You are on page 1of 59

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

İŞ MEKTUBU MODÜLÜ

ANKARA 2008
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;
 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim
materyalleridir (Ders Notlarıdır).
 Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
uygulanmaya başlanmıştır.
 Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.
 Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.
İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FALİYETİ-1........................................................................................................ 3
1. İŞ MEKTUBU TÜRLERİ.................................................................................................... 3
1.1. Sirküler.......................................................................................................................... 3
1.2. Satış Mektupları ............................................................................................................ 5
1.3. İstek Mektupları ............................................................................................................ 7
1.4. Sipariş Mektupları......................................................................................................... 9
1.5. Belge veya Mal Gönderildiğini Bildiren Mektuplar ................................................... 11
1.6. Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektupları.............................................................. 13
1.7. Tekit (Üsteleme) Mektupları....................................................................................... 15
1.8. Teyit (Doğrulama) Mektupları.................................................................................... 17
1.9. Kredi Mektupları......................................................................................................... 19
1.10. Tahsilât ve Ödemeleri Takip Mektupları .................................................................. 21
1.11. Red/Kabul Mektupları............................................................................................... 23
1.12. İş İsteme Mektupları ................................................................................................. 25
1.13. Kutlama Mektupları .................................................................................................. 27
1.14. Başsağlığı Mektupları ............................................................................................... 28
1.15. Resmi Yazı Çeşitleri ve Diğer İş Yazıları (İş Mektupları)........................................ 29
1.15.1. Memorandum..................................................................................................... 29
1.15.2. İlan ..................................................................................................................... 30
1.15.3. Tutanak .............................................................................................................. 31
1.15.4. Özgeçmiş ........................................................................................................... 31
1.15.5. Dilekçe............................................................................................................... 34
1.15.6. Genelge.............................................................................................................. 35
1.16.7. Sözleşme ............................................................................................................ 37
1.16.8. Vekaletname ...................................................................................................... 39
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 41
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 44
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 48
2. İŞ MEKTUBU YAZMA TEKNİKLERİ ........................................................................... 48
2.1. Şekil Yönünden........................................................................................................... 48
2.2. İçerik Yönünden.......................................................................................................... 49
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 50
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 51
MODUL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 53
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 54
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 55

i
AÇIKLAMALAR

AÇIKLAMALAR
KOD 346SBI014

ALAN Büro Yönetimi ve Sekreterlik

DAL/MESLEK Ortak Alan


MODÜLÜN ADI İş Mektubu
İş mektubu türleri ve yazma tekniği bilgilerinin verildiği
MODÜLÜN TANIMI
öğretim materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK İş mektubu yazmak

Genel Amaç
Kuruma ve amaca uygun türde iş mektubu hazırlama becerisi
kazanmak.

MODÜLÜN AMACI Amaçlar


1. İş mektubunun türlerini tanıyacak ve hedeflediğiniz amaca
uygun iş mektubunu yazabileceksiniz,
2. Etkili iş mektubu yazma tekniklerini öğrenerek
hedeflediğiniz amaca uygun iş mektubu yazabileceksiniz.

Bilgisayar laboratuvarı
EĞİTİM ÖĞRETİM F Klavyeli bilgisayar
ORTAMLARI VE Microsoft Word (Ofis) yazılımı
DONANIMLARI Yazıcı
Kağıt vb. materyaller
 Her öğrenme faaliyetinin sonunda yer alan ölçme
araçları ile ulaştığınız bilgi düzeyini kendi kendinize
ölçebilirsiniz.
 Ayrıca bazı öğrenme faaliyetlerinin sonunda yer alan
ÖLÇME VE biçimlemeye yönelik değerlendirme araçlarını ve performans
DEĞERLENDİRME testlerini uygulayıp aldığınız sonuçları önce kendiniz
inceleyerek sonra öğretmenize sunarak ulaştığınız bilgi ve
beceri düzeyini belirleyebilirsiniz.
 Modül sonunda öğretmeniniz tarafından hazırlanan
ölçme aracı ile değerlendirileceksiniz.

ii
GİRİŞ

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Resmi veya özel kuruluşların ticaret amacı ile yazdığı her şeye iş yazısı denir. İş
yazıları; günlük harici ilişkilerin yürütülmesi için gereklidir. Bu iş yazılarının imzalanıp
onaylandıktan sonra belgeye dönüşmesi ve geçmişe yönelik kaynak ya da delil olması
önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Kurumlarda yazışma işlerini sekreterlik bölümü yürütür. Küreselleşme ile birlikte


artan yazılı iletişim ihtiyacı sekreterliğin önemini arttırmış; Hukuk Sekreterliği, Tıp
Sekreterliği, Yönetici Sekreterlik gibi sekreterlik branşları doğmuştur.

Yazının türüne ve işletmenin yapısına uygun yazabilmek için; Kelime işlemci, Yazı
metni oluşturma, İletişim ve F1-F2 Klavye modüllerini almış olmalısınız.

İş yazısı türlerini tanımak ve iyi bir sekreter olmak için bu modül rehberiniz olacaktır.

1
2
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FALİYETİ-1

AMAÇ
İş hayatında en çok kullanılan mektup türlerini tanıyacak ve hedefinize uygun olan
mektup türünü belirleyip yazabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Okulunuzun yazı işleri sorumlusuna, varsa döner sermaye görevlisine; mümkünse
çevrenizdeki firmalara ulaşan, buralardan temin edebildiğiniz resmi ve iş yazılarını
inceleyiniz.

 Birkaç örnek alıp sınıfa getiriniz ve arkadaşlarınızla grup halinde inceleyiniz.


Öğretmeninizden izin alarak bu örnekleri laboratuvarınızın panosuna
yerleştiriniz.
 Ayrıca, başka bir şehirdeki arkadaşınıza yaşadığınız yeri anlatan bir mektup
yazınız. Ondan da kendi yaşadığı şehirle ilgili bilgi isteyiniz. Daha önce mektup
yazıp, haber alamadığınız bir arkadaşınıza tekrar mektup yazınız.

1. İŞ MEKTUBU TÜRLERİ
İş mektuplarını yazmaya başlamadan önce; kime ve niçin yazılacağına bakmalısınız.
Bu anahtar soruların cevabı yazacağınız mektubun türünü kolayca belirlemenizi
sağlayacaktır.

En çok kullanılan iş mektubu türleri şunlardır:

1.1. Sirküler
Geniş kapsamlı dağıtımlar veya duyurular için basılan bir sayfa veya broşür vasıtası
ile yapılan ilanlara sirküler veya genelge denir.

Sirküler ile çok sayıda kişiye aynı anda bir faaliyeti, bir haberi veya bir isteği bir nevi
iş mektubu ile duyurmak ve zaman tasarrufu sağlamak mümkündür.

Sirküler daha çok geleceğe dair olay veya uygulamaları içeren iş yazılarıdır.

Sirküler idarecilerin kurum içi toplu bilgilendirme faaliyetlerinde vazgeçilmez


yazışma şeklidir. Personelin sirküye koyduğu imza ilanın tebliğ edildiğinin kaydı delili
olarak saklanır. Sirküler, hedef alınan çalışan ve yönetici grubunun tamamına aynı anda
duyurulmalıdır. Aksi halde farklı uygulamalar ortaya çıkabilir.

3
Sirküler, genellikle toplu iletişim amacı ile kullanılmakla birlikte; sadece ilgili
şahıslara nezaket ve önemseme mesajı olarak da gönderilebilir.

Sirküler; genellikle kurum içi duyurular için kullanılmakla birlikte kurumlar arası
iletişim için de kullanılmaktadır.

Açılış sirküsü, imza sürküsü, adres değişikliği sirküsü, iş yeri devri sirküsü gibi çeşitli
konularda sirkü yazılabilir.

Kurum içi sirküler gönderme nedenleri

 Toplantı duyuruları,
 Sağlık ve güvenlik ile ilgili uygulama duyuruları,
 Şirket politikası ile ilgili önemli konu ve yeni düzenleme duyuruları,
 İmza yetkisi verme veya bu yetkiyi kaldırma duyuruları,
 Yetkilinin imzasının değiştirildiği duyuruları,
 Şirket veya kurum isim/unvan değişikliği duyuruları,
 Sermaye artırımı duyuruları,
 Vekaleten görev duyuruları.

Sirküler Örneği

05 Haziran 2007
Sayın Müşterimiz,

Şirketimiz 15/06/2007 tarihinde Meşrutiyet Caddesi No: 12’de


yeni bir şube açmaktadır. Açılış Töreninde sizleri de aramızda görmekten
mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

ÇENSA MAĞAZALARI
Ek: 1. Hediye Çeki

4
1.2. Satış Mektupları
Bir mal veya hizmeti halka tanıtmak, beğendirip satılmasını sağlamak amacıyla
yazılan yazılara satış mektubu denir.

Satış mektubunu yazmaya başlamadan önce mektup planlanır. Mektupta alıcı


açısından en can alıcı iki soruya mutlaka yanıt verilmelidir.

Böyle bir ürünü niçin satın almalıyım? Niçin bu firmanın ürününü satın almalıyım?

İyi bir satış mektubunda bulunması gereken hususlar

 Satış mektuplarında satılmak istenilen mal veya hizmetin benzerlerinden


üstünlükleri veya farklılıkları belirtilmelidir,
 Ürün veya hizmetin cazibeli yönlerini ön plana çıkartılmalıdır,
 Renkli ve kaliteli görüntülerle hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde
hazırlanmalıdır,
 Mal veya hizmetin değerinin fiyatına denk veya daha yüksek olduğuna
inandırmalıdır,
 Müşterinin hemen sipariş verebilmesi için gerekli katolog, teklif formu, teklif
için gerekli bilgiler ve sipariş kolaylıkları satış mektubu ile birlikte sunulmalıdır,
 Potansiyel müşteriyi satılmak istenen mal veya hizmete ihtiyacı olduğuna ve
harekete geçmeye ikna etmelidir.

