Sie sind auf Seite 1von 163

PROCLI DIADOCHI

IN P L A T O N I S CRATYLVM

COMMENTARIA

EDIDIT

GEORGIVS PASQVALI

EDITIO STEREOTYPA
E D I T I O N I S P R I M A E (MCMVIII)

S T V T G A R D I A E ET LIPSIAE
IN A E D I B V S B . G . T E V B N E R I MCMXCIV

Proclus Diadochus - 9783110936933


Downloaded from PubFactory at 08/31/2016 10:28:26AM
via free access
Die Deutsche Bibliothek — CIP-Einheitsaufnahme

Proclus <Diadochua>:
[In Platonis Cratylum commentarla]
Procli Diadochi In Platonis Cratylum commentarla / ed. Georgius Pasquali. ·
Stutgardiae ; Lipsiae : Teubner, 1994
(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
ISBN 3-8154-1731-7
NE: Pasquali, Georg [Hrsg.]

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Das gilt besonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© B. G. Teubner Stuttgart und Leipzig 1994
Printed in Germany
Druck: Druckhaus Kothen GmbH
Buchbinderei: Verlagsbuchbinderei D. Mikolai, Berlin

Proclus Diadochus - 9783110936933


Downloaded from PubFactory at 08/31/2016 10:28:26AM
via free access
MEMORIAE PATRIS
s.

Proclus Diadochus - 9783110936933


Downloaded from PubFactory at 08/31/2016 10:28:26AM
via free access
Proclus Diadochus - 9783110936933
Downloaded from PubFactory at 08/31/2016 10:28:26AM
via free access
PRAEFATIO
ι.
Prodi commentarli in Platonis Cratylum éclogas tantum
nobis esse servatas et operis inscriptio, quam praebent libri
manuscripti, testatur et partícula Su demonstrat plerisque
capitibus praemissa et confirmât ipsius Procli nomen hie
illic laudatum. Neque tarnen, cum praesertim βχολίων an
σχολών scribendum sit, quae est recensionis condicio, mihi
quidem non constet, ulla certa causa impediri videmur, quo-
minus haec potius a praeceptoris scholis quam a scriptoris
libello originem duxisse statuamus. Quam in suspicionem
pronior erit, si quis quam multa Platonis et Aristotelis
commentarla prae se ferant sese excerpta esse άπο φωνής
Οοφωτάτον cuiusdam magistri recordatus, quae Prächter dis-
seruit ( G G A 1904,381 sq. 390·, 1905,518 sqq. 5 3 1 sqq·,
1 9 0 6 , 9 0 3 ; 1908,210sq. 234sqq) considérant. Ad Proclum
hune libellum redire genus quoque scribendi praestat ; quod
si eius copiam verborum comparaveris cum indicibus grae-
citatis quos Kroll et Diehl editionibus commentariorum in
rempublicam et Timaeum teubnerianis addidere, summum
in universum consensum invenies. Quin etiam multa ex
editione mea enotari possunt quae eadem in indiculum gram-
maticum rettulit Diehl; non omnes vero eius observationes
in hunc libellum quadrare nemo mirabitur, qui cogitarit
exempla ilia e tanto maiore opere esse hausta. Pauca de
multis afferò: anacolutha (45,16; 7 7 , 1 0 ; 1 0 6 , 2 8 ) , attrac-
tionem (genetivum pro accusativo 11,13; 3 3 , 2 e ) 1 ) ; con-

1) De coniunctionibus %av et òr αν cum indicativo sociatia


restant scrupuli; 24,21 enim αταν . . . . ιζαραΧαμβάνοναιν varia
est lectio; 39,6 quas formas recepì ένοφ&αλμίξωνται, èyxivτρί-

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
VI PRAEFATIO

structiones ad sensum (51,26 sqq; 56,15. 26; 68,29; 88,20i;


contractionem (rè t'v&ovv 29,20 sed ceterum έ'νθεο?); crasin 1 ) ;
declinationem vocis quae est νονς (νόες 93,21; νοϋς 50,20
sed νόας 109,11); dualem rariorem nisi δνοϊν et άμφοΐν
(άμφοΐν τοΐν αχροι,ν 85,10 conspicuum, cum plerumque τα
axQU scribat); ellipsin (omittitur verb um in iunctura το â'
αίτιον, οτι 50,13; 64,17); negationem μη quae singulas
etiam voces neget (velut τα μη φνΰει 4,8; τό μη ον 10,10);
partículas: αν cum indicativo (38,11; 56,13); δε quarto
loco positam (14,28; 32,21; 40,20; 69,5? al.); pronomen
εαντ&ν pro ημών αυτών (103,11 sq); structuram verbi διαι-
ταν (τινί 5,10) 2). Ñeque tarnen in ipso scribendi genere
P r o d i cetera commentarla huic libello omni ex parte sunt
similia; unum gravissimum intercedit, quod et nostrae opi-
nioni de excerptore vel potius de discípulo favet et de-
monstrat liunc discipulum non eundem esse atque eum qui
cetera commentarla ex adnotationibus suis composita edidit.
Cum enim in tanta commentarli in Timaeum mole bis tan-
tum praecedente neutro plurali verbum numero plurali po-
natur, in hoc commentariolo, quod non plus quam centum

ξωνται e scribae coniectura arbitrio suo tradita immutantis


natas esse scio, scio γίνηται a Boissonadio demum textui esse
intrusum ; sed cum in omnibus recentioris aetatis codicibus
tum in his saepius breves et longae confunduntur quam ut
quid librorum auctoritati in hoc discrimine tribuas. Coniunc-
tionis x&v non diverea est ratio: quod enim 32,9 xav xa-
Ιιίταί est traditum, nihil interest, cum hi libri innumerabilibus
itacismis sint maculati; 77,8 tamen xav ... νφιϊται toleravi,
nescio an iniuria, memor coniunctivos aoristi secundi istorum
verborum iam ab hellenistica aetate paullatim exolescere coe-
pisse (cfr tì. N. Hatzidakis, Κ. Z. 33, 1893, 109). — Data occa-
sione adnotabo %&v semel cum optativo coniungi ita tamen ut
optativum coniunctivus excipiat (85,30).
1) Praeter sollemnia illa τάγα&όν, κά-χύνος, χάχεΐ&εν, χ&ν,
τοϋλοίχιατον sim. nonnullae codicum variae lectiones vel corrup-
tiones ad crasin reduci possunt: cfr 17,13; 71,19 alia. Cum
de his tum de eimilibus quaestionibus disputavi in Vitellii
studiis XVI 1908,449 sqq.
2) In hoc genere observandum έμφορη&ήναί τι (2,4).

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
PRAEFATIO VII

tredecim teubnerianas pagellas compleat, plus tricies hunc


usum graecitatis recentioris peculiarem deprehendiinus. Lo-
cos, fortasse non omnes, indico, non propono ; quorum unum
et alteram esse cur etiam apud antiquiorem scriptorem ex-
cusemus, nullus infitior; in omnes vel plerosque hoc idem
cadere pertinax nego. Enotavi igitur 3,10; 5,6; 6,22. 2 4 ;
7,17; 11,20 sq; 12,25; 17,6; 18,22; 25,8. 1 9 s q ; 30,22;
34,15; 38,27; 42,28; 46,12; 66,17; 6 9 , 3 . 1 2 . 2 3 ; 78,18;
80,13; 81,4; 82,12. 1 4 ; 97,26; 103,26. In transcursu mo-
nello Aristotelis Interpretern, Ammonium, Procli discipulum,
item prorsus verbo plurali post neutrum plurale esse usum;
quem tarnen multum abest quin e schedulis suis haec quae
edo, prompsisse adfirmem, cum praesertim libri qui sub
eius nomine feruntur ipsi a scholis sint profecti neque igitur
genuinam illius manum référant.
Is, quicumque fuit sive excerptor sive discipulus, qui
libellum in hanc formam redegit, quae codicibus nobis ser-
vata est, rectum adnotationum ordinem nihil, quantum
video, turbavit. Quod si scholia a textus platonici serie et
dispositione nonnumquam discedere videntur, velim consi-
deres in reliquie quoque commentariis Procium sibi indui-
sisse ut longe saepe ab argumento migraret, utque Pla-
tonem non semper pedetentim comitaretur, sed alias ante-
curreret, alias praecedentem consequeretur. Si quas autem
éclogas ad certum Cratyli locum referre nequimus, non est
hoc ut in huiusmodi laciniis admiratione dignum. ')

1) De paucis capitibus pauca addam. Cap. XI artissimo


vinculo cum XII est coniunctum: ut enim caelum et movetur
et etat, ita nomina et natura et pacto conventoque sunt. Cap. XV
nescio quo referam nisi fortasse vox μαντείας (Crat. ρ 384·) dis-
putationem de μ,άντιι Apolline excitavit. Quod ad cap. XXVIII
attinet, coniecto Proclum ab Hermogenis nomine (p 384 be ) ad
Mercurium transisse. Cap. XXIX verba slg το noivóv (384 e )
respicere mihi videtur. Cap. XXXIV potestatem tangit quam
et urbes et privati gérant, rerum nominum suo arbitrio com-
mutandorum (efr ρ 385*). Cap. X X X V quo referri possit, non
video. Capite XXXIX quomodo φρόνηαιν et χρηβτότητα con-
iungat (p 386 b sqq) Plato, déclarai Proclus; eodem pertinet

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
νπι PJRAEFATIO

Π.
De codicum memoria disputavi in Vitellii studiis (St. it.
d. fil. class. X I V 1 9 0 6 , 1 2 7 — 5 2 ) ; nunc gravissima tantum
repetam. Yiginti quinqué libros alios totos contuli, alios
aliqua ex p a r t e , aliorum specimina plerumque photo-
graphica ad me transmittenda curavi. Omnes ab uno arche-
typo esse derivatos, inde efficitur quod multae corruptelae
omnibus sunt communes. Codices qui servati sunt ad quin-
qué libros quasi ad fontes eosdemque superstites redire in
disputatione mea evincere studui: certe t a m similes inter
se plerique codices sunt, u t spondeam nullum detrimentum

cap. X L quo confirmatur bonos sapientiores esse quam malos.


Cap. X L I I veritatem et mendacium in rebus esse adversum
Antisthenem, Euthydemum, Protagoram demonstrat. Capite LI
verba αρ' ονχΐ ό νόμος Sov.il κτί (ρ 388 d ) fortasse illustrantur.
Capite L X , ut νομο&έτον et τεκτονος officia, ita universae et
propriae singularisque naturae creatio distinguitur. Caput L X V I I
άναλογίαν in praecedente commemoratalo explicat. Capita
L X I V — L X V I I a Socrate piofitente se nihil scire, sed cum
amicis verum exquirere semper se paratum esse, proficisci vi-
dentur. Cap. L X I X nomina ab ipsis dis imposita (p 391 d ) signi-
ficat. Quaestiones capitibus L X X I I — L X X I X tractatas dispu-
tatio de deorum nominibus movit. Quae Plato monet praecipit-
que de nominibus vel imponendis vel interpretandis (p 393 b
—394 e ), arripit Proclus ut leges et τω όνοματο&έτη (37,26) et
τω έτυμ,ολογήβίΐν μΆΧοντι (39,12) dicat (cap. L X X Ï , L X X X V ,
L X X X V I ; cap. LXXXIII). Cap. XCVIII de Λατριχω αΐτίω, cum
Iuppiter pater appelletur (395 e —396 a ), disputât. 'Cap. CXXIV
eos tangit qui solos deos solem, lunam, similia existiment
(p 397 0 d ), ita ut sequenti eclogae, ut ita dicam, viam muniat.
Neque aliud, opinor, respicit cap. C X X V I I , nisi quod, di quo-
modo semper currere dicantur (p 397 d ), explicat. Cap. CXXXIV
hue spectare videtur, ut ostendat qua ratione Plato ad Iovem
redierit (p 400 d ) et nunc demum adfirmet se de ilio nihil scire,
cum paullo ante multa de eius nomine (p 395 e 396 a ) disputarit.
Cap. C X X X V I I , nisi fallor, indicat quomodo unus et idem deus
duplici nomine se appellali gaudeat (p 400 e ); coniecto tarnen
Apollinis exemplum non temere esse selectum, sed eo Consilio,
ut hunc potissimum deum nominum veritatem largiri indicetur.
p. CLXVI quo spectet, nescio, nisi forsitan statuas id Pro-
cium significare, Platonem Cererie non omnes virtutes sed eas
tantum quae statim e nomine eluceant, ostendere voluisse.

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
PRAEFATIO IX

textum inde accepisse quod non alios libros adhibui, nullum


recensioni emolumentum futurum fuisse, si alios memoriae
testes adhibuissem, etiamsi res non, ut statui, ita se haberet.
Quin etiam librum M, quem tum (ρ 1 4 7 ) licet admodum
raro consulendum censui, nunc demum talis naturae esse
perspexi, ut, quomodo nonnulla codicis Ρ vitia nata sint,
illustrare possit, ad ipsum contra verborum contextum con-
stituendum nihil conférât. Sed ordine ordiamur, illis tarnen
libris qui vel ab aliis superstitibus sunt descripti vel for-
tasse aliorum,· si non filii, at certe sunt gemini simillimique,
prorsus, ut par est, omissis.
A — Ambrosianus D 2 2 2 inf., chart., saeculo X V I , ut
Ae. Martini Dom. Bassi agnovere, a Manuele Moro Cretensi
exaratus (cfr Catalog, codd. graec. bibl. Ambr., digesserunt
Martini et Bassi, nr. 9 4 3 et praef. ρ X X V I I ) . Extrema
verba sunt xaì φρονρείν êv (ρ 1 1 3 , 1 4 ) .
Β = Barberinianus 4 2 , chart., anno 1 5 2 6 Lupiis a
Constantio Sebastiano monacho Montolivetano conscriptus
(cfr opusculi mei ρ 143). Exit in verba και διός ( 1 1 1 , 2 5 ) .
F = Laurentianus L V I I I 2 chart., saec. X V — X V I .
Extrema sunt προϊόντα φρονρείν ( 1 1 2 , 2 4 ) .
M = Monacensis 2 9 , chart., saec. XVI. Exit in eadem
verba in quae B.
Ρ — Ambrosianus E 25 sup., membr., saec. X V (nr° 7 1 0
Martini et Bassi insigniverunt). Exit εις Άπαντα τον χρόνον
(113,5).
Ex hoc quod non pariter in omnibus exemplaribus,
opus est mutilum, cogere non audeo ex uno libro, cuius ex-
tremae paginae quacumque de causa minus atque minus in
dies legi possent, A, postea Ρ , tum F , denique eodem fere
tempore Β et M fluxisse. Quomodo enim fieri poterat ut
A cum M, AM cum Β , E contra cum Ρ artissime coniun-
geretur? Neque illi opinioni codicum aetates fa vent, cum
A libris Ρ et F recentior videatur. Quid igitur? nonne po-
tius scribae qui M et Β exaravere, in verbis εξ ήρας ετίχ&η
και διός idcirco uterque per se constitit, quod sermonem
integrum et absolutum praebere voluit; atque etiam simili

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
χ PBAEFATIO

de causa F et Ρ non plura exhibent, quod extrema utrius-


que exemplaris verba ea sunt, quae qui neglegenter legerit,
credat ambitum verborum esse conclusum ? Qui contra
librum quem codicum A et Β fontem communem fuisse
existimamus, exaravit, exemplum mutilum usque ad extrema
verba descripsit; quem codicis A librarius imitatus est.
Quanta necessitate liber M cum Ρ coniungatur, et la-
cuna demonstrat communis (verba enim xal allai ταΐς
ηηγαΐς xal allai ταίς ¿Ιάφοις 70,1—2 in ambobus his
libris intercideruntj servata sunt cum in AB tum in F), et
hoc confirmât quod libro M inspecto aliqua codicis Ρ vitia
facillime explicantur; ut αί&ερίω recte traditur 76,25; in
A B F : δεντερίω legimus in M: δεντερω praebet P. κάτω δε
μετά τον δώς ABF 80,12 scribunt: κατά δε μιτα'ξν δώς Μ;
διός, quod sensum tum demum reddebat nullum, omittit P.
Cum tarnen et tertius codex eiusdem familiae, qui non iis-
dem quam Ρ M vitiis laboret, servatus sit et M ad errores
in libro Ρ obvios potius explicandos quam detegendos usui
sit, eum omnino e recensione arcendum esse existimavi,
cum praesertim multo peioris notae sit quam P.
Liber F cum Ρ (M) et in lacuna consentit 9εονς άγο-
ρήνδε χαΐέΰΰαι., ή δ' αρα πάντη φυιτήβαΰα χέλενβε (ρ. 49,
2 1 — 2 3 ) , et in erroribus non paucis. Exemplum unum gra-
vissimum afferò: ενεργείας 75,24 AB recte praebent, âlr/-
&είας falso F P. Alia specimina si quis quaerat, eum ad
paginam 142 commentationis meae delego; ubi etiam com-
plura exempla collecta sunt, quae comprobent F neglegen-
tissime esse exaratum, quippe qui et plurimas voces sensu
cassas praebeat et pro traditis verbis alia temere substituât
et lacunulis fortasse non minus quam Ρ laboret. Quin
etiam statui potest tum auxilio hunc librum esse, cum de-
monstret in exemplari librorum Ρ ( M) et F communi non
eandem corruptelam fuisse atque in P ; si contra a ceteris
codicibus discedit, nullius est auctoritatis. Nam, quae bonae
frugis praebeat, eius naturae sunt u t ad coniecturam re-
ducere ea facile queamus: locos significo 22,17 (ubi for-
tasse iam in archetypo duplicem exstitisse scripturam docet

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
PRAEFATIO XI

Β 1 ) ) ; 24,2 (quo eadem quadrant); 42,4; 48,6; 52,5; 6 6 , 2 5 ;


84,7. 8 ; minutias quasdam orthographicas nil moror.
Ad alteram classem transeamus ; quae ex A et Β constat,
cum libri qui ex A derivati videantur in censum non ve-
niant. Consentiunt hi codices in compluribus corruptelis,
quarum duae facile gravissimae: 56,18 της διαχρίαεως των
ολων εις τά μερη των ολων A B : της διαχρίβεως των ολων
εις τά μέρη recte F P , omisso altero των ολων; 69,18 πολλάς
αίτ ία ς διαφέροντας αλλήλων τη ovaia αν τη recte F P : πολλά?
ονβ ία ς διαφερονΟας χτί. AB. Nimirum oculi eius qui
exemplum illud a quo et A et Β fluxerunt, exaravit, ad
sequens ovaia aberravere.
Haec esempla demonstrant et A et Β in eandem fami-
liam referendos, quae ipsa per se non valeat ad tertum
constituendum altera classe non adhibita. , Β vero a librario
neglegentissimo exaratus est, qui et plurima verba omittat
et quae A integra servet, saepe misere perdat: qui exempla
quaerat, eum ad ρ 143 sq commentationis meae delego.
Quare, ut libri F , ita huius codicis non omnes varias lec-
tiones in apparatum recepì, ne eum incredibili nugarum
mole obruerem, sed tum demum testatus sum, cum quid
exemplar illud librorum A et Β commune praebuisset, clarius
elucere vellem. Si enim Β a ceteris libris recedit, nihil nisi
scribae socordiam demonstrat, nisi ubi coniecturas quasdam
cum faciles tum necessarias praebet, ut 42,4; 61,29; 6 7 , 3 ;
82,10 2).
Nunc stemma ex ρ 146 commentationis meae hue paucis
mutatis transferaip.

1) Non aliter fartasse de ρ 19,6 est iudicandum. Quin


etiam emblematum nonnulla, quibus exemplar illud laborabat
quaeque cancellis seclusi, e duplici scriptura enata esse vi-
dentur; certum exemplum adfero 75,11—12; efr commentationis
meae ρ 151
2) Non diversum proferri potest iudicium cum aut unus A
(72,18; 74,2) aut unus Ρ (32,27) lectionem veram yel veriaimilem
demonstrat.

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
χπ PRAEFATIO

Ex ipsa stemmatis conformatione et figura elucet, con-


sensum librorum AB cum F lectionem archetypi praestare :
si contra classes a et β in diversa abeunt, discrimen in edi-
torie Consilio totum ponitur; si quidem enim est classis a
multo melior, non tantae est auctoritatis ut in dubiis ipsa
per se testetur sese archetypi lectionem servasse.
Priusquam buie praefationi finem impono, adnotabo et
A et Ρ manus correctrices saeculi omnes, ut videtur, XVI
esse expertas; quas distinguere non necesse dirsi, cum con-
iecturas semper, quarum nonnullae sunt optimae, nunquam
traditas lectiones praebeant.
De Boissonadii editione (Lipsiae, Weigel, 1820) non
multa habeo quae moneam: tres codices temere arreptos
non bene adhibuit, nonnulla bene correxit, alia perperam
tentavit, plagulas pessime emendavit.
Restât iucundissimum munus ut gratias agam illis doctis
viris qui tironem me in hoc opere perficiendo adiuverunt;
Guilelmo Crönert qui et plurimas emendationes contulit et
locos complures similes indicavit, priusquam liber typo-

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
PRAEFATIO xm
thetae ad imprimen dum tradi tus est; Guilelmo Kroll et Ni-
colao Festa, praeceptori suavissimo, qui plagulis perlectis
vitia et scribarum et editoris castigarunt. Istorum virorum
nulla est pagina quae non et doctrinam et diligentiam testetur.
Neque nomen Georgii mei Levi della Vida omittam, preli
erroribus infesti inimicique adulescentis.
Scribebam Komae mense Iunio anni MCMVUI.

GEORGIVS PASQYALI

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
CONSPECTVS SIGILLORVM
A = Ambrosiani» D 222 inf., saec. XVI a Manuele Moro Cre-
tensi exaratus.
Β = Barberinianus 42, a. 1626 a Constantio Sebastiano Lupiis
exaratus.
F = Laurentianus LVIII 2 saec. XV7XVI.
Ρ = Ambrosianus R 25 sup. saec. XV.
A 8 , P ! = manus correctrices in A, Ρ obviae.
11 = libri.
add = addidi addidit addendum.
ci = conieci sim.
corr = correxi sim.
del = delevi aim.
om - omisit sim.
sci = scripsi ecripsit sim.
supersci = superscripsit.
tri = traieci sim.
im = in margine.
iu = inter versus.
or chald = De oraculis chaldaicis scr. Gr. Kroll Yratislaviae
a. 1894.

Consensum librorum saepe nullo sigillo addito indicavi.

ζN y additamenta 1 . , ,
r , , . . 1 includunt
[ ι delenda J

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
ΕΚ T£ÌN
TOT ΦΙΛΟΣΟΦΟΤ ΠΡΟΚΛΟΤ
ΣΧΟΛΙίίΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΑΤΤΑΟΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΚΑΟΓΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ.
Boies.
1 I. Ό άκοπος τον Κρατύλου την ¿ν έοχάτοις επιδεΐξαι
των ψυχών γόνιμον ενέργειαν και την άφομοιωτικην δύναμιν,
r¡v κατ ουΰίαν λαχοϋβαι δια της των ¿νομάτων ορ&ότητος
αντην Ιπιδείκνννται. ίπειδη δε η μεριΰτη των ψυχών ενέρ-
γεια διαμαρτάνει πολλαχοϋ των οικείων τελών, κα&άπερ δη
και η μερική φύΰις, χώραν είκότως εχει και τα άόριΰτα και
τνχι] και αυτομάτως περιφερόμενα ονόματα, και ον πάντα της
νοερας έπιΰτήμης ¿Οτίν εκγονα και της προς τα πράγματα
Συγγενείας στοχάζεται.
Π. "Οτι 6 Κρατύλος λογικός τε ¿Οτιν και διαλεκτικός, άλλ'
ον κατά τας τοϋ Περιπάτου ψιλάς των πραγμάτων με&όδους
2 διαλεκτικάς, άλλα κατά || τον μέγαν Πλάτωνα είδότα την δια-
λεκτικών άρμόξειν μόνοις τοις κεκα&αρμενοις την διάνοια ν
τελέως και δια των μα&ημάτων παιδευ&εϊβι και δια τών αιρε-
τών το νεαροπρεπες τών ή&ών άποκα&αρ&είβι και απλώς γνη-
αίως φιλοΰοφήΰαβιν, και &ριγκον ουβαν τών μα&ημάτων
και άνάγουΰαν ημάς επϊ την μίαν πάντων αίτίαν τάγα9όν, και
δια Προμη&έως ηκειν τοις άν&ρώποις εκ &εών αμα

de BF χtestor quae diserte adfirmabo Tit. om Ρ βχο-


Ιίων Β: αχο F: αχολών Α
1 ó om PF sp. relicto 3 δια del Festa 4 αντην del
Festa: έναργή ci Crönert 8 ίγγονα Ρ 14 παιδεν&είαιν Α:
παιδίν&ιίααν Ρ 16 cfr Reep. Vil ρ 534* 9ριγγόν Α

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
2 PROCLI SCHOLIA

φανοτάτω πυρ ι λεχ&εϊβαν νπ αυτόν (Phileb. ρ 16°).^ ή


γάρ τον Περιπάτου αναλυτική και το ταντης κεφάλαιον, ή
άπάδειξις, παΰιν εϋληπτα και άρίδηλα τοις μή πανχάπασι
βκοτοδινιωΰιν και πολυ το της λή&ης ϋδωρ εμφορη&εΐΰιν.
5 III. "Οτι νονς έστιν & της διαλεκτικής προβολενς, άφ'
εαντον ολου ολην αντήν άπογιννων ' και κατά μεν την άφ'
ενός πάντων πρόοδον την διαιρετικήν νφίΰτησι, κατά δε την
ΰνναγωγήν εκάστου προς μίαν ιδιότητος περίληψιν την όρι-
ΰτικήν υφίστησι κατά δε την επ' αλληλα παρουβίαν των ειδών,
ίο δι ην και εστίν ο ¿ατιν εκαβτον και μετεχει των λοιπών ει-
δών, την άποδεικτικήν ' κατά δε την έπιστροφήν πάντων εις
το εν και τάς οικείας ιχρχάς την άναλντικήν γεννά.
ΙΥ. "Οτι ο μεν Αριστοτέλης (Ehet. I 1 3 5 5 a 3 4 — b 2 5 )
μίαν είναι λέγει ρητορικήν και μίαν διαλεκτικήν δνναμένας
15 έπ αμφω, ως αν τις προαιρήται, πεί&ειν ί) ¿λέγχειν" & δε
Πλάτων || αμεινον δύο εκατέρας είναι λέγει, η μεν γάρ τις εβτι, S
φησί, ρητορική κολακεία και ατεχνος, ην έν Γοργία δια-
βάλλει' ή δε έπιστήμη των αγα&ων και δικαίων, ην έν Φαί-
δρω ανυμνεί, και πάλιν τήν μεν τον 'Αριστοτέλους διαλεκτι-
κό κήν ώς έριστικήν αποπέμπεται, τήν δε των όντων τάς άρχας
όρωΰαν διαλεκτικήν αγαπά ως μέρος φιλοσοφίας.
V. "Οτι εΐ άδννατον σννελ&εΐν γνώσιν και αγνοία ν του
αντον αμα, άδννατον τάς δνο ρητορικάς ΰννελ&εΐν' ή μεν γαρ
αγνοεί τα άγα&ά, ή δε γινώσκει.
25 VI. "Οτι ο πάρων διάλογος επιστήμονας ημάς ποιεί της
των ονομάτων ορ9ότητος, και δει τον μέλλοντα είναι διαλεκτι-
κον άπό ταντης αρχεσ&αι της &εωρίας.
VII. "Οτι ωσπερ έν Παρμενίδη τήν ολην διαλεκτικήν

1 αντοϋ· ή γάρ τον περ. άναλυτιχή Α: αντων έν τη περ.


άναλντική Ρ 5 sqq cfr in Parm. 649,17—651,9, David in
Porph. Isag. 88,8 sqq BUB. 13 sqq cfr in Parm. 648,20 sqq
16 έκατέραν ci Kroll 17 cfr Gorg. ρ 463 b Phaedr.p 260 e
262 e Legg. XI938· cfr Phaedr. ρ 269 d —272 b

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
IN PLATONIS CRATYLVM [prooem.]. 3

παραδιδους ov ψιλην, άλλα μετά της των όντων &εωρίας παρ-


έδωκεν, οϋτως και ννν την των ονομάτων όρ&ότητα μετά
της των πραγμάτων επιβτήμης.
V I I I . "Οτι τάς άρχας των όντων και της διαλεκτικής ννν
παραδιδόναι βονλεται ο Πλάτων, ε'ίπερ τά ονόματα μετά των δ
ων είΰιν ονόματα βνμπαραδίδωΰιν.
I X . z / i ¿ τί λέγων ò Πλάτων ( P o l . ρ 2 6 1 e ) οτι οί των ονο-
μάτων νπερορώντες πλονβιώτεροι φρονήοεως εις γήρας
άναφανηΰό με&α, αντός ννν προηγονμένως περϊ ονομάτων
ζητεί; η τον το ΰχοπεΐ ον κ α θ ' ο λέγονται, άλλά καθ·' δ εικόνες ίο
ε ίαΐ των πραγμάτων; και γαρ η οριΰτικη τριττή ίΰτιν' η γαρ
¿nò τον άνωτάτω γένονς αρχομένη δια πάντων των μέΰων ε'ως
4 των ύΰτάτων διαφορών πρόειβιν, οπερ ο 'Ελεά\\της ξένος
ποιεί οριζόμενος τόν τε βοφιβτην ( S o p h , p 2 6 8 c d ) και τον
πολιτικόν ( P o l . ρ 2 6 7 b 0 ) ' η το ¿γγνς και γνώριμον γένος λα- i s
βονΰα δια των έξης διαφορών πρόειβιν, ως εχει το αν&ρω-
πός εβτι ξωον πεζον δίπονν και τα τοιαντα' η ονόματι
μόνω χρηται, οίον καλόν εβτι το πρέπον και ψνχή έβτιν
φυΰιόχη ovaia και τα τοιαντα. και εατιν ούτος ó τρίτος
τρόπος της ο'ριΟτικης έπιβφαλέβτατος. εί γαρ ε'τνχεν άπ' άρ- ίο
χης ο ονοματο&έτης άνεπιβτήμων, ανάγκη διαπίπτειν τον
χρηβάμενον τω κειμένω ονόματι εις τον όριβμόν. δια τοϋτο
ονν ó Πλάτων ννν προηγονμένως ζητεί περϊ τών τοιούτων
όνομάτων, και δια μέΰων αντών ¿ni τα πράγματα άνατίίνεται.
άλλα και προς άπόδειξιν τοντο βνμβάλλεται, ώς iv Φαίδρω S5
( ρ 2 4 4 d ) την μαντικην της οίωνιΰτικης κρείττω άπο τον
ονόματος έπεχείρηΰεν άποδεικννναι' άλλα καί πρός άνάλνΰιν,
ως εν τωΦαίδρω ( ρ 2 5 2 ° ) τον μεν μετεχόμενον ino τών &νη-
τών έρωτα ποτ ηνò ν καλών, τον δε άμέ&εκτον και θΐΓον πτέ-

8 είς το γήρας P l a t o 10 η 11 17 cfr Aristot. Top. I


ρ 103 a 27 όνόμαβι Ρ 18. 19 cfr H i p p . m a i . ρ 290 c d
19 cfr Crat. ρ 4 0 0 b 26 x a l A F : om P B 27 άποάεικννς:
corr καί AP: om PB

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
4 PROCLI SCHOLIA

ρωτα δια την εις 'εν ΰνναγωγην της τε ονβίας τον &εοϋ και
της ενεργείας, xa i οϋτως άνιών χαι άναλύων φαίνεται' άλλα
χαι προς διαίρεβιν πολλάκις αναγκαίο ν τοϋτο' οϋτως γονν 6
Σωκράτης (Gorg. ρ 4 9 7 d ) διεΐλεν οτι αλλο το ηδύ και αλλο
5 tè αγα&όν, διότι και τα ονόματα δύο.
Χ. "Ότι υπόκεινται πρόβωπα ννν Κρατύλος τε á Ήραχλεί-
τειος, ου χαϊ Πλάτων ηχροάβατο, οβτις ελεγεν τα ονόματα
πάντα φύβει είναι, τα γαρ μη φύβει || μήδ' ονόματα είναι, 5
ωβπερ χαϊ τον ψευοόμενόν φαμεν μηδέν λέγειν ' χαι Έρμο-
ιο γένης ο Σωκρατικός, ΰβτις απεναντίας ελεγεν ονδεν είναι
ονομα φύβει, άλλα πάντα &έβει' χαι τρίτος Σωχράτης, οβτις
επιχρίνας εδείξε τα μεν αντ&ν είναι φύβει, τα δε χαι &έβει,
οίον τύχη γεγονότα, τα μεν γαρ ¿πι τοις άιδίοις μάλλον τον
φύβει μετέχει, τα δ' επί τοις φ&αρτοΐς μάλλον τον τνχαΐον.
16 ò γαρ τον εαυτόν παΐδα 'Α&ανάβιον καλέβας δηλοΐ την περί
ταντα των ονομάτων πλημμέλειαν. ετι δε και των ονομάτων
έχόντων είδος χαι ϋλην, κατά μεν το εϊδος μάλλον τον φύβει
μετέχονΰι, χατά δε την ϋλην μάλλον τον ΰέβει. χαϊ πρός
μεν Ερμογένη λέγων χωρίζει τά τε μονίμως ίν &εοΐς ίδρν-
30 μένα ονόματα, οιον μνρίνη χαι τά τοιαύτα, χαι τα έν ψυ-
χαΐς, οιον βατίεια' προς δε Κρατύλον αποδέχεται μεν την
προς τά πράγματα των ¿νομάτων άναφοράν, δείκννβι δ' οτι
εστί χαϊ το τνχαΐον πολν εν τοις ονόμαβιν, αμα δε και οτι
ού πάντα χινεΐται τά πράγματα.
86 XI. "Οτι 6 μεν ονρανός μάλλον έχων την χίνηβιν, εχει
xal την βτάβιν τρόπον τινά, οιον έν τοις πόλοις χαι τοις τοι-
ούτοις' η δε γη μάλλον ε'χονβα την βτάβιν, εχει και την χί-
νηβιν δια τήν άλλοίωβιν.

3 καΐ AF: om PB 6 υπόκεινται ABF: υπόκειται Ρ


ήρακλείτιος 11 cfr Diog. L. ΠΙ 6 6 sqq cfr Ammon. de
interpr. 34,15 sqq Busse 7 cfr Crat. ρ 383» 10 cfr Crat.
d
ρ 383 11—13 cfr Ammon. de interpr. 37,1—14 Busse
15 cfr in Crat. 18,26 20 sqq cfr in Crat. 35,6eqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. prooem.] 5

XII. "Οτι τά ονόματα, και <(τά)> τό φνΰει έχοντα τον


&έΰει μετέχει, και τα &έΰει όντα και τον φνΰει μετείληφεν'
καϊ δια τούτο τά ονόματα πάντα φνΰει καΐ πάντα 9έΰει, και
τα μεν φνΰει τα δε &έβει.
ΧΠΙ. "Οτι τα δύο ταντα μειράκια ¿ξεναντίας δοξάξοντα 5
αλληλα άνατρέποντα μερικώς, ονκ ηδνναντο καθολικώς το οί-
κείον καταΰκενάΰαι' καϊ γαρ το μεν καθόλου δια τον μερικού
6 άναΰκενάξεται, ονκέτι δε || δια τον αντον το άντικείμενον κατα-
ϋκενάξεται, αλλά δια τον καθόλου" οΐς ó Σωκράτης επιγενό-
μενος και διαιτηβας διήρ&ρωΰεν τα πράγματα ¿πιΰτημονικως. ίο
XIV. "Οτι ó μεν Κρατύλος, ¿πιΰτημονιχος ων xal βραχυ-
λογώτατος, οπερ ην ίζαίρετον των 'Ηρακλείτειων, δια το μη
φ&άνειν άμειφ&εντα τά πράγματα τη άΰτάτω εαυτών φνΰει
προλαμβάνειν αυτά βονλομένων, δι' ¿λαχίΰτων φαίνεται ΰυλ-
λαβών και ρημάτων δι' ο ko ν τον διαλόγου άποκρινόμενος ' is
διό και το βούλει (ρ 3 8 3 a ) εκ προοιμίων εν&νς τούτω άνέ-
θηκεν δ μιμητικώτατος Πλάτων' ó δε 'Ερμογένης, δοζαΰτι-
κος ων καϊ ταϊς των πολλών προΰκεχηνως δόξαις, τό τε 9έΰει
των ονομάτων είΰηγαγεν και τό ει ΰοι δοκεΐ οίκειότατα
νπο Κρατύλου ηκονΰεν' η γαρ δόκηΰις των άβονλητων πολ- 20
λάκις εστί καϊ ζα^προαιρέτων, ωΰπερ η βούληΰις των άγα9ών
μόνων.
XV. "Οτι πάΰα η ΐΑπολλωνιακη ΰειρά της δημιουργικής
τον Λώς εξηρτηται ηγεμονίας.
XVI. "Οτι της Κρατύλον δόξης γέγονεν Πν&αγόρας τε 85
και Επίκουρος (frg 3 3 5 Us.), Δημόκριτος (frg 26 Diels)
δε και 'Αριΰτοτέλης της 'Ερμογένους, έρωτηΰε'ις γονν Πν&α-

1 τά add 4 <(ονy ante τά μίν Kroll 6 ante


αλληλα Kroll 9 έπιγινομενος Ρ 11 sqq cfr Aristot. Metaph.
III ρ 1010*11 12 ηρακλειτίων 11 21 (ά)προαιρέτων sci:
προαιρετων 23 άπολλωνικη Ρ 27 cfr Aristot. de interpr.
ρ 16»,27 sqq, soph. el. ρ 165»,6—8, de sensu ρ 437»,14—15
27 τε A 27 sqq cfr Aelian. V. H. 4,17 lambì, vit. Pytb. ρ 60,5
Ν.; Proci, in Tim. 276,16, in Ale. 628,13sqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
6 PROCLI SCHOLIA

γόρας, τΐ ΰοφώτατον των όντων' άοι&μος εφη' ri ds δεύτε-


ρον εις σοφία ν, ó τα ονόματα τοις πράγμα βι &έμενος.
•¡¡νίττετο δε δια μεν τον άρι&μοϋ τον νοητον διάχοβμον τον πε-
ριέχοντα το πλη&ος των νοερών είδων' έκεΐ γαρ 6 πρώτως
5 και κυρίως άρί|[θ·μ0£ μετά το 'εν υπίβτη το νπερονΰιον, oç nal 7
τά μέτρα της ούΰίας παβι τοΐς ονβι χορηγεί, εν ω και η όντως
βοφία και η γνώσις, εαυτής ονβα και προς εαυτην εΰτραμμένη
και εαυτην τελειουβα' και ωβπερ εκεί νοητον καΐ νους καΐ
νόηΰις ταυ to ν, οΰτως και άρι&μος και βοφία ταντόν έβτι
ίο ίκεί' δια δε τον ΰεμένον τα ονόματα την ψνχην ηνίττετο,
ητις από νον μεν {¡πέβτη ' και αυτά μεν τα πράγματα ονχ
εβτιν ωβπερ δ νον ς πρώτως, ε'χιι δ' αυτών εικόνας και λό-
γονς ούβιώδεις διεξοδικούς, οϊον αγάλματα των όντων, ωβπερ
τα ονόματα άπομιμούμενα τα νοερά είδη τους άρι&μονς' τό
15 μεν ονν είναι παβιν άπο νον τον εαντον γινώβκοντος και
βοφον, το δ' ονομάξεβ&αι από ·ψυχης της νουν μιμούμενης,
ουκ αρα, φηβι Πυθαγόρας, τον τυχόντος έβτΐ το ονοματουρ-
γεϊν, άλλά τον τον νουν όρωντος και την φύβιν των όντων'
φύΰει αρα τα ονόματα.
20 Ό δε Δημόκριτος (frg 26 Diels) &έΰει λέγων τα ονόματα
δια τεββάρων επιχειρημάτων τοϋτο χατεβκεναξεν' ¿κ της δμω~
νυμίας' τα γαρ διάφορα πράγματα τω αύτψ καλούνται ονό-
ματι, ουκ αρα φύβει το ονομα' καΐ Ικ της πολυωνυμίας ' ει
γαρ τα διάφορα ονόματα επί το αύτ'ο και 'εν πράγμα εφαρμό-
25 ΰονβιν, και επάλληλα, οπερ αδύνατον' τρίτον Ικ της των ονο-
μάτων μετα&έβεως" δια τί γαρ τον Άριβτοκλέα μεν Πλάτωνα,
τον δε Τύρταμον Θεόφραβτον μετωνομάβαμεν, ε i φύβει || τά 8

4 πρώτως Ρ 7 fort. e., χ. [ή] γν. ίαντ. 13 cfr Democr.


frg 142 Diels 15 ίαυτον Ρ 26 cfr Diog. Laërt. III 4 ;
Olymp. Proleg. c. 1 Heriii., vit. Plat. 383,25—33 West.; Sext.
Math. I 258 Bekk. ; Apul. dogm. Plat. I 1, Ammon. de interpr.
20,19 Busse etc 27 cfr Strab. ΧΙΠ p618; Diog. Laërt. Y
38; Olymp. Proleg. c. 1 Herrn., vit. Plat. 383,33 West.; Seit.
Math. I 268; Ammon. de interpr. 20,19 Busse etc

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. prooem.] 7

ονόματα; έκ δε της των όμοιων ¿λλείψεως' δια τΐ aitò μεν


της φρονήβεως λέγομεν φρονεϊν, άπο δε της δικαιοβύνης ον-
κέτι παρονομάξομεν ; τύχη αρα και ον φναει τα ονόματα, καλεί
δε 6 αυτός το μεν πρώτον επιχείρημα πολύβημον, το δε
δεύτερον ίΰόρροπον, (το δε τρίτον μετώννμον), το δε s
τέταρτον νώννμον. έπιλνόμενοι δέ τινές φααιν, προς μεν
το πρώτον οτι ουδέν &ανμαθ τόν, ει το 'εν ovo μα πλείω ένει-
κονίζεται πράγματα, ώς το έρως και άπο της ρώμης και
από τον πτέρως διάφορα δηλοΐ' προς δε το δεύτερον ou
ουδέν κωλύει κατ' αλλο και αλλο δηλονν τα διάφορα ονόματα ίο
το αυτό, οίον μέροψ και άνθρωπο ς, κατά μεν το μεμεριβ-
μένην εχειν ξωην μέροψ, κατά δε το άνα&ρεϊν α οπωπεν
αν&ρωπος ' προς δε το τρίτον οτι τοϋτο αντό Οημεΐον τον
φναει είναι τα ονόματα, οτι μετατί&εμεν τα ον κυρίως καί
παρά φύαιν κείμενα επί τά κατά φύβιν" προς ¿ε το τέταρτον ΐ5
οτι ονδεν ΰαυμαατόν, ει εξ άρχης κείμενα υπό τον πολλοί
χρόνου εξέλιπον.
XVII. "Οτι το φύΰει τετραχώς" η γαρ ώς αϊ των ζώων
και φυτών ούβίαι ολαι τε και τα μέρη αντών ' η (ως) αϊ τού-
των ενέργειαι και δυνάμεις, ώς η τον πνρος κονφότης καί to
&ερμότης" rj ώς αί axial και αϊ εμφάβεις εν τοις χατόπτροις'
η ώς αί τεχνηται εικόνες έοιχνϊαι τοις άρχετύποις εαυτών, δ
μεν ονν 'Επίκονρος (frg 3 3 5 Us.) κατά το δεύτερον Οημαι-
νόμενον ωετο φύβει είναι τα ονόματα, ώς έργα φνΰεως προη-
γούμενα, ώς την φωνην και την οραβιν, και ώς το όράν ab
9 και άκούειν οϋτως και το όνομάξειν, ωβτε και το ονο||μα φύβει

1 ίχλεί-ψιως Α 2 οΰκ ίβτι Α 3 παρομάζομ,εν Α


5 add Diels 7 ένεικονίζεται sci: ένειχονίξει 8. 9 cfi Phaedr.
p 238e, 252b° 9 —11 cfr Ammon. de interpr. 38,2—16
11—13 cfr Crat. p 399e 12 Jûjrçr] φωνην Steinthal (Gesch. der
Sprachw. ! I 179) cfr Et. M. 680,37 &νω &ρείν Ρ cfr Et. M.
109,18 13—15 cfr Ammon. de interpr. 37,28—38,2 Busse
19 <(ώΐ)> add Usener 21.22 cfr Ammon. de interpr.
34,26—28 23 δεύτερον Usener: πρώτον 26 xal
¿x. Gassendus

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
8 PBOCLI SCHOLIA

είναι ώς έργον φύαεως. ò δε Κρατύλος κατά το τέταρτον '


διό «al ΐδιόν φηΰιν εκάΰτου πράγματος είναι το 'όνομα ως
οίχείως τε&εν ino των πρώτως δεμένων έντέχνως και έπιΰτη-
μόνως. ó γαρ 'Επίκουρος (frg 3 3 5 Us.) ελεγεν ort ουχί
δ επιΟτημόνως οντοι ε'&εντο τα ονόματα, άλλα φυβικως κινού-
μενοι ως ο ι βηΰΰοντες και πταίροντες και μυκώμενοι xal
ύλακτονντες και ΰτενάζοντες. ο δε Σωκράτης κατά το τέταρ-
τον ΰημαινόμενον λέγει φύΰει είναι χα ονόματα, ώς διανοίας
μεν ¿πιΰτημονος έ'χγονα και ονχι ορέξεως φυΰικης, άλλα
ίο ψυχής φανταξομένης, οίκείως δε τοις πράγμαΰι τε&έντα έξ
άρχης κατά το δυνατόν ' και κατά μεν το είδος τά αυτά πάντα
και μίαν εχει δύναμιν και φύΰει έΰτίν, κατά δε την ϋλην
διαφέρει άλληλων και &έΰει εβτίν ' κατά μεν γαρ το είδος
ϊοικε τοις πράγμαΰι, κατά δε την ϋλην διαφέρει αλλήλων.
15 Χ VUE. "Οτι εοικεν το μεν Κρατύλος δνομα κεϊΰ&αι
παρά το περιχρατηΰαι άραρότως των Ηρακλείτου δογμάτων
xal δια τοϋτο χαταφρονηβαι των ρευβτων ως μηδέ κυρίως όν-
των' το δε Σωκράτης παρά το ΰωτηρα είναι τον κράτους
της ψυχής, τουτέβτι του λόγου, και μη χα&έλκεα&αι νπό των
20 αίβ&ηΰεων.
XIX. "Οτι τα μεν ¿iòta ίχ των δυνάμεων η ενεργειών
ΐλαχεν της ονομασίας, τα δε γενητά εχ της χρείας και κοι-
νωνίας.
XX. "Οτι δει τον μιμηβαΰ&αί τι βουλόμενον Ιπιΰτημονα 10
25 είναι δνοϊν, τον τε αρχετύπου και της δημιονργικης τέχνης.
XXI. "Οτι 'Ερμογένης παρ' Α ίαχίνη (ρ 25 Herrn.) κω-
μωδεΐται ώς χρημάτων ήττων ' άμέλει τον Τηλαύγη εταϊρον
οντα και χαρίεντα παρεώρα άΰεράπεντον. το δε όνομα παρά
το ε ρ μα ιο ν το κερδαλέον γενέο&αι αντω, η μάλλον ότι ο

1 τέταρτον Usener : δεύτερον 3 πρώτως ABF : πρώτων Ρ


6 πταίροντες Α: πτέοντες Ρ 7—11 cfr Ammon. de interpr.
36,1—12 Busse 9 έπιστήμονας Ρ 16 το] τω Α 27 ίεΓ]
βη Α τηίανγή 11 29 ίρμαιον sci: Ρρμεον Α: ίρμέον Ρ
29—ρ 9,2 cfr Crat. ρ 384"

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crai, ρ 383*—384e] 9

Ερμης &εός έστιν κερδών έφορος, οντος äi δνΰτνχης ην περί


το κερδαίνειν.
ΧΧΠ. "Οτι διαβέβληνται οί 'Ηρακλείτειοι και ώς αλαζόνες
και ώς είρωνες και ως υπερόπται εν τε Θεαιτητω (pl79®sqq)
ino Θεοδώρου και νϋν (ρ 3 8 4 a ) vnò 'Ερμογένους, πλην ονχ δ
ino φιλοΰόφων' ο μεν γαρ γεωμέτρης, ο δε νεανίΰχος' ου
γαρ σχολή τω όντως φιλοΰόφω τον καιρόν εις τοιαύτα άνα-
λίΰκειν.
Χ Χ Π Ι . "Οτι ουκ ευκαταφρόνητον ηγείται ο Σωκράτης το
περί ονομάτων ορ&ότητος ΰκέμμα, άλλα δια της παροιμίας ίο
τοΰ χαλεπά τα χαλά (ρ 3 8 4 b ) είναι άποαεμνΰνει αυτό.
X X I V . "Οτι ειρωνενόμενος νυν (ρ 3 8 4 b c ) ο Σωκράτης
διαβάλλει τον ΰοφιΰτην Πρόδικον. ¿κ γαρ της δραχμαίας,
ώς ί'οιχεν, επιδείξεως κατέγνω και την πεντηκοντάδραχμον
άπατηλην ουβαν και ποριβμοϋ χάριν έπιτηδευδείΰαν ' οί γαρ 15
11 τc¿ς πεντήκοντα κατα\\βαλλόμενοι δραχμάς ηξιοΰντο της άκροά-
ΰεως. το ¿I κακοΰργον τοΰ ΰοφιΰτον δια των τριών τούτων
δει έννοεΐν, οτι άργνρίω ¿τίμα ο ΰοφιΰτης την τελεωτέραν και
άτελεοτέραν γνωΟιν" οτι εκ μόνης άκροάβεως ίπηγγέλλετο την
γνωβιν εντι&ίναι" οτι ουκ ¿κ των άλλων της μαρτυρίας άλλ' 80
έκ της αυτοϋ τοΰ ΰοφιΰτον άποφάβεως λέγει την τοιαύτην
γίνεβ&αι γνωβιν.
XXV. "Οτι το μεν ζητείν άπο της roí 'Ερμου μητρός
Μαίας ταΐς ψυχαΐς ¿νδίδοται, η δε εϋρεβις άπο της 'Ερμαϊχης
βειρας. και γαρ τα ολικώτερα γένη των &εών και προ των Κ
μερικωτέρων ενεργεί και μετ' αυτών και ϋβτερον' δώ και
άτελης η ξήτηβις καΐ ώς ειπείν ϋλην προπαραβκευαζομένην
όρώμεν εκ της τών υψηλότερων αιτίων διαδόβεως εις τα μετ-

3 ήρακΧείτιοι 11 4 τε FP : τώ AB 11 efr schol.


Crat. ρ 384* άποβεμνννει Boisa. : άποαεμνννειν 14 πεντη-
κοντάδραχμον Β: πεντήκοντα δραχμών Α: πεντηκοντάδα δραχμών
F : πεντήκοντα δραχμή ν Ρ 16 της (τελίωτέρας) άκρ. ci
Festa 23 sqq efr Cornut. 23,6 sqq Lang 23 efr Crat.
ρ 384e

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
10 PROCLI SCHOLIA

έχοντα, οίον δε μορφήν και είδος έπιγινόμενον εκ τών νπο-


δεεΰτέρων.
XXVI. "Οτι ot μεν ΰοφιβταί χαίρονΰι τοις Ιπιδεικτικοϊς
λόγοις, οί δε φιλόΰοφοι τοις διαλογικοΐς ' και ηάλιν ως είδω-
5 λοποιοί οί ΰοφιβταί Υποδύονται τον διαλεκτικό ν, κα'ι οϋ τως
γίνεται η έριΰτικη αυτών ένόχληΰις.
XXVII. El ai τον Σωκράτους ειρωνείai ova όφείλονβιν
χηρενειν άλη&είας, πως λέγει ννν (ρ 3 8 4 b c ) μη είδέναι το
άλη&ές; η τον το λέγει οτι καθ·' ε'ξιν ειδως ουκ οίδεν κατά
ίο προχείριβιν; η οτι πολύ έν τοις όνόμαΰι το μη ον και άόριβτον
δια την της γενέβεως πλημμέλειαν;
XXVIII. "Οτι της 'Ερμαϊκης δόαεως τα μέν ίΰτι νοερά
και πρώτα άγα&ά, τά δε δεύτερα και της διανοίας τελεβιονργά,
τα δε τρίτα καϊ της άλογίας κα&αρτικα και διαφερόντως τών
15 φανταβτικών κινηβεων με)\τρητικά, τα δε τών της φύβεως 12
λόγων ύποΰτατικά, τα δε καϊ τών ί|ω πορίμων δννάμεων και
των κερδών χορηγά' ταντα γάρ ¿οτι τα ε'οχατα τον &εοϋ δώρα
καϊ ε'ννλα, απερ, ως φαΰιν οί άατρολόγοι, iv ταΐς άδόζοις
δια&έΰεΰιν ο &εός δίδωαιν.
so XXIX. "Οτι τω φιλοσοφώ προΰήκει ηκιΰτα μεν περί τών
κα&' εκαΰτα πραγμάτων διαλέγεΰ&αι, φηβιν ο Πλάτων, προς
δε την τών ολων καϊ κοινών άνάγεβ&αι 9εωρίαν.
XXX. Το ΰννημμένον 'Ερμογένους (ρ 3 8 4 d ) όντως ' ει
ί'ΰτιν μετά&εΰις τών ονομάτων, &έβει τα όνόματά εΰτι και
85 ΰύμβολα τών πραγμάτων' άλλα μην το πρώτον και το δεύ-
τερον αρα. το δε ΰννημμένον τον Πρόκλον όντως' ει τα
Ονόματα ΰύμβολα τών πραγμάτων καϊ 9έΰει, ονκ ετι χρείαν
εχομεν της των ονομάτων μετα&έΰεως' άλλα μην το πρώτον"
κα'ι το δεύτερον αρα. και ΰννάγεται έν πρώτω ΰχήματι' ει
30 εΰτι μετά&εΰις τών ονομάτων, ονκ εΰτι μετά&εΰις τών ονο-

9 η 11 10 προχίίρηβιν : corr Kroll 17 έβτι ABF: elei Ρ


20 sqq efr Pbaed. ρ 64d sqq 82e sqq Theaet. ρ 173°aqq Reep.
VI ρ 500" etc 24 όν. εΐ έατ. Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 384e—385·] 11

μάτων. χακώς αρα ol περί Ερμογένη ψαβίν" εις γαρ τα


χα&' εκαοτα εώρων μόνον, ονχ '¿τι δε χαι εις τα άίδια ' των
γαρ άίδίων και τα ονόματα &εΐα χαι ΰεβάΰμια coj ιερά &εων,
τάς δυνάμεις τε χαϊ ίνεργείας των 9εων άποτνπονμενα, ίίπερ
xa i S ¿v Φίλη β ω (ρ 1 2 b c ) Σωκράτης ΰέβει, χαϊ πέρα τον e
μεγίστου φόβου περί αυτά ενλάβειαν εχει.
X X X I . "Οτι δ 'Ερμογένης (ρ 3 8 5 d ) ορ&ότητά τ iva οΐεται
είναι των ¿νομάτων, άλλα ταύτη ν έξηρτήα&αι της &έΰεως,
ωΰπερ εΐ τις λέγοι το δίχαιον ορ&ον μεν είναι, αλλά &έβει
13 (¿ίλλο γαρ παρ' άλλοις). τ/|| ουν αν ε'ίποι επί των εν τοις άιδίοις ίο
κειμένων ονομάτων;
Χ Χ Χ Π . "Οτι το τον 'Ερμογένους η&ος φιλομαθές χαϊ
φιλόλογου χαϊ φιλάλη&ες παραδέδοται έξ ων λέγει αντός
(ρ 3 8 4 d e ) .
X X X I I I . "Οτι τριβιν επιχειρήμαΰιν ο Σωκράτης διελέγχει 15
την 'Ερμογένους &έΰιν, ων το μεν πρώτον έντρεπτιχόν, το
δε δεύτερον βιαδτιχόν, το δε τρίτον πει&ονς τιλεωτάτης αίτιον,
και εΰτι το μεν πρώτον τοιούτον" εί ϋ·έΰει τα ονόματα, taxai
όμοίως χαι Ιδιώτης χαι πόλις χνρία της των πραγμάτων òvo-
μαΰίας, χαϊ κλη9ήδο νται τα πράγματα άλλως και άλλως και 80
άμειφ&ήσονται πολνβχιδώς δια το άόριΰτον είναι το των καθ'
εχαΰτα τυχαΐον και άνευ έπιΟτήμης προαιρούμενον και δοχονν '
άλλα μην ού το επόμενο ν ' ο ν δ' αρα το ηγούμενον.
X X X I V . "Οτι παντός πράγματος την άπληΰτον μετουΰίαν
άνατρέπειν χαι εαυτην ολην ò έν Πολιτεία ( V U ! ρ 5 6 3 e s q q ) î5
λέγει Σωκράτης.
X X X V . "Οτι at ψυχαΐ προ τον πεΰεΐν εις γένεβιν εΐχον
πάντα φανά και ανταΐς γνώριμα, χαϊ η μία ταϊς πάβαις
ίγινώβχετο χαι αί παβαι τη μια.
X X X V I . "Οτι αλλο βονλεται δηλονν η παρά 'Λριΰτοτέλει so

2 ίδια Ρ (α literae ι eupeci Ρ 2 ) 4 TÍ] το Α δ φιληχω


Α (β ex χ Α1) 9 λέγει Ρ 17 βλαατιχόν Ρ 18sqq efr
Crat. ρ 385· sqq ϊοται ABF : ϊατιν Ρ 21 αολυαχεδώς : con
Kroll 22 προαιρούμενον Α: προαιρόμενον Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
12 PROCLI SCHOLIA

(de interpr. 1 7 a , 2 5 ) αλήθεια τον άποφαντικον λόγου, καΐ


όίλλο η παρά Πλάτων ί. νυν (ρ 3 8 5 b c ) λεγομένη, καθ' ην,
φηΰί, και τα ονόματα καθ' αύτά λεγόμενα άληθεύουσιν. η
μεν γαρ τον 'Αριβτοτέλονς την ούνθεΰιν και διαίρεΰιν λέγει
6 τον κατηγορουμένου και υποκειμένου εχειν τό τε ψευδός καΐ
το αληθές. ò δε μέγας Πλάτων τετραχως οϊδε τω της αλη-
θείας xal ψεύδους χρηβθαι ΰημαινομένω ' η γαρ κατά τάς
υπάρξεις αύτας [| των πραγμάτων, ως οταν τα μεν όντως οντα 14
¿ίληθως είναι λέγη, τά δε ονκ όντως οντα ψευδώς' ί) κατά τα
ίο πάθη τα ίπακολον&ονντα ταΐς προηγονμέναις κινηβεΟιν, &ΰπερ
άληθη και ψευδή διεϊλεν ηδονην 6 έν Φιλήβω (ρ 36°sqq,
4 0 c d ) Σωκράτης" i) κατά τάς γνώΰεις, ως οταν διορίζηται
ψενδεΐς δόξας και αληθείς ' η κατά τα όργανα της γνωΰτικης
ζωης, οίον τους λόγους και τα ονόματα και τά ΰτοιχεΐα' xal
ΐδ yàç εν τούτοις δρα την άληθειαν και το ψενδος κατά την
προς τά πράγματα εψάρμοΰιν και ΰυμφωνίαν. ί'χουβι δε
και οί ρήτορες ίδέαν λόγου τινά, ην καλοϋβιν άληθειαν.
X X X V I I . "Οτι 'Αντιβθένης ιλεγεν (ap. Aristot. metaph. I V ,
ρ 1 0 2 4 b , 3 2 — 3 4 ) μη δείν άντιλέγειν" πάς γάρ, φηαί, λόγος
so αληθεύει" ο γαρ λέγων τι λέγει' ò δέ τι λέγων το 8ν λέγει'
& ¿έ το ον λέγων αληθεύει, ρ-ητέον ονν προς αυτόν οτι ε'βτιν
και το ψενδος και ουδέν κωλύει τον το ον λέγοντα ψενδος
λέγειν ' και ετι ó λέγων περί τίνος λέγει, και ονχΐ τI λέγει.
XXXVTLL Το κατά Πρωταγόρον επιχείρημα (ρ 3 8 6 a - d )
25 τοιοϋτον' εί ola φαίνεται εκάΰτω τά πράγματα, τοιαντά είβιν,
ουκ ε'οονται οί μεν φρόνιμοι των ανθρώπων οί δε άφρονες '
¿λλά μην ον το δεύτερον ' ονδ' αρα το πρώτον.
X X X I X . "Οτι πάς πονηρός δι' αγνοιαν των ¿>ς άληθώς
αγαθών ταύτην νοβεΐ την νόΰον και ακων έΰτι τοιούτος ' ού-
ζο δεν'ι γαρ αίρετόν το οίκεΐον κακόν.

2 Χέγομεν Ρ 6 sqq cfr Ammon. de interpr. ρ 21,24—33


13 αληθείας : corr 15 ÒQ&V A 16 cfr Hermog. Π
ρ 376,13 Speng. 18 cfr etiam Enthyd. ρ 284 e 23 ϊτι]
ieri A

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 385bc—387·*°] 13
XL. "Οτι μάλλον oí κακοί γινώΰκονται υπό των άγα&ών
¿-όρων ηπερ η των άγα&ων αρετή τοις κακοϊς φανερά, διότι
τνφλον η κακία και άγνοεϊ πρώτον ίαυτην, cha καΐ τους
16 άλλους, και οτι οί μεν || κακοί ου τοβουτον δύνανται της άγα-
θονργίας των καλών άπολανΰαι δια ηλιθιότητα, οί δε κάλοι 5
μάλλον κακύνονται πάβχοντες νπό τών πονηρών ' τα γαρ
χερείονα, φαΰίν (Horn. Α 5 7 6 ) , νικά' και δ Σωκράτης
μάλλον μετέλαβεν της τον 'Ανντου κακονργίας ηπερ της Σω-
κράτους άγα&ότητος ¿κείνος άπώνατο.
X L I . "Οτι αλλο το Πρωταγόρον δόγμα ( ρ 386°) και άλλο ίο
τό Εν&υδημον ( ρ 3 8 6 d ) ' rò μεν γαρ λέγει on ονδεν ον το
ύποκείμενον φαντάζεται τοΐον η τοΐον παρά τοις αία&ανομένοις
δια την αύμμιζιν τον ποιονντος καΐ πάΰχοντος ' rò δε τον
Εν&νδήμου εκαΰτον ποιεί τα πάντα ον αμα και ¿ f t , και
πάντα αλη&εύειν, οίον τον λέγοντα το ξύλον λενκόν και μέλαν ΐ6
και μικρόν και μέγα και ξηρόν και ύγρόν, και τας τούτων
αποφάΰεις πάΰας άλη9εύειν. εκ διαφόρων ονν αρχών ορμώ-
μενοι ούτοι οί ΰοφιδταΐ εις το αντ'ο καταλήγονβιν.
X L I I . "Οτι η της πρώτης απειρίας δύναμις πάΰι τοις
όπωΰονν είναι δυναμένοις άφ' εαυτής δίδωβι την πρόοδον, 20
τό δε πέρας εκαΰτον αφορίζει και περιγράφει και ιΰτηΰιν έν
οίκείοις δροις' ωβπερ και επί τών àρι&μών το μεν είδος πάβιν
cató της μονάδος έφήκει και τοϋ πέρατος, το δ' άνέκλειπτον
κατά την πρόοδον άπο της γονίμου δυάδος' &βτε εκαΰτον
τών όντων φύβιν εχει τινά και ορον και ιδιότητα και τάξιν 25
οίκείαν δια το πρώτον πέρας ' εΰτιν αρα και η άντίφαβις εν
τοις λόγοις ωριΰμένως το ψευδός κα'ι το άλη&'ες παριβτάαα.
X L I I I . "Οτι το πράττειν έπΐ μάνων τών κατά διάνοιαν
ενεργούντων λέγεται, επί δε τών άλλων το ποιεΐν (ρ 3 8 7 ° ) '
16 εχουβιν ουν και <(αΓ> πράξεις και αί ποιήΰεις || ιδίους ορούς so

3 έχαντην Α 5 καλοί Boise. : κακοί 28 sqq cfr Aspas,


in Eth. Nie. ρ 2,26—3,2 Heylb. 30 ζαί> (ante χράξ.) F :
om cett

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
14 PBOCLI SCHOLIA

και όργανα nal καιρούς, και ού rò τυχόν εις το τυχόν ποιεί


η πράττει.
XLIV. Ort rò λέγειν (ρ 3 8 7 b c ) ino το πράττειν
έΰτίν, ί* διαιρέοεως τοιαύτης δείκννται" πάΰα γαρ ψυχής
5 ενεργεία r¡ άνευ αώματος γίνεται, και εβτιν τοϋτο φανταβία
δόξα νόηβις, η μ£τά βώματος, καί τοϋτο διττόν ' r¡ γαρ
άπροαίρετος, και εβτιν τοϋτο αί'α&ηΰις και κίνηβις άκου-
tfiog, r¡ μετά προο"ρέΰεως, και ί'ΰτιν τοϋτο πράξις, νφ' ην η
διάλεξις.
io XLY. "Αηορον πως το ονομάξειν (ρ 387°) λέγειν
εβτίν" εΐ γαρ το ονομα μη έβτιν λόγος, ονδε rò ονομάξειν
λεγειν αν είη. η πρώτον μεν το ονομάξειν μέρος εϊπεν τοϋ
λεγειν εϊναι και ουχί λεγειν, οάΰπερ και το ονομα τοϋ λόγου
μέρος άλλ' ου λόγος ; ει δε το μεν της πράξεως μέρος πραξις,
15 το δε τοϋ λόγου μέρος ού λόγος, 9αυμα0τόν ονδέν" και γαρ
το μεν τοϋ βώματος μέρος βώμα, το δε τον προΰώπου μέρος
ον πρόβωπον' καίτοι και τοϋτο βωμά ίατιν, ωϋπερ και το
λέγειν πράξις ' άλλα τα μεν όμοιο μερη, τα δ' άνομοιομερη.
δεύτερον δ' ort τήι> άκολου&ίαν ουκ άναγκαΐον βωξεβ&αι την
so αυτήν επί τε των είδων και των κινήβεων" εβτι δ' è μεν
λόγος και το ονομα είδη και τέλεια και ολα, αϊ δε κινηβεις
κατά μέρος ύφίβτανται, και δια τοϋτο και το ονομάξειν λέγειν
τι έβτίν ' δια γάρ τοϋ ονομάξειν πρόειβι rò λέγειν, το δε
τρίτον ort και το λέγειν διττόν και ο λόγος, τα μεν κατά τοϋ
25 ολου λεγόμενα τοϋ εξ ονομάτων ύφεΰτώτος, τά δε κατά πάαης
φωνής βημαντικης' ούτως γαρ και 'Αριΰτοτέλης έν Κατη-
γορίαις (ρ 4 a ,22—34sqq, al.) την δόξα ν λόγον προαείρηκεν '
και η Οννη&εια δε το λέγειν τάττει και κατά των -ψιλόν ονομα
προφερομένων ' είώ&αμεν γαρ Ιπιτάττειν τιβι το 'όνομα || rò 17
30 εαυτών η άλλων λέγειν, οί δε ποιοϋβι rò έπιταχ&έν.

