î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

2007

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ | Annual Report

2007

öáË»Éáí Changing the

Ù»Ï ³½· lives ÏÛ³Ýù»ñ one approach Ù»Ï ³å³·³ nation one future
Changing

Fund

2007
2007

All Armenian Fund | г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý Armenian ÐÇÙݳ¹ñ³Ù
All

Annual Report

Hayastan All

Armenian

20

Fund

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

07

г۳ëï³Ý гٳѳÛϳϳÝ

ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

Annual Report

»õ ³Ý·É»ñ»Ý ï»ùëï»ñÇ ËÙµ³·Çñ`

гݹ»ëÇ å³ï³ë˳ݳïáõ

Íñ³·ñÇ ·ñ³ë»ÝÛ³Ï) гۻñ»Ý ï»ùëï»ñÇ ËÙµ³·Çñ` Èáõë³ÝϳñÝ»ñ`

(¶ÛáõÕ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý îÇ·ñ³Ý ä³ëÏ»íÇãÛ³Ý Ø³ùë êÇí³ëÉÛ³Ý èáõµÇݳ سñÏáë»³Ý ê³Ùí»É ö³ñóÙÛ³Ý

ì³ñ¹³Ý ö³ñóÙÛ³Ý

Ò»õ³íáñáõÙ` Coordination of the report

and English texts by Armenian texts by

Vardan Partamyan

(Rural Development Program department) Tigran Paskevichyan Max Sivaslian Roubina Margossian Samvel Partamian

Photos by

© 2008

г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

Hayastan All Armenian Fund

Design by

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ

Contents
7 9 President's address
Armenia NKR

ܳ˳·³ÑÝ»ñÇ áõÕ»ñÓÝ»ñ
г۳ëï³Ý ²ñó³Ë

γé³í³ñáõ٠ܳ˳µ³Ý. Üáñ ÑáñǽáÝÝ»ñ öáË»Éáí ÏÛ³Ýù»ñ
¹åñáó ³é ¹åñáó ÷áùñ Íñ³·ñ»ñ ׳ݳå³ñÑ ³é ׳ݳå³ñÑ çñ³·ÇÍ ³é çñ³·ÇÍ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ³é ÑÇí³Ý¹³Ýáó

10 12 16
18 20 22 24 26

Governance

Preface - The new frontier Changing lives
One school at a time One road at a time one drop of water at a time One hospital at a time One small project at a time

11 13 17

7 9

19 21 23 25 27 31 33 35 37 41 43 47 49 51 53 55

سëݳÏó»Éáí ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ
лéáõëï³Ù³ñ³ÃáÝ Ù»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Èǵ³Ý³Ý

28
30 32 34 36

Being part of the change
Telethon and phoneathon our partners Lebanon

29

²ñÙ¿Ý »õ ܳïdz ¾ùë¿ñ×Ç¿³ÝÝ»ñ

öáË»Éáí Ùáï»óáõÙÁ
ÙÇÏñáßñç³Ý ϳÃÇ Ñ³í³ùÙ³Ý Ï»ï

38
40 42

Changing the approach
Cluster

Armen and Nadya Ekserciyan

39 45

öáËíáÕ ³ñÅ»ùÝ»ñ
ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ ³Û·Ç ³ñí»ëïÇ ¹åñáó

ܳ˳·³ÑÇ Ùñó³Ý³Ï ·ÛáõÕ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

44
46 48 50 53 54

Changing values:
President'sPrize Lover’s park

Milk collection center

One library at a time

ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁª ³ß˳ñÑáí Ù»Ï üÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ àëÏ» سïÛ³Ý

The Armenia Fund worldwide (affiliates) Financial report Golden book

one art school at a time

58 84

59 85

Annual Report

2007

í³ñã³å»ï, »Õ»É »Ù §Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñáå»ë ÐРܳ˳·³Ñ å³ïÇí »Ù áõÝ»ó»É ջϳí³ñ»Éáõ ѳÛáõÃÛ³Ý µáÉáñ ѳïí³ÍÝ»ñÁ ÙdzíáñáÕ ³Ûë ϳéáõÛóÁ£ å»ë ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ¹ÇݳÙÇÏ ½³ñ·³óÙ³Ý & ϳ۳óÙ³Ý ßñç³Ý:

àñå»ë È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ü³Ë³·³Ñ, ³å³ ݳ&ª г۳ëï³ÝÇ

·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ϳ½ÙáõÙ, ÇëÏ í»ñçÇÝ ï³ëÁ ï³ñÇÝ»ñÇÝ áñлﳹ³ñÓ Ñ³Û³óù Ý»ï»Éáí` ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ù ³Ûë ï³ñÇÝ»ñÁ áñ²é³çÇÝ ÑÇÝ· ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ½µ³Õí³Í ¿ñ µ³ó³é³å»ë

part of the Armenia Fund Board of Trustees. During the last 10 years as the President of Armenia, I have had the honor of heading this structure that unites all Armenians. and development for the Fund.

As President of Karabakh and later as Armenia’s Prime Minister, I was

Glancing back at these years, I see them as years of dynamic growth In the first five years of its existence, the Armenia Fund focused

³é³çÇÝ û·ÝáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñáí, »ñÏñáñ¹ ÑÇÝ· ï³ñÇÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý & ѻﳷ³ ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ßñç³Ý ¿ÇÝ£ ²ÛÅÙ Ù»Ýù ³ñ¹»Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ýù Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ó³ËÇ í»ñ³ÍÝáõݹ¦ & ·ÛáõÕ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ÙÇïí³Í »Ý г۳ëï³ÝÇ & ²ñó³ËÇ Ï³ÛáõÝ ³é³çÁÝóóÇÝ£ ·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ, ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ & µáÉáñ ÝíÇñ³ïáõÝ»ñÇÝ` ѳٳï»Õ ³ñ¹ÏÇóÝ»ñÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÕÕ»É ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ£ §²ñºë ßÝáñÑ³Ï³É »Ù §Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñá-

almost exclusively on emergency assistance initiatives. The second five ther development. Today, we already have the opportunity to direct the ensuring the stable progress of Armenia and Artsakh.

years were a time of reconstruction and establishment of the basis for furresources contributed by our compatriots to specific development initiatives. The Artsakh revival and rural development projects are aimed at the Fund’s employees, the heads of the Affiliate offices and to all the peorative efforts. I assure you, that in the past 10 years I have done everything I could to promote the good name of the Armenia Fund, to ensure and scale of the Fund’s initiatives. lenges. the effective implementation and continued enhancement of the scope I wish you all the best of luck and success in overcoming new chalI am grateful to the members of the Armenia Fund Board of Trustees,

ple who made their contribution to the Fund for their effective collabo-

Ûáõݳí»ï ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ìëï³Ñ»óÝáõÙ »Ù, áñ ³Ûë ï³ëÁ ï³¹ñ³Ýó ͳí³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï&áÕ³Ï³Ý Áݹ³ñÓ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ñÇÝ»ñÇÝ ³ñ»É »Ù ÇÝÓ³ÝÇó ϳËí³Í ³Ù»Ý µ³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý, Íñ³·ñ»ñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Çñ³·áñÍÙ³Ý & гçáÕáõÃÛáõÝ & »é³Ý¹áõÝ ³ß˳ï³Ýù »Ù Ù³ÕÃáõÙ Ó»½:

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ

èà´ºðî øàâ²ðÚ²Ü

ROBERT KOCHARIAN

President of Republic of Armenia

§Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ѳٳ½·³ÛÇÝ ³Ù»Ý³Ï³Û³ó³Í ϳéáõÛóÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: Æñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÕç ÁÝóóùáõÙ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÝ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ³ í³Ý¹ ¿ áõÝ»ó»É ѳÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Ø»Í ¿ ѳïϳå»ë Ýñ³ ¹»ñÁ ²ñó³ËÇ ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ³é³çÁÝóóÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ù»ç: ²ß˳ñѳë÷Ûáõé Ù»ñ ùáõÛñ»ñÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ ÙÇßï »Õ»É »Ý ²ñó³ËÇ ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕùÇÝ` û å³ï»ñ³½ÙÇ Í³Ýñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, û Ñ»ïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÕóѳñÙ³Ý ÷áõÉáõÙ, »õ û ³Ûëûñ, »ñµ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ûõ³ÏáË»É ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ϳÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ßñç³Ý »õ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ¹ÇÙ³·ñ³í»É ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ: ÆÝùÝáõñáõÛÝ Ï³éáõó»Éáí Çñ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõݻݳÉáí ëï³Ý³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ϳéáõÛóÝ»ñÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ÝáõÙ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ: лÝó ê÷ÛáõéùÇ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý áõ ·áñÍáõÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ¿, áñ Çñ³Ï³Ý³óí»óÇÝ ²ñó³ËÇ ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ Ï»Ýë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³½Ù³ÃÇí Íñ³·ñ»ñ: È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ سÛñ г۳ëï³ÝÇÝ Ï³åáÕ ¶áñÇë-êï»÷³Ý³Ï»ñï, ²ñó³ËÇ áÕݳ߳ñÁ ѳݹÇë³óáÕ ÐÛáõëÇë-гñ³í ³íïáÙ³ÛñáõÕÇÝ»ñÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ³ñó³ËÛ³Ý ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ç³Ýù»ñÁ ¹ñ³ É³í³·áõÛÝ ³å³óáõÛóÝ »Ý: ²Ûë ³Ù»ÝÇ ëÏǽµÁ ¹ñíáõÙ ¿ ³Ù»Ý³ÙÛ³ Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, áñáÝù Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ÁÝÓ»éáõÙ ³Ù»Ý ÙÇ Ñ³ÛÇ Çñ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ µ»ñ»É гÛñ»ÝÇùÇ ß»Ý³óÙ³Ý áõ µ³ñ·³í³×Ù³Ý ·áñÍÇÝ: üÇݳÝë³Ï³Ý áõ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ ݳ»õ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³ñó³ËóÇÝ»ñÇÝ: §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÝ áõÝÇ »½³ÏÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ` ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý »õ ²ñó³Ë-г۳ëï³Ý-ê÷Ûáõéù Ïáõé »é³ÙdzëÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»É ³½·³ÛÇÝ í»Ñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ, ÉáõÍ»É Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï áõ½áõÙ »Ù Ýß»É, áñ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ ¹»é ß³ï »Ý: ijٳݳÏÇ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿ ¹³ñÓ»É ê÷ÛáõéùÇ Ñ»ï Ù»ñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ýáñ áñ³Ï ѳÕáñ¹»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß»ßïÁ ¹Ý»Éáí Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ íñ³ »õ ½³ñ·³óÝ»Éáí »ñÏÏáÕÙ ÷áË߳ѳí»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ: ê³ ¿ ³ÛÝ áõÕÇÝ, áñáí Ù»Ýù å»ïù ¿ ÁÝóݳÝù »õ áñÁ ÏÉÇÝÇ Ù»ñ ѻﳷ³ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³í³Ï³ÝÁ: ºë ³í»ÉÇ ù³Ý íëï³Ñ »Ù, áñ ѳٳï»Õ áõÅ»ñáí »õ ³ÝÙݳóáñ¹ ÝíÇñáõÙáí Ù»½ ÏѳçáÕíÇ Ýí³×»É Ýáñ µ³ñÓáõÝùÝ»ñ, ѳëÝ»É Ù»Í Ñ³ÕóݳÏÝ»ñÇ »õ ϳéáõó»É Ù»ñ µáÉáñÇë »ñ³½³Í гÛñ»ÝÇùÁ:

