Sie sind auf Seite 1von 9

Proiectarea unei unităţi de învăţare

Unitatea de învățare 1
Clasa a IX-a
Profesor: Andreev Viorica, profesor de limbă și literatură română, grad didactic doi

Unitatea de învățare: Învăț drepturile și nevoile mele. Învăț să mă cunosc. Învăț să comunic cu ceilalți.

Competența generală: Utilizarea textelor literare, aplicând strategii de lectură și interpretare adecvate, pentru a se cunoaște pe
sine, a-și îmbogăți experiența de a relaționa cu lumea, de a se integra în societate și a-și construi un viitor.
Competențe specifice: 1. Receptarea textelor literare, prin perceperea relațiilor și conexiunilor între temele, motivele,
problemele, mesajele acestora și impactul asupra cititorului.

2. Exprimarea stării poslectorale, prin generarea de idei, soluții, concluzii.

3. Transferul, prin realizarea de conexiuni complexe, adaptarea și adecvarea la context a mesajelor


receptate.
Data Subiectul orei Obiective Demersul didactic Nr. Activități de
operaționale ore învățare/
evaluare
1. Prezentarea O1. Să-și exprime E. Comentăm citatul: 1 Asaltul de idei
studiului integral opinia în legătură cu un Copilul nu aur, nu mătase, nu viață bună, ci iubire îi trebuie.
al disciplinei citat;
opționale Citind, Mihai Eminescu Conversația
O2. Să analizeze
învăț să fiu în
manualul, textile și să R.S. Propun elevilor manualul online spre analiză.
clasa a IX-a.
vină cu propuneri; Analizăm sumarul manualului pentru a observa temele generale la care Expunere liberă
O3. Să sintetizeze vom lucra, apoi analizăm restul manualului pentru a cunoaște la nivel
informațiile discutate la general textele asupra cărora vom lucra.
lecție într-un text. Propun elevilor să analizeze textele și să propună câteva pe lângă cele Analiza
propuse de curriculum spre studiu.

R. Analizăm câteva scrisori către părinți, pagina 5-6.


Elevii își exprimă opiniile în legătură cu cele lecturate. Problematizarea

E. Propun elevilor să lectureze textele prezente la pagina 7-8 Sărbătoare


Scrierea liberă
a inteligenței și culturii și Carte de învățătură. Pe baza lecturii și a
sumarului discutat, elevii vor alcătui un text despre necesitatea sudierii
acestei discipline opționale.
2. E dreptul O1. Să-și expună E. Comentăm citatul: 1 Brainstorming
meu! Învăț punctual de vedere Cel pe care îl iubesc mi-a spus
drepturile și asupra unei afirmații; că are nevoie de mine.
nevoile mele. O De aceea îmi port de grijă,
O2. Să lectureze
greșeală trimisă îmi cercetez cu atenție drumul
de providență de expresiv textul; și mă tem de fiecare picătură de ploaie
Lucy Maud O3. Să sintetizeze rolul să nu mă doboare.
Montgomery. familiei în viața Bertold Bercht
Conversația
fiecărui copil; R.S. Inițiez elevii la o discuție despre importanța familiei pentru un
copil, din ce se alcătuiește sentimentul de casă, ce înseamnă acasă, ce Lectura
obiecte îți amintesc de casă când ești plecat, etc.
Expunerea
Lecturăm textul O grșeală trimisă de providență.
Elevii discută cu privire la conținutul textului. Problematizarea
Analizăm informația de la pagina 15.
Studiu de caz
R. Comentăm citatul lui Constantin Noica cu referire la conținutul
textului: A fi bun înseamnă a înțelege cu adevărat că n-ai să fii niciodată Expunerea liberă
îndeajuns de bun pentru ca să începi a primi în loc de a continua să dai.

E. Propun elevilor să comenteze, în 10 rânduri, afirmația lui Democrit, Scrierea liberă


pagina 14

3. Dreptul la O1. Să-și expună E. Comentăm citatul: 1 Rețeaua de


familie. Încă o punctual de vedere Fericit este acela care a avut o copilărie bine condusă, o adolescență
discuții
șansă de Edna asupra unei afirmații; plină de idealuri și, la timp, revenirea la realitate.
Ferber. Sextil Pușcariu
O2. Să lectureze
R.S. Discutăm cu privire la tipurile de familii existente în societatea
expresiv textul; Conversația
actuală, despre rolul asistenței sociale în societate.
O3. Să propună soluții Lecturăm textul de la pagina 18 Încă o șansă.
pentru studiile de caz Discutăm cu privire la conținutul textului. Caracterizăm personajele
Explicația
propuse; implicate în acțiune.
O4. Să raporteze tema Raportăm situația din text la viața reală pentru a găsi similitudini.
lecției la situații Lectura
R. Propun elevilor niște studii de caz pentru a găsi rezolvări și a propune
concrete din viață.
soluții. Studio de caz

