Sie sind auf Seite 1von 57

verraten (verrät), verriet, h.

verraten = elárul
strahlen, -te, h. -t = sugárzik
entnehmen D (entnimmt), entnahm, h. entnommen = ki-, elvesz vhonnan;
megért
festhalten (hält fest) D, hielt fest, h. festgehalten = megfog, fogva tart
e Ausgabe, -, -n = kiadás, költség
r Bund, -es, Bünde = szövetség
r Band, -(e)s, Bände = kötet
behalten (behält), behielt, h. behalten = megtart
mild = lágy, szelíd
sanft = enyhe, gyengéd
zart = finom, zsenge
ermöglichen, -te, h. -t = lehetővé, lehetségessé tesz
zweifeln an+D, -te, h. -t = kételkedik vmiben
denken an+D, dachte, h. gedacht = gondol vkire
s Schulterfleisch, -es, - = lapocka
e Keule, -, -n = comb
klein|schneiden, schnitt klein, h. kleingeschnitten = apróra vág
aus|lassen (lässt aus), ließ aus, h. ausgelassen = kisüt, kiolvaszt
ansonsten = különben
glasig = üveges
an|brennen, brannte an, h. angebrannt = odaéget
an|brennen, brannte an, i. angebrannt = odaég
e Hitze, -, -n = forróság, tűz
salzen, -te, h. -t/-en = megsóz
zu|decken, -te zu, h. -t = befed
e Paprikaschote, -, -n = (egész) paprika

vk71.doc 1 2018-04-25
gar = puha, megfőtt
reichen, -te, h. -t = tálal, felszolgál
e Griebe, -, -n = tepertő
mittler = közepes
e Festigkeit, -, -en = szilárdság
kneten, -ete, h. -et = gyúr
s Zusammenlegen = összehajtogatás
zwischendurch = (e)közben
gitterförmig = rácsszerűen
ein|ritzen, -te ein, h. -t = bekarcol, bevagdos
sich vor|bereiten, -ete sich vor, h. vorbereitet = (fel)készül
e Konserve, -, -n = konzerv
e Dose, -, -n = fémdoboz, konzervdoboz
überzeugen A / zu+Inf., -te, h. -t = meggyőz
örtlich = helyi
ausgesprochen = kifejezetten
empfangen (empfängt), empfing, h. empfangen = fogad
r Zwerg, -s, -e = törpe
s kalte Büffet = hidegtál
e kalte Platte = hidegtál
zwei Tage vorher = két nappal előbb
r Stamm, -s, Stämme = törzs
r Stammkunde, -n, -n = törzsvásárló
e Stammkundschaft, -, -en = törzsvásárló
ins Haus liefern = házhoz szállít
e Schüssel, -, -n = tál
e Platte, -, -n = tálca
r Streit, -s, -e = veszekedés

vk71.doc 2 2018-04-25
zwingen A zu+D, zwang, h. gezwungen = kényszerít vkit vmire
r Zwang, -s, Zwänge = kényszer
auf|essen (isst auf) A, aß auf, h. aufgegessen = megeszik vmit
ändern A, -te, h. -t = változtat vmit
r Geschmack, -s, Geschmäcke = íz
würzen A, -te, h. -t = fűszerez
anders = másképp
telefonisch = telefonon
r Verbrauch, -(e)s, -bräuche = fogyasztás
r Konsum, -s, - = fogyasztás
s Gericht, -s, -e = étel
dreimal im Jahr = évente háromszor
viermal im Monat = havonta négyszer
bei|bringen D A, brachte bei, h. beigebracht = megtanít vkinek vmit
s Ansehen = tekintély
sesshaft = megtelepedett (lakos)
e Abwechslung, -, -en = változatosság
r Sattel, -s, Sättel = nyereg
weich|reiten A, ritt weich, h. weichgeritten = meglovagol vmit
e Stutenmilch = kancatej
verblassen, verblasste, i. verblasst = elhalványul
r Kriegszug, -(e)s, -züge = hadjárat
friedlich = békés
s Wildbret, -s, - = vadhús
r Leckerbissen, -s, - = ínyencség
e Fülle, -, -x = bőség
s Vermächtnis, -ses, -se = hagyaték, hagyomány
e Pracht, -, -x = pompa, dísz

vk71.doc 3 2018-04-25
r / e Adelige, -n, -n (melléknévből lett főnév) = nemes
untergeordnet = alárendelt
erfüllen, -te, h. -t = betölt
s Irrtum, -(e)s, Irrtümer = tévedés
r Vorgang, -s, Vorgänge = folyamat
e Gestaltung, -, -en = alak
sorgfältig = gondos
hinein|stopfen, -te hinein, h. hineingestopft = (be)gyömöszöl
vor|setzen, -te vor, h. -t = eléhelyez
e Nuance, -, -n = árnyalat
enthalten (enthält) A, enthielt, h. enthalten = tartalmaz vmit
beinhalten (beinhält) A, beinhaltete, h. beinhaltet = tartalmaz vmit
e Soja, -, Sojen = szója
s Soja, -s, Sojen = szója
e Tabelle, -, -n = táblázat
außer+D = valamin kívül
nützlich = hasznos
im Geiste der Reformküche = a reformkonyha szellemében
beschreiben A, beschrieb, h. beschrieben = leír (bemutat)
wir führen zur Zeit kein ... = jelenleg nincs / nem tartunk ... -t
herein|sehen (sieht herein), sah herein, h. hereingesehen = benéz
e Kalorientabelle = kalóriatáblázat
r Kessel, -s, - = kazán, bogrács
scharf = erős (kaja), éles
Maß halten = mértéket tart
e Stimmung, -, -en = hangulat
verderben (verdirbt) A, verdarb, h. verdorben = elront vmit
Makkaroni milanese = milánói makaróni

vk71.doc 4 2018-04-25
r Geschäftsführer, -s, - = üzletvezető
betragen (beträgt), betrug, h. betragen = kitesz
reklamieren, -te, h. -t = reklamál
e Reklamation, -, -en = reklamáció
steigen, stieg, i. gestiegen = emelkedik
r Fehler, -s, - = hiba
e Verhandlung, -, -en = tárgyalás
s Ereignis, -ses, -se = esemény
im Vergleich zu+D = vmivel összehasonlítva
im Verhältnis zu+D = vmihez viszonyítva
im Bezug auf+A = vmire vonatkozóan
aufgrund von+D / G = vminek az alapján
infolge von+D / G = vminek a következtében
im Werte von+D = értékben
vergehen, verging, i. vergangen = múlik, telik
begehen A, beging, h. begangen = elkövet
entgehen, entging, i. entgangen = vmitől megmenekül, el/kikerül
ergehen, erging, i. ergangen = megjelenik
äußern, -te, h. -t = kijelent, kifejez
ab|halten (hält ab), hielt ab, h. abgehalten = távol tart, akadályoz
ein|fallen (fällt ein) A, fiel ein, h. eingefallen = betör, bezúz, eszébe jut
auf|fallen (fällt auf), fiel auf, i. aufgefallen = ráhull, feltűnik
zu|fallen (fällt zu), fiel zu, i. zugefallen = becsapódik, becsukódik
r Gang, -(e)s, Gänge = járás, járásmód
beantragen, -te, h. -t = kér(elmez)
verfügen über+A, -te, h. -t = rendelkezik vmivel
e Nässe, -, -x = nedvesség, vizesség
in der Lage sein = abban a helyzetben van

vk71.doc 5 2018-04-25
ja = hiszen [mondatközben]
Freude haben an+D = örömöt lel vmiben
r Strudel, -s, - = rétes
s Pferd, -s, -e = ló
r Hengst, -s, -e = csődör
e Stute, -, -n = kanca
s Fohlen, -s, - = csikó
s Rind, -s, -er = marha
r Stier, -s, -e = bika
r Bulle, -n, -n = bika
e Kuh, -, Kühe = tehén
s Kalb, -s, Kälber = borjú
r Ochse, -n, -n = ökör
r Esel, -s, - = szamár
s Maultier, -s, -e = öszvér (anyja ló)
r Maulesel, -s, - = öszvér (anyja szamár)
s Schaf, -s, -e = birka
r Widder, -s, - = kos
s Lamm, -s, Lämmer = bárány
e Ziege, -, -n = kecske
r Ziegenbock, -s, Ziegenböcke = bakkecske
e Geiß, -, -en = nőstény kecske
s Kitz, -es, -e = gida
s Geflügel, -s, - = baromfi
s Huhn, -s, Hühner = tyúk (ált.)
r Hahn, -s, Hähne = kakas
e Henne, -, -n = tyúk
s Küken, -s, - = csibe

vk71.doc 6 2018-04-25
e Ente, -, -n = kacsa
e Pute, -, -n = pulyka
e Truthenne, -, -n = pulyka
r Puter, -s, - = pulykakakas
r Truthahn, -(e)s, -hähne = pulykakakas
e Gans, -, Gänse = liba
s Perlhuhn, -(e)s, -hühner = gyöngytyúk
r Hund, -(e)s, -e = kutya
r Rüde, -n, -n = kankutya
e Hündin, -, -nen = szuka
r Welpe, -n, -n = kutyakölyök
e Katze, -, -n = macska
r Kater, -s, - = kandúr
s Kätzchen, -s, - = kismacska
s Hauskaninchen, -s, - = házinyúl
r Papagei, -en, -en = papagáj
r Wellensittich, -s, -e = hullámos papagáj
r Kanarienvogel, -s, -vögel = kanári
s Meerschweinchen, -s, - = tengeri malac
e Schildkröte, -, -n = teknősbéka
r Goldhamster, -s, - = aranyhörcsög
r Haushaltsartikel, -s, - = háztartási cikk
erhältlich = kapható
verpacken, -te, h. -t = becsomagol
vor|verpacken, -te vor, h. vorverpackt = előre becsomagol
e Sohle, -, -n = talp
r Bescheid, -(e)s, -e = válasz, értesítés
r Lagerraum, -es, -räume = raktárhelyiség

