Sie sind auf Seite 1von 20

˚ ı

‰Ê*ÌΉ

(//(1˝0225(˝ı$Ù„˝˝/,9,1*˝$1'˝:25.,1*˝,1˝.25($

&KDQWHOO˝1LFKROOV˝DQG˝*DLO˝(OOHPHQW˝SUHSDUHG˝WKLV˝FDVH˝XQGHU˝WKH˝VXSHUYLVLRQ˝RI˝3URIHVVRU˝+DUU\˝/DQH˝VROHO\˝WR
SURYLGH˝ PDWHULDO˝ IRU˝ FODVV˝ GLVFXVVLRQÔ˝ ˝ 7KH˝ DXWKRUV˝ GR˝ QRW˝ LQWHQG˝ WR˝ LOOXVWUDWH˝ HLWKHU˝ HIIHFWLYH˝ RU˝ LQHIIHFWLYH
KDQGOLQJ˝ RI˝ D˝ PDQDJHULDO˝ VLWXDWLRQÔ˝ ˝ 7KH˝ DXWKRUV˝ PD\˝ KDYH˝ GLVJXLVHG˝ FHUWDLQ˝ QDPHV˝ DQG˝ RWKHU˝ LGHQWLI\LQJ
LQIRUPDWLRQ˝WR˝SURWHFW˝FRQILGHQWLDOLW\Ô

,YH\˝ 0DQDJHPHQW˝ 6HUYLFHV˝ SURKLELWV˝ DQ\˝ IRUP˝ RI˝ UHSURGXFWLRQÒ˝ VWRUDJH˝ RU˝ WUDQVPLWWDO˝ ZLWKRXW˝ LWV˝ ZULWWHQ
SHUPLVVLRQÔ˝ ˝ 7KLV˝ PDWHULDO˝ LV˝ QRW˝ FRYHUHG˝ XQGHU˝ DXWKRUL]DWLRQ˝ IURP˝ &DQ&RS\˝ RU˝ DQ\˝ UHSURGXFWLRQ˝ ULJKWV
RUJDQL]DWLRQÔ˝ ˝ 7R˝ RUGHU˝ FRSLHV˝ RU˝ UHTXHVW˝ SHUPLVVLRQ˝ WR˝ UHSURGXFH˝ PDWHULDOVÒ˝ FRQWDFW˝ ,YH\˝ 3XEOLVKLQJÒ˝ ,YH\
0DQDJHPHQW˝ 6HUYLFHV˝ FÓR˝ 5LFKDUG˝ ,YH\˝ 6FKRRO˝ RI˝ %XVLQHVVÒ˝ 7KH˝ 8QLYHUVLW\˝ RI˝ :HVWHUQ˝ 2QWDULRÒ˝ /RQGRQÒ
2QWDULRÒ˝&DQDGDÒ˝1Á$˝Í.Ê‚˝SKRQH˝ıËÏ‰Ù˝ÁÁÏWÍÎÌ‚˝ID[˝ıËÏ‰Ù˝ÁÁÏWÍÂÂ΂˝HWPDLO˝FDVHV#LYH\ÔXZRÔFDÔ

&RS\ULJKW˝˝ã˝˝Ï‰‰ÊÒ˝,YH\˝0DQDJHPHQW˝6HUYLFHV 9HUVLRQ„˝˝ı$Ù˝ÎÌÌÌWÌÏWÏÌ

(OOHQ˝ 0RRUHÒ˝ D˝ 6\VWHPV˝ &RQVXOWLQJ˝ *URXS˝ ı6&*Ù˝ FRQVXOWDQWÒ˝ ZDV˝ LQFUHDVLQJO\


FRQFHUQHG˝DV˝VKH˝KHDUG˝$QGUHZ©V˝YRLFH˝JURZ˝ORXGHU˝WKURXJK˝WKH˝SDSHU?WKLQ˝ZDOOV
RI˝ WKH˝ RIILFH˝ QH[W˝ WR˝ KHUÔ˝ ˝ $QGUHZ˝ .LOSDWULFNÒ˝ WKH˝ VHQLRU˝ FRQVXOWDQW˝ RQ˝ D˝ MRLQW
1RUWK˝$PHULFDQ˝DQG˝.RUHDQ˝FRQVXOWLQJ˝SURMHFW˝IRU˝D˝JRYHUQPHQW˝DJHQF\˝LQ˝6HRXOÒ
6RXWK˝.RUHDÒ˝ZDV˝PHHWLQJ˝ZLWK˝0UÔ˝6RQJÒ˝WKH˝VHQLRU˝.RUHDQ˝SURMHFW˝GLUHFWRUÒ˝WR
GLVFXVV˝VHYHUDO˝LVVXHV˝LQFOXGLQJ˝WKH˝DELOLWLHV˝RI˝WKH˝.RUHDQ˝FRQVXOWDQWVÔ˝˝$IWHU˝IRXU
PRQWKV˝ RQ˝ WKLV˝ .RUHDQ˝ SURMHFWÒ˝ (OOHQ©V˝ HYDOXDWLRQ˝ RI˝ WKH˝ DVVLJQHG˝ FRQVXOWDQWV
VXJJHVWHG˝ WKDW˝ WKH\˝ GLG˝ QRW˝ KDYH˝ WKH˝ H[SHULHQFHÒ˝ EDFNJURXQGÒ˝ RU˝ NQRZOHGJH˝ WR
FRPSOHWH˝ WKH˝ SURMHFW˝ ZLWKLQ˝ WKH˝ DOORFDWHG˝ WLPHÔ˝ ˝ $GGLWLRQDO˝ UHVRXUFHV˝ ZRXOG˝ EH
UHTXLUHG„

,˝ UHPHPEHU˝ WKLQNLQJÒ˝ ¶,˝ FDQ©W˝ EHOLHYH˝ WKH\˝ DUH˝ VKRXWLQJ˝ DW˝ HDFK
RWKHUÔß˝˝,˝ZDV˝WU\LQJ˝WR˝XQGHUVWDQG˝KRZ˝WKHLU˝PHHWLQJ˝KDG˝UHDFKHG
VXFK˝D˝VWDWHÔ˝˝$QGUHZ˝UDLVHG˝KLV˝YRLFH˝DQG˝,˝FRXOG˝KHDU˝KLP˝VD\LQJÒ
¶,˝GRQ©W˝WKLQN˝\RX˝XQGHUVWDQG˝DW˝DOOß˝˝7KHQÒ˝KH˝VKRXWHGÒ˝˝¶(OOHQ˝LV
QRW˝WKH˝SUREOHP¸

:6,˝,1˝.25($

,Q˝Ï‰‰ÌÒ˝-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ˝ı-9,Ù˝ZDV˝IRUPHG˝DV˝D˝MRLQW˝YHQWXUH˝EHWZHHQ˝D˝.RUHDQ
FRPSDQ\Ò˝ .RUHDQ˝ &RQJORPHUDWH˝ ,QFÔ˝ ı.&,ÙÒ˝ DQG˝ D˝ 1RUWK˝ $PHULFDQ˝ FRPSDQ\Ò
:HVWHUQ˝ 6\VWHPV˝ ,QFÔ˝ ı:6,Ù˝ ı([KLELW˝ ÏÙÔ˝ ˝ :6,Ò˝ D˝ VLJQLILFDQW˝ LQIRUPDWLRQ

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝Î ‰$‰Ê*ÌΉ

WHFKQRORJ\˝FRPSDQ\˝ZLWK˝RIILFHV˝ZRUOG˝ZLGH˝HPSOR\LQJ˝RYHU˝ËÌÒÌÌÌ˝HPSOR\HHVÒ
LQFOXGHG˝WKH˝6\VWHPV˝&RQVXOWLQJ˝*URXS˝ı6&*ÙÔ˝˝.&,Ò˝RQH˝RI˝WKH˝ODUJHVW˝ .RUHDQ
¶FKDHEROVß˝ ıLQGXVWULDO˝ JURXSVÙÒ˝ FRQVLVWHG˝ RI˝ RYHU˝ ÈÌ˝ FRPSDQLHVÒ˝ ZLWK˝ VDOHV˝ LQ
H[FHVV˝RI˝86˘ÍÔË˝ELOOLRQÔ˝˝7KH˝MRLQW˝YHQWXUHÒ˝LQ˝LWV˝HLJKWK˝\HDUÒ˝ZDV˝PDQDJHG˝E\
WZR˝5HJLRQDO˝'LUHFWRUV˝•˝0UÔ˝&KRÒ˝D˝.RUHDQ˝IURP˝.&,Ò˝DQG˝5REHUW˝%URZQÒ˝DQ
$PHULFDQ˝IURP˝:6,Ô

7KH˝ WHDP˝ ZRUNLQJ˝ RQ˝ (OOHQ©V˝ SURMHFW˝ ZDV˝ OHG˝ E\˝ 0UÔ˝ 3DUN˝ DQG˝ FRQVLVWHG˝ RI
DSSUR[LPDWHO\˝ ÈÌ˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQWV˝ IXUWKHU˝ GLYLGHG˝ LQWR˝ WHDPV˝ ZRUNLQJ˝ RQ
GLIIHUHQW˝DUHDV˝RI˝WKH˝SURMHFWÔ˝˝7KH˝6\VWHPV˝,PSOHPHQWDWLRQ˝ı6,Ù˝WHDP˝FRQVLVWHG˝RI
ILYH˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQWVÒ˝ RQH˝ WUDQVODWRUÒ˝ DQG˝ WKUHH˝ 1RUWK˝ $PHULFDQ˝ 6&*
FRQVXOWDQWV„˝$QGUHZ˝.LOSDWULFNÒ˝(OOHQ˝0RRUHÒ˝DQG˝6FRWW˝$GDPVÒ˝ıVHH˝([KLELW˝ÎÙÔ

7KLV˝FRQVXOWLQJ˝SURMHFW˝ZDV˝HVWLPDWHG˝WR˝EH˝RQH˝RI˝WKH˝ODUJHVW˝XQGHUWDNHQ˝LQ˝6RXWK
.RUHD˝WR˝GDWHÔ˝˝,PSOHPHQWDWLRQ˝RI˝WKH˝UHFRPPHQGHG˝V\VWHPV˝LQWR˝RYHU˝ÏÌÌ˝ORFDO
RIILFHV˝ZDV˝H[SHFWHG˝WR˝WDNH˝VHYHQ˝WR˝WHQ˝\HDUVÔ˝˝7KH˝6&*˝FRQVXOWDQWV˝ZRXOG˝EH
LQYROYHG˝ IRU˝ WKH˝ ILUVW˝ VHYHQ˝ PRQWKVÒ˝ WR˝ DVVLVW˝ WKH˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQWV˝ ZLWK˝ WKH
V\VWHP˝ GHVLJQ˝ DQG˝ LQ˝ FUHDWLQJ˝ UHFRPPHQGDWLRQV˝ IRU˝ V\VWHP˝ LPSOHPHQWDWLRQÒ˝ DQ
DUHD˝LQ˝ZKLFK˝WKH˝.RUHDQ˝FRQVXOWDQWV˝DGPLWWHG˝WKH\˝KDG˝OLPLWHG˝H[SHUWLVHÔ

$QGUHZ˝ .LOSDWULFN˝ EHFDPH˝ LQYROYHG˝ EHFDXVH˝ RI˝ KLV˝ H[SHULHQFH˝ ZLWK˝ D˝ VLPLODU
V\VWHPV˝ LPSOHPHQWDWLRQ˝ SURMHFW˝ LQ˝ 1RUWK˝ $PHULFDÔ˝ ˝ $QGUHZ˝ KDG˝ EHHQ˝ D
PDQDJHPHQW˝ FRQVXOWDQW˝ IRU˝ QHDUO\˝ ÏÍ˝ \HDUVÔ˝ ˝ +H˝ KDG˝ D˝ EURDG˝ DQG˝ VXFFHVVIXO
EDFNJURXQG˝ LQ˝ RUJDQL]DWLRQDO˝ GHYHORSPHQWÒ˝ LQIRUPDWLRQ˝ WHFKQRORJ\Ò˝ DQG
SURGXFWLYLW\˝ LPSURYHPHQWÒ˝ DQG˝ KH˝ ZDV˝ DQ˝ HDUO\˝ DQG˝ VXFFHVVIXO˝ SUDFWLWLRQHU˝ RI
EXVLQHVV˝ SURFHVV˝ UHHQJLQHHULQJÔ˝ ˝ $OWKRXJK˝ $QGUHZ˝ KDG˝ OLWWOH˝ LQWHUQDWLRQDO
FRQVXOWLQJ˝ H[SHULHQFHÒ˝ KH˝ ZDV˝ DGHSW˝ DW˝ FKDQJH˝ PDQDJHPHQW˝ DQG˝ ZDV˝ YLHZHG˝ E\
ERWK˝SHHUV˝DQG˝FOLHQWV˝DV˝D˝IOH[LEOH˝DQG˝HIIHFWLYH˝FRQVXOWDQWÔ

7KH˝GHJUHH˝RI˝6&*©V˝LQYROYHPHQW˝KDG˝QRW˝EHHQ˝DQWLFLSDWHGÔ˝˝,QLWLDOO\Ò˝$QGUHZ˝KDG
EHHQ˝ DVNHG˝ E\˝ 6&*©V˝ SDUHQW˝ FRPSDQ\Ò˝ :6,Ò˝ WR˝ DVVLVW˝ -9,˝ ZLWK˝ WKH˝ SURSRVDO
GHYHORSPHQWÔ˝˝$QGUHZ˝DQG˝KLV˝6&*˝PDQDJHUV˝YLHZHG˝KLV˝DVVLVWDQFH˝DV˝D˝IDYRU˝WR
:6,˝VLQFH˝6&*˝GLG˝QRW˝KDYH˝SODQV˝WR˝GHYHORS˝EXVLQHVV˝LQ˝.RUHDÔ˝˝$QGUHZ©V˝ZRUN
RQ˝WKH˝SURSRVDO˝LQ˝1RUWK˝$PHULFD˝OHG˝WR˝D˝UHTXHVW˝IRU˝KLV˝LQYROYHPHQW˝LQ˝.RUHD˝WR
JDWKHU˝DGGLWLRQDO˝LQIRUPDWLRQ˝IRU˝WKH˝SURSRVDO„

:KHQ˝,˝DUULYHG˝LQ˝.RUHDÒ˝,˝UHTXHVWHG˝LQWHUYLHZV˝ZLWK˝PHPEHUV˝RI
WKH˝ SURVSHFWLYH˝ FOLHQW©V˝ PDQDJHPHQW˝ WHDP˝ WR˝ REWDLQ˝ PRUH
LQIRUPDWLRQ˝DERXW˝WKHLU˝EXVLQHVV˝HQYLURQPHQWÔ˝˝7KH˝.RUHDQ˝WHDP˝DW
-9,˝ ZDV˝ YHU\˝ UHOXFWDQW˝ WR˝ VHW˝ XS˝ WKHVH˝ PHHWLQJVÔ˝ ˝ +RZHYHUÒ˝ ,
JHQHUDOO\˝ PHHW˝ ZLWK˝ FOLHQW˝ PDQDJHPHQW˝ SULRU˝ WR˝ SUHSDULQJ˝ D
SURSRVDOÔ˝ ˝ ,˝ DOVR˝ NQHZ˝ LW˝ ZRXOG˝ EH˝ GLIILFXOW˝ WR˝ REWDLQ˝ D˝ JRRG
XQGHUVWDQGLQJ˝ RI˝ WKHLU˝ EXVLQHVV˝ HQYLURQPHQW˝ IURP˝ D˝ WUDQVODWHG
GRFXPHQWÔ˝ ˝ 7KH˝ PDWHULDO˝ SURYLGHG˝ WR˝ PH˝ KDG˝ EHHQ˝ WUDQVODWHG˝ LQWR
(QJOLVK˝DQG˝ZDV˝GLIILFXOW˝WR˝XQGHUVWDQGÔ˝˝7KH˝.RUHDQ˝DQG˝(QJOLVK

