You are on page 1of 110

"On (Hu) je ~ vama

gdje god vi bili"

Kadirisko-Bedeviska Sejh Ragib Dzerrahi


Tekija Celjigovici
Sarajevo Mudrost sufija
Sejh Ragib el Dierrahi

Mudrost sufija
o~ ~A-0~
\'f\ö~ \f0-Ll\(O~V\

~ \~4-\t:J~~

'
f
Kadirisko„ - Beäevi a tekija
Celjigovi6t
Sarajevo, 1999. Godine
Sejh Ragib et Dierrahi

Mudrost sufija
Uvodna rijec izdavaca

Pred nama je knjiga Halvetijskog sejh Ragib EI Dforrah i koji


lzdavac
je Halvetija ali D:Zerrahijskog ogranka. Malern broju tarikatskih ljudi,
Kadirisko - Bedeviska Tekija
a narocito u ovih zadnjih 100 g. je poznat ovaj ogranak, kao i ostali
"Celjigovici" - Sarajevo
ogranci pod drugim imenima. Mi u BiH nismo imali Halvetijskih
ogranaka, ali sire na Balkanu ih je bilo pa i dan danas ih ima. Ovaj
D:Zerrahijski ogranak nastao je u 17-om stoljecu kada je Hazreti
Zaizdavaca
Nuruddin Dzerrahi k.s. po zavrsetku svojih pravnih studija, kao
Sejh Zakir Bektic
najbolji student imenovan za kadiju u Egiptu koji je tada bio
Osmanlijska provincija. Pred sam polazak na sluZbu brod koji ga je
Kompjuterska
trebao da prebaci zbog nevremena odustaje od plovidbe, te
obrada teksta
Nuruddin odsjeda u Uskudaru kod svoga amidze. Tu noc ga
Muris Bilalagic
amidza odvodi u tekiju u kojoj se odrfava ders i zikir kod sejh Ali
Alladdina k.s .. Ta .noc za mladog Nuruddi~a postaje noc sudbine ,
on sutradan odlaz1 ponovo u tekiju moleci Sejha da ga primi medu
svoje ucenike. On mubarek moli amidfo da otkaze njegovo
Stampa
naimenovanje i da obavijesti njegovu familiju . lsti dan ulazi u tekiju
"Kaligraf" - Sarajevo
da bi proveo svoj halvet od 12 mjeseci kakav je i bio red kod
tadasnjih Halvetija. U toku 12 mjeseci je bio isproban da li odgovara
ovom duhovnom putu. Nuruddin savlada sve zadatke i postade
najbolji medu dervisima, da bi ubrzo iza toga postao halifa svoga
sejha i dobio idzazet. Sultan Ahmed tadasnji halifa sanja Poslanika
Tiraz 2 ooo
Muhammeda a.s. koji mu u snu nareduje da sagradi tekiju sejhu
INTERNA UPOTREBA
Nuruddin D:Zerrahiji. Sultan daje pare i nareduje Besir Agi da se
BESPLATAN PRIMJERAK
kupi plac i sagradi tekija. Osim ovoga cuda kao i drugih cuda sejh
D:Zerrahi postade licnost uvafavanja i postovanja.

3
. VOn mLibare.k se je os!e~ao Halvetija i taj LISLII je provodio pa
ga je ~.ak kr?z svojLI ~p.oznajLI. 1 Allahove darove jos vise obogatio i Halveti tarika. Derviski red Halvetije na1v1se sLI bili zastupljeni u
us~v:s10. Nje.g?va s1ls1l.a, k.ojLI s~o . gledali je vrlo znacajna jer Anadoliji, tu je bio poznat Sejh Muhammed Semsuddin zvani Emi r
ob·1·l~Je sa vel1k1.m Ustaz1vr:1a. 1 auto!1t~t1ma tarikata. Njegov doprinos Sultan (umro 1439), zatim Hadzi Bajram Veli (umro 1429) od koga
ko11 Je kroz rad 1trud uloz10 je znacaJan za citav ehli tarik a narocito je nastao ogranak Bajramije i Dede Omer RLisani iz Tabriza (umro
Z8:_ Turs~u k~ja _ie iza njega imala teske godine iskLisenj~. Halveti el 1487) ovaj Sejh i Dede povecava zikrLillah sa sedam na dvanaest
Dz~rrah1 tank j~ da~ veliki doprinos LI svom dLihovnom putu da lijepih Allahovih imena sa kojim ce halvetije zikir ciniti. Sejh Ome r
s~cuva .lsl~rl] .1 tank LI Turskoj. Ljubav, postovanje njegovih Rusani k.s. bio je poznat po Licenosti i dLihovnosti. U Turskoj je bilo
sljedbenika 1Sejhova, a kako oni kafo i nekih znakova navede ih da mnogo Halveti ogranaka, neki ih broje na 40. Halveti tarikat u Bosni
nazovu. sebe VDforr.~hije tj. sljedbenicima EI Dforrahije. Sejh je imao veliki Liticaj i zaslLige LI sirenjLI lslama i tarika. Njihov broj je
N~rLiddin EI D~.errahljLI k'.~· smatraju duhovnim kLitbom u njegovo bio najzastupljeniji, a po hajratima najprimarniji. Vec ·LI prvoj polovini
~njem_e: ÜV_? nije .samo nj1hov slucaj, mnogi su tarikati svoj tarik iz XVI vijeka ovaj red razvija svojLI aktivnost. U to vrijeme Gazi Husrev
~jubav1 1 postovania prema svom sejhLI nazvali sebe po njegovom beg kao sljedbenik Halvetija, osniva Halvetiski hanikah u Sarajevu
1~e~u. Tak~ da danas skoro od svih 12 standardnih tarika, svaki od za teoretskLI i prakticnu obLikLI dervisa. Njegova dfamija, hanikah i
~jlh 1~a. sv~j~ ogra~ke. V~liki je njihov broj i covjek se zbunjLije LI toj KLirsLimli medresa sacinjavajLI jednLI estetsku cjelinu, to je bio
sarollkoj ~llc1. ~e?ina Vnj1h LIZ svoj ogranak naglasavajLI i svoj centar Sarajeva. Hanikah je arabizirani izraz perzijske slofonice
~ta~dardni-t~meljni. po~~tak, sto je za pohvalLI, ali i potreba zbog "haneqah", koja se sastoji od rijeci hane-kLica i qah-mjesto,
jed1nstva kojem tank tez1. Dvanaest je vrela velikih, a jedan je Havdi boraviste, sto znaci mjesto gdje boravi Sejh i dervisi. Gazijev
kevser. hanikah je sacinjen 1531.g„ a medresa koja se je u pocetku zvala
Havdi kevser (hakikati Muhammedijja) napaja ovih dvanaest "Husrefija" sagradena je 1537.g. Zatim imamo "lmaret" - kuhinja za
vre;a, a ova vrela napajaju na milione cesama. Nas uvafoni i siromahe i pLitnike kao i mLisafirhanLI - hotel za pLitnike namjernike.
post~vani. Hazreti „ P~r Sejh AbdLillah SarLidZLiddin Omer EI Halveti Sve je ovo predvidio i zapisao u svojoj VakLifnami kao i to da njegov
kudd1se s1rrLihu, b1jase jedno nase vrelo. Elhamdulillah. hanikah vodi Sejh Halvetiskog reda, odredio mu platu kao i
„ Baveci s~ !ari~~!i K~d!rijom i njegovim LisLilom LI zadnje dervisima koji ce biti na izLieavanju. Tada se je i u medresi
vnjeme sam dob10 1z .s1r.1je ong1nalni tekst Risale "Tariki ilallah" (Put proLicavao tesavvuf, a svakog cetvrtka se odrfava zikir sve do XIX
ka AllahLI) .od. ~azret1 '.1ra AbdLII Kadira k.s„ OvLI risalLI je Hz. Pir vijeka. Malo pomalo nestajalo je dervisa a i derviske Lileme, a i daci
A?du.I Kadir llc.no ~ap.1s~o z~ sljedben.ike tarika. Uocili smo u toj medrese, koji su to form alno ispLinjavali da bi zadovoljili
R~sall da ~z. P1r op1~LIJe stanja, adabe 1 ezkjare o halvetu. Na kraju VakufnamLI, jednog dana na svoju nesrecu i nesrecu ovoga grada i
R1sa;e .~a~~; Plodov1 h~lvet~ sLI: Vakiati, MLisehadati, MLikasefati, to prestase na zadovoljstvo tadasnje Lileme. Medutim, ne treba
Tedz~ll1at.1 1 VLI~LII. Op1sa~ _Je .s~a ova stanja, precizno i opsirno. gubiti iz vida cinjenicu da su se Sejhovi Halvetijskog reda
~v~k1 SeJh m.oze ?a pr~t1 1 v1d1 svoje stanje kao i stanja ostalih regrutovali iz reda uleme i da su po ustaljenoj praksi i tradiciji u
Sejhova, kao 1munda. N1jedan tarik, bilo kako se on zvao kroz svoj Halvetijskim tekijama predavali tefsir, Kur'an i hadis MLihammeda
ogranak, ne mv~Ze. napredovati ako ne prode adabe i ezkjare a.s. i cisto tesavvutska djela, primjer tome je i tekija Sejha
halve.ta. To ,~nac1 sv1h dvanaest temeljnih tarika kao i njihovi ogranci MuslihLidina Uzicana i njegovih sinova, Elci lbrahim pasa hanikah
moraJ~. P'.oc1 ~al~ve halvet~. Nas Pir EI Halveti je sve to objedinio, (tekija) u Travniku, kao i sejh Bistrigijin hanikah (tekija) u Bistriku -
us~vrs~~ 1. Ehll tank.LI p~~doc10 kroz svoj tarik. Svi tarikati imajLI dosta
Sarajevo.
zaJednick1 h veza 1 sllcnosti, ali najuocljivija je izmedu Kadi ria i Drugi hanikah derviskog reda Halvetija podigao je Sejh
4 lbrahim Bistrigija uz Mehmed-begovu dfamiju na Bistriku u
5
Sarajevu u XVII st. Sejh lbrahim Bistrigija rodeni je Sarajlija. Rodio Halveti tekije su bile u Visegradu, Rudom, Bijeljini i Donjoj
se 1599.g. u Sarajevu. Studirao u Stambolu, a tesavvuf je izucio Tuzli, o svim ovim tekijama i Sejhovima postoje zapisani dokumenti.
kod Halvetiskog Sejha Uzicanina M. od koga je dobio idfazet na Takoder smo zaboravili spomenuti tekiju Jedileri, pocetak Bistrika,
irsad. Bio je muftija sve do svoje smrti. Obavljao je obje dufoosti koja je bila Halvetiska tekija. Prvi ukopani u turbe Jedileri bio je Sejh
paralelno. Sahranjen je u Carevoj dfamiji gdje mu je bilo halvetiskog reda.
napravljeno turbe , danas postoje samo zidine. Na falost slabo se Sarajlije pamte Sejha Ebu Lejs-zade (lblisovica) Sejfullah
zijareti, ulema nikako, a dervisi urijetko. lza njega je devet Sejhova efendiju za koga se zna da su njegovim posredovanjem otvorene
hizmetilo Halveti tariku. Sejh Bistrigija kao i ostale njegove halife tekije u Visegradu, Bijeljini i Donjoj Tuzli. Tekija Jedileri i njeno turbe
pripadali su redu Dfomaliskog ogranka kojega je osnovao Sejh sa mrtvim dervisima odigrala je veliku ulogu u ovih zadnjih 50 g.
Dzemali Halveti, zvani Celebi Halifa. Sarajlije se ne sjecaju da su kako materijalno tako i duhovno, pa i pored toga nismo bili u stanju
od ovih Sejhova i dervisa culi rijec drugu osim rijeci da su oni obnoviti tekiju pored turbeta. Takoder, imamo Halvetisku tekiju u
Halveti dervisi, a i mi ih nismo zvali drugacije. Ovaj podatak sam Konjicu u ulici dr. Safeta Mujica, danas je ostala samo dfamija koja
uzeo iz starih spisa o zivotu Sejh Bistrigije kao i njegovih halifa koji se zove "Tekija" u cijem je dvoristu ranije bila tekija. 1 ova tekija i
se silsilom vefo za Anadoliju i tamosnje Sejhove. dfamija imale su dobar Vakuf kojega je osnovao Mehmed Gaus sin
Travnik kao vezirski grad, rezidencija Bosanskih namjesnika Hadzi Abdije godine 1622. Prvi Sejh u ovoj tekiji bio je Sejh
a medu njima i bosanski vezir Elci lbrahim pasa koji pripadase Muhamed Dfomhur, porijeklom iz Uzica, a iza njega Sejh Alija.
Halvetiskom redu, podifo halvetiski hanikah, medresu i knjifoicu Govori se i o Sejh Buturovicu koji je djelovao u Buturovic polju,
pod jedan krov 28/111/1706.g., pokloni veliki imetak, uspostavi Vakuf prozvanom po njemu a to je nizvodno niz Neretvu kod Ostrosca.
za izdrzavanje objekata sejhova, dervisa, profesora i talebe. Prvi Najjufoiji prodor Halvetija u Hercegovinu je kasaba Blagaj nedaleko
Sejh u hanikahu bijase Sejh Ahmed Halveti k.s. dozivotni po od Mostara. Prvi zapis o tekiji nalazimo u Putopisu Evlije Celebije
Vakufnami. Sejh Ahmed bjese Sejh u tekiji i muderis u medresi. koji kaze da je u Blagaju na obali uz liticu izvora "Bune" mostarski
Poznato je da je od 1830 do 1871 g. Sejh lbrahim pasinog muftija podigao tekiju Halvetiskog reda dervisa. Osnivac je
hanikaha bio Sejh i muderis medrese travnicki muftija Dervis Zijauddin Ahmed ibn Mustafa. Zna se da je studirao u lstanbulu i tu
Muhamed Korkut, zatim njegov sin Hazim Korkut, poznat kao zavrsio studije. Bio je profesor i muftija u Mostaru. Pripadao je
"Hadzi" Mulla efendi, takoder Sejh i muderis, a od 1871 godine bio Halvetiskom redu kojega je primio od sejha Muslihhuddina
je ujedno i muftija Travnika kao i otac As im ef. Korkuta, koji je Uzicanina i njegovih sinova. Zna se da je i u Mostaru djelovao i
poslije njega preuzeo dufoost sejha i muderisa sve do 1938.g. radio kao Sejh. Umro je u Mostaru 1679.god. Na Buni je bilo vise
kada je i umro. Porodica Korkut dala je znamenite i istaknute Sejhova ali im se podaci ne znaju. Evlija Celebija ne spominje turbe
licnosti od XIX do polovine XX stoljeca. Oni su bili temelji vjerskom i na Buni niti kakve kabure. Tu je kasnije nastalo mekamsko mjesto -
kulturnom zivotu u Travniku rahmetullahi alejhim. Zacudno je da ni improvizacija kao grob Sari Saltaka i Sejha tekije Acik pase. Zna se
Sarajevska, a niti Travnicka medresa nije do sada nastojala da da je Acik pasa sahranjen u dvoristu sultan Sulejmanove dfamije u
svoga svrsenika medrese uputi na izucavanje Halvetiskog Blagaju, a improvizacija ili mekam zbog fatihe i sjecanja u tekiji bi
derviskog reda. Prvo da ga fakultetski obrazuje u centru Turske, sagradena i nastade kubura,. Neki govore da je tekija na Buni
Sirije i zaduzi za hizmet u nekoj od ovih zemalja, za izucavanje Bektasiska, a to se govori zbog toga sto je Sari Saltak bio dervis
halveti reda. Ove zemlje jos imaju ove redove. A onda da ga Bektasija, kako je dospio do tekije Bune i kakav je razlog njegova
zaposle u medresu kao muderisa i Sejha; zar ovo nije amanet i dug boravka, ne zna se, kao i improvizacija njegove kubure u tekij i je
prema Vakifima. zagonetka.
6 7
svojim radom i smislom za organizaciju. On je bio univerzalni covjek
Tekija Halvetiskih bilo je i LI Srbiji i to vec LI XVl-om stoljecLI.
Beograd je bio poznat po dzamijama, medresama i tekijama, zatim za drufonje i tarikatski rad. . . .
Poznato je, a i zapisano da je radio na od_Lih?vlieniu ta~tka~a
Uzice koje bijase stjeciste Licenih ljLidi, narocito Sejhova i dervisa. u u TLirskoj i LI tome je uspio. Njeg~vo . dje.lovanie 1 r~~ Lirodtl~ Je
~rbiji sLI zastLipljeni ogranci Sinanije, Dfomalije Halveti. Ogranak po
Sejh lbra~imLI Umi SinanLI, te ogranak po DfomalLI Halvetiji, plodom da sada Oforrahiski centn dJe~LIJ~ u A~er~c1, ~-eks1k_~'
zvanom "Celebi Halifa". Zatim veliki broj tekija halvetija i njihovih BrazilLI, Argentini, CileLI, Kanadi , Njema?~OJ, ~elgl]I, SpantJI, ltaliJI,
ogranaka imamo LI Makedoniji i KosovLI . Grckoj, AListraliji, Jufooafrickoj RepLibl1~1 . . Niegova dv~ p~z~a~a
. v· ~a ~os~vLI SLI poznati ogranci Halvetija Karabasije, Sejha nama poznata a vrl~ akti~n~ ~u Se]h ~o~un ~~Jrak '. Sei~
Z1ndz1ri1Je, S1nan1Je, a LI Makedoniji Sinanije, Dfomalije, Dforrahije i Ragib Robert Frejdzer EI Dzerrah1 ,_cLill smo dva th 1ma JOS, ~a 1sam1
Hajatije. centri koje smo pobrojali to dokaZUJLI. Eto na zalost, ~osna .ie ostala
Halveti-_Dz~r~ahi derviski red je ogranak Halvetija. Ovaj
bez Halvetija, tih plemenitih i velikih dobrotvora, alt zato ~~ ~apa~
ogranak se poJaVIJLIJe LI 17-om stoljecLI, a silsila Halvetija Hz. Pira dobio taj poklon. Oni nisLI sami koji djelLij.LI na zap~?LI'. velt~t ie br?J
AbdLillah SarLidZLiddina Omera EI Halveti pocinje LI 13-om stoljecLI. dobrih i plemenitih ljudi na zapadu , os1m Hal~et1ia 1ma 1 drug1h
MLihammed NLirLiddin D2errahi, roden je LI lstambLIILI na D2erah tarikatskih redova. Sve sLI prilike i isareti da ~vaJ put ~u~ce lslama
pasa kvartLI 1678.g. odnosno 1089. po hidzri. Njegova loza doseze dolazi sa zapada. Kad procitamo ovu knJ1gu . od ~eJh Rob~rta
do ashaba Ubejde b. Dforaha r.a., a po majcinoj lozi dolazi do (Ragiba) Frejdfora utvrdit ce~_o . sta Islam_ 1 tankat urad1 ~
V

preobrazaju covjeka. Ovaj vel1k1 1 postovarn Allaho_v . rob, sluz1


l~_ami HLisejna LinLI~~v Hz. MLihammeda a.s .. NLirLiddin ef. je u to
Limmetu Muhammedovom. lmali bi pravo da mu pozav1d1mo, o.n.?~o
vnjeme dosegao naJvise zvanje toga vremena, postade profesor -
muderis serijatske naLike. Svoje dalje skolovanje u tesavvufu kako mu se divimo. Zahvaljujemo Allahu dz.s. da smo up~zn~lt se!h
nastavlja u tekiji Selimija kod tadasnjeg Halvetiskog sejha Ali Tosuna Bajraka, a preko prevoda SirLI Esrara k~o 1 nieg~~th
Ala.ddin Efendije. Za sest godina hizmeta i rada u tekiji postaje intervjLia te sejh Ragiba el Dforr_a_hijLI p_reko _nJeg_ove knJige
~a!lfa sv_oga s~jha, uzima idzazet (dozvo~LI) iz rLikLI svoga voljenog
"MLidrosti sLifija" neka him Allah podan 1poveca Sv~i.e taine. . .
seJha. B1lo mLI Je 25 god. kada je postao Sejh, djelovao i radio je 25 Knjiga "MLidrost s~fija" je p~e~ede~av LI _Kad1n~.ko B~dev1skoJ
god. ~e~rekidno odgajajLICi ljLide LI lslamLI i tesavvLifLI. Preselio je tekiji LI Sarajevu uz timsk1 rad. NasoJ brac1 zelt~.o pnJatno 1 Ligodno
kada Je 1mao 50 g. Pocetak njegova djelovanja bilo je LI Dzanfed iscitavanje. Malimo ih da nas ne zaborave u svoi1m dovama.
HatLin Dzamiji pored koje je bila izgradena halvetnama a na Hajr innsallah.
p~drLicj~ Kar~gumrLiku. Uz.. ovu dzamiju je bio konak kojeg Je Sejh
~z~rr~h1 _kup10, a onda ga srusio i napravio veliku tekiju za sve
IJLI~1telJe 1 p~t~ike ka AllahLI dz.s. Njegova dosljednost serijatu i
tank~tu kao 1nJegova ucenost prosiri se Turskim carstvom , pa i sire Hadimi tarika - Kadiri ve Bedevi
~ S~IJ~t. Dve~etnaesti U nizu odlicnih sejhova 02errahiskog ogranka
Sejh Zakir Bektic
tz s1ls1le SeJh Nuruddina Dzerrahije k.s. koji su pronijeli slavu u
Turskoj i hizmetili Dini Muhammediji, je Sejh Muzaffer Ozak k.s. On
mubarek kao i ostali sejhovi su u teskom vremenu iskusenja poslije
pada Osmans~e drfave nosili na svojim plecima tarikati Sarajevo, Celjigovici
Muhammediju. Sejh MLizaffer ef. se je u tome narocito istakao sa 1999.g.

9
8
MUDROST SUFIJA

UVOD
Sejh Ragib Robert Frejdzer EI Dzerrahi

Znaj, brate, da covjek nije stvoren


sale radi ili slucajno, vec majstorski
sazdan za cilj uzviseni.
El-Gazali k.s.

Vec hiljade godina, sufizam nam nudi put na kojem se mofo


dij'e/i 11a dese napredovati ka "uzvisenom cilju" samo-ostvarenja ili dostignuca
sufijskog cilja. Sufizam je put ljubavi, put predanosti Allahu i put
dij'elova. Devef od njih je znanja.
Ne postoji samo jedan, sistematski nacin da se razmatra
l1 l1Zlefl1 - l1Samlje11osfi i sufijsko ucenje, niti se ono u potpunosti mofo prenijeti samo
rijecima. Mudrost sufizma se mofo pronaci u pricama, poeziji,
povtAcenosf& a jedan tA umjetnosti, kaligrafiji , zikrovima, duhovnim vjeföama, filozofskim
knjigama, ibadetima i u semau-dervisa.
suf"./i. Sufizam je cesto opisan kao put, koji se u isto vrijeme
odnosi na izvor i odrediste. Cilj sufizma je u eliminaciji svih zastora
koji stoje izmedu sufije i Allaha. Putujuci ovim putem, sufija stice
Prenosi Ebu Hurejre znanje istinske realnosti. Allah je najuzvisenija Bit, a ne ovaj pojavni
svijet mnostva.
Saradz kafo: "Sufije su ljudi koji vole Allaha vise od svega, a
i Allah voli njih vise od svega ostalog."
Za sufij e ne samo ljubav nego i samo-spoznaja vode ka
spoznaji Allaha. Sufijski mislilac El -Gazali kafo : "lstinska samo-
spoznaja se sastoji u spoznaji slijedecih stvari: Ko si ti u samom
sebi i odakle dolazis? Kuda ides i koji je smisao tvoga bo ravka na
zemlji? U cemu je sadrfana tvoja istinska sreca i misterija?" Mnoge
nevolje, one svjetske kao i one imaginarne, cesto nas spreeavaju i
ubijaju nam volju da trazimo ovo unutarnje znanje.
lstoricari cesto definisu sufizam kao skrivenu bit lslama, i
vefo njegovu pojavu sa pojavom lslama, okvi rno u devetom vijeku
nove ere, Moda, po misljenju mnogih sufija, susti nska istina sufizma
10 11
zivi u svim religijama. Temelji sufizma se oslanjaju na vanjske lstoku, Sjevernoj Africi, Evropi, Centralnoj Aziji, lndiji, Pakistanu,
religiozne obrede isto kao i na zivot utemeljen na moralu i etickim lndoneziji i Kini. U nekim zemljama sufizam je dobro znan i nasiroko
principima. Korijeni stab la religije su utemeljeni na religijskim prihvacen. U nekim drugim, sufizam se smatra krivovjerstvom ili cak
obredima i principima, koji pridaju znacaja vanjskom ponasanju. subverzivnom djelatnoscu zbog njegove dublje ljubavi ka duhu
Islam i duhovna disciplina su grane toga stabla koje sufiju vode u zakona negoli pisane rijeci.
visine ka onome Beskrajnom. Plod sa toga stabla je lstina ili Bog.
U svom univerzalnom obliku, sufizam je postojao i prije TEMELJI SUFIZMA
lslama. Prije Muhammedovog vremena, religijski zakoni su zamrli u
Arabiji te su ljudi izgubili razumijevanje za etiku i moral. Bez Islam je arapska rijec koja oznacava "potcinjenost Allahovoj •.
vanjskih obreda i islamskog zakona (serijata) i moralnih principa, ne volji". To je islamska tradicija koja je svijetu objavljena preko
mo:Ze biti ni unutarnje prakse sufizma. Prihvatanje moralnih i etickih Poslanika Muhammeda a.s„ Cilj lslama je biti u harmonijl sa „ · ::,
ucenja lslama je proizvelo povoljnu klimu u kojoj je doslo do razvoja Allahom, potciniti nasu volju Njegovoj. Prva Kur'anska objava datira
sufizma i njegovog procvata. Sufizam u svojoj biti nije razlicit od iz godine 61 O. A.d. lslamska era pocinje godinom 622. nove ere
ostalih religija. Bas kao rijeka koja tece kroz mnoge zemlje i u kada je Muhammed a.s. presao iz Mekke u Medinu zbog progona
svakoj od tih zemalja ljudi je smatraju samo njihovom, to je ipak od strane vodecih ljudi u Mekki, koji nisu mogli da prihvate
samo jedna rijeka i svaki ima isti cilj: direktno iskustvo Bozanskog. monoteisticko i demokratsko ucenje lslama.
Qnaj koji ide putem sufizma se naziva sufija ili dervis ili fakir. Islam se pojavljuje u Kur'anu kao nastavak pn1asn1e
Rijec "sufi" na arapskom jeziku ima vise znacenja u koja spadaju monoteisticke tradicije koja je sukcesivno bila objavljena
"cistoca" i "vuna". (Rane sufije su nosile vunene ogrtace, dok im je poslanicima lbrahimu, Musau i lsatu a.s. U jednom
ideal bio unutarnja cistoca) . Dervis je perzijska rijec koja je nastala Muhammedovom a.s. hadisu se ka:Ze" "Ja vam nisam donio novu
od korijena "dar" ili "vrata". Ona se odnosi na osobu koja luta od religiju. Ja sam donio nove puteve kojim drevna religija rnoze
vrata do vrata. (Mnogi dervisi su isli od vrata do vrata, tra:Zeci hranu iznova da potece." (Slobodan prevod, vidjeti original hadisa).
ili smjestaj). lsto tako ova rijec mo:Ze da predstavlja osobu koja stoji Islam pridaje ogromnu vafoost postenju, milosrdu, slu:Zenju i
na pragu (izmedu svjesnosti o ovome svijetu i svijetu Bofanskog) . ostalim vrlinama u kojima su sazdani cvrsti teme lji duhovne prakse
Fakir je arapska rijec za siromaha. U sufizmu to se ne odnosi na sufizma. Moral, etika i disciplinovan zivot su poput cvrstog broda
osobu koja je siromasna u svjetovnom bogatstvu nego na osobu kroz koji nece procu riti i tako se izgubiti sufijska spoznajna iskustva:
koja je u stanju "duhovnog siromastva", tj. to su oni cija srca su na svom putovanju ka Allahu . Po rijecima moga prvog ucitelia, ....
prazna od privr:Zenosti za bilo sta drugo osim Allaha. Oni su sejha Muzaffera Ozaka: "Sufizam bez lslama je kao svijeca koja „ ... "'·
spoznali da nista ne pripada njima, da su niko i nista i da nista ne gori na otvorenom prostoru i bez zastite koju bi joj prLifala lampa.
mogu uciniti bez Allahove pomoci. Oni se ne oslanjaju ni na sta u Tu su i vjetrovi koji mogu ugasiti svijecu. Ali ako imate lampu, njeno
ovome svijetu (dunjalukLI), oni tra:Ze utociste samo kod Allaha. staklo ce zastititi plamen i svjetlost svijece se nece ugasiti."
Sufizam se najvise pojavljuje na Bliskom lstoku i islamskim Vecina sufija vjeruje da i LI ostalim religijama i tradicijam a
zemljama, ali njegove ideje, praksa i ucitelji se mogu naci diljem provejava ista sustinska istina. Mnostvo poslanika i duhovnih „ · ·
svijeta. Sufije se mogLI naci medu svim nacijama ovoga svijeta i kao ucitelja se mogu porediti sa sijalicama koje osvjetljavaju sobu.
i svaka druga vjerodostojna tradicija, sufizam poprima mnostvo Sijalice su razlicite, no struja dolazi iz jednog izvora; taj izvor je nas
vanjskih oblicja u skladu sa razlicitim kulturama i drustvima u kojima Stvoritelj (koji napaja cijeli Svemir. (prim.prev.)). To je LI biti ista
se prakticira. SLifijske grupe postoje vec vijekovima na Bliskom svjetlost, svaka pojedinacna sijalica prima struju iz istog izvora.
12 . „ • „
••
.'
l'\.
Kvalitativni karakter svjetlosti je LI osnovi jedinstven kao sto je sufijskih tarikata. Sufije se obicno sastaju nekoliko puta sedmicno
jedinstven i sam izvor. za zajednicki namaz, zikr, izucavanje sufijskih tekstova i druge
Svi veliki poslanici SLI bili nadahnLiti snagom istog lzvora i duhovne prakse. Sami se ne mo:Zete poduciti sufizmu niti duhovno
donijeli SLI istovjetnLI svjetlost, iste temeljne istine covjecanstvLI, razviti sopstvenim snagama isto kao sto ni doktor niti in:Zenjer ne
stoga SLifije vjerLijLI da negirati makar i jednog poslanika znac_i mozete postati sami od sebe.
negirati njihovLI LiniverzalnLI porLikLI i zajednicki lzvor. Kada sijalice
poredamo LI nizLI, tako da strLija tece iz jedne sijalice LI drLigLI,
IMAN5K0-15LAM5KO VJEROVANJE
dovoljno je da jedna sijalica otka:Ze pa da se prekine strLija.
SLifizam propagira da SLI sve velike religije i njihovi dLihovni lmansko-islamsko vjerovanje obuhvata sest teme ljnih istina
Licitelji poslani od jed nog Boga. Oni sLI bili istinski ucitelji i njihova vjere koje su i osnovne postavke sufizma:
ucenja su bila istinita. Njihova ucenja poticLI iz istog bofanskog • Vjerujem postojanje Allaha i da je Jedan
lzvora. Ne postoji sustinska razlika izmedLI raznih duhovnih Licitelja i • 1u Njegove meleke
onoga sto oni donose; osim sto neke sijalice dajLI vise svjetlosti , i • 1u Njegove kitabe
svjetlost nekih ucitelja obasjava veci dio eovjecanstva nego drugih. • 1u Njegove poslanike
SLifije vole i prihvatajLI ih sve, jer sLifije vjeruju da je Bog jedan i da • 1u Sudnji dan
je Njegova poruka jedna, a da sLI poslanici mnogi. Razlike LI • i da sve sto se dogada biva s Allahovom voljom i odredenjem (i
religijama vode porijeklo od ljLidi, dok je istina u svim religijama da postoji zivot nakon ovog zivota)
jedna i vodi porijeklo od naseg Stvoritelja. l . Prvi princip lslama je vjerovati u postojanje jednog Boga i da on
U svete ljLide i :Zene spadaju oni koji mogLI da razumijLI prevazilazi sve sto postoji. On je prvi od prvog i posljednji od
ucenja religije i prakticno primjene u svom zivotu istine njihove posljednjeg. On je Svemocan i ne potrafoje nista ni od koga i ni
religije . Proza i poezija LI ovoj knjizi se pripisuju nekim od velikih od cega. Njemu sve pripada; sav vidljivi i nevidljivi svijet. Sufije
sLifija. Mada je tesko prepoznati svetog eovjeka i istinskog sLifijLI, porucuju da ne treba traziti Boga u Mekki ili Jerusalimu vec u
jedan od znakova prepoznatljivosti je da takav eovjek bLidi, svome srcu . Paradoks sa kojim se sufije moraju suociti je da je
nadahnjuje i povecava ljubav i predanost Bogu onima koji istinski Bog tako blizu, a da je covjecanstvo tako daleko od njega. Vjera
tra:Ze. priblifava one koji istinski tra:Ze.
Osnovna karakteristika svetog eovjeka je da njih Allah voli i 2. Allahovi meleki su izvrsioci Allahove volje. Oni eine hijerarhijski
oni vole samo Njega. lsto tako zbog njihove bliskosti Stvoritelju, uspostavljenu skupinu svjetlosnih bica i posreduju izmedu
kada oni mole za nesto to se cesto i dogodi. Mnogi sveti ljudi sLI eovjecanstva i Njihovog Gospodara. Ta hijerarhija se mo:Ze
skriveni. Sto ce reci, njihov vanjski zivot se ne razlikuje od zivota posmatrati kao unutarnja i vanjska stvarnost ili i jedno i drugo
koji vode drugi ljudi iz njihove sredine, dok je njihov unutarnji zivot istovremeno.
obasjan Bofanskom prisutnoscu. Ka:Ze se da Allah skriva svete Jedan od Muhammedovih a.s. hadisa analizira razliku
ljude i one koji Ga vole, tako da vecina ljudi smatra svetim ljudima izmedu ljudske i melekske prirode: "Allah je stvorio meleke kao
one koji nisu. Tako skriveni sveti ljudi i njihov Voljeni imaju dovoljno razumska bica, ali bez nefsanskih prohtjeva, zivotinje sa
vremena i prostora da se brinu jedan o drugom. nefsanskim prohtjevima ali bez razuma , a covjeka kao razumsko
Rijeci ucenih ljudi mogu vas nadahnuti duboko, ali da bi bice sa nefsanskim prohtjevima. Tako da kada covjekov razum
postali istinski sufija mor.ate pohadati tarikatsku skolu. u sufizmu to nadjaca njegov nefs on postaje bolji od meleka, a kada njegov nefs
uopsteno znaci da morate pronaci ucitelja koji pripada jednom od nadjaca njegov razum on je gori od zivotinje".
14 15
NAMAZ. Pet puta dnevno ezan nas poziva na molitvu: u
3. Sufije vjeruju LI cetiri velike knjige: Tevrat koji je dostavljen sabah, podne, ikindiju, aksam i jaciju. Tako ~ase dnevn~ ~ktivnosti
Musau, Zebur koji je dostavljen Davudu, lndzil koji je dostavljen bivaju obogacene i nasa religijska svijest _se tim~ pro?u~IJUJe. .
!sau i Kur'an koji je objavljen Muhammedu a.s. Dodatno tome Zajednicka molitva je vidna marnfestac1Ja ucenJa d~ su sv~
sufije vjeruju da postoji i mnostvo kracih spisa (suhufe) jednaki LI Allahovim ocima, bez ob:ira -~a kla~~e, d_rustvene 1
objavljenih ostalim poslanicima. ekonomske razlike. Svi koji dodu u dzam1JU klanJaJU zaJedno, bez
4. Svakom poslaniku je objavljena ista istina iz istog Bozanskog obzira na bogatstvo ili drustveni status.
izvora i prema tome moramo vjerovati u sve poslanike. Oni To sve ima unutarnje i vanjsko znacenje. To je pogotovo
poslanici koji su donijeli Knjigu su poznati kao Resuli. naglaseno u namazu. Namaz pocinj: __te~b_ir?m·. C?kr~cuci se prem,?
5. Allah je stvorio eovjeka ovdje na zemlji da uci i kada dode Sudnji Mekki muslimani podifo ruke do USIJU 1 IZJaVIJUJU, Allq.hu ekber ,
"Allah je najveci". Allah je veci od svega sto je ?n st~orio. ~odifo~i
1
dan, svako ce morati da polozi racun o svome zivotu. Allah ce
preispitati svaciji zivot i presuditi izmedu njihovih dobrih i losih svoje ruke vjernici nastoje da zaborave na dunjal~k 1 ~-a bng~ koJe
djela. on nosi kao da svojim zabacenim rukama odbacuJU sv1Jet. Orn tada
6. Sufije vjeruju u predodredenost i da se nista ne dogada bez otvaraj~ svoja srca tako da istinski osje~e d~ su u Bozije~ prisustvu
Allahove volje. Ljudi zive unutar sadrfaja Allahove odredbe. i da ih nista od Njega ne dijeli. Ovo Je b1t namaza, c1IJ kome se
7. Zato sto sufije vj~ruju u Allahov Kada i Kader, oni prihvataju da ustrajno teZi. 1 mozda i nije moguce potpuno odb~ci_ti svu ljubav,
sve sto im dolazi , dobro ili lose, prijatno ili neprijatno dolazi od izazove i brige dunjaluka, ali moramo ka tome nast0Jat1. . . .
All aha. POST. Svake godine u mjesecu Ramazana sv1 mushmarn
8. Zivot se ne zavrsava sa smrcu. Zivot u ovom svijetu je kao san i koji su sposobni za to moraju postiti .od .~eh ur~. ?~ ~ala~ka sunca:
nas istinski zivot pocinje tek u slijedecem svijetu. Za vrijeme posta, oni ne smiju jest1, p1t1, pus1t1. 1 1n:at1 seksualrn
Postoji stotine miliona ljudi koji prihvataju ova vjerovanja. odnos. Svrha ove prakse je da pomogne muslimarnma da budu
Oni vjeruju u ono sto sufije vjeruju, ali nisu svjesni da se u biti slafo svjesni borbe koja se vodi izmedu njihove .ni~e i vise pri~.ode. „ EI
sa sufizmom i lslamom. .Gazali je opisao vanjski i unutarnji duhovrn n~~o pos~a s~1Jedec1m
rijecima: Post najsireg sloja vjern ika se sastOJI u odncanJU da se
PET ISLAMSKIH DUZNOSTI zadovolji apetit naseg stomaka i apetit za seks... V • „

Post onih odabranih sastoji se u tome da cuvaJU od gnJeha


Za one koji zele da slijede i udu u Islam, postoje pet svoje usi, oci, jezik, ruke kao i ostala cula.
islamskih dufoosti, pored mnostva drugih sartova. u pet islamskih
V • ' •
0

Post onih najodabranijih je post srca od los1h m1sli, bnge o


dufoosti spadaju kelimei-sehadet, namaz, post u mjesecu onome svijetu i potpuna nezainteresovanost za bilo sta drugo osim
Ramazana, zekat i hadz. Allaha i Sudnji dan.
Pod KELIMEl-SEHADETOM podrazumijevamo svjedocenje ZEKAT. Svake godine, po svrsetku Ramazana, svako
ili javnu objavu vjere. Ulazak u Islam pocinje izjavom ovoga domacinstvo je dufoo da da cetrdeseti dio ili dva i po procenta, o~
osnovnog principa islamske vjere: svjedocim da nema Boga do svoga materijalnog bogatstva siromasima. Kafo se da sve stvan
Allaha i da je Muhammed Boziji rob i Boziji poslanik. vode porijeklo od Allaha, sve sto posjedujemo, imovina i novac navm
Da bi ovo izjavili mi moramo biti na neki nacin probudeni i samo privremeno pripada, da bi zadrfali svoje pravo n~ n~s u
svjesni. Shvatiti istinu ove izjave da "nema Boga do Allaha" znaci imovinu moramo uloziti dio onoga sto posjedujemo u zaJedrncu
spoznati da je Allah samo jedan. Doci do ove spoznaje u neku ruku
je sam vrhunac islamskog duhovnog puta.
17
16
muslimana. Pri kraju Ramazana obavlja se sadakai vitr, prema Allahovoj dz.s. volji i potpuno prihvatanje Kur'anskog ucenja. Iman
propisima i potrebama zajednice , a dijeli se kao i zekat. je unutarnji aspekt lslama. lhsan znaci "lijepo djelovati" (lijepo se
HADZ. Kaba je hram u srcu Mekke, grada u Saudijskoj ponasati). Uopsteno se mofo objasnjavati i kao: "obofavanje Allaha
Arabiji, nasvetije mjesto lslama. To je kamena gradevina u obl iku dz.s. kao da ga vidite." Osobe koje potpuno razviju ihsan su u
kocke koju su izg radili poslanici lbrah im i lsmail a.s. Svi musl imani svako vrijeme svjesne Allaha dz.s. i dostigle su cilj sufizma. Do ove
su dufoi obaviti hodocasce u Mekku jednom u svom zivotu, ako su duhovne stanice je moguce doci putem sufizma, a to znaci kroz
u stanju da sebi priuste taj put. Postoji broj strogi h dufoosti kojih se odredenu duhovnu praksu i disciplinu dervis mora da bude vrijedan
vjernik mora pridrzavati na hadfo, a koji se svake godine obavlja u i iskren.
odredeno vrijeme. Hadz je vazan trenutak u zivotu muslimana i Ako je to Allahova dz.s. volja dervisev trud ce uroditi
tada bi prednost duhovnom morala prevazici svjetovne interese. plodom. Ovo je istina na duhovnom i na materijalnom planu . Mnogi
Ovaj godisnji obred upucuje razne grupacije muslimana na njihovo ljudi vrijedno rade, ali, ne postane milioner svaki onaj koji radi. Ali
zajednicko izvoriste i cuva njihovu povezanost. neki to postanu ako Allah dz.s. to foli. Na isti nacin, neki ljudi
postanu uspjesni na duhovn om putu i dosegnu duhovnu stan icu
SUFIZAM /ISLAM stalne svjesnosti All aha dz.s.. Krajnji rezultat je u Allahovom dz.s.
htijenju. Neki ljudi dosegnu ovu krajnju duhovnu stanicu za
Jedno od najcescih pitanja koja se postavljaju sufijskim cetrdeset dana, a neki za cetrdeset godina. Neki se opet trude cijeli
uciteljima je: "da li je moguce postati dervis, bez obaveze da se svoj zivot, a ipak ne dosegnu krajnji cilj. Najbolje je ne razmisljati o
postane musliman?" Prema nekim izvorima, odgovor je da: tome i prepustiti se Allahovoj dz.s. volji.
univerzalne istine sufizma mofo uprafojavati svaki onaj koji iskreno
trazi. Medutim, u sufijskim krugovima prevladava mislj enje da to
MUHAMMED A.S.
nije moguee: ako niste musliman ne mofote postati ni dervis. Po
njima praktikovanje sufizma vuce svoje korijene u praksi i obredima Muhammed a.s. je prenio Kur'anske poruke covjecanstvu.
lslama. mada dervis ne moze postati svaki onaj koj i za sebe kafo Muslimani ne vjeruju da je on sam bio Bofanstvo nego da je bio
da je musliman. Oni moraju biti iskreni u onome sto vjeruju i sto im inspirisan Bozanstvom. U lslamu on se posmatra kao covjek koji se
Islam nalafo. priblizio do kraja idealima koje propisuje Kur'an. Za sufije
Po niec1ma Sejha Safe ra, glavnog Sej ha Halveti- Muhammed a.s. je uzor na koji moraju da se ugledaju i koji moraju
Dzerrahijskog tarikata, vanjski obredi lslama su samo pocetak, jer da slijede.
postoji i unutarnji i vanjski oblik molitve . Mofote klanjati i pedeset Kao voda prve islamske zajednice, Muhammed a.s. j e bio
godina, ali postoji namaz sa dubljim obiljezjima. Vase srce se isto ukljucen u rjesavanja kako svjetovnih tako i duhovnih pitanja i
tako mora podvrgnuti namazu. Vremenom, kada dervis problema. On je uspjesno rjesavao politicke rasprave, predvodio
uznapreduje, on postize nivo unutarnjeg, neprekidnog namaza, a vojsku, bio ofonjen i podizao djecu i uz sve to podueavao svoje
ne samo pet puta na dan. To je krajnji cilj sufijske prakse. Ali prije sljedbenike u razumijevanju lslama. On je uspostavio i sam
svega morate biti iskreni. praktikovao pet temeljnih istina lslama.
Allah dz.s. daje tri velika blagoslova onima koji ga vole. To Nakon sto je Muhammed a.s. preselio, grupa ljudi je dosla
su Islam (potcinjenost), iman (vjera) i ihsan (svijest o prisutnosti u posjetu njegovoj udovici Aisi. Oni je upitase: "Kakav je bio Allahov
Allahovih dz.s. sifata i esmata na zemlji). Postoje tri stepena poslanik Muhammed a.s.? "Jeste li citali Kur'an?" Ona im odgovori.
napretka na duhovnom putu. Islam je potpuna potcinjenost "On je bio .Zivi Kur'an. (sam po sebi)".
18 19
OSTAL/ POSLAN/C/ Naredni dan Musa se opet popeo na Sinajsku goru i rekao:
Adern a.s. je bio prvi eovjek i prvi Allahov poslanik. Allah "O Gospode, sta mi to radis? Ja nastojim da uvjerim ljude da ti
dz.s. je poducio Adema a.s. svim imenima, sustini svega sto postoji postojis. Sam si mi rekao da ces doci na gozbu, a nisi se pojavio.
LI Bozijoj kreaciji (stvaranju), tj. Allah dz.s. je unutar covjecanstva Sada mi ljudi vise nista nece vjerovati!" Bog mu odgovori: "Ali ja
posijao sjeme najdublje mudrosti. Unutar eovjekovog srca se nalazi sam dosao na gozbu. Da ste nahranili onoga ubogog siromaha,
sve sto on foli i sto mu je potrebno. nahranili bi i mene."
Sufije smatraju lsata a.s. za jednog od najvecih Allahovih Bog rece:"Ja koji sam toliko golem da se ne mogu smjestiti
poslanika i smatraju da je bio nadahnut Bofanskim duhom. Ali Allah u vascijeli svemir, ipak mogu stati u srce mog iskrenog roba." Kada
dz.s. je udahnuo svoj duh svim ljudskim bicima pocev sa sluzimo jednom od Bozijih robova, sluzimo Bogu. Ne samo
p~slanikom Ademom a.s .. U svima nama zivi duh Boziji, premda, poslanici vec i drugi pobo:Zni ljudi mogu se zvati Bozijim slugama. U
taJ duh je u potpunosti manifestovan samo kod velikih ljudi i principu kada sluzimo onome sto je stvoreno, sluzimo i samom
Allahovih poslanika. Stvoritelju.
Sufije vole i postuju Musata a.s. isto kao i lsata a.s .. Musa
a.~~ je p~znat kao. onaj koji je razgovarao sa Bogom. Stara sufijska CETIRI STEPENA SUFIZMA
pnca kaze da su Jednoga dana djeca lzraelova otisla Musau a.s. i
~ekla mu: v"Ti razgovaras sa Bogom, molimo te pozovi ga LI nase V Postoji cetiri stepena prakse i razumijevanja u sufizmu -
1me na veceru." To je Musata a.s. strasno. razljutilo i odgovorio im je Serijat (religijski zakon), tarikat (duhovni put), hakikat (istina) i
da Bog ne jede niti dolazi na vecere. Ali kada se slijedeci put Musa marifet (spoznaja). Svaki oCI ovih stepena je izgraden na temeljima
a.s. popeo na Sinajsku goru, Bog mu rece: "Zasto me nisi prijasnjeg.
obavijestio da me moje sluge pozivaju na veceru?" Na to mu Musa Serijat je osnova za naredna tri stepena. Serijat se sastoj i
a.s odgovori: "Ali moj Gospodaru, Ti ne jedes i ne odazivas se na od lslamskog ucenja, temeljnoj etici i moralu koji se mogu pronaci i
takve nepromisljene pozive." Bog dz.s. mu odgovori: "Cuvaj ono sto u drugim religijama. To ucenje nam pomafo da ne zalutamo i
znas izmedu sebe i mene. Prenesi im moj odgovor da cu doci na zivimo ispravno na ovom svijetu. Slijediti sufizam bez serijata je isto
veceru." sto graditi kucu na pijesku. Bez urednog zivota, izgradenog na
Tako se Musa a.s spustio sa Sinajske gare i svima objavio cvrstim moralnim i etickim principima, na duhovni put se ne mo:Ze
da ce Bog dz.s. ipak doci na veceru. Tada su, naravno svi oni krenuti. Na arapskom jeziku serijat znaci "put". To je jasna staza,
ukljucujuci Musata a.s., priredili veliku gozbu. Dok su biii zauzeti dobro utabani put koji svako mo:Ze da slijedi.
sprevmanjem najukusnijih jela i obavljali velike pripreme, tu se Drugi stepen je tarikat. Tarikat oznacava put u pustinj i koji
neocekivano pojavi stariji eovjek. On je bio siromah i bio je jako beduin mora da prede kada putuje iz oaze u oazu. Ovaj put nije
~la~an i trazio je da mu se smiluju i udijele nesto hrane. Kuhar, koji jasno ocrtan kao, recimo, autoput, on nije cak ni vidljiv. Da bi
Je. bio zauzet spremanjem jela mu odgovori: "Nema govora o tome. pronasli put u pustinji morate dobro poznavati tu oblast ili morate
M1. smo na ~ece.ru pozvali Boga i kada se On pojavi svi cemo jesti imati vodica koji zna odrediste puta, kao i putokaze ili znake na
zaiedno. Zasto t1 u meduvremenu ne bi ucinio sebe korisnim i donio putu koji ce nas odvesti do tog odredista. Bas kao sto se serijat
vode ~a bunara?" Tako ubogi siromah nije nista dobio. Vrijeme je odnosi na vanjsku dimenziju religije, tarikat upucuje na unutarnju
prolaz1lo, ali Bog se nije pojavljivao. Musa a.s. je bio jako praksu sufizma. V9dic koji vam je potreban za to putovanje je sejh
posramljen i nije znao sta da kafo ljudima. ili sufijski ucitelj. Serijat cini svakodnevni zivot cistim i privlacni m.