The Armenia Fund is one of the most established and recognized allArmenian institutions. Over the course of its existence, the Fund has had invaluable input in the development of the two Armenian states. This input is all the more evident in the social and economic development of Artsakh. Whether in the harsh war years or in rebuilding the devastated country in the post-conflict period and today, when the country is firmly on the course of stable development and faces a multitude of political and diplomatic challenges, our brothers and sisters from around the world have always been there to lend a hand to the people of Artsakh. The Armenia Fund initiatives are essential for the development of our land in a situation where it is virtually deprived of any international financial assistance. Through the resolute devotion and active participation of our compatriots from around the globe numerous initiatives that have a vital importance for the people of Artsakh came to life. The Goris - Stepanakert and North South highways became a viable and dependable communication line between Armenia and Artsakh and linked together the regions of our country. Their construction and the more recent endeavors aimed at revitalizing Artsakh's villages are powerful testaments to this collective effort. In this sense, the annual telethons give every Armenian an opportunity to have an input in bringing prosperity to his homeland. Apart from the financial and humanitarian assistance, the Armenia Fund is also a constant source of moral support and comfort for the people of Artsakh. The Fund has a unique mission - to tackle the biggest challenges and realize the most ambitious concepts by bringing together the potential of all Armenians and building on the strong cooperation between Artsakh, Armenia and Diaspora. At the same time I want to note that there is still a lot to be done. The new times and new realities make it imperative to take our relations with the Diaspora to a new level, paying special attention to investment initiatives that will help deepen our mutually beneficial cooperation. This is the path we should follow and this is what will assure our success. I am confident that through our combined efforts and dedication, we will attain new heights, achieve new victories and together build the homeland of our dreams.

´²Îà ê²Ð²ÎÚ²Ü È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ

BAKO SAHAKIAN President of Nagorno-Karabagh Republic

§Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÁ Ðá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý ¿: ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ðá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÝ, Ç å³ßïáÝ», г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÝ ¿: ÊáñÑñ¹Ç ϳ½ÙáõÙ »Ý å»ïáõÃÛ³Ý, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ£ ÊáñÑáõñ¹Á Ññ³íÇñáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñ, áñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ »Ý Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñÁ, ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ »õ ·áñͳ¹Çñ í³ñãáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ: ÄáÕáíÇ ÁÝóóùáõÙ, áñÁ ݳ˳·³ÑáõÙ ¿ ÐРݳ˳·³ÑÁ, Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óíáõÙ »Ý ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Íñ³·ñ»ñÁ, ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÁ, í»ñëïáõ·Çã ѳÝÓݳÅáÕáíÇ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÊáñÑáõñ¹Á ùÝݳñÏáõÙ »õ ѳëï³ïáõÙ ¿ ѳçáñ¹ ï³ñí³ Íñ³·ñ»ñÁ£

г۳ëï³ÝгٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ
Ðá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
ÐРܳ˳·³Ñ, ÐÐÐ ÐÊ Ü³Ë³·³Ñ ÐÐÐ ÐÊ ÷áËݳ˳·³Ñ ÐÐ ì³ñã³å»ï ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ü³Ë³·³Ñ ÐÐ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ ÈÔРܳ˳·³Ñ ÐÐ ýÇݳÝëÝ»ñÇ ¨ ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ Ý³Ë³ñ³ñ ÐРλÝïñáÝ³Ï³Ý ´³ÝÏÇ Ý³Ë³·³Ñ ÈÔÐ ì³ñã³å»ï γÃáÕÇÏáë ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ,

èáµ»ñï øáã³ñÛ³Ý ¶³·ÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý îÇ·ñ³Ý ÂáñáëÛ³Ý ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³Ý ì³ñ¹³Ý úëϳÝÛ³Ý ì³ñ¹³Ý ʳã³ïñÛ³Ý îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ëÛ³Ý ´³Ïá ê³Ñ³ÏÛ³Ý ²ñ³ÛÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ü.ê.ú.î.î ¶³ñ»·ÇÝ ´ Ü.ê.ú.î.î ²ñ³Ù ² Ü»ñë»ë ä»ïñáë Ä ³ñÙáõÝÇ ì»ñ³å³ïí»ÉÇ èÁÝ» ȨáÝÛ³Ý æáñç سÝáõÏÛ³Ý ì³Õ³ñß ¾Ññ³Ù×»³Ý ²ñ³ ´áÛ³çÛ³Ý Ðñ³Ûñ ÐáíݳÝÛ³Ý ä»ñ× ê»¹ñ³ÏÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ î»ñï»ñÛ³Ý Èáõǽ êÇÙáÝ Ø³ÝáõÏÛ³Ý ì³ñ¹³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý ²Éµ»ñï ´áÛ³çÛ³Ý Ø³ñÏ ÎÇñ³Ïáë ¾¹áõ³ñ¹á ¾éÝ»ÏÛ³Ý ¾¹áõ³ñ¹á ê»ý»ñÛ³Ý ²Éµ»ñï äáÕáëÛ³Ý îÇ·ñ³Ý ƽÙÇñÉÛ³Ý ²ñë»Ý Ô³½³ñÛ³Ý ì³ã» سÝáõÏÛ³Ý ä»ïñáë »ñ½Û³Ý Þ³ñÉ ²½Ý³íáõñ ì³Ñ¾ Ö³½Ù³ï³ñ»³Ý ì³Ññ³Ù ´³ñë»ÕÛ³Ý
10 | г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

γÃáÕÇÏáë Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇá Ð³Û ²í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ

γÃáÕÇÏáë-ä³ïñdzñù Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ» »Ï»Õ»óáõ è³Ùϳí³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝ
Ð³Û Ð»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßݳÏóáõÃÛáõÝ

ê.¸. ÐÝã³ÏÛ³Ý Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝ Ð³Û ú·ÝáõÃÛ³Ý ØÇáõÃÛáõÝ

²Ù»ñÇϳÛÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ù³·áõÙ³ñ ²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ ²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ ²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ ²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ ²ñ·»ÝïÇݳ ²ñ·»ÝïÇݳ Þí»Ûó³ñdz Þí»Ûó³ñdz г۳ëï³Ý üñ³Ýëdz üñ³Ýëdz Ø»Í ´ñÇï³Ýdz

Ð³Û ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀݹѳÝáõñ ØÇáõÃÛáõÝ

ì»ñëïáõ·Çã ѳÝÓݳÅáÕáí

üñ³Ýëdz

ÐРγé³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ ѳñϳÛÇÝ å»ï. ͳé³ÛáõÃÛ³Ý å»ï

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Board of Trustees is the supreme governing body of the Armenia Fund. Under the Fund's charter, the President of the Republic of Armenia is ex officio the President of the Board of Trustees. The Board also includes many prominent individuals and representatives of spiritual, political, non governmental and humanitarian institutions both from Armenia and the Diaspora.

Board of Trustees
of All Armenian Fund

Hayastan

The Board holds annual meetings with the participation of the Armenia Fund's Affiliate offices and representatives of the Executive Board. During the meeting, the Board of Trustees addresses the work done in the previous year, views financial data and the results of the independent audit. The Board also indicates the strategically important issues and the Fund's main priorities for the current year.

