Sie sind auf Seite 1von 2

Finesse

Bruno Mars
Arranged for Charles and the ROE
Drum Intro Groove

b 4
& b bb 4 ∑ ∑

Verse 1
3 D¨Œ„Š7 C7 F‹7 µ
b > > >
& b bb ?J ‰ Œ Ó ?J ‰ Œ Ó ?J ‰ Œ Ó ‰ nœj œ œ œ œ œ œ

7 D¨Œ„Š7 C7 F‹7 Drum Groove


b bbb > ‰ Œ Ó > ‰ Œ Ó > ‰ Œ Ó ∑
& ?J ?J ?J

11 D¨Œ„Š7 C7 F‹7 F‹7 F‹7 F‹7 F‹7


bbbb >‰ >>‰ >Œ
& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?J ? ? ?J
Verse 2
15 D¨Œ„Š7 C7 F‹7 F‹7 µ
b
& b bb ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‰ ?J Œ Œ œ œ œ œ
ooh, don't we look good together...

19 D¨Œ„Š7 C7 F‹7
b
& b bb ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Pre-Chorus
%
23 D¨Œ„Š7 C7 F‹7 F‹7

& bbbb ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? œ nœ œ œ œ œ œ œ
When I'm walking with you...
Drum Groove
27 D¨Œ„Š7 C7 F‹7 F‹7
b > ‰ Œ Ó
& b bb ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?J
Chorus
2
31 D¨Œ„Š7 C7 F‹7 F‹7
b
& b bb ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? œ nœ œ œ œ œ œ œ
We out her drippin' in finesse...
35 D¨Œ„Š7 C7 F‹7 Drum Groove 
b > ‰ Œ
& b bb ? ? ? ? ? ? ? ? ?J Ó ∑

Verse 3
39 D¨Œ„Š7 C‹7 B‹7 B¨‹7 A¨Œ„Š7 G‹7(b5) C7½ F‹11 Drum Fill
b
& b bb U ? ? ? ? ? ? U œ nœ œ œ œ œ œ œ
Now slow it down for me, baby...
43 D¨Œ„Š7 C7 F‹7 F‹7 D.S. al Coda
b >
& b bb ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?J ‰ Œ Ó
Bridge Breakdown!
 47 D¨Œ„Š7 C7 F‹7 E‹7 E¨‹7 E¨‹7/B¨ A¨7 A¨7/C
b > > > > > > > >
& b bb U U U™ ? ? ? ? ?

51 D¨Œ„Š7 C7/E F‹7


b bbb > >
& U U ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Breakdown Soli 1st time
55 F‹7 E¨(„ˆˆ9)/G A¨6 B¨‹11 C7(“4) D¨Œ„Š9 E¨(„ˆˆ9) C7(b13)/E
b
& b bb ™™ œ ‰ œœ≈ œ≈≈ œœ≈ œ≈ œ≈ ? ? ? ? ? ? ? ? œ ‰ œœ≈ œ≈ œ œ œ œ ™™
(simile)
59 F‹7 A¨13/G¨ E¨(„ˆˆ9)/G A¨Œ„Š13 B¨‹7 B13(#11) C7½
b >
& b bb œ ‰ œ œ ≈ œ ≈ ≈ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ ? ? ? ? ? ? ? ? ?J ‰ Œ Ó
(simile)
Outro
63 D¨Œ„Š7 C7 F‹7 F‹7
b
& b bb ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? œ nœ œ œ œ œ œ œ

67 D¨Œ„Š7 C7 F‹7
b bbb r≈ ≈ r r≈ r≈ ≈ ≈ r‰ ≈
& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? œ œ œ œ œœ œ
> > > > >> >