You are on page 1of 32

KATALOGU I PROVIMIT

PSIKOLOGJI
PROVIMI I MATURËS NË GJIMNAZ

VITI SHKOLLOR 2010/2011


Katalogun e provimit e përgatitën:

Mr. Zoran LLalloviq, Enti për Shkollim


Lidija Begoviq, Gjimnazi, Kotorr
Zorica Miniq, Qendra e Provimeve

Përktheu: Luigj Berisha


Përmbajtja

1. Hyrje ....................................................................................................................................4
2. Rregullat e provimit ............................................................................................................5
3. Qëllimet e përgjithshme të provimit ................................................................................6
4. Struktura e provimit ...........................................................................................................7
5. Programi i provimit ............................................................................................................8
6. Forma e pyetjeve në test ............................................................................................... 12
7. Shembulli i testit me skemë për pikëzim......................................................................13
7.1 Shembulli i testit .................................................................................................17
7.2 Fleta për përgjigje ............................................................................................26
7.3 Zgjidhjet .............................................................................................................27
8. Literatura.................................................................................……………………………...31
1. HYRJE

Matura Shtetërore në sistemin arsimor të Malit të Zi futet në vitin shkollor 2010/2011 dhe
paraqet kontrollimin ekstern të standardizuar të arriturave shkollore të nxënësve në fund
të arsimit katërvjeçar në gjimnaz. Në bazë të Ligjit për gjimnazin, (“Fleta zyrtare e RMZ”,
nr. 64/02 e 28.11.2002, 49/07 e 10.08.2007 dhe 45/10 e 04.08.2010) Provimi i Maturës
jepet në mënyrë eksterne (neni 38), kurse për përgatitjen e materialit të provimit dhe
zbatimin e procedurës së Maturës Shtetërore është e ngarkuar Qendra e Provimeve.

Në këtë provim testohen njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë të cilat bazohen në


pjesën kryesore të programit të lëndës që duhet t’i kenë nxënësit në fund të arsimimit
katërvjeçar në gjimnaz të përgjithshëm.

Katalogu i provimit hollësisht e përshkruan provimin nga psikologjia në vitin shkollor


2010/11. Ky katalog, para së gjithash, u kushtohet nxënësve dhe mësimdhënësve, por
edhe pjesëmarrësve tjerë në procesin arsimor.

Në katalogun e provimit janë cekur qëllimet e përgjithshme të provimit, është


përshkruar struktura e provimit, dhe përmes formës së qëllimeve të provimit saktësisht
është thënë përmbajtja e lëndës që do t’i nënshtrohet provimit. Është dhënë edhe
shembulli i testit me skemë të hollësishme për vlerësim.


2. RREGULLAT

Të gjithë nxënësit të cilët e kanë zgjedhur psikologjinë si lëndë të detyrueshme në


Maturë, do ta japin provimin me shkrim të njëjtën ditë dhe në të njëjtën kohë.

Materiali i provimit do të paketohet në qese të veçanta dhe të sigurta (PVC), të cilat


do të hapen para nxënësve menjëherë para fillimit të provimit.

Në provim nuk lejohet:


→ prezantimi i rrejshëm
→ hapja e detyrave të provimit para kohës së lejuar
→ pengimi i nxënësve të tjerë
→ përshkrimin nga nxënësi tjetër
→ shfrytëzimi i mjeteve të palejuara
→ dëmtimi i shifrës në librezën e testimit
. mosrespektimi i shenjës për përfundim të provimit

Mjetet e lejuara: lapsi i thjeshtë, goma dhe lapsi kimik/stilolapsi.


Gjatë provimit nuk lejohet përdorimi i telefonave celularë.
Punimi i nxënësit duhet të jetë i shkruar me laps kimik/stilolaps.
Pas provimit, testet do të paketohen dhe do të kthehen në Qendrën e Provimeve, ku
do të organizohet vlerësimi i tyre.


3. QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË PROVIMIT

Qëllimi i Provimit të Maturës nga psikologjia është:

→ kontrollimi i njohurive dhe i aftësive të fituara gjatë mësimit të lëndës së


psikologjisë në gjimnaz të përgjithshëm që janë përkufizuar përmes standardeve
arsimore të lëndës dhe me këtë katalog;
→ kontrollimi i njohurive bazë për veçoritë dhe ligjshmëritë e jetës psikike;
→ kontrollimi sa janë të njohur nxënësit me proceset psikike themelore
(intelektuale, emocionale dhe konative);
→ kontrollimi i njohurive për vetitë mendore si veçori të përhershme të individit
(shprehitë, aftësitë, temperamenti...);
→ vërtetimi nëse nxënësi e kupton përdorimin e metodave themelore dhe teknikat
e hulumtimit psikologjik;
→ kontrollimi i aftësimit të nxënësit për kuptimin themelor dhe për përdorimin e të
dhënave psikologjike;
→ krahasimi i të arriturave të dijes dhe shkathtësive nga psikologjia në shkallë
shkollore dhe nacionale.


4. STRUKTURA E PROVIMIT

Provimi zgjat 90 minuta.

Provimi përmban dy lloj detyrash:


→ detyrat me zgjedhje të shumëfishtë
Nxënësi nga më shumë përgjigje të ofruara zgjedh një të saktë.
→ detyrat e tipit të hapur
Te këto detyra zgjidhja mund të jetë:
→ përgjigjja e shkurtër – zgjidhja është fjala, fjalia e thjeshtë apo numri deri te
i cili mund të arrihet pas disa hapave të bashkuar;
→ përgjigjja më e gjatë – zgjidhja është më e gjerë dhe përbëhet nga më
shumë hapa.

Numri maksimal i pikëve është 100. Detyrat i vlerësojmë prej 1 deri në 7 pikë varësisht
nëse ka apo nuk ka vlerësim të pjesshëm. Detyra që nuk është zgjidhur saktë apo ajo
që nuk është kryer nuk sjell pikë negative.

