Sie sind auf Seite 1von 4

NASIPI

TNATI
ONALVOCATI ONALSCHOOL
Bayv
iewHi
l
l,Nasi
pit
,Agusandel
Nort
e

4t
hQuarterExami
nati
on
ESP9
Pangal
an:_
_ _
___
____
____
____
___
___
___
____
___
___ TaonatSeksi
yon:_
_____
_____
____
Guro: Mayshel
lG.Mendoza Pet
sa:__
_____
_____
_____
____
___

I.Panut o: Basahi ngmabut iangbawatpangungusapatunawai nangt anong.Pi li


inangpi nakaangkopna
sagotati sulatangt i
tikni tosapat lang.
A.
__ _
1. )Anoangdal awangkakay ahangt agl ayngbawatt aonamagagami tniy asapagpapasy aat
mal ay angpagsasaki l
osngkany angpi niliatgi nust onangmaypananagut andi to?
a.Kagal i
nganmangat wiranatmat alasnakai sipan b.Kahusay ansapagsusur iatmat ali
nongpag- ii
sip
c.Kal inawanngi sipatmasay angkal ooban d.Kakay ahangmag- isi
patmal ay angki l
os-loob
__ _
2. )Anoangi naasahansaat i
nbi langt aosal i
punannani li
khaupangmaki pagkapwaatmaki bahagi sa
buhay -sa- mundo( l
ifewor l
d)naangl ay uni naymaki pag- ugnay ansai sa’ tisaatmaki pagt ulungan?
a.maki angkop
c.maki pagkasundo b.maki al am d.maki simpat ya
__ _
3. )Al insamgapansar ili
ngsal iknadapatpagbat ay ansapagpi l
i ngkur sonamayki nalamansai yong
kahusay anogal ingsai sangbagayot iy aknaabi li
dadnamaaar i mongmat uklasanmul asapaki ki
har ap
samgat aongnakakasal amuha, pagl ut asngmgamahi hirapnabagay ,
pagbubuoatmasi stemang
par aansapagkuhangdat osati bapa?
a.Hi l
ig b.Kasanay an( skills) c.Pagpapahal aga d.Tal ent o
__ _
4. )Sat eor yangMul ti
pl eIntel l
igencesni Dr .Howar dGar dner( 1983) ,angl ahatngt aoaymayangki ng
li
kasnakakay ahan, i
ba’ tibaangt al inoot al ent o.Bi langnasaBai tang9, anoangmahal aganggampani n
nadapatmonggawi nsamgat ali
noot alent ongi pinagkal oobsai yonamaykaugnay ansapagpi limong
naisnakur sosapagt untongmosaSeni orHi ghSchool ?
a.Pahal agahanatpaunl ar in b.Pagt uunanngpansi natpal agui n
c.Paunl ar i
npar asasar iliati bahagi par asakabut ihangpanl ahat
d.Tukl asi natgami ti
nsapagpapay amanmul asat inaposnakur so
__ _
5. )Anoangdapatnamagi ngaksy onmosapanahongi kawaynagugul uhanpasamgapagpi pil
iang
kur sopar asanal alapitnaSeni orHi ghSchool ?
a.Maki ni gsamgagust ongkai bigan b.Humi nt omunaatsasusunodnat aonnal amangmag- aral
c.Magbasaatmagl aanngpanahonnamakapag- isipatmagpl ano
d.Humi ngi ngt ul ongsamal api tsai yoatumasasakani langdesi sy on
__ _
6. )Al am ni Ci tanahi ndi niy akakay ani nangkur songMedi sinagay undi nangkakay ahanngkani yang
magul angnasupor tahansi ya.Kay aangkany anggi nawaaynaghanapsi yangmgaschol arshipsa
kani langmuni sipy oati bapangi nst itusy onatunt i-
unt iaynagsul atsi yangmgat i
yakni yangpl anoat
mgapaal aaladaanupangmagi nggabayni y a.Anongpansar i
lingsal i
kangi si nagawani Cita?
a.kat ay uangpi nansy al b.hi li
g c.mi thi i
n d.pagpapahal aga
__ _
7. )Hi ndi lingidsakaal amanni Al fredangmganagi ngpuhunanngkani yangmgamagul angsa