E. Să comenteze, cu exemple concrete din viață, afirmația lui Cilibi


Moise Un tată poate da avere fiului său cât de mare, dar nu-i poate da Expunerea liberă
trei lucruri: minte, sănătate și noroc.
4. Ce înseamnă O1. Să-și expună E. Propun elevilor să răspundă, într-un text coherent de 5-6 rânduri, la 1 Scrierea liberă
pentru tine punctual de vedere întrebarea din tema lecției Ce înseamnă pentru tine acasă?
Conversația
acasă? Povestea asupra unei afirmații;
Annei de Lucy
O2. Să lectureze R.S. Lecturăm textul Povestea Anei. Actualizăm informația din lecțiile Analiza
Maud anterioare asupra faptului cine este Ana, personajul central al textului.
expresiv textul; Lectura
Montgomery. Discutăm asupra întrebărilor propuse la pagina 21 referitor la textul studiat.
Dorințe și nevoi. O3. Să-și expună Expunerea
opinia asupra R. Propun elevilor să descrie situații asemănătoare din viață care ar corespunde
conținutului din textul situației din textul discutat la lecții și care au fost modalitățile de soluționare a
lecturat; acestora.
Problematizarea
O4. Să relaționeze
situația din text cu E. Propun elevilor o situație problemă: Ce ar face ei dacă ar fi în locul Anei?
exemple reale din viață.
5. Familia- O1. Să-și expună E. Propun elevilor să scrie în caiete răspunsurile la întrebările propuse: 1 Conversația
factorul punctual de vedere Care este dorința ta cea mai mare?
important și de asupra unei afirmații; Cum s-ar putea realize?
răspundere al Analiza
O2. Să lectureze Ce depinde de tine?
educației.
Oglinda lui expresiv textul; Ce depinde de alții?
Erised de O3. Să-și expună Ce faci pentru realizarea ei?
Joanne K. opinia familiei și a Inițiez cu elevii o discuție cu privire la răspunsurile scrise de aceștia.
Rowling. rolului acesteie în viața
și educația unui copil; R.S. Propun elevilor să observe care este dorința personajului principal
O4. Să relaționeze din textul care urmează să fie lecturat. Lectura
situația din text cu Lectura textului.
exemple reale din viață. Impresii de lectură.
Analizăm întrebările propuse după text, pagina 23. Discuția ghidată
Disutăm cu privire la rolul familiei în viața fiecărui copil, cum trebuie să
fie o familie pentru ca un copil să se simtă împlinit și fericit.
Analizând familiile din societatea actuală, propun elevilor să
argumenteze cu exemple dacă sunt familii care nu se interesează de Situații problem
soarta copiilor și cam care ar fi, în opinia lor, motivul acestei indiferențe.

