You are on page 1of 1

Republika ng Pilipinas

Republic of the Philippines


Kagawaran ng Edukasyon
Department of Education
REHIYON IX
REGION IX
SANGAY NG ZAMBOANGA SIBUGAY
DIVISION OF ZAMBOANGA SIBUGAY

DIPLAHAN NATIONAL HIGH SCHOOL


Paaralan
Pinatutunayan nito na si
This certifies that

CHARLIE BOY M. MONGE


_______________________________________________________________
126221070532 (LRN)
ay kasiya-siyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos sa Junior High School na itinakda par a sa
has satisfactorily completed the requirements for Junior High School prescribed for

TVL
___________ ELECTRICAL INSTALLATION AND MAINTENANCE
TRACK AND ____________________________________________________________STRAND
TVL
________________ ELECTRICAL INSTALLATION AND MAINTENANCE
TRACK AT_________________________________________________________STRAND
na itinakda para sa Mataas na Paaralan ng Kagawaran ng Edukasyon, kaya pinagkalooban sya nitong
prescribed for Secondary Schools of the Department of Education and is therefore awarded this

KATIBAYAN
DIPLOMA

Nilagdaan sa Mataas na Paaralan ng Diplahan, Poblacion, Diplahan, Zamboanga Sibugay, Pilipinas nitong ika – 2 ng Abril, 2018. Signed in
Diplahan National High School, Poblacion, Diplahan, Zamboanga Sibugay, Philippines on the 2 nd day of April 2018.

SALVADOR D. ARQUILITA, MMEM NATIVIDAD P. BAYUBAY, CESO VI


Punong-guro Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan
School Principal III OIC - Schools Division Superintendent