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝Í ‰$‰Ê*ÌΉ

ODQJXDJHV˝DUH˝VR˝GLIIHUHQW˝WKDW˝FRQYH\LQJ˝DEVWUDFW˝FRQFHSWV˝LV˝YHU\
GLIILFXOWÔ

,˝ FRQYLQFHG˝ WKH˝ .RUHDQV˝ DW˝ -9,˝ WKDW˝ WKHVH˝ PHHWLQJV˝ ZRXOG˝ KHOS
GHPRQVWUDWH˝RXU˝H[SHUWLVHÔ˝˝7KH˝PHHWLQJV˝GLG˝QRW˝WXUQ˝RXW˝H[DFWO\
DV˝ SODQQHGÔ˝ ˝ :H˝ PHW˝ ZLWK˝ WKH˝ VDPH˝ PDQDJHPHQW˝ WHDP˝ DW˝ WKUHH
GLIIHUHQW˝ORFDWLRQV˝ZKHUH˝ZH˝DVNHG˝WKH˝VDPH˝VHW˝RI˝TXHVWLRQV˝WKUHH
WLPHV˝DQG˝JRW˝WKH˝VDPH˝DQVZHUV˝WKUHH˝WLPHVÔ˝˝:H˝GLG˝QRW˝REWDLQ˝WKH
LQIRUPDWLRQ˝ QRUPDOO\˝ SURYLGHG˝ DW˝ WKHVH˝ IDFW?JDWKHULQJ˝ PHHWLQJVÔ
+RZHYHUÒ˝ WKH\˝ ZHUH˝ WUHPHQGRXVO\˝ LPSUHVVHG˝ E\˝ RXU˝ OLQH˝ RI
TXHVWLRQLQJ˝EHFDXVH˝LW˝UHIOHFWHG˝D˝GHHS˝LQWHUHVW˝DQG˝XQGHUVWDQGLQJ
RI˝ WKHLU˝ EXVLQHVVÔ˝ 7KH\˝ DOVR˝ ZHUH˝ YHU\˝ LPSUHVVHG˝ ZLWK˝ P\
EDFNJURXQGÔ˝ ˝ $V˝ D˝ UHVXOWÒ˝ ZH˝ ZHUH˝ VXFFHVVIXO˝ LQ˝ FRQYLQFLQJ˝ WKH
JRYHUQPHQW˝DJHQF\˝WKDW˝ZH˝KDG˝D˝GHHS˝XQGHUVWDQGLQJ˝RI˝WKH˝QDWXUH
DQG˝ FRPSOH[LW\˝ RI˝ WKH˝ DJHQF\©V˝ ZRUN˝ DQG˝ VWURQJ˝ FDSDELOLWLHV˝ LQ
V\VWHPV˝ GHYHORSPHQW˝ DQG˝ LPSOHPHQWDWLRQ˝ •˝ NH\˝ FRUQHUVWRQHV˝ RI
WKHLU˝ SURMHFWÔ˝ ˝ 7KH˝ FOLHQW˝ ZDQWHG˝ XV˝ WR˝ KDQGOH˝ WKH˝ SURMHFW˝ DQG
ZDQWHG˝PH˝WR˝OHDG˝LWÔ

-9,˝KDG˝QRW˝H[SHFWHG˝WR˝JHW˝WKH˝FRQWUDFWÒ˝EHFDXVH˝LWV˝FRPSHWLWRU˝IRU˝WKLV˝ZRUN˝ZDV
D˝ORQJ?WLPH˝VXSSOLHU˝WR˝WKH˝ FOLHQWÔ˝ ˝ $V˝ D˝ UHVXOWÒ˝ ZLQQLQJ˝ WKH˝ JRYHUQPHQW˝ FRQWUDFW
KDG˝LPSRUWDQW˝FRPSHWLWLYH˝DQG˝VWUDWHJLF˝LPSOLFDWLRQV˝IRU˝-9,Ô˝˝(VVHQWLDOO\Ò˝-9,˝KDG
GLVORGJHG˝DQ˝LQFXPEHQW˝VXSSOLHU˝WR˝WKH˝FOLHQWÒ˝RQH˝ZKR˝KDG˝OREELHG˝YHU\˝KHDYLO\
IRU˝ WKLV˝ SURPLQHQW˝ FRQWUDFWÔ˝ %\˝ ZLQQLQJ˝ WKH˝ ELGÒ˝ -9,˝ EHFDPH˝ WKH˝ ODUJHVW˝ V\VWHP
LPSOHPHQWHU˝LQ˝.RUHD˝DQG˝˝UHFHLYHG˝WUHPHQGRXV˝FRYHUDJH˝LQ˝WKH˝SXEOLF˝SUHVVÔ

7KH˝ SURMHFW˝ ZDV˝ WR˝ EHJLQ˝ LQ˝ -XQH˝ ω‰ËÔ˝ ˝ +RZHYHUÒ˝ WKH˝ .RUHDQ˝ SURMHFW˝ WHDP
FRQYHQHG˝ LQ˝ HDUO\˝ 0D\˝ LQ˝ RUGHU˝ WR˝ SUHSDUH˝ WKH˝ WHDP˝ PHPEHUVÔ˝ ˝ $OWKRXJK˝ -9,
UHTXHVWHG˝ $QGUHZ˝ WR˝ MRLQ˝ WKH˝ SURMHFW˝ RQ˝ D˝ IXOO?WLPH˝ EDVLVÒ˝ KH˝ DOUHDG\˝ KDG
VLJQLILFDQW˝FRPPLWPHQWV˝WR˝SURMHFWV˝LQ˝1RUWK˝$PHULFDÔ˝˝7KHUH˝ZDV˝D˝JUHDW˝GHDO˝RI
GLVFXVVLRQ˝EDFN˝DQG˝IRUWK˝EHWZHHQ˝:6,˝LQ˝1RUWK˝$PHULFDÒ˝DQG˝-9,˝DQG˝WKH˝FOLHQW
LQ˝.RUHDÔ˝˝(YHQWXDOO\˝LW˝ZDV˝DJUHHG˝WKDW˝$QGUHZ˝ZRXOG˝PDQDJH˝WKH˝6,˝ZRUN˝RQ˝D
SDUW?WLPH˝ EDVLV˝ IURP˝ 1RUWK˝ $PHULFDÒ˝ DQG˝ KH˝ ZRXOG˝ VHQG˝ D˝ TXDOLILHG˝ SURMHFW
PDQDJHPHQW˝UHSUHVHQWDWLYH˝RQ˝D˝IXOO?WLPH˝EDVLVÔ˝˝7KDW˝SHUVRQ˝ZDV˝(OOHQ˝0RRUHÔ

$W˝ WKDW˝ WLPHÒ˝ $QGUHZ˝ UHFHLYHG˝ LPPHGLDWH˝ IHHGEDFN˝ IURP˝ WKH˝ $PHULFDQ
FRQVXOWDQWV˝ ZLWK˝ :6,˝ LQ˝ .RUHD˝ WKDW˝ LW˝ ZRXOG˝ EH˝ LPSRVVLEOH˝ WR˝ VHQG˝ D˝ ZRPDQ˝ WR
ZRUN˝ LQ˝ .RUHDÔ˝ ˝ $QGUHZ˝ LQVLVWHG˝ WKDW˝ WKH˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQWV˝ EH˝ DVNHG˝ LI˝ WKH\
ZRXOG˝DFFHSW˝D˝ZRPDQ˝LQ˝WKH˝SRVLWLRQÔ˝˝7KH\˝UHVSRQGHG˝WKDW˝D˝ZRPDQ˝ZRXOG˝EH
DFFHSWDEOH˝ LI˝ VKH˝ ZHUH˝ TXDOLILHGÔ˝ ˝ $QGUHZ˝ DOVR˝ UHTXHVWHG˝ WKDW˝ WKH˝ FOLHQW˝ EH
FRQVXOWHG˝RQ˝WKLV˝LVVXHÔ˝˝+H˝ZDV˝DJDLQ˝WROG˝WKDW˝D˝ZRPDQ˝ZRXOG˝EH˝DFFHSWDEOH˝LI
VKH˝ZHUH˝TXDOLILHGÔ˝˝$QGUHZ˝NQHZ˝WKDW˝(OOHQ˝KDG˝WKH˝VNLOOV˝UHTXLUHG˝WR˝PDQDJH˝WKH
SURMHFW„

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝È ‰$‰Ê*ÌΉ

,˝ FKRVH˝ (OOHQ˝ EHFDXVH˝ ,˝ ZDV˝ YHU\˝ LPSUHVVHG˝ ZLWK˝ KHU˝ FDSDELOLW\Ò


FUHDWLYLW\Ò˝ DQG˝ SURMHFW˝ PDQDJHPHQW˝ VNLOOVÒ˝ DQG˝ ,˝ NQHZ˝ VKH˝ KDG
ZRUNHG˝VXFFHVVIXOO\˝LQ˝%DKUDLQÒ˝D˝FXOWXUH˝ZKHUH˝RQH˝ZRXOG˝KDYH˝WR
EH˝ DWWXQHG˝ WR˝ YHU\˝ GLIIHUHQW˝ FXOWXUDO˝ UXOHV˝ IURP˝ WKRVH˝ SUHYDOHQW˝ LQ
1RUWK˝ $PHULFDÔ˝ ˝ (OOHQ˝ ODFNHG˝ H[SHULHQFH˝ ZLWK˝ JRYHUQPHQW
DJHQFLHVÒ˝ EXW˝ ,˝ IHOW˝ WKDW˝ ,˝ FRXOG˝ SURYLGH˝ WKH˝ UHTXLUHG˝ H[SHUWLVH˝ LQ
WKLV˝DUHDÔ

(//(1˝0225(

$IWHU˝JUDGXDWLQJ˝DV˝WKH˝WRS˝IHPDOH˝VWXGHQW˝IURP˝KHU˝KLJK˝VFKRROÒ˝(OOHQ˝ZRUNHG˝LQ
WKH˝ EDQNLQJ˝ LQGXVWU\Ò˝ DFKLHYLQJ˝ WKH˝ SRVLWLRQ˝ RI˝ FRUSRUDWH˝ DFFRXQWV˝ RIILFHU
UHVSRQVLEOH˝IRU˝RYHU˝ÎÌ˝PDMRU˝DFFRXQWV˝DQG˝HDUQLQJ˝D˝)HOORZVKLS˝LQ˝WKH˝,QVWLWXWH˝RI
%DQNHUVÔ˝ ˝ (OOHQ˝ ZHQW˝ RQ˝ WR˝ ZRUN˝ IRU˝ D˝ IRUPHU˝ FRUSRUDWH˝ FOLHQW˝ LQ˝ EDQNLQJ˝ DQG
LQVXUDQFHÒ˝ZKHUH˝VKH˝EHFDPH˝WKH˝ILUVW˝IHPDOH˝DQG˝\RXQJHVW˝SHUVRQ˝WR˝PDQDJH˝WKHLU
ILQDQFLDO˝ UHSRUWLQJ˝ GHSDUWPHQWÔ˝ ˝ 'XULQJ˝ WKLV˝ WLPHÒ˝ (OOHQ˝ WRRN˝ XQLYHUVLW\˝ FRXUVHV
WRZDUGV˝D˝%DFKHORU˝'HJUHH˝DW˝QLJKWÔ˝˝,Q˝Ï‰ÂÍÒ˝VKH˝GHFLGHG˝WR˝VWRS˝ZRUNLQJ˝IRU˝WZR
\HDUVÒ˝DQG˝FRPSOHWHG˝KHU˝GHJUHH˝RQ˝D˝IXOO?WLPH˝EDVLVÔ˝˝6KH˝JUDGXDWHG˝ZLWK˝D˝PDMRU
LQ˝DFFRXQWLQJ˝DQG˝PLQRUV˝LQ˝PDUNHWLQJ˝DQG˝PDQDJHPHQW˝DQG˝GHFLGHG˝WR˝FRQWLQXH
KHU˝VWXGLHV˝IRU˝DQ˝0%$Ô

7ZR˝\HDUV˝ODWHUÒ˝DUPHG˝ZLWK˝DQ˝0%$˝IURP˝D˝OHDGLQJ˝EXVLQHVV˝VFKRROÒ˝(OOHQ˝0RRUH
MRLQHG˝ KHU˝ KXVEDQG˝ LQ˝ 0DQDPDÒ˝ %DKUDLQÒ˝ ZKHUH˝ VKH˝ DFFHSWHG˝ D˝ SRVLWLRQ˝ DV˝ DQ
H[SDWULDWH˝ PDQDJHU˝ IRU˝ D˝ ODUJH˝ $PHULFDQ˝ ILQDQFLDO˝ LQVWLWXWLRQÔÏ˝ ˝ 6WDUWLQJ˝ DV˝ D
6SHFLDO˝3URMHFWV˝&RRUGLQDWRUÒ˝ZLWKLQ˝RQH˝\HDU˝(OOHQ˝ZDV˝SURPRWHG˝WR˝0DQDJHU˝RI
%XVLQHVV˝3ODQQLQJ˝DQG˝'HYHORSPHQWÒ˝D˝FKDOOHQJLQJ˝SRVLWLRQ˝WKDW˝VKH˝ZDV˝DEOH˝WR
GHVLJQ˝ KHUVHOIÔ˝ ˝ ,Q˝ WKLV˝ UROHÒ˝ VKH˝ PDQDJHG˝ WKH˝ 4XDOLW\˝ $VVXUDQFH˝ GHSDUWPHQWÒ
FRRUGLQDWHG˝ D˝ SURGXFW˝ ODXQFKÒ˝ GHYHORSHG˝ D˝ VHQLRU˝ PDQDJHPHQW˝ LQIRUPDWLRQ
V\VWHPÒ˝ DQG˝ SDUWLFLSDWHG˝ DFWLYHO\˝ LQ˝ DOO˝ VHQLRU˝ PDQDJHPHQW˝ GHFLVLRQVÔ˝ ˝ (OOHQ©V
SRVLWLRQ˝UHTXLUHG˝KHU˝WR˝LQWHUDFW˝GDLO\˝ZLWK˝PDQDJHUV˝DQG˝VWDII˝IURP˝D˝ZLGH˝UDQJH
RI˝FXOWXUHVÒ˝LQFOXGLQJ˝$UDE˝QDWLRQDOVÔ

,Q˝0DUFK˝Ï‰‰ËÒ˝(OOHQ˝MRLQHG˝:6,˝ZRUNLQJ˝IRU˝6&*Ô˝˝$IWHU˝WKH˝KLJKO\˝VXFFHVVIXO
FRPSOHWLRQ˝RI˝WZR˝SURMHFWV˝ZLWK˝6&*˝LQ˝1RUWK˝$PHULFDÒ˝(OOHQ˝ZDV˝DSSURDFKHG˝IRU
WKH˝.RUHD˝SURMHFW„

,˝ KDG˝ QHYHU˝ ZRUNHG˝ LQ˝ .RUHD˝ RU˝ (DVW˝ $VLD˝ EHIRUHÔ˝ ˝ 0\˝ RQO\
H[SHULHQFH˝LQ˝$VLD˝KDG˝EHHQ˝D˝RQH?ZHHN˝WULS˝WR˝+RQJ˝.RQJ˝IRU˝MRE
LQWHUYLHZVÔ˝ ˝ ,˝ KDG˝ OLPLWHG˝ NQRZOHGJH˝ RI˝ .RUHD˝ DQG˝ UHFHLYHG˝ QR
IRUPDO˝ WUDLQLQJ˝ IURP˝ P\˝ FRPSDQ\Ô˝ ˝ ,˝ ZDV˝ SURYLGHG˝ D˝ ÎÌ?SDJH

˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝
4
˝˝)RU˝DQ˝DFFRXQW˝RI˝(OOHQ©V˝H[SHULHQFH˝LQ˝%DKUDLQÒ˝VHH˝(OOHQ˝0RRUH˝ı$Ù„˝/LYLQJ˝DQG˝:RUNLQJ˝LQ˝%DKUDLQÒ
‰$‰Ì&ÌÏ‰Ò˝ DQG˝ (OOHQ˝ 0RRUH˝ ı%ÙÒ˝ ‰$‰Ì&ÌÎÌ‚˝ ,YH\˝ 3XEOLVKLQJÒ˝ ,YH\˝ 0DQDJHPHQW˝ 6HUYLFHVÒ˝ FÓR˝ 5LFKDUG
,YH\˝6FKRRO˝RI˝%XVLQHVVÒ˝8QLYHUVLW\˝RI˝:HVWHUQ˝2QWDULRÒ˝/RQGRQÒ˝2QWDULRÒ˝&DQDGDÒ˝1Á$˝Í.ÊÔ

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝Ë ‰$‰Ê*ÌΉ

GRFXPHQW˝RQ˝.RUHDÔ˝˝+RZHYHUÒ˝WKH˝LQIRUPDWLRQ˝ZDV˝TXLWH˝EDVLF˝DQG
QRW˝HQWLUHO\˝DFFXUDWHÔ

$IWHU˝ DUULYLQJ˝ LQ˝ .RUHDÒ˝ (OOHQ˝ LPPHGLDWHO\˝ EHJDQ˝ WR˝ IDPLOLDUL]H˝ KHUVHOI˝ ZLWK˝ WKH
ODQJXDJH˝DQG˝SURSHU˝EXVLQHVV˝HWLTXHWWHÔ˝˝6KH˝IRXQG˝WKDW˝(QJOLVK˝ZDV˝UDUHO\˝VSRNHQ
RWKHU˝WKDQ˝LQ˝VRPH˝KRWHOV˝DQG˝UHVWDXUDQWV˝ZKLFK˝FDWHUHG˝WR˝:HVWHUQ˝FOLHQWHOHÔ˝$V˝D
UHVXOWÒ˝ (OOHQ˝ WRRN˝ DGYDQWDJH˝ RI˝ HYHU\˝ RSSRUWXQLW\˝ WR˝ WHDFK˝ KHUVHOI˝ WKH˝ ODQJXDJH
EDVLFV„

