Sie sind auf Seite 1von 143

Наташа Пауновић

ПРИРУЧНИК ЗА ПРОФЕСОРЕ
Немачки језик за трећи разред
гимназије и средњих стручних школа
Седма година учења
Наташа Пауновић

direkt 3
ПРИРУЧНИК ЗА ПРОФЕСОРЕ

Немачки језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа


Седма година учења
Прво издање

Лектор за српски језик: Борис Над


Лектор за немачки језик: Весна Николовски
Прелом: Срђан Попадић

Издавач: Издавачка кућа „Klett“ д.о.о.


Светозара Ћоровића 15/IV, 11000 Београд
Тел.: 011/3348-384, факс: 011/3348-385
office@klett.rs, www.klett.rs
За издавача: Гордана Кнежевић Орлић
Главни уредник: Александар Рајковић
Уредник: Милан Пртењак

Klett © 2013.
Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела
или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање, чување у електронском облику,
односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални
приступ делу са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог
ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

CIP – Каталогизација у публикацији


Народна библиотека Србије, Београд
ISBN 978-86-7762-447-7
COBISS.SR-ID 196394508
У В О Д

Поштоване професорке, поштовани професори немачког језика,


До сада сте имали прилику да се упознате с уџбеницима Direkt 1 и Direkt 2. Радује нас што сте
нам и ове године указали поверење. Ми смо ослушкивали ваше предлоге и сугестије, и потру-
дили се да у уџбенику Direkt 3 испунимо сва ваша очекивања. Пред вама се налази приручник
који ће вам дати мноштво идеја и омогућити да уџбеник искористите на најбољи могући на-
чин. Наши предлози, свакако, нису правило којег се морате придржавати. Овај приручник има
за циљ да пробуди вашу креативност и машту, да у часовима уживају како ученици тако и ви.
Издавачка кућа „Klett” као једна од водећих у Европи припремила је за вас уџбенички комплет
који садржи:
yy Уџбеник (103 стране),
yy Радну свеску (100 страна),
yy аудио компакт-диск који прати Уџбеник и Радну свеску,
yy Приручник за професоре,
yy глобални и оперативни план,
yy дневне припреме (укупно 70 часова).
Овај Уџбеник је настао као резултат дугогодишњег рада у настави и пружа решење многих
проблема са којима смо се до сада сусретали у пракси. Ево неких проблема, које су наставници
и ученици наводили као препреке за извођење квалитетне наставе у нашој земљи:
–– текстови су застарели и неактуелни,
–– текстови су непримерени узрасту и интересовању ученика,
–– уџбеник не нуди довољно вежбања слушања,
–– у настави је занемарен говор,
–– ученици имају страх од прављења грешака и избегавају да причају на немачком језику,
–– уџбеник је препун граматичких правила и метајезичке терминологије,
–– ученици су приморани да уче напамет граматичка правила и немају могућност да изразе
свој став и креативност,
–– професор говори током часа, а ученици су пасивни посматрачи,
–– ученици не желе да доносе уџбеник и радну свеску за сваки час,
–– неки уџбеник који би користили у настави није одобрен,
–– уџбеник није прилагођен социјалној и економској ситуацији у нашим школама.

У кратком прегледу који следи видећете да вам Direkt 3 нуди решење свих набројаних проблема.

Методички приступ уџбеника Direkt 3


Уџбеник Direkt 3 заснива се на потреби да се преиспита „традиционални“ приступ учењу стра-
ног језика и ослобађа се уџбеничке фиксираности на писане текстове. Ми смо се одлучили за
једноставну, транспарентну структуру уџбеника, која је подједнако занимљива и ученицима и
наставницима.

3
У В О Д

Приликом рада на уџбенику узети су у обзир методичко-дидактички принципи који су базира-


ни на препоруци Заједничког европског оквира за учење и подучавање страних језика Савета
Европе. Дакле, савладавање језика се у првом реду односи на вежбања са дијалошким карак-
тером. Ученици се тако подстичу да у одељењу преузму активну улогу, да не буду пасивни по-
сматрачи, већ да они сами постану учесници. Професор има задатак да координира, организује
и да, наравно, у сваком моменту буде спреман да помогне уколико је ученицима потребна
помоћ. Због повећане одговорности коју имају самим учествовањем у процесу комуникације,
ученици постају самоуверенији и спремнији да користе језик. Професор више не предаје језик,
већ организује наставу и учествује у процесу учења језика. Он надгледа и подстиче ученике
да комуницирају, не исправља грешке у лексици и граматици на лицу места, већ их записује
како би их касније коментарисао. Тако избегавамо ситуацију „Wenn alles schläft und einer spricht,
so nennt man dieser Unterricht“. Наша настава може да се опише овако: „Wenn alle reden und einer ist
still, ist das ein Zustand, den jeder will.“

Циљна група
Уџбеник је намењен ученицима у трећем разреду гимназије и средњих стручних школа. Такође,
намењен је онима који „само“ желе да практично примене језик у свакодневним ситуацијама.
Уџбеник је намењен превасходно за употребу у школи, али је тако конципиран да они ученици
који су приморани да изостају из школе могу да га прате самостално, без професора. Зато су
објашњења дата двојезично, на српском и на немачком језику.

Структура уџбеника и прилога


Ауторима је успело да направе уџбеник који прати Заједнички европски оквир, ниво Б1. Свака
лекција подстиче развијање све четири језичке вештине: читање, слушање, говор и писање. Оп-
сег лекција је прилагођен стандарду од два часа недељно, тако да професори нису приморани
да редукују садржај. Уџбеник се састоји од осам лекција, а после сваке четврте лекције следи
Fertigkeitstraining који поспешује развој све четири језичке вештине (говора, писања, читања и
слушања). Direkt 3 вам нуди још једну новину. То је могућност да ученици сами провере у којој
мери су савладали обрађено градиво уз помоћ дела „Wie weit bist du jetzt?“. При раду на том делу
аутори су имали на уму потребу ученика да, осим провере разумевања приликом слушања и
читања и вештине писања, провере и у којој мери су ученици сaвладали граматичка правила.
Свака лекција је на првој страни илустративно представљена, што може бити искоришћено за
увод у наставну јединицу. Такође, на првој страни су дати циљеви лекције, односно оно што се
очекује од ученика. На крају лекције налази се кратак преглед граматике на матерњем језику.
Иза сваке наставне теме налази се лектира. Професори у школама у Србији су изразили жељу,
да се у Уџбенику нађе више текстова које би ученици могли да читају на часу или код куће.
Direkt 3 нуди занимљиве текстове које ће ученици сигурно радо читати. Текстови и вокабулар
су тако бирани да повезују у једну три основне теме: лични и друштвени живот, свакодневи-
цу и свет око нас. У уџбенику се такође налазе информације о животу на немачком говорном
подручју и те информације се могу упоређивати са чињеницама везаним за нашу земљу. Ве­жбе
говора се односе на вокабулар и текстове у уџбенику и служе за развијање продуктивне и ин-
терактивне употребе језика. На крају уџбеника се налази листа неправилних глагола са пре-
водом на српски језик: немачко–српски речник, који садржи основни вокабулар потребан за
савладавање плана и програма и листа валентности глагола.

4
У В О Д

Радна свеска
У другом делу књиге налази се Радна свеска. Водило се рачуна о томе да ученици не морају да
носе две књиге, већ да оне буду обједињене у једну, што је практичније и јефтиније. Уз помоћ
Радне свеске ученици продубљују знања која су већ усвојили кроз практичну примену језика.
На крају сваке наставне јединице налази се упућивање нпр. AB Übungen 23–31, ради лакшег
сналажења, како би се права вежбања радила у правом тренутку. Вежбе у Радној свесци не
треба да се користе само као домаћи задаци. Напротив, често је корисно да се ураде на часу.

Аудио компакт-диск
Аудио компакт-диск који прати Уџбеник и Радну свеску омогућава ученицима вежбање ве­
штине разумевања при слушању аутентичних ситуација, али и самостално креирање говорне
ситуације на одређену тему. Када нека вежба захтева слушање, наведен је број аудио-нумере
коју је потребно преслушати, нпр. CD22.

Граматика
„So wenig Grammatik wie möglich. So viel Grammatik wie nötig.“ Овако би смо најбоље могли да
објаснимо значај граматике. Дакле, граматика као средство, а не као циљ. Граматичке струк-
туре се уводе поступно, без сувишног оптерећивања ученика метајезичком терминологијом
која може само да збуни и демотивише ученика. Вежбања су тако осмишљена да ученици не-
свесно усвајају нова граматичка знања и одмах их примењују у конкретним ситуацијама, што
и јесте циљ учења страног језика. Тако је избегнута монолошка метода, у којој наставник уче-
ницима презентује неку нову граматичку структуру, користећи метајезичку терминологију, већ
је заступљена хеуристичка метода, када ученици сами долазе до нових сазнања. Након сваке
целине се налази тзв. Blitz Grammtik – преглед граматике у којем се на матерњем језику јасно
и разумљиво дају правила и примери и указује на сличности и разлике са матерњим језиком.
У уџбенику Direkt 3 граматичка правила су још боље илустрована у поређењу са Уџбеницима
Direkt 1 и Direkt 2.

Приручник за професоре
У приручнику можете пронаћи мноштво креативних идеја како да одрадите свако вежбање у
Уџбенику. Фазе означавају наставну јединицу, а број испред објашњења означава број вежбања
у књизи. Осим ових идеја, уз сваку лекцију су дата решења и транскрипција вежбања из
Уџбеника и Радне свеске. Професори у школама у Србији изразили су жељу да се после сваке
лекције у приручнику налазе предлози како да се кроз игру обнавља градиво. Зато се у при-
ручнику уз уџбеник Direkt 3 уз сваку лекцију, осим мноштво креативних идеја, могу пронаћи
још по најмање два прилога. На крају приручника понуђен је и речник који професор може
копирати и дати ученицима. Понуђени речник у уџбенику нуди превод речи на српски језик.
Речник у приручнику је замишљен као средство помоћу кога ће ученици усвајати вокабулар
путем својих асоцијација. Сваки ученик би требало да осмисли свој начин како да најлакше за-
памти неку реч. Неко ће можда цртати, неко писати синониме или антониме, неко писати при-
мере реченица у којој би могла да се користи дата реч. То треба препустити ученицима и зато
је други део листе празан. Овај речник је од помоћи и професорима, приликом испитивања
вокабулара или састављању додатних тестова за проверу вокабулара. После сваке лекције дат
је и пре­длог теста.
Водећи рачуна о пракси у нашим школама, уз сваку лекцију понуђен је тест за две различите
групе. Задаци у тестовима су тако осмишљени да проверавају у којој мери су ученици усвојили

5
У В О Д

вокабулар и граматику. У сваком тесту се такође налази по један задатак који има за циљ про-
веру вештине писања. Такви задаци доносе пет или шест поена на тесту и професорима није
увек лако да оцене написано. Ми смо се потрудили да осмислимо принцип оцењивања, који ће
помоћи професорима. Ево предлога:
Највише три поена за формалну исправност:
3 – без грешака или са неколико занемарљивих грешака које се односе на ортографију,
морфологију или синтаксу;
2 – неколико грешака које се односе на ортографију, морфологију или синтаксу и које не
нарушавају разумљивост написаног;
1 – на неколико места грешке онемогућавају разумљивост написаног;
0 – толико грешака, које се односе на ортографију, морфологију или синтаксу да је написано
немогуће разумети.
Највише три поена за садржај и обим:
3 – на свако питање је одговорено помоћу једне или две реченице, а обим и избор речи
одговарају циљу задатака;
2 – недостаје одговор на једно питање – обим и избор текста не одговарају поставци задатака
или је дат одговор на сва питања, али обим и избор текста не одговарају поставци задатака (на-
писано има мање од 50 речи);
1 – одговорено је на најмање два питања и може се препознати форма писма, и-мејла или дру-
ге форма, која је захтевана;
0 – написано не одговара поставци задатака и форма написаног се не може препознати. Сваки
тест доноси највише 30 поена. Испод се налази наш предлог оцењивања тестова:
28–30 – одличан 5
25–27 – врло добар 4
22 – 24 – добар 3
19–21 – довољан 2
< 18 недовољан 1

Предности уџбеничког комплета Direkt 3


–– актуелни и модерни текстови;
–– својим садржајем и концепцијом прати захтеве савремене методике немачког језика;
–– текстови су примерени узрасту и интересовању ученика;
–– уз уџбеник добијате аудио компакт-диск са вежбањима за слушање, који ученици могу слу-
шати и код куће;
–– подстиче дијалог и комуникацију;
–– ученици преузимају улогу учесника у настави, постају самоуверенији, без страха да ће да по-
греши;
–– граматика није циљ, већ средство;
–– подстиче ученика на самостални, истраживачи рад;
–– тимским радом подстиче се ученичка креативност, машта и тимски дух;
–– практични формат са много илустрација и фотографија;
–– одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и усклађен са про-
писаним Наставним планом и програмом;
–– први пут у Србији уз средњошколски уџбеник професор добија глобални план и оперативне
планове, као и дневне припреме;
–– приручник са решењима, транскрипцијом и тестовима после сваке лекције;
–– уџбеник је прилагођен социјалној и економској ситуацији у нашим школама.

6
У В О Д

Идеје, игре и вежбања

Идеје за поделу у групе:


yy Професор броји нпр. од 1 до 7, па опет од 1 до 7 (ако у групи има 14 ученика). Затим, сви са
бројем 1 чине једну групе, они са бројем 2 другу групу итд.
yy Професор дели ученицима различите новчиће или дугмиће, тако да они ученици који добију
исте треба да чине једну групу.
yy Када се користе карте, сви који добију срце чине једну групу, сви који имају детелину другу
итд.
yy Исећи разгледницу или неку рекламу из новина на неколико делова (онолико колико хоћемо
да имамо у једној групи) и они ученици чији делови могу да склопе целину чине једну групу.
yy Исећи неку реченицу на више делова. Они ученици који саставе реченицу чине једну групу.

Вежбања за писање и обнављање вокабулара за која није потребан никакав додатни материјал
нити припрема:
yy Професор пише на табли речи са неправлним редом слова, на пример Zatek, Gelov, Nuhd. Речи
треба да припадају некој теми, нпр. животиње. Уз помоћ овог вежбања ученици понављају
вокабулар који су научили претходног часа.
yy Ученици у групама пишу речи које почињу, на пример, на слово Н. За писање имају два ми-
нута времена. Победила је она група која је написала највише речи.
yy Професор на табли пише, на пример, седам слова од којих ученици у групи треба да направе
што више речи, а за то имају један минут.
yy Професор на табли пише, на пример, двадесетак речи. Ученици их посматрају један минут,
затим наставник брише таблу, а ученици треба да се сете свих речи и да их запишу на папир.
yy Један ученик чита текст који је обрађиван на претходном часу и прави намерне грешке.
Остали ученици треба да пронађу грешке.
yy „Потапање бродова“ на немачком језику у пару.
yy Професор пише десетак речи на табли које ученици треба да употребе тако што ће написа-
ти песму, бајку, причу итд.

Вежбања за говор и обнављање граматичких структура:


yy „Wortkette“ – за, на пример, обнављање партиципа перфекта: Ученик 1 каже: Ich habe heute
getrunken. Ученик 2 понови и дода: Ich habe heute getrunken und gegessen. И тако даље.
yy „Satzkette“ – на пример, обнављање перфекта: Ученик 1 каже: Ich bin um 6 Uhr aufgestanden.
Ученик 2 каже: Dann habe ich geduscht. И тако даље.
yy Наставник доноси неколико фотографија, а ученици треба да одаберу једну и да направе
дијалог у вези са сликом – рад у пару.
yy Ученици треба да смисле што је више могуће за два минута оправдања за закашњење на час
– рад у групи.

Више идеја и савета можете пронаћи у „Klett“ издањима:


1. Penny Ur, Andrew Wright, 22 Bretspiele, Deutsch als Fremdsprache, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart,
2011
2. Anita Pfau, Ann Schmid, 111 Kurzrezepte, Deutsch als Fremdsprache, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart,
2004

7
С А Д Р Ж А Ј

Lektion 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lektion 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lektion 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Lektion 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Lektion 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Lektion 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Lektion 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Lektion 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Lektion 1 Test Gruppe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94


Lektion 1 Test Gruppe B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Lektion 2 Test Gruppe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Lektion 2 Test Gruppe B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Lektion 3 Test Gruppe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Lektion 3 Test Gruppe B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Lektion 4 Test Gruppe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Lektion 4 Test Gruppe B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Lektion 5 Test Gruppe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Lektion 5 Test Gruppe B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Lektion 6 Test Gruppe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Lektion 6 Test Gruppe B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Lektion 7 Test Gruppe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Lektion 7 Test Gruppe B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Lektion 8 Test Gruppe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Lektion 8 Test Gruppe B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Решење тестова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Wortschatz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

8
L E K T I O N 1
Gefühle und Emotionen
Ситуација
Љубав и решавање љубавних проблема.

Граматика
 Потенцијалне реченице
 Односне реченице
 Финалне реченице са везником damit одн. um + zu
 Везници sowohl – als auch, entweder – oder

Liebe und Liebeskummer (вежбања 1–6)


1. Као увод у нову тему ученици играју срећну, односно несрећну љубав. Професор тре-
игру асоцијације. Ову игру може да игра цело оде­ ба да направи довољан број копија за рад у паро-
љење тако што ће професор исцртати поља на та­ вима.
бли, а ученици могу индивидуално или у групама Ученици у групама коментаришу своје белеш-
да кажу које поље желе да отворе и затим погађају ке. Ова вежба има за циљ обнављање познатог и
решења. учење новог вокабулара на тему љубави. Међу ре-
Друга могућност је да професор штампа речи (При- чима ће се сигурно појавити, на пример, Eifersucht,
лог 1) и залепи на зид, а ученици потом излазе пред Spaziergänge, Betrug…
таблу и отварају поља (у групама или индивидуал- Ученици затим у паровима читају текст и одговарају
но). На пример, у одељењу су четири групе (група на питања којима проверавају разумевање текста.
1, 2, 3 и 4). Прво поље отвара ученик из групе 1 и
ова група има право да погађа решење колоне или Решење:
коначно решење. Уколико не погоди, поље отва­ра –– Sie sind seit zwei Monaten zusammen.
ученик из групе 2 итд. Победила је она група која –– Weil Carola keine Lust mehr hat, sich mit Michael zu
погоди коначно решење. treffen.
Професор помоћу пројектора показује фотографију –– Wenn Carola Schluss machen würde, wäre das für
(При­лог 2), а ученици дискутује о томе зашто је мо- Michael eine Katastrophe, er wäre am Boden, kaputt.
мак тужан.
У одељењима са мањим бројем ученика постоји мо­
3. Ученици у паровима смишљају саве-
гућност да професор припреми картице на којима те које би дали Михаелу. Затим читају одговор који
ће се налазити Redemittel. Ученици седе у кругу, у је написао Марион и одговарају на питања која се
сре­дини круга се налазе картице, неколико учени- налазе испод текста.
ка их узима и изражава своје мишљење. Уколико
у одељењу има преко 25 ученика, професор може Решење:
Redemittel да напише на табли. –– Marion meint, Michael sollte mit Carola über das
Problem ganz offen sprechen.
Redemittel: –– Vielleicht hat Carola einen neuen Freund, d.h. sie ist
Meiner Meinung nach … hinter jemand anderem her.
Ich finde …
–– Er sollte sowieso den Kopf nicht hängen lassen.
Es könnte sein, dass …
Er hat gestern … 4. Помоћу савета које су већ формули­
Vielleicht musste er … са­ли и помоћу одговора из вежбања 3 ученици у
2. па­ровима пишу свој одговор на Михаелово пи­смо.
Као увод у читање текста профе-
сор поставља питање ученицима: Wann hat man 5. Ученици у паровима повезују рече-
Liebeskummer? Lest ihr Foren im Internet oder in den нице. Могућа су различита решења. Ово вежбање
Zeitungen über Liebeskummer? Ученици у парови- ученици могу да раде и као вежбање у низу. На
ма попуњавају табелу (Прилог 3) асоцијацијама за пример, ученик 1 пита: Was würdest du machen,

9
1 L E K T I O N

wenn deine Freundin sich sitzen lassen würde? Ученик 2 подстакне да прочитају понуђене реченице и да
одговора: Ich würde mich darüber wahnsinnig ärgern. пробуди њихову радозналост. Пажљиво читање
Уколико је потребно, професор записује пример по­нуђених одговора је важно и треба га вежбати
на табли и обнавља са ученицима конјунктив пре- са ученицима. Ученици потом слушају CD1 и са­
терита. мо­стално бележе тачне одговоре. Након тога неко
од ученика чита исправне реченице.
Могућа решења:
1. Wenn meine Freundin mich sitzen lassen würde,
würde ich weinen und wäre verzweifelt. Решење: 1F, 2F, 3R, 4F, 5R, 6R, 7F, 8F, 9F, 10R
2. Wenn meine Freundin mit einem anderen Jungen
Транскрипција:
ausgehen würde, würde ich auch mit einem ande-
ren Mädchen ausgehen. Ich bin jetzt seit Oktober von Carola getrennt. Ja, sie
3. Wenn meine Freundin eifersüchtig wäre, würde ich hat Schluss gemacht. Es war schwer, das zu verkraf-
trotzdem mit meinen Freunden ausgehen. ten. Ich dachte, ich würde darüber nicht hinweg kom-
4. Wenn meine Freundin morgen Geburtstag hätte, men.
würde ich ihr ein Foto von mir schenken.
5. Wenn meine Freundin Schwierigkeiten in der Schule Aber man weiß, die Zeit heilt alle Wunden. Jetzt
hätte, würde ich am Nachmittag mit ihr lernen. schaue ich am Wochenende mal ins Internet, auf
6. Wenn meine Freundin Probleme zu Hause hätte, die Seite Liebe.de. Und was finde ich da? Eine Anzei-
würde ich sie trösten. ge von meiner Ex-Freundin auf der Suche nach ei-
7. Wenn meine Freundin mich versetzen würde, würde nem neuen Freund. Im Großen und Ganzen nicht so
ich mich darüber wahnsinnig ärgern. schlimm. Aber der Grund, warum sie sich von mir ge-
8. Wenn meine Freundin mir sagen würde, dass sie ei- trennt hatte, war, dass sie keine Beziehung mehr ha-
nen anderen hat, würde ich ihr eine Szene machen. ben und ihr Single-Leben genießen wollte. Versteht
das einer, bitte?
6. Као увод у ову вежбу ученици чи­тају
понуђене реченице од 1 до 10 и записују сво­је Ученици раде на часу или код куће вежбања 1–9 у
претпоставке. Овакав увод има за циљ да ученике Радној свесци (погледати дневне припреме).

Решења вежбања из Радне свеске


1. 
1. d, 2. h, 3. f, 4. a, 5. g, 6. b, 4. es zu Streitereien kommt. 7. Es wäre schön, wenn Carola nicht
7. e, 8. c 5. es zum Schluss kommt. so komisch wäre/wenn Carola in
den Pausen zu mir kommen wür-
2. Liebe auf den ersten Blick, gefunkt, 5. Могућа су различита ре­ше­ња, на de/wenn Carola mich treffen woll-
den, gewünscht, verständnisvoll пример: te/wenn Carola mich immer noch
und sensibel, Schluss, von Dauer, 1. ganz traurig lieben würde/wenn Carola nicht in
jung, reif, Beziehung, verlassen, ver- 2. verständnisvoll einen anderen verliebt wäre.
letzen, Kraft, lieb 3. weint man
3. Могућа су различита ре­ше­ња, на 4. küsst man nicht 8. Могућа су различита решења, на
пример: 5. klappt gar nichts пример:
1. Wie war es am Anfang? 2. wenn ich nur zu Hause wäre.
6. Du solltest mit ihr sprechen. An dei- 3. wenn sie mich besuchen würde.
2. Was hast du weiter für die Zu-
ner Stelle würde ich mit ihr spre- 4. wenn ich den ganzen Tag arbei-
kunft geplant?
chen. Wenn ich du wäre, würde ich ten müsste.
3. Warst du eifersüchtig?
mit ihr sprechen. 5. wenn ich eine 1 bekommen wür-
4. Ist bei euch Liebe auf den ersten
Du könntest ihr Blumen schenken. de.
Blick passiert?
An deiner Stelle würde ich ihr Blu-
5. Gab es oft Streitereien zwischen
men schenken. Wenn ich du wäre, 9. Могућа су различита решења, на
euch?
würde ich ihr Blumen schenken. пример: Wenn ich in einem wei-
6. Wann hat sie Schluss gemacht?
Du solltest sie besuchen. An dei- chen Bett schlafen würde. Wenn ich
4. Могућа су различита реше­ња, на ner Stelle würde ich sie besuchen. ein schönes Haus mit Schwimm-
пример: Wenn ich du wäre, würde ich sie becken hätte. Wenn ich nicht mehr
1. man den ganzen Tag an sie/ihn besuchen. an langweiligen Konferenzen teil-
denkt. Du solltest dir eine andere suchen. nehmen müsste. Wenn ich doch
2. z wei Menschen sich gut verste- An deiner Stelle würde ich mir eine ein aufregendes Leben führen wür-
hen können. andere suchen. Wenn ich du wäre, de. Wenn ich Urlaub mit der gan-
3. F reund/Freudnin alleine ausgeht. würde ich mir eine andere suchen. zen Familie machen würde.

10
L E K T I O N
1
Die große Liebe ist vorbei (вежбања 7–12)

7. Професор на табли пише наслов Они ученици који су стали са десне стране треба
Wenn die große Liebe vorbei ist … и дискутује са да напишу писмо извињења, а они који су стали са
уче­ни­цима о томе шта остаје после једне велике леве стране треба да напишу писмо у коме Карола
љубави. Уче­ ници могу да раде у паровима. По раскида са Михаелом. Током рада професор под­
један уче­ник треба да изађе на таблу и запише по сећа ученике на обавезне делове сваког писма,
једну реч или реченицу. Професор чита написано што је саставни део званично признатих испита.
и то коментарише са ученицима. Ученици отварају Уче­ници затим лепе своје радове на зид. Сви уче­
Уџбе­ник и повезују илустрације са реченицама ници устају, иду од писма до писма и читају. По­
a–h. Професор указује на употребу релативних требно је да прочитају пет писама и оцене нај­
реченица у датом вежбању. боље тако што ће нацртати срце на раду који им
се највише допао. Професор броји поене и про­
Решења: 1c, 2h, 3b, 4e, 5d, 6f, 7g, 8a гла­шава најбољи рад.

8. Као увод у овај задатак ученици тре­ 10. Да ученици не би одмах прочитали
ба у паровима да заокруже своје претпоставке ка­ко текст песме потребно је да се пре читања уради
прича тече даље. Такав увод има циљ да уче­ници не­колико вежбања кроз које ће текст разумети у
детаљније прочитају реченице и питају про­фесора целини, односно селективно. На крају, када про­
уколико има непознатих речи. Неко од ученика читају текст читаве песме, треба да га разумеју де­
чита претпоставке. Потом ученици слу­шају CD3 и таљно. Професор треба да пронађе песму у ау­дио-
проверавају да ли су претпоставке исправне. формату, да припреми папириће (Прилог 4) и да их
одштампа за сваку групу. Ученици седе у гру­пама
Решења: 1F, 2F, 3R, 4F, 5R, 6R, 7F, 8F, 9F, 10R (4–6 ученика по групи) и са леве стране сор­тирају
папириће на којима стоје искази за које ми­сле да су
Транскрипција: нетачни, а са десне стране они за које ми­сле да су
тачни. Затим решења проверавају са про­фесором.
Ich bin jetzt seit einem Monat von Carola getrennt.
Wir haben uns inzwischen einmal getroffen, aber За другу вежбу потребно је да професор припреми
das ist nicht so gut gelaufen. Carola hat im Okto- до­вољно копија (Прилог 5) за рад у групама. Он
ber Schluss gemacht. Es war schwer, das zu verkraf- треба да исече папириће као што је означено и да
ten. Ich dachte, ich würde nicht darüber hinweg kom- их поређа по столу тако да стоје на ивици стола.
men. Aber man weiß, die Zeit heilt alle Wunden. Jetzt Најбоље је да два стола буду спојена. Тако и група
schaue ich am Wochenende mal ins Internet, auf die може бити ве­ћа. Од четворо до шесторо ученика
Seite Liebe.de. Und was finde ich da? Eine Anzeige von стоје око стола на коме се налазе папирићи. Док
meiner Ex-Freundin auf der Suche nach einem neu- слушају песму треба да се крећу око стола и узму
en Freund. Im Großen und Ganzen nicht so schlimm. одређени па­пи­рић са текстом који чују у песми.
Aber der Grund, warum sie sich von mir getrennt Не сме да до­ђе до отимања папирића и ученици
hatte, war, dass sie keine Beziehung mehr haben und смеју да узи­мају папирић само уколико је он у том
ihr Single-Leben genießen wollte. Versteht das einer, моменту испред њих. На крају ученици отварају
bitte? Eine Entschuldigung von ihr bei mir wäre doch Уџбеник и читају текст читаве песме и питају
selbstverständlich, oder ...? професора уколико има непознатих речи.
Ученици повезују реченице на страни 10 Уџбенику.
9. Професор каже ученицима да устану.
Кре­ тање кроз учионицу разбија монотонију и Решења: 1c, 2g, 3e, 4h, 5a, 6d, 7b, 8f, 9i, 10j
веома је пожељно уколико за то постоје услови.
Про­фе­сор каже следеће: Alle, die denken, dass Caro- 11. Ученици гледају фотографију на
la eine Entschuldigung schreiben soll, sollen rechts von стра­ни 9 у дискутују са професором шта зна­ју о
mir stehen. Alle, die denken, dass Carola keine Entschul- певачици на фотографији. Ученици код куће треба
digung schreiben soll, sollen links von mir stehen! Тако да про­нађу што више информација о њој помоћу
ће се добити две групе, а ученици затим треба да интер­не­та, да направе плакат или презентацију и
напишу писмо у паровима (страна 9 у Уџбенику). да то пре­зентују на неком наредном часу.

11
1 L E K T I O N

12А. 12B.
Дијалог који је понуђен у Уџбенику Код вежбања 7 на страни 8 ученици
про­фесор пише на табли и обнавља са ученицима су већ обнављали релативне реченице, а сада тре­
фор­му würde + инфинитив, као и um + zu + ин­фи­ ба да их увежбавају помоћу понуђеног материјала.
нитив. Ученици затим у паровима вежбају дијалоге
пре­ма датом моделу. Ученици раде на часу или код куће вежбања 10–
27 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

Решења вежбања из Радне свеске


10. das, die, der, dem, der, dessen, das 4. Ich bin in einen Jungen ver- 4. Du hast ein Million im Lotto ge-
Транскрипција: liebt, dessen Mutter aus Spani- wonnen. Und was jetzt? – Ich
Carola war ein Mädchen, das ein- en kommt. bin reich.
fach toll war. Carola war eine Per- 5. Ich bin ein Typ, der sehr sport- 5. Justin Bieber hat seine Songs
son, die immer lustig und gut ge- lich ist. uploaded. Und was jetzt? – Er
launt war. Carola war ein Typ, der 6. Ich wünsche mir eine Freundin, ist weltbekannt.
immer ehrlich zu mir war. Caro- mit der ich reden und lachen 6. Ich habe 5 Pizzas aufgegessen.
la war ein Mädchen, mit dem ich kann. Und was jetzt? – Ich bin ganz
mich so gut verstand. Carola war 14. Могућа су различита решења, voll.
eine Freundin, mit der ich über al- на пример: Dein Sportlehrer ist 7. Der Hundpsychologe hat Beno
les sprechen konnte. Carola war der autoritärste Lehrer, den ich je trainiert. Und was jetzt? – Er ist
ein Mädchen, dessen Anwesenheit gehabt habe. Deine Freundin ist diszipliniert.
mich so glücklich machte. Carola das dümmste Mädchen, mit dem 8. Deine Freundin hat Schluss ge-
war das tollste Mädchen, das ich ich je gesprochen habe. Deine macht. Und was jetzt? – Ich bin
je kennen gelernt habe! Mutter ist die verständnisvollste verzweifelt.
Person, die ich je kennen gelernt 19. Du wolltest einfach nur wissen,
11. Могућа су различита решења, на habe. Deine Mathelehrerin ist die wie es mir geht.
пример: netteste Person, mit der ich je ge- Sofort hast du bemerkt, ich bin
2. Eine Frau, die die Kranken pflegt. sprochen habe. Dein Nachbar ist nicht alleine.
3. Ein Heim, in dem Studenten der arroganteste Junge, den ich je Ich habe so komisch mit dir gere-
wohnen. gesehen habe. det.
4. Ein Zentrum, in dem sich junge 15. 1. was, 2. Wer, 3. Was, 4. Was, 5. Da war irgnedwas Neues und du
Leute treffen. Wer, 6. Wer, 7. Wer, 8. Was dachtest du stirbst.
5. Eine Wohnung, in der man die 16. 2. Das ist das Interessanteste, was Das war völlig klar – da lag je-
Ferien verbringt. ich je gehört habe. mand neben mir.
6. Ein Mädchen, das an Mode- 3. Das ist das Beste, was ich je ge- 20. Могућа су различита решења,
schauen teilnimmt. tan habe. на пример:
8. Ein Saal, in dem Filme gezeigt 4. Das ist das Langweiligste, was 2. Wozu treiben die Jungen Sport?
werden. ich je erlebt habe. 3. Wozu redest du mit deinem Va-
12. Es war einmal eine Prinzessin, die 5. Das ist das Aufregendste, was ter?
in einem Schloss wohnte, deren ich je erlebt habe. 4. Wozu sprichst du mit der Freun-
Vater ein mächtiger König war, der 6. Das ich das Schönste, was ich je din?
ein schöner Prinz einen Kuss ge- gesehen habe. 5. Wozu gehst du in die Kneipe?
geben hatte, die alle Prinzen hei- 7. Das ist das Spannendste, was 21. Могућа су различита решења,
raten wollten. Es war einmal ein ich je gelesen habe. на пример:
König, der ein großes Reich hatte, 8. Das ist das Beste, was ich je ge- 2. Damit er aus dem Haus geht.
den alle liebten, dem eine böse gessen habe. 3. Damit er sehen kann, dass er
Hexe die Krone gestohlen hat- 17. Могућа су различита решења, на mir gefällt.
te, dessen Töchter alle sehr schön пример: Alles, was meine Freun- 4. Damit wir den Abend zusam-
waren. Es waren einmal drei Kin- din anzieht, ist schön. Alles, was men verbringen können.
der, deren Eltern gestorben wa- man pauckt, ist sinnlos. Nichts, 5. Damit ich ihm alles sagen kann.
ren, die Fritz, Franz und Frank hie- was ich plane, ist gut geplant. Al- 22. 1. R, 2. F, 3. F, 4. R, 5. F, 6. R, 7. F, 8.
ßen, mit denen niemand spielen les was meine Mutter kocht, ist F, 9. R, 10. F
wollte, die alle lieb hatten. lecker. Nichts, was ich mache, ist
Транскрипција:
13. Могућа су различита решења, falsch.
– Ach, wenn ich mit Karin ausgehen
на пример: 18. 2. Der Fahrer hat die Katze über-
könnte! Ja, ich finde sie sehr süß, nett,
2. Ich habe eine Mutter, die sehr fahren. Und was jetzt? – Jetzt ist
sympathisch. Sie gefällt mir sehr. Es
verständnisvoll ist. sie tot.
wäre schön, wenn sie meine Einla-
3. Ich habe eine Mathelehrerin, die 3. Ich habe die teure Vase zersch-
dung annehmen würde. Aber ich ma-
sehr autoritär ist. algen. Und was jetzt? – Sie ist
che mir nicht zu viele Hoffnungen. Ich
kaput.
weiß, sie hat schon einen Freund, To-

12
bias. Und wenn der erfahren sollte, yy Du könntest es mit Martina versu-
L E K T I O N

1: Mir auch gut und ich habe ge-


1
dass Karin mit mir ausgeht, dann wür- chen. dacht, wir können zusammen
de er sich wahnsinnig darüber ärgern. – Wie bitte!? ein Glas Bier trinken?
Und er würde sogar Karin sitzen las- yy Ja, du könntest Martina einladen. 2: Ich trinke kein Bier, aber wir
sen! Er würde Karin sitzen lassen??! Na, Sie hat keinen festen Freund und sie können eine Cola trinken.
also. Worauf warte ich noch? Ich rufe würde sich bestimmt freuen, wenn 25. ohne, für, an, von, von, auf
sofort Karin an, und lade sie ins Kino, ein netter Junge wie du sie einla- 26. Alexander ist Computeranalytiker
oder ins Café ein ... (am Telefon) Hallo, den würde. Weißt du, sie fühlt sich und wohnt und arbeitet in Frank-
Karin, Norbert am Apparat ... Sag mal, so einsam ... furt. Seine Freundin Tina, Studen-
hättest du Lust, heute mit mir auszu- – Du meinst, ich sollte sie einladen? tin, wohnt und studiert in Frei-
gehen? Wir könnten ins Kino gehen, yy Natürlich. Versuch es doch mal, Nor- burg.
oder ins Café. bert! Wenn es gut geht, sehen sie sich
yy Tut mir leid, Norbert, aber ich bin – Ich wollte eigentlich mit dir ausge- einmal die Woche, sonst alle zwei
schon mit Tobias verabredet. hen. Aber wenn du meinst, ... na gut. Wochen, weil sie weit weg vonei-
– Na dann ... nächste Woche vielleicht? Auf jeden Fall, danke für den Tipp. nander wohnen.
yy Ich fürchte, es geht auch nächste – Tschüs, Norbert, und lass mich Positiv ist die Vorfreude auf das
Woche nicht. Norbert, du weißt, To- wissen, wie es weiter geht. Tschau. Wiedersehen. Negativ ist der Ab-
bias ist mein fester Freund, und ich 23. Могућа су различита решења, schied am Bahnhof.
gehe nur mit ihm aus. Wenn ich kei- на пример: muss ich arbeiten; ist Tina meint, Klaus könnte nach
nen festen Freund hätte, dann wür- meine Mutter krank; bin ich nicht Freiburg ziehen und dort eine
de ich vielleicht mit dir ausgehen. im Land. Stelle suchen.
Aber im Moment geht es eben nicht. 24. Могућа су различита решења, 27. 2. räumlich, 3. wöchentlich, 4. ro-
Tut mir leid. Aber ... на пример: sige, 5. Tatsächlich, 6. schreklich, 7.
– Aber ... was, Karin? 1: Hallo, wie geht es dir? lustig
2: Super, und dir?

Liebe ist … (вежбања 13–18)


13. Професор пише на табли Liebe ist … 15. Пошто су ученици сакупили инфор­
Сва­ки ученик треба да заврши реченицу брзо и ма­ције на тему љубави потребно је да у паровима
јед­ноставно. Вежбање се одвија као вежба у ланцу. на­пи­шу своју дефиницију љубави.
Уче­ници отварају страну 11 у Уџбенику и читају у 16. Ученици у паровима читају значења
паровима понуђени текст, а затим завршавају за­по­
под­вучених речи, али треба да их дефинишу. Уз
чете реченице испод текста. Уколико је потребно,
по­
моћ овог вежбања ученици могу да обнове
про­фесор помаже код тумачења непознатих речи
ре­
лативне реченице које су се неколико пута
које треба објашњавати у контексту или помоћу
понављале у овој лекцији.
си­нонима, односно антонима. Ученици их тако
лакше памте и уче контекст у коме се те речи могу 17. Према моделу који је понуђен у Уџбе­
употребљавати. нику ученици праве своје дијалоге. Професор тре­
Решења: ба да укаже ученицима на богатство немачког је­
1. „Philia“ heißt freundschaftliche Liebe. зика приликом прављења сложеница.
2. „Agapi“ bedeutet das innige Gefühl. 18. Ученици треба да организују „брзо
3. „Erotas“ steht für die körperliche oder romantische Lie- упо­знавање“. У групама (4–6 ученика) ученици
be. одго­варају на задата питања. Да би појачали ди­
4. Mit „storgi“ ist als tiefe Zuneigung gemeint. намичност вежбања, један од ученика из групе
14. Ученици у паровима попуњавају та­ мо­же да мери време на штоперици. Сваки ученик
бе­лу. Будући да међу различитим народима постоје има по један минут на располагању.
раз­лике у исказивању љубави, ово вежбање може Ученици раде на часу или код куће вежбања 28–
да буде добар импулс на основу кога ученици тре­ 34 у Радној свесци (погледати дневне припреме).
ба да траже информације на интернету.

13
1 L E K T I O N

Решења вежбања из Радне свеске


28. 1. e, 2. b, 3. c, 4. f, 5. f, 6. a, 7. j, 8. d, 9. h, 10. g – Sowohl die Chinesen als auch die Japaner?
29. Wer tanzt gern? Die Franzosen oder die Argentinier?
Ableitung Zusammensetzungen Wendungen
– Sowohl die Franzosen als auch die Argentinier?
lieblich, Liebling, Liebesakt, Freiheitsliebe, Liebe auf den 31. h
 eiratete, fertig, statt, mitzuhelfen, glänzenden, weni-
Liebste, liebevoll, Lieblingsfach ersten Blick, aus gen, gefunkt, Kochen, durchstudiert, wo, vorprogram-
liebkosen Liebe heiraten, für miert, Entscheidung, Gegenteil
jemanden Liebe 32. Могућа су различита решења, на пример: 1. Wür-
empfinden
dest du aus Liebe in Australien leben? 2. Würdest du
30. Могућа су различита решења, на пример: aus Liebe 20 Kilometer laufen? 3. Würdest du aus Lie-
Wer spricht besser Portugiesisch? Die Brasilianer oder be Deutsch lernen?
die Portugiesen? – Sowohl die Brasilianer als auch die 33. Могућа су различита решења.
Portugiesen Wer flirtet gern? 34. Могућа су различита решења, на пример: Liebe,
Die Italiener oder die Spanier? – Sowohl die Italiener Liebhaber, verliebt, Ehe, Ehepartner, Ehemann, Kinder,
als auch die Spanier. Ring, telefonieren, Facebook...
Wer produziert viel? Die Chinesen oder die Japaner?

Blitz Gramatik
1. W enn ich koche, riecht die ganze Woh- 9. Ich hätte doch einen Freund! 16. Ich würde ihn zehn mal täglich an-
nung danach. Wenn ich einen Freund 10. Узвичником. rufen, um zu hören, wie es ihm geht.
hätte, wäre ich das glücklichste Mäd- 11. doch Er würde zu mir kommen, damit ich
chen in der Welt. – Прва реченица 12. На пример: Wenn ich ein Auto hät- ihm Pfannkuchen mache.
је у индикативу презенту, а друга te! 17. Не може јер су у другој реченици
у конјунктиву претерита. 13. На пример: Pfannkuchen, die ich различити субјекти.
2. Први је реалан, а други по­тен­ци­ mache, sind wirklich lecker. Das 18. б
јалан. wäre das Schönste, was mir passie- 19. sowohl–als auch; entweder–oder
3. в ren könnte. 20. Глагол је у множини.
4. а 14. Односна заменица. 21. Sowohl ich als auch meine Lehrerin
5. б der die das die fahren nach Griechenland.
6. На пример: Wenn er hier ist, bin ich dessen deren dessen deren Entweder gehe ich in die Stadt, oder
glücklich. Wenn er hier wäre, wäre ich dem der dem denen bleibe ich zu Hause.
glücklich. den die das die
7. W enn ich doch einen Freund hätte! 15. Род и број именице која стоји
8. 
И та реченица је у конјунктиву испред и функција у реченици.
претерита.

