Sie sind auf Seite 1von 1

iN BAN NHAN DAN CONG HOA-xA HOI CHU NGHIA VIET NAM

• 4 _ • •

TiNH DAK LAK DQcl~p - T\f do - Hanh phuc

S6 :3J.15'/UB ND-CN Ddk Lak, ngayJi.f thong 4 ndm 2018


V Iv l~p Quy hoach chi ti6t 15'
1~1/500 cac di~m dan cu
nang than tai huyen Ea H'leo

Kinh giri:
- Sa Xay dung;
- UBND huyen Ea H'leo.

Xet Cong van s6 8511SXD-QHKT ngay 12/4/2018 cua Sa Xay dung vS


viec trinh phe duyet chu tnrong l~p Quy hoach chi tiSt ty l~ 1/500 cac diem dan
cu nong then tai huyen Ea H'leo, UBND tinh co y kien nhu sau:
1. Th6ng nhat chu tnrong l~p Quy hoach chi tiSt ty l~ 11500 cac diSm dan
cir nong thon tai huyen Ea H'leo theo dS xuat cua Sa Xay dung tai Cong van s6
8511SXD-QHKT neu tren, cu thS:
a) Quy hoach chi tiSt ty l~ 11500 Khu d§.t phia sau Truong TiSu hoc
Nguyen Truong TQ,xii Cir M6t voi dien tich l~p quy hoach khoang 5.512m2.
b) Quy hoach chi tiSt ty l~ 1/500 Khu d§.tt~i thon 4, xii Ea Khal v6i di~n
tich l~p quy ho~ch khoang 15.700m2.
c) Quy ho~ch chi tiSt ty l~ 11500 Khu d§.tt~i buon A Rieng B, xii Ea Ral
vai di~n tieh I~p quy ho~ch khoang 12.500m2.
2. Ngu6n v6n thge hi~n: Ngan sach huy~n Ea H'leo.
3. UBND huy~n Ea H'leo (chu d~u tu) triSn khai thu tvc l~p eac quy
ho~ch tren dam bao dung quy dinh hi~n hanh
Nh~n duQ'c Cong van nay, Thu truang eac dan vi lien quan triSn khai thgc
hi~n./. ~
Nui nhq_,/l)1, KT. CHU TICH
_NhutreJ V
PHO CHU TICH
- CT, cae PCT VBND tinh;
- Cae So': TN&MT, TC, KH&DT;
- CVP, eae PCVP UBND tinh;
- LUll VT, CN (VT-10).

Nguy~n Tuin Hit