20
21
Tarikat je nacinjen radi prociscenja naseg unutarnjeg zivota. Svaki osoba ponosna . time sto posti, taj post je uopsteno gledajuci
od ova dva vida medusobno se podrfavaju. zakonit, dok se na putu sufija takav post smatra pogresnim.
Treci stepen je hakikat ili istina. Hakikat ukazuje na Za drugi primjer posluzit cemo se cuvenom pricom o
unutarnje znacenje duhovne prakse i ucenja koja nalazimo u Mensuru al-Halad2u, nad kim je izvrsena smrtna kazna nakon sto je
serijatu i tarikatu. To je direktno iskustvo visih duhovnih stanica u rekao, "Enel Hakk", "Ja sam istina." Jedan od devedeset i devet
sufizmu, direktno iskustvo Bozijeg prisustva unutar nas. Bez ovoga Allahovih dz.s. esmata je Hakk i po zakonu serijata, apsolutno je
iskustva, vjernik slijedi na slijepo, pokusavajuci da slijedi one koji zabranjeno zvati sebe Hakkom. Po tradiciji, kazna za ovakvo tesko
znaju put i koji su dosegli stanicu hakikata. U dostignucu hakikata krivovjerstvo je smrt. Medutim, sa viseg stanovista lstine, ono
se potvrduju i ucvrscuju prakse prva dva stepena. Prije stanice Bozansko je prisutno u svakoj osobi, Ono zivi u srcu naseg srca. U
hakikata svaka duhovna praksa je u biti samo imitacija. Bez dubljeg nadubljim porama nasega srca zive Bozanski kvaliteti i svaku osobu
razumijevanja koje dolazi sa iskustvenom spoznajom, vjernik u biti bi trebali postovati kao hram Boziji. Kao sto je sufija D2un ejd
slijedi samo mehanicki ucenje i duhovnu praksu drugih. odgovorio kada su ga upitali o Halad2u. "Ja sam neistina" zar je to
Cetvrti stepen je marifet ili spoznaja. Marifet spada u dornen trebao da ka2e?"
mudrosti ili spoznaje visih duhovnih istina. Ovo je nivo unutarnjeg
znanja, iznad hakikata. Vise nego li trenutacno duhovno iskustvo, OTVARANJE 5RCA
marifet se odnosi na postojano stanje harmonije izmedu roba i
Allaha dz.s .. To je istinska spoznaja Stvarnosti, koju rijetko ko Ljubav. Za velikog sufijskog ucitelja Dzelaluddina Rumija,
dostigne. To je stanica Poslanika, nebija, mudraca i evlija. ljubav je jedina snaga koja mo2e prevazici stege razuma, labirinte
Veliki sufija Ibn Arabi objasnjava ova cetiri stepena na znanja i ogranicenost obicne svijesti. Ljubav koju je on dozivio nije
slijedeci nacin: "Na nivou zakona (serijata) postoji "moje i tvoje". To nefsanske prirode, ona bi se preciznije mogla odrediti kao
znaci da su zakonom zagarantovana prava pojedinca i moralni univerzalna ljubav ka svemu stvorenom. Ta ljubav je snaga koja
odnosi medu ljudima. Na nivou tarikata se ka2e: "moje je tvoje i stalno raste da bi kulminirala u izvjesnosti lstine da ne postoji nista
tvoje je moje". Od dervisa se ocekuje da se ponasaju bratski jedni u ovom ili buducem svijetu a da ne voli ili nije voljeno. Ljubav su
prema drugima i da otvore svoje domove, svoja srca i svoje krila sa kojim asik nadmasuje svaku pticu, avion ili raketu, on sa
novcanike medu sobom. Na nivou hakikata nema "ni moga, a ni krilima aska moZe da do arsa doleti, a i citav kosmos da obleti.
tvoga". Sufija koji dostigne ovaj nivo shvata da sve stvari dolaze od Ti si saCinio ovo "Ja" i "Mi" smo zato
Allaha dz.s. i da su oni samo privremeno korisnici tih st,vari i da im u Da bi se igrao igre oboiavanja sa samim Sobom,
biti nista ne pripada. Oni koji su spoznali lstinu su se izdigli iznad Da bi sva "Ja" i "Mi" postala jedna dusa
vezanosti za ono sto posjeduju i uopste iznad vezanosti za bilo sta i potom utonula u (more) Voljenog.
vanjsko ili materijalno, ukljucujuci drustveni polofaj i slavu. Na nivou
marifeta (spoznaje ne podvojenosti), nema "ni mene, a ni tebe". Na Diela/uddin Rumi k.s.
ovome nivou sufija spoznaje da je sve od Allaha dz.s., i da niko nije
odvojen od Njega. Videnje Gospodara kao Voljenog je zajednicko u
Zakoni koji vaze na jednom nivou mogu da ne va2e na hriscanskim i sufijskim tekstovima, a dolazi kao posljedica direktnog
visem nivou razumijevanja. Na primjer, vanjsko praktikovanje posta iskustva. Moj ucitelj, sejh Muzaffer, je zapisao, "Bit Allahova dz.s. je
je farz u serijatu, ali na putu sufija, jedan od sustinskih razloga za ljubav i put sufija je put ljubavi. .. Onaj koji gleda ocima ljubavi vidi
_ _ _post je razvijanje samo-discipline i obuzdavanje nefsa. Ako je dobro i ljepotu u svemu. To znaci uciti iz svega, spoznati Bozije

22 23
darove i Njegovu velikodusnost u svemu, biti zahvalan na svemu molitve", navodi da zikr ima eetiri osnovna znaeenja. Prvo je ein
sto nam je On podario." neprekidnog nastojanja da se bude svjestan Allaha dz.s .. U ovom
Sufije usmjeravaju svoje srce ka Allahovoj dz.s. ljubavi i smislu, to bi bilo nesto potpuno suprotno od nemarnosti i zaborava.
njima se sa ljubavlju uzvraca, bas kao sto u odnosu izmedu dvije Namaz je isto tako ein prisjecanja. Namaz poziva sufiju ka Bozijem
osobe, kad jedna od njih djeluje iz ljubavi, ljubav se i kod druge prisustvu. Druga vrsta zikra je ponavljanje duhovnih formula ili
budi. Sufije kazu da ako zakoraeite dva koraka ka Allahu dz.s. , On Bozijih imena, kao sto su "La illahe ilallah" (nema Boga do Allaha),
ce potreati prema vama. "Allah", "Ja Hajj'' (zivot) ili "Ja Hakk" (istina). Ova praksa prizivanja
Ljubav spaja onoga koji voli sa njegovim Voljenim. zahtijeva iskrenost namjere, svjesnost, koncentraciju, upucenost i
Potrosio sam svoj iivot i srce. opunomocenje i posvecenje u tu praksu. Ovo ponavljanje je zikr ili
I potrosih svoje oCi prisjecanje jezikom.
Jer, misljah da ljubav Treca vrsta zikra je privremeno , unutarnje stanje u kojem
/ Voljeni su dvije stvari svjes nost o Allahu dz.s. potpuno obuzima sufiju i on postaje istinski
No sada znam da su oni isto razveden sa bilo kakvom brigom o ovom svijetu, pa makar i na
Jer gledao sam dvoje gdje bjese samo jedno. trenutak. Ovaj zikr ili prisjecanje je zikr srca.
Dielaluddin Rumi k.s. Cetvrta vrsta zikra je duboka i postojana unutarnja stanica
na kojoj prizivanje i svjesnost postaju stalni. Ovo je zikr ruha.
Na odredenoj stanici puta ljubavi, Voljeni se otkriva i poeinje Vecina derviskih redova se sedmieno sastaju radi
da nas pomafo, mameci nas sve blifo i bliZe sebi. u tom procesu ce remonije prisjecanja Allaha dz.s. (zikra). Tu oni prizivaju Allaha
nase nastojanje prelazi u potpunu predanost, putem koje je sufija dz.s. pozivajuci i ponavljajuci Njegova imena. Postoji devedeset
probuden i od Allaha dz.s. voden. Sejh Muzaffer objasnjava: devet imena ili Bozijih esmata, Allahovih dz.s., koji su nam otkriveni
OCi dervisa koji iskreno voli ne vide nista u Svetom Kur' anu. Neka od njih su Milosrdni, Vjeeni, Vjeeno zivi,
drugo do li Boga, njegovo srce ne zna ni Mir, Snaga, Slava i Moc. Svakom derviskom redu je dano putem
za sta drugo do li Njega. Allah di.s. su oci kojima snova i vizija, pravo da prizivaju neka od ovih imena. Kada dervisi
on vidi, ruke kojima on drii, jezik kojim on prizivaju Allaha dz.s., oni se u isto vrijeme prisjecaju da se
govori... Kada ne bi bio u ljubavi, taj dervis Bofanstvo nalazi unutar njih.
bi nestao. Ako u njegovom srcu nema ljubavi Dervisi nastoje da praktikuju jedinstvo daha, zvuka i pokreta
pa makar i jedan jedini trenutak, u ce remoniji zikra. Jedinstvo medu samim dervisima ih priblizava
on ne bi mogao ostati u iivotu. Ljubav Allahu d.Z.s., koji i jeste Jedinstvo. ldealno, dervisi se pokrecu kao
je iivot dervisa, njegovo zdravlje, njegov da se samo jedan dervis krece, prizivaju All ahovo dz.s. ime kao da
dom. Ljubav ga pretvara u rusevinu, suzama samo jedan dervis to eini, i disu kao da samo jedan dervis dise.
natapa njegove oCi, dok ga sjedinjenje oiivljava Za vrijeme te ceremonij e, prisjecanje se spusta sa jezika na
i beharom puni srce dervisa. srce, a potom iz srca na ruh. Na arapskom jeziku zikr oznaeava u
isto vrijeme ponasanje i prisjecanje. Zikr jezikom je samo poeetak i
ZIKIR (prisje6anje) eesto samo mehanieko ponavljanje, a kada znaeenje i snaga rijeei
koje se ponavljaju poen e istinski da djeluj e (ude u nas), srce
Srce dervisa se otvara zikrom, koji je jedna od osnovnih
postane ispunjeno radoscu , .Zudnjom za Allahom dz.s .• i drugim
praksa sufizma. Ebu-Hamid EL-Gazali, u njegovoj knjizi "Prizivanja i
duhovnim osjecanjima. Ovo stanje je prisjecanje srca. Zudnj a za
24 25
Allahom dz.s. je isto tako znak Allahovog dz.s. prisListva LI nama. Kroz slLIZbLI kao dLihovnLI praksLI dervis se priblifava AllahLI
DLihovna cefoja je sama po sebi znak Bozijeg prisListva. Ovo stanje dz.s .. Najvisa stanica za svako ljLidsko bice je postati Boziji rob i
je stanje prisjecanja dLise. instrLiment kroz koji slLizi AllahLI dz.s. kroz svoje robovanje. Allah je
MLihammed s.a.v.s. je rekao: rekao, kroz MLihammeda s.a.v.s.:"Kad Ja zavolim svoga roba, Ja
"Allah dz.s. je sacinio sjaj za sve ono sto tamni, a nase se postajem njegov slLih, ta ko da on cLij e sa Mnom, Ja postajem
srce cisti zikrom". njegov jezik preko kojeg govorim i Ja postajem rLike njegove sa
SLifije vjerLijLI da prije nego sto je stvoren materijalni svemir, kojima on radi ..."
svi smo mi bili rLihovi LI svijetLI Ervaha. Allah dz.s. se obratio SILizba je proizvod ljLibavi. LjLibav prema ljLidima nadahnjLije
dLisama: "Zar ja nisam vas Gospodar?" 1 one odgovorise: "Da, dervisa da im predano slLizi. Allah dz.s. daje ove prelijepe atribLite
zaista!" SLifije se prisjecajLI tog stanja LI kojem sLI znali sta oni LI biti ljLibavi i slLIZbe eovjecanstvLI i nista na cijelom svijetLI nije slade i
jesLI, oni sLI znali Allaha dz.s. i bili sLI bliski NjemLI. Lizvisenije od ovih cLidesnih kvaliteta. Nastojeci prvo da bLide
Allahov dz.s. rob, dervis potom slLizi Bozijoj Kreaciji. Pa cak i
--~
zalijevanje cvijeca je jedan vid slLI:Zenja.
Z/VOT NA DUNJALUKU
Neki siromasi jednom Li pitase Hazreti AlijLI, MLi hammedovog
Jedan od osnovnih sLifijskih principa je zivjeti obicnim s.a.v.s. rodaka, na koji bi nacin oni mogli pomoci drLigima. Oni nisLI
zivotom _na dLinjalLikLI, a ipak teziti najvisim dLihovnim ciljevima. imali viska ni novca ni hrane. On im je rekao da se bar smijese
SILiziti drLigima znaci , LI pravom smislLI, slLiziti AllahLI dz.s. i sLifije prema drLigima i da Licine sve sto mogLI da bi se ljLidi osjecali
smatrajLI da je ta slLIZba najLizviseniji vid pobofoosti. Nije dovoljno Ligodno i prijatno.
samo voljeti ili spoznavati. Mi moramo djelovati LI skladLI sa nasom GrLipa ltalijana je posjetila tekijLI u lstanbLilu par godina
ljLibavi i nasim znanjem. Linazad. Nakon godinu dana vecina ih se vratila. Oni nisu postali ni
LjLibav i slLIZba. Biti dervis znaci voljeti i slLiziti drLigima. dervisi, a ni mLislimani, ali ljLibaznost i nasmijana lica dervisa su ih
Dervisi nastoje da vole jedni drLige, da govore lijepo, da bLidLI nagnala da opet posjete tekijLI . lzraz ljLibaznosti i radosti je odraz
pazljivi jedni sa drLigima, a isto tako i da slLI:Ze jedni drLige. To bi LI zadovoljstva u srcu dervisa.
stvarnosti trebala da bLide dLifoost svakog ljLidskog bica. Sta je bolje, voljeti ili biti voljen? Ovo pitanje je vrijedno
Postoje dva Lislova koja se traze od svakog dervisa. Prvi je pafoje.
da ima na LimLI ko nas je stvorio, da slavi Allaha dz.s. i da mLI bLide Za sLifiju bolje je voljeti. Jer ako volite drLige i oni ce vas
zahvalan. DrLigi je da sl Lizi svemLI stvorenom, pocev od ljLidskih voljeti. Oni koji iskre no vole su uvijek i voljeni. Cilj sLifije je da bLide
bica, pa do zivotinja i biljaka. Ka:Ze se LI svetom KLir'anLI da je prihvacen kao ljLibavnik od strane Voljenog, tj. od Allaha dz.s ..
najbolji onaj koji je najkorisniji drLigima. Po LicenjLI, sufija je jednom prilikom sreo Adevijetu Rab ijLI na
Obofavati Allaha dz.s. je derviseva dLifoost, a slLizenje je obali mora i pitao je: "Sta je kraj ljLibavi?" Ona mu odgovori: "O
vid obofavanja. SILIZba stvorenoj kreaciji priblizava dervisa AllahLI bezLimnice, ljLibav nema kraja." On Lipita: "Zasto?" 1 ona mLI
dz.s .. Svaki dervis bas kao i svaki drLigi eovjek, ima svoje svjetovne odgovori: "Zato sto ni Voljeni kraja nema."
dLifoosti. Dervisi se morajLI brinLiti o drLigima i morajLI raditi. Dervisi Zahvalnost. Najbolji nacin da izrazimo zahvalnost AllahLI
rade i slLI:Ze drLigima radi samog Allaha dz.s. i samo tada njihov rad dz.s. je da ga obo:Zavamo. Allah dz.s. je stvorio svoju beskrajno
postaje obofavanje. Uopsteno govoreci, oni koji najvise slLI:Ze sarolikLI KreacijLI, a ljudima je dao ljudski oblik, a mogao je da
(hizmete) posti:Zu najveci napredak na sLifijskom pLitLI. izabere bilo koji oblik. Covjecanstvo nikada nece biti LI stanjLI da

26 27
1 l
dovoljno zahvali Allahu dz.s. za ljudski izgled koji im je On podario, ka sebi, egu ili jastvu. Nefs se mora umiriti da bi ruh dosao do
pa makar ga i obofavali i dan i noc. izrafaja- to je ideal sufije. Nefs je kao divlji konj, on je snazan i
Kada se grupa gostiju zahvalila sejhu Saferu na njegovom gotovo ga je nemoguce kontrolisati. Ali nakon sto se nefs obu~da,
gostoprimstvu on im rece: Ruh dolazi do izrafaja, on j e u stanju da sluzi drugim a. Sejh
Morate se zahvaliti Allahu dz.s .. Jer da Allah dz.s. to nije Muzaffer je napisao:
Zelio, vi ne biste bili ovdje i mi se nikada ne bismo sreli. To je Nefs nije los sam po sebi. Nikada ne krivite svoj nefs. Jedan
Allahova dz.s. milost da ste vi ovdje i da smo zajedno. Ocito je da je od sufijskih zadataka je islamizirati stanj e vasega nefsa. Najnizi
to vasa sudbina da ste podijelili hranu sa nama. To je sto se tice stepen je biti potpu no zarobljen 2eljama i prohtjevima. Naredn i
materijalne strane stvari. Najosnovniji primjer toga je sto smo dijelili stepen je borba sa nefsom, sto znaci djelovati LI skladu serijata Sa
isti prostor. U isto vrijeme bili ste svjedoci namaza i ceremonije razumom i visim idealim a i priznati gresku kada u necem
zikra, prisjecanja Allaha dz.s. Tako da smo podijelili i nesto pogrijesimo. Na jos visem stepenu moramo biti zadovoljni sa svim
duhovno. onim sto nam Allah dz.s. posalje , bilo da je to ugodno ili neugod no,
Mi smo isto tako zahvalni. Mi pocinjemo nas namaz nakon ispunjenje ili neispunjenje nasih potreba.
sto kazemo, "Allahu ekber", "Allah je najveci", mi kafomo, Prema ucenju mnogih sufija postoji sedam nivoa nefsa. To
"Bismillahir rahmanir rahim"," Sa Allahom Sveopstim su u isto v rijeme i sedam nivoa duhovnog razvoja, polazeci od
Dobrociniteljem, Samilosnim." Onda mi kazemo, "EI hamdulillah", apsolutne samo-opsj ednutosti i egoizma pa do cisto duhovnog
"Hvala dragom Allahu". Na taj nacin namaz pocinje. Na taj nacin nivoa.
sufija postaje da zivi. Zapovijedajuci nefs. Ovaj prvi nivo je isto tako opisan kao
nefs koji dominira ili nefs koji izaziva zlo. Nefs koji zapovijeda trazi
STANJE NEFSA (DUSE) dominaciju i kontrolu nad svakim pojedincem . Na ovom nivou
postoji nesputana sebicnost i tu nema nikakvog osjecaja za
Cilj duhovnog puta je u prociscenju srca, u obrazovanju, moralnost i samilost.
preobrafaju nefsa i spoznaji istine. Najnizi nivo nefsa je zarobljen Ovaj nivo se opisuj e slicno kao nivo "id-a" u psihoanalitickoj
ponosom, egoizmom i potpuno opsjednut pohlepom i poZLidom. teoriji, on je usko vezan sa poZLidom i agresivnoscu. Ovo dvoje su
Ova stanja postoje unutar svakoga eovjeka i vode ga stranputici. poznati kao svinje i psi nefsa - culna uzivanja se smatraju svinjama,
Najvisi nivo je nivo potpune prociscenosti i na tom nivou nema dok se agresivnost poredi sa psima ili vukovima. Bijes, pohlepa,
dualnosti, nema odvojenosti od Allaha. cu lni prohtjevi, strast i zavist su primjeri manifestacije na ovom
Nefs se manifestuje u stalnom zivotnom toku, on nije nivou nefsa . Ovo j e podrucj e tijela i sebicnih 2elj a.
staticna struktura u nasoj psihi. Nefs nije stvar. Ova arapska rijec se Na ovom nivou ljudi se ponasaju poput bolesnika koj i
moze prevesti kao "disanje", "dusa", "sustina", "licnost" i "priroda", a negiraju da su bolesni. Njihovim zivotima dominiraju zivotinjski
odnosi se na proces koji nastaje pri dodiru izmedu ruha i tijela. postupci i navike koje je skoro nemoguce kontrolisati, a ipak oni
Kada se ruh utjelotvori, on izgubi svoju istinsku prirodu i postaje dio odbijaju da priznaju da su u nevolji. Oni nemaju nade da ce
materijalnog svijeta . Tada se i nefs rada. prevazici ovaj nivo jer ne priznaju nikakvu potrebu za promjenom.
Najnizi nivo nefsa, ego ili nase nifo bice je sacinjeno od (U Kur'anu ovaj stepen se naziva Emara).
impulsa ili nagona za zadovoljenjem 2elja. Ovi nagoni zadominiraju Nefs koji se kaje. Oni koji nisu prevazisli prvi nivo se
nasim razumom i prosudivanjem i smatraju se kao sile u covjekovoj smatraju nebudni m i nesvjesnim. Kada svjetlost vjere raste, bu di se
prirodi koje se moraju obuzdavati. Nefs proizvodi svijest usmjerenu
28 29
i svijest i tada po prvi put, nefs u pokajanju, postaje svjestan svih folje i okovi. Nasa nefsanska priroda pocinje da se stisava i time
pogubn ih posljedica svojih losih navika. dozvoljava saliku da se priblizi Allahu dz.s ..
Na ovom nivou, folje nase nize prirode jos uvijek dominiraju, Na ovome nivou salik je slobodou man, zahvalan, pouzdan i
ali tu mi osjecamo kajanje s vremena na vrijeme i pokusavamo hvale vrijedan. On sa jednakom smi renoscu prihvata i dobro i zlo
slij editi impulse nase vise prirode kao sto sejh Muzaffer kafo: koje ga sna lazi. Medutim on jos uvijek nije dosegao svoj cilj, on se
U nama se odvija stalna borba izmedu nase nifo i vise jos uvijek nalazi na prelaznoj fazi puta. Nefs sada pocinje da se
prirode. Ova borba traje sve dok smo zivi. Pitanje koje se postavlja raspada i oslobada se svake brige o onome sto ga ogranieava i
je ko ce pobijediti? Ko ce postati gospodar nasega zivota? Ako zapocinje proces priblifonja All ahu dz.s .. (U Kur'anu ovaj stepen se
pobijedi razum onda cete postati vjernik i prihvatiti lstinu. Ali ako zove Mutmeina).
vas nefs zagospodari razumom, vi cete tada odbaciti istinu. Zadovoljna osoba. Na ovome petom stepenu dervis ne
Na ovom nivou eovjek jos uvijek nema dovoljno snage da samo da mirno prihvata sve sto mu se desava nego je zadovoljan
znaeajno promijeni svoj nacin zivota. Medutim, on sada jasnije eak i sa poteskocama i raznim izazovi ma zivota, jer on razumije da
uocava svoje greske: u njemu se budi kajanje i folja za promjenom. cak i te nevolje dolaze od Allaha dz.s. Stanje zadovoljne osobe je
On se mofo porediti sa bolesnikom koji je poceo da shvata svu veoma razlicito od nacina na koji obicno dozivljava svijet, a to je
ozbi ljnost svoje bolesti i osjeca bol koj u je nanio sebi i drugima. folja za uzivanjima i izbjegavanje patnje. To potvrduje ova sufijska
Medutim, njegova bolest je jos uvijek prejaka da bi se mogao prica:
izlijeciti. Za to mu je potreban mnogo jaci lijek. (U Kur'anu ovaj Sultan Mahmud od Gazne podijelio je jedan krastavac sa
stepen se zove Levama). Ajazom , njegovim najvjern ijim i voljenim prijateljem. Ajaz sa
Nadahnuti nefs. Na ovom nivou, onaj koji trazi pocinje da uzivanjem pojede svoj u polovinu krastavca, ali kada sultan zag rize
osjeca iskreno zadovoljstvo u molitvi, meditaciji i drugim duhovnim svoju polovinu, bila je tako gorka da je morao ispljuniti.
aktivnostima. Tek sada on dozivljava radost duhovnog iskustva i "Kako si mogao da pojedes nesto tako gorko?" Sultan
postaje motivisan idealima milosrda, sl uZbe i moralnih vrijednosti. povika. "Ovaj krastavac je imao ukus krede ili cak najljuceg otrova!"
Ovo je i sam pocetak sufijskog duhovnog puta. Do ove stanice sve "Moj voljeni sultanu", odgovori mu Ajaz, "J.a sam primio
sto putnik moze postici je povrsno razumijevanje uprafojavajuci toliko dobrocinstava i blagodati od tebe i zato sada sta god da mi
molitvu mehanicki. das ima sladak ukus."
Mada pojedinac ovdje jos uvij ek nije osloboden folj a, on na Kada necija ljubav i zahvalnost Allahu dz.s. dostigne taj
ovom nivou nadahnuca i duhovnog iskustva znatno smanjuj e snagu stepen, on je dosegao stanicu zadovoljne osobe. (U Kur'anu ovaj
nefsanske moci. Bit ovoga nivoa je zivjeti u skladu sa visim stepe n se zove Radija).
vrijednostima sve dok se ovo nadahnuce ne ustali kao nacin zivota, Nefs s kojim je Allah dz.s. zadovoljan. Oni koji dosegnu
postoji opasnost da se ono ugasi i nestane. Osobine koje se ovaj stepen shvataju da sva snaga koja nas pokrece dolazi od
pripisuju nadahnutom nefsu su ljubaznost i suosjecajnost, Allaha dz.s. i da je nemog uce bilo sta uciniti sopstvenom snagom.
umjesnost i moralnost. Sve u svemu, osoba na ovom stepenu Oni se nicega ne plase niti bilo sta trafo.
nadahnutog nefsa izgleda emotivno zrela, puna je postovanja Sufija Ibn Arabi opisuje ovaj nivo kao unutarnju svadbu
prema drugima i zaslufoje postovanje. (U Kur'anu ovaj stepen se nefsa i ruha . Ovom osobom je Al lah dz.s. zadovo ljan i on je ostvario
zove Mulhima) . istinsko, unutarnje jedinstvo i cjelovitost. Na pocetku puta u
Smireni nefs. Salik (putnik) je sada dosegao stanje mira. navedenim stanicama dervis se bori sa svijetom jer za njega postoji
Borba sa prijasnjih nivoa je prakticno zavrsena. Ne vefo nas stare mnostvo i raznolikost. Polomljeno og ledalo stvara hiljade razlicitih
30 31
odraza jednog jedinog lika. Ako bi se to ogledalo moglo sastaviti LI Jednoga dana pitali sLI nekoga Licitelja o strpljenju. On je
njemLI bi se vidjelo samo jedno jedinstveno lice. Prevazilazeci prelijepo govorio o strpljivosti, rijecima pLinim mLidrosti , bas LI tom
mnostvo LinLitar sebe, dervis dozivljava svijet kao jedinstven i momentLI skorpija ga Libode LI nogLI i to ne jednom nego vise pLita.
nepodijeljen. (Ovaj stepen se LI KLir'anLI zove Safija). MedLitim, on nije prekinLio svoj govor bez obzira na bol.
Procisceni - Arifi . Oni malobrojni koji sLI dosegli ovaj krajnji Kada sLI ljLidi koji ga slLisase primijetili sta se dogodilo, cudili
stepen SLI potpLino prevazisli svoj nefs. Za njih nefs vise ne postoji, SLI se zasto Licitelj nije pomakao svojLI nogLI ispred skorpije i tako
samo jedinstvo sa Allahom dz.s .. Na ovome nivou sLifija je spoznao bar izbjegao neke od Liboda.
lstinLI, "Nema Boga do Allaha". Sufija sada zna da nicega nema "Govorio sam o strpljenjLI", on im rece . "Bilo bi me stid
osim Allaha dz.s., da samo On postoji, a da je svaki os1eca1 Allaha dz.s. da vam nisam licno pokazao primjer za strpljivost,
individLialnosti i odvojenosti ilLizija. (U KLir'anLI se ovaj stepen nakon sto sam vas savjetovao o tome."
naziva Merdija.) Mada se cesto sejh poredi sa sLincem, a dervisi sa
RLimi nam oslikava ovo stanje rijecima: planetama (koje krLil.e oko sLinca), sejh se isto tako mol.e
Lisporediti sa ogledalom ili prenosnikom, jer svjetlost i blagoslovi koj i
Ako bi se mogao osloboditi sebe
dolaze od njega nisu njegovi. Oni pripadajLI AllahLI dz.s ..
Pa makar i na trenutak
Sufijski tarikati. Svaki sLifijski Licitelj je dobio to zvanje od
Tajna tajni bi ti se otvorila
svoga ucitelja i zato svaki sLifijski red (tarikat) je znan kao silsila ili
Lice Neznanog,
lanac. Svaki tarikat sadrzi neprekidan lanac sejhova, svaki od njih je
Skriveno iznad ovog Svemira
poducen, iniciran i potvrden kao ucitelj od strane njegovog sejha.
Pokaza/o bi se
Ovaj lanac vodi Linazad sve do Poslanika MLihammeda s.a.v.s„ a
U og/eda/u tvoga vicfenja.
preko njega do Allaha dz.s.. Nema samo-izabranih "Licitelja" LI
sLifizmLI. Ovaj lanac se poredi sa cjevovodom, od kojih je svaki sejh
ULOGA UCITELJA jedna od cijevi. Blagoslovi koji dolaze svakom dervisLI tekLI kroz
Ucitelj je ljekar naseg nefsa. Onaj koji trazi treba Licitelja jer ovaj cjevovod. Oni teku kroz sejha, ali oni nisLI od njega. Sejh ne
malobrojni su oni koji posjedLiju znanje, o tome koji lijek im je mora biti savrsen ili sveznajLici. Ono sto je val.no je da taj dio cijevi
potreban da bi spasili svoje srce, a jos je manji broj onih koji bi za koji su prihvatili nema rLipa i da je cvrsto povezan sa
mogli dati tacnLI dijagnozu bolesti. Kao sto jedan savremeni sejh cjevovodom te da kroz njega blagoslovi mogLI teci nesmetano i bez
nalal.e da preobrafaj koji se trazi LI tarikatu zahtijeva nesto slicno brige da ce se izgubiti.
ozbiljnoj klinickoj operaciji. Ponekad je moguce znati sta nas boli pa Pojam za blagoslov, bereket , mol.e se prevesti i kao
cak i pronaci lijek za manje probleme, ali nije moguce operisati duhovna energija. Za neke od sejhova se kal.e da imaju vise te
samoga sebe. DrLiga poznata metafora spominje Licitelja kao dLihovne energ ije od drLigih. Posjetioci obicno dolaze LiciteljLI tral.eci
dLihovnog alkemistu koji pretvara dervisevo srce LI cisto zlato. ovaj blagoslov radi svojih svjetovnih preokLipacija i mnogi ljLidi idLI
Na ZapadLI, trazioce lstine obicno privLikLI oni koji LimijLI da da se mole na grobovima svetih ljudi, nadajLici se da ce im bereket
pisLI ili lijepo govore o velikim dLihovnim istinama. Ali raspravljati o ili dLihovna moc tog svetog eovjeka pomoci .
istini, a ne zivjeti po lstini je dvolicnost. Neiskreno Licenje ce oslabiti Sejh podLicava svoje mLiride kako da se priblize ostvarenju
ili eak Linistiti ucenikoVLI vjerLI. lstinski SLifija praktikLije ono sto njihove LinLitarnje prirode. On ih podLicava voden svojim licnim
propovijeda. Prazne rijeci nemajLI tezine. iskListvom i razLimijevanjem lstine. PodLicavanje samo po sebi je
odraz Bozije volje.
32 33
Murid cesto mora da se podvrgne dufom periodu "Mi smo oni koji te vole i slijede," oni mu odgovorise. Tada bi
provjeravanja i discipline prije nego je prihvacen kao dervis. Na on poceo da baca kamenje po njivma. Pozlijedeni kamenjem oni bi
primjer, u mevlevijskom tarikatu, koji je osnovao Rumi, novajlija poceli bjez~ti uzvikujuci: "lstina je Sibli je zaista poludio."
sluzi u kuhinji, studira Rumijeve knjige i praktikuje sema (tj. vrti se No Sibli ih je pozivao nazad rijecima: "Zar niste tvrdili da me
oko seb~). Ovaj trening traje 1001 dan po mevlevijskoj tradiciji. volite, a t~sko vam je podnijeti kamen ili dva prije nego sto
Cetiri glavne osobine sejha su zrelost, strpljenje, znanje o uteknete. Sta ostade od vase iskrene ljubavi koju tvrdiste da
muridu (tj. sta je muridu potrebno) i da :Zivi u ovom svijetu, a ipak da osjecate za mene? Da li je i vasa ljubav odletjela sa par bacenih
je slobodan od njega. kamencica? Da ste me zaista voljeli imali biste vise strpljenja i ne bi
V Zrelost. Perzijska izreka lijepo opisuje ovu osobinu ucitelja: vas otjeralo par kamenova."
"Sejh je dobro iskuhana osoba te poznaje ovaj svijet." Sto ce reCi, Svijest o uceniku. lstinski ucitelj je svjestan unutarnjeg
sejh je iskusna i zrela osoba, koja postuje zamke i izazove ovoga stanja i ~nutarnjih misli kojima je murid opsjednut.
svijeta, koja razumije druge i zna svoj duhovni put. Zato sto sejh Sejh sluzi kao ogledalo u kojem murid mofo da vidi sebe. U
poznaje svijet on zna i sve aspekte derviskog zivota . neku ruku odnos izmedu sejha i murida sluzi odnosu izmectu
Strpljenje. Veliki sufija i teolog Ibn Arabi je upitan od strane psihoterapeuta i njegovog klijenta. Cesto se tu racta jaka emotivna
svog ucitelja da objasni znacenje ovoga Kur'anskog ajeta. "Ja ne veza, uporedo sa dubljim, unutarnjim spoznajama. Vecina
trazim opskrbu od njih, niti potra:Zujem da Me oni hrane." Ibn Arabi psihoterapeuta polazi od pretpostavke da je njihovom klijentu ili
je razmisljao neko vrijeme, a potom ustao i otisao bez rijeci. pacijentu potrebna pomoc, a cilj mu je da pacijentu osnazi ego tako
U to vrijeme, Ibn Arabi je vec bio poznat i ugledan ucenjak i da on moze bolje da se uklopi i funkcionise u drustvu. Cilj sejha je
smatrali su ga sposobnim da razumije i tumaci Kur'anske ajete. On da ojaca dervisevu vezu sa njegovom ruhom i da probudi dervisevo
prisjecanje Allaha dz.s„
je shvatio da njegov sejh trazi od njega dublje razumijevanje koje je
prevazi lazilo njegove sposobnosti u to vrijeme, te je zato sejha Biti u svijetu, a ne biti od svijeta. U mnogim sufijskim
privremeno napustio i meditirao o znacenju ovih ajeta pune cetiri redovima, od sejhova se ocekuje da imaju posao, da se zene,
godine. Kada se vratio svom sejhu, nakon cetiri godine, prvo sto mu podizu djecu i slufo svojoj zajednici. Rad, fonidba, podizanje
porodic~, mogu biti sustinski elementi za razvoj zrelosti.
je sejh rekao bilo je: "Daj mi svoj odgovor. lmao si dovoljno
vremena da nadoctes." Covjek jednom upita Sigmunda Frojda da mu kaze nesto o
Strpljenje je bitno kako za sejha tako i za murida. To je i normalnim i zdravim ljudima. On se zalio da sve o cemu je Frojd
pisao je neuroza i mentalne bolesti, te ga je zamolio da mu opise
jedno od Allahovih dz.s. imena i atributa i vise se pominje u Kur'anu
karakteristike zrelog i zdravog ljudskog bica. Frojd mu je odgovorio
od bilo kojeg drugog Allahovog dz.s. imena. Sufije porede strpljivost
elegantno i jednostavno: "Ljubav i rad." Da bi opisali sejha mi
sa zrelom vockom . Nezrela vocka ima gorak ukus i od nje nas
mofo zaboljeti stomak, ali kada vocka sazrije on dobije sladak moramo nesto tu dodati: "ljubav, rad, sluZba i prisjecanje Allaha
dz.s „ "
ukus, hranjljiva je i njene sjemenke nose u sebi potencijal za
Ucitelj zna kako da se ponasa u svakodnevnoj realnosti, a
ponovno rodenje.
Sufija Sibli je jednom prilikom testirao iskrenost i strpljenje da ne izgubi Bofansko iz videnja. Sejhovi su bili zanatlije i trgovci,
ribari i vlasnici ducana. Mnogi od najvecih ucitelja su radili ono sto
svojih murida. Kada je usao u vise duhovno stanje, strpali su ga u
ljudi smatraju nizim poslovima kao portiri, vodonose, vrtlari itd.
ludnicu. Mnogi od njegovih murida su mu dolazili u posjetu i tada bi
Mnogi veliki sejhovi su bili savjetodavci vladarima, bogatim i
ih on pitao: "Koste vi"?
mocnim ljudima,a da nisu bili dotaknuti tim bogatstvom, moci i
34 35
slavom. Stara sufijska izreka ka:Ze da cak i kada sejh posjeti Sjetite se casti i slave koju su uiivali,
sultana, sultan je sejhov gost. Sejh nije nikada sultanov gost, jer visokih poloiaja koje su driali,
sejh posjecuje sultana da bi mu sluzio i da bi bio sultanu od neke njihovih lijepih tije/a koja su imali,
koristi, kao sto svaki dobar domacin sluzi svoga gosta. Sejhu ne a danas se sve to pretvorilo u prasinu.
treba nikakva dobit niti korist od sultana. Ostavili su ovdje djecu i iene svoje.
Mnogo godina unazad sultan otomanske imperije je dosao u Od njih samih nije nista ostalo, oni feie
posjetu jednom veli kom sejhu LI lstambu lu. On je bio duboko ispod zemlje u tamnim rakama .
impresioniran sejhovom mudroscu i iskrenoscu i poceo redovno da Zamisli njihova /ica u oku svoga uma i promisli
dolazi na dane okupljanja dervisa. Nakon nekog vremena sultan Nemoj nadu svoju veza ti za svoje bogatstvo,
rece sejhu: "Zavolio sam tebe i tvoje ucenje. Ako ima bilo sta da nemoj protraciti svoj iivot.
:Zelis ili ti treba, molim te reci mi i ako je to u mojoj moci, ja cu ti to Prisjeti se samo kako su oni iivahno hodili
nabaviti." Sejh je u biti mogao zatraziti sta god je htio od tada ovom zemljom, a sada su njihovi ligamenti
jednog od najbogatijih i najmocnijih ljudi na ze mlji. razdvojeni, a njihovi j ezici sa kojima su
Medutim, sejh mu odgovori: "Da, postoji jedna stvar koju bi tako o/ahko govorili, sada su poje/i crvi,
mogao da ucinis za mene. Molim te nemoj vise ovdje da dolazis." a zubi im potpuno pocmili.
Zacudeni sultan ga upita: "Da te nisam mojim ponasanjem Uludo su protraci/i svojih 20 godina, a sada
uvrijedio? Ako je tako, molim te da mi oprostis." "Ne, nije problem u im vise ni jedan jedini dan iivota nije ostao.
tebi", sejh mu odgovori, "problem je u mojim dervisima." Prije nego Nikako nisu ocekivali da de ih smrt zateci
sto si ti poceo da dolazis, molili su se, zikrili i trazili Allahove dz.s. onda kada su joj se najmanje nadali.
blagoslove. Medutim, sada su samo obuzeti mislju kako da se tebi Prije nekoliko godina, dva bolesnika su trebala biti operisana
dodvore i budu nagradeni za to. Ja moram od tebe da trazim da u jednoj od vecih bolnica LI lstanbLilu. Jedan od njih je bio mladi
vise ne dolazis, jer oni nisu duhovno zreli da bi podnijeli ovdje tvoje eovjek sa upalom slijepog crijeva, a drugi je bio stariji covjek, a
prisustvo." · bolovao je od raka. lsti hirLirg je operisao obojicu. Operacija slijepog
crijeva je bila rLitinska stvar i brzo je zavrsena. Ali kada je hirLirg
PRISJECANJE SMRTI otvorio starca koji je bolovao od raka odmah ga je zatvorio jer se
rak toliko prosirio da ga je nemoguce bilo izlijeciti.
Razm isljanje o smrti mofo biti snafoo orude koje nas
Na osnovu svega toga hirurg je dao komentar da ce mladic
oslobada od nepofoljnih navika i stavova. Razmisljanj e o nasoj
jos dugo pozivjeti, a da starac nece zivjeti duze od par dana. Te iste
smrti pomafo nam da budemo vise svjesni vrij ednosti ovoga
noci mladic je umro, a nakon par dana starac je napustio bolnicLI.
trenutka u kojem zivimo. Suociti se s time da smo mi samo sm rtna
Nekoliko mjeseci potom, starac se vratio LI bolnicLI i hirLirgLI donio
bica, mo:Ze na jedan nacin da zapocne proces naseg duhovnog
na poklon svje:Ze voce i povrce iz svoje baste. U pocetkLI hirLirg ga
razvoja. Sve do nedavno zapadno drustvo je izbjegavalo svjesnost
nije mogao ni prepoznati, dok ga starac nije podsjetio da je on
o smrti. Zapad je razvio kulturu koja se plasi smrti .
operisan iste noci sa mladicem koji je odmah potom preselio.
El-Gazali nam je ostavio slijedecu vjeZbu koja ce u vasu
Niko od nas ne zna koliko vremena nam je ostalo. Oni
svijest utisnuti svjesnost o smrti:
snafoi i zd ravi medLI nama mogLI se nadati da ce jos dLigo pozivjeti,
Prisjetite se vasih vrsnjaka koji su medLitim smrt mofo doci po nas LI svakom trenLitkLI. Pa cak i oni sa
umrli, a bili su vasih godina.
36 37
teskim i neizljecivim bolestima, kao sto su rak itd. , trebali bi se nego sto je sada i vecina vjernika je klanjala ispred dfamije, na
prisjetiti da ako to Allah dz.s. foli, mogu jos dugo pozivjeti. ogromnoj ledini koja je bila pokrivena da bi ih zastitila od sunca.
Da bi se pripremili za smrt, vafoo je znati dvije stvari. Prva Svako jutro, jos dok se nije razdanilo, nalazio bih sebi
je ta da je smrt neizbjefoa. Svako mora da umre. Ovaj zivot nosi mjesto tarne. Strop je bio sagraden od naboranih metalnih ploca
ogranicen broj minuta, dana, mjeseci, godina i dahova. Prisjecajuci koje su bile naslonjene jedna na drugu u obliku slova "V". lzgledalo
se toga zivjet cemo svjesnije i sa vise odgovornosti nego kad bi je kao da se strop sam od sebe mreskolji. Na svakom "V" bila je
sami sebe zavaravali da nam je na raspolaganju neograniceno postavljena po jedna neonska lampa i po jedan ventilator koji se
vrijeme da sve stvari postavimo na pravo mjesto. lagano okretao. Ovi elementi, svaki za sebe, mogu izgledati
Drugo cega moramo biti svjesni je da niko ne zna kada ce neugledni ili cak rufoi, ali nekako, svako jutro prije zore, tu bijase
kucnuti njegov sat. Mozda vec u slijedecem trenutku, a mozda nam neka suptilna, vanzemaljska ljepota u tom nizu za nizom lampi i
je preostalo jos mnogo godina zivota, to niko ne zna, niti nam ko ventilatora.
mofo za to dati garanciju. lpak vecina ljudi se nada da ce ih smrt Vise od milion ljudi je tu klanjalo svako jutro. Cim bi se
mimoici sve dok ne budu spremni za nju i sve bude u najboljem molitva zavrsila nastajala bi velika trka da se sto prije odatle izade.
redu. Medutim, zivot ne ceka ni na koga, on prolazi i vecina nas Svakome se forilo nazad do njihovih soba ili do standova sa
biva zatecena smrcu, mnostvo nasih poslova i planova ostaje hranom. Tu bi nastala velika guzva i guranje. Bilo je tu ljudi sa svih
neispunjeno. strana i mnogi od njih nisu postovali red po kojem bi ljudi trebali
Prije nego sto je preselio Poslanik Muhammed s.a.v.s., je izlaziti, vec su se na silu trpali prekoreda.
rekao svojim ashabima: "Ostavljam vam dva ucitelja u amanet - U prvih nekoliko dana i ja sam sam poceo da se guram u
jedan od njih govori, a drugi suti. Ucitelj koji govori je Kur'an, ucitelj nastojanju da izadem prije ostalih. Bio sam visi i snafoiji od vecine
koji ne govori je smrt." vjernika, jer sam praktikovao karate vise od dvadeset godina.
Gurao sam se i probijao bolje od mnogih. Trecega dana mi je
svanulo: ja sam dosao na hodocasce, a ponasam se kao najobicniji
Kako se koristiti ovom knjigom
grubijan. lznenada, sjetih se rijeci koje sam citao u zbirci sufijskih
Ova knjiga sadrzi mnostvo prica, anegdota i poezije. tekstova nazvanoj: lntimne konverzacije. Te rijeci nisu ostavile na
Nemojte pokusavati da ih sve odjednom unesete u sebe jer bice mene jak utisak kada sam ih prvi put citao, no sada su me pogodile
vam tesko da ih na taj nacin svarite. Umjesto toga, citajte po malo, ogromnom snagom:
pa cak i preskacite, pustajuci vase oci da lete preko stranica ove
Biti dervis znaCi biti komad suhe zemlje
knjige dok se ne zaustave na pjesmi ili pasosu koji vas necim
sa ma/o vode poprskane po povrsini.
privuce. Slobodno zabiljezite taj pasos ili cak zapisite kratki
Sto znaci biti nesto sto niti
komentar na margini - pored dijela teksta koji vas je dotakao.
ranjava tabane na stopalima
U mojem iskustvu mnoge od ovih prica i dijelovi proze tiho
niti ostavlja tragove prasine iza sebe.
su se nastanili u mom pamcenju da bi se pojavili onda kada su
najpotrebniji. Mnogo godina unazad, isao sam na hadz Nekim cudom ostatak mog had:Zdfa je bio preobrafon.
(hodocasce), posjetio Mekku i Medinu zajedno sa dva i po miliona Jednostavno sam plovio u harmoniji sa beskrajem ljudi oko sebe i
drugih muslimana-hodocasnika. U Medini budili smo se prije sehura kad god bih to mogao, propustao sam druge ispred sebe umjesto
i potom odlazili do glavne dfamije. Ona je tada bila mnogo manja da se guram. Pazio sam da nikoga ne povrijedim i budem uvidavan
i pa:Zljiv unatoc svoj nervozi koju neumitno donosi ogromna masa
38 39
ljudi, nesnosna vrucina i iscrpljujuci program hadzdfa. Ovih
nekoliko redaka je proizvelo ogromnu razliku.
Ja sam ubijeden u to da mnogi od redaka u ovoj knjizi imaju PRVI DIO - MNOGA L/CA SUFIZMA
isti potencijal da nas probude i promijene. Nadam se da ce vas te
rijeci dotaci onako kako sam i ja njima bio dotaknut.
PRVO POGLA VLJE
Sejh Ragib e/ Dierrahi
PUTSUFIJA
Put sufija nije put povlacenja iz svijeta, vec .put trazenja
lstine dok aktivno sudjelujemo u svijetu. Zaduzenja u ovome svijetu
nam daju priliku da se duhovno razvijamo, priliku da praktikujemo
ljubav, svjesnost, velikodusnost i ravnodusnost ka svijetu. Sejh
Muzaffer je to ukratko opisao rijecima: "Neka vase ruke budu
zauzete svjetovnim dufoostima, a neka vasa srce bude zauzeto
samo Allahom dz.s.".
Nasa srca su postala zaledena, izlofona boli i patnji koju
smo vec iskusili u ovom svijetu. Ali pomocu predanog ucitelja i
iskrene brace (i sestara) na derviskom putu, bicemo u stanju da ih
odledimo i naorufamo protiv patnji i boli.
Ljubav, sluzba i milosrde otvaraju nasa srca i priblifavaju
Mudrosf je izgubljena nas Allahu dz.s„ Jedno od najvecih dobrocinstava koje mofomo da
ucinimo je da lijecimo bolesna srca. Nase ruke su stvorene da bi
sfvar vjernika; du:Zan je podigle one koji su pali i da obrisu suze onih koji pate od briga i
nevolja dunjaluka. Sejh Muzaffer je isto spomenuo: "Lijepa rijec ili
da je uzme gc/je god je pogled smeksace tvoje srce, a svaka gruba rijec ili djelo zatvorice i
otvrdnuti tvoje srce."
nade. Postoji mudrost srca koja je veoma razlicita od mudrosti
glave. Glavu je moguce zavarati izgledom, mudro srce vidi
unutarnju lstinu koja je iznad vanjskih oblika. Kao sto jedan sufijski
ucitelj objasnjava sufizam: "Svako mofo nauciti vanjski oblik molitve
i obozavanja. Sufizam nastoji da razvije unutarnju molitvu srca."
Price, poezija i proza koje slijede su od onih koji su razvili mudrost
srca. Nadajmo se da ce njihove rijeci dotaci i nasa srca.
Sejh Ragib el Dzerrahi

40 41
Sufija je odsutan od sebe, a prisutan sa Allahom dz.s. Stvari o kojima vam govorimo ne mogu se pronaci traganjem, ipak
Sejh Hudiviri k.s. njih pronadu samo oni koji trafo.
Sejh Bajazid Bistami k.s. -
Sufije su oni koji vole Allaha dz.s. vise od svega, te i njih
Allah dz.s. voli vise od svega. Sve sto imate u vasoj pameti-slobodno zaboravite; sve sto
Sejh Zun-nun k.s. imate u vasim rukama-odmah podijelite; a sve sto vam po sudbini
pripada-(u ime Allaha dz.s.) ne izbjegavajte!
Sufije vole sve sto je lijepo. Ako se oni i odricu ovoga Ebu Seid k.s.
svijeta, to ne znaci da im se na licu treba ocrtavati tuga. Mada nije
lijepo ni isticati se i bez potrebe privlaciti pafoju ... Oni se ponasaju Sufija djeluje u skladu sa potrebama datog trenutka.
kao i ostali ljudi, oblace neupadno. Oni su obicni ljudi koji zive Amr ibn Osman E/-Mekki k.s.
obicnim zivotima. Sufije postuju zakone zemlje u kojoj zive, dok u
svom srcu nadilaze ljudske zakone , jer se oni pokoravaju samo Sufija je onaj cije misli prate ritam njegovih koraka. On je
Allahovom dz.s. zakonu. Zato sto su potpuno potcinili svoju volju potpuno prisutan; ruh mu je ondje gdje mu je i tijelo, tijelo mu je
Allahu dz.s., oni su potpuno slobodni! ondje gdje mu je i ruh, ruh mu je tamo kud mu noga kroci, noga mu
Sejh Muzaffer je tamo gdje mu je i ruh.
Sejh tf udiviri k.s.
Ako imate moc razlucivanja (dobra od zla), skupa sa
znanjem, trazite drustvo dervisa, ujedinite se s njima. Ne trazite Danas sam u takvom halu
drugih ahbaba. Ljubav derviska je kljuc koji otvara vrata Da tovar od magarca
d2ennetska. Oni koji idu tim putem ne fode za kraljevskim Razaznati ne umijem
palacama niti mirisnim bascama. U njihovim srcima je ostala samo U halu sam danas takvom
bolna fodnja ljubavi za Voljenog. Da ruiu od trna
Sejh Diunejd k.s. Odijeliti ne umijem
UhelaCi me ljubav ova
Sufije ne odbacuju ovaj svijet, niti smatraju da se potpuno Ne znam ko je zaljubljeni
treba odreci ljudskih zelja. Oni samo obuzdavaju one 2elje koje su u A ko mi je voljeni
suprotnosti sa serijatskim zakonom i onim sto nam nalaze zdrav Jucer me pijanstvo
razum . Na prag ljubavi dovelo
Oni ne odbacuju sve dunjalucke stvari, a niti trce za njima u No danas vrata Njegova
forbi. Oni znaju istinsku vrijednost i upotrebu svega na ovoj zemlji. Ne umijem pronaci
Oni stede onoliko koliko je potrebno. Oni jedu toliko da odrfo Strah i nada bijahu mi krila
zdravlje. Kojima sam nekada Jetio
Oni odrfavaju svoja - tijela dok, u isto vrijeme, oslobadaju No danas, krila sam pogubio
svoja srca. Allah dz.s. postaje najuzviseniji cilj kojem njihova bica Ne umijem leljeti
strijeme. Allah dz.s. postaje onaj kojem se beskrajno dive i koji Niti vam znam reci
nikada ne napusta misli njihove.
Gdje strah mi se izgubi.
lmami El-Gazali k.s.
Diela/uddin Rumi k.s.

42 43
Putovanje iz ovoga svijeta ka buducem (ostaviti stvari Necete postati sufija dok ne postanete poput zem lje -
dunjalucke za stvari duhovne) je lahko za vjernika. No tezak je put pravedne, i grijesni isto po njoj gaze - i dok ne budete poput oblaka
od stvorenja do Stvoritelja. Jos tezi je put od ruha do Allaha dz.s„ A koji baca sjenu na sve stvari, i dok ne budete poput kise - ona
boraviti kod Allaha dz.s. je najtefo od svega. napaja vodom sve stvari bez obzira dal ih voli ili ne.
Sejh Diunejd k.s. Sejh Bajazid Bistami k.s.
Mada postoje neke razlike u adabim a od tekije do tekije, od Allahova milost nenadano pada
jednog tarikata do drugog, u biti oni nisu razliciti. NEMA ali samo onim probudenih srca.
NEDOSTATKA LJUBAVI 1 POSTOVANJA MEDU RAZNIM Nadu svoju ne polaiite u ljude
TARIKATIMA. Oni jedni druge ne odbacuju niti kritikuju. Niti tvrde da ranjeni ne biste bili.
da su blizi lstini od drugih. Ponekad se i kafo: "Cesma sa koje sam Usmjerite nadu u Al/aha
se ja napio je ovdje, a ako ste bas fodni postoje i mnoge druge." i bicete sigurno spaseni.
Murat Jagan k.s.
Sejh Ensari k.s.
Jednom neki covjek upitao sufiju da ga vodi ka sufijskom Savrseni sufija nije onaj predan pijanstvu i koji se izgubio u
putu. Ovaj mu odgovori: "Ako nikada nisi koracao putem ljubavi, idi misli o Jedinstvu, a niti onaj pustinjak koji je sve veze sa svijetom
od mene i zaljubi se prvo, a tek onda se vrati opet da nas vidis." prekinuo. lstinski sufija zivi medu ljudima, jede i spava, kupuje i
Sejh Diami k.s. prodaje, foni se i aktivno sudjeluje u zivotu zajednice, a ipak ne
zaboravlja Allaha dz.s. ni na jedan jedini trenutak. ._,_.
"Ja" i "Ti" smo nista drugo Sejh Ebu Seid k.s.
Oo musebak ispred lampe
Jednom neki covjek izvrijedao sufij u Dfafera Es-Sadika.
Kroz njeg Jedna Svjetlost sija
Nakon izvjesnog vremena Dzafer ode do tog covjeka te mu kaze:
"Ja" i "Ti" smo samo zastori
"Ti mi nedavno uputi izvjesne rijeci i ja ti ne odgo\7orih. Ako
/zmedu zemlje i nebesa
je ono sto si govorio za mene istina dajem ti svoju rijec da cu se
Onaj koji zastor digne
pokajati i da necu dozvoliti sebi opet da zgrijesim, ali ako to sto si
Vidjet nece nejedinstvo
rekao za mene nije istina onda cu se moliti Allahu dz.s. da ti oprosti.
Raznih vjera i puteva.
Ja sam ti oprostio i necu ti to zamjeriti."
Sejh Sabistari k.s.
Ove rijeci su toliko dojmile eovjeka da on pade sufiji pod
Ako vase rijeci dolaze iz srca, one ce naci svoje mjesto i u noge i iskreno se pokaja.
srcu drugom, ali ako one dolaze sa jezika nece proci dalje od usiju. Sejh Muzaffer k.s.
Sejh Es-Suhreverdi k.s.
Za duhovno tarikatsko putovanje neophodno je im ati vod iea.
Za one koji cuju sufijsko ucenje i primijene ga (u svojim Pronadite ucitelja, jer bez njega OVO putovanje ce biti puno
zivotima) , ono ce postati mudrost u njihovim srcim a, ljudi koji ih prepreka, strahova i opasnosti. Bez vodica, izgub iti cete se na putu
budu slusali imace mnoge koristi od njih. No za one koji ucenje na koji ste zabasali. Duhovnim tarikatskim putem ne putujte sami.
cuju, a ne primijene ga, sufizam je samo pusta prica koja se brzo Dielaluddin Rumi k.s.
zaboravlja.
Sejh Es - Suhreverdi k.s.
44 45
Budite iskreni u svemu sto Cinite
Jer vas rad odrec!uje vasu vrijednost.
DRUGI 010 - ZIVOT NA DUNJALUKU
U istinsko dje/ovanje ne spadaju ni post ni namaz.
Sejh Ensari k.s.
DRUGO POGLA VLJE
Jednom je neki covjek prolazio pokraj ludnice. On upita
jednog od bolesnika koji je virio kroz prozor: "Koliko ima ludaka u
SVAKODNEVNI ZIVOT bolnici?" Ludak odmjeri covkeka od glave do pete te mu odgovori.
Kada se zastor, koji se upotrebljava u pozoristu i na kome je "Zasto nas ti lijepo ne ostavis na miru? Reci mi koliko uopste ima
oslikana odredena scena, osvijetli sprijeda on daje posebnu iluziju i normalnih ljudi tamo napolju?" Biti zdrav znaci spoznati sebe. Onaj
postaje ono sto predstavi treba: zid, ulica, vijenac planina ili pak koji ne zna sebe ne mofo nista pronaci, a onaj koji nista ne
slika dfonneta. Ali kada se on osvijetli odozada, postaje proziran, pronade uzalud zivi.
skoro nevidljiv, te se jasno moze vidjeti pozorisna scena iza njega. Sejh Muzaffer k.s.
Ovaj svijet je kao taj zastor, privremenog karaktera, iza
kojeg se mofo vidjeti pozornica na kojoj (u neko drugo vrijeme) ce Sultan Mustafa Treci upita jednog sufiju: "Koja su to
se odigravati neke druge predstave i neki drugi glumci ce igrati zadovoljstva ovoga svijeta?" Ovaj mu rece: "lce, pice i pustanje
svoje uloge. Mi obicno vidimo ovaj svijet kao nesto cvrsto, trajno i vjetrova." Ovaj odgovor je toliko razljutio sultana da on nagrdi i
stvarno. Medutim, ako gledamo ocima lstine, on postaje proziran. otjera sufiju. Odlazeci sufija mu rece: "Moj dragi Pasa dabogda ti
Kada nase oci probiju taj zastor, mi pocinjemo da gledamo ocima samo jeo, pio i nista vise." 1 tako se i dogodilo. Sultan je jeo i pio ali
Stvoritelja i zivot se pokaze onim sto istinski jeste. Samo tada cemo nije bio u stanju da se olaksa. Dan za danom ovo stanje je bivalo
vidjeti realnu sliku ovog Univerzuma. sve gore i gore. Pozvani su mnogi ljekari, aH nijedan od njih mu nije
Kafo se da postoji sedamdeset hiljada zastora izmedu nas i mogao pomoci. Najzad, on je pozvao onog sufiju i molio ga je da
naseg Stvoritelja. To su razne navike i ideje koje nas sprecavaju da mu pomogne. Sufija mu rece : "Ako mi budes dao svoje carstvo, ja
se prisjetimo i postanemo svjesni nase direktne povezanosti sa cu ti dozvoliti da pustis vjetar samo jedanput." Sta je mogao ubogi
Allahom dz.s„ Svaki put kada probijemo jedan zastor mi prilazimo sultan nego da pristane. Njegov zivot je bio u pitanju. Sufija lagano
blifo nasem duhovnom sredistu. Svaki put kada nas slika prolaznog dodirnu rukom sultanov stomak i ovaj pust! vjetar i na licu mu se
zavara, mi se sami od sebe udaljavamo. Zadatak sufije je dvostruk: pokazase znaci velikog olaksanja. "Dal' sada vidis moj sultanu",
prvo, da razvije sposobnost da prepozna lstinu i da je cuva u svom rece mu sufija, "Kupio sam svo tvoje carstvo za cijenu jednog
sjecanju; drugo, da pomogne drugima da isto to urade. Kada sufija jedinog prdeza."
na putu uznapreduje ova dva vida se stapaju i na kraju postaju Sejh Muzaffer k.s.
jedno.
Sejh Ragib El-Dierrahi Nasa dusa treba da se brine o tijelu, bas kao sto se
hodocasnik na putu za Mekku brine o svojim kamilama; ali ako
putnik svo svoje vrijeme potrosi hraneci i obozavajuci svoju kamilu,
karavan ce nastaviti put bez njega i on ce propasti sam u pustinji.
Sejh El-Gazali k.s.