vk71.doc 7 2018-04-25
s Lager, -s, - = raktár
leihen, lieh, h. geliehen = kölcsönöz, kölcsönad, kölcsönvesz
s Kupfer, -s, -x = vörösréz
erlauben, -te, h. -t = megenged, engedélyez
sich benehmen (benimmt sich), benahm sich, h. sich benommen = viselkedik
e Leinwand, -, -wände = (festő)vászon, mozivászon
r Schalter, -s, - = pénztár
r Zuschauerraum, -es, -räume = nézőtér
e Bemerkung, -, -en = észrevétel
s Vorwort, -(e)s, -e = előszó
erfinden, erfand, h. erfunden = feltalál, kitalál
empfinden, empfand, h. empfunden = érez, észlel
auf|finden, fand auf, h. aufgefunden = megtalál, ráakad
r Vortrag, -s, -träge = előadás
durch|fallen (fällt durch), fiel durch, i. durchgefallen = át-, keresztülesik
überfallen (überfällt), überfiel, h. überfallen = átbukik
auf|fallen (fällt auf), fiel auf, i. aufgefallen = le-, ráesik
an|halten (hält an), hielt an, h. angehalten = feltartóztat
sich auf|halten (hält sich auf), hielt sich auf, h. sich aufgehalten = tartózkodik,
időzik
betrachten, -ete, h. -et = megszemlél, szemügyre vesz
vermutlich = valószínű, feltehető
s Wahrzeichen, -s, - = jellegzetesség
r Anziehungspunkt, -(e)s, -e für+A = vonzó hely vki számára
r Entschluss, -es, Entschlüsse = elhatározás
es dämmert = szürkül, virrad, dereng
kostbar = értékes, költséges
e Fracht, -, -en = rakomány, szállítmány

vk71.doc 8 2018-04-25
ausnahmsweise = kivételesen
genehmigen, -te, h. -t = jóváhagy, engedélyez
r Tankzug, -(e)s, Tankzüge = tartálykocsi
s Sektfrühstück, -s, -e = pezsgős / villás reggeli
s Steuer, -s, - = (autó)kormány
packen, -te, h. -t = csomagol, megragad, megfog
mit|summen, -te mit, h. mitgesummt = (együtt) dúdol
schrecken, -te, i. -t = megijed
verbeult = horpadt
sich beugen über+A, -te sich, h. sich -t = hajol vmi fölé
rütteln, -te, h. -t = megrázogat, felráz
e Augenmaske, -, -n = (szem)maszk
gehorchen, -te, h. -t = szót fogad
zurück|weichen, wich zurück, i. zurückgewichen = hátrahőköl
r Seitenweg = mellékút
auf|tauchen, -te auf, i. aufgetaucht = felbukkan
sich schieben, schob sich, h. sich geschoben = csúszik, tolakodik
s Gebüsch, -es, -e = bokor
r Komplize, -n, -n = bűntárs
e Tankstelle, -, -n = benzinkút
buschig = sűrű, bozontos
e Braue, -, -n = szemöldök
unterirdisch = föld alatti
e Flüssigkeit, -, -en = folyadék
s Geldbündel, -s, - = pénzköteg
zum Vorschein bringen = napvilágra hoz, kiderít
e Fessel, -, -n = bilincs
holprig = göröngyös

vk71.doc 9 2018-04-25
zerren, -te, h. -t = rángat
quietschen, -te, h. -t = visít, nyikorog, csikordul
in Panik geraten = pánikba esik
spüren, -te, h. -t = nyomoz, fürkész
sich lockern, -te sich, h. sich -t = meglazul
e Blinde, -, -n = kötés
hocken, -te, h. -t = guggol
r Schuppen, -s, - = kocsiszín, fészer
schmal = keskeny
r Fahrweg, -(e)s, -e = kocsiút
knapp = éppen, alig
e Achse, -, -n = tengely
r Sprit, -(e)s, -e = üzemanyag
vernehmen (vernimmt), vernahm, h. vernommen = kihallgat (rendőrségen)
verblüffen, -te, h. -t = megdöbbent, elképeszt
r Zufall, -(e)s, Zufälle = véletlen(ség)
r Bursche, -n, -n = fiatalember
an|halten (hält an) A, hielt an, h. angehalten = megállít vkit, vmit
seltsam = különös, furcsa
besetzen, -te, h. -t = el-, lefoglal
niesen, -te, h. -t = tüsszent
e Grippe, -, -n = nátha, influenza
an|stecken, -te an, h. -t = megfertőz
glücken, -te, i. -t = sikerül
fraglich = kérdéses, szóban forgó
fragwürdig = kérdéses, kétes
schweigen, schwieg, h. geschwiegen = hallgat (nem beszél)
s Wesen, -s, - = lét, lényeg, lény

vk71.doc 10 2018-04-25
r Grundsatz = alapelv, elv
bewundern, -te, h. -t = (meg)csodál
sich wundern über+A, -te sich, h. sich -t = csodálkozik
wundern, -te, h. -t = csodálatba ejt
r Durchzug, -(e)s, -züge = kereszthuzat (léghuzat)
r Überzug, -(e)s, -züge = burkolat, (át)huzat
r Vorzug, -(e)s, -züge = erény, érdem
r Anzug, -(e)s, -züge = öltöny, öltözék
absolvieren, -te, h. -t = (tanulmányt, iskolát) befejez
tadeln, -te, h. -t = korhol, megint
schaffen A, schuf, h. geschaffen = teremt, alkot
betteln, -te, h. -t = koldul, kéreget
bieten A, bot, h. geboten = ajánl, nyújt
entdecken, -te, h. -t = felfedez
es stimmt so = nem kérek vissza
das Haus is zu verkaufen = ez a ház eladó
es ist zu bekommen = kapható
e Zutat, -, -en = hozzávaló
s Suppengrün, -s, - = leveszöldség
ab|löschen A, -te ab, h. -t = felönt, hígit
entzwei = ketté
e Flamme, -, -n = láng
e Anwesenheit, -, -x = jelenlét
e Abwesenheit, -, -en = távollét
e Währung, -, -en = valuta
e Verbindung, -, -en = vegyület, kapcsolás
s Element, -(e)s, -e = elem
ums Leben kommen = életét veszti

vk71.doc 11 2018-04-25
sich verabreden, verabredete sich, h. sich verabredete = (találkozót) megbeszél
besprechen (bespricht), besprach, h. besprochen = megbeszél
e Umwelt, -, -en = környezet
e Umgebung, -, -en = környék, környezet
putzen, -te, h. -t = pucol, tisztít
schälen, -te, h. -t = hámoz, tisztít
tagsüber = napközben
e Alpen (Pl.) = Alpok
jm zur Hand gehen = vkinek segít
morgen nachmittag = holnap délután
ab|schreiben, schrieb ab, h. abgeschrieben = leír (lemásol)
beschreiben, beschrieb, h. beschrieben = leír (bemutat)
s Stricken = hímzés (a művelet, a folyamat)
e Strickerei, -, -en = hímzés (kézimunka, dolog)
e Tüte, -, -n = zacskó
e Dauermilch = tartós tej
lagern, -te, h. -t = raktároz, tárol
r Quark, -s, -e = túró
r Topfen, -s, - = túró
e Hefe, -, -n = élesztő
r Schmelzkäse, -s, - = kenhető sajt
auf|tauchen, -te auf, i. aufgetaucht = felbukkan
tippen, -te, h. -t = tippel
einheitlich = egységes, egyöntetű
r Ladentisch, -es, -e = pult
zerlegen, zerlegte, h. -t = szétszed, szétbont
aus|nehmen (nimmt aus), nahm aus, h. ausgenommen = kiszed, kibelez
r Fleischwolf, -es, -wölfe = húsdaráló

vk71.doc 12 2018-04-25
e Lende, -, -n = ágyék
sonstig = egyéb, más
e Büchse, -, -n = doboz, flakon
verbieten, verbot, h. verboten = tilt
e Tagung, -, -en = ülés, gyűlés
sich ein|finden, fand sich ein, h. sich eingefunden = megjelenik
statt|finden, fand statt, h. stattgefunden = végbemegy
empfinden, empfand, h. empfunden = érez, észlel
auf|finden, fand auf, h. aufgefunden = megtalál, ráakad
vor|nehmen (nimmt vor), nahm vor, h. vorgenommen = elővesz, belekezd
das Bett hüten, -ete, h. -et = nyomja az ágyat
streben nach+D, -te, h. -t = törekszik vmire
nach|folgen, -te nach, i. nachgefolgt = követ
e Anregung, -, -en = javaslat
r Hinweis, -es, -e = utalás
r Bescheid, -(e)s, -e = válasz, értesítés
tauschen, -te, h. -t = cserél
um|tauschen, -te um, h. -t = ki-, elcserél
ab|wechseln A, -te ab, h. -t = felvált
r Betrag, -(e)s, Beträge = összeg
r Antrag, -(e)s, Anträge = ajánlat, kérelem
r Beitrag, -(e)s, Beiträge = hozzájárulás
entziehen, entzog, h. entzogen = elhúz, megvon
ab|ziehen, zog ab, h. abgezogen = lehúz
ab|ziehen, zog ab, i. abgezogen = elvonul, elmegy
an|ziehen A, zog an, h. angezogen = felvesz, felhúz
an|ziehen, zog an, i. angezogen = odavonul
zerbrechen (zerbricht), zerbrach, h. zerbrochen = széttör

vk71.doc 13 2018-04-25
zerbrechen (zerbricht), zerbrach, i. zerbrochen = összetörik
brechen (bricht), brach, h. gebrochen = eltör
brechen (bricht), brach, i. gebrochen = eltörik
ab|brechen (bricht ab) A, brach ab, h. abgebrochen = letör, szakít
ab|brechen (bricht ab), brach ab, i. abgebrochen = letörik
unterbrechen (unterbricht), unterbrach, h. unterbrochen = félbe-, megszakít
an|zahlen, -te an, h. -t = foglalót, előleget ad
ab|zahlen, -te ab, h. -t = lefizet, leró
zählen A, -te, h. -t = megszámol
aus|zählen, -te aus, h. -t = kiszámol
ermäßigt = mérsékelt árú
vor|zeigen, -te vor, h. -t = bemutat
eröffnen A, -te, h. -et = megnyit, közöl
veröffentlichen, -te, h. -t = nyilvánosságra hoz, közöl
e Umfrage, -, -n = körkérdés
r Lebensstandard, -s, -s = életszínvonal
sich verschlechtern, -te sich, h. sich -t = romlik (életszínvonal)
r Geschmack, -s, Geschmäcke = íz, ízlés
geschmacklos = ízléstelen
geschmackvoll = ízléses
Die Suppe schmeckt nach nichts. = A levesnek nincs íze.
Es wird nicht noch einmal vorkommen. = Nem fog máskor előfordulni.
Könnten Sie mich beraten? = Tud tanácsot adni?
tiefgefroren = mélyhűtött
e Tiefkühlkost, -, -x = mélyhűtött áru
auf|wärmen A, -te auf, h. -t = felmelegít
gut zu gebrauchen sein = jól használható
in wenigen Augenblicken = pillanatokon belül

