Sie sind auf Seite 1von 19

O Sifuni Mungu

Words and Music by: DAVID MADDUX, MARTY


With an "African" feel (h = 96) McCALL, MMUNGA WENEBULONGO
MULONGOY, and ASUKULU 'YUNU MULAKAY
Solo Tenor j j j
Solo & b ™™C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J œ w ˙ Ó
Vium - be - vyo te vya Mun - gu we - tu
mp
° b ™C
Soprano & ™ ∑ ∑ ∑ ∑

Alto &b ™™C ∑ ∑ ∑ ∑

Tenor
?b ™™C ∑ ∑ ∑ ∑

Bass 1
? b ™™C ∑ ∑ ∑ ∑
? ™C ∑ ∑ ∑ ∑
Bass 2 ¢ b ™

5 1.

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ™™

° b mp j ™™
& œ œ j œ œ Ó
œ œ œ ˙™ w ˙
na M - fal me we - tu
mp
&b œ j j Ó ™™
œ œ œ œ œ œ ˙™ w ˙
na M - fal me we - tu
mp
œ œ œ œ œ œ œ ˙™ w ˙
?b J J Ó ™™
na M - fal me we - tu
mp
?b œ œ œ œ
J œ œ
J
œ ˙™ w ˙ Ó ™™
na M - fal me we - tu
mp
? j j Ó ™™
¢ bœ œ œ œ œ œ œ ˙™ w ˙
na M - fal me we - tu
2

9 2.
œ ™™ œ ™ œ œ™
& b ™™ Ó Œ œ Œ
J
œ ˙
J
w ˙ Ó
Pa
zen - i sa - u - ti
° b ™ Ó ™™ ∑ ∑ ∑ ∑
& ™˙

& b ™™ ˙ Ó ™™ ∑ ∑ ∑ ∑

? b ™™ ˙ Ó ™™ ∑ ∑ ∑ ∑

? b ™™ ˙ Ó ™™ ∑ ∑ ∑ ∑

? ™ Ó ™™ ∑ ∑ ∑ ∑
¢ b ™˙

14 1. 2.
œ ™™
&b ∑ ∑ ∑ Ó Œ ∑
Pa
° b j ™™ ˙
& œ œ œ œj œ œ œ ˙™ w ˙
Ó ˙
Il - i - nas - i mwim - be mwim - be

&b œ j ™™ ˙
œ œ œj œ œ œ ˙™ w ˙
Ó
˙
Il - i - nas - i mwim - be mwim - be
œ œ œ œ œ œ œ ˙™ w ˙ ˙ ˙
? J J Ó ™™
b
Il - i - nas - i mwim - be mwim - be

? œ œ œ œ œ œ
J
œ ˙™ w ˙ Ó ™™ ˙ ˙
b J
Il - i - nas - i mwim - be mwim - be
? j j Ó ™™
¢ bœ œ œ œ œ œ œ ˙™ w ˙ ˙ ˙
Il - i - nas - i mwim - be mwim - be
3

19
Enter Percussion
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

° b
& w w ∑ ∑ ∑ ∑

&b w ∑ ∑ ∑ ∑
w
?b w w
∑ ∑ ∑ ∑

?b w w ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑
¢ bw w

25 A
& b ™™ ∑ ∑ ∑ ∑

° b ™Ó
& ™ Ó ∑ ∑ ∑

& b ™™ Ó Ó ∑ ∑ ∑
mf
? b ™™ Ó œ œ œ™ œ œ œ œ œ™ œ
J Ó Œ ‰ J ‰ Œ
Wa - tu wo - te, vi - um - be vyo - te
mf
œ œ œ™ œ œ œ œ œ™ œ
? b ™™ Ó J Ó Œ ‰ J ‰ Œ
Wa - tu wo - te, vi - um - be vyo - te
mf
j
? ™
¢ b ™Ó œ œ œ™ œ Ó Œ ‰ œj œ œ œ™ œ ‰ Œ
Wa - tu wo - te, vi - um - be vyo - te
4

29 1. 2. Solo Soprano mf

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ™™ Ó Œ œ
All
° b ™™
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ™™ ∑
œ œ™ œ
?b Œ ‰ œJ œ œ Ó
J
œ œ™ œ
J ∑ ™™ ∑
a - wa - ye yo - te si - fu Mun - gu!

œ œ™ œ
?b Œ ‰ œJ œ œ Ó
J
œ œ™ œ
J ∑ ™™ ∑
a - wa - ye yo - te si - fu Mun - gu!