12 η sci: r¡ μίν μετά rò Α 28 ψιλόν aut ipilàg Boies.:


ψιλών 11 29 προφερομένων sci: προΰφερομένων Α: προαφε-
ρομένην Ρ 30 η ABF: xal Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 387 b c ] 15
XLVI. Προχείβ9ω δείζαι ort τό ορ&ον ονομα φύβει xaì
ον &έβει την ¿ρ&ότητα ελαχεν' xaì πρώτον λεκτέον οϋτως" εί
το ονομάξειν r¡ τα πράγματα πέφυκεν γινόμενον όρ&ώς (χει,
το ονομα φνβει της ορ&ότητος τυγχάνει' άλλα μην το πρώ-
τον" xaì το δεύτερον αρα. δεύτερος λόγος άναλύων την πράα- 5
ληψιν' εί τό λέγειν δια τα πράγματα εχει το ορ&όν, xaì το
ονομάξειν y τα πράγματα πεφνκεν γινόμενον ορ&ως εχει'
άλλα μην το πρώτον xaì το δεύτερον αρα. τρίτος λόγος άνα-
λύων τον δεύτερον την πρόβληψιν' εί πάβα πραζις χατά την
προς τα πράγματα οικειότητα εν πράττεται, xaì το λέγειν δια ίο
rà πράγματα εχει το ορ&όν ' άλλα μην το πρώτον' χα'ι το
δεύτερον αρα. τέταρτος άναλύων τον τρίτου την πρόβληψιν'
εί τα πράγματα πάντα εχει τινά φύβιν ιδίαν xaì ονχ είβιν
%έβει αί πράξεις, χατά την προς τά πράγματα οικειότητα εν
πράττονται' αλλά μην το πρώτον' xal το δεύτερον αρα. πέμ- 15
πτος άναλνων τον τετάρτου την πρόβληψιν' εί μήτε πάντα
εβτϊν ομοίως παβι χα'ι άεί, μητε ιδία εχάβτω εκαβτον, εχει
τινά φνβιν τα πράγματα ιδίαν εκαΰτον' αλλά μην το πρώ-
τον' το αρα δεύτερον, εχτος άναλύων τον πέμπτον την πρόβ-
ληψιν ' εί των άν&ρώπων οί μεν πάνυ φρόνιμοι είβιν οί δ 2ο
18 άφρονες, οϋτε πάντα έΰτίν ομοίως παΰι και άεί, οντε Ιδία
εχάΰτω των όντων εκαΰτον' άλλα μην το πρώτον' το αρα
δεύτερον, έβδομος άναλύων του έκτου την πρόΰληψιν' εί
τών άν&ρώπων οί μεν πάνυ χρηατοί είβιν οί δε πάνυ πονη-
ροί, οί μεν πάνυ φρόνιμοι είβιν τών άν&ρώπων οί δε πάνυ 85
άφρονες' «λλά μην τό πρώτον' xaì το δεύτερον αρα.
XLVII. Εί τά ονόματα κατά τον ,Αριβτοτέλην (de
interpr. ρ 16 a ,19sqq) &έαε ι έβτιν xaì βύμβολα τών πρα-
γμάτων xaì τών νοημάτων, δει xaì τους εξ αυτών βνγκει-
μένους λόγους άποφαιηιχονς 9έβει οντάς μη λέγεβΰαι νπ' so
α-ότοΰ εκείνον (de interpr. ρ 17 a , 2 — 5 ) εοιχέναι τοις βνν-

2 ΐλαχεν Α: {λαβεν Ρ 3 η Boias.: η Β: η AF: η Ρ


7 η F: η Β: η ΑΡ 17 ϊχειν Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
16 PROCLI SCHOLIA

&έτ οις νοήμαβιν, μηδε κα&' ait ους δεκτικούς είναι άλη&είας

το ψενδεβ&αι η άλη&εύειν ου &εαει τοντο ί'χουΰι, ούδ' αρα
τα ονόματα &εαει.
5 X L V I I I . Ei (ρ 3 8 7 d s q q ) δ ονομάξων πας πράττει τι, δ
δε πράττων δι' οργάνου πράττει, και ò ονομάξων αρα δι'
οργάνου ονομάξων οργάνω χρηται τω ονόματι ' αλλά των οργά-
νων τά μεν φύβει, ώς χειρ, πους, τά δε &έθει, ως χαλινός
και το 'όνομα (τοιούτον γάρ εστί) ' τούτων δε των τεχνητών τά
ίο μεν πρός το νφιΰτάνειν τι πεποίηται ώς το βχεπαρνον, τα
δε
μα' όργανον γάρ ίβτιν διδαΰχαλιχον χαι εκφαντορι-
κον της των πραγμάτων ουβίας (ρ 3 8 8 b c ) , xal εβτιν το μεν
εν τω τοιούτω δρω παραληφ&εν άπο τοϋ χρωμενου τω ορ-
16 γάνω, το δ' ίκφαντορικον άπο τον παραδείγματος, δεϊται á '
ώς μεν όργανον του χρωμενου, ώς δε ιίχών της προς το
παράδειγμα
το όνομα ΰύμβολον ονδε &έΰεως Ι'ργον της τυχούΰης, άλλα ||
ΰυγγενες τοις πράγμαΰι και φύβει οίκεϊον' πάν γαρ όργανον 19
20 προς το οίχεϊον έργον βυντεταχται, καΐ ούχ αν αλλω τινι άρ-
μόΰειεν η εχείνψ προς ο γεγονεν" ωΰτε χαι το όνομα, ατε ον
5Jγανον, εχει τινά ΰνμφυά δυναμιν και τοις ΰημαινομενοις
βυνηρμοβμένην, και διδαβκαλικον ον εχφαντοριχην εχει τάξιν
των νοημάτων, χαι διαχριτιχον 8ν της ονβίας γνωβιν ημϊν
25 ¿μποιεϊ των πραγμάτων' χαι αντη μεν η έπιχείρηβις εκ τοϋ
είδους ίβτίν τοϋ ονόματος, ωβπερ η προ αντη ς άπο του παρα-
δείγματος ην, τουτέβιι των πραγμάτων.
XLIX. "Οτι, τον 'Αριβτοτέλους λέγοντος (de interpr.
p 1 7 a , 1 — 2 ) είναι τον λόγον βημαντιχόν, ονχ ώς όργανον
30 δε, άλλα &έβει (ονδεν γάρ, φηαίν, εΰτϊν &αυμαβτόν, της φω-
νής φύβει ουβης ωβπερ της βωματιχης κινήβεως, είναι &εβει

9 γάρ A B F : o m P 19 cfr Aristot. polit. I p 1252",4—5

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crai, ρ 387 d —388 e ] 17

τά ονόματα, ωΰπερ την όρχηβιν), δ Πρόκλος αντιλέγει οίίτως"


tò 'όνομα ουκ ϊοτιν αποτέλεσμα των φνβικων οργάνων' r¡ γαρ
'
όνομα και φωνή' την μεν ονν φωνήν τά φνβικα όργανα
αποτελεί, οίον γλωββα και αρτηρία και πλενμων και τα τοι- 5
αντα' το δ' όνομα βνναπεργάξονται μεν και ταύτα δια την
ϋλην, μάλιβτα δ' αντό η διάνοια αποτελεί τον ονοματο&έτον,
ητις και την ϋλην Ονναρμόξει προς το είδος και το παρά-
δειγμα δεόντως, χρηται δ' αντώ δ διαλεκτικός κειμένω' παν
γαρ όργανον '¿χει και τον χρώμενον και τον ποιητή ν, και πάν ίο
το χρώμενον έχει και την ποιητικήν αίτίαν, και πάν το έχον
την ποιητικην αίτίαν υπουργεί τινι προς την ενέργειαν, αν
μή αντόγονον ή και αν&νπόβτατον. ει ονν και το όνομα τοι-
ούτον, è μεν εβτιν αντον ποιητής, δ <5έ χρηται αντώ γεγονότι.
20 και εΰτιν τον μίν έργον τον δε όργα\[νον. και οντε δια τούτο ι5
φνβει, ότι της φνβεως άποτέλεβμα, οντε δια τοντο όργανον,
οτι δνναμις αντω χρήται φυβική τις' αλλά το ποιονν avrò
τέχνη εβτιν και το χρώμενον. επεί δε -/αι το ποιονν προς
τα πράγματα βλεπον ποιεί, και το χρώμενον δια την των
πραγμάτων διάκριΰιν αντώ χρηται, δια τοντο λέγεται φύοει και äo
ως άποτέλεβμα και ως όργανον' και γαρ <(ως)> είκών αποτελεί-
ται των πραγμάτων καϊ εξαγγέλλει αντα δια μέσων των νοη-
μάτων. όργανον ονν είκότως εί'ρηται (ρ 3 8 8 b ) το όνομα δι-
δαβκαλικόν, μικρόν δ' ϋβτερον και άποτέλεβμα προβρη9ή-
βεται (ρ 3 8 8 d s q q ) νομο&ετικάν. και εβτιν τοντο ενεκα τον δια- 25
λεκτικον' τέλος γαρ και άγα&ον το εκφαίνειν τα πράγματα,
διό μάλλον όργανον αντό είναι λέγει δ Σωκράτης (ρ 3 8 8 a )
έκ τον κρείττονος αντό άποβεμνννων. μέβον ονν εβτι τοντο
όργανον τον τε διδάβκοντος και τον μαν&άνοντος' και ονκ

2 Ài Boiss.: ή F: ή AB: ή Ρ 3 παν ονομα om Ρ


5 πλενμων ABF : πνενμων Ρ 9 αντώ Boiss. : αντό 13 και
αν&ναόβτατον sci: κα&νΛοσταχον 15 oírf? Ρ 21 ¿>s add
29 xal τον A: ¿s Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
18 PROCLI SCHOLIA

αρα ην μία τον τε ποιονντος ενέργεια χα'ι τον πάσχοντος, ως


φησιν Άριΰτοτέλης (phys. ause. Ι Π , ρ 2 0 2 a , 1 3 — 2 0 2 b , 2 2 ) ,
αλλά τρεις τονλάχιΰτον αί κινηθείς, η μεν τον ποιονντος, η
δε τον ποιονμένον, ή δε τον οργάνου μεταξύ άμφοΐν.
5 L. "Οτι r¡ χερκις xal το τρύπανον (p 3 8 7 e s q q ) οίχεΐα
παραδείγματα τω ονόματι' xal γαρ το ονομα διακρίνει, μεν τα
πράγματα εξ αλλήλων, είβδννει δε εις τον μαν&άνοντα ôlà
βά&ονς της εννοίας αντον.
L I . "Οτι ωΰπερ ο εν Γοργία Σωκράτης, τον Καλλιχλέους
10 (ρ 4 8 2 β ) άντιδιαιρονντος το κατά νόμον δίκαιον χαι το κατά
ψνΰιν, άπεδειξεν (ρ 4 8 9 a ) τον νομον xcti την φνΰιν επι τον
διχαίον ΰνντρέχοντα άλλήλοις (άλλα xal εν τω Μίνω (ρ 3 1 6 b ,
317°) το αντο ποιεί), οντω δει νοεΐν xal τα ονόματα είναι
νόμψ χαι φνΰει, άλλ' ον τω τυχόντι νόμψ άλλα τω αΐωνίψ
15 χαι χαζά λόγους άιδίονς || νφεΰτηκότι. το γονν ονομα δια μεν 21
την ποιητιχην αίτια ν επιβτημονιχην ονβαν νόμψ χαι θέΰει,
δια δε την παραδειγματιχην αίτίαν φνΰει. αλλ' ει ταντα οΰ-
τως εχει, πως νΰτερον (ρ 4 2 9 b sqq.) προς Κρατνλον λέγων
δείξει οτι ον μόνον το ορθώς χείμενον δει όνομα χαλεΐν, άλλα
20 χαι το μη ορθώς· ρητέον ονν προς τοντο οτι νόμος μεν
τον καθόλου εβτιν θεωρητικός' oda ονν ονόματα επί τοις
άιδίοις χεϊται, νόμψ ταντά εΰτι χείμενα. άλλ' ίπεί είΰιν και
των φθαρτών ονόματα, ονδεν θανμαβτόν, εί ο μεν χαθόλον
νόμος τούτων ον περικρατεΓ, το δε τνχαϊον ¿ν τούτοις πολύ,
25 οΐον 6 καλούμενος Αμβρόΰιος η 'Λθανάΰιος η Πολν-
χρόνιος xal τα ομοια.
Τις δε η των ονομάτων ποιητικη τέχνη, βνντόμως εϊπω-
μεν' ον γαρ πάν εβτιν εν αντί] το της νομοθετικής είδος,
οτι μεν ονν εΰτί τις εν ψυχή είχαΰτιχη δύναμις, δηλον (και

1 τον τε Crönert : τοντο 3 τον ποιοϋντος Crönert : τοντο


ποι. 4 του ποιονμένου Crönert: τοΰτο ποι. 5 xal το Α:
mg ri Ρ 8 βά&ρον ci Crönert 20 μίν νόμος: tri Festa
« ό > ante μίν Crönert) 22 έΰτι (vario accentu) ABF: Ιαται Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 388d—389»] 19
γαρ η ζωγραφία καί ai τοιανται ταύτης Ιξήρτηνται της δυνά-
μεως), αφομοιωτική ουβα των δεύτερων προς τα κρείττονα
και των ¿ν βνν&εΰει φερόμενων ειδών προς τά άπλούατερα.
και πάλιν κατά την αυτήν δύναμιν η ψυχή δύναται εαντην
εξ ομοίου ν τοις κρείττοβιν εαυτής &ε οϊς άγγελοις δαίμοΰιν' 5
άλλα και τα δεύτερα άφ' εαυτής ¿ξομοιοΐ προς εαντην δια
της αυτής δυνάμεως, και ετι 7ίρός τά κρείττω εαυτής, διό
&εών τε αγάλματα και δαιμόνων δημιουργεί' βουλομένη ί'
άνλους τρόπον τινά και μόνης της λογικής ονΰίας ¿γγόνους
iιποΰτηΰαι των όντων ομοιότητας, ¿φ' εαυτής, χρωμενη τη ίο
λεκτική φαντασία συνεργώ, την των ονομάτων παρηγαγεν ον-
οίαν' και ωΰπερ η τελεΰτικη δια δη τίνων ΰυμβόλων και
άπορρητων ΰυν&ημάτων τα τηδε αγάλματα τοις &εοϊς άπει-
22 κάξει και ¿πιΐτήδίΐα ποιεί προς νποδοχην των &είων ¿λλάμ-
ψεων, οϋτω δε και η νομοθετική κατά την αντην άφομοιω- 15
τικί\ν δύναμιν αγάλματα των πραγμάτων νφίΰτησι τα ονό-
ματα δια το Ιων και τοίων ηχων απεικονιζόμενη cr¡v των όντων
φύΰιν, και υποοτήΰαΰα παρέδωκεν εις χρησιν τοις άν&ρώ-
ποις. και δια τούτο λέγεται κύριος είναι της των ονομάτων
γενέΰεως è νομο&έτης, και ωΰπερ εις τα των &εων αγάλματα 20
πλημμελεϊν ονχ οσιον, όντως ονδε π ε ρ ί τα ονόματα άμαρτά-
νειν ευαγες' νους γάρ εστίν δ νομοθετικός τούτων δημιουργός,
εικόνας αύτοΐς εν&είς των παραδειγμάτων' και χρη σέβειν
αυτά δια την προς &εους αυτών ΰυγγενειαν. και μοι δοκεΐ
τον νομο&έτην ( ρ 3 8 9 a ) δ Πλάτων ανάλογο ν ιδρύων τω ολω 25
δημιουργω(κα'ιγάρ δ τους είμαρμενους νόμους τι&είς εκεί-
νος εστίν κατά Τίμαιου ( ρ 4 1 β ) καί ο πάντα δια&εΰμο&ε-
τών ( p 4 2 d ) , ψ βυνίπεται Λίκη των άπολειπομενων του
θείου νόμου τιμωρός, ως φησιν δ 'Αθηναίος ç£voç(Leg.
I V ρ 7 1 6 a ) , είκότως αύτω καί την των ονομάτων άποδοΟναι 30

5 έαντοΐς Ρ (η s u p s c i Ρ 8 ) 6 καί om Ρ άεντ. άφ' l a t i r .


Α : άεντ. ¿ξ αντής η άφ' ¿αυτής Ρ 13 ΰνν&ημάτων A: a¿iti¡-
μάτων Ρ 18 φν>. :ν om Ρ 20 &εών om Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
20 PROCLI SCHOLIA

ποίηβιν, επεί xari 6 όλος δημιουργός κατ' αυτόν πρώτιατός


ίβτιν ονοματουργός' αυτός ουν ίβτιν, ως ò Τίμαιος (ρ 36°)
λέγει, 6 την μεν των περιφορών ταυτοϋ, την δε θατέρου
προβαγορεύβας. ε i ουν και δ νομοθέτης άνάλογόν ίβτιν εκείνοι,
5 «cos ουχί και αυτόν χύριον είναι δει της θέβεως των ονομά-
των; διό xaì εν τούτοις (ρ 3 8 9 a ) δημιουργόν προβεΐπεν τον
νομοθέτην χαιτών δημιουργών βπανιώτατον. οϋτως δε
χαί ο ¿ν τω Φαίδρω (ρ 255°) Σωχράτης τον ΐμερον ονομά
φηβιν είναι ίιπο τοϋ Λώς τε&εν, ο ν Ζευς Γανυμηδους
ίο ίρών ΐμερον ώνόμαβεν. των ουν ονομάτων τα μεν ίβτιν
ί'κγονα των θεών ηχοντα χαί μέχρι ψυχής, τα δε ψυχών
μερικών δια νου και ίπιβτή\\μης αυτά δημιουργεϊν δυνάμενων, 23
τα ¿έ δια των μέβων γενών νφιΰτάμενα ' xaì γαρ δαίμοβί
τίνες και άγγέλοις προβτύχεις γεγονότες ίδιδάχθηβαν παρ'
15 αύτών ονόματα μ&λλον προβήχοντα τοις πράγμαβιν οβα άν-
θρωποι ε'θεντο. και χρη τας διαφοράς αυτών γνωρίξειν τα ς
άπο των ποιητικών αίτιων δεδομένας, καΐ πάντα άνάγειν εις
τον ενα δημιουργόν τον νοερόν θεόν ' οθεν και το ονομα διτ-
τάς εχει δυνάμεις, την μεν διδαβκαλιχην τών ίννοιών και
20 χοινωνίας αίτίαν, την δε διακριτιχην της ουβίας, επεί και ó
δημιουργός διττάς εχει δυνάμεις, ταύτοποιόν τε xal ετεροποιόν.
LIL "Οτι η τοϋ δημιουργικού νοΰ αφομοιωτική ενέργεια
(ρ 3 8 9 a sqq) διττή ίβτιν, η μεν καθ' r¡v τον ολον νφίατηβι
κόβμον προς το νοητον παράδειγμα βλέπων, η δε χαθ' r¡v
25 ίπιφημίξει πρέποντα ονόματα εχάβτοις, περί ων επί βραχύ
μεν και δ Τίμαιος (ρ 36°) ίνεδείξατο, τρανέβτερον δε οί
θεουργοί διδάβκουβιν, xaì al παρά τών θεών αυτών φημαι
(or chald ρ 4 3 ) '
άλλ' ονομα βεμνον και αχοιμητω βτροφάλιγγι
so κόβμοις ένθρωβχον κραιπνήν δια πατρός ενιπην
xal αλλο λόγιο ν τοϋτο (or chald ρ 5 0 )

20 χαϊ ABF: om Ρ 29 άλλ' ονομα PBF: άλλα έβτϊν


οϋνομα A nal AB: om FP

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 889·"] 21

ΰυμβολα γαρ πατρικός νόος εαπειρεν κατά χόαμον,


οίς τα νοητά νοεί καΐ άφράβτω χάλλει ενοϋται.
24 όντως ονν χαί δ νομο&έτης την τε άρίϋτην πολιτείαν || προς
τον ολον χόαμον όρων παραδίδωΰι χαί τα ¿νάματα ¿οιχότα
τοις ουΰι τί&εται. 5
L D I . "Οτι των μεν ενταν&α τεχνητών (ρ 3 8 9 b c ) διωριΰ-
μενας αιτίας και παραδείγματα άπολείπειν ονχ άνεκτόν' τα
γαρ ¿κείνων άποτελέοματα ονΰίαι τε είβιν και μέτρα οικεία
και την εις το παν άναφοράν εχει και δια της φύβεως πρό-
ειΰι, τα ίέ τεχνητά πάντα και άνούβιά εοτιν και προς τα ς ίο
ημετέρας χρείας και περιοτάαεις παντοίως μεταβάλλεται και
ορον ονδένα εχει των μέρων η της ¿ν αύτοΐς &έθεως, και διέ-
οτηκε των φύΰει σννιΰταμενων. εί δε τις αύτάς τάς ποιη-
τικός και γονίμονς δυνάμεις τ&ν θεών, ας εις το πάν προ-
άγοιΰι, τέχνας προΰαγορεύοι δημιουργικός και νοεράς και 15
γεννητικάς και τελεΰιονργονς, ουκ αν οι3d' ημείς άποδοχιμά-
ΰαιμεν την τοιαΰτην προΰηγορίαν, έπεί και τους θεολόγους
ευρίΰκομεν δια τούτων τάς 9είας ποιηΰεις ίνδεικνυμένους,
και τους μεν Κύκλωπας άπάΰης τεχνικής ποιήβεως αιτίους
λέγοντας, οΥ και τον /lia και την Ά&ηνάν και τον "Ηφαιβτον io
¿δίδαξαν, την δ' Ά&ηνάν των τ' άλλων τεχνών xa! διαφέρον-
τας της ύφαντιχης προβτατεΐν, τον δ* "Ηφαιβτον άλλης Ιδίως
εφορον τέχνης, αυτήν δε την ύφαντικην άρχομένην μεν από
της δεΰποίνης Ά&ηνας

(ηδε γαρ αθανάτων προφερεβτάτη έατίν άπαοέων 26


ίοτον υφηναο&αι, ταλαΰηια τ' εργα πινυβΰξιν)
(Orph. frg 1 3 5 )

1 ΐαπειρεν Α : έπειριν Ρ 2 olg Kroll : Ss άφράβτω Kroll :


άφραΰτα χάΧΧει ένονται Kroll: χάΧΧη είται Α: χαΧΧείται 6 : χα-
Ιίϊται F : χάΧΧη νοείται Ρ 6 Bqq cfr in remp. Π 86,4 sqq, in
V
Tim. 343,18 sqq 12 τοίς A 16 προααγορενει Ρ 18 èv-
δειχννμ,ένου A 26 προφερεατάτη Α: προαφερεοτάτη Ρ
26 έφήνασ&αι Ρ ταΧαβείια Α

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
22 PítOCLI SCHOLIA

φηβΐν 'Ορφενς, προϊοϋΰαν δ' εις την ξωογόνον της Κόρης


βειράν (και γαρ αϋτη καΐ ita ς αυτής 6 χορός ανω μενονΰης
υφαίνειν λέγονται ( O r p h . f r g 2 1 1 ) τόν διάχοΰμον της ζωης),
μετεχομένηυ δε νπο π ά ν τ ω ν τ ω ν ¿ν κάβμω ·&εων (και γαρ ó είς
5 δημιουργός τοις νέοις δημιονρ\\γοίς προΰνφαίνειν τω ά&ανά- 25
τω παρακελενεται (Tim. ρ 41 d ) τό &νητόν είδος της ζωής),
περατουμένην <5' εις τους τη; γενέΰεως προβτάτας &εούς, ων
ίΰτιν και η παρ' Όμηρω Κίρκη πάΰαν υφαίνονοα την εν τώ
τετραΰτοίχω ξωην και αμα ταΐς ωδαϊς iναρμόνιον ποιονβα
ίο τόν ino βεληνην τόπον, ίν ταύταις ου ν ταΐς υφαντικαΐς και
η Κίρκη ino των θεολόγων παραλαμβάνεται, χρυΰη μέντοι,
χα&άπερ φαΰίν, ένδειχνύμενοι την νοεραν αντης και αχραν-
τον ονβίαν και αυλον και αμιγή προς την γενεά tv, και το έρ-
γον αυτής διαχρίνειν τα εατωτα των κινουμένων και χωρίζειν
15 κατά την ετερότητα την &είαν. εϊ τις ου ν, οπερ ελεγον, κατά
ταύτας τας αναλογίας Ιχπεριτρέχων τα ς μεν των &εών δυνά-
μεις αιτίας ίπονομάξοι των τεχνών τούτων, τα δ' αποτελέσ-
ματα αντων ¿κλάμψεις των δυνάμεων τούτων δι' ολου τον
κόΰμον φοιτώδας, ορ&ως αν λέγοι. δει γαρ ον την παρ' ημϊν
«ο μόνον ύφαντικην της 'Λ&ηνας εξάπτειν, άλλα προ ταύτης την
δια της φύβεως ένεργονβαν και βννάπτουβαν τα μεν γενητά
τοις ¿ιδίοις, τα δε &νητά τοις ά&ανάτοις, τα δε δώματα τοις
άβωμάτοις, τα δ' αίΰ&ητά τοις νοεροϊς, και την τεκτονική ν
ολην ¿ν ταϊς φύδεοι πρώτον &εωρεΐν και των άλλων εκάβτην
25 τ ε χ ν ώ ν ' ωΰτε xal η χερχίς άνάλογον ε'ΰται πανταχού διαχρί-
νονΰα τα γένη τα ΰνβτατιχά των όντων, ίνα μετά της βνμ-
πλοχης αντων χαι η διαίρεβις μένη και. οφξη τήν εαυτών
ϋπαρξιν ειλικρινή" διό και τους παρ' ημϊν τεχνίτας ino &εοϊς
πράττειν έφόροις και προβτάταις, και ον δια τοντο τα νοητά
so ·&εωρεΐν ον γαρ εις ¿κείνα βλέποντες ποιονΰιν, αλλ' εις τα

17 έχονομάξοι F : έηονομάζει Β: è-πονομάξει ΑΡ 21 γεν-


νητά: corr 30sqq cfr Resp. Χ ρ 596keqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crai, ρ 387"—389dJ 23
παρ' αύτοΐς είδη και τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς ους εχουβι τών τεχνητών,
και τούτους η ενρόντες r¡ παρ' άλλων είΰδεξάμενοι. δ μεν
γαρ π ρ ώ τ ο ς της κλίνης τ) της κερκίδος δημιουργός ενενόηβεν
26 τό II ποίαν είναι δει την κερκίδα, προς την χρείαν αποβλέπων
και ino ταύτης ποδηγούμενος, και λόγον βυνεατηΰατο παρ' 5
εαυτώ κερκίδος' οί δε παρά τούτου μαϋόντες εγνωβάν τε το
είδος κα'ι κατ εκείνο ποιονΰι το της κερκίδος είδωλο ν, και
οϋτως ου κ αν &αυμάσαις, εί.άνεμνήο&ηβαν, ητοι ¿ν άλλω
βίω μα&όντες τυχόν η τότε ευρόντες η κατά το της ψυχής
επινοητικον η κατά άνάμνηΰιν πάλιν, εκαΰτος ουν τεχνίτης ίο
ε χει τον της κερκίδος λόγον, οτι ίΰτ'ιν τοιαδι και τοϋδε ε'νεχα
γίνεται και προς τούτον απειχάξει τα εκτός' η γαρ τέχνη τί
αλλο ε σ τ ί ν η το τεχνητον Ι ' ξ ω της ϋλης εν τή τ ο ν τεχνίτου
ψυχή; χαι οράς οπως ταντα μιμήματά εΰτι της δημιουργικής
τέχνης και των νοερών ειδών' εκείνων γαρ αεί κατά τα avrà 15
και ώβαύτως ιδρυμένων και τα εν τω χόαμω φ&ειρόμενα Οψ-
ξεται και πάλιν ¿νανεοϋται δια την ¿κείνων μόνιμον ταυτό-
τητα' κ α ι η μεν φ θ ο ρ ά παρά την ϋλην, η δε μόνιμος ταυτό-
της δια το αιώνιο ν εϊδος, ωβπερ και ταίς ένταϋ&α κερχίβιν
η μεν φθορά παρά την ϋλην, η δε παλιγγενεΰία δια τον ¿ν 20
τω τεχνίτη λόγον. οπερ ουν και η κερκίς προς τον τέχτονα,
τοϋτο τα ονόματα προς τον νομο&έτην χαι τα έγχόβμια πάντα
προς τον δημιουργόν. τα ουν είδη τριχώς, νοερώς επιβτημο-
νικώς δοξαβτιχώς' των μεν νοερών τα αίβ&ητά πάντα, τών δ'
έπιατημονιχών τα ονόματα, τών àÈ δοξαβτικών αί χερκίδες. 35

LIV. "Οτι τα είδη πάντα τών οργάνων οικείας εχειν εαυ-


τοΐς δει τάς ύποδεχομένας ϋλας βυνηρμοβμένας προς το έργον
εφ' ο δεόμε&α τοΰ οργάνου ' και γαρ το της τέχνης παρά-
δειγμα η φύβις ον μόνον τοΰ τών οργάνων είδους επιμελεί-
ται, αλλά και της οίκειοτάτης ϋλης. m

5 παρ'C r ö n e r t : περί 8 άνέβϋ"ησαν Ρ 9 τνχον Crönert:


ΐτυχον 1 6 ιδρυμένα Α 2 5 e c l o g a m c o n t i n u a n t 11 26sqq
cfr Crat. p 3 8 9 b - e 3 0 xaï om Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
24 PROCLI SCHOLIA

LY. "Οτι διττή η τον παντός δημιουργία' η || μεν γαρ τους 27


¿πι πάντα διατείνοντας νφιΰταβα λόγους χαί τά είδη τα άοαν-
τως έχοντα και μηδεμίαν Υπομένοντα μεταβολήν, η δε τας
μεριΟτας προατι&εΐΰα τοις γινομένοις διαφορότητας" οϊον το
5 μεν άν&ρώπειον είδος ίίνω&εν aitò της μ<·άς έφήκει χαί όλης
νοεράς δημιουργίας δια μέβων των αΰτέρων, διό χαί ¿ ε ι εβτιν
cog εξ ακινήτου γινόμενον αίτιας' επειδή δ' οί αν&ρωποι δια-
φέρονΰιν αλλήλων μεγε&εβι χαί χροιαίς χαι τοις τοιοΰτοις, δηλον
οτι αύται ai διαφορότητες ίχ της των νέων θεών δευτέρας
ίο δημιουργίας προβυφαίνονται και tiaì πολνμετάβλητοι δια το
εχ κινουμένων αίτιων γίνεΰ&αι. γίνεται δε τοϋτο, ίνα η των
όντων ποικιλία γίνηται χαι η άειγενεβία πολλαπλαβιάζηται
των χα&' εκαβτα. αί γαρ ουράνιοι περίοδοι άλλοις αλλα άπο-
πληρονβι χαι άλλοτε αλλα παράγονΰι, χαι 'εν το έχ πάντων
15 ζπ/λέγμα βυντελοϋν προς την τον παντός ΰυμπλήρωΰιν απ-
εργάζονται.
LVI. "Οτι η χερχίς είχών ίβτιν της διαχριτιχης των
ολων χαι των μεριβτων δυνάμεως των θεών ' εκείνης γαρ
την ενέργειαν ¿ν τοις βτημοΰιν άποτνπονται χαι ούν&ημα
20 φέρει της τάξεως των διαχριτιχων θεών' χαί οταν οί θεολό-
γοι χερχίδας iπ ' εκείνων παραλαμβάνωβιν, οϋτε ίδέαν λέ-
γουβι χερχίδος, οϋτε θε'σει και βνμβολικως μόνον χρώνται
τω ονόματι ' δια τι γαρ κερκίδα μάλλον κ al ουκ αλλο τι λέ-
γουΰιν; πώς γαρ ουκ άτοπον την επιΰτήμην, ως ετυχεν, χρη-
25 σθαι τοις ονόμαβι, χαι ταΰτα επί θεών; «λλά μοι δοχονβι
χατ άναλογίαν τα τοιαύτα παραλαμβάνειν. 8 γάρ έΰτιν χερ-
χίς επί της υφαντικής, τοντο η διάκριοις ¿πί της δημιουρ-
γίας των ειδών, η δ' αναλογία οντ' ιδέας εΰτίν προς εΐ'δω-
λον σχέαις, οϋτε θε'σει μόνον, οίον ως οΠλάτων || ίππους xa- 28
so λεΐ (Phaedr. ρ 2 4 6 a sqq) τάς τοιάαδε των ψυχών δυνάμεις,
οϋτε tbj ετυχεν, οϋτε ιδέας λέγων των αΐβ&ητων ίππων ίχείνας,

2 νφιατααα BF: άφιατάβα Α: έφιαταΰα Ρ 9—10 cfr Tim.


ρ 41 e 16 sci: λέγμα 21 παραλαμβάνονΰιν Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 3 8 7 · — 3 8 9 4 ] 25
α λ λ ά τη αναλογία χρώμενος. ο&εν δη και ol τελεβταί, δια
της τοιαύτης οίχειότητος βυμπα&ή τα τηδε ποιονντες τοις
9εοϊς, χρώνται τοις οργάνοις τούτοις ·&ς βυν&ήμαΰι των &είων
δυνάμεων, ο ί ο ν χερχίδι μεν των διακριτικών, χρατηρι δε των
ξωογονιχων, βκηπτρω δε των ηγεμονικών, κλειδί δε των 6
φρονρητιχων, χαί οΌτως ¿πι των άλλων αναλογία χρώμενοι
χαλονβιν.
LVÏÏ. "Οτι αναλόγως ως εχουβι τα πράγματα προς αλληλα,
οΰτως χαι τα επ αντοϊς ονόματα προς αλληλα ε χει χατά τε
τιμήν χαι χατά δύναμιν. διό και τα των &εών ονόματα τίμια ίο
χαί ΰεβάβμια χαι πέρα τον μεγίβτον φόβου ( P h i l e b . p 1 2 ° )
τοις ΰοφοϊς α ξ ί α , r à δε.των α ν θ ρ ώ π ω ν η δαιμόνων αναλόγως,
διό φαβιν, ον δει τους "Ελληνας Αίγυπτίοις ονόμαβι χρη-
Ο&αι &εών η Σχν&ιχοΐς )} Περβιχοΐς, αλλ' 'Ελληνιχοϊς' χαί-
ρουβι γαρ οί χλιματάρχαι ταϊς των οικείων χωρων διαλεχτοις 15
ονομαζόμενοι.
LYIII. Προς τον τοϋ 'Λριβτοτέλους λόγον τον οϋτως
βυλλογιξόμενον' 'τα μεν φύβει παρά π&βι τα αντά, τα δ' ονό-
μ α τ α ο ύ παρά πάΰι τα αντά, ωβτε τα φύΰει οντα ονχ είβιν
ονόματα χαι τα ονόματα ονχ είβιν φύβει' Ινίβταται Πρό- to
χλος, προς μεν την μείζονα πρόταβιν ό ν τ ω ς " 'εί το ονομα
εΐδός ¿βτιν ¿ν διαφόρω νλη όρώμενον, παρά παβίν εβτι το
αυτό ατε εϊδος ον' ά λ λ α μην το πρώτον' χαι τ ό δεύτερον αρα''
29 προς δε την ελάττονα οϋτως' 'φύβει ò ¿φ&αλμος χαι η || φωνη
χαί το χρώμα χαι τα μεγέ&η, ταντα δ' ο ν π α ρ ά παβι τα 25
αυτά δια την επίταβιν χαί ίχνεβιν την τοβαύτην' ον πάν αρα
το φύβει παρά παβι το αυτό', εί δε χαι ταΐς προτάβεβί τις
βυγχωροίη, αλλ' ονν το βνμπε'ραβμα ον μάλλον 'Αριβτοτελιχόν
εβτιν ηπερ Πλατωνιχόν' φαίη γαρ αν xal ò Πλάτων ού φύ-

1 χρώμινος B o i s s . : χρώμενοι
4 οίον Ρ : oí Α των δια-
κριτικών B o i s s . : την βιακριτικην
17 d i e t i n c t i o n e m e c l o g a r u m
ex A B recepì: praecedentem eclogam continuant F P cfr Aristot.
de interpr p 16»,19—20, 27; 17»,1—2 2 7 rais o m Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
26 PROCLI SCHOLIA

αει το ονομα είναι, προς Κρατΰλον διαλεγομένου (ρ 4 3 5 a sqq)


Σωκράτους ϋΰτερον' διττον γαρ ην το φύβει ωβπερ και τό
&έσει.
L I X . E¿ ο διαλεκτικός (ρ 3 9 0 ° ) (δασκαλικός ίβτιν, ον-
6 τος δε ως οργάνω χρηται τω ονόματι, οντος δε κάλλιβτα κρί-
νειεν αν τον ποιοϋντα τα ονομα, οντος δε ¿πιΰτάτης ¿βτίν τω
νομο&έττ]' και 6 διαλεκτικός αρα, ¿πιβτάτης ων τον νομο&έτον,
ου βυγχωρεϊ αύτω είκαίως καΐ ως ετυχεν τι&έναι τα ονόματα,
άλλα ΰτοχαξόμενον άναγκάβει αυτόν της των πραγμάτων φύ-
ιο οεως τοϋτο ποιεϊν.
L X . "Οτι δ μεν 'Αριβτοτέλης τον υπηρετούντα δημι-
ονργόν την ϋλην γνωρίζειν μάλλον αφορίζεται, τον δε χρώ-
μενον μάλλον το είδος' ο δε Πλάτων νϋν τον μεν νπηρέτην
τω καλώ αφορίζεται, τον δε αρχιτέκτονα και χρώμενον τω άγα-
16 θω. οΰ γάρ, ωβπερ ò 'Αριστοτέλης ούδεν ηγείται τον si'douç
σεμνότερον, όντως και & μέγας Πλάτων, άλλ' οϊδεν και το
άγα&ον ίπέκεινα του καλού και τον &εον ίπέκεινα της των
είδων ova ία ς.
L X I . Εί το ονομα και διδαΰκαλικον ( p 3 8 8 b c ) και δια-
20 λεκτικον 'όργανον νϋν (ρ 3 9 0 d ) εΐρηκεν, δηλον ou ò διαλεκ-
τικός και διδαΰκαλικος αν εΐη. πως ουν 6 Σωκράτης διαλεχτι-
κον μεν εαυτόν είναι λέγει (ρ 391a), ονχέτι δε και διδασκαλικόν ;
η διττον το διδάβκειν, το μεν οβα εξω&έν τις λέγων έντί&ηβιν
τώ μαν&άνοντι, οΐον όρχειβ&αι η γράφειν, το δε οαα δια
85 άναμνήβιως άποκα&αιρομένης της ψυχής εις επιΰτημην || προ- 30
καλείται' ον γαρ άγράφω γραμματείω ε'οιχεν η ψνχη ούδε
δυνάμει εχει τα πράγματα αλλά ενεργεία κατακεχωβμένα. τί
ονν μόνω τω διαλεκτικώ εατιν οργανον το ονομα η και παντί
άν·&ρώπω; η τό λεγόμενον; οτι τέμοι αν τις την αμπελον και
so βμίλη, αλλ' η ορ&ή χρηΰις δρεπάνω τοϋτο ποιεί' οϋτως ονν

11 cfr Pol. ΠΙ ρ 1282a,18sqq 22 ονχέτι Ρ : ov% iati Α


23 ι) 11 26 cfr Theaet. ρ 191 ci 29 η 11 cfr Eesp. I
ρ 363'

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 888b—391*] 27

*ot r¡ ορ&η χρηΟις των ονομάτων μόνψ άρμόττει τώ όρ&ώς


χρωμένω' ο tiro ς dì εΰτιν S διαλεκτικός.
L X n . Ei δ χρώμενος τω οργάνω ( p 3 9 0 b ) κρείβΰ ων έΰτι
τον δημιουργήβαντος ως άρχιτεκτονικώτερος, πώς ή μερική
ψνχη χρηται τη τε αλόγφ και τω όοτρεΐνω βώματι ino των 5
νέων δήμων ργουμένοις &εων; η και η ψνχη ανντελεΐ προς
την δημιουργίαν αντών, και οι νιοι &εοι χρωνται ώς οργάνοις
τούτοις, και δει καταλλήλως αυτά λαμβάνειν, την μεν ολην
δημιουργίαν εις την τον ολον, φαΰίν, χρηΟιν, την δε μεριΰτήν
εις την μεριΰτήν; ίο
LXIII. Ε i τω τον νομο&ετον εργω χρηται μεν και ο
διαλεκτικός ώς κρείττων, χρηται δε και δ δικαΰτής ως χειρών,
άτοπον φαίνεται, η ο μεν ώς οργάνω χρηται, δ δε ώς άρχη
και &έΰει; και γαρ η μεριβτή ψνχη τω μεν δαίμονι χρηται
ώς αρχοντι και ίφόρω, τω δε ΰώματι ώς οργάνω ' και γαρ y.ctì ΐ5
¿ν τοις παραδείγμαΰιν αυτών τον Λιος πατήρ μεν δ Κρόνος,
παις δε η Λίκη. δ μεν γαρ νομο&έτης άνάλογον τω δημιουργώ
Jit εβτι τ ώ νόμονς rotig είμαρμένονς (Tim. ρ 41 β ) ταΐς
ψνχαΐς προτι&εντι και τα ονόματα ταΐς ολαις περιφοράϊς επι-
φημίξοντι (Tim. ρ 36°), δ δε διαλεκτικός άνάλογον ίΰτι tjj 20
Κρovia μονάδι. και γαρ ο μέγιβτος Κρόνος ανωδεν τάς των
31 νοήΰεων 1 άρχάς ίνδίδωβι τ ώ δημιουργώ καΐ επιβτατεΐ της ολης
δημιουργίας' διό xai δαίμονα αυτόν δ Ζευς καλεί παρ' 'Ορ-
φεί (frg 118)·
Όρθον δ' η μετέρην γενεήν, άριδείκετε δαΐμον. 35
και ί'οικεν των αυναγωγών και των διαιρέβεων τάς άκροτάτας
αιτίας εχειν παρ' εαυτω δ Κρόνος, δια μεν των ουρανίων τομών
προάγων εις τα μέρη την ολότητα την νοεράν και προόδων γεν-
νητικών καΐ πολλαπλαΰιαΰμων αίτιος γινόμενος καΐ ολως της

öaqq cfr Phileb. ρ 21e, Tim. ρ 42e sqq 6 T¡ A: η Β: η FP


11 και ΒΓΡ: om Α 13 7) 11 άρχ-η Α 19 προτι&έντι (προ-
τι&ένντι Β) Α : προοτι&έντι FP 20 άνάλογον ABF: ανάλογος Ρ
22 έχδίδωοι Ρ 25 γενιήν FP : γενετήν AB (τ exp, ut videtui,
Α4) δαίμον (eie) A : δαίμων cett 29 γινόμενος ABF : γενόμενος Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
28 PROCLI SCHOLIA

Τιτανικής γενεάς ηγούμενος, άφ ης η διαίρεβις των όντων, δια


δε των χαταπόβεων ΰννάγων τα εαντον πάλιν γεννήματα και
ενίξων προς εαυτόν και άναλύων εις την εαντον μονοειδη χai
άμέριβτον αΐτίαν. ¿πει και δ δημιουργός Ζευς παρ' αντοϋ
δ προσεχώς υποδέχεται την άλή&ειαν των όντων και νοεί τα ¿ν
αν τω πρώτως' μαντεύει μεν γαρ αντω και η Νύξ, αλλ' δ πα-
τήρ προΰεχώς, xal πάντα τα μέτρα της ολης δημιουργίας αντω
ενδίδωαιν. άλλα και αυτός δ Πλάτων τους ¿πι Κρόνον tv δαί-
μονας ζώντας και τοΰ &εον τροφίμους κατά την διαλεχτι-
ιο κήν φηΰιν (Polit, p 272 bo ) ¿νεργεϊν, άλληλοις τε και τοις &η-
ρίοις (πάνταγαρ ¿κει νοερά) δια λόγων ΰννόντας ¿πι φιλο-
βοφία και δμιλονντας και πνν&ανομένονς παρά πάβης
φνΰεως, εί' τινά τις ιδίαν δύναμιν εχονΰαν Ύ)β%ετο
εις σνναγερμόν φρονήΰεως' τονς δε τον δΐϊον β'ίον άνα-
15 χνκλονντας της νομο&ετιχης δεδεηο&αι xal των ¿χ ταύτης μέ-
τρων ε'ις διακόομηΰιν των πολιτειών, διό καν τω παντι διτταΐ
άναχνχλήΰεις, η μεν άναγωγος χαι Κρονία, η δε προνοητικη
και τον Λιος έξηρτημένη" χα'ι γαρ δ βαδιλενς Κρόνος τοις
τον Λιδς γεννημαΰι χρηται πάΰι κατά την έξγ/ρημένην ύπερο-
ao χην, και ταϊς μεριΰταΐς ψνχαΐς δι αντών ως εικόνων προτείνει
την άναγωγον πορείαν.
LXIV. "Οτι δ μεν νονς δ oveιώδης ολην εχει ¿ν εαυ||τω 32
την των όντων άλη&η γνωβιν αμα ίνεργεία, δ δε τον φιλο-
σόφου νονς, ονκ ων ονβιώδης αλλ' ελλαμψις νον και ώς
96 ειπείν είδωλο ν νον, μεριβτώς νοεί και ποτε της άλη&είας
¿φάπτεται.
LXV. "Ότι πέντε είαϊν εξεις των άν&ρώπων τον γινώΰκειν
η μη, διπλή αγνοία, απλή αγνοία, ϊψεβις, ξήτηΰις, εϋρεβις.
LXYI. Ό τι δ έπιΰτήμων τάς με&όδονς της εύρέΰεως νφη-
30 γεΐται τω μαν&άνοντι μιμούμενος τον ηγεμονικού 'Ερμήν.

8. 9 tvâaiμ,όνως Ρ : ίύδαιμόνας Α 14 eqq cfr Polit, ρ 274° sqq


16 sqq cfr Polit, ρ 269e eqq 22 sqq cfr ρ 390e 25 νοεί,
<είy nal Festa 27sqq cfr ρ 391· 29.30 ύφηγεΐται A:
έφηγείται Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 890«—391·] 29
L X V Ü . "Οτι αναλογεί Σωκράτης τψ 'Ερμογένης
δε τr¡ άλόγω δόί-rj ίφιεμένη τον αγαθού, ο <Σ Καλλίας τη
βωμαζοειδεΐ φανταβία και εννλψ ' δώ και ino των σ ο φ ι σ τ ώ ν
<oç άνδράποδον φεναχίξεται. η δε δόξα καί η φανταβία ΰχιδον
άδελφαί εΐΰιν ώς άγχίθνροι. 5
L X Y i n . "Οτι των ονομάτων μιμημάτων όντων των πρα-
γμάτων της ονΰίας και ειδώλων καί ΰυβτοίχων τοις μιμηταΐς,
ίίχότως δ Σωκράτης αμφοτέρων μεν εις την περί των ονο-
μάτων ΰκέψιν ποιείται μνήμην, άλλα των μεν την δόκηβιν
¿λέγχων καί το κενόν της φαντασίας, των δε τον ¿ν&εαΰμον ίο
Ικφαίνων και την περί των ζητουμένων ενδειζιν, ην προτεί-
νουβιν τοις αυνοράν δυναμένοις ενθονΰιάξοντες.
L X I X . "Οτι ονδεν τοις εαυτόν κρείττοβιν επόμενον άπο-
βφάλλεται της οικείας τελειότητας.
L X X . /ila τί δ Πλάτων, τους περί "Ομηρον ποιητάς ώς 16
μιμητας έχβάλλων της εαυτού πολιτείας, νυν (ρ 3 9 1 d ) ως
¿ ν & έ ο υ ς α υ τ ο ύ ς είΰάγει καθηγενόνας των ονομάτων της ορ-
θότητας·, η εκεί μεν άνοίκειον ην το ποικίλον της μιμήΰεως
η&εΰιν άπλοΐς xal άδιαΰτρόφοις, ¿νταΰθα δε καί πανταχού
το ε'ν&ονν αυτών αγαπά και άΰπάξεται; 20
33 LXXI. επει περί θείων ονομάτων δ π α ρ ώ ν λόγος
Ι4λλ'
(p 3 9 1 δει δη περί αυτών επί ΰμικρον διελθεΐν.
d e ), και
πρώτον περϊ των εν τοις θεοϊς αυτοίς χρυφίως ιδρυμένων
ονομάτων εΐπωμεν' έπει και των παλαιών οί μεν από των
κρειττόνων αρχεΰθαι γενών ταΰτα λέγουΰιν, θεούς <5' επέκεινα 25
της τοιαύτης ίδρνΰθαι ΰημαβίας, οί ί' εν αντοίς τοις θεοΐς
ανγχωρονΰιν είναι τα ονόματα και τούτων τοις νπερτάτην
τάξtv λαχοϋβιν. των τοίνυν θ ε ώ ν κ α ί ΰπαρξιν εχόντων ίνοειδή
και άρρητον και δύναμιν γεννητικην των οίων και νουν
τέλειον και πλήρη των νοημάτων καί κατά την τριάδα ταύτην 30

2 s q cfr ρ 391bc 6 cfr ρ 391d 9 την A B : o m F P


1 0 των ένθεαΰμων A l ö s q q c f r ill R e m p . I 1 6 9 , 2 5 — 1 7 0 , 2 6
1 5 . 1 6 cfr Resp. ΠΙ ρ 397« s q q , Χ ρ 5 y 5 » s q q , 6 0 6 · s q q
18 η 11 24 εΐπωμεν AB: ε'ίπομεν FP

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
30 PROCLI SCHOLIA

τα πάντα ύφιβτάντων, ανάγκη δήπον των υψηλότερων άεί


χ αι έγγυτέρω τάγα&ον τεταγμένων τάς με&έξεις δια πάντων
των ύφιβταμένων χωρεΐν τριαδικως, και τάς μεν είναι τούτων
άρρητοτέρας οβαι κατά τάς ύπάρξεις αφορίζονται των πρώτων,
5 τάς δε φανερωτέρας και μάλλον διηρημένας οβαι κατά τόν
νονν ¿λλάμπονται των έξηρημένων αιτίων, τάς άε μεταξύ τού-
των, οίαι δη τίνες έκεϊναι (aty των γονίμων άπορρέουβαι δυ-
νάμεων. πάντα γαρ υφιβτάνοντες οί πατέρες των όλων, βυ ν-
οήματα και 'ίχνη παβιν ενέβπειραν της εαυτών τριαδικής
ίο ύποβτάβεως ' επεί και η φύβις τοις βώμαβιν έντί&ηβιν της
οικείας ιδιότητος εναυβμα, δι' ου και κινεί τά ΰώματα και
οίον εκ πρύμνης κυβερνά, και & δημιουργός της εαυτόν μονα-
δικής υπέροχης ενίδρνβεν εικόνα εν τω παντί, δι' ης ποδηγεΐ
τον κόβμον, οίον κυβερνήτης, φηβιν ó Πλάτων (Polit, ρ 2 7 2 β ),
15 πηδαλίων και οί'ακος εφαπτόμενος, τα τοίνυν πηδάλια ταϋτα
και δ οΐα'ξ τον παντός, οις εποχούμενος ó δημιουργός διακοβμεΐ
το παν, ουκ αλλο τι χρή νομίξειν η αύμβολα της όλης δη-
μιουργίας, ημϊν μεν δύΰληπτα, τοις δε &εοΐς αύτοϊς γνώριμα
και καταφανή, xal τί δει περί τούτων λέγειν; αλλά ai;||rf)j 34
20 της άρρητου και έπέχεινα των νοητών αιτίας ¿Οτιν έχάβτω
των όντων ούν&ημα και μέχρι των έβχάτων, δι' oh πάντα
εις έχείνην άνήρτηνται τα μεν πορρώτερον τα δ' έγγύτερον
κατά την τρανότητα και την άμυδρότητα τον ίν αντοϊς βυν-
&ήματος, και τοντό εοτιν το πάντα κινούν εις τον τον άγα&οϋ
25 πό&ον χαϊ αββεβτον τον έρωτα τοϋτον παρεχόμενον τοις ονΰιν,
αγνωβτον μεν υπάρχον (διήχει γαρ και μέχρι των γινώβκειν
μη δυναμένων), χρεΐττον δ' ο ν ζωης (πάρεβτι γαρ και τοις
άψύχοις), νοεράν δε την δύναμιν ονχ εχον (εγκειται γαρ τοις
άμοίροις του νοεΐν). ωβπερ ονν η φνβις και r¡ μονάς η δη-
30 μιουργιχή χα ι amò ς ζο) πάντων εξηρημένος πατήρ ένέβπει-

7 ζαί} add Kroll 11 κινεί τά Α: κινείται cfr Euthyd.


ρ 291d 19 Sii Ρ: άη A à. av. BFP: ά. καΐ av. Α
20 ¿ΰτ. ζίν) έκ. Kroll 26 ύπαρχων Ρ 30 sqq cfr or chald
ρ 50 ζ ό ) add

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 39l d e ] 31
ραν τοις δευτέροις της οικείας ιδιότητος οννοήματα, και δι'
¿κείνων ίπιοτρέφουβι πάντα προς εαυτούς, οϋτως δε και
πάντες ol θεοί τοις άφ' εαυτών παραγομένοις ένδιδόαΰι της
ΰφετέρας αιτίας σύμβολα, και δια τούτων εδράξουΰι πάντα ¿ν
εαντοΐς. τα μεν ονν της νπάρί-εως τ ώ ν υπερτερών ενΰπειρό- 5
μενα τοις δεντέροις Ουν&ήματα άρρητά ίΰτιν και αγνωβτα,
και το δραΰτήριον αυτών xal κινητικό ν ύπεραίρει παΰαν νόη-
ΰιν. τοιούτοι άρα είΰίν οί τον φωτός χαρακτήρες δι' ων
οΐ &εοι τοις εαυτών εχφαίνονται γεννημαβιν, ενιαίως μεν
ο ντε ς Ιν αύτοΐς τοις &εοΐς, προφαίνοντες δ' αυτούς εν τοις ίο
κρείττοβιν ημών γένεβιν, μεριβτώς δε και μορφωτιχώς εις
ημάς καταντώντες. διό και παραχελενονται οί &εοί ( o r chald
ρ 5 7 ) νοεϊν μορφην φ ω τ ά ; προτα&εΐβαν' άνω γαρ αμόρ-
φωτος ουβα δια την πρόοδον έγένετο μεμορφωμένη, και εκεί
κρνφίως και ενοειδώς ιδρυμένη δια χινήαεως ημΐν παρ αυτών 15
εκφαίνεται τών θ ε ώ ν . τό μεν δραΰτήριον ε'χουΰα δια την θείαν
35 αιτία ν, τό <5' εΰχημοιτιΰμένον δια την υπο\\δεχομένην ούΰίαν.
τα δ' αν άπο τών δυνάμεων έλλαμπόμενα μέΰα πώς ίβτι τών
άρρητων κα'ι τών ρητών, διήχοντα μεν χαί αυτά δια πάντων
των μεταξύ γενών (ου γαρ ήν δυνατόν εις ημάς καταντήβαι 20
τάς πρωτονργοΰς τών &ίών δόοεις, μη πολλω πρότερον τών
χρειττόνων ημών γενών μεταΰχόντων της εκείθεν ελλάμψεως),
οίκείως δ' 'όντα παρ' εχάΰτοις κα'ι πάΰι ΰυβτοίχως έκφαί-
νοντα τάς τών νποβτηΰάντων δυνάμεις, τοιαύτα δ' ίΰτιν τα
καλούμενα ΰύμβολα τών θεών" μονοειδη μεν εν τοις ΰψη- >5
λοτέροις όντα διακόΰμοις, πολυειδή δ' εν τοις χαταδεεΰτέροις'
α και η θεουργία μιμούμενη δι' εχφωνήΰεων μεν, άδιαρ&ρώ-
των δε, αυτά προφέρεται, τα δε δη τρίτα και από τών νοε-
ρών ύποΰτάΰεων επϊ πάντα καθήκοντα ιδιώματα xal μέχρις
ημών προϊόντα τα ονόματά εΰτι τα θ ε ί α , δι' ών οί &ιοί xa- 30

3 ένάιδόασι B F P : έχάιάόααι Α 8 nova écloga in Ρ : prae-


cedentem continuant cett 23 έκφαίνοντα sci: Υφαίνονται
28 προφέρεται' τά A B ; προσφέρεται (τα oui) F : προφετά Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
32 PROCLI SCHOLIA

λοννται και οϊς ανυμνούνται, παρ' αυτών των &εών εκφανέντα


και εις αύτονς έπιΰτρέφοντα, και οβον ίΰτίν αυτών φανόν,
εις γνώϋιν άν&ρωπίνην προάγοντα ' δια γαρ τούτων και άλλη-
λοις βημαίνειν τι δυνάμε&α περί ¿κείνων και αυτοί προς εαυ-
5 τους διαλεγεβ&αι. μετέχουΰιν δ' άλλως άλλοι και τούτων, οϊον
Αιγύπτιοι κατά την επιχώριον φωνην τοιαύτα παρά των &εών
ελαβον ονόματα, Χαλδαΐοι δε και 'Ινδοί άλλως κατά την oi-
κείαν γλώΰΰαν και "Ελληνες ώΰαύτως κατά την αφετέραν διά-
λεκτον. καν οδε ovv b 9εος παρ' "Ελληβι μεν καληται παρά
ίο των &εών Βριάρεως, παρά ($έ Χαλδαίοις άλλως, εκάτερον
των ονομάτων εγγονον εϊναι των ·&εών ύποληπτέον και ΰη-
μαίνειζνy την ονΰίαν εκείνη ν. ει δε τά μεν εβτιν μάλλον
δραβτηρια, τα δ' ήττον, ου &αυμαβτόν, επει και των ημΐν
γνωρίμων γεγονότων τα δαιμόνια και τά αγγελικά δραΰτι-
16 κώτερα καΐ ολως τά εγγντέρω || των Ονομαξομένων τελειότερα 36
των πορρώτερον τεταγμένων, άλλ' οπως μεν τά ονόματα δια
πάντων φοιτά και τίνα ελαχεν ουβίαν, εΐπομεν.
εβτιν δ' ου πάν το των θεών γένος όνομαΰτόν ' δ μεν
γαρ έπέκεινα των ολων ort άρρητος, καΐ ο Παρμενίδης
so ημάς νπέμνηβεν οϋτε γαρ ονόματα αύτοϋ, φηβίν (ρ 142a),
ούτε λόγος εβτιν ουδείς, και των νοητών δε &εών τά πρώ-
τιβτα γένη και αυτω βυνηνωμένα τω ivi και κρύφια καλού-
μενα πολύ το αγνωβτον εχει και άρρητον ' οΰδε γαρ βννάπτει
τω παντελώς άρρήτω το πάντη φανον και ρητόν, «λλ' εδει
35 την των νοητών πρόοδον εις ταύτην άποπερατοϋβδαι την τάξιν.
ίκεΐ τοίννν το πρώτον ρητόν κα'ι όνόμαΰιν ιδίοις καλούμενον '
εκεί γαρ κατά τα είδη τά πρώτα και η νοερά τών νοητών
φύβις έξέλαμψεν. τά δε προ αύτης αιγώμενα πάντα και κρύ-
φια νοήβει μόνον γνωβτά ην" και δια τοντο και η τελεβτικη
30 πάβα μέχρι ταύτης ανειβι της τάξεως ενεργοϋβα &εουργικώς,

2 αντων φανον Α: αύτώφανον Ρ 9 καλείται·, corr


10 cfr A 403 H. 12 σημαίνει: corr Festa 18 όνομαβτων Ρ
20 οϋτε ir (fort ab o í r o s corr) Ρ aut Ρ 2 27 κατά Ρ:
nal cett

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 391 de eqq] 33
έπε'ι χαι 'Ορφεΰς πρώτην ταύτην ονόματι φηαιν ύπό των
άλλων καλεΓσθαι 9εων' τό γαρ &π αντης προϊόν φως γνωΰτην
αντην τοις νοεροΐς και όνομαβτην άπέφηνεν ' λέγει δ' οΰτως
(frg6l)·

Μητιν οηέρμα φέροντα &εών χλυτόν, ον τε Φάνητα s


πρωτόγονον μάχαρες κάλεον κ α τ ά μακρόν "Ολυμπον.

αλλ' ¿ni μεν των &εων ηνωται τό τε ονομάξειν τοντο και το


νοεϊν, και αμφότερα δια την τον φωτός αυτοΐς υπάρχει μετον-
βίαν, ο ηροΐεται ηΰβιν & μέγιΰτος Φάνης ' ¿ni δε των ημετέ-
ρων ψυχών διγρηται, και αλλο μεν η νόηΟις, όίλλο δε το ίο
37 ονομα, και τό μεν || εικόνος, το δε παραδείγματος εχει τάξιν'
εν δε τοις μέΰοις γένεβιν εοτι μεν τις xal διάχριΰις, ί'βτι δ' αν
xal ενωβις της τε νοητιχης xal της ονομαΰτιχης ενεργείας,
τοιούτον δή τι νοεϊν εμοιγε δοχεϊ και τό διαηόρ&μιον ονομα
των Ινγγων, ο ηάβας άνέχειν λέγεται τάς πηγάς" τοιούτον is
xal το τελεταρχιχόν, ο, φηΰί τις 9εών ( o r cbald ρ 4 3 )

χόβμοις έν&ρωΰχειν χραιηνην δια ηατρος ένιπήν'

πάντα γαρ ταντα χρνφίως μεν έβτιν παρά τοις &εοΐς, κατά
δεντέρας δε xal τρίτας προόδους εχφαίνεται xal των άν&ρώπων
τοις ουγγενέβι προς τους &εονς. εβτιν ί' ουν xal μένοντά τινα 20
ονόματα ¿ν τοις &εοΐς, δι' ών οί χαταδεέβτεροι τους προτέρους
χαλοϋβιν, ωΰπερ έπ'ι του Φάνητός φηΰιν Όρφενς (frg 6 1 ) ,
η οί χρείττονς όνομάξουσι τους ύφειμένους, ωβπερ ò Ζευς
ονόματα ε&ετο ταϊς των ψυχών άφανέοι περιόδοις παρά τω
Πλάτωνι ( Τ im. ρ 3 6 ° ) ' και γαρ οί πατέρες τοις εαυτών έχγό- 25
νοις άφορίζουαι τάς ένεργείας, χαι οί προελ·&όντες δι' ών
έχομίβαντο βνν&ημάτων νοερών γνωρίξουΰι τους εαυτών αί-
τιους. τα μεν ουν πρώτιβτα ονόματα τοιαύτα παρά θεών εχ-

1 xai A B F : om Ρ 11 ονομα sci: νόημα 15 cfr or


chald 40 Ινγγων Boies.: h/γνων A B F : ίγγνων Ρ 16 τε-
Ιεαρχνκάν Ρ 22 cfr supra 33,5 26 xal οϊ Crönert

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
34 PROCLI SCHOLIA

φανεντα και δια τών μεΰων γενών εις την λογικην ημών
oiaíav χαταντηΰαντα ' δεύτερα δ' άλλα xal τρίτα νοήΰωμεν,
offa αϊ μεριΰτα'ι ψνχαΐ τότε μεν ίν&ουβιάξουΰαι περί τους
&εούς, τότε δε κατ' ¿πιβτήμην ¿νεργονΰαι παρήγαγαν, η χοι-
5 viοΰάμεναι την εαυτών νόηΰιν τω &είω φωτΐ χάχεΐ&εν τελειω-
θείeat η r f j λογική δυνάμει την δημιουργίαν ίπιτρέψαααι των
ονομάτων, οϋτω γαρ xal ol τεχνΐται τοις υπό την τεχνην
πράγμαβιν, ων τάς iíiórr¡[|raj χατενόηβαν, ¿νάματα ε&εντο 38
γεωμετραι xal ιατροί xal ρήτορες, οϋτω δε xal τών ποιητών
ίο οί φοιβόληπτοι πολλά τών ονομάτων εις &εούς άνηγαγον, καΐ
τα ανθρώπινα τούτοις άντιδιεΐλον τα μεν εξ εν&ονΰιαΰμον
λαμβάνοντες, τα δ' ¿χ της αίο&ήΰεως χαι δόξης" περί ών xal
δ Σωκράτης νυν (ρ 3 9 2 d sqq) φηδι τον "Ομηρον ¿νδείχνυ-
ΰ&αι, τα μεν εις &εους αναφερόντα, τα δε εις άνϋ-ρώπονς,
15 'ότι τα μεν θεόχλητα ονόματα xal λειά ειΰι χαί ενηχα xal ολιγο-
δυλλαβώτερα ηπερ τα παρ' άν&ρώποις, οίον 6 Ξ άνθος τον
Σκαμάνδρου χαιη χαλχις της χυμίνδιος, χαϊη Μυρίνη
της Βατ ι ε ία ς. χαί εοιχεν το μεν πρώτον δηλονν ο πω ς οί θεοί
π&οαν την ρευΰτήν ούβίαν κατ' αΐτίαν ωριβμένην και προει-
20 λήφαβι xal όνομάξονοι, το δε δεύτερον οπως την ¿ν τη γε-
νεβει φερομένην ξωήν οί θεοί τοις νοεροίς μετροις άφορίζου-
αιν, το δε τρίτον οπως xcù την χωριβτην άπο της γενέΰεως
ζωή ν χωριατώς oí θεοί. xal γινώβχουδιν xal ¿πιτρεπουβιν" xal
tò μεν [Ξάν&ο ς ] , ως ίβτορεϊ (hist. an. I I I 5 1 9 , 1 8 sqq)
S5 'Αριβτο τέλης, οτι τà ¿ξ αντον πίνοντα θρέμματα ξανθοτίραν
ί'δχονΰι τήν χρόαν, δια τοϋτο ΐβως οί πάντων τάς αίτιας xal
γενν&ντες xal είδότες θεοί οϋτω χαλονδιν ' το δε φαινό-
μενον ΐβως, οτι διά τίνος χειροποίητου βκάφης διέρχεται το

1 ημ. oie. ABF: ove. ήμ. Ρ 4 . 5 χοινωοάμεναι BFP:


χοινωνηβάμεναι Α δ χαχεϊθεν Α : καθ' ίν Ρ 13 sqq efr
in Retnp. 169,25 sqq 15 «al (ante άλιγ.) AF: ώ^ΒΡ 16. 17
efr Τ 74 17 efr S 291 17. 18 efr Β 813—14 24 Βάνθος
del 28 sqq efr schol Β in II. IV ρ 235,13 Dind., Et. M.
ρ 716,36sq, Eust. in II. 1197,47

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 391 de sqq] 35
νδωρ αντοϋ, ούτως νπο των έπιπολαίως νοούνταν ανθρώπων
έχλή&η Σκάμανδρος, η ¿ε χαλχις δια το λιγνρον καΐ
ενηχον δίκην χαλκού ήχονντος τορον οϋτως εχλή&η ' αμελεί
και Χαλά α ίο ι ( ρ 6 6 ) όντως αυτό χαλονΰι παρά θεών αχού-
ααντες' η δε κύ μινδις παρά την βμικρότητα τον όρνέον. η
δε Μνρίνη από της ψυχής της τον τόπον εκείνον λαχούΰης
èx των θεών' η δε Βατίεια ΐΰως δια το φντον το ¿v amrj
πλεονάζον οϋτως καλείται, και ε'χομεν εν τούτοις τάς διαφοράς
των θείων και άν&ρωπίνων γνώβεων τριττάς' δραβτηρίονς
39 μεν xal παθ-ητικάς δια || τον 3άνθον χαι Σκάμανδρον, λογι-
κός δε xal φυβικάς δια την Μνρίνην xal την Βατίειαν, εναρ-
μονίονς δε καΐ άναρμόβτονς δια την χαλχίδα και την κνμιν-
διν. ονχ απλώς δε άνδρων πάντων προς θεών βυγχρίνει
όνοματο&ιβίαν, ¿λλά των ηρρενωμενων και βοφών χαι τοις
πατριχοις αίτίοις αναλογούντων.
L X X I I . Et η των θεών φύβις άοχημάτιΰτος χαι
άχρωματος xal άναφης, το διαλεκτιχόν έργον εν αυτοίς
ονχ ε'ΰτιν, άλλα περί τα χάτω χαι την γένεβιν ΰτρέφεται το
τοιοντον.
L X X I I I . "Οτι των θεών οι μεν άΰώματυί είοιν, οί όε
ΰώμαβι χρώμενοι χαι τούτοις βφαιρικοΐς ' το γαρ βφαιριχον
βχήμα των εις εαντονς επεΰτραμμένων εΰτιν εζαίρετον. των
δε δαιμόνων οί μεν άγα&οι και θείοι βφαιριχα εχονβι τα
οχήματα, οί δ ύλαϊοι και εν9νπορα. των δ' εύχων ημών
άχούουβι χαι οί θεοί και οί δαίμονες ουκ ε£ωθεν, αλλά προ-
ειληφότες την προαίρεβιν ημων χαι είδότες τάς ενεργείας.
L X X I V . "Οτι είοιν χα'ι Πάνες τραγοΰχελεΐς, οίος ην ο

V71Ò
1 ¿ni Ρ άν&ρώπων iu Α δ sq cfr schol. Townl. ad
S 291 (II p 84,9 Maass), Et. M. 545,17—20 5 χόμινδις A
7 αντη AB: εαντή FP 16sq cfr Phaedr. p 247° 17 ¿χρω-
μάτωτος A 17 άναφής Plato: αφανής 24 tv&vnopa A:
εν&νποροι Ρ ante ιύ&. lac. suspicatus est Boisa. 27 — p 36,2
cfr Herodot. VI 105, Paus. I 28,4, Clem. Alex, protr. 33,22 Stähl,
(et schol. ad 1.), schol. Aristid. 132,34 Dind. etc 27 oíos ABF:
oíg Ρ : ων iu Ρ*

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
36 PROCLI SCHOLIA

φανείς τψ ημεροδρόμω Φιλιππίδη το Παρ&ένιον διαμείβοντι


ορος, καϊ 'Α&ηναϊχαΙ ψυχαί αχημαΰι ποικίλοις χρώμεναι και
προβεχως Ίιπερ τοίις άν&ρώπονς πολιτευόμεναι, οία ην η
ϋ&ηνα η τω Όδνΰΰει χα'ι τω Τηλεμάχω φανεΐαα. οί δε Πα-
5 νιχο'ι δαίμονες και οί 'Α&ηναϊχοί χα'ι πολλώ πλίον αυτοί οί
&εοΙ άπάβης της τοιαύτης ποικιλίας εςηρηνται.
L X X V . "Οτι ον δια το μορφας ε'χειν τους δαίμονας τοίας
η τοίας, δ ice τοντο και οί ¿πιτροπενόμενοι υπ' || αυτών αν- 40
&ρωποι κοινώς τε χα'ι ιδίως διαφόρους ελαχον Ιδέας, οϊον οί
ίο Σχύ&αι προς Λί&ίοπας και εχαοτος προς εχαβτον' άλλα πά-
βαν την ποιχιλίαν των ή&ων Ιν άπλότητι χα'ι την εξαλλαγή ν
των Οχημάτων εν ταυτότητι και την διαφοράν των κινήΰεων
εν μονίμφ δυνάμει περιέχουβιν οί είληχότες δαίμονες τους
άν&ρώπους.
15 L X X Y I . Ό τ ι και &εών εΰτιν ονόματα παραδεδομένα παρά
τοις &εολόγοις, οΐς οί &εο'ι τα πράγματα καλονβιν, άλλ' ουχί
δαιμόνων μόνον τα γαρ δρώμενα ¿ν τοις μυβτηρίοις είς αυ-
τούς εΰτιν τους &εούς, αλλ' ονχ είς τους εξηρτημενους αυ-
τών δαίμονας.
20 L X X V I I . "Οτι οί &εοι βημαίνουβι τα πράγματα τοις άν-
9ρώποις ούχ οργάνων δεόμενοι βωματικων, αλλά τον άερα
ΰχηματίξοντες κατά την εαυτών βούληβιν' χηροϋ γαρ εύπλα-
ΰτότίρος ων τύπους παραδέχεται των 9είων νοηοεων προϊόν-
τας μεν άπί> των 9εών ανεν χινηΰεως, χαταντώντας ò' εις
25 ημάς δια ηχης χαί φ&όγγου και μεταβολής' οϋτω γαρ και
τάς φημας ένδίδοΰ&αι παρά &εών φαμεν, ού φ&εγγομένων

1 φιλιππίάης Proci, (cum Herodot. cod. R (Stein), Paus.,


Clem., schol. Aristid.): Φειδιππίδης cett. Herodoti 11. 2 'Λ&η-
ναϊκαΐ Kroll : ά&ήναι nal 3 οία Boies. : ola 5 πολλώ πλέον
BF: πολλαχλε'ον AB 15 "Οτι Boisa.: η inde novam eclogam
exorsus sum παραάεάομένα ABF : παραάιάόμενκ Ρ 20 sqq
cf or chald ρ 57 21 σημαντικών (prius ν cancellis seclusum) A
22 βχηματίζοντες ABF : αχηματίζονβι Ρ 23. 24 προϊόντα ς
Ρ: προϊόντος Α 24 καταντώντας Ρ : χαταντώντος Α

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 391 d , 394 b ] 37

ίχείνων άλλα τοις μεν ζάερίοις ΰχήμαβιν) ως οργάνοις χρω-


μένων, πληρούντων δ' άπλήκτως χ α ί ,άναφ&ς την άκυήν της
οίχείας γνώβεως ' χαί γάρ άλλήλοις αντονς βννεϊναι δια
νοήβεων χαί γινώΰχειν τα αλλήλων νοητιχως, αλλ' ονκ αι-
ΰ&ητιχώς. 5
LXXVIII. "Οτι, καδως λέγει "Ομηρος (Γ 277), οΰτως
Ιατίν'

'Ηέλιός ·&', o g πάντ ¿φοράς χαί πάντ' επαχούεις'

και εχονΰιν οί έμφανεΐς &εοϊ και την όρατιχην αΐβ&ηΰιν χαί


την άχονΟτιχήν, α λ λ ' ούχ εξω&εν' αυτοί γαρ èv εαντοίς εχονΰιν ίο
προ των ολων τάς ρίζας και τα ς αιτίας πάντων' χ α ί γαρ το
εν τη βελήνη πρόοωπον είχόνας φέρον του ηλίου ωτα χαί
41 ο φ θ α λ ^ μ ο ί ) ? προ φαίνει, ουκ ετι <$ε ρίνα χ α ί βτόμα' ούδε γάρ
εΰτιν èv αντοΐς το οβφρητιχον η γενβτιχόν.

