Sie sind auf Seite 1von 58

r Rücktritt, -(e)s, -tritte = lemondás

befolgen, -te, h. -t = megfogad, megtart

erfolgen, -te, i. -t = bekövetkezik

r Pimsel, -s, - = ecset

sich verstärken, -te sich, h. sich -t = megerősödik, fokozódik sich verdoppeln, -te sich, h. sich -t = megkettőződik sich vergrößern, -te sich, h. sich -t = eldurvul sich verkürzern, -te sich, h. sich -t = megrövidül durcheinander = összevissza quer = ferde untereinander = egymás közt sanden, -ete, h. -t = homokol vermitteln, -te, h. -t = közvetít

r Verlag, -(e)s, -e = kiadó

aus|holen, -te aus, h. ausgeholt = nekikészül heraus|geben (gibt heraus), gab heraus, h. herausgegeben = kiad aus|drücken A, -te aus, h. ausgedrückt = kinyom erraten (errät), erriet, h. erraten = el-, kitalál verraten (verrät), verriet, h. verraten = elárul strahlen, -te, h. -t = sugárzik entnehmen D (entnimmt), entnahm, h. entnommen = ki-, elvesz vhonnan; megért

festhalten (hält fest) D, hielt fest, h. festgehalten = megfog, fogva tart

e

Ausgabe, -, -n = kiadás, költség

r

Bund, -es, Bünde = szövetség

r

Band, -(e)s, Bände = kötet

behalten (behält), behielt, h. behalten = megtart

mild = lágy, szelíd sanft = enyhe, gyengéd zart = finom, zsenge

ermöglichen, -te, h. -t = lehetővé, lehetségessé tesz zweifeln an+D, -te, h. -t = kételkedik vmiben denken an+D, dachte, h. gedacht = gondol vkire

s

Schulterfleisch, -es, - = lapocka

e

Keule, -, -n = comb

klein|schneiden, schnitt klein, h. kleingeschnitten = apróra vág aus|lassen (lässt aus), ließ aus, h. ausgelassen = kisüt, kiolvaszt ansonsten = különben glasig = üveges an|brennen, brannte an, h. angebrannt = odaéget

an|brennen, brannte an, i. angebrannt = odaég

e Hitze, -, -n = forróság, tűz

salzen, -te, h. -t/-en = megsóz zu|decken, -te zu, h. -t = befed

e Paprikaschote, -, -n = (egész) paprika gar = puha, megfőtt

reichen, -te, h. -t = tálal, felszolgál

e Griebe, -, -n = tepertő

mittler = közepes

e Festigkeit, -, -en = szilárdság kneten, -ete, h. -et = gyúr

s Zusammenlegen = összehajtogatás

zwischendurch = (e)közben gitterförmig = rácsszerűen ein|ritzen, -te ein, h. -t = bekarcol, bevagdos

sich vor|bereiten, -ete sich vor, h. vorbereitet = (fel)készül

e

Konserve, -, -n = konzerv

e

Dose, -, -n = fémdoboz, konzervdoboz

überzeugen A / zu+Inf., -te, h. -t = meggyőz örtlich = helyi

ausgesprochen = kifejezetten empfangen (empfängt), empfing, h. empfangen = fogad

r

Zwerg, -s, -e = törpe

s

kalte Büffet = hidegtál

e

kalte Platte = hidegtál

zwei Tage vorher = két nappal előbb

r

Stamm, -s, Stämme = törzs

r

Stammkunde, -n, -n = törzsvásárló

e Stammkundschaft, -, -en = törzsvásárló ins Haus liefern = házhoz szállít

e

Schüssel, -, -n = tál

e

Platte, -, -n = tálca

r

Streit, -s, -e = veszekedés

zwingen A zu+D, zwang, h. gezwungen = kényszerít vkit vmire

r Zwang, -s, Zwänge = kényszer

auf|essen (isst auf) A, aß auf, h. aufgegessen = megeszik vmit

ändern A, -te, h. -t = változtat vmit

r Geschmack, -s, Geschmäcke = íz

würzen A, -te, h. -t = fűszerez anders = másképp telefonisch = telefonon r Verbrauch, -(e)s, -bräuche = fogyasztás

r Konsum, -s, - = fogyasztás

s Gericht, -s, -e = étel

dreimal im Jahr = évente háromszor viermal im Monat = havonta négyszer

bei|bringen D A, brachte bei, h. beigebracht = megtanít vkinek vmit

s Ansehen = tekintély

sesshaft = megtelepedett (lakos)

e

Abwechslung, -, -en = változatosság

r

Sattel, -s, Sättel = nyereg

weich|reiten A, ritt weich, h. weichgeritten = meglovagol vmit

e Stutenmilch = kancatej

verblassen, verblasste, i. verblasst = elhalványul

r Kriegszug, -(e)s, -züge = hadjárat friedlich = békés

s

Wildbret, -s, - = vadhús

r

Leckerbissen, -s, - = ínyencség

e

Fülle, -, -x = bőség

s

Vermächtnis, -ses, -se = hagyaték, hagyomány

e

Pracht, -, -x = pompa, dísz

r / e Adelige, -n, -n (melléknévből lett főnév) = nemes untergeordnet = alárendelt erfüllen, -te, h. -t = betölt

s

Irrtum, -(e)s, Irrtümer = tévedés

r

Vorgang, -s, Vorgänge = folyamat

e

Gestaltung, -, -en = alak

sorgfältig = gondos hinein|stopfen, -te hinein, h. hineingestopft = (be)gyömöszöl vor|setzen, -te vor, h. -t = eléhelyez

e Nuance, -, -n = árnyalat

enthalten (enthält) A, enthielt, h. enthalten = tartalmaz vmit

beinhalten (beinhält) A, beinhaltete, h. beinhaltet = tartalmaz vmit

e

Soja, -, Sojen = szója

s

Soja, -s, Sojen = szója

e Tabelle, -, -n = táblázat außer+D = valamin kívül nützlich = hasznos

im Geiste der Reformküche = a reformkonyha szellemében beschreiben A, beschrieb, h. beschrieben = leír (bemutat)

wir führen zur Zeit kein

herein|sehen (sieht herein), sah herein, h. hereingesehen = benéz

e Kalorientabelle = kalóriatáblázat

r Kessel, -s, - = kazán, bogrács scharf = erős (kaja), éles Maß halten = mértéket tart

e Stimmung, -, -en = hangulat

verderben (verdirbt) A, verdarb, h. verdorben = elront vmit

Makkaroni milanese = milánói makaróni

r Geschäftsführer, -s, - = üzletvezető

betragen (beträgt), betrug, h. betragen = kitesz reklamieren, -te, h. -t = reklamál

e Reklamation, -, -en = reklamáció

steigen, stieg, i. gestiegen = emelkedik

= jelenleg nincs / nem tartunk

-t

r

Fehler, -s, - = hiba

e

Verhandlung, -, -en = tárgyalás

s

Ereignis, -ses, -se = esemény

im Vergleich zu+D = vmivel összehasonlítva

im Verhältnis zu+D = vmihez viszonyítva

im Bezug auf+A = vmire vonatkozóan aufgrund von+D / G = vminek az alapján infolge von+D / G = vminek a következtében im Werte von+D = értékben vergehen, verging, i. vergangen = múlik, telik begehen A, beging, h. begangen = elkövet entgehen, entging, i. entgangen = vmitől megmenekül, el/kikerül

ergehen, erging, i. ergangen = megjelenik äußern, -te, h. -t = kijelent, kifejez ab|halten (hält ab), hielt ab, h. abgehalten = távol tart, akadályoz ein|fallen (fällt ein) A, fiel ein, h. eingefallen = betör, bezúz, eszébe jut auf|fallen (fällt auf), fiel auf, i. aufgefallen = ráhull, feltűnik zu|fallen (fällt zu), fiel zu, i. zugefallen = becsapódik, becsukódik

r Gang, -(e)s, Gänge = járás, járásmód beantragen, -te, h. -t = kér(elmez)

verfügen über+A, -te, h. -t = rendelkezik vmivel

e Nässe, -, -x = nedvesség, vizesség

in der Lage sein = abban a helyzetben van ja = hiszen [mondatközben] Freude haben an+D = örömöt lel vmiben

r Strudel, -s, - = rétes

s Pferd, -s, -e = ló

r Hengst, -s, -e = csődör e Stute, -, -n = kanca

s

Fohlen, -s, - = csikó

s

Rind, -s, -er = marha

r

Stier, -s, -e = bika

r

Bulle, -n, -n = bika

e

Kuh, -, Kühe = tehén

s

Kalb, -s, Kälber = borjú

r

Ochse, -n, -n = ökör

r

Esel, -s, - = szamár

s

Maultier, -s, -e = öszvér (anyja ló)

r

Maulesel, -s, - = öszvér (anyja szamár)

s Schaf, -s, -e = birka r Widder, -s, - = kos

s

Lamm, -s, Lämmer = bárány

e

Ziege, -, -n = kecske

r

Ziegenbock, -s, Ziegenböcke = bakkecske

e

Geiß, -, -en = nőstény kecske

s

Kitz, -es, -e = gida

s

Geflügel, -s, - = baromfi

s

Huhn, -s, Hühner = tyúk (ált.)