? ‰ œj œ j ™™
¢ bŒ œ Ó
œ œ™ j ∑ ∑
œ œ œ™ œ
a - wa - ye yo - te si - fu Mun - gu!

34 B
j j
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ Ó Œ œ
crea - tures of our God and King, lift
mf
° b ∑ ∑ j
& œ œ œ œj œ œ œ œ™
‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!
mf
&b ∑ ∑ j
œ œ œ œj œ œ œ œ™
‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!
mf
œ œ œ œ œ œ œ œ™
?b ∑ ∑ J J ‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!
mf
?b œ œ œ œ œ œ œ œ™
∑ ∑ J J ‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!
mf
?b j
¢
∑ ∑ œ œ œ œj œ œ œ œ™
‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!
5

38
j j œ
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ Ó Œ
° b up your voice

and with us

sing!
j
Thou
& œ œ œ œj œ œ œ œ™
‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!

&b ∑ ∑ j
œ œ œ œj œ œ œ œ™
‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!
œ œ œ œ œ œ œ œ™
?b ∑ ∑ J J ‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!
? œ œ œ œ œ œ œ œ™
b ∑ ∑ J J ‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!
?b j
¢
∑ ∑ œ œ œ œj œ œ œ œ™
‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!

42

& b œ œ œ œJ œ œJ œ œ œ Œ ∑ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ
J J
° bburn-ning sun∑ with gold Ó- en beam, œ™ œj Œ œ œ™ œj Ó
Thou sil - ver moon with soft
& Œ œ ∑
Im - be - ni, Im - be - ni

&b ∑ Ó Œ œ œ™ œj Œ œ œ™ œj Ó ∑
Im - be - ni, Im - be - ni
œ œ™ œ œ œ™ œ
?b ∑ Ó Œ J Œ J Ó ∑
Im - be - ni, Im - be - ni
? œ™ œ œ™ œ
b ∑ Ó Œ œ J Œ œ
J Ó ∑
Im - be - ni, Im - be - ni
?b ∑ Ó Œ
¢ œ œ™ œj Œ œ œ™ œj Ó ∑
Im - be - ni, Im - be - ni
6

47 C
&b œ œ œ Œ ∑ ∑ ™™ ∑
er gleam;
° b Ó- Œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ‰ œ j ™™ œ j j
& J œ™ œ Ó œ œ œ œ œ
Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni! Vium - be vyo - te vya
&b Ó Œ ‰ j œ œ ‰ œj œ™
‰ j ™™ j
œ Ó
j œ œ œ œ j
œ œ œ œ œ œ
Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni! Vium - be vyo - te vya
œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œJ œ œ
?b Ó Œ ‰ œJ ‰ J ‰ J J Ó ™™ œ J
Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni! Vium - be vyo - te vya
œ œ œ™ œ
? Ó
b Œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ ‰ œJ J Ó ™™ œ ™ œ Ó
J
Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni! Vium - be
? ‰ œj œ œ ‰ œj œ ™ j ™™
¢ bÓ
Œ ‰ j œ Ó j Ó
œ œ œ œ™ œ
Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni! Vium - be

51 1. 2.

&b ∑ ∑ ∑ ™™ ∑

° b j j
& œ œ œ œ
J œ œ œ œ œj œ œ œ œ Œ Ó ™™ œ œ Œ Œ œ
Mun - gu we - tu na M - fal me we - tu tu Pa -
j j ™™ œ
& b œj œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ Œ Ó Œ Œ œ
œ œ
Mun - gu we - tu na M - fal me we - tu tu Pa -
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b œJ J œ
J J Œ Ó ™™ Œ Œ
Mun - gu we - tu na M - fal me we - tu tu Pa -
? b ‰ œ™ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó ™™ œ œ Œ Œ œ
J J J
vyo - te na M - fal me we - tu tu Pa -
? ™™ œ
¢ b ‰ œ™ œ
j ‰ Œ
œ
j
œ œ œ œ
j
œ œ œ
Œ Ó
œ œ
Œ Œ
vyo - te na M - fal me we - tu tu Pa -
7

55 1.

& b ™™ ∑ ∑ ∑ ∑ ™™

° b ™ j
& ™ œ™
j
œ Œ œ œ™
j
œ Ó œ œ œ œj œ œ œ œ Œ Œ œ ™™
zen - i sa - u - ti Il - i - nas - i mwim - be! Pa -
j
& b ™™ œ™ œ
j Œ œ œ™ œ
j Ó œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ
™™
zen i sa u ti Il - i - nas i nas i mwim - be!
œ Pa -
- - - - -
œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b ™™ J Œ J Ó J J Œ Œ ™™
zen - i sa - u - ti Il - i - nas - i mwim - be! Pa -
? b ™™ œ™ œ Œ œ œ™ œ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J ™™
J J
zen - i sa - u - ti Il - i - nas - i nas - i mwim - be! Pa -
? ™ œ™ œ Œ œ œ™ œ Ó j œ ™™
¢ b ™ J J œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ
zen - i sa - u - ti Il - i - nas - i nas - i mwim - be! Pa -

D
59 2.