5
Satış Mektubu Örneği

AKAR MAKİNA ELEKTRİK

15 Mayıs 2007

Sayın Cahit ŞENEL


SANKO MAKİNA
Ostim/ANKARA

Makine elektriği alanında dev olan Schneider Elecktric, Omron, Siemens


gibi markaların Türkiye temsilciliğini yürütmekteyiz.

Ekte sunulun katalog ve fiyat listelerinde de göreceğiniz gibi ihtiyacınız


olan tüm elektronik ürünlerin tedariki konusunda sizlere yardımcı olmak
istemekteyiz.

İhtiyacınız olduğu taktirde siparişlerinizi bekler çalışmalarınızda başarılar


dileriz.

Saygılarımızla,

Ahmet KILIÇ
Müdür

Ek: Ürün Kataloğu

6
1.3. İstek Mektupları
Satın alma niyetinin; bilgi, yardım, randevu, örnek broşür, indirim veya fiyat listesi
gibi parasız sunulan hizmetlerin talebi ile ifade edildiği yazılara istek mektupları denir.

İyi bir istek mektubunda bulunması gereken hususlar

 Satın alma niyetini açıkca belirtmelidir,


 Satın alma kapasitesi ve potansiyeli konularında güven vermelidir,
 İstek konusunun külfeti; satın alınacak ürüne değer nitelikte olmalıdır,
 İstek konusu; satıcının, gelecekteki müşterilerine öngördüğü veya benzeri
hizmetler olmalıdır,
 İstek konusun; kolay sunulması için gerekli ortam (açık adres, telefon, e-posta,
faks) hazırlanmalıdır.

7
İstek Mektubu Örneği

TAYPA LOJİSTİK

15 Haziran 2007

ÇINARCIK REKLAM
Adakale Sokak 15/5

Firmamız yılbaşı etkinlikleri için promosyon ürünleri hazırlatmayı


planlamaktadır. Ürün broşürlerinizi ve fiyat listesini adresimize göndermenizi
rica ediyoruz.

İlginize şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Ahmet ERTAN

Alınteri Bulvarı No: 21 Ostim/ANKARA


Tel: 0 312 000 00 00 Faks: 0 312 000 00 00 e-posta: info@taypa.com.tr
www.taypa.com.tr

8
1.4. Sipariş Mektupları
Satın alınmak istenilen malın gönderilmesi ve hizmetin yapılması için yazılan yazılara
sipariş mektupları denir.

İyi bir sipariş mektubunda bulunması gereken hususlar

 Talep edilen mal veya hizmetin miktarı ve cinsi gibi bilgiler açıkca
belirtilmelidir,
 Teslim alma yeri ve şartları açıkca belirtilmelidir, önceden belirlenmiş veya
ritun şartlar gerektiğinde tekrar hatırlatılmalıdır,
 Ödeme şekli ve zamanı belirtilmelidir,
 İleride dava konusu olabilecek husus bırakmamak için gerekli dikkat ve titizlik
gösterilmelidir.

9
Şipariş Mektubu Örneği

ONAT AKÜ

15 Mayıs 2007

Sayı: 2007.05.ATB.171

Sayın, Ahmet KILIÇ


AKAR Makine Elektrik
Ostim

Fabrikamızın ihtiyaçları ile ilgili, müdürlüğümüzün 10/05/2007 tarih


ve 2007.05.ATB.158 sayılı teklif mektubuna karşılık vermiş olduğunuz
tekliften, aşağıdaki cins, miktar ve fiyatı yazılı malzemelerin firmanızdan
alınması uygun görülmüştür.

Aşağıda yazılı malzemeleri faturalarıyla birlikte Depo Sorumlusu Ali


Gültekin’e teslim edilmesini rica ederim.

Sabri KARATAŞ
Satın Alma Müdürü

S.N. CİNSİ MİKTARI BİRİM F. TUTARI

TOPLAM

FATURA BİLGİLERİMİZ
VERGİ DAİRESİ : OSTİM VERGİ DAİRESİ
VERGİ DAİRESİ NO: 000111789456
ADRES : Kabataş Sokak. No: 18 OSTİM
Tel: 0 312 000 00 00 faks: 0312 000 00 00

10
1.5. Belge veya Mal Gönderildiğini Bildiren Mektuplar
Kurumun mal veya hizmet konusunda yükümlülüğünü yerine getirdiğini
(gönderdiğini) gösteren yazılara gönderme yazısı denir.

Gönderilen şey; mal ya da bir hizmete ait döküman (katolok, harita, rapor, fizibilite,
kitap, broşür, kıymetli evrak vb. belge olabilir. Gönderme yazısı bahse konu gönderilerden
karşı tarafı haberdar etmek için yazılır.

Gönderme yazılarında dikkat edilmesi gereken hususlar

 Gönderme bilgilerinin (hangi ulaşım aracı ile, ne zaman yola çıkarıldığı) açıkca
belirtilmesine,
 Gerekiyorsa alındığının bildirilmesi istemine,
 Varsa, ulaşım sigortası veya muhtemel aksaklıklar ile ilgi bilgi verilmesine,
 Muhtemel teslim alma zamanı ve şartlarından bahsedilmesine,
 Gönderme yazılarının Ticaret ve İş Hukuku davalarında kullanılabileceğine
dikkat edilmelidir.

11
Belge ve Mal Gönderildiğini Bildiren Mektup Örneği

KARTAL LOJİSTİK

15 Mayıs 2007

Ahmet GÜRAY
Kara Dış Ticaret
Kılıçlar Bulvarı 15
Yenibosna / İSTANBUL

3 Mayıs 2007 tarihli mektubunuzda istediğiniz elektronik yön bulma


cihazlarını 5 Mayıs 2007 tarihinde fatura ve diğer belgeleri ile birlikte göndermiş
bulunmaktayız. Ürün bedeli olan 5000 YTL’nin banka hesabımıza en kısa
sürede yatırılmasını rica ederiz.

Göstermiş olduğunuz ilgiye şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Semra AYDIN
Pazarlama Müdürü

12
1.6. Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektupları
Gönderilen mal veya hizmete ait çek, bono, sözleşme, kontrat, rapor gibi önemli,
kıymetli ve yenilenmesi zor belgelerin alındığını bildiren yazılara alındı yazısı veya
mektupları denir.

Alındı mektuplarının yazılmasındaki amaç, yüz yüze yapılamayan alış-verişlerin


tamama erdirilmesi ve kayıt altına alınmasıdır.

Alındı mektuplarında dikkat edilecek hususlar

 Teslim alınan mal veya hizmet belgelerinin siparişe uygun olup olmadığına,
 Mal veya hizmet belgelerinin eksik, kırık, tahrip görmüş olup olmadığına,
 Gönderilenler; sipariş ve beklentilere uygun ise teslim alındığının ve
memnuniyetin nezaketle ifade edilmesine,
 Gönderilenler; siparişe, beklentilere, ön anlaşmalara uygun değil veya eksik ya
da zarar görmüşse durumun uygun dille ifade edilmesine ve en makul çözüm
önerisi sunulmasına,
 Alındı mektuplarının Ticaret ve İş Hukuku davalarında delil olabileceğine dikkat
edilmelidir.

13
Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektubu Örneği

DERMAN TIP MERKEZİ


Kurtuluş Caddesi 35 / 9
Avcılar / İSTANBUL

Sayı: 2007/BK.0140 23/10/2007

Gülgün Mutlu
Eczacıbaşı İlaç Sanayi
Avcılar / İSTANBUL

Sayın Mutlu,

Hastanemizin açılışında göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan


dolayı çalışanlarımız ve şahsım adına teşekkürlerimizi sunar, işlerinizde
başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Esin Yıldırım
Başhekim

14
1.7. Tekit (Üsteleme) Mektupları
Gönderilen mektupların cevabı gelmemesi durumunda (yeterli süre bekledikten
sonra), karşı tarafı uyarmak amacıyla yazılan mektuplardır.

Tekit mektupları ile ilgili hususlar

 Tekit ifadeleri nezaket kurallarına uygun olmalıdır,


 Tekit mektubunun yazılmasını gerektiren şartlar; önceden gönderilen mektup
veya mektupların birer sureti eklenerek açıkca belirtilmelidir,
 Çok önemli ve acil durumlarda tekit mektubunun yanı sıra e-mail, telgraf,
telefon vb. iletişim araçları kullanılabilir,
 Posta aksaklıklarının bertaraf edilmesi için tekit mektuplarının APS veya kargo
ile gönderilebilir ve posta belgesi ileride doğabilecek davalarda delil olarak
gösterilebilir.

15
Tekit (Üsteleme) Mektubu Örneği

14/10/2007

Önder Can
Bosch Yetkili Bayii
Saraylar Caddesi
Gül Sokak 34/3
16350 Bursa

Sayın Can,

İlgi: 01. Eylül 2007 tarih ve ÖNCN. 2007-248 sayılı yazımız.

İlgi yazı gereği 23 adet Bosch marka mini buzdolabının 01 Ekim 2007
tarihine kadar teslimatının yapılmasını istediğimizi belirtmiştik. Şu ana kadar
teslimat yapılmadığı gibi bu konuda herhangi bir bilgi de almış değiliz.