r

Hahn, -s, Hähne = kakas

e

Henne, -, -n = tyúk

s

Küken, -s, - = csibe

e

Ente, -, -n = kacsa

e

Pute, -, -n = pulyka

e

Truthenne, -, -n = pulyka

r

Puter, -s, - = pulykakakas

r Truthahn, -(e)s, -hähne = pulykakakas

e

Gans, -, Gänse = liba

s

Perlhuhn, -(e)s, -hühner = gyöngytyúk

r

Hund, -(e)s, -e = kutya

r

Rüde, -n, -n = kankutya

e

Hündin, -, -nen = szuka

r

Welpe, -n, -n = kutyakölyök

e

Katze, -, -n = macska

r

Kater, -s, - = kandúr

s

Kätzchen, -s, - = kismacska

s

Hauskaninchen, -s, - = házinyúl

r

Papagei, -en, -en = papagáj

r

Wellensittich, -s, -e = hullámos papagáj

r

Kanarienvogel, -s, -vögel = kanári

s

Meerschweinchen, -s, - = tengeri malac

e

Schildkröte, -, -n = teknősbéka

r

Goldhamster, -s, - = aranyhörcsög

r

Haushaltsartikel, -s, - = háztartási cikk

erhältlich = kapható verpacken, -te, h. -t = becsomagol vor|verpacken, -te vor, h. vorverpackt = előre becsomagol

e

Sohle, -, -n = talp

r

Bescheid, -(e)s, -e = válasz, értesítés

r

Lagerraum, -es, -räume = raktárhelyiség

s

Lager, -s, - = raktár

leihen, lieh, h. geliehen = kölcsönöz, kölcsönad, kölcsönvesz

s Kupfer, -s, -x = vörösréz

erlauben, -te, h. -t = megenged, engedélyez sich benehmen (benimmt sich), benahm sich, h. sich benommen = viselkedik

e

Leinwand, -, -wände = (festő)vászon, mozivászon

r

Schalter, -s, - = pénztár

r

Zuschauerraum, -es, -räume = nézőtér

e

Bemerkung, -, -en = észrevétel

s

Vorwort, -(e)s, -e = előszó

erfinden, erfand, h. erfunden = feltalál, kitalál empfinden, empfand, h. empfunden = érez, észlel auf|finden, fand auf, h. aufgefunden = megtalál, ráakad

r Vortrag, -s, -träge = előadás

durch|fallen (fällt durch), fiel durch, i. durchgefallen = át-, keresztülesik

überfallen (überfällt), überfiel, h. überfallen = átbukik auf|fallen (fällt auf), fiel auf, i. aufgefallen = le-, ráesik

an|halten (hält an), hielt an, h. angehalten = feltartóztat sich auf|halten (hält sich auf), hielt sich auf, h. sich aufgehalten = tartózkodik, időzik betrachten, -ete, h. -et = megszemlél, szemügyre vesz vermutlich = valószínű, feltehető

s

Wahrzeichen, -s, - = jellegzetesség

r

Anziehungspunkt, -(e)s, -e für+A = vonzó hely vki számára

r Entschluss, -es, Entschlüsse = elhatározás es dämmert = szürkül, virrad, dereng kostbar = értékes, költséges e Fracht, -, -en = rakomány, szállítmány ausnahmsweise = kivételesen genehmigen, -te, h. -t = jóváhagy, engedélyez

r

Tankzug, -(e)s, Tankzüge = tartálykocsi

s

Sektfrühstück, -s, -e = pezsgős / villás reggeli

s

Steuer, -s, - = (autó)kormány

packen, -te, h. -t = csomagol, megragad, megfog mit|summen, -te mit, h. mitgesummt = (együtt) dúdol schrecken, -te, i. -t = megijed verbeult = horpadt sich beugen über+A, -te sich, h. sich -t = hajol vmi fölé

rütteln, -te, h. -t = megrázogat, felráz

e Augenmaske, -, -n = (szem)maszk

gehorchen, -te, h. -t = szót fogad

zurück|weichen, wich zurück, i. zurückgewichen = hátrahőköl

r Seitenweg = mellékút

auf|tauchen, -te auf, i. aufgetaucht = felbukkan sich schieben, schob sich, h. sich geschoben = csúszik, tolakodik

s

Gebüsch, -es, -e = bokor

r

Komplize, -n, -n = bűntárs

e Tankstelle, -, -n = benzinkút buschig = sűrű, bozontos

e Braue, -, -n = szemöldök

unterirdisch = föld alatti

e

Flüssigkeit, -, -en = folyadék

s

Geldbündel, -s, - = pénzköteg

zum Vorschein bringen = napvilágra hoz, kiderít

e Fessel, -, -n = bilincs

holprig = göröngyös zerren, -te, h. -t = rángat quietschen, -te, h. -t = visít, nyikorog, csikordul in Panik geraten = pánikba esik

spüren, -te, h. -t = nyomoz, fürkész sich lockern, -te sich, h. sich -t = meglazul

e Blinde, -, -n = kötés

hocken, -te, h. -t = guggol

r Schuppen, -s, - = kocsiszín, fészer schmal = keskeny

r Fahrweg, -(e)s, -e = kocsiút

knapp = éppen, alig

e

Achse, -, -n = tengely

r

Sprit, -(e)s, -e = üzemanyag

vernehmen (vernimmt), vernahm, h. vernommen = kihallgat (rendőrségen) verblüffen, -te, h. -t = megdöbbent, elképeszt

r

Zufall, -(e)s, Zufälle = véletlen(ség)

r

Bursche, -n, -n = fiatalember

an|halten (hält an) A, hielt an, h. angehalten = megállít vkit, vmit seltsam = különös, furcsa besetzen, -te, h. -t = el-, lefoglal niesen, -te, h. -t = tüsszent

e Grippe, -, -n = nátha, influenza

an|stecken, -te an, h. -t = megfertőz

glücken, -te, i. -t = sikerül fraglich = kérdéses, szóban forgó

fragwürdig = kérdéses, kétes schweigen, schwieg, h. geschwiegen = hallgat (nem beszél)

s

Wesen, -s, - = lét, lényeg, lény

r

Grundsatz = alapelv, elv

bewundern, -te, h. -t = (meg)csodál sich wundern über+A, -te sich, h. sich -t = csodálkozik

wundern, -te, h. -t = csodálatba ejt

r

Durchzug, -(e)s, -züge = kereszthuzat (léghuzat)

r

Überzug, -(e)s, -züge = burkolat, (át)huzat

r

Vorzug, -(e)s, -züge = erény, érdem

r

Anzug, -(e)s, -züge = öltöny, öltözék

absolvieren, -te, h. -t = (tanulmányt, iskolát) befejez

tadeln, -te, h. -t = korhol, megint

schaffen A, schuf, h. geschaffen = teremt, alkot betteln, -te, h. -t = koldul, kéreget bieten A, bot, h. geboten = ajánl, nyújt entdecken, -te, h. -t = felfedez es stimmt so = nem kérek vissza das Haus is zu verkaufen = ez a ház eladó es ist zu bekommen = kapható

e

Zutat, -, -en = hozzávaló

s

Suppengrün, -s, - = leveszöldség

ab|löschen A, -te ab, h. -t = felönt, hígit entzwei = ketté

e

Flamme, -, -n = láng

e

Anwesenheit, -, -x = jelenlét

e

Abwesenheit, -, -en = távollét

e

Währung, -, -en = valuta

e

Verbindung, -, -en = vegyület, kapcsolás

s

Element, -(e)s, -e = elem

ums Leben kommen = életét veszti sich verabreden, verabredete sich, h. sich verabredete = (találkozót) megbeszél besprechen (bespricht), besprach, h. besprochen = megbeszél

e Umwelt, -, -en = környezet

e Umgebung, -, -en = környék, környezet putzen, -te, h. -t = pucol, tisztít schälen, -te, h. -t = hámoz, tisztít tagsüber = napközben

e Alpen (Pl.) = Alpok

jm zur Hand gehen = vkinek segít morgen nachmittag = holnap délután

ab|schreiben, schrieb ab, h. abgeschrieben = leír (lemásol) beschreiben, beschrieb, h. beschrieben = leír (bemutat)

s

Stricken = hímzés (a művelet, a folyamat)

e

Strickerei, -, -en = hímzés (kézimunka, dolog)

e

Tüte, -, -n = zacskó

e Dauermilch = tartós tej lagern, -te, h. -t = raktároz, tárol

r

Quark, -s, -e = túró

r

Topfen, -s, - = túró

e

Hefe, -, -n = élesztő

r

Schmelzkäse, -s, - = kenhető sajt

auf|tauchen, -te auf, i. aufgetaucht = felbukkan tippen, -te, h. -t = tippel

einheitlich = egységes, egyöntetű

r Ladentisch, -es, -e = pult

zerlegen, zerlegte, h. -t = szétszed, szétbont aus|nehmen (nimmt aus), nahm aus, h. ausgenommen = kiszed, kibelez

r Fleischwolf, -es, -wölfe = húsdaráló

e Lende, -, -n = ágyék sonstig = egyéb, más

e Büchse, -, -n = doboz, flakon

verbieten, verbot, h. verboten = tilt

e Tagung, -, -en = ülés, gyűlés

sich ein|finden, fand sich ein, h. sich eingefunden = megjelenik statt|finden, fand statt, h. stattgefunden = végbemegy empfinden, empfand, h. empfunden = érez, észlel auf|finden, fand auf, h. aufgefunden = megtalál, ráakad vor|nehmen (nimmt vor), nahm vor, h. vorgenommen = elővesz, belekezd

das Bett hüten, -ete, h. -et = nyomja az ágyat streben nach+D, -te, h. -t = törekszik vmire nach|folgen, -te nach, i. nachgefolgt = követ

e

Anregung, -, -en = javaslat

r

Hinweis, -es, -e = utalás

r Bescheid, -(e)s, -e = válasz, értesítés tauschen, -te, h. -t = cserél

um|tauschen, -te um, h. -t = ki-, elcserél ab|wechseln A, -te ab, h. -t = felvált

r

Betrag, -(e)s, Beträge = összeg

r

Antrag, -(e)s, Anträge = ajánlat, kérelem

r

Beitrag, -(e)s, Beiträge = hozzájárulás

entziehen, entzog, h. entzogen = elhúz, megvon ab|ziehen, zog ab, h. abgezogen = lehúz ab|ziehen, zog ab, i. abgezogen = elvonul, elmegy an|ziehen A, zog an, h. angezogen = felvesz, felhúz an|ziehen, zog an, i. angezogen = odavonul zerbrechen (zerbricht), zerbrach, h. zerbrochen = széttör zerbrechen (zerbricht), zerbrach, i. zerbrochen = összetörik brechen (bricht), brach, h. gebrochen = eltör brechen (bricht), brach, i. gebrochen = eltörik ab|brechen (bricht ab) A, brach ab, h. abgebrochen = letör, szakít ab|brechen (bricht ab), brach ab, i. abgebrochen = letörik unterbrechen (unterbricht), unterbrach, h. unterbrochen = félbe-, megszakít an|zahlen, -te an, h. -t = foglalót, előleget ad ab|zahlen, -te ab, h. -t = lefizet, leró zählen A, -te, h. -t = megszámol aus|zählen, -te aus, h. -t = kiszámol

ermäßigt = mérsékelt árú vor|zeigen, -te vor, h. -t = bemutat eröffnen A, -te, h. -et = megnyit, közöl

veröffentlichen, -te, h. -t = nyilvánosságra hoz, közöl

e

Umfrage, -, -n = körkérdés

r

Lebensstandard, -s, -s = életszínvonal

sich verschlechtern, -te sich, h. sich -t = romlik (életszínvonal)

r Geschmack, -s, Geschmäcke = íz, ízlés

geschmacklos = ízléstelen geschmackvoll = ízléses Die Suppe schmeckt nach nichts. = A levesnek nincs íze. Es wird nicht noch einmal vorkommen. = Nem fog máskor előfordulni. Könnten Sie mich beraten? = Tud tanácsot adni?