vk71.doc 14 2018-04-25
im Nu = pillanatokon belül
r Eintopf, -s, - = egytálétel
s Eintopfgericht, -s, -e = egytálétel
modernisieren A, -te, h. -t = modernizál
e Einbauküche, -, -n = beépített konyha
e Kochnische, -, -n = fözőfülke
e Tiefkühltruhe, -, -n = hűtőláda
waagerecht = vízszintes
senkrecht = függőleges
e Spülmaschine, -, -n = mosogatógép
Zeit ein|sparren, -te ein, h. -t = időt megtakarít
zur Verfügung stehen, stand, h. gestanden = rendelkezésre áll
maximal = maximum
e Rangfolge, -, -n = rangsor
Drachen steigen lassen = sárkányt reptet / ereget
r Drache, -n, -n = sárkány
irgendein = valamilyen
s Erfrischungsgetränk, -s, -e = üdítőital
sich verirren, -te sich, h. sich -t = eltéved (gyalog)
sich verfahren (verfährt sich), verfuhr sich, h. sich verfahren = eltéved
(járművel)
e Besorgung, -, -en machen = bevásárol
vorzüglich = főképpen
beantragen, -te, h. -t = kérelmez
ein|werfen (wirft ein), warf ein, h. eingeworfen = bedob (levél)
behaupten A, -ete, h. -et = kijelent, állít
e Freundschaft, -, -en = barátság
man muss Prioritäten setzen = rangsorolni kell

vk71.doc 15 2018-04-25
r Führerschein, -s, -e = jogosítvány
schon lange nicht mehr = régen
zwei Arten von Menüs = kétféle menü
s gefüllte Kraut = töltött káposzta
auf Wunsch = kérésre
r Nachtisch, -s, - = desszert
e Nachspeise, -, -n = desszert
s Dessert, -s, -s = desszert
das wäre alles = ennyi
Wieviel Zeit vergeht beim Kochen? = Mennyi időt töltesz főzéssel?
das gleiche = ugyanaz (de 2 darab)
im voraus = előre (időben)
China = Kína
chinesisch = kínai
r Chinese, -n, -n = kínai
exotisch = exotikus
e Exotik, -, -x = exotikum
öfters = többször
r Krebs, -es, -e = rák
e Muschel, -, -n = kagyló
s WC-Becken, -s, - = WC - kagyló
r Tintenfisch, -es, -e = tintahal
allergisch sein gegen+A = allergiás
e Meeresfrüchte = a tenger gyümölcsei
frutti di mare = a tenger gyümölcse
e Schifffahrt, -, -en = hajóút (igen, 3 db f)
r Schwimmmeister, -s, - = úszómester (igen, 3 db m)
r Schreck, -(e)s, -e = rémület

vk71.doc 16 2018-04-25
erlernen, -te, h. -t = megtanul
bilden, -ete, h. -et = képez
auf|ziehen, zog auf, h. aufgezogen = felhúz, felnevel
aus|bilden A, -ete aus, h. -et = kiképez
auf|lösen A, -te auf, h. -t = ki-, megold
auf|geben (gibt auf), gab auf, h. aufgegeben = felad
auf|heben A, hob auf, h. aufgehoben = felemel, eltöröl
auf|wenden, wandte / wendete auf, h. aufgewandt / aufgewendet = ráfordít
erforderlich = szükséges, megkívánt
erhalten A (erhält), erhielt, h. erhalten = megkap
e Vorschrift, -, -en = előírás
e Mahnung, -, -en = intő
e Vorhersage, -, -n = jóslat
an|kommen (es) auf+A, kam an, i. angekommen = múlik vkin, vmin
r Entwurf, -(e)s, -würfe = tervrajz
projizieren, -te, h. -t = vetít
entwerfen, entwarf, h. entworfen = tervez (mérnök)
aus|stehen, stand aus, h. ausgestanden = elvisel, kiáll
entstehen, entstand, i. entstanden = keletkezik
mit|gehen, ging mit, i. mitgegangen = vkivel megy
vergehen, verging, i. vergangen = elmúlik (idő)
vor|gehen, ging vor, i. vorgegangen = előremegy, eljár
knapp = kevés (időre)
s Gehalt, -(e)s, -hälter = fizetés (fix)
r Gehalt, -(e)s, -e = tartalom
sich entwickeln, -te sich, h. sich entwickelt = fejlődik
gleichmäßig = egyenletesen
s Symptom, -s, -e = tünet

vk71.doc 17 2018-04-25
Schüttelfrost haben = rázza a hideg
e Beschwerde, -, -n = panasz
spüren A, -te, h. -t = észlel
trocken = száraz
r Keks, -es, -e = keksz
du gehst mir auf den Keks = az idegeimre mész
sich (es) bessern, -te sich, h. -t = javul
besser werden = javul
morgen früh = holnap reggel
sich (es) verschlechtern, -te (es) sich, h. (es) sich -t = rosszabbodik
schlechter werden = rosszabbodik
r Zustand, -s, Zustände = állapot
r Schinken, -s, - = sonka
e Leber, -, -n = máj
aus|geben (gibt aus) A, gab aus, h. ausgegeben = kiad (pénzt)
v. u. Z. = vor unserer Zeitrechnung = időszámításunk előtt
u. Z. = unsere Zeitrechnung = időszámításunk szerint
etwas der Presse erklären = nyilatkozik a sajtónak vmit
r Schreiber, -s, - = írnok
r Posten, -s, - = állás, poszt
eng = szűk
e Fußbekleidung, -, -en = lábbeli
wasserdicht = vízálló
sich einigen in+D, -te sich, h. sich -t = (meg)egyezik vmiben
verfolgen, -te, h. -t = kerget, követ
s Ziel, -(e)s, -e = cél (tárgy)
s Projekt, -(e)s, -e = terv(ezet)
r Zweck, -(e)s, -e = cél, értelem

vk71.doc 18 2018-04-25
e Witterung, -, -en = időjárás
e Genesung, -, -en = gyógyulás
ab|treten (tritt ab), trat ab, h. abgetreten = letapos, átenged
an|treten A (tritt an), trat an, h. angetreten = megkezd
übertreten (übertritt), übertrat, h. übertreten = megszeg
r Abschluss, -es, -schlüsse = be-, lezárás
r Schluss, -es, Schlüsse = befejezés
r Verschluss, -es, -schlüsse = záródás
bewandt sein = járatos
vereinheitlichen, -te, h. -t = egységesít
vereinigen A, -te, h. -t = összeegyeztet, egyesít
vereinzeln A, -te, h. -t = elválaszt
siegen, -te, h. -t = győz
begleiten, -ete, h. -et = (el)kísér
r Redner, -s, - = szónok
appellieren an+A, -te, h. -t = fellebbez
r Rückfall, -(e)s, -fälle = visszaesés
r Rückstand, -s, -stände = késedelem
r Rückschlag = visszahatás
bei|treten (tritt bei), trat bei, i. beigetreten = csatlakozik
entgegen|treten (tritt entgegen), trat entgegen, i. entgegengetreten = szembeszáll
vor|treten (tritt vor), trat vor, i. vorgetreten = előlép, kiáll
vertreten (vertritt), vertritt, i. vertreten = helyettesít
sich kümmern um+A, -te sich, h. sich -t = törődik vkivel
r Rücktritt, -(e)s, -e = lemondás
belegen, -te, h. -t = befed, bevon
überlegen A, -te, h. -t = meggondol, megfontol
an|legen A, -te an, h. angelegt = rá-, odatesz

vk71.doc 19 2018-04-25
zurück|legen, -te zurück, h. zurückgelegt = megtesz (utat)
s Erholungsheim, -(e)s, -e = üdülő
e Zeile, -, -n = sor (levélben, újságban)
in erster Linie = elsősorban, főleg
regelmäßig = rendszeresen
e Jause, -, -n = uzsonna (osztrákul)
jausen = uzsonnázik
immer zur gleichen Zeit = mindig ugyanabban az időben
enthalten A (enthält), enthielt, h. enthalten = tartalmaz
vitaminreich = vitamindús
s Eiweiß, -es, -e = fehérje
s Protein, -s, -e = fehérje
s Eierklar = fehérje (osztrák)
s Cholesterin, -s, - = koleszterin
s Umweltgift, -s, -e = környezet(i) méreg
r Hülsenfrüchter, -s, - = hüvelyesek (növények)
e Bohne, -, -n = bab
e Erbse, -, -n = borsó
e Linse, -, -n = lencse
s Soja, -s, Sojen = szója
e Ballaststoffe (Pl.) = rostanyag
verdauen A, -te, h. -t = emészt
r Stuhlgang, -(e)s, - = székelés
zerstören A, -te, h. -t = pusztít, tönkretesz
e Gehirnzelle, -, -n = agysejt
Glück haben = szerencsével jár, szerencséje van
einzig = egyetlen
keinen einzigen freien Platz = egyetlen szabad hely (sincs)

vk71.doc 20 2018-04-25
e Hausmannskost, -, -x = házi koszt
s Abitur, -s, - = érettségi
e Matura, -, -x = érettségi
s Abitur machen = érettségizik
maturieren, -te , h. -t = érettségizik (osztrákos)
r Abiturient, -en, -en = érettségiző
r Maturant, -en, -en = érettségiző
s Abituriententreffen = érettségi találkozó
schüchtern = félénk
eine Strecke zurück|legen, -te zurück, h. -t = utat megtesz
weiterhin = továbbiakban
geneigt sein zu+Inf = hajlandó
r Tankwart, -(e)s, -e = benzinkutas
benötigen, -te, h. -t = szükséges vkinek
brauchen, -te, h. -t = szükséges vkinek
nötig sein D = szükséges vkinek
notwendig sein D = szükséges vkinek
sich einigen, -te sich, h. sich -t = megegyezik
sich vereinbaren, -te sich, h. sich -t = megegyezik
mit dem Preis herunter|gehen, ging herunter, h. heruntergegangen = csökkenti
az árat
aus|setzen A, -te aus, h. ausgesetzt = felfüggeszt, elhalaszt
an|setzen A, -te an, h. angesetzt = rá-, odarak
bei|setzen, -te bei, h. beigesetzt = hozzátesz
ein|setzen A, -te ein, h. eingesetzt = betesz, behelyez
um|kommen, kam um, i. umgekommen = elpusztul, életét veszti
vor|kommen, kam vor, i. vorgekommen = előrejön, előfordul, történik
unter|kommen, kam unter, i. untergekommen = fedél alá kerül