31 Ekim 2007 tarihine kadar istemiş olduğumuz ürünlerin


gönderilmesini rica eder, aksi taktirde anlaşmayı feshedeceğimizi üzülerek
bildiririz.

Saygılarımızla,

Ünal Gündoğdu
Genel Müdür

16
1.8. Teyit (Doğrulama) Mektupları
Gönderilen mektubun, siparişin veya önemli bir başka belgenin teslim alındığını ve
kabul edildiğini bildirmek için yazılan yazılara teyit mektupları denir.

Teyit mektupları; daha sonraki çalışmalarda esas olacak bağlayıcı nitelik taşıması için
iki nüsha halinde alıcıya gönderilir ve alıcı teyit mektubunun bir nüshasının altına “kabul
ediyorum” ibaresi yazarak altını imzalar. Alıcı onayladığı nüshayı tekrar karşı tarafa
gönderir. Onaylanan nüshaya bundan sonra tasdik mektubu denir.

Teyit mektupları ile ilgili hususlar

 Teyit mektubu; şükran ve minnet duygularını incelikle ifade etmelidir,


 Gerekiyorsa teslim alma bilgileri yazılabilir,
 Onaylanıp tasdik mektubuna çevrilecek teyit mektupları; ileride bağlayıcı belge
niteliği taşıdığı için çok titiz incelenmelidir.
 Tasdik edilecek teyit mektuplarında ve mahsurlu hususlar görüldüğü takdirde
onaylanmamalıdır. Bu durum, arzu üzerine karşı taraf ile yeniden iletişim
kurularak ele alınabilir.

17
Teyit (doğrulama) Mektubu Örneği

ÇAĞRI YAZILIM ve BİLGİSAYAR A.Ş.


Büklüm Sokak No: 14/3
Küçükesat / ANKARA
Tel: 0312 316 00 00 Faks: 0312 316 00 02

15/10/2007

Ayşe Can
Rüya Hotel
Çankaya / ANKARA

Sayın Can,

10 Ekim 2007 tarihinde otelinizin balo salonunu kiralama konusunda


yaptığımız sözlü anlaşma aşağıdaki gibidir.

1. Kokteyl 16 Kasım 2007 Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak,


22:30’da sona erecektir ve tutarı 400 $’dır.
2. Kokteyle 200 kişi davetlidir.
3. Kokteyl boyunca konuklara kişi başı 10$’dan A mönüsü
uygulanacaktır.
4. Balo salonunun kira bedeli ve yemeklerin tutarı, kokteyl sonunda peşin
olarak ödenecektir.

Anlaşmayı imzaladıktan sonra bir nüshasını göndermenizi rica eder,


işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Taylan Şener
Genel Müdür
KABUL EDİYORUM
…../ ….. /…..

Ek: Davetliler listesi

18
1.9. Kredi Mektupları
Kredili alımlar için; mal veya hizmet satın alınan firmanın ya da banka ve benzeri
diğer finans kuruluşlarının kredi desteğini gösteren yazılara kredi mektupları denir.

Kredi mektubu iki aşamada alınır. Birinci aşamada; kredi istek yazısı kredi mektubunu
verecek kuruluşa gönderilir; bu kuruluş (mal aldığımız firmalar, bankalar vb. finans
kuruluşları) kredi mektubu vermeyi uygun görürse talep sahibine hazır form belgeler
gönderir. İkinci aşamada; bilgi destek işlemleri, kredi mektubu talep sahibine gönderilene
kadar devam eder.

Kredi mektupları özellikle yabancı firmalardan mal ve hizmet satın alımında


kullanılır.

Kredi mektupları ile ilgili hususlar

 Mektup ile taahhüt altına alınan kredi miktarı işletme için finansman kaynağı ve
itibar göstergesidir. Bu yüzden yeni kurulan ve finansman darlığında olan
işletmelerin yanı sıra bir çok işletme kredi mektubu kullanır,
 Gelecekte muhtemel finansman kullanım ihtiyacı ve itibar düşüncesiyle kredi
mektubu temininde yarar vardır,
 Kredi mektubu istek yazısında ikna edici ifadelere önem verilmelidir,
 Kredi mektubu istek yazısı ticari itibarı ve finans kapasitesi yüksek firmalara
yazılmalıdır,
 Kredi mektubu istek yazısında; karşı tarafı aydınlatmak için gerekiyorsa talep
edilecek kredi limiti ve ödeme imkânlarından kısaca bahsedilebilir,
 Kredi mektubu istek yazısında ikna edici girişimlerden, yatırımlardan,
vizyondan ve ticari faaliyetlerden (gerekirse destekleyici belgeleri ile)
bahsedilmelidir.

19
Kredi Mektubu Örneği

GÖKTAŞLAR
HİPERMARKETLER ZİNCİRİ

Sayı: GH-12/38 Ankara, 16/12/2007

Sayın Hüseyin Coşar


Lezzet Gıda San. Ltd. Şti.
Gülderen Sokak 15/5
Gimat / ANKARA

Sayın Coşar,

Hipermarketlerimiz için piyasaya yeni sunmuş olduğunuz İnegöl


Köftelerinizden deneme amaçlı olarak 100 kilo aldık ve satışlarından çok
memnun kaldık. Hipermarketlerimiz ve fast food centerlarımız için bu
ürününüzden kredili olarak 1 ton satın almak istiyoruz. Daha önce başka
firmalarla kredili ürün alışverişinde bulunduk. Bu kuruluşlarla aramızda
herhangi bir problem yaşanmamıştır.

Kredili olarak ürünlerinizden vermeyi kabul ederseniz sözleşme ve


ödeme koşulların daha sonra görüşebileceğimizi bildirir, işlerinizde kolaylıklar
dileriz.

Saygılarımızla,

Mustafa Göktaşlar
Müdür

Ek: Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar

20
1.10. Tahsilât ve Ödemeleri Takip Mektupları

Rutin ödemelerin aksadığı durumlarda; karşı tarafa ödemeleri hatırlatmak ve talep


etmek için yazılan yazılara Tahsil ve Ödemeleri Takip Mektupları denir.

Tahsilât ve ödemeleri takip mektupları hukuki bir yola başvurmadan alacakları tahsil
etmek için yazılır.

Tahsilât ve ödemeleri takip mektupları ile ilgili hususlar

 Bu tür mektuplar nazik, fakat kesit ifadeler ile yazılmalıdır,


 Ödemenin geçikmesinden dolayı üzüntü duyulduğu, gecikme nedeninde kasıt
aramadan, gözden kaçmış olması veya birtakım istenmeyen nedenlerden
kaynaklanığının düşünüldüğü katı, sert ve kırıcı olmadan ifade edilmelidir,
 İkinci, üçüncü kez aynı mektupları kurumun daha üst düzey yetkilisinin
ağzından yazdırılmalı. Bu kez daha kesin ve net ifadeler kullanılmalı,
istemeyerek yasal yollara başvurulacağı belirtilmelidir,
 Bu tür yazılarda zaman önemli olduğu için seri mektuplar olarak
değerlendirilmeli; bu yüzden e-mail, faks veya hızlı posta(APS) ya da kargo ile
iletilmelidir,
 Tahsilât ve Ödemeleri Takip Mektuplarında kullandığımız üslubun müşteri
kaybına neden olmaması için, olayı müşteri açısından görebilmek gerekir.

21
Tahsilat ve Ödemeleri Takip Mektubu Örneği

YATIRIM BANK A.Ş.

22/11/2007

Sayın Mehmet Aydoğan,

Bankamızın tarafınıza vermiş olduğu 5920 9500 5200 8900 hesap no.’lu
kredi kartınızda bulunan borcunuzun ödenmediği tespit edilmiştir. Borcunuzun
asgari ödeme tutarının en kısa zamanda ödenmesini rica ederiz. Aksi taktirde
yasal işlemleri başlatacağımızı üzülerek bildiririz.

Yatırım Bank

Yatırım Bankası Bireysel ve Özel Bankacılık Müdürlüğü


P. K. 06500 Ankara 0 312 212 00 00-0 312 212 11 11

22
1.11. Red/Kabul Mektupları
Kuruluşların; kendilerine gelen kredi veya randevu taleplerini, red veya kabul ettiğini
bildirmek amacı ile yazdığı yazılara red/kabul mektupları denir.

Red/Kabul mektupları ile ilgili hususlar

 Kabul mektuplarını yazmak ifade bakımından daha kolay ve zevklidir, yine de


ifade ciddiyetini muhafaza etmek ve kabulü yerine getirme şartlarını belirtmek
gerekir,
 Red mektupları; karşı tarafı kırmadan, nazik ve dikkatli yazılmalıdır. Bahane
gösterme gereği duyuluyorsa; bu bahane makul ve mantıklı olmalıdır.
 Red mektubunun istenmeden yazıldığı imajı verilmeli, ileriye yönelik köprüler
atılmamalıdır,
 Gelecekte ve farklı koşullarda iş yapma isteği ve iyi niyeti ifade edilmelidir,
 İstek mektubunda birden fazla husus varsa ve bunlardan bir kısmı kabul edilip
bir kısmı red edilecekse: Önce kabul edilen hususlar ağırlıkla işlenmeli red
konuları hafif, basit ve nazik şekilde ifade edilmelidir.

23
Red-Kabul Mektubu Örneği

LEZZET GIDA SAN. LTD. ŞTİ.


