Sie sind auf Seite 1von 2

DOA’ PROGRAM JOM KE SEKOLAH 2017

‫حي سم م‬
‫ن الرر م‬
‫حمْ م‬
‫سم م ا للهم الرر س‬
‫بم س‬

‫جل ح م‬
‫ل‬ ‫ي لم ح‬ ‫مْد د ك ح ح‬
‫مْاَ ي حن سب حغم س‬ ‫ح س‬‫ك ال س ح‬
‫مزمي سد حه د حياَحرب رحناَ ل ح ح‬
‫ئ ح‬ ‫ه وحي د ح‬
‫كاَفم د‬ ‫مْ د‬
‫وامفىِ ن معح ح‬
‫دا ي د ح‬
‫مْ د‬
‫ح س‬‫ن ح‬ ‫ب ال سحعاَل ح م‬
‫مْي س ح‬ ‫مْد د مللهم حر ب‬ ‫ا حل س ح‬
‫ح س‬
‫ك‬ ‫سل س ح‬
‫طاَن م ح‬ ‫ك سالك حرمي سم م وحع حظ مي سم م د‬ ‫جهم ح‬‫وح س‬

‫ل وحا سل مك سحرام‬ ‫ذاال س ح‬


‫جل ح م‬ ‫ه حياَ ح‬
‫حياَ ا لل د‬

SEGALA PUJI BAGI ALLAH TUHAN PENTADBIR SELURUH ALAM, SELAWAT DAN SALAM KE ATAS JUNJUNGAN NABI
MUHAMMAD S.A.W, KE ATAS KELUARGA DAN SAHABAT BAGINDA.

‫حالل رهد ر‬
‫م حياَ ا لله‬

TUHAN YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG, KAMI MENZAHIRKAN KESYUKURAN KAMI KEPADA-MU
KERANA DAPAT BERHIMPUN PADA HARI YANG GEMILANG INI SEMPENA PROGRAM JOM KE SEKOLAH 2017. KAMI
MEMOHON KEPADA-MU JUA YA ALLAH, LIMPAHKANLAH TAUFIQ, HIDAYAH, PETUNJUK DAN INAYAH-MU KEPADA KAMI
SELURUHNYA, MUDAH-MUDAHAN PROGRAM KAMI INI MENJADI SUATU PROGRAM YANG ENGKAU REDHAI DAN
RAHMATI.

YA ALLAH, MELALUI PROGRAM INI JUGA, KAMI MELAHIRKAN KESYUKURAN KAMI KEPADA-MU KERANA DIBERI
PELUANG UNTUK TERUS MENJADI MURID YANG SIHAT DAN SEJAHTERA YANG AKAN MEMARTABATKAN PENDIDIKAN
SETERUSNYA BAKAL MEMIMPIN NEGARA MALAYSIA YANG TERCINTA.

ُ‫حسيم‬
‫ن حياَ حر م‬
‫حمْ د‬ ‫حالل رهد ر‬
‫م حياَ حر س‬
YA ALLAH YA TUHAN KAMI, LIMPAHKANLAH RAHMAT DAN IHSAN KEPADA KAMI DALAM MENJALANI KEHIDUPAN YANG
PENUH DENGAN CABARAN INI. KURNIAKANLAH KEPADA KAMI NIKMAT KESEJAHTERAAN, KESELAMATAN, KESIHATAN,
KEKUATAN DAN KESEMPURNAAN AGAR DAPAT KAMI BERUSAHA UNTUK HADIR KE SEKOLAH SETIAP HARI. JADIKAN
KAMI SEORANG MURID YANG BERDISIPLIN. HINDARKANLAH KAMI DARIPADA SESUATU YANG BOLEH MENJEJASKAN
KESEJAHTERAAN HIDUP KAMI.