Në detyrat me zgjedhje të shumëfishtë, kapitulli i zgjidhur saktë në detyrë në të


shumtën e rasteve sjell 1 pikë. Nëse kërkesa është më e ndërlikuar dhe përbëhet
prej disa hapave, secili do të vlerësohet me nga 1 pikë, e nëse kërkesa është më e
thjeshtë, dy kapituj do të vlerësohen me 1 pikë.
Në detyrat e tipit të hapur vlerësohet çdo hap i definuar. Detyrat e këtij tipi i
vlerësojmë nga 1 deri në 7 pikë.

Tipat e detyrave Numri i detyrave Numri i pikëve


Detyrat me zgjedhje të shumëfishtë 15 - 20 1- 4
Detyrat e tipit të hapur 25 - 30 1- 7

Lënda mësimore nga psikologjia për vitin e dytë të gjimnazit është e ndarë në 5 lëmi
(fusha). Lënda zgjedhëse Individi në grup mësohet në vitin e 3-të të gjimnazit dhe do
të prezantohet si lëmi në vete. Me tabelë është dhënë përfaqësimi i përmbajtjes në
strukturë të provimit.

Nr. Përfaqësimi i
Fusha
ren. përmbajtjes
1. Lënda dhe metodat e psikologjisë 10%

2. Bazat e jetës psikike (mendore) 10%


3. Proceset psikike 25%
4. Personaliteti 25%
5. Individi në rrethin shoqëror 30%


5. PROGRAMI I PROVIMIT

1.  LËNDA DHE METODAT E PSIKOLOGJISË

1.1. LËNDA E PSIKOLOGJISË

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ lëndën e psikologjisë;
→ ta kuptojë dallimin në mes të kuptimeve të përgjithshme për dukuritë mendore dhe
psikologjisë si shkencë;
→ definicionin e psikologjisë;
→ qasjet e ndryshme në kuptimin e lëndës, qëllimit dhe metodat e psikologjisë;
→ drejtimet dominante (mbizotëruese) në psikologji dhe themeluesit e tyre;
  

1.2. METODAT E PSIKOLOGJISË

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ qëllimin teorik dhe praktik të psikologjisë
→ disiplinat themelore të teorisë së psikologjisë dhe ato të zbatimit
→ metodat themelore dhe teknikat e hulumtimieve psikologjike
→ ta kuptojë pozitën e metodës dhe teknikave në hulumtimin psikologjik
→ ta njohë projektin e hulumtimit eksperimental

2.   BAZAT E JETËS PSIKIKE

2.1. BAZAT ORGANIKE TË JETËS PSIKIKE

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë bazën organike të jetës mendore
→ rolin e sistemit nervor qendror dhe rolin e sistemit nervor periferik
→ ta kuptojë dallimin në mes të sistemit nervor qendror dhe atij periferik
→ ta kuptojë rolin dhe rëndësinë e sistemit endokrinik për jetën psikike të njeriut

2.2. ZHVILLIMI I JETËS PSIKIKE

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ përbërësit themelor të zhvillimit psikologjik të njeriut
→ qasjet e ndryshme në sqarimin e zhvillimit të jetës mendore të njeriut
→ ta kuptojë rolin e trashëgimisë dhe mjedisit në zhvillimin mendor të njeriut
→ ta kuptojë rolin e veprimtarisë së vetvetes në zhvillimin mendor të tij


3.   PROCESET MENDORE (PSIKIKE)

3.1.   VËZHGIMI DHE KUJDESI

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë rëndësinë e vëzhgimit për jetën mendore të njeriut;
→ ta shpjegojë Ligjin e Veberit dhe Fehnerit;
→ organet themelore të dëgjimit dhe shqisat adekuate për secilin prej tyre;
→ përbërësit e jashtëm dhe të brendshëm të vëzhgimit;
→ ta kuptojë rëndësinë e kujdesit për jetën psikike të njeriut;
→ përbërësit e jashtëm dhe të brendshëm të kujdesit.

3.2.  MËSIMI

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë rolin e mësimit në zhvillimin e personalitetit
→ t’i kuptojë format themelore të mësimit ndaj parimeve në të cilat ai mbështetet!
→ t’i kuptojë parimet (ligjet) themelore me të cilat shpjegohet procesi i mësimit
→ t’i vërejë qasjet e ndryshme dhe dallime në sqarimin e procesit të mësimit
→ ta kuptojë rolin e transferimit pozitiv dhe negativ në mësim!

3.3.  KUJTESA DHE HARRESA

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë natyrën dhe procesin e kujtesës
→ si manifestohet dhe matet kujtesa
→ llojet e kujtesës
→ t’i theksojë argumentet në të mirë të tezës se procesi i kujtesës është konstruksion e jo
reproduksion
→ deformimet kryesore të kujtesës
→ t’i kuptojë proceset e harresës
→ ta kuptojë se prej çfarë varet shpejtësia e harresës
→ teoritë themelore të harresës

3.4.  MENDIMI

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë konceptin e mendimit;
→ ta kuptojë rolin e gjuhës në të menduarit;
→ fazat themelore të procesit të zgjidhjes së problemit;
→ ta kuptojë rolin e drejtimit mendor në procesin e zgjidhjes së problemit;
→ kushtet e mendimit efikas;
→ format themelore të mendimit dhe karakteristikat e tyre;
→ t’i njohë format e mendimit në llojet e ndryshme të veprimtarive intelektuale të njeriut.


3.5.  AFTËSITË INTELEKTUALE

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë dallimin në qëndrimin biologjik dhe psikologjik të kuptuarit të inteligjencës;
→ teoritë kryesore të strukturës së inteligjencës;
→ qasjet e ndryshme në kuptimin e strukturës së inteligjencës;
→ motivet e hartimit të testeve të para të inteligjencës;
→ ta shpjegojë rëndësinë teorike dhe praktike të testimit të inteligjencës;
→ ta kuptojë nocionin – vëllimi i inteligjencës;
→ ta kuptojë ndikimin e trashëgimisë dhe mjedisit në zhvillimin e inteligjencës;
→ si është e shpërndarë inteligjenca te njerëzit;

3.6.  KRIJIMTARIA

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë caktimin psikologjik të nocionit krijimtaria;
→ veçoritë e mendimit krijues;
→ fazat e mendimit krijues;
→ ta kuptojë rolin e disa fazave të mendimit krijues;
→ përbërësit kognitiv të krijimtarisë;
→ përbërësit e personalitetit që janë të nevojshëm për krijimtari;
→ kupton rolin e përbërësve të mjedisit për krijimtari.

