Sie sind auf Seite 1von 3

4.

"=l-05
:_.
00862944
VOJNA TAJNA - STROGO PCVERLJIVO
šifrovano - uručiti odmah

KOMANDA l. KRAJISKOG KORPUSA


Str.pov.br. 44-1/334
ol.09.1992.godine

GLAVNOM STASU VOJSKE SRPSKE REPUBLIKE

REDOVNI BORBENI IZVESTAJ


(~
Sekcija l:loo.ooo- kao.u prethodnom izveštaju.

1. Podaci o neprijatelju:

a/~Na prostoru S.Posavine neprijatelj je preduzeo više ofanzivnlh


akcija sa osnovnim ciljem proboj na pravcu: Bos.Brod - Oerventa
spajanje snaga pravcem Orašje - Gradačac 1 zauzimanje rejona
s.Crna Rijeka 1 s.Blatnica južno od·Teslića.

Južno od Doboja nije bilo napada izuzev 3 MB mine po gradu Doboj.


Jak pritisak je vršen od Gradačca sa linije: s.Avramovina - s.Cerik ~~
ka s.Blaževac, a podrška vršena sa MB iz rejona s.Bos.Bijela.
Neprijatelj je potl;;;nut .za ]oo-.looo metara.
Linija neprijateljskih snaga kod Gradačca je: Zelin4 Donja - Hasa~
nbašići - M8šići - Mehmedovići - G.Bjeljevina - D.Bjeljev!na -
- Okanovići - Šljake - tt 97 - Lipovašće.- Salatovićl - Kamberi -
Vilezovac - Avramovina - G.Mahala - Vučkovci (list 1:50.000).

Iz Oraškog mostobrana ustaše su pokušale preći u napadu uz


art podršku sa Slavonske strane. Linija mostobrana je: Snage -
- Vranice - Gajevi - Špisnjaci - Vidovići - Matići - Dusine -
- Gajevi.
Posebno žestoke artiljerijske udare agresor je izvršio po prostoru
Dervente uz bezuspešne napade na Kostreš i Bijelo Brdo.
I •. ~ I • ·I „„I.... ~
11.
Linija ustaškog mostobrana.je: Gašnjača - Cela:kU~e - Gložik -
severno od Zborišt~ - tt 94 - tt 93 - tt 90 - tt 89 - Struga.
2. 00862946

b/ Na prostoru Jajca nije bilo izraženih neprijateljskih


dejstava izuzev u južnom dijelu Jajca. Vidljive su ustaške pripre-
me za napad na pravcu: Turbe - Komar, a na Dnolučke planine na-
laz1 se bataljon 500-600 usteša i top 130 mm u rejonu tt 1372 j/z
od s.Dobratić, dok u s.Lendić je centar za obuku sa oko Soo ljudi.
Očekivati pojačana ofanzivna dejstva na svim sektorima, a posebno
ka O.Vakufu, zatim iz mostobrana u Posavini i iz okruženog Gradačca.

2. Stanje borbene gotovost!:


U toku dana jedinice korpusa su odbile sve neprijateljske napade i
zadržale ranije posednute položaje i llnije.
Jedinice u S.Posavini ~-~ejonu Gradačac imaju dosta ukupnih
gubitaka i insistiraju smenu 1 povlačenje sa položaja pod pret-
njom da će napustiti borbene linije.
U rejonu Vlašića otpočeo je napad 22. lpb·r r-adi presecanja komuni-
kacije Turbe - Jajce.
Izvršena je zamena bataljona iz 5.kozarske lpbr kod Gradačca~
Prostor Bjelo Brdo i Kostreš je posednut jedinicama 327.mtbr, ali
veoma teško se održava.

3. Stanje na teritoriji:
Ekstremne grupe sastava oko 3-5 ljudi i dalje vrše napade na prije- .
dorskoj regiji; a primetne je da u prijedoru ima desno krilo Srba· ---
~
što ruši i uništava sve što pripada drugoj nacionalnosti.
Sukobi na prostoru Kotor Var-oša se nastavljaju.
-· „.„.

Pojačava se neprijateljska djelovanje na pravcu: Bos.Krupe - Bos.


Novi.
Veliki broj bor-aca na regiji zapadnog dijela SR se nalazi na drugim
ratištima te ova područja mogu biti ugrožena u eventualnom napadu.
Stvorena je i odredjena panika kod stanovništva Prijedorske regije.

U rejonu Smoleća kod Lukavac deblokirano je srpsko stanovništvo


koje je sa svojim bor-cima zapalilo svoje kuće, a zatim krenuli
ka Semberiji u s.Janja, a Smoluća je ostala prazna.

4. Vanrednih dogadjaja nije bilo.


.. . 3. 00862948
5. Stanje bezbednosti i morala: u priželjkivanju kraja rata borci
se osećaju još umorniji što javno iznose na cijelom frontu.
Umor, stalne i povećane žrtve utiču na moral boraca.
Poboljšanja u sistemu organizacije opstanka 1 životnih potreba boraca,
a posebno njihovih porodica uopšte nema. Sve je bez osnovnih ma-
terijalnih sredstava za život članova porodice.

6. Pozadinske obezbedjenje:

Zaht·evi za municijom su trajni 1 od svih potčinjenih jedinica,a


stanje je kritično 1 dalje.
Osnovni elementi pozadinskog obezbedjenja se uglavnom realizuju.
Opravljene 5 tenkova,17 m/v. Pripremljeno So.582 tekuća obroka, iz ):o
. ··~·„·
130 Sd/o, obučeno 8 v/o·, dokompletirano 10 •
Ukupno le~i u VMC 547, na NVLK bilo 56, sposobno 6.

7. Gubitci: Od poslednjeg redovnog izveštavanja u jedinicama kor-


pusa je poginulo 14, a ranjeno 50 boraca. Od toga lakše 28, teže 22.

8. Zaključci 1 predvidjanja:
Jedinice korpusa će i dalje održati oslobodjene teritorije, sa malom
mogućnosti za bilo kakva ofanzivna dejstva.
Q~ekivati je da će neprij3telj 1~poljiti veću aktivnost na Prlje-

dorskoj regiji, a nije isključeno izvodjenje napada iz Hrvatske ~


pravcem: Dubica - Prijedor i dalje.
Na posavskom dijelu fronta neprijatelj će pojačati napadna dej-
stva iz postojećih mostobrana.

RUKOVODILAC GRUPE ZA B/f r


'

- .... „ !: ,. I.). .:)


• • ":: -:·. „„ ' ·, • •