LXXIX. "Οτι ai γνώαεις ούχ άμέαως άνωθεν χατιάσιν, 16


αλλά δια μέΰων τίνων' ως γαρ παρ' Όμήρω (μ 3 7 4 — 9 0 )
της τοΰ Λιος και τοϋ Ήλιου ΰυνοναίας η γνώΰις μέχρις
Όδυΰβέως χατήλ&ε δια μέβου του τε άρχαγγελιχοΰ 'Ερμου χαί
της Καλυψοΰς, οΰτως ουν κ α ι ¿"Ελενος (Η 44) ηΟ&ετο την
βουλήν 'Απόλλωνος χ α ί 'Α&ηνας οι3 των άχροτάτων ά λ λ α τ ω ν 20
προΰεχων αντω χαί δαιμονίων.

L X X X . "Οτι ζτ)ό 'Αατνύ,ναζ κ α ι το'Έκτωρ (ρ 3 9 4 b ) ¿


μεν φιλόσοφος εις το είδος και t ò ΰημαινόμενον βλέπων πα-
ραπλήΰια αυτά καλεί, οί δε γραμματικοί εις την ϋλην και τάς
βυλλαβάς καταφερόμενοι άνομοιότατα αυτά αν φαίεν. 25

LXXXI. "Οτι δει τον όνοματο&έτην εις τα είδη των ονο-


μαζομένων βλέποντα τούτο ποιεΐν' τοντο δε και εις το πάν
ορώντι δηλον γίνεται, πολλών γάρ γινομένων ψυχικών χα&ό
δων εις τον περί γην τόπον καθ' εκάοτην περίοδον, και άλ-
λων κατ αλλας λήξεις διαβπειρομένων και βίους διαφέροντας 30

1 àeçioiç αχημααιν add F e s t a 20 καΐ (ante Άπ.) add A*


22 το (ante Άβτ.) sci : ó 26 sqq cfr ρ 393 b 30 διααει-
ρομένων A

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
38 PROCLI SCHOLIA

προχειρι'ζομένων, xal των μεν τους προ βήχοντας ζτοϊς)> εαντων


άγελάρχαις και νομεϋΰιν ίχλεγομένων, των δ' εις άλλότριον είδος
ξωης ενβπειρομένων, αύται δη μάλιβτα δοχονβι τοις ονόμαβιν
άποβεμνύνεβ&αι των βφετέρων ηγεμόνων, offert τους βνγγε-
5 νεΐς ίχείνοις xal άνειμένους προεβτήβαντο βίους' λέγω ά'οίον
ai μεν από της 'Λ&ηναιχης προϊονβαι 6ειράς xal την ιδίαν
άνεξάλλακτον φυλάττουΰαι της οικείας τη τάξει ταύτη ζωης,
ομοϋ τη ενεργεία xal όνομα τη &εω προβηχον εανταίς Ιπι-
φημίξονβιν, αϊ δε χατελ&ονΰαι μεν άπο της τάξεως ταύτης,
10 βίον ¡I δ' ελόμεναι μηδέν αν τη προσήκοντα, καΐ ονόμαβιν άλλο- 42
τρίοις χρώνται xal τοις τνχονΰιν (οϋτω γαρ αν, οΐμαι, xal
Λιόννβοι xal 'Αβχληπιοί και 'Ερμαΐ xal Ήραχλέες όμώννμοι
τοις ¿φόροις αυτών 9εοΐς επ ενεργεβία των τηδε τόπων προ-
εληλν&αβιν βνν πομπή &εων), οντε το εϊδος της ζωης οντε
15 τάς επωνυμίας των οίχείων αρχόντων άλλαξάμεναι. τον γονν
'Ηραχλέα, φαΰίν, 'Αλχείδην προΰαγορευόμενον άπο των θνη-
τών πάτερων η Πν&ία κέκληχεν 'Ηραχλέα δια την προς την
Ήράχλειον τάξιν και θεότητα βυγγένειαν ' &εος γαρ ονόματος
άν&ρώπω μεταδιδούς εις την ολην αντον βειράν xal την
20 ξωην ην προβέβληται βλέπων την πρέπονβαν τί&ηβιν επω-
νυμίαν.
LXXXII. "Οτι των εν γενέσει φερομένων ειδών τάς επω-
νυμίας δει λαμβάνειν η προς πάντα τα αίτια βλέποντας, τά
τε όλα xal τα μεριβτά, τά τε πόρρω χαί τά προβεχη τοις γι-
25 νομένοις, οιον τόν τε ολον ί'ππον και τον προβεχη ,:al φ&αρ-
τόν, η προς τά χρείττω μόνα και τελειότερα και άεϊ Xu ~>ο-
&ονντα χαϊ πάρτη της ΰλης κρατούντα, οϊά ΐίβι τά χα&όλον
οταν γαρ εξ ίππου βονς γένηται, η μεν μερική φύΰις κρα-
τείται, δώ και ου γίνεται ίππος, η δ ολη κρατεί φύβις, διό
30 xal βονς γίνεται (πό&εν γαρ το βοος είδος, μη της απλώς

1 τols add Festa 3 είαηειρομένων A âoxovei A: àçnovei


Ρ 14.15 oiS« — άλλαξάμεναι ante ούτω yàç (11) Festa 15—18
efr Apoilod. II 73 Wagn., Diod. IV 10 (Preller Griech. Myth.»
183») 22sqq efr ρ 393 ·
bI 23 βλέποντας A: βλέποντες Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crai, ρ 393 b<! —394 e ] 39

φύβεως χρατηΰάβης ;) διό τά τοιαύτα ονχ απλώς τέρατα κα-


λεί ννν ( ρ 3 9 3 b ) 6 Πλάτων, αλλ' οΐον τέρατα, ώς μη
πάνττ] όντα παρά φύβιν.
LXXXTTI. "Οτι των φντών μάλλον έπιχρατεϊ η φύΰις ως
έρριξωμένων' διό xal μιχρας τέχνης ροπή δύναται μεταβολάς 5
ποιεϊν., cog οταν ενοφ9αλμίξωνται η έγχεντρίξωνται και γίνη-
43 ται αντί δρυός !| ελαία' ήττον δε των ζώων έπιχρατεϊ, χαι ετι
πολύ ήττον των άν&ρώπων.
LXXXIV. "Οτι οι χατ' έλπίδα χαι μνήμην τινών ονο-
μαζόμενοι έχβέβληνται τον έτνμολογιχοϋ νόμου, χαι τούτων ίο
μάλλον οί κατά μνήμην.
L X X X V . "Οτι τον έτυμολογήΰειν μέλλοντα δει τάς των
διαλέχτων είδεναι διαφοράς, τους γαρ οδόντας εδοντας χα-
λονβιν οι Αιολείς. δεύτερον χτ,Ι την χρηΟιν των ποιητών'
λέγει γάρ τις αυτών (Theocr. X V I 3 3 ) άχήνας τους πένητας, ι5
παρά την βτέρηΰιν τον εχειν ιδίως οϋτως χαλέβας. τρίτον
χαί τα άπλα χαι τα ΰύν&ετα των ονομάτων διαχρίνειν, ίνα
μη το μεν δαχρυόφιν αύν&ετον εΐπη, τον δε φολχόν
( Β 2 1 7 ) απλούν. τέταρτον όεΐ αυτόν χαι οϊχείως τοις πρά-
γμαΰι ποιεΐν τάς αναπτύξεις των ονομάτων, ίνα μη τον *ο
Μελεαγρον, ωβπερ Ευριπίδης ( f r g 5 1 7 N 8 ) χαχώς ετνμο-
λογήΰη δια την μελέαν άγραν' ον γαρ εικός τον πατέρα
α ντου άπα ίβιον ονομα &έαϋ·αι τω παιδί' αμεινον ονν ω μι-

6 ένοψ&αλμίζωνται A (fort, ex ένοφ&αλμ,ίξονται con): ένο-


φ&αλμίξονται Ρ έγχεντρίξωνται A (fort, ex έγχεντρίζονται corr) :
¿γχεντρίζονται Ρ γίνηται Boiss. : γίνεται 12 gqq efr schol. in
Dionys. Thrac. 470,17 sqq Hilg. μίΧΙ. (πρώτον) Ssí ci Festa
13.14 efr schol. in Dionys. Thrac. 470,21 Hilg., Priscian.
I 34, Gregor Cor. de dial. aeol. 22 ρ 597 Schaf. 14 ot óifts
A 15 άχήνας A: άχννας Ρ efr Et M. 181,15 18 Ρ 696
Ψ 397 e 705 £ 152 * 248 υ 349 rò (ante μεν) A: τόν Ρ
efr schol. A in II. I 92,30 Dind., schol. Β in II. Ili 106,27
Dind., schol. C in II. I 74,27 Maass, Eust. in II. ρ 206,17sqq,
Et. Μ. ρ 798,2 (ex φάη. ίλχεβ&αι ducunt) ait. κ. ΑΒΡ: κ. αντ.
Ρ 20 sqq efr schol. in Dionys. Thrac. 237,4 21 έτνμοΐο-
γήαει Ρ efr Fick-Bechtel Personennamen 200 23 μέλλει A

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
40 PROCLI SCHOLIA

iti τα της αγρας' τοιαύτα όε και τα τον Λιοννΰίον, οίον


μένανδρος η παρ&ένος. πέμπτον και την παρατήρηΰιν της
διαφόρου χρηβεως δει ποιεϊΰ&αι, οίον οτι νουμηνίαν μεν
'Λττι\\κοί φαΰι, νεομηνίαν δε Κρητες. έκτον δει αύτον είδέναι 44
5 και τα πά&η των λέξεων, οίον άποκοπάς βυγχοπας ελλείψεις
πλεοναΰμονς βυναλοιφάς άφαιρέβεις ΰυνιξήαεις και τα τοι-
αύτα. εβδομον δει αν τον και τάς των ατοιχείων Ιδιότητας
είδίναι' άπο γαρ τούτων έοχάτων η ¿ρ&ότης δείκννται των
ονομάτων και η προς τα πράγματα ΰυγγένεια. ογδοον δει δ'
ίο αντον και τάς αμφιβολίας και τάς ομωνυμίας διακρίνειν'
καταχώνννται γαρ δια τούτων η των ονομάτων άλη&εια'
μαλερόν γαρ λέγεται και το μαραΐνον και το μαραινόμενον,
¿κμαγεϊον δ, δ Πλάτων και το έκμάΰΰον καλεΐ και το εκ-
μαΰΰόμενον των άλλων τύπον, δει á' αντον και τους οχη-
15 ματιΰμονς είδέναι ονκ άει προς τον αύτον λόγο ν γινομένονς'
άλλως γαρ καί δ καλαμο&ήρας λέγεται δ καλάμω &ηρων
και άλλως δ φ υ ^ α ί ο θ η ρ α ς δ φυγάδας &ηρων. ετι καί τα
ετεροξύγως λεγόμενα δει είδέναι, οΓον άπο της άρετης ονκ
άρεταϊος, άλλα ΰπονδαΐος καί τα τοιαύτα, και τα βάρ-
ιο βαρα δ, ον δει άγνοεϊν, ίνα μη βιαξώμε&α αντά, οιον τον
άκινάκην και τον κάνδνν. τον μεν ονν έτυμολογηβοντα
τοιαύτην δει εχειν την κριτικην φρόνηΰιν. αύτων δε των
ετυμολογουμένων τα μεν λέγεται κατά μίμηβιν, οίον αίξειν'

l s q q cfr Ath. III ρ 98 d , schol. in Dionys. Thrac. 452,27


Hilg. διοννβίου A: äiovvaov Ρ 4 νεομηνίαν {νομηνίαν F)
11: νημονηίαν ci (cfr Dittenberger Syll. s 463,147, Xenia Romana
ρ 22 sq) 12 cfr Suid., Hesych. b. v. 13 cfr Tim. ρ 72e
cfr Theaet. ρ 191°, Tim. ρ 50 e , Legg. ΥΠ ρ 800», 801d etc
14 των άλλων sci: τον άλλον: (ôià)> των άλλων ci Crönert
16 καλάμω &ηρων Α: χαλαμο&ηρων Ρ καλαμο&ήρας ignotum
lexicis 17 cfr Plutarch, vit. üemosth. 28 (IV '234,24 Sint.),
Pb.J Plutarch, de vit. X orat. ρ 846 f (Judeich ap. Pauly-Wissowa
I 462) 19—21 cfr ρ 421 e 20 μη A: om Ρ ¿1 έτυ-
μολογήαοντα Α: ίτνμολογηβαντα Ρ 23 cfr schol. in Od. II
436,22 Dind., Eust. in Od. ρ 1636,15, Et. Μ. ρ 712,31 sqq, Suid.
8. ν. ΰίξοναα

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 393d—394e] 41

τα δε κατά άναφοράν την προ; ετερον, οΐον &αλλός παρ à


<(tò)> &tìv ανω και ά&φος δ άξημιος' τα δε καταχρηΰτικώς,
οίον κακόφρων, καίτοι τό φρονεΐν άγα&όν' τα δε ψενδω-
νύμως της νλης μεταπεβονβης, οΐον πυξίς η αργυρά' τα
δε κατά ίβτορίαν, οΐον οβολος και δ ρ αχ μη, οί γαρ παλαιοί 5
45 ΰιδη ροις οξίοιν εχρωντο, ους ¿κάλονν οβολονς' ¿ν γονν τοις
ώνίοις οί £§ οβολοί την δράκα πληρουντες δραχμή ίκαλοΰντο"
τα δ' είο'ιν επιδιατετακότα, οΐον ζωγράφος και 6 τα φυτά
γράφων' τα δε καθ ΰπερβολήν, ώς άφωνος καΐ άκάρδιος'
τα δε κατ' ενφημιΰμόν, cbç η χολή γλυκεία' τα δε κατ ίο
άναλογίαν, ως ορούς κορνφή' τα δε καθ' ομοιότητα, οΐον
6 λίγων πικρό ν το η&ος και ωμό ν" τά δε κατά παρεγκλιΰιν,
ώς η κνημις xal το κρανίον' τά δε κατ έ'λλειψιν, ώς ή
τράπεζα, τετράπεξα ουΰα' τα δε άπό των ενρόντων, ώς S
οίνος Αιόννβος' τα δε από των ευρημάτων, ώς ο "Ηφαι- ΐ5
βτος πυρ' τα δε καθ' υπεροχήν, ώς [δ] κέραμος δ πίθος,
και χειρουργός δ ιατρός" κέραμος γαρ ουδέν ήττον και η
χύτρα και η κάλπις, και χειρουργός ουδέν ήττον και δ ζω-
γράφος και δ τεκτων.
LXXXVI. "Οτι οί παλαιοί ίλάττοΰιν εχρωντο γράμμαβι 80
προς δήλωβιν των βτοιχείων ' το γονν ε και προς την Ικ-

1.2 cfr Et. M. p 441,44 sqq 2 <τό> om 11: add iu Ρ


aut Ρ* cfr Et. M. p 26,20 sqq 3. 4 cfr Tryph. de trop. ΙΠ
192,26 eqq Sp., Anon. de trop. Ill 208,22 sqq Sp., [Gregor. Cor.]
de trop. III 217,13 sqq Sp., Cocondr. de trop. III 232,8 Sp., Georg.
Choerob. de trop. III 246,25 sqq Sp., Et. M. p 696,57 etc
5 eqq cfr Et. M. p 613,10 eqq 6 σίδηρους P 6—8 cfr Et. M.
p 287,20—24 11 oïov A : oíj P 13 cfr Et. M. 534,62
cfr Et. M. 763,38 sqq 14.15 cfr anon. de trop. III 209,10 Sp.,
[Gregor. Cor.] de trop. III 220,14 Sp., Cocondr. de trop. III 233,25
Sp., Georg. Choerob. III 251,1 Sp. etc 15. 16 cfr Tryph. de
trop. ΠΙ 195,21 sqq Sp., [Gregor. Cor.] de trop. Ill 220,9 sqq Sp.,
Cocondr de trop. III 233,30 Sp., schol. in Dionys. Thrac. 461,5 sqq
Hilg., Eust. in II. 250,18 sqq etc 16 ó (ante xtç.) del
20sqq cfr Athen. XI p467* (Meisterhans Gramm, d. att. Inschr.'
p 20 sqq, Kühner-Blass Gr. Gramm. I l , p 4 4 s q , 54")

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
42 PROCLI SCHOLIA

φώνηβιν ταντην παρελάμβανον inI τον 'Ελένη κ al άντί τον


η, ώς επί τον ξηρό ν ξερό ν χαί άντί της ει διφθόγγου έρε-
α lav την είρεΰίαν καλούντες, ομοίως δε και το ο μικρόν
χαί τοϋτο εβήμαινεν αν τοις ο δηλοί ννν, χαί την ον δίφθογ-
γον (το γαρ βονλιται βόλεται έ'λεγον και τον ονρανόν
ορανόν) χαί το ω" χαί γαρ τα ς ωροίς ορας (ρ 410°) ίχά-
λονν. οταν ονν ο Πλάτων (ρ 3 9 3 d ) λίγη το ε και το ο τα
ονόματα αυτά || ταις δννάμεΰιν εχειν, ρητέον avrò ν προς τας 46
διφθόγγους άποβλέπειν, αϊ πάλαι uvx εδόχουν είναι δίφθογ-
γοι, αλλ' ενός εχφώνηΰις μηχννθέντος ' ώς γαρ τα δίχρονα
ννν εχτείνεϋθαι και ΰνΰτέλλεΰθαι δυνατόν καΐ ε'χαβτόν εβτιν
εν, οϋτως xal επί τούτων των διφθόγγων εδόχει γίνεΰθαι
τοις παλαιοϊς. οτι δε τοντο οϋτως ίβτίν, εξής δ Πλάτων
αυτός δείξει' το γαρ ονομα της ημέρας ετνμολογων ερεΐ
(ρ 4 1 8 ° ) τονς μεν παλαιούς ί μέρα ν λέγειν δια τον I, τους
δε νοτέρονς δια τον ε λέγοντας είμέραν, ώς τον ε ΰτοιχείον
και την δίφθογγον βημαίνοντος.
LXXXVII. "Οτι οίχείως ννν (ρ 394 β ) τον Θεόφιλον και
τον Μνηβίθεον παρείληφεν μονονονχι παρωδ&ν τα έν Φαί-
δρα (ρ 2 4 9 e ) λεγόμενα οϋτως' "μόνη γαρ πτερονται ή
τον φιλοΰόφον διάνοια' προς γαρ εκείνοις άεί εβτι
μνήμη χατα δΰναμιν"' η γαρ προς το θείον ΰνγγένεια
των ψυχών κατά τον προς αντο έρωτα χαί χατα την της
Υπάρξεως τον θεον μνήμην γίνεται, xal τοις τοιοντοις μό-
νοις προβήκει τα πατρώα και νοερά ονόματα εχειν, τα δε γε-
νεσιουργά τοις τον άόριΰτον και νλώδη βίον άΰπαβαμένοις.
LXXXVIII. "Οτι διττών των ονομάτων όντων, των μεν
επί τοις άιδίοις, a xal κατ' επιΰτήμην δηλονότι κείνται, των

2.3 είρ. τ. έρ. : tri 3 sqq efr Athen. XI ρ 466f (Meisterhans


Gramm, d. att. Inschr.'p 26sq, Kühner-Blass Gr. Gramm, ρ 44eq,
56 sq) 4 έβημαινεν BF : έβήμηνεν Ρ : έαήμανεν A ß
6 ίλεγον
a
t /
βόλεται A 6 όρανόν A 16 βτοιχειον Ρ: στοιχείον A
22 κατά ABFPl: μετά Ρ 27 sqq efr ρ 391d sqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 393 d —394 e ] 43

δε επί τοις φθαρτού;, a και άπορεϊται (οί!τε γαρ τους πατέ-


ρας εικός εβτιν τοις εαυτών παnaiv άπαίβια τι&έναι ονόματα,
οίον Όρέβτης 'Λτρευς Τάνταλος, οντε εικός προειδέναι
αυτούς τον των παίδων έοόμενον fiíov και γαρ η φνΰιογνω
47 μονικη άμυδρος αυλλογιΰμος και μάλιΰτα || ίπί των άρτιγε-
νων)' προς πάντα ουν τά τοιαύτα άπορήματα ο Σωκράτης
(ρ 394® sqq) κανόνας ημΐν έπιλύβεων βαφείς παραδίδωΰιν.
άν&ρωποι μεν γαρ τάς ¿φανείς περιόδους των ψυχών ονκ
ΐΰαβιν ονδε τάς προ της γενέβεως ορέξεις, ¿ν αΐς το ολον
των πράξεων ΰχεδον περιέχεται' διό και ουκ είβΐν κριταΐ της
ορ&ότητος των εκάβτω εϊδει ζωής βνΰτοίχων ονομάτων' ·&εοι
δ' άρα και δαίμονες οί καΐ τάς δυνάμεις των ψυχών xal τάς
ενεργείας προειληφότες τούτο Οαφώς γινώβκουβι, τό οικείως
τοις βίοις τα ονόματα τι&έναι" και ωαπερ τον άλλον κληρον
ανταΐς άπονέμουβι κατ' αξίαν, ούτως καί τάς επωνυμίας,
έπειδη δε πανταχού της συντάξεως των δοκούν των άτάκτων
εΐναι και άορίΰτων πραγμάτων αίτ ιώμε&α την τύχη ν, χάν-
rav&a δήπου ταύτην παραληπτέον ως χυριωτάτην αρχήν. οί
μεν γαρ πατέρες προς μνήμην η ελπίδα η τι τοιοϋτο βλέ-
ποντες ονόματα τί&ενται τοις παιΰίν, η δε τύχη το παρ'
εκείνων άλλον τρόπον τε&εν κυροί δια την προς τον β ίο ν
αυτών βυμφωνίαν. χαλείτω τοίνυν ο 'Λγαμέμνων τον παϊδα
'Ορέβτην μη δια την αγριότητα τοϋ η&ους, άλλα δια την
ορμην χαι την εύκινηβίαν παρά το ορονειν, ητοι και ορών
εν αι}τώ τοιαντα ΰημεΐα φύοεως η χαι τοιούτον αυτόν γενέ-
edai βουλόμενος, άλλ' η τύχη τρόπον ετερον αυτω τό 'όνομα
τούτο άπεκλήρωΰεν τον άλη&έΰνερον' εκφαίνει γαρ αυτού την
ζωην ολην. διό και ο Σωκράτης από ταύτης της αιτίας άξιοι
(ρ 3 9 4 ° ) ετυμηγορείν τά 'όνομα, αλλ' ονκ άπο της άν&ρωπι-

3 προειάέναι B F : προιδέναι Α: προβειδέναι· Ρ 6 τά τοι-


αύτα ABF.- om Ρ 7 Βαφείς ABF : οαφώς Ρ 8 sqq cfr
schol. in Dionys. Thrac. 237,1 sqq Hilg. 15 άπονέμωαι Ρ
18 äs ABF: om Ρ 24 ορονειν A 25 iv αντώ ABF: om Ρ
27 άπεκλήρωΰεν : άπεπλήρωβεν margo cod. Vat. 1197

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
44 PROCLI SCHOLIA

χωτέρας ' ταύτην γαρ εώρα τω πράγματι αυμφωνοτέραν. της


μεν ονν προδεχοϋς αιτίας των ονομάτων χατορ&ούβης πολλω
μειξόνως η τύχη || ποιητιχή των τι&ε μένων εβτί' ταύτης δε 48
άμαρτανούβης ονδεν κωλύει την όλιχην αίτίαν την τνχαίαν
5 χατορ&ονν, επεί χαι εν τη φύαει το αντο γίνεται' χατορ&ού-
Οης μεν γαρ της μερικής φύΰεως και η ολη πολλω μάλλον
χατορ&οϊ, άΰτοχονΰης δε ¿κείνης δύναται η ολη φύβις κατορ-
&OVV. μη δη τις την τύχην ταντην άλόγιβτον αίτίαν ηγεί-
α&ω και άόριΰτον (το γαρ έργον αντης εις νουν βλέπει),
ίο άλλά &είαν η δαιμο νίαν δύναμιν, ονδϊν άφεΐΰαν έρημο ν
της οικείας έπιΰταΰίας, αλλά πάντα και τα εΟχατα των Ενερ-
γημάτων ημων κατεν&ύνονΰαν προς το εν και προς την τον
παντός τάξιν' κατά γαρ ταύτην και πράττομεν ορ&ώς πολλά
και άναφ&εγγόμε&α ενΰτόχως και νοονμεν έπιβόλως' οίον

15 Φάρος μέντο ι πρώτον έπέπνενΰεν μέγα δα ίμ ων (τ 1 3 8 )

και
μηδέ 6ε δαίμων
ενταϋ&α τρέψειε, φίλος (I 6 0 0 s q ) '

κινούμε&α γαρ από των κρειττόνων αίτιων ανω&εν οίον Ικ


20 πρύμνης της ούΰίας ημών τα ημέτερα κυβερνάν δνναμένων.
μίαν μεν ονν ταύτην ό Πλάτων εΐΰήγαγεν αίτίαν της ορ&ης
των ονομάτων &έΰεως, ετέραν δε την των ποιητών έν&εα-
ξόντων xal έπιβαλλόντων τη άλη&εϊ όνοματονργία, όρώντων
τα ¿χβεβηκότα των πράξεων και δι αυτών οϊον άναλνόντων
S5 ενΰτόχως καί ενριΰκόντων τα οιχεΐα ονόματα, τί ονν χωλύει
τονς ποιητάς, εις την τόλμαν άπιδόντας τον 'Ορέΰτον την
κατά της μητρός, όντως αντόν χαλέΰαι 'Ορέΰτην ώς ορειον

10 cfr Resp. IX ρ 592», Legg. VI ρ 767% 769% Bp. ΥΠ


ρ 327% 336e cfr Hipp. mai. 304\ Legg. IX 877* etc άψείααν
AB: άφιεΖααν FP 15 μίντοι Proclus, Homeri 11. LV (Lud-
wich): μίν μοι cett. Homeri 11. έπέπνενΰεν ABF: έπέπνενεν
Ρ : ένέπνενοεν Homerus 18 τρίψειε Ρ 20 cfr Crit. 109e
23 άλη&ή A 27 sq cfr Fick-Bechtel Personennam. 404

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 394·—395"] 45

και αγριον και αχαρπον, ατε την άρχην εχτεμόντα της οι-
κείας γενέβεως, και τοντο παραδονναι το 'άνομα τοϊς"Ελλη-
βιν, τους δε λαβόντας ενΰτόχως τε&εν κνρώΰαι δια της χρή-
σεως; δια δε της μίας δειράς τον γένους προελ&ών δ Σω-
κράτης (p 3 9 5 t t s q q ) τη ετυμολογία δείκννΰιν οτι ον κατ' 5
49 εκλογην άν&ρώπων άλλη και αλλη διεΰπαρμένων τοντο || εξ
έπιτηδενΰεως ετνχεν, άλλ' άνάπαλιν επί μιας ανγγενείας της
τ νχονΰης τοντο δράται γινόμενο ν ' ωΰτε και καθόλου ανάγκη
τοντο όντως εχειν, και κατά τά είδη της ζωης αϊ έπωννμίαι
κείνται τοϊς εχ ταντον γένους ονΰι χαί ον κατά την διαδοχην ίο
της φνΰεως' άκοινώνητον γαρ πάντη και άλλότριον, ωΰπερ
το τον Όρέβτον και 'Αγαμέμνονος η&ος, όντως και η επ αν-
τοϊς χληΰις.
L X X X I X . "Οτι άεί εν ταΐς ετνμηγορίαις ο Πλάτων πρώ-
τον ενδείκννοιν εφ' εαυτόν το πράγμα το δηλούμενον, επει&' is
οϋτως το προς εκείνο μεν δμοιονμενον, ¿ννπάρχον δ' Ιχνος
αντον τ α [ς ο νλλαβαΐς τον ονόματος, οϊον επί τον 'Ορέΰτον
( ρ 3 9 4 β ) πρώτον το θηριώδες ειπών και το αγριον, νατερον
το ορειον προοτέ&εικεν, οπερ ταΐς βνλλαβαΐς έγκειται' επί
δε του Αγαμέμνονος ( ρ 3 9 5 a ) tò διαπονείσ&αι και καρτερεϊν 20
προειπών, Ιπήγαγεν οτι ονν άγαϋτος άνηρ δια την επι-
μονή ν' οϋτως και επί των εξης.
XC. Ότι εν ταίς ετνμηγορίαις δ Πλάτων της μεν ύλης
καταφρονών, τον δε είδους μάλιΰτα άντεχόμενος, τον 'Αγα-
μέμνονα παρά το ά γ α ΰ τ ό ν βνγκείΰ&αι λέγει ( ρ 3 9 5 b ) , ον 25
παρά το άγαν' οί δε γραμματικοί ατε τη νλη προΰχείμενοι
μάλιΰτα, το δε της ζωης είδος μη δρώντες, είκότως άπ' εναν-
τίας ετυμολογήΰο νΰιν.
X C I . Ότι και εν τούτοις (ρ 3 9 4 e sqq) Πλάτων ενδείκνν-

1 και (ante άχ.) ABF : ως Ρ 6 άιεπαρμίνων Ρ


12 ή A: om Ρ 14 άεί B F P : om Α 21 âià: κατά Plato
24 καταφρονών Ρ τον AB F : rò Ρ 27. 28 cfr Et. M.
ρ 5,43

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
46 PEOCLI SCHOLIA

ται οτι το είναι ημϊν εν ψυχή έβτι χαι ουκ ¿ν ΰώματι, είπε ρ
xal τα ονόματα εκ των ψυχικών ιδιωμάτων δρα xal ονχ ¿χ
των ΰωματιχ&ν.
XCII. "Οτι xal προ,· το η&ος ημάς όνίνηβιν δ &εΐος
5 Πλάτων èv τούτοις (ρ 3 9 4 β — 3 9 5 e ) , είπε ρ τον ς περί 'Ορέ-
βτην xal Αγαμέμνονα xal 'Ατρέα ώς ΰφοδρονς τινας χαι
μοειδείς παραδίδωβιν xal τιμωρητιχούς. άλλ' || ¿πει οί μεν 50
άκροι, δ μεν εις την μητέρα δ δε εις τα τέχνα έπλημμέληβεν,
είκότως ψέγονται' ό δ' 'Αγαμέμνων, ¿ττειδη την βφοδρότητα
ίο εις το φνΰει πολέμιον γένος των βαρβάρων έξήνεγκεν, άγα-
ατος χαι επαινετός παραδίδοται.
XCII!. "Οτι τα κατά Πέλοπα (ρ 3 9 5 ° ) διδάΰχονΰιν ημάς
πρώτον μεν των φαινομένων νπεροραν xal προς τάς ολας
των ψυχών περιόδους βλέπειν, χαι ονχ ¿ξ απαντος άντέχε-
15 β&αι των άν&ρωπίνων, άλλα προς ταντα μεν χεχαλαΰ&αι δεΐν,
προς δε τά 9εϊα xal την άρετην βνντόνους είναι' και οτι των
προγονιχων αμαρτημάτων κοινωνονβιν οί παίδες της δίχης.
χαι γαρ ai ψυχαΐ δια της προς τονς άδίχονς ΰνντάξεως μέτ-
οχοι γίνονται της αδικίας, χαι τά ΰώματα αυτών άπο βπερ-
20 μάτων Ίιπέβτη πονηρών, xal τα εκτός έξημαρτημένως ελαβε
την άρχήν. τούτων δέ, φηβιν ó εν Φαίδρω (ρ 2 4 4 d e ) Σω-
κράτης, η τελεβτιχη δύναται χα&αίρειν λύονβα των παρόν-
των χαχών δια της περί το &εϊον λατρείας.
XCIV. "Οτι το κατά τον Τάνταλον (ρ 3 9 5 d e ) διήγημα
25 αίνίττεται -ψυχην τινα άναχ&εΐβαν μεν δια 9εωρίας εις το
νοητόν (τροφή γαρ &εων το νοητόν), άποπεβονβαν δε τον
νοητον τόπον εις γένεβιν χατενεχ&ήναι καϊ τω πλή&ει της
άλογίας χοινωνηΰοιι την νοεραν αυτής ξωήν νεοτελη μεν ον-
βαν (διό και παϊδα λέγεβ&αι Αιός' παβα γαρ ψυχή νεοτελης
30 ¿X της τον Αιός αυλής εις την γένεΰιν χάτειβιν" διό καϊ πα-

lb χαι χαλάΰ&αι Ρ 20 έξημαρτημένως sci : έξημαρτημένων


25 ιρνχικήν Ρ 28 αντής Crönert: έαντής μίνονααν 11
30 — ρ 47,1 cfr Α 644 Α 68 α 28 etc

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crut, ρ 394 e —396 bc ] 47

τήρ άνδρών τε &εών τι 6 Ζεύς\ δνγγενομένην δ είδώ-


λοις ¿ντ' άλη&ών χαί άναπλη&εϊβαν τών ενταν&α κακών εν
"Αιδον τίνειν ίικας, πολύ μεν εχονΰαν Ιπηρτημένον αν τη το
61 γεώδες χαί βρΐ&ον χαί ενυλον, νφ' ον J¡ το νοερόν αντης χατ-
ορώρυχται, πάντων δ' ουβαν ¿ν ένδεια τών θείων καρπών, 6
και φανταβίας μεν αντών ΐαχουβαν ψιλάς, διαπίπτουΰαν δε
της ¿ίλη&ονς xal εναργούς αντών αντιλήψεως.
XCV. "Οτι το μεν άποκληρω&ηναι τω τοιώδε βίω το τοι-
ούτον ονομα της τύχης έργον, το δε κρατηΰαι τοϋτο παρά
παΰιν της φήμης (ρ 395®)" η γαρ φήμη Λιος άγγελος ίο
καθ·' "Ομηρον ( 5 94).
XCVI. "Ότι αναλυτικώς ò Σωκράτης από τών &είων ονο-
μάτων, αγαλμάτων 'όντων τών &εών, ¿πι τάς δυνάμεις αντών
ανατρέχει xal τάς ενεργείας' τάς γαρ ονδίας αντών ώς άρρη-
τους και άγνώΰτονς μόνω τώ αν&ει τον νον &εωρεΐν χατα- ΐ5
λείπει, πάγχαλον ουν εΰτιν χαί το τον Λιος δημιούργημα δ
ουρανός χαι τό ονομα αντον (ρ 3 9 6 b c ) , άλλα το μεν της ου-
σίας αντον δια ψυχής της ολης και φύβεως νποατάν εΰτιν,
το δε της γνώβεως δια της μερικής "ψυχής άπογεννη&έν.
XCVII. "Οτι τών άκήρατον φυλαξάντων το δίϊον είδος 20
της ξωης ου λέγεται πατήρ ο Ζεύς, άλλ' εβτιν, ωβπερ 'Ηρα-
κλέους χαί Αιοβχούρων ' τών δ' ονδ' έπιΰτρέψαι ποτέ προς
το θείον δννη&έντων ονδαμον πατήρ αν χλη&είη ουθ' ώς
νπάρχων οίίθ' cog λεγόμενος, οβοι d' ¿Ιρα μετέβχον μεν τίνος
νπερ την &νητην φνβιν ενεργείας, αν&ις Ô' εις τον της avo - ss
μοιότητος ήνέχ&ηβαν πόντον xal της προς τους &εονς άμ-
62 πλαχίας την παρ' άν&ρώποις ήλλάξαντο τι\\μήν, τούτοις μεν
πατήρ ¿ Ζεύς, ¿λλά το ολον δη τοϋτο λεγόμενος πατήρ.

1 alteram t í om Ρ 2 άνταληθώ^ Ρ άναπληϋ-εϊβαν


BFP: άναχληβ&εϊααν Α 9 τύχης Ρ: ψυχής Α 14 sqq cfr
or chald ρ 11 18 xal ABF: om Ρ έστιν χώ το 11. (lac post
κώ indicavit F): κώ del Boise. 20sqq cfr ρ 395 e 22 ίπι-
τρέψαι A cfr PQlit. ρ 273d 26 sq cfr Phaedr. ρ 242d
26 ήνέχ&ηααν A : ήνεχ&εΖοαν Ρ 28 άλλα {κατά) τό ài.
Crönert

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
48 P R O C L I SCHOLTA

XCYIII. "Οτι το πατρικόν αίτιον Άρχεται μεν άνωθ-εν άπο


των νοητών και κρύφιων &ιών (εκεί γαρ οι πρώτιΰτοι των
οίων πατέρες), πρόειβι δε δια πάντων των νοερών 9εών εις
ττ)ν δημιονργιχην τάξιν. και γαρ ταντην αμα ποιητιχήν τε και
i πατρικην ανυμνεί Δ Τίμαιος (Ρ 41") λέγων δημιουργός
πατήρ τε έργων, αλλ' επί μεν των ανωτέρω της μιας δημι-
ουργίας &εοί &εών λέγονται πατέρες, S δε δημιουργός πα-
τήρ άνδρών τ ε ·&εών τ ε ύφιΰτάς 9εονς τε κα'ι άν&ρώπονς,
έπ'ι δε και των δε τινών ιδίως καλείται πατήρ, οίον 'Ηρα-
ίο κλέους, ΟΪ τον δίϊον βίο ν καϊ ηγεμονικον δια της εν rf¡ γε-
νέβει ξωης άτρέπτως διεφΰλαξαν. τριχώς άρα πατήρ δ Ζευς,
&εών, ψυχών, μερικών ψυχών νοερόν xal δίϊον ελομένων βίον.
XCIX. Της τοίνυν νοεράς των &εών διαχοΰμήΰεως άνω-
θεν μεν οριξομένης τω βαΰιίεΐ τών ολων &είων γενών και
15 πατριχην εχοντι προς πάντας τους νοερούς νπεροχήν,
ον τε Φάνητα
φηΰΐν Όρφεΰς (FRG 127),
πρωτ άγονο ν μάχαρες κάλε ο ν κατά μακρόν "Ο λ υ μπον,

προϊονΰης dà διά τε τών τριών νυχτών κα'ι τών ουρανίων


so ύποβτάΰεων εις την Τιτανιχην γενεάν, η πρώτη τών πατέρων
έαντην διέχρινεν και της ΰννοχιχης βαΰιλείας την διαιρετιχην
ηλλάξατο τών ολων προΰταΰίαν ' [ΚΑΙ] αναφαίνεται παν το
δημιουργικόν || τών &εών γένος από πάντων μεν τών προειρη- 53
μένων αρχικών αίτιων xal βασιλικών, προβεχώς Ό' ΑΠΌ ΤΟΫ
ΪΒ ΕΝΌΣ ΤΏΝ Τιτανικών διακόΰμων ηγεμόνος χαϊ προ τών άλλων

Δ Ιέγων ABF: OM Ρ 6 της μιας F: της OM Ρ: μιας OM


A B , ADD IM A* 7 9εων A B F : OM Ρ 8 CFR IN CRAT. 4 6 , 3 0
—47,1 9 ini δε χαϊ Β : έπΐ δε (xai OM) Ρ : hi δί xal A F :
έπΐ δε δη CI CRÖNERT 12 ελομένων B o í b s . : ίλόμενον 13 SQQ
CFR Ρ 396*SQQ 13 των ΰεών διακοαμηαιως ABF: διαχοσμηβεως
τών 9εών Ρ 16 Οντα Ρ 20 γενεταν (SIC) Α (τ TRANADUXIT
A AUT Α") η ABEL: Ή CFR IN REMP. P90,9PQQ 27 xal DEL
(ήδη CRÖNERT)

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 3 9 5 · - · ] 49

δημιουργών δ Ζενς, τό ενιαΐον κράτος της όλης δημιουργικής


σειράς κληρωβάμενος χαι ,τά τ ε αφανή πάντα και τα έμφανή
παράγων χ al ΰφιβτάς, νοερός μεν αυτός υπάρχων κατά την
τάξιν, τα δ' είδη των όντων και τα γένη προάγων εις την
των αίΰ&ητων διακόΰμηαιν, και των μεν ύπερ εαυτόν &εων 5
πεπληρωμένος, τοις δ' ίγχοβμίοι; παβιν άφ' εαυτόν την εις
το είναι πρόοδον παρέχων, διό δη xal Όρφευς (frg 1 2 7 )
δημιουργοΰντα μεν αυτόν την οΰρανίαν πάβαν γενεάν παρα-
δίδωβιν και ηλιον ποιοΰντα και αεληνην χαί τους άλλους
άΰτρωονς &εοΰς, δημιουργοΰντα δε τα ύπο βεληνην βτοιχεία ίο
και διακρίνοντα τοις εΐδεβιν ατάκτως έχοντα πρότερον, δειράς
(Γ νφιατάντα 9εών περί ολον τον κόΰμον εις αυτόν ανηρτη-
μένος xal δια·&εΰμο·&ετονντα πάΰι τοις εγκοβμίοις &εοΐς τάς
χατ' άξίαν διανομας της ¿ν τω παντι προνοίας, και "Ομη-
ρος δ' επόμενος 'Ορφεΐ πατέρα μεν αυτόν ανυμνεί κοινή ΐ5
&εων τε και άν&ρώπων χαί ηγεμόνα χαί βαβιλέα και
ΰπατον χρειόντων, καΐ περί αυτόν ΰυνάγεΰ&αί φηΰι πάν
το πλήθος των έγχοβμίων &ίών και εν αυτω μένειν και υπ'
αύτοϋ τελειοϋβ&αι' και γαρ έπιΰτρέφειν πάντας προς αυτόν
δια της Θέμιδος' SO

Ζενς δε Θέμιβτα κέλευβε &εούς άγορηνδε χαλέβοαι


η δ' άρα πάντη
φοιτήβαβα κέλευβε ¿ίιος προς δώμα νέεβ&αι
( Τ 4 sqq) ·
και άγείρονται πάντες κατά την μίαν του Λιός βοΰληαιν και 25
γίνονται Λιος ένδον, cog φηΰιν η ποίηβις (3° 1 3 ) , και
διακρίνει πάλιν ε'νδον αύτους κατά τάς δύο ΰυατοιχίας xal εις
54 την πρόνοιαν ανεγείρει των δευτέρων, || μένων αυτός εν τω
εαυτοΰ κατά τρόπον η9ει κατά τον Τίμαιον (ρ 42β)"
ως εφατο Κρονίδης, πόλεμον δ' άλίαβτον εγειρεν(Τ31)' 80

IX άβτάχτον Ρ 15 aqq cfr in Crat. ρ 50,2X sq; ρ 52,20


17 cfr 0 31 a 45. 81 ω 473 X9 έπιατρέφει ci Kroll 2X aqq
&εονς άγορηνάε — κέΧενβε AB : om F P

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
50 PROCLI SCHOLIA

χωριΰτος δ' έΰτίν ¿κείνος και ¿φ' ολων εξηρημενος των ίγ-
κοΰμίων' ο&εν και ot των άλλων &εων ολιχώτατοι nal ηγε-
μονικώτατοι, καίτοι δοχονντες Ιΰάξιοί πως είναι τω Au Sia
την από των αυτών αιτίων πρόοδον, πατέρα καλονβιν αντόν '
5 και γαρ ο Ποβειδών και η "Ηρα δια ταύτης αντόν της προβ-
ρηβεως άνενφημονβιν" καίτοι και ή "Ηρα δικαιολογείται προς
αυτόν ώς της αυτής ουΰα τάξεως'

και γαρ εγω 9εός είμι, γένος δε μοι εν&εν ο&εν ΰοί,
καί με πρεββυτάτην τεκετο Κ ρ ό ν ο ς [Α 5 8 sq)"

ίο άλλα και ο Ποβειδών

τρεις γάρ τ' εκ Κρόνου εϊμεν άδελφεοί, ους τέκετο'Ρέα,


Ζευς και εγώ, τρίτατος δ' 'Αίδης (Ο 1 8 7 ) "

¿λλά ομως πατήρ νη άμφοΐν προΰαγορενεται. το δ' αίτιον,


οτι πάΰης της δημιουργίας την μίαν και άμέριΰτον αίτlav
15 προείληφεν, και εΰτι προ της Κρονίας τριάδος και των τριών
πατέρων βυνοχεύς, και την της "Ηρας ζωογονίαν περιέχει παν-
ταχόθεν" ο&εν δη και ψυχούΰης εκείνης το παν αντος μετά
των άλλων και τάς ψυχάς ΰφίβτηβιν. είκότως ονν και τον
iv Τιμαίω δημιουργον τον μέγιβτον είναι Αία φαμέν' αντος
80 γάρ έβτιν ó καί τους νους παράγων τους εγκοΰμίους και τάς
•ψνχάς. καί μην και ó τα δώματα πάντα τοις τε βχημαβι και
τοις άρι&μοΐς διαχοβμών και μίαν ενωΰιν και φιλίαν αύτοΐς
αλυτον και δεβμόν εντι&εις οντάς εβτιν. || τοιαύτα γάρ καί 55
παρά τω 'Ορφεΐ (frg 1 2 2 ) ΰνμβουλεύει τω Au περί της του
25 παντός δημιουργίας η Ννξ'

αυτάρ έπην δεΰμόν κρατερόν περί πάβι ταννβΰης'

δεβμος δε των εγκοβμίων, προβεχης μεν ο δια της αναλογίας,

1 ίατϊν έχείνοξ ABF : έ%. έβτ. Ρ άφ' όλων Α: άφωνος Ρ


10 xal A: om Ρ 11 τ' έχ Α: τε Ρ 13 άΐλά ομως
ABF: ά. καί ομ. Ρ 22.23 cfr Tim. ρ 32e 27 aqq efr in
Tim. 314,14 II 13sqq; 24,20 sqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 395·—396»] 51
τελειότερος <Γ h παρά τον νον καI της ψυχής' διό και ο
Τίμαιος ( ρ 3 1 ° ) την τε δια της αναλογίας κοινών ία ν των
βτοιχείων δεβμον προΰείρηκεν καΙ την άπο της ζωής άδιάλντον
ενωΰιν' δεΰμοΐς γαρ εμψύχοις δε&έντα τα ζώα εγεν-
νή&η, φηβίν (ρ 3 8 β ) . τούτων <$' ϊτι δεμνότερος δεβμος από της 5
δημιουργικής υπάρχει βονληΰεως' τής έμής, φηΰί (ρ 4 1 b ) ,
βουλήΰεως μείζονος ετι και κνριωτέρου δεΰμον λα-
χόντες ¿κείνων, ταύτης τοίνυν τής εννοίας π£ρί τοϋ μεγίβτον
Λώς ωβπερ αβφαλονς εχόμενοι πείβματος, ο τι δημιουρ-
γός έοτιν και πατήρ τούδε τον παντός και οτι νους άμέ&εκτος ίο
παντελής και οτι πάντα πληροί των τ' άλλων άγα&ών και τής
ζωής, &εωρήΰωμεν οπως 6 Σωκράτης άπο των ¿νομάτων εχ-
φαίνει την περί τον &εον τούτου μνβτικην άλή&ειιtv.
C. "Οτι ò μεν Τίμαιος ( ρ 2 8 e ) εργώδη φηΰ'ιν είναι την
γνωβιν τής τον δημιουργου ούβίας, νυν ( ρ 3 9 6 a ) δ' δ Σω- is
κράτη ς το ονομα αντον ον ράδιο ν είναι χατανοήβαι λέγει,
οπερ την δύναμιν και ενέργειαν αντον δηλοΐ.
ΟΙ. "Οτι το άμέριβτον τής των &εων ενεργείας μεριΰτώς
η ψνχη ημών γινώοχ,ει και πεπλη&νβμένως το ενιαϊον, και
μάλιΰτα τοντο γίνεται περί τον δημιονργόν, ον και τό εν 20
ονομα ως λόγον προφέρομεν, τον εξαπλονντος τα είδη τά
νοερά και τάς νοητός αιτίας προκαλουμένου και άνελίββον-
66 τος προς την |{ τον παντός δημιονργίαν' και γαρ ó Παρμε-
νίδης (ρ 1 4 6 a ) xf¡ ταυτότητι και τή ετερότητι τούτον χα-
ρακτηρίζει,, και δύο πί&οι παρ' αντω κατά την ποίηβιν ss
(SI 5 2 7 ) , και r¡ μνβτικωτάτη παράδοβις και αι παρά
των & ε ώ ν φήμαι λέγει (or chald ρ 1 4 ) ως δυάς παρά
τψδε κά9ηται, και φηβίν'
άμφότερον γαρ εχει νω μεν κατέχειν τα νοητά,
αί'β&ηβιν ό' επάγειν κόβμοις. so

i ίμψ. σώματα PI efr Diehl Mub. Rhen. 58,257 όε&.


τά ξ. ABF: δίθ. ξ. ΡΡ1 9 efr Legg. Χ ρ 893 b 11 παντε-
λώς ci Kroll 21 efr ρ 396 a 27 efr Wilamowitz Leseb. II 1
325,8, Plaut. Aul. 97. 270, Arch. f. Lex. X 395 30 κόαμ,ος Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
52 PEOCLI SCHOLIA

και τl δει λέγειν·, αυτό&εν γαρ αυτόν προααγορενει δις έπέ-


χεινα και dig ¿χει, και ολως αυτόν δια της δνάδος εύφη-
μεϊ' πάν γαρ το γόνιμον και ύποΰτατιχον των έγκοΰμίων
ενοειδ&ς
5 διττόν εατιν αυτόν, ων το μίν J ία την δι' o i air lav όηλοί,
ητις εατιν η πατρική άγα&ότης, το δε Ζην α την ξωογο-
vlav, ων τάς πρώτας ίν τω παντϊ αιτίας δ δημιουργός ενι-
οιίως προείληφεν' και εΟτι το μεν της Κρονικης βειρας και
πατρικής ύνμβολον, το δε της ζωογόνου 'Ρέας και μητρικης,
ίο καϊ ως μεν τον Κρόνον ολον είβδεξάμενος οόΰιοποιός ίατιν
της τριπλής ουΰίας, άμερίΰτου, μέθης, μεριΰτης, κατά δε τήν
¿ν εαυτω 'Ρεαν τριπίην πηγάζει ξωήν, νοεράν, ψυχικήν, <Γω-
ματικήν. ταΐς δε δημιουργικαΐς εαυτόν δυνάμεΰι και ένερ-
γείαις ειδοποιεί ταντα και διακρίνει, και εβτιν άρχων καϊ
16 βαΟιλενς πάντων, και των τριών δημιουργών έζηρηται. οντοι
μεν γαρ διείλοντο την τον πατρός άρχην, ως φηΰιν δ έν
Γοργία (ρ 523") Σωκράτης, δ δε Ζευς οντος απαξ των τριών
αδιαιρέτως βαΰιλενει και ενιαίως άρχει' εατιν ονν της μεν ||
πατρικής τριάδος αίτιος και της Ονμπάαης δημιουργίας, 6υγ- 67
so οχευς δε των τριών δημιουργών, καϊ βασιλεύς μεν ως τοις
πατράαι βυντεταγμένος, άρχων δ' ως προαεχώς της δημιουργικής
τριάδος νπεριδρυμένος και την ενοειδη περιέχων αυτής αΐτίαν.
το δε δίχα διειληφ&αι τοννομα εμφαίνει οτι μεριΰτώς al
εικόνες τάς ενιαίας των παραδειγμάτων αίτιας καταδέχονται
95 και οτι ανγγενες τοΰτο τω την νοεράν ¿ν εαυτω προστηαα-
μένω δυάδα' και γαρ διττονς υφίΰτηΰι διακόσμους, τόν τε
ούράνιον και τον ύπερουράνιον, ο&εν αντον καί το βκηπτρον
είναι φηΰιν 6 & ε ο λ ό γ ο ς (frg 116)
πιβνρων καϊ εΐκοοι μέτρων,
30 ως διττών άρχοντος δνωδεκάδων.

1 Bqq cfr or cbald 14* 5 sqq cfr Orph. frg 164 5 àia
F : δια cett 7 sqq cfr ρ 396· 12 ψνχικην Boise.: ψνχην
17 άπλώζ vel άπαζ(απλώς) ci Crönert 27 νπερονράνιον
Lobeck: ύπονράνιον

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 396b] 53

CH. "Οτι ή τον κόΰμον ψυχή τοις ετεροχινήτοις δίδωΰι


το ζην" τούτοις γαρ πηγή και άρχή χινήΰεως γίνεται, ως
φηαιν ò Πλάτων tv τε Φαίδρα (p 245 β ) και ¿ν Νόμο ι ς
(Χ p 8 9 2 a s q q ) , 6 δε δημιουργός απασιν απλώς χορηγεί την
ζωή ν την τε &είαν και την νοεραν xal την ψυχικήν και τήν 6
περί τοις οώμαοι μεριβτην.
CHI. "Οτι κατ' αΐτιατικήν πτώΰιν η ¿τυμηγορία γέγονεν
(ρ 396 b ) οιχείως' αίτιος γαρ S Ζευς πάντων απλώς.
CIV. Μη δη τις οίίβ&ω τοίις 9εους ίν ταϊς άπογεννή-
βεαι των δευτέρων ¿λαββονβ9αι μηδ' άπομεριΰμον της οικείας ίο
οναίας νπομένειν εις τήν των καταδεεοτίρων υπόΰταοιν μηδ'
έ'ξω που εαυτών εχτί&εΟ&αι τα γεννήματα, ωαπερ τους των
θνητών παίδων αιτίους, μηδ υλως χινουμίνους 7¡ μεταβάλ-
λοντας γεννάν, άλλα μένοντας ¿ν εαυτοϊς αντω τω είναι παρ-
άγειν τα μετά ταντα, και περιέχει ν τα νποβτάντα πανταχό- 15
68 θ ΐ ν , xal πάΰας αυτών τάς ποιηθείς και ¡| τάς ενεργείας άνωθεν
τελειονν ' μηδ' αν τονς παΐδας λεγομενους των όλιχωτερων
θεών ήγείο&ω τις άφίΰταΰ&αι των πρεοβυτερων και διακόπ-
τειν τήν προς αυτούς ενωΟιν, μηδε τήν ιδιότητα της υπάρ-
ξεως δια χινήαεως παραδεχεα&αι χαι άοριΰτίας εις τον ορον so
¿πιατρεφομένης' ουδέν γαρ αλογον ούδ' αμετρόν έβτιν εν τοις
χρείττοαιν ήμων' αλλά τάς προόδους ήγεία&ω δι' óμοιότητος
γίνεο&αι χαι μίαν χοινωνίαν της ούοίας είναι χαι ΰννεχειαν
των δυνάμεων και των ενεργειών άδιαίρετον παρά τε τοις
παιαι και τοις πατράοιν αντών, των μεν δεύτερων ολων ¿vi- ss
δρνομένων τοις πρεΰβυτίροις, τούτων δ' αν πάλιν τελειότητος
χαι άχμής χαι δραΰτηρίου ποιήΰεως τοις χαταδεεΰτεροις μετα-
διδόντων. κατά δή τούτους τους προοδιοριβμοΰς χαι τον día
τοϋ Κρόνου λίγεδ9αι νομίαωμεν υίόν (p 396 b )' νοΰς γαρ ων
δημιουργικός 6 Ζευς άλλου νου πρόειΰιν νπερτέρου και ενο- 30
ειδεβτέρου, πλη&ύοντος μεν τάς οικείας νοήΰεις, το δε πλή-

1 eqq cfr ρ 396b 12 τους Α : τις Ρ 22 ά. τ. ABF: ά.


xal τ. Α 29 an νομίβομινί

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
54 PROCLI SCHOLIA

&ος εις ενωΰιν ¿πιβτρέφοντος, και πολλαπλαβιάξοντος μεν


τας νοεράς δυνάμεις, εις δε την άμίριατον ταυτότητα τα ς
παντοίας ανελίξεις αντ&ν άνάγοντος' προοεχη δε την χοινω-
vlav προς αντόν ενΰτηβάμενος και πληρονμενος άπ' αυτόν
5 των νοερών άγα&ών όλων, είκότως χαι λέγεται τον Κρόνον
παις εν τε ϋμνοις χαι εν επιχληβεΰιν, ώς άνεχφαίνων τό
κρνφιον xal άναπλών το βννεβπειραμένον χαι διαιρων το
άμίριβτον της Κρονίας μονάδος, καΐ δεντεραν βαβιλείαν μερι-
χωτέραν άντί δλιχωτερας xal δημιουργικών άντι πατρικής και
ίο πανταχού προϊονβαν άντι της βτα&ερώς ¿ν εαντη μενονβης
προβαλλόμενο ς.
CV. Jià τΐ δ Σωκράτης νβριΰτικον νπέλαβεν (ρ 3 9 6 b )
είναι το ονομα τον βαβιλεως Κρόνον, χαι προς τί άποβλεψας
ταντην άφήκε την φωνην; η τον κόρον || ϋβρεως αίτιον 59
15 εϊναί φαβιν οί ποιηταί, την άμετρίαν xal την πληΰμονην οΰ-
τως προΰαγορενοντες, ϋβριν γάρ φαΰι, τίχτει χόρος; ει
ονν τις άνεπιΰκεπτως επιβάλοι τώ ονόματι τον Κρόνον, νβρι-
ΰτιχόν αντο δόξει είναι, τον γαρ κεκορημενον χαι πεπλη-
ρωμένον δηλοΐ τω εξαίφνης άκούοντι. δια τί ονν, εί και
so νβριβτικον ην το τοιοντον ονομα, ουκ ενφημως και πρεπονΰ(]
&εοΐς βιγη τοντο παρεδραμεν, η οτι της βαβιλιχης των &εων
βειρας αρχομένης μεν άπο Φάνητος, χαταντώβης δ' εις τον
δεβπότην ημων τον Λιόνναον και το αντο βκηπτρον ανω&εν
αχρι της ¿αχάτης βασιλείας προαγονΰης, μόνος S Κρόνος,
25 την τετάρτην βαΰιλικην τάξιν χληρωΰάμενος, παρά πάντας
τους άλλους ίίβριατικως δοκεΐ χατά το μν&ικον πρόοχημα
προβδέχεΰ&αι και èx τον Ονρανον το βκηπτρον χαι μεταδι-
δόναι τω Λιί" xal γαρ η Νν'ξ παρ' εκόντος αντο λαμβάνει
τον Φάνητος'

5 όλων ABF: ϋλωί Ρ: οίος ci Kroll: όλικώς vel όλοοχερώς


ci Crönert 14 η F : η cett 16 sqq cfr Theogn. 163, Sol.
frg 6 Hill., Heroä. VHI 77 etc 19 sqq cfr Orph. frg 114
21 ί) 11 27 itQoeä. an χ. προσά.?

