Sie sind auf Seite 1von 3

Revista Informatica Economica, nr.

1 (13) / 2000 51

Aspecte privind conceptul de modelare informationala

Lect.dr. Doina ROSCA


Universitatea din Craiova

Scopul constituirii unui model este o mai buna întelegere a sistemului modelat. Examinând
sau modificând caracteristicile modelului, se pot trage concluzii asupra comportarii lui.
Abordarea clasica, în cascada, a dezvoltarii unui sistem (analiza, proiectare, implementare si
testare) poate fi adesea în contradictie flagranta cu procesul liber, prin încercari, pentru
rezolvarea creativa a problemelor. Ingineria software ofera asistenta pentru modelarea
sistemului care se proiecteaza.
Cuvinte cheie: sistem informational, model, informatie, metodologii.

M odelarea informatiei se face în sco-


pul proiectarii si realizarii unui
sistem informational computerizat. Dupa
Unul din posibilele scopuri ale construirii
unui model informational este de a dez-
volta strategia pentru un anumit tip de
construirea unui sistem informational, ca activitate care se desfasoara într-o organi-
suport al unei activitati practice, se va rea- zatie. Pe un nivel înalt se poate construi
liza un model abstract care sa ilusreze ceea ce este referit ca model strategic sau
structura acelei activitati precum si nece- arhitectura informationala, care ilustreaza
sarul de informatie prin care activitatea sa atributiile si functiile tipului de activitate.
se îndeplineasca cu succes. Acesta poate contine submodele pentru
Pâna nu de mult, nu exista o abordare domenii de activitate, fiecare din ele
formala a analizei cerintelor pentru un sis- putând fi subiectul unei analize detaliate.
tem informational, ci specialistii programa- În aceste modele se pot regasi si schim-
tori, pur si simplu, construiau manual barile intentionate sau anumite structuri
"replica" software a unui sistem infor- conceptuale ale activitatii, care pot condu-
mational deja existent. Gradual, abordarile ce la noi sisteme informatio nale, derivate
"profesionale" au evoluat, existând astazi din cele existente.
metodologii ingineresti pentru proiectarea Printre avantajele modelarii informationale
si construirea sistemelor informationale pentru dezvoltarea sistemelor pot fi:
computerizate. Una dintre acestea este si - furnizeaza cadrul necesar pentru dezvol-
modelarea informatiei, cu scopul produ- tarea si întretinerea proiectelor, specifica-
cerii unui model coerent si complet al unui rea clara a cerintelor plecând de la analiza
anumit tip de activitate. detaliata a datelor despre activitate;
Dintre numeroasele scopuri pentru care se - creeaza o legatura formala între obiec-
folosesc modelele informationale amintim: tivele activitatii si cerintele informationale;
• arhitecturi informationale pentru planifi- - creste nivelul de întelegere a activitatii,
care strategica; fiind descrisa în diagrame simple si
• proiectarea si implemetarea bazelor de definitii concise, în locul specificatiilor
date; stufoase permitând rationalizarea procese-
• evaluarea si selectia unor pachete de lor activitatii, bazata pe managementul
aplicatii software; infomatiei;
• testarea sistemelor si analiza efectelor; - reduce gradul de risc, prin crearea struc-
• identificarea informatiei relevante nece- turilor explicite, care pot fi discutate si
sara unei persoa-ne pentru a îndeplini o verificate;
sarcina data.
52 Revista Informatica Economica, nr. 1 (13) / 2000

- constituie suport în negocierea necesa- vedere fals. Tehnica prototipurilor necesita