:KHQ˝$QGUHZ˝DQG˝,˝ZHUH˝LQ˝WKH˝FDU˝RQ˝WKH˝ZD\˝EDFN˝WR˝RXU˝KRWHO˝LQ
WKH˝ HYHQLQJÒ˝ ZH˝ ZRXOG˝ EH˝ VWXFN˝ LQ˝ WUDIILF˝ IRU˝ KRXUVÔ˝ ˝ ,˝ ZRXOG˝ XVH
WKH˝WLPH˝WR˝OHDUQ˝KRZ˝WR˝UHDG˝WKH˝.RUHDQ˝VWRUH˝VLJQVÔ˝˝,˝KDG˝FRSLHG
WKH˝+DQJXO˝V\PEROV˝ZKLFK˝IRUP˝WKH˝.RUHDQ˝ODQJXDJH˝RQWR˝D˝VPDOO
SLHFH˝ RI˝ SDSHUÒ˝ DQG˝ ,˝ NHSW˝ WKLV˝ ZLWK˝ PH˝ DW˝ DOO˝ WLPHVÔ˝ ˝ 6RÒ˝ ZKLOH
VLWWLQJ˝EDFN˝LQ˝WKH˝FDUÒ˝H[KDXVWHG˝DW˝WKH˝HQG˝RI˝HDFK˝GD\Ò˝,˝ZRXOG˝JR
RYHU˝WKH˝V\PEROV˝DQG˝UHDG˝WKH˝VLJQVÔ

7KH˝ WKLUG˝ 6&*˝ FRQVXOWDQW˝ RQ˝ WKH˝ SURMHFWÒ˝ 6FRWW˝ $GDPVÒ˝ DUULYHG˝ DV˝ SODQQHG˝ WKUHH
PRQWKV˝DIWHU˝(OOHQ©V˝VWDUW˝GDWHÔ˝˝8SRQ˝JUDGXDWLRQÒ˝6FRWW˝KDG˝EHJXQ˝KLV˝FRQVXOWLQJ
FDUHHU˝ ZRUNLQJ˝ RQ˝ VHYHUDO˝ LQWHUQDWLRQDO˝ HQJDJHPHQWV˝ ıLQFOXGLQJ˝ 0H[LFRÒ˝ 3XHUWR
5LFRÒ˝ DQG˝ 9HQH]XHODÙÒ˝ DQG˝ KH˝ HQMR\HG˝ WKH˝ FKDOOHQJHV˝ RI˝ ZRUNLQJ˝ ZLWK˝ GLIIHUHQW
FXOWXUHVÔ˝˝+H˝IHOW˝WKDW˝ZLWK˝LQWHUQDWLRQDO˝FRQVXOWLQJ˝SURMHFWV˝WKH˝WHFKQLFDO˝DVSHFWV
RI˝ FRQVXOWLQJ˝ FDPH˝ HDV\Ô˝ ˝ :KDW˝ KH˝ UHDOO\˝ HQMR\HG˝ ZDV˝ WKH˝ FKDOOHQJH˝ RI
FRPPXQLFDWLQJ˝ LQ˝ D˝ GLIIHUHQW˝ ODQJXDJH˝ DQG˝ GHWHUPLQLQJ˝ KRZ˝ WR˝ PRGLI\˝ :HVWHUQ
PDQDJHPHQW˝WHFKQLTXHV˝WR˝ILW˝LQWR˝WKH˝ORFDO˝EXVLQHVV˝FXOWXUHÔ˝˝6FRWW˝ILUVW˝PHW˝(OOHQ
DW˝D˝V\VWHPV˝FRQVXOWLQJ˝VHPLQDUÒ˝XQDZDUH˝DW˝WKH˝WLPH˝WKDW˝WKHLU˝SDWKV˝ZRXOG˝FURVV
DJDLQÔ˝˝$˝IHZ˝PRQWKV˝ODWHUÒ˝KH˝ZDV˝DVNHG˝WR˝FRQVLGHU˝WKH˝.RUHD˝DVVLJQPHQWÔ˝˝6FRWW
KDG˝QHYHU˝WUDYHOOHG˝RU˝ZRUNHG˝LQ˝$VLDÒ˝EXW˝KH˝EHOLHYHG˝WKDW˝WKH˝DVVLJQPHQW˝ZRXOG
SUHVHQW˝D˝FKDOOHQJLQJ˝RSSRUWXQLW\˝ZKLFK˝ZRXOG˝DGYDQFH˝KLV˝FDUHHUÔ

6FRWW˝ZDV˝VFKHGXOHG˝WR˝VWDUW˝ZRUN˝RQ˝WKH˝SURMHFW˝LQ˝$XJXVW˝Ï‰‰ËÔ˝˝3ULRU˝WR˝DUULYLQJ
LQ˝ 6HRXOÒ˝ 6FRWW˝ SUHSDUHG˝ KLPVHOI˝ E\˝ IUHTXHQWO\˝ GLVFXVVLQJ˝ WKH˝ ZRUN˝ EHLQJ
FRQGXFWHG˝ ZLWK˝ (OOHQÔ˝ ˝ (OOHQ˝ DOVR˝ SURYLGHG˝ KLP˝ ZLWK˝ LQIRUPDWLRQ˝ RQ˝ WKH˝ FXOWXUH
DQG˝EXVLQHVV˝HWLTXHWWH˝DVSHFWV˝RI˝WKH˝ZRUN„

,W˝ZDV˝YHU\˝IRUWXQDWH˝IRU˝PH˝WKDW˝(OOHQ˝KDG˝DUULYHG˝ILUVW˝LQ˝.RUHDÔ
(OOHQ˝ WULHG˝ WR˝ OHDUQ˝ DV˝ PXFK˝ DV˝ VKH˝ FRXOG˝ DERXW˝ WKH˝ .RUHDQ
ODQJXDJHÒ˝WKH˝FXOWXUHÒ˝PDQQHULVPVÒ˝DQG˝WKH˝EXVLQHVV˝HWLTXHWWHÔ˝˝6KH
ZDV˝DEOH˝WR˝LQWHUSUHW˝PDQ\˝RI˝WKH˝VXEWOHWLHV˝DQG˝WR˝SUHSDUH˝PH˝IRU
ERWK˝EXVLQHVV˝DQG˝VRFLDO˝VLWXDWLRQVÒ˝ULJKW˝GRZQ˝WR˝KRZ˝WR˝H[FKDQJH
D˝EXVLQHVV˝FDUG˝DSSURSULDWHO\˝ZLWK˝D˝.RUHDQÒ˝KRZ˝WR˝UHDG˝EHKDYLRUÒ
DQG˝ZKDW˝WR˝ZHDUÔ

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝Á ‰$‰Ê*ÌΉ

Î
$%287˝.25($

.RUHD˝ LV˝ D˝ ÁÌÌ?PLOH?ORQJ˝ SHQLQVXOD˝ VWUHWFKLQJ˝ VRXWKZDUG˝ LQWR˝ WKH˝ ZDWHUV˝ RI˝ WKH
ZHVWHUQ˝ 3DFLILFÒ˝ DZD\˝ IURP˝ 0DQFKXULD˝ DQG˝ 6LEHULD˝ WR˝ WKH˝ QRUWK˝ RQ˝ WKH˝ $VLDQ
PDLQODQGÔ˝)DFLQJ˝HDVWZDUG˝DFURVV˝WKH˝6HD˝RI˝-DSDQÒ˝NQRZQ˝WR˝.RUHDQV˝DV˝WKH˝(DVW
6HDÒ˝.RUHD˝OLHV˝ÏÎÌ˝PLOHV˝IURP˝-DSDQÔ˝˝7KH˝5HSXEOLF˝RI˝.RUHDÒ˝RU˝6RXWK˝.RUHDÒ
FRQVLVWV˝RI˝DSSUR[LPDWHO\˝ÍÂÒÌÌÌ˝VTXDUH˝PLOHVÒ˝FRPSDUDEOH˝LQ˝VL]H˝WR˝9LUJLQLD˝RU
3RUWXJDOÔ˝˝$FFRUGLQJ˝WR˝WKH˝Ï‰‰Ì˝FHQVXVÒ˝WKH˝6RXWK˝.RUHDQ˝SRSXODWLRQ˝LV˝DERXW˝ÈÍ
PLOOLRQÒ˝ZLWK˝DOPRVW˝ÏÌ˝PLOOLRQ˝UHVLGLQJ˝LQ˝WKH˝FDSLWDO˝FLW\Ò˝6HRXOÔ

.RUHD˝ KDV˝ DQ˝ DQFLHQW˝ KHULWDJH˝ VSDQQLQJ˝ ËÒÌÌÌ˝ \HDUVÔ˝ ˝ 7KH˝ PRVW˝ UHFHQW˝ JUHDW
KLVWRULFDO˝HUDÒ˝WKH˝<L˝'\QDVW\˝RU˝&KRVRQ˝'\QDVW\Ò˝HQOLVWHG˝WUHPHQGRXV˝FKDQJHV˝LQ
ZKLFK˝ SURJUHVV˝ LQ˝ VFLHQFHÒ˝ WHFKQRORJ\Ò˝ DQG˝ WKH˝ DUWV˝ ZHUH˝ DFKLHYHGÔ˝ ˝ $OWKRXJK
&RQIXFLDQLVP˝KDG˝EHHQ˝LQIOXHQWLDO˝IRU˝FHQWXULHV˝LQ˝.RUHDÒ˝LW˝ZDV˝GXULQJ˝WKLV˝WLPH
WKDW˝&RQIXFLDQ˝SULQFLSOHV˝SHUPHDWHG˝WKH˝FXOWXUH˝DV˝D˝FRGH˝RI˝PRUDOV˝DQG˝DV˝D˝JXLGH
IRU˝ HWKLFDO˝ EHKDYLRUÔ˝ ˝ &RQIXFLDQ˝ WKRXJKW˝ ZDV˝ GHVLJQDWHG˝ DV˝ WKH˝ VWDWH˝ UHOLJLRQ˝ LQ
Ï͉ν DQG˝ FDPH˝ WR˝ XQGHUSLQ˝ HGXFDWLRQÒ˝ FLYLO˝ DGPLQLVWUDWLRQÒ˝ DQG˝ GDLO\˝ FRQGXFWÔ
'XULQJ˝WKLV˝WLPHÒ˝.RUHDQ˝UXOHUV˝EHJDQ˝WR˝DYRLG˝IRUHLJQ˝FRQWDFW˝DQG˝WKH˝PRQDUFK\
ZDV˝UHIHUUHG˝WR˝DV˝WKH˝$+HUPLW˝.LQJGRP#˝E\˝RXWVLGHUVÔ˝˝/DVWLQJ˝RYHU˝ËÌÌ˝\HDUV˝DQG
LQFOXGLQJ˝ÎÊ˝UXOHUVÒ˝WKH˝<L˝'\QDVW\˝FDPH˝WR˝D˝FORVH˝DW˝WKH˝HQG˝RI˝WKH˝Ï‰WK˝FHQWXU\Ô
7RGD\Ò˝ LQ˝.RUHD V˝PRGHUQ˝ HUDÒ˝ WKH˝ QDWLRQ˝ LV˝ TXLFNO\˝ PRGHUQL]LQJ˝ DQG˝ WUDGLWLRQDO
&RQIXFLDQ˝YDOXHV˝PL[˝ZLWK˝:HVWHUQ˝OLIHVW\OH˝KDELWV˝DQG˝EXVLQHVV˝PHWKRGVÔ

$OWKRXJK˝ PDQ\˝ .RUHDQ˝ SHRSOHÒ˝ SDUWLFXODUO\˝ LQ˝ 6HRXOÒ˝ KDYH˝ EHFRPH˝ TXLWH
:HVWHUQL]HGÒ˝ WKH\˝ RIWHQ˝ IROORZ˝ WUDGLWLRQDO˝ FXVWRPVÔ˝ &RQIXFLDQLVP˝ GLFWDWHV˝ VWULFW
UXOHV˝RI˝VRFLDO˝EHKDYLRU˝DQG˝HWLTXHWWHÔ˝7KH˝EDVLF˝YDOXHV˝RI˝WKH˝&RQIXFLDQ˝FXOWXUH
DUH„˝˝ıÏÙ˝FRPSOHWH˝OR\DOW\˝WR˝D˝KLHUDUFKLFDO˝VWUXFWXUH˝RI˝DXWKRULW\Ò˝ZKHWKHU˝EDVHG˝LQ
WKH˝ IDPLO\Ò˝ WKH˝ FRPSDQ\Ò˝ RU˝ WKH˝ QDWLRQ‚˝ ıÎÙ˝ GXW\˝ WR˝ SDUHQWVÒ˝ H[SUHVVHG˝ WKURXJK
OR\DOW\Ò˝ ORYHÒ˝ DQG˝ JUDWLWXGH‚˝ DQG˝ ıÍÙ˝ VWULFW˝ UXOHV˝ RI˝ FRQGXFWÒ˝ LQYROYLQJ˝ FRPSOHWH
REHGLHQFH˝ DQG˝ UHVSHFWIXO˝ EHKDYLRU˝ ZLWKLQ˝ VXSHULRUV?VXERUGLQDWH˝ UHODWLRQVKLSVÒ
VXFK˝ DV˝ SDUHQWV?FKLOGUHQÒ˝ ROG?\RXQJÒ˝ PDOH?IHPDOHÒ˝ DQG˝ WHDFKHU?VWXGHQWÔ˝ ˝ 7KHVH
YDOXHV˝DIIHFW˝ERWK˝VRFLDO˝DQG˝ZRUN˝HQYLURQPHQWV˝VXEVWDQWLDOO\Ô

0$1$*,1*˝,1˝.25($

%XVLQHVV˝HWLTXHWWH˝LQ˝.RUHD˝ZDV˝H[WUHPHO\˝LPSRUWDQWÔ˝˝(OOHQ˝IRXQG˝WKDW˝HYHU\GD\
DFWLYLWLHVÒ˝VXFK˝DV˝H[FKDQJLQJ˝EXVLQHVV˝FDUGV˝RU˝UHSOHQLVKLQJ˝D˝FROOHDJXH©V˝GULQN˝DW
GLQQHUÒ˝ LQYROYHG˝ IRUPDO˝ ULWXDOVÔ˝ ˝ )RU˝ H[DPSOHÒ˝ (OOHQ˝ OHDUQHG˝ LW˝ ZDV˝ LPSRUWDQW˝ WR
SURYLGH˝ DQG˝ WR˝ UHFHLYH˝ EXVLQHVV˝ FDUGV˝ LQ˝ DQ˝ DSSURSULDWH˝ PDQQHUÒ˝ ZKLFK˝ LQFOXGHG
FDUHIXOO\˝H[DPLQLQJ˝D˝EXVLQHVV˝FDUG˝ZKHQ˝UHFHLYHG˝DQG˝FRPPHQWLQJ˝RQ˝LWÔ˝˝,I˝RQH
MXVW˝DFFHSWHG˝WKH˝FDUG˝ZLWKRXW˝UHDGLQJ˝LWÒ˝WKLV˝EHKDYLRU˝ZRXOG˝EH˝FRQVLGHUHG˝YHU\
˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝˝
5
˝ 6RPH˝ RI˝ WKH˝ LQIRUPDWLRQ˝ LQ˝ WKH˝ ¶$ERXW˝ .RUHDß˝ DQG˝ ¶:RPHQ˝ LQ˝ .RUHDß˝ VHFWLRQV˝ ZDV˝ REWDLQHG˝ IURP
¶)RGRU©V˝.RUHDßÒ˝Ï‰‰ÍÒ˝)RGRU©V˝7UDYHO˝3XEOLFDWLRQVÒ˝,QFÔ„˝1<‚˝DQG˝&KULV˝7D\ORUÒ˝¶6HRXO˝W˝FLW\˝JXLGHßÒ˝Ï‰‰ÍÒ
/RQHO\˝3ODQHW˝3XEOLFDWLRQV„˝&RORUFUDIW˝/WGÔÒ˝+RQJ˝.RQJÔ

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝Ê ‰$‰Ê*ÌΉ

UXGHÔ˝˝,Q˝DGGLWLRQÒ˝(OOHQ˝DOVR˝IRXQG˝LW˝LPSRUWDQW˝WR˝NQRZ˝KRZ˝WR˝DGGUHVV˝D˝.RUHDQ
E\˝ QDPHÔ˝ ˝ ,I˝ D˝ .RUHDQ©V˝ QDPH˝ ZDV˝ <Ô+Ô˝ .LPÒ˝ QRQ?.RUHDQV˝ ZRXOG˝ JHQHUDOO\
DGGUHVV˝KLP˝DV˝HLWKHU˝<Ô+Ô˝RU˝DV˝0UÔ˝.LPÔ˝˝.RUHDQV˝ZRXOG˝OLNHO\˝FDOO˝KLP˝E\˝KLV
IXOO˝QDPH˝RU˝E\˝KLV˝WLWOH˝DQG˝QDPHÒ˝VXFK˝DV˝0DQDJHU˝.LPÔ˝˝$˝OLPLWHG˝QXPEHU˝RI
.RUHDQVÒ˝JHQHUDOO\˝WKRVH˝ZKR˝KDG˝OLYHG˝RYHUVHDVÒ˝WRRN˝RQ˝:HVWHUQ˝QDPHVÒ˝VXFK˝DV
-DFN˝.LPÔ

:25.˝7($06

7HDPV˝ZHUH˝DQ˝LQWHJUDO˝SDUW˝RI˝WKH˝ZRUN˝HQYLURQPHQW˝LQ˝.RUHDÔ˝˝(OOHQ˝QRWHG˝WKDW
WKH˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQWV˝ RUJDQL]HG˝ VRPH˝ VSHFLDO˝ WHDP˝ EXLOGLQJ˝ DFWLYLWLHV˝ WR˝ EULQJ
WRJHWKHU˝WKH˝.RUHDQ˝DQG˝1RUWK˝$PHULFDQ˝WHDP˝PHPEHUV„