46 47
Covjek mofo biti u dubokom snu, no on mora biti probuden mala pozornica na koju je moglo stati otprilike dvadeset i pet ljudi, a
na ispravan nacin. Neophodno je, da kada on jednom bude oko nje bilo je svo stanovnistvo te zemlje. Kralj je naredio svom
probuden , posjeduje vjestinu kojim ce izvuci korist iz tog stanja ministru da se oglasi sirenom i kafo posmatracima da stanu na
probudenosti. jednu stranu, a takmicari na drugu. To je i ucinjeno, medutim
ldriz Sah k.s. posmatraca nije bilo, svako je bio takmic~r! Kralj se tada okrenuo
ucitelju koji je sjedio do njega i upitao ga: "Sta da uradim?"
KaZe se da je Ali Seih jednom poslao pismo DZLinejdu u "Neka svi igraju, pjevaju i glume u isto vrijeme , pa cemo
kome mu saopstava da je spavanje jedan oblik nemarnosti. U onda odluciti ko je najbolji", ovaj mu odgovori.
pismu se dalje navodi da ako ljubavnik spava on sam sebi pravi Tako i uradise. Nasta strasna guzva i buka. Nije se mogao
prepreke ka cilju i postaje nemarna osoba. Na to mu DZLinejd odvojiti jedan glas od drugog. Kao da rice hiljade magaraca i zavija
odgovori: "I sam nas napor da ostanemo budni je vrsta poslovne hiljade vukova .. .
transakcije na nasem putu do Allaha dz.s., dok je spavanje nas Na isti nacin je i Allah dz.s. stvorio ovaj svijet i svako je
pristanak na ono sto nam je Allah dz.s . odredio . Prema tome, mofo dosao sa bilionima raznih kostima, sihira i zab luda. Tu je nastala
se reci da sve sto nam dode od Allaha dz.s. u odsutnosti naseg strasna zbrka, pa cak i nasilje gdje su se takmicile razne religije,
svjesnog izbora je bolje od onoga sto mi sami izaberemo u folji da komplikovani filozofski sistemi, nadobudni umjetnici. Svako od njih
Ga dosegnemo. je sebe nasilno nametao ispred drugih, da se pokafo i bude
Sejh Diunejd k.s. uvafon. No niko nije bio poput Kralja, jer Kraljevstvo Bozije je ono
sto treba zadobiti, a ono je u nama. Rijetki su oni koji dodu na ovaj
Sufije borave u halu ljubavi, te ne primjecuju ni dobro ni zlo. svijet i samo posmatraju svu tu zbrku, ne zaboravljajuci Kralja. Na
Oni rado zanoce na ulici, ako nista bolje ne iskrsne. Zasto da ne? kraju dana, samo njima ce Kralj udijeliti nagradu.
Ulica isto tako pripada Allahu dz.s., On ju je stvorio. Sufije ne Sejh Beva Muhjuddin k.s.
govore ja radim ovo ili ono . ONI BEZ RIJECI DJELUJU.
Sejh Muzaffer k.s. Moli za ono za cim ZLidis, ali radi samo za ono sto ti je
istinski potrebno.
Bijase jedan kralj, koga je interesovala muzika, ples, drama i Sufijska mudrost
vise obrazovanje. On jednom rece svom ministru: "Zelio bih da
cujem dobru muziku i vidim ples i predstavu. Kako to da Konjanik jednom pronade zmiju zarobljenu sumskim
organizujemo?" pofarom. Kada ga je zmija ugledala, zavapi za pomoc. Posto je
"To nece biti lahko vasa visosti, jer svi ljudi u ovoj drfavi su konjanik bio bogobojazan covjek, on nadvlada svoj strah od vatre i
vrsni muzicari, glumci i plesaci i ako pozovemo jednu trupu, drfoci svoje sed lo na kraju svoga maca, izvadi zmiju iz opasnosti.
uvrijedicemo drugu. Najbolje bi bilo da organizujemo takmicenje za "ldi sada kud folis," on joj rece , "i iz zahvalnosti sto si bi la spasena,
sest mjeseci od danasnjeg dana, te pobjedniku urucimo nagradu. 11

nemoj ubuduce da pravis neprilike eovjecanstvu." Medutim, zmija


1 tako su sagradili veliku pozornicu na otvorenom polju mu na to odgovori: "Necu otici dok ne ubijem tebe i tvog konja.
velicine hiljadu ari. Objavili su dan natjecanja i svako je u ovih sest Znao si da sam ja simbol zla za eovjecanstvo , a ipak si ignorisao
mjeseci poceo trenirati u muzici i glumi." poslovicu "Dobrocinstvo ka zlom covjeku je isto sto i zlocin prema
Na dan takmicenja, ogromno polje je bilo krcato dobrom covjeku" i zato sada moras platiti glavom. Osim toga , ja
umjetnicima. Tu je bio paviljon namijenjen kralju, a ispod njega

48 49
samo radim ono sto je ustaljena praksa medu ljudima (tj. za dobro prelijepu djevojku u svojoj sluZbi i ~ije pozn~~ao niko~~ ko bi bi?
vracam losim)." toliko pouzdan da bi ga mogao sa niom ostav1t1. Naposl1Jetku odluc1
Na ovo konjanik se pobuni i rece: "Ako mi dokazes da su da upita pobofoog covjeka Hazreti Osmana Haririja. Hariri se
ljudi zbilja takvi, prihvatit cu svoju sudbinu." Upravo tada tu se neckao i jedva ga je taj trgovac izmolio da pripazi na djevojku LI
pojavi krava i zmija je upita: "Kakva je nagrada za dobrocinstvo?" njegovom odsustvu.
"Ja vec godinama podifom telad za svoga gospodara, a dajem mu i Jednog dana Hariri slucajno ugleda lice djevojke- i odmah
mlijeko i puter, pa ipak sada kada sam ostarila on planira da me postade opcinjen njom. No uspio je da se obuzda. On ode do svog
proda mesaru", odgovori krava. Zmija se tada u trijumfu okrenu ka ucitelja Hazreti Ebu Hafs Hadada i upita ga da ukroti njegovo
konjaniku, ali on joj rece: "Jedan svjedok nije dovoljan po zakonu." buntovnicko srce. Ucitelj ga posla Hazreti Jusufu bin Huseinu da se
Onda se zmija okrenu drvetu i upita: "Kakva je nagrada za kod njega posavjetuje. Kada je Hariri stigao u Jusufov grad tamo ga
dobrocinstvo?" Drvo odgovori: "Gledajuci po ljudima, nagrada je upozorise da ne ide Jusufu jer je on navodno postao krivovjernik.
zlo. Ja prufah hlad i odmor umornim putnicima, a oni pokidase Hariri ih poslusa i ne ode Jusufu. No kada njegov ucitelj sazna za
moje grane da nacine drface za svoje sjekire i lopate." Zmija se to, opet mu rece da ode do Jusufa. Ovoga puta Hariri ode do
opet okrenu konjaniku likujuci, ali ovaj joj rece: "Zivot je meni drag. Jusufa i jako se iznenadi kada ga ugleda kako sjedi pored
Preklinjem te , pronadi jos jednog svjedoka i ·onda cu se bez prelijepog djecaka. lspred njih bijahu postavljene case i krcag vina,
pogovora povinuti svojoj sudbini." Zmija onda ugleda lisicu koja je a· ipak Jusufovo lice je sijalo svjetloscu svetog covjeka. Hariri nije
svo vrijeme pratila njihov razgovor i prije nego li je zmija stigla ista mogao razumjeti ovo ne serijatsko ponasanje, ipak on sjede ispred
pitati ova povika: "Naravno da je zlo nagrada za dobrocinstvo, al i njih.
recite mi kakvo je to dobro covjek ucinio zmiji da bi bio nagraden Kada je Jusuf poceo govoriti, njegove rijeci bijahu tako
zlim?" Konjanik isprica svoju pricu i lisica upita zmiju da li se sa tom snafoe da Hariri pade u ekstazu. Kada se povrati on upita Jusufa
pricom slafo. "Da", rece zmija, "a evo i vrece sa kojom me je zbog cega se on tako neobicno ponasa. Jusuf mu rece: "Ovaj
izvukao iz vatre." "Pa to je smijesno", rece lisica "ti niposto ne bi djecak je moj sin i on uci Kur'an sa mnom, a ovaj krcag sadrzi
mogla stati u tako malu vrecu." "Ma evo pokazat cu ti", odgovori hladnu vodu. A ako me pitas zasto se tako neobicno ponasam to je
zmija i kliznu nazad u vrecu. Tada lisica brzo povika: "Kada nadete zato da izbjegnem svakog trgovca koj i bi htio da mi povjeri svoju
neprijatelja u okovima, nemojte ga osloboditi", tada konjanik hitro prelijepu robinju na cuvanje dok se on sa p~ta ne vrati."
zatvori vrecu i poce da tuce vrecom po zemlji sve dok zmiju ne Sejh Atar k.s.
usmrti.
Sejh Muzaffer k.s. Jednom neki covjek uputi zahtjev svome sinu: "Uzmi ovih
sto zlatnika, sine moj. Podari ih najvecoj budali koju sretnes."
"Da li novac mofo uznemiriti srce ucenog covjeka?" upitase Nakon sto to rece covjek izdahnu i sin krenu na put da ispuni ocev
sufiju . "Ljudi cija srca mogu biti promijenjena novcem nisu uceni", zahtjev. Kad god bi vidio nekoga da se glupo ponasa, prilazio bi mu
ovaj im odgovori. da provjeri da li je pronasao budalu koju trazi.
Sejh El-Gazali k.s. 1 tako trazeci, jednoga dana on stize pred palatu, ispred koje
se skupio veci broj ljudi. Jedan od posmatraca mu objasni, "Veliki
Jedan trgovac iz Nisapura je bio posudio novac covjeku koji vezir je naljutio sultana. Sada ce mu dfolat odrubiti glavu i onda ce
je zivio daleko od njegovog grada. Nakon izvjesnog vremena on biti imenovan buduci veliki vezir, koji po tradiciji treba prekoraciti les
odluci da ode do tog eovjeka i povrati svoj novac. On je imao svoga prethodnika prije nego li primi svoju dufoost." Kada upita za
50 51
smisao ove tradicije ovaj mu rece: "Kao upozorenje novoizabranom bio takav prema njem u kakav je on prema meni. Da sam i danas
veziru." snafan kao nekad ne bih mu gundao za moj novac." Kada je ovo
Odmah potom tu dovedose eovjeka u okovima. Ne obaziruci cuo, blagoslovljene oci Poslanikove s.a.v.s. napunise se suzama
se na njegovo zapomaganje oni ga prisilise da se spusti na koljena i koje padahu kao biseri po njegovoj bradi. "U redu oce", on rece "ldi
odrubise mu glavu. Novi vezir je ovo mirno posmatrao, zatim i trosi koliko ti srce foli od novca tvog sina, taj novac pripada tebi."
prekoraci les svoga prethodnika da bi preuzeo njegovu dufoost Sejh Muzaffer k.s.
velikog vezira. Svi stadose upucivati cestitke novom veziru. Mladic
se pomijesa sa onima koji zafoljese dobro novom veziru. Kada se Kada bi se ljudima zabranilo da naprave kasu od kamiljeg
nade ispred velikog vezira on mu ispruzi vrecu sa zlatnicima. Ovaj izmeta, oni bi to ucinili, govoreci da to ne bi bilo zabranjeno da nije
se tome zacudi i upita ga: "Zasto mi dajes ovo blago?" "Molim te bilo neceg dobrog u tome .
uzmi ga", odgovori mladic. "To je posljednja folja mega rahmetli Muhammed a.s.
babe. Dozvoli mi da obavim svoju dufoost." Vezir ga tada upita:
"Da li hoces reci da ti je otac uputio zahtjev da predas sto zlatnika Da mofo, svako bi rado zamijenio snijeg za bisere i
velikom veziru?" "Ne", odgovori mladic. "Ni velikom veziru, a ni dragulje. Ovaj svijet je poput snijega izlofonog suncu, koji se
ministru. Otac me zamolio da predam novac najveeoj budali. Pola neprestano topi dok se sav ne istopi, slijedeci zivot je poput dragog
sam svijeta obisao u traganju, ali oprosti mi sto tako kazem, vecu kamenja koji nikad ne prolazi.
budalu od tebe nisam nasao." Sejh EI Gazali k.s.
"Otkuda ti ta ideja da sam ja budala", upita vezir ljutito. Jedan nepravedni kralj upita sufiju, koji je najbolji nacin
Mladic objasni: "Posmatrao sam ceremoniju sopstvenim ocima. molitve i obozavanja. "Za tebe bi kralju najbolje bilo da spavas bar
Tvoj prethodnik je ostao bez glave par minuta unazad i ti si pola dana tako da ne ugnjetavas ljude bar za to vrijeme."
prekoracio njegov les da bi prihvatio njegovu poziciju. To isto se Sejh Sadi k.s.
lahko mofo sutra i tebi dogoditi. Onaj koji je to sve vidio, a nije
izvukao pouku iz toga, nije samo obicna budala, nego kralj glupaka Sve na ovome svijetu ima kraj i cilj. Kraj je zrelost, a cilj je
licno. Hvala Allahu dz.s., ovim je zahtjev ispunjen." sloboda. Na primjer, vocka raste na drvetu dok ne sazri , a onda
Sejh Muzaffer k.s. otpadne. Seljak posije njivu zrnevljem i o njoj se brine. Ono pocinje
da klija, raste i nakon izvjesnog vremena opet postaje zrnevlje.
Jednom covjek dode blagoslovljenom Poslaniku s.a.v.s., Vratilo se na svoj pocetni oblik. Krug je zavrsen. Sloboda je
zaleci mu se da je njegov otac potrosio sav njegov novac bez upotpuniti krug postojanja.
njegovog odobrenja. Muhammed s.a.v.s. odmah pozva covjekovog Sejh Nesefi k.s.
oca. Kada starac dode oslanjajuci se na svoj stap, on upita: "Dali ti
bez dozvole trosis novac svoga sina?" "O Allahov Poslanice", ovaj Hamdunov bliski prijatelj lefase na samrti. Sejh je bio sa
povika "Nekad ja bijah jak, a moj sin slab; bio sam bogat dok je on njim sve dok ovaj nije izdahnuo. Nakon sto je covjek umro Hamdun
bio fukara i ja nisam gomilao svoj novac vec sam ga hranio pa cak i ugasi svijecu. Neki od prisutnih ljudi povikase: "U ovakvim
po cijenu da ja ostanem gladan. Sada sam ja star i slab dok je moj trenucima, svjetlost nam je potrebna!" On im odgovori: "Ova svijeca
sin izrastao u snafoog covjeka. Ja sam postao fukara, a on je bila njegova. Sada ona pripada njegovim nasljednicima!"
bogatas. On je poceo da krije svoj novac od mene. Ja sam svoju Sejh Hamdun k.s.
hranu sa njim dijelio, a on svoju hranu cuva samo za sebe. Nisam
52 53
Covjek jednom otisao do hamama, tamo se ispruzio na lsa a.s. je vidio svijet u obliku stare i rufoe babe. Pitao ju je
minder i zaspao. Usnioje san da je osoba sa njegovim likom usla u koliko je mufova imala i ona mu odgovori da ih je bilo bezbroj. On
hamam i zauze la mjesto preko puta njegovog. Ovog covjeka su je upita da li su oni poumirali ili su se razveli od nje. Ona mu rece
pazili kao nekoga jako bogatog, vafoog. Sanjar mu se priblizi da ga da ih je sve poubijala.
bolje vidi, ali taj covjek tu izdahnu. Uto njemu sine ideja: "Mogao bih "Cudim se", on rece, "budalama koje su vidjele sto si
lahko zamijen iti mjesto sa ovim covjekom, samo da izmijenim drugima uradila, a jos uvijek fode za tobom."
peskire i niko nece posumnjati da ja nisam on." On tako i ucini. Sejh EI Gazali k.s.
Kada maseri udose, vidjese mrtvaca kako lezi na minderu te
povikase: "U pomoc. Na pravdi Boga izdahnu covjek!" Zatim ga Sufije kafo: "Grijeh pocinjen iz ljubavi vrijedi vise od molitve
iznesose napolje. koja ljubavi nema." Za molitvu bez ljubavi nagrada nije veca nego li
Obracajuci se sanjaru, upitase ga da li se dovoljno za prazno djelo samoljublja. Grijeh pocinjen iz ljubavi ce zasluziti
preznojio. On im odgovori potvrdno, te ga oni oprase i ucinise kaznu, sto je prirodno, ali on je bar bio sladak. 1 zato sve sto cin ite,
lijepim i cistim. Nakon sto je izasao iz hamama on prerovi dfopove cinite iz ljubavi.
pokojnikove odjece koju je sada nosio i tu nade hiljadu dinara. On Sejh Muzaffer k.s.
ude u kola koja su cekala na pokojnika i sofer ga odveze do
njegovog apartmana. Tamo mu izadose u susret nekoliko prelijepih Ne kupujte neprijateljstvo jednog covjeka pa makar za
zena, govoreci: "Mora da si umoran nakon saune, ali molim te uzmi ljubav hiljade ljudi.
ove bankovne cekove. Napravio si veliku zaradu od svog posjeda, Sejh EI Gazali k.s.
u tarn i tom mjestu poslali su kljuc za vilu koju si nedavno sagradio,
a vasa gospoda bi foljela da vas vidi ... Navodi se da je Habib imao sluskinju punih trideset godina.
\
U tom trenutku, on osjeti snafan samar na svom licu, opet Jednog dana on joj rece : "Hej ti bulo, idi i zovni moju sluskinju." Ona
se nade u hamamu gledajuci u namrgodena lica masera. "Ustaj, ti mu odgovori: "Ali gospodine, ja sam vasa sluskinja. Zar me ne
propalico", brecnuse se na njega. "Lezis ovdje jos od ranog jutra. prepoznajete?" Habib odgovori: "Svo ovo vrijeme bio sam
Radno vrijeme je isteklo." Onda ga izbacise napolje na ulicu. zaokupljen samo svojim Gospodarom, kako sam te onda mogao
Stanje ovoga covjeka je kao kod ljudi koji zive u ovom prepoznati?"
svijetu bez ikakve vjere. Sve sto oni vide je nista drugo do li san. Sejh El-'Adiemi k.s.
Tek onda kad meleki smrti dodu po njihove duse shvatice da im
nista stvarno ne pripada! . Covjek rece Allahovom Poslaniku s.a.v.s. "Podari mi neki
Sejh Muzaffer k.s. savjet." "Boj se Allaha", Poslanik odgovori, "gdje god da se nalazio".
"Daj mi jos jedan", covjek zatrazi. "Svaki grijeh nadomjesti dobrim
Primijetio sam jednog Arapa u pustinji kako sjedi u drustvu djelom", Poslanik mu odgovori.
draguljara. On im rece: "Jednom sam se izgubio u pustinji i potrosio Muhammed a.s.
svu svoju hranu. Vec sam se smatrao izgubljenim kada ugledah
nabubrenu torbu od lana. Nikada necu zaboraviti radost i ekstazu Ovaj svijet je mjesto pripreme gdje se uce mnoge lekcije i
koju sam osjecao dok vjerovah da se u njoj nalazi zito, niti pak polafo mnogi ispiti. lzaberi sto manje mofos od njega. Budi
gorcinu i ocajanje kada otkrih da je bila puna bisera. zadovoljan sa onim sto imas, pa cak i ako je manje od onoga sto
Sejh Sadi k.s. drugi imaju. Ustvari, sto manje tim bolje.
54 55
Ovaj svijet nije los jer je on polje buduceg svijeta. Sta
posijes ovdje - tamo ces pofojeti. Ovaj svijet je put ka vjecnom
blazenstvu i zato je dobar, vrijedan pafoje i priznanja. POGLA VLJE TRECE
Ono sto bi bilo lose LI njemu je sto vi cinite LI njemu kada
postanete slijepi za lstinu i potpuno se predate vasim foljama,
SAMO-OBMANA I SAMO-SPOZNAJA
pofodama i ambicijama za njim. Nas ucitelj, Muhammed a.s., u
koga je mudrost bila cista kao kristal, je bio upitan: "Sta je Svoj potiljak ne mofote vidjeti, bez obzira koliko se trudili,
dunjaluk?" On odgovori: "Sve ono sto vas cini nesvjesnim i buljili u ogledalo i naglo se okretali u namjeri da ga vidite. Pa cak i
prouzrokuje da zaboravite svoga Gospodara." Prema tarne dobra on i sa najostrijim vidom imaju svoje slijepe tacke. Ta mjesta, za
ovoga svijeta nisu stetna .sama po sebi, nego samo kada im koja smo mi slijepi cesto su lahko vidljiva za druge.
dozvolite da vas ucine zaboravnim, nepokornim i nesvjesnim svoga Sablja samo-spoznaje, sposobnost jasnog victenja
Gospodara. premoscuje provaliju neznanja. lspod, cijelom duzinom ponora
Sejh Ibn Arebi k.s. divljaju plamenovi ega (sebicnosti), dok guste magle iluzije i samo-
obmane teku sa svih strana. Uprkos svim opasnostima, postoji i put
i vodic koji nam pomafo da premostimo tu ostricu maca.
Oni koji su presli taj put ostavili su nam znakove ucenja i
spise koji nas poducavaju o putevima probuctenosti, koji nam
razvijaju sposobnost sjecanja i koji nam omogucuju da se drzimo
onoga sto je ispravno dok putujemo ka Svjetlosti.
U ljudskoj prirodi postoji tendencija da se prikrivaju
unutarnje prepreke, tj. one koje smo sami sebi nametnuli, da se
zanemaruju ili cak otvoreno negira njihovo postojanje, pa cak i kada
alava mudrosfi je smo ih jasno vidjeli. Prema tarne, izuzetno tesko je ostvariti jasno
victenje duhovnih stvari bez nekoga ko bi nam pomogao da se
sf-rahoposf-ovanje od izdignemo iznad sopstvenog neznanja.
Sistem pravila, duhovna praksa i price eine bogatu duhovnu
Al/aha lAzvisenog. bastinu, mudrost nasih prethodnika. 1 mada su nam ti izvori
dostupni i dokazali su svoju neprocjenjivu vrijednost, mi svi izgleda
da imamo neogranicenu sposobnost da ove najdublje istine
mijenjamo po sopstvenom nahoctenju, oprezno se krecemo linijom
manjeg otpora da bismo izbjegli istinsku samo-spoznaju. Mada
mnogo toga mofomo nauciti sami i biti od ko risti jedni drugima kao
prijatelji, ljubavnici i saputnici na duhovnom putu, bez iskusnog
vodica vel ika je vjerovatnoca da cemo pokleknuti u nastojanju da
premostimo sve opasnosti tog puta britkog poput najostrije sablje.
Prema tome, sufijama je vise nego jasno, da u odrectenom trenutku
vaseg razvoja morate pronaci zivuceg ucitelja.
56 57
·•
Neki ka:Zu: "Serijat nam nala:Ze da se uzdrzavamo od bij esa,
Ucitelj sluzi svojim ucenicima, tako sto im poma:Ze da otkriju
po:Zude i dvolicnosti. To je prosto nemoguce, jer mi smo stvoreni sa
onaj dio sebe koji zna kako da se krece pu~em, vise nego da ih on
tim osobinama ugradenim u nas. To je isto sto i traziti od nas da
bukvalno drzi za ruku i vodi preko ponora. Poma:Zuci nam da se
crno pretvorimo u bijelo." Ljudi zaboravljaju cinjen icu da nam serijat
spojimo sa nasom unutarnjom mudroscu, ucitelj nam povecava
ne nala:Ze da iskorijenimo te strasti nego da ih obuzdamo unutar
snagu i omogucava nam da istrajemo na ovom hodocascu povratka
odredenih granica, tako~ da, izbjegavajuci velike grijehe, zadobije mo
ka nasoj Biti.
oprost za one manje. Cak je i Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Ja
Sejh Ragib El-Dierrahi
sam covjek kao i vi i ja se naljutim kao i svi drugi." U Kur'anu je
Magarac natovaren svetim knjigama je jos uvijek samo zapisano: "Allah voli one koji progutaju svoju srd:Zbu."
magarac. Sejh EI Gazali k.s.
Sufijska mudrost
Kada ucinite kakav grijeh, a ne ponesete sa sobom uzitak
Za svaki grijeh postoji oprost izuzev za gubitak svog koji vam je on pricinio, to je pokajanje. Stetnost je manja u samom
zivotnog vremena. cinu grijeha nego li LI misli i Zelji za grijehom jer sami ein grijeha je
Sufijska mudrost tre nutacan dok :Zudnja i dalje nastavlja da :Zivi. Jedna je stvar kada
se tijelo oda uzivanjima sat vremena, a sasvim druga kada um
Uzaludno je zakljucavati staju nakon sto su vam pokrali sve srce nastave da konzumiraju taj uzitak stalno.
konje. Nema koristi u tome. Uzivao si u svijetu sve dok nisi ostario i Sejh Busandia k.s.
oslabio. Tek sada ti govoris da je svijet nestvaran, tek sada :Zelis
pronaci Allaha dz.s .. Nema hajra u tome. Ljudi sa zadovoljstvom navode koliko su puta izrekli, na
Sufijsko predanje tesbihu , Allahovo dz.s. ime, ali ne vode racuna o broju ispraznih
rijeci koje svakodnevno izgovaraju. Halifa Omer je rekao:" Dobro
Samo reci: "Allah" nije dovoljno za diennet izvagajte svoje rijeci i djela prije no sto ona budu vagana na
Samo izgovoriti: "baklava", nece nam osladiti usta Sudnjem danu."
Samo povikati: "vatra", nece nam zagrijati stopala Sejh EI Gazali k.s.
Sama rijec voda nece nam ugasiti ied
Samo miris bureka nece nam utoliti g/ad Obaveznu milostinju, samo zarad Allaha dz.s., je nu:Zno dati
Na taj naCin niko ne dode do spoznaje. iz svake pore vasega tijela, pa cak i iz korijena svake dlake u kosi.
Sejh Kabir k.s. U stvari, du:Zni ste davati sadaku neprestano, u svakom momentu
vasega zivota.
Svaka sposobnost naseg bica uziva LI onom za sta je Milosrde ociju znaci gledati na sve sa uvafavanjem , a
stvorena, pozudnost uziva LI Upotpunjenju :Zelja, ljutnja uziva LI odvracati svoj pogled od :Zelja i misli slicno tome.
osveti, oko kada vidi lijepe stvari, a uho kada cuje harmonicne Milosrde usiju znaci slusati sa najvecom pa:Znjom rijeci
zvukove. Najuzvisenija sposobnost srca je spoznaja lstine. mudrosti, Kur'an i druge dobrobiti vjere sadrfane u upozorenjima i
Sejh EI Gazali k.s. dobrim savjetima, a izbjegavati lazi, ogovaranja i slicne stvari.
Milosrde jezikom znaci davati dobre savjete, buditi one koji
su nesvjesni, a beskrajno zikriti i slaviti Allaha dz.s.
59
58
.J
:
Milosrde rukama znaci raditi i trositi svoje pare na druge, biti preobilje, izabrati suzdrfavanje, spoznati zlo ovoga svijeta
velikodusan sa onim sto nam je Allah dz.s. podario, zapisivati napustiti sve :Zelje za njim, te negirati njegovu nadmoc.
rukama znanje koje ce pomoci drugima u pokornosti Allahu dz.s. i lmami Es-Sadik k.s.
ne uprljati ruke zl im.
Milosrde nogu znaci :Zuriti u izvrsavanju nase dufoosti Ako ti neko ka:Ze: "ti si jedan izvrstan covjek!" a te rijeci ti
prema Allahu dz.s.: posjecujuci ucene ljude, dolazeci na zikr, mireci budu dra:Ze od rijeci : "ti si jedan los eovjek!", znaj da si jos uvijek los
zavadene ljude, odrfavajuci prijateljstva, uprafojavajuci dzihad i covjek.
cineci stvari koje ce vasu vjeru uciniti ispravnom i uciniti zdravim Sejh Sufjan Es-Sevri k.s.
vase srce.
lmami Es-Sadik k.s. Covjek rece Dzunejdu: "Pravi prijatelji su rijetki u ova
vremena. Gdje bih ja mogao naci prijatelja i saputnika ka Allahu
Prijatelj upita Nasruddina: "Zasto si zavezao knjigu za svoju dz.s.?"
nogu?" Dzunejd mu odgovori: "Ako trazis prijatelja koji ce te
"Da jene bih izgubio", odgovori Nasruddin. opskrbljivati i nositi tvoj teret, takvih je zaista vrlo malo. Medutim,
"Ali ne mo:Zes je citati dok ti je tako svezana za nogu." ako trazis saputnika ka Allahu dz.s. ciji teret ces ti nositi i ciju bol
"Niti je mogu citati kad je izgubim", rece Nasruddin. ces podnositi, ja znam mnostvo takvih i rado bih te sa njima
Sejh Muzaffer k.s. upoznao."
Sejh EI Gazali k.s.
Korijeni ponasanja imaju cetiri aspekta: ponasanje prema
Allahu dz.s., ponasanje prema sebi, ponasanje prema drugima i Prica se da je Muhammed El-Gazali jednom naruzio svoga
ponasanje prema dunjaluku. Svaki od ovih aspekata je utemeljen mladeg brata Ahmeda rijecima: "Ljudi raznih polozaja u drustvu, iz
na sedam principa. Postoji sedam principa u ponasanju prema raznih zemalja, dolaze u nas grad samo da bi obavili namaz iza
Allahu dz.s.: davati Allahu dz.s. ono sto mu pripada, odrfavati mene, smatrajuci da ce im to donijeti dobro u ovom svijetu i biti
Njegova ogranicenja, biti zahvalan na Njegovim darovima, biti kapital za njihove zivote u onom svijetu. Dok ti, mada si mi brat i
zadovoljan Njegovim odredbama, biti strpljiv na Njegovim zivis blizu mene odbijas da obavljas namaz iza mene."
iskusavanjima, slaviti Njegovu svetost i :Zuditi za Njim. Ahmed mu odgovori: "Ako ti budes vodio namaz trudeci se
Sedam principa ponasanja prema sebi su: smanjivati strah, koliko god mo:Zes da sve sto budes govorio kazes u punoj svijesti, o
boriti se, podnositi nepravdu, prigrliti duhovnu disciplinu, traziti svakoj rij eci, onda ja vise nikada necu odbiti da te slijedim."
iskrenost i istinitost, povlaciti se od onoga sto :Zelimo i biti U podne Muhammed EI Gazali dode da obavi namaz. Usred
zadovoljan sa onim sto imas. namaza Ahmed se odvoji od d:Zemata i nastavi svoj namaz u
Sedam principa ponasanja prema drugima su: tolerancija, drugom kraju dfamije.
oprastanje, poniznost, velikodusnost, dobar savjet, pravednost i Nakon sto je imam zavrsio sa namazom, on dode do
posten je. Ahmeda i poce da ga kritikuje za ono sto je uradio. Ahmed mu
Sedam principa ponasanja prema dunjaluku su: biti mirno odgovori: "Ostao sam vjeran svome obecanju. Slijedio sam te
zadovoljan sa onim sto nam je pri ruci, cijeniti vise ono sto je sve dok nisi otisao u staju da das vode svojoj kamili. Nisam mogao
dostupno nego ono sto nije, napustiti potragu za nestvarnim, mrziti nastaviti namaz, jer nisam vise imao imama da me predvodi."

60 61
S ljubavlju i prijateljstvom Muhammed odgovori: Neka je zivota koji je vodio.On je cak sebe smatrao nedostojnim da sjed i
slava Allahu dz.s.! On zaista ima grupu Svojih prijatelja koji su pored takvoga sveca. Na drugoj strani, pobofan covjek koji je
spijuni nasih srca. Moj brat je rekao istinu,jer je zaista, LI toku primij etio da lopov sjedi pokraj njega, otjerao ga je jer s: plasio d~
namaza, prosla misao kroz moju glavu da sam zaboravio napojiti ce ga njegova sjenka ukaljati. lsa a.s. odmah potom zacu Nebesk1
svoju kamilu." glas: "Reci pobofojaku i lopovu da sam oprao sve sto im je bi lo
Sejh El-Gazali k.s. zapisano. Oprane su zasluge pobofojaka i grijesi lopova. Sada
moraju poceti zivot iz pocetka. Zasluge pobofoog su izbrisane zbog
Na Sudnjem danu Gospodar ce pitati ucene ljude: njegovog ponosa, a grijesi lopova su op rani zbog njegove
"Sta ste ucinili sa znanjem i ucenoscu koju sam vam poniznosti i kajanja.
podario?" Oni ce Mu odgovoriti: "Potrosili smo je na Tvom putu." Sejh EI Gazali k.s.
Gospodar ce im reci: "Vi ste lafovi". 1 meleki ce ponoviti istu
optuZbu. Gospodar ce dalje reci: "Potrosili ste ga LI zadobijanju Arogancija i samoljublje u covjeku se mogu prepoznati
aplauza, pretvarajuci se da ste uceni i trafoci da budete hvaljeni od putem tri znaka:
strane drugih." Onda ce Gospodar pitati bogate ljude: "Dao sam l . Kada je sam da li se osjeca potistenim, a u drustvu
vam bogatstvo. Sta ste sa njim ucinili?" Oni ce Mu odgovoriti: sretnim?
"Podij elili smo ga na Tvom putu." Onda ce nas Gospodar zajedno 2. Kada ga ljudi hvale da li on tada povecava obofavanje?
sa melekima reci: "Vi ste lafovi, potrosili ste ga samo zato da bi vas
3. Kada ljudi govore lose o njemu da li on tada smanjuje
ljudi mogli zvati velikodusnim." Onda ce Gospodar pozvati one koji
obofavanje?
su dali svoje zivote u svetim ratovima. Oni ce biti upitani: "Kako ste
Sejh EI Gazali k.s.
potrosili zivot koji vam dadoh?" Oni ce odgovoriti: "Zrtvovali smo ga
na Tvom putu." Gospodar i meleki ce ih nazvati lafovima i reci :
Jednoga dana ZUN-NUN stifo do rijeke Nil i tu uze abdest.
"Dali ste svoje zivote samo da bi vas ljudi smatrali hrabrim i nazvali On spazi lijepu palatu LI blizini na cijem balkonu stajase divna
vas se hidima." djevojka. ZUN-NUN je zamoli da s njim govori.
Sejh EI Gazali k.s. Ona rece: "Kada sam te prvi put spazila u daljini mislila sam
da si ludak; kada si prisao blifo vidj ela sam da si ucen covjek; kada
Jednoga dana poslanik lbrah im a.s. je pozvao jednog ·
si prisao jos blifo mislila sam da si prosvijetljena dusa; ali sada
eovjeka na veceru, ali kada je saznao da je on nevjernik on je
kada si poceo da govoris sa mnom smatram da nisi nista od toga."
otkazao veceru: odbio da ga primi. Odmah potom on zacu Nebeski
ZUN-N UN je upita kako je shvatil a sve to. "Da si lud ne bi uzimao
glas koji mu to ne odobri: "Nisi ni jedan dan mogao nahraniti tog
abdest, da si stvarno ucen ne bi me ni pogl edao; da si prosvijetljen /'
eovjeka zato sto je pripadao drugoj religiji, dok ga Ja hranim vec
ti bi vidio samo Stvoritelja i nista drugo." Nakon sto to izgovori ona
sedamdeset godina bez obzira na njegovo nevjerstvo."
nestade.
Sejh El-Gazali k.s.
Sejh Atar k.s.
Jedan pobofan eovjek je slijed io lsa a.s „ Gledajuci to jedan
lopov pom isli: "Ako budem sjedio u drustvu ovog Bozijeg covjeka
mozda ce mi Allah dz.s. zarad njega oprostiti." Natjeran poniznoscu
svoga srca, lopov je poceo sam sebe da proklinje zbog grijesnog

62 63
Nefs uvijek zahtijeva od ljudi da postuju moralna nacela
POGLA VLJE CETVRTO onako kako ih on tumaci i da njega volimo vise od svega ostalog.
Nefs foli da ga se plasimo u svim zivotnim okolnostima i da
prigrlimo nadu kada smo na njegovoj milosti; na isti nacin kao sto i
NEFS (niia priroda) Allah dz.s. trazi te stvari od svojih robova.
Sejh Kasani k.s.
Sufizam izucava sve vidove slijedenja duhovnog puta, a
zaokupljen je i onim sto nas odvodi od puta. U nama postoji Sretni su oni koji nadu greske u sebi, umjesto da ih trafo u
nefsanska priroda koja nas vodi krivim putem. Ova arapska rijec drugima.
ponekad se prevodi kao "ego" ili "sopstvo". Druga znacenja nefsa Muhammed a.s.
ukljucuju "sustinu" i "dah".
U sufizmu, pojam nefsa se uopsteno koristi kao "Ono sto Nefs uziva LI pohvalama. On stalno nagoni covjeka da se
nas navodi da grijesimo". To ukljucuje nas egoizam i sebicnost, predstavlja, onim sto nije, nebi li ga drugi ljudi cijenili. Uistinu
nasu pohlepu i beskrajnu folju za materijalnim stvarima, nasa postoje mnogi, nazovi, pobofojaci i askete koji zive u okovima
arogantnost i samoljublj e. Mazda bi najbolji prevod za ovaj dio nas svoga nefsa.
bio "nifo bice". Sejh Kusejri k.s.
Ovo nifo bice je vise proces koji je stvoren spajanjem ruha i Jedan od skrivenih poroka i tajnih bolesti nefsa je njegova
tijela, nego li stvar sama po sebi. Tijelo i ruh su cisti i nevini sami po ljubav prema pohvalama. Ko god da okusi makar i mrvu od toga,
sebi. lpak, kada ruh ude u tijelo, mi izgubimo nasu duhovnu prirodu prevrnut ce sedam nebesa i sedam nebeskih sfera zbog jednog
i postajemo vezani za ovaj svijet, zadobijajuci takve osobine kao sto treptaja trepavice.(nefsa)
su pohlepa, pofoda i ponos. (Ruh je ulazeci u tijelo dobio Sejh Kusejri k.s.
preobrafaj) Nefs je poput plamena, kako u svojoj ljubavi za lijepim tako
Uopsteno govoreci, na duhovnom putu, mi se trudimo da i u svojoj skrivenoj sposobnosti za unistenjem i mada je njegova
cinimo one stvari za koje sigurno znamo da su dobre kako za nas boja privlacna, ona przi.
tako i za druge. Mi se cesto trudimo jos vise da izbjegnemo ona Sejh Baherzi k.s.
djela za koja znamo da su pogresna i stetna.
Cemu ova borba? Kada bi nas um bio islamiziran ne bi bilo Vidio sam svoga nefsa u obliku pacova. Ja ga upitah: "Ko si
potrebe za ovom borbom. Medutim, nas um je podijeljen. Pa cak i ti?" On odgovori : "Ja unistavam nesvjesne, jer me oni slijede u
kada smo ubijedeni da je nesto ispravno, nas nefs nastoji da nas pokvarenosti. Ja sam spas za Bozije prijatelje jer da nije mene oni
ubijedi u suprotno. Pa cak i kada jasno vidimo, nefs nas vodi ka bi bili ponosni na svoju cistocu i na svoja djela. Kada me oni
zaboravu. prepoznaju u sebi, sav njihov ponos jednostavno nestane."
Kako nas nefs djeluje, kako da razum ijemo njegovu prirodu i Sejh Hudiviri k.s.
kako sa njim da se nosimo? Ova pitanja su od susti nske vafoosti.
Odgovori nas vode u prisjecanje, trazeci odgovor. Ako smo navikli U vecini slucajeva, vanjski aspekt nefsa se razlikuje od
da radimo na sebi, ovaj materijal je vrijedan iznad svake cijene. unutarnjeg. On hvali ljude u njihovom prisustvu , glumeci iskrenost
Sejh Ragib El-Dierrahi pred njima, dok u njihovom odsustvu on cini suprotno.
Sejh Kasani k.s.

64 65
Ako sultanova palata nema smetljiste u blizini, nije potpuna. Ako nefs zadobije objekte svojih 2elja i prigrabi kakvu
Mora postojati smetljiste u blizini sultanove palate tako da svo imo~inu, on c~ cvrsto prionuti za njih, odbijajuci da ih pusti zbog
s.mece i prljavstina koja se kupi u palati mofo biti izbacena tamo. svoJe pohlepe 1straha od siromastva i neimastine.
Na isti nacin, kad god nas Stvoritelj nacini srce putem eiste Dielaluddin Rumi k.s.
svjetlosti, On stvara i necistu dusu (nefs) u blizini da sluzi kao kanta
za smece. Ova crna tacka "neznanja" leti na istim kri lima kao i biser . .o.ervis je tiho zikrio. Bogati trgovac je primijetio njegovu
cistote. 1 treba da postoji ze ra izopacenosti da bi se cistota mogla ljubav 1 1skrenost. To ga je duboko potreslo. On pride dervisu i •
istaci pored nje. Prava strijela treba krivi luk. O srce, budi poput ponudi mu kesu zlata: "Siguran sam da ces ovaj novac potrositi
prave stijele! 0 duso, uzmi oblik iskrivljenog luka! zarad Allaha dz.s .. Molim te uzmi ga."
Kada paun rasiri svoje perje, on osjeti razlicit uzitak u "Samo trenutak", dervis odgovori. "Nisam siguran da li je .po
svakom peru. Ali cim pogleda dolje u svoje rufoe noge on se zakonu da primim ovaj novac od tebe. Jesi li ti bogat covjek? Da li
posrami. Ta crna tacka neznanja je paunova noga koja uvijek imas novca kod kuce?"
ostaje sa vama. "O, da". Ja imam najmanje jos hiljadu zlatnika kod kuce"
Sejh Samani k.s. rece trgovac ponosno. '
"Da li zelis da imas jos hiljadu zlatn ika?" upita dervis. .
. • 1
Nefs je opsjednut foljom da se pokafo na nacin koji "Naravno. Svaki dan radim od jutra do veceri nebili jos ··~
zadobija naklonost drugih. Rezultat toga je uvecanje imovine i zaradio."
ponosa u njima, kao i arogancije, samouvafonosti i prezira. Nefs se "A da li 2elis jos hiljadu zlatnika povrh svega toga?"
suprotstavlja i ignorise svemu sto mu'mini odobravaju, pa cak i "Naravno.
.... . . .... ..... Svaki dan se molim da mi Allah dz.s. udijeli vise ,
onim stvarima koje su drage Allahu dz.s .. v1se 1JOS v1se para. 1'
Sejh Kasani k.s. _ Kada to zacu dervis gurnu kesu zlatnika nazad ka trgovcu.
"Zao ~i je ~li )~ ne mogu primiti tvoje zlato", on rece. "Bogat covjak
Ma koliko nefs nastojao da istakne vrlinu, a sakrije ne sm1Je pnm1t1 novac od prosjaka." ' .
izopacenost, ovo drugo ce ostati skriveno samo od onih kratkovidih "Ali kako sebe mo2es nazivati bogatim, a mene prosjakom",
i naivnih , nikada kod onih koji umiju da vide . On je kao odvratna rece trgovac uvrijedeno. .
stara baba koja se prerusila u skupocijenu i sjajnu odjecu. Dervis mu odgovori: "Ja sam bogat covjek zato sto sam
Sejh Kasani k.s. zadovoljan na svemu sto mi Allah dz.s. posalje. Ti si prosjak, jer
bez obzira koliko imas ti nisi zadovoljan i trazis da ti Allah dz.s. jos
Nefs je neprestano zaokupljen sa vrlinama svojih atributa, udijeli."
razmisljajuci o tome sa zadovoljstvom i dubokim postovanjem. On Sejh Muzaffer k.s.
pridaje veliku vafoost i naj manjoj stvari koju je ucinio za druge,
prisjecajuci se godinama svoga dobrocinstva, rastapajuci se u Nefs mrzi kada su ljudi velikodusni jedni prema drugima i
sopstvenoj dobroti. Dok ma kako velike usluge primao od drugih, on kada vidi da je neko zadobio posebnu naklonost drugih, nastoji tla
ih smatra nevafoim i brzo ih zaboravlja. to unisti.
Sejh Kasani k.s. Die/aluddin Rumi k.s.

66 67
• j
J

Nefs je pun zelja i hirova kako u rijeci tako i u djelima, on se Sve dok vas nefs gospodari vasim srcem, nece vas napustiti
ni nacemu ne zaustavlja i nikada ne zavrsava ono sto je poceo, ljubav za dunjalukom.
nestrpljiv je i sve zeli brzo da zavrsi. Sve sto cini je privremeno i Po sufi tradiciji
nepouzdano; uvijek se fori da ispuni svoje 2elje. On pada u ponor Nefs nas neprestano sprjecava da se prisjetimo Al laha
strmoglavo. Neke sufije su ga poredile, u njegovoj nepostojanosti, dz.s ..
sa loptom koja se vrtoglavo koluta niz strminu. Po sufi tradiciji
Nefs brzo izgustira stvari. Ako on kojim slucajem i uspije da
zadobije ono sto foli, jos uvijek nece biti zadovoljan. Nefs nema Ako gajite ljubav prema svom nefsu, nikada necete biti
stabi lnosti. spaseni od njega.
Sejh Kasani k.s. Po sufi tradiciji

Takozvani lovac na zmajeve, krenuo jednom na planine da Oni koji. su mrtvi za svoj nefs, zivi su za All aha dz.s.
ulovi zmaja. Nakon dugotrajne potrage on konacno pronade Po sufi tradiciji
zamurznuto tijelo velikog zmaja u pecini koja se nalazila ispod
samog vrha najvise planine. Covjek ponese zmajevo tijelo u Oni koji su robovi nefsa moraju mu i sluziti, no ako je nefs
Bagdad. Tamo se hvalio da je zmaja usmrtio jednim udarcem i njihov rob oni ce sluziti drugima.
pokazivao ga je na obali rijeke. Na stotine ljudi se skupilo da vidi Po sufi tradiciji
zmaja. Toplina Bagdada je postepeno zagrijavala zmajevo tijelo i an Jedan nacin da se obuzda nefs je da se ne odoli njegovim
foljama. lpak, ako folimo da mu se suprotstavimo, moramo znati
poce da se mrda, budeci se lagano iz svog zimskog sna. Ljudi
zavristase i pocese da bjefo, no zmaj poubija mnoge. Lovac na da mu se ne smijemo direktno suprotstaviti ili ga samo potisnuti, jer
zmajeve se zaledi od straha i zmaj ga proguta u jednom zalogaju. ce se on opet neocekivano pojaviti trazeci da mu se zadovolje
Taj zmaj je nas nefs, divlji krvavi tiranin potisnute zelje.
On nije mrtav, vec-samo zaleden Po sufi tradiciji
Cuvajte vasega zmaja u ledu samo-discipline Neprestano prisjecanje Allaha dz.s. dovodi do postepenog
Ne iznosite ga na Bagdadsko sunce preobrafaja nefsanskih atributa u atribute Allaha dz.s ..
Neka vas zmaj ostane uspavan Sejh Nurbaks k.s.
Jer ako ga probudite, rastrgace vas.
Dielaluddin Rumi k.s. Nefs je poput lopova koji necujno ulazi u vasu kucu po noci i
krade vam sve sto je vrijedno i korisno. Ne mofote mu se direktno
Nefs je tako sacinjen da ga se nemoguce osloboditi bez suprotstaviti jer je on ogledalo koje ce reflektovati nazad ka vama
Allahove dz.s. pomoci. svu snagu kojom ga napadnete. Ako imate pistolj i lopov ce ga
Po sufi tradiciji sigurno imati. Ako imate noz i lopov ce ga sigurno imati. Boriti se
protiv takvog lopova ce proizvesti katastrotu. 8ta vam je onda ciniti?
Ako uspijete da izbjegnete sjenu vaseg nefsa i ona vas ne Jedini pravi izlaz je u tarne da upalite svjetlo. Lopov koji je
prekrije, mnogi ljudi ce rado zivjeti pod vasim okriljem. kukavica, odmah ce istreati napolje. A kako se pali ta svjetlost?
Po sufi tradiciji Kroz praktikovanje zikrullaha, savjesti i budnosti.
Sejh Tosun Bajrak k.s.
68 69
Zadatak sufije je da izglaca svoje srcano ogledalo tako da
uhvati odraz dfonneta jos za svog zivota - nezamagljenog,
POGLA VLJE PETO
neiskrivljenog i u svoj njegovoj velicanstvenosti.
Sejh Ragib El-Dierrahi
DUNJALUK, OGLEDALO BOZANSKOG
Kada vidite ljepotu i savrsenstvo u ovom svijetu , to nije nista
U svim sufijskimtradicijama postoje dva pristupa u gledanju drugo do li Njegov trag. Lijepo stvorenje je samo jedan cvijetni
na ovaj svijet. Prvi je da je dzennet odvojen od ovoga svijeta i strucak iz sirokog vrta Bozanskog. Ali zapamtite da slike blijede i da
dostupan samo nakon smrti. Drugi je da su dfonnet (i dzehennem) cvijece umire i da se "odraz na ogledalu gubi pred istinskom
prisutni ovdje i sada. svjetloscu. Samo je Allah dz.s. stvaran i takav ostaje vjecno. Zasto
Sufije smatraju da ovaj svijet moze biti dfonnet - kada mi gLibiti vrijeme sa onim sto je ~anas ovdje, a sutra ga vise nece biti?
volimo, pomafomo i slLizimo jedni drLige i postanemo instrLimenti Putujte pravo ka lzvoru i ne odlazite taj put nizasta na svijetu.
naseg zajednickog unutarnjeg razvoja i spasenja. Ovaj svijet isto Sejh Diami k.s.
tako mofo biti dzehennem - LI kojem mi dozivljavamo bol, izdajLI,
izgLibljenLI ljLibav i nedostatak sLiosjecanja. Svaki oblik koji vidite ima svoj original u Bofanskom svijetu.
Oba ova aspekta svijeta su dio Bozanskog poredka. Ovaj Ako taj oblik nestane, nema velikih posljedica jer njegov original zivi
svijet je mjesto gdje mofomo okusiti slatki nektar dfonneta, ali i u vjecnosti. Neka vas ne rastuzi to sto ce svaki oblik koji vidite,
osjetiti vatrLI dzehennema. svaka mudrost koju ste culi neminovno proci. lz glavne fontane
U gotovo svim duhovnim tradicijama, neki potpuno odbacuju uvijek ce voda teci. Buduci da je ona nepresusna, cemu vase
ovaj svijet smatrajuci ga glavnom smetnjom za njihov duhovni falopojke? Posmatrajte ovaj duh kao fontanu; iz nje mnoge rijeke
razvoj . Oni cak vide dunjaluk kao nesto sto se direktno suprotstavlja teku. Odbacite faljenje iz vasih misli i nastavite da pijete iz vaseg
njihovoj potrazi za Allahom dz.s. i tefoji ka duhovnom rastu. Za potoka. Nemojte se plasiti. Ova voda je nepresusna.
sufije , Bog se mofo naci i u dunjaluku, ovaj svijet nije zid izmedu Kada ste dosli u ovaj svijet stvorenih bica , ljestve su vam
nas i Allaha dz.s., izuzev da smo ga mi sami takvim ucinili. Sve na podignute da bi mogli van njega se izdignuti. U pocetku ste bili
ovom dunjaluku nas mofo potsjetiti na All aha dz.s .. bezivotni, onda ste postali biljka, nakon toga ste pretvoreni u
Sve ljepote ovog svijeta potsjecajLI nas na uzvisenog zivotinjLI. Napokon ste zadobili ljLidski oblik, koji posjeduje znanje,
Umjetnika. LjLibav koja se nalazi svuda oko nas - izmedu roditelja i razum i vjeru. Nakon toga postacete melek, zavrsiti sa ovim
djece, prijatelja i ljubavnika - nas podsjeca na Voljenog. svijetom i nastaniti se na nebesima. Pa cak i ta stanica nije kraj
Pitali su jednoga beduina kako on mofo tako cvrsto vjerovati puta. Zaronite u jos vece dubine tako da vasa dusa, koja je poput
u Allaha dz.s. kojeg ne moze vidjeti. On im odgovori : "Ako vidite kapi vode, mofo postati more.
tragove koje je kamila ostavila u pustinji nije potrebno da je vidite da Dielaluddin Rumi k.s.
bi vjerovali da ona postoji."
Ovaj svijet je ogledalo. Ono reflektuje nase greske i Habib je imao ogrtac koji je nosio i ljeti i zimi. Jednoga dana
propuste kao i BofanskLI prirodu LI nama kao sto je jedan sejh on izade iz svoje kLice da uzme abdest, te ostavi svoj ogrtac na
rekao: "Svaka rufa je odraz osmij eha ili lijepe rijeci, a svaki trn ulici. Hasan EI Basri je prolazio tuda. On spazi Habibov ogrtac kako
proizvod rufoe rijeci ili djela." lezi na sred ulice. "Habib je ostavio svoj ogrtac, ne daj Bofo da ga
ko uzme", pomisli Hasan. On ostade da cuva Habibov og rtac sve

70 71
dok se ovaj ne vrati. Habib pozdravi Hasana i rece: "O imame Kada su Kinezi zavrsili posao, kralj ude da vidi slike koje su
muslimana. Sto stojis tu nasred puta? Hasan uzviknu: "Zar ti nije naslikali. On je bio oearan njihovom ljepotom. Onda Perzijanci
jasno da svoj ogrtac ne bi smio ostavljati ovdje. Neko bi ga mogao digose zastor koji je dijelio njihovu sobu od one u kojoj bijahu
uzeti. Reci mi, kome si ga povjerio ostavljajuci ga ovdje?" "Onome Kinezi. Odraz kineskih slika pade na uglacane zidove i sve sto je
ko je tebe zaduzio da ga cuvas", odgovori Habib. kralj dotad vidio ucini mu se mnogo ljepse na zidu koji su uglacali
Sejh El-Adiemi k.s. Perzijanci.
Perzijanci su sufije koji su izglacali svoja srca. Cisto srce je
Behlul, mudra luda, naide jednom prilikom na halifu Haruna kao besprijekorno cisto ogledalo koje prima bezbroj slika. Oni cisti
EI Rasida (svoga brata). "Odakle dolazis ti maloumnice", upita ga su napustili mirise i boje, u svakom trenutku oni vide ljepotu bez
vladar. ikakvih zastora.
"lvz dfohennema", Behlul odgovori kao iz topa. Dielaluddin Rumi k.s.
"Sta si radio tamo?"
"Trebala mi je vatra pa sam krenuo u dfohennem da Kada ste odvojeni od Kabe, ispravno je okrenuti se prema
pozajmim malo vatre od tamosnjih stanovnika, ali cuvar njoj, ali oni cije srce boravi u njoj mogu se okrenuti kud god zafole.
dfohennema mi rece: "Mi nemamo vatre ovdje. Kako nemate vatre, Sejh Bajazid Bistami k.s.
zar dfohennem nije mjesto vatre? upitah ga ja.
"Ma ja ti kafom da vatre nema ovdje. Svako donese svoju Jednog dana nosio sam nesto odvratno u svojim rukama.
sopstvenu vatru kada ovdje dode", odgovori cuvar dfohennema. Moji prijatelji pomislise da sam to nosio samo zato da bih sebe
Sejh Muzaffer k.s. izlozio mucenistvu jer smatrase me suvise visokim da bih se
doticao takvih stvari. Kada sam ovo ispricao svom sejhu i on zatrazi
Sve sto mi vidimo i dozivljavamo putem nasih cula daje nam objasnjenje od mene. "Kada se nas dragi Allah dz.s. nije
neoboriv dokaz o postojanju Stvoritelja - kamen i prasina, biljke i ustrucavao da stvori takve stvari, kako bih se ja smio ustrucavati da
drvece, ziva bica, nebo i zemlja i zvijezde, pustinja i okean, vatra i ih nosim?" ja mu odgovorih.
voda, trajno i prolazno. Zaista, mi sami smo glavni svjedoci Njegovi . Sejh lbnul lmad k.s.
Ali kao sto slijepi mis vidi samo po noci i ne vidi nista po danu zbog
slabosti u svom vidu koji je zaslijepljen suncevom svjetloscu, isto Moral je bit sufizma svako ko poboljsa vas moral
tako je i ljudski um preslab da bi vidio svu ljepotu Bozije unaprijedio je sufiju u vama.
Velicanstvenosti. Sejh EI Katani k.s.
Sejh EI Gazali k.s.
Jednoga dana, halifa Omer, je susreo grupu ljudi koji su bili
Kinezi rekose kralju: "Mi smo najbolji umjetnici", a Perzijanci skloni ljencarenju. "Ko ste vi?" upita ih on. "Mi smo oni koji sve nase
na to prigovorise: "Mi imamo bolju vjestinu od vas i veci smisao za poslove prepustamo Allahu dz.s. i imamo potpuno povjerenje u
Njega", odgovorise oni.
lijepim." Kralj im dodijeli dvije sobe , jednu naspram druge, sa
"Zaista vi to niste!" uzviknu Omer. "Vi niste nista drugo do
zastornom pregradom.
Kinezi zatrazise od kralja na stotine razlicitih boja, zlato, lijencine i paraziti koji se hrane tudom mukom!" Onaj koji istinski
srebro i drago kamenje. Perzijanci zatrazise samo kremu i krpe za vjeruje u Allaha dz.s. prvo posije sjeme u utrobu ove zemlje, a onda
glacanje zida te se zatvorise i glacase neprestano. sve prepusti Allahu dz.s. koji sve odrfava!"

72 73
Sejh Ibn Arebi k.s.
POGLA VLJE SESTO
Allah dz.s. je stvorio ruhove cetiri hiljade godina prije nego je
stvorio njihova tijela. Ruhovi su se ~upali i -~ranili nebe~~om
svjetloscu. Oni koji zive U prijat~ljstv~ l harmontj~ U OVO~ SVIJ~tu,. MUDROST
mora da su bili bliski jedni drug1ma 1 tamo. Ovdie se orn druz~ 1
Sta je mudrost? Poslanik Muhammed a.s. je definisao
nazivaj u se sufijama, "Allahovim prijateljima". Oni su u tom halu ier
mudrost slijedecim rijecima:
vole jedni druge Allahovom dz.s. ljuba_ylju. .
Sejh Ebu Seid k.s. Kada nesto treba da uCinis, uCini ga onda kada bi trebao da ga
ucinis
Jednog dana neko upita Muhammed a.s. "Zasto je ovaj Nemoj da ucinis ono sto ne bi trebao da uCinis;
Svemir stvoren? Kako to da on postoji? Poslanik _odg~vori: ." Ja_ ne A kada nisi siguran sta treba da uCinis, sacekaj dok ti se stvar ne
znam odgovor, moracu pitati Allaha dz.s.". 1 tako_Je Dzebra1I up1tao razbistri.
Allaha dz.s. i kada se vratio rece: "Allah dz.s. Je rekao: "Ja sam Svako voli za sebe da misli da je mudar. To je sigurno jedan
stvorio zvijezde i nebesa kao lijepu sliku u kojoj bi vi uziva!i .i da -~ od razloga sto cinimo toliko nepromisljenih gresaka. Pretvarati se
vama probudim cudenje i jezu ispred moj~ Veli~anvstve~ost1 t m~c1. da smo mudri znaci ignorisati postojanje nasih nedostataka i mana.
Ja 2:elim da vas svjetlucanje zvijezda uzd1gne 1 ocara 1 da se v1 u Kako se mi mo2:emo uciti na svojim greskama ako nismo u stanju
cudenju divite onom sto sam stvorio.:. da ih prepoznamo? Poniznost i samo-svjesnost su neki od uslova
Sejh Muinuddin k.s. za mudrost.
Rad je konacna, sustinska komponenta mudrosti. Znanje
Ako ja nekada propustim da izrazim zahvalnost za d~b~otu_ i koje se ne primijeni u zivotu je obican skup cinjenica kao sto sufije
podrsku koju mi iskazujete direktno ili indirektno, to ne c1ntm 1z vole da kafo: "Magarac natovaren knjigama je jos uvijek samo
arogancije ili bahatosti ili zato sto ja ne_ znam k~ko se tr~ba magarac". Ali ako i praktikujemo ono sto znamo, mi otvaramo nase
ponasati onaj koji prima neciju uslugu ..Jer ia s_a_m ~vies~an da Je u srce ka mudrosti. Sejh Safer, koji je glava jednog sufijskog reda, je
vas vjera cista i da vi cinite te usluge 1skreno 1 IZ ljubav1 _ka Alla~u rekao: "O sufizmu ja znam malo, ali to sto znam naucio sam iz
dz.s. i zato ja Allahu dz.s. prepustam da vam On za~vah. Ako b~h ljubavi i vise od cetrdeset godina ga primjenjujem u svom zivotu .
se ja licno zauzimao da vam zahvaljujem ~ ~a va_s h~ahm ,_ ukrao b1h Ako budemo slusali sa pafojom rijeci mudrih ljudi i ako ih budemo
vam dio nagrade koju ce vam sam Allah dz.s. naibolie dat1. primjenjivali, mozda ce i nas jednoga dana smatrati mudrim. Tada
Diela/uddin Rumi k.s. ce i nase rijeci sluziti kao mudrost i inspiracija drugima.
Sejh Ragib El-Dierrahi

Kralj jednom pozva svoje mudrace. "Smislite za mene izreku


koja ce stabilizovati moje unutarnje stanj e. Kada sam nesrecan ona
ce mi donijeti radost, a kada sam radostan ona ce me opominjati da
postoji i tuga. Samo ne smije biti preduga jer bih uvijek 2:elio da je
nosim u svome srcu", kralj naredi mudracima.

