Sie sind auf Seite 1von 241

Glossary of legal terms

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

VITS
LanguageLink

Multilingual Glossary in 13 languages


www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Glossary of legal terms

VITS LanguageLink 2004


ISBN
The information contained in this Glossary was, to the best of our
knowledge, accurate at the time of publication.
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Preface
Interpreting is a highly complex profession, one that requires skill, expertise and a flair for
language. The process of transferring information from one language to another is not a mere
transfer of words or phrases, but a transfer of meaning, of context and intent. The common
misguided theory that bilingualism equates to the basic skills an interpreter needs is best
demonstrated within our legal environment. Words on their own can be meaningless and dry,
but it is the contextual knowledge of their use that the interpreter needs to understand.
Many people who speak only one language tend to imagine that the different languages are
essentially different sets of labels to be attached to the objects spoken about, similar to a
bilingual dictionary, where words of one language are matched, simply and neatly, with those
of another: substituting one word for another.
However, to be done well, interpreting requires not only linguistic sophistication, but also
knowledge of the cultures associated with the language in question, and the world-views and
cultural life styles reflected in the linguistic structure.
The Glossary published by the Legal Interpreting Service in 1985 proved to be much sought
after and successful. In response to requests from interpreters and legal practitioners, this
updated, revised and enhanced Glossary has been developed and translated into 13
languages and published as a multilingual glossary. This Glossary is by no means a substitute
for the training, experience, and expertise of interpreters working in the legal area, it is
intended as a professional resource, which will assist interpreters in their often complex and
responsible tasks.
To this end, the Glossary lists legal terminology used by people concerned with the
development of our laws and their application to the community in a variety of contexts. The
terms and definitions contained in this Glossary have been developed in consultation with
representatives from various legal and quasi-legal sectors.
We wish to thank everyone who contributed so generously of their time and expertise and in
particular the teams of professional translators who undertook the complex task of rendering
the terminology into selected target languages.
This project has been successfully completed due to the tireless efforts of management and
staff of VITS LanguageLink whose commitment to the language services industry is a
testament to their high quality service and strong focus on continuing professional
development of the industry.
This Glossary has been fully funded by VITS LanguageLink Good Corporate Citizen Program.
VITS LanguageLink is the only language service provider in Australia that has a Good
Corporate Citizen Program, directing valuable resources, both financial and non-financial,
making a positive contribution to our linguistically and culturally diverse community, by
ensuring that language services are an integral part of our service to the community, both in
the public and private sectors.
We hope the Glossary will provide an invaluable aid to understanding common legal terms
and concepts and will facilitate clear and precise communication in situations where an
understanding of legal terminology is essential.
Senada Softic
General Manager
VITS LanguageLink

3
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Contents Languages colour coding

Preface _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
ARABIC

Witness’ Oath _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
BOSNIAN
Witness’ Affirmation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
CHINESE
Index of Terms _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

CROATIAN
Specific Sections:

Legal Officials _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _143 GREEK

Police Personnel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _151 ITALIAN

Police Special Terminology _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _156


MACEDONIAN

Most Common Indictable Offences _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _162


RUSSIAN
Most Common Summary Offences _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _194
SERBIAN
Most Common Drugs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _218

SOMALI
Most Common Explosives _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _227

SPANISH
Most Common Firearms _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _229

Most Common Weapons _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _233 TURKISH

Most Common Tools used for Breaking and Entering _ _ _ _ _ _ _ _ _236 VIETNAMESE

4
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

WITNESS’ OATH “I swear by Almighty God that the evidence I shall give in this case shall be the truth,
the whole truth, and nothing but the truth.”

ZAKLETVA SVJEDOKA “Kunem se Svemoguçim Bogom da çe iskaz koji çu dati u ovom sluãaju biti istina, cijela
istina i ni‰ta osim istine.”

––– –––

ZAKLETVA SVJEDOKA “Kunem se Svemoguçim Bogom da je iskaz koji dajem u ovom sluãaju, istina, potpuna
istina i ni‰ta drugo nego istina.”

OPúO™ MAPπ∫PøN “OÚΛ˙ÔÌ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ £ÂÔ‡ fiÙÈ Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ı· ‰ÒÛˆ ÛÙËÓ
˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ·.”

GIURAMENTO DEL TESTIMONE “Giuro davanti a Dio Onnipotente che la testimonianza che darò in questo
procedimento sarà la verità, tutta la verità, e nient’altro che la verità.”

PFRKTNDF YF CDTLJRJN `Ct rjkyfv dj C†dbiybjn <ju ltrf vjtnj cdtljxt¥t dj jdff celcrf hfcghfdf √t
,blt dbcnbyf> cfvj dbcnbyf b ybinj lheuj jcdty dbcnbyf.$

èêàëüÉÄ ëÇàÑÖíÖãü «äÎflÌÛÒ¸ ÇÒÂÏÓ„Û˘ËÏ ÅÓ„ÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ fl ‰‡˛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ,
fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡‚‰ÓÈ, ˜ËÒÚÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ Ë Ì˘ÂÏ, ÍÓÏ Ô‡‚‰˚»

áÄäãÖíÇÄ ëÇÖÑéäÄ “á‡ÍÎËøÂÏ Ò ҂‚˯øËÏ ÅÓ„ÓÏ ‰‡ àËÒ͇Á ÍÓ¿Ë ÃÛ ‰‡ÚË ·ËÚË ËÒÚË̇, ˆÂ· ËÒÚË̇
Ë Ì˯ڇ ÓÒËÏ ËÒÚËÌÂ.”

DHAARTA MARKHAATIGA “Waxaan ugu dhaartay illaaha weyn in cadaynta aan bixin doono ahaan doonto runta,
runtii oo dhan, wax kale aanay ahayn runtii mooyaane.”

JURAMENTO DEL TESTIGO “Juro por Dios Todopoderoso que el testimonio que prestaré en esta causa será la
verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.”

TANIK YEM¥N¥ “Bu davada verece©im ifadenin do©ru, tamamen do©ru ve do©rudan baßka bir ßey
olmayaca©ına Tanrı huzurunda yemin ederim.”

LÔØI TUYEÂN THEÄ CUÛA NHAÂN "Toâi xin theà tröôùc ñaáng Thöôïng Ñeá Toaøn Naêng raèng baèng chöùng toâi ñöa ra trong vuï
CHÖÙNG naøy seõ laø söï thaät, hoaøn toaøn laø söï thaät, vaø khoâng coù ñieàu gì khaùc ngoaøi söï thaät."

5
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

WITNESS’ AFFIRMATION (Used where the witness objects to taking the Oath because he/she does not have any religious
belief or because his/her religious beliefs do not permit him/her to take the Oath.)
“I, (name), do solemnly, sincerely, and truly declare and affirm that the evidence I shall
give in this case shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.”

IZJAVA SVJEDOKA “Ja (ime), sveãano, iskreno i istinski izjavljujem i potvr∂ujem da çe iskaz koji çu dati u
ovom sluãaju biti istina, cijela istina i ni‰ta osim istine.”

––– –––

IZJAVA SVJEDOKA “Ja, (ime i prezime) iskreno i istinito, izjavljujem da je iskaz koji dajem u ovom sluãaju,
istina, potpuna istina i ni‰ta drugo nego istina.”

∫¶E∫£∫NH ¢H§ø™H “EÁÒ, (Ô/Ë...), ‰ËÏÒÓˆ Î·È ‚‚·ÈÒÓˆ Â›ÛËÌ·, Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ì ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë
MAPπ∫PøN Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ı· ‰ÒÛˆ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ù›ÔÙÂ
¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ·.”
DICHIARAZIONE SOLENNE “Io, (nome e cognome), dichiaro e affermo in verità, solennità e sincerità che la
DEL TESTIMONE testimonianza che darò in questo procedimento sarà la verità, tutta la verità, e
nient’altro che la verità.”
BPÅFDF GJL PFRKTNDF `Åfc !bvt b ghtpbvt@> cdtxtyj> bcrhtyj b dthjljcnjåyj bpåfdedfv ltrf vjtnj
cdtljxt¥t dj jdff celcrf hfcghfdf √t ,blt dbcnbyf> cfvj dbcnbyf b ybinj lheuj
jcdty dbcnbyf.$

íéêÜÖëíÇÖççéÖ «ü, (ËÏfl), ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ËÒÍÂÌÌÓ Ë Ô‡‚‰Ë‚Ó Á‡fl‚Îfl˛ Ë ÛÚ‚Âʉ‡˛, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl,
áÄüÇãÖçàÖ ëÇàÑÖíÖãü ÍÓÚÓ˚ fl ‰‡˛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ, fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡‚‰ÓÈ,˜ËÒÚÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ Ë Ì˘ÂÏ,ÍÓÏ Ô‡‚‰˚»

àá∑ÄÇÄ ëÇÖÑéäÄ “∑‡, (ËÏÂ Ë ÔÂÁËÏÂ) ËÒÍÂÌÓ Ë ËÒÚËÌËÚÓ ËÁ¿‡‚ΩÛ¿ÂÏ ‰‡ àËÒ͇Á ÍÓ¿Ë ÃÛ ‰‡ÚË Û Ó‚ÓÏ
ÒÎÛ˜‡¿Û ·ËÚË ËÒÚË̇, ˆÂ· ËÒÚË̇ Ë Ì˯ڇ ÓÒËÏ ËÒÚËÌÂ.”

DHAARTA MARKHAATIGA OO “Anigoo magacayga la yiraahdo (magaca) waxaan si dhab ah, daacadnimo ah, u
AAN MAGACA ALLE LAGU rumaynayaa/ta’kiidinayaa in cadaynta aan ku bixin doono dacwadaan tahay run, runtii
DHAARANAYN oo dhan, wax kale aanay ahayn runtii mooyaane.”

PROMESA SOLEMNE DEL “Yo, (nombre y apellido), prometo solemnemente que el testimonio que prestaré en
TESTIGO esta causa será la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.”

TANIK BEYANI “Ben, (isim), bu davada verece©im ifadenin do©ru, tamamen do©ru ve do©rudan baßka bir
ßey olmayaca©ını samimi olarak beyan ederim.”

LÔØI XAÙC NHAÄN CUÛA NHAÂN "Toâi (teân, hoï) xin traân troïng, thaønh thaät vaø trung thöïc tuyeân theä vaø xaùc nhaän raèng baèng
CHÖÙNG chöùng toâi ñöa ra trong vuï naøy seõ laø söï thaät, hoaøn toaøn laø söï thaät vaø khoâng coù ñieàu gì
khaùc ngoaøi söï thaät."

6 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Index of terms

7
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

A ABSCOND ACCESSORY ACCOMPLICE

To go away and evade the jurisdiction Not present at the actual crime, but A person who did not personally
of the Court. responsible in some way for it. commit the offence, but assisted the
Before the fact: Any person who offender by acting in concert,
helped in any way for another to counselling or procuring or aiding and
commit a crime. abetting the principal offender.

After the fact: A person who aids or


helps another who has already
committed a crime.

Pobjeçi od zakona Pomagaã Sauãesnik

Pobjeçi od zakona Pomagaã, sukrivac Suuãesnik, sukrivac

HıÈÎfi˜ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜, Û˘ÓÂÚÁfi˜,


º˘ÁÔ‰ÈÎÒ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜ ™˘Ó¤ÓÔ¯Ô˜, Û˘ÓÂÚÁfi˜

Darsi alla latitanza Concorrente al reato Complice

Jl,tuyedf¥t celt¥t Cjextcybr Cjextcybr dj pkjcnjhcndjnj

ëÍ˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl ëÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ ëÓÓ·˘ÌËÍ, ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ

ë‡Û˜ÂÒÌËÍ (Û ÁÎÓ˜ËÌÛ, ÔÂÍ¯‡¿Û.


èÓ·ÂÃË Ó‰ Á‡ÍÓ̇ ËÚ‰.) ë‡Û˜ÂÒÌËÍ

Aan joogin dembiga, laakiin


Fakad dembigaas si masuul uga ahaa Dambiile kalkaal

Cómplice. Before the fact: instigador.


Fugarse After the fact: encubridor Cómplice

Firar etmek Suça yardımcı olan Suç orta©ı

Ñaøo taåu Toøng phaïm Ñoàng loõa

8 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ACCUSATION ACCUSED ACQUIT


A
1. A verbal or written statement by one A person whom the State has charged To find an accused “not guilty” after
person that another person has with having committed a crime. trial; to discharge that person.
committed a crime.
2. The crime with which a person has
been charged.

1. OptuÏba 2. OptuÏnica OptuÏeni Osloboditi optuÏbe

OptuÏnica, optuÏba OptuÏenik Osloboditi (tereta optuÏbe)

ú·ÙËÁÔÚ›· ú·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÅıˆÒÓˆ, ··ÏÏ¿ÛÛˆ

Imputazione/Accusa Imputato/Accusato Assolvere/Prosciogliere

J,dbytybt J,dbytn Jckj,jledf

é·‚ËÌÂÌË 鷂ËÌflÂÏ˚È éÔ‡‚‰˚‚‡Ú¸

éÔÚÛÊ·‡ éÔÚÛÊÂÌËÍ, ÓÔÚÛÊÂÌË éÒÎÓ·Ó‰ËÚË (Ó‰ Í˂ˈÂ)

1. Eedaynta dembi 2. Dembiga lagu


soo eedeeyey Eedaysane Dembi ku waayid

1. Acusación, denuncia 2. Cargo El acusado Absolver

Suçlama Sanık Beraat etmek

Söï toá caùo/söï buoäc toäi Bò caùo Traéng aùn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 9
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

A ACQUITTAL ACT ACTION

To discharge from prosecution after a A law made by Parliament. A term used to describe most types of
finding of not guilty. civil law proceedings.

Oslobo∂enje optuÏbe Skup‰tinski zakon Postupak

Oslobo∂enje (od optuÏbe) Zakon TuÏba, zakonski postupak

Å·ÏÏ·Á‹, ·ıÒˆÛË ∞fiÌÔ˜, £¤ÛÈÛÌ· úÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÅÁˆÁ‹

Assoluzione/Proscioglimento Legge Parlamentare Causa/Azione

Jckj,jledf¥t Pfrjy !ljytcty dj Gfhkfvtynjn@ Ghfdyf gjcnfgrf

éÔ‡‚‰‡ÌË èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, Á‡ÍÓÌ àÒÍ, Òۉ·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ

éÒÎÓ·‡¨‡ø Ӊ Í˂ˈÂ,
ÓÒÎÓ·‡¨‡¿ÛÇ ÔÂÒÛ‰‡ á‡ÍÓÌ íÛÊ·‡

Eray lagu sharxo dacwadaha


Siidaynta/dembi ku waayid Xeerka (kan baarlamaanku sameeyo) madaniga ah

Absolución Ley Acción, demanda

Beraat Yasa/kanun Dava/yasal ißlem

Söï traéng aùn Ñaïo luaät Daân söï toá tuïng

10 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ADDUCED EVIDENCE ADJOURN ADJUDICATION


A
Evidence brought forward in argument. To postpone a court hearing to a future To decide in a judicial manner to listen
specified day or a date to be fixed in to the evidence, determine the facts
the future (“sine die”). and apply the appropriate law, and to
hand down a decision.

PruÏeni dokazi Odgoda Rje‰enje

Dokazi iznijeti u raspravi Odgoditi raspravu Su∂enje, presuda

¶ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÏfiÁÔÈ,
ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÅÓ·‚¿Ïψ áΉ›Î·ÛË, ÂȉÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË

Prova addotta o presentata Rinviare Giudizio

Yfdtltyb> bpytctyb ljrfpb Jlkj;edf Ljytcedf¥t ghtcelf

è‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó,
ÔËÓ·˘ÂÌÌÓÂ Í ‰ÂÎÛ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó éÚÍ·‰˚‚‡Ú¸ Ç˚ÌÂÒÂÌË ¯ÂÌËfl

燂‰ÂÌË ‰Ó͇Á, ˆËÚË‡ÌË ‰Ó͇Á é‰ÎÓÊËÚË ëÛ‰Ò͇ Ó‰ÎÛ͇

Si sharci ah go’aan uga gaarida


Caddaynta ka soo baxda doodda Dib-u-dhigid dhegaysiga ka dib

Prueba(s) presentada(s) Suspender, diferir Sentencia, laudo

Delil/kanıt Ertelemek Mahkeme kararı

Söï xeùt xöû, Söï tuyeân aùn, quyeát ñònh


Daãn chöùng Ñình hoaõn cuûa quan toøa

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 11
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

A ADMISSIBLE EVIDENCE ADULT PAROLE BOARD ADVERSARY SYSTEM

Information which a court will permit to The body which decides on parole. The legal process in which the
enter the hearing to determine a fact or contesting parties present evidence in
issue. support of their claims to an
independent judge for decision, and
any penalty/remedy.

Komisija za uslovno pu‰tanje odraslih


Prihvatljivi dokazi zatvorenika Obostrano izno‰enje dokaza

Komisija za uvjetno pu‰tanje odraslih Naãelo obostranog saslu‰anja


Pravno valjani dokazi osoba na slobodu stranaka
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÅÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ áÓËϛΈÓ
(ÅÔ)‰ÂÎÙ‹ ·fi‰ÂÈÍË, ·Ô‰ÂÎÙ¿ (·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È
ÛÙÔȯ›·, ÂÈÛÙ‹ÚÈ· ™‡ÛÙËÌ· ÅÓÙȉÈΛ·˜
οÔÈÔ˜ Û ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ˘fi fiÚÔ˘˜)
Commissione per la concessione
Prova ammissibile della libertà condizionale Sistema avversatorio

Cbcntv yf cjckeiedf¥t yf
Ghbafnkbd ljrfpty vfnthbåfk Cjdtn pf eckjdyj jckj,jledf¥t cghjnbcnfdtyb cnhfyb
äÓÏËÒÒËfl ÔÓ ÛÒÎÓ‚ÌÓ-‰ÓÒÓ˜ÌÓÏÛ
ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ˲ ‚ÁÓÒÎ˚ı
‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡ ëËÒÚÂχ ÒÓÒÚflÁ‡ÚÂθÌÓÒÚË ‚ ÒÛ‰Â
Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı
äÓÏËÒË¿‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡ø 燘ÂÎÓ Ó·ÓÒÚ‡ÌÓ„ Ò‡ÒÎÛ¯‡ø‡
èËı‚‡ÚΩË‚ ‰Ó͇Á, ÓÒÌÓ‚‡Ì ‰Ó͇Á Ó‰‡ÒÎËı ÓÒÓ·‡ ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û ÒÚ‡Ì‡
Hab sharciyeed oo qaybaha is hayaa
Guddiga go’aanka ka gaara xabsi ku qadimaan dacwadooda si xaakim
Caddayn la aqbali karo qaadashada banaanka go’aan uga gaaro
Junta de libertad condicional para Sistema procesal basado en la
Prueba(s) admisible(s) adultos contradicción de las partes

Geçerli delil Íartlı tahliye kurulu ¥ki taraflı hukuk sistemi

UÛy ban cöùu xeùt phoùng thích ngöôøi


Baèng chöùng khaû chaáp lôùn tröôùc thôøi haïn coù ñieàu kieän Heä thoáng ñoái tuïng

12 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

AFFIDAVIT AFFILIATION PROCEEDINGS REGARDING MAINTENANCE


A
A written document sworn on Oath or A Magistrate’s order which requires the person it believes to be the father of a child to
affirmed before a person with authority pay maintenance to the mother for the support of the child until he or she reaches the
to administer the Oath or Affirmation. age of 16.
The person in whose name the
document is sworn or affirmed is called
the deponent.

Izjava pod zakletvom Sudski nalog o plaçanju alimentacije

Izjava pod zakletvom Sudski postupak o alimentaciji

`EÁÁÚ·ÊË Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ηٿıÂÛË ¢ÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·ÙÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜

Procedimento di riconoscimento di paternità con obbligo di mantenimento


Dichiarazione giurata dei figli

Gbcvtyf bpåfdf gjl pfrktndf Htitybt pf bplhirf

èËÒ¸ÏÂÌÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ÓÚˆÓ‚ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÛÔ·Ú˚ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚

èËÒÏÂ̇ ËÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Á‡ ÛÚ‚¨Ë‚‡ø ӘËÌÒÚ‚‡ ‡‰Ë ËÁ‰ʇ‚‡ø‡

Dhaar-qoraal (afadayfit) Amarka Xaakimka ee Dayactirka ilmaha

Declaración jurada Proceso de filiación y alimentos

Yeminli ifade Nafaka ödeme emri

Tôø khai höõu theä Thuû tuïc xaùc ñònh phuï heä ñeå caáp döôõng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 13
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

A AFFIRM AFORETHOUGHT ALIAS

To be allowed to give evidence without See malice aforethought. A false name.


taking the oath, either on the ground
that taking the oath is contrary to a
person’s religious belief or the person
has no religious belief.

Izjava Predumi‰ljaj Poznat kao

Potvrditi Unaprijed smi‰ljen Alias, pod laÏnim imenom

¢ËÏÒÓˆ ˘¢ı‡Óˆ˜, ˘‡ı˘ÓË


‰È·‚‚·›ˆÛË ·ÓÙ› fiÚÎÔ˘ ú·Îfi‚Ô˘ÏË ÚfiıÂÛË æ¢‰ÒÓ˘ÌÔ

Dichiarare solennemente Premeditato Nome fittizio

Gjndhledf Ghtlevbckf Kf;yj bvt

íÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡fl‚ÎflÚ¸ ·ÂÁ ÔËÒfl„Ë è‰ÛÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È, Ô‰̇ÏÂÂÌË Ç˚Ï˚¯ÎÂÌÌÓ ËÏfl

èÓÚ‚‰ËÚË è‰ÛÏ˯Ω‡¿ ã‡ÊÌÓ ËÏÂ

Rumayn/ta’kiidin Ku talagal Magac been ah

Prometer solemnemente, prestar


promesa solemne Premeditación Alias, sobrenombre

Söz vermek Önceden tasarlanmıß Takma isim

Xaùc nhaän Chuû taâm Bieät danh

14 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ALIBI ALLEGATION AMENDMENT


A
A defence where an accused alleges A verbal or written statement regarding (Amending Act) An Act of Parliament
that at the time when the offence was an event or events. Generally refers to altering or changing (amending)
committed, he was elsewhere. the substance of the charge laid against another Act.
an individual or corporation.

Alibi Navod Amandman

Alibi Navod, tvrdnja Amandman, dopuna ili izmjena zakona

`ÅÏÏÔıÈ òÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ πÚÔÔÔ›ËÛË (ÓfiÌÔ˘)

Alibi Imputazione Emendamento

Dj dhtvt yf ghtrhijrjn kbwtnj


,bkj yf lheuj vtcnj Ndhlt¥t Ljgjkyedf¥t yf pfrjyjn

ÄÎË·Ë á‡fl‚ÎÂÌËÂ, ÛÚ‚ÂʉÂÌË èÓÔ‡‚͇

ÄÎË·Ë ç‡‚Ó‰, Ú‚‰ø‡ Äχ̉χÌ

La dacweeyaha oo sheegta in aanu


meesha joogin Eedayn qoran Dib-u-habaynta xeerka

Coartada Alegación, alegato (Ley de) reforma

Suç ißlendi©inde baßka bir yerde oldu©u


iddiası ¥ddia De©ißiklik

Chöùng cöù ngoaïi phaïm Söï caùo buoäc Tu chính/Söûa ñoåi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 15
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

A ANCILLARY RELIEF ANNUL ANTECEDENT REPORT

Subsidiary; supplementary or extra, eg. To put an end to, cancel, render void Formal police document for recording
ancillary relief in family law relates to in law. the history, method of committing the
custody, maintenance, access and crime, associates and places
property between the parties as frequented by people charged with
opposed to “principal relief”. offences.

Dopunska odluka Poni‰titi Prethodni izvje‰taj

Dopunska odluka Staviti izvan snage, poni‰titi Prethodni izvje‰taj

™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ̤ÙÚ· ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· Å΢ÚÒÓˆ òÛÙÔÚÈÎfi áÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

Decisione giudiziaria accessoria Annullare Relazione sui precedenti

Vfnthbåfkyf b ghfdyf cgjujl,f vtüe Ljrevtynfwbåf pf ckexfåjn


cjghe;ybwbnt ghb hfpdjl yf ,hfrjn Gjybinedf ghbujndtyf jl gjkbwbåfnf
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Òۉ·ÌÓÈ Ñ‡ÌÌ˚Â Ó Ô‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
Á‡˘ËÚ˚ ÄÌÌÛÎËÓ‚‡Ú¸ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË

ëÂÍÛ̉‡‡Ì (ÒÔÓ‰‡Ì) Ô‡‚ÌË ÎÂÍ èÓÌ˯ÚËÚË èÂÚıÓ‰ÌË ËÁ‚¯ڇ¿

Kabid; ku darid ama siyaado iwm. Nasakhid/burin Warbixinta dhacdada ugu horaysa

Resolución de la demanda accesoria Anular, revocar Informe de antecedentes

Ek/ikinci derecede ¥ptal etmek Sanık sicil raporu

AÙn leänh phuï Huûy boû Baûng keâ tieàn söï

16 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

APPEAL APPELLANT APPLICANT


A
A formal request by a person A person who appeals against a court’s A person who applies to a court or
dissatisfied with a court’s decision, to a decision. tribunal for an order, decision or
higher court to review the original finding.
decision or rehear the case; the actual
hearing of the appeal.

Îalba Podnosilac Ïalbe Podnosilac tuÏbe

Îalba Podnositelj Ïalbe, apelant Predlagatelj, tuÏitelj

`áÊÂÛË, ·›ÙËÛË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ áÊÂÛÈ‚¿ÏÏˆÓ áÓ¿ÁˆÓ, ·ÈÙÒÓ

Appello Appellante 1. Attore 2. Richiedente

:fk,f lj gjdbcjr cel :fkbntk Ne;bntk

ÄÔÂÎÎËÓ‚‡Ú¸, ‡ÔÂÎÎflˆËfl ëÚÓÓ̇ ÔÓ‰‡˛˘‡fl ‡ÔÂÎÎflˆË˛ á‡fl‚ËÚÂθ, ÔÓ‰‡‚‡ÚÂθ ËÒ͇

܇η‡ èÓ‰ÌÓÒË·ˆ ʇηÂ, ‡Ô·ÌÚ íÛÊË·ˆ, Ô‰·„‡˜

Rafcaan Rafcaanle Dalbade

Recurso de apelación Recurrente, apelante Demandante, actor

¥tiraz/temyiz ¥tiraz/temyiz eden Davacı

Khaùng caùo Ngöôøi khaùng caùo Nguyeân ñôn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 17
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

A APPREHENSION APPROPRIATION ARBITRAL DECISION

The act of arresting or having a fear. Making a thing the property of a An award made by an arbitrator after
person. hearing both sides of a case. The
decision is binding, usually in building
cases.

Hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka

Uhiçenje, hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka

™‡ÏÏË„Ë ò‰ÈÔÔ›ËÛË ¢È·ÈÙËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË

Arresto/Cattura Appropriazione Decisione o sentenza arbitrale

Ghbdtledf¥t> pfndjhf¥t Ghbcdjåedf¥t Htitybt yf yflkt;yj kbwt

ᇉÂʇÌËÂ, ‡ÂÒÚ, ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÒÚ‡ı‡ èËÒ‚ÓÂÌËÂ, ÍÓÌÙËÒ͇ˆËfl Ä·ËÚ‡ÊÌÓ ¯ÂÌËÂ

ï‡Ô¯ÂøÂ, ÔË‚Ó¨Âø èËÒ‚‡¿‡ø Ä·ËÚ‡Ê̇ Ó‰ÎÛ͇

Qabashada/xirida Yeelashada Go’aanka dhexdhexaadinta

Detención, captura; aprensión, temor Apropiación, asignación Resolución arbitral

Yakalama/tutuklama Zimmetine geçirmek Hakem kararı

Baét giöõ Chieám höõu Quyeát ñònh phaân xöû

18 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ARRAIGN ATTACHMENT OF EARNINGS ATTEMPTING A CRIME


A
To call a defendant, read the charges An order by a court requiring a Doing an act with intent to commit a
(presentment) and ask them to plead defendant’s employer to pay an crime and forming part of a series of
(i.e., guilty or not guilty). amount of the defendant’s wages acts which would constitute its actual
regularly to the complainant in commission if it were not interrupted.
repayment of a debt owed by the
defendant to the complainant.

Izvesti pred sud Obustava na primanja Poku‰aj kriviãnog djela

OptuÏiti, proãitati optuÏbu u sudu Obustava na primanja Poku‰aj kriviãnog djela

¢È·Ù˘ÒÓˆ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Î·ÏÒ ÛÂ


·ÔÏÔÁ›·, ÚÔÛ¿Áˆ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ú·Ù¿Û¯ÂÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÅfiÂÈÚ· ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜/·‰È΋̷ÙÔ˜

Contestare l’atto di accusa Ingiunzione di pignoramento salariale Tentato reato

Gjlytcedf j,dbybntkty frn Celcrf pf,hfyf yf gkfnfnf J,bl pf dhit¥t pkjcnjhcndj

èË‚ÎÂ͇ڸ Í ÒÛ‰Û ÔÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ì‰ÂʇÌË ËÁ Á‡‡·ÓÚ͇ ‚ Ò˜ÂÚ


‰ÂÎÛ ‰Ó΄‡, ̇ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ‰ÓıÓ‰˚ èÓÔ˚Ú͇ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ

àÁˈ‡ø ÓÔÚÛʷ ᇷ‡Ì‡ ̇ Ô·ÚÛ èÓÍÛ¯‡¿ Í˂˘ÌÓ„ ‰Â·

Dhiibashada Bareeraha Lifaaqa dakhliga Isku-deyida fal dembi

Embargo de salarios, sueldos y


Acusar formalmente ante el juez retribuciones Tentativa de delito

Suçu kabul edip etmedi©ini sormak Gelirin haciz edilmesi Suça teßebbüs

Ñoïc caùo traïng AÙn leänh trích tieàn löông Möu toan phaïm phaùp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 19
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

A ATTESTATION CLAUSE AUTOPSY AWARD

A statement in a deed or will that it has A medical examination performed on a The finding or decision of an arbitrator.
been signed in front of witnesses. deceased person to determine the
cause of death.

Potvr∂ena izjava Autopsija Odluka arbitra

Izjava o vjerodostojnosti potpisa Autopsija Odluka arbitraÏe

áÈÎ˘ÚˆÙÈ΋ Ú‹ÙÚ· Å˘ÙÔ„›·, ÓÂÎÚÔ„›· ÅfiÊ·ÛË ‰È·ÈÙËÙ‹

Attestazione di autenticità delle firme Autopsia Decisione o sentenza arbitrale

Ljrevtyn yfgbify dj ghbcecndj yf Bcgbnedf¥t yf nheg pf lf ct endhlb


cdtljwb ghbxbyfnf pf cvhnnf Celcrf jlkerf

á‡ÔËÒ¸ Ó Á‡Ò‚ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó‚‡ÌËË
ÓÙÓÏÎÂÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÇÒÍ˚ÚË ÚÛÔ‡ Ç˚ÌÂÒÂÌË ¯ÂÌËfl, ÔËÒÛʉÂÌËÂ

ä·ÛÁÛ· Ó Ó‚ÂË, ÔÓÚ‚¨Û¿ÛÇ


Í·ÛÁÛ· ÄÛÚÓÔÒË¿‡ é‰ÎÛ͇ (‡·ËÚ‡ÊÌÓ„ ÒÛ‰‡)

Qoraal lagu saxiixay markhaatil


hortiis Baarida maydka Go’aanka dhexdhexaadiyaha

Cláusula testifical/testimonial Autopsia Laudo arbitral

Tasdik maddesi Otopsi Hakim kararı

Ñieàu khoaûn xaùc nhaän Khaùm nghieäm töû thi (Toøa) Chaáp thuaän

20 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BAIL BAILEE BAILIFF


B
The release by police or a court of a A person to whom the possession of An officer of the County Court who
person held in custody awaiting a court goods is entrusted by the owner but serves summonses or other documents
hearing. The person is released on not with the intention of transferring and executes judgments.
condition that he/she appears at a the ownership.
specified time and place for a hearing
of the charge against him/her, with or
without payment of sureties. As from 1
September 1990, Bail Justices may also
release on bail persons charged with
most offences, in certain circumstances.

Kaucija Depozitar Sudski nadstojnik

Jamstvo, kaucija âuvar povjerene robe Sudski izvr‰itelj (okruÏni sud)

AÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ‹ ·fiÏ˘ÛË ˘fi fiÚÔ˘˜


Ì ‹ ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘ £ÂÌ·ÙÔʇϷη˜ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜

Libertà provvisoria condizionale 1. Consegnatario 2. Comodatario Ufficiale giudiziario

Ufhfywbåf> rfewbåf Celcrb ljdthtybr Celcrb bpdhibntk

éÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ÔÓ‰ Á‡ÎÓ„ ËÎË ÅÂÈÎËÙ, Òۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ,


ÔÓÛ˜ËÚÂθÒÚ‚Ó èÓÎÛ˜‡ÚÂθ Á‡ÎÓ„‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ¯ÂËÙ‡

ä‡ÛˆË¿‡ éÒÚ‡‚ÓÔËχ·ˆ, ‰ÂÔÓÁËÚ‡ ëÛ‰ÒÍË ËÁ‚¯ËÚÂΩ, ÌÓÚ‡

Wakiil alaab lagu aaminay inuu hayo Qofka dadka waca si ay maxkamada
Damiin laguse wareejin lahaanshaheeda u yimaadaan

(Puesta en) libertad condicional Depositario Oficial de justicia

Kefalet Emaneti muhafaza eden kißi ¥cra memuru

Taïi ngoaïi haàu tra Ngöôøi thuï thaùc Thöøa phaùt laïi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 21
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

B BALANCE OF PROBABILITIES BAR

The standard of proof required in civil 1. The imaginary line which divides the bench and the seats where solicitors and
cases, i.e., it is more probable than not barristers take their place in a court from the rest of the courtroom.
that what the person says happened is 2. The entire membership of barristers’ hence to be a member of or to practise at the
true. (In criminal cases the standard is Bar is to be a barrister.
proof beyond reasonable doubt).

Princip vjerovatnoçe 1. Prostor u sudu 2. Advokatska komora

Naãelo vjerojatnosti 1. U sudu, prostor pred sucem 2. Odvjetniãka (advokatska) komora

Åfi‰ÂÈÍË ‚¿ÛÂÈ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ (·ÛÙÈÎfi 1. ƤÚÔ˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ Û ·›ıÔ˘Û· ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
‰›Î·ÈÔ) 2. ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ÛÒÌ· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

Valutazione delle probabilità Barra che divide la corte dal pubblico/Avvocatura

1. Pfvbcktyf uhfybwf vtüe celbåfnf> fldjrfnbnt b jcnfyfnbjn ltk jl


Cntgty yf dthjåfnyjcn celybwfnf 2. Plhe;tybt yf fldjrfnb
1. Ň¸Â ÓÚ‰ÂÎfl˛˘ËÈ ÒÛ‰ÂÈ ‚ Á‡Î ÒÛ‰‡ 2. äÓÎ΄Ëfl
Ň·ÌÒ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË ‡‰‚Ó͇ÚÓ‚/·‡ËÒÚÂÓ‚

燘ÂÎÓ ‚ÂÓ‚‡ÚÌÓàĉ‚Ó͇ÚÒ͇ ÍÓÏÓ‡

Sida dacwadaha madaniga ahi u


dhacaan Khad qiyaaseed/Jimciyada garyaqaanada

(Valoración de la) verosimilitud 1. Lugar de la sala reservado para el tribunal y los abogados 2. Colegio de
relativa (de las alegaciones y pruebas) abogados litigantes (Am.)/procuradores de los tribunales (Es.)

Do©ru olma olasılı©ı Baro

Khaû dó ñaõ phaïm toäi Baøn traïng sö

22 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BARRISTER BENCH BENEFICIARY


B
A lawyer (a member of the Bar) who The seat on which the judge or Usually used in wills. A person who
specialises in representing clients in magistrate used to sit in court. The receives benefit, i.e., money/property
court. A lawyer engaged by a solicitor term is now used to describe the from a person’s will.
to advise him/her or to represent collective profession of judges and
his/her client in court. In courts higher magistrates.
than a Magistrates’ Court, a barrister
usually wears a wig and gown.

Advokat (s pravom zastupanja na


sudu) 1. Sudijska stolica 2. Sudstvo Nasljednik

Odvjetnik, advokat (zastupa klijenta


na sudu) Sudaãka klupa, zbor sudaca Nasljednik, korisnik

¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙ·


‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· `á‰Ú· úÏËÚÔÓfiÌÔ˜

Avvocato abilitato a discutere le Seggio del Giudice/Collegio dei


cause in tribunale Magistrati Beneficiario/Legatario

Kbwt inj √t hfcgjkfuf cj bvjnjn>


Fldjrfn rjå pfcnfgedf yf cel Celcrf ajntkåf> celbb gfhbnt
ãˈÓ, ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÍÓÚÓÓ„Ó
ŇËÒÚÂ, ‡‰‚Ó͇Ú, Ëϲ˘ËÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‰Ó‚ÂËÚÂθ̇fl
Ô‡‚Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ Òۉ åÂÒÚÓ ÒÛ‰ÂÈ ‚ Á‡Î ÒÛ‰‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ·ÂÌÂÙˈˇËÈ
ĉ‚ÓÍ‡Ú (ÍÓ¿Ë Ëχ Ô‡‚Ó Á‡ÒÚÛÔ‡ø‡
̇ ÒÛ‰Û) ëۉ˿Ò͇ ÍÎÛÔ‡, ‚ÂàÒۉ˿‡ äÓËÒÌËÍ, ̇ÒΉÌËÍ
Garyaqaanka maxkamadda uga
dooda dacweysanaha ama Kursiga xaakimka ama magaca guud Qofka dhaxalka lacagta ama hantida
eedaysanaha ee xaakimada iyo qaadiyada leh
Abogado litigante (Am.)/procurador
de los tribunales (Es.) Judicatura Beneficiario

Durußma avukatı Hakim kürsüsü Mirasçı/lehdar

Traïng sö Gheá quan toøa Ngöôøi thöøa höôûng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 23
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

B BEYOND REASONABLE DOUBT (IN CRIME) BIAS

The Crown (Prosecution) must prove its case against the defendant beyond reasonable Prejudice, to reach a decision on the
doubt. The case must carry a high degree of probability. If there is a reasonable basis of pre-conceived ideas before
argument open on the evidence which would raise a doubt about a person’s guilt then listening to both sides’ evidence.
the jury would return a finding of not guilty.

Bez osnovane sumnje Predrasuda

U kriviãnom postupku - bez ikakve sumnje Pristranost

¶¤Ú·Ó ÏÔÁÈ΋˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ ÆÂÚÔÏË„›·, ÚÔηٿÏË„Ë

Senza nessuna possibilità di dubbio Pregiudizio

Dbyfnf t endhltyf b ytvf cjvytdf¥f Ghbcnhfcyjcn

ÇÌ ÒÓÏÌÂÌËÈ, ·ÂÒÒÔÓÌÓ è‰۷ÂʉÂÌËÂ, ÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸

Ç‡Ì Ò‚‡Í ÒÛÏø (Û Í˂˘ÌÓÏ ÔÓÒÚÛÔÍÛ) èËÒÚ‡ÒÌÓÒÚ

Aan shaki ka taagnayn Eex


Sin dejar lugar a ninguna duda razonable (principio de que el hecho se dará
por probado cuando no quepa ninguna duda razonable respecto de su verdad) Parcialidad, prejuicio
(procedimiento penal)

Íüphesiz/kußkusuz (suç olaylarında) Önyargı

Khoâng coøn nghi ngôø ôû möùc ñoä hôïp lyù (hình söï) Thieân vò

24 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BIGAMY BILL BONA FIDE


B
To re-marry whilst a person is still A legislative proposal which becomes In good faith; honestly.
legally married and not divorced or law and is called an Act once passed by
widowed. both Houses of parliament.

Bigamija Prijedlog zakona Bona Fide

Bigamija Prijedlog zakona, nacrt zakona Bona Fide, dobra vjera

¢ÈÁ·Ì›· ∞ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ú·Ï‹ ÙË ›ÛÙÂÈ, ηϋ ›ÛÙË, ·ÍÈÔÈÛÙ›·

Bigamia Disegno di legge In buona fede

Ldj,hfxyjcn Ghtlkju-pfrjy Cj lj,hf> xtcyf yfvthf

Ñ‚Û·‡˜Ë á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ ÑÓ·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È, ÔÓ‰ÎËÌÌ˚È

ÅË„‡ÏË¿‡ è‰ÎÓ„ Á‡ÍÓ̇ ì ‰Ó·Ó¿ ̇ÏÂË

Dib u guursiga adoo weli qaba qof


kale Xeer aan baarlamaanku weli ansixin Mukhlisnimo/daacadnimo

Bigamia Proyecto de ley De buena fe

¥ki kißi ile aynı anda evli olma Yasa tasarısı ¥yi niyetle

Song hoân Döï luaät Thaät/Ñuùng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 25
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

B BOND (TENANCY) BOND BOOZE BUS

A bond is a guarantee (money is A formal acknowledgement, made by a A mobile station with personnel and
usually paid) to a landlord by a tenant person to a Court, which binds that equipment specific to the testing of
which ensures that the tenant will not person in refraining from actions or drivers to determine whether they are
damage the landlord’s rental property activities for the period of the bond under the influence of alcohol.
while in occupancy. (known as recognizance of good
behaviour). It may require the
performance of actions or activities.

Sigurnosni depozit Garancija Alko-test stanica

Jamstvo, garancija Jamstvo sudu Alko-test stanica

¶ÚÔÛˆÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ‹ ˘fiÛ¯ÂÛË


ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË (ÂÓÔÈΛԢ) (ηϋ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜) πÚÔ¯ÔÊfiÚÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ

Unità mobile per sottoporre gli


Deposito cauzionale per le locazioni Vincolo di buona condotta automobilisti all’alcoltest
Djpbkj cj gthcjyfk b jghtvf pf
Ufhfywbåf> cbuehyjcty ltgjpbn Ufhfywbåf vtht¥t fkrj[jk dj rhdnf yf djpfxbnt
Ä‚ÚÓ·ÛÒ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ˚È ‰Îfl
á‡ÎÓ„ é·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó ÔÓ‚ÂÍË ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡ ÒÓ‰ÂʇÌËÂ
‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë
ä‡ÛˆË¿‡, „‡‡ÌˆË¿‡, ¿ÂÏÒÚ‚Ó (Á‡
Á‡ÍÛÔ Òڇ̇ ËÎË ÍÛÃÂ) ä‡ÛˆË¿‡, ¿ÂÏÒÚ‚Ó ÄÎÍÓ-ÚÂÒÚ ÒÚ‡Ìˈ‡

Ballanqaad in qofkaasi raacayo Baska booliisku adeegsado si khamra


Rahaamad/Curaar amarka maxkamaddu bixsay dareewalada looga baaro
Unidad móvil de control de
Depósito de garantía (inquilinatos) Caución (judicial) alcoholemia

Güvence parası/depozito ¥yi hal sözleßmesi Alkol test aracı

Tieàn theá chaân (thueâ nhaø) Cam keát Traïm thöû röôïu löu ñoäng

26 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BREACH BREACH OF THE PEACE BREATHALYSER


B
The breaking of a legal duty. Similar to There is a breach of the peace Instrument used to analyse a sample of
“Breach of Peace”. whenever harm is actually done or breath in order to determine a person’s
likely to be done to a person or, in his blood alcohol content.
presence, his property, or a person is in
fear of being harmed through an
assault, affray or riot.

Kr‰enje Naru‰avanje javnog reda i mira Aparat za alko-test

Naru‰avanje javnog reda i mira,


Prekr‰aj pobuna Alko-test aparat

¢È·Ù¿Ú·ÍË ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ `µÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜


Åı¤ÙËÛË, ·Ú¿‚·ÛË Ù¿Í˘ ·ÏÎÔfiÏ ÛÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹

Infrazione/Violazione Turbamento dell’ordine pubblico Etilometro

Bycnhevtyn pf ledf¥t pf lf ct
Ghfdty ghtrhijr Yfheiedf¥t yf åfdybjn vbh
jlhtlb rjkbxbyf yf fkrj[jk dj rhdnf

ç‡Û¯ÂÌË ç‡Û¯ÂÌË ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ èË·Ó ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰˚ı‡ÌËfl

èÂÍ¯‡‚‡ø ̇‰·Â êÂÏÂÃÂø ¿‡‚ÌÓ„ ÏË‡ ÄÎÍÓ-ÚÂÒÚ ‡Ô‡‡Ú

Jebinta xasiloonida iyo nabada Aallada khamrada dareewalada looga


Jebinta waajibaadka sharciga ah dadweynaha dhexdooda ah baaro

Infracción, incumplimiento, violación Alteración del orden público Alcoholímetro

¥hlal etmek/uymamak Asayißi bozmak Alkol test cihazı

Vi phaïm Phaù roái traät töï coâng coäng Maùy ño ñoä röôïu

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 27
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

B BRIEF BURDEN OF PROOF BY-LAWS

This refers to the prepared combination The responsibility or onus of proving a Laws made by local government.
of statements, charge sheets, records fact.
of interview etc., which ultimately form
the basis of evidence to be presented
at court by either party.

SaÏetak Teret dokaza Mjesni propisi

Dosje, pismeni saÏetak predmeta


parnice za odvjetnika Teret dokazivanja Mjesni propisi i uredbe

¢ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ç¿ÚÔ˜ / ¢ı‡ÓË ·fi‰ÂÈ͢ ú·ÓÔÓÈÛÌÔ›

Ordinanze o Leggi delle


Documentazione processuale Onere della prova Amministrazioni Locali

Cevbhf¥t yf afrnb Ljrf;edf¥t yf ndhlt¥fnf Jginbycrb ghjgbcb

ê‡ÒÔÓflÊÂÌË ÏÂÒÚÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚


àÁÎÓÊÂÌË ‰Â· ÅÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl ‚·ÒÚË
ëÛ‰ÒÍË ‰ÓÒË¿Â, ËÌÒÚÛ͈˿Â
‡‰‚Ó͇ÚÛ íÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡ ãÓ͇ÎÌË ÔÓÔËÒË, Û‰·Â

Warbixinta ka hadlaysa dhinacyada is


haya Masuuliyada daliilinta xaqiiqada Xeer hoosaad

Expediente e informe (relativos a


pleito o causa) Carga de la prueba Ordenanzas municipales

Dava dosyası/iddianame Kanıtlama yükümlülü©ü Belediye yasaları

Hoà sô chöùng cöù Traùch nhieäm daãn chöùng Luaät ñòa phöông

28 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CAUTION CAUTION CARD CHALLENGE


C
Words used to formally advise criminal The card used by police to give The accused has the right to object to
suspects of their civil right to speak or caution. a person being a juror in a civil or
remain silent. criminal proceeding. He is entitled to
challenge 8 potential jurors before
having to show cause.