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 396 b ] 55

σχηπτρον δ' άριδείχετον εϊο χέρεσσιν


&ήχε &εάς Νυκτός, <7ν' εχη) βαΟιληΐδα τιμήν (Orph.
frg 86).
και 6 Ουρανός παρά της Νυκτός εχούσης υποδέχεται την
Ιπικράτειαν των ολων ' xal δ Λιόννΰος <(ό)> τελευταίος &εών t>
βασιλεύς παρά τοϋ Jióς' 6 yàç πατήρ ιδρύει τε αυτόν έν τω
βαΰιλείω θ-ρόνω καϊ εγχειρίζει το ακήπτρον κal βασιλέα ποιεί
των εγκόσμιων απάντων &εων"
κλϋτε, θ ε ο ί " τόνδ' νμμιν εγώ βαΟιληα τί&ημι (Orph.
frg 1 9 0 ) io

λέγει προς τους νέους &εούς ο Ζευς. μόνος δ' 6 Κρόνος χαί
αφαιρείται τον Ονρανον την βαΰιλείαν τελέως, xal τω Αιΐ
παραχωρεί της ηγεμονίας, τέμνων xal τεμνόμενος, ως
φηβιν & μϋ&ος (Orph. frg 1 1 4 ) . ¿πει τοίνυν την τοιαύτην
διαδοχην νβριΰτιχήν ουΰαν ¿πι Κρόνου λεγομένην εώρα 6 15
Πλάτων παρά τοις ΰεολόγοις, μνήμης ηξίωσεν χαί την ¿ν τω
60 ονόματι φανταΰίαν της || ϋβρεως, ίνα χαι ταύτη προβηχον
άποφηνη το 'όνομα τω 9εφ, χαι είχόνα φέρον της περί έχεΐ-
νον μυ&ευομένης ϋβρεως, ημάς δ άναδιδάξη χαι τα μν&ιχά
πλάσματα προς την άλή&ειαν επανάγειν ως προσήκει περί to
&εων χαί την φαινομένην τερατολογίαν εις επιστημονιχην
εννοιαν άναπέμπειν.
CVI. "Οτι το μέγα (ρ 396 b ) επί των &εών ού διαστα-
τώς, άλλα νοερως άχουστέον, χαι χα τα την της αιτίας δύνα-
μιν, ¿λλ' ού χατά την μεριά τη ν νπεροχήν. άλλά δια τί τον α
Κρόνον διάνοιαν νυν (ρ 396b) χαλεΐ; η είς το πλή&ος
άπιδών των έν αντω νοήσεων χαι τα ς τάξεις των νοητών
τάς ¿ν αντω περιεχομένας χαί την άνέλιξιν των είδων, έπει
χαί ¿ν άλλοις τον δημιουργιχον νουν λογίζεσ&αί φηβιν, χαί

1 χέρεσβιν Α: χέρεβιν Ρ 2 ί θ η κ ί : corr L o b e c k (ΐν'


i%r¡) a d d L o b e c k : (ιερής) Werfer 5 ó add K r o l l
18 άηοφήνη ABF: άποφάνη Ρ τω 9εω ABF: των 9ιών Ρ
26 η F : η cett 29 c f r Tim. ρ 28 e sqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
56 PROCLI SCHOLIA

διανοούμενον ποιεΐν τον κόβμον, είς τα ς μεριστας αντον


καϊ διτ/ρημένας αποβλέπων νοήσεις, καθ' ας ου τα ola μό-
νον, άλλα τα μέρη δημιουργεί, αλλ' όταν μεν 6 Κρόνος νους
λέγηται, διάνοιας ¿πέχει τάξιν 6 Ζευς' οταν δ' αν ¿ Κρόνος
5 διάνοια, πάντως που προς άλλον τινά νονν ύπέρτερον κατ'
άναλογίαν φήαομεν οΰτως καλεΐβ&αι. εϊτ ουν τον νοψόν
χαί κρύφιον νουν λέγειν ί&έλοίς, είτε τον ¿χφαντοριχόν είτε
τον ΰυνεχτικόν είτε τόν τελεσιυυργόν, εΐη αν ό Κρόνος διά-
νοια προς τούτους απαντας" την γαρ ήνωμένην νόησιν είς
ίο πλήθος προάγει και πεπλήρωκεν εαυτόν των ίπι πάν διεγει-
ρομένων νοητών" ο&εν δη χαί ήγεμων είναι λέγεται τον Τι-
τανικού γένους χαί διακρίσεως παντοίας εξαρχος χαί της ετε-
ροποιοϋ δυνάμεως, καί τάχ ' αν 6 Πλάτων έν τούτοις του
των Τιτάνων ονόματος διττός ¿ξηγήσεις ήμϊν άρχοιιδεις πα-
iä ραδίδωβιν, ας Ίάμβλιχός τε χal 'Λμέλιος άναγέγραφεν"
Τιτάνας || γαρ 6 μεν παρά το διατείνειν έπϊ πάντα τάς εαυ- 61
των δυνάμεις, ο δε παρά τό τι άτομο ν χεκληΰ&αί φηΰιν,
ως του μεριΰτοϋ και της διακρίσεως των όλων είς τα μέρη
την άρχήν εχ τούτων λαμβανούσης. ο γονν Σωκράτης
io νυν ταϋτα αμφότερα ίνδείκνυται, μεγάλη ν τινά προσειπων
(ρ 396 b ) την διάνοιαν τον βασιλέως των Τιτάνων ' το μεν
γαρ μέγα της επί πάντα διηχούσης έοτίν δννάμεως, το δΐ
τινά της αχρι των μεριχωτάτων προϊούσης.
CVII. "Οτι το Κρόνος ovo μα τριχως αναλύεται νϋν
t5 (ρ 396 b )· ων η μεν πρώτη λέγουσα αντον είναι πλήρωμα των
νοερών άγα&ών και κόρον είναι του θειου νου τω ϊμφασιν
εχειν τον ύπο των πολλών κακιξόμενον κόρον χαί πλησμονήν

2 ού τα Α: αύτά Ρ 3 ά. r. BFP: ά. χαί τ. Α 13 τάχ'


är] τάχα Crönert; at cfr in Tim. 224,30 17 κέχληται : corr
Crönert 18 μεριβμον ci Kroll 18. 19 μέρη την FP: μ. των
όλων τ. AB 24sqq cfr Proci, in Hesiod. 112,20 Gaisf., theol.
plat. Y 6 p. 268, Et. Μ. ρ 540,5 2ό ων ή Α: & μη Ρ
26 τω Boise.: τό 27 accusativi ab ϊμφασιν ϊχιιν (— έμψαί-
νειν) pendent χΧηβμ. (βημαίνιιν") ci Orönert

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Grat, ρ 896b] 57

ώς νβριβτιχη έχβάλλεται' η δε δευτέρα, τον άτελη Mal παι-


δαριώδη έμφαίνουΰα, ωσαύτως ¿χβάλλεται ' η δε τρίτη, χα&α-
ρότητος μεατόν χαι άχραντου νοήαεως xal αμειλίχτον ζωης
προατάτην άννμνονΰα, ευδοκιμεί, νους γάρ ίατιν δ βαΰιλενς
Κρόνος χαϊ πάΰης νοεράς ζωης ύποΰτάτης, αλλά νονς ¿¡¡φρη- 6
μένος της προς τα αισθητά ουντάξεως χαϊ αυλός χαϊ χωρι-
οτός, αυτός εις εαυτόν ίπεβτραμμένος, ος yε xal τους απ'
αύτον προχύψαντας εις εαυτόν αυ&ις έπέδτρεψεν χαϊ Ινε-
χολπίβατο χαϊ εν εαντω βτα&ερώς ΐδρνβεν. δ μεν γαρ δη-
μιουργός τον παντός, εί χαϊ νονς ¿βτιν θΐίος, αλλά διαχοβμεϊ ίο
τα αία&ητά χαϊ προνοεί των χαταδεεΰτέρων ' ο δε μέγιΰτος
Κρόνος ¿ν νοήοεβιν ουβίωται χωριβταΐς xal των ολων νπερ-
εχονβαις'
ον γαρ ¿ς ϋλην
πϋρ Ιπεχεινα το πρώτον εήν δνναμιν χαταχλίνει, 15

φηαΐ το λόγιο ν (or chald p 13). τούτου δ' ¿ξήρτηται χαι


από τούτου πρόειΰιν 6 δημιονργός, νονς ύπαρχων περί τον ||
62 ανλον νουν xal περί αύτον ως νοητον ένεργ&ν χαι το χρύ-
φιον αυτού προάγων εις το εμφανές, νον γαρ νονς ίΰτιν 6
τον χόαμου ποιητής, xal μοι δοχεΐ των νοερών Ιδίως χα- 20
λουμένων δεών ακρότατος ων 6 Κρόνος, νους μεν ώς προς
το νοητον γένος είναι των &εών ' πάντες γαρ οί νοεροί
τών νοητών αντέχονται xal βννάπτονται εκείνοις δια των
νοηΰεων '

οϊ τον ύπέρχοομον πατριχόν βυ&ον ιοτε νοούντες, n

λέγει προς αντους δ ύμνος (or chald ρ 18)' νοητός δε ώς


προς τους νοερούς πάντας. ταύτη ν τοίνυν την ζα^μέρ ιΰτον αν-
τον χαι άμέ&εχτον ύπεροχήν η χα&αρότης ενδείκνυται' το γαρ
άνέπαφον της ϋλης χαι το άμέριΰτον χαι το αΰχετον δια τον

1 οαγε ABF: ογε Ρ 8 αν&ις fig έαντόν ci Crönert


¿χέβτρε·ψεν F: έπέτρί'ψεν cett 26 νπέρκοαμ,ον A: νπίρ κόσμων
Β: νπιρκόΰμιον FP 27 άμέριβτον Bei: μεριστήν

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
58 PROCLI SCHOLIA

χα&αροϋ ΰημαίνεται. τοΰαύτη γάρ Ιατιν η τον &eov τούτου


πάοης της προς τα χαταδεεΰτερα ΰνντάξεως υπερβολή xal η
προς το νοητον άχραντος ενωΰις, ωΰτε μηδε της Κονρητικης
αυτόν δεϊΰ&αι φρουράς, ωαπερ την 'Ρέαν και τον día και
5 την Κόρην' πάντες γαρ οντοι δια τάς εις τα δεύτερα προό-
δους της άτρέπτου φυλακής των Κουρητών έδεή&ηβαν' δ δε
Κρόνος, ¿ν εαυτω μονίμως ιδρυμένος και άφ' ολων των δευ-
τέρων άρπάαας εαυτόν, της παρά των Κουρητών ύπερίδρυται
φρουράς, εχει δε xal τούτων ενοειδώς εν εαυτψ την αίτίαν'
ίο τό γαρ κα&αρον τοϋτο και το αχραντον ύπόΰταΰιν παρέχεται
•πάβαις ταίς των Κουρητών προόδοις' διό xal εν τοις λογίοις
την πρωτίβτην πηγήν των αμείλικτων λέγεται περιέχειν, έπο-
χεΐΰ&αι δε τοις άλλοις απαβιν '

νους πατρός άρράτοις εποχούμενος ί&υντήρβιν


15 αγναμπτον βτράπτουβιν άμειλίχτου πυρός όλχοΐς
(or chald ρ 21)"
εβτιν δ' ονν κα9αρος νονς ως xal της άχραντου τάξεως νπο- 63
βτάτης και της νοερας ολης διαχοΰμηβεως ηγεμών"
τοΰδε γ α ρ έχ&ρωδχουβιν αμείλικτοι τε κεραυνοί
so και πρηΰτηροδόχοι κόλποι
πατρογενοϋς 'Εκάτης, xal ύπεξωχός πυρός αν&ος
ηδε κραταιον πνεύμα πόλων πυρίων έπέκεινα
(or chald ρ 20) '
απαβαν γαρ βυνελίββει την εβδομάδα των πηγών χαί ύφί-

4 αν τον sci: αντων 4. 5 cfr Orph. frg 210 7 Ιδρνμένως


Ρ 14 άρράτοις Crönert coll Euphorione (Miller Mélang. 46 = Et.
Gen. 8. ν. ¿ρρατος): άραιοίς 16 αγναμπτον Kroll: ακναπτον
17 νποβτάτης sci: νποατάοης 19 τονόε Proclus in Crat.
81,1; Damascius II 133,3 Ruelle: ονδε 20 παμφεγγέος αυγής
post κόλαοι Damascius II 90,2; 133,4 21 -πατρός ενγενονς
ABF: πατρός άγενονς Ρ: corr e Damaselo ίκάατης·. corr e
Damaselo 22 r¡Si Damascius: f¡ άέ πολλών: corr e Da-
maselo

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 396 b - e ] 59

ΰτηΰιν άπο της ενιαίας αντον χαι νοητής ακράτητος, ί'ΰτιν γάρ,
ως φηΰι το λόγιον, άμιΰτύλλευτος και ενοειδης χαί αδιαί-
ρετος χαί παΰών ΰυνοχευς των πηγών, πάΰας έπιΰτρέφων
προς εαυτόν και ενίξων και χωριΰτος ων από πασών άχράν-
τως' δώ χαι χορόνους ίβτίν, ώς νονς αυλός και χα&αρος 5
και ίδρύΰας εαυτόν ¿ν τη πατρική Oiyrj, χαί πατήρ πατέ-
ρων άνυμνούμενος. εΰτιν ουν δ Κρόνος πατήρ χαι νοητός,
ως προς τους νοερούς &(ούς._
CVIII. "Οτι πάς νοϋς η εΰτηχε, χαί εΰτιν νοητός τότε ώς
χρείττων χινήβεως, η χινεΐται, χαι εΰτιν νοερός τότε, η άμ- ίο
φότερα, χαι εΰτιν τότε νοητός αμα και νοερός, χαί εΰτιν ο
μεν πρώτος Φάνης, δ δε δεύτερος, δ χαι κινούμενος χαί
εΰτηκώς, Ονρανός, δ δε μόνον χινούμενος Κρόνος.
CIX. "Οτι τον Κρόνον δια το άμέριΰτον αντον χαι ενι-
αΐον καΐ πατριχον χαι άγα&ονργον ¿ν τοις νοεροϊς εις ταν- 15
64 τόν τίνες αγονΰι τη μια των πάντων αιτία, |¡ ον καλώς λέγον-
τες' αναλογεί γαρ αυτή μόνον, ως χαι Όρφενς (frg 5 0 ) την
πρώτην πάντων αίτίαν Χρόνον καλεί όμωνύμως ΰχεδόν τω
Κρόνω, αί δε &εοπαράδοτοι φήμαι την &εότητα ταύτην
τω απα'ξ χαρακτηρίξουΰιν λέγουΰαι απ α ζ ε π έχε ι ν α" το γαρ 20
απαξ τω ενϊ ΰυγγενές.
CX. "Οτι 6 του Κρόνου πατήρ Ονρανός νους εΰτι νοών
μεν και εαυτόν, ηνωμένος δε τοις πρωτίβτοις νοητοίς χαί
ιδρυμένος ΰτα&ερώς εν εχείνοις και ΰυνεχτιχος τών νοερών
πάντων διακόΰμων τω μένειν iv τη ενώΰει τη νοητή, χαι 85
εΰτιν ΰυνεχτιχός ούτος ό ·&εός, ωΰπερ δ Κρόνος διαχριτιχός,
και δια τούτο πατήρ' προηγείται γαρ τα ΰυνοχικα αϊτια τών
διακριτικών xal τών νοερών ft όνο ν τα νοητά αμα και νοερά.
ο&εν δη και δ Ουρανός, ΰννοχιυς ων (των) ολων κατά μίαν

1 eqq cfr or chald ρ 19 5 cfr Eust. in II. ρ 203,20; Proci,


in Hen. 111,20 Gaisf., theol. plat. V 5, ρ 258; Et. Μ. ρ 540,5
19 sqq cfr or chald ρ 17 22 sqq cfr ρ 396bc 27 σννεχιχά
A 28 μόνον sci: μόνων 29 S&ev Α: ό μίν Ρ ò (ante
Ovç.) ABF: om Ρ των add Kroll

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
60 PROCLI SCHOLIA

ενωσιν, ΰφίοτηβι την Τιτανική ν σειράν χαί προ ταύτης αλλας


διακοσμήσεις &εων, τάς μεν έν εαντω μενούσας μόνον, ας δη
χαί χατέχει παρ' εαντω, τάς δε μενούβας χαί προϊούσας, ας
Si¡ μετά την εχφανσιν άποκρνπτειν λέγεται, χαί μετά ταύτας
5 άπάσας τάς έπί πάν προϊούσας χαί διαχρινομένας aitò τον
πατρός ' xal γαρ μονάδας παράγει διϋΰας xal τριάδας Ιΰα-
ρί&μονς ταΐς μονάβι χαί εβδομάδας' άλλα ταντα μεν è ν άλ-
λοις έπί πλέον έζήτασται.
ωνόμασται δ' οϋτως καθ' ομοιότητα τον φαινομένον
ίο ονρανον. εχάτερος γαρ αυτών βφίγγει χαί ΰννέχει τα έν
αντοΐς περιεχόμενα πάντα, xal μίαν την τον ολου χόδμον
απεργάζονται ΰυμπά&ειαν χαί σννέχειαV η γαρ συνέχεια δεν-
τέρα της ενοποιού δυνάμεως χαί άπ' έχείνης πρόειβιν. έν
μεν Ι οΖν τω ΦαΙδρω (ρ 246 b sqq) την είς τα δεύτερα πάντα 66
15 ποίησιν τοϋ ονρανυν παραδίδωΰιν, χαι οπως δια της ανα-
φοράς άνάγει πάντα χαί σννελίσσει προς το νοητόν, χαί τΙς
μεν η έν αντφ άχρότης, τί δε το βά&ος της ολης αύτον δια-
χοσμησεως, τί δε το πέρας της προόδου πάσης' ενταν&α δ'
από των èνομάτων την έν τοις πράγμαΰιν άλή&ειαν μετα-
S0 διώχων, την ένέργειαν αύτον την προς τα υψηλότερα χαί
απλούστερα χαί έγγντέρω τον ενός τεταγμένα έχφωνεϊ, χαί
ί'οιχε ΰαφως έν τούτοις έξηγεϊσ&αι την τον ονρανον τά'ξιν
νοητην ονΰαν χαί νοεράν. εΐ γαρ όρα τα ανω, νοερως ένεργεϊ
χαί ί'ΰτι προ αν τον το νοητόν γένος των θεών, προς ο βλέ-
S5 πων νοερός έστιν, ωσπερ τοις απ' αντον προϊονβι νοητός,
τίνα δ' ονν έβτιν αντον ανω; η δηλον ως δ ύπερονράνιος
τόπος χαί (η) άχρώματος χαί ασχημάτιστος χαί άνα-
φης ovaia xal παν το νοητόν πλάτος, ως μεν αν ó Πλά-
των (Tim. p 3 1 a ) εΐποι, τά τε νοητά ζώα περιέχον χαί την

7 ίβδομάδας Boies.: ίβάομάς 9 nova écloga in libris


όμοιότητας Ρ 16 τόν νοητ. Α 26 η 11 27. 28 efe
Phaedr. ρ 247e 27 add e Platone 29 περιέχον sci :
περιέχων

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 396·"] 61
μίαν των αιωνίων πάντων αΐτίαν χαι τάς χρνφίονς τούτων
αρχάς, ως δ' αν οΐ 'Ορφικοί (frg 116) φαΐεν, ανω&εν μεν
¿ριζάμένος τω Λί&έρι, χάτω&εν δε τω Φάνητι (πάντα γαρ τα
μεταξύ τούτων ΰνμπληροϊ τον νοητόν διάχοΰμον); τοντον δ'
ενιχώς xal πλη&υντιχως χαλεΐ νυν (p 396 b c ), επειδή και 5
ηνωται πάντα ¿χει α μα χαι διαχίχριται ιδίως εκαδτον χατ
αχραν ενωοίν τε xal διάχριαιν.
μετεωρολόγους δε ννν (ρ 396°) άχουβτεον οίχείως
τους άναγωγον βίον ελομένονς χαι νοερως ζώντας χαι μη
οντάς ¿μβρι&εΐς χαι όπιΰ&οβαρεϊς, αλλά προς το αναν- ίο
τες τον θεωρητικού βίον μετεωριζομενους. η γαρ ¿χει λεγό-
μενη Γη μητριχώς νφίατηΰιν οδα δ Ουρανός πατρικώς S
ταύτη ΰύΰτοιχος, xal δ ¿χει ¿νεργών οίχείως λίγοιτ αν με-
τεωρολόγος.
δ γονν Ουρανός ΰννεχτιχης 3>ν φύοεως ύπερήπλωται μεν ιβ
66 xal των Κρονίων διακόσμων χαι πά\σης της νοερας νποατά-
ΰεως, χαι παράγει αφ' εαντον πάαάν τε την Τιτανιχην γε-
νεΰιν χαι πρό γε ταύτης την τελεΰιονργον χαι την φρονρη-
τικην, χαι ολως πάντων των άγα&ων ¿ξηγείται τοις νοεροίς
&εοίς. χαι ίπειδη τον Κρόνον δια της άΰχετον προς τα ¿γ- ίο
χόβμια νοηοεως άννμνηΰεν (ρ 396 b ) και της εις τήν εαντον
περιωπην ¿πεΰτραμμίνης ζωής, τον Ονρανόν δι' άλλης ενερ-
γεία ς τελεωτερας άνενφημεΐ (ρ 396°) ' το γαρ τοις νψηλο-
τεροις ΰννάπτεσ&αι τον προς εαντον ¿πεβτράφ&αι μείζον ¿ατιν
άγα&όν. κ
μηδείς δ' οίία&ω δια ταντα μεμεριΰμένας είναι τάς ¿νερ-
γείας τάς είρημενας ¿ν τοις &εοΐς, olov ¿ν μεν τω Λιΐ μόνην
την πρόνοιαν, ¿ν δε τω Κρόνω την προς εαντον ατροφην
μόνην, ¿ν δε τω Ούρανω την προς το νοητόν μόνην άνάτα-
ΰιν ' χαι γαρ δ Ζευς ονχ άλλως προνοεί των ¿γχοΰμίων η so

5 ivi*.ως xal ηλη&νντιχώς seil, rò Sveo et τα άνω 10 efr


or chald ρ 60 12 μητρικής Ρ 22 περιοχήν Ρ 24 ίπε-
ατράπται Ρ 29. 30 άνάταοιν Β : άνάΰταοιν cett

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
62 PROCLI SCHOLIA

προς το νοητόν βλέπων' ηπερ ονν νοϋς ενονβας ιδέας


[¿ν] τω δ εβτι ξωον οΰαι τέ είΰιν και όποΐαι κα&ορα,
φηβϊν δ Τίμαιος (ρ 39 β ) " ώς δ' Όρφενς (frg 1 2 3 ) έν&έω
ατό ματ ι λέγει, χαϊ καταπίνει τον πρόγον ον αν τον τον Φάνητα
5 και έγκολπίζεται πάβας αντον τάς δυνάμεις ο Ζευς και γίνε-
ται πάντα νοερώς οΰαπερ ην εκείνος νοητώς, και δ Κρόνος
πάΰης της δημιουργίας ένδίδωΰι τω Jiî' τάς αρχάς και της
εις τα αίο&ητά προνοίας, και εαυτόν νοών ηνωται τοις πρω-
τίΰτοις νοητοϊς και πεπλήρωται των Ικει&εν άγα&ών' διό και
ίο τρέφεΰ&αί φηβιν (frg 1 1 4 ) αντον 6 θεολόγος ύπο της
Νυκτός,
¿κ πάντων δε Κρόνον Νυξ ετρεφεν ηδ, άτίταλλεν
(Orph. frg 98)·

ει ονν τροφή το νοητόν, διακορής έΰτιν δ Κρόνος ον μόνον


16 των ΰυβτοίχων αντώ νοητών, αλλά της των ακροτάτων και
κρύφιων νοήΰεων. και δη και αυτός ο Ουρανός πάντα μεν
τα δεύτερα πληροί των οικείων άγα&ών, πάντα δε φρουρεί
ταΐς άκμαιοτά\\ταις εαντον δυνάμεβιν, και τάς άειξώονς ανγας 67
αντω παρέδωκε βυνέχειν και φρουρείν άνω&εν ο πατήρ ' νοεί
so ό' εαυτόν και επέΰτραπται προς τα εν έαντψ νοητά, και την
νόηΰιν αντον ταύτην περιφοράν δ Πλάτων έν τω Φαίδρω
(ρ 2 4 7 e ) προβείρηκεν" ως γαρ το κύκλω κινούμενον περι το
εαυτοϋ κινείται κέντρον, οϋτως και ó Ουρανός περί το εαυ-
τόν νοητόν ¿νεργεΐ κατά την νοεραν περιφοράν. άλλα πάν-
α των όντων εν παβι και εκάατου πάβας έχοντος τάς ένεργείας,
άλλος κατ αλλην εξέχει και κατά ταύτην χαρακτηρίζεται δια-
φερόντως' δ μεν Ζευς κατά την πρόνοιαν, διό και οϋτως
άναλέλυται αντον το 'όνομα νϋν (ρ 3 9 6 b ) - δ δε Κρόνος κατά

1 ηαιρ BP: ηπερ ΑΡ 'ιδίας Ρ 2 ίν del (cfr in Tim.


111 98,24 Diehl) εΐαϊν ΒΓΡ: έατϊν A: tv nei Platonia 11: om
Proclus in Tim. (cfr Diehl, Mus. Rhen. 58, 257) 7 έν8ίδωβι
BFP: ¿χόίδωβί A 15 ¿Uà της BFP: ¿Uà xal της A
24 an νοητόν (κέντρον)? 27 μϊν ξινς ABF : μίν yàç ζενς Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 396 b c ] 63
την εις εαυτόν ατροφήν (ο9εν χαί άγχνλομητης), διό χαι
την όρ&ότητα τον ονόματος όντως ¿ποιούμε&α (ρ 59,5) '
6 δε Ουρανός χατά την προς τα χρείττονα ΰχεΰιν, άφ' ης χαί
την προΰηγορίαν ίΰχεν, επει και το νφιΰτάνειν αντόν τον
χα&αρον χαί Κρόνιον νουν την ¿πΐ &άτερα αντον παρίβτηβιν 6
¿νίργειαν. πολλών δ' ονΰων ¿ν τω Ούρανψ δυνάμεων, οίον
βννεχτιχών φρουρητιχών ¿πιΰτρεπτιχων, εϋροις αν πάβαις
¿φαρμόζον το 'όνομα τοΰτο οίχείως" τό τε γαρ ουνεχτιχον δια
tò τους νυεροΰς ορίξειν &εονς ΰημαίνεται (τό γαρ βννεχτιχ,ον
δριΰτιχον του ¿ν αύτω πλή&ονς), χαί τό φρονρητιχον των ίο
ολων δια το της νοερας ουΰίας ουρον xal άβφάλειαν ύπαρχειν
αντόν, χαϊ το επιβτρεπτιχον δια το προς τα ανω τα όρώντα
χαί νοουντα ¿πιΰτρέφειν' ταντα δε πάντα τω ονρανω οικεία,
oil γαρ φόβος μη διαΰχεδαβ&ωβιν οί 9εοί, ίνα δεωνται των
βννεκτικων αιτίων, η μεταβολή ν νπομείνωΰιν,' ίνα νπο των is
φρονρητικων βωξωνται' άλλα δια της επιβτρεπτιχης ένεργείας
ομού πάντα νυν (ρ 3 9 6 b c ) δ Σωκράτης εδήλωΰεν" τοντο γάρ
68 εβτι το τα ανω όράν, τό προς αυτά επε[θτράφ&αι και δια
τοντο βυνεχεβ&αι και φρονρεϊβ&αι. χαί μοι δοχεϊ χαι ταν-
την την ιδιότητα εχειν δ Ουρανός κατά την προς τον νοητόν 80
αίωνα και την νοητήν ολότητα άναλογίαν xal γαρ τον αίωνα
ò Τίμαιος (ρ 37 d ) τούτω διαφερόντως ¿χαρακτηριβεν, τω μί-
νειν εν τω προ αντον ενι χα'ι τω ενιδρνβ&αι τρ άχρότητι των
νοητών, και τον ονρανον δ Σωκράτης (Crat. ρ 396 b c ) τω
όράν τα ανω, δηλαδή τον νπερονράνιον τόπον χαι οΰα zr¡ 86
&εο&ρεμμονι Oiyr¡ περιείληπται των πάτερων, ωβπερ ονν
δ Παρμενίδης δια της ολότητος εκατεραν των τάξεων τού-
των εΰήμηνεν, την μεν δια της νοητης την δε δια της νοε-

6 sqq cfr Orion. 118,29 eqq, Et. M. 642,9 sqq, Achill. Isag.
36,13 eqq Maass 9 το (post âià) eci : τον 12 αντόν sci:
αύτο Ρ: αντώ cett 16 αώζωνται BF: αώξονται ΑΡ 23 έαυ-
τον Festa rò (ante ¿νιδ.) A 26 cfr or chald ρ 16 27 re-
spicit Parm. ρ 142 d (cfr theol. plat. III ρ 165)? t-χατίραν BFP:
ίχατέρας A 28 έβήμανεν. A

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
64 PROCLI SCHOLIA

<)&ς, οΰτως αρα και δια της πρός τα κρείττονα ΰτροφης ο τε


Τίμαιος και δ Σωκράτης αυτόν έχφαίνονβιν. αλλ' η
ΰτροφή διάφορος ωΰπερ και η όλότης' νοητή μεν γαρ ή τον
αιώνος, διόπερ ¿κείνον ονχ δράν είπε τό itqb εαντον νοητον
δ δ Τίμαιος, άλλα (ρ 37 r t ) μένειν στα&ερως μόνον" νοερά δ' η
τον Ονρανον, και δια τοντό φηβιν αυτόν δ Σωκράτης δράν
τα 'άνω και δια το εαντόν τε έπιοτρέφειν και φρονρεΐν και
αννέχειν xal τα μετ αντόν πάντα,- οθεν και ¿ν τω Φαίδρω
(ρ 247°) tíj εαντον περιφορά λέγεται κάντα περιάγειν εις
ίο τον ύπερονράνιον τόπον και την των πρωτίστων νοητών
περιωπην.
CXI. "Οτι τριών όντων τούτων πατέρων τε και βασιλέων,
ων και δ Σωκράτης έν τούτοις (ρ 396a_0) πεποίηται μνείαν,
μόνος δ Κρόνος δοχεϊ βιαίως και λαμβάνειν την αρχήν παρά
16 τον ΰφετέρον πατρός καΐ διδόναι τω μετ' αντόν. &ρνλονΟι
γονν ot μν&οπλάοται Ονρανίας τομας καΐ Κρονίας λέγοντες'
το II δ' αίτιον, οτι ΰννεκτικης μέν έΰτιν τάξεως δ Ονρανός, 69
Τιτανικής δ' δ Κρόνος, δημιονργικης ό' δ Ζεύς' το δ' αν
Τιτανικδν γένος διακρίΰεβι χαίρει και έτερότηΰι, προόδοις τε
20 και πολλαπλαΰιαβμοΐς των δννάμεων. δ τοίννν Κρόνος ά>ς
διαιρετικός θεός χωρίζει την εαντον βαβιλείαν άπο της τοϋ
Ονρανον, ώς δε νονς κα&αρός έξήρηται της εις την ϋλην
ποιήΰεως' διό και το δημιονργικον γένος πάλιν cat αντον
διακρίνεται. ¿φ' εκάτερα δ' ουν η τομή αϋτη" καθόσον μεν
ss γάρ έΰτιν Τιτάν, των βννεκτικών αίτιων άποτέτμηται' καθό-
σον δ' ον δίδωΰιν εαντόν τη εις ϋλην δημιουργία, τον δημι-
ονργον Δώς άποτέτμηται.
CXI!. "Οτι Ονρανον άκονβτέον νυν (ρ 396 b c ) τήν των
δλικων θεών μέΰην τριάδα, νοητήν αμα και νοεράν υπάρ-

1 έαντόν τε sci: αντόν (αυτόν Crönert) re 11 11 χεριοπή


Ρ 12 sqq cfr theol. plat. Y 5. 6, in remp. 82,16 16 μν&ο-
•πΧάβται sci: μν&οστάται 23 àie' ABF: in Ρ 28 sqq cfr
Phaedr. ρ 246 e sqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 396b-c] 65

χονβαν, ης το μεν άχρότατον νπερουράνιος τόπος καλεί-


ται καί πρώτιΰτος (ίρι&μός (τό δε γόνιμον και &ηλν των
&εών γένος ένταν&ά έβτιν και το φρονρητιχόν) ' τό δε μέβον
ονρανον περιφορά καλείται χα i όλότης νοερά, και εβτιν
¿ν avrrj τό βννεκτιχόν των &εών γένος ' το δε τελευταιον
ύπονράνιος άψΐς καλείται, και εβτιν iv amf¡ το τελεβι-
ονργόν και έπιβτρεπτixòv των δεών γένος.
CXIII. "Οτι εοικεν δ Πρόκλος τον ύπερονράνιον τόπον
¿πι δύο διαφερόντων τω εΐδει διακόβμων τάχτειν ννν (ρ 3 9 6 b ) ,
Ιπί τε τον φρονρητικον νον και ini των μόνον νοητών θ ε ώ ν ιο
και ί'βως το πέρας των νοητών βννάπτον τη άχρότητι των
νοερών αμα και νοητών, ταντόν πως ον τη ovaia της αντης
χαί χλήβεως άξιοΰται' ωβπερ εϊ τις την αλογον δόξαν φαν-
ταΰίαν προβαγορεύοι η τον νονν διάνοιαν, προς αλλο καϊ
αλλο βλέπων. 15
τον ονν ύπερουράνιον τόπον, ¿φ' ον χαί S Ούοανός
άνατείνει την εαντον νοιραν ζωήν, οι μεν άρρήτοις χαρακτη-
70 ρίξονΰι ΰνμβόλοις, οί δε καί όνομά||σαντες αγνωβτον άπέλι-
πον, μην' είδος αντον μήτε Οχημα και μορφην ειπείν έξ-
ιΰχνΰαντες' ανωτέρω δ' ετι και τούτον προελδόντες το πέρας so
των νοητών θεών μόνον ονόματι δηλωΰαι δεδννηνται, τα δ'
έπέχεινα δι' αναλογίας μόνης, αρρητα οντα χαί αληπτα, Οη-
μαΐνονΰιν' ¿πει και παρ αντοϊς τοις νοητοϊς των θεών μό-
νος 6 &εός ούτος, 6 Ονγχλείων τον πατριχον διάχοομον, είναι
λέγεται παρά τοις βοφοΐς ονομαΰτός, και η &εονργία μέχρι »5
ταύτης ανειΰι της τάξεως, ¿πει τοίννν τα προ τον ονρανον
τοιαύτην ελαχεν νπερβολην της ένοειδονς ύποΰτάαεως, ως τα
μεν είναι ρητά τε αμα χαι άρρητα και φ&εγχτά χαί αφ&εγχτα
και γνωΰτά καί 'άγνωβτα δια την προς τό 'εν ανγγένειαν, εί-

8 flqq ofr Crat. ρ 396e 10 μόνον sci: μόναν: μόνως ci


Kroll 11 Βννάπτον ABF: συναπτών Ρ 16 novam eclogam
ineipiunt 11 20 S' In] Si τίνες Crönert 24 ανγχλνων Ρ
25 eq efr or chald ρ 41 28 φεγκτα A

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
66 PEOCLI SCHOLIA

κότως δ Σωκράτης (ρ 396 c - e ) ίπεχει τον περί εκείνων λόγον,


ώς καΐ των ¿νομάτων ού πάντη χαταδράττεσ&αι της υπάρ-
ξεως αυτών δυνάμενων, και ολως του διαχρίνεΰ&αι της ¿κεί-
νων υπάρξεως η δυνάμεως τό τε ρητον και το άρρητον &αυ-
5 μαΰτης τίνος δεομενου πραγματείας, αιτιάται γονν την μνή-
μην, ού τοις μύ&οις ¿πιστών τοις επεκεινα του ούρανοΰ
τι&εμενοις τινας πρεσβυτέρας αίτιας και ονόεν μνήμης άξιους
αυτους νομίξων (αυτός γαρ ίν Φαίδρω (ρ 247 e ) τον νπερ-
ονράνιον τόπον ανυμνεί), ¿λλ' οτι μνημονευτά καϊ δια φ av-
io τασίας η δόξης η διανοίας γνωστά τα πρώτιΰτα των όντων
ονκ αν γένοιτο' τω γαρ αν&ει τοϋ νοϋ και τη υπάρξει της
ουσίας ημών αύτοϊς συνάπτεσ&αι πεφνκαμεν, και της άγνω-
στου φύβεως αντών αϊβ&ηβιν δι' εκείνων λαμβάνομεν. αυτό
δή ουν το ¿ξηρημενον αντών και της γνωστικής ημών και
ιδ της μνημονευτικής ζωής αίτιον είναι φηΰιν ó Σωκράτης τοϋ
μη δι' ¿νομάτων τάξεως εκείνα όνομάξειν" ουδέ γαρ δι' ¿νο-
μάτων γνωρίξεσ&αι πεφυκαΰιν, άλλα οι ^εολό^οι πόρρωθεν
αυτά ΰημαίνουΰι εχ τής των φαινο\ μένων προς εκείνα άνα- 71
λογίας' ει δ' ηβαν ονομαΰταΐ και δια γνώσεως ληπταί, καϊ
20 περί εκείνων αν ιποιηΰάμε&α τής ονομασίας λόγον.
CXIV. "Οτι "Ομηρος ουκ ανειβιν ίπεκεινα τής Κρονίας
διακοσμήσεως, άλλα το τοϋ δημιουργον πρόσεχες αίτιον απο-
φαινόμενος, Κρονίδην καλεί' τα δε σύστοιχα αυτόν "Ηραν και
Ποσειδώνα καί"Αιδην' τα δ' υποβεβηκότα, πατήρ άνδρών
85 τ ε Φεών τ ε φηΰί" τον δε Κρόνον οϋτ' ενεργούντα οντε τι
φ&εγγόμενον είβάγει, αλλ' όντως άγκυλομήτην, ως εις εαυ-
τόν ¿πεΰτραμμένον.
CXV. "Οτι ο μεν Όρ φευ ς (frg 50) πολύ της των μν&ων
¿ξουσίας άπολελαυκεν, και πάντα τα προ τοϋ ουρανον μέχρι

4 το (ante αρρ.) ABF: om Ρ 7 ovâhv BFP: oiâè A


17 άλλ. oi BFP: àll. και oí À 18 avrà Bei: avrò in sci:
xaì 24 "Αιδην Crönert: αρην 24 efr A 544 Δ 68 E 426
Θ 49. 132 etc 25. 26 o t o τι φ&εγγ. F: οϋτ' hi ψ&εγγ. Α: οΰτε
έπιφ&εγγ. Ρ: οϋτε φ&εγγ. Β 26 efr Β 205. 319 Α 59. 76 etc

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 396e—d] 67
της πρωτίβτης αιτίας ονόμαΰιν εδήλωαεν, καί αντο το άρρη-
τον καί των νοητών ίνάδων εχβεβηχος Χρόνον προΰείρηκεν,
εΐ&' οτι πάΰης γενέοεως αίτιον προϋπάρχον, είτε [ort] t à όν-
τως οντα γινόμενα παραδιδούς, iva την τάζιν ενδείξηται αύ-
των καί την των ολικωτέρων προς τα μερικότερα νπεροχήν, 5
ίνα η ταντον το κατά χρόνον τώ κατ αίτίαν, ωΰπερ η γένεΰις
τη τεταγμένη προόδω. 6 δε γε Ήαίοδος και ΰιγη πολλά ΰέβει
και το πρώτον ολως ονχ ώνόμααεν' άλλ' οτι μεν το μετ' εκείνο
α% άλλον προηλ&εν, δηλοί (Theog. 1 1 6 ) δια του'

ή τοι μεν πρώτιατα Χάος γένετο' ίο

παντϊ γαρ αδύνατον ανεν αίτιον γένεΰιν Οχεΐν. αλλά τίς &
νποΰτάτης τον Χάους, ονχ εΐ'ρηχεν, άμφοτέρους δε τονς πα-
τέρας των νοητών, τόν τε ¿ξηρημένον xal τον ΰνντεταγμένον,
72 ΰεΰιώπηχεν' άρρητοι γάρ είβιν πανίτελώς. αλλά και èv τοις
έφεξης των δύο ΰνΰτοιχιών. τα μεν τω ivi βνΰτοιχα βιωπη 15
παραδίδωβι, τα δε τη άορίΰτψ δνάδι μόνα δια της γενεαλο-
γίας εχ φαίνει, και δια ταντα ννν (ρ 3 9 6 e ) τον Ήβίοδον
μνήμης ηζίωβεν τον τα προ τον ούρανον ώς άρρητα οντα
παραδραμόντα' και γαρ τα λόγια περί εκείνων ως άφ&έγχτων
ένεδείζατο, καΐ προΰέ&ηχεν το βΐγ εχε, μνβτα' και αντος ¿ν 20
τω Φαίδρω (ρ 2 5 0 e ) την νόηβιν εκείνων μύηΰιν προΰηγό-
ρενδε καΐ εποπτείαν, èv οϊς πολν και βχεδόν το πάν έργον
άρρητον xal αγνωΰτόν έβτιν.
CXVI. "Οτι τον περί &εών λόγον τριττον οντος, τον μεν
φανταοτιχοϋ, οίος ην ¿ Εν&νφρων μάχας καί επιβουλας 25
&ιών άλόγως φανταξόμενος, τον δ' έπιβτημονιχον, οϊος ην Σω-
κράτης, τον δε δοξαΰτιχον μεταί-ν τούτων, οβτις χαι άπο της
δόξης τον ονοματο&έτον επί τάς ουσίας των θεών επιστη-
μονικώς eινειβιν καί εχει τινά καί προς τον υίηβίβοφον Εν-

3 προϋπάρχον Β : προϋπάρχων cett οτι del: ft®·' ότι 11


4 τιαραδίδωαι ci Kroll, qui ότι servat 10 γίνιτ' HeeioduB :
έγένετο 19 efr or chald ρ 40 24 sqq efr Crat. ρ 396de
25 efr Euthyphr. ρ 7 b sqq 28 όνοματο&έτον A : όνομο&ε'τον Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
68 PROCLI SCHOLIA

&ύφρονα φανταΰτικην χοινωνίαν, & Σωκράτης όρων πολλούς,


ωβπερ τον Εύ&νφρονα, βοβχηματώδεις έχοντας περί θεών
εννοίας, χάτειΰι μεν αυτός από της επ^τημονιχης Ινεργείας
¿πι τα χαταδεέβτερα, άνατείνει δε τους τη φανταβία κατόχονς
5 έπί την μέβην εξιν της περί &εών νποληψεως' χαι δια τούτο
αίτι,άται ( ρ 3 9 6 d ) τούτον τον Εν&νφρονα, ονχ ως ηγεμόνα
της γνώΰεως ταύτης, αλλ' ως δια της φανταΰτιχης αντον τε-
ρατολογίας άνεγείραντα τον Σωχράτην επί την ζήτηβιν της
άλη&είας.
io CXVJLL. "Οτι εοιχεν τα τέλη της προτέρας πανταχού δια- 78
χοβμήοεως βννάπτειν τοις πρωτιΰτοις της δευτέρας, άμέλει
δ δεΰπότης ημών 'Ερμης, μονάς ων άρχαγγελιχή, θεός αν-
υμνείται. " δ δε Πλάτων πάν το μεταξύ πλάτος &εών τε χαι
άν&ρώπων δαίμονας χαλεϊ' και ούτοι μεν φύβει, ol δε νϋν
15 ( ρ 3 9 7 e ) ix τον χρνΰον γένονς δαίμονες μνημονενό-
μενοι xal οι ημί&εοι ήρωες ονχ είβιν φύβει δαίμονες χαι
ήρωες (ον γαρ άε'ι έπονται ϋ'εοίς), άλλά βχέβει είΰίν, -ψνχαΐ
ονβαι κατά φύβιν γενέβει εαντάς έπιδιδούβαι, οϊος ην δ μέγας
'Ηραχλης και ol τοιούτοι, 'ίδιον δε των ηρωικών ψυχών τού-
20 των το μεγαλονργόν xal νψηλόν και μεγαλοπρεπές, χαι τους
τοιούτους ήρωας δει τιμάν χαι ¿ναγίξειν αντοΐς χατά τάς τού
'Λ&ηναίον ξένον παραγγελίας' μετά θεούς γάρ φηβι
( L e g g . I V ρ 7 1 7 b ) , χαι τοις δαίμοβιν o y ' εμφρων ορ-
γιάξοιτο αν, ηρωβι δε μετά τούτονς. τούτο γονν το
25 ηρωϊχον γένος των ψυχών ουκ άει μεν επεται &εοΐς, αχραν-
τον δέ ¿βτιν xal νοερώτερον παρά τάς αλλας ψνχάς, και
χάτειβι μεν ε»' ενεργεβία τον των άνϋ-ρώπων βίου, ατε με-
τέχον και της βρι9ούβης κάτω μοίρας, πολν δε το άναγωγον
χαι εναπάλλαχτον της ΰλης ε'χονβι ' διό χαι ραδίως εις το

4 άνατείνει Α : άναΰτένει Ρ 8 άνεγείραντα Α : άναγεί-


ραντα Ρ αωκράτην B F P : σωχράτη Α 1 2 μονάς Α : μόνος Ρ
d
1 3 Bq cfr Crat. ρ 397 1 6 . 1 7 φύβει δαίμονες xal ήρωες A B :
φηαΐν δ. κ. r¡. F : φηαΐν r¡. χ. ò. Ρ 17 είβιν del Crönert
19 ίδιον A: Ιδίαν Ρ 28 sq cfr Phaedr. ρ 247 b 29 xbv νοητ. A

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crut, ρ 396d—398d] 69
νοητον άποχα&ίΰτανται χαί πολλάς περιόδους ¿χει διάγουΰιν,
ωΰπερ τα άλογαίδέΰτερα των ψυχών γένη ?) ουί' ολως η δυΰ-
χερως η έη Ιλάχιατον εις το νοητον άποχα&ίΰτανται.
CXVJLLL. "Οτι αυτός μεν εχαΰτος των 9εων αμιγώς έξηρη-
ται των δεύτερων, και των δαιμόνων οι πρώτιΰτοι χαί òli- 5
χώτεροι της τοιαύτης νπερίδρννται οχέβεως, πνεύματα δε
74 περίγεια χαί μερικά ΰυλλαμ^βάνουΰιν εις τίνων γενέΰεις, ουχί
φυΰιχην ποιούμενα προς τα Όνητά μΐξιν, αλλά χινονντα την
φύΰιν χαί την δύναμιν αυτής τελειοϋντα την γόνιμον χαί την
ατραπόν άναπλοϋντα της γενέοεως χαί πάντα τά ¿μπόδια ΰυ- ίο
βτέλλοντα. οί μν&οι ονν δια της ομωνυμίας τα πράγματα
Ουγχαλύπτουβι" τά γαρ τοιαύτα πνεύματα ομώνυιχά είοιν τοις
της εαυτών ΰειράς άρχιχοίς αίτίοις &εοΐς' διό φααιν η ·&εονς
9νηταϊς η θνητούς &εαίς ΰνμμιγηναι" εί δ' ηβούλοντο διαρ-
ρήδην χαί ΰαφως λέγειν, είπον α ν οτι η 'Αφροδίτη xal 6 15
"Αρης χαί η Θέτις χαί οί άλλοι &εοί εχαΰτος ανω&εν αρχό-
μενος μέχρι των τελευταίων προάγει την οίχείαν ΰειραν περι-
έχονΰαν πολλάς αιτίας διαφερούΰας αλλήλων τ-fj ovaia αύτη,
οΐον άγγελιχάς δαιμόνιας, ήρωϊχάς νυμφιχας χαί τα ς τοιαύ-
τας. αί τοίνυν περιπέξιοι των τάξεων τούτων δυνάμεις πολ- «ο
λήν χοινωνίαν ¿νεΰτήΰαντο προς το άν&ρώπινον γένος ' τά
γαρ τέλη των πρώτων ΰυμφύεται ταΐς τών δευτέρων άρχαΐς,
χαί ταϊς τε αλλαις χατά φύΰιν αυτών διεξαγωγαίς ΰνντελοϋοι
χαί δη χαί ταϊς γενέΰεΰιν, χαί δια τούτο δοχεϊ πολλάχις ix
της μίξεως αυτών προς τους άν&ρώπους γεννάΰ&α ήρωας, 25
ο ΐ αν δοχωΰιν εχειν τι νπερ την άν&ρωπίνην φύΰιν πλεο-
νέκτημα. ΰυμπα&εϊ δε φυΰιχως ου μόνον το τοιούτον δαι-
μόνιο ν γένος τοις άν9ρώποις, άλλα χαί αλλα γένη άλλοις,

δ δαιμόνων ol F P :
δαιμόνων δ' οί (δε οί Β) Α 11 s q q
cfr Crat. ρ 397b 11 όμων. tà ABF: όμων. xal τά Ρ
13 sqq cfr Crat. ρ 398d 13 άρχιχώς ci Crönert &εονς sci :
teol 18 αίτιας FP : oveίας AB 21 ¿veatήοατο Ρ
25 γίνν&ο&αι A B F : γινέο&αι Ρ 27 μόνον τά A B : αόν. δί
tò FP

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
70 -PROCLl SCHOLIA

ωοπερ αί Νύμφαι, <(αλλαι^> τοις δένδροις χάί αλλαι ταϊς πη-


γαΐς χαι αίλαι χαϊς Ιλάφοις η οφεβιν. αλλά πώ·, εβ&' οτε
μεν -d'eoi &νηταΐς λέγονται (ρ 3 9 8 d ) μίγνυΰ&αι, εβ&' οτε δε
&εαΐς θνητοί; η αί μεν των &εών προς &εάς κοινωνίαι θεούς
s ίφιβταΰιν η δαίμονας άιδίους' των δε ηρωικών -ψυχών διττά
ίχονβών είδη της ζωής, τότε μεν κατά το ¿ν εαυταϊς άρρεν
και τον τον ταντον κνκλον την &εοπρεπη δνναμιν έπιδεικνυ-
μενων, τότε δε κατά το &ήλν και την &ατέρον περίοδον, άμ-
φοϊν μεν κατωρ&ωμένων, αβχε^τοι προς τήν γενεβιν ύπάρ- 75
ίο χονβιν και νοονβαι τα προ εαυτών και προμη&ονμεναι των
δευτέρων άβχέτως" άμφοΐν δε ημαρτημένων, ονδεν διοίβουοι
των άγελαίων -ψυχών, παρ' αϊς και ó ταντον κύκλος πεπεδη-
ται και δ &ατέρον παντοίας -υπομένει κλάοεις τε και δια-
βτροφάς. άναγχαΐον αρα τον μεν κατά φύβιν 'εχειν, τον δ'
15 εμποδίζεβ&αι προς την oi-κείαν ενέργεια ν' διό και οί ημί&εοι,
ώς κατά τον 'έτερον των κύκλων <(τών)> άπο των &εών εχλαμπο-
μένων. οΰοι μεν ουν τον ταντον κνκλον ενλντον εχουΰι και
προς την άναγωγον ξωήν είβιν εγηγερμένοι και περί ταύτην
ίν&εάξονβιν, ούτοι πατρός μεν &εον λέγονται τυχεΐν, μητρός
20 δε ϋ·νητης δια την επί Πάτερα της ξωης ελλειψιν" οΰοι δ' αν
εμπαλιν κατά την &ατέρον περίοδο ν εΐΰιν ενκίνητοι και περί
τάς πράξεις κατορ&ωτικοι και ¿ν&ονβιαβτικοί, τούτοις ó μεν
πατήρ &νητός, η δε μητηρ &εά" ώς δε βυνελόντι φάναι, το
χατορ&ονν κα&' εκάτερον την 9είαν αίτίαν επιγράφεται, και
ss τον μεν ταντον κύκλου κρατούντος το θΐΐον άρρεν είναι λέ-

1 &λλαι add Festa *. α. τ. π. κ. α. τ. è. ABF: om Ρ


2 'όφιΰiv Ρ 4 &εαΐς &νητοί sci: &solg ΰνηταΐ η 11
5 νψιατ&αιν sci: νφίΰτηβιν (contra ή κοινωνία Boies., νφίβτηβιν
servato, quod probat Crönert) cfr Tim. 37· - 0 άιδίονς ABF:
άιδίως Ρ 9 αβχετοι Boiss.: αβχιατοι Α: αΐβχιστοι cett
12sqq cfr Tim. 43d 13 κλάαεις sci: κοΧάβεις 16 των add
Festa έκλάμπονται ci Crönert, qui tarnen potius post έκΧαμηο-
μένων lacunam statuendam putat 17 ταντον sci: xar' αντοϋ
possis τον ταντον 18 έξηγερμ,ένοι Ρ 20 sq ο. â' ai
(αν A) ίμ,π. χ. τ. π. ιί. εν. ABF : om Ρ 24 έπιγράφ&αι Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 398d—399·] 71

γεται και πατρικόν, τον άε &ατέρου μητρικόν. ο&εν όή και


ο 'Αχιλλενς εν ταΐς πράξεβι κατορ&ωτικός ώς 9εάς ν ιός" δή-
λοι δ' αντον την περί τάς πράξεις προ&υμίαν και το έν aâov
οντα έφίεβ&αι της μετά αώματος ζωής, ίνα άμνντ] τω πατρί.
Μίνως δε και 'Ραδάμαν&νς δίιοι, περιάγοντες εαντονς άπο 5
γενέβεως ειù το ον και της διακοβμηβεως των &νητών ίφ'
οβον άναγκαΐον εφαπτόμενοι.
CXIX. "Οτι είκότως οί.ήρωες εβχον την έπων ν μίαν ¿κ τον
"Ερωτος' είπε ρ ο μεν "Ερως δαίμων μέγας, βννεργονντων
76 δε των δαιμόνων οί ήρωες τίκτονται' || και διότι ó "Ερως ¿κ ίο
τοΰ Πόρον άμείνονος οντος και της Πενίας υποδοχής ονΰης
και χείρονος τεχ&εις και τους ήρωας αναλόγως εκ διαφερόν-
των παράγει γενών.
CXX. "Οτι παρά Πλάτων ι το κομψό ν δνο βημαίνει, τό
τε κομψόν καϊ οίκεΐον, και πάλιν το πι&ανον καΐ άπατηλόν ' is
το δε κεκομψενμένον (ρ 4 0 0 b ) tò μεμηχανημένον.
CXXI. "Οτι ωβπερ ¿ν τω παντί κα&αίρονβι μεν και άγ-
γελοι τάς ψνχάς, άποτέμνοντες τάς εκ της γενέβεως κηλίδας
και άνάγοντες αντάς προς τονς &εονς, κα·&αίρονβι δε και
δαίμονες πρόβνλοί τίνες αίκιξόμενοι τάς εις την ΰλην βλε- ΪΟ
πονβας ψνχάς και γνάμπτοντες αντάς έπ' άαπαλά&ων
(α δη και περί τον 'Λρδιαΐον ¿ν Πολιτεία (Χ ρ 6 1 6 " ) παραδί-
δονται δρωντες)' όντως οί μεν ιερείς άγγελικώς παν το επί-
προΰ&εν ημϊν προς την αΐβ&ηβιν των κρειττόνων άφαιρονβιν,
οί δε ΰοφιβταί δια των εφ' εκάτερα έλεγχων γνμνάξοντες 26
ημάς δαιμονίως την εκ της οίηβεως βλάβη ν άποχάπτονΰιν,
ον τοϋτο ποιονντες ίνα δια της απορίας ώφελήβωΰι τονς έλεγ-

3sq cfr Horn. I 501—603 5 ραόάμαν&ος A 7 έφαπτο-


μένοις: corr Creuzer 8 sqq cfr Crat. ρ 398d 9 cfr Conv.
ρ 202e 10 sqq cfr Conv. ρ 203" 14 sqq cfr Crat. ρ 399·
cfr Irenaeus (ap. Orion. 90,29; Ε. M. 527,49), Tim. gloss, plat,
s. v. χομψόί, Suid. Ill 330,3 Bernh., etc 17 sqq cfr Crat.
ρ 398®aqq, or chald ρ 63* 18 άποτέμ,νοντες Kroll: àitonéu-
χοντες 19 καν άγοντες Ρ 21 γνάπτοντες F

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
72 PROCLI SCHOLIA

χομενους, άλλα της φανταστικής ξωης xaí της δοζομιμητιχής


ενεχα' υποδύονται γαρ τους όντως επιστήμονας χαι διαλεκτι-
κούς. και γαρ xal ol τελευταίοι δαίμονες &λίβουθι τάς ψυ-
χάς, ονχ ίνα ποιηΰωσιν αύτας ¿ρασ&ηναι τον οντος, άλλ'
5 ¿πειδη φύσιν ελαχον τοιαύτην, φρουρητιχην μεν των ¿νύλων
χαι ειδωλοποιων κόλπων, χολαστιχην δε των ¿μπιπτουσών
είς τον τόπον εκείνον ψυχών.
CXXII. "Οτι πολλοί xal &εοι χαι δαίμονες ίχφηναι την
των &εων φνΰιν αζιώβαντες χαι τα προβήχοντα αντοΐς ||
ίο ονόματα παρέδοΰαν' οντω χαι τοις ¿πι Μάρκου γενο- 77
με voi ς 9 εου ργ ο ϊς οί &εο ι χαι νοητάς χαι νοεράς τάξεις
¿χφαίνοντες, ονόματα των θείων διακόσμων ¿ξαγγελτιχα της
Ιδιότητος αυτών παραδεδώχαβιν, οίς χαλοϋντες ¿χιΐνοι τους
θεούς ¿ν ταίς προβηχούβαις θεραπείαις της παρ' αυτών ενη-
15 χοΐας ετνγχανον. πολλαί δε και δαιμόνων ¿πιφάνειαι τοις
εύμοιροτεροις τών ανθρώπων ονόματα χατεμήννβαν αυτοΐς
βυμφυόμενα τοις πράγμαβι, δι' ών την περί τών όντων άλή-
θειαν τρανεβτέραν εποίηβαν.
C X X i n . "Οτι τών ονομάτων τα μεν ¿πι τοις άιδίοις χεΐ-
20 ται πράγμαβι, τà δ' ¿πι τοις φθαρτοϊς' τών δ' επί τοις άιδίοις
τα μεν υπ' ανθρώπων άπείργασται, τα <5' νπο θειοτερων αι-
τιών' των δ υπό θειοτερας αιτίας η κατά ανθρωπον τά μεν
υπό θεών αυτών ¿τέθη, τα δ' υπό δαιμόνων' τών δ' vit αν-
θρώπων τα μεν κατ ¿πιβτημην, τα δ' ανευ ¿πιβτημης. τών
36 δ' ¿πι τοις φθαρτοΐς τα μεν χατά τίχνην, τα δ' ανευ τέχνης'
τών δ' ανευ τινός τέχνης xal διανοίας τα μεν χατά θείαν
αίτια ν αγνωστον, ήτις εστίν η τύχη, ωσπερ è 'Ορέστης, τα δ'
ανευ τοιαύτης αιτίας' τών δ' ανευ αιτίας τα μεν κατ ίλπίδα,

4 ποιήβωβιν Α : ποιήαουαιν Ρ 8 sqq cfr Crat. ρ 397e


8 êκφήναι A: ένφήναι Ρ 10 sq cfr or chald ρ 71 11 xal
(ante νοητ.) sci : ¿g 13 καλούντες A : χαχονντις Ρ
18 τρανειτέραν A (cfr in Tim. 211,23. 249,6. 261,30 etc): τρα-
νωτίραν cett (cfr Crönert mem. gr. here. 192) 19 sqq cfr Crat.
ρ 397e 27 cfr in Crat. ρ 43,16 sqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. p. 3 9 7 * - c ] 73

τά δε χατα μνήμην, τα δ' ούδετέρως. των δε χατά τέχνη ν


ονομαΰ&έντων τά μεν έπί τοις ovai, τά δε έπί τοις γενομέ-
νοις, τα δ' ¿πι τοις μέλλονΰιν" ¿πι μεν τοις ονσιν, οιον ó
Άριΰτοκλής Πλάτων μετωνόμαβται, ¿πι δε τοις γενομένοις,
οιον 6 'Αντίλογος μετωνομάα&η Φιλοπάτωρ δια το προχινδν- s
νενΰαι τον πατρός, επί δε τοις μέλλονΰιν, οΐον εΐ τις δια
μα&ηματιχης προγνονς τον εαντον παϊδα ενχλεα γενήβεβ9αι,
τοντον Περιχλέα χαλέΰειεν.
78 ε'ΰτιν δε || και μιχτον γένος ονομάτων εχ τε τύχης xal
τέχνης, και τοντο διττόν. το μεν γάρ ¿βτιν, οταν τις γινώβχτ] ίο
μεν την τον ονόματος δνναμιν, την δε φνΰιν άγνοη τον
πράγματος' ο γάρ Ξάν&ιππος, οτι μεν το ονομα τούτο è Πε-
ριχλής ενχλειαν ΰημαίνει περιττή ν, ¿γίνωοχεν, οί'χ ηδει δε
τον εαντον παϊδα Περιχλέα ενχλεέβτατον έβόμενον, ίνα δια
τοντο όντως αν τον όνομάβη. το δ' εμπαλίν έοτιν, οταν τις ΐ5
την μεν τον ονόματος δνναμιν άγνοή, την δε ονβίαν τον
πράγματος γινώβχη, οιον δ τον Θηβέα μετονομάΰας 'Ηρα-
χλέα" έγίνωβχε μεν γαρ οτι παραπλήβιος ην ο Θηβενς τω
Ήραχλεΐ, ηγνόει δε το 'Ηρ αχλης ovo μα οτι έπί μόνον
ηρμοξε τον Ηρακλέους δια το την "Ηραν αντω γενέΰ·&αι 20
αΐτίαν των τοΰοντων άγώνων xal τον δια των άγώνων νβτε-
ρον χλέονς.
CXXIV. "Οτι αί της ψνχης νοήΰεις αϊ μεν επί των ολων
μένοναιν xal ταντα περιλαμβάνονΰιν, αϊ δε ¿πι των μεριχω-
τέρων γενών ένεργονΰι μόνον, αί δε χαί [ί"τ(] ¿πι των ιδίως 25

ατόμων [τά ΟΐΓα νοήματα] πολνπραγμονονβιν. παράδειγμα τον


μεν πρώτον οί τας Κρονίας xal τάς φρονρητιχάς &εωρονντες

1 cfr in Crat. ρ 39,9 sqq 3 cfr in Crat. ρ 6,26


5sq cfr Xenoph. cyneg. I 14 9 à i τι F: S' h i A: di? Β:
δι (τι om) Ρ 16 άγνοιί Ρ 17 eqq cfr Plutarch. Thee. 29,
Ptol. Heph. ap. Phot. Biblioth. 1 5 1 · , 3 4 s q q Bekk., Hesych. s . v .
άλλος έβτίν 'Ηρακλής, Suid. I 237,11 Bernh. (Leutsch ad Dio-
genian. I 63) etc 21 τοϋ A: om Ρ 25 h i FP: ibsB: om
Α ίάίως sci: άιδίως 26 τά &εία νοήματα del

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
74 PROCLI SCHOLIA

δειράς, τον δε δεύτερον οι τα ύπερονράνια και τον ¿χει


πτηνόν αρμα Λία èiaννοντα χατανοονντες, τον δε τρί-
τον οι τάς Ιξ ήλίον και ΰελήνης προϊούβας εις την γίνεβιν
ποιήβεις παρατηρητικούς φιλοχρινονντες.
5 CXXV. "Οτι άν&ρώπων εβτίν ίχτετοπιβμενων της καθ1'
ημάς οίχονμενης το μήτε ήλιον μήτε βελήνην &εους ΰπολαμ-
βάνειν μήτε τους αλλονς ονρανίονς προΰχυνείν Οωτήρας ον-
τάς ημών και προΰτάτας, και άναγωγονς μεν των ά&ανάτων
ψυχών, δημιουργούς δε χαί ΰποατάτας των &νητών. ε i δε
ίο τοντ' άδννατον άν&ρώπονς οντάς εξω που της οικουμένης
είναι, ψυχών αν εγωγε φαίην εις αντόν τον Τάρταρον και το
άφεγγέΰτατον τον παντός χα'ι άταχτότα\\τον ¿πειγομένων την 79
τ οιαύτην τόλμαν χαί την παράλογον ταύτη ν οϊηβιν προς
τους ονρανίονς άπο9ραΰννομένην &εοΰς. άλλ' οΰτοι μεν
15 εβτωβαν οπού περ ετάχ&ηβαν ino της Λίκης.
0XXVI. "Οτι ον μόνον ίπϊ των εμφανών, άλλα επί των
ύπερονρανιων χαι νοερών χαί νοητών αιτίων το &εος
(ρ 3 9 7 c d ) ενλόγως χεΐται. το γαρ αν το τάχος, φηβΐν ο ίν
Πολιτεία (VII ρ 5 2 9 d ) Σωχράτης, καΐ ή αντή βραδντής
20 εν τοις νοητοϊς άρι&μοΐς' δώ χαι τονς απολύτους τών ολων
ηγεμόνας ύπερκοΰμίονς οντάς πτηνόν αρμα έλαννειν εν
Φαίδρψ (ρ 246 β ) ίμυή&ημεν, χαι προ τοντων τονς νοερονς
&εονς εφ' αρμάτων τοιούτων ήνιοχεΐν οί θεολόγοι (or
chald ρ 4 0 ) φαΰίν, αντόν τε τον ουρανό ν τον ΰννοχέα τών
25 νοερών &εών και βννεκτιχον εν περιφορά την νόηβιν εχειν,
τάς τε προ τούτον νοεράς αιτίας και ταύτας άφ&εγχτονς ου-
ΰας ταχεία ν χαι αχρονον εχειν την κίνηΰιν ' &οάς γαρ αντάς
χαί τα λόγια (or chald ρ 40) καλεί, χαι προϊονϋας από τον
πατρός &έειν επ αντόν' ó δ' Όρφενς (fr 55) περί τον χρν-
J0 φίον διαχόΰμον τών &εών οϋτως εφη'

1 sq cfr Phaedr. ρ 246e 2 àia έΧαννοντa A (e Platone?):


διεΧαννοντα cett posais τον έχει Λ ία πτ. αρ. έΧανν. 5 sqq
d
cfr Crat. ρ 397 sq 16 άΧ. έπ. BFP: &Χ. χαί έη. Α 18 αντο-
τάχος 11 23 τοιούτων Α : τοιούτον Ρ 29 &έειν ABF : &νειν Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 397°-·] 75

τό δ' άπειρεΰιον κατά κύκλον


άτρύτως εφορεΐτο.

