Sie sind auf Seite 1von 5

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet: MANAGEMENT KAKOVOSTI


Course title: QUALITY MANAGEMENT

Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester


Study programme and level Study field Academic year Semester
Tehnologija polimerov,
2. stopnja / Polymer 1.
Technology, 2nd level

Vrsta predmeta / Course type Temeljni/Compulsory

Univerzitetna koda predmeta / University course code: MK

Samost. delo
Predavanja Seminar Vaje Klinične vaje Druge oblike
Individ. ECTS
Lectures Seminar Tutorial work študija
work
30 15 55 4

Nosilec predmeta / Lecturer: red. prof. dr. Adolf Šostar / Prof. Dr. Adolf Šostar

Jeziki / Predavanja / Lectures: Slovenski/Slovenian


Languages: Vaje / Tutorial: Slovenski/Slovenian

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje Prerequisits:


študijskih obveznosti:
Ekonomika podjetja, Osnove proizvodnega Business Economics, Basics of Production
inženirstva Engineering

Vsebina: Content (Syllabus outline):


 Prvi tematski sklop obravnava načela,  First conceptual topic deals with the
aktivnosti in organizacijske pristope principles, activities and organisational
povezane z doseganjem celovite kakovosti. aspects pertaining to Quality Management.
Vodilo je TQM in njegovi elementi: The main driving Force behind it is “TQM”
zadovoljitev kupca, procesni pristop, and its guiding principles related to
timsko delo, vodenje, standardi ISO, consumer satisfaction, Processing approach,
odličnost. Team Work, Leadership, ISO standards and
 Drugi tematski sklop obravnava orodja in high Quality and Excellency.
tehnike za izvajanje dejavnosti  Second thematic part discusses various
managementa kakovosti, in sicer Techniques and Tools employed in Quality
statistične in nestatistične. Konkretno so Management – statistical and non-statistical
obravnavana poglavja: politika, cilji in Methods. The following Chapters will be
razvojne stopnje MK (managementa under discussion: Policy, Objectives and
kakovosti); TQM – management celovite development Phases of Quality
kakovosti, družine standardov, kakovost Management, TQM, Standards, Quality of
storitev in stroški kakovosti, statistična in services, quality Costs, statistical and non-
nestatistična orodja MK, kontrolne karte, statistical Tools used in Quality
vzorčno preverjanje, presoja, odličnost, MK Management (QM), Controlling Cards,
v malih in srednje velikih podjetjih. Sampling, Jungement, Excellency and QM in
SME-s

Temeljni literatura in viri / Readings:


 Šostar: Management kakovosti, učbenik, FS Maribor, 2000.
 J. Marolt, B. Gomilšček: Management kakovosti, učbenik, FOV 2005.
 J. M. Juran, F.M. Gryna: Quality Planning and Analysis, Mc Graw Hill 1993.
 L. Walsh, R. Wurster, R.J. King: Quality Management, Handbook, E.g. Schilling 1986.
 K. Ishikawa: Kako celovito obvladati kakovost – japonska pot. Tehn. založba Slovenije 1989.

Cilji in kompetence: Objectives and competences:


Študenti bodo razvili splošne kompetence: Students will develop competencies:
 sposobnost razumevanja, analize, sinteze in  Ability of comprehension, analysis, synthesis
uporabe teoretičnih in aplikativnih znanj MK and use of theoretical and application
v praksi ter reševanje problemov in posledic knowledge of the QM in practical work
na področju MK,  Acquaintance with the modern R&D methods
 seznanitev s sodobnimi razvojno- and processes for QM supervision
raziskovalnimi metodami in postopki ter  Ability to transfer QM knowledge into the
procesi za uveljavljanje in nadzor MK, business fields and entrepreneurship
 sposobnost prenosa znanja s področja MK v enterprise
poslovno in proizvodno strukturo ustanov in  Ability to develop critical judgement of QM
gospodarskih družb, methods to achieve high quality standards
 sposobnost za razvoj kritične presoje  Understanding of all connections of QM in all
uporabe metod MK za doseganje stopnje product development phases with the sub-
odličnosti v sistemih zagotavljanja kakovosti, systems such as: logistics, economics etc.
 razumevanje povezave med aktivnostmi MK  Being able to introduce and promote QM in
v vseh področjih razvoja proizvoda in procesa specific production and processing systems of
proizvodnje ter sistemi kot so logistika, development, production, services of
ekonomika, itd., polymer products.
 sposobnost uvajanja sistema MK v specifične
proizvodne procese razvoja, izdelave in
prodaje za proizvode iz polimerov.
Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes:
 Študent razume, obvlada in zna predstaviti  Student understands the principles of QM
teoretične in strokovne pojme in znanja v and is able to present in theoretical and
okviru managementa in v izvedenem sistemu experimental work.
MK.  Student is apt to use references, theory and
 Študent obvlada vire, teorijo in metode za methods of QM in practice.
neposredno uporabo MK v praksi.  Student is expected to comprehend a linkage
 Študent mora razumeti povezavo med between business strategy and methods
poslovno strategijo in metodami izvajanja implementation of QM.
MK.  Student must be able to understand fully the
 Študent mora razumeti delovanje procesa process of QM in business enterprises
MK v gosp. družbah s proizvodnjo polimerov. involved in production of polymers.
V smislu kontinuiranega pristopa k  Student will be competent to define QM as
obvladovanju procesa mora opredeliti core function which facilitates efficiency,
ustrezno optimalno metodo. development, excellence and
 Študent bo znal opredeliti MK kot osrednjo competitiveness
funkcijo, ki zagotavlja uspešnost, razvoj,  Student will be quipped with consisting
odličnost in konkurenčnost. standards, normative, adequate information
 Študent bo poznal obstoječe standarde, systems and application methods to acquire
normative ter ustrezne informacijske sisteme certificates
in metode za pridobitev certifikate kakovosti.  Student will be acquainted with the
 Študent bo spoznal odnose v organizaciji organisation structure within QM and its
sistema MK in pojme kompetenc za competency issues
profesionalni razvoj stroke.

Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods:


 Predavanja iz snovi izbranih poglavij  Lectures (relevant topics)
 Razprave o prenosu znanj o MK v proizvodne  Discussions on knowledge transfer (QM into
sisteme s tehnologijo polimerov Production Systems of Polynom Technology)
 Seminarske naloge za praktične probleme  Seminar Work (Project Work)
 Po možnosti ekskurzija v gospod. družbo  Planned field trip
 Individualno učenje  Individual studying

Delež (v %) /
Načini ocenjevanja: Weight (in %) Assessment:
Pogoji za pristop k izpitu: Condition for accession to the exam:
 izdelava in predstavitev seminarske  Preparation and presentation
naloge of seminar paper
Skupno oceno predmeta sestavljajo: Final grade consists of:
 pisni izpit 50  Written examination
 ocena seminarske naloge za enotno 50  Seminar work (essay) (common
skupno oceno grade)

Reference nosilca / Lecturer's references:


Področja dejavnosti: proizvodne tehnologije, tehnološke meritve, management kakovosti
Zaposlitev/kariera:
1956 – 1957: Götaverken
1959 – 1965: Tovarna avtomobilov Maribor – vodja eksperimentalnega oddelka orodne centrale
1965 – 1966: predstojnik delavnic STŠ
1968 – 1970: predstojnik dopolnilne dejavnosti VTŠ
1963 – 2001: vodja laboratorija za tehnološke meritve
1975 – 1979: predstojnik Oddelka za strojništvo Visoke tehniške šole
1981 – : redni profesor za strojništvo in tehnološke meritve
1979 – 1983: dekan VTŠ
1984 – 1985: prorektor UM
1984 – 1995: znanstveno – strokovni sodelavec podjetja KOMEG-Zeiss
1991 – 2001: predstojnik Inštituta za proizvodno strojništvo
1992 – 1996: gostujoči profesor na TU Graz – IFT
1995 – 2001: dekan Fakultete za strojništvo UM
Nagrade: Zlati znak Univerze v Mariboru, državno odlikovanje Red dela s srebrnim vencem,
nagrade ZIT – SFRJ, C. Zeissovo priznanje za dosežke na področju KMT.
Dosežki: mentor 7 doktorandom na UM, komentor 4 na TU Graz in 8 magistrandom, 12
znanstvenih člankov, 8 vabljenih predavanj, 62 objavljenih predavanj na konferencah, 103
raziskovalna poročila.
Zaposlen:
2001 – upokojen – zaslužni profesor UM

Principal education and research areas: Production engineering, dimensional measuring,


management quality assurance.
Professional career:
1956 – 1957: Götaverken
1959 – 1965: Tovarna avtomobilov Maribor – Head of experimental department
1965 – 1966: Director of the VTŠ workshop
1968 – 1970: Manager of the addition activity on the VTŠ
1963 – 2001: Head of the Dimenisonal measurement laboratory
1975 – 1979: Head of the mechanical engineering department VTŠ
1981 – : Present Full Professor
1979 – 1983: Dean of the VTŠ
1984 – 1985: Vice Rector for Graduate and Postgraduate study at University of Maribor
1984 – 1995: R&D collaborator of KOMEG – C. Zeiss
1991 – 2001: Head of the Institute for Production Engineering
1992 – 1996: Visiting professor on the Tu Graz (ME – IFT)
1995 – 2001: Dean of the Faculty of Mechanical Engineering UM
Awards: Golden medal of UM, Research award for achievement in Coordinate measuring
technics, Award of the ZIT – SFRJ, Silver medal form the former SFRJ government.
Publications and achievements: mentor of 7 doctorands on the FME UM, 4 on the TU Graz and 8
masters – diplomants, 12 scientific papers, 8 invited lectures, 62 conference papers, 103 research
reports.
Employed:
2001: retired – Emeritus Professor of the UM.