚´m’ž


Žm†’m´½mym’ ± ½mym’ Žm†’mª ± ½mym’ Ž†ªc
AšªL^‚ymYªL¹^‚ ½†ªe e†m mŽYªL’ Ym…
»”ªß¹y´ž
 †m †Ž ‚m¹´†ym’ m¹´¬^‚ ºYŠ†^‚m ¹’e
‰”ªªm‰´m ”ªŽ ŠL¹´m´ Žm†’m´½mym’ ® ½m…
m’ymc Hm’’ m’ym †Ž A†’’m »”’ ’…
ßL‚Šd m’¬^‚m’Žm’ym~ A¹Yˆm‰´ †¬´d
 ym’ Ž†ª †¬´ ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚d ½mym’
Žm†’mª »mªLŠ´m´ ›U ½mym’ [¸\œž
Ž¹¬¬ eL¬ GmªY †’ em’ A†’y¹ŠLª ym¬m´ß´
½mªem’c †m m’ym ¬´ºªŽ´m ›’†^‚´c

 Žm†’†ym ± m†’†ymc K¹ª ª”z… ”emª Šm†’…


¬^‚ªm†Y¹’y U em†’ž
¬´ºªŽ´m’œ eL¬ ?L´‚L¹¬ž L¬ ¹ŽyL’y¬…
¬šªL^‚Š†^‚m m†’m m’ym †Ž A†’’m »”’

 m†z[m\’mªc †m †’½”‚’mª »”’ m†zm’


‚m†zm’ e†m m†z[m\’mªž †m †’½”‚’mªYm…
»†mŠm~ ¬´m‚´ eLymym’ Ž†´ emŽ !Š¹ªLŠc
†’m m’ym ‚LYm’ ¬†^‚ Ymªm†´¬ ymŽmŠem´ž

 ßm†^‚’¹’y ¹’e eL¬ eLªL¹¬ ymY†Šem´m


’†^‚´ uŠm‰´†mªYLªm eˆm‰´†» ½mªem’ †Ž…
¹^‚ ½m’’ ’L^‚ m’ym eL¬ mßN‚Š´m †Ž
!Š¹ªLŠ u”Šy´d ¬´m‚´ †’ emª ?mymŠ eL¬ GmªY

 Žmª yª”zym¬^‚ª†mYm’c m†z[m\’mª Hm†’d


J
m†z[m\’mª !”ªßmŠŠL’ d L¹^‚ m†¬¬[m\’mª
†Ž A†’y¹ŠLªd ½m†Š ˆL eL¬ A¹Yˆm‰´ ›m’ymœ
u”ªŽLŠ m†’ A†’y¹ŠLª †¬´c †’m m’ym šumŠ
!”ªßmŠŠL’ž U †’½”‚’mªYmßm†^‚’¹’ym’ ½Lª uL¹Šž u´ ½†ªe LYmª L¹^‚ ’L^‚ emŽ
 L¹u …mª ›˜ ¹’e ¯œž A†’’ ‰”’¬´ª¹†mª´ ¹’e eL¬ GmªY †’ em’
Žm†¬´c ¹^‚ †’ GmªY†’e¹’y Ž†´ m†’mŽ ª… !Š¹ªLŠ ym¬m´ß´c †’m m’ym šumŠ ½Lªm’
 ´†‰mŠ †¬´ e†m Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y »”’ Žm†¬´
†ŽŽmª ª†^‚´†yd m¬ ‰L’’ LŠŠmªe†’y¬ L¹^‚
uL¹Šž U ”’yª¹m’ß ›˜ž˜ž¶œž K¹ m†’m m’ym
‚ºY¬^‚m[ª\ AL^‚m’ U šš”¬†´†”’ ›¸ž¸œž
 yª”zym¬^‚ª†mYm’ ½mªem’c †m Žm†¬…
´m’ ± m†¬´m’ yŠL¹Ym’d eL¬¬ žžž L¬ Žm†¬…
m’ym’Ymßm†^‚’¹’yc ˜ž U Lz…d m’ym’…
¹’e º’ßYmßm†^‚’¹’ym’ž
 ´m ± m†¬´m †¬´ Ym‰L’’´ž K¹ª A´mŠŠ¹’y U e…
»mªY ›wœž
¸ž U ”’yª¹m’ß ›˜ž˜ž˜ ¹’e ˜ž˜ž¶œž
m’ym’Ymßm†^‚’¹’y ± m’ym’L’yLYmc
Žm†’ Žm†¬´ymŠm¬m’c U GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’
›¸žvž˜œž
U Lz…d m’ym’… ¹’e º’ßYmßm†^‚’¹’…
ym’ž
m†¬´¬´¹umc U A¹šmªŠL´†»ž m’¬^‚c L¬ ŽL¬‰¹Š†’m A¹Y¬´L’´†» emª
mŠemšuŠ†^‚´ emª mª¹u¬‰ªL’‰‚m†´m’c m’¬^‚ †¬´ e†m LŠŠymŽm†’m mßm†^‚’¹’y
†^‚´ ‰”ªªm‰´ uºª !u Š†^‚´ ß¹ª mŠe¹’y uºª m†’ Žm’¬^‚Š†^‚m¬ mYm½m¬m’d m†’m
»”’ mª¹u¬‰ªL’‰‚m†´m’ U ”Žš”¬†´¹Ž †’ßmŠšmª¬”’ ”emª e†m L´´¹’yž ¬ ½†ªe
›nœž ¬^‚½L^‚ uŠm‰´†mª´d ¬m†’m L¬¹¬u”ªŽm’
ŽmŠ‰m’c ˜ž Ž !ªN¬m’¬ ymYªL¹^‚´ ŽL’ e†m ŠL¹´m’ em¬d emŽd em’ m’¬^‚m’d !Š¹ªLŠc
¬^‚½L^‚m’ ”’ˆ¹yL´†”’¬u”ªŽm’ e¹ e†m m’¬^‚m’ž L¬ m¹´ª¹Ž eL¬ m’¬^‚
ŽmŠ‰¬´d mª ŽmŠ‰´ ”emª LYmª e†m ¬´Lª‰m’ ½†ªe ªmy†”’LŠ LŠ¬ »mªN^‚´Š†^‚mª ¹¬eª¹^‰
”ªŽm’ e¹ Ž†Š‰¬´d mª Ž†Š‰´ž mª †’ ym… uºª m†’m ªL¹ ymYªL¹^‚´ž Am†’m ”ªŽm’
¬^‚ª†mYm’m’ Cm¿´m’ ¬mŠ´m’m ¬´Lª‰ ymY†Š… ŠL¹´m’ em¬ m’¬^‚[m\¬d emª !Š¹ªLŠc e†m
em´m ŽšmªL´†» ŠL¹´m´ Ž†Š‰s Ž !ªN´mª†… m’¬^‚mªž U HmyŠL¬¬m’ emª Šm¿†”’¬m’…
´¹Ž ½†ªe ŽmŠ‰´m ”emª Ž”Š‰ ymYªL¹^‚´ž e¹’y ›¸ž˜ž˜œž
Š¬ !Lª´†ß†š ½†ªe ym½•‚’Š†^‚ ’”^‚ ym… mªme†´‚¨ †^‚´¹’yc U š”¬´ª”š‚ ›wž˜œž
Ž”Š‰m’ d LYmª L¹^‚ ¬^‚”’ ymŽmŠ‰´ »mª… Žmª‰m’c K¹ m†’m’ m´½L¬ Žmª‰m’ ŠL¬¬m’
½m’em´ž U ŠL¬¬m’ ›vœž
¸ž L¬ !Lª´†ß†š †’ emŽ ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚… m¬¬… ± m¬¬m…c †m ”Žš”¬†´L Ž†´ m¬¬m
Š†^‚m’ ¹¬eª¹^‰ ŽmŠ‰m’em ¹‚ uºª y¹´m †’ emª mem¹´¹’y L’emŠ¬L¹¬¬´mŠŠ¹’yd
†’’L‚Žm¢¹mŠŠm~ ‚•ª´ ¬†^‚ ‚m¹´m uLŠ¬^‚ Lª‰´~ LŠ¬ ª¬´yŠ†me ½mªem’ Ž†´ emª
L’d †¬´ L¹¬ ‚†¬´”ª†¬^‚mª A†^‚´ LYmª ‰”ª… ª¹’eu”ªŽ ›”ªŽ em¬ ”Ž†’L´†»¬ A†’…
ªm‰´d ½m†Š m¬ ß¹ emŽ LŠ´m’ †’´ªL’¬†´†»m’ y¹ŠLªœ ”‚’m ½m†´mªm¬ ¹ym’ßm†^‚m’ ymY†Š…
°w¶ Žm¬¬m’ p Ž†^‚ ± Ž†ª

em´c m¬¬mYm¬¹^‚mªd m¬¬mymŠN’emd m¬… YªL¹^‚´c emª m´m”ªž ’ emª L¬´ª”’”Ž†…


¬m‚LŠŠmd m¬¬mŠm†´¹’yž ”Žš”¬†´L Ž†´
»mªYLŠmŽ ª¬´yŠ†me ßm†ym’ eLymym’ em’
¬^‚m’ L^‚¬šªL^‚m †¬´ eLymym’ eL¬ ’m¹…
´ªLŠm m’¹¬ ºYŠ†^‚c eL¬ m´m”ªž

GmªY¬´LŽŽ m¬¬… em¬ GmªY¬ Žm¬¬m’c
m¬¬YL’ed m¬¬Yª†mud m¬¬ymªN´d m¬¬…
m´mªc ˜ž †m Lzm†’‚m†´ †¬´ LŠ¬ L¬‰¹Š†…
’¹Ž ›emª m´mªœ ymYªN¹^‚Š†^‚c L¬ ?myLŠ 
¬^‚’¹ªd m¬¬´†¬^‚d m¬¬»mªuL‚ªm’d m¬¬…
´m^‚’†‰d m¬¬ß݊†’emªž †’m Ym¬”’emªm
†¬´ m†’m’ ‚LŠYm’ m´mª Yªm†´ž ’ ‰¹ªßm’
¹¬eªº^‰m’ ½†m A†m †¬´ m†’[m’\ m´mª 
ª¹ššm Y†Šem’ e†m LŠ´m’ †ª^‚m’½•ª´mª
Ž†´ m¬¬m †’ emª mem¹´¹’y ”´´m¬…
¬†mY߆y ”emª e†m m†’[m’\ m´mª ŠL’ym
A´L’ym ‰L’’ ŽL’ LYmª L¹^‚ e†m m’… 
e†m’¬´~ LŠ¬ ª¬´yŠ†mec m¬¬Y¹^‚d m¬¬…
e†m’mªd m¬¬”šumªd m¬¬ym½L’ed e†m ”‚’m
e¹’y¬Š”¬m ”ªŽ m†’ »mª½m’em’ž
¸ž L¬ mŽm¬¬m’m ’L^‚ m´mªc m†’ m´mª 
…m… ymYªL¹^‚´ ½mªem’d ”Y½”‚Š eL¬ ª¬´…
yŠ†me ’†^‚´ emª A´LŽŽ em¬ GmªY¬ †¬´ž
m’yŠ†¬^‚m¬ C¹^‚ ›ym‚žc m’yŠ†¬^‚m’ C¹…
^‚m¬œ® emª !ªm†¬ m†’m¬ m´mª¬ C¹^‚® m†’ 
U ¹ym’ßm†^‚m’ž
Žm¬¬m’c ˜ž Šm¿†”’c Ž ’e†‰L´†» !ªN¬m’¬
EŽ‚L’y L¹¬ eªm† m´mª’ Ym¬´mŽ m’y…
Š†¬^‚mŽ C¹^‚ ›ym‚žc Ym¬´m’ m’yŠ†¬^‚m’ 
‚m†z´ m¬c †^‚ Žm¬¬md e¹ Ž†¬¬´d mª Ž†¬¬´ž
mª ŽšmªL´†» ŠL¹´m´ Ž†¬¬s ›’†^‚´c
C¹^‚¬œž U šš”¬†´†”’ ›¸ž¸œž
¶ž ªm† m´mª A´”uu ªm†^‚´ ± ªm†^‚m’ uºª e†m… 
Žm¬¬msœž K¹ e¹ Ž†¬¬´ ± Ž†¬¬m¬´ U ’e†‰L´†» ¬m’ ’ß¹yc m† m†’mª šŠ¹ªLŠ†¬^‚m’ m´mª…
›¸œd ß¹ e¹ ŽLzm¬´ ± ŽLz´ U ’e†‰L´†» ›vœž L’yLYm ¬´m‚´ eL¬ GmªY ym½•‚’Š†^‚ †Ž 
¸ž m´½L¬ Ž†¬¬´ †’ emª ± e†m •‚mc H†ªe !Š¹ªLŠc ªm† m´mª A´”uu ªm†^‚m’ uºª e†m¬m’
Žm¬¬m’ m†’m Ym¬´†ŽŽ´m ª•zm ‚LYm’~
Ž†´ †’ »mªY¹’em’d eL’’ u”Šy´ emª ”Ž†…
’ß¹yž U ”’yª¹m’ß ›˜ž¸ž¸œž
wž m†’m N’ym »”’ ßm‚’ m´mª ± m´mª’ ¿ †’

’LŠL¹¬eª¹^‰ †Ž L´†»c L¬ K†ŽŽmª
Ž†¬¬´ ¸dvà Ž †’ emª •‚mž
nàà m´mª ± m´mª’ •‚mc A´m‚´ m´mª
Ž†´ »”ªL’ym‚m’emŽ ª´†‰mŠd eL’’ ½†ªe

m´LŠŠYŠ”^‰c mª !Š¹ªLŠ ŠL¹´m´ e†m m´LŠŠ…
YŠ•^‰mž U Š”^‰ž
†Ž L´†» !Š¹ªLŠ e†m ”ªŽ Ž†´ Šm¿†”’¬m’…
e¹’y ymYªL¹^‚´c †´ em’ eªm† m´mª’


Žm´LŠŠ†^c L¬ ’†^‚´ uŠm‰´†mªYLªm eˆm‰´†»
Žm´LŠŠ†^ ‰L’’ Ž†´ m†’mª LªYYmßm†^‚…
[A´”uu \ ‰”ŽŽm’ ½†ª ’†^‚´ L¹¬ž ‚’m »”…
ªL’ym‚m’em’ ª´†‰mŠ ½†ªed ½m’’ eL¬ m…