2Q˝RQH˝RFFDVLRQÒ˝WKH˝.RUHDQ˝FRQVXOWLQJ˝WHDP˝LQYLWHG˝WKH˝:HVWHUQ
FRQVXOWDQWV˝WR˝D˝EDVHEDOO˝JDPH˝RQ˝D˝6DWXUGD\˝DIWHUQRRQ˝IROORZHG˝E\
D˝WULS˝WR˝WKH˝2O\PSLF˝3DUN˝IRU˝D˝WRXU˝DIWHU˝WKH˝JDPHÒ˝DQG˝GLQQHU˝DW˝D
.RUHDQ˝UHVWDXUDQW˝WKDW˝HYHQLQJÔ˝˝$Q˝HYHQW˝RI˝WKLV˝QDWXUH˝LV˝XQXVXDO
DQG˝ZDV˝YHU\˝VSHFLDOÔ˝˝2Q˝DQRWKHU˝RFFDVLRQÒ˝WKH˝.RUHDQ˝FRQVXOWDQWV
JDYH˝XS˝D˝GD\˝RII˝ZLWK˝WKHLU˝IDPLOLHV˝DQG˝VSHQW˝LW˝ZLWK˝WKH˝:HVWHUQ
FRQVXOWDQWVÔ˝ ˝ :H˝ WRXUHG˝ D˝ .RUHDQ˝ SDODFH˝ DQG˝ WKH˝ SDODFH˝ JURXQGVÒ
DQG˝ZH˝ZHUH˝WKHQ˝LQYLWHG˝WR˝3DUN©V˝KRPH˝IRU˝GLQQHUÔ˝˝ ,W˝ ZDV˝ YHU\
XQXVXDO˝WKDW˝ZHÒ˝DV˝:HVWHUQ˝IRONVÒ˝ZHUH˝LQYLWHG˝WR˝KLV˝KRPHÒ˝DQG˝LW
ZDV˝D˝YHU\˝JUDFLRXV˝HYHQWÔ

(OOHQ˝ DOVR˝ IRXQG˝ WHDP?EXLOGLQJ˝ DFWLYLWLHV˝ WRRN˝ SODFH˝ RQ˝ D˝ UHJXODU˝ EDVLVÒ˝ DQG˝ WKDW
WKHVH˝ HYHQWV˝ ZHUH˝ QRUPDOO\˝ FRQGXFWHG˝ RXWVLGH˝ RI˝ WKH˝ ZRUN˝ HQYLURQPHQWÔ˝ ˝ )RU
H[DPSOHÒ˝OXQFK˝ZLWK˝WKH˝WHDP˝ZDV˝DQ˝LPSRUWDQW˝GDLO\˝WHDP˝HYHQW˝ZKLFK˝HYHU\RQH
ZDV˝H[SHFWHG˝WR˝DWWHQG„

<RX˝ MXVW˝ FRXOGQ©W˝ ZRUN˝ DW˝ \RXU˝ GHVN˝ HYHU\˝ GD\˝ IRU˝ OXQFKÔ˝ ,W˝ ZDV
LPSRUWDQW˝IRU˝HYHU\RQH˝WR˝DWWHQG˝OXQFK˝WRJHWKHU˝LQ˝RUGHU˝WR˝VKDUH˝LQ
WKLV˝VRFLDO˝DFWLYLW\Ò˝DV˝RQH˝RI˝WKH˝PHDQV˝IRU˝WHDP˝ERQGLQJÔ

$GGLWLRQDOO\Ò˝WKH˝PDOH˝WHDP˝PHPEHUV˝ZRXOG˝JR˝RXW˝WRJHWKHU˝IRU˝IRRGÒ˝GULQNÒ˝DQG
VRQJ˝DIWHU˝ZRUNÔ˝˝6FRWW˝IRXQG˝WKHVH˝GULQNLQJ˝DFWLYLWLHV˝WR˝EH˝DQ˝LPSRUWDQW˝SDUW˝RI
KLV˝LQWHUDFWLRQ˝ZLWK˝ERWK˝WKH˝WHDP˝DQG˝WKH˝FOLHQW„

8QOHVV˝\RX˝KDG˝D˝PHGLFDO˝UHDVRQÒ˝\RX˝ZRXOG˝EH˝H[SHFWHG˝WR˝GULQN
ZLWK˝ WKH˝ WHDP˝ PHPEHUVÒ˝ VRPHWLPHV˝ WR˝ H[FHVVÔ˝ ˝ $˝ SRSXODU˝ GULQNÒ
VRMXÒ˝ZKLFK˝LV˝VLPLODU˝WR˝YRGNDÒ˝ZRXOG˝EH˝SRXUHG˝LQWR˝D˝VPDOO˝JODVVÔ
2XU˝ JODVVHV˝ ZHUH˝ QHYHU˝ HPSW\Ò˝ DV˝ VRPHRQH˝ ZRXOG˝ DOZD\V˝ HQVXUH
WKDW˝ DQ˝ HPSW\˝ JODVV˝ ZDV˝ TXLFNO\˝ ILOOHGÔ˝ ˝ )RU˝ H[DPSOHÒ˝ LI˝ P\˝ JODVV
ZDV˝HPSW\Ò˝,˝OHDUQHG˝WKDW˝,˝VKRXOG˝SDVV˝LW˝WR˝WKH˝SHUVRQ˝RQ˝P\˝ULJKW

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝Â ‰$‰Ê*ÌΉ

DQG˝ ILOO˝ LW˝ IRU˝ KLP˝ DV˝ D˝ JHVWXUH˝ RI˝ IULHQGVKLSÔ˝ ˝ +H˝ ZRXOG˝ TXLFNO\
GULQN˝WKH˝FRQWHQWV˝RI˝WKH˝JODVVÒ˝SDVV˝WKH˝JODVV˝EDFN˝WR˝PHÒ˝DQG˝ILOO˝LW
IRU˝PH˝WR˝TXLFNO\˝GULQNÔ˝˝<RX˝VLPSO\˝KDG˝WR˝GR˝LWÔ˝˝,˝UHFDOO˝RQH˝QLJKW
ZKHQ˝,˝UHDOO\˝GLG˝QRW˝ZDQW˝WR˝GULQN˝DV˝,˝KDG˝D˝KHDGDFKHÔ˝˝:H˝ZHUH
VLWWLQJ˝DW˝GLQQHUÒ˝DQG˝0UÔ˝6RQJ˝KDQGHG˝PH˝KLV˝JODVV˝DQG˝ILOOHG˝LWÔ˝˝,
VDLG˝ WR˝ KLP˝ ¶,˝ UHDOO\˝ FDQ©W˝ GULQN˝ WRQLJKWÔ˝ ˝ ,˝ KDYH˝ D˝ WHUULEOH
KHDGDFKHÔß˝˝+H˝ORRNHG˝DW˝PH˝DQG˝VDLG˝¶0UÔ˝6FRWWÒ˝,˝KDYH˝$VSLULQ˝LQ
P\˝EULHIFDVHÔß˝˝,˝KDG˝DERXW˝WKUHH˝RU˝IRXU˝VPDOO˝GULQNV˝WKDW˝QLJKWÔ

(OOHQ˝IRXQG˝VKH˝ZDV˝LQFOXGHG˝LQ˝PDQ\˝RI˝WKH˝WHDP?EXLOGLQJ˝GLQQHUVÒ˝DQG˝VRRQ˝DIWHU
VKH˝DUULYHG˝LQ˝6HRXOÒ˝VKH˝ZDV˝LQYLWHG˝WR˝D˝WHDP˝GLQQHUÒ˝ZKLFK˝LQFOXGHG˝FOLHQW˝WHDP
PHPEHUVÔ˝˝(OOHQ˝ZDV˝LQIRUPHG˝WKDW˝DOWKRXJK˝ZRPHQ˝ZHUH˝QRW˝QRUPDOO\˝LQYLWHG˝WR
WKHVH˝VRFLDO˝HYHQWVÒ˝DQ˝H[FHSWLRQ˝ZDV˝PDGH˝VLQFH˝VKH˝ZDV˝D˝VHQLRU˝WHDP˝PHPEHUÔ

'XULQJ˝WKH˝GLQQHUÒ˝WKHUH˝ZHUH˝PDQ\˝WRDVWV˝DQG˝GULQNLQJ˝FKDOOHQJHVÔ
'XULQJ˝ RQH˝ VXFK˝ FKDOOHQJHÒ˝ WKH˝ VHQLRU˝ FOLHQW˝ UHSUHVHQWDWLYH
SUHSDUHG˝ D˝ GULQN˝ WKDW˝ FRQVLVWHG˝ RI˝ RQH˝ KLJKEDOO˝ JODVV˝ ILOOHG˝ ZLWK
EHHU˝DQG˝RQH˝VKRW˝JODVV˝ILOOHG˝WR˝WKH˝WRS˝ZLWK˝ZKLVNH\Ô˝˝+H˝GURSSHG
WKH˝ ZKLVNH\˝ JODVV˝ LQWR˝ WKH˝ EHHU˝ JODVV˝ DQG˝ SDVVHG˝ WKH˝ GULQN˝ WR˝ WKH
PDQ˝RQ˝KLV˝OHIWÔ˝˝7KLV˝WHDP˝PHPEHU˝TXLFNO\˝GUDQN˝WKH˝FRFNWDLO˝LQ
RQH˝VZRRSÒ˝DQG˝KHOG˝WKH˝JODVV˝RYHU˝KLV˝KHDGÒ˝FOLFNLQJ˝WKH˝JODVVHV˝WR
VKRZ˝ ERWK˝ ZHUH˝ HPSW\Ô˝ ˝ (YHU\RQH˝ FKHHUHG˝ DQG˝ DSSODXGHGÔ˝ ˝ 7KLV
PDQ˝WKHQ˝PL[HG˝WKH˝VDPH˝GULQNÒ˝DQG˝SDVVHG˝WKH˝JODVV˝WR˝WKH˝PDQ˝RQ
KLV˝OHIWÒ˝ZKR˝DOVR˝GUDQN˝WKH˝FRFNWDLO˝LQ˝RQH˝VZDOORZÔ˝˝,W˝ZDV˝FOHDU
WKLV˝FKDOOHQJH˝ZDV˝JRLQJ˝DURXQG˝WKH˝WDEOH˝DQG˝ZRXOG˝HYHQWXDOO\˝JHW
WR˝PHÔ

,˝GRQ©W˝JHQHUDOO\˝GULQN˝EHHU˝DQG˝QHYHU˝GULQN˝ZKLVNH\Ô˝˝ %XW˝ LW˝ ZDV


FOHDUÒ˝ HYHQ˝ ZLWKRXW˝ P\˝ WUDQVODWRU˝ SUHVHQW˝ WR˝ DVVLVW˝ P\
XQGHUVWDQGLQJÒ˝ WKDW˝ WKLV˝ DFWLYLW\˝ ZDV˝ DQ˝ LQWHJUDO˝ SDUW˝ RI˝ WKH˝ WHDP
EXLOGLQJ˝IRU˝WKH˝SURMHFWÔ˝˝$V˝WKH˝PDQ˝RQ˝P\˝ULJKW˝PL[HG˝WKH˝GULQN
IRU˝PHÒ˝KH˝ZKLVSHUHG˝WKDW˝KH˝ZRXOG˝KHOS˝PHÔ˝˝+H˝SRXUHG˝WKH˝EHHU˝WR
WKH˝KDOIZD\˝SRLQW˝LQ˝WKH˝KLJKEDOO˝JODVVÒ˝ILOOHG˝WKH˝VKRW˝JODVV˝WR˝WKH
WRS˝ ZLWK˝ ZKLVNH\Ò˝ DQG˝ GURSSHG˝ WKH˝ VKRWJODVV˝ LQ˝ WKH˝ EHHUÔ
8QIRUWXQDWHO\Ò˝,˝FRXOG˝VHH˝WKDW˝WKH˝EHHU˝GLGQ©W˝FRYHU˝WKH˝WRS˝RI˝WKH
VKRW˝JODVVÒ˝ZKLFK˝ZRXOG˝OLNHO\˝PRYH˝WRR˝TXLFNO\˝LI˝QRW˝FRYHUHGÔ˝˝,
DQQRXQFHG˝ ¶2QH˝ PRPHQWÒ˝ SOHDVHÒ˝ ZH˝ DUH˝ KDYLQJ˝ WHFKQLFDO
GLIILFXOWLHVÔß˝ ˝ $QG˝ WR˝ WKH˝ DPD]HPHQW˝ RI˝ DOO˝ LQ˝ DWWHQGDQFHÒ˝ ,˝ DVNHG
WKH˝PDQ˝RQ˝P\˝ULJKW˝WR˝SRXU˝PRUH˝EHHU˝LQ˝WKH˝JODVVÔ˝˝:KHQ˝,˝GUDQN
WKH˝ FRQFRFWLRQ˝ LQ˝ RQH˝ VZDOORZÒ˝ HYHU\RQH˝ FKHHUHGÒ˝ DQG˝ WKH˝ VHQLRU
FOLHQW˝UHSUHVHQWDWLYH˝VWRRG˝XS˝DQG˝VKRXWHGÒ˝¶<RX˝DUH˝QRZ˝.RUHDQÔ
<RX˝DUH˝QRZ˝.RUHDQÔß

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝‰ ‰$‰Ê*ÌΉ

7KH˝QRUPV˝IRU˝WHDP˝PDQDJHPHQW˝ZHUH˝DOVR˝FRQVLGHUDEO\˝GLIIHUHQW˝IURP˝WKH˝1RUWK
$PHULFDQ˝VW\OH˝RI˝PDQDJHPHQWÔ˝˝(OOHQ˝ZDV˝TXLWH˝VXUSULVHG˝WR˝ILQG˝WKDW˝WKH˝FRQFHSW
RI˝VDYLQJ˝IDFH˝GLG˝QRW˝PHDQ˝DYRLGLQJ˝QHJDWLYH˝IHHGEDFN˝RU˝VKDULQJ˝IDLOXUHV„

,W˝LV˝LPSRUWDQW˝LQ˝.RUHD˝WR˝ HQVXUH˝ WKDW˝ WHDP˝ PHPEHUV˝ GR˝ QRW˝ ORVH


IDFHÔ˝˝+RZHYHUÒ˝ZKHQ˝OHDGLQJ˝D˝WHDPÒ˝LW˝DSSHDUHG˝MXVW˝DV˝LPSRUWDQW
IRU˝ D˝ PDQDJHU˝ WR˝ GHPRQVWUDWH˝ OHDGHUVKLSÔ˝ ,I˝ D˝ WHDP˝ PHPEHU
SURYLGHG˝ ZRUN˝ WKDW˝ GLG˝ QRW˝ PHHW˝ WKH˝ VWDWHG˝ UHTXLUHPHQWVÒ˝ D˝ OHDGHU
ZDV˝H[SHFWHG˝WR˝H[SUHVV˝GLVDSSRLQWPHQW˝LQ˝WKH˝LQGLYLGXDO©V˝HIIRUWV
LQ˝IURQW˝RI˝DOO˝WHDP˝PHPEHUVÔ˝˝$˝VWURQJ˝OHDGHU˝ZDV˝FRQVLGHUHG˝WR˝EH
VRPHRQH˝ ZKR˝ HQJDJHG˝ LQ˝ WKLV˝ W\SH˝ RI˝ SXEOLF˝ GHPRQVWUDWLRQ˝ ZKHQ
UHTXLUHGÔ

,Q˝ 1RUWK˝ $PHULFDÒ˝ D˝ WHDP˝ OHDGHU˝ RIWHQ˝ FRPSOLPHQWV˝ DQG˝ UHZDUGV


WHDP˝ PHPEHUV˝ IRU˝ ZRUN˝ GRQH˝ ZHOOÔ˝ ,Q˝ .RUHDÒ˝ OHDGHUV˝ H[SUHVVHG
GLVDSSRLQWPHQW˝ LQ˝ VXEVWDQGDUG˝ ZRUNÒ˝ RU˝ VDLG˝ QRWKLQJ˝ IRU˝ ZRUN
FRPSOHWHG˝LQ˝D˝VDWLVIDFWRU\˝PDQQHUÔ˝$˝OHDGHU˝ZDV˝FRQVLGHUHG˝ZHDN
LI˝ KH˝ RU˝ VKH˝ FRQWLQXRXVO\˝ SURYLGHG˝ FRPSOLPHQWV˝ IRU˝ ZRUN
FRPSOHWHG˝DV˝UHTXLUHGÔ

+LHUDUFK\

7KH˝.RUHDQV©˝UHVSHFW˝IRU˝SRVLWLRQ˝DQG˝VWDWXV˝ZDV˝DQRWKHU˝HOHPHQW˝RI˝WKH˝.RUHDQ
FXOWXUH˝WKDW˝ERWK˝(OOHQ˝DQG˝6FRWW˝IRXQG˝WR˝KDYH˝D˝VLJQLILFDQW˝LQIOXHQFH˝RYHU˝KRZ
WKH˝ SURMHFW˝ ZDV˝ VWUXFWXUHG˝ DQG˝ KRZ˝ SHRSOH˝ EHKDYHGÔ˝ ˝ 7KH˝ HPSKDVLV˝ SODFHG˝ RQ
KLHUDUFK\˝KDG˝DQ˝LPSRUWDQW˝ LPSDFW˝ XSRQ˝ WKH˝ UHODWLRQVKLS˝ EHWZHHQ˝ FRQVXOWDQW˝ DQG
FOLHQW˝ WKDW˝ ZDV˝ TXLWH˝ GLIIHUHQW˝ IURP˝ WKHLU˝ H[SHULHQFH˝ LQ˝ 1RUWK˝ $PHULFDÔ˝ ˝ $V˝ D
UHVXOWÒ˝ WKH˝ 1RUWK˝ $PHULFDQV©˝ XQGHUVWDQGLQJ˝ RI˝ WKH˝ UROH˝ RI˝ D˝ FRQVXOWDQW˝ GLIIHUHG
YDVWO\˝IURP˝WKHLU˝.RUHDQ˝FRXQWHUSDUWVÔ