vk71.doc 21 2018-04-25
sich nähern D, -te sich, h. sich -t = közeledik
ab|legen A, -te ab, h. -t = letesz, elvégez
fragend = kérdő
fragenwürdig = kérdéses, kétes
fraglich = kérdéses, kétes
auf|schreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben = felír, feljegyez
nieder|schreiben, schrieb nieder, h. niedergeschrieben = írásba foglal, leír
beschreiben, beschrieb, h. beschrieben = leír, vázol
abwesend = hiányzó
oberflächlich = felületes, futólagos
hindurch = át, keresztül
entlang = hosszában
erhalten A (erhält), erhielt, h. erhalten = (meg)kap
verordnen, -ete, h. -et = elrendel
e Rippe, -, -n = borda
s Rippchen, -s, - = borda (kaja)
e Williams Christbirne = Vilmoskörte
mit Schinken gefüllte panierte Rippchen = sonkával töltött sült borda
r Kelch, -s, -e = kehely
je 5 = öt - öt
r Graumönch = Badacsonyi Szürkebarát
r Geschäftspartner, -s, - = üzleti partner
s Abschiedsessen, -s, - = búcsúvacsora
pro Kopf = fejenként
pro Person = fejenként
zur Verfügung stehen D = rendelkezésre áll
einverstanden sein mit+D = egyetért
Erlauer Stierblut = Egri Bikavér

vk71.doc 22 2018-04-25
e Schlagsahne, -, - = tejszínhab
sowie = valamint
Ödenburg = Sopron
an|nehmen A (nimmt an), nahm an, h. angenommen = elfogad
akzeptieren, -te, h. -t = elfogad
r Markt, -s, Märkte = piac
r Supermarkt, -s, -märkte = szupermarket
s Fachgeschäft, -s, -e = szaküzlet
e Drogerie, -, -n = drogéria
e Apotheke, -, -n = gyógszertár
e Boutique, -, -n = butik
e Tiefkühlkost, -, -x = mélyhűtött áru
e Konserve, -, -n = konzerv
e Konfektion, -, -en = konfekció (tömegáru)
Kleidung von der Stange = konfekció (tömegáru)
Kleidung nach Maß = csináltatott ruha
e maßgeschneiderte Kleidung = csináltatott ruha
schneidern, -te, h. -t = szab
nähen, -te, h. -t = varr
an|probieren A, -te an, h. -t = felpróbál
e Anprobe, -, -n = próba
e Umkleidekabine, -, -n = próbafülke
um|tauschen A, -te um, h. -t = kicserél (ruhát)
r Umtausch, -es, - = csere
r Ausverkauf, -s, -käufe = kiárusítás
r Sommerschlussverkauf = nyári kiárusítás
r Winterschlussverkauf = téli kiárusítás
r Preisnachlass, -es, -lässe = árleszállítás

vk71.doc 23 2018-04-25
entsprechen D (entspricht), entsprach, h. entsprochen = megfelel
barfuß = mezítláb
nackt = meztelen
strapazierfähig = strapabíró
leger /leˈʒeːɐ̯/ = lezser
r Trainingsanzug, -s, -züge = tréningruha
r Jogginganzug, -s, -züge = melegítő
e Rate, -, -n = részlet (csak pénz)
in Raten zahlen = részletben fizet
r Ratenkauf = részletre vásárlás
auf Rate kaufen = részletre vásárol
e Anzahlung, -, -en = előleg
an|zahlen, -te an, h. -t = előleget fizet
r Zins, -es, -en = kamat
r Bürge, -n, -n = kezes
bürgen, -te, h. -t = kezeskedik
beinahe = majdnem
frech = szemtelen
sich frei machen an+D = szabaddá teszi magát vmitől
s Notizbuch, -es, -bücher = jegyzetfüzet
die Antworten standen im Notizbuch = a válaszok a jegyzetfüzetben voltak
auf|schreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben = felír, jegyez
notieren, -te, h. -t = felír, jegyez
sich an die Arbeit machen = elkezdi a munkát
sonstige = egyéb
ins Haus liefern = házhoz szállít
e Reinigung, -, -en = tisztítás
chemisch = vegyi

vk71.doc 24 2018-04-25
e chemische Reinigung = vegyi tisztítás
e Friseuse, -, -n = fodrásznő
r Friseursalon, -s, -s = fodrászat
e Werkstatt, -, -stätten = műhely
e Frisur, -, -en = frizura
frisieren A, -te, h. -t = frizurát készít
r Kfz-Mechaniker, -s, - = autószerelő
s Kraftfahrzeug, -s, -e = jármű
s Kfz, -, -(s) = jármű
s Einschreiben = ajánlott küldemény
r Einschreibebrief, -s, -e = ajánlott levél
r Wertbrief, -s, -e = értéklevél
s Paket, -s, -e = csomag (postai)
s Päckchen, -s, - = kis csomag (2 kg-ig)
s Telegramm, -s, -e = távirat
telegraphieren, -te, h. -t = táviratozik
wählen, -te, h. -t = tárcsázik (telefon)
r Hörer, -s, - = telefonkagyló
e Schnur, -, Schnüre = zsinór
überweisen A, überwies, h. überwiesen = átutal (pénzt)
e Überweisung, -, -en = átutalás (pénz)
r Scheck, -s, -s = csekk
einen Scheck aus|stellen, -te aus, h. -t = csekket kitölt
r Umschlag, -s, -schläge = boríték
zu|kleben A, -te zu, h. -t = odaragaszt
r Adressat, -en, -en = címzett
r Absender, -s, - = feladó
Abs. = feladó

vk71.doc 25 2018-04-25
r Briefkasten, -s, -kästen = postaláda
zusammen|schnurren A, -te zusammen, i. -t = összekötöz (csomag)
verschnüren A, -te, h. -t = összekötöz (csomag)
zerbrechlich = törékeny
s Formular, -s, -e = nyomtatvány
ab|nehmen A (nimmt ab), nahm ab, h. abgenommen = felvesz
e Vorwahl, -, -en = körzetszám
auf|legen, -te auf, h. -t = letesz (telefont: befejezi a beszélgetést)
s Konto, -s, -s = bankszámla
ansprechend = tetszetős
betroffen = érintett
indem = amennyiben
verursachen A, -te, h. -t = okoz vmit
beziehungsweise = illetve
bzw. = ill.
heraus|finden, fand heraus, h. herausgefunden = megtalál
zusammen|finden, fand zusammen, h. zusammengefunden = összegyűlik
(vmilyen célból)
statt|finden, fand statt, h. stattgefunden = megtörténik, végbemegy
r Rasen, -s, - = pázsit, gyep
ab|treten A, trat ab, h. abgetreten = letapos, koptat
auf|treten (tritt auf), trat auf, h. aufgetreten = feltör
auf|treten (tritt auf), trat auf, i. aufgetreten = fellép
an|sprechen A (spricht an), sprach an, h. angesprochen = megszólít
sich verzählen, -te sich, h. sich -t = elszámolja magát
zahlen, -te, h. -t = fizet
e Rechnung, -, -en = számla
bekannt sein = ismert

vk71.doc 26 2018-04-25
bekannt|machen, -te bekannt, h. bekanntgemacht = megismertet
schaffen, schuf, h. geschaffen = teremt, alkot
r Zwilling, -s, -e = iker
mit|bringen, brachte mit, h. mitgebracht = magával hoz
bedauerlich = sajnálatos
hängen, -te, h. -t = akaszt, függeszt
hangen, hing, h. gehangen = csüng, függ, lóg
s Eau de Cologne [o dö kolonje] = kölni
verrückt sein nach+D = bolondul vmiért
in Eile sein = siet
es eilig haben = siet
r Schal, -s, -s = sál
s Muster, -s, - = minta
schmal = keskeny
in gelb = sárgában
r gestirnte Himmel = csillagos ég
gesalzene Preise = borsos árak
die Preise in die Höhe treiben = az árakat a csillagos égig emeli
e Ansprüche befriedigen = szükségletet, igényt kielégít
s Bedürfnis, -ses, -se befriedigen = szükségletet, igényt kielégít
verdienen, -te, h. -t = megérdemel, rászolgál, keres (pénzt)
lohnen, -te, h. -t = díjaz, fizet
sich lohnen, -te sich, h. -t = kifizetődik, érdemes
s Verhalten, -s, - = viselkedés, magaviselet
e Tätigkeit, -, -en = tevékenység, működés
vor|gehen, ging vor, i. vorgegangen = előremegy
vorbei|gehen, ging vorbei, i. vorbeigegangen = mellette elhalad, mellőz
herum|gehen, ging herum, i. herumgegangen = körül-, körbejár

vk71.doc 27 2018-04-25
hoffen auf+A, -te, h. -t = remél vmit
(ein / das Gehalt) beziehen, bezog, h. bezogen = kap (fizetést)
ertragen (erträgt), ertrug, h. ertragen = elvisel
betragen (beträgt), betrug, h. betragen = (átv.) rúg, kitesz
übertragen (überträgt), übertrug, h. übertragen = átvisz
ein|sehen (sieht ein), sah ein, h. eingesehen = belát, megért
versehen (versieht), versah, h. versehen = végez, teljesít; ellát (vkit vmivel)
e Klinke, -, -n = kilincs, dugó, kapcsoló
e Ziegelart, -, -en = tégla-, cserépfajta
r Komponist, -en, -en = zeneszerző
r Türgriff, -(e)s, -e = kilincs
ein|treffen (trifft ein), traf ein, i. eingetroffen = megérkezik, bekövetkezik
regnerisch = esős
heraus|finden, fand heraus, h. herausgefunden = kitalál vhonnan; rájön vmire
sich sehnen nach+D, -te sich, h. sich -t = vágyakozik vmire
sich verstehen auf+A, verstand sich, h. sich verstanden = ért vmihez
Ich weiß nicht, was du an ihm findest. = Nem tudom, mi tetszik neked benne.
Ich habe ihn immer für dumm gehalten. = Mindig is butának tartottam.
Alles Gute zum Geburtstag! = Minden jót a születésnapra!
ein|teilen A, -te ein, h. -t = beoszt vmit
besser fahren (fährt besser), fuhr besser, i. besser gefahren = jobban jár
kleinlich = kicsinyes
pleite gehen, ging, i. gegangen = csődbe megy
bankrott machen, -te, h. -t = csődbe megy
e Pleite, -, -n = csőd
r Bankrott, -(e)s, -e = csőd
genau mein Fall = éppen az esetem
e Aktentasche, -, -n = aktatáska