74 75
Mudri ljudi se dogovarase i duboko razmisljase o kraljevoj Vi mo:Zete slijediti jedan potok znajuci da on vodi okeanu, ali
naredbi. Konacno dodose kralju noseci malu kutiju. U kutiji bijase nemojte napraviti tu gresku da vam potok postane okean.
prsten, a na njemu ugravirane slijedece rijeci : "I to ce proci". Sejh Muzaffer k.s.
Sejh Atar k.s.
Onaj koji ne zna i ne zna da ne zna je
Ponasajte se kao da ste sami na cijeloj planeti, a da u buda/a - izbjegavajte ga.
dfonnetu nema nikoga do li Allaha dz.s. Onaj koji ne zna, a zna da ne zna je
Sejh El-Antaki k.s. dijete - poducite ga.
Onaj koji zna, a ne zna da zna je
lstinsko znanje dolazi kroz svjetlost jasnog videnja, putem uspavan - probudite ga.
kojeg Allah dz.s. obasjava nase srce. Tako mi spoznajemo stvari Ali onaj koji zna i zna da zna je
duhovnog svijeta i putem te svjetlosne moci svi zastori izmedu nas i mudar - s/ijedite ga.
tog svijetla bice uklonjeni. Po sufi tradiciji
Sejh El-Antaki k.s.
Nasruddin se obrati grupi ljudi: "O ljudi da li folite znanje bez
Ako ielite bisere poteskoca, istinu bez lazi, postignuce bez napora, napredak bez
morate ostaviti pustinju zrtve?"
i Jutati pored mora; "Da, zelimo, folimo'', svi povikase u glas.
pa cak i ako nikada ne pronadete "Pa to je divno!" Rece Nasruddin. "I ja isto sve to folim i
sjajne bisere, bar ce vas osvjeiiti miris plavog mora. kada budem otkrio kako to da ostvarim bicu presretan da i vama
Sejh Sema'i k.s. kazem ."
Po sufi tradiciji
Mudar Student kafo: "Poducite me kako da ucim i sta da Sejh rece, "Ako folite da postanete Boziji ljudi, morate biti
studiram". Jos mudriji student moli: "Bofo, podari mi iskrenost u poput djece." "Zasto?" upitase ga. "Djeca imaju pet kvaliteta i kada
zelji da naucim kako da ucim." bi odrasli imali iste kvalitete, dostigli bi stanicu Bozijih ljudi."
Sejh Ali Ramisani k.s. 1. Oni ne brinu da li ce imati hrane ili ne.
Sva mudrost moie stati u dva retka.
2. Kada se razbole oni se ne zale noc i dan zbog toga.
Dozvoli da bude ucinjeno - ono sto je uCinjeno za tebe. 3. Kaliko god hrane da imaju podijelice je medu sobom.
A ono sto ti moras da uCinis - daj sve ad sebe da ga uCinis. 4. Kada se bare ili svadaju, oni ne zadrfavaju ljutnju u
Sejh Havvas k.s. srcima svojim vec se brzo pomire.
5. 1 najmanja prijetnja ih plasi i stvara suze u njihovim
Govor je dragocijen, ako govorite sa znanjem. ocima.
/zvagajte rijeCi na vagi srca svoga lmami EI Gazali k.s.
prije nego li vam izadu na usta.
Sejh Kabir k.s. "Dobra pitanje je polovica znanja".
Muhammed a.s.

76 77
Jednom prilikom, lbrahim Edhem ugleda kamen na kom~ je Ljudi su mnogo govorili o siromastvu i bogatstvu i izabirali su
bilo napisano "Okreni me i citaj". Na drugoj strani je pisalo, "T1 ne za sebe jedno ili drugo, ali ja izabrah ono stanje u koje me Allah
praktikujes ni ono sto znas. Zasto ond~ trazis on_o ~~o ne znas?"
1

dz.s. spusti. Ako mi Allah dz.s. podari bogatstvo necu Ga


Sejh Hudzvm k.s. zaboraviti, a ako On foli da ja budem siroma8an, necu se buniti, niti
za bogatstvom foditi. 1 bogatstvo i siromastvo su Boziji darovi.
Bijase jedan veliki sejh cija se slava toliko. ~rosirila d~ je cak lzopacenost bogatstva je u zaboravu, a siromastva u pohlepi.
i sultan saznao za njega. Sultan je poceo dolaz1t1 svakog cetvrtka Sejh Kusejri k.s.
na zikr LI tekijU te da slusa sejhOVO ucenje.
Nakon izvjesnog vremena, sultan rece sejh~: _"~a z~ista Svemocni Allah dz.s. je stvorio meleke i podario im znanje ,
volim tebe i tvoje ucenje. Trazi od mene sta god hoces 1 ako Je u stvorio je zivotinje i podario im nagone, stvorio je eovjeka i podario
mojoj moci ja cu ti to dati." . . mu znanje sa razumom i nefs sa nagonom. Ako eovjekov razum
Sejh mu odgovori: "Imam samo jedan zahtiev, moJ sultanu. nadjaca njegov nefs bice bolji od meleka, a ako njegov nefs
Molim te nemoj vise ovdje da dolazis." .. nadjaca njegov razum bice gori od zivotinje.
"Prije nego sto si ti poceo dolaziti, moji dervisi su .se mohl~ Muhammed a.s.
Allahu dz.s. i samo od Njega trazili usluge i blagoslove. All kada s1
se ti pojavio oni su se poceli tebi dodv?~avati .~astojeci da.?? teb~ Ako covjek napusti rasprave onda kada je u krivu, kuca ce
mu biti sagradena u dfonnetu. Ali ako eovjek napusti raspravljanje
zadobiju kakvu korist. Moram te zamoht1 da v1se ne dolaz1s ier orn
nisu jos duhovno sazreli da bi izdrfali ~voje prisustvo." cak i onda kada je u pravu kuca ce mu biti sagradena u najljepsem
Sejh Muzaffer k.s. dijelu dzenneta.
Muhammed a.s.
Ko god se uputi da trazi znanje je na putu Allahovom sve
dok se ne vrati. Hazreti Alija je pitao Poslanika, "Koje djelo bih ja mogao
Muhammed a.s. uciniti, a da ono nije potpuno beskorisno i izgubljeno?"
Poslanik odgovori: "Trazi istinu. Naci ces je u sebi, prema
Ljudi znanja (Arifi) su nasljednici Poslanika. tome, spoznaj sebe. Trazi drustvo mudrih ljudi, koji imaju znanje.
Muhammed a.s. Prihvati ono sto ti kafo, jer bices u stanju da razumijes samo ono
sto prihvatis. Budi iskren u svom govoru, jedan jezik ne bi smio
Oni koji posjeduju znanje i oni koji trafo znanje su jedini koji izgovoriti dvije oprecne rijeci. Nikakva laz ili obmana ne bi smjela
mogu biti od neke koristi covjecanstvu. uci u tvoje misli. Ne omalovafavaj nista i nikoga, jer sve i svi u
Muhammed a.s. svom unutarnjem bicu, fole istu stvar.
"Ne dodirni nista sto nije tvoje. lzbjegavaj mjesta gdje se
Korne je dunjaluk drag unistice svoj razum, kome su bliski skuplja puno ljudi, pa i na takvim mjestima nastoj da budes sam sa
ljudi bice usamljen, onaj koji samo voli da radi bice ~rezaposlen, a sobom, jer u tebi je mjesto gdje se istina obznanjuje. Jer istina je u
onaj koji voli samo Allaha dz.s. doseci ce s!anic~ Jed1nstva. tebi.
Sejh Sibli k.s. Sejh Ibn Arebi k.s.

78 79
Cuvajte svoje srce od zaborava, sacuvajte svoj nefs od zloupotrijebit cete tu moc." Oni mu obecase da ce tu moc mudro
folja, cuvajte svoj razum od neznanja i bicete primljeni u drustvo koristiti i moljase ga i dalje.
probudenih. Dufoost svih nas je da trazimo znanje, znanje o "Vi ne znate sta trazite'', rece im on, ali im i dade Rijec
onome sto mi jesmo. kojom se ozivljavaju mrtvi.
lmami Es-Sadik k.s. Odmah potom, oni naidose na mjesto u pustinji gdje lezase
gomila pobijeljelih kostiju. "Hajde da probamo onu rijec", oni
Mudrost je kao kisa. Njen izvor je beskrajan, ali ona pada u odlucise i tako uradise.
skladu sa sezonama. Piljar vam stavlja secer u kesu, ali to nije sav U trenutku kada izgovorise onu Rijec, kosti zadobise meso i
secer koj i on posjeduje u svojoj magazi. Njegov ducan je pun pretvorise se u lava, koji skoci i rastrga ih na komadice.
secera, ali on ce vam dati samo onoliko koliko mofote platiti. Dielaluddin Rumi k.s.
Vasi dukati na ovom Putu su vasa odlucnost i vjera i vi cete i
ponijeti toliko znanja koliko budete imali odl ucnost i vjere . Kada Davljenik se ne p/asi kise.
dodete u folji za secerom, oni ce vam prvo odmjeriti kesu da bi Po sufi tradiciji
vidjeli koliko u nju mogu da stave, zatim ce vam izmjeri ti onoliko
koliko ste zasluzili. Dok je isao pustinjom Musa a.s. zacu kako se neki pastir
Dielaluddin Rumi k.s. moli Allahu dz.s. , govoreci da ce cesljati Allahovu dz.s. kosu, prati
Allahovu dz.s. odjecu i ljubiti Allahovu dz.s. ruku. Musaa a.s. to
Sultan je jahao kroz mjesto okrufono dvorjanima i vojnicima. razljuti i on. dobro izgrdi sirotog pastira. Te noci Stvoritelj se javi
Svi su mu se poklonili kad je prolazio osim jednog dervisa. Musau a.s. 1ne odobravajuci njegov postupak rece: "Otjerao si mog
Kada to primijeti sultan odmah zastade i naredi da mu ~oba o? njegove molitve. U svojoj iskrenoj i jednostavnoj molitvi, on
dovedu tog dervisa. "Zasto mi se nisi poklonio?" upita sultan. je Meni mnogo blizi od vecine ucenjaka i asketa.
DeN is odgovori: "Tebi se moj sultane svi samo iz straha Diela/uddin Rumi k.s.
klanjaju. Sve sto oni fole su dukati , moc i polozaj. Hvala dragom
Allahu dz.s. da te stvari ne znace nista za mene. Osim toga, . .Jednog dana, ugledase Rabiju u velikoj trci, u jednoj ruci
slobodan covjek ne bi trebao da se klanja pred robom." nos1I~ je .v~tru , a u drugoj vodu. Upitase je da objasni svoje cudno
"Sta pod tim smatras?" uzviknu prenerafoni sultan. pona~anie 1kuda tako ZLiri. Ona im rece: "Ja idem da zapalim vatru
"Ti si rob srdZbe i pohlepe", odvrati mirno dervi s gledajuci na dzennetu, a da prospem vodu po dzehennemu, tako da ta oba
sultana pravo u oci. "Dok sam ih ja ucinio svojim slugama i postao zastora (prepreke istinskoj spoznaji Allaha dz.s. ) potpuno nestanu.
slobodan eovjek." Adevija Rabija k.s.
Prepoznavsi istinu u rijecima dervisa sultan side sa konja i
pokloni mu se . 0 moj Gospodaru, ako te ja obofavam iz straha od
Sejh Muzaffer k.s. dzehennema, spali me u njemu, a ako te ja obofavam u nadi za
dfonnetom, ne daj mi u njega. Ali ako te ja obofavam samo zarad
Jednoga dana, lsa a.s. je isao pustinjom. sa svojim T.ebe Samoga, onda nemoj vise da krijes od mene Svoju Beskrajnu
ucenicima. Oni su ga molili da im otkrije Tajno ime (lsmi Azam) sa LJepotu.
kojim se mogu ozivjeti mrtvi. lsa a.s. im rece : "Ako vam to otkrijem Adevijetu Rabija k.s.

80 81
Kada Allah dz.s. foli dobro nekom covj eku, taj ce otkriti glas
mudrosti unutar svog bica koji ce ga odvesti do puta dobrote.
POGLA VLJE SEDMO
Uspjeh ce doci nakon strpljenja, postignuce nakon
poteskoca, olaksanje nakon tegobe.
BISERI IZ POSLANIKOVE A.S. BASCE MUDROSTI
Zeli dru gima ono sto folis za sebe.
Vecina sufija je odrasla uz mudrost Poslanikovih a.s. rijeci.
Vjera je znanje srca, govor jezika i djelovanj e tij ela.
One su sastavni dio narodne mudrosti i duhovne tradicije u kojoj je
sufizam procvjetao i dalje se razvijao. Mnoge od ovih mudrosti kao Ako su vase rijeci istinite, ako vam je lijepo ponasanje, ako
da su jucer zapisane jer se odnose na sve probleme i poteskoce sa ste umjereni u hrani i ako ste pouzdani onda ste istinski bogati i
kojima se danas susrecemo. Oni sluze kao stalni podsjetnik da je necete faliti za onim sto ne posjedujete. Ove cetiri osobine su
istinska mudrost neprolazna. dovoljn e, one su bl ago mudre osobe.
Ove izreke su poznate kao hadisi ili Poslanikova a.s.
Znaci nesrece dolaze od cetiri uslova: ociju koje nikada nisu
duhovna bastina. Oni su izvorno preneseni za vrijeme
zaplakale, srca koje je okrutno i tvrdo, dug lanac folja koje nikada
Muhammedovog a.s. zivota i neposredno poslije njegovog
ne presusuju i ZLid nje za dugim zivotom.
preseljenja. Klasicna zbirka hadisa ukljucuje i listu svjedoka koji su
potvrdili istinitost svake izreke. Jos uzi izbor izreka ukljucuje samo Onaj koji moze obuzdati svoju srdZbu, strast, strah i poZLidu
one izreke koje su potvrdene od najmanje tri osobe izvrsnog siguran je od ruku sejtana i vatre dfohennema.
karaktera i provjerenog postenja. Budite milostivi prema tri osobe: onima koji su izg ubili svoje
Mnogo razlicitih zbirki je do sada sabrano i smatra se voljene, bogatima koji su izg ubili svoje bogatstvo i ucenjacima koji
velikim blagoslovom prenijeti ovu neprolaznu mudrost da sluzi kao moraju da zive medu neznalicama.
trajni podsjetnik i istina koju valja slijediti i primjenjivati u nasem
zivotu. Prevodi i prenosi su uvijek pod znakom pitanja da li su tacni, lmajte milosti prema ljudima pa ce se i vama ukazati milost,
zato uvijek trebamo teziti provjeri sa originalom i sa ljudima od oprastajte ljudima pa ce i vama biti oprosteno.
znanja. Hadisi serif je najtefa i opasna nauka, jer se radi o Ja nisam zabrinut za stvari koje vi ne znate, mene brine
Poslanikovom govoru koji je tacan i precizan. To je najhairniji govor kako vi primj enjujete ono sto znate.
od najhairnijeg eovjeka.
Nebeski povjetarac od naseg Gospodara Muhammeda a.s. lzbjegnite tri stvari : ljubomoru , poh lepu i neznanje.
neprestano provejava kroz dane naseg zivota. Poslusaj ga brate! 1 Budite pobofoi u vase m unutarnjem bicu i vanjskom zivotu ,
ne ispustaj iz svoje svijesti ni za jedan jedini trenutak. ako ste ucinili lose djelo odmah ga nadomj estite dobrim djelom , ne
Sejh Ragib EI Dierrahi trazite nista ni od koga, ne posudujte nista ni od koga i ne stavljajte
sebe u polofaj sudije izmedu dvoje ljudi.
Zar mogu postojati djela koja su bolja od posta, namaza, Prvi stepen obofavanja je sutnja.
zekata - sadake? Unesite dobrotu i uzvisene principe medu svim
ljudima. Nemojte se upustati u dugotrajne rasprave o vjeri - takav
govor od vjere stvara slozenu i nerazumljivu materiju. Sam Allah
dz.s. je nacinio vjeru jednostavnom i lahko razumljivom.
82 83
Ako :Zelite da zivite sa vise slobode, posudujte manje. Stariji ljudi su nase blago, ko god ne suosjeca sa starijim
ljudima pa i sa om ladinom i ko god ih ne postuje ne pripada mom
lzbjegavajte pohlepu, jer pohlepa je u biti siromastvo. narodu.
Najvece neznalice medu vama su oni koji ne uce od stalnih Obofavaj Allaha dz.s. kao da Ga vidis, a uvijek imaj na umu
promjena koje se desavaju na dunjaluku. da ako Ga ti ne vidis, On tebe uvijek vidi. -
Najbogatiji medu vama su oni koji nisu u okovima pohlepe. Postoje oni koji vjeruju da ako uce Kur'an i nauce rijeci
Postoji organ u nasem tijelu i ako je on zdrav, cijeli nas vjerskog znanja, mogu onda slobodno ici princevima i kraljevima i
organizam ce biti zdrav, a ako je on bolestan, cijelo nase tijelo ce traziti usluge od njih, a jos uvijek ostati pobofoi. To nije tako. Od
biti bolesno. Taj organ se zove srce. bodljikavog drveta mo:Zete biti samo ubodeni i slicno tome, od
kraljeva necete zaraditi nista drugo do li grij eha.
Najjaci medu vama je onaj koji mo:Ze da obuzda svoju
srdZbu. lzbjegavajte tvrdoglavost, jer ona pocinje iz neznanja, a
zavrsava u zaljenju.
Zavist unistava dobra djela bas kao sto vatra proguta drvo;
milostinja ponistava grijehe bas kao sto voda gasi vatru. Budite dobri prema drugim a bez obzira na to da li to oni
zaslufoju ili ne. Ako vasa dobrota nade one koj i su to zasluzili,
Allah dz.s. ne voli bogate nasilnike, stare ljude bez znanja i
dobrotom ce vam se i vratiti, a ako vasa dobrota dode onima koji je
sebicne siromahe.
nisu zasluzili, uzivajte u svojoj samilosti.
Slijedi istinu pa cak i kada mislis da ti to moze donijeti stetu,
Obecajte mi sest stvari i ja cu vam obecati dfonnet: govorite
jer u biti istina ti nikada nece naskoditi, ona te spasava. Nemoj
istinu, ispunite svoja obecanja, vratite sve ono sto vam je povjereno
lagati pa cak i kad mislis da te to mo:Ze zastititi. Laz nas u biti
na cuvanj e, cuvajte se necistog prijateljstva, cuvajte vase oci od
nikada ne stiti , ona samo unistava.
prljavstine i ne prljajte vase ru ke beskorisnim djelima.
Volite i postujte domovinu, jer domovina je poput vase
Drag i Allahu dz.s., donesi mir medu nama, spusti jedinstvo
majke.
u nasa srca,· vodi nas ka ujednacenosti , izvedi nas iz tarn e u
lskoristi pet stvari prije nego sto ih zamijenis za drugih pet svjetlost i odvedi sto dalje od svega neuglednog, blagoslovi nase
stanja: mladost prije sta rosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije usi, nase oci, nasa srca i nase porodice; Dragi Allahu dz.s. primi
siromastva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i zivot prije smrti. nase pokajanje.
Pokoljenja prije vas su unistena zato sto nisu bili u stanju da Umjereno trose nje je polovina zarade, praviti prijatelje od
kazne mocne lopove, dok su neumoljivo kafojavali sitne lopove. ljudi je polovina mudrosti, a postavljati dobra pitanja je polovina
znanja.
Da bi se izlijecili od neznanja, morate pitati i uciti.
Allah dz.s. nece biti milostiv prema onima koji nisu milostivi
lzbjegavajte buku, previse price, previse pitanja, previse
prema dru gima.
odgovora i ne trosite uzalud vase bogatstvo.
Vjernik je ogledalo vjernika.

84 85
PoLizdajte se LI Allaha dz.s. , ali i vezite svojLI kamilLI. Onaj koji bLide Lignjetavan , a oprosti nasilnikLI ~e najmiliji
(Lipotrijebi svoj razLim). AllahLI dz.s.

Zavist gLita dobra djela kao sto vatra gLita drvo. Onaj koji se posveti dLinjalLikLI Ligodice svome tijelLI, onaj koji
se posveti ahiretLI Ligodice svome srcLI, a onaj koji Lismjeri svoje lice
Sretni sLI oni koji sLI toliko zabrinLiti svojim greskama pa ka GospodarLI zadovoljice svojLI dLisLI.
nemajLI vremena da misle o tLidim greskama.
Kad god Allah dz.s. voli svoga roba, On mLI pravi poteskoce.
Dfonnet se nalazi ispod stopala nasih majki. Ako ih rob strpljivo podnosti, on postaje izabranik Allahov dz.s., a
Niko od vas nije istinski vjernik sve dok ne foli svom bratLI ako je rob zadovoljan sa svim sto mLI Allah dz.s. posalje, Allah dz.s.
isto sto i sebi. ce mLI prosvijetliti srce.

Osoba koja se istinski pokaje je ista kao ona koja nikada nije
zgrijesila.
Allah dz.s. Lizdifo ponizne i ponil.ava ohole.
lstinsko blago nije LI mnostVLI posjeda vec LI velikodLisnom
s rcLI.
SigLirno je da vam Allah dz.s. nece sLiditi po vasem izgledLI
ili imanjLI, vec po srcLI i djelima. Bojafi se Al/aha dz.s. je
Upitali SLI Stvoritelja zasto je stvorio svijet: "Bio sam skriveno
blago. ZLidio sam da se otkrijem, te sam zato stvorio svijet." vrhunac svake mudrosf~
Allah dz.s. je lijep i voli ljepotLI. a cuvafi se sumnjivih
Toliko je pLiteva ka AllahLI dz.s. koliko je i stvorenih dLisa.
sfvari je najbolje dje/o.
Bogatstvo nije LI kolicini nase imovine, vec LI nasoj
sposobnosti da nizacim ne Z.Udimo.
Jedan sat razmisljanja, bolji je od godinLI dana molitve
(namaza).
Vasa vjera nece biti ispravna sve dok se iman ne LipotpLini LI
vasim srcima.
A vas govor i vasa djela bice LipotpLinjena sa imanskim
srcem.
Ova vjern ika koja pomal.u jedan drLigog SLI kao dvije rLike
koje jedna drLigLI perLI.

86 87
Kada umrijeh kao mineral, rodih se kao biljka
A kada umrijeh kao biljka, rodih se kao iivotinja
TRECI DIO - LJUBA V 1 OTVORENO SRCE
Kada umrij~h kao iivotinja, rodih se kao covjek
Cemu onda strah od smrti?
POGLA VLJE OSMO A kada opet umrem
Zadobicu krila i vrlinu meleka;
Nakon toga po/etjecu i vise od meleka -
DUHOVNO /5KU5TVO Ono sto vam je nemoguce i zamisliti
Ponekad dodu vremena u kojima padnu mnogi zastori To je ono sto CU ja postati.
izmedu nas i Allaha dz.s., to su vremena bogata duhovnim Dzelaluddin Rumi k.s.
iskustvima. Silo gdje i u svako vrijeme mogu se spustiti na nas i
najdublja duhovna iskustva. Gospodar nam je prenio, putem Punih trideset godina trazio sam svoga Gospodara, ali kada
Poslanika Muhammeda a.s. rijeci: "Postoji sedamdeset hiljada sam stvar pazljivije sagledao shvatio sam da je moj Gospodar onaj
zastora izmedu vas i Mene, a nema nijednog zastora izmedu Mene koji trazi, a ja ono trafono.
i vas." Sejh Bajazid Bistami k.s.
Ponekada mi intenzivno osjecamo Bozije prisustvo. Cesce
se to prisustvo blafo osjeca - kada se otvara nase srce, kada smo Kada dodete do sListine, dal' jos uvijek 2elite formLI? Kada
puni radosti, kada ljubav raste u nama, kada duboko suosjecamo se jednom napijete vod~ sa izvora zivota, dal' ce vam jos uvijek
sa drugima. Kada smo tu2ni mo2emo isto tako duboko osjetiti trebati casa da je u njoj cuvate?
naseg Stvoritelja. On se javlja u vremena kada smo falosni zbog Resad Field
gubitka isto kao i u vremena kada smo sretni.
Svi mi smo imali neku vrstu duhovnog iskustva. Nismo Spustili smo u vas sListinu, trazenje, fodnju i mi to
uvijek mogli rijecima opisati ta iskustva i zato mozda i nismo mogli nadgledamo i necemo dopListiti da se izgubi, vec cemo vas dovesti
razumjeti njihovo puno znacenje. Prije nekoliko godina anketa je do cilja koji smo vam namijenili.
sprovedena u Americi po kojoj vise od 65% Amerikanaca je imalo Dzelaluddin Rumi k.s.
duboko znacajna, neobicna iskustva, koja su temeljno promijenila
njihov zivot i nacin gledanja na svijet. Svi smo mi u neku rukLI, Recite "Allah" samo jedamput i onda se cvrsto drzite dok
dLihovni ljLidi, mada ih mi mozemo zvati razlicitim imenima tajne sve vrste nevolja padaju kao kisa po vama! Poslanik a.s. je rekao:
ljLidskog zivota i sva iskListva koja on sa sobom nosi. "Kud god da ide nasa vjera, ona se ne vraca dok vas iz temelja ne
1 mozda LI vrijeme tih dLihovnih iskListava mi smo najblizi Lizdrma i ne procisti vas i vasu kucLI." Zbog toga vi necete imati
nasoj istinskoj prirodi. Nas svakodnevni zivot mofo se posmatrati mira, vec samo bol i nevolje. Biti tegoban znaci biti ispra2njen od
samo kao veoma Lisko i ograniceno stanje od onoga koje mofomo radosti i bezbri2nog hala koji je nosilo vase pocetnicko neznanje.
postici. Sufije smatrajLI da nas svakodnevni nivo svijesti se mofo Budite strpljivi i ponesite tegobLI "Prihvatiti nevolju" znaci
najbolje opisati kao "budni san". Probuditi se znaci probuditi ono isprazniti se. Kada se ispraznimo LI nama ce se osloboditi prostor, u
Bofansko u nama. njega ce se spustiti radost, radost koja ne poznaje nikakve tegobe,
Sejh Ragib El-Dierrahi rufa koja nema trnja, vino od kojeg nas nece zaboljeti glava.
Dzelaluddin Rumi k.s.
88 89
Ako u 2:edi pijete vodu iz ease, u njoj cete ugledati vaseg Oni koji tvrde da su u ljubavi upitao bih slijedece: Koliko
Gospodara. Oni koji nisu u ljubavi sa Njim u casi ce vidjeti samo cesto brisete suze ljubavnika koji place za Voljenim?
svoje lice. Jeste li uopste ikada prolili suzu zbog te ljubavi?
Dielaluddin Rumi k.s. Koliko neprospavanih noci ste proveli zbog te ljubavi?
1koju zrtvu ste podnijeli iz te ljubavi?
Tisina obicnih ljudi je uzdrfavanje od govora, tisina Sejh Muzaffer k.s.
duhovnih ljudi je u tisini njihovih srca, a tisina zaljubljenih je u
utihnucu svih misli koje ne vode ka Voljenom. Sufija je zadovoljan sa svime sto njegov Gospodar uradi
Sufijska mudrost nebi li i Gospodar bio zadovoljan sa svim onim sto on uradi.
Sejh Ebu Seid k.s.
Oni koji su u ljubavi malo govore. Samoca je njima najdraza,
jer sve njihove tefoje su usmjerene ka Voljenom. Samo On je u U srcu svom te nosim.
njihovim mislima. Njima su tegobne duge raspave, tisina je njima Ninam i uspavanku ti pjevam.
slatka. Jedini govor koji oni razumiju je govor ljubavi. Ti si svugdje i u svemu,
Kada ih sustigne kakva nesreca, niti gundaju niti se zale. Sveta beba u svima nama
Znaju oni da i nesrece samo od Habiba dolaze te dobrobit i u njima Koja se tamo igra.
vide. Opijeni Bozanskom Ljubavi, svojom vatrom Voljeni ih sagori, I onaj najljepsi se rada
te sada bosonogi, gologlavi i droljavi hode bezbrifoo dunjalukom Kad zavolimo
ovim. to dijete sto blista.
Nista oni ne cuju do li pjesmu Voljenog, samo On je u Ti si tajna sto se u mom srcu skriva.
njihovim mislima. Nista oni ne vide do ljepote Njegove. 1 ni za cim Sejh Beva Muhjuddin k.s.
ne ZLide do li Voljenom da ugode.
Sejh Muzaffer k.s. Sretan je onaj koji je uspio da savlada svoj nefs i osjeti
lagani povjetarac prijateljstva. Njegovo srce je ispunjeno Voljenim i
Neki cudotvorac, u 2:elji da se poka2:e pred Hasanom, izvadi u njemu prostora nema ni za koga vise. Voljeni tece kroz njegove
zivu ribu iz bureta punog vode. Hasan Basri stavi svoju ruku u vene, svaka pora njegovog tijela ispunjena je Prijateljem.
ufarenu pec i izvadi zivu ribu iz nje. Cudotvorac predlozi Hasanu da lstinski ljubavnici vise ne mogu osjetiti miris ili boju svoga
obojica skoce u vatru da vide koji ce prezivjeti. Hasan to odbi bica. Njih ne interesuje niko vise, sam Voljeni u njihovom srcu dise.
govoreci, "Cudotvorstva nam nece pomoci. Radije uronimo u okean Srce im je prazno od zelje za krunom i vlascu . Pohlepa i potuda su
nepostojanja i izronimo sa ogrtacerri Bozanske Biti." Cudotvorac na podvili repove svoje i napustili ulicu njihovu. Ako oni i govore,
to ne umjede da odgovori. obracaju se Prijatelju. Ako nesto i tra2:e, traze od Prijatelja. Oni su
Sejh Atar k.s. odavno izgubili racun o sebi i zive samo ljubavi radi. Krenuli su na
put sirovi, a sada su stigli do zrelosti, napustajuci potpuno staniste
Necete utoliti svoju glad posmatrajuci druge kako jedu, niti svoga bica.
ce duhovna iskustva drugih zadovoljiti vasu duhovnu glad. Sejh Diami k.s.
Sufijska mudrost

90 91
Za sve postoji glaealo koje otklanja zahrdalost, glacalo srca
je zikr, prisjecanje Allaha dz.s„
POGLA VLJE DEVETO
Muhammed a.s.

OTVARANJE SRCA 0 srce, sjedi sa onim


koji poznaje srce;
Kada se oci srca otvore, mi tada vidimo unutarnju stvarnost Sjedi ispod bagrema
koja je skrivena iza vanjskih oblika ovoga svijeta. Kada se usi srca najmirisnijeg behara.
otvore, mi tada cujemo ono sto je skriveno iza rijeci, mi tada cujemo Dielaluddin Rumi k.s.
istinu.
Otvoriti srce znaci pribliziti se Allahu dz.s. Nas Stvoritelj je Omer je pitao Poslanika s.a.v.s. koje stvari treba traziti od
kroz Muhammeda a.s. porucio: "Ja koji ne mogu stati u vascijeli dunjalLika. Poslanik s.a.v.s. mLI odgovori: "Jezik zaokLipljen
Svemir, mogu se nastaniti u srce mog iskrenog vjernika." Nase srce prisjecanjem Allaha dz.s„ zahvalno srce i fonLI koja je vjernica."
je Kaba u kome stanuje Allah dz.s„ Sva srca su mesdzidi i otvoriti Sejh EI Gazali k.s.
nasa srca znaci dozvoliti da u nas ude Bofanska prisutnost.
U srcu nasega srca (Fuad) zivi iskra Bofanskog. To je Post je naCin da se ustedi na hrani
unutarnje znacenje i Kur'anskog i lndzilskog ajeta: "I Allah udahnu Bdjenje i molitva su dje!atnost starih ljudi.
dah (ruh) zivota u Adema." Osnovno znacenje za hebrejsku rijec Hodocasce je povod za turisticko putovanje.
ruh je "duh", te ova recenica moze se tacnije prevesti kao: "I Allah Sadaka je dusu dala za covjekoljupce.
udahnu Bozanski duh u Adema. " 1 kada se nasa srca otvaraju mi O putnice dok se ne zaljubis,
sve vise i vise otkrivamo mLidrost, ljubav, radost i nadahnLice iz te Nede ti se tajna ni otkriti!
Bofanske iskre u nama. Sejh Ensari k.s.
Sva mLidrost je LI nama, sva ljLibav je vec u nama, sva
radost je vec LI nama. lpak, to ostaje skriveno, sve dok se nase lstina je pohranjena LI sredistu tvoga srca, od Allaha dz.s. ti
srce ne otvori (osvijetli). je povjerena na cLivanje. Ona ce se obznaniti sa iskrenim
Sejh Ragib El-Dierrahi pokajanjem i iskrenim zalaganjem. Njena ljepota ce zasvijetliti kada
se sjetite Allaha dz.s„ LI vasem zikrLillahLI. Na prvom stepenLI vi sa
Dragi brate, jezikom Allahovo dz.s. ime ponavljate, a kada vase srce ozivi, vi se
Tvoje srce je ogledalo. Ti moras obrisati prasinLI koja se na onda prisjecate Allaha dz.s. vasim srcem.
njemLI skLipila, jer ce tada LI njemLI zasijati odraz nebeskih tajni . Sejh Abdul Kadir Gej/ani k.s.
Sejh EI Gaza/i k.s.
Postoji grad LI kojem cete pronaci sve sto folite, lijepe ljLide,
PLitnice ocisti sobLI LI kojoj zivi tvoje srce, nek ona bLide Lizitke, Likrase svih vrsta, sve za cim obican eovjek ZLidi. Medutim,
spremna kada dode Voljeni. Kada je ti napustis On ce se LI njoj tu necete naci nijednog mudrog covjeka. A da li postoji grad LI kome
nastaniti. UnLitar samog tebe, kada te vise ne bLide. On ce te bi mogle biti drLigacije? Da!
obasjati Svojom ljepotom.
Sejh Sabistari k.s.

92 93
Taj grad je ljudsko bice. A ako u njernu irna i sto hiljada Razurnska dusa u eovjeku je bogata cudesirna, kako znanja
dostignuca (znanja), a nerna srca koje u ljubavi gori, za taj grad bi tako i rnoci. Putern njih rni se usavrsavarno u urnjetnosti i nauci i
bolje bilo da se u prasinu pretvori. putujerno u trenu od zernlje do nebesa i nazad, pravirno rnape neba
Dielaluddin Rumi k.s. ; rnjerirno rastojanja rnedu zvijezdarna. Putern njih rni vadirno ribe iz
rnora i hvatarno ptice u letu i pokoravarno zivotinje poput slona,
Postanite covjek srca
karnile i konja da nas slu2e. Nasih pet cula su poput pet otvorenih
ili bar srca podanik;
vrata u spoljasnji svijet, ali jos cudesnije od toga je nase srce ciji
Bez srca ste ko magarac
prozor je otvoren nevidljivorn svijetu ruha.
u blatu sto se zaglavi. U snu, kada su avenije nasih cula zatvorene, taj prozor se
otvara i rni prirnarno poruke iz nevidljivog svijeta koje ponekad
A ko nema srca
predskazuju i nasu buducnost. Nasa srca su poput ogledala koja
nema ni dobrobiti;
odrafavaju ono sto je zapisano na plocarna sudbine. Ali, eak i u
Takav bolesnik cuven je
snu, rnisli o dunjaluckirn stvarirna zatarnnjuju ovo ogledalo, tako da
samo na dunja/uku.
odrazi koje ono prirni postaju nejasni. Dok, nakon nase srnrti, takve
Dielaluddin Rumi k.s. rnisli nestaju i rni sve stvari vidirno onakvirn kakve istinski jesu.
Sejh EI Gazali k.s.
Srce iskrenog vjernika je Allahovo dz.s. utociste, niko do
Allaha dz.s. u njernu ne boravi. ,,,-
Preko Muharnrneda a.s. nas Gospodar narn porucuie:
Muhammed a.s- , "Covjek je Moja tajna i Ja sarn njegova tajna. Unutarnje znanje
Za sufije duhovna stanja su kao novorodencad, jer su duhovne biti je tajna Mojih tajni. Sarno Ja to znanje spustarn u srce
rodena u srcu, tu se hrane i rastu. Srce, poput rnajke rada, doji i Moga iskrenog roba i nikorn nije poznato njegovo stanje do li Meni."
prehranjuje svoje novorodence. Kao sto se djeca poducavaju Sejh Abdul-Kadir Gej/ani k.s.
dunjaluckoj nauci, tako se i dijete srca poducava unutarnjoj
rnudrosti. Kao sto i obicno dijete nije jos uprljano grijesirna, dijete Prisjecanje Allaha dz.s. je lijek za srce.
srca je cisto i slobodno od tvrdoglavosti, egoizrna i surnnje. Cistoca Muhammed a.s.
djeteta se obicno ukazuje u fizickoj ljepoti, u snovirna, cistoca
djeteta srca se ukazuje u obliku rneleka. Mi se nadarno da cerno Nacelo ljepote je da lijepo lice ne rnoze podnijeti da ostane
dobiti d2ennet kao nagradu za nasa dobra djela, ali dar dzenneta skriveno iza zastora, ono ne poznaje skrornnost i ako rnu zatvorite
dolazi sarno kroz ruke djeteta srca. vrata, ono ce se pojaviti na prozoru. Kao sto vi sarni znate, kad_a se
Sejh Abdu/-Kadir Gejlani k.s. u vasirn rnislirna pojavi cudesna i rijetka ideja vi postajete opcinjeni
njorne i rnorate je izraziti bilo govororn ili pisrneno.
Nase srce j e riznica Sejh Diami k.s.
u kojem su pohranjene Allahove Tajne,
Smisao oba svijeta Srce je kralj, a ostali dijelovi tijela su njegove sluge. Svaki
naci ces u srcu dio funkcionise u skladu sa voljorn i kornandorn srca, a srcana volja
jer ono nam je zbog toga i podareno. je podredena Allahu dz.s ..
Sejh Lahidii k.s.
94 95
Samo je Allah dz.s. Gospodar srca i niko osim Njega ne zna
sta se u srcu skriva. Samo Allah dz.s. spusta i uzima iz srca sta POGLA VLJE DESETO
god da On pofoli. Srce je mjesto Bozijeg Jedinstva, Allah dz.s. nad
njim neprestano bdije.
Allah dz.s. motri na nasa srca, jer u njima je pohranio svoje PROMISLJANJE I ZNANJE
najdragocjenije bisere i riznice blaga istinskog znanja o Njemu.
lmami Et-Tirmizi k.s. Postoji
Glad koja ne zivi u stomaku i nemoguce
je utoliti sa 1O cevapa s /ukom
To je glad usamljenog covjeka bez doma
i icega svoga, tu glad on trpi teskom mukom.
lsto tako je i sa znanjem. Postoji znanje o stvarima ovoga
svijeta: rezultati fudbalskih utakmica, izvjestaji o kursu novca, boja
kola, razne vrste pasa i recepti. Postoji znanje o hemijskim
procesima, istoriji naroda i postmodernistickoj skoli savremene
Srce l1 kojem nema mV1drosti umjetnosti. Sva ova znanja su "znanja stomaka" tj cevapa i bureka.
izgleda kao dofrajala kl1ca; Sto se tice gladi usamljenog covjeka ona se ne mofo utoliti sa
raznim informacijama i cinjenicama. Spas dolazi sa viseg nivoa.
zafo ucife) druge poucavajte i Kada se covjek probudi iz svog hola uspavanosti i zaborava, on
shvata da postoji nesto daleko iznad hrane koja zadovoljava nasu
V1savrsavajfe se u nal1ci. intelektualnu glad i tada on nadilazi zelju da sazna koliko je jaja
}\)emojfe dozvolifi da l1mrefe burekdzija stavio u pitu ili pak koliko je oraha slastiear stavio u
baklavu.
kao neznalice/ )er Svemogl1ci Kada se svo dunjalucko znanje prosije kroz sito
promisljanja, ono malo zrnevlja sto ostane je "cisto zlato Duhovne
Allah nece zbog neznanJa hrane", koje nas istinski ishranjuje. Ostalo je kukolj koji pada na
primifi nicijl1 isprikl1. zemlju. Veoma malo od onoga sto inte lektualno znamo mofo nam
koristiti da ispecemo Nebeski somun.
Proslavljeni pjesnik SAD-a, Robert Hass, posmatrajuci
parenje vilinih konjica, govori o "nekadasnjoj-fodnji", koja se
evolucijski stvorila nebi li "isisala i posljednji sok ovoga svijeta u
tijelo onoga koji prima". Znanje koje se javlja u promisljanju je
znanje koje Zemlju okrece oko Sunca, stvara plim u i oseku, otvara
oci i na kraju iskrenom muridu otvara srce.

96 97
Oni cija folja za spoznajom je dovoljno snafoa ce razotkriti Onaj koji zna da je Allah dz.s. pravedan, bice posteden od
ruku dizajnera iza simetricni h crta na liscu, potez umjetnika na zavisti.
sarama kamena i otiske Stvoritelja u konstalaciji zvijezda. Onaj koji zna od cega je stvoren, bice spasen od oholosti.
Sejh Ragib E/-Dierrahi Sejh Ensari k.s.

Grupa ljudi dovede izvjesnog covjeka Poslaniku s.a.v.s. Kada su pitali mudraca Lukamana od koga se naucio
hvaleci ga neumjerno. Tada ih Poslanik s.a.v.s. upita: "Kakav je mudrosti, on odgovori: "Od slijepaca, koji nece naciniti korak prije
njegov razum?" Oni mu odgovorise: "Mi tebi govorimo o njegovoj nego sto ispita mjesto."
revnosti u namazu i mnostvu dobrih dijela koja njega krase, a ti nas Sejh Muzaffer k.s.
pitas za njegov razum." Na to im Poslanik s.a.v.s. odvrati: "Budala
nacini vise stete kroz svoje neznanje nego li pokvarena osoba kroz Sejh Salih je cesto govorio svojim muridima: "Onaj koji
svoju pokvarenost." neprestano kuca na necija vrata, jednoga dana ta vrata ce se
Muhammed a.s. otvoriti za njega." Rabija to zacu jednoga dana te rece Salihu:
"Koliko dugo ti mislis ponavljati da ce se vrata otvoriti u nekom
Krenuli Alija i Hasan u lov na medvjede. Cetiri puna dana buducem vremenu. A zar su ta vrata bila ikada zatvorena?" Kad to
nijednoga nisu primijetili. Spavali su u oblifojem selu, a umjesto da cu Salih se pokloni Rabiji priznavajuci njenu mudrost.
plate nocenje obecali su seljacima dio medvjede kofo. Petoga dana Sejh Atar k.s.
ugledase velikog medvjeda i tada Alija nervozno rece svom
prijatelju: "Moram ti priznati da me je strah ovoga medvjeda." Hasan Hasan El-Basri upitao je EI Adzemia kako je uspio dostici
se na to samo nasmija i odgovori odvafoo: "Ti to slobodno meni tako visoku duhovnu stanicu.
prepusti." 1tako se Alija brzinom munje uzvera na oblifoje drvo, dok "Tako sto sam molitvom neprestano prociscavao svoje srce,
je Hasan cekao sa napetom puskom. Medvjed se priblizavao a cuvao se da ne zacrnim papir svojim mudrovanjem.
gegajuci i Hasana je sve vise i vise hvatao strah. On podize pusku Sejh Atar k.s.
na svoje rame , ali on se sada toliko tresao da prije nego li je imao
vremena da nacilja puska sama opali i promasi cilj. Hasan se Jednoga dana Hasan El-Basri uputi se u mesdzid kod
prisjeti da medvjedi nikada ne doticu les te se baci na zemlju i Habiba El-Adzemija u vrijeme vecernje molitve (jacije) . On je
prestade disati. Medvjed dode do njega dobro ga omirisa i konacno smatrao da Adzemi ne izgovara najpravilnije rij eci molitve te se
krenu dalje. Alija koji je svo vrijeme sa drveta posmatrao sta se odvoji i sam otklanja jaciju. Te iste noci on u snu vidje Gospodara
dogada, sada side dolje i cestitajuci -Hasanu sto je ostao ziv upita: " koji mu rece: "Hasane, da si sinoc klanjao iza El-Adfomija ti bi
Bogati, sta ti je ono medvjed sapnuo na uho?" zadobio Nasu naklonost i samo taj namaz bi vrijedio vise od svih
"Ubuduce nemoj da prodajes medvjedu koZ.U prije nego li si namaza koje bi ti otklanjao u cijelom svom zivotnom vijeku.
uhvatio medvjeda", odgovori Hasan. Pronasao si gresku u njegovom izgovoru, a nisi uspio da uocis
Sufijska mudrost cistocu i uzvisenost njegovog srca. Znaj dobro da je nama mnogo
drafo cisto srce od pravilnog izgovora ajeta i sura."
Onaj koji zna tri stvari bice spasen od tri stvari. Sejh Atar k.s.
Ko zna da Stvoritelj nije nacinio gresku stvarajuci Svijet, bice
spasen od sitnicavog pronalafonja greski.

98 99
Na svom prvom putovanju pronasao sam znanje koje je bilo poistovjeti sa izvjesnim tijelom - nece biti u stanju da se vrati svom
prihvatljivo i onim izabranim i obicnom svijetu, na drugom porijeklu.
putovanju, znanje koje je bi lo samo za odabrane, a na trecem Sejh Bedruddin k.s.
putovanju, znanje koje ni odabrani nisu mogli da prihvate; i tako
sam ostao sam i odbacen. · lzvjesno vrijeme mora proci prije nego li shvatim puno
Prva vrsta znanja je bilo pokajanje koje je prihvatljivo i z~acenj_e kerameta_koji mi se danas dogodi. Cesto sam razmisljao
izabranim kao i obicnom svijetu, druga vrsta znanja je povjerenje, o Jedn~J od osnovnih postavki lslama, a to je: musliman mora voljati
ljubav i odanost Allahu dz.s. koje su izabrani mogli prihvatiti, a treca Poslanika a.s. a to mi se cinilo nemogucim. Smatrao sam da se
vrsta znanja je spoznaja Realnosti koja je daleko iznad sve ljudske lju?av m?Ze javiti samo ako dvije osobe provedu izvjesno vrijeme
ucenosti i razloga da se ona dokuci i zato to ljudi odbacuju. za~e~no 1?rodu neka zajednicka iskustva. Prema tome kako da ja
Sejh Zun-nun Misri k.s. os~~ca~ IJubav prema nekome ko je zivio davno prije mene i sa
ko11m. nisa.'21 mogao imati kontakt? Zahtjev da se postuje Poslanik
Najdeblji zastori izmedu ljudi i Allaha dz.s. su mudrost a.s. Je v1~e nego .razumljiv za mene, ali ne i ljubav. Moje
mudrih ljudi, obofavanje onih koji obozavaju i predanost onih pr~uca~an1e ~slam~ 1 Poslanikovog a.s. zivota je u meni probudilo
predanih. na1dubl1e postovan1e za njegovu izuzetnu i uzvisenu licnost. Ali
Sejh Bajazid Bistami k.s. i~l~ms~i zahtjev da ~e mora voljeti osoba koja je davno preminula,
c1nio m1 se nemoguc1m, nelogicnim i nezamislivim.
Kada bih samo znao da sam zakoracio jedan jedini korak u U biti to i jeste nezamislivo, jer ljubav se ne moze doseci
iskrenosti, ne bih pridavao vafoosti nicemu drugom. ~~zmisljanjem vec ~ap~rom nase volje. Kada nas ona pogodi to je
Sejh Bajazid Bistami k.s. c1sta b~agod~~- To je Vjerovatno ?no sto moj ucitelj podrazumijeva
~C:d ka.~e da treban;o spoznavat1 srcem." Razumjeti sta to znaci je
Ne samo da bica i stvari imaju duh koji u dato vrijeme uzima JOS uv~Jek nemo~~~e z.a men~. Ali danas, iznenada, bilo mi je
oblik bica i stvari, vec i nasa djela, rijeci, misli i osjecanja isto tako dozvoljeno da doz1v1m d1rektno 1skustvo, nezamislivog.
posjeduju sopstveni duh. 1 tako se moze dogoditi da duh lijepog Sejh Ozelsel k.s.
djela uzme oblik meleka.
Sejh Bedruddin k.s. Tri osobe su pogubne za vjeru: ucenjak lose naravi vladar
koji je tiranin i teolog neznalica. (provjeriti original). '
Ovaj duh nebeskog porijekla se javlja u covjeku kao covjek, Muhammed a.s.
u zivotinji kao zivotinja, u biljci kao biljka. On se razlicito manifestuje
kod razlicitih vrsta, javljajuci se u svakoj osobi na razlicit nacin u .. Sna~a n~ _lezi u nosenju teskog tereta , za to mofo posluziti
skladu sa sposobnostima i mogucnostima te osobe. Ovaj duh niti deva 111 konJ. Sust1na snage je u obuzdavanju vase naravi i srdzbe.
nestaje, niti se umanjuje, niti se mijenja kada se tijelo unusti. Muhammed a.s.
Tijelo, sve do svoje smrti, je u stalnom mijenjaju, dok duh
uvijek ostaje isti. On ne moze biti obznanjen nicim drugim do li
tijelom u kome je nastanjen. Nema obznane bez pojavnosti, prema
tome - svaki duh mora imati oblik. lpak ako se duh potpuno