Upozorenje Kartica upozorenja Protest

Kartica na kojoj je sluÏbeno policijsko


Upozorenje upozorenje Odbiti (svjedoka, porotnika)

ÅÌÊÈÛ‚ËÙÒ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ (Ì¿ÚÙ˘Ú·,


¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ú›ÌÂÓÔ ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfiÚΈÓ), ¤ÓÛÙ·ÛË
Scheda di avvertimento dei diritti Ricusazione di giurati/Negazione
Avvertimento ufficiale civili usata dalla polizia della validità di documenti

Ghtleghtledf¥t Rfhnbxrf pf ghtleghtledf¥t Jl,bdf¥t yf gjhjnybr

éÚ‚Ó‰ ÔËÒflÊÌÓ„Ó Á‡Ò‰‡ÚÂÎfl,


è‰ÛÔÂʉÂÌË è‰ÛÔ‰ËÚÂθ̇fl ͇ÚӘ͇ ÓÒÔ‡Ë‚‡Ú¸
ä‡Úˈ‡ Ò‡ ÒÎÛÊ·ÂÌËÏ ÔÓÎˈ˿ÒÍËÏ
ìÔÓÁÓÂø ÛÔÓÁÓÂøÂÏ ëÚ‡‚Ω‡ø ÔË„Ó‚Ó‡, ÓÒÔÓ‡‚‡øÂ

U digid Kaarka digniinta ee booliiska Diidmo xeerbeeg

Advertencia Tarjeta con el texto de la advertencia Recusar, impugnar

Tutuklanan kißinin hakları Tutuklanan kißinin haklarını içeren kart Tanık veya jüri üyelerini reddetme hakkı

Khuyeán caùo Phieáu ghi lôøi khuyeán caùo Phaûn ñoái

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 29
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CHARGE CHILDREN’S COURT

1. The formal accusation that a person has committed a crime. A special Magistrates’ Court, the Children’s Court hears criminal
2. An explanation of the law by a judge to a jury after the jury offences committed by young people under the age of 17. It
has heard the evidence and before it has decided which does not hear homicide cases (murder, manslaughter and
evidence to accept. attempted murder). These cases are heard in the Supreme
Court. (NB) The Children’s Court has the power to hear
attempted murder cases, but usually refrains because of the
seriousness of the case. It also hears proceedings for
wardship, guardianship etc., concerning the welfare of the child
in its upbringing.

OptuÏba Djeãji sud

1. Formalna optuÏba da je osoba poãinila kriviãno dijelo


2. Pouka suca poroti o konaãnoj odluci Sud za maloljetnike

1. ú·ÙËÁÔÚ›· 2. ∞ÔÌÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‰ÈηÛÙ‹ ÚÔ˜ ÂÓfiÚÎÔ˘˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÅÓËϛΈÓ

Capo d’accusa/Imputazione Tribunale dei Minorenni

J,dbytybt Cel pf vfkjktnybwb

é·‚ËÌÂÌË ëÛ‰ ‰Îfl ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı (‰Ó 17 ÎÂÚ)

éÔÚÛÊ·‡, ÛÔÛÚÒÚ‚Ó Òۉ˿ ÔÓÓÚË ëÛ‰ Á‡ χÎÓÎÂÚÌËÍÂ

Dacweyn/hawlgelinta xeerbeegta 1. Dacweyn


2. Sharaxaada xaakimka ee xeerbeegta cadaynta ka dib Maxkamada Carruurta, marka laga saaro dacwadaha dilka

1. Cargo, acusación 2. Instrucciones del juez al jurado Juzgado de menores, tribunal de menores

Suçlama Çocuk mahkemesi

1. Caùo buoäc toäi 2. Luaän toäi Toøa thieáu nhi

30 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CIRCUMSTANCES (AGGRAVATING/MITIGATING/EXTENUATING) CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE


C
Aggravating – acts which increase the severity of an offence. Evidence which is not the direct
Mitigating – acts which lessen the severity of an offence. testimony of a person who witnessed
an event, but which is relevant and
Extenuating – acts which seek to explain or justify the conduct of an offender.
enables the event to be inferred from
the circumstances.

Okolnosti (oteÏavajuçe/olak‰avajuçe/opravdavajuçe) Indirektni iskaz

Okolnosti (oteÏavajuçe, ublaÏavajuçe, olakotne) Indicija, posredni dokazni materijal


ÅÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó¿ÁÔÓÙ·È
¶ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ (ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜, ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈΤ˜) ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ô‰ÂÈÎÙÈο
ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ÂӉ›ÍˆÓ

Circostanze (aggravanti/attenuanti/giustificanti) Prove indiziarie

Jrjkyjcnb !jnt;yedfxrb#jktcyedfxrb#jghfdledfxrb@ Gjchtlyb ljrfpb

é·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ (ÓÚfl„˜‡˛˘ËÂ/ÒÏfl„˜‡˛˘ËÂ/ÓÔ‡‚‰˚‚‡˛˘ËÂ) äÓÒ‚ÂÌÌ˚ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡

éÍÓÎÌÓÒÚË (ÓÚÂʇ‚‡¿ÛÃÂ/۷·ʇ‚‡¿ÛÃÂ/Ó·ͯ‡‚‡¿ÛÃÂ) èÓÒ‰‡Ì ‰Ó͇Á, Ë̉ËÂÍÚ‡Ì ‰Ó͇Á

Caddayn aan ahayn mid toos uga


Xaalladaha ka (sii darida/khafiifinta/sababaynta dabeecadaha gafaha) markhaati kacaysa dacwada

Circunstancias agravantes/atenuantes/justificativas o explicativas Pruebas circunstanciales, indirectas

Durum (a©ırlaßtırıcı/hafifletici/açıklayıcı) Dolaylı delil

Hoaøn caûnh (laøm naëng hôn/laøm nheï/giaûm toäi) Baèng chöùng giaùn tieáp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 31
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CITATION CIVIL LAW CLAIM

The reference to a reported case, gives Those laws which regulate the conduct The assertion of a right; an allegation.
the year, the volume of the law reports of individuals with each other by giving
and page number. individuals rights and responsibilities
which the law recognises and enforces.
If an individual’s rights are found by a
court to have been broken, that person
is entitled to some remedy from the
individual who breached the right. In
this way, the law provides relief, not
punishment.

Citat Gra∂ansko pravo Zahtjev

Citat, navod Gra∂ansko pravo TuÏbeni zahtjev, traÏiti pravo

¶·Ú·ÔÌ‹ ÅÛÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Å·›ÙËÛË, ·Í›ˆÛË, ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜

Citazione Rivendicazione
Riferimento giurisprudenziale Diritto civile Asserzione
Yfdtledf¥t yf ghtn[jlty ckexfå pf
rjå bvf gjlfnjwb dj celcrbnt pfgbcb Uhfüfycrj ghfdj <fhf¥t> ghfdj yf...

ëÒ˚Î͇ ̇ Ôˆ‰ÂÌÚ É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó í·ӂ‡ÌËÂ, ÔÂÚÂÌÁËfl, ËÒÍ

èÓ‰ÌÂÚË ÚÛÊ·Û, Ó‰¯ÚÂÚÌË Á‡ıÚ‚,


燂Ӊ, ˆËÚ‡Ú É‡¨‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó Ô‡‚Ó

Tixraacida dacwad horay u dhacday Sharciga madaniga ah Ashtako/dacwad

1. Demanda, reclamación,
Cita jurisprudencial Derecho civil reinvindicación 2. Alegato, afirmación

Eski bir karara atıfta bulunma Medeni hukuk Hak talep etme

Trích daãn Daân luaät Ñoøi

32 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CLASSIFICATION COMMITTEE CLERK OF COURTS


C
A committee within each prison that is responsible for making Clerks of Court are officers of the Court. For a Clerk of Courts
decisions about security rating and placement of prisoners to be appointed a Magistrate, he/she must first become a
within the prison system. qualified Barrister or Solicitor. The officer in charge of a
Magistrates’ Court or Children’s Court is (since 1 September
1990), referred to as the Registrar of the Magistrates’ Court.
Other officers may be appointed Deputy Registrars of the
Court.

Sistematska komisija Sudski sluÏbenik

Komisija za klasificiranje zatvorenika Sudski sluÏbenik

áÈÙÚÔ‹ ηٿٷ͢ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘

Comitato di classificazione penitenziaria Cancelliere

Jl,jh pf uhegbhf¥t yf pfndjhtybwbnt Ita yf celcrfnf flvbybcnhfwbåf

äÓÏËÒÒËfl ÔÓ Í·ÒÒËÙË͇ˆËË (Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı) ëÂÍÂÚ‡¸ ÒÛ‰‡

äÓÏËÒË¿‡ Á‡ Í·ÒËÙË͇ˆË¿Û ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡

Shaqaalaha Maxkamada
Guddiga kala-qorsheeya maxaabiista xabsiga Karaaniyada maxkamaddu waa saraakiisha maxkamadda

Comité de clasificación de presos Secretario judicial, del juzgado / tribunal

Hapishane güvenlik kurulu Mahkeme müdürü

UÛy ban xeáp loaïi Thö kyù toøa aùn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 33
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C COLLATOR COLLATOR’S INQUIRY

A person receiving information from police members in the Inquiry by the collator in order to gather information with
street, in relation to crime trends, suspects or people in certain regard to crime trends, suspects, etc.
locations. This information is processed by the collator and is
made available to all members of the police force.

Kolacionar Kolacionarska istraga

Onaj koji prikuplja i uspore∂uje informacije Istraga osobe koja prikuplja i uspore∂uje informacije

¶ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

Funzionario che collaziona le informazioni all’interno della Inchiesta da parte del funzionario che collaziona le
polizia informazioni
Bcnhfuf pf lf ct endhlfn gjlfnjwb pf rhbdbxyj ltkj b
Cgjhtledfx cjvybntkyb kbwf

ëÓÚËÓ‚˘ËÍ, ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂθ ËÌÙÓχˆËË á‡ÔÓÒ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎfl

éÒÓ·‡ ÍÓ¿‡ ÛÔÓ¨ۿ ÔÂÔËÒ ҇ ÓË„Ë̇ÎÓÏ àÒÚ‡„‡ ÓÒÓ·Â ÍÓ¿‡ ÛÔÓ¨ۿ ÔÂÔËÒ ҇ ÓË„Ë̇ÎÓÏ

Xog-ururshe Xogta uu soo ururiyo. Xog-ururshuhu

Investigación realizada por el analista de tendencias e


Analista de tendencias e indicios delictivos indicios delictivos

Suç olayları istatistikçisi ¥statistikçinin yürüttü©ü inceleme

Ngöôøi phoái kieåm tin Truy taàm phoái kieåm tin

34 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

COLLUSION COMMITTAL PROCEEDINGS


C
Arrangement by two people to do some act to injure another Where a Magistrates’ Court hears evidence on an indictable
person or deceive a court. charge and decides whether the accused should be sent for
trial (also called a preliminary examination).

Dosluh Preliminarni postupak

Tajni sporazum, dosluh IstraÏni sudski postupak

™˘Ì·ÈÁÓ›·, Û˘ÓˆÌÔÛ›· ¢È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ Û ‰›ÎË

Collusione Istruttoria
Accordo fraudolento Procedimento preliminare
Ljujdjh vtüe ldt kbwf lf ct yfintnb yf nhtnj bkb lf ct
bpvfvb celjn Gjxtnyf celcrf hfcghfdf

í‡ÈÌ˚È Ò„Ó‚Ó è‰‚‡ËÚÂθÌ˚ ÒÎÛ¯‡ÌËfl

퇿ÌË ÒÔÓ‡ÁÛÏ èÂÎËÏË̇ÌÓ Ò‡ÒÎÛ¯‡øÂ

Mu’aamirad Qaadida Dacwada si go’aan looga gaaro

Colusión, connivencia Vista preliminar de causa penal

Gizli anlaßma Ön durußma

Thoâng ñoàng Thuû tuïc tieàn thaåm

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 35
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C COMMON LAW (CASE LAW) COMMUNITY BASED ORDER

The system of law originating in England as distinct from the An order made by a court pursuant to the Penalties And
civil or Roman law and the canon or ecclesiastical law. The law Sentences Act 1985 whereby a person is released subject to
developed by the courts when deciding disputes between the supervision of the Office of Corrections. The order allows
people. It is not written down in a code, but is handed from flexibility in the type of service which may be asked of a
generation to generation through the record of judges’ convicted person. A court may avail itself of any of these
decisions on particular cases. After white settlement of options when sentencing.
Australia, this law became part of the Australian law and 1. Supervision.
developed its character within the framework of Australia’s own
2. Educational programmes.
legal system.
3. Community based work.

Obiãajno pravo Nalog o dru‰tveno korisnom radu

Obiãajno pravo (temelji se na pojedinaãnim sluãajevima) Sudski nalog za izdrÏavanje kazne u zajednici

áıÈÌÈÎfi ¢›Î·ÈÔ (∞ÔÌÔÏÔÁ›·) áÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ¤ÎÙÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ıËÙ›·˜

Diritto comune (basato su precedenti)


Diritto consuetudinario Sentenza di prestazioni comunitarie in libertà vigilata

Jginj ghfdj Yfhtl,f pf hf,jnf dj pftlybwfnf

鷢 Ô‡‚Ó (Ô‡‚Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ̇ Ôˆ‰ÂÌÚ‡ı) èË͇Á, Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛˘ËÈ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ·Î‡„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡

é·Ë˜‡¿ÌÓ Ô‡‚Ó (è‡‚Ó ÒÛ‰ÒÍËı Ôˆ‰Â̇ڇ) ê¯ÂøÂ Ó ·ÂÒÔ·ÚÌÓÏ ‰Û¯Ú‚ÂÌÓÏ ‡‰Û (Û ÓÔ¯ÚËÌË)

Qaanuun Guud Amar ku salaysan bulshada oo maxkamadu goáamisay

Derecho consuetudinario inglés (derecho jurisprudencial, Auto ordenando el cumplimiento de la sanción en la


formado por los precedentes judiciales) comunidad

Örf ve adetlere dayalı hukuk sistemi Íartlı serbest bırakma

Thoâng luaät (Luaät aùn leä) AÙn leänh laøm coâng taùc coäng ñoàng

36 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

COMPETENCE AND COMPELLABILITY COMPLAINANT


C
All persons are, as a general rule, competent as witnesses and may be compelled A person who brings a claim against
to give evidence and their attendance at court may be enforced by witness another in the Magistrates’ court.
summonses or subpoenas. An accused, however, cannot be compelled to give
evidence against himself, and husbands and wives are not compelled to give evidence
against each other.

NadleÏnost i prinuda Podnosilac tuÏbe

Mjerodavnost i prisila TuÏitelj

òηÓfiÙËÙ· Î·È ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜ ÆËÓ˘Ù‹˜, ÂÓ¿ÁˆÓ

Capacità e coercibilità a testimoniare Querelante/Attore

Lj,hjdjkyj b ghbyelyj cdtljxt¥t Ne;bntk

è‡‚ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·flÁ‡Ú¸ ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ͇Á‡ÌËfl àÒÚˆ

燉ÎÂÊÌÓÒÚ Ë ÔËÒË· íÛÊË·ˆ

Kabixi kara khasabna ku ah Dacwoode

Competencia testifical y obligación de declarar Demandante

Tanıklık yapma yükümlülü©ü Davacı/ßikayetçi

Naêng löïc vaø cöôõng cheá Ngöôøi khieáu naïi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 37
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CONCILIATION CONCURRENT CRIMINAL PROCEEDINGS

Process where two parties in dispute More than one criminal charge against 2 or more accused heard in the court.
go to a third party to decide the matter.
The decision is not binding.

Pregovaranje Istovremeni kriviãni procesi

Pomirenje Sudski postupak u kojem se istovremeno saslu‰ava vi‰e kriviãnih djela

™˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ™˘ÓÂΉ›Î·Û˘ ÔÈÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ

Conciliazione Procedure penali concorrenti

Gjvbhedf¥t ldt cnhfyb ghtl


ghfdyj ntkj Celcrb ghtnhtc yf gjdt√t j,dbytybåf pf ldt bkb gjdt√t kbwf

ëӄ·ÒËÚÂθÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ ÇÁ‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏ˚Â, Ô‡‡ÎÎÂθÌ˚ Òۉ·Ì˚ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡

åËÂøÂ, ÔÓÏËÂø ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Û ÍÓ¿ÂÏ Ò ËÒÚÓ‚ÂÏÂÌÓ Ò‡ÒÎÛ¯‡‚‡ ‚˯ Í˂˘ÌËı ‰Â·

Dhexdhexaadinta Qaadis Dacwad dembiyeed oo isku mar dhacaysa

Conciliación Procesos acumulados

Uzlaßtırma ¥ki veya daha fazla suçlunun aynı anda yargılanması

Hoøa giaûi Phieân xöû hình söï cuøng löôït

38 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CONCURRENT SENTENCES CONTACT ORDER


C
The sentences for each individual offence are served at the An order by the Family Court (including a Magistrate) which
same time in prison or on a community based order. enables a parent without custody of a child of the marriage to
see the child at specified times or times agreed by the parents.

Istovremene kazne Nalog o vi∂anju djece

Istovremeno izdrÏavanje kazne Nalog o vi∂anju djeteta

áÓÙÔÏ‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ÁÔÓ¤· Ó· ‚ϤÂÈ ‹ Ó·


™˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÔÈÓ¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘

Condanne concorrenti Ordine con cui si concede al genitore il diritto di visita ai figli

Bcnjdhtvtyj bplh;edf¥t yf rfpyb Celcrj htitybt pf ghbcnfg rjy ltwfnf

ê‡Á΢Ì˚ ڲÂÏÌ˚ ÔË„Ó‚Ó˚, ÓÚ·˚‚‡ÂÏ˚Â


Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡ Ó ‰ÓÒÚÛÔ (Í ·ÂÌÍÛ)

á·Ë ÔÂÒÛ‰‡ ç‡ÎÓ„ Ó ‚˨‡øÛ ‰ÂÚÂÚ‡

Laba xukun oo isku mar la qaadanayo Amarka la xiriirida ama arkida ilmaha ee waalidka

Penas concurrentes Orden judicial de derecho de visita

Birden fazla cezanın aynı anda infazı Çocukla görüß kararı

AÙn cuøng löôït AÙn leänh thaêm con

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 39
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CONTEMPT OF COURT CONTENTIOUS CONTINGENCY

The failure to obey a court order, or an Controversy, in a struggle with each That which awaits or depends on the
act which shows a disregard for the other. happening of an event.
authority of the court or judge. A
person held in contempt may face
imprisonment.

Nepo‰tovanje suda Kontradiktorno Zavisnost

Nepo‰tivanje suda Sporno Eventualnost, moguçnost doga∂anja

Å›ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ,


ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÅÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌÔ˜/Ë/Ô, ·ÓÙÈ·Ú·ıÂÙÈÎfi˜ áÍ¿ÚÙËÛË, Û˘Ó¿ÊÂÈ· (ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ)

Oltraggio alla corte Contenzioso Contingenza

Ytgjxbnedf¥t yf celjn Cgjhty Dj ckexfå lf ...

çÂÛ‚‡ÊÂÌËÂ Í ÒÛ‰Û ëÔÓÌ˚È çÂÔ‰‚ˉÂÌÌÓ ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó

çÂÔÓ¯ÚÓ‚‡ø ÒÛ‰‡ ëÔÓÌÓ ëÎÛ˜‡¿ÌÓÒÚ, ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓÒÚ

Quursiga ama dhayalsiga amarka


maxkamadda Lagu muransan yahay U-tooghaynta

Desacato al tribunal Contencioso Contingencia, eventualidad

Mahkemeye hakaret Hasımlı Duruma ba©lı/ihtimal

Khinh toøa Tranh tuïng Söï tuøy thuoäc

40 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CONTRACT CONVICTION CORONER


C
An agreement enforceable at law. An In a criminal matter, a person has been The Magistrate who conducts the
essential feature of a contract is an found guilty of a charge if he/she has coronial inquiry, or inquest, into the
exchange of promises between parties been convicted and that notation is a cause of a death. The Coroner may
to do or forbid from doing certain conviction. commit a person for trial for causing a
specified acts. Generally, a contract death.
does not have to be in writing to be
enforceable. However, certain
contracts, eg., for the sale of land, must
be in writing to be enforceable.

Ugovor Osuda Sudski vje‰tak

Ugovor Progla‰enje krivim, osuda Mrtvozorniãki sudac

¢ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ‚›·ÈÔ˘˜ ‹


™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ú·Ù·‰›ÎË, ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‡ÔÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜, È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜

Contratto Condanna Coroner/Magistrato inquirente

Ljujdjh Endhledf¥t yf dbyfnf> jceledf¥t Celbåf-bcktlybr !pf cvhnyb ckexfb@

éÒÛʉÂÌËÂ, ÔËÁ̇ÌË ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË, äÓÓÌÂ, ÒΉӂ‡ÚÂθ, ‡Á·Ë‡˛˘ËÈ


ÑÓ„Ó‚Ó ÒÛ‰ËÏÓÒÚ¸ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË
àÒÚ‡ÊÌË Òۉ˿‡ (Û ÒÎÛ˜‡¿Â‚Ëχ
ì„Ó‚Ó éÒÛ‰‡, Ôӄ·¯Âø Í˂ˈ ÌÂÔËӉ̠ÒÏÚË)
Qaaliga ama qaadiga baara sababta
Caqdiga Dembi ku helid dhimashada
Juez investigador de las causas de
Contrato Condena muerte

Kontrat/sözleßme Mahkumiyet/sabıka sicili Ölüm olaylarını sorußturan hakim

Quan toøa nghieäm thi (Toøa ñieàu tra


Hôïp ñoàng Tuyeân boá coù toäi nguyeân nhaân töû vong baát thöôøng)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 41
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CORONER’S COURT CORPUS DELICTI

A special Magistrates’ Court which investigates sudden, The facts that constitute a criminal offence. The wrongful acts
unexpected and/or violent death, eg., where there has been a that constitute the crime.
suspected murder, death in fires, plane crashes etc.,
conducting an inquest or inquiry into the cause of death to
determine whether any other person has contributed in some
way to the person’s death.

Sud za vje‰taãenje Corpus Delicti

Sud suca istraÏitelja – mrtvozornika Corpus delicti

ò·ÙÚÔ‰ÈÎÂ›Ô πÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

Tribunale del coroner Corpo del reato

Bcnhf;ty cel pf cvhnyb ckexfb Afrnb b jrjkyjcnb pf ghtrhijrjn bkb pkjcnjhcndj

ëÛ‰ ÍÓÓÌÂ‡ ëÓÒÚ‡‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl

àÒÚ‡ÊÌË ÒÛ‰ äÓÔÛÒ ‰ÂÎËÍÚË (‰Ó͇ÁÌË Ô‰ÏÂÚ)

Maxkamadda Qaadiga ee baarta sababta dhimashada Dhabta

Juzgado destinado a la investigación de las causas de


muerte Hechos constitutivos de delito

Ölüm olaylarını sorußturan mahkeme Suç olußturan hususların tümü

Toøa ñieàu tra nguyeân nhaân töû vong baát thöôøng Yeáu toá caáu toäi danh

42 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CORROBORATION COUNTERCLAIM
C
Independent evidence which supports the main evidence. This A cross-action made by a defendant who alleges that he/she
may be required when an affiliation order is sought (i.e., has a claim or is entitle to relief or remedy against the plaintiff,
corroborative evidence to indicate that the defendant is the father instead of being a separate action.
of the child), or when a decree of dissolution of marriage is
sought where the parties have continued to live under the same
roof. It is also required when a person under the age of 14 years
gives evidence to a Court in a criminal proceeding.

Potkrepljujuçi dokazi Protuzahtjev

Potkrepljujuçi dokazni materijal Protuzahtjev

áȂ‚·›ˆÛË Ì Ӥ· ÛÙÔȯ›· ÅÓÙ··›ÙËÛË

Conferma di prova testimoniale Controquerela

Gjnrhtgf yf ukfdyjnj cdtljxt¥t Ghjnbd,fhf¥t !yf j,dbytnbjn rjy ne;bntkjn@

èÓ‰Ú‚ÂʉÂÌË ÇÒÚ˜ÌÓ Ú·ӂ‡ÌËÂ

èÓÚÍÂÔΩÛ¿ÛÃË ‰Ó͇Á èÓÚË‚ÚÛÊ·‡

Caddayn madax banaan oo taageeraysa cadaynta


asaasiga ah Mindimindi ku taaga (xuja-xuja ka horkeenid)

Corroboración Reconvención, contrademanda

Do©rulayıcı delil Karßı dava

Baèng chöùng xaùc tín Phaûn toá

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 43
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C COUNTY COURT COURIER OF DRUGS (CRIME)

The County Court is an intermediate court. It has jurisdiction to A person either knowingly or unknowingly transports illegal
hear civil proceedings where the claim does not exceed drugs usually from one country to another.
$100,000 and all other claims – up to a limit of $50,000 e.g.,
damage of property, breach of contract, etc. It has jurisdiction
to hear and determine most indictable offences except:-
murder, attempted murder, treason, concealing treason and
offences specified to be tried only in the Supreme Court. It has
criminal jurisdiction to hear most indictable offences, with a
Judge sitting with a Jury of twelve. A single judge also has
jurisdiction to hear appeals from a Magistrates’ Court and the
Children’s Court.

OkruÏni sud Prenosilac droge

OkruÏni sud Prenosilac droga

ú¿Ô˘ÓÙ˘ úfiÚÙ ¢È·ÎÈÓËÙ‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ

Tribunale di secondo grado Corriere di droghe/Stupefacenti

Jrhe;ty cel Ghtytcedfx yf lhjub

é·Î‡ÒÚÌÓÈ ÒÛ‰ èÂ‚ÓÁ˜ËÍ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚

éÍÛÊÌË ÒÛ‰ èÂÌÓÒË·ˆ ‰Ó„‡

Maxkamada county Court-ka Qaadaha daroogada

Tribunal de jurisdicción intermedia Persona que transporta drogas ilícitas

Bölge mahkemesi Uyußturucu madde kaçakçısı

Toøa trung caáp Keû vaän chuyeån ma tuùy (toäi phaïm)

44 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

COURT COVENANT (CIVIL)


C
1. The place where disputes between people are decided by An agreement usually used in land law eg. agree not to put up
applying the law. a dividing fence etc.
2. The person (judge or magistrate) or persons (more than one
judge; a judge and jury) who decide disputes between people
by:
(a) accepting or rejecting evidence;
(b) applying the law;
(c) deciding upon a penalty or remedy.

1. Sud 2. Sudsko vijeçe Dogovor

1. Sud 2. Sudsko vijeçe Ugovor, klauzula ugovora, sporazum

¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ™˘ÌʈÓËÙÈÎfi, Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ (¶ÔÏÈÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ)

Corte/Tribunale Clausola contrattuale

Cel Cgjujl,f

ëӄ·¯ÂÌË („‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ), Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÒÍÂÔÎÂÌÌÓÂ


ëÛ‰, Á‡Ò‰‡ÌË ÒÛ‰‡ Ô˜‡Ú¸˛

ëÛ‰ ì„Ó‚Ó, ÒÔÓ‡ÁÛÏ, Ó‰‰·‡ ÔÓ Û„Ó‚ÓÛ

Maxkamad Heshiiska badanaa loo isticmaalo sharciga dhulka

Órgano jurisdiccional: tribunal, juzgado, corte Pacto, convenio

Mahkeme Anlaßma/açıklama (tapu üzerinde)

Toøa aùn Thoûa öôùc (daân söï)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 45
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CRIME REPORT CRIMINAL LAW

Report for police to use to record and distribute details of a Laws which regulate the conduct of individuals towards the
reported crime. whole of society, the breach of which will be investigated by
the State (the police). The alleged offender is prosecuted in a
court on behalf of the State and, if the court decides that the
law has been broken, the offender is liable to punishment.

Izvje‰taj o kriviãnom djelu Kriviãno pravo

Izvje‰taj o kriviãnom djelu Kriviãno (kazneno) pravo

ÅÓ·ÊÔÚ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÈÓÈÎfi ¢›Î·ÈÔ

Rapporto di reato Diritto penale

Bpdtinfå pf rhbdbxyj ltkj Rhbdbxyj ghfdj

éÚ˜ÂÚ Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË ì„ÓÎÓ‚ÌÓ Ô‡‚Ó

àÁ‚¯ڇ¿ Ó Í˂˘ÌÓÏ ‰ÂÎÛ ä˂˘ÌÓ (͇ÁÌÂÌÓ) Ô‡‚Ó

Warbixinta la xiriirta dembiga oo booliisku diiwaangeliyo Sharciga dembiga

Informe sobre un delito Derecho penal

Suç raporu Ceza hukuku

Bieân baûn toäi phaïm Hình luaät

46 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CROSS-EXAMINATION CROWN
C
When the prosecutor or the barrister for the accused asks The position or office of the sovereign (King or Queen) as
questions of a witness called to give evidence for the other distinct from the current occupant of that position. In Australia,
party. After the witness swears or affirms to tell the truth, he/she the Crown is represented by the Governor-General at the
is examined by the prosecutor or the barrister representing the Commonwealth level and by the Governor at the State level.
party who calls him/her to give evidence. The examination is
called examination-in-chief. He/she is then cross-examined by
the prosecutor or the barrister representing the other party in an
attempt to challenge the accuracy of his/her evidence. The first
prosecutor or the barrister may then re-examine the witness to
clarify any points raised during cross-examination.

Unakrsno ispitivanje DrÏava

Unakrsno ispitivanje DrÏava

ÅÓÙÂͤٷÛË ™Ù¤ÌÌ·, ¢ËÌfiÛÈÔ

Controinterrogatorio Autorità che rappresenta la corona

Drhcntyj bcgbnedf¥t Rheyf> rhfkcrf dkfcn> lh;fdyf dkfcn

èÂÂÍÂÒÚÌ˚È ‰ÓÔÓÒ ÇÂıӂ̇fl ‚·ÒÚ¸, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó

ì̇ÍÒÌÓ ËÒÔËÚË‚‡ø Ñʇ‚‡

Ka-kor-ka-wareeg Dawlada

Repreguntas / contrainterrogatorio (Puerto Rico) El Estado, la Corona

Tanı©ın durußmada sorgulanması Devlet/hazine

Chaát vaán baèng cöù Vöông quyeàn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 47
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CROWN PROSECUTOR CUMULATIVE SENTENCES CUSTODY

A barrister who is engaged to The sentences served one after the Used generally to denote the right of
prosecute criminal cases on behalf of other in prison or on a community control or possession of a person or
the Crown. based order. thing: guardianship of a child or
imprisonment of a criminal. (NB)
Custody is not the same as
Guardianship.

DrÏavni tuÏilac Kumulativne kazne Nadzor

Javni tuÏilac Kumulativne kazne Skrbni‰tvo

¢ËÌfiÛÈÔ˜ ηًÁÔÚÔ˜ ÅıÚÔÈÛÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ‹ ηٷ‰›Î˜ úÚ¿ÙËÛË, ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË

Pubblico Ministero Condanne cumulative/Pene


Pubblica accusa cumulative Affidamento/Detenzione

Lh;fdty j,dbybntk Tlyjgjlheuj bplh;edf¥t yf rfpyb Cnfhfntkcndj

èÓÍÛÓ ÔÓ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Ï ‰ÂÎ‡Ï ëÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÔË„Ó‚ÓÓ‚, ͇̇Á‡ÌËÈ ç‡‰ÁÓ, Óı‡Ì‡, ‚ÁflÚË ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ

äÛÌÒÍË ¿‡‚ÌË ÚÛÊË·ˆ äÛÏÛ·ÚË‚Ì ÔÂÒۉ á‡Ú‚Ó, ˜Û‚‡ø ‰ÂˆÂ

Kala-qaadida xukuma ku salaysan


Matalaha dawlada xabsi ama bulsho Masuuliyada

Penas acumulativas, acumuladas, Custodia, protección judicial,


Fiscal consecutivas detención, cárcel

Baßsavcılık Birden fazla cezanın ardarda infazı Velayet/koruma/gözaltı

Coâng toá vieân chính phuû AÙn toång hôïp Giaùm hoä

48 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

DAMAGES DE FACTO DECREE


D
1. The money claimed as relief from 1. In fact; in reality. For example, a An order of a court pronounced after
the cause of action litigated by a person marriage relationship not recognised or the hearing of a suit, usually referring
who alleges that he/she has suffered a established according to law. to a divorce.
loss as the result of the unlawful 2. A partner in such a marriage.
action(s) of another person.
2. The money awarded to a plaintiff or
complainant by a court to compensate
for the loss suffered as the result of the
unlawful action(s) of another person.

Od‰teta De Facto Presuda

Od‰teta De facto Presuda

1. á·ÓfiÚıˆÛË ˙ËÌÈ¿˜ ‹ ·ÒÏÂÈ·˜ 1. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·


2. ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË 2. ∞Ù ʿÎÙÔ ¢ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË

Risarcimento danni Convivenza Ordine/Sentenza di divorzio

Intnf Dceiyjcn !lt afrnj@ Celcrf jlkerf

ì·˚ÚÍË, Û˘Â· 1. î‡ÍÚ˘ÂÒÍË 2. É‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ ·‡Í èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, ¯ÂÌË ÒÛ‰‡

鉯ÚÂÚ‡ Ñ هÍÚÓ (‚‡Ì·‡˜ÌÓ) é‰ÎÛ͇, ¯ÂøÂ, ÔÂÒÛ‰‡, ‰ÂÍÂÚ

Go’aanka maxkamadda ee xiriira


Dhibta dhibanaha/magdhowga Guur aan sharciga waafaqsanayn furiinka

Indemnización por daños y perjuicios 1. De hecho 2. Pareja de hecho Sentencia, fallo, auto, declaración

Tazminat Nikahsız birlikte olma Karar

Khoaûn boài thöôøng thieät haïi Vôï choàng khoâng hoân thuù Phaùn quyeát

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 49
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

D DECREE NISI AND ABSOLUTE DEED

A conditional order by the Family Court The order becomes final and parties A written document which is signed,
that the marriage of 2 parties is can marry after 1 month and 1 day. sealed and delivered.
dissolved.

Uslovna presuda i konaãna Dokument

Uvjetna presuda u brakorazvodnoj


parnici i konaãna presuda Isprava, dokument

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Â› ‰È·˙˘Á›Ô˘ πÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË Â› ‰È·˙˘Á›Ô˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Ú¿ÍË, Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ

Sentenza provvisoria di scioglimento


di matrimonio Sentenza definitiva di divorzio Atto legale

Htitybt pf eckjdty hfpdjl yf Htitybtnj pf hfpdjl yf ,hfrjn


,hfrjn cnfyedf ghfdjcbkyj Bpdhity ljrevtyn
éÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ ¯ÂÌËÂ Ó ‡Á‚Ó‰Â,
èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ó ‡Á‚Ó‰Â, ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÓÒΠÍÓÚÓÓ„Ó ÒÚÓÓÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ÒÌÓ‚‡
¯ÂÌË ÒÛ‰‡ ÑÓÍÛÏÂÌÚ ÒÍÂÔÎÂÌÌ˚È Ô˜‡Ú¸˛
ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸Òfl ·‡ÍÓÏ
ìÒÎӂ̇ ÔÂÒÛ‰‡ Û ·‡ÍÓ‡Á‚Ó‰ÌÓ¿
Ô‡ÌËˆË Ë Ô‡‚ÓÒ̇Ê̇ ∑‡‚̇ ËÒÔ‡‚‡, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Û„Ó‚Ó

Dukuminti qoran, saxiixan, xiran oo


Go’aanka burinta guurka Isfurid rasmi ah la gaarsiiyo cidda ay khusayso
Sentencia firme (o definitiva) de
Sentencia provisional de divorcio divorcio Escritura

Geçici karar Kesinleßmiß karar Senet/resmi belge

Quyeát ñònh ly hoân taïm thôøi vaø vónh vieãn Chöùng thö

50 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

DEED POLL DEFAULT SUMMONS DEFENCE COUNSEL


D
A document which shows that a person A summons which alleges that the Also called defendant’s barrister,
has assumed a new name. debtor/defendant has failed to pay solicitor or legal representative. He/she
money due and owing for certain conducts the defendant’s case in court.
causes of action.

Jednostrani pismeni ugovor Navod o neplaçenom dugu Advokat odbrane

Dokument o promjeni imena Zahtjev za plaçanje duga Odvjetnik (Advokat) obrane

ÆÔÓÔÌÂÚ‹˜ Ú¿ÍË (·ÏÏ·Á‹˜ úÏ‹ÛË ÁÈ· ÌË ÂÎÏ‹ÚˆÛË


ÔÓfiÌ·ÙÔ˜) ˘Ô¯ÚÂÒÛˆ˜ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘

Atto unilaterale Citazione per inadempienza Avvocato difensore

Ljrevtyn ltrf kbwtnj uj


ghjvtybkj bvtnj Celcrf gjrfyf pfhflb ytdhfnty ljku <hfybntk

é‰ÌÓÒÚÓÓÌÌËÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ëۉ·̇fl ÔÓ‚ÂÒÚ͇ Á‡ Ì‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ


ÒÍÂÔÎÂÌÌ˚È Ô˜‡Ú¸˛ Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚, ÔÓ‚ÚÓÌ˚È ‚˚ÁÓ‚ ‚ ÒÛ‰ ᇢËÚÌËÍ, ‡‰‚ÓÍ‡Ú ÓÚ‚ÂÚ˜Ë͇

ÑÓÍÛÏÂÌÚ Ó ÔÓÏÂÌË ËÏÂ̇ èÓÁË‚ Á‡ ÔÓ‚‡Ã‡¿ ‰Û„‡ ĉ‚ÓÍ‡Ú Ó‰·‡ÌÂ

Dukuminti sheegaya in qof qaatay U yeerid ka dib marka qof fulin


magac kale waayo amar ahaa inuu lacag bixiyo Qofka ama qolada difaacaysa garta
Escritura acreditativa de cambio de
nombre por declaración unilateral de Notificación de demanda por impago
voluntad de deuda Abogado defensor

¥sim de©ißtirme belgesi Borç davası celbi Savunma avukatı

Chöùng töø ñoåi teân Leänh toøa yeâu caàu traû nôï Traïng sö beân bò

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 51
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

D DEFENDANT DEPONENT DEPORTATION

A person against whom an action, The person who swears or affirms an To expel someone from a country.
information or other civil proceeding is affidavit.
brought; also a person being charged
with an offence.

OptuÏeni Zakleti svjedok Deportacija

TuÏenik, optuÏenik, okrivljeni (u


gra∂anskoj parnici) Izjavitelj Deportacija

ú·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜ Æ¿ÚÙ˘Ú·˜ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ ÂÓfiÚΈ˜ Å¤Ï·ÛË

Accusato/Imputato Chi fa una deposizione/Teste Deportazione

J,dbytn Bpåfdbntk !gjl pfrktndf@ Ghjnthedf¥t jl ptvåfnf

ë‚ˉÂÚÂθ, ‰‡˛˘ËÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Â


èÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚È, ÓÚ‚ÂÚ˜ËÍ Ç˚Ò˚Î͇
ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ

éÔÚÛÊÂÌË, ÓÔÚÛÊÂ̇ ÒÚ‡Ì‡ ч‚‡Î‡ˆ ËÁ¿‡‚ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ ÑÂÔÓÚ‡ˆË¿‡, ÔÓÚÂË‚‡øÂ

Is-difaacaha/dacwaysanaha
Qofka dacwadda loo haysto Qofka saxiixa afadayfitka Ka saarid ama ka dhoofin wadan

Demandado, acusado Declarante, deponente Expulsión del país, deportación

Davalı Yeminli beyanda bulunan kißi Sınırdıßı etmek

Bò caùo/Bò ñôn Ngöôøi laäp tôø khai höõu theä Truïc xuaát

52 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

DEPOSITION DETERRENCE DISCRETION


D
A statement on oath of a witness in a A factor taken into account by a Court A court’s right to exercise personal
judicial proceeding which is taken when sentencing an offender to judgment.
down in writing. discourage the repetition of similar acts
either by the offender or by others.

Pismeni iskaz pod zakletvom Odvraçanje Naho∂enje

Pismeni iskaz pod prisegom


(zakletvom) Odvraçanje Slobodna volja

ÅÔÙÚÂÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ, ·ÔÙÚÔ‹


`áÓÔÚÎË Î·Ù¿ıÂÛË ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ¢È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·

Deposizione/Testimonianza Fattore deterrente Discrezione

Celjn htifdf cgjhtl cdjt


Bpåfdf gjl pfrktndf Pfgkfiedf¥t> jldhf√f¥t cjuktledf¥t

èËÒ¸ÏÂÌÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ ë‰ÂÊË‚‡˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚Ó ìÒÏÓÚÂÌËÂ

àÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ ä‡Êø‡‚‡ø Á‡ ÔËÏÂ ‰Û„Ëχ ëÎӷӉ̇ ÓˆÂ̇

Qoraalka lagu dhaariyo markhaantiga Ka hortegid Awood gaar-ahaneed

Declaración jurada y por escrito Disuasión, efecto disuasivo Discrecionalidad, discreción

Yeminli ifade Caydırıcı olma özelli©i Mahkemenin takdir hakkı

Cung töø höõu theä Raên ñe Tuøy yù

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 53
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

D DISPOSITION DISQUALIFICATION OF A
PERSON TO DRIVE
DOCK

Bestowal by deed or will. Where a person does not have a The enclosure in court in which the
licence or their previous licence has accused is placed during his trial.
been cancelled, that person is
disqualified from driving for a period
of time.

Darovnica Zabrana voÏnje nekoj osobi OptuÏeniãka klupa

Darovnica, dispozicija Oduzimanje vozaãke dozvole OptuÏeniãka klupa

¢È¿ıÂÛË (‰È· ‰È·ı‹Î˘) ÅÊ·›ÚÂÛË ·‰Â›·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ á‰ÒÏÈÔ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘

Sospensione della patente di guida


Disposizione testamentaria Interdizione dalla guida Banco degli imputati

Hfcgjkfuf¥t cj bvjn jcnfdty cj


ntcnfvtyn Pf,hfyf pf djpt¥t J,dbytntkyf rkegf

ã˯ÂÌË Ô‡‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl


ê‡ÒÔÓflÊÂÌË (ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ) ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ë͇ϸfl ‰Îfl ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚ı

ê‡ÒÔÓ·„‡øÂ, ÓÚۨ˂‡ø é‰ÛÁËχø ‚ÓÁ‡˜Í ‰ÓÁ‚ÓΠéÔÚÛÊÂÌ˘͇ ÍÎÛÔ‡

Nadaamin Laysan ka qaadid Barta dacweysanaha ee maxkamada

Traspaso, enajenación, transferencia,


disposición testamentaria Inhabilitación para conducir Banquillo de los acusados

Mirastan sa©lanan yarar Sürücü belgesinin iptal edilmesi Sanık yeri

Caùch giaûi quyeát Töôùc quyeàn laùi xe Vaønh moùng ngöïa

54 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

DOMICILE DOUBLE JEOPARDY


D
The place where a person has his or Principle that a person cannot be tried for a crime for which they have already been
her legal home – therefore the place acquitted or convicted.
which determines the legal system
relevant to that person; usually the
place of permanent residence.

Prebivali‰te Dvostruki rizik

Prebivali‰te Naãelo neosu∂ivanja dvaput za isto djelo ili za koje je osoba bila oslobo∂ena

ÅÚ¯‹ ‘‰ÈÏ‹˜ ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢Û˘’, ÙÔ ·Î·Ù·‰›ˆÎÙÔ ÁÈ· ·‰›ÎËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ó·


πfiÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÚfiÛˆÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÈηÛÙ›

Domicilio Principio che vieta il doppio processo per lo stesso reato

Gjcnjåfyj vtcnj yf ;bdtt¥t Gjdnjhyj celt¥t pf bcnj ltkj

êËÒÍ ‰‚‡Ê‰˚ ÔÓÌÂÒÚË Û„ÓÎÓ‚ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ


èÓÒÚÓflÌÌÓ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂθÒÚ‚‡ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ
燘ÂÎÓ Í˂˘ÌÓ„ Á‡ÍÓ̇ ÔÓ ÍÓ¿ÂÏ Ò ÓÒÓ·Ë Ì ÏÓÊ ÒÛ‰ËÚË Á‡ ËÒÚÓ ‰ÂÎÓ Á‡
è·˂‡Î˯Ú ÍÓ¿Â ¿Â ÔÂÚıÓ‰ÌÓ Ôӄ·¯Â̇ Ì‚ËÌÓÏ ËÎË ÍË‚ÓÏ

Meesha qofku degan yahay Dib looguma noqdaan

Domicilio Excepción de cosa juzgada

Sürekli oturdu©u yer Aynı suçtan tekrar yargılanamamak

Nôi cö nguï Chæ bò xöû toäi moät laàn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 55
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

D DRINK AND DRIVE DURESS DUTY LAWYER SERVICES

To drive under the influence of To compel a person to perform an act Usually provided by the Legal Aid
intoxicating liquor or of a drug. against their own will – either by Commission of Victoria. A lawyer is
physical assault on their person, or present at court to represent and
someone else. advise people (usually in criminal
matters) free of charge in pleas of guilty
and bail applications.

VoÏnja pod uticajem alkohola Prinuda DeÏurni advokati

VoÏnja pod utjecajem alkohola Prisila Odvjetnik na duÏnosti

µ‰‹ÁËÛË ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ¢ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜


·ÏÎÔfiÏ/Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ áÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜, ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ‚›·˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ∞ÔÌÈ΋˜ ÇÔËı›·˜
Servizi legali gratuiti da parte di
Guida in stato di ubriachezza Coercizione avvocati d’ufficio

Djpt¥t gjl dkbåfybt yf fkrj[jk Gjl ghbyelf Eckeub jl fldjrfnjn yf ljk;yjcn

ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ÔÓ‰


‚ÎËflÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl èËÌÛʉÂÌË ìÒÎÛ„Ë ‰ÂÊÛÌÓ„Ó ‡‰‚Ó͇ڇ

ÇÓÊø‡ ÔÓ‰ ÛÚˈ‡¿ÂÏ ‡ÎÍÓıÓ· èËÌÛ‰‡, ÔËÒË· ÑÂÊÛÌË ‡‰‚Ó͇Ú

Adeegyada garyaqaanka shaqada ku


Gaari wadid adoo cabsan Ku-sandulayn jira
Asistencia jurídica gratuita prestada
Conducir bajo los efectos del alcohol Coacción por el abogado en turno de oficio

Alkollü araç kullanmak Zor kullanma Nöbetçi avukat hizmeti

Uoáng röôïu laùi xe Cöôõng baùch Dòch vuï luaät sö tröïc

56 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

EASEMENT EJECTMENT PROCEEDINGS EMBEZZLEMENT


E
A right over land belonging to another. To commence court/legal action to gain When a worker receives
Eg., sewerage pipes on land – control of property/land. Usually starts property/money for their employer and
easement prevents construction. by getting person/company out of converts it for their own use.
property.