Tigran Torosyan Serzh Sargsyan Vardan Oskanian Vartan Khachatrian Tigran Sargsian Bako Sahakyan Araik Harutunyan H.H. Garegin II H.H. Aram I Nerses Petros XIX Tarmouni Very Rev. Rene Levonian George Manoukian Vagharsh Ehramdjian Ara Boyajian Hirair Hovnanian Berge Setrakian Hasmik Terterian Louise Manoogian-Simone Vartan Gregorian Albert Boyajian Mark Geragos Eduardo Eurnekian Eduardo Seferian Albert Boghossian Dikran Izmirlian Arsen Ghazaryan Vatche Manookian Bedros Terzian Charles Aznavour Vahe Jazmadarian Vahram Barseghyan Annual Report
Control Committee

Robert Kocharian Gagik Harutiunian

RA President, President of the HAAF BT Chairman of RA Constitutional Court, Vice President of the HAAF BT RA Prime Minister RA Minister of Foreign Affairs NKR President Speaker of RA National Assembly RA Minister of Finance and Economy President of the RA Central Bank NKR Prime Minister Catholicos of All Armenians

Catholicos of the Great House of Cilicia Armenian Evangelical Church S.D. Hunchakian Party AGBU USA USA USA USA Argentina Argentina Switzerland Switzerland France France Armenian Democratic Liberal Party Armenian Assembly of America Armenian Relief Society

Catholicos Patriarch of Armenian Catholic Church Armenian Revolutionary Federation

Union of Manufacturers and Entrepreneurs (Employers) of Armenia Great Britain

France

Head of RA State Tax Service
Hayastan All Armenian Fund |

2007

11

Üáñ

ÑáñǽáÝÝ»ñ

12

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

The new

frontier

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

13

г۳ëï³ÝÁ »ñϳñ ׳ݳå³ñÑ ¿ñ ³Ýó»É ÙÇÝã»õ ï³ëÝí»ó ï³ñÇ

³é³ç ÏÑéã³Ï»ñ Çñ ³ÝϳËáõÃÛáõÝÁ£ ²Û¹å»ë ¿ ݳ»õ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ£ ºñÏñ³ß³ñÅ, å³ï»ñ³½Ù, ßñç³÷³ÏáõÙ, ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ëáïáõÃÛ³ÝÝ áõ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÷³Û÷³Û³Í Ù»ñ »ñ³½³ÝùÇÝ£ ºõ ³Û¹µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³ñÓñ³ó³í ÙdzëÝáõÃÛ³Ý á·ÇÝ£ §Ð³Û³ëï³Ý¦ óÇ³É³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù. ³Ûë ³Ù»ÝÁ ëå³éÝáõÙ ¿ÇÝ Ù»ñ Ýáñ гÝñ³å»Å³Ù, Ãí³óÛ³É ³Ýϳ½Ù³Ï»ñå áõ ³ß˳ñÑáí Ù»Ï ë÷éí³Íª ѳÛáõÃÛ³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ÍÝí»ó ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ³Û¹ Ù»Í ³ÉÇùÇ íñ³, áñ ¹³é»õ ѳÕóѳñ»Éáõ ûñí³ ¹Åí³ñ³·áõÛÝ ËݹÇñÝ»ñÁ£ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙ-

Ýñ³Ýó Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë½Ç ϳñáÕ³Ý³Ý û·ï³·áñÍ»É Ýáñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ²é³Ýó ëñ³, Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ »ñ³ß˳íáñ»É »ñϳñ³ï»õ ³ñ¹ÛáõÝù »õ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³ÝùáõÙ áõÝ»Ý³É ó³ÝϳÉÇ Ëáñù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãÁ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿£

Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÙdzÛÝ, áñÁ »Ýóϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ½áõ·³Ñ»é ϳé³ç³ñÏÇ Ý³»õ ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙݳËݹÇñÝ»-

öá÷áËáõÃÛ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ѳëÝ»É ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ é³½-

ݳñ ÙÇçáó, áñáí ³Ù»Ý Ñ³Û Ï³ñáÕ ¿ û·Ý»É Çñ ³½·³ÏóÇݪ ¹ÇٳϳۻÉáõ ݳ¹ñ³ÙÁª ëÏë³Í »ñÏñ³ß³ñÅÇ ÷ɳï³ÏÝ»ñÇó ÙÇÝã»õ å³ï»ñ³½ÙÇó ³í»ñí³Í ²ñó³ËÇ ·ÛáõÕ»ñÝ áõ ù³Õ³ùÝ»ñÁ, Ùßï³å»ë ³ÛÝï»Õ ¿ñ, áõñ ϳñÇù ϳñ£

ñÇ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ£ ²é³Ýó Éñ³óáõóÇã ïÝï»ë³Ï³Ý ³½¹³ÏÝ»ñÇ, Ýáñá·í³Í ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ ¹åñáóÁ ¹³Ý¹³Õ Ï˳ñËÉíÇ, Ýáñ ϳéáõóí³Í ׳ݳå³ñÑÁ Ïù³Ý¹íÇ, ÇëÏ Ï³ÛáõÝ »Ï³Ùáõï ãáõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Á Ù»ïñ, ûª ÑÇÝ· Ù»ïñ£ ãÇ ¿É Ùï³ÍÇ, û ·³½Ç ËáÕáí³ÏÝ Çñ ïÝÇó áñù³Ý ¿ Ñ»éáõª ÑÇÝ· ÏÇÉáê³, ÇѳñÏ», Ñ»ßï ·áñÍ ã¿£ »ñ³Ñ³í³ï Ù»ÏÁ ϳñáÕ ¿ ³ë»É, û

í»Éáí ѳë³Ý ³ÛÉ, ³í»ÉÇ µ³ñ¹ ËݹÇñÝ»ñÇ, áñáÝù Ýáñ áõ ѳٳÉÇñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ »Ý å³Ñ³Ý³çáõÙ£ ´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ³Ý÷á÷áË Ùݳó §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ¿áõÃÛáõÝÁ, áñ ¿ñ, ¿ »õ ÉÇÝ»Éáõ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ É³í³·áõÛÝ ÏÛ³Ýù ³å³Ñáí»ÉÁ£ î³ëÝí»ó³ÙÛ³ ·áÛáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ó»éݳñÏ³Í ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ·áñÍ»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ ù³ñ»ñÝ ¿ÇÝ Ù»Í Ë׳ÝϳñÇ£ Ê׳ÝϳñÝ ³Û¹ ³ÙµáÕç³ó³Í ÏÉÇÝÇ ³ÛÝ ûñÁ, »ñµ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÝ Çñ ·áñÍÝ ³í³ñï»Éáíª Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¹³ñÓñ³Í ÉÇÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ ²ñó³ËÁ µ³ñ·³í³× ï»ëÝ»Éáõ Ù»ñ ÙdzëÝ³Ï³Ý »ñ³½³ÝùÁ£ Îï»ëÝ»±Ýù ³Û¹ ûñÁ£ гí³ïáõÙ »Ù, áñ Ïï»ëÝ»Ýù, µ³Ûó ¹»é »ñϳñ

ijٳݳÏÝ»ñÁ ÷áËí»óÇÝ »õ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ ÁݹɳÛÝ-

³ÝÑݳñ ¿ ѳëÝ»É Ù»ñ ³éç»õ ¹ñí³Í ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ£ »ñ³Ñ³-

í³ï Ù»ÏÇ å³ï³ë˳ÝÁ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙǪ ³ÝÑݳñÇÝ Ãí³óáÕ ËݹÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ »ñϳñ³ÙÛ³ ÷áñÓÝ ¿ª ÑÇÙÝí³Í ß³ï»ñÇ ÙdzëÝ³Ï³Ý ç³ÝùÁ Ù»Ï ·áñÍÇ áõÕÕ»Éáõ áõݳÏáõÃÛ³Ý íñ³£ ê³ Ù»½ í»ñ³Ý³¹ñ³ÙÇ Çñ³Ï³Ý ѽáñáõÃÛáõÝÁ »õ Ýáñ ÑáñǽáÝÝ»ñ ¿ µ³óáõÙ Ù»ñ

¹³ñÓÝáõÙ ¿ ÙdzëÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÇÝ, áñÇ Ù»ç ¿ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙ³é³ç£ ¶³ÕïÝÇù ã¿, áñ Ý»ñϳÛáõ٠ѳÛáõÃÛ³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ ýÇݳÝë³ñ³íí³Í §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙáõÙ£

Ï³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ÙÇ ÷áùñ Ù³ëÝ ¿ ÙdzÛÝ ³ÏïÇíáñ»Ý Ý»ñ·ä³ï·³ÙÁ, áñÝ áõ½áõÙ »Ýù ѳëóÝ»É »ñÏñ³·Ý¹Ç µáÉáñ ÏáÕÙ»-

׳ݳå³ñÑ áõÝ»Ýù ³ÝóÝ»Éáõ£ ²Û¹ ׳ݳå³ñÑÝ ³å³Ñáí áõ íëï³Ñ ³ÝóÝ»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ѳٳËÙµí»Ýù£ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ

ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³Û»ñÇÝ, Ù»ÏÝ ¿ª ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Íñ³·ñ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»í³ë³ñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, áí Ùï³ÍáõÙ »õ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ Ý»ñ¹áõÙ áõÝ»Ý³É Çñ »ñ³½³ÝùÇ »ñÏÇñÁ ϳéáõó»Éáõ ·áñÍáõÙ£ âÏ³Ý Ù»Í áõ ï»óÝáõÙ ¿ ÁݹѳÝáõñ Ýå³ï³ÏÇݪ ÉÇÝÇ ¹³ ï³ëÝ»ñÏáõ ï³ñ»Ï³Ý ùÇ µ³½Ù³ÙÇÉÇáݳÝáó Ý»ñ¹ñáõÙÁ£

ÉÁ áã û ÙÇ ù³ÝÇëÇ å³ñïùÝ áõ å³ïÇíÝ ¿, ³ÛÉ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ³-

Çñ³å»ë вزвÚÎ²Î²Ü Ý»ñáõÅÁ å»ïù ¿ áõÕÕíÇ ³ÛÝ Íñ³·ñ»ñÇÝ, áñáÝù Ï»Ýë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ³½·Ç ³å³·³ÛÇ Ñ³Ù³ñ£ Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÅ»ñÇó »õ ³Û¹åÇëáí ¹³ëíáõÙ »Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ³é³çݳѻñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ£ Ìñ³·ñ»ñ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇ í»ñ »Ý γé³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ Ï³½Ù³-

÷áùñ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷»ÝÝÇÝ Ù»½ Ùá»ñ»Ë³ÛÇ ËÝ³Û³Í ·ñå³ÝÇ Í³Ëë Ù»Ï ¹áɳñÁ, ûª ³ÙµáÕç ѳٳÛÝØ»Í Ñ³ßíáí µáÉáñ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳí³ë³ñ³å»ë ϳñ»õáñ

ѳÝáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÏáõÙÁ, å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñ áõ Ýáñ

г½³ñ³ÙÛ³ÏÇ Ù»Í Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë, ³ë»Ýù, ѳÙÁݹ-

ÉáõÍáõÙÝ»ñ, áñáÝóáí Ñݳñ³íáñ ÏÉÇÝÇ å³ßïå³Ý»É Ù»ñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³é³í»É Ëáó»ÉÇ ËÙµ»ñÇÝ£ ØdzÛÝ ³Û¹åÇëÇ Ùáï»óáõÙÝ»ñ áñ¹»·ñ»Éáí, Ù»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÏßÇéÁ ٻͳóÝ»Éáí áõ ßñç³Ý³ÏÝ ÁݹɳÛÝ»Éáí ϳñáÕ »Ýù ¹ÇÙ³·ñ³í»É г۳ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹Ç ³éç»õ Ï³Ý·Ý³Í ËݹÇñÝ»ñÇ ³ÙµáÕç ëå»ÏïñÁ£

»Ý, ù³ÝÇ áñ ³½·³ÛÇÝ ïáõñùÁ áã û Ãí»ñÝ »Ý, ³Ûɪ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ£ ÜáõÛÝ Ï»ñå ãÏ³Ý Ý³»õ Ù»Í Ï³Ù ÷áùñ ÷áùñ Íñ³·ÇñÝ ³Ý·³Ù ϳñáÕ ¿ Ù»Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ³é³ç³óݻɣ Íñ³·ñ»ñ£ Ìñ³·ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹ÛáõÝùáí ¿ áñáßíáõÙ »õ ³Ù»Ý³Ø»Ýù ¹Åí³ñÇÝ, µ³Ûó ³ñ¹Ûáõݳí»ï ÙÇ ÷ÝïñïáõùÇ Ù»ç »Ýùª Ù»ñ

Ý»ÉÁ ß³ï áÕçáõÝ»ÉÇ »õ ϳñ»õáñ ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý£ Ødzųٳ-

¸åñáó Ýáñá·»ÉÁ, ׳ݳå³ñÑ í»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÁ, ·³½³ÙáõÕ ³Ýóϳó-

ÅáÕáíñ¹Ç É³í ³å³·³Ý »Ýù áñáÝáõÙ »õ áñù³Ý Ùáï»ÝáõÙ »Ýù Ýå³ï³Ï³Ï»ïÇÝ, ³ÛÝù³Ý §Ø»Ï ³½·, Ù»Ï ³å³·³¦ µ³é»ñÝ ³í»ÉÇ ×ßÙ³ñÇï »Ý ÃíáõÙ£ ì²Ðº ²Ô²´ºÎÚ²Üò

ݳÏ, ë³Ï³ÛÝ, ³Ûë ³Ù»ÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý Éáõñç ѳٳï»ùë14 | г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

ïáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù áõ½áõÙ »Ýù ³ß˳ï»É Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï, ÷áË»É

§Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ·áñͳ¹Çñ ïÝûñ»Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Since reclaiming independence sixteen years ago, Armenia has come a long way. So has the Armenia Fund. Earthquake, war, blockade, economic and social meltdown all threatened to break the fragile new scattered around the world, stood together as one in a potent statement republic and take away the dream we cherished for so long. And yet the Armenian spirit prevailed as all Armenians, seemingly disorganized and otic wave to become the medium through which one Armenian could of unity within diversity. The Armenia Fund was born on this great patrihelp the other confront and overcome the toughest challenges of the day. the war torn villages and towns of Artsakh, has always been where the help was needed most. The times change and the Fund's frontier moves on and adjusts to The Armenia Fund's frontier, from the ground zero of the earthquake to This change can only be achieved through a comprehensive develop-

ment strategy that along with the infrastructure issues would also address and offer real solutions to the real economic problems that the people face today. Without this additional economic incentive the beautifully renovated school will slowly crumble away and the new road will wear

face new more complex challenges and search for new composite solutions. Still, in all these variables the Armenia Fund's essence remains unchanged: it was, is and will be ensuring a better life for Armenian people. All the various initiatives launched by the Fund in the sixteen years we solve the puzzle will be the day when the Fund's job will be done of its existence are integral pieces of this same complex puzzle. The day and our common dream of prosperous Armenia and Artsakh will become a reality. Will we see that day? I believe that we will, but there is still a long and demanding road ahead of us. To be better prepared to walk that road we need to adapt and evolve. The Armenia Fund's truly all Armenian potential needs to focus on issues that are vital for the future

down; it does not really matter for a person with no income whether the gas pipe is five kilometers or five meters away from his house. Addressing all these issues is not an easy task. Moreover, some may say that it's impossible to achieve the scale of impact we are aiming for. The tive effort of many for one cause. This brings us back to idea of unity within diversity and this is where the Armenia Fund's real strength lies and makes no new frontier beyond our reach. What we need to realize is that at present only a small fraction of

counterargument to that statement is that the Armenia Fund has a long history of overcoming seemingly impossible tasks through a collabora-

of the nation as a whole, our frontier are the issues that are currently beyond the Government's or any other organization's reach. This uncharted ground is where our priority is and if someone else is already doing it - we're not.

Armenians' colossal human and financial potential is actively involved in the Armenia Fund's activities. The message we want to convey to every Armenian around the globe is that making a difference is not a privilege of a few but an equal opportunity for anyone who cares and wants to no such thing as small or big donation as every penny counts towards

nomic recession, call for innovative ideas and new solutions that will adopting this new approach and expanding the scale and scope of our activities can we tackle the full spectrum of problems that Armenian peo-

The big challenges of the new millennium, such as the global eco-

help to have their input in building the country of their dreams. There is reaching the common goal, whether it's a dollar bill saved from a twelve year olds' pocket money or a multi million investment made by a whole community. In the bigger picture of things these contributions are equally important as national giving is not about numbers; it's about involvement and participation. Just the same, there is no such thing as a small or big project - all that matters is the impact it makes and in this sense even the smallest initiative can make a huge difference. We have set out on a difficult yet forever rewarding quest for a better future for our people and as we get closer to our goal the words one nation - one future will ring ever more true. VAHE AGHABEGIANS

help us protect the most vulnerable members of our society. Only by ple face today. Reconstruction of a school, rehabilitation of a road and At the same time there needs to be a serious social context to all these issues as we need to work with people and their mindsets to help them people's life that we are aiming for.

installation of a gas line are all very welcome and important initiatives. get the most out of the new opportunities. Without doing this, we cannot guarantee the long term impact and the desired profound change in the

The Armenia Fund Executive Director
Hayastan All Armenian Fund |

Annual Report

2007

15

öáË»Éáí

ÏÛ³Ýù»ñ
î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

16

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

Changing

lives

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

17

öáË»ÉáíÏÛ³Ýù»ñ

¹åñáó ³é¹åñáó
ÈÔРسñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ ì»ñÇÝ Ðáé³Ã³Õ ·ÛáõÕÁ 530 µÝ³ÏÇã áõÝÇ£ Üñ³ÝóÇó ѳñÛáõñÁ ¹åñáó³Ï³Ý »Ý, ÛáóݳëáõÝÁª ݳ˳¹åñáó³Ï³Ý ñ³í»ï ÉÇÝ»Éáí ѳݹ»ñÓ, ѳñ³½³ï ¿ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ·ÛáõÕÇ ³½³ï³·ñáõÙÇó Ñ»ïá ³é³çÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇ ûç³ËÝ ¿ »Õ»É£ ¹³ñÓ³Ý,- ³ëáõÙ ¿ ïÝûñ»Ý ܳÇñ³ ²éáõëï³ÙÛ³ÝÁ£ ï³ñÇùÇ£ ¸åñáóÇ ÑÇÝ ß»ÝùÁ, áñ ÝÙ³Ý ¿ å³Ñ»ëïÇ, ÷áùñ áõ ³ÝѳñÙ³-¸»é Ù³ñ¹ ãϳñ ·ÛáõÕáõÙ, å³ï»ñ³½ÙÇ å³ï׳éáí óñí»É ¿ÇÝ, ÆÝãå»ë ³Ù»Ýáõñ, ì»ñÇÝ Ðáé³Ã³ÕáõÙ »õë ¹åñáóÝ ³ÛÝ Ù³·ÝÇëÝ ¿, ùÇ ×³ßÏ»ñáõÛà ¿ñ ³ÝóϳóÝáõ٠سñï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ Ø³ï³ÕÇë ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇçáóÝ»ñ ѳݷ³Ý³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£ ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÑÇÝ Çñ Ëáëùáí ³ÛÝå»ë ¿ñ á·»õáñ»É Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ, áñ سï³ÕÇëÇ µ³Ý³ËáëÁ Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ Èáñ¹»ñÇ å³É³ïÇ ÷áËËáëݳÏ, µ³ñáÝáõÑÇ ø»ñáɳÛÝ øáùëÝ ¿ñ£ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÅáÕáíñ¹Ç ÝíÇñÛ³É µ³ñ»Ï³Ùáõ¹åñáóÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳å»ë ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñ³Í ß³ï»ñÁ ï»ÕáõÙ Å»ßï ·áõÙ³ñÝ ³ñ¹»Ý ѳí³ùí³Í ¿ñ, »ñµ îáñáÝïáÛÇ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ í»ÉÇù ѳçáñ¹ ¹åñáóÁ Ïáã»ù ø»ñáɳÛÝ øáùëÇ ³ÝáõÝáí, »ë ÑÇÙ³ Ù»Í 2006-Ç ÑáõÝÇëÇÝ îáñáÝïáÛÇ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ï³ñ»Ï³Ý ¹ñ³Ù³Ñ³í³-

