You are on page 1of 4

Patnubay para sa Masiglang Pakikibahagi sa Pagdiriwang ng Banal na Misa

4 Marso 2018 Ika-3 Linggo ng Kuwaresma Taon B

Panatilihin Nating Banal ang Templo ng Diyos

P
inaaalaala sa atin ng Ebanghelyo ngayon na si Hesukristo
ang pinakabanal na templo ng Diyos. Ipinaaalaala rin nito
ang kabanalan di lamang ng lahat ng dalanginan kundi ng
bawat tao rin, lalo na ng mga binyagan. Mga templo tayo ng Diyos
sapagkat itinatak Niya sa atin ang Kanyang banal na larawan nang
tayo’y Kanyang nilikha, at itinalaga tayo para sa Kanyang paglilingkod
nang tayo’y binyagan.
Nilalapastangan natin ang ating sarili kapag nagkakasala tayo.
Nilalapastangan din natin ang iba kapag di natin iginagalang ang
kanilang karangalan o inaakay natin silang magkasala. Sa gayon,
lalong nagagalit si Hesus kaysa nang ipagtabuyan niya ang mga manga-
ngalakal sa Templo ng Jerusalem.
Sa Eukaristiyang ito, pagtibayin nating muli ang pangako nating
panatilihing banal ang lahat ng templo ng Diyos sa lahat ng paraan
at sa lahat ng oras.