Pravo kori‰tenja Proces protjerivanja Pronevjera

Pravo kori‰tenja tu∂eg posjeda DeloÏacija, izgon Utaja, pronevjera

™ÊÂÙÂÚÈÛÌfi˜, ηٿ¯ÚËÛË Í¤Ó˘


¢Ô˘Ï›· AÁˆÁ‹ ¤ÍˆÛ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜
Causa o procedura di esproprio/
Servitù/Diritto d’uso sfratto Appropriazione indebita

Ghfdj yf rjhbcnt¥t neüf ptvåf Bcnthedf¥t jl bvjn Ghjytdthf


ëÂ‚ËÚÛÚ, Ô‡‚Ó Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ˜ÛÊËÏ ÁÂÏÂθÌ˚Ï àÒÍ Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‚·‰ÂÌËfl èËÒ‚ÓÂÌË ËÎË ‡ÒÚ‡Ú‡ ˜ÛÊÓ„Ó
Û˜‡ÒÚÍÓÏ Ì‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸˛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡

è‡‚Ó ÍÓ˯ÃÂø‡ Úۨ„ ÔÓÒ‰‡ àÒÚÂË‚‡øÂ, ÔÓÚÂË‚‡ø èÓÌ‚Â‡, ÛÚ‡¿‡


Bilaabida fal sharci/maxkamadeed si
Xuquuq dhul kale lagu leeyahay loo hello yeelashada kantaroolida Xatooyo xoola dadweyne
guri/dhul
Acción posesoria, diligencias de
Servidumbre (de uso) lanzamiento/desahucio/desalojo Desfalco, malversación de fondos

Arsa üzerinde boß bırakılması gereken


bölüm Tahliye davası Zimmete geçirme

Quyeàn vaøo ñaát ngöôøi khaùc laøm chuû Thuû tuïc truïc xuaát Bieån thuû

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 57
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

E EMPANELLING OF JURY ENTRY PERMIT EQUITABLE CHARGES

The process of selecting a jury where Permission to enter into the country. A security for a debt where the lender
the judge’s associate selects a card (Usually Migration Act). Permission to does not get the legal estate.
from a box containing names from the enter into land.
jury pool, reads the name of the
potential juror, and if not challenged by
the accused or asked to stand aside by
the Crown, the juror then takes his seat
in the jury box.

Sastavljanje porote Ulazna dozvola DuÏniãka garancija

Imenovanje porote Ulazna dozvola Jamstvo za dug

™˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓfiÚΈÓ, ÔÚ›˙ˆ


ÂÓfiÚÎÔ˘˜ `A‰ÂÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘ (Û ¯ÒÚ·) ¢›Î·È˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ

Comporre una giuria Permesso di entrata nel paese Privilegi o garanzie immobiliari

Ufhfywbåf pf ljku pf rjå yt t


Cjcnfdedf¥t gjhjnf Jlj,htybt pf dktp pfkj;ty bvjn
ÇÍβ˜ÂÌË ‚ ÒÔËÒÍË ÔËÒflÊÌ˚ı ÑÓ΄ӂÓ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ
Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ ê‡Á¯ÂÌË ̇ ‚˙ÂÁ‰ ̇ Ô‡‚ ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË

àÏÂÌÓ‚‡ø ÔÓÓÚ ì·Á̇ ‰ÓÁ‚Ó· ì„Ó‚Ó̇ Á‡ÎÓ„‡

Hawlgelinta xeerbeegta Ogolaanshaha wadan gelida Rahmad u dhiganta

Afectación (de bienes) en garantía de


Constitución del jurado Permiso de entrada pago

Jüri heyetini seçme ißlemi Giriß izni Borç garantisi

Tuyeån choïn boài thaåm ñoaøn Giaáy nhaäp caûnh Theá chaáp coâng baèng baûo ñaûm nôï

58 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

EQUITY FAIRNESS EVICTION EVIDENCE


E
A system of legal rules developed from Action to have persons/company to Anything which is allowed by a court to
about the Middle Ages in England to leave rented premises. be presented to it by one of the parties
modify the harshness of the Common involved in the case before the court to
Law. Refers mainly to civil prove a fact upon which their case
proceedings. relies. It may be verbal or written and it
may or may not be accepted by the
court as proof. Admission of evidence
is controlled by the laws of evidence
and rules of court.

Jednakopravnost DeloÏacija Dokazi

Praviãnost i nepristranost Protjerivanje s posjeda putem suda Iskaz, dokazni materijal

™‡ÛÙËÌ· ‰Èη›Ô˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡


ÙÔ˘ ÂıÈÌÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ `E͈ÛË Afi‰ÂÈÍË, ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·

Principio della Parità Sfratto Testimonianza/prova/deposizione

Ljrfp> cdtljxt¥t> ljrfpty


Ghfdbxyjcn> ytghbcnhfcyjcn Bcnthedf¥t rbhf∑bb vfnthbåfk

è‡‚Ó ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË Ç˚ÒÂÎÂÌË ÑÓ͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÔÓ͇Á‡ÌËÂ, ÛÎË͇

è‡‚˘ÌÓÒÚ Ë ÌÂÔËÒÚ‡ÒÌÓÒÚ àÁ·‡ˆË‚‡ø ÑÓ͇Á, ËÒ͇Á

Xaq u sinaanta Ka saarid Caddayn

Derecho de equidad, basado en la Pruebas, medios de prueba, pruebas


justicia natural Desahucio, desalojo, lanzamiento documentales, testimonio

Eßit/adil Tahliye/çıkarma Delil/kanıt

Söï coâng baèng theo luaät coâng baèng Ñuoåi nhaø Baèng chöùng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 59
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

E EVIDENCE IN CHIEF EX GRATIA EX PARTE

Initial evidence given by a witness As a matter of favour. An act done Of the one part. An application made
before any cross-examination etc. when there is no obligation. Usually in ex parte is made by one party only (i.e.,
the form of a payment of money to in the absence of the other party) or
remedy some act or omission which may be made by an interested person
may have resulted in hardship had the who is not a party.
payment not been made.

Prvi iskaz Ex gratia Ex Parte

Iskaz svjedoka Ex gratia, besplatno Ex parte, jednostrano

EͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· áÎ ¯¿ÚÈÙÔ˜ MÔÓÔÌÂÚÒ˜

Testimonianza preliminare prima del Processo unilaterale/Processo In


controinterrogatorio Senza obbligo/Per favore contumacia
Cdtljxt¥t ghtl lf gjxyt drhcntyj
bcgbnedf¥t Jl ,kfujlfhyjcn Dj jncecndj yf lheufnf cnhfyf
é‰ÌÓÒÚÓÓÌÌËÈ, Á‡fl‚ÎÂÌËÂ
àÁ̇˜‡Î¸Ì˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ‰‡ÌÌ˚ ‰Ó ҉·ÌÌÓ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË Ó‰ÌÓÈ
ÔÂÂÍÂÒÚÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ Ë Ú.‰. ÅÂÒÔ·ÚÌÓ, ·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ
ÒÚÓÓÌ˚
ì ËÌÚÂÂÒÛ ¿Â‰Ì ÒÚ‡ÌÂ,
É·‚ÌË ‰Ó͇Á, „·‚ÌË Ò‚Â‰ÓÍ ÅÂÁ Ô‡‚Ì ÔËÒËÎÂ, ·ÂÒÔ·ÚÌÓ ¿Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÓ

Caddaynta ugu horaysa Asxaan fal Cid dana ku leh

Testimonio prestado durante el En ausencia de la parte demandada,


primer interrogatorio directo A título gratuito o a instancias de terceros

Tanı©ın ilk ifadesi Zorunlu olmaksızın yapılan yardım Tek taraflı dava (di©erinin gıyabında)

Baèng chöùng chuû yeáu Vì thieän yù Ñôn phöông

60 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

EX NUPTIAL EXAMINATION (IN CHIEF/CROSS/RE-)


E
Out of marriage. In chief: When a solicitor/barrister asks questions of a witness called to give evidence
for their own client.
Cross: When a solicitor/barrister asks questions of a witness called to give evidence
for the other party.
Re: Examination (Questions) after cross examination of a witness by a party for whom
they were called related to matters arising out of cross examination.

Ex Nuptial Ispitivanje (prvo, unakrsno, dodatno)

Ex nuptial, vanbraãno Ispitivanje (prvo, unakrsno, dodatno)

áͤٷÛË 1. EͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· 2. AÓÙÂͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· (·fi ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘


áÍÒÁ·ÌÔ, ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘ ·ÓÙ›‰ÈÎÔ˘) 3. E·ÓÂͤٷÛË
Interrogatorio di un teste/Interrogatorio in contradditorio/Riesame del teste
Extraconiugale dopo il controinterrogatorio
Bcgbnedf¥t> djdtlyj bcgbnedf¥t> drhcntyj bcgbnedf¥t> gjdnjhyj
Djy,hfxty bcgbnedf¥t

ÇÌ ·‡Í‡ ÑÓÔÓÒ (҂ˉÂÚÂÎfl/ÔÂÂÍÂÒÚÌ˚È/ÔÓ‚ÚÓÌ˚È)

àÒÔËÚË‚‡ø (҂‰Ó͇ Ó‰ ÒÚ‡Ì ÍÓ¿‡ ¿Â ÔÓÁ‚‡Î‡ ҂‰Ó͇/ Û̇ÍÒÌÓ


LJ̷‡˜ÌÓ ËÒÔËÚË‚‡øÂ/ ÔÓÌÓ‚Ó ËÒÔËÚË‚‡øÂ)

Ka baxsan guurka Waxweydiinta iyo ka-kor-ka-wareega

Fuera del matrimonio, Interrogatorio directo/repreguntas, contrainterrogatorio/segundo interrogatorio


extramatrimonial directo

Evlilik dıßı Sorgulama

Ngoaïi hoân Thaåm vaán (chuû yeáu/chaát vaán/thaåm vaán laïi)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 61
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

E EXEMPTION EXHIBIT EXPERT WITNESS

Excluding. A document or thing produced for the A person called to give expert evidence
inspection of the court or shown to a during a court case, eg., a doctor,
witness. surgeon, handwriting expert.

Izuzeçe Dokazni materijal Struãni svjedok

Izuzetak Dokazni materijal Struãni svjedok-vje‰tak

áÍ·›ÚÂÛË, ··ÏÏ·Á‹ πÂÎÌ‹ÚÈÔ, ÂÈÛÙ‹ÚÈÔ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒ̈Ó, ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜

Documento o oggetto esposto in


Esonero giudizio Perito legale

Bcrkexedf¥t Ljrfpty vfnthbåfk Dtinfr

àÒÍβ˜ÂÌËÂ, θ„ÓÚ‡, ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌˠǢÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó ë‚ˉÂÚÂθ-˝ÍÒÔÂÚ

àÁÛÁËχøÂ, ÓÒÎÓ·‡¨‡ø ÑÓ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î ǯڇÍ

Laga saaray Soo bandhigid Khabiirka maxkamadda


Documento u objeto presentados y
admitidos como medio de prueba, Perito (llamado a emitir dictamen
Exención pieza de convicción ante un tribunal)

Muafiyet/ayrı tutma Delil, kanıt Bilirkißi tanık

Ñaëc mieãn Tang vaät Nhaân chöùng chuyeân moân

62 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

EXPIATION EXTORTION EXTRADITION


E
To make amends. Anyone who uses his/her position to Legal Process, where a person accused
take property/money which is not due of a criminal offence in one jurisdiction
from another. (eg., State) and who has come into
another jurisdiction (State) is
surrendered by authorities from the
second jurisdiction to authorities where
the criminal offence occurred.

Pokajanje Iznu∂ivanje Izruãenje

Pokajanje i namirenje Ucjena, iznu∂ivanje Izruãenje

`EΉÔÛË (ÂÁÎÏËÌ·Ù›· ‹
áÍÈϤˆÛË, ÂÍÈÏ·ÛÌfi˜ E΂ȷÛÙÈ΋ ·fiÛ·ÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û ¿ÏÏË ¶ÔÏÈÙ›·)

Espiazione Estorsione Estradizione

Ghtlfdf¥t yf ghtcnfgybr yf lheub


Gjghfdrf Bpyeledf¥t bvjn bkb gfhb yflkt;yb jhufyb
Ç˚‰‡˜‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û
àÒÍÛÔÎÂÌËÂ, Á‡„·ÊË‚‡ÌË (‚ËÌ˚) Ç˚ÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚Ó Îˈ‡, ̇ۯ˂¯Â„Ó Á‡ÍÓÌ˚ ˝ÚÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡

䇿‡ø àÁÌۨ˂‡ø àÁۘ˂‡øÂ, ÂÍÒÚ‡‰ËˆË¿‡

Wax ka bedelid Baad Dib u celin

Expiación Extorsión, concusión Extradición

Suçunu affettirme Haraç alma Suçlunun iadesi

Söûa ñoåi Toáng tieàn Daãn ñoä

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 63
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

F FELONY FIDUCIARY

Traditionally, the most serious offences such as murder, The relationship of one person to another, where the first
manslaughter, rape and treason were called felonies. Less person is bound to exercise rights and powers in good faith for
serious offences were called misdemeanours. The introduction the benefit of the other. A person who holds a position of trust
of the Crime (Classifications of Offences) At 1981 abolished – banker, solicitor, etc.
these terms. The most serious offences are now known as
Serious Indictable Offences and the lesser offences are known
as Indictable Offences and Summary Offences. Although the
term has been abolished by statute, lawyers are sometimes in
the habit of referring to serious indictable offences as felonies.

Te‰ko kriviãno djelo Punomoçnik

Te‰ko kriviãno djelo Povjerenik

ú·ÎÔ‡ÚÁËÌ· £ÂÌ·ÙÔʇϷη˜, ηٷÈÛÙÂ˘Ì·ÙÔ‰fi¯Ô˜

Crimine/Delitto/Reato grave Fiduciario

Pkjcnjhcndj Ljdthtybr

ì„ÓÎÓ‚ÌÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË (ÚflÊÍÓÂ) ÑÓ‚ÂÂÌÌÓ ÎˈÓ

í¯ÍÓ Í˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ èÓ‚ÂÂÌËÍ

Dembi weyn oo khatara Waajibaadka qof ku leeyahay qofka kale

Delito grave, crimen Fiduciario

A©ır suç Güvenilen kimse/vekil

Troïng toäi Ngöôøi thuï thaùc taøi saûn

64 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

FINGERPRINTS FORENSIC EVIDENCE FORENSIC MEDICINE


F
Fingerprints are the characteristic Expert evidence given based on Science of applying medical knowledge
patterns of a person’s fingers, which applying medical knowledge to the to the purposes of law.
are used as a means of identification. purposes of law, eg., fingerprints,
identification of drugs.

Otisci prstiju Forensiãki dokazi Sudska medicina

Otisci prstiju Dokazi sudske medicine Sudska medicina

AÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ‰ÈηÓÈ΋˜


¢·ÎÙ˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ I·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË

Impronte digitali Prove di perizia legale Medicina legale

Ljrfpyb vfnthbåfkb jl celcrf


Jngtxfnjwb yf ghcnbnt vtlbwbyf Celcrf vtlbwbyf

éÚÔ˜‡ÚÍË Ô‡Î¸ˆÂ‚ ëۉ·ÌÓ-ωˈËÌÒ͇fl ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡ ëۉ·ÌÓ-ωˈËÌÒ͇fl ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡

éÚËÒ‡Í ÔÒÚË¿Û ÑÓ͇ÁË ÒÛ‰Ò͠ωˈËÌ ëÛ‰Ò͇ ωˈË̇

Aqoonta cilmiyeed oo lagu baro farta


Fara-qaadis ama raadka Cilmiga daawada ee wax baarista

Dictamen emitido por médico


Huellas dactilares o digitales forense Medicina forense

Parmak izi Adli tıp delilleri Adli tıp

Daáu tay Baèng chöùng phaùp y Phaùp y

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 65
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

F FORFEITURE FRAUD GAMING

Legal process where a person loses a Any dishonest/deceptive conduct. Can To play any game of chance.
legal entitlement, eg., property. be either civil (fraudulent

G misrepresentation) or criminal (obtain


property by deception).

Oduzimanje prava Prevara Kockanje

Konfiskacija, oduzimanje prava po


kazni Prijevara i podvala Kockanje

ú·Ù¿Û¯Â¯Ë A¿ÙË, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿ¯ÚËÛË π˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È·

Confisca di beni/Perdita del diritto di


proprietà Frode/Inganno/Truffa Gioco d’azzardo

Ue,t¥t bvjn> ghfdj bkb ghbdtktubb


rfrj pfrjycrf rfpyf Bpvfvf Rjwrf¥t

äÓÌÙËÒ͇ˆËfl èÓ‰ÎÓ„, Ó·Ï‡Ì ÄÁ‡Ú̇fl Ë„‡

äÓÌÙËÒ͇ˆË¿‡, Î˯‡‚‡ø Ô‡‚‡ è‚‡‡ äӈ͇øÂ

Baylihin Khayaano Ku khamaarida cayaar

Pérdida legal del derecho de


propiedad o de otro bien Fraude, estafa Práctica de juegos de azar

Hak kaybetme/el konulma Dolandırıcılık/hile Íans oyunları

Truaát quyeàn Löôøng gaït Côø baïc

66 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

GAOLBREAK GARNISHMENT GOOD BEHAVIOUR BOND


G
Escape prison/police lock up with or Proceedings for the attachment of In criminal cases, as a sentence, a court
without violence (criminal offence). debts in the hands of a third party. The can release an offender on the
person in whose hands the debt is condition that they promise to be of
attached is called “garnishee”. good behaviour for a period of time.

Bjekstvo iz zatvora Zapljena Uslovno pu‰tanje na slobodu

Sudski postupak o isplati duga treçoj


Bijeg iz zatvora osobi, a ne kreditoru Uvjetno pu‰tanje na slobodu

¢ÈηÛÙÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ¶ÚÔÛˆÈ΋ ˘fiÛ¯ÂÛË Î·Ï‹˜


¢Ú·¤Ù¢ÛË ¯Ú¤ˆÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÚ›ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
Mandato di pignoramento presso
Evasione terzi Obbligo di buona condotta

<tucndj jl pfndjh bkb gjkbwbcrf Lfdf¥t ghfdj yf nhtnj kbwt pf


√tkbåf yfgkfnf yf ljkujn Dtnedf¥t pf lj,hj jlytcedf¥t

ç‡ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÑÓÒÓ˜ÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ÔÓ‰


èӷ„ ËÁ Á‡Íβ˜ÂÌËfl ‰ÓÎÊÌË͇ Û ÚÂÚ¸Â„Ó Îˈ‡ Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó ıÓÓ¯Â„Ó Ôӂ‰ÂÌËfl

ÅÂʇø ËÁ Á‡Ú‚Ó‡ ëÛ‰Ò͇ Á‡·‡Ì‡ ̇ Ô·ÚÛ ìÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡ø ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û

Qaadida dacwadda la xiriirta qof Shuruud ah raacida wadada saxsan


Xabsi ka baxsasho saddexaad oo qofka lagu sii daayo
Embargo de dinero o créditos en Libertad provisional bajo caución
Fuga de la cárcel posesión de terceros juratoria
Borçlunun üçüncü bir ßahıstaki malına
Firar haciz ¥yi hal sözü/sözleßmesi

Vöôït nguïc Gaùn nôï Cam keát giöõ haïnh kieåm toát

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 67
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

G GOODWILL GOVERNOR’S COURT GROUNDS OF

The benefit of advantage which a An internal panel constituted to hear On the basis of.
business had in connection with its charges relating to minor offences
customer. Probability that all committed whilst in prison.
customers will continue to come to the
business.

Reputacija Zatvorski sud Na temelju

Reputacija, dobar glas Zatvorska komisija Na temelju


EÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·ÙËÁÔڛ˜
A¤Ú·˜ (Âȯ›ÚËÛ˘) Û¯ÂÙÈο Ì ÌÈÎÚÔ·Ú·‚¿ÛÂȘ §fiÁÔÈ....
Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ӈÓ
Avviamento di un’azienda
commerciale Tribunale carcerario Basato su

Euktljn b gjcnjtxrbnt rkbtynb yf


tlty ,bpybc Cel pf ghtrhijwb dj pfndjh Dhp jcyjdf yf

êÂÔÛÚ‡ˆËfl, ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ÒÛ‰ ̇˜‡Î¸ÒÚ‚‡ Ú˛¸Ï˚ ç‡ ÓÒÌÓ‚Â

êÂÔÛÚ‡ˆË¿‡ á‡Ú‚ÓÒ͇ ÍÓÏËÒË¿‡ ç‡ ÚÂÏÂΩÛ

Sumcada (ganacsiga) Maxkamadda Ka dhisan Xabsiga Lyadoo sal u ah

Fondo de comercio (prestigio, clientela


etc., como activos intangibles) Junta de disciplina penitenciaria Por motivos de, por razones de

Hava parası Cezaevi mahkemesi Gerekçeler/sebepler

Thieän yù tín nhieäm Toøa aùn taïi traïi giam Caên cöù vaøo

68 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

GUARANTOR GUARDIANSHIP GUILTY


G
A person who promises to meet the The appointment of a person who A person who pleads guilty to a
debts of another if they default in stands in the place of another person criminal offence indicates that they
payment, eg., guarantor for a loan. who is unable to make decisions, eg., have committed the crime they are
pay bills, medication, legal actions accused of. Also, the finding by a jury
because of disability, illness, etc. after an accused person’s trial that they
committed the crime with which they
are charged.

Garant Starateljstvo Kriv

Jamac Skrbni‰tvo Kriv

áÁÁ˘ËÙ‹˜ úˉÂÌÔÓ›·, ÂÈ̤ÏÂÈ· `EÓÔ¯Ô˜

Garante Tutela Colpevole

:bhfyn Xedf¥t> pfinbnf Dbyjdty

èÓÛ˜ËÚÂθ éÔÂ͇ ÇËÌÓ‚Ì˚È

ɇ‡ÌÚ, ¿Âχˆ ëÚ‡‡ÚÂΩÒÚ‚Ó äË‚

Ballanqaade Masuul Dembiile/Dembi

Garante, avalista, fiador Tutela Culpable

Kefil Vasilik Suçlu

Ngöôøi baûo ñaûm Quyeàn giaùm hoä Nhaän toäi/Coù toäi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 69
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

H HABEAS CORPUS HEARSAY HIGH COURT

“To have the body”. A court document A statement of fact made by one The High Court of Australia is the
(a prerogative writ) directed to a person person to another and repeated by that highest Australian Court in the court
who holds someone in custody other person in an attempt to prove hierarchy. It is the only court
commanding him to produce that that fact. As a general rule, a court will competent to resolve constitutional
person before a court. not allow a hearsay statement to be issues. It has original jurisdiction to try
used as proof of fact. (“Hearsay certain cases under Commonwealth
evidence is not admissible”.) statutes and appellate jurisdiction to
hear appeals from State Supreme
Courts.

Habeas Corpus Glasine Vi‰i sud

Habeas corpus, nalog za privo∂enje


sudu Svjedoãenje po ãuvenju, glasine Vrhovni sud Australije

EÓÙÔÏ‹ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘


ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ¢È·‰fiÛÂȘ, ʋ̘, ¤ÌÌÂÛË Ì·ÚÙ˘Ú›· πÔ AÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ A˘ÛÙÚ·Ï›·˜

Ingiunzione per la presentazione di Dichiarazione o testimonianza basata


un detenuto in tribunale su sentito dire Alta corte

Yfkju pf ghbdtledf¥t yf cel Ukfcjdb> jp,jhedf¥t Dh[jdty cel !yf atlthfkyj ybdj@
ëۉ·Ì˚È ÔË͇Á Ó ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ‚
ÒÛ‰ Îˈ‡, ÒÓ‰Âʇ˘Â„ÓÒfl ÔÓ‰ èÓ͇Á‡ÌËfl Ò ˜ÛÊËı ÒÎÓ‚ ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰
ÒÚ‡ÊÂÈ
ç‡ÎÓ„ Á‡ ÔË‚Ó¨Âø ÒÛ‰Û (ÍÓ¿Ë ¯‡‚‡
ÓÔ‡‚‰‡ÌÓÒÚ Î˯‡‚‡ø‡ ÒÎÓ·Ó‰Â) èÂÔ˘‡Ì ‰Ó͇Á, „·ÒËÌ ÇıÓ‚ÌË ÒÛ‰

Keenida qofka Ku-tiri-ku-teen Maxkamadda Sarre ee Qaranka

Recurso de “Habeas Corpus” Testimonio indirecto, «de oídas» Alto Tribunal de Justicia de la Nación

Suçluyu mahkemeye getirme emri Baßkalarından duyulan bilgi Yüksek mahkeme

Leänh giaûi ngöôøi bò giam ra toøa Chöùng cöù thuaät laïi Toøa aùn toái cao

70 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

HIT AND RUN HOMICIDE HOSTILE WITNESS


H
Motor vehicle accident – usually where Killing of a person by another. A witness whose mind discloses a bias
a person is injured or killed and the Manslaughter, murder, infanticide are all adverse to the party examining them,
driver of the car does not stop to a category of homicide. and who may, with the leave of the
render assistance or give name/ court, be cross-examined by the
address, etc. Counsel calling them.

Bjeg s mjesta udesa Ubistvo Neprijateljski raspoloÏen svjedok

Pobjeçi s mjesta nesreçe Ubojstvo, umorstvo Neprijateljski raspoloÏen svjedok


AÙ‡¯ËÌ· Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ηÈ
ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ı‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÎËÓ‹˜ AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· E¯ıÚÈο ‰È·Î›ÌÂÓÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜
ÙÚÔ¯·›Ô˘
Omissione di assistenza in un caso di
incidente stradale Omicidio Teste avverso

Extcybr dj celbh rjå ghbxbyedf intnf


b gj,tuyedf jl vtcnjnj yf yfcnfyjn E,bcndj Ytghbåfntkcrb hfcgjkj;ty cdtljr
ÑÓÓÊÌÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ÔÓÒÎÂ
ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ËÌÓ‚Ì˚È ÒÍ˚‚‡ÂÚÒfl Ò ë‚ˉÂÚÂθ, ‰‡˛˘ËÈ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ‚
ì·ËÈÒÚ‚Ó ÔÓθÁÛ ÔÓÚË‚ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
ÏÂÒÚ‡ ‡‚‡ËË
èÓ·ÂÃË Ò‡ ÏÂÒÚ‡ Ò‡Ó·‡Ã‡¿ÌÂ
ÌÂÒÂàì·ËÒÚ‚Ó çÂÔË¿‡ÚÂΩÒÍË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ò‚Â‰ÓÍ

Ku-dhifo-oo-ka-dhaqaaq Dad dilid Markhaati cadaawe

Accidente vial con fuga del Testigo desfavorable a la parte que


conductor responsable Homicidio ofrece su testimonio como prueba

Çarpıp kaçmak Cinayet Taraflı tanık

Ñuïng vaø boû chaïy Gieát ngöôøi Nhaân chöùng baát lôïi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 71
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

I I.D. PARADES IMMUNITY FROM PROSECUTION

The conduct of a formal identification parade. Usually an agreement by the Crown not to prosecute a person
for a criminal offence in return for giving evidence.

Smotra za identifikaciju Imunitet od kriviãnog gonjenja

Smotra radi utvr∂ivanja identiteta osumnjiãenih osoba Imunitet od optuÏbe za kriviãno djelo

“¶·Ú¤Ï·ÛË” ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ˘fiÙÔ˘ A·ÏÏ·Á‹ ·fi ‰›ˆÍË (ÙÔ ·Î·Ù·‰›ˆÎÙÔÓ)

Sfilate d’identificazione Immunità da azione penale

Cvjnhf pf ghtgjpyfdf¥t yf cjvybntkyj kbwt Pfinbnf jl rhbdbxyj ujyt¥t

ì„ÓÎӂ̇fl ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ‰‡‚‡Âχfl ‚ Ó·ÏÂÌ Ì‡


èÓˆÂÒÒ ‡ÒÔÓÁ̇‚‡ÌËfl ‰‡˜Û ÔÓ͇Á‡ÌËÈ

ëÏÓÚ‡ ‡‰Ë ÛÚ‚¨Ë‚‡ø‡ ˉÂÌÚËÚÂÚ‡ ÓÒÛÏø˘ÂÌËı ÓÒÓ·‡ àÏÛÌËÚÂÚ ÔÓÚË‚ Í˂˘ÌÓ„ „ÓøÂø‡

Carwo
Samaynta bandhig aqoonsi oo rasmi ah Aan la ciqaabi karin

Rueda de reconocimiento, rueda de identificación Inmunidad procesal

Sanık teßhis sırası Yargılanmaktan muaf tutma

Xeáp haøng nhaän dieän Mieãn truy toá

72 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

IMPLICATE INCRIMINATING INDICTABLE OFFENCE


I
The inference from acts done or facts To involve oneself or another in A serious crime which is triable before
ascertained of the existence or state of responsibility for a criminal offence. a judge and jury.
things which may or may not exist in
fact, but may be presumed by law to
exist.

Implicirati Inkriminirajuçi TeÏe kriviãno djelo

Uplesti, navoditi, implicirati Okriviti, optuÏiti Te‰ko kriviãno djelo

áÈο˙ˆ ÂÎ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÂÓÔ¯ÔÔÈÒ ‹ ¶ÏË̤ÏÏËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó·


·Ô‰›‰ˆ Û˘ÓÂÓÔ¯‹ áÓÔ¯ÔÔÈÒ, ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈÎfi˜ ·Ú·ÂÌÊ› Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÓfiÚΈÓ

Presumere Incriminare/Incolpare Reato processabile

Dvtiedf Djdktredf¥t dj pkjcnjhcndj Rhbdbxyj ltkj> ghtrhijr> ghtcnfg

èÓ‰‡ÁÛÏ‚‡Ú¸, ‚Ó‚ÎÂ͇ڸ ì΢‡˛˘ËÈ ì„ÓÎÓ‚ÌÓ ‰ÂÎÓ, Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËÂ

ìϯ‡ÚË éÍË‚ΩÛ¿ÛÃË ä‡ÊøË‚Ó ‰ÂÎÓ

Dembi weyn oo xaakim iyo xeer


La xiriirin dahsoon Dembi u saarid beeg u baahan

Implicar, suponer, entrañar, conllevar Incriminatorio, inculpatorio Delito grave o muy grave

¥ma etmek Suç yüklemek A©ır suç

Laøm lieân luïy Quy toäi Troïng toäi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 73
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

I INDICTMENT INFORMANT INFRINGEMENT

A document listing the charges in The person who lays a criminal charge Interference with or violation of the
criminal proceedings which becomes a requiring court action. right of another.
record of the court.

OptuÏnica Informator Prekr‰aj

OptuÏba TuÏitelj Prekr‰aj

ú·Ù·ÁÁÂÏÙ‹ÚÈÔ (¤ÁÁÚ·ÊÔ),
ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ A˘Ùfi˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ¶·Ú¿‚·ÛË

Accusa/Documento che contiene


l’atto di accusa Chi denuncia il reato/Querelante Infrazione/Violazione

J,dbybntkty frn Ne;bntk Ghtrhijr

é·‚ËÌËÚÂθÌ˚È ‡ÍÚ é҂‰ÓÏËÚÂθ ç‡Û¯ÂÌËÂ, ÌÂÒӷβ‰ÂÌËÂ

éÔÚÛÊÌˈ‡ ÑÓÛ¯ÌËÍ ä¯ÂøÂ, ÔÓ‚‰‡


Xadgudub
Dacwada la qadimay Qofka booliiska wax u soo sheega Faragelinta ama ku xad-gudubka
xuquuqda kuwa kale
Persona que formula denuncia o
Acta de acusación acusación Violación, infracción, conculcación

Sanı©ı mahkemeye sevk eden polis


Savcılık iddianamesi memuru ¥hlal/bozmak

Caùo traïng Ngöôøi caùo toá Vi phaïm

74 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

INJUNCTION INQUISITORIAL SYSTEM (PROCESS)


I
A court order which either directs A legal system based on the court taking an active and positive role in the conduct of
someone to do something or refrain the case to be presented to it, or already before it, including the obtaining of evidence,
from doing a particular thing. An by questioning by the judge. The system operates in such countries as France and
injunction may be interim (operative Germany, where all or most of the law is contained in a written document, or a number
until further order) or perpetual. of them, called a code. The inquisitorial system is contrasted to the Common Law
system in which the court plays a much more passive role and the development and
presentation of the case is left mainly to the parties involved in it.

Sudski nalog Inkvizitorski sistem (proces)

Sudska odredba, zabrana IstraÏni sudski postupak

EÓÙÔÏ‹ Ï‹„˘ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ AÓ·ÎÚÈÙÈÎfi NÔÌÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·

Ingiunzione/Ordine Sistema inquisitorio

Celcrb yfkju Bcnhf;ty cbcntv

ëۉ·Ì˚È Á‡ÔÂÚ ëΉÒÚ‚ÂÌ̇fl ÒËÒÚÂχ

ëÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„, Á‡·‡Ì‡ àÒÚ‡ÊÌË ÒÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í

Amar qaadi oo diidmo ama


Nadaam qaadigu raadiyo xaqiiqada
ogolaansho

Mandato judicial, interdicto Sistema procesal inquisitivo

Mahkeme emri Sorgulamayı hakimin yaptı©ı hukuk sistemi

AÙn leänh caám Heä thoáng thaåm tra (thuû tuïc)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 75
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

I INQUEST INSOLVENT INSTALMENT ORDER

An inquiry held by a coroner into the Unable to pay debts in full. In civil proceedings, an instalment order
death of a person to determine the is an order to repay an amount of
cause of death. money at intervals until the total
amount is paid. In criminal proceedings
a fine/restitution can be paid off at
intervals and at a particular rate.

Sudska istraga Insolventan Nalog o otplati na rate

Mrtvozorniãka istraga Insolventan, pao pod steãaj Odredba o otplati u ratama

EÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÌÂ


I·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ AÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô˜, ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ˜ ‰fiÛÂȘ

Inchiesta Insolvente Ordine di pagamento rateale

Bcnhfuf Ljk;ybr Yfhtl,f pf jngkf√f¥t

ê‡ÒÒΉӂ‡ÌË çÂÔ·ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·Ì˚È ê‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ Ó ‚˚Ô·Ú ‚ ‡ÒÒÓ˜ÍÛ

ëÛ‰ÒÍÓ-ωˈËÌÒ͇ ËÒÚ‡„‡ çÂÒÓ΂ÂÌÚ‡Ì, Ô·ÚÂÊÌÓ ÌÂÒÔÓÒÓ·‡Ì é‰‰·‡ Ó ÓÚÔ·ÚË Û ‡Ú‡Ï‡

Baaritaanka dhimashada Kicid Amarka si yaryar u bixinta lacagta

Investigación judicial para conocer Auto ordenando el pago a plazos de


las causas de una muerte Insolvente una deuda

Ölum olayı sorußturması Borçlarını ödeyemez hale gelme Taksitle ödeme emri

Thaåm tra Vôõ nôï Leänh traû goùp

76 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

INTERIM ORDER INTERLOCUTORY ORDER


I
A temporary order by the court pending further argument in An interlocutory order leaves something further to be done by
court at a later date. parties to determine the final outcome.

Privremeni nalog Nepotpuni nalog

Privremeni sudski nalog Privremeni sudski nalog

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ‹ ÂÓÙÔÏ‹ ¶ÚÔ‰ÈηÛÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·, ÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË

Ordine cautelare provvisorio Ordine cautelare temporaneo

Ghbdhtvtyf jlkerf ljltrf cnhfyrbnt lf pfdhifn


Ghbdhtvtyf celcrf yfhtl,f ljgjkybntkyb hf,jnb

ÇÂÏÂÌÌ˚È ÔË͇Á ÇÂÏÂÌÌÓ ‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ, ‚˚ÌÂÒÂÌÌÓ ‚ ıӉ ÒÛ‰‡

èË‚ÂÏÂÌË ÒÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„ èË‚ÂÏÂÌË ÒÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„

Amar ku meel gaara Amarka Doorka Dhinacyada

Orden cautelar Auto interlocutorio

Geçici mahkeme kararı Ara karar

AÙn leänh taïm thôøi AÙn leänh sô boä

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 77
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

I INTERROGATORIES INTIMIDATION INVALID

1. Questions in writing administered Can be the use of violence or threats to Not valid.
between parties in a civil action on a person to compel them to do or not
points material to the action. to do something.
2. Questions administered to a person
suspected of, or charged with,
contempt of court.

1. Pismena pitanja 2. Ispitivanje Zastra‰ivanje NevaÏeçi

Pismeni upiti Zastra‰ivanje NevaÏeçi


1. áÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰›ÓÂÙÂ
¤ÓÔÚÎÔ˜ ·¿ÓÙËÛË 2. AÓ·ÎÚÈÙÈο áÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ `A΢ÚÔ˜
ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·
1.Interrogatorio per iscritto Intimidazione Nullo/Non valido
2.Interrogatorio per oltraggio alla corte

Ajhvfkyj bcgbnedf¥t Pfgkfiedf¥t> pfrfyedf¥t Ytdf;txrb


1. ÇÓÔÓÒ˚ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ
2. ÇÓÔÓÒ˚, Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ ÎËˆÛ á‡ÔÛ„Ë‚‡ÌË ç‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚È
‚˚‡Ê‡˛˘ÂÏÛ ÌÂÛ‚‡ÊÂÌËÂ Í ÒÛ‰Û

èËÒÏÂÌÓ ËÒÔËÚË‚‡ø á‡ÒÚ‡¯Ë‚‡ø ç‚‡ÊÂÃË


Su’aallo 1. Su’aallaha qaybaha
2. Suáallaha qofka quursaday Caga-juglayn Dhacay/aan qiima lahayn
maxkamada

Interrogatorio por escrito Intimidación Inválido, nulo

Yazılı sorular Korkutma Geçersiz

Baûng caâu hoûi (vuï kieän daân söï) Huø doïa Khoâng coù giaù trò

78 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

INVESTIGATION IRRECONCILABLE DIFFERENCES (FAMILY LAW)


I
Inquiry; to search into or examine into Where circumstances between husband and wife have broken down so completely
the particulars of a crime. that there is no prospect of getting back together.

Istraga Nepomirljive razlike

Istraga, ispitivanje Nepomirljive razlike

`EÚ¢ӷ, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·Ó·ÎÚ›ÛÂˆÓ MË Û˘Ì‚È‚¿ÛÈ̘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ (OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ¢›Î·ÈÔ)

Indagine Incompatibilità di carattere

Bcnhfuf Ytgjvbhkbdb hfpkbrb vtüe cjghe;ybwbnt !ctvtåyj ghfdj@

ê‡ÒÒΉӂ‡ÌË çÂÔËÏËËÏ˚ ‡ÒıÓʉÂÌËfl (ëÂÏÂÈÌÓ Ô‡‚Ó)

àÒÚ‡„‡ çÂÔÂÏÓÒÚË‚Â ‡ÁÎËÍÂ

Baaritaan Kala-duwanaansho aan laga heshiin karin

Investigación, indagación, pesquisa Diferencias irreconciliables

Sorußturma Uzlaßtırılması mümkün olmayan geçimsizlik (aile hukuku)

Ñieàu tra Khaùc bieät khoâng theå hoøa giaûi (Luaät Gia ñình)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 79
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

J JUDGE JUDGMENT JUDGMENT IN DEFAULT

The person who presides during a 1. The actual decision or decisions of a Where the plaintiff is able to enter
court case in all courts except the court, eg., that there was a contract judgment in the absence of a defence
Magistrates’ and Children’s Court. A between A and B. (to a specially endorsed writ).
judge must be impartial. The judge has 2. The reasons (which may or may not
a number of functions, depending upon be in writing) given by a court for
the nature of the court case. However, reaching its decision.
in every case, he/she must ensure that
the case is conducted according to the
law, particularly the laws of evidence.
All judges are lawyers.

Sudija 1. Presuda 2. ObrazloÏenje Presuda bez odbrane

1. Presuda, sudska odluka


Sudac 2. ObrazloÏenje presude Presuda u odsutnosti tuÏenog

1. AfiÊ·ÛË ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ 2. úÚ›ÛË


¢ÈηÛÙ‹˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ AfiÊ·ÛË ÂÚ‹ÌËÓ, ÂÚËÌÔ‰ÈΛ·

Giudice Giudizio/Sentenza Sentenza in contumacia

Ghtcelf> celcrj htitybt Ghtcelf dj jncecndj yf j,dbytnfnf


Celbåf j,hfpkj;tybt cnhfyf

ëÛ‰¸fl ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡ á‡Ó˜ÌÓ ¯ÂÌË ÒÛ‰‡

ëۉ˿‡ 1. èÂÒÛ‰‡ 2. é·‡ÁÎÓÊÂø èÂÒÛ‰‡ Á·Ó„ ËÁÓÒÚ‡Ì͇

1. Go’aanka maxkamadda
Xaakim 2. sababahay goáanka ku bixisay Xukunka qofka maqan
1. Sentencia, fallo, resolución,
Juez decisión judicial 2. Motivación de la Sentencia en rebeldía
sentencia (fallo, etc.)

Hakim/yargıç Mahkeme Kararı/hüküm Gıyabında verilen mahkeme kararı

Quan toøa Phaùn quyeát Phaùn quyeát töï nhieân

80 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

JURISDICTION JURISPRUDENCE JURY


J
The authority of a court to decide The study of Law, theory of Law. A body of people selected from the
matters brought before it. community to listen to the evidence in
a court case and decide which of the
facts in the case have been proved by
the evidence and give a verdict on
those facts.

Jurisdikcija Nauka o pravu Porota

NadleÏnost, jurisdikcija Pravna znanost Porota

AÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ‹ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·
‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ NÔÌÔÏÔÁ›· ™ÒÌ· ÂÓfiÚΈÓ, ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ

Giurisdizione Giurisprudenza Giuria

Celcrf yflkt;yjcn Ghfdj> ghfdyb yferb Gjhjnf

ûËÒ‰Ë͈Ëfl, ÔÓ‰ÒÛ‰ÌÓÒÚ¸ ûËÒÔÛ‰Â̈Ëfl, Ô‡‚ӂ‰ÂÌË èËÒflÊÌ˚ Á‡Ò‰‡ÚÂÎË

ëÛ‰Ò͇ ̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ, ¿ÛËÒ‰Ë͈˿‡ è‡‚̇ ̇Û͇ èÓÓÚ‡

Awooda maxkamadda Daraasada sharciga, aragtida sharciga Xeerbeeg

Ciencia jurídica, teoría del derecho,


Jurisdicción, competencia, fuero filosofía del derecho Jurado

Yargılama yetkisi Hukuk Jüri

Quyeàn löïc tö phaùp Phaùp luaät hoïc Boài thaåm ñoaøn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 81
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

J JURY POOL JUSTICE OF THE PEACE JUSTIFICATION

A number of people selected at random A Justice of the Peace is appointed in The plea in defence of an action which
from the community, 12 of whom are an honorary capacity. Has power, since admits the allegations of the plaintiff
selected to hear evidence of a 1.9.90, to witness documents. He/she but pleads that they were justifiable or
particular case in criminal proceedings can no longer issue any warrant. lawful.
(usually 6 in civil proceedings).

Porotnici Mirovni sudija Opravdanost

Porotnici Mirovni sudac Opravdanost

OÌ¿‰· ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· `AÙÔÌÔ Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹
ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ¢ÈηÈÔÏÔÁ›·, ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·

Gruppo dei giurati Giudice di pace Giustificazione

Kbwt jdkfcntyj lf gjcdtljxedf


Uhegf keüt jl rjb ct bp,bhf gjhjnf jhbubyfkyjcn yf ljrevtynb b bpåfdb Jghfdledf¥t

óËÒÎÓ ÔËÒflÊÌ˚ı Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ,


‚˚·‡ÌÌ˚ı ‰Îfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ‰Â· åËÓ‚ÓÈ ÒÛ‰¸fl éÔ‡‚‰˚‚‡˛˘Â ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó

èÓÓÚÌËˆË åËÓ‚ÌË Òۉ˿‡ éÔ‡‚‰‡øÂ

Xeerbeegta guud Ansixiyaha qoraal mucayina Sababaynta dhacdada

Grupo de personas del que se


seleccionarán los miembros del jurado Juez de paz Justificación

Jüri heyeti adayları Fahri noter Haklı gerekçe/mazaret

Nhoùm boài thaåm vieân Coâng chöùng vieân Bieän minh

82 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

KLEPTOMANIA LAW OF SUCCESSION LAWYER


K
The obsession to steal. Where the property passes upon death A person who has graduated from a
to another person. university having studied law. Before a
lawyer may act for or advise clients
(“practice”), he/she must be admitted to
practice as a barrister and solicitor by
L
the Supreme Court.

Kleptomanija Zakon nasljedstva Pravnik

Kleptomanija Zakon o naslje∂ivanju Diplomirani pravnik

úÏÂÙÔÌ·Ó›· úÏËÚÔÓÔÌÈÎfi˜ NfiÌÔ˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜

Cleptomania Diritto di successione Avvocato

<jktcn - yfujy pf rhflt¥t Yfcktledf¥t gj cvhn yf lheuj kbwt Fldjrfn

äÎÂÔÚÓχÌËfl ç‡ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô‡‚Ó Ä‰‚Ó͇Ú, ˛ËÒÚ

äÎÂÔÚÓχÌË¿‡ ç‡ÒΉÌÓ Ô‡‚Ó è‡‚ÌËÍ, ‡‰‚Ó͇Ú


Dhaxlid
Tuuga-balwadeed Marka hantida loo gudbiyo qof kale Garyaqaan
geeri darteed
Derecho de sucesiones, derecho
Cleptomanía sucesorio Abogado, letrado

Gayrimenkulun ölüm halinde baßkasına


Çalma hastalı©ı geçmesi Avukat

Taät aên caép vaët Luaät thöøa keá Luaät sö

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 83
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

L LEAD-UP EVIDENCE LEADING QUESTION LEGAL PROCEEDINGS

Relating to events prior to the interview A question which directly or indirectly The actions taken to have a court
of the suspect. suggests to a witness the answer they enforce the law or a right protected by
are to give. Generally, leading questions the law. The proceedings begin when
are allowed in cross-examination, but the party seeking to enforce the law has
not in examination-in-chief. the necessary documents issued by the
relevant court and end when a
judgment (including an appeal) is given
by the appropriate court.