3.7.  EMOCIONET

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ definicionin dhe mënyrat e shfaqjes së emocioneve (komponentet e emocionit);
→ ta kuptojë dallimin në mes të emocioneve themelore (primare) dhe emocioneve të
ndërlikuara (sekondare);
→ për funksionet themelore të emocioneve;
→ t’i kuptojë shpjegimet fiziologjike dhe shpjegimet kognitive të paraqitjes së emocioneve;
→ nocionet stresori dhe stresi;
→ ta kuptojë rolin negativ dhe pozitiv të stresit;
→ t’i njohë strategjitë e mposhtjes së stresit;
→ t’i shqyrtojë në mënyrë kritike teoritë ekzistuese të emocioneve;

3.8.  MOTIVIMI

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë rolin e motivit në sjellje të individit;
→ ta kuptojë dallimin në mes të motivit dhe motivacionit;
→ ta shpjegojë dallimin në mes të nevojës, prirjes dhe instinktit;
→ ta njohë rolin e homoestazës në paraqitjen e motivit;
→ si ndahen (klasifikohen)më së shpeshti motivet;
→ t’i shpjegojë dallimet në mes të motiveve biologjike, sociale dhe motiveve
personale;
→ t’i njohë teoritë themelore të motivacionit
→ t’i njohë nevojat (motivet) sipas Masllovit, nga më të ulëtat deri më të lartat;
→ ta kuptojë parimin e paraqitjes së nevojave (motiveve) sipas Masllovit

10
3.9.  FRUSTRIMET DHE KONFLIKTET

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë nocionin – frustrimi;
→ t’i njohë burimet themelore të frustrimeve;
→ ta kuptojë rolin e shkallës së synimeve në paraqitjen e frustrimeve;
→ t’i njohë format e reagimit konstruktiv në frustrim;
→ se çka është toleranca në frustrim;
→ t’i njohë reagimet më të shpeshta jokostruktive (joreale) në frustrim;
→ ta kuptojë paraqitjen e agresivitetit të zhvendosur;
→ ta kuptojë se kur frustrimi është i dëmshëm për shëndetin mendor të njeriut;
→ t’i njohë tipat e konflikteve.

4.   PERSONALITETI

4.1.  PSIKOLOGJIA E PERSONALITETIT DHE MËNYRA E VLERËSIMIT TË PERSONALITETIT

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ t’i kuptojë veçoritë e psikologjisë së personalitetit;
→ ta kuptojë qëllimin teorik dhe praktik të psikologjisë së personalitetit;
→ t’i njohë fushat themelore të psikologjisë së personalitetit;
→ t’i njohë karakteristikat themelore të personalitetit;
→ t’i njohë qasjet e ndryshme ndaj personalitet;
→ t’i njohë metodat themelore të psikologjisë së personalitetit;
→ t’i njohë teknikat themelore të vlerësimit të personalitetit;

4.2.  TEORIA E PERSONALITETIT

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ t’i njohë teoritë themelore të personalitetit dhe përfaqësuesit kryesor të tyre;
→ t’i njohë vetitë themelore të teorisë së psikanalizës së personalitetit;
→ t’i njohë vetitë themelore të teorive të bihejviorizmit për personalitetin;
→ t’i njohë vetitë themelore të teorive të faktorëve për personalitetin;
→ t’i njohë vetitë themelore të teorive humaniste për personalitetin;
→ t’i njohë vetitë themelore të teorive sociale për personalitetin;
→ ta sqarojë përse në mes veti dallojnë disa teori për personalitetin;

4.3.  STRUKTURA E PERSONALITETIT: NJËSITË THEMELORE DHE NDËRTIMI

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë se çka është struktura e personalitetit;
→ ta kuptojë se çka paraqet në psikologji vija e personalitetit;
→ ta kuptojë se çka shënohet në psikologji me nocionin temperament;
→ t’i njohë llojet e temperamentit dhe vetitë e tij;
→ ta kuptojë konceptin karakter në psikologjinë e personalitetit;
→ ta njohë rolin dhe aspektet e Unit;
→ ta sqarojë dallimin në mes të vetëdijes për veten dhe identitetit;
→ ta kuptojë si është kuptuar në psikologji nocioni: tipi – i personalitetit;

11
→ ta kuptojë përse janë të dobishme tipologjitë e personalitetit;
→ ta njohë dallimin në mes të tipit ekstravert dhe introvert të personalitetit;

4.4.  DINAMIKA E PERSONALITETIT: MOTIVET PERSONALE, KONFLIKTET DHE MEKANIZMAT E MBROJTJES

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ çka përfshin nocioni dinamika e personalitetit;
→ çka është roli i motiveve personale;
→ t’i shpjegojë veçoritë e motiveve personale(në krahasim me motivet sociale
dhe motivet biologjike);
→ t’i theksojë përbërësit nga të cilët varet zhvillimi i motiveve për të arriturën;
→ ta sqarojë si paraqitet vetëdija;
→ ta kuptojë përse paraqiten konfliktet neurotike;
→ t’i shpjegojë mënyrat themelore të zgjidhjes së konflikteve;
→ veçoritë e përbashkëta të mekanizmave të mbrojtjes;
→ ta kuptojë rolin e mekanizmave mbrojtës;
→ mekanizmat mbrojtës;

4.5.  ZHVILLIMI I PERSONALITETIT

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë procesin e zhvillimit të personalitetit;
→ ta shpjegojë kuptimin për rolin e disa faktorëve në zhvillimin e personalitetit
(trashëgimisë, mjedisit, aktiviteti të individit);
→ shkallët e zhvillimit të personalitetit;
→ mekanizmat kryesor të zhvillimit të personalitetit;
→ ta kuptojë procesin e socializimit;
→ ta kuptojë rolin e mësimit sipas modelit në procesin e socilaizimit;
→ ta kuptojë rolin e kulturës dhe shoqërisë në procesin e socializimit;
→ agensat themelore të socializimit;
→ çka është qëllimi i socializimit.