gap ng Eukaristiya nang di pagsuway upang sa pagpapatirapa


karapat-dapat, Panginoon, ng aming budhi sa iyong harap
kaawaan mo kami! kami’y lagi mong maibangon
B – Panginoon, kaawaan mo kami! dahil sa iyong pag-ibig na tapat,
Pambungad P –Para sa mga pagkakataong sa pamamagitan ni Hesukristo
(Ipahahayag lamang kung walang nagkulang kami sa pagpapa- kasama ng Espiritu Santo magpa-
awiting nakahanda.) halaga sa kabanalan ng aming sawalang hanggan.
Tangi kong inaasahan ang Diyos pagkatao, Kristo, kaawaan mo B – Amen!
na kaligtasan. Paa koÊy pinakawalan kami!
sa bitag na nakaumang, Êpagkat akoÊy B – Kristo, kaawaan mo kami!
kanyang mahal. P –Para sa mga pagkakataong di
namin iginalang ang karanga-
Pagbati lan at mga karapatan ng aming
kapwa, Panginoon, kaawaan Unang Pagbasa Exo 20:1-3.7-
P– Pagpalain ang Diyos na humi-
mo kami! 8.12-17
rang sa ating maging mga banal Itinataas ng Sampung Utos
na templo sa ating bautismo. Ang B – Panginoon, kaawaan mo kami!
ang mga pagpapahalaga at mga
Kanyang biyaya at kapayapaan ay P – Kaawaan tayo ng makapang- tungkuling di lamang para sa
sumainyong lahat. yarihang Diyos, patawarin tayo mga Judio kundi para sa lahat
B – At sumaiyo rin! sa ating mga kasalanan, at patnu- ng tao sa lahat ng panahon.
bayan tayo sa buhay na walang
Pagsisisi hanggan. L – Pagpapahayag mula sa Aklat
P –Mga mahal kong kapatid, B – Amen! ng Exodo
pag-ibayuhin natin ang ating Noong mga araw na iyon, sinabi
kaalamang kapag tayo’y nagka- Panalanging Pambungad ng Diyos: „Ako ang Panginoon, ang
kasala, nilalapastangan natin ang P–Ama naming makapangya- inyong Diyos na naglabas sa inyo
pananatili ng Diyos sa ating sarili rihan, ikaw ay maibigin at butihin sa Egipto at humango sa inyo sa
at sa ating kapwa. (Manahimik sa tanan. Itinuturo mo na ang pagkaalipin.
saglit.) lunas sa kasalanan ay nasa kusang Huwag kayong magkakaroon ng
P –Para sa mga pagkakataong di pagpapakasakit, pagdalangin, at ibang diyos, maliban sa akin.
kami umasal nang marapat sa pagmamalasakit. Tunghayan mo Huwag ninyong babanggitin sa
aming simbahan o tumang- ang aming pag-amin sa nagawang walang kabuluhan ang pangalang
Panginoon sapagkat parurusahan sa isang nakapakong Mesiyas salapi. Gumawa siya ng isang pang-
ko ang sinumang bumanggit nito ay mistulang walang kabulu- hagupit na lubid at ipinagtabuyang
nang walang kabuluhan. hang pagsisikap. Gayunman, palabas ang mga mangangalakal,
Italaga ninyo sa akin ang Araw nananatili ang katotohanang sa pati mga baka at tupa. Isinabog
ng Pamamahinga. pamamagitan ng Krus ni Kristo niya ang salapi ng mga namamalit
Igalang ninyo ang inyong amaÊt kung kaya nailigtas ng Diyos ang at pinagtataob ang kanilang mga
ina. Sa gayoÊy mabubuhay kayo sanlibutan. Iyan ang mariing hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili
nang matagal sa lupaing ibinigay paalaala ni San Pablo ngayon. ng kalapati, „Alisin ninyo rito ang
ko sa inyo. L – Pagpapahayag mula sa Unang mga iyan! Huwag ninyong gawing
Huwag kayong papatay. palengke ang bahay ng aking Ama!‰
Huwag kayong mangangalunya.
Sulat ni Apostol San Pablo sa Naalaala ng kanyang mga alagad
Huwag kayong magnanakaw. mga taga-Corinto na sinasabi sa Kasulatan,„Ang aking
Huwag kayong sasaksi sa di Mga kapatid: malasakit sa iyong bahay ay parang
katotohanan laban sa inyong kapwa. Ang mga JudioÊy humihingi ng apoy na nag-aalab sa puso ko.‰
Huwag ninyong pag-iimbutan ang kababalaghan bilang katunayan. Dahil ditoÊy tinanong siya ng mga
sambahayan ng inyong kapwa: ang Karunungan naman ang hinahanap Judio, „Anong tanda ang maibibigay
kanyang asawa, mga alila, mga baka, ng mga Griego. Ngunit ang ipina- mo upang patunayang may karapa-