µ³Ûó áñ ÇÙ³ó³Ý ¹åñáóÁ ·áñÍáõÙ ¿, µáÉáñÝ ¿É »ñ»Ë»ùÇÝ ³é³Í í»ñ³-

ÏñÏݳå³ïÏáõÙ áõ »é³å³ïÏáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ÝíÇñ³µ»ñ³Í ·áõÙ³ñÝ»-

áñ Ó·áõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¹»åÇ ÍÝݹ³í³Ûñ, ³Ùáõñ å³Ñáõ٠ѳٳÛÝùÇ Ñ³Õ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ áñ³Ïáí£ §ºÃ» ãáõÝ»ë É³í ¹åñáó, µ³Ûó ½³í³ÏÝ»ñ¹ Ó·ïáõÙ »Ý áõëÙ³Ý, ÇÝù-

ñÁ£ Ö³ßÏ»ñáõÛÃÇ ³í³ñïÇÝ Ø³ï³ÕÇëÇ ¹åñáóÇ Ï³éáõóÙ³Ý ³ÝÑñ³ÑÇÙݳ¹Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó áõ Ùßï³Ï³Ý ÝíÇñ³ïáõÝ»ñÇó Ù»ÏÁ µ»Ù µ³ñÓñ³Ý³Éáí ѳÛï³ñ³ñ»ó. §ºÃ» îáñáÝïáÛÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñáí ϳéáõóÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝ Ï³Ý»Ù¦£ гçáñ¹Á ì»ñÇÝ Ðáé³Ã³ÕÇ ¹åñáóÝ ¿ñ, áñÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇÝ Ùdzó³Ý ß³ï»ñÁ£ γݳ¹³Ñ³Û ѳÝñ³Ñ³Ûï ¹³ßݳϳѳñ ê»ñáõÅ øñ³çÛ³ÝÁ ѳٻñ· ïí»óª ³ÙµáÕç ѳëáõÛÃÁ Ý»ñ ѳݷ³Ý³Ï»ó Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ѳïϳóÝ»Éáí ì»ñÇÝ Ðáé³Ã³ÕÇ ¹åñáóÇÝ, ÇëÏ Ñ»Í³Ýíáñ¹ سëÇë

í³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£ ´³Ûó ųٳݳϳÏÇó å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹åñáóÇ Ó·áݳµ»ñ³µ³ñ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »ë ù³ÛÉ»É Ýñ³Ýó Ó·ïÙ³Ý áõÕ»·Íáíª ¹»åÇ

³ÛÉ µÝ³Ï³í³Ûñ, ¹»åÇ ³ÛÉ ù³Õ³ù, ¹»åÇ ÙÇ ï»Õ, áõñ Ù³ïã»ÉÇ »Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áõ ųٳݳϳÏÇó ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ¦. ³ëáõÙ »Ý ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁª ѳÙá½í³Í áõ íëï³Ñ, áñ ϳݳ¹³Ñ³Û»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñáí ϳéáõóíáÕ Ýáñ ¹åñáóݪ Çñ ѳñÙ³ñ³í»ïáõÃÛ³Ùµ, ÷³Ï»Éáõ ¿ §áõñÇß ï»Õ¦ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ£ Ýáí£ ì»ñÇÝ Ðáé³Ã³ÕÝ ³é³çÇÝ ·ÛáõÕÝ ¿, áñï»ÕÇó ëÏëí»É ¿ ²ñó³ËÇ Ù»Í µ³ñ»Ï³Ù ´³ñáÝáõÑáõ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ³Ýí³Ý³ÏáãáõÃÛ³Ý å³ï׳éÁ ÙdzÛÝ ¹³ ã¿£

ø»ßÇßÛ³ÝÁª îáñáÝïáÛÇó ÙÇÝã»õ ØáÝñ»³É ßáõñç 600 ÏÙ ³ÝóÝ»Éáí, ÙÇçáó´³ñáÝáõÑÇ ø»ñáɳÛÝ øáùëÇ ³Ýí³Ý Ýáñ³Ï³éáõÛó ¹åñáóáõÙ£ Üáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇÝ ì»ñÇÝ Ðáé³Ã³ÕÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ÏëÏë»Ý

Üáñ³Ï³éáõÛó ¹åñáóÁ Ïáãí»Éáõ ¿ ´³ñáÝáõÑÇ ø»ñáɳÛÝ øáùëÇ ³Ýáõ-

18

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changinglives

- one school at a time
Verin Horatagh is a tiny community of 530 in Karabakh's Martakert region. Today, the local school has 100 students with another 70 at preschool age. The old building of the school, deeply scarred by time and war retains little resemblance to an educational center. Despite this, it erated and the horror of war was finally over. still holds a very special place in the hearts of the people of Verin fundraising banquet to secure funds for the reconstruction of the school In June, 2006 the Armenia Fund Toronto Affiliate organized a in Madaghis, Karabakh. The key note speaker on the event was the vice speaker of the House of Lords, Baroness Caroline Cox. A good friend of Karabakh, Baroness Cox made a memorable and moving speech that left many guests in tears. Her enthusiasm and devotion touched many hearts - people started doubling and even tripling their previous pledges. Soon, Toronto Affiliate and a long time benefactor took the stage to announce: large donation here and now." That initiative was the school of Verin Horatagh and the benefactor's the sum needed for the reconstruction of the school was already collected. The event was almost over when one of the founding members of the "If you name the next school we build after Baroness Cox, I will make a suggestion immediately resonated with the community ensuring it a wide support. Many individuals set out on individual fund raising campaigns. This way, internationally renowned pianist Serouj Krajian gave a solo cyclist Massis Kesisyan who rode his bicycle from Toronto to Montreal, covering a staggering six hundred kilometers in a fundraising event for the school. Horatagh. Today, the project is already a reality and this autumn the new school recital donating all the proceeds to the construction. He was joined by Horatagh as the first place to come back to life after the village was libof war. When it was all over Verin Horatagh resembled a ghost town. But their children," says the principal of the school, Naira Arustamian. "Most of the families had to abandon the village to escape the ravages

then our school reopened its doors and people started coming back with community back together and embodied their distinct spirit. Today the future of the village still greatly depends on the community school. "If your school is in a bad condition and you want to give your child This way, the local school was the magnet that managed to bring the

war is over and Verin Horatagh is a peaceful place once again. Yet the the best possible education, as a parent you seriously consider moving to time expressing hope that their new, modern school, built thanks to the contribution of the Canadian Armenian community, will stop many families from moving out. Horatagh was the community where the Baroness launched her daring after Baroness Cox.

another village or city where your child will be able to study in decent

conditions," say the community members of Verin Horatagh at the same

The new school will bear the name of Baroness Caroline Cox. Verin

named for Baroness Cox will open its doors to the children of Verin

humanitarian mission reaching out to the most distant and isolated communities of Artsakh. Yet this is not the only reason for naming the school

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

19

öáË»ÉáíÏÛ³Ýù»ñ

׳ݳå³ñÑ
§-¾ë ׳Ù÷Ç ³ÝáõÝÁ §ÐÛáõëÇë-гñ³í¦ ¿,-³ëáõÙ ¿ µ»éݳï³ñÇ í³ñáñ¹ êɳíÇÏ ØËÇóñÛ³ÝÁ£-¾Ý ÙÇ Í»ñÁ سñï³Ï»ñïáõÙ ³, ¿ë Ù»ÏÁª г¹ñáõÃáõÙ£ ºñÏáõëáõÏ»ë-»ñ»ù ųÙáõ٠ϳñ³ë ѳëÝ»ë Ô³ñ³µ³ÕÇ ÙÇ Í»ñÇó ÙÛáõëÁ¦£ ܳ Ô³ñ³µ³ÕÁ ·Çï» Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ£ ´áÉáñ ·ÛáõÕ»ñáõ٠ͳÝáÃÝ»ñ áõÝÇ, µáÉáñ ßñçÏ»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ Ýñ³Ý ׳ݳãáõÙ áõ ѳñ·áõÙ »Ý£ ݳíáñíÇ áõ ã·Ý³£ ²ëáõÙ ¿, û ãÇ »Õ»É ÙÇ ¹»åù, áñ Ù»ÏÝáõÙ»ÏÇÝ ëå³ë»óÝÇ Ï³Ù å³ÛÙ³íáõÙ ¿Ç, û »ñµ åÇïÇ ¹áõñë ·³Ù, áñ ×Çßï ųٳݳÏÇÝ ÉÇݻ٠ï»ÕáõÙ£ ²ë»Ýù ó»Ù»Ýï ¿ñ ѳñϳíáñ ·áñÍÇ Ñ³Ù³ñ, »ë áñ áõ߳ݳÛÇ, µ³ÝíáñÁ å³ñ³å ÏÙݳñ¦. ³ëáõÙ ¿ êɳíÇÏÁ£ Ï³Ý ÅåïáõÙ ¿£ ëÁª ׳ݳå³ñÑÁ£ §Â»± ëϽµÇó ׳ݳå³ñÑÁ, Ñ»ïá Ù»ù»Ý³Ý¦. ѳñó³Ý³å³ñÑÁ í³ïÁ »Õ³í, ÇÙ³óÇñ áñ Ù»ù»Ý³ÛÇ ï³ÏÇó ¹áõñë ã»ë ·³Éáõ, ¹áõñë ¿ ·³Éáõ¦£ ²ÝÏ³Ë ³é³çݳѻñÃáõÃÛáõÝÇó »ñÏáõ ·áñÍÇùÝ ¿É ϳñ»õáñ »Ý. §Ö³Üñ³ ϳñÍÇùáí, í³ñáñ¹Á »ñÏáõ ·áñÍÇù áõÝǪ Ù»ÏÁ Ù»ù»Ý³Ý ¿, ÙÛáõ§Ð³, ÝáõÛÝÇëÏ ¿Ý ųٳݳÏÝ»ñÁ, áñ ׳Ù÷»ùÁ ɳíÁ ã¿ÇÝ, »ë ѳßêɳíÇÏ ØËÇóñÛ³ÝÝ ³ñ¹»Ý »ñ»ëáõÝ ï³ñÇ í³ñáñ¹ ¿ ³ß˳ïáõÙ£