negosy ongi pi nundarsi mul anoongbat apasi yahanggangsakasal ukuy ankungkay asi l
angay onay
magi nhawaatnakapagt aposl ahatngpag- aar al sakol ehi yo.Siy aangsaksi sakasi paganatpagi gi
ng
bukas- pal adngkani yangmgamagul ang.Sakani yangpr opesy onngay ondal ani yai t
ol alonakapagmay
mgamahi hirapsi yangpasy ent esapr obi nsy akapagnagdar aossi l
angmedi cal mi ssion.Anong
pansar ili
ngsal ikangnagi nggabayni Al fredsapagpi lingkur so?a.hi li
g b.pagpapahal agac.
katay uangpi nansy al d.kasanay an
__ _
8. )Bat apal amangsi Cecil aymayi nt er esnasapagbabasangmgaEducat ional book, kasabaydi n
nitopagguhi tatmi nsangpagsusul at .Lal oni y aitongnapaunl adnangsi y aaysumasal isamga
paligsahansapaar alanatnananal o.Kay asapagdat i
ngngpagpi l
ingkur soayhi ndi siyanahi r
apandahi l
alam nani y
aangmagi gingl i
ny angkani y angpr opesy on, angmagi ngJour nalist.Alinsamga
sumusunodnapansar i
li
ngsal i
kangnagi ngdaanupangmakami tni Ceci langt agumpayngkani yang
pinilinghanapbuhay ?
a.kasanay an b.hi li
g c.mi thiin d.pagpapahal aga
__ _
9. )Mal ungkotsi Mel chordahi lhi ndi niyamapi li
tangkani yangmgamagul angsagust oniyang
kursongEngi neer ingatmag- ar al sai sasamgauni ber sidadsaMay nil
a.Gay unpaman, angkani langl okal
napamahal aanaynanghi hikay atngmgapot ensy al namag- aar alnamagt atapossakani l
angbat chna
pakuhani nngmgakur songTech- Voc.Si laaysasai lalim sa6- mont ht raini ng, atpagkat aposaymay
naghi hintaynat rabahosaMi ddl eEast .Sakani y angpagsasar i
li
, naisipni yangi t
oangmagi gingdaan
tungosakani y angmagandangpangar appar asakani y angsar i
liatpami lya.Pumay agsi yaatnagi ng
desididosakani yangdesi sy onnapi l
iini to.Anongpansar ili
ngsal i
kangi sinaal ang-al angni Mel chorsa
kaniyangnagi ngdesi sy onnamaghanapngal ternat ibobi langt ugonsal umal akingdemandsal ipunan?
a.kat ayuangpi nansy al b.mi thiinc.pagpapahal aga d.kasanay an
___10. )Al am ni Dianeangkani yanggal ingathusaypagdat i
ngsaMat emat ika.Angkahusay anni yasa
pagkal kul aaynamanani yasakani yangama.Atangkani yangdet er minasy onatpagt i
tiyagaaynakuha
sakani yangi na.Apatnabuwanbagoangkani l
angpagt atapossaJuni orHi gh( Baitang10)aymay r
oon
nasi yangi dey akunganoangkani yangpi pil
ii
ngkur so.Supor tadodi nsi yangkani yangmgamagul ang
l
alopasi yanamanaybukaspagdat ingsakomuni kasy onsamganai sni y angkuni ngpr opesy on.
Kahanga- hangasi Di anedahi lsiy aaymaymat at agnal oobnamagpasy apar asakani yangsar i
li.Anong
pansar i
li
ngsal i
kangnagi ngt unt unganni y asapagpi lingkur so? a.mi thi i
n b.kasanay an c.
pagpapahal aga d.hi lig
B.
___1.Al insamgasumusunodanghi ndi kahul uganngPer sonal naMi sy onsaBuhay ?
a.Itoangbat ay anngt aosakani y angpagpapasy a. b.I t
oaykat uladngi sangper sonal naKr edoo
mot tonanagsasal ay sayngnai smongmangy ar i sai y ongbuhay . c.I sangmagandangpar aani to
upanghi gi tnamaki lalaangsar i
li
. d.Itoaygawai ntungosapagl ilingkodsakapuwa.