tiefgefroren = mélyhűtött

e Tiefkühlkost, -, -x = mélyhűtött áru

auf|wärmen A, -te auf, h. -t = felmelegít gut zu gebrauchen sein = jól használható

in wenigen Augenblicken = pillanatokon belül im Nu = pillanatokon belül

r Eintopf, -s, - = egytálétel

s Eintopfgericht, -s, -e = egytálétel

modernisieren A, -te, h. -t = modernizál

e

Einbauküche, -, -n = beépített konyha

e

Kochnische, -, -n = fözőfülke

e Tiefkühltruhe, -, -n = hűtőláda waagerecht = vízszintes senkrecht = függőleges

e Spülmaschine, -, -n = mosogatógép

Zeit ein|sparren, -te ein, h. -t = időt megtakarít zur Verfügung stehen, stand, h. gestanden = rendelkezésre áll maximal = maximum

e Rangfolge, -, -n = rangsor

Drachen steigen lassen = sárkányt reptet / ereget

r Drache, -n, -n = sárkány

irgendein = valamilyen

s Erfrischungsgetränk, -s, -e = üdítőital

sich verirren, -te sich, h. sich -t = eltéved (gyalog) sich verfahren (verfährt sich), verfuhr sich, h. sich verfahren = eltéved (járművel)

e Besorgung, -, -en machen = bevásárol vorzüglich = főképpen

beantragen, -te, h. -t = kérelmez ein|werfen (wirft ein), warf ein, h. eingeworfen = bedob (levél) behaupten A, -ete, h. -et = kijelent, állít

e Freundschaft, -, -en = barátság

man muss Prioritäten setzen = rangsorolni kell

r Führerschein, -s, -e = jogosítvány

schon lange nicht mehr = régen zwei Arten von Menüs = kétféle menü

s gefüllte Kraut = töltött káposzta auf Wunsch = kérésre

r

Nachtisch, -s, - = desszert

e

Nachspeise, -, -n = desszert

s

Dessert, -s, -s = desszert

das wäre alles = ennyi Wieviel Zeit vergeht beim Kochen? = Mennyi időt töltesz főzéssel?

das gleiche = ugyanaz (de 2 darab) im voraus = előre (időben) China = Kína chinesisch = kínai

r Chinese, -n, -n = kínai

exotisch = exotikus

e Exotik, -, -x = exotikum

öfters = többször

r

Krebs, -es, -e = rák

e

Muschel, -, -n = kagyló

s

WC-Becken, -s, - = WC - kagyló

r

Tintenfisch, -es, -e = tintahal

allergisch sein gegen+A = allergiás

e Meeresfrüchte = a tenger gyümölcsei

frutti di mare = a tenger gyümölcse e Schifffahrt, -, -en = hajóút (igen, 3 db f)

r

Schwimmmeister, -s, - = úszómester (igen, 3 db m)

r

Schreck, -(e)s, -e = rémület

erlernen, -te, h. -t = megtanul bilden, -ete, h. -et = képez auf|ziehen, zog auf, h. aufgezogen = felhúz, felnevel aus|bilden A, -ete aus, h. -et = kiképez auf|lösen A, -te auf, h. -t = ki-, megold auf|geben (gibt auf), gab auf, h. aufgegeben = felad auf|heben A, hob auf, h. aufgehoben = felemel, eltöröl auf|wenden, wandte / wendete auf, h. aufgewandt / aufgewendet = ráfordít erforderlich = szükséges, megkívánt erhalten A (erhält), erhielt, h. erhalten = megkap

e

Vorschrift, -, -en = előírás

e

Mahnung, -, -en = intő

e

Vorhersage, -, -n = jóslat

an|kommen (es) auf+A, kam an, i. angekommen = múlik vkin, vmin

r Entwurf, -(e)s, -würfe = tervrajz

projizieren, -te, h. -t = vetít entwerfen, entwarf, h. entworfen = tervez (mérnök)

aus|stehen, stand aus, h. ausgestanden = elvisel, kiáll entstehen, entstand, i. entstanden = keletkezik mit|gehen, ging mit, i. mitgegangen = vkivel megy vergehen, verging, i. vergangen = elmúlik (idő) vor|gehen, ging vor, i. vorgegangen = előremegy, eljár knapp = kevés (időre)

s

Gehalt, -(e)s, -hälter = fizetés (fix)

r

Gehalt, -(e)s, -e = tartalom

sich entwickeln, -te sich, h. sich entwickelt = fejlődik gleichmäßig = egyenletesen

s Symptom, -s, -e = tünet

Schüttelfrost haben = rázza a hideg

e Beschwerde, -, -n = panasz

spüren A, -te, h. -t = észlel

trocken = száraz

r Keks, -es, -e = keksz

du gehst mir auf den Keks = az idegeimre mész sich (es) bessern, -te sich, h. -t = javul besser werden = javul morgen früh = holnap reggel sich (es) verschlechtern, -te (es) sich, h. (es) sich -t = rosszabbodik

schlechter werden = rosszabbodik

r

Zustand, -s, Zustände = állapot

r

Schinken, -s, - = sonka

e

Leber, -, -n = máj

aus|geben (gibt aus) A, gab aus, h. ausgegeben = kiad (pénzt)

v. u. Z. = vor unserer Zeitrechnung = időszámításunk előtt

u. Z. = unsere Zeitrechnung = időszámításunk szerint etwas der Presse erklären = nyilatkozik a sajtónak vmit

r

Schreiber, -s, - = írnok

r

Posten, -s, - = állás, poszt

eng = szűk

e Fußbekleidung, -, -en = lábbeli

wasserdicht = vízálló sich einigen in+D, -te sich, h. sich -t = (meg)egyezik vmiben verfolgen, -te, h. -t = kerget, követ

s

Ziel, -(e)s, -e = cél (tárgy)

s

Projekt, -(e)s, -e = terv(ezet)

r

Zweck, -(e)s, -e = cél, értelem

e

Witterung, -, -en = időjárás

e

Genesung, -, -en = gyógyulás

ab|treten (tritt ab), trat ab, h. abgetreten = letapos, átenged

an|treten A (tritt an), trat an, h. angetreten = megkezd übertreten (übertritt), übertrat, h. übertreten = megszeg

r

Abschluss, -es, -schlüsse = be-, lezárás

r

Schluss, -es, Schlüsse = befejezés

r

Verschluss, -es, -schlüsse = záródás

bewandt sein = járatos vereinheitlichen, -te, h. -t = egységesít

vereinigen A, -te, h. -t = összeegyeztet, egyesít vereinzeln A, -te, h. -t = elválaszt siegen, -te, h. -t = győz begleiten, -ete, h. -et = (el)kísér

r Redner, -s, - = szónok

appellieren an+A, -te, h. -t = fellebbez

r

Rückfall, -(e)s, -fälle = visszaesés

r

Rückstand, -s, -stände = késedelem

r

Rückschlag = visszahatás

bei|treten (tritt bei), trat bei, i. beigetreten = csatlakozik entgegen|treten (tritt entgegen), trat entgegen, i. entgegengetreten = szembeszáll vor|treten (tritt vor), trat vor, i. vorgetreten = előlép, kiáll vertreten (vertritt), vertritt, i. vertreten = helyettesít

sich kümmern um+A, -te sich, h. sich -t = törődik vkivel

r Rücktritt, -(e)s, -e = lemondás

belegen, -te, h. -t = befed, bevon überlegen A, -te, h. -t = meggondol, megfontol

an|legen A, -te an, h. angelegt = rá-, odatesz zurück|legen, -te zurück, h. zurückgelegt = megtesz (utat)

s Erholungsheim, -(e)s, -e = üdülő

e Zeile, -, -n = sor (levélben, újságban) in erster Linie = elsősorban, főleg regelmäßig = rendszeresen

e Jause, -, -n = uzsonna (osztrákul)

jausen = uzsonnázik immer zur gleichen Zeit = mindig ugyanabban az időben enthalten A (enthält), enthielt, h. enthalten = tartalmaz

vitaminreich = vitamindús

s

Eiweiß, -es, -e = fehérje

s

Protein, -s, -e = fehérje

s

Eierklar = fehérje (osztrák)

s

Cholesterin, -s, - = koleszterin

s

Umweltgift, -s, -e = környezet(i) méreg

r

Hülsenfrüchter, -s, - = hüvelyesek (növények)

e

Bohne, -, -n = bab

e

Erbse, -, -n = borsó

e

Linse, -, -n = lencse

s

Soja, -s, Sojen = szója

e Ballaststoffe (Pl.) = rostanyag verdauen A, -te, h. -t = emészt

r Stuhlgang, -(e)s, - = székelés

zerstören A, -te, h. -t = pusztít, tönkretesz

e Gehirnzelle, -, -n = agysejt

Glück haben = szerencsével jár, szerencséje van einzig = egyetlen

keinen einzigen freien Platz = egyetlen szabad hely (sincs)

e

Hausmannskost, -, -x = házi koszt

s

Abitur, -s, - = érettségi

e

Matura, -, -x = érettségi

s

Abitur machen = érettségizik

maturieren, -te , h. -t = érettségizik (osztrákos)

