Sie sind auf Seite 1von 29

CPG - 03

หนน้า 0/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

โรงพยาบาลบางปะออิน

CPG-03

เรรรื่อง
แนวทางการดดูแลผน้ดูปป่วยโรคหอบหหืด

ชหืชื่อ - สกกุล ลาย ววัน เดหือน


CPG - 03
หนน้า 1/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

เซซ็น ปป

ผน้จ
ดู วัด แพทยย์หญญิงบวังอร
ททา ศกุภชาตญิวงศย์

ผน้ดู คณะกรรมการ PCT


ทบทว

ผน้ดู นายแพทยย์เลญิศชวัย
อนกุมวัตญิ จญิตตย์เสรป

สทาเนาฉบวับทปชื่
CPG - 03
หนน้า 2/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

สถานะเอกสาร ควบคกุม ไมป่


ควบคกุม
แนวทางการววินวิจฉฉัยและการรฉักษาโรคหหืด
นวิยาม
โรคหหื ด เปป็ นโรคททที่มทการออักเสบเรหืร อรอังของหลอดลม ททาใหห้หลอดลมมทปฏฏิกรฏิ ยาตอบสนองตตอสาร
กตอภภูมฏิแพห้ และสฏิที่ งแวดลห้อมมากกวตาคนปกตฏิ ซซที่ งเกฏิดจากปอั จจอัยทางพอันธธุกรรมและปอั จจอัยทางสฏิที่ งแวดลห้อม
เมหืที่อไดห้รอับสฏิที่ งกระตธุนห้ หลอดลมจะสรห้างสารคอัดหลอังที่ ททาใหห้เกฏิดอาการไอและหายใจไมตสะดวกจาก
หลอดลมตทบจากการออักเสบ ถห้ารอักษาไมตถภูกตห้องจะเกฏิดพอังผหืดและการหนาตอัวของหลอดลมททาใหห้เกฏิดการ
อธุดกอัรนอยตางถาวร
การววินวิจฉฉัย
ผภูปห้ ต วยโรคหหื ดจะมทอาการหลอักคหือ ไอ หอบ การวฏินฏิจฉอัยตห้องแยกอาการออกจากสาเหตธุอหืที่น เชตน
o Cardiogenic Conditions : - Congestive Heart Failure, MI
o Pulmonary Conditions : - Pulmonary edema, Foreign Body, Pneumothorax, Hemothorax,
Pleural Effusion, Pulmonary Tuberculosis, Pneumonia
o ภาวะอหืที่น ๆ : - GERD, Anaphylaxis
o ภาวะทางหลอดลมอหืที่น ๆ ซซที่งพบไดห้บตอยและอาการคลห้ายกอับ Asthma คหือ Bronchiectasis และ
COPD (Emphysema + Chronic Bronchitis) การวฏินฏิจฉอัยแยกโรค ตห้องใชห้ประวอัตฏิการตรวจรต างกาย
และการตรวจทางหห้องปฏฏิบตอั ฏิการประกอบในการพฏิจารณา ดอังนทร
โรคหหืด (Asthma)
ประวฉัตวิและอาการ - ไอหอบเหนหืที่อยเปป็ น ๆ หาย ๆ มอักเกฏิดเวลากลางคหืนหรหื อเชห้ามหืด
- มทอาการเมหืที่อไดห้รอับสฏิที่ งกระตธุนห้ อาการหายไปไดห้เอง หรหื อเมหืที่อไดห้ยาขยายหลอดลม
(สฏิที่ งกระตธุนห้ เชตน สารกตอภภูมฏิแพห้, การตฏิดเชหืรอระบบทางเดฏินหายใจ, ความเครท ยด, ควอันพฏิษ)
- มทอาการภภูมฏิแพห้อหืที่น ๆ เชตน Rhinitis, Conjunctivitis และ Dermatitis
- มทประวอัตฏิญาตฏิสายตรงเปป็ นโรคหหื ด
- มทอาการเมหืที่อออกกทาลอังกาย
CPG - 03
หนน้า 3/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

