You are on page 1of 5

CATAN

1. Manakahteknikcatan cat minyak?

A Teknikbasah atas kering C Teknik impasto


B Teknikkering atas kering D Teknikgosok

2. Antarapelukis Malaysia yang mengutamakanpotret dan figura dalam


catan mereka ialah …

A. Syed Ahmad Jamal, Mohd. HoesseinEnas, dan Abdul Latiff


Mohodin.
B. Mazli Mat Som, Amron Omar, dan Mohd. HoesseinEnas.
C. Yeoh Jin Leng, DzulkifliBuyong,dan Abdullah Ariff.
D. TayHooiKeat, Amron Omar, dan Mazli Mat Som.

Soalan3berdasarkanilustrasi dibawah.

Karya : Edvard Munch.


Tajuk : The Scream

3. Catan di atas merupakanhasilkaryaEdvard Munch. Apakahalirancatan


tersebut?

A Impresionisme C Surealisme
B Ekpresionisme D Kiubisme

4. Alat dan bahan manakah yang digunakan dalam catan cat minyak?

I Pisau palit
II Kertas lukisan
III Turpertin
IV Kanvas

A I ,II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan5berdasarkanilustrasi dibawah.

Tajuk: “Umpan” – Syed Ahmad Jamal (1959)

5. Manakahciri-ciricatangayaabstrakekspresionis?

I Cara spontan dan agresif.


II Imejabstrakhilangsifatrealistik.
III Menggunakanpelbagaiteknikcatan.
IV Mengutamakanwarna, bentuk dan garisan.

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

6. Teknik impasto menggunakan…


A pita pelekat untuk garisanlurus
B sapuanwarna yang lembut
C palitan cat yang tebal
D titik-titik dalam catan
Soalan 7berdasarkanilustrasi dibawah.

MohdHoesseinEnas
Potret Diri,1954

7. Mohammed HoesseinEnas adalah pelukis yang beridentitikan…

A masyarakatmajmuk
B modenitikebangsaan
C kehidupan Melayu
D pemandangantempatan

8. Pilihbahan-bahan yang diperlukan dalam penghasilanpualaman.


I Air
II Besen
III Cat Akrilik
IV Cat minyak

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D. II, III dan IV

9. Bahancatanberikutmempunyaiciribersifatlutsinarkecuali …

A cat minyak C cat air


B cat tempera D. cat poster
Hard Edge
Scumbling
10. Impasto

Penyataan diatas menunjukan teknik-teknik catan…


A cat air C cat minyak
B cat tempera D cat poste

Soalan 11 berdasarkan gambar rajah di bawah

Pelukis : Dzulkifli Buyung


Tema : kelambu ( 1969)
Media : pastel
11. Pelukis tempatan ini sering menyampaikan mesej melalui gambaran...

A aktiviti masyarakat
B alam permainan kanak-kanak
C permandangan keindahan alam
D Kejadian misteri dan seram

12. Penyataan yang berimerupakanteknik-teknik yang digunakan dalam


menghasilkancatankecuali…

A glazing C basah atas basah


B hard edge D lorekan

13. Apakahteknikcatan yang menggunakanalatini?

A. Tekniktitik Pisaupalet
B. Teknik Impasto
C. Teknik Glazing
D. Teknik ‘Hard Edge’
Soalan14 berdasarkangambar rajah di bawah.

14. Catan di atas merupakankaryaaliranseni

A impresionisme C surealisme
B ekpresionisme D kiubisme