Navodeçi dokazi Sugestivno pitanje Pravni postupak

Iskazni materijal koji prethodi Pitanje koje navodi na odgovor koji


saslu‰anju treba dati Sudski postupak

¶ÚˆÙ·Ú¯Èο ÛÙÔȯ›· ‹ ÂӉ›ÍÂȘ Ô˘


Ô‰ËÁÔ‡Ó Î¿Ô˘ ¶·Ú·ÂÈÛÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ¢ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ·ÁˆÁ‹, ‰›ˆÍË

Domanda che direttamente o


Indizi indirettamente suggerisce la risposta Azione o procedimento legale

Ghfif¥t - yfdtledf¥t rjy


Ljrfpb jl djdtlyj cjckeiedf¥t jlujdjhjn Pfrjycrf> celcrf gjcnfgrf

è‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ 燂Ӊfl˘ËÈ ‚ÓÔÓÒ ëۉ·Ì˚ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡

àÒ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î ÍÓ¿Ë ÔÂÚıÓ‰Ë


Ò‡ÒÎÛ¯‡øÛ ëÛ„ÂÒÚË‚ÌÓ ÔËÚ‡ø ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í

Raad-raac tuhun Su’aal jihaysan Dacwad sharciyeed


Pruebas recabadas con anterioridad
al primer interrogatorio policial del Pregunta capciosa o sugestiva Procedimiento judicial
sospechoso

Sorgu öncesi deliller Tanı©ı yönlendiren soru Dava açmak

Baèng chöùng daãn daét Caâu hoûi gôïi yù Vuï kieän tuïng

84 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

LEGAL SYSTEM LEGISLATION LENIENCY (CRIME)


L
The machinery of the law that makes Laws, being Acts which have been Mild, clement, merciful usually relating
the law operate and apply. The system passed (or made) by Parliament. to request to Judge re treatment of a
includes the courts and the people who person who has been found guilty of a
work in them and the bodies that train crime.
and regulate them – anything or
anybody who has a say in the
development of our laws and their
application to the community.

Pravni sistem Zakonodavstvo Blagost

Pravni sistem Zakonodavstvo Blagost u presudi

NÔÌÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· NÔÌÔıÂÛ›· áÈ›ÎÈ·

Ordinamento giudiziario Legislazione Clemenza

Ghfdty cbcntv Pfrjyjlfdcndj <kfujcn

á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÌ˚È ‡ÍÚ,
á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÒËÒÚÂχ Ô‡‚‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó ëÌËÒıÓ‰ËÚÂθÌÓÒÚ¸ (Í ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏÓÏÛ)

è‡‚ÌË ÒËÒÚÂÏ á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó Å·„ÓÒÚ Û ÔÂÒÛ‰Ë

Nadaam sharciyeed Sharci la ansixiyey Fududaynta ciqaabta

Sistema jurídico Legislación Indulgencia, lenidad, clemencia

Hukuk sistemi Yasalar Merhamet (ceza hukuku)

Heä thoáng phaùp luaät Ñaïo luaät Khoan hoàng (toäi phaïm)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 85
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

L LIABILITY LIBEL LIBERTY

Legal responsibility, eg., for breaking a The publication of defamatory material A right or freedom.
contract, committing a crime. It may in permanent form, usually in writing.
be civil or criminal, according to
whether it is enforced by the civil or
criminal court.

Odgovornost Kleveta Sloboda

Odgovornost Pismena javna kleveta Sloboda

§È‚ÂÏÏÔÁÚ¿ÊËÌ·, Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋
NÔÌÈ΋ ¢ı‡ÓË ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË áÏ¢ıÂÚ›·

Responsabilità legale Diffamazione Libertà

Pfrjycrf jlujdjhyjcn> j,dhcrf Åfdyf rktdtnf Ckj,jlf

éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ä΂ÂÚ‡ ë‚Ó·Ó‰‡

鉄ӂÓÌÓÒÚ, ÌÓ‚˜‡Ì‡ Ó·‡‚ÂÁ‡ èËÒÏÂ̇ ¿‡‚̇ Í΂ÂÚ‡ ëÎÓ·Ó‰‡

Masuuliyad sharciyeed Meel ka dhac Xoriyad; xaq


Difamación por cualquier medio de
Responsabilidad (civil o penal) comunicación visual o publicación Libertad, facultad
permanente

Sorumluluk Yazılı iftira Özgürlük

Traùch nhieäm phaùp lyù Phæ baùng Quyeàn töï do

86 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

LIEN LIFE SENTENCE LITIGATION


L
The right to hold property of another as Restraint of a person’s liberty for life. A civil proceeding.
security for the performance of an
obligation.

Retenciono pravo DoÏivotna kazna Parnica

Pravo zapljene Osuda na doÏivotni zatvor Sudski spor, parnica

áÌÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ‰Èη›ˆÌ·


Â›Û¯ÂÛ˘ IÛfi‚È· οıÂÈÚÍË ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ‰›ÎË

Diritto di ritenzione di proprietà Ergastolo Vertenza giudiziaria/Causa

Pfkju Lj;bdjnyf rfpyf cj pfndjh Celcrb cgjh> gfhybwf

è‡‚Ó Ì‡ÎÓÊÂÌËfl ‡ÂÒÚ‡ ̇


ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌË͇ èÓÊËÁÌÂÌÌÓ Á‡Íβ˜ÂÌË ëۉ·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ

è‡‚Ó Á‡ÔÎÂÌÂ, Á‡ÎÓÊÌÓ Ô‡‚Ó ä‡Á̇ ‰ÓÊË‚ÓÚÌÓ„ Á‡Ú‚Ó‡ è‡Ìˈ‡, ÒÛ‰ÒÍË ÔÓˆÂÒ

Haynta hanti cid kale si loo fuliyo


waajibaad Xabsi daa’in Qaadida dacwad madani ah

Derecho de retención Cadena perpetua Litigio, pleito

Emanet Müebbet hapis Dava (Íahıslar arası hukuk)

Giöõ taøi saûn laïi ñeå gaây aùp löïc AÙn chung thaân Daân söï toá tuïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 87
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

L LOCUS STANDI LOG OF CLAIMS LUMP SUM PAYMENT

The right to be heard in a court. The assertion of a course of action. Payment of monies into court (usually)
to settle a civil claim.

Locus Standi ObrazloÏenje postupaka Jednokratna isplata

Locus standi Popis tuÏbenih zahtjeva Jednokratna isplata ukupnog iznosa

¢Èη›ˆÌ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ ¢ÈÂΉ‹ÎËÛË ‹ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜, ÙÚfiÔ˜


‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¶ÏËڈ̋ ÂÊ¿·Í

Diritto di deporre in giudizio Lista dei procedimenti in corso Pagamento in soluzione unica

Ghfdj yf celcrj cjckeiedf¥t <fhf¥t lf ct ghtptvfn gjcnfgrb Tlyjrhfnyf bcgkfnf yf gfhb

è‡‚Ó ·˚Ú¸ ‚˚ÒÎÛ¯‡ÌÌ˚Ï ‚ Òۉ ëÔËÒÓÍ Ú·ӂ‡ÌËÈ Ö‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌ̇fl ‚˚Ô·ڇ

è‡‚Ó Îˈ‡ ‰‡ ·Û‰Â Ò‡ÒÎÛ¯‡ÌÓ èÓÔËÒ ÚÛÊ·ÂÌËı Á‡ıÚ‚‡ ∑‰ÌÓÍ‡Ú̇ ËÒÔ·ڇ

Xaqa dhegaysiga Xaqiiqada sida dacwadu u socoto Duuduub u bixinta

Pago único o global, pago a tanto


Derecho de audiencia Pliego de demandas alzado

Mahkemede savunma hakkı Mahkemede taleplerin listesi Toplu para ödemesi

Quyeàn ñöôïc xeùt xöû tröôùc toøa Danh saùch nhöõng ñieàu ñoøi hoûi Traû goäp

88 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

MAGISTRATE MAGISTRATES’ COURT


M
A person appointed to hear a case in The lowest court in the court hierarch exercising criminal and civil jurisdiction. The
the Magistrates’ Court. A magistrate Court hears three types of criminal cases:
has similar responsibilities to a judge. 1. Summary offences.
2. Indictable offences triable summarily where the value of property stolen etc. does
not exceed $25,000.
3. Committal hearings. The Court also hears and determines minor civil actions,
where relief sought does not exceed eg., damage to motor vehicles up to $10,000,
contract disputes up to $5,000, injuries resulting from a motor vehicle accident up to
$5,000, maintenance and custody disputes.

Sudija za prekr‰aje Sud za prekr‰aje

Sudac za prekr‰aje, sudac opçinskog


suda Opçinski sud, sud za prekr‰aje

¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰›Î˘, ‰ÈηÛÙ‹˜ ηÙÒÙÂÚÔ˘


‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ú·ÙÒÙÂÚÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛÔ, EÈÚËÓÔ‰ÈΛÔ

Magistrato Tribunale di primo grado

Celbåf pf ghtrhijwb Jginbycrb cel pf ghtrhijwb

åËÓ‚ÓÈ ÒÛ‰¸fl, χ„ËÒÚ‡Ú 凄ËÒÚ‡ÚÒÍËÈ ÒÛ‰

ëۉ˿‡ Á‡ ÔÂÍ¯‡¿Â, Òۉ˿‡


ÓÒÌÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡ éÒÌÓ‚ÌË ÒÛ‰, ÒÛ‰ Á‡ ÔÂÍ¯‡¿Â

Qaadi, Qaali Maxkamada qaadigu joogo

Juez de distrito (de primera instancia


e instrucción) Juzgado de distrito (de primera instancia e instrucción)

Yerel mahkeme hakimi/yargıç Yerel mahkeme

Thaåm phaùn Toøa sô caáp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 89
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

M MAINTENANCE MALICE MALICE AFORETHOUGHT

A provision ordered by way of Ill-will or evil motive act is malicious if it The element of mens rea (q.v.) in the
periodical payments or a lump sum, as is done intentionally without just cause crime of murder. It includes an
for a spouse after a divorce, or for or excuse. intention to kill a person and it is
children where the parents are immaterial whether there was in mind
separated or divorced. either no particular person or a different
person from the one killed. It also
includes an intention to do an act likely
to kill from which death results.

Alimentacija Zlonamjernost Zlonamjeran predumi‰ljaj

IzdrÏavanje, alimentacija Zlonamjernost Zlonamjernost s predumi‰ljajem

¢È·ÙÚÔÊ‹ ú·ÎÔ‚Ô˘Ï›·, ‰fiÏÔ˜ ú·Îfi‚Ô˘ÏË ‹ ‰fiÏÈ· ÚfiıÂÛË

Pagamento degli alimenti Intenzione criminosa Intenzione criminosa premeditata

Bplhirf Pkjyfvthyjcn Jl pkj,f cj ghtlevbckf

á‡‡Ì ÔÓ‰ÛχÌÌÓ ÔÂÒÚÛÔÌÓÂ


ÄÎËÏÂÌÚ˚ èÂÒÚÛÔÌ˚ ̇ÏÂÂÌËfl ̇ÏÂÂÌËÂ

àÁ‰ʇ‚‡ø áÎÓ̇ÏÂÌÓÒÚ è‰ÛÏ˯Ω‡¿

Dayactirka Dhagar Dhagar sabab laáaneed

Alimentos / obligación y prestación


alimentarias Dolo, mala fe, intención dolosa Premeditación dolosa

Nafaka Kötü niyet Önceden tasarlanmıß kötü eylem

Tieàn baûo döôõng AÙc yù Coù aùc yù

90 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

MALINGERING MALPRACTICE MANSLAUGHTER


M
To feign sickness or injury in order to Improper professional action. A crime committed when a person kills
avoid work. another unintentionally (with the
intention to inflict bodily injury only, by
accident in the course of a dangerous
and unlawful act, by gross negligence
or by failure to perform a legal duty).

Simuliranje Nesavjesnost Ubistvo iz nehata

Pretvaranje, simuliranje Zloupotreba sluÏbe Ubojstvo iz nehata

¶ÚÔÛÔÈÔ‡Ì·È (·Ûı¤ÓÂÈ· ‹ A̤ÏÂÈ· ‹ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Î·ıËÎfiÓÙˆÓ


ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi) (ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜) AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜

Simulazione di malattia Negligenza professionale Omicidio colposo

Ct ghfdb ,jkty Ytcjdtcyf gjcnfgrf E,bcndj ,tp ghtlevbckf

ç‰ӷÓÒÓ‚ÂÒÚ̇fl Ô‡ÍÚË͇,
ëËÏÛÎflˆËfl ÔÓÚË‚ÓÁ‡ÍÓÌÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl çÂÔ‰ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ۷ËÈÒÚ‚Ó

èÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË ÌÂı‡Ú, ì·ËÒÚ‚Ó ·ÂÁ Ô‰ÛÏ˯Ω‡¿‡ (Û·ËÒÚ‚Ó


ëËÏÛÎË‡ø ÔÓÚË‚Á‡ÍÓÌËÚÓ ÔÓ̇¯‡ø ËÁ ÌÂı‡Ú‡)
Ku-takrifal mihnadeed
Isjiraysiin Fal mihnadeed aan haboonayn Dil aan ula kac ahayn

Conducta abusiva o negligente en el Homicidio involuntario, homicidio


Simulación de enfermedad ejercicio de la profesión culposo

¥ße gitmemek için yalandan hastalık Usulsüz davranıß Kasıtsız adam öldürme

Giaû vôø ñau Taéc traùch ngheà nghieäp Ngoä saùt

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 91
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

M MEDIATION MENS REA MENTION COURT

A process where two parties discuss A guilty mind; evil intention; Magistrates court usually. Where
their differences with the help of a third knowledge that an act is wrong. criminal matters are heard if pleading
party who is independent. guilty and witnesses are not required.
Also to determine length of cases to
allocate time. Both hearings usually
heard in court.

Posredovanje Zlonamjerno Preliminarni sud

Posredni‰tvo, izmirenje Zlonamjerno Preliminarni sud (sud za prekr‰aje)


¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô fiÔ˘ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘
MÂÛÔÏ¿‚ËÛË ú·Î‹ ÚfiıÂÛË, ηΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ˘fiıÂÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÔÙÈ΋˜
‰È·‰Èηۛ·˜

Mediazione Intenzioni malvage Tribunale di citazione

Gjchtledf¥t Pkjyfvthyj Djdtlyj cjckeiedf¥t

ëÛ‰, „‰Â ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ÒÚÓÓÌ


èÓÒ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó ÇË̇, ÔÂÒÚÛÔÌ˚ ̇ÏÂÂÌËfl ÌÂÓ·flÁ‡ÚÂθÌÓ
èÂÎËÏË̇ÌË ÒÛ‰ (ÒÛ‰ Á‡
èÓÒ‰ӂ‡øÂ, ÏËÂø áÎÓ̇ÏÂÌÓ ÔÂÍ¯‡¿Â)
Gardaro; dhagar; ogaanta in falku Qaadista dacwada laáanta markhaati
Dhexdhexaadin khaldan yahay ama qirasho
Juzgado donde se abre la instrucción
Mediación Dolo, intención dolosa de las causas penales por delito grave

Arabuluculuk Kötü niyet Yerel mahkeme

Hoøa giaûi Coá yù phaïm toäi Toøa ghi nhaän phieân xöû

92 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

MISAPPROPRIATION MISDEMEANOUR MISLEADING STATEMENT


M
To deal as an agent, employee or a A crime for which punishment is Statement or conduct which conveys a
person in trust fraudulently or wrongly imprisonment, a fine, or both. false or wrong impression.
with another’s property; i.e., stealing.

Protivpravno prisvajanje Kriviãni prekr‰aj Zavaravajuça izjava

Protupravno prisvajanje, pronevjera Prekr‰aj Izjava koja moÏe zavarati

ú·Ù¿¯ÚËÛË (ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ¿ÏÏÔ˘) ¶ÏËÌ̤ÏËÌ·, Ù·›ÛÌ· ¶·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË

Appropriazione indebita Infrazione/Violazione Deposizione fuorviante

Ytpfrjycrj ghbcdjåedf¥t Ghtrhijr> pkjcnjhcndj Bpåfdf cj kf;yb ndhlt¥f

Ç‚Ó‰fl˘Â ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌËÂ
çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÔËÒ‚ÓÂÌËÂ, ‡ÒÚ‡Ú‡ åÂÎÍÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÌËÂ
èÓÚË‚Ô‡‚ÌÓ ÔËÒ‚‡¿‡øÂ,
ÔÓÌ‚Â‡ èÂÍ¯‡¿, ‰ÂÎËÍÚ á‡‚‡‡‚‡¿ÛÇ ËÁ¿‡‚‡

Xatooyo xoolla dadweyne Dembi yar Hadal marin habaabin ah

Malversación, apropiación indebida Falta, delito menor Afirmación o declaración engañosas

Zimmetine para geçirme Hafif suç Yanıltıcı ifade

Chieám ñoaït traùi pheùp Khinh toäi Lôøi khai vôùi gian yù

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 93
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

M MISPRISION OF FELONY MISREPRESENTATION MOLEST

Concealing knowledge of the Statement or conduct which conveys a To abuse or interfere with a person,
Commission of a felony (Serious false or wrong impression. harass, pester, etc.
Crime).

Utaja te‰kog kriviãnog djela Krivo predstavljanje Zlostavljati

Propust prijave zloãina Krivo predstavljanje Dosa∂ivati, zlostavljati, uznemiravati

MË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÛÙÚ¤‚ψÛË, ·Ú·Ï¿ÓËÛË ¶·ÚÂÓÔ¯ÏÒ, ‚È¿˙ˆ

Omissione di denuncia di reato Falsa deposizione dei fatti Molestare/Tormentare

Yfvthyj ghbrhbdf¥t Gjuhtiyj ghtncnfdedf¥t Djpytvbhedf¥t

ìÍ˚‚‡ÌË ËÌÙÓχˆËË Ó
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË Ç‚Â‰ÂÌË ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌË èËÒÚ‡‚‡Ú¸, ‰Ó҇ʉ‡Ú¸

ëÍË‚‡øÂ, ÌÂÔË¿‡‚ΩË‚‡øÂ
ÁÎÓ˜Ë̇ ã‡ÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ω‡ø áÎÓÒÚ‡‚Ω‡ÚË, ÛÁÌÂÏË‡‚‡ÚË

Qarinta jiritaanka cida jariimada Aflagaado ama shanta la gelid qof,


gashay Si qalad ah u matalid dhibaatayn, ama qoryaqoryayn
1. Cometer abusos deshonestos
Ocultación de un delito grave Falseamiento, tergiversación (contra un menor) 2. Molestar

A©ır bir suçu saklamak Yalan beyan Taciz/sarkıntılık

Che daáu troïng toäi Xuyeân taïc Saùch nhieãu

94 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

MONEY LAUNDERING MORTUARY NATURAL JUSTICE


M
Engaging directly or indirectly in a A building where bodies are placed Certain rules and procedures to be
transaction that involves money or before burial. followed by a person or body with the
other property or receiving, possessing,
concealing, disposing of or bringing
into a jurisdiction any money or other
power to make decisions. Examples of
natural justice are to act fairly, without
bias, the right of all parties directly
N
property that is derived or realised by affected by dispute to be heard.
any person as the result of the
commission of an offence.

Pranje novca Mrtvaãnica Prirodno pravo

Pranje novca Mrtvaãnica Prirodna pravda


™˘ÁοÏË„Ë ·Ú¿ÓÔÌ· ·ÔÎÙË̤ÓÔ˘
¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, “ÓÔÌÈÌÔÔÈÒ” ·Ú¿ÓÔÌ· NÂÎÚÔı¿Ï·ÌÔ˜, ÓÂÎÚÔÙÔÌÂ›Ô º˘ÛÈÎfi ¢›Î·ÈÔ
ΤډË

Riciclaggio di denaro sporco Obitorio Diritto naturale

Gtht¥t gfhb Vhnjdtxybwf Ghbhjlyf ghfdlf

è‡‚ÓÒۉˠ̇ ÓÒÌÓ‚Â ÔË̈ËÔÓ‚


éÚÏ˚‚‡ÌË ‰ÂÌ„ åÓ„ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡

è‡ø ÌÓ‚ˆ‡ åÚ‚‡˜Ìˈ‡ èËÓ‰ÌÓ Ô‡‚Ó

Qarinta ama gudbinta lacag ama hanti Rugta maydbariga Cadaalada dabiiciga ah

Lavado/blanqueo de dinero Depósito de cadáveres Justicia natural

Kara para aklama Morg Adil yargılama ilkesi

Röûa tieàn Nhaø xaùc Coâng lyù töï nhieân

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 95
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

N NEGLIGENCE NEGOTIATE NOLLE PROSEQUI

A tort committed by a person who To transfer for value by delivery of In criminal prosecutions in the Supreme
owes a duty of care to another, fails to cheques for cash. and County Courts the prosecution may
exercise the standard of care required discontinue proceedings by entering a
of him and thereby breaches that duty nolle prosequi. This serves to
and injures the other person or withdraw existing proceedings, but is
damages that person’s property. not an acquittal.

Nemar Unovãiti Nolle Prosequi

Nemar Unovãiti, pustiti u opticaj, pregovarati Nolle prosequi

A̤ÏÂÈ· ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÌ·È AÓ·ÛÙÔÏ‹ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘

Ordine di sospensione di azione


Negligenza Negoziare legale
Ghtrbyedf¥t yf celcrfnf gjcnfgrf !jl
Ytdybvfybt> ytvfhyjcn Ghtujdfhf> ghtndjhf cnhfyf yf ne;bntkjn bkb j,dbybntkjn@

èÂÒÚÛÔ̇fl ı‡Î‡ÚÌÓÒÚ¸ ÇÂÒÚË ÔÂ„ӂÓ˚ éÚ͇Á ËÒÚˆ‡ ÓÚ ËÒ͇

çÂı‡Ú, ÌÂÔ‡Êø‡ ìÌÓ‚˜ËÚË é·ÛÒÚ‡‚ËÚË ÔÓÒÚÛÔ‡Í

Ka noqoshada dacwadii iyadoo aan


Dayacaad Waanwaan samayn
wax lagu waayin
Abandono del procesamiento,
Negligencia Negociar desistimiento de la acusación

¥hmal/kusur Tedavüle çıkarmak/görüßmek Takipsizlik kararı

Sô suaát Thöông löôïng/ñieàu ñình Ñình cöùu

96 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

NON-SUIT NON EST FACTUM NON MOLESTATION ORDER


N
A legal matter of a civil kind not “It is not his deed”. A defence raised An order restraining a person from
brought before a court. where a person has completed a deed molesting another.
in ignorance of its character. This rule
operates in the framework of law of
contract.

Non-Suit Non est Factum Nalog o zabrani uznemiravanja

Odredba kojom se zabranjuje


Non suit Non est factum, to nije njegovo djelo dosa∂ivati drugoj osobi
AfiÚÚÈ„Ë ·ÁˆÁ‹˜ (ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ™ÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ Ô˘Û›·˜
·ÛÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘) ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ áÓÙÔÏ‹ ÌË ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘

Non luogo a procedere Atto non intenzionale Diffida di atti di molestia


Ghtrbyedf¥t yf gjcnfgrfnf jl
cnhfyf yf celbåfnf pfhflb ytljcnbu Yt t ytujdj ltkj Pf,hfyf pf djpytvbhedf¥t
yf ljrfpb
çÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ˛ˉ˘ÂÒÍÓ„Ó éÚˈ‡ÌË ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, èË͇Á Ó ÔÂÍ‡˘ÂÌËË ‰Ó҇ʉÂÌËfl
ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ËÒ͇ ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ̇ ÌÂÁ̇ÌËË Â„Ó ÒÛÚË ËÎË ÔËÒÚ‡‚‡ÌËfl
鉷‡Ì‡ ‰‡ ¿Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÔÓÚÔËÒ‡Ì
é·ÛÒÚ‡‚‡ ÒÛ‰ÒÍÓ„ ÔÓÒÚÛÔ͇ ËÁ ÌÂÒÔÓ‡ÁÛχ ê¯Âø ÔÓÚË‚ ÁÎÓÒÚ‡‚Ω‡ø‡

Arrin sharciyeed oo madani ah oo Amar ka joojinaya qofka inuu qof kale


aan la hor keenin maxkamadda Uma jeedin aflagaadeeyo
Desconocimiento no culposo del Mandato judicial exigiendo el cese
Caducidad de la instancia contenido de un contrato de acosos o vejaciones

Davanın reddi Anlamadan sözleßme imzalamak Sarkıntılı©ı/tacizi durdurma emri

Ñình chæ vuï kieän Khoâng phaûi laø chöùng töø Leänh caám saùch nhieãu

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 97
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

N NOT GUILTY NUISANCE NULL AND VOID

The plea made by a defendant, where An act which interferes with the Of no legal effect.
they wish to deny everything and to let enjoyment of a right to which all
the prosecution prove their case members of the community are
beyond reasonable doubt – if not, they entitled.
will be acquitted.

Nisam kriv Uznemiravanje Pravno nevaÏeçi

Koji nema nikakve valjanosti,


Nisam kriv, nije kriv Neugodnost, neprilika nevaÏeçi
`A΢ÚÔ˜, ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜, ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˜
AÚÓÔ‡Ì·È ÂÓÔ¯‹ ¢È·Ù¿Ú·ÍË, ÂÓfi¯ÏËÛË ÓÔÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜

Non colpevole/Innocente Fastidio Nullo/Senza valore legale

Ytdby Ythtl> ljltdf¥t Ytdf;txrb

ç ‚ËÌÓ‚ÂÌ ç‡Û¯ÂÌË ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ ç Ëϲ˘ËÈ Á‡ÍÓÌÌÓÈ ÒËÎ˚

çËÒ‡Ï ÍË‚, ÌË¿Â ÍË‚ éÏÂÚ‡øÂ, ÒÏÂÚ‡ø ç˯ڇ‚‡Ì Ë Ì‚‡ÊÂÃË

Diidmo eedayneed Fal buuq ah Wax aan sharciga saamayn


Hecho o conducta perjudiciales para Nulo de pleno derecho, nulo y sin
Inocente, no culpable el uso o goce de un inmueble, o para
otros derechos efecto

Suçlu de©il Huzuru bozan haraket Geçersiz/hükümsüz

Khoâng nhaän toäi Söï phieàn haø Voâ hieäu

98 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

OBJECTION (OVERRULED/SUSTAINED) OBSCENE ACTS


O
A barrister is entitled to object to a question put to a witness by the opposing barrister. That which is offensive to the currently
The presiding judge or magistrate may agree with the objection and disallow the accepted standards of decency.
question (objection sustained) or disagree with the objection and allow the question to
be asked (objection overruled).

Prigovor (Odbijen/Usvojen) Nepristojan ãin

Prigovor (odbijen-usvojen) Bestidan ãin

`EÓÛÙ·ÛË (·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È/Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹) AÚÂ›˜ Ú¿ÍÂȘ

Obiezione respinta/accolta Atti osceni

Ghbujdjh !ct jl,bdf # ct ghbaf√f@ Ytghbcnjåyj jlytcedf¥t

ÇÓÁ‡ÊÂÌË (ÓÚÍÎÓÌÂÌÌÓÂ/ÔËÌflÚÓÂ) çÂÔËÒÚÓÈÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl

èË„Ó‚Ó (Ó‰·Ë¿ÂÌ/ÛÒ‚Ó¿ÂÌ) ÅÂÒÚˉ‡Ì ˜ËÌ

Waa diiday diidmada/waa ogolaaday diidmada Fal fuxshi ah

Protesta, objeción (rechazada / aceptada, admitida) Actos obscenos

¥tiraz Uygunsuz hareketler

Phaûn ñoái (Baùc boû/chaáp thuaän) Haønh vi ñoài truïy

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 99
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

O OFFENCES / OFFENDER OFFICE OF CORRECTIONAL SERVICES

Actions in the nature of crimes which are contrary to a The State Government agency responsible for the delivery of
statutory provision or the common law. all adult correctional programmes in Victoria, comprising
The person charged with or responsible for the commission of community-based and custodial programmes for convicted
a criminal offence. offenders and remandees.

Prekr‰aji / Prestupnik Kazneno-popravna sluÏba

Prekr‰aji / Prekr‰itelj, prijestupnik DrÏavna kazneno-popravna sluÏba

¶·Ú·‚¿ÛÂȘ, Ù·›ÛÌ·Ù·, ·‰È΋̷ٷ / ¶·Ú·‚¿Ù˘ °Ú·ÊÂ›Ô ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ∫ËÚÂÛÈÒÓ

Reati / Trasgressore/Reo Ufficio dei servizi correzionali

Ghtrhijwb / Ghtcnfgybr Gjghfdyf ecnfyjdf

è‡‚Ó̇Û¯ÂÌËfl, ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl / è‡‚Ó̇Û¯ËÚÂθ àÒÔ‡‚ËÚÂθÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ

èÂÍ¯‡¿Ë / èÂÒÚÛÔÌËÍ, ËÁ‚¯Ë·ˆ Í˂˘ÌÓ„ ‰Â· Ñʇ‚̇ ͇ÁÌÂÌÓ-ÔÓÔ‡‚̇ ÒÎÛÊ·‡

Gafaf / Gafsameeye Xafiiska Adeega Dhaqancelinta

Delitos, infracciones / Delincuente, infractor Departamento de Servicios Correccionales

Suç / Suç ißleyen/zanlı Islah dairesi

Nhöõng söï phaïm phaùp / Can phaïm Vaên phoøng dòch vuï caûi huaán

100 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

OMBUDSMAN ONUS OF PROOF ORDINANCE


O
A public official appointed to Also called the “burden of proof” and A form of legislation.
investigate citizens’ complaints against sometimes confused with “the standard
the administrative agencies of of proof”. The obligation/responsibility
government. (the onus) to prove what is alleged or
claimed.

Ombudsman Teret dokaza Uredba

Ombudsman Teret dokazivanja Uredba

°Ú·ÊÂ›Ô ¶·Ú·fiÓˆÓ Î·Ù¿ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ


∫ËÚÂÛÈÒÓ B¿ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈ͢ ¢È¿Ù·ÍË

Difensore civico Onere della prova Decreto

Ghfdj,hfybntk Ljk;yjcn lf ljrf;t Yfhtl,f> ghjgbc

é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ËÌÓ‚ÌËÍ, ì͇Á, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ


‡ÒÒχÚË‚‡˛˘ËÈ Ê‡ÎÓ·˚ „‡Ê‰‡Ì ÅÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl ÏÛÌˈËԇθÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡

éÏ·Û‰ÒÏ‡Ì íÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡ éÔ¯ÚËÌÒÍË ÔÓÔËÒ

Ombudismaan Masuuliyadda daliilinta Qaab-sharciyeed

Carga de la prueba, obligación de


Defensor del Pueblo, Ombudsman probar Ordenanza, decreto

Ombudsman Kanıtlama yükümlülü©ü Kararname

Giaùm saùt vieân Traùch nhieäm daãn chöùng Qui ñònh

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 101
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

P PARDON PARITY OF SENTENCE PAROLE

Where the Crown forgives a defendant The court, when sentencing an Is a form of conditional release for
and does not prosecute permanently or offender, may consider the sentence offenders sentenced to custodial terms.
wipes out the sentence of the court, previously imposed on a co-offender After an initial period of detention, the
varies the sentence. with a view to imposing a similar prisoner is allowed to be at large for the
sentence. unexpired portion of the sentence.
During this time, his liberty depends
upon satisfactory compliance with the
terms imposed by the paroling
authority. This inevitably includes some
form of supervision by a parole officer.

Pomilovanje Paritet kazne Uslovno pu‰tanje

Pomilovanje Jadnakost kaÏnjavanja Uvjetno pu‰tanje na slobodu

AÔÓÔÌ‹ ¯¿ÚÈÙÔ˜ IÛÔÙÈÌ›· ÔÈÓ‹˜ AÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ˘fi fiÚÔ˘˜

Grazia/Indulto Parità di giudizio Libertà condizionale

Ghjcnedf¥t Ckbxyjcn yf rfpybnt Eckjdyj geinf¥t yf ckj,jlf

ìÒÎÓ‚ÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂ
èÓÏËÎÓ‚‡ÌË ꇂÂÌÒÚ‚Ó ÔË„Ó‚ÓÓ‚ Á‡Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó

èÓÏËÎÓ‚‡ø ∑‰̇ÍÓÒÚ Í‡Êø‡‚‡ø‡ ìÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡ø ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û

Masaabax Xukun siman Sii dayn shardi leh

Indulto, medida de gracia; perdón Igualdad de las penas Libertad condicional

Özel af Cezada eßitlik Íartlı tahliye

AÂn xaù Tính caùch ñoàng nhaát cuûa baûn aùn Traû töï do tröôùc thôøi haïn coù ñieàu kieän

102 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

PARTY PENALTY PERJURY


P
1. A person who takes part in a legal The punishment imposed by a court Lying under oath when questioned in
transaction or negotiation with another. upon a person who has been convicted court proceedings. A person found
2. A person who is formally involved in of committing a crime. It may take the guilty of perjury may face
bringing or defending any legal form of imprisonment or the payment imprisonment. Includes deposing to
proceedings, but does not include of money (a fine). facts in a document knowing these
witnesses or court officials. facts to be untrue.

Stranka Kazna Krivokletstvo

Stranka Kazna LaÏni iskaz (krivokletstvo)

™˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜, ‰È¿‰ÈÎÔ˜ ¶ÔÈÓ‹, ·ڈÛË, ÚfiÛÙÈÌÔ æ¢‰ÔÚΛ·, „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú›·

Parte in causa Pena Spergiuro/Falsa testimonianza

Rhbdjrktncndj> kf;yj cdtljxt¥t>


Cnhfyrf Rfpyf njdfht¥t
ãˈÓ, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘Â ‚
‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Â åÂ‡ ͇̇Á‡ÌËfl ãÓÊÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ

ëÚ‡Ì‡ ä‡Á̇ ч‚‡ø ·ÊÌÓ„ ËÒ͇Á‡

Koox; dhinac ka mid ah dhinacyada


is haya Ciqaab Been-ku-dhaarasho (shahaada suur)

Parte Pena, sanción, castigo, multa Falso testimonio, perjurio

Taraf Ceza Yalancı ßahitlik

Moät beân (trong vuï kieän v..v.) Hình phaït Toäi man khai

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 103
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

P PERVERTING THE COURSE OF JUSTICE PLAINTIFF

Acting in a way to pervert the administration of justice. The person who begins civil
proceedings in certain courts, eg., the
Supreme Court. In the Magistrates’
Court that person is called “the
Complainant”, and “the Applicant” in
the Family Court.

Ometanje provo∂enja pravde Podnosilac tuÏbe

Iskrivljavanje pravde TuÏitelj

¶·Ú·Ï¿ÓËÛË ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ EÓ¿ÁˆÓ, ÌËÓ˘Ù‹˜

Deviare il corso della giustizia Attore/Querelante

Cghtxedf¥t yf ghfdlfnf Ne;bntk

àÒ͇ÊÂÌË ıÓ‰‡ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl àÒÚˆ

áÎÓÛÔÓÚ·ËÚË Ô‡‚‰Û íÛÊË·ˆ

Marin habaabinta cadaalada Ka dacwoodaha maxkamada sare

Cometer delito contra la administración de justicia Demandante, actor, parte actora

Adaletin yerine gelmesini engelleme Davacı

Caûn trôû guoàng maùy coâng lyù Nguyeân ñôn

104 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

PLEA PLEAD
P
1. The answer given by the plaintiff or defendant in a civil proceeding to the other Allege or assert; to make a plea.
party’s statements of fact.
2. The answer “guilty” or “not guilty” to a criminal charge or charges given by or on
behalf of the accused at the beginning of a criminal trial in response to a question from
a court official.
3. The term is also used to describe the information, material or arguments made to a
court by or on behalf of an accused who has either made a plea of guilty to a crime or
been found guilty of a crime. This information is presented to the court prior to the
imposition of the penalty and is intended to assist the court to decide the appropriate
penalty in all the circumstances.

Izja‰njavanje Izjasniti se

1. Gra∂ansko pravo: Odgovor na navode tuÏitelja i branitelja 2. Kriviãno pravo:


odgovor na navode optuÏbe - “kriv sam”/nisam kriv” 3. Molba sudu prije Tvrditi, navoditi, braniti se
dono‰enja presude
1. ¶ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ 2. AÔÏÔÁ›· ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ‰‹ÏˆÛË ·Ô‰Ô¯‹˜
‹ ·fiÚÚȄ˘ ÙÔ˘ ηÙËÚÔÚËÙ‹ÚÈÔ˘ 3. IÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘, ·ÔÏÔÁ›· IÛ¯˘Ú›˙ÔÌ·È, ÂÈηÏԇ̷È

Dichiarazione Dichiararsi colpevole o innocente

Jlujdjh yf j,dbytybt Jlujdjh yf j,dbytybt

éÙˈˇθÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌË ‚ ÒÛ‰Â Ó ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË Ñ·ڸ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ

Å‡ÌËÚ Ò ̇ ÒÛ‰Û, ËÁ¿‡ÒÌËÚË Ò Ó


鉷‡Ì‡, ÔË„Ó‚Ó, ÏÓη‡ ÍË‚ËˆË (ÍË‚, ÌË¿Â ÍË‚)
Jawaab ah waxbaa ka jira ama waxba kama jiraan eedaynta uu bixiyey Bareeraha ama ta’kiidinta, si loo
sarkaalka maxkamaddu bilawgii sameeyo qirasho
1. Contestación a la demanda 2. Declaración del acusado respecto de la Presentar defensas o alegaciones,
acusación 3. Petición de reducción de la pena declararse (culpable o inocente)
¥ddianameye cevap vermek/hafifletici
Karßı tarafın iddiasına cevap verme sebepleri göstermek
1. Bieän minh traïng 2. Lôøi phaùt bieåu “nhaän toäi” hay “khoâng nhaän toäi” 3. Lôøi
thænh caàu (cuûa traïng sö tröôùc khi toøa tuyeân aùn) Bieän hoä

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 105
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

P PLEADINGS POINT 05 POST MORTEM

The documents exchanged between To have a blood alcohol content A medical examination of a corpse in
the parties during legal proceedings in of 0.05%. order to discover the cause of death.
most courts which contain the
allegations or facts upon which the
parties base their cases. The
documents have particular names, eg.,
Statement of Claim, Defence, Reply.

Parniãni dokumenti 5 promila Autopsija

Dokumenti u parnici izneseni pred Post mortem, pregled tijela nakon


sud 0.05 smrti
AÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰ÈÎÔÁڿʈÓ, ¤ÁÁڷʘ
ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· .05% ·ÏÎÔfiÏ ÛÙÔ ·›Ì· NÂÎÚÔ„›·

Scambio delle difese scritte delle


parti in causa Tasso alcolico di 0,5 Autopsia

Ljrevtynb bpytctyb dj gjnrhtgf yf Rjywtynhfwbåf yf fkrj[jk dj rhdnf


j,dbytybtnj .05fi Fenjgcbåf
ÅÛχ„Ë, ÍÓÚÓ˚ÏË Ó·ÏÂÌË‚‡˛ÚÒfl
ÒÚÓÓÌ˚ ̇ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ å‡ÍÒËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È ÔÓˆÂÌÚ
ÒÚ‡‰ËË Òۉ·ÌÓ„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë ÇÒÍ˚ÚË ÚÛÔ‡

ÑÓ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î 0.05 ÔÓÏË· èÓÒΠÒÏÚË, ‡ÛÚÓÔÒË¿‡

Dukuminti sheegaya barreeraha Heerka aalkolada ku jirta dhiiga qofka


labada dhinac oo gaarta 0.05% Meyd baarid

Escritos en los que se formulan las Tasa/concentración de alcohol en


pretensiones y defensas de las partes sangre de 0.05 (o 0,05) Autopsia

Tarafların birbirlerine verdi©i belgeler Nokta 05 Otopsi

Vaên baûn tranh tuïng Chaám 05 Khaùm nghieäm töû thi

106 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

POWER OF ATTORNEY (AND ENDURING POWER OF) PRE-RELEASE


P
An instrument in writing by which one person (the principal) One of the “post-custodial programmes” of the “Office of
appoints another (the agent) authorising the agent to do certain Corrections”. It is often served in an attendance centre
acts on the principal’s behalf. programme and aimed at increasing the personal and
employment skills at the prison.

Punomoç Ranije pu‰tanje na slobodu

Punomoç Pu‰tanje na slobodu prije isteka kazne

¶ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ (¢È·ÚΤ˜ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ) ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘

Programma educativo ed istruttivo prima dell’uscita dal


Procura/Procura permanente carcere

Gjkyjvjiyj Jcgjcj,edf¥t yf pfndjhtybwbnt ghb jngeinf¥t

ÑÓ‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ èÓ„‡Ïχ ÔÂ‰ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂÏ Á‡Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó

èÛÌÓÏÓÃ, ӂ·¯ÃÂø (Ë Ú‡¿Ì‡ ÔÛÌÓÏÓÃ) èÛ¯Ú‡ø ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û Ô ËÒÚÂ͇ ͇ÁÌÂ

Wakiilasho qof kale Xirfad siinta qofka siidaynta ka hor

Programa de readaptación social previo a la puesta en


Poder de representación (por tiempo indefinido) libertad

Vekaletname (süresiz – ) Tahliye öncesi

Giaáy uûy quyeàn (vaø uûy quyeàn tröôøng kyø veà) Tröôùc khi ñöôïc traû töï do

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 107
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

P PRECEDENT PRELIMINARY BREATH TEST PRELIMINARY INVESTIGATION

The Common Law principle by which The first test to be conducted to The initial investigation, such as
lower courts in the hierarchy of courts determine whether there is alcohol searches of suspect premises, interview
must follow the issues of law decided present in the blood of a driver, via of witnesses, identification of stolen
by higher courts, eg., a decision on a breathing into a mechanism. In certain property, etc.
particular aspect of the law by the High circumstances if the result is positive, a
Court must be followed by the more extensive test using a
Supreme Court. breathalyser would be required.

Presedan Preliminarni alko-test Preliminarna istraga

Presedan Preliminarni alko test Preliminarna istraga

¶ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi Ù¤ÛÙ ·Ó·ÓÔ‹˜


¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ (Û¯ÂÙÈο Ì ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ) ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË

Principio del “precedente” Esame preliminare dell’alito Indagini preliminari

Ledf¥t> ghj,yj ghjdthedf¥t yf


Ghtn[jlty ckexfå fkrj[jk dj rhdnf Djdtlyf bcnhfuf

è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÔÓ‚Â͇
èˆ‰ÂÌÚ ‰˚ı‡ÌËfl ̇ ÒÓ‰ÂʇÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎfl è‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÒΉÒÚ‚ËÂ

èÂÒ‰‡Ì èÂÎËÏË̇ÌË ‡ÎÍÓ-ÚÂÒÚ èÂÎËÏË̇̇ ËÒÚ‡„‡

Baaritaanka ugu horreeya ee lagu


Raadraac ama tixraac baaro aalkolada jirka Baaritaanka asaasiga ah

Precedente, decisión judicial que Prueba preliminar de detección Investigación preliminar,


crea doctrina legal alcohólica por aire espirado averiguación previa

¥çtihat/Benzer eski davalar ¥lk alkol testi Ön sorußturma

Tieàn leä Thöû hôi röôïu sô khôûi Ñieàu tra sô khôûi

108 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

PREVENTIVE DETENTION PRIMA FACIE PRIMARY EVIDENCE


P
Where an offender’s prior criminal On the face of it. Primary evidence of a document is the
behaviour is taken into account and he document itself, or duplicate original.
is detained to protect the public from
him committing further offences.

Preventivno pritvaranje Prima Facie Primarni dokazi

Pritvor Prima facie, na prvi pogled Glavni dokaz

¶ÚÔÏËÙÈ΋ ÎÚ¿ÙËÛË EÎ ÚÒÙ˘ fi„˘ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·fi‰ÂÈÍË

Detenzione preventiva A prima vista Prova principale

Pfndjhf¥t pf lf ct jl,tuyfn
yfnfvjiyb ghtrhijwb Yf ghd gjuktl Ghbvfhyb ljrfpb

è‰‚‡ËÚÂθÌÓÂ, Ô‚ÂÌÚË‚ÌÓ èÂ‚˘ÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó,


Á‡‰ÂʇÌË ë ÔÂ‚Ó„Ó ‚Á„Îfl‰‡, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÓË„Ë̇Π‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡

è‚ÂÌÚË‚ÌË ÔËÚ‚Ó ç‡ Ô‚Ë ÔӄΉ éÒÌÓ‚ÌË ‰Ó͇Á

Biritaanka bilaaya xijaabka ah Siday u muuqato Caddaynta asaasiga ah

A primera vista; que es razonable


Detención preventiva pero no concluyente Prueba directa

Tedbir olarak tutuklama Dıß görünüßü ile Asıl deliller

Giam giöõ ñeå ngaên ngöøa Coù cô sôû hieån nhieân Baèng chöùng chính

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 109
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

P PRINCIPAL RELIEF PRIOR CONVICTIONS (PRIORS)

In a divorce action, the dissolution of marriage itself, rather A record of previous offences to which an offender has either
than the ancillary relief. pleaded guilty or of which he or she has been found guilty by a
Court.

Osnovna odluka Prija‰nje osude

Rastava braka Prija‰nje osude

¶ÚfiÙÂÚË Î·Ù·‰›ÎË, ÔÈÓÈÎfi ÌËÙÚÒÔ, ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜


¶ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ̤ÙÚ· Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ‹ ηٷ‰›Î˜

Scioglimento di matrimonio Precedenti penali

Endhledf¥t lfkb ,hfrjn gjcnjb> bkb t yfheity b nht,f


lf ct hfphtib Ghtn[jlyf jceledfyjcn

ê‡ÒÚÓÊÂÌË ·‡Í‡ (‚ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÒÛ‰ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â) è‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ÒÛ‰ËÏÓÒÚË

ê‰ӂÌË Ô‡‚ÌË ÎÂÍ ê‡ÌË¿Â ÓÒÛ‰Â

Is-furida Dembi ku helid hore

Resolución de la demanda principal Antecedentes penales

Boßanma kararı Sabıka kayıtları

Tuyeân phaùn ly hoân Tieàn aùn

110 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

PRIVILEGE PRIVITY OF CONTRACT PROMISSORY NOTE


P
In certain circumstances a party or The relationship that exists between A written unconditional promise to pay
witness in court may refuse to answer a parties to a contract. Only those who on demand or at a fixed date a
question and cannot be forced to were a party to a contract can sue or be specified amount of money.
answer. This right is called “privilege”. sued on it.

Privilegija Povjerljivost ugovora ZaduÏnica

Privilegij neizno‰enja informacija radi


Povjerljivost ugovora Priznanica
izbjegavanja samoinkriminacije

AÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·, ÚÔÓfiÌÈÔ ™˘Ì‚·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË °Ú·ÌÌ¿ÙÈÔ, ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹

Esonero/Immunità/Privilegio Rapporto tra i due contraenti Cambiale


Cfvj cnhfyrbnt yf ljujdjhjn ct
Ghfdj j,dhpedffn b bvffn ghfdj yf ytujdj Gbcvtyf ghbpyfybwf pf ljku
cghjdtledf¥t

èË‚Ë΄Ëfl Ì Óڂ˜‡Ú¸ ‚ Òۉ ÑÓ„Ó‚ÓÌ˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÑÓ΄ӂ‡fl ‡ÒÔËÒ͇

èË‚Ë΄˿‡, Á‡¯ÚËÃÂÌ Ó‰ ‰ÛÊÌÓÒÚË


ËÁ‰‡‚‡ø‡ èÓ‚ÂΩË‚ÓÒÚ Û„Ó‚Ó‡ åÂÌˈ‡, Á‡‰ÛÊÌˈ‡

Xiriirka caqdiga iyo dhinacyada is-


Mudnaan haya Ballanqaad aan shardi ku xirnayn

Relación contractual entre las partes


Derecho a no contestar contratantes Pagaré, vale

Cevap verme vakkı Sözleßme tarafları arasındaki ba© Senet

Ñaëc quyeàn Quan heä hôïp ñoàng Giaáy heïn traû tieàn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 111
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

P PROOF BEYOND REASONABLE DOUBT PROPENSITY

The standard of proof in a criminal trial is proof beyond reasonable doubt. Habitual inclination or tendency.