³é ׳ݳå³ñÑ
ÉÇÝ»Éáõó ½³ï ݳ»õ ³å³ÑáíáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ£ §-²¹ñµ»ç³ÝóÇù ¿Ýå»ë ¿ÇÝ ·Í»É ׳Ù÷³Ý»ñÁ, áñ áõñ ¿É ·Ý³ÛÇñ Çñ»Ýó ï³ñ³Íùáí åÇïÇ ³ÝóÝ»Çñ,-³ëáõÙ ¿ ÷áñÓ³éáõ í³ñáñ¹Á£-سñï³Ï»ñï ¿Çñ ·ÝáõÙª ²Õ¹³Ùáí, سñïáõÝǪ Ý»Ýù¦£ ²Õ¹³Ùáí áõ üǽáõÉÇáí£ ¾¹ µ³ÝÁ Ù»Ýù ã¿ÇÝù ѳëϳÝáõÙ, ù³ÝÇ ÏéÇíÁ ãϳñ, ÏéÇíÁ áñ ÁÝϳí, ï»ë³Ýù, áñ Çñ³ñ Ùáï ·Ý³Éáõ ׳Ù÷³ ãáõí³ù»Éáí µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ËáñÑáõÙ. §ºñ»õÇ åÇïÇ ÏéÇí ÉÇÝ»ñ, áñ ß³ï µ³Ý»ñ ѳëϳݳÛÇÝù£ ÐÇÙ³, áñ ÙÇ ï»Õ »Ù ·ÝáõÙ, Ùï³ÍáõÙ »Ù, û ÇÝãù³Ý ùÇã ÏÉÇÝ»ÇÝ Ù»ñ ½áÑ»ñÁ, »Ã» ¿ë ï»ë³Ï ³å³Ñáí ׳Ù÷³ áõݻݳÛÇÝù¦£ ÝÇó£ Ô³ñ³µ³ÕÇ ³å³·³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É êɳíÇÏ ØËÇóñÛ³ÝÁ ϳëϳͧ-Ø»Ýù ÙÇ »ñÏÇñ »Ýù, ÙÇ ³½· »Ýù,-ѳëï³ï ïáÝáí ³ëáõÙ ¿ ݳ£-àñ ä³ï»ñ³½ÙÁ ÑÇß»ÉÇë êɳíÇÏÁ Ùé³ÛÉíáõÙ ¿, µ³Ûó ÇëÏáõÛÝ Çñ»Ý ѳ§ÐÛáõëÇë-гñ³í¦ ³íïá׳ݳå³ñÑÁ µ³ñ»Ï³ñ· áõ ѳñÙ³ñ³í»ï

Ý»ñ ãáõÝÇ »õ Ô³ñ³µ³ÕÁ ãÇ ³é³ÝÓݳóÝáõ٠г۳ëï³ÝÇó áõ ѳÛáõÃÛáõÙÇ ãÉÇÝ»ÇÝù, ¿¹ù³Ý ѳ½³ñ³íáñ Ù³ñ¹ÇÏ ¿Ý Ñ»éáõ »ñÏñÝ»ñÇó ã¿ÇÝ Ñ³í³ùíÇ áñ ׳Ù÷³ ϳéáõó»ÇÝ£ àñ ϳéáõó»É »Ý, áõñ»ÙÝ ÙÇ µ³Ý ·Çï»Ý£ ëdzóÇ Ñ³ÛÁ ·³ áõ Õ³ñ³µ³ÕóÇ êɳíÇÏÇ Ó»éÁ µéÝǦ£

³ÝÁݹѳï åñáµÉ»ÙÝ»ñ »Ý ÉÇÝ»Éáõª ÙÇ µ³Ý Ïáïñ»Éáõ ¿, ÙÇ µ³Ý ß³ñùÇó

àñ ϳéáõó»É »Ý, áõñ»ÙÝ å»ïù ¿ »Õ»É, áñ ³Ù»ñÇϳóÇ Ñ³ÛÁ ϳ٠ýñ³Ý-

20

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changinglives

- one road at a time
"This is the North-South road," says truck driver Slavik Mkhitarian. country in two and a half to three hours." Slavik Mkhitarian has been a driver for 30 years now. He knows "Stretching from Martakert to Hadrut it makes possible to cross the whole Karabakh like the back of his hand and has friends in all the villages; was never a time when he was late or didn't make it to an appointment. to make sure I was there on time." smiles. "Even when there were virtually no drivable roads to speak of, I He says the driver has two instruments to work with - his car and the through their territory every time you needed to go somewhere. This "The Azerbaijani roads were planned in a way that made you pass way, if you wanted to go to Martakert, you had to drive through Aghdam then did we realize that all our roads were closed and there was no way we could reach each other." and to reach Martuni you had to cross both Aghdam and Fizuli. We everyone knows and respects him. He says that in his long career, there would carefully plan the route to my destination and always set out early road. "I can never decide which one is more important," says Slavik and is bad, there is no way you can evade problems with your car, something will certainly break or malfunction." Apart from being smooth and easy to drive on, the North-South No matter the priorities, neither can be underestimated. "If the road didn't understand the reason this was done until the war started. Only Talking of war brings back painful memories and Slavik closes his eyes and falls silent for a moment. He then goes on: "I guess there should this road I can't help thinking how many lives could have been spared if only we had a safe and dependable road like this." have been a war for us to realize many things. Today, driving through Slavik is very confident about the future of his homeland. He does not

see Karabakh as separate or distinct from Armenia or Armenians everywhere. "We are one nation, one country," he says confidently. "The best together to build this road. Are we not one nation when Armenians from US, France and other countries feel their responsibility and offer me their helping hand?"

proof of this is the multitude of people from all over the world that came

Highway solves the very practical and strategically vital issue of safely linking together the various regions of Karabakh.

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

21

öáË»ÉáíÏÛ³Ýù»ñ

çñ³·ÇÍ ³éçñ³·ÇÍ
ëáõÙ ¿ áõ ÏáñãáõÙ£ àñ ¹³ ËáÕáí³ÏÝ»ñáí µ»ñ»Ý г¹ñáõÃ, ³Ñ³·ÇÝ û·ï³ñÇ ³é³ç, »ñµ г¹ñáõÃÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ ¹»é»õë ݳ˳·ÇÍ ¿ñ£ ÝáõÃÛáõÝ ÏÉÇÝÇ ÅáÕáíñ¹Çݦ£ ²Ûë Ëáëù»ñÝ ²É»ùë³Ý¹ñÝ ³ëáõÙ ¿ñ »ñÏáõ 2007-ÇÝ §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÝ §²ñó³ËÇ í»§-ȳíÁ ·Çï»±ù áñÝ ¿,-³ëáõÙ ¿ ²É»ùë³Ý¹ñ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ,- áñ ¿¹

ºñ»Ë³Ý åɳëïÇÏ ßß»ñÁ ûõ»ñÇ ï³Ï í³½áõÙ ¿£ ºñÇï³ë³ñ¹ ÏÇÝÁ ½áõÛ· ¹áõÛÉ»ñÁ Ó»éùÇÝ ¹³Ý¹³Õ ù³ÛÉáõÙ ¿£ Ðá·Ý³Í ¹»Ùùáí ÙÇ ïÕ³Ù³ñ¹ ݳÛùª çñÇ Ñ»ñÃÇÝ ëå³ë»Éáí, ÷á˳ݳÏáõÙ »Ý ·ÛáõÕÇ ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ µ³ÕÇ ß³ï µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ£ çñÇ Ù»Í ³Ù³ÝÝ»ñáí µ³ñÓ³Í ³í³Ý³ÏÇÝ ³é³çÁ ·ó³Í ·ÝáõÙ ¿£ γêñ³Ýù å³ïÏ»ñÝ»ñ »Ý, áñ ϳñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ Ô³ñ³àã г۳ëï³ÝáõÙ, áã ¿É ³é³í»É »õë Ô³ñ³µ³ÕáõÙ çñÇ å³Ï³ëáõ-

ñ³ÍÝáõݹ¦ Íñ³·ñáí ëÏë»ó 22 ÏÇÉáÙ»ïñ³Ýáó ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ Ï³éáõóáõÙÁ, áñáí §²ñçÇ ³ÕµÛáõñǦ çñ»ñÁ Ïï»Õ³÷áËí»Ý г¹ñáõã

ÃÛáõÝ ãϳ£ ø³Õóñ³Ñ³Ù ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ß³ï »Ý£ ´Ý³Ï³í³Ûñ»ñÇó Ñ»éáõ ³éáõÝ»ñÇÝ£

¹ñ³Ýù ÑáëáõÙ »Ý »õ, Çñ»Ýó ÑáõÝÁ ·ïÝ»Éáíª Ë³éÝíáõÙ ·»ï»ñÇÝ áõ ÏÇ ÙÇ ùÇã Ùï³Í»É áõ ë³ñ»ñÇ, ³Ýï³éÝ»ñÇ çáõñÁ ѳëóÝ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó ïÝ»ñÝ,-³ëáõÙ ¿ñ ѳ¹ñáõÃóÇ ²É»ùë³Ý¹ñ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÝ, áí Çñ µ³ÏáõÙ ³ñïÇ½Û³Ý çñÑáñ ¿ ÷áñ»É áõ ³Û¹å»ë ÉáõÍ»É çñÇ ËݹÇñÁ£ ²É»ùë³Ý¹ñÇ Ï³ñÍÇùáí, ³Ù»Ý Ù³ñ¹ ãáõÝÇ ³Û¹ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, -æñÇ å³Ï³ëáõÃÛáõÝÇó ãÇ ¿ë íÇ׳ÏÁ, çáõñ ß³ï ϳ, å»ïù ¿ áõÕÕ³-