4.6.  NORMALITETI, NDRYSHIMET PSIKIKE, ÇRREGULLIMET DHE MJEKIMI

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ kriteret themelore për dallimin e sjelljes normale nga sjellja jonormale;
→ t’i përshkruaj paraqitjet themelore të gjendjeve të ndryshuara të vetëdijes;
→ t’i përshkruaj tipat e shfaqjes së sjelljes së papërshtatshme;
→ t’i shpjegojë shkaqet e deformimit në sjellje;
→ t’i kuptojë pasojat e alkoolizmit dhe narkomanisë;
→ format themelore të deformimit të jetës shoqërore;
→ ta kuptojë rëndësinë e parandalimit;
→ ta kuptojë rolin e këshillimit psikologjik;
→ t’i kuptojë qëllimin e psikoterapisë;

12
5.   BAZAT E JETËS MENDORE (PSIKIKE)

5.1.  LËNDA DHE METODAT E PSIKOLOGJISË SOCIALE

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ lëndën dhe problemet e hulumtimit në psikologjinë sociale;
→ pozitën e psikologjisë sociale në sistemin e shkencave shoqërore;
→ t’i theksojë metodat dhe teknikat e hulumtimit në psikologjinë sociale;

5.2.  PROCESET, AGENSET DHE BURIMET E SOCIALIZIMIT

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë rëndësinë e socializimit në zhvillim të personalitetit të individit;
→ ta kuptojë rolin e disa formave të mësimit social në procesin e socializimit;
→ ta vlerësojë rolin e disa ndërmjetësve (agenset e socijalizimit) në socializimin e
individëve;
→ ta kuptojë ndikimin e kultit në zhvillim të personalitetit të individit (burimet e socializimit);
→ t’i vlerësojë marrëdhënien në mes të pozitës shoqërore (rolin që merr individi) dhe
sjelljet e individit;

5.3.  EFEKTET E SOCIALIZIMIT

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ndikimet e faktorëve social në të vërejturit, mësim dhe kujtesë;
→ ta vërej ndikimin e faktorëve social në mendim dhe gjykim të individit;
→ ndikimin e faktorëve social në motive dhe sjellje të individit;

5.4.  QËNDRIMET SOCIALE, PARAGJYKIMET, STEREOTIPET

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë nocionin, komleksiteti dhe roli i qëndrimit në sjellje të individit;
→ ta kuptojë mënyrën e formimit dhe ndryshimet e qëndrimeve sociale;
→ t’i theksojë shkaqet e paraqitjes së paragjykimeve dhe stereotipeve dhe ta theksojë
ndikimin e tyre negativ në sjellje të individit;

5.5.  VLERAT DHE MORALI

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ nocionin e vlerës dhe dallimin në krahsim me konceptet rregullat dhe morali, si
dhe rëndësinë e tyre për individin dhe grupin;
→ t’i theksojë fazat themelore në zhvillimin e gjykimit moral (komentnin e Kolbergut)
dhe faktorët që ndikojnë në ndryshimin e vlerës;

13
5.6.  LLOJET E GRUPEVE DHE KARAKTERISTIKAT E TYRE

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ t’i theksojë kriteret e dallimit dhe llojet e grupeve
→ t’i theksojë karakteristikat psikologjike të grupeve të strukturuara – grupeve në kuptim të
ngushtë të fjalës, dhe dallimin në raport me grupet e pastrukturuara publikun, masat, lëvizjet
sociale);
→ t’i kuptojë karakteristikat psikologjike të grupit të vogël (diadet dhe triadet; familjes; grupit
të bashkëmoshatarëve; grupit për zgjidhjen e problemeve) dhe dallimet në raport me grupet
e mëdha shoqërore (klasat; shtresat; kombet);
→ t’i theksojë karakteristikat psikologjike të organizatës si grup (kompleksitetin; shpërndarjen
e punës; koordinimin e aktiviteteve dhe funksionin; formalizimin e aktiviteteve dhe
marrëdhënieve);

5.7.  FORMIMI DHE RUAJTJA E GRUPEVE

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ t’i vlerësojë kushtet e paraqitjes dhe zhvillimit të grupit (fazat në stabilizimin e grupit);
→ t’i kuptojë kushtet e ruajtjes dhe funksionimit të grupit (miratimin e qëllimeve dhe
detyrave të grupit);

5.8.  MARRËDHËNIET E GRUPIT

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta njohë strukturën e grupit (pozitat në grup) dhe ta dallojë strukturën e paraparë
dhe strukturën e realizuar të grupit (struktura formale dhe struktura joformale e grupit);
→ t’i vlerësojë tipat e ndryshëm të fuqisë me të cilët individi apo grupi mund të
disponojnë (fuqinë e shpërblimit – detyrimit me forcë; fuqinë referuese; fuqinë e
ekspertëve; fuqinë legjitime; fuqinë e informimit);
→ ta vërtetojë dhe ta analizojë strukturën sociometrike të grupit (pranimin reciprok –
mospranimi reciprok; dijadat; trijadat...)

5.9.  PROCESET E GRUPIT

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ ta kuptojë mënyrën e sjelljes dhe ruajtjes së normave në grup – kupton rëndësinë e
respektimit të normave për ruajtje dhe funksionim të grupit;
→ ta dallojë sjelljen kooperative (bashkëpunimin në grup) nga sjellja kompetitive
(garat në grup) dhe vlerëson pasojat e njërës formë dhe formës tjetër të sjelljes sipas
individit dhe grupit;
→ ta theksojë nocionin, shkaqet dhe llojet e konflikteve në grup (konfliktet destruktive
dhe konfliktet konstruktive), dhe të japë sqarim për pasojat e tyre dhe mënyrën e
zgjidhjes së konflikteve (zgjidhja konstruktive dhe zgjidhja jokonstruktive e konflikteve);
5.10.  KOMUNIKIMI NË GRUP