14
L E K T I O N
1
Прилози

Прилог 1

А B

Streit Internet

Eifersücht lange

Probleme feste

Schwierigkeiten Küsse

Schluss Beziehung
Lösung

LIEBE

C D

Geburtstag Schmetterlinge

Papier stundenlang telefonieren

Schachtel nur an sie/ihn denken

Scheife küssen

Geschenk verliebt

15
1 L E K T I O N

Прилог 2

16
Прилог 3
L E K T I O N
1
Glückliche Liebe Unglückliche Liebe

17
1 L E K T I O N


Прилог 4

Gestern habe ich angerufen


Ich fühle mich so verlassen
bei dir

Du warst nicht alleine Jetzt bist du hier

Jemand lag neben dir Du hast so schön geredet


18
L E K T I O N
1

Прилог 5

Heut morgen hab ich angerufen


ich wollte einfach nur fragen
bei dir,

Sofort hab ich gemerkt du bist


wie´s geht und was du machst.
nicht alleine,

du hast so komisch geredet mit Da war irgendwas neues und ich


mir. dachte ich sterbe,

das war völlig klar, da lag jemand Und jetzt bist du weg, kommst
neben dir. nicht mehr

und Freunde sein fällt uns so Was kann ich tun, soll ich dir aus
schwer,was sonst? dem Weg gehn?

ich weiß nicht ist es meine


Und jetzt bist du weg, oh,
Schuld, vielleicht,

ich wünsche mir, daß ich dich Wir beide wollten immer
endlich vergessen kann. zusammen sein,

doch vor´n paar Wochen hab´n Es sollte ohne Streit und


wir gemerkt, das geht nicht mehr. Eifersucht laufen,

wir wollten richtige Freunde sein Ich fühl mich aber so verlassen,

weil von den Jahren nur wenig


Ich hab dich immer noch so lieb.
übrig blieb.

Wenn wir uns irgendwann


Und jetzt bist du weg ...
wiedersehn,

können wir vielleicht zusammen auf einer neuen Staße weitergehn.


Und jetzt bist du weg ...

19
2 L E K T I O N
Fantasien, Träume, Wünsche
Ситуација
Снови, жеље.

Граматика
 Кондиционалне реченице
 Поредбене реченице
 Валентност глаголa

Wovon träumen die Leute (вежбања 1–6)


1. Ово вежбање се може спровести können ich könnte ich konnte
онако како је то и предложено у Уџбенику. Да- laufen ich liefe ich lief
кле, уче­ници посматрају фотографијe и помоћу müssen ich müsste ich musste
израза у облачићима изражавају своје претпо- nehmen ich nähme ich nahm
ставке. Друга могућност је да професор пре часа sein ich wäre ich war
направи довољан број копија (Прилог 1) за рад stehen ich stünde (stände) ich stand
у паровима. Један ученик добија део А, а његов
партнер део B. Ученику А недостају информације 3. Ученици су у претходном вежбању
које има ученик B и обрнуто. Они треба између за­писали облике конјунктива претерита. Сада че­
себе да постављају питања и попуњавају табеле. У творо ученика треба да препричају текстове у пле­
пољу табеле Ich ученици пишу о својим сновима, ну­му користећи конструкцију würde + инфинитив.
а у пољу Mein Partner треба да опишу снове свог
парт­нера. За сваку особу треба да постоје две мо­ 4. У првом вежбању ученици су изра­
гућности. Понуђени пример служи као помоћ. жа­вали своје претпоставке. Сада их упоређују са
Про­фесор треба да подсети ученике на грађење оним што су прочитали у текстовима. Вежбање се
упитне речи wovon, али о томе ће још бити речи у одвија у низу. Професор треба да укаже на упо-
наставку лекције. требу wie/als у поредбеним реченицама.

2. Ученици су подељени у групе. Свака 5. Професор пише на табли дијалог из


гру­па има по четири члана. Сваки ученик у групи Уџбеника и обнавља са ученицима als ob рече-
има задатак да прочита један текст, али сви читају нице. Потом ученици вежбају дијалоге уз помоћ
раз­личите текстове. Затим ученици препричавају понуђеног материјала и по узору на дати дијалог.
је­дни другима текст који су прочитали. Професор
им помаже уколико има непознатих речи, али је 6. Као увод у ово вежбање ученици
важно да ученици уче један од другог. Након тога, тре­ба да склопе очи и 30 секунди размишљају о
уче­ни­ци треба да подвуку облике конјунктива својим сновима. Ова кратка вежба повећава мо­
претерита у свим текстовима, а неко од ученика тивацију код ученика и олакшава вежбу која сле­
пише облике инфинитива и индикатива претери- ди. Понекад се приликом учења страног је­зика
та. Листа би требало да изгледа овако: постављају питања на која је чак и на ма­тер­њем
језику тешко одговорити без дужег раз­мишљања.
Infinitiv Konjunktiv II Präteritum Овакве кратке вежбе имају циљ да уче­ника при-
ausziehen ich zöge aus ich zog aus преме за вежбе које следе. Ученици се потом крећу
fahren wir führen wir fuhren кроз учионицу и раде анкету. На располагању
finden sie fänden sie fanden имају пет минута. Победио је онај уче­ник који је
geben es gäbe es gab записао највише одговора у тих пет ми­нута и он
gehe ich ginge ich ging треба да преприча шта је записао. Вежбања са так-
haben ich hätte ich hatte мичарским карактером пожељна су у настави јер
halten ich hielte ich hielt јачају мотивацију.
kommen ich käme ich kam

20
7.
L E K T I O N

Ученици раде на часу или код куће вежбања 1–12


2
Ученици индивидуално одговарају
на питања у кратким цртама, а потом у паровима у Радној свесци (погледати дневне припреме).
разговарају на основу питања која су понуђена у
Уџбенику

Решења вежбања из Радне свеске


1. 1. Wenn Frau Schneider mehr Zeit 4. gehen – ich ging – ich ginge 5. Die Frauen waren da schöner, als
hätte, ginge sie mit ihrem Sohn lassen – ich ließ – ich ließe er geglaubt hat.
im Wald spazieren, oder sie wissen – ich wusste – ich wüsste
8. Могућа су различита решења, на
führen zusammen Rad. geben – ich gab – ich gäbe
пример:
2. Wenn es keinen Grund gäbe, brauchen – ich brauchte – ich
1. Der Test ist immer schwer, wie
zur Arbeit zu gehen, zöge Frau brauchte
ich gedacht habe.
Schneider aus ihrem Büro aus. wünschen – ich wünschte – ich
2. Meine Lehrer sind strenger als
3. Sebastian träumt von einer wünschte
ich erwartet habe.
Karriere als Sänger.
5. 2. 
Wenn deine Eltern dich in die 3. Mein Zimmer ist ordentlicher als
4. Wenn Sebastian ein Popstar wäre,
Disco ließen, würden wir bis zum ich gedacht habe.
stünde er auf der Bühne und
Morgen tanzen. 4. Das Fernsehenprogramm ist
hielte ein Mikrofon in der Hand.
3. Wenn es in der Schule etwas In- langweilig, wie ich gedacht habe.
5. Claudia sitzt seit fünf Jahren
teressantes gäbe, würden wir 5. Der Schulweg ist anstrengender,
im Rollstuhl, weil sie einen
uns nicht langweilen. als ich gedacht habe.
schrecklichen Autounfall gehabt
4. Wenn ich etwas wüsste, würde
hat. 9. Могућа су различита решења.
ich keine Informationen brau-
6. Wenn Claudia plötzlich aufstehen
chen. 10. 
Sebastian tut so, als ob er die
könnte, liefe sie mit nackten
5. Wenn Julia sich einen Studium- Nummer 1 wäre / als ob er viel
Füßen auf der Wiese, im Wasser
platz wünschte, wären ihre Eltern Erfahrung hätte / als ob er alles
und auf dem Asphalt.
zufrieden. verstünde (verstände / verstehen
7. Christians große Leidenschaft
6. Wenn es nicht regnen würde, würde) / als ob er viel Geld hätte.
sind Bergsteigen und Extrem-
würden wir spazieren gehen.
sport. 11. М
 огућa су различита решења, на
7. Wenn das Flugzeug eine Ver-
8. Christians Traum ist auf dem Gip- пример: 2. hätte er keine Ahnung
spätung hätte, käme ich nicht in
fel des Matterhorns oder des von Physik. 3. würde ich ihnen nie
Dresden gegen 14h Uhr an.
Mount Everest zu stehen. helfen. 4. würden wir nur für die
6. 2. Wie war Ankes Arbeit? Sie war so Schule leben.
2. 1. e, 2. c, 3. d, 4. a, 5. b
schwer, wie Anke erwartet hat.
12. М
 огућa су различита решења, на
3. 1. Wenn Anke könnte, zöge sie end- 3. Wie war Ankes Konferenz? Sie
пример:
lich aus ihrem Büro aus. war so langweilig, wie Anke er-
1. Du tust so, als ob du alles wüs-
2. Sebastian wäre der glücklichste wartet hat.
stest.
Mensch der Welt, wenn er auf 4. Wie war Ankes Büro? Es war so
2. Du kochst so gut, als wärest du
der Bühne mit einem Mikrophon hässlich, wie Anke erwartet hat.
ein Küchenchef.
in der Hand stünde. 5. Wie war Ankes Auftritt der Band?
3. Wir lernen so viel, als ob wir die
3. Wenn Claudia aufstehen könnte, Er war so schrecklich, wie Anke
Prüfung morgen hätten.
liefe sie stundenlang mit nackten erwartet hat.
4. Wir sprechen Deutsch, als wä-
Füßen auf der Wiese herum.
7. 2. Das Hotel war höher, als er erwar- ren wir Deutschen.
4. Wenn Christian auf dem Gipfel
tet hat. 5. Gestern war so kalt, als ob es
des Berges stünde, wäre er der
3. Das Hotelzimmer war sauberer, Winter wäre.
glücklichste Mensch der Welt.
als er erwartet hat.
5. Es wäre schön, wenn Claudia 13. 1. als, 2. wie, 3. als ob, 4. als, 5. wie,
4. Die Konferenz war spannender,
nicht an den Rollstuhl gefesselt 6. als ob
als er gehofft hat.
wäre.

21
2 L E K T I O N

Deutschland sucht den Superstar (вежбања 8–16)


8. Уколико постоји могућност, профе- је предложено. Друга могућност је добра за уче-
сор пушта инсерт из емисије Deutschland sucht нике који не владају језиком на том нивоу јер би
den Superstar или приказује интернет страницу без припреме могли да изговарају реченице у
­www.rtl.de. Професор може и да одштампа фо­то­ конјунктиву плусквамперфекта.
графију (Прилог 2), а ученици треба да одгово-
ре на питања која он поставља, на пример: Kennt 12. Код овог вежбања ученици користе
ihr die Sendung? Ist es populär in Serbien? Wer sitzt im конјунктив претерита и конјунктив плусквампер­
Jury? Потом ученици индивидуално читају текст и фек­та. Уколико су ученици савладали ове грама­
подвлаче податке о Себастијану. Један од ученика ти­чке конструкције, онда ово вежбање раде како
препричава текст. је наведено у Уџбенику. Дакле, вежбање се ради
у паровима. Ученици постављају наизменич-
9. Ученици се стављају у улогу Се­ба­ но једни другима питања и одговарају како је
стијана и у паровима пишу писмо ро­ди­те­љи­ма. Да представљено у примеру. Уколико ученици још
би се избегла неуједначеност, професор може да увек имају проблема приликом коришћења ове
објасни упутства за писање, нпр. писмо треба да две форме, онда најпре треба да запишу белеш-
има најмање 50 карактера, a у њему треба да се ке које ће им помоћи у дијалогу. На пример, могу
на­лазе информације које су ученици подвукли у да запишу овако: Mehr Freizeit haben – Sport machen.
тексту (вежбање 8) итд. Два пара затим размењују Овакве белешке помажу ученику да не смишља
са­ставе и међусобно се оцењују. Такви задаци раз­ одговор у тренутку говора, тако да се у потпуно-
вијају критичку свест код ученика. сти концентрише на граматичку форму.

10. Ученици индивидуално допуњавају


13. Уколико ученици показују добре ре­
ре­ченице са облицима wäre/hätte. Затим слушају зултате код вежби слушања, онда ово ве­жба­ње
нумеру CD5 и проверавају записано. Професор могу радити тако што ће прочитати реченице и
пише пример на табли у пита ученике у чему је питати за непознате речи. Затим треба да слушају
разлика између следеће две реченице: CD6 и индивидуално бележе да ли су изјаве тач-
не или нетачне. Дру­га могућност је да профе-
Ich würde singen. сор припреми копије кар­тица (Прилог 3), а уче-
Ich hätte gesungen. ници распоређују теме према редоследу који се
појављују у аудио-ну­мери. Ученици слушају текст
Решење: још једном и бележе које су изјаве тачне, а које су
hätte, hätte, hätte, wäre, hätte, hätten, wäre нетачне.
Као додатно вежбање ученици могу да подвуку
Транскрипција: све глаголе који захтевају неки предлог и да на-
Wenn ich im Halbfinale besser gesungen hätte, hätte праве своју листу глагола, као и да се подсете које
ich es sicher geschafft! још такве глаголе већ знају. Да би ученици про-
вежбали дате глаголе у контексту, професор треба
Vielleicht hätte ich mit einem anderen Outfit auftre-
да припреми довољан број копија (Прилог 4) за
ten sollen!
рад у паровима. Ученици потом попуњавају упит-
Wenn ich cooler und souveräner aufgetreten wäre, не речeнице и одговарају међусобно на питања и
hätte ich die anderen Kandidaten sicher geschlagen. бележе одговоре у табелу.
Wenn die anderen Kandidaten nicht so toll gesungen
Листа би могла да изгледа овако:
hätten, wäre ich ins Finale gekommen.
träumen von Dativ
11. Ученици могу да ураде ово вежбање zufrieden sein mit Dativ
ка­ко је предложено у Уџбенику, дакле као веж­ sich entscheiden für Akk.
ба­ње у низу. Један ученик описује ситуације ко­је sich ärgern über Akk.
су представљене у левој колони, а ученик до ње­ sich freuen auf Akk.
га прави кондиционалне реченице од датог ма­ teilnehmen an Dativ
теријала. Друга могућност је да ученици прво ка­ sich erinnern an Akk.
жу или запишу понуђене глаголе у конјунктиву denken an Akk.
плус­квамперфекта, а затим описују ситуације и
изговарају кон­ди­ционалне реченице у низу како Решења: 1R, 2R, 3F, 4F, 5F, 6R, 7F, 8R, 9R, 10F, 11R, 12R

22
Транскрипција:
L E K T I O N

делу би се могли наћи одговори, пошто се текст


2
yy Also, Sebastian, du hast es nicht geschafft. Schade! састоји из три дела. Уз помоћ таквог увода учени-
Bist du trotzdem mit diesem Ergebnis zufrieden? ци ће пажљивије прочитати питања и најпре ће се
Klar. Ich bin froh, dass ich soweit gekommen bin. упознати с текстом у целини. Затим ће троје уче-
Denn ich bin immerhin unter den ersten drei von ника постављати питања, а један – менаџер ће да-
10.000 Teilnehmern. Und das ist großartig! вати одговоре, док остало троје ученика контро-
лишу одговоре уз помоћ текста.
yy Aber im Halbfinale haben sich die Zuschauer für
die anderen zwei Kandidaten, d.h. für Daniela und
Решење:
Mark entschieden. Was sagst du dazu?
1. Insgesamt nehmen 10.000 Kandidaten/Bewerber an
Was soll ich sagen ... Ich habe einfach gemerkt,
dem Wettbewerb teil.
dass ich gegen diese zwei ganz starken Kandidaten
nicht ankomme. Und es ist richtig so, dass sie beide 2. Sie müssen singen können und künstlerisch begabt
im Finale sind. sein.
yy Gibt es etwas, worüber du dich im Wettbewerb ge- 3. Deutschland sucht den Superstar besteht insgesamt
ärgert hast? aus 16 (3+3+9+1) Sendungen.
Nein, ich habe mich über gar nichts geärgert. Alles 4. Nach den ersten zwei Sendungen bleiben 100
ist super gelaufen. Kandidaten übrig.
yy Warum hast du eigentlich an dem Wettbewerb 5. Die Jury wählt aus den 100 Kandidaten die besten
Deutschland sucht den Superstar teilgenommen? 30.
Ich wollte mich auf die Probe stellen und sehen, ob 6. Sie können mit dem Tele-Voting bestimmen, wer
ich für die Bühne geboren bin. weiterkommt.
yy Und? 7. An den neun Final-Shows nehmen zehn Kandidaten
teil.
Tja, jetzt weiß ich, dass die Bühne meine Zukunft
ist. Ich fühle mich wohl auf der Bühne, ich gehöre 8. Wer die wenigsten Stimmen bekommen hat, scheidet
einfach dahin. nach jeder Show aus.
yy Du bist jetzt 17. Erinnerst du dich an deinen ersten 9. Im Finale treten zwei Kandidaten an.
Auftritt? 10. Der Sieger bekommt einen Plattenvertrag.
Natürlich erinnere ich mich an das erste Mal, als ich 15. Ово вежбање се може искористити
aufgetreten bin. Ich war damals 12 und bin als Sän-
као идеја за мали пројекат. Ученици су подељени
ger mit meiner Schulband aufgetreten.
у гру­пе. Свака група добија различиту земљу за
yy Und wie geht es jetzt weiter? Was sind deine Pläne?
коју треба да пронађе информације о сличној
Ich träume immer noch von einer Karriere als Mu- емисији („Идол“, „Ја имам таленат“ и сл.). На-
siker oder Sänger. Und natürlich freue ich mich кон тога треба да направе плакат или неки дру-
wahnsinnig auf die CD, die Popidol Dieter Bohlen ги облик презентације. Тема се презентује у пле-
mit mir produzieren will. Aber zunächst will ich нуму, а презентација може да садржи следеће
nach dem Stress nur an Urlaub denken. Ich habe информације: назив емисије, податке о члановима
vor, mit einem Freund auf eine Rucksacktour durch жирија, актуелни победник и сл.
Mexiko zu gehen.
yy Also, Sebastian, noch mal herzliche Gratulation 16. Ученици треба да у групама припре­
und alles Gute für deine Karriere. Und viel Spaß im ме такмичење налик на емисију као што је обја­
Urlaub. шњено у Уџбенику. Дакле, одабрати жири, одре-
Danke, danke. дити критеријуме и сл. Такмичење може да се
орга­низује на додатном часу или у некој већој
14. Ученици су подељени у групе. У сва­ сали за читаву школу.
кој групи је по четворо ученика, који треба да из-
аберу ко ће бити менаџер. Ученици прво треба Ученици раде на часу или код куће вежбања 13–
да пажљиво прочитају питања и размисле у ком 28 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

23
2 L E K T I O N

Решења вежбања из Радне свеске


13. 1. als, 2. wie, 3. als ob, 4. als, 5. wie, Ich hätte keine 5 in Mathe bekom- ben. Das passiert selten. Denn nor-
6. als ob men, wenn ich fleißiger gewesen malerweise tue ich das persönlich. Als
14. 2. Das Publikum hat sich für die wäre / wenn ich mich konzen- ich am Samstagabend die Lottozie-
anderen Kandidaten entschie- triert hätte / wenn ich von Lars hung im Fernsehen verfolgte, konnte
den. abgeschrieben hätte / wenn ich ich meinen Augen nicht trauen: Meine
am Nachmittag nicht weggegan- Zahlen, also 11, 19, 31, 45 waren gezo-
3. Sebastian hat gefasst reagiert. gen wäre / wenn ich im Unterricht gen worden! Ich hatte also endlich ge-
4. Sebastian ist wirklich für die aufgepasst hätte. wonnen! Ich war außer mir vor Freude
Bühne geboren. und rief sofort meine Frau, um ihr zu
18. 2. Wenn die Aufgaben doch nicht
5. Dieses Ergebnis hätte er sich nie so schwer gewesen wären. sagen, dass wir Millionäre geworden
erträumt. Wären die Aufgaben nicht so waren. Komischerweise zeigte sie kei-
6. Der Traum von einer Karriere schwer gewesen! nerlei Reaktion, als ich ihr sagte: „Du,
als Sänger ist noch nicht ausge- 3. Wenn ich doch nicht versucht Hannelore, wir haben im Lotto gewon-
träumt. hätte abzuschreiben. nen!“ Und ich konnte mir nicht erklä-
Hätte ich nicht versucht abzu- ren, warum. Sie ging in die Küche und
15. 10.000 Bewerber werden zu den
schreiben! kam bald danach zurück. In der Hand
Castings eingeladen. Die Kandi-
hielt sie den ... Lottoschein. Sie hatte
daten müssen ihr Gesangtalent 4. Wenn die Lehrerin doch mich
vergessen, ihn abzugeben. Ich ware
unter Beweis stellen. Außer einer nicht erwischt hätte.
fast ohnmächtig geworden. Dann be-
guten Stimme sind Persönlich- Hätte die Lehrerin mich nicht
gann ich zu schreien: „Aber, weißt du,
keit und Ausstrahlung sehr wich- erwischt!
was passiert wäre, wenn du den Lot-
tig. In der Jury sitzen berühmte 5. Wenn ich doch nicht den Test
toschein abgegeben hättest? Wir hät-
Sänger, Radiomoderatoren und abgeben müsste.
ten 1 Million Euro gewonnen! Und mit
Musikjournalisten. Deutschland Müsste ich den Test nicht abge-
dem Geld hätten wir den Kredit abbe-
sucht den Superstar besteht aus ben!
zahlt, wir hätten eine schöne Reise ge-
15 Sendungen. Von 10.000 Be- 6. Wenn ich doch nicht eine Fünf macht, in die Karibik oder auf die Ma-
werbern bleiben nach den ersten bekommen hätte. lediven. Ich hätte gekündigt und hätte
zwei Sendungen nur 100 Kandi- Hätte ich nicht eine Fünf be- also endlich Zeit für meine Hobbys ge-
daten übrig. Aus diesen wählt die kommen! habt.“ Meine Frau war sprachlos, ganz
Jury die besten 30. In den näch-
19. 2. Ja, ich weiß. Ich hätte das nicht blass im Gesicht. Sie starrte mich an.
sten drei Sendungen bestimmen
tun sollen! Dann setzte sie sich, ohne ein einziges
die Zuschauer, und zwar mit dem
3. Ja, ich weiß. Ich hätte lernen sol- Wort zu sagen.
Telefon-Voting, wer weiter kommt.
len!
Insgesamt qualifizieren sich 10 21. Могуће је више решења, на
4. Ja, ich weiß. Ich hätte mich dar-
Kandidaten. Es folgen neun Final- пример: Zuerst wäre ich sprach-
über nicht ärgern sollen!
Shows, wo alle Kandidaten zu- los, wenn ich im Lotto gewon-
5. Ja, ich weiß. Ich hätte sie einla- nen hätte. Jeder, der Lotto spielt,
sammen antreten. Sie müssen ein
den sollen! träumt davon. Mit so viel Geld
vorgegebenes Repertoire vorsin-
gen. Die Zuschauer wählen nach 6. Ja, ich weiß. Ich hätte sie nicht könnten alle meine Wünsche er-
jeder Sendung ihre Favoriten. verlassen sollen! füllt sein. Ich wäre der glücklich-
Wer die wenigsten Stimmen be- 7. Ja, ich weiß. Ich hätte zu ihr ge- ste Mensch der Welt. Und dann,
kommt, scheidet aus. hen sollen! wenn ich erfahren würde, dass ich
8. Ja, ich weiß. Ich hätte sie küssen leider in der Lotterie nicht gewon-
16. Es wäre nicht so weit gekommen, sollen! nen hätte, wäre ich schockiert. Ich
wenn er mehr an mich gedacht 20. 1F, 2R, 3R, 4F, 5F, 6F, 7R, 8R, 9F, 10R, würde nicht wissen was zu tun.
hätte / wenn er verständnisvol- 11R, 12R Alle meine Hoffnungen wären
ler gewesen wäre / wenn er sich
zerstört worden. Ich würde mich
nicht verändert hätte / wenn er Транскрипција:
ärgern und alle anschreien, aber
nicht mit Martina ausgegangen Seit Jahren spiele ich Lotto, in der Hoff- später würde ich versuchen mich
wäre / wenn ich nicht so besitz- nung früher oder später zu gewinnen. zu beruhigen. Familie und Glück
ergreifend gewesen wäre / wenn Ich habe meine festen Zahlen, auf sind aber wichtiger als Geld.
ich toleranter gewesen wäre. die ich jede Woche regelmäßig tippe.
22. mit, darüber, für, an, für, von, an,
17. Der Unfall wäre nicht passiert, Ja, ich bin ein sogenanntes Gewohn-
auf, an
wenn der Fahrer vorsichtiger ge- heitstier, immer dieselben Zahlen, und
wesen wäre / wenn der Fahrer zwar 11, 19, 31, 45. Aber, wie gesagt, 23. sich erinnern an + A, denken an
keinen Alkohol getrunken hätte bisher habe ich noch nie Glück ge- + A, sich freuen auf/über + A, sich
/ wenn der Fahrer nicht mit dem habt, nie einen einzigen Euro gewon- interessieren für + A, sich (gut)
Handy telefoniert hätte / wenn nen! Letzte Woche hatte ich den Lot- verstehen mit + D, sprechen über
der Fahrer nicht überholt hätte / toschein schon ausgefüllt und meine + A / von + D / mit + D, träumen
wenn der Fahrer aufgepasst hätte. Frau gebeten, ihn am Kiosk abzuge- von + D, sich ärgern über + A,

24
protestieren für/gegen + A, anfan- 10. Ich kümmere mich um die Kin-
L E K T I O N

26. 3. Mit wem, mit ihm, 4. Worüber,


2
gen mit + D, teilnehmen an + D, der. darüber, 5. Womit, damit, 6. Wo-
sich kümmern um + A 24. 3. Worüber habt ihr gesprochen? von, davon, 7. Über wen, über ihn,
Могуће је више решења, на 4. Auf wen wartest du? 8. Worüber, darüber, 9. In wen, in
пример: 5. Woran denkst du? sie, 10. Um wen, um ihn, 11. Wor-
6. Vor wem hast du Angst? auf, darauf, 12. Woran, daran
1. Du musst mehr an deine Ge-
7. Über wen ärgerst du dich?
sundheit denken.
8. Worum kümmerst du dich? 27. der Traum – träumen von + D, der
2. Ich freue mich auf die Som-
merferien. / Ich habe mich 25. Могуће је више решења, на Ärger – sich ärgern über + A, das
über das Geschenk gefreut. пример: Gespräch – sprechen über + A /
3. Ich interessiere mich für Sport. 1. Ich denke an meinen Freund von + D / mit + D, das Verständnis
Peter. – sich gut verstehen mit + D, der
4. Ich verstehe mich gut mit mei-
2. Wir haben über Musik und Fil- Anfang – anfangen mit + D, die
ner Schwester.
me gesprochen.
5. Sie sprechen nur über ihre Ar- Frage – fragen nach + D, der Glau-
3. Ich bin in David verliebt.
beit. / Wir haben neulich erst be – glauben an + A, der Schlaf –
4. Ich freue mich auf die Sommer-
von dir gesprochen. / Wir schlafen mit + D, die Freude – sich
ferien.
werden mit unserem Lehrer freuen auf/über + A, der Protest
5. Ich bin mit der guten Note in
sprechen. – protestieren für/gegen + A, der
Mathe zufrieden.
6. Ich ärgere mich über meinen 6. Ich erinnere mich an alle meine Teilnehmer – teilnehmen an + D,
Fehler. Klassenkameraden. der Gedanke – denken an + A, das
7. Ich protestiere gegen die 7. Die Schüler demonstrieren für Interesse – sich interessieren für +
schlechte Behandlung. / Ich mehr Demokratie in der Schule. A, die Hoffnung – hoffen auf + A,
protestiere für bessere Arbeits- 8. Ich ärgere mich über meine der Kampf – kämpfen für/gegen
bedingungen. Freundin Monika. +A / um + A
8. Ich fange mit der Arbeit an. 9. Ich verstehe mich gut mit mei-
9. Ich nehme am Sprachkurs teil. ner Schwester Eva. 28. 1b, 2c, 3c, 4b, 5a, 6c, 7b, 8c, 9a, 10a

Traum oder Wirklichkeit? (вежбања 17–21)


17. Ово вежбање је замишљено као Решење:
увод у нови део лекције помоћу кога ће ученици 1. c, 2. d, 3. b, 4. a, 5. d, 6. a, 7. c, 8. b, 9. b, 10. a, 11.
до­би­ти увид у садржај текста који следи. Дакле, b, 12. c
уче­ници треба да погледају понуђени вокабулар и
Транскрипција:
изра­зе своје претпоставке. Ово вежбање се може
ра­дити у пленуму. 1. Unter Schneewittchen, Dornröschen, Rapunzel und
Aschenputtel schlief nur die zweiterwähnte Prin-
18. Ученици индивидуално читају текст zessin 100 Jahre lang. Die anderen haben doch
по­везујући га са насловима који су дати испод nicht so lange auf ihren Prinzen warten müssen.
тек­ста. Решења проверити у пленуму. Пошто су 2. Auch wenn wir ziemlich sicher sein könnten, dass
уче­ници разумели текст у целини и до­ делили auch Buddha, Mohamed und Jesus Christus ab
наслове, може се ићи и корак даље. Уче­ници могу und zu von Kühen geträumt haben, soll gerade
да садржај текста илуструју цртежом и скицама, а Moses in seinem bekannten Traum ein Zeichen für
други ученици треба да препричају текст помоћу die nachfolgenden sieben fruchtlosen und danach
тих цртежа. sieben fruchtbaren Jahre bekommen haben.
19. 3. Während des Schlafens befinden wir uns abwech-
Ученици пишу коментаре на текст у selnd in einer der drei Schlafphasen – im Leicht-
па­ро­вима. Коментари не треба да буду опширни, oder Tiefschlaf und in der REM–Phase, in der am
већ да личе на коментаре који се на интер­нету intensivsten geträumt wird. Die Phase wurde nach
остављају испод новинарског текста. den schnellen Augenbewegungen unter den Lidern
20. Ученици су подељени у четири гру­пе genannt (englisch – Rapid Eye Movement).
у којима читају питања и одговарају на њих. Про­ 4. Bücher über Traumdeutung waren seit eh und je
фесор на табли бележи називе група и њихова ре­ beliebt, denn die Menschen haben ihren Träumen
шења. Ученици затим слушају нумеру CD8 и про­ schon immer eine große Bedeutung zugewiesen,
веравају решења са професором. Професор на ganz besonders die Künstler wie Strauß oder Kafka.
кра­ју проглашава победнике, односно групу која Doch unter den wenigen wissenschaftlich begrün-
је имала највише тачних одговора. deten Büchern zu diesem Thema steht ganz an der

25
2 L E K T I O N

Spitze das Buch vom bekannten österreichischen man davon träumt, in den Alpen in einen Abgrund
Psychoanalytiker Sigmund Freud (1856–1939). zu fallen, das ist schon sehr möglich.
5. Habt ihr schon gewusst, dass Hunde und Katzen 10. Zu viel Essen und Sport können eher dazu füh-
träumen können? Zum Glück bellen und miau- ren, dass man gar keinen Schlaf findet, während
en sie nicht oder knirschen mit den Zähnen wie so Psychopharmatika das Träumen im großen Maße
manche ihrer Herrchen. Nein, sie tun im Traum so, verhindern. Aber die Meditation vor dem Schlafen
als ob sie laufen würden. kann unsere Träume viel intensiver machen, denn
6. Selbstverständlich träumt man am besten im tie- es geht dabei um Konzentrationübungen, durch
fen Schlaf, also mit geschlossenen Augen. Es gibt die sich der Geist beruhigen und sammeln soll.
jedoch Leute, die mit halboffenen Augen schlafen. 11. In vielen Kulturen versuchen die Erwachsenen die
Mit offenen Augen träumt man, wenn man un- Kinder mit unterschiedlichsten Gegenständen vor
konzentriert ist und an etwas ganz anderes denkt. Albträumen zu schützen. Beliebt sind zum Bei-
Große Augen macht man dagegen, wenn man sich spiel „Traumfänger“, die über das Bett gehängt
über etwas wundert. werden und mit ihrer Anwesenheit das Kind beru-
7. Wer sich für Vögel interessiert, beschäftigt sich mit higen sollen.
Ornithologie. Wenn er sich dabei das Bein verletzt, 12. Viele Faktoren beeinflussen unsere Träume – in
muss er zum Experten für Ortopedie. Oneirologie
erster Linie das Unterbewusstsein, äußere Reize,
ist dagegen die Kunst, Träume zu deuten. Und wer
wie zum Beispiel Kälte oder Nässe, und Aktivitä-
seine Träume korrekt notieren möchte, der braucht
ten, die wir im Laufe des Tages ausgeübt haben.
gute Kenntnisse in Ortograhie.
Doch Faktoren wie Herzfrequenz oder Blutdruck
8. Dass man einen Nachmittagstraum für die Schön-
tragen dem Traumprozess nicht bei.
heit macht, ist schon allen bekannt. Tagträume ha-
ben alle, die optimistisch denken und einen Traum 21. Ово вежбање се одвија у паровима.
haben, der in Erfüllung gehen soll. Nachttraum
Ученици треба да свом партнеру испричају сан
als Wort gibt es jedoch nicht, denn es ist selbstver-
који су сањали или који могу да измисле. Партнер
ständlich, dass man bei Nacht träumt.
код куће може да посети интернет страницу о
9. Wenn man in der Nacht angsterfüllt aufwacht und
тумачењу снова и да објасни значење на наредном
eine Weile braucht, bis man kapiert, dass es um ei-
часу.
nen Traum und nicht um die Realität geht, muss
man mit einem Albtraum kämpfen. Tulpen können Ученици раде на часу или код куће вежбања 30–
schwer in so einem Traum vorkommen, aber dass 32 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

Решења вежбања из Радне свеске


30. Могућа су различита решења. 1. erzählt, 2. gesagt, 3. gesprochen; 1. Aussage, 2. Aus-
31. 1. weißt, 2. Kennst, 3. Kannst; 1. lügt, 2. liegt, 3. ge- sprache, 3. Ausrede
legt;1. arbeiten, 2. gemacht, 3. tun; 32. Могућа су различита решења.

Blitz Gramatik
1. Ich käme aber doch wieder zur Show, тиском. Користе се различити 13. а
wenn man mich einladen würde. вез­ници и разлита времена. 14. Er ist älter, als ich gedacht habe.
Wenn ich es aber erreicht hätte, wäre 6. б
15. б
ich unter zu großem Druck gewesen. 7. hätte, wäre
2. потенцијалонст – конјунктив пре- 8. На основу правила на који начин 16. б
терита; иреалност – конјунктив се гради перфекат. 17. 
Er tut so, als hätten wir vom
плусквамперфекта 9. Wenn du nur das Finale erreicht hät- Deutschtest nichts gewusst.
3. wäre, müsste, käme / würde kommen, test! 18. 
Разлика је у временима која
führe / würde fahren 10. Немогућа. се користи. Прва изражава
4. Код неправилних глагола се ко- 11. Користе се различита времена, садашњост, а друга прошлост.
ристи конјунктив претерита, а код конјунктив претерита, односно
19. teilnehmen an, sich freuen auf/über,
правилних würde + инфинитив. конјунктив плусквамперфекта.
hoffen auf
5. Ја бих опет ишао у емисију када 12. Es war so interessant, wie ich gehofft
би ме позвали. Да сам ја то по- habe. Ich habe ruhiger reagiert, als 20. б, а
стигао, био бих под великим при- alle erwartet haben. 21. б

26
L E K T I O N
2
Прилози

Прилог 1

A
Anke viel Geld verdienen

Christian wieder laufen können, Famile gründen

Claudia berühmt werden, ein Insturument spielen können

Sebastian Erfolg haben

Günther eine große Reise machen, den Mount Everest besteigen

Maria mit Freunden spazieren gehen

Ich

Mein Partner

Пример:
– Was glaubst du wovon träumt Anke?
– Ich glaube, sie möchte Geld verdienen.

B
Anke viel Geld verdienen, Karriere machen

Christian Famile gründen

Claudia berühmt werden

Sebastian Erfolg haben, drei Kinder haben

Günther eine große Reise machen

Maria mit Freunden spazieren gehen, ein Pop-Idol persönlich kenen lernen

Ich

Mein Partner

27
2 L E K T I O N

Прилог 2

28
L E K T I O N
2

Прилог 3

Ergebnis Halbfinale

Wettbewerb Bühne

Auftritt Pläne

29
2 L E K T I O N

Прилог 4

________________ träumst du?

________________ wem träumst du?

________________ bist du zufrieden?

________________ wem bist du zufrieden?

________________ entscheidest du dich?

________________ wen entscheidest du dich?

________________ ärgerst du dich?

________________ wen ärgerst du dich?

________________ freust du dich?

________________ wen freust du dich?

________________ nimmst du teil?

________________ erinnerst du dich?

________________ wen erinnerst du dich?

30
L E K T I O N 3
Events
Ситуација
Манифестације у Немачкој, немачки производи.

Граматика
 Пасив (презент, претерит, перфекат, футур)
 Именице – извођење

München ohne Oktoberfest? Das geht nicht! (вежбања 1–5)


1. Професор може да искористи једну Perfekt: Die Touristen haben Souvenirs gekauft. –
од фотографија које су понуђене у Прилогу 1 Souvenirs sind von den Touristen gekauft worden.
тако што ће је одштампати на фолији и помоћу Futur I: Die Touristen werden Souvenirs kaufen. –
пројектора приказати део по део. Ученици треба Souvenirs werden von den Touristen gekauft werden.
да погоде шта се налази на фотографији. Уколи-
Затим неколико ученика треба да одабере неку од
ко се фотографија приказује на овај начин, јача се
описаних манифестација и да каже нешто о њој
мотивација код ученика.
користећи смернице у Уџбенику тако да употре-
Друга могућност је да професор направи довољно бе пасив.
копија Прилога 1 за рад у групама и свака група
треба да дискутује о својим претпоставкама. Уче- Пример решења:
ници затим отварају страну 26 у Уџбенику и нази- Event? 
Berlinale
ве манифестација повезују са фотографијама.
Wo?  Berlin
Решење: A4, B5, C3, D2, E1 Wann? Februar
Was?  Filmfestival; die besten Filme der letzten 12 Mo-
2. Ученици су подељени у пет група nate, SchaupilerInnen und Regisseure werden
(гру­пе А, Б, Ц, Д, Е). Свака група добија по један von einer Jury ausgewählt und ausgezeichnet
текст који треба да прочита. Професор им по-
маже уколико има непознатих речи. Свака гру- 4. Ученици треба да повежу речени-
па бира свог „портпарола“ који ће отићи у другу це 1–10 са манифестацијама a–h. Помоћу овог
групу и препричати текст. Тако ће ученик из гру- вежбања ученици обнављају вокабулар који је ве-
пе А отићи у групу Б, ученик из групе Б отићи зан за лекцију 3. Такође, приликом решавања ове
ће у групу Ц и тако у круг, док свака група не вежбе ученици треба да обрате пажњу на глагол-
чује све текстове. Оваква вежба је добра за тзв. ска времена у којима су понуђене реченице. Као
„Binnendifferenzierung“, што значи да се задаци додатно вежбање ученици могу да пасив у рече-
могу прилагођавати разликама међу ученицима. ницама пребаце у друга глаголска времена која су
Затим ученици треба да повежу илустрације са учили (презент, претерит, перфекат и футур).
стране 26 са текстовима на страни 27 у Уџбенику.
Решење:
Решење: 1E, 2D, 3C, 4B, 5A
1. b, 2. d, 3. e, 4. a, 5. d, 6. a, 7. c, 8. b, 9. e, 10. a
3. Ученици најпре треба да индивиду-
ално подвуку облике пасива у текстовима на стра- 5. Ученици су подељени у неколико
ни 27, а затим изводе правило. Професор може да група, а у свакој групи одвија се дискусија. Дис­ку­
напише примере на табли који ће помоћи учени- сија се води о манифестацијама које би ученици
цима да сами изведу правило. На пример: волели да посете. Сваки ученик треба да образло-
Präsens: Die Touristen kaufen Souvenirs. – Souvenirs жи своје разлоге. На крају, неко из групе може да
werden von den Touristen gekauft. преприча део дискусије у пленуму.
Präteritum: Die Touristen kauften Souvenirs. – Ученици раде на часу или код куће вежбања 1–12
Souvenirs wurden von den Touristen gekauft. у Радној свесци (погледати дневне припреме).