µ³ñÓñ ë³ñ»ñáõÙ »Õ³Í ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ù³Õ³ù µ»ñ»Éáõ ѳٳñ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ·ó»Éáõó µ³óÇ Í³Ëë å»ïù ãÇ£ ܳ ¿Ýù³Ý µ³ñÓñ ¿ áõ ¿Ýù³Ý áõÅ»Õ, áñ Çñ³ áõÅáí Ï·³, ÏѳëÝÇ ù³Õ³ù¦£ çñ³Ùµ³ñÁ, Ëáñù³ÛÇÝ Ñáñ»ñÝ áõ Ýáñ³óÝ»Éáí ¹ñ³Ýó ÙÕÇã åáÙå»ñÁ, ÏÇã áõÝ»óáÕ ù³Õ³ùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ËݹÇñÁ£ ºõ г۳ëï³ÝÇÝ áñ³ÏÇ óáõóÇãÝ »Ý, Ïí»ñ³Ý³Ý »õë Ù»Ï µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ£ ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáí ù³Õ³ùÇ ûñ³Ï³Ý ϳñ·³íáñÙ³Ý

§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÏÉáõÍÇ ßáõñç 10,000 µÝ³áõ Ô³ñ³µ³ÕÇÝ µÝáñáß í»ñÁ Ýßí³Í å³ïÏ»ñÝ»ñÁ, áñ ÏÛ³ÝùÇ ó³Íñ

ù³ÝÇ áñ çñÑáñ µ³ó»ÉÁ ß³ï ³ß˳ï³Ýù áõ ÙÇçáóÝ»ñ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ£ §²ÕµÛáõñ áõÝ»Ýù, ÏáãíáõÙ ¿ §²ñçÇ ³ÕµÛáõñ¦, ³é³íáïÇó ÇñÇÏáõÝ Ñá-

22

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changinglives

- one drop of

at a time
design stage. Water is the most basic element of life and there certainly is no short-

water

A child runs by clutching a bright blue plastic bottle. He is followed by weathered face that urges on a donkey carrying water jars. While standin Armenia and Karabakh.

a woman slowly walking with a bucket in each hand and a man with a ing in line for water, women share news and village gossip. These images cannot be attributed to one specific place as they are very common both age of water neither in Armenia nor Karabakh. The freshwater springs are aplenty: uninterrupted and free, they pave their own paths around towns and cities and eventually end their journey in rivers and lakes. lenge is finding a way of bringing the water from mountain and forest springs to people's homes," says Alexander Baghdasarian from Hadrut who solved his water issue by digging a well in his yard. requires extensive work and resources. Alexander says that digging wells cannot be a universal solution as it "We have a spring nearby called Bear Spring that flows steadily into "The real challenge here is not the absence of water - the real chal-

nowhere. If we could get that water to the people of Hadrut, it would sigtwo years ago when the Hadrut water supply project was still in the

nificantly relieve the current water situation," Alexander said these words In 2007, the Armenia Fund launched the construction of a 22km "The best part of this is that all you need to do here is place the pipes.

pipeline that would bring water from Bear Spring to the town of Hadrut as part of the Fund's Artsakh Revival initiative. The natural elevation of the spring ensures that the people of Hadrut Baghdasarian. Parallel to the implementation of this initiative, the Armenia Fund

have uninterrupted access to water via the gravity flow," says Alexander took up the task of renovating the town's water reservoir and restoring the dilapidated well and pumping networks. All this will ensure that the distant memory. 10,000 people living in Hadrut will never have to stand in a water line again and the images of people carrying buckets of water will become a

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

23

öáË»ÉáíÏÛ³Ýù»ñ

÷áùñ

Íñ³·ñ»ñ

ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó 2007-ÇÝ ëÏëí³Í ÷áùñ Íñ³·ñ»ñÁ »ñÏáõëï»ù Ý»ñÇÝ Ï³Ù ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÁݹѳÝáõñ ϳñÇùÝ»ñÇ Ù»ç áõÝ»Ý ÝáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³ó³Í ï»ëÝ»É Ù»Ï ³é³ÝÓÇÝ, ³ÙµáÕç³Ï³Ý ·áñÍ£

á·»õáñÇ㠻ݣ ØÇ ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ýù á·»õáñáõÙ »Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý ³ÛÝ Ñ³Ù³ÛÝùÙ³ëݳíáñ, µ³Ûó áã å³Ï³ë ϳñ»õáñ ËݹÇñÝ»ñ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª ë÷Ûáõé§-ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇó ÇÝÓ ¹áõñ »Ï³í ѳٳϳñ·ÇãÝ»ñÇ ù³Ñ³Û ÝíÇñ³ïáõÝ»ñÇÝ, áñáÝù áã Ù»Í ·áõÙ³ñ ѳïϳóÝ»Éáí ó³ÝϳÍñ³·ÇñÁ,- ³ëáõÙ ¿ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û ê»õ³Ý ì³ñ¹»ñ»ëÛ³ÝÁ£- ²ÛÝ Ï³ñ»õáñ ¿ áñå»ë ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý, ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý »õ ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÇù¦£ ¹³ñ³ÝÇÝ£

ÜíÇñ³ïáõÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ ³é³ç ¿ µ»ñáõ٠ѳٳñÅ»ù å³ï³ëñáõÙ. ÒÛáõݳßáÕÇ ¹åñáóÁ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ »õ Ð³Û ¹åñáó ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñáí ³ñ¹»Ý ëï³ó»É ¿ Ýáñ ¹åñáó³Ï³Ý ϳÑáõÛù£ ²ÛëåÇëáí` ÷áùñ Íñ³·ñ»ñÁ ³å³·³ Ù»Í ·áñÍ»ñÇ ÙáõÝ»ïÇÏÝ»ñÝ

öáùñ Íñ³·ñÇ Ù»Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É ³Ûë §»ñÏËáëáõÃÛáõÝݦ ¿£

˳ݳïíáõÃÛáõݪ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ï³Éáí ³å³·³ ³í»ÉÇ Ù»Í Ñ³Ù³·áñ-

ͳÏóáõÃÛ³Ý ÑáõÛë£ ²Ûë ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹»Ý åïáõÕÝ»ñ ¿ µ»-

»Ý£ ²½¹³ñ³ñ»Éáí ѻﳷ³ ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýù Ù»Í µ³ñ»-

ܳ ѳٳϳñ·Çã »õ ïåÇã ¿ ÝíÇñ»É Èáéáõ Ù³ñ½Ç ÒÛáõݳßáÕ ·ÛáõÕÇ ·ñ³Ï»óí³Í ë³ÑٳݳٻñÓ ·ÛáõÕ ¿, áñï»Õ Ç ÃÇíë ³ÛÉ ËݹÇñÝ»ñÇ, ¹ñí³Í ¿ Ý»ó å³ñáÝ ì³ñ¹»ñ»ëÛ³ÝÇ Ýí»ñÁ »õ Áݹ³é³ç ù³ÛÉáí Ó»éݳÙáõË »Õ³í ë»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ï³ñ³ÍùÁ µ³ñ»Ï³ñ·»ÉáõÝ£ ÒÛáõݳßáÕÝ ²¹ñµ»ç³ÝÇó ï»Õ³Ñ³Ýí³Í ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñáí µÝ³-

÷áËáõÙÝ»ñ »Ý Ëáëï³ÝáõÙ£ ´³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Ï»Ýó³ÕáõÙ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùïù»ñáõÙ áõ »ñ³½³ÝùÝ»ñáõÙ£ ê»õ³Ý ì³ñ¹»ñ»ëïÇÝ »õ Ñ»é³íáñ ³Û¹ ·ÛáõÕÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Ï³åí»É ³ß˳ñÑÇ Ñ»ï£ Û³ÝÁ Ñáõëáí ¿, áñ Çñ ÝíÇñ³Í ѳٳϳñ·ÇãÁ í³ÕÁ ÏÙdzݳ ÇÝï»ñÝ»-

ݳ»õ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³ñóÁ£ гٳÛÝùÁ Ù»Í á·»õáñáõÃÛ³Ùµ Áݹáõ-

24

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changinglives

small project at a time
- one
The small projects initiative was launched by the Armenia Fund at the end of 2007 as an interim remedy and an additional incentive that would change for the better is on the way and at the same time helping give empower people living in the border villages, reassuring them that practical solutions to specific issues. Another aspect of the small projects initiative is to facilitate the involvement and participation of a maximum lagers -- with a relatively small input. amount of people who care and want to help. Reaching out to the bor"From all the small projects proposed by the Armenia Fund, I espeder communities, people can make a real difference in the life of vilcially liked the initiative that would see a border village receive a computer," says American Armenian Sevan Varteressian. "I believe it can do a lot of good as an informational, organizational and educational tool especially for the children of the community." with a lot of enthusiasm. After years of feeling left out and neglected, they finally felt that there was someone out there ready to give a helping resources to renovate their local library. hand. This revived hope resulted in the local community using their own of border villages work together with the beneficiary, building capacity to take control of their own lives and future and ultimately, believing in change. This way, the small projects are an integral part of the bigger picture This is one of the big returns of the small projects: that the residents of the overall development strategy. The task of ensuring a better life for people living in the border communities cannot be limited to large scale endeavors. The larger, fundamental projects take time to come to life and time is a luxury we simply do not have. In a situation when the depopulation of the villages is a constant process, each day without a positive change makes the chance of turning the tide and helping create a vibrant projects - to bring hope and faith in a better future. Mr. Varteressian and will help connect this distant community to the rest of the world. community that much less likely. And this is the primary goal of the small hopes that soon, the computer he donated will have access to Internet

a computer and a printer to the Lori region border community of from Azerbaijan. Today, the community faces a host of different prob-