Ž†^‚

’¹’y m†’ ”Žš”¬†´¹Ž Y†Šem’c m†’ ¹´” Žm¬¬m’m ’†^‚´ u”Šy´d †Ž ŠŠymŽm†’m’
†’ ŠL¹Žm´LŠŠ†^ d m†’ ”´”ªªLe †’ m´LŠ… mYm’uLŠŠ¬ e†m¬m ”ªŽ ymYªL¹^‚´c †´ eªm†
Š†^YŠL¹ ž Hm’’ m¬ ‚†’ymym’ L´´ª†Y¹´†» ß¹ m´mª’ ‰”ŽŽm’ ½†ª ’†^‚´ L¹¬ž mª CªN…
emª LªYYmßm†^‚’¹’y ´ª†´´d eL’’ ¬^‚ªm†Y´ ymª ‚L´ m†’m N’ym »”’ ßm‚’ m´mª’® †’
ŽL’ m¬ ym´ªm’’´ »”’ emª LªYYmßm†^‚… m†’mª ’´umª’¹’yd Ž†´ m†’mŽ Y¬´L’ed Ym†
’¹’y ¹’e ‰Šm†’c m†’ ¹´” †’ ŠL¹ Žm´LŠ… m†’mŽ •‚m’¹’´mª¬^‚†me »”’ ¸à m´mª’ž
Š†^d m†’ ”´”ªªLe †’ Žm´LŠŠ†^ ŠL¹ž U LªY…”Šy´ eL¬ mŽm¬¬m’md eL’’ ½†ªe e†m m’…
Ymßm†^‚’¹’ym’ ›¶ž¸œž e¹’y¬Š”¬md ymŠmym’´Š†^‚ L¹^‚ e†m ”ªŽ
m´LŠŠ »mªLªYm†´m’e ± Žm´LŠŠ»mªLªYm†´m’ec Ž†´ ’e¹’y »mª½m’em´c †´ eªm† m…
L’ ‰L’’ ym´ªm’’´ ”emª ß¹¬LŽŽm’… ´mª ± m´mª’ A´”uu ‰”ŽŽm’ ½†ª ’†^‚´ L¹¬ž
¬^‚ªm†Ym’c e†m m´LŠŠ »mªLªYm†´m’em ± Žm… mª ª´ Š†my´ †’ nàà m´mª ± m´mª’ •‚mž
´LŠŠ»mªLªYm†´m’em ’e¹¬´ª†mž U m´ªm’’´… U Lz…d m’ym’… ¹’e º’ßYmßm†^‚’¹’…
”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›¶ž˜ž˜œž ym’ ›˜œž K¹ »”’ ¶ m´mª[’\ uº’u߆y U m߆…
m´Lš‚mªc E’´mª m†’mª m´Lš‚mª »mª¬´m‚´ ŽLŠßL‚Šm’ ›wœž
ŽL’ m†’ H”ª´ ”emª m†’m Hm’e¹’y Ž†´ c U Y‰ºªß¹’ym’ ¹’e ¹ªß½•ª´mª ›¶ž¸œž
ºYmª´ªLym’mªd ‚N¹u†y Y†ŠeŠ†^‚mª mem¹… Ž†^‚ ± Ž†ªc K¹ Ž†ª ± Ž†^‚ ¬^‚Žmªßm’ e†m
´¹’yc emª ªº‚Š†’y em¬ mYm’¬d ˆmŽL’em’ ºzmd emª ¹’e ‚L´ Ž†ª ± Ž†^‚ †’¬ m†’
ºYmª¬ ‚ª ‚L¹m’ž ymY†¬¬m’d Ž†ª ± Ž†^‚ m‰mŠ´ »”ª emŽ ’…
m´m”ªc L¬ A¹Y¬´L’´†» m´m”ª ½†ªe †’ emª YŠ†^‰d ¬†m ½†ªe Ž†ª ± Ž†^‚ L’ª¹um’ ¹¬½ž
ŠŠymŽm†’¬šªL^‚m LŠ¬ L¬‰¹Š†’¹Ž ym… »yŠž e†m m†’ßmŠ’m’ GmªYm’ž
†m’m ± †’m p Ž†’em¬´m °ww

†m’m ± †’mc †m’m Ymem¹´m´ m¬†^‚´¬… Š†^‚ e†m †Š†´NªYŠ•^‰m d ¬mŠ´m’mª e†m †Š†…
 L¹¬eª¹^‰~d †’m Šm†¬´†u´… ”emª ¹ymŠ…
¬^‚ªm†Ymªm†’ŠLym® Ašªm’y‰•ªšmª® A´”ŠŠm’®
´NªYŠ”^‰¬ ymYªL¹^‚´ž U Š”^‰ž
†ŠŠ†Lªemc U †ŠŠ†”’ž

 mªy½mª‰~ž
†m´… ± †m´m’… ± †m´¬…c G†mŠm emª ”Žš”…
†ŠŠ†”’c ˜ž A^‚ªm†Y¹’yc †ŠŠ†”’ ›Y‰žc †ŠŠž
¹ž †”žœ †¬´ m†’ A¹Y¬´L’´†» ¹’e Ž¹¬¬
 ¬†´L Ž†´ emŽ A´LŽŽ »”’ †m´m LŠ¬ ª¬´…
yŠ†me ¬´m‚m’ ”‚’m eL¬ ’e¹’y¬…md ¬”
yª”zym¬^‚ª†mYm’ ½mªem’c m†’[¹’e\eªm†…
»†mª´mŠ †ŠŠ†”’m’d àd˜ †ŠŠ†”’m’d m†’m †Š…
 †m´L¹´”d †m´Ym´ªLyd †m´mª‚•‚¹’yd
†m´ym¬m´ßd †m´‰L¹ud †m´šªm†¬š”Š†´†‰d
Š†”’ eªm†‚¹’emª´uº’u¹’eß½L’߆y´L¹¬m’e…
»†mª‚¹’emª´ß½•Šuž K¹ eªm† †ŠŠ†”’m’ LŠd

 †m´ªm^‚´d †m´»mªŠ¹¬´»mª¬†^‚mª¹’yd †m´…


»mª´ªLyd †m´½Lym’d †m´½”‚’¹’yd †m´…
eªm† †ŠŠ†”’m’ LŠm U ¸ LŠ ›¶œž
¸ž †’m †ŠŠ†”’ ”’e”’mª ½Lª ± ½Lªm’ L¹u

 ½¹^‚mªd †m´ßL‚Š¹’yd †m´ß†’¬ž m† em’


”Žš”¬†´L †m´¬‚L¹¬ ¹’e †m´¬‰L¬mª’m
em’ m†’m’c ¹^‚ ½m’’ ’L^‚ †ŠŠ†”’ eL¬
mßN‚Š´m †Ž !Š¹ªLŠ u”Šy´d ¬´m‚´ †’ emª ?m…

 †¬´ eL¬ ¹ym’…¬ um¬´ž A^‚½L’‰m’emª m…


YªL¹^‚ em¬ ¹ym’…¬ ßm†y´ ¬†^‚ Ym† u”Šym’…
ymŠ eL¬ GmªY †Ž A†’y¹ŠLªd ½m†Š eL¬ A¹Y…
ˆm‰´ †ŠŠ†”’ u”ªŽLŠ m†’ A†’y¹ŠLª †¬´c †’m

 em’ ”Žš”¬†´Lc †m´¬´m†ymª¹’y ± †m´¬…


¬´m†ymª¹’yd †m´¬´ªm†´†y‰m†´m’ ± †m´¬…
†ŠŠ†”’ ”’e”’mª ½Lª L¹u em’ m†’m’ž
u´ ½†ªe LYmª ’L^‚ emŽ A†’’ ‰”’¬´ª¹†mª´
¬´ªm†´†y‰m†´m’d †m´»mªŠ¹¬´ ± †m´¬»mªŠ¹¬´ž ¹’e eL¬ GmªY †’ em’ !Š¹ªLŠ ym¬m´ß´c †’m
 ’ e†m¬m’ NŠŠm’ ¬†’e e†m ”ªŽm’ Ž†´ †ŠŠ†”’ ”’e”’mª ½Lªm’ L¹u em’ m†’m’ž
¹’e ”‚’m ¹ym’…¬ ºYŠ†^‚ž A^‚½L’‰¹’… U ”’yª¹m’ß ›˜ž˜ž¶œž
 ym’ ´ªm´m’ mYm’uLŠŠ¬ Ym†Ž ”Žš”¬†´¹Ž
†m´ªmymŠ¹’y L¹už mYm’ e†m¬mª ”ªŽ †¬´
¶ž ’¬^‚Š¹¬¬ em¬ mßN‚Š´m’ ’L^‚ †ŠŠ†”’c
L^‚ †ŠŠ†”’ ‰L’’ eL¬ mßN‚Š´m †Ž m…
 L¹^‚ †m´m’ªmymŠ¹’y ymYªN¹^‚Š†^‚ž U ¹…
ym’ßm†^‚m’ž
’†´†» ›m’†´†»¹¬ šLª´†´†»¹¬œ ”emª LŠ¬ š…
š”¬†´†”’ ¬´m‚m’c m†’m †ŠŠ†”’ ’m¹ mªYL¹…
 †m´YŠ”^‰c mª !Š¹ªLŠ ŠL¹´m´ e†m †m´…
YŠ”^‰¬ž U Š”^‰ž
´mª N¹¬mª ± m†’m †ŠŠ†”’ ’m¹ mªYL¹´m
N¹¬mª® †ŠŠ†”’m’ ‚¹’ymª’emª m’…
†m’ Ž†m´m’ ± L’Ž†m´m’c U GmªY ›¶œž
†Š^‚c L¬ A¹Y¬´L’´†» ‰”ŽŽ´ †’ emª ŠŠym…
¬^‚m’ ± †ŠŠ†”’m’ ‚¹’ymª’em m’¬^‚m’ž
Hm’’ †ŠŠ†”’ †Ž !Š¹ªLŠ ¬´m‚´d ‰L’’ ’m…
Žm†’¬šªL^‚m ’¹ª †Ž A†’y¹ŠLª »”ªž ’ emª Ym’ emŽ m’†´†» L¹^‚ »”’   L´†» »mª…
L^‚¬šªL^‚m ½†ªe eLymym’ L¹^‚ emª !Š¹… ½m’em´ ½mªem’c †ŠŠ†”’m’ »”’ ‚¹’ymª’…
ªLŠ e†m †Š^‚m ”emª e†m †Š^‚m’ ym… em’ m’¬^‚m’ž
YªL¹^‚´ž †ŠŠ†”’[¬\´mŠc L¬ A¹Y¬´L’´†» ‚L´ ’m¹´ªL…
Ž†Še ± Ž†Šemc m†em ”ªŽm’ ¬†’e ”‚’m m… Šm¬ m’¹¬c eL¬ †ŠŠ†”’[¬\´mŠž ’ emª
em¹´¹’y¬¹’´mª¬^‚†me ymYªN¹^‚Š†^‚ž U e… A^‚½m†ß †¬´ L¹^‚ emª †ŠŠ†”’[¬\´mŠ ym…
ˆm‰´†» ›˜ž¸ž˜wœž YªN¹^‚Š†^‚ž
†Šemc †Šem ½†ªe Ž†´ em’ !ªNš”¬†´†”’m’ Ž†’emªc m† Ž†’emª YŠm†Y´d ½m’’ m¬ em‰Š†…
ymym’ ”emª ymym’ºYmª ›’†^‚´ Ž†´ uºª ’†mª´ ½†ªed eL¬ m emª ’e¹’y¬¬†ŠYm ym…
”emª ß¹œ »mªY¹’em’c †m LŠŠß¹ yª”zm ½•‚’Š†^‚ mª‚LŠ´m’c Ž†’emªm HLªm’ž U e…
†Šem em¬ LŠ´m’ m‚ªmª¬ ymym’ ¬m†’m ˆm‰´†» ›˜ž¸ž˜¶œž
A^‚ºŠmª ½Lª LŠŠymŽm†’ Ym‰L’’´® †Šem †’emªˆN‚ª†ymd emª ¹’e e†mc K¹ LŠŠm’ K½m†…
ymym’ºYmª em’ m¬´ªLu´m’ž umŠ¬uªLym’ U ’ym‰ŠLy´md U ¬¹Y¬´L’´†»†mª…
†Š†´Nªc L¬ A¹Y¬´L’´†» eL¬ †Š†´Nª Ym… ´m¬ eˆm‰´†» ›¸ž˜œž
ßm†^‚’m´ e†m A´ªm†´‰ªNu´md e†m m¬LŽ´‚m†´ Ž†’em¬´mc m† »”ªL’ym‚m’emŽ [Ž†´ m†’mª
emª A”ŠeL´†’’m’ ¹’e A”ŠeL´m’ m†’m¬ L’… !ªNš”¬†´†”’ »mª¬^‚Ž”Šßm’mŽ\ ª´†‰mŠ
em¬ž Lymym’ ½†ªe emª †Š†´Nª ›!Š¹ªLŠc e†m ‰L’’ Ž†’em¬´m yª”z… ”emª ‰Šm†’ym¬^‚ª†m…
†Š†´Nª¬œ †Ž A†’’m »”’ [‚”‚mª\ uu†ß†mª~ Ym’ ½mªem’c ’†^‚´ eL¬ †’em¬´m ± Ž†’…
ymYªL¹^‚´ž em¬´m ›q yLª ’†^‚´¬œd ’†^‚´ †Ž †’em¬…
†Š†´NªYŠ”^‰c Š¬ !Š¹ªLŠu”ªŽ ½†ªe ym½•‚’… ´m’ ± Ž†’em¬´m’ ›q ºYmª‚L¹š´ ’†^‚´œd
°wv Ž†’em¬´m’¬ p Ž†¬¬m’ ± »mªŽ†¬¬m’

ß¹Ž †’em¬´m’ ± Ž†’em¬´m’ ›q ½m’†y¬… ’†^‚´ ‰”ªªm‰´d e†m Gmª½m’e¹’y em¬ !”¬…
´m’¬œž
Ž†’em¬´m’¬c U ß¹Ž†’em¬´ ± Ž†’em¬…
¬m¬¬†»¬ Žm†’ ›L¬ ¹^‚ †¬´ Žm†’œ ym‚•ª´
m†’mª ym‚”Ym’m’ A´†Š¬^‚†^‚´ L’ ¹’e »mª…