δυνατόν δε και ετερον τρόπον το ονομα τοντο διερμηνενειν" τον ς


γαρ ποιητικούς και δημιουργικούς δηλοΐ των πάντων αίτιους '
το γαρ 9ε ίνα ι και &ηβω εις το ποιεϊν μεταλαμβάνεται.
CXXVII. "Οτι ουδέν άμενηνον ονδε άδρανες ¿ν &εοϊς,
άλλά πάντα ¿κει ίνεργη, και ξωαί είβιν ξέουβαι και αιωνίως
ίνεργοΰβαι.
CXXVlil. Των τοίνυν μετά &εοΰς γενών άει μεν αντοίς
επόμενων, ΰυναπεργαξο μένων δε τάς περικοβμίους ποιηθείς
ανω&εν άχρι των εβχάτων, τα μεν ¿ΰτιν ¿κφαντορικά [της
γενέβεως, τα δε διαπορ&μευτικα] της ενώΰεως, τα δε δια-
πορ&μευτικά της δυνάμεως, τά δε της γνώβεως των 9εων
και της νοερας ονβίας προκλητικά, τούτων δε τα μεν αγγε-
λικά προΰαγορεύουοιν ol τα θεία δεινοί, κατ' αντην την
ϋπαρξιν των &εών ίβτάμενα και το ενοειδες της φυβεως βύμ-
μετρον ποιοϋντα τοις δευτέροις' διό και το άγγελιχον φϋλον
άγαϋυειδές ίβτιν ώοάν την κρύφιον άγα&ότητα τών 9εών
προφαΐνον. τα δε δαιμόνια καλονΰιν ώς την μεβότητα ΰυν-
δέοντα των ολων και την &είαν δνναμιν μερίξοντα και προ-
άγοντα μέχρι των τελευταίων' δ aio α ι γάρ εβτιν το μερίδα ι"
τοϋτο δε το γένος πολνδύναμόν εατι και πολνμερες, ώς και
τους ύλαίους και καταγωγους τών ψυχών δαίμονας εΰχάτους
ύποβτηΰαι και εις το μερικώτατον προελ&εΐν της ενεργείας
είδος και πρόΰυλον. τά δ' ηρωικά, τάς μεν άν&ρωπίνας -ψν-
χάς εις ΰψος αΐροντα και άνάγοντα δι' έρωτος, νοεράς δε
ξωης χορηγά και μεγαλουργοϋ και μεγαλόφρονος καΐ ολως

3 sqq cfr Herodot. II 52, schol. in Dionys. Thr. 246,20 Hilg.,


Cramer an. Oxon. II 377,13 ; E. M. 445,48 etc 6 alteram
ovâè Kroll: ovâèv 7 ένεργεί: corr Festa 11 sq τ. y. τ. S. S.
del 18 την ABF: om Ρ 21 cfr echol. A ad II. I ρ 36,18 sqq
Dind., Ε. Μ. ρ 251,14 24 ένεργείας AB : άλη9είας FP
25 πρόανλον ABF : πρόδηλον Ρ τά ä' ηρωικά seil χαλονα
26 αΐροντα Crönert: ϋχοντα (cfr 76,3)

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
76 PRO CLI SCHOLIA

επιβτρεπτιχην χληρωΰάμενα ταξιν xaì πρόνοιαν xaì την προς


τον &εΐον νονν ΰυγγένειαν, είς ον xa i έπιΰτρέφει τα δεύτερα'
δώ χαι τήν έπων ν μίαν ελαχε ταύτην, ώς αΐρειν xaì άνατεΐ-
νειν τας ψυχάς έπι &εους δυνάμενα, ταύτα δε τα τριπλά
5 γένη μετά &εούς έξήρτηται μεν αυτών αεί, διηρηται δ' απ
αλλήλων' xal τα μεν αυτών εβτιν νοερά κατ' ονβίαν, τα δε
¿ν λογιχαΐς ονβίωται ψυχαίς, τà δε xaì εν άλόγοις χαϊ φαν-
ταβτιχαϊς ύφέβτηχε ζωαΐς, χαι δηλον οτι τα μεν νοερά || φρό- 81
νηβιν ελαχεν υπεραίρουΰαν την άν&ρωπίνην φύβιν, αιωνίως
ίο βννημμένην τοις νοουμένοις, τά δε λογικά διεξοδικώς κατά
την φρόνηβιν ίνεργεϊ, τα δ, αλόγα φρονήαεώς εβτιν αμοίρα'
τη γαρ ϋλη xal τοις άφεγγεβτάτοις τον παντός Ιποιχεϊ χαι
βννδεϊ τάς ψνχάς τοις είδωλοποιοϊς κόλποις xaì αγχει τα ς
εις ¿χείνην την χώραν νπενεχ&είΰας, εως αν έχτίΰωΰιν την
15 πρόβήχονβαν δίχην. τα γονν τρία ταντα γένη τα χρείττονα
ημών νυν (ρ 397 de ) ó Σωχράτης δαίμονας χαλεϊ. ει δε το
ενυλον των δαιμόνων φνλον άπάδει προς την ¿τνμηγορίαν,
μη &ανμάβης' χαι γαρ ύπερέχον έΰτί τοντο, xaì ΐβως παρά
το δαίω το μερίζω ως χαΐρον τω μεριβμω.
20 CXXIX. "Οτι τριττης ονΰης της υπάρξεως των κρειττόνων
ημών γενών, νοεράς λογιχης φανταΰτιχης, αναλογεί το μεν
χρνβονν γένος τη νοερά' ο γαρ χρνβός άνεΐται τω πρωτίβτω
των χόβμων χαι ίμπνρίω χαι νοερω, φαβιν οί θεολόγοι'
το δ' αργνρονν τη λογική ' xaì γαρ ο άργυρος τω μέβω xaì
25 αΐ&ερίω χόβμω αναλογεί" το δε χαλχοϋν τη άλόγω χαι φαν-
ταβτιχη" xaì γαρ η φανταβία νους εβτιν μορφωτικός, ¿λλ' ου
χα&αρός, ωβπερ xaì è χαλχος χρνΰον δοχών ί'χειν χροιάν,
πολύ γε το γηινον ί'χει xaì αντίτυπον xaì προς τά ΰτερεά xaì
αίβ&ητα βνγγενές' διό xaì αναλογεί τω πολνχάλχω ονρανω

1 πρόνοιαν Α: πρόνοια Ρ 3 cfr Cramer anecd. Oxon. I


186,5, E. Μ. ρ437,42 7 xal (ante iv ài) ABF: om Ρ
12 άφ&εγγεοτάτοιςcorr ΙχοικεΙ ABF : νποιχεί Ρ 18 cfr supra
ρ 75,22 20eqq cfr Crat. ρ 397°sqq 25 αΐ&ερίω ABF : δεντερω
Ρ 28 γε Festa: ài 11: del? Kroll 29 cfr Horn. E 504 y 2

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crai ρ 397d—400d] 77

xctì %θίλΐί>ε<ρj oç t(5xiv o ocitS^TjTog? ου και δ προβεχης δημι-


ουργός χαλκεύειν παραδέδοται. και ταϋτα μίν τά τριττά γένη
των δαιμόνων, οίς άνάλογον το χρυβοϋν τι και άργυροϋν και
χαλκοΰν γένος' το δε τέταρτον xal ηρωικό ν γένος τινών μέν
έβτιν καταδεέβτερον των εις τα είρημένα τρία γένη τελούν-
των , τινών δε κρεϊττον. πράξεως μεν γαρ εφάπτεται το
82 ηρωϊκον γένος, || καν της των δευτέρων προνοίας και της
άΰχέτον ζωής νφεΐται, ε'χει δε το μεγαλουργόν, και το μεγα-
λόπρεπες της οικείας άρετης ενδείκνυται, το δε πέμπτον και
πολυπα&ες άν&ρώπινον γένος, οπερ τω πολυκμητω άπεικά-
ξεται ΰιδήρψ και μέλανι δια το της ζωής νλαΐον και άφεγγές,
τάς δε πράξεις πλημμελείς έπιδείκνυται διαβτρόφους ονβας
και άλογους.
C X X X . O r t περί δαιμόνων και περί ηρώων νυν ( p 3 9 7 d s q q )
6 Πλάτων έπιβκέπτεται ον των κατά ΰχέΰιν, αλλά reo ν Ιπέ-
κεινα της ουβίας ημών' ¿λλ' έξ αναλογίας άπο των κατά
βχέβιν ανατρέχει επί τους υψηλούς, το δ' νλαΐον γένος τών
δαιμόνων παρατρέχει.
CXXXI. "Οτι το έν rij αρχαία φωνή τους δαίμονας δά-
μονας λέγεΰ&αι δηλοΐ οτι τω α άντϊ της αι εχρώντο.
CXXXÜ. "Οτι έοίχαβιν ai μεν ΟυλλαβαΙ καί τά βτοιχεϊα
τον της ονβίας λόγον εχειν έν τοις ¿νόμοιϋιν, αϊ δ' οξύτητες
και βαρύτητες δυνάμεις εϊναί τίνες τών ονομάτων.
CXXXHI. "Οτι ο έν ημΐν νους Λιονυβιακός έβτιν και
αγαλμα όντως τοϋ Λιονύβου. οΟίις ουν εις αυτόν πλημμελή
και την άμερη αυτοΰ φύβιν διαβπα Τιτανικώς δια του πολυ-
ΰχιδοϋς ψεύδους, οντος δηλονότι εις αυτόν τον Λιόνυΰον

1 efr Horn. Ρ 425 6 γαρ ABF : om Ρ 7 καν


BFP : χα I Α 10 oittç deleverim efr Horn. Ζ 48 19sqq
efr Crat. ρ 398b 19 δάμονες legit Proclus ubi nunc (ρ 398")
Piatonis 11 3αήμ,ονες praebent efr Archiloch. fr. 3,4 (Hoff-
mann griech. Dial. III 91.323, Fick BB XIII 174) 21 eqq
efr Crat. ρ 399 ,b 24sqq efr Crat. ρ 400d 26 ποίνοχιάονς
AB: Λολναχεόοΰς FP

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
78 PROCLI SCHOLIA

άμαρτάνει, και μάλλον των εις τά ¿χτος τον &εον αγάλματα


πλημμελονντων, οβον δ νους μάλλον των άλλων βυγγενής
leu τώ* &ιω.
*
CXXXIV. "On τά δλιχώτερα των &εων γένη μάλλον δυ-
5 νάμε&α νοεΐν ηπερ τά μεριχώτερα. ¿πι γαρ των ηγεμονικών
χαί άρχιχών &εών (δια) το όλικόν αντών της νποβτάβεως
χαί επί πάντα διατεΐνον βαφέΰτερον αντιλαμβανόμε&α της
γνώΰεως ηπερ επί των άπο^λΰτων, χαι τον μεγιοτον dia (δια. 88
xby χορηγον είναι τον ζην παΰιν χαί δημιουργόν ράον μαν-
ία &άνομεν ηπερ το(ν) μόνοις τοις ονρανίοις το ζην παρέχοντα'
xal οτι εις μεν ο δημιουργός ολος πάΰι δηλον, οτι δε τρεις
ol μεριχώτεροι, τοντο εργώδες νοήβαι.
CXXXY. "Οτι εχαβτος των &εων, χα&' οβον εαυτόν γι-
νώβχει χαί τα αλλα πάντα &εΐα γένη χαι μετέχει πάντων και
16 άφώριΰται χατα την ιδίαν ϋπαρξιν, χατά τοβοντον νηόβταΰιν
παρέχεται τοις &είοις ονόμαβιν, απερ ημΐν εβτιν αγνωΰτα xal
αφ&εγχτα, εΐπερ ψνχιχώς εν ημΐν πάντα τά τε νοερά χαί τα
&εΐα. εί δε μη βνβτοίχως τω νω εΐβιυ εν if¡ ψυχή τα νοή-
ματα, αλλ' είχονιχώς χαί εν ύφέΰει, πολλώ πλέον η ψυχη
so περί &εων νοεΐν είλιχρινως ίλιγγιάΰει, είχονιχως δε μόνον
δύναται περί τε ονβίας &εον χαι περί ονομαΰίας λαβείν Εν-
νοίας.
CXXXVI. "Οτι ωΰπερ 6 το ίγχόΰμιον παν φως αφ' εαυ-
τόν χορηγών "Ηλιος καλείται, όντως χαί ο την άλη&ειαν αφ
25 εαντυν χορηγών 'Απόλλων χαλεΐται.
CXXXVII. "Οτι χατά το άνάλογον των τε ονΰιων χαί των
γνώΰεων επί τε των &εών χαί των αγγέλων και των δαιμό-
νων χαί των ψυχών χαί η των ονομάτων των &είων εξαλ-
λαγή γίνεται' ον γαρ ωΰπερ οί άγγελοι μειζόνως χαί νοερω-

3 τώ &εω BFP: των &εων Α 6 Sia add Crönert


8.9 δια το add Kroll 10 τ'οζν) Kroll: το 13sqq cfr
Crat. p400dsqq 19 νφέαει ABF: έφίαει Ρ 24 άπόλλων
sci, mox del et ήλιος sei A 26 cfr Crat. p400 e sqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 400d—401e] 79

τέρως χαλονΰι τους &εούς χαι εαυτούς, οΰτως και at υπο-


δεέατεραι φύΰεις δαιμόνων η ηρώων η ψυχών.
CXXXVIII. Πρεββυτάτην δε &εών Έβτίαν χελα-
δηΰατε, κούροι'
εν γαρ ταΐς ενχαΐς προ των άλλων την 'Εβτίαν ΰμνεΐν παρε- 5
χελεΰοντο.
CXXXIX. "Οτι ο Κρόνος μετά της 'Ρέας παράγει την τε
Έΰτίαν και την "Ηραν βυατοίχους ονΰας τοις δημιουργιχοϊς
84 αίτίοις. η μεν γαρ 'Εβτία ενδίδωαιν || άφ' εαυτής την άχλινη
διαμονην και εδραν εν εαντοΐς χαι την ουΰίαν άδιάλυτον, η ίο
δ, "Upa την πρόοδον χαϊ τον εις τà δεύτερα πολλαπλαΰιαΰμον
ενδίδωΰι, χαϊ ί'βτιν ζωοποιός πηγη των λόγων χαι των γονί-
μων δυνάμεων μητηρ. dio χαι αντη μεν βυνέρχεΰ&αι τω
δημιουργιχψ Αιΐ λέγεται [και] δια της χοινωνίας άπογενν&Οα
μητριχως οΰα ò Ζευς πατριχως, η δ' Έΰτία μένειν εφ' εαυ- is
της αχραντον την παρ&ενίαν εχουβα χαι ταυτότητος αίτια
ουβα παβιν ' εχατέρα δε μετά της οίχείας τελειότητος και
την της λογικής δύναμιν κατά την μέ&εξιν κέκτηται, χαι δια
τοντο αρα οί μεν την 'Εΰτίαν από της εββίας χεχληβ9αί
φαΰιν, εις την οίχείαν αντης άποβλέψαντες νπαρξιν οί δε so
εις την ζωογονιχην χαι χινητιχην δύναμιν την ix της "Ηρας
αυτή ενοϋΰαν, ώΰίαν, ωΰεως ουΰαν αίτίαν' πάντα γαρ ¿ν
πάαι τα &ειά εβτιν και διαφερόντως τα αύβτοιχα αλλήλων
μετέχει xal εν άλληλοις ύφέβτηχεν. εκαΰτος ουν των τε δη-
μιουργικών χαι ξωογονιχων διαχόΰμων αυτό το είναι οπερ 85
έΰτίν εχ της 'Εΰτίας μεταλαβών (χει, χαί οί εν ούρανω κύ-
χλοι των πλανωμένων το ώβαύτως εξ αυτής εχουβι, xal οί
πόλοι χαι τα χέντρα το ηρεμεϊν άιί παρ' αύτης ελαχον.

1 xal έαυι.] η èavr. ci Crönert 3sqq noyam eclogam


exorsus sum: praec. continuant 11 efr Crat. ρ 401b yersum
non inveni llsqq efr in Tim. ΠΙ 249,16 sqq 11 ηρα ex
αρα Ρ 14 καΐ del 16 μίν iv Ρ 18 sqq efr Crat. p 401"=-'
19 èeeiag Ρ: ίβτίας A

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
80 PROCLI SCHOLIA

CXL. "Οτι η 'Ear ία ον την ovGÍuv δηλοί, άλλα την μο-


νην και ατα&εράν ΐδρναιν ίν êavrrj της ονβίας ' δώ και μετά τον
μέγαν Κρόνον προηλ&εν η &εος αϋτη. τα γαρ προ τον Κρόνου
το
5 τοντο' και το μεν ¿ν εαυτω της Εστίας, το δε ¿ν αλλω της
"Ηρας ίδιον.
CXLI. "Οτι η τον Ήβιόδον θεολογία (453 sqq) ίκ μονά-
δος της 'Ρέας παράγει κατά μεν τα κρείττω της βνβτοιχίας
την Έατίαν, κατά δε τά χείρω τήν "Ηραν, κατά δε τα μεταξύ
ιυ την Δήμητρα. 6 δ' 'Ορφείις (frg 106) || τρόπον μεν τίνα την 86
αντην είναι την Λήμητρα τf¡ ολΐ] ξωογονία, τρόπον δ, άλλον
ον την αντην' άνω μεν γαρ ονΰα 'Ρέα ΙβτΙ, κάτω δε μετά
τον Λιός Λημήτηρ" και γαρ τα παραγόμενα ομοιά είΰιν τοις
παράγονβιν και βχεδον τά αυτά.
15 CXLII. "Οτι άβφαλώς δει νυν (ρ 402 b ) άκονειν περί των
ρενμάτων και κινήβεων' ον γαρ εις την τον 'Ηρακλείτου ενν-
λον ροην δ Σωκράτης κατέρχεται (ψευδός γαρ καΐ άνά'ξιον
τοντο της Πλάτωνος διανοίας)' άλλ' ¿πει αναλόγως τα &εΐα
δι' εικόνων οικείων ερμηνενειν &έμις, είκότως τάς πηγαίας
2ο θεότητας και Κρονίας έν ταντω παίζων αμα και βπονδάξων
ο Σωκράτης ρενμαβιν απ εικάζει δια το άεΐ εποχετ ενεβ&αι τά
άγα&ά ¿κ των άνω τοις κάτω. δώ και κατά την των ποτα-
μών εικόνα μετά τάς πηγαίας θεότητας άεννάως τα άγα&ά
βλνΰτανούΰας αί άρχικαι θεότητες άννμνοννται' μετά γαρ την
26 πηγην [τον ποταμον] η άρχη αντών θεωρείται.
CXLIII. "Οτι οί Ιδίως νοεροί καλούμενοι &εοΙ ολικοί, ων
ίατι πατήρ δ μέγας Κρόνος, πηγαίοι ιδίως καλούνται.

5 το (ante Sì) A s : τω cett (tò ί'οως sci A 8 iu super τώ A)


7 sqq cfr in Tim. ΙΠ 249,16 sqq 12 κάτω Sì μετά του
Siòs ABF: κατά &k μεταξν (διός om) Ρ 13 παραγενόμ,ενα :
corr Werfer 21 άπεικάξιι BFP: άπειχάξεται Α 22 sqq cfr
or chald ρ 37 23 ¿ενν. τά άγ. βλ. ai άρχ. &tôt. iu Α
b
25 τον ποταμού del 26 sq cfr Crat. ρ 402

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 401e—402bc] 81

τονδε γαρ εχ&ρωδχοναιν αμείλικτοι τε κεραυνοί,

φηΰι το λόγιο ν (or chald ρ 20) περί Χρόνου' περί δε τής


ζωογόνου πηγής 'Ρέας, ί'ξ η? Λαβα ξωη &εία τε xal νοερά χαι
•ψνχιχή xal έγκόβμιος άπογεννάται, οϋτως φαβϊν τα λόγια
(or chald ρ 30)" g

'ΡεΙη τοι νοερών μαχάρων πηγή τε ροή τε"


πάντων γαρ πρώτη δννάμεις κόλποιβιν άφράδτοις
όεξαμένη, γενεήν ini πάν προχέει τροχάονβαν.

86 xaí γαρ την της ζωής άπάΰης άπειρον χνβιν νφίΰτηβιν ή


&εος αϋτη xal τα ς άνεχλείπτους άπάΰας δυνάμεις, χαι χινεϊ ίο
πάντα κατά τα μέτρα των %·είων χινήΰεων, xal ¿πιΰτρέφει
προς εαυτην πάντα εδράξονΰα ίν εαυτή ώς ΰύατοιχος τω
Κρόνω. λέγεται ονν 'Ρέα και δια το έπιρρεΐν άεί τα άγα&ά
χαι δια το αίτίαν είναι τής &είας ραβτώνης, θεοί ρεΐα ξώ-
οντες' άνάχειται δε αυτί] το νδωρ χαι τα ΰδραγωγά πάντα. ΐ5
CXLIV. "Οτι ò Ώχεανός απαΰι τής οξείας xal ακμαιότα-
της ένεργείας αίτιος ίβτιν τοις &εοΐς χαι των διαχρίβεων των
τε πρώτων xal μέβων xal τελευταίων διαχόβμων άφοριδτιχός,
μεν ώχντητι τοΰ νον προς εαυτόν επεβτραμμένος χαι τάς
οίχείας άρχάς, πάντα δ' αφ' εαντοϋ χινών εις τάς οικείας αν- ¡o
τοις ένεργείας χαι τελείων τάς δυνάμεις αντων χαι άνεχλεί-
πτους άπεργαξόμενος. ή δε Τη&υς την μονήν ¿ντί&ηαι τοις
νπό τον Ώχεανοϋ χινουμένοις, χαι την εδραιότητα παρέχεται
τοις διεγειρομένοις ύπ' εχείνον εις την άπογέννηΰιν των δευ-
τέρων χαι τήν χα&αρότητα τής ούβίας τοις άχμαίως πάντα j5
παράγειν εφιεμένοις, ώς παν το διαττώμενον xal όιη&ον-

1 τον δ i Α 7 πάντων: πατρός ci Kroll δυνάμεις Taylor:


δννάμει 14 efr Horn. Ζ 138 δ 805 ε 122 15 xal τα Α :
κατά Ρ 16sqq cfr Crat. p402beqq, in Tim. Ill 178,18sqq
20 αύτοίς soi: ίαντοίς 22sqq cfr in Tim. ΠΙ 179,8sqq
22 ή A: ó Ρ έντί&ψι BFP: έχτί&ηοι A 25 άκμ,αίως
Α: άχμαίου Ρ 26 rè διαττώμενον xaI το ή&ονμενον Crat. ρ 402e
at διηϋ·εϊν xal διαττ&ν Soph, ρ 226" (cfr in Tim. III 179,21. 27)

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
82 PROCLI SCHOLIA

μενον των θειων νποΰτάΰεων άνέχουΰα. ε'καΰτον γαρ των


πρωτίΰτων αιτίων, καν τοϊς δεντέροις παρέχω την των άγα-
μων μετονΰίαν, άλλ' ομως κατέχει παρ' εαντω το αχραντον
και αμιγές και κα&αρον της με&έζεως, οίον της ζωης η τον
6 οντος η της νοήΰεως. πεηλήρωται μεν δ νονς και πληροί
την ψνχήν, αλλά [δρύΰας εν εαντω το είλικρινες εκάΰτου τού-
των και ¿ξηρημένον, έπιλάμπει και τοις δεντέροις αφ' εαντον
τα καταδεέΰτερα μέτρα τούτων των || άγα&ών' και ή μεν ακμή 87
των ενεργειών δια τον 'ίΐκεανον ύπάρχει τοις πρεΰβντέροις,
ίο το δε διαττώμενον και διη&ούμενον δια τήν Τη&ύν. πάντα
γαρ τα Ικ των υπερκειμένων ένδιδόμενα τοις δευτέροις, είτε
ονΰίας είτε ξωας είτε νοήαεις εΐποις, διη&οϋνται" και οΰα
μεν αντών έΰτιν πρωτονργά εδράζεται εν αύτοΐς. οΰα δ' αν
εί'η άτελέΰτερα με&ίενται τοις ύφειμένοις, ωΰπερ και τα va-
is ματιαΐα ϋδατα τα μεν έγγντέρω της άρχής οντα κα&αρώτερα,
τα δε πόρρωτέρω ϋνλερώτερα.
είΰιν ονν ο τε 'Ωκεανός και ή Τη&ύς πηγαίοι θεοί κατά
τα ς πρωτίΰτας εαυτών ύποΰτ άΰεις' δώ και δ Σωκράτης νυν
(ρ 4 0 2 b ) πατέρας των ρευμάτων αυτούς εϊρηκεν. προέρχονται
20 δε και εις τους αλλονς διακόΰμονς των θεών, αρχικώς τε και
απολύτως και ονρανίως τάς αντάς εν εκάΰτοις επιδεικνύμενοι
δυνάμεις, δ δέ γε Τίμαιος (ρ 4 0 e ) καϊ τάς ύποΰελήνονς
αυτών ανύμνηΰεν τάζεις, πατέρας μεν Κρόνου και 'Ρέας αυ-
τούς κάλων, έγγόνους δ' Ονρανον και Γης. τελενταΐαι δ'
85 αντών είΰιν αί περί γήν [μεν] μεριΰταϊ λήξεις, αϊ τε υπερ
αντής φαινόμεναι καϊ αί υπό γην διορίξονΰαι τήν "Αιδου βα-
ΰιλείαν της τον Ποΰειδωνος αρχής.
CXLV. "Ότι δ Κρόνος και τη cΡέα και τω Âiï ΰνντάττεται,
¿λλά τη μέν, ως πατήρ δυνάμει γονίμω, τω δέ, ως νοητός νώ.

1 άνέχονβαν : corr Boise. 10 διαττωμενον Boiss. : διαττό-


μενον Β : διαταττόμενον cett cfr supra, ad ρ 81,26 1 1 έκ
τών A B F : om Ρ 13 ίδράξεται Α : ίδράξετο Ρ Π καϊ
Α Β Ρ : om Ρ 2δ μόν d e l 28 aqq cfr C r a t ; ρ 402 b s q q
29 νοητόί sci: νοητώ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 402 bc - d ] 83

CXLYI. "Οτι γαμεΐν λέγεται (ρ 4 0 2 b ) o t í Ωκεανός την


Τη&νν και "Ηραν è Ζευς και τα τοιαύτα, ως κατά την των
νφειμένων άπογέννηΰιν την προς αντην κοινωνίαν ίνβτηβά-
μενος' η γαρ ομονοητιχη βύνταξις των &εών και η όμοψνης
βυνέργεια προς τάς ποιηβεις γάμος αποκαλείται παρά τοις 5
&εολόγοις (fr 91).
CXLVTL "Οτι ώνόμαβται η Τη&νς παρά το δι'αττώ\\-
88 μενον και η&ούμενον, οίον Λιαττη&ύς, και οίφαιρεβει
των πρώτων δύο βνλλαβών Τη&ύς.
CXL Vili. "Οτι δ μεν Κρόνος της Τιτανικής διαχοβμη- ίο
βεως των &εών εβτι μονάς, ο δε Ζευς της δημιουργικής,
διττός δ' ούτος, ό μεν έξηρημένος χα'ι τω Κρόνψ βυνταττό-
μενος, πηγαίος ων και ολως εις την τριάδα των νοερών πά-
τερων τελών και το πέρας αύτων ΰυνελίββων' ο δε τοις Κρο-
νίδαις βυναρι&μού μένος κα'ι την Κρονιχην ακρότητα χαί την 15
άρχην εν τη τριάδι ταύτη κληρωΰάμενος, περί ου λέγει xal
ó'Ομηρικός Ποβειδών (Ο 1 8 7 ) '
τρεις γάρ τ εκ Κρόνου είμεν άδελφεοί'
και δ μεν πρώτος Ζεύς, ατε ολων ων δημιουργός, πρώτων τε
χαί μέΰων χα'ι τελευταίων βαβιλεύς εβτιν' περί ον χαί ό Σω- 20
χράτης εναγχος (ρ 3 9 6 a b ) ελεγεν οτι εβτιν άρχων τε και βα-
ΰιλεύς τών πάντων, και οτι πάΰιν η ξωη δι' αυτόν ίατιν καί
η βωτηρία' το γαρ πάΰιν προκείμενον τον προ τών τριών
δηλοϊ Αία. ο δε αρχικός Ζευς και βύβτοιχος τών τριών Κρο-
νιδών την τρίτην έπιτροπεύει μοϊραν τών ολων κατά το 25
τ ρ ι χ & ά δε πάντα δέδαΰται (Horn. 0 1 8 9 ) , και εβτιν άκρό-
τατος τών τριών και ομώνυμος τώ πηγαίω καϊ ηνωμένος
αύτω και καλείται μοναδικώς Ζεύς' ο <ΐε δεύτερος δυαδικώς
καλείται Ζευς ενάλιος και ΊΊοβειδών, ό δε τρίτος τριαδικώς

lsqq cfr in Tim. III 176,15sqq, 248,ó sqq 7 διαττώ-


μενον Α: διαιτόμενον Ρ cfr Crat. p 402e 10 sqq cfr Crat.
ρ 402d 13 ôXog Kroll 15 καί (post άκρότ.) ABF : κατά Ρ
18 τ' έκ Α: τε Ρ 23 ποοβκείμενον Kroll 24 καϊ ABF:
om Ρ 28 λαλείται Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
84 PROCLI SCHOLIA

Ζενς τε καταχθόνιος και Πλούτων και "Αιδης. και ó μεν


πρώτος τα ακρότατα βωζει και δημιουργεί καϊ ζωοποιεΐ, á δε
δεύτερος τα δεύτερα, ò δε τρίτος τα τρίτα' διό και άρπάζειν
λέγεται την Κόρην ούτος, ίνα μετ αντης τα κέρατα ·ψυχώΰ7]
5 των ολων.
CXLIX. "Οτι της Τιτανικής διακοβμήβεως διαιρούβης μεν 89
εαντην òrco της βννοχικης τον Ονρανον τάξεως, έχούΰης δε
τι καί μένον εν avrrj και ΰνμφνες, ò μεν Κρόνος ηγεμών
εβτιν της διακρίσεως, και δια τοντο οπλίζει και τους άλλους
ίο κατά τον πατρός και αντός νποδέχεται την αρπην παρά της
μητρός, δι' ης αφορίζει την εαυτόν βαβιλείαν άπο της Ουρα-
νίας' ο δ' 'ίίκεανος ΰνντέτακται τοις μένονβιν ¿ν τοις τον
πατρός η&εβιν καί την μεβότητα φρονρεΐ των δύο διακόβμων,
ως μεν Τιταν τοις μετά τον Κρόνου &εοΐς βνναρι&μούμενος,
15 ώς δε την προς τον Ονρανον βύνταξιν αγαπών τοις ΰννοχι-
κοϊς εαυτόν αυνάπτων. προΰηκει γαρ δη τώ ορίζοντι τάς
πρώτας και δευτέρας διακοΰμηβεις ίν μεΰω τετάχ&αι των διο-
ριζομένων' πανταχον όε ο &εός οντος τοιαύτην κεκλήρωται
δνναμιν και διακρίνει τα γένη των &εών, rà μεν Τιτανικά
ao των ΰννογ/κών, τα δε ζωογονικά των δημιουργικών ' ο&εν δη
και η παλαιά φημη τον διορίζοντα το φανερον τον Ονρανον
και το άφανες 'ίΐκεανόν καλεί, και δια τοντο τόν τε ηλιον και
τον ς αλλονς άΰτέρας ¿ζ Ώκεανον φαβιν άνίβχειν οι ποιηταί.
δια τούτων αρα των δύο ΰνζυγιών παβαν την Τιτανικην τάξιν
S5 περιείληφεν δ λόγος μένονβάν τε καί προϊονβαν ο μου, και
δια μεν της Κρονίας πάν το διακρινόμενον άπο τών πατέρων,
δια δε της Ώκεανίτιδος πάν το ΰυναφες προς τους βννεκτι-
κονς &εούς' η, εί βονλει λέγειν, δια μεν της Κρονίας παν το

1 τι F P : om AB 6 sqq cfr Crat. p 402», in Tim. ΙΠ 185,


14—187,14 7 . 8 άέ τι B F : δ' ΐτι A: Si (καϊ om) Ρ 9sqq
cfr Hee. Theog. 164 sqq 10 υποδέχεται BFP: ano δέχεται A
12 sqq cfr Tim. p 42e 16 άγαχων ABF : άγα&ών Ρ
18 κεκίήρωκε1 Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 402b—403»] 85
μητριχον αίτιον, Sut δε της λοιπής πάν το της πατρικής αι-
τίας υπηχοον προόδου μεν γαρ χαι διαχρίΰεως αίτιον το
&ηλυ, ενώσεως δε και μονής ΰτα&εράς το άρρεν.
CL. "Ort της δημιονργιχης τριάδος της διελομένης τον
90 ΰύμπαντα κόΰμον xal την άδιαίρετον || χαι μίαν και ολην τοϋ »
πρωτίΰτου Λιος δημιονργίαν χατανειμαμένης, το μίν άχρότα-
τόν ¿Οτιν xal πατρός εχον λόγον ο Ζενς, ος δη δια την προς
τον ολον δημιουργιχον νουν ενωΰιν της αύτης επωνυμίας
τυχών παρεϊται νυν (ρ 4 0 2 d ) τω ΠΧάτωνι δια τούτο αυτό'
το δε μέΰον xal Ουνδετιχόν άμφοίν τοίν αχροιν ο Ποΰειδων ίο
έχληρώΰατο, πληρονμενος μεν άπό της τοϋ Λιος ούΰίας, πλή-
ρων δε τον Πλούτωνα, εΰτιν γαρ της ολης ταύτης τριάδος
πατήρ μεν 6 Ζεύς, δύναμις δ' 6 Ποΰειδων, νους δ' 6 Πλού-
των, πάντων μεν εν παΰιν όντων, άλλου δε κατ αλλο τον
χαραχτηρα δεχομένου της νποΰτάΰεως' ¿πει χαι 6 μεν Ζευς is
χατά το είναι ύφέβτηχεν, ο áf Ποΰειδων χατά την δύναμιν,
ο δε Πλούτων χατά τον νονν ' χαίτοι ζωης πάντων αίτιοι
πάντες, αλλ' ο μεν ονβιωδως ο ¿ε ξωτιχώς ο δε νοερώς. οθίν
χαι ο θεολόγος (frg 1 8 6 ) τους μεν αχρονς μετά της Κόρης
φηΰι τά τε πρώτα χαι τα εΰχατα δημιουργείν, τον δε μέΰον so
χαι ανευ έχείνης, άπό τοϋ ΰφετίρον κλήρου την γεννητιχην
αίτίαν ΰυντάξαντα" διό χαι φαβ'ιν την Κόρην νπο μεν τοϋ
Λιός βιάζεΰ&αι, ΰπο δε τοϋ Πλούτωνος άρπ άξεΰ&αι. τον δε
μέΰον φαΰίν αίτιον είναι χινηΰεως απαΰιν, ώς χαι αν τοις
τοις άχινητοις' διό χαι 'Εννοΰίγαιος καλείται, ώ? χινήΰεως 25
έξάρχων, χαι εν τοις χληρουμένοις την τοϋ Κρόνου βαΰιλείαν
δ μίϋος χληρος χαι ή ευκίνητος θάλασσα αύτω άνάχειται.
χατά πα Οαν ουν διαίρεΰιν Λίια μεν εΰτιν τα άχρότατα, Πο-
ΰειδώνια δε τα μέΰα, Πλουτώνια δε τα εΰχατα, χαν εις τα
χέντρα άποβλεψειας, οϊον το άνατέλλον το μεΰουρανοϋν το 30
δΰνον, χαν τον ολον χόδμον διαιρης, οίον εις το άπλανες xal

2sq cfr in Tim. ΙΠ 179,27 4sqq cfr Crat. ρ 402 d sqq


άιελομένης AB: διείεγχομένης FP 24 ώς del?

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
86 PROCLI SCHOLIA

πλανώμενον xal ino βεληνην, |] καν το γενητόν, εις το πύρινον 91


χαι το χ&όνιον και το μεταξύ" καν την γην, είς τα 'άκρα αυ-
τής καΐ τα μεβα xal χοΐλα xal τα ύποχ&άνια ' πανταχού γαρ
η τρ tag αυτή χατενείματο τοις δημιονργιχοϊς οοοις τα ς πρω-
ί τας χαί μέβας και τελευταίας των δημιουργημάτων διαφοράς.
CLI. "Οτι τριγως το Ποβειδών ονομα άναλέλνται νυν
(ρ 402e sqq), xal γαρ τριαινονχος ο Ποβειδών, xal οί Τρί-
τωνες χαί η 'Αμφιτρίτη οικεία τον &εον τούτου, χα ι το μεν
πρώτον aitò τον χλιαρού τον ίπιτροπευομένον χαί τών εις
ίο την γενεβιν ελ&ουβών ψυχών, ων ó ταντοϋ κύκλος κεπέδη-
ται, εΐπερ xal η &άλαββα τη γ ί νίβει άναλογεΐ. το δε δεύτε-
ρον arcò της προς το πρώτον κοινωνίας, χα&' ο βνγχριτιχώς
εΐρηται (Horn. Ν 3 5 5 ) περί τον J ιός'

αλλά Ζενς πρότερος γεγόνει χαι πλείονα ηδει'

15 xal γαρ προβεχες νοητον τον Ποβειδώνος ο τοιούτος Ζεύς.


το δε τρίτον άκο της εις τα εχτός ενεργείας και της προς
τον Πλούτωνα κοινωνίας' χάκεΐνος γαρ κινητικός εβτιν της
φύβεως και ξωοποώς τών τελευταίων, και αντήν επιτροπεύει
την γην χαί ανεγείρει προς τα ς άπογεννήβεις.
so CLII. "Οτι Ποβειδών εβτιν &εος νοερός δημιουργικός και
τα ς ψνχας κατιούβας είς την γενεβιν -υποδεχόμενος, "Αιδης δε
&(ός νοερός δημιουργικός τας ψνχάς λύων άπ'ο της γενεβεως'
της γαρ ολης νμών περιόδου τριχη διηρημενης, εις τε την
προ της γενεβεως Αιιαχην ξωήν εις τε την εν γενεβει Ποβει-
85 δωνιαχην και είς την μετά την γενεβιν Πλοντωνιακήν, είχό-
τως ο Πλούτων κατά τον νονν χαρακτηριζόμενος επιβτρεφει
τα τέλη ταϊς αρχαΐς, κύκλον αναρχον καΐ ατελεύτητον άποτε-
λών ον μόνον επί τών ψυχών άλλα και ini πάβης της δημι-
ουργίας τών τε βω\\μάτων και άπλας παβών περιόδων, τοϋτο 92

1 γενητόν ABF: γεννητόν Ρ 6 τριχως ABF: om Ρ


20eqq cfr Crat. ρ 403» καί del? 28 της ABF: om Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 402·—403*] 87

άνελίββων εξ άιδίου, οίον τα ς των ψυχών των άΰτρώων τε


xal των περί την γενεβιν ανελίξεις των χινηΰεων, χαι τα
τοιαύτα. ονκονν ο Ζευς ίπιτροπεύει την ζωή ν των προ της
γενεβεως ψυχών.
CLIII. "Οτι κακώς τινας αναλύοντας το μεν του Πλού-
τωνος 'όνομα είς τον èx της γης πλοΰτον διά τε τους καρ-
πούς και τα μέταλλα, τον δε 'ΑΙδην είς το άιδες και βκοτεινον
xal φοβερόν, επιρραπίζει νϋν (ρ 403β 404 b ) ó Σωκράτης,
εις ταύτόν αγων αημαινόμενον τα δύο ονόματα, τον μεν
Πλούτωνα ώς νουν είς τον της φρονήΰεως πλοΰτον, τον δε
'Αίδην είς τον είδότα νουν τά πάντα' βοφιΰτης γαρ δ &εος
οντος, χαι τάς ψυχας μετά θάνατον χα&αίρων ελεν&εροΐ
της γενεβεως. το γαρ άιδές, ως τίνες κακώς ¿ξηγούνται, ουκ
εβτι χαχόν' ουδε γαρ δ θάνατος χαχόν, ει χαί δοκεΐ τιβιν
έμπα&ώς άιδες είναι' κλλ' εβτι ν άιδες και κρείττον τοΰ εμ-
φανούς, οίον το νοητον παν. δ ούν νους εν εχάβττ/ των όν-
των τριάδι βυνελίββει εαυτόν είς το ον χαι την πατριχην αί-
τίαν χνκλον μιμούμενος.
CLIY. "Οτι χαι τους δια τον εκ της γης πλοΰτον τον
δια των καρπών χαι των μετάλλων αναλύοντας τον Πλού-
τωνα και οϋτως εχλαμβανομένους αποδέχεται ο &εϊος Π ρ ό-
χλος.
CLY. "Οτι ot φιλοβώματοι αν&ρωποι, τα της ίμψυχίας
πά%η είς εαυτούς χακώς αναφερόντες, φοβερόν ηγούνται τον
θάνατον ώς φ&οράς αίτιον' το δ' άλη&ες, πολλω αμεινόν
έΰτιν άν&ρώπω τελευτηβαντι κατά φύαιν ζην εν "Αιδου ηπερ
μετά τοΰ ΰώματος ζην παρά φύΰιν όντα χαι χωλυόμενον νοε-
93 ρώς ενερίίγείν. διό δει αυτόν των μεν βαρχίων,α περιβεβληται,

5sqq cfr Crat. ρ 403a 7. 13. 15 âiâkç 11 cum B T Piatonis


(Crat. ρ 404 b ) : àsiâ. Ρ Piatonis 11 cfr Crat. ρ 403e 13 sq
cfr Crat. ρ 403a άιάές, non άειδές legit Proci, in Crat. ρ 403a,
404" cfr Cramer an. oxon. Il 180,12, Et. Μ. ρ 42,1. 26. 29.30 etc
23sqq cfr Crat. ρ 403e

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
88 PROCLI SCHOLIA

ωβπερ τον Όδνΰΰέα των (ίαχέων, γνμνω&ηναι, και μη-


κέτι πτωχω λενγαλέω έναλίγχιον οντα μετά της τον θά-
ματος ένδειας δνοπαλίξειν τα εαντον ίάκη'

ον γαρ εφικτά τά &εΐα βροτοϊς τοις ϋωμα νοονΰιν,


5 άλλ' οβοοι γνμνητες ίίνω βπενδονΰι προς ϋψος,

&ς φηΰι το λόγιον (or chald ρ 5 2 ) .


CLVI. "Οτι την έπι&νμίαν ο Πλάτων κα&' εχαΰτον μό-
ρων της ψνχης &εωρεϊ' ο τε γαρ &νμικός τιμής η νίκης ορέ-
γεται, και ó λογικός αρετής' ώβαύτως δε και θάρρος και εν-
ιο ελπιβτίαν και ηδονην καΐ τά τούτων εναντία περί εχαβτον
της ψυχής μόριον βονλεται &εωρεϊν.
C L V n . "Οτι τω ε'ρωτι των &εών xal τω βονλενματι αυτών
ΰνντρέχει η ανάγκη αντών, προς ην ούδε &εος μάχεται.
C L V n i . "Οτι τρία γένη Σειρήνων οϊδεν ó μέγας Πλάτων,
15 ονράνιον, ο πι ρ έΰτ ϊν νπο την τον Λιος βαΰιλείαν, γενεΰιουρ-
γόν, οπερ έβτιν νπο τον Ποβειδωνα, κα&αρτικόν, ο πι ρ έΰτίν
ino τον "Αιδην και || εβτιν χοινον αντων παθών το δια της 94
έναρμονίον κινήβεως νποχαταχλίνειν πάντα τοις έαντών ηγε-
μόΰι &εοΐς. διόπερ εν ονρανω μεν την ψνχην ονβαν ενίξειν
20 &έλιι ταϊς εκεί διαγωγαϊς" εν δε τη γενεβει ξώβας παρα-
πλέειν αντάς προΰηχει χατά τον 'Ομηριχόν 'Οδνΰΰεα, εϊπερ
και η &άλαββα γενέβεως ειχών, ίνα μη &έλγωνται νπο της
γενέΰεως' εν δε τω "Αιδη γενομένας ΰννάπτεβ&αι δια των
νοηβεων προς τον &ίόν τούτον ' ωβτε οΐδεν ó Πλάτων εν τη
85 τον "Αιδον βαβιλεία γένη &εων xal δαιμόνων και ψυχών, α'ί
περιχορενονσι τον deòv υπό των έχεϊ Σειρήνων &ελγόμει>αι.

1 cfr Horn, χ 1 ραχέων Β : ράκιων AF: ράχων Ρ


2 cfr Horn, π 273 ρ 202. 337 ω 167 3 cfr Horn. | 612
4 γάρ έβτιν έφ. 11 ΰωμα νοοϋβιν Ρ 5 Scoi A 7sqq cfr
Crat. p 403 cd 12 sq cfr Crat. p 403°, in Tim. 160,29 sqq
13 cfr Simonid. frg 3,16 Hill. (Pl. Protag. p 145d) 14 sqq
cfr Crat. p 403de, in remp. II 239,7 sqq 20 9έλει seil τά τρία
γένη? 20eq cfr Phaedr. p 259», in remp. Il238,24sqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 403e—404·] 89
CLIX. "Οτι οίδεν 6 Πλάτων το ονομα τον ΰοφιβτην
επί βεμνω τάττειν πράγματι' τον γαρ προς εαυτόν τα αλλα
δννάμενον έπιδτρέφειν ο ί ί τ ω ? καλεί, οϊον τον día τον "Αιδην
τον "Ερωτα.
CLX. "Οτι ον πάδαι ψνχαί μετά την τον δώματος άπαλ- i
λαγην άξιοννται της τον Πλούτωνος δυνουβίας, ¿λλ' at οπον-
δαιότεραι' al γαρ βωματοειδίΰτεραι νπό τίνων δαιμόνων η
αγγέλων κα&αρτικών έπιπόνως nal άλγεινως άπαλλάττονται
της κακίας.
CLXI. "Οτι ο δημιουργικός Ζευς και άρχων πάντων των ίο
δημιονργων, παβαν την των δημιουργών σειράν έξαρταν βον-
λόμενος της Τιτανικής δειράς, είκότως δεδμεΐν λέγεται (ρ 4 0 4 a )
τον Κρόνον, ατε προς Κρόνον επεδτραμμένος και εξ αντον
ηρτημένος και τα μήκη και πλάτη της Κρονίας περιωπής
&εωρων και ένιδρύων τον Κρόνον εν έαντώ' εχει γαρ καΐ δ 16
Ζευς Κρόνον εν έαντώ διίως. ΰννδεΐ ονν τον Κρόνον ¿ν
έαντω ο Ζενς οταδερώς και μονίμως, και 6 Ζενς ΰννδέδεται
τω Κρόνω ώδαύτως.
96 CLXII. "Οτι διττή η της ψυχής άνοδος, η μεν κατά το
άνιέναι προς το ον xal άποκα&αίρεδ&αι των τη γενέΰει αυμ- »ο
φύλων, ην οί Πλούτωνος δεβμοί μετά θάνατον παρέχονδιν'
η δε κατά το ηδη ¿νεληλυ&έι>αι δια της τον "Αιδου κα&άρ-
δεως, καϊ κατά την εκεί ζωην και διεξαγωγην των νοήΰεων
περιπολείν [την ψνχήν], ην οί τον Κρόνον δεβμοί δια της
τον Αιος δνναφης άποτιλονδιν" οίον γαρ εν τώ νοητω ίχνος 85
&εϊβα η ψυχή διέξιιδιν εκεί το πλάτος των νοητών καϊ &εά-
ται τά μακάρια εκείνα θεάματα, cóg ó έν Φαίδρω (ρ 2 4 7 d )
Σωκράτης διδάΰκει, και εδτιν αϋτη η νΟτέρα άνάβαβις μείζων
καϊ τελειοτέρα της προτέρας. τκς γονν περί το δώμα

1 sqq efr Crat. ρ 403e 3 efr Resp. Χ ρ 596d 4 efr


Conviv. ρ 203d ó sqq efr Crat. ρ 403e sq 19eqq efr Crat.
e
ρ 403 —404·, in Tim. III 292,4 24 την ψνχήν del Crönert
29 efr Crat. ρ 404»

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
90 PROCLI SCHOLIA

έπτοημένας ψνχάς ον μόνον oí τον "Αιδου δεΰμοί ου δύναν-


ται κατέχειν και άνάγειν επι την Αιος έπικράτειαν, αλλ' ovó'
oí του Κρόνου, οϊτινες, ως πατρός δηλονότι, και ίβχυρότεροί
εΐβIV.
5 C L X n i . "Οτι è μεν Ποΰειδών πολλά λέγεται ( ρ 4 0 2 e ) εί-
δέναι προς τον Αία παραβαλλό μένος, ο δε "Αιδης πάντα
(ρ 4 0 4 b ) mj προς τας ψνχας συγκρινόμενος, αις την γνώΰιν
χορηγεί' καίτοι όλικώτερος & Ποΰειδών του "Αιδου.
CLXIV. "Οτι ωδπερ τον Πλούτωνα άναλνειν δει ουκ εις
ίο το πρόχειρον μόνον, τον εκ της γης πλοντον, άλλα καΐ είς τον
της φρονήβεως πλοντον, οϋτως και την Αήμητρα ον μόνον
είς την βωματικην τροφήν, αλλ' άπ' αυτών των &εών άρ'ξα-
μένην δει αντην εννοεΐν χορηγον ονΰαν τροφής πρώτον μεν
αντοΐς τοις &εοϊς, εϊτα τοις μετ εκείνους, και φοιταν την
15 βειραν της τοιαύτης άγα9ουργίας μέχρι της βωματικης τρο-
φής' και γαρ καΐ η του "Ερωτος ίδιότης πρώτοις έπιλάμπει
τοις &εοΐς και η τον 'Απόλλωνος μαντική τε και ιατρική, και
των άλλων ώΰαύτως.
CLXV. "Οτι τροφή επί &εων ίβτιν ή των ¿ψηλότερων 96
20 τοις δευτέροις νοερά άποπλήρωβις. τρέφονται ονν οί &εοί,
οταν νοωβι τους προ εαντων &(θύς και τελειωνται καΐ ορώβι
τα νοητά κάλλη, οίον αντην δικαιοβύνην αύτην 6ω-
φροΰννην και τα τοιαύτα, ως êv Φαίδρω (ρ 2 4 7 d ) λε'λεκταί.
CLXVI. "Οτι εν τω Κρατνλω 6 μέγας Πλάτων βκοπον
25 'έχει ον τα ς πρωτίβτας και μέβας και τελενταίας των ·&εών
διακοΰμήΰεις άννμνεΐν, αλλά μόνας τάς εν τοις ονόμαβιν αν-
των εκφαινομένας ιδιότητας.
CLXVn. "Οτι την Αήμητρα 'Ορφενς μεν, την αντην λέ-
γων τη 'Ρέα είναι, λέγει οτι ανω μεν μετά Χρόνου ονΰα άν-

9sq cfr Crat. p 403e Xlsqq cfr Crat. ρ 404b 16 καΐ


(post γάρ) ABF: orn Ρ 19 cfr Crat. ρ 404b ή ζέχ") των ci
Crönert 27 έκφαινομένας ΒΡΡ: έμφαινομένας Α 28 άη-
μητρα ABF: δήμητραν Ρ (cfr in Tim. 153,11. III 140,9 sqq, Crönert
memor. gr. here. 1695) 29 Άνω BFP: aveodsv A

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 403e—404"] 91

εκφοίτητος 'Ρέα εδτίν, προβάλλουδα δε xat άπογεννώδα τον


Àia Λημήτηρ. λέγει γάρ (frg 106)"
'Ρείη τό πρίν έονδα, επει Λιος επλετο μητηρ,
Λημ-ήτηρ γέγονε.
'Ηδίοδος (Theog. 454) δε θυγατέρα της 'Ρέας λέγει την Λή- 5
μήτρα, xal βυμφωνονΰι δηλονότι οί θεολόγοι" είτε γάρ από
της Κρονίας ενώσεως εις την δεντέραν προηλ&εν διακόδμη-
βιν, είτε και παις έδτιν της 'Ρέας η πρωτίδτη, το αυτό γίνε-
ται. τοιαύτη ονν ονδα η Λημήτηρ και πρεΰβυτάτην και ηγε-
μονιχωτάτην τάξιν άπο της ολης ζωογόνου 'Ρέας λαχονδα xai ίο
τα μέδα κέντρα δυνέχονδα της ολης ζωογονίας, πληροί πάντα
μεν τα νηερκόδμια των της ζωης της παντελούς οχετών, άμε-
ρίδτως και ένοειδώς και αδιακρίτως παΰιν επιρρέονδα το ζην'
προ δε τούτων αντον ημΐν έκφαίνει τον δημιονργικον νονν
και την δύναμιν αντω της των ολων ζωοποιίας ενδίδωβιν. is
ωβπερ γαρ ó Χρόνο? αντω την τον είναι και την της ονδίας
αίτίαν χορηγεί ανω&εν, όντως και η Λημήτηρ ανω&εν άπό
97 των εαυτής κόλπων των γο\\νίμων προχέει την ζωογονίαν τω
δημιουργώ' αύτη δε το μέδον εχουδα πάβης ζωογόνου &εό-
τητος, ολας κυβερνά τάς εν αντη πηγάς και τον ε'να περιέχει 30
δύνδεδμον των τε πρωτίδτων και των εδχάτων της ζωης δυ-
νάμεων, και δννελίΰδει μεν τάς δευτέρας πηγάς και δυνέχει
μονίμως, προάγει δε τάς των προτέρων ivoίιδείς αιτίας εις
την τών ολων άπογέννηδιν, και ούτως η δύμπαδα ζωογόνος
μία τέ ίδτιν και εβδομαδική ' κατά μεν την έξηρημέι'ην ε'νω- 35
διν προνπάρχονδα της εβδομάδος, κατά δε την δυντεταγμένην

3 ρείη— éovaa Werfer : (ieír¡v — iovcav ¿ovaa Mullach,


at quod ad hiatum attinet cfr Orph. frg 224,5; 230,2. 3; 161,2
(ubi Abelii coniectura abicienda), al 4 γέγονε όημήτηρ : tri
Boise.: γίγνετο Λημήτηρ Werfer: γεγονέναι Δήμητρα Lobeck,
qui ςείην — ¿ovaav s er vat 11 sq cfr or chald p34 12 νπίρ-
κόαμια BFP: νχέρκοσμa A 14 έκφαίνει BFP: έμψαίνει A
23 μονίμως AB: νομίμως FP 25 έβδομαάική ABF: έβόο-
ματιχή Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
92 PROCLI SCHOLIA

είς 'εν νοερον χέντρον βυνάγουβα τάς ίν αυτη τριαδικά ς πη-


γάς, χαι την Έβτίαν περιέχονβα nul την "Ηραν' την μεν "Ηραν
ano των δεξιών προχέονβαν ολον τον την ψυχών διάκοΰμον,
την δ' 'Εβτίαν ano των άριβτερων παν το της αρετής φως
5 προϊεμίνην. διό xal είχότως παρά Πλάτων ι· (Crat. ρ 4 0 4 b )
μήτηρ τε αμα καλείται χαι της έδωδής χορηγός, ώς μεν τήν
ahiav της "Ηρας περιέχουβα μήτηρ, ως δε την 'Εβτίαν ¿ν
εαυτί] προειληφνΐα της iδωδης χορηγός.
CLXVIII. "Οτι η Λημήτηρ, ωβπερ παβαν ξωήν προχεει,
ίο οϋτως xal πάΰαν τροφήν' ε'χει δε παράδειγμα την Νύχτα
(&εων γαρ τροφός άμβροβίη Ν ν ξ λέγεται (Orph. frg 99)),
αλλ ' Ιχείνη μεν νοητως ' xal γαρ τροφή το νοητόν εβτιν
χατά το λόγιο ν (or chald ρ 1 9 1 ) ταΐς νοεραΐς διαχοβμήβεβι
των &εων η δε Λημήτηρ πρώτη xal τάς διττας τροφας δι-
15 εϊλεν εν τοις &εοΐς, ως φηβιν Όρφενς (frg 1 0 7 ) '

μήβατο γαρ προπόλους χαι άμφιπόλους χαι οπαδούς,


μήβατο δ' άμβροβίην χαι ερυ&ροϋ νεχταρος άρδμόν,
μήβατο δ' άγλαα έ'ργα μελιββάων έριβόμβων.

ού μόνον ονν την ξωην, άλλα χαι την της ζωής τελεβιουργίαν 98
80 άπογεννΖ ή δέβποινα ημών /ίημήτηρ ano των ανω μέχρι των
νΰτάτων' xal γαρ χαι ή άρετη τελειότης των ψυχών, χατ'
είχόνα ονν της άιόίον ταύτης διττής άπογεννήβεως χαι al ίν
χρόνοι τίχτουβαι μητέρες αμα τΐ το βρέφος ετεχον χαι αμα το
γάλα τροφήν τω τεχ&έντι προβάλλουβι φνβιχως, χαι οντε πριν
25 ούτε νβτερον.
CLXIX. "Οτι τριπλή έβτιν ή τοϋ δημιουργιχον νοϋ προς
τάς ζωογόνους αιτίας Ονξενξις' χαι γαρ ταΐς προ αύτοϋ βνν-
άπτεται πηγαϊς χαι ταΐς βυβτοίχοις εαυτόν βύνεΰτιν ομοφνώς
χαι ταΐς χαταδεεβτέραις εαυτοϋ βυνεργεϊ διαχοβμήβεβι. rij

4 &πο Α: νπ'ο Ρ 16 προπ. (tt) nal Abel όπηάονς


Lobeck 17 άρδμόν Köchly: έίρ&ρον 18 %ργα ABF: om Ρ
έριβόμμων Α 23 τέκτουααι A 26sqq cfx Crat. ρ 404bc

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Grat, ρ 404b_c] 93
μεν γάρ προ αύτοϋ Λήμητρι Ιπιβτρεπτικως αυγγίνεται, τη δε
Ίιβτέρα Κόρη προνοητικως, τη δε βυβτοίχψ "Ηρα ερααμίως"
διό και έραν 6 Ζενς λέγεται της "Ηρας '
coç aio νϋν εραμαι (Hom. (S,328)'
καί εατιν αϋτη μεν έννομος, al δε άλλαι δυο εκνομοι όοκον- s
βιν. πάντα ονν τα γένη των ψυχών άφ' εαυτής ή θίός αϋτη
παράγει μετά του δημιουργοϋ καΐ πατρός, τά τε ύπερκόΰμια
και ¿γκόομια τά τε ουράνια xal τά νπο αελήνην τά τε &εΐα
και τα αγγελικά και δαιμονικά και μεριοτά' και τρόπον μέν
τινα διηρηται τοϋ δημιουργοϋ, τρόπον δέ τινα ηνωται αυτω" ίο
νουν γαρ εχειν ßαβιλικον ο Ζευς λέγεται ίν Φιλήβω
( p 3 0 d ) , έπειδή και η "Ηρα Ουνέξευκται αυτω η περιέχεται εν
αντω ' καθ' 8 εΐρηται (Horn. S* 213)
Ζηνος γαρ τοϋ άρίατου εν άγκοίνηαιν ίαύεις.
την γαρ πατρικήν αιτίαν τοϋ ·κόΰμου και την μητρικην ivo- 15
ειδώς ΰυνέχει ο Ζενς, και η πηγή των ψυχών ¿ν τω Λά λέ-
γεται είναι, ωοπερ πάλιν η νόηΰις τοϋ Λιος νπο πρώτης μετ-
99 έχεα&αι της "Ηρας" ουδείς γάρ, || φηβιν ο Ζευς παρ' Όμήρω
(Α 547), τον έμόν νοϋν προ της "Ηρας άλλος &εός γινώΰκει.
δια ταύτην ονν την άφραΰτον των 9εών κοινωνίαν μετέχει jo
μεν ψυχών νοερών ο κόΰμος, νπέΰτηΰαν δε νόες εποχούμενοι
ταΐς ψυχαΐς και πληροϋντες μετ' αυτών την ολην δημιουργίαν.
CLXX. "Οτι ανω&εν αρχομένη η της δεβποίνης ημών
βειρά μέχρι τών νατάτων διήκει, και εατιν νπο ΰελήνην ο αήρ
αυτής λήξις. αΰμβολον γάρ εατιν ο άηρ ψυχής, καθ' ο και 25
πνεϋμα λέγεται η ψυχή, ωαπερ και το πϋρ είκών εατιν νοϋ,
το δε ϋδωρ της κοαμοτρόφον φύαεως, δι ου πάαα γίνεται
τροφή και αϋξηαις, ή δε γή αώματος δια το παχΰ και ενυ-
λον' διό αίνιττόμενος τοϋτο "Ομηρος (Ο 18 sq) ποιεί την

1 γάρ ABF: om Ρ 14 άκοίνηβιν Ρ 21 ίποχονμεναι


Ρ 23sqq cfr Crat. ρ 404' 24 cfr in Tim. III 190,13
25 ά. ψ. ABF: ά. τήξ ψ. Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
94 PROCLI SCHOLIA

"Ηραν κρεμάμενη*, vnò δε τοις ηοβιν αύτη ς 'άκμονας δύο ' ò


γαρ αηρ κάτω&εν εαντον τα όνο βαρύτατα βτοιχείά κεκλήρω-
ται, άλλα xal το
ηερα δ'"Ηρη
5 ηίτνα ηρόβ&ε βα&εΐαν (Φ 6 sq)
της ai της εννοίας εΰτίν και το
ηέλιον δ' άκάμαντα ηότνια'Ήρη
ηέμψεν in Ώκεανοϊο ροάς' (Σ 239sq)
την γαρ ηαχντάτην δια της "Ηρας γενομενην όμίχλην τον
ίο ηλίου δύβιν καλεί, αλλά και τό την τελεντην τον ονόματος
τη άρχη ΰννάητειν, ει πολλάκις λίγοι τις το της &εον ovo μα,
εμφαίνει την των εξ αύτης λογικών ψυχών εις εαντάς ίπι-
ΰτροφήν' και ort η φωνη αήο iατιν πεπληγμενος, δια τοντο
και η φωνη των λογικών μάλιΰτα τη &εώ άνάκειται, ητις και
15 τον τον 'Λχιλλεως iniτον αυδηεντα ε&ηκεν.
CLXXI. Τρεις ταύτας ξωογονιχας μονάδας ¿φέξης ννν
(p404 b o ) δ Σωκράτης ηαραδίδωΰι, την Δήμητρα την"Η\\ραν 100
την Περΰεφόνην, την μεν μητέρα τον δημιουργού λεγομενην
την δε άδελφην την δε &νγατέρα' πάβας δε κοινωνούς της
20 ΰλης δημιουργίας, την μεν ¿ξηρημενως και νοερως την δε αρ-
χικώς xal ηγεμονικώς την δε ηηγαίως αμα και αρχικώς, τού-
των δε τών &εαινών η τελευταία τριηλας ελαχεν δννάμεις
καΐ &εών ηεριείληφε μονάδας τρεις άμερίΰτως xal ενοειδώς '
ηροβαγορεύεται δε και Κόρη δια την χαλαρότητα της ονβίας
25 χαι την αχραντον εν ταίς απογεννήβεβιν νηεροχην. εχει δε
ηρώτην τε και μεΰην xal τελενταίαν ηγεμονίαν, χαι κατά μεν
την ακρότ ητα εαυτής "Αρτεμις καλείται ηαρ Όρφεϊ (frg 201),
κατά δε το μέΰον κέντρο ν Περβεφόνη, κατά δε το ηερας της
διακοΰμηβεως Ι4&ηvà' xal κατά μεν την νηαρξιν την νπερ-

5 πίτνα Horn.: πότνα 14eq cf'r Horn. Τ 407 18 δη-


ηγ r
μιονργιχον e δημιονργον fecit Ρ 21 παλαίω g Α

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 404 b - d ] 95
ανέχονααν των άλλων δυνάμεων τον ζωογονικον τούτον τρι-
πλού διαχόβμον ΐδρνται η της 'Εκάτης αρχή, κατά <$ε την
μέβην δύναμιν και γεννητικήν των ολων η ψυχική, κατά δε
την νοεραν επιβτροφήν η της αρετής. άνω μεν ου ν xai εν
τοις νπερκοβμίοις η Κόρη την τριπλήν ταύτην ενοειδως προ- &
τείνει την των &εών διαχόΰμηβιν, xal μετά τον Αιος άπο-
γεννα τον της μεριΰτής δημιουργίας άμερίβτως προεβτηχότα
Αιόνυβον, κάτω δε μετά τοϋ Πλούτωνος κατά το μέβον δια-
φερόντως ιδίωμα θεωρείται" τοϋτο γάρ εΰτιν χαι το προϊόν
πανταχού καΐ τοις ίϋχάτοις χορηγον της ζωοποιίας. διό καΐ ίο
Περΰεφόνη καλείται μάλιβτα τώ Πλούτωνι βυνονδα και μετ'
αντοΰ διακοβμονΰα τα τελευταία του παντός, xal κατά μεν τά
αχρα παρ&ένος είναι λέγεται και αχραντος μένειν, κατά δε το
μέβον ξεύγννΰ&αι τω "Αιδη και ΰνναπογεννάν τάς εν τοις
ύποχ&ονίοις Εύμενίδας. καλείται μεν ονν αϋτη και Κόρη, is
101 rgó||jrov δ' άλλον της υπερκοΰμίου xal ηγεμονικής' η μεν γαρ
ενάς εΰτιν ΰννεχτική των τριών ξωογονικων άρχων, η δε με-
βάτης εν εαντή τάς ιδιότητας εχονΰα των άκρων' δώ και το
της 'Εκάτης, εΐτ ουν ,Α&ηνάς, ευροις αν εν τη Περΰεφόντ]
τη μετά τοϋ Πλούτωνος, αλλά τα μεν ακρα κρνφίως ¿ν αντη, 20
το δε της μεΰότητος ϊδιον προφαίνεται και το της αρχικής
ψυχής άφοριΰτικόν, όπερ έκεΐ μεν ήγεμονικως ην, ένταν&α
δε εγκοΰμίως.
CLXXII. "Οτι δει τον εραΰτήν της εις τους &εοΰς εύΰε-
βείας ΰπουδαίως άντέχεΰ&αι τής των θείων ονομάτων ορθό- 25
τητος, ίνα μη ωΰπερ οι περί την Περΰεφόνην xal τον 'Απόλλω
πλημμελονντες δια την αγνοιαν τής των ονομάτων άναλνΰεως
επιρραπίξωνται υπό Σωκράτους.
C L X X i n . "Οτι η Περΰεφόνη κέκληται ητοι δια το δια-

2 ίκάτης F : ίκάοτης cett 6 τον ABF: om Ρ 14 sq


cfr Orph. hymn. 69,8 15 sqq cfr in Tim. 166,25 sqq
19 ίχάτης F : ίκάατης cett 26sqq cfr Crat. p 404°—405"
28 ίπιςραπίξονται Ρ 29 sqq cfr Crat. p 404d cfr Et. M.
665,47

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
96 PROCLI SCHOLIA

κρίνειν τα ε'ίδη και χωρίξειν αλλήλων, ώς τον φόνοι; την


άναίρεΰιν αίνιττο μένον, η δια το χωρίξειν τα ς ψνχάς τελέως
¿κ των Οωμάτων δια της προς το άνω επιβτροφης, οπερ εστίν
εντυχέβτατος φόνος xal θάνατος τοις άξιονμένοις τούτον, η
s δε Φερέφαττα κατά μεν την της γενέβεως έπαφην τη δευτέρα
αρμόζει, κατά δε την ΰοφίαν και την γνώμην τη τρίτη, πάντα
δ' ομως αύτη τά γνωρίβματα προς την της ψνχης τελειότητα '
διό και Περβεφόνη προβαγορενεται, και ου τοις των άκρων
όνόμοιΰιν, ¿πει και το άρπαξόμενον υπό τον Πλούτωνος τοντό
10 ίβτιν το μέβον των 'άκρων, ο έφ' εαυτόν μονίμως ε'βτηκεν,
κα&ο και παρ&ένος η Κόρη λέγεται διαμένειν.
CLXXIY. "Οτι ευλόγως μετά την Περΰεφόνην τον Απόλ-
λωνα αναλύει νυν (ρ 404® sqq)· πολλή γάρ εβτιν η κοινωνία 102
των δύο τούτων βειρων, της Κορικης λέγω καϊ της 'Απολλω-
15 νιακης' η μεν γαρ ενάς ¿ΰτιν της μέσης τριάδος των άρχων
και ξωογονικάς προ βέβληται δννάμεις άφ' εαντης' ο δε τα ς
ηλιαχας αρχάς εις μίαν ενωΰιν έπιΰτρέφει, κατέχων την
τρίπτερον άρχην, ώς το λόγιόν φηΰι (or chald ρ 36).
προΰεχη δε την νπόΰταΰιν ελαχον αί ηλιακαΐ άρχαί μετά τας
ao ξωογονικάς' διό και παρ' 'Ορφεϊ (frg 274) η Λημήτηρ εγχει-
ρίξονΰα τη Κόρη την βαΰιλείαν φηβίν'

αντάρ 'Απόλλωνος &αλερον λέχος είΰαναβαβα


τέξεαι άγλαά τέκνα πνρΐ φλεγέ&οντα προβώποις'

τοντο δε πώς άν γένοιτο μη πολλής ονβης της κοινωνίας


25 τωνδε των &εών ;
δει δ' είδέναι περί τον 'Απόλλωνος τοΰοντον, or ι κατά
μίαν μεν και αντοφνη την πρώτην έπιβολην δ της ενώοεως
αίτιος και ò πλη&ος άνάγων είς το 'εν 'Απόλλων είναι σημαί-
νεται, και ούτος δ τρόπος της περί το 'όνομα &εωρίας πάΰαις

4 sqq cfr Crat. ρ 404e 5 φερεφαττα 11 23 πυρί φλεγέ-


&οντα ABF: πνριφλεγέ&οντα Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 404 e —406*] 97

εφαρμόζει τον &eov ταΐς τάξεβιν. δ δε Σωκράτης τάς μερι-


χωτέρας αντον δυνάμεις μάνας σκοπεί' χαι γαρ άπερίληπτον
ημΐν και άπεριήγητον το πληϋος των τον 'Απόλλωνος δυνά-
μεων. πότε γαρ αν ο ανθρώπινος λογιβμός, μη οτι γε τον
'Απόλλωνος, άλλα και άλλον τινός θεον δυνατός γένοιτο τάς
πάβας περιλαβεΐν ιδιότητας·, πολν γαρ πλήθος οί θεολόγοι
των 'Απολλωνιαχων ιδιοτήτων παραδεδώχαΰιν. αλλ' δ Σωκρά-
της νϋν (ρ 4 0 5 d sqq) τέτταρας μόνας παραδίδωβιν. ο μεν
γαρ χόβμος οίον δεκάς τις εΰτιν έκ πάντων πεπληρωμένος
των λόγων χαι πάντα χωρήβας εις εαυτόν και ¿πιβτρέψας εις
την οιχείαν άρχην της δεχάδος, ης προβεχως μεν η τετράς
103 την αΐτίαν πε\ριείληφεν, ¿¡¡¡ρημένως δ' η μονάς' και η μεν
αδιαιρέτως και χρνφίως, η δε διακεκριμένως, ωβπερ δη χαι ό
'Απόλλων ένίξει το ιτλη&ος των εγχοΰμίων προβεχώς, ο δε δη-
μιουργικός νους εξηρημενως. δια τί ονν δ Σωχράτης τή τοι-
αύτη τάξει χέχρηται; άπο γαρ της ι'άτριχης κρ'ξάμενος χαι δια
της μαντικής χαι τοξικής διελ&ων εις την μονΰικην χατέ-
ληξεν. ρητέον ονν οτι πάΰαι μεν αί τον &εον τούτον ενέρ-
γειαι εν πάβαις είβιν ταΐς των όντων διαχοβμηβεβιν άνωθεν
άρχόμεναι εως των τελευταίων, αλλαι <ΐέ εν άλλαις δοχουβιν
μάλλον η ήττον επικρατεΐν. οίον η μεν Ιατρική τον 9εον
μάλλον εν τοις νπο βελήνην,

i'v&a χότος τε φόνος τε χαι ά λ λ ω ν ε&νεα κηρών,


ανχμηραί τε νόΰοι και ΰήψιες, ε'ργα τε ρενβτά
(Empedocl. frg 1 2 1 , 2 — 3 Diels)' 2

ταντα γάρ πλημμελώς κινούμενα δέονται εκ μεν τον παρά


φΰΰιν εις το κατά φύβιν επανελ&εΐν, εκ δε άβνμμετρίας και
πολυβχιδίας εις βυμμετρίαν χαι ενωΰιν. η δε μαντιχη ει' τω
ονρανώ' εκεί γαρ μάλιστα η εχφαντορικη τον &εον δύναμις

8sqq efr Philol. A 13 Diels, Theo Smyrn. 106,7sqq Hill.