6SHFLILFDOO\Ò˝WKH˝1RUWK˝$PHULFDQ˝FRQVXOWDQWV˝ZHUH˝IDPLOLDU˝ZLWK˝®PDQDJLQJ˝FOLHQW
H[SHFWDWLRQVÔ©˝ ˝ 7KLV˝ DFWLYLW\˝ LQYROYHG˝ LQIRUPLQJ˝ WKH˝ FOLHQW˝ RI˝ WKH˝ EHVW˝ PHDQV˝ WR
DFKLHYH˝ WKHLU˝ JRDOV˝ DQG˝ LQFOXGHG˝ IUHTXHQW˝ FRPPXQLFDWLRQ˝ ZLWK˝ WKH˝ FOLHQWÔ
*HQHUDOO\Ò˝WKH˝FOLHQW©V˝FXVWRPHU˝ZDV˝DOVR˝LQWHUYLHZHG˝LQ˝RUGHU˝WR˝XQGHUVWDQG˝KRZ
WKH˝ FOLHQW©V˝ V\VWHP˝ FRXOG˝ EHWWHU˝ LQWHJUDWH˝ ZLWK˝ WKHLU˝ FXVWRPHU©V˝ UHTXLUHPHQWVÔ
(OOHQ˝UHFDOOHGÒ˝KRZHYHUÒ˝WKDW˝WKH˝SURFHGXUHV˝ZHUH˝QHFHVVDULO\˝GLIIHUHQW˝LQ˝.RUHD„

7KH˝FOLHQW˝WHDP˝PHPEHUV˝GLG˝QRW˝SHUPLW˝RXU˝WHDP˝PHPEHUV˝WR˝JR
WR˝WKHLU˝RIILFHV˝XQDQQRXQFHGÔ˝˝:H˝KDG˝WR˝ERRN˝DSSRLQWPHQWV˝DKHDG
RI˝WLPH˝WR˝REWDLQ˝SHUPLVVLRQ˝WR˝VHH˝WKHPÔ˝˝,Q˝SDUWÒ˝WKLV˝VLWXDWLRQ˝ZDV
D˝UHVXOW˝RI˝WKH˝IRUPDOLWLHV˝ZH˝QHHGHG˝WR˝REVHUYH˝GXH˝WR˝WKHLU˝UDQN˝LQ
VRFLHW\Ò˝ EXW˝ ,˝ EHOLHYH˝ LW˝ ZDV˝ DOVR˝ EHFDXVH˝ WKH\˝ ZDQWHG˝ WR˝ EH
SUHSDUHG˝IRU˝WKH˝WRSLFV˝ZH˝ZDQWHG˝WR˝GLVFXVVÔ

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝ÏÌ ‰$‰Ê*ÌΉ

7KH˝.RUHDQ˝FRQVXOWDQWV˝UHIXVHG˝WR˝LQWHUYLHZ˝WKH˝FXVWRPHUVÒ˝EHFDXVH˝WKH\˝GLG˝QRW
ZDQW˝WR˝GLVWXUE˝WKHPÔ˝˝)XUWKHUPRUHÒ˝WKH˝FOLHQW˝WHDP˝PHPEHUV˝IUHTXHQWO\˝FDPH˝LQWR
WKH˝ SURMHFW˝ RIILFH˝ DQG˝ DVNHG˝ WKH˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQWV˝ WR˝ ZRUN˝ RQ˝ DFWLYLWLHV˝ QRW
VFKHGXOHG˝ IRU˝ WKDW˝ ZHHN˝ RU˝ ZKLFK˝ ZHUH˝ EH\RQG˝ WKH˝ SURMHFW˝ VFRSHÔ˝ ˝ 7KH˝ .RUHDQ
FRQVXOWDQWV˝ DFFHSWHG˝ WKH˝ ZRUN˝ ZLWKRXW˝ TXHVWLRQÔ˝ ˝ (OOHQ˝ DQG˝ 6FRWW˝ IRXQG
WKHPVHOYHV˝SRZHUOHVV˝WR˝VWRS˝WKLV˝DFWLYLW\Ô

6KRUWO\˝ DIWHU˝ DUULYLQJÒ˝ 6FRWW˝ KDG˝ D˝ YHU\˝ FRQIURQWDWLRQDO˝ PHHWLQJ˝ ZLWK˝ RQH˝ RI˝ WKH
.RUHDQ˝FRQVXOWDQWV˝FRQFHUQLQJ˝WKLV˝LVVXH„

,˝KDG˝EHHQ˝LQ˝.RUHD˝IRU˝DERXW˝D˝ZHHNÒ˝DQG˝,˝ZDV˝VWLOO˝VXIIHULQJ˝IURP
MHW˝ ODJÔ˝ ˝ ,˝ ZDV˝ DORQH˝ ZLWK˝ RQH˝ RI˝ WKH˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQWVÒ˝ DQG˝ ZH
ZHUH˝ WDONLQJ˝ DERXW˝ KRZ˝ RUJDQL]DWLRQDO˝ SURFHVVHV˝ VKRXOG˝ EH˝ IORZ?
FKDUWHGÔ˝ ˝ +H˝ ZDV˝ VD\LQJ˝ WKH˝ FOLHQW˝ XQGHUVWDQGV˝ WKH˝ SURFHVV˝ LQ˝ D
SDUWLFXODU˝PDQQHUÒ˝VR˝ZH˝VKRXOG˝VKRZ˝LW˝LQ˝WKDW˝ZD\Ô˝˝,˝UHVSRQGHG
WKDWÒ˝ IURP˝ D˝ WHFKQLFDO˝ VWDQGSRLQWÒ˝ LW˝ ZDV˝ QRW˝ FRUUHFWÔ˝ ˝ ,˝ H[SODLQHG
WKDW˝DV˝D˝FRQVXOWDQWÒ˝ZH˝FRXOGQ©W˝VLPSO\˝GR˝ZKDW˝WKH˝FOLHQW˝UHTXHVWV
LI˝ LW˝ LV˝ LQFRUUHFWÔ˝ ˝ :H˝ PXVW˝ SURYLGH˝ YDOXH˝ E\˝ VKRZLQJ˝ ZK\˝ D
GLIIHUHQW˝ PHWKRG˝ PD\˝ EH˝ WDNHQ˝ E\˝ HGXFDWLQJ˝ WKH˝ FOLHQW˝ RI˝ WKH
RSWLRQV˝DQG˝WKH˝UHDVRQV˝IRU˝VHOHFWLQJ˝D˝VSHFLILF˝PHWKRGÔ˝˝7KHUH˝DUH
WLPHV˝ZKHQ˝\RX˝KDYH˝WR˝WHOO˝WKH˝FOLHQW˝VRPHWKLQJ˝GLIIHUHQW˝WKDQ˝KH
EHOLHYHVÔ˝˝7KDW©V˝ZKDW˝ZH©UH˝SDLG˝IRUÔ˝˝+H˝VDLGÒ˝¶1RÒ˝QRÒ˝\RX˝GRQ©W
XQGHUVWDQGÔ˝ ˝ 7KH\©UH˝ SD\LQJ˝ RXU˝ IHHÔß˝ ˝ $W˝ WKDW˝ SRLQW˝ ,˝ UDLVHG˝ P\
YRLFH„˝¶<RX˝GRQ©W˝NQRZ˝ZKDW˝\RX˝DUH˝WDONLQJ˝DERXWÔ˝˝,˝KDYH˝PXFK
PRUH˝ H[SHULHQFH˝ WKDQ˝ \RXÔß˝ ˝ $IWHUZDUGVÒ˝ ,˝ UHDOL]HG˝ WKDW˝ LW˝ ZDV
ZURQJ˝ WR˝ VKRXW˝ DW˝ KLPÔ˝ ˝ ,˝ SXOOHG˝ KLP˝ DVLGH˝ DQG˝ DSRORJL]HGÔ˝ ˝ +H
VDLGÒ˝ ¶:HOOÒ˝ ,˝ NQRZ˝ \RX˝ ZHUH˝ WLUHGÔß˝ ˝ ,˝ UHSOLHG˝ WKDW˝ LW˝ ZDV˝ QR
H[FXVHÒ˝DQG˝,˝VKRXOG˝QRW˝KDYH˝VKRXWHGÔ˝˝$IWHU˝WKDWÒ˝ZH˝PDQDJHG˝WR
JHW˝DORQJ˝MXVW˝ILQHÔ

7KH˝EHKDYLRU˝RI˝VXERUGLQDWHV˝DQG˝VXSHULRUV˝DOVR˝UHIOHFWHG˝WKH˝.RUHDQ©V˝UHVSHFW˝IRU
VWDWXV˝DQG˝SRVLWLRQÔ˝6FRWW˝REVHUYHG˝ WKDW˝ LW˝ ZDV˝ YHU\˝ XQXVXDO˝ IRU˝ D˝ VXERUGLQDWH˝ WR
OHDYH˝WKH˝RIILFH˝IRU˝WKH˝GD\˝XQOHVV˝KLV˝VXSHULRU˝KDG˝DOUHDG\˝OHIW„

,˝ UHPHPEHU˝ RQH˝ GD\Ò˝ D˝ 6DWXUGD\Ò˝ ZKHQ˝ RQH˝ RI˝ WKH˝ \RXQJ˝ .RUHDQ
FRQVXOWDQWV˝ZKR˝KDG˝EHHQ˝LOO˝IRU˝VRPH˝WLPHÒ˝ZDV˝VWLOO˝DW˝KLV˝GHVNÔ˝˝,
PDGH˝D˝FRPPHQW„˝¶:K\˝GRQ©W˝\RX˝JR˝KRPHÒ˝0UÔ˝&KRL"ß˝˝$OWKRXJK
KH˝ZDV˝QRW˝ZRUNLQJ˝IRU˝PHÒ˝,˝NQHZ˝KLV˝ZRUN˝RQ˝WKH˝RWKHU˝WHDP˝ZDV
GRQHÔ˝ ˝ +H˝ VDLGÒ˝ ¶,˝ FDQ©W˝ JR˝ KRPH˝ EHFDXVH˝ VHYHUDO˝ RWKHU˝ WHDP
PHPEHUV˝ KDYH˝ WDNHQ˝ WKH˝ GD\˝ RIIÔ˝ ˝ ,˝ KDYH˝ WR˝ VWD\Ôß˝ ˝ ,˝ UHSHDWHG˝ P\
REVHUYDWLRQ˝WKDW˝KLV˝ZRUN˝ZDV˝GRQHÔ˝˝+H˝UHSOLHG„˝¶,I˝,˝GR˝QRW˝VWD\Ò˝,
ZLOO˝EH˝ILUHGÔ˝˝0\˝ERVV˝LV˝VWLOO˝KHUHÒ˝,˝KDYH˝WR˝VWD\Ôß˝˝+H˝ZRXOG˝VWD\
DQG˝ZRUN˝XQWLO˝KLV˝ERVV˝OHIWÒ˝XQWLO˝ODWH˝LQ˝WKH˝HYHQLQJ˝LI˝QHFHVVDU\Ô

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝ÏÏ ‰$‰Ê*ÌΉ

)XUWKHUPRUHÒ˝6FRWW˝IRXQG˝WKDW˝WKH˝.RUHDQ˝FRQVXOWDQWV˝WHQGHG˝QRW˝WR˝DVN˝TXHVWLRQVÔ
(YHQ˝ZKHQ˝6FRWW˝DVNHG˝WKH˝.RUHDQ˝FRQVXOWDQWV˝LI˝WKH\˝XQGHUVWRRG˝KLV˝LQVWUXFWLRQV
RU˝H[SODQDWLRQÒ˝WKH\˝JHQHUDOO\˝UHVSRQGHG˝DIILUPDWLYHO\˝ZKLFK˝PDGH˝LW˝GLIILFXOW˝WR
FRQILUP˝WKHLU˝XQGHUVWDQGLQJÔ˝˝+H˝ZDV˝DGYLVHG˝WKDW˝UHVSRQGLQJ˝LQ˝D˝SRVLWLYH˝PDQQHU
GHPRQVWUDWHG˝ UHVSHFW˝ IRU˝ WHDFKHUV˝ RU˝ VXSHULRUVÔ˝ ˝ $VNLQJ˝ D˝ TXHVWLRQ˝ ZRXOG˝ EH
YLHZHG˝ DV˝ LQIHUULQJ˝ WKDW˝ WKH˝ WHDFKHU˝ RU˝ VXSHULRU˝ KDG˝ QRW˝ GRQH˝ D˝ JRRG˝ MRE˝ RI
H[SODLQLQJ˝WKH˝PDWHULDOÔ˝˝$V˝ D˝ UHVXOWÒ˝ DFKLHYLQJ˝ D˝ FRDFKLQJ˝ UROH˝ ZDV˝ GLIILFXOW˝ IRU
WKH˝1RUWK˝$PHULFDQ˝FRQVXOWDQWV˝HYHQ˝WKRXJK˝SDVVLQJ˝RQ˝WKHLU˝NQRZOHGJH˝RI˝6,˝WR
WKH˝.RUHDQ˝FRQVXOWDQWV˝ZDV˝FRQVLGHUHG˝DQ˝LPSRUWDQW˝SDUW˝RI˝WKHLU˝IXQFWLRQ˝RQ˝WKLV
SURMHFWÔ

:20(1˝,1˝.25($

+LVWRULFDOO\Ò˝ &RQIXFLDQ˝ YDOXHV˝ KDYH˝ GLFWDWHG˝ D˝ VWULFW˝ FRGH˝ RI˝ EHKDYLRU˝ EHWZHHQ
PHQ˝DQG˝ZRPHQ˝DQG˝KXVEDQG˝DQG˝ZLIH˝LQ˝.RUHDÔ˝˝7UDGLWLRQDOO\Ò˝WKHUH˝KDV˝EHHQ˝D
FOHDU˝ GHOLQHDWLRQ˝LQ˝WKH˝UHVSHFWLYH˝UHVSRQVLELOLWLHV˝RI˝PHQ˝DQG˝ZRPHQÔ˝7KH˝ PDOH
SUHVHUYH˝FDQ˝EH˝GHILQHG˝DV˝WKDW˝ZKLFK˝LV˝SXEOLFÒ˝ZKHUHDV˝ZRPHQ˝DUH˝H[SHFWHG˝WR
FDWHU˝WR˝WKH˝SULYDWHÒ˝SHUVRQDO˝ZRUOG˝RI˝WKH˝KRPHÔ˝7KHVH˝YDOXHV˝KDYH˝OLQJHUHG˝LQWR
WKH˝Ï‰‰ÌVÒ˝ZLWK˝.RUHDQ˝SXEOLF˝OLIH˝YHU\˝PXFK˝GRPLQDWHG˝E\˝PHQÔ

1HYHUWKHOHVVÒ˝ FRPSDUHG˝ WR˝ WKH˝ <L˝ G\QDVW\˝ HUDÒ˝ WKH˝ SRVLWLRQ˝ RI˝ ZRPHQ˝ LQ˝ VRFLHW\
KDV˝FKDQJHG˝FRQVLGHUDEO\Ô˝˝7KHUH˝LV˝QRZ˝YLUWXDO˝HTXDOLW\˝LQ˝DFFHVV˝WR˝HGXFDWLRQ˝IRU
PHQ˝ DQG˝ ZRPHQÒ˝ DQG˝ D˝ IHZ˝ ZRPHQ˝ KDYH˝ HPEDUNHG˝ RQ˝ SROLWLFDO˝ FDUHHUVÔ˝ ˝ $V˝ LQ
PDQ\˝ RWKHU˝ DUHDV˝ RI˝ WKH˝ ZRUOGÒ˝ WKH˝ EXVLQHVV˝ ZRUOG˝ KDV˝ XQWLO˝ UHFHQWO\˝ EHHQ
DFFHVVLEOH˝ RQO\˝ WR˝ PHQÔ˝ ˝ +RZHYHUÒ˝ WKLV˝ LV˝ FKDQJLQJ˝ DV˝ .RUHDQ˝ ZRPHQ˝ DUH
EHJLQQLQJ˝WR˝VHHN˝HTXDOLW\˝LQ˝WKH˝ZRUNSODFHÔ˝˝<RXQJ˝.RUHDQ˝PHQ˝DQG˝ZRPHQ˝QRZ
RIWHQ˝ SDUWLFLSDWH˝ WRJHWKHU˝ LQ˝ VRFLDO˝ DFWLYLWLHV˝ VXFK˝ DV˝ HYHQLQJV˝ RXW˝ DQG˝ KLNHVÒ
VRPHWKLQJ˝WKDW˝ZDV˝H[WUHPHO\˝UDUH˝HYHQ˝ÏÌ˝\HDUV˝DJRÔ