Osnovan dokaz Sklonost

Dokaz koji ne ostavlja mjesta ni za kakvu sumnju Sklonost

Afi‰ÂÈÍË ¤Ú· ·fi οı ÏÔÁÈ΋ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· PÔ‹ (ÚÔ˜), ÚԉȿıÂÛË

Prova al di sopra di ogni dubbio ragionevole Propensione

Edthtyjcn ltrf pkjcnjhcndjnj bkb ghtrhijrjn t bpdhity Crkjyjcn

çÂÓÒÔÓËÏÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó ç‡ÍÎÓÌÌÓÒÚ¸

ÑÓ͇Á ‚‡Ì Ò‚‡Í ÒÛÏø ëÍÎÓÌÓÒÚ

Daliil aan wax shaki ah ku jirin U janjeedhida

Prueba o pruebas que no dejan lugar a ninguna duda razonable Propensión

Kußkusuz kanıtlama E©ilim

Söï chöùng minh khoâng coøn nghi ngôø ôû möùc hôïp lyù Khuynh höôùng

112 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

PROSECUTOR PROTECTED WITNESS VIDEO SYSTEM


P
The person who has the responsibility The use of video conferencing technology between a court room and a room
of presenting and conducting the containing a protected witness in proceedings in which a young person or a person
prosecution at court. with some sort of disability is giving evidence.

TuÏilac Video sistem za za‰tiçene svjedoke

TuÏilac Video sistem u sudu radi za‰tite svjedoka

ú·Ù‹ÁÔÚÔ˜ ™‡ÛÙËÌ· ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜ ÁÈ· Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ô˘ Ù˘¯·›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÙ·Û›·˜

Pubblico ministero Procedimento con video a scopo protezione di un testimone

Pfinbnedf¥t yf cdtljrjn cj dbltj cbcntv – cdtljrjn uj cktlb celt¥tnj dj


J,dbybntk lheuf ghjcnjhbåf

èÓÍÛÓ ëËÒÚÂχ Á‡˘ËÚ˚ ҂ˉÂÚÂÎfl, ÓÒÌÓ‚‡Ì̇fl ̇ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ

íÛÊË·ˆ ÇˉÂÓ ÒËÒÚÂÏ Û ÒÛ‰Û ‡‰Ë Á‡¯ÚËÚ ҂‰Ó͇

Fuliyaha ciqaabta Waraysiga markhaatiga la xafiday

Fiscal, acusador público Sistema de video para testigos protegidos

Savcı Korunan tanıklar için videolu sistem

Coâng toá vieân Heä thoáng viñeâoâ daønh cho nhaân chöùng ñöôïc baûo veä

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 113
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

P PROTECTION ORDER PROTHONOTARY PROVISO

Action now taken by the Human A principal notary, chief clerk or An exception.
Services of Victoria to bring a registrar of the Supreme Court.
child/young person to Children’s Court
if their physical, emotional or
psychological being is in danger. A
court will then place the child in the
care of the State of Victoria.

Za‰titni nalog Glavni sluÏbenik vrhovnog suda Klauzula

Odluka o za‰titi maloljetnika Glavni sluÏbenik vrhovnog suda Izuzetak, uvjet

∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È


EÓÙÔÏ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÈӷΛˆÓ A›ÚÂÛË, ÂÈʇϷÍË

Ordine di tutela di minore Capocancelliere della corte suprema Clausola condizionale

Ita yf celcrf flvbybcnhfwbåf dj


Yfhtl,f pf pfinbnf yf vfkjktnybwb dh[jdybjn cel Bcrkexjr

èË͇Á Ó ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚË É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ é„Ó‚Ó͇

ç‡ÎÓ„ Ó Á‡¯ÚËÚË Ï‡ÎÓÎÂÚÌË͇ É·‚ÌË ÒÎÛÊ·ÂÌËÍ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡ ìÒÎÓ‚

Ansixiyaha asaasiga ah ee
Amarka xafidida maxkamadda u saraysa Qodob ka baxsan

Protonotario, secretario y oficial mayor


Orden de protección de la Corte Suprema de Justicia Condición, restricción

Koruma kararı (çocuklar için) Mahkeme baßkatibi Koßulu ile

AÙn leänh baûo veä Chaùnh luïc söï (Toøa Thöôïng Thaåm) Vôùi ñieàu kieän

114 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

PROVOCATION PROXY PUBLIC ADVOCATE


P
Acts which are sufficient to prevent the A person lawfully deputised to vote in A person appointed under the
exercise of reason and to deprive a the place of another. Guardianship and Administration Board
reasonable man of his self control, thus Act 1986 to look after the interests of
reducing murder to manslaughter. persons with a disability.

Provokacija Zastupnik DrÏavni zastupnik

Izazov, provokacija Opunomoçeni zastupnik DrÏavni zagovornik

¶ÚfiÎÏËÛË ¶ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜

Provocazione Per procura Patrocinatore pubblico

Ghtlbpdbredf¥t Pfvtybr !ghb ukfcf¥t@ Åfdty pfcnfgybr


é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡˘ËÚÌËÍ,
èÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó, ÔÓ‚Ó͇ˆËfl èÂ‰‡˜‡ „ÓÎÓÒ‡ ËÎË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÔËÁ‚‡ÌÌ˚È Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒ˚
̉ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı „‡Ê‰‡Ì

èÓ‚Ó͇ˆË¿‡ éÔÛÌÓÏÓÃÂÌËÍ Ñʇ‚ÌË Á‡ÒÚÛÔÌËÍ

Daandaansi Qof cidi dirsatay Qofka dawlada u dooda

Apoderado, mandatario, Defensor de las Personas con


Provocación representante Discapacidad

Tahrik Vekil Özürlü kißilerin sözcüsü

Söï khieâu khích Ñaïi dieän ñöôïc ñeà cöû Ngöôøi beânh vöïc daân

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 115
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

P PUBLIC TRUSTEE PUNISHMENT PUTATIVE FATHER

An official who is responsible for A criminal penalty. The person held to be the father of the
administering the estates of those complainant’s child in affiliation
unable to do so. proceedings.

Javni povjerenik Kazna Navodni otac

Javni izvr‰itelj oporuka i zaklada Kazna Pretpostavljeni otac

¢ËÌfiÛÈÔ˜ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ¶ÔÈÓ‹, ÙÈ̈ڛ· ∫ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜

Amministratore fiduciario pubblico Pena Padre putativo

Kbwt pf rjt inj ct vbckb ltrf t


Åfdty ljdthtybr Rfpyf nfnrj
é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰Ó‚ÂËÚÂθÌ˚È
Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ç‡Í‡Á‡ÌË è‰ÔÓ·„‡ÂÏ˚È ÓÚˆ

∑‡‚ÌË ÔÓ‚ÂÂÌËÍ, ËÁ‚¯ËÚÂΩ


ÓÔÓÛÍ ä‡Á̇ 燂ӉÌË, ÔÛÚ‡ÚË‚ÌË ÓÚ‡ˆ

Qofka loo haysto inuu yahay


Qofka lagu aamino hanti dadweyne Ciqaab aabbaha dacwadu ku socoto

Fidecomisario Público Pena, castigo, sanción Padre putativo

Kayyum Ceza Çocu©un babası kabul edilen kißi

UÛy thaùc vieân chính phuû Hình phaït Ngöôøi vaãn ñöôïc coi laø cha

116 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

QUASI QUERELA QUID PRO QUO


Q
As if it were eg., quasi judicial – as if it A civil proceeding in any court. Something for something.
were to judge.

Kvazi Gra∂anski postupak Kviprokvo

Kvazi,toboÏnji Gra∂anski postupak u sudu Quid pro quo, usluga za uslugu

I‰ÈfiÙ˘Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ AÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, “οÙÈ ÁÈ· οÙÈ”

“Come se fosse” Querela Una cosa in cambio di un’altra

Rfrj lf t Celt¥t Ytinj pf ytinj lheuj

ä‡Í ·Û‰ÚÓ, flÍÓ·˚ É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Ó ‚ Òۉ ìÒÎÛ„‡ Á‡ ÛÒÎÛ„Û

䂇ÁË É‡¨‡ÌÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Û ÒÛ‰Û èÓÚË‚ÛÒÎÛ„‡

Dacwada madaniga ah ee
Wax sidaas oo kale ah sida maxkamadaha Wax loogu talagalay wax

Quid pro quo, una cosa a cambio de


Cuasi Acción, demanda otra

Benzeri Medeni hukuk davası Bir ßeye karßılık bir ßey

Ñöôïc xem nhö laø Thuû tuïc daân söï toá tuïng Söï buø tröø

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 117
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

R RACIAL VILIFICATION RANSOM RECIDIVISM

To incite hatred or violence against a The action of procuring the release of The habit of continually relapsing into
race. someone held captive by paying a crime.

R price.

Rasna mrÏnja Otkupnina Recidivizam

Recidivizam, ponavljanje zloãinaãkog


Rasno poniÏavanje Otkupnina pona‰anja
§‡ÙÚ·, ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·
º˘ÏÂÙÈ΋ ‰È·‚ÔÏ‹ fiÌËÚÔ˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ χÙÚˆÓ ∫ÔÙÚÔ‹ (ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·)

Vilipendio razziale Riscatto Recidività

Hfcyf ytnhgtkbdjcn Jnreg Gjdnjhedf¥t yf pkjcnjhcndfnf

ê‡ÒÓ‚‡fl ÌÂ̇‚ËÒÚ¸ Ç˚ÍÛÔ êˆˉ˂ËÁÏ

ê‡ÒÌÓ ÔÓÌËʇ‚‡ø éÚÍÛÔ èÓ̇‚Ω‡ø Í˂˘ÌÓ„ ‰Â·

Dabeecada si joogta ah ugu


Xumayn iyo dhibaatayn jinsi la xiriirta Madax furasho noqoshada dambigii

Vilipendio por motivos de raza Rescate Reincidencia habitual o reiterada

Irkçılı©a tahrik Fidye Yeniden suç ißleme

Phæ baùng chuûng toäc Tieàn chuoäc Tính caùch taùi phaïm

118 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

RECIPROCATING COURT RECOGNIZANCE RECORD OF INTERVIEW


R
An equivalent court, usually in another A promise or undertaking by an Formal interview of a person suspected
state or country, in which related accused person to forfeit or pay a of committing an offence.
proceedings may be taken pursuant to specified sum if he/she does not
an arrangement between the states or perform certain actions, eg., appear in
countries. court.

Reciproãni sud Obveznica Formalni razgovor

Reciproãni sud, odgovarajuçi sud u


drugoj drÏavi Pismena obveza Zapisnik o ispitivanju okrivljenika
IÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Û ¿ÏÏË
ÔÏÈÙ›· ‹ ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ EÁÁ‡ËÛË, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÔÈÓÈ΋ Ú‹ÙÚ· ú·Ù¿ıÂÛË, ηٷÁÚ·Ê‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘
ÂΉ›Î·ÛË ˘fiıÂÛ˘

Tribunale equivalente Impegno o obbligo assunto Verbale di interrogatorio

Ufhfywbåf lfltyf ghtl cel pf


Cjjldtnty cel bcgjkyedf¥t jlhtltyb eckjdb Pfgbcybr jl cjckeiedf¥t

ꇂÌÓÁ̇˜Ì˚È ÒÛ‰ ‚ ‰Û„ÓÏ ¯Ú‡Ú é·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó Ò‚flÁ‡ÌÌÓ Ò


ËÎË ÒÚ‡Ì ÔÓÛ˜ËÚÂθÒÚ‚ÓÏ èÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÔÓÒ‡

êˆËÔÓ˜ÌË ÒÛ‰ (Û ‰Û„Ó¿ ‰ʇ‚Ë) èËÒÏÂ̇ Ó·‡‚ÂÁ‡, ÔËÁ̇Ìˈ‡ (‰Û„‡) á‡ÔËÒÌËÍ Ó ËÒÔËÚË‚‡øÛ

Maxkamad u dhiganta maxkamada


meel kale ka jirta Ballangelid/aqoonsi Koobiga duuban ee waraysiga

Acta de interrogatorio policial (registro


Órgano jurisdiccional recíproco Caución judicial sonoro o audiovisual, o transcripción)
Denk mahkeme (baßka bir ülkede/
eyalette) Yazılı söz/teminat Sorgu tutana©ı

Toøa töông hoã Söï cam keát tröôùc toøa Bieân baûn phoûng vaán

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 119
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

R REGISTRAR REMAND REMEDY

An officer of a Magistrates’ Court 1. To adjourn judicial proceedings (eg., The relief given by the law to rectify the
(previously known as Clerk of Court), criminal trial) to a future date. The harm suffered by a person as a result of
who prepares the list of cases to be court may order the defendant to be his/her legal rights having been
heard by a magistrate, keeps records of admitted to bail or held in custody. breached.
his decisions and assists him in court. 2. The Division within a gaol into which
The registrar also has a number of persons who have been remanded are
other duties, eg., receiving fines, placed.
collecting statistics, etc. After a course
of training, a registrar may be
appointed Magistrate.

Protokolist 1. Odgoda 2. IstraÏni zatvor Pravni lijek

1. Pritvor u istraÏnom zatvoru


Sudski sluÏbenik (u opçinskom sudu) 2. IstraÏni zatvor Pravni lijek

∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ 1. ¶·Ú·ÔÌ‹ Û ¿ÏÏË ‰ÈοÛÈÌÔ `EÓ‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‚Ï¿‚˘,
(ÚÒËÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘) 2. AÓ·ÌÔÚʈًÚÈÔ ÎÙÏ., ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÛÙÈÎÒÓ ˙ËÌ›ˆÓ
RInviare a giudizio/Centro di
Cancelliere detenzione temporanea Rimedio giuridico

Flvbybcnhfnbdty celcrb cke;,tybr Ghbndjh Ghfdty ktr

1. éÚÍ·‰˚‚‡ÌË ÒÎÛ¯‡ÌËfl ‰Â· 2.


ëÂÍÂÚ‡¸ ÒÛ‰‡ åÂÒÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Á‡Íβ˜ÂÌËfl ë‰ÒÚ‚Ó Òۉ·ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚

ëÎÛÊ·ÂÌËÍ Û ÒÛ‰Û àÒÚ‡ÊÌË Á‡Ú‚Ó è‡‚ÌË ÎÂÍ

1. Dib ugu dhigida qaadida dacwada


Sarkaalka Maxkamada Magistrate-ka 2. Qaybta xabsiga ee lagu hayo dadka Cawil Celin
1. Suspensión de procedimiento
Secretario judicial judicial 2. Centro o módulo de Satisfacción o reparación jurídicas
detención preventiva

Mahkeme müdürü Ertelemek/göz altına almak Tazmin hakkı

Luïc söï Taïm giam/nhaø taïm giam Boài thöôøng thieät haïi

120 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

REMISSION RESCISSION RESERVED JUDGMENT


R
A reduction of the remaining prison Process where a contract is brought to A ruling by a Magistrate or Judge that
sentence. A prisoner’s term of an end and its legal affects on the is under consideration.
imprisonment may be remitted by parties are cancelled.
reason of his/her good behaviour.

Smanjenje kazne Poni‰tavanje SuzdrÏljiva presuda

Smanjenje kazne Raskid, opoziv Odgo∂ena presuda

`AÊÂÛË, ··ÏÏ·Á‹ §‡ÛË Û‡Ì‚·Û˘ EÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂÓË ÎÚ›ÛË

Condono della pena Rescissione Riserva di giudizio

Jlkj;tyf ghtcelf !jlkj;tyj


Cvfkedf¥t yf rfpyfnf Erbyedf¥t ljytcedf¥t yf ghtcelf@

ëÓÍ‡˘ÂÌË ÒÓ͇ Á‡Íβ˜ÂÌËfl ê‡ÒÚÓÊÂÌË éÚÎÓÊÂÌÌÓ ¯ÂÌË ÒÛ‰‡

ëχøÂø ͇ÁÌ éÔÓÁË‚, ÔÓÌ˯ڇ‚‡ø é‰ÎÓÊÂ̇ Ó‰ÎÛ͇ ÒÛ‰‡

Ka yaraynta inta xabsiga uga hartay Burburinta caqdigii ama heshiiskii Ka fiirsasho go’aan

Sentencia pendiente de
Reducción de la pena Rescisión, resolución (de contrato) pronunciamiento

Cezanın azaltılması Sözleßmenin iptal edilmesi Hakimin düßünmekte oldu©u karar

Giaûm thôøi gian thi haønh baûn aùn Huûy boû hôïp ñoàng Hoaõn phaùn quyeát

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 121
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

R RESIDENCE ORDER RESPONDENT

Care and control. A parent with custody of children has the The party against whom certain proceedings are lodged,
legal right to care for them and the duty and responsibility to (including family, tribunal and appeal proceedings).
control their way of life, education and general upbringing.
The Family Law Act provides that custody may be awarded to
both parents jointly, or to one parent, or to a third person. (NB)
Guardianship of a child may be awarded to a person appointed
by a Court, however, it is possible that custody may be granted
to another so that the child lives apart from the person legally
appointed as guardian of that child.

Briga o djeci OptuÏeni

Skrbni‰tvo nad djecom TuÏena stranka

EÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ı· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ·È‰›, ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ηÈ


ÙËÓ ÁÔÓÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ áÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜

Ordine che stabilisce il genitore presso cui devono


risiedere i figli Convenuto

Yfhtl,f cj rjå hjlbntk √t ;bdtt ltntnj J,dbytn !dj ,hfrjhfpdjlyf gjcnfgrf@

ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡ Ó ÔÓÔ˜ËÚÂθÒڂ ̇‰ ·ÂÌÍÓÏ éÚ‚ÂÚ˜ËÍ

ç‡ÎÓ„ Ó ÒÚ‡‡øÛ Ó ‰ÂÚÂÚÛ íÛÊÂ̇ ÒÚ‡Ì‡

Amarka Degaanka Qofka dacwada lagu soo oogay

Patria potestad, custodia de menores Demandado, apelado

Çocu©un kalaca©ı yer kararı Davalı

Quyeàn nuoâi con Bò ñôn

122 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

RESTITUTION RESTRAINING ORDER RETRACTION


R
An order made by a Court that stolen In Family Law an order intended to Withdraw, revoke, cancel, refuse to
goods or their value be restored to the prevent or stop one spouse from abide by, acknowledge falsity or error
owner by the person convicted of the assaulting or threatening the other of, expressly abandon (statement,
offence. spouse. promise, opinion).

Nadoknada Sudska zabrana Povlaãenje

Vraçanje ili naknada Sudska zabrana Povlaãenje

á·ÓfiÚıˆÛË ˙ËÌÈ¿˜, ÎÙÏ. A·ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ AÓ¿ÎÏËÛË, ·Ó·›ÚÂÛË


Provvedimento giudiziario con il
Restituzione/Risarcimento quale si ordina di doversi astenere da Revoca
specifiche azioni
Pf,hfyf pf djpytvbhedf¥t bkb
Dhf√f¥t yfgfüf¥t Gjdktredf¥t> jnrf;edf¥t

ê‡ÒÔÓflÊÂÌË ӷ Ó„‡Ì˘ÂÌËË
ÇÓÁÏ¢ÂÌË ۷˚ÚÍÓ‚ ‰ÓÒÚÛÔ‡ éÚ͇Á ÓÚ ÒÎÓ‚‡

êÂÒÚËÚۈ˿‡, ÔÓ‚‡Ã‡¿ ëÛ‰Ò͇ Á‡·‡Ì‡ èÓˈ‡ø ÔËÁ̇ø‡, Ôӂ·˜ÂøÂ

Amarka Xeerka Qoyska oo joojinaya Ka noqosho, laalid, baabi’in, diidid in


Hanti-celin cabsida labada isqaba la raaco

Restitución, devolución, reintegración Orden de protección Retractación

Zararın tazmin edilmesi kararı Koruma kararı Geri almak/vazgeçmek

Leänh boài thöôøng thieät haïi Leänh caám vi phaïm Thu hoài

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 123
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

R RETURNABLE (SUMMONS) REVERSED ONUS OF PROOF REVOCATION OF LICENCE

A summons specified to be heard on a In prosecutions for certain offences, See: Disqualification of a person.
particular day. once the prosecution has presented
certain matters of proof to establish a
prima facie case, the onus of proof
changes to the accused who must prove
innocence, by disproving the
prosecution’s allegations or by providing
a legal defence to those allegations.

Poziv na odre∂eni dan Povratni teret dokaza Poni‰tenje vozaãke dozvole

Poziv na sudsko roãi‰te Obrnut teret dokazivanja krivnje Oduzimanje vozaãke dozvole

úÏ‹ÛË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·


·ÎÚfi·Û˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ AÓ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢ AÓ¿ÎÏËÛË ¿‰ÂÈ·˜

Onere della prova trasferito


Citazione in giudizio in data specifica all’accusato Revoca della patente di guida

Celcrf gjrfyf Cghjnbdyj njdfht¥t yf ljrfpbnt Gjybinedf¥t ljpdjkf

ÄÌÌÛÎËÓ‚‡ÌË Ô‡‚ ̇ ‚ÓʉÂÌËÂ


ÑÂ̸ ̇Á̇˜ÂÌÌ˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ é·‡ÚÌÓ ·ÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰ é·ÌÛÚ ÚÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡ é‰ÛÁËχø ‚ÓÁ‡˜Í ‰ÓÁ‚ÓÎÂ

Dacwad loo qabtay in la dhegaysto


maalin gaara Ku soo celinta masuuliyada caddaynta Ka qaadida shatiga gaariga

Citación; citatorio (Méx.) Inversión de la carga de la prueba Revocación de licencia

Belirli bir tarihte görülmesi gereken Suçsuz oldu©unu kanıtlama


celpname sorumlulu©u Sürücü belgesinin iptali

Traùt toøa coù theå hoaøn laïi Ñaûo ngöôïc traùch nhieäm chöùng minh Thaâu hoài baèng laùi

124 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ROYAL COMMISSION SANCTION SEARCH WARRANT


R
A commission of inquiry authorised by The penalty or punishment provided An order authorising police to enter
the Governor-General or, the case of a as a means of enforcing obedience to and search a specified place to either
State, by the Governor. the law. arrest a person believed to have
committed an offence or to seize
certain objects.
S

DrÏavna komisija Sankcija Nalog za pretres

DrÏavna komisija Sankcija Nalog za pretres

PfiÁÈ·Ï úÔÌ›ÛÈÔÓ ú‡ÚˆÛË, ÔÈÓ‹ `áÓÙ·ÏÌ· ¤Ú¢ӷ˜

Commissione reale d’inchiesta Sanzione Mandato di perquisizione

Rhfkcrf bcnhf;yf rjvbcbåf Rfpyf Yfkju pf ghtnhtc

äÓÓ΂Ò͇fl ÍÓÏËÒÒËfl ë‡Ì͈Ëfl, ÏÂ‡ ͇̇Á‡ÌËfl é‰Â ̇ Ó·˚ÒÍ

Ñʇ‚̇ ÍÓÏËÒË¿‡ ë‡Ì͈˿‡ ç‡ÎÓ„ Á‡ ÔÂÚÂÒ

Guddi uu magacaabay Governor-


Ganaaxa ama ciqaab Ruqsad baaritaan
General-ku ama Governor-ku
Comisión de investigación
constituida por autorización del Orden de registro, orden de
Sanción, pena allanamiento
representante de la Corona
Genel vali tarafından görevlendirilen
sorußturma komisyonu Yaptırım/ceza Arama emri

UÛy Ban Ñieàu Tra Hoaøng Gia Tröøng phaït Leänh khaùm xeùt

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 125
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

S SENTENCE SEQUESTRATION SEX DISCRIMINATION

A judicial judgment or decree, esp. the A court order that a person’s property To place a person at a disadvantage by
judicial determination of the be set aside and held by an reason of their sex.
punishment to be inflicted on a independent person until the end of
convicted criminal, including proceedings.
imprisonment, fine, probation.

Osuda Sudska zapljena Polna diskriminacija

Kazna, osuda Sekvestracija, sudska zapljena Diskriminacija na bazi spola

πÔÔı¤ÙËÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·Ú¿ ÙÚ›ÙÔ˘,


ú·Ù·‰›ÎË, ÔÈÓ‹ ‰¤ÛÌ¢ÛË ‹ (ÚÔÛˆÚÈÓ‹) ηٿۯÂÛË ™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË

Condanna Sequestro Discriminazione sessuale

Ytnhgtybt rjy lheuj kbwt pfhflb


Ghtcelf> rfpyf Pfgktyedf¥t bvjn gjkjn
ÑËÒÍËÏË̇ˆËfl ÔÓ ÔÓÎÓ‚ÓÏÛ
èË„Ó‚Ó ç‡ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔËÁ̇ÍÛ

ä‡Á̇, ÓÒÛ‰‡ ëÂÍ‚ÂÒÚ‡ˆË¿‡, Á‡ÔÎÂ̇ èÓÎ̇ ‰ËÒÍËÏË̇ˆË¿‡

Amar maxkamadeed oo qof hantidiis Ku waayid xaq lab ama dhadig


Xukun lagu ilaalinayo midkaad tahay darteed
Discriminación sexual, discriminación
Condena, sentencia Embargo de bienes por motivos de sexo

Ceza Geçici el koyma Cinsel ayrımcılık

Baûn aùn Tòch bieân taøi saûn Phaân bieät ñoái xöû vì phaùi tính

126 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

SEXUAL HARASSMENT SINE DIE SLANDER


S
To harass a person (usually of the “Without a day”. Adjourning court Defamatory material published in non-
opposite sex) by sexual innuendo, proceedings being appointed for permanent form, usually the spoken
jokes, touching, etc. resuming, for a date to be fixed. word.

Seksualno napastovanje Sine Die Kleveta

Seksualno napastovanje Sine Die, odgoda rasprave bez roka Kleveta

™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË AÓ·‚ÔÏ‹ Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ ™˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË

Molestia sessuale Rinvio a data indeterminata Calunnia

Jlkj;edf¥t yf celt¥tnj yf
Ctrcefkyj djpytvbhedf¥t ytjlhtltyj dhtvt Rktdtnf

ëÂÍÒۇθÌ˚ ‰ÓÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚‡ ç‡ ÌÂÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ ìÒÚ̇fl Í΂ÂÚ‡

ëÂÍÒÛ‡ÎÌÓ ÛÁÌÂÏË‡‚‡øÂ ç‡ ÌÂÓ‰¨ÂÌÓ ‚ÂÏ ä΂ÂÚ‡ (ÛÒÏÂ̇)

Qadaf qof loo geysto oo badanaa


Shukaansi qaldan Dib-u-dhigida aan la cayimin afka ah
(Suspender, etc.) hasta nueva fecha,
Acoso sexual indefinidamente Difamación oral o mediante gestos

Cinsel taciz Davanın ertelenmesi Sözlü hakaret, iftira

Saùch nhieãu tình duïc Hoaõn voâ thôøi gian Vu khoáng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 127
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

S SOLICIT SOLICITOR STANDARD OF PROOF

As used in a criminal context, generally A lawyer permitted by the Supreme The extent or degree to which a fact
involves a woman accosting or Court to practise law and who chooses must be proved. In a criminal case, the
importuning men for the purpose of to do so by acting for and advising standard is “beyond reasonable doubt”.
prostitution. clients, but not by appearing for them In a civil case, it is “on the balance of
as an advocate in a court case. probabilities”.

Advokat (bez prava zastupanja na


Salijetati sudu) Snaga dokaza

Odvjetnik (nema pravo zastupanja


Mamiti, salijetati klijenta pred sudom) Stupanj dokaza

¶ÏËÛÈ¿˙ˆ Ì ·Ó‹ıÈÎÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ B¿ÛË ·fi‰ÂÈ͢

Avvocato che tratta con i clienti ma


Sollecitare a scopo di prostituzione non discute cause in tribunale Entità delle prove
Fldjrfn rjå uj pfcnfgedf rkbtynjn>
Yfdfkedf> ,fhf yj yt uj ,hfyb dj cel pf dhtvt yf Cntgty yf ljrfpb
celt¥tnj
ÑÓÏÓ„‡Ú¸Òfl, ÔËÒÚ‡‚‡Ú¸ Í
ÏÛʘËÌ‡Ï (Ó ÔÓÒÚËÚÛˆËË) ĉ‚ÓÍ‡Ú äËÚÂËÈ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡

燄ӂ‡‡ÚË, ÔÓ‰‚Ó‰ËÚË Ä‰‚ÓÍ‡Ú ëÚÂÔÂÌ ‰Ó͇Á‡

Ku shukaamin Garyaqaanka garta diyaariya Heerka daliilka


Criterio objetivo para determinar si
Ofrecerse para la prostitución, un hecho en disputa ha quedado
abordando a posibles clientes Abogado
probado o no
Avukat (dava dosyasını hazırlayan
Fuhuß amacıyla müßteri çekmek avukat) Kanıt standartı

Gaï gaãm/xuùi giuïc Luaät sö Möùc ñoä chöùng minh phaûi ñaït

128 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

STATUTE STATUTORY DECLARATION STAY OF PROCEEDINGS


S
A law made by Parliament (State or A written statement of facts which the Suspension of proceedings either
Federal). person making it signs and declares to temporarily until something is done, or
be true before a person with the power permanently where to proceed would
to take an oath or affirmation. be improper, for example, if the
proceedings are vexatious or frivolous.

Zakon Statutarna deklaracija Zaustavljanje procesa

Zakon Zakonska izjava, deklaracija Zaustavljanje postupka

£¤ÛÈÛÌ·, ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· ∫‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ¢È·ÎÔ‹, ·Ó·‚ÔÏ‹ ‰›Î˘

Sospensione di un procedimento
Legge parlamentare Dichiarazione giurata giudiziario
Cnfnen !pfrjy> lh;fdty bkb
atlthfkty@ Gbcvtyf bpåfdf Jlkfuf¥t yf gjcnfgrf

èËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË Òۉ·ÌÓ„Ó
á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÌ˚È ‡ÍÚ ëÚ‡ÚÛÚÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌË ÔÓˆÂÒÒ‡

ëÚ‡ÚÛÚ, Á‡ÍÓÌ á‡ÍÓÌÒ͇ ËÁ¿‡‚‡ é‰Î‡„‡ø ÔÓÒÚÛÔ͇

Sharciga baarlamaanka Hadal Xaqiiqa ah oo qoran Hakinta dacwada


Ley creada por el parlamento (por
oposición a la emanada del derecho Declaración jurada o prestada bajo Suspensión o sobreseimiento del
jurisprudencial) promesa solemne procedimiento

Parlementonun çıkardı©ı yasa Yeminli beyan Davanın durdurulması

Luaät thaønh vaên Tôø khai danh döï Ñình chæ toá tuïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 129
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

S SUBPOENA SUIT SUMMARY OFFENCE

A summons which commands the An action. A minor offence heard and decided in a
appearance of a person as a witness at Magistrates’ Court.
a hearing and for the production of
specified documents.

Sudski poziv Parnica Prekr‰aj

Poziv na sud Parnica, tuÏba Prekr‰aj

¶Ù·›ÛÌ· Ë ÂΉ›Î·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘


úÏ‹ÛË Ì¿ÚÙ˘Ú·, ÎÏ‹Ù¢ÛË (Ì¿ÚÙ˘Ú·) AÁˆÁ‹, ‰›ÎË Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘ÓÔÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·

Citazione a giudizio Azione legale Reato minore

Celcrf gjrfyf Ne;,f> celcrb ghjwtc> gjcnfgrf Ghtrhijr

èÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ, ÔÂÒΉÛÂÏÓ ‚
èÓ‚ÂÒÚ͇, ‚˚ÁÓ‚ ‚ ÒÛ‰ àÒÍ ÔÓfl‰Í ÒÛÏχÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡

èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰ íÛÊ·‡, Ô‡Ìˈ‡ å‡øË ÔÂÍ¯‡¿

Khasab kaga dhigid in qof markhaati


furo Dacwo maxkamadeed Gaf sahlan
Orden de comparecencia para
prestar testimonio, presentar Demanda, pleito, acción civil Falta, delito menor
documentación, o ambas cosas

Celpname/mahkeme davetiyesi Dava Hafif suç

Traùt haàu toøa Vuï kieän Toäi vi caûnh

130 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

SUMMING UP SUMMONS SUPERVISION ORDER


S
In a criminal trial after the Crown Legal document calling on a party to A protection order made by the
Prosecutor and Counsel for the defence appear at court on a certain date for Children’s Court for a specified period
have completed their closing determination of an alleged offence or where the court considers the child
addresses, the presiding judge sums up civil wrong. needs protecting and gives the
the case for the jury. Director-General of human services
responsibility for the supervision of
the child.

Rezimiranje Sudski poziv Nalog o nadzoru

Sudac - predsjednik rezimira sluãaj za Sudska odluka o nadzoru nad


porotu Poziv na sudsko roãi‰te maloljetnikom
™˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ˘Ôı¤Ûˆ˜
·fi ‰ÈηÛÙ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓfiÚÎÔ˘˜ úÏ‹ÛË EÓÙÔÏ‹ ÂÔÙ›·˜

Riepilogo Mandato di comparizione Ordine di supervisione

Pfjrhe;edf¥t yf ckexfåjn Celcrf gjrfyf Yfhtl,f pf yflpjh

á‡Íβ˜ËÚÂθ̇fl ˜¸ ÒÛ‰¸Ë ëۉ·̇fl ÔÓ‚ÂÒÚ͇ èË͇Á Ó· ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ì‡‰ÁÓ‡

ᇂ¯Ì‡ ˜ Òۉ˿ èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰ ê¯ÂøÂ Ó Ì‡‰ÁÓÛ Ì‡‰ ‰ÂÚÂÚÓÏ

Isku soo duubida dacwada Ugu yeerida maxkamada Amar kormeer

Resumen de actuaciones y
formulación de instrucciones al jurado Citación a juicio Orden de supervisión de menores

Hakimin davayı özetlemesi Celp/ça©rı Koruma kararı (çocuklar için)

Toùm löôïc noäi vuï Traùt môøi ra toøa AÙn leänh giaùm saùt

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 131
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

S SUPREME COURT SURETY SUSPENDED SENTENCE

The highest State court, with unlimited A person who guarantees the If for an offence a Court passes a
jurisdiction to grant relief in civil obligations of another by undertaking sentence of imprisonment for a term of
proceedings. to pay money on that person’s default. not more than a year, the court may
It has original and appellate jurisdictions For example, a surety may undertake to suspend the whole or part of that
in civil and criminal matters. In its pay the amount of bail if the accused sentence. The part suspended is not
original jurisdiction it hears only serious does not appear before the court to served by the offender unless he
matters, such as murder trials, and stand trial. commits another crime within that
injury cases exceeding $100,000 period.
depending on the question of law
involved. It also hears appeals from
both the Magistrates’ and County Courts.

Vrhovni sud Garant Uslovna kazna

Vrhovni sud drÏave (npr. Viktorije) Jamac Uvjetna osuda

ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ


AÓÒÙ·ÙÔ ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ¶ÔÈÓ‹ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹

Corte suprema Garanzia Sospensione della condanna

Dh[jdty cel !pfct,ty pf ctrjåf


lh;fdf dj Fdcnhfkbåf@ Ufhfywbåf Eckjdyf rfpyf

ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ èÓÛ˜ÂÌË èË„Ó‚Ó Ò ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl

ÇıÓ‚ÌË ÒÛ‰ (̇ ‰ʇ‚ÌÓÏ ÌË‚ÓÛ –


ÇËÍÚÓË¿Â, çÓ‚Ó„ ∑ÛÊÌÓ„ ÇÂÎÒ‡, ËÚ‰) ∑Âχˆ ìÒÎӂ̇ ͇Á̇

Maxkamadda sare Wax qofka laga hayo Xukun laalan

Tribunal Supremo de Justicia


(Estados y Territorios) Fiador, garante Condena de ejecución condicional

Eyalet yüksek mahkemesi Kefil Cezanın ertelenmesi

Tieàn theá chaáp


Toøa cao caáp Ngöôøi ñoùng tieàn theá chaáp AÙn treo

132 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

SUSPENSION OF LICENCE TERMINATION TESTIMONY


S
A person’s licence is taken away from Ceasing of payment of benefits. The evidence of a witness given orally
them for a specific period and at the in court.
end of that period is returned to them.
T

Oduzimanje dozvole Obustava Svjedoãenje

Oduzimanje vozaãke dozvole Prestanak Iskaz svjedoka, svjedoãenje

¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ·‰Â›·˜ §‹ÍË (ÏËÚˆÌÒÓ) M·ÚÙ˘Ú›·

Sospensione della patente di guida Termine dei pagamenti Testimonianza

Ghbdhtvtyj erbyedf¥t yf
ljpdjkfnf Ghtrbyedf¥t bcgkfnb Bcrfp> cdtljxt¥t

ÇÂÏÂÌÌÓ Î˯ÂÌË ÎˈÂÌÁËË á‡‚Â¯ÂÌËÂ, ÔÂÍ‡˘ÂÌË èÓ͇Á‡ÌË ҂ˉÂÚÂÎfl

èË‚ÂÏÂÌÓ Ó‰ÛÁËχø ‰ÓÁ‚ÓΠê‡ÒÍˉ, ÔÂÒÚ‡Ì‡Í ë‚‰ӘÂøÂ

Ka qaadida ama laalida laysanka Burin ama joojin Caddaynta afeed

Testimonio, prueba testimonial /


Suspensión de licencia Cese de prestaciones testifical

Sürücü belgesinin geçici iptali Durdurmak/kesmek (ödene©i) Tanık ifadesi

Treo baèng laùi Chaám döùt Lôøi khai cuûa nhaân chöùng tröôùc toøa

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 133
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

T TORT TRAFFICKING AND DEEMED TO BE TRAFFICKING

A civil wrong or injury arising out of an Trafficking includes preparing, manufacturing or selling a drug of dependence. Where
act or omission for which an action for a person is found in possession of a drug of dependence, if the amount is more than
damages may be brought. the quantity specified in the schedule to the Drugs, Poisons & Controlled Substances
Act 1981, then he is deemed to be trafficking in that drug.

Kazneno djelo Rasturanje droge

Nepravda, delikt Trgovina drogama (definicija ovisi o teÏini)

A‰ÈÎÔÚ·Í›·, ·ÛÙÈÎfi ·‰›ÎËÌ· ¢È·Î›ÓËÛË Î·È ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰È·Î›ÓËÛË (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜)

Torto Traffico o presunto traffico di stupefacenti

Ghtcnfg !dj uhfüfycrj ghfdj@>


ghtxtrjhedf¥t yf j,dhcrf Nhujdbåf cj lhjuf> cjvytdf¥t pf nhuedf¥t cj lhjuf

É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËÂ,
‰ÂÎËÍÚ ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚËÍÓ‚/Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÂÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚

ÑÂÎËÍÚ à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ ‰Ó„‡Ï‡ Ë ÒχÚ‡ø ‰‡ Ò Ë΄‡ÎÌÓ Ú„Û¿Â ‰Ó„‡Ï‡

Qalad madani ah ama dhaawac ka


yimid wax la falay ama laga tegay Qaadida ama ku jirada hawsha qaadida

Acto ilícito civil Tráfico de drogas y tenencia/posesión de drogas constitutiva del delito de traficar

Tazmin edilebilir haksız eylem Uyußturucu satmak veya satıyor saymak

Phaïm loãi/vi phaïm daân söï Buoân baùn vaø ñöôïc xem nhö laø buoân baùn

134 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

TREASON TRESPASS TRIAL


T
A person commits treason if he kills or A tort involving the direct and unlawful The hearing of legal proceedings in the
wounds the sovereign or heir, levies interference with the possession of land Supreme Court and County Court. It
war, assists an enemy at war with the or other property, regardless of the refers to both civil and criminal
Commonwealth of Australia or intention of the trespasser. proceedings. In other courts it is called
instigates a foreigner to make an armed a “hearing”.
invasion of the Commonwealth.

Bespravni prelazak (zemlji‰ta,


Izdaja prostora) Su∂enje

Izdaja Neovla‰teno ometanje tu∂e imovine Sudski postupak, su∂enje

ú·Ù·¿ÙËÛË Í¤Ó˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ‹


¶ÚÔ‰ÔÛ›· ¯ÒÚÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ‹ ·Ú·Ófï˜) ¢›ÎË

Tradimento Violazione di domicilio Processo

Ghtlfdcndj <tcghfdyj dktuedf¥t dj neü bvjn Bcnhfuf> ghtnhtc> celt¥t

ç‡Û¯ÂÌË Ô‡‚ ˜ÛÊÓÈ ëÎÛ¯‡ÌË ‰Â·, Òۉ·ÌÓÂ


àÁÏÂ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Ó

àÁ‰‡¿‡ ëÏÂÚ‡ø ÔÓÒ‰‡ ëÛ¨ÂøÂ

Khaa’inimo qaran Xad-gudub ama faragelin toos ah Qaadida dacwad sharciyeed

Violación de derechos de posesión


Traición de bienes muebles o inmuebles Juicio, proceso

Vatana ihanet Baßkasının arazisine izinsiz girmek Durußma/yargılama

Phaûn quoác Xaâm nhaäp traùi pheùp Phieân xöû

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 135
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

T TRIBUNAL ULTRA VIRES

A legal body established to decide certain classes of claims. The term “Tribunal” is “Beyond the Power”. An act which is in
sometimes used in legal texts to describe a court of law, but it is more commonly used excess of the authority or jurisdiction

U to distinguish particular bodies which have the following features:


1. Jurisdiction limited to particular claims (eg., Social Security Tribunal, Victorian Civil
and Administrative Tribunal).
conferred by law, and therefore invalid.

2. Less formal than courts of law (eg., lawyers are sometimes not admitted and, when
admitted, do not wear wigs and robes; the rules of evidence are applied less strictly.)
Tribunals are sometimes described as administrative rather than judicial bodies, i.e., to
determine questions of fact rather than law. The decision of a Tribunal is subject to
appeal to a court of law.

Tribunal Ultra Vires

Ultra Vires
Tribunal Postupanje preko ovlasti
¶¤Ú·Ó Ù˘ ‰Ôı›۷˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ηı’
(EȉÈÎfi) ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ˘¤Ú‚·ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜

Tribunale Atto invalido per eccesso di potere

Cel> nhb,eyfk Yfldjh jl jdkfcnedf¥fnf

íË·Û̇ΠÇÌ ÍÓÏÔÂÚÂ̈ËË

íË·ÛÌ‡Î Ç‡Ì Ó‚Î‡¯ÃÂø‡

Dacwadaha madaniga ah ee yaryar Ka baxsan awooda

(Acto realizado con) extralimitación


Tribunal adminstrativo, laboral, o de lo social competencial

Kurul/mahkeme (sınırlı davalara bakar) Yetkisizlik

Toøa ñaëc traùch/taøi phaùn Vöôït quyeàn

136 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

UNDERTAKE UNFIT TO PLEAD UNSOUND MIND


U
To promise, in the course of legal If, at the time he is to stand trial, it is A person who, because of a mental
proceedings, to do or refrain from alleged the accused is insane, a jury is disorder, is incapable of managing their
doing an act. specially empanelled to find on the own affairs.
question of his fitness to stand trial.
The jury may find that the accused is
unfit to plead.

Obavezati se Nesposoban za su∂enje Du‰evno bolestan

Nije sposoban za su∂enje zbog svog


Obvezati se du‰evnog stanja Du‰evno bolestan

¢ÂÓ Â›Ó·È ÂȘ ı¤ÛË Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ


AÓ·Ï·Ì‚¿Óˆ, ˘fiÛ¯ÔÌ·È ÂÓÔ¯‹ ‹ fi¯È úÏÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÓÔ˘˜

Incapace di dichiararsi colpevole o


Promettere innocente Infermità mentale

Ct j,dhpedf Ytcgjcj,ty lf ct bpåfcyb Leitdyj hfcnhjty

êÛ˜‡Ú¸Òfl, ·‡Ú¸ ̇ Ò·fl ç‰ÂÂÒÔÓÒÓ·ÂÌ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚


Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ Òۉ óÂÎÓ‚ÂÍ Ò ‡ÒÒÚÓÂÌÌÓÈ ÔÒËıËÍÓÈ

é·‡‚ÂÁ‡ÚË Ò è‡Ì˘ÌÓ ÌÂÒÔÓÒÓ·‡Ì Ñۯ‚ÌÓ ·ÓÎÂÒÚ‡Ì


Qof waalan
Qof aan ehel u ahayn in wax la Qof aan xis la’aan darteed, awoodin
Fullin/Ballanqaad weydiiyo maaraynta arrimihiisa

Prometer, comprometerse a Incapaz de defenderse en juicio Demencia, debilidad mental

Akli dengesinin yargılamaya yeterli


Taahhüt etmek/söz vermek olmaması Kendisi için karar veremeyen

Cam keát Khoâng ñuû söùc ra toøa Thaàn trí roái loaïn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 137
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

V VERDICT VEXATIOUS LITIGANT VICARIOUS LIABILITY

The final decision (eg., guilty/not guilty; A person who habitually and Liability which falls on one person as a
the contract has been broken) made by persistently institutes legal proceedings result of an action of another.
a jury on the basis of facts it has against persons without a reasonable
accepted as being proved by the ground.
evidence in a court case.

Presuda Dosadan parniãar Odgovornost zbog drugih

Iritantan parniãar koji uporno pokreçe


neosnovane pravne postupke protiv Odgovornost nastala zbog nekog
Presuda drugog
druge strane

EÙ˘ÌËÁÔÚ›· (ÂÓfiÚΈÓ) EÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜ ‰È¿‰ÈÎÔ˜ E˘ı‡ÓË ¿ÏÏÔ˘

Verdetto Attore eccessivamente litigioso Responsabilità indiretta

Jlujdjhyjcn gjhflb ltåcndf yf


Ghtcelf Ne;t¥t ,tp dbcnbycrb ghbxbyb lheuj kbwt
óÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÍÎÓÌÌ˚È Í
ê¯ÂÌË ÔËÒflÊÌ˚ı Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ ·ÂÁÓÒÌÓ‚‡ÚÂθÌ˚Ï Òۉ·Ì˚Ï ÚflÊ·‡Ï éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ˜ÛÊÓÈ ÔÓÒÚÛÔÓÍ

é‰ÎÛ͇ (ÔÓÓÚÂ) è‡Ì˘‡ ÍÓ¿Ë ¯Ë͇ÌË‡ 鉄ӂÓÌÓÒÚ Á‡ ‰Û„Ó„‡

Waajibaad fuullay shakhis qof kale fal


Go’aanka maxkamada Bella abuur uu galay darteed

Veredicto, fallo del jurado Litigante malicioso Responsabilidad subsidiaria

Baßkasının yüzünden kaynaklanan


Hüküm/son karar Gereksiz davalar açan kißi sorumluluk

Phaùn quyeát (cuûa boài thaåm ñoaøn) Ngöôøi kieän tuïng voâ côù Traùch nhieäm daân söï

138 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

VOIRE DIRE WAIVE


V
A voire dire is also called the trial within a trial. It is an enquiry by the presiding judicial To give up a legal right or claim.
officer into the admissibility or otherwise of evidence. (Confessional or physical). The
presiding judicial officer has a discretion as to whether or not evidence is admitted and
thereby placed before the finder of fact which in most cases is the judicial officer
conducting the voire dire as a hearing within the main hearing of the charges involved.
W
It is normally conducted in the trial of indictable offences before a judge and jury, but
may also be conducted in a Magistrates’ Court.