Gülderen Sok. 15 / 5
Gimat / Ankara

23 Aralık 2007

Sayın Mustafa Göktaşlar,

Firmamızdan kredili olarak İnegöl köftelerden almak istediğinizi bildiren


16 Aralık 2007 tarihli faksınızı aldık.

Ülkemizdeki ekonomik şartlar ve belirsizlikler nedeniyle ayrıca geçen


yılki kredili satışlardan zarar ettiğimiz için bu yıl kredili satış yapmamaya karar
verdik.
Bu yıl, piyasa araştırması yapıp şartları yeniden belirleyeceğiz. İleriki
yıllarda tekrar kredili satış yapmaya başladığımızda size öncelik vereceğimizi
bildirir, sizinle çalışmaktan mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Saygılarımızla,

Hüseyin Çoşar

24
1.12. İş İsteme Mektupları
Özel veya tüzel kişilerin kamu ya da özel kuruluşlardan iş istemek amacıyla yazdığı
yazılara iş isteme mektubu denir.

İş isteme mektubunu ilk bakışta sadece kişilerden kurumlara yönelik dilekçe gibi
düşünülür. Ancak, bu mektuplar bilhassa özel sektörde, küçük şirketlerin, büyük firmalardan
iş talebi, faaliyetlerinin bir kolunu yürütme talebi veya bir süre yürütme talebi için de
yazılabilir.

Ayrıca, özel şirketler devlet işletmeleri, genel ve katma bütçeli kurumlardan ihale,
satın alma, tamir, onarım, tesis kurma, eğitim gibi konurlarda iş isteyebilir. Bu ve benzeri iş
talebini ifade eden yazılara iş isteme mektupları denir.

İş isteme mektupları ile ilgili hususlar

 İş mektubunu yazan, her şeyden önce kendini (iş talebi ile ilgili yeterliklerini
sergileyecek şekilde) tanıtmalıdır,
 İş mektupları karşı tarafı inandıracak, onu etkileyecek ve güven verecek şekilde
olmalıdır,
 Beğenilmek adına aşırı iltifat veya abartılı ifadelerden kaçınılmalı, bunun
yanında soğuk, yetersiz veya etkisiz kalmamaya dikkat edilmelidir,
 İş isteme mektuplarının işveren açısından makul ve uygunluğuna dikkat
edilmelidir,
 İş isteme mektubunda; olumlu cevap verilmesi ve en kolay iletişim kurulması
için gerekli alternatifler işverene sunulmalıdır,
 İş isteme mektubu; sahibini küçük düşürmeyecek geçerliliğe ve içeriğe sahip
olmalıdır.

25
İş İsteme (Başvuru) Mektubu Örneği

02.12.2007

Sayın Mehmet Olgun,


BİRNET LTD. ŞTİ.
Genel Müdürü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar


Mühendisliği Bölümü 2006 mezunuyum. Şirketinizin elektronik ve bilgisayar
teknolojileri konusunda uzman olduğunu, alanınızdaki ihaleleri kazanarak
başarıyla yürüttüğünüzü yakından takip etmekteyim. Piyasada güvenilir ve söz
sahibi olan şirketinizde uygun bir pozisyonda görev almak istiyorum.

Saygılarımla,

Erkan Mutlu

Ek: 1. Özgeçmiş
2. Diploma
3. Referans Mektubu

26
1.13. Kutlama Mektupları
Bayramlarda, yılbaşlarında, doğum günlerinde, kurtuluş ve günlerinde veya özel önem
taşıyan diğer mutlu günlerde ve yıl dönümlerinde kişi veya kurumların yaşadığı sevince
ortak olmak amacıyla yazılan yazılara kutlama veya tebrik mektupları denir.

Kişi veya kurumların tebrik konusu günleri veya sevinçleri; genellikle önceden tarihi
belli ritun zamanlardır. Ancak, kutlamaya muhtaç bazı yeni gelişmeler ve başarılar da
doğabilir. Bu yüzden, etrafta olup bitenleri iyi algılamak için antenleri açık tutmak gerekir.

Kutlama mektuplarında dikkat edilecek hususlar

 Kutlama mektupları özel gün ve tarihlerde gönderildiği için, olayın önemli


gününde kutlama mektubunun yerine ulaşması çok önemlidir. Bu hususa
özellikle dikkat edilmelidir,
 Kutlama mektupları; telgraf, faks veya özenle seçilmiş basılı tebrik metinleri ile
gönderilmelidir. Eğer basılı metin kullanılacaksa, başına el yazısı ile bir hitap
ifadesinin yazılması ve imzalanması bir nezaket kuralıdır,
 Yılbaşı ve bayramlarda, aynı içerikte çok sayıda kutlama mektubunu yazmak ve
postaya hazırlamak için; Word kelime işlemcide Araçlar/Adres Mektup Birleştir
seçeneklerini kullanmak kolaylık sağlayacaktır,
 Kutlama mektubunun, davetlilerin huzurunda okunabileceğini dikkate alarak
sevinci paylaşma veya davete katılamama ifadelerini özenle yazmak gerekir,
 Samimi kişilere gönderilen kutlama yazılarında bile belirli nezaket ifadelerine
yer verilmeli, şarlatan imajı vermekten kaçınılmalıdır,
 İlişkileri geliştirme ve sağlamlaştırma konularındaki katkılarından dolayı,
kutlama mektubu yazma külfetinden kaçmamak gerekir. Özellikle işletmelerin
müşterilerinin doğum günü, evlenme yıl dönümü gibi özel günlerini bilgisayar
marifeti ile takip etmeleri ve kutlama mektubu veya mesajı göndermeleri, basit
ama çok etkili bir potansiyel işleme yöntemidir.

27
Kutlama Mektubu Örneği

15/10/2007
Mehmet Öztürkü
Gazi Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
06560, Beşevler
Ankara

Sevgili Mehmet,

Doçentlik unvanını almandan dolayı tebrik eder, başarılarınızın


devamını dilerim.

Hakan Taşkın

1.14. Başsağlığı Mektupları


İnsanların acılı günlerinde acılarını paylaşmak ve teselli etmek ayacıyla yazılan
yazılara başsağlığı (taziye) mektupları denir.

Başsağlığı mektubu; yeni ortaya çıkan acılar üzerine yazılabileceği gibi, geçmişte
yaşanmış acı olayların yıl dönümleri için de yazılabilir.

Başsağlığı mektupları bir kişiye hitaben yazılabileceği gibi bir aile, topluluk veya
kuruma hitaben yetkili kişilere yazılabilir veya yayınlanabilir.

Başsağlığı mektuplarında dikkat edilecek hususlar

 Başsağlığı mektubu kısa ve özlü yazılmalıdır. Metin uzadıkça hata yapma


ihtimali artar. Çünkü insanlar acılı günlerinde daha alıngan olurlar,
 Başsağlığı ve taziye ölüm olayının karşılığıdır. Diğer acı ve üzücü olayların
karşılığı geçmiş olsun sözcükleridir. Yazarken bu hususlara dikkat edilmelidir,
 Başsağlığı mektubunda; üzüntünün paylaşıldığı samimi bir dille ifade
edilmelidir,

28
 Başsağlığı mektubunda sabır dilemeli; kışkırtıcı, kin ve nefret aşılayıcı
ifadelerden kaçınılmalı, daha çok teselli edici ifadelere yer verilmelidir.
 Başsağlığı için; faks, telgraf ve benzeri kâğıda yazılı iletişim araçları kullanılır.
Telefonla aramak nezaket kurallarına uygun düşmez.
Başsağlığı Mektubu Örneği

20/10/2007

Sayın Mert Ailesi,

Yönetim kurulu başkanınız Erol Mert’in vefat haberini üzülerek


öğrendik. Sizlere ve tüm çalışanlarınıza başsağlığı dileriz.

Önder Sezer ve Ailesi

1.15. Resmi Yazı Çeşitleri ve Diğer İş Yazıları (İş Mektupları)


Kamu veya özel kurum ya da kuruluşlarda daha az sıklıkta kullanılan diğer iş yazıları
hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiştir.

Bütün iş mektuplarında kullanılacak temel yazışma prensipleri, diğer modüllerde


açıklanmış olduğu için; daha az kullanılan iş yazıları hakkında kısa bilgi verilmiştir. Bu
açıklamaların ışığı altında temel yazışma kurallarını kullanarak, aşağıdaki yazıları
oluşturabilirsiniz.

1.15.1. Memorandum

Örgüt içi; bilgi sorma, bilgi verme, onaylama, fikir değişimi, toplantı talebi, toplantı
tarihi değişimi gibi amaçlarla yapılan yazışmalara memorandum(hatırlatma) yazısı denir.

Memorandum yazıları yarım sayfaya da yazılabilir. Ancak, diğer iş yazılarında olduğu


gibi göndericisi, alıcısı, konusu ve gövde metni bölümleri bulunması gerekir.

29
Memorandum Örneği

MEMORANDUM

Gönderilen: Tüm Öğretim Elemanlarına

Gönderen: Dekan
Prof. Dr. Ahmet Yıldırım

Tarih: 26.01.2007

Konu: Fakülte personelinin araç gereç ihtiyacının tespiti ve karşılanması

2007-2008 eğitim öğretim yılına girdiğimiz şu günlerde öğretim


elemanlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi eğitim öğretim ortamımızdaki
eksikliklerin tespit edilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla 12 Ekim 2007 tarihinde
seminer salonunda düzenlenecek toplantıya katılmanızı rica ederim.

1.15.2. İlan

Bir haberi veya mesajı; basın veya yayın yolu ile duyurmak amacıyla hazırlanan
yazılara ilan denir.

İlanlar masraflı yazılar olduğu için; hızlı, dikkat çekici ve kolay anlaşılabilir şekilde
büyük kitlelere ulaşacak nitelikte yazılmalıdır.