31
3 L E K T I O N

Решења вежбања из Радне свеске


1A. 1. Das Oktoberfest ist das größte 5. Die prämierten Regisseure und 7. 2. Die Ode An die Freude wurde von
Volksfest der Welt. Schauspieler bekommen den Ludwig van Beethoven kompo-
2. Das Oktoberfest findet jedes Goldenen Bären. niert.
Jahr zwischen September und 1E. 1. Der Engadin Skimarathon ist 3. Die Relativitätstheorie wurde von
Oktober statt. der bekannteste Volksskilauf der Albert Einstein entdeckt.
3. Man trinkt viel Bier, man isst Schweiz. 4. Das Programm Windows 95 wur-
Bratwürste und man hört baye- 2. Über 10.000 Skilangläufer neh- de von Bill Gates erfunden.
rische Volksmusik. men an dem Volkslauf teil. 5. Die Mona Lisa wurde von Leonar-
4. Das Oktoberfest gibt es seit 3. Die Distanz des Skimarathons do da Vinci gemalt.
1810. beträgt 42,2 km. 8. 2. Eine geplante Reise ist eine Reise,
5. Das Oktoberfest entstand an- die geplant worden ist.
4. Die besten Langläufer legen die
lässlich der Hochzeit des Kron- 3. Ein prämierter Athlet ist ein Ath-
Strecke in anderthalb Stunden
prinzen Ludwig. let, der prämiert worden ist.
zurück.
1B. Aussteller aus der ganzen Welt 4. Ein ausgestelltes Buch ist ein
5. Die letzten Langläufer erreichen
treffen sich jedes Jahr im Okto- Buch, das ausgestellt worden ist.
das Ziel nach über 6 Stunden. 5. Verteilte Prospekte sind Prospek-
ber in Frankfurt. Hier findet näm- 6. Die Loipen werden sorgfältig
lich die größte Buchmesse der te, die verteilt worden sind.
präpariert. 6. Gebrannte Mandeln sind Man-
Welt statt. Die Messe dauert sechs 7. Das Schweizer Fernsehen über-
Tage. Es wird den Geschäftspart- deln, die gebrannt worden sind.
trägt das Event. 7. Kandierte Früchte sind Früchte,
nern und dem Publikum gezeigt,
8. Alle Teilnehmer bekommen eine die kandiert worden sind.
was zu Hause produziert wurde.
Erinnerungsmedaille. 9. 1. durch das, 2. durch, 3. Durch die,
Die Buchmesse ist aber auch ein
2. 1. j, 2. k, 3. o, 4. b, 5. l, 6. c, 7. d, 8. i, 9. 4. von vielen, 5. durch die, 6. von
kulturelles Ereignis: Es werden ver-
n, 10. a, 11. g, 12. m, 13. h, 14. e, 15. f dem, 7. durch, 8. von der
schiedene Kulturveranstaltungen,
10. Der Krieg wurde von Österreich an
wie z.B. Vorstellungen von Auto- 4. Могућа су различита решења.
Serbien erklärt.
ren und Talk-Shows organisiert. 5. 2. Auf dem Oktoberfest wird viel Die Republik wurde von Philipp
12.000 Journalisten berichten getrunken werden. Scheidemann proklamiert.
über dieses Event. Es wird auf dem Oktoberfest viel Der Friedensvertrag wurde von
1C. 1. In der Adventszeit werden getrunken werden. Deutschland unterschrieben.
Weihnachtsmärkte organisiert. 3. Auf dem Oktoberfest wird viel Die Nationalsozialistische Partei
2. Die Altstädte verwandeln sich in geschunkelt werden. wurde von Hitler gegründet.
einen festlichen Markt. Es wird auf dem Oktoberfest viel Hitler wurde von Hindenburg zum
3. Im Mittelpunkt des Marktes Reichskanzler ernannt.
geschunkelt werden.
steht ein großer, geschmückter Der Reichstag wurde von Unbe-
4. Auf dem Oktoberfest wird viel
Weihnachtsbaum. kannten in Brand gesteckt.
gesungen werden.
4. An den vielen Ständen wird Alle politischen Parteien wurden
Es wird auf dem Oktoberfest viel
Kunstgewerbe verkauft. von Hitler verboten.
gesungen werden.
5. Beim kalten Wetter schmeckt Die Nazi-Diktatur wurde von Hitler
5. Auf dem Oktoberfest wird viel
der Glühwein sehr gut. errichtet.
geflirtet werden.
6. Die ganze Atmosphäre hat ma- Die „Nürnberger Gesetze” wurden
Es wird auf dem Oktoberfest viel
gische Anziehungskraft. von dem Reichstag erlassen.
7. Auch für Erwachsene haben geflirtet werden.
6. 2. Bratwurst ist die Wurst, die jedes Österreich wurde von deutschen
Weihnachtsmärkte einen beson- Truppen besetzt.
deren Zauber. Jahr auf dem Oktoberfest geges-
Polen wurde von Deutschland an-
1D. 1. Die Berlinale ist ein Filmfestival. sen wird.
gegriffen.
Zusammen mit Cannes und Ve- 3. Die Buchmesse ist die größte
Der Krieg wurde von Frankreich
nedig gehört sie zu den führen- Messe der Welt, auf der verschie-
und England an Deutschland er-
den Filmfestivals der Welt. dene Kulturveranstaltungen jedes klärt.
2. Sie wurde im Jahr 1951 ins Le- Jahr im Oktober in Frankfurt orga- 11. Der 40. Jahrestag der Staatsgrün-
ben gerufen. nisiert werden. dung ist von der DDR gefeiert
3. Auf der Berlinale werden Filme 4. Der Weihnachtsbaum ist der worden. Demos sind von der Po-
gezeigt, die in den letzten 12 Baum, der während der Weih- lizei mit Gewalt aufgelöst worden.
Monaten produziert und noch nachtszeit geschmückt wird. Egon Krenz ist von der SED zum
nicht außerhalb ihrer Ursprungs- 5. Glühwein ist der Wein, der auf neuen Generalsekretär ernannt
länder aufgeführt worden sind. den Wehinachtsmärkten gern ge- worden. Die Grenzen zur Bun-
4. Die besten Schauspieler und Re- trunken wird. desrepublik und nach West-Berlin
gisseure werden von einer inter- 6. Das Filmfestival ist das Festival, auf sind von der DDR geöffnet wor-
nationalen Jury ausgezeichnet. dem neue Filme gezeigt werden. den. In Berlin ist die ganze Nacht

32
gefeiert worden. Das Brandenbur- den. Umfassende Reformen sind
L E K T I O N

vier Siegermächten unterzeich-


3
ger Tor ist geöffnet worden. Eine von der DDR durchgeführt wor- net worden. Die Deutsche Einheit
neue demokratische Regierung den. Die D-Mark ist in der DDR ist wiederhergestellt worden. Die
ist von den DDR-Bürgern gewählt als Währung eingeführt worden. Einheit ist von allen Deutschen
worden. Lothar de Maiziere ist als Der „2+4 Vertrag“ ist von den gefeiert worden.
Ministerpräsident designiert wor- zwei deutschen Staaten und den

Souvenirs und Erinnerungen (вежбања 6–10)


6. Уколико постоји могућност, профе- Транскрипција:
сор треба да донесе на час сувенире са путовања yy Ich war dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Okto-
из земље и иностранства. Све их ставља у једну berfest. Und das, obwohl ich seit 10 Jahren hier in
непровидну кесу. Ученици завлаче руку у кесу, München wohne. Ehrlich gesagt: Ich war nicht so
опипавају неки од предмета и говоре шта би то мог- begeistert. Ja, es hat mir nicht so gut gefallen. Wa-
ло бити. Професор затим показује предмете и гово- rum? Es sind einfach viel zu viele Leute, viel zu vie-
ри нешто о њима. Ученици потом отварају страну le Touristen da! Und so lustig finde ich das Ganze
29 у Уџбенику и повезују изразе са фотографијама. auch nicht. Man sitzt in einem großen Bierzelt, eine
Решење: 1. D, 2. C, 3. A, 4. B Kapelle spielt die traditionelle bayerische Volks-
musik, man trinkt Bier, na ja … Aber ich kann mir
7. Ученици читају текст индивидуално gut vorstellen, dass das für Touristen, vor allem für
и попуњавају га речима које недостају. Уколико је Amerikaner und Japaner, sehr lustig sein kann. So
ученицима потребна помоћ, могу да је пронађу у ein typisches Volksfest gibt’s in Amerika bestimmt
вежби 4 у Уџбенику. nicht! Aber für mich war dieser Oktoberfestbesuch
mein erster und auch … letzter!
Решење: Ich habe es geschafft! Und das ist das Wichtigste.
Oktoberfest, Engadin Skimarathon, Weihnachtsmarkt, Dass ich über 5 Stunden gebraucht habe und Platz
Buchmesse, Berlinare 7124 belegt habe, ist nicht so wichtig. 42 km ist
8. eine lange Strecke, man braucht eine gute Konditi-
Као увод у вежбу, ученици треба да on, das ist klar … Deshalb habe ich zunächst lan-
опишу особе са фотографије у пленуму и прет- ge gezögert, ob ich an diesem Volkslauf teilnehmen
поставе које би манифестације ове особе волеле soll. Aber dann haben Freunde von mir mich über-
да посете. Затим ученици слушају CD9 и уписују zeugt und ich habe mich entschlossen mitzuma-
решења. Уколико је ученицима тешко да се скон- chen. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Die Land-
центришу на одговоре све три особе, одељење се schaft ist wunderschön! Der Lauf beginnt in Maloja
може поделити у три групе и свака група треба und führt über St. Moritz, Pontresina und Zuoz
да бележи одговоре само једне особе. Решења се durch das ganze Engadin. Und dann die vielen Zu-
проверавају са професором у пленуму или се ау- schauer, die die Läufer anfeuern. Das ist wirklich
дио-запис слуша још једном. eine einmalige Kulisse. Ich glaube, ich werde auch
Решење: nächstes Jahr dabei sein.
Wo? Oktoberfest Engadin Skimarathon Buchmesse ƒƒ Ich arbeite für einen kleinen Verlag, der sich auf Me-
Frankfurt dizinbücher bzw. –publikationen spezialisiert hat.
Was? in einem Bierzelt an dem Skimarathon Kontakte mit Wir sind ein junger Verlag und deshalb ist es für uns
gesessen, Volksmusik teilgenommen, die ganze anderen Verlagen von großer Bedeutung, mit anderen Verlagen und
gehört und Bier Strecke geschafft gehabt
Ausstellern in Kontakt zu kommen. Und die Buch-
getrunken
Positives/ negativ, nicht positiv, sehr begeistert positiv, messe hier in Frankfurt ist die ideale Adresse. Un-
negatives begeistert optimistisch sere Publikationen wenden sich an das Fachpubli-
Erlebnis? kum, das sind in erster Linie Ärzte, und sind deshalb
Warum? zu viele Leute, zu viele ganze Strecke geschafft, einige Verlage in englischer Sprache. Was wir von unserer Teilnah-
Touristen tolles Erlebnis, sind an einigen me an der Buchmesse erwarten, ist, Verlage in an-
wunderschöne Landschaft Publikationen deren Ländern zu finden, vor allem in den USA, die
interessiert an unseren Publikationen interessiert sein könnten

33
3 L E K T I O N

und die unsere Bücher in anderen Ländern vertrei- перфекта. Вежбање се може одвијати у низу. Про-
ben und verkaufen könnten. Wir haben schon mit фесор је у том случају туриста који иде од предме-
ein paar Leuten gesprochen und … na ja, wir sind та до предмета, односно од ученика до ученика и
optimistisch. Hoffentlich hat sich unsere Investition жели да чује објашњења. Ученици могу почињати
hier gelohnt. Ja, denn es ist nicht gerade billig, hier реченице са, на пример: Da wurde …, Damit ist …
einen Stand zu mieten … geworden итд.

9. Ученици најпре треба да разумеју 10. Ученици су у претходним вежбањима


текст у целини, што значи да им у првој фази не чули доста о производима који долазе из Немачке.
мора бити јасно значење сваке речи. Први зада- Ову вежбу ученици могу да играју у низу тако што
так је да допуне назив производа у текстовима. За- ће сваки ученик одабрати неког члана породи-
тим у групама (укупно треба да буде пет група – це и рећи који би производ био идеалан као по-
за сваку групу један текст) траже десет речи које клон за њега или њу и то ће аргументовати. Ово
су им помогле да разумеју текст и допуне називе вежбање може бити и идеја за мали пројекат у
производа. Професор код куће може да припре- одељењу. Сваки ученик треба да направи плакат
ми конац на коме је налепљено десет папирића или презентацију код куће где ће представити три
на којима ће ученици записати тих десет речи. По особе и илустровати шта би били идеални покло-
један представник из сваке групе затим треба да ни за њих. На часу ће другима усмено објаснити
преприча текст помоћу тих десет речи. презентацију. Уколико је, пак, одељење такво да је
Пошто је пасив главна граматичка конструкција потребно више смерница и нису навикнути на са-
која се обрађује у овој лекцији, а додатна вежба мостални рад, то вежбање се може урадити и на
у Прилогу 2 помоћи ће приликом употребе паси- часу помоћу Прилога 3. Ово вежбање се одвија у
ва у говору. Професор треба да направи довољан паровима. Ученик који добије папир са словом А
број копија прилога. Сваки ученик треба да добије и нема информације које имају на папиру са сло-
по једну фотографију. Уколико има више учени- вом В. Ученици треба да једни другима постављају
ка у одељењу, неке фотографије ће се поновити. питања и попуњавају празне делове своје табеле.
Професор треба да објасни ученицима да су све На пример, A: Was bringt Sebastian seiner Mutter aus
фотографије заправо фотографије предмета које Deutschland mit?, B: Er bringt ihr eine Nivau Creme, weil
се налазе у музеју уметности 2115. године. Тада sie nur diese Creme benutzt. Уз помоћ овог вежбања
људи вероватно неће знати чему служи базен, ученици обнављају присвојне и личне замени-
кревет итд, јер ће се тада користити неки други це, као и узрочне реченице, које морају сами да
изуми. Ученици су сада заправо водичи кроз та- смисле. Пример питања и одговора, који је овде
кав музеј и посетиоцима треба да објасне чему су дат професор треба да напише на табли.
некада давно служили ти експонати. Ученици при-
Ученици раде на часу или код куће вежбања 12–
том треба да користе пасив претерита или пасив
15 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

Решења вежбања из Радне свеске


12. Могућа су различита решења. Hose, Pulli – das alles für mich. Na- tiger ist, dass die ganze Familie zu-
13. Marika würde eine Lederhose mit- türlich haben wir auch für unsere sammen ist und dass wir die ruhige
bringen, weil sie typisch bayerisch zwei Kinder eingekauft. Die bekom- Stimmung genießen.
ist und gut zu Kleinkindern passt. men ein Harry-Poter- Computerspiel,
Sprecher 3:
Herma bringt eine Hummelfigur einen Internetzugang und noch ein
Wir, das heißt meine Freundin und
mit, weil sie schön anzuschauen paar Kleinigkeiten. Alles in allem
ich, haben uns diseses Jahr darauf
ist. kommen dann für die ganze Familie
geeinigt, keine Geschenke zu kaufen.
Klaus würde eine Kuckucksuhr schnell 1.000 Euro zusammen.
Ich hasse die Wochen vor Weihnach-
mitbringen, weil sie gut zu Bay-
ten. Man steht und man will oder
ern passt, obwohl sie aus dem Sprecherin 2: nicht unter Kaufzwang. Weihnach-
Schwarzwald kommt. Bei uns gibt es nur Kleinigkeiten: ein ten hat eine religiöse Bedeutung
Tobias bringt einen Maßkrug mit, Parfum, Zigarren für den Opa. Wir längst verloren und es ist nur ein
weil Bier das Nationalgetränk Bay- geben maximal 20 bis 30 Euro pro Konsumfest. Statt nutzlose Geschen-
erns ist. Familienmitglied aus, nur für unse- ke zu kaufen, wollen wir Geld für eine
re Kinder etwas mehr. Wir sind also karitative Organisation spenden, die
14. Транскрипција:
nicht im Einkaufsstress. Weihnach- sich um Straßenkinder in Rumänien
Sprecher 1: ten ist ein Familienfest. Dann kommt kümmern.
Ich bin mit meiner Frau beim einem es nicht darauf an, wie viele Ge-
großen Weihnachtseinkauf. Mantel, schenke unter Baum liegen. Wich-

34
Sprecherin 4: mit sehr gern. Ich selber wünsche
L E K T I O N

es um die Frage geht, ob die Zu-


3
Ich bin schon seit 10 Uhr unterwegs. mir nur Kleinigkeiten und lasse mich ckerbäcker auf der anderen Seite
Ich habe ein Computerspiel für mei- dann überraschen. Mehr als 250 der Grenze ihre Produkte eben-
nen Bruder, ein Brettspiel für mei- Euro für alle Weihnachtsgeschenke falls als ,,Original Mozartkugeln“
ne Schwester und Konzertkarten für auszugeben halte ich für übertrie- bezeichnen dürfen oder ob die
Papa gekauft. Ich brauche nur noch ben. einzig echten Mozartkugeln aus-
ein Kochbuch für meine Mama. Ins- schließlich aus Salzburg stammen
gesamt gebe ich ca. 150 Euro für 15. M
 ozartkugeln sind runde, süße dürfen. Der Streit zieht sich schon
Weihnachtsgeschenke aus. Da geht Pralinen aus Nougat, Marzipan seit Jahren hin, scheint aber die
bei mir das ganze Taschengeld für und Schokolade (und dazu alle- vielen Touristen gar nicht zu in-
einen Monat drauf. rei künstlichen Konservierungs- teressieren. Die meisten, vor al-
stoffen). Ursprungsort der Mo- lem aus Japan und Amerika, wis-
Sprecherin 5: zartkugeln ist natürlich die Stadt sen nicht einmal, ob Salzburg in
Ich habe Boxershorts und ein Rasier- Salzburg, die Geburtsstadt von Deutschland, Österreich oder in
wasser für meinen Freund gekauft. Wolfgang Amadeus Mozart. Doch der Schweiz liegt.
Im Auftrag meiner Mama muss ich seit langer Zeit tobt ein erbitter-
für Papa auch noch einen Werk- ter Streit zwischen Salzburg und
zeugkasten besorgen. Er bastelt da- bayerischen Fabrikanten, in dem

Und nicht nur in Deutschland (вежбања 11–17)


11. Ученици у групама попуњавају та- 13. У вежбању 2 (страна 27 у Уџбенику)
белу о манифестацијама у Србији. Ово вежбање ученици су упознали важне догађаје у Немачкој. У
може да се употреби и за домаћи задатак тако што вежбању 11 упознали су манифестације у Србији,
ће ученици у групама направити презентације а затим су те информације продубили кроз вежбу
манифестација у Србији. Резултат ће вероватно по- број 12. Сада треба да упореде догађаје у Србији у
казати да ученици не познају многе манифестација Немачкој. Вежбање се одвија у групама, а ученици
у нашој земљи. Професор би могао да организује могу направити и табелу у којој ће са једне стра-
посету некој манифестацији које се организује у не бележити све разлике, а са друге стране све
близини. сличности између догађаја у Србији и Немачкој.
Један ученик из групе говори у пленуму о исхо-
12. На основу информација које су дима дискусије.
прикупљене у вежбању 11 ученици индивидуално 14. Ово вежбање може да се искори-
бирају једну од манифестација и попуњавају пода-
сти и за домаћи задатак у групама. Ученици праве
тке по узору на представљени фестивал у Нишу. презентације према упутствима датим у Уџбенику.
Затим се те информације размењују у паровима. Свака група би направила понуду за по једну осо-
Као додатно вежбање за грађење речи у немач- бу или брачни пар. Друга могућност је да ученици
ком језику нуди се игра у Прилогу 4. Игра се зове у групама у којима су правили презентације веза-
Dalli Dalli (више информација о игри на http:// не за вежбање 11 (страна 31 у Уџбенику) решавају
de.wikipedia.org/wiki/Dalli_Dalli). Професор припре- заједно сада вежбање 14. Презентације коју су
ма довољан број копија прилога за игру у група- тада правили могу им помоћи и сада. С обзиром
ма. Свака група добија коверат са картицама на да имају довољно информација, свака група може
којима су исписани одређени глаголи, а једна кар- направити понуду за све четири особе.
тица треба да остане празна. На професоров знак 15. Ученици треба да код куће помоћу
ученици извлаче прву картицу и покушавају да у
интернета пронађу информације о музичким
групама смисле што више именица које се могу фестивалима у Немачкој. Резултати претраге
извести од датог глагола. На располагању имају презентују се на часу помоћу плаката или неког
60 секунди. Професор даје знак када је време ис- другог начина презентовања, на пример: http://
текло и тада ученици треба да извуку нову карти- prezi.com/, http://www.vuvox.com/, https://voicethread.
цу. Уколико извуку празну картицу, ученици могу com/login/ итд.
сами да смисле глагол и од њега да направе име-
нице. На крају, ученици пребројавају именице и 16. Ученици треба да конкуришу за по-
говоре их у пленуму. Победила је она група која је сао који је у вези са организовањем једног музич-
написала највише именица. ког фестивала. Ову вежбу ученици раде индивиду-

35
3 L E K T I O N

ално. Пријаве могу писати код куће на рачунару, Pro


а затим их предају професору. Професор треба Das überzeugt mich.
да ученицима врати пријаве са коментарима. Ин- Dem stimme ich zu.
тернет страница која им може помоћи приликом Da bin ganz Ihrer Meinung.
писања пријаве јесте http://europass.cedefop.europa. Ich teile diese Meinung/Auffassung.
eu/hr/documents/curriculum-vitae Sie haben recht und ich möchte noch hinzufügen, dass

17. Ученици су подељени у две групе. У Ich würde gern noch etwas zu diesem Punkt, den ich
Уџбенику су понуђене четири могућности. Једна für wichtig halte, sagen.
група заступа ставове за, а друга против. Про-
Contra
фесор одређује која је група за, a која против.
Das überzeugt mich nicht ganz.
Дискусија на сваку тему треба да траје око три ми-
Dem stimme ich nicht zu.
нута. Затим се тема мења. Након сваке теме про-
Da bin ich (ganz) anderer Meinung.
фесор може да прогласи победника рунде у до-
Ich teile diese Meinung/Auffassung nicht.
говору са ученицима, што би допринело њиховој
Sie müssen auch daran denken …
мотивацији. Уколико је потребно, професор треба
Sie haben nicht bedacht, dass …
да припреми и такозване Redemittel које ученици
Ich teile Ihre Meinung nur teilweise …
треба да користе приликом аргументовања. На
пример: Ученици раде на часу или код куће вежбања 16–
21 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

Решења вежбања из Радне свеске


16. 1. c, 2. a, 3. f, 4. d, 5. g, 6. e, 7. b das Verbot, planen – der Plan, 18. Могућа су различита решења.
17А. verkehren – der Verkehr, gründen – der Grund, spielen 19. Могућа су различита решења.
bedeuten – die Bedeutung, – das Spiel, organisieren – die
20. Могућа су различита решења.
erzeugen – die Erzeugung, Organisation
21. Могућа су различита решења.
das Erzeugnis, verbieten – 17B. Могућа су различита решења.

Blitz Gramatik
1. Број 1: Voriges Jahr habe ich einen 5. Презент: dass jedes Jahr geschunkelt 12. На пример: ich bin von einer süßen
Deutschkurs in München gemacht wird, претерит: durch zu viel Lärm Kellnerin in Dirndltracht bedient.
und hatte Gelegenheit; Ich habe und die Menschenmenge wurde ich 13. Von се односи на жива бића а
auch gehört; aber das habe ich nicht beim Flirten ein bisschen gestört, durch за све друго.
miterlebt; sie hat mir sehr gefallen; ich перфекат: ich bin von einer süßen
14. von der Mutter durch den Wecker
habe gleich kapiert; dass das Gefallen Kellnerin in Dirndltracht bedient
gegenseitig war; ich werde bestimmt worden, футур: hoffentlich wird 15. Wunder, Gefallen, Bedienung, Flirten,
ein treuer Besucher vom Oktoberfest; das nächste Mal besser organisiert Besucher, lärmen
Број 2: wie viel Bier damals getrunken werden. 16. На пример, уз помоћ префикса
wurde; dass jedes Jahr geschunkelt 6. На основу глагола werden, а пар- или имају исти облик.
wird; ich bin von einer süßen Kellnerin тицип се не мења. 17. Die Fahrt, das Erlebnis, das Leben,
in Dirndltracht bedient worden; durch die Wohnung, die Reise, der Hass
7. в
zu viel Lärm und die Menschenmenge 18. der Bäcker, die Bäckerei, das Gebäck,
wurde ich beim Flirten ein bisschen 8. б
das Backen
gestört: hoffentlich wird das nächste 9. In der Pause wird viel getratscht.
Mal besser organisiert werden. 10. На пример: dass jedes Jahr
3. На пример: das hat mir gefallen. geschunkelt wird
4. б, г, е 11. б, в

36
L E K T I O N
3
Прилози
Прилог 1

t i n M ü n chen
1. Oktoberfes

n a c ht s m arkt
3. We i h

A B

2. Buchmesse in Frankfu
rt

4. Berlinale D

5. Engad
in Skimarat
hon
E

37
3 L E K T I O N

Прилог 2

38
Прилог 3
L E K T I O N
3
А
Mutter Vater Freundin

Sebastain Milka Schokolade

Günther Maßkrug Schwarzkopf Haarfarbe

Barbara Bretzel Kuckuckuhr

B
Mutter Vater Freundin

Sebastain Bier Bravo Zeitschrift

Günther Haribo

Barbara Sachertorte

39
3 L E K T I O N

Прилог 4

SPIELEN FAHREN

WOHNEN GEHEN

NEHMEN TRETEN

BACKEN LESEN

SCHLAFEN

40
L E K T I O N 4
Neue Technologien
Ситуација
Нови изуми, напредак технике.

Граматика
 Пасив са модалним глаголима
 Поредбене реченице (je – desto)
 Извођење придева
 Глаголи са префиксима

Eine virtuelle Welt (вежбања 1–5)


1. Професор треба да припреми копију табле, бележи непознате речи и препричава текст.
Прилога 1 на фолији. Час ће почети тако што ће Остали ученици треба да прате препричавање и
илустрацију показивати део по део. Потом уче­ постављају пи­тања у вези са текстом.
ници отварају страну 36 у Уџбенику и читају при­
мере je – desto реченица испод илустрације. Уче­ 2C. Ученици у групама дискутују који од
ни­ци на основу датих примера треба да изведу наведених изума би сврстали у категоријe „већ
пра­вило како се гради овај тип реченица. Зaтим пронађено“, „блиска будућност“ или „новинарска
треба да вежбају реченице у низу. Први ученик патка“. Потом попуњавају табелу на страни 38 у
изговара почетак реченице, на пример: Je mehr Уџбенику и у пленуму аргументују своје мишљење.
man lernt, а следећи ученик треба да заврши, нпр.
desto bessere Note hat man. 3. Ученици разговарају у паровима који
би производ радо користили, а који не би. Свој
2А. став морају да аргументују. Неколико ученика у
Професор треба да припреми копије
пленуму говори о исходу разговора.
Прилога 2. Одељење је подељено у шест група и
свака група треба да добије по једну фотографију 4. Један пар ученика чита понуђени ди­
из Прилога 2. Ученици најпре у групама дискутују
ја­лог на страни 38 у Уџбенику. Професор даје до­
на који начин би се предмет са фотографије могао
датна објашњења уколико је то потребно. Ученици
модернизовати и како би могао да изгледа за 20
у паровима играју дијалоге користећи понуђене
година. Затим свака група у пленуму говори о
фразе. Неколико ученика у пленуму игра дијалоге.
својим предлозима.
5. Ово вежбање може бити у форми
2B. Професор записује на табли наслове домаћег задатка. Ученици у групама треба да
који су дати у вежбању 2А (страна 37 у Уџбенику): код куће припреме презентацију свог изума коју
Umkleidkabine, Klassenzimmer, Bikini, Roboter, Küsse, ће одржати на часу. Од тога се може направити
Kaffeebohnen. Ученици још увек не отварају уџбе­ такмичење на коме би ученици оцењивали нај­
нике. Одељење је подељено у шест група и свака бољи изум. Уколико у школи постоји секција за
гру­па добија по један текст (професор треба да предузетништво или нешто слично, тамо се може
исече делове текста како је означено маказама) из представити најбољи изум.
При­лога 3. Ученици треба да одреде који наслов
одго­вара ком тексту и који је прави редослед Ученици раде на часу или код куће вежбања 1–11
делова текстова. Затим свака група излази испред у Радној свесци (погледати дневне припреме).

41
4 L E K T I O N

Решења вежбања из Радне свеске


1. 1. 
Je moderner die Maschine ist, 4. Ihr Produkt ist der benötigten 4. Es kann online gebucht werden.
desto komplizierter ist die Ge- Strom.
5. Etwas muss gemacht werden.
brauchsanweisung. 5. Es ist ganz gesund für Ladys.
2. Je mehr man Maschinen be- 6. E s darf hier nicht telefoniert
4B. Могућа су различита решења:
nutzt, desto schneller wird sie werden.
1. Was für ein Gerät entwickelte
kaputt. das Labor Kajimoto aus Japan? 7. Es soll nicht zu viel getrunken
…, desto schmutziger wird die werden.
2. Welches Labor entwickelte die-
Umwelt.
ses Gerät? 8. Es darf hier nicht geparkt wer-
3. Je automatisierter die Welt 3. Wie könnte dieses Gerät das
ist, desto schwächer wird der den.
Küssen übers Internet ermögli-
Mensch. chen? 9. Hier kann ruhig geschlafen wer-
…, desto abhängiger wird man. 4. Was behaupten die Wissen- den.
4. Je besser die Maschine ist, desto schaftler? 10. Es soll wenig gegessen werden.
schwächer wird der Mensch. 5. Für wen wäre dieses Gerät sehr
…, desto komplizierter ist die nützlich? 8. 2. SMS darf aber während des Un-
Gebrauchsanweisung.
4C. 1. b, 2. e, 3. a, 4. d, 5. c terrichts nicht geschickt werden.
5. Je teurer die Maschine ist, desto
abhängiger wird man. 4D. 1. Bald wird der Traum vieler Ju- 3. Es darf aber in der Klasse nicht
gendlichen wahr. gegessen und getrunken wer-
2. Могућа су различита решења. На den.
2. Der ,,virtuelle“ Lehrer betreut zu-
пример:
gleich mehrere Klassen. 4. 
Comichefte dürfen aber in die
1. Je weniger Taschengeld ich be-
3. Notige Ersparnisse werden auf Klasse nicht mitgebracht wer-
komme, desto weniger kann ich
diese Weise gemacht. den.
ausgehen.
4. Den Schülern gibt die Abwesen-
2. Je mehr wir pauken müssen, des- 5. Es darf aber während der Mathe-
heit des Lehrers viel mehr Frei-
to weniger Lust haben wir zu ler- stunde nicht geschlafen werden.
heit als bisher.
nen. 5. Eine entscheidende Rolle beim 6. Es darf aber während des Unter-
3. Je schöner das Wetter ist, desto Sozialleben spielt der tägliche richts nicht telefoniert werden.
länger bleiben wir draußen. Umgang mit Gleichaltrigen.
4. Je leckerer die Pizza ist, desto 7. Es darf aber in der Klasse nicht
mehr möchten wir sie essen. 4Е. A
 nprobieren, stickiger, gehören, gesungen werden.
Vergangenheit, Käufer, gewünsch-
5. Je besseren Schulerfolg meine 8. Es darf aber während der Klas-
te, bewegen, Projektion, einer
Freunde haben, desto mehrere senarbeit nicht abgeschrieben
Stipendien bekommen sie. 4F. 2. Er wurde in der ersten Linie als werden.
6. Je älter wir werden, desto schnel- Hilfe für ältere und hilfebenötig-
9. 2. Wozu dienen Roboter? – Es kann
ler vergeht die Zeit. te Menschen entwickelt.
von den Robotern gekocht wer-
3. Er wird durch iPad gesteuert. den.
3. 2. 
Wovon hängt ab, welchen 4. Von ihm wurde den Müll raus-
Deutschkurs du besuchst? – Je geworfen. 3. 
Wozu dienen Metalbohnen? –
nachdem, ob es Kommunikati- 5. Zwei Bälle wurden zugleich von Kaffee kann durch Metallbohnen
on auf Deutsch dort gibt, besu- ihm gefangen. warm gehalten werden.
che ich ihn.
5. 1. bewegen – die Bewegung 4. Wozu dient Sonnenbikini? – Im
3. Wovon hängt ab, welches Buch
2. folgen – die Folge Sonnenbikini können Akkus ge-
du dir ausleihst? – Je nachdem,
3. anprobieren – die Anprobe laden werden.
welches Buch mir spannend ist,
leihe ich es aus. 4. vergehen – die Vergangenheit 5. 
Wozu dient das Internet? –
4. Wovon hängt ab, welche Reise 5. wünschen – der Wunsch Durchs Internet kann es geküsst
du buchst? – Je nachdem, wel- 6. küssen – der Kuss werden.
che Reise nicht so teuer ist, bu- 7. behaupten – die Behauptung
8. präsentieren – die Präsentation 6. Wozu dienen Hausroboter? – Von
che ich sie. ihnen kann Müll rausgeworfen
5. Wovon hängt ab, welche Klamot- 9. anwenden – die Anwendung
10. ankommen – die Ankunft werden.
ten du dir kaufst? – Je nachdem,
welche Firma stellt sie her, kaufe 7. Wozu dient ,,virtuelles“ Klassen-
6. 1. ver-, 2. be-, 3. bei-, 4. be-, 5. aus-,
ich sie. zimmer? – Durch ,,virtuelles“
6. emp-, 7. aus-, 8. auf-, 9. zu
Klassenzimmer können Erspar-
4A. 2. Der Betrag von etwa 200 Dollar 7. 2. 
Es darf nicht laut gesprochen nisse gemacht werden.
ist der Preis des Bikinis. werden.
10. Могућа су различита решења.
3. Die Unterbringung der Sonnen- 3. Es kann mit Kreditkarte bezahlt
zellen ist in Stoff. werden. 11. Могућа су различита решења.

42
L E K T I O N
4
Vorteile, Nachteile … (вежбања 6–8)
6. Као увод у вежбу ученици читају на- Ein junger Mann hat mir einmal erzählt, es sei so,
слов и дискутују у пленуму шта би могло да буде als habe er ein zweites Ich das eine Ich unterhalte
тема текста. Затим индивидуално читају први део sich mit unsichtbarem Wesen am Bildschirm, das
текста. Професор помаже уколико има непознатих andere Ich frage in der Realität: Was tust du da?
речи и записује их на табли. Затим професор дели Der Betroffene lebt fast um Rande der Schizophre-
оде­љење у две групе. Ученици још увек не читају nie.
оста­ле делове текста, већ се једна група бави пи­ yy Welches ist das Hauptmotiv für die Internetsucht?
тањима: Was könnte die Reaktion der gemobbten Zwar ist doch Einsamkeit ein Hauptmotiv, aber sehr
Schüler sein? Was könnte die Folge dieser Situation an oft haben wir mit Menschen zu tun, die einen nor-
der Schule sein? Друга група се бави питањима Sollte malen familiären Hintergrund haben, die mitten im
man die Website verbieten? Was könnten die Schüler Leben stehen, die sich in Ihrem Beruf durchgesetzt
selbst unternehmen? У пленуму неколико уче­ника haben.
yy Was ist das Schlimmste an der Droge Internet?
одговара на питања. Прва група затим чи­та од-
Der schlimmste daran ist schneller Abkapselung
говоре на питања која су дата у Уџбенику, а дру-
von der Außenwelt, da dadurch vernachlässigen
га група чита други део текста. Професор помаже
die Surfer oft ihre Kinder und gefährdenden den
уколико има непознатих речи. Затим прва гру­па
Arbeitsplatz. Wegen der hohen Telefonkosten und
препричава свој део другој групи и обрнуто.
dem Geld, das man auch für Internetkäufe ausgibt,
7. geraten die Betroffenen oft in den finanziellen Rui-
Ученици индивидуално читају рече­
ne.
ни­це и постављају питања уколико има непознатих
yy Wie viele Leute sind von der Internetsucht betrof-
речи. Затим слушају CD11 и индивидуално упи­
fen? Gibt es genau Daten darüber?
сују које су изјаве тачне, а које нису. Meiner Studie zufolge sind 5 % von 8000 Befragten
als Internet süchtig zu bezeichnen.
Решења:
yy Aber wann kann man sagen, dass jemand internet-
1. R, 2. F, 3. R, 4. R, 5. R, 6. F, 7. R, 8. R, 9. F, 10. süchtig ist? Gibt es bestimmte Bedingungen, die er-
füllt werden müssen?
Транскрипција:
Meine Studien nennt fünf Bedingungen, die aus ei-
yy Wir beschäftigen uns heute mit der Frage ist Inter- nem normalen Menschen einen Internetsüchtigen
net wie eine Droge und haben bei uns im Studio machen. Erstens Surfen als Hauptbeschäftigung,
Herrn Professor Rainland Kuhn Dozent für Soziolo- zweitens stetige Zunahme des Internetgebrauchs,
gie und Verhaltensforschung an der Humboldt Uni- drittens Verlust der Kontrolle über das Medium,
versität Berlin. Also Herr Professor, macht Internet viertens Entzugserscheinungen und fünftens nega-
krank? tive soziale und persönliche Folgen.
Ja, übermäßiges Surfen im Internet kann krank yy Und was kann man dagegen tun? Haben Sie Tipps
machen. Das haben Studien von Kollegen und mir und Ratschläge?
eindeutig bewiesen. Prävention ist immer das beste Heilmittel. Es sollte
yy Und was sind dann die Symptome dieser Krank- also gar nicht soweit kommen. Wichtig ist dass man
heit? andere Interessen hat, dass man anderen Hobbys
Wenn man zum Beispiel stundenlang am Compu- nachgeht. Denjenigen, die dagegen schon in diese
ters sitzt, so dass man den Kontakt zur Realität ver- Sucht geraten sind, rate ich, sich an eine Selbsthil-
liert, wenn man zwischen virtueller und realer Welt fegruppe zu wenden. In Berlin gibt es zum Beispiel
nicht mehr unterscheiden kann, dann kann man einen solchen Verein Er heißt Hilfe zur Selbsthilfe
wohl von Krankheit besser noch von Sucht spre- für online Süchtige.
chen. yy Vielen Dank Herr Professor Kuhn für Ihren Beitrag
yy Ist das also ein gesellschaftliches Problem? Bitte sehr.
Ohne Zweifel. Auf der Suche nach einer besseren
8. У паровима ученици дискутују о ста­
Welt verlieren sich viele Surfer im Netz, träumen
sich in eine Welt hinein, die konfliktfrei erscheint вовима професора Куна и бележе шта су пред­но­
und daran zerbrechen oft Ehen und Familien. сти, а шта мане његовог излагања.
yy Können Sie das vielleicht anhand von Fällen aus ih- Ученици раде на часу или код куће вежбања 12–
rer Arbeitserfahrung verdeutlichen? 20 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

43
4 L E K T I O N

Решења вежбања из Радне свеске


12. Epidemie, Miteinander, getratscht, Eigenschaften: Eifersucht, Selbst- fen löst kurze Glücksgefühle
Online, Eintrag, Cybermobbing, sucht, Geldsucht aus. Aber dann kommt es häu-
Prügeleien, einmischen, Eingeben, Sonstiges: Sehnsucht fig zu hohen Schulden bis hin
Mittel, löschen, Nonsens, Nutzern zur Privatinsolvenz, Partner-
17. 
Могућа су различита решења.
schaftsproblemen und Arbeits-
13. 
Могућа су различита решења. На пример:
platzproblemen.
На пример: 2. Eine Person, die jeden Tag Alko-
4. 
Geldsucht: Diese Menschen
1. Im Januar ging online eine hol trinkt, ist alkoholsüchtig.
denken, dass Geld alles ist. Je
neue Website ,,iShareGossip“. 3. Ein Mädchen, das jeden Tag et-
mehr Geld sie haben, desto
Sie ist schnell für die Schüler in- was kaufen muss, ist kaufsüch-
glücklicher sind sie.
teressant geworden. tig.
2. Dort konnte man verschiedene 4. Ein Mensch, der oft übertrie- 19. Могућа су различита решења.
negative Einträge über sich fin- bene Angst hat die Liebe oder
20. 1. F, 2. R, 3. F, 4. R, 5. F, 6. F, 7. F
den. Aufmerksamkeit eines anderen
3. Es hatte schlimme Folgen. Vie- Menschen zu verlieren, ist eifer- Транскрипција:
le Schüler haben unter Cyber- süchtig.
Endlich gibt es keine guten Gründe
mobbing, Prügeleien und 5. Jeder, der sehr starke Wunsch
mehr dafür, dass die Discos in Stadt-
Amokdrohungen gelitten. hat etwas zu bekommen oder
zentren um Mitternacht schließen.
jemanden zu sehen, ist sehn-
4. Die Bundesfamilieministerin Bisher galt nämlich die Regel – da-
süchtig.
ließ die Website auf den In- mit die Nachbarn nicht gestört wer-
6. Jede Person, die nur an sich
dex der Bundesprüfstelle für ju- den, darf aus Discos und Nightclubs
selbst denkt, ist selbstsüchtig.
gendgefährdende Medien set- ab 24 Uhr keine laute Musik dröhnen.
zen. 18. 
Могућа су различита решења. Doch die einfachen Kopfhörer ma-
5. Sie schmuggelten sich als Mo- На пример: chen alle zufrieden – sowohl die Tän-
deratoren und löschten alle 2. Eifersucht: Es ist die Angst et- zer als auch die Nachbarn. Jeder Dis-
Einträge oder fluteten die Site was zu verlieren was man nicht cobesucher trägt Kopfhörer, über die
mit Nonsens-Einträge. verlieren möchte. Eifersucht er Musik nach Lust und Laune hört. Es
hat sehr viel mit mangelndem gibt mehrere Kanäle mit unterschied-
14. Могућа су различита решења. Selbstbewusstsein und Ver- lichen Musikrichtungen. So entsteht
15. o
 nline gehen, die Adresse, das Cy- lustangst zu tun. Schließlich die Möglichkeit, dass Hip-Hopper zu-
bermobbing, der Moderator bei fühlt man sich von alles und je- sammen mit Elektro-Fans im gleichen
,,iShareGossip“, Nonsens-Einträge dem bedroht, was dem Partner Raum tanzen. Bisher war das unvor-
… zu nahe kommt. stellbar. Wer will, kann zwischen den
3. Kaufsucht: Es ist der inne- Kanälen wechseln. Und wie weiß man,
16. K rankheit: Gelbheit, Fallsucht re Zwang, kaufen zu müssen, zu welcher Musik der Mittänzer tanzt?
Abhängigkeit: Trunksucht, Kauf- die ständige Wiederholung Nach seinen Bewegungen und dem
sucht, Drogensucht der Kaufhandlung. Das Kau- Tanzrhytmus, natürlich.

Ich kann nicht leben ohne … (вежбања 9–13)


9. Као увод у вежбање ученици говоре Транскрипција:
у низу без чега не би могли да живе. Дакле, Astrid: Also, diese Frage ist gar nicht schwer zu beant-
сваки ученик треба да доврши реченицу која worten, denn ich weiß genau, ohne was ich nicht leben
се налази на врху десне колоне у табели. Затим könnte. Da ich gläubig bin, liegt immer an der Kommo-
ученици попуњавају табелу у паровима (Прилог 4) de neben meinem Bett die Bibel. Wenn ich unruhig bin
слушајући CD13. Након тога отварају страну 41 у und Trost brauche, lese ich drin. Was mich auch immer
Уџбенику и проверавају решења. beruhigt, sind Musik und Kunst. Ich zeichne und kritzele
sehr gern, deshalb habe ich immer Schreibzeug dabei.
Решење: Und eine Schale duftenden Kaffee – wer könnte ohne so
Astrid die Bibel, Musik und Kunst, Schreibzeug, Kaffee etwas leben?
Jenny Bibliothek, Fußballteam Jenny: Viele unter meinen Freundinnen interessieren
Benjamin Sonnenschirm, Freundin sich nur für ihr Aussehen, Jungs und Ausgehen. Natür-
Sven Schulpsychologin lich macht es auch mir ab und zu Spaß auf einer Party
Swetlana Reisen, Sprachkenntnisse abzutanzen oder etwas Schminke aufzutragen und mit
Dirk Lieblingsmusik, Motorrad einem süßen Jungen zu flirten. Aber das ist mir gar nicht
so wichtig wie meine Bibliothek, wo ich mich zurückzie-

44
he, wenn immer ich kann. Und mein Fußballteam, na- 10.
L E K T I O N
4
Одељење је подељено у шест група.
türlich, denn wir sind alle fast wie Schwestern. Свака група има задатак да прочита један од тек-
Benjamin: Könnte mir jemand erklären, welche Funk- стова на страни 41 у Уџбенику. Затим ученици из-
tion Insekten wie Fliegen oder Mücken haben? Ohne sie лазе пред таблу у групама, пишу непознате речи и
könnte ich eigentlich ganz gut leben. Gott sei Dank gibt говоре о сличностима и разликама између себе и
es Schutzmittel dagegen, wenigstens für im Haus. Wenn особе у тексту.
wir schon über Schutz reden – ohne meinen gelb-grü-
nen Sonnenschirm könnte ich den Sommer nicht aus- 11. Ученици треба да склопе очи и за-
halten. Und meine Freundin sollte unbedigt unter dem мисле на пар секунди да су на пустом острву. За­
Sonnenschirm liegen – na ja, das ist doch klar oder ...? тим треба да индивидуално попуне празнине на
Sven: Oh, Gott, ich hasse nichts mehr als solche Fra- стра­ни 42 у Уџбенику. У паровима треба да раз­
gen! Als ob ich Zeit hätte, über so etwas nachzudenken! говарају о ономе шта су написали. Професор мо­
Bei allen Problemen, die ich schon mit den Lehrern und же да напише реченицу на табли која ученици-
Eltern habe! Allerdings könnte ich ohne eine Person gar ма може помоћи, на пример: Wenn ich auf einer
nicht leben – meine Schulpsychologin. Sie ist die einzi- einsamen Insel ausgesetzt werden sollte, dann würde
ge Person, die mich kapiert und die mir irgendwie hilft. ich ... mitnehmen, weil ...
Sonst wäre ich immer schlecht gelaunt und sauer. Додатну игру на тему „Преживети на пустом
Swetlana: Reisen, Reisen und Reisen! Die stehen auf острву“ можете пронаћи овде:
meiner Liste der wichtigsten Sachen ganz oben. Ich
habe schon halb Europa durchreist. Natürlich wären http://www.klett.de/web/uploads/pondus_
diese Reisen nicht möglich ohne gute Sprachkenntnis- pdf/416815_spielregeln.pdf.
se, die ich teils in der Schule, teils auf den Reisen erwor- 12. Двоје ученика чита дати дијалог
ben habe. Ein Tag ohne ein neues Fremdwort wäre mir у пару. Затим ученици праве сличне дијалоге
unvorstellbar. Schließlich ist mein Motto – Carpe diem! користећи понуђени материјал.
Dirk: Ich glaube, kein Mensch sollte ohne Frieden leben.
Leider gibt es in manchen Teilen unseres Planeten im- 13. Ученици у паровима пишу оду неком
mer wieder Kriege. Ich persönlich bin sehr friedlich und предмету или особи без које не могу да живе. Ода
vermeide Konflikte, immer wenn ich kann. Da ich aber треба да буде креативна. Професор помаже око
Rocker bin, glauben viele Leute, dass ich agressiv sein вокабулара.
muss. Doch ich kann nicht auf meine Lieblingsmusik
oder mein Motorrad verzichten, nur um anderen zu zei- Ученици раде на часу или код куће вежбања 21–
gen, dass ich nicht ihren Klischees entspreche! 30 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

Решења вежбања из Радне свеске


21. 1. schulfreier, 2. erfolglos, 3. ar- 5. Was musst du machen, bevor ste Deutsche, weil DDR-Astronauten
beitslos, 4. bleifrei, 5. sinnlos, 6. du deine Großeltern besuchst? schon mit dem sowjetischen Raum-
koffeinfreien, 7. herrenlose, 8. al- – Ich besuche meine Eltern schiff Sojutz an Flügen ins All teilge-
koholfreie nicht, ohne dass ich ihnen et- nommen hatten). Die Columbia um-
22. 1 . inaktiv, 2. alogisch, 3. inmobili- was kaufe. rundete 166-mal die Erde, um das
sert, 4. antidemokratisch, 5. demo- 6. Was musst du machen, bevor europäische Weltraumlabor Spacelab
ralisch, 6. desinfiziert, 7. antibakte- du ans Meer fährst? – Ich fahre zu erproben. Insgesamt fanden 72 Ex-
riell, 8. antiattraktiv, 9. dekodiert, nicht ans Meer, ohne dass ich perimente statt. Am 9. Dezember lan-
10. desinteressiert meinen Koffer packe. dete die Mannschaft in Kalifornien.
24. Могућа су различита решења. Das Resultat – alle Versuche waren er-
23. 2. Was musst du machen, bevor
folgreich durchgeführt.
du einschläfst? – Ich schlafe 25. 1983, 42, 166, 72, 9
nicht ein, ohne dass ich mir die 26. 1. alles in allem – insgesamt, 2.
Zähne putze. Транскрипција: die Raumfähre – die Raumschiff,
3. 
Was musst du machen, be- Am 28. November 1983 startete die 3. der Weltraum – das All, 4. das
vor du zum Test kommst? – Ich USA-Raumfähre Columbia zu ihrem Team – die Mannschaft, 5. die Ex-
komme nicht zum Test, ohne Forschungsflug ins All. Am Bord war perimente – die Versuche
dass ich alles lerne. ein internationales Team, alles in al- 27. Могућа су различита решења.
4. 
Was musst du machen, be- lem fünf US-Astronauten und der Phy- 28. Могућа су различита решења.
vor du ausgehst? – Ich gehe siker Ulf Merbold. Er war damals 42
nicht aus, ohne dass ich mich Jahre alt und der erste Bundesbür- 29. Могућа су различита решења.
schminke. ger im Weltraum (aber nicht der er- 30. Могућа су различита решења.