´m’¬ ± ß¹Ž †’em¬´m’ž
†’mªLŠc L¬ H”ª´ ‚L´ ß½m† !Š¹ªLŠu”ªŽm’c
LŠ´m´ LŠŠŽN‚Š†^‚ž ?my†”’LŠ¬šªL^‚Š†^‚ †¬´
e†m¬m Gmª½m’e¹’y¬½m†¬m LŠŠmªe†’y¬ ’”^‚ 
e†m †’mªLŠ†m’ ¹’e e†m †’mªLŠmž
†’mªLŠ½L¬¬mªc mª !Š¹ªLŠ ŠL¹´m´ e†m †’m…
ºYŠ†^‚ž A´L´´em¬¬m’c L¬ †¬´ Žm†’ ¹^‚ž
L¬ ¹^‚ †¬´ Žm†’[m\¬ž L¬ ¹^‚ ym‚•ª´ 
ªLŠ½N¬¬mªž
†’†…c U Žmª†‰L’†¬Žm’ ± ’yŠ†ß†¬Žm’ ›¸œž
Ž†ªž
¸ž K¹ Ž†ª LŠ¬ Yym”ªe’m´mŽ ± Yym”ªe’m… 
Ž†’†ŽLŠc K¹ ’†^‚´ ‰”ªªm‰´mŽ Ž†’†ŽLŠ¬´m
U GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’ ›¶ž˜œž
´m’ U šš”¬†´†”’ ›¶ž˜œ® ß¹ Ž†ª LŠ¬ L’mª…
‰L’’´mŽ ± L’mª‰L’’´m’ L^‚ŽL’’ U š… 
†’†¬´mªc K¹ em¬ †’†¬´mª¬ ºŠŠmª ± †’†¬…
´mª ºŠŠmª¬ U C†´mŠ ¹’e mª¹u¬Ymßm†^‚…
š”¬†´†”’ ›wœž GyŠž L¹^‚ U Ž†^‚ ± Ž†ªž
Ž†¬mªLYmŠc m† Ž†¬mªLYmŠ uNŠŠ´d ½m’’ m¬ em… 
’¹’ym’ ›˜ž¸ ¹’e ˜ž¶œž K¹ em¬ mªª’ †…
’†¬´mª¬ ›’†^‚´c †’†¬´mªœ U mªª ›¸ Yœž
‰Š†’†mª´ ”emª ym¬´m†ymª´ ½†ªed eL¬ m emª
’e¹’y¬¬†ŠYm ½myc m†’ Ž†¬mªLYŠm¬ Hm´´mª® 
†’†¬´mª†’ ± †’†¬´mªšªN¬†em’´†’c ºª
ªL¹m’ ½mªem’ ‚m¹´m e†m ŽL¬‰¹Š†’m’ m…
eL¬ †¬´ ’”^‚ Ž†¬mªLYŠmªž U eˆm‰´†»
›˜ž¸ž˜¶œž 
ª¹u¬Ymßm†^‚’¹’ym’ †’†¬´mª ¹’e †’†¬… Ž†¬¬…c m† GmªYm’ Ž†´ emŽ !ªNu†¿ Ž†¬¬… ´ªm…
´mªšªN¬†em’´ ‰L¹Ž ’”^‚ ymYªL¹^‚´ž ’ ´m’ E’´mª¬^‚†mem †’ emª m´”’¹’y ¹’e 
†‚ªm A´mŠŠm ¬†’e uL¬´ L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ e†m um… emª †Še¹’y em¬ !Lª´†ß†š¬ ›Ž†´ ”emª
Ž†’†’m’ †Še¹’ym’ L¹u …†’ ym´ªm´m’c †m
†’†¬´mª†’ uºª H†¬¬m’¬^‚Lu´d ”ª¬^‚¹’y
”‚’m ym…œ ¹’e em¬ ’u†’†´†»¬ L¹už L Ž†¬¬…
’†^‚´ Žm‚ª LŠ¬ ¬mŠY¬´¬´N’e†ym¬ H”ª´ ym…

¹’e ¹Š´¹ª em¬ L’em¬ ªL’em’Y¹ªyd
ªL¹ ªž Lª´†’L º’^‚d uº‚ª´m L¹¬ žžž
YªL¹^‚´ ½†ªed ¬´m‚´ m¬ †Ž ŠŠymŽm†’m’
»”ª GmªYm’ ¹’Ym´”’´ž ’ e†m¬mŽ LŠŠ ½mª…

†m m‚mŽLŠ†ym †’†¬´mªšªN¬†em’´†’ »”’
A^‚Šm¬½†y…”Š¬´m†’d [ªL¹\ m†em A†Ž”’†¬d
em’ eL¬ !Lª´†ß†š ¹’e emª ’u†’†´†» Ž†´
ß¹ ½†m Ym† em’ L’emªm’ !ªNu†¿»mªYm’


¬Ly´m eLß¹ žžž U C†´mŠ ¹’e mª¹u¬Ymßm†^‚…
’¹’ym’ ›¶œd U ª†mu ›¯œd U ”»†mª¹’yž
›ßž ž e¹ª^‚Yªm^‚m’œ ymY†Šem´c Ž†¬¬L^‚…
k ß¹ Ž†¬¬L^‚´m’® Ž†¬¬em¹…
´m’d Ž†¬¬L^‚´m´d k

Ž†¬¬

Ž†’¹¬c ˜ž ?m‰´†”’c L^‚ Ž†’¹¬ ‰•’’m’ LŠŠm


k
´m’d Ž†¬¬em¹´m´d k
ß¹ Ž†¬¬em¹´m’® Ž†¬¬Šm†…
»†mª L¬¹¬ ¬´m‚m’ž ’ GmªY†’e¹’y Ž†´ ´m’d Ž†¬¬Šm†´m´d ß¹ Ž†¬¬Šm†´m’® Ž†¬¬Y†ŠŠ†ym’d
emŽ ‰‰¹¬L´†»d emŽ L´†» ”emª emŽ m… k
Ž†¬¬Y†ŠŠ†y´d ß¹ Ž†¬¬Y†ŠŠ†ym’ž Hm’’ Ž†¬¬…
’†´†» †¬´ Ž†’¹¬ !ªNš”¬†´†”’ž †’ LŠŠm†’ k
LYmª ¹’´mª k
emŽ †’uŠ¹¬¬ »”’ ”ªŽm’ Ž†´
¬´m‚m’em¬d ¬´Lª‰ uŠm‰´†mªm’em¬ A¹Y¬´L’… GmªYß¹¬L´ß ›ßž ž L’uº‚ªm’œ ”emª ’L^‚
´†» †Ž A†’y¹ŠLª YŠm†Y´ †Ž ŠŠymŽm†’m’ emŽ ¹¬´mª »”’ kŽLzªmymŠ’ em’ L¹š´…
”‚’m Šm¿†”’¬m’e¹’yc emª m´ªLy Ž†’¹¬ 
´”’ ´ªNy´d eL’’ ½mªem’ eL¬ !Lª´†ß†š 
?LYL´´ž mª L´†» !Š¹ªLŠ ¬´m‚´ Ym† LŠŠm†’ ¹’e emª ’u†’†´†» Ž†´ ß¹ ½†m u”Šy´ ymY†Š…
¬´m‚m’em’ A¹Y¬´L’´†»m’d emªm’ m’†´†» em´c Ž†¬¬ymŠm†´m´d Ž†¬¬ß¹Šm†´m’® Ž†¬¬»mª…
Ž†´ ”Ž†’L´†» ¹’e ‰‰¹¬L´†» ºYmªm†’… ¬´L’em’dk Ž†¬¬ß¹»mª¬´m‚m’ž
k k
¬´†ŽŽ´c emª m´ªLy Ž†’¹¬ Yߺym’ ›”emª Ž†¬¬m’ ± »mªŽ†¬¬m’ck m† emª Gmª½m’e¹’y
”‚’m L¬¹¬m’e¹’yc Ž†’¹¬ Yߺymœž »”’ Ž†¬¬m’ ¹’e »mªŽ†¬¬m’ †¬´ ”Šym’em¬
¸ž K¹ º’u Ž†’¹¬ eªm† †¬´d y†Y´d ŽL^‚´ ß¹ YmL^‚´m’c Ž†¬¬m’ Ymem¹´m´ m’´Ym‚…
›’†^‚´c ¬†’ed ymYm’d ŽL^‚m’œ ß½m† U ”’… ªm’~ ¹’e ½†ªe †Ž ŠŠymŽm†’m’ †’ Gmª…
yª¹m’ß ›˜ž¸ž wœž Y†’e¹’y Ž†´ m†’mŽ ”eLŠ»mªY ym…
¶ž L’ ¬^‚ªm†Y´ ‰Šm†’c m†’m K½m† Ž†’¹¬ †’ YªL¹^‚´c ^‚ ‚LYm Ž†^‚ ¬” eLªL’ ym…
L´‚m ¬^‚ªm†Ym’ž ½•‚’´d eL¬¬ †^‚ m¬ ’†^‚´ Žm‚ª Ž†¬¬m’
Ž†ªc ˜ž mª mYªL¹^‚ »”’ ¬m†’ Ž†´ emŽ L… Ž•^‚´mž †m¬m ŠL’y½m†Š†ym’ K¹¬LŽŽm’…
´†» em¬ !mª¬”’LŠšª”’”Žm’¬ Ž†ª ›L¬ ‰º’u´m ‰L’’ †^‚ ymª’m Ž†¬¬m’ž Lymym’
¹^‚ †¬´ Ž†ªœ y†Š´ LŠ¬ ¬´L’eLªe¬šªL^‚Š†^‚ Ym¬Ly´ »mªŽ†¬¬m’d eL¬¬ ¬†^‚ ˆmŽL’e em¬
Ž†¬¬ym¬´LŠ´ ± Ž†¬¬ym¬´LŠ´m´ p Ž†´m†’L’emª °w°

GmªŠ¹¬´m¬ ”emª em¬ m‚Šm’¬ m†’mª AL^‚m ˜vž L† Ž†´ ˜vž ¹’† L’¬´mŠŠm »”’ ˜vž L†
 ”emª !mª¬”’ Ym½¹¬¬´ †¬´ [¹’e ¬†^‚ ’L^‚
†‚ª ¬m‚’´\ž A†m »mªŽ†¬¬´ e†m »mª´ªL¹´m EŽ…
Y†¬ ˜vž ¹’† †¬´ ªmy†”’LŠ¬šªL^‚Š†^‚d †’ emª
A´L’eLªe¬šªL^‚m ½†ªe ¬†m ’†^‚´ »mª½m’…
 ymY¹’yž mª ªLe e†m¬mª Ym½¹¬¬´m’ ’´…
Ym‚ª¹’y ½†ªe ”u´ e¹ª^‚ Le»mªY†LŠm m…
em´ž
vž ªL¹ ž Ž†´ †‚ªmª C”^‚´mª ¬šªL^‚ ± ¬šªL…

 ¬´†ŽŽ¹’ym’ ym‰m’’ßm†^‚’m´c ^‚ »mª…


Ž†¬¬m e†^‚ ¬m‚ªž
^‚m’ †‚ª m†Šm†e L¹¬c L¬ ´´ª†Y¹´ Ž†´ †‚…
ªmª C”^‚´mª ºY´ ‰m†’m’ †’uŠ¹¬¬ L¹u em’
 Ž†¬¬ym¬´LŠ´ ± Ž†¬¬ym¬´LŠ´m´c K¹ m†’ Ž†¬¬ym…
¬´LŠ´mª L¹Žd m†’m Ž†¬¬ym¬´LŠ´m´m ”ªŽ
¹Žmª¹¬ em¬ GmªY¬ L¹¬c L eL¬ A¹Yˆm‰´
ªL¹ ž m†’ A†’y¹ŠLª †¬´d ‚m†z´ m¬c ªL¹ ž

 U …ym¬´LŠ´ ± …ym¬´LŠ´m´ž
†¬¬´ªL¹m’c L^‚ †¬¬´ªL¹m’ ½†ªe Ž†´ m†…
Ž†´ †‚ªmª C”^‚´mª ¬šªL^‚ †‚ª m†Šm†e L¹¬ž
U ”’yª¹m’ß ›˜ž˜ž°œž

 ’mª emª !ªNš”¬†´†”’m’ ymym’ ›’†^‚´ uºªœ


”emª ymym’ºYmª L’ym¬^‚Š”¬¬m’c H†ª LŠŠm
°ž K¹¬LŽŽm’… ”emª m´ªm’’´¬^‚ªm†Y¹’yc
m´ªm’’´ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ Ž†´ »”Ž u”Šym’…