&b ∑ ™™ ∑ ∑ ∑

° b j j j j
& œ œ Œ œœ ™™ œœ ™™ œœ ‰ Œ Ó Œ Œ œœ ™™ œœ œœ œœ ™™ Ó
be! All men, all crea - tures,
&b œ œ Œ j ™™ j ‰ Œ Ó Œ Œ j j Ó
œ™ œ œ œ™ œ œ œ™
be! All men, all crea - tures,
œ œ œ™ œ œ œ
?b œ Œ Ó ™™ Ó œ J Ó Œ ‰ J œ
Wa -- tu wo - te, vi -- um - be
be! œ œ™ œ
?b œ œ Œ œ œ œ œ
Ó ™™ Ó J Ó Œ ‰ J
Wa - tu wo - te, vi - um - be
be!
? Œ Ó ™™ Ó œ™ j ‰ œj œ
¢ bœ œ œ œ œ Ó Œ
œ
Wa - tu wo - te, vi - um - be
be!
8
E
63 1. 2.

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ™™ Ó Œ œ
Thou
° bŒ Œ j j
& œœ œœ œœ œœ œœ ™™ Ó Ó
œœ œœ œœ ˙˙ Ó Ó œœ ™™ œœ ™™ ∑
ev' - ry - bod - y praise the Lord! All men,

&b Œ Œ j Ó Ó Ó Ó j ™™ ∑
œ œœ œ œ™ œ œœ ˙ ™
œ œ
ev' - ry - bod - y praise the Lord! All men,

? b œ œJ Œ Œ
œ œ™ œ
Œ ‰ œJ œ œ œ œ™ œ ™™
JÓ J ∑ ∑
vyo -- te a --wa - ye yo - te si - fu Mun-- gu!

? b œ œJ Œ Œ Œ ‰ œJ œ
œ œ™ œ œ œ œ™ œ ™™
JÓ J ∑ ∑
vyo - te a - wa - ye yo - te si - fu Mun - gu!
? j Œ ‰ œj œ œ œ ™ œj Ó ™™
¢ b œ™ œ Œ Œ
j ∑ ∑
œ œ œ™ œ
vyo - te a - wa - ye yo - te si - fu Mun - gu!

69
j j j j
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑ Ó Œ œ œ œœœœ œ
rush-ing wind that art so strong, ye clouds that sail in heav'n
O, si - fu - ni Mun - gu!
° b j j
& ∑ Ó Œ œ ˙œ œ œ œ œœ œœ œ œ ˙ ∑
œ œJ œ J œ™ ‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!
j
&b ∑ Ó Œ Œ œ œ œ œj œ œ œ ‰ Œ ∑
Ϫ
O, si - fu - ni Mun - gu!
œ œœœœ œ œ œ™
?b ∑ ∑ J J ‰ Œ ∑
O, si - fu - ni Mun - gu!
œ œœœœ œ œ œ™
?b ∑ ∑ J J ‰ Œ ∑
O, si - fu - ni Mun - gu!
? œ œœœœ œ œ œ™
¢ b ∑ ∑ J J ‰ Œ ∑
O, si - fu - ni Mun - gu!
9

74

&b œ œ œ Œ ∑ Ó Œ œ œ œ œ œJ œ œJ œ œ œ Œ ∑
a - long, thou ri - sing morn in praise re - joice!
O, si - fu - ni Mun - gu!
° bÓ j j
& Œ œ ˙œ œ œ œ œœ œœ œ œ ˙ ∑ Ó Œ œ œ™ œj Œ œ
œ œJ œ J œ™ ‰ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu! Im - be - ni, Im-
j Œ œ œ™ œj Œ œ
&b Ó Œ Œ œ œ j
œœ œ œ œ œ™
‰Œ ∑ Ó
O, si - fu - ni Mun - gu! Im - be - ni, Im-
œ œœ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ œ
?b Ó Œ Œ J J ‰Œ ∑ Ó Œ JŒ
O, si - fu - ni Mun - gu! Im - be - ni, Im-
œ œœ œ œ œ œ œ™ ‰ Œ ™
?b Ó Œ Œ J J ∑ Ó Œ œ œ œJ Œ œ
O, si - fu - ni Mun - gu! Im - be - ni, Im-
? œ œœ œ œ œ œ œ™ ‰ Œ
¢ bÓ
Œ Œ J J ∑ Ó Œ jŒ
œ œ™ œ œ
O, si - fu - ni Mun - gu! Im - be - ni, Im-

80

Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
&b Ó J J ∑ ∑
ye lights of eve - ning find a voice!
° b œ™ j Ó
& œ ∑ Ó Œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ‰ œ œ™ œj Ó
J
be - ni Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni!