r

Abiturient, -en, -en = érettségiző

r

Maturant, -en, -en = érettségiző

s

Abituriententreffen = érettségi találkozó

schüchtern = félénk eine Strecke zurück|legen, -te zurück, h. -t = utat megtesz

weiterhin = továbbiakban geneigt sein zu+Inf = hajlandó r Tankwart, -(e)s, -e = benzinkutas benötigen, -te, h. -t = szükséges vkinek brauchen, -te, h. -t = szükséges vkinek nötig sein D = szükséges vkinek notwendig sein D = szükséges vkinek sich einigen, -te sich, h. sich -t = megegyezik sich vereinbaren, -te sich, h. sich -t = megegyezik mit dem Preis herunter|gehen, ging herunter, h. heruntergegangen = csökkenti az árat aus|setzen A, -te aus, h. ausgesetzt = felfüggeszt, elhalaszt an|setzen A, -te an, h. angesetzt = rá-, odarak bei|setzen, -te bei, h. beigesetzt = hozzátesz ein|setzen A, -te ein, h. eingesetzt = betesz, behelyez um|kommen, kam um, i. umgekommen = elpusztul, életét veszti vor|kommen, kam vor, i. vorgekommen = előrejön, előfordul, történik unter|kommen, kam unter, i. untergekommen = fedél alá kerül sich nähern D, -te sich, h. sich -t = közeledik ab|legen A, -te ab, h. -t = letesz, elvégez fragend = kérdő fragenwürdig = kérdéses, kétes fraglich = kérdéses, kétes auf|schreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben = felír, feljegyez nieder|schreiben, schrieb nieder, h. niedergeschrieben = írásba foglal, leír beschreiben, beschrieb, h. beschrieben = leír, vázol abwesend = hiányzó oberflächlich = felületes, futólagos

hindurch = át, keresztül entlang = hosszában erhalten A (erhält), erhielt, h. erhalten = (meg)kap verordnen, -ete, h. -et = elrendel

e

Rippe, -, -n = borda

s

Rippchen, -s, - = borda (kaja)

e

Williams Christbirne = Vilmoskörte

mit Schinken gefüllte panierte Rippchen = sonkával töltött sült borda

r Kelch, -s, -e = kehely

je 5 = öt - öt

r

Graumönch = Badacsonyi Szürkebarát

r

Geschäftspartner, -s, - = üzleti partner

s

Abschiedsessen, -s, - = búcsúvacsora

pro Kopf = fejenként pro Person = fejenként

zur Verfügung stehen D = rendelkezésre áll einverstanden sein mit+D = egyetért Erlauer Stierblut = Egri Bikavér

e Schlagsahne, -, - = tejszínhab sowie = valamint Ödenburg = Sopron

an|nehmen A (nimmt an), nahm an, h. angenommen = elfogad akzeptieren, -te, h. -t = elfogad

r

Markt, -s, Märkte = piac

r

Supermarkt, -s, -märkte = szupermarket

s

Fachgeschäft, -s, -e = szaküzlet

e

Drogerie, -, -n = drogéria

e

Apotheke, -, -n = gyógszertár

e

Boutique, -, -n = butik

e

Tiefkühlkost, -, -x = mélyhűtött áru

e

Konserve, -, -n = konzerv

e

Konfektion, -, -en = konfekció (tömegáru)

Kleidung von der Stange = konfekció (tömegáru)

Kleidung nach Maß = csináltatott ruha

e maßgeschneiderte Kleidung = csináltatott ruha schneidern, -te, h. -t = szab nähen, -te, h. -t = varr an|probieren A, -te an, h. -t = felpróbál

e

Anprobe, -, -n = próba

e

Umkleidekabine, -, -n = próbafülke

um|tauschen A, -te um, h. -t = kicserél (ruhát)

r

Umtausch, -es, - = csere

r

Ausverkauf, -s, -käufe = kiárusítás

r

Sommerschlussverkauf = nyári kiárusítás

r

Winterschlussverkauf = téli kiárusítás

r

Preisnachlass, -es, -lässe = árleszállítás

entsprechen D (entspricht), entsprach, h. entsprochen = megfelel

barfuß = mezítláb nackt = meztelen

strapazierfähig = strapabíró leger /leˈʒeːɐ̯/ = lezser

r

Trainingsanzug, -s, -züge = tréningruha

r

Jogginganzug, -s, -züge = melegítő

e Rate, -, -n = részlet (csak pénz) in Raten zahlen = részletben fizet

r Ratenkauf = részletre vásárlás

auf Rate kaufen = részletre vásárol

e Anzahlung, -, -en = előleg

an|zahlen, -te an, h. -t = előleget fizet

r

Zins, -es, -en = kamat

r

Bürge, -n, -n = kezes

bürgen, -te, h. -t = kezeskedik beinahe = majdnem

frech = szemtelen sich frei machen an+D = szabaddá teszi magát vmitől

s Notizbuch, -es, -bücher = jegyzetfüzet

die Antworten standen im Notizbuch = a válaszok a jegyzetfüzetben voltak

auf|schreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben = felír, jegyez notieren, -te, h. -t = felír, jegyez sich an die Arbeit machen = elkezdi a munkát sonstige = egyéb ins Haus liefern = házhoz szállít

e Reinigung, -, -en = tisztítás

chemisch = vegyi

e

chemische Reinigung = vegyi tisztítás

e

Friseuse, -, -n = fodrásznő

r

Friseursalon, -s, -s = fodrászat

e

Werkstatt, -, -stätten = műhely

e

Frisur, -, -en = frizura

frisieren A, -te, h. -t = frizurát készít

r

Kfz-Mechaniker, -s, - = autószerelő

s

Kraftfahrzeug, -s, -e = jármű

s

Kfz, -, -(s) = jármű

s

Einschreiben = ajánlott küldemény

r

Einschreibebrief, -s, -e = ajánlott levél

r

Wertbrief, -s, -e = értéklevél

s

Paket, -s, -e = csomag (postai)

s

Päckchen, -s, - = kis csomag (2 kg-ig)

s Telegramm, -s, -e = távirat telegraphieren, -te, h. -t = táviratozik wählen, -te, h. -t = tárcsázik (telefon)

r Hörer, -s, - = telefonkagyló

e Schnur, -, Schnüre = zsinór

überweisen A, überwies, h. überwiesen = átutal (pénzt)

e

Überweisung, -, -en = átutalás (pénz)

r

Scheck, -s, -s = csekk

einen Scheck aus|stellen, -te aus, h. -t = csekket kitölt

r Umschlag, -s, -schläge = boríték

zu|kleben A, -te zu, h. -t = odaragaszt

r

Adressat, -en, -en = címzett

r

Absender, -s, - = feladó

Abs. = feladó

r Briefkasten, -s, -kästen = postaláda

zusammen|schnurren A, -te zusammen, i. -t = összekötöz (csomag) verschnüren A, -te, h. -t = összekötöz (csomag)

zerbrechlich = törékeny

s Formular, -s, -e = nyomtatvány

ab|nehmen A (nimmt ab), nahm ab, h. abgenommen = felvesz

e Vorwahl, -, -en = körzetszám

auf|legen, -te auf, h. -t = letesz (telefont: befejezi a beszélgetést)

s Konto, -s, -s = bankszámla ansprechend = tetszetős

betroffen = érintett indem = amennyiben verursachen A, -te, h. -t = okoz vmit beziehungsweise = illetve bzw. = ill. heraus|finden, fand heraus, h. herausgefunden = megtalál zusammen|finden, fand zusammen, h. zusammengefunden = összegyűlik

(vmilyen célból) statt|finden, fand statt, h. stattgefunden = megtörténik, végbemegy

r Rasen, -s, - = pázsit, gyep

ab|treten A, trat ab, h. abgetreten = letapos, koptat auf|treten (tritt auf), trat auf, h. aufgetreten = feltör auf|treten (tritt auf), trat auf, i. aufgetreten = fellép an|sprechen A (spricht an), sprach an, h. angesprochen = megszólít sich verzählen, -te sich, h. sich -t = elszámolja magát

zahlen, -te, h. -t = fizet

e Rechnung, -, -en = számla

bekannt sein = ismert bekannt|machen, -te bekannt, h. bekanntgemacht = megismertet schaffen, schuf, h. geschaffen = teremt, alkot

r Zwilling, -s, -e = iker

mit|bringen, brachte mit, h. mitgebracht = magával hoz bedauerlich = sajnálatos hängen, -te, h. -t = akaszt, függeszt hangen, hing, h. gehangen = csüng, függ, lóg

s Eau de Cologne [o dö kolonje] = kölni

verrückt sein nach+D = bolondul vmiért

in Eile sein = siet

es eilig haben = siet

r Schal, -s, -s = sál

s Muster, -s, - = minta

schmal = keskeny in gelb = sárgában

r gestirnte Himmel = csillagos ég gesalzene Preise = borsos árak

die Preise in die Höhe treiben = az árakat a csillagos égig emeli

e Ansprüche befriedigen = szükségletet, igényt kielégít

s Bedürfnis, -ses, -se befriedigen = szükségletet, igényt kielégít verdienen, -te, h. -t = megérdemel, rászolgál, keres (pénzt) lohnen, -te, h. -t = díjaz, fizet sich lohnen, -te sich, h. -t = kifizetődik, érdemes

s

Verhalten, -s, - = viselkedés, magaviselet

e

Tätigkeit, -, -en = tevékenység, működés

vor|gehen, ging vor, i. vorgegangen = előremegy vorbei|gehen, ging vorbei, i. vorbeigegangen = mellette elhalad, mellőz herum|gehen, ging herum, i. herumgegangen = körül-, körbejár hoffen auf+A, -te, h. -t = remél vmit (ein / das Gehalt) beziehen, bezog, h. bezogen = kap (fizetést) ertragen (erträgt), ertrug, h. ertragen = elvisel betragen (beträgt), betrug, h. betragen = (átv.) rúg, kitesz übertragen (überträgt), übertrug, h. übertragen = átvisz

ein|sehen (sieht ein), sah ein, h. eingesehen = belát, megért versehen (versieht), versah, h. versehen = végez, teljesít; ellát (vkit vmivel)

e

Klinke, -, -n = kilincs, dugó, kapcsoló

e

Ziegelart, -, -en = tégla-, cserépfajta

r

Komponist, -en, -en = zeneszerző

r Türgriff, -(e)s, -e = kilincs

ein|treffen (trifft ein), traf ein, i. eingetroffen = megérkezik, bekövetkezik regnerisch = esős

heraus|finden, fand heraus, h. herausgefunden = kitalál vhonnan; rájön vmire sich sehnen nach+D, -te sich, h. sich -t = vágyakozik vmire sich verstehen auf+A, verstand sich, h. sich verstanden = ért vmihez Ich weiß nicht, was du an ihm findest. = Nem tudom, mi tetszik neked benne. Ich habe ihn immer für dumm gehalten. = Mindig is butának tartottam. Alles Gute zum Geburtstag! = Minden jót a születésnapra! ein|teilen A, -te ein, h. -t = beoszt vmit besser fahren (fährt besser), fuhr besser, i. besser gefahren = jobban jár kleinlich = kicsinyes pleite gehen, ging, i. gegangen = csődbe megy bankrott machen, -te, h. -t = csődbe megy e Pleite, -, -n = csőd

r Bankrott, -(e)s, -e = csőd

genau mein Fall = éppen az esetem

e

Aktentasche, -, -n = aktatáska

r

Diplomatenkoffer, -s, - = diplomatatáska

lächerlich = nevetséges lachhaft = nevetséges Sie kann sich nicht irren. = Tévedhetetlen. zuwider sein D = ellenszenves vkinek widerlich = undorító ekelhaft = undorító mit sich(D) führen, -te, h. -t = magával visz auf|schwatzen D A, -te auf, h. -t = rásóz vkire vmit hässlich = ronda

zufällig = véletlenül

r Zufall, -s, -fälle = véletlen

So ein Zufall! = Ilyen véletlent!