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ t’i përmend konceptet themelore të komunikologjisë (komunikimin, informacionin,
porosinë, dërguesin, marrësin, pengesat në komunikim - »zhurmën psikologjike«...);
→ funksionet e komunikimit - përse është komunikimi thelbi i interaksioneve sociale;
lidhshmërinë e kënaqësisë së nevojave njerëzore dhe komunikimeve; komunikimin
si mjet i ndikimit në tjerët... Komunikimin strategjik;
→ t’i theksojë llojet dhe format e komunikimit, di t’i njohë, në shembuj, dhe t’i analizojë
karakteristikat e tyre dhe funksionet;
→ t’i njohë dhe t’i zbatojë teknikat e komunikimit efektiv (dëgjimit aktiv);

5.11.  UDHËHEQJA

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ t’i vlerësojë në mënyrë kritike rolin, detyrat dhe vetitë psikosociale të udhëheqësit
dhe t’i vlerësojë stilet e ndryshme dhe metodat e të udhëhequrit me grupin (udhëheqësin,
kreun, drejtuesin);
→ dallimet dhe vlerëson udhëheqjen demokratike dhe autokratike me grupin;
→ t’i theksojë mënyrat e ndryshme dhe proceset e marrjes së vendimeve në grup dhe
ta shpjegojë vlerën e vendimit (demokratik) grupor;
→ ta vlerësojë në mënyrë kritike psikodinamikën e marrëdhënieve të udhëheqësit
– trashëguesit (poltronët; fenomenin e cezarizmit...) dhe t’i kuptojë pasojat e
marrëdhënieve të tilla;

5.12.  PSIKOLOGJIA E MARKETINGUT DHE E PROPAGANDËSE

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ t’i vlerësojë në mënyrë kritike rolin dhe format themelore të marketingut dhe
propagandës;
→ t’i kuptojë karakteristikat themelore të porosive propaganduese (afrimin, tërheqjen,
të kuptuarit, të qenurit interesant dhe bindshmërinë);
→ ta analizojë eksponimin e ndikimit të kategorive të ndryshme të njerëzve dhe
rezistencën e tyre në ato ndikime;
→ kushtet e paraqitjes dhe përcjelljes së thashethemeve;

5.12.  SJELLJA MASIVE

Qëllimet e provimit:
Nxënësi tregon se di:
→ t’i përmend faktorët e paraqitjes së masës: numrin e personave të pranishëm;
dendësinë; shqetësimin emocional; orientimin e vëmendjes dhe aksionin e përbashkët;
→ t’i kuptojë kushtet dhe format e sjelljeve masive: manifestimet, panikun, linçin,
përndjekjen;
→ ta vlerësojë modën në mënyrë kritike si formë të sjelljes psikosociale-masive;

15
6. FORMAT E PYETJEVE NË TEST

Testi përmban llojet e detyrave si vijon:

A.  detyrat me zgjedhje të shumëfishtë


Nxënësi nga më shumë përgjigje të ofruara zgjedh një të saktën dhe qarkon
shkronjën apo numrin para asaj përgjigje. Këtu janë edhe pyetjet me lidhje në të
cilat e ke për detyrë t′i bashkosh kuptimet nga dy kolonat paralele. Në disa detyra
shkruhen numrat mbi vijë para nocionit gjegjës, kurse në disa të tjera me shigjeta
bashkohen kuptimet. Pranë çdo pyetje është dhënë udhëzimi për mënyrën e
zgjidhjes së detyrës. Përgjigjet në pyetje me zgjedhje të shumëfishtë në të cilat
kërkohet qarkimi, përcillen në fletë për përgjigje e cila ndodhet në faqen 26.
B.   detyrat e tipit të hapur
Te këto detyra zgjidhja mund të jetë:
1. përgjigjja e shkurtër – zgjidhja është një fjalë, fjali e thjeshtë ose viti.
2. përgjigjja më e gjatë – zgjidhja është më e gjerë dhe përbëhet nga më shumë fjali.
7. SHEMBULLI I TESTIT ME SKEMË PËR PIKËZIM

7.1. SHEMBULLI I TESTIT

1. Tipologjia e personalitetit të Hipokratit është e njëjtë me tipologjinë    S  P


  e temperamentit.       1 pikë

2.  Llojet e vlerave janë: vlerat materiale, shpirtërore, njerëzore.    S  P


1 pikë

3.  Dashurinë e shfaqim menjëherë me lindje. S  P


1 pikë

4.  Mekanizmat e mbrojtjes janë reaksionet e pavetëdijshme në frustrime.    S  P


1 pikë

5.  Motivi i kureshtjes është motiv personal.   S  P


1 pikë

6.  Çrregullimi më i rëndë shpirtëror është neuroza, kurse çrregullimi    S  P


   më i lehtë është psikoza. 1 pikë

7.  Porosia publicitare duhet të jetë e saktë, e dallueshme dhe e qartë    S  P
1 pikë

8.  Autoriteti është njëlloj sikur fuqia.       S  P


1 pikë

(Në detyrat e mësipërme shënoni në fletë për përgjigje nëse pohimi është i saktë (S) ose i pasaktë (P))

9.  Cilat janë dy metodat themelore në psikologji?

a) anketimi
b) hulumtimi eksperimental
c) vëzhgimi sistematik
d) testimi
2 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

10.  Çka nuk i përket fazave të mendimit krijues?

a) ndriçimi
b) imagjinata
c) inkubacioni
d) përgatitja
e) verifikimi
1 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

11.  Me cilën detyrë testohet mendimi krijues:

Detyrat:
a) shkruaj Ligjin e Pitagorës
b) shkruaj fazat e zhvillimit të njeriut
c) shkruaj sa më shumë përdorime të ndryshme të kutive të zbrazëta
d) shkruaj të gjitha personazhet nga Iliada dhe Odiseja
1 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

17
12.  Kujtesa është proces i komplikuar mendor.
Rretho çka NUK bën pjesë në procesin e kujtesës.

a) rekognimi
b) reproduksioni
c) retencioni
d) kushtëzimi
e) kursimi me rastin e mësimit të ri
1 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

13.  Cila nga teoritë e mëposhtme bën pjesë në grupin e teorive të personalitetit të
cilat e theksojnë ndikimin e faktorëve social?