‫ح‬
‫ض‬
‫ت حوالسر م‬
‫وا م‬
‫سمْ ح‬
‫ن حياَ ب حد مي سعح ال ر‬
‫مرناَ د‬
‫ن حياَ ح‬
‫حرناَ د‬
‫م حياَ ح‬‫حالل رهد ر‬
‫س‬‫ه حياَ قدد دوس د‬ ‫حياَ ا لل د‬
JADIKANLAH SEKOLAH KAMI, SYURGA BUAT KAMI UNTUK KAMI TERUS BERUSAHA MENUNTUT ILMU DALAM MENCARI
KEREDHAANMU SETERUSNYA MENCAPAI KEJAYAAN DI DUNIA DAN DI AKHIRAT. JADIKANLAH KAMI ANAK-ANAK YANG
SOLEH DAN SOLEHAH PENYEJUK MATA IBU BAPA KAMI DAN GURU-GURU KAMI.

YA ALLAH YA TUHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA-DOSA KAMI, DOSA IBU BAPA KAMI, DOA GURU-GURU KAMI DAN PARA
PEMIMPIN. LIMPAHKANLAH KEBAIKAN DAN KESEJAHTERAAN HIDUP BAGI MEREKA.

‫ت‬‫مْاَ م‬‫سل م ح‬ ‫مْ س‬ ‫ن حوال س د‬ ‫مْي ح‬‫سل م م‬‫مْ س‬ ‫مْيمع ال س د‬ ‫ج م‬ ‫صحغاَدرا وحل م ح‬ ‫مْاَ حرب روسحناَ م‬ ‫م كح ح‬ ‫مْهد س‬ ‫ح س‬‫ديحناَ حواسر ح‬ ‫فسرل ححناَ ذ ددنوب ححناَ وحل م ح‬
‫وال م م‬ ‫حرب رحناَ اغ س م‬
‫م‬
‫ح ح‬‫ك حياَ ا حسر ح‬ ‫مْت م ح‬
‫ح ح‬ ‫ِ ب محر س‬.‫ت‬ ‫وا م‬ ‫م ح‬ ‫م حوال س‬ ‫من سهد س‬ ‫ححياَمء م‬ ‫ت ال س‬ ‫مْاَ م‬ ‫مْعحل ب ح‬
‫ن حوال س د‬ ‫مْعحل ب م‬
‫مْي ح‬ ‫ت حوال س د‬ ‫محناَ م‬ ‫مْؤ س م‬ ‫ن حوال س د‬‫ممني ح‬ ‫مْؤ س م‬‫حوال س د‬
ِ.‫ن‬
‫مْي ح‬ ‫ح م‬ ‫الررا م‬
ِ.‫م‬‫حي د‬ ‫ب الرر م‬ ‫وا د‬ ‫ت الت ر ر‬ ‫ك ا حن س ح‬‫ب ع حل حي سحناَ إ من ر ح‬ ‫ُ وحت د س‬،‫م‬ ‫مْيعد ال سعحملي د‬ ‫س م‬ ‫ت ال ر‬ ‫ك ا حن س ح‬ ‫عاَحءحناَ إ من ر ح‬ ‫مرناَ د د ح‬‫ل م‬ ‫قب ر س‬‫حرب رحناَ ت ح ح‬
‫ذاحباَلرناَرم‬ ‫ة وحقمحناَ ع ح ح‬ ‫سن ح د‬
‫ح ح‬ ‫خحرةم ح‬ ‫ة وحمفىِ سالْ م‬ ‫سن ح د‬‫ح ح‬ ‫حرب رحناَ حءات محناَ مفىِ الد دن سحياَ ح‬
‫ح‬
ِ.‫ن‬ ‫ب ال سحعاَل ح م‬
‫مْي س ح‬ ‫مْد د مللهم حر ب‬ ‫ح س‬ ‫ن حوال س ح‬ ‫مْعمي س ح‬‫ج ح‬ ‫حب مهم أ س‬‫ص س‬ ‫مْد د وحع ححلىِ حءال مهم وح ح‬ ‫ح ر‬ ‫م ح‬‫سي بد محناَ د‬ ‫صرلىِ ا لله د ع ححلىِ ح‬ ‫وح ح‬
DOA’ PROGRAM JOM KE SEKOLAH 2017