asno o ang anumang pag-aari niya.‰ ngangaral namiÊy si Kristong ipinako tan kang gawin ito?‰ Tumugon si
Ang Salita ng Diyos! sa krus ă isang katitisuran sa mga Hesus, „Gibain ninyo ang templong
B – Salamat sa Diyos! Judio at kahangalan para sa mga ito at muli kong itatayo sa loob ng
Hentil. Subalit sa mga tinawag ng tatlong araw.‰ Sinabi ng mga Judio,
Salmong Tugunan Awit 19 Diyos, maging Judio at Griego, si „ApatnapuÊt anim na taon na ginawa
Kristo ang kapangyarihan at karu- ang templong ito, at itatayo mo sa
B –Panginoon, iyong taglay ang nungan ng Diyos. loob lamang ng tatlong araw?‰
Salitang bumubuhay! Sapagkat ang inaakala nilang ka- Ngunit ang templong tinutukoy
hangalan ng Diyos ay karunungang ni Hesus ay ang kanyang katawan.
higit kaysa lahat ng karunungan ng KayaÊt nang siyaÊy muling mabuhay,
tao. At ang inaakala namang kahinaan naalaala ng kanyang mga alagad na
ng Diyos ay lakas na higit sa lahat sinabi niya ito; at naniwala sila sa
ng kalakasan ng tao. Kasulatan at sa mga sinabi ni Hesus.
Nang pista ng Paskuwa, nasa
Ang Salita ng Diyos! Jerusalem si Hesus. Marami ang
B – Salamat sa Diyos! sumampalataya sa kanya nang
makita nila ang mga kababalaghang
Awit-pambungad sa Mabuting ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala
Balita (Jn 3:16) sa kanila si Hesus, sapagkat kilala
B –(Luwalhati at papuri sa iyo, niya silang lahat. Hindi na kailangang
* Ang batas ng Panginoon ay ba- Panginoong Hesukristo!) may magsalita pa sa kanya tungkol
tas na walang kulang; itoÊy utos na Pag-ibig sa sanlibutan ng sa kaninuman, sapagkat talastas
ang dulot sa tao ay bagong buhay. D’yos ay gayon na lamang, niya ang kalooban ng lahat ng tao.
Yaong kanyang mga batas ay ma- kanyang Anak ibinigay, Ang Mabuting Balita ng Pa-
pagtitiwalaan; nagbibigay ng talino upang mabuhay kailanman nginoon!
sa pahat ang kaisipan. B. ang nananalig na tunay. B – Pinupuri ka namin, Pangi-
(Luwalhati at papuri sa iyo, noong Hesukristo!
* Ang tuntuning ibinigay ng Poon Panginoong Hesukristo!)
ay wastong utos; liligaya ang sinu-
man kapag ito ang sinunod. ItoÊy Homiliya
Mabuting Balita Jn 2:13-25
wagas at matuwid Êpagkat mula ito Ang kaluwalhatian at kadali-
sa Diyos; pang-unawa ng isipan Sumasampalataya
sayan ng Templo ng Diyos
yaong bungang idudulot. B. ay lubhang mahalaga para B – Sumasampalataya ako sa Di-
* Yaong paggalang sa Poon ay kay Hesus. Buong giting niya yos Amang makapangyarihan sa
marapat at mabuti; isang banal na itong ipinagtanggol kahit na lahat, na may gawa ng langit at lupa.
tungkulin na iiral na parati. Pati mga ang pagpapaalis niya sa mga Sumasampalataya ako kay
hatol niyaÊy matuwid na kahatulan; mangangalakal sa Templo ay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos,
kapag siya ang humatol, ang pasya ikinagalit sa kanya ng mga Panginoon nating lahat. Nagka-
ay pantay-pantay. B. Judiong nanunungkulan. tawang-tao siya lalang ng Espiritu
Santo, ipinanganak ni Santa Ma-
* ItoÊy higit pa sa ginto, na mara- P – Ang Mabuting Balita ng Pa- riang Birhen. Pinagpakasakit ni
ming nagnanais; higit pa sa gintong nginoon ayon kay San Juan
lantay na ang hangad ay makamit. Poncio Pilato, ipinako sa krus,
B – Papuri sa iyo, Panginoon! namatay, inilibing. Nanaog sa
Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na
sakdal tamis, kahit anong pulot ito Malapit na ang Paskuwa ng mga kinaroroonan ng mga yumao.
na dalisay at malinis. B. Judio, kayaÊt pumunta si Hesus sa Nang may ikatlong araw nabuhay
Jerusalem. na mag-uli. Umakyat sa langit.
Ikalawang Pagbasa 1 Cor 1:22- Nakita niya sa templo ang mga Naluluklok sa kanan ng Diyos
25 nagbibili ng mga baka, mga tupa, at Amang makapangyarihan sa lahat.
Ang pangangaral tungkol mga kalapati, at mga namamalit ng Doon magmumulang paririto at

