You are on page 1of 2

Nama : Lilis Mardiana

Kelas : XI AK 3

No. Absen : 21

Crita legenda Salatiga

Diceritakake wonten zaman riyen, nalika Semarang anggadahi Adipati kanthi asma Pandanarang
II ingkang nggadhahi isteri ingkang lakung kagungan nami Nyai Pandanarang. Piyambakipun
dikenal dados Adipati ingkang jujur, ananging ugi remen dening banda dunya.

Sifat kirang sae Adipati menika kamireng dening Sunan Kalijaga, satiyang wali ingkang arif sanget
saha wicaksana. Sunan Kalijaga kangungan pangangkah ngelingaken Pandanarang II kaliyan
ngremeng utawi nylamur dados tukang ngarit suket. Nalika medal ing plataran Kadipaten,
Adipati Pandanarang II ngenyang suketipun kanthi regi andhap sanget.

Panyade rumput punika sarujuk uga ngaturaken rumputipun wae ing kandang. Sadereng kesah,
piyambakipun nyimpin arta gangsal sen ing antawis tumpukan suket aau. Arta kesebat
dipunpanggihaken dening abdi dalem Pandanarang II ingkang banjur lapor kedadean menika
dhateng Adipati Pandanarang II.

Kedadosan menika terus mawon kedadosan salebetipun setunggal minggu. Pandanarang II


gumun kenging punapa bakul suket kesebat mboten nate nakokake wonten pundi artanipun.
Nalika bakul suket punika wangsul malih, Pandanarang nangletaken asal saking bakul suket
menika. Piyambakipun ugi nangletaken kenging punapa piyambakipun kados mboten
mbetahaken arta. Bakul suket ingkang mboten sanes nggeh menika Sunan Kalijaga nuli njawab
pitakon saking Pandanarang menawi piyambakipun mboten betah banda ndunya ingkang luwih,
amargi sedayanipun mboten enten ingkang lestantun. Piyambakipun ugi sanjang menawi enten
Emas ingkang sampun ditanem ing lebet plataran kadipaten.

Pandanarang lajeng duka mireng wangsulan punika. Piyambakipun rumaos saweg diece dening
bakul suket punika. Nanging, kasunyatane, tembung-tembung tiyang punika leres. Enten Emas
ing lebet siti kadipaten. Akhiripun, Adipati Pandanarang nyumerepi menawi tiyang punika nggeh
menika Sunan Kalijaga. Adipati punika lajeng nyuwun pangapunten uga nyuwun konjuk dados
murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ngijinaken kahti syarat supados Pandanarang cucul saking
katrisnan banda ndunya ingkang linuwih.

Isteri Adipati ugi kersa ndherek semahipun. Nanging, piyambakipun mboten sudi mengker
banda ndunyanipun uga ngabritaken dhateng tiyang fakir. Piyambakipun ngengken semahipun
budhal langkung rumiyen. Lajeng, Nyai Pandanarang ndelekake Emas ing lebet tekenipun
ingkang kedamel saking pring.

Ing radin, piyambake sedaya diadang dening telung perampok ingkang badhe ngrampok Kanjeng
Sunan lan Adipati, ananging Sunan Kalijaga lajeng ngendika:
“Yen siro pengen bondo, tunggunen. Sedelo maneh, bakal lewat wong wadon tuo. Cegaten. Siro
kabeh bakal oleh Emas saka teken pring sing digawa piyambake”.

Lajeng mboten dangu, Nyai Pandanarang mlampah kaliyan tekenipun. Perampok banjur nyegat
uga ngrampok teken saking pring menika ingkang Nyai Pandanarang cepeng.

Nyai Pandanarang mboten saget tumindak menapa-menapa kajawi nglepasake bandanipun.


Nalika kepanggih kaliyan semahipun uga Sunan Kalijaga, piyambakipun nyeriosaken kedadosan
wau kaliyan nangis.

“Panjenengan mboten mirengaken pangandikan semah njenengan. Konjuk ngguru kaliyan kula,
panjenengan kedah mengker banda ndunya. Dados, kedadean niki wae salah panjenengan
piyambak,” ngendikan Sunan Kalijaga.

Konjuk ngeling kedadosan kesebat, Sunan Kalijaga paring nami daerah punika kaliyan nami Salah
Telu amergi enten tigang tiyang ingkang numindakake kalepatan ing mriki, nggeh menika
panjenengan piyambak, semah panjenengan, uga para perampok wau. Mbenjang, wonten ing
mriki badhe dados kitha ingkang rame,” ngendikan Kanjeng Sunan.

Pituladhan:

Dadi Pemimpin iku uga kudu duweni sipat kang becik, yaiku dadi pemimpin iku kudu sing
amanah, kang bisa nyejahterakake rakyat ora malah amung mikirke awake dhewe lan agawe
sengsarane rakyat.