___2.AngPer sonal naMi sy onsaBuhayaymaaar ingmabagoopal itan.
a.Tama, sapagkatar aw- ar awaymay roongnababagosat ao.
b.Mal i
,sapagkatmawawal aangt uonngpahay agkungi t
oaybabaguhi nopapal i
tan.
c.Tama, sapagkatpat ul oynanagbabagoangt aosakont ekst ongmgasi twasy onsabuhay .
d.Mal i
,sapagkati tonaangi y ongsal i
gansabuhay .Maar ingmagkar oonngpr oblemakungi toay
babaguhi npa.
_ _
_3.Ay onkaySt ephenCov ey ,nagkakar oonl amangangmi syonnat i
nsabuhayngkapangy arihankung:
a.nagagami tsaar aw- ar awngmay roongpagpapahal aga. b.naki kilalangt aoangkani yang
kakay ahanatkat angi an. c.nagagampanannangbal anseangt ungkul insapami l
ya,trabahoat
komuni dad.
d.ki nikilalani yaangkani yangt ungkul insakani yangkapuwa.
___4.I t
oayanghangar inngi sangt aosabuhaynamagdadal asakani yat ungosakaganapan.
a.Mi syon b.Bokasy on c.Pr opesy on d.TamangDi r eksiyon
___5.Angi bi
gsabi hinni toaycal lingot awag.a.Bokasy on b.Mi sy on c.TamangDi reksiyon d.
Propesy on
___6.Saandapatmakabubut i angi sasagawangpagpapasy a?a.Sar i
li
, simbahanatl ipunan b.Kapuwa,
l
ipunan, atpaar al
anc.Paar al an, kapuwaatl i
punand.Sar i
l
i,kapuwaatl ipunan
___7.Angmgasumusunodaypansar il
ingpagt at ay asapagl ikhangPer sonal naMi sy onsaBuhay
mal i
bansa:
a.Sur i
inangi yongugal i atkat angi an b.Sukat inangmgakakay ahan
c.Tukuy inangmgapi nahahal agahan d.Ti puni nangmgai mpor masy on
___8.SapaggawangPer sonal naMi sy onsabuhayki nakai langannai togami t
anmong SMART.Ano
angkahul uganni to?
a.Speci fic, Measur abl e, Ar tist i
c, Rel ev ance, TimeBound
b.Speci fic, Measur abl e, At tainabl e, Rel ev ance, Ti meBound
c.Speci fic, Manageabl e, Attai nabl e, Rel ev ance, Ti meBound
d.Speci fi
c, Manageabl e, Ar tist i
c, Rel evance, TimeBound
___9.Baki tmahal aganamagkar oonngt amangdi reksi yonangi sangt ao.
a.Upangsi yaayhi ndi mal igaw b.Upangmat anawni yaanghi nahar ap
c.Upangmay roonsi yanggabay d.Upangmagkar oonsi y angkasi y ahan
___10.Ay onkayRev .Fr .Jer r yOr bos, angt unaynami sy onayangpagl ili
ngkodsaDi yosatkapuwa.Ano
angmai bibigayni tosat aosaor asnai sinagawani yai to?a.Kapay apaan b.Kal i
gt asanc.Kal igay ahan
d.Kabut ihan

I
I.Sagut
inangsumusunod.(
Ipal
i
wanag)
1.Bil
angkabataan,anongmgahamonangi yonghi
naharapsakasal
ukuyan(Bait
ang10)namay
kaugnayansaiyongpagsasaal
ang-
alangsapipi
l
ii
ngkursoohanapbuhay(akademikootekni
kal
-
bokasyonal
)?
(5puntos)

2.Baki
tmahal
aganamagpasy
anangt
ama?I
pal
i
wanag.(
5punt
os)

3.GumawaLi
neGr
aph.(
“LinyangAki
ngBuhay”
)Ipal
i
wanag(
5punt
os)
LinyangAki
ngBuhay

4.Baki
tkail
angankonabumuongPer
sonal
naPahay
agngMi
syonsaBuhay
?Anoangkahal
agahanni
to?
(I
pal
iwanag.(5puntos)

5.Paanonakat
utul
ongangpagkakar
oonngseni
orhi
ghschool
sapaghahandangmgamag-
aar
alsa
mundongpaggawa?Ipall
i
wanag.

6.Par
asai
yo,
anobaangsukat
anngpagt
atagumpay
?Ipal
i
wanag.
I
nihandani
: MAYSHELLG.
MENDOZA

Adv
iser