Voire Dire Odricanje

Voire dire, sudska istraga o pravovaljanosti dokaznog materijala koja prethodi


utvr∂ivanju ãinjeniãnog stanja Odreçi se zakonskog prava na tuÏbu

¶·Ú·ÈÙÔ‡Ì·È (··›ÙËÛ˘ ‹
¢›ÎË ÂÓ ‰›ÎË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜)

Esame preliminare di un testimone o di un giurato Rinunciare

Djdtlyj bcgbnedf¥t yf cdtljr b ljrfpb pf lf ct endhlb ybdyfnf


ghbafnkbdjcn yf cel Jnrf;edf¥t

ÑÓÔÓÒ ÒÛ‰ÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl ËÎË ÔËÒflÊÌÓ„Ó Ì‡ Ô‰ÏÂÚ ‚˚flÒÌÂÌËfl Â„Ó éÚ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ËÒ͇ ËÎË Á‡ÍÓÌÌÓ„Ó
·ÂÒÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚË Ë ÌÂÔ‰۷ÂʉÂÌÌÓÒÚË Ô‡‚‡
ëÛ‰Ò͇ ËÒÚ‡„‡ Ó ‚ÂÓ‰ÓÒÚÓ¿ÌÓÒÚË ‰Ó͇ÁÌÓ„ χÚÂË¿‡Î‡ ÍÓ¿‡ ÔÂÚıÓ‰Ë
ÛÚ‚¨Ë‚‡øÛ ˜ËøÂÌ˘ÌÓ„ ÒÚ‡ø‡ é‰ÂÃË ÒÂ

Dacwad dacwad kale ku dhex jirta Ka-tegid

Vista preliminar destinada a determinar la admisibilidad de las pruebas


testificales, materiales o de confesión Renunciar a

Kanıtların geçerlili©ini inceleme Hakkından vazgeçme/muaf tutma

Thuû tuïc toøa xeùt xem coù cho pheùp trình baèng chöùng naøo ñoù tröôùc boài thaåm ñoaøn Khöôùc töø

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 139
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

W WARRANT WEIGHT OF EVIDENCE WILL

A legal document which authorises Where evidence given at a hearing A disposition or declaration by which
specific acts to be undertaken, eg., inclines in favour of one party, and the the person making it provides for the
search, arrest, detain etc. jury find in favour of the other party, the distribution or administration of
verdict is said to be against the weight property after his death.
of the evidence.

Nalog TeÏina dokaza Oporuka

Nalog TeÏina dokaza Oporuka

`EÓÙ·ÏÌ· B¿ÚÔ˜/ú‡ÚÔ˜ ·ԉ›Íˆ˜ ¢È·ı‹ÎË

Mandato Entità delle prove Testamento

Yfkju pf fgct¥t> ghtnhtcedf¥t Cbkf yf ljrfpbnt Ntcnfvtyn> jcnfdbyf

é‰Â ëÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÓ ‰ÂÎÛ á‡‚Â˘‡ÌËÂ

ëÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„ íÂÊË̇ ‰Ó͇Á‡ íÂÒÚ‡ÏÂÌÚ

Ogolaanshaha fulinta sharciyeed Miisaanka cadaynta Dardaaran

Preponderancia/fuerza de convicción
Orden judicial, auto judicial de las pruebas Testamento

Yetki/emir Kanıtın a©ırlı©ı Vasiyetname

Leänh Taàm quan troïng cuûa baèng chöùng Di chuùc

140 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

WRIT WRONGFUL (FALSE) IMPRISONMENT


W
A document under the seal of the An offence at common law where a person is assaulted and detained against his will.
Crown which commands the person to
whom it is addressed to do or refrain
from doing some act; used to initiate
proceedings in the Supreme Court.

Sudska naredba Nezakonito zatvaranje

Pismeni nalog suda Nezakonito utamniãenje

¢ÈηÛÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ¶·Ú¿ÓÔÌË ÎÚ¿ÙËÛË ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ·ÙfiÌÔ˘

Mandato/Ordine Reclusione illegale

Celcrb yfkju Ytktufkyj !ghjnbdghfdyj@ pfndjhf¥t

àÒÍÓ‚Ó Á‡fl‚ÎÂÌË çÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ Î˯ÂÌË ҂ӷӉ˚

ëÛ‰Ò͇ ËÒÔ‡‚‡ èÓÚË‚Á‡ÍÓÌËÚÓ Á‡Ú‚‡‡øÂ

Qoraal amar siinaya qof Xirid aan sharciga waafaqsanayn

Mandamiento, auto, decreto judiciales Detención ilegal

Mahkeme emri Hürriyetini kısıtlama/alıkoyma

Leänh toøa Giam caàm traùi pheùp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 141
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Y YOUTH TRAINING CENTRE

Offenders under the age of 21 may be detained in a Youth


Training Centre rather than a prison.

Kazneno - popravni centar za mlade

Kazneno - popravni centar za mladeÏ

™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ú¤ÓÙÚÔ N¤ˆÓ

Riformatorio minorile

Gjghfdty ljv pf vfkjktnybwb

ÇÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌ˚È ˆÂÌÚ ‰Îfl ÏÓÎÓ‰ÂÊË

ä‡ÁÌÂÌÓ-ÔÓÔ‡‚ÌË ˆÂÌÚ‡ Á‡ Ï·‰Â

Xarunta Tababarka Dhalinyarada

Centro correccional de menores

Gençler için ıslah merkezi

Trung taâm caûi huaán thanh thieáu nieân

142 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ATTORNEY GENERAL BAILIFF

Officials
Legal
LEGAL OFFICIALS

Legal Officials hierarchy


Attorney General

Director of Public Prosecutions


(D.P.P.)

Judge DrÏavni tuÏilac Sudski nadstojnik


Magistrate

Coroner
DrÏavni tuÏilac Sudski izvr‰itelj
Barrister

Solicitor/Lawyer ∫Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜

Master of the Supreme Court


Ministro della Giustizia Ufficiale giudiziario
Prothonotary (Supreme Court)
Dh[jdty j,dbybntk Celcrb bpdhibntk
Registrar of the County Court
(Equivalent of Prothonotary)
Ç˚Ò¯ËÈ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ Ó„‡ÌÓ‚ ˛ÒÚˈËË ÅÂÈÎËÙ, Òۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ
Registrar of Magistrates’ Court
(Previously known as Clerk of Ñʇ‚ÌË ÚÛÊË·ˆ ëÛ‰ÒÍË ËÁ‚¯ËÚÂΩ
Court)

Sheriff Xeer ilaaliyaha guud Hubiyaha hanaanka sharciga

Bailiff Fiscal General del Estado;


Procurador General de Justicia Oficial de justicia
Judge’s Associate
Adalet bakanı Mübaßir/icra memuru
Tipstaff
Boä tröôûng Boä tö phaùp Thöøa phaùt laïi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 143
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BARRISTER CORONER
Officials
Legal

Advokat (s pravom zastupanja na sudu) Sudski vje‰tak

Odvjetnik (koji zastupa na sudu) Mrtvozorniãki sudac

¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿Ù·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ¢ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ‚›·ÈÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜

Avvocato/Patrocinatore Legale “Coroner”

Fldjrfn rjå pfcnfgedf yf cel Celbåf - bcktlybr !pf cvhnyb ckexfb@

ëΉӂ‡ÚÂθ, ÔÓËÁ‚Ó‰fl˘ËÈ ‰ÓÁ̇ÌËfl ‚ ÒÎÛ˜‡flı


ŇËÒÚÂ ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË, ÍÓÓÌÂ

ĉ‚ÓÍ‡Ú (Ëχ Ô‡‚Ó Á‡ÒÚÛÔ‡ø‡ ̇ ÒÛ‰Û) àÒÚ‡ÊÌË Òۉ˿‡ (Û ÒÎÛ˜‡¿Â‚Ëχ ÌÂÔËӉ̠ÒÏÚË)

Garyaqaanka ka dooda Maxkamada Baaraha sababta dhimashada

Abogado litigante (Am.); procurador de los tribunales (Es.) Juez investigador de las causas de muerte

Durußma avukatı Ölüm olaylarını sorußturan hakim

Traïng sö Quan toøa nghieäm thi

144 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS (D.P.P.) JUDGE

Officials
Legal
Direktor javnog tuÏila‰tva Sudija

Direktor javnog tuÏila‰tva Sudac

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ EÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ / ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ¢ÈηÛÙ‹˜

Direttore della Pubblica Accusa Giudice

Lbhtrnjh yf åfdyjnj j,dbybntkcndj Celbåf

ÑËÂÍÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ÔÂÒΉӂ‡ÌËÈ ëÛ‰¸fl

ÑËÂÍÚÓ ¿‡‚ÌÓ„ ÚÛÊË·¯Ú‚‡ ëۉ˿‡

Agaasimaha Ciqaabmarinta Dadweynaha Xaakim

Director General del Ministerio Público / Ministerio Fiscal Juez (de los tribunales superiores)

Baßsavcı Hakim/yargıç

Giaùm Ñoác Coâng toá vieän Quan toøa

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 145
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

JUDGE’S ASSOCIATE MAGISTRATE


Officials
Legal

Pomoçnik sudije Sudija za prekr‰aje

Pomoçnik suca Sudac opçinskog suda

¶¿Ú‰ÚÔ˜ (¶ÚˆÙÔ‰›ÎˆÓ) ¢ÈηÛÙ‹˜ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛԢ/EÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ

Segretario del giudice Magistrato

Gjvjiybr celbåf Celbåf dj cel pf ghtrhijwb

èÓÏÓ˘ÌËÍ ÒÛ‰¸Ë ëÛ‰¸fl, χ„ËÒÚ‡Ú

ëۉ˿ËÌ Ò‡‡‰ÌËÍ ëۉ˿‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡

Dadka Xaakimka la shaqeeya Qaadi/qaali

Secretario del Juez (Tribunal Supremo) Juez (de juzgado de distrito)

Hakim yardımcısı Yerel mahkeme hakimi

Trôï lyù quan toøa Thaåm phaùn

146 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

MASTER OF THE SUPREME COURT PROTHONOTARY (SUPREME COURT)

Officials
Legal
Upravnik Vrhovnog suda Glavni sluÏbenik Vrhovnog suda

Ravnatelj Vrhovnog suda Zapisniãar Vrhovnog suda

¶ÚÔØÈØÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘
AÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ AÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘

Commissario della Corte Suprema Cancelliere della Corte Suprema

Cke;,tybr yf dh[jdybjn cel cj jlhtltyb jdkfcnedf¥f Ita yf celcrf flvbybcnhfwbåf !dh[jdty cel@

ëۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡

è‰Ò‰‡‚‡¿ÛÃË Òۉ˿‡ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡ á‡ÔËÒÌ˘‡ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡

Madaxa Maxkamadda sare Qofka madaxda u ah shaqaalaha maxkamadda sare

Auxiliar de los jueces del Tribunal Supremo Protonotario (Tribunal Supremo)

Eyalet yüksek mahkeme Müdürü Baßkatip noter (yüksek mahkeme)

Chaùnh vaên phoøng toøa cao caáp Chaùnh luïc söï (toøa cao caáp)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 147
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

REGISTRAR OF MAGISTRATES’ COURT (PREVIOUSLY KNOWN AS CLERK OF COURT)


Officials
Legal

Protokolist suda za prekr‰aje

Glavni sluÏbenik opçinskog suda

∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛԢ/EÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ

Cancelliere del Tribunale di primo grado

Ita yf flvbybcnhfwbåf dj cel pf ghtrhijwb

É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ χ„ËÒÚ‡ÚÌÓ„Ó ÒÛ‰‡

ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡

Diiwaanhayaha Maxkamada Magistrate-ka

Secretario de juzgado de distrito

Yerel mahkeme müdürü

Luïc söï (toøa sô caáp)

148 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

REGISTRAR OF THE COUNTY COURT (EQUIVALENT OF PROTHONOTARY)

Officials
Legal
Protokolist okruÏnog suda

Glavni sluÏbenik okruÏnog suda

∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ ú¿Ô˘ÓÙ˘ úfiÚÙ

Cancelliere del Tribunale di grado superiore

Ita yf flvbybcnhfwbåf dj jrhe;ty cel

É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ӷ·ÒÚÌÓ„Ó ÒÛ‰‡

ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡ ÓÍÛÊÌÓ„ ÒÛ‰‡

Diiwaanhayaha Maxkamadda County Court-ka

Secretario del tribunal de jurisdicción intermedia

Bölge mahkemesi müdürü

Luïc söï toøa trung caáp (töông ñöông luïc söï toøa cao caáp)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 149
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

SOLICITOR/LAWYER SHERIFF TIPSTAFF


Officials
Legal

Advokat/pravnik OkruÏni naãelnik Sudski podvornik

Odvjetnik/pravnik OkruÏni naãelnik Sudski podvornik

¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ (‰ÂÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÂ


‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·) ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ £˘ÚÔʇϷη˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

Avvocato che tratta con i clienti ma Pubblico ufficiale del tribunale con
non discute cause in tribunale funzioni amministrative Usciere

Ghfdybr # fldjrfn Bpdhity celcrb cke;,tybr Kbwt rjt jlh;edf htl dj celybwfnf

ĉ‚Ó͇Ú/ûËÒÚ òÂËÙ èËÒÚ‡‚ (‚ ÒÛ‰Â)

êÛÍӂӉ˷ˆ ËÁ‚¯ÌÓ„ ÒÛ‰ÒÍÓ„


ĉ‚Ó͇Ú/Ô‡‚ÌËÍ Ó‰ÂΩÂø‡ èÓÒÎÛÊËÚÂΩ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡

Garyaqaanka garta diyaarsha/ Sarkaalka qaabilsan qumaati u Qof la shaqeeya shaqaale


Garyaqaanka Maxkamada ka dooda socodka hawsha maxkamada maxkamadeed
Oficial de los tribunales superiores
Abogado Alguacil encargado de mantener el orden en
la sala

Avukat Íerif/icra memuru Mahkeme memuru

Luaät sö Nhaân vieân toøa aùn (toøa cao caáp) Nhaân vieân toøa aùn (toøa trung caáp)

150 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ASSISTANT COMMISSIONER CHIEF COMMISSIONER

Personnel
Police
POLICE
Personnel

Police Personnel hierarchy

Chief Commissioner

Assistant Commissioner

Deputy Commissioner
Pomoçnik naãelnika Naãelnik
Commander

Chief Superintendent
Pomoçnik policijskog povjerenika Glavni policijski povjerenik
Superintendent

Chief Inspector BÔËıfi˜ AÚ¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ AÚ¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Inspector
Assistente del capo della polizia Capo della Polizia
Senior Sergeant
Gjvjiybr yf ita yf gjkbwbåf Ita yf gjkbwbåf
Sergeant
èÓÏÓ˘ÌËÍ ÍÓÏËÒÒ‡‡ É·‚Ì˚È ÍÓÏËÒÒ‡
Senior Constable

Reservist èÓÏÓÃÌËÍ ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ„ ÍÓÏÂÒ‡‡ É·‚ÌË ÔÓÎˈ˿ÒÍË ÍÓÏÂÒ‡

Constable (with no insignia)


Kaaliyaha Madaxa Booliiska Madaxa Booliiska

Subjefe de Policía Jefe de Policía

Emniyet genel müdürü yardımcısı Emniyet genel müdürü

Phuï taù tö leänh Tö leänh caûnh saùt

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 151
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CHIEF INSPECTOR CHIEF SUPERINTENDENT COMMANDER


Personnel
Police

Glavni inspektor Glavni nadzornik Komandir

Glavni inspektor Glavni nadzornik Zapovjednik

°ÂÓÈÎfi˜ EÈıˆÚËÙ‹˜ °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜

Ispettore Capo di Polizia Sovrintendente Capo Comandante

Ukfdty bycgtrnjh Ukfdty yfxfkybr Ita yf gjkbwbcrb htubjy

É·‚Ì˚È ËÌÒÔÂÍÚÓ É·‚Ì˚È ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ äÓχ̉Ë, ̇˜‡Î¸ÌËÍ

É·‚ÌË ËÌÒÔÂÍÚÓ òÂÙ ÔÓÎˈ˿ äÓχ̉‡ÌÚ

Taliyaha qaabilsan dhowr xarumood


Madaxa Baarida Dacwooyinka Madaxa maamulida oo booliis

Inspector Jefe Superintendente Jefe Comandante

Baß dedektif Polis müdürü Komutan

Thanh tra tröôûng Giaùm saùt tröôûng Chæ huy tröôûng

152 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CONSTABLE (WITH NO INSIGNIA) DEPUTY COMMISSIONER

Personnel
Police
Policajac Zamjenik naãelnika

Policajac Zamjenik povjerenika

`OÚÁ·ÓÔ Ù¿Í˘, AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ∫·Ú¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Agente di Polizia Vice Capo della Polizia

Gjkbwftw ,tp pyfxrf Pfvtybr yf ita yf gjkbwbåf

äÓÌÒÚ·θ (·ÂÁ Á̇ÍÓ‚ ÓÚ΢Ëfl) á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ÍÓÏËÒÒ‡‡

èÓÎˈ‡¿‡ˆ á‡ÏÂÌËÍ ÍÓÏÂÒ‡‡

Askariga aan garaadaha lahayn Ku-xigeenka Madaxa Booliiska

Agente de policía Subcomisario de Policía

Polis memuru ¥kinci amir

Caûnh saùt vieân Tö leänh phoù

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 153
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

INSPECTOR RESERVIST SENIOR CONSTABLE


Personnel
Police

Inspektor Rezervist Stariji policajac

Inspektor Rezervist Vi‰i policajac

EÈıˆÚËÙ‹˜ `EʉÚÔ˜ AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ì Á·ÏfiÓÈ

Ispettore Agente di riserva Agente “senior”


Gjkbwftw rjå ct gjdktrjk jl
Bycgtrnjh frnbdyf ljk;yjcn b dhib Gjkbwftw cj gjdbcjr xby
cke;,tybxrb hf,jnb

àÌÒÔÂÍÚÓ ëÓÒÚÓfl˘ËÈ ‚ Á‡Ô‡ÒÂ, ÂÁÂ‚ËÒÚ ëÚ‡¯ËÈ ÍÓÌÒÚ·θ

àÌÒÔÂÍÚÓ êÂÁÂ‚ËÒÚ‡ ÇË¯Ë ÔÓÎˈ‡¿‡ˆ

Askari aan garaada lahayn oo muda


Kormeere Askari kayd ah shaqaynayey

Inspector Reservista Cabo

Dedektif Yedek Kıdemli polis memuru

Thanh tra Caûnh saùt tröø bò Caûnh saùt thaâm nieân

154 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

SENIOR SERGEANT SERGEANT SUPERINTENDENT

Personnel
Police
Stariji narednik Narednik Nadzornik

Vi‰i narednik Narednik Nadzornik

AÓÒÙÂÚÔ˜ ∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

Sergente “senior” Sergente Sovrintendente

Yfhtlybr cj gjdbcjr xby Yfhtlybr> ita yf uhegf gjkbwfåwb Yfxfkybr

ëÚ‡¯ËÈ ÒÂʇÌÚ ëÂʇÌÚ ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ

ÇË¯Ë ÔÓÎˈ˿ÒÍË ËÌÒÔÂÍÚÓ,


ÇË¯Ë Ì‡‰ÌËÍ ç‡‰ÌËÍ Ì‡‰ÁÓÌËÍ

Saddex-xarigle muda shaqaynayey Saddex-xarigle Madaxa booliiska qaybta

Sargento Primero Sargento Superintendente

Baßkomiser Komiser Müdür yardımcısı

Senior sergeant Sergeant Giaùm saùt

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 155
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BRAWLER VAN D.24


POLICE Large marked police van, usually Victoria Police Communications
Special Terminology crewed by 4 to 5 personnel under the Section, from which tasks are
control of a Sergeant and which transmitted to vehicles on patrol.
specifically targets hotels and areas of
large public gatherings.

Policijski kombi DeÏurni

Policijski kombi SluÏba deÏurna 24 sata

EÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ú¤ÓÙÚÔ BÈÎÙˆÚÈ·Ó‹˜


¶ÂÚÈÔÏÈÎfi AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
D. 24 centro di Comunicazione della
Cellulare Polizia
Gjkbwbcrj djpbkj pf rjynhjkf yf Wtynhfkf pf hflbj dhcrf cj
åfdybjn htl gfnhjkyb djpbkf

Ä‚ÚÓ·ÛÒ ‰Îfl ·Ó¸·˚ Ò ·ÂÒÔÓfl‰Í‡ÏË éÚ‰ÂÎ ÍÓÏÏÛÌË͇ˆËË

èÓÎˈ˿ÒÍË ÍÓÏ·Ë ÑÂÊÛ̇ ÒÎÛÊ·‡ - 24 Ò‡Ú‡

Gaari booliis oo si cad u calaamadsan Isgaarsiinta roondada

Furgoneta de policía (destinada al Centro de comunicaciones de la


control de tumultos) policía

Polis ekip minibüsü Polis iletißim merkezi

Xe thuøng cuûa caûnh saùt Truyeàn tin D.24

156 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Police Special
Terminology
DIVI VAN OR DIVISIONAL VAN DUTY OFFICER

Marked police panel van used on patrol and for conveying Supervisor of senior rank, usually Inspector or Senior Sergeant,
persons arrested or in custody. Usually one on issue to each who supervises a District and may be called to a police station
Division (police geographical area). to investigate a complaint made by a member of the public
about police action.

Divizijski kombi DeÏurni vi‰i policajac

Kombi za patroliranje i prijevoz zatvorenika Policijski sluÏbenik na duÏnosti

AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi fi¯ËÌ·, ÂÚÈÔÏÈÎfi ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜

Cellulare Divisionale Funzionario responsabile

Dbi gjkbwbcrb cke;,tybr rjå dhib yflpjh yf


Gjkbwbcrj djpbkj pf ghtdjp yf efgctyb kbwf gjkbwbcrbnt cnfybwb

Ä‚ÚÓ·ÛÒ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ÑÂÊÛÌ˚È ÓÙˈÂ

äÓÏ·Ë Á‡ Ô‡ÚÓÎË‡øÂ Ë Ô‚ÓÁ Á‡Ú‚ÓÂÌË͇ ÑÂÊÛÌË ÔÓÎˈ˿ÒÍË ÒÎÛÊ·ÂÌËÍ

Baabuurta booliiska oo lagu qaado dadka xiran Sarkaalka kaltanka

Furgoneta divisional Supervisor Distrital de servicio

Arkası kapalı polis ekip otosu Nöbetçi memur

Xe thuøng cuûa caûnh saùt Caûnh saùt tröïc caáp khu

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 157
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com
Police Special
Terminology

OBSERVER O/C OR OFFICER IN CHARGE PATROL OFFICER

Passenger in police vehicle who keeps Member of the police force in charge of See Duty Officer.
a log of events, operates radio, a police station, premises, or group of
navigates and generally assists driver. personnel.

Policijski pratilac NadleÏni policajac Policajac na duÏnosti

Policijski pratilac u vozilu NadleÏni policajac Policajac na duÏnosti

AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜,
¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¶ÚÔØÈØÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÂÚÈÔϿگ˘
Agente in comando di un posto di
Osservatore polizia o di personale di polizia Agente di pattuglia
Jlujdjhty yf gjkbwbcrf cnfybwf>
Yf,˚eledfx dj gjkbwbcrf rjkf rjå jlltktybt> uhegf gjkbwfåwb> dj
ve gjvfuf yf djpfxjn Dbi gjkbwbcrb cke;,tybr
vjvtyn
è‡ÚÛθÌ˚È ÓÙˈÂ (‰ÂÊÛÌ˚È
燷≇ÚÂθ É·‚Ì˚È, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÙˈÂ ÓÙˈÂ)

èÓÎˈ˿ÒÍË Ô‡ÚË·ˆ Û ‚ÓÁËÎÛ äÓχ̉Ë ÔÓÎˈ˿ è‡ÚÓÎÌË ÔÓÎˈ‡¿‡ˆ

Kaalmeyaha dareewalka gaariga Sarkaalka masuulka ah Sarkaalka wareegaalaysta

Observador Oficial responsable (o a cargo) Jefe de Patrulla (ver Duty Officer)

Ekip otosunda yardımcı polis memuru Polis komiseri Nöbetçi memur

Caûnh saùt vieân coäng söï Tröôûng ñoàn/toaùn Caûnh saùt vieân tuaàn tieåu

158 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Police Special
Terminology
ROUTINE CHECK SECTION SERGEANT SUB-OFFICER

Questioning of a person in the street or Sergeant in charge of personnel on a Member of the police force of Sergeant
persons in motor cars to establish shift. or Senior Sergeant rank.
identity and bona fides.

Rutinska kontrola Narednik smjene NiÏi policajac

Rutinski pregled Smjenski narednik NiÏi policijski duÏnosnik

™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ‚¿Ú‰È·˜ ∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Controllo di ordinaria
amministrazione Sergente di turno Sottufficiale

Hfrjdjlbntk yf uhegf gjkbwfåwb dj Gjkbwftw - hfrjdjlbntk bkb


Ghjdthrf yf bltynbntn cvtyf gjkbwftw cj gjdbcjr xby
èÓÎˈÂÈÒÍËÈ ‚ Á‚‡ÌËË ÒÂʇÌÚ‡
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ̇fl ÔÓ‚Â͇ ëÂʇÌÚ ÔÓ ˜‡ÒÚË ËÎË ÒÚ‡¯Â„Ó ÒÂʇÌÚ‡

êÛÚËÌÒ͇ ÔÓ‚Â‡ ç‡‰ÌËÍ Ó‰ÂΩÂø‡ èÓÎˈ‡¿‡ˆ Ò‡ ÌËÊËÏ ˜ËÌÓÏ

Baarida joogtada ah Saddex-xariglaha qaybta Sarkaalka hoose

Sargento de Sección (a cargo del


Control de rutina turno) Suboficial

Ola©an denetim Vardiya sorumlusu komiser Polis amiri

Kieåm soaùt thöôøng leä Sergeant tröôûng toaùn Caûnh saùt vieân

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 159
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com
Police Special
Terminology

SUPERVISOR T.O.G OR TRAFFIC OPERATIONS GROUP

A member of the police force of any Police personnel assigned to traffic and highway patrol duties.
rank who supervises other personnel.

Nadzornik Saobraçajna patrola

Nadzornik Prometna policija

AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ πÌ‹Ì· πÚÔ¯·›·˜

Sovrintendente Polizia Stradale

Yflpjhybr Cjj,hf√fåyf gjkbwbåf

燉ÁË‡ÚÂθ ÉÛÔÔ‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ̇fl Á‡ ‰ÓÓÊÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ

燉ÁÓÌËÍ ë‡Ó·‡Ã‡¿Ì‡ ÔÓÎˈ˿‡

Horjooge Kooxda hawlaha gaadiidka

Supervisor Policía de Tránsito (o de Tráfico)

Amir Trafik polisi

Caûnh saùt vieân giaùm saùt Toaùn caûnh saùt coâng loä

160 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Police Special
Terminology
WATCH HOUSE WATCH HOUSE KEEPER

Receiving area and cells in a police station where persons Police member responsible for security of prisoners, property,
arrested are processed. and watch house duties.

Prijemno odjeljenje StraÏar prijemnog odjeljenja

Pritvor u policijskoj stanici Zatvorski ãuvar u policijskoj stanici

úÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ ¢ÂÛÌÔʇϷη˜

Celle di sicurezza Responsabile delle celle di sicurezza

Kbwt jlujdjhyj pf ghbtvyj vtcnj b √tkbb dj


Ghbtvyj vtcnj b √tkbb dj gjkbwbcrf cnfybwf gjkbwbcrfnf cnfybwf

ä‡‡ÛθÌÓ ÔÓÏ¢ÂÌË ëÏÓÚËÚÂθ ͇‡ÛθÌÓ„Ó ÔÓÏ¢ÂÌËfl

èËÚ‚Ó Û ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ¿ ÒÚ‡ÌËˆË á‡Ú‚ÓÒÍË ˜Û‚‡ Û ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ¿ ÒÚ‡ÌˈË

Meesha dadka lagu hayo ama laga waardiyeeyo Qofka jooga meesha dadka lagu hayo

Celdas de comisaría, calabozo, separos Guardia de las celdas, calabozo, separos

Nezarethane Nezarethane nöbetçisi

Phoøng giam (taïi ñoàn) Caûnh saùt phuï traùch phoøng giam

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 161
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ABDUCTION OF PERSON UNDER 18 WITH INTENT TO HAVE


MOST COMMON SEXUAL INTERCOURSE
INDICTABLE OFFENCES
Some of these may be heard
in a Magistrates’ Court

Otmica osobe mla∂e od 18 godina radi polnog iskori‰tavanja

Otmica osobe mla∂e od 18 godina radi spolnog odnosa

A·ÁˆÁ‹ ·ÙfiÌÔ˘ οو ÙˆÓ 18 Ì ÛÎÔfi ÙË Û‡Ó·„Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Ú¿Í˘

Sequestro di persona sotto i 18 anni a scopo congiungimento carnale

Uhf,yedf¥t vfkjktnyj kbwt pf lf ct bvf ctrcefkty jlyjc

èÓıˢÂÌË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂ„Ó Ò ˆÂθ˛ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl Ò ÌËÏ ÔÓÎÓ‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡

éÚÏˈ‡ ÓÒÓ·Â Ï·¨Â Ó‰ 18 „Ó‰Ë̇ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ËÁ‚¯Ë ÔÓÎÌË Ó‰ÌÓÒ

Afduubida qof ka yar 18 sanadood si loo naagaysto

Rapto/secuestro de persona menor de 18 años con la intención de tener


acceso carnal con ella

Cinsel ilißki niyetiyle 18 yaßından küçük birini kaçırma

Baét coùc vò thaønh nieân döôùi 18 tuoåi vôùi yù ñònh giao hôïp

162 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ABORTION ADMINISTERING DRUGS FOR PURPOSES OF SEXUAL


PENETRATION A

Abortus Davanje droge radi polnog iskori‰tavanja

Pobaãaj, abortus Drogiranje radi spolnog odnosa

`EÎÙÚˆÛË ΩÔÚ‹ÁËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ú¿ÍË

Aborto Somministrazione di sostanze stupefacenti a scopo violenza carnale

Ghtrbyedf¥t yf ,htvtyjcnf Lfdf¥t lhjuf yf tlyj kbwt pf lf ct bvf ctrcefkyb jlyjcb cj ytuj

Ä·ÓÚ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ÍÓÚËÍÓ‚ Ò ˆÂθ˛ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl ÔÓÎÓ‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡

èÓ·‡˜‡¿ (‡·ÓÚÛÒ) ÑÓ„Ë‡ø ‰‡ ·Ë Ò ËÁ‚¯ËÓ ÔÓÎÌË Ó‰ÌÓÒ

Ilma caloosha ku jira oo soo dhaca


ama la soo rido Siinta daroogo si loo naagaysto

Aborto Administración de drogas con la finalidad de realizar penetración sexual

Çocuk aldırma Cinsel ilißki amacıyla uyußturucu vermek

Phaù thai Phuïc thuoác vôùi muïc ñích giao hôïp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 163
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

A AFFRAY AIDING AND ABETTING OFFENCES WITHIN OR OUTSIDE VICTORIA

Tuãa Pomaganje prekr‰aja u ili izvan Viktorije

Tuãnjava Pomoç u izvo∂enju prekr‰aja u Viktoriji i izvan Viktorije

¢ËÌfiÛÈ· Û˘ÌÏÔ΋ ∫Ô‚Ô‹ıËÛË Î·È ˘ÔΛÓËÛË ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ BÈÎÙˆÚ›·˜

Rissa Concorso e complicità di reato entro o oltre i confini del Victoria

Ythtl Gjvfuf¥t b gjnnbryedf¥t ghtrhijwb dj bkb yfldjh jl Dbrnjhbåf

èÓÏÓ˘¸ Ë ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ Ô‰Â·ı ËÎË Á‡


Ñ‡Í‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÏÂÒÚ Ô‰Â·ÏË ¯Ú‡Ú‡ ÇËÍÚÓËfl

∑‡‚̇ ÚÛ˜‡ èÓχ„‡øÂ Ë ÔÓ‰ÒÚˈ‡ø Í˂˘ÌÓ„ ‰Â· Û Ë ‚‡Ì ÇËÍÚÓË¿Â

Bajin Caawin iyo gargaarid gafaf ka Fiktooriya ama dibadeeda ka dhaca

Provocación de riña, o amenazas de


provocar riña Colaboración en la comisión de delitos dentro o fuera del Estado de Victoria

Kavga Victoria içinde veya dıßında suçluya yardım ve yataklık etmek

AÅu ñaû Tieáp tay vaø a toøng trong caùc vuï phaïm phaùp trong vaø ngoaøi Victoria

164 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ARMED ROBBERY ARREST (ASSAULT WITH INTENT TO RESIST OR PREVENT)


A

OruÏana pljaãka Hap‰enje

OruÏana pljaãka Uhiçenje, hap‰enje (napad s namjerom odupiranja ili sprjeãavanja)

`EÓÔÏË ÏËÛÙ›· ™‡ÏÏË„Ë (‚È·ÈÔÚ·Á›· Ì ÚfiıÂÛË Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ‹ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›Ûˆ ÙË Û‡ÏÏË„Ë)

Rapina a mano armata Colluttazione per sottrarsi o per resistere all’arresto

Djjhe;ty uhf,t; Fgct¥t !yfgfl pf lf ct cghtxb@

ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚È „‡·ÂÊ á‡‰ÂʇÌË (̇ԇ‰ÂÌËÂ Ò ˆÂθ˛ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl)

éÛʇ̇ ÔΩ‡˜Í‡ ï‡Ô¯Âø (̇ԇ‰ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ Ó‰ÛÔË‡ø‡ ËÎË ÒÔ˜‡‚‡ø‡)

Dhicid hubaysan Xirid (Weerar ujeedadiisu tahay in laga hortago)

Robo a mano armada Detención (resistencia a la autoridad con objeto de impedir la ~)

Silahlı soygun/gasp Tutuklamayı önlemek için saldırmak

Cöôùp coù vuõ khí Baét giöõ (haønh hung vôùi yù ñònh khaùng cöï hoaëc ngaên caûn)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 165
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

A ARREST (USING FIREARM TO RESIST OR PREVENT) ASSAULT

Hap‰enje Napad

Uhiçenje, hap‰enje (kori‰tenje vatrenog oruÏja radi odupiranja ili spreãavanja) Napad

™‡ÏÏË„Ë (¯Ú‹ÛË fiÏÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ‹ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›Ûˆ ÙË Û‡ÏÏË„Ë) E›ıÂÛË, ‚È·ÈÔÚ·Á›·

Resistenza all’arresto o tentativo di sottrarsi all’arresto con uso di armi da fuoco Aggressione

Fgct¥t !rjhbcnt¥t juytyj jhe;åt pf lf ct cghtxb jngjh@ Yfgfl

ᇉÂʇÌË (Ò ˆÂθ˛ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Ò ç‡Ô‡‰ÂÌËÂ, ÒÎÓ‚ÂÒÌÓ ÓÒÍÓ·ÎÂÌËÂ


ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ó„ÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl) ËÎË Û„ÓÁ‡ ÙËÁ˘ÂÒÍËÏ Ì‡ÒËÎËÂÏ

ï‡Ô¯Âø (ÛÔÓÚ·‡ ‚‡ÚÂÌÓ„ ÓÛÊ¿‡ ‡‰Ë Ó‰ÛÔË‡ø‡ ËÎË ÒÔ˜‡‚‡ø‡) ç‡Ô‡‰

Xirid (isticmaalida hub si loo diido ama looga hortago) Weerar

Detención (resistencia a la autoridad, con uso de arma de fuego, a fin de Uso o amenaza de usar violencia
impedir la ~) ilegítima contra una persona

Tutuklamayı önlemek için silah kullanmak Saldırı/taciz

Baét giöõ (söû duïng suùng ñeå khaùng cöï hoaëc ngaên caûn) Haønh hung

166 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ATTEMPT TO COMMIT AN INDICTABLE OFFENCE BESTIALITY


A
B

Poku‰aj kriviãnog djela Bestijalnost

Poku‰a izvr‰enja kriviãnog djela Brutalnost, bestijalnost

AfiÂÈÚ· ‰È¿ڷ͢ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·¤Ì„ÈÌÔ˘ Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÓfiÚÎˆÓ úÙËÓˆ‰›·

Attentato a commettere un reato processabile Bestialità

J,bl lf ct yfghfdb rhbdbxty ghtrhijr Ctrcefkty jlyjc cj ;bdjnyj

èÓÔ˚Ú͇ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl Û„ÓÎÓ‚ÌÓ Ì‡Í‡ÁÛÂÏÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ëÍÓÚÓÎÓÊÒÚ‚Ó

ÅÂÒÚË¿‡ÎÌÓÒÚ (ÒÂÍÒÛ‡ÎÌË ÓÌÓÒ


èÓÍÛ¯‡¿ ‰‡ Ò ËÁ‚¯Ë Í˂˯ÌÓ ‰ÂÎÓ ËÁÏÂ¨Û ˜Ó‚Â͇ Ë ÊË‚ÓÚËøÂ)

Isku deyid gelida dembi weyn oo xeerbeeg u baahan Naagaysiga xayawaanka

Bestialismo, penetración sexual por o


Tentativa de delito grave con un animal

A©ır bir suç ißlemeye teßebbüs Hayvanlarla cinsel ilißki kurmak

Möu toan phaïm troïng toäi Giao hôïp vôùi thuù vaät

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 167
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

B BLACKMAIL BURGLARY CARRYING FIREARM

Ucjena Provala No‰enje vatrenog oruÏja

Ucjena Provala No‰enje vatrenog oruÏja

E΂ȷÛÌfi˜ ¢È¿ÚÚËÍË OÏÔÊÔÚ›·

Ricatto Furto con scasso Possesso di armi da fuoco

Ewtyf Ghjdfkyf rhf;,f Yjct¥t juytyj jhe;åt

çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÌÓ¯ÂÌËÂ
ò‡ÌÚ‡Ê ä‡Ê‡ ÒÓ ‚ÁÎÓÏÓÏ Ó„ÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl

ìˆÂ̇ èÓ‚‡Î‡ çÓ¯Âø ‚‡ÚÂÌÓ„ ÓÛÊ¿‡

Handadaad/hanjabaad Gurya-u-dhicida Qaadashada hubka

Extorsión, chantaje Robo con violación de domicilio Portación de arma de fuego

Íantaj Hırsızlık Ateßli silah taßımak

Toáng tieàn Troäm Mang suùng

168 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CAUSING EXPLOSION (LIKELY TO ENDANGER LIFE OR INJURE PROPERTY)


C

Izazivanje eksplozije

Izazivanje eksplozije (koja moÏe ugroziti Ïivote ili o‰tetiti imovinu)

¶ÚfiÎÏËÛË ¤ÎÚË͢ (Èı·ÓfiÓ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ˙ˆ‹ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌÈ¿ Û ȉÈÔÎÙËÛ›·)

Causare un’esplosione (che potrebbe danneggiare persone o cose)

Ghtlbpdbredf¥t trcgkjpbåf !jgfcyf gj ;bdjn bkb pfhflb eybinedf¥t bvjn@

èÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ ‚Á˚‚‡ (Ò ˆÂθ˛ Û„ÓÁ˚ ‰Îfl ÊËÁÌË ËÎË Ô˘ËÌÂÌËfl Û˘Â·‡)

àÁ‡ÁË‚‡ø ÂÍÒÔÎÓÁË¿Â (ÍÓ¿‡ ÏÓÊ ‰‡ Û„ÓÁË ÊË‚ÓÚ ËÎË Ó¯ÚÂÚË ËÏÓ‚ËÌÛ)

Sababida qarax ( u badan inuu khatar geliyo nafta ama burburiyo hantida)

Provocación de explosión (que suponga un peligro para la vida o la propiedad)

¥nsanlara/mala zarar verebilecek bir patlamaya neden olmak

Gaây noå (raát coù theå gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng hoaëc thieät haïi taøi saûn)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 169
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CAUSING INJURY INTENTIONALLY OR RECKLESSLY CHILD DESTRUCTION

Uni‰tenje ploda nakon 28 sedmica


Namjerno ili nenamjerno izazivanje povrede trudnoçe

Uni‰tenje ploda nakon 28 tjedna


Izazivanje ozljede namjerno ili nemarom trudnoçe

¶ÚfiÎÏËÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜ ‹ ÂÍ ·ÂÚÈÛ΄›·˜ ú·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‚Ú¤ÊÔ˘˜

Aborto dopo 28 settimane dal


Causare lesioni intenzionalmente o per incuria concepimento

Gjdhtlb yfytctyb yfvthyj bkb gjhflb ytvfhyjcn E,bdf¥t ltnt ghtl lf ct hjlb

èÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ Ú‡‚Ï˚ ËÎË Û‚Â˜¸fl (Ô‰̇ÏÂÂÌÌÓ ËÎË ÔÓ ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ ì·ËÈÒÚ‚Ó ·ÂÌ͇ (ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó,
ı‡Î‡ÚÌÓÒÚË) ÌÓ Ì ÓÚ‰ÂÎË‚¯Â„ÓÒfl ÓÚ Ú· χÚÂË)

àÁ‡ÁË‚‡ø ÔÓ‚‰ ̇ÏÂÌÓ ËÎË ÌÂÔ‡ÊøÓÏ ë‡ÏÓÔÓ·‡ˆË‚‡øÂ, ‰ÂÚÂÛ·ËÒÚ‚Ó

Sababida dhaawac si ula kac ah ama taxadar la’aana Kharibida ilmaha

Destrucción de feto capaz de nacer


Causar lesiones con dolo o por imprudencia grave vivo

Kasıtlı veya dikkatsizlik sonucu birinin yaralanmasına neden olmak 28 haftadan küçük bir bebe©i öldürme

Gaây thöông tích coá yù hoaëc baát keå haäu quaû Huûy hoaïi thai nhi

170 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CHILD STEALING CONCEALING OFFENCES FOR BENEFIT


C

Kra∂a djeteta Prikrivanje kriviãnog djela zbog koristi

Otmica djeteta Prikrivanje kriviãnog djela iz koristi

A·ÁˆÁ‹ ·È‰ÈÔ‡ AfiÎÚ˘„Ë ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ Û˘ÌʤڈÓ

Sequestro di minore Occultazione di reato a scopo beneficio

Rhflt¥t ltwf Ghbrhbdf¥t ghtrhijwb pfhflb rjhbcn

ä‡Ê‡ ·ÂÌ͇ ëÓÍ˚ÚË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl Ò ˆÂθ˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‚˚„Ó‰˚

ä‡¨‡ ‰ÂÚÂÚ‡ ëÍË‚‡ø ÔÂÍ¯‡¿‡ ‡‰Ë ÍÓËÒÚË

Xadida ilmaha Qarinta dembiyo dheef darteed

Secuestro de menores Encubrimiento para obtener un beneficio propio

Çocuk çalmak Çıkar amacıyla bir suçu gizlemek

Baét coùc treû em Che daáu toäi phaïm ñeå höôûng lôïi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 171
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CONDUCT (RECKLESS; ENDANGERING LIFE) CONSPIRACY (AT COMMON LAW)

Pona‰anje Zavjera

Pona‰anje (nesmotreno, opasno po Ïivot) Urota (u obiãajnom pravu)

¢È·ÁˆÁ‹ (·ÂÚ›ÛÎÂÙË, Ô˘ ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ) ™˘ÓˆÌÔÛ›· (ηٿ ÙÔ ÂıÈÌÈÎfi ‰›Î·ÈÔ)

Comportamento incauto; che mette in pericolo la vita Complotto/Cospirazione

Jlytcedf¥t !ytvfhyj> jgfcyj gj ;bdjn@ Pfdthf !cgjhtl rhbdbxybjn pfrjy@

èӂ‰ÂÌËÂ, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó (·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ,


Û„Óʇ˛˘Â ÊËÁÌË) ᇄӂÓ (Òӄ·ÒÌÓ Ó·˘ÂÏÛ Ô‡‚Û)

èÓ̇¯‡ø (ÌÂÔ‡ÊΩË‚Ó; Û„Óʇ‚‡ø ÊË‚ÓÚ‡) ᇂÂ‡ (Û Ó·Ë˜‡¿ÌÓÏ Ô‡‚Û)

Fal (taxadar la’aan; khatar gelin nololeed) Mu’aamiraad (common Law)

Conspiración, confabulación (delito tipificado por el


Conducta (temeraria; que pone en peligro la vida) derecho jurisprudencial/consuetudinario)

Tehlikeli veya zarara yol açabilecek dikkatsiz davranıß Gizli ittifak

Haønh vi (baát keå haäu quaû, gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng) Thoâng ñoàng (theo thoâng luaät)

172 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CONSPIRACY (CODIFIED IN CRIMES ACT) CULPABLE DRIVING


C

Zavjera KaÏnjiva voÏnja

Urota (u kriviãnom zakonu) KaÏnjiva voÏnja

™˘ÓˆÌÔÛ›· (ηٿ ÙÔÓ ¶ÔÈÓÈÎfi úÒ‰Èη) AÍÈfiÔÈÓË Ô‰‹ÁËÛË

Associazione a delinquere Guida colposa

Pfdthf !cgjhtl rhbdbxyj ghfdj@ Djpt¥t inj gjdktredf rfpyf

ᇄӂÓ (Òӄ·ÒÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ÍÓ‰ÂÍÒÛ) èÂÒÚÛÔÌÓ ‚ÓʉÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

ᇂÂ‡ (ÍÓ‰ËÙËÍÓ‚‡Ì‡ Û Í˂˘ÌÓÏ Á‡ÍÓÌÛ) ä‡ÊøË‚‡ ‚ÓÊø‡

Mu’aamiraad (lagu xusay Xeerka Dembiga) Wadid dembi ah

Conspiración, confabulación (delito tipificado por la Ley de


delitos - Crimes Act) Conducción temeraria o negligente

Suç amacıyla gizli anlaßma yapmak Tehlikeli araç sürmek

Thoâng ñoàng (qui ñònh trong Ñaïo luaät Hình söï) Toäi laùi xe gaây thöông vong

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 173
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CULTIVATION OF A NARCOTIC PLANT DAMAGE OR DESTROY PROPERTY (THREAT TO)

Uzgoj narkotiãne biljke O‰tetiti ili uni‰titi imovinu

Uzgajanje biljke od koje se pravi droga O‰tetiti ili uni‰titi imovinu (prijetnja)

ú·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ Ê˘ÙÔ‡ (AÂÈÏÒ Ó·) ÚÔηϤۈ ˙ËÌÈ¿ ‹ ‚Ï¿‚Ë Û ȉÈÔÎÙËÛ›·

Coltivazione di pianta narcotica Minaccia di danno o distruzione di proprietà

Jluktledf¥t jgjåyb hfcntybåf Jintnedf¥t bkb eybinedf¥t bvjn !pfrfyf pf@

Ç˚‡˘Ë‚‡ÌË ‡ÒÚÂÌËÈ, ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍË ì˘Â· ËÎË ÛÌ˘ÚÓÊÂÌË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ (Û„ÓÁ‡ ̇ÌÂÒÂÌËfl
‚¢ÂÒÚ‚‡ Û˘Â·‡)

äÛÎÚË‚‡ˆË¿‡ ·ËΩ‡Í‡ Á‡ ÓÔÓ¿Ì ‰Ó„Â é¯ÚÂÚËÚË ËÎË ÛÌ˯ÚËÚË ËÏÓ‚ËÌÛ (ÔÂÚø‡)

Beerida dhirta daroogada Khasaare ama burburin hanti (loogu hanjabay)

Cultivo de plantas narcóticas Dañar o destruir la propiedad ajena (amenazar con)

Uyußturucu bitkiler yetißtirmek Mala hasar vermek veya tahrip etmek tehdidinde bulunmak

Troàng caây ma tuùy Gaây thieät haïi hoaëc tieâu huûy taøi saûn (haêm doïa)

174 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

DECEPTION (OBTAINING FINANCIAL


ADVANTAGE BY)
DEMAND (MAKING; WITH A THREAT TO KILL
ETC.) D

Prevara Zahtjev

Prijevara (radi financijske koristi) Zahtjev (uruãenje; uz prijetnju ubojstvom)

EÍ·¿ÙËÛË (·ÔÎÙÒ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˆÊ¤ÏË ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜) A·›ÙËÛË (ÂÁ›ڈ, ÌÂÙ’ ·ÂÈÏ‹˜ ÊfiÓÔ˘ ÎÙÏ.)