a) Teoria e Frojdit
b) Teoria e Fromit
c) Teoria e Masllovit
d) Teoria e Olportit
1 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

14.  Cila është e vetmja metodë në psikologji e cila na mundëson hetimin e lidhjeve
të shkakut dhe pasojës?

a) anketa
b) eksperimenti
c) introspeksioni
d) vëzhgimi
1 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

15.  Si quhet mënyra e reagimit emocional në joshje?

a) vija e personalitetit
b) karakter
c) shprehi
d) temperament
1 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

16.  Çka rregullon formacioni retikular?

a) të ardhmen
b) kujtesën
c) ëndrrat
d) mësimin sipas modelit
1 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

18
17.  Cila pjesë e trurit është ”kurora e shkëlqyeshme e trurit”?

a) truri i përparmë
b) truri i mesëm
c) truri i madh
d) truri i pasmë
1 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

18.  Cila gjëndër, kur sëmuret kronikisht, është përgjegjëse për rënien e funksioneve
intelektuale?

a) gjëndra mbiveshkore
b) gjëndra e pështymës
c) gjëndra seksuale
d) gjëndra tiroide
1 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

19.  Si quhet dukuria që në prani të njerëzve të tjerë të arrijmë suksese më të mira në


ndonjë veprimtari?

a) difuzion i përgjegjësisë
b) konformizëm
c) facilitet social
d) interferencë sociale
1 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

20.  Me çka ka të bëjë struktura e grupit?

a) me proceset të cilat ndodhin në grup


b) me sistemin e udhëheqjes me grup
c) me sistemin e vendosur të marrëdhënieve në grup
1 pikë
(Në fletë për përgjigje shëno përgjigjen e saktë.)

21.  Në fletë për përgjigje bashko shembujt me llojet e mësimit.

a)  Vërejtjet e paarsyeshme të prindërve i bëjnë fëmijët shumë 1.  Kushtëzimi emocional
të ndjeshëm 2.  Habituimi
b)  Krijimi i simpative-antipative 3.  Sensitisimi
c)  Mësimi dhe studimi i suksesshëm 4.  Mësimi verbal e mekanik

d)  Mësimi i vjershave dhe datave 5.  Mësimi me kuptim


4 pikë19
22.  Në fletë për përgjigje radhiti motivet sipas hierarkisë së Masllovit:
............. a)  Lidhja afektive
............. b)  Motivet organike
............. c)  E arritura
............. d)  Vetëaktualizimi
............. e)  Siguria
5 pikë

23.  Në fletë për përgjigje bashko llojin e kujtesës dhe përmbajtjen e kujtesës:

1.  Meksika ndodhet në Amerikën Jugore


a)  semantike
2.  Ngasja e biçikletës
b)  kujtesa episodike 3.  “Dje kam festuar Ditëlindjen e 17-të”

c)  kujtesa procedurale 4.  Përsëritja e numrit të telefonit derisa mos ta shënojmë
3 pikë

24.  Bashko llojet e motivit me fjalitë të cilat i ilustrojnë në fletën për përgjigje:

1.  “I respektoj edhe të tjerët edhe veten.”


a)  biologjik
2.  “Fajtor janë të tjerët e jo unë.”
b)  motivi social 3.  “Duhet të ha e pastaj të fle.”

c)  motivi personal 4.  “Dëshiroj të jam me shokë.”


3 pikë

25.  Në fletë për përgjigje bashko mekanizmin mbrojtës dhe sjelljen:

1.  “Servoj keq, reketi i ri nuk më rri mirë në dorë”


a)  racionalizimi
2.  “Është mirë që nuk u pranova në atë-gjimnaz”
b)  regresioni 3.  “Nuk është çudi që nuk kam miqë kur të gjithë janë përçarës!”

c)  projektimi 4.  ”Nëse nuk do të shkojmë në ekskursion në Greqi, unë nuk do të shkoj”
3 pikë

26. Në fletë për përgjigje bashko llojin e mësimit dhe veçoritë e tij:

a)  kushtëzimi klasik


a)  ligji i efektit
b)  mësimi me kuptim
b)  lajmërimi refleksiv i përgjigjes së kushtëzuar
c)  kushtëzimi instrumental
c)  “aha-përjetimi” d)  mësimi latent

3 pikë

20
27. Në fletë për përgjigje bashko teorinë me të kuptuarit për strukturën e inteligjencës:

1.  ekziston një aftësi e përgjithshme intelektuale


a)  Teoria e Terstenit 2.  ekziston aftësia e përgjithshme dhe më shumë aftësi  
   specifike intelektuale
b)  Teoria e Glifordit 3.  shtatë aftësi të pavarura e bëjnë inteligjencën
c)  Teoria e Bineit 4.  120 aftësi të pavarura e bëjnë inteligjencën

d)  Teoria e Spirmanit 5.  ekzistojnë tetë faktorë të ndryshëm të inteligjencës


4 pikë

28.  Në fletë për përgjigje bashko tipat e temperamentit me karakteristikat e tyre


themelore:

a)  Kolerik 1.  reaksionet e shpejta, të dobëta, të shkurtra, disponimi i gëzueshëm


2.  reaksionet e rralla, të ngadalshme, por të forta, dominon
b)  Sanguin
ndjenja e pikëllimit
3.  reaksionet e fuqishme dhe të papritura, lehtë mllefosen dhe
c)  Melankolik
përlahen me të tjerët
4.  reaksionet e rralla, të dobëta, të ngadalshme, indiferent,
d)  Flegmatik
gjakftohtë
4 pikë

29.  Shpjego se çka është neuropërçuesi?


.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
1 pikë

30.  Përkufizo konceptin e ambivalencës dhe shkruaj ndonjë shembull kur personaliteti
ndodhet në atë gjendje.
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
2 pikë

31.  Cili është dallimi thelbësor në mes të higjienës mentale dhe psikologjisë klinike?
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
1 pikë

21
32.  Shkruaj një shembull kur ndjenjat mund të jenë në rol të motivit.
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
1 pikë

33.  Çka i përbëjnë bazat organike të jetës psikike të njeriut?


a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................