การตรวจรร่ างกาย - Wheezing ขณะมทอาการ และตรวจไมตพบสฏิที่ งปกตฏิเวลาไมตมทอาการ


การตรวจทางหห้ องปฏวิบฉัตวิการ
- Chest X-ray : - normal
- Bronchodilator test :- PEFR เพฏิที่มขซรน > 15% หลอังพตนยาขยายหลอดลม
ภาวะปอดออดกฉักั้นเรหืกั้อรฉัง ( COPD )
ภาวะปอดอธุดกอัรนเรหืร อรอัง จะมท 2 ภาวะรต วมกอันคหือ Emphysema และ Chronic Bronchitis
ประวฉัตวิและอาการ - ไอมทเสมหะเรหืร อรอังโดยเฉพาะเวลากระทบอากาศเยป็น
- อาการหอบเหนหืที่ อยจะคตอย ๆ เปป็ นมากขซรนไมตมทเวลาททที่เปป็ นปกตฏิ
- มอักมทประวอัตฏิสภูบบธุหรทที่ หรหื อสภู ดฝธุต นควอันอยภูเต ปป็ นประจทาในระยะเวลานาน
การตรวจรร่ างกาย - Lungs :- Ronchi, Crepitation หรหื อ Wheezing
- Decreased Breath sound
- Barrel chest
การตรวจทางหห้ องปฏวิบฉัตวิการ
- Chest X-ray
 Emphysema : - ปอดขยายใหญต (AP diameter เพฏิมที่ ขซรน)
- กะบอังลมตทที่ากวตาดห้านหนห้าของกระดภูกซทที่ โครงซทที่ ททที่ 7
- กะบอังลมแบน
- หอัวใจเลป็กยาวเรท ยว
 Chronic Bronchitis :- Peribronchial thickening ทอัวที่ ๆ ปอด

โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis)
ประวฉัตวิและอาการ - ไอเรหืร อรอังทธุกวอัน เสมหะสท เหลหืองเขทยว จทานวนมาก, กลฏิที่นเหมป็น
-ไอออกเปป็ นเลหือด
อาการคลห้ายกลธุตม Chronic Bronchitis แตตพบในอายธุนอห้ ยและปรฏิ มาณเสมหะมากกวตา
การตรวจรร่ างกาย - Lungs :- เสท ยงผฏิดปกตฏิทห้งอั Ronchi, Crepitation, Wheezing
การตรวจทางหห้ องปฏวิบฉัตวิการ
เสมหะ:- เมหืที่อตอัรงทฏิรงไวห้จะแยกเปป็ น 3 ชอัรน - ชอัรนลตางสธุ ดเปป็ นหนองขห้น
- ชอัรนกลางเปป็ นของเหลวใส
- ชอัรนบนสธุ ดเปป็ นฟอง
CPG - 03
หนน้า 4/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

Chest X-ray :- Peribronchial Thickening คลห้าย Chronic Bronchitis แตตจะเกฏิดเฉพาะททที่


สต วนใหญตพบบรฏิ เวณ Lower lobe
- Honeycomb appearance

หลฉักการในการรฉักษา โรคหหืด
1. หลทกเลทที่ยงปอัจจอัยกระตธุนห้
2. ใชห้ยาลดการออักเสบของหลอดลมเพหืที่อควบคธุมไมตใหห้เกฏิดการหดเกรป็ ง
3. ใชห้ยาขยายหลอดลมเมหืที่อเกฏิดอาการ
เปห้าหมายการรฉักษา
1. ลดการกทาเรฏิ บของโรค (ลดการมา ER, Admit)
2. ดทารงชทวฏิตไดห้ใกลห้เคทยงกอับคนปกตฏิ
3. หลทกเลทที่ยงภาวะแทรกซห้อนจากการใชห้ยา
4. ปห้ องกอันการเสท ยชทวฏิต
5. ยกระดอับสมรรถภาพการททางานของปอดของผภูปห้ ต วยใหห้ดททดอั เททยมกอับคนปกตฏิหรหื อดทททที่สธุดเทตาททที่จะ
ททาไดห้
แนวทางการดดาเนวินการ
1. ใหห้ความรภู ห้แกตผป ภูห้ ต วย, ญาตฏิ, ผภูให้ กลห้ชฏิด เพหืที่อ
1) ททาใหห้เกฏิดความรต วมมหือในการรอักษา
2) รภูห้จกอั หลทกเลทที่ยงปอัจจอัยกระตธุนห้
3) ใชห้ยาถภูกตห้อง สมทที่าเสมอ
4) รภูห้วฏิธทปฏฏิบตอั ฏิเมหืที่อเกฏิดการเปลทที่ยนแปลงของโรค และเมหืที่อมทอาการฉธุกเฉฏิ น
2. มทแผนการรอักษาสทาหรอับผภูปห้ ต วยโรคหหื ดเรหืร อรอังในคลฏินฏิก
3. มทแผนการรอักษาสทาหรอับผภูปห้ ต วยโรคหหื ดกทาเรฏิ บเฉท ยบพลอัน
1) แผนการรอักษาในหห้องฉธุกเฉฏิ น
2) Care Plan สทาหรอับผภูป ห้ ต วยใน
4. การจอัดระบบการดภูแลรอักษาตตอเนหืที่องอยตางมทประสฏิ ทธฏิ ภาพ