Wie geht das Geschäft? = Hogy megy az üzlet? boshaft = gonosz graugestreift = szürke csíkos einfarbig = egyszínű ideal = ideális

e

Hälfte, -, -n = fele

r

Ausverkauf, -(e)s, -käufe = kiárusítás

r Stoff, -s, -e = anyag, szövet unerlässlich = elengedhetetlen

e Fernmeldetechnik, -, -x = távközlés

benachrichtigen A über+A, -te, h. -t = értesít vkit vmiről

s Freizeichen, -s, - = szabad jelzés

auf|legen, -te auf, h. -t = feltesz; telefont letesz

r

Schalter, -s, - = ablak (pl. postai)

s

Trauertelegramm, -s, -e = gyásztávirat

e

Wertsache, -, -n = értékcikk

e Sondermarke, -, -n = értékbélyeg frankieren, -te, h. -t = felbélyegez

ein|tragen (trägt ein), trug ein, h. eingetragen = beír, bejegyez bestätigen, -te, h. -t = megerősít, igazol

e

Eilzustellung, -, -en = expressz küldemény

e

Luftpost, -, -en = légiposta

e

Trauung, -, -en = esketés, esküvő

e Konfirmation, -, -en = konfirmálás sinngemäß = értelemszerű, értelem szerint

e Blockschrift, -, -en = nyomtatott betű

übertreiben, übertrieb, h. übertrieben = túloz

e

Verständlichkeit, -, -en = érthetőség

e

Postleitzahl, -, -en = irányítószám

rechnen auf+A, -ete, h. -t = számít vmire

zählen auf+A, -te, h. -t = számít vmire Was hältst Du davon? = Mi a véleményed erről? dies und jenes = ezt - azt

e Quittung, -, -en = nyugta

quittieren A, -te, h. -t = nyugtáz vmit frech = szemtelen unverschämt = pofátlan

e Gewalt, -, -en = erőszak

gewalttätig = erőszakos

e Gebrauchsanweisung, -, -en = használati utasítás

eingestellt = beállított zu|lassen A (lässt zu), ließ zu, h. zugelassen = megenged vmit empörend = felháborító

Ich kann nichts dafür, dass

berichten über+A, -ete, h. -et = tudósít vmiről empört sein = fel van háborodva

r Vertreter, -s, - = ügynök, helyettes im Namen G = vki-, vminek a nevében r Ausweis, -es, -e = igazolvány

e Hausratversicherung, -, -en = lakásbiztosítás

überlegen, überlegte, h. überlegt = megfontol Ich muss es mir überlegen. = Meg kell fontolnom.

r Konsument, -en, -en = fogyasztó (vásárló)

= Nem tehetek róla, hogy

r

Verbraucher, -s, - = fogyasztó (energiát, áramot)

r

Zehrer, -s, - = (élelmet) fogyasztó, evő

sich erhöhen (um 1% auf 11%), erhöhte sich, h. sich erhöht = emelkedik

(vmennyivel vmennyire) dank Beziehungen = kapcsolatok révén dank+D = révén, által durch+A = révén, által

verschieben A auf+A, verschob, h. verschoben = elhalaszt, időpontot áttesz verlegen A auf+A, verlegte, h. verlegt = időpontot áttesz ein Schnäppchen machen = alkalmi vételhez jut

r Haufen, -s, - = halom

r Ersatzteil, -s, -e = pótalkatrész, alkatrész im Ausverkauf = kiárusítás alkalmával möglichst schnell = minél előbb so bald wie möglich = minél előbb

r Kundendienst, -(e)s, -e = vevőszolgálat

e Lieferung, -, -en = szállítás entwerfen (entwirft), entwarf, h. entworfen = tervez Die Sache hat nur einen Haken. = A dolognak csak egy bökkenője van. Die Sache hat nur ein Aber. = A dolognak csak egy bökkenője van. Die Sache hat nur einen Knoten. = A dolognak csak egy bökkenője van.

Es ist ein Aber dabei. = A dolognak van egy bökkenője. sich verringern, -te sich, h. sich -t = csökken (pl. ár) sich vermindern, -te sich, h. sich -t = csökken (pl. ár) einen Brief frankieren, -te, h. -t = egy levelet felbélyegez jedoch = azonban verlangen A, -te, h. -t = követel fordern A, -te, h. -t = követel

klären A, -te, h. -t = tisztáz

die Wohnung streichen, strich, h. gestrichen = a lakást festi

s Handwerk, -(e)s, -e = kézműipar, mesterség

r Handwerker, -s, - = kézműves, kisiparos Man hat es so. = Ez a menő.

r Unterschied, -s, -e = különbség

unterscheiden A von+D / zwischen+D und D, unterschied, h. unterschieden =

különbséget tesz, megkülönböztet

e Abweichung, -, -en = eltérés

ab|weichen von+D, wich ab, i. abgewichen = eltér sich verrechnen, -ete sich, h. sich -et = elszámolja magát

r

Ölwechsel, -s, - = olajcsere

r

Scheinwerfer, -s, - = fényszóró

zu|kommen auf+A, kam zu, i. zugekommen = megközelít vkit, vmit

s Blei, -es / -, -e = ólom

bleifrei = ólommentes Volltanken, bitte! = Tankoljon tele!

r Kanister, -s, - = kanna (benzines)

an|nehmen A (nimmt an), nahm an, h. angenommen = elfogad, feltételez

e

Windschutzscheibe, -, -n = szélvédő

e

Tankstelle, -, -n = benzinkút

r

Tankwart, -(e)s, -e = benzinkutas

r

Brunnen, -s, - = kút

r

Verleih, -(e)s, -e = kölcsönző

Zu welchen Bedingungen? = Milyen feltételekkel? vergleichsweise = arányosan proportional = arányosan über die Ausleihegebühr hinaus = a kölcsönzési díjon felül

s Bargeld, -s, - = készpénz

in bar = készpénzben

e Barzahlung, -, -en = készpénzfizetés

erhältlich = kapható Wann haben Sie einen Termin frei? = Mikor van egy szabad időpontja?

e Dauerwelle, -, -n = dauer

Ich möchte eine Dauerwelle machen lassen. = Daueroltatni szeretnék.

tönen A, -te, h. -t = színez; hangzik färben A, -te, h. -t = fest

r

Lockenwickler, -s, - = hajcsavaró

r

Fön, -(e)s, -e = hajszárító

fö(h)nen A, -te, h. -t = hajat szárít

r

Scheitel, -s, - = (haj)választék

r

Pony, -s, -s = frufru

r

Zopf, -(e)s, Zöpfe = copf

r Pferdeschwanz, -es, -schwänze = lófarok toupieren, -te, h. -t = tupíroz

e

Perücke, -, -n = paróka

e

Bürste, -, -n = kefe

bürsten A, -ete, h. -et = lekefél blondieren A, -te, h. -t = szőkít

wetten auf+A, -ete, h. -et = fogad vmire dran|nehmen A (nimmt dran), nahm dran, h. drangenommen = (szolgáltatásnál) fogad

e Eilpost, -, -x = expressz küldemények

Ich möchte, dass

e Luftpost, -, -en = légiposta

borgen, -te, h. -t = kölcsönad, kölcsönvesz

= Azt szeretném, ha

heißersehnt = hőn áhított

r

ADAC, -s, -x = Allgemeiner Deutscher Automobil-Club = német autóklub

s

Mitglied, -(e)s, -er = tag

s

Glied, -(e)s, -er = testrész

r

Kasko, -s, -s = casco

e

Vollkasko, -, -x = teljes casco

e

Mitgliedsnummer, -, -n = tagsági szám

e Marke, -, -n = márka (kereskedelmi) Um welche Automarke handelt es sich? = Milyen autómárkáról van szó?

s

Kühlwasser, -s, -wässer = hűtővíz

s

Thermostat, -s, -e = termosztát

Es gibt Schwierigkeiten mit+D = Probléma van a

-val

r

Zeuge, -n, -n = tanú

r

Augenzeuge, -n, -n = szemtanú

Zeuge bei einem Unfall sein = baleset tanújának lenni

r

Sanitäter, -s, - = mentőápoló

e

Erste Hilfe, -, -x = elsősegély

r

Notruf, -(e)s, -e = segélyhívás

r

Tatort, -(e)s, -e = tetthely

r

Schauplatz, -es, -plätze = színhely

r

Verletzte, -n, -n = sérült

brechen A (bricht), brach, i. gebrochen = eltörik (pl. testrész) bei 40 Grad = 40 fokos

e Handwäsche, -, -x = kézi mosás

ein|gehen, ging ein, i. eingegangen = összemegy; megdöglik

vor|gehen, ging vor, i. vorgegangen = eljár (megtesz) verfärben A, -te, h. -t = elszíneződik

e Beschwerde, -, -n = panasz

an|zeigen, -te an, h. -t = feljelent

r Schadenersatz, -es, -x = kártérítés

s Niveau, -s, -s = színvonal niveauvoll = színvonalas niveaulos = nívótlan

herab|setzen A, -te herab, h. -t = leértékel

r Lehrling, -s, -e = ipari tanuló

offensichtlich = nyilvánvaló aufmerksam machen auf+A = figyelmeztet vmire

auf|bewahren A, -te auf, h. aufbewahrt = megőriz (konkrét tárgyat) auf|tauchen, -te auf, i. -t = felbukkan, előkerül

e Fähigkeiten entfalten, -ete, h. -et = képességeket kibontakoztat

sich entwickeln, -te sich, h. sich -t = fejlődik für eine Zeit = egy ideig fest|halten an+A (hält fest), hielt fest, h. festgehalten = ragaszkodik vmihez

bestehen auf+A, bestand, h. bestanden = ragaszkodik vmihez

r Besteller, -s, - = megrendelő

r Unterschied, -(e)s, -e = különbség feindlich = ellenséges

r Hass, -es, -x = gyűlölet satt = jóllakott

Ich habe es satt. = Elegem van.

