You are on page 1of 1

Opti�ka mre�a Srpske: Najbr�i i najstabilniji Internet u RS!

10.11.2017.

Projekat Opti�ka mre�a Srpske predstavlja najve�u privatnu investiciju u


telekomunikacijama u Bosni i Hercegovini. Elta-Kabel sa ciljem pobolj�anja i
unapre�enja kvaliteta svojih usluga nastoji da omogu�i revolucionarne brzine
Interneta i do 400/200 Mbps u doma�instvima �irom Republike Srpske.

Ukoliko imate �elju za brzim i stabilnim Internetom kod ku�e, onda je opti�ki
Internet idealno rje�enje! Ova tehnologija budu�nosti koja se primjenjuje u svim
razvijenim zemljama u svijetu, kod nas je dostupna po super povoljnim cijenama, a
prednosti koje izdvajamo su:

velike brzine prenosa podataka (upload/download)


stabilna veza
visok stepen pouzdanosti u radu

Nekada kori��en uglavnom za povezivanje geografski udaljenih lokacija, opti�ki


Internet danas se nalazi pred va�im vratima. U skladu sa tehni�kim mogu�nostima,
nudimo vam jednostavnu instalaciju i besplatni priklju�ak.
Br�i od najbr�ih

Elta-Kabel u svojoj ponudi obezbje�uje pakete Interneta koji omogu�avaju brzine i


do nevjerovatnih 400/200 Mbps, �to je znatno iznad svjetskog prosjeka, te nadma�uje
i tehnolo�ki najrazvijenije zemlje svijeta!

Naime, prema Speedtest Globalnom Indexu portala Ookla za oktobar 2017. godinu,
Singapur je rangiran prvi u svijetu sa prosje�nom brzinom od 148,62 Mbps
(download), dok se npr. na 8. mjestu nalazi �vedska sa brzinom od 79,06 Mbps. Kada
je rije� o zemljama u regionu, najbolje rangirana je Slovenija sa 34,19 Mpbs koja
je zauzela 44. mjesto. Speedtest poredi brzinu prenosa podataka putem Interneta iz
cijelog svijeta na mjese�nom nivou, a podaci se prikupljaju od nekoliko miliona
testova brzine koje korisnici mjese�no urade.

Aktuelnu ponudu Elta-Kabel paketa opti�kog interneta mo�ete pogledati OVDJE. Za sve
dodatne informacije pozovite Kontakt centar na 070 310 310.

Postanite ve� danas dio projekta Opti�ka mre�a Srpske i naru�ite revolucionarni
opti�ki internet!