 †’ emª Y´m†Š¹’y ½Lªm’ ”‚’m †¬¬´ªL¹m’


ymym’ e†m ’m¹m ”ŠŠmy†’® †¬¬´ªL¹m’ ym…
em’ GmªYd ½m’’ m¬ e†m »”ªºYmªym‚m’em
m´m†Š†y¹’y L¹¬eªº^‰´ ›Žm†¬´ ´ªLym’

 ym’ºYmª emŽ ’´mª’m´ž


Ž†´c ˜ž ?m‰´†”’c †m !ªNš”¬†´†”’ Ž†´ ªmy†mª´
Ym†em H•ª´mª A´Lª‰´”’œc ¹ ‰L’’¬´ Ž†´
L¹uŠLem’ ‚mŠum’ž ŠŠm L’emªm’ ªYm†´m’ k
em’ L´†»ž A¹Y¬´L’´†»md e†m em’ !Š¹ªLŠ ½mªem’ ½†ª Ž†´ ºYmª’m‚Žm’ž L¬ ‰L’’
 ’†^‚´ Ž†´ …¬ Y†Šem’d Žº¬¬m’ eL‚mª †Ž L… †^‚ ’†^‚´ Ž†´ Lk ’¬m‚m’žK¹¬LŽŽm’
k k›Ž†´… ´ªNy´ Žm†¬´ A´Lª‰´”’œd
´†» !Š¹ªLŠ e†m ’e¹’y …’ ‚LYm’c Ž†´ m… ¬^‚ªm†Y´ ŽL’
 ^‰mŠ’ ›’†^‚´c Ž†´ m^‰mŠœd Ž†´ ªm´´mª’
›’†^‚´c Ž†´ ªm´´mªœd Ž†´ Lª´”uumŠ’
½m’’ Ž†´… m†’m eL¹mª’em Gmªm†’†y¹’y
”emª Cm†Š’L‚Žm L¹¬eªº^‰´ ›Ž†´LªYm†´m’d
 ›’†^‚´c Ž†´ Lª´”uumŠœ ¹¬½ž
¸ž Ž†´ [†‚ª\ ¹’e ± ”emª ”‚’m ¬†mc L Ž†´ em’
Ž†´uL‚ªm’d Ž†´’m‚Žm’d Ž†´ªmem’d
k k k
k Ž†´ªm†…
¬m’d Ž†´¬š†mŠm’d Ž†´´¹’d Ž†´½†ª‰m’d Ž†k ´…
 L´†»d ”‚’m LYmª em’ ‰‰¹¬L´†» ªmy†mª´d
†¬´ m¬ m†ym’´Š†^‚ ’†^‚´ Ž•yŠ†^‚d em’ ß¹ym…
½”ŠŠm’œžk ŽŽmª ß¹¬LŽŽm’
k k ¬^‚ªm†Y´ k
ŽL’c Ž†´Yª†’ym’ ›q ¬^‚m’‰m’œd Ž†´ªm†…
Ž†¬¬ ‚•ª†ym’ ”Ž†’LŠL¹¬eª¹^‰ ’L^‚ Ž†´ ½my…
ß¹ŠL¬¬m’ž ¬ Žº¬¬´m ¬´ªm’y ym’”ŽŽm’
zm’d Ž†k´´m†Šm’ ›q ŽmŠem’œž p ’ ŽL’^‚m’
k
NŠŠm’k¬†’e Ym†em A^‚ªm†Y¹’ym’ Ž•yŠ†^‚c
‚m†zm’c Ž†´ †‚ª ¹’e ”‚’m ¬†md Ž†´ †’emª’ Ž†´Ymªº^‰¬†^‚´†ym’ ± Ž†´ Ymªº^‰¬†^‚´†ym’d
”emª ”‚’m †’emªž †m¬m e”ššmŠ´m Am´… Ž†´¹’´mªßm†^‚’m’ ± Ž†´ ¹’´mªßm†^‚’m’ž
ß¹’y ½†ª‰´ ˆme”^‚ ¬” ¬^‚½mªuNŠŠ†yd eL¬¬ Ž†´ ± »”’ ± e¹ª^‚c K¹ª HL‚Š emª !ªNš”¬†´†”’
¬†^‚ e†m mŠŠ†š´†¬^‚m ”ªŽ ½m†´ym‚m’e Ym† emª †Še¹’y em¬ !L¬¬†»¬ U !L¬¬†» ›˜œž
e¹ª^‚ym¬m´ß´ ‚L´ ¹’e L¹^‚ ¬´L’eLªe… Ž†´ L’ A†^‚mª‚m†´ yªm’ßm’emª ± yªm’ßm’em
¬šªL^‚Š†^‚ LŠ¬ ‰”ªªm‰´ y†Š´c Ž†´ ¹’e ”‚’m HL‚ª¬^‚m†’Š†^‚‰m†´ žžžc U yªm’ßm’ež
¬†md Ž†´ ”emª ”‚’m Žm†’m †’emª ž H†m †’ †´LªYm†´c K¹ uºª ˜à L‚ªm ´ªm¹m ± ´ªm¹mª
em’ m†¬š†mŠm’ ¬´m‚´ ß¹mª¬´ Ž†´d eL’L^‚ †´LªYm†´ U šš”¬†´†”’ ›¸ž¸œž
”‚’m   ‰‰¹¬L´†»ž ŠŠm L’emªm’ ’”ªe… †´LªYm†´mª ± †´LªYm†´mª†’c Hm’’ e†m
’¹’ym’ ¬†’e L¹¬ym¬^‚Š”¬¬m’ ›LŠ¬” ’†^‚´c !LLªu”ªŽmŠ †´LªYm†´mª†’’m’ ¹’e †´Lª…
Ž†´ ¹’e ”‚’m †‚ªd ”‚’m ¹’e Ž†´ †‚ªd Ž†´ Ym†´mª ’†^‚´ ß¹ ”u´ ½†memª‚”Š´ ½mªem’
¹’e ”‚’m Žm†’m’ †’emª’ ¹¬½žœž U ŠŠ†š¬m ¬”ŠŠd ‰•’’m’ ˆm ’L^‚ ”’´m¿´ ¹¬eªº^‰m
›˜˜œž ½†m mŠmy¬^‚Lu´d †´LªYm†´mª¬^‚Lu´d ”ŠŠm…
¶ž Ž†´   A¹šmªŠL´†»c †m ¹¬eª¹^‰¬½m†¬m y†¹Ž ¹¬½ž »mª½m’em´ ½mªem’ž
Ž†´ emª Ym¬´m A^‚ºŠmªd Ž†´ eL¬ ¬^‚•’¬´m Ž†´ emŽ ± eLŽ†´c U !ª”’”Ž†’LŠLe»mªYž
mYN¹em †¬´ ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚ ymuNªY´ Ž†´m†’L’emªc L’ ¬^‚ªm†Y´ Ž†´m†’L’emª
¹’e ŠN¬¬´ ¬†^‚ e¹ª^‚ m†’mª   m’†´†» mª… †ŽŽmª »”Ž u”Šym’em’ GmªY ym´ªm’’´c
¬m´ßm’c m†’mª emª Ym¬´m’ A^‚ºŠmªd m†’m¬ H†ª ½”ŠŠm’ Ž†´m†’L’emª ¬š†mŠm’ž A†m ½mª…
emª ¬^‚•’¬´m’ mYN¹em ž em’ ’†^‚´ Ž†´m†’L’emª L¹¬‰”ŽŽm’ž U m…
wž Ž†´ ”emª Y†¬ c †m ¹¬eª¹^‰¬½m†¬m ´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¶œž
°w¯ Ž†´ m†’mª ª´ p Ž†´´mŠ¬

Ž†´ m†’mª ª´ žžžc K¹ Ž†´ m†’mª ª´ YŠL¹… †´´mŠc K¹ m†’ †´´mŠ uºª ± ymym’ em’ ¹¬´m’
m’ ± YŠL¹mª ŠL¬¹ª U ª´ ¹’e U šš”¬†…
´†”’ ›wœž
U uºª ± ymym’ž
†´´mŠumŠec Ž ¹¬¬Lym‚L¹š´¬L´ß ¬´m‚´ eL¬

Ž†´‚LYm’c L’ ¬^‚ªm†Y´ eL¬ ¹ŽyL’y¬…
¬šªL^‚Š†^‚m GmªY ß¹¬LŽŽm’c memª ¬”ŠŠ´m
u†’†´m GmªY †’ ß½m†´mª !”¬†´†”’d ež ‚ž ’L^‚
emŽ mª¬´m’ AL´ßyŠ†me ›U GmªYß½m†´¬L´ßœc 
L¹u emª ?m†¬m ¬m†’m šmª¬•’Š†^‚m’ me†‰L…
Žm’´m Ž†´‚LYm’ž
†m A´¹em’´†’ uN‚ª´ ‚m¹´m ’L^‚ A´¹´´yLª´ž
m¬´m‚´ e†m GmªYu”ªŽ L¹¬ Žm‚ªmªm’ Cm†… 
Ž†´‚†Šum ± Ž†´ †Šumc L’ ‰L’’ ß¹¬LŽŽm’…
”emª ym´ªm’’´ ¬^‚ªm†Ym’c Ž†´‚†Šum ”emª
Šm’ ›ež ‚žd ‚L´ ¬†m L¹zmª emŽ u†’†´m’ ’”^‚
†’u†’†´m m¬´L’e´m†Šm ”emª m†’m’ GmªYß¹… 
Ž†´ †Šum †‚ªmª ªm¹’emž
†´ŠL¹´c U ”’¬”’L’´ž
¬L´ßœd eL’’ Y†Šem’ e†m¬m Cm†Šm Ž†´ emŽ
†’†´¹Ž e†m U GmªYLŠ‰ŠLŽŽmªc †m A´¹… 
Ž†´Šm†emªªmym’e ± †´Šm†e mªªmym’ec ¬
‰L’’ Ž†´Šm†emªªmym’e ”emª †´Šm†e mªªm…
em’´†’ †¬´ ‚m¹´m ’L^‚ A´¹´´yLª´ ymuL‚ªm’ž
†m A´¹em’´†’ uN‚ª´ ‚m¹´m ’L^‚ A´¹´´yLª´ 
ym’e ym¬^‚ª†mYm’ ½mªem’c †’ m†’mŽ Ž†´…
Šm†emªªmym’em’ ± †´Šm†e mªªmym’em’ K¹…
LYž mª Cm†Š em¬ AL´ßm¬ †’’mª‚LŠY emª
GmªYLŠ‰ŠLŽŽmª ‚m†z´ eL¬ †´´mŠumŠe em¬ 
¬´L’e ¬m†’ž †m ºy¹’y ½†ªe ˆme”^‚ †Ž…
Žmª ß¹¬LŽŽm’ym¬^‚ª†mYm’d ½m’’ ¬†m
AL´ßm¬d emª Cm†Š »”ª emª GmªYLŠ‰ŠLŽŽmª
†¬´ eL¬ U G”ªumŠež Ž G”ªumŠe ¬´m‚´ †’ emª 
e¹ª^‚ m†’ e»mªY ’N‚mª Ym¬´†ŽŽ´ †¬´c †’ ?mymŠ ym’L¹ m†’ AL´ßyŠ†med e†m ºYª†ym’
m†’mŽ N¹zmª¬´ Ž†´Šm†emªªmym’em’ K¹… ¬´m‚m’ †Ž †´´mŠumŠec m¹´m uN‚ª´ e†m A´¹… 
¬´L’e ¬m†’ž †m K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y em’´†’ ’L^‚ A´¹´´yLª´ LYž L^‚ A´¹´´yLª´
y†Š´ L¹^‚ eL’’d ½m’’ e†m ºy¹’y LŠ¬
L’ßm¬ ym¬´m†ymª´ ½†ªec ¬ ½Lª eL¬ Ž†´…
uN‚ª´ e†m A´¹em’´†’ ‚m¹´m LYž L’^‚m
AL´ßyŠ†memª ‰•’’m’ ”emª Žº¬¬m’ ‚†’´mª

Šm†emªªmym’e¬´m †Šed eL¬ ¬†m ˆm ym¬m‚m’
‚L´´mž U m´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’…
e†m GmªYLŠ‰ŠLŽŽmª †’¬ U L^‚umŠe ªº…
^‰m’ž U ¹¬‰ŠLŽŽmª¹’yž

¬^‚ªm†Y¹’y ›¶ž˜ž˜œž
†´’L‚Žmc U …’L‚Žmž
†´´m…Š†’‰¬… º’e’†¬c †m Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y
uºª eL¬ e»mªY Š†’‰¬ ›m’´¬šªm^‚m’ec


Ž†´ ”emª ”‚’mc U Ž†´ ›¸œž
†´´Lyc L¬ A¹Y¬´L’´†» †´´Ly ½†ªe Ž†´
ªm^‚´¬œ y†Š´ L¹^‚ †’ A¹Y¬´L’´†»‰”Žš”…
¬†´Ld emªm’ m¬´L’e´m†Šm Ž†´ †’em¬´ª†…

Ž†´´

’¹ª ß½m† ´ ym¬^‚ª†mYm’d ½m†Š eL¬ H”ª´ ^‚m’ »mªY¹’em’ ›e¹ª^‚ym‰”ššmŠ´œ ¬†’e
’†^‚´ Žm‚ª LŠ¬ ”Žš”¬†´¹Ž L¹¬ †´´m ½†m †´´m…Š†’‰¬…”LŠ†´†”’d †’‰¬…ªm^‚´¬…
¹’e CLy L’ß¹¬m‚m’ †¬´ž U K¹¬LŽŽm’´ªmu… ”ŽY†’L´†”’d ?m^‚´¬…Š†’‰¬…L‚´ž
um’ eªm†mª yŠm†^‚mª ¹^‚¬´LYm’ž Ž†´´mŠ¬c ˜ž ”ªŽ ¹’e mYªL¹^‚c mYm’ emª
†´´Ly ± Ž†´´Ly¬c ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ L¹¬ emŽ m’†´†» »”’ eL¬ †´´mŠ m’´¬´L’…
›”u´ L’ ª´†‰mŠ ”emª !ªNš”¬†´†”’m’ em’m’ !ªNš”¬†´†”’ Ž†´´mŠ¬ †¬´ L¹^‚ e†m
‰m’’´Š†^‚mœ A¹Y¬´L’´†»c ¬ ym‚´ L¹u †´… mª½m†´mª´m ”ªŽ Ž†´´mŠ¬´ ymYªN¹^‚Š†^‚ž
´Ly ß¹® ymym’ †´´Ly® »”ª †´´Ly †¬´ ¬†m A´†Š†¬´†¬^‚ Ym¬¬mª ¬†’e Ž†´d Ž†´‚†Šum »”’d
’†^‚´ ß¹ ¬šªm^‚m’® ºYmª †´´Ly †¬´ mª ’†^‚´ e¹ª^‚ ž †^‚´ ‰”ªªm‰´ †¬´ emª mYªL¹^‚
†Ž ºª”® ‚m¹´m ± Ž”ªym’ †´´Lyž Šm†’ »”’ Ž†´´mŠ¬ »”’ ›Ž†´´mŠ¬ »”’ H”ª´m’œ®
¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ e»mªY Ž†´´Ly¬d ߞ ž †’ ‰”ªªm‰´c Ž†´´mŠ¬ H”ª´m’ ž
»”’ Ž”ªym’¬ Y†¬ Ž†´´Ly¬d Ž†´´Ly¬ ¹Ž ˜¸ ¸ž ?m‰´†”’c †m !ªNš”¬†´†”’ ªmy†mª´ †Ž
E‚ªd Ž”’´Ly¬ Ž†´´Ly¬ž K¹Ž E’´mª¬^‚†me ŠŠymŽm†’m’ em’ m’†´†»c Ž†´´mŠ¬ mŠm‰´ª†…
»”’ e†m’¬´LyŽ†´´Ly¬d e†m’¬´Ly¬ Ž†´´Ly¬ ¬^‚mª ’mªy†md Ž†´´mŠ¬ m†’m¬ ŠL¬^‚m’ß¹…
¹’e †m’¬´LyŽ†´´Ly U e»mªY ›¶œž ym¬d Ž†´´mŠ¬ ¬´LY†Šm’ ªL‚´m¬ž †’ ¬´Lª‰
†´´mc †m ª”z¬^‚ªm†Y¹’y uºª e†m¬m¬ A¹Y… uŠm‰´†mªm’em¬ A¹Y¬´L’´†» †Ž A†’y¹ŠLª
¬´L’´†» y†Š´ L¹^‚ †’ LymL’yLYm’ ½†m A†m ”‚’m ª´†‰mŠ ¹’e ”‚’m ´´ª†Y¹´ ¬´m‚´ †’
½”‚’´ †Ž ¶ž A´”^‰ †´´mž K¹ †´´m L’¹Lª emª ?mymŠ ”‚’m Šm¿†”’¬m’e¹’yc Ž†´´mŠ¬
U ”’L´¬’LŽm’ ›˜œž ªL‚´ ›¬´L´´c Ž†´´mŠ¬ ªL‚´m¬œž m† m†’mŽ
Ž†´´mŠc U GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’ ›¸ž¸œž LŠŠm†’ ¬´m‚m’em’ ¬´Lª‰ uŠm‰´†mªm’em’
Ž†´´mŠ¬´m p ”eLŠ¬L´ß °wn