HARMAN UN SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamıza


bilgisayar ve büro makineleri kullanabilen, diksiyonu düzgün

SEKRETER

alınacaktır.

Ali Suavi Sokak No: 17 Maltepe/Ankara


P. K. 06500 Ankara 0 312 212 00 00-0 312 212 11 11

30
1.15.3. Tutanak

Herhangi bir konuyla ilgili olarak söylenen sözleri, yaşanan olayları ve bunların
sonuçlarını içeren metinlere tutanak denir.

Tutanakta; zaman, yer, kişiler vb. hususlar ile olayın fotoğrafı tarafsız olarak
sergilenmelidir.
Tutanak Örneği

TUTANAKTIR

15/05/2007

Atersan Petrol Ltd. Şti’de Akaryakıt pompacısı olarak çalışan Ahmet


YILMAZ’a yaptığı işlerde özellikle maruz kalabileceği tehlikeler, yangın
halinde alınması gerekli tedbirler, akaryakıtın doldurulması-boşaltılması-
taşınması-satılması hususlarında alıştırma ve eğitimler yoluyla yeterli bilgiler
verilmiştir.

Yukarıda adı geçen işçi bu hususlarda yeterli bilgilere sahip olduğu tespit
edildikten sonra işe başlatılmıştır.

İmza İmza
Ahmet YILMAZ Ali KAHRAMAN
Personel Müdür

31
1.15.4. Özgeçmiş
Bir kişi ile ilgili tanıtım bilgilerinin bulunduğu yazılara özgeçmiş denir. Bu yazı ile
kişinin aranan niteliklere uygun olup olmadığı belirlenir.
Özgeçmiş ile ilgili ayrıntılı bilgi yazı diğer modüllerde verilmiştir.

32
Özgeçmiş Örneği

FİLİZ KOÇ
Amaç [ Burayı tıklatın ve amacınızı yazın]

Deneyim 1990–1994 Bellek Bilgisayar Ankara


Genel Satış Yöneticisi
 Satışlar 50 milyar TL'den 100 milyar TL'ye çıkarıldı.
 Her satış temsilcisinin satışı 5 milyar'dan 10 milyar TL'ye çıkarak
ikiye katlandı.
 Önerilen yeni ürünler karı %23 arttırdı.

1985–1990 Hedef Pazarlamacılık Ankara


Bölge Satış Yöneticisi
 Bölgesel satışlar 20 milyar TL'den 40 milyar TL'ye çıkarıldı.
 10 ilde toplam 250 satış temsilcisinin yönetimi.
 Yeni satış elemanları için eğitim düzenlendi.

1980–1984 Başaran Şarapçılık Ankara


Satış Temsilcisi Şefi
 Satış ekibi 50 kişiden 100 kişiye çıktı
 Her satış biriminde bölüm gelirleri üçe katlandı.
 Yaygın ürünleri içerecek şekilde satışları artırdı.

1975–1980 Güneş Aydınlatma Ankara


Satış Temsilcisi
 Bölgesel satışlar %400 arttı.
 Dört yıl, şirketin en çok satış yapan elemanı ödülü verildi.
 Satışta Mükemmellik kursuna devam edildi.

Eğitim 1971–1975 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ankara


 Lisans, İş İdaresi ve Bilgisayar Bilimleri.
 Mesleki amaçlı çeşitli seminer ve kurslar.

İlgi Alanları Ankara Yönetmenler Derneği, koşu, bahçe işleri, marangozluk,


bilgisayar.

İpuçları Değiştirmek istediğiniz metni seçin ve yerine kendi bilgilerinizi yazın.

33
1.15.5. Dilekçe

Herhangi bir kişinin kamu veya özel kurumlara talebini iletmek üzere yazdığı yazılara
dilekçe denir.

Dilekçe ile ilgili ayrıntılı bilgi diğer modüllerde verilmiştir.

Dilekçe Örneği

11/02/2007

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne
Ankara

Yazmış ve yayımlamış olduğum “Bilgisayar Bilgisi” adlı kitabımın ilgili


kurumlarınızca incelenerek; uygun görüldüğü takdirde “Tebliğler Dergisi’nde”
tavsiyesi ve yayın evlerinde satışının yapılması hususunu olurlarınıza arz ederim.

İmza
Cemil YILMAZ

Ek: 3 adet “Bilgisayar Bilgisi” kitabı

Adres: G.M.K. Bulvarı 23/7


Demirtepe / ANKARA
0 312 418 00 00

34
1.15.6. Genelge

Bütün ilgililerin bilmesi gereken iş veya sosyal ilgili hususları duyurmak için yazılan
yazılara genelge (tamim) denir.

Genelge ile; kurum içi ödül, emeklilik, atama bilgileri, yeni uygulamalar herkese
duyurulur.

35
Genelge Örneği

T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

Sayı: B.08.21.08.01.100.1/0001 15/06/2007


Konu: Kurumların İnternet Erişimi

GENELGE
2007/11

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün


15/11/2006 tarih ve B.08.0.ETG.01.300/12134 sayılı yazısı

Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arasında Bakanlığımıza bağlı


okul/kurumlarına internet bağlantıları kurulmasına yönelik Türk Telekom A.Ş.
ile 15 Nisan 2006 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Protokol gereği; 31 Aralık
2006 tarihi sonuna kadar 42.534 okul/kurumumuza ADSL bağlantıları
gerçekleştirilecektir.

 Okulların labaratuar ve internet erişimleri için gerekli ağ ayarlarının


uzman kişilere yaptırılması, yeterli bilgisi olmayanların müdahale
etmelerine izin verilmemesi,

 ADSL modem kurulumları sırasında hat hızının 512 kbps/256 kbps


olduğunun mutlaka tespit edilmesi ve tutanakların buna göre
düzenlenmesi,

 Konunun iliniz dahilinde internet erişimi sağlanacak tüm okul ve


kurumlara duyurulması ve takibi konusunda hassasiyet gösterilmesi
gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet ERTEGÜN


Bakan a.
Müşteşar

36
1.15.7. Sözleşme

Taraflar arasındaki resmi bir ilişki ile ilgi yazılı düzenlemelere sözleşme denir.

Sözleşme ile tarafların konuya ilişkin taahütleri (vaadleri) resmi ve yazılı bir şekil
almış olur. Sözleşme şartlarına dayalı olarak getirilen sınırlamalara şartname denir.

Noter; anlaşmalara yazılı tanıklık eder. Noter tastikli işlemler; taraflar arasındaki dava
konularında kuvvetli delil olarak gösterilebilir.

37
Sözleşme Örneği

SÖZLEŞME

12 Aralık 2007

“Muhasebe Bilgi Sistemleri” isimli kitabın basımı ile ilgili olarak Seçkin
Yayıncılık A.Ş.’den Koray Seçkin ile kitabın yazarı Seyhan Çil, aşağıdaki
şekilde anlaşmışlardır:
1. Yazar yaklaşık 250 sayfa olacağı düşünülen kitabın taslaklarını
anlaşma tarihinde yayınevine teslim etmiştir. Kitabın
düzenlemeleri yayınevi tarafından, tashihler yazar tarafından
yapılacaktır.
2. Her türlü kağıt, baskı, kırım, harman ve cilt masrafları yayınevi
tarafından karşılanacaktır.
3. Kitabın içindeki yazıların hukuki sorumluluğu kitabın yazarına
aittir.
4. Yayınevi kitabın basım karşılığında yazara %12,5 telif
ödeyecektir. Kanunen yazarın ödemesi gereken %15 Gelir Vergisi
Stopajı ve %10 Fon Payı ayrıca yayınevi tarafından Maliye
Bakanlığına yatırılacak ve makbuzu yazara verilecektir.
5. Kitabın satış fiyatı yayınevi tarafından tespit edilecektir.
6. Kitabın telif hakları net 3000 adet baskı için kitabın satışa
sunulduğu tarihten itibaren iki yıllığına Seçkin Yayıncılık A.Ş.’ye
devredilmiştir.
7. Yayınevi kitap bittiğinde, yazarla yeniden anlaşma yapmadan
kitabı basamaz veya telif hakkını satamaz.
8. İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
9. Bu anlaşma 9 (dokuz) maddeden ibarettir ve 12 Aralık 2007
tarihinde tarafların rızası ile 3 nüsha olarak düzenlenip,
imzalanmıştır.

İmza İmza
Doç. Dr. Seyhan ÇİL Koray SEÇKİN
Seçkin Yayıncılık

38
1.15.8. Vekaletname

Birilerine resmi işlemleri yapabilmesi yasal yetki verilmesini sağlayan yazılara


vekâletname denir.

Vekâletnamenin sağladığı yetki sınırları ve taraflara ait detaylı bilgiler vekâletnamede


açıkça yazılması gerekir.

Vekâletnameye noter tastikli imza sirküsü eklenmesi gerekir.

39
Vekaletname Örneği

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y. No.:…………….