e

Ruf, -s, -x = hír

e

Ruine, -, -n = rom

ruiniert = csődbe jutott sich(D) überlegen A, überlegte sich(D), h. sich(D) überlegt = megfontol, átgondol

blass = sápadt, halvány

bleich = sápadt, halvány

e Klammer, -, -n = zárójel

in Klammern = zárójelben Klammer auf! = Zárójelet nyiss! Klammer zu! = Zárójelet zárj!

außer Betracht lassen = figyelmen kívül hagy nicht beachten A = figyelmen kívül hagy seltsam = furcsa

s Geräusch, -es, -e = (nem emberi) hang

weg|lassen A (lässt weg), ließ weg, h. weggelassen = elhagy brav = jó, derék fluchen, -te, h. -t = káromkodik betrügen, betrog, h. betrogen = csal, becsap

fruchtbar = termékeny unfruchtbar = terméketlen

r

Kran, -(e)s, Kräne = daru (a gép)

r

Kranich, -s, -e = daru (a madár)

r

Sklave, -n, -n = rabszolga

ab|biegen nach+D, bog ab, i. abgebogen = letér vmerre

e Werbung, -, -en = reklám

werben für+A (wirbt), warb, h. geworben = reklámoz vmit

s

Produkt, -s, -e = termék

s

Werbebüro, -s, -s = reklámiroda

wirkungsvoll = hatásos

s

Streichholz, -es, -hölzer = gyufa

e

Streichholzschachtel, -, -n = gyufásdoboz

s

Plakat, -(e)s, -e = plakát

ganzseitig = egészoldalas

abhängig = függően

e Sendezeit, -, -en = sugárzási idő

Welche Marke ist die gefragteste? = Melyik márka a legkelendőbb?

vorwärts = előrefelé nach vorne = előrefelé rückwärts = hátrafelé

e Taste, -, -n = billentyű

aufs erste Mal = első alkalomra lebhaft = élénk grell = rikító

e Batterie, -, -n = elem, akkumulátor

an|schließen A an+A (schließt an), schloss an, h. angesclossen = csatlakoztat vmit vmihez

s

Netz, -es, -e = háló

e

Spinne, -, -n = pók

s

Stromnetz, -es, -e = áramhálózat

im Vorverkauf = elővételben

e

Garderobe, -, -n = ruhatár

r

Erfrischungsraum, -es, -räume = büfé

r

Akt, -es, -e = felvonás

r

Abonoment, -s, -s = bérlet

sich verständigen, -te sich, h. sich -t = megérteti magát lateinisch = latinul vertraut machen A mit+D = vkit vmivel megismertet Glauben schenken = elhisz, hitelt ad

r Empfang, -s, -fänge = fogadás, vétel passend zu+D = igazodva vmihez entsprechend G = megfelelő vmihez

dran|nehmen (nimmt dran), nahm dran, h. drangenommen = (szolgáltatásnál) fogad im Laufe G = vmi folyamán zeitaufwendig = időigényes

e Ausnahme, -, -n = kivétel

ausnahmsweise = kivételesen der letzte Schrei = a legújabb divat

Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. = Szeretném levágatni a hajamat. spannend = izgalmas

e Spannung, -, -en = izgalom

gespannt = izgatott künstlich = mesterséges

e Kunst, -, Künste = művészet

r Künstler, -s, - = művész künstlerisch = művészi

schaffen, schuf, h. geschaffen = alkot schöpfen, -te, h. -t = alkot

r

Schöpfer, -s, - = alkotó

e

Schöpfung, -, -en = alkotás

herab|sehen auf+A (sieht herab), sah herab, h. herabgesehen = lenéz vkit, vmit

r

Krimi, -s, -s = krimi

r

Titel, -s, - = cím (műé)

aussichtslos = kilátástalan

die Zeit tot|schlagen (schlägt tot), schlug tot, h. totgeschlagen = időt elüt faulenzen, -te, h. -t = lustálkodik

r

Faulenzer, -s, - = lusta

e

Unterhaltung, -, -en = szórakozás, beszélgetés

s

Amüsement, -s, -s = könnyed szórakozás

s Vergnügen, -s, - = szórakozás

sich unterhalten (unterhält sich), unterhielt sich, h. sich unterhalten = szórakozik, beszélget

sich unterhalten (hält sich unter), hielt sich unter, h. sich untergehalten = szórakozik, beszélget sich amüsieren, -te sich, h. sich -t = szórakozik aus|gehen, ging aus, i. ausgegangen = szórakozni megy

e Langeweile, -, -x = unalom

sich langweilen, langweilte sich, h. sich gelangweilt = unatkozik

Langeweile haben = unatkozik

r

Actionfilm [ ˈ ɛkʃn̩…], -(e)s, -e = akciófilm

r

Horrorfilm, -(e)s, -e = horrorfilm

r

Spielfilm, -(e)s, -e = játékfilm

r

Zeichentrickfilm, -(e)s, -e = rajzfilm

r

Dokumentarfilm, -(e)s, -e = dokumentumfilm

s

Kunstkino, -s, -s = művészmozi

s

Programmkino, -s, -s = művészmozi

s kommerzielle Kino, -s, -s = nem művész mozik; kommersz mozik frei ab 18 = 18 éven felülieknek jugendfrei = korhatár nélkül

e

Literatur, -, -en = irodalom

e

Bücherei, -, -en = könyvtár

e

Bibliothek, -, -en =könyvtár

e

Belletristik, -, -x = szépirodalom

r

/ s Comic, -s, -s = képregény

r

Roman, -s, -e = regény

s

Gedicht, -s, -e = vers

e

Novelle, -, -n = novella

s

Drama, -s, Dramen = dráma

e

Pflichtlektüre, -, -n = kötelező olvasmány

synchronisiert = szinkronizált mit Untertiteln = feliratos

r

Mitgliedsausweis, -es, -e = tagsági igazolvány

e

Buchhandlung, -, -en = könyvesbolt

r

Satellitenempfänger, -s, - = műholdvevő

e

Temperatur messen (misst), maß, h. gemessen = lázat mérni

s

Feuerzeug, -(e)s, -e = öngyújtó

e Videothek, -, -en = videokölcsönző ab|spielen A, -te ab, h. -t = lejátszik

überspielen A, überspielte, h. überspielt = átjátszik (másolatot készít)

e

Salzstange, -, -n = ropi

s

Wunschprogramm, -(e)s, -e = kívánságműsor

e

Nachricht, -, -en = hír

r

Wetterbericht, -(e)s, -e = időjárásjelentés

s

Theaterstück, -(e)s, -e = színházi darab

s

Drama, -s, Dramen = színházi darab

e

Komödie, -, -n = vígjáték

s

Lustspiel, -(e)s, -e = vígjáték

e

Tragödie, -, -n = tragédia

s

Trauerspiel, -(e)s, -e = tragédia

r

Akt, -(e)s, -e(n) = felvonás

r

Aufzug, -(e)s, -züge = felvonás

e

Bühne, -, -n = színpad

s

Publikum, -s, Publika = nézők, publikum

r

Balkon, -s, -e = erkély

e

Loge, -, -n = páholy

e

Presse, -, -n = sajtó

e

Zeitschrift, -, -en = folyóirat

e

Anzeige, -, -n = hirdetés

e

Annonce, -, -n = hirdetés

annoncieren (A), -te, h. -t = (újságban) hirdet

s

Feuilleton [fœjəˈtõː], -s, -s = irodalmi rovat

s

Kreuzworträtsel, -s, - = keresztrejtvény

e

Oper, -, -n = opera

e

Operette, -, -n = operett

s

Schloss, -es, Schlösser = zár; kastély

r

Klub, -s, -s = klub

e

Sprachkenntnisse (Pl.) = nyelvismeret

r

Freundeskreis, -es, -e = baráti kör

e Zusammenkunft, -, -künfte = összejövetel r Verein, -s, -e = egyesület

s

Hobby, -s, -s = hobbi

s

Ensemble, -s, -s = együttes (folklór)

lauten auf+A, -ete, h. -et = (jegy) szól vhova auf eine der ersten fünf Reihen = az első öt sor egyikébe

r Kassierer, -s, - = pénztáros

r Auftritt, -s, -e = fellépés

e Aufführung, -, -en = (színházi) előadás ausverkauft = telt ház; elkelt

r Platzanweiser, -s, - = jegyszedő

hinein|lassen (lässt hinein), ließ hinein, h. hineingelassen = beenged

s

Deck, -s, -s = fedélzet

e

Wellenlänge, -, -n = hullámhossz

beanspruchen A, -te, h. -t = igényel; igénybe vesz

in Anspruch nehmen A (nimmt), nahm, h. genommen = igénybe vesz

e Presseagentur, -, -en = hírügynökség

r Aufenthalt, -(e)s, -e = (valahol ott-)tartózkodás, jelenlét

bekannt geben (gibt), gab, h. gegeben = megismertet

e politische Lage = politikai helyzet

eine Antwort geben auf eine Frage = választ ad egy kérdésre vielköpfige Familie = népes család

r

Karfreitag, -(e)s, -e = nagypéntek

e

Auferstehung, -, -en = feltámadás

e

Ostern (Pl.) = húsvét

s

Nest, -(e)s, -er = fészek

s

Grab, -(e)s, Gräber = sír

graben (gräbt), grub, h. gegraben = ás

r Brauch, -(e)s, Bräuche = szokás

r Heide, -n, -n = pogány heidnisch = pogány

r Christ, -en, -en = keresztény christlich = keresztény

e

Pfingsten (Pl.) = pünkösd

r

Fasching, -s, -e/-s = farsang

r

Karneval, -s, -e/-s = farsang

fasten, -ete, h. -et = böjtöl vertreiben, vertrieb, h. vertrieben = száműz, elűz

r Rosenmontag, -(e)s, -e = húshagyó kedd előtti hétfő

r Faschingsdienstag, -(e)s, -e = húshagyó kedd, farsang keddje r Aschermittwoch, -(e)s, -e = hamvazó szerda

e

Asche, -, -n = hamu

e

Maske, -, -n = álarc

sich verkleiden, -ete, h. -et = beöltözik (pl. farsangkor)

e Beschäftigung, -, -en = elfoglaltság

hacken, -te, h. -t = kapál; aprít, vagdal

gießen (gießt) A, goss, h. gegossen = locsol vmit jäten, -ete, h. -et = gyomlál pflanzen A, -te, h. -t = palántáz

s

Schachbrett, -(e)s, -er = sakktábla

e

Partie, -, -n = parti (pl. sakkparti)

