You are on page 1of 4

Electric Bass

Yo Viviré (I Will Survive)


Salsa - Celia Cruz
Intro Rubato... 3
?b c

Verse 1 (On Cue - "Mi Voz")


A Tempo q = 100
Dm7 Gm7 C Fma7 Bbma7 Em7(b5) A7sus4 A7
w
bU U U U U U úª
? Ï C
Ï

(Cut time) h 120

Dm7 Dm7 Gm7 Gm7 C C Fma7 Fma7


b ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?C

Bbma7 Bbma7 Em7(b5) Em7(b5) A7sus4 A7sus4 A7 A7


?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?

Chorus 1
Dm7 Dm7 Gm7 Gm7 C C Fma7 Fma7
b ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?

Bbma7 Bbma7 Em7(b5) Em7(b5) A7sus4 A7sus4 A7 A7


?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?

www.tatianamusic.com
2 Yo Viviré - Electric Bass
Yo Viviré...
Dm7 Dm7 Gm7 Gm7 C C Fma7 Fma7
?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bbma7 Bbma7 Em7(b5) Em7(b5) A7sus4 A7sus4 A7 A7


b ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?

Strings Solo
Dm7 Dm7 Gm7 Gm7 C C Fma7 Fma7
?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bbma7 Bbma7 Em7(b5) Em7(b5) A7sus4 A7sus4 A7 A7


?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Verse 3
Dm7 Dm7 Gm7 Gm7 C C Fma7 Fma7
?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bbma7 Bbma7 Em7(b5) Em7(b5) A7sus4 A7sus4 A7 A7


?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Y Seguiré....
Dm7 Dm7 Gm7 Gm7 C C Fma7 Fma7
?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?

Bbma7 Bbma7 Em7(b5) Em7(b5) A7sus4 A7sus4 A7 A7


?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

www.tatianamusic.com
Yo Viviré - Electric Bass 3

Chorus 3
Dm7 Dm7 Gm7 Gm7 C C Fma7 Fma7
b ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?

Bbma7 Bbma7 Em7(b5) Em7(b5) A7sus4 A7sus4 A7 A7


?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Chorus 4
Dm7 Dm7 Gm7 Gm7 C C Fma7 Fma7
b ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?
U
Bbma7 Bbma7 Em7(b5) Em7(b5) A7sus4 A7sus4 A7 A7
?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U

Chorus 3
(On Cue - ¡Oye Mi Son!)
? Dm7 Dm7 Gm7 Gm7
b ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
C C Fma7 Fma7

? b Bbma7 Bbma7 Em7(b5) Em7(b5) A7sus4 A7sus4 A7


???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
A7

Dm7 Dm7 Gm7 Gm7 C C Fma7 Fma7


b ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?

? b Bbma7 Bbma7 Em7(b5) Em7(b5) A7sus4 A7sus4 A7


???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
A7

www.tatianamusic.com
4 Yo Viviré - Electric Bass

Montuno 1 (Ad Lib)


Dm C Bb A
? ¡ ªª Ï ªª Ÿ
2
b¢ Î î Î ä Ïj ä Ïj ä Ïj

(On Cue w/3)


Dm7 Dbm7 Cm7
?b Î ä Ï ä bÏ ä Ï
j ªª Ÿ
J J
Mambo 1 (On Cue)
Cm7 F7 Bbma7 Em7(b5) A7 Dm7
?b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? b Cm7 F7
? ? ? ?
Bbma7
? ? ? ?
Em7(b5)
? ? ? ?
A7 Dm7
? ? ? ?

Montuno 2 (Ad Lib)


? ¡ ª Cm7 F7
b¢ ª ? ? ? ?
Bbma7
? ? ? ?
Em7(b5)
? ? ? ?
A7 Dm7
? ? ? ?

? b ?Cm7? ?F7 ? ªª Ÿ
Bbma7 Em7(b5) A7 Dm7
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Coda (On Cue)


Dm7 Dm7 Gm7 Gm7 C C Fma7 Fma7
b ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
?

Bbma7 Bbma7 Em7(b5) Em7(b5) A7sus4 A7sus4 A7


? b ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ÏÎî
A7 Dm

www.tatianamusic.com