A¹Y¬´L’´†» †Ž !Š¹ªLŠd Ym† emŽ ¬†^‚ emª Ž†´ ¹’e ”‚’mc U Ž†´ ›¸œž
 m’†´†» †’ emª ”ªŽ ’†^‚´ »”Ž ”Ž†’L…
´†» ¹’e ‰‰¹¬L´†» ¹’´mª¬^‚m†em´d ´ª†´´
Ž†´ ½L¬ ± ½”Ž†´ c †m GmªY†’e¹’y Ž†´  
½L¬ ›†´ ½L¬ ‚L¬´ e¹ eL¬ š”Š†mª´£ ^‚
 e†m¬m¬ A¹Y¬´L’´†» †’ em’ L´†»c Ž†´´mŠ¬
ªN‚´m’ž mª L´†» ¬´m‚´ L¹^‚ eL’’d
½m†z ’†^‚´d Ž†´ ½L¬ †^‚ †‚’ ym‰ªN’‰´
‚LYmžœ ‰”ŽŽ´ †’ emª ym¬šª”^‚m’m’ AšªL…
 ½m’’ m†’ ½m†´mªm¬ ¬´Lª‰m¬ A¹Y¬´L’´†» †Ž
m’†´†» A†’y¹ŠLª ‚†’ß¹´ª†´´c Ž†´´mŠ¬ GL…
^‚m ªm^‚´ ‚N¹u†y »”ªž Ž ym¬^‚ª†mYm’m’
A´L’eLªeem¹´¬^‚ ½†ªe †’ emª ?mymŠ eL¬
 ´mª¬ ’m¹mŽ ?L¬†mªLššLªL´ž U !ªNš”¬†´†”’
›¸œž
!ª”’”Ž†’LŠLe»mªY ½”Ž†´ »mª½m’em´c
H”Ž†´ ‚L¬´ e¹ eL¬ š”Š†mª´£ ^‚ ½m†z

 Ž†´´mŠ¬´mc Ž†´´mŠ¬´m †¬´ emª A¹šmªŠL´†» ß¹ m†…


’mŽ ‚m¹´m ’†^‚´ Žm‚ª ymYªN¹^‚Š†^‚m’
’†^‚´d ½”Ž†´ †^‚ †‚’ ym‰ªN’‰´ ‚LYmž
U !ª”’”Ž†’LŠLe»mªY ›vœž

 !”¬†´†» Ž†´´mŠ ¹’e ß¹ emŽ ”ŽšLªL´†»


Ž†´´Šmªmž ¬ ¬”ŠŠ´m ’†^‚´ †’ m†’mŽ K¹¬LŽ…
Ž†´½”ŠŠm’c U Ž†´ ›°œž
Ž•^‚´mc K¹ Ž•^‚´m y†Y´ m¬ ‰m†’m m†ym’m

 Žm’‚L’y ymYªL¹^‚´ ½mªem’d †’ emŽ emª


”ŽšLªL´†» Ž†´´Šmªm L¹¬ªm†^‚´ž Š¬”
ª¹’eu”ªŽ ›‰m†’m’ ’u†’†´†»œ® U Ž•ym’d
U †^‚ eLªu ± Ž•^‚´m ± ½ºªem ¬Lym’ž

 ’†^‚´c emª Ž†´´mŠ¬´m ›‰”ªªm‰´c Ž†´´Šmªm œ


»”’ eªm† !um†Šmª’ž
”eLŠ¬L´ßc mª ”eLŠ¬L´ß †¬´ m†’ Le»mªY†L…
Šmª mYm’¬L´ßd emª L’y†Y´d ½†m ¬†^‚ emª
†´´mŠ½”ª´c U !Lª´†ß†š d U !Lª´†ß†š ž »”Ž ºYmªym”ªe’m´m’ AL´ß ›ßž ž »”Ž
 †´´mŠ½”ª´yª¹ššm ± …¬L´ßc U !Lª´†ß†š ¹’e L¹š´¬L´ßœ Ymßm†^‚’m´m AL^‚»mª‚LŠ´ »”ŠŠ…
!Lª´†ß†š†LŠyª¹ššmž ߆m‚´ž ”’ˆ¹’‰´†”’m’c †’emŽd eLe¹ª^‚ p
 Ž†´´m’c Ž ŠŠymŽm†’m’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ Ž†´…
´m’ »”’ m†’mŽ u”Šym’em’ e»mªY ”emª
eL¬¬d ¬” p eL¬¬d ½”Ym†d ”‚’m eL¬¬d ”‚’m  
’u†’†´†»   ß¹d [L’\¬´L´´   ’u†’†´†»   ß¹ž
 »”’ m†’mª u”Šym’em’ !ªNš”¬†´†”’   A¹Y…
¬´L’´†» ym´ªm’’´c mª A´LY YªL^‚ Ž†´´m’
˜ž ª´m’ em¬ ”eLŠ¬L´ßm¬c Lœ mª ”eLŠ…
¬L´ß Ymßm†^‚’m´ m†’m’ AL^‚»mª‚LŠ´d emª
 m’´ß½m†ž ’´¬šªm^‚m’ec Ž†´´m’ eL…
ªm†’ ± eLª†’d Ž†´´m’ eLª¹’´mª ± ‚†’…
em’ »”Ž ºYmªym”ªe’m´m’ AL´ß Ymßm†^‚…
’m´m’ AL^‚»mª‚LŠ´ ’N‚mª ^‚LªL‰´mª†¬†mª´c
Ž†´´ e¹ª^‚ ± ‚†’m†’® Ž†´´m’ ¹’´mª emŽ L¹Žd
Ž†´´m’ e¹ª^‚ e†m m’ymd Ž†´´m’ †’ emª
A†m »mªLY¬^‚†mem´m ¬†^‚ »”’ Ž†ªd †’emŽ ¬†m
Ž†ª uªm¹’eŠ†^‚ ß¹ŠN^‚mŠ´mž Yœ mª ”eLŠ…
L^‚´ž K¹¬LŽŽm’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’d ½m’’ ¬L´ß Ymßm†^‚’m´ m´½L¬d ½L¬ ’†^‚´ ym…
m¬ ¬†^‚ ¹Ž m’ym GmªY†’e¹’ym’ »”’ Ž†´… ¬^‚†m‚´ ”emª m¿†¬´†mª´d ”emª m´½L¬d ½L¬
´m’ Ž†´ ›´m†Š½m†¬m ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚Š†^‚m’œ ¬´mŠŠ»mª´ªm´m’e uºª m´½L¬ L’emªm¬ ym…
Gmª‰ºªß¹’ym’ ›eª¹’´mª uºª eLª¹’´mª ¬^‚†m‚´ ”emª m¿†¬´†mª´c ª »mªŠm¹Žem´m
¹¬½žœ ‚L’emŠ´c Ž†´´m’eª†’d Ž†´´m’eª¹’´mªd Ž†^‚d ”‚’m eL¬¬ mª m†’m’ ª¹’e eLuºª
Ž†´´m’e¹ª^‚d L¹^‚c Ž†´´m’†’’md Ž†´´m’… ‚L´´mž ª ªmem´md [L’\¬´L´´ ß¹ ‚L’emŠ’ž
ŽL’yž G”’ em’ ”eLŠ¬N´ßm’d e†m e¹ª^‚ ”‚’m
†´´mª’L^‚´¬¬´¹’emc U ¹ym’…¬ ›¶žvœž eL¬¬ m†’ymŠm†´m´ ½mªem’d ¬†’e ˆm’m ß¹ ¹’…
Ž†´´Šmªmc Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰´†» ´mª¬^‚m†em’d e†m ß½Lª mYm’uLŠŠ¬ e¹ª^‚
L¹^‚ †’ ºy¹’ym’ ½†m Ž†´´Šmªm mLŽ´m’… ”‚’m eL¬¬ m†’ymŠm†´m´ ½mªem’d LYmª m†’m
ŠL¹uYL‚’d Ž†´´Šmªm ?m†um ¹¬½ž ª”z ’†^‚´ m†’ym´ªm´m’m ”Šym ’m’’m’ ›U ”’…
¬^‚ªm†Y´ ŽL’ eL¬ eˆm‰´†» eLymym’ †’ †… ¬m‰¹´†»¬L´ßœž ^œ mª ”eLŠ¬L´ß ’m’’´ m†…
ym’’LŽm’c emª †´´Šmªm ¬´m’ž ’m’ m†’¬^‚ªN’‰m’em’ ›ªm¬´ª†‰´†»m’œ EŽ…
Ž†´´¹’c U Ž†´ ›°œž ¬´L’ec A”»†mŠ †^‚ Ž†^‚ mª†’’mªmd †¬´ mª †’
†´´½”^‚c K¹ †´´½”^‚LYm’e U †m’¬´Ly LŽY¹ªy ymY”ªm’ž A†m ½†ªe eLªL’ LªYm†…
›¸œž K¹ †´´½”^‚LYm’e ± Ž†´´½”^‚… ´m’d ¬”½m†´ ¬†m eLuºª Km†´ u†’em´ž eœ K¹ em’
LYm’e¬ ± Ž†´´½”^‚¬ LYm’e¬ U e»mªY ›¶œž ”eLŠ¬N´ßm’ ªm^‚’m´ ŽL’ L¹^‚ e†m Gmª…
K¹ LŽ †´´½”^‚d emŽ ± em’ ˜wž ˜ž U L… yŠm†^‚¬¬N´ßmd e†m em’ AL^‚»mª‚LŠ´d emª †Ž
´¹Žž K¹ª m‰Š†’L´†”’ em¬ †´´½”^‚[m\¬ ± ºYmªym”ªe’m´m’ AL´ß ym’L’’´ †¬´d Ž†´ m†…
em¬ †´´½”^‚ U H”^‚m’´Lymž ’mŽ L’emªm’ »mªyŠm†^‚m’c m’L †¬´ ¬”
°w“ ”eLŠ»mªY p ”em… ± ”em’…

¬^‚•’d ½†m †‚ªm ¹´´mª m¬ †Ž yŠm†^‚m’ Š… Žm’ Žº¬¬m’ ›’†^‚´c ymŽ¹¬¬´œž U ’u†’†´†»
´mª ½Lªž m’L †¬´ ¬^‚•’mªd LŠ¬ †‚ªm ¹´´mª
m¬ †Ž yŠm†^‚m’ Š´mª ½Lªž K¹Ž E’´mª…
¹’e ’u†’†´†»yª¹ššm ›˜žwœž Hmªem’ ¬†m LŠ¬
G”ŠŠ»mªYm’ ymYªL¹^‚´d ŠL¹´m´ †‚ª !Lª´†…