ยาททที่ใชห้ ในการรฉักษา Asthma


ยาหลอักในการรอักษาโรคหอบหหื ดแบตงไดห้เปป็ น 2 กลธุตมคหือ Controllers และ Relievers
CPG - 03
หนน้า 5/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

1. Controllers โดยททที่โรคหหื ดเกฏิดจากการออักเสบเรหืร อรอังของหลอดลม เนหืที่องจากปฏฏิกรฏิ ยาภภูมฏิแพห้ของ


รต างกายตตอสารกระตธุนห้ ยาในกลธุตมนทร จะชตวยลดภาวะดอังกลตาว เพหืที่อควบคธุมอาการของโรคและผภูปห้ ต วยททที่มท
อาการแบบ Persistent ควรจะไดห้รอับยานทร ทธุกรายโดยเฉพาะ Inhaled Corticosteroids (ICS)
1.1 Corticosteroids มททร งอั ในรภู ปยาสภู ดพตน ยารอับประทาน และยาฉท ด
กลไกการออกฤทธวิธ - ลด Inflammation
- ลดการสรห้าง mucous
- เพฏิที่ม action ของ ß2-against ททที่กลห้ามเนหืร อเรท ยบของหลอดลม
- ลดภาวะ Hypersensitivity ของหลอดลม
ขห้ อควรระวฉัง - Side effect ของ Steroids เชตน จทราเขทยวตามตอัว, ตห้อกระจก, ตห้อหฏิ น, กดการ
ททางานของ adrenal gland, Bone mass ลดลง เปป็ นตห้น
- ในรภู ปของยาพตนสภู ด อาจเกฏิดเชหืรอราในชตองปาก, เสท ยงแหบ
1.2 Long - acting ß2- agonist ททที่มทใชห้ในโรงพยาบาล คหือ Salmeterol อยภูใต นรภู ปยาผสมกอับ
Fluticasone ( ICS )ชหืที่อยา Seretide มทความเขห้มขห้น 2 ขนาดคหือ 25/50 และ 25/125
กลไกการออกฤทธวิธ - เสรฏิ มฤทธฏิธ Corticosteroids ชตวยลด Inflammation
- ใชห้ในรภู ปยาผสมกอับ ICS ดทกวตาใชห้แยก ททาใหห้ใชห้ ICS ไดห้นอห้ ยลง
1.3 Xanthine Sustained release (Thophylline SR)
กลไกการออกฤทธวิธ - ขยายหลอดลม
- ชตวยลด Inflammation
ขห้ อควรระวฉัง ตห้องปรอับขนาดยาใหห้เหมาะสม เกฏิดอาการขห้างเคทยงไดห้งตาย
2. Relievers ใชห้เพหืที่อขยายหลอดลม เมหืที่อมทอาการ ยาในกลธุตมนทรททที่มทใชห้ในโรงพยาบาลบางปะอฏินมท 3 กลธุตม คหือ
2.1 Short-acting ß2- agonist คหือ Salbutamol มททร งอั ในรภู ป Inhaler, NB และ ยารอับประทาน
ขห้ อควรระวฉัง - ยากฏินอาจททาใหห้ใจสอันที่ มหือสอันที่
- ยาฉทดถห้าใชห้ปรฏิ มาณมาก อาจททาใหห้เกฏิดภาวะ hypokalemia
- Pregnancy
2.2 Anticholinergic drug + ß2 - agonist คหือ Berodual ในรภู ป Inhaler และ NB ซซที่ งเปป็ นยาผสมระหวตาง
Ipratropium bromide กอับ Fenoterol
ขห้ อควรระวฉัง - หอัวใจเตห้นผฏิดจอังหวะ
- Hypokalemia
CPG - 03
หนน้า 6/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

- Prostate hyperplasia
- Narrow angle glaucoma
- Pregnancy และ Lactation
- เดป็กอายธุ <12 ปท ไมตควรใชห้
2.3 Methylxanthine (Aminophylline) ททที่มทใชห้ในโรงพยาบาลอยภูใต นรภู ปยาฉท ดจะใชห้ในการรอักษาผภูปห้ ต วย
acute severe asthma หรหื อ Status asthmaticus ททที่ใชห้ ß2-agonist แลห้วไมตไดห้ผลเทตานอัรนไมตใชห้เปป็ นประจทา
ยารฉักษาอาการหอบหหืดในโรงพยาบาลบางปะอวิน