'XDO˝LQFRPH˝IDPLOLHV˝DUH˝EHFRPLQJ˝PRUH˝FRPPRQ˝LQ˝6RXWK˝.RUHDÒ˝SDUWLFXODUO\˝LQ
6HRXOÒ˝ DOWKRXJK˝ ZRPHQ˝ JHQHUDOO\˝ KROG˝ ORZHU?SDLGÒ˝ PRUH˝ PHQLDO˝ SRVLWLRQVÔ
)XUWKHUPRUHÒ˝ ZRUNLQJ˝ ZRPHQ˝ RIWHQ˝ UHWDLQ˝ WKHLU˝ WUDGLWLRQDO˝ KRXVHKROG
UHVSRQVLELOLWLHVÒ˝ZKLOH˝PHQ˝DUH˝H[SHFWHG˝WR˝MRLQ˝WKHLU˝PDOH˝FROOHDJXHV˝IRU˝ODWH˝QLJKW
GULQNLQJ˝ DQG˝ HDWLQJ˝ HYHQWV˝ ZKLFK˝ H[FOXGH˝ ZRPHQÔ˝ ˝ :KHQ˝ JXHVWV˝ YLVLW˝ D˝ .RUHDQ
KRPHÒ˝WKH˝PHQ˝WUDGLWLRQDOO\˝VLW˝DQG˝HDW˝WRJHWKHU˝VHSDUDWHO\˝IURP˝WKH˝ZRPHQÒ˝ZKR
DUH˝H[SHFWHG˝WR˝HDW˝WRJHWKHU˝ZKLOH˝SUHSDULQJ˝WKH˝IRRGÔ

$OWKRXJK˝WKH˝\RXQJHU˝JHQHUDWLRQ˝DUH˝EUHDNLQJ˝IURP˝VXFK˝WUDGLWLRQVÒ˝6FRWW˝IHOW˝WKDW
WKH˝JHQGHU˝GLIIHUHQFHV˝ZHUH˝TXLWH˝DSSDUHQW˝LQ˝WKH˝ZRUN˝SODFHÔ˝+H˝FRPPHQWHG„

7KH˝EXVLQHVV˝ SRSXODWLRQ˝ ZDV˝ SULPDULO\˝ PDOHÔ˝ ˝ *HQHUDOO\Ò˝ WKH˝ RQO\


ZRPHQ˝ ZH˝ VDZ˝ ZHUH˝ \RXQJ˝ ZRPHQ˝ ZKR˝ ZHUH˝ FOHUNVÒ˝ ZHDULQJ
XQLIRUPVÔ˝˝,˝VXVSHFWHG˝WKDW˝WKHVH˝ZRPHQ˝ZHUH˝LQ˝WKH˝ZRUNIRUFH˝IRU

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝ÏÎ ‰$‰Ê*ÌΉ

RQO\˝D˝IHZ˝\HDUVÒ˝XQWLO˝WKH\˝ZHUH˝PDUULHG˝DQG˝OHIW˝WR˝KDYH˝D˝IDPLO\Ô
:H˝GLG˝KDYH˝D˝IHZ˝SURIHVVLRQDO˝.RUHDQ˝ZRPHQ˝ ZRUNLQJ˝ ZLWK˝ XVÔ
+RZHYHUÒ˝EHFDXVH˝ZH˝DUH˝D˝SURIHVVLRQDO˝VHUYLFHV˝ILUPÒ˝,˝EHOLHYH˝LW
PD\˝KDYH˝EHHQ˝PRUH˝SURJUHVVLYH˝WKDQ˝WKH˝W\SLFDO˝.RUHDQ˝FRPSDQ\Ô

7+(˝6<67(06˝,03/(0(17$7,21˝7($0

8SRQ˝ KHU˝ DUULYDO˝ LQ˝ .RUHDÒ˝ (OOHQ˝ GRYH˝ LQWR˝ KHU˝ ZRUN˝ FRQILGHQW˝ WKDW˝ WKH˝ .RUHDQ
FRQVXOWDQWV˝ VKH˝ ZRXOG˝ EH˝ ZRUNLQJ˝ ZLWK˝ KDG˝ WKH˝ VNLOOV˝ QHFHVVDU\˝ WR˝ FRPSOHWH˝ WKH
MRE˝LQ˝WKH˝WLPH˝IUDPH˝DOORFDWHGÔ˝˝7KH˝SURMHFW˝ZRUN˝ZDV˝GLYLGHG˝XS˝DPRQJ˝VHYHUDO
ZRUN˝ JURXSVÒ˝ HDFK˝ KDYLQJ˝ GLVWLQFW˝ GHOLYHUDEOHV˝ DQG˝ GXH˝ GDWHVÔ˝ ˝ 7KH˝ GHOLYHUDEOHV
IRU˝ WKH˝ 6,˝ WHDP˝ ZHUH˝ UHTXLUHG˝ DV˝ D˝ PDMRU˝ LQSXW˝ WR˝ WKH˝ RWKHU˝ ZRUN˝ JURXSV˝ RQ˝ WKH
SURMHFW˝ ıVHH˝ ([KLELW˝ ÍÙÔ˝ ˝ $V˝ D˝ UHVXOWÒ˝ GHOD\V˝ ZLWK˝ GHOLYHUDEOHV˝ ZRXOG˝ LPSDFW˝ WKH
HIIHFWLYHQHVV˝RI˝WKH˝HQWLUH˝SURMHFW„

-9,˝WROG˝XV˝WKH\˝KDG˝DVVLJQHG˝H[SHULHQFHG˝PDQDJHPHQW˝FRQVXOWDQWV
WR˝ ZRUN˝ RQ˝ WKH˝ SURMHFWÔ˝ ˝ *LYHQ˝ WKHLU˝ VWDWHG˝ VNLOO˝ OHYHOÒ˝ $QGUHZ©V
UHVRXUFH˝SODQ˝KDG˝KLP˝PDNLQJ˝SHULRGLF˝YLVLWV˝WR˝.RUHD‚˝,˝ZRXOG˝EH
RQ˝WKH˝SURMHFW˝RQ˝D˝IXOO˝WLPH˝EDVLV˝VWDUWLQJ˝LQ˝0D\Ò˝DQG˝6FRWW˝ZRXOG
MRLQ˝WKH˝WHDP˝DERXW˝WKUHH˝WR˝IRXU˝PRQWKV˝DIWHU˝WKH˝SURMHFW˝VWDUWÔ˝˝:H
ZHUH˝ LQIRUPHG˝ WKDW˝ ILYH˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQWV˝ ZHUH˝ DVVLJQHGÔ˝ ˝ :H
EHOLHYHG˝WKDW˝ZH˝KDG˝WKH˝UHVRXUFHV˝QHHGHG˝WR˝FRPSOHWH˝WKH˝SURMHFW
E\˝'HFHPEHUÔ

-$&.˝.,0

-Ô7Ô˝ .LPÒ˝ ZKRVH˝ :HVWHUQ˝ QDPH˝ ZDV˝ -DFNÒ˝ ZDV˝ WKH˝ OHDG˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQW
UHSRUWLQJ˝WR˝ 0UÔ˝ 3DUNÔ˝ ˝ -DFN˝ KDG˝ UHFHQWO\˝ DFKLHYHG˝ D˝ 3KÔ'Ô˝ LQ˝ FRPSXWHU˝ V\VWHPV
IURP˝ D˝ UHSXWDEOH˝ $PHULFDQ˝ XQLYHUVLW\˝ DQG˝ KH˝ VSRNH˝ (QJOLVK˝ IOXHQWO\Ô˝ ˝ :KHQ
$QGUHZ˝ LQLWLDOO\˝ GLVFXVVHG˝ WKH˝ RUJDQL]DWLRQDO˝ VWUXFWXUH˝ RI˝ WKH˝ 6,˝ WHDP˝ ZLWK˝ 0UÔ
3DUN˝DQG˝-DFNÒ˝LW˝ZDV˝DJUHHG˝WKDW˝-DFN˝DQG˝(OOHQ˝ZRXOG˝EH˝FR?PDQDJHUV˝RI˝WKH˝6,
SURMHFWÔ

7KUHH˝ZHHNV˝DIWHU˝KHU˝DUULYDOÒ˝-DFN˝LQIRUPHG˝(OOHQÒ˝PXFK˝WR˝KHU˝VXUSULVHÒ˝WKDW˝KH
KDG˝QHYHU˝ZRUNHG˝RQ˝D˝V\VWHPV˝LPSOHPHQWDWLRQ˝SURMHFWÔ˝˝$GGLWLRQDOO\Ò˝(OOHQ˝VRRQ
OHDUQHG˝WKDW˝-DFN˝KDG˝QHYHU˝ZRUNHG˝RQ˝D˝FRQVXOWLQJ˝SURMHFW„

$SSDUHQWO\Ò˝ -DFN˝ KDG˝ EHHQ˝ PDGH˝ WKH˝ OHDG˝ FRQVXOWDQW˝ RI˝ 6,˝ XSRQ
FRPSOHWLQJ˝KLV˝3KÔ'Ô˝LQ˝WKH˝8QLWHG˝6WDWHVÔ˝˝,˝EHOLHYH˝-DFN˝ZDV˝WROG
KH˝ZDV˝JRLQJ˝WR˝EH˝WKH˝VROH˝SURMHFW˝PDQDJHU˝IRU˝6,˝RQ˝D˝GDLO\˝EDVLVÔ
+RZHYHUÒ˝,˝ZDV˝LQIRUPHG˝,˝ZDV˝JRLQJ˝WR˝EH˝WKH˝FR?SURMHFW˝PDQDJHU
ZLWK˝-DFNÔ˝˝,W˝ZDV˝FRQIXVLQJÒ˝SDUWLFXODUO\˝IRU˝-DFNÒ˝ZKHQ˝,˝WRRN˝RQ

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝ÏÍ ‰$‰Ê*ÌΉ

FRDFKLQJ˝DQG˝OHDGLQJ˝WKH˝WHDPÔ˝˝:H˝KDG˝D˝ORW˝RI˝FRQWURYHUV\˝•˝QRW
LQ˝ WKH˝ IRUP˝ RI˝ ILJKWV˝ RU˝ KHDWHG˝ GLVFXVVLRQVÒ˝ EXW˝ ZH˝ KDG˝ GHILQLWH
LVVXHV˝GXULQJ˝WKH˝ILUVW˝IHZ˝ZHHNV˝EHFDXVH˝ZH˝ZHUH˝FOHDUO\˝VWHSSLQJ
XSRQ˝HDFK˝RWKHU©V˝WHUULWRU\Ô

*LYHQ˝ -DFN©V˝ SRVLWLRQ˝ DV˝ WKH˝ OHDG˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQWÒ˝ LW˝ ZDV˝ TXLWH˝ GLIILFXOW˝ IRU
(OOHQ˝ WR˝ UHGLUHFW˝ WHDP˝ PHPEHUV©˝ DFWLYLWLHVÔ˝ ˝ 7KH˝ .RUHDQ˝ WHDP˝ PHPEHUV˝ DOZD\V
IROORZHG˝-DFN©V˝LQVWUXFWLRQVÔ˝˝6FRWW˝UHFDOOHG„

7KHUH˝ZHUH˝IUHTXHQW˝PHHWLQJV˝ZLWK˝WKH˝WHDP˝WR˝GLVFXVV˝WKH˝ZRUN˝WR
EH˝ FRPSOHWHGÔ˝ ˝ 2IWHQÒ˝ IROORZLQJ˝ WKHVH˝ PHHWLQJV˝ WKH˝ .RUHDQ
FRQVXOWDQWV˝ ZRXOG˝ PHHW˝ DORQH˝ ZLWK˝ -DFNÒ˝ DQG˝ LW˝ DSSHDUHG˝ WKDW˝ KH
ZRXOG˝LQVWUXFW˝WKHP˝WR˝FDUU\˝RXW˝GLIIHUHQW˝ZRUNÔ˝˝2Q˝RQH˝RFFDVLRQÒ
ZKHQ˝ERWK˝$QGUHZ˝DQG˝(OOHQ˝ZHUH˝WUDYHOOLQJ˝DZD\˝IURP˝WKH˝RIILFHÒ
$QGUHZ˝ SUHSDUHG˝ VSHFLILF˝ LQVWUXFWLRQV˝ IRU˝ WKH˝ WHDP˝ WR˝ IROORZ
RXWOLQHG˝LQ˝D˝PHPRÔ

$QGUHZ˝ VHQW˝ WKH˝ PHPR˝ WR˝ PH˝ VR˝ ,˝ FRXOG˝ KDQG˝ WKH˝ PHPR˝ WR˝ -DFN
GLUHFWO\Ò˝WKHUHE\˝HQVXULQJ˝KH˝GLG˝UHFHLYH˝WKHVH˝LQVWUXFWLRQVÔ˝˝8SRQ
KLV˝ UHWXUQÒ˝ $QGUHZ˝ IRXQG˝ WKH˝ WHDP˝ KDG˝ QRW˝ IROORZHG˝ KLV
LQVWUXFWLRQVÔ˝ ˝ :H˝ ZHUH˝ SURYLGHG˝ ZLWK˝ WKH˝ IROORZLQJ˝ OLQH˝ RI
UHDVRQLQJ„˝\RX˝WROG˝XV˝WR˝GR˝$Ò˝%˝DQG˝&Ò˝EXW˝\RX˝GLG˝QRW˝PHQWLRQ
'Ô˝ ˝ $QGÒ˝ ZH˝ GLG˝ 'Ô˝ ˝ 7KH\˝ KDG˝ IROORZHG˝ -DFN©V˝ LQVWUXFWLRQVÔ˝ ˝ :H
KDG˝D˝YHU\˝GLIILFXOW˝WLPH˝FRQYLQFLQJ˝WKHP˝WR˝FDUU\˝RXW˝ZRUN˝DV˝ZH
UHTXHVWHGÒ˝ HYHQ˝ WKRXJK˝ ZH˝ KDG˝ EHHQ˝ EURXJKW˝ RQWR˝ WKH˝ SURMHFW˝ WR
SURYLGH˝RXU˝H[SHUWLVHÔ

,Q˝ -XO\Ò˝ D˝ WULS˝ ZDV˝ SODQQHG˝ IRU˝ WKH˝ .RUHDQ˝ FOLHQW˝ WHDP˝ DQG˝ VRPH˝ RI˝ WKH˝ .RUHDQ
FRQVXOWLQJ˝ WHDP˝ WR˝ YLVLW˝ RWKHU˝ SURMHFW˝ VLWHV˝ LQ˝ 1RUWK˝ $PHULFDÔ˝ ˝ 7KH˝ WULS˝ ZRXOG
SHUPLW˝WKH˝.RUHDQV˝WR˝ILQG˝RXW˝PRUH˝DERXW˝WKH˝FDSDELOLWLHV˝RI˝:6,˝DQG˝WR˝GLVFXVV
LVVXHV˝ZLWK˝RWKHU˝FOLHQWV˝LQYROYHG˝ZLWK˝VLPLODU˝SURMHFWVÔ˝˝-DFN˝ZDV˝VHQW˝RQ˝WKH˝WULSÒ
OHDYLQJ˝(OOHQ˝LQ˝FKDUJH˝RI˝WKH˝6,˝SURMHFW˝WHDP˝LQ˝.RUHDÔ˝˝:KLOH˝-DFN˝ZDV˝DZD\˝RQ
WKH˝1RUWK˝$PHULFDQ˝WULSÒ˝(OOHQ˝KDG˝KHU˝ILUVW˝RSSRUWXQLW\˝WR˝ZRUN˝ZLWK˝DQG˝WR˝OHDG
WKH˝.RUHDQ˝FRQVXOWDQWV˝RQ˝D˝GDLO\˝EDVLVÔ˝˝6KH˝ZDV˝YHU\˝SOHDVHG˝WKDW˝VKH˝ZDV˝DEOH˝WR
FRDFK˝ WKHP˝ GLUHFWO\Ò˝ ZLWKRXW˝ LQWHUIHUHQFHÒ˝ DQG˝ DGYLVH˝ WKHP˝ RQ˝ KRZ˝ WR˝ EHVW˝ FDUU\
RXW˝WKH˝UHTXLUHG˝ZRUNÔ˝˝(OOHQ˝IHOW˝WKDW˝HYHU\RQH˝ZRUNHG˝WRJHWKHU˝LQ˝D˝YHU\˝SRVLWLYH
PDQQHUÒ˝ LQ˝ FRPSOHWH˝ DOLJQPHQWÔ˝ :KHQ˝ -DFN˝ UHWXUQHGÒ˝ KH˝ VDZ˝ WKDW˝ (OOHQ˝ ZDV
OHDGLQJ˝WKH˝WHDP˝DQG˝WKDW˝WKH\˝ZHUH˝ DFFHSWLQJ˝ (OOHQ©V˝ GLUHFWLRQVÔ˝ ˝ (OOHQ˝ UHFDOOHG
WKH˝WHQVLRQV˝WKDW˝DURVH˝DV˝D˝UHVXOW„

2Q˝WKH˝ILUVW˝GD\˝KH˝UHWXUQHGÒ˝-DFN˝LQVWUXFWHG˝VRPHRQH˝WR˝ GR˝ VRPH


ZRUN˝IRU˝KLPÒ˝DQG˝WKH˝SHUVRQ˝UHVSRQGHGÒ˝˝¶,˝FDQQRW˝EHFDXVH˝ ,˝ DP
GRLQJ˝ VRPHWKLQJ˝ IRU˝ (OOHQÔß˝ ˝ -DFN˝ GLG˝ QRW˝ VD\˝ DQ\WKLQJÒ˝ EXW˝ KH