vk71.doc 28 2018-04-25
r Diplomatenkoffer, -s, - = diplomatatáska
lächerlich = nevetséges
lachhaft = nevetséges
Sie kann sich nicht irren. = Tévedhetetlen.
zuwider sein D = ellenszenves vkinek
widerlich = undorító
ekelhaft = undorító
mit sich(D) führen, -te, h. -t = magával visz
auf|schwatzen D A, -te auf, h. -t = rásóz vkire vmit
hässlich = ronda
zufällig = véletlenül
r Zufall, -s, -fälle = véletlen
So ein Zufall! = Ilyen véletlent!
Wie geht das Geschäft? = Hogy megy az üzlet?
boshaft = gonosz
graugestreift = szürke csíkos
einfarbig = egyszínű
ideal = ideális
e Hälfte, -, -n = fele
r Ausverkauf, -(e)s, -käufe = kiárusítás
r Stoff, -s, -e = anyag, szövet
unerlässlich = elengedhetetlen
e Fernmeldetechnik, -, -x = távközlés
benachrichtigen A über+A, -te, h. -t = értesít vkit vmiről
s Freizeichen, -s, - = szabad jelzés
auf|legen, -te auf, h. -t = feltesz; telefont letesz
r Schalter, -s, - = ablak (pl. postai)
s Trauertelegramm, -s, -e = gyásztávirat

vk71.doc 29 2018-04-25
e Wertsache, -, -n = értékcikk
e Sondermarke, -, -n = értékbélyeg
frankieren, -te, h. -t = felbélyegez
ein|tragen (trägt ein), trug ein, h. eingetragen = beír, bejegyez
bestätigen, -te, h. -t = megerősít, igazol
e Eilzustellung, -, -en = expressz küldemény
e Luftpost, -, -en = légiposta
e Trauung, -, -en = esketés, esküvő
e Konfirmation, -, -en = konfirmálás
sinngemäß = értelemszerű, értelem szerint
e Blockschrift, -, -en = nyomtatott betű
übertreiben, übertrieb, h. übertrieben = túloz
e Verständlichkeit, -, -en = érthetőség
e Postleitzahl, -, -en = irányítószám
rechnen auf+A, -ete, h. -t = számít vmire
zählen auf+A, -te, h. -t = számít vmire
Was hältst Du davon? = Mi a véleményed erről?
dies und jenes = ezt - azt
e Quittung, -, -en = nyugta
quittieren A, -te, h. -t = nyugtáz vmit
frech = szemtelen
unverschämt = pofátlan
e Gewalt, -, -en = erőszak
gewalttätig = erőszakos
e Gebrauchsanweisung, -, -en = használati utasítás
eingestellt = beállított
zu|lassen A (lässt zu), ließ zu, h. zugelassen = megenged vmit
empörend = felháborító

vk71.doc 30 2018-04-25
Ich kann nichts dafür, dass ... = Nem tehetek róla, hogy ...
berichten über+A, -ete, h. -et = tudósít vmiről
empört sein = fel van háborodva
r Vertreter, -s, - = ügynök, helyettes
im Namen G = vki-, vminek a nevében
r Ausweis, -es, -e = igazolvány
e Hausratversicherung, -, -en = lakásbiztosítás
überlegen, überlegte, h. überlegt = megfontol
Ich muss es mir überlegen. = Meg kell fontolnom.
r Konsument, -en, -en = fogyasztó (vásárló)
r Verbraucher, -s, - = fogyasztó (energiát, áramot)
r Zehrer, -s, - = (élelmet) fogyasztó, evő
sich erhöhen (um 1% auf 11%), erhöhte sich, h. sich erhöht = emelkedik
(vmennyivel vmennyire)
dank Beziehungen = kapcsolatok révén
dank+D = révén, által
durch+A = révén, által
verschieben A auf+A, verschob, h. verschoben = elhalaszt, időpontot áttesz
verlegen A auf+A, verlegte, h. verlegt = időpontot áttesz
ein Schnäppchen machen = alkalmi vételhez jut
r Haufen, -s, - = halom
r Ersatzteil, -s, -e = pótalkatrész, alkatrész
im Ausverkauf = kiárusítás alkalmával
möglichst schnell = minél előbb
so bald wie möglich = minél előbb
r Kundendienst, -(e)s, -e = vevőszolgálat
e Lieferung, -, -en = szállítás
entwerfen (entwirft), entwarf, h. entworfen = tervez

vk71.doc 31 2018-04-25
Die Sache hat nur einen Haken. = A dolognak csak egy bökkenője van.
Die Sache hat nur ein Aber. = A dolognak csak egy bökkenője van.
Die Sache hat nur einen Knoten. = A dolognak csak egy bökkenője van.
Es ist ein Aber dabei. = A dolognak van egy bökkenője.
sich verringern, -te sich, h. sich -t = csökken (pl. ár)
sich vermindern, -te sich, h. sich -t = csökken (pl. ár)
einen Brief frankieren, -te, h. -t = egy levelet felbélyegez
jedoch = azonban
verlangen A, -te, h. -t = követel
fordern A, -te, h. -t = követel
klären A, -te, h. -t = tisztáz
die Wohnung streichen, strich, h. gestrichen = a lakást festi
s Handwerk, -(e)s, -e = kézműipar, mesterség
r Handwerker, -s, - = kézműves, kisiparos
Man hat es so. = Ez a menő.
r Unterschied, -s, -e = különbség
unterscheiden A von+D / zwischen+D und D, unterschied, h. unterschieden =
különbséget tesz, megkülönböztet
e Abweichung, -, -en = eltérés
ab|weichen von+D, wich ab, i. abgewichen = eltér
sich verrechnen, -ete sich, h. sich -et = elszámolja magát
r Ölwechsel, -s, - = olajcsere
r Scheinwerfer, -s, - = fényszóró
zu|kommen auf+A, kam zu, i. zugekommen = megközelít vkit, vmit
s Blei, -es / -, -e = ólom
bleifrei = ólommentes
Volltanken, bitte! = Tankoljon tele!
r Kanister, -s, - = kanna (benzines)

vk71.doc 32 2018-04-25
an|nehmen A (nimmt an), nahm an, h. angenommen = elfogad, feltételez
e Windschutzscheibe, -, -n = szélvédő
e Tankstelle, -, -n = benzinkút
r Tankwart, -(e)s, -e = benzinkutas
r Brunnen, -s, - = kút
r Verleih, -(e)s, -e = kölcsönző
Zu welchen Bedingungen? = Milyen feltételekkel?
vergleichsweise = arányosan
proportional = arányosan
über die Ausleihegebühr hinaus = a kölcsönzési díjon felül
s Bargeld, -s, - = készpénz
in bar = készpénzben
e Barzahlung, -, -en = készpénzfizetés
erhältlich = kapható
Wann haben Sie einen Termin frei? = Mikor van egy szabad időpontja?
e Dauerwelle, -, -n = dauer
Ich möchte eine Dauerwelle machen lassen. = Daueroltatni szeretnék.
tönen A, -te, h. -t = színez; hangzik
färben A, -te, h. -t = fest
r Lockenwickler, -s, - = hajcsavaró
r Fön, -(e)s, -e = hajszárító
fö(h)nen A, -te, h. -t = hajat szárít
r Scheitel, -s, - = (haj)választék
r Pony, -s, -s = frufru
r Zopf, -(e)s, Zöpfe = copf
r Pferdeschwanz, -es, -schwänze = lófarok
toupieren, -te, h. -t = tupíroz
e Perücke, -, -n = paróka

vk71.doc 33 2018-04-25
e Bürste, -, -n = kefe
bürsten A, -ete, h. -et = lekefél
blondieren A, -te, h. -t = szőkít
wetten auf+A, -ete, h. -et = fogad vmire
dran|nehmen A (nimmt dran), nahm dran, h. drangenommen = (szolgáltatásnál)
fogad
e Eilpost, -, -x = expressz küldemények
Ich möchte, dass ... = Azt szeretném, ha ...
e Luftpost, -, -en = légiposta
borgen, -te, h. -t = kölcsönad, kölcsönvesz
heißersehnt = hőn áhított
r ADAC, -s, -x = Allgemeiner Deutscher Automobil-Club = német autóklub
s Mitglied, -(e)s, -er = tag
s Glied, -(e)s, -er = testrész
r Kasko, -s, -s = casco
e Vollkasko, -, -x = teljes casco
e Mitgliedsnummer, -, -n = tagsági szám
e Marke, -, -n = márka (kereskedelmi)
Um welche Automarke handelt es sich? = Milyen autómárkáról van szó?
s Kühlwasser, -s, -wässer = hűtővíz
s Thermostat, -s, -e = termosztát
Es gibt Schwierigkeiten mit+D = Probléma van a ... -val
r Zeuge, -n, -n = tanú
r Augenzeuge, -n, -n = szemtanú
Zeuge bei einem Unfall sein = baleset tanújának lenni
r Sanitäter, -s, - = mentőápoló
e Erste Hilfe, -, -x = elsősegély
r Notruf, -(e)s, -e = segélyhívás

vk71.doc 34 2018-04-25
r Tatort, -(e)s, -e = tetthely
r Schauplatz, -es, -plätze = színhely
r Verletzte, -n, -n = sérült
brechen A (bricht), brach, i. gebrochen = eltörik (pl. testrész)
bei 40 Grad = 40 fokos
e Handwäsche, -, -x = kézi mosás
ein|gehen, ging ein, i. eingegangen = összemegy; megdöglik
vor|gehen, ging vor, i. vorgegangen = eljár (megtesz)
verfärben A, -te, h. -t = elszíneződik
e Beschwerde, -, -n = panasz
an|zeigen, -te an, h. -t = feljelent
r Schadenersatz, -es, -x = kártérítés
s Niveau, -s, -s = színvonal
niveauvoll = színvonalas
niveaulos = nívótlan
herab|setzen A, -te herab, h. -t = leértékel
r Lehrling, -s, -e = ipari tanuló
offensichtlich = nyilvánvaló
aufmerksam machen auf+A = figyelmeztet vmire
auf|bewahren A, -te auf, h. aufbewahrt = megőriz (konkrét tárgyat)
auf|tauchen, -te auf, i. -t = felbukkan, előkerül
e Fähigkeiten entfalten, -ete, h. -et = képességeket kibontakoztat
sich entwickeln, -te sich, h. sich -t = fejlődik
für eine Zeit = egy ideig
fest|halten an+A (hält fest), hielt fest, h. festgehalten = ragaszkodik vmihez
bestehen auf+A, bestand, h. bestanden = ragaszkodik vmihez
r Besteller, -s, - = megrendelő
r Unterschied, -(e)s, -e = különbség