9 δεκάς τις Α: δεκάτις Ρ 11 sqq cfr in Tim. 432,19sqq,
Pythag. ap. Proci, in Tim. 316,19 sqq III 105,14sqq 13 δια-
χιχρνμμένως Ρ 28 μαντική iu P s : ιατρική 11

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
98 PROCLI SCHOLIA

διαλάμπει τα νοητά άγα&ά τοις ονρανίοις εχφαίνουαα' δώ


και ηλίφ βυμπεριπολεΐ, και ó cixiròg ¿νήπλωται άμφοτεροις
νονς, επειδή και ο ήλιος φως διαδίδωβι τοις εν ονρανω κατα-
λάμπων xal χορηγών πάοι της ενοποιού δυνάμεως, η δε το-
5 I ι κ ή εν τοις άπολντοις' εκεί γαρ ¿νεξουβιάξων τοις ολοις διε-
γείρει τάς εαυτόν κινηΰεις, ας δη βέλεΰιν άπεικάζουΰι παν-
ταχη, και αναιρεί μεν πάΰαν την άταξίαν, πληροί δε πάντα
τ ω ν δημιουργικών δόΰεων, δώ καΐ Έκατηβελετης (Horn.
Λ 7 5 ) προΰαγορευεται, ότι χωριΰτός ων και εξηρημενος επί
10 πάντα φ&άνει ταΐς ίνεργείαις. η δε μουΰική τον ηγεμονικον |j
καΐ άρχικον μάλλον ί'χει διάκοΰμον" εκείνος γάρ εΰτιν ο και 104
τον κόβμον ολον αρμόζων κατά μίαν ε'νωΰιν, τον των Μου-
6ων χορον περί εαυτόν νποΰτηβάμενος,

αρμονία φωτός γαυροΰμενος,

15 ως φηβί τις των &εονργών (or chald ρ 36).


εβτιν ουν, ώς εί'ρηται (p97,18sqq), xal ό μοναιχος καϊ
οι άλλοι 'Λπόλλωνες και. εν yf¡ καϊ εν τοις άλλοις, ¿λλ' οπου
μεν μάλλον διαφαίνεται, οπον δε ήττον' και αύται μεν ε νι-
α ίω ς εν τω &εω και εξηρημένως αί δυνάμεις, εν δε τοις ¿πα-
20 δοΐς τον θ ί ο ΐ κρείττοβιν ημών γένεοιν κατά μί&εξιν και με-
ριΰτώς, oto ν πολλοί δήμοι Ιατρικών αγγέλων χαϊ δαιμόνων
χα'ι ηρώων είοΐν ¿ξ 'Απόλλωνος ηρτημένων xal μαντιχών άλ-
λων και μουβιχών και τοξικών διακεκριμένως και μεριΰτως
τάς ενιαίας τοϋ &εον δυνάμεις κατανειμαμενων. δει <5' εχά-
25 βτην των δυνάμεων κατά μίαν αφωριβμένην ιδιότητα &εω-
ρεΐν, οΐον την μεν μονβιχήν κατά ΰννδετικον ζτό) τον δια-
φορουμένου πλή&ονς, την δε τοξική ν κατά το της άτακτου
φύβεως άναιρετιχόν, την ό ί μαντικήν κατά το ¿χφαντορικόν,
την δε ίατρικήν κατά το τελεΰιουργόν, καϊ ταύτας τάς ίδιό-

1 ονρανίοις A B F : άν&ρώποις Ρ 10 πάντα Α : πάντας Ρ


1 2 a i l ίν. <*al>? 1 4 γανρονμένον: corr Kroll 1 9 a l t . έν A:
al Ρ 20 an ih (nuiy κρείττ. ? 2 1 olov A : oí Ρ
22 εΐβιν Boiss.: ierìv 26 rò add

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 406d—406«] 99
τητας άλλως μεν ίπ αντων των θείον όράν, άλλως δ' επί των
αγγελικών, και ini των δαιμονίων άλλως, και άλλως ¿ni των
ηρωϊκών και ηάλιν ini των άν&ρώπων καϊ ζωων και φυτών
άλλως και άλλως, κα&ήκουΰι γαρ al των θεών δυνάμεις άνω-
θεν αχρι των έΰχάτων, οίκείως ¿ν εκάβτοις φανταζόμεναι, α
και η τελεοτικη δια της ΰνμπα&είας βυνάητειν έπιχειρεΓ τοις
•foots' iv άηάβαις δε ταϊς τά'ξεΰι τοΰτο φυλακτέον, οτι ενο-
ηοιός ¿βτιν ο θεός ο·δτος των πεπλη&να μένων. και γαρ η
ιατρική το πολυβχιδες των νοβημάτων άφαιρονΰα την ενιαίαν
νγίειαν χαρίζεται' η γαρ νγίεια βυμμετρία έατίν καϊ κατά φύ-
ΰιν, το δε παρά φύΰιν πολύχουν. αλλά και. η μαντική την
105 απλότητα || της άλη&είας έκφαίνονΰα την τον ψεύδους ποικι-
λίαν αναιρεί, η δε τοξική näv το ηλημμελες άναιρονΰα και
θηριώδες, το δε τεταγμένο ν και το ημερον ¿ηικρατεΐν ηαρα-
βκευάζουΰα, τοΰ ενός αντέχεται και την εις ηλη&ος φερομένην
ατακτον φύΰιν άποβκευάζεται. η δε μουΰικη δια τον ρν&μον
και της αρμονίας δεΰμόν και φιλίαν και ενωΰιν εντί&ηΰι τοις
ολοις, τα δ' έναντία τούτων εκποδών κα&Ιΰτηΰιν. οϋτως άρα
και ó τον ηαντός δημιουργός, άνοαόν τε και ¿γήρων εργαζό-
μενος το πάν δια της νοερά ς ιατρικής της προαναΰτελλού-
Οης παν το παρά φύΰιν και μηδε ύηοΰτηναι βνγχωρούοης,
και το ηλημμελες και ατακτον εις τάζιν άγων διά της &είας
τοξικής, και το άνάρμοΰτον της νλης άρμονίαις ΰυνδέων και
τάς ψυχάς αρμόζων κατά την &είαν μονΰικήν, και ταΐς ψν-
χαϊς προλέγων τα μέλλοντα κατά την εν αντω νοεράν μαντι-
κην όμον ταϊς ηρορρηΰεΰιν άπογεννωΰαν τα πράγματα, την
άλή&ειαν ίκφαίνει. και ανται πάΰαι αί δυνάμεις ηρώτως μεν
και έξηρημένως ¿ν τω δημιουργώ των ολων και ενοειδως,
δευτέρως δε και διακεκριμένως ¿ν τω 'Απόλλωνι, ωΰτ' ον διά
ταύτα δ 'Απόλλων ο αυτός εΰται τω δημιουργικά νω, ¿λλ'

2 δαιμονίων Α: δαιμόνων Ρ 7 τάζεαι ABF: πράξιαι Ρ


12 έκφαίνοναα ABF: έκφέρουβα Ρ 19 άγήρων Α: αγηρον
Ρ 20 προαναστελλονσης Α8: προανατεΙΙούοης Π 27 δυνάμεις
Α: δυνάμει Ρ 29 διαχεχριμμένως 11 30 1er ai ABF: 4βτϊ Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
100 PROCLI SCHOLIA

¿χεϊνος μεν ολικώς και πατρικώς περιέχει τάς δυνάμεις ταύ-


τας, ò δ' 'Απόλλων νφειμενως τον εαυτόν πατέρα μιμούμενος '
παααι γαρ αί των δευτέρων 9εων ένέργειαι καϊ δυνάμεις Ιν
τω δημιουργώ περιέχονται κατ αιτίαν, καϊ ¿κείνος μεν κατά
6 πάΰας αμα καϊ ¿&ρόως δημιουργεί το παν και διακοομεΐ, οί
á' ¿ « ' αυτού Λ^οίληλυθότίς άλλοι κατ' ali ας δυνάμεις τω
πατρϊ ΰυνεργοϋβιν.
CLXXY. "Οτι άτοπον είπόντος (ρ 405 a ) 'Ερμογένους το
ονομα τοϋ &εον 'Απόλλωνος, ευάρμοοτον αύτο λέγει δ Σω-
10 κράτης έκκλίνων το δύβφημον.
CLXXYI. "Οτι (το) την κά&αροιν μη μόνον έπί της Ιατρι- 106
κης 6ραν αλλά και έπί της μαντικής, δείκννΰιν οτι γενικ&ς η
καθαρτική τοϋ 'Απόλλωνος δύναμις περιέχει τάς δύο' και γαρ
ταΐς τοϋ φωτός μαρμαρυγαΐς λαμπρύνει τον κόβμον και ταΐς
16 παιωνικαΐς ένεργείαις παβαν την ύλικην άμετρίαν έκκαθαίρει,
α δη καϊ οι ένταϋ&α μιμούμενοι ιατροί τε καϊ μάντεις, οί μίν
τα δώματα κα&αίρουβιν, οί δε δια των περιρράνΟεων και των
περι&ειώΰεων άγνοίις εαυτούς και τους ΰυνόντας άποτελονΰιν-
και γάρ, ως φηβι Τίμαιος (ρ 22 e ), και τό παν οί θεοί κα&-
30 αίρουβιν η πυρί η ϋδατι, α και οί μάντεις μιμούνται, και
δια ταϋτα και αί θεονργίαι τους μεν χλητορας κα'ι τους
δοχέας τούτοις τοις τρόποις προκα&αίρειν παρακελεύονται,
και ον τοις μάντεβι μόνον άλλα και τοις τελεΰταϊς οί καθαρ-
μοί προ των τελετών παραλαμβάνονται, πάν το άλλότριον της
26 προκειμένης τελετής άποακεναξόμενοι. και μην και το τάς
πολυειδεΐς κα&άροεις εις μίαν αναπέμπε ιν την τοϋ 9εον κα-
•9-αρτικην δύναμιν οίκεΐόν έΰτιν αντω ' πανταχού γαρ ενωτικός
εΰτιν τον πλή&ονς ó 'Απόλλων και ΰυναγωγος εις εν, και
πάντας τους τρόπους της κα&άρΰεως ενοειδώς προείληφεν,

4 δημιουργώ Α: δημιουργικά Ρ 7 πατρϊ A: nvl Ρ


llsqq efr Crai, ρ 405' Bqq το add 12 ορών ci Crönert nal
ABF: om Ρ 22 δοχέας Ρ: δοχέτας Α (τ del A®) efr in
Remp. Π 246,24, Porph. de or. philosoph. 160 Wolff 23 τε-
ίεβταίς Ρ: τελέτaig A

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crftt. ρ 4 0 6 » - · ] 101

ολον re τον ονρανον χαί την γίνεβιν χαί τάς ξωάς ¿πάσας
χα&αίρων τάς έγχοΰμίονς χαί τάς μεριχάς ψυχάς από των
παχνΰμάτων χωρίξων της ΰίης. δώ και ò ·θεουργός ò της
τελετής τούτου προχα&ηγονμενος από των κα&άραεων αρχεται
και τ&ν περιρράναεων ' 5

αυτός ό' ¿ν πρώτοις ιερεύς πυρός εργα κυβερνών


κύματι ραινέο&ω παγερω βαρυηχέος άλμης,

107 ως φηΰι το λόγιο ν ( o r e h a l d ρ 5 5 ) περί αντον. το δε της


κατά γνωΰιν άπλότητος προεΰτάναι τον θ ί ό ν χαί της αλη-
θείας έχφαντοριχόν είναι την προς τάγα&όν αντον παρίατηαιν ίο
άναλογίαν, ην xal S ¿v Πολιτε ta ( V I I ρ 517°) Σωκράτης αν-
υμνεί, τον ηλιον εχγονον τάγα&οϋ λίγων χαί άνάλογον αυτώ.
ενωτικός ονν υπάρχων και ταύττ) πρός τους ίγκοαμίους &εους
άνάλογον τάγα&ω τεταγμένος, χαί δια της αλη&είας ημϊν ¿χ-
φαίνει την προς ¿κείνο, ει θέμις ειπείν, όμοιότητα ' το γαρ 15
άπλονν του ενός ίατιν ϊκφανβις και η κατά την γνώβιν
αλήθεια της ύπερουαίου και πρωτίατης από ταγαθον προελ-
θούαης. το δ' αεί των βολών ίγκρατη τον θεον τοϋτον
εϊναι την δυναΰτείαν αντον τήν πάντα χαταγωνιξομένην τα
εν τω χόαμφ δείχνυΰιν' άνωθεν γαρ άπο της ύπερουρανίου so
τάξεως διαβπείρει τους οχετούς τον 4ώς και τάς ακτίνας έπί
πάντα τον κόβμον' τα γαρ βέλη τάς αχτίνας αίνίττεται. το
δε της μουαιχης παρίατηαιν οτι <(δ)> θεός οντος αΐτιός ίατι
πάαης αρμονίας αφανούς τε και ¿μφανονς δια των ηγεμονι-
κών αντον δννάμεων, χαθ' ας απογεννα ΰνν τη Μνημοαύνη J5
χαί τω /ill τάς ΜονΟας, αυνδιαχοΟμεΐ δε πάν το αίοθητόν
ταΐς δημιουργιχαΐς αντον δυνάμεαιν, ας δη θεονργών παί-
δες χείρας ¿ποχαλονΰιν, ¿πει χαί (η) της αρμονίας ένέρ-
γεια [των φθόγγων] της των χειρών έξηπται χινηαεως" «Αλά

7 βαρνηχέος B F P : βαρνηχιτος Α (τ del A * ) 8sqq cfr


Crat. ρ 406bc 14 τεταγμένος A B F : τεταμένος Ρ 18eqq cfr
Crat. ρ 405" 22 c f r Crat. ρ 4 0 6 e - · 23 ό F : o m cett
28 c f r i n R e m p . Π 262,20 η add 29 των φθόγγων del

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
102 PROCLI SCHOLIA

xai τάς ψνχάς xai τα σώματα òca των αρμονικών λόγων xa-
ταχοΰμεϊ, οίον φ&όγγοις τιαί χρώ μένος ταϊς διαφόροις αντων
δννάμεβι, xai κινεί ¿ναρμονίως χαι ¿νρΰ&μως πάντα ταίς δη-
μιουργικαΐς αύτον κινηΰεΰιν. αλλά * at η ούρ ανία π&βα τά-
δ ξις xaI χίνηβις το ίναρμόνιον τον &εοϋ έργον ίνδείχννται"
δώ xai at μεριΰται ψνχαΐ ονχ άλλως τελειοννται η || δια της 108
προς το πάν ¿ναρμονίον όμοιότητος το άπο της γενεαεως
άι/άρμοβτον άποβχεναβάμεναι" τότε γαρ τυγχάνονβιν του προ-
τε&εντος αύταΐς υπό τον &εον άρίδτον βίου.
ίο άπο δε των περί τον βαΰιλέως 'Απόλλωνος λόγων ¿πι τας
Μούβας και το ονομα της μονΰιχης μεταβαίνει (ρ 406 a )·
Μονβηγέτης γαρ ο Απόλλων ανυμνείται, xai εβτιν αντος μεν
μονάς προς την ¿ν τω παντι αρμονίαν" δ δε των Μουϋων χορός
τον παντός άρι&μον της ¿ννεάδος {'δεκτικός)»' ix δ' άμφοΐν
is δ χόΰμος δ'λθ£ τοις άλύτοις εδέ&η δεϋμοΐς, xai ε'ΰτιν εις
τε χαι παντελής, το μεν εχων δια την Άπολλωνιαχην μονάδα,
το δε παντελες δια τον των Μονβών άρι&μόν ' δ γαρ ένατος
εχ τον πρώτου τελείου γεγονώς δι' δμοιότητός τε xai ταυτό-
τητος οίχείως εχει ταΐς πολνειδέβι μεν αίτίαις της κοΰμιχης
ίο διατάξεως xai αρμονίας, πάΰαις δ' εις μίαν τελειότητα χορυ-
φουμεναις. αϊ μεν γαρ την ποιχιλίαν άπογεννω6ι των λόγων,
ο δε παν το πλη&ος αυτών αννέχει xaQ·' ενωΟιν, χαι αί μεν
την ψυχιχην αρμονίαν ύφιβταβιν, δ δε της νοερός χαι άμε-
ρίατου χορηγός Ιβτιν αρμονίας, xai αί μεν διαιρονβι το εμ-
85 φανες χατα τους αρμονικούς λόγους, δ δε την άφανη χαι
χωριάτη ν αρμονίαν βννεχει. xai αμφότεροι δε των αυτών
ύποΰτάται, αλλ' αί μεν χατ' άρι&μόν, ο δε χατα ενωβιν' χαι

3 ένρν&μως ABF : εύρν&μως Ρ 8 post άνάρμοβτον brevem


lacunam indicant ABF άποβκευααόμενοι Ρ 8. 9 προταθέντος
ci Kroll 10 nova écloga in 11 13 sqq cfr in Tim. Π 208,9 sqq
14 an παντελούς? δεκτικός add Kroll 16 cfr Tim. ρ 43*
16 μίν 0 > ci, at cfr Radermacher Philolog. LXV 1906,
142 sqq 17 τον Ρ : τό A 17 sqq cfr in Tim. II 216,12 sqq
III 171,8sqq; 193,1 sqq in remp. II 4,22 etc 17 (ννατος 11 (cfr
Crönert mem. gr. here. 75s) 23 νφιβτωβιν Ρ 26 την Α: τή Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 405·—406·»] 103
αί μεν το 'εν τον 'Απόλλωνος διαιροϋΰιν, ο δε το μουβικον
πλη&ος ενίξει, επιατρέφων αν το και ΰυνέχων ' το γαρ των
Μονβων πληθό? ¿ΰτιν το άπο της ενιαίας τον Μονβηγετου
κai χωριάτης υπάρξεως και 6 αριθμός δ προελθών και εξε-
λίξ,ας την μίαν καΐ πρωτουργον αΐτίαν της των ο λ ω ν αρμονίας. 5
CLXXVII. Ότι το ι'τνμον τον ονόματος των Μουσών τοι-
ούτον' επειδή την φιλοβοφίαν καλεί ο Πλάτων (Phaed. ρ 6 I a ) ¡¡
109 μεγ ίβτην μου β ικήν, ατε δη τας ψυχικάς ημών δυνά-
μεις ¿ναρμονίως κινεΐβθαι ποιοϋΰαν και προς τα οντα ΰυμ-
φώνως και τα ς κινηβεις των εν αυτή κύκλων τιταγμένας, προς ίο
δε ταντην ημάς αγει η ξητησις της εαυτών τε ονβίας και της
τοϋ παντός δια της προς εαντονς τε και τα κρείττω ίπιβτρο-
φης, και γινόμεθα βνμφωνοι τω παντι τάς εν ημΐν περιόδους
ταΐς τον παντός εξομοιονντες, δια τοντο καΐ τάς Μονβας άπο
της ζητήΰεως ονομάξομεν. αυτός γαρ δ Μουβηγετης την άλή- ΐ5
θειαν εκφαίνει ταΐς ψνχαΐς κατά μίαν απλότητα νοεράν, αί
δε Μονβαι τάς ποικίλας ημών ενεργείας τάς εις το 'εν το
νοερον άναγονβας τελειονβιν. εχουβι γαρ αί ξητήΰεις ϋλης
λόγον ως προς το άπο της εύρεβεως τέλος, χαθάπερ και το
πλήθος προς το 'εν και η ποικιλία προς την απλότητα, τάς ίο
τοίννν Μονβας εν μεν ταΐς 'ψνχαΐς την ξήτηβιν της αλη-
θείας, εν δε τοις βώμαβιν το πλήθος των δννάμεων, παντα-
χού δε την ποικιλίαν των αρμονίων ¿νδιδονβας Ζβμεν.
CLXXVHI. Ort η Αητω πηγή εβτιν ζωογόνος εν τη Αή-
μητρι περιεχόμενη ' διό και τα παρ' ημΐν πάτρια την αυτήν ¡s
Αήμητρά τε και shpio θεραπεύουβιν την ε'νωβιν ¿νδεικννμενα
των θεαινών. παν óe το ξωογόνον φως εκπέμπει αντη η
θεός, φωτίζουβα τάς τε των θεών νοεράς ονβίας και τους
ψυχικούς διακόΰμους, χαι τελενταΐον τον αίβθητον ουρανον

6sqq cfr Crat. p 4061 12 έαντούς ABF: έαντόν Ρ


19 «pòs το άπο Α ! : προ το άπο AB: rò προς το άπο Ρ: το πρά
άπά άπο F 24sqq cfr Crat. p406*9q 25 περιεχόμενος: corr
Boiss. ήμ. τά πάτρια Α (τά del) 29 alad. οϋρ. ABF: ονρ.
τον αία&ητόν Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
104 PROCII SCHOLIA

πάντα καταλάμπει άπογεννήΰαβα το περικόΰμιον φως και τού-


τον την αίτίαν ίδρύΰαΰα εν τοις παιοίν 'Απόλλωνι και 'Αρτέ-
μιδι, παΰι το νοερόν και ξωογόνον φως ¿ναβτράπτονΟα. αλλά
και ταϊς ψυχαΐς την της αρετής τελεβιουργίαν ίνδί'δωοιν και
5 τήν ελλαμψιν την άνάγονβαν αντάς εις το νοερόν τοϋ πατρός,
των τε ΰχολιων ατραπών της ϋλης άναρπάξονβα xai της πο-
λύπλοκου κακία; και της ¿v τη γενέαει τραχύ\\τητος, προς α 110
μοι δοκονΰι και οι θεολόγοι βλέποντες Λητω προβειπεΐν
αντην, όιά τε το λ ε ίο ν τον η&ονς πορίξειν ταϊς ψνχαΐς και
ίο το της εχοναίον ξωης παρεχτικόν χαϊ της &είας ραΰτώνης
χορηγόν' ταντα γαρ Ινδίδωϋι τοις εις αντην άνατεινομένοις
αφατον ίνεργειαν <^καί)> ξωην απημονα και πραότητα «αϊ
άταραξίαν και γαληνην νοεράν. ειτ' ονν από τον ε&ελου-
αίον Λητω χέχληται (λώ γάρ ίΰτιν ρημα δηλονν το ßOv-
is λ ο μα ι), εΐτ' άπό τον λ ε ίο ν Λεητώ τις ονΰα, πάντως που
δι άμφοΐν τάς της &εον δννάμεις ένδείχνυται το ovo μα' αϊ
γάρ -ηναγκαβμέναι της ψυχής ίνέργειαι δια την τραχύτητα
ΰνμβαίνονΰι την εννλον, και η ΰχολιότης της ίν γενέΰει ξωης
την εχούοιον ξωην ελαττοΐ των ψυχών, η δ' εις τους &εονς
20 άνοδος λείαν xai ημερον αντί ακληράς xai τραχείας xal βον-
λητην άντι αναγκαίας ανταϊς παρέχεται ξωην, xai η τούτων
αίτια 9εος Λητω δια τοϋτο προΰαγορενεται.
τί ονν δει Λητω χαλεΐν την ϋλην, ως εύτράπελον xai
έμμαγεΐον πάαι προχειμένην τοις εΐόεΰιν, οϊον χάτοπτρον πάν-
α των τάς εμφάΰεις δεχομένην, ώς λή&ης δε αίτίαν τοις εις
αντην δρωΰι; τί δε τον 'Απόλλωνα ώς έχ Λητούς ύποΰτάντα
και Αώς άρμονίαν δει λέγειν, οϋτως γαρ αν χαι 6 &εός

2 άπόλλωνι B F : άπόλλων (άπόίλω Α) Ρ 6sq cfr or chald


ρ 63 8 βλέποντες sci: λέγοντες 12 xal add 14sq cfr
Arietarcb. ap. Cramer an. oxon. I 262,2 Orion. 93,17 Et. M.
664,21 15 Λεητώ -χεκΧήο&αι in Crat. ρ 406* fort, legit Proclus,
ubi Ιη&ώ 11, Λειη&ώ ci Heindorf: Asíτω Crönert coll λεΐτης
laevigator I. G. IY 607,1 16 της ex τον Ρ 24 έχμαγ.
Boise, cfr Tim. ρ 60 e

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 406»"] 105
ούτος άχώριβτος εΐη της ΰλης και ουχί αίτιος της ¿ν τω παντι
αρμονίας, καίτοι πως δυνατόν, ποτε μεν αυτόν τω δημιουργώ
τον αυτόν ποιεΐν ποτε δε της ίίλης αχώριστο ν; αμεινον ονν
λέγειν την μεν Αητω ονχ ύποδοχήν τον 'Απόλλωνος, αλλά
μητέρα και πηγην αυτήν νοεΐν παντός ξωογονικον φωτός &
&έρμτ) τα πάντα ΰωξοντος, τον δ' ''Απόλλωνα, χωριβτον οντα,
χορηγόν πάΰης της ¿ναρμονίον ζωής και πάντων των Ιγκοΰ-
μίων λόγων, οΐς άλ-ύτως Ουνδέδεται το πάν' ¿πει και
111 Αητω || καλεϊν την μεγίβτην ταντην 9εον ως από της λή&ης
ó μεν Σωκράτης (p 406a) ΐαως δια το τον νέου ατελες ίφυ- ίο
λάζατο, λέγοιτο δ' αν καΐ τοΰτο Ιπ' αυτής κυρίως, λή&ην των
κακών ταϊς ψυχαΐς έμποιούαης και της έν τη γενέαει ταραχή
καϊ κλύδωνος, ών ετι μνήμην φέρουβαν την ψυχην αδύνατον
ένιδρυ&ηναι τοις νοητοΐς' 'άγει γαρ η μνήμη προς το
μνημονευτόν, φηαί Πλωτίνος, καϊ ωΰπερ η Μνημοβύνη 15-
την μνήμην των νοητών ανεγείρει, οϋτως και η Λητω την
λή&ην δωρεΐται των ενύλων.
CLXXIX. "Οτι της δεΰποίνης ημών 'Αρτέμιδος τρεις 6
Πλάτων (p 406b) παραδίδωβιν ιδιότητας, την τε αχραντον
και την κόΰμιον και την άναγωγόν' και δια μεν την πρώτην 20
παρθενίας ερδν λέγεται η &εός, δια δε την δευτέραν, κα&'
ην τελεαιουργός, [ώς] άρετής έφορος είναι λέγεται, δια δε την
τρίτην, κα&' ην , μιαήΰαι λέγεται τα ς γενεσιουργούς
ορμάς, και μάλιΰτα τών τριών ή πρώτη έφαρμόξει trj της
&εοϋ προόδω, κα&' ην ίν τη ξωογόνω τών αρχών τριάδι την S5-
ϋπαρξιν ελαχεν, είτε Έκατική προΰαγορευομένη &εότης, ώς
οι &εουργοί φαΰιν, είτε "Αρτεμις, ώς Όρφεύς (frg 201).
εκεί γαρ ιδρυμένη πεπλήρωται μεν άχράντων δυνάμεων από
τών άμειλίκτων θίών, εις δε την της αρετής βλέπει πηγήν

5 sq cfr or chald ρ 28* 1 των ABF: om Ρ 8 cfr


Tim. ρ 32e 11 αν ABF: αν Ρ 11. 12 in' afa. — ψνχ. im
A 14 frustra quaeeivi 18sqq cfr Orph. frg 138 22 ώς
del 23 lacun. statui: fort, ζέπιδτρεπτιχη} poesie tarnen.
y.aS·' ην delere 24 της Boies.: τον

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
106 PROCLI SCHOLIA

Y.a.1 την παρ&ενίαν αντής άϋπάζεται' και γαρ ¿κείνη το παρ-


•&ένον ον προΐηβιν, ως φηΰι το λόγιον (ρ 2 8 ) ' νοονΰα δ'
¿κείνην ύφίΰτηΰΐν και την άρχικην άρετην, και εξηρηται πάβης
κοινωνίας και ΰυζενζεως και της κατά την γένεβιν προόδου'
5 ο&εν δή και η Κόρη κατά μεν την "Αρτεμιν την εν ¿avcfj
και την Ά&ηναν παρ&ένος λέγεται μένειν, κατά δε την της
Περβεφόνης γόνιμον || δΰναμιν και προΰιέναι και ΰυνάπτεο&αι 112
τω τρίτω δημιουργώ και τίκτειν, ως φηΰιν 'Ορφενς (frg 2 1 8 ) ,

εννέα θυγατέρας γλαυκώπιδας ¿ν&εβιουργονς'


io in ti η γε 'Άρτεμις η εν αύτη και η Ά&ηνα την παρ&ενίαν
άεΐ την αντην διαΰωζουΰι' και γαρ η μεν κατά το μόνιμον
αντης, η δε κατά το έπιβτρεπτικον χαρακτηρίζεται' το δε γεν-
νητικον μέΰην εν αύτη τάξιν ε'λαχεν. έπι&νμείν δ' αντην της
παρθενίας φαΰίν, έπειδη το εϊδος αντης εν τη ζωογόνα περι-
ΐδ έχεται πηγη, και νοεί την πηγαίαν άρετην και νφίΰτηβι την
άρχικην και άναγωγόν, κα'ι την ε'ννλον ατιμάζει παΰαν μϊξιν,
καίτοι έφορωαα τους καρπούς της τοιαύτης èvvkov μί'ξεως'
άτελης ζτεy γάμων και άπειρος εονΰα
παιδογόνον λοχίης πάβης άνα πείρατα λύει,
30 φηαίν 'Ορφεύς (frg 1 3 7 ) ' και εοικεν τα ς μεν γενέβεις και τα ς
προόδους των πραγμάτων εκτρέπεβ&αι, τα ς δε τελειότητας έπι-
φέρειν αντοΐς, κα'ι τάς μεν ψυχάς δια της κατ' άρετην ζωης
τελεβιονργεΐν, τοις δε &νητοΐς ζώοις την είς το είδος άπο-
κατάβταβιν χορηγεΐν.
•35 οτι δε πολλή της 'Αρτέμιδος και η προς την εγκόβμιον
rΕκάτη ν ενωΰις και η προς την Κόρην, φανερόν τοις και
ολίγα τω Όρφεΐ παραβεβληκόβιν, εξ ων δηλον, οτι και η
Αητω περιέχονβα εν τη Λήμητρι τη και την Κόρην νποοτη-

1.2 παρ&ένον B F P : παρ&ένιον Α 3 καί την ΑΒΓ: χαϊ


ον την Ρ 4 προόδου Α: πρόοδον Ρ 9 ¿ν&εαιαργοΰς Ρ
18 TS add Werfer άπειρος ABF: απεινος Ρ 19 λοχίης
Α: Χογχίας Ρ άναπιίρατα Ρ 26 (κάτην Α: èy-άατην Ρ
28 an περιέχεται?

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 406 b ~ c ] 107

ΰάΰη τώ All xal την έγχόΰμιον 'Εκάτην, επεί χαί την "Αρτε-
μιν 'Εχάτην Ό ρ φευ ς (frg 2 0 1 ) χεχληχεν,
η δ' 'άρα δι' Έχάτη πatóos μέλη αν&ι λιπονΰα
Αητονς εύπλοχάμοιο χόρη προοεβήβατ' "Ολνμπον"
ωβτ ουδέν &ανμαβτόν, εί χαί την iv τη Κόρη "Αρτεμιν 'Εχά- 5
113 την εν άλλοις χεχλήχαμεν. xal ó Πλάτων |! ¿ν τούτοις
ύμνήβας δια των τριών επιβολών φήαειεν αν οτι η μεν τού-
των τι η δε πάντα αημαίνει" η μίν γαρ πρώτη δια πάντα,
al δε μετ αυτήν, ατε χαί μεριχωτέραν τάξιν λαχοϋΰαι, δι' εν
τι χεχληΰ·&αι οϋτως §η&είέν αν χα&' ο μάλιοτα χαραχτηρί- ίο
ξονται.
CLXXX. Ότι avviταξεν (ρ 4 0 4 b ) τον έγχόΰμιον Λιόν veo ν
τη έγχοΰμία 'Αφροδίτη δια το εράν αντον και εί'δωλον πλάτ-
τειν αντον τον πολντίμητον Κίλιξι και Κνπρίοις 'Άδωνιν'
χαί δηλονότι τον της 'Αφροδίτης τοιούτον έρωτα &γα9οειδη 15
xal προνοητιχόν ύποληπτέον, ως παρά χρείττονος &εον προς
χαταδεεβτερον επιτελούμενον.
C L X X X I . "Οτι δ μεν νεανίβχος ώς περί αμιχρών δοχεΐ
ερωτάν τα περί τον δεβπότην Αιόνυΰον, διό xal επιβτομίξεται
(p 4 0 6 b ) imo Σωκράτους, χαί περί μεν των χρνφίων προ- 80
όδων των θεών ουκ άχούει, περϊ δε των τελευταίων μόνων
χαί εγχοβμίων. xal ταΰτα μεντοι άποΰεμνύνει ο αοφός, καί-
τοι, ως φηΰι (ρ 4 0 6 ° ) , παίγνια οντα δια το φιλοπαίβμονας
είναι τους &εοΰς τούτους, ώς γαρ τα των άλλων θεών πέ-
ρατα, φοβερά οντα χαί τιμωρητιχά xal χολαΟτιχά, τελεΰιουργα 85
λέγει των ψυχών, οίον οτι (legg I V ρ 7 1 6 a ) επεται τω Ail
Αίχη τον 9είου νόμου τιμωρός, χαί τοις μεν χεχοΰμη-
μένοις χαί χατα νουν ξωΰιν εύμαρής ¿Οτιν η &εος αϋτη, τοΐς

1 ίχάτην Ρ: έκάΰτην Α 2 έκάτην Α: ίχάατην Ρ


3 μέλι' ei Köchly αυ&ι Α: αν&ις Ρ 7. 8 τούτων Α :
τούτω Ρ cfr Crat. ρ 406 b 9 βιέντι Α 14 αάωνιν Α
21 μόνων ABF: μόνον Ρ 22 μέντοι ABF: μίν Ρ
23 φιλοπαίομονας 11 cum BTPlat (ρ 406") : φιλοπαίγμονες btPlat
28 εύμαρής aut ευμενής Boiss. : ενμερής

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
108 PROCLI SCHOLIA

á' νβριΰταΐς xai άμα&ία τόν ßtov ΰνμφνρονοι την ξημίαν


¿πιβάλλει, εως αν αντοΰς και οΐχονς xai πόλεις άρδην άφα-
vÍ0r¡' oÍjtmj τα τον Λιονναου και ^Αφροδίτης πέρατα γλυχν-
&νμίαν ίμποιοΰντα άποαεμνννει, πανταχού όιακα&αίρων ημών
5 τας π ε ρ ί &εών εννοίας και νοεϊν παραΰκενάξων οτι πάντα
προς το αριΰτον άφορα τέλος, οποία αν y. διότι γαρ την της
•&νητης φνΰεως άΰ&ενειαν άναρρώννυΰι || χαι ανακτάται την 114
δνΰχέρειαν της σωματικής ξωης, δια τούτο φιλοπαίΰμονες οί
τούτων αίτιοι &εοί' ο&εν δή xai των αγαλμάτων τα μεν οίον
ίο γελωντα καί άνειμένα xai χορενοντά πως ποιονβιν, τα δ' αν-
ΰτηρά xai καταπληκτικά των ορώντων xai βλοΰυρά αναλόγως
ταΐς των θεών ληξεΰι ταΐς ίγκοαμίοις.
CLXXXÏÏ. "Οτι τον δεοπότην ημών Α ιόνναον οί βιο-
λόγοι πολλάχις xai από τών τελευταίων αύτοϋ δώρων οίνο ν
16 χαλοϋΰιν, οίον Όρφενς (frg 2 0 2 ) '
ο'ινου δ' αντί μιης τριπλην μετά ρίζαν ε'&εντο'
καϊ πάλιν (frg 2 0 3 ) '
οίνου πάντα μέλη κόΰμω λαβε xai μοι ενείχε'
χαι αυ&ις (frg 204)·
so οΐνω άγαιομένη χοΰρω Α ιό ς.
εί δε αυτός ό &εος οϋτως καλείται, δηλον ΰτι χαι αϊ πρώτοti
xai at μέοαι αυτόν ένέργειαι οϋτως αν όνομάξοιντο, chemo η
τελευταία, ωβτε εις torto νϋν (ρ 406°) βλέπων 6 Σωκρά-
της Λιδοίνυαον καλεί τον ϋ·εόν ¿χ του οίνου ορμώμενος,
25 οΰτις, ως ειρηται, παθών ¿ΰτι δηλωτικός τών τον &εοϋ δυ-
νάμεων " 8>ΰπερ χαι εν Φαίδρω τον μεγαν "Ερωτα χοι-
νώς λέγει τόν τε &είον xai τον φιλοβώματον. 6 ουν οίνος
οϋτως κοινώς έξαχουόμενος την ιδιότητα τον μερικού νου

1 βνμφνροναι AB: ανμφέρονΰΐ FP 2 άρδην iu A aut


Α* 2. 3 άφανήαη Ρ 8 cfr ad 107,23 13 sqq cfr Crat. ρ 406e
18 μεληχόαμω Ρ κόομω λαβε καί μοι χόαμω λαβε bis (alt.
κόσμα λαβε del) Α

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 406"-« 1 ] 109
παρίατηβιν ημΐν. το γαρ οίόνονν ονχ αλλο τI έΰτιν η το διη-
ρημένον άπο τον ολον χαί μετεχόμενον ηδη νοερον είδος xal
οίον και μόνον γενόμενον' ò μεν γαρ παντελής νονς πάντα
τ εατιν καΐ ίνεργεΐ χατά πάντα ωααντως ' ό δε μερικός και
μετεχόμενος πάντα μίν, αλλά καθ' Têv είδος το αύτω πάντων s
προβεβλημένον, οϊον το Ηλιαχον f¡ το Σεληνιακον ί) τό Έρ-
μα'ίχόν τοντο δ' ονζν) το ίδιον χαί διαχρι&'εν άπο τ&ν λοι-
πών ó οίνος ενδείκνυται, βημαίνων τον οίον χαί τινά νονν.
116 επειδή τοίννν η μεριοτη δη\\μιονργία πάαα της Αιοννβιαχης
¿ξήρτηται μονάδος, διαιρονΰα τους μεν με&εχτονς iv τω χόαμω ίο
νόας ànò τον ολον νου, τάς δε πολλάς ψνχας άπο της μιας,
τα δ' είδη τα αία&ητά πάντα άπο των οικείων ολοτήτων, δια
δη τοντο xal αυτόν τον &εόν οίνο ν προζα^ειρηκασιν οι θεο-
λόγοι αντόν τε χαί πάντα τα δημιονργηματα αυτού' πάντα
γαρ ε'χγονα τον νον, χαί τα μεν πορρώτερον τα δε ¿γγντερον is
μετέχει της μεριβτης τον νον διανομής, αναλόγως ονν ¿ν
τοις ονΰιν 6 οίνος έγγινόμενος ίνεργεΐ, ¿ν μεν τώ οώματι
είδωλικως χατά οΐηΰιν xal φανταβίαν ψενδή, εν δε τοις νοε-
ροΐς το χατά νονν ίνεργεϊν χαί δημιονργεΐν, ¿πει και ¿ν τη
όιαΰπαράξει των Τιτάνων μόνη η καρδία αδιαίρετος μεΐναι so
λέγεται, τοντέβτιν η άμερης τον νον ovaia.
C L X X X i n . "Οτι ix των παιγνιωδων ¿ννοιων των περί
&εονς χαί ¿ν&εάξειν δννατόν, νοερώτερον τοις πράγμααιν επι-
βάλλοντας. φέρε γαρ χατά τάς εννλους των πολλών έπιβολάς
είναι 'Αφροδίτην την εκ τον άφρον την γένεΰιν εχονΰαν, α
xal τον μεν άφρον είναι την τον ΰπερματος άπόκριΰιν, την
δ ' εχ ταύτης νφιΰταμίνην εν ταϊς μί'ξεΰιν ηδονην 'Αφροδίτην
είναι, τις ονν τοαοντόν έατιν εύή&ης, οΟτις ον προ των

1 οίόνονν Crat. ρ 406": olovv (οιονν A B F ) 11 3 οίον B F P :


οϊον Α 7 ονν sci: ον 8 οίον (olvov Β) 11 13 προειρη-
χααιν: corr 15 Ιγγονα Α 19 τώ ci Crönert 20 eq cfr
Orph. frg 198.199. 200, in Tim. II 19sqq, Rohda Psyche 8 II 117,
M.Mayer Grig, und Tit. 236 21 άμερής Boiss.: άμερις: possis
άμέρισζτος'} 24 sqq cfr Crat. ρ 4 0 6 c i 25 Ιχονσαν Ρ :
ίχονβα A

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
110 PROCLI SCHOLIA

Ιΰχάτων xai φθαρτών τά πρώτα xcà αίδια αίτια ΰεωρήαειεν,


δια: γαρ τον το και ό Σωκράτης τον Ησίοδο ν (Theogon.
1 9 5 s q q ) μαρτνρεται (p 4 0 6 e ) "να της ¿ν&εαβτιχης τιμάς ίπι-
βολης άναμνηαη, την δεδημευμένην αντοϋ χάτω χαταλιπόντας.
6 τί ονν εοτιν η τοιαύτη 9εία ¿πιβολή, είρηΰ&ω. γεννά-
ΰ&αι μεν ονν την πρωτίΰτην 'Α\\φροδίτην φαοΐν ano διττών 116
αιτίων, τον μεν ως δι' ον, τον δε ως γεννητικού ' τον μεν
γαρ Κρόνον αντης ως το δι ου τη προόδω ΰννεργεΐν, ως
την γόνιμον δνναμιν τον πατρός (προ)>χαλονμενον και εις
ίο τοί>£ νοερούς διαχόΰμονς ίχδιδόντα, τον δ' Ονρανόν ώς ποιη-
την χαι αίτιον, ix της ¿αντον γεννητιχης περιονΰίας ίχφαί-
νοντα τήνδε την &εόν. χαι πό&εν γαρ αλλο&εν εδει την
ΰνναγωγον των διαφερόντων γενών χατά μίαν ϊφεαιν τον
χάλλονς λαβείν την υπόΰταΰιν η ¿χ της ΰυνοχιχης τον Ον-
ο, ρανον δυνάμεως; παράγει ονν αυτήν ò Ουρανός ix τον άφροϋ
των γονίμων εαντον μορίων ριφεντος εις την 9άλαΰΰαν, ως
φηΰιν Όρφεύς (frg 1 0 1 ) '

μηδεα δ' ες πέλαγος πεΰεν νψό&εν, άμφι δε τοΐΰι


λενχός ίπιπλώοναιν ελίααετο πάντο&εν άφρός'
20 ¿ν δε περιπλομεναις ωραις iviavτος ετιχτεν
παρ&ενον αίδοίην, ην ίή παλάμαις ύπέδεχτο
γεινομενην τό πρώτον όμον Ζηλός τ 'Απάτη τε.

την δε δεντεραν 'Αφροδίτην παράγει μεν δ Ζευς ¿χ των εαν-


τον γεννητιχών δυνάμεων, ΰνμπαράγει δ' αντω χαι ή Αιώνη"
25 πρόειβι δ' η &ιος εχ τον άφρον χατά τον αυτόν τη πρεββν-
τέρα τρόπον λέγει δ' όντως xal περί ταύτης ο αυτός &εο-
λόγος (frg 1 4 0 ) "

4 <5ε δημενμένην Ρ 9 •(προ)καλονμενον Bei: χαλονμενον:


χληρονμενον Werfer 13 βυναγωγόν Α: αυναγόν B F : αυνα-
γωγην Ρ 16 ail ριφίντων? 18 μηδία Ρ ές πέλαγος Α :
εΰπέλαγος Β: ¿πέλαγος F: ένπ¿λαγός Ρ 22 όμοϋ ξήλός τε
ABF: ζήλος τε όμον Ρ

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 406cd—407e] 111

τόν ί ί « ό θ ο ς ηλεον είλ', ano δ' ε'κ&ορε πατρί μεγίΰτψ


aló ο itον άφροίο γονή, υπεδεκτο δε πόντος
βπερμα Αιος μεγάλου' περιτελλομενου δ' ενιαυτου
ωραις καλλιφντοις τεκ ¿γεραιγελωτ 'Αφροδίτην
άφρογενή.
117 διαφερουβι μεν ονν αλλήλων αϊ &εαί κατά τε τα ama xal
κατά τάς τάξεις και κατά τα ς δυνάμεις' ή μεν γαρ εκ τοϋ
Ούρανον υπερκόΰμιός εατιν και άναγωγος ini το νοητον κάλ-
λος και άχραντου ζωής χορηγός, και γενεαεως χωρίζει- ή δε
Λιωναία ¿πιτροπενει ηάβας τάς ¿ν τω Ονρανίω κόΰμφ και yr¡
ανβτοιχίας και οννδεΐ προς άλληλα;, και τελειοΐ τάς γεννητι-
κός αυτών προόδους δια της όμονοητικής βυζενζεως. ΰυνή-
νωνται δ' άλλήλαις κατά την ομοιότητα της ύποβτάΰεως' εκ
γαρ των γεννητικών δυνάμεων προήλ&εν ή μεν τοϋ αυνοχεως
ή δε τοϋ δημιουργου. δηλοϊ δ' ή &άλααβα την ήπλωμενην
και άπεριόριβτον ξωήν και το βά&ος αύτη ς το ¿πι πάν προϊόν,
ó δ' άφρος το κα&αρώτατον και φωτός γονίμου πλήρες και
δυνάμεως και ¿πινηχόμενον πάθη τη ζωή καΐ οίον αν&ος αυ-
τής το άκρότατον. πεφηνεν ονν ή 'Αφροδίτη πάοης ονΰα της
ζωής το ενοειδεατατον και κα&αρώτατον.
CLXXXIY. "Οτι 'Α&ηνάν καΐ "Ηφαιΰτον και "Αρεα ΰυνε-
ταξεν (ρ 406 d ) διά τε το κοινον προς τα πολεμικά και δια
το όμότεχνον προς εκάτερον της 'Λ&ηνας και διχί το της αυ-
τής 'Αφροδίτης ίράν εκάτερον και οτι εξ Ήρας εκάτερος ίτεχ&η
και Α ιός.
CLXXXV. "Οτι οί θεολόγοι δύο μάλιστα δυνάμεις άνυμ-
νοϋαι τής δεαποίνης ήμων 'Α&ηνας, την τε φρουρητικήν και

1 μεγίατω Werfer: μίγιατοι Α: μεγίατη cett 2 άφροιο-


γονή Α 4 τίκε γερβιγελωτ' Α 7 τάξεις ABF: πράξεις Ρ
9 χωρίζει im Α 10 Λιωναία Creuzer: διαιωνία ονρανίω
ABF: ονρανώ Ρ 16 άαεριόριατον BFP: περιόριβτον Α
19 της ABF: om Ρ 2δ δώς espi. Β 26sqq efr Crat.
ρ 406e sqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
112 PROCLI SCHOLIA

τήν τελεαιονργόν, την μεν αχραντον φνλάττονοαν την τάζιν


των ολων και άκαταγώνιΰτον υπό της ϋλης, την δί πάντα
πληρονΰαν νοεροϋ φωτός και επιατρέφουααν εις τήν εαυτών
αΐτίαν. διό και 6 Πλάτων αναλόγως èv Τιμαίω (ρ 2 4 e ) φι-
S λοπόλεμόν τε || και φιλόαοφον άνυμνεΐ την Ά&ηνάν. αί 118
dí τάζεις αυτής τρεις παραδίδονται ' μία μεν η πηγαία και
νοερά) κα&' ην ΐδρνΰεν εαντην ίν τώ πατρί και εβτιν άνεκ-
φοίτητος έκεί&εν' δεύτερα δ' η άρχική, καθ' ην τη Κόρη ΰνν-
εβτιν και π&βαν αυτής περατοί την πρόοδον και επιβτρεφει
ίο προς εαντην' τρίτη δ' η απόλυτος, καθ' ην πάντα τον κόβμον
τελειοϊ και φρουρεί και περικαλύπτει ταϊς εαυτής δννάμεβι,
πάσας βννεχουβα τα ς ίγκοβμίονς ακρότητας και πάβας νφι-
βταβα τάς ¿ν ουρανω λήξεις αύτη και τάς υπό βεληνην προ-
ελ&οΰβας. νυν ονν ó Σωκράτης την μεν φρονρητικην δια
15 τον της Παλλάδος ανυμνεί ονόματος, την δε τελεβιουργόν δια
τον της 'Α&ηνας. την ονν ενρυ&μον χορείαν δια της κινή-
ΰεως νποφαίνει, ης και μεταδέδωκεν πρωτίβτη μεν τη Κου-
ρητικη τάξει, δευτέρως δε και τοις άλλοις 9εοΐς" εβτιν γαρ η
&εός κατά ταντην την δύναμιν ηγεμων των Κουρητών, ως φηβιν
»ο'Ορφεΰς (frg 1 3 4 ) ' οθίν δη και τοις ίμπνρίοις οπλοις κε-
κόΰμητκι, κα&άπερ εκείνοι, δι' ων αναβτελλει π&βαν άταξίαν
και φνλάττει την δημιονργιχην ταξιν άκίνητον, και την ορχη-
βιν δια της ενρΰ&μου κινήβεως ¿κφαίνει' τον δε λόγον τον
άπο νοϋ προϊόντα φρουρεί και κρατούντα της ϋλης δι' αυτήν'
36 μεμικται γάρ, φηΰίν ο Τίμαιος (ρ 4 7 e sq), τό παν Ικ
νοϋ και ανάγκης, πει&ομένης τω νω της ανάγκης και των
εννλων πάντων αίτιων ύπεΟταλμένων προς την βονληβιν τοϋ
πατρός, η τοίνυν ΰποτάττουβα την ανάγκην rrj ποιήβει του

4 sqq efr in Tim. 166,5sqq 12.13 νφιατάβα Α: έφισ-


τάβα FP 18 αντή sci : αντη 20 sqq efr in Tim.
156,24 sqq 21 ¿κείνοι AF : ¿κείνος Ρ ανατέλλει Α (ö superaci
A8) 23 ένρν&μον A: ενρν&μον FP 24 προϊόντα φρουρειν
expl. F καΐ κρατούντα Ρ : χαταχρατονντα Α 25 τό πάν Ρ :
όράν Α 26.27 των ένύλων A: ivnâœv Ρ 28sqq efr in
Tim. 166,10 sqq 168,8 sqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
[Crat. ρ 406d—407e] 113
νοΰ και ίπαίροναα τό πάν είς την τον &εον μετονΰίαν και
άνεγείρουΰα και ενιδρνονΰα τω ορμω τον πατρός καΐ φρου-
ρονΰα διακονίας η 9εός εβτιν αϋτη" καν αλντον δε Ιεγηται
το παν, αϋτη της αύτον διαμονής χορηγός, χαν χορεύειν εις
απαντα τον χρόνον, χαθ' ενα Ιόγον και μίαν τάξιν αϋτη της 5
χορηγίας προβτάτις. πάβαν ονν την δημιουργίας ¿φορά τον
πατρός και Ουνέχει και ¿πιατρεφει προς αντόν, και κατ αγωνί-
ζεται π&ααν την εννλον άοριΰτίαν" δώ και Νίκη προβηγό-
ρενται και 'Τγίεια, τον μεν νονν κρατεΐν ποιονΰα της ανάγ-
κης και το είδος της ϋλης, ολον δ' άει και τελειον και αγη- ίο
ρω ι/ και ανοβον διαφνλάττονοα τοζν κόΰμον)>. οίκεΐον ονν
της &εον ταύτης και το άναγειν και μερίζειν και δια της νοε-
ράς χορείας αννάπτειν τοις &ειοτέροις καΐ ¿νιδρνειν και φρον-
ρεϊν εν

1 iituiçovea Α: έπαίροντα Ρ 6 χρόνον expl. Ρ


•προοτάτης A: corr 11 <?ν χόαμον) add in lacuna A ' (an χό
iam A?) reliqua periere iam in archetypo

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
INDICES
I. INDEX AUCTORUM
AEGYPTII (cfr ind. II) 32,6 EVRIPIDES frg 517 N* : 39, 21
AESCHINES SOCRATICVS HERACLITVS 80,16 (ex Pla-
ρ 25 Herrn. : 8, 26 tone)
AMELIVS 66,15 HERACLITII breviloqui 5, 12
ANTISTHENES apudAristotel. calumniantur apud Platonem
metaph. IV 1024 b 32 (=-- frg sed non a philosophie 9,3 sqq
47 Mullach) : 12,18 HERODOTVS VI 105 respi-
ARISTOTELES (Άριΰτοτιλιχόν citur 35, 27 sqq
ανμπέραβμa 25,29) (cfr Peri- HESIODVS η το« Ήαιόάου
patus, Peripatetici) βιολογία 80,7 theog. 116 :
categ 4" 22 : 14, 27 67,10 164 sqq : 84,9 sqq 196
hist. an. I l l 519»,18 : 34, 24 sqq : 110, 2 (ex Piatone)
de interpr. 16*19 sqq: 15,27 sqq 453 sqq : 80,7 4 5 4 : 9 1 , 5
25, 27 sqq 16 a 27 sqq : 5, 27 HOMERVS quid verbis πατήρ
25,17 sqq 1 7 Ί sqq: 15,31 sqq &ν$ρων τε &εών re signifi-
16, 28 2 5, 17 1 7 " 25 : 11, 30 c a n t , explicatur 46, 30. Or-
metaph. IV 1024 b 32 (cfr An- pheum sequitur 49,15 quae
tisthenes) : 12,18 cognomina Iovi imposuerit
phys. ause. III 202» 13 sqq : 18, ι 49,15 sqq qui sunt ante Sa-
Politic. Ill 1282* 18 sqq : 26, u turnum, non nominat ; qui cir-
rhet. I 1355» 34 sqq : 2,13 cum Saturnum sunt, quomodo
de sensu 437*14 : 5, 27 vocet 66, 21 sqq ή ποίηαις
soph. el. 165* 6 : 5, 27 49,26 51,25 η παλαιά φήμη ? :
top. I 103* 27 : 3,17 84, 21 saepe homericae per-
ASTROLOGI 10, is sonae nominan tur: ή παρ'
CHALDAEI (cfr ind. II) 32,7. Όμήρω Κίρκη 22,8 ó 'Ομη-
io. 35,4 (cfr Oracula) ρικοί ΌδνβΟίύς 88, 21 ò
DEMOCRITVS frg 26 Diels : 'Ομηρικός TLoeeiSmv 83,17
5, 26eqq 6, 20 sqq singuli versus adferuntur aut
DIONYSIVS Syracusanus (cfr respiciuntur : A 75 : 98,8
Athen. III 98 d , schol. in Dio- 403 : 32,10 547 : 93,18 576 :
nys. Thrac. 452,27 Hilg.) 40, l 13.7 Β 94 : 47, io 2 1 7 : 3 9 ,
EMPEDOCLES frg 121,2 sq 19 Γ 277 : 37,8 A 58 sq :
Diels : 97, 23 sq 50.8 sq E 6 0 4 : 76, 29 Ζ
EPICVRVS frg 336 Us. : 5,26 sqq 48:77,10 138:81,14 H 4 4 :
7, 23 sqq 8,4 sqq 37,19 I 600sq : 44,17sq Ν

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
I. INDEX AUCTORÜM 115
355:86,14 5 2 1 3 : 9 3 , 1 3 328: 1 sq 28* : 105,5sq 3 0 : 8 1 , 6
93, 4 O 18 sq : 93, 29 187 : sqq 34 : 91,11 sqq 36 : 96, 17
50, l i s q q 83,18 189:83,26 98,14 4 0 : 3 3 , 1 5 67, 19 74,22.
Ρ 425 : 77,1 Σ 239 sq : 94, •28 41 : 65 , 25 43 : 20, 29 sq
7 sq Τ 407 : 94, 15 Τ 1 3 : 33,17 50 : 2 1 , i s q 30,30 sqq
49, 26 31 : 49, 30 Φ 6 sq : 52 : 88, 4 sq 5 3 ä : 7 1 , i 7 s q q
94,4sq Sì 5 2 7 : 51, 25 γ 2 : 55 : 101,6sq 57 : 31, 13 36,
76, 29 δ 805 : 81, 14 s 122 : 20 sqq 6 0 : 6 1 , 1 0 63:104,
81,14 λ 501 sqq : 71, 3 sq 6 sq 66 : 35, 4
μ. 374sqq : 37,16 ξ 512 : ORPHEVS saepe ó θεολόγος
88,3 η 273 : 88,2 ρ 202: 88,2 52 , 28 6 2, io 85,19 ó αυτός
337 : 88,2 τ 138 : 44,15 χ θεολόγος (antea n o m i n a t o r
1 : 8 8 , 1 ω 157 : 88,2 110,17) 110,26 oi θεολόγοι
HYMNYS, credo, pythagoricus (cfr theologi) 21,17? 22, i l
(Vesta enim cara P y t h a g o - 55,16 83,s 109,13 ó μνϋ-ος
reis; cfr Philolaus p 236,38 55,14 ώς δ' αν oi ΌρφιχοΙ
237,6 Diele 8 ) 79,3 φαιεν 61, 2 exemplo f u i t
IAMBLICHVS 56,15 sqq Homero 49,15 hymn. 69,8 :
INDI 32,7 95,14 f r g 50 : 59, 17 6 6, 28 sqq
ORACVL A chaldaica (cfr Kroll, 55 : 75,1 sq 61 : 33,5 sq. 22
Breslauer philol. Abhandl. 86 : 55.1 sq 91 : 83,5 98 .
VII 1) saepe λόγιοι/, λόγια; 62.12 9 9 : 9 2 , 1 1 101:110,
eadem l a t e n t sub hisce no- 18sqq 1 0 6 : 8 0 , l O s q q 91,3 s q q
minibus: Χαλδαΐοι 35,4 ó 107 : 92, 16 s q q 114 : 54, 19
ύμνος 57, 26 ή μνβτικωτάτη 55.13 0 2, 10 116 : 52,29 61,2
παράδοοις καί αϊ παρά των 118 : 27 , 25 122 : 50 , 26 1 2 3 :
&εών φήμαι 51, 27 (cfr 2 0 , 2 7 ) 62,4sqq 127 : 48, I6sqq 49,
ai &εοπαράδοτοι φήμαι 59, 7 sqq 134:112,20 1 3 5 : 2 1 ,
19 οι θεολόγοι (cfr theo- 25 1 37 : 106, 18 sqq 138 :
logi) 74, 23 oi ϋ'εονργοι και 105, 18 sqq 140 : 111,1 sqq
ai παρά των 9εών αντών 164 : 52,5 186 : 85, 19 sqq
φήμαι 20, 27 oi έπϊ Μάρκου 190 : 55,9 198. 199. 200 :
γενόμενοι &εονργοί 72,io sq 109 , 20 2 01 : 94 , 27 1 05 , 27
&εονργών παίδες 101, 27 ή 107,3 sq 2 0 2 : 1 0 8 , 1 6 2 0 3 :
&εονργία 65,25 oi θ ε ο ί 31,12 108,18 204:108,20 210:58,4
φησί τις &εών 33,16 prae- 2 1 8 : 1 0 6 , 9 2 7 4 : 96 , 22 sq
terea nullo auctoris nomine ORPHICI (cfr Orpheus, theo-
allato passim sententiae ora- logi) 61,2
culorum occurrunt et singu- oi παλαιοί (seil, philosophi)
lae voces loci sunt (paginas 29 24
adducoKrollianas) : 11: 47, 15 P E R Ì P A T V S 1,11 2, 2
13 : 57,14 sq 14 : 51, 27 sqq PLATO sescenties; saepe ap-
14 s : 52, 1 sq 16 : 63 , 26 1 7 : pellator ó μέγας Πλάτων, u t
59, 20 1 8 : 57, 25 1 9 : 59,2 1, 12 1 2 , 6 2 6,16 8 8,14 90, 24;
19 l : 92,13 20 : 58, 19 sqq interdum ô ·9εϊος Πλάτων, ut
81,1 21 : 58, I4sq 28 : 106, 46, 4; semel ό μιμητικώτατος

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
116 INDICES

Πλάτων 5, η Cratylum au- Phaedo 61 a : 103, g


divit 4,7 Aristocles primo Phaedr. (universus 108,26)
vocabatur6,26 7 3,4 Orpheum 238 e : 7,8 242 d .-47,26 244 d :
sequituröö, 16 Fortunata tfít- 3, 25 sq 244 d e :46, 20 sqq 245":
av τ el Sai μονίαν appellai 44, 53.3 246'sqq : 24, 29 246 b
ίο έχμαγιϊον intellegit et rò sqq: 60,14 sqq 246 e sqq: 65,1
έκμάΰΰον et το έχ,μααβόμινον sqq 246 e : 74,1. 21 247 b :
40,13 vox κομψός apud eum 65.4 2 4 7 e : 35,16 '50, 26sqq
duo significai 71, 14 sqq item 62,21 64,9 sqq 65,1.6 66,8
vox βοφιατής 89,1 sqq Πλα- 247 d : 89, 27 9 0, 22sq 249 e :
τωνιχον 6νμτΐέξ><ζΰ[ΐα 25, 29 42,20 250 e : 67, 21 sq 2ô2 be :
eaepe dialogorum personae 7,9 252 e : 3, 28 sqq 255 e :
pro ipsis dialogis afferuntur, 20.8 sqq 259 a : 88, 20 269 d
ut Σωκράτης, Τίμαιος, à sqq : 2 , 1 8
Ά&ηναΐος ξένος, ô 'Ελιάτης Phileb. 12 be : 11,5 sq 25,11
ξένος al saepe loci plato- 16 e : 2,1 21 e : 27,5 30 d :
nici nec qui scripsit nec 93,11 36 e sqq 40 ed : 12,11
libro allato contextui inserti Politic. 261 e : 3,7 sqq 267 be :
sunt Cratyli locoa non re- 3.15 269 e sqq : 28,16 sqq
cepì nisi quos extra ordinem 272 be : 28,8 sqq 272 e : 30,14
affert aut significat conv. sqq 273 d : 47, 25 274 e sqq :
202 e : 71,9 203 b : 71, io sqq
28.14
203 d : 89, 4
Protag. 145 a : 88,13
Crat. 391": 26, 21 3 9 2 b : 4 , 20 sq
resp. I 353 a : 26, 29 ΠΙ 397 e
396* b :83, 20 399°: 7,11 400°:
sqq: 29,15 VII 517 e : 101,11
3,19 4 0 2 e : 90,5 4 1 0 e : 42,6
VII529 d :74,l8sqq VII 534 e :
418° : 42, 15 429 b sqq : 18,18
sqq 435 a sqq : 26,1 (de uni- 1.16 VIII 563 e sqq : 11,25
verso Cratylo non tantum IX 588 d : 36, 22 X 595 a sqq :
in prooemio sed etiam 90, 24 29.15 X 596 b sqq : 22 , 30 sqq
disputât) X 5 9 6 d : 8 9 , 3 X606 e sqq:29,15
Critias 109" : 44, 20 Soph. 268 cd : 3,14
Euthyd. 29 l d : 30,12 Theaet. 179 e sqq : 9,4 191 ed :
Euthyphr. 7 b sqq : 67, 25. 29 2 6 , 26
6 8 , 2. β Tim. (ó ¿v Τιμαίω δημιουρ-
γός 50,19) 22 e : 100,19 sq
Gorg. 463" : 2, 17 482 e : 18,9 sq 24 e : 112,4 28 e : 51,14 28 e
489 a : 18,11 sq 497 d : 4 , 4 sqq: 55, 29sqq 31 a : 60, 29sqq
523 a : 52,17 3 1 e : 51,2 32 e : 50,22 sqq 105,8
Hipp. mai. 290 ed : 3,18 sq 36 e : 20,2 sq. 26 2 7 , 20 33, 23
legg. IV 716 a : 19, 28 sq 107, sqq 37 ae : 70,5 sqq 37 d :
26 IV 716»: 108,2 IV 7 1 7 b : 63,24 64, 2. 5 38 e : 5 1 , 5
68, 22 sqq X 892 a : 53,3 X 39 e : 62,1 sqq 40 e : 82,22
893" : 51, 9 4 1 a : 48,5 4 1 b : 51,6 sqq 41 e :
Minos 316": 18,12 317 b c : 18,12 24.9 41 d : 22,6 41 e : 19, 27
Parm. (uni versus 2,28) 142": 32, 27,18 42 d : 19, 27 sq 42 e :
20 1 4 2 d ? : 63,27 146 a : 51,24 49,29 84,12 42 e sqq: 27,5eqq

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
I. INDEX AUCTORÜM — II. INDEX VERB. MEMORAB. 117

43* : 102,15 43 d : 70,I2sqq Hill.-Crus. (cfr Proverbia) :


47®sq : 112, 25 50 c : 104, 24 8 8 13
72 c : 40,13 SOLÓN frg 5 Hill.-Crue. (cfr
PLOTINVS (in Enneadibus Proverbia, Theognis): 54,16
frustra quaesiyi) 105,14sq THEOCRITVS XVI 33 : 39,15
PROCLVS ab excerptore sae- THEOGNIS (cfr Proverbia,
pius nominatur (semel υ Solon) 153 : 54,16 Hill.-Crus.
θείος Πρόκλος 87, 2l) 10, 26 THEOLOGI (cfr Oracula, Or-
17,1 25,20 65,8 8 7,21 comm. pheus) 21,17 22,11 24, 20
ad Crat. 59,5 : 63,2 έν άλλοις : 36, 16 55, 16 7 4,23 7 6,23 83,6
60,8 107,6 9 1 , 6 9 7 , 6 1 0 4 , 8 1 0 8 , 1 3 109,13
PROVERBIA άνάγκν οϋδ'ε 111,26
θεός μάχεται (cfr Simonides) THEOPHRASTVS primo Tyr-
88,13 νβριν τίκτει κόρος tamus vocabatur 6, 27
(cfr Solon Theognis) 54,16 τινές philosophorum Satur-
PYTHAGORAS 5,25. 27 sqq num eundem esse atque unam
(cfr Iamblichi vita Pytha- omnium causam 59,16 τινές
gorae 60,5 N) 6,17 sqq Piatonis interpretes id quod
PYTHAGOREI : cfr hymnus est 'Λίδ-ης ex voce άιδές du-
RHETORES 12,17 cunt 87,13
SIMONIDES Ceius frg 3,16