100 101
Allahove dz.s. Biti i spoznaj ljepotu istinskog Prijatelja i sakupi ruze ·
POGLAVLJEJEDANAESTO u vrtu Jedinstva. Na torn putu ljubavi, ljubavnik zrtvuje svoj zivot da
bi pronasao Voljenog. Sve sufije opijene vinorn ljubavi, zrtvovali su
sebe na putu ljubavi.
LJUBAV Sejh Muzaffer k.s.
Ako folirno nesto dobro da naucirno, moramo voljeti. Nije Mofas isprobati i hiljade stvari, ali sarno te ljubav rnoze
moguce usavrsiti nijedno polje znanja - bilo da se radi o rnuzici , izvesti na slobodu. Nikada ne bjezi od ljubavi - pa cak ni od
urnjetnosti , nauci ili zanatu - a da nernarno ljubavi za to cime se zernaljske ljubavi, jer i ona je priprerna za najuzviseniju lstinu.
bavirno. lzucavati nesto bez ljubavi dovodi do uskog, povrsnog Nernoguce je citati Kur'an ako niste naucili ebdzed (sufaru).
razumijevanja. Prava dostignuca dolaze sarno putem ljubavi. Sejh Diami k.s.
Za rnnoge sufizarn je put ljubavi. Voljeti druge i voljeti ljepote
ovoga svijeta znaci razviti u sebi sposobnost i za visu ljubav, jer sto Onaj koji gleda ocirna ljubavi vidi u svernu dobrotu i ljepotu.
vise ljubavi irna u nama to rni i vise volirno Allaha dz.s .. Voljeti On se iz svega uci, u svernu vidi Allahove dz.s. darove i
naseg Gospodara znaci i spoznati Ga. velikodusnost. On je pun zahvalnosti zbog obilja kojirn nas je Allah
Mnogi od nas se plase ljubavi, jer svako od nas je bio dz.s. obasuo_.
razocaran ne sarno u rornanticnoj ljubavi nego i od porodice i To je prvi korak na putu ljubavi ka Allahu dz.s .. To je samo
prijatelja koje srno voljeli. 1 zato se neki plase da svoje srce opet sjerne ljubavi. Vrernenorn sjeme ce izrasti u drvo koje ce dati plod.
otvore. Stara Turska izreka kafo: "Onaj koga je corba oprzila, puse Ko god da okusi taj plod spoznace istinsku ljubav, ali bice mu
cak i u jogurt." lpak, bez obzira koliko rni propatili u proslosti i veorna tesko da tu ljubav objasni onirna koji nisu probali taj plod.
uprkos strahu da cerno patiti i u buducnosti rni rnorarno opet voljeti. Sejh Muzaffer k.s.
Jedna od najvafoijih uloga sufi ucitelja je da obezbijedi mjesto, za
Budite rob ljubavi da bi bili istinski slobodni - slobodni od
one koji iskreno trafa. Mjesto u kerne ce se ucenici upustiti u rizik
hladnoce i sarno-obozavanja. Na hiljade ucenih i rnudrih je proslo
ljubavi.
ovirn putem. No oni koj i bijahu slijepi za ljubav i njihova irnena ne
Mi se plasirno ljubavi i zbog toga sto nas ona mijenja. Tose
ostase zapisana, nista sto bi uvelicalo njihovu slavu i cast, nista sto
i dogada. Kod iskrenog ljubavnika, svijest o sebi nestaje tako da
bi podsjecalo na njih u protoku vremena. Pa cak vi pokusali hiljade
ljubavnik, ljubav i Voljeni postaju jedno. Ego se plasi da izgubi
stvari na ovorn svijetu, sarno ljubav vas mofa osloboditi iz okova
kontrolu, a jos vise je uplasen od nestajanja u Voljenorn i zato on
sebicnosti.
nalazi izgovor za izgovorom da se ne prepusti Voljenorn i zaroni u
Sejh Diami k.s.
more ljubavi.
Evo nekih rijeci inspiraciji iz usta onih koji su bili iskreno Nema spasa dusi
zaljubljeni. Osim da se zaljubi
Sejh Ragib EI Dierrahi No medu ljubavnicima prvo
Ona mora da iudi
Ostavi sve i prihvati se ljubavi. Odvrati svoje srce od sveg
Samo zaljubljeni mogu
ostalog i osjeti ljubav u cijelorn svorn bicu! Neka ti ljubav bude vodic
Oba svijeta prevazici
ka zernlji ljubavi jer tarne te ceka tvoj Voljeni, udi u dfonnet
To je u zvijezdama zapisano
102 103
Samo svojim srcem Zbog ljubavi govorimo, zbog ljubavi placemo, zbog ljubavi
uto nebo ces stici umiremo; ljubav nas ozivljava, ljubav nas opija i zacuduje, ljubav te
U srcu ti cvate mofo uciniti sultanom. Ljubav i ljubavnik pravca ustaljenog nemaju.
Ta ruza nebeska Kud god se ljubavnik okrene, na toj strani je Voljeni.
Dzelaluddin Rumi k.s. Ma gdje on bio, on je sa Voljenim. Kud god on da krene ,
. Oci iskreno zaljubljenog dervisa vide samo Gospodara, krenuo je sa Voljen im. On nista ne mofo uraditi, on ne mofo opstati
njegovo srce zna samo za Voljenog. Voljeni je oko kojim on vidi ni za trenutak bez svoga Voljenog. On se neprestano Voljenog
ruka kojom on drzi, je~ik kojim on govori. Da nije u ljubavi njega bi sjeca i Voljeni se prisjeca njega. Ljubavnik i Voljeni, onaj koji se
nest~}o. 1 a~o u srcu nJegovom nema ljubavi pa makar i na tren, taj prisjeca i ono cega se prisjeca su uvijek zajedno i nista ih odijeliti ne
derv1s. n~ b1 mogao ostati u zivotu. Ljubav je zivot dervisa, njegovo mofo.
z?ra_vl!e. 1 ugod~ost. Ljubav ubija dervisa i oci mu natapa suzama, Sejh Muzaffer k.s.
Sjed1njUje s Voljenim ga budi i vraca nazad u zivot.
Atomi ovog Svemira razdijelise se u ogledala, svako od njih
Sejh Muzaffer k.s.
odrafava jedan vid nebeske ljepote. Dio te ljepote spusti se na
Od svega stv5xenog najsnafoija i najdjelotvornija je ljubav. ruzu, u koju se kanarinac ludo zaljubi. Njen miris zapali obraze
Sejh Behauddin, Rumijev otac k.s. svijeci i na stotine crnih leptirova sagori u tom plamenu. Od tog
plamena se i sunce zapali i nagna lopocev cvijet da izroni iz dubina.
Oni }to ne osjecaju ovu ljubav Sejh Dzami k.s.
Sto ih zove poput rijeke,
I sto nisu opili se zorom kao Ljubav je gorcinu pretvorila u secer, a bakar u zlato.
Cistom vodom izvorskom Ljubav je taloge tuge izbistrila i bol duse uklonila.
i sto im zalazak sunca vecera nije Ljubav je mrtve ozivjela, a sultane u robove pretvorila.
neka i da/je spavaju. Ova ljubav je plod znanja. Budali nije dano da sjedi na
prijestolju njenom.
Ova ljubav je iznad ucenjastva Vjera ljubavi je odvojena od svih religij a. Jer za ljubavnike i
njihovih trikova i dvolicnosti vjera i religija je Voljeni.
i ako uceni zelite biti O duso, u svom nastojanju i trafonju postani poput rijeke
spavajte i da/je. koja tece.
Ja razum svoj sam odbacio 0 razume u svako doba budi spreman da napustis smrtnost
Na komadice odjecu isjekao zarad besmrtnosti.
i na putu ostavio. Prisjecaj se uvijek Gospodara, nebi li sebe zaboravio
gubeci svaku brigu za ovim svijetom, utonuo u Voljenog .
Ako vec niste potpuno goli Dzelaluddin Rumi k.s.
Ogrnite se haljom
Vase slatkorijecivosti Ljubav je posebna i bol njena je ugodna. Ko god to spozna u
i nastavite spavati. srcu svom spoznace i tajnu. Spoznace da je u svemu lstina i da sve
Dzelaluddin Rumi k.s.
104 105
vodi ka Njoj. 1 nicega nema do li lstine. Onaj koji to shvati bice Sejh Ufted se izlijecio od duge bolesti. Bila je zima i voda u
preplavljen, utopice se u moru lstine. ~ abdesthani je bila prehladna za njega kada je ustao prije sabaha, te
Sejh Muzaffer k.s. je njegov murid Hidaj ustajao prije njega nebi li mu zagrijao vodu na
vatri. Jednoga hladnog jutra Hidaj je primijetio da je njegov sejh vec
Cijeli avaj dunja/uk je pijaca ljubavi budan. Kad to vidje srce mu se skameni te uze kofu sa hladnom
Ka ljubavi nema, nista i ne vrijedi. vodom i prisloni je na svoje grudi. Sejh zavrnu ru kave i Hidaj mu
Vjecna Mudrost je stvarila sve stvari u ljubavi posu vodu koja gotovo oprzi njegove ruke. Gledajuci u cudu
Ljubav sve adrzava i Njaj se svi vracaju voljenog murida, sejh rece "Hidaj, gdje si ovu vodu jutros
Zemlja, neba, sunce, mjesec i zvijezde pregrijao?" "Na vatri moga srca, moj s~j hu."
Ljubav zivi u srcu njihave arbite Sejh Muzaffer k.s.
Ljubav je svakag potres/a i zacudila
Mnagi se apise vinam ljubavi Jednoga dana Rabija upita: "Ko ce nas odvesti nasem
Od /jubavnika Ljubav trazi tajanstvenu tisinu Voljenom?" Njena sluskinja odgovori: "Nas Voljeni je vec u nama,
Oak sva bica avag Svemira sama traze nju ali ovaj svijet nas dijeli od Njega."
Ljubav se krije u najdubljim mislima Adevija Rabija k.s.
U ljubavi Ja i Ti ne pastaji
Jer Ja i Ti je u Voljenog utanula Upitase Rabiju, "Da li volis Allaha dz.s.?"
I svi zastari ljubavi su pali "Da", ona odgovori.
A u Kabi najtananije tajne "Ada li mrzis sejtana?" upitase dalje.
Vidjet ces Prijatelja beskrajne ljubavi "Ne", rece ona, moja ljubav za Allahom dz.s. je tolika da
Onaj kaji trazi tajne aba svijeta nemam mjesta da mrzim sejtana."
Uza/ud mu je traziti dalje ad ljubavi. Adevija Rabija k.s.
Sejh Atar k.s.
Neko upita Rabiju: "Kolika je tvoja ljubav za Poslanikom
Tajna ludasti je izvar mudrasti a.s.?"
Mudar cavjek je lud ad ljubavi Ona im rece: "Uistinu velika, ali moja ljubav za Stvoritelja me
Onaj cije srce pa razumu luta je odvratila od ljubavi za Njegovim stvorenjima."
tudin je svam bicu pa hiljadu puta. Adevija Rabija k.s.
Dielaluddin Rumi k.s.
Covjek se jednom zaljubi u prelijepu djevojku. On ju je
lskreni dervis briga nema. On brine samo o Voljenom. slijedio danima dok nije skupio hrabrosti da joj pdde i izjavi svoju
Voljeni je njegova bol i njegov lijek, uzrok njegovog postojanja. On beskrajnu ljubav.
bi umro da nije u ljubavi. Ako bi njegovo srce ostalo bez ljubavi On nastavi da joj se udvara sa naljepsim epitetima. Djevojka
samo na trenutak, taj dervis bi izdahnuo. Ljubav je zivot dervisa, ga strplj ivo slusase neko vrijeme, ali ga najzad prekide, te mu rece:
njegovo zdravlje i ugodnost. Ljubav slama dervisa i kvasi mu oci "Tvoje rijeci su zanosne, ali evo upravo dolazi moja sestra, ona je
suzama, sjedinjenje s Voljenim ga lijeci i nazad u zivot vraca. Dervis mnogo ljepsa od mene i sigurna sam da ce ti se ona vise dopasti."
spoznaje odvojenost u jedinstvu i jedinstvo u odvojenosti.
Sejh Muzaffer k.s.
106 107
Covjek poce da se okrece nebi li ugled~o sestr.u . ljepoticu, Ako se ljubav nastani u vama, znajte da je njeno porijeklo u
no djevojka mu zalijepi samarcinu da je sve zv1iezde v1d10. On ~e lj epoti. Vi ste samo ogledalo u kojem se odrazava ljepota. 1 zato sto
nade u velikom cudu dok mu ona kazivase: "Zar ti ne rece da Je i ljepota i njen odraz dolaze iz istog izvora oni su ujedno i blago i
tvoja ljubav prema meni besmrtna i beskrajna. Gdje se. i z~ubi ta riznica .
ljubav! Samo sto si cuo da ima ljepsa i od mene, zaborav10 s1sve o Sejh Diami k.s.
nasoj ljubavi . Plivaj dalje druskane, jervti o ljubavi nista ne znas." Kaliko god okusili od ljubavi, bilo kada ili bilo gdje je samo
Sejh Muzaffer k.s. neznatan dio Nebeske Ljubavi. Ljubav izmedu eovjeka i fone je isto
tako dio te Nebeske Ljubavi. Ali ponekad takav voljeni postaje
Za Behlula su smatrali da je ludo zaljubljen u naseg
zastor izmedu nas i istinske Ljubavi. Jednoga dana taj zastor ce se
Gospodara. Svi mi smatramo da volimo Stvoritelja, ali njeg~~a podici i mo cemo ugledati istinskog Voljenog u svoj Njegovoj
ljubav bijase posebna. On dan i noc provede u razgovoru sa ~~oi1m Nebeskoj Ljepoti.
Voljenim . Kao da je bio zaljublj en u najljepsu djevojku u c 1i e lo~ Ono sto je vafoo, treba cuvati osjecanje ljubavi u svom
Svemiru koja mu je ukrala srce i dusu i on je nosi uvijek sa sobom 1
srcu, bilo kakav oblik ona imala. Vafoo je da budete volj eni. Lakse
prica sa njom i na javi i u snu. je voljeti nego biti voljeni. Ako ste ikada bili zaljubljeni zasigurno je
Jednoga dana njegova ljubav se toliko razbuktala da Behlul
da cete jednoga dana i Voljenom stici.
napusti svoj dom, ostavi posao i poce da luta bez cilja i nakane. O~ Sejh Muzaffer k.s.
toga vremena on se toliko preda ovoj ljubavi da sve drugo zaborav1
ukljucujuci svoj izgled i zdravlje. On vise nije im.ao vremena ~a sebe Kada se srce smiri uz voljenog, kako je moguce za njega da
i zato je njegova odjeca bila pocijepana, a niegova kosa. 1 br~~a 2udi za drugim? Zasto bi crni leptir letio ka suncu kad sve njegove
duga i rascupana. "Svaki trenutak koji nije proveden u l1ubav1 Je nade sagore u plamen u svij ece? Uzaludno je kanarincu prinostiti i
protracen i zauvijek izgubljen", Behlul govo~ase. na hiljade mirisnih trava, kad on samo fodi za ruzicnjakom . Jednom
Sejh Atar k.s. kada lopocev cvijet pomiluje svjetlost sunca, zar ce on i tada mariti
za blijedim mjesecom? Kada dusa cezne za vrelom eiste vode, njoj
Covjek se cesto sjeca osobe koju voli. Onaj koji voli
je tada secer beskoristan.
Stvoritelja sjeca ga se uvijek i na svakom mjestu. Na ~ranama Sejh Diami k.s.
voljenog ruzicnjaka, opijen ljubavlju ka,_narinac neprestano pJeva.
Sejh Muzaffer k.s. O Gospodaru, ne hrani me ljubavlju vec samo
ljubavnom cefojom.
Srce koje nije bolesno od ljubavi, ne m~Ze se .zvati ~rcem. Sejh Ibn Arebi k.s.
Tijelo koje ne boluje od ljubavi je nista dr~go do II blato 1zemlJa.
Sejh Diami k.s. Kako li je sretno srce u kome se nastani ljubav, jer ona mu
odnosi sve brige dunjalucke! Ljubav je poput munje i groma koja
Ljubav ne ulazi u srce samo putem vida. Cesto se ljuba~ pali strpljenje i razum dok ih skroz ne sagori.
rada i putem rijeci. Odraz lj epote koji ulazi u uho cesto krade srcu 1 Ljubavnik ne brine za svoju sopstvenu sigurnost. Planina
dusi i razum i mir. optuZbi na njega, nije te:Za za njega od slamke, kritike samo
Sejh Diami k.s. povecavaju njegovu opijenost.
Sejh Diami k.s.
108 109
Ljubav nas odvodi u najvise planine. Ljubav nas dovodi do Harun EI Rasidova cuvena robinja je bila jednostavna i
ci lja. Ljubav nas baca u ekstazu. Opijenost, stanje u kojem ljubav i obicna, ali je on nju vise volio od sve ostale posluge. Kada su ga
cefoja preplave dusu, daje okus zikru ljubavn ika. To je takvo upitali koji je razlog tome on im je to prakticno demonstrirao.
stanje, da ako u tom trenutku ljubavniku otkinemo dio tijela on nece On je pozvao svu poslugu i otvorio im vrata svoje riznice
bol ni osjetiti jer je utonuo u ekstazu i opijenost vizijom beskrajne koja je bila puna zlata i bisera. On im rece da mogu uzeti sta god
ljepote. pofole. One potrcase da nagrabe sto je moguce vise. Sve osim
Sejh Muzaffer k.s. nj egove miljenice koja cak i ne ude u riznicu.
"Zasto i ti nesto ne uzmes?" upita je Halifa .
Ljubav rjesava sve probleme i otvara sva vrata. Ona mu odgovori : "Sve sto ja folim je da sluzim tebi. Ti si
Sejh Muzaffer k.s. sve sto meni treba. Sva moja ljubav pripada tebi i tvoja ljubav je
jedina milost kojoj moje srce fodi."
Sve sto Voljeni cini za nas je volj eno. Sejh Muzaffer k.s.
Sejh Kasani k.s.
Otkada sam cuo za svijet Ljubavi,
Mjesto za ljubav je srce, a srce je cisto zlato. Nas Voljeni ga Potrosio sam iivot, moje srce
je uglacao svojim pogledom, cineci ga svijetlim i cistim. Tragovi I oCi moje na tom putu.
svjetlosne ljepote beskrajne ljubavi ukazuju se u og ledalima Mislio sam da su ljubav
pobofoih srca. Ljudska ljubav opstoji kroz ljubav Bofansku. I Voljeni dvije stvari
Sejh Semeni k.s. A sad znam da su isto.
Die/a/uddin Rumi k.s.
Neka oko tvoga srca bude otvoreno, nebi li duh ugledao i
spoznao nevidljive stvari. Poslusaj me prijatelju, ljubav je poput sunca
Usmjeris li svoje lice LI predjele ljubavi, cijeli Svemir ce ti biti srce bez ljubavi je nista drugo do li kamen ledeni.
basca puna rufa. 1 sve sto tu vidis tvoje srce ce pozeljeti i sve sto Sejh Kebekli k.s.
tvoje srce pofoli tu ces vidjeti. Ako prodres u srce svakog suncevog
zraka, pronaci ces sunce u njima.
Sve sto imas prodaj za ljubav. Ako ti duh izgori u plamenu
ljubavi, vidjet ces da je ljubav alh emicar duha.
1 krenut ces na put iznad uskih granica vremena i prostora
koji ce te dovesti do beskrajnog prostora Nebeskog Svijeta. Ono sto
uho nije culo, ti ces cuti i sto oko nije vidjelo ti ces vidjeti. 1 konacno
bices uveden u to visoko staniste, gdje ces samo Jedinstvo vidjeti,
iznad ovoga svijeta i svega stvorenog. Tom Jedinstvu posvetices
ljubav, srce i dusu, sve dok okom koje ne poznaje sumnje budes
jasno vidio da "samo Jedan jeste i nista osim Allaha dz.s. nema
postojanja."
Sejh Ahmed Hetif k.s.

110 111
CETVRTI DIO - UCITELJI SUFIZMA lstinski ucitelj rusi idola koji je njegov ucenik ucinio od njega.
Dzelaluddin Rumi k.s.

POGLAVLJE DVANAESTO Na svim putevima duhovnog odgajanja, ucitelj zauzima


najvafoiju ulogu. On nosi ucenje kao zivi predstavnik odredene
tradicije. On pomaze ucenicima da prevazidu ogranicenja
UCITELJI 1 UCENICI (SEJHOVI I MURIDI) sopstvenog bica. Jer svaka osoba robuje unutar svog zacaranog
Na arapskom jeziku sinonim za sufizam jev put (tarika~) . Taj kruga i zato je neohodna spoljna intervencija da bi se taj krug
pojam ne oznacava stazu kojom svako moze puto.vat1. <?,n razbio. Moj ucitelj je ovo opisao slijedecim rijecima: "Sebi mofote
oznacava stazu u pustinji koja vodi iz oaze u oazu. Taj put rn!e dati prvu pomoc i previti vasu ranu , ali ne mofate sami nad sobom
izvrsiti operaciju."
oznacen, jer pijesak se stalno pom)era. Za taj. put P?~reban v~m je
vodic jer ako niste cesto putovali tuda, necete b1t1 u stanju da Temelj ite promjene, koje ovaj put zahtijeva, u ucenikovoj
pronadete put. Sejh je vodic na tom duhovnom putu, on dobro svijesti o svijetu i ponasanju nalikuju ozbiljnoj operaciji. Licne
poznaje put, njegove zamke i opasnosti. V. osobenosti za koje je ucenik najcvrsce vezan i sa kojima se on
Cuvena prica o Nasruddinu odlicno prikazuje ulogu vo91c~. najvise identifikuje na ovom nivou su upravo ono sto ga sprecava
Grupa mladih ljudi dode Nasruddinu u folji ~a im on ~ostane uc1telj. da postane ono sto on istinski jeste i tako ostvari svoj puni
On pristade na to i rece im da podu sa nj1m u tek1j u. On ~dveza potencijal. (Rumi je napisao): "Potrebno je uciniti veliki napor da se
svoga magarca i uzjaha ga naopacke i tako poce da p~ed~.od1 gr~p~ ne bi nasli na pogresnoj strani i da bi na kraju prepoznali ono
istinsko sto je ostalo u nama."
mladih ljudi kroz grad. Narod se svemu tome dobro .1sm.1j~. ~asuc~
tako Nasruddin im izgledase kao neka luda koja jOS 1ma 1 Sejh Ozelse/ k.s.
sljedbenike. .V

Prije nego li stigose do tekije veci na ~ladica vse ~aZ~jeza. Moj sejh je bio covjek prijatne spoljasnjosti i unutarnjeg
Oni malobrojni koji ostase upitase Nasrudd1na .~asto. je. jahao smirenja. Bio je dug u razmisljanju a kratak na rijecima. Nikada nije
naopacke? On im odgovori: "Znate dobro da n1je p~1stojno ~a tezio dunjaluckim stvarima i nij e ga zanimalo da poveca svoju
ucenici idu ispred ucitelja, a po meni ne bi bilo isp ravno rn da vam ja imovinu. Ma kakav poklon da bi dobio, on bi ga odmah proslijedio
okrenem leda. To je bio jedini nacin da se to dvoje uskladi! " . nekom od svojih dervisa, ostavljajuci samo najminimalnije za sebe.
Ova prica ima visestruko znacenje. Nasruddin demonstnra Sejh Mesum 'A li Sah k.s.
svoj nemar prema ustaljenim konvencijama i na .taj nacin on t~.sti~a
iskrenost i upornost mladica. On isto tako ukazuje na ulogu uc1telja Nema nista teze nego kada odnos izmedu ucitelja i ucenika
zahladi. Pad sa sedmog sprata je maciji kasalj u poredenju sa tim
koji zna put i cija pafoja je usmjerena n~ njego~e uc~nike. v :o~e~
padom.
toga on tu ilustruje potrebu za medusobn1m uvazavanjem uc1telja 1
ucenika. Sejh Muzaffer k.s.
Ovo poglavlje obiluje primjerima odnosa ucenika. i uci.~e!ja .
Kada bih stajao ispred sejha - ili bilo kojeg od mojih kasnijih
Neki od njih mogu vam se uciniti zacudujucim ili cak nepnhv~tlj 1v1m,
ucitelja - poceo bih da se tresem kao list na vjetru, moj glas bi se
a neki vas mogu inspirisati. Svak~primj er je sam ~o seb1.poucan.
promijenio, a koljena pocela da klecaju. Kada bi on to primijetio, bi<?
Sejh Ragib EI Dzerrah1
bi blag prema meni i ulozio poseban napor da mi pomogne da se

112 113
, 1
opustim, ali to bi samo pojacavalo strah i postovanje koje je on mu mirno odgovori: "A da li ti mofos ovo ra zumjeti?" To rece
budio u meni. napusti sobu.
Sejh Sibli k.s.
Diela/uddin Rumi k.s.

Jednoga dana, u teskom halu, ja dodoh svom ucitelju Ebul- Jednog dana Rumi je jahao konja u pratnji svojih ucenika.
Abbasu. On se zaustavi pokraj Univerziteta gdje je trebao da odrzi
Bio sam uznemiren ljudima koji se otvoreno protive Bozijim eredavanje. Nekakav prosjak ude za Rumijem u ucionicu. To bijase
naredbama. On mi rece: "Moj prijatelju, uposli sebe sa Allahom Sems koji Rumija upita: "Koje bio veci - Bajazid Bistami ili Poslanik
dz.s.!" Ja ga napustih i odoh sejhu Ebu lmranu, u nepromijenjenom Muhammed s.a.v.s.?"
Rumi koji je osjecao kako mu vatra Semsovih ociju probada
h~!u. _ü~ rece: "Uposli s~be sa svojom dusom!" Ja odgovorih: "O
uc1telJu Ja sam zbunjen. Sejh Ebu-1-Abas mi rece da se uposlim sa dusu odgovori: "Veci je bio Poslanik Muhammed s.a.v.s."
Allahom dz.s., a ti mi kafos da se uposlim svojom dusom, a i ti i on Sems onda rece: "Zar nije Poslanik rekao: "Nisam Te
ste vodici ka Allahu dz.s .. " Kada to zacu Ebu lmran stade plakati i spoznao onako kako Ti zaslufojes da budes znan, dok je Bajazid
rece: "Moj prijatelj Ebu-1-Abas te usmjerio ka Allahu dz.s., neka je uzviknuo: "O kako je uzvisena moja stanica, slava neka je meni koji
svaka pocast njemu. Svaki od nas te je usmjerio u skladu sa svojim sam uzvisen i cija cast je uzdignuta." Sems je vidio da Rumi nije bio
duhovnim stanjem. Nadam se da ce mi Allah dz.s. podariti Ebu-1- u stanju da shvati da je Bajazidova zed za Allahom dz.s. bila
Abasovu duhovnu stanicu. Bolje bi bilo i za mene i za tebe da njega ugasena nakon sto se napio sa par gutljaja Njegove milosti, dok
poslusamo." Poslanikova zed nije bila ugasena jer i pored svih blagoslova on je
Ja onda odoh opet sejh Ebu-1-Abasu i ispricah mu sta mi je ostao vjecno fodan znanja nebeskoga.
Ebu lmran rekao. On mi na to odgovori: "Bolje bi ti bilo da poslusas Rumi se nac:Te zatecen i preplavljen Semsovim mocnim
i njega, jer te on usmjerio na duhovni put, dok sam te ja uputio na rijecima , te on pade Semsu pred noge i izgubi svijest. Kada se
~svijesti glava mu lezase u Semsovom krilu. Odmah potom Rum i i
tvoga Saputnika. Prema tome, ti bi trebao da postupas u skladu sa
Sems se povukose u osamu puna tri mjeseca.
onim sto ti je on rekao kao i u skladu ~a onim sto sam ti ja rekao."
Diela/uddin Rumi k.s.
Sejh Ibn Arebi k.s.

Slijedece dvije price govore o dvije razlicite verzije o prvom Behlul, mudra luda, je skrivao svoju mudrost iza zastora
susretu izmedu Rumija i njegovog duhovnog vodica Semsa koji je ludosti. On je slobodno ulazio i izlazio iz Harun El-Rasidove palate
koji je cijenio njegove upute.
pomogao Rumiju da se preobrazi iz suhog ucenjaka u jednog od
vodecih sejhova i duhovnih pjesnika u svijetu: Jednoga dana Behlul vidje da je Halifin prijesto prazan, te
brzo sjede na njega. Sjesti na sultanov prijesto smatralo se tezim
Je.?no~ d~na Rumi je sj~d i o u svojoj biblioteci okrufon grupom
svoi1h ucernka. lznenada Sems se tu pojavi nenajavljen. On uperi grijehom pa se cak moglo i smrcu kazniti. Strafari u palati uhvatise
Behlula, skinuse ga s prijestola i dobro ga izdegenisase. Njegovo
prstom na knjige slozene u cosku biblioteke i upita Rumija: "Sta je
to tamo?" zapomaganje probudi i Halifu te se ubrzo i on tu pojavi.
Rumi sudeci po Semsovoj prosjackoj odjeci zakljuci da ima posla Behlul je drecao ko jarac dok je zacudeni Harun pitao
sa prosjakom te mu rece: "Ti to sigurno ne mozes razumjeti." On strafare cemu sva ta ujdurma. Kada sazna sta se desilo on poce
da tjesi Behlula grdeci strafare: "Sram da vas bilo! Zar ne vidite da
jos i ne zavrsi svoju recenicu kada one knjige u cosku pocese
gorjeti. Uplasen Rumi povika: "Sta je ovo, aman ja Rabbi?" Sems je jadnik pomahnitao. Zar bi se i jedan pametan covjek usudio sjesti

114 115

".
na sultanovo prijestolje?" On nastavi tjesiti Behlula rijecima: "Ne upozorava na zmiju i sko rpiona ispod vasih haljina - on vas
brini, nemoj plakati, obrisi svoje suze dragi." Behlul mu rece: "O upozorava iz brige da ne posrnete. Samo velika budala ovo nece
Halifa ja ne placem zbog njihovih udaraca, vec ja placem zbog prihvatiti.
tebe." "Zbog mene?", uzviknu Harun, "Zasto bi ti plakao zbog Sejh El-Gazali k.s.
mene?" Behlul odgovori: "O Halifa! Sjeo sam na tvoj prijesto samo
jedanput i zbog tih par momenata provedenih na njemu dobio sam Prva tekija sagradena je u Remli, Sirija. Jednoga dana neki
strasan degenek. A ti moj Halifa sjedis na njemu vec dvadeset hriscanski princ je krenuo u lov. Na putu on ugleda dvojicu sufija
koj i se susretose i odmah potom izgrlise jedan drugog. Onda on i
godina. Kakve li samo batine ti zbog toga primas? Zbog te misli ja
sjedose na to mjesto, prostrijese ono malo hrane sto imase i
sam se rasplakao." Harun El-Rasid je ovim bio potpuno potucen.
pocese zajedno da jedu. Njihova ljubav se njemu dopade te on
Sada je on poceo plakati. "Sta da radim", upita ocajno Behlula.
pozva jednoga od njih i upita ko je njegov prijatelj.
Behlul poce bjezati iz palate vicuci: "Pravdu, pravdu!" (Samo pravda
mofo vladara-halifu spasiti). "Ne znam", sufija mu odgovori.
Princ dalje upita: "Zar nisi sa njim u srodstvu?"
Sejh Muzaffer k.s.
"Ne, bas nikakvom", sufija odgovori.
Sems upita nekog sejha, "Sta to radis?" "Odakle je on stigao", princ upita.
"Ja posmatram odraz mjeseca u ovom jezeru", odgovori "Nitone znam", sufija odgovori.
sejh. "Kako to onda da vi jedan drugoga toliko volite", upita
"Zasto ga ne posmatras direktno na nebu? Zar si toliko zacudeni princ.
slijep da ne primjecujes lstinu u svemu onome o cemu razmisljas?" "On pripada mom Putu", dervis mu odgovori.
Te rijeci toliko ganuse sejha da on zamoli Semsa da ga "A imate li neko mjesto gdje bi se sastajali?" upita princ.
poducava. 1 kada mu dervis rece da nemaju, princ mu tada obeca: "Ja
"Ti nemas snage da izdrzis moje drustvo", odgovori Sems. cu vam sagraditi takvo mjesto."
"Snaga je u meni", odgovori sejh, "Molim te prihvati me." 1tako je bilo.
"Onda mi donesi bocu vina pa cemo zajedno popiti na Sufi tradicija
Bagdadskoj pijaci", rece Sems. . Na sudnjem danu svaka dusa ce poloziti racun o svoj im
"Ali ja to ne mogu uraditi", rece Sejh uplaseno. djelima i ako dobra djela prevagnu ona Ce UCi LI dzennet.
Sems se onda izdera: "Ti si odvec plasljiv za mene. Ti Kada vam budu vagali vasa djela i ako dobra djela ne
nemas snage da budes u drustvu intimnih prijatelja Allaha dz.s .. Ja prevagnu vi cete se okrenuti vasoj 2eni ili muzu u nadi da ce vam
trazim samo one koji imaju hrabrosti da dosegnu lstinu." oni darovati dobra djela i pomoci vam da udete u dfonnet.
Sems Tabrizi k.s. Medutim, zabrinuti za svoju sudbinu oni ce vam odgovoriti. "A sta
ce biti sa mnom? Ko ce meni pomoCi? Onda cete se okrenuti vasim
Nemojte kritikovati pogreske vasega brata ako ce vase rijeci roditeljima, ali oni ce vam isto odgovoriti: "I mi pomoc ·trebamo. Ko
stvoriti jaz medu vama. Otudit cete njegovo srce ako mu govorite o ce nama pomoci?"
grijehu koji mu je vec poznat. No milost je ako mu ukafote na ono Onda ce se vas sejh ili neki od brace dervi8a pojaviti i reCi:
cega nije bio svjestan. "Uzmi sva moja dobra djela. Meni je dovoljna nagrada ako ti brate
Onaj koji vam skrece pafoju na vase lose navike ili lose t rte udes u dfonnet."
vaseg karaktera, nebi li se vi tako procistili, je poput onoga koji vas Sejh Muzaffer k.s.
116 117
Bolesni sultan je pozvao doktora - sufiju da ga izlijeci. Sufija Onda on uze torbu, napuni je hranom i uprti je na svoja
odbi da dode. Sultan naredi svojim vojnicima da zarobe sufiju i leda. Kada mu se ja ponudih da ponesem torbu, on mi rece: "Zar
dovedu ga u njegovu palatu. nisi rekao da sam ja vodic, prema tome moras mi se pokoravati."
Kada ga dovedose sultan mu rece: "Trazio sam da dodes Te noci uhvati nas kisa. on· stajase iznad moje glave cijelu
jer bolujem od nepokretnosti (paralize). Ako me izlijecis bogato cu noc stiteci me svojim ogrtacem od kise, dok ja u muci u sebi
te nagraditi, ali ako ne uspijes da mi pomognes odrubicu ti glavu." ponavljah: "Eh sto ne umrijeh, prije no sto rekoh: "Ti budi vodic."
Sufija mu na to odgovori: "Ako hoces da te izlijecim Sejh Ebu Ali EJ-Ribati k.s.
potrebna mi je potpuna privatnost." 1 tako sultan sve istjera iz svojih
odaja i osta sam sa sufijom. Sufija tada izvadi svoj noz i krenu OSAM DUZNOSTI UCITELJA SU:
prema sultanu govoreci: "Sada cu ti se osvetiti sto si me ucijenio." l. Da voli svoje ucenike i smatra ih svojom djecom. On se mora
Prestravljeni sultan skoci iz kreveta i zaboravljajuci na svoju brinuti za njihovu dobrobit kao sto se roditelji brinu za svoju
paralizu poce da trci po sobi nebi li izbjegao mahnitog sufiju. djecu.
No sufija ubrzo ostavi sultana i sam pobjeZe glavom bez 2. Da odbije bilo kakvu platu za svoju sluzbu i da ne prihvati ni
obzira, ispred sultanovih strazara. u svoj toj frtutmi niko ne primjeti nagrade ni zahvale.
da je sufija izlijecio sultana najdjelotvornijom metodom. 3. Da ne uskrati savjet uceniku, ali i ne dozvoli da ucenik pocne
Sufi mudrost raditi na visem nivou sve dok za to ne bude osposobljen.
4. Da se koristi indirektnim i blagim sugestijama, a ne otvorenom i
Sibli dosefo visoku duhovnu stanicu te ga zatvorise u grubom kritikom, kada Zeli ucenika da odvrati od njegovih losih
ludnicu. Ubrzo dodose da ga vide njegovi zaprepasteni ucenici. navika. Otvoreno kritikovanje izaziva otpor i tvrdoglavost.
Sibli upita: "Ko ste vi?" 5. Kada poducava odredenu disciplinu, ne smije umanjivati
"Mi smo oni koji te vole i slijede", odgovorise. Sibli ih odmah vrijednost drugih duhovnih disciplina i ucitelja.
poce gadati kamenjem na sto se oni dadose u trk uzvikujuci: "lstina
6. Da govori ucenicima prema mogucnosti njihovog razumijevanja i
je, istina je Sibli je zaista poludio."
da ne zahtijeva od njih ono sto je van njihovog intelektualnog
Onda ih Sibli dozva rijecima: "Zar niste malocas tvrdili da me
kapaciteta.
volite? Kako onda da vas je par kamenica nagnalo u bijeg. Sta
ostade od iskrene ljubavi koju ste tvrdili da imate za mene? Da li je i
7. Da ucenicima koji su zaostali pruzi ono sto je jasno razum ljivo
njihovom ogranicenom razumijevanju. Svako vje ruje da je
ona odletjela sa par bacenih kamenica? Da me uistinu volite vasa
sposoban da savlada svaku disciplinu bez obzira koliko slozena
briga za mnom bi bila jaca od boli koju vam nanesose moje
ona bila i obicno oni najjednostavniji i budalasti su najponosniji
kamenice."
svojim razumijevanjem. •
Sejh Sibli k.s.
8. Postupati po onome sto se poducava i ne dozvoliti da djela budu
Jednom prilikom krenuh zajedno sa Abdullahom Er-Razijem u suprotnosti sa rijecima.
u pustinju. On rece: "lli cu ja voditi tebe ili ti mene." "Ja bih radije da Sejh El-Gazali k.s.
ti budes vodic", ja mu odgovorih.
"Onda me ti moras slusati", on mi rece. . Zrelost (kemalijet) ne dolazi sama po sebi. Za nju nam je
"Nema problema", ja se slozih. potreban vodic i disciplina. Put je nepoznat a noc je crna, ta staza
je puna opasnosti. Opasnost dolazi od sebicnosti, la:Znih vizija,

118 119
misticiziranih duhovnih stanja, zastoja u razvoju, opsjednutosti ucitelj lafoi ili pravi. cesto ljLidi Lipoznaju lafoog Licitelja u ovom
izvjesnim stanjima, koriscenje raznih opojnih sredstava (droga) da svijetLI gdje je tako pLi no laZi. Ali u isto vrijeme, istinski tragac, koji
bi se postiglo duhovno iskListvo i cesta stanja snafoih nemira i je iskren prema sebi, ce se Livijek sLisresti sa istinom, sa
ILidila. stvarnoscLI, jer ce njeg'öva istinska vjera i njegova iskrenost u
Sejh Muhammed Sefi k.s. traganju postati svjetiljka na pLitLI.
lstinski LICitelj je LI nama, zaljubljenik stvarnosti zivi unutar
Jedan bogat mladic postade sejhov mLirid i odmah dobi naseg bica i ako iskreno trazimo istinu, prije ili poslije sigLirno cemo
dLifoost da cisti cenife. Njegova majka, inace bogata doktorica, naci pravog ucitelja. A sta ako i naidemo na lafoog Licitelja? Onda
zamoli sejha da njenom njefoom sinLI da neki drLigi posao i posla ce Onaj istinski mLirid preobraziti lafoog Licitelja u pravog, jer
~ejhLI dvanaest robova iz Etiopije da posao Limjesto njega obavljajLI. stvarnost je veca od laZi.
Sejh odgovori: "Ti si doktorica. Ako tvoj sin slucajno dobije Lipalu Hazreti lnjat Lehan k.s.
plLica hocLI li ja onda dati lijek robovima iz Etiopije Limjesto da ga
dam njemLI." Mnogi LICitelji govore o ucenjima. Najbolji ucitelji poLicavaju
Sejh Dzami k.s. svoje ucenike. No, najvafoije je proucavati same Licitelje.
lmami Musai Kazim k.s.
lskreno prijateljstvo izmedLI dervisa LikljLicuje slijedecih
osam dLifoosti: Lahko je biti sejh, a tesko je biti dervis. Jednom prilikom,
l . Materijalna pomoc. Pomozi svojoj braci sa hranom, novcem ili osnivaci dva velika sufijska reda, AbdLII Kadir Gejlani i Ahmed EI
drLigim stvarima koje su im potrebne za opstanak i razvoj. Rifai, sjedase zajedno kada tu neko dotrca i rece AbdLII Kadiru da je
2. Licna podrska. Ako se razbole, posjeti ih, ako sLI zaLizeti jedan od ucitelja koje je on poslao u lndiju preselio i da su ga dervisi
poslom, pomozi im, ako nesto zaborave, podsjeti ih. zamolili da im posalje novog sejha. Abdul Kadi r se tada okrenu
AhmedLI Rifaiji i rece: "Sreca nasa da su trazili sejha, jer da su
3. Respekt. Ne zamjeraj im na greskama i ne zali se na njih
trazili dervisa morali bi ici ja ili ti.
drugima. Ne dijeli savjete kada znas da ih oni ne mogu slijediti.
Sejh Muzaffer k.s.
4. Pohvala i paznja. Pohvali dobre osobine svoje brace, daj im na
znanje da se ti brines o njima.
Jedan od razloga za postojanje institucije dLihovnog vodica
5. Oprastanje. Oprosti svojoj braci na njihovim greskama. je to sto on zna kada da zaposli dervisa, a kada da ga ostavi bez
6. Molitva. Moli se iskreno za dobrobit svoje brace istim zarom kao posla. On isto tako zna vrstLI napora i posla koji svaki Licenik treba
sto molis za svoju dobrobit. da cini. Samo neznalice smatraju da je svaki posao i ko ristan.
7. Odanost. BLidi cvrst u svom prijateljstvLI tako da se LI tebe mogLI Sejh Palavani-i-Zeif k.s.
poLizdati oni koji su ti dali svoje povjerenje.
8. O/aksanje od neugodnosti. Nemoj da stvoris neugodnu i teskLI Uspjeh dervisa se uvecava sa njegovom ljLibavljLI za sejha,
situacijLI sa svojom bracom. Nemoj da budes na teret drLigima. jakom zeljom da mu sluzi i molitvama koje su za njega proucene.
Sejh El-Gazali k.s. Ljubav za sejhom koja se rada LI dubinama dervisevog bica, je
poput duhovne rijeke koja tece sejhovim Linutarnjim bicem . 1 zaista,
Jedno vi:foo pitanje koje se postavlja je kako pronaci ovaj bogati protok se izlijeva i u dervisevo srce. 1 tako ova rijeka
pravog LICitelja. Cesto ljudi dolaze u sLimnjLI i ne znajLI da li je njihov blagodati tece LI zavisnosti od ljLibavi dervisa.

120 121
Ukratko, dervis mora voljeti sejha iskrenom, istinskom i pafoju ako u necem dobro ne postupi, ali samo kada ste sami.
nepatvorenom ljubavlju. Moramo shvatiti da postoji put od srca do Ne otudi se od brata tako sto ces mu ukazivati na greske koje su
mu poznate, vec budi milostiv i ukazi mu samo na greske kojih
srca. Prema tome, dervis je nagraden mnogim blagodatima zbog
nij e svjestan.
svoje ljubavi prema sejhu. Ova tradicija je ocuvana vijekovima i ona
zivi u samom srcu sufijskog puta. 5. Ako neko pogrijesi u svojoj bratskoj dufoosti, budi strpljiv pre ma
njemu i op rosti mu.
Sejh Muzaffer k.s.
6 . Moli za svoga brata, da on ostvari sve sto foli za sebe, svoj u
Mladic dode DZLinejdu u folji da postane njegov murid. On porod icu i one koji od njega zavise na ovom i na onom svijetu.
rece: "Ti si meni preporucen kao vrsni poznavalac bisera 7. Pokazi "stabilnost" u ljubavi. Takva ljubav zahtijeva od tebe da
(mudrosti). Molim te podari mi jedan ili mi ga prodaj." se brines za djecu svoga brata poslije njegove smrti. Odanost
DZLinejd mu odgovori: "Ti nemas tih para da ga kupis, a ukljucuje sprijecavanje da se prijateljstvo pretvori u ponifavanje;
kada bih ti ga poklonio nebi shvatio njegovu pravu vrijednost. Ti ne slaganje sa onim sto je oprecno vjerskim nacelima, ne slusati
moras postupiti kao i ja. Zaroni u more i strpljivo cekaj sve dok i ti ogovaranja i ne biti prijatelj sa neprijateljem svoga brata.
ne pronades svoj biser." 8. Olaksaj svom bratu neugodnost i nepriliku. Ne trazi od njega da
Sejh Atar k.s. ti sluzi ili da bude prema tebi ljubazan.
Sejh El-Gazali k.s.
Kada je sejh odsutan, dervisi bi morali djelovati kao da je on
tu , te iskreno obavljati svoju dufoost i uljudno i lijepo se ponasati Nikoga ne mrzi i sve ljubi.
svugdje i u svemu sto rade. 1 mada mi ne vidimo Svemoguceg Prazne price o prijateljstvu ne pomaiu.
Allaha dz.s., vjera i cv rsto uvjerenje da On nas vidi ma gdje mi bili i Prazne price o Bogu i vjeri nece te daleko odvesti.
ma sta mi radili, ce preobraziti nasu potcinjenost u istinsku blagodat Budi uiarena vatra istine,
i uvesti nas u stanje savrsenog vjerovanja. Budi rascvjetali behar ljubavi
Sejh Muzaffer k.s. Budi topli mehlem mira
Svojom duhovnom svjetloscu
Osam dufoosti bratstva su: Rasprsi tamu neznanja
l . Na serijatsko-islamskom nivou, odvoji dobrovoljno svaki svoj Rastjeraj oblake nes/oge i rata
visak; na tarikatsko-derviskom nivou, smatraj svoga brata sebi I prosiri dobrotu, mir i harmoniju medu ljudima
ravnim ; a na hakikatskom nivou, nek ti on bude preci od tebe . Nikada ne traii pomoC, us/uge ili mi/ostinju
2. Pomozi svom bratu dobrovoljno, pa eak i ako bi tebi zafalilo. Na Osim od dragog Al/aha
nainizem nivou, izvrsavaj dufoosti sa zahvalnoscu i Od sultanske palate bjeii ko ad sejtana
zadovoljstvom; na srednjem nivou, ti i tvoj brat ste jedno; na Ne odbi pomoc fukari i miskinu,
najvisem nivou, podari prednost drugima nad sobom. udovici i sirocetu pred vratima tvojim
3. Pravi se da ne uocavas greske svoga brata, pa cak i ako moras S/uiiti ljudima je tvoja misija ...
slagati da bi to ucinio. Obavljaj j e hrabro i revnosno
4. Pokazi ljubav svome bratu, interesuj se za njegovu zivotnu Tako da ja kao tvoj duhovni uCitelj
situaciju, hvali ga i prenesi pohvale drugih, brani ga u njegovom Necu biti postiden tvojim nedostacima
odsustvu, uputi ga u svjetovne i duhovne stvari. Skreni mu Kada se na Sudnjem danu pojavimo
122 123

Pred Svemodnim Allahom Za ruh oni nikad nisu culi
I uzvisenim pirovima naseg tarikata. Hindusi kaiu Ram je njihov Voljeni
Hazreti Kuadia k.s. Turci kaiu da je Rahim
Jedan drugog oni potiru
Najveca poteskoca sa kojom se susrecu ucenici "velikog" No niko od njih ne zna tajnu
ucitelja je ta sto oni vise obofavaju samog ucitelja nego sto se Oni mumljaju svoje formule od kude do kude
pridrfavaju principa kojima ih on poducava. Napumpani ponosom
Sejh Diami k.s. Ucenici se utapaju zajedno sa njihovim uCiteljima
Na kraju svi su jako tui ni
Ja se osjecam poput vrtlara koji je posijao pregrst sjemenki Kabir kaie: Pos/usaj me prijatelju
no nijedna nije proklijala; i opet slijedece godine isto se dogodilo i Svi su osihireni!
tako prode godina za godinom. Ali ove godine kada sam bacio 'Niko ne razumije sta im govorim
sjeme, ne samo sto ono proklija nego sa njim i svo sjemenje koje A tako je j ednostavno
sam do tada bacio. 1 tako sam se ja rastrcao na sve strane u Sejh Kabir k.s.
nastojanju da pofanjem svu 2etvu dok moj Gospodar ne dode
rece: "Ne brini. Pofanji ono sto mozes, a ostalo prepusti Meni." Kugla na kupoli
Sejh Sadi k.s. ne moie ostati
niti rijec mudrosti
0 moj brate, dunja/uk je bez pameti u srcu budale
Ako kaiem istinu dobro me izbatinaju. Ljudi u svojim glupostima
Ako li sta s/aiem svi mi vjeruju. balvani od g!ave do pete
Vidio sam kako poboini Hindusi Nema koristi mrstiti se
V/adaju svojim sljedbenicima, Ta srca brate, strijela ne odstrijeli.
I kupaju se ranim jutrom. Sejh Kabir k.s.
Oni ubijaju dusu oboiavajudi kamenje.
Njihovo znanje je nistavno. Dfonejd je odlucio da ne drzi govore o sufizmu sve dok je
Vidio sam i mnoge Mus/imane nj egov ucitelj Sekati ziv. Jedne noci on usni Poslanika s.a.v.s. koji
Ucenjake sa njihovim knjigama, mu rece: " O Dfonejde govori ljudima jer je Allahova dz.s. 2elja da
Sto poducavase ucenike nekakvim tehnikama na taj nacin pokazujes ljudima Put."
Vjeruj mi brate oni nista ne znaju Ofonejd se probudi osjecajuci se ponosnim i vjerujuci da je
A jogini sto poziraju on duhovno bio uzviseniji od svoga ucitelja. Medutim , tog jutra on
Dvolicnih srca prepunih sujete dobi pismenu poruku od svog ucitelja: "Nisi slusao molbe svojih
Mole se bakru i kamenju ucenika, a niti ono sto sam ja trazio od tebe. Sada kada ti se
Puni od ponosa na svom hodocasdu. Poslanik s.a.v.s . javio moraces poslusati."
Namjestajudi svoje obredne posude i brojanice Kada je to procitao, Dfonejd odmah shvati da je njegov
Maiudi bojom svoje celo i ramena ucitelj duhovno daleko iznad njega. On ode svom ucitelju Sekatiju
Mumljajudi svoje himne i formule

124 125
te ga upita: "Kako si saznao da je Poslanik s.a.v.s. trazio od mene Mi (sejhovi) smo putokazi ka tvom cilju. No, za putnika je
da govorim?" neophodno da pokida veze sa nama i razm islja samo o cilju .
"Sanjao sam Stvoritelja prosle noci. On mi rece da je poslao Sejh Behauddin Naksibend k.s.
Poslanika s.a.v.s. da ti naredi da govoris", Sejh mu odgovori.
Sejh Hudiviri k.s. 0 ti koji trazis lstinu i istinsku stvarnost, imaj sam ilosti
pre ma sebi. Pronadi lijek za bolest neznanja kojim ti svoju mastu
Lopov provali u kucu jednog sufije, no tamo ne nade nista poistovjecujes sa realnoscu i od koje bolujes cijeli svoj vijek. Trazi
od vrijednosti. Sufija, osjecajuci njegovo razocarenje, sazali se na lijeka noc i dan sve dok ne budes slobodan od svih svoj ih strahova
njega i baci mu guberinu ispod koje je lefao. Zar ne vidis kako su neki ljudi sm ireni u bezbijednosti od
Sejh Sadi k.s. svake ambicij e mada imaju mnogo manje nego ti - dok ti bolujes
pod pritiskom svega sto imas.
Ova konjanika jahase u rano jutro. Jedan od njih je bio Sigurno ce doci dan kada ces zazaliti zbog toga, ali ce tada
slijep. Posto mu ispade kandzija on sjaha sa konja i poce da je biti prekasno. Pocni da ucis i napusti neznanj e koje smatras
traZi. Jutro je bilo prohladno a u blizini se nalazila zmija sklupcana u istinom. Kada nades savrsenog ucitelja, neka ljubav za njega bude
snu. Zmija je bila ükocena od hladnoce, tako da se doimala kao tvoj vodic. Jer od njega ces nauciti kako sebe da pronades
kandzija kada je slijepac dotace. On je uze, sjede opet na konja i pronades istinu u svom sopstvenom bicu.
sustifo svog prijatelja. Kada ga ovaj upita sta mu se desilo, slijepac Sejh Muzaffer k.s.
mu objasni da je izgubio kandziju , ali s Bozijom pomoci je nasao jos
bolju. Njegov saputnik odmah primjeti da slijepac drzi zmiju te ga na Ljudi smatraju da sejh mora posjedovati keramete i
to upozori, ovaj tvrdoglavo ne htjede da mu povjeruje. No zora se manifestovati iluminacije. Medutim, sejhu je samo potrebno ono sto
pretvori u dan i sunce sijase sve jace. Malo po malo zmija se njegov murid potrebuje .
otkravi te ujede i odmah usmrti slijepog konjanika. Sejh Ibn /Arabi k.s.
Sejh Muzaffer k.s.
Bio neki vladar koji je volio jednog svog slugu vise od
Bajazid Bistami sjedase kraj svoga ucitelja koji od njega ostalih; nijedan od njih njemu nije bio tako znacajan kao taj sluga; i
zatrazi da mu donese knjigu koja bijase pokraj prozora. on je htio drugima obznaniti superiornost tog sluge. Jednoga dana
"Prozor? Koji prozor?" upita Bajazid. on je jahao sa svojim podanicima. U daljini su se vidje le snijegom
"Kako koji prozor, tolike godine dolazis kod mene a jos nisi prekrivene planine. Vladar prim ijeti snijeg u daljini i pognu svoju
primijetio taj prozor." glavu. Odmah potom njegov voljeni sluga odgalopira u tom pravcu.
"Nisam", odgovori Bajazid, "Nemam ja nista sa tim Ubrzo se vrati noseCi grudvu snijega. "Kako si znao da sam pofolio
prozorom. Kada sam ispred tebe ja sam slijep za sve ostalo i ne snijeg?" upita ga sultan.
vidim nista oko sebe." "Zato sto si bacio svoj pogled prema njemu, a sultan nece
"Posto je to tako", rece mu ucitelj, "sada se mofos vratiti u pogledati nesto bez namjere da ga ne posjeduje." odgovori sluga.
svoj rodni grad. Tvoj posao ovdje je upotpunjen." Na to sultan rece : "Eta vidite zasto sam dao posebnu
naklonost ovom slugi, svaka osoba ima svoje dufoosti, a dufoost
Sejh Bajazid Bistami k.s.
sluge-roba je da usmjeri svu pa2:nju ka gospodaru, prati njegov
pogled i unutarnja stanj a njegovog bica."
Sejh Kusejri k.s.
126 127
Ko god da putuje bez vodica, Jednog dana, sultan Mahmud od Gazne, dade veoma
potrosice dvije stotine godina dragocijenu casu jednom od svoj ih ministara govoreci: "Razb ij je!"
za putovanje od dva dana hoda. "Ali gospodaru", pobun i se ministar, "ovo je kineska casa od
Dielaluddin Rumi k.s. neprocjenjive vrijednosti. Kako da je razbijem?" "U redu, u redu",
rece sultan trafoci to isto i od ostalih ministara. No svaki od njih
Na dugom i teskom putu kojim covjek putuje neophodno je odbi da je razbije. Tada sultan dade casu Ajazu, svom bliskom
da ima vodica (sejha), jer opasno je putovati sam. Poslanici i evlije prijatelju, trafoci i od njega da je razbije. Ajaz bez oklijevanja uze
su lijecnici duse koji ce uspjesno uspostaviti dijagnozu bolesti i casu i razbije u paramparcad. "A zar to ne bijase skupocijena
slabosti duse i ako se eovjek njima prepusti bez pogovora, oni ce casa?" sada uzviknu sultan. "Da", rece Ajaz, "bijase stvarno
njegovu bolest i izlijeciti. Medutim, tretman ponekad mofo jako da dragocijena, ali tvoja naredba vrijedi meni vise od te case, a
zaboli. Oni ce od tog eovjeka zahtijevati da "umre prije svoje smrti", razlupao bih i stotinjak istih prije nego li da tebe uvrijedim ne
i da mora potpuno napustiti svoje bice. izvrsavajuci tvoju naredbu."
Sejh Muzaffer k.s. Sejh Muzaffer k.s.

Dzunejd jednog dana primijeti covjeka koji se setao obalom O neuka ludo. Propustas da primis moje rijeci k srcu i radije
rijeke Eufrata. On ga upita zasto se tuda seta. "Ja cekam camac ili se osamljujes u svoje tajne odaje gdje drugujes samo sa svojim
skelu da me preveze na drugu stranu", covjek mu odgovori. razumom, foljama i strastima. Najprije od svega tebi treba drustvo
"Dodi", rece mu Dfonejd, "ja cu te prevesti na drugu obalu." istinskog sejha. Potrebno ti je da obuzdas svoj razum, folje i navike
Kada ga eovjek upita kako on to misli izvesti Dfonejd mu rece: i sve drugo osim Svemocnog Allaha dz.s.. Moras redovno obijati
"Prisjecanjem Allaha dz.s. , ali ne smijes govoriti nista osim rijeci: pragove istinskih ucitelja. Uci od njihovih ruku. Samo nakon toga
"Kao sto sejh kafo." mofos se povuci u osamu sa Allahom Svemocn im. Jednom kada
On tada uhvati eovjeka za ruku i pocese zajedno koracati po ispunis te uslove, onda ces mozda i postati lijek za bolesna srca
vodi. Uzviseni Dfonejd ponavljase: "Allah, Allah",dok je covjek ljudi, vodic sa Allahovim dz.s. dopustenjem. 1 mada tvoj jezik govori
pored njega ponavljao: "Kao sto sejh kafo, kao sto sejh kafo." pobofoo, tvoje srce je jos uvijek neobuzdano. Tvoj jezik pjeva u
Tako stigose do pola puta i postovani Dzunejd je jos uvijek slavu Allaha d:Z.s., dok tvoje srce se jos uvijek ne pokorava
ponavljao: "Allah, Allah, 0 Svemocni, 0 Svemocni!" njegovim naredbama. Po vanjstini ti si musliman, ali unutra si jos
Covjek se u neka doba poce cuditi zasto bi on sebe uvijek kjafir. Po vanjstini vjerujes samo u Allaha dz.s„ a unutra si
ogranicavao ponavljajuci samo: "Kao sto sejh kafo, kao sto sejh jos uvijek mnogobofac. Po vanjstini si asketa i vjern ik, ali unutra si
kafo." On odluci da i sam pocne prizivati Allaha dz.s., no cim poce poput vlage na zidovima kupatila, kljuc u vratima smetljarnika.
da izgovara: "Allah, Allah, O Svemocni", stade tonuti u rijeku. Sejh Abdul-Kadir Gejlani k.s.
Postovani Dzunejd to primijeti te ga prvo spasi pa onda
izgrdi: "Zar mislis da si ti sposoban osloniti se na Allahovo ime?
Zato sto nisi bio sp reman, uputio sam te da ne izgovaras nista
drugo do li: "Kao sto sejh kafo."
Sejh Muzaffer k.s.