3 pikë

34.  Cilat janë shenja komunikuese që shfrytëzohen në komunikimin verbal, e cilat


në komunikimin joverbal?
a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................

3 pikë

35.  Derën e vërejmë si derë qoftë të jetë ajo e hapur, gjysmë e hapur apo e mbyllur.
Si quhet kjo dukuri në të vërejtur (perceptim)?

...............................................................................................
1 pikë

36.  “Të gjithë mishtarët (kasapët) janë të majm, të gjithë zezakët janë muzikal”. Si i
quajmë këto deklarata në psikologjinë sociale?

...............................................................................................
1 pikë

37.  Si quhet grupi i cili shërben si shembull për të tjerët?

...............................................................................................
1 pikë

38.  Me cilin fenomen të ndjeshëm e sqarojmë që pak kohë pas hyrjes në një
hapësirë që të zihet fryma, qëndrimi atje nuk është aq i papëlqyeshëm?

...............................................................................................
1 pikë

39.  Si e quajmë llojin e motivit nëse personi ka dëshirë që t’u ndihmojë të tjerëve e
që gjatë këtij veprimi ndjen kënaqësi?

...............................................................................................
1 pikë
22
40.  Te paragjykimet janë zhvilluar tepër komponentet (1) .........................................................................
dhe komponente (2) ............................................................................................... kurse është lënë pas
dore komponenti i (3)................................................................................................
3 pikë

41.  Me çka ka të bëjë mendimi i Frojdit “Fëmija është babai i njeriut”?


.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
1 pikë

42.  Cilat janë dy problemet kryesore që i studion psikologjia e masës?


.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
2 pikë

43.  Cilat janë karakteristikat themelore të nocionit të personalitetit?


a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................
3 pikë

44.  Cilat janë tri karakteristikat themelore të grupit?


a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................

3 pikë

45.  Cilat janë kriteret themelore për klasifikimin e konflikteve?


.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

2 pikë

23
46.  Numëro pesë tipa të fuqisë sipas Frençit dhe Ravjenit.

a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
c) ...............................................................................................
d) ...............................................................................................
e) ...............................................................................................

5 pikë

47.  Shkruaj tri dallimet themelore në mes të grupeve strukturore dhe grupeve
jostrukturore.
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

3 pikë

48.  Shëno dhe sqaro rrjedhën e një eksperimenti (fillimin dhe variabilen)?
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

2 pikë

49.  Cilat janë tiparet kryesore të grupeve adoleshente (shkruaj tri)?


................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
3 pikë

24
50. Në darkë janë mbledhur psikologët dhe kanë filluar debatin për atë se çka është
personaliteti, dhe çka e nxitë atë të veprojë. Një mjekrosh i moshës së mesme u shpreh
se instinktet janë ato që e nxisin njeriun, dhe në to ndodhet energjia e cila është kusht
i reagimit. Oponenti i tij tha se kjo është çmenduri dhe se kjo ndoshta ka lidhje me
fëmijë dhe të sëmurët mendor por jo me njerëz të rritur. Sipas tij gjithçka që në fillim
shfrytëzojmë si mjet, me kohë ai kalon në qëllim të vetvetes. Sipas tij njerëzit sikurse
qeniet tjera të gjalla janë qenie biologjike, por që dallojnë për nga vetëdija, kuptimi
dhe organizimi i veçantë njerëzor. Mjekroshi më i shtyrë në moshë, për të treguar
qëndrimin e tij, filloi të fliste për atë se aktiviteti mbizotëron me çdo personalitet “Njeriu
është strukturë fëmijërore, e pakontrolluar, e kuptueshme, e pjekur dhe e ashpër për
nga morali. Ja për shembull sikur unë mos të isha mjaft i pjekur tani për shkak të sjelljes
tuaj do t’ju rrihja”....

Lexo me kujdes tekstin për psikologët e njohur dhe përgjigju në pyetjet e shtruara.

1. Si quhet mjekroshi i moshës së mesme i cili flet për instinktet si burime të energjisë
seksuale dhe nxitësit në aktivitete?
...............................................................................................................................................................................................
1 pikë

2. Si quhet energjia seksuale sipas analistëve psikologjik?


...............................................................................................................................................................................................
1 pikë

3. Si quhet kritiku i tyre nga teksti?


...............................................................................................................................................................................................
1 pikë

4.  Mbi çka flet kritiku si nxitësin në aktivitetet?


...............................................................................................................................................................................................
1 pikë

5.  Si quhet ndryshe teoria e kritikut?


...............................................................................................................................................................................................
1 pikë

6.  Si e quajnë ndryshe, analistët psikologjik, pjesën e personaliteti të pakontrolluar


fëmijëror?
...............................................................................................................................................................................................
1 pikë

7.  Duke e falënderuar cilën instancë të personalitetit, mjekroshi vepron me pjekuri dhe
arsye?
...............................................................................................................................................................................................
1 pikë

25
7.2. FLETA PËR PËRGJIGJE

PROVIMI I MATURËS
FLETA PËR PËRGJIGJE
Shëno kështu

Detyra 22.

Detyra 26.
Shifra e nxënësit
PSIKOLOGJIA
Shëno kështu

Detyra 23.
Detyra 27.

Detyra 24.

Detyra 21.

Detyra 28.

Detyra 25.

Ktheje faqen!

PROVIMI I MATURËS
FLETA PËR PËRGJIGJE
Shëno kështu

Detyra 22.

Detyra 26.
Shifra e nxënësit 
PSIKOLOGJIA  

Shëno kështu     
Detyra 23.
Detyra 27.
    
 

  Detyra 24. 


 
Detyra 21. 
 Detyra 28.

  

 Detyra 25.

  

 
 
 


Ktheje faqen!