45
4 L E K T I O N

Blitz Gramatik
1. J e moderner ein Gerät ist, desto mehr 7. D er Text hätte übersetzt werden 14. Први је раздвојни, други није.
wünsche ich es mir. müssen. 15. be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-,
2. б Der Text müsste übersetzt werden. zer-
3. прва, Je реченица 8. modern – altmodisch; uninteressant 16. ab-, an- , auf-, aus-, bei-, ein-, hin-,
4. J e mehr ich lerne, desto bessere Noten – interessant; neu – alt; klein – her-, los-, mit-, vor-, weg-, zu-
habe ich. groß; arbeitslos – beschäftigt; gut – 17. Код одвојивих префикса нагла-
5. E s müssen doch mehr Arbeitsplätze schlecht, viel – wenig сак је на њима.
gesichert werden! 9. Уз помоћ суфикса или префикса. 18. Er schreibt vob mir ab.
6. D ie Aufgabe 3 soll zuerst bearbeitet 10. un-, a-, anti-, in-, de-, des- Wir beschreiben die Situation.
werden. Das Spiel musste beendet 11. -los, -frei Er kann den Vertrag unterschreiben.
werden. Die Krankheit kann geheilt 13.  stellen – vorstellen, anstellen, 19. в
werden. Im Büro darf nicht geraucht bestellen 20. а, б, г, д, е
werden. Глаголи wollen и mögen не 14.  Глаголи добијају потпуно ново
могу да граде пасив. значење.

Fertigkeitstraining
HÖRVERSTEHEN yy Was heißt „Prioritäten setzen”? von der Gemeinde, dem Verkehrsamt
1. Р
 ешење: 1R, 2R, 3F, 4R, 5F, 6R, Wichtig ist mein Beruf, meine Karrie- und der lokalen Brauerei Ansbacher.
re, ich bin nämlich Salesmanagerin. Höhepunkt der Veranstaltung ist die
7F, 8R, 9R, 10F Sind Sie verheiratet, Frau Specht? Wahl von Miss Ansbach 2004 am letz-
Транскрипција: yy Nein, ich habe einen Freund, aber an ten Abend. Musikalisch wird das Fest
Guten Tag und willkommen zu un- eine Ehe haben wir noch nicht ernst- von der städtischen Kapelle begleitet.
serer heutigen Sendung „Diskussi- haft gedacht. Wie üblich laden Stände und Bierzelte
onspodium”. Thema: Was ist für Sie Dann ist also Ihre Arbeit im Moment dazu ein, bayerische Spezialitäten zu
am wichtigsten im Leben? Wenn ich die Priorität Nummer 1. kosten. Eintritt jeden Abend ab 17 Uhr.
Sie jetzt fragen würde: „Was sind die yy Ja, kann man so sagen ... Bierseminare
drei wichtigsten Dinge in Ihrem Le- Und wozu gibt es noch Platz in Ih- Nicht alle wissen, dass Bamberg nicht
ben”, hätten Sie sofort eine Antwort rem Leben? nur für seinen Dom berühmt ist, son-
parat oder müssten Sie erst mal län- yy Wie gesagt, ich arbeite viel (10–12 dern auch für die vielen Brauereien.
ger darüber nachdenken? Wir ha- Stunden am Tag sind die Regel), am Heute gibt es noch neun davon, im
ben einige Leute ins Studio eingela- Wochenende bin ich mit meinem Jahr 1815 waren es 65! Und noch we-
den, aber Sie können sich natürlich Freund zusammen ... nigere wissen, dass einige Brauereien
auch von zu Hause melden. Die Re- Dann erlaube ich es mir, Ihnen ei- sogar Bierseminare organisieren. Sol-
daktionsnummer: 43 76 222. Also, nen Tipp zu geben: Setzen Sie Prio- che Seminare finden von Juni bis Sep-
fangen wir an. Da ist zunächst Frau ritäten, sorgen Sie dafür, dass nicht tember an jedem Wochenende statt.
Specht aus Dortmund ... nur ein Aspekt den ganzen Raum Neben der Theorie stehen eine Brau-
in Ihrem Leben einnimmt. Fragen ereibesichtigung, Gespräche mit den
yy Tja, also, um die drei wichtigsten
Sie sich, ob es überhaupt einen Sinn Mitarbeitern der verschiedenen Abtei-
Dinge in meinem Leben zu nennen,
hat, dass Sie die ganze Zeit in einen lungen der Brauerei, Workshops mit
müsste ich zunächst einen Augen-
Bereich investieren. Experten und natürlich diverse Bier-
blick darüber nachdenken ...
yy Vielleicht haben Sie Recht. Ich sollte verkostungen auf dem Programm.
Dann sage ich Ihnen eines, Frau anfangen, an was Anderes zu den- Für weitere Informationen wenden Sie
Specht: Psychologen meinen, wenn ken, als nur an meinen Job. sich an den Tourismus & Kongress Ser-
man diese Frage nicht sofort beant- Gut, Frau Specht. Ich danke Ihnen vice Bamberg, Tel: 0951.2976200.
worten kann, dann gibt es ziemlich für das Gespräch. Meinungsumfrage
gute Gründe, sich einmal näher mit yy Ich danke Ihnen, für die Gelegenheit, Was wünschen sich Jungen und Mäd-
diesem Thema zu beschäftigen. die Sie mir gegeben haben, mich mit chen im Alter 14–18? Eine vom Mei-
yy Ich muss zugeben, dass ich manch- Fragen zu beschäftigen, an die ich nungsforschungsinstitut PENSA durch-
mal so beschäftigt bin, dass ich kei- sonst nie ernsthaft gedacht hätte. geführte Umfrage zeigt, dass sich 53 %
ne Zeit habe, mich zu fragen, wozu So, unser nächster Gast ist Herr Koch der Jugendlichen ein glückliches Fami-
und warum ich überhaupt so viel ar- aus Frankfurt. lienleben wünschen. An zweiter Stelle
beite. steht der Wunsch nach Freiheit. 31 %
2. Решење: 1R, 2F, 3F, 4F, 5R
Das ist eben der Punkt. Man verliert der Jungen und Mädchen meinen, sie
den Bezug zur Realität und man Транскрипција: würden sich richtig glücklich fühlen,
weiß nicht mehr, welches die Pri- Volksfest in Ansbach wenn sie uneingeschränkt frei wären,
oritäten sind. Übrigens, haben Sie Vom 7. bis 10. August findet im bayeri- d.h. dass sie z.B. nach Hause kommen
schon mal Prioritäten gesetzt und schen Ansbach das traditionelle Volks- würden, wann sie wollten, wenn nie-
versucht, diese bewusst zu halten? fest statt. Unterstützt wird das Event mand sie kontrollieren würde. An letz-

46
ter Stelle steht der Wunsch nach Geld. sich mit einem Theaterstück zu be- SPRECHEN
L E K T I O N
4
Nur 14 % meinen, sie wären richtig schäftigen. Ich hätte aber ein paar 1. Могућа су различита решења.
glücklich, wenn sie reich wären. Fragen an Sie. In der Anzeige wurden На пример:
Infoservice die Kosten nicht erwähnt. Was kostet
Guten Tag, Sie sind mit dem automa- denn der Kurs? Und wie lange dau- 1. Das Paar sitzt wortlos, weil die
tischen Telefonverteilsystem des Info- ert er? Auf dem Werbezettel steht ge- Leute sich vorher gestritten
Büros Konstanz verbunden. Wenn Sie schrieben, dass der Kurs am 15. März haben, glaube ich. Vielleicht
eine Unterkunft suchen, egal ob Hotel, anfängt. ist es zu einem Konflikt ge-
Pension oder Ferienwohnung, dann kommen und sie wissen nicht,
Aber wann endet er? Und von wem
wählen Sie die Eins. Wenn Sie Infor- wird der Kurs organisiert und gelei- wie man ihn lösen kann, des-
mationen zu den aktuellen Events und tet? Sind Sie selbst Schauspielerin, halb schweigen sie.
Veranstaltungen in der Stadt haben Frau Jenkins? In Wrocław hatten wir 2. Ich finde, dass die Konflikte in
wollen, wie z.B. Konzerte, Feste, Kino- als Leiter einen Schauspieler des Tea- jeder Beziehung unvermeid-
programm usw., dann wählen Sie die tr Polski. Also, ich freue mich auf den bar sind, denn jeder von uns
Zwei. Haben Sie Fragen zu den Schiffs- Kurs und warte auf Ihre Antwort. hat andere Bedürfnisse und
verbindungen nach Meersburg oder
Mit besten Grüßen Prioritäten. Meiner Meinung
zur Insel Mainau, dann wählen Sie die
Drei. Für alle weiteren Fragen bleiben Marlena Nowak nach löst man die Konflikte
Sie am Apparat und warten Sie. Vielen am besten, wenn man mitein-
Dank. 2. ander spricht. Wo der Wille ist,
Sommerfest Liebe Marion, ist auch ein Weg. Das Schwei-
Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhö- ich freue mich, dass du dich mit dei- gen nützt nichts, kann nur das
rerinnen, wir bringen Ihnen das Pro- nem Problem an mich wendest. Da- Problem verschärfen. In einer
gramm für das Sommerfest am Sonn- mit zeigst du, dass du mir einfach Beziehung soll man vor allem
tag in Seefeld/Tirol. Also, 12 Uhr: Tiroler vertraust und dafür danke ich Dir. zu Kompromissen bereit sein.
Küche und Spezialitäten an den Stän- Es tut mir wirklich leid, zu erfahren, 2. Auf dem Foto sieht man im Vor-
den und im Bierzelt. 14.30 Uhr: Kinder- dass du Probleme zu Hause hast. Ich dergrund zwei Personen, einen
zirkus. Viel Spaß mit dem Clown Otto. kann dich sehr gut verstehen, denn Moderator und einen Quiz-Teil-
Um 15.45 Uhr Wasserspiele für Groß so was Ähnliches habe ich auch ein- nehmer. Da ich im Hintergrund
und Klein. Um 16.30 Uhr das Fußball- mal erlebt. Glaub mir, es ist nicht so ein Logo vom Quiz „Wer wird
spiel „Einheimische gegen den Rest der schlimm, wie man am Anfang denkt. Millionär” und rechts ein paar
Welt“. Um 18 Uhr Tombola, tolle Prei- Auf keinen Fall solltest du von zu Hau-
se zu gewinnen. Um 19 Uhr das Kon-
Leute vom Publikum sehe, ver-
se abhauen. Und wohin willst du ei- mute ich, dass diese Situati-
zert der städtischen Musikkapelle. Und gentlich gehen? Wenn dich die Polizei
ab 20 Uhr Grillparty: Würste, Koteletts on im Fernsehstudio spielt. Der
wiederfindet, wird es zu Hause noch
und viel mehr. Sie sind herzlich einge- Moderator sitzt gegenüber dem
schlimmer sein. Du schreibst, du hast
laden! Teilnehmer und stellt ihm wahr-
ein schlechtes Verhältnis zu deinem
Vater. Und wie ist es mit deiner Mut- scheinlich eine Frage. Der Teil-
LESEVERSTEHEN ter? Sie scheint mir eine wirklich net- nehmer denkt nach, bevor er
1. Р
 ешење: 1. D, 2. G, 3. L, 4. –, 5. te Frau zu sein. Du könntest ganz of- die Frage beantwortet.
A, 6. J, 7. C, 8. E, 9. –, 10. H fen mit ihr reden und sie bitten, dir zu 1. Der Teilnehmer kann sich im
helfen. An deiner Stelle würde ich mit Quiz gestresst fühlen, da er
SCHREIBEN deinem Schulpädagogen sprechen, manchmal viel riskiert. Au-
1. Могућа су различита решења. er weiß bestimmt einen Rat. Sei bit- ßerdem ab und zu kommt
На пример: te nicht so pessimistisch, eine Lösung es vor, dass man die richti-
Sehr geehrte Frau Jenkins, findest du sicherlich. Weißt du, ich ge Antwort vergessen hat
ich heiße Marlena Nowak und bin habe einmal auch Schwierigkeiten oder man einen winzigklei-
von der Vorstellung, am Theaterkurs mit meinem Bruder gehabt. Damals nen Fehler beim Antworten
teilnehmen zu können, einfach be- habe ich meine Schulpädagogin um macht und daher sofort aus-
geistert. Ich mag Theater sehr, gehe Hilfe gebeten, wir sind gemeinsam scheidet. Kurz und bündig, er
regelmäßig ins Theater und habe auf die Idee gekommen, wie man das hat Angst, dass er verlieren
im Schuljahr in einer Theatergruppe Problem lösen kann.
kann.
mitgemacht. Ich habe auch im Som- Also, Kopf hoch. Ich bin sicher, dass
2. Ich würde gern an einem
mer ein Theaterseminar in Wrocław du schnell Hilfe bekommst.
besucht. Wir haben uns mit ei- Quiz teilnehmen, da ich
Alles Liebe, hauptsächlich Wettbewerbe
nem Stück von Antoni Czechow be-
Deine Eva mag. Es gibt dann die Mög-
schäftigt, und zwar „Heiratsantrag“.
Wir haben die Rollen einstudiert, in lichkeit, sein Wissen oder Fä-
SPRACHBAUSTEINE higkeiten mit anderen zu
Workshops dann die Hauptfiguren
analysiert und anschließend das 1. Р
 ешење:1. B, 2. C, 3. C, 4. A, 5. konfrontieren. Wenn man
Stück aufgeführt. B, 6. B, 7. A, 8. C, 9. B, 10. B dabei noch etwas gewinnen
Von dem Theaterkurs erwarte ich et- Решење: 1. c, 2. o, 3. j, 4. h, 5. b, kann, dann macht das noch
was Ähnliches, d.h. die Möglichkeit, 6. n, 7. f, 8. a, 9. e, 10. k mehr Spaß.

47
4 L E K T I O N

Прилози

Прилог 1

48
Прилог 2
L E K T I O N
4

49
4 L E K T I O N

Прилог 3

Zu Sommerbeginn stellen sich viele Frauen die gleiche Frage: „Wo finde ich nur
einen idealen Badeanzug?“. 
Die Antwort auf diese Frage versuchte der Designer Andrew Snider zu geben – er präsentierte den
Sonnenbikini. 
Mit diesem Kleidungsstück, dessen Preis etwa 200 Dollar beträgt, bleibt ihr Handy oder MP4 nie ungeladen –
im Stoff sind Sonnenzellen untergebracht, die den benötigten Strom produzieren. 
Für Ladys gibt es jedoch keine Gesundheitsfolgen.

Das Labor Kajimoto aus Japan entwickelte Gerät, das bald das Küssen übers
Internet ermöglichen könnte.

Der Fernbeziehungskuss wird durch die Zungenbewegung eines Röhrchens möglich, während sich gleichzeitig
das Röhrchen am Gerät des Partners identisch bewegt.

Die Wissenschaftler behaupten, dies sei nur der Anfang – bald gibt es das volle Vergnügen beim virtuellen
Küssen für die Paare, die sich nicht persönlich kennen, jedoch Emotionen füreinander empfinden oder
diejenigen, die sich selten treffen können.

Morgenkaffee ist Millionen Menschen weltweit das beliebteste Tagesritual.Ein Team amerikanischer Wissenschaftler erfand besondere Kaffeebohnen aus Metall, die den Kaffee etwa fünf
Stunden warm halten.
Das Prinzip – Metallbohnen absorbieren Mehrwärme (Überschuss der Wärme).

Sobald der Kaffee kälter wird, aktivieren sich die Bohnen und befreien die absorbierte Wärme. Der Preis – eine
Kleinigkeit: etwa 50 Dollar.

Der Traum vieler Jugendlichen wird wahr – das virtuelle Klassenzimmer präsentiert sich bald. 
Die „realen“ Schüler haben einen „virtuellen“ Lehrer, der mehrere Klassen zugleich betreut. 
Auf diese Weise werden nötige Ersparnisse gemacht. Die Abwesenheit des Lehrers gibt den Schülern viel
mehr Freiheit als bisher. Psychologen raten jedoch davon ab, dass auch die Schüler „virtuell“ werden, denn der
tägliche Umgang mit Gleichaltrigen spielt eine entscheidende Rolle im Sozialleben.

Die Frauen beten Einkaufen an, aber das Anprobieren in kleinen und stickigen
Umkleidekabinen macht nicht immer Spaß. 
Mit diesem Problem beschäftigte sich die russische Firma AR Door. Bald könnten diese Schwierigkeiten zur
Vergangenheit gehören – dank einer virtuellen Umkleidekabine. 
Es genügt, dass der Käufer das gewünschte Kleidungsstück wählt. Seine Bewegungen aktivieren eine Kamera,
die ein Foto macht. 
Das Bild wird über den Spiegel projiziiert und im Nu wissen Sie – passt das Stück zu ihnen oder nicht.

„Der rollende Justin“ ist das jüngste Kind des Teams vom deutschen Institut für
Robotik und Mechatronik. 
In der ersten Linie als Hilfe für ältere hilfbedürftige Menschen entwickelt, findet der Roboter immer mehr
Anwendungen. 
Er wird per iPad gesteuert und kann wirklich Wunder vollbringen – er macht Kaffee, wirft den Müll raus, kann
zwei Bälle gleichzeitig fangen. 
Das alles wird möglich durch bewegliche Arme und Hände mit vier Fingern. Laut Wissenschaftlern könnte
man Justin in kurzer Zeit in jedem Haus haben.

50
Прилог 4
L E K T I O N
4

Name Er/sie kann nicht leben ohne ...

Astrid

Jenny

Benjamin

Sven

Swetlana

Dirk

51
5 L E K T I O N
Sprechen Sie Denglisch?
Ситуација
Англицизми у немачком језику. Речи германског порекла у српском језику.

Граматика
 Индиректни говор
 Деклинација англицизама
 Сложени везници (weder – noch)
 Неодређене заменице (mancher, einer, keiner, welcher)

Anglizismen im Deutschen (вежбања 1–7)


1. Професор треба да припреми за Решење:
час песму „Denglisch“ групе Wise Guys и довољно 1. c, 2. e, 3. j, 4. i, 5. g, 6. a, 7. h, 8. b, 9. f, 10. d
копија Прилога 1 за рад у паровима. Песма се на-
3. Ученици индивидуално читају рече-
лази на овој интернет страни: http://www.youtube.
com/watch?v=xlQI0mfJbCc. Док слушају песму, уче- нице и бележе да ли су тачне или нетачне. Након
ници треба да запишу речи енглеског порекла тога потребно је да подвуку све облике конјунктива.
које се појављују у тексту песме. Затим профе- Неко од ученика записује на табли уз професорову
сор треба да подели копије Прилога 1, а ученици помоћ облике конјунктива који се користе код ин-
читају у паровима и још једном слушају песму. На- директног говора. На тај начин ученици покушавају
кон тога ученици отварају страну 56 у Уџбенику, да из примера заједно са професором извуку и
читају кратке текстове у облачићима и у њима остала правила неуправног говора.
подвлаче све англицизме. Англицизме и њихове Решење:
преводе на немачки језик ученици уписују у табе- 1. R, 2. R, 3. R, 4. R, 5. R, 6. F, 7. R, 8. F, 9. R, 10. F
лу на дну стране.
sein haben werden kommen wollen
Решење: ich sei habe werde komme wolle
du sei(e)st habest werdest kommest wollest
relaxen – sich entspannen, das Date – die Verabre- er, sie, es sei habe werde komme wolle
dung, der Lover – der feste Freund, die Location – die wir seien haben werden kommen wollen
Örtlichkeit, das Business-Meeting – das Geschäftstref- ihr seiet habet werdet kommet wollet
fen, mailen – per E-Mail schicken, der Deal – das Ge- sie, Sie seien haben werden kommen wollen
schäft, die Message – die Nachricht, das Handy – das Ученици треба да запамте! Конјунктив презента
Mobiltelefon гради се када се на инфинитивну основу додају
следећи наставци:
2. Ученици у паровима читају текст на
ich -e
страни 57 у Уџбенику. Најпре треба да разумеју
du -est
текст у целини како би могли да у тексту подву-
er, sie, es -e
ку све аргументе за коришћење англицизама у
wir -en
енглеском језику и аргументе против тога. Затим
ihr -et
ученици треба да повежу реченице испод тек-
sie, Sie -en
ста што захтева селективно разумевање текста. И
ово вежбање ученици могу да раде у паровима. Ученици посебно обраћају пажњу! Код конјунктива
На крају, ученици у паровима треба да дискутују о презента нема промена инфинитивне основе код
прочитаном тексту. Професор им помаже уколико глагола haben, sein, werden, као ни код модалних и
има непознатих речи. неправилних глагола.

52
Пребацивање из директног у индиректни говор
L E K T I O N
5
директни индиректни
1. „Viele Anglizismen sind unnötig.“ Th. Haas meint, viele Anglizismen seien unnötig.
2. „Ich habe schlechte Englischkenntnisse.“ Th. Haas sagt, er habe schlechte Englischkenntnisse.
3. „In der deutschen Sprache gibt es über 4000 Th. Haas sagt, in der deutschen Sprache gebe es über
Fremdwörter. 4000 Fremdwörter.
4. „Viele Deutsche haben Angst, ihre Muttersprache zu Th. Haas behauptet, viele Deutschen hätten Angst, ihre
benutzen.“ Muttersprache zu benutzen.
5. „Viele Anglizismen gehören heute zur Standardsprache.“ Th. Haas sagt, viele Anglizismen würden heute zur
Standardsprache gehören.

За пребацивање реченица из директног у инди- Thomas Haas meint, viele Deutsche hätten Angst vor
ректни говор користи се конјунктив I. Када су об- ihrer Muttersprache.
лици конјунктива I идентични облицима индикати- Thomas Haas meint, man könne nicht alle Anglizismen
ва (у првом лицу једнине и у првом и трећем лицу eindeutschen.
множине) потребно је користити конјунктив II или
облик würde са инфинитивом. Thomas Haas behauptet, er habe schlechte Erfahrungen
mit Denglisch gemacht.
Уколико се у директном говору користи садашње
време, у индиректном се такође мора користити Thomas Haas behauptet, die Deutschen seien heute auf
садашње време. dem Weg zum Denglisch.

Ако је реченица у директном говору у прошлом 5. Ученици у паровима повезују речи и


вре­мену (претерит, перфекат или плусквамперфе-
додају још својих примера.
кат) приликом пребацивања у индиректни говор
користи се глагол haben/sein у конјунктиву I и пар- Решење:
тицип перфекта. 1. e, 2. m, 3. f, 4. k, 5. a, 6. b, 7. i, 8. c, 9. l, 10. d, 11. n,
12. g, 13. j, 14. h
4. Помоћу објашњења која су дата у
претходном вежбању ученици треба да дате рече- 6. Ученици у паровима праве листу
нице индивидуално пребаце у индиректни говор.
оми­
љених англицизама у српском језику, а за-
Затим у пленуму проверавају решења.
тим у групама (од четворо до шесторо ученика)
Решење: упоређују сво­је белешке
Thomas Haas sagt, die deutsche Sprache enthalte viele
Anglizismen. 7. По узору на текст у вежби 2 на 57
Thomas Haas sagt, er mache sich Sorgen um die стра­ни у Уџбенику ученици у групама дискутују
Zukunft der deutschen Sprache. о употреби англицизама у српском језику. Затим
у пле­нуму коментаришу разлоге за англицизме и
Thomas Haas sagt, viele Anglizismen seien heute
про­тив њих.
Standardsprache.
Thomas Haas meint, viele Anglizismen würden ihn Ученици раде на часу или код куће вежбања 1–12
stören. у Радној свесци (погледати дневне припреме).

Решења вежбања из Радне свеске


1. 1. e, 2. g, 3. i, 4. a, 5. d, 6. h, 7. b, 8. 5. Er stellt fest, dass die meisten 7. Am meisten ärgert Thomas Haas,
c, 9. f Deutschen Angst zu haben dass viele Deutsche ganz norma-
2. 1. Thomas Haas ist der Vorsitzende scheinen, ihre eigene Sprache zu le Ausdrücke durch Anglizismen
der Deutschen Sprachakademie. benutzen. ersetzen.
2. Heute gibt es ca. 4000 Anglizis- 6. Es hat für ihn keinen Sinn, alle An- 8. Sie spielen eine große Rolle. Me-
men in der deutschen Sprache. glizismen einzudeutschen. Er ist dien und Konzerne benutzen ab-
3. Thomas Haas macht sich Sorgen auch gegen das Verbot aller An- sichtlich viele Anglizismen, um
um die Zukunft der deutschen glizismen, weil es nämlich Wör- die Aufmerksamkeit der Kunden,
Sprache. ter gibt, wie z.B. Job, Internet oder vor allem der Jugendlichen, zu
4. Denglisch ist eine Mischung aus E-Mail, die einfach zur Standard- erwecken.
Englisch und Deutsch. sprache gehören.

53
5 L E K T I O N

3. Die Deutsche Telekom schickt eine 6. Der Arzt behauptet, die meisten ger habe erzählt, er habe sich
Nachricht, um den Kunden mitzu- AIDS-Kranken hätten heute viel während des Spiels verletzt, aber
teilen, dass sie ihre Rechnung on- bessere Chancen zu überleben. er habe trotzdem weitergespielt.
line bekommen können und dass 7. Der Arzt berichtet, viele AIDS- Nach dem Spiel sei der rech-
sie dann die Rechnung runterladen Kranken würden zu spät zum te Knöchel plötzlich dicker und
und auf die Festplatte speichern Arzt gehen. dicker geworden. Zum Glück
können. Natürlich kann man sie 7. 1. ob er selber Anglizismen benut- müsse er nicht operiert werden.
dann mit einem Laser-Drucker aus- ze? Dieter Bohlen habe die für heu-
drucken. te geplanten Termine abgesagt.
2. wie lange er sich mit diesem The-
4. 1. sei, 2. benutze, 3. störe, 4. sei, 5. ma beschäftige? 11A. Die Zeitung meldete, bei einem
beeinflusse, 6. solle, 7. verstehe, 8. 3. was die möglichen Lösungen sei- Verkehrsunfall seien zwei Leute
seien en? ums Leben gekommen, drei an-
4. ob es genug Interesse an diesem dere seien schwer verletzt wor-
5. Thema gebe? den. Der Notarztwagen sei erst
sein haben werden lesen können fahren
5. wen er schuld an dieser Situati- 15 Minuten nach dem Unfall
ich sei habe werde lese könne fahre eingetroffen. Inzwischen habe
du sei(e)st habest werdest lesest könnest fahrest on finde?
er/sie/es sei habe werde lese könne fahre 6. womit man die Anglizismen er- ein Autofahrer einen Verletz-
wir seien haben werden lesen können fahren
setzen könne? ten schon ins Krankenhaus ge-
ihr seiet habet werdet leset könnet fahret bracht. Der LKW-Fahrer, der an
sie/Sie seien haben werden lesen können fahren
8. 1. habe, 2. habe, 3. hätte, 4. hätte, dem Unfall schuldig sein solle,
6. 1. Der Arzt sagt, viele Leute würden 5. habe sei unverletzt geblieben. Er sei
Gefahr laufen, sich mit AIDS zu aber sofort von der Polizei fest-
9. 1. b, 2. b, 3. c, 4. a, 5. b
infizieren. genommen und ins Polizeirevier
2. Der Arzt behauptet, Risikoleute 10A. Richtig: Er wollte das Geld für gebracht worden.
seien am meisten gefährdet. gute Zwecke sammeln und da-
11B. 1. Es gab zwei Tote beim Unfall.
3. Der Arzt meint, viele Jugendliche mit jemandem helfen. Er hat
2. Drei Verunglückten haben
würden sich mit dem Virus an- trozt der Verletzung weiterge-
überlebt.
stecken. spielt.
3. 15 Minuten brauchte der Not-
4. Der Arzt sagt, AIDS-Kranke wür- 10B. 
Die Zeitung meldete, bei ei- arzt.
den mit einer neuen Therapie be- nem Benefiz-Fußballspiel habe 4. Ein Autofahrer war am Unfall
handelt. sich Popidol Dieter Bohlen einen schuldig.
5. Der Arzt berichtet, Virologen wür- Bänderriss zugezogen. Noch am 5. Ein Autofahrer hat den Verletz-
den sich mit der Suche nach ei- selben Abend sei er ins Kranken- ten geholfen.
nem Heilmittel beschäftigen. haus gebracht worden. Der Sän- 12. Могућа су различита решења.

Meinungen zur Denglischproblematik (вежбања 8–12)


8. Ученици индивидуално читају тек­ Ученици отварају страну 59 у Уџбенику и пишу
сто­ве на страни 59 у Уџбенику и питају професора своја решења. У претходном вежбању ученици су
уколико има непознатих речи. У табели бележе вербално увежбавали индиректни говор, а сада то
које су особе за англицизме, а које су против њих. треба и да напишу.
9. Ово вежбање се ради помоћу При­ Решење:
лога 2. Сваки ученик добија картицу на којој се John Patterson meint, es sei nicht schön, wenn eine
на­лази изјава неке особе. Уколико одељење има Sprache von einer anderen erdrückt werde.
више ученика, иста картица ће се поновити нек­
олико пута. На тај начин ученици ће још боље Sabine Lange meint, die Deutschen seien gezwungen,
утврдити индиректни говор. zu 80 % amerikanische Kultur zu konsumieren. Das ge-
Професор треба да припреми музику за час. falle ihr nicht. Deshalb wehre sie sich dagegen und ver-
Уче­ници се крећу кроз учоницу док траје му­ suche, soweit es gehe, keine Anglizismen zu benutzen.
зика. Када музика престане, ученици се зау­ Jürgen Lauer sagt, als Pop-Musiker bedauere er sehr,
стављају и проналазе партнера испред себе. Је­ dass die Regel aufgehoben worden sei, dass jeder in sei-
дан ученик интерпретира изјаву особе са кар­ти­це
ner Muttersprache singe.
у индиректном говору, а затим слуша интер­пре­
тацију свог партнера. Затим ученици раз­мењују Mauro Perego sagt, es freue ihn sehr, dass es so viele An-
картице, музика поново почиње, уче­ници се кре­ glizismen gebe. Dadurch werde das Erlernen der deut-
ћу кроз учионицу и тако у круг. schen Sprache leichter.

54
Annette Stroh behauptet, Sprache sei immer im Fluss. Es
L E K T I O N

Franz Asbrand behauptet, man brauche nicht jah-


5
sei gut so, dass sich so viele Anglizismen durchgesetzt relang in einem fremden Land zu wohnen, um die
hätten. Wir würden heute ja auch nicht mehr wie die Muttersprache zu verlernen, das könne man auch zu
Minnesänger sprechen. Hause. Er hasse Anglizismen.
Franz Asbrand behauptet, man brauche nicht jahrelang Renate Schmidt meint, wenn man etwas auf Deutsch
in einem fremden Land zu wohnen, um die Mutterspra- nicht sagen könne und es auf Englisch sage, dann
che zu verlernen, das könne man auch zu Hause. Er has- mindere man ganz einfach den Stellenwert der deut-
se Anglizismen. schen Sprache.
Renate Schmidt meint, wenn man etwas auf Deutsch
nicht sagen könne und es auf Englisch sage, dann min- 11. Најпре је потребно да ученици ра­зу­
dere man ganz einfach den Stellenwert der deutschen меју текст у целини. Професор треба да припреми
Sprache. довољно копија Прилога 3 за рад у групама
(4–6 ученика у групи). Ученици имају за­да­так да
у групама распореде понуђене англи­ цизме у
10. Ученици слушају аудио-нумеру CD18 четири колоне као што је то дато у табели испод
и индивидуално проверавају решења из вежба­ текста.
ња 9.
Решење:
Транскрипција: Ursprüngliches Englisch: airport, message, recyceln,
John Patterson meint, es sei nicht schön, wenn eine bike, job, showmaster, event, oldtimer, talkshow
Sprache von einer anderen erdrückt werde. Eingedeutschtes Englisch: shoppen, kidnappen
Sabine Lange meint, die Deutschen seien gezwun- Deutsch-englische Wortmischung: Marketingstrate-
gen, zu 80 % amerikanische Kultur zu konsumieren. gie, SMS-Nachricht, Fitness-Zentrum, Onlinedienst, Slip-
Das gefalle ihr nicht. Deshalb wehre sie sich dagegen einlage, Kopiershop
und versuche, soweit es gehe, keine Anglizismen zu Pseudoenglisch: Pullunder
benutzen.
Jürgen Lauer sagt, als Pop-Musiker bedauere er sehr, 12. Одељење је подељено у три групе.
dass die Regel aufgehoben worden sei, dass jeder in Свака група добија задатак да у једном од текстова
seiner Muttersprache singe. на страни 60 у Уџбенику подвуче све англицизме и
Mauro Perego sagt, es freue ihn sehr, dass es so vie- про­нађе одговарајуће преводе у немачком језику.
le Anglizismen gebe. Dadurch werde das Erlernen der Уче­ници могу да забележе речи и на папиру већег
deutschen Sprache leichter. фор­мата који ће касније стајати на зиду у учио­
Annette Stroh behauptet, Sprache sei immer im Fluss. ници.
Es sei gut so, dass sich so viele Anglizismen durchge-
Ученици раде на часу или код куће вежбања 13–
setzt hätten. Wir würden heute ja auch nicht mehr
20 у Радној свесци (погледати дневне припреме).
wie die Minnesänger sprechen.

Решења вежбања из Радне свеске


13. 1. N
 eue Wörter werden einge- 6. Es ist heute fast unmöglich, beweglich. Neue Wörter würden
führt, andere scheiden aus. eine Sprache vor fremden Ein- eingeführt (Internet, E-Mail ...), an-
2. Bisher sind ca. 4000 Anglizis- flüssen zu schützen. Einige dere würden ausscheiden (Wer
men in die deutsche Sprache Anglizismen gehören einfach verwende heute noch den Begriff
eingegangen. zur Standardsprache und sind „Grammophon“?) oder ihre ur-
3. Weil Anglizismen der Beweis nicht mehr wegzudenken. sprüngliche Bedeutung verändern
von Modernität sind. 7. Auf der einen Seite kann man (das Adjektiv „geil“ habe ursprüng-
4. Weil die vielen Anglizismen der einige Anglizismen nicht ver- lich nur einen Zustand beschrie-
Beweis des Niedergangs der bieten auf der anderen Seite ben, heute könnten auch Autos
deutschen Sprache und Kultur soll man aber keine unnötigen „geil“ sein). Etwa 4000 englische
sind. und überflüssigen Anglizismen Wörter beinhalte die deutsche
5. Sie soll die französische Spra- verwenden. Sprache. Einige Beispiele seien:
che vor ausländischen, vor al- 14. In dem Artikel steht, eine Spra- Story, cash, date, kid, level, shop ...
lem vor englischen Ausdrücken che sei immer im Fluss, verände- Beim Gebrauch dieser Fremdwör-
schützen. re sich mit der Zeit. Daher sei der ter würden die Meinungen diffe-
Begriff des Sprachzustandes sehr renzieren. Für die einen seien eng-

55
5 L E K T I O N

lische Fremdwörter der Beweis Wörtern aus der englischen Spra- 1. Wer trinkt Milch? Du oder deine
von Modernität, für die anderen che nicht verwehren, andererseits Schwester?
zeuge die Menge der „Angloame- sollte jedes importierte Wort auf Weder ich noch meine Schwe-
rikanismen“ für den Niedergang seine Notwendigkeit geprüft wer- ster, sondern unsere Katze.
des Deutschen als Kultursprache. den, um die deutsche Sprache 2. Wer kommt gern zur Stunde?
Einige Gegner der Anglizismen vor überflüssigen Anglizismen zu Du oder deine Lehrerin?
würden auf die Academie Françai- schützen. Welche Anglizismen je- Weder ich noch meine Lehrerin,
se verweisen, deren Aufgabe es doch als überflüssig zu betrach- sondern meine Schuldirektor.
sei, die französische Sprache vor ten seien, hänge von dem Einzel- 3. Wer putzt das Bad? Du oder
ausländischen, insbesondere vor nen ab. dein Vater?
englischen Ausdrücken zu schüt- 15. allgemein, dort, immer, wieder, Weder ich noch mein Vater, son-
zen. Sie würden daher die Einfüh- oft, dann, allzu, nämlich, dran dern meine Mutter.
rung ähnlicher Kompetenzen für 4. Wer befleckt die Klamotten? Du
16. 2. Es gibt zwar bei uns Anglizis-
die Akademie für Sprache und oder deine Schwester?
men, aber weniger als im Deut-
Dichtung fordern. Die Idee des Pu- Weder ich noch meine Schwe-
schen.
rismus in der deutschen Sprache ster, sondern unsere Katze.
3. Deutsch noch Serbien sind be-
sei auch in den vorherigen Jahr- 5. Wer macht viel Lärm? Du oder
reit auf Anglizismen zu verzich-
hunderten von vielen Linguisten dein Vater?
ten.
unterstützt worden, habe sich je- Weder ich noch mein Vater, son-
4. Im weiteren Verlauf muss man
doch nicht durchsetzen können. dern meine Nachbarin.
so etwas akzeptieren.
Im Mittelalter seien Begriffe aus 6. Wer sieht Soap Opera? Du oder
5. Offensichtlich wird die Tendenz
dem Lateinischen übernommen deine Mutter?
steigen.
worden, und im 18. Jahrhundert Weder ich noch meine Mutter,
6. Englisch ist nämlich eine Welt-
habe die französische Sprache sondern meine Oma.
sprache.
hoch im Kurs gestanden: König 7. Wer hat viel Erfolg bei Frauen?
Friedrich der Große habe zu sei- 17. n ämlich, zwar, allzu, allgemein, of- Du oder dein Nachbar?
ner Zeit überwiegend Französisch fensichtlich Weder ich noch mein Nachbar,
gesprochen! Fakt sei, dass heu- 18. Могућа су различита решења, на sondern mein Freund.
te viele Anglizismen nicht mehr пример: 20. 1. Ich bin weder satt noch hung-
wegzudenken seien, und es wäre 1. Er war zwar krank, aber er ging rig.
aussichtslos zu versuchen, einige trotzdem zur Arbeit. 2. Du wärest reich noch arm.
Anglizismen durch deutsche Wör- 2. Nächstes Jahr, nämlich im Mai, 3. Meine Schwester ist weder dick
ter zu ersetzen. Man müsse jedoch fliegen wir in die USA. noch dünn.
mit Neuimporten aus dem Eng- 3. Sie hat offensichtlich geträumt. 4. Mein Freund ist weder gut
lischen vorsichtig umgehen, um 4. In Deutschland wird allgemein noch schlecht.
langfristig der deutschen Sprache rechts gefahren. 5. Unser Lehrer ist weder nachgie-
nicht zu schaden. Es müsse daher 5. Es ist nicht allzu weit von hier. big noch stur.
ein Mittelweg gefunden werden. 19. Могућа су различита решења, на
Einerseits dürfe man sich neuen пример:

Derbisch oder Seutsch? (вежбања 13–19)


13А. Ученици имају задатак да у тексту решавању овог задатака. Додатно вежбање: Уче­
под­вуку све речи немачког порекла. Ово вежбање ници добијају копије Прилога 5 и у паровима под­
ра­де индивидуално. Помоћу подвучених речи и влаче речи које се спомињу у тексту, а које се ко-
тек­ста у Прилогу 4 они треба да напишу рад на ристе у српском језику
срп­ском језику у коме ће употребити речи не-
мачког порекла. Текст у прилогу професор може 14. Ово вежбање ученици раде у паро­
да одштампа на фолији и прикаже га уз помоћ ви­ма. Сваки пар треба да се одлучи за једну од по­
пројектора. Друга могућност је да сваки ученик нуђених опција. Један ученик бележи аргументе
добије копију текста (Прилог 4) и подвуче речи за употребу одређеног средства, а други записује
немачког порекла. Најкреативнији текстови могу аргу­менте против. Ученици потом у паро­ вима
бити објављени у школским новинама. дискутују о томе и бране своје ставове. Потом
неколико ученика у пленуму укратко износи ток
13В. Ученици треба да напишу речи из дискусије.
вежбања 13A, али на немачком језику. Они мо­гу
да користе једнојезичне речнике као помоћ при

56
15.
L E K T I O N

Heidelberg. Aber ob ich das Niveu B2 in diesem Jahr


5
Ученици треба да код куће посе-
те интернет страницу Удружења за немачки језик schaffe? Hoffentlich. Nichts kann mich demotivieren
и сваки ученик треба да забележи изреку која се und meine Pläne kaputt machen.
њему највише допала. Изреке могу бити записане Andrej: Tja, ich könnte vielleicht besser davon er-
на папирима већег формата које ће ученици ока-
zählen, was mich demotiviert. Von der Motivation ist
чити на зид учионице.
bei mir gar keine Rede, obwohl meine Eltern erwar-
16. Ученици могу да раде ово вежбање ten, dass ich gute Deutschkenntnisse erwerbe. Es gibt
у групама (4–6 ученика у групи). Помоћу питања aber vieles, was mir am Deutschen nicht gefällt – zu
која су дата у Уџбенику ученици треба да напра- lange Wörter, viel Grammatik, jedes Wort muss einen
ве презентације у виду плаката или неког другог bestimmten Platz im Satz einnehmen. Es ist mir zu
формата. Ученицима притом могу да буду од кори- anstrengend so analytisch zu sein. Aber, wenn ich ei-
сти интернет, разговор с професорима језика или nes Tages Deutsch erlerne, dann nur einer Wette zu-
историје итд. Свака група треба да презентује свој liebe – mein Vater hat mir nämlich folgendes ange-
рад у пленуму. boten – wenn ich zum Niveau B1 komme, kauft er mir
ein deutsches Auto.
17. Неколико ученика у пленуму одго-
вара на питање професора „Was (de)motiviert dich Nadja: Alle halten mich für eine Streberin, weil ich
beim Deutschlernen?“. Ученици затим слушају ау- echt gern lerne, besonders Fremdsprachen. Ich habe
дио-нумеру CD15 и индивидуално бележе одго- mir schon Englisch, Spanisch und etwas Japanisch
воре у понуђену табелу. У паровима проверавају angeeignet, und jetzt plane ich mich auf Deutsch zu
записано. Уколико је потребно, ученици слушају orientieren. Ich möchte gerne deutsche Literatur im
нумеру још једном. Original lesen – Heine und Rilke sind meine Lieblings-
autoren. Ich habe gehört, dass Deutsch eine schwe-
Решење:
re Sprache ist, aber gerade das motiviert mich – ich
Name Das motiviert mich Das demotiviert mich mag Herausforderungen. Leider ist ein kleines Pro-
Florian Teamarbeit Pauken der grammatischen blem, dass man bei uns zu wenig Deutsch außerhalb
Regeln
des Kurses hören kann – nur Englisch im Fernsehen,
Lidia Medizinstudium nichts
Radio, Internet ...
Andrej ein deutsches Auto zu lange Wörter, viel
Grammatik, Satzbau
Nadja zu wenig Deutsch außerhalb des deutsche Literatur im Original 18. Ученици се крећу кроз учионицу
Kurses lesen, schwere Sprache и раде анкету у одељењу. Професор треба да
припреми довољно копија Прилога 6 за сваког
Транскрипција: ученика. Сваки ученик треба да анкетира најмање
пет ученика. Након тога неколико ученика говори
Florian: Eigentlich lerne ich ganz gerne Deutsch, be-
у пленуму о резултатима анкете.
sonders wenn unsere Lehrerin uns in Gruppen organi-
siert. Teamarbeit finde ich sehr interessant. Ich habe
bemerkt, dass auch die schwächeren Schüler mitma- 19. Ученици индивидуално пишу пи­
chen und dadurch ihre Kenntnisse verbessern. Ich смо професору немачког језика. Обавезни де­лови
muss aber sagen – das Pauken der grammatischen једног писма већ су дати на страни 62 у Уџбе­
Regeln nimmt mir die ganze Freude am Deutschler- нику. Било би добро да ученици пишу писмо на
nen. посебном папиру како би професор могао да пре­
Lidia: Ich habe gerade mit einem Deutschkurs be- гледа свако писмо појединачно. Уз помоћ овог
gonnen. Ich lerne also Deutsch auch außerhalb der веж­бања професор може да добије бољи увид у
Schule. Das nimmt mir aber ziemlich viel Zeit (der атмо­сферу у одељењу и да наставу конципира на
Kurs findet nämlich dreimal pro Woche statt) und ko- основу тога.
stet etwa 300Euro. Ihr wollt sicherlich wissen, warum
ich so viel Zeit und Geld in meine Deutschkennntnisse Ученици раде на часу или код куће вежбања 21–
investiere? Die Antwort ist – das Medizinstudium in 31 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

57
5 L E K T I O N

Решења вежбања из Радне свеске


21. 1. absagen – canceln, 2. werben 4. Wir haben kein Bier mehr. Wir Das, was ich am Deutschen gut
– reklamieren, 3. gegenüberstel- müssen noch welches kaufen. finde, sind die interessante lan-
len – konfrontieren, 4. sich ver- 5. Wir haben keinen Kuchen mehr. ge Wörter.
ständigen – kommunizieren, 5. Wir müssen noch welchen kau- 4. Was findest du schlecht am Eng-
ansammeln – akkumulieren, 6. fen. lischunterricht?
beeindrucken – imponieren, 7. 6. Wir haben kein Obst mehr. Wir Das, was ich am Englischunter-
sich anpassen – assimilieren, 8. müssen noch welches kaufen. richt schlecht finde, ist die sehr
nicht beachten – ignorieren, 9. er- 7. Wir haben keine Bananen mehr. strenge Lehrerin.
schweren – komplizieren, 10. mar- Wir müssen noch welche kau- 5. Was motiviert dich zum Sprach-
kieren – bezeichnen, 11. würzen fen. lernen?
– aromatisieren, 12. anführen – zi- 27. 1. Keiner, 2. einem, 3. Einer, 4. ei- Das, was mich zum Sprachler-
tieren nes, 5. einem, 6. eine, 7. Einer, nen motiviert, ist die Arbeit im
22. 2. e, 3. b, 4. a, 5. g, 6. c, 7. d 8. eine, 9. Keiner, 10. keiner Ausland.