128 129
Muhammed a.s. nam je ostavio pet stubova lslama, lsa a.s.
j e ostavio ljubav. Stoljecima nakon toga ruska ortodoksna crkva je
PET/ DIO - PRAKTICNI VIDOVI SUFIZMA
razvila takozvanu lsatovu mol itvu. Hinduisticka tradicija je razvila
mnostvo razlicitih oblika joge, a Budisti poducavaju sirok spektrum
POGLA VLJE TRINAESTO meditativnih tehnika. Sve ove razlicite duhovne prakse su donijel i
zivuci ucitelji u ovisnosti od mjesta i vremena u kojem su nastajale.
Du hovne vjeZbe koje slijede izvedene su iz sufijskog ucenja
DUHOVNA PRAKSA i mogu biti koristene kao uvod u nacine spoznavanja.
Ob ratite pafoju na njih. Slusajte svoje srce. Ako ono ka:Ze
Zamislite kako bi vam bilo da udete u salu za mrsavljenje, "Ovo je za tebe", onda to i slijedite. Neka vas praksa odvede dru goj,
savremenog gimnastickog kluba, a da tamo nikada ranije niste bili a ova jos dalje. A mozda vas to i jednoga dana dovede na prag
niti vam je jasno sta se tu desava. Prvo sto cete primijetiti su istinskog ucitelja i zive duhovne tradicije.
mnostvo mehanickih uredaja poredanih u nizu koji vam nude Sejh Ragib EI Dierrahi
pomoc da postanete jaci, mrsaviji i vitalniji. No, upali biste u tesku
dilemu koji od njih prvo da probate i na koji nacin? Sa koliko tegova Neko upita sta ima snafoije od molitve? Jedan od odgovora
da se opteretite i koliko puta da ponovite odredenu vjeZbu? Na je da je "Ruh" molitve bolji od fizicke mol itve; a drugi da je sam
drugom spratu nalazi se bazen; vani je trkaca staza. Sve vam to iman bolji od namaza.
stvara veliku zbrku u glavi, ali vama davo ne da mira te zavirujete i Namaz je ogranicen sa pet dnevnih vakata, dok je vjera
u slijedecu salu. Tu vidite, pokretne trake, pokretne stepenice i (iman) neprestana. Namaz mo:Ze biti izostavljen valjanim izgovorom
bicikle koji se voze u mjestu. Soba do te je od zida do zida i mo:Ze biti odgoden sa dozvolom; vjera (iman) ne mo:Ze biti
prekrivena strunjacama. Na zidu stoje obavjestenja za casove tai izostav ljena nikakvim izgovorom, niti odgodena dozvolom. 1 na
cia, razgibavanja, dvije vrste joge i tri vrste aerobika. Sa vremenom kraju vjera (iman) i bez namaza nosi svoju dobrobit, dok namaz bez
ti bolje upoznajes to mjesto i pocinjes da se snalazis sa raznim imana nema nikakvu vrijednost.
masinama i uredajima. No jos uvijek ostaju nerijesena mnoga Dielaluddin Rumi k.s.
pitanja.
Bez instruktora, nekoga ko bi vam pomogao da se snadete Duhovna vjeZba udisaja i izdisaja uz rijeci "La illahe llallah",
u tom haosu, vrlo lahko je moguce da tu protracite svoje vrijeme pa mo:Ze biti praktikovana u svako vrij eme. Udisite neusiljeno i
cak i da se povrijedite. prirodno, poistovjetite se sa svojim dahom ma gdje da se nalazili.
U svakoj zivoj duhovnoj tradiciji postoji toliko razlicitih vjeZbi Misao i osjecaj jedinstva pomoci ce vam da budete prisutn i i svjesn i
koliko i u gimnastickom klubu , fizickih vjeZbi ili uredaja za vjeZbanje. stanja i situacija u kojima se nalazite. Postepeno, ogranicenja
Oni koji su dostigli neku vrstu prosvjetljenja ce neminovno imati naseg bica ce nestati. Vanjske prepreke je moguce prevazici samo
:Zelju da svoje znanje prenesu i drugima, preporucujuci im onu ako se one prihvate i ne izbace iz sveukupnosti naseg bica.
duhovnu praksu koja je njima najvise pomogla. Na drugoj strani Sejh Vilajet Han k.s.
ucenik ce traziti takvu pomoc od onih koji su vise dostigli. lz te
kombinacije potrebe i velikodusnosti, stvara se cijeli sistem ucenja i Nakon sto je Poslanik Muhammed a.s. sa svoji m
razumij evanja. sljedbenicima uspio da pobijedi svoje neprijatelje i osigura Arabijsko
poluostrvo za bezbijedno praktikovanje lslama, on rece: "Dobili smo

130 131
mali dzihad protiv nasih vanjskih neprijatelja; sada je vrijeme da Uvijek se moramo pripremati. Pripremati se znaci biti u
krenemo u ve liki dzih ad protiv nasih unutarnjih neprijatelja, a to su stanju budnosti. Ako ste budni jednoga dana cete mozda vidjeti i
mrfoja, zavist, pohl epa itd." To je upravo stanje svijesti sa kojim istinski svij et. Kako se mofote nadati da dodete u taj svijet ako
otpocinjemo meditaciju. hodate ovim svijetom kao mjesecari u snovima. Ne mogu vas
· Ona pocinje jednostavnim pracenj em disanja, te postepeno probuditi ni knjige koje vam govore da ste uspavani. Pa cak i ako
trel::)a dah uvesti u odreden ritam. Nasu pafoju treba usmjeriti na vam vas ucitelj kafo da ste uspavani ni to vas mozda nece
srcani centar u sredini nasih grudi. Postepeno osjecajte kako vas probuditi. Probudit cete se samo ako to istinski folite i ako pocnete
dah masira i umiruje ovaj centar za osjecaje. Ova treba praktikovati da radite na sebi i da se pocnete prociscavati sve dok ne
nekoliko minuta sve dok nam to ne postane prirodno i mofomo ga dosegnete svoju istinsku prirodu.
obavljati bez napora. Onda prelazimo na slijedecu fazu meditacije. Sejh Resad Field k.s.
Treba zaviriti u nase srce i osjetiti sta se u njemu nalazi. Tu mozda
pronademo povrsne impresije toga dana ili dunjalucke brige za Moj ucitelj me je poducavao vjeZbi koju je zvao "mijenjanje
samo-odrfanjem . Treba ih primijetiti i oslobod iti ih se putem ove mjesta". U toj vjeZbi treba sjediti mirno sa svom pafojom
teh nike disanja usmjerenog na srce. Kada su vanjski utisci usmjerenom na srce, te se polahko predavati osjecanju da umjesto
oslobodeni, dolazimo do dubljih utisaka skrivenih u srcu. Tu se da gledate budete gledani, umjesto da slusate budete slusani,
mofomo suociti sa nasim gundanjem prema odredenoj osob i, umjesto da dodirujete budete dodirnuti, umjesto da kusate vi ste
odbacenosti, samo-safaljenjem i duboko utisnutim emocijama hrana koju kusaju. "Potrudite se da budete ukusni", on bi govorio.
straha i srdZbe. Kakva god impresija da se tu pojavi morate se sa "Naposlijetku, dozvolite sebi da Allah dz.s. putem vaseg bica dise.
njom suociti, isijavajuci po njoj svjetlost vase svijesti, nastavljajuci Potpuno Mu se prepustite i shvatite da ste potpuno nemocni pred
koncentraciju na vase disanje (uz koje mofote ponavljati Allahovo licem Bozijim, Prvim Uzrokom svih stvari.
dz.s. ime pri udisaju i izdisaju). Neki od utisaka nece vam se lahko Sejh Resad Field k.s.
pokoriti, jer toliko su dugo boravili u vasem srcu da ih se necete
moci lahko osloboditi. Medutim, sigurno je da sa ulozenim naporom Budi oprezan moj prijatelju. Melek smrti se mofo pojaviti u
i Allahovom dz.s. pomoci i najtvrde impresije bice oslobodene, ako trenutku kada tek pocinjete vasu duhovnu praksu. 8ta god da je u
ne za jednu meditaciju onda vjerovatno za sto i jednu. Ovaj proces vasoj moci u smislu posvecenja i duhovnog napretka ucinite jos
se zove Glacanj e Svjetiljke Srca. danas.
Sustinska stvar u ovoj praksi je nj ena unutarnja priroda i Sufi mudrost
umjesto da pokusamo da popravimo osobu ili situaciju sa vana, mi
Neka se vase srce spusti u takvo stanje da vam jednako
se lagano i strpljivo oslobadamo nepravilnosti unutar nas.
bude postojanje i nepostojanje stvari. Onda sjedite sami na tihom
Sejh Veli Ali k.s.
mjestu , slobodni od svih djelatnosti pa cak i od ucenja Kur'ana ili
Uzimao sam abdest onako kako me je Sejh Hamid poducio. razmis ljanja o njegovom znacenju. Neka nista osim Allaha dz.s. ne
On govorase: "Ako nemas vode, potari se sa pijeskom; a ako bude U vasoj pameti. 1 nakon sto ste Se ovako pripremili
nemas pijeska potari se sa kamenom, a ako ni kamena nemas ponavlj ajte:" Allah. Allah", sa potpunom pafojom i koncentracijom.
operi se sa nijetom tako da pristupis namazu sto je moguce vis~ Sejh El-Gazali k.s.
slobodan od svoje proslosti.
Sejh Resad Field k.s.
132 133
Kada mi je bi lo tri godine, izgovarao sam rijeci ponocne govori dok ne budes upitan. Ako te nesto i upitaju, budi kratak; reci
molitve, gledajuci amid:Zu kako to radi. Jednoga dana on mi rece: samo ono sto znas. Znaj da je istina sa tobom uvijek i svugdje.
"Prisjecas li se Allaha dz.s. , tvoga Stvoritelja?" To me zacudi te ga Govori pazljivo neznanju. Budi ponizan i tih u prisustvu
upitah: "Kako da Gase prisjecam?" mudrosti. Ako pitas za ucitelja, pitaj s postovanjem. Nikada ne
"Kada obuces svoju pidzamu, ne pokrecuci svoj jezik, tri postavljaj pitanja u namjeri da testiras. Prihvati odgovor pa i ako on
puta u svom srcu ponovi: "Allah je sa mnom, Allah me vidi, Allah nije ono sto si ocekivao.
me cuva." Sejh Ibn Arebi k.s.
Tako ja i uradih nekoliko noci i to i njemu saopstih. Tada me
on uputi da iste rijeci ponovim sedam puta svake noci i kada i to Kuada Abdul-Kerim rece: "Jednoga dana, neki dervis me
uradih, on zatrazi da ponavlj am rijeci jedanaest puta nakon cega u upita da zapisem nesto o kerametima moga sejha. Ubrzo potom
mom srcu poce da raste uzitak od toga. moj sejh me pozva. Kada udoh u njegovu sobu, Ebu Seid me upita
Nakon godinu dana moj am idfa mi rece: "Nastavi da radis cime se bavim i kad mu ja rekoh on me posavjetova da se ne bavim
ono sto sam ti rekao sve do svoje smrti jer to ce ti pomoci i na pripovijedanjem nego da nastojim doseci tu duhovnu stanicu pa ce
ovom i na onom svij etu ." Ja nastavih da to radim nekoliko godina, se o meni pricati price.
nalazeci zadovoljstvo unutar sebe, sve dok moj amidza ne rece: Kuadia Abdu/-Kerim
"Sehll Ako je Allah dz.s. sa nekim i uvijek ga vidi i cuva, da li mu taj
onda smije biti neposlusan? Ni ti to nikada ne smijes uciniti?" Ako folis mir, smiri svoj um na deset, dvadeset pa cak i na
Sejh El-Tusteri k.s. pet minuta. Cin i to odlucno, sa potpunom vjerom, samopouzdanjem
i odlucnoscu da spoznas Allaha dz.s. i Njegovu mudrost. Kada si
Ucenikov napo r da procisti srce je poput napora da se drvo mudro promislio o tarne ponavljaj u svom srcu rijeci: "La lllahe
iscupa iz korijena. Kaliko god da on razmislja o tarne i ulafo napo ra llallah."
da to uci ni, to nije moguce. 1 tako on sebi kafo: "Sacekacu dok ne 1 ako ove rijeci tvoje srce bude ponavljalo sa imanom,

osnazim pa CU ga onda iscupati." Ali sto on duZe ceka i ostavlja samopouzdanjem i od lucnoscu, sigurno je da ces doseci unutarnje
drvo da raste, ono ce postati vece i jace dok ce on sam oslab iti, te smirenje.
ce mu biti jos teze da ga iskorijeni. Sejh Beva Muhjuddin k.s.
Ebu-Osman El-Magribi k.s.
Dervis je cistio dvoriste. Ebu Said ga vidje te mu rece: "Budi
Znaj da tvoje bice ima svoga Gospodara i da sultan zivi u kao loptica prasine sto se kolutaju ispred metle, a ne kao kam en
palati tvoga bica. Spoznaj sebe da se ne bi posram io kada se koji ostaje iza nje."
sretn es sa Njim. Nemoj nista da potcjenjujes, ne pokusavaj da Moramo biti poput prasine, koja nema svoje volje nego se
uzmes tudi dio, razluci dobro od zla, pravdu od nepravde, jer krece kud god je metla (duhovni ucitelj) ponese - a ne kao kamen,
ljudsko bice je sazdano od ozakonjenog (postenog) samo- koji ima svoju cud i odupire se uputama vodica.
odrzavanja i poduke mudrih ljudi. Sejh Ebu Seid k.s.
Budi svjestan, pouci se onim sto vidis. Poslusaj svoju
savjest i govori razumno. lspravno se ponasaj cak i kad si sam sa Ebu Seid je imao novog ucenika po imenu Senkani koji je
sobom. Sjedi na koljena i budi ponizan u prisustvu mudrih ljudi .. Ne dolazio iz bogate porodice. Bio je mlad i pazio je na svoje
odijevanje i izgled. Jednoga dana Ebu Seida pozvase na izlet. Sa

134 135
njim krenu i grupa njegovih ucenika ukljucujuci i Senkania. Dok su priliku. Ako tako bLides radio to ce te motivisati da postanes pazljiv,
hodali Ebu Seid primijeti da je Senkani preokupiran svojim iskren i istinit.
prefinjenim izgledom, te mu rece da ne ide ispred njega. No kada Sejh Ibn Arebi k.s.
Senkani procte sa sejhove desne strane ovaj mu naredi da se
makne odatle. Tada Senkani procte na lijevu stranu, no sejh ga i Prisjecaj se na smrt !„.Nakon toga, treba da zatvoris svoje
odatle potjera. To Senkanija jako zbuni i uznemiri te on upita sejha oci i pomisliti da si mrtav. SkinLice odjecu sa tebe i poloziti te na
gdje je zapravo njegovo mjesto. Ebu Seid mu tada rece:"Posto sam klupu, zatim oprati , zamotati LI platno, prouciti dovu i poloziti te da
putovao neko vrijeme zafalio sam sto nisam bio u mogucnosti da se odmaras LI grobLI. On to treba sebi vidno predstaviti i dobro
prisustvujem sejhovim govorima i uzivam u njegovim psovkama. razmisliti o ovom procesLI, jer ova meditacija koju mi nazivamo
Kada doputovah nazad u Mejhan i ponovo dobih priliku da slusam prisjecanje smrti, je jedna od dLihovnih vjeZbi LI mnogim sLifijskim
njegova predavanja, on mi rece da u biti nista ne bih propustio i ako redovima. Razm isljati o svojoj smrti ne znaci proLizrokovati je,
ga punih deset godina ne bih slusao , jer on uvijek govori o samo stetno je izbjegavati misao o smrti. Jer niko ne mofo izbjeci
jednoj stvari koja bi mogla stati u nokat malog prsta: "Moras neminovnLI sudbinu koja ce doci prije ili poslije svakom smrtniku.
zrtvovati svoj ego i nista vise." Ova meditacija je prema tarne neizostavna svakom Allahovom dz.s.
Sejh Ebu Seid k.s. robu.
Sejh Muzaffer k.s.
Ucitelj Ebu Seida upita da li on foli razgovarati sa Allahom
dz.s„ Prije samog namaza, rob se mora pripremiti, dovesti sebe LI
"Naravno da fol im". stanje meditacije i prisjecanja, oslobodenog nepovezanih misli i
"Onda kad god da si sam ponavljaj: "Bez Tebe o Voljeni, ja svega drugog pod nebeskom kapom izuzev Allaha dz.s„ Oni koji
nemam mira; Nikada Ti ne mogu dovoljno zahvaliti na Tvojoj dobroti pristupe namazu na ovaj nacin, srca usmjerenog samo ka Al lahLI
prema meni. Pa cak i kad bi i svaka dlaka na mom tijelu postala dz.s., ce i nastaviti da budu u tom stanju od namaza do namaza pa
jezik, ni hiljaditi dio zahvalnosti koju Ti dugujem ne bih mogao i nakon sto su zavrsili sa molitvom.
izreci." Sejh El-Saradi k.s.
Sejh Ebu Seid k.s.
Neophodan uslov za sufije je da isprave svoju niZLi prirodLI
Nasi ucitelji (sejhovi) su imali naviku da zapisu sve sto bi putem obofavanja, duhovnih vjeZbi i zikra. Na taj nacin oni ce
rekli ili ucinili u toku dana. Navece bi se povukli u svoje kuce i doseCi unutarnje sm irenje, procistiti srce i prosvijetliti dusu.
preispitali bi svoje rijeci i postupke. Uzeli bi svoje biljefo ice i stavili Sejh Muzaffer k.s.
na vagu svijesti svoje rijeci i postupke. Ako bi za neku njihovu rijec
ili djelo trebalo traziti oprost, zatrazili bi ga, a ako bi se zbog necega Postoje razni nivoi zikrLillaha i svaki od njih se razlikLije. Neki
trebali pokajati to bi i ucinili. se glasno izgovarajLI, a neki tiho u sredistu srca. Na pocetku treba
Sejh Ibn Arebi k.s. rijecima izraziti ono cega se prisjecamo. Onda malo po malo
prisjecanje ce se prosiriti nasim bicem, spListajuci se LI srce , a
Cini sve da bi se priblizio svom Gospodaru u svom onda podiZLici se ka rLihLI, a onda i dalje do nivoa tajni i jos dalje do
obofavanju i molitvi. Pomisli da sve sto cinis bi ti moglo biti skrivenog i na kraju do skrivenog od skrivenog. Koliko daleko ce
posljednje i svaki namaz mozda posljednji i da neces imati drugLI
1

J
136 137
nas zikrullah odvesti, zavisi od toga koliko Allah dz.s. :Zeli da nam
poka:Ze od Svoga Beskrajnog Bogatstva. POGLA VLJE CETRNAESTO
Sejh Abdul Kadir Gejlani k.s.

Dok ~bavlj~~e .zikr, polozite ruke na bedra, usmjerite svoje SUFIJSKI HUMOR
srce, ~a~vont.e oc1 1 onda sa potpunom predanoscu pocnite
pon.avlJat~ La 1lahe illallah (nema Boga do Allaha). lzgovorite rijeci Osobenost sufijskog humora je u nacinu na koji on paralelno
La 1la.he 1:. svoga stomaka, a ka svom srcu usmjerite rijeci illallah, posmatra dva pogleda na zivot: jedan ustaljeni i opste prihvatljivi i
na ~a! n~c1n .da se njihova snaga prosiri cijelim tijelom. Nemojte qrugi malo ukoso postavljen, a ponekad i izvrnut naglavacke.
pov1s1vat1 SVOJ glas. Neka on bude skriven i sto tiSi. Cesto, ovaj humor, mo:Ze da otvori vrata razumijevanja uspjesnije
Meditirajte na znacenje tih rijeci u svom srcu. Sa La ilahe od bilo koj e druge metode; pogotovo njegov aspekt razbijanja
odbacite svaku misao koja vam zaluta u srce. Cineci to recite sebi ustaljenih normi koji se cesto koristi u tradiciji sufija. Humor moze
"Ja ne :Zelim nista i ne trazim nista i nemam drugog cilja do ljubavi posluziti kao orude koje nam poma:Ze da postanemo svjesniji svojih
za Allaha"(illallah). Odbacujuci sve prolazece misli sa La ilahe gresaka, da poka:Ze zahladenje u meduljudskim odnosima, da
potvrdili ste Prisustvo Bozanske Velicanstvenosti kao vas jedini eil/ otkrije da ucitelj vise ne :Zeli da nas sluzi ili da shvatimo da neke
smisao i Voljeni sa illallah. ' kulturno prihvacene kategorije kao razboritost ili obrazovanost
Sejh Beva Muhjuddin k.s. mogu da nam odvuku pafoju vise nego li nas usmjere na put
prosvjetljenja.
u vecini religijskih ucenja, postoji saglasnost da se ljudsko
srce moze otvoriti molitvom, patnjom, mudroscu i ljubavlju. Ove
poznate duhovne kategorije povezane su dugom i ponekad dobro
osmisljenom tradicijom. Dok na drugoj strani humor nije uvijek tako
dobro prihvacen kao katalizator duhovne svijesti. Sufije poznaju i
cesto se sluze snagom spontanosti i smijeha, koji mo:Ze imati
vitalnost i moc bilo koje formalne metode. Sufijska tradicija
obuhvata more sala i posalica, koje obicno govore o nasem
karakteru. Za vecinu nas, smijati se sopstvenim greskama i
Utzmi mudr4osf odak/e god manama je prvi korak da se one prevazidu. Jedno od velikih
prednosti ucenja putem humora je u tome da ce poduke uci u vas
pofekla/ nece fi naskodifi na suptilan nacin i ozivjeti onda kada vam budu potrebne, uprkos
vaSüj sumnji da se salom mo:Ze nesto nauciti.
Uzivajte u salama koje slijede, ne opte recujuci se njihovim
dubljim znacenjem. Ako zelite, na primjer, zamislite da ove price,
koje poticu iz tradicionalne turske zbi rke prica, nisu o vama. Mada,
da je ovo cas poduke, vas zadatak bi bio da sebe pronadete u
svakoj prici i da prihvatite da i vi mo:Zete biti nerazumni i budalasti

138 139
kao i karakteri u ovim klasicnim pricama. Nasruddin Hodfa k.s. je lsto se ponovi i u slijedeci petak. Hodfa se pope na
medu sufijama poznat po svojim salama i dosjetkama. mimberu i upita: "O iskreni vjrnici, znate li o cemu cu vam danas
Sejh Ragib EI Dierrahi govoriti?"
Dfomat se ovaj put dobro pripremio na ovo pitanje:
Nasruddin Hodfa je sjedio u cajdzinici sa prijateljima kada "Neki od nas znaju, a neki od nas ne znaju", lukavo
se tu pojavi uceni monah i izjavi nadmeno: "Za sve postoji odgovorise.
odgovor!" "U tom slucaju", rece Hodza, "neka oni koji znaju objasne
Hodfa na to rece : "A ipak, ja nisam znao da odgovorim na onima koji ne znaju." 1tako on opet ode kuci.
pitanje koje mi je postavio jedan bogat i ucen covjek."
"Eh, samo da sam ja bio tamo!" hvalio se monah. "Ja bih "Ja mogu da vidim u tami", hvalio se Hodfa jednog dana u
sigurno bio u stanju da mu odgovorim . Molim te, reci mi koje pitanje cajdzinici.
ti je on postavio." "Ako je to istina", rekose prijatelji, "zasto te mi onda ponekad
"Ako bas to ze lis", rece Hodza, "on me upitao vidimo da nosis lampu u noci?"
slijedece:"Zasto si kradom i kroz prozor ulazio u moju kucu prosle "Znate", odgovori on, "ja nosim tu lampu samo zato da bih
·noci?" sprijecio druge ljude da se sudare sa mnom."

Jednoga dana Nasruddin Hodza ode do svog bogatog Jednoga dana prijatelj upita Nasruddin Hodfo da mu posudi
prijatelja i zatrazi da mu ovaj posudi nesto novca. novac, govoreci da ce mu ga vratiti naredne sedmice. Hodfa mu
"Ali zasto?" upita bogatas. nije vjerovao, ali mu ipak posudi pare. Na njegovo veliko
"Zelio bih da kupim slona!" odgovori Hodfa. iznenadenje covjek odrza svoju rijec i vrati mu novac na vrijeme.
"Ako vec nemas novca, neces imati cime da ga hranis", Nakon nekoliko mjeseci isti covjek opet zatrazi pozajmnicu od
zabrinu se bogatas. Hodfo:
"Ja nisam dosao kod tebe po savjet, vec po dukate", rece "Znas da sam ti posteno vratio dug prosli put i ovaj put
mu Hodza. mofos se pouzdati u mene."
"Ovaj put ti ne dam ni pare", rece Hodfa.
Jednog petka Nasruddin Hodfa se pope na mimberu da "Prosli put si me prevario i vratio mi dug kada sam ja bio
odrzi hutbu. ubijeden da mi neces vratiti. Ovoga puta ti necu dozvoliti da me
"O vjernici, da li znate o cemu cu danas govoriti?" opet prevaris."
"Nemamo pojma", odgovorise.
"Dobro, ako nemate pojma ni o cemu, kakva je korist u tome Nasruddin Hodza se zblizi sa sultanom i postade mu dobar
da vam ja govorim?" Hodza to rece side sa mimbere i ode kuci. prijatelj. Njegovi mudri i smijesni komentari ucinise ga sultanovim
Slijedeci petak on se opet izdignu iznad dfomata i upita: "O miljenikom.
vi istinski vjernici, da li znate o cemu cu danas govoriti?" Jednoga dana sultan jako ogladni te naredi svom kuharu da
"Da", odgovorise. mu pripremi specijalitet od patlidzana. Oni bijahu tako ukusni da
"Dobro, ako vec znate kakva je korist u tome da vam ja sultan naredi da mu ih spremaju svaki dan.
govorim?" rece Hodfa, side s mimbere i ode kuci. "Zar ovo nije najbolje povrce na svijetu?" jednoga dana on
upita Hodfo.
140 141
"Da vasa visosti, najbolje", on odgovori. prisutnih, Hodfa skinu svoj ogrtac i turban prinese ga tanjiru i rece:
Pet dana nakon toga i poste je jeo patlidfane svakoga dana, "Jedi moj gospodaru, jedi."
sultanu se oni toliko ogadise da se izdera na svoju poslugu: "Nosite "Hodfa, sta to radis?" povika zaprepasteni domacin.
mi ovu ufasnu hranu s ociju!" "Ukazujem postovanje svom ogrtacu i turbanu, jer i vi ne
"Da, vase visocanstvo, ovo je najgore povrce na svijetu", postujete HodZLi vec njegov ogrtac i turban" , odgovori Hodfa.
prokomentira taj dogadaj Hodfa.
"Zar nisi prije par dana rekao da su patlidfani, najbolje Nasruddin Hodfa je folio da nauCi da svira sargiju. 1 tako on
povrce na svijetu", pobuni se sultan. pronade ucitelja i upita ga: "Koliko naplacujes za poducavanje?"
"Jesam vase visocanstvo, ali ja sam sluga sultana, a ne "Tri dukata za prvi mjesec, a potom jedan dukat mjesecno."
patlidfana!" "O to je veoma posteno", uzviknu Hodfa. "Ja cu odmah
poceti od drugog mjeseca."
Jedne zime Nasruddin Hod:fa je jedva sastavljao kraj s
krajem, te poce razmisljati kako da smanji svoje troskove. On odluci Jednog dana Hodfa ode do pijace i kupi vrecu krompira. On
da svojoj muli daje manje jecma. On tako i ucini i mula izgledase uprti vrecu na svoja leda, zajaha na maga rca i tako krenu kuci.
zadovoljna. On tada odluci da joj da jos manje jecma. Tako i uradi i Usput sretne prijatelje koji mu rekose: "Hodza, zar ti nije tesko tako
mula i dalje izgledase zadovoljna. Nakon izvjesnog vremena Hod:fa drfati dzak jednom rukom, a uzdu drugom. Zasto ne zavefos dzak
opet smanji dozu kojom je hranio mulu, a ona i dalje izgledase na magarca?"
sretna. To se nastavi sve dok se mulina napojnica ne prepolovi. "Magarac je vec dovoljno opterecen sa mnom, te da mu
Mula poce sporije da se krece i postade tiha, ali Hodfa jos uvijek olaksam dzak nosim ga sam."
smatrase da je ona zdrava i zadovoljna. Onda jednog jutra, na
njegovo veliko iznenadenje, on primjeti da mu je mula uginula. lz nekih razloga stanovnici Aksehera jako se naljutise na
Tada Hodfa zapomaga: "Kako da ugine sada kada se Nasruddin HodZLi i odlucise da ga istjeraju iz grada. Oni se pozalise
upravo navikla da zivi bez hrane." kadiji te on nije imao izbora nego da pozove HodZu. "Hodza, ljudi te
ovdje ne vole i fole da napustis ovo mjesto", rece mu kadija .
Jednom pozvase Nasruddin Hodfo na vafou oficijelnu "Prava istina je da ja njih ne volim", odgovori Hodza, "i sto
zabavu, ali se on prikladno ne obuce i dode u svojoj svakodnevnoj se mene tice, oni se mogu slobodno iseliti odavde."
odjeci. Tamo su ga svi gledali sa nipodastavanjem pa cak i sa "Ali njih je mnogo, a ti si samo jedan", rece kadija.
prezirom. Niko se nije obazirao na njega, pa cak ga je i posluga "Pa dobro, zato sto ih je mnogo bice to mnogo lakse za njih.
ignorisala i cak mu ne posluzise ni veceru. Nakon izvjesnog Oni mogu svi zajedno raditi i podici selo gdje god odluce da se
vremena Hodfa neprimjetno napusti banket i ode kuci. Tu on nastane. Ali kako cu ja, u svojim godinama, sagraditi novu kucu i
promijeni svoju odjecu za najfiniju svilu, velieanstven turban , stavi poceti obradivati zemlju."
na sebe drago kamenje i skupocijeni ogrtac. Tako obucen vrati se
na banket. Nasruddin Hodza je jahao na magarcu, jednoga dana se
Ovoga puta bi objerucke prihvacen. Domacin zabave licno odjednom magarac necega uplasi i poce da juri nekonfrolisano.
ga sjede do sebe, na najpocasnije mjesto i ponudi mu tanjir sa Hodfa je nekako uspijevao da se odrzi na magarcu cvrsto mu se
najukusnijim poslasticama. Medutim, na zaprepastenje svih drfoci za vrat. Neki seljaci to primijetise te za njim povikase:
"Hodfa, cemu Zürba? Zasto ides tako brzo?"

142 143
"Ne pitajte mene", povika Hodfa, "pitajte mog magarca!" ascinice ga poslusa i onda Hodfa stavi novcice LI saku i zazvecka
sa njima na covjekovo uho.
Bogati Perzijanac dode u Akseher i poce da se hvali kako je "Zasto to radis?", eovjek upita.
u njegovom lsfahanu neki sah sagradio velicanstvenu palatu koja je "Upravo sam ti platio za tvoje meso. Sigurno da je zvuk
imala vise od dvije stotine soba i prekrivala na hiljade kv.adratnih novca postena cijena za miris mesa", odgovori Hodfa.
metara.
Nasruddin Hodfa prekide njegovo hvalisanje govoreci: "Ma, Jednoga dana Nasruddin Hodfa je bio slomljenog srca zbog
to nije nista! Ti bi trebao vidjeti gradevinu koju je nas sultan gubitka svoje drage supruge. Svi njegovi susjedi i prijatelji pokusase
sagradio u Bursi, nasem glavnom gradu. On je sagradio bolnicu da ga utjese govoreci: "Ne brini za nju Hodza, pomoci cemo ti da
koja je duga tri hiljade metara!" Upravo tada u cajdzinicu ude nades i bolju od nje."
Hodzin prijatelj koji se upravo vratio iz Burse. "I trideset metara Odmah potom uginu i Hodzin magarac. Hodfa oplakivase
siroka!" nastavi Hodza. magarca i vise od :Zene. Neki od njegovih prijatelja to primijetise i
"To je izgleda jako cudna gradevina. Zar ona nije mogla biti upitase ga kako to da fali vise magarca od svoje :Zene. "Kada mi je
nista sira", zacudi se Perzijanac. :Zena umrla, prijatelji obecase da ce mi pronaci jos bolju :Zenu od
"Bila bi, bila bi", odvrati Hodza, "samo da se moj prijatelj nije nje, ali niko se ne ponudi da mi nabavi novog magarca."
tako iznenadno pojavio."
Jedne ponoci Nasruddin Hodza zacu galamu ispod svog
Jednom Nasruddin Hodfa posao u lov na jarebice. Posto prozora. On se zagrnu cebetom i izade van da vidi sta se desava.
uhvati nekoliko on ih oce rupa, ispece i stavi u veliku serpu, poklopi On ugleda dva covjeka kako se tuku i pokusa da ih razvadi. Ali,
je i ode da pozove prijatelje na veceru . U meduvremenu neko dode jedan od ljudi bez rijeci, str:Ze cebe sa njega i oba eovjeka tada
i zamijeni ispecene jarebice za :live. pobjegose. 1tako se jadni Hodza vrati go nazad u svoj krevet.
Kada se Hodza vrati sa svojim prijateljima i ponosno otvori "Zbog cega se vodila tuca?" upita Hodzina :Zena.
poklopac na se rpi. lstom jarebice izletjese iz serpe i onda kroz "Zbog naseg cebeta", odgovori Hodza. 1 sada kada su ga
prozor u slobodu. Hodza je bio sokiran time. Kada se povrati sebi dobili, tuca je prestala."
rece: "O moj Bo:Ze! To se zove pravo cudo! Gospodaru ja vjerujem
da samo Ti mal.es ozivjeti mrtve, ali ako smijem pitati, sta bi sa Jednoga dana prijatelj dode Nasruddin Hodzi i rece:" Hodfa,
onolikim puterom, soli, biberom i ostalim zacinima?" da li bi mogao da mi posudis tvoga magarca?"
"Zao mi je", odgovori Hodfa, "ali, vec sam ga nekome
Jednoga dana neki siromasan gladan covjek je isao ulicom posudio."
sa komadom hljeba u ruci. Dok je prolazio pokraj ascinice ugleda Upravo nakon sto je to Hodza izrekao zacu se njakanje
meso koje se przilo u tavi. On nadnese svoj hljeb nad tavu i tu ga njegovog magarca.
zadrfa par trenutaka i onda ga u slast pojede. Vlasnik ascinice to "Ali Hodfa, zar se to ne oglasava tvoj magarac iz stale?"
primjeti te scepa jadnog siromaha i odvede ga sudiji koji igrom Tada Hodza zalupi vrata covjeku ispred lica govoreci mu
slucaja bjese Nasruddin Hodfa. Vlasnik ascinice je zahtijevao da uvrijedeno: "Covjek koji vise vjeruje na rijec magarca nego meni ne
mu siromah plati za meso. zasluZ:uje da mu ista posudim !"
Hodza ga je pazljivo slufao i onda izvadi par novcica iz
d:Zepa te mu rece: "Dodi i stani pokraj mene za trenutak." Vlasnik
144 145
Svi ljudi LI cajdzinici kritikovase izvjesnog Abdula. Oni
smatrase da je on bio nistarija i propalica. Donosimo skracenu verziju izmedu Timurlenka i
Jedan od vodecih ljudi u gradu rece: "Taj eovjek je nista Nasruddina. Ratni pohod Timu rlenka i njegove vojske, a preko
drugo do li glavica kupusa." Anadola, izazva susret sa mudracem Nasruddinom i Timurlenkom.
Svako se sa tim slozi osim Nasruddin Hod:Ze koji rece : Hod:Za je Ti murlehka ispred njegova grada docekao u velikom
"To nije istina moj prijatelju. Kupus se bar mo:Ze skuhati bijelom satoru sa velikom bijelom calmom i bijelim ogrtacem , sa
pojesti i tu je njegova korist. A od Abdula nikakve koristi nema! " stolicom na sred satora. Cekao je Nasruddin Timurlenka sa
molbom i :Zeljom da izmoli zastitu za njegov grad i gradan e.
Jednom prilikom u cajdzinici neki vojnici se hvalisase o Poznato je da je vojska Timurlenka, farila, palila i ubijala sve ispred
svojim skorasnjim pobjedama. Tu se okupise ljudi pomno ih sebe nasto bi naisla. Poslije prvih izvidnica i njihova referisanja da
slusase: je ispred grada postavljen veliki bijeli sator, a u njemu na sredini
"I ja izvadih svoju sablju sa dvije ostrice posijekoh sjedi strahopostovanja vrijedan neki eovjek. Timurlenk, kao
nekolicinu nemilosrdno", rece jedan. odvafan covjek ali i zainteresovan, krenu odmah sa izvidnicom da
Zacu se glasno odobravanje i aplauz. se uvjeri na licu mjesta. Timurlenk sa strane podere sator i u njemu
"O, to me podsjeca" , primijeti Nasruddin Hodza, "na vrijeme ugleda covjeka, sav u bijelom. Vidje da ima posla sa nekim
kada sam ja otkinuo neprijatelju nogu na ratistu. Jednim zamahom eovjekom posebnog izgleda. Zakoraci u sator i povika. Ko si ti?
sablje odrubih mu nogu!" Nasruddin mu kratko odgovara. Ja sam bog. Timurlenk iznenaden
"Ali ja bih to bolje uradio", rece kapetan, "ja bih mu otkinuo ali kratko , prihvati igru i rece; dragi bo:Ze ja sam sretan i presretan
glavu." da te napokon sretnem, moje su :Zelje za susretom bile goruce,
"I ja bih narav no. Ali to je vec neko bio ucinio prije mene", dragi bo:Ze, nastavlja Timurlenk, posto te sretoh ja te molim da mi
odvrati Hodza. ispunis samo jednu :Zelju jer sve ostalo imam i zahvalan sam ti.
Bujrum, rece Hodfa, nemajuCi kud, a Timurlenk nastavi; dragi bo:Ze,
Jednoga dana sultan zatrazi od Nasruddin Hodze da krene ja imam plaho lijepu kci, sve je na njoj savrseno, samo joj je malo
u lov na medvjede. Hodfa je bio prestravljen tom idejom , ali nije nos kriv, pa te molim, jer to tebi nije nikakav zahmet, da joj ga
imao kud, morao se povinuti sultanovoj naredbi. ispravis. Kad to cu Nasruddin, dobro jeknu, a Timurlenk povika, da
Kada se-vratio nazad u selo upitase ga: te bo:Ze nisam uvrijedio ili da nisam prenaglio sa zahtjevom .
"Kako je bilo u lov u?" Jok, rece Nasruddin, ti mene nisi dobro razumio, ja jesam
"Divno", on im odgovori. bog, ali od pasa pa nadele, a ima drugi bog od pasa pa nagore i to
"Koliko si medvjeda ubio?" je u Njegovoj kompetenciji. Vidje Timu rlenk da ima posla sa mudrim
"Nijednog". covjekom, upita ga ponovo, ko si ti i sta hoces i trazis ovdje. Ja sam
"Koliko si medvjeda potjerao?" Hodfa iz ovog grada, trazim sefat za grad i gradane.
"Nijednog". Sa Bozijom miloscu imaces, ostanite u svojim kucama, a ja i
"A jesi li bar ijednog vidio." ti Hodfa jos nismo zavrsili. Ostani u miru ti i tvoji gradani.
"Nijednog".
"Kako onda mo:Zes tvrditi da ti je lov bio uspjesan."
"Zato", odgovori Hodfa, "kada lovite medvjeda, nijedan je
vise nego dovoljan".
146 147
Neki bogatas ude jednog dana u svoj vrt, gdje ugleda
POGLA VLJE PETNAESTO
prelijepu zenu sv.?ga bastova~a. O~ posla bas~ov~na na~olje i re~e
zeni "Zatvori kap1Je". "Ja sam 1h vec sve zatvonla 1zuzev iedne, koJu
MORAL NOST SA VRLINAMA je nemoguce zatvo.~iti", o~a mu odg_ovori ... ".Koja je to ~apija?"
bogatas upita. "Kap1Ja", rece ona, "koJa sto11 1zmedu nas 1 Allaha
VJERA SA TEVEKKELOM dz.s.". Kada je to cuo bogatas se pokaja i zatrazi od fone da mu
Vjera (Din) je nesto o cemu se lahko govori, ali tesko bude oprosteno.
primjenjuje u praksi. Mi cesto vjerujemo vise u sve drugo nego Sejh Diami k.s.
Allaha dz.s .. Kada imamo sudske probleme, vjerujemo advokatima,
a kada smo bolesni vje rujemo doktorima. Mi vje rujemo da ce nas lmati potpunu vjeru u Allaha dz.s. je biti poput djeteta koje
zastiti novac koji posjed ujemo ili nasa pamet kada se pojave zna da cak i ako ne pozove svoju majku, majka je potpuno svjesna
poteskoce. Sve u svemu, mi izgleda vjerujemo u dunjaluk - ono sto nj egovog stanja i budno ga nadgleda ~p rati.
je stvoreno, ali ne i u naseg Stvoritelja. Sejh EJ-Gazali k.s.
\ Jedno od devedeset devet Allahovih dz.s. imena je Selam ili
\ Mir. Selam isto tako oznacava sigurnost, zdravlje i cjelovitost. Nije Zalili se jednom sejh Ebu-EI Bistamiji njegovi muri~i o
moguce se osloniti na truhlo drvo. Mozete se osloniti samo na ono prisutnosti sejtana: "Sejtan nam uzima vjeru·~. oni mu govorise. Sejh
sto je potpuno zdravo i cjelovito, a to je Allah dz.s .. Nista drugo nam onda pozva sejtana i poce da ga ispituje. Sejtan mu rece: "Ja ne
ne moze obezbijediti tako pouzdan oslonac i sigurnost. i tako, mogu prisiliti nikoga ni na sta. Ja se previse plasim Allaha dz.s. da
istinski mir dolazi jedino sa istinskom vjerom u Stvoritelja. bih to nastojao da uradim. Uistinu, vecina ljudi odbaci svoju vjeru
Nasa vjera (Din) je izlofona cestim probama. Allah dz.s., zbog svakojakih tricarija . Ja jednostavno uzimam vjeru koju su oni
koji sve zna, zna i sta ce se iz tih testova izroditi. On nas testira da vec odbacili.
bi mi bolje sebe upoznali. Prica koju cete sada cuti mogla bi lahko Sejh Muzaffer k.s.
da bude sufiska:
Neki covjek se okliznuo i poceo da pada niz liticu. Srecom, Jednom prilikom sejh Hasan El-Basri k.s. se nade na putu
on uspije da se uhvati za grm. lspod njega bijase provalija, a vrh za Mekku, u drustvu svojih prijatelja. Oni stigose do bunara. Svi
litice je bio predaleko da bi ga on mogao dohvatiti. Na nj egovu bijahu fodni ali nemase konopca da izvuku kantu vode. Hasan im
nesrecu grm poce da se osipa. U tom trenutku eovjek shvati da se tada rece, "Ja cu se moliti i onda ce se voda u bunaru dici toliko da
mofo oslon iti samo na Allaha dz.s., te on sa svojom trenutacnom cete biti u stanju da se napijete i utolite fad."
savrsenom vjerom poce da Ga doziva. Nebeski glas mu odgovori: Tako se i desilo. Ali kada jedan od prijatelja napuni svoju
"Pusti taj grm!" Covjek razmisli na trenutak, a onda zapomaga, "lma cuturu sa vodom , nakon sto se napio, voda se spusti na prijasnji
li tu jos neko s kim bih mogao da govorim?" nivo. Kada upitase Hasana zasto se to dogodilo on odgovori: "To je
Napajajuci se rijecima onih koj i su imali istinsku vjeru, zbog vaseg nedostatka vjere da se oslonite:_ samo na Allaha dz.s ..
mozda cemo i mi poceti da razumijevamo sta je to vjera i kako se Sejh Atar k.s.
ona razvija.
Sejh Ragib EI Dierrahi k.s. Sejh lbrahim Edhem k.s. je rekao: "Vjera u Allaha dz.s. ce
biti cvrsto uspostavljena kada se uklone tri zastora:

148 149
l . Osjecaj zadovoljstva zbog posjedovanja stvari jednog daha. Obicno mi poznajemo veoma mali broj ljudi koji se
2. Zaljenje zbog gubitka stvari istinski brinu o nama.
3. Uzivanje u pohvalama. Bez poniznosti mi se mofomo naduvati kao buha u narednoj
Sejh El-Gazali k.s. prici.
Neka buha, puna samovafoosti, nakon sto je podigla svoju
Jednom prilikom sejh Hasan El-Basri k.s. je dijelio skroman porodicu u uhu jednog slona, odluci da se iseli. 1 tako buha,
obrok koji mu je spremio siromasni El-Adfomi, kada prosjak pokuca uzvikujuci iz sveg glasa, objavi slonu da ga napusta. No slon koji
na vrata. EI Adfomi uze svu hranu koju je spremio i dade je nije ni bio svjestan njenog postojanja ne odgovori nista, u folji da ne
prosjaku. lznenaden ovakvim ponasanjem Hasan mu rece: "Ti bas l!.!Vrijedi ovog sicusnog i potpuno beznacajnog posjetioca.
nemas nimalo pristojnosti". EI Adfomi mu nista ne odgovori. Ubrzo Pa cak i ako sebe dozivljavate kao dio ove Nebeske kreacije
se tu pojavi fona koja im donese raznih poslastica u obilju. Posto i da cete trajati vjecno, vi ste kao jedinka samo kaplja vode u
se njih dvojica lijepo posluzise Sejh El-Adfomi rece: "Hasane dobar nepreglednom okeanu. Taj okean je vezan gravitacijom za sicusnu
si eovjek. No moras jos razvijati svoju vjeru u Allaha dz.s. i imati na zemljanu kuglu koja kruzi oko jedne manje zvijezde u beskrajnom
umu da sve sto se pokloni u ime Allaha dz.s., vraca se visestruko." svemirskom moru zvjezdanih tijela. Vas zivotni vijek je kao mala
Sejh Atar k.s. kapljica vode i ma kako se vi sebi cinili vafoi u vasem svijetu, on je
u biti tako kratkotrajan da okean mozda nije ni osjetio vase
Na putu vjere niko jos nije nastradao, a da nije pronasao postojanje, vase pjenusanje i nestanak u njegovim dubinama.
lijeka svojim mukama. Sejh Ragib EI Dierrahi k.s.
Sejh Diami k.s.
Jednom neki eovjek udari sejh Bajazida Bistamija k.s.
Neki ljudi primijetise da Halifa Omer r.a. ubrza svoj korak stapom i stap se slomi. Bajazidova reakcija bila je da kupi eovjeku
dok prolazise pokraj zida koji samo sto se nije srusio. "O Omer", novi stap i teglu meda. Dok je zacudenom covjeku to darivao rece:
upitase ga, "da li ti to bjezis od svoje sudbine?" "Ne", on im "Zbog moje malenkosti tvoj stap se slomio i ti si dozivio gubitak, evo
odgovori, "Ja u sudbini nalazim skloniste od sudbinel" novog stapa i meda da se malo zasladis."
Sejh Muzaffer k.s. Sejh Muzaffer k.s.

PONIZNOST Jednoga dana zapali se Bagdadski bazar. Stifo obavijest da


Poniznost se mofo definisati kao "djelovanje sa istinskom je moja radnja ostala netaknuta. "Elhamdulillah!" ja povikah, ali
mjerom", i u skladu sa istinom koju ona nosi. Sufije kafo da se odmah se duboko postidjeh, jer sam u trenucima tude nesrece
poniznost ne dostifo praksom vec svjesnoscu. samo bio zainteresovan za svoju dobrobit. Vec trideset godina
Bendfamin Frenklin je u jednom periodu svoga zivota svake trazim oprost od Allaha dz.s. zbog tog jednog "Elhamdulillah" (neka
sedmice uzimao neku od vrlina i nastojao da je uprafojava. On je je hvaljen Allah).
imao osjecaj da izvrsno napreduje sve dok nije stigao do poniznosti, Sejh Sari k.s.
jer sto vise, da bi je praktikovao i bio svjestan poniznosti u svom
zivotu, postajao bi sve ponosniji na svoj uspjeh. "Sva moja braca bolja su od mene!"
Sta bi onda bila istinska mjera? U sklopu ovoga svijeta ti si "Kako to?"
samo jedinka medu milijardama ljudi, a zivot ce ti proci brzinom
150 151
"Svi oni me smatraju vise vrijednim od sebe i ko god me "Bas kao sto spasi tih sest ljudi, molim te spasi i mene. 1 ja se
smatra visim od sebe je u stvari bolji od mene." davim u vodama ponosa i sujete." "Neka dragi Allah ispuni tvoju
Sejh El-Gazali k.s. folju", covjek mu odgovori.
Sejh Atar k.s.
Jednoga dana eovjek dode ucitelju Bajazidu i rece: "Postim i
klanjam vec pun ih trideset godina, a nikada nisam iskusio ni mrvu Gonjen foljom za javnim priznanjem, jednoga dana sejh
duhovne radosti o kojoj ti govoris." Hasan ugledavsi Rabiju u drustvu sufija, prib lizi joj se i rece: "Rabija
"Da si postio i klanjao i tri stotine godina opet je ne bi ako mozes prodi se toga drustva i hajde da sjednemo na vodu
pronasao." sufija mu odgovori. jezera i tako vodimo duhovne rasprave." On joj to rece nebi li
"Kako to?" zacudi se eovjek. pokazao pred drugima svoje okultne moci jer i on je zagospodario
"Tvoja sebicnost je postojan zastor izmedu tebe Allaha vodom i poput lsata a.s. koj i je hodao po vodi.
dz.s.". Rabija se pobuni: "Hasane prodi se svoje sujete. Ako ti je
"lma li tome lijeka?" toliko stalo da se izdvojis od ostalih sufija, zasto onda ne bi ja i ti
"lma, ali ti ga ne mozes nositi", rece Bajazid. poletjel i i tamo nas sastanak od rfali?" Rabija to rece sa ogromnom
Tu bijahu i neki ljudi koji molise Bajazida da eovjeku otkrije snagom i ubjedenjem. Tu se Hasan jako postidi jer on nije bio u
sta mu je ciniti . On nakon izvjesnog vremena na to pristade, te mu stanju da leti.
rece: "Otidi do najblifog brice i nek ti on ob rije glavu, a onda skini Rabija tada rece: "Ono sto ti mozes, mofo i svaka riba. Ono
svu odjecu sa sebe sem gaca. Onda uzmi kesu oraha i objesi je sto sam ja predlozila nije nista vise od onoga sto mofo uciniti svaka
oko vrata. Takav otidi na carsiju i uzvikuj : "Ko god mi opali samar muha. Stvarnost daleko prevazilazi bavljenje cudim a. Bolje bi ti bilo
dobice jedan orah." "A onda otidi do sud nice i ucini to isto." da se zabavis pon iznoscu."
"To je nemoguce", covjek mu rece, "mora da postoji neki Sejh Atar k.s.
drugi lijek."
"To bi bio samo preduslov za pocetak lijecenja", odgovori Biti dervis znaci biti grumen suhe zemlje
Bajazid, "ali kao sto sam vec rekao tebi nema spasa." sa ma/o vode prosute po povrsini.
Sejh El-Gazali k.s. To znaCi biti nesto sto niti
ranjava tabane na stopalima,
Na obali rijeke Dedla, sejh Hasan ugleda covjeka sa niti ostavlja tragove prasine iza sebe.
mladom fo nom i krcagom vina pored sebe. Ugledavsi taj prizor javi Sejh Ensari k.s.
mu se misao: "Ovaj covjek je duboko zabasao. Ja sam daleko
uzviseniji od njega." Upravo u tom trenutku pojavi se brod na rijeci i Dervis sa svakim satom postaje ponizniji i ponizn iji jer sa
poce lagano da tone. Onaj eovjek istom skoci u vodu i poce da pliva svakim satom on je blifo svome Gospodaru. Sufije vide i bez
u pravcu sedam ljudi sa broda koji su se davili. On spasi sestoricu i znanja i bez vida i bez informacija i bez posmatranja i bez
onda se obrati Hasanu: "Ako si uzviseniji od mene, u ime Allaha pokrivanja i bez zastora. Oni nisu u sebi, vec svoje postojanje oni
spasi sedmog eovjeka." provode u Allahu dz.s„ Oni djeluju zbog Allaha dz.s., Allah dz. s.
Hasan to i ucini. Covjek mu onda rece: "Ova fona sto sjedi govori preko njihovih jezika, Allah dz.s. gleda preko njihovih ociju. A
do mene je moja mati, a u ovom krcagu je samo voda . Pao si na Allah Najuzviseniji je re kao: "Kada Ja zavolim svoga roba , Ja
testu koji ti je bio postavljen." Hasan pade na svoja koljena i rece :
152 153
postajem sluh kojim on cuje; Ja postajem vid kojim on vidi, Ja sam Ko god nije zahvalan ljudima, nece biti zahvalan ni Allahu
govor kojim on govori; Ja postajem ruka kojom on prihvata." dz.s ..
Sejh Ibn Arebi k.s. Muhammed a.s.

Ja sam potpuno obucena da budem cuvar kapije iz Sufija je zadovoljan sa svim sto Allah dz.s. ucini nebi li
slijedecih razloga: "Onome sto je u meni, ne dozvoljavam da izade Allah dz.s. bio zadovoljan sa svim sto sufija ucini.
van; onome sto je vani ne dozvoljavam da ude unutra. A ako neko i Sejh Ebu Seid k.s.
ude unutra, odmah biva izbacen napolje. On samnom nema nista.
Ja sam cuvar na vratima srca, a ne grumen mokre ilovace." Sultan Mahmud od Gazne jednom podijeli krastavac sa
Adevija Rabija k.s. Ajazom, svojim omiljenim prjateljem. Sultan oguli krastavac i
svojom rukom dade pola Ajazu, a pola ostavi za sebe. No ubrzo
ZAHVALNOST sultan primijeti da je krastavac bio gorak kao otrov, te ga on izbaci
Zahvalnost nas preobrafava. Ona otvara nasa srca i iz usta. On tada pogleda Ajaza i primijeti da ovaj pojede krastavac u
priblifava nas Allahu dz.s.. Nafalost, vecina ljudi nije svjesna slast. Sultan se tome jako zacudi, te upita Ajaza kako mofo jesti u
blagoslova kojima su obasuti i rijetko osjecaju zahvalnost. Pa i ako slast tako gorak krastavac?
ponekad i osjete zahvalnost ona je kratkotrajna. "Moj dragi sultanu. Tvoja ruka mi je podarila nebrojene
Ja sam bio zapanjen gledajuci starije dervise dok su sluzili blagovdati. P?slije svega, kako bi i mogao taj krastavac biti gorak?
jedni drugima. Pa cak poslufojuci casu vode ili caj, onaj koji sluzi je Sve sto tVOJa ruka dodirne, pa cak i najgorci krastavac ce imati
to cinio jz punog postovanja i zahvalnosti da je u prilici da sluzi. lsto sladak ukus za mene."
je bilo i sa onima koji su primali, osjecali su istinsku zahvalnost, ne Sejh Muzaffer k.s.
uzimajuci stvari zdravo za gotovo. 1 sve je to obavljano tiho bez
pompe i ceremonija. Jedan sufija otisao u posjetu nekom sejhu i upitao ga kako
Mjesecima nakon ozbiljnijeg saobracajnog udesa, budio bih se dervisluk praktikuje u njegovoj zemlji. "Kada nam Allah dz.s.
se svakog jutra u jakim bolovima. Kroz prozor bih posmatrao svoju nesto posalje, to i pojedemo uz osjecaj zahvalnosti, a ako nista ne
bastu i plakao iz zahvalnosti. Bio sam jos uvijek ziv i svijet je bio posalje onda se ucimo strpljenju". Sufija mu odgovori. "Pa takav
su~izam i svaki pas kod nas priznaje, - kada pronade kost on je
ispunjen ljepotom.
Poslanik Muhammed a.s. je rekao: "Zahvalnost na obilju poJede; a ako ne, strpljiv je dok ga ne nahrane", rece sufija. -onda
koje ste primili bice najbolja garancija da obilno i dalje nastavite njega sejh upita, kako bi on definisao sufizam. Sufija mu odgovori:
primati." Postoji jedna stara izreka koja kafo: "Brojte svoje "Bilo sta da posjedujemo, to odmah razdijelimo, a ako nemamo
blagoslove". u tome ima vise istine nego sto mi obicno nista mi se zabavimo zahvalnoscu i molimo za oprostaj."
razumijevamo. Sejh Muzaffer k.s.
Sejh Ragib EI Dierrahi k.s.
Po prirodi mi smo zacudujuce nesvjesni i za zahvalnost
Ko god je zadovoljan samo sa poklonom, a ne vidi Onoga nesposobni. 1 cijeli nas vijek znamo provesti uzivajuci u raznim
koji poklanja, njegovo srce je zaokupljeno poklonom, a zaboravlja pogodnostima, a da ne budemo svjesni njihove vrijednosti sve dok
ih ne izgubimo . Koliko zaljubljen ih hrabro razmislja o odvojenosti i
na Onoga koji poklanja.
Sejh Baba Tahir k.s.
154 155
da im je dojadio njihov voljeni. No cim pocne udaljenost od bogatstvo je stanje u kojem vi ne Zudite ni za cim onim sto vec ne
voljenog, vatra fodnje opet upali. posjedujete.
Sejh Diami k.s. Pod siromastvom sufije podrazumijevaju slobodu od svega
osim osnovnih zivotnih potreba za zrakom, hranom i snom. Srce
Kada ugleda Rabiju, Sufjan uzviknu: "O Allahu, :Zelio bih da koje je ispunjeno dunjalukom nema u sebi mjesta za Stvoritelja.
si zadovoljan sa mnom!" Kada to cu Rabija ga odmah izgrdi: "Zar te Prazno srce od dunjaluka u sebi nosi fodnju da se Gospodar u
nije sram da trazis od Allaha dz.s. da bude zadovoljan sa tobom njemu nastani.
kada ti jos nisi zadovoljan i smiren sa Njime?" "Estagfirullah!" Bijase neki si romasni ribar sufija. On je svakim danom isao
(Bo:Ze oprosti), na to uzviknu postideni Sufjan. u ribolov i podijelio bi u selu sav svoj ulov osim jednu ili dvije riblje
Sejh Ebu Mekki k.s. glave od kojih bi on napravio supu za sebe. Njegovi muridi iskreno
voljese i postovase svoga sejha znanog kao "riblja-glava".
Dfafer upita Rabiju kada sufija postaje zadovoljan i smiren Jedan od njegovih murida bijase trgovac. BuduCi da je
sa svojim Gospodarom. Rabija mu rece : "Kada njegova radost u morao ici u Kordobu, sejh ga zamoli da poselami njegovog sejh a,
boli nije manja od njegove radosti kada prima blagodati." velikog ucitelja, Ibn Arebija i da ga upita za savjet i pomoc o svom
Sejh Ebu Mekki k.s. duhovnom radu u kojem je po svom nahodenju spo ro napredovao.
Kada ovaj trgovac stize do Ibn Arebijeve kuce, zacudi se kada vidje
Sejh Ibn El-Mesak stise u posjetu Halifi (tadasnjem vladaru) da on zivi u palati okru:Zenoj prelijepim vrtovima. On vidje mnoge
i zatece ga kako ispija casu vode. Halifa zatrazi da ga El-Mesak sluge u poslu i bi poslu:Zen bogatim jelom poslu:Zenim na ukrasnom
poduci. El-Mesak mu rece : "Da umires od :Zedi i da ti ponude casu tanjiru koji mu donese prelijepa djevojka i mladic. Konacno ga
vode u zamjenu za tvoje carstvo ti bi morao pristati, zar ne?" Halifa dovedose Ibn Arebiju koji bjese obucen poput sultana. Trgovac
se slozi. "Pa zasto si onda ponosan zbog svoga carstva kada ono · prenese pozdrave svoga sejha i molbu za dalje duhovne upute. Ibn
ne vrijedi vise od par gutljaja vode i zasto nisi zahvalan svome Arebi jednostavno odgovori: "Reci mom uceniku da je pravi
Gospodaru koji ti je toliko vode besplatno podario?" dunjalucar!" Trgovac je bio sokiran ovom izjavom i povrijeden
Sejh El-Gazali k.s. ovakvim savjetom od nekog koji zivi u takvom luksuzu.
Kada se vratio sejhu "riblja-glava" ga odmah upita o
Ako vam neko podari lijepu i skupocijenu kapu , zar mu njegovom sastanku sa Ibn Arebijem. Trgovac ponovi Ibn Arebijeve
necete biti zahvalni na toj velikodusnosti? Ali zar necete biti jos rijeci i odmah dodade da mu se te rijeci eine potpuno besmislenim
zahvalniji Onome koji vam je podario glavu na koju mo:Zete stavititu jer upravo dolaze od bogatog dunjalucara.
kapu Sejh mu na to rece: "Moras znati da je svakom od nas
Sejh Muzaffer k.s. dozvoljeno da ima onoliko materijalnog blaga koliko on mo:Ze da
podnese ne gubeCi iz vida svoga Gospodara. Ono sto je u njega
SIROMASTVO nije samo materijalno bogatstvo vec i uzviseno duhovno
Pjesnik Gary Snyder ka:Ze , "Najuticajniji su oni koj ima nista postignuce." Onda sejh nastavi sa suzom u svom oku, "Osim toga ,
ne treba." Ovo se ne odnosi na materijalno bogatstvo, vec govori o on je u pravu. Cesto uvece, kada sebi sprem im jednostavnu corbu
unutarnjem stanju vasega srca. od riblje glave, po:Ze lim da je u njoj cijela riba!"
Mada su mnoge sufije posjedovale vrlo malo i cak nista, ovo Sejh Ragib EI Dierrahi k.s.
je bila vise stvar njihovog licnog izbora nego li potrebe. lstinsko