ชหืที่อยา ขนาดยา ปรฏิ มาณ

Budesonide MDI 200 mg/puff 200-1600 mg / วอัน

Prednisolone ๏ 5 mg/เมป็ด ผภูให้ หญต 5-60 mg / วอัน


เดป็ก 0.1-2 mg/kg / วอัน
Dexamethasone 4 mg/Amp ผภูให้ หญต 5 mg ทธุก 6 ชอัวที่ โมง
Hydrocortisone 100 mg/vial วอันแรก 1-2 mg/kg ทธุก 6 ชม
วอันตตอไป 0.5-1 mg/kg ทธุก 6 ชม
Berodual Forte (4cc) Ipratropium 500 mcg 1-4 หลอด / วอัน
Fenoterol 125 mcg
Berodual Inhaler Ipratropium 200 mcg 1-8 Puff / วอัน
Fenoterol 500 mcg
Salbutamol Inhaler Salbutamol 100 mcg/puff 1-2 Puff ทธุก 4-6 ชม

Salbutamol NB Salbutamol 0.5% > 12 ปท 0.5-1 cc ทธุก 4-6 ชม


< 12 ปท นน. > 20 0.5 cc ทธุก 4-6 ชม
< 12 ปท นน. < 20 0.25 cc ทธุก 4-6 ชม
Salbutamol ๏ 2 mg/ 1 ชห้อนชา Dose ตามนน.ตอัว ทธุก 6-8 ชอัวที่ โมง
< 2 ปท 0.1-0.2 mg/kg
2 mg/ 1 เมป็ด 2-6 ปท 0.1-0.2 mg/kg Max 12mg/day
6-12 ปท 2 mg. Max 24mg/day
> 12 ปท 2-4 mg. Max 32mg/day
CPG - 03
หนน้า 7/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

>70 ปท 2 mg. Max 32mg/day


Seretide Salmeterol 25 mg 1-4 Puff /day
Fluticasone 50 หรหื อ 125
mg
Aminophylline 250 mg/ 10 ml 4 mg./kg/dose ทธุก 8
ชอัวที่ โมง(ไมตเกฏิน 250 mg)

แนวปฏวิบฉัตวิการดดแลผดห้ปร่วยโรคหหืดในผดห้ใหญร่ เครหือขร่ าย อดาเภอบางปะอวิน


การคฉัดกรอง
1. ผภูปห้ ต วยไอหอบททที่แพทยย์วฏินฏิจฉอัยวตาเปป็ นจากภาวะทางหลอดลมและยอังไมตไดห้ขร ซนทะเบทยนในคลฏินฏิก
Asthma, COPD ใหห้ทาท PEF กตอนใหห้ Bronchodilator และหลอังใหห้ Bronchodilator เพหืที่อคทานวณออัตรา
เพฏิมที่ ของ PEFR โดยใชห้แบบฟอรย์มผภูปห้ ต วยหอบหหื ด และหลอดลมอธุดกอัรนเรหืร อรอังของงานอธุบตอั ฏิเหตธุฉธุกเฉฏิ น
2. นอัดผภูปห้ ต วยมารอับการตรวจในคลฏินฏิกหอบหหื ดภายใน 1 สอัปดาหย์
การววินวิจฉฉัย
1. ซอักประวอัตฏิลงในแบบบอันทซกการตรวจวฏินฏิจฉอัยแยกโรคทางหลอดลม พรห้อมคทานวณออัตราเพฏิที่มของ
PEFR โดยใชห้สภูตร PEFR หลอัง – PEFR กตอน
____________________ x 100
PEFR กตอน
2.สต งพบแพทยย์พรห้อม Chest X-ray
1.แพทยย์ใหห้คาท วฏินฏิจฉอัยแยกโรคเปป็ น Asthma , COPD หรหื อ Bronchiectasis
2.ลงทะเบทยนผภูปห้ ต วยในคลฏินฏิก
การรฉักษา
ผดห้ปร่วยรายใหมร่ ประเมฏินระดอับความรธุ นแรงของโรคโดยใชห้ แบตงความ รธุ นแรงเปป็ นกลธุตม Intermittent และ
Persistent โดยพฏิจารณาตามอาการดอังนทร
1. มทอาการไอ, หายใจไมตอฏิที่ม, หอบ ในชตวงกลางวอัน ≥ 1 ครอัร ง / สอัปดาหย์
2. มทอาการไอ, หายใจไมตอฏิที่ม, หอบ ในชตวงกลางคหืน ≥ 2 ครอัร ง / เดหือน
3. PEFR < 80 %
- กลธุตม Persistent มทอาการตามเกณฑย์ขอห้ ใดขห้อหนซที่ ง ใหห้เรฏิที่ มใชห้ ICS ( step 2 )
- กลธุตม Intermittent มทอาการนห้อยกวตาเกณฑย์ทร งอั 3 ขห้อ ใชห้เฉพาะ Reliever as needed
CPG - 03
หนน้า 8/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