überzeugen A, überzeugte, h. überzeugt = meggyőz

s

Fitnesscenter, -s, - = konditerem

r

Muskelkater, -s, - = izomláz

es sich(D) durch den Kopf gehen lassen = megfontol nach der Mode gehen = követi a divatot eine führende Rolle spielen in+D = vezető szerepet játszik vmiben überflüssig = felesleges

vor|tragen A (trägt vor), trug vor, h. vorgetragen = előad

e Leidenschaft, -, -en = szenvedély

leidenschaftlich = szenvedélyes sich auf|halten in+D (hält sich auf), hielt sich auf, h. sich aufgehalten = tartózkodik vhol r Aufenthalt, -(e)s, -e = tartózkodás

e Geschichte, -, -x = történelem

schwierig = nehéz (nem súly), bonyolult

r Bibliothekar, -s, -e = könyvtáros historisch = történelmi geschichtlich = történelmi

s Verständnis, -ses, -se = megértés r Takt, -(e)s, -e = ütem

r Takt, -(e)s, -x = tapintat taktvoll = tapintatos taktlos = tapintatos

beleidigen A, -te, h. -t = megsért

s Hindernis, -ses, -se = akadály

für sich selbst sprechen = önmagáért beszél

s Erlebnis, -ses, -se = élmény

Das ist mir Wurscht. = Nekem mindegy. Das ist mir Wurst. = Nekem mindegy. Das ist mir egal. = Nekem mindegy.

r Schleichweg, -(e)s, -e = rejtett út, kerülő út

belasten, -ete, h. -et = megterhel vererbt bekommen, bekam, h. bekommen = örököl erben, -te, h. -t = örököl unter|bringen A, brachte unter, h. untergebracht = elszállásol

inbegriffen = benne van, tartalmazza

e Unterkunft, -, -künfte = szállás

mehrwöchig = többhetes

e Vergnügungsstätte, -, -n = szórakozóhely

bei|bringen D A, brachte bei, h. beigebracht = megtanít vkinek vmit

r

Portier, -s, -e/-s = portás (szállodai)

r

Pförtner, -s, - = portás (üzemben)

Luft holen, -te, h. -t = levegőzik verwechseln, -te, h. -t = összetéveszt übertreffen (übertrifft), übertraf, h. übertroffen = túlszárnyal pakistanischer Herkunft = pakisztáni származású stammt aus Pakistan = pakisztáni származású

r Riese, -n, -n = óriás

r Rekordhalter, -s, - = rekorder

keineswegs = korántsem, semmiképpen irgendwohin gelangen, -te, i. -t = bekerül vhová

sich beugen, -te sich, h. sich -t = meghajol hausieren, -te, h. -t = házal

r

Hausierer, -s, - = házaló, vándorló utcai árus

r

Elektriker, -s, - = villanyszerelő

e

Schnecke, -, -n = csiga

s Parkett, -(e)s, -e / -s = parketta; nézőtér földszinti része Wie kann es sein? = Hogy lehet ez?

e

Lage, -, -n = helyzet

e

Situation, -, -en = helyzet

klären A, -te, h. -t = tisztáz

sich verwählen, -te sich, h. -t = félretárcsáz, rossz számot hív

e

Architektur, -, -en = építészet

r

Architekt, -en, -en = építész

kennzeichend für+A = jellemző vmire charakteristisch für+A = jellemző vmire bezeichend für+A = jellemző vmire

e Nase von etwas voll haben = elege van vmiből

auswendig = kívülről, betéve, fejből (tud vmit, pl. verset)

s Zitat, -(e)s, -e = idézet

zitieren A, -te, h. -t = idéz vmit

e

Penne, -, -n = suli

r

Penner, -s, - = csöves

pennen, -te, h. -t = durmol

r Breis, -s, -x = pép

verweigern D A, -te, h. -t = megtagad

in den Sinn kommen D A = eszébe jut; nem felejt über die Grenze fahren = átlépi a határt

e

Grenze passieren = átlépi a határt

e

Zusammenfassung, -, -en = összefoglalás

s

Mittelalter, -s, -x = középkor (történelmi)

e

Gegenwart, -, -x = jelen

s

Detail, -s, -s = részlet

detailliert = részletes

e Detailtreue, -, -x = részlethűség, pontosság

lexikalisch = lexikális bekannt machen mit+D, -te, h. -t = ismertet vmit

s Volk, -(e)s, Völker = nép

Es verspricht interessant zu werden. = Érdekesnek ígérkezik.

r Fan, -s, -s = rajongó

schwärmen für+A, -te, h. -t = rajong vmiért

s Gesehene, -n, -x = a látott

kommentieren A, -te, h. -t = kommentál

leidenschaftlich = szenvedélyes aus|leihen, lieh aus, h. ausgeliehen = kölcsönad

r

Durchfall, -(e)s, -fälle = hasmenés

e

Verstopfung, -, -en = székrekedés

e Bearbeitung, -, -en = feldolgozás, megmunkálás verfilmen A, -te, h. -t = megfilmesít

e

Verfilmung, -, -en = megfilmesítés

e

Fassung, -, -en = változat

nämlich = ugyanis zum ersten Mal = először, első ízben

das erste Mal = először, első ízben

zuerst = előrször

s Billard [ˈbɪljart], -s, -e / -s = billiárd (a játék) erhältlich = kapható

zu bekommen = kapható heraus|geben A (gibt heraus), gab heraus, h. herausgegeben = kiad (újságot)

s

Produkt, -(e)s, -e = termék

s

Erzeugnis, -ses, -se = termék

s

Presseerzeugnis, -ses, -se = sajtótermék

in schlechte Gesellschaft geraten (gerät), geriet, i. geraten = rossz társaságba

kerül sich (D) Sorgen machen = aggódik

r

Teenager [ˈtiːn|ɛɪ̯dʒɐ], -s, - = tizenéves

r

Backfisch, -(e)s, -e = bakfis, tizenéves lány

r

Twen, -(s), -s = huszonéves

Es ist nichts Schlechtes dabei. = Nincs abban semmi rossz.

e

Orgel, -, -n = orgona (hangszer)

r

Flieder, -s, - = orgona (növény)

deswegen = emiatt (fordított szórend) selbständig = önálló früher oder später = előbb-utóbb sich verselbstständigen, -te, h. -t = önállósul behindern A in+D, -te, h. -t = akadályoz vkit vmiben verhindern A, -te, h. -t = megakadályoz vmit gehaltsvoll = tartalmas gehaltslos = üres, ostoba

halten für+A (hält), hielt, h. gehalten = tart vminek

e Veränderung, -, -en = változás

auf|halten A (hält auf), hielt auf, h. aufgehalten = feltartóztat

e

Lebensauffassung, -, -en = életfelfogás

r

Lebenswandel, -s, -x = életmód

e

Faulheit, -, -x = lustaság

kultiviert = kulturált unkultiviert = kulturálatlan bekannt machen A mit+D = megismertet Entscheidung treffen (triff), traf, h. getroffen = döntést hoz

Maßnahme treffen (triff), traf, h. getroffen = intézkedést hoz Vorbereitung treffen (triff), traf, h. getroffen = előkészületeket tesz einen Antrag stellen, -te, h. -t = kérvényt benyújt aufs Spiel setzen A = kockára tesz vmit

s Fachwerkhaus, -es, -häuser = favázas ház mittendrin = a kellős közepén

e

öffentliche Anlage, -, -n = park

r

Park, -s, -s / -e = park

nach Luft schnappen, -te, h. -t = levegő után kapkod

r

Rasen, -s, - = pázsit

e

Initiative, -, -n = kezdeményezés

gründen A, -ete, h. -et = alapít r Tante-Emma-Laden, -s, -Läden = kis bolt

e Hand geben D (gibt), gab, h. gegeben = kezet nyújt vkinek

r Schandfleck, -(e)s, -e(n) = szégyenfolt merkwürdigerweise = különösképpen angeblich = állítólag

r

Dunst, -(e)s, Dünste = pára

e

Rücksicht, -, -en = tekintet, figyelem

anonym = névtelen Stadtluft macht frei. = Városi levegő szabaddá tesz.