156 157
Sve sto vam treba od dunjaluka je nesto zakonito (halal) sto "Za mene to nije dovoljan razlog", rece mu sejh.
ce vam utoliti glad, nesto cime cete pokriti tijelo i krov nad glavom. "Pa dobro, hoces li me ti pocastiti odgovorom na to
Neka to budu jedin e stvari koje trazite_od ovoga svij~ta! pitanje?", upita Muhammed.
5ejh Ibn Arebt k.s. "Ovo mjesto je prijatno zato sto nam u njemu ne treba vise
od krcaga vode da se polijemo i peskir da se posusimo, pa ipak i to
Postati istinski sufija znaci ne traziti nista u ovom, a i u dvoje ne pripadaju nama vec vlasniku hamama."
buducem svijetu, predati se potpuno Allahu dz.s. i s~oje lice ka Sejh Ebu Seid k.s.
Njemu usmjeriti . Zudjeti za ovim svijetom znaci okrenut1 leda ~llahu
dz.s. zarad prolaznog. Zudjeti za onim svijetom znaci okrenut1 leda STRPLJENJE - SABUR
Allahu dz.s. zarad onog neprolaznog. Strpljenje je jedno od devedeset devet Allahovih dz. s. imena
Sejh lbrahim Edhem k.s. spomenutih u Ku r'anu. To je jedno od najcesce spominjanih imena
u Kur' anu.
lsa a.s. je pokazao najuzvisenije odricanje kada je odbacio KaZ:e se da je u strpljenju polovica vjere. (imana). Strpljenje
kamen koja mu je sluzio kao jastuk, kada ga je sejtan upitao zasto je duhovna stanica. To je pravo postignuce i nesto sto se lahko ne
je njega zadrfao kada se cijelog svijet~ odrekao. . postiZ:e.
5ejh El-Gazalt k.s. Bez strpljenja nemoguce je ispravno djelovati, sa strpljenjem
i najtezi zadatak postaje jednostavan. Ako nemamo strpljenja mi ne
Neki eovjek se stalno falio na svoje siromastvo. Sejh boravimo u sadasnjosti, jer smo zauzeti zeljama koje bi se trebale
lbrahim Edhem mu rece: "Sine moj, vjerovatno si malo platio za ostvariti u buducnosti. Svi mi smo imali svoje trenutke strpljivosti,
svoje siromastvo." "Ti govoris gluposti", covjek mu rece, "Trebao bi vrhunska iskustva u kojima smo potpuno uzivali u sadasnjosti i bili
se stidjeti svojih rijeci! Zar se siromastvo moZ:e kupovatil?". . bez brige i misli o buducnosti. Primjer za strpljivost vam moZ:e
"Sto se mene tice, izabrao sam ga slobodnom voliom; os1m pokazati svaki zanatlija. Grncari, umjetnici ili· muzicari koji zive u
toga, kupio sam ga za cijenu ovoga dunjaluka j~r .sam .s~ o.~rekao sadasnjosti. Njihova vjestina trazi sabranost i strpljenje. Za vecinu
kraljevstva i vladavine nad ljudima. Opet bih kup10 1 mall djellc ovo~ nas, nasi zivoti bi bili uveliko kvalitetniji sa uvecanjem naseg
siromastva sa stotine svjetova, jer sa svakim trenutkom ono mern strpljenja - bilo na poslovnom, li cnom ili duhovnom planu.
sve vise vrijedi. Kada pronadoh ovo neprocj~njiv~ blago, .~~uvijek Sejh Ragib EI Dierrahi k.s.
se oprostih od materijalnog kraljevstva. Bez 1~a~v1h sumni1 .Ja san:
svjestan vrijednosti siromastva. 1 dok ti ostaies u neznaniu o toJ Jednom prilikom Ibn Arebija je upitao njegov ucitelj (sejh) da
vrijednosti, ja sam na svom sir~mastvu najdublje zahvalan ." mu objasni slijedece ajete iz Kur'ana: "Ja od njih ne trazim opskrbu ,
5ejh Jbrahim Edhem k.s. niti je Meni potrebno da me on i prehranjuju." Ibn Arebi je na
trenutak razmislio, a onda bez rijeci napustio ucitelja. Kada se
Jednoga dana Ebu Muhammed se nade sa svojim nakon cetiri godine vratio ucitelju prvo sto ga je sejh pitao bilo je:
prijateljem sejhom Ebu Seidom u hamamu (kupatilo). "Je li ovo "Daj mi svoj odgovor. Nakon cetiri godine cekanja, vrijeme za tvoj
kupatilo prijatno?" upita Ebu Seid. odgovor je sazrilo."
"Da, sigurno da jeste", odgovori Muhammed. Sejh Ibn Arebi k.s.
"A zasto ti to smatras?"
"Zato sto si ti pocastio ovo mjesto svojim prisustvom ." Smiraj duse znaci, od reci se svoje slobodne volje.
Sejh Diunejd k.s.
158 159
Jednoga dana pitali su sejh Sekatija o strpljenju. On im je Postoje tri vrste dobrocinstva. Vecina od nas se osjeca
odgovorio rijecima punim mudrosti. Dok je govorio skorpion ga dobrociniteljem kada nekom nesto daruje - bilo da se radi o novcu,
nekoliko puta ubode u nogu, ali on ne prekinu svoje izlaganje. vremenu ili savjetu. Mi znamo da je nase dobrocinstvo urodilo
Kada njegovi ucenici to primijetise, zacudeno ga upitase, plodom kada smo posjecivani, priznati, kada nam zahvaljuju i hvale
zasto nije pomakao svoju nog u ispred skorpionovih uboda, on im nas za ono sto smo ucinili. To je jedan vid dobrocinstva. Na tom
rece: "Govorio sam o strpljenju. Ne bi bilo ispravno da vam pricam nivou mi dajemo i za to smo nagradeni. Ovo je u praksi vise
o necemu sto i sam ne praktikujem. Stidio bih se Allaha dz.s. kada razmjena nego istinska velikodusnost, dobrocinstvo.
nebi bilo tako." U visem nivou dobrocinstva mi darivamo drugima tajno. 1
Sejh Muzaffer k.s. tada mi imamo dobrobit od toga , ali ona nam dolazi indirektnim
putem. Nagrada nam dolazi od znanja da smo bili ne samo
Strpljenje ima tri stanice. Prvo, rob prestaje da se zali, ovo dobrocinitelji vec i visoko moralni u smis lu da nismo trazili priznanje
je stanica kajanja. Drugo, dervis postaje zadovoljan sa onim sto mu u nasem cinu velikodusnosti. lpak, onaj koji je primio nas dar
je namjenjeno, ovo je nivo askete. Trece, rob iskreno voli sve sto iskazat ce zahvalnost, a duboko u nama, skriveno cemo osjetiti da
Gospodar sa njim ucini, ovo je stanica istinskih Allahovih dz.s. smo zasluzili neku dobit.
prijatelja. Sufije govore o jos visem nivou - "tajnog dobrocinstva". To
Sejh Ebu Ta/ib EI Mekki k.s. se dogada kada darivate na taj nacin da neko ima korist od vaseg
djelovanja, ali za razliku od prva dva nivoa, ta osoba nema osjecaj
Dervis Hafif je krenuo na hodocasce samo sa kantom i da je nesto dobila, niti tu postoji tezina zahvalnosti. Na primjer, kako
konopcem da mu posluzi da vuce vodu iz bunara. Dok je prolazio se osjecate kada pronadete novcanicu od jednog dolara na putu?
divljim predjelima vidio je mnostvo jelena koj i su stajali na vrh Vi pogledate unaokolo i podignete je sa smijeskom na usnama. Vi
bunara i pili vodu. Kada bi im se on priblizio, oni bi pobjegli i nivo se mozete osjetiti sretnim, ali vi ne osjecate da ste to od nekoga
vode bi istom opao. 1uprkos svom zalaganju on nije bio u stanju da dobili vec da ste to nasli. 1 ako bi neko to redovno cinio tj. ostavljao
izvuce vodu iz bunara. Onda je on molio Allaha dz.s. da podigne novcanice na ulici - nikom ne govoreci da to radi - on bi tada
vodu i za njega kao sto je to ucinio i za jelene. Glas sa Nebesa mu praktikovao jednostavan oblik "tajnog dobrocinstva".
odgovori: "Mi to ne mo.zemo uciniti jer ti se oslanjas na kantu i uze Kada bi pokusali tako nesto da uradite, brzo bi osjetili
pored Nas." kada to cu Hafif odmah baci svoju kantu i uze i voda iz djelotvornost tih postupaka u vasem zivotu. Nas svakodnevni zivot
bunara se odmah podiZe te on utoli svoju Zed. obi luje pogodnostima da se to isproba. U mojoj biblioteci, na
On ovo isprica D.ZUnejdu koji mu rece: "Gospodar je testirao primjer, postoji mjesto gdje ja mogu pokloniti knjige i tako dobiti
tvoju ovisnost o Njemu. Da si cekao strpljivo duze vrijeme voda bi redukciju opste takse. No tu postoji i mjesto gdje se knjige mogu
se podigla iz bunara." anonimno pokloniti. lzbor je moj.
Sejh Atar k.s. Velikodusnost kroz dobrocinstvo se ne mora praktikovati
samo sa novcem i stvarima. Moguce je pokloniti drugima i nase
DOBROCINSTVO vrijeme, znanje, rad i nase prakticno umijece. Pa cak i ako nemamo
Ako sve potice od Stvoritelja, sve se Njemu i vraca, da li ti dovoljno novca, to nije izgovor da ne budemo ve likodusni.
zaista ista posjedujes? Zar ti nisi samo cuvar koji se brine o Na visem nivou - ako podarite ono sto je u vasem srcu kao
odredenom dijelu svijeta koji ti je povjeren na cuvanje, zastitu i strpljenje, znanje, ljubav -otkrit cete da vasa velikodusnost izvire od
pravednu raspodje lu?
160 161
Allaha dz.s. i da je svako dobro djelo ein prisjecanja i veze sa vasim odatle zvao u pomoc. Ljudi su se nadnosili nad ribnjak prufajuci
Gospodarom. hodzi ruke i govoreci mu: "Daj hodza ruku! Daj mi svoju ruku!" No
Sejh Ragib EI Dierrahi k.s. hodfa ne obracajuci pafoju na to i dalje je mlatcrrao rukama i
zapomagao.
Ova brata, jedan o2enjen, a drugi ne2enja, obradivali su Napokon Mula Nasruddin stupi u akciju: "Prepustite stvar
zem lju zajedno i podjednako dijelili ljetinu medu sobom. Brat koji je meni", rece i ispruzi svoju ruku hodzi i povika: "Uzmi hodfa ruku!"
bio ne2enja smatrao je da njegov brat koji je imao porodicu im a i Hodza u istom casu scepa Nasruddinovu ruku i tako ga on
vise briga i izdataka te bi s vremena na vrijeme prebacivao dzakove izvuce iz ribnjaka. Ljudi se tome jako zacudise i upitase Nasruddina
sa psenicom iz svoga ambara u njegov. Na drugoj strani njegov za tajnu njegove strategije.
brat je cesto brizno razmisljao o tome kako li se samo brat nezenja "To je bar jednostavno" , on odgovori. "Znao sam da ova
mora osjecati usamljeno. skrtica hodza nikome ne bi nista dao. 1 tako umjesto da trazim od
"Kada bi moj brat imao malo vise novca mogao bi kupiti sebi njega da mi da svoju ruku, ja sam mu ponudio moju, te je on odmah
neke lijepe stvari", razmisljao je ozenjeni brat. 1 tako bi, bez zgrabi."
bratovog znanja prebacivao dzakove sa psenicom nazad u njegov Diela/uddin Rumi k.s.
am bar.
Godinu za godinom broj dzakova bi ostajao podjednak, a Nekakav tvrdica nagomilao veliko blago, no nista nije htio
nijedan od brace nije mogao razumjeti zasto je to tako. trositi na svoju porodicu. Jednoga dana njegov sin otkrije mjesto
Sufijska mudrost gdje on skrivase svoje blago. On iskopa svo zlato i stavi poveci
kamen na njegovo mjesto. On potrosi sav novac na dunjalucka
Postoje ljudi istinske velikodusnosti, koji su pobijedili svoj uzivanja. Kada njegov otac otkri svoj gubitak spopade ga duboko
nefs, te sjede ponizno u kutu nesebicnosti. Oslobodeni okova ocajanje, no sin mu mudro prisjede na muku: "Zlato je za trosenje ,
prirode i kandzi pohlepe, oni su poput prasine na putu patnje i oce. Za skrivanj e dobar je i kamen."
ljubavi. Nijedno ljudsko srce nece biti pomraceno njihovom Sejh Sadi k.s.
krivicom, niti ce ljudi imati 2elju da im naturaju poteskoce. Oni
uvode harmoniju u svijet grubosti i strpljivo podnose sta god da ih Stanovnici Bagdada pitase Dfon ejda da im otkrije znacenje
zadesi. Oni spavaju mirno svake noci, prazni od mrfoje i trzavica, a velikodusnosti. On rece: "Neka neko od vas prvo pokusa to
bude se svakoga jutra u istom stanju u kojem su posli na spavanje. razjasniti."
Sejh Diami k.s. "Velikodusnost znaci ne poistovjecivati se sa svojim nefsom
i tako i djelovati, ako je moguce", rece Hasan.
Molitve za umrle su isto vrijedne kao i darovi za zive. Meleki Na to D.ZUnejd progovori: "Hasan je dobro rekao, ali jos nije
prilaze umrlima sa svjetlosnim darovima govoreci: "Ovo je poklon ispraznio casu . Ja smatram da velikodusnost znaci biti pravedan
od tvog brata, ovo je poklon od tog i tog rodaka." 1 on se raduje prema drugima, a ne ocekivati da i oni budu pravedni prema tebi."
njima bas kao sto se osoba na ovom svijetu raduje darovima. "Sjescu kraj D.ZUnejdovih stopala, jer ja sam govorio samo o
Sejh El-Gazali k.s. covjecanstvu, dok njegov govor dolazi iz Nebeskog izvora."
Sejh Diunejd k. s.
Jednoga dana je Mula Nasruddin vidio grupu ljudi okupljenih
oko ribnjaka. Neki hodfa sa ve likim turbanom je upao u vodu i

162 163
Carica Belkisa je poslala Sulejmanu a.s. dar od cetrdeset ubio sto ljudi, a onda mu postavi isto pitanje: "Da li mi Allah dz.s.
tovara zlata. Kada je stigla u Sulejmanovu zemlju, ona je primjetila mofo oprostiti?" Ovaj sLifija bjese mudar te mLI odgovori: "Naravno
da planine i polja, pa cak i prasina na putu su bili od cistog zlata. da ce ti biti oprosteno, ali odmah se moras iskreno pokajati, a onda
Dan za danom je ona jahala po zlatu dok zlato ne izgubi svu izbjegavaj drListvo losih ljLidi i bLidi LI drustvu dobrih ljLidi. Lose
vrijednost za nju. Kada ju je Sulejman a.s. ugledao njen poklon drListvo nas vodi LI grijeh." Covjek tada izrazi iskreno pokajanje i
grohotom se nasmija. "Draga Sibo ja od tebe nisam trazio poklone, faljenje zbog svojih postLipaka i lijLici gorke sLize moljase Allaha
ja sam trazio samo da ti budes vrijedna darova koje cu ti ja dz.s. da mLI oprosti. Ubrzo potom on napListi svoje prijasnje drListvo
pokloniti." i pode LI potragLI za mjestom gdje zive dobri ljLidi. MedLitim, on
Dielaluddin Rumi k.s. izdahnLI na tarn pLitLI. Po njegovLI dLISLI dodose meleki kazne i
meleki oprosta. Meleki kazne rekose da je on bio veliki grijesnik i da
Ucen ik rece svom ucitelju, "Sta da radim? Uznemiravaju me
po pravdi njegova dLisa pripada njima, dok meleki oprosta isto tako
ljudi, stalno me posjecuju i tako kradu moje dragocijeno vrijeme."
zahtijevase njegovLI dLisLI govoreci: "On se iskreno pokajao i odlLicio
Ucitelj mu odgovori: "Podari ponesto svakom od njih ko je siromah i
da postane dobar covjek. Bio je na pLitLI ka dobrim ljLidim kada je
trazi ponesto ad svakog od njih ko je bogat i oni ti sig urno vise nece
kLicnLio cas njegove smrti." Tu se razvi velika rasprava i Dfabrail je
dosadivati.
bio pozvan da je razrijesi. Nakon sto je saslLisao obje strane on
Sejh Sadi k.s.
presLidi: "Treba izvrsiti mjerenje. Ako je mjesto na kojem je on
Trosi ad onoga sto ti je Allah dz.s. podario. Ne plasi se izdahnuo bliZe dobrim ljLidima on onda pripada melekLI oprosta, a
siromastva. Allah dz.s. ce ti dati ono sto ti je obecao, trazili mu vi to ako je to mjesto bliZe losim ljudima, onda on pripada meleku kazne.
ili ne. Niko od onih koji su bili velikodusni nije umro u ocajanju. "I tako oni izvrsise mjerenje. Buduci da je eovjek tek krenuo na put
Sejh Ibn Arebi k.s. bio je blizi svome polazistu tj. grijesnim ljLidima, ali zbog njegovog
iskrenog pokajanja nas Gospodar pokrenLI mjesto gdje je preminuli
Prica se da je jedne noci lopov provalio u Dfonejdovu kucu, lezao i donese ga pred grad gdje zivjese dobri ljudi. 1 tako ovaj rob
ali tu ne nade nista osim kosulje koju on i ukrade. Slijedeceg dana pripade meleku oprosta koji ga odvede u dfannet.
Dfonejd primijeti, dok je prolazio bazarom, da njegovu kosulju Sejh Muzaffer k.s.
prodaje nekakav covjek. Tu se zadesi i kupac koji je falio kupiti
kosulju pod uslovom da mu prodavac dovede nekoga da posvjedoci Harun El-Rasid je jedne prilike setao plantafom datLila kada
da je kosulja zaista njegova. Tada im se Dfonejd priblizi i rece: Ligleda starog, pogrbljenog, bjelobradog covjeka kako sadi mlada
"Spreman sam da posvjedocim da je kosulja njegova." stabla datLila. On ga pozdravi rijecima: "Nemoj pretjerati s poslom,
Sejh Diunejd k.s. oce!"
Bijase eovjek koji je okrutno ubio devedeset devet ljudi. "Hvala ti sine", odvrati starac.
Onda on osjeti kajanje. On ade ucenom eovjeku i isprica mu o "Sta to radis oce?" upita Halifa.
svojoj proslosti, objasnjavajuci mu da sada on 2e li da se iskreno "Kao sto vidis, sadim mlada stabla datLila".
pokaje, prom ijeni i postane bolja osoba. "Da li mi Allah dz.s. mofa "Kaliko je godina potrebno da ona pocne davati plodove."
oprostiti?", ori na kraju upita. Medutim, taj ucen covjek izgleda nije "Deset, dvadeset, trideset godina. A nekim stablima i stotinu
bio dosljedan svoje ucenosti te mu odgovori: "Za tebe nema godina."
oprosta." "Onda je najbolje da ja i tebe ubij em!", rece ubica. Kao sto "Hoces li ti biti LI mogucnosti da probas plodove datLile kojLI
kaza tako i ucini. Nakon toga on nade nekog sufiju i rece mu da je sada sadis?"
164 165
"Ja mozda necu zivjeti toliko dugo", rece starac, "ali mi lafoim novcem Abdullahovom slugi. Sluga odmah primijeti da
danas jedemo od onih sto su nasi stari posadili. 1 zato mi sadimo novcic nije ispravan te mu ga odmah vrati. Kada se Abdullah vrati
danas da bi neko sutra imao koristi od toga!" Ove rijeci ostavise jak sluga mu isprica sta se desilo. "Pogrijesio si!" rece mu Abdullah, "ja
utisak na Halifu te on izvadi kesu zlatnika i darova je starcu. Starac sam odavno znao da mi zoroastrovac stalno podvaljuje, ali sam bio
uze kesu sa zlatnicima govoreci: "Neka je slava dragom Allahu strpljiv sa njime i bacao sam novcice u bunar da neki drugi
dz.s., jer ova mlada stabla koja danas posadih odmah donesose musliman nebi bio prevaren sa njima.
plodove!" Halifi bi drago da cuje te mudre rijeci, te starcu darova jos Sejh EI Hajet k.s.
jednu kesu zlatnika.
Ebu Sulejman El-Darani je znao ponoviti: "Kada bih
Na to starac rece: "Neka je slava dragom Allahu dz.s., jer
posjedovao cijeli svijet da njime nahranim svoga brata, jos uvijek
obicno, stablo daje plodove jednom godisnje, a evo ovo moje izrodi
bih smatrao da je to manje od onoga sto bih 2elio da podarim."
dva puta u istoj godini!"
On je isto rekao: "Kada bratu dam jedan zalogaj hrane njen
Halifa baci starcu jos jednu kesu dukata te se okrenu svom
ukus osjetim u svom grlu."
slugi i rece: "Brzo, bjezimo odavde prije nego li nas ovaj starac
Sejh EI Gazali k.s.
ostavi bez prebijene pare."
Sejh Muzaffer k.s. Kada dijelimo imovinu sa prijateljima, tu postoje tri razlicita
nivoa.
Neki covjek jednom odluci da podari nesto novca
Na najni2em nivou vi posmatrate vaseg prijatelja kao roba ili
postovanom lbrahimu Edhemu. No ovaj sufija mu rece: "Ako si
slugu i od vaseg viska zadovoljavate njegove potrebe. Ako mu
bogat primit cu tvoj novac, ali ako si siromah necu ga uzeti."
nesto zatreba kada vi imate vise nego sto vam treba, dacete mu, a
"Bogat sam", covjek rece i onda medu njima zapoce
da vam on nije ni zatrazio. Kada bi on morao od vas traziti smatrali
slijedeci razgovor.
bi da niste ispunili svoju dufoost.
"Dakle ti si bogat, koliko novaca imas?"
Na visem nivou smatracete prijatelja jednakim sa vama.
"Dvije hiljade zlatnika".
Bicete zadovoljni da vam on bude ortak u poslu i sa njime cete na
"Ada li ti zelis da irias cetiri hiljade zlatnika?"
jednake dijelove dijeliti vasu imovinu.
"Da, naravno."
Na najvisem nivou, vas prijatelj ce vam biti vafoiji od vas
"Ada li bi bio sretniji kada bi imao deset hiljada zlatnika?"
samih i njegove potrebe prece od vasih.
"U to nema sumnje."
Sejh EI Gaza/i k.s.
"Ti ka2es da si bogat, ali to nije istina. Ti si puka sirotinja i od
tebe necu uzeti ni pare. Zadrzi svoj novac, jer koliko god da imas Neki lzraelci izvrijedase lsata a.s. dok je prolazio bazarom.
nece ti biti dovoljno i ma koliko da posjedujes UVijek ces LI SVOm On im odgovori tako sto se pomoli za njih.
srcu ostati gladan i siromasan, a ja od sirotinje ne uzimam." Neki covjek se tome zacudi te ga upita: "Kako to da se molis
Sejh Muzaffer k.s. za one koji te na pravdi boga vrijedaju. Zar ne osjecas srdZbu
prema njima?"
Ebu Abdullah EI Hajet je imao krojacku radnju u kojoj je
"Ja mogu potrositi samo ono sto nosim u svom noveaniku",
cesto sjedio sa svojom musterijom koji je pripadao kultu Zaratustre.
lsa a.s. mu odgovori.
Kad god bi Hajet za njega nesto skrojio ovaj bi mu platio lafoim
Sejh Atar k.s.
novcima, no Abdullah ih je primao bez pogovora. Jednoga dana
Abdullah nije bio u radnji kada se ovaj zoroastrovac pojavi i plati
166 167
Postoji duboka mudrost kada djelujemo samo zarad Allaha
dz.s., a ne iz bilo kojeg drugog razloga. Jednom prilikom se hazreti
SESTI DIO - DODIR BOZANSKOG Alija borio na ratistu sa jednim od prvaka u protivnickoj vojsci. On
napokon uspije da protivniku izbije mac iz ruke . 1 kada podi2:e svoj
mac da protivniku uskrati zivot, ovaj ga u tom trenutku pljunu u lice.
POGLA VLJE SESNAESTO
Hazreti Alija se odmah zaustavi i stavi svoj mac u korice. Njegov
protivnik se iznenadi: "Ne razumijem. Ti samo sto me nisi posjekao,
KAKO SPOZNA Tl ALLAHA DZ.S. a kada sam te pljunuo, postedio si mi zivot. Zasto?"
Hazreti Alija mu odgovori: "Ja sam ti namjeravao uzeti zivot
Cilj svakog duhovnog iskustva je spoznaja Allaha dz.s .. u bici, boreci se zarad Allaha dz.s. , ali kada si me pljunuo to me
Tarikat nam pruza mnostvo nacina, ukljucujuci hizmet, ljubav i naljuti. Da sam te tada ubio, bio bih obicni ubojica, jer bih te
samodisciplinu. posjekao u srdzbi. Na Allahovom dz.s. putu cu se boriti, ali zarad
Koliko ima dusa, toliko je i puteva do All aha dz.s .. A ipak, svi sebe necu ubijati."
ti putevi imaju nesto zajednicko, jer mi jedni drugima vise slicimo Sejh Muzaffer k.s.
negoli se razlikujemo.
Sto je veca motivacija veci je i napor ka tom cilju i veci i Covjek je u pocetku jos bio dijete, te je Allah dz.s. sa njime
izgledi da uspijemo. Da li zaista 2:elite spoznati vaseg _Stvoritelja? blago postupao. Put kuda djeca idu je jedno, a bojno polje heroja,
Koliko je duboka ta vasa 2:elja? 1 sta ste sve spremni uraditi da taj nesto posve drugo. Covjek je iznesen iz d2:enneta na ramenima
cilj ostvarite? velikih meleka Bozijeg Carstva. D2:ennet je na ovom svijetu
Kao sto je jedan savremeni ucitelj, sejh Tosun Bajrak rekao: nacinjen kolijevkom njegove velicine i jastukom za njegov smiraj, jer
"Ako potraga za Stvoriteljem nije najva2:nija stvar u tvom zivotu nisi on jos uvijek nije imao dovoljno izdrzljivosti za te2:e ispite i izazove.
spreman da nam se pridruzis." Sutra, ce otici u d2:ennet sa mnogom djecom. Bice ih toliko
Sejh Ragib EI Dierrahi k.s. da ce se cijeli d2:ennet zatresti pod njihovim stopalima. Meleki ce to
Jednoga dana neki covjek upita sejha kako da spozna posmatrati i u cudu govoriti: "Je li to onaj isti covjek koga iznesose
Allaha dz.s.. "Putevi ka Allahu dz.s. su mnogi, ima ih koliko i iz d2:enneta par dana unazad, siromasnog i odbacenog?"
1 zato budi spreman da propatis izvjesno vrijeme, da bi za
stvorenih bica. Ali najkraci i najlaksi put je sluziti drugima, ne
dodijavati im i ciniti ih sretnima", sejh odgovori. kratko vrijeme opet zadobio istinsko blago!
Sejh Ebu Seid k.s. Sejh Semeni k.s.

Poslanik lbrahim a.s. odrastao je medu idolopoklonicima.


0 trazioce, znaj da je put do lstine u tebi. Ti si putnik.
On je iskreno trazio Allaha dz.s .. Gledao bi u najsjajnije zvijezde
Odlazak se sam po sebi dogada. Dolazak se dogada isto bez tvoje
govoreci: "Ti si moj Gospodar." Onda se pojavi pun mjesec. lbrahim
volje. U biti nema dolazaka ili odlazaka; niti postoji ikakvo mjesto;
a.s. ga ugleda i rece: "Ti si moj Gospodar." Onda se poj avi sunce, a
nema sadrfanog unutar onoga koji sadrfava. Pa ko je onda tu da
mjesec i zvijezde se uklonise. lbrahim a.s. tada rece: "Ti si
bude sa Allahom dz.s.? Sta tu ima drugo osim Allaha dz.s.? Ko je
najuzvisenije, ti si moj Gospodar." Noc se opet spusti i sunca
onaj koji trazi i sta nalazi kada niceg drugog nema osim Allaha
nestade.
dz.s.?
Sejh Bedruddin k.s.
168 169
lbrahim a.s. rece: Moj Gospodar je Onaj koji mijenja stvari i "Ja sam prijatelj Allahovih dz.s. prijatelja", lbrahim rece.
koji ih ponovo vraca. Moj Gospodar je Onaj koji se krije iza svih Dzibril je dugo cutao prije nego sto rece:
promjena." "lbrahime, napisacu tvoje ime na celu liste."
Sejh Muzaffer k.s. Sejh Atar k.s.

Samo na trenLitak Lironi u Okean Bofanskog i znaj da U pocetku sam gn1es10 LI cetiri stvari: Zelio sam da se
nijedna dlaka na tvojoj glavi nece biti navlafona vodama iz sedam prisjecam Allaha dz.s., da Ga spoznam, da Ga volim i da Ga
mora. Ako je ono sto vidis lice Voljenog, nema sumnje da ces od trazim. Kada sam stigao na kraj puta, shvatio sam da se On mene
tog trenLitka jasno progledati. Kada su temelji tvoga postojanja prisjeca prije nego sto se ja prisjecam Njega, da Njegovo znanje o
Linisteni, nek LI tvom srcLI ne bude straha da ces i ti nestati. meni dolazi mnogo prije moga znanja o NjemLI, Njegova ljubav za
Hafiz Sirazi k.s. mene postojala je mnogo prije moje ljLibavi prema NjemLI i da me je
On trazio mnogo prije nego sto sam ja poceo da trazim Njega.
Receno je da kada nacinis jedan korak LI Njegovom pravcu, Sejh Bajazid Bistami k.s.
On nacini deset koraka prema tebi. No prava istina je da je Allah
dz.s. uvijek sa tobom. Mislio sam da sam stigao pred sam Prijesto Allahov dz.s. i
Muhammed a.s. tada rekoh: "O prijestolje, rekli su nam da se Gospodar na tebi
odmara." "O Bajazide", odgovori Prijestolje, nama je receno da on
Hodao si u krugovima, zivi u poniznom srcu."
traieCi. Sejh Bajazid Bistami k.s.
Nemoj da pijes sa ivice jezera,
SkoCi u njega. Postani voda, Stvoritelj rece: "Zelio sam da se pokazem i zato sam stvorio
Samo onda ce ti se iect ugasiti. svijet." Ovo se ispoljava u onima koje Stvoritelj voli. Vrijednosti
Sejh Sadi k.s. ljLibavi, znanja, slLisanja, videnja volje, snage, govora, su Allahovi
dz.s. darovi covjecanstvLI. Ali njegov najveci dar je ljLibav,
Kraj koji je dosegao teolog je pocetak na pLitLI dervisa, jer manifestacija Allahove dz.s. ljubavi je LI spoznaji Allaha dz.s ..
najvisi stepen za teologa je biti iskren u svom znanju i u onom sto LjLibav je ono najosnovnije sto odrzava ljudska bica. Bez ljLibavi se
se cini zarad All aha dz.s .. lsto tako ne traziti nagradLI za ono sto ne moZe zivjeti, covjecanstvo je to naucilo od Allaha dz.s ..
cini; to je vrhLinac za teologa. No, to je samo pocetak na PLitLI Sejh Bedruddin k.s.
sLifija. Postoje mnoge stanice i stanja koje sufija mora da dosegne
sve dok on ne utone LI potpLini zaborav sebe i svega oko sebe, Neki covjek pofolio da vidi Poslanika a.s. LI snu, ali to mLI
utapajLici se LI Allahovu dz.s. Velicanstvenost. nije Lispijevalo ma koliko se trudio. On Lipita nekog sLifiju za savjet.
Sejh Sarani k.s. Sufija mu rece: "Sine moj, LI petak uvece pojedi dosta zasoljene
ribe, obavi svoj namaz, a onda podi na pocinak, ali nemoj da pijes
Sejh lbrahim Edhem je sanjao meleke koji SLI ispisivali vodLI prije spavanja. Onda ces vidjeti."
imena Allahovih dz.s. prijatelja (Evlija). Covjek to i Licini. CijelLI noc je sanjao da pije vodLI iz potoka,
lbrahim Lipita da li su zapisali njegovo ime? fontana i izvora. Kada se ujLitro probudi odmah ode SLifiji i rece: "O
"Ne", meleki odgovorise. LICitelju, Poslanika a.s. nisam vidio. Bio sam toliko Zedan da sam

170 171
svu noc sanjao da pijem vodu iz fontana i izvora. Pa jos i sada
gorim od fodi." Sufija mu tada rece: "Dakle, posoljena riba ti je POGLA VLJE SEDAMNAESTO
zadala toliku fod da si cijelu noc sanjao samo vodu. Sada takvu
fod moras osjetiti i za Allahovog dz.s. Poslanika a.s. i onda ces
sigurno ugledati njegovu blagoslovljen~ ljepotul" MOLITVA (NAMAZ)
Sejh Muzaffer k.s. Molitva (salat, zikir, dova) je sastavni dio islamskog svij eta.
Ona ima v ise oblika. Postoji unutarnja i vanjska molitva. Postoje
U vijeme nekog praznika, halifa Harun El-Rasid obuce tihe molitve (koje se izgovaraju u sebi) i molitve koje se glasno
najljepse ruho, zajaha svog konja i izade na ulicu. Ljudi izvikivase izgovaraju i one koje se naglas pjevaju. Postoj e jasno utvrdene,
njegovo ime, diveci se njegovom prelijepo izvezenom ruhu. U to~ formalne molitve, kao i one spontane koje izlaze iz srca. lza svake
trenutku pojavi se Behlul - Mudra luda, isprijeci se halifi na putu 1 istinske molitve stoji iskreno srce, cefoja za Stvoriteljem, cefoja za
izrecitova slijedece stihove: dodirom Bozanskog.
Festival nije stvar oblacenja i Kafo se da su sve tajne ovog svemira skrivene u molitvi.
novoga ruha, Sva Bozija stvorenja i cijela Bozanska Kreacija slavi svoga
Festival se proslavlja sluieci Al/aha i Stvoritelja. Samo covjek, zbog svoje slobodne volje, okrece leda
prisjecanja tvoga Gospodara Stvoritelju svome . Zato za nas, molitva se ne dogada sama po sebi,
Proslavljati festival je biti sultan srca, kao svim ostalim stvorenjima, za nas, okrenuti se molitvi i
a ne sultan prostranstva uprafojavati je uspjeh.
Sultan prostranstva brzo tone u zaborav, Za nas je neprestani izazov usmj eriti nasu pa.lnju ka molitvi.
Sultan srca se nikada ne zaboravlja. Sve dok se srce ne upali od cefoje za Allahom dz.s„ nasa pamet
Kad cu ove stihove, potekose suze u Harunovim ocima. ce lutati. Jednoga dana Poslanik a.s. rece svojim ashabima: "Da li
Sejh Muzaffer k.s. mofote obaviti i najkraci namaz, a da vam je razum usmjeren samo .
na Allaha dz.s.?" (misli se na namaz od dva rekata) u pocetku niko
Mejrem je izabrana da rodi lsa-a a.s., jer je njena cistota ~!la
se od njih ne usudi da odgovori na ovo pitanje. Naposlijetku jedan
nedodirnuta. Jednostavni ljudi to zovu "nevinost", ali oni sa dublJ1m
od duhovno najrazvijenijih ashaba se usudi pokusati. Poslanik a.s.
znanjem znaju da biti eist znaci biti potpuno prilagode~ Nebes.k~~ rece: "Ako ispunis ovaj uslov dacu ti svoj ogrtac." (Poslanikov a.s.
toku; biti kao voda koja tece u istom toku sa vodom z1vota. Viecrn
ogrtac nije obicni komad odjece vec znak duhovnog nivoa pa cak i
Poslanik je uvijek unutar nas, on ceka da kroz Rijec otkrije tre~utak
mogucnost da se postane Poslanikov a.s. nasljednik).
i jednoga dana kada Mejrem opet bude prepoznata, lsa a.s. ce se
Ashab Ali r.a. zapoce s namazom. U pocetku ga Poslani k
opet pojaviti, manifestovati u spoljasnjem svijetu. Sjetite se ko je
a.s. smjerno posmatrase. No za vrijeme drugog rekata, Poslan ik
bila Mejrem.
a.s. se nasmijesi i opusti. Kada je Ali r.a. zavrsio s namazom ,
Resad Field
Poslanik a.s. ga upita da li je bio u stanju da ispuni ono sto mu je
zadano. Ali r.a. odgovori: " Za vrijeme prvog rekata bio sam u stanju
koncentrisati se samo na Allaha dz.s., ali za vrijeme drugog re kata,
iznenada mi dode ova misao: "Poslanik ima dva ogrtaca, koji od ta
dva mi namjerava pokloniti?"

173
172
Neki ljudi vjeruju da propustiti jedan od pet dnevnih namaza njegova sedzda je bila toliko duga da se u meciuvremenu lokva od
je grijeh za koji ce odgovarati na drugom svijetu. Sufije vjeruju da je suza zaledila od hladnoce i zarobila njegovu bradu i njega samog.
namaz otvoreni poziv od Gospodara da se naciemo u Njegovom Sejh Muinuddin k.s.
Bofanskom Prisustvu. Prema tome, propustiti namaz je kazna
sama po sebi. To je isto sto i propustiti banket, u ovom slucaju to je Jednom prilikom jedan od lsatovih a.s. ucenika (havarijuna)
banket nase duse. je drfao propovijed u nekom gradicu. Ljudi od njega zahtijevase da
Sejh Ragib EI Dzerrahi cini cuda i ozivi mrtve kao sto je to i lsa a.s. cinio.
Tako oni pociose na groblje i zaustavise se ispred jednog
Za vrijeme namaza, Stvoritelj podi:Ze zastore i otvara vrata groba. Ucenik se pomoli Allahu dz.s. da mrtvaca vrati u zivot.
nevidljivog, tako da Njegov rob stoji ispred Njega. Namaz otvara Mrtvac ustade iz groba, pogleda oko sebe i povika: "Moj magarac,
tajnu vezu izmeciu roba i Gospodara. gdje je moj magarac?" Za vrijeme svog zivota ovaj eovjek bijase
Namaz je prag na ulazu u Allahovu Realnost. siromasan, a ono najvrijednije sto je posjedovao je bio njegov
Muhammed a.s. magarac.
lsto vrijedi i za vas. Od onoga sto je za vas bilo najvaZ:nije
Obavljaj namaz u skladu sa svojim mogucnostima zavisit ce i ono sto ce vas zadesiti u trenutku prozivljenja. 1 na
sposobnostima. Ne idi u takve krajnosti zbog kojih bi mogao i drugom svijetu bit cete zajedno sa onima koje volite. Muhamm ed
oboljeti. Allahu dz.s. je najdraze neprestano djelovanje pa makar a.s. je rekao: "Kako zivis tako ces umrijeti, a vase prozivljenje ce biti
ono bilo i neznatno. kako ste umrli."
Muhammed a.s. Sejh Muzaffer k.s.

Slijedece rijeci, dovu je Poslanik a.s. preporucio svojim Uglacavati ogledalo vasega srca zikrom je put kojim vase
ashabima: "O Gospodaru, podari mi ljubav za Tebe i ljubav ka srce stifo Allahu dz.s .. Ovo ogledalo nije moguce ocistiti od hrde
onima koji Te vole i ljubav ka svemu sto me Tebi priblizava. O nevjerstva i dvolicnosti ako se predamo buntovnistvu i
Gospodaru, neka mi Tvoja ljubav bude vrijednija od hladne izvorske suprotstavljanju (Allahovoj volji). Ovo ogledalo je moguce uglacati
vode onome koji od zecii skapava." samo nepokolebljivom vjerom i savrsenom iskrenoscu uz zikr.
Sejh EI Gazali k.s. Nemojte oblik zamijeniti za ogledalo, jer oni nisu isto. Ogledalo
odrafava oblik putem svjetlosti, a svjetlost se ne moze odvojiti od
Jednoga zimskog decembra u Konji, Rumi se osamio u sunca, tako da ako se svjetlost ne reflektuje, greska je u ogledalu.
svojoj sobi za meditaciju da tamo obavlja nocni namaz. Kada je Ko god da ostane pod zastorom, isti je kao sova pod
doslo vrijeme jutarnjem namazu, on se nije pojavio. Njegovi suncem. Ako sova ne mo:Ze da vidi na suncevoj svjetlosti greska je
sljedbenici se zabrinuse jer u posljednjih dvadeset godina Rumi nije njenih ociju, sunce za to ne mofomo kriviti. Onaj koji ne zna da se
ni jedamput izostao sa jutarnjeg (sabah) namaza. Kako je vrijeme Stvoritelj u eovjecanstvu obznanjuje, govori poput budale. Ako zelite
prolazilo oni su se sve vise i vise brinuli, te konacno odlucise da da u ogledalu vidite svoje lice, ono mora biti ispravno i osvijetljeno.
razvale vrata sobe u kojoj se on nalazio. Unutra, zabezeknuse se Sve ono sto uvecava svjetlost vaseg srca prinosi vam bli:Ze i ono u
kada vidjese Rumija na sedzdi sa njegovom bradom zamrznutom cemu je Stvoritelj Sebe obznanio.
na podu, u nastojanju da se ove muke oslobodi. U svojim Sejh Senai k.s.
molitvama je prolio toliko suza da je ispred sebe stvorio lokvu, a

174 175
"Jedan salat, *bez vas* je bolji od sedamdeset obicnih vasih nemoguce tek tako iscupati je. Jedina opcija je bila da mu zarefo
namaza. Ono sto je Poslanik a.s. vjerovatno mislio kada je ranu i onda izvadi strijelu. Tada ih neko od hazreti Alij ine rodbine
izgovorio ove rijeci je da je salat u kojem nema vaseg prisustva je posavjetova da sacekaju dok ne bude vrijeme namaza jer je tada
vrijedniji od sedamdeset obicnih namaza, jer sve dok je vasa Alija potpuno nesvjestan svega oko sebe. 1 tako dok je Alija bio u
prisutnost prisutna, svih sedamdeset hiljada zastora stajace namazu, oni mu zarezase ranu i izvadise strijelu.
izmedu vas i Allaha dz.s .. No, ako ste odsutni od sebe, ko je tu da Kada je obavio namaz Alija rece: "lzgleda kao da je bol
bude zastorom prekriven? (Salat znaci: veza, utapanje, spajanje, popustila." Tada mu oni objasnise da mu je strijela izvadena dok je
potpuna predanost. U zikiru je salat narocito izrazen). on bio duboko u namazu.
Sejh Iraki k.s. Sejh Ensari k.s.
Pa cak i uzarena vatra dfohennema i patnja koju on nosi
Onaj koji zlato ljubi bile bi za mene laksa od onoga sto osjecam kada se Ti od mene
Preg/asan je od svoje nadmenosti skrivas. Oprosti svima, ali meni nemoj oprostiti. Smiluj se svima, no
Zaboravlja na smrt meni se nemoj smilovati. Ja od Tebe nista ne trazim niti molim za
Koja de ubrzo i na njegova vrata zakucati. ono sto mi po pravu pripada. O Gospodaru, ucini samnom sve ono
Pomisli na dan sto folis.
Kad u samrtnom hropcu budes izdisao
I kad de mis!i iene tvoje
Na bududeg muia biti usmjerene
I prije no li te strijela smrti prostrije!i
/spuni ono sto ti je naredeno
Pokori se, A!lahu se predaj.
Cije!i i smisao covjecanstva
Je u poducavanju i razumijevanju
lAzviseni Allah ka:Ze: Ja
0, Mitost Allahova poput kise sipi
Otvori svoje oCi i to prihvati.
sam CA.2 moga roba gdje
Dielaluddin Rumi k.s.
god me spomene i dok/e
0 moj Gospodaru, kakve li ironije!
Na samom dnu pak/a mi iivimo
god 011 svoje tAsne zikirom
No jos uvijek smo uplaseni
Tvoje besmrtnosti.
Dielaluddin Rumi k.s.

Jedne prilike, na bojnom polju, hazreti Alijinu nogu strijela


prostrijeli do kosti. Njegovi ahbabi pokusase da mu je izvade,
medutim ubrzo vidjese da je strijela cvrsto prionula uz kost i da je
176 177
Slikara cete vidjeti onda kada su slike skrivene. Poslusaj me
brate , otkrit cu ti tajnu tajni : Slikar i naslikano su jedno! Kada ti se
POGLAVLJE OSAMNAESTO vjera usavrsi, sebe neces nigdje drugo vidjeti do li u Njemu.
Sejh Atar k.s.
PRISJECANJE ALLAHA Di.S. (ZIKRULLAH) Sejh Dzunejd k.s. jako zavoli nekog mladog dervisa, te
Na arapskom jeziku ponavljanje i prisjecanje sadrzane su u njegovi stariji dervisi zbog toga postadose ljubomorni. Nikako im
jednoj rijeci (zikr). Kaze se da prisjecanje Allaha dz.s. zapocinje nije bilo jasno sta to sejh vidi u tom mladicu. Jednoga dana Dfonejd
vokalnim ponavljanjem Njegovih lmena. To glasno ponavljanje rece svojim dervisima da svaki od njih ode na pijacu, kupi pile i
Allahovih dz.s. lmena postepeno se spusta na srce i postaje zikr potom ga zakolje, ali moraju to uraditi na mjestu gdje ih niko nece
srca. Naposlijetku zikr srca se produbljuje i postaje zikr ruha. Dakle, vidjeti. Sve to bi trebali obaviti prije zalaska sunca.
na pocetku vi ponavljate Allahova dz.s. lmena, onda se ona sama Tako je i bilo, jedan po jedan dervisi su se vracali u tekiju
ponavljaju, a naposlijetku Allah dz.s. ih ponavlja kroz vas. noseci zaklano pile pod pazuhom. Konacno, kada sunce zade, vrati
Postoji vise vrsta zikra: unutarnji zikr ( u sebi), glasni zikr i se i mladi dervis noseci zivo pile, koje se otimalo i pijukalo. To
grupni zikr koji ponekada mofo da bude pracen pokretima i izazva smijeh kod starijih dervisa i oni jedni drugim dosaptavase da
muzikom sa ilahijama i kasidama. ovaj dervis nije u stanju ni izvrsiti sejhovu naredbu.
Osjecanje koje treba da nas prati u zikru je da se mi Dfonejd upita svakog od njih da opise nacin na koji su
vracamo nasem izvoristu, onome sto smo vec bili i nekada znali. ispunili njegovu naredbu. Prvi dervis opisa kako je kupio pile, otisao
Sufije vjeruju da su nase duse zivjele u svijetu dusa na hiljade kuci, zakljucao vrata, navukao zavjese i onda ubio pile. Drugi
godina. Tamo , okupane bozanskom prisutnoscu nase duse su isprica kako je ubio pile u svojoj tamnoj ostavi bez prozora. Treci
dozivljavale Allaha dz.s. dublje i potpunije od onoga sto mi mofomo rece da je isto tako ubio pile u tamnoj ostavi, ali da je sebi povezao
i zamisliti. Praktikovanjem prisjecanja (zikra) mi nastojimo da oci tako da ni on nije mogao vidjeti svoj ein. Jedan dervis je zaklao
dokucimo bar djelic tog Bozanskog stanja. pile u tamnom , napustenom dijelu sume, drugi u pecini.
Zagovornici zdrave hrane insistiraju na tome da smo mi ono Konacno, red dode i na mladog dervisa da se izjasni. On
sto jedemo. lsto tako istina je i da smo mi i ono sto mislimo. Stalnim obori svoju glavu postiden sto nije bio u stanju izvrsiti sejhovu
praktikovanjem zikrullaha ulazimo u stanje stalnog prisjecanja naredbu. "Donio sam pile u svoju kucu", rece "ali svuda se osjecalo
Allaha dz.s .. Onda, nefs od nas otpada i samo Allah dz.s. u nama tajanstveno Prisustvo. Otisao sam i u najudaljenije dijelove sume,
ostaje. ali isto Prisustvo je jos uvijek bilo samnom. Pa cak i u najtamnijim
Sejh Ragib EI Dierrahi pecinama to Prisustvo nije iscezlo. Jednostavno nema mjesta u
ovom svemiru gdje nas Gospodar ne bi vidio."
\
Sva stvorenja prizivaju Stvoritelja. Mada je to tesko cuti ili Sejh Muzaffer k.s.
vidjeti sa vana, unutarnja sustina svih stvari se neprestano prisjeca
i priziva Allaha dz.s„ Sunbul Efendi, sejh halvetijskog reda u lstanbulu, trafoci
Sejh Muzaffer k.s. svoga nasljednika, posla svoje dervise da donesu cvijeca i ukrase
tekiju. Jedan po jedan dervisi se vracase sa buketima prelijepog
cvijeca, no jedan od njih donese samo mali, uvehli cvijet. Kada ga
upita njegov sejh zasto nije donio nista vrijedno, on rece: "Svaki
179
178
cvijet na koji sam naisao bio je zauzet prizivanjem Gospodara, zar Lahko je znati za Stvoritelja, ali pronaci put do Njega je
sam sm io prekinuti ovu neprestanu molitvu? Konacno nadoh ovaj bolno i tesko. On se ne mo:Ze pronaci a da se ne izdignemo iznad
cvijet koji je zavrsio svoje prisjecanje, te vam taj cvijet i donijeh." naseg bica. Sufija se ne postaje sjedeci na cilimu za molitvu. Put
Ovaj dervis bi izabran za buduceg sejha. dervisa nije da stavi poseban turban ili odoru . Sufija je onaj cije bice
Sejh Muzaffer k.s. u lstini nestane, onaj cije srce je procisceno. Sufija je onaj kome niti
sunce treba danju, niti mjesec nocu. Jer, sufija je onaj koji i danju i
Za one koji hoce da zive pravedno najbolja je usamljenost. nocu kroci u Svetlosti lstine . Sufizam je siromastvo koje
Onaj koji je usam ljen ne vidi nista sem Stvoritelja, nista ga drugo nadomjestava svako bogatstvo.
nece pokretati sem Allahove dz.s. volje. Kako je moguce znati neciju stanicu duhovnosti i budnosti?
Sejh Zun-nun k.s. Samo ako su svi dijelovi naseg tijela udru:Zeni u prisjecanju Allaha
dz.s„ onda cemo biti svjesni takvih stvari. To je vrsta osobe koja se
Jednoga dana dok sam sjedio na zaravnjenom krovu svoje
moze zvati sufija.
kuce, zacuh :Zenu na susjednom krovu koja rece svome mu:Zu: "lma Sejh Muzaffer k.s.
vec pedeset godina kako zivimo u ovoj kuci. u bijedi i u izobilju, na
vrucini i hladnoci, bila sam strpljiva i nisam trazila vise od onoga sto Smijem se kada cujem da je riba u_ vod i :Zedna.
je bilo pravo. Nikome se nisam falila na tebe. lpak jednu ti stvar ne Sejh Kabir k.s.
mogu oprostiti; da ti je neko drugi bio drazi od mene. Sve sto sam
cinila, cinila sam zbog tebe i da bi ti samo mene vidio. No, danas ti Dah covjeciji koji Bozije ime ne ponavlja je dah uzaludno
si zapazio drugu." izgubljen.
Ja pogledah u Kur'an , trazeci analogiju ovim rijecima i u Sejh Kabir k.s.
njemu nadoh slijedece ajete: "Mi cemo oprostiti sve vase grijehe, ali
ako vi u vasim mislima makar i na trenutak budete naklonjeni Musa a.s. jednom zatrazi od Allaha dz.s. da mu poka:Ze
drugima i budete obozavali nekog drugog boga pored Mene, Mi nekog od Njegovih prijatelja. Bi mu receno da ode u ~zvjesnu doli~u.
vam to necemo oprostiti." Musa a.s. tako i ucini i tamo nade covjeka obucenog u prnJe,
Sejh Hasan El-Basri k.s. izgladnj elog i punog vaski.
Musa a.s. mu rece: "Mogu li ista za tebe da uradim?"
Ako :Zelite da se priblizite Allahu dz.s„ morate Allaha dz.s. Covje k odgovori: "Boziji Poslanice, molim te donesi mi casu
potraziti u srcima drugih ljudi. 0 drugima bi trebali sve najbolje vode."
govoriti bez obzira da li su oni prisutni ili ne. Ako :Zelite da budete Kada se Musa a.s. vratio sa vodom vidje da je covjek umro.
svjetlost koja ce ukazivati put drugima, onda, kao i sunce, morate On tada potrazi komad haljine da ga u njemu zakopa i kada se
svima pokazivati isto lice. Donijeti radost jednom srcu bolje je nego vratio vidje da je tijelo lav gotovo u cijelosti raskomadao .
sagraditi mnoge dfamije, a zarobiti jednu dusu dobrotom bolje je Ouboko potresen Musa a.s. povika: "O Gospodaru , ljude si
nego osloboditi hiljade robova. od ilovace sacinio. Neki dozive veliku srecu, a neki su bijedni i
lstinski Boziji covjek nije odvojen od ostalih ljudi, on zorom napaceni. Niko ne mo:Ze razumjeti ovaj paradoks!"
ustaje, jede, spava, prodaje i kupuje, daje i uzima na bazarima, :Zeni Unutarnji glas rece Musau a.s.: "Ovaj covjek je u svemu
se i ,aktivno ucestvuje u drustvu, a ipak ni za trenutak ne zaboravlja ovisio o Meni. A onda, je od tebe zatrazio pice. Nije trebao ni od
Gospodara. koga traziti kada je vec bio zadovoljan sa Mnom."
Sejh Ebu Seid k.s. fz Atarove Ilahi-Name
180 181
Sejh Zun-nun rece svom muridu: "Pocni obucavati ljude Dfonejd odgovori: "Ti od mene folis nesto sto ja vec
drfoci predavanja, ali moras uvijek imati na umu da sebe (nefs) ne godinama trazim. Cijeli svoj zivot ja zelim bar na trenutak biti
smijes staviti izmedu. prisutan sa Gospodarom, ali moja folja se jos nije ispunila. Pa kako
Murid obeca da ce slijediti taj savjet. Medutim, veoma mali onda da budem prisutan s tobom kada jos ni sam nisam u
broj ljudi dode da ga slusa. Jednoga dana niko ne dode na potpunosti prisutan?"
predavanje i tako on nije govorio taj dan. Ubrzo potom, starica dode Sejh Diunejd k.s.
na mjesto predavanja koreci ga rijecima: "Obecao si Zun-nunu da
ces svaki dan govoriti i da nikada sebe neces staviti izmectu. 8ta Stvoritelj rece: "Stvorio sam vas, vas.e trenutke, vas dah,
onda tvoja tisina sada znaci? Zar to nije gafonje tvog svecanog sve sto posjedujete, vase zivote. Ako su oni na Mene potroseni,
obecanja?" ako ih vi Meni podarite, nagrada za to je vjecni dzennet. To je vasa
Murid odmah shvati svoju pogresku i od tada je narednih vrijednost u Mojim ocima."
pedeset godina svakodnevno odrfavao predavanja bez obzira da li Dielaluddin Rumi k.s.
je neko bio prisutan ili ne.
Sejh Atar k.s.

Postoji jedna stvar na ovom svijetu koju nikada ne smijemo


zaboraviti. 1 kada bi sve ostalo zaboravili, a tu stvar moramo
zadrfati u sjecanju, tada nebi bilo razloga za zabrinutost, u
suprotnom vas zivot bi bio nistavan.
To je kao kad bi vas sultan poslao u odredenu zemlju po
odredenom zadatku. Vi tamo odete i obavite hiljadu drugih
zadataka, ali ako niste obavili taj odredeni zadatak, kao da niste
nista ucinili.
MtAdrosf pfemenifom
Dosli ste na ovaj svijet sa odredenim zadatkom i to je i
smisao vaseg postojanja, ako ga ne obavite, kao da niste ni
covjektA jos vise povecava
postojali.
Diela/uddin Rumi k.s.
casf ; tAgled/ a roba

Vi ste dragocjeniji i od zemlje i nebesa


tAzdigne fo/iko/ da ga
Vi vasu vrijednost ne poznajete.
Nemojte se u bescijenje prodati
svrsfa tA d rtAsfvo vlada ra.
Jer vam je vrijednost visoka u Boiijem znanju.
Dielaluddin Rumi k.s.

Neki covjek pride Dfonejdu i rece: "Budi sa mnom na


trenutak jer bih zelio s tobom da razgovaram."