& b œ™ œj Ó ∑ Ó Œ ‰ j
œ œ
‰ j œ œ ‰ œj œ™ œj Ó
œ
œ
be - ni Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni!
œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
? œ
b J Ó ∑ Ó Œ ‰ J ‰ J ‰ J J Ó
be - ni Pa - zen - i
sa - u - ti im - be - ni!
œ™ œ
?b œ™ œ Ó ∑ Ó œ
Œ ‰ J
œ œ œ
‰ J œ œ ‰ Jœ J Ó
J
be - ni Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni!
? j
¢ b œ™ œj Ó ∑ Ó Œ ‰ j œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ ™ œ Ó
œ
be - ni Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni!
10

85 F 1.

& b ™™ ∑ ∑ ∑ ∑ ™™

° b ™ j j j j
& ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ Œ Ó ™™
Vium - be vyo - te vya Mun -- gu we - tu na M - fal me we - tu
& b ™™ œ œ œ œj œ œj œj œ œj œ
j ™™
œ œ œ œ œj œ œ œ œ Œ Ó
Vium - be vyo - te vya Mun - gu we - tu na M - fal me we - tu

? b ™™ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J œ œJ œJ œ J J Œ Ó ™™
Vium - be vyo - te vya Mun - gu we - tu na M - fal me we - tu
? b ™™ œ ™ œ Ó ‰ œ™ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó ™™
J J J J
Vium - be vyo - te na M - fal me we - tu
? ™ j Ó ‰ j ‰ Œ j j Œ Ó ™™
¢ b ™ œ™ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vium - be vyo - te na M - fal me we - tu

89 2. 1. 2.

&b ∑ ™™ ∑ ∑ ∑ ∑ ™™ ∑
° b
& œœÓ
j j
œ ™™ œ ™ œ Œ œ œ ™ œ Ó œ œ œ œj œ œj œœ Œ Œ œ ™™ œ œ Œ œœ ™™ œœj
tu Pa - zen - i sa - u - ti Il - i - nas - i mwim - be! Pa - be! All men,
j
&b œ œ Ó œ ™™ œ™ œj Œ œ œ™ œj Ó œ œ œ œj œ œ œœ œ œ ™™ œ œ Œ œ ™ œj
tu Pa - zen - i sa - u - ti Il - i - nas - i nas
œ
i mwim - be! Pa - be! All men,
-
œ œ™ œ œ œ™ œ œ œœœ œ œ œ
? œœÓ
œœ œ
b ™™ J Œ JÓ J J Œ Œ ™™ œ Œ Ó
tu Pa - zen - i sa - u - ti Il - i - nas - i mwim - be! Pa - be!
? œ œ Œ Œ œ ™™ œ™ œ Œ œ œ™ œ Ó œ œœœ œ œ œœ œ œ œ ™ œœ
b J J J J ™ Œ Ó
tu - Pa
- - -zen i sa u ti Il - i - nas - i nas - i mwim - be! Pa - be!
?b Œ Œ œ ™™ œ ™ œJ Œ œ œ ™ œJ Ó œ œ œ œj œ œj œœ œ œ
œ ™™
œœŒ Ó
¢ œœ
tu Pa - zen - i sa - u - ti Il - i - nas - i nas - i mwim - be! Pa - be!
11

95 G
& b ™™ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° j j j j
& b ™™ œœ ‰ Œ Ó Œ Œ œœ ™™ œœ œœ œœ ™™ Ó Œ Œ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ Ó
all crea - tures, ev' - ry - bod - y
& b ™™ œj ‰ Œ Ó Œ Œ j j Ó Œ Œ j Ó
œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ™
œ œ œ™ œ all crea - tures,
œ œ œ œ™ œ ev' - ry - bod - y œ
? b ™™ Ó J Ó Œ ‰ J J Œ Œ Œ ‰ œJ œ
Wa - tu wo - te, vi - um - be vyo - te a - wa - ye
œ œ œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ
? b ™™ Ó J Ó Œ ‰ J J Œ Œ Œ ‰ œJ œ
Wa - tu wo - te, vi - um - be vyo - te a - wa - ye
j
? ™ œ™ ‰ œj œ œ j ‰ œj œ œ
¢ b ™Ó œ Ó
œ œ Œ œ™ œ Œ Œ Œ
Wa - tu wo - te, vi - um - be vyo - te a - wa - ye

H
100 1. 2.