R. Propun spre comentariu citatul: Părinții care nu se interesează de


Expunerea liberă
soarta și educația copiilor sunt întocmai ca acei proprietary care își
arendează moșiile… L întoarcere, vor găsi sufletele ruinate.
Vasile Conta
Problematizarea
E. Propun elevilor să răspundă la întrebarea: Ce ai vedea în această
oglindă magică, dacă ai avea ocazia să privești în ea?
6. Impactul O1. Să-și expună E. Propun elevilor un șir de cuvinte, calificative, personificate în 1 Căsuța familiei
părinților în punctual de vedere cărămizi. Cu ajutorul lor, elevii vor construe o casă pe care o vor numi
formarea și asupra unei afirmații; Casa Familiei.
dezvoltarea Conversația
O2. Să lectureze Discuție asupra caselor construite și asupra calificativelor puse la temelia
personalității
copilului. expresiv textul; casei, la pereți, acoperiș, etc.
Petrecerea de O3. Să identifice care
Florina Ilis. este impactul părinților R.S. Propun elevilor să-și caracterizeze familia, completând acrostihul.
în formarea și Definim noțiunea de familie. Acrostihul
dezvoltarea Lecturăm textul. Lectura
personalității copilului; Impresii de lectură.
Conversația
O4. Să relaționeze Discuții cu privire la situația descrisă în text.
situația din text cu Identificăm mesajul textului.
exemple reale din viață.
R. Comentăm citatul: Dacă prima piatră e pusă strâmb, atunci peretele
Expunerea liberă
va fi stâmb până sus.
Comentăm care este impactul părinților în formarea și dezvoltarea
personalității unui copil.
Scrierea liberă
E. Descrie, în 5-6 rânduri, o familie ideală.
Asociază familia cu un simbol, argumentând alegerea făcută în 3
enunțuri.
7. Învăț să mă O1. Să-și expună E. Comentăm citatul lui Goethe: Cum poți ajunge să te cunoști? 1 Rețeaua de discuții
cunosc. Acționez punctual de vedere Niciodată contemplânu-te, totdeauna acționând. Încearcă să-ți faci
în numele asupra unei afirmații; datoria și vei ști îndată cine ești.
viitorului. Un
O2. Să lectureze
dar Lectura textului
dumnezeiesc, expresiv textul; R.S. Lecturăm textul, pagina 31.
O3. Să-și expună Impresii de lectură. Conversația
ascuns de Boris
Akunin. opinia asupra Realizăm exercițiul 1, pagina 33
conținutului din textul
lecturat; R. Elevii vor primi un șir de priorități pe care le vor aranja în ordinea Piramida
O4. Să realizeze importanței lor pentru a obține un success: talentul, munca, ajutorul
portretul unui tânăr de familiei, un povățuitor, norocul, insistența.
20-25 de ani care este
deja un om de succes. E. Realizăm exercițiul 3, pagina 33 Scrierea liberă
8. Rolul O1. Să-și expună E. Lecturăm textul lui Liviu Damian Altcineva. 1 Lectura explicațivă
adulților/ punctual de vedere Propun elevilor să se descrie, în 5-6 enunțuri, din diverse perspective: a Conversația
părinților în asupra unei afirmații; uunui elev, fiu, trecător, cetățean, frate, soră, etc.
educarea Scrierea liberă
O2. Să lectureze
copiilor. Fiul
meu și-a făcut expresiv textul; R.S. Realizăm exercițiile 1,2,3, pagina 28
O3. Să-și expună Lectura textului, pagina 28. Exercițiul
viața singur de
Gabriel opinia asupra Realizăm exercițiile de la pagina 30
Liiceanu. conținutului din textul R. Comentăm afirmația lui Brâncuși Trebuie să încerci necontenit să rci 3 DE CE?
lecturat; foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe.
O4. Să relaționeze Studiu de caz
situația din text cu E. Realizăm exercițiile 1,2,3,4, pagina 31
exemple reale din viață.
9. Argument în O1. Să-și expună E. Comentăm citatul lui Ovid Densusianu Învățătura îți dă lumină, dar 1 Rețeaua de
favoarea mea. punctul de vedere nu te înalți decât prin caracter. discuții
Niciodată nu asupra unei afirmații;
trebuie să-ți
O2. Să lectureze R.S. Lectura textului.
pierzi speranța
de Stephen expresiv textul; Impresii de lectură. Lectura
Hawking. O3. Să-și expună Discuții cu privire la subiectul abordat în text. Conversația
opinia asupra Comentăm semnificația titlului.
Problematizarea
conținutului din textul Elevii vor intitula altfel textul, argumentându-și opinia în 2 enunțuri.
lecturat;
O4. Să relaționeze R. Raportăm situația descrisă în text la situații similar din viață. Exercițiul
situația din text cu Realizăm exercițiile 1,2,3,4, pagina 41
exemple reale din viață.
E. De comentat afiemația lui Mihai Codreanu Când plouă în suflet, nu-i Scrierea liberă
niciodată senin afară, iar când e senin în suflet, nu plouă afară
niciodată.
10. Ce evaluăm O1. Să-și expună E. Discuții asupra întrebărilor de la pagina 43. 1 Conversația
frumusețea sau punctual de vedere Ce îl face pe om să se îndrăgosteasă de cineva?
abilitățile asupra unei afirmații; De ce din mulțimea de personae pe care le întâlnim o alegem pe una?
omului? Zece
O2. Să lectureze De ce ne allege cineva pe noi?
saci de orez
expresiv textul; Lectura
tradus de Elena
Cartaleanu. O3. Să-și expună R.S. Lecturăm fragmentar textul pentru ca elevii să-și expună puncul de Predicția
opinia asupra vedere referitor la ceea ce se întâmplă în text ori la ceea ce va urma.
conținutului din textul Realizăm exercițiul 1,2, pagina 44
lecturat;
O4. Să relaționeze R. Elevii vor fi puși în situația de a alege ce evaluăm la om frumusețea Graficul T
situația din text cu sau calitățile.
exemple reale din viață. Frumusețea Calitățile
Problematizarea
Cum putem să ne evaluăm noi înșine.