182 183
On ode da potrazi savjet od nekog sufije. Sufija mu rece:
POGLA VLJE DEVETNAESTO "Sine moj, sakupi kore od dinje i lubenice i podijeli ih zivotinjam a i
plodove tog dobrocinstva poda ri tvojim roditeljima. 1 na taj nacin
tvoje obecanje ce biti ispunjeno."
SLUZENJE (HIZMET) Vodonosa tako i uradi. Te iste noci on vidje u snu svoju
majku i oca. "Neka je Allah zadovoljan sa tobom!" oni povikase.
Hizmet je vrsta obofavanja i mocan nacin "Slao si nam darove svakoga petka, a ovaj petak dobili smo
samopreobral.enja. Uglavnom mi sluzimo drugima iz sebicnosti; to nebeske darove: dinje i lubenice dl.enneta."
je slul.enje radi nagrade: novaca, hvale ili slave. Pod sluZbom sufije Sejh Muzaffer k.s.
podrazumijevaju sluZbu samo" zarad Allaha dz.s.", bez misli o
nagradi. Ova vrsta sluZbe rada se kada mi shvatimo da smo dio Mnogi sejhovi se pridrfavaju slijedeceg pravila. Kada im se
Bozije Kreacije i da slul.eci kreaciji mi sluzimo nasem Stvoritelju - pridruzi novi murid, tri godine ga podvrgnu duhovnoj disciplini. On
ne zbog nebeske nagrade, vec iz ljubavi i zahvalnosti. Jedan stari ce biti primljen u tarikat samo ako zadovolji sve uslove koji mu budu
sejh jednom rece: "SluZba bez ljubavi je kao lijep les. S vana on postavljeni. Prvu godinu on provodi slul.eci ljude, u drugoj godini on
lijepo izgleda, no unutra on je bezivotan." sluzi Allahu dz.s., au trecoj on bdije nad svojim srcem.
SluZba ne mora biti velika ili dramaticna. Nekada davno, Sejh Hudiviri k.s.
majka jednog otomanskog sultana bila je posvecena milosrdu.
Gradila je dzamije, bolnice i dala da se kopaju bunari u dijelovima Jedne veceri sejh je govorio o poniznosti i hizmetu. On je
lstanbula koji nisu imali vode. Jednoga dana ona dode da vidi tecno govorio o tome kako potrebe drugih moramo staviti ispred
izgradnju jedne od njenih bolnica i ona ugleda mrava koji upade u sopstvenih. Onda ga neko upita: "Sta da se cini sa arogantnim
vlafoi malter temelja. Ona izvadi mrava iz maltera i stavi ga na ljudima? Kako im se uopste moz.e sluziti?
/
zemlju. Sejh se podil.e i povisi svoj mocni glas: "Sa arogantnim
U dogledno vrijeme ona se preseli na ahiret. Jedne noci ona morate biti arogantni!" Svi prisutni su bili sokirani tom izjavom.
se pojavi u snu nekolicini prijateljica. Sva je sijala od radosti i Onda sejh nastavi: "Postupati ponizno prema arogantnim
unutarnje ljepote. Prijateljice je upitase da li je dl.ennet zaradila ljudima je isto sto i hraniti ih otrovom. To bi samo povecalo njihovu
plodovima svog milosrda, a ona im odgovori, "Nisam u dl.ennetu aroganciju."
zato sto sam podigla dfamije, bolnice i zbog drugih dobrocinstava, (Bosanska izreka glasi; prema vuku budi vuk, prema janjetu
vec zarad jednoga mrava." budi janje).
Sejh Ragib E! Dierrahi Sejh Muzaffer k.s.

u Samarkandu zivjese neki vodonosa koji se zarekao da ce U predbiblijskom vremenu, neki mladic se ol.enio. Poslanik
sirotinji podijeliti sve sto zaradi svakim petkom i da c~ sve sevabe tih ljudi, koji je obavio vjeneanje, rece svojim sljedbenicima da ce taj
od tog dobrocinstva dati dusama svoga oca i majke. Sta vise on bi mladic umrijeti jos iste noci. Slijedeceg jutra, na zaprepastenje svih,
molio da im se oproste grijesi svakog obavljenog namaza. On se mladofonja se pojavi na jutarnjoj molitvi. Poslanik upita mladica da
dugo drzao ove obaveze, no jednog petka on nije nista zaradio i li je uklonio svoj dusek i posteljinu. "Nisam", mladi c odgovori.
tako nije bio u stanju nista podijeliti sirotinji. Poslanik onda odvede svoje sljedbenike u mladicevu kucu.
On preokrenu dusek i oni vidjese pod njim zmiju otrovnicu. Poslanik

184 185
.1
rece zmiji: "Sta tu radis? Zasto si tu dosla? Svi zacuse zmijin iza njega. Prema tome, sta god da asik uradi, bilo kakvo djelo da on
odgovor: "Poslana sam da ugrizem ovoga mladica, ali sam bi la izvrsi, mora izvrsiti samo zarad svoga Gospodara. Djela koja se
okovana celicnim lancem. Koliko god sam pokusavala nisam se eine sa potpunom iskrenoscu i zarad Allaha dz.s., su prihvacena i
mogla osloboditi njegovih stega." opravdana. Ali ona djela koja se eine zarad misljenja ljudi, njihovih
Poslanik se okrenu mladofonji i upita: "Da li si skoro uradio pohvala i ljubavi mogu se poistovjetiti sa dvolicnoscu.
neko dobro djelo?" Ovaj mu odgovori: "Dao sam casu mlijeka Sejh Muzaffer k.s.
prosjaku koji mi pokuca sinoc na vrata." Poslanik na to rece: "To
dobrocinstvo ti je spasilo zivot!" Djeca lzraela jednom upitase Musaa a.s.: "O Musa, foljeli bi
Sejh Muzaffer k.s. da pozovemo naseg Gospodara da sa nama podijeli hranu. Malimo
te zamoli Ga da prihvati nas poziv!" Musa a.s. im odgovori ljutito:
Neko upita Poslanika a.s. "Ko polafo vise prava na djecu "Zar ne znate da je On iznad svih potreba za hranom?" No, kada se
majka ili otac?" On odgovori: "Majcino pravo je vise od ocevog." Tri Musa a.s. pope na Sinajsku goru, Gospodar mu rece: "Zasto me
puta ga ovo upitase i on im svaki put isto odgovori. No cetvrti put on nisi obavijestio o pozivu? Moji robovi me pozivaju, reci im da cu
rece: "Ocevo pravo slijedi poslije tri majcinska prava?" doci na gozbu u petak uvece:"
Kada ga upitase da ovo objasni on rece: "Majka vas je Tako Musa a.s. obavijesti ljude i svako se poce uveliko
nosila devet mjeseci u stomaku, nakon toga vas je rodila . Nakon pripremati za gozbu. U petak uvece starac stize, umoran od dugog
toga se odrekla sna zbog vas, dojila vas je, nosila u svojim rukama i putovanja. "Umirem od gladi", rece on Musau a.s. "Molim te daj mi
prala po potrebi. Godinama je za vas kuhala, hranila vas i sluzi la. nesto da pojedem." Musa a.s. mu odgovori: "Budi strpljiv. Gospodar
Prala je redovno vase rublje. Kada vam je bilo cetrdeset, pedeset svih svjetova dolazi na gozbu. Uzmi ovaj krcag i donesi u njemu
pa i sezdeset godina ona je jos uvijek sa interesovanjem pratila vas vode. Budi zahvalan sto i ti moZ:es pomoci." Starac donese kreag
razvoj. Na drugoj strani vas otac je posijao sjeme u majcinu vode i opet upita za hranu, no niko ga ne htjede nahraniti prije nego /
matericu, obezbijedio vam hranu i odjecu. MoZ:e li se to porediti sa li se Gospodar pojavi. Vrijeme je polahko odmicalo i ljudi pocese
ulogom vase majke?" grditi Musaa a.s. sto ih je prevario, jer Gospodar se nije pojavljivao.
Pitanja se nastavise: "Da li je onda moguce ikada majci Slijedeceg dana Musa a.s. opet ode na Sinajsku goru i rece:
vratiti dug za njenu pozrtvovanost, ma sta mi za nju ucinili?" "Moj Gospodaru, duboko sam posticlen jer Ti nisi dosao na gozbu
Poslanik a.s. odgovori: "Vi joj niste u stanju uzvratiti ni za jednu unatoc obecanju da ces doci."
jedinu noc sto je ona zrtvovala za vas!" Gospodar mu odgovori: "Dosao sam na gozbu. 1 tebe sam
"A sta ako ja svoju majku nosim godinama na leclima, cistim licno pitao da me nahranis, a ti si me poslao po vodu. Opet sam
iza nje, kuham za nju i hranim je. 1tako sve dok je ona ziva?", neko zatrazio hranu, ali sam poslat da sluzim.
upita dalje. Ni ti ni tvoji ljudi niste bili u stanju da Me docekate sa
"Jos uvijek ce ostati slijedeca razlika meclu vama: vasa postovanje m."
majka vas je uzgajala da bi zivjeli, dok u vasem slucaju vi cekate da "Gospodaru, neki starac je bio, docle i upita me za hranu.
ona umre." Ali on je bio obican smrtnik, rece Musa.
Sejh Muzaffer k.s. "Ja sam bio skupa sa Mojim robom . Da ste njemu odali
postovanje, odali bi ga i Meni. Da ste njega usluzili, usluzili bi i
Nasa prva dufoost je imati casne namjere. Ne smijemo Mene. Sva nebesa su premala da bi me obuhvatila, ali ne i srca
zaboraviti da se svako djelo sudi u skladu sa namjerom koja stoji Mojih iskrenih robova. Ja niti jedem, ni pijem, no ipak odati
186 187
postovanje Mojim robovima je isto sto i Meni odati postovanje. vode pored njega. "Odmori se tu oce, dok mi odemo da nasijecemo
Brinuti za njih je isto sto i brinuti se za ~ene." drva."
Sejh Muzaffer k.s. Onda covjek uze svog sina i krenuse nazad kuci.
"Zasto smo dedu ostavili samog?" upita djecak.
Robovati Allahu dz.s. - zar ima ista ljepse od toga? Jedina "Zar necemo ici nazad po njega?"
istinska radost je biti Allahov rob , a to znaci biti budan u svako doba "On je ostario i moracemo ga tamo i ostaviti" , otac mu
za potrebe trenutka. Ako nismo budni, nikada necemo saznati sta odgovori. "Ali zasto", rece dijete placno, "Ja hocu svoga dedu!"
se od nas ocekuje. Ne mofomo imati predrasude o tome sta znaci No, njegov otac uporno ponovi: "On je prestar, kada ti
biti rob. Mi ne znamo ni sta ce biti trafono od nas iz trenutka u kazem! On mora tamo i ostati ... " Dijete mu tada mudro odgovori: "U
trenutak. Kada udete u tarikat vi se nadete na putu robovanja do redu, kada ja odrastem, a ti budes star i bolestan kao moj dedo, da
kraja svoga zivota. Na tom putu nema povratka. Nemojte misliti da li i ja tebe da ostavim u planini kao sto si ti njega ostavio?"
trebate sluziti samo onda kada vi to folite! Morate biti budni za Shvatajuci sta je ucinio, covjek se vrati sa suzama u svojim
potrebe trenutka, Gospodarevih potreba, a ne vasih. Samo onda ocima. On pade pred oceva stopala. Starac mu pomilova glavu
cete imati tu privilegiju da postanete r~b u sluZbi Gospodara. govoreci: "Ne placi sine moj. Ja svoga oca nisam ostavio u planini,
Sejh Muzaffer k.s. bio sam siguran da Allah dz.s. nece dozvoliti da me ostavis ovdje."
Sejh Muzaffer k.s.
Nekad sam imao tarikatskog brata u lraku. U oskudici i
svom halu dolazio bih njemu i govorio: "Daj mi nesto od svog
novca." On bi mi bacio svoj novcanik da uzmem koliko fol im. No,
jednog dana ja mu odoh i zatrazih, "Treba mi nesto". "Kaliko ti
treba?" on upita. U tom trenutku blagodat istinskog bratstva napusti
moje srce.
Sejh EI Gazali k.s.

Bijase neki eovjek cijf) je otac bio stariji invalid. Njegova fo na Ko se bori da bi Allahova
se uvijek falila: "Tvoj otac nam samo stvara neprilike, ja se ne
mogu stalno o njemu brinuti. Tjeraj ga iz kuce ili ja idem!" Siroti rijec bila najLAzvisenija/ on
covjek bi je umoljavao. "Sta da radim? Ako se ja ne bih brinuo za
njega, ko ce?"
Zena mu napokon zaprijeti da ako nesto ne preduzme,
je na Allahovom pLAfLA.
napustice ga vec slijedeceg dana. Snebivajuci se eovjek odluci da
odnese svog oca u planinu i tamo ga ostavi. On pripremi zaprefoa
kola i rece svom ocu, "ja idem u planinu sa svojim sinom, zasto
nam se i ti nebi pridruzio?"
1 tako se njih trojica zaputise. Starac je caskao sa svojim
unukom i oni se usput lijepo zabavljase. Kada su stigli na planinu,
eovjek na zemlji rasiri posteljinu za svoga oca i ostavi malo hrane i

188 189
Nije mi jasno o kakvoj vrsti Boga vi govorite.
Neko Ga na sav glas doziva u sumrak.
5EDMI 010 - LICA JEDINSTVA Cemu to? Zar je On gluh?
Pa zar On ne cuje i tanane zvuke bubinih noga u hodu.
Prebirajte i dalje po vasim brojanicama i cudnovatim
POGLAVLJE DVADESETO
Ukrasima os/ikavajte vasa ce/a,
Duvajte se i dalje vasom dugom i uljepljenom kosom,
ALLAHDZ.S. Ali duboko u vama je puska puna metaka.
I kako se onda motete priblititi Gospodaru?
Sta nije od All aha dz.s.? Sejh Kabir k.s.
Pogledajte oko sebe LI svim pravcima. Pogledajte ljLide koje
poznajete, svijetleca bica, jednostavne dLise, tLifoe, ljLite, blage, Rute i og/edala i sunce i mjesec - sta su oni?
dobre, okrLitne. Pogledajte najmanja stvorenja: mLisice, moljce, Kud god da pogledamo, tamo je Tvoje /ice.
virLise, bakterije. Pogledajte LinLitar vas:v na vase misli, osjecanja, Mir
sjecanja, misljenja, promisljanja i snove. Sta nije od Allaha dz.s.?
Sta god da vi odgovorite, za sta god bLidete tvrdili da "nije Allah dz.s. kate: "Ja sam saputnik onome koji Me se sjeca".
od Allaha" - Hitler, rak dojke, smece baceno LI vasLI bastLI, karakter Muhammed a.s.
vaseg pLinca, vasa sopstve na nadmenost - ako odvojite sve ovo od
onoga sto smatrate pod Stvoriteljem, Licinit cete sListinskLI Oni koji Gospodara obofavajLI LI sLincLI, to sLince vide; a oni
pogreskLI. Sve je ispLinjeno Njegovim stvaranjem. U svemLI se krije koji Ga obozavajLI LI zivim bicima, vidjet ce zivo bice, a oni koji Ga
Bozanska Kreacija. Sve je neko lice, odraz Njegovih esmata i sifata obozavajLI LI nezivim stvarima, Vidjet Ce bezivotnLI stvar; a oni koji
i emrom Njegove volje. Ga obozavajLI kao jedinstveno i neLiporedivo Bice vide ono sto
Nema slika ni idola LI lslamLI. Sve sto vidite LinLitra ili vani je nicem ne slici. Nemojte se vezati za odredenLI vjerLI samo zato da
Allahova dz.s. manifestacija. SLifija zivi LI svijetLI r:nonoteizma. bi zanijekali sve ostale; tako cete mnoga dobra izgLibiti i necete
Obozavanje jednog Boga se ne moze porediti sa teoretskim spoznati istinskLI sListinLI stvari. Allah dz.s., SveprisLitni i
monoteizmom hriscanstva; koje vjerLije LI sveto trojstvo, mnostvo SvemogLici, nije ogranicen nikakvim vjerovanjem. KLid god da se
svetaca i devet andeoskih redova. okrenete tamo je lice All aha dz.s ..
U sredistLI sLifij ske molitve, slLIZbe i svakodnevnog zivota Sejh Ibn Arebi k.s.
zivi jedna istina - nema nista, stvoreno ili nestvoreno, a da nije od
Allaha dz.s .. Oci koje postLijLI Gospodara sLI i oci kroz koje On postLije
Sejh Ragib EI Dierrahi svijet.
5ufiska mudrost
Ako koracate ka Njemu, On vama dolazi trceci.
Muhammed a.s. Kada se iskreni rob Gospodarev NjemLI moli, Gospodar
kaZ:e: "O Dzibrile, otezi sa ispLinjenjem potreba Moga roba, jer Ja
Kud god da se okrenete, tamo je lice Al/aha. volim da slLisam njegov glas."
Kur' an

190 191
Kada se rob koga Gospodar ne voli, Njemu moli, Gospodar Drvosjeca je koracao sa ogromnim teretom na ledima. A
kaze: "O Dzibrile, ispuni potrebe ovoga roba, jer Ja ne volim slusati onda premoren od napora opru zi se po zemlji koliko je dug i sirok
njegov glas." proklinjuci svoju sudbinu: "O Allahu", on zajauka "posalji mi
Sufiska mudrost magarca ili me usmrti!"
. Upr_avo u tom trenutku ogromna stijena se odvoji od planine,
0 moj Gospodaru, ako Te ja obofavam iz straha od skotrl1a se r zaustavi nekoliko ko raka od drvosjece.
dzehennema, onda me sagori u njemu, a ako Te ja obofavam iz "Tako dakle", povika drvosjeca u srdZbi i strahu, "Ti nemas
nade za dzennetom, ne daj mi u njega; no, ako Te ja obozavam moci da mi posaljes magarca, ali si dovoljno bistar da me
samo zarad Tebe samoga, onda ne skrivaj vise od mene Tvoju smaknes!"
vjecnu ljepotu. Sejh Bahtijari k.s.
Adevija Rabija k.s.
On iznutra lijeCi nasu prirodu,
Neki dervis je hodao mjesecima i konacno stifo u podnozje On ima vise milosti za nas,
planine. On podifo svoje ruke u molitvi: "O Gospodaru, molim te No sto mi imamo za sebe.
posalji mi magarca da se mogu uspeti na ovo brdo." Njegova milost daje vrijednost bezvrijednima;
•Ubrzo potom on zacu njakanje i u blizini pronade malog I zauzvrat zadovoljan je
magarca zaglavljenog u grmlju. Dervis se zahvali Allahu dz.s. za Robovom zahva/noscu i strpljenjem.
ovaj dar i upravo se spremao da izbavi magarca kada neki Pa cak i kada napustite vjeru
razbojnik tu dojaha. On jos uvijek cuva svoju vjeru i vas.
Razbojnik rece: "Aha, da li to moje oci vide dervisa? Nikada On je iskreniji prema vama
vas nisam volio! Zar te nije stid, ti tako veliki covjek da uzjases tog Nego sto ste vi prema sebi.
sicusnog magarca. Bilo bi postenije da magarac tebe uzjase nego li Sejh Senai k.s.
ti njega. Da, to je to! Odmah da si podigao magarca i uprtio ga sebi
na leda." Jedne noci Hasan EI Basri zacu glas u svojoj molitvi: "Ha!
Dervis se zbunjeno obrati razbojniku: " Da podignem Ebu-1-Hasan ! Da li zelis da ja otkrijem ljudima ono sto znam o tebi ?
magarca?" Oni bi te zato mogli kamenovati na smrt." "O Gospode Bofo", on
"Da, nego sta, rekao sam ti da uprtis magarca na leda!" rece ?a
o~gov_o_ri, "da li folis ja otkrijem ljudima ono sto znam o Tvojoj
razbojnik i stavi ruku na svoju sablju. mrlostr 1 Tvom beskrainom dobrocinstvu, tako da Ti se niko od njih
Dervis nemade kud nego da se povinuje: onda se razbojnik vi~e ~~c~ k~anja~i u .molitvi? lsti glas mu odgovori, "Cuvaj svoju
izdera: "E sada nosi magarca uz brdo!" tainu 1 Ja cu cuvatr moiu."
1 tako se dervis stade penjati na planinu sa magarcem na Sejh Kurhani k.s.
svojim ledima. Konacno, siroti dervis stifo do vrha. On spusti
magarca na zem lju i obrati se Allahu dz.s.: "O Gospodaru, ja znam
da Ti sve vidis i sve znas, ali ponekad i Ti razumijes ob rnuto!" DA LI NESTO TU NEDOSTAJE?
Sejh Muzaffer k.s.
Svako moze bilo sto izgovoriti.
OCi mogu s/obodno posmatrati,
192 193
A nos, njuskati gdje mu je volja. je Allah sa tobom, cega se onda plasis, ako Allah nije s tobom zar
Nage idu kud hoce. Ruke doseiu. se icemu onda mofos nadati?"
Um nista ne postuje. Pa cak i srce Sejh Hasan EI Basri k.s.
Nije sigurno sta ieli. To je
Nase trenutno stanje. Da li tu nesto nedostaje? SLifija iz casa LI cas postaje sve ponizniji, jer sa svakim
Ljudi se mogu kretati razliCitim putevima. satom on je blizi AllahLI. Sufije vide i bez znanja i bez vida i bez
Praveci se da nekuda idu, dostavljenih informacija i bez posmatranja i bez opisivanja i bez
lli da setaju bez cilja, marsiraju pokrivanja i zastora. Oni sLI sebe napListili i ako i ucemLI postoje,
Hramlju, ili se pretvaraju da su gorile oni postije u AllahLI. Allah je Lizrok njihovog djelovanja, njihove rijeci
S rukama objesenim niz tijelo. su Allahove rijeci izgovorene njihovim jezicima, a njihovo videnje je
On ili ona te moie prokleti ili ti vjerovati, Allahovo videnje , videno njihovim ocima. NajLizviseniji Gospodar je
Utjesiti te ili se ponasati bez postovanja i prema kome. rekao: "Kada Ja zavolim svoga roba, Ja sam sluh kojim on cuje, Ja
lstina i lai skupa svjet/ucaju u ocima. sam vid kojim on vidi, Ja sam ruka kojom on Lizima."
On ili ona mogu cuti i prihvatiti Sejh Zun-nun k.s.
RijeCi koje u/aze u nas, ali tesko je
Nebesku mudrost razumjeti. Pokidaj zastore svega sto vidis u ovom svijetLI i naci ces se
Postoji jedna jasna istina: cista ljubav. nasamo sa Gospodarom. Ako otkrijes zastore zvijezda i nebeskih
Kada nemaju ljubavi, ljudi su kao odsjeceni. sfera, vidjet ces da su sve stvari u jedinstvu sa Sustinom tvoje eiste
Rijeci su samo rijeci, pa cak i duse. Ako bi pokidao sve zastore vidio bi SustinLI i sve stvari bi se
Dobra dje/a se eine iz pogresnih razloga pokazale unutar te Sustine. Ako otkrijes veo sa lica Voljenog, sve
Moies cak i poput Sive koji plese sto je skriveno bi se otkri lo i ti bi postao jedan sa Allahom, postao bi
Nas/ikati crvenu tacku mecfu obrvama sama SListina Bozanskog.
Ali ako ne znas kako da otvoris svoje srce Sejh Atar k.s.
Sa skromnoscu, dostojanstvenoscu i postovanjem prema ljudima
To je nista vise od sakupljanja pocasti i praznih ukrasa. Allahovu sustinu LI svojoj jedinstvenosti nije moguce nisacim
Nije tesko objasniti stanje ljudskog bica usporediti . Ona postoji sama po Sebi i znana je samo Sebi.
Sa svim vrlinama i manama, Nemoguce je opisati ili poistovjetiti sa svim bicima i stvarima, a niti
A/i ako ne znate da Allah postoji kao jednu jedinu stvar (odvojeni od svega). No Allahovi atributi se
To vam je obicna budalastina. obznanjuju kao Realnost LI svim stvarima ovoga UniverzLima i
Znati ovo i postupati u skladu sa ovim znanjem Cje lina je sadrzana i u najmanjem dijelu te cjeline.
Nije lahko, no rijeCi nam po/ahko skliznu sa usana. Sva snaga i moc unLitar svega je sadrfana Linutar svog
Sejh Beva Muhjuddin najmanjeg djelica, unutar svakog atoma krije se Bofanska snaga.
lpak, cjelinLI ne mofomo vidjeti, jer vatra je skrivena LinLitar iskre, a
Omer EbLI-1-Aziz jednom prilikom napisa pismo HasanLI EI unutar klice krije se ogromno drvo.
BasrijLI LI kome ga zamoli da mu da kratkLI poLiku koju moze slijediti. Sejh Bedruddin k.s.
Na drLigoj strani koverte Hasan napisa: "O Starjesino vjernika, ako

194 195
Ko god smatra zacudujudim
To sto ga Gospodar oslobada njegovih strasti POGLAVLJE DVADESET PRVO
lli ga budi iz njegovog zaborava
Pridodaje s/abost Snazi Bozanskoj.
Sejh Ibn Ata'ilfah k.s. SEJTAN
Po lslamLI, sejtan je melek koji se odvojio od svih ostalih
Prije bijase samo jedno srce meleka po tarne sto je odbio AllahovLI dz.s. naredbLI da Licini
Sa hiljade misli sedzdLI AdemLI a.s. na dan kada je on stvoren. Kada ga je Stvoritelj
Sada se sve to svelo samo na Lipitao zasto je odbio da se pokloni, sejtan rece da se on samo
La i/ahe i/allah (Nema Boga do Al/aha) NjemLI (AllahLI) klanja i nikome vise. OdbijajLici da se pokaje, sejtan
Sejh Iraki k.s. rece da Allahova dz.s. volja odredLije sve stvari i da on ne bi odbio
da izvrsi AllahovLI dz.s. naredbLI da mLI Allah dz.s. licno nije
dozvolio da to Liradi.
Zbog ovoga on je protjeran iz d2:enneta i Liklonjen od
Allahovog dz.s. prisListva. Njega vise oko Bozansko nece
prosvjetljavati, niti ce mLI dodir Bofanski pricinjavati radost.
No, Liprkos kazni on nije izgLibio svojLI ljubav za Allaha dz.s„
Jedini on, od svih bica LI svemirLI, voli Allaha dz.s. bez
interesa za dobit, bez nade i mogLicnosti da bLide voljen zauzvrat.
Tako objektivno sagledano, ova neLizvracena ljLibav je najzacLidnija
od svih ljLibavi. Sejtan slLizi AllahLI dz.s. bez nade da ce biti
Musliman nece poklonif-i svome nagraden.
1 dok podnosi teret vjecne odvojenosti (od Allaha dz.s.),
braf-u ljepseg dara od mudrog sejtan je preLizeo na sebe nezahvalan i cesto pogresno shvacen
savjef-a kojiwt ce ga uswtjerif-i na zadatak pravljenja prepreka ljLidskim bicima. Ono sto malo ko
razLimije je to da, ako se izdignemo iznad tih prepreka, doci cemo
Allahov puf-/ i/i ga odvraf-if-i od do stanice kojLI on ne mo2:e doseci. Mi LI stvari gazimo preko njega
Lizdifoci se do nase vise prirode. Borba protiv sejtana nas ojacava,
loseg. prisiljava da ostanemo bLidni i podLicava lekcijama kojim nas
nijedan drLigi melek ne mo2:e podLiciti. Zar bi ikada prohodali da nas
nasi roditelji nisLI prestali nositi na svojim ledima? Nase nevolje i
izazovi, koje nam dolaze preko sejtana su ipak na kraju dana,
Allahovi dz.s. darovi.
Sejh Ragib EI Dierrahi
Jednom prilikom upitase Rabiju: "Da li volis Gospodara
Velicanstvenosti?"
197
196
"Volim", odgovori ona. "Ja sam onaj koga se On sjeca i kome je rekao neka je Moje
"Ada li sejtana smatras neprijateljem", upitase dalje. prokletstvo na tebi! U toj kletvi "ja" i "ti" su povezani i postoje jedno
"Ne", ona odgovori. pored drugog. Ja sarn se zakleo na ljubav i zudnju. Ja sam u isto
"Kako to'', upitase zacudeno. vrijeme i u dfonnetu i dfohennemu."
"Moja ljubav za Allaha ne ostavlja mi prostora da rnrzirn "O sejtane", rece Musa a.s., "kako to da su tvoje rijeci slatke
sejtana." rece Rabija, a onda nastavi: "Vidjela sarn u snu Poslanika unatoc prokletstvu tvoga postojanja?"
a.s. i on me upita: "O Rabija, da li rne volis?" i ja rnu odgovorih: "O "Moja iskustva", odgovori sejtan, "su od onoga koji je bio
Boziji Poslanice, zar postoji neko da tebe ne voli? Ali rnoja ljubav za iskusavan. Obofavao sam Allaha dz.s. sedamsto hiljada godina,
Allahorn dz.s. rne potpuno obuzela da u mene ne ostade nirnalo fodio da rnu se priblizim. Moja fodnja i predanost, skoro rne
prostora da mrzi m ili volirn· bilo koga sern Nlega." dovedose do unistenja. Sada kako prestah fodjeti, moje prisjecanje
Sejh Atar k.s. je snafoije, a moja predanost slada. O Musa, da li znas zasto me je
Allah dz.s. od sebe odbacio? Zato da se ja ne bih druzio sa
Neko upita sejtana, "O bijednice, kada ti je vec postalo jasno iskrenima i obofavao ga iz ljubavi, straha, nade i cefoje.
da si proklet, zasto si to prihvatio svim srcem kao da prirnas kakvo Sejh Senai k.s.
blago? Sejtan odgovori: "Prokletstvo je sultanova strijela. Kada je
On odapne rnora u cilj pogledati. Ako irnas oci, pogledaj u ono sto Jednoga jutra Abdul Kadir Gejlani je jos uvijek spavao u
strijelac cilja, a ne u njegovu strijelu." vrijeme sabaha. Neka macka rnu pride i poce ga dirati sapom sve
Sejh Atar k.s. dok se nije probudio. Kada je vidio da kasni on ubrza svoj narnaz.
Kada je zavrsio s namazorn, on pogleda svoju macku. Svojim
Sejtan rece: "Sve zavisi od Allahove dz.s. volje i rnilosti, a ne duhovnirn okom on prirnijeti da je ta rnacka ustvari bila sejtan. To
od napora i predanosti asika. Naredeno rni je da ucinirn sedzdu ga jako zacudi, te je on upita: "Vidim da si sejtan, ali zasto, za ime
Adernu a.s. i nisam se torne pokorio; Ademu a.s. je naredeno da ne Boga, rne probudi da ne propustim namaz?"
uzirna plodove sa drveta znanja i on je tu naredbu prekrsio. Adern Macka rnu odgovori: "Odgovorit cu ti zato sto si rne
a.s. nije bio uskracen Allahove dz.s. milosti, Allah dz.s. rnu je razotkrio. Da si propustio taj namaz, da se iskupis ti bi otklanjao
oprostio govoreci: "Ucinili smo sporazum sa Adernorn u drevna stotinu i probudih te da bi zaradio sevab sarno jednog namaza."
vrernena, no on je to zaboravio." Dok je meni Allahova dz.s. rnilost Sejh Abdul Kadir Gejlani k.s.
bila uskracena i Allah dz.s. rni rece: "Odbio je iz oholosti." Adernova Sejtan uporno nagovara ucene ljude sve dok ih ne ubijedi da
a.s. pogreska nije se racunala, dok moja neprekidna predanost pocnu poducavati ljude. Onda im sejtan dalje sugerise: "Morate
Allahu dz.s. na vagi nije nosila nikakvu tezinu." obogatiti svoje predavanje lijepim rijecima i pojavom koja plijeni.
Sejh Muzaffer k.s. Obavezno istaknite i vase diplome. lnace, vase rijeci nece ostaviti
jak utisak; one nece dotaci ljudska srca i on i nece uspjeti dosegnuti
"O sejtane'', rece Musa a.s. "volis li Allaha dz.s. ?" istinu.
Sejtan odgovori: "Svaki put kada se Njegova ljubav poveca Sejh EI Gazali k.s.
prema nekoj osobi, rnoja ljubav i predanost se poveca prerna
Njernu." Sejtan rece: "Zato sto mi je Voljen i narnijenio ovakvu
"O sejtane", nastavi Musa a.s. "sjecas li se Njega?" sudbinu nije rne briga da li je ona dobra ili losa. Svako ko pravi
razliku izrnedu ovo dvoje je jos uvijek nezreo u ljubavi. Med ili otrov,

198 199
slatko ili gorko, milost ili srdZba, sve je isto kada dolazi iz ruke zaviri ispod duseka ne pronade nista. On pretrazi cijelu sobu, ali od
Prijatelja. Kada sultan asiku podari svoj najdragocjeniji ogrtac i zlatnika ni traga.
kapu, sve ostalo pada u vodu. Tada se drvosjeca jako rasrdi i opet krenu da posjece ono
Sejh Haladi k.s. drvo. Na putu opet sretne sejtana.
"Kuda si krenuo?" upita sejtan.
Neki pobofoi drvosjeca saznade da u njegovoj blizini zivi "Ti varalico i lafove! Ovaj put me neces sprijeciti da
pleme pagana koji obofavase odredeno drvo, te on odluci da ga posjecem drvo!" povika drvosjeca.
posjece. On je vec bio na putu da to i ucini kada mu sejtan Sejtan dotace drvosjecu prstom u grudi i ovaj se izvrnu na
preprijeci put i upita: "Kuda si krenuo?" leda. "Da li zelis da te sada ubijem?", povika sejtan. "Obecaj da
"Da posjecem to drvo", odgovori drvosjeca. neces posjeci ono drvo."
"Ne, ne, nikako dato nisi uradio", rece sejtan. "O nemoj me ubiti. Necu ni dotaci to drvo. Ali molim te reci
"Ko si ti da mi kafos sta da radim? Posjeci cu to drvo u ime mi jednu stvar. Prije dva dana lahko sam te savladao, jednim
Allaha dz.s .. " potezom sam te oborio na zemlju. Kako to da si tako brzo zadobio
"Ja sam sejtan. Rekao sam ti dato ne cinis i necu ti dozvoliti tu ogromnu snagu?"
da posjeces to drvo." "Slusaj me pazljivo", rece mi sejtan, "onaj dan si namjeravao
Na te sejtanove rijeci, drvosjeca povika: "Ti! Time ne mofos posjeci drvo u ime Allaha d.s., a danas si se borio samnom zarad
zaustaviti." On uhvati sejtana i baci ga na zemlju. Onda on sjede na dva zlatna novcica."
sejtanove grudi, stavi sjekiru na njegov vrat potpuno spreman da ga
usmrti.
Sejtan mu rece: "Ti si nerazuman. Zar mislis da ce ti pleme
'
dozvoliti da posjeces njihovog Boga. Za tu namjeru te lahko mogu i
ubiti. Onda ce tvoja porodica biti osudena na siromastvo. Urazumi
se, ostavi se corava posla. Ja cu se nagoditi sa tobom. Znam da
zaradujes samo dva bakrena novcica dnevno. Ti si brizan covjek i
imas veliku porodicu, a isto tako volis i da pomazes ljudima.
Obecavam da cu ti svakog jutra ostavljati dva zlatnika ispod tvoga .Allah oprasfa mojim
kreveta i tako ces imati vise novca da potrosis na svoju porodicu i
siromasne." sljedbenicima 0110 sfo im
"Ne vjerujem ti nista", drvosjeca odgovori, "sigurno ces me
prevariti. Pa to bar svako zna da si ti varalica i lafov. Ti samo zelis sejfan prisapfava LA SrCa
sebi da spasis glavu."
"Ne, necu te prevariti", rece sejtan, "probaj me ako ne njihova/ dok/e god fo ne
vjerujes. Ako ne nades dva zlatnika svako jutro, mozes slobodno
uzeti sjekiru i posjeci drvo."
izvrse i/i ne izgovore.
Naposlijetku drvosjeca pristade. Slijedeceg jutra on pronade
dva nova zlatnika ispod svoga duseka. On kupi hranu i odjecu
svojoj porodici i ostatak razdijeli sirotinji. No kada slijedeceg jutra
200 201
Osjecaj ovog temeljitog procesa samopreobrafaja mogu
OSMI DIO - PREOBRAZAJ nam dati oni koji su kroz njega prosli. Samo oni nas mogu voditi i
pomoci nam da prodemo kroz taj proces.
Sejh Ragib EI Dierrahi
POGLAVLJE DVADESET DRUGO
Kada bi se sebe os/obodili
Na samo jedan trenutak
SAMOPREOBRAZENJE (TRANSFORMACIJA NEFSA) Tajna Tajni
Bi vam se otvorila
Cilj samopreobrafonja je u otklanjanju svih zastora izmedu Lice onog neznanog
roba i Allaha dz.s.. Konacni zastor je "Ja" (Ego), osjecaj odvojenosti Skriveno dalje od svemira
koji svako od nas nosi sa sobom. Ukloniti taj osjecaj nije ni Pojavilo bi se
najmanje lahko. Upitajte se: "Kako da izbacim ovo "Ja" iz sebe?" u og/edalu vaseg videnja.
Velike sufije tvrde da ovaj osjecaj individualnosti u nama Diela/uddin Rumi k.s.
samo je iluzija i da postoji samo jedna Realnost, a to je Allah dz.s ..
Po tome nase samopreobrafonje bi znacilo uklanjanje svih iluzija, Prihvati da si niko i nista i da nemas znanja. To nije lahko
ukljucujuci i nas osjecaj individualnosti "Ja", nebi li iskusili istinsku prihvatiti. To ne dolazi sa uputama i ucenjem, a ne moze se ni
Realnost. Oni koji vide sufizam kao Put ljubavi kafo ovo isto na iglom prisiti, niti koncem privezati. To je samo moguce dobiti kao
drugi nacin. Za njih cilj je sjedinjenje asika sa Voljenim. dar od Allaha dz.s. i samo On zna kome ce ga podariti i ko ce imati
Vecina od nas vjeruje da ne treba da se mijenja i smatra da to iskustvo.
nam je potrebno samo malo vise novca, malo vise ljubavi, malo Sejh Ebu Seid k.s.
vise slobodnog vremena - i onda ce sve biti u savrsenom redu.
Sufije vjeruju da je to daleko od istine. Svima nama treba temeljita Covjek upita Rabiju: "Ako se ja pokajem, hoce li Allah to
promjena, jer se mi moramo uzdignuti na visi nivo svijesti. Sve dok prihvatiti?"
ne spoznamo dimenziju i dubinu preobrafaja kroz koji treba da "Ne", rece Rabija, "ali ako se On okrene ka tebi i ti ces se
prodemo, svi nasi napori bice osudeni na propast. U sebi smo okrenuti prema Njemu."
razvili psihologiju kokoske, no ono sto nam istinski treba je Adevija Rabija k.s.
psihologija jajeta.
Preobrazaj gusjenice u leptira je metafora koja odlicno Bajazid rece: "Dfonnet nema vrijednosti za one koji su u
pojasnjava samopreobrafonje. U odredenom trenutku gusjenica ljubavi." Rabija je slicno tome izjavila: "Prvo komsija pa onda kuca."
osjeca neminovnu potrebu da se smota u zastitno klupko. 1 tako Sto ce reCi da je komsija, misli se na Allaha dz.s., vafoiji od kuce ili
potpuno nepokretna pocinje da se razlafo. Tu se jos ne osjeca dfonneta.
velicanstveni dolazak novoga zivota, vec samo razlaganje starog Sejh Atar k.s.
praceno dubokim strahom. Gusjenica se bukvalno pretvori u neku
vrstu ljepljive i tecne supstancije i samo tada, iz potpunog nestanka "Prvi put kada sam usao u Mekku i Svetu Kucu (Kabu)",
starog oblika, se mofo pojaviti velicanstveni leptir. rece Bajazid, "vidio sam Svetu Kucu. Kada sam u nju usao drugi

202 203
put vidio sam Gospodara Svete Kuce. No kada u nju udoh po treci svjesnost visa, snafoije je i to iskustvo . Zikr mi pokazuje kako da
put ne vidjeh ni Svetu Kucu niti njenog Gospodara." iskusim stanje prisjecanja. Drevna mudrost kafo: "U pocetku
Ono sto je Bajazid pod ovim mislio je: "Toliko sam se postupaj kao da cinis zikr. Nakon toga cin i istinski zikr. Naposlijetku
izgubio u Allahu dz.s., da vise nista nisam ni vidio ni znao. Da sam zikr ce sam tebe obuzeti." Ovaj unaprijed odredeni proces ja
u tako uzvisenom stanju mogao i da vidim gledao bih vidom Allaha dozivljavam kao jedan od Allahovih dz.s. znakova. Receno je: "On
dz.s .. Dokaz za ovakvo objasnjenje krije se u slijedecoj prici. je blizi tebi nego zila kucavica." 1 gdje drugo se On, koji je i u nama i
Covjek dode ispred Bajazidovih vrata i zalupa . van nas, mofo spoznati ako ne u dubinama naseg srca. Znakovi o
"Koga trebate?" upita Bajazid. kojima sveti Kur'an govori su: "na horizontu i unutar vas." Zar nije
"Bajazida", eovjek odgovori. tako? Njegova Nebesa i Njegova zemlja Ga ne mogu sadrzati,
"Siromah eovjek", rece Bajazid "i ja ga trazim (Bajazida) vec samo srce iskrenog vjernika ima prostora za Njega."
trideset godina, ali od njega ni traga ni glasa." 1 iznenada mi postaje bolno jasno: Postoji samo jedan Put:
Sejh Bajazid Bistami k.s. apsolutna predanost i apsolutno napustanje svih folja. Potrazi
ucitelja da te poduci.
Bajazid je toliko utonuo u Allaha dz.s„ da kada bi mu dosao Sejh Ozelse/ k.s.
ucenik, koga je on znao punih dvadeset godina, upitao bi ga: "Sine
moj, kako ti je ime?" Sufija je onaj za koga nista ne mo:Ze prionuti i koji nizasta ne
"Ucitelju", ucenik mu rece jednog dana, "ti se samnom salis. prijanja.
Vec dvadeset godina ti sluzim, a ti me ipak svakoga dana pitas Sejh Nuri k.s.
kako mi je ime."
"Sine moj", odgovori Bajazid, "ja s tobom ne zbijam salu. Spoznajte sebe onakvim kakvim istinski jeste, tako da
Njegovo ime je zagospodarilo mojim srcem i iz njega otjeralo sva mo:Zete razumjeti vasu unutarnju prirodu, odakle ste dosli na ovaj
ostala imena. 1cim cujem neko drugo ime, odmah ga zaboravim." svijet, u koju svrhu ste stvoreni i u cemu se krije vasa radost i
Sejh Atar k.s. nevolja. Jer unutar vas su smjesani kvaliteti zivotinja i divljih zvijeri
sa kvalitetima melekskim, no duh tvoje istinske sustine i sve pored
lzmedu mene i Tebe stoji osjecaj "to sam ja", Njega je, u biti, tebi nepoznat.
I to me muCi Tezi ka znanju svoga porijekla, tako da mo:Zes saznati kako
O, Tvojom Miloscu, ukloni ovaj osjecaj da dosegnes Nebesko Prisustvo i izgubis se u misli o Nebeskoj
lzmedu nas. Velicanstvenosti i Ljepoti. Oslobodi sebe od okova pofode i strasti.
Sejh Haladi k.s. Allah dz.s. te nije stvorio da njima robujes, oni bi trebali sluziti tebi,
potcinjeni tvojoj kontroli na putu koji je pred tobom , oni bi trebali biti
Kada se u srcu probudi zikrullah, on u svakom pogledu ove tvoja jahalica i oruzje, nebi li se ti njima posluzio u potrazi za
rijeci, uranja u sustinu. Tu se javlja stanje unutarnjeg mira, stanje srecom, a kada ti vise ne budu trebali, baci ih pod svoja stopala.
koje je u lslamu lijepo opisano kao "smiraj srca". Upravo u predjelu Dervis poce roniti suze duboko u srcu noci: "Ovaj svijet je
iznad srca se to mofo osjetiti, kao da se razmicu zastori na obje kao zatvoreni kovceg u kojem bo ravimo i uslijed naseg neznanja
strane„ .Dakle, to je zikrullahovo uglacavanje srca! vrijeme tracimo uzaludno kada smrt otvori poklopac kovcega, svaki
Ponekad, cini mi se, da uranjam direktno u harfove svetih od nas koji ima krila krene u svoj let ka Vjecnosti, ali onaj koj i krila
formula, u muziku koja tiho odzvanja unutar moga bica. Sto je nema u kovcegu ce ostati. 1 prije nego li se otvori taj poklopac,
204 205
postani ptica Allahovog Puta. Razvij svoja krila i perje. lli cak sagori Na hiljade stvorenja trace svoje sposobnosti i vrijeme u
i krila i perje i potpuno u ljubavi nestani i tako ces na Cilj stici i prije potjeri za mrtvim tijelom ovoga dunjaluka i zato ako se zdusno
svih ostalih. posvetis ovoj potrazi, hoces li biti u stanju da svoje srce pretvoris u
Sejh Atar k.s. okean ljubavi?
Neki kafo da je fodnja za duhovnoscu stvar predodredenja i
Na prvom koraku reci "Allah" i nista vise, na drugom postani da se ona naporom ne mofo doseci. Ali zar nije bolje zrtvovati svoj
Njegov prijatelj; a na trecem sagori od ljubavi. zivot u nastojanju da se ova fodnja dosegne, nego li se unaprijed
Sejh Atar k.s. predati i poistovjetiti se s onima koji trace zivot u potrazi za
prolaznim.
Jedne noci, crni leptiri se sakupise napaceni svojom 1 sve dok sami za sebe ne umremo i sve dok se
cefojom da se sjedine sa svijecom. "Moramo naci nekoga ko ce poistovjecujemo sa bilo cim, mi necemo biti slobodni.
nam donijeti vijesti od Voljenog", govorise leptiri uglas. Sejh Atar k.s.
Onda jedan od crnih leptirova ode do zamka i vidje plamen
svijece unutar njega. On se vrati i rece ostalima sta je vidio. Ali Fena (nestajanje u Allahu dz.s.) i prisutnost (ostati prisutan
mudri leptir i starjesina njihovog drustva rece: "On nema pravih s Allahom dz.s. usred svjetovnih aktivnosti) su dvije osobine koje se
informacija o svijeci." Onda poslase drugog leptira koji se toliko mogu pripisati onom robu koji iskustveno zna da je Allah Jedan.
priblizi svijeci da krilima dotace plamen. 1 on se vrati i isprica im sta Fena i Prisutnost bi se na prvom nivou mogli opisati kao nestajanje
priblifonje svijeci znaci, no mudri leptir mu rece: "Tvoje objasnjenje neznanja u postojanu prisutnosti znanja, zatim nestajanje
nije nista vrijednije od predhodnog." nepokornosti u postojanu prisutnost pokornosti, nestajanje nebrige
1 treci crni leptir poleti i baci se u plamen svijece. On bjese u neprestano stanje obofavanja, nestajanje uvazavanja svega sto
potpuno obuhvacen plamenom i svi dijelovi njegovog tijela upalise rob ucini i sto je prolazno, u viziji Allahove dz.s. milosti, koja je
se crvenim plamenom svijece. Mudri leptir iz daljine posmatrase da vjecna.
se taj crni leptir sjedinio sa plamenom svijece i time zadobio Sejh El-Saradi k.s.
sopstvenu svjetlost. On rece: "samo taj leptir razumije ono sto je
dosegnuo i niko sem njega to ne mofo znati." Na dvorskom balu svako je sjedio u skladu sa svojim
U stvarnosti, to je onaj koji je izgubio svo znanje i tragove polofajem i cekao da se Sultan pojavi. Covjek koji je bio
· svoga postojanja i u isto vrijeme pronasao znanje o Voljenom. Sve jednostavno obucen ucle i zauze mjesto iznad svih ostalih. Prvi
dok budete uvafavali svoje tijelo i dusu, necete biti u stanju da vezir zahtijevase od njega da se predstavi:
spoznate Onoga koga volite. "Da li si ti savjetnik uzvisenog sultana?"
Sejh Atar k.s. "Ne, ja sam vise od sultanovog savjetnika."
"A da i ti nisi prvi vezir?" upita ovaj dalje.
Bolje je zivot izgubiti u nastojanju, nego li se bijedno predati "Ne, ja sam i iznad njega?" covjek odgovori.
slabosti. Pa i ako ne uspijemo u nasem traganju i u boli umremo, "A da ti nisi sam sultan velicanstveni, koji se samo prikriva?"
moramo znati da postoji i gore od toga, jer ovaj svijet je prepun "Ne, ja sam visi i od njega."
grijeha i zbog naseg zalaganja mi smo bar izbjegli da nove grijehe "E onda ti moras biti sam Bog", rece prvi vezir sarkasticno.
zaradimo. "Ne, ja sam iznad toga ."
"Nema nista iznad Allaha", izdera se prvi vezir.

206 207
"E sada si me razotkrio", rece nepoznati mirno, "ja sam to
"nista". POGLAVLJE DVADESET TRECE
Sufisko predanje
/

lzvukao sam se iz Bajazida kao zmija iz svoje kol.e. 1 onda SMRT


primijetih da se asik u vatri ljubavi sjedinio s Voljenim i da u tom Za sufije smrt nije puka promjena, to je prelaz preko pr?ga,
stanju samo Jedinstvo preostaLe. tamo gdje ce nam se pruziti jos jedna prilika da se probud imo. Zivot
Sejh Bajazid Bistami k.s.
isto tako, nudi pregrst mogucnosti i prili ka i ako ih iskoristimo,
vratice nam se svijest o onome sto u biti jesmo.
Sufije se mogu nazvati "nestrpljivim", tj. oni koji ne fole da
cekaju sm rt da bi se ujedinili s Voljenim, vec ovdje i sada za
sjedinjenjem ceznu. "Cemu fo rba?" Mi obicni smrtnici se mol.emo
pitati. No ko mol.e smireno da ceka na svoju smrt?
Ako prihvatis to da su i zivot i smrt Allahovi dz.s. darovi,
onda smrt koja nam neminovno dolazi postaje vise izvor cudenja
nego li uzrok za strahovanje.
Zapadnjaku je posebno tesko prihvatiti ovakvo misljenje, jer
u toj kulturi ljudi slicno starim Egipcanima imaju fobiju od smrti.
Egipcani su sahranjivali mrtve u grobnice pune stvari, balzamovali
su mrtve da bi sp rijecili raspad njihovog tijela. Mi danas radimo isto,
uljepsavamo mrtvace tako da oni izgledaju ljepse nego dok su bili
Za s/jedbenike (Sh./) v-ijeCi La ila'1e zivi, onda ih stavljamo u mekane, pop lisane kovcege koji su
dugotrajni i sigurni onoliko koliko mi mol.emo za to da platimo. 1
il!a Allah nece bifi sfv-a'1a ni na zato je tesko posmatrati smrt kao dar kada je ona tabuisana od
smv-fnowt castA/ ni tA grobw/ nifi tA
strane cijelog drustva.
Postoji srednjovjekovna predstava poslije smrti u kojoj se
momenfw proziv/jenja. l<ao da ih pita ko ce sa njime poci u njegov grob da ga potpomal.e na
gledawt kada se bwdw dizali iz sudnjem danu.
"Ne ja", rekose njegovi prijatelji.
gv-obova/ sfv-esali pv-asinw sa glava i "Ne ja", rekose njegova djeca.
"Ne ja", rece njegova l.ena.
"Ne ja", rece njegov svestenik.
"Ne ja", rekose njegove njive, njegove krave i ovce, njegovo
zlato i svo njegovo blago.

208 209
"Ja cu krenuti sa tobom", rekose njegova djela i skocise u Prodavac bezbrizno u magazi svojoj sjedi,
njegov grob i tako oni ruku pod ruku , zakucase na vrata smrti - Onaj koji tjera krave stoji,
zajedno. Budan je svaki nocni cuvar!
Sta cete ponijeti sa vama u grad smrti? Sigurno ne vas Smrt ih je zgrabila i redom pojela sve njih.
kofer, niti vas novcanik, a ni slike koje cuvate u vasem novcaniku. Sejh Kabir k.s.
Vase stvari vam nece trebati na tom putovanju. Sve sto cete
ponijeti je rezultat onoga sto bijase vas zivot. Smrt je most koji povezuje asika sa Voljenim.
Sufijsko ucenje kafo: "Umrite prije smrti". To se mofo Adevija Rabija k.s.
pojasniti kao, da vi trebate uloziti napor da naucite jos za zivota ono
sto ce vam se razotkriti u trenutku vase smrti. Mudrost sa kojom se Jednom neko pride postovanom ashabu Ebu Derdu i rece:
suocavamo u trenutku smrti razotkrice nam istinsku vrijednost "Zelio bih da budem dobar covjek, ali moje srce je bolesno. O
stvari. Koliko samo zivot postaje bogatiji ako tu mudrost imamu, ima li lijeka za mene?"
dosegnemo prije nase smrti. Mi trebamo ucitelja koji ce nas poduciti Ebu Derda mu odgovori: "Sine moj, klanjaj sto vise d:Zenaza,
etapama umiranja, a koje ima cetiri, to su ljudi koji hodaju po ovom obilazi bolnice i mezarja. To ce sigurno izlijeciti tvoju bolest." Covjek
svijetu, a oni su umrli u ovom svijetu. postupi kako mu je receno.
Sejh Ragib EI Dierrahi Kada bi se ljudi mogli preobraziti klanjajuci d:Zenaze, onda bi
imam zadu2:en za dfonaze bio istinski sufija; kada bi posjete
Jednoga dana ubogi dervis ude u Atarovu radnju. Tu on mezarima dovodile ljude do lstine, svaki posjetilac bi se pretvorio u
vidje bogat izbor lijekova i mirisa, on neke i isproba, a zatim duboko meleka. Ako bi posjete bolesnicima ucinile da ljudi postanu
uzdahnu i zaplaka. humaniji, onda bi svaka bolnicarka bila savrseno ljudsko bice.
Uznemiren tim prizorom, Atar zamoli dervisa da napusti Covjek je klanjao d2:enaze poput svakog imama. Posjecivao
radnju. je mezarja poput svakog grobara i posjecivao je bolesne kao i svaki
Dervis mu odgovori: "U redu, u redu efendija. Moj teret je bolnicar. lpak njegovo srce i dalje ostade tamno. Onda on ode da
lahak i nije tezi od ovog starog ogrtaca koji nosim. Ali srce me se pofali Ebu Derdu: "O imamu, poslusao sam tvoj savjet, ali moje
zaboli kada vidim tebe moj Ataru! 1 kada vrijeme dode za tebe da srce je jos uvijek tvrdo da ne mo2:e biti tvrde. Od tvog savjeta nisam
selis, kako ces za ime Allaha ponijeti sve ove stvari sa sobom?" imao nikakve koristi." ·
Nakon sto to izgovori ubogi dervis izdahnu. To je Atara toliko Nato mu Ebu Derda odgovori: "Dok si klanjao dfonaze, da li
potreslo da sve svoje stvari razdijeli sirotinji i krenu da trazi sejha si ikada pomislio: "To ja lezim u kovcegu i ovo ja sam sebi klanjam
koji ce ga usmjeriti na put istine i znanja. d2:enazu. Da li si rekao sebi: "To su sa mene skinuli svu odjecu i
Sejh Ferzan k.s. oduzeli mi svo bogatstvo i polofaj, moja 2:ena je sada udovica, a
Kada melek smrti dode da uzme lbrahimovu a.s. dusu, moja djeca sirocad, sada ce me poloziti u tamnu ilovacu, ja vise
lbrahim a.s. mu rece: "Jesi li ikada vidio da prijatelj prijatelju nemam nikakve moci, vezali su me i bez konopca i lanaca; ovdje
oduzme zivot?" sam sam sa svojim djelima, sada ce doci dva meleka da me
Na to mu Gospodar odgovori: "A jesi li ti ikada vidio da pravi ispitaju; sta da cinim u ovoj kuci tarne?"
prijatelj ne foli da se susretne ili krene na put sa svojim "Ne", rece covjek, "tako nesto mi nije palo na pamet."
prijateljem?" Ebu Derda mu onda rece: "Neces imati nikakve koristi
Sejh EI Gazali k.s. klanjajuci d2:enaze kao sto si to do sada cinio. sta vise to ce ti samo

210 211
ocrniti srce. Sada idi i klanjaj ponovo, ali imaj na umu ovo sto sam ti Covjek je sjedio pored mudrog Sulejmana a.s. kada se tu
rekao." pojavi Azrail i pogleda ga tako da ovoga obuze strah i jeza. Kada
Sejh Muzaffer k.s. mu Sulejman a.s. rece da ga je to pogledao melek smrti, eovjek se
jako uzbudi.
1
Covjek umire s Allahovom voljom, kada mu istekne "O Allahov poslanice", rece," Prestrasen sam od njega.
posudeno vrijeme. Nase materijalno postojanje - koje nazivamo Posalji me u Kinu tako da budem sto je moguce dalje od njega."
Z.ivot - zavrsava se u odredeni cas; ono tada gubi sav svoj karakter i Tako se i dogodi Sulejman a.s. zapovijedi vjetru da put Kine ponese
sve dobre i lose osobine. Nase bice postaje Allahovo dz.s. bice, tog covjeka. Nesto kasnije Azrail se vrati i Sulejman a.s. ga upita:
nasi atributi postaju Allahovi dz.s. atributi. "Zasto si onog covjeka ostro gledao?"
To je ono sto je Allahov dz.s. Poslanik a.s. mislio kada je Melek smrti mu odgovori: "Dobio sam naredenje da tom
rekao: "Umrite prije smrti." eovjeku uzmem dusu u Kini i jako se iznenadih kada ga vidjeh da
Sejh Ibn Arabi k.s. sjedi tu pored tebe u Jerusalimu."
Sejh Muzaffer k.s.
Prisjetite se vasih vrsnjaka koji su umrli,
a bili su vasih godina. Kada su obavijestili Nursirvana Pravednog da je njegov ljuti
Sjetite se casti i slave koju su uzivali, neprijatelj Allahovom miloscu napustio ovaj svijet, on upita: "A jeste
visokih polofaja koje su drfali, li cu li ista o njegovoj namjeri da me postedi?"
i njihovih lijepih tijela koja su imali, Nursivan
a danas se sve to pretvorilo u prasinu.
Ovdje su ostavili djecu i Z:ene svoje. Kada dodete na moju dienazu, nemojte redi: "O teskog li rastanka!"
Od njih samih nije nista ostalo i sada leZ:e Jer to je vrijeme mog sastanka s Voljenim.
ispod zemlje u tamnim rukama. Vidjeli ste kako sam ja napustio ovaj svijet.
Zamisli lica njihova u oku svoga uma i promisli. A sada posmatrajte i moje uzdignuce
Nemoj nadu svoju vezati za svoje bogatstvo, I zasto ialiti zbog zalaska mjeseca i sunca ?
nemoj protraciti svoj zivot. I koje to sjem~, spusteno u zemlju, nije opet poras/o?
Prisjeti se samo kako su oni zivahno hodili Dielaluddin Rumi k.s.
ovom zemljom, a sada su njihovi ligamenti
razdvojeni, a njihovi jezici sa kojima su
tako olahko govorili, sada su crvi pojeli, Za moju dienazu:
a zubi im potpuno pocrnili. Nek se cuju kudumi, Cinele i sargije.
Uludo su svoj kratki vijek protracili, a Na putu ka mom kaburu igrajte i pjevajte.
sada im vise ni jedan jedini dah zivota nije ostao. Rukama pljesdite, opijeno u zanosu.
Nikako nisu ocekivali da ce ih smrt zateci Allahovi prijatelji, svi dobro znajte.
onda kada su joj se najmanje nadali. Na sastanak idu sretni i nasmijani.
Sejh EI Gazali k.s. Dielaluddin Rumi k.s.

212 213
0 prijatelju, j os za zivota i udi za Voljenim. SADRZAJ
Upoznaj ga i predaj mu se potpuno. Uvodna rijec izdavaca 3
S/oboda se krije u okovima postojanja. Uvod - Sejh Ragib Robert Frejdzer EI Oierrahi 11
PRVI 010
Razbij te okove dok j os ima vremena. MNOGOLIKOST SUFIZMA
U trenutku smrti, nede ti to uspjeti. Poglavlje prvo: Put Sufija 41
1s Voljenim nedes se sjediniti. ORUGI 010
Z:IVOT NA DUNJALUKU
Pronadi ljubav sada i ona de vjecno s tobom ostati.
Poglavlje drugo: Svakodnevni zivot 46
Ne nades li ljubav, u Gradu smrti dusa de ti boraviti. Poglavlje trece: Samoobmana i samospoznaja 57
Upoznaj Jedinstvo sada i ono de te vjecno pratiti. Poglavlje cetvrto: Nefs (niia priroda) 64
Poglavlje peto: Dunjaluk, ogledalo Boianskog 70
Okupaj se u lstini, upoznaj pravog ucitelja.
Poglavlje sesto: Mudrost 76
Otvori svoje srce za Bozije esmate. Poglavlje sedmo: Biseri iz Poslanikove a.s. basce mudrosti 82
Najdublja istina se krije u duhu trazenja. TRECI 010
Kabir je rob koji trazi svoga Gospodara. LJUBAV 1 OTVORENO SAGE
Poglavlje osmo: Duhovno iskustvo 88
Sejh Kabir k.s. Poglavlje deveto: Otvaranje srca 92
Poglavlje deseto: Promisljanje i znanje 97
Znaj prijatelju! Da putovanje ka Uzvisenom Allahu Poglavlje jedanaesto: Ljubav 102
podrazumjeva prevazila:Zenje svih nefsanskih prepreka, brisanje CETVRTI 010
UCITELJI SUFIZMA
svih tragova nefsanskih, prevlasti prohtijeva i odredaba nefsanske Poglavlje dvanaesto: Ucitelji i ucenici (sejhovi i muridi) 112
naravi. Sve to treba da ucinis da bi nefsa potpuno ocistio, da bi PETI 010
postao zaslufan blizine Uzvisenog Hakka, kako bi dosegao srecu PRAKTICNI ASPEKT SUFIZMA
Poglavlje trinaesto: Duhovna praksa 130
susretanja s Njim , jer onaj koji nije umro nije mogao vidjeti Poglavlje cetrnaesto: Sufljski humor 139
Uzvicenog Hakka, a receno je: "Umrite prije nego sto vas smrt Poglavlje petnaesto: Moralnost 148
snade!" To znaci, umrite dobrovoljno prije nego sto umrete prisilno. Vjera (tevekel)
Poniznost
Smrt nefsa treba da se desi kroz cetiri etape i to: prva bijela smrt,
Zahvalnost
gladovanje; druga, crvena smrt, suprostavljanje prohtijevima; treca , Slromastvo
crna smrt podnosenje ezijeta, tegoba i neugodnosti; i cetvrta, Strpljenje
zelena smrt, skromnost u odjevanju - oblacenju. Velikodusnost
SESTI 010
lz risa/e Tarikatu ilallah od Hz. Abdul Kadira k.s. U DODIRU S BOZANSKIM
Poglavlje sesnaesto: Kako spoznati Allaha dz.s. 168
Poglavlje sedamnaesto: Molitva 173
Poglavlje osamnaesto: Prisjecanje Allaha dz.s. (zikr) 178
Poglavlje devetnaesto: Sluzenje (hizmet) 184
SEOMI 010
LIGA JEDINSTVA
Poglavlje dvadeseto: Allah dz.s. 190
Poglavlje dvadeset prvo: Sejtan 197
OSMI 010
PREOBRAZAJ
Poglavlje dvadeset drugo: Samopreobrazenje (transformacija nefsa) 202
Poglavlje dvadeset trece: Smrt 209
214 215