ผดห้ปร่วยรายเกร่า ประเมฏินระดอับการควบคธุมโรค โดยใชห้การประเมฏินอาการตามแบบการประเมฏิน


Easy Asthma Clinic ถห้ายอังไมตถซงเปห้ าหมายการรอักษาใหห้ปรอับยาเพฏิที่มตาม Step การใชห้ยา
เปห้าหมายของระดฉับการควบคอมโรค
1. ไมตมทอาการหอบในชตวงระหวตางวอัน
2. ไมตตอห้ งตหืที่นกลางดซก เนหืที่องจากอาการหอบ
3. ไมตตอห้ งใชห้ยาขยายหลอดลมชนฏิดออกฤทธฏิธ สอัรน
4. ไมตตอห้ งไปรอับการรอักษาจากภาวะฉธุกเฉฏิ นเนหืที่ องจากอาการหอบ
5. คตาสมรรถภาพปอด มากกวตา 80% ของคตาเปห้ าหมาย
แนวปฏวิบฉัตวิการปรฉับยาเพหือที่ ควบคอมอาการหอบ

Step การใชห้ ยา
1. ß2- agonist as needed Salbutamol Inhaler prn
2. ICS (low dose) Budesonide 1 2 Puff / day
3. ICS (low dose) + LABA Budesonide 1 x 2 + Seretide (25/50) 1 2 P / day
Seretide (25/50) 2 x 2
4. ICS (low dose) + LABA + Xanthine Seretide (25/50) 2 x 2 + Theophylline
5. ICS (medium dose) +LABA + Seretide (25/125) 2 x 2 + Theophylline
Xanthine Budesonide 1 x 2 + Seretide (25/125) 2 x 2 + Theophylline
6. ICS (high dose) +LABA + Xanthine Budesonide 2 x 2 + Seretide (25/125) 2 x 2 + Theophylline
Budesonide 3 x 2 + Seretide (25/125) 2 x 2 + Theophylline
การใชห้ ยา
Step
7. ICS (high dose) +LABA + Xanthine + Budesonide 3 x 2 + Seretide (25/125) 2 x 2 + Theophylline
Prednisolone ๏ +Prednisolone dose ตทที่าสธุ ดททที่ควบคธุมไดห้

การปรฉับลดยา ถห้าผภูปห้ ต วยคธุมอาการไดห้ตฏิดตตอกอัน 3 เดหือน ใหห้ปรอับลดยา Steroid ลงททละ Step ยาอหืที่นททที่ใชห้รตวม


ใหห้คงไวห้ จนกระทอังที่ เหลหือ Budesonide 1x1 จซงหยธุดยาอหืที่น ถห้าอาการยอังควบคธุมไดห้ดทครบ 1 ปท ใหห้หยธุดยา
ทอัรงหมดไดห้
แนวทางการดดแลผดห้ปร่วยหอบหหืดและหลอดลมออดกฉักั้นเรหืกั้อรฉังกดาเรวิบเฉทยบพลฉัน
CPG - 03
หนน้า 9/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

1. ประเมฏินความรธุ นแรง
1.1. ภาวะฉธุ กเฉฏิ น เตรท ยม Intubation และตามแพทยย์ทน
อั ทท เมหืที่อ
- Unstable vital signs
- Respiratory Rate > 35 /min
- นอนราบไมตไดห้
- ซซ ม หมดสตฏิ
- อาจเกฏิด Respiratory failure
- Hypoxia = Cyanosis, Air hunger
- O2 Sat < 95%
- Cardiac or Respiratory arrest
- หอบมากจนพภูดไมตไดห้
- Secretion obstruction
การรอักษา - ß2 agonist NB ê O2 6 ลฏิตร /min จนกวตา O2 Sat จะมากกวตา 92 %
- Dexamethasone 8 mg stat หรหื อ Prednisolone ๏ 6 Tb stat
- IV Fluid
- Lab ถห้าจทาเปป็ นเชตน CXR, CBC, U/A