4 Marso 2018
huhukom sa nangabubuhay at at muli kaming italaga sa Iyong iligtas mo kaming tanan ngayon
nangamatay na tao. paglilingkod magpakailanman. at magpakailanman.
Sumasampalataya naman B – Amen!
ako sa Diyos Espiritu Santo, sa
banal na Simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa
kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng nanga- B – Ama namin . . .
matay na tao at sa buhay na walang P – Manalangin kayo . . . P – Hinihiling namin . . .
hanggan. Amen! B – Tanggapin nawa ng Pangi- B – Sapagkat iyo ang kaharian at
noon itong paghahain sa iyong ang kapangyarihan at ang kapu-
Panalangin ng Bayan mga kamay sa kapurihan niya at rihan magpakailanman! Amen!
karangalan, sa ating kapakina-
P –Ngayong tayo’y natitipon bangan at sa buong Sambayanan Paanyaya sa Kapayapaan
sa bahay ng Diyos para sa pag- niyang banal.
diriwang ng pinakabanal na Paghahati-hati sa Tinapay
pagsamba, idulog natin ang ating Panalangin ukol sa mga Alay B –Kordero ng Diyos . . .
mga kahilingan para sa mga P–Ama naming Lumikha, kalug-
pangangailangan at hangarin ng dan mo ang aming paghahain Paanyaya sa Pakikinabang
sangkatauhan, at manalangin tayo: upang ang mga kasalanan naming P – Ito ang Panginoong Hesus, ang
B –Panginoon, pabanalin Mo ihinihingi ng kapatawaran sa iyo pinakabanal na templo ng Diyos.
kami! ay matutuhan din naming ipata- Siya ang Kordero ng Diyos na
* Nawa ang bayan ng Diyos sa wad sa kapwa tao, sa pamamagitan nag-aalis ng mga kasalanan ng
buong daigdig ay tuwinang mag- ni Hesukristo kasama ng Espiritu sanlibutan. Mapalad ang mga
hain ng sakripisyong Eukaristiya Santo magpasawalang hanggan. inaanyayahan sa kanyang piging.
nang may malinis na kalooban. B –Amen! B – Panginoon, hindi ako kara-
pat-dapat na magpatuloy sa iyo
Manalangin tayo! B. ngunit sa isang salita mo lamang
Prepasyo ng Kuwaresma I
* Nawa itangi at isabuhay ng ay gagaling na ako.
sangkatauhan ang mga pagpapa- P–Ama naming makapangyari-
halagang iniingatan sa Sampung han, tunay ngang marapat na ikaw
Antipona ng Pakikinabang
Utos alang-alang sa ganap na pag- ay aming pasalamatan sa pama- (Ipahahayag lamang kung walang
mamahal sa Diyos at sa kapwa. magitan ni Hesukristo na aming awiting nakahanda.)
Manalangin tayo! B. Panginoon. Mga mayang nagpupugad sa
Binibigyan mo kami ng templo moÊy nagagalak. Panginoon,
* Nawa patnubayan ang mga bagong pagkakataon upang ga- silang lahat sa piling mo bawat oras
mambabatas ng kaalaman sa Utos napin ang paghahanda ngayon ay talagang mapapalad.
ng Diyos sa pagtatakda ng mga para sa pagdiriwang ng muling
batas ng bawat lipunang pam- pagkabuhay. Kaisa ng iyong Anak Panalangin Pagkapakinabang
bayan. Manalangin tayo! B. na minamahal, aming inilalaan ang
panahon, talino’t yaman para ga- P – Ama naming mapagmahal,
* Nawa lahat ng tao’y igalang sa pakikinabang namin sa iyong
sa kanilang mga pangunahing napin ang iyong kalooban na ang
kapwa tao ay lubos na damayan. banal na piging, pinagsalusaluhan
karapatan at kailanma’y huwag namin ang bigay mong pagkain.
makaranas ng panghihiya’t pagha- Sa pagdiriwang namin sa aming
pagsilang bilang mga kaanib ng Ang ginaganap namin ngayon
mak. Manalangin tayo! B. sa pagdiriwang ay lubos nawang
iyong sambayanan, kami’y iyong
* Nawa pahalagahan natin ang pinagkakamit ng katayuang ganap mangyari sa gawain namin
kabanalan ng ating sari-sariling sa pagtatangkilik. araw-araw, sa pamamagitan ni
pagkatao at ng ating kapwa, at Kaya kaisa ng mga anghel na Hesukristo kasama ng Espiritu
kailanma’y huwag dungisan ito nagsisiawit ng papuri sa iyo nang Santo magpasawalang hanggan.
sa pamamagitan ng mga gawaing walang humpay sa kalangitan, B – Amen!
makasalanan. Manalangin tayo! kami’y nagbubunyi sa iyong
B. kadakilaan:
* Tahimik nating ipanalangin B – Santo, santo, santo Pangino-
ang ating mga pansariling kahi- ong Diyos ng mga hukbo. Napu-
lingan. (Tumigil saglit.) puno ang langit at lupa ng kada- P –Sumainyo ang Panginoon.
Manalangin tayo! B. kilaan mo. Osana sa kaitaasan! B –At sumaiyo rin!
Pinagpala ang naparirito sa
P –Panginoon ng lahat ng kabana- ngalan ng Panginoon. Osana sa P –Magsiyuko kayo at ipanala-
lan, nais Mong manahan sa aming kaitaasan! ngin ang pagpapala ng Diyos.
mga puso na animo’y sa pinaka- (Manahimik saglit.)
dakilang templo. Pag-ibayuhin Pagbubunyi Binigyan tayo ng Ama ng
Mo sa amin ang kamalayan sa B –Sa krus mo at pagkabuhay habag ng halimbawa ng di
Iyong banal na presensiya, iligtas kami’y natubos mong tunay, makasariling pagmamahal
kami sa lahat naming pagkakasala Poong Hesus naming mahal, sa mga pagpapakasakit ng