vk71.doc 35 2018-04-25
feindlich = ellenséges
r Hass, -es, -x = gyűlölet
satt = jóllakott
Ich habe es satt. = Elegem van.
e Ruf, -s, -x = hír
e Ruine, -, -n = rom
ruiniert = csődbe jutott
sich(D) überlegen A, überlegte sich(D), h. sich(D) überlegt = megfontol,
átgondol
blass = sápadt, halvány
bleich = sápadt, halvány
e Klammer, -, -n = zárójel
in Klammern = zárójelben
Klammer auf! = Zárójelet nyiss!
Klammer zu! = Zárójelet zárj!
außer Betracht lassen = figyelmen kívül hagy
nicht beachten A = figyelmen kívül hagy
seltsam = furcsa
s Geräusch, -es, -e = (nem emberi) hang
weg|lassen A (lässt weg), ließ weg, h. weggelassen = elhagy
brav = jó, derék
fluchen, -te, h. -t = káromkodik
betrügen, betrog, h. betrogen = csal, becsap
fruchtbar = termékeny
unfruchtbar = terméketlen
r Kran, -(e)s, Kräne = daru (a gép)
r Kranich, -s, -e = daru (a madár)
r Sklave, -n, -n = rabszolga

vk71.doc 36 2018-04-25
ab|biegen nach+D, bog ab, i. abgebogen = letér vmerre
e Werbung, -, -en = reklám
werben für+A (wirbt), warb, h. geworben = reklámoz vmit
s Produkt, -s, -e = termék
s Werbebüro, -s, -s = reklámiroda
wirkungsvoll = hatásos
s Streichholz, -es, -hölzer = gyufa
e Streichholzschachtel, -, -n = gyufásdoboz
s Plakat, -(e)s, -e = plakát
ganzseitig = egészoldalas
abhängig = függően
e Sendezeit, -, -en = sugárzási idő
Welche Marke ist die gefragteste? = Melyik márka a legkelendőbb?
vorwärts = előrefelé
nach vorne = előrefelé
rückwärts = hátrafelé
e Taste, -, -n = billentyű
aufs erste Mal = első alkalomra
lebhaft = élénk
grell = rikító
e Batterie, -, -n = elem, akkumulátor
an|schließen A an+A (schließt an), schloss an, h. angesclossen = csatlakoztat
vmit vmihez
s Netz, -es, -e = háló
e Spinne, -, -n = pók
s Stromnetz, -es, -e = áramhálózat
im Vorverkauf = elővételben
e Garderobe, -, -n = ruhatár

vk71.doc 37 2018-04-25
r Erfrischungsraum, -es, -räume = büfé
r Akt, -es, -e = felvonás
r Abonoment, -s, -s = bérlet
sich verständigen, -te sich, h. sich -t = megérteti magát
lateinisch = latinul
vertraut machen A mit+D = vkit vmivel megismertet
Glauben schenken = elhisz, hitelt ad
r Empfang, -s, -fänge = fogadás, vétel
passend zu+D = igazodva vmihez
entsprechend G = megfelelő vmihez
dran|nehmen (nimmt dran), nahm dran, h. drangenommen = (szolgáltatásnál)
fogad
im Laufe G = vmi folyamán
zeitaufwendig = időigényes
e Ausnahme, -, -n = kivétel
ausnahmsweise = kivételesen
der letzte Schrei = a legújabb divat
Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. = Szeretném levágatni a hajamat.
spannend = izgalmas
e Spannung, -, -en = izgalom
gespannt = izgatott
künstlich = mesterséges
e Kunst, -, Künste = művészet
r Künstler, -s, - = művész
künstlerisch = művészi
schaffen, schuf, h. geschaffen = alkot
schöpfen, -te, h. -t = alkot
r Schöpfer, -s, - = alkotó

vk71.doc 38 2018-04-25
e Schöpfung, -, -en = alkotás
herab|sehen auf+A (sieht herab), sah herab, h. herabgesehen = lenéz vkit, vmit
r Krimi, -s, -s = krimi
r Titel, -s, - = cím (műé)
aussichtslos = kilátástalan
die Zeit tot|schlagen (schlägt tot), schlug tot, h. totgeschlagen = időt elüt
faulenzen, -te, h. -t = lustálkodik
r Faulenzer, -s, - = lusta
e Unterhaltung, -, -en = szórakozás, beszélgetés
s Amüsement, -s, -s = könnyed szórakozás
s Vergnügen, -s, - = szórakozás
sich unterhalten (unterhält sich), unterhielt sich, h. sich unterhalten =
szórakozik, beszélget
sich unterhalten (hält sich unter), hielt sich unter, h. sich untergehalten =
szórakozik, beszélget
sich amüsieren, -te sich, h. sich -t = szórakozik
aus|gehen, ging aus, i. ausgegangen = szórakozni megy
e Langeweile, -, -x = unalom
sich langweilen, langweilte sich, h. sich gelangweilt = unatkozik
Langeweile haben = unatkozik
r Actionfilm [ˈɛkʃn̩…], -(e)s, -e = akciófilm
r Horrorfilm, -(e)s, -e = horrorfilm
r Spielfilm, -(e)s, -e = játékfilm
r Zeichentrickfilm, -(e)s, -e = rajzfilm
r Dokumentarfilm, -(e)s, -e = dokumentumfilm
s Kunstkino, -s, -s = művészmozi
s Programmkino, -s, -s = művészmozi
s kommerzielle Kino, -s, -s = nem művész mozik; kommersz mozik

vk71.doc 39 2018-04-25
frei ab 18 = 18 éven felülieknek
jugendfrei = korhatár nélkül
e Literatur, -, -en = irodalom
e Bücherei, -, -en = könyvtár
e Bibliothek, -, -en =könyvtár
e Belletristik, -, -x = szépirodalom
r / s Comic, -s, -s = képregény
r Roman, -s, -e = regény
s Gedicht, -s, -e = vers
e Novelle, -, -n = novella
s Drama, -s, Dramen = dráma
e Pflichtlektüre, -, -n = kötelező olvasmány
synchronisiert = szinkronizált
mit Untertiteln = feliratos
r Mitgliedsausweis, -es, -e = tagsági igazolvány
e Buchhandlung, -, -en = könyvesbolt
r Satellitenempfänger, -s, - = műholdvevő
e Temperatur messen (misst), maß, h. gemessen = lázat mérni
s Feuerzeug, -(e)s, -e = öngyújtó
e Videothek, -, -en = videokölcsönző
ab|spielen A, -te ab, h. -t = lejátszik
überspielen A, überspielte, h. überspielt = átjátszik (másolatot készít)
e Salzstange, -, -n = ropi
s Wunschprogramm, -(e)s, -e = kívánságműsor
e Nachricht, -, -en = hír
r Wetterbericht, -(e)s, -e = időjárásjelentés
s Theaterstück, -(e)s, -e = színházi darab
s Drama, -s, Dramen = színházi darab

vk71.doc 40 2018-04-25
e Komödie, -, -n = vígjáték
s Lustspiel, -(e)s, -e = vígjáték
e Tragödie, -, -n = tragédia
s Trauerspiel, -(e)s, -e = tragédia
r Akt, -(e)s, -e(n) = felvonás
r Aufzug, -(e)s, -züge = felvonás
e Bühne, -, -n = színpad
s Publikum, -s, Publika = nézők, publikum
r Balkon, -s, -e = erkély
e Loge, -, -n = páholy
e Presse, -, -n = sajtó
e Zeitschrift, -, -en = folyóirat
e Anzeige, -, -n = hirdetés
e Annonce, -, -n = hirdetés
annoncieren (A), -te, h. -t = (újságban) hirdet
s Feuilleton [fœjəˈtõː], -s, -s = irodalmi rovat
s Kreuzworträtsel, -s, - = keresztrejtvény
e Oper, -, -n = opera
e Operette, -, -n = operett
s Schloss, -es, Schlösser = zár; kastély
r Klub, -s, -s = klub
e Sprachkenntnisse (Pl.) = nyelvismeret
r Freundeskreis, -es, -e = baráti kör
e Zusammenkunft, -, -künfte = összejövetel
r Verein, -s, -e = egyesület
s Hobby, -s, -s = hobbi
s Ensemble, -s, -s = együttes (folklór)
lauten auf+A, -ete, h. -et = (jegy) szól vhova

vk71.doc 41 2018-04-25
auf eine der ersten fünf Reihen = az első öt sor egyikébe
r Kassierer, -s, - = pénztáros
r Auftritt, -s, -e = fellépés
e Aufführung, -, -en = (színházi) előadás
ausverkauft = telt ház; elkelt
r Platzanweiser, -s, - = jegyszedő
hinein|lassen (lässt hinein), ließ hinein, h. hineingelassen = beenged
s Deck, -s, -s = fedélzet
e Wellenlänge, -, -n = hullámhossz
beanspruchen A, -te, h. -t = igényel; igénybe vesz
in Anspruch nehmen A (nimmt), nahm, h. genommen = igénybe vesz
e Presseagentur, -, -en = hírügynökség
r Aufenthalt, -(e)s, -e = (valahol ott-)tartózkodás, jelenlét
bekannt geben (gibt), gab, h. gegeben = megismertet
e politische Lage = politikai helyzet
eine Antwort geben auf eine Frage = választ ad egy kérdésre
vielköpfige Familie = népes család
r Karfreitag, -(e)s, -e = nagypéntek
e Auferstehung, -, -en = feltámadás
e Ostern (Pl.) = húsvét
s Nest, -(e)s, -er = fészek
s Grab, -(e)s, Gräber = sír
graben (gräbt), grub, h. gegraben = ás
r Brauch, -(e)s, Bräuche = szokás
r Heide, -n, -n = pogány
heidnisch = pogány
r Christ, -en, -en = keresztény
christlich = keresztény