&b ∑ ∑ ∑ ™™ ∑ ∑ ∑
° bÓ
& Ó Ó œœ ™™ œœj ™™ Ó Œ œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ Œ
œœ œœ œœ ˙˙
praise the Lord! All men, Thou flow -ing wa - ter, pure and clear,

&b Ó Ó Ó j ™™ Ó Œ œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ Œ
œ œœ ˙ œ™ œ
All men, Thou flow -ing wa - ter, pure and clear,
praise the Lord!
? b œ™ œJ Ó œ œ œ™ œ ∑ ™™ Ó Œ œ œ œœœ
œœœ œ œ œ
Œ
J
yo - te si - fu Mun - gu! Thou flow -ing wa - ter, pure and clear,
? b œ™ œJ Ó œ œ œ™ œ ∑ ™™ Ó Œ œ œ œ
œœœœœ œ œ œ
Œ
J
yo - te si - fu Mun - gu! Thou flow -ing wa - ter, pure and clear,
œœœ œ œ œ
? jÓ j ∑ ™™ Ó Œ œ œ œœœ Œ
¢ b œ™ œ œ œ œ™ œ
yo - te si - fu Mun - gu! Thou flow -ing wa - ter, pure and clear,
12

106

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

° b¿ Œ œ œœœœ œ œ œ œ œ
& ¿ Œ ¿ Œ ¿ œ J J ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ œ
Hm hm hm hm make mu - sic for thy Lord to he - ar hm hm hm hm Thou
j
&b ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ œ
Hm hm hm hm make mu - sic for thy Lord to he - ar hm hm hm hm Thou
œ œœœœ œ œ œ œ œ
?b ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ œ ¿ ¿ Œ ¿ œ
J J Œ ¿ Œ
Hm hm hm hm make mu - sic for thy Lord to he - ar hm hm hm hm Thou
œ œ
?b ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ œ œœœœ œ œ œ œ œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿
J J
Hm hm hm hm make mu - sic for thy Lord to he - ar hm hm hm hm Thou
œ
? œ œœœœ œ œ œ œ œ
¢ b¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿
J J ¿ Œ ¿ Œ ¿ Œ ¿ œ
Hm hm hm hm make mu - sic for thy Lord to he - ar hm hm hm hm Thou

112

&b ∑ ∑ ∑
° bœ œ œ œ œ œ j
& œ œ œ ‰ Œ ∑
J J
fire, so mas - ter ful and bright
j
&b œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ j Ó
J J œ œ™ œ
fire, so mas - ter ful and bright Im - ben - i
œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
?b J œ J œ J
J ‰ Ó
fire, so mas - ter ful and bright Im - ben - i
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?b J J J ‰ Œ ∑
fire, so mas - ter ful and bright
? œ œ j j j
¢ b œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ∑
fire, so mas - ter ful and bright S
13

115

&b ∑ ∑ ∑ ∑

° bÓ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ∑
& J J J
that giv - est man both warmth and light;

&b Ó Œ j j ‰
œ œ œ œ œj œ œœ œ œ œ œ™ œ
j Ó
that giv - est man both warmth and light; Im - ben - i
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ™ œ
?b Ó Œ J J ‰ J Ó
that giv - est man both warmth and light; Im - ben - i
œ
?b Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ∑
J J J
that giv - est man both warmth and light;
?b ∑ ∑ ∑ ∑
¢
14

119 I 1. 2.

&b ∑ ™™ ∑ ∑ ∑ ∑ ™™ ∑ ∑

° b ™™ œ œ œ œj œ œj œj œ œ œ
& ∑ œ ∑ ∑ ™™ Ó Œ œ œ ™ œj Œ œ
J
Vium -be vyo -te vya Mun -gu we - tu Pa - zen - i sa -
™™ j j j j ™™ Ó
&b ∑ ∑ ∑ Œ œ
œ™ œj œ
Œ
œ œ œ œœ œ œœ œœ œ
Vium -be vyo -te vya Mun -gu we - tu Pa - zen - i
œ œ œ œœ œ œ œ™ œ saœ -
?b ∑ ™™ œ œ J œ œJ œJ J ∑ ∑ ™™ Ó Œ JŒ
Vium -be vyo -te vya Mun -gu we - tu Pa - zen - i sa -
?b ∑ ™™ œ ™ œ Ó
J ‰ œ™ œ‰ Œ
J ∑ ∑ ™™ Ó Œ œ œ™ œJ Œ œ
Vium- be vyo te Pa - zen - i sa -
? ∑ ™™ jÓ ‰ j‰ Œ ∑ ∑ ™™ Ó Œ œ œ ™ œJ Œ œ
¢ b œ™ œ œ™ œ
Vium- be vyo te Pa - zen - i sa -

