Sie sind auf Seite 1von 4

Name: Court: Seeming:

Player: Legacies: Kith:


Chronicle: House: Motley:
Attributes
Physical Social Mental
Strength ___________●OOOOO Charisma___________●
OOOOO Perception___________●
OOOOO
Dexterity ___________●
OOOOO Manipulation__________

OOOOO Intelligence__________

OOOOO
Stamina ___________ ●OOOOO Appearance___________

OOOOO Wits______________● OOOOO

Abilities
Talents Skills Knowledges
Alertness___________OOOOO Animal Ken__________OOOOO Academics___________ OOOOO
Athletics___________OOOOO Crafts______________OOOOO Computer____________ OOOOO
Brawl______________ OOOOO Drive_____________ OOOOO Enigmas___________ OOOOO
Empathy_____________OOOOO Etiquette____________
OOOOO Gremayre___________ OOOOO
Expression__________OOOOO Firearms____________OOOOO Investigation_________
OOOOO
Intimidation_________
OOOOO Larceny____________OOOOO Law______________ OOOOO
Kenning___________OOOOO Melee_____________OOOOO Medicine___________OOOOO
Leadership__________OOOOO Performance_________OOOOO Politics_____________OOOOO
Streetwise___________
OOOOO Stealth______________
OOOOO Science____________OOOOO
Subterfuge___________
OOOOO Survival____________OOOOO Technology__________ OOOOO
_________________ OOOOO _________________ OOOOO _________________ OOOOO
Advantages
Backgrounds Arts Realms
__________________OOOOO __________________OOOOO Actor______________
OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO Fae_______________OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO Nature_____________
OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO Prop______________OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO Scene______________
OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO Time______________OOOOO
[Type Here] Glamour Health
________________________ O O O O O O O O O O Bruised
Real Chimerical
¨ ¨
________________________ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
________________________ Hurt -1 ¨ ¨
________________________ Injured -1 ¨ ¨
________________________ Willpower Wounded -2 ¨ ¨
________________________ O O O O O O O O O O Mauled -2 ¨ ¨
________________________ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Crippled -5 ¨ ¨
Incapacitated ¨ ¨
Antithesis Nightmare Birthrights/Frailties
________________________
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Experience Banality Ravaging/Musing Threshold


O O O O O O O O O O
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Fellowship/Household:___________________ Societies/Guilds:_______________________
Master/Leige Lord:____________________ Sain Day:_____________________________
Merits & Flaws
Merit Type Cost Flaw Type Bonus
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
Other Traits
__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO

Chimerical Items Experience


Item Cost
_______________________________ ____ TOTAL:
_______________________________ ____
_______________________________ ____
_______________________________ ____ Gained From:___________________________
_______________________________ ____ ____________________________________
_______________________________ ____ ____________________________________
_______________________________ ____ ____________________________________
_______________________________ ____ ____________________________________
TOTAL SPENT:_______________________
Chimerical Companions Spent On:_____________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Combat
Weapon/Attack Diff. Damage Range Rate Clip Conceal Armor
Class:__________________
Rating:_________________
Penality:________________
Description:
______________________
______________________
______________________
Expanded Backgrounds
Allies Oaths Sworn
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Contacts Remembrance
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Dreamers Resources
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Holdings Retinue
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Mentor Other(______________)
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________

Possessions
Gear(Carried) Equipment(Owned)
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Treasures Misc
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________

Freeholds
Location Description
_____________________ _____________________________________________________
_____________________ _____________________________________________________
_____________________ _____________________________________________________
History
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Date Ennobled:_____________ Secret Societies:______________________________________

Description
True Name:________________ Mortal:__________________________________________
Chronological Age:___________ _________________________________________________
Apparent Age:______________ _________________________________________________
Date of Birth:_______________ _________________________________________________
Hair:_____________________ _________________________________________________
Eyes:_____________________ Fae:______________________________________________
Race:______________________ _________________________________________________
Nationality:________________ _________________________________________________
Height:____________________ _________________________________________________
Weight:____________________ _________________________________________________
Sex:______________________ _________________________________________________
Visuals
Oath Bonds Chart Character Sketch