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝ÏÈ ‰$‰Ê*ÌΉ

ORRNHG˝ YHU\˝ DQJU\Ô˝ ˝ +H˝ FRXOG˝ QRW˝ XQGHUVWDQG˝ ZK\˝ DQ\RQH˝ RQ˝ WKH
WHDP˝ZRXOG˝UHIXVH˝KLV˝RUGHUVÔ

7+(˝0$5.(7,1*˝5(6($5&+˝352-(&7

$˝ IHZ˝ GD\V˝ DIWHU˝ -DFN˝ UHWXUQHG˝ IURP˝ WKH˝ 1RUWK˝ $PHULFDQ˝ WULSÒ˝ WKH˝ SURMHFW˝ WHDP
UHDOL]HG˝ WKH\˝ GLG˝ QRW˝ KDYH˝ VXIILFLHQW˝ LQIRUPDWLRQ˝ DERXW˝ WKHLU˝ FOLHQW©V˝ FXVWRPHUÔ
-DFN˝ GHFLGHG˝ D˝ PDUNHW˝ UHVHDUFK˝ VWXG\˝ VKRXOG˝ EH˝ FRQGXFWHG˝ WR˝ GHWHUPLQH˝ WKH
PDUNHW˝ UHTXLUHPHQWVÔ˝ ˝ +RZHYHUÒ˝ WKLV˝ W\SH˝ RI˝ VWXG\Ò˝ ZKLFK˝ LV˝ JHQHUDOO\˝ D˝ ODUJH
XQGHUWDNLQJ˝RQ˝D˝SURMHFWÒ˝ZDV˝QRW˝ZLWKLQ˝WKH˝VFRSH˝RI˝WKH˝FRQWUDFWHG˝ZRUNÔ˝˝(OOHQ
IRXQG˝ RXW˝ DERXW˝ WKH˝ SURSRVHG˝ PDUNHW˝ UHVHDUFK˝ SURMHFW˝ DW˝ D˝ PHHWLQJ˝ KHOG˝ RQ˝ D
6DWXUGD\Ò˝ ZKLFK˝ LQYROYHG˝ HYHU\RQH˝ IURP˝ WKH˝ HQWLUH˝ SURMHFW˝ •˝ DERXW˝ ÈÌ˝ SHRSOHÔ
7KH˝RQO\˝SHUVRQ˝QRW˝DW˝WKH˝PHHWLQJ˝ZDV˝0UÔ˝3DUNÔ˝˝-DFN˝ZDV˝SUHVHQWLQJ˝WKH˝FXUUHQW
ZRUN˝SODQV˝IRU˝6,Ò˝DQG˝KH˝FRQWLQXHG˝WR˝GHVFULEH˝D˝PDUNHW˝UHVHDUFK˝VWXG\„

,˝ WKRXJKW˝ WR˝ P\VHOIÒ˝ ¶:KDW˝ PDUNHW˝ UHVHDUFK˝ VWXG\˝ LV˝ KH˝ WDONLQJ
DERXW"ß˝˝,˝DVNHG˝KLP˝WR˝SXW˝DVLGH˝KLV˝SUHVHQWDWLRQ˝RI˝WKH˝SURSRVHG
VWXG\˝XQWLO˝KH˝DQG˝,˝KDG˝DQ˝RSSRUWXQLW\˝WR˝GLVFXVV˝WKH˝SODQVÔ˝˝,˝GLG
QRW˝ZDQW˝WR˝LQWHUUXSW˝KLV˝SUHVHQWDWLRQ˝RU˝GLVDJUHH˝ZLWK˝KLP˝SXEOLFO\Ò
EXW˝,˝IHOW˝,˝KDG˝QR˝FKRLFHÔ

',11(5˝:,7+˝-$&.

7ZR˝KRXUV˝IROORZLQJ˝WKH˝SUHVHQWDWLRQÒ˝(OOHQ©V˝WUDQVODWRUÒ˝6XVDQ˝/LPÒ˝LQIRUPHG˝KHU
WKDW˝WKHUH˝ZDV˝D˝GLQQHU˝SODQQHG˝IRU˝WKDW˝HYHQLQJ˝DQG˝-DFN˝ZDQWHG˝HYHU\RQH˝RQ˝WKH
6,˝ WHDP˝ WR˝ DWWHQGÔ˝ ˝ (OOHQ˝ ZDV˝ VXUSULVHG˝ WKDW˝ -DFN˝ ZRXOG˝ ZDQW˝ KHU˝ SUHVHQW˝ DW˝ WKH
GLQQHUÔ˝˝+RZHYHUÒ˝6XVDQ˝LQVLVWHG˝WKDW˝-DFN˝VSHFLILFDOO\˝VDLG˝(OOHQ˝PXVW˝EH˝WKHUHÔ
7KH\˝ZHQW˝WR˝D˝VPDOO˝.RUHDQ˝UHVWDXUDQWÒ˝ZKHUH˝HYHU\RQH˝WDONHG˝DERXW˝D˝YDULHW\˝RI
VXEMHFWV˝LQ˝(QJOLVK˝DQG˝.RUHDQÒ˝ZLWK˝6XVDQ˝WUDQVODWLQJ˝IRU˝(OOHQ˝DV˝QHHGHGÔ˝˝$IWHU
DERXW˝RQH˝KRXUÒ˝-DFN˝EHJDQ˝D˝VSHHFK˝WR˝WKH˝WHDPÒ˝VSHDNLQJ˝VROHO\˝LQ˝.RUHDQÔ˝(OOHQ
WKRXJKW˝ LW˝ ZDV˝ XQXVXDO˝ IRU˝ KLP˝ WR˝ VSHDN˝ .RUHDQ˝ ZKHQ˝ VKH˝ ZDV˝ SUHVHQWÒ˝ DV
HYHU\RQH˝DW˝WKH˝GLQQHU˝DOVR˝VSRNH˝(QJOLVK„

7KURXJK˝ WKH˝ OLPLWHG˝ WUDQVODWLRQV˝ ,˝ UHFHLYHGÒ˝ ,˝ XQGHUVWRRG˝ KH˝ ZDV


KXPEOLQJ˝KLPVHOI˝WR˝WKH˝WHDPÒ˝ VD\LQJÒ˝ ¶,˝ DP˝ YHU\˝ GLVDSSRLQWHG˝ LQ
P\˝SHUIRUPDQFHÔ˝˝,˝KDYH˝FOHDUO\˝QRW˝EHHQ˝WKH˝SURMHFW˝OHDGHU˝QHHGHG
IRU˝ WKLV˝ WHDPÔß˝ ˝ 7KH˝ WHDP˝ PHPEHUV˝ ZHUH˝ UHVSRQGLQJ˝ ˝ ¶1RÒ˝ QRÒ
GRQ©W˝ VD\˝ WKDWÔß˝ ˝ :KLOH˝ -DFN˝ ZDV˝ WDONLQJ˝ WR˝ WKH˝ WHDPÒ˝ KH˝ ZDV
FRQVXPLQJ˝ODUJH˝TXDQWLWLHV˝RI˝EHHUÔ˝˝7KH˝SLWFKHUV˝ZHUH˝FRPLQJ˝DQG
FRPLQJÔ˝˝+H˝ZDV˝TXLWH˝FOHDUO\˝EHFRPLQJ˝LQWR[LFDWHGÔ˝˝$OO˝DW˝RQFHÒ
6XVDQ˝ VWRSSHG˝ WUDQVODWLQJÔ˝ ˝ ,˝ DVNHG˝ KHU˝ ZKDW˝ ZDV˝ ZURQJÔ˝ ˝ 6KH
ZKLVSHUHG˝WKDW˝VKH˝ZRXOG˝WHOO˝PH˝ODWHUÔ˝˝)LYH˝PLQXWHV˝ZHQW˝E\˝DQG˝,

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝ÏË ‰$‰Ê*ÌΉ

WXUQHG˝WR˝KHU˝DQG˝VSRNH˝HPSKDWLFDOO\Ò˝¶6XVDQÒ˝ZKDW˝LV˝JRLQJ˝RQ"˝˝,
ZDQW˝ WR˝ NQRZ˝ QRZÔß˝ ˝ 6KH˝ UHDOL]HG˝ ,˝ ZDV˝ JHWWLQJ˝ DQJU\Ô˝ ˝ 6KH˝ WROG
PHÒ˝¶-DFN˝DVNHG˝PH˝WR˝VWRS˝WUDQVODWLQJÔ˝˝3OHDVH˝GRQ©W˝VD\˝DQ\WKLQJÒ
,˝ZLOO˝ORVH˝P\˝MREÔß

,˝ ZDLWHG˝ D˝ FRXSOH˝ RI˝ PLQXWHV˝ EHIRUH˝ VSHDNLQJÒ˝ WKHQ˝ ,˝ LQWHUUXSWHG


-DFN©V˝VSHHFKÔ˝˝,˝VDLGÒ˝$6XVDQ˝LV˝KDYLQJ˝GLIILFXOW\˝KHDULQJ˝\RX˝DQG
LVQ©W˝ DEOH˝ WR˝ WUDQVODWH˝ IRU˝ PHÔ˝ ˝ ,˝ JXHVV˝ LW˝ LV˝ WRR˝ QRLV\˝ LQ˝ WKLV
UHVWDXUDQWÔ˝ ˝ :RXOG˝ LW˝ EH˝ SRVVLEOH˝ IRU˝ \RX˝ WR˝ VSHDN˝ LQ˝ (QJOLVK"ß
-DFN˝GLG˝QRW˝VD\˝DQ\WKLQJ˝IRU˝DERXW˝ÍÌ˝VHFRQGV˝DQG˝WKHQ˝KH˝VWDUWHG
VSHDNLQJ˝LQ˝(QJOLVKÔ˝˝+LV˝ILUVW˝ZRUGV˝ZHUHÒ˝¶(OOHQÒ˝,˝ZRXOG˝OLNH˝WR
DSRORJL]HÔ˝ ˝ ,˝ GLGQ©W˝ UHDOL]H˝ \RX˝ FRXOGQ©W˝ XQGHUVWDQG˝ ZKDW˝ ,˝ ZDV
VD\LQJÔ

$QRWKHU˝WKLUW\˝PLQXWHV˝RI˝KLV˝ VSHHFK˝ DQG˝ GULQNLQJ˝ FRQWLQXHGÔ˝ ˝ 7KH˝ .RUHDQ˝ WHDP


PHPEHUV˝DSSHDUHG˝WR˝EH˝FRQVROLQJ˝-DFNÒ˝E\˝VD\LQJ„˝¶-DFNÒ˝ZH˝GR˝UHVSHFW˝\RX˝DQG
WKH˝ ZRUN˝ \RX˝ KDYH˝ GRQH˝ IRU˝ RXU˝ WHDPÔ˝ ˝ <RX˝ KDYH˝ GRQH˝ \RXU˝ EHVWÔß˝ ˝ :KLOH˝ WKH\
ZHUH˝WDONLQJÒ˝-DFN˝OHDQHG˝EDFNÒ˝DQG˝DSSHDUHG˝WR˝SDVV˝RXWÔ˝˝(OOHQ˝WXUQHG˝WR˝6XVDQ
DQG˝ DVNHG˝ LI˝ WKH\˝ VKRXOG˝ KHOS˝ KLP˝ WR˝ D˝ WD[LÔ˝ ˝ 6XVDQ˝ LQVLVWHG˝ LW˝ ZRXOG˝ QRW˝ EH
DSSURSULDWHÔ˝ ˝ 'XULQJ˝ WKH˝ QH[W˝ KRXUÒ˝ -DFN˝ DSSHDUHG˝ WR˝ EH˝ SDVVHG˝ RXW˝ RU˝ VOHHSLQJÔ
)LQDOO\Ò˝ RQH˝ RI˝ WKH˝ WHDP˝ PHPEHUV˝ OHIW˝ WR˝ JR˝ KRPHÔ˝ ˝ (OOHQ˝ DVNHG˝ 6XVDQÒ˝ ¶,V˝ LW
LPSRUWDQW˝IRU˝PH˝WR˝VWD\Ò˝RU˝LV˝LW˝LPSRUWDQW˝IRU˝PH˝WR˝JR"ß˝˝6KH˝VDLG˝(OOHQ˝VKRXOG
JRÔ

:KHQ˝(OOHQ˝UHWXUQHG˝WR˝KHU˝KRWHOÒ˝LW˝ZDV˝DSSUR[LPDWHO\˝ÏÏ˝SÔPÔ˝RQ˝6DWXUGD\˝QLJKWÔ
6KH˝ IHOW˝ WKH˝ VLWXDWLRQ˝ KDG˝ UHDFKHG˝ D˝ SRLQW˝ ZKHUH˝ LW˝ ZDV˝ QHFHVVDU\˝ WR˝ UHTXHVW
DVVLVWDQFH˝ IURP˝ VHQLRU˝ PDQDJHPHQW˝ LQ˝ 1RUWK˝ $PHULFDÔ˝ ˝ $QGUHZ˝ ZDV˝ RQ˝ D
ZLOGHUQHVV˝FDPSLQJ˝YDFDWLRQ˝LQ˝WKH˝8QLWHG˝6WDWHV˝ZLWK˝KLV˝IDPLO\Ò˝DQG˝FRXOG˝QRW
EH˝UHDFKHGÔ˝˝(OOHQ˝GHFLGHG˝WR˝FDOO˝WKH˝1RUWK˝$PHULFDQ˝SURMHFW˝VSRQVRUÒ˝WKH˝6HQLRU
9LFH˝3UHVLGHQWÒ˝*HRUJH˝3HWHUVRQ„

,˝ FDOOHG˝ *HRUJH˝ WKDW˝ 6DWXUGD\˝ QLJKW˝ DW˝ KLV˝ KRXVH˝ DQG˝ VDLG„˝ ˝ ¶:H
KDYH˝D˝SUREOHPÔ˝˝7KH\©UH˝WU\LQJ˝WR˝FKDQJH˝WKH˝VFRSH˝RI˝WKH˝SURMHFWÔ
:H˝GRQ©W˝KDYH˝WKH˝DYDLODEOH˝WLPHÒ˝DQG˝ZH˝GRQ©W˝KDYH˝WKH˝UHVRXUFHVÔ
,W˝LV˝LPSRVVLEOH˝WR˝GR˝D˝PDUNHW˝UHVHDUFK˝VWXG\˝LQ˝FRQMXQFWLRQ˝ZLWK
DOO˝ WKH˝ FRQWUDFWHG˝ ZRUN˝ WR˝ EH˝ FRPSOHWHG˝ ZLWK˝ WKH˝ VDPH˝ OLPLWHG
UHVRXUFHVÔ˝˝7KH˝SURSRVHG˝SODQ˝LV˝WR˝XVH˝RXU˝SURMHFW˝WHDP˝WR˝KDQGOH
WKLV˝ DGGLWLRQDO˝ ZRUNÔ˝ ˝ 2XU˝ WHDP˝ LV˝ DOUHDG\˝ IDOOLQJ˝ EHKLQG˝ WKH
VFKHGXOHÒ˝ EXW˝ GXH˝ WR˝ WKHLU˝ LQH[SHULHQFH˝ WKH\˝ GRQ©W˝ UHDOL]H˝ LW˝ \HWÔß
*HRUJH˝ VDLG˝ KH˝ ZRXOG˝ ILQG˝ $QGUHZ˝ DQG˝ VHQG˝ KLP˝ WR˝ .RUHD˝ WR
IXUWKHU˝DVVHVV˝WKH˝VLWXDWLRQÔ

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝ÏÁ ‰$‰Ê*ÌΉ

7+(˝0((7,1*˝:,7+˝7+(˝',5(&725

:KHQ˝ $QGUHZ˝ DUULYHG˝ LQ˝ $XJXVWÒ˝ KH˝ FRQGXFWHG˝ D˝ YHU\˝ TXLFN˝ DVVHVVPHQW˝ RI˝ WKH
VLWXDWLRQÔ˝˝7KH˝SURMHFW˝ZDV˝D˝PRQWK˝EHKLQG˝VFKHGXOHÔ˝˝,W˝DSSHDUHG˝WR˝$QGUHZ˝WKDW
WKH˝6,˝WHDP˝KDG˝PDGH˝OLPLWHG˝SURJUHVV˝VLQFH˝KLV˝SUHYLRXV˝YLVLW„

,W˝ ZDV˝ FOHDU˝ WR˝ PH˝ WKDW˝ WKH˝ .RUHDQ˝ WHDP˝ PHPEHUV˝ ZHUHQ©W˝ WDNLQJ
GLUHFWLRQ˝ IURP˝ (OOHQÔ˝ ˝ (OOHQ˝ ZDV˝ D˝ VHDVRQHG˝ FRQVXOWDQW˝ DQG˝ NQHZ
ZKDW˝WR˝GRÔ˝˝+RZHYHUÒ˝-DFN˝ZDV˝JLYLQJ˝GLUHFWLRQ˝WR˝WKH˝WHDP˝ZKLFK
ZDV˝OHDGLQJ˝WKHP˝GRZQ˝GLIIHUHQW˝SDWKVÔ˝˝-DFN˝ ZDV˝ UHTXHVWLQJ˝ WKDW
WKH˝ WHDP˝ ZRUN˝ RQ˝ WDVNV˝ ZKLFK˝ ZHUH˝ QRW˝ UHTXLUHG˝ IRU˝ WKH˝ SURMHFW
GHOLYHUDEOHVÒ˝ DQG˝ KH˝ ZDV˝ QRW˝ DSSURSULDWHO\˝ PDQDJLQJ˝ WKH˝ FOLHQW©V
H[SHFWDWLRQVÔ