126 f

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ #
Let
° b ™
Œ ‰ œœ œœ œœ œœ ™ œœJ ˙˙
#
& œ ™ œj Ó ∑ Ó Œ œ œ ™ œj Œ œ œ ™ œj Ó
J
u - ti Pa - zen - i sa - u - ti Tu -si - fu Mun - gu
#
& b œ™ œj Ó ∑ Ó Œ œ Œ Ó Œ ‰ œj œ œœ œœ ™™ œœj ˙˙
œ™ œj œ œ™ œj œœ
u - ti Pa - zen - i sa - u - ti Tu -si - fu Mun - gu
œ œ™ œ œ œ™ œ
œ™ œ œ œ œ œ ™™ œ ˙
?b JÓ ∑ Ó Œ JŒ JÓ Œ ‰ œJ œ œ œ œJ ˙ #
u - ti Pa - zen - i sa - u - ti Tu -si - fu Mun - gu
? œ™ œ Ó œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ™ œ ˙
b J ∑ Ó Œ JŒ JÓ Œ ‰ œJ œ J
#
u - ti Pa - zen - i sa - u - ti Tu -si - fu Mun - gu
? œ™ œ Ó
¢ b J ∑ Ó Œ œ œ ™ œJ Œ œ œ ™ œJ Ó Œ ‰ œj œ œ œ ™ œj ˙ #
u - ti Pa - zen - i sa - u - ti Tu -si - fu Mun - gu
15

133 J
# œ œ œ œœ œ Œ ∑ Ó Œ œ œ œ œœœ œ œœ œ Œ
& œ œ J J
all things their Cre -a - tor bless and wor -ship Him in hum - ble ness,
O, si - fu - ni Mun - gu! O,
° # nw f j j
& w Ó Œ œ ˙œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ ˙
™ ‰Œ ∑ Ó Œ œ
J J
O, si - fu - ni Mun - gu!
f
# j
& w
w
∑ œ œ œ œj œ œ œ œ™
‰Œ ∑ Ó Œ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!
f
œ œœ œ œ œ œ
? # nw
w ∑ J J œ™
‰Œ ∑ Ó Œ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!
f
?# w ∑ œ œ œ œj œ œ œ œ™ ‰Œ ∑ Ó Œ Œ
J
O, si - fu - ni Mun - gu!
f

¢
?#
w
∑ œ œ œ œj œ œj œ œ™
‰Œ ∑ Ó Œ Œ
O, si - fu - ni Mun - gu!

139
# œ œ œ œ œ œ œœ œ Œ
& ∑ ∑ J J ∑ Ó Œ œ
si - fu - ni Mun - gu!
Praise the Fa -ther and praise the Son, And
° # ˙œ œ œj œ œœj œœ
& œœ œ J œ œœ ™ ˙ ‰ Œ ∑ Ó Œ œ œ™ œ Œ œ œ™ œ Ó
J J J
O, si - fu - ni Mun - gu! Im - ben - i Im - ben - i
# j j Œ œ œ ™ œj Œ œ œ ™ œj Ó
& œ œ œ œ œ œ œ œ™ ‰ Œ ∑ Ó
O, si - fu - ni Mun - gu! Im - ben - i
Im - ben - i
™ ™
œ œœ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ
?# J J ‰Œ ∑ Ó Œ JŒ JÓ
O, si - fu - ni Mun gu! Im - ben - i
? # œ œ œ œj œ œ
-
œ œ™ œ Imœ - ben
œ™ - œi
œ œ™ ‰Œ ∑ Ó Œ JŒ JÓ
J
O, si - fu - ni Mun - gu! Im - ben - i Im - ben - i
?# œ j j ‰Œ ∑ Ó Œ jŒ jÓ
¢ œœ œ œ œ œ œ™ œ œ™ œ œ œ™ œ
O, si - fu - ni Mun - gu! Im - ben - i Im - ben - i
16