23. 1. der Aufhänger, 2. sicher, 3. der 28. 1. (k)eins, 2. einen/eins/welche, 3.
31. 
Могућа су различита решења,
Reißverschluss, 4. das Leitmotiv, 5. einen, 4. keins/keine, 5. eine, 6.
на пример:
das Esszeig, 6. das Schlagwort, 7. welches, 7. welcher, 8. eins, 9. eins,
1. Mir hilft, dass ich jeden Tag die
der Streber 10. einer
Grammatik wiederhole.
24. 
Могућа су различита решења, 29. 2. einer, welche, keine, 3. eine, wel- 2. Mir ist von Hilfe, dass ich die
на пример: der Schneider, die che, keine, 4. eines, eines, keines deutsche Zeitungen lese.
Waschmaschine, knapp, die Luft, 30. Могућа су различита решења, на 3. Das Erwerben des Deutschen
der Koffer ... пример: erleichtert mir die Tatsache, dass
2. Was stört dich in der Deutsch- es nur vier Fälle gibt.
25. 2. b, 3. f, 4. a, 5. g, 6. c, 7. h, 8. e
stunde? 4. Deutschlernen fällt mir nicht so
26. 2. Wir haben keinen Kaffee mehr. Das, was mich in der Deutsch- schwer, wenn ich regelmäßig
Wir müssen noch welchen kau- stunde stört, ist der ruhestören- neue Wörter lerne.
fen. de Lärm. 5. Ich lerne Deutsch schneller und
3. Wir haben keine Milch mehr. Wir 3. Was findest du gut am Deut- leichter, wenn ich jeden Tag
müssen noch welche kaufen. schen? deutsche Filme anschaue.

Blitz Gramatik
1. Dates, Lovers, Deals, brain demaged, 5. Зато што су облици конјунктива 10. У првој као детерминатив, а у
Event, gecancelt и индикатива презента у тим другој као заменица.
2. Именице и глаголи мењају се лицима идентични. 11.
помоћу уобичајених наставака у 6. Користи се haben/sein у Nominativ einer keiner mancher welcher
немачком језику. конјунктиву презента, односно Akkusativ einen keinen manchen welchen
3. … dass er sein Date mit der Freundin претерита + партицип перфекта. Dativ einem keinem manchem welchem
wegen eines Events gecancelt habe. 7. Weder ich noch meine Kollegen ...
Genitiv eines keines manches welches
4. Конјунктив презента, конјунктив 8. Ich spreche weder Deutsch noch Eng-
претерита и конструкција würde lisch.
+ инфинитив. 9. keiner, mancher

58
L E K T I O N
5
Прилози

Прилог 1

Oh, Herr bitte gib mir meine Sprache zurück,


ich sehne mich nach Frieden und ‘nem kleinen Stückchen Glück.
Lass uns noch ein Wort verstehen in dieser schweren Zeit,
öffne unsre Herzen, mach’ die Hirne weit.

Ich bin zum Bahnhof gerannt und war a little bit too late
Auf meiner neuen Swatch war’s schon kurz vor after eight.
Ich suchte die Toilette, doch ich fand nur ein „McClean“,
ich brauchte noch Connection und ein Ticket nach Berlin.
Draußen saßen Kids und hatten Fun mit einem Joint.
Ich suchte eine Auskunft, doch es gab nur ‘n Service Point.
Mein Zug war leider abgefahr’n – das Traveln konnt’ ich knicken.
Da wollt ich Hähnchen essen, doch man gab mir nur McChicken.

Oh, Herr bitte gib mir meine Sprache zurück,


ich sehne mich nach Frieden und ‘nem kleinen Stückchen Glück.
Lass uns noch ein Wort verstehen in dieser schweren Zeit,
öffne unsre Herzen, mach’ die Hirne weit.

Du versuchst mich upzudaten, doch mein Feedback turned dich ab.


Du sagst, dass ich ein Wellness-Weekend dringend nötig hab.
Du sagst, ich käm’ mit good Vibrations wieder in den Flow.
Du sagst, ich brauche Energy. Und ich denk: „Das sagst du so...“
Statt Nachrichten bekomme ich den Infotainment-Flash.
Ich sehne mich nach Bargeld, doch man gibt mir nicht mal Cash.
Ich fühl’ mich beim Communicating unsicher wie nie –
da nützt mir auch kein Bodyguard. Ich brauch Security!

Oh, Lord, bitte gib mir meine Language zurück,


ich sehne mich nach Peace und ‘nem kleinen Stückchen Glück,
Lass uns noch ein Wort verstehn in dieser schweren Zeit,
öffne unsre Herzen, mach’ die Hirne weit.

Ich will, dass beim Coffee-Shop „Kaffeehaus“ oben draufsteht,


oder dass beim Auto-Crash die „Lufttasche“ aufgeht,
und schön wär’s, wenn wir Bodybuilder „Muskel-Mäster“ nennen
und wenn nur noch „Nordisch Geher“ durch die Landschaft rennen...

Oh, Lord, please help, denn meine Language macht mir Stress,
ich sehne mich nach Peace und a bit of Happiness.
Hilf uns, dass wir understand in dieser schweren Zeit,
open unsre hearts und make die Hirne weit.

Oh, Lord, please gib mir meine Language back,


ich krieg hier bald die crisis, man, it has doch keinen Zweck.
Let us noch a word verstehen, it goes me on the Geist,
und gib, dass „Microsoft“ bald wieder „Kleinweich“ heißt.

59
5 L E K T I O N

Прилог 2


Es freut mich sehr, dass es so viele Wenn man etwas auf Deutsch nicht
Anglizismen gibt. Dadurch wird das sagen kann und es auf Englisch sagt,
Erlernen der deutschen Sprache dann mindert man ganz einfach den
leichter. Stellenwert der deutschen Sprache.

Mauro Perego, Student Renate Schmidt, Soziologin

Wir Deutschen sind gezwungen,


zu 80% amerikanische Kultur zu
Es ist nicht schön, wenn eine Sprache konsumieren, im Fernsehen, im
von einer anderen so erdrückt wird. Kino usw. Das gefällt mir gar nicht.
Deshalb wehre ich mich dagegen
John Patterson, amerikanischer und versuche, soweit es geht, keine
Schauspieler Anglizismen zu benutzen.

Sabine Lange, Deutschlehrerin

Man braucht nicht jahrelang in einem


Als Pop-Musiker bedauere ich sehr,
anderen Land zu wohnen, um die
dass die Regel aufgehoben worden
eigene Muttersprache zu verlernen,
ist, dass jeder in seiner Muttersprache
das kann man auch zu Hause. Ich
singt.
hasse all diese Anglizismen!
Jürgen Lauer, Pop-Musiker
Franz Asbrand, Rentner

Sprache ist immer im Fluss. Es ist gut


so, dass sich so viele Anglizismen
durchgesetzt haben. Wir sprechen
heute ja auch nicht mehr wie die

Minnesänger im Mittelalter.

Annette Stroh, PR-Assistentin

60
Прилог 3
L E K T I O N
5

Es geht bei diesen Wörtern bzw.
Vokabeln darum, ein englisches
Das sind Wörter, die aus dem Fremdwort für die deutsche Sprache
englischen Wortschatz unverändert ins verwendbar zu machen. Das ist
Deutsche übernommen worden sind. meistens bei Verben der Fall. Einige
Manchmal verdrängen diese Wörter Beispiele: mailen (per E-Mail schicken),
sogar bestehende deutsche. Ein Wort relaxen (sich entspannen), downloaden
wie Ticket ersetzt eine ganze Reihe (runterladen), fighten (kämpfen)... Ein
deutscher Wörter, wie z.B. Fahrkarte, Problem stellt sich aber beim Beugen
Flugschein, Eintrittskarte. dieser Verben. Wie lautet das Partizip?
„Relaxt oder „relaxed“? „Gedownloadet
oder «downgeloadet

Das sind Wörter, die im Englischen


unbekannt sind. Wörter, die englische
Das sind Wörter, die aus einem
aussehen, die aber kein Engländer
deutschen und einem englischen
(und auch kein Amerikaner) verstehen
Teil bestehen. Beispiele: Handynutzer,
würde. Typisches Beispiel: Handy.
BahnCard, uncool...

Mobiltelefon heißt nämlich auf


Englisch „cell phone“ oder „mobile“.


Ursprüngliches Englisch Eingedeutschtes Englisch

Deutsch-englische Wortmischungen Pseudoenglisch

61
5 L E K T I O N

Прилог 4

И док седим са својим цимером, баш би ми пријала нека шницла, а


после би добро дошла и нека штрудла са шлагом. Гледам чега има у
шпајзу, а тамо само шмиргла. Возе ми се ролшуе, али мора да их попра-
ви шустер. Требало би и нешто сашити за Нову годину. Тражим доброг
шнајдера, али ме нервира што нема квалитетног штофа и што шнајдер
мора да ме боде разним шпенадлама и зихернадлама. Волела бих да
рајсфершлус на сакоу буде модеран, а на панталонама уобичајени
шлиц. Уз све то требају ми и неке ципеле у шпиц, и нека интересант-
на шнала у коси. Гледам у штек, да ли имам довољно пара, а тамо нема
ни за једну вожњу на рингишпилу. Добро би дошао неки финансијски
шприц. Бар се надам да ће улаз на фешту бити фрај јер је прави неки
гастарбајтер. Али тамо ћу пре слушати и шлагере него фолк. Надам се
да ме неће возити на фешту оним колима са одвратном хаубом, малим
гепеком и ауспухом који чује цео град, али би најгоре било да ме вози
на лер. Онда бих више волела да ме вози шлеп-служба.

Желим вам да никога не друкате, да се ником не шлихтате, да вас нико


не шиканира и да само понекад бар мало будете штребери.

62
Прилог 5
L E K T I O N
5
Am Balkan sind deutsche Wörter unverzichtbar
Anlasser, auspuh, cange, dihtung, felga, kuplung, smirgelpapir, vaser-
vaga oder rostfraj – nein, es handelt sich nicht um einen österrei-
chischen Handwerker mit Rechtschreibungschwächen, sondern um
serbische oder kroatische majstori, die meisterhaft ihre Fachsprache
beherrschen. Denn besonders im Bereich der Handwerkskunst gibt
es viele dutzend Begriffe, die seit dem 19. Jahrhundert übernommen
wurden und bis heute in aller Munde sind.
Der pekar bäckt kifle oder isst knedle mit bestek. Auf jeden Fall trinkt
er aus dem flasa. Anschließend könnte er unter der hauba seines Au-
tos überprüfen, dass es keinen kurcslus gegeben hat. Das Auto kann
auch rikverc fahren.
Germanisten erklären die vielen deutschen Bezüge im südslawi-
schen Wortschatz so: Da das heimische Handwerk unterentwickelt
war, wurden von den eingewanderten Deutschen die Begriffe aus
dieser Welt übernommen.
Die Wörter deutschen Ursprungs beschränken sich nicht auf das
Handwerk. Man packt den kofer oder den korpa, zieht den mantil,
die jakna oder die pantofne an und bereitet die Speisen wie zum Bei-
spiel das snicla auf dem pleh in der rerna (Rohr = Backofen) vor. Ge-
trunken wird der spricer.
Das komplizierte deutsche Wort Reißverschluss heißt hier rajsferslus.

63
5 L E K T I O N

Прилог 6

Name Das motiviert mich Das demotiviert mich

64
L E K T I O N 6
Welt, Umwelt, Umweltschutz
Ситуација
Заштита животне околине. Колико Немци воде рачуна о животној околини.

Граматика
 Конструкције као замена за пасив
 Модална реченица – indem

Die Erde braucht uns, wir brauchen die Erde (вежбања 1–5)
1А. Ученици су подељени у групе (троје би Уџбеник треба да буде затворен. Када ученици
или четворо ученика у групи). Свака група добија заврше рад, могу да га отворе и провере решења
по једну од фотографија (Прилог 1). Ученици у гру- на страни 67.
пама записују идеје које добијају када по­гле­дају Решење:
фотографију. Један ученик показује фо­то­графију 1. d, 2. f, 3. e, 4. g, 5. b, 6. a, 7. c
осталим ученицима и препричава укратко разго-
вор који је вођен у његовој групи. 3. Ученици у паровима распоређују по­
нуђене речи по критеријуму шта је добро, а шта
1B. Ученици се спајају у веће групе. Од лоше за животну средину. Након уноса свих по­ну­
две групе сада се прави једна и ученици дискутују ђе­них речи ученици треба да додају по један свој
о две фотографије које су добили на почетку веж- пример.
бе 1А.
Решење:
2А. Ученици подвлаче индивидуално Gut: Ökobewegung, Mülltrennung, Recycling, Wind-
све речи у тексту „Wir müssen etwas tun, um unsere energie, Bioprodukte, Sonnenkollektoren, Umweltpolitik,
Umwelt zu retten“ којe су у вези са темом заштита жи- Nicht gut: Ozonloch, Luftverschmutzung, Treibhausef-
вотне средине. Подвучене речи ученици упи­сују у fekt, Plastikflaschen, öffentliche Verkehrsmittel, Klima-
свеску, а један од ученика пише речи на табли. wandel, Atomkatastrophe

Решење: 4. У мањим групама (3–5 ученика у гру-


Могућа су различита решења, на пример: Indu- пи) ученици дискутују о појмовима из вежбања 3
strialisierung, verschmutzt, der Umweltschutz, industri- у Уџбенику (страна 68). Уколико има непознатих
elle Tätigkeiten, nachteilig, die Umwelt, sich auswirken, појмова, ученици треба да користе једнојезичне
das Fischsterben, der sauere Regen, die Chemiekatastro- речнике или да пронађу објашњења на интернету.
phe, die Atomkatastrophe, die globale Erwärmung, der
5. Ученици у паровима читају текст „Der
ökologische Bewusstsein, die nötigen Ressourcen, die
Umwelmaßnahmen Hurrikan ‘Irene’: Eine Warnung vor dem Klimawandel?“
и у табелу испод текста уписују тражене инфор­ма­
2B. Ученици у паровима поново читају ције. Један ученик чита решења и проверава их у
текст у вежби 1А. Уколико наиђу на непознате пленуму са осталим ученицима.
речи, треба да питају професора. Професор се Решење:
труди да речи објасни помоћу синонима, антони-
Hurrikan Katrina: eine Warnung vor dem Klimawan-
ма, дефиниција и сл. и тек на крају каже превод
del
на српски језик. У првом делу вежбања учени-
ци треба да разумеју текст само у целини а за- Zusammenhang Katrina – Klimawandel: kein Be-
тим селективно. Да би ученици вежбали детаљно weis für die Klimaerwärmung, jedoch nimmt die Inten-
разумевање текста потребно је да професор при- sität eines Hurrikans bie höherer Wassertemperatur zu,
преми довољно копија (Прилог 2) за сваког уче- und heftige Wirbelstürme tretten immer häufiger auf
ника. Ученици треба да индивидуално допуне Kyoto-Protokoll: will bis 2050 die Emission von Treibh-
речи које недостају. Приликом рада на овој веж- ausgasen um 50% reduzieren

65
6 L E K T I O N

Folgen des Klimawandels: extreme Wetterverän- Maßnahmen: radikale Maßnahmen: Emission von
derungen; Gletscher schmelzen in alarmierender Ge- Treibhausgassen reduzieren, Verzicht auf die Kohlever-
schwindigkeit, zu wenig Regen in manchen Teilen der brennung, Verwendung von sauberen Energien, Maß-
Welt, große Trockenheit in neuen Regionen, zunehmen- nahmen zum Stoppen des globalen Temperaturanstiegs
de Freisetzung von Kohlendioxid durch die Verbrennung
Ученици раде на часу или код куће вежбања 1–4 у
von Kohle
Радној свесци (погледати дневне припреме).

Решења вежбања из Радне свеске


1a. 1. R, 2. R, 3. F, 4. R, 5. F, 6. steht 1c. 1. umgibt 2. verschmutzt, 3. Um- 4a. 1. Der Hurrikan hat die Stadt New
nicht im Text, 7. F, 8. F weltbewusstsein, 4. wirkt ... aus, 5. Orleans zerstört.
1b. 1. 
Umwelt ist die Welt, die uns wachgerüttelt, 6. Entwicklungslän- 2. Die Klimaerwärmung führt
umgibt, aber auch die Men- der, 7. Umweltschutzmaßnahmen, dazu, dass die Wassertempera-
schen, mit denen wir wohnen, 8. lehnen ... ab tur der Meere steigt und die In-
die Stadt, in der wir leben. 2. Biomüll, Bioprodukte, Klimawan- tensität eines Hurrikans nimmt
2. Schuld an der Umweltver- del, Klimaerwärmung, Klimaschutz- bei höherer Wassertemperatur
schmutzung ist die Industriali- maßnahmen, Luftverschmutzung, zu.
sierung der letzten Jahrzehnte. Luftverpestung, Wasserverschmut- 3. Mit dem Kyoto-Protokoll will
3. Seit Anfang der 1970er Jah- zung, Wasserverpestung, Treib- man bis 2050 die Emission von
re hat sich ein neues Umwelt- hauseffekt, Waldsterben, Umwelt- Treibhausgasen um 50 % redu-
bewusstsein entwickelt, als die verschmutzung, Umweltschutz, zieren.
Menschen festgestellt haben, Umweltschutzmaßnahmen, Müllei- 4. Gletscher schmelzen in alarmie-
dass sich industrielle Tätigkei- mer, Mülldeponie render Geschwindigkeit, in vie-
ten nachteilig auf die Umwelt len Teilen der Welt herrscht Tro-
3. Ein Umweltschützer benutzt die öf-
auswirken können. ckenheit. Regionen, wo früher
fentlichen Verkehrsmittel, fährt mit
4. Das Fischsterben im Rhein, das Wiesen blühten, sehen heute
dem Bus zur Schule, schaltet den
Sterben des deutschen Waldes, wie die Sahara aus.
Fernseher ganz aus, kauft Getränke
Umweltkatastrophen wie in Se- 5. Den Klimawandel kann man
in Pfandflaschen, trennt den Müll,
veso, Bhopal oder Tschernobyl stoppen, indem man saubere
bringt die Batterien zur Sammel-
haben die Menschen wachge- Energien, wie z.B. Sonnen- oder
stelle.
rüttelt und zur Entwicklung ei- Windenergie, nutzt.
Ein Umweltmuffel wirft Abfälle auf
nes neuen Umweltbewusst- 4b. 1. überflutet, 2. Klimaerwärmung,
den Boden, duscht lange, fährt mit
seins beigetragen. 3. Energieverbraucher, 4. Emission,
dem Auto zur Schule, wirft Dosen
5. 
Weil sie sich teure Umwelt- 5. schmelzen, Trockenheit, 6. Maß-
in der Natur weg, kauft Getränke
schutzmaßnahmen nicht leis- nahmen, Klimawandel
in Plastikflaschen, wirft Altpapier in
ten können. Ihnen fehlt das nö-
den Mülleimer.
tige Geld dafür.

Mach mit beim Umweltschutz! (вежбања 6–10)


6. Ученици у паровима читају текстове 8 Ученици индивидуално читају по­
и повезују их са називима организација које се ну­ђе­не информације у огласу организације WWF
баве заштитом природе. Један од ученика чита и затим пишу и-мејл према упутству. Пре писања
решења и проверава у пленуму. про­фе­сор треба да подсети ученике да и-мејл тре-
ба да садржи увод, главни део и завршетак, као и
Решење: 1. c, 2. a, 3. b да све треба да буде повезано у целину.

9. Као увод у вежбу ученици у парови-


7. Ученици у групама (од четворо до ше-
ма играју дијалоге користећи копије Прилога 3.
сторо по групи) помоћу интернета треба да сакупе
Професор треба да припреми копије прилога за
информације о организацијама које су споменуте час. Један ученик ће добити део папира на коме
у вежбању 6 и те информације презентују на часу. је слово А, а други ће добити део на коме је слово
Свака група треба да изабере једну организацију. Б. Ученик А има информације које нема ученик Б
За презентацију могу да се користе фотографије, и обратно. Ученици постављају питања једни дру-
плакати и компјутер. Након што погледају све гима и попуњавају информације које им недостају.
презентације ученици треба да гласају за најбољу, У поље Ich ученици треба у своје име да одгово-
а професор затим проглашава победника. ре на задату ситуацију, а у пољу mein Partner за-

66
бележе одговоре свог партнера. Игра се зове „Ко
L E K T I O N

paar Folien Alupapier zu benutzen, die dann sowie-


6
је анђео за животну околину?“. Након ове игре so im Mülleimer landen.
ученици отварају Уџбенике (страна 70), слушају yy Ihr seid also eine Familie, die auch auf Kleinigkei-
CD9 и записују одговоре. Четворо ученика чита ten achtet.
решења и проверава их у пленуму. Ja, denn Umweltschutz fängt bei uns an. Jeder
Frau Meier Herr Meier Julia Erik
kann seinen kleinen Beitrag dazu leisten.
Sie trennt den Müll, Er fährt zur Arbeit Sie geht sparsam mit Er kauft yy Ach, guten Tag, Frau Meier.
nimmt immer ihren mit dem Bus. Wasser um, duscht Hefte aus ƒƒ Hallo. … aber es bleibt bei uns nicht nur bei Klei-
Korb mit, wenn sie nur 5 Minuten, Recyclingpapier, nigkeiten. Bei der Mülltrennung sind wir sehr rigo-
einkaufen geht, schaltet immer das bringt die leeren
ros: Statt alles in einen Mülleimer zu werfen, achte
kauft Licht aus, wenn sie Batterien zur
Getränke nur in das Zimmer verlässt, Sammelstelle ich darauf, dass alles in den richtigen Eimer kommt:
Pfandflaschen. lässt den Fernseher zurück, Biomüll, Verpackung, Glas, Altpapier … Außerdem
nie auf standby. benutzt eine nehme ich immer meinen Korb mit, wenn ich ein-
Plastik-Box für das kaufen gehe. Ich hasse Plastiktüten. Und gekauft
Pausenbrot.
werden nur Getränke in Pfandflaschen. Keine Do-
Транскрипција: sen, keine Plastikflaschen!
yy Ich verstehe. Und wie sieht es mit öffentlichen Ver-
yy Wir sind hier bei Julia zu Hause und wollen heraus-
kehrsmitteln aus?
finden, wie umweltbewusst Familie Meier ist, d.h.
ƒƒ Also, wir haben natürlich ein Auto, aber seit einem
was sie für die Umwelt tut. Da ist Julia, … Hallo Ju-
Jahr fahre ich nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit.
lia! Also, was tust du für die Umwelt?
Stattdessen nehme ich jetzt den Bus. Das bedeu-
Also, früher habe ich am Morgen immer lange ge-
tet weniger Stress. Und ich habe das Gefühl, etwas
duscht, so zwischen 20 und 30 Minuten. Seit einiger
Sinnvolles für die Umwelt zu tun.
Zeit gehe ich aber sparsam mit Wasser um. Ich blei-
yy Wie ich sehe, wird bei Familie Meier Umweltschutz
be nur fünf Minuten unter der Dusche. Außerdem
großgeschrieben. Das finde ich toll! Vielen Dank an
schalte ich immer das Licht aus, wenn ich aus mei-
alle.
nem Zimmer gehe. Ja, und ich lasse nie den Fernse-
her auf standby. 10. Ученици у пленуму дискутују о осо-
yy Sehr gut! … Und du, Erik? Wie umweltbewusst bist
бама из вежбања 9 (страна 70 у Уџбенику). Њихове
du?
изјаве повезују са информацијама које су вежбали
Also, ich kaufe prinzipiell nur Hefte aus Recycling- помоћу Прилога 3 и бирају особу која је највећи
papier. Die leeren Batterien bringe ich zur Sammel- анђео за животну околину.
stelle zurück, statt sie einfach so wegzuwerfen. Und
für mein Pausenbrot in der Schule benutze ich eine Ученици раде на часу или код куће вежбања 5–11
Plastik-Box. Dadurch vermeide ich, jeden Tag ein у Радној свесци (погледати дневне припреме).

Решења вежбања из Радне свеске


5. Wir, Greenpeace, eine internationa- 3. Ich benutze Pfandflaschen, statt 3. Ja, bei mir wird der Müll sortiert.
le Umweltorganisation, die kreativ Plastikflaschen zu kaufen. 4. Ja, bei mir werden Pfandflaschen
und gewaltfrei auf Umweltproble- 4. Ich ziehe zu Hause einen Pulli an, benutzt.
me hinweist, brauchen deine Hil- statt die Heizung voll aufzudre- 5. Ja, bei mir wird auf unnötige Verpa-
fe. Willst du dich für den Erhalt der hen. ckung verzichtet.
letzten Urwälder engagieren? Oder 5. Abends schalte ich den Fernse- 6. Ja, bei mir wird umweltbewusst ge-
gegen Gentechnik im Essen und her ganz aus, statt die Standby- heizt.
die Jagd auf Wale protestieren? Funktion zu benutzen. 9. 2. Ja, die Umwelt soll geschützt
Dann unterstütze unsere Kampag- 6. Ich werfe die Abfälle in den Müll- werden.
nen bzw. Projekte. Egal ob du einen eimer, statt sie auf den Boden zu 3. Ja, Bioprodukte sollen bevorzugt
regelmäßigen Beitrag leisten oder werfen. werden.
nur sporadisch mitmachen kannst. 7. Ich kaufe frisches Gemüse, statt 4. Ja, umweltfeindliche Produkte sol-
Mitmachen kann jede/jeder, die/ Dosengemüse zu kaufen. len verboten werden.
der Lust und Zeit hat, gemeinsam 8. Ich benutze eine Plastik-Box für 5. Ja, der Ausstoß von Treibhausgasen
mit uns für die Umwelt einzutreten. das Pausenbrot, statt dieses in soll reduziert werden.
Also, worauf wartest du noch? Mel- Alupapier einzuwickeln. 6. Ja, mit Wasser und Strom soll spar-
de dich! 7. 1. g, 2. d, 3. e, 4. b, 5. c, 6. h, 7. a, 8. f sam umgegangen werden.
6. 2. Ich nehme den Bus, statt mit 8. 2. Ja, bei mir wird Altglas gesam- 10. Решење: 1. R, 2. F, 3. F, 4. R, 5. R,
dem Auto zu fahren. melt. 6. R, 7. F, 8. R

67
6 L E K T I O N

Транксрипција: niger Wasser benutzen. Genauso viele Zeitungen, Zeitschriften, Schulhefte,


Mülltrennung ist In. Eine Meinungs- drehen die Heizung herunter, um we- Arbeitsblätter, Papierschnipsel, alle
umfrage zeigt, fast alle Deutschen niger Energie zu verbrauchen und das Papier-oder Pappverpackungen. Und
sammeln Abfälle getrennt. Viele tun Klima zu schonen. Seit dem Frühjahr zum Restmüll dann benutzte Papier-
auch sonst etwas für die Umwelt. Bei- 1999 wird auch an der PAB Gesamt- taschentücher, Essensreste, Kaugum-
nahe alle Menschen in Deutschland schule den Müll getrennt entsorgt. Der mis, Obstschallen, alles was nicht in
machen bei der Mülltrennung mit. Schulträger hat der Schule umfangrei- den gelben Sack oder in den Papier-
91 % sagen, sie sammeln gebrauchte che Geldmittel zur Beschaffung von behälter darf. Das Reinigungspersonal
Verpackungen getrennt. Das hat eine Mülltrennsystemen zur Verfügung ge- und die Hausmeister kontrollieren die
Umfrage des Meinungsforschungsin- stellt. Davon sind alle Unterrichtsräu- Mülltrennung in den Unterrichtsräu-
stituts Forsa ergeben. Die Menschen me für die Flure und Schulhöfe Drei- men und melden ihre Beobachtungen
möchten so mithelfen, dass der Müll- fachtrennbehälter beschafft worden. an die Klassenlehrer und Lehrerinnen
berg kleiner wird. Forsa hat 1000 Leu- Getrennt wird nach Restmüll, Papier, zurück. Die Klasse mit den wenigs-
te zu ihrem Umweltverhalten befragt. recycelbare Rohstoffe. Für recycelbare ten Reklamationen erhält eine Beloh-
Etwas mehr als die Hälfte fährt nach Rohstoffe ist der gelbe Sack bestimmt, nung. Erste Erfahrungen zeigen, dass
eigenen Angaben weniger Auto oder dorthin gehören Trinkpäckchen, Alu- ein großer Teil der Schülerschaft mit-
lässt das Fahrzeug sogar stehen, um Folien, Kunststoffe, Getränkedosen, macht und sich an die Vorgaben hält.
das Klima zu schützen und den Ölver- Joghurtbecher, alles mit einem grü- Die Schulleitung ist zuversichtlich,
brauch zu senken. nen Punkt oder den dreieckigen Re- dass unser System zum Erfolg führt.
Zwei von drei Befragten sparen Was- cyclingszeichnen. In den Papierbe-
ser, indem sie kürzer duschen oder we- hälter gehören Papierhandtücher,

Das Umweltbewusstsein der Deutschen (вежбања 11–14)


11. Као увод у вежбање професор Решење:
пита ученике о томе колико Немци воде рачуна Beim Kochen Deckel auf dem Topf lassen.
о животној средини. Такође, професор може да Haushaltsgeräte, die über 10 Jahre alt sind durch um-
ученицима постави и следећа питања, на пример: weltfreundliche Geräte ersetzen. Bei Waschmaschinen
Was glaubt ihr, was tun die Deutschen für die Um- 50 statt 60 wählen.
welt? Was glaubt ihr, tun mehr die Serben oder die Geim Geschirrspülen nur bei 60 statt bei 90 waschen.
Deutschen für die Umwelt? Ученици индивидуално Statt normaler Glühlampen Energiesparlampen benut-
читају текстове у вежбању и треба да пронађу две zen.
информације које се не подударају са статистиком.
Неколико ученика препричава текстове.
13. Ученици су подељени у пет група.
Сва­ка група добија по једну од картица из
Решење: Прилога 4. Ученици у групи читају текст, дискутују
Viel weniger Deutsche waren z.B. dazu bereit, für um- о непознатим речима и бележе неколико инфор­
weltfreundliche Produkte mehr Geld auszugeben. ма­ција о ономе што стоји на картици. Један од уче­
ника из групе препричава у пленуму шта је њ­гова
Außerdem brachten viele Konsumenten ihre leeren Ver-
група забележила.
packungen nicht zurück. Es war ihnen nicht wichtig,
dass sie das Pfandgeld nicht zurückbekommen. Sie 14. У тексту „Die erste Öko-Partei: Die Grü-
warfen Dosen und Plastikflaschen einfach in den Müll. nen“ у вежбању 13 ученици треба да подвуку све
облике пасива као и оне облике које могу да бу­
12. На почетку вежбања професор пита ду замена за пасив. Неко од ученика записује на
једног ученика: Was können wir für die Umwelt tun? табли подвучене примере. Професор помаже уче­
Ученици у паровима треба да напишу два пред- ницима да дођу до закључка које форме могу да
лога шта би могли да ураде за животну околину. замене пасив у немачком језику: zu + инфинитив,
Своје предлоге треба да забележе на папирима lassen + инфинитив. Ученици читају текст још јед­
већег формата које ће залепити на зидове у учи- ном, а затим реченице у вежбању 14 након чега
оници. Ученици затим отварају Уџбеник на страни у паровима заокружују све изјаве које одговарају
71 и у паровима повезују реченице као што је дато намерама „зелених“.
у примеру. Професор пише једну реченицу на таб-
Решење: a, c, e, f, h
ли као пример и пита ученике како се може пре-
вести реченица са indem на српски језик и какав Ученици раде на часу или код куће вежбања 12–
је ред речи у једној таквој модалној реченици. 20 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

68
Решења вежбања из Радне свеске
L E K T I O N
6
12. М огућа су различита решења. – Мan kann in einem solchen 4. Die Fundis meinten, die Grü-
13. benutzen, malen, Einkaufstüte, Kollektor sollare Wärme einfan- nen sollten eine Protestpartei
Klo, Bundesbürger, Holz, Baum, Ki- gen. bleiben. Deshalb lehnten sie
osk, Papierverbrauch, abgeholzt, 2. Etwa 18 Milliarden Kilowattstun- jede Beteiligung an der poli-
Herstellung, gefährlich, weiß, Um- den Strom lassen sich pro Jahr tischen Macht ab. Die Realos
weltschutzpapier, umweltfreud- produzieren. – Etwa 18 Milliar- meinten dagegen, man müs-
lich den Kilowattstunden können se mit den etablierten Partei-
pro Jahr produziert werden. en zusammenarbeiten, um die
14. Могућа су различита решења,
3. Sonnenenergie lässt sich am grünen Positionen zu verwirk-
на пример:
einfachsten in Form von Wärme lichen.
2.  Stofftaschen benutzen – Man
nutzen. – Sonnenenergie kann 5. Die Position der Realos setzte
hilft der Umwelt, indem man
am einfachsten in Form von sich durch. Beweis dafür war
Stofftaschen beim Einkaufen
Wärme genutzt werden. die Bildung der ersten rot-grü-
benutzt.
4. Dadurch lässt sich die Umwelt nen Regierungskoalition nach
3. D  ie öffentlichen Verkehrsmittel
schonen. – Dadurch kann man den Bundestagswahlen 1998.
benutzen – Man hilft der Um-
die Umwelt schonen. 18c. 
1. entstanden, 2. forderten, 3.
welt, indem man regelmäßig
die öffentlichen Verkehrsmittel 17. 1. Die Sonnenkollektoren ließen starben ... aus, 4. zogen ... ein, 5.
benutzt. sich schnell installieren. erregte, 6. lehnten ... ab, 7. setzte
4. Das Licht ausmachen – Man hilft 2. Dafür lässt es sich jetzt sparen. ... durch, 8. bildeten
der Umwelt, indem man immer 3. Im Haus lässt sich jeder Zeit die 19. 2. Keine Kompromisse dürfen ge-
das Licht ausmacht, wenn man optimale Temperatur erhalten. schlossen werden. Ich stimme
sein Zimmer verlässt. 4. Im Haus lässt es sich jetzt viel zu. Keine Kompromisse sind zu
5. Bioprodukte kaufen – Man hilft besser leben. schließen.
der Umwelt, indem man oft Bio- 3. 
Flüsse müssen gesäubert wer-
18a. 1. R, 2. R, 3. steht nich im Text, 4.
produkte kauft. den. Ich stimme zu. Flüsse sind
F, 5. R, 6. F, 7. F, 8. R
6. Getränke in Pfandflaschen kau- zu säubern.
fen – Man hilft der Umwelt, 18b. 1. Die Grünen forderten eine ak-
4. 
Keine Koalitionen sollen gebil-
indem man nur Getränke in tive Umweltpolitik.
det werden. Ich stimme zu. Kei-
Pfandflaschen kauft. 2. 
Die Rohstoffe wurden immer ne Koalitionen sind zu bilden.
15. 1.Ich könnte viel Geld verdienen, knapper, es gab viele Giftskan-
indem ich viel arbeiten würde. 5. 
Fahrräder statt Autos müssen
dale, Tiergattungen und Pflan-
2. Ich könnte berühmt werden, in- benutzt werden. Ich stimme zu.
zenarten waren bedroht, Flüs-
dem ich mich bei einem Cas- Fahrräder statt Autos sind zu be-
se und Meere verschmutzt.
ting anmelden würde. nutzen.
Niemand machte sich aber
3.  Mein Freund könnte Wissen- Sorgen um die nachfolgenden 6. 
Große Konzerne müssen kri-
schaftler werden, indem er ein Generationen, die dann eine tisiert werden. Ich stimme zu.
Experiment erfolgreich durch- kaputte Umwelt erben wür- Große Konzerne sind zu kritisie-
führen würde. den. ren.
4. Ich könnte alle Einsen haben, in- 3. 
Die ersten Bundestagsabge- 20. 
Altpapier: alte Zeitungen, Ein-
dem ich jeden Tag lernen wür- ordneten waren z.B. auch in kaufstüten; Altglas: leere Flaschen,
de. der Kleidung alternativ: keine Marmeladengläser; Altmetall: Bat-
5. Wir könnten Spaß in der Schu- Krawatte, keine Jacke, sondern terien, Coladosen; Biomüll: Kar-
le haben, indem wir mehr Pra- Rollkragenpullover und Turn- toffelschale, Medikamente; Sons-
xis hätten. schuhe. Statt des Dienstwa- tiges: gebrauchte Taschentücher,
16. 1. In einem solchen Kollektor lässt gens benutzten sie das Dienst- Baumwollsocken Verpackung, Jo-
sich solare Wärme einfangen. fahrrad. ghurtbecher, Essreste, Lackreste

Blitz Gramatik
1. M ikrowelle müsste repariert werden. 7. Прва реченица изражава мо­ра­ 13. Јестиво, питко, перљиво, носи-
Die Mirkowelle wäre zu reparieren. ње, а друга могућност. во, видљиво. Скоро сви приде-
2. zu + инфинитив 8. Die Suppe muss gegessen werden. ви имају суфикс -во.
3. D as Buch war zu lesen. Die Suppe kann gegessen werden. 14. Finde ich endlich Ruhe, indem ich
Das Buch wäre zu lesen. 9. б) den Beruf wechsle.
4. D er Computer kann doch gut benutzt 10. в) 15. Модално, начинско
werden. 11. Помоћу суфикса -bar и инфини- 16. Er geht, indem er winkt.
5. s ich lassen + инфинитив тивне основе. 17. als, wie
6. D as Buch ließ sich lesen. 12. essbar, trinkbar, waschabr, tragbar,
Das Buch ließe sich lesen. sehbar

69
6 L E K T I O N

Прилози

Прилог 1

70
Прилог 2
L E K T I O N
6
Setzе die folgenden Wörter in die Lücken im Text:

Abkommen • Erwärmung • Fischsterben • industrielle • Jahrzehnten • nötigen • retten • umgibt • 


Umweltschutz • verschmutzt 

Umwelt bezeichnet die Welt, die uns ____________ , die Menschen, mit denen wir wohnen, die Stadt, der

wir leben. Die Industrialisierung in den letzten ______________________ hat aber dazu geführt, dass unsere

Umwelt heute krank ist: Wasser, Luft und Boden sind ______________________ . Wir müssen etwas tun, um

unsere Welt zu ____________ ! Vieles ist zwar schon getan worden, aber vieles muss noch getan werden.

Das neuzeitliche Bewusstsein für den ________________________ hat sich in den westlichen Ländern in den

1970er Jahren entwickelt, als man festgestellt hat, dass sich ________________________ Tätigkeiten sehr

nachteilig auf die Umwelt auswirken können. Das ________________________ im Rhein, das Waldsterben

als Folge des sauren Regens, Chemiekatastrophen, wie etwa in Seveso oder Bhopal, die Atomkatastrophe in

Tschernobyl, die globale ____________________ haben die Menschen wachgerüttelt. Aber das ökologische

Bewusstsein scheint manchmal ein Luxus zu sein, den sich viele Entwicklungsländer leisten können: Sie haben

nämlich nicht die ________________ Ressourcen für effektive Umweltschutzmaßnahmen. Internationale

________________ , wie z.B. das Kyoto-Protokoll, werden also von diesen Ländern oft abgelehnt...

71
6 L E K T I O N

Прилог 3

Wer ist Umweltengel?


Beispiel: Lässt Günther Deckel auf dem Topf? – Nein, das tut er nie.

Blatt A

Deckel auf dem Topf Energiesparlampen TV auf „standby“ 50° statt 60°
lassen benutzen lassen wählen

Günther Das tut er immer. Das macht er selten.

Manchmal tut sie Sie tut das, nur für Das tut sie ziemlcih
Anne
das. kurze Zeit. oft.

ich


mein Partner

Wer ist Umweltengel?


Beispiel: Lässt Günther Deckel auf dem Topf? – Nein, das tut er nie.

Blatt B

Deckel auf dem Topf Energiesparlampen TV auf „standby“ 50° statt 60°
lassen benutzen lassen wählen

Günther Das tut er nie. Das macht er oft.

Neulich hat sie


Das tut sie ziemlcih
Anne begonnen, das zu
oft
tun.

ich

mein Partner

72
Прилог 4
L E K T I O N
6

Gründung der Partei


damalige Situation


Ziele der Partei


Realos gegen Fundis


aktuelle Interesse

73
7 L E K T I O N
Jugendwelt
Ситуација
Живот младих у Немачкој и у Србији. Књиге за младе. Језик младих.