vk71.doc 42 2018-04-25
e Pfingsten (Pl.) = pünkösd
r Fasching, -s, -e/-s = farsang
r Karneval, -s, -e/-s = farsang
fasten, -ete, h. -et = böjtöl
vertreiben, vertrieb, h. vertrieben = száműz, elűz
r Rosenmontag, -(e)s, -e = húshagyó kedd előtti hétfő
r Faschingsdienstag, -(e)s, -e = húshagyó kedd, farsang keddje
r Aschermittwoch, -(e)s, -e = hamvazó szerda
e Asche, -, -n = hamu
e Maske, -, -n = álarc
sich verkleiden, -ete, h. -et = beöltözik (pl. farsangkor)
e Beschäftigung, -, -en = elfoglaltság
hacken, -te, h. -t = kapál; aprít, vagdal
gießen (gießt) A, goss, h. gegossen = locsol vmit
jäten, -ete, h. -et = gyomlál
pflanzen A, -te, h. -t = palántáz
s Schachbrett, -(e)s, -er = sakktábla
e Partie, -, -n = parti (pl. sakkparti)
überzeugen A, überzeugte, h. überzeugt = meggyőz
s Fitnesscenter, -s, - = konditerem
r Muskelkater, -s, - = izomláz
es sich(D) durch den Kopf gehen lassen = megfontol
nach der Mode gehen = követi a divatot
eine führende Rolle spielen in+D = vezető szerepet játszik vmiben
überflüssig = felesleges
vor|tragen A (trägt vor), trug vor, h. vorgetragen = előad
e Leidenschaft, -, -en = szenvedély
leidenschaftlich = szenvedélyes

vk71.doc 43 2018-04-25
sich auf|halten in+D (hält sich auf), hielt sich auf, h. sich aufgehalten =
tartózkodik vhol
r Aufenthalt, -(e)s, -e = tartózkodás
e Geschichte, -, -x = történelem
schwierig = nehéz (nem súly), bonyolult
r Bibliothekar, -s, -e = könyvtáros
historisch = történelmi
geschichtlich = történelmi
s Verständnis, -ses, -se = megértés
r Takt, -(e)s, -e = ütem
r Takt, -(e)s, -x = tapintat
taktvoll = tapintatos
taktlos = tapintatos
beleidigen A, -te, h. -t = megsért
s Hindernis, -ses, -se = akadály
für sich selbst sprechen = önmagáért beszél
s Erlebnis, -ses, -se = élmény
Das ist mir Wurscht. = Nekem mindegy.
Das ist mir Wurst. = Nekem mindegy.
Das ist mir egal. = Nekem mindegy.
r Schleichweg, -(e)s, -e = rejtett út, kerülő út
belasten, -ete, h. -et = megterhel
vererbt bekommen, bekam, h. bekommen = örököl
erben, -te, h. -t = örököl
unter|bringen A, brachte unter, h. untergebracht = elszállásol
inbegriffen = benne van, tartalmazza
e Unterkunft, -, -künfte = szállás
mehrwöchig = többhetes

vk71.doc 44 2018-04-25
e Vergnügungsstätte, -, -n = szórakozóhely
bei|bringen D A, brachte bei, h. beigebracht = megtanít vkinek vmit
r Portier, -s, -e/-s = portás (szállodai)
r Pförtner, -s, - = portás (üzemben)
Luft holen, -te, h. -t = levegőzik
verwechseln, -te, h. -t = összetéveszt
übertreffen (übertrifft), übertraf, h. übertroffen = túlszárnyal
pakistanischer Herkunft = pakisztáni származású
stammt aus Pakistan = pakisztáni származású
r Riese, -n, -n = óriás
r Rekordhalter, -s, - = rekorder
keineswegs = korántsem, semmiképpen
irgendwohin gelangen, -te, i. -t = bekerül vhová
sich beugen, -te sich, h. sich -t = meghajol
hausieren, -te, h. -t = házal
r Hausierer, -s, - = házaló, vándorló utcai árus
r Elektriker, -s, - = villanyszerelő
e Schnecke, -, -n = csiga
s Parkett, -(e)s, -e / -s = parketta; nézőtér földszinti része
Wie kann es sein? = Hogy lehet ez?
e Lage, -, -n = helyzet
e Situation, -, -en = helyzet
klären A, -te, h. -t = tisztáz
sich verwählen, -te sich, h. -t = félretárcsáz, rossz számot hív
e Architektur, -, -en = építészet
r Architekt, -en, -en = építész
kennzeichend für+A = jellemző vmire
charakteristisch für+A = jellemző vmire

vk71.doc 45 2018-04-25
bezeichend für+A = jellemző vmire
e Nase von etwas voll haben = elege van vmiből
auswendig = kívülről, betéve, fejből (tud vmit, pl. verset)
s Zitat, -(e)s, -e = idézet
zitieren A, -te, h. -t = idéz vmit
e Penne, -, -n = suli
r Penner, -s, - = csöves
pennen, -te, h. -t = durmol
r Breis, -s, -x = pép
verweigern D A, -te, h. -t = megtagad
in den Sinn kommen D A = eszébe jut; nem felejt
über die Grenze fahren = átlépi a határt
e Grenze passieren = átlépi a határt
e Zusammenfassung, -, -en = összefoglalás
s Mittelalter, -s, -x = középkor (történelmi)
e Gegenwart, -, -x = jelen
s Detail, -s, -s = részlet
detailliert = részletes
e Detailtreue, -, -x = részlethűség, pontosság
lexikalisch = lexikális
bekannt machen mit+D, -te, h. -t = ismertet vmit
s Volk, -(e)s, Völker = nép
Es verspricht interessant zu werden. = Érdekesnek ígérkezik.
r Fan, -s, -s = rajongó
schwärmen für+A, -te, h. -t = rajong vmiért
s Gesehene, -n, -x = a látott
kommentieren A, -te, h. -t = kommentál
leidenschaftlich = szenvedélyes

vk71.doc 46 2018-04-25
aus|leihen, lieh aus, h. ausgeliehen = kölcsönad
r Durchfall, -(e)s, -fälle = hasmenés
e Verstopfung, -, -en = székrekedés
e Bearbeitung, -, -en = feldolgozás, megmunkálás
verfilmen A, -te, h. -t = megfilmesít
e Verfilmung, -, -en = megfilmesítés
e Fassung, -, -en = változat
nämlich = ugyanis
zum ersten Mal = először, első ízben
das erste Mal = először, első ízben
zuerst = előrször
s Billard [ˈbɪljart], -s, -e / -s = billiárd (a játék)
erhältlich = kapható
zu bekommen = kapható
heraus|geben A (gibt heraus), gab heraus, h. herausgegeben = kiad (újságot)
s Produkt, -(e)s, -e = termék
s Erzeugnis, -ses, -se = termék
s Presseerzeugnis, -ses, -se = sajtótermék
in schlechte Gesellschaft geraten (gerät), geriet, i. geraten = rossz társaságba
kerül
sich (D) Sorgen machen = aggódik
r Teenager [ˈtiːn|ɛɪ̯dʒɐ], -s, - = tizenéves
r Backfisch, -(e)s, -e = bakfis, tizenéves lány
r Twen, -(s), -s = huszonéves
Es ist nichts Schlechtes dabei. = Nincs abban semmi rossz.
e Orgel, -, -n = orgona (hangszer)
r Flieder, -s, - = orgona (növény)
deswegen = emiatt (fordított szórend)

vk71.doc 47 2018-04-25
selbständig = önálló
früher oder später = előbb-utóbb
sich verselbstständigen, -te, h. -t = önállósul
behindern A in+D, -te, h. -t = akadályoz vkit vmiben
verhindern A, -te, h. -t = megakadályoz vmit
gehaltsvoll = tartalmas
gehaltslos = üres, ostoba
halten für+A (hält), hielt, h. gehalten = tart vminek
e Veränderung, -, -en = változás
auf|halten A (hält auf), hielt auf, h. aufgehalten = feltartóztat
e Lebensauffassung, -, -en = életfelfogás
r Lebenswandel, -s, -x = életmód
e Faulheit, -, -x = lustaság
kultiviert = kulturált
unkultiviert = kulturálatlan
bekannt machen A mit+D = megismertet
Entscheidung treffen (triff), traf, h. getroffen = döntést hoz
Maßnahme treffen (triff), traf, h. getroffen = intézkedést hoz
Vorbereitung treffen (triff), traf, h. getroffen = előkészületeket tesz
einen Antrag stellen, -te, h. -t = kérvényt benyújt
aufs Spiel setzen A = kockára tesz vmit
s Fachwerkhaus, -es, -häuser = favázas ház
mittendrin = a kellős közepén
e öffentliche Anlage, -, -n = park
r Park, -s, -s / -e = park
nach Luft schnappen, -te, h. -t = levegő után kapkod
r Rasen, -s, - = pázsit
e Initiative, -, -n = kezdeményezés

vk71.doc 48 2018-04-25
gründen A, -ete, h. -et = alapít
r Tante-Emma-Laden, -s, -Läden = kis bolt
e Hand geben D (gibt), gab, h. gegeben = kezet nyújt vkinek
r Schandfleck, -(e)s, -e(n) = szégyenfolt
merkwürdigerweise = különösképpen
angeblich = állítólag
r Dunst, -(e)s, Dünste = pára
e Rücksicht, -, -en = tekintet, figyelem
anonym = névtelen
Stadtluft macht frei. = Városi levegő szabaddá tesz.
e Domaine, -, -s = birtok
r Auerwald, -(e)s, -wälder = ártéri erdő
e Bildungsinstitution, -, -en = oktatási intézmény
e Medizinische Universität = Orvosi Egyetem
r Volkspark, -s, -s = Népliget
s Nationalmuseum = Nemzeti Múzeum
alle zwei Wochen = minden második héten
jede zweite Woche = minden második héten
in jeder zweiten Woche = minden második héten
e Allee, -, -n = fasor
e Befreiung, -, -en = felszabadulás, mentesítés
e Fassade, -, -n = homlokzat
konsequent = következetes
e Konsequenz, -, -en = következetesség, következmény
erwähnenswert = említésre méltó
architektonisch = építészeti
r Architekt, -en, -en = építész
e Architektur, -, -en = építészet

