You are on page 1of 16

சசெககாமகாட மகாவடடத தலலைலமயகாசெசிரியர மன்றம

MAJLIS GURU-GURU BESAR SJKT DAERAH SEGAMAT

செசிகரம (UPPM 1)

SIGARAM (UPPM 1)

ஆங்கசிலைம (தகாள 2)

BAHASA INGGERIS (PENULISAN)

NO SOALAN JUMLAH MARKAH MARKAH SEBENAR


SOALAN 1-20 20
SOALAN 21(I,II,III) 06
SOALAN 22 08
SOALAN 23 08
SOALAN 24 02
SOALAN 25 06
JUMLAH MARKAH 50

NAMA:________________________________________________

SULIT 013

SECTION A
[ 20 marks]

Choose the best answer to complete the sentences .


Pillih jawapan yang terbaik untuk melengkapkan ayat berikut.
1. Ali is in the _________. He is looking at some stationery.

A library B bookshop
C grocery D supermarket

2. The Orang-utans ____ soon lose their homes when we cut down more forest

A shall B will
C are D is

3. ____ he tried to persuade me to watch a movie, I didn’t go with him.

A Although B Since
C Therefore D And

4. Shanti is the tallest ____ all the girls in her village.

A beside B through
C between D among

5. Kim is the top pupil in her class. She has ____ failed a test.

A usually B sometimes
C never D always

Choose the most suitable proverb.


Pilih peribahasa yang sesuai.

6. Linda is helpful friend to her classmates. As the saying goes _________

A early worm catches the worm B look before you leap


C a friend in need is a friend indeed D action speaks louder than words

013 SULIT
Choose the best answer for each blank.

Long ago, (7) men used rafts and canoes to travel from one place to another place in the river.
Today, weuse trains to carry people and goods. The bicycle is the (8) invention among the
entire vehicles we use today. (9) does not have to use an engine.

7. A or 8. A early 9. A They
B a B earlier B We
C an C earliest C He
D the D earlyest D It

Choose the word that has the same meaningas the underlined word.
Pilih perkataan yang sama maksud dengan perkataan yang bergaris.

10. The tsunami damaged many buildings and vehicles.

A injured B broke
C harmed D destroyed

Choose the sentence with the correct punctuation.


Pilihayat yang menpunyai tandabaca yang betul.

11 A ‘She has not done her homework, has she?’ asked Mr. Tan. B
‘She has not done her homework, has she!’ Asked Mr. Tan. C
‘She has not done her homework, has she.’ Asked Mr. Tan. D
‘She has not done her homework, has she,’ asked Mr. Tan.
Look at the picture and choose the best answer.
Teliti gambar di bawah dan pilih jawapan yang terbaik.

Mr Stanley and his family went to the Tangkak waterfall in Sagel last Sunday. They_____(12)
there by car. They departed from Muar at 8.30am and arrived at the waterfall at about 9.15am. As
soon as they arrived, they spotted a nice shady place to lay their_____(13) and put all their food
and belongings. The children had a good time swimming near the waterfall. Mr Stanley took
many candid pictures of the boys playing in the water while his wife was sitting on a big rock
watching after them. His daughter, Alysa was kneeling on the mat helping herself
_____(14) some biscuits. The family had an enjoyable trip and hoped to____(15) the waterfall
again.

13 A go 14 A of
B going B with
C went C to
D gone D on

13 A carpet 15 A visit
B mat B visiting
C mattress C visits
D blanket D visited
Questions 16 to 20

Read the letter below carefully and answer the questions that follow.
Baca surat di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikut.

Dear May Lee,

How are you? I hope you are well. Everyone here is fine.

In your letter, you wanted to know more about the best tourist attraction in Sabah. Well, the
favourite attraction is none other than Kinabalu Park. It is located about 2 hours from Kota
Kinabalu. The journey takes on a long and winding mountain road with spectacular views of the
Crocker Range. Kinabalu Park is possibly the most scenic national park in Malaysia.

The star attraction here is Mount Kinabalu. Mount Kinabalu is the highest mountain in
Malaysia. It stands over 4,000 metres tall. This mountain is also a World Heritage Site. The
dense jungles contain species of flora and fauna that are protected. Thousands of avid mountain
climbers climb Mount Kinabalu, see the various plant species and camp in the park.

Besides, you can get to the charming highland town of Kundasang, which is 5 minutes away
from the park where you can buy freshly grown vegetables and fruits along the many roadside
stalls.

I am sure you will be unwilling to go back to the city centre while enjoying the cool weather
in the park.

That's all for now. Bye.

16. Where is Kinabalu Park? It is in _________________ .


A. Perak
B. Labuan
C. Sabah
D. Sarawak

17. "The star attraction here is Mount Kinabalu". The other meaning of star is _________.
A. bad
B. good
C. sweet
D. favourite
18. If you start your journey to Kinabalu Park at 2.00 p.m. from Kota Kinabalu, what is the
estimated time for you to reach the park?

A. 7.00 p.m.
B. 6.00 p.m.
C. 5.00 p.m.
D. 4.00 p.m.

19. What is the necessary item that you need to bring along if you want to stay overnight
in the park?

A. shorts
B. jacket
C. umbrella
D. slippers

20. What is the most suitable reason a Kinabalu Park visitor would not want to return home?

A. to live in the park


B. falling ill in the park
C. enjoying the scenic views in the park
D. to buy more vegetables and fruits in the park
SECTION B
(30 marks)

Question 21
Based on the given picture, give the correct answers in full sentences.Write your answers in the
space provided.
Berdasarkan gambar-gambar, berikan jawapan dalam ayat yang lengkap. Tulisjawapan di tempat
yang disediakan.

a)

Answer:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
(2marks)

b)
Answer:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
(2marks)

c)

Answer:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
(2marks)
Read the story below and answer the questions that follow.
Baca cerita dibawah dan jawab soalan-soalan berikutnya.