Граматика
 Пасив стања
 Партикуле

Schon gewusst? (вежбања 1–4)


1А. Професор је спремио за час неко­ ни 77 у Уџбенику. Ученици у групама коментари-
лико фотографија које приказују живот младих шу статистику. Затим свака група презентује своја
у Србији. Ове фотографије показује ученици­ запажања у пленуму. Приликом презентовања
ма помоћу пројектора. Ученици у паровима раз­ важно је да ученици науче да се обраћају публи-
говарају о животу младих у Србији, њиховим инте­ ци, односно одељењу, а не само професору.
ресовањима и начину на које проводе слободно
време. Фотографије ће им бити од помоћи. Важ- 3. Ученици индивидуално читају дело-
но је да ученици добију довољно подстицаја за ве текста и уписују њихов тачан редослед. Један
размишљање. Професори не треба да очекују да уче­ник чита текст према правилном редоследу,
ученици могу да одговарају на питања без икак- док оста­ли ученици проверавају своја решења.
ве помоћи и уводне приче. Након тога учени- Затим ученици у групама износе своје предлоге за
ци отварају страну 76 у Уџбенику и у групама (од ре­ша­вање проблема који је описан у тексту. Свака
троје до петоро ученика у групи) и записују своја гру­па говори своје предлоге у пленуму.
запажања о понуђеним фотографијама.
4. Ученици у групама праве списак
1B. Ученици у групама упоређују своје најчешћих проблема са којима се суочавају учени-
бе­лешке и на основу тога уочавају разлике и слич- ци. Осим тога, они треба да напишу и ре­ше­ња тих
ности између младих у Србији и Немачкој. Затим проблема. Свака група треба да пре­зен­тује своја
свака група у пленуму препричава своју дискусију. размишљања.

2. Ученици раде на часу или код куће вежбања 1–9 у


Ученици су подељени у четири групе.
Радној свесци (погледати дневне припреме).
Свака група добија по једну од датих тема на стра-

Решења вежбања из Радне свеске


1. Могућа су различита решења. chen mehr Informationen über die Транскрипција:
2. 
Probleme der Jugendlichen: Schü- schädlichen Auswirkungen von Al- yy Sag mal, Nicole, verstehst du dich
ler fühlen sich gestresst. 500 000 kohol und Rauchen. gut mit deinen Eltern?
Jugendliche sind alkoholsüchtig. 3. dass, als, trotzdem, statt dass, ob- Na ja, so ein tolles Verhältnis zu mei-
50 % der Jugendlichen zwischen 18 wohl, ob, indem, ohne dass, als ob, nen Alten habe ich nicht. Sie sind
und 25 sind regelmäßige Raucher weil nämlich geschieden, und zwar seit
Die Folgen: Kopf- und Bauch- zwei Jahren, und das ist der Grund,
4. Могућа су различита решења.
schmerzen. Viele Schüler nehmen warum ich kein großes Vertrauen
regelmäßig Beruhigungsmittel. De- 5. Могућа су различита решења.
mehr zu ihnen habe. Früher war al-
pressionen und Essstörungen 6. 1. nicht so gut, 2. sind geschieden, les anders. Wir haben zu Hause im-
Lösungen: Die Eltern sollen viel Zeit 3. kein großes Vertrauen, 4. nicht mer über alles gesprochen, es gab
mit ihren Kindern verbringen. Die gern mit ihren Eltern, 5. zu ihrer fast nie Streit. Heute spreche ich zu
Jugendlichen sollen mehr Sport Mutter, 6. bei ihrer Mutter, 7. einen Hause ungern von mir und meinen
treiben. Junge Menschen brau- Bruder, 8. ein gutes Verhältnis Problemen ... Ich habe trotzdem ein

74
besseres Verhältnis zu meiner Mut- Mein Bruder ist mein bester Freund.
L E K T I O N

4. Das Verhältnis zu meiner Schwe-


7
ter als zu meinem Vater. Das liegt Er versteht mich sehr gut und hilft ster ist nicht sehr gut. Wir strei-
vielleicht daran, dass ich bei meiner mir sehr ... ten oft.
Mutter wohne. Meinen Vater sehe 5. Ich spreche mit ihnen über mei-
7. 1. Ja, ich verstehe mich gut mit ih-
ich selten, ein- bis zweimal im Mo- ne Probleme.
nen.
nat. 6. Ja, ich streite mich manch-
2. Ich habe ein besseres Verhältnis
yy Hast du Geschwister? mal mit meinen Eltern. Ich är-
zu meinem Vater als zu meiner
Ja, einen Bruder, Jörg. Er ist zwei gere mich darüber, dass ich am
Mutter.
Jahre älter als ich. Abend nicht ausgehen darf.
3. Ja, ich habe Vertrauen zu ihnen.
yy Und wie ist dein Verhältnis zu ihm? 8. Могућа су различита решења.
9. Могућа су различита решења.

Junge Helden (вежбања 5–13)


5. Ученицу читају наслов текста „Mehr 9. Ученици у групама (3–5 ученика у
Alkohol und Facebook“ и у пленуму износе претпо­ гру­пи) дискутују о темама које би они обрађивали
став­ке шта би могла да буде тема текста. Затим у у својим књигама.
паровима читају цео текст и повезују питањима
с одговорима. Неко од ученика чита решења, а 10. Као увод у вежбање професор пита
оста­ли ученици их проверавају. уче­нике ко је прочитао роман „Ми, деца са стани-
Решење: 4, 5, 3, 1, 2 це Зоо“. Ученици који су га прочитали укратко го-
воре о садржају романа. Затим ученици отва­рају
6. У вежбању 5 било је потребно да Уџбеник (страна 80), индивидуално читају текст и
уче­ници разумеју текст у целини. У овом вежбању бележе сличности и разлике између два наведе-
ра­ди се о селективном разумевању. Ученици још на романа.
увек не морају да разумеју сваку реч у тексту. Неко
од ученика чита решења док остатак одељења 11. Ученици у паровима треба да се
про­верава. одлу­че за једну од понуђених тема и да на ту тему
напи­шу реферат. Информације могу потражити на
Решење: 1. c, 2. a, 3. b, 4. b, 5. a
интер­нету или у библиотеци. На следећем часу
7. Ученици још једном читају текст у уче­ници презентују своје радове пред одељењем.
веж­бању 5 и у паровима пишу питања која би по­
ста­вили Катрин. У овој фази ученици би требало
12. Професор пише на табли дијалог у
да разумеју текст детаљно. Цело одељење треба обла­чићима који је дат у Уџбенику, а ученици тре-
да одигра сцену конференције за штампу. Профе- ба да по узору на њега направе нове дијалоге од
сор бира једну ученицу која ће глумити Катрин, а по­
нуђеног материјала. Професор пита учени-
оста­ли ученици представљаће новинаре. Уколи- ке о којој граматичкој структури се ради у овом
ко неки ученици немају висок ниво знања немач- веж­бању, а ученици треба да изведу правило о
ког језика, имају право да за своја питања ангажују грађењу пасива стања.
пре­водиоце, тј. ученике који ће глумити преводи-
оце и помагати у комуникацији. 13. Ученици у групама дискутују о књи­
гама које млади треба да прочитају и праве листу
8. Ученици индивидуално записују сво­ од пет књига које се обавезно морају прочитати. У
је идеје о темама о којима би Катрин могла да пи­ пле­нуму ученици показују и образлажу свој избор.
ше у старијим годинама. Након тога размењују
иде­је у паровима. Кроз ово вежбање ученици Ученици раде на часу или код куће вежбања 10–
обнављају конјунктив претерита. 26 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

75
7 L E K T I O N

Решења вежбања из Радне свеске


10. 1. Katarina wollte nicht als Vertre- 13. М
 огућа су различита решења. 19. 1. wird, ist, 2. ist, werden, 3. ist,
terin einer ,, verlorenen“ Gene- 14. М
 огућа су различита решења. wurde, 4. werden, sind, 5. werden,
ration angeschaut werden. sind, 6. sind, werden
15. 1. g, 2. e, 3. a, 4. f, 5. d, 6. b, 7. h,
2. Sie entschloss sich dazu, ein 20. 1. F, 2. F, 3. R, 4. F, 5. F, 6. R, 7. F, 8.
8. c
automatisches Bild von der Ju- F, 9. F, 10. F
gend von heute zu zeigen. 1. Heute Morgen sind die Straßen
so merkwürdig ruhig. Транскрипција:
3. Das 15-jährige Mädchen re-
2. Ich gehe immer aus. Ich heiße Roland, bin 18 und lebe in
cherchierte und machte Inter-
views mit vielen Jugendlichen. 3. Zuerst wollte ich das Buch le- Wien, wo ich das neunzehnte Gymna-
sen. sium besuche. Ich bin aber ein „beson-
4. Sie schrieb 20 Lebensgeschich-
4. D iese Stadt ist mir wildfremd. derer“ Schüler, denn ich bin von Ge-
ten nieder, musste aber die Na- burt an blind. Ich kann nicht sehen,
men der Jugendlichen ändern. 5. G ibt es tatsächlich Hexen?
nicht lesen, nicht schreiben ...
5. Das mutige Mädchen wandte 7. Diesen Film finde ich interes-
Im Unterricht benutze ich einen klapp-
sich an einen Verleger, der In- sant.
baren Rechner mit einer Zeile in
teresse gezeigt hat. 8. D ein neues Auto ist echt geil.
Brailleschrift. So kann ich besser und
6. Der Verleger veröffentlichte das 16. 2. Hast du schon den Computer vor allem selbstständig arbeiten, ich
Buch. repariert? – Klar, der Computer kann mir zum Beispiel Notizen ma-
7. Die hartnäckige Schülerin gibt ist schon repariert. chen und alles aufschreiben, was die
selber Interviews und zieht da- 3. Hast du schon den Koffer ge- Lehrer sagen.
durch Aufmerksamkeit der Öf- packt? – Klar, der Koffer ist In der Schule bin ich ziemlich gut. Mei-
fentlichkeit auf das Problem. schon gepackt. ne Lieblinsfächer sind Englisch und
4. Hast du schon den Aufsatz kor- Deutsch. Später möchte ich Anglistik
11. 
Katharina: fünfzehnjährig, mutig, rigiert? – Klar, der Aufsatz ist oder Germanistik studieren.
hartnäckig schon korrigiert. Große Probleme in der Schule habe
Ich: zwanzigjährig, fleißig, erfinde- 5. Hast du schon alles überprüft? ich auch nicht. Im Sportunterricht ma-
risch – Klar, alles ist schon überprüft. che ich ein eigenes Programm. Wäh-
rend meine Mitschüler Volleyball oder
12. 1. Sie findet, dass geil gut passt, 6. Hast du schon die Konzert-
Handball spielen, mache ich zum Bei-
weil es für alles steht was den karten angeschafft? – Klar, die
spiel Krafttraining. Ich habe jetzt viel
Jugendlichen gefällt. Konzertkarten sind schon an-
Kraft in den Armen und den Beinen.
2. Heutige junge Leute trinken geschafft.
Ich kann auch ziemlich schnell laufen.
nicht nur Alkohol und sind 17. Могућа су различита решења. Ich brauche nur 12, 2 Sekunden auf
nicht nur bei Facebook, son- hundert Meter. Toll, oder ...?
18. 2. Die Telefonrechnung ist gestern
dern im Gegenteil sind sie sehr Zu Hause habe ich einen Compu-
bezahlt worden. Jetzt ist sie be-
interessiert und ambitioniert. ter mit Sprachausgabe. Ich muss also
zahlt und ich kann wieder tele-
3. Klischees sind nur teilweise fonieren. nicht mehr auf andere Leute warten,
wahr. Alkohol, Partys, Facebook die mir die E-Mails vorlesen. Das ist
3. Die Gulaschsuppe ist heute ge-
sind wichtige Themen, aber es eine große Erleichterung für mich. Ich
kocht worden. Schon ist sie ge-
gibt noch so viel anderes, das fühle mich selbstständiger.
kocht und wir können sie es-
die Jugendlichen beschäftigt, sen. Im Internet surfen ist dagegen nicht
etwa die Frage nach Ethik oder so einfach, denn die Braillezeile an
4. Die Straße ist vor 3 Tagen ge-
Moral. meinem Computer, eigentlich mein
sperrt worden. Seit 3 Tagen ist
4. Sie wollte nicht als Vertreterin Bildschirm, erlaubt es nicht, sich so
sie gesperrt und niemand kann
einer ,,verlorenen“ Generation rasch einen guten Überblick über die
dort fahren.
angeschaut werden. Webseiten zu verschaffen. Da fehlt
5. Das Referat ist gestern abgege- einfach der visuelle Eindruck.
5. Das Buch soll ein authentisches ben worden. Schon ist es abge- Ich kenne viele Sehbehinderte, die ei-
Bild von der Jugend von heu- geben und ich kann mich jetzt nen Hund haben, mit dem sie spazie-
te zeigen und dabei Klischees erholen. ren gehen. Ich habe früher einen ge-
ausräumen. Ihr was es wichtig, 6. Der Boiler ist gerade einge- habt, Cäsar, aber jetzt brauche ich
Vielseitigkeit der jungen Leute schaltet worden. Jetzt ist er ein- keine Hilfe mehr, um zur Schule zu ge-
in den Vordergrund zu stellen. geschaltet und ich kann bald hen. Ich kenne den Weg auswendig,
6. Die Eltern sollen nicht alles ver- duschen gehen. und die Schule ist nicht sehr weit weg,
allgemeinern. Wenn ein jun- 7. Die Sätze ins Deutsche sind in nur 15 Minuten zu Fuß. Na ja, ich habe
ger Mensch etwas schlechtes der vorigen Stunde übersetzt mich ein paar Mal verlaufen, aber am
macht, das bedeutet nicht, dass worden. Schon sind sie über- Ende habe ich doch immer wieder den
alle junge Leute auch das ma- setzt und jetzt können wir wei- Weg zurückgefunden. Und im Notfall
chen werden. ter machen. greife ich zu meinem Handy.

76
21. Angaben zur Person: Roland, 18 training. Er kann auch sehr schnell
L E K T I O N

ne Hilfe. Er kann allein zur Schule


7
Jahre alt, lebt in Wien, besucht laufen. gehen, weil sie nicht weit weg ist
das XIX. Bundesgymnasium, er ist E-Mails + Internet: E-Mails findet und weil er auswendig den Weg
blind. er toll. Er muss nicht auf andere kennt. Falls etwas Schlechtes pas-
Umgang mit dem PC: Er benutzt Leute warten, die ihm die E-Mails siert, hat er bei ihm immer seinem
einen Laptop mit einer Zeile in vorlesen, weil er einen Computer Handy.
Brailleschrift, wenn er im Unter- mit Sprachausgabe hat. Aber im
richt ist. Internet surfen ist schwerer, weil 22. Während meine Mitschüler Volley-
Lieblingsfächer: Englisch und sein Bildschirm es nicht erlaubt, ball oder Handball spielen, mache
Deutsch. sich so rasch einen guten Über- ich zum Beispiel Krafttraining.
Pläne für die Zukunft: Nach dem blick über Homepage zu machen. 23. 1. c, 2. b, 3. c, 4. b, 5. c
Abitur möchte er Anglistik oder Und dann hilft ihm sein Bruder.
24. Могућа су различита решења.
Germanistik studieren. Allein unterwegs: Früher hatte er
Sportunterricht: Dort macht er einen Hund, mit dem er spazie- 25. Могућа су различита решења.
sein eigenes Programm z.B. Kraft- ren ging, aber jetzt braucht er kei- 26. Могућа су различита решења.

Wir sind cool (вежбања 14–19)


14. Као увод у вежбање ученици у ланцу 17. Као увод у вежбање професор
говоре шта је за њих cool. Сваки ученик треба да дискутује са ученицима о томе шта је Wörterbuch
заврши реченицу: Für mich ist cool, … коју је про- der Jugendpsrache. Шта би могао да садржи тај
фесор написао на табли. Ученици отварају стра- речник? Које речи би се нашле у српској верзији
ну 81 у Уџбенику, читају текстове у паровима и тог речника? Ученици отварају Уџбеник (страна
попуњавају табелу испод текста. 82) и у паровима читају текст и подвлаче речи које
не треба да стоје у тексту. Неко од ученика чита
Решење: текст без речи које су сувишне. Остали ученици
cool uncool проверавају своја решења.
Andrej richtige Freunde zu haben, gutes durch Kleidung Geld zeigen
Styling zu haben
Решење:
Max Fußball, Tennis, Sportler Gesellschaftstanz Wörterbuch, zeigt, dokumentiert, demnach, kreativ, Ju-
Johanna Pizza, Eis Fleisch essen gendliche, mit, der, umgehen
Mandy authentisch zu sein betrügen, Klassenarbeiten
abzuschreiben
18. Ученици индивидуално читају сло­
же­­нице и преводе их на књижевни немачки је­
15. Ученици у паровима дискутују о то­ зик. Затим у низу објашњавају значење сваке
ме шта је за кога cool, а шта није. Питања и одго- по­­јединачне речи. Поред жаргона младих, у по­
вори односе се на особе из вежбања 14. Дијалог у следње време су веома популарне скраћенице
Уџбенику помаже ученицима приликом рада. и симболи, нарочито приликом слања порука,
и-мејлова и сл. Ученици добијају копију Прилога
16. 3 и у паровима решавају задатак. Неко од уче­ни­
Сваки ученик добија копију Прилога
ка чита своје предлоге решења, док остали про­
2. Ученици се крећу кроз учионицу и праве анке-
веравају записано.
ту на тему шта је ученицима cool, а шта није. Сва-
ки ученик треба да направи интервју са најмање 19. Ученици у групама праве листе
пет различитих ученика. Кретање кроз учионицу
својих омиљених речи у немачком језику. Ове
почиње и завршава се на професоров знак. Вре-
ли­сте могу направити на папиру већег формата
менски период зависи од нивоа знања ученика,
који ће окачити негде у учионици и који им може
али може се отприлике одредити на осам минута.
помоћи приликом памћења вокабулара.
Након истека времена неколико ученика говори у
пленуму са којим особама су направили интервју Ученици раде на часу или код куће вежбања 27–
и какви су резултати. 31 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

77
7 L E K T I O N

Решења вежбања из Радне свеске


27. 1. eigentlich, 2. vielleicht, 3. nämlich, 4. wirklich, 5. au- 30. gruscheln – Kombination aus kuscheln und grüßen,
ßerdem, 6. hoffentlich Bühü, Büffelhüfte – sehr breite Person, Asklah – alles
28. Geh mir Bier holen, Brain demaged, Menschen ohne klar
Freunde, kein Plan, persönliches Pech 31. Могућа су различита решења.
29. 1. c, 2. h, 3. a, 4. g, 5. d, 6. b, 7. f, 8. e

Blitz Gramatik
Blitz Grammatik 8. Die Rechnung war bezahlt.
1. bin ruhig, ist nicht aufgeräumt, ist auf dem Boden, war der Die Rechnung ist bezahlt gewesen.
Computer ausgeschaltet ... Die Rechnung wird bezahlt sein.
2. а ) главни глагол; б) помоћни глагол 9. werden-Passiv, Perfekt, sein-Passiv
3. а ) актив/перфекат; б) пасив 10. ist, wird
4. Актив: Heute Morgen bin ich total ruhig und gelassen auf- 11. Партикуле се непроменљиве речи које могу бити
gestanden. Warum ist immer alles auf dem Boden? одговор на неко питање или представљати субјективан
Пасив: Warum ist dein Zimmer nicht aufgeräumt? Ge- став говорника према нечему (нпр. ja, nein, doch, bit-
stern zum Beispiel war der Computer ausgeschaltet. te, danke, hoffentlich, leider, sicherlich, keinesfalls, egal,
5. П рво је свршена радња, а друго је несвршена. leid, schade ...). Њихова функција се пре свега огледа у
6. са помоћним глаголом werden; са помоћним глаголом комуникацији.
sein 12. nämlich, sicherlich
7. a), г), ђ), е) 13. Партикуле стоје непосредно иза предиката.

78
L E K T I O N
7
Прилози

Прилог 1

79
7 L E K T I O N

Прилог 2

Name cool uncool

80
Прилог 3
L E K T I O N
7
Verbinde!

:-) Ich liebe dich Ich bin erstaunt!

:-] Raucher

:-@ O mein Gott

:-( Engel oder Heiliger

:-o lustig, fröhlich sein

!-( blaues Auge

o:-) grinsen, breit lächeln

:-! wütend brüllen

143 Ich bin erstaunt!

HDL Hab dich lieb“

LOL Lautes Lachen

OMG traurig sein O mein Gott

81
8 L E K T I O N
Deutschland und die Deutschen
Ситуација
Немачка и немачки политички систем. Предрасуде и особине једног народа.

Граматика
 Конструкција einer, eine, eins + генитив множине

Deutschlandbilder (вежбања 1–3)


1A. Ученици отварају страну 86 у Уџбе­ Транскрипција:
ни­ку и гледају понуђене фотографије. Професор Das deutsche Parlament heißt Bundestag. Hier sitzen die
је припремио за час довољно копија Прилога 1 Vertreter des Volkes, die Abgeordneten (614 insgesamt).
за рад у паровима. Ученици треба да попуњавају Sie werden alle vier Jahre direkt vom Volk gewählt. Die
поља словима како би добили реч која их асоци- wichtigsten Aufgaben des Bundestages sind die Gesetz-
ра на Немачку. Након тога неколико парова чита
gebung, die Wahl des Bundeskanzlers und die Kontolle
решења у пленуму.
der Regierung. Der Bundeskanzler ist der Chef der Regie-
1B. Потребно је да ученици индивидуал- rung, also was in anderen parlamentarischen Demokra-
но изаберу једну од понуђених фотографија и за- tien als „Ministerpräsident“ bezeichnet wird. Politisch ge-
пишу речи које су им потребне да би фотографију sehen ist er der stärkste Mann des Staates.
описали. Затим у паровима једни другима описују Der Bundesrat, die zweite Kammer des Parlaments, stellt
одабране фотографије. die Vertretung der 16 Bundesländer dar. Er besteht aus
1C. Ученици читају текстове у паровима Mitgliedern der Regierungen der Länder. Im Bundesrat
и повезују их са фотографијама из вежбања 1А. За- sitzen also nicht vom Volk gewählte Abgeordnete, son-
тим професор записује на табли почетак реченица dern Vertreter der Landesregierungen. Der Bundesrat
које ученици треба да заврше: Ich war überrascht, ...; wirkt bei der Gesetzgebung mit. Besonders wenn Geset-
Ich habe gewusst, dass … Као вежбање у низу, сваки ze Länderinteressen berühren, muss auch der Bundesrat
ученик треба да заврши реченице. zustimmen.
Решење: Der Bundespräsident hat nur Kontoll- und Repräsenta-
1. f, 2. l, 3. h, 4. e, 5. d, 6. k, 7. g, 8. j, 9. a, 10. b, 11. i, tionsaufgaben. Er wird nicht direkt vom Volk gewählt,
12. c sondern von Parlamentariern, und zwar von den Bun-
destagsabgeordneten und den Delegierten der Länder-
2A. Професор приказује графикон (При- parlamente. Er bleibt für fünf Jahre im Amt.
лог 2) помоћу пројектора. Један од ученика у пле-
нуму тумачи графикон. Ученици затим отварају 2B. Ученици одговарају на понуђена пи­
Уџбеник на страни 88 и индивидуално решавају та­ња у групама, а затим постављају нова на која
вежбање тако што текст попуњавају речима које одговорају помоћу датог текста или интернета.
недостају. Након тога слушају CD24 и проверавају
решења. Ученици раде на часу или код куће вежбања 1–11
Решење: у Радној свесци (погледати дневне припреме).
1) Bundestag, 2) Volk, 3) die Wahl des Bundeskanzlers,
4) Chef der Regierung, 5) Vertretung, 6) Landesregierun-
gen, 7) Bundespräsident, 8) Bundestagsabgeordneten,
9) Delegierten

82
Решења вежбања из Радне свеске
L E K T I O N
8
1. 1. Im Kölner Dom befindet sich die senschaften in Berlin (Ost) mitzu- 5. Могућа су различита решења.
Reliquie der Heiligen Drei Köni- arbeiten. Ihre wissenschaftliche 6. Staatsform – Parlamentarische Re-
ge. Mitarbeit in Berlin dauerte bis 1990. publik, Staatsoberhaupt – Präsi-
2. D ie jetzige Bundeskanzlerin Ihre politische Karriere begann ein dent, Verwaltung – 16 Bundes-
heißt Angela Merkel. Jahr früher, nachdem sie in die Par- länder, Fläche – 357.112 qkm,
3. Deutschland war von 1949 bis tei Demokratischer Aufbruch (DA) Einwohnerzahl – 81.752 Mio (De-
1990 geteilt. eingetreten war. Im März 1990 wur- zember 2010), Bevölkerungsdichte
4. Die große Koalition besteht aus de sie nach den Wahlen in der DDR – 229 Einwohner pro qkm, Amts-
CDU/CSU und SPD. stellvertretende Regierungsspre- sprache – Deutsch, Währung –
5. D eutschland hat die Fußball- cherin in der Regierung von Lo- Euro, Gründung – 23. Mai 1949,
WM 2006 organisiert. thar de Maizière. Im August nach Nationalhymne – Deutschlandlied,
6. „Die Blechtrommel“ ist der be- der Fusion des Demokratischen Nationalfeiertag – 3. Oktober (Tag
kannteste Roman von G. Grass. Aufbruchs mit der CDU wurde sie der Deutschen Einheit), Kfz-Kenn-
7. Der Trabi war ein kleines Auto, Mitglied der Christdemokraten. Im zeichen – D, Internet-TLD – .de, Te-
das in der DDR produziert wur- Dezember zog sie in den ersten ge- lefonvorwahl – +49
de. samtdeutschen Bundestag ein. Im 7. Могућа су различита решења.
8. E in „Strandkorb“ ist ein Doppel- Jahre 1991 wurde sie zur Bundes-
ministerin für Frauen und Jugend 8. Могућа су различита решења.
stuhl mit Dach, der gegen Wind
schützt. Er wird auf den Strand im Kabinett von Helmut Kohl er- 9. 2. 
Ist Morava einer der längsten
gestellt. nannt und bekleidete dieses Amt Flüssen Serbiens? Sogar der
bis 1994. Von 1994 bis 1998 beklei- längste.
9. Kardinal Ratzinger wurde am 19.
April 2005 zum Papst gewählt. dete sie das Amt der Bundesminis- 3. Ist Deutschland ein der dichtbe-
10. Bayern ist das größte Bundes- terin für Umwelt im Kabinett von siedelten Länder Europas? Sogar
land. Helmut Kohl. In den Jahren 1998– das dichtbesiedelte.
11. Im Jahr 1990 hörte die DDR zu 2000 war sie Generalsekretärin der 4. Ist Young St. In Toronto eine der
existieren auf. CDU. Im Jahre 2000 wurde sie zur längsten Straßen der Welt? Sogar
12. Vom 13. August 1961 bis 9. No- Bundesvorsitzenden der CDU ge- die längste.
vember 1989 teilte die Mauer wählt. 2002 verzichtete sie auf die 5. Ist Tomoji Tanabe einer der ältes-
Berlin. Kanzlerkandidatur zugunsten des ten Menschen der Welt? Sogar
13. Frankfurt/Main ist die wirtschaft- bayerischen Ministerpräsidenten der älteste.
liche Hauptstadt Deutschlands. Edmund Stoiber. Im Mai 2005 wur-
de sie zur Kanzlerkandidatin der 6. Ist Rungrado May Day ein der
2. Angela Merkel wurde am 17. Juli größten Stadions weltweit? So-
1954 in Hamburg als Tochter eines CDU/CSU für die angekündigten
vorgezogenen Neuwahlen nomi- gar das größte.
evangelischen Pfarrers und einer 10. 2. ein, 3. ein, 4. einer, 5. eine, 6. ein,
Lehrerin geboren. Im Oktober zog niert. Am 18. September bekamen
CDU/CSU und FDP keine absolute 7. einer, 8. einer
die ganze Familie in die DDR. Von
1961 bis 1971 besuchte A. Mer- Mehrheit, deshalb kam es zu den 11. 2. Kennedy war einer von den be-
kel die Polytechnische Oberschule Koalitionsverhandlungen für eine liebtesten Präsidenten Ameri-
in Templin. Im Jahre 1973 bestand große Koalition mit SPD. Am 22. kas.
sie das Abitur. In demselben Jahr November wurde Angela Merkel 3. Italienisch ist eine von den
begann sie Physik an der Universi- zur Bundeskanzlerin gewählt. schönsten Sprachen.
tät Leipzig zu studieren. 1978 ab- 3. 1. g, 2. f, 3. h, 4. l, 5. k, 6. i, 7. b, 8. d, 4. Das war einer von den schöns-
solvierte sie ihr Studium und fing 9. j, 10. c, 11. e, 12. а ten Tagen. 5. Von Hindenburg
an, am Institut für Physikalische 4. Могућа су различита решења у war einer von den erfahrensten
Chemie an der Akademie der Wis- зависности од актуелне ситуације. Generalen.

Typisch deutsch, typisch serbisch? (вежбања 3–6)


3. На папирима већег формата уче- 4. Ученици у износе у пленуму како до­
ници у групама записују своје мишљење о Нем- жив­љавају Немце. Придеви који су понуђени у
цима. Затим свака група презентује своје радове вежби могу да помогну приликом описивања. Уче-
у пленуму. Након тога, потребно је да ученици ници треба и да образложе свој став.
прочитају текст „Die üblichen Klischees?“ на страни Професор је за час припремио довољно копија При­
89 у Уџбенику и да у пленуму коментаришу коли- лога 3 за рад у групама. Он треба помоћу интернета
ко се њихове представе разликују од оних које су или на неки други начин да пусти песму Deutschland
понуђене у тексту. групе Prinzen (линк који мо­же да буде од помоћи:

83
8 L E K T I O N

http://www.youtube.com/watch?v=6zia0eQYVpQ). Учени- 6. По узору на претходно вежбање


ци слушају песму и тре­ба да распореде картице које уче­ници треба да за свако слово алфабета напи-
су добили. Са леве стране треба да стоје изјаве које шу одреднице које су типично српске. За домаћи
су чули у песми, а на десној треба да стоје оне које за­датак ученици пишу састав у коме ће упореди-
нису чули. Уколико је потребно, песма се може слу- ти Немачку и Србију користећи забележени вока-
шати два пута. Док слушају песму други пут, ученици булар.
добијају копију Прилога 5 и проверавају да ли су тач-
но урадили претходно вежбање. Ученици раде на часу или код куће вежбања 12–
14 у Радној свесци (погледати дневне припреме).
5. Ученици у групама (3–5 ученика у гру-
пи) по­пу­ња­вају табелу као што је дато у Уџбе­нику.
Сваки ученик мора да образложи свој предлог.

Решења вежбања из Радне свеске


12. Могућа су различита решења. 13. Могућа су различита решења. 14. Могућа су различита решења.

Wie „deutsch“ ist die deutsche Gesellschaft? (вежбања 7–12)


7. Као увод у вежбање професор раз- Транскрипција:
говара са ученицима о броју становника Србије и Als multikulturelle Gesellschaft bezeichnet man eine
Немачке. Ученици износе своје мишљење колико Gesellschaft, in der Menschen verschiedener Her-
Турака или Срба живи у Немачкој. Затим ученици kunft, Nationalität, Sprache, Religion und Kultur zu-
отварају 91. страну у Уџбенику и у пленуму комен- sammenleben.
таришу статистичке податке. Такође, у пленуму се
Eine solche Gesellschaft ist die Folge der weltwei-
разговара о предностима и манама живота у мул-
ten Globalisierung, die dazu führt, dass immer mehr
тиетничким срединама.
Menschen ihre Heimat verlassen, um in den „Wohl-
8. Помоћу пројектора професор прика­ standsstaaten“ zu leben, bzw. zu arbeiten.
зује фотографију (Прилог 5). Ученици описују фото­ Mit Multikulturalismus verbindet man die Vorstellung
гра­фију у пленуму. Затим на страни 91 у Уџбенику einer Gesellschaft, in der verschiedene Kulturen fried-
читају текст „Ausländer in Deutschland“. Неко од уче- lich miteinander leben, was natürlich nur durch den
ника препричава текст. Abbau von Vorurteilen, Diskriminierung und Frem-
9. Помоћу интернета ученици треба да denhass möglich ist. Dabei beruht das Modell auf ge-
пронађу информације о националним мањинама у genseitigem Verständnis, Respekt und Toleranz.
Србији. Овај задатак ученици обављају у групама и Die Realität sieht aber manchmal anders aus. Was
на неком од наредних часова треба да презентују viele Deutsche z.B. iritiert, ist die mangelnde Bereit-
информације које су пронашли. schaft vieler ausländischer Mitbürger, sich zu integ-
rieren.
10. Ученици дискутују о мултиетничком
Auch prominente Politiker haben sich in die Diskussi-
друштву. Најпре у пленуму треба да одговоре на
понуђена питања, а затим и да прошире дискусију on eingemischt und die in Deutschland lebenden Mi-
на задату тему. Професор треба да развија код granten aufgefordert, sich stärker um die Integration
ученика свест о различитим нацијама, религијама, in die bundesdeutsche Gesellschaft zu bemühen. Was
обичајима, навикама, као и обавези да се све раз- man mit zunehmender Besorgnis beobachtet, ist näm-
лике прихватају. lich die Tendenz zur Bildung von sogennanten Paral-
lelgesellschaften, d.h. von Gesellschaften mit eigenen
11. Ученици читају индивидуално рече- Regeln und Gesetzen. Beispiel Islam – weil viele Mig-
нице 1–10 и питају професора уколико има непо- ranten die Gleichberechtigung der Frau, das staatli-
знатих речи. Затим слушају аудио-нумеру CD25 и che Gewaltmonopol und die Trennung von Religion
записују које су изјаве тачне, а које нису. Уколико је und Staat nicht ausreichend akzeptieren, leben sie in
потребно, ученици слушају нумеру два пута. Један
einer Welt mit eigenen Regeln und Gesetzen. Auch der
ученик чита тачне изјаве, остали проверавају.
ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat diese
Решење: Richtig: 2, 6, 7, 8 Tendenz als „nicht akzeptabel“ bezeichnet.

84
12. Решење:
L E K T I O N
8
Уколико је потребно, ученици слу­
шају аудио-нумеру CD25 још једном и индиви­ 1. d, 2. c, 3. a, 4. f, 5. b, 6. e
дуално повезују реченице. Један од ученика чита
Ученици раде на часу или код куће вежбања 15–
решења, остали проверавају.
20 у Радној свесци (погледати дневне припреме).

Решења вежбања из Радне свеске


15. 1. multikulturelle, 2. verschiede- schwere Sünde ist. In ihrem Kiez in Minuten Zeit seine Position darzustel-
ner, 3. zusammenleben, 4. Glo- Neukölln leben fast nur Moslems. len. Anschließend folgen zwölf Minu-
balisierung, 5. Heimat, 6. Abbau, Sie bilden eine Gesellschaft mit ten freie Aussprache. Für das Schluss-
7. gegenseitigem, 8. Bereitschaft, eigenen Regeln und Gesetzen. Sie wort steht jedem Schüler nochmals
9. integrieren, 10. eingemischt, haben in Neukölln ihre eigenen eine Minute zur Verfügung, in der er
11. Migranten, 12. bemühen, 13. Geschäfte, Ärzte, Anwälte, Friseu- seine Position auch im Lichte der ge-
Staatsangehörigkeit, 14. Parallel- re und sogar Schwimmbäder. Hier führten Debatte ändern darf. Jugend
gesellschaften, 15. Gesetzen, 16. spricht man kein Deutsch. Von ih- debattiert international wendet sich
Gleichberechtigung, 17. Tren- rem Kiez hat Fatima viel über Is- an Schulen in Estland, Lettland, Litau-
nung, 18. akzeptabel lam gelernt. en, Polen, Tschechien und der Ukraine,
an denen Deutsch als Fremdsprache
16. A
 llgemeine Angaben zu Fati- Решење:
unterrichtet wird. Mitmachen können
ma: Sie ist 16, in Berlin geboren 1. R, 2. F, 3. R, 4. F, 5. R, 6. R, 7. F, 8. F, 9.
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10
und aufgewachsen, spricht per- F, 10. R
und ihre Deutschlehrer.

fekt Deutsch, geht zur Schule.
18А. Транскрипција: – Herr Pravda, was sind die üblichen
Fatima, das Kopftuch und die
Themen für „Jugend debattiert inter-
islamische Tradition: Sie trägt Решење:
national“?

seit neun Monaten das Kopf- 1. R, 2. F, 3. R, 4. F, 5. R, 6. R, 7. F, 8. F, 9.
� Es sind aktuelle Themen, die für die
tuch und lange Gewänder, geht F, 10. R Jugendliche aus den beteiligten Län-
nicht mehr in die Disko, liest im
Транскрипција: dern interessant sein können. Eins von
Koran, verbringt ihre Freizeit nur
den Schulthemen war letztes Jahr zum
mit ihren moslemischen Mitschü- – Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen,
Beispiel die Frage, ob Lehrer von ihren
lern. Sie isst kein Schweinefleisch, im Studio begrüße ich Tomáš Pravda.
Schülern bewertet werden sollen. Im
trinkt natürlich keinen Alkohol. Diesmal sprechen wir über einen in-
Wettbewerb gibt es aber auch Themen
Sex vor der Ehe ist tabu. ternationalen Wettbewerb für Schü-
aus den Bereichen Grundrechte und
Der Kiez und die Parallelgesell- ler und Schülerinnen, die gut Deutsch
Europa. Und es gibt auch so genannte
schaft: Der Kiez ist eine Welt für sprechen können, und der auch in
Spaßdebatten, wo man darüber spre-
sich. In Neukölln hat sich eine ei- Tschechien veranstaltet wird. Herr Pra-
chen kann, ob zum Beispiel das Kau-
gene islamische Gesellschaft mit vda, Sie sind der Gewinner des Wett-
gummikauen in der Öffentlichkeit ver-
eigenen Regeln und Gesetzen bewerbs „Jugend debattiert internati-
boten sein soll oder nicht.
entwickelt. Die Moslems haben onal“ – was ist das eigentlich für einen
– Wie finden Sie den Wettbewerb?

ihre eigenen Geschäfte, Ärzte, Fri- Wettbewerb?
� Für mich ist das immer ein Problem
seure usw. � „Jugend debattiert international“
vor den Leuten zu sitzen und zu spre-
Fatimas Pläne für die Zukunft: ist ein Wettbewerb, der schon lange
chen. Und wenn es noch auf Deutsch
Sie will heiraten, Kinder bekom- Jahre in Deutschland erfolgreich läuft
ist, dann ist die Situation manchmal
men und für ihren Mann da sein. und erst in den letzten Jahren auch ins
sehr schwer. Aber auf der anderen Sei-
Ausland exportiert wird. Vor vier Jah-
17. Fatima ist ein muslimisches Mäd- te glaube ich, dass solche Erfahrun-
ren fand der Wettbewerb zum ersten
chen. Sie ist 16 Jahre alt, sie ist in gen für das Leben sehr gut sind. Es ist
Berlin geboren und aufgewach- Mal in der Tschechischen Republik
gut, dass man Argumente und Grün-
sen. Hier geht sie auch zur Schu- statt. „Jugend debattiert internatio-
de finden muss, die auch durchgesetzt
le. Sie spricht perfekt Deutsch. nal“ ist ein interessantes Format, bei
werden müssen. Also glaube ich, es ist
Der islamischen Tradition gemäß dem aktuelle Themen nach festen Re-
eine sehr gute Sache.

trägt sie das Kopftuch und lange geln debattiert werden.“
– In letztem Jahr hat sogar ein erstes
Gewänder. Sie verbringt ihre Frei- – Könnten Sie uns die Regeln näher
internationales Finale stattgefunden,
beschreiben?
zeit mit ihren moslemischen9Mit- an dem Sieger aus allen Ländern be-
� Debattiert wird zu vier Personen
schülern. Statt in die Disko zu ge- teiligt waren. Sie waren auch dabei,
in deutscher Sprache. Es gibt immer
hen, liest sie im Koran. Sie isst kein nicht war?

zwei Seiten, die Pro- und die Contra-
Schweinefleisch, trinkt keinen Al- � Ja, Sie haben Recht. Im Oktober
Seite. Thema wird als Entscheidungs-
kohol. In der Zukunft möchte sie 2007 fand das 1. Internationale Fina-
frage gestellt d.h. so, dass es möglich
heiraten, Kinder bekommen und le von „Jugend debattiert internatio-
ist, mit „ja“ oder „nein“ zu antworten.
für ihren Mann da sein. Sie weiß nal” in Prag statt. Den Wettbewerb un-
Jeder Teilnehmer hat zu Beginn zwei
jedoch, dass Sex vor der Ehe eine terstützt der tschechische Schriftsteller

85
8 L E K T I O N

und erste Staatspräsident Václav Ha- – Wie kann man an diesem Wettbe- – Ich danke Ihnen für das interessante
vel. Die zwei Besten aus dem Landesfi- werb teilnehmen? Gespräch und wünsche Ihnen auf alle
nale 2007 in Estland, Lettland, Litauen, � Auf der Internetseite des Goethe-In- Fälle für den weiteren „Debatten-Weg“
Polen, Tschechien und der Ukraine so- stituts Prag findet man alle aktuellen viel Erfolg.
wie Gäste aus Deutschland verbrach- Informationen, wie man teilnehmen
18B. Могућа су различита решења.
ten eine Woche in der tschechischen kann und es gibt auch eine Ansprech-
Metropole, um miteinander zu debat- person, Herr Thomas Freundorfer. Die 19. Могућа су различита решења.
tieren und die Stadt kennen zu lernen. Adresse lautet: www.goethe.de/prag.
20. Могућа су различита решења.

Blitz Gramatik
1. D eutschland ist eins der schönsten 8. W
 enn man auf die Kleinekinder auf- 14. Wiklich wurde viel gearbeitet.
Länder, eine von den interessantesten passen würde, würde man viel Ener- Wirklich ist viel gearbeitet worden.
Städten. gie baruchen. Wirklich wird viel gearbeitet werden.
2. Неодређени члан + генитив Wenn man auf die Kleinekinder auf- 15. Wirklich kann viel gerabeitet wer-
множине, предлог von + именица gepasst hätte, hätte man viel Energie den. Wirklich lässt sich viel arbeiten.
у дативу множине gebraucht.
16. auf Kleinkinder aufpassen, Auf wen
9. 
Oна је провела два месеца у
3. Да. passt sie auf?
Немачкој.
4. Од рода именице 10. W enn ich zwei Monate in Deutsch- 17. Ich spreche jetzt Deutsch so gut, als
5. Bojana sagte, dass sie den ganzen land verbringen würde! ob ich da jahrelang gelebt hätte.
vorigen Sommer in Deutschland ver- 18. Sie spricht so gut Deutsch, als ob sie
11. W enn ich zwei Monate in Deutsch-
bracht habe. dort jahrelang leben würde.
land verbracht hätte!
6. B ojana sagt, dass sie jeden Sommer 19. Ich spreche so gut Deutsch wie ich
12. H ätte ich zwei Monate in Deutsch-
in Deutschland verbringe. erwartet habe. Ich spreche besser
land verbracht.
7. W enn man auf die Kleinekinder auf- Deutsch als ich erwartet habe.
13. M an arbeitet wirklich viel.
passt, braucht man viel Energie.
Wirklich wird viel gearbeitet.