ANKARA 1. NOTERLİK………………………………………....C. No. :……………

ÖZEL VEKALETNAME

VEKALET VERENLER:

HAMDİ ALKAN İsmail Oğlu 1975 doğumlu


Bahçelievler 2. Cadde 18/7 Çankaya /ANKARA

VEKİL : SELAMİ YILMAZ Sami Oğlu 1976 doğumlu

VASITANIN :
Plaka Numarası : 06 GM 206
Cinsi : H. OTO
Markası-Tipi : PEUGEOT 206
Modeli : 1999
Şasi Numarası : 000000000000
Motor Numarası : 000000000000

Vasıtanın her türlü muayenelerini yaptırmaya,


motor şasi tepsini yaptırmaya, temyiz kağıdı, yol belgesi,
geçici plaka, trafikten çekme belgesi almaya, adıma kayıt ve
tecil ettirmeye, plakasını taktırmaya, ruhsatı çıkartmaya,
Değerlendirme Pulu sigorta ettirmeye, trafik vergi dairesi, sigorta şirketi ve ilgili
Makbuz mukabili makamlar nezdindeki iş muameleleri takip ve
tahsil edilmiştir. neticelendirmeye, imzalanması gerekli evrakı imzalamaya,
ödenmesi gerekli her türlü harç, rüsum ve vergileri
ödemeye, makbuzlarını almaya, her türlü satış işlemlerini
yapmaya yetkili olmak üzere, SELAMİ YILMAZ Sami
Oğlu 1976 doğumlu vekil ve tayin ettim.

VEKALET VEREN
HAMDİ ALKAN
İmza Mühür
ANKARA 1. NOTERİ
Ebru GÜZEL

40
UYGULAMA
UYGULAMA FAALİYETİ
FAALİYETLERİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Sirküler ile ilgili açıklamaları okuyunuz. Kelime işlemciden


boş bir belge açınız. Mektup yazma teknikleri/Şekil yönünden
 Bir toplantı için imza konularında açıklandığı gibi; kenar boşlukları ve yazı ayarları
sirküsü yazınız yapınız. Sirküde kimin ağzından, kimlere, hangi amaçla neler
yazacağınızı kafanızdan veya karalama şeklinde tasarlayıp
yazınız. İşlemin doğruluğunu kontrol etmek arkadaşlarınıza
ve öğretmeninize gösteriniz.

 Satış mektubu ile ilgili açıklamaları okuyunuz. Satış şartları


 Bir satış mektubu ve muhtemel alıcılarınız ile ilgili gerekli bilgileri toplayınız.
yazınız Yazacaklarınızı tasarlayıp yazınız. Mektubunuzun iyi bir satış
mektubunda bulunması gereken hususlara uyup uymadığını
önce kendiniz kontrol ediniz. Emin değilseniz arkadaşlarınıza
veya öğretmeninize gösteriniz.

 İstek mektubu ile ilgili açıklamaları okuyunuz. Mektubunuzu


 Yabancı dil eğitimi
bir bedel ödemeden karşı tarafı harekete geçirebilecek şekilde
veren bir kuruluştan
yazınız. İyi bir istek mektubunda bulunması gereken
tanıtım broşürü istek
hususlara uyup uymadığını kontrol ediniz veya öğretmeninize
mektubu yazınız
kontrol ettiriniz.

 Sipariş mektubu ile ilgili açıklamaları okuyunuz. Sipariş


konusu ile ilgili bilgileri toplayınız. Sipariş koşullarını
 Bir sipariş mektubu mektubunuzda belirtiniz. Mektubunuzun iyi bir sipariş
yazınız mektubunda bulunması gereken hususlara uyup uymadığını
önce kendiniz kontrol ediniz. Sonra arkadaşlarınıza gösteriniz
veya öğretmeninize kontrol ettiriniz.

 Belge ve mal gönderme mektubu ile ilgili açıklamaları


 Belge veya mal okuyunuz. Gönderilen şeyleri, gönderme zamanı ve ulaşım
gönderme mektubu aracını yazınızda açıkça belirtiniz. Yazınızın doğruluğunu
yazınız kontrol etmek için ilgili hususlara uyup uymadığına bakınız
veya öğretmeninize gösteriniz.

 İlgili bölüm açıklamalarını okuyunuz. Teslim alınma


 Alındığını bildirme ve şartlarını ve memnuniyetinizi güzel ifade ediniz.
teşekkür mektubu Mektubunuzun doğruluğunu alındı mektuplarında dikkat
yazınız edilecek hususlara bakarak kontrol ediniz. Gerekirse
arkadaşlarınızla paylaşınız ve öğretmeninize gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETLERİ
UYGULAMA FAALİYETi
41
 Tekit mektupları ile ilgili açıklamaları okuyunuz. Konu ile ilgili
önce yazdığınız mektuplara tekrar bakınız. Yeterli süre
 Tekit (Üsteleme) beklediğinizden emin olunuz. Ayrıca iyi bir tekit mektubu ile
mektubu yazınız ilgili hususlara uyarak tekit mektubunu yazınız. Mektubunuzun
nezaketten yoksun, köprüleri atacak nitelikte olmamasına dikkat
ediniz. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşın.

 Teyit mektupları ile ilgili açıklamaları okuyunuz. Teyit


mektubunu onaylayıp tastik mektubuna çevirecek veya
 Teyit
çevirtecekseniz; sözleşme şartlarına çok dikkat ediniz. Çünkü
(Doğrulama)
bu kurallar gelecekte sizi bağlayıcı nitelik kazanacaktır. Ayrıca,
mektubu yazınız
teyit mektubu ile ilgili diğer hususlara dikkat ederek yazın.
Mektubunuzun doğruluğunu öğretmeninize kontrol ettirin.

 Kredi mektubu ile ilgili açıklamaları okuyunuz. Kredi


mektubunun ikinci aşamasında kullanılan form belgeleri size
yakın banka veya diğer kuruluşlardan temin edip doldurunuz.
 Bir kredi Konunun inceliklerini işlemlerin doğruluğunu banka yetkilisi
mektubu yazınız veya öğretmeninize sorunuz. Ayrıca, büyük firma olarak
müşterinize kredinizi gösteren bir mektup yazınız. Kredi
mektubu ile ilgili hususlara uyup uymadığını kontrol ediniz ve
öğretmeninize gösteriniz.

 Tahsilat ve ödeme takip mektubu ile ilgili açıklamaları


okuyunuz. Bu mektuplar ile ilgili hususları dikkate alarak;
 Tahsilat ve
zamanında ödenmeyen alacağınızla ilgili uyarınızı mektuba
ödeme takip
dönüştürün. Karşı tarafı kırmayın, köprüleri atmayın. Ancak,
mektubu yazınız
kesin ve kararlı bir dille ikaz edin. Mektubunuzun doğruluğunu
arkadaşlarınızla tartışın ve öğretmeninize tanışın.

 Red/kabul mektupları ile ilgili açıklamaları okuyunuz. Fuara ra


katılışmayışınızın istenmeyen sebeplerden kaynaklandığını ima
ediniz. Örneğin o tarihlerde önceden planlanmış faaliyetlerden
 Bir fuara katılma söz öz edebilirsiniz. Karşı tarafı kırmadan nazik ifadeler
talebine Red kullanın. Yazdığınız red mektubunun Red/kabul mektupları ile
Mektubu yazınız ilgili hususlara uyup up uymadığını kontrol edin ve
öğretmeninize gösterin. Öğretmeniniz gerekli görüyorsa başka
konularda red/kabul mektupları yazın. Kabul ul mektubu
yazarken, kabul şartlarına çok dikkat etmelisiniz.

42
 İş İsteme Mektupları ile ilgili açıklamaları okuyun. İşe
uygunluğunuzu gösterecek ve iş talebinizin kabul edilmesini
sağlayacak incelikte ve inandırıcılıkta yazın. Mektubunuzun;
 Bir İş İsteme
isteme mektupları ile ilgili hususlara uygun olup olmadığını
mektubu yazınız
kontrol edin ve öğretmeninize gösterin. Mektupta kendinize
özgü bilgi ve ifadeler kullanmışsanız arkadaşlarınıza
göstermeniz uygun olmayabilir.

 Bilgi isteme/verme mektubu ile ilgili açıklamaları okuyunuz. Bu


mektuplar bilgilerinin doğruluğunun önemini unutmayın.
 Bilgi isteme veya
Gerekli bilgileri temin edin ve mektubunuzu yazın.
verme mektubu
Mektubunuzun doğruluğunu bilgi isteme/verme mektubu ile
yazınız
ilgili hususlara bakarak kontrol edin. Ayrıca, arkadaşlarınızla
tartışın ve öğretmeninize tanışın.

 Kutlama mektubu ile ilgili açıklamaları okuyun. Kutlama


tarihini, nedenini ve bunun karşı tarafla bağlantısını vb. dikkate
alarak mektubunuzu tasarlayın ve yazın. Mektubunuzda
 Bir kutlama
samimiyet ve ilişkinize uygun olarak iltifatlara yer verin.
mektubu yazınız
Mektubunuzun, kutlama mektubu yazarken dikkat edilecek
hususlara uygunluğunu kontrol edin. Arkadaşlarınızla paylaşın
ve öğretmeninizin görüşlerini alın.

 Başsağlığı mektubu ile ilgili açıklamaları okuyun. Başsağlığına


sebep olayı ve karşı tarafla ilgisini hatırlayın. Üzüntünüzü ve
karşı tarafın acısını paylaştığınızı ifade edecek kelime ve
 Bir taziye
cümleleri özenle kurgulayın ve yazın. Zira taze acının insanları
mektubu yazınız
olduğundan alıngan yaptığını unutmayın. Yazınızın
uygunluğunu başsağlığı mektubu ile ilgili hususlara bakarak
kontrol edin ve öğretmeninize gösterin.

 Diğer mektuplar ile ilgili açıklamaları okuyun. Kendi seçtiğiniz


 Diğer mektupları
veya öğretmeninizin belirlediği türe örnek yazın. Daha önce
tanıyın ve bir
öğrendiğiniz mektuplardaki şekil ve yazım kurallarına uyun.
örnek yazınız
Yazınızın doğruluğunu öğretmeninize kontrol ettirin.