E. Exercițiul 5,6, pagina 44


11. Învăț să O1. Să-și expună E. Comentăm citatul: E o fericire că simpla vorbă a unui om de inimă 1 Rețeaua de
comunic cu punctul de vedere poate închide o rană. discuții
ceilalți. Nu în asupra unei afirmații; Eugen Lovinescu
zadar de
O2. Să lectureze R.S. Discuții cu privire la întrebările ce preced textul.
Nossrat
Peseschkian. expresiv textul; Analizând titlul textului, elevii vor încerca să spună despre ce ar putea fi
O3. Să-și expună textul. Conversația
opinia asupra Lectura textului fragmentar, elevii fiind puși în situație să contine textul.
conținutului din textul Discuții cu privire la exercițiile prexente după text.
lecturat; Predicția
O4. Să relaționeze R. Propun elevilor să modeleze un caz de mesaj transmis eronat, cu
situația din text cu consecințe neplăcute.
exemple reale din viață. Propun elevilor niște situații problem în care interlocutorul primește un
mesaj eronat. Elevii vor trebui să caute soluții pentru rezolvarea situației Studiu de caz
și să găsescă vinovatul.

E. Comentăm afirmația: Cele mai multe certuri provin din faptul că


oamenii nu-și exprimă bine propriile gânduri și le interpretează greșit pe
ale altora.
Benedetto Spinoza Scrierea liberă
12. Dialogul cu O1. Să-și expună E. Comentăm mesajul poeziei Spune-mi ceva de Adam Asnyk. 1 Conversația
prietenul punctual de vedere
interior. Cum se asupra unei afirmații; R.S. Analizăm titlul textului. Elevii vor propune mai multe moduri prin
leagă o prietenie Lectura
O2. Să lectureze care 2 persoane pot lega o prietenie.
de Eno Raud.
expresiv textul; Lectura textului. Discuții
O3. Să-și expună Impresii de lectură. Lucrul pe text
opinia asupra Identificăm tema, mesajul textului.
conținutului din textul Elevii vor continua textul cu 5-6 enunțuri.
lecturat;
O4. Să relaționeze R. Propun elevilor să redacteze o conținutul unei scrisori adresată lor Scrierea liberă
situația din text cu înșiși.
exemple reale din viață; E. Propun elevilor să descrie o prietenie ideală. Compunerea
O5. Să argumenteze Pentru acasă, elevii își vor caracteriza cel mai bun prieten.
descriere
necesitatea unei
prietenii adevărate în
viața unui om.
13. Relațiile O1. Să-și expună E. Comentăm motto-ul lecției: Mai bine taci când ai ceva de spus decât 1 Rețeaua de discuții
dintre părinți și punctual de vedere să spui ceva când ar trebui să taci.
copii. Pur și asupra unei afirmații; Tudor Mușatescu
simpu spuneți Lectura
O2. Să lectureze R.S. Lecturăm textul, pagina 59.
de Gene Bedley. Conversația
expresiv textul; Discuții asupra conținutului.
O3. Să-și expună Identificăm și comentăm care este comportamentul tatălui.
opinia asupra Identificăm cele mai dificile momente prin care trece tatăl personajului. Lucrul pe text
conținutului din textul Discutăm despre relațiile dintre tată și fiu în textul lecturat.
lecturat;
O4. Să relaționeze R. Lecturăm textul de la pagina 63-64.
Diagram Venn
situația din text cu Elevii vor realize o comparație dintre aceste 2 texte asupra relațiilor
exemple reale din viață. dintre părinți și copii.
Elevii vor identifica diferite momente de indecizie prin care au trecut și Problematizarea
soluțiile plauzibile.

E. Comentarea citatului Mulți primesc sfaturi, dar numai cei înțelepți


Scrierea liberă
profită de ele în raport cu conținutul celor două texte discutate.
14. Evaluare O1. Să-și expună E. Propun elevilor tema eseului. 1 Conversația
semestrială. punctual de vedere Discuții cu privire la temă, accesibilitatea acesteia, etc.
Eseu asupra unei afirmații;
nestructurat: De
O2. Să relaționeze
ce copiii R.S. Elevii vor redacta conținutul eseului reeșind din tema propusă. Scrierea liberă
obișnuiesc să se tema eseului cu
opună exemple reale din viață.
părinților. E. Predarea testelor.

15. Analiză. O1. Să-și expună E. Comentarea unui citat: Cel dintâi lucru de învățat este să afli cine 1 Conversația
Ameliorare. punctual de vedere eștiși ce anume îți este specific.
Dezvoltare. asupra unei afirmații; Giorgio Bassani
O2. Să-și analizeze
amănunțit eseul pentru R.S. Discuții cu privire la tema eseului, se vor pune în discuție diferite
a -și corecta pe viitor situații în care copiii obișnuiesc să se opună părinților, etc. Explicația
greșelile comise.
R. Analizăm în general lucrările elevilor pentru a ilustra principalele
grșeli comise la nivel de conținut, ortogrefie, punctuație, stilistică. Analiza
Elevii își vor analiza timp de 5 minute lucrările și, respective greșelile Sinteza
comise. La necessitate, acestea vor fi trecute în caietele de clasă.
Scrierea liberă
E. Redactarea unui mini-eseu cu tema: Cine sunt eu?