145 K
#œ œœœœ œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ™™ ∑
& J J
praise the Spi - rit, Three in One!
° # ∑ Ó Œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ‰ œJ œ ™ œj Ó ™™ œ œ œ œ œ œj
& J
Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni! Vium -be vyo -te vya
#
& ∑ Ó Œ ‰ j œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ ™ œj Ó ™™ œ œ
j j
œ œ œ œ œ
Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni! Vium -be vyo -te vya
œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œJ œ œ
?# ∑ Ó Œ ‰ J ‰ J ‰ J J Ó ™™ œ J
Pa - zen - i
sa - u - ti im - be - ni! Vium -be vyo -te vya
œ œ œ œ œ œ œ™ œ
?# ∑ Ó œ
Œ ‰ J ‰ J ‰ J J Ó ™™ œ™ œ Ó
J
Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni! Vium - be
?# ∑ Ó Œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ™ œ Ó ™™ ™ j
¢ J œ œ Ó
Pa - zen - i sa - u - ti im - be - ni! Vium - be

150 1. 2.
# ™™ ™™
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

° # jœ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ Œ Ó ™™ œ œ Œ Œ œ ™™ œ™ œj Œ œ
& œ J œ J
Mun - gu we - tu na M - fal me we - tu tu Pa - zen - i sa -
# j j ™™ œ Œ Œ œ ™™ ™ j Œ œ
& œj œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ Œ Ó œ œ œ
Mun - gu we - tu na M - fal me we - tu tu Pa - zen - i sa -
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ
? # œJ J œ J J Œ Ó ™™ Œ Œ ™™ J Œ
Mun - gu we - tu na M - fal me we - tu tu Pa - zen - i sa -
?# ‰ œ™ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó œ œ™ œ œ
J J ™™ œ œ Œ Œ ™™ J Œ
J
vyo - te na M - fal me we - tu tu Pa - zen - i sa -
?# ‰ j‰ Œ j j Œ Ó ™™ Œ Œ œ ™™ œ™ œJ Œ œ
¢ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
vyo - te na M - fal me we - tu tu Pa - zen - i sa -
17

L
155 1. 2.
# ™™ ™™
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # œ œ œ œj œ œ
j
& œ™ œ Ó œœ Œ Œ œ ™™ œ œ Œ œœ ™™ œœj ™™ œœj ‰ Œ Ó Œ Œ œœ ™™ œœj
J
u - ti Il - i - nas - i mwim - be! Pa - be! All men, all crea -
# j ™™ œ Œ j ™ j‰ Œ Ó
& œ ™ œj Ó œ œ œ œj œ œ œœ œ œ œ œ™ œ ™ œ
Œ Œ
œ™ œ
j
œ
u - ti Il - i - nas - i nas - i mwim - be! Pa - be! All men, all crea -
œ™ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ™ œ
?# JÓ J J Œ Œ ™™ Œ Ó ™™ Ó JÓ
Wa - tu wo - te,
u - ti Il - i - nas - i mwim - be! Pa - be!
œ œœ œ œ œ œ œ œ™ œ
? # œ ™ œJ Ó J J
œœ œ œ œ ™ œœ
™ Œ Ó ™™ Ó JÓ
Wa - tu wo - te,
u - ti Il - i - nas - i nas - i mwim - be! Pa - be!
? # œ™ œJ Ó œ œ œ œj œ œj œœ œ œ
œ ™™
œœŒ Ó ™™ Ó œ œ œ™ œ Ó
¢ J
Wa - tu wo - te,
u - ti Il - i - nas - i nas - i mwim - be! Pa - be!

161
#
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° # j Ó Œ Œ j Ó Ó Ó
& œœ œœ ™™ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ ˙˙
tures, ev' - ry - bod - y praise the Lord!
#
& œj ™ Ó Œ Œ j Ó Ó Ó
œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ ˙
tures, ev' - ry - bod - y praise the Lord!
œ œ œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ™ œ
?# Œ ‰ J J Œ Œ Œ ‰ œJ œ J Ó J
vi - um - be vyo - te a - wa - ye yo - te si - fu Mun - gu!
œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ™ œ
?# Œ ‰ J J Œ Œ Œ ‰ J J Ó J
vi - um - be vyo - te a - wa - ye yo - te si - fu Mun - gu!