43
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak


belirleyiniz.

1. Red/kabul mektupları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Sonradan sıkıntı yaşamamak için bütün kredi veya randevu taleplerini
reddetmek doğrudur
B) Tanıtım, reklam, yeni ilişkiler ve çevre edinmek için bütün kredi ve randevu
taleplerini kabul etmek doğrudur
C) Red mektuplarını, köprüleri atmayacak şekilde; kabul mektuplarını, koşullarını
iyice tetkik ettikten sonra yazmak doğrudur
D) Bu konuda bir sınırlama yapmak doğru değildir

2. Kurum personelini toplantıya çağırmak için hangi mektup türü uygundur?


A) Sipariş mektubu
B) Sirkü mektubu
C) Genelge mektubu
D) Tezkere mektubu

3. Aşağıdakilerden hangisi istek mektubu ile talep edilen hizmetin karşılanmasına


olumsuz etki eder?
A) Satın alma niyetini açıkça belli etmek
B) Satın alma kapasite ve yeterliliğini göstermek
C) Talep edilen ürünü karşılama külfetinin satın alınacak ürün bedelinden yüksek
olması
D) İstek konusunun kolay sunulması için gerekli tedbirlerin alınması

4. Ölüm olayı nedeniyle yaşanan acıyı paylaşmak üzere hangi mektup yazılır?
A) Geçmiş olsun mektubu
B) Baş sağlığı mektubu
C) Kutlama mektubu
C) Hiçbiri

5. Aşağıdaki hususlardan hangisi bir satış mektubunda bulunması gerekmez?


A) Satılmak istenen malın benzerlerine göre üstünlüklerini göstermesi
B) Ürünün cazip yönlerini ön plana çıkarması
C) Hemen sipariş almak üzere gerekli dökümanları sunması
D) Ürün tarihçesinin yazılması

44
6. Ödemeler aksatıldığı takdirde karşı tarafa ne tür mektup yazılmalıdır?
A) Tekit mektubu
B) Teyit mektubu
C) Kredi mektubu
D) Tahsilat ve ödemeleri takip mektubu

7. Cevabı gelmeyen mektuplar konusunda karşı tarafa ne tür mektup yazılmalıdır?


A) Tekit mektubu
B) Teyit mektubu
C) Kredi mektubu
D) Tahsilat ve ödemeleri takip mektubu

8. Aşağıdakilerden hangisi kredi mektubunun fonksiyonlarından biridir?


A) Ticari itibarı yükseltir
B) Kredi kartı yerine geçer
C) Satışları direk arttırır
D) Borçlu veya krediye muhtaç firma imajı vererek, ticari itibarı düşürür

9. Sözleşme şartlarına dayalı sınırlamalara ne ad verilir?


A) Şartname
B) Vekaletname
C) Zeyilname
D) Özür yazıları

10. Bayram, yılbaşı, doğum günü, kurtuluş ve kuruluş günleri için hangi mektuplar
yazılır?
A) Geçmiş olsun mektupları
B) Sirkü mektupları
C) Kutlama mektupları
D) Hepsi

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek bilgi
düzeyinizi ölçünüz.

Bu faaliyette gördüğünüz konular ile ilgili eksiklerinizi öğrenme faaliyeti-1’e tekrar


dönüp işlem basamaklarını yeniden sorgulayıp uygulayarak, arkadaşlarınız veya
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.

45
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Aşağıda türü belirtilen mektuplara birer örnek yazınız ve biçimlendiriniz. Bu
uygulamayı yaparken öncelikle; kime, neden yazacağınızı düşünüp mektubunuzu
tasarlayınız. Her mektup türü dikkat edilecek hususları kendinize rehber edinin.
Mektubunuzu şekil yönünden kontrol etmek için Yazı biçimleme modülü/Şekil-3.1/İş Yazısı
örneği’den yararlanabilirsiniz.

Alan Dal / Büro Yönetimi Öğrencinin ……………………………..


meslek Alan Ortak Adı Soyadı ……………………………..
Amaç Kontrol Yapmak Sınıfı No ……………………………..
Konu İş Mektub Türleri
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
Sirkü mektubunuzun içeriğini, sirkü gönderme nedenine uygun ve
doğru şekilde yazdınız mı?
Satış mektubunuzun içeriği, iyi bir satış mektubunda bulunması
gereken hususlara uygun mu? Doğru şekilde yazdınız mı?

İstek mektubunuzun içeriği, iyi bir istek mektubu yazmak için


dikkat edilmesi gereken hususlara uygun mu? Doğru şekilde
yazdınız mı?

Sipariş mektubunuzun içeriği iyi bir sipariş mektubunda


bulunması gereken hususlara uygun mu ve doğru şekilde yazdınız
mı?
Gönderme mektubunuzun içeriği, gönderme yazılarında dikkat
edilmesi gereken hususulara uygun mu? Doğru şekilde yazdınız
mı?

Alındı mektubunuzun içeriği, alındı mektuplarında dikkat edilecek


hususlara uygun mu? Doğru şekilde yazdınız mı?

Tekit mektubunuzun içeriği, tekit mektupları ile ilgili hususlara


uygun mu? Doğru şekilde yazdınız mı?
Teyit mektubunuzun içeriği, teyit mektupları ile ilgili hususlara
uygun mu? Doğru şekilde yazdınız mı?
Kredi mektubunuzun içeriği, kredi mektupları ile ilgili hususlara
uygun mu? Doğru şekilde yazdınız mı?
Tahsilat ve ödemeleri takıp için yazdığınız mektubun içeriği, bu
tür mektuplar ile ilgili hususlara uygun mu? Doğru şekilde
yazdınız mı?
Red mektubunuzun içeriği, bu tür mektuplar ile ilgili hususlara
uygun mu? Doğru şekilde yazdınız mı?
46
İş isteme mektubunuzun içeriği, iş isteme mektupları ile ilgili
hususlara uygun mu? Doğru şekilde yazdınız mı?
Bilgi isteme ve verme mektubunuzun içeriği, bilgi isteme ve
verme mektupları ile ilgili hususlara uygun mu? Doğru şekilde
yazdınız mı?

Kutlama mektubunuzun içeriği, kutlama mektuplarında dikkat


edilecek hususlara uygun mu? Doğru şekilde yazdınız mı?

Başsağlığı mektubunuzun içeriği, başsağlığı mektuplarında dikkat


edilecek hususlara uygun mu? Doğru şekilde yazdınız mı?

Memorandum, ilan, tutanak, özgeçmiş, dilekçe, sözleşme veya


vekaletname konusuna yazdığınız mektubun içeriği tarife ve
amaca uygun mu? Mektubu doğru şekilde yazdınız mı?

Toplam Puan

DEĞERLENDİRME

Yukarıda verilen soruları doğru cevaplayarak performansınızı ölçünüz.


Cevaplarınızdaki “HAYIR” sayısı ikiden fazla ise kesinlikle 1. öğrenme faaliyetini yeniden
başlatınız. “HAYIR” sayısı bir veya iki ise, başarı performansınızı öğretmeninize sorunuz ve
onun yönlendirmelerine göre hareket ediniz. “HAYIR” sayısı 0 ise tebrikler; 1. öğretim
faaliyetini başarı ile tamamladınız.

47
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ

İş mektubunu usul ve yöntemlerine uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Okulunuzun yazı işleri sorumlusuna, varsa döner sermaye görevlisine; mümkünse


çevrenizdeki firmalara ulaşan, resmi ve iş yazılarını inceleyiniz. İş mektubu yazma
tekniklerine uygunluğunu sorgulayınız.

Birkaç örnek alıp sınıfa getiriniz ve arkadaşlarınızla grup halinde inceleyiniz.


Öğretmeninizden izin alarak bu örnekleri laboratuvarınızın panosuna yerleştiriniz.

2. İŞ MEKTUBU YAZMA TEKNİKLERİ


İş hayatında yazılı iletişim sağlamak için kullanılan usul ve yöntemleri gösteren
kurallara iş mektubu yazma teknikleri denir. Bu usul ve yöntemleri iki yönden ele almak
gerekir.

2.1. Şekil Yönünden

 Yazı; genel hatları (bölümleri) ile TSE tarafından belirlenen yazım standardına
uygun olmaladır. Bu konu yazı biçimleme modülünde açıklanmıştır,
 Yazı sayfaya dengeli biçimde oturmalıdır. Bunun için kenar boşluklarına
(marjlara) dikkat edilmelidir,
 Yazı (metin); ilk bakışta sayfanın bütünü içinde, kendini göstermelidir,
 Kullanılan dilin temel yazım kurallarına uygun olmalıdır,
 Tarafların kültürüne uygun ifade tarzı ve üslupta yazılmalıdır,
 Yazının bölümleri belirgin olmalıdır,
 Yazı normal şartlarda A4 (standart fotokobi) kağıdına yazılmalıdır. Bunun
dışında kullanılacak kağıtlar, A4 standardına uygun olmalıdır. Örneğin yarım
boy kağıt (A5 kağıdı) Bu kağıtlar hakkında detaylı bilgi yazı biçimleme
modülünde verilmiştir,
 Yazılarda tahrif intibaı veren silinti ve kazıntı bulunmamalıdır,
 Satır sonları, kelime işlemcideki iki yana yasla seçeneği kullanılmak suretiyle
bir hizada bırakılmalı, böylece sözcüklerin bölünmesinin önüne geçilmelidir,

48
 Yazı, normal şartlarda Times New Roman veya Arial tipinde ve 10-12
büyüklüğünde yazılmalıdır,
 Yazıların; bir adedi işletmede kalmak üzere en az iki nüsha yazılmalıdır.
Bilgisayarda yazılan yazılarda kayıt ve yedekleme ile yapılabilir,
 Yazı ile ilgili işlemlerde ivedilik ve gizlilik derecesi dikkate alınmalıdır,
 Yazılar; yazan kişi veya kurumu olduğundan küçük göstermeyecek ve olumlu
imaj gösterecek nitelikte özenle hazırlanmalıdır.