II. INDEX VERBORVM MEMORABILIVM


TÒ oc 77, 20 άγγελοι (ορρ. δαίμονες) 19,5
άβονλ-ητος 5, 20 2 0 , 14 7 1 , 17 78, 27.29 8 9,8
άγαθοειδής 75,18 107, 15 98, 21
το αγαθόν (τάγαθόν) summum &γελάρχτ\ς 38, 2
bonum 1, 17 4, 5 2 9 , 2 30, 2.24 αγνοία (ορρ. γνώαις) 2, 22 12,
101,10 sqq τα αγαθά 2, 18. 28 95, 27 dist. άπλή et διπλή
24 5 , 21 1 0 , 13 1 2 , 29 5 1 , 11 αγνοία 28, 28
54, 5 5 6 , 26 61, 19 62 , 9. 17 αγχειν 76,13
80, 22 sq 8 1 , 1 3 82, 2. 8 98, ι άγχίθνρος 29, 5
ορρ. το καλόν 2 6 , 1 4 . 1 7 &διαιρετός 53, 24 59, 2 85, 5
¿^αθΌτη? 13, 9 5 2 , 6 75, 18 109 , 20 αδιαιρέτως 52,18 97,13
άγαθονργία 13, 4 άδιακρίτως 91,13
άγαθουργός 59,15 90,15 άδιάλντος ovaia 79,10
άγαλμα 7 7 , 2 5 plur. 6 , 1 3 19,8. άδιάρθρωτος 31, 27
13.16. 20 4 7, 13 7 8, 1 108, 9 άδιάστροφος 29,19
Άγαμέμνων(Ρ\.)ί3,ΐ2 45,12.20.24 άδοξος (astrol.) 10,18 (cfr δια-
αγγελικός (diet, δαιμόνιος) 32, θέσεις άδοξοι)
14 69,19 9 9 , 2 γένη quid eint αδρανής 75, 6
75, 14 sqq 9 3 , 9 άγγελικώς "Άδιονις 107,14
ορρ. δαιμόνιας 71,23 άειγενεαία 24,12

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
118 INDICES

άενάως (trad, άεννάως) 80, 23 τα αΐβ&ητά (saepe opp. τά


άήρ (est eacer I u n o n i s , s y m - νοερά) 22, 23 23, 24 49, 5 5 7, 6.
b o l u m a n i m a e ) 93, 24 s q q 94, i l 62, 8 76,29
2. i s αίτια 22,17 31, 4 34, 26 55, 24
'Α&ανάσιος 58,
e x e 9m p72,
l u m28 nominis
91,17 92, 7 97,12
m o r t a l i m i n i m e a p t i 4 , 15 104,2 112,4 con. παράδειγμα
18, 25 21, 7 con. ρίζα 37,11 κατ'
ά&εράπευτος 8, 28 αΐτίαν 34,19 67, 6 100, 4 αγ-
Ά&ην& 2 1 , 20 s q q 22,20 3 6 , 4 γελικοί, δαιμόνιαι, ήρωϊκαί,
37, 20 94, 29 95,19 106, β. 10 ννμφικαί 69,19 ακίνητος 24,7
111, 21. 23. 27 112, ò. 16 a p p e l - άκρόταται 2 7 , 27 αλόγιστος
l a t u r δέσποινα 21, 24 ή δέσ- 44, 8 Άρρητος καΐ ¿πέκεινα
ποινα τιμών 111,27 των νοητών 30, 20 γεννητική
'Αθηναϊκός (de Minerva) 36, (et αίτιον γεννητικόν) 8 5 , 22
2. 5 38, β 110, 7 η δι' ον αίτια (et το
á Α&ηναϊος ξένος = P l a t . l e g g . δι' ον αίτιον) 5 2 , 5 110, 7 sq
in ind. I μία 1 , 17 4 4 , 21 5 9 , 16 6 1 , 1
ά&ρόως 100, 5 μία καϊ αμέριστος (syn. μονο-
ή ä i 77, 20 ειδής καϊ αμέριστος 28,3) 50,14
Αιγύπτιοι 32, 6 Αιγύπτια ¿νά- μία καϊ πρωτονργός 103, 5
ματα 25, 13 ενιαία, ένοειδής, μονοειδ ής
Ζίιδης 50,12 66, 24 (trad, αρη) 28,3 52,22. 24 91,23 ζωογόνος
82, 26 84, ι 87, 7. i l 88,17.25 92, 27 9εία, ϋ-ειοτέρα 31,17
89, 3. 22 90, ι . 6. 8 95, 14 q u i d 70, 24 72, 21 sq. 27 νοερά (-όν)
ait 86, 21 s q q έν "Αιδου 4 7 , 3 5 9 , 28 7 4 , 17.26 νοητή (-όν)
71, 3 87, 26 iv τω "Aidr¡ 88, 23 51,22 7 4, 17 ολική (syn. τά
¿ t i t o s 18,15 7 0 , 5 ' 9 2 , 2 2 1 1 0 , 1 ¡¡λα αίτια 38, 24) 44, 4 παρα-
τα άίδια 11,10 opp. τα φ θ α ρ - δειγματική 18,17 πατρική (-όν),
τά 4,13 18, 22 42 , 28 72, 19 eq μητρική (-όν) 35, 16 48, 1 85, 1
o p p . rèe γενητά 8 , 21 2 2 , 22 87,17 93,15 ποιητική 17,lisq
opp. τα καθ' εκαατκ 11, 2 sq 18,16 2 0 , 17 προσεχής (-ss)
άιδίον ab aeterno 8 7 , 1 38,24 44,2 6 6,22 πρώτη (-ον),
αΐ&έρtos 76, 25 πρωτίστη (-ον) 52,7 59,18 67,1
Λί&ήρ (Orph.) 6 1 , 3 82, 2 110, ι πολνειδείς 102,19
ΑΙ&ίοπες 36,10 πρεσβύτεραι 66, 7
αΐχίξεα&αι 71,20 αιτιατική πτώΰις ( g r a m m . ) 53, 7
αΐνίττεσ&αι 6, 3. ίο 46, 25 93, αίτιον (cfr αιτία) 5 0 , 4 6 7 , π
29 9 6, 2 1 01, 22 111,6 con. ποιητής 110,11
Αίολεϊs 39,14 αρχικά και βασιλικά 48, 24
αί'ρειν 75 , 26 (trad, ΐχειν) 76, 3 δημιουργικά 79, 9 διακριτικά
αί'οϋ·ησις 8 , 20 1 4 , 7 6 6 , 13 71, 59, 28 έμφανή 74, 16 ιννλα
24 όρατική, ακουστική 37, 9 112, 27 έξγ/ρημένα 30, 6 κι-
con. δόξα 34,12 νούμενα 24,11 κρείττονα 44,
αίσ&ητικώς (opp. νοητιχώς) 37,4 19 μεριστά 38 , 24 νοητά αμα
αισθητός 2 4 , 3 1 7 7 , 1 1 0 3 , 2 9 και νοερά 59, 28 8λα 38, 24
109,12 τό αία&ητόν 101, 26 τά πόρρω αίτια 38, 24 πρώτα

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
II. INDEX V E R B O R V M MEMORABILIVM H9

καϊ άίδια 110, ι αννεχτιχά, άμέ&εχτος 3, 29 51, io 57, 28


αυνοχιχά 59, 27 6 3, 15 64, 25 άμείλιχτος (or) 57, 3 58, 12sqq
ύηερονράνια 74, 17 υψηλό- 81,1 105,29
τερα 9, 28 φρουρητιχά 63,16 άμενηνός 75, 6
το δ' αίτιον, ότι 50,13 64, 17 άμερής 77 , 26 1 09 , 2ΐ (trad.
αιών 63, 21 64,4 άμερίς)
αΙώνιοs 18,14 23,19 αΙωνίως άμέριατος 28, 4 50,14 51, 18 52,
75, 7 76,9 i l 54, 2. 8 5 7 , 27. 29 5 9, 14 1 02,
άχαταγάνιοτος 112,2 23 άμερίβτως 91,12 94-, 23 95,7
ακίνητος 24,7 85,25 112,22 ονχ άμίΰως 37,15
άχλινής 79, 9 αμιγής 22,13 82,4 άμιγώς 69,4
ακμαίος superi. 62, ΐ8 81, 16 άμιατνλλεντος (or) 59, 2
ακμαίας 81, 25 αμόρφωτος 31, 13
άχμη τών ένεργειων 82, 8 άμνδρότης ορρ. τρανότης 30,23
άχολον&ία 14,19 άμφιβολίαι 40, 10
άκονβτϊκη αί'α&ηαις 37, ίο 'Αμφιτρίτη 86, 8
αχρος 61, 7 ορρ. μέβος 46, 8 άνάβαβις animae 89, 28
85,19 τά ακρα (saepe ορρ. άνάγειν ad altiora educere 1,17
το μέαον sim.) 86, 2 95, 13. 18. 10, 22 20, 17 34, 10 4 6, 25 54, 3
20 9 6,8.10 dual. 85, io superi. 60, 16 71, 19 7 5, 26 90, 2 9 6, 28
άχρότατος optimus 27,26 37,20 103,18 104,5 113,12
57, 21 62,15 65, ι 83, 26 84, 2 άνάγχη '3 , 21 112 , 26.28 113 , 9
85, 6. 28 111, 19 άνάγχη &εών 88,13
άχρότης 63,23 83,15 94,27 112, ανάγωγος 28, 17. 21 61, 9 68, 28
12 (plur.) ορρ. βά&ος 60, 17 70,18 7 4,8 1 05,20 1 06,16 111,8
αχτίνες 101, 21 sq άναίρεβις 96, 2
άλαζών coil, εί'ρων, υπερόπτης τό άναιρετικόν 98, 28
9, 3 άναχτάβ&αι 108, 7
άλή&εια (eius genera ll,30sqq) άναχνχλείν vitam 28, 14
10, 8 12, 6 sqq. 15 16, ι 28, 5 άναχνχλήαεις mundi 28,17
40, i l 51, 13 55, 20 60, 19 68, 9 άναλογείν 29, ι 35,15 59,17 76,
72, 17 78, 24 9 9, 12.27 1 01,9.14 21. 25. 29 86, 11
17 103, 15. 21 est ιδέα τις αναλογία 22,16 24,28 25,1.6
Χόγον (rhet.) 12, 17 50, 27 51, 2 6 3, 21 65, 22 6 6, 18
αληπτος 65, 22 101,11 ¿I αναλογίας 77,16
Άίχείδης appellatus est Her- κατ' άναλογίαν 56, 6 grarnm.
cules a parentibus 38,16 41, 11
άλογία 10,14 46, 28 άναλνειν 4 , 2 15, 5 sqq 2 8 , 3
άλόγιβτος 44, 8 44, 24 5 6 , 24 6 2 , 28 8 6, 6 8 7, 5.
άλογος 53,21 76,11 77,13 ίόξα 20 90 , 9
29, 2 65, 13 ζωαί 76, 7 ψυχή άνάλυαις 3, 27 95, 27
27,5 τά άλογα 76,11 άλόγως αναλυτική 2, 2.12
67, 26 άναλντιχώς 47,12
άλογωδέατερος 09, 2 άναμιμνησχεσ&αι 23, 8
Άμβρόβιος exemplum nominis άνάμνηβις 23,10 26, 25
mortali minime apti 18, 25 άνανεονν med. 23,17

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
120 INDICES

άναπίμπειν reducere 66,22 άνοδος animae 89,19 104, 20


άναπίμπλαα&αί 47, 2 άνοίχειος 29,18
àvanXovv 54, 7 69, io άνομοιομερής 14,18
άνακτνζεις των δνομάτων άνονβιος 21,10
(gramm.) 39, 20 άντιδιαιρείν 18,10 34,11
άνάρμοβτος 35, 12 9 9, 23 102, 8 το άντιχείμενον (log.) 5,8
άναρπάζειν 104, β άντίΐηιρις 47, 7
άναρρωνννναι 108, 7 Άντίλοχος postea est dictus Φι-
άνηρτήΰ&αι 30,22 49,12 λοπάτωρ 73, 5
άναρχος sine principio 86, 27 το άντίτνπον 76, 28
άναβχενάζειν (log.) 5,8 άντίφαβίς 13, 26
άναΰτέΧΧειν 112, 21 άννμνείν 2,19 32,1 48, 5 49,15
άνατείνειν 65,17 68,4 76,3 med. 57,4 59, 7 61, 21 66,9 68, 12
3,24 104,ιι 80,24 82,23 90,26 101,11 102,
άνατέλλειν 86, 30 12 111, 26 112, 5.15
άνατρέπειν 5,6 ανω in cáelo, apud déos 31,13
άνατρύχην 47,14 77,17 80,12 90, 29 96,4 τό ανω (Pl.)
άναψως 37, 2 96, 3 τά ανω (Pl.) 60, 23 63,
άναφ&έγγεα&αι 44, 14 12.18.25 64,7 80,22 9 2,20 άνω-
άναφορά 4,22 16,17 21,9 60,15 τερω 48,6 6 5,20 άνωτάτω 3,12
αναφορά πρός έτερον (gramm.) ävcofhv a cáelo, a dis 24, 5
41,1 27,21 37,15 44,19 48,1.13 53,
άνεγείρειν 68, 8 86,19 106,6 16 54, 23 61, 2 62, 19 69,16 75,
113,2 il 91, 17 9 3, 23 9 7, 19 9 9 , 4
άνέχίειπτος 13, 23 81, 10. 21 101, 20
άνεχφαίνειν 54,6 άοριοτία 53 , 20 113 , 8
άνεχφοίτητος 90, 29 112,7 άόριοτος 1,6 10,10 11,21 42,26
άνεληλν&έναι 89, 22 43,17 44,9 67, 16
άνέΧιξις 54, 3 66, 28 87, 2 απαίβιον όνομα 39, 23 43, 2
άνελίααειν 51, 22 87, ι άπεικονίζεα&αι 19,17
άνεξάΧΧαχτος 38, 7 άπειρία ορρ. πύρας 13,19
ανέπαφος 67, 29 άπειρος 81, 9
άνεηιοτήμων 3, 21 άπεριήγητος 97, 3
άνεπιαχήπτως 54,17 άηιρίΧηπτος 97,2
άνενφημεΐν trans. 61, 23 άπεριόριΰτος 111,16
&V&OS ζωής 111, 18 νον 47, Ιό άπήμων ζωή 104,12
66, il το άπλανίξ ορρ. τό πΧανώμενον
άν&ρώπειον είδος 24, 5 85, 31
άν&ρωτίΐχωτερος 43, 29 άπΧήχτως 37, 2
άν&ρώπινος 3 2 , 3 34,11 35,9 απΧηατος μετοναία 11, 24
69,21.26 7 5,25 7 6,9 7 7,ιο 97,4 άχΧότης 36,11 99,12 101,9
τα ανθρώπινα ορρ. τα &εϊα 103,16. 20
46,15 ήχΧωμένη ζωή 111,15
άνιέναι (ορρ. χατιέναι) 4, 2 •η άποδειχτιχή 2,11
32, 30 6 5,26 6 6,21 67,29 8 9,20 άποδοχιμάζειν 21,16
άνεΐα&αι 38, 5 7 6 , 22 1 08, 10 άπο&ραοννεα&αι 74,14

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
II. INDEX V E R B O R V M MEMORABILIVM 121
ano χα&αίρεα&αί τι v e l τινός %ρης 69,16 1 1 1 , si
τι 1 , 1 5 26, 25 άρίδηλος 2, 3
άποΗα&ίαταΰ&αί 69, ι. 3 α ρ ι θ μ ό ς 6 , 1 . 3. 9 13, 22 102,14.
άποχατάαταβις εις το είδος 17 . 27 1 03 , 4 con. οχήματα
106, 28 50, 22 νοητοί 74, 20 sunt τα
άηοηληρονν 43, 27 47, 8 νοερά είδη 6 , 1 4 ό πρώτως
άποκοπαί (gramm.) 40, 5 xal κυρίως άρί&μός 6 , 5 ό
άποχόπτειν 71,26 πράτιβτος άρι9μός i d e m quod
άπόκρίβίς secretio 109, 26 ό νπερονράνιος τόπος'βδ,ΐ
Απόλλων 37, 20 78, 25 90,17 9 5, αρμονία 99,17 1 01, 24. 28 1 02,
26 96, 12. 22. 26 Bqq 97. 3. 5. 14 13.20 1 03,5 1 04,27 1 05,2 p l u r .
98, 22 99, 29 sqq 100 sqq 102, 99,23 1 03,23 g e n e r a 102,23sqq
l o s q q 1 0 3 , 1 104,2.26 105,4.6 αρμονικοί λόγοι 1 0 2 , 1 . 25
plur. 98,17 a p p e l l a t u r βασι- άρπάαας έαντάν seil. S a t u r n u s
λεύς 1 0 2 , i o 58,8
'Απολλωνιακός δ, 23 96, 14 97, 7 αρπη (Hesiod.) 84, io
102,16 ήρρενωμένος 35,14
ά-πόλντος (imprimis &ιοί P h a e - αρρην 70, 6. 25 85, 3
dri) 74,20 78,8 9 8 , 5 1 1 2 , io άρρητος 29,29 30,20 31,6 32,19
απολύτως 82, 21 47, 14 6 5 , 17.22 6 7, 1.14.18.23
άπομεριΰμός 53, io opp. ρητός 31, 19 3 2, 23sq 66,
άποπερατονα&αι 32, 25 28 66, 4 comp. 30, 4
άποπίπτειν τινός 46, 26 ήρτήο&αι ΐκ τίνος 89,14 98, 22
άποπλήρωαις 90, 20 Άρτεμις 94, 27 1 04,2 1 05, 18.27
άπορρείν 30, 7 106, 5. 10. 25 107, ι. 5
απόρρητος (Pl.) 19,13 άρτηρία 1 7 , 5
άποΰκινάζεα&αι 99, 16 100, 25 άρτιγενής 43, 5
102,8 άρχαγγελικός'Ερμής 37,18 άρχ-
άποαφάλλια&αί τίνος 29, 13 αγγελική μονάς est Mercu-
άποτέλεαμα (ορρ. αίτια, όργα- rius 68,12
νον) 1 7 , 2.16.21.24 21, 8 22,17 άρχων (é-εός s i m ) 2 7 , 1 5 38,15
άποτέμνειν 7 1 , 18 (trad, άπο- 52,14. 21
πέμπ.) med. 64, 25. 27 άρχή 27,13 43, 18 45, 1 46, 21
άποτνπονα&αι (Pl.) 1 1 , 4 24,19 5 3 , 2 8 3 , 1 6 9 5 , 2 sqq 97. i l
άποφαντιχός λόγος (Aristot.) plur. 2, 12.20 3, 4 1 3, 17 2 7, 22
1 2 , 1 15, 30 16, 2 61, 2 6 2 , 7 81, 20 86, 27 9 6, is
άπόφαΰΐς adfirmatio 9,21 13,17 ξωογονικαί, ζωογόνοι 9 5 , 17
άπροαίρετος 5 , 21 (trad, προαι- 105, 25 ήλιακαί 96,17.19
ριτών) 14, 7 άρχιχός 48,24 6 9 , 1 3 (άρχιχως
άραρότως 8, 16 ci Crönert) 78, 6 80, 24 83, 24
αργνρος a n a l o g u s τω αΐ&ερίω 95, 21 98, i l 106, 3. 16 1 1 2 , β
κόβμω 76, 24 -ως 82, 20 94, 20 sq efr 69, is
Άρδιαϊος (Pl.) 7 1 , 22 άρχιτειιτοννχάτερος 27, 4
αρετή 1, 14 40, 18 46, 16 77, 9 άρχοειδής 56,14
88,9 92,4.21 95,4 104,4 105, Άβκληπιοί 38,12
22. 29 106, 3. 15. 22 ¿ e r a r o s 6,13

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
122 INDICES

άατήρ 24,6 84,23 άχρονος 74, 27


άατοχίΐν 44, 7 άχώριστος 105,1. 3
άστρώοι 9εοί 49, ίο ψυχαί 87,1 άφίς ύπονράνιος (PI.) 65, 6
¿συμμετρία 97, 27 r à άψυχα 30, 28
όίσχ£Τ05 57, 29 61, 20 70, 9 77, 8
ασχέτως 70,11
άβωματοι &εοί 35, 20 τά ¿σώ- βά&ος της άιαχοσμήσεως (opp.
ματα 22, 23 άκρότης) 60,17 έννοιας 18, 8
τό άτακτότατον 74,12 ζωής 111,16
¿ταραξία 104,13 τά βάρβαρα (gramm. Pl.) 40,19
ατελεύτητος (con. όίι>αρ j;os) 86,27 βαρύτητες (gramm.) con. όξύ-
ατομος 56, 17 73, 25 τητες 77,22
ατρεπτος 58, 6 άτρέητως 48,11 βασιλεύς con. άρχων 52,15. 20
ί ί τ ρ ϊ * ^ (Pl.) 43,3 46,6 83, 21 των έγκοσμίων πάν-
Αττικοί 40, 4 των &1&V est Liber 55, 5 sqq
αΰ&υπόστατος 17,13 των οίων &είων γενών est
αΰλη Λιός 46, 30 Phanes 48,14 πρώτων τε καϊ
¿ « l o s 19, 9 22,13 57, 6.18 59, 5 μέσων καϊ τελευταίων est Iup-
αύτόγονος 17,13 piter 83, 21 των Τιτάνων est
αυτομάτως 1, 7 Saturnus 56,21 βασιλευς'Απόλ-
αυτοφυής 96, 27 λων 102, ίο Κρόνος 28,18 54,
άφαίρεοις (gramm.) 40, 6 83, 8 13 57,4
άφανής 33, 24 43, β 49, 2 84, 22 βασιλικά αίτια 48,24 σειρά 54,
21 τάξις 54,25
101,24 102,24
Βατίεια 34,18 35, 7.11
άφανίζειν 108, 2
βλνστάνειν 80, 24
άφατος 104,12
βοακηματώάης 68, 2
το άφεγγές 77, 11 το άφεγ- βουλητή ζωή 104, 20
γέστατον 74,12 τα άφεγγέ- βραχυλογώτατος 5, u
βτατα (trad, άφ&εγγ.) 76,12 βρέφος 92,23
αφ&εγχτος (Pl.) 65 , 28 67, 19 Βριάρεως 32,10
74, 26 7 8, 17
αφομοιωτικός 1 , 2 19,2.15 20,22
άφορίζειν 13,21 33,26 34,21 84, γάλα 92, 24
i l med. trans. 26,12.14 pass. γαλήνη νοερά 104,13
30,4 78,15 98, 25 γάμος quid sit a p u d Orphicos
αφοριστικός 81, 18 95, 22 83, 5
αφραστος κοινωνία 93, 20 γενεσιουργός 42,25 88,15 105,23
Αφροδίτη 69,15 107,13.15 108,3 γένεοις 10, 11 11, 27 2 2 , 7 . 1 3
109, 25. 27 110, 6 sqq. 23 111,4. 34 , 20.22 3 5, 18 3 8 , 22 43 ,9
19. 24 45, 2 46 , 27. 30 48, 10 6 7 , 3.6. 11
άφρός quid significat 111,17 sqq 68, 18 6 9, 7.10.24 7 0,9 71,6.18
Άχιλλεύς 71, 2 94, 15 74,3 86,10 sq. 22. 24 sq 87,2.4.
άχραντος 22, 12 57,3 58,3.10.17 13 88,20.22 sq 89,20 96,5 101,1
68, 25 7 9, 16 82, 3 9 4, 25 9 5,13 102, 7 104, 7. 18 105, 12 106, 4.
105, 19.28 112, 1 άχράντως 20 1 09, 25 των άνομάτων cfr
59,4 δνόματα

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
Π. I N D E X V E R B O ß V M MEMORABILIVM 123

rò γενητόν (τά γ.) 8, 22 22, 21 δυάς 13, 24 δύναμις 2 1 , 14


86,1 30, 7 6 9 , 9 79,12 82,29 1 0 6 , 7
γενικώς 100,12 110,9 ένέργεια 1,2 μόρια
γεννητικός 21,16 2 7, 28 29, 29 110,16
86, 21 95, 3 106, 12 110, 7.11.24 τά γράμματα diet, τά στοιχεία
111,11.14 41, 20
γένος (log.) 3,12. 15 των όντων οί γραμματικοί 37, 24 45, 26
22,26 4 9 , 4 &εών, foia, νοη-
τά aim. 9, 25 32, 18. 22 48, 14.
23 5 7, 22 60, 24 6 5, 3. 5. 7 7 8 , 4. δαιμονικός 93, 9
14 84,19 110,3 όλικά, όλι- δαιμόνιος con. 9είος αγγελικός
κάτερα, πρωτιΰτα sim. 9,25 ηρωικός 32,14 37,21 44,10 69,
31, il. 22 3 2, 22 7 8, 4 κρείτ- 19. 27 75,19 99, 2 δαιμονίως
τονα, «ρ. ημών 29, 25 76, 15. 71, 26
21 98 , 20 δεύτερα μερικώ- δαίμονες 2 7 , 14 77, 19 dist.
τερα, μέσα, μεταξύ sim. 9, 26 9εοί, άγγελοι, ήρωες, αν&ρω-
2 0 , 13 3 1 , 20 3 3 , 12 3 4 , 1 73, ποι, ι\>υχαί 19,5.8 20,13 25,12
25 δαιμόνια, ήρωϊχά, μετά 3 5 , 25 36, 5.7.13.17.19 4 3 , 12
ϋ-εονς sim. 68, 25 6 9 , 28 71, 13 68,14 eq 71, 10. 20 72, 8. 15. 23
75, 9.22 7 6,5 7 7,2.4sq.l7 'ψυ- 75, 23 76, 16 sq 77, 3.14 78, 27
χών 68, 25 6 9 , 2 9 3 , 6 δημι- 79, 2 88, 25 89, 7 98, 21 sunt
ουργικόν 48,23 64,23 άν&ρά- άγα&οΐ καϊ &εΐοι 35,23 άίδιοι
αινον 69, 21 77, ίο Σειρήνων 70,5 πρώτιστοι καϊ όλικω-
88,14 Τιτανικόν 56,12 64,19 τεροι 7 0 , 5 τελευταίοι 72,3
&εών καϊ δαιμόνων xal ψυχών νλαίοι 35,24 75,23 77,18 φύσει
88, 25 68, 16 αχέβει 6 8 , 17 κατά
τό γευΰτικόν 37,14 σχέσιν 77,14 sq
το γεώδες 47, 4 δεκάς est mundus 97, 9
γη 4,27 3 7, 29 82, 25 sq 86,2.19 δεκτικός 16,1
8 7 , 6.19 90, 10 98, 17 111, 10 δεόντως 17, 9
est imago corporis 93,28 δεβμεϊν 89,12
Γη 61,2 82,24 δεαμός (plerumque plur.) mundi,
rò γήινον 76, 28 materiae 50 , 23sqq 5 1 , i e q q
τά γινόμενα 24,4 opp. τά όν- 99,17 Orphici 89, 21. 24 90, ι
τως ίίντα 67, 4 τά γενόμενα δέσποινα est 'Α&ηνά 21, 24
opp. τά ίίντα, τά μέλλοντα 73,2 ημών est 'Λ&ηνά 111,27 "Άρ-
γλυκν&υμία (Pl.) 108, 3 τεμις 105, 18 Λημήτηρ 92, 20
γνωρίσματα 96, 7 "Ηρα 93, 23
γνώβις 6,7 9,19sqq 12,12 16,24 δεσπότης est Λιόνυσος 107,19
28, 23 3 2, 3 3 7 , 3.17 4 7, 19 51, ημών est Διόνυσος 54,23 108,
15 66, 19 68,7 75, 13 78,8.27 13 Έρμης 68,12
90, 7 opp. âyvoia 2, 22 genera δεύτεροι &εοί 100, 3 τά δεύ-
35, 9 sqq κατά (την) γνώσιν τερα (ορρ. τά κρείττονα syn.
101, 9. 16 τά καταδεέστερα) 19, 2. 6 31,
γνωστική ζωή 12, 13 66, 14 ι. 6 49, 28 53, ίο. 25 5 8 , 5. 7 60,
γόνιμος 52,3 65,2 91,18 111,17 14 62, 17 69, 5. 22 70, 11 75, 17

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
124 INDICES

76, 2 77,7 7 9 , i i 81,24 82,2.7. δια&έσεις άδοξοι aetrologorum


il 90,20 δευτέρως 99,29 112,18 10,19
δηλωτικός 108, 25 δηρημένος 3 0 , 5 56, 2 86,2»
Λημήτηρ 80,10.13 90, il. 28 91, 109, ι
2 sqq. 9 . 1 7 92, 9 . 1 4 9 3 , 1 94,17 διαιρετικός 48,21 64,21 η διαι-
96,20 103,24 106,28 appella- ρετική 2, 7
tor η δέσποινα ημων 92, 20 διαιτάν τινι 5,10
δημιουργείν 19, 8 20,12 27, 4. 6 διαιωνίως 113,3
49,8.10 6 6 , 3 84,2 85,20 100,5 διακόπτειν 53,18
109,19 διακόσμησις 28,16 48,13 49, 5
δημιούργημα 47,16 86,5 109,14 58,18 60,2.17 66,22 68,10 71,6
δημιουργία 2 7 , 7 50,14 52,19 83, ίο 84, 6.17 90, 26 91, 7 9 2,
62, 7 64, 26 86, 28 τον παντός 13. 29 94, 29 95, 6 97, 19
24, l s q q 50, 25 61, 23 όλη 27, διάκοσμος 6, 3 22, 3 31, 26 48,
9.23 28 , 7 3 0 , 17 9 3, 22 94,20 25 5 2 , 26 59 , 25 61,4.16 6 5,9.24
μία 48, 6 μία καΐ ολη 24, 5 72.12 74, 30 7 9 , 25 81,18 82,20
άδιαίρετος nul μία καϊ ολη 84.13 92, 3 95, 2 98, u 103, 29
8 5 , 6 μεριστή 27,9 95,7 109,9 110,10
δευτέρα 24, ίο των νέων 9εων διακεκριμένως 97,13 98,23 9 9,29
24, ίο 27, 7 των εΙδών 24, 27 διάχριαις 17, 20 24,27 33,12 56,
των ¿νομάτων cfr ονόματα 1 2 . 1 8 61, 7 81,17 84, 9 85, 2
δημιουγικός 5, 23 8, 25 20, 22 διακριτικός 16,24 20,20 24,17.
21.15 23,14 30,29 48,4.23 49,1 20 25 , 4 59, 26. 28
51, 6 52,13. 21 53, 30 54, 9 55, διαλάμπειν 98, ι
29 64 , 18. 23 75, 4 7 9, 8. 14. 24 διαλεκτικός 1 , 10.12 2 , 26 3 , 4
83, 11 84, 20 85, 4. 8 86, 4. 20. 22 17, 9. 25 26, 4. 7. 19 sqq 27,2.11.
89, ίο 91,14 92, 26 97,14 98, 8 20 3 5, 17 η διαλεκτική 1,12
99, 30 101, 27 102, 3 112, 22 2,5.14.19 sqq 3,4 28,9 passim
δημιουργός 19,22 20,6sq. 21 23, διάλεκτος 25,15 ai των δια-
3. 23 26, 11 27, 17. 22 28, 4 30, λέκτων διαφοραί (gramm.) 39,13
12.16 4 8 , 7 50,19 51,15. 20 52, διάλεξις 14, 9
4 . 7 5 3, 4 5 7, 17 64, 26 6 6, 22 διαλογικοί λόγοι ορρ. έπιδεικ-
78, 9 sqq 83, 19 91, 19 94, 18 τικοί 10, 4
99,28 100,4 105,2 111,15 con. διαμείβειν superare (moiitem)
πατήρ 51, 9 93, 7 τον παντός 36,1
57, 9 99,19 á ολοί ί . 1 9 , 26 διαμονή 79,10 113,4
2 0 , 1 78,11 εϊς 2 0 , 1 8 22, 5 διάνοια 1,13 8, 8 10,13 13, 28
78, 11 τρίτος 106, 8 προσεχής 17,7 55,26 56, 4 sqq. 21 65,14
77, ι plur. 49, ι 74, 9 89,11 66, ίο 72, 26 80,18
τρείς 52,15.17. 20 78, 11 μερι- διαπίπτειν 3, 21 47, 6
κώτεροι 78,12 νέοι 22, 5 διαπορ&μευτικός 75, 12
δήμοι αγγέλων και δαιμόνων διαπόρ&μιος 33,14
καί ηρώων 98, 21 διασπάραξις Liberi (Orph.) 109,
διαγωγή 88, 20 20
διάδοσις 9, 28 διαατατως 55, 23
διαδοχή 55,15 της φύσεως 45,10 διαστροφή 70,13

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
Π. I N D E X V E R B O R V M M E M O R A B I L I V M 125

διάβτροφος 77,12 δραστιχωτερος 32,14


διατείνειν trans. 5 6 , 16 intr. δυαδικώς 83,28
2 4 , 2 78,7 δυάς 13,24 51, 27 5 2, 2.26 6 7, 16
διαφαίνεα&αι 98,18 δνναμις hominum, deorum,
διεγείρειν 56, io 81, 24 98, 5 d a e m o n u m , n a t u r a e , aim. 10,
διεξαγωγή 69, 23 89, 83 16 13,19 19, 1. 4. 7 20, 19 22,
δ ι ε ξ ο δ ι κ ό ς 6,13 16.18 2 4, 30 25, 10 31,18.24 5 5,
διερμηνεύειν 75, 3 24 56, 17.22 62,5.18 64,20 66,4
διήγημα 46, 84 69,20 75,13 81,10 82,22 84,19
διήκειν 30, 26 31,19 5 6, 22 85,13.16 91,15. 21 94, 22 95, 1
4ιιακή ζωή 86, 24 97 , 3.29 98, 19 9 9,4.27 1 00,1.6
zitto g 28,14 47,20 48,10.12 71,5 102 , 3 1 03, 22 111,7.18.26 112,
85, 28 Λιίως 89, 16 11.19 = s i g n i f i c a t i o 8,12 16,
διχαιολογεϊα&αι 50,6 22 7 3 , 11.16 δυνάμεις των
Λ ί κ η 19, 28 2 7,17 74, 15 1 07,27 ονομάτων sunt accentua 77,23
διονυσιακός 77, 24 1 09, 9 con. r e i o p p . ενέργεια 1, 2
Διόνυσος 55 , 5 7 7, 25.27 95 , 8 7 , 20 8, 21 11, 4 4 3 , 12 4 7, 13
107,12 108,3 p l u r . 38,12 a p - 51, 17 52, 13 53,24 81,21 100,3
p e l l a t o r δεσπότης 107,19 Siete. 104,16 108, 25 &εία, δαιμό-
η μ ώ ν 54,23 108,13 estnomen νια, ψυχική aim. 25, 4 44,10
v i n i 41, 15 ( c o n t r a L i b e r u m 70,7 7 5,20 φυσική 17,17 λο-
a p p e l l a n t O r p h i c i v i n u m 107, γική 34,6 79,18 δημιουργική
19 s q q ) 52, 13 1 01, 27 γεννητική, γό-
διορίζειν 21, 6 82, 26 84, 17. 21 νιμος 21, 14 2 9 , 29 30, 7 6 9 , 9
m e d . 12,12 79,13 82 , 29 9 5 , 3 1 06, 7 110,
Διόσκουροι 47, 22 9.24 111,14 αφομοιωτική, ει-
r ò δι' ου αίτιον efr αίτιον καστική 1, 2 1 8,29 1 9,2.15 20,
δίψ&ογγος ( g r a m m . ) 42, 2. 4. 22 ξωογονική 25,5 79,21 96,16
9 sqq. 17 ivi aia, ίνοποιός 60,13 98,4.24
τά δίχρονα (gramm.) 42,10 ταυτοποιός, έτεροποιός 2 0 , 21
¿dicovaia ( t r a d , διακονία) Venue 56, 12 συνεκτική, συνοχική
111,10 63,7 110,15 διακριτική 24,18
Λιώνΐ] 110, 24 25,4 άχραντος 105,28 μόνι-
δόκησις 5, 20 29, 9 μος 36, 13 ίπιστρεχτική 63, 7
δ ό ξ α 6,18.25 12,13 al. con. •ηγεμονική 25,5 1 01,25 φρου-
v e l . o p p . φαντασία, αι6&ηβις ρητική 25,6 6 3,7 111,27 112,14
14, 6 29, 2 65,13 66, io opp. τελεοιουργός 112, ι. 15 ποιη-
διάνοια, νοϋς 29,2 66,10 o p p . τική 21, 13 κα&αρτική 100,
νόηβις 14, 6 13.26 μερισταί, μερικάτεραι
δοξαστικός 5 , 17 2 3 , 25 6 7 , 27 24,18 9 7 , 2 νοερά 30,28 54,2
-ως 23, 24 δυνάμει ορρ. ένεργεία 26.27
δοξομιμητική ( P l . ) ξωή 72, 1 δννειν 85, 31
δοχεϊς (or.) 100, 22 δύσΧηπτος 30, 18
r à δρώμενα 36, 17 r ò δναφημον 100, ίο
δράξ 41, 7 δυωδεχάδες 52, 30
δραατήριος31,1Λ6 32,13 35,953,27

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
126 INDICES

rò F 41, 81 42, 7 τα καθ1' εχαΰτα 10,21 11,2.21


ίβδομαδιχός 91, 25 24,13
ίβδομάς 58, 24 91, 26 pl. 60, 8 Έχάτη 95,2.19 1 06,26 107,isqq
έγηγερμένος 70,18 Έχατιχή &εότης 105, 26
ίγχεντρίξεβ&αι 39, 6 τα έχβεβηχότα 44, 24
έγχολπίζεΒ&αι 67, 8 62, 5 έχει — ¿ν τω ονρανω, iv τοις
¿γχόβμιος 49,13.18 60, 20 5ό, 8 νοητοϊς aim. 6, 4. 8. 10 31,14
78,23 81,4 93,8 1 01,2.13 1 05,7 48, 2 61, 6. il. 13 69, ι 88, 20.26
106 , 25 1 07, 1.12 sq. 22 112,12 89 , 23.26 95 , 22 9 7 , 29 9 8 ,5
τα è. 23, 22 49, 6 50, ι. 27 5 2, 3 δίς έχει cfr άϊς έπέχεινα
61, 20. 30 97,14 έχεΐ&εν = ix τον ονρανον, sim.
ίδρα 79, 10 31,22 34,5 62,9 112,8
ίδράξειν 31,4 81,12 82,13 έχχα&αίρειν 100,15
ίδραιότης 81, 23 έχλαμβάνεο&αι 87, 21
το έ&ελονΰιον 104,13 έχλάμπεα&αι 70,16
•ή ει δίφ&ογγος 42,2 ίχλαμψις 22,18
είδοποιεΐν 52,14 ίχνομος 93, 5
είδος idea 2, 9sq 13,22 14,20 èxoveiog ζωή 104,10. 19
18, 28 1 9 , 3 23, 1. 7. 23. 26 24, 5. έχπεριτρέχειν 22, 16
28 2 6, 15.18 3 2, 27 3 8,22.30 49, έχτείνεο&αι (gramm.) 42, li
4. 11 55, 28 65, 9 75, 25 96, 1 έχτετοπισμένος 74, 5
106, 14. 23 109, 5 con. λόγοι τα έχτός 23,12 46,20 86,16 τα
23,1 24,2 con. vel ορρ.μορφτ), έχτος αγάλματα 78,1
παράδειγμα, βχήμα 10,1 17,8 έκτρέπεο&αί τινα 106, 21
65,19 opp. ΰλη 4,17 8,11.13 ϊχφανβις 60, 4 101,16
10, ι 17 , 8 2 3,19. 29 2 5 , 22 sq έχφαντορικός 16,12.15 56,7 75,
26,13 1 04, 24 113,10 νοερόν 1J 97, 29 98, 28 101, 10
6,4.14 109,2 α'ιβ&ητά 109,12 ¿χφωνεΐν 60, 21
ζωής cfr ζωή των όνομάτων έχφώνηαις 31, 27 41, 21 42, 10
cfr όνομα έλαααονν 53, ίο 104,19
είδωλιχως 109,18 Ρλαφοι cfr Ννμψαι
είδωλον 23, 7 28, 25 29, 7 47, ι έλλάμπειν pass. 30, 6 31, 18
107,13 ορρ. Ιδέα 24, 28 ίλλαμψις 19,14 28,24 31,22 1 04,5
είδωλοποιοι κόλποι 72, 6 76,13 'Ελένη 42,1
είχαίως 26, 8 Ρλλειιρις (gramm.) 40, 5 41,13
είχαβτιχη δνναμις 18, 29 των όμοιων (gramm.) 7,1
είχονιχώς 78,19 Bq "Έλληνες 25,13 32,8 45,2
είχων (eaepe ορρ. παράδειγμα, Έλληνιχα όνόματα 25,14
άρχέτνπον) 3,10 6,12 7,22 1 6, κατ έλπίδα, προς έλπίδα 6νο-
16 1 7, 21 19, 23 24, 17 2 8, 20 μάξειν, aim. (ορρ. κατά μνή-
30,13 33,11 37,12 52,24 55,18 μην) 39, 9 43, 19 72, 28
80, 19.23 88, 22 9 2, 22 9 3, 26 έμμαγείον 104, 24 (έχμαγείον Pl.
ε'ιμαρμένοι νόμοι (Pl.) 19,26 et Proclus 40,13)
27,18 έμπα&ώς 87,15
εί'ρων 9, 4 έμπνριος χόαμος 76 , 23 οπλα
εΐαδννειν 18, 7 1 1 2 , 20

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
II. INDEX VERBORVM MEMORABILIVM 127

έμφανής 37, 9 49,2 57,19 74,16 ένεργ-ής (reetit. Festa) 75, 6


8 7 , 1 6 1 01, 24 1 02, 24 έν&εάξειν 44, 22 70,19 109, 23
ac έμφάβεις iv τοίς χατόπ- έν&εαβμός 29,10
tçoig, sim. 7 , 21 104, 25 ίμ.- έν&εαατιχάς 110,3
φααιν ίχειν trans. = έμφαι- ίν&εος (Μους) 29,17. 20 6 2, s
ναν 56, 26 έν&ουβιάξειν 29,12 34, 3
έμφορεΐβ&αί τι 2, 4 έν&ονβιαβμός 34, ιι
έμψνχίά 87, 23 έν&οναιαβτιχός 70,22
τ ο ίν 2, 12 6, 5 3 2 , 2 2 6 0 , 2 1 63, ivialos 49, ι 51, 19 52, 24 59,1.
23 6 5, 29 6 7, 15 96, 28 99, 15 14 98, 24 99, 9 103, 3 ένιαίως
101, 16 103, 1. 17. 20 31, 9 52. 7.18 98, 18
ένάΐιος Ζενς appellatur Nep- ένιδρΰειν 30, 13 53 , 25 63 , 23
tunus 83, 29 8 9 . 1 5 105, 14 113, 2 . 1 3
¿vr¡itX&e&ai 98, 2 ίνίξειν 28,3 59,4 88,19 97,14
έναρμόνιος 22,9 35,11 88,18 103,2
102, 5. 7 105, 7 έναρμονίως kviK&g (gramm.) 61, 5
102,3 103,9 έννεάς 102, 14
έvúg 95, 17 96, 15 plur. 67, 2 έννοια 18, 8 51, 8 55, 22 68, 3
έναβτράπτειν τινί 104, 3 78,21 94,6 108,5 109,22
ΐναυβμα 30, 11 έννομος 93, 5
ίνδεικννναι 45,15 med. 20, 26 Έννοαίγαιος appellatur Nep-
21, 18 2 2, 12 3 4, 13 4 5,29 5 6 , 2 0 tunus 85, 25
57 , 28 6 7, 4. 20 7 7, 8. 12 1 02, 5 ένοειδης 2 9 , 2 8 5 2,22 5 9 , 2 6 5,27
103,26 104, 16 109,8 75.16 comp. 53, 30 superi.
Μειξις 29, ιι I l l , 20 -ώς 3 1 , 1 5 52, 4 58, 9
ένειχονίζίΒ&αι (trad, act.) 7, 7 91, 13 9 3 , 1 5 94 , 23 95, 5 9 9,28
ένεξουΰιάξειν 98, 5 100, 29
ένέργεια 1,4 14,5 17,12 18,1 ίνοποιος δνναμις, &εός 60,13
20, 22 24, 19 28 , 23 3 3, 1 3 . 2 6 98,4 99,7
3 8 , 8 4 7 , 2 5 5 1 , 18 6 0 , 20 61,22. ήνωΰ&αι (plerumque ηνωμένος)
26 6 2, 25 63, 6. 16 6 8, 3 70, 15 33 , 7 56 , 9 59, 23 61, 6 62,8
75, 24 8 6 , 1 6 9 7 , 1 8 98, 10 1 00, 83 , 27 9 3, 10
15 1 0 1 , 2 8 1 0 3 , 1 7 104,12 108, ένοφ&αλμίζεΰ&αι 39, 6
22 coil, vel ορρ. δνναμίξ ένόχΐηΰις 10, 6
1, 2 7, 20 8, 21 11,4 43, 13 47, ^νρν&μος 112,16.23 ένρν&μως
14 51, 17 5 2 , 1 3 53, 24 81, 21 102, 3
100, 3 104, 17 con. ovaia 4, 2 ένβχείρειν 30, 30 31, 5 38, 3
con. προαίρεβις 35, 26 con. ένταν&α in hac terra 21,6 23,
ποίήαεις 53,16 ένιργίΐαί'ψνχής 19 47, 2 95, 22 100, 16
quomodo dividantur 14,4 sqq έντρεπτικός ορρ. βιαατιχός 11,16
ένέργεια ορρ. δυνάμει 26, 27 ϊννίος 10,18 29,3 47,4 72,5
ένεργείν' 9,26 1 3,29 2 2,21 28, ίο 7 6 . 1 7 8 0 , 1 6 93,28 1 0 4 , 1 8 105,
32, 30 34, 4 5 7, 18 60, 23 61,13 17 106, 16 sq 109 , 24 112 , 27
66 , 25 7 3 , 25 7 5, 8 7 6, 11 87 , 28 113, 8
109, 17. 19 έννπάρχειν 45,16
ένέργημα 44, ιι ε'νωσις 33, 13 50 , 22 51, 4 5 3, 19

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
128 INDICES

54,1 58, s 59,25 60,1 61,7 έπιχίηβεις 54, 6


75,12 85, 3.8 91,7.25 9 6,17.27 έπιχράτεια 55, 5 90, 2
97 , 28 98, 12 9 9, 17 1 02, 22.27
έπιΐάμπειν 82, 7 90,16
103, 26 έπιλύεα&αι confutare 7, 6
ίνωτιχός 100, 27 101,13 έπίλναις 43, 7
έζαγγίλτιχός 72,12 ίπινηχεα&αί rivi 111, 18
ίξαιρείο&αι (plerumque έξτ/ρη- το έπινοητιχόν 23,10
μένος) 28,19 30,6.30 3 6,6 50,1 έπιποΧαίως 35,1
52,15 5 7, 5 64, 22 66,14 67,13 έπιπόνως 89, 8
69,4 82,7 83,12 91,25 98,9 έπιρραπίξειν 87,8 95,28
106,3 έξΐ]ρημένως 94, 20 97, έαιβτασία 44, ιι
12. 15 98, 19 99, 28 έχιβτημη 1,8 2, 18 3, 3 11, 22
έξαίρετος 5, 12 35,22 20,12 24,24 26,25 34,4 42,28
έξαχονάμενος 108, 28 72, 24
¿ξαλίαγψ} 36,11 78,29 έπιβτημονιχος λόγος sim. 5, il
έξημαρτημένως (trad, έξημαρ- 18, 16 2 3, 25 5 5,21 67, 26 68,3
τημίνων) 46, 20 -ώς 5, io 23, 23 6 7, 28
έζαπλονν 51,21 ίχιατομίζιβ&αι 107,19
έξάατειν 22, 20 101, 29 έπιατρεπτιχός 63, 7. 12. 16 65, 7
ίξαρτάν 89,11 έζηρτήο&αι 5,24
19,1 28,18 36,18 57,16 76,5 76, ι 106, 12 -ώ? 93,1
έχιατρέψειν trans. 31, 2 32, 2
109, ίο 49,19 54,1 57,8 59,3 63,13
έζάρχιιν 85, 26 64 , 7 7 6, 2 81, 11 86 , 26 89,3
Ζξαρχος 56,12 96, 17 97, 10 103, 2 112, 3.9
έξιλίσαειν 103,4 113,7 inte. 47,22 pass. 35,22
έξηγεΐβ&αι cum gen. 61, 19 53, 21 57, 7 61,22.24 62, 20 6 3,
= explicare 87,13 18 66, 27 81, 19 8 9, 13
fits 28,27 68,5 -A.U&' εξιν ορρ. έπιβτροφη 2,11 94,12 95,4 96,3
χατά χροχείριοιν 10, 9 103,12
έξιαχνειν 65,19 ¿ξ έπιτηδενΰεως dedita opera
¿πάγειν (log.) 45, 21 45, 7
έχηρτημένος 47,3 ίπιφάνειαι δαιμόνων 72,15
έπέχεινα 26,17 2 9, 25 30,20 32, έπιχείρημα 6, 21 11,15 12, 24
19 6 5, 22 66, 6. 21 77, 15 &παξ έπιχείρηβις 16, 25
έπ. 59 , 20 δίς έπ. xal δίς έποιχείν τινι 76,12
¿χει 52, ι έποχείβ&αι 30,16 58,12.14 93,21
το έχόμενον (log.) ορρ. το ίχοχετενεβ&αι 80, 21
ηγούμενον 11, 23 έχωνυμία 38,15.20.22 43,15 45,9
¿πεχειν τάξ,ιν 56, 4 71, 8 76, 3 85, 8 al.
ίχιβάΧΧειν τινί intr. 44, 23 ίραβμίως 93, 2
έπιβολή 96, 27 107, 7 109, 24 έργώδης 51, 14 78, 12
110, 3. 5 έριοτιχός 2, 20 10, 6
έχιβόλως 44,14 Έρμαϊχός 9, 24 10,12 109, 6
¿Χιγράφεβ&αί τι 70, 24 Έρμης 9,1.23 2 8,30 3 7,18 plur.
έχιδειχτιχοϊ λόγοι 10, 3 38,12 appellato ó δεσπότης
τά έχιδιατε ταχότα (gramm.) 41,8 ημών 68,12

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
Π. INDEX VERBORVM MEMORABILIYM 129

ίρως {"Ερως) 3, 29 7,8 30,25 ¿φαρμόξειν 63, 8 97,1 106, 24


42,23 71,9 sq 75,86 88,12 8-9,4 ¿φ άρμοβις 12,16
90, 16 107,15 108, 26 ¿φήκειν 13 , 23 24, 5
'Εστία 79,3sqq 80,1.5.9 92,2.4.7 ϊφορος (de dis) 9,1 21,23 22,
ίβχατος infimus, materiae pro- 29 27, 15 38,13 105, 22
ximus44,ii 54,24 (ret) Ραχατα
1, ι 30, «ι 75, il 85, 20. 29 95, ξεονσαι ζωαί 75, 7
io 99, 5 110, ι ζενγννα&αι matrimonio iungi
τάίτεροξύγωςλεγόμενα^τβ,Ώΐτα.) 95, 14
40,18 Ζενς 5, 24 2 0, 9 21, 2 0 2 7, 1 6 . 1 8 .
τα έτεροχίνητα 53,1 23 28, 4. 18sq 33, 23 3 7, 17 46,
έτεροποώς άΰναμις 20, 21 29 s q 4 7 , 1.10.16.21.28 48,11
ίτερότης 22,15 51,24 plur.64,19 49, ι sqq. 21 sqq 50, 3.12.24 52,
έτνμηγοριϊν 43, 29 5 sqq. 17 53, 8.28.30 54, 28 55,
έτνμηγορία 45, 14.23 53,7 7 6,17 6. 11 56, 4 58, 4 61, 27. 30 6 2, 5.
ίτυμοΧογεΐν 3 9 , 1 2 . 21 4 0 , 21 4 2 , 7.27 64,18.27 74,2 7 9,15 80,13
14 4 5, 28 τα έτνμολογονμενα 82, 28 8 3, 2 . 11. 28 sq 85, 6 sqq.
40, 23 11 sqq.23 86,issqq 87,3 88,15
έτνμοΧογία 45, 5 89, 3 . 1 6 sq. 25 90, 2 91, 2 93 , 3.
έτυμοΐογικος νόμος 39,10 II. 1 4 s q q 9 5 , 6 1 0 1 , 21.26 1 04,
το ϊτνμον 103, 6 27 1 07,1.26 1 08,20 110,23 111,
το εν (Pl.) 44,12 3. 25 quot et qui sint loves
εΰαπάΙΙακτος 68, 29 83, il sqq est άρχων xal ßa-
εΰελπιβτία 88, 9 ΒΐΙινς 52, 14 sq. 20 sqq ó μί-
ενηκοΐα 72,14 γιΰτος Ζ. 50,19 5 1 , 9 78,8
ϊΊίηχΟί 34,15 πρώΓΟϊ, πρωτιοτος 83,19 85,6
εν&νπορος (Pl.) 35, 24 ó προ των τριών Ζ. 83, 24
ευκαταφρόνητος 9, 9 άρχιχόΐ 83, 24 πηγαίος 83, 27
ενκινηαία 43, 24 ένάΐιος est Neptunus 83, 29
ευκίνητος 85,27 καταχθόνιος est Pluto 84, ι
εϋληπτος 2, 3
ξήτηαις est ίξις τον γινωΰκειν
έκλυτος 70,17
28 , 28 dist. ενρεσις 28, 28 sq
ενμαρής (trad, εύμερ.) 107, 28 103, 18 sqq
Ευμενίδες 95, 15 ξωή 22, 3. 9 3 0, 27 3 4, 2 1 . 23 38,
ενμοιρότερος 72,16 7.20 48,11 51, 3.12 70, 20 7 5,7
ευρεαις est ίξις τον γινωβκειν 77, il 81, 9 83, 22 85, 17 86, 24
28, 28 dist. ζήτηβις 28, 28 87,3 8 9,23 91,21 92,9.19 1 01,1
103, 19 104, ίο. 12. 18 sqq 105,7 106,22
από των ευρημάτων nominantur I I I , 18. 20 opp. or, νόηβις
quaedam 41,15 82,4.12 ολη, μεριβτή, μεμε-
άπό των ενρόντων nominantur ριβμένη, παντελής sim. 7,12
quaedam 41,14 43 , 28 5 3 , 6 91, 12 νοερά 46,
εΰβτόχως 45, 3 28 52, 18 5 7 , 5 65, 17 7 5 , 27
ευτράπελος 104, 23 ψυχική 52,12 &εία καΐ νοερά
ευφημισμός (gramm.) 41,10 καί ψυχική sim. 53,5sq 81,
ενχαί 35,24 79,5 3 sq άναγωγός, &μ^íλικτoς,

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
150 INDICES

άχραντος siru. 57,3 70,18 77,8 73.17 sq ό μέγας Ή. 68,19


111,9.16 γνωβτική, φαντα- plur. 38,12
ατιχή 12,13 66,15 72,1 76,8 ήρω'όώΐ 68, 19.25 69, 19 7 0,5
Gω ματ Μη (syn. περί τοις αώ- 77, 4 99, 3 ηρωικά γένη ψυ-
μααι μεριβτη 53,6 μετά (Τά- χών quid sint 75, 25
ματος 71,4) 52,12 108,8 clôog ηρως 68,16 sq. 21 69, 25 71, 8.
ζωής 22,6 38,3.14 43, u 45, 10.12 77, 14 79, 2 98, 22 diet.
9. 27 47, 21 70, 6 φνβει et σχέΰει ήρωες 68,16sq
ζωογονία 50,16 52,6 80, ιι 91, "Ηψαιβτος 21, 20. 22 111, 21 Ή.
11.18 appellatur rò πυρ 41,15
ζωογονικός 25, 5 79,21.25 84,20 ηχή 36, 25
94,16 95,1.17 96,16.20 105,5 ήχοι 19,17
ζωογόνος 22,1 52,9 81,3 91,
10.19.24 9 2, 27 1 03,24.27 1 04,3 ϋ-άλαΰοα sacra Neptuno 85, 27
105, 25 106,14 symbolum της γενέβεως 86, il
ζφον (ορρ. φντόν) 7, 19 39,7 88 , 22 quid significet 111,
νοητά 60, 29 ϋ-νητά 106, 23 15 sqq
ζωοποιείν 84, 2 déaivai 94, 22 103, 27
ζωοποιία 91, 15 95,10 θεάματα 89, 27
ζωοποιός 79,12 86,18 •foios 3,29 19,14 22,15 31,16
ζωτικως (ορρ. ούΰιωδως, νοι- 35,9 36,23 47,5 53,5 70,24
ρως) 85,18 72, 12. 26 81, 3.11.14 82, ι 87,
21 99,22.24 104,10 108,27 110,5
το η 42, 2 δύναμις 25, 3 44, io 75, 20
ηγεμονία 5, 24 55,13 94, 26 νοϋς 56, 26 5 7, 10 7 6, 2 δαί-
Ηγεμονικός 25,5 28,30 48,10 μονες 35, 23 φως 34, 5 γένη
78,5 95,16 98,ιο 101,24 superi. 48,14 78,14 όνόματα efr òνά-
50, 2 91, 9 -ως 94, 21 95, 22 ματα 9εία comp. 72, 21 sq
ήγεμών è-εός aim. 38,4 48,25 113,13 rò ϋ ΐ ΐ ο ν 42, 22 46,23
56, il 58, 17 74, 2ΐ 84,8 88,18 47 , 23 70, 25 τα &εΐα 75,15
112,19 78.18 7 9, 23 80,18 τά -9-fíó-
το ηγούμενον ορρ. rò έαόμίνον τερα 113,13
(log.) 11,23 Θέμις (Horn.) 49, 20 sqq
ηλιακός 96, 17.19 109, 6 &εο&ρέμμων αιγη (or.) 63, 26
ήλιος ("Ηλιος) 37, 8. 12.17 49, 9 &ιόχλητα όνόματα 34,15
74 , 3.6 7 8 , 24 84 , 22 94, 7.10 &εοπρεπής 70, 7
98, 2 sq 101,12 ·9·£0Ϊ 4, 1. 19 9, 25 10, 17.19 11,
ήμεροδρόμος 36,1 3 sq 19, 13. 20. 24 20, li 21,14
ήμί&εοι 68,16 70,15 22, 4. 16 24, 18. 25 25, 3. 14 26,
'Ήρα 60, 5 sqq. 16 66, 24 73, 20 17 28 , 9 2 9 , 23. 25 sqq 30, 18
79, 8.11.21 80, 6.9 83,2 92,2.7 31, 3. 9 sqq. 16. 21. 25. 30 32,1.6.
93, 2 sq. 12. 18sq 94, l. 4. 7. 9. 17 9 sqq. 18 sqq 33, 2. 7.18 sqq. 28
111, 24 appellator η δέβ- 34, 4. 10. 14. 18. 21 sqq 35,4.7.13.
ποινα ημών 93, 23 16. 20. 25 36, 6. 15 sqq. 20. 24. 26
Ηράκλειος 38,18 38,14.18 42,24 46,26 47,13
'Ηρακλής 38,16 sq 47, 21 48, 9 48, 7 sqq. 13 sqq. 23 49, 12 51,

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
II. INDEX YERBORVM MEMORABILIYM 131
13.18 passim fem. θ ϊ ά 69, u φύβει, νόμω sim.) 4, il sq 6,
70, 4.83 71, 2 111, 6 saepius 2 sqq 6 , 20 8 , 13 1 0 , 24. 27 11,
θεός 38, 8 80, s 81,10 93, 6 9.18 1 6,2.14.28.30 1 6,3sq. 3 0 s q
saepe &εοί con. vel opp. δαi- 18, 16 27, 14 το θέαιι (opp.
μονες, αγγεΧοι, ήρωες sim. rò φύαει) 4,18 5, 2.18 26, 3
19,5.8 25,10 3 5 , 2 5 43,11 68, Θέτις 69,16
1 3 . 1 7 . 2 5 6 9 , 4 7 0 , 5 7 1 , 19 7 2 , θεωρητικός 18, 21 61, il
8 S q q . 14. 23 7 5 , 9.13.16.18 7 6 , 4 θεωρία 2, 27 3, 1 10, 22 46 , 25
78 , 27 7 9, 1 88, 25 πηγαίοι, 96, 29
άμείλιχτοι 80, 27 8 2,17 1 05,29 rò ίΗ;>Ιυ 65, 2 70, 8 85, 3
νοητοί 32, 21 48, 2 57, 22 sq. 26 tò θηριώδες 45, 18 99, 14
60, 24 s q 65,10 s q q . 21. 83 νοε- Θηβενς 73,i7sq
ρός 20,18 33,3 48, 3 . 1 3 s q q θΙίβειν 72,3
4 9 , 3 57, 21 s q . 27 5 9, 8 61, 20 θνητη φΰβις 47, 25 108,7 ζώα
63, 9 74, 23. 25 80, 26 86, 20. 22 106, 23 τα θνητά 22, 22 69, 8
92,14 έμφανείς, κρύφιοι. 32, ô θυμιχός 88, 8
22 37, 9 48, 2 74, 30 ουράνιοι θυμοειδής 46, 6
74,7.14 98,1 έγκόσμιοι 49,6.
13.18 55, 8 101, 13 άατρωοι Ιδέα 24, 21. 28. 31 36, 9 38, 6
49.10 βυνεχτιχός, βυνοχιχοί 1-het. 12, 17
59 , 86 84 , 20.28 διαιρετικός, Ιδιότης 2, 8 13, 25 30, 11 31, ι
διακριτικοί 24,20 6 4,21 ¿«0- 34, 8 40, 7 53,19 63, 20 72, ι 3
λντοι 78, 8 98, 5 αρχικοί 69, 90, 16.27 9 6 , 1 8 9 7, 6 s q 98,25.
13 78,6 (cfr 80,24) έπιστρεπ- 29 05, 19 1 08 , 28
1
τικοί 65, 7 φρονρητικοί 65, 3 Ιδίωμα 31,29 4 6, 2 9 5,9
δημιουργικοί 48,23 83,11 νοε- Ιδρύειν 19 , 25 5 7 , 9 5 9 , 6 8 2, 6
ρός δημιουργικός 86,20.22 Τι- 104,2 112,7 Ιδρϋβθαι (ple-
τανικοί, βννοχιχοί, ζωογονιχοί, rumque ιδρυμένος) 4,19 23,16
δημιονργιχοί 84,l9sq ήγεμο- 29,23.26 31,15 58,7 69,24 9 5,2
νιχοί, ηγεμόνες sim. 60,2 78,5 105, 28
88, 19 όΧιχοί, όΧιχώτεροι sim. ΐδρυαις 80, 2
9, 25 50, 2 63, 17 64, 29 7 8, 4 'Ινδοί 32, 7
80,26 μερικώτεροι 9, 26 7 8, 5 le άξιος 50, 3
πρεαβντεροι 53,18 δεύτεροι Ιαάριθμος 60, 6
100,3 νέοι (Pl.) 24,9 27,6sq Ιβόρροπον (Democrit.) 7, 5
55.11 ϊφοροι, προβτάται 9,1 ιβτορείν 34, 24
22, 7. 28 3 8 , 13 χατά i f l r o f u a u n o m i n a n t u r q u a e -
&εότης 38, 18 69,19 80, 20. 24 dam 41, 5
91.19 105,26 ΐνγγες (!) 33,15
θεουργία 31, 27 66 , 25 1 00, 21
cfr or chald in ind. I καθαρμοί 100, 23
&εουργιχώς 32, 30 κο;Ό·ο:ρότη5 5 7 , 2. 28 9 4 , 24
ϋ-εουργοί cfr or chald in ind. I κάθαροις 89 , 22 1 00, 11. 26. 29
θέρμη (Pl.) 106,6 101,4
θέσις 11, 8.16 21,12 των ονομά- καθαρτικός 10,14 88,16 89, 8
των cfr ονόματα θέοει (ορρ. δύναμις 100,13. 26

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
132 INDICES

xa&éXxie&ai 8,19 το κατηγορούμενου (log.) ορρ.


