You are on page 1of 2

Thành phần của chất bôi trơn phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quy

định
trong Bảng 1.

Tên của các thành phần Các chỉ tiêu,% (theo khối lượng)
1. Dầu thầu dầu kỹ thuật theo GOST 8±1
6757-73*
2. Mỡ công nghiệp từ dầu thực vật 8±1
3. Vôi xây dựng phong hóa ít magiê theo tính toán trước khi xà phòng hóa
theo GOST 9179-77 với hàm lượng mỡ hoàn toàn
magiê oxit không lớn hơn 2% hoặc
canxi hydroxit loại 1 hoặc 2
4. Dầu dùng cho máy móc tốc độ cao phần còn lại
mác I-5A theo GOST 20799-75 * với
nhiệt độ đông đặc không lớn hơn -35 °
С

Theo các tham số hoá lý, chất bôi trơn phải đáp ứng được các yêu cầu và các chỉ
tiêu quy định trong Bảng 2.

Tên chỉ tiêu Tiêu chuẩn Phương pháp thử nghiệm


1. Dạng bên ngoài mỡ đồng nhất không theo mục 3.2 của tiêu
vón cục, màu từ màu chuẩn này
vàng nhạt đến nâu
nhạt
2. Nhiệt độ nhỏ giọt, °С, không 70 По ГОСТ 6793-74
thấp hơn
3. Độ xuyên kim ở 25 °С 230-280 theo ГОСТ 5346-78
4. Thử nghiệm ăn mòn ở 50 °С chịu được theo ГОСТ 9.080-77
trong thời gian 3 h cùng với sửa đổi theo
mục 3.3 của tiêu chuẩn
này
5. Thử nghiệm vặn nút mát tít chịu được theo mục 3.4 của tiêu
ra chuẩn này
6. Hàm lượng kiềm tự do quy 0,2 theo ГОСТ 6707-76
đổi theo NaOH, %, không lớn
hơn
7. Hàm lượng axit hữu cơ tự do không có theo ГОСТ 6707-76
quy đổi ra axit oleic
8. Hàm lượng tạp chất cơ học, 0,3 theo ГОСТ 1036-75
%, không lớn hơn
9. Hàm lượng tạp chất cơ học, không có theo ГОСТ 6479-73
không hòa tan trong axit
clohiđric
10. Hàm lượng nước, %, không 2,0 theo ГОСТ 2477-65
lớn hơn