1.2 ประเมฏิน Severity โดยใหห้คะแนนตามหลอักเกณฑย์ ดอังนทร


1. ออัตราการหายใจ แบตงประเมฏินตามอายธุ
1.1 อายธุ > 5 ปท RR < 30 ครอัรง/นาทท คะแนน 0
RR 30-40 ครอัรง/นาทท คะแนน 1
RR > 40 ครอัรง/นาทท คะแนน 2
1.2 อายธุ ≤ 5 ปท RR < 40 ครอัรง/นาทท คะแนน 0
RR 40-60 ครอัรง/นาทท คะแนน 1
RR > 60 ครอัรง/นาทท คะแนน 2
2. การใชห้กลห้ามเนหืร อหนห้าอก
ไมตมท Retraction คะแนน 0
มท Retraction 1 แหต ง คะแนน 1
มท Retraction > 1 แหต ง คะแนน 2
CPG - 03
หนน้า 10/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

3. เสท ยง Wheezing ไมตมท คะแนน 0


Expiratory wheezing คะแนน 1
ทอัรง Inspiratory และ Expiratory คะแนน 2
4. ภาวะหายใจลดาบาก ไมตมท คะแนน 0
เลป็กนห้อย คะแนน 1
มาก คะแนน 2
หมายเหตอ ใหห้ประเมฏินดห้วยความรภู ห้สซกของผภูปห้ ระเมฏินเอง
5. % O2 Sat ≥ 95% คะแนน 0
92-94% คะแนน 1
≤ 91% คะแนน 2
2. ใหห้การรอักษาโดยแบตงตาม Scores ททที่ไดห้ ดอังนทร
1. Total Score ≥8 ใหห้การรอักษา
- Salbutamol NB Stat
- Dexamethasone 8 mg v Stat
- ตามแพทยย์เวรพฏิจารณา Admit หรหื อ Refer
2. Total Score 4-7 ใหห้การรอักษา
- Dexamethasone 8 mg v Stat
- Salbutamol NB หลอังพตน 20 นาทท ใหห้ประเมฏิน Severity Score ซทรา
o ถห้า Severity Score < 4 ใหห้ D/C ไดห้

o ถห้า Severity Score > 4 ใหห้พนต ยาซทรา


o ถห้า Severity Score > 4 หลอังพตนยาซทรา 3 ครอัรงแลห้ว ใหห้รายงานแพทยย์เพหืที่อ
พฏิจารณา Admit
3. Total Score < 4 ใหห้การรอักษา
- Prednisolone ๏ 6 tab stat
- Salbutamol NB ประเมฏิน Severity Score หลอังพตน 20 นาทท ถห้า < 4 ใหห้ D/C ไดห้
หมายเหตอ
ยาททที่ใหห้กลอับบห้าน 1. Prednisolone 2x3 จนถซงวอันนอัด
CPG - 03
หนน้า 11/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

2. ยาเดฏิมจากคลฏินฏิก
3. ยาอหืที่น ๆ เพหืที่อรอักษาสาเหตธุ เชตน Antibiotics, Antihistamine
คทาแนะนทา - ความรภูห้เกทที่ยวกอับโรคททที่เปป็ น, สฏิที่ งททที่กระตธุนห้ , การดภูแลตนเองในระยะตตางๆ
นอัดตฏิดตามครอัรงตตอไป - คลฏินฏิกโรคหอบ ภายใน 7-10 วอัน

Asthma Severity Score

≥8 ≤7

 ตามแพทยย์ทนอั ทท Bronchodilator ครอัรง 1


 Bronchodilator NB Stat
 Dexamethasone 8 mg v stat

<4 ≥4

ADMIT REFER
Discharge with F/U Bronchodilator ครอัรง 2
CPG - 03
หนน้า 12/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

<4 ≥4

Discharge with F/U Bronchodilator ครอัรง 3

<4 ≥4

Discharge with F/U รายงานแพทยย์Admit


CPG - 03
หนน้า 13/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 14/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 15/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 16/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 17/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 18/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 19/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 20/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 21/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 22/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 23/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 24/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 25/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 26/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 27/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด
CPG - 03
หนน้า 28/11

เรรรื่อง แนวทางการดดูแลผน้ป
ดู ป่ วยโรคหอบหหืด

Das könnte Ihnen auch gefallen