e

Domaine, -, -s = birtok

r

Auerwald, -(e)s, -wälder = ártéri erdő

e

Bildungsinstitution, -, -en = oktatási intézmény

e

Medizinische Universität = Orvosi Egyetem

r

Volkspark, -s, -s = Népliget

s Nationalmuseum = Nemzeti Múzeum alle zwei Wochen = minden második héten jede zweite Woche = minden második héten in jeder zweiten Woche = minden második héten

e

Allee, -, -n = fasor

e

Befreiung, -, -en = felszabadulás, mentesítés

e

Fassade, -, -n = homlokzat

konsequent = következetes

e Konsequenz, -, -en = következetesség, következmény erwähnenswert = említésre méltó

architektonisch = építészeti

r

Architekt, -en, -en = építész

e

Architektur, -, -en = építészet

r

Posten, -s, - = állás

e Post, -, -en = posta heuer = idén

zum Verhängnis werden D = vkinek a végzetévé válik unentbehrlich = nélkülözhetetlen existieren, -te, h. -t = létezik regelbar = szabályozható erheblich = jelentős

e Feuchtigkeit, -, -x = nedvesség

schützen vor+D, -te, h. -t = véd vmitől

sich amortisieren, -te sich, h. sich -t = elhasználódik

zurück|spulen A, -te zurück, h. zurückgespult = visszateker

e Unehrlichkeit, -, -x = becstelenség vollkommen = tökéletes gutherzig = jószívű

neugierig sein auf+A = kíváncsi vmire

e Universität für Volkwirtschaft = Közgazdaságtudományi Egyetem

e Hochschule für Außenhandel = Külkereskedelmi Főiskola absolvieren A, -te, h. -t = (iskolát) elvégez

e Klassenkameradin, -, -nen = lány osztálytárs

hauptstädtisch = fővárosi(as)

e

EDV [eːdeːˈfaʊ̯], -, -x = elektronische Datenverarbeitung = számítástechnika

r

Erdkundelehrer, -s, - = földrajztanár

gutaussehend = jóképű, csinos sauber machen, -te sauber, h. sauber gemacht = kitakarít

putzen, -te, h. -t = tiszít, takarít ordentlich = rendes

e Valediktion [v], -, -? = ballagás

e Befürchtung, -, -en = aggodalom erneut = újból

Ich bin der Überzeugung

e Ebene, -, -n = síkság; szint

auf höchster Ebene = legmagasabb szintű mittlerweile = időközben verwirklichen, -te, h. -t = megvalósít von sich aus = önállóan; magától sich scheiden lassen = elválik (házasok)

Ich habe genug davon. = Elegem van.

= Meggyőződésem

Ich habe es satt. = Elegem van. sich beschweren über+A (beschwert sich), -te sich, h. sich -t = panaszkodik sich beklagen über+A, -te sich, h. sich -t = panaszkodik dringend = sürgős

r Gefallen, -s, - = szívesség

beschäftigt = elfoglalt besetzt = foglalt (pl. wc) zählen, -te, h. -t = számít, számlál erfüllen A, -te, h. -t = teljesít zu meiner Zeit = az én időmben an erster Stelle = első (helyen)

sich opfern für+A, -te sich, h. sich -t = feláldozza magát vmiért

r Märtyrer, -s, - = mártír

zum Studium zu|lassen = felveszi az egyetemre beharren auf+A, -te, h. -t = kitart vmi mellett, állít

e

Vereinsamung, -, -en = elmagányosodás

s

Familienoberhaupt, -(e)s, -häupte = családfő

notwendigerweise = szükségképp, szükségszerűen unbedingt = feltétlenül zwangsläufig = törvényszerűen zwangsmäßig = törvényszerűen

unerlässlich = elengedhetetlenül unvermeidlich = elkerülhetetlen unverzüglich = halaszthatatlanul, haladéktalanul mehr Zeit verwenden für+A = több időt fordít vmire unbeschränkt = korlátlan vernünftig = értelmes

r Leib, -(e)s, -er = (emberi) test

e Mußestunde, -, -n = szabadidő

sich hin|setzen, -te sich hin, h. sich -t = leül, odaül

s Ereignis, -ses, -se = esemény sarkastisch = gúnyos

r Gehsteig, -(e)s, -e = járda

vor|schieben, schob vor, h. vorgeschoben = előretol das Leben und Treiben = zaj és forgatag

beträchtlich = jelentős sich schätzen, -te sich, h. sich -t = tartja, értékeli magát bedrückt = szomorú, szorongó, nyomott sauer = savanyú r Ausdruck, -(e)s, -drücke = kifejezés sich beziehen auf+A, bezog sich, h. sich bezogen = vonatkozik vmire missmutig = rosszkedvű mürrisch = durcás unterschiedlich = különböző sich eignen, -ete sich, h. sich -et = beválik

e Konversation, -, -en = beszélgetés gemäßigt = mérsékelt

r

Hagel, -s, - = jégeső

r

Regenschauer, -s, - = futózápor

r

Reif, -(e)s, -x = dér

streiten mit+D, stritt, h. gestritten = összeveszik, vitatkozik, veszekedik vkivel

erwidern A, -te, h. -t = viszonoz angewiesen sein auf+A = rászorul vkire, vmire auf|zählen A, -te auf, h. -t = felsorol

e

Aufteilung, -, -en = felosztás

e

Anordnung, -, -en = elrendezés

an|schließen (schließt an), schloss an, h. angeschlossen = csatlakoztat, beköt

r

Friedhof, -(e)s, -höfe = temető

e

Ruhestätte, -, -n = sír, nyughely

r

Naturforscher, -s, - = természetkutató

sich verständlich machen durch+A = megérteti magát

e Handbewegung, -, -en = kézmozdulat

sich hellen, -te sich, h. sich -t = felderül (hangulata, arca)

r Zwischenfall, -(e)s, -fälle = közjáték

nach einer Weile = kis idő múlva bezeichnen als etwas, -ete, h. -t = megjelöl vminek eineinhalb = másfél anderthalb = másfél mit allem Komfort = összkomfortos

e Abkürzung, -, -en = rövidítés halb so viel = feleannyi

Wohnungssuchende [főnévvé vált melléknév] = lakáskereső (személy)

e

Untermiete, -, -n = albérlet

r

Untermieter, -s, - = albérlő

vermieten, -ete, h. -et = kiad, bérbe ad

r

Vermieter, -s, - = bérbeadó

e

Nebenkosten (Pl.) = rezsi

auf|regen A, -te auf, h. -t = idegesít, felzaklat vkit höchstens = legfeljebb

r

Volksschüler, -s, - = általános iskolai tanuló

e

Kurve, -, -n = görbe, kanyar

kurven, -te, i. -t = kanyaródik, fordulót tesz

r Sergeant [zɛrˈʒant] [ˈsɑːdʒənt], -en / -s, -en / -s = altiszt

lauwarm = langyos

e

Eckwohnung, -, -en = saroklakás

e

Anzahlung, -, -en = előleg, foglaló

r

Bauplatz, -es, -plätze = építési terület

s

Grundstück, -(e)s, -e = telek

r

Krach, -(e)s, Kräche = zaj, robaj

e

Unannehmlichkeit, -, -en = kellemetlenség

Das darf nicht noch mal passieren. = Máskor ez nem fordulhat elő.

r Eigentümer, -s, - = tulajdonos

s Gericht, -(e)s, -e = bíróság

gerichtlich = bírósági

e

Verhandlung, -, -en = tárgyalás

r

Installateur, -s, -e = víz-, gázszerelő

reiten, ritt, i. geritten = lovagol (nem csak lovat)

r Ritter, -s, - = lovag

verlieren die Lust an+D, verlor, h. verloren = elveszti a kedvét vmihez

immer wieder = folyton sich(D) für+A Zeit nehmen = időt fordítani vmire häufig = gyakran unterschätzen, unterschätzte, h. unterschätzt = alábecsül überschätzen, überschätzte, h. überschätzt = túlbecsül relativ = viszonylag

r Reiter, -s, - = lovas

überlastet = túlterhelt veraltet = elavult erneuern A, -te, h. -t = felújít Schluck auf|haben = csuklik Es ist mir schwindlig. = Szédülök.

e Luftverschmutzung, -, -en = légszennyezés

r

Rauch, -(e)s, -x = füst

s

Ozonloch, -(e)s, -löcher = ózonlyuk

e

Ozonschicht, -, -x = ózonréteg

ab|bauen, -te ab, h. -t = lebomlik, lebont

r

Butzen, -s, - = csutka

e

Nutte, -, -n = kurva

fluchen, -te, h. -t = káromkodik

e

Umgehungsstraße, -, -n = elkerülő út

r

Fahrradweg, -(e)s, -e = kerékpárút

r

Katalysator, -s, -en = katalizátor

e

Mitfahrergruppe, -, -n = útitárscsoport

ein Gesetz verabschieden, -ete, h. -t = törvényt megszavaz dran sein an+D = vmitől függ

an|legen, -te an, h. -t = kiköt (hajó), lerakódik (zsír sich spiegeln, -te sich, h. sich -t = visszatükröződik

an|kommen auf+A, kam an, i. angekommen = függ vmitől zu sich nehmen (nimmt), nahm, h. genommen = magához vesz mager = sovány

e Abwechslung, -, -en = változatosság

abwechslungsreich = változatos ohne Hetze = nyugodtan, sietség nélkül

dagegen sein = ellenez halten für+A (hält), hielt, h. gehalten = tart vmilyennek, vminek

e

Apotheke, -, -n = gyógyszertár

r

Apotheker, -s, - = gyógyszerész

beeinflussen (beeinflusst), beeinflusste, h. beeinflusst = befolyásol gewalttätig = erőszakos

gewaltsam = erőszakos

r

Wille(n), -ns, -n = akarat

r

Zwang, -(e)s, Zwänge = kényszer

zwingen A zu+Inf., zwang, h. gezwungen = kényszerít vkit vmire

auf|zwingen D A, zwang auf, h. aufgezwungen = rákényszerít vkit vmire

e Prämie, -, -n = prémium

gering = csekély am Arbeitsplatz = munkahelyen

r

Korrespondent, -en, -en = levelező

e

Korrespondenz, -, -en = levelezés

korrespondieren, -te, h. -t = levelez

r

Fremdsprachenkorrespondent, -en, -en = idegennyelvű levelező

e

Gewerkschaft, -, -en = szakszervezet

s

Gewerkschaftsmitglied, -(e)s, -er = szakszervezeti tag

entbehren A, -te, h. -t = nélkülöz freiwillig = önkéntes

unfreiwillig = kényszerű, önkéntelen sich erwehren G, -te sich, h. sich -t = védekezik vmi ellen

r Mönch, -(e)s, -e = szerzetes

s All, -s, -x = űr

wehrlos = védtelen nach und nach = lassacskán so gut wie = majdnem fast = majdnem

r Personalchef, -s, -s = személyzeti főnök

s Verhalten, -s, - = magatartás

säen, -te, h. -t = vet (magot) sich betätigen, -te sich, h. sich -t = tevékenykedik

e Nichte, -, -n = unokahúg

e Clique, -, -n = klikk, titkos csoport Vorwurf machen = szemrehányást tesz