χα&ηγεμών 29,17 το νποκείμενον 12, 5
χα&ήχειν de cáelo in mundmn χατιέναι de anima sim. 37,15
31, 29 9 9 , * 4 6 , 3 0 68, 3.27 8 6 , 21
xcί&οδοι animarum 37, 28 κατωρ&ωμένος 70, 9
χα&όλον 18, 23 45,8 τό xaíhí- χατορ&ωτιχός 70, 22 71, 2
λον δ,7. 9 τά χ. 38, 27 κάτοχος 68, 4
χα&ολιχως ορρ. μεριχώς 5, 6 κάτω sunt ea quae a dis sunt
κακία 104, 7 remota 61,3 80, ί2 95,8 110,4
το χαχόν, τά χ. 12,30 46,23 τά κ. 35,18 80, 22
47,2 105,12 χάτω&εν 94, 2
χαχονργία 13, 8 τό κενόν 29,10
χαχννεσ&αι 13,6 κίντρον 62, 23 7 9, 28 8 5 , 30 91,
κάλλος 110,14 νοητό ν (et plur.) 11 92, ι 94, 28
90, 22 111, 8 τό κερδαλέον 8, 29
τό χαλάν 26, 14. 17 κηλίδες άπό της γενέσεως (or.)
χάλπις 41,18 71,18
χανάν 43, 7 Κίλιχες 107,14
καρδία Liberi 109, 20 κίνηβις 12,10 18,3 31,15 36,
χαρποί 87 , 6. 20 1 06, 17 9εϊοι 1 2 . 2 4 5 3, 2.20 59, 10 7 4, 27 85,
47,5 24 sq 87,2 88,18 98,6 101,29
χαταβάλλεβ&αι (med.) deponere 103, 10 112,16.23 ορρ. βτάσις
9,16 4,25.27 ορρ. είδος 14,20 ακού-
χαταγωγοϊ δαίμονες 76, 23 σιος 14, 7 δεϊαι 81,11 Ου-
χαταγωνίξεσ&αι (med.) 101, 19 ρανία 102, 5 δημιονργικαί
113,7 102,4 φανταβτιχαί 10,15 σω-
καταδεέστερος διάκοσμος sim. ματιχαί 16, 31
31,26 33, 21 77, 5 82, 8 92,29 κινητικός 31, 7 79, 21 86,17
107,17 τά χ. 53, ιι. 27 5 7, 11 Κίρκη 22, 8. 11
58,2 68,4 κλάσεις (trad, κολάσεις) 70,13
χαταδράττεβΦαι 66, 2 χλείς est βνν&ημα in myste-
καταλάμπειν 98, 3 104,1 riis 25, 5
χαταλήγειν 13,18 97,17 κλήρος animae 43,14 85, 2ΐ. 27
καταλλήλως 27, 8 86,9
χαταμηννειν 72,16 χληροϋβ&αι 49, 2 54, 25 76,1
χαταντάν είς ήμας sim. 31,12. 83,16 84,18 85, ιι. 26 94, 2
20 34, 2 36, 24 54, 22 κλήτορες (or.) 100, 21
χαταπίνειν (Orph.) 62,4 χλιματάρχαι di 25,15
καταπληκτικός 108,11 κλνδων 105,13
καταπόσεις Orphicae 28, 2 τά χοΐλα 86, 3
χαταβχευάξειν (log.) 5, 7 sq 6,21 χολαστιχά πέρατα 107, 25
καταφέρεσ&αι 37 , 25 46, 27 κόλποι (or.) 72, 6 76,13 91,18
χαταχ&όνιος Ζευς est Pluto 84,1 τό χεκορημένον 54,18
καταχρηστικώς (gramm.) 41, 2 Κόρη 22,1 58,5 84,4 85,19.22
χαταχωνννναι 26,27 40,11 93, 2 94, 24 96, 5 . 1 5 96, ιι. 21
κατελ&ιίν de anima 37,18 38,9 106 , 5. 26. 28 1 07 , 5

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
Π. INDEX VERBORVM MEMORABILIVM 133

Κορικός 96,14 80,3.27 81,2.13 μέγιστος 27,


χορόνονς (unde Κρόνος deri- 21 57,12
vator) 59, 5 κρύφιος (or.) 32,22.28 54,7 56,7
χορυψή dicitur vertex montis 57, 18 6 1 , 1 6 2 , 1 6 74, 29 7 5,18
κατ άναλογίαν 41, i l 107, 20 κρυφίως 29, 23 31, 15
κορυφοϋσ&αι 102, 20 33,18 4 8 , 2 95,20 97,13
κοσμικός 102,19 κυβερνάν το πάν sirn. 30, 12
κόσμιος 105, 20 44, 20 91, 20
κόσμος 20, 24 21,4 22,4.19 23, κύκλος 62 , 22 8 7, 18 κύκλοι
16 49,12 53, ι 56, ι 67, 20 .60, των πλανωμένων 79 , 26 ani-
i l 8 5 , 5 93,15.21 98,12 100,14 mae 70, 16 8 6 , 27 103, ίο &
101, 20. 22 102, 15 109, ίο 112, ταντού, του ταΰτον κ. 70, 7.
10.15 113, il (?) est δεκάς 12.25 8 6,10 ó 9ατέρου, του
97.9 ουράνιος 111,10 πρώ- 9ατέρου κ. 70,13 71, ι
τιστος xal ίμπνριος 76, 23 Κύκλωπες 21,19
μέβος xal αΐ&έριος 76, 25 Κύπριοι 107,14
χοδμοτρόφος φύαις 93, 27 κνροϋν 43, 21 45, 3
Κούρητες 58, 6 sqq 112,19
Κουρητική τάξις 112,17 φρουρά λαμπρύνειν 100,14
(syn. φρουρά, φυλακή παρά Λεητώ 104, 15 (cfr adn. ad 1.)
των Κουρητών 58, 6. 9) 58, 3 λεκτική φαντασία 19, l i
χρατήρ est ΰνν&ημα in myste- πά&η των λέξεων (gramm.) 40,5
riie 25,4 Ληϋ-η 2,4
oi κρείττονς 33, 23 τά κρείτ- λήξις 37 , 30 82 , 25 9 3 , 25 1 08,12
τονα (-ττω), τά κρ. ήμων 19, 2. 112, 13
5.7 2 9, 13 38 , 26 53, 22 6 3 , 3 Λητώ 103 , 24. 26 1 04, 8. 14 sq.
64,1 71,24 80,8 1 03,12 τά 22sq. 26 1 05 , 4.9.16 1 0 6 , 28
κρ. γένη cfr γένη 107, 4 cfr quoque Λεητώ
Κρήτες 40, 4 λογικός 1,10 19,9 34,1.6 35,11
κριτική φρόνησις 40, 22 76, 7. io. 21. 24 7 9, 18 88 , 9 94,
Κρονίδης 66, 23 8 3, 14. 24 12. 14
Κρονικός 62, 8 83, 15 λόγιον cfr ind. I 6ub orac.
Κρόνιος 28,17 50,15 54,8 61,16 λόγος verbum, oratio 12, u . 17
63, 5 64, 16 6 6, 21 73, 27 8 0,20 13,27 14, l sq. 21.24sqq 15,5.8
84, 26. 28 89, 14 91, 7 29,21 51,21 66,20 84,25 102,10
Κρόνος 27, 16. 27 28, 8 50, 9. ιι al. άποφαντικός cfr άποφαν-
62.10 5 3, 29 5 4, 5. 13. 17. 24 55, τικός λόγος έπιδειχτιχοί, δια-
1 1 . 1 5 . 2 6 5 6 , 3 s q . 8. 24 5 7 , 21 λογικοί 10, 3 φανταστικός,
58, 7 59, 13 sqq 61, 20. 28 62, 6. έπιστημονικός, δοξαστικός 67,
12.14.28 64,14.18.20 6 6,25 7 9,7 24 sqq λόγον appellat Ari-
80, 3 sq 82, 23. 28 83, IO. 12. 18 stoteles την δόξα ν 14,27 ratio,
84, 8. 14 85, 26 89, 13 sqq. 24 causa 8,19 24, 2 32, 2ΐ 79, 12
90, 3.29 91,16 110, 8 appel- 9 7 , ι ο 102, 21 112, 23 113,5
lator βασιλεύς 28, 18 54, 13 ουσιώδεις διεξοδικοί 6,12 ài-
57,5 βασ. των Τιτάνων 56, διοι 18,15 con. vel opp. ειάος
21 πατήρ πατέρων 59,6 μέγας 23,1.5.11.21 της φύσεως 10,16

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
134 INDICES

αρμονικοί 102, 1. 25 λόγον τά μέταλλα 87, 7. 20


ίχειν τινός obtinere vices 77, μετέχειν 2,10 3, 28 4,14.18 5, 2
22 85, 7 103, 19 '9,28 22,4 31,22 32,5 47,24
78,14 79, 24 93, 17.20 109, 2.
μα&ήματα i. mathematica 1, l i 5. 16
μαθηματική astrologia 73, 7 μετονομάξειν 6, 27 73,4 sq. 17
Μαία 9,24 μετουσία 11,24 33,8 82,3 113,1
μακάρια θεάματα 89, 27 μέτρα 6, 6 21, 8 28, 7. 15 34, 21
oi ¿iti Μάρκου γενόμενοι &ε- 81,11 82,8
ονργοί 72,10 cfr ind. I sub μετρητικός 10,15
orac. μήκη con. πλάτη 89, 14
μαρμαρυγαί (Pl.) 100,14 μηκννεσθαι (gramm.) 42, ίο
μεγαλουργός 68, 20 7 5, 27 7 7, 8 Μήτις (Orph.) 33 5
μεγαλόφρων 75, 27 μητρικός 52,9 7 1 , 1 85,1 93,15
με&εκτός 109, ίο -ώς 61,12 79,15
μέ&εξις 30,2 79,18 82,4 κατά τό μεμηχανημένον 71,16
μέ&εξιν 98, 20 κατά μίμησιν (gramm.) 40, 23
Μελέαγρος 39, 21 μιμητικώτατος 5,17
μίνειν (ορρ. προιέναι, κατιέναί) Μίνως 71, 5
22, 2 33, 20 49,18 53,14 54, ίο μιξις 69, 8.25 1 06, 16 sq 109,27
59, 25 60,2sq 63, 22 64, 5 73, κατά μνήμην όνομάξειν sim.
24 79,15 84, 8.12.25 cfr προι- 39, 9.11 43,19 73,1
ivai μνημονεντική ζωή 66,15
μερική ψυχή 20,12 27, 4 47,19 μνημονευτός 66, 9 τό μνημο-
48, 12 101, 2 νονς 108, 28 νευτόν (Plotin.) 105,15
109, 4 φύσις 1, 6 38, 28 44, 6 Μνημοσύνη 101, 25 105,15
πνεύματα 69, 7 comp. 9, 26 μοίρα 68, 28 83, 25
54, 8 6 7 , 5 7 3, 24 78,5.12 9 7,1 μοναδικός 30,12 -ώς 83, 28
107,9 superi. 75, 24 τό με- μονάς arithmetica 13 , 23 9 7,18
ρικόν ορρ. το κα&όΧον 5,7 theologica 30, 29 54, 8 68,12
μερικώς ορρ. καθολικώς 5, 6 80, 7 83, i l 102,13. 16 109,10
μεριβμός 76, 19 cfr 56,18 plur. 60, 6 sq 94,16. 23
μεριβτός 1, 4 24, 4 27, 9 sq. 14 μονή 80,1 81, 22 85, 3
28,20 34,3 38,24 5 2 , ι ι 53,6 μόνιμος 23,17 sq 36,13 106, Il
55, 25 5 6, 1 82 , 25 95, 7 1 02,6 μονίμως 4,19 58, 7 89,17 91,
109,9.16 τό μεριατόν 56,18(?) 23 96, io
τά μεριβτά 24,18 93,9 -ώς μονοειδής 28, 3 31, 25
28,25 31,11 51,18 5 2,23 98,20.23 μονονουχί 42,19
μέρος 2,21 7,19 14,l2sqq 21,12 μόριον ψυχής (Pl.) 88,7.11 γό-
27 , 28 5 6 , 3.18 νιμα 110,16
τό μέσον (τα μ.) 85,10.29 86,3 μεμορφωμένος 31, 14
91, 19 95,14 μορφωτικός νονς 76, 26 -ώς
μεσάτης 75,19 84, 13 95, 17. 21 31,11
rò μεσουρανούν 85, 30 Μονσαι 98,12 101,26 102,11.
μετάθεσις των όνομάτων cfr 13.17 103, 3. 6 sqq
όνόματα Μουσηγέτης 102,12 103, 3.15

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
II. INDEX VERBORVM MEMOEABILIVM 135

μνεία&αι (pass.) 74, 22 νόηβις 14,6 genera 73,23sqq


μν&ευομένη περί Κρόνον νβρις νοητική ένέργεια 33, 13 -ως
55,19 37,4
μν&ιχός 54, 26 55, 19 νοητός 51,22 56 , 6 5 7, 18.26 5 9,
μν&οπίΙάσται (trad, μυ&οατάταή I.7.9.25 60, 25. 28 sq 67,2 72,
64,16 11 74, 17 82, 29 &εός cfr 9εός
Μνρίνη 34, 17 35, 6.11 νοητός διάκοσμος 6 , 3 6 1 , 4
μυστήρια 36,17 άγα&ά 98,1 παράδειγμα, τό-
μυστικός 51,13 πος cfr παράδειγμα v., τόπος
ν. άρι&μοί 74,20 πλάτος 60,
ναματιαία ΰδατα 82,14 28 αΙών 63,20 όλότης 63,21.
rò νεαροπρεπές 1,15 28 64,3 κάλλος (Pl.) 90,22
Νίκη 113,8 111,8 νοητός (άμα) καΐ νοε-
νοερόΐ 30, 28 33, 27 42,25 48,12 ρός (νοερ. αμα καΐ νοητ.) 59,
49,8 5 4 , 2 59, 10sq. 28 6 4,5 II.28 60, 23 6 4, 3 65, 12 το
72, i l 74, 17. 26 7 6, 6. 8. 23 90, νοητόν 46, 26 58, 8 60,16 61,
20 9 2, 1 95 , 4 99 , 20. 25 1 02,23 29 6 2, 1.14.24(9) 64,4 69,1.8
103, 16 104, 3.13 112, 3.7 113, 86, 15 8 7, 16 89 , 25 9 2,12 νοη-
12 ·9·£($ϊ cfr &εος νοερός πα- τόν ορρ. r o û ï , νόησις 6, β
τέρες 83,13 ούσία, νπαρξιϊ, τα νοητά 22,29 30, 20 3 2 , 25.
ύπόστασις, φύσις 22,12 31,28 27 55, 27 5 6, 11 59,23.28 6 2 , 9.
32, 27 61, 16 6 3, 11 75, 14 76, Ιδ. 20 6 3, 24 64, ίο 89, 26 105,
21 sq 103 , 28 ·φνχή 68, 26 93, 14. 16 πατέρες των νοητών
21 διάκοσμοι, διακόσμησις 48, 67,13 νοητώς 62, 6 92,12
13 58,18 59,24 92,13 110,10 νομενς 38, 2
ζωή cfr ζωή νοερά είδος 6, νομοθετικός 19, 22 ή ν. 19, 15
4.14 2 3, 15 51,22 109,2 μέτρα 28, 15
34, 21 άγα&ά 10,12 54, 5 56, νόμος 18,14. 20.24 con. vel ορρ.
26 όλότης 27 , 28 63, 28 6 5,4 φύσις, &έαις 18, ίο. 14. 16.22
περιφορά 27, 20 6 2, 24 έπι- ϊτυμολογιχός 39,10 είμαρμένοι
στήμη, τέχναι 1,8 21,15 εν cfr είμαρμένοι νόμοι
103,18 δυάς 52 , 25 νοητός νονς 2 , 5 6, 18 1 9, 22 20,12 2 8,
xal νοερός cfr νοητός comp. 24 sq 2 9 , 1 4 4 , 9 57,4 59,22
68, 26 το νοερόν 47, 4 104, 5 78,2 81, 19 8 2 , 29 8 5, 13 8 7,
τά ν. 22 , 23 2 3 , 24 59,15 7 8,17 ίο sq. 16 9 3, 19. 26 9 8, 3 1 09, 8.
109,18 νοερώς 23 , 23 55, 24 il. I5sq. 21 plur. 50,20 93,21
60, 23 61, 9 6 2, 6 85, 13 8 7 , 27 109,11 ορρ. ψυχή 6, i l sq.
94, 20 comp, νοερωτέρως 78, 15sq 50,20 51,1 78,18 82,5
29, a t νοερώτερον 109, 23 93, 21 109, i l ορρ. διάνοια
νοήματα 15 , 29 1 6 , 24 1 7,22 29, 56, 3. 5 65, 14 ορρ. νοητόν
30 7 8, 18 γένος 57, 21 ορρ. άνάγχη
νόησις 6, 9 2 7 , 22 31, 7 32, 29 112,26 113,1.9 ορρ. νλη 112,
33, ίο 34, 5 3 6, 23 3 7 , 4 53 , 31 24 t r i a genera νοητός, νοερός,
55, 27 5 6, 2.9 5 7 , 3.12.24 61,21 νοητός αμα καϊ νοερός 59,9 sqq
62, 16. 21 67, 21 74, 25 82, 5. 12 νοητός 56, 7 57, 18 &εϊος cfr
88, 24 89, 23 9 3,17 diet, δόξα, &εΐος νοϋς έξηρημένος 5 7 , 5

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
136 INDICES

&υλος 67, 6.18 59, 5 κα&αρός io 53,25 64, 5(?) 58,7 60,11
68,17 69, 5 63, 5 64, 22 χω- 80, il 85, 8.12. 31 91, ίο sq. 20
ριοτός 67,6 άμέ&εκτος 51,10 98,12 101, ι 102, 15 109,11
παντελής 61,10 109,3 τέλειος 113, ίο ó δ. δημιουργός, η 8.
29,29 υπέρτερος xal ίνοει- δημιουργία = ó τ. ολων δ., η
δέβτερος 53, 30 οΰβιώδης 28, τ. ολων δ. cfr δημιουργός, -ία
22.24 δημιουργικός 20, 22 53, similiter alia: ψυχή 47, 18
29 55,29 86 , 8 91,14 92,26 φύαις cfr φύβις όλη διάκοβ-
97,15 99, 30 έγκόΰμιοι 50, 80 μος, διακόαμηβις 60,17 92,3
μερικός, μερ. καΐ μετεχόμενος αειρά 38,19 49, ι περίοδος,
108,28 109,4 βννεκτικός, τι- περιφορά 27,19 46, 13 86, 23
ίεαιονργός 56,8 φρονρητι-χός τό ο. 14,25 27,9 43,9 47,28
65,10 έκφαντορικός 56,7 μορ- 109, 2 τάδ. = mundus 24,18
φωτικός 76 , 26 Κρόνιος 63, 5 29, 29 30, 8 32,19 37, li 48, 3.
Λιονυβιακός 77, 24 νους νου 22 56,5 57,12 59,29 63,ιι 73,
57,19 νου αν&ος 47,15 66,11 23 7 4, 20 7 5, 20 83, 19.25 84,5
κατά (τόν) νουν 30,6 85,17 91, 15. 24 95, 3 9 8, 5 99, 18. 28
86,26 1 07 , 28 1 09,19 103, 5 112,2 ορρ. tà xa»'
Ννμφαι (cum arboribus, fon- ίκαβτα 10, 22 ορρ. τά μέρη,
tibus, cervis, serpibus sym- τά μεριστά 24,18 38,24 56,2.18
pathia quadam coniunguntur)
70,1 ÓIÓTTJS 27, 28 6 3, 21. 27 sq 64, s
Νυμφικός 69,19 65,4 plur. 109,12
Ννζ (Orph.) 28, 6 50, 25 54, 28 όμοιομερής 14,18
55,2.4 62,11 sq 92, losq plur. xa& ' ομοιότητα (rhet.) 41,11
48,19 60, 9
ομονοητικη βνξευξις 111,12 ΰνν-
νώνυμον (Democr.) 7, 6 ταξις 83, 4
τό όμότεχνον 111, 23
ΐίάν&ιππος 73,12 ύμοφυης βυνέργεια 83, 4 -ώς
&άνϋ·ος 34, 16. 24 (?) 36, io 92, 28
όμωνυμία (et plur.) 6, 21 40, io
τό ο μικρόν 42, 3 69, i l
Όδνβαεΰς 36, 4 cfr quoque τό 6v 12, 20sqq 71,6 72,4 82,5
Homerus in ind. I 87,17 89, 20 τό μη ÒV 10, io
οίηαίβοφος 67, 29 τά όντα 2 , 20 3 , 1 6, 1. 6 . 1 3 . 1 8
οίχειότης 25, 2 13,25 15,22 19,10.17 21,5 22,
οίκουμένη 74, 6.10 26 24, 12 2 8, 1.5 30, 21.25 49,4
οίνος quid significet 108, 27 sqq 66, io 72,17 87,16 97,19 103,9
όλιγοβυλλαβώτερος 34,15 109,17 ορρ. τά γενόμενα, τά
ολικός 44, 4 64, 29 78, 6 80, 26 μέλλοντα 73, 2 sq τά δντως
comp. 9, 25 53,17 54, 9 67, 5 όντα 12,8sq 67,4 τά ούκ
69,5 78,4 90,8 superi. 50,2 όντως ίίντα 12, 9
ολικώς 100,1 Άνομα sescenties locus gravie-
ôios totus, omnes 2, 6. 28 5,15 simus72,i9sq &εΙα 29,2isqq
7,19 14, 21 20, 23 21, 4 22, 18. 31, 30 4 7, 12 7 8, 16.28 95 , 25
24 28 , 22 43, 28 49, 12 5 0,1 Ó2, (cfr 32,18 sqq 36,15 sqq) &CÓ-

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
Π. INDEX VERBORVM MEMORABILIVM 137

κίητα 34,15 <4ν·9ράπινα 34, ÖQVfOV 35,6


l i νοερά xal πατρώα 42, 25 ôpos (et plur.) 13, 22. 25. SO 16,
γενεΰιονργά 42, 25 πρώτιατα 14 21, 12 53, 20 δημιουργικοί
33 , 28 ά π λ α , ανν&ετα 39, 86^4
17 sqq άπαίαια cfr άααίβια •ή ôv δίφ&ογγος 42,4
όνόματα είδος τον ονόματος, ουράνιος 24,13 49, 8 52, 27 74,
των όνομάτων 16, 26 37, 23. 7.14 78,10 88,15 93,8 98, ι
26 45,24 ΰλη τ. δ. 37,24 45,26 102,4 111,10 ονρανίως 82,21
ποίηοις τ. ό. 20, ι similiter Ουράνιος 27,27 48,19 64,16
9έΰις 20,5 44,22 ova ία 19, ι ι 84,11
άίή&εια 40, 11 όρ&ότης loci ουρανό; 4, 25 47,17 60, 10.15
graviores 1, 3 2, 26 3 , 2 9,10 63, 24 65, 4 7 6, 29 7 9 , 26 84,21
11,7 15,2.4 29,17 40,8 43,11 88,19 97,29 98,3 101,1 103,29
63, 2 95, 25 μετά9εβις 6 , 25 112,13
10, 24sqq χρήαις (gramm.) Ουρανός 54, 27 5 5, 4.12 5 9, 13.
40,3 δυνάμεις (gramm.) 77, 22. 29 60, 22 61, 12. 15. 22. 29 62,
22 άνάλυαις 96,27 αναπτύξεις 16.23 63,3.6.13.20 64, 6.17.22.28
(gramm.) 39, 20 65, 16. 26 6 6 , 6. 29 6 7,18 7 4, 24
όνομάξειν κατά μνήμην, έλπίδα 82 , 24 84 , 7.15 110, 10. 14 eq
cfr sub μνήμη, έλχίς 111, 8
ονομασία 8,22 11,19 6 6,20 7 8,21 ονρος funde ουρανός derivator)
όνομαατικη ένέργεια 33,13 63, il'
όνοματο&ίΰία 35,14 ovaia 6 , 6 7, 19 16, 13 20,20
όνοματο&έτης 3, 21 17, 7 37, 26 21, 8 29,7 32, 12. 17 44, 20 47,
67, 28 14.17 51, 15 53, 11. 23 60, 28
όνοματονργείν 6, 17 65, 12 66,12 6 7 , 28 69,18 7 3,16
όνοματοΐ>ργία 44, 23 77,16.22 7 8,21.26 7 9,10 8 0 , i s q
όνοματονργάς 20, 2 81,25 85,11 94,24 1 03,11 109,
όντως 6, 6 9, 7 12, 8 sq 66, 26 21 opp. ένέργεια 4, ι opp.
72, 2 77, 25 νοήαεις, ζω a i 82,12 con. το
όξντητες (gramm.) 77, 22 είναι 91,16 των εΙδών 26,18
όπαδά τον &ίοϋ γένη 98,19 των ονομάτων 19, 11 9εία
ορααις 7, 25 31,17 νοερά 22,13 63, ιι 75,
όρατιχη αϊα&ηβις 37, 9 14 1 03, 28 λογιχή 19, 9 34, 2
δργανον 12,13 14,1 16, 6 sqq. άμέριατος, μέβη, μεριοτη 52,11
14 sqq. 29 17, 2.10. 15 sq. 21. 29 ρευοτή 34,19 κ α τ ' ονβίαν 1,3
18 , 4 23 , 26.28 2 5, 3 2 6 , 20.28 76, 6
27, 7. 13. 15 36, 21 37, 1 ούαιοποιός 52, ίο
ορεξις 8, 9 43, 9 οναιωα&αι 57,12 76, 7
Όρέατης 43, 3. 23 44 , 26 sq 45, οΰβιωδης 6,13 28, 22.24 οναιω-
12.17 46, 5 72, 27 δώς 16, 2 opp. ξωτιχώς, νοε-
ώριαμένως 13, 27 ρώς 85,18
όριβμός 3, 22 ϊίφεις cfr Νύμφαι
όριΰτικός 63, ΙΟ η όριΟτιχι] 2,8 όχετοί (Pl.) 91,12 101, 21
3, 11. 20 όχήματα daemonum 35, 24
όρμος τον πατρός seil. Iovis 113,2

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
138 INDICES

παθ·ητιχόϊθρρ. όραατηρίοςΆ5,ΐ0 δημιουργός cfr δημιουργός


πά&ος 12, 10 87, 24 πά&η των con. vel ορρ. νοητός 59, 7 82, 29
λέξεων (gramm.) 40, 5 πατήρ πατέρων est Saturnus
παιγνιώδης 109, 22 59, 6 plur. 48 , 20 5 2 , 21 63,26
παιδαριώδης (Pl.) 57,1 84, 26 con. βαΰιίείς 64, 12
ΠαιωνιχαΙ ένέργειαι 100,15 (cfr 52,2l) πατέρες των οίων
παλιγγενεΰία 23, 20 30.8 48,3 των νοητών 67,12
Παλλάς 112,15 νοεροί 83,13 τρεις 50,16
Π&νες 35, 27 πατρικός 35,15 48,1.5.15 52,6.
τό πάν 21, 9. 14 24, ι. 15 28,16 9.19 54, 9 59, 6.15 65, 24 71, ι
30,13.16sq 37,27 44,13 49,14 85, ι 87,17 93,15 -ώς 61,12
50,17 51, 10.23 5 2 , 7 5 7,10 6 7, 79,15
22 71, 17 74, 12 76, 12 95, 12 τά παρ ' ήμίν πάτρια seil, my-
99,19 Bq 100,5 102,7.13 103, steria 103, 25
12 sqq 105, ι. 8 113, ι. 4 τά π. πατρώα ονόματα 42, 25
59,16 75,4 8 7 , n 105,6 πάντα παχύβματα 101,3
έν π&οιν sim. 62,24 7 9,22 85,14 Πέλοτρ 46,12 sqq
Πανικοί δαίμονες 36,4 Πενία (Pl.) 71, u
παράγειν creare 19, il 24,14 πέρας (ορρ. άπειρον, απειρία,
31, 3 34,4 49, 3 50, 20 53,14 άνέκλειπτον) 13,21.23.26 6 0,18
60, 6 61,17 71,13 79, 7 80, β. 65,11.20 83,14 84,4 94,28 107,
13 (!). 14 81, 26 9 3 , 7 110, 15.23 24 108,3
παράδειγμα 16, 15.26 1 8,6 21,7 περατονν 22,7 112,9
27, 16 7 3 , 26 9 2, 10 νοητόν περίγειος 69,7
20,24 ορρ. υλη 17, 8 23, 28 περιγράφειν (con. άφορίξειν)
ορρ. εΐκών 16, 17 1 9, 23 33, ιι 13, 21
52, 24 περικαλνπτειν (Pl.) 112, il
παραδειγματική αίτια 18,17 Περικλής cur sit ita appellatila
παράλογος 74,13 73, 8. 12 sqq
παρατήρηβις 40, 2 περικόαμιος 75, 10 104,1
παρατηρητικής 74, 4 περικρατεϊν cum gen. ' ad-
παρατράχειν 54, 21 77,18 haerere?' 8,16 in potestate
παρέγκλιβις (gramm.) 41,12 habere 18, 24
το παρεκτικόν 104, ίο περίληψις 2,8
Παρ&ένιον όρος 36,1 περίοδος animarum 33, 24 3 7,
παρ&ένος est Κόρη 95,13 96,11 29 43, 8 46, 14 69, ι 86, 23
106, 6 103,13 siderum et mundi 24,
παρονομάξειν 7,3 13 7 0,8. 21 86, 29 1 03,14
ή in' αλληλα των είδων παρ- περιπέξιοι δυνάμεις 69, 20
όν οία 2, 9 περιβτάαεις 21, il
παρωδεΐν 42,19 περιττός 73,13
πάαχειν ορρ. ποιεΐν 13,13 18, ι περιφορά 20, 3 27, 19 62, 21. 24
πατήρ (saepe πάντων, των 64.9 65,4 74,25
όλων sim.) loci graviores 30, περιχορενειν 88, 26
30 50, 4. 13 7 4 , 29 85, 13 9 0, 3 Περαεφόνη 94,18. 28 9 5, ιι. 19.
100, 2.7 112 , 28 113, 2.7 con. 26. 29 9 6 , 8.12 1 06 , 7

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
II. INDEX VERBORVM MEMORABILIVM 139

Πίρβίχά όνόματα 25,14 53.16 των ¿νομάτων cfr όνομα


π-ηγάζίΐν 52,12 astr. 60, 15 7 4 , 4 = carmen
πηγαίος 80, 19. 23. 27 82, 17 83, cfr Homerus, Orpheus in ind. I
13. 87 1 06, 15 112, 6 ποιητής creator 17, io. 14 57,20
πηγή (or.) 33, 15 58, 12. 24 59, 3 110,10 poeta 29,15 34,9 39,
79, 12 81, 3 91, 20.22 9 2,1.28 14 44, 22 54,15 84, 23
93,16 103,24 105,5.29 106,15 ποιητιχός 1 7 , l i e q 18,16.27
diet, αρχή 53, 2 80, 25 cfr 20.17 21,13 44,3 48,4 75,4
quoque Νύμφαι πολλαπλααιάζιιν 24,12 54,1
πικρόν dicitur το η&ος 41,12 πολλαπλασιαβαός 27 , 29 64 , 20
πίπτειν ítg γένεβιν de animis 79,11
11,27 πόλοι 4, 26 79, 28
το πλανώμενον opp. το απλανές πολυδύναμος 75, 22
86,1 xà π. seil, αΰτρα 79,27 πολυειδής 31, 26 100, 26 102,19
πλάβματα μυ&ιχά 55, 20 πολυμερής 75, 22
πλάτος νοητόν, τ&ν νοητών 60, πολυμετάβλητος 24,10
28 89, 26 το μεταξύ π. 9εών πολυπα&ής 77, ίο
τε «ai άν&ρώπων 68,13 plur. πολύσημον (Democr.) 7, 4
(con. μήκη) 89,14 πολυσχιδής 77 , 26 9 9 , 9 -ώς
πλέγμα (trad, λέγμα) 24,15 1 1 , 21
πλεονάξειν 35, 8 πολνβχιδία 97, 28
πλεονασμός (gramm.) 40, 6 πολυτίμητος 107,14
πλεύμων (ν. 1. πνεύμων) 17,5 το πολύχουν 99, ιι
πλή&ος 6, 4 46, 27 49,18 5δ, 26 Πολυχρόνιος exemplum nominis
56,10 6 3, 10 9 6 , 28 9 7 , 3. 6. 14 mortali non apti 18, 25
98, 27 9 9, 15 1 00, 28 1 02, 22 πολυωνυμία opp. ομωνυμία 6,23
103, 2 sq. 20. 22 πόντος της άνομοιότητος (Pl.)
πΐη&ύειν 53, 31 τά πεπλη&ν- 47, 26
αμένα 99,8 πεπλη&υομένως πόριμοι δυνάμεις 10, 16
51, 19 πορισμός 9, 15
πλη&υντιχ&ς (gramm.) 61, 5 Πόρος 71, ιι
πλήρωμα 56, 25 Ποβιιδων 50, 5. 10 66, 24 82,27
Πλούτων 85,12 sq. 17. 23 86, 17. 83, 17 85, 10.13.16 86, 6 sqq. 15.
26 8 7, 5. 10. 20 89, 6. 21 90, 9 20 88, 16 90 , 5. 8 appellator
95, 8. il. 20 96, 9 appellator Ζιϋς ένάλιος 83, 29
Zevs χαταχ&όνιος 84,1 Ποβειδωνιαχή ζωή 86, 24
Πλουτωνιαχή ζωή 86, 25 Ποβειδώνιος 85,28
Πλουτώνιος 85, 29 πρ&ξις quid sit 14, 8 opp.
πνεύμα daemon 69, 6. 12 ita ποίηβις 13, 30
appellator anima 93, 26 πράττειν dist. ποιεΐν 13,28sqq
ποδηγειν 30,13 14, 2. 4
ποιιΐν opp. πάαχειν 13,13 18, προάγειν 21,14 27,28 32,3 49,4
ι. 3 dist. πράττειν 13, 28 sq 54, 24 56, 10 5 7,19 6 9,17 75,20
ποίηβις creatio 21,18 sq 53, 27 91, 23
64,23 7 5,10 83,5 112,28 diet. προαναατέλλειν (trad, προανα-
πράξις 13,30 con. ένέργειαι τελλ.) 99,20

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
140 INDICES

προβοίενς 2, 5 προβτατείν 21, 22


προγονικοί 46,17 προστάτης 9εός sim. 22,7.29
προελθίΓν (de creatione) 38,13 67,4 74,8
65,20 67,9 76,24 80,8 91,7 προβτάτις (trad, προβτάτης)
100,6 101, 17 103,4 111,14 113,6
112,13 πρόσνλος 71, 20 7 5, 25
χροέρχεΰ&αι 82,13 προΰχαίνειν 5,18
προηγεϊΰ9αι (plerumque προη- πρόβχημα μυ9ικόν Γ>4, 26
γούμενος) 7,24 12, ίο 59, 27 πρόΰωπα personae 4, 6 τό iν
προηγουμένως 3, 9. 23 αεΧήνη πρ. cfr βελήνη
χροϊίναι (de mundo, crea- πρόταβις (log.) μείζων, έλάτ-
tione sim.) 3,13 14, 23 21, 9 των 25, 21. 24 plur. 25, 27
22,1 31,30 33,2 36,23 38,6 προνπάρχειν 67, 3 91, 26
48, 3.19 54, io 56, 23 67, 17 προφέρεβ&αι (med.) 14, 29
60,3.5.13.25 74,3.28 84,25 9 5,9 προχίειν (!) 91, 18 92,3. 9
110,25 111,16 112,24 προχειρίξεο&αι βίονς 38,1
προϊέναι med. 33, 9 92,5 χατά προχείριβιν (trad, προ-
προκα&αίρειν 100, 22 χείρηβ.) ορρ. κα-tl·' ίξιν 10,10
προχα&ηγεϊα&αί 101, 4 πρώτιστος 20,1 32, 21 33, 28
προ-xlïeéca 15,1 100,25 104,24 48,2 68,12 59,23 62,8 64,10
το προχείμενον(προαχ. ci Kroll) 65, 2 66,10 67, ι 68,11 69, 5
83, 23 76,22 82, 2. 18 85, 6 90,25 91,
προκινάννεύειν 73,5 8. 21 101, 17 112, 17
προκλητικός 75,14 το πρώτον 67, 8 τα πρώτα
προκνπτειν 57,8 30 , 4 69 , 22 85, 20 πρώτως
ΛροΧαμβάνειν 5,14 34,19 36,25 6,4.12.14 8,3 28,6 99,27
43,13 60,15 52,4.8 92,8 100,29 πρωτονργός 31, 21 82,13 103, 5
προνοείν 57,11 61,30 πτωβις (gramm.) 53, 7
προνοητικός 28,17 -ως 93, 2 Πνϋ-ία 38,17
πρόνοια 49, 14. 28 61, 28 62, 8.
πυρ est imago mentis 93, 26
27 76, 1 77,7 rò πνρινον ορρ. rò χ&όνιον
πρόοδος ορρ. έπιΰτροφή 2, 7 86, ι
13, 20.24 2 7 , 28 31, 14 3 2, 25
33,19 49,7 50, 4 53,22 58, 5.
11 60,18 64,19 67,7 79,11 85,2 'Ραάάμαν&υς 71, 5
105,25 106,4.21 107,20 110,8 ραατώνη (Pl.) &εία 81,14 104,10
111,12 112,9 'Pía 52,9.12 58,4 79,7 80,8.1»
¿κ προοιμίων 5,16 81, 3.6.13 82 , 23.28 90,29 91,1.
πρόρρηΰις 99, 20 5. 8. 10
προαβιοριαμοί 53, 28 ρενατη ovaia 34,19 τα ρ. 8,17
προδεχής 37, 21 38, 24 sq 44, 2 ρήμα (gramm.) verbum 104,14
50,27 54,3 66,22 7 7,1 86,15 ρητός 31,19 32, 24.26 65,28 66,4
-ως 28, 5. 7 36, 3 48, 24 52, 21 ρητορική 2, 14. 23
97,11.14 ρίζα ι con. αΐτίαι 37, ιι
προβηγορία 21,17 63, 4 τά έρριξωμένα 39,5
πρόΰταΰία 48, 22 ροπή 39, 5

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
II. INDEX YERBOEYM MEMORABILIVM 141

τά βαρχία 87, 28 συγχοπή (gramm i 40,5


esiga deorum 5, 23 9, 25 22, 2 σνγχρίνειν 36,13 90, 7
38, 6. 19 49, 2. 11 52, 8 64, 22 σνγχριτιχως 86,12
60,1 69,13.17 74,ι 89, il sq ονζενγνυβ&αι 93,12
90,15 93,24 96,14 roü γένους σνξενξις 92,27 106,4 111,12
46,4 συζυγία (Pl.) 84,24
Σειρήνες (tria genera 88, l4sqq) βνΧΧαβαί (gramm.) 5,14 37, 25
8 8 , 1 4 , 26 45,17.19 77,21 83,9
σελήνη 49, 9sq 74,3.6 rò iv συμβοΧιχως 24, 22
xf¡ a¡Xr¡vr¡ πρόσωπον 37, 12 σνμβολον 10, 25. 27 15, 28 16,18
ΰπο οελήνην λήγεις, τόπος, 1 9 , 12 3 0, 17 3 1 , 4 . 2 5 5 2 , 9 6 5,
βτοιχίϊα sim. 22, io 49, io 93, 18 93, 25
24 1 1 2 , 1 3 συμπάθεια 60,12 99, 6
το (τά) ΰπο αείήνην 86,1 93,8 συμπα&ής 25,2
97, 22 συμπαράγειν 110, 24
ΣεΧηνιαχόν είδος 109, 6 συμπαραδιδόναι 3, 6
rò σημαινόμενον 7, 23 8,8 12,7 συμπέρασμα 25, 28
16 , 22 3 7 , 23 8 7 ,9 συμπεριποΧείν 98, 2
σημαντιχός 14, 26 16,29 17,3 συμπΧήρωσις 24,15
σημασία 29, 26 ΰνμφνλος 89, 20
βημεϊον 7, 13 43, 25 συμφνρειν (Pl.) 108, ι
βιγάμενος 32, 28 σννάγειν (log.) 10, 29
σιγή πατρική 59, 6 σνναπογενναν 95,14
σίδηρος generi humano similis συναΧοιφή (gramm.) 40, 6
συνάπτειν trans. 22,21 84,16
77, il plur. 41, 6
Σκάμανδρος 34, 17 35, 2. 10 99.6 113,13 intrans. 32,23
σκάφη 34, 28 65, il 68, il 94, li med. in-
σχήπτρον est σύν&ημα in my- t r a n s . 57,23 6 1 , 2 4 6 6,12 7 6 , 1 0
steriis 25,5 Orphicum 52,27 88 , 23 9 2,27 1 06 , 7 τò συνημ-
64, 23. 27 55, ι. 7 μένον genus syllogismi 10,
σχοΧιότης 104,18 23. 26
σκοπός Cratyli 1, ι 90, 24 συναρι&μονμενος 83, 15 84,14
το σχοτεινόν 87, 7 συναφή 89, 25
Σχν&αι 36, ίο συναφής 84, 27
Σχυ&ιχά ¿νάματα 25,14 rò σννδετιχόν 85, ίο 98, 26
σοφία 6, 7. 9 96, 6 συνάιαχοσμεΐν (Pl.) 101, 26
σπέρμα viri 109, 26 plur. se- συνεχτιχός 5 6 , 8 5 9, 24.26 6 1 , 1 5
mina 46,19 6 3 . 7 s q q . 15 6 4,17.25 6 5 , 5 7 4,25
στα·9·ίρ^5 80, 2 85,3 -ως 54, ίο 84, 27 95, 17
57,9 64,5 8 9 , 1 7 συνεΐίσσειν 58,24 60,16 83,14
στάσις opp. κινησις 4, 26 sq 87, 17 91, 22
τά στερεά (phys.) 76, 28 συνηνώσ&αι 32 , 22 111, 12
στοιχεία quattuor elementa σννέργεια 83, 5
mundi 49, io 51, 3 94, 2 lit- συνεργεϊν 71,9 9 2,29 100,7 110,8
tera 12,14 40, 7 42,16 77, 21 συνή&εια consuetudo loquendi
opp. γράμμα 41, 21 14, 28

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
142 INDICES

σύν&ημα 19,13 24,19 25, S 30, 106,13 107,9 111,7 112,4sqq


8. 21. 23 31, 1. 6 33, 27 113,5 syn. ευταξία 44,13 99,22
συνίξηαις (gramm.) 40, 6 ταραχή mundi 105,12
συνοχιύς (or.) 50,16 62,19 59, Τάρταρος 74, 11
3.27 74, 24 111,14 ταυτοποώς δύναμις (ορρ. ί τ ϊ -
συνοχικός 4 8 , 2 i 59, 27 84, 7.15. ρΟΛΟΐόϊ) 20, 21
20 110, 14 ταυτότης 23,17 sq 36, 12 51, 24
συντελείν 24,15 27, 6 69, 23 64, 2 79, 16 102,18
συντόμως 18, 27 ή τεκτονική (Pl.) 22, 23
ουντρέχειν 18,12 88,13 τελεϊν εί'ς τι 77, 5 83, Η
το συνεαπειραμένον 54, 7 τελειότης 29, 14 53 , 26 7 9, 17
συστατικός 22, 26 92, 21 96,7 102, 20 106, 21
συστέλλεσ&αι ορρ. έκτείνεα&αι τελειοϋν 6 , 8 34, 5 49,19 53,17
(gramm.) 42, ιι 6 9 , 9 81,21 90,21 102,6 103,18
συστοιχία 49,27 6 7,15 8 0 , 8 1 1 1 , ιι 111,11 112,11
σύστοιχος 29,7 43, π 61,13 62, τελεσιουργείν 106, 23
15 66, 23 67,15 79, 8.23 81, 12 τελεαιονργία 92,19 104, 4
83, 24 9 2, 28 9 3, 2 avaτοίχως τελεσιουργός 10, 13 21, 16 56, 8
31, 23 7 8, 18 61,18 6 5 , 6 98, 29 1 05, 22 1 07,
σφαιρικός 35, 21. 23 25 112,1.15
σχέσις 24 , 28 6 3 , 3 6 9 , 6 οχέαει τελεσταί 2 5 , 1 100, 23
ορρ. φύσει 68,17 κατά σχέσιν το τελεταρχικόν (or.) 33,16
77, 15 sq τελετή 100, 24sq 101,4
σχήμα 35, 22 36 , 2. 12 50, 21 65, τα τελευταία syn. τα ϋσχατα
19 πρώτον syllogismi 10, 29 69, 17 75, 21 86, 18 95,12 97,20
σχηματίζειν trans. 36 , 22 το τέλος 1, 5 1 7 , 26 6 8, 10 6 9, 22
έσχηματιαμίνον 31,17 86,27 103,19 1 0 8 , 6
σχηματισμοί (gramm.) 40,14 τερατολογία 55, 21 68, 7
αώμα 14,16sqq 30, losqq 60,2ΐ τετράς 97, ιι
63, 6 71, 4 87, 27 88, 2 93, 28 το τετράατοιχον 22, 9
100,17 con. vel ορρ. ψυχή τέχνη 17,18 21, 21. 23 22, 17. 25
1 4 , 5 s q 27, 5.15 46,1.19 86,29 23, 12. 28 34, 7 3 9, 5 7 2, 25 sq
8 9 , 5 9 6 , 3 1 0 2 , 1 103,22 73,1. ίο ποιητική των ¿νομά-
σωματικός 16,31 36,21 4 6 , 3 των 18, 27 δημιουργική 8, 25
52,12 90,12. 15 108, 8 21,15 23,15 νοεραί, γεννητι-
σωματοειδής 29, 3 comp. 89, 7 κού, τελεσιονργοί 21,15 sq
τεχνηταϊ εικόνες 7, 22 όργανα
Τάνταλος 4 3 , 3 46,24 16,9 το τ. (τα τ.) 21,6 23,2.13
τάξις syn. σειρά 24,20 3 2,25.30 τεχνικός 21,19
38,7.9.18 4 8 , 4 49,4 50,7 τεχνίτης 22 , 28 2 3, 10.13.21 34,7
54,25 56,27 58,17 60,22 63,27 r j j í í in hoc inundo 19,13 oí
64,17 6 5, 26 69 , 20 7 2, 11 76, ι τ. τόποι 38,13 τά τ. 25, 2
82, 23 84, 7. 24 91,10 112, 18. 22 Τη&ύς 81,22 8 2,10.17 83,2.7sqq
tarn auctoritas quam vices Τηλαύγης 8, 27 (cfr Aeschinea
13,25 2 9, 27 3 3, 11 5 6 , 4 6 6,16 in ind. I)
67,4 97,1.16 99,7 101,21 102,4 Τηλέμαχος 3 6 , 4

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
II. INDEX VERBOBVM MEMOBABILIVM 143

τιμωρητικός 46, 7 107, 35 8, 12. 14 9, 27 17, 7 sq 23, 18. ti


Τιτάν 64, 25 84, 14 plur. 56,14. (plur.). 30 2 5, 22 2 6, 12 1 04, 23
16. 21 109, 20 113,10 (cfr quoque sub 'άνομα)
Τιτανικό s 28, ι 48, 20. 25 56, il ορρ. παράδειγμα 17, 7 sqq
60, ι 61,17 64,18 sq 83, io 84, ορρ. μορφή 9,27 νίη των
6. 19. 24 89, 12 -ως 77, 26 όνομάτων cfr δνομα
τομή Ουρανία, Κρονία 2 7 , 2 7 υλική άμετρία 100,15
64,16. 24 ύλωδης 42, 26
τόπος animarum 35, 6 72, 7 νμνεϊν 79, 5 107, 7
νοητός 46, 27 ΰπερονράνιος ΰμνοι 54,6 cfr Orpheus in
60, 22 63, 25 64, ίο 65, ι. 8. 16 ind. I
66,8 ó υπό ΰελήνην τ. 22, ίο ΰπαρξις 12, 8 2 2 , 28 2 9,28 30,4
ó περί γήν τ. 37, 29 31,5 42,24 53,19 66,2.4.11
ropos 35,3 75, 16 7 6 , 20 7 8, 15 7 9,20 94,29
TpayoCKElEís Πάνες 35, 27 103,4 105,26
τρανύβτερος 20 , 26 7 2,18 (cfr υπερανέχειν 94, 29
adn. ad 1.) ύπερηπλωα&αι 61,15
τρανότης 30, 23 υπερβολή (rhet.) 41, 9
τριαδικός 30, 9 92, ι -ώς 30,3 ΰπερέχειν 76,18
83, 29 ύπεριδρϋα&αι 52, 22 58, 8 69, 6
τριαινοϋχος est Neptunus 86,7 τα υπερκείμενα syn. rà κρείτ-
τριάς 29, 30 50, 15 5 2, 19. 22 83, τονα 82, il
13.16 85, 4. 12 86, 4 87, 17 96, υπερκόβμ,ιος 74, 21 91,12 93, 7
15 plur. 60,6 95, 5. 16 111, 8
Τρίτωνες 86, 7 υπερόπτης 9, 4
τροφή quid sit apud déos 90, ύπερουράνιος 52,27 60,26 63,25
19 sqq &εων est το νοητόν 64.10 65, ι. 18. 16 66, 8 74,1.17
46, 26 62, 14 92, io. 12 sqq 101, 20
τύπος 36, 23 40,14 ύπερούσιος 6, δ 101,17
τυ%αΓο$ 44,4 το τ. 4,14.23 υπεροχή 28,19 30,13 48,15 55,
11, 22 18, 24 25 6 7,5 94,25 κα&' ύπεροχήν
τύχη (Τύχη) 43, 17.20.26 44,3.8 (rhet.) 41,16
47, 9 7 2, 27 73 , 9 τύχια 1,7 υπέρτερος νους 53, 30 56, 5
4,13 7, 3 ύπερτάτη τάξις 29, 27
rà. ύποβεβηκότα ορρ. rà αύ-
'Τγίεια 113,9 Οτοιχα 66, 24
νγίιια 99, ίο ύποδεέατεραι φύσεις 79,1 (sae-
rà ύδραγωγά 81,15 pius καταδεέβτ.)
νδωρ sacrum Rheae 81, 15 υποδοχή (Pl.) 19,14 71, il 105,4
imago naturae κοαμοτρόφον ύποκατακλίνειν τί τινι 88,18
93, 27 rò ύποκείμενον (log.) 12, 5
νΐαΐος 35, 24 7 5, 23 7 7, il 13, 12
νλη 23, 18 38, 27 41,4 57,29 64, ΰποοέληνοι τάξεις 82, 22
22.26 68, 29 71, 20 76,12 9 9,23 ΰπόοτααις 30, ίο 31, 29 48, 20
101, 3 103, 18 104, 6 105, 1 53.11 58,10 61,16 78,6.15 82,
112, 2. 24 ορρ. είδος 4, 17 sq 1.18 85,15 96,19 110,14 111,is

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
144 INDICES

νποστάτης 57, 5 58, 17 (!) 67,12 φοιτάν âià πάντων sim. 22,19
74, 9 102, 27 32.17 90,14
•υποστατικοί 10,16 52, 3 φρόνησις 3 , 8 7,2 76,8.11 87,ίο
νποβτέλλιιν 112, 27 90,11 κριτική 40, 22
νποτάττειν 112, 28 φρονρητιχός 25, 6 61,18 63, 7.
υπονράνιος άψίς (Pl.) 6 5 , 6 10.16 65, 3. 10 72, 5 73, 27 111,
ύποφαίνειν 112,17 27 112, 14
νποφέρία&αι 76, u φνσιχός 8 , 9 17,2.17 35, ιι 69,8
τά ύποχ&όνια 86, 3 95,15 -ως 8, 5 69, 27 92, 24
τα. νστατα 92, 21 93, 24 ή φυσιογνωμονική 43, 4
νφεβις 78,19 φύσις tarn natura quae creata
é<¡P£reOm(plerunique νφειμενος) est et creat quam indoles ho-
33, 23 7 7 , 8 82, 14 8 3 , 3 νφει- minis 5,13 7 , 24 1 0, 15 1 3, 25
μένως 100, 2 15,13.18 17,16 18,11.19 sq 19,
18 22, 21 23 , 29 26 , 9 30, 10. 29
3 9 , 1 . 4 43,25 44,5 45,11 61,15
Φάνης (Orph.) 33 , 5. 22 48, 16 66, 13 6 9 , 9 7 2 , 5 73, i l 7 5 , 1 6
54,22.29 6 1 , 3 6 2 , 4 ó μέγιστος 86.18 plur. 22,24 7 9,2 ·9·ϊώι>
33, 9 35, 16 72, 9 όλη 38,29 44,esq
φαινόμενοι ορρ. ων, άφανής 47.18 άμερής 77, 26 μερική
55, 21 60, 9 το φ. 34, 27 τά 1, 6 38, 28 44, 6 νοερά 32, 27
φ. 46, 13 66,18 9νητή cfr 9νητή φύσις άν-
φ α ν τ ά ζ ε ο & α ι med. 8, 10 67, 26 &ρωπίνη 69,26 7 6,9 άτακτος
paBS. 1 3 , 1 2 99, 5 98,28 9 9,16 κοομοτρόφος 93,
φαντασία 29, 10 5 5 , 17 68, 4 27 κατά φύσιν 7 , 1 5 1 8 , ίο
76 , 26 1 09, 18 ορρ. ί ό ξ α 14,5 68, 18 6 9 , 23 70, 14 8 7,26 99,10
29, 3 sqq 66, 9 λίκτικη 19, ιι το κ. φ. 97, 27 παρά φύσιν
φανταστικός 10,15 6 7,25 6 8,1.7 7,15 39, 3 87, 27 το π. φ. 97,
76, 7. 21. 25 27 9 9,11.21 φύσει (ορρ. &έσει,
φενακίζειν 29, 4 νόμφ, σχέσει) 4,8.11.12 6,19.
Φερέφαττα (Pl.) 96, 5 23. 27 7, 3. 14. 24. 26 8, 8. 12 1 5,
φ&αρτός 38,25 τά φϋ1. (ορρ. τα. 1 . 4 1 6 , 8 . 1 9 . 3 1 1 7 , 1 6 . 2 0 18,14.
άίδια) 4, 14 18, 23 43, ι 72, 20. 17 21, 13 25, 20. 24. 29 4 6 , 1 0 68,
25 1 1 0 , 1 14. 16 τό (τά) φύσει (ορρ. το
φ&ορά (ορρ. γένεσις, παλιγγε- &toii, το τυχαίο ν) quattuor
νεσία) 23, 18. 20 87, 25 genera 7, is sqq 5, ι sqq 25,
φιλαλή&ης 11,13 18. 27 2 6, 2
Φιλιππίδης 36,1 (cfr adn. a d i . ) το φντόν (plerumque plur.)
φιλοκρινεΐν 74, 4 7 , 1 9 35, 7 3 9 , 4 41, 8
Φιλοπάτωρ cognomen inditum φωνή est άήρ πεπληγμένος,
est Antilocho 73, 5 qua de causa sacer Iunonis
φιλοσοφείν 1, 16 9 4 , 1 3 sqq σημαντική 14,26
φιλοσοφία 2, 21 103, 7 syn. γλώσσα, διάλεχτος 32,6
φιλόσοφος 9, 6 sq 10, 20 28, 23 77.19
37, 23 φως divinum, mundanum sim.
φοιβόληπτοι ποιηταί 34, 10 31, 8. 13 33, 2. 8 34, 5 78, 23

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
II. INDEX VERBORVM MEMORABILIVM 145

92,4 1 0 0 , u 103,27 104,1.3 ψνχή 1, 2. 4 8, 10 9, 24 11, 27


105,5 111,17 112,3 18,29 20,11 23,9 -24,30 26,
ψωτίξειν 103, 28 25sq 27,6.19 33,24 35,6 42,:3
43, 8. 12 46, 14. 25. 29 48, 12 50,
Χαλδαΐοι 32, 7.10 cfr quoque 18 51, 19 69, 2 72, 3. 7 73, 23
Oracula chaldaica in ind. I
74.11 75,23 7 6,4.13 86,io.21sq
Χάος (Hes.) 67, io. 12
87,4.12 88, 8.11.19 89, 19.86
χαρακτήρες lucis 31, 8 sub-
90,7 92,3.21 93,6. 16.25.sq 96,7
stantiae 85, is
103,16 104,4.9.17.19 105,12sq
χαρακτήριζαν 51, 24 5 9, 20 6 2,
106 , 22 1 07 , 26 ορρ. αώμα
26 63, 22 6 5, 17 86 , 26 1 00,12
107, io 14.4 27, 5.14 46,1.18 86, 28
89.5 96,2 102,1 103,21 ορρ.
χείρες quid sint apud theurgos
νλη 23,14 99, 24 ορρ. νους
1 0 1 , 28
6, 10.16 50, 21 51, ι 78,18 sq
χειροποίητος 34, 28
τα χείρω 80, 9 82.6 93,21 109,11 ορρ. &εοί,
χηρενειν 10, 8 δαίμονες, άγγελοι, ήρωες 19,4
33,10 4 8, 12 68, 17. 25 sq 71,18.
χορεία Hinervae 112,16 113,13 21 78,28 7 9,2 88,25 όλη 47,18
χορενειν 108,10 113, 4 μία ορρ. πολλαί 109,11 με-
χορηγείν cum acc. 6,6 78,24 sq ρική cfr ιρνχη μερική, μεριοτή
90.8 91,17 106,24 cum genet. 27,14 28,20 34,3 102,6 νοερά
106, 24 cfr νοερά ιρνχή λογικαί 76, ι
χορηγία 113,6
94.12 άλογος 27,5 ¿ θ ά ν α -
χορηγός 10, 17 7 5,27 7 8,9 90,13 τοι, 9νηται 74, 8 sq άοτρ&αι
92,6.8 95,10 102,24 104,11 ορρ. περί την γίνεβιν 87, ι
105,7 111,9 113,4 ήρωϊκαί 68, 19. 25 70, 5 αν-
χορός dearum 22,2 98,13 102,13 θρώπινοι 75, 25 Ά&ηναϊκai
χρήβις των όνομάτων sim. 27, ι 36, 2
40,3 45,3 των ποιητών 39,14
ψυχικός 37,28 46,2 52,12 53,5
iν χρόνω ορρ. άιδίον 92,23
81,4 95, 3 102, 23 103,8.29
το κατά χρόνον ορρ. το κατ'
-ώς 78,17
αΐτίαν 67, 6
ψνχονν 50,17 84, 4
Χρόνος (Orph.) 59,18 67, 2
χρνβός analogue τω (μπυρίω
'ίΐκεανιτις βυζνγία 84, 27
κόβμφ 76, 22
'ίΐκεανός 81, 16.23 82, 9.17 83, ι
χρνοή est Circe apud theologos
84, 12. 22 sq
22, il
ώκντης 81,19
χναις 81,9
ώμόν dicitur το ή&ος 41, 12
χωρείν είς ϊαντόν capere 97, ίο τά ιόνια (Pl.) 41, 7
χωριβτός 34,22 50,1 57,6 59,4 rò ώααντως 79, 27 ¿ t i κατά
98.9 1 02,26 103,4 105,6 -ως τά αντά και ώααντως (Pl.) 23,
34, 23 16 ώααντως %χειν 24, 2
ιρενδωννμως (gramm.) 41, 3 ωΰΐς 79, 22

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
146 INDICES

ΠΙ. ETYMA, GLOSSAE


Αγαμέμνων ab αγαν ducunt ζωγράφος dicitur καΐ δ τα
grammatici 45, 26 φυτά γράφων 41, 8
άγκνλομήτης 63,1 66, 26
ά&φος dicitur ó άξήμιος κατ' 'Ηρακλής 73,19 sqq
άναφοράν την αρος ίτερον ήρωες ex αίρειν 76, 3
41, 2
άκάριhog dicitur κα&' ΰπερ- Φαλλός 41, ι (cfr Crat. 414")
βολην 41, 9 θεοί e ϋ·είναι 75, 3 sqq
άκινάκης vox barbara 40,21
Αμφιτρίτη 86, 8
άρεταΐος insolens vox (immo κακόφρων dicitur καταχρηστι-
κώς 41, 3
απουδαίος usurpatili·) 40,19
χαλαμο&ήρας (vox lexicis igno-
Άφωνος dicitur κα&' ύαερβολήν
ta) dicitur ο καλάμω θηρών
41, 9 40,17
άχήνες vox Theocritea παρά
κάνδυς vox barbara 40, 21
το μη ίχειν 39,15
κέραμος appellatur à 1ΐί&ος
χα&' ύπεροχήν 41,16 sqq
Βατίεια 35, 7 κνημίς dicitur κατά ααρέγχλιβιν
βόλεται pro βονλεται veteres 41, 13
42, 5
κεκομψενμένον appellat Plato
το μεμηχανημένον 71,16
γλυκεία dicitur i¡ χολή κατ'
τό κομψόν vox duobus sensibus
ευφημισμόν 41, ίο praedita apud Platonem 71,
14 sq
δαίμονες ex dalσαι 76,19 sqq κορόνους 59, 5
76.18 sq κορυφή appellatur cacumen
δαίααι est το μερίοαι 75, 21 montis κατ' άναλογίαν 41, il
76.19 κρανίον dicitur κατά χαρέγ-
δακρνόφιν vox simplex 39,18 xlieiv 41,13
όάμονες pro δαίμονες veteres Κρατύλος 8,15 sq
77,19 Κρόνος e κορόνοι>5 59,5
ζ/ίαττη&ύς 83, 8 κύμινδις 35, 5
Λιόνυβος appellator ó οίνος ix
τον ενρόντος 41,15 Χω pro βονλομαι 104,14
δραχμή e δράξ 41, 6 sqq
Μαία 9, 23
Ιδοντες pro όδόντες aeolice μαλερόν et το μαραίνον et το
39,13 μαραινόμενον significai 40,12
έκμαγεϊον (et το ¿κμάααον et Μελέαγρος 39, 20 sqq
το έχμαβαόμενον ita appellat μένανδρος dicitur virgo a Dio-
Plato) 40,13 n i s i o 40, 2
έρεβία pro είρεβία veteres 42,3 μέροψ 7, il
'Ερμογένης 8, 29 sqq Μνρίνη 35, 6

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
ΠΙ. ETYMA, GLOSSAE — IV. INDEX EXPL. CRAT. N. 1 4 7

νΐ',μηνία vox Crética (? νημο- αίξειν dicitur κατά μίμηβιν


νηία ci) 40. 4 40, 23
νονμηνία vox Attica 40, 3 Σκάμανδρος e βχάφη 34,28 sqq
σοφιστής quid significet apud
Εάν&ος 34, 24 sqq Platonem 89, ι sqq
ξερόν pro ξηρόν veteres 42,2 Σωκράτης 8,18 sq
Τη&ύς e Λιαττη&ύς 83, 7 sqq
όβολός 41, 5 sqq Τιτάνες a άιατείνειν secundum
τò olóvovv ex οίος et vois Iamblichum 5 6 , i 5 s q a τϊ
109, 3. 8 άτυμον secundum Amelium
όρανόΐ pro ουρανός veteres 42,6 56,16
Όρέβτης ex όρονειν 43, 24 τράπεζα dicitur κατ' Άλαι-φιν
Ουρανός ex όρίξειν vel ex
ουρον 63, 9 sqq 41, 14
ουρος 63, il Τρίτωνες 86, 7
φοίκός vox composita 39,18
Περικλής 73, 8. 12 sqcj φνγαόο&ήρας dicitur ó φυγά-
πικρόν dicitur το r¡9os xa&' δας &ηρών 40,17
ομοιότητα 41,12
πνξίς dicitur ψένάωννμως 41,4 χαίχίς 35, 2
πυρ (ita appellatur Vulcanus χειρουργός dicitur καθ' ύπερ-
άπο των ευρημάτων) 41,16 οχην ò Ιατρός 41,17 sqq

'Ρέα ex έχιρρείν vel e ρ eta ώμόν dicitur το η&ος κα&'


81.13 sqq ομοιότητα 41, 12

IV. INDEX EXPLICATIONIS CRATYLI NEOPLATONICAE


totus dialogus: Ammon. de 390 4 : Proci, in Parm. 850,7
interpr. 34, 17 37, i sqq 40,21 Cous.
154,19 Bus. Proci, in Parm. 390'1·. Olymp, in Alcib. 95,14
849 sqq Cous, theol. Plat. 12, Creuz.
19. 51 13, 24 Port. Steph. de 391"!·. Herrn, in Phaedr. 21,13
interpr. 9,9 Hayd. Syrian, in Couvr.
metaph. 104, io Kr. 391" : Proci, in Parm. 853,8 Cous.
384"?: Herrn, in Phaedr. 21,13 391d° 392'sqq·. Proci, in remp. I
Couvr. 169, 25 sqq Kr in Tim. I 273,
3S4A : Proci, in Parm. 849,19 27 Diehl
Cous. 396'b : Olymp, in Phaedon. 10, is
385°: Ammon. de interpr. 60,21 Finckh Proci, in Tim. 1315,5
Bus. Proci, theol. Plat. 64, ΙΠ 190, 22 Diehl theol. Plat.
23 sqq Port. 25 3, 20 2 6 6,3 2 92,14 sqq. 39 sqq
389'<=: Proci, in Parm. 986,4 293, ι sqq 294,2.10 297,13 303,3
Cous. 3 3 2 , 30 3 71, 34 Port.

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
148 INDICES

396*: Damasc. II 134,19 164, io 402*b: Proci, theol. Plat. 266,24


Ru. Olymp, in Alcib. 223,12 318,22 Port.
Creuz. in Grorg. 532,34 Jahn 402e:'Proci, in Tim. III 179,14
in Phaedon. 3, 22 Finckh in Diehl theol. Plat. 266, 32
remp. II 269,29 Kr. in Tim. I 318,20 Port.
166 , 30 theol. Plat. 188 , 24. 27 402A: Proci, theoi. Plat. 360,33
2 5 2 , 36.39 2 5 6, 14 3 2 0 , 37.43 3 66 , 39 Port.
3 2 3, 29 3 2 4 , 3 7 . 4 0 3 3 3 , 26 3 6 0 , 403^404': Proci, theol. Plat.
34 3 6 6, 36 3 82 , 26 Port. 254, 29. 45 Port.
3.96bc: Damasc. I 146, 9 Ru. 403Λ: Proci, in remp. II 185,14
Olymp. inPhaedon. 3,20 Finckh 239,5 Kr.
Proci, in Tim. I 273,5 415,29 403': Proci, theol. Plat. 371,32
Diehl theol. Plat. 188, 25. 29 Port.
213, 25 sqq. 31 215, 47 252,25 404··: Proci, in Tim. Π 209,4
Port. Simpl. de cael. 281,24 Diehl theol. Plat. 253,3 321,
Heib. 21 325, 23 3 6 2, 16 Port, (efr
396Proci, in Tim. ΠΙ 170,18 etiam 403i)
Diehl 404b: Proci, in remp. 1140,8Kr.
396": Johann. Philop. de opfc. 404° : Johann. Philop. in meteor.
mund. 308, 2 Reich. 117,39 118,1 sqq Hayd. Proci,
397b° : Olymp, in Phileb. 242,34 theol. Plat. 267, 16 sqq Port.
Stallb. Proci, in Alcib. 313, 404ci : Proci, theol. Plat. 373,
12 Cous, theol. Plat. 69,33 1 sqq 374, 45 Port.
Port. 404i: Proci, theol. Plat. 411,11
397"sqq: Proci, in remp. II Port.
331, 24 Kr. 405'sqq: Proci, theol. Plat.
397 : Johann. Philop. de aetem.
c d
378 sqq Port.
mund. 636,15 sqq Rab. 405Proci, in remp. I 57, i5
397d: Day. in Porph. Isag. 161, Kr. theol. Plat. 377,1 Port.
15 Bus. Johann. Philop. de 405ci : Proci, in Tim. III 139,
aetern. mund. 635,27 636, 7 5 sqq Diehl theol. Plat. 404,8
645,ii in meteor. 18,4 Hayd. Port.
Olymp, in Phileb. 283, 34 407b: Proci, in Tim. I 166,14
Proci, in remp. II 135, 4. 8 Diehl
331,15 407bc: Proci, theol. Plat. 372,
398b: Hierocl. in aur. vers. 42, 16 Port.
13 Mull. 407d: Proci, theol. Plat. 403,36
398d: Hierocl. in aur. vers. 40, Port.
5 sqq 41,15 sqq Mull. 407e: Proci, in remp. II 255,
399": Ammon. de interpr. 41,2 22 Kr.
Bus. Damasc. I 211,13 Dav. 408 a : Procl.inAlcib. 476,41 Cous.
in Porph. Isag. 23,27 Bus. 408b : Proci, in remp. II 255, 22
Syrian, in Hermog. II 48, 5 410b : Johann. Philop. in meteor.
Rab. 17, 36 Hayd.
401*: Proel, theol. Plat. 403,25 410d: Olymp, in Alcib. 157,20
Port. Creuz.

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0
IV. INDEX EXPL. CRAT. Ν. — ADDENDA E T CORR. 149

412': Elias in Porph. Isag. 426e : Simpl. de cael. 666,20 Heib.


78,3 Bus. 427isqq?: Ammon. de interpr.
412°?: Dav. proleg. 8,16 Bus. 37,1 sqq Bue.
Olymp, in Alcib. 122,13 Creuz. 430^ sqq: Ammon. de interpr.
413*: Simpl. in phys. 148, 23 40, 21 sqq Bus.
Diels 432°: Proci, in Parm. 733,12
416bsqq : Herrn, in Phaedr. 13, Cous.
io Couvr. 437*: Ammon. in Porph. Isag.
419h?: Olymp, in Phileb. 264, l 17 , 7 5 9 , 20 Bus.
Stallb. 437b : Olymp, in Phaedon. 52,
419h": Olymp, in Phileb. 263, 2i Finckh
38 sqq Stallb. 438*: Olymp, in Alcib. 96, 14
419'420*: Herrn, in Phaedr. Creuz.
184,12 Couvr. 439"sqq: Asci, in metaph. 45,4
420ab : Herrn, in Phaedr. 187, 23 Hayd.
Couvr. 439° sqq : Asci, in metaph. 2,
421b: Damasc. I 136, u Ru. 13 sqq Bus.
422' sqq : Proci, theol. Plat. 54, 440°?: Proci, in Alcib. 518,13
23 Port. Cous.
423': Ammon. de interpr. 154, falso laudatur: Olymp, in Alcib.
19 Bus. 80, 20 Creuz.

ADDENDA E T CORRIGENDA
Interdum in initialibus maiuscula et minuscula distinguendis
est peccatum, ut corr: 2,4 Ληΰ-ης; 27,27 48,19 Ουρανίων ; 60,22
63, 13 65, 26 66, 6.29 6 7, 18 7 4, 24 Ονρανον; 48,19 Νυχτών, 63,13
Ονρανφ; 63,24 74,24 Ονρανον ; 84, il Ουρανίας; 84,21 ονρανον.
19,1 corr ξωγραφία
20, 21 corr ταντοποιόν
21, 26 parentheseos aignum post 'Ορφενς (22, ι) removendum
22,1 corr ζωογόνος
25, 5 corr ζωογονιχών
30, i l adn. post κινείται excidit „P"
36, 22 efr Resp. IX ρ 588 d
42, 2 efr Horn, s 402
42, 5 efr Horn. Λ 319 a 234 n 387
108, 2 efr Leg. IV ρ 716"

Unauthenticated
Download Date | 5/10/16 12:0