Fertigkeitstraining
HÖRVERSTEHEN man kein Auto braucht und mit die- Ich war damals 18 Jahre alt und
1. Р
 ешење: 1. R, 2. F, 3. R, 4. R, 5. R, ser Karte bis fünf Personen mitge- wohnte noch bei meinen Eltern zu
6. F, 7. F nommen werden dürfen. Hause. Mein Vater saß vor dem Fern-
yy Was sind Ihrer Meinung nach die seher und sah Nachrichten. Plötzlich
Транскрипција: größten Gefahren für die Umwelt? hörte ich ihn schreien „Sie haben
yy Herr Scholz, was tun Sie für die Um- Ich denke, die Industrie und die Au- die Grenzen aufgemacht!“. Wir wa-
welt? tos. Ich glaube, unsere Politiker ren alle sprachlos und konnten das
Ich fahre nicht mehr Auto. Ich bin könnten sich mehr anstrengen und einfach nicht fassen. War es wirk-
auf das Fahrrad umgestiegen. Das radikalere Maßnahmen treffen, um lich so? Durfte man jetzt einfach so,
liegt allerdings daran, dass wir zu den Verkehr zu reduzieren. Ein ande- ohne Kontrolle nach drüben gehen?
Hause nur ein Auto haben, und res Problem ist, finde ich, die Verpa- Mein Vater und ich haben den Per-
meine Frau braucht unbedingt das ckungsstrategie der Industrien. Ein sonalausweis mitgenommen und
Auto, seitdem sie eine Stelle hat, die paar sind losgerannt.
weit weg ist. Aber auch wenn ich die Kekse sind in Papier, dann in Plastik- yy Und wie seid ihr in Westberlin emp-
Möglichkeit hätte, mit dem Auto zu folien, dann noch mal in Papier ver- fangen worden?
fahren, würde ich lieber mit dem packt. Ist das alles nötig? Muss das Wir sind mit Sekt und Applaus emp-
Zug oder mit dem Fahrrad fahren ... sein? Ich würde lieber auf diese schö- fangen worden. Ja, ich muss es ge-
yy Gibt es hier in Konstanz so etwas wie ne Verpackung verzichten … stehen: Ich war so tief gerührt, dass
eine „Umweltkarte“ für die öffentli- ich geweint habe. Wir sind von vie-
chen Verkehrsmittel? 2. Решење: 1. R, 2. F, 3. F, 4. R, 5. F, 6.
len gefragt worden, ob wir im Wes-
Ja, ich habe selber eine. Sie ist ja die R, 7. R, 8. F
ten bleiben wollten oder nur so ge-
billigste Möglichkeit, mit dem Bus kommen waren, um zu sehen, wie
Транскрипција:
und mit der Straßenbahn zu fah- das Leben drüben war.
yy Rainer, du warst dabei, als am 9. No-
ren. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus yy Und was habt ihr geantwortet?
vember 1989 die Mauer fiel und die
zur Arbeit und ich kann noch weite- Dass wir zurückwollten: Mein Vater
Grenzübergänge geöffnet wurden.
re Personen auf diese Karte mitneh- musste am nächsten Tag wieder ar-
Kannst du kurz erzählen, wie du das
men, auch am Wochenende. Diese beiten und ich in die Schule gehen.
erlebt hast?
Fahrkarte heißt „Umweltkarte“, weil

86
yy Was habt ihr die ganze Nacht ge- SCHREIBEN
L E K T I O N

das Wohlbefinden; sich Anstrengen;


8
macht? 1. Могућа у различита решења, на die Verabredung; der Personalver-
Wir sind sofort auf den Ku’damm пример: mittler
gegangen, klar. Für uns Ostberliner Hallo ihr Lieben, Keine Perspektiven ohne Englisch.
war diese Straße wie ein Traum. Wir in diesem Monat werde ich 18 Jahre Das wissen nicht nur hochqualifizier-
wussten, dass es dort viele Geschäf- alt. Meinen Geburtstag möchte ich te Personen, die ihre Zukunft bei ei-
te, Kaufhäuser und Lokale gab. Wir gerne mit euch feiern, deshalb ma- nem Weltkonzern suchen. Aber nicht
wollten mal endlich sehen, wie es ist. che ich am 21. August eine Party. Ich nur dort. Wer heute „in“ sein will, be-
yy Und? lade euch sehr herzlich ein. Die Par- nutzt viele Anglizismen. Und im Of-
Der Ku’damm war schwarz vor Men- ty gibt es in meinem Garten, hinter fice – wer geht denn noch ins Büro?
schen! Man konnte sich kaum bewe- dem Haus. Wir werden eine lecke- – spricht man längst Denglisch. Man
gen. In den Fenstern vieler Kneipen re Torte essen, die meine Mutter ver- arbeitet als Verkaufsleiter oder jünge-
waren Plakate ausgehängt: 1:1. Ge- sprochen hat, zu backen. Wir wer- rer Assistent, man sitzt im Treffen und
meint war der Kurs DM/Ost-Mark. den auch grillen und ein paar Salate hofft auf gute Nachrichten. Und im
Wir hatten kein Geld dabei. Trotz- selbst zubereiten. Selbstverständlich Seminar ist Gruppenarbeit besonders
dem sind wir von dem Besitzer einer habe ich auch an eine Überraschung wichtig. Und wenn man müde ist?
Kneipe zu einem Freibier eingeladen gedacht. Vermutlicherweise möchtet Dann entspannt man sich und tut
worden. ihr auch etwas für mich mitbringen noch mehr. Und im Bereich mit Fit-
yy Wart ihr auch unter den Leuten, die oder vorbereiten. Dieses Jahr will ich nessstudio strengt man sich für das
auf der Mauer getanzt haben? alle meine Gäste bitten, dass sie, statt nächste Treffen mit einem Personal-
Ich schon. Mein Vater hat sich da- Geschenke mitzubringen, die Aktion vermittler an.
gegen nicht getraut, auf die Mau- von WWF unterstützen. Es würde mir
er zu klettern. Wir haben uns dann wirklich viel Freude machen, wenn SPRECHEN
aus den Augen verloren. Getroffen auch ihr für Delfine oder den Regen- 1. Могућа су различита решења, на
haben wir uns wieder am nächsten wald in Amazonas spenden würdet. пример:
Morgen zu Hause. Damit tun wir etwas Gutes für unsere Auf dem Foto sehe ich im Vorder-
yy Wie hat sich dann die Situation ent- Natur. Ruft mich an oder schreibt, ob grund Publikum, und im Hintergrund
wickelt? Ich meine, was ist nach der ihr kommen könnt. Ich würde mich eine Bühne. Auf der Bühne erkennt
Wiedervereinigung passiert? wirklich sehr freuen. man ein Orchester mit seinem Diri-
Na ja, die Begeisterung jener Nacht Liebe Grüße genten. Am Konzert nehmen viele
war bald vorbei. Und auf uns sind Eva Musiker teil. Ganz hinten sieht man
viele Probleme zugekommen. Mein wahrscheinlich den Titel des Konzerts
Vater ist z.B. nach einem Jahr ent- 2. Могућа у различита решења, на
пример: „Wir stehen auf für Menschlichkeit
lassen worden, dasselbe ist vielen und Toleranz“. Man hat also die Ak-
seiner Kollegen passiert. Er arbeitete Hallo Martin!
An der Uni im Hörsaal 112 gibt es tion für Menschlichkeit und Toleranz
im VEB Kombinat Chemie. Und seit- veranstaltet. Meiner Meinung nach
dem hat er dann keine feste Stelle heute um 17 Uhr einen Vortrag. Der
bekannte Sprachwissenschaftler Tho- befindet sich das Konzert im Freien,
mehr bekommen, bis er dann mit 65 wo wirklich viele Leute vorbeikom-
in Rente gegangen ist. Ich bin 1997 mas Haas bespricht das Thema „Ang-
lizismen im Deutschen“. Ich finde das men können.
nach Bayern gezogen, weil hier im
Osten die Jugendlichen keine Ar- interessant, weil wir später in unse- Одговори на питања:
beitschancen, keine Zukunftsper- rem Seminar bestimmt darüber dis-
spektiven haben: Die Arbeitslosig- kutieren werden. Kommst du mit? Wir Die Menschen nehmen aktiv an
keitsrate liegt nämlich bei 20 %. können uns um 16.45 Uhr direkt vor der Aktion teil. Ich glaube, vie-
yy Willst du damit sagen, dass die Leu- dem Hörsaal treffen. Ruf mich an! le wollen zeigen, dass sie sich für
te der alten Zeit nachtrauern? Bis später Menschlichkeit und Toleranz ein-
Viele schon, ich bin aber kein „Ostal- Eva setzen. Die einen engagieren sich,
giker“, d.h. ich traure der DDR nicht indem sie auf der Bühne auftreten.
nach. Freiheit und Demokratie sind SPRACHBAUSTEINE Die anderen kommen ins Konzert
Werte, auf die ich nie verzichten und zeigen damit, dass sie die Idee
1. 1. D, 2. C, 3. G, 4. H, 5. A, 6. K, 7. L, 8.
würde. für richtig halten.
M, 9. N, 10. E, 11. B, 12. I, 13. R, 14. Q
yy Danke für das Gespräch, Rainer. Ja, in Serbien werden auch ähnli-
Могућа су различита решења, на
LESEVERSTEHEN пример: che Konzerte veranstaltet.

Решење: die Aussicht, die Perspektive; hoch- 2. 


Могућа су различита решења.
1. 1. a, 2. c, 3. c, 4. b, 5. a, 6. b, 7. c qualifizierte/besonders begabte Per- Нпр.:
2. 1. C, 2. G, 3. A, 4. D, 5. H, 6. E, 7. F, sonen; die Zukunft; der Weltkonzern; Auf dem Foto sehe ich einige Men-
8. B, 9. I der Verkaufsleiter/-manager; der schen, die ein großes Poster an die
jüngere Assistant; das Treffen; gute Fassade eines Gebäudes aufhän-
Nachricht(en); das Seminar; die Grup- gen. Auf dem riesengroßen Poster
penarbeit; sich Entspannen; mehr; erkenne ich eine Frage: „Wollen Sie

87
8 L E K T I O N

Ihre Lebensmittel genmanipuliert?“ bemerkt werden kann. Die Fußgän- che, ich bin damit einverstanden,
Wahrscheinlich ist das eine Protest- ger, Rad- und Autofahrer sehen ge- was auf dem Plakat geschrieben
aktion gegen die genmanipulierten nau, worum es geht. Sie können steht. Ich glaube, man kann besser
Lebensmittel. sich sofort darüber Gedanken ma- die Zielgruppe erreichen, indem
chen, welche Produkte sie kaufen man die Aktionen sozusagen visu-
Одговори на питања:
und was sie eigentlich essen. alisiert. Ich bin auch für gewaltfreie
Die Greenpeace-Mitglieder hängen Protestaktionen, deshalb gefällt mir
Ja, ich würde bei ähnlichen Pro-
dieses Poster an das Hochhaus, die Form ganz gut.
testaktionen mitmachen. Hauptsa-
weil es so von mehreren Menschen

88
L E K T I O N
8
Прилози

Прилог 1

D
E
U
T
S
C
H
L
A
N
D

89
8 L E K T I O N

Прилог 2

90
Прилог 3
L E K T I O N
8
Frauen sind für die deutschen Männer wichtiger als Autos.


Die Deutschen sind stolz, dass Schumacher Mercedes fährt.

Die Deutschen sind erfolgreiche Sportler.

In Deutschland zahlt man hohe Steuern.

Die Deutschen lieben Hunde und Katzen.

Die Deutschen sind sauber und ordentlich.

Die Deutschen sind reich.


Die Deutschen mögen Glücksspiele.

91
8 L E K T I O N

Прилог 4

Lösungspapier

Richtig
ƒƒ Die Deutschen sind erfolgreiche Sportler.
ƒƒ In Deutschland zahlt man hohe Steuern.
ƒƒ Die Deutschen sind sauber und ordentlich.
ƒƒ Die Deutschen sind sauber und ordentlich.
ƒƒ Die Deutschen sind reich.

Falsch
ƒƒ Die Deutschen mögen Glücksspiele.
ƒƒ Die Deutschen sind stolz, dass Schumacher Mercedes fährt.
ƒƒ Frauen sind für die deutschen Männer wichtiger als Autos.

92
Прилог 5
L E K T I O N
8

93
1 L E K T I O N Test Gruppe A

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Beende die Sätze. /4

1. Wenn ich viel Geld hätte,..................................................................................................................................................................................... .

2. Wenn meine Eltern nicht zu Hause wären,.............................................................................................................................................. .

3. Wenn ich mich viel mit meinem Freund streiten würde,................................................................................................................ .

4. Wenn ich an deiner Stelle wäre, ..................................................................................................................................................................... .

2. Beantworte die Fragen nach dem Beispiel. /4

Beispiel: Wozu hast du bei Michael angerufen. – Damit ich weiß, wie es ihm geht.

1. Wozu hast du ihn geküsst? – ............................................................................................................................................................................ .

2. Wozu willst du Florian wiedersehen? – ..................................................................................................................................................... .

3. Wozu sitzt du hier den ganzen Tag? – ....................................................................................................................................................... .

4. Wozu triffst du ihn heute? – .............................................................................................................................................................................. .

3. Beende die Sätze. /3

1. Entweder ist man glücklich ............................................................................................................................................................................... .

2. Entweder lacht man ............................................................................................................................................................................................... .

3. Sowohl die Deutschen ......................................................................................................................................................................................... .

4. Ergänze die Relativpronomen. /3

1. Er sucht eine Freundin, bei .................... er schlafen kann.

2. Wir zeigen das Zimmer, in .................... sie geschlafen hat.

3. Er war ein König, .................... Töchter hübsch waren.

5. Ergänze Relativpronomen: wo oder was. /3

1. Wir fahren in die Schweiz, .................... wir gute Freunde haben.

2. Das Beste, .................... ich kenne, ist Österreich.

3. Etwas, .................... ich vergessen werde, ist mein Deutschbuch.

94
6. S chreib einen Aufsatz zum Thema Liebe. Du schreibst min. zwei Sätze
Test Gruppe A L E K T I O N
1
zu jeder Frage und du bringst sie in eine logische Reihenfolge. /7

Deine erste Liebe?


Glaubst du an „Liebe auf den ersten Blick“?
Was ist für dich in der Liebe besonders wichtig?
Was heißt für dich „fremdgehen“?

7. Ergänze. /3

Schluss gemacht — fremdgegangen — gefunkt — Streitereien — eifersüchtig — zerstört

1. Er hat sie sehr oft kontrolliert, weil es so ................................................ war.

2. Zwischen uns gab es oft Probleme und ................................................ .

3. Am Ende war unsere Beziehung so ................................................, so dass wir es nicht verbessern konnten.

8. Schreib Antonyme. /3

1. sich lieben – ................................................

2. Langweile – ................................................

3. schlimm – ................................................

95
1 L E K T I O N Test Gruppe B

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Beantworte die Fragen nach dem Beispiel. /4

Beispiel: Wozu hast du bei Michael angerufen. – Damit ich weiß, wie es ihm geht.

1. Wozu hast ihn geküsst? – ................................................................................................................................................................................... .

2. Wozu willst du Florian wiedersehen? – ..................................................................................................................................................... .

3. Wozu sitzt du hier den ganzen Tag? – ....................................................................................................................................................... .

4. Wozu triffst ihn heute? – ..................................................................................................................................................................................... .

2. Beende die Sätze. /3

1. Wenn ich viel Geld hätte,..................................................................................................................................................................................... .

2. Wenn meine Eltern nicht zu Hause wären,.............................................................................................................................................. .

3. Wenn ich mich viel mit meinem Freund streiten würde,............................................................................................................... .

3. Ergänze die Relativpronomen. /4

1. Der Mann, mit .................... ich lange lebe, ist krank.

2. Das Foto, .................... er mir geschenkt hat, gefällt mir nicht mehr.

3. Das Mädchen, .................... Brille hier liegen, ist gegangen.

4. Die Katze, .................... Haus in der Ecke ist, ist weggelaufen.

4. Ergänze Relativpronomen: wer, wo oder was. /3

1. Alles, .................... er sagen kann, ist blöd.

2. Nichts, .................... er machen kann, ist gut.

3. .................... nicht fahren will, kann hier bleiben.

5. Ergänze. /3

Schluss gemacht — fremdgegangen — gefunkt — Streitereien — eifersüchtig — zerstört

1. Corinna ist nicht mehr mit Michel zusammen. Sie hat ................................................ .

2. Er war nicht so treu. Er ist oft ................................................ .

3. Sie haben sich auf der Party getroffen und dann hat es zwischen ihnen ................................................ .

96
Test Gruppe B L E K T I O N

/3
1
6. Schreib Antonyme.
1. allein – ................................................
2. wichtig – ................................................
3. heiraten – ................................................

7. Schreib einen Aufsatz zum Thema Liebe. Du schreibst min. zwei Sätze
zu jeder Frage und du bringst sie in eine logische Reihenfolge. /7

Deine erste Liebe?


Glaubst du an „Liebe auf den ersten Blick“?
Was ist für dich in der Liebe besonders wichtig?
Was heißt für dich „fremdgehen“?

8. Beende die Sätze. /3

1. Entweder ist man glücklich ............................................................................................................................................................................... .


2. Entweder lacht man ............................................................................................................................................................................................... .
3. Sowohl die Deutschen ......................................................................................................................................................................................... .

97
2 L E K T I O N Test Gruppe A

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Schreib Wunschsätze im Konjunktiv II nach dem Beispiel. /5

Beispiel: Ich spreche kein Spanisch. Ach, wenn ich Spanisch spräche!

1. Wir fahren nicht in Urlaub. ..................................................................................................................................................................................

2. Er kommt immer so spät. ....................................................................................................................................................................................

3. Es gibt so viele Probleme! ...................................................................................................................................................................................

4. Sie kann mir nie bei den Hausaufgaben helfen. ...................................................................................................................................

5. Wir gehen nie zusammen spazieren. ...........................................................................................................................................................

2. Vervollständige frei. /5

1. Wenn ich fleißiger gewesen wäre, .................................................................................................................................................................

2. Wenn er zu Hause geblieben wäre, ..............................................................................................................................................................

3. Wenn wir Zeit gehabt hätten, ...........................................................................................................................................................................

4. Wenn ich Medizin studiert hätte, ....................................................................................................................................................................

5. Wenn wir darüber gesprochen hätten, .......................................................................................................................................................

3. Antworte frei. /5

1. Worüber sprecht ihr? ..............................................................................................................................................................................................

2. An wen denkst du? ..................................................................................................................................................................................................

3. Vor wem hast du Angst? ......................................................................................................................................................................................

4. Wofür interessierst du dich? ...............................................................................................................................................................................

5. Womit fangen wir heute an? .............................................................................................................................................................................

4. E rzähl, wie die Sendung „Deutschland sucht den Superstar” funktioniert


(schreib mindestens fünf Sätze). /6

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

98
Test Gruppe A L E K T I O N

/3
2
5. Antworte frei.

1. Du tust so, als ob .......................................................................................................................................................................................................

2. Du kochst so gut, als ob .......................................................................................................................................................................................

3. Wir lernen so viel, als ob .......................................................................................................................................................................................

6. Ergänze! /6

Traum — teilgenommen — käme — Bühne — darüber — Zuschauer — erreicht — Druck

Sebastian, 13 Jahre: „Ich habe unlängst an der Show„Deutschland sucht den Superstar“ ............................... .
Es war so interessant, wie ich gehofft habe. Leider habe ich es nicht ins Finale geschafft. Ich freue mich
trotzdem .................................., dass ich so weit gekommen bin. Manche haben mich gefragt: „Worauf hast
du denn gehofft?“. Meine Freunde haben gesagt: „Wenn du nur das Finale .................................. hättest!“.
Wenn ich es aber erreicht hätte, wäre ich unter zu großem .................................. gewesen. Als ob mein Leben
dadurch besser würde! Ich habe ruhiger reagiert, als alle erwartet haben. Und jetzt ist der ...............................
aus! Ich .................................. aber doch wieder zur Show, wenn man mich einladen würde.

99
2 L E K T I O N Test Gruppe B

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Ergänze! /6

geschafft — Zuschauer — hätte — entschieden — geboren — Mitglied — hofft — Wettbewerb

Von den drei Superstar-Halbfinalisten Mark. Daniela und Sebastian sind nur zwei ins Finale gekommen.
Und die .................................. haben sich gegen Sebastian ..................................! Er hat es also nicht ..................................,
ins Finale zu kommen. Doch Sebastian hat gefasst reagiert: „Ich weiß jetzt, dass ich für die Bühne
.................................. bin. Ich bin einfach nur froh, dass ich soweit gekommen bin. Es ist doch toll, unter den
ersten drei von 10.000 zu sein! Das .................................. ich mir niemals erträumt.“ Aber der Traum von einer
Popstar-Karriere ist für den 17-jährigen Halbfinalisten noch nicht ausgeträumt. Popidol Dieter Bohlen,
.................................. der Jury, hat angekündigt, dass er mit Sebastian eine CD produzieren will.

2. Schreib Wunschsätze im Konjunktiv II nach dem Beispiel. /5

Beispiel: Ich spreche kein Spanisch. Ach, wenn ich Spanisch spräche!

1. Wir gehen nicht ins Kino. .....................................................................................................................................................................................

2. Ich komme immer so spät. .................................................................................................................................................................................

3. Es gibt so viele Probleme! ...................................................................................................................................................................................

4. Sie kann mir nie bei den Hausaufgaben helfen. ...................................................................................................................................

5. Wir gehen nie zusammen spazieren. ...........................................................................................................................................................

3. E rzähl, wie die Sendung „Deutschland sucht den Superstar” funktioniert


(schreib mindestens fünf Sätze). /6

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Vervollständige frei. /5

1. Wenn ich schneller gewesen wäre, ...............................................................................................................................................................

2. Wenn ich in der Schule geblieben wäre, ...................................................................................................................................................

3. Wenn wir Geld gehabt hätten, .........................................................................................................................................................................

4. Wenn ich Deutsch studiert hätte, ...................................................................................................................................................................

5. Wenn wir darüber gesprochen hätten, .......................................................................................................................................................

100
Test Gruppe B L E K T I O N

/5
2
5. Antworte frei.

1. Worauf hofft ihr? ........................................................................................................................................................................................................

2. An wen denkst du? ..................................................................................................................................................................................................

3. Über wen ärgerst du dich? .................................................................................................................................................................................

4. In wen hast du dich verliebt? ............................................................................................................................................................................

5. Womit fangen wir heute an? .............................................................................................................................................................................

6. Antworte frei. /3

1. Du tust so, als ob .......................................................................................................................................................................................................

2. Du kochst so gut, als ob .......................................................................................................................................................................................

3. Wir lernen so viel, als ob .......................................................................................................................................................................................

101
3 L E K T I O N Test Gruppe A

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Setze ins Passiv. /5

1. Sechs Millionen Besucher trinken 60.000 Hektoliter Bier.

.....................................................................................................................................................................................................................................................
2. Die Regisseure stellen die neuen Filme vor.

.....................................................................................................................................................................................................................................................
3. In vielen Städten organisiert man Weihnachtsmärkte.

.....................................................................................................................................................................................................................................................
4. Die Besucher kaufen auf der Buchmesse meistens Neuerscheinungen.

.....................................................................................................................................................................................................................................................
5. Die besten Skilangläufer erreichen das Ziel in knapp eineinhalb Stunden.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. Setze ins Passiv. /6

Die SchülerInnen haben eine Klassenfahrt nach München organisiert. Professor Wickert hat das Programm
zusammengestellt. Man hat das Geld für die Bahnfahrt eingesammelt und der Klassensprecher hat dann
die Fahrkarten gekauft. Andere Schüler haben die Zimmer in einer Jugendherberge reserviert. Das Lehrer-
kollegium hat gestern die Klassenfahrt genehmigt.

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Antworte im Passiv und verwende dabei die angegebenen Verben. /5

Beispiel: Warum hast du das nicht gemacht? Ich bin nicht informiert worden.

abfragen — operieren — fragen — einladen — abholen

1. Warum bist du nicht zur Party gekommen? ...........................................................................................................................................

2. Warum bist du immer noch hier? ..................................................................................................................................................................

3. Warum lernst du so fleißig? ................................................................................................................................................................................

4. Warum bist du hier im Krankenhaus? ..........................................................................................................................................................

5. Warum antwortest du nicht? .............................................................................................................................................................................

102
4. Schreib einen Einladungsbrief an deine Bekannten in Spanien und lade sie nach
Test Gruppe A L E K T I O N
3
Deutschland ein. Schreibe über folgende Punkte. /5

1. Wann wäre die beste Zeit für einen Deutschlandbesuch?


2. Was könnten sie besichtigen und erleben?
3. Wo könnten sie genauere Informationen bekommen?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

5. Ergänze die Wörter. /5

Bedienung — treuer — geschunkelt — Gelegenheit — Tracht — eingesetzt — Volksfest

Voriges Jahr habe ich einen Deutschkurs in München gemacht und hatte .................................., das Oktoberfest
zu besuchen. Ein Wunder, wie viel Bier damals getrunken wurde! Ich habe auch gehört, dass jedes Jahr
.................................. wird, aber das habe ich nicht miterlebt. Ich bin von einer süßen Kellnerin in ...............................
worden. Sie hat mir sehr gefallen und ich habe gleich kappiert, dass das Gefallen gegenseitig war.
Jedenfalls war die ................................... Eins hat mir aber nicht so gut gefallen – durch zu viel Lärm und die
Menschenmenge wurde ich beim Flirten ein bisschen gestört. Hoffentlich wird das nächstes Mal besser
organisiert werden, denn ich werde bestimmt ein .................................. Besucher vom Oktoberfest!

6. Wie lauten die Nomen? /4

1. bedienen – ............................................................................................................
2. bedeuten – ............................................................................................................
3. verbieten – ............................................................................................................
4. gründen – ............................................................................................................

103
3 L E K T I O N Test Gruppe B

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Wie lauten die Nomen? /4

1. planen – ............................................................................................................

2. verkehren – ...........................................................................................................

3. spielen – ............................................................................................................

4. erzeugen – ............................................................................................................

2. S chreib einen Einladungsbrief an deine Bekannten in Spanien und lade sie nach
Deutschland ein. Schreibe über folgende Punkte: /5

1. Wann wäre die beste Zeit für einen Deutschlandbesuch?


2. Was könnten sie besichtigen und erleben?
3. Wo könnten sie genauere Informationen bekommen?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Setze ins Passiv. /5

1. Man organisiert in vielen Städten Weihnachtsmärkte.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. Die Deutschen trinken viel Glühwein

.....................................................................................................................................................................................................................................................

3. Die besten Schauspieler wählen die Filme aus.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

4. Durchschnittlich verkauft man ca. 200.000 Bratwürste.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

5. Die besten Skilangläufer erreichen das Ziel in knapp eineinhalb Stunden.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

104
Test Gruppe B L E K T I O N

/6
3
4. Setze ins Passiv.
Der Schüler hat eine Klassenfahrt nach München präsentiert. Die Lehrer haben das Programm entwickelt.
Man hat das Geld für die Bahnfahrt eingesammelt und der beste Schüler hat dann die Fahrkarten bezahlt.
Die Studenten haben die Zimmer in einer Jugendherberge gebucht. Das Lehrerkollegium hat gestern die
Klassenfahrt bestätigt.

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

5. Antworte im Passiv und verwende dabei die angegebenen Verben. /5

Beispiel: Warum hast du das nicht gemacht? Ich bin nicht informiert worden.

abfragen — operieren — fragen — einladen — abholen

1. Warum bist du nicht zur Party gekommen? ...........................................................................................................................................


2. Warum bist du immer noch hier? ..................................................................................................................................................................
3. Warum lernst du so fleißig? ................................................................................................................................................................................
4. Warum bist du hier im Krankenhaus? ..........................................................................................................................................................
5 Warum antwortest du nicht? ..............................................................................................................................................................................

6. Ergänze die Wörter. /5

angeboten — Buchmesse — Aussteller — Ereignis — berichten — stattfinden — Sieger

Jedes Jahr treffen sich im Oktober über 6000 .................................. aus mehr als 100 Ländern in Frankfurt. Was
hier stattfindet, ist die größte .................................. der Welt. In sechs Tagen wird .................................., was zu Hause
produziert worden ist: Rund 335.000 Titel, davon 80.000 Neuerscheinungen, werden den potentiellen
Geschäftspartnern und Besuchern gezeigt. Aber „Buchmesse“ bedeutet nicht nur Geschäfte, Kontakte und
Business. Die Buchmesse ist auch ein kulturelles ..................................: Organisiert werden nämlich verschiedene
Kulturveranstaltungen, Vorstellungen von Autoren, TalkShows usw. Und 12.000 Journalisten aus 80 Ländern
.................................. darüber!

105
4 L E K T I O N Test Gruppe A

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Beende die Sätze. /3

1. Je länger ich am Abend ausgehe, ................................................................................................................................................................. .


2. Je öfter Maria in der Sonne liegt, ................................................................................................................................................................... .
3. Je mehr ich esse, ...................................................................................................................................................................................................... .

2. Ergänze die Wörter! /4

Dinge — kontaktfreudig — Gefühl — Zeichenblock — Zimmer — Ruhe

Astrid: Also, ich bin 17, wie meine Freunde. Wir gehen nämlich in eine Klasse. Was könnte ich von mir
selber sagen? Ich bin .................................., aber mag auch Ruhe ab und zu. Fleißig bin ich auch, darum ist die
Schule kein Problem für mich. Sonntags gehe ich immer mit meinen Eltern zur Kirche, nicht weil ich muss,
sondern weil ich das .................................. Gemeinschaft sehr wichtig finde. Drei .................................., die ich auf eine
einsame Insel mitnehmen müsste: meinen .................................., mein Handy und Kaffee.

3. Forme die Sätze wie im Beispiel um! /4

Beispiel: Die Schüler rauchen in der Schule. Es darf in der Schule nicht geraucht werden.
1. Die Schüler schreiben Nachrichten während des Unterrichts.
2. Die Schüler trinken Saft in der Klasse.
3. Die Schüler schreiben während der Stunde ab.
4. Die Schüler bringen Comichefte in die Klasse mit.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Bilde die Antonyme! /4

aktiv – .................................................................
logisch – .................................................................
lustig – .................................................................
attraktiv – .................................................................

5. Bilde die Adjektive! /4

ohne Schule – ..................................................................


ohne Erfolg – ..................................................................
ohne Blei – ..................................................................
ohne Sinn – ..................................................................

106
Test Gruppe A L E K T I O N

/3
4
6. Ergänze das richtige Präfix.
1. Wir ............... finden uns in der Küche.

2. Er holt seine Kinder nach der Schule ............... .

3. Macht bitte die Bücher ............... , wir lesen den Text auf der Seite 14.

7. Wie lauten diese Sätze im Perfekt? /3

1. Er bewegt sich zu wenig.

2. Wir wenden dieses Gerät nie an.

3. Sie vertragen sich nicht.

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

8. S chreib deinem Freund ein E-Mail darüber, welche drei Dinge du auf eine
einsame Insel mitnehmen würdest und welche drei nicht. Argumentiere. /5

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

107
4 L E K T I O N Test Gruppe B

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Beende die Sätze. /3

1. Je älter meine Oma wird, .................................................................................................................................................................................... .


2. Je größer mein Bruder wird, .............................................................................................................................................................................. .
3. Je schneller ich laufe, ............................................................................................................................................................................................. .

2. Ergänze die Wörter! /4

bewegliche — Wissenschaftlern — Anwendungen — gesteuert — betreut — wahr

„Der rollende Justin“ ist das jüngste Kind des Teams vom deutschen Institut für Robotik und Mechatronik.
In der ersten Linie als Hilfe für ältere hilfsbedürftige Menschen entwickelt, findet der Roboter immer mehr
................................... . Er wird per iPad .................................. und kann wirklich Wunder vollbringen – er macht Kaffee,
wirft den Müll raus, kann zwei Bälle gleichzeitig fangen. Das alles wird möglich durch .................................. Arme
und Hände mit vier Fingern. Laut .................................. könnte man Justin in kurzer Zeit in jedem Haus haben.

3. Forme die Sätze wie im Beispiel um. /4

Beispiel: Die Schüler rauchen in der Schule. – Es darf in der Schule nicht geraucht werden.
1. Die Schüler parken vor der Schule.
2. Die Schüler schlafen während der Mathestunde.
3. Die Schüler singen in der Klasse.
4. Die Schüler telefonieren während der Klassenarbeit.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Bilde die Antonyme! /4

attraktiv – ..................................................................
interessant – ..................................................................
fleißig – ..................................................................
dünn – ..................................................................

5. Bilde die Adjektive! /4

ohne Alkohol – ............................................................


ohne Herr – ............................................................
ohne Fehler – ............................................................
ohne Kinder – ............................................................

108
Test Gruppe B L E K T I O N

/3
4
6. Ergänze das richtige Präfix.
1. Kannst du bitte das Radio ................machen? Ich will die Nachrichten hören.

2. Der Preis ................trägt 30 Euro.

3. Er ................trägt den Kaffee sehr schlecht.

7. Wie lauten diese Sätze im Perfekt? /3

1. Sie probiert das neue Kleid an.

2. Er erzählt immer interessante Geschichte.

3. Sie vertragen sich nicht.


.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

8. S chreib deinem Freund ein E-Mail darüber, welche drei Dinge du auf eine
einsame Insel mitnehmen würdest und welche drei nicht. Argumentiere. /5

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

109
5 L E K T I O N Test Gruppe A

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Was sagen die Leute? Berichte in der indirekten Rede. /5

Herr Glos: „Ich werde an der Konferenz nicht teilnehmen.“


Herr Hark: „Diese Probleme interessieren die Leute gar nicht.“
Herr Jansen: „Das sind Themen, die uns alle angehen.“
Frau Roth: „Darüber wurde schon diskutiert.“
Frau Kuhn: „Ich habe viel gelesen und möchte noch mehr wissen.“

Herr Glos sagt, ...................................................................................................................................................................................................................

Herr Hark meint, ...............................................................................................................................................................................................................

Herr Jansen behauptet, ...............................................................................................................................................................................................

Frau Roth behauptet, ....................................................................................................................................................................................................

Frau Kuhn sagt, .................................................................................................................................................................................................................

2. Deine Meinung zur Denglischproblematik (ca. 100 Wörter). /5

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Schreib deutsche Entsprechungen der Anglizismen. /3

1. das Business-Meeting .............................................................................................................................................................................................

2. relaxen ..............................................................................................................................................................................................................................

3. das Date ..........................................................................................................................................................................................................................

4. die Message ..................................................................................................................................................................................................................

5. downloaden .................................................................................................................................................................................................................

6. printen ..............................................................................................................................................................................................................................

110
Test Gruppe A L E K T I O N

/5
5
4. Antworte und verwende dabei Indefinitpronomen.
1. Kennst du Anglizismen? – Ja, .......................................................................................................................................................................... .

2. Kaufst du ein T-Shirt? – Nein, ........................................................................................................................................................................... .

3. Haben wir noch Brot zu Hause? – Nein, .................................................................................................................................................. .

4. Wo ist hier ein Restaurant? – Da ................................................................................................................................................................... .

5. Wo sind hier Fehler? – In diesem Satz ....................................................................................................................................................... .

5. Ergänze die Wörter. /5

Bedeutung — Gebrauch — Verändert — Begriff — beinhaltet — beweglich — schätzt

Sprache ist immer im Fluss, .................................. sich mit der Zeit. Daher ist der Begriff des Sprachzustandes sehr
beweglich. Neue Wörter werden eingeführt (Internet, E-Mail…) und andere scheiden aus (Wer verwendet
heute noch den .................................. „ „Grammofon?) oder verändern ihre ursprüngliche .................................. .

Etwa 4000 englische Wörter .................................. die deutsche Sprache. Einige Beispiele sind: story, cash, date,
kid, level, shop ... Beim .................................. dieser Fremdwörter unterscheiden die Meinungen. Für die einen
sind englische Fremdwörter der Bewies von Modernität.

6. Ergänze die Sätze! /4

1. Ich bin weder satt noch ....................................................................................................................................................................................... .


2. Weder lerne ich noch ............................................................................................................................................................................................ .
3. Du wärest weder reich ......................................................................................................................................................................................... .
4. Er kann weder Milch trinken noch ............................................................................................................................................................... .

7. Ergänze /3

nämlich — allgemein — eigentlich — schon — noch

..................................... gilt Serbisch als eine schwere Sprache.


Englisch ist ..................................... eine Weltsprache.
Es gibt bei uns ..................................... Anglizismen, aber nicht so viel wie im Deutschen.

111
5 L E K T I O N Test Gruppe B

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Was sagt Herr Haas? Berichte in der indirekten Rede. /5

Herr Haas sagt: „Man darf es nicht zulassen, dass sich Denglisch immer mehr verbreitet. Das ist eine Verar-
mung der deutschen Sprache. Ich finde es absurd, englische Begriffe zu benutzen, wenn passende deut-
sche dasselbe ausdrücken können. Natürlich sind einige Anglizismen nicht mehr wegzudenken.”
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Deine Meinung zur Denglischproblematik (ca. 100 Wörter). /5

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Schreib deutsche Entsprechungen der Anglizismen. /3

1. canceln .............................................................................................................................................................................................................................
2. Laser-Jet printer ..........................................................................................................................................................................................................
3. save .....................................................................................................................................................................................................................................
4. die Message ..................................................................................................................................................................................................................
5. downloaden .................................................................................................................................................................................................................
6. Customers ......................................................................................................................................................................................................................

4. Antworte und verwende dabei Indefinitpronomen. /5

1. Kennst du diese Wörter? – Ja, ......................................................................................................................................................................... .


2. Kaufst du einen Tisch? – Nein, ........................................................................................................................................................................ .
3. Haben wir noch Milch zu Hause? – Nein, ............................................................................................................................................... .
4. Wo ist hier eine Konditorei? – Da ................................................................................................................................................................. .
5. Wo sind hier Nudeln? – In diesem Geschäft ......................................................................................................................................... .

112
Test Gruppe B L E K T I O N

/5
5
5. Ergänze die Wörter.

gebräuchliche — Wortende — Allgemein — „greifbar“ — tun — Ahnung — schrieb — vorgeführt

.................................. gilt Handy als englisches Wort. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt zwar im Englischen das
Wort handy, aber das hat nichts mit einem Mobiltelefon zu ....................... . Es bedeutet nämlich „handlich,
„zur Hand“, also .................................. . Wäre Handy ein Wort, das in der englischen Sprache für ein Mobiltelefon
benutzt würde, wäre „Handies“ der korrekte Plural. Ein „y“ am .................................. wird bei der englischen
Pluralbildung zu „ie“, wenn ein Konsonant davor steht. Steht ein Vokal davor, bleibt das „y erhalten. Weder
Engländer noch Amerikaner noch sonstige englischsprachige Menschen kennen aber das Wort „Handy“ für
Mobiltelefon. .................................. Worte sind „cell phone“ oder „mobile phone“, letzteres oft verkürzt zu „mobile“.

6. Ergänze die Sätze! /4

1. Ich bin weder hungrig noch ............................................................................................................................................................................. .


2. Weder spiele ich noch ......................................................................................................................................................................................... .
3. Du wärest weder glücklich ............................................................................................................................................................................... .
4. Er kann weder Eis essen noch ........................................................................................................................................................................ .

7. Ergänze. /3

nämlich — allgemein — eigentlich — schon — noch

1. Er ist .................................. schwer krank.

2. Ich könnte .................................. kommen, aber nicht lange bleiben.

3. .................................. bin zu Hause schon 2 Stunden.

113
6 L E K T I O N Test Gruppe A

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Beantworte die Fragen. Schreib die indem-Sätze. /4

1. Wie kann man den Klimawandel stoppen? .............................................................................................................................................


2. Wie kann man umweltbewusst einkaufen? .............................................................................................................................................
3. Wie können wir Spaß in der Schule haben? ...........................................................................................................................................
4. Wie könnte mein Freund Wissenschaftler werden? ...........................................................................................................................

2. Antworte im Passiv. /5

1. Soll man umweltfeindliche Produkte verbieten?


......................................................................................................................................................................................................................................................
2. Soll man die Emission von Treibgasen reduzieren?
......................................................................................................................................................................................................................................................
3. Soll man die Abfälle auf den Boden werfen?
......................................................................................................................................................................................................................................................
4. Schaltet man bei dir zu Hause das Licht an?
......................................................................................................................................................................................................................................................
5. Dreht man bei dir zu Hause Heizung auf?
......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Was passt zusammen? Verbinde. /5

1. öffentliche Verkehrsmittel a. benutzen


2. gegen die Zerstörung der Natur b. einsetzen
3. sich den Luxus c. lassen
4. eine Hi-Fi-Anlage auf Standby d. leisten
5. sich für den Umweltschutz e. protestieren

4. Schreib die Sätze andres. Benutze dabei die Passivphrasen. /4

1. Keine Kompromisse dürfen geschlossen werden.


......................................................................................................................................................................................................................................................
2. Die Umwelt muss geschützt werden.
......................................................................................................................................................................................................................................................
3. Die Sonnenkollektoren konnten schnell installiert werden.
......................................................................................................................................................................................................................................................
4. Sonnenenergie kann in Form von Wärme genutzt werden.
......................................................................................................................................................................................................................................................

114
Test Gruppe A L E K T I O N

/4
6
5. Beende die Sätze.
1. Ich trenne den Müll, statt ................................................................................................................................................................................... .

2. Er schläft den ganzen Tag, statt ..................................................................................................................................................................... .

3. Ich ziehe zu Hause einen Pulli an, statt .................................................................................................................................................... .

4. Wir schalten den Fernseher ganz aus, statt ........................................................................................................................................... .

6. Schreib deine Meinung über das Thema Umwelt. Dabei sollst diese Wörter benutzen:
wegwerfen, aufdrehen, benutzen, verbieten. /5

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

7. Ergänze. /3

zogen ... ein — lehnten ... ab — entstanden — bildeten — starben ... aus — forderten — erregte —
setzte ... durch

1. Die Grünen .............................. als Zusammenschluss von Gruppierungen aus der Umweltbewegung.

2. Die Grünen .............................. eine aktive Politik gegen die Zerstörung der Natur.

3. Damals .............................. viele Pflanzenarten und Tiergattungen .............................. .

115
6 L E K T I O N Test Gruppe B

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Beantworte die Fragen. Schreib die indem-Sätze. /4

1. Wie verschmutzen wir unsere Umwelt? .....................................................................................................................................................


2. Wie kann man Energie im Haushalt sparen? ..........................................................................................................................................
3. Wie kann man sich für die Umwelt engagieren? .................................................................................................................................
4. Wie kann man Geld verdienen? ......................................................................................................................................................................

2. Antworte im Passiv. /5

1. Soll man umweltfeindliche Produkte wegwerfen? .............................................................................................................................


2. Soll man die Umwelt schützen? ......................................................................................................................................................................
3. Soll man den Müll trennen? ...............................................................................................................................................................................
4. Sammelt man Altglas bei dir zu Hause?......................................................................................................................................................
5. Geht man bei dir zu Hause mit Strom sparsam um? ........................................................................................................................

3. Was passt zusammen? Verbinde. /5

1. Dosen in die Natur а. auswirken


2. Batterien zur Sammelstelle b. bringen
3. sich negativ auf die Umwelt c. stehen
4. den Müll d. trennen
5. im Zentrum der Arbeit e. werfen

4. Schreib die Sätze andres. Benutze dabei die Passivphrasen. /4

1. Große Konzerne müssen kritisiert werden.


......................................................................................................................................................................................................................................................
2. Fahrräder müssen statt Autos benutzt werden.
......................................................................................................................................................................................................................................................
3. 10 Mil. Kilowattstunden Strom können pro Jahr produziert werden.
......................................................................................................................................................................................................................................................
4. Keine Kompromisse dürfen geschlossen werden.
......................................................................................................................................................................................................................................................

5. Beende die Sätze. /4

1. Wir kaufen die Plastikflaschen, statt ............................................................................................................................................................ .


2. Er wirft Abfälle auf den Boden, statt ........................................................................................................................................................... .
3. Er liest jetzt das Buch, statt ............................................................................................................................................................................... .
4. Wir schützen die Umwelt, statt ...................................................................................................................................................................... .

116
6. Schreib deine Meinung über das Thema Umwelt. Dabei sollst diese Wörter benutzen:
Test Gruppe B L E K T I O N
6
wegwerfen, aufdrehen, benutzen, verbieten. /5

......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

7. Ergänze. /3

zogen ... ein — lehnten ... ab — entstanden — bildeten — starben ... aus — forderten — erregte —
setzte ... durch

1. Die Grünen .............................. im Jahr 1983 in den Bundestag .............................. .

2. Das ungewohnte Auftreten der Grünen .............................. damals viel Aufsehen.

3. Die Fundamentalisten .............................. jede Beteiligung an politischer Macht .............................. .