$QGUHZ˝KHOG˝VHYHUDO˝GLVFXVVLRQV˝ZLWK˝0UÔ˝3DUN˝FRQFHUQLQJ˝WKHVH˝LVVXHVÔ˝˝0UÔ˝3DUN
LQVLVWHG˝WKH˝SUREOHP˝ZDV˝(OOHQÔ˝˝+H˝DUJXHG˝WKDW˝(OOHQ˝ZDV˝QRW˝HIIHFWLYHÒ˝VKH˝GLG
QRW˝DVVLJQ˝ZRUN˝SURSHUO\Ò˝DQG˝VKH˝GLG˝QRW˝JLYH˝FUHGLEOH˝LQVWUXFWLRQV˝WR˝WKH˝WHDPÔ
+RZHYHUÒ˝ $QGUHZ˝ EHOLHYHG˝ WKH˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQWV©˝ ODFN˝ RI˝ H[SHULHQFH˝ ZDV˝ WKH
PDLQ˝SUREOHPÔ

,QLWLDOO\Ò˝ ZH˝ ZHUH˝ WROG˝ WKH˝ .RUHDQ˝ WHDP˝ FRQVLVWHG˝ RI˝ H[SHULHQFHG
FRQVXOWDQWVÒ˝DOWKRXJK˝WKH\˝KDG˝QRW˝FRPSOHWHG˝DQ\˝6,˝SURMHFWVÔ˝˝,˝IHOW
ZH˝FRXOG˝ZRUN˝DURXQG˝LWÔ˝˝,˝KDG˝SUHYLRXVO\˝WDXJKW˝FRQVXOWDQWV˝WR˝GR
6,Ô˝ ˝ :H˝ ZHUH˝ DOVR˝ WROG˝ WKDW˝ RQH˝ RI˝ WKH˝ .RUHDQ˝ FRQVXOWDQWV˝ KDG
WDXJKW˝6,Ô˝˝7KLV˝FRQVXOWDQW˝ZDV˝DFWXDOO\˝WKH˝PRVW˝MXQLRU˝SHUVRQ˝RQ
WKH˝ WHDPÔ˝ ˝ 6KH˝ KDG˝ UHVHDUFKHG˝ 6,˝ E\˝ UHDGLQJ˝ VRPH˝ WH[WV˝ DQG˝ KDG
JLYHQ˝ D˝ SUHVHQWDWLRQ˝ RQ˝ KHU˝ XQGHUVWDQGLQJ˝ RI˝ 6,˝ WR˝ D˝ JURXS˝ RI
FRQVXOWDQWVÔ

0HDQZKLOHÒ˝$QGUHZ˝VROLFLWHG˝DGYLFH˝IURP˝WKH˝:6,˝&R?0DQDJLQJ˝'LUHFWRUÒ˝5REHUW
%URZQÒ˝ZKR˝KDG˝RYHU˝WHQ˝\HDUV˝H[SHULHQFH˝ZRUNLQJ˝LQ˝.RUHDÔ˝˝5REHUW˝VXJJHVWHG
WKDW˝ $QGUHZ˝ DSSURDFK˝ 0UÔ˝ 3DUN©V˝ VXSHULRUÒ˝ 0UÔ˝ 6RQJÒ˝ GLUHFWO\Ô˝ ˝ +H˝ IXUWKHU
GLUHFWHG˝ $QGUHZ˝ WR˝ SUHVHQW˝ KLV˝ FDVH˝ WR˝ WKH˝ -RLQW˝ 9HQWXUH˝ FRPPLWWHH˝ LI˝ DQ
DJUHHPHQW˝ZDV˝QRW˝UHDFKHG˝ZLWK˝0UÔ˝6RQJÔ˝˝$QGUHZ˝KDG˝GLVFXVVHG˝WKH˝LVVXHV˝ZLWK
*HRUJH˝3HWHUVRQ˝DQG˝5REHUW˝%URZQÒ˝DQG˝WKH\˝DJUHHG˝WKDW˝WKHUH˝ZDV˝QR˝UHDVRQ˝IRU
(OOHQ˝WR˝OHDYH˝WKH˝SURMHFW„

+RZHYHUÒ˝ 5REHUW©V˝ PHVVDJH˝ WR˝ PH˝ ZDV˝ WKDW˝ ,˝ KDG˝ EHHQ˝ WRR
FRPSOLDQW˝ZLWK˝WKH˝.RUHDQVÔ˝˝,W˝ZDV˝YHU\˝LPSRUWDQW˝IRU˝WKH˝SURMHFW
WR˝ EH˝ FRPSOHWHG˝ RQ˝ WLPHÒ˝ DQG˝ WKDW˝ ,˝ ZRXOG˝ EH˝ WKH˝ RQH˝ KHOG
DFFRXQWDEOH˝ IRU˝ DQ\˝ GHOD\VÔ˝ ˝ $GGUHVVLQJ˝ LVVXHV˝ EHIRUH˝ WKH˝ -RLQW
9HQWXUH˝FRPPLWWHH˝ZDV˝WKH˝DFFHSWHG˝GLVSXWH˝UHVROXWLRQ˝SURFHVV˝DW
-9,˝ZKHQ˝DQ˝LQWHUQDO˝FRQIOLFW˝FRXOG˝QRW˝EH˝UHVROYHGÔ˝˝+RZHYHUÒ˝LQ
PRVW˝FDVHVÒ˝ WKH˝ ODVW˝ WKLQJ˝ D˝ PDQDJHU˝ ZDQWV˝ LV˝ WR˝ EH˝ GHIHQGLQJ˝ KLV

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝ÏÊ ‰$‰Ê*ÌΉ

SRVLWLRQ˝EHIRUH˝WKH˝-RLQW˝9HQWXUH˝FRPPLWWHHÔ˝˝0UÔ˝6RQJ˝ZDV˝LQ˝OLQH
WR˝PRYH˝LQWR˝VHQLRU˝H[HFXWLYH˝PDQDJHPHQWÔ˝˝7DNLQJ˝WKH˝SUREOHP˝WR
WKH˝-RLQW˝9HQWXUH˝FRPPLWWHH˝ZRXOG˝EH˝D˝ZD\˝WR˝IRUFH˝WKH˝LVVXH˝ZLWK
KLPÔ

$QGUHZ˝ DWWHPSWHG˝ WR˝ FRPH˝ WR˝ D˝ UHVROXWLRQ˝ ZLWK˝ 0UÔ˝ 3DUN˝ RQFH˝ DJDLQÒ˝ EXW˝ KH
UHIXVHG˝WR˝FRPSURPLVHÔ˝˝$QGUHZ˝WKHQ˝WULHG˝WR˝FRQWDFW˝0UÔ˝6RQJ˝DQG˝ZDV˝WROG˝KH
ZDV˝RXW˝RI˝WKH˝RIILFHÔ˝˝&RLQFLGHQWDOO\Ò˝0UÔ˝6RQJ˝YLVLWHG˝WKH˝SURMHFW˝VLWH˝WR˝VHH˝0UÔ
3DUN˝ MXVW˝ DV˝ (OOHQ˝ DQG˝ $QGUHZ˝ ZHUH˝ FRPSOHWLQJ˝ D˝ PHHWLQJÔ˝ ˝ (OOHQ˝ UHFDOOV˝ 0UÔ
6RQJ©V˝DUULYDO„

0UÔ˝6RQJ˝ZDONHG˝LQWR˝WKH˝SURMHFW˝RIILFH˝H[SHFWLQJ˝WR˝ILQG˝0UÔ˝3DUNÔ
+RZHYHUÒ˝0UÔ˝3DUN˝ZDV˝RXW˝YLVLWLQJ˝DQRWKHU˝SURMHFW˝WKDW˝PRUQLQJÔ
0UÔ˝ 6RQJ˝ ORRNHG˝ DURXQG˝ WKH˝ SURMHFW˝ RIILFH˝ IRU˝ D˝ VHQLRU˝ PDQDJHUÒ
DQG˝ KH˝ VDZ˝ $QGUHZÔ˝ ˝ 0UÔ˝ 6RQJ˝ DSSURDFKHG˝ $QGUHZ˝ DQG˝ DVNHG˝ LI
0UÔ˝ 3DUN˝ ZDV˝ LQ˝ WKH˝ RIILFHÔ˝ ˝ $QGUHZ˝ UHVSRQGHG˝ WKDW˝ KH˝ ZDV˝ QRWÔ
0UÔ˝ 6RQJ˝ SURFHHGHG˝ WR˝ FRPPHQW˝ WKDW˝ KH˝ XQGHUVWRRG˝ WKHUH˝ ZHUH
VRPH˝FRQFHUQV˝DERXW˝WKH˝SURMHFW˝ZRUNÒ˝DQG˝VXJJHVWHG˝WKDW˝SHUKDSVÒ
VRPHWLPHÒ˝ WKH\˝ FRXOG˝ WDON˝ DERXW˝ LWÔ˝ ˝ $QGUHZ˝ UHSOLHG˝ WKDW˝ WKH\
QHHGHG˝WR˝WDON˝DERXW˝LW˝LPPHGLDWHO\Ô

$QGUHZ˝PHW˝ZLWK˝0UÔ˝6RQJ˝LQ˝0UÔ˝3DUN©V˝RIILFHÒ˝D˝PDNHVKLIW˝VHW˝RI˝WKLQ˝ZDOOV˝WKDW
HQFORVHG˝D˝VPDOO˝RIILFH˝DUHD˝LQ˝RQH˝FRUQHU˝RI˝WKH˝ODUJH˝RSHQ˝SURMHFW˝RIILFHÔ˝˝(OOHQ
ZDV˝ ZRUNLQJ˝ LQ˝ DQ˝ DUHD˝ MXVW˝ RXWVLGH˝ WKH˝ RIILFH˝ ZKHQ˝ VKH˝ KHDUG˝ $QGUHZ©V˝ YRLFH
ULVHÔ˝ ˝ 6KH˝ KHDUG˝ KLP˝ VKRXWÒ˝ $:HOOÒ˝ ,˝ GRQ©W˝ WKLQN˝ \RX©UH˝ OLVWHQLQJ˝ WR˝ ZKDW˝ ,˝ DP
VD\LQJÔß˝˝(OOHQ˝ZDV˝VXUSULVHG˝WR˝KHDU˝$QGUHZ˝ VKRXWLQJÔ˝ ˝ 6KH˝ NQHZ˝ $QGUHZ˝ ZDV
YHU\˝VHQVLWLYH˝WR˝ZKDW˝VKRXOG˝DQG˝VKRXOG˝QRW˝EH˝GRQH˝LQ˝WKH˝.RUHDQ˝HQYLURQPHQW„

$QGUHZ©V˝ EHKDYLRU˝ VHHPHG˝ VR˝ FRQIURQWDWLRQDOÔ˝ ˝ ,˝ EHOLHYHG˝ WKLV


EHKDYLRU˝ZDV˝XQDFFHSWDEOH˝LQ˝.RUHDÔ˝˝)RU˝D˝ZKLOHÒ˝,˝KHDUG˝D˝ORW˝RI
PXUPXULQJÒ˝DIWHU˝ZKLFK˝,˝KHDUG˝$QGUHZ˝VSHDN˝DGDPDQWO\Ò˝¶1RÒ˝,©P
YHU\˝VHULRXVÔ˝˝,W˝GRHVQ©W˝PDWWHU˝ZKDW˝KDV˝EHHQ˝DJUHHG˝DQG˝ZKDW˝KDV
QRW˝ EHHQ˝ DJUHHG˝ EHFDXVH˝ PRVW˝ RI˝ RXU˝ DJUHHPHQWV˝ ZHUH˝ EDVHG˝ RQ
LQDFFXUDWH˝ LQIRUPDWLRQÔ˝ ˝ :H˝ FDQ˝ VWDUW˝ IURP˝ VFUDWFKÔß˝ ˝ 0UÔ˝ 6RQJ
LQVLVWHG˝WKDW˝,˝ZDV˝WKH˝SUREOHPÔ

7KH#5LFKDUG#,YH\#6FKRRO#RI#%XVLQHVV#JUDWHIXOO\#DFNQRZOHGJHV#WKH#JHQHURXV#VXSSRUW#RI
7KH#5LFKDUG#DQG#-HDQ#,YH\#)XQG#LQ#WKH#GHYHORSPHQW#RI#WKLV#FDVH#DV#SDUW#RI#WKH#5,&+$5'
$1'#-($1#,9(<#)81'#$6,$1#&$6(#6(5,(61

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝Ï ‰$‰Ê*ÌΉ

([KLELW˝Ï

25*$1,=$7,21$/˝6758&785(˝•˝)81&7,21$/˝9,(:

.RUHDQ˝& RQJORP HUDWH˝,QFÔ : HVWHUQ˝6\VWHP V˝,QFÔ


ı.6,Ù ı: 6,Ù
.RUHD 8Ô6Ô$ Ô

-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ
ı-9 ,Ù
.RUHD

0 UÔ˝&KR 5REHUW˝%URZ Q %RE˝6WHZDUW


&R?0 DQDJLQJ˝' LUHFWRU &R?0 DQDJLQJ˝' LUHFWRU 3UHVLGHQW˝?˝5HJLRQ˝$
-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ -RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ : HVWHUQ˝6\VWHP V˝,QFÔ
ı-9 ,Ù ı-9 ,Ù ı: 6,Ù

0 UÔ˝6RQJ *HRUJH˝3HWHUVRQ
'LUHFWRU 6HQLRU˝9 3
-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ 6\VWHP V˝&RQVXOWLQJ˝* URXS
ı-9 ,Ù ı6&* Ù

0 UÔ˝3DUN %ULDQ˝0 F. HQQD


0 DQDJHU 9LFH?3UHVLGHQW
-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ 6\VWHP V˝&RQVXOWLQJ˝* URXS
ı-9 ,Ù ı6&* Ù

-DFN˝. LP $QGUHZ˝.LOSDWULFN
&RQVXOWDQW 3ULQFLSDO
-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ 6\VWHP V˝&RQVXOWLQJ˝* URXS
ı-9 ,Ù ı6&* Ù

(OOHQ˝0 RRUH
6HQLRU˝&RQVXOWDQW
6\VWHP V˝&RQVXOWLQJ˝* URXS
ı6&* Ù

6FRWW˝$ GDP V
6HQLRU˝&RQVXOWDQW
6\VWHP V˝&RQVXOWLQJ˝* URXS
ı6&* Ù

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝Ï‰ ‰$‰Ê*ÌΉ

([KLELW˝Î

25*$1,=$7,21$/˝6758&785(˝•˝6,˝352-(&7˝7($0

.RUHDQ˝&RQJORPHUDWH˝,QFÔ :HVWHUQ˝6\VWHPV˝,QFÔ
ı.6,Ù ı:6,Ù
.RUHD 8Ô6Ô$Ô

-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ
ı-9,Ù
.RUHD

0UÔ˝&KR 5REHUW˝%URZQ %RE˝6WHZDUW


&R?0DQDJLQJ˝'LUHFWRU &R?0DQDJLQJ˝'LUHFWRU 3UHVLGHQW˝?˝5HJLRQ˝$
-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ -RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ :HVWHUQ˝6\VWHPV˝,QFÔ
ı-9,Ù ı-9,Ù ı:6,Ù

0UÔ˝6RQJ *HRUJH˝3HWHUVRQ
'LUHFWRU 6HQLRU˝93
-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ 6\VWHPV˝&RQVXOWLQJ˝*URXS
ı-9,Ù ı6&*Ù

0UÔ˝3DUN
0DQDJHU
-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ
ı-9,Ù

$QGUHZ˝.LOSDWULFN
3ULQFLSDO
6\VWHPV˝&RQVXOWLQJ˝*URXS
ı6&*Ù

-DFN˝.LP (OOHQ˝0RRUH
&RQVXOWDQW 6HQLRU˝&RQVXOWDQW
-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ 6\VWHPV˝&RQVXOWLQJ˝*URXS
ı-9,Ù ı6&*Ù

6FRWW˝$GDPV
.RUHDQ˝&RQVXOWDQWV˝ıÈÙ
6HQLRU˝&RQVXOWDQW
-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ
6\VWHPV˝&RQVXOWLQJ˝*URXS
ı-9,Ù
ı6&*Ù

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.
3DJH˝ÎÌ ‰$‰Ê*ÌΉ

([KLELW˝Í

352-(&7˝7,0(˝)5$0(

0UÔ˝3DUNÒ˝0DQDJHU
-RLQW˝9HQWXUH˝,QFÔ˝ı-9,Ù

7HDP˝Ï˝ı6,˝3URMHFW˝7HDPÙ

7HDP˝Î

7HDP˝Í

7HDP˝È

7HDP˝Ë

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB˝Ê˝PRQWKV˝BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÏÌ˝\HDUV

This document is authorized for use only in global management practice_175 by Isabela Curado at FGV - EAESP from April 2014 to October 2014.