rului de echipament fizic (hardware) între întelegerea cerintelor si a structurii, care se
diferite grupuri de utilizatori si manageri; expliciteaza cel mai bine prin creare de
- constituie suport pentru proiectarea si modele. De aceea, nu este o alternativa, ci
dezvoltarea bazelor de date; un aspect complementar.
- permite recunoasterea situatiilor recursi- Procesul modelarii informationale poate fi
ve, astfel încât solutiile existente pot fi realizat prin:
usor adaptate si aplicate; - folosirea unei metodologiii sau metode
- permite integrarea informatiei, dat fiind formale care, în mod uzual, prescriu sec-
faptul ca un model prezinta atât date, cât si vente fixe sau semifixe de sarcini;
procese; - cooperare între experti si utilizatorii
- stabileste un cadru comun de concepte finali;
si terminologii, astfel încât comunicarea - utilizarea unor instrumente automatizate
între departamente sa se faca mai usor; (de exemplu CASE).
- este centrat pe metodologii de mana- Un instrument integrat CASE va genera
gement al informatiei, ceea ce duce la aplicatii software si baze de date plecând
cresterea calitatii si eficientei sistemului; de la un model care contine descrierea
- permite folosirea unor instrumente ingi- activitatii (modelarea activitatii obtinuta
neresti integrate (CASE – Computer Aided prin analiza) si specificatii pentru sistemul
Software Engineering), pentru proiectarea informational, suport pentru activitatea res-
si construirea aplicatiilor software. pectiva. Deci, plecând de la declararea ce-
Aceste sisteme software ofera asistenta rintelor se ajunge la modelul informational.
pentru realizarea si actualizarea unor docu- Un model informational foarte des folosit
mente, cum ar fi diagramele fluxului de este acela care descrie informatia în ter-
date, diagramele relatiilor între entitati si meni de entitati si tipuri de entitati. Struc-
dictionarele de date, documente care sunt tura acestui model este entitate - relatie -
utilizate pentru modelarea sistemului care atribut. Acest model poate fi translatat
se proiecteaza. Utilizarea instrumentelor într- un model echivalent, cum ar fi
automate reduce semnificativ efortul nece- modelul orientat obiect sau orientat pe
sar pentru parcurgerea fazelor de analiza, cunoastere.
proiectare si implementare, astfel ca, acum, O metodologie completa pentru dezvolta-
este mult mai usor sa se revina si sa se mo- rea unui sistem poate implica producerea si
difice deciziile care s-au dovedit eronate. managementul mai multor tipuri de mode-
Multe organizatii au optat pentru metode le, fiecare descriind diferite aspecte ale
structurate de management al informatiei: domeniului de activitate:
JSD (Jackson System Development) sau - model informational, descriind dome-
SSADM. În acest caz, structura sistemului niul de activitate în termeni de tipuri de
computerizat este derivata din structura entitati, relatii între acestea, atribute etc.;
activitatii, exprimata printr-o serie de - modelul activitatii, descriind domeniul
modele. Structura bazei de date este de activitate în termeni de procese, depen-
derivata din modelul informational, cel mai dente între procese, evenimente etc.;
adesea exprimat prin entitati, atibute si - modelul interactiunilor, care arata cum
relatii. Programul logic este derivat dintr-o informatia din primul model constituie su-
serie de modelari ale proceselor. port pentru activitatile din al doilea model;
Crearea de prototipuri este uneori o - modelul distributional, aratând unde
alternativa a acestor metodolgii structurate, sunt localizate geografic sau organizatoric
trecând peste necesitatea crearii de modele informatiile si activitatile;
ale activitatii. Este totusi un punct de
Revista Informatica Economica, nr. 1 (13) / 2000 53

- modelul stocarii de date, care arata mo- - un domeniu de aplicabilitate foarte bine
dul de proiectare interactiva a bazei de date definit;
sau a altor fisiere. - rezultatele sa fie clare, simple si neam-
Un model necesita precizarea a trei lucruri: bigue, dat fiind ca un model este un instru-
domeniul de acoperit, modalitatea de abor- ment de comunicare între diferite categorii
dare, obiectivele. de oameni;
Primul se refera la ceea ce este inclus si - modelul obtinut sa aiba o implementare
ceea ce este exclus din model, adica tehnolo gica adecvata si unitara;
delimitarea granitelor acestuia, contextul - sa constituie un bun instrument de
pentru care este creat. analiza.
Al doilea se refera la punctele de vedere Astfel, modelul informational poate descri-
care stau la baza construirii modelului. e atât situatia prezenta, cât si intentiile de
Al treilea reprezinta scopul, obiectivele viitor pentru o anumita organizatie (sau
care urmeaza a fi îndeplinite prin acest numai o parte a ei). Modelul este produs cu
model. Toate trei se coreleaza si se deter- scop precis, care determina continutul si
mina reciproc. structura acestuia.
Modelarea informationala consta în trei
etape intercorelate: analiza situatiei unei Bibliografie
anumite activitati, construirea unui model 1. Davis A., Sofware requirements. Ob-
conform acestei situatii si analiza mode- jects, functions, and states, Prentice-Hall
lului informational, în vederea dezvoltarii Int., 1993;
ulterioare a activitatii. Orice metoda de 2. Veryard R., Information modelling -
modelare a informatiei, care vizeaza una practical guidance, Prentice Hall, 1992;
sau mai multe dintre aceste stagii, trebuie 3. Yeates D., Shields M., Helmy D.,
sa aiba urmatoarele caracteristici: Systems analysis and design, Pitman
Publishing, 1994.