¬^‚†me em¬ ’¬^‚Š¹¬¬m¬ Ž†´ LŠ¬ ¹’e ½†m
U LŠ¬ ± ½†mž mœ mŽ GmªyŠm†^‚¬¬L´ß ’L‚m
߆š ym‰”’’´d ymŽ”^‚´ ¹¬½žc A†m ‚L´ e†m
G”‰LYmŠ’ ’†^‚´ ym‰”’’´ž ^‚ ‚LYm em’ 
¬´m‚´ emª !ª”š”ª´†”’LŠ¬L´ßd Ž†´ em¬¬m’
†Šum L’ymymYm’ ½†ªed eL¬¬ ¬†^‚ emª
Ašm^‰ ’†^‚´ ymŽ”^‚´ž
¶ž N¹u¹’y Ž”eLŠmª ¹¬eªº^‰mc mŠmym’´… 
AL^‚»mª‚LŠ´ †Ž ºYmªym”ªe’m´m’ AL´ß
yŠm†^‚ŽNz†y Ž†´ emŽ †Ž mYm’¬L´ß N’…
Š†^‚ u†’em´ ¬†^‚ †’ m†’mŽ AL´ß ’mYm’ emŽ
”eLŠ»mªY ’”^‚ m†’ ½m†´mªmª Ž”eLŠmª 
emª´c m NŠ´mª †^‚ ½mªemd em¬´” L’¬šª¹^‚¬…
Š”¬mª ½mªem †^‚ž
¹¬eª¹^‰d emª ½†m e†m¬m¬ m†’m ”´½m’…
e†y‰m†´d m†’m •yŠ†^‚‰m†´d m†’m ªŠL¹Y’†¬ 
¸ž ”e¹¬c K¹Ž ”e¹¬ Ym† emª ”ššm…
Š¹’y m†’m¬ ”’e†´†”’LŠ¬L´ßm¬ Ž†´ m†’mŽ
”ž ž Ymßm†^‚’m´c ^‚ Y†´´m ¹Ž e†m ªŠL¹Y…
’†¬d eL¬ ´¹’ ß¹ eºªum’ž †’uL^‚mª ¹’e 
GmªyŠm†^‚ ›ª Šmy´m ¬†^‚ †’¬ m´´d ½†m ½m’’
mª ¬^‚½L^‚ ½Nªmœ U LŠ¬ [”Y\ ± LŠ¬ ½m’’ ±
Ym¬¬mª ‚m†z´ m¬c Lªu †^‚ eL¬ ´¹’£ emªc
^‚ Y†´´m ¹Ž e†m ªŠL¹Y’†¬d eL¬ ß¹ ´¹’ž 
½†m ½m’’ž
”eLŠ»mªYc eºªum’d ‰•’’m’d Ž•ym’d Žº¬…
U eºªum’d U ‰•’’m’ ¹¬½žd U !Šm”’L¬Ž¹¬ž
wž A´mŠŠ¹’yc mŠmym’´Š†^‚ Ymªm†´m´ e†m A´mŠ… 
¬m’d ¬”ŠŠm’d ½”ŠŠm’ Y†Šem’ e†m ª¹ššm emª Š¹’y em¬ ”eLŠ»mªY¬ †’ Žm‚ª´m†Š†ym’
”eLŠ»mªYm’ž Lß¹ ym‚•ªm’ L¹^‚ e†m CmŽš¹¬u”ªŽm’ A^‚½†mª†y‰m†´m’ž †m ?m… 
”ªŽm’ Ž•^‚´md Ž•^‚´m¬´ ¹¬½ž d ß¹ em’m’ ymŠ ŠL¹´m´d eL¬¬ e†m ”eLŠ»mªYm’d ½m’’
m¬ ‰m†’m’ m†ym’m’ ’u†’†´†» y†Y´ž ˜ž m…
YªL¹^‚c GmªY¹’em’ Ž†´ emŽ ’u†’†´†» L’…
¬†m ’†^‚´ ¬mŠY¬´ e†m !mª¬”’LŠu”ªŽ em¬
!ªNe†‰L´¬ Y†Šem’ ›U †’†´¹Ž ± u†’†´m¬

emªmª GmªYm’ ‚LYm’ e†m ”eLŠ»mªYm’
ß½m† L¹š´ymYªL¹^‚¬½m†¬m’d e†m ”Yˆm‰…
GmªYœd LŽ ’em em¬ AL´ßm¬ ¬´m‚m’c ª
‚N´´m ›!mª¬”’LŠu”ªŽœ ½†ª‰Š†^‚ ‰”ŽŽm’

´†»mª ¹’e ¬¹Yˆm‰´†»mª mYªL¹^‚ ym’L’’´
½mªem’ž m†Ž ”Yˆm‰´†»m’ mYªL¹^‚ ½†ªe
¬”ŠŠm’ ± Žº¬¬m’ ± eºªum’ž Hmª ‚L´ e†m
A^‚ª†u´ m’´ß†uumª’ ‰•’’m’£ †m¬ y†Š´ L¹^‚


m†’ AL^‚»mª‚LŠ´ Ž”e†u†ß†mª´d ¹’e ß½Lª †Ž
A†’’m m†’mª ”´½m’e†y‰m†´ ¹’e m†’m¬
uºª mYm’¬N´ßmc ª †¬´ ym‰”ŽŽm’d ”Y½”‚Š
mª ¹’¬ ’†^‚´ Žm‚ª ‚L´ Ym’L^‚ª†^‚´†ym’

”em

K½L’y¬d m†’mª N‚†y‰m†´ ¹’e •yŠ†^‚… ‰•’’m’ž ?my†”’LŠ… ¹’e ¹ŽyL’y¬¬šªL^‚…


‰m†´d m†’mª ªŠL¹Y’†¬ ¹’e m†’m¬ H¹’… Š†^‚ ½†ªe Ž†´¹’´mª eL¬ ”eLŠ»mªY »”ªL’…
¬^‚m¬d m†’mª GmªŽ¹´¹’y ¹’e m†’m¬ K½m†… ym¬´mŠŠ´c ª ‚N´´m ¹’¬ ¬”ŠŠm’ Ym’L^‚ª†^‚´†…
umŠ¬ ”ž žc ª eLªu Šm¬m’ ›U eºªum’œž L¬ ym’ž A´L´´c ª ‚N´´m ¹’¬ Ym’L^‚ª†^‚´†ym’
m¬´ ‰•’’´m Ymy”’’m’ ½mªem’ ›U ‰•’… ¬”ŠŠm’ž H†ª ¬Ly´m’ †‚Žd eL¬¬ mª ¹’¬ m†’m’
’m’ ± eºªum’œž A†m ŽLy ‰”ŽŽm’ ›U Ž•… ª†mu ‚N´´m ‰•’’m’ ¬^‚ªm†Ym’ž A´L´´c H†ª
ym’œž GmªL ¬”ŠŠ´m ß¹ L¹¬m YŠm†Ym’ ›U ¬”Š… ¬Ly´m’ †‚Žd eL¬¬ mª ¹’¬ m†’m’ ª†mu ‚N´´m
Šm’œž ‚ª muum ½†ŠŠ m¹´¬^‚ ¬´¹e†mªm’ ¬^‚ªm†Ym’ ‰•’’m’ž U YªL¹^‚m’d U ½mªem’ž
›U ½”ŠŠm’œž m†Ž ¬¹Yˆm‰´†»m’ mYªL¹^‚ ”em… ± ”em’…c †m ”Žš”¬†´L Ž†´ ”em
’†ŽŽ´ emª Ašªm^‚mª A´mŠŠ¹’y ß¹ª ºŠ´†y… LŠ¬ ª¬´yŠ†me ½mªem’ ºYmª½†mym’e Ž†´
‰m†´ em¬ Ymßm†^‚’m´m’ AL^‚»mª‚LŠ´¬c ª emª ª¹’eu”ªŽ ›”ªŽ em¬ ”Ž†’L´†»¬
eºªu´m eL¬ ym¬m‚m’ ‚LYm’ž ‚ª Žº¬¬´m´ A†’y¹ŠLªœ ymY†Šem´d Ym¬”’emª¬ eL’’d
em’ K¹y mªªm†^‚m’ž A†m ¬”ŠŠ ˆm´ß´ ¬^‚”’ †’ ½m’’ ”em e†m mem¹´¹’y Km†´…d CLym¬…
º’^‚m’ ¬m†’ž mª L’’ ½†ŠŠ m¹´¬^‚ ym¬^‚ŽL^‰~ ‚L´ ›ßž ž ”emL¹¬eª¹^‰d
¬´¹e†mª´ ‚LYm’ž KL‚Šªm†^‚m AN´ßm Ž†´ ”… ”eme†^‚´mªd ”em½”ª´œd LYmª L¹^‚
eLŠ»mªY ‚LYm’ Ym†em m¬Lª´m’ž eL’’d ½m’’ m¬ ¬†^‚ L¹u eL¬ m¹m¬´md
¸ž ’u†’†´†» ± !Lª´†ß†š c †m ”eLŠ»mªYm’ Km†´ymŽNzm †’ Šm†e¹’yd LLª´ªL^‚´
Y†Šem’d ½m’’ †‚’m’ m†’ ªm†’mª ’u†’†´†» ¹¬½ž Ym߆m‚´ ›ßž ž ”em¬^‚Luum’d ”em…
»”ªL’ym‚´d ‰m†’ !Lª´†ß†š d ¬”’emª’ ¬´m… ½Lªm’d ”em½mŠ´d ”emŽm¬¬mœž †’†ym
‚m’ eL’’ ¬mŠY¬´ †Ž ’u†’†´†»c ª ‚L´ ‰”Ž… H•ª´mª emª Šm´ß´ym’L’’´m’ ª¹ššm ‰”Ž…
”em½”ª´ p Ž•yŠ†^‚ °và

Žm’ L¹^‚ Ž†´ emª ”ªŽ ”em’… »”ªd e†m emª ’u†’†´†»c ª ‚L´ em’ Ašm^‰ ’†^‚´ m¬…
 emŽ !Š¹ªLŠ »”’ ”em m’´¬šª†^‚´ ¹’e
¬†^‚ Žm‚ª L¹u e†m ‰”’‰ªm´m’ †’ßmŠu”ª…
¬m’ Ž•ym’ ›’†^‚´c m¬¬m’ ymŽ”^‚´œž
¸ž L¬ ”eLŠ»mªY Ž•ym’ †’ H¹’¬^‚¬N´ßm’c

 Žm’ ¹’e m¬´LŠ´¹’ym’ emª ”em ›¹´…


Ž”em’d LLªŽ”em’d A^‚¹‚Ž”em’ ¹¬½žœ
mª ”’ˆ¹’‰´†» em¬ ”eLŠ»mªY¬ Ž•ym’
›†^‚ Ž•ymd e¹ Ž•ym¬´œ ½†ªe ß¹ª m’’…
 Ym߆m‚´c ”em‚L¹¬ ± ”em’‚L¹¬d ”…
em’¬^‚L¹ ± ”em¬^‚L¹d ”emßm†´¹’y ±
ßm†^‚’¹’y m†’m¬ H¹’¬^‚m¬ »mª½m’em´c
•ym ¬†m yŠº^‰Š†^‚ ½mªem’s mª ”’ˆ¹’‰…
 ”em’ßm†´¹’yž U ¹ym’ßm†^‚m’ž
”em½”ª´c ˜ž ”em½•ª´mª ¬†’ed ½†m †‚ª
´†» »”’ Ž•ym’ ›†^‚ Ž•^‚´md e¹ Ž•^‚…
´m¬´œ ½†ªe ß¹ª m’’ßm†^‚’¹’y m†’m¬

 LŽm ¬Ly´d ß¹Žm†¬´ ’¹ª uºª m†’m Ym…


yªm’ß´m Km†´eL¹mª Ym¬”’emª¬ YmŠ†mY´m
H¹’¬^‚m¬ »mª½m’em´d emª LŠ¬ ‰L¹Ž mª…
uºŠŠYLª L’ym¬m‚m’ ½†ªec •^‚´m mª m¬

 H•ª´mª ¹’e Hm’e¹’ym’ž ¬ ‚L’emŠ´


¬†^‚ eLYm† ¹Ž ’m¹ ymšªNy´m H•ª´mªd ¹Ž
e”^‚ m’eŠ†^‚ m†’¬m‚m’s †m ”ªŽm’ em¬
”’ˆ¹’‰´†»¬ ½mªem’ ‚N¹u†y L¹^‚ †’e†…

 H•ª´mª ”emª Hm’e¹’ym’d e†m L¹¬ m†’mª


uªmŽem’ AšªL^‚m ºYmª’”ŽŽm’ ½¹ªem’
‰L´†»†¬^‚ LŠ¬ ‚•uŠ†^‚m ¹¬eª¹^‰¬½m†¬m
L’¬´mŠŠm »”’ ½”ŠŠm’ ymYªL¹^‚´c ^‚