Once upon a time, there lived a poor girl named Sara. She lived with her mother at the
edge of a jungle. Every day, Sara would go into the jungle to look for food.
One day, when she was near a cave in the jungle, she saw a bird. It had beautiful red and
gold feathers. The bird was lying on the ground and looked very tired. When it saw Sara, it
begged her for help. It told that a few boys had thrown stones at it and broke its wings.
Sara helped the bird and took it home. She nursed the bird and after a week, the bird was
well and its wings had healed. The bird thanked Sara and it sang a song for her. Sara could
not believe her ears. It was the sweetest song she had ever heard.
The next morning, Sara took the bird to the market. She sat at a corner near the market and
the bird started to sing. Many people came near to listen to the sweet song. They were
amazed with the bird’s voice. Some people gave Sara money. Sara collected a lot of money
that day. Now, Sara could buy food and clothes for her and her mother. They were no longer
poor and Sara took good care of the bird.

Question 22
Tick ( / ) the correct answer.
Tanda( / ) padajawapan yang betul.

(a) Sara went to the jungle to .........

earn some money


look for food
find a bird
( 1 mark)

2
4. The phrase could not believe her ears in the story tells
us that Sara was........

surprised
annoyed
pleased

(1 mark)

Write your answers in the space provided.


Tulis jawapan anda di tempat kosong yang disediakan.

7. What happened when the bird saw Sara?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
(2 marks)

12 A few boys threw stones at the bird. Was the action correct? Why?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
(2 marks)

(e) What do you think of Sara?Give a reason to support your answer.

___________________________________________________________

____________________________________________________________
(2 marks)

3
Read the label below and answer the questions.
Baca label dibawah and jawabsoalan-soalanberikut.

4
Question 23

Tick (/ ) the correst answer.


Tanda( / ) padajawapan yang betul.

(a) Tasty Mushroom Soup does not provide us with........

fat
protein
vitamins

(1 mark )
(b) The soup is suitable for.............................

everyone
babies only
teenagaers

( 1 mark)

20. Match the phrases in List A to the suitable phrases in List B.


An example is given below.

Tasty Mushroom Soup a lot of protein


The soup was made Is a food product
The soup contains On 2 March 2016

(2 marks)
Write your answers in the space provided.
Tulisjawapananda di tempat yang disediakan.

E. How many grams of fat is there in 200 grams of soup?

_____________________________________________________

______________________________________________________
(2 marks)

(e) What do you understand by the phrase ‘Best Before’?

____________________________________________________________

___________________________________________________________
(2 marks)

5
Study the flyer and read the dialogue below. Answer the questions below.
Baca risalah dan dialog dibawah.Jawab soalan-soalan berikut.

Rajen :Dad,shall we go to Hi-Tech Computer Shop later? They have good discounts.
Father: Yes, that’s a good idea.
Rajen : What do you plan to buy, dad?
Father: Your brother needs a new laptop for university.
Rajen : Oh yes. His old one cannot be used at all.
Father: What would you like to get,Rajen?
Rajen : I need a new mouse ,dad.
Father: Yes, it’s about time it was replaced.
Rajen : You can also get a USB drive there,dad.

6
Questions 24 and 25.

Tick ( / ) the correct answer.


Tanda( / ) pada jawapan yang betul.

24 (a) Rajen and his nine year old sister are at the computer shop on the second day of the sale.
His sister will get a ....................

lollipop
printer
20% discount
( 1 mark)

E. ‘Yes,it’s about time it got replaced.’ The word it in the dialogue refers to the ...................

USB drive
laptop
mouse
(1 mark)

25(a)

‘Yes,that’s a good idea.

Why do you think Rajen’s father said that?


_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(2 marks)

7
1. Rajen’s mother enjoys listening to the music while doing work on the computer.Suggest
an item that Rajen can get for her on Mother’s Day.
Give reasons to support your suggestions.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(2 marks)

(c) Why does the computer shop give a free mousepad for every RM200 spent in a
single receipt? Give reasons to support your answer.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(2 marks)

8
Skema jawapan:

Paper 1
Skema jawapan :

ANSWERS

1. B
2. B
3. A
4. D
5. C
6. C
7. D
8. C
9. D
10. D
11. A
12. C
13. B
14. C
15. A
16. C
17. D
18. D
19. B
20. C

Section B

Question 21
a) No father, I did not. (accept any suitable answers)
b) Yes. Please walk straight and turn right. (accept any suitable answers)
c) Thank you, mother. (accept any suitable answers)

Question 22
a) look for food
b) surprised
c) When the bird saw Sara, it begged her for help.
d) No. They should not throw stones at the bird because it will cause injuries and pain.
e) I think Sara is a kind girl because she helped the bird.
Question 23
a) vitamins
b) everyone
c) The soup was made on 2 March 2016.
The soup contains a lot of protein.
d) There is 10.8g of fat in 200g of soup.
e) It means we should eat the soup before the date given / Expiry date

Question 24
a) lollipop
b) mouse

Question 25

a) I think Rajen’s father said that because the mouse is already old and needs to be replaced.
b) Speakers. She can listen to songs while working.
c) The computer shop gives a free mouse pad for every RM 200 in a single receipt to encourage
customers to buy more things.