Ottenere vantaggio pecuniario con inganno/Frode Richiesta o pretesa sotto minaccia di morte

Bpvfvf !pf lf ct bvf abyfycbcrf rjhbcn@ <fhf¥t !gjcnfdedf¥t& cj pfrfyf pf e,bcndj b ck.@

í·ӂ‡ÌË (ÔËÌÛʉÂÌËÂ Ò Û„ÓÁÓÈ Ì‡ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ


é·Ï‡Ì (Ò ˆÂθ˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÈ ‚˚„Ó‰˚) ÒÏÂÚË)

è‚‡‡ (‡‰Ë ÙË̇ÌÒË¿ÒÍ ÍÓËÒÚË) á‡ıÚ‚ (ÔÓÒÚ‡‚Ω‡øÂ; ÛÁ ÔÂÚøÛ Û·ËÒÚ‚‡)

Khaa’inimo (Hellitaan faaiido dhaqaale iyadoo) Dalbasho (loogu hanjabayo delitaan iwm)

Engaño (obtención de un beneficio económico mediante) Exigencia (realizar, mediante amenazas de muerte, etc.)

Sahtekarlık (yolu ile maddi çıkar sa©lamak) Talepte bulunmak; öldürme tehdidiyle talepte bulunmak

Löôøng gaït (ñeå höôûng lôïi tieàn baïc) Ñoøi hoûi (vôùi söï haêm doïa gieát v.v.)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 175
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

D DESTROYING OR DAMAGING PROPERTY ESCAPE

Uni‰tenje ili o‰teçenje imovine Bjekstvo

Uni‰tenje ili o‰teçenje imovine Bijeg

ú·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‹ ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌÈ¿˜ Û ȉÈÔÎÙËÛ›· Afi‰Ú·ÛË, ‰Ú·¤Ù¢ÛË

Distruzione o danno di proprietà Evasione

Eybinedf¥t bkb jintnedf¥t bvjn <tucndj

ìÌ˘ÚÓÊÂÌË ËÎË Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ Û˘Â·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË èӷ„

ìÌ˯ÚÂø ËÎË Ó¯ÚÂÃÂø ËÏÓ‚ËÌ ÅÂÍÒÚ‚Ó, ÔÓ·ÂÃË

Burburinta ama khasaare u geysashada hantida Baxsasho

Destruir o causar daños a la propiedad ajena Fuga, fugarse, darse a la fuga

Mala hasar vermek veya tahrip etmek Firar/kaçmak

Phaù huûy hoaëc laøm hö haïi taøi saûn Ñaøo thoaùt

176 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

EXPLOSION (CAUSING; LIKELY TO ENDANGER LIFE OR INJURY PROPERTY)


E

Eksplozija

Eksplozija (izazivanje; moÏe ugroziti Ïivote ili o‰tetiti imovinu)

`EÎÚËÍË (ÚÔηÏÒ, Èı·ÓfiÓ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌ›· Û ȉÈÔÎÙËÛ›·)

Causare un’esplosione (che potrebbe danneggiare persone o cose)

Trcgkjpbåf !ghtlbpdbredf¥t> jgfcyf gj ;bdjn bkb pfhflb jintnedf¥t bvjn@

ÇÁ˚‚ (ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ ‚Á˚‚‡ Ò ˆÂθ˛ Û„ÓÁ˚ ‰Îfl ÊËÁÌË ËÎË Û˘Â·‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û)

ÖÍÒÔÎÓÁË¿‡ (ËÁ‡ÁË‚‡øÂ; ÏÓÊ ‰‡ Û„ÓÁË ÊË‚ÓÚ ËÎË Ó¯ÚÂÚË ËÏÓ‚ËÌÛ)

Qarax (kaas oo u badan in uu naf khatar geliyo naf ama kharibo hanti)

Explosión (provocación de; con peligro para la vida o la propiedad ajenas)

Patlama (neden olmak; mal ve can güvenli©ini tehdit edebilecek)

Noå (gaây; raát coù theå gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng hoaëc thieät haïi taøi saûn)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 177
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

F FALSE IMPRISONMENT FALSE INFORMATION (FURNISHING)

Protivzakonito zatvaranje LaÏne informacije

Protuzakonito utamniãenje LaÏna obavijest (dostava)

¶·Ú¿ÓÔÌË ÎÚ¿ÙËÛË ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ·ÙfiÌÔ˘ 梉‹˜ ηٷÁÁÂÏ›· (οӈ...)

Detenzione arbitraria Dare informazioni false

Ghjnbdghfdyj ghbndjhf¥t Kf;yf byajhvfwbåf !gjnehf¥t@

çÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ Î˯ÂÌË ҂ӷӉ˚ ãÓÊ̇fl ËÌÙÓχˆËfl (Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ)

èÓÚË‚Ô‡‚ÌÓ Î˯Âø ÒÎӷӉ ã‡ÊÌ ËÌÙÓχˆË¿Â (‰ÓÒÚ‡‚Ω‡øÂ)

Xarig aan sharciga ku salaysnayn Bixinta macluumaad beena

Detención ilegal Información falsa (suministro de)

Alıkoyma/hürriyetini sınırlama Yanlıß bilgi (vermek)

Giam giöõ traùi pheùp Cho tin giaû

178 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

FALSE STATEMENT AS TO THREAT TO PROPERTY (PERSONS) FORGERY AND UTTERING


F

LaÏna izjava u smislu prijetnje imovini (osobama) Krivotvorenje i pu‰tanje u opticaj

LaÏna izjava u smislu prijetnje imovini (osobama) Krivotvorenje i stavljanje u opticaj

¶Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·


梉‹ ‰‹ÏˆÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ·ÂÈÏ‹ Û ȉÈÔÎÙËÛ›· (¿ÙÔÌ·) (Λ‚‰ËÏˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ)
Contraffazione e spaccio (di assegni,
Minaccia infondata di danni a proprietà o (persone) moneta, documenti ecc.)

Kf;yf bpåfdf - pfrfyf pf bvjn !kbwf@ Ghfdt¥t kf;yb ljrevtynb b gfhb

àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
ãÓÊÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ, ‚ÎÂÍÛ˘Â Á‡ ÒÓ·ÓÈ Û„ÓÁÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û ËÎË Î˛‰flÏ Ù‡Î¸¯Ë‚˚ı ‰ÂÌ„

ã‡Ê̇ ËÁ¿‡‚‡ ÍÓ¿‡ Ò ӉÌÓÒË Ì‡ Û„Óʇ‚‡ø ËÏÓ‚ËÌ (ÓÒÓ·‡) î‡ÎÒËÙËÍÓ‚‡øÂ Ë ‡ÒÚÛ‡øÂ

Hadal been abuur ah oo loogu hanjabo hanti (shakhsiyaad) Been-abuur iyo dhamaystirid
Falsificación de moneda o
Declaración falsa respecto de amenazas contra la propiedad (o las personas) documentos y puesta en circulación
de lo falsificado

Mal ve can güvenli©i konusunda yalan beyanda bulunmak Sahtecilik/sahte belge düzenlemek

Man khai ñeå ñe doïa taøi saûn (tính maïng) Giaû maïo hoaëc löu haønh ñoà giaû maïo

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 179
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

G GOING EQUIPPED FOR BURGLARY/THEFT/CHEAT GROSS INDECENCY

Krenuti opremljen u provalu/kra∂u/prevaru Krajnja nepristojnost

Biti opremljen za provalu/kra∂u/prijevaru Krajnja nepristojnost

AÓ¿ÚÌÔÛÙË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜


ú·ıÔ‰fiÓ ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ‰È¿ÚÚËÍË/ÎÏÔ‹/·¿ÙË ·È‰Ô‡˜

Essere attrezzato a scopo furto/Scasso/Frode Atti osceni

Jghtvty pf ghjdfkf#rhf;,f#bpvfvf Vyjue ytghbcnjåyj jlytcedf¥t

èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í Ó„‡·ÎÂÌ˲/‚ÓÓ‚ÒÚ‚Û/ÔÓ‰ÎÓ„Û Ç˚Á˚‚‡˛˘‡fl ÌÂÔËÒÚÓÈÌÓÒÚ¸

ÅËÚË ÓÔÂÏΩÂÌ Á‡ ÔÓ‚‡ÎÛ/Í‡¨Û/Ô‚‡Û èÓÚË‚ÔËÓ‰ÌË ·ÎÛ‰

Isu qalabaynta guri u dhicid/tuug/khaaimid Xushma daro weyn

Portación de objetos destinados a la comisión de un robo con violación de Abuso sexual (sin violencia ni
domicilio/hurto/estafa intimidación)

Hırsızlık/dolandırıcılık amacıyla hazırlıklı olmak Ciddi ahlaksız/uygunsuz hareket

Ñi aên troäm/caép/löøa gaït coù ñoà ngheà Coâng xuùc tu sæ

180 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

HANDLING STOLEN GOODS INCEST INCITEMENT


H
I

Manipulisanje ukradenom robom Incest Poticanje

Manipuliranje ukradenom robom Rodoskrvnuçe, incest Nagonjenje, poticanje

ΩÂÈÚÈÛÌfi˜ ÎÏÂÌÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ AÈÌÔÌÈÍ›· ∫ÔΛÓËÛË

Ricettazione Incesto Istigazione

Ghjlfdf¥t erhfltyf cnjrf Hjljcrdthyedf¥t Gjnnbryedf¥t

Ç·‰ÂÌË ‚ÓÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‚¢‡ÏË äÓ‚ÓÒϯÂÌË èÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó

èËχø ÛÍ‡‰ÂÌ Ó·Â à̈ÂÒÚ èÓ‰ÒÚˈ‡øÂ

Haynta alaab la xaday Ka dhilaysiga ma geyaanka Rabshad abuurid

Incitación, instigación, inducción,


Receptación Incesto provocación

Çalıntı mal almak Aile bireyleri arasında cinsel ilißki Suça teßvik

Giao dòch ñoà aên caép Loaïn luaân Xuùi giuïc

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 181
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

I INDECENT ASSAULT INFANTICIDE

Nedoliãno nasrtanje âedomorstvo

Nasilno bludno pona‰anje âedomorstvo

AÓ¿ÚÌÔÛÙË Â›ıÂÛË BÚÂÊÔÎÙÔÓ›·

Atti violenti di libidine Infanticidio

Ytghbcnjåyj jlytcedf¥t> yfgfl E,bcndj yf ,t,t

çÂÔËÒÚÓÈÌÓ ̇ԇ‰ÂÌË ì·ËÈÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂ¸˛ ÌÓ‚ÓÓʉÂÌÌÓ„Ó

ÅÎۉ̇ ‡‰ø‡, Í˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓÚË‚ ΢ÌÓÒÚË Ë ÏÓ‡Î‡ ó‰ÓÏÓÒÚ‚Ó

Xadgudub edeb daran ama anshax xuma ah Carruur dilida

Abuso sexual, abusos deshonestos Infanticidio, infanticida

Cinsel taciz/sarkıntılık Bebek öldürmek

Xaâm phaïm tieát haïnh Gieát haïi treû sô sinh

182 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

INTERFERENCE WITH RAILWAY EQUIPMENT WITH INTENT TO DAMAGE ENGINE ETC.


I

Sabotiranje na Ïeljeznici s namjerom o‰teçenja lokomotive itd.

Sabotiranje na Ïeljeznici s namjerom o‰teçenja lokomotive, itd.

¶ÂÈÚ¿˙ˆ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌ›·˜ ÛÙË Ì˯·Ó‹, ÎÙÏ.

Manomissione di attrezzature ferroviarie con l’intento di danneggiare la locomotrice

Hfcbgedf¥t jghtvf yf ;tktpybwf pf lf ct hfcbgt dktxybjn gjujy

å‡ÌËÔÛÎËÓ‚‡ÌË ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Ò ˆÂθ˛ Â„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl

뇷ÓÚË‡ø ÊÂÎÂÁÌ˘Í ÓÔÂÏ ҇ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ӯÚÂÚË ÎÓÍÓÏÓÚË‚‡

Faragelinta qalabka tareenka si loo kharibo matoorka tareenka iwm

Manipulación no autorizada de equipos de ferrocarril con objeto de dañar una locomotora, etc.

Demiryolu malzemelerini hasar niyetiyle bozmak

Phaù hoaïi ñöôøng raày vôùi yù ñònh gaây hö haïi ñaàu maùy v.v.

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 183
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

K KIDNAPPING MANSLAUGHTER

Kidnapovanje Ubistvo iz nehata

Kidnapiranje, otmica Ubojstvo iz nehata

A·ÁˆÁ‹ (·ÙfiÌÔ˘) AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜

Sequestro di persona Omicidio colposo

Rhflt¥t ltnt> djphfcty xjdtr jldtlty yf cbkf Ckexfåyj> ytdjkyj e,bcndj yf xjdtr

èÓıˢÂÌË çÂÔ‰̇ÏÂÂÌÌÓ ۷ËÈÒÚ‚Ó

äˉ̇ÔÓ‚‡øÂ, ÓÚÏˈ‡ ì·ËÒÚ‚Ó ËÁ ÌÂı‡Ú‡

Afduubida Dilka aan ula kaca ahayn

Homicidio involuntario (involuntary mansl., por oposición


Secuestro, rapto a voluntary mansl.: homicidio atenuado)

Adam kaçırma Kasıtsız adam öldürme

Baét coùc Ngoä saùt

184 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

MURDER OBTAINING PROPERTY BY DECEPTION


M
O

Ubistvo Sticanje imovine prevarom

Umorstvo Dobivanje imovine prijevarom

ºfiÓÔ˜, ‰ÔÏÔÊÔÓ›· AfiÎÙËÛË È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ì ·¿ÙË

Omicidio volontario Ottenere proprietà con l’inganno

Yfvthyj e,bcndj Cntryedf¥t bvjn cj bpvfvf

ì·ËÈÒÚ‚Ó é‚·‰ÂÌË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÛÚÂÏ Ó·Ï‡Ì‡

ì·ËÒÚ‚Ó ëÚÂÃË ËÏÓ‚ËÌÛ Ô‚‡ÓÏ

Dilka Ku helida hanti si khaa’inimo ah

Homicidio doloso, asesinato Obtención de bienes mediante engaño

Adam öldürme/cinayet Sahtekarlık yolu ile mal edinmek

Gieát ngöôøi Löôøng gaït ñeå sang ñoaït taøi vaät

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 185
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

P PERJURY PERVERTING THE COURSE OF PUBLIC JUSTICE

Krivokletstvo Ometanje provo∂enja pravde

Krivokletstvo Iskrivljavanje pravde

梉ÔÚΛ·, „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú›· ¶·Ú·Ï·ÓÒ ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË

Falsa testimonianza/Spergiuro Svisare il corso della giustizia

Bpvfvf Cdhnedf¥t yf ghfdlfnf

ãÊÂ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó àÒ͇ÊÂÌË ıÓ‰‡ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl

ч‚‡ø ·ÊÌÓ„ ËÒ͇Á‡ ä˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓÚË‚ Ô‡‚ÓÒÛ¨‡

Markhaanti beeneed Weecinta habka garsoorka dadweynaha

Falso testimonio, perjurio Cometer delito contra la administración de justicia

Yalancı ßahitlik Kamu adaletinin gerçekleßmesini önlemek

Man khai Caûn trôû guoàng maùy coâng lyù

186 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

POSSESSING ANYTHING WITH THE PURPOSE OF DESTROYING OR DAMAGING PROPERTY


P

Posjedovanje neãega s namjerom uni‰tenja ili o‰teçenja imovine

Posjedovanje neãega s namjerom uni‰tenja ili o‰teçenja imovine

`E¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌ›· Û ȉÈÔÎÙËÛ›·

Possesso di attrezzature con l’intento di distruggere o danneggiare cose

Gjctledf¥t ghtlvtnb pf lf ct eybinedf bkb jintnedf bvjn

Ç·‰ÂÌË ˜ÂÏ-ÎË·Ó Ò ˆÂθ˛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ˝ÚÓ„Ó ‰Îfl ÛÌ˘ÚÓÊÂÌËfl ËÎË Ô˘ËÌÂÌËfl Û˘Â·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË

èÓÒ‰ӂ‡ø Ì˜„‡ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ÛÌ˯ÚË ËÎË Ó¯ÚÂÚË ËÏÓ‚Ë̇

Haysashada wax kasta oo ujeedadeedu tahay burburinta ama kharibida hanti

Tenencia/posesión de objeto o cosa destinados a destruir o dañar bienes ajenos

Mala hasar vermek/tahrip etmek amacıyla her hangi bir ßeye sahip olmak

Sôû höõu baát cöù vaät gì vôùi muïc ñích phaù huûy hoaëc gaây thieät haïi cho taøi saûn

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 187
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

P POSSESSION OF A DRUG OF DEPENDENCE PROCURING FOR PROSTITUTION

Posjedovanje droge Podvo∂enje na prostituciju

Posjedovanje droga Podvo∂enje radi prostitucije

ú·ÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ¶ÚÔÌËı‡ˆ ÁÈ· ÔÚÓ›·, ۈ̷ÙÂÌÔÚ›·

Possesso di droghe di tossicodipendenza Sfruttamento di prostituzione

Gjctledf¥t lhjub inj cjplfdffn pfdbcyjcn Yfdtledf¥t yf ghjcnbnewbåf

Ç·‰ÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ë‚Ó‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó Ò ˆÂθ˛ ÔÓÒÚËÚÛˆËË

èÓÒ‰ӂ‡ø ‰Ó„‡ ÍÓ¿Â ËÁ‡ÁË‚‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ èÓ‰‚Ó¨Âø ‡‰Ë ÔÓÒÚËÚۈ˿Â

Haysashada daroogada la qabatimo Ka shaqaynta dhilanimada

Tenencia/posesión de una droga adictiva Proxenetismo, alcahuetería

Uyußturucu madde bulundurmak Fuhuß için teßvik

Sôû höõu döôïc lieäu gaây nghieän (ma tuùy) Duï laøm ngheà maõi daâm

188 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

RAPE RAPE (ATTEMPTED)


R

Silovanje Silovanje (poku‰aj)

Silovanje Silovanje (poku‰aj)

BÈ·ÛÌfi˜ BÈ·ÛÌfi˜ (·fiÂÈÚ·)

Stupro Attentato di stupro

Cbkedf¥t J,bl pf cbkedf¥t

àÁ̇ÒËÎÓ‚‡ÌË èÓÔ˚Ú͇ Í ËÁ̇ÒËÎÓ‚‡Ì˲

ëËÎÓ‚‡ø ëËÎÓ‚‡ø (ÔÓÍÛ¯‡¿)

Kufsiga Kufsi isku deyida

Violación (Tentativa de) violación; violación (en grado de tentativa)

Tecavüz/ırza geçmek Tecavüze teßebbüs

Hieáp daâm Hieáp daâm (toan)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 189
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

R REMOVAL OF ARTICLES FROM PLACE OPEN TO PUBLIC RIOT

Uklanjanje stvari sa javnog mjesta Pobuna

Uklanjanje stvari s javnog mjesta Pobuna

™Ù¿ÛË, ÍÂۋΈ̷, ‰È·Û¿Ï¢ÛË Ù˘


AÊ·›ÚÂÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ¯ÒÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘

Sottrazione di oggetti da un luogo pubblico Sommossa

Ptvf¥t ghtlvtnb jl åfdyb vtcnf Ythtl

쉇ÎÂÌË ‚¢ÂÈ ËÁ ÏÂÒÚ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÁÂÌËfl ÅÛÌÚ

ìÍ·ø‡ø ÒÚ‚‡Ë Ò‡ ¿‡‚ÌÓ„ ÏÂÒÚ‡ èÓ·Û̇

Ka qaadida sheyaal meel u furan dadweynaha Kacdoon rabshad wata

Sustracción de objetos de lugares abiertos al público Motín, tumulto, disturbio

Kamuya ait bir yerden eßya çalmak Ayaklanma

Thaùo gôõ cuûa coâng Gaây naùo loaïn

190 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

SERIOUS INJURY (INTENTIONALLY CAUSING) SETTING TRAP OR DEVICE TO CAUSE SERIOUS


INJURY S

Postavljanje klopke ili neke sprave da se nanese ozbiljna


Ozbiljna povreda povreda

Te‰ka ozljeda (izazvana namjerno) Postavljanje klopke ili naprave radi izazivanja te‰ke ozlijede

™Ù‹Óˆ ·Á›‰· ‹ Û˘Û΢‹ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤۈ ÛÔ‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë


™Ô‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· (ÚÔηÏÒ ÂÛÎÂÌ̤ӷ....) ‹ ÙÚ·‡Ì·
Installare trappole o dispositivi con l’intento di causare
Causare intenzionalmente gravi lesioni gravi lesioni
Gjcnfdedf¥t rkjgrf pf lf ct ghtlbpdbrf cthbjpyf
Cthbjpyf gjdhtlf !ghtlbpdbrfyf yfvthyj@ gjdhtlf
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÎÓ‚Û¯ÍË ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ˆÂθ˛ ̇ÌÂÒÂÌËfl
ëÂ¸ÂÁ̇fl Ú‡‚χ (ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚) ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚
èÓÒÚ‡‚Ω‡ø ÍÎÓÔÍ ËÎË Ì‡Ô‡‚ ‡‰Ë ËÁ‡ÁË‚‡ø‡
éÁ·ËΩ̇ ÔÓ‚‰‡ (ËÁ‡Á‚‡Ì‡ ̇ÏÂÌÓ) ÓÁ·ËΩÌ ÔÓ‚‰Â

Dhawaac helis ah (ula kac loo sameeyo) Dhigida debin ama qalab si loo sababo dhaawac

Tender trampas o emplear otro tipo de dispositivo con


Lesiones graves (causación dolosa/intencionada de) objeto de causar lesiones graves

Kasten ciddi yaralama Ciddi yaralama amacıyla tuzak veya cihaz kurmak

Thöông tích traàm troïng (coá yù gaây) Gaøi baãy hoaëc ñeå gaây thöông tích traàm troïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 191
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

S SUICIDE (INCITING) THEFT THREAT TO INFLICT SERIOUS


INJURY

Prijetnja nano‰enjem ozbiljnih


Samoubistvo Kra∂a povreda

Samoubojstvo Kra∂a Prijetnja nano‰enjem te‰kih ozljeda

AÂÈÏ‹ ÚfiÎÏËÛ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡


A˘ÙÔÎÙÔÓ›· (˘ÔÎÈÓÒ...) úÏÔ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡

Incitamento al suicidio Furto Minaccia di causare gravi lesioni

Cfvje,bcndj !gjnnbryedf¥t> Pfrfyf lf ct yfytct cthbjpyf


yfdtledf¥t@ Rhf;,f gjdhtlf

ë‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Ó (ÔÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó Í) ÇÓÓ‚ÒÚ‚Ó ì„ÓÁ‡ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚

ë‡ÏÓÛ·ËÒÚ‚Ó (ÔÓ‰ÒÚˈ‡øÂ) ä‡¨‡ èÂÚø‡ ̇ÌÓ¯ÂøÂÏ Ú¯ÍËı ÔÓ‚‰‡

Ku cabsigelin in lagu sameeyo


Isdil (rabshad abuurid) Xadid dhaawac khatar ah

Suicidio (inducción al) Hurto, sustracción Amenaza de causar lesión grave

¥ntihara teßvik Hırsızlık Viddi yaralama tehdidinde bulunmak

Töï töû (xuùi giuïc) AÊn caép Haêm doïa gaây thöông tích traàm troïng

192 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

THREAT TO KILL TRAFFICKING IN DRUGS OF DEPENDENCE


T

Prijetnja ubistvom Trgovina drogom

Prijetnja ubojstvom Trgovina drogama

AÂÈÏ‹ (οÔÈÔ˘) Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ¢È·ÎÈÓÒ Ó·ÚΈÙÈο ÂÍ¿ÚÙËÛ˘

Minaccia di morte Traffico di droghe di tossicodipendenza

Pfrfyf pf e,bcndj Nhujdbåf cj lhjub inj ghtlbpdbredffn pfdbcyjcn

ì„ÓÁ‡ ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı Ò‰ÒÚ‚

èÂÚø‡ Û·ËÒÚÓÏ à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ ‰Ó„‡Ï‡ ÍÓ¿Â ÒÚ‚‡‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ

Dil ugu hanjabid Qaadida daroogada la qabatimo

Amenaza de muerte Tráfico de drogas adictivas

Öldürme tehdidi Uyußturucu ba©ımlılı©ı yapan madde kaçakçılı©ı/satmak

Haêm doïa gieát Buoân baùn döôïc lieäu gaây nghieän (ma tuùy)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 193
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

AGGRAVATED BURGLARY
MOST COMMON SUMMARY OFFENCES AND MOST
COMMON INDICTABLE OFFENCES WHICH MAY BE
TRIED SUMMARILY

Te‰ka provala

Te‰ka provala

¢È¿ÚÚËÍË Î·È ÎÏÔ‹ ÌÂÙ¿ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎÒÓ


ÛÙÔȯ›ˆÓ, ‚›·ÈË ‰È¿ÚÚËÍË

Furto aggravato con scasso

Ntirf rhf;,f

é„‡·ÎÂÌËÂ Ò ÓÚfl„˜‡˛˘ËÏË ‚ËÌÛ


Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ÏË

í¯͇ ÔÓ‚‡Î‡

Gurixadid siyaada ah

Robo con violación de domicilio y a


mano armada

Silahlı soygun/gasp

Troäm vôùi tröôøng hôïp gia troïng

194 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

AIDING AND ABETTING A PERSON TO DRIVE A MOTOR CAR WHILST DISQUALIFIED


A

Poticanje nekoga da vozi dok je pod zabranom

Pomaganje i nagovaranje osobe da vozi bez dozvole

∫Ô‚ÔËıÒ Î·È ·Ú·ÎÈÓÒ ¿ÙÔÌÔ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·Ó Î·È ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı› Ë ¿‰ÂÈ·

Favorire e istigare una persona a guidare un veicolo durante il periodo di sospensione della patente di guida

Gjvfuf¥t b gjnbryedf¥t kbwt lf djpb rjuf ve t erbyfnf ljpdjkfnf

èÓÏÓ˘¸ Ë ÔÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, Î˯ÂÌÌÓ„Ó ‚Ó‰ËÚÂθÒÍËı Ô‡‚, Í ÛÔ‡‚ÎÂÌ˲ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ

èÓχ„‡øÂ Ë ÔÓ‰ÒÚˈ‡ø ÓÒÓ·Â ‰‡ ‚ÓÁË ‰ÓÍ ¿Ó¿ ¿Â ‰ÓÁ‚Ó· ÒÛÒÔẨӂ‡Ì‡

Gargaarida ama u sahlida qof inuu wado gaari ogolaansho laáan

Colaboración para que conduzca una persona inhabilitada

Sürücü belgesi iptal edilen bir kißinin araç sürmesine yardım ve yataklık etmek

Tieáp tay vaø a toøng moät ngöôøi khaùc laùi xe khi ngöôøi ñoù ñaõ bò töôùc quyeàn laùi xe

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 195
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

A ARMED WITH OFFENSIVE WEAPON ASSAULT WITH INTENT TO …

Being armed with an offensive weapon. Adding the intended offence.

NaoruÏan za napad Napad s namjerom da

NaoruÏan oruÏjem za napad Napad s namjerom da...

OÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÂÈıÂÙÈÎfi fiÏÔ E›ıÂÛË Ì ÛÎÔfi Ó· ...

A mano armata Aggressione a scopo di...

Djjhe;ty Yfgfl cj yfvthf lf ct ...

Å˚Ú¸ ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï ÓÛ‰ËÂÏ Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl ç‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ò ˆÂθ˛...

ç‡ÓÛÊ‡Ì Ì‡Ô‡‰‡˜ÍËÏ ÓÛÊ¿ÂÏ ç‡Ô‡‰ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ

Ku hubaysan hubka wax lagu weerari karo Weerar looga jeedo

Armado con arma ofensiva Uso o amenaza de violencia con intención de ...

Saldırı amaçlı silah bulundurmak ...niyetiyle saldırı

Trang bò vôùi vuõ khí taán coâng Haønh hung vôùi yù ñònh...

196 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ATTEMPTED … BURGLARY CARELESS DRIVING


A
Adding offence attempted.

B
C

Poku‰ani... Provala NepaÏljiva voÏnja

Poku‰ani Provala NepaÏljiva voÏnja

AfiÂÈÚ·... ¢È¿ÚÚËÍË AÌÂÏ‹˜ Ô‰‹ÁËÛË

Attentato di… Furto con scasso Guida pericolosa

J,bl pf... Ghjdfkyf rhf;,f Ytdybvfntkyj djpt¥t

ÅÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓʉÂÌËÂ
èÓÔ˚Ú͇ Í... ä‡Ê‡ ÒÓ ‚ÁÎÓÏÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

èÓÍÛ¯‡¿ èÓ‚‡Î‡ çÂÔ‡ÊΩË‚‡ ‚ÓÊø‡

Isku deyid Guri-u dhicida Gaari wadid aan laga taxadarin

Tentativa de...; ...en grado de tentativa Robo con violación de domicilio Conducción negligente/imprudente

...girißimi/teßebbüsü Hırsızlık Dikkatsiz araç sürmek

Toan (aâm möu) Troäm Laùi xe baát caån

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 197
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CAUSING INJURY INTENTIONALLY CAUSING INJURY RECKLESSLY

Namjerno izazivanje povreda NepaÏljivo izazivanje povreda

Namjerno izazivanje ozljeda Nesmotreno izazivanje ozljeda

¶ÚÔηÏÒ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜ ¶ÚÔηÏÒ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· ÂÍ ·ÂÚÈÛ΄›·˜

Causare intenzionalmente lesioni Causare lesioni per negligenza

Yfvthyj ghtlbpdbredf¥t gjdhtlf Gjdhtlf ghtlbpdbrfyf jl ytvfhyjcn

ìÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚ çÂÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚

ç‡ÏÂÌÓ ËÁ‡ÁË‚‡ø ÔÓ‚‰ çÂÒÏÓÚÂÌÓ ÔÓÛÁÓÍÓ‚‡ø ÔÓ‚‰Â

Sababida dhaawac ula kac ah Si taxadar la’aana dhaawac u sababid

Cometer delito de lesiones dolosas Causar lesiones por imprudencia grave

Kasten yaralamaya neden olmak Dikkatsizlik sonucu yaralamaya neden olmak

Coá yù gaây thöông tích Gaây thöông tích baát keå haäu quaû

198 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CRIMINAL DAMAGE BY FIRE DAMAGING PROPERTY DRIVING WHILST DISQUALIFIED


C
Driving a motor car whilst disqualified.

Kriviãno izazvana ‰teta vatrom O‰teçenje imovine VoÏnja pod zabranom

Voziti za vrijeme suspenzije vozaãke


Kriviãno izazvana ‰teta vatrom O‰teçenje imovine dozvole
O‰ËÁÒ ·ÚfiÙÈ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı› Ë
¶ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌÈ¿˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ʈÙÈ¿ ¶ÚÔηÏÒ ˙ËÌ›· Û ȉÈÔÎÙËÛ›· ¿‰ÂÈ·
Guida durante il periodo di squalifica
Incendio doloso Danno di proprietà dalla guida
Rhbdbxyj ltkj - intnf
ghtlbpdbrfyf jl gj;fh Jintnedf¥t bvjn Djpt¥t rjuf ljpdjkfnf t erbyfnf

èÂÒÚÛÔÌ˚È Û˘Â·, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚È Ó„ÌÂÏ ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ, ·Û‰Û˜Ë


ËÎË ‚ ÂÁÛθڇÚ ÔÓʇ‡ ç‡ÌÂÒÂÌËÂ Û˘Â·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Î˯ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ˝ÚÓ Ô‡‚
ä˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ Ô˘Ëø‡‚‡ø‡ ¯ÚÂÚ ÇÓÊø‡ Á‡ ‚ÂÏ ÒÛÒÔÂÌÁË¿Â ‚ÓÁ‡˜ÍÂ
‚‡ÚÓÏ é¯ÚÂÃÂø ËÏÓ‚ËÌ ‰ÓÁ‚ÓÎÂ

Si dembi ah dab wax ku gubid Burburinta hanti Wadida gaari laysanka laáan

Daño en propiedad ajena por medio


de incendio Causar daños en propiedad ajena Conducir cuando se está inhabilitado

Sürücü belgesi iptal oldu©u halde araç


Yakarak mala zarar vermek Mala zarar vermek kullanmak

Gaây hoûa hoaïn laøm thieät haïi hình söï Phaù hoaïi taøi saûn Laùi xe khi bò maát baèng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 199
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

D DRUNK DRIVING DRUNK IN CHARGE OF A MOTOR CAR

Under the influence of intoxicating liquor or of a drug.

VoÏnja u pijanom stanju Pijana osoba zaduÏena za motorno vozilo

Voziti u pijanom stanju Pijan upravljati motornim vozilom

O‰ËÁÒ ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ·ÏÎÔfiÏ `E¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔÙ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·Ó Î·È ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜

Guida in stato di ubriachezza Essere alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza

Djpt¥t dj gbåfyf cjcnjå,f Gbåfyj kbwt jlujdjhyj pf djpbkj

ç‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ·Û‰Û˜Ë


ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ

ÇÓÊø‡ Û ÔË¿‡ÌÓÏ ÒÚ‡øÛ ìÔ‡‚ΩÂø ÏÓÚÓÌËÏ ‚ÓÁËÎÓÏ Û ÔË¿‡ÌÓÏ ÒÚ‡øÛ

Cabsanaan gaari ku wadid Qof cabsan oo wada gaari

Al mando de un automóvil mientras se está bajo los


Conducción bajo los efectos del alcohol efectos del alcohol

Alkollü araç kullanmak Alkollü bir halde bir aracın idaresinde olmak

Say röôïu laùi xe Ñieàu khieån xe hôi khi say röôïu

200 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

ESCAPE EXCEED 0.05% FALSE AFFIDAVIT


E
Escaping from legal custody. Driving a motor car whilst having a Swearing a false affidavit.
blood alcohol content exceeding
0.05%.
F

Bijeg Preko 5 promila LaÏni afidavit

Prema‰iti dozvoljenu granicu alkohola


Bijeg u krvi od 0.05% LaÏna prisega

¢Ú·¤Ù¢ÛË ∫ÂÚ‚·›Óˆ ÙÔ fiÚÈÔ 0.05% 梉‹˜ ¤ÓÔÚÎË ‰‹ÏˆÛË

Superare il limite di 0,05% di alcol


Evasione nel sangue Dichiarazione giurata falsa

<tucndj Yfl 0.05fi Lfdf¥t kf;yf gbcvtyf bpåfdf


è‚˚¯ÂÌË χÍÒËχθÌÓ
‰ÓÔÛÒÚËÏÓ„Ó ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‡ÎÍÓ„ÓÎfl î‡Î¸¯Ë‚Ó ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌËÂ
èӷ„ ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ
‚ ÍÓ‚Ë ‚ 0,05%
èÂÍÓ‡˜ËÚË ‰ÓÁ‚ÓΩÂÌÛ „‡ÌˈÛ
ÅÂÍÒÚ‚Ó ‡ÎÍÓıÓ· Û Í‚Ë Ó‰ 0.05% ã‡Ê̇ ÔËÒÏÂ̇ ËÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ

Khamrada ku jirta dhiiga qofka oo ka


Ka cararida sharciga (baxsasho) badan 0.05%. Been ugu dhaarashada Afadayfitka ah

Tener una tasa de alcohol en sangre


Fuga, fugarse, darse a la fuga superior al 0.05 (o 0,05) por ciento Declaración jurada falsa

Firar/kaçmak %0.05 alkol sınırını aßmak Yalan beyan

Ñaøo thoaùt Vöôït möùc 0.05% Khai gian tôø khai höõu theä

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 201
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

F FALSE REPORT TO POLICE GOODS IN CUSTODY GROSS INDECENCY

Making a false report to police. Having goods in custody suspected of Committing an act of gross indecency.
having been stolen.

LaÏni izvje‰taj policiji Zaplijenjena dobra Krajnje nedoliãno pona‰anje

Dati laÏni iskaz policiji Zaplijenjene stvari Krajnje nepristojno pona‰anje

ú·ÙÔ¯‹ ·Á·ıÒÓ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È AÓ¿ÚÌÔÛÙË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜


梉‹˜ ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÎÏÂÌ̤ӷ ·È‰Ô‡

Fare una deposizione falsa alla polizia Custodia di merci di origine sospetta Atti osceni

Lfdf¥t kf;ty bpdtinfå yf


gjkbwbåfnf Xedf¥t erhfltyf cnjrf Vyjue ytghbcnjåyj jlytcedf¥t

ÄÂÒÚ Ì‡ ‚¢Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰ÓÁÂÌËfl


ãÓÊÌÓ ‰ÓÌÂÒÂÌË ‚ ÔÓÎËˆË˛ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ÛÍ‡‰ÂÌ˚ Ç˚Á˚‚‡˛˘‡fl ÌÂÔËÒÚÓÈÌÓÒÚ¸

чÚË Î‡ÊÌË ËÒ͇Á ÔÓÎËˆË¿Ë á‡ÔÎÂøÂ̇ Ó·‡ èÓÚË‚ÔËÓ‰ÌË ·ÎÛ‰

Haynta alaab xadid looga shakisan


U tebinta booliiska warbixin been ah yahay Gelida fal aad u anshax xun

(Presentación de) denuncia falsa a la Posesión de bienes robados o Abuso sexual (sin violencia ni
policía malhabidos intimidación)

Polise yalan ihbar/ßikayette bulunmak Çalıntı mal bulundurmak A©ız ahlaksız/uygunsuz hareket

Laøm lôøi khai giaû vôùi caûnh saùt Löu giöõ haøng Coâng xuùc tu sæ

202 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

HARBOURING A GAOL ESCAPEE HARBOURING OR CONCEALING A CHILD


H

Primanje odbjeglog zatvorenika Primanje ili sakrivanje djeteta

PruÏiti utoãi‰te odbjeglom zatvoreniku PruÏiti utoãi‰te ili skrivati dijete

AfiÎÚ˘„Ë ‰Ú·¤ÙË Ê˘Ï·ÎÒÓ AfiÎÚ˘„Ë ‹ Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë ·È‰ÈÔ‡

Dare asilo a un evaso Dare asilo o nascondere un minore

Ghbvf¥t b ghbrhbdf¥t bp,tufy pfndjhtybr Xedf¥t bkb rhbt¥t ltnt

ìÍ˚‚‡ÌË ҷÂʇ‚¯Â„Ó ËÁ Ú˛¸Ï˚ ìÍ˚‚‡ÌË ·ÂÌ͇

èÛÊËÚË ÛÚӘ˯Ú Ӊ·Â„ÎÓÏ Á‡Ú‚ÓÂÌËÍÛ èÛÊËÚË ÛÚӘ˯Ú ËÎË ÒÍË‚‡ÚË ‰ÂÚÂ

Heynta qof ka cararay xabsiga Haynta ama qarinta ilmo

Cobijar a un prófugo/fugado de la cárcel Cobijar u ocultar a un menor (sustraído a su familia)

Firari mahkuma yataklık yapmak Bir çocu©a yataklık yapmak veya gizlemek

Chöùa chaáp tuø vöôït nguïc Chöùa chaáp hoaëc daáu ñöùa treû

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 203
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

H HIJACK HOUSE BREAKING IMPLEMENTS

Unlawfully exercising control of an Being in possession of house breaking implements without lawful excuse.
aircraft (motor, vessel etc.

Otmica Oprema za provalu u kuçu

Otmica Alat za obijanje kuça

EÓÂÚÁÒ (·ÂÚÔ)ÂÈÚ·Ù›· EÚÁ·Ï›· ‰È¿ÚÚË͢

Dirottamento illegale Arnesi per scasso

Uhf,yedf¥t Fkfnb pf yfcbkyj dktuedf¥t dj re√f

ì„ÓÌ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‚·‰ÂÌË ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËflÏË ‰Îfl ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‚ ‰ÓÏ

éÚÏˈ‡ èË·Ó Á‡ ÍÛÃÌ ÔÓ‚‡ÎÂ

Afduubid Haysashada qalabka guryha lagu jebiyo sabab laáan

Apoderarse ilícitamente de una


aeronave en vuelo Herramientas utilizadas en la violación de domicilios

Bir ulaßım aracını kaçırmak (uçak, gemi


vs.) Evlere hırsızlık amacıyla girme aletleri

Cöôùp ñoaït (xe, taøu, maùy bay) Duïng cuï ñoät nhaäp gia cö

204 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

INCITING A PERSON TO RESIST ARREST INDECENT ASSAULT


I
Inciting a person to resist a member of the police force in the lawful execution of his Indecent assault on a female (or male)
duty. person – add “under the age of sixteen
years” if applicable.

Nagovaranje nekoga da se odupre hap‰enju Nedoliãno nasrtanje

Nagovaranje nekoga da se odupre uhiçenju Nasilno bludno pona‰anje

¶·ÚÔÙÚ‡Óˆ ÚfiÛˆÔ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ AÓ¿ÚÌÔÛÙË Â›ıÂÛË

Istigazione a resistere all’arresto Aggressione sessuale

Gjnnbryedf¥t ytrjt kbwt lf ct cghjnbcnfdedf yf fgct¥t Ytghbcnjty yfgfl

çÂÔËÒÚÓÈÌÓ ̇ԇ‰ÂÌËÂ,
èÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ Í ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌ˲ ‡ÂÒÚÛ ÓÒÍÓ·ÎÂÌËÂ

èÓ‰ÒÚˈ‡ø ÓÒÓ·Â ‰‡ Ò ӉÛÔ ı‡Ô¯ÂøÛ ÅÎۉ̇ ‡‰ø‡

Ku dhiirigelinta in qof ka dhega-adaygu qabashada Waxyeelayn anshax xuma ah

Instigar a una persona a oponer resistencia a su detención Abuso sexual, abusos deshonestos

Tutuklamaya karßı gelmeye teßvik Cinsel taciz/saldırı

Xuùi giuïc ngöôøi khaùc khaùng cöï söï bò baét Xaâm phaïm tieát haïnh

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 205
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

I INDECENT BEHAVIOUR INDECENT LANGUAGE LOITER WITH INTENT

Behaving in an indecent manner in a Using indecent language in a public Loitering with intent to commit a felony.
public place. place.

Nedoliãno pona‰anje Nedoliãan jezik Tumarati s namjerom

Nepristojno pona‰anje Nepristojan jezik Motanje oko neãeg s namjerom

AÓ¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ΩÚ‹ÛË ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ úÔÓÙÔÛÙ¤ÎÔÌ·È Ì ÛÎÔfi Ó· ...

Vagabondaggio con intenzioni


Oltraggio al pudore Turpiloquio criminali

Ytghbcnjåyj jlytcedf¥t Ytghbcnjåyb p,jhjdb Ltyue,t¥t

ëÎÓÌflÚ¸Òfl ·ÂÁ ‰Â· Ò Ì‡ÏÂÂÌËÂÏ


çÂÔËÒÚÓÈÌÓ Ôӂ‰ÂÌË çÂÔËÒÚÓÈ̇fl ÎÂÍÒË͇ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ
ç‡ÏÂÌÓ ‰‡Ì„Û·ΩÂø ҇ ̇ÏÂÓÏ
çÂÔËÒÚÓ¿ÌÓ ÔÓ̇¯‡ø çÂÔËÒÚÓ¿‡Ì ¿ÂÁËÍ (‰‡ ËÁ‚¯Ë ÌÂÍÓ ‰ÂÎÓ)

U dhaqmida si anshax xuma ah Hadal xishoodka ka maran Qashin daadin dhib looga jeedo

Conducta obscena, conducta Lenguaje obsceno, lenguaje


indecente indecente Merodear con fines delictivos

Uygunsuz Hareket Uygunsuz sözler Kötü niyetle bir yerde bulunmak

Haønh vi thoâ bæ Ngoân ngöõ thoâ tuïc Lai vaõng vôùi yù ñònh

206 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

OBTAINING A FINANCIAL ADVANTAGE BY


DECEPTION
OBTAINING PROPERTY BY DECEPTION
O

Sticanje novãane koristi prevarom Sticanje imovine prevarom

Stjecanje novãane koristi prijevarom Stjecanje imovine prijevarom

EˆÊÂÏÔ‡Ì·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜ οÔÈÔÓ AÔÎÙÒ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜ οÔÈÔÓ

Ottenere vantaggi finanziari con l’inganno Appopriazione di beni con l’inganno

Lj,bdf¥t abyfycbcrb gjdkfcnbwb ghtre bpvfvf Cntryedf¥t bvjn ghtre bpvfvf

èÓÎÛ˜ÂÌË ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÈ ‚˚„Ó‰˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ӷχ̇ é‚·‰ÂÌË ˜ÛÊÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ӷχ̇

ëÚˈ‡ø χÚÂË¿‡ÎÌ ÍÓËÒÚË Ô‚‡ÓÏ ëÚˈ‡ø ËÏÓ‚ËÌ Ô‚‡ÓÏ

Ku helida lacag si khaa’inimo ah Ku helida hanti si khaa’inimo ah

Obtención de ventajas económicas mediante el engaño Obtención de bienes mediante el engaño

Sahtekarlık yolu ile maddi çıkar sa©lamak Sahtekarlık yolu ¥le mal kazanmak

Löôøng gaït ñeå höôûng lôïi taøi chaùnh Löôøng gaït ñeå sang ñoaït taøi vaät

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 207
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

P POSSESS DRUG OF ADDICTION POSSESS PISTOL WITHOUT A LICENCE

Being in possession of a drug of addiction. Being in possession of a pistol without a licence.