 ›U Žmª†‰L’†¬Žm’ ± ’yŠ†ß†¬Žm’œd ”emª


¹Ž H•ª´mªd e†m †’ emª AšªL^‚m Ymªm†´¬
Ž•^‚´m ’”^‚ m†’ †mªž A†m Ž•^‚´md eL¬¬ mª
m¬ mªuN‚ª´ž U H¹’¬^‚¬L´ß® »yŠž L¹^‚ U †^‚
»”ª‚L’em’ ½Lªm’d Ž†´ m†’mŽ LŠ eLªu ± Ž•^‚´m ± ½ºªem ¬Lym’ž
 LYmª p ”u´ †’ ’m¹mª mem¹´¹’y p ‚N¹u†y Ž•yŠ†^‚c ˜ž GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’c †’ ”ŽšL…
ymYªL¹^‚´ ½mªem’ž A†m ym‚•ªm’ ”u´ emª ªL´†» »”’ Ž•yŠ†^‚ †¬´ †Ž ŠŠymŽm†’m’ ¹’…
 AšªL^‚m Ym¬´†ŽŽ´mª mª¹u¬…d m¬mŠŠ…
¬^‚Lu´¬… ”emª Š´mª¬yª¹ššm’ L’ ›AšªL…
ymYªN¹^‚Š†^‚ž ’ ¬m†’mª A´mŠŠm ¬´m‚´ e†m
ª¹’e¬´¹um Ž•yŠ†^‚ Ž†´ emŽ »”ªL’ym…
 ^‚m emª !”Š†´†‰mªd em¬ ”¹ª’LŠ†¬Ž¹¬d emª
m‚•ªem’d emª ¹ym’eŠ†^‚m’ ¹ž Lžœž †m
¬´mŠŠ´m’ ”ŽšLªL´†» m†’m¬ em’ A´m†ym…
ª¹’y¬yªLe ‰m’’ßm†^‚’m’em’ eˆm‰´†»¬ž
 ¹ª¬šªº’yŠ†^‚m ¹¬¬Lym‰ªLu´ e†m¬mª
H•ª´mª †¬´ Žm†¬´ »mªYŠL¬¬´ž G†mŠm
Š¬”c ”ªym’ ½Nªm m¬ Ym¬¬mª ± Šm†^‚´mª
Ž•yŠ†^‚ ›’†^‚´c ”ªym’ ½Nªm m¬ Ž•yŠ†…
”em AšªL^‚‰ª†´†‰mª ¬†’e emª m†’¹’yd H•ª…
´mª e†m¬mª ª´ ½ºªem’ uL¬´ †ŽŽmª ½L‚Š…
^‚mªœž mª A¹šmªŠL´†» Ž•yŠ†^‚¬´ †¬´ m†’
e»mªY ¹’e ‰L’’ ’†^‚´ L´´ª†Y¹´†» »mª…
Š”¬ ”emª ymeL’‰m’Š”¬ ymYªL¹^‚´d ¬†m ½m’em´ ½mªem’c †m ªYm†´m’ ¬†’e Ž•y…
¬m†m’ ß¹ A^‚LYŠ”’m’ ym½”ªem’ ¹’e L¹¬ Š†^‚¬´ ß¹ Ym¬^‚Šm¹’†ym’ ¹’e ’†^‚´c ¹’´mª
e†m¬mŽ ª¹’em ¬m† †‚ª mYªL¹^‚ ’†^‚´ Ž•yŠ†^‚¬´mª m¬^‚Šm¹’†y¹’y žžž G”ª ¬´m†…
ß¹ mŽšum‚Šm’ ›ßž ž ¬¹Y”š´†ŽLŠd šmª… ymª¹’y¬uN‚†ym’ eˆm‰´†»m’ Yª†’y´ Ž•y…
¬šm‰´†»†¬^‚œž Š†^‚¬´ em’ mª½º’¬^‚´m’d ‚”‚m’ ªLe m†…
¸ž mª !Š¹ªLŠ »”’ ”em½”ª´ ŠL¹´m´ e†m ’mª †ym’¬^‚Lu´ ›¬” žžž ½†m [’¹ª\ Ž•yŠ†^‚œ
”em½•ª´mª ›’†^‚´c e†m ”em½”ª´mœž ß¹Ž ¹¬eª¹^‰c ^‚ YªL¹^‚m m†’m’ Ž•y…
”e¹¬c E’´mª ”e¹¬ ›!Š¹ªLŠc e†m ”e†œ LŠ¬ Š†^‚¬´ yª”zm’ ª†mu¹Ž¬^‚ŠLy ›q ¬” yª”z
yªLŽŽL´†¬^‚mŽ CmªŽ†’¹¬ »mª¬´m‚´ ŽL’ ½†m Ž•yŠ†^‚œž ª ¬”ŠŠ Ž•yŠ†^‚¬´ ¬^‚’mŠŠ
e†m ¹¬¬Lym½m†¬m em¬ GmªY¬d Ž†´ emª e†m ‰”ŽŽm’ ›q ¬” ¬^‚’mŠŠ ½†m Ž•yŠ†^‚œž L…
A´mŠŠ¹’y’L‚Žm em¬ Ašªm^‚mª¬ ß¹ emŽd ’mYm’ ½†ªe Ž•yŠ†^‚¬´ †Ž A†’’ »”’ ’L^‚
½L¬ mª ¬Ly´d L¹¬ymeªº^‰´ ½†ªec !m´mª Š†m¬´ •yŠ†^‚‰m†´d ½m’’ m¬ Ž•yŠ†^‚ †¬´~ ym…
m†’ ¹^‚ž U ’e†‰L´†»ž L¬ YŠm†Ym eL‚†’ym… YªL¹^‚´c ^‚ ½”ŠŠ´m Ž†^‚ Ž•yŠ†^‚¬´ ß¹…
¬´mŠŠ´ž U ”’ˆ¹’‰´†»ž ªº^‰‚LŠ´m’ž †m Am’e¹’y ¬”ŠŠ Ž•yŠ†^‚¬´
Ž•ym’c ˜ž !Lª´†ß†š ”emª ’u†’†´†»c L¬ !Lª… ’”^‚ ‚m¹´m ß¹ª !”¬´ž Gmª½m’em’ A†m ß¹Ž
´†ß†š em¬ G”ŠŠ»mªY¬ Ž•ym’ ‚m†z´ ym… Y¬^‚Ž†mªm’ Ž•yŠ†^‚¬´ yªLu†´LªŽm Šms
Ž”^‚´c ª ‚L´ em’ Ašm^‰ ’†^‚´ ymŽ”^‚´ž •’’m’ p »”ª ¬´m†ymª¹’y¬uN‚†ym’ eˆm‰…
H†ªe Ž•ym’ LŠ¬ ”eLŠ»mªY ymYªL¹^‚´d ´†»m’ p †¬¬»mª¬´N’e’†¬¬m m’´¬´m‚m’d
eL’’ ¬´m‚´ ’L^‚ m†’mŽ ªm†’m’ ’u†’†´†» eL’’ ¬”ŠŠ´m ŽL’ ’L^‚ •yŠ†^‚‰m†´ ± ½m’’
’†^‚´ eL¬ !Lª´†ß†š d ¬”’emª’ mYm’uLŠŠ¬ m¬ Ž•yŠ†^‚ †¬´ ¬´L´´ Ž•yŠ†^‚¬´ »mª½m’…
°v˜ •yŠ†^‚‰m†´¬u”ªŽ p ”’L´¬’LŽm’

em’c H†ª ¬¹^‚m’ uºª e†m¬m ªYm†´ ’L^‚ Žm’´ m†’ m¹´ª¹Žc eL¬ ”Žm’´ž Ym’¬”c
•yŠ†^‚‰m†´ ± ½m’’ Ž•yŠ†^‚ ˆ¹’ym m¹´m
ymym’ºYmª H†ª ¬¹^‚m’ uºª e†m¬m ªYm†´
eL¬ ªm‚Ž”Žm’´ž
…Ž”’L´†y ± …Ž”’L´Š†^‚c ”Žš”¬†´L Ž†´ …Ž”…

Ž•yŠ†^‚¬´ ˆ¹’ym m¹´m ›q m¹´md e†m ¬”
ˆ¹’y ½†m Ž•yŠ†^‚ ¬†’eœž mª A¹šmªŠL´†»
’L´†y ’m’’m’ m†’m ’L^‚ ”’L´m’ YmŽm¬…
¬m’m Km†´eL¹mªc m†’ ß½m†Ž”’L´†ymª ¹u… 
Ž•yŠ†^‚¬´ ‰L’’ ’†^‚´ Ž†´ emŽ A¹šmªŠL´†»
m†’m¬ eˆm‰´†»¬ »mªY¹’em’ ½mªem’ž ¬
m’´‚LŠ´ ›q emª ¹um’´‚LŠ´ eL¹mª´ ß½m†
”’L´mœž ”Žš”¬†´L Ž†´ Ž”’L´Š†^‚ ’m’… 
‚m†z´ LŠ¬” yª•z´Ž•yŠ†^‚ ›’†^‚´c yª•z´…
Ž•yŠ†^‚¬´œd Ym¬´Ž•yŠ†^‚ ›’†^‚´c Ym¬´…
’m’ m†’m’ ’L^‚ ”’L´m’ YmŽm¬¬m’m’
C¹ª’¹¬d †’ emŽ ¬†^‚ m´½L¬ [ªmymŠŽNz†y\ 
Ž•yŠ†^‚¬´œd ¬^‚’mŠŠ¬´Ž•yŠ†^‚ ›’†^‚´c
¬^‚’mŠŠ¬´Ž•yŠ†^‚¬´œ ¹¬½ž U YLŠeŽ•yŠ†^‚¬´d
½†memª‚”Š´c m†’m ß½m†Ž”’L´Š†^‚m ?L´m
›q m†’m ˆmem’ ß½m†´m’ ”’L´ uNŠŠ†ym 
U GmªyŠm†^‚¬u”ªŽm’ ›¸žvž˜œž
¸ž ¬ ‰L’’ Ž•yŠ†^‚ ¬m†’c †m ¹¬¬Lym ¬
?L´mœž †’em´ m†’m A†´ß¹’y eªm†Ž”’L´Š†^‚
¬´L´´d ¬” Ymem¹´m´ eL¬d eL¬¬ e†m Cm†Š’m‚… 
‰L’’ Ž•yŠ†^‚ ¬m†’ †¬´ šŠm”’L¬´†¬^‚ž ¬
ym’ºy´d ß¹ ¬Lym’c ¬ †¬´ Ž•yŠ†^‚ ”emª ¬
Žm’em’ LŠŠm eªm† ”’L´m ß¹¬LŽŽm’…
‰”ŽŽm’ž U …†y ± …†¬^‚ ± …Š†^‚ ›˜œž 
‰L’’ ¬m†’ ž U !Šm”’L¬Ž¹¬ž
¶ž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yc ª”z ¬^‚ªm†Y´ ŽL’
”’L´¬’LŽm’c ˜ž L¬¹¬Y†Še¹’yc †m ”…
’L´¬’LŽm’ ½mªem’ ¬´Lª‰ uŠm‰´†mª´ž m… 
eL¬ ¬¹Y¬´L’´†»†mª´m eˆm‰´†»c ª Ž¹¬¬ LŠ… ¬”’emª‚m†´m’c L¬ L´†»…m ´ª†´´ ’†^‚´
Šm¬ •yŠ†^‚m Ymem’‰m’ž L¬ Š†my´ †Ž ?L‚… Žm‚ª L¹uc †Ž L’¹Lª ›’†^‚´c †Ž L’¹Lªmœž 
Žm’ em¬ •yŠ†^‚m’ž •yŠ†^‚m¬ ¹’e E’… ¹^‚ emª m’†´†» †¬´ †Ž ‚m¹´†ym’ AšªL^‚…
Ž•yŠ†^‚m¬ ß¹ ¹’´mª¬^‚m†em’ ½†¬¬m’d e†m¬m
N‚†y‰m†´ ½†ªe »”’ m†’mŽ !”Š†´†‰mª »mª…
ymYªL¹^‚ ‚N¹u†y ”‚’m ’e¹’yc em¬ L’¹…
Lª[¬\d em¬ ¹’†[¬\® em¬ °ž ¹’†[¬\d em¬ ˜¸ž L…

ŠL’y´ž L¬ •yŠ†^‚m ¹’e ”´½m’e†ym mª…
ªm†^‚m’ ½”ŠŠm’ž A†m ½†ªe eL¬ •yŠ†^‚m
’¹Lª[¬\ž †m ”’L´¬’LŽm’ L¹u …mª Ym…
½L‚ªm’ ‚N¹u†ymª e†m m’†´†»m’e¹’yc em¬

´¹’ž ª ‚L´ LŠŠm¬ •yŠ†^‚m ym´L’ž ^‚ ‚LYm
Žm†’ •yŠ†^‚¬´m¬ ym´L’ž U ª”z… ”emª
Amš´mŽYmª¬d em¬ ‰´”Ymª¬ž Nªß Y†Šem´
em’ m’†´†» Žm†¬´ m’e¹’y¬Š”¬c em¬


Šm†’¬^‚ªm†Y¹’y ›˜ž¸ž˜œž
•yŠ†^‚‰m†´¬u”ªŽc U ”’ˆ¹’‰´†»ž
Nªß d ß¹½m†Šm’ LYmª L¹^‚ L¹u …m¬c em¬
Nªßm¬ž †m ¬^‚½L^‚m m’†´†»u”ªŽ em¬

”’L

…Ž•yŠ†^‚¬´c U YLŠeŽ•yŠ†^‚¬´d U Ž•yŠ†^‚ Nªßm’ †¬´ »mªLŠ´m´ž L† ¹’e ¹y¹¬´ ‚L…
›˜œž Ym’ L¹^‚ e†m m’†´†»m’e¹’y …[m\¬ ›e†m
”‚LŽŽmeL’mªd ”‚LŽŽmeL’mª†’c †m ¬^‚½L^‚m m’†´†»u”ªŽ em¬ L†m’ †¬´ »mª…
»”Ž LŽm’ em¬ †¬ŠLŽ†¬^‚m’ ?mŠ†y†”’¬… LŠ´m´œž ŠŠymŽm†’ y†Š´c †m m’e¹’y¬… ¹’e
¬´†u´mª¬ ”‚LŽŽme LYymŠm†´m´m’ m… Lª´†‰mŠŠ”¬m ”ªŽ em¬ ”’L´¬’LŽm’¬
ßm†^‚’¹’ym’ ”‚LŽŽmeL’mª ¹’e ”… ¬´m‚´ »”ª LŠŠmŽ eL’’d ½m’’ m†’ A¹Y¬´L’…
‚LŽŽmeL’mª†’ ¬”ŠŠ´m’ †Ž •uum’´Š†^‚m’ ´†» »”ªL’ym‚´c ’uL’y L’¹Lªd †´´m ¹Š†d
AšªL^‚ymYªL¹^‚ »mªŽ†mem’ ½mªem’ž ”ª… ’em ‰´”Ymªž ¹^‚ ½m’’ e†m ”’L´¬’L…
ªm‰´m mßm†^‚’¹’ym’ ¬†’e ”¬ŠmŽd ”¬… Žm’ LŠ¬ šš”¬†´†”’ Ym† ”’L´ ¬´m‚m’d
ŠmŽ†’ ”emª ¹¬Š†Žd ¹¬Š†Ž†’ ž YŠm†Ym’ ¬†m ”‚’m Šm¿†”’¬m’e¹’yc em¬
”‚ªc †m mßm†^‚’¹’y uºª A^‚½LªßLuª†… ”’L´¬ L’¹Lªž
‰L’mª~ †¬´ »mªLŠ´m´ž ŠŠm ”ªŽm’ e†m¬m¬ ¸ž !Š¹ªLŠc †m L¹u …mª m’em’em’ ”’L´¬…
¬^‚½L^‚ uŠm‰´†mªm’em’ A¹Y¬´L’´†»¬ m’… ’LŽm’ ›Amš´mŽYmªd ‰´”Ymªd ”»mŽYmªd
em’ L¹u …m’c em¬d emŽd em’ ”‚ªm’® !Š¹… mßmŽYmªœ ¬†’e †Ž !Š¹ªLŠ m’e¹’y¬Š”¬
ªLŠc e†m ”‚ªm’ž ›e†m Amš´mŽYmª ¹¬½žœd e†m L¹u …Lª ›L’¹Lªd
”ŠŠc U ¹ª ± ”ŠŠž mYª¹Lªœ m’em’ Ž†´ …m ›e†m L’¹Lªmd e†m
”Žm’´c Ž A†’’ »”’ ¹ym’YŠ†^‰d ‰¹ªßm mYª¹Lªmœž Ym’¬”c e†m Nªßmd šª†Šmd
Km†´¬šL’’m~ †¬´ ”Žm’´ m†’ L¬‰¹Š†… L†md ¹y¹¬´mž ¹’† ¹’e ¹Š† m’em’ †Ž
’¹Žc emª ”Žm’´ž Ž A†’’ »”’ EŽ… !Š¹ªLŠ L¹u …¬ ›e†m ¹’†¬d ¹Š†¬œž
¬´L’ed mª‰ŽLŠd m¬†^‚´¬š¹’‰´~ †¬´ ”… ¶ž m¹´¬^‚m ”’L´¬’LŽm’ ›”‚’m ’…
”’e… ± ”’em¬… p Ž”ªym’ °v¸