117
7 L E K T I O N Test Gruppe A

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Schreib ca. 100 Wörter zum Thema: Wie gut verstehst du dich mit deinen Eltern? /5

Bitte beachte dabei folgende Fragen:


Zu wem hast du ein besseres Verhältnis? Zu deinem Vater oder zu deiner Mutter?
Hast du Vertrauen zu deinen Eltern?
Wie ist das Verhältnis zu deinen Geschwistern?
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Verbinde Sätze mit bis, bevor, sobald, seit(dem) oder nachdem. /4

1. Ich hole dich ab. Vorher besorge ich noch die Konzertkarten.
......................................................................................................................................................................................................................................................
2. Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen. Da war mir schon alles klar.
......................................................................................................................................................................................................................................................
3. Wir hatten lange suchen müssen. Wir haben eine Wohnung gefunden.
......................................................................................................................................................................................................................................................
4. Es wird sicher noch einige Zeit dauern. Der Regen hört auf.
......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Welches Wort passt in welche Lücke? Vier Wörter passen in keine Lücke. /12

a. dass, b. obwohl, c. könnte, d. hätte, e. wäre, f. wird, g. würde, h. dass, i. die,


j. trotzdem, k. wenn, l. gesprochen, m. seit, n. der, o. gesagt, p. schönes
Liebe Lisa,
ich bin (1) ................................... sechs Monaten mit meinem Freund Jan zusammen. Wir verstehen uns
sehr gut und unsere Beziehung (2) ................................... bestimmt sehr glücklich, wenn meine Freundin Tina nicht
versuchen (3) ..................................., mir Jan wegzunehmen. Ja, ich habe das Gefühl, (4) ................................... sie Jan mag!
Sie ist immer dabei, wenn ich mich z.B. in der Pause mit ihm treffe, oder sie mischt sich ein, (5) ...............................
ich mit ihm reden will. (6) ................................... sie das nicht offen zugeben will, glaube ich, dass sie in ihn verliebt
ist. Natürlich habe ich schon mit Jan, (7) ................................... immer offen und fair zu mir gewesen ist, darüber
(8) ..................................., und er hat mir versichert, dass Tina nur eine Freundin ist und dass er nur mich liebt.
(9) ................................... habe ich Angst. Ja, denn Tina ist nicht nur ein (10) ................................... Mädchen, sie ist auch
sehr entschlossen. Sie ist eine Person, (11) ................................... immer genau weiß, was sie will. Deswegen habe ich
Angst, dass sie mir Jan wegnehmen (12) .................................... Bitte, hilf mir. Gib mir einen Tipp!
Deine Anja

118
Test Gruppe A L E K T I O N

/4
7
4. Transformiere die Sätze ins Zustandspassiv (sein-Passiv).
1. Ulli fährt ein Flugzeug.
.................................................................................................................................................................................................................................................... .
2. Sie sah mich nicht.
.................................................................................................................................................................................................................................................... .
3. Wir haben die ganze Geschichte erzählt.
.................................................................................................................................................................................................................................................... .
4. Die Prinzessin hatte den grünen Frosch geküsst.
.................................................................................................................................................................................................................................................... .

5. Richtig, falsch oder steht nicht im Text? Lies den Text und kreuze an. /5

Statistiken sagen, dass in Deutschland jede dritte Ehe mit der Scheidung endet. Einer der Gründe ist, dass
die meisten Paare völlig unvorbereitet sind, wenn sie heiraten. Günter Lauer, Professor für Psychologie an
der Uni Freiburg, hat neulich vorgeschlagen, dass Leute, die heiraten wollen, einen „Führerschein“ für die Ehe
machen sollen, d.h. eine Art Trainingskurs, den der Staat finanzieren soll. „In diesem Kurs können Brautpaa-
re lernen, mögliche spätere Konflikte friedlich zusammen zu lösen“, sagt Professor Lauer. Bisher sind Kirchen
und private Heiratsinstitute die einzigen Institutionen, die solche Ehevorbereitungskurse organisiert haben.
Und zwar mit Erfolg, denn Statistiken beweisen, dass die Scheidungsrate bei Paaren, die solche Kurse ab-
solviert haben, viel niedriger ist. Günter Lauer hat ein Trainingsprogramm entwickelt, bei dem Paare lernen,
Konfliktsituationen zu überwinden. Man lernt auf den Partner zu hören, seinen eigenen Standpunkt zu er-
klären, ohne zu streiten und positive Vorschläge zu machen.

1. Die Scheidungsrate ist in Deutschland sehr hoch. ..............................

2. Günter Lauer schlägt einen Trainingskurs für Brautpaare vor. ..............................

3. Günter Lauer ist selbst geschieden. ..............................

4. Nur die Kirchen organisieren Trainingskurse für Brautpaare. ..............................

5. Bei solchen Kursen lernt man, wie man sich in bestimmten Situationen verhält. ..............................

119
7 L E K T I O N Test Gruppe B

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Welches Wort passt in welche Lücke? Vier Wörter passen in keine Lücke. /12

а. dass, b. obwohl, c. könnte, d. hätte, e. wäre, f. wird, g. würde, h. dass, i. die


j. trotzdem, k. wenn, l. gesprochen, m. seit, n. der, o. gesagt, p. schönes

Liebe Lisa, ich bin (1) ................................... sechs Monaten mit meinem Freund Jan zusammen. Wir verstehen uns
sehr gut und unsere Beziehung (2) ................................... bestimmt sehr glücklich, wenn meine Freundin Tina nicht
versuchen (3) ..................................., mir Jan wegzunehmen. Ja, ich habe das Gefühl, (4) ................................... sie Jan mag!
Sie ist immer dabei, wenn ich mich z.B. in der Pause mit ihm treffe, oder sie mischt sich ein, (5) .............................
...... ich mit ihm reden will. (6) ................................... sie das nicht offen zugeben will, glaube ich, dass sie in ihn ver-
liebt ist. Natürlich habe ich schon mit Jan, (7) ................................... immer offen und fair zu mir gewesen ist, darüber
(8) ..................................., und er hat mir versichert, dass Tina nur eine Freundin ist und dass er nur mich liebt.
(9) ................................... habe ich Angst. Ja, denn Tina ist nicht nur ein (10) ................................... Mädchen, sie ist auch
sehr entschlossen. Sie ist eine Person, (11) ................................... immer genau weiß, was sie will. Deswegen habe ich
Angst, dass sie mir Jan wegnehmen (12) .................................... Bitte, hilf mir. Gib mir einen Tipp!

Deine Anja

2. Richtig, falsch oder steht nicht im Text? Lies den Text und kreuze an. /5

Statistiken sagen, dass in Deutschland jede dritte Ehe mit der Scheidung endet. Einer der Gründe ist, dass
die meisten Paare völlig unvorbereitet sind, wenn sie heiraten. Günter Lauer, Professor für Psychologie
an der Uni Freiburg, hat neulich vorgeschlagen, dass Leute, die heiraten wollen, einen „Führerschein“ für
die Ehe machen sollen, d.h. eine Art Trainingskurs, den der Staat finanzieren soll. „In diesem Kurs können
Brautpaare lernen, mögliche spätere Konflikte friedlich zusammen zu lösen“, sagt Professor Lauer. Bisher sind
Kirchen und private Heiratsinstitute die einzigen Institutionen, die solche Ehevorbereitungskurse organisiert
haben. Und zwar mit Erfolg, denn Statistiken beweisen, dass die Scheidungsrate bei Paaren, die solche
Kurse absolviert haben, viel niedriger ist. Günter Lauer hat ein Trainingsprogramm entwickelt, bei dem Paare
lernen, Konfliktsituationen zu überwinden. Man lernt auf den Partner zu hören, seinen eigenen Standpunkt
zu erklären, ohne zu streiten und positive Vorschläge zu machen.

1. Die Scheidungsrate ist in Deutschland sehr hoch. ..............................

2. Günter Lauer schlägt einen Trainingskurs für Brautpaare vor. ..............................

3. Günter Lauer ist selbst geschieden. ..............................

4. Nur die Kirchen organisieren Trainingskurse für Brautpaare. ..............................

5. Bei solchen Kursen lernt man, wie man sich in bestimmten Situationen verhält. ..............................

120
Test Gruppe B L E K T I O N

/5
7
3. Schreib ca. 100 Wörter zum Thema: Wie gut verstehst du dich mit deinen Eltern?
Bitte beachte dabei folgende Fragen:

Zu wem hast du ein besseres Verhältnis? Zu deinem Vater oder zu deiner Mutter?
Hast du Vertrauen zu deinen Eltern?
Wie ist das Verhältnis zu deinen Geschwistern?

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Verbinde Sätze mit bis, bevor, sobald, seit(dem) oder nachdem. /4

1. Ich komme nach Haus. Erst danach rufe ich dich an.

......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Ich schreibe den Brief zu Ende. Dann bringe ich ihn sofort zur Post.

......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Seine Frau hatte ihn verlassen. Seitdem trinkt er.

......................................................................................................................................................................................................................................................

4. Zuerst heiratete sie einen Diplomaten. Danach gab sie ihren Beruf auf.

......................................................................................................................................................................................................................................................

5. Transformiere die Sätze ins Zustandspassiv (sein-Passiv)! /4

1. Der Junge verkaufte die Rosen auf dem Markt.

.................................................................................................................................................................................................................................................... .

2. Die Menschen verschmutzen die Umwelt.

.................................................................................................................................................................................................................................................... .

3. Helga hat die Betten jeden Morgen gemacht.

.................................................................................................................................................................................................................................................... .

4. Der Bürgermeister wird ein neues Schwimmbad eröffnen.

......................................................................................................................................................................................................................................................

121
8 L E K T I O N Test Gruppe A

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Klischees und Wirklichkeit. So sehe ich die Deutschen. Schreib min. 50 Wörter! /5

......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

2. L ies den Text. Welches Wort passt in welche Lücke? Ergänze.


Achtung! Sechs Wörter passen in keine Lücke. /10

a. an, b. aus, c. dafür, d. hätte, e. Haushaltsreiniger, f. hinweisen, g. in, h. indem,


i. Maßnahmen, j. Recyclingpapier, k. Sammeln, l. sich, m. statt, n. Umwelt, o. Umweltschutz, p. Verpackung
Das war das größte Umweltschutzprojekt, (1) ................................... dem ich teilgenommen habe. Meine Klas-
senlehrerin hat gesagt, ich (2) ................................... mich noch nie so engagiert. Tatsächlich habe ich mich total
(3) ................................... eingesetzt, weil mir der (4) ................................... sehr am Herzen liegt. Laute Protestaktionen, bun-
te Poster und das (5) ................................... von Unterschriften reichen meiner Meinung nach nicht (6) ..............................,
um unsere Umwelt zu retten. Wir sorgen für unsere Umwelt, (7) ................................... wir z.B. öffentliche Verkehrsmit-
tel benutzen. Wir können aber mehr tun. Erforderlich sind radikale (8) ................................... bei uns zu Hause, denn
unsere täglichen Tätigkeiten wirken (9) ................................... auf die Umwelt aus. Ich wollte also meine Familie darauf
(10) ..................................., was wir zu Hause tun können.

3. Richtig, falsch oder steht nicht im Text? /5

Giovanni Trapattoni, der bestimmt für seine Redekunst nicht berühmt ist, hat einige Jahre in Deutschland
gearbeitet, und zwar als Trainer vom FC Bayern. Man kann sich zu Recht fragen, wie er sich mit seinen
Spielern und den Journalisten verständigt hat. Aber als Italiener besitzt Trapattoni die Fähigkeit, sich mit
allen möglichen Mitteln auszudrücken. Egal ob man eine Sprache kann oder nicht. Am 10. März 1998 findet
in München die berühmteste Pressekonferenz der Bundesliga-Geschichte statt. Empört über das Verhalten
seiner Spieler und das verlorene Spiel schießt Trapattoni los. Ohne Punkt und Komma. Besonders der Stürmer
Thomas Strunz wird von Trapattoni kritisiert und für das miserable Ergebnis verantwortlich gemacht: „Strunz
ist zwei Jahre hier, hat gespielt zehn Spiele, ist immer verletzt. Was erlauben Strunz?“ Trapattoni schließt
seine Wut-Rede mit den Worten „Ich habe fertig!“ Die Folge: Trap-Deutsch wird Kult. Inzwischen ist der Satz
„Ich habe fertig“ in die Umgangssprache eingegangen. Bestimmt kein Anglizismus, aber immerhin der
Beweis, wie veränderlich eine Sprache ist.
1. Trapattoni hat 1998 den Fußballclub Bayern München trainiert. ..............................
2. Trapattoni hat damals mit seinen Spielern Italienisch gesprochen. ..............................
3. Inzwischen hat Trapattoni Deutsch gelernt. ..............................
4. Auf der Pressekonferenz hat Trapattoni gesagt, Strunz habe besonders schlecht gespielt. ..............................
5. Niemand benutzt heute den berühmten Satz „Ich habe fertig“. ..............................

122
Test Gruppe A L E K T I O N

/10
8
4. Lies die E-Mail. Welches Wort (A, B oder C) passt in die Lücken? Wähle aus und ergänze.
Sehr geehrter Herr Doktor Scholz,
als Schülervertreterin unseres Gymnasiums möchte ich Sie darauf aufmerksam machen. dass unsere Schule
die einzige in ganz Lübeck ist, (1) ............................ noch einen Dosenautomaten im Haus hat. Es ist natürlich sehr
praktisch sich (2) ............................ dem Sportunterricht oder in der Pause schnell noch eine Dose aus dem Automa-
ten zu ziehen und sie dann nach dem Austrinken in einen der Mülleimer zu werfen. (3)............................ angesichts
der immer dringender (4) ............................ Umweltproblematik sollten Schüler und Schülerinnen über ihr Verhal-
ten nachdenken. Bei der Herstellung und beim Recyceln (5) ............................ Dose entstehen toxische Abbaupro-
dukte wie z. B. Kohlenmonoxid, Ammoniak und Schwefelsäure. Auch kann nur die Hälfte einer Dose recycelt
werden. Eine Pfandflasche hingegen wird etwa 55mal neu aufgefüllt. Das Glas kann danach noch vollständig
(6) ............................ werden. Außerdem sind Pfandflaschen frei von Giftstoffen, geruchs- und geschmacksneutral.
Ein vergleichbarer Ersatz konnte doch z. B. ein (7) ............................ vielen Schülerinnen schon lange (8) ............................
Kaffeeautomat sein. In vielen Schulen haben die Schülerinnen schon längst ihre (9) ............................ Tassen in der
Schule und sparen somit die Wegwerf-Plastikbecher. (10) ............................ Antje Schmidt

A B C
1. dass die wo
2. vor während nach
3. Doch Und Oder
4. geworden werdenden worden
5. einer eine eines
6. wiederverwertet wiederverwerten wiederverwertete
7. bei mit von
8. ersehnte ersehnter ersehnt
9. einigen eigenen eigene
10. Hochachtungsvoll Alles Liebe Mit herzlichen Grüßen

123
8 L E K T I O N Test Gruppe B

Vorname/Name____________________________________Klasse______ Datum__________________ /30

1. Lies die E-Mail. Welches Wort (A, B oder C) passt in die Lücken? Wähle aus und ergänze. /10

Sehr geehrter Herr Doktor Scholz,

als Schülervertreterin unseres Gymnasiums möchte ich Sie darauf aufmerksam machen. dass unsere Schule
die einzige in ganz Lübeck ist, (1) ............................ noch einen Dosenautomaten im Haus hat. Es ist natürlich sehr
praktisch sich (2) ............................ dem Sportunterricht oder in der Pause schnell noch eine Dose aus dem Automa-
ten zu ziehen und sie dann nach dem Austrinken in einen der Mülleimer zu werfen. (3)............................ angesichts
der immer dringender (4) ............................ Umweltproblematik sollten Schüler und Schülerinnen über ihr Verhal-
ten nachdenken. Bei der Herstellung und beim Recyceln (5) ............................ Dose entstehen toxische Abbaupro-
dukte wie z. B. Kohlenmonoxid, Ammoniak und Schwefelsäure. Auch kann nur die Hälfte einer Dose recycelt
werden. Eine Pfandflasche hingegen wird etwa 55mal neu aufgefüllt. Das Glas kann danach noch vollständig
(6) ............................ werden. Außerdem sind Pfandflaschen frei von Giftstoffen, geruchs- und geschmacksneutral.
Ein vergleichbarer Ersatz konnte doch z. B. ein (7) ............................ vielen Schülerinnen schon lange (8) ............................
Kaffeeautomat sein. In vielen Schulen haben die Schülerinnen schon längst ihre (9) ............................ Tassen in der
Schule und sparen somit die Wegwerf-Plastikbecher. (10) ............................ Antje Schmidt

A B C
1. dass die wo
2. vor während nach
3. Doch Und Oder
4. geworden werdenden worden
5. einer eine eines
6. wiederverwertet wiederverwerten wiederverwertete
7. bei mit von
8. ersehnte ersehnter ersehnt
9. einigen eigenen eigene
10. Hochachtungsvoll Alles Liebe Mit herzlichen Grüßen

2. Klischees und Wirklichkeit. So sehe ich die Deutschen. Schreib min. 50 Wörter. /5

......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

124
3. Lies den Text. Welches Wort passt in welche Lücke? Ergänze.
Test Gruppe B L E K T I O N
8
Achtung! Sechs Wörter passen in keine Lücke. /10

a. an, b. aus, c. dafür, d. hätte, e. Haushaltsreiniger, f. hinweisen, g. in, h. indem,


i. Maßnahmen, j. Recyclingpapier, k. Sammeln, l. sich, m. statt, n. Umwelt, o. Umweltschutz, p. Verpackung
Das war das größte Umweltschutzprojekt, (1) ................................... dem ich teilgenommen habe. Meine Klas-
senlehrerin hat gesagt, ich (2) ................................... mich noch nie so engagiert. Tatsächlich habe ich mich total
(3) ................................... eingesetzt, weil mir der (4) ................................... sehr am Herzen liegt. Laute Protestaktionen, bun-
te Poster und das (5) ................................ von Unterschriften reichen meiner Meinung nach nicht (6) ...............................,
um unsere Umwelt zu retten. Wir sorgen für unsere Umwelt, (7) ................................... wir z.B. öffentliche Verkehrsmit-
tel benutzen. Wir können aber mehr tun. Erforderlich sind radikale (8) ................................... bei uns zu Hause, denn
unsere täglichen Tätigkeiten wirken (9) ................................... auf die Umwelt aus. Ich wollte also meine Familie darauf
(10) ..................................., was wir zu Hause tun können.

4. Richtig, falsch oder steht nicht im Text? /5

Giovanni Trapattoni, der bestimmt für seine Redekunst nicht berühmt ist, hat einige Jahre in Deutschland
gearbeitet, und zwar als Trainer vom FC Bayern. Man kann sich zu Recht fragen, wie er sich mit seinen
Spielern und den Journalisten verständigt hat. Aber als Italiener besitzt Trapattoni die Fähigkeit, sich mit
allen möglichen Mitteln auszudrücken. Egal ob man eine Sprache kann oder nicht. Am 10. März 1998 findet
in München die berühmteste Pressekonferenz der Bundesliga-Geschichte statt. Empört über das Verhalten
seiner Spieler und das verlorene Spiel schießt Trapattoni los. Ohne Punkt und Komma. Besonders der Stürmer
Thomas Strunz wird von Trapattoni kritisiert und für das miserable Ergebnis verantwortlich gemacht: „Strunz
ist zwei Jahre hier, hat gespielt zehn Spiele, ist immer verletzt. Was erlauben Strunz?“ Trapattoni schließt
seine Wut-Rede mit den Worten „Ich habe fertig!“ Die Folge: Trap-Deutsch wird Kult. Inzwischen ist der Satz
„Ich habe fertig“ in die Umgangssprache eingegangen. Bestimmt kein Anglizismus, aber immerhin der
Beweis, wie veränderlich eine Sprache ist.
1. Trapattoni hat 1998 den Fußballclub Bayern München trainiert. ..............................
2. Trapattoni hat damals mit seinen Spielern Italienisch gesprochen. ..............................
3. Inzwischen hat Trapattoni Deutsch gelernt. ..............................
4. Auf der Pressekonferenz hat Trapattoni gesagt, Strunz habe besonders schlecht gespielt. ..............................
5. Niemand benutzt heute den berühmten Satz „Ich habe fertig“. ..............................

125
Р Е Ш Е Њ A Т Е С Т О В А
Lektion 1 Test A 4. würde ich Arzt geworden. nisiert worden. Das Programm ist
1. Могућа су различита решења, на 5. hätten wir kein Problem gehabt. vom Professor Wickert zusammen-
пример: 3. Могућа су различита решења, на gestellt worden. Das Geld für die
1. würde ich ein Haus kaufen. пример: Bahnfahrt ist eingesammelt wor-
2. würde ich eine Party machen. 1. Wir sprechen über unser Prob- den und die Fahrkarten sind dann
3. würde ich mit ihm mehr reden. lem. vom Klassensprecher gekauft wor-
4. würde ich das anders machen. 2. An wen denkst du? Ich denke an den. Die Zimmer sind von anderen
2. Могућа су различита решења, на meine Freundin. Schülern in einer Jugendherberge
пример: 3. Ich habe Angst vor meiner Leh- reserviert worden. Die Klassenfahrt
1. damit er sieht, dass ich ihn liebe. rerin. ist vom Lehrerkollegium gestern
2. damit ich ihn lieben kann. 4. Ich interessiere mich für Musik. genehmigt worden.
3. damit ich mich erholen kann. 5. Wir fangen heute mit dem Lesen 3. 1. Ich bin nicht eingeladen worden.
4. damit ich mit ihm sprechen kann. des Buches an. 2. Ich bin nicht abgeholt worden.
3. Могућа су различита решења, на 4. Могућа су различита решења. 3. 
Ich bin noch nicht abgefragt
пример: 5. 1. du immer Recht hättest. worden.
1. oder traurig, 2. oder weint man, 3. 2. ein Professioneller wärest. 4. Ich bin operiert worden.
als auch die Engländer trinken Bier. 3. wir morgen die Prüfung hätten. 5. Ich bin nicht gefragt worden.
4. 1. der, 2. dem, 3. dessen, 4. denen 6. teilgenommen, darüber, erreicht, 4. Могућа су различита решења.
5. 1. wo, 2. was, 3. was Druck, Traum, käme 5. Gelegenheit, Volksfest, Tracht, Be-
6. Могућа су различита решења. Test B dienung, treuer
7. 1. eifersüchtig, 2. Streitereien, 3. zer- 1. Zuschauer, entschieden, gehofft, 6. 1. die Bedienung, 2. die Bedeutung,
stört geboren, hätte, Mitglied 3. das Verbot, 4. die Gründung
8. 1. sich hassen, 2. Spaß, 3. gut 2. 1. Ach, wenn ich Spanisch spräche! Test B
Test B 2. Ach, wenn ich nicht immer so 1. 1. der Plan, 2. die Verkehrung, 3. das
1. 1. damit er sieht, dass ich ihn liebe. spät käme! Spiel, 4. das Erzeugnis, die Erzeu-
2. damit ich ihn lieben kann. 3. Ach, wenn es nicht so viele Prob- gung
3. damit ich mich erholen kann. leme gäbe! 2. Могућа су различита решења.
4. damit ich mit ihm sprechen kann. 4. Ach, wenn sie mir bei den Haus- 3. 1. Weihnachtsmärkte werden in vie-
2. Могућа су различита решења, на aufgaben helfen könnte! len Städten organisiert.
пример: 5. Ach, wenn wir zusammen spazie- 2. Viel Glühwein wird von den Deut-
1. würde ich ein Haus kaufen. ren gingen! schen getrunken.
2. würde ich eine Party machen. 3. Могућа су различита решења. 3. Die Filme werden von den bes-
3. würde ich mit ihm mehr reden. 4. Могућа су различита решења. ten Schauspielern ausgewählt.
4. würde ich das anders machen. 5. Могућа су различита решења, на
4. Ca. 200.000 Bratwürste werden
3. 1. mit dem, 2. das, 3. dessen, 4. de- пример:
durchschnittlich verkauft.
ren 1. Wir hoffen auf bessere Zukunft.
5. Das Ziel wird von den besten Ski-
4. 1. was, 2. was, 3. wer 2. Ich denke an meine Mutter.
langläufern in knapp eineinhalb
5. Schluss gemacht, fremdgegangen, 3. Ich ärgere mich über dich.
Stunden erreicht.
gefunkelt 4. Ich habe mich in Peter verliebt.
4. Eine Klassenfahrt nach München ist
6. zusammen, unwichtig, scheiden 5. Wir fangen mit einem neuen Text
vom Schüler präsentiert worden.
lassen an.
Das Programm ist von den Lehrern
7. Могућа су различита решења. 6. Могућа су различита решења,.
entwickelt worden. Das Geld für die
8. 1. oder traurig, 2. oder weint man,
Lektion 3 Test A Bahnfahrt ist eingesammelt worden
3. als auch die Engländer trinken
1. 1. 60.000 Hektoliter Bier werden von und die Fahrkarten sind dann vom
Bier
sechs Millionen Besuchern ge- besten Schüler bezahlt worden. Die
Lektion 2 Test A trunken. Zimmer sind von den Studenten
1. 1. Ach, wenn wir in Urlaub führen! 2. Die neuen Filme werden von den in einer Jugendherberge gebucht
2. Ach, wenn er nicht immer so spät Regisseuren vorgestellt. worden. Die Klassenfahrt ist vom
käme! 3. Weihnachtsmärkte werden in vie- Lehrerkollegium gestern bestätigt
3. Ach, wenn es nicht so viele Prob- len Städten organisiert. worden.
leme gäbe! 4. Meistens Neuerscheinungen 5. 1. Ich bin nicht eingeladen worden.
4. Ach, wenn sie mir bei den Haus- werden auf der Buchmesse von 2. Ich bin nicht abgeholt worden.
aufgaben helfen könnte! den Besuchern gekauft. 3. Ich bin noch nicht abgefragt
5. Ach, wenn wir zusammen spazie- 5. Das Ziel wird von den besten Ski- worden.
ren gingen (gehen würden) langläufern in knapp eineinhalb 4. Ich bin operiert worden.
2. 1. hätte ich bessere Noten gehabt. Stunden erreicht. 5. Ich bin nicht gefragt worden.
2. wäre er nicht so müde gewesen. 2. Eine Klassenfahrt nach München 5. Aussteller, Buchmesse, angeboten,
3. hätten wir einen Urlaub gemacht. ist von den Schülerinnen orga- Ereignis, berichten

126
Р Е Ш Е Њ A Т Е С Т О В А

Lektion 4 Test A 3. 1
 . das Geschäftstreffen, 2. sich aus- 3. Die Sonnenkollektoren ließen
1. 1. desto länger muss ich schlafen ruhen, sich erholen, 3. das Treffen, sich schnell installieren. Die Son-
2. desto dunklere Hautfarbe hat sie 4. die Nachricht, 5. herunterladen, nenkollektoren sind schnell zu in-
3. desto dicker bin ich 6. ausdrucken stallieren.
2. kontaktfreudig, Gefühl, Dinge, Zei- 4. 1
 . ich kenne welche, 2. ich kaufe 4. Sonnenenergie ist in Form von
chenblock keins, 3. wir haben keins, 4. ist eins, Wärme zu nutzen.
3. 1 . Während des Unterrichts dürfen 5. gibt es keine 5. 1. alles in einen Mülleimer zu wer-
keine Nachrichten geschickt wer- 5. 
verändert, beweglich, Begriff, Be- fen
den. deutung, beinhaltet, Gebrauch 2. dass er arbeitet
2. In der Klasse darf keinen Saft ge- 6. 1
 . hungrig, 2. höre ich Musik, 3. (wä- 3. die Heizung aufzudrehen
trunken werden. rest du) arm, 4. (trinkt er) Kaffe 4. in Standby zu gehen
3. Während der Stunde darf nicht 7. Allgemein, eigentlich, noch 6. Могућа су различита решења.
abgeschrieben werden. Test B 7. 1. entstanden, 2. forderten, 3. star-
4. In die Klasse dürfen keine Comic- 1. Herr Hass sagt, man dürfe es nicht ben ... aus
hefte mitgebracht werden. zulassen, dass sich Denglisch immer Test B
4. passiv, unlogisch, langweilig, unat- mehr verbreite. Das sei eine Verar- 1. 1. Indem wir den Müll nicht tren-
traktiv mung der deutschen Sprache. Er nen.
5. schulfrei, erfolglos, bleifrei, sinnlos finde es absurd, englische Begriffe 2. Indem wir alles ausschalten.
6. 1. be, 2. ab, 3. auf zu benutzen, wenn passende deut- 3. Indem wir etwas unternehmen.
7. 1. Er hat sich zu wenig bewegt. sche dasselbe ausdrücken könnten. 4. Indem wir viel arbeiten.
2. Wir haben dieses Gerät nie ange- Natürlich seien einige Anglizismen 2. 1. Nein, unfreundliche Produkte sol-
wendet. nicht mehr wegzudenken. len nicht weggeworfen werden.
3. Sie haben sich nicht vertragen. 2. Могућа су различита решења. 2. Ja, die Umwelt soll geschützt
8. Могућа су различита решења. 3. 1 . absagen, rückgängig machen, werden.
Test B 2. der Drucker, 3. speichern, 4. die
3. Ja, der Müll soll getrennt werden.
Nachricht, 5. herunterladen, 6. die
1. 1. desto vergesslicher ist sie. 4. Ja, bei uns wird Altglas gesam-
Kunden
2. desto besser verstehen wir uns. melt.
4. 1. ich kenne welche
3. desto besser fühle ich mich. 5. Ja, bei uns wird mit Strom spar-
2. ich kaufe keinen
2. Anwendungen, gesteuert, bewegli- sam umgegangen.
3. wir haben keine
che, Wissenschaftlern 3. 1. e, 2. b, 3. a, 4. d, 5. c
4. ist eine
3. 1. Vor der Schule darf nicht geparkt 4. 1. Große Konzerne sind zu kritisie-
5. gibt es keine
werden. ren.
5. Allgemein, tun, greifbar, Wortende,
2. Während der Mathestunde darf 2. Fahrräder sind statt Autos zu be-
Gebrauchliche
nicht geschlafen werden. nutzen.
6. 1 . satt, 2. lerne ich Deutsch, 3. noch
3. In der Klasse darf nicht gesungen 3. 10 Mil. Kilowattstunden lassen
traurig, 4. noch Cola trinken
werden. 7. 1. noch, 2. schon, 3. Eigentlich sich pro Jahr produzieren.
4. Während der Klassenarbeit darf 4. Keine Kompromisse sind zu schlie-
nicht telefoniert werden. Lektion 6 Test A ßen.
4. unattraktiv, langweilig, faul, dick 1. 1
. Indem wir die Freisetzung von 5. 1 . Glasflaschen, 2. in den Mülleimer,
5. alkoholfrei, herrenlos, fehlerfrei, kin- Treibhausgase reduzieren. 3. zu lernen, 4. sie zu beschmutzen
derlos 2. Indem man Mehrwegflaschen 6. 1. zogen ... ein, 2. erregte, 3. lehn-
6. 1. an, 2. be, 3. ver kauft. ten ... ab
7. 1. Sie hat das neue Kleid anprobiert. 3. Indem die Lehrerin moderne und
2. Er hat immer interessante Ge- interessante Themen benutzt. Lektion 7 Test A
schichte erzählt. 4. Indem er viele Experimenten 1. Могућа су различита решења.
3. Sie haben sich nicht vertragen. macht. 2. 1. Nachdem ich die Konzertkarten
8. Могућа су различита решења. 2. 1. 
Ja, umweltfeindliche Produkte besorge, hole ich dich ab.
sollen verboten werden. 2. Bevor er zu Ende gesprochen
Lektion 5 Test A 2. Ja, die Emission von Treibgasen hatte, da war mir schon alles klar.
1. 1. er werde an der Konferenz nicht soll reduziert werden. 3. Wir hatten lange suchen müssen,
teilnehmen. 3. Nein, die Abfälle sollen nicht auf bis wir eine Wohnung gefunden
die Probleme würden die Leute den Boden geworfen werden. haben.
nicht interessieren. 4. Ja, bei mir zu Hause wird manch- 4. Es wird sicher noch einige Zeit
das seien die Themen, die sie alle mal das Licht angeschaltet. dauern, bis der Regen aufhört.
angehen würden. 5. Ja, manchmal wird bei mir zu 3. (1) seit, (2) wäre, (3) würde, (4) dass,
darüber sei schon diskutiert wor- Hause Heizung aufgedreht. (5) wenn, (6) Obwohl, (7) der, (8) ge-
den. 3. 1. a, 2. e, 3. d, 4. c, 5. b sprochen, (9) Trotzdem, (10) schö-
sie habe viel gelesen und möchte 4. 1. Keine Kompromisse sind zu nes, (11) die, (12) wird
noch mehr wissen. schließen. 4. 1. Ein Flugzeug ist von Ulli gefahren.
2. Могућа су различита решења. 2. Die Umwelt ist zu schützen. 2. Ich war von ihr nicht gesehen.

127
Р Е Ш Е Њ A Т Е С Т О В А

3. Die ganze Geschichte ist erzählt 3. Nachdem seine Frau ihn verlas- 3. 1. falsch, 2. steht nicht im Text, 3.
gewesen. sen hatte, trinkt er. steht nicht im Text, 4. richtig, 5.
4. Der grüne Frosch war von der 4. Bevor sie ihren Beruf aufgab, hei- falsch
Prinzessin geküsst gewesen. ratete sie einen Diplomaten. 4. 1. B, 2. A, 3. A, 4. B, 5. A, 6. A, 7. C, 8.
5. 1. richtig, 2. steht nicht im Text, 3. 5. 1. Die Rosen waren von dem Jun- B, 9. B, 10. C
falsch, 4. richtig gen auf dem Markt verkauft.
Test B
2. Die Umwelt ist von den Men-
Test B 1. 1. B, 2. A, 3. A, 4. B, 5. A, 6. A, 7. C, 8.
schen verschmutzt.
1. (1) seit, (2) wäre, (3) würde, (4) dass, B, 9. B, 10. C
3. Die Betten sind von Helga jeden
(5) wenn, (6) Obwohl, (7) der, (8) ge- 2. Могућа су различита решења.
Morgen gemacht gewesen.
sprochen, (9) Trotzdem, (10) schö- 3. 1. an, 2. hätte, 3. dafür, 4. Umwelt-
4. Ein neues Schwimmbad wird von
nes, (11) die, (12) wird schutz, 5. Sammeln, 6. aus, 7. in-
dem Bürgermeister eröffnet sein .
2. 1. richtig, 2. richtig, 3. steht nicht im dem, 8. Maßnahmen, 9. sich, 10.
Text, 4. falsch, 5. richtig Lektion 8 Test A hinweisen
3. Могућа су различита решења. 1. Могућа су различита решења. 4. 1. falsch, 2. steht nicht im Text, 3.
4. 1. Sobald ich nach Hause komme, 2. 1. an, 2. hätte, 3. dafür, 4. Umwelt- steht nicht im Text, 4. richtig, 5.
erst rufe ich dich an. schutz, 5. Sammeln, 6. aus, 7. in- falsch
2. 
Sobald ich den Brief zu Ende dem, 8. Maßnahmen, 9. sich, 10.
schreibe, bringe ich ihn sofort zur hinweisen
Post.

128
W O R T S C H A T Z

Lektion 1: Liebe & Liebeskummer


der Anblick, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anfangen – der Anfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Angst, ¨e (vor + D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anlächeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sich ärgern (über + A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ausgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aussehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ausstatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
begleiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Begriff, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
beide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
berühmt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Bewunderung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bezaubern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bezeichnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Beziehung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dumm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eifersüchtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
einladen (zu + D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
empfinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sich entschuldigen (für + A) – die Entschuldigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
entstehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Erinnerung, -en – sich erinnern (an + A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Erklärung, -en – erklären . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Fahrrad, ¨er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Fall, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Familienangehörige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fremdgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
funken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gefallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Gefühl, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gemütlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129
W O R T S C H A T Z

glücklich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Händchen, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
häufig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
innig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sich interessieren (für + A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kindisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Kleinigkeit, en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
komisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Kopf, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
küssen - der Kuss, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
launisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Liebe, -n – Liebe auf den ersten Blick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Liebeskummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Meinung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
merken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oberflächlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Rat, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rauskommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
reif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
scheitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
schenken – das Geschenk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Schluss, ¨e – schließen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Schönheit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
schuld (an + D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
schuldig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sensibel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sinnlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sitzen lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sterben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
streiten sich (mit + D) - der Streit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stundenlang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Teufel, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Trennung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trösten – der Trost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
übrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unterhalten sich (über + A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unterschiedlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vergeben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130
W O R T S C H A T Z

verlassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verliebt sein (in + A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
versetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sich versöhnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sich verstehen (mit + D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verzweifelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vielfältig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wahnsinnig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
warmherzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
weitergehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
weltumspannend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
widmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wünschen (sich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Zuneigung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zurückerobern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lektion 2: Wovon träumen die Leute?


der Albtraum, Alptraum, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anblicken – der Anblick, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ankündigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aufstehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
auftreten – der Auftritt, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aussprechen – die Aussprache, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Ausstrahlung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
austräumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ausziehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Begabung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
begeistert (von) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bergsteigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
berühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
besteigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bestehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Bühne, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Büro, -s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
einfach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Einfluss, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
endlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
entscheiden sich (für/gegen + A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131
W O R T S C H A T Z

erfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Erfolg, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Ergebnis, -se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ersetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erwarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Fähigkeit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
feiern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
freuen sich (auf/über + A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Frosch, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gebären . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Gehirn, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gehören zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Gelegenheit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
geschehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Gespräch, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Gipfel, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gründen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
halten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Handy, -s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hässlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
herausfinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Hochzeit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jubeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
klingeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der König, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Leidenschaft, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Märchen, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Mitglied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nämlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
natürlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
niemals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
persönlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Persönlichkeit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
plötzlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
recherchieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Rolle, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Rollstuhl, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132
W O R T S C H A T Z

der Sänger, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
schaffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
schlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Sendung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Spindel, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stressig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Stube, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Tagung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
träumen – der Traum, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
überzeugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Unfall, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Urlaub, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verdienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Vermutung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Vertrag, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vorstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Wettbewerb, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Wirklichkeit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zufrieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lektion 3: Events
die Abkürzung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Absicht, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anbieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Anzahl, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
auffüren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Aussteller, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Bär, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Bart, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
betreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
besuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bevorzugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Bewerbung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Buchmesse, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
durchschnittlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133
W O R T S C H A T Z

ehren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Entfernung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Ereignis, -se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erreichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Holz, ¨er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Mütze, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stattfinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
teilweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Überraschung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
überlassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Umgebung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Umfrage, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Ursprung, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Veranstaltung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verkaufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Verpackung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verwandeln sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Vorstellung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Wetter, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Ziel, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lektion 4: Moderne Technologien


die Abwesenheit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Angriff, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Ankunft, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Antwort, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Anwendung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Aussage, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Bedingung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
behaupten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sich beschäftigen mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
beschimpfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
betreuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Bewegung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
blöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deutlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ehrlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134
W O R T S C H A T Z

die Einsamkeit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


der Eintrag, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
empfinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
entwickeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erfüllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erklären . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erledigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Ersparnis, -se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
faul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Fehler, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fleißig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Folge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Freiheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
friedlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Gemeinschaft, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Gerät, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
harmlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
herrschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Insel, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kämpfen – der Kampf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Klamotte, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
klug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lästern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Nachteil, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nötig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
passen zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prügeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Röhrchen, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
schmuggeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
schützen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Schwierigkeit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
selbstverständlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Spruch, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Stoff, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Strom, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
treu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tuscheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135
W O R T S C H A T Z

der Umgang, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unterbringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Unterricht, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Vergangenheit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vergnügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verlieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
versöhnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Vorteil, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Vortrag, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wahnsinnig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wahrscheinlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zaubern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lektion 5: Sprechen Sie Denglisch?


allerdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anwesend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Ausdruck, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Ausrüstung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bedauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Bedrohung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
beeindruckt sich von (+D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Beugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Dienst, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Dienstleistung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
durchsetzen sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Eindeutschung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eingehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
enthalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Ent­leh­nung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Erneuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
feststellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fordern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Gebiet, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Geis­ter­be­schwö­rung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gen­ma­ni­pu­liert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
heutzutage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
irisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136
W O R T S C H A T Z

jumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Kenntnis, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
knallhart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Kraft, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lästig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mindern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Minnesänger, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
peinlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
relaxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Retter, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Schätzung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Sitzung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
skaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Stellenwert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
standing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tiefgründig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trekken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unheimlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unverändert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ursprünglich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verbieten – das Verbot, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verdrängen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Ver­fech­ter, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vermitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verstärken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verteilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verwenden – verwendbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Vorsitzende, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wandeln sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wegdenken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Wirksamkeit, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Wortmischung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lektion 6: Welt, Umwelt, Umweltschutz


ablehnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
auswirken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
beeinflussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137
W O R T S C H A T Z

die Beteiligung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bevorzugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bewerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Bewusstsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Biomüll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Bioprodukt, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
blühen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Botschaft, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Bürger, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Eisenbahn, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Entwicklungsland, ¨er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Erde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erhöhen sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erregen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Erwärmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Geschwindigkeit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gewaltfrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hinweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Hurrikan, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Kohle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Konsument, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Luftverpestung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Luftverschmutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Macht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mangelnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Müll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Müllberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Mülldeponie, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Mülleimer, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Mülltrennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nachteilig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Ökobewegung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ökologisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Ozonloch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Pfandflasche, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Pfandgeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Regierung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Restmüll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138
W O R T S C H A T Z

retten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Rohstoff, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Sonnenkollektor, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Sonnenstrahl, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Treibhauseffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Treibhausgas, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Umweltbehörde, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
umweltbewusst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
umweltfreundlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
umweltschonend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Umweltschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Umweltschutzmaßnahme, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Umweltverschmutzer, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unabhängig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Ursache, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Verhältnis, -se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Verkehrsmittel, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verschmutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verzichten (auf +A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wachrütteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
weltweit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Windenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Windkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Windrad, ¨er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Wirbelsturm, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wirtschaftlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zerdrücken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Zustand, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lektion 7: Jugendwelt
alkoholsüchtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anvertrauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aufbauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aufschlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Auftrag, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Ausbildung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ausräumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139
W O R T S C H A T Z

die Aussicht, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


die Auswahl, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Begeisterung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
behandeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Beruhigungsmittel, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Beschwerde, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Bushaltestelle, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sich beteiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
denkfaul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eigentlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
elend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Entschluss, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
entstehen – die Entstehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ermuntern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erscheinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erschüttern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Essstörung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
futtern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Gegenteil, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Geist, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Gesellschaft, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Gewalt, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gleichzeitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
halsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
heilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
heilig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Heiterkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Held, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Kern, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
krass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
merkwürdig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pfeifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Putzfrau, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sammeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sämtlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Schlagzeile, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Schichte, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140
W O R T S C H A T Z

die Träne, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
überall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
überhaupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unterstreichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unzertrennlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Verallgemeinerung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verdeutlichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vermutlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verschlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
versprechen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Versuchung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Vertreter, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verzeihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Vielseitigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
völlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Vorbild, -er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vordringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vorschlagen - der Vorschlag, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Waffe, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Wahrheit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
weglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wildfremd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zensieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lektion 8: Deutschland und die Deutschen


der Abbau, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der/die Abgeordnete, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
allgemein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Amt, ¨er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ansehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Anspruch, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Aufgabe, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Ausland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Ausländer, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ausscheiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Bekenntnis (zu +D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bekleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Bevölkerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141
W O R T S C H A T Z

bezeichnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
beziehen sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Doppelkorbstuhl, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ehemalig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Einbürgerung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Einwanderer, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erheben sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erwarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Felsenriff, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
funkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Gefahr, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Gegenwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Gemütlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Geschmack, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Geschmeide, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Gesellschaft, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Gesetz, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Gesetzgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Gleichberechtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Grundgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gründlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Gründlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
handeln sich (um +A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Heimat, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hilfsbereit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Höhe, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Kahn, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Kamm, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Kammer, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Kenntnis, -se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Kunst, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
liefern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Mannschaft, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Meisterwerk, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Messe, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mit|wirken (bei +D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
neigen (zu +D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142
W O R T S C H A T Z

der Nobelpreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
opfern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Papst, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pflichtbewusst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pingelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Rangfolge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Schiff, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Schiffer, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Schriftsteller, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Sinn, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Staatsangehörigkeit, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Strandkorb, ¨e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Stück, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Teilung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Tugend, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
üblich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
unbestritten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Unzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verfügen (über +A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vertreten - die Vertretung, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Volk, ¨er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Vorurteil, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Wahl, -en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Wahrzeichen, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
das Weh, -e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die Welle, -n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der Weltmeister, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zustimmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143