Posjedovanje droge Posjedovanje pi‰tolja bez dozvole

Posjedovanje droge Posjedovanje pi‰tolja bez dozvole

`E¯ˆ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÂıÈÛÙÈ΋ ‰ÚÔÁ‹ `E¯ˆ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÈÛÙfiÏÈ ‰›¯ˆ˜ ¿‰ÂÈ·

Possesso di droghe di tossicodipendenza Possesso di pistola senza porto d’armi

Gjctledf¥t lhjuf inj cjplfdf pfdbcyjcn Gjctledf gbinjk ,tp ljpdjkf

é·Î‡‰‡ÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË Ç·‰ÂÌË ÔËÒÚÓÎÂÚÓÏ ·ÂÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÎˈÂÌÁËË

èÓÒ‰ӂ‡ø ‰Ó„‡ ÍÓ¿Â ÒÚ‚‡‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ èÓÒ‰ӂ‡ø Ô˯ÚÓΩ‡ ·ÂÁ ‰ÓÁ‚ÓÎÂ

Haysashada daroogada la qabatimo Haysashada bastoolad shati la’aan

Tener (tenencia de) drogas adictivas Tener (tenencia de) pistola sin licencia

Uyußturucu madde bulundurmak Ruhsatsız silah bulundurmak

Sôû höõu döôïc lieäu gaây nghieän Caát giöõ suùng luïc khoâng coù giaáy pheùp

208 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

RECKLESS DRIVING REFUSE BREATH TEST RESISTING ARREST


R
Driving a motor car in a reckless Refusing a lawful breath test. Refusing Resisting a member of the police force
manner. a preliminary breath test. in the lawful execution of his/her duty.

Nesmotrena voÏnja Odbiti alko-test Odupiranje hap‰enju

Nesmotrena voÏnja Odbiti alko-test (puhanjem) Opiranje uhiçenju, hap‰enju

AÚÓÔ‡Ì·È Ó· ˘Ô‚ÏËıÒ Û ٤ÛÙ ¶ÚÔ‚¿Ïψ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û ۇÏÏË„Ë


EÈ·Ӊ˘ÓË Ô‰‹ÁËÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi fiÚÁ·ÓÔ Ù¿Í˘

Guida spericolata Rifiutare di sottoporsi al test dell’alito Resistere all’arresto

Ytvfhyj djpt¥t Jl,bdf¥t ghjdthrf yf plbdjn Cghjnbcnfdedf¥t yf fgct¥t


éÚ͇Á ÓÚ ÔÓıÓʉÂÌËfl ÔÓ‚ÂÍË
ÅÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓʉÂÌË ‰˚ı‡ÌËfl ̇ ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌË ‡ÂÒÚÛ
ÍÓ‚Ë

çÂÒÏÓÚÂ̇ ‚ÓÊø‡ 鉷ËÚË ‡ÎÍÓ-ÚÂÒÚ é‰ÛÔË‡ø ı‡Ô¯ÂøÛ

U wadid gaari si taxadar la’aana Diidida khamra baarida sharciga ah Diidida in booliisku ku qabto

Negarse a someterse a una prueba de


Conducción temeraria detección alcohólica por aire espirado Resistencia a la detención

Dikkatsiz araç sürmek Alkol testini reddetmek Tutuklamaya karßı gelmek

Laùi xe baát keå haäu quaû Töø choái thöû ñoä röôïu Khaùng cöï khoâng cho baét giöõ

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 209
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

R ROBBERY SPEED DANGEROUS

Driving a motor car in a manner dangerous to the public.

Pljaãka Opasna brzina

Pljaãka Opasna brzina

§ËÛÙ›· EÈΛӉ˘ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·

Rapina Velocità pericolosa

Uhf,t; Jgfcyj ,hpj djpt¥t

ä‡Ê‡, „‡·ÂÊ éÔ‡ÒÌÓ Ô‚˚¯ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË

èΩ‡˜Í‡ éÔ‡Ò̇ ·ÁË̇

Dhicid Ku socodka xawaare khatara

Robo Velocidad peligrosa

Soygun/gasp Tehlikeli sürat

Cöôùp Laùi xe quaù toác ñoä coù tính caùch nguy hieåm

210 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

SELF ADMINISTERING A DRUG OF ADDICTION SELL DRUG OF ADDICTION


S
Selling a drug of addiction.

Samostalno uzimanje droge Prodaja droge

Uzimanje droge Prodaja droge

A˘ÙÔ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂıÈÛÙÈÎÔ‡ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ ¶Ô˘ÏÒ ÂıÈÛÙÈÎfi Ó·ÚΈÙÈÎfi

Autosomministrazione di droga di tossicodipendenza Vendita di droghe di tossicodipendenza

Rjuf kbwtnj cfvj cb cnfdf lhjuf Ghjlfdf¥t lhjuf

ç‡Á̇˜ÂÌË ҇ÏÓÏÛ Ò· ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı ‚¢ÂÒÚ‚ íÓ„Ó‚Îfl ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË

ìÁËχø ‰Ó„Â ÍÓ¿‡ ÒÚ‚‡‡ Á‡‚ËÒÌÓÒÚ èÓ‰‡¿‡ ‰Ó„‡ ÍÓ¿Â ÒÚ‚‡‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ

Isku durid daroogo la qabatimo Iibinta daroogada la qabatimo

Autoadministración de una droga adictiva Vender una droga adictiva

Ba©ımlılık yapan madde kullanmak Uyußturucu madde satmak

Töï söû duïng döôïc lieäu gaây nghieän Baùn döôïc lieäu gaây nghieän

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 211
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

S SEXUAL PENETRATION 16-18 YEARS SMOKE INDIAN HEMP

With a person aged between sixteen and eighteen. Smoking Indian hemp.

Polni odnos 16-18 godina Pu‰enje indijske konoplje

Spolni odnos s osobom u dobi od 16 -18 godina Pu‰iti “Indian hemph” - (Indijsku konoplju)

™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ú¿ÍË Ì ¿ÙÔÌÔ ËÏÈΛ·˜ 16-18 ú·Ó›˙ˆ ÈÓ‰È΋ οÓÓ·‚È

Congiungimento carnale con minore di 16-18 anni di età Fumare canapa indiana

Ctrcefkty jlyjc cj kbwt jl 16-18 ujlbyb Geit¥t bylbcrb rjyjg !rfyf,bc@

èÓÎÓ‚Ó ÒÌÓ¯ÂÌËÂ Ò 16-18-ÎÂÚÌËÏË äÛÂÌË Ë̉ËÈÒÍÓÈ ÍÓÌÓÔÎË

èÓÎÌË Ó‰ÌÓÒ Ò‡ ÓÒÓ·ÓÏ ËÁÏÂ¨Û 16-18 „Ó‰Ë̇ ÒÚ‡ÓÒÚË èÛ¯ËÚË Ï‡ËıÛ‡ÌÛ

U tegida qof u dhexeeya 16-18 sano Cabida Indian Hemp

Penetración sexual de una persona de edad comprendida


entre los 16 y 18 años Fumar cannabis / cáñamo índico

Cinsel ilißki- 16-18 yaß arasında bir kißiyle Kenevir içmek

Giao hôïp vôùi vò thaønh nieân 16-18 tuoåi Huùt “Indian Hemp”

212 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

THEFT THEFT OF A MOTOR CAR THREATENING WORDS


T
Using threatening words.

Kra∂a Kra∂a motornog vozila Prijeteçe rijeãi

Kra∂a Kra∂a motornog vozila Prijeteçe rijeãi

úÏÔ‹ úÏÔ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ AÂÈÏËÙÈο ÏfiÁÈ·

Furto Furto di autoveicolo Linguaggio minaccioso

Rhf;,f Rhf;,f yf vjnjhyj djpbkj Pfrfyedfxrb p,jhjdb

ÇÓÓ‚ÒÚ‚Ó ì„ÓÌ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ëÎÓ‚ÂÒ̇fl Û„ÓÁ‡

ä‡¨‡ ä‡¨‡ ÏÓÚÓÌÓ„ ‚ÓÁË· èÂÚÂà˜Ë

Xadid Xadida gaari Isticmaalida erayo hanjabaad ah

Hurto Robo de automóvil Palabras amenazantes

Hırsızlık/çalmak Motorlu araç çalmak Tehdit edici sözler

AÊn caép AÊn caép xe hôi Lôøi leõ haêm doïa

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 213
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

T THROWING A MISSILE (STONE) TO DANGER OF PERSONS TRAFFICKING INDIAN HEMP

Bacanje projektila (kamena) zbog ugroÏavanja osoba Trgovina indijskom konopljom

Bacanje projektila (kamena) u svrhu ugroÏavanja osobe Trgovina Indijskom konopljom

¶ÂÙÒ ‚Ï‹Ì· (¤ÙÚ·) Û ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ¿ÙÔÌÔ ¢È·Î›ÓËÛË ÈÓ‰È΋˜ ηÓÓ¿‚ˆ˜

Lancio di oggetti contundenti con pericolo a persone Traffico di canapa indiana

Ahkf¥t ghtlvtn !rfvty@ lf ct gjdhtlb ytrjt kbwt Ghjlfdf¥t bylbcrb rjyjg !rfyf,bc@

ÅÓÒ‡ÌË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË (͇ÏÌflÏË) Ò Û„ÓÁÓÈ Ì‡ÌÂÒÂÌËfl Ú‡‚Ï˚ ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ë̉ËÈÒÍÓÈ ÍÓÌÓÔÎË

Ňˆ‡ø ÔÓ¿ÂÍÚË· (͇ÏÂ̇) ‰‡ ·Ë Ò ۄÓÁË· ‰Û„‡ ÓÒÓ·‡ à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ χËıÛ‡ÌÓÏ

Tuurida gantaal si khatar loo geliyo shakhsiyaad Qaadida ama qaadida Indian Hemp

Lanzamiento de proyectil (piedra) con peligro para las personas Tráfico de cannabis / cáñamo índico

Zarar verme amacıyla bir cisim (taß) fırlatmak Kenevir otu kaçakçısı

Neùm ñoà vaät (ñaù) gaây nguy hieåm cho ngöôøi khaùc Buoân baùn Indian Hemp

214 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

UNAUTHORISED SELLING OF AN HALLUCINOGENIC DRUG UNLAWFUL ASSAULT


U

Neovla‰teno prodavanje halucinantnih droga Nezakonit napad

Neovla‰tena prodaja halucinogenih droga Nezakonit napad

¶ÒÏËÛË ‰›¯ˆ˜ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓÔ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ ¶·Ú¿ÓÔÌË/·ı¤ÌÈÙË Â›ıÂÛË

Vendita illegale di sostanze allucinogene Aggressione illecita

Yfgfl> ytljpdjktyj bkb


Ytljpdjktyj ghjlfdf¥t lhjub rjb ghtlbpdbredffn [fkewbyfwbb ytghbcnjåyj jlytcedf¥t

çÂÒ‡Ì͈ËÓÌËÓ‚‡Ì̇fl ÚÓ„Ó‚Îfl „‡ÎβˆËÌÓ„ÂÌÌ˚ÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ̇ԇ‰ÂÌËÂ, ÓÒÍÓ·ÎÂÌËÂ

çÂӂ·¯ÃÂ̇ ÔÓ‰‡¿‡ ı‡ÎÛˆËÌÓ„ÂÌËı ‰Ó„‡ çÂÁ‡ÍÓÌËÚ Ì‡Ô‡‰

Gadida darooga aan sharciyeysnayn Xadgudub sharci daro ah

Amenaza o acto de violencia contra


Venta no autorizada de una droga alucinógena personas
Yasalara aykırı olarak kuvvet ve ßiddet
Hayal görmeye neden olan maddeleri ruhsatsız satmak kullanmak

Baùn baát hôïp phaùp ma tuùy gaây aûo giaùc Haønh hung traùi pheùp

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 215
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

U UNLAWFULLY ON PREMISES UNLAWFUL POSSESSION UNREGISTERED MOTOR CAR

Being found on premises without lawful Being in the possession of property Driving an unregistered motor car.
excuse. suspected of being stolen or unlawfully
obtained.

Nezakonito na posjedu Nezakonito posjedovanje Neregistrovano motorno vozilo

Nezakonit ulazak u prostorije Nezakonito posjedovanje Neregistrirano motorno vozilo

(BÚ›ÛÎÔÌ·È) ·Ú¿ÓÔÌ· Û ÎÙ‹ÚÈÔ ¶·Ú¿ÓÔÌË Î·ÙÔ¯‹ A˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜

Autoveicolo privo di bollo di


Violazione di proprietà Possesso illecito registrazione
Ytljpdjktyj ghtcnjåedf¥t dj re√f #
puhflf Ytpfrjycrj gjctledf¥t Ythtubcnhbhfyj vjnjhyj djpbkj

çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ̇ıÓʉÂÌË ̇ çÂÁ‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ


ÚÂËÚÓËË ˜ÛÊÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‚·‰ÂÌË Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó

çÂÁ‡ÍÓÌËÚ Û·Á‡Í Û ÔÓÒÚÓË¿Â çÂÁ‡ÍÓÌËÚÓ ÔÓÒ‰ӂ‡ø çÂ„ËÒÚÓ‚‡ÌÓ ÏÓÚÓÌÓ ‚ÓÁËÎÓ

Si sharci daro ah u joogid rug/goob Haysashada hanti si sharci daro ah Baabuur aan diiwaangashanayn

Invasión de terreno o inmueble Tenencia ilícita Automóvil no matriculado

Yasalara aykırı bir mekanda bulunmak Yasalara aykırı bir madde bulundurmak Araç kaydı olmayan motorlu araç

Coù maët traùi pheùp treân baát ñoäng saûn Sôû höõu traùi pheùp Xe khoâng coù ñaêng boä

216 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

USE FIREARM TO PREVENT


ARREST
VAGRANCY WILFUL DAMAGE
U
Using a firearm to prevent lawful Having insufficient lawful means of Causing wilful damage.
apprehension. support.

V
W

Spreãavanje hap‰enja vatrenim


oruÏjem Skitnja Namjerno o‰teçivanje

Kori‰tenje vatrenog oruÏja radi


sprjeãavanja uhiçenja Skitnja, potucanje Namjerno o‰teçivanje

ΩÚËÛÈÌÔÔÈÒ fiÏÔ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹


Û‡ÏÏ˄˘ AÛˆÙ›·, Ï¿Ó˘ ‚›Ô˜ EÎÔ‡ÛÈ· ˙ËÌÈ¿

Uso di armi da fuoco per prevenire


l’arresto Vagabondaggio Danno doloso

Jhe;tyj cghjnbcnfdedf¥t yf
fgct¥t <tcre√ybindj Yfvthyj ghtlbpdbrfyf intnf
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ӄÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó
ÓÛÊËfl Ò ˆÂθ˛ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ÅÓ‰flÊÌ˘ÂÒÚ‚Ó ìÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌËÂ Û˘Â·‡
‡ÂÒÚÛ
ìÔÓÚ·‡ ‚‡ÚÂÌÓ„ ÓÛÊ¿‡ ‡‰Ë
ÒÔ˜‡‚‡ø‡ ı‡Ô¯Âø‡ ëÍËÚ‡øÂ, ÔÓÚÛˆ‡ø ç‡ÏÂÌÓ Û˜ËøÂ̇ ¯ÚÂÚ‡

Isticmaalida hub si looga hortago Qof aan haysan kaalmo sharci ah oo


xirid ku filan Sababida khasaare ula kac ah

Usar armas de fuego para impedir la


detención Vagancia Daños intencionales a bienes ajenos

Tutuklanmaya karßı gelmek için ateßli


silah kullanmak Serserilik Kasıtlı olarak hasar vermek

Söû duïng vuõ khí ñeå caûn trôû söï baét giöõ Du thuû du thöïc Coá yù gaây thieät haïi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 217
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

AMPHETAMINE BARBITURATES

MOST COMMON DRUGS Drug of addiction, commonly Tablets such as, Mandrax, Nembutal,
prescribed but under strict control, Tuinal, Amytal.
used illegally when not prescribed.
Slang: Barbs, Mandies.
Slang: speed, Fast, Quick.

Amfetamin Barbiturati

Amfetamini Barbiturati

AÌÊÂÙ·Ì›ÓË B·Ú‚ÈÙÔ˘ÚÈο

Amfetamine Barbiturici

Fvatnfvby <fh,bnehfnb

ÄÏÙÂÚ‡ÏËÌ Å‡·ËÚÛ‡Ú

ÄÏÙÂÚ‡ÏËÌË Å‡·ËÚÛ‡ÚË

Amfatamiin Kiniini sida Mandrax

Anfetamina Barbitúricos

Amfitamin Uyußturucu haplar

Amphetamine Barbiturates

218 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

BENZEDRINE CANNABIS
A
White tablet. (Cannabis Sativa. L.) Indian Hemp plant, fresh or dried parts of plant. A “Drug of
Dependence”.
See also: Hashish, Marijuana, Narcotic Plant, Tetrahydrocannabinol.
Slang: Grass, Weed, M.J., Mary Jane, Marihuana, leaf, smoke, dope. B
Joint-smoke – a deal-small saleable amount. Roll a “number-roll a smoke.
Number-a smoke. Heads-flowering top of cannabis plant.
Blow a number-to smoke Indian Hemp. Buddha Stick-dried cannabis plant matter
compressed into stick. C

Benzedrin Konoplja

Benzedrin Kanabis, marihuana, indijska konoplja

BÂÓ˙‰ڛÓË ú¿ÓÓ·‚Ș

Benzedrina Canapa indiana

<typtlhby Bylbcrb rjyjg> rfyf,bc

ÅÂÌÁ‰ËÌ äÓÌÓÔÎfl

ÅÂÌÁ‰ËÌ ä‡Ì‡·ËÒ, χËıۇ̇

Bensadariin Kanaabis

Bencedrina Cannabis

Beyaz haplar Esrar

Benzedrine Caàn sa

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 219
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

C CHROMING COCAINE CODEINE

Inhaling plastic solvent, adhesive Colourless or white, odourless, fluffy Odourless white crystals, as crystalline
cement, cleaning agent, glue, dope, white crystals, similar to snow. Usually white powder, or in the form of white
nail polish remover, lighter fluid, petrol sniffed (snorted). tablets.
sniffing, or other volatile product
Slang: Coke, Snow, White Lady.
derived from petroleum, paint thinner,
lacquer thinner, aerosol propellant,
anaesthetic gas etc.

Udisanje ljepila Kokain Kodein

Udisanje tzv. “snifanje” isparenja


kemijskih inhalanata Kokain Kodein

EÈÛÓÔ‹ Ô˘Û›ˆÓ úÔη؛ØÓË úˆ‰ÂØ›ØÓË, ÌÂı˘ÏÔÌÔÚÊ›ÓË

Fiutare solventi volatili Cocaina Codeina

Dlbiedf¥t [tvbrfkbb Rjrfby Rjltby

àÌ„‡ÎflˆËfl ‡Á΢Ì˚ı ÒÛ·Òڇ̈ËÈ,


‚ÎËfl˛˘Ëı ̇ ÔÒËıËÍÛ äÓ͇ËÌ äÓ‰ÂËÌ

ì‰ËÒ‡øÂ, “ÒÌËÙÓ‚‡ø”,
ËÒÔ‡ΩË‚Ëı ‡ÒÚ‚‡‡˜‡ äÓ͇ËÌ äÓ‰ÂËÌ

Koola san ka jiidida Kookayn Koodaiin

Abuso de inhalantes, inhalación de


solventes por vía nasal Cocaína Codeína

Tinercilik Kokain Kodein

Hít hôi sôn xòt Cocain Codein

220 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

CRACK CULTIVATE ECSTASY


C
Cocaine with baking soda or ammonia Includes, sow a seed of a narcotic The “Love” drug! derivative of
and water added, then filtered to plant, plant, grow, tend, nurture, amphetamines. Sold in tablet form.
obtain crystals. Usually smoked. harvest of a narcotic plant.
Slang: X
E

Crack Uzgajati Ekstaza

“Crack” Uzgajati Ecstasy

úÚ¿Î ú·ÏÏÈÂÚÁÒ “`EÎÛÙ·ÛË” (·Ú¿ÁˆÁÔ ·ÌÊÂÙ·ÌÈÓÒÓ)

“Crack” Coltivare “Ecstasy”

Rhtr Jluktledf¥t Trcnfpf

ä˝Í Ç˚‡˘Ë‚‡Ú¸ ùÍÒÚ‡ÁË

äÂÍ äÛÎÚË‚‡ˆË¿‡ ÖÍÒÚ‡ÁË

Kooka-iin lagu daray waxyaalla kale Beerida dhirta daroogada Darooga ektasi

Crack Cultivar Éxtasis

Amonyakla karıßtırılmıß kokain Uyußturucu yetißtirmek Ekstasi hapı

Crack Troàng Ecstasy

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 221
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

H HALLUCINOGENIC HASHISH HASHISH OIL

Psychedelic or mind-expanding drug Derivative of cannabis plant. Appears Resin from cannabis plant. A thick
causing sedative or stimulant effects. as hard, brown cakes of various sizes. dark brown to black substance. Drops
Eg., L.S.D. (Lysergic Acid of liquid placed on tobacco of rolled
Slang: Hash, Lebanese Gold.
Diethylamide). cigarettes.

Halucinantan Ha‰i‰ Ha‰i‰ovo ulje

Halucinogen Ha‰i‰ Ulje od ha‰i‰a

¶·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓÔ Ω·Û›˜ Ω·ÛÈۤϷÈÔ

Allucinogeno Hascisc Olio di hascisc

Chtlcndj inj ghtlbpdbredf


[fkewbyfwbb {fibi {fibi vfckj

ɇÎβˆËÌÓ„ÂÌÌ˚È É‡¯Ë¯ ɇ¯Ë¯ÌÓ χÒÎÓ

ï‡ÎÛˆËÌÓ„ÂÌ ï‡¯Ë¯ ìΩ Ӊ ı‡¯Ë¯‡

Daroogada abuurta khiyaaliga Xashiish Saliida xashiishka

Alucinógeno Hachís Aceite de hachís

Hayal gördüren madde Haßiß Esrar sakızı

Chaát gaây aûo giaùc Hashish (Moät loaïi caàn sa) Daàu Hashish (Moät loaïi caàn sa)

222 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

HEROIN L.S.D. MARIJUANA


H
White or off-white or light brown In liquid form is impregnated in sugar Cannabis plant, usually from 4’ to 6’
crystalline powder – usually injected. cubes or on blotting paper. In tablet tall, numerous branches, deep green
Slang: smack, skag, rocks (brown/
grey), hammer, hammerhead, slow.
Gram-a measure used.
form is known as, Purple Haze,
Strawberry Cheer, Blue Cheer,
Californian Sunshine, Orange Wedges,
to light green. Leaflets are serrated
and veined. Usually smoked in rolled
cigarettes or “joints”.
L
White Lightning, Clear Light, Hawaiian
Cap-a capsule.
Cheer, Micro Dots, Moons. Also
Bag-usually a one ounce bag.
known as “Acid”.
Use-hit, inject.
Snort-sniff.
Slang: trips, tickets, moons, half moons,
clear light. Use-to trip, freak out.
M

Heroin L.S.D. Marihuana

Heroin L.S.D. Marihuana

HÚˆ›ÓË EÏ-E˜- NÙÈ (ÌÔÚÊ‹ ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓÔ˘) M·ÚÈ¯Ô˘¿Ó·

Eroina L.S.D. Marijuana

{thjby Tktclb Vfhb[efyf

ÉÂÓËÌ ã.ë.Ñ. å‡Ëıۇ̇

ïÂÓËÌ ãëÑ å‡Ëıۇ̇

Nooc dareere ah oo daroogada ka


Herooiin mid ah Murujuwaana

Heroína LSD Marihuana

Eroin L.S.D Esrar

Baïch phieán L.S.D Caàn sa (daïng caây)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 223
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

M METHEDRINE MORPHINE NARCOTIC PLANT

Small white tablet, also known as “Pep Principal derivative of opium, white Plant of a genus specified in Schedule
Pills”, “Starters”, “Meths”. crystalline powder, usually injected. 11 of Drugs, Poisons and Controlled

N In liquid form is injectable and known


as “L.M.” and “Speed”.
Substances Act.

Metedrin Morfij Narkotiãna biljka

Metedrin Morfij Narkotiãna biljka

MÂı‰ڛÓË MÔÚÊ›ÓË N·ÚΈÙÈÎfi Ê˘Ùfi

Metedrina Morfina Piante narcotiche

Vtntlhby Vjhabev Yfhrjnbxyj hfcntybt

ê‡ÒÚÂÌËÂ, ÒÓ‰Âʇ˘ËÂ
åÂÚ‰ËÌ åÓÙËÈ Ì‡ÍÓÚ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡

åÂÚ‰ËÌ åÓÙËÌ ç‡ÍÓÚ˘̇ ·ËΩ͇

Metadariin Moorfiin Dhurta narkootikiska

Metilanfetamina Morfina Planta narcótica

Uyußturucu hap Morfin Uyußturucu bitki

Methedrin Moùcphin Caây ma tuùy

224 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

TETRAHYDROCANNABINOL TRAFFIC USE


T
Active chemical ingredient in cannabis. (Generally) sell, exchange, agree to Smoke, inhale the fumes, introduce to
sell, offer for sale or have in the body of a person.
possession for sale. Possession of
specified amounts of some drugs is
prima facie “trafficking”.
Miscellaneous Slang
U

Tetrahidrokanabinol Trgovina Kori‰tenje

Tetrahidrokanabinol Trgovina Uzimanje, kori‰tenje

πÂÙÚ·Ø˘Ø‰ÚÔηÓÓ·‚ÈÓfiÏË EÌÔÚ›·, ‰È·Î›ÓËÛË, Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ΩÚ‹ÛË

Tetraidrocannabinolo Traffico Uso

Ntnhf[blhjrfyf,byjk Ghjlfdf¥t> ytljpdjktyf nhujdbåf Rjhbcnt¥t

ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı ìÔÓÚ·ÎÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı


íÂÚ‡„ˉÓ͇Ì̇·ËÌÓÎ ‚¢ÂÒÚ‚ ‚¢ÂÒÚ‚

íÂÚ‡ıˉÓ͇̇·ËÌÓÎ à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ ìÁËχøÂ, ÍÓ˯ÃÂøÂ

Darooga ku jirta kanaanbiska Qaadida ama iibinta daroogada Cabid, jiidida qaaca, gelinta jirka qofka

Tetrahidrocannabinol Traficar, tráfico Usar

Esrar içindeki uyußturucu madde Uyußturucu kaçakçılı©ı/satmak Uyußturucu kullanmak

TetraHydrocannabinol Buoân baùn Söû duïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 225
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com
Miscellaneous

BUST HANGING OUT SCORE


Slang

Raid by police, arrest for drug offence. Heroin addict in need of another dose To buy drugs.
of the drug.

Racija Visiti Kupiti

Racija TraÏiti “hit” Naçi “hit”

`EÊÔ‰Ô˜ ¢˘Ó·Ù‹ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ... ¶ÚÂ˙¿Úˆ

Tossicodipendente in crisi per


Irruzione mancanza di droga Acquisto di droga

Jnrhbdf¥t> fgct¥t <fhf¥t lhjuf Regedf¥t lhjuf

é·Î‡‚‡ ëÎÓÌflÚ¸Òfl ‚ ÔÓËÒ͇ı ̇ÍÓÚËÍÓ‚ äÛÔËÚ¸, ‰ÓÒÚ‡Ú¸ ̇ÍÓÚËÍ

ꇈ˿‡ í‡ÊËÚË, ËÌÒËÒÚË‡ÚË äÛÔËÚË, ̇·‡‚ËÚË (‰Ó„Û)

Weerarka booliiska Daroogiiste Gadashada daroogada

Someter a redada (inmueble); Tener ansias (de droga, etc.), morirse


agarrar, trincar (persona) por conseguir (otra dosis, etc.) Conseguir droga

Canının uyußturucu istemesi/ihtiyaç


Basılmak/yakayı ele vermek hissetmesi Uyußturucu bulmak

Ñoät kích Tôùi cöõ Huùt ma tuùy

226 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Most Common
STONED DETONATOR (DET)

Explosives
MOST COMMON
In a state of marijuana intoxication. EXPLOSIVES Device for triggering the explosion.

Napu‰en Detonator

Napljugan, napu‰en Detonator

M·ÛÙÔ˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ¶˘ÚÔÎÚÔÙËÙ‹˜ (η„Ô‡ÏÈ)

Essere sotto l’influenza di marijuana Detonatore

Jgbty> lhjubhfy Ltnjyfnjh

ç‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ


̇ÍÓÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚¢ÂÒÚ‚‡ ÑÂÚÓ̇ÚÓ

ìÒÚÓ̉Ë‡Ì (ÒÚ‡øÂ Û ÚÓÍÛ ‰Â¿ÒÚ‚‡


‰Ó„Â) ÑÂÚÓ̇ÚÓ

Mid ay markaas hayso Qarxiye

Colocado, fumado Detonador

Esrarla kafayı bulmuß Fünye

Pheâ Ngoøi noå

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 227
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com
Most Common

DYNAMITE FUSE GELIGNITE (JELLY)


Explosives

Explosive substance. Length of cord which burns to the Explosive substance.


explosive device and triggers the
explosion.

Dinamit ·tapin Nittroglicerinski eksploziv

Dinamit Fitilj Plastiãni eksploziv

¢˘Ó·Ì›Ù˘ ºÈÙ›ÏÈ ZÂÏ·ÙÈÓÔ‰˘Ó·Ì›Ù˘

Dinamite Miccia Nitrogelatina

Lbyfvbn Abnbk „tkbuyfån !;tkfnby@

ÑË̇ÏËÚ á‡Ô‡Î ÉÂÎË„ÌËÚ (ÜÂÎÂ)

ÑË̇ÏËÚ îËÚËΩ çËÚÓ„ÎˈÂËÌÒÍË ÂÍÒÔÎÓÁË‚

Waxyaallaha Qarxa Qarxiye Waxyaallaha qarxa

Dinamita Mecha; espoleta Gelignita

Dinamit Fitil Dinamit

Thuoác noå Daây chaâm ngoøi noå Thuoác noå Gelignite

228 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Most Common
PLASTIC EXPLOSIVE AIR RIFLE / GUN

Firearms
MOST COMMON
Explosive substance. FIREARMS Rifle or gun from which a pellet or dart
is propelled by compressed air.

Plastiãni eksploziv Zraãna pu‰ka/pi‰tolj

Plastiãni eksploziv Zraãna pu‰ka

¶Ï·ÛÙÈÎfi ÂÎÚËÎÙÈÎfi AÂÚÔ‚fiÏÔ / fiÏÔ

Esplosivo al plastico Fucile/pistola ad aria compressa

Gkfcnbxty trcgkjpbd Djpleiyf geirf # gbinjk

ÑÛıÓ‚ÓÂ, ÔÌ‚χÚ˘ÂÒÍÓÂ
ÇÁ˚‚˜‡ÚÓ ‚¢ÂÒÚ‚Ó ÛʸÂ/ÔËÒÚÓÎÂÚ

è·ÒÚ˘ÌË ÂÍÒÔÎÓÁË‚ LJÁ‰Û¯Ì‡ Ôۯ͇

Waxyaallaha qarxa Buntukh

Explosivo plástico, goma dos Rifle / pistola de aire comprimido

Plastik patlayıcı Hava tüfe©i / tabancası

Thuoác noå plastic Suùng tröôøng baén baèng hôi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 229
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com
Most Common

AUTOMATIC FIREARM BREECH MACHINE GUN


Firearms

One which reloads automatically as Part of the firearm which holds the Firearm which fires all ammunition
part of the firing action. round for firing. automatically when the trigger is
depressed.

Automatsko vatreno oruÏje LeÏi‰te metka Ma‰inka

Automatsko oruÏje LeÏi‰te metka Strojnica

A˘ÙfiÌ·ÙÔ fiÏÔ O˘Ú·›Ô fiÏÔ˘ ¶ÔÏ˘‚fiÏÔ

Arma da fuoco automatica Culatta Mitragliatrice

Fdnjvfncrj juytyj jhe;åt Kt;bint Vbnhjktp

Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ӄÌÂÒÚÂθÌÓÂ
ÓÛÊË ä‡ÁÂÌ̇fl ˜‡ÒÚ¸ ÓÛÊËfl èÛÎÂÏÂÚ

ÄÛÚÓχÚÒÍÓ ÓÛÊ¿Â á‡Ú‚‡‡˜ Ôۯ͠åËÚ‡ΩÂÁ

Hubka qumaatiga u dhaca Shakada ama khasnada Qoryaha darandooriga u dhaca

Arma automática Recámara Ametralladora

Otomatik silah Namlu Makinalı tüfek

Suùng töï ñoäng Phaàn leân ñaïn Suùng lieân thanh

230 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Most Common
PISTOL RIFLE SAWN-OFF SHOTGUN/RIFLE

Firearms
Small firearm, able to be easily Bolt-action, semi-automatic or Firearm with the barrel and/or butt
concealed about the person. automatic. Has grooved rifling in the shortened so as to make it easier to
barrel. conceal about the person.

Pi‰tolj Pu‰ka Skraçena saãmarica/pu‰ka

Pi‰tolj Pu‰ka Skraçena pu‰ka/saãmarica

úÔÓÙÔÙÔ‡ÊÂÎÔ, ÎÔÓÙfiηÓÓË
¶ÈÛÙfiÏÈ πÔ˘Ê¤ÎÈ Î·Ú·Ì›Ó·

Pistola Fucile Fucile a canna mozza

Gbinjk Geirf Gjnrhfntyf geirf

èËÒÚÓÎÂÚ ÇËÌÚӂ͇ é·ÂÁ

è˯ÚÓΩ èۯ͇ ëÍ‡ÃÂ̇ Ôۯ͇/Ò‡˜Ï‡ˈ‡

Bastoolad Buntukh Qori si sahlan loo qarin karo

Escopeta recortada (o de cañones


Pistola Rifle recortados) / rifle recortado

Tabanca Tüfek Namlusu kısaltılmıß av tüfe©i/yivli tüfek

Suùng luïc Suùng tröôøng Suùng cöa noøng/suùng tröôøng cöa noøng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 231
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com
Most Common

SCOPE SHOTGUN SIGHT/S


Firearms

Telescopic sight affixed to a rifle. Firearm with no furling in the barrel. Parts of a firearm which, when aligned
Fires a large cartridge, usually filled by the shooter, direct the firearm to the
with shot of varying sizes. Lever target.
action and pump action describe the
loading mechanisms.

Dogled Saãmarica Ni‰ani

Dalekozor na pu‰ci Saãmarica Ni‰anske sprave

¢ÈÔÙÚÔÊfiÚÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ ú˘ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ ™Ùfi¯·ÛÙÚÔ, ÛËÌ·‰Â˘Ù‹ÚÈ

Mirino telescopico Fucile da caccia Mirino

Ntktcrjgcrb ybify yf geirf Cfxvfhrf Ybify

éÔÚ˘ÂÒÍËÈ ÔˈÂÎ ÑÓ·Ó‚ËÍ, ÌÂ̇ÂÁÌÓ Ûʸ èˈÂÎ/˚

ÑӄΉ ̇ ÔÛ¯ˆË 뇘χ‡ ç˯‡Ì

Qalabka meelaha fog wax lagaga Qoriga baaruudu ama rashku ka


fiirsho dhaco Yool sameeye

Mira telescópica Escopeta Mira y alza

Dürbün Av tüfe©i Nißangah

OÁng nhaém Shotgun Boä phaän nhaém

232 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Most Common
SILENCER BALLISTIC KNIFE

Weapons
MOST COMMON
Device placed on the barrel of a WEAPONS A device or instrument designed or
firearm to muffle or deaden the sound adapted to fire or discharge a knife,
of the report. dagger or similar instrument by
mechanical, percussive or explosive
means.

Prigu‰ivaã Balistiãki noÏ

Prigu‰ivaã Balistiãki noÏ

™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ ™ÙÈϤÙÔ

Silenziatore Coltello balistico

Ghbleiedfx Yj; inj ct bcahkf jl geirf

çÓÊ-ÔËÒÚÓÎÂÚ, ÌÓÊ Ò
ÉÎÛ¯ËÚÂθ ‚˚Ò͇ÍË‚‡˛˘ËÏ ÎÂÁ‚ËÂÏ

è˄ۯ˂‡˜ ŇÎËÒÚ˘ÍË ÌÓÊ

Aallada codka xabida qarisa Mindi meel ka soo booda

Silenciador Cuchillo balístico, navaja balística

Susturucu Bıçak fırlatan alet

OÁng haõm thanh Dao phoùng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 233
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com
Most Common

BLOW GUN BUTTERFLY KNIFE DAGGER


Weapons

Which means a blow pipe or similar A knife with a two piece handle which A sharp pointed stabbing instrument,
device or instrument designed to folds together to cover both edges of ordinarily capable of being concealed
propel an arrow, dart or similar the blade (where the blade exceeds on the person.
projectile by air expelled from the 7cm in length).
mouth.

Puhaljka Leptir noÏ BodeÏ

Pu‰kalica Leptir noÏ BodeÏ

™Î·ÛÙ¤ÚÈ ™Ô˘ÁÈ¿˜ Ù˘ ÙÛ¤˘ EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ

Cerbottana Coltello a doppio manico Pugnale

Ledfkrf pf cnhtkbxrb bkb phyf jl


abitr Yj; yf hfcrkjgedf¥t Rfvf

ÇÓÁ‰Û¯Ì‡fl Ú۷͇ ‰Îfl ÒÚÂÎflÌËfl


‡Á΢Ì˚ÏË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË çÓÊ-·‡·Ó˜Í‡ äËÌʇÎ

èÛÃ͇Îˈ‡ ãÂÔÚË ÌÓÊ ÅÓ‰ÂÊ

Aallad ay ka soo baxdo mindi oo


hawo soo saarto Mindi isku laabanta Toorey

Cerbatana Cuchillo mariposa Puñal, daga

Üfleyince sivri madde atan silah Kelebek tabir edilen bıçak Kama

OÁng thoåi Dao xeáp hai löôõi Dao gaêm

234 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Most Common
FLICK KNIFE KNUCKLE KNIFE KNUCKLE DUSTER

Weapons
A knife designed or adapted so that An open or exposed blade or similar A device or instrument designed or
the blade is concealed when folded or instrument attached to a handle that is adapted to be worn across the
recessed into the handle and which designed or adapted to be held knuckles of a hand so as to:
opens by gravity or centrifugal force, between the knuckles (including the
1. Increase the force or impact of a
or by any pressure applied to a button, device commonly known as the
punch or blow when striking another
spring or device in or attached to the “Urban Pal Knife”.
with that hand; and
handle of the knife.
2. protect the knuckles from injury.

Patent noÏ Bokser noÏ Bokser

Patent noÏ, skakavac NoÏ navuãen na prste Bokser

™Ô˘ÁÈ¿˜ ÂÎÙÈÓ·ÛÛfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ ‘°ÚÔÓıÔÌ¿¯·ÈÚÔ’ MÂÙ·ÏÏÈ΋/ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÁÚÔıÈ¿

Coltello a serramanico Pugno di ferro munito di lama Pugno di ferro

Yj; cj legrb yf hfxrfnf pf lf ct <jrcbhfx - j,dbdrf pf hfxybnt


Yj; `crfrektw$ ghjnyfn ghcnbnt pukj,jdb

Ç˚ÍˉÌÓÈ ÌÓÊ çÓÊ-͇ÒÚÂÚ ä‡ÒÚÂÚ

ë͇͇‚‡ˆ çÓÊ Ì‡‚Û˜ÂÌ Ì‡ ÔÒÚ ÅÓÍÒÂ

Mindida booda Mindi faraha dhexdooda lagu qabto Mindida feerka


Navaja cuya asa está hecha para
Navaja automática, navaja de introducir en ella los cuatro dedos
resorte/de muelle Nudilleras de metal, manopla
últimos de la mano

Sustalı bıçak Mußtalı bıçak Mußta

Dao baám Dao gaén vaøo loùng tay Bao loùng tay

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 235
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com
Most Common

NUNCHAKU SWORDSTICK
Weapons

MOST COMMON TOOLS


A cane, stick or similar article designed USED FOR BREAKING AND
A device used in martial arts.
or adapted to hold the blade of a
Comprises two sticks or batons joined
sword so that it is concealed from
ENTERING
by a length of chain or cord.
view until withdrawn from the cane,
stick or article.

Nunãake Korice maãa

Nunãake ·tap - maã

N·ÓÙÛԇη M·ÛÙÔ‡ÓÈ Ì ÎÚ˘Ê‹ ÏÂ›‰·

Nunchaku Bastone da stocco o animato

Yfyxfrf Cnfg cj crhbty yj;

íÓÒÚ¸ Ò Û·Ë‡˛˘ËÏÒfl ‚Ó‚ÌÛÚ¸


çÓ̘‡ÍË ÎÂÁ‚ËÂÏ

çÛ̘‡Í òÚ‡Ô-χ˜

Mindida indhayarta Galka seefta

Nunchaku Bastón-espada, bastón de estoque

Zincirli çubuk Ucunda bıçak saklı baston

Xích coân Gaäy nguïy trang kieám/dao

236 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Most Common
BOLT-CUTTER COAT-HANGER GAS PLIERS

Tools
Large cutting device used to cut wire, Curved piece of metal, with a hook Small pincers with long jaws, for
padlocks, bolts etc. attached. bending wire, holding small objects,
etc.

Armiraãka klije‰ta Vje‰alica Papagajke

Klije‰ta za rezanje ‰ipke Vje‰alica Klije‰ta za savijanje Ïice

úÔÙ‹Ú·˜ (ÁÈ· ÌÔ˘ÏfiÓÈ·, ·Ì¿Ú˜,


ÎÙÏ) úÚÂÌ¿ÛÙÚ· π·Ó¿ÏÈ·, ¤ÓÛ·

Tronchese Gruccia di fil di ferro Pinze a becco lungo

Yj;bwb pf ctxt¥t vtnfk Pfrfxfkrf Rktinf

åÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÈ Í˛˜ÓÍ, ‚¯‡Î͇ èÎÓÒÍÓ„Û·ˆ˚ Ò ‰ÎËÌÌ˚ÏË „Û·‡ÏË


äÛÒ‡˜ÍË ‰Îfl Ó‰Âʉ˚ ‰Îfl ÔÂÂÍÛÒ˚‚‡ÌËfl ÔÓ‚ÓÎÓÍË

äίڇ Á‡ ÂÁ‡ø ¯ËÔ͠ǯ‡Îˈ‡ (ÓÙËÌ„Â) äίڇ Á‡ ˆÂ‚Ë

Qalab lagu gooyo fiilooyinka, qafilada


iyo boolasha Jilaab Biinsooyin

Cortapernos Percha, gancho Alicates de gasista

Demir makası Elbise askısı Pense

Ñoà caét then, khoùa Moùc aùo Keàm ga

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 237
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com
Most Common

JEMMY OR JEMMY-BAR MULTI GRIPS PICKLOCK


Tools

Angled steel bar for levering windows, Same as for Gas Pliers. Small device inserted in locks and
doors or bolts. manipulated so as to spring the lock.

Montiraã Papagajke Kalauz

Otpiraã, poseban kljuã kojim se moÏe


Îeljezna poluga, pajser Klije‰ta za vi‰enamjensku uporabu otkljuãati svaka brava, kalauz
¢È·ÚÚËÎÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ú·‚›·Û˘
§ÔÛÙfi˜ π·Ó¿ÏÈ· ÎÏÂȉ·ÚÈÒÓ

Bastone a leva /piede di porco Pinze a serraggio multiplo Grimaldello

Ibgrf pf yfcbkyj jndjhf¥t Rktinf Chtlcndj pf jndjhf¥t ,hfdb> rfkfep

îÓÏ͇ äÎÂ˘Ë éÚÏ˚˜Í‡

èÓÎÛ„‡ äίڇ Á‡ ‚˯Â̇ÏÂÌÒÍÛ ÛÔÓÚÂ·Û ä‡Î‡ÛÁ

Bir xagal leh oo wax lagu furo ama


qaado Biinsooyin Wax wax lagu kala furo

Palanqueta Alicates de gasista Ganzúa

Levye demiri Ayarlı pense Maymuncuk

Ñoà naäy cöûa, then caøi Keàm ña duïng Ñoà môû oå khoùa

238 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Most Common
PINCH BAR SCREWDRIVER STILSON

Tools
Same as for Jemmy Bar. A tool fitted into the slotted head of a Large wrench used to turn door
screw for driving in or withdrawing it handles.
by turning.

Montiraã Odvijaã Francuski kljuã

Îeljezna poluga, pajser Odvijaã Zavrtaã cijevi

§ÔÛÙfi˜ ú·ÙÛ·‚›‰È °·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ›, ο‚Ô˘Ú·˜

Piede di porco/Bastone a leva Cacciavite/Giravite Chiave inglese


Ibgrf pf yfcbkyj jndjhf¥t ,hfdb
Ibgrf Inhfawbuth bkb pf jldjåedf¥t yf dhfnfnf jl
ifhrb

ê˚˜‡„, ÎÓÏ éÚ‚ÂÚ͇ ê‡Á‚Ó‰ÌÓÈ Íβ˜

èÓÎÛ„‡ Á‡ ‚‡¨Âø ÂÍÒÂ‡ ò‡ÙˆË„Â, Ó‰‚Ú‡˜ äΩÛ˜ Á‡ ˆÂ‚Ë

Arag Jemmy bar Kaashawiito Kiyaawe

Palanqueta Destornillador; desarmador Llave inglesa

Levye demiri Torna vida Mengene

Ñoà naäy cöûa, then caøi Caùi tua-vít Moû leát Stilson ña duïng

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 239
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

Bibliography
VITS LanguageLink Interpreter Orientation Course Lecture Notes.
Marantelli, S. E. The Australian Legal Dictionary. Edward Arnold, Melbourne, 1984.
Marantelli, Tikotin. The Australian Legal Dictionary. 2nd Edition by Edward Arnold, Australia
O’Hare, C. and Sonnemann, J. A. Australian Legal Terms. Longman Cheshire, Melbourne, 1980.
Osborne’s Concise Law Dictionary, Seventh Edition by Roger Bird, Published by Sweet & Maxwell.

240 Design and art direction – Gabriela Rovski, design a la art (03) 9830 0240
www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com

VITS
LanguageLink

1st floor

371 Spencer Street

Melbourne 3000

Australia

Tel (03) 9280 1941

+61 3 9280 1941

Fax (03) 9280 1970

email vits@vits.com.au

www.vits.com.au