?# Œ ‰ œj œ œ œ™ j
œ Œ Œ Œ ‰ œj œ œ œ™ œj Ó j
¢ œ œ œ™ œ
vi - um - be vyo - te a - wa - ye yo - te si - fu Mun - gu!
18

M
166
# 1. ™™
2.
™™
& ∑ ∑ ∑
° #Ó j j j
& œœ ™™ œœ ™™ ∑ ™™ œ ‰ œ œ œ œ
J
All men, O, si - fu - ni Mun -
# ™™ ™™ j
& Ó œ™ œ
j ∑
œ

œ
j
œ
j
œ œ
All men, O, si - fu - ni Mun -

œ
™™ œ
?# œ œ œ J
∑ ™™ ∑ ‰ J J
O, si - fu - ni Mun -

?# ∑ ™™ ∑ ™™ ‰ j j j
œ œ œ œ œ
O, si - fu - ni Mun -
?# ∑ ™™ ∑ ™™ ‰ j j j
¢ œ œ œ œ œ
O, si - fu - ni Mun -

169 f
#
& Œ ‰ j œ w Œ ‰ œj œ
œ œ œ w
Im - be - ni Im - be - ni
° #
& œ œ Ó œ ‰ œj œj œ œ œ œ Ó œ ‰ œj œj œ œ
J J
- gu O, si - fu - ni Mun - gu O, si - fu - ni Mun
# j j
& œ Ó ‰ j j œ œ Ó ‰ j j œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
- gu O, si - fu - ni Mun - gu O, si - fu - ni Mun
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?# Ó ‰ J J J Ó ‰ J J J
- gu O, si - fu - ni Mun - gu O, si - fu - ni Mun
?# Ó ‰ j j œ œ œ Ó ‰ j j j
œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ
- gu O, si - fu - ni Mun - gu O, si - fu - ni Mun
?# Ó ‰ œj œj œ œ œ œ Ó ‰ œj œj œ j
¢ œ œ œ J œ œ
- gu O, si - fu - ni Mun - gu O, si - fu - ni Mun
19

173 N
# ‰ œ œj œ œ ™™
& Œ ‰ œj œ œ ˙ œ ˙
∑ ∑ ∑
Im -be - ni Tu - si - fu Mun - gu! mp mf
° #œ j
& œ Œ œ œ œ œ™ œ ∑ ™™ Ó ‰ œ œ œœ œ ˙ Ó ‰ œœ œœ
J J
- gu Tu - si - fu Mun - gu! Tu - si - fu Mun - gu! Tu - si -
mp mf
# Œ j ∑ ™™ Ó ‰ œ œj œ œ Ó ‰ œ œj
& œ œ œ œ œ œ™ œ œ ˙
- gu Tu - si - fu Mun - gu! Tu - si - fu Mun - gu! Tu - si -
œ
?# œ œ œ œ œ™ œ ™™
Œ J ∑ ∑ ∑ ∑
- gu Tu - si - fu Mun - gu!
?# Œ œ œ œ œ™ j ∑ ™™ ∑ ∑ ∑
œ œ œ
- gu Tu - si - fu Mun - gu!
?# Œ œ œ œ œ™ j ∑ ™™ ∑ ∑ ∑
¢ œ œ œ
- gu Tu - si - fu Mun - gu!

179
#
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ff
° # œœ œ œ œ ‰ j cresc. ‰ j j >œ >œ >œ >œ >œ œ œ^ Ó
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ ‰ œ œ œ Œ œ ‰ œœœ J
J J
- fu Mun - gu! Pa - zen - i sa - u - ti na - wo -te im -be - ni O, si - fu - ni Mun - gu

# cresc. ff j
j j
& œ œ œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œœ œœ Œ œ> ‰ >œ >œ >œ >œ œ œ^ Ó
œœ œ
- fu Mun - gu! Pa - zen - i sa - u - ti na - wo -te im -be - ni O, si - fu - ni Mun - gu

œ cresc.
œœ œœœ œ œœ œœœ
ff
>œ >œ >œ >œ >œ œ œ^
?# Ó Œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J Œ ‰ J J J Ó
Pa - zen - i sa - u - ti na - wo -te im -be - ni O, si - fu - ni Mun - gu
ff
œ cresc.
œœœ œœœ >œ >œ >œ >œ >œ œ œ^
?# Ó Œ ‰ J J ‰ J ‰ œ œ œJ ‰ œ œ Œ ‰ J J J Ó
Pa - zen - i sa - u - ti na - wo -te im -be - ni O, si - fu - ni Mun - gu
ff
?# Ó cresc.
Œ ‰ œ œœœ‰ œœœ‰ œœœ‰ œœŒ >œ ‰ >œ >œ >œ >œ œ œ^ Ó
¢ J J J J J J J
Pa - zen - i sa - u - ti na - wo -te im -be - ni O, si - fu - ni Mun - gu