2.2. İçerik Yönünden

 Yazı; bir konuyu, bir olayı, bir amacı ortaya koymalıdır. Bu yazıyı okuyacak
kişiler üzerinde istenilen etki yaratılmalı ve yönlendirebilmelidir,
 Yazı; açık, seçik ve anlaşılır olmalıdır,
 Yazı; bir mantık çerçevesinde bütünlük sağlamalıdır,
 Yazı; az ve öz olmalıdır,
 Yazıda verilen bilgiler ve karşı taraf ile ilgili tespitler doğru olmalıdır,
 Yazıyı düzenleyen tarafın konuya hakim olduğu imajı vermelidir,
 Yazı; samimi konuşma üslubunda olmalıdır,
 Yazı; bölümleri, ekleri, işlenen konu hakkındaki bilgileri ile eksiksiz olmalıdır,
 Sade bir dil ve bilinen kelimeler kullanılmalıdır,
 Cümle içinde aynı kelime sürekli tekrar edilmemelidir,
 Kelime ve cümleler kısa olmalıdır,
 Noktalama işaretleri dikkatli ve yerinde kullanılmalıdır,
 Varsa; ivedilik ve gizlilik ibareleri uygun yerlere yazılmalıdır,
 İnceltme işaretleri; elektronik daktilo veya bilgisayarda Code veya Alt ya da

Alt Gr tuşları ile ilgili tuşun kombinasyonu kullanılarak yazılır. Bu durumda inceltme
işaretini görmek için altındaki tuşu basmanız gerekir. Ayrıca, noktalı harfler inceltirken
inceltme işaretinin altına noktasız halini yazmalısınız.

49
UYGULAMA FAALİYETLERİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları Öneriler

 Kelime işlemciden yeni ve boş bir sayfa açınız veya


varsa, iş mektubu şablonunuzu açın. TSE standardına
uygun sayfa yapısı ayarlarını yapın. (Dosya/Sayfa Yapısı
seçeneklerini kullanın). Yazı tipini; Arial veya Times
New Roman, Yazı tipi boyutunu; yazınızın uzunluğuna
göre 10-12 arası ayarlayın. Kime, neden yazacağınıza
bakarak, mektubunuzun türünü belirleyin. Başlığı ortalı,
sayı, konu, metin ve adres bölümlerini sol bloka dayalı
yazın.Tarih blokunu sağ marja dayalı yazın. Metin
 Mektubunuzu paragraflarını en az yedi vuruş içerden başlatın ve iki
şekillendiriniz yana yaslı yazın. Paragraflar ve bölümler arasındaki
boşluk ve yerleşimleri açıklamalara uygun şekilde yapın.
Yazınızın kağıda yerleşimini Dosya/Baskı önizleme
seçeneklerinden kontrol edin ve gerekli düzeltmeleri
yapın. Yazınızı kolay hatırlamanızı sağlayacak bir isim
vererek Belgelerim veya arşiv klasörünüze kaydedin.
Dosya/Yazdır seçenekleri ile çıktıyı alın. Yazınızın
doğruluğunu araştırma sırasında topladığınız örneklere
bakarak, arkadaşlarınıza tanışarak, Yazı biçimleme
modülündeki Şekil-3.1 ile karşılaştırarak ve
öğretmeninize tanışarak kontrol edin.

 İş mektubu yazma teknikleri/İçerik yönünden bölümünü


okuyun. Amacınızı ortaya koydunuz mu? Mektubunuz
açık ve anlaşılır mı? Tespit ve bilgileriniz doğru mu?
Noktalama işaretlerini yerinde kullandınız mı?
Kompozisyon, söylem biçimi ve imlâ kurallarını
uyguladınız mı? Kısaca, mektubunuz istediğinizi alacak
güçte mi? Bu konularda eksiğiniz olup olmadığını;
 Mektubunuzun içeriğini
yazınızı kelime işlemci ekranında hazırlarken kontrol
kontrol ediniz
edin ve eksiğiniz varsa gerekli düzeltmeleri yapın. İçerik
ile ilgili açıklamalardan ve yazı metni oluşturma
modülünden yararlanabilirsiniz. Yazınızın doğruluğunu
Araçlar/Yazım Denetimi ile kontrol edip gerekli
düzeltmeleri yapın. Ayrıca, arkadaşlarınıza tanışın,
sınıftaki örneklerden kontrol edin, öğretmeninize
gösterin.

50
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplamak


suretiyle belirleyiniz.

1. Aşağıdaki yazı tiplerinden hangisi iş mektupları için daha uygundur?


A) Impact.
B) Verdana.
C) Times New Roman.
D) Georgia.
2. Mektubun metin kısmı hangi simge ile düzenlenmelidir?
A)
B)
C)
D)
3. Size göre mektubunuzun yeterliliğini gösteren temel kriter nedir?
A) Kibar ve nazik yazılmış olması.
B) Hedeflenen amacı gerçekleştirebilecek güçte olması.
C) İmza ve onayların eksiksiz olması.
D) Hepsi.
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, iş mektubunun içeriği konusunda yanlıştır?
A) İçerik; bir konuyu, bir amacı ortaya koymalı.
B) İçerik; uzun ve detaylı olmalı.
C) İçerik; açık ve anlaşılır olmalı.
D) İçerik; az ve öz olmalı.
5. Sözcük hatalarını, kelime işlemci yardımı ile düzeltmek için ne yapılır?
A) Araçlar menüsü, Yazım Denetimi seçenekleri kullanılır.
B) Yanlışların altı çizilir.
C) Yazı; baştan sona kelime kelime kontrol edilir.
D) Hiçbiri.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Bu faaliyette gördüğünüz konular ile ilgili eksiklerinizi öğretim faaliyeti-2’ye tekrar


dönüp işlem basamaklarını uygulayarak araştırarak, arkadaşlarınız veya öğretmeninizden
yardım alarak tamamlayabilirsiniz.

51
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Mektup yazma tekniklerine uygun bir örnek mektup yazınız ve biçimlendiriniz. Bu


uygulamayı yaparken öncelikle; kime, neden yazacağınızı düşünüp mektubunuzu tasarlayın.
Mektup yazma tekniklerinde açıklanan hususları kendinize rehber edinin. Mektubunuzu şekil
yönünden kontrol etmek için Yazı biçimleme modülü/Şekil-3.1/İş Yazısı örneği’den
yararlanabilirsiniz. Mektubunuzu içerik yönünden kontrol etmek için Yazı metni oluşturma
modülünden yararlanabilirsiniz.

Alan/Dal Büro Yönetimi ÖğrAdı …………..


Meslek Alan Ortak Soyadı …………………………
Amaç Kontrol Yapmak Sınıfı ….…
Konu İş Mektubu Yazma Teknikleri No ……

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır


Mektubunuzun bölümlerini; doğru yerlere ve doğru şekilde yazdınız
mı?
Mektubunuz; amacınızı gerçekleştirecek güçte mi?

Mektubunuz; kurumunuzun büyüklüğünü ve gücünü gösterecek


düzeyde mi?

TOPLAM PUAN

DEĞERLENDİRME

Yukarıda verilen soruları doğru cevaplayarak performansınızı ölçünüz. Cevaplarınızın


hepsi “EVET” olmalıdır. Cevaplarınız arasında bir tane bile “HAYIR” var ise başarı
performansınızı öğretmeninize sorunuz ve onun yönlendirmelerine göre hareket ediniz.
“HAYIR” sayısı 0 ise tebrikler; 2. öğretim faaliyetini başarı ile tamamladınız.

52
MODÜL DEĞERLENDİRME

MODUL DEĞERLENDİRME
Modülü başarı ile tamamladınız.

 Kullandığınız bilgi ve beceri ölçme araçlarından elde ettiğiniz sonuçlar ile


öğretmeninize başvurunuz.
 Öğretmeninizin hazırlayıp uygulayacağı ölçme aracı ile gerçek başarı düzeyiniz
belirlenecektir.
 Bu uygulama sonucunda bir başka modüle geçip geçmeyeceğinize öğretmeniniz
karar verecektir.

53
CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI

1 C
2 B
3 C
4 B
5 D
6 D
7 A
8 A
9 A
10 C

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI

1 C
2 A
3 D
4 B
5 A

54
KAYNAKÇA

KAYNAKÇA
 KASAP Sevda, Yönetici Sekreterliğin İncelikleri, ANKARA, Ocak 2005
 TUTAR Hasan, M. Kemal YILMAZ, Cumhur ERDÖNMEZ, Genel ve
Teknik İletişim, ANKARA, Şubat 2003
 YAZICI Reşat, Yazışma Teknikleri, Kılıçaslan Matbaacılık, ANKARA, l995
 2004/8125 sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik
 GÖKDERE Dr. Halis, Yazışma Teknikleri, ANKARA, 2003
 KOÇ Hakan, Tarhan ÖZTOPRAK, Menekşe Yazışma Teknikleri, Gazi
Kitabevi ANKARA 200
 OKUTKAN Muzaffer, Daktilografi, MEB Yayınları, ANKARA
 TS-6488 Zarflar Kağıtlar ve Yazışma Kağıtları, ANKARA, 1991

55