Ika-3 Linggo ng Kuwaresma (B)


Kanyang bugtong na Anak.
Sa pamamagitan ng inyong
paglilingkod sa Diyos at in-
yong kapwa, tanggapin nawa
Pagpapanatiling Banal
ninyo ang marami Niyang
pagpapala.
sa Templo ng Diyos
B –Amen!
P –Naniniwala kayong sa kanyang
pagkamatay, sinira ni Kristo
ang kamatayan magpakailan-
N ang makapangyari ang Komunismong walang dinidiyos
sa Silangang Europa noong ika-20 siglo, karamihan sa
mga simbahan at ibang bahay dalanginan ay ginawa na
lamang mga bodega o tambakan.
Masakit makakita ng gayong kawalan ng galang sa isang
man. Pagkalooban niya nawa
kayo ng buhay na walang gusaling inilaan para maging bahay-dasalan, kung kaya ang
hanggan. mga may malasakit sa kabanalan ay pinag-aalaban ng “banal
B –Amen! na galit.” Ito’y makatutulong sa ating pag-unawa sa matinding
galit ni Hesus nang makita niya ang paglapastangan ng mga tao
P –Nagpakababa si Kristo alang- sa Templo ng Diyos sa Jerusalem, na nagmistulang “palengke”
alang sa atin. Tumulad nawa at “pugad ng mga magnanakaw.”
kayo sa kanyang halimbawa at Gayunman, ang kawalan ng galang sa isang templong ma-
makibahagi sa kanyang muling teriyal, gaano man kalungkot, ay di pa rin maihahambing sa
pagkabuhay. paglapastangan sa kabanal-banalang Templo ng Diyos na walang
B –Amen! iba kundi si Hesus. Ang gayong paglapastangan ay nangyari
P –Pagpalain nawa kayo ng maka- nang hagkan ni Judas ang Gurong kanyang ipinagkanulo, at
pangyarihang Diyos: Ama, nang pahirapan at ipahiya si Hesus sa kanyang paglilitis, pag-
Anak, at Espiritu Santo. papakasakit, at kamatayan.
B –Amen! Ang ganitong paglapastangan ay patuloy pa rin hanggang
ngayon kapag may mga iresponsableng Kristiyanong tumatang-
P –Humayo kayo sa kapayapaan gap ng Komunyon ng di karapat-dapat, o kapag ipinakakain nila
upang mahalin at paglingkuran ang Banal na Ostiya sa mga manok, o nilalapastangan ito dahil
ang Panginoon sa pamama- sa matindi nilang pagkamuhi sa anumang banal.
gitan ng pagsunod sa Kanyang Hindi rin si Hesus lamang ang bukod-tanging templo ng Diyos
mga Utos. na dapat igalang at panatilihing banal. Bawat tao ay templo ng
B – Salamat sa Diyos! Diyos sapagkat siya ay nilikhang kawangis ng Diyos. At tayong
mga Kristiyano ay higit pang banal sapagkat sa Binyag tayo’y
naging bahagi ng Banal na Katawan ni Kristo at mga templo
ng Espiritu Santo. Anumang mapaminsalang isip o gawa laban
sa karangalan at mga karapatan ng ating kapwa ay paano’t
paano’y isang “sakrilehiyo.” Anumang kasalanan natin ay pag-
lapastangan sa kabanalan ng ating pagiging templo ng Diyos.
Napakahalagang lumago ang ating kamalayan sa kabanalan
ng bawat tao. Dapat nating ipaalaala ang ganitong dakilang
katotohanan sa ating kapwa, di lamang sa salita, kundi lalo na
sa pamamagitan ng ating mga saloobin, pakikitungo, at gawa.

Ang inyong kasa-kasama sa pagdarasal Basahin ang

Ang Aking Munting “ANG SALITA NG DIYOS”


ni Fr. John Larrea, SDB
Dasalan at namnamin ang kayamanan
ng Banal na Kasulatan.
Mayaman sa mga: (May kasamang masaklaw na katesismo
pang- araw-araw na at tekstong liturhiko para sa bawat
panalangin, Linggo at Kapistahan.)
May bersiyon din nito sa Inggles.
Debosyon
(Ina ng Laging Saklolo,
Mura na, Taon B
Mahal na Puso ni Hesus, Magaan pang dalhin! Mabibili sa
Marso 2018

Daan ng Krus), Word & Life Center sa Makati,


Santo Rosaryo, at mga religious bookstore, at National Book Store.
gabay sa pangungumpisal

Don Bosco Compound, A. Arnaiz Ave. cor. Chino Roces Ave., Makati, Metro Manila
Postal Address: P.O. Box 1820, MCPO, 1258 Makati, Metro Manila, Philippines
WORD & LIFE Tel. Nos. 894-5401; 894-5402; 892-2169 • Telefax: 894-5241 • Website: www.wordandlife.org
PUBLICATIONS • E-mail: marketing@wordandlife.org, wordandlifepublications@gmail.com • FB: Word & Life Publications
• Editorial Team: Fr. S. Putzu, C. Valmonte, G. Ramos, V. David, J. Domingo, D. Daguio
• Illustrations: A. Sarmiento, B. Cleofe • Circulation: R. Saldua