vk71.doc 49 2018-04-25
r Posten, -s, - = állás
e Post, -, -en = posta
heuer = idén
zum Verhängnis werden D = vkinek a végzetévé válik
unentbehrlich = nélkülözhetetlen
existieren, -te, h. -t = létezik
regelbar = szabályozható
erheblich = jelentős
e Feuchtigkeit, -, -x = nedvesség
schützen vor+D, -te, h. -t = véd vmitől
sich amortisieren, -te sich, h. sich -t = elhasználódik
zurück|spulen A, -te zurück, h. zurückgespult = visszateker
e Unehrlichkeit, -, -x = becstelenség
vollkommen = tökéletes
gutherzig = jószívű
neugierig sein auf+A = kíváncsi vmire
e Universität für Volkwirtschaft = Közgazdaságtudományi Egyetem
e Hochschule für Außenhandel = Külkereskedelmi Főiskola
absolvieren A, -te, h. -t = (iskolát) elvégez
e Klassenkameradin, -, -nen = lány osztálytárs
hauptstädtisch = fővárosi(as)
e EDV [eːdeːˈfaʊ̯], -, -x = elektronische Datenverarbeitung = számítástechnika
r Erdkundelehrer, -s, - = földrajztanár
gutaussehend = jóképű, csinos
sauber machen, -te sauber, h. sauber gemacht = kitakarít
putzen, -te, h. -t = tiszít, takarít
ordentlich = rendes
e Valediktion [v], -, -? = ballagás

vk71.doc 50 2018-04-25
e Befürchtung, -, -en = aggodalom
erneut = újból
Ich bin der Überzeugung ... = Meggyőződésem ...
e Ebene, -, -n = síkság; szint
auf höchster Ebene = legmagasabb szintű
mittlerweile = időközben
verwirklichen, -te, h. -t = megvalósít
von sich aus = önállóan; magától
sich scheiden lassen = elválik (házasok)
Ich habe genug davon. = Elegem van.
Ich habe es satt. = Elegem van.
sich beschweren über+A (beschwert sich), -te sich, h. sich -t = panaszkodik
sich beklagen über+A, -te sich, h. sich -t = panaszkodik
dringend = sürgős
r Gefallen, -s, - = szívesség
beschäftigt = elfoglalt
besetzt = foglalt (pl. wc)
zählen, -te, h. -t = számít, számlál
erfüllen A, -te, h. -t = teljesít
zu meiner Zeit = az én időmben
an erster Stelle = első (helyen)
sich opfern für+A, -te sich, h. sich -t = feláldozza magát vmiért
r Märtyrer, -s, - = mártír
zum Studium zu|lassen = felveszi az egyetemre
beharren auf+A, -te, h. -t = kitart vmi mellett, állít
e Vereinsamung, -, -en = elmagányosodás
s Familienoberhaupt, -(e)s, -häupte = családfő
notwendigerweise = szükségképp, szükségszerűen

vk71.doc 51 2018-04-25
unbedingt = feltétlenül
zwangsläufig = törvényszerűen
zwangsmäßig = törvényszerűen
unerlässlich = elengedhetetlenül
unvermeidlich = elkerülhetetlen
unverzüglich = halaszthatatlanul, haladéktalanul
mehr Zeit verwenden für+A = több időt fordít vmire
unbeschränkt = korlátlan
vernünftig = értelmes
r Leib, -(e)s, -er = (emberi) test
e Mußestunde, -, -n = szabadidő
sich hin|setzen, -te sich hin, h. sich -t = leül, odaül
s Ereignis, -ses, -se = esemény
sarkastisch = gúnyos
r Gehsteig, -(e)s, -e = járda
vor|schieben, schob vor, h. vorgeschoben = előretol
das Leben und Treiben = zaj és forgatag
beträchtlich = jelentős
sich schätzen, -te sich, h. sich -t = tartja, értékeli magát
bedrückt = szomorú, szorongó, nyomott
sauer = savanyú
r Ausdruck, -(e)s, -drücke = kifejezés
sich beziehen auf+A, bezog sich, h. sich bezogen = vonatkozik vmire
missmutig = rosszkedvű
mürrisch = durcás
unterschiedlich = különböző
sich eignen, -ete sich, h. sich -et = beválik
e Konversation, -, -en = beszélgetés

vk71.doc 52 2018-04-25
gemäßigt = mérsékelt
r Hagel, -s, - = jégeső
r Regenschauer, -s, - = futózápor
r Reif, -(e)s, -x = dér
streiten mit+D, stritt, h. gestritten = összeveszik, vitatkozik, veszekedik vkivel
erwidern A, -te, h. -t = viszonoz
angewiesen sein auf+A = rászorul vkire, vmire
auf|zählen A, -te auf, h. -t = felsorol
e Aufteilung, -, -en = felosztás
e Anordnung, -, -en = elrendezés
an|schließen (schließt an), schloss an, h. angeschlossen = csatlakoztat, beköt
r Friedhof, -(e)s, -höfe = temető
e Ruhestätte, -, -n = sír, nyughely
r Naturforscher, -s, - = természetkutató
sich verständlich machen durch+A = megérteti magát
e Handbewegung, -, -en = kézmozdulat
sich hellen, -te sich, h. sich -t = felderül (hangulata, arca)
r Zwischenfall, -(e)s, -fälle = közjáték
nach einer Weile = kis idő múlva
bezeichnen als etwas, -ete, h. -t = megjelöl vminek
eineinhalb = másfél
anderthalb = másfél
mit allem Komfort = összkomfortos
e Abkürzung, -, -en = rövidítés
halb so viel = feleannyi
Wohnungssuchende [főnévvé vált melléknév] = lakáskereső (személy)
e Untermiete, -, -n = albérlet
r Untermieter, -s, - = albérlő

vk71.doc 53 2018-04-25
vermieten, -ete, h. -et = kiad, bérbe ad
r Vermieter, -s, - = bérbeadó
e Nebenkosten (Pl.) = rezsi
auf|regen A, -te auf, h. -t = idegesít, felzaklat vkit
höchstens = legfeljebb
r Volksschüler, -s, - = általános iskolai tanuló
e Kurve, -, -n = görbe, kanyar
kurven, -te, i. -t = kanyaródik, fordulót tesz
r Sergeant [zɛrˈʒant] [ˈsɑːdʒənt], -en / -s, -en / -s = altiszt
lauwarm = langyos
e Eckwohnung, -, -en = saroklakás
e Anzahlung, -, -en = előleg, foglaló
r Bauplatz, -es, -plätze = építési terület
s Grundstück, -(e)s, -e = telek
r Krach, -(e)s, Kräche = zaj, robaj
e Unannehmlichkeit, -, -en = kellemetlenség
Das darf nicht noch mal passieren. = Máskor ez nem fordulhat elő.
r Eigentümer, -s, - = tulajdonos
s Gericht, -(e)s, -e = bíróság
gerichtlich = bírósági
e Verhandlung, -, -en = tárgyalás
r Installateur, -s, -e = víz-, gázszerelő
reiten, ritt, i. geritten = lovagol (nem csak lovat)
r Ritter, -s, - = lovag
verlieren die Lust an+D, verlor, h. verloren = elveszti a kedvét vmihez
immer wieder = folyton
sich(D) für+A Zeit nehmen = időt fordítani vmire
häufig = gyakran

vk71.doc 54 2018-04-25
unterschätzen, unterschätzte, h. unterschätzt = alábecsül
überschätzen, überschätzte, h. überschätzt = túlbecsül
relativ = viszonylag
r Reiter, -s, - = lovas
überlastet = túlterhelt
veraltet = elavult
erneuern A, -te, h. -t = felújít
Schluck auf|haben = csuklik
Es ist mir schwindlig. = Szédülök.
e Luftverschmutzung, -, -en = légszennyezés
r Rauch, -(e)s, -x = füst
s Ozonloch, -(e)s, -löcher = ózonlyuk
e Ozonschicht, -, -x = ózonréteg
ab|bauen, -te ab, h. -t = lebomlik, lebont
r Butzen, -s, - = csutka
e Nutte, -, -n = kurva
fluchen, -te, h. -t = káromkodik
e Umgehungsstraße, -, -n = elkerülő út
r Fahrradweg, -(e)s, -e = kerékpárút
r Katalysator, -s, -en = katalizátor
e Mitfahrergruppe, -, -n = útitárscsoport
ein Gesetz verabschieden, -ete, h. -t = törvényt megszavaz
dran sein an+D = vmitől függ
an|legen, -te an, h. -t = kiköt (hajó), lerakódik (zsír
sich spiegeln, -te sich, h. sich -t = visszatükröződik
an|kommen auf+A, kam an, i. angekommen = függ vmitől
zu sich nehmen (nimmt), nahm, h. genommen = magához vesz
mager = sovány

vk71.doc 55 2018-04-25
e Abwechslung, -, -en = változatosság
abwechslungsreich = változatos
ohne Hetze = nyugodtan, sietség nélkül
dagegen sein = ellenez
halten für+A (hält), hielt, h. gehalten = tart vmilyennek, vminek
e Apotheke, -, -n = gyógyszertár
r Apotheker, -s, - = gyógyszerész
beeinflussen (beeinflusst), beeinflusste, h. beeinflusst = befolyásol
gewalttätig = erőszakos
gewaltsam = erőszakos
r Wille(n), -ns, -n = akarat
r Zwang, -(e)s, Zwänge = kényszer
zwingen A zu+Inf., zwang, h. gezwungen = kényszerít vkit vmire
auf|zwingen D A, zwang auf, h. aufgezwungen = rákényszerít vkit vmire
e Prämie, -, -n = prémium
gering = csekély
am Arbeitsplatz = munkahelyen
r Korrespondent, -en, -en = levelező
e Korrespondenz, -, -en = levelezés
korrespondieren, -te, h. -t = levelez
r Fremdsprachenkorrespondent, -en, -en = idegennyelvű levelező
e Gewerkschaft, -, -en = szakszervezet
s Gewerkschaftsmitglied, -(e)s, -er = szakszervezeti tag
entbehren A, -te, h. -t = nélkülöz
freiwillig = önkéntes
unfreiwillig = kényszerű, önkéntelen
sich erwehren G, -te sich, h. sich -t = védekezik vmi ellen
r Mönch, -(e)s, -e = szerzetes

vk71.doc 56 2018-04-25
s All, -s, -x = űr
wehrlos = védtelen
nach und nach = lassacskán
so gut wie = majdnem
fast = majdnem
r Personalchef, -s, -s = személyzeti főnök
s Verhalten, -s, - = magatartás
säen, -te, h. -t = vet (magot)
sich betätigen, -te sich, h. sich -t = tevékenykedik
e Nichte, -, -n = unokahúg
e Clique, -, -n = klikk, titkos csoport
Vorwurf machen = szemrehányást tesz

vk71.doc 57 2018-04-25