26
7.3. RJEŠENJA

1. S
1 pikë

2. P
1 pikë

3. P
1 pikë

4. S
1 pikë

5. S
1 pikë

6. P
1 pikë

7. P
1 pikë

8. P
1 pikë

9. b), c)
2 pikë

10. b)
1 pikë

11. d)
1 pikë

12. d)
1 pikë

13. d)
1 pikë

14. b)
1 pikë

15. d)
1 pikë

16. a)
1 pikë

17. c)
1 pikë

18. d)
1 pikë

19. c)
1 pikë

27
20. c)
1 pikë

21. a-3, b-1, c-5, d-4;


4 pikë

22. 1-b, 2-e, 3-c, 4-a, 5-d;


5 pikë

23. a-3, b-3, c-2;


3 pikë

24. a-3, b-4, c-1;


3 pikë

25. a-1, b-4, c-3;


3 pikë

26. a-2, b-3, c-1;


3 pikë

27. a-3, b-4, c-1, d-2;


4 pikë

28. a-3, b-1, c-2, d-4;


4 pikë

29. 
Porositë e shifruara nëpërmjet udhës elektrokimike përcjellën nga një neuron në tjetrin
përmes sinapsës me ndihmë të përçuesit-substancës të cilin e liron impulsi kur mbërrin
në fund të aksionit.
1 pikë

30.
Kur dy ndjenja të kundërta janë njëlloj të fuqishme. P. sh., të njëjtën kohë, dashuria dhe
urrejtja ndaj një personi.
2 pikëa (1 për definicion dhe 1 për shembull)

31.
Higjiena mentale është disiplinë e aplikuar e cila vepron në mënyrë preventive në
mënyrë që mos të ndodh ndonjë problem më i madh mendor, kurse psikologjia klinike
merret me ofrimin e ndihmës njerëzve të cilët kanë probleme psikologjike.
1 pikë

32.
Nxënësi i cili e do profesorin e vet mund të mësojë më shumë dhe më mirë që të lë
përshtypje të mirë te ai.
1 pikë

33.
a) receptorët (organet e shqisave)
b) efektorët (muskujt dhe gjëndrat)
c) sistemi nervor
3 pikë-nga 1 për çdo përgjigje të saktë

28
34.
a) fjalët
b) paralinguistike
c) ekstralinguistike
3 pikë – nga 1 për çdo përgjigje të saktë

35.
Ligji i konstantes
1 pikë

36.
Stereotipet
1 pikë

37.
Grupi referent
1 pikë

38.
Adaptimi sensor
1 pikë

39.
Altruizmi
1 pikë

40.
(1) Emocionale; (2) aksionare; (3) e njohurisë
3 pikë - nga 1 për çdo përgjigje të saktë

41.
Nga fëmijërija varet si do të jetë njeriu kur të rritet.
1 pikë

42.
Vetitë psikologjike e sjelljet e ligjshme të masës (1 pikë)
dhe sjellja e individit në masë (1 pikë)
2 pikë

43.
a) individualiteti (veçantia)
b) bashkimi (tërësia)
c) konsekuenca
3 pikë - nga 1 për çdo përgjigje të saktë

44.
a) struktura
b) dinamika
c) sistemi i qeverisjes
3 pikë - nga 1 për çdo përgjigje të saktë

45.
Kush janë subjektet e konfliktit
Përmbajtjet lidhur me të cilat lind konflikti
2 pikë - nga 1 për çdo përgjigje të saktë

29
46.
a) Fuqia e shpërblimit
b) Fuqia e detyrimit
c) Fuqia referuese
d) Fuqia e ekspertëve
e) Fuqia legjitime
5 pikë - nga 1 për çdo përgjigje të saktë

47.
Në grupet e strukturuara kemi sistemin e ngulitur të rolit dhe pozitës së disa anëtarëve të
grupit, kurse në grupet e pa strukturuara nuk ka sistem të rolit dhe pozitës, por i bashkon
qëllimi i përbashkët.
Grupet strukturore janë më pak për nga numri i anëtarëve. Grupet e pa strukturuara
janë njësi të mëdha njerëzish.
Në grupet e strukturuara ekziston kontrolli i sjelljes dhe bashkëpunimi i ndërsjellë.
Në grupet që nuk janë të strukturuara individi humb personalitetin, ka prirje sugjeruese
dhe reagime të furishme .
3 pikë-nga 1 për çdo përgjigje të saktë

48.
Eksperimenti fillon me pyetjen-me hipotezën.
Një dukuri ndryshon sistematikisht, variabilja e pavarur, për arsye të hulumtimit të një
dukurie tjetër-e varur e ndryshueshme.
2 pikë - nga 1 për çdo përgjigje të saktë

49.
– Mosekzistimi i detyrave të veçanta të grupit
– Formimi ndodh për shkak të plotësimit të disa nevojave
– Grupi arsimohet në bazë të pëlqimit të dyanshëm të anëtarëve
– Është karakteristike struktura e marrëdhënieve
– Është shprehur me konfirmimin e normave të grupit dhe me antikonformizmin e
normave të të rriturve.
3 pikë - nga 1 pikë për 3 nga përgjigjet e dhëna mësipër

50.
1. Sigmund Frojdi (1 pikë)
2. Libido (1pikë)
3. Gordon Olport (1 pikë)
4. Për autonominë funksionale të motivit (1 pikë)
5. Teoria personalitike ose teoria e linjave (1 pikë)
6. ID (1 pikë)
7. Duke e falënderuar EGON (1pikë)
7 pikë

30

8. LITERATURA

Literatura themelore:
Teksti për klasën e dytë të gjimnazit të përgjithshëm:
Zharko Trebjeshanin; Zoran Llalloviq: PSIKOLOGJIA 2 – Enti për Tekste dhe Mjete
Mësimore, Podgoricë, 2007.

Individi në grup

Regjistri kornizë i literaturës dhe burimeve tjera


1. Kreç, D., Kraçfilld, R., Ballak, dhe I.; Individi në shoqëri, Enti për Tekste dhe Mjete
Mësimore të Serbisë, Beograd 1972.
2. Rot, N.: Bazat e psikologjisë sociale, Enti për Tekste dhe Mjete Mësimore, Beograd,
1989.
3. Rot, N.; Psikologjia e grupeve, Enti për Tekste dhe Mjete Mësimore, Beograd, 1983.
4. Zvonareviq, M.; Psikologjia sociale, Libri shkollor, Zagreb, 1987.

31
Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica
ic@iccg.edu.me, www.iccg.edu.me