¬šª¹^‚ L¹u G”ŠŠ¬´N’e†y‰m†´œc L’¹Lªc Lª… ´m’’m L¹u emŽ L^‚ ± L¹u eL¬ L^‚ Ž”’…
 ´¹’yd †¬Ž”’ed N’’mª ›•¬´mªªžœ® mYª¹Lªc
”ª’¹’yd mYmª ›•¬´mªªžœ® Nªßc m’߆’yd
´†mªm’® eL¬ A^‚†Še L’ emª ± L’ e†m G”ªemª…
¬m†´m Ž”’´†mªm’ž
 m’ߎ”’e® šª†Šc ¬´mªŽ”’e® L†c
H”’’mŽ”’e® ¹’†c ªL^‚Ž”’e® ¹Š†c
Ž””ªYLem’c L¬ GmªY †¬´ ’¹ª †Ž ’u†’†´†»
ymYªN¹^‚Š†^‚c ””ªYLem’ ´¹´ y¹´s U m…
 m¹Ž”’ed m¹m´® ¹y¹¬´c ª’´mŽ”’ed
ª’´†’y® Amš´mŽYmªc mªY¬´Ž”’ed
´ªm’’´… ”emª K¹¬LŽŽm’¬^‚ªm†Y¹’y
›˜žwœž
 A^‚m†e†’y® ‰´”Ymªc Hm†’Ž”’ed †ŠY…
‚Lª´® ”»mŽYmªc mYmŠŽ”’ed mYŠ¹’y®
”ššc ”šš ½†ªe ½†m eL¬ GmªY Ž”ššm’
Ž†´ ß½m† š ym¬^‚ª†mYm’ž

 mßmŽYmªc m†Š[†y\Ž”’ed ‚ª†¬´Ž”’ed


H†’´mªŽ”’ed ¹ŠŽ”’ež ’¬´mŠŠm »”’
”š¬c mª !Š¹ªLŠ »”’ ”š¬ ‚L´ EŽŠL¹´
¹’e ŠL¹´m´ e†m •š¬mž

 …Ž”’e u†’em´ ¬†^‚ L¹^‚ …Ž”’L´ ›†¬Ž”…


’L´ ¹¬½žœž
”ªL¬´c L¬ H”ª´ ‚L´ ß½m† !Š¹ªLŠu”ªŽm’c
e†m ”ªL¬´m ¹’e eL’mYm’ Ž†´ EŽŠL¹´ e†m

 wž K¹ ¬ †¬´ ± ¬†’e ß½m† ”’L´m ‚mª U ¬


†¬´ ± ¬†’e ß½m† L‚ªm ‚mªž
”ªN¬´mž
”ªe… ± ”ªe¬…c m† em’ ”Žš”¬†´L Ž†´

 ”’e… ± ”’em¬… ± ”’em’…c †m ”Žš”…


¬†´L Ž†´ ”’e LŠ¬ ª¬´yŠ†me ¬´m‚m’ uL¬´
”ªe LŠ¬ ª¬´yŠ†me ŠL¬¬m’ ¬†^‚ »”Ž ’‚LŠ´
¹’e »”’ emª †Še¹’y ‚mª ß½m† ª¹ššm’
L¹¬¬^‚Š†mzŠ†^‚ ”‚’m ¹ym’ßm†^‚m’c ¹’´mª¬^‚m†em’ž †m mª¬´m ª¹ššm ¬´m‚´
 ”’eYL‚’d ”’eYŠ†’e‚m†´d ”’euN‚ªmd †ŽŽmª Ž†´ ¹ym’…¬® emª mª¬´m m¬´L’e´m†Š
”’eu†’¬´mª’†¬d ”’eym¬´m†’d Ž”’e‚mŠŠd e†m¬mª ”Žš”¬†´L e†m’´ emª Gmª¬´Nª‰¹’yc
 ”’e¬†^‚mŠd ”’e¬´m†’d ”’e¬¹^‚´ ¹ž Lž
¹^‚ ”’e¬^‚m†’ ‚L´ †Ž ŠŠymŽm†’m’
”ªe¬‚¹’ymª ›q ¬m‚ª yª”zmª ¹’ymª®
¹y¬žœd ”ªe¬‰mªŠ ›q ¬´Lª‰mªd šu†uu†ymªd ym…
 ‰m†’ ¹ym’ßm†^‚m’ž †m †Še¹’ym’ ”’…
em’¬^‚m†’ ¹’e ”’em¬yŠL’ß u†’em’ ¬†^‚
½L’e´mª ¹ª¬^‚m® ¹y¬žœd ”ªe¬ŠNªŽ
›q yª”zmª NªŽ® ¹y¬žœd ”ªe¬¬šLz
 †’ NŠ´mªm’ ›Š†´mªLª†¬^‚m’œ Cm¿´m’ž U ¹…
ym’ßm†^‚m’ž
›q yª”zmª AšLz® ¹y¬žœ ¹ž Lž †m ß½m†´m
ª¹ššm ‚L´ ‰m†’ ¹ym’…¬d ”ªe… ‚L´ ‚†mª
”’e ”’y”Š†¬Ž¹¬c †m mßm†^‚’¹’y ”’y”Š†¬…
Ž¹¬ †¬´ »mªLŠ´m´ ¹’e ½†ªe ‚N¹u†y LŠ¬ e†¬…
e†m mem¹´¹’y LY¬†^‚´Š†^‚m C•´¹’y~c
”ªeL’¬^‚ŠLyd ”ªe†’¬´ª¹Žm’´d ”ªe…
‰ª†Ž†’†mªm’e mŽšu¹’em’ž †m Ž”emª’m ‰”ŽŽ†¬¬†”’d ”ªe´L´ ¹ž Lž ”ªe¬ym…
mßm†^‚’¹’y †¬´ ”½’¬Ý’eª”Ž® uL^‚… ¬^‚†^‚´m ½Nªm LŠ¬” m†’m ¹’ym‚m¹mªŠ†^‚md
¬šªL^‚Š†^‚ ½†ªe L¹^‚ Cª†¬”Ž†m ¸˜ »mª… ´”ŠŠm m¬^‚†^‚´md ”ªeym¬^‚†^‚´m ˆme”^‚
½m’em´ž e†m m¬^‚†^‚´md †’ emª m†’ ”ªe »”ª…
”’†´”ªc mª !Š¹ªLŠ »”’ ”’†´”ª ‚m†z´ ”… ‰”ŽŽ´ž U ¹ym’…¬ ›¶œž
’†´”ªm ”emª ”’†´”ªm’ž Ž”ªym’c ˜ž ?m^‚´¬^‚ªm†Y¹’yc ª”z ¬^‚ªm†Y´
”’´Lyc K¹ ”’´LyLYm’e U †m’¬´Ly ›¸œž ŽL’ eL¬ Ym¬”’emª¬ L’ ª´†‰mŠ ¹’e !ªN…
K¹ ”’´LyLYm’e ± Ž”’´LyLYm’e¬ ± Ž”’… š”¬†´†”’m’ mª‰m’’YLªm A¹Y¬´L’´†»c L’ m†…
´Ly¬ LYm’e¬ U e»mªY ›¶œž K¹ Ž ”’´Lyd ’mŽ ”ªym’d Y†¬ ymym’ ”ªym’d »”Ž ”ª…
emŽ ± em’ ˜wž ˜ž U L´¹Žž K¹ª m‰Š†’L´†”’ ym’ Y†¬ ß¹Ž Ym’ed m†’m¬ ”ªym’¬ž
em¬ ”’´Ly[m\¬ ± em¬ ”’´Ly U H”^‚m’… Ym’¬”c ‚m¹´m ”ªym’d ym¬´mª’ ”ªym’ž
´Lymž Šm†’ ¬^‚ªm†Y´ ŽL’ e†m e»mªY†m’ Ž”ª…
Ž”’´†mªm’c ’ GmªY†’e¹’y Ž†´ emª !ªNš”¬†… ym’ ¹’e Ž”ªym’¬c Ž”ªym’ uªº‚d ¬†m ‚L´
´†”’ L¹u ”emª L’ ‰L’’ ’L^‚ Ž”’´†mªm’ †‚’ L¹u Ž”ªym’ »mª´ª•¬´m´® Y†¬ Ž”ªym’d
¬”½”‚Š emª L´†» LŠ¬ L¹^‚ emª ‰‰¹¬L´†» A^‚¹ŠL¹uyLYm’ uºª Ž”ªym’® e†m ”em »”’
¬´m‚m’ž mª L´†» ¬´m‚´d ½m’’ m†’ ª´ Ym… Ž”ªym’® »”’ Ž”ªym’¬ Y†¬ LYm’e¬d Ž”’…
ßm†^‚’m´ ½†ªe ›ªLymc ½”£œž mª ‰‰¹¬L… ´Ly¬ Ž”ªym’¬ž K¹Ž E’´mª¬^‚†me »”’
´†» ¬´m‚´d ½m’’ m†’m ?†^‚´¹’y Ymßm†^‚’m´ e†m’¬´LyŽ”ªym’¬d e†m’¬´Ly¬ Ž”ªym’¬ ¹’e
½†ªe ›ªLymc ½”‚†’£œc m†’m LŽšm L’ †m’¬´LyŽ”ªym’ U e»mªY ›¶œž K¹ Ž”ª…
emª ± L’ e†m m^‰m Ž”’´†mªm’® e†m ’… ym’¬ uªº‚ ± uªº‚Ž”ªym’¬ U ¬šN´ž
°v¶ ”ªym’ p ¹ŠL´´m ± ¹ŠL´´†’

¸ž Ž”ªym’ ± LŽ u”Šym’em’ CLyc L¬ Km†´Le… ’¹’y L¹¬ m†’mª »”ªŠ†mym’em’ ŽL¬‰¹Š†’m’
»mªY Ž”ªym’ ½†ªe Ym† emª ªßN‚Š¹’y ”emª
Lª¬´mŠŠ¹’y †Ž !ªN´mª†´¹Ž ymŠmym’´Š†^‚
›»”ª½†mym’e Ž†´‚†Šum em¬ A¹uu†¿m¬ …†’œc
ªß´ p ªß´†’d !L´m p !L´†’d K†ŽŽmªmª p

¬” ymYªL¹^‚´d eL¬¬ emª Km†´Ymß¹y Ž†¬¬…
»mª¬´L’em’ ½mªem’ ‰•’’´mc ^‚ ´m†Š´m e†m
K†ŽŽmª†’ ›Ž†´ HmyuLŠŠ em¬ ß½m†´m’ …mªœd
H”Šu p H•Šu†’ž U C†´mŠ ¹’e mª¹u¬Ymßm†^‚… 
m¹´m m†’d e†m Ž”ªym’ ›¬´L´´c LŽ u”Šym’…
em’ CLy œ A^‚’mm ªN¹Žm’ ¬”ŠŠ´m’ž ’ Š†´m…
’¹’ym’ ›¶œd U Šm†^‚¬´mŠŠ¹’y »”’ ªL¹m’
¹’e N’’mª’ †’ emª AšªL^‚mž 
ªLª†¬^‚m’ Cm¿´m’ uº‚ª´ e†m¬mª CmŽš¹¬ym… Žºemc †m ¬Ý’´L‰´†¬^‚m GmªY†’e¹’y Žºem
YªL¹^‚ LŠŠmªe†’y¬ ‰L¹Ž ß¹ †¬¬»mª… ¬m†’ †Ž A†’’m »”’ ºYmªeªº¬¬†y ¬m†’~ 
˜
¬´N’e’†¬¬m’ž
”ªym’c mª !Š¹ªLŠ »”’ ”ªym’ ‚m†z´ e†m
½†ªe ym½•‚’Š†^‚ Ž†´ emŽ m’†´†» ‰”’…
¬´ª¹†mª´c žžž ¬†m ½Lªm’ em¬ ŠL’ym’ uª¹^‚´Š”… 
¸
”ªym’ ›’†^‚´c e†m ”ªym’emœž
”ªym’c K¹ ß½m† ”ªym’ L’ec U Lz…d
¬m’ A´ªm†´m¬ žžž Žºem ›•YŠ†’œž ^‚ Y†’
Žºem LŠŠmª L¬‰m’ ›ž L’’œž A†m ½¹ªem 
m’ym’… ¹’e º’ßYmßm†^‚’¹’ym’ ›˜œž
Ž”ªym’eŠ†^‚c †m ª†^‚´†ym A^‚ªm†Y½m†¬m †¬´
¬m†’mª ’†m Žºemž Ymª L¹^‚ emª ‰‰¹¬L…
´†» †¬´ †Ž u”Šym’em’ m†¬š†mŠ ª†^‚´†yc ^‚ 
Ž”ªym’eŠ†^‚ ›’†^‚´ p ½†m uªº‚mª m†’ŽLŠ
ºYŠ†^‚ p Ž”ªym’´Š†^‚ ”emª Ž”ªym’Š†^‚œž
Y†’ e†m¬m’ A´ªm†´ Žºemž m†¬´ ’†^‚´ †Ž
m’†´†»c A†m ½¹ªem’ m¬ ± ›¬mŠ´m’c em¬¬m’œ 
A†m ‰L’’ LŠ¬ ’LŠ”y†m¬^‚ªm†Y¹’y ß¹ ’†^‚´ Žºemd ß¹ ¬´ªm†´m’ž Ž A†’’m »”’
LYm’eŠ†^‚ »mª¬´L’em’ ½mªem’ž mªŽºem´ ¬m†’~ ¬´m‚´ Žºem ¬m†’ Ž†´ emª 
”¬mŠL’mª ± ”¬mŠŠL’mªc m†em A^‚ªm†Y¹’… !ªNš”¬†´†”’ »”’c ^‚ Y†’ Žºem »”’ emª
ym’ ¬†’e ‰”ªªm‰´ ›e†m A^‚ªm†Y¹’y Ž†´
”ššmŠ…Š Šm†´m´ ¬†^‚ »”’ emª ŠL´m†’†¬^‚m’
L’¬´ªm’ym’em’ ªYm†´d »”’ emŽ ŠL’ym’
AšL߆mªyL’yž

”ªŽ ”¬mŠŠL em¬ Š¹¬¬’LŽm’¬ ”¬mŠ
‚mªœž
¹uu ± ¹uumc L¬ A¹Y¬´L’´†» emª ¹uu Ym…