Thanks to Mr. Varteressian's contribution, it was possible to provide

Dzyunashogh. Most of the people living in this tiny village are refugees lems and the need for an adequate public access point was one of them. The members of the isolated community received Mr. Varteressian's gift

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

25

öáË»ÉáíÏÛ³Ýù»ñ

ÑÇí³Ý¹³Ýáó ³éÑÇí³Ý¹³Ýáó
ñ»õáñ »õ û·ï³Ï³ñ ÙÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ ¿£ Üñ³ ϳñÍÇùáí, ÇÝãå»ë êÇëdzÝÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³ñ½»ñÇ ß³ï ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ ë»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ã»Ý ϳñáÕ Ýáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ³Ý»É£ ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ³ÛÉ Í³Ëë»ñÇ£ ï³í³ñÓ»ñÇÝ, ¹»Õáñ³Ûù, ³ÝÑñ³Å»ßï å³ñ³·³Ý»ñ Ó»éù µ»ñ»ÉáõÝ »õ §î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï µ³Ë»É »Ù å»ï³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ä³ñáÝ Â³¹»õáëÛ³ÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ϳ-

-ºÃ» ï»ë³Í ÉÇÝ»Çù ݳËÏÇÝ íÇ׳ÏÁ, å³ñ½ ÏÉÇÝ»ñ, û ÇÝã Ù»Í ·áñÍ ¿ ³ñ»É ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ,-³ëáõÙ ¿ êÇëdzÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»Ý ²ñïÛá٠³¹»õáëÛ³ÝÁ£ 1967 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ï³éáõóí³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ, áñ ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ êÇ-

ëÇ³Ý ù³Õ³ùÇ áõ ѳñ³ÏÇó »ñ»ù ï³ëÝÛ³Ï ·ÛáõÕ»ñÇ ßáõñç 36000 µÝ³ÏãÇ, ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ÑÇÙݳñ³ñ Ýáñá·Ù³Ý ã»ÝóñÏí»Éáí, Ñ»é³éáõóáõÙ£ ñÇ Í»÷Á ËáݳíáõÃÛáõÝÇó ó÷íáõÙ, ѳï³ÏÁ ù³Ûù³Ûí³Í ¿ñ, ãϳñ 继-Þ³ï»ñÝ áõÕÕ³ÏÇ Ëáõë³÷áõÙ ¿ÇÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ·³Éáõó,-³ëáõÙ ¿

ѳïϳóí³Í ·áõÙ³ñÁ ѳ½Çí µ³í³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ µÅÇßÏÝ»ñÇ ³ß˳-

ó»É ¿ñ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý µáÉáñ ÝáñÙ»ñÇó£ ²é³ëï³ÕÁ ϳÃáõÙ ¿ñ, å³ï»-

¹éÝ»ñݪ ÇÝùë ¿É Ñ³ëϳݳÉáí, áñ å»ïáõÃÛáõÝÝ Ç íÇ׳ÏÇ ã¿ ÝÙ³Ý Ù»Í Íñ³·Çñ Çñ³·áñÍ»Éáõ¦. ³ëáõÙ ¿ Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»ÝÝ, áí ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ý³í»ï£ §ä³ïÏ»ñ³óñ»ù, ÙÇ µ³ñ»ñ³ñ ϳ٠µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ ÙÇ ËáõÙµ áõ½áõÙ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ѳٳñáõÙ ¿ ³é³í»É ù³Ý ³ñ¹Ûáõ¿ û·Ý»É Ù³ñ¹Ï³Ýó, »Ã» ãÉÇÝ»ñ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ, ·áõó» ÙÇ ÁÝï³ÝÇùÇ Ï³Ù »ñ»ëáõÝ ·ÛáõÕ, ÙÇ Ëáëùáí, 36000 Ù³ñ¹¦£ óå×Û³ÝÇ£

²ñïÛá٠³¹»õáëÛ³ÝÁ,-ÇëÏ áíù»ñ ·³ÉÇë ¿ÇÝ, ÝáõÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÝ, ³ÝÑñ³Å»ßï û·ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõó Ù»Ï-»ñÏáõ ûñ Ñ»ïá ËݹñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ïáõÝ áõÕ³ñϻɦ£ ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ ë³ÑٳݳٻñÓ ³Ûë ßñç³ÝÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ëáódzɳϳÝ

Éáõñç ËݹÇñÝ»ñ áõÝ»Ý, »õ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ã»Ý ϳñáÕ µáõÅÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ·Ý³É ºñ»õ³Ý£ §-Ø»½ Ùáï µáõÅáõÙÝ ³Ýí׳ñ ¿, áñáß ¹»åù»ñáõ٠ݳ˳ï»ëí³Í »Ý ëÇÙíáÉÇÏ, ó³Íñ í׳ñÝ»ñ,-³ëáõÙ ¿ Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ»Ï³Ýó ѳٳñ ëï»ÕÍí³Í »Ý ɳí å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¦£ ÝÁ,- µ³Ûó ³ñ¹»Ý ѳ׻ÉÇ ¿, áñ ëáódzɳå»ë ³Ý³å³Ñáí ˳íÇ Ù³ñ¹ -

ÙÇ ·ÛáõÕÇ û·Ý»ÇÝ, µ³Ûó ³Ûëå»ë û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ÙÇ ù³Õ³ù, Ùáï ñ»É ¿ ýñ³Ýë³Ñ³Û ѳٳÛÝùݪ Ç ÑÇß³ï³Ï µ³ñ»ñ³ñ ì³Ñ» سٳë øÇêÇëdzÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ýáñá·Ù³Ý Íñ³·ÇñÁ ýÇݳÝë³íá-

26

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changinglives

- one hospital

at a time
"To be able to grasp the immense scale of work that the Armenia Fund head of the Sisian medical center Artyom Tadevosian. The Sisian hospital provides healthcare for 36,000 people living in has done here, you had to see this building before renovation," says the Sisian and 30+ neighboring communities. Dating back to 1967, the hospital had never undergone extensive renovation and gradually degraded decay and dilapidation - leaky roof, plaster falling off the crumbling walls, floors with gaping holes and absence of a heating system. Tadevosian. "Even the patients in the gravest condition couldn't bear let them go home." into a place that was simply inadequate for any kind of medical procedure. The structure was deeply scarred with all the characteristics of "Many people plainly avoided coming to the hospital," says Artyom other basic supplies. with the Armenia Fund.

critical humanitarian mission. He is certain that neither Sisian nor any

Mr. Tadevosian thinks that the Armenia Fund is an institution with a

other regional hospital has the financial capacity for renovation. The gov"I spent many years trying to secure government financing for the

ernment allocation is barely enough to pay salaries, buy medicine and reconstruction of the hospital at the same time clearly understanding that

the government simply could not afford an endeavor of this scale," says Mr. Tadevosian and goes on to tell about his productive collaboration the people who cared and wanted to help would direct their individual and reach out to more than 36,000 people. "Without a powerful uniting mechanism such as the Armenia Fund,

staying in the hospital for more than two or three days and begged us to Azerbaijan, meant a trip to a Yerevan hospital was out of the question. The harsh economic realities of Syunik, a region bordering "The treatment here in our hospital is mostly free of charge. The exist-

resources to a narrow circle of beneficiaries. Instead, the Armenia Fund was able to channel the resources of many to accomplish one big goal to the efforts of French Armenian community via the Armenia Fund Vahe Mamas Kitapchian. The restoration of the Sisian medical center was made a reality thanks

ing payments are virtually symbolic," says the head of the medical ceneconomically challenged families in an adequate environment."

ter. "It is good to know that today we are able to provide healthcare to

France Affiliate. The project is dedicated to the memory of benefactor

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

27

سëݳÏó»Éáí

÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ

28

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Being part
of the

change

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

29

سëݳÏó»Éáí ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ
лéáõëï³Ù³ñ³ÃáÝ

2007-ÇÝ Èáë ²Ýç»É»ëáõÙ ³Ýóϳóí³Í Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÁ µ³ó³éÇÏ

Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ ¿ñ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ñ£ ܳ˪ ³ÛÝ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ¿ñ, ݳ¹ñ³ÙÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ï³ëÝÑÇÝ·³ÙÛ³ÏÁ£ ºñÏñáñ¹Áª Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃÛ³Ùµ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ñ ݳËáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó£ ºÃ»

˳ñÑÇ ï³ñµ»ñ ͳÛñ»ñáõÙ ³åñáÕ µ³½Ù³Ñ³½³ñ ѳۻñÇ Ñݳñ³íáï³ÝÝ áõ ²ñó³ËÁ ½áñ³óÝ»ÉÁ£ Çñ Ó»õÝ áõ ã³÷Á£

ù³ÝÇ áñ Ãíáí ï³ëÝ»ñáñ¹Ý ¿ñ »õ Ý߳ݳíáñáõÙ ¿ñ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÃáÝÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏí³Í Íñ³·ÇñÁ Ó»õáí áõ µáí³Ý¹³ÏáõÙÇÝã ³Û¹ ¹ñíáõÙ ¿ñ Ëáßáñ »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ (³íïáÙ³ÛñáõÕÇÝ»ñ, çñ³·Í»ñ »õ ³ÛÉÝ) ϳéáõóÙ³Ý ËݹÇñ, ³Ûë ³Ý·³Ù ³é³ç³ñÏí³Í Íñ³·ÇñÁ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ñ г۳ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ýáõñ ѳٳËÙµáõÙÝ ¿ñ, áñÝ ³é³ç³óñ»É ¿ñ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùª 15,275 ÙÇÉÇáÝ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹áɳñ£

ñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ï»ÝïñáݳݳÉáõ Ù»Ï Ýå³ï³ÏÇ íñ³, áñÝ ¿ г۳ëÝ»ñ, Ù³ëݳÏóáõÙ »Ý ³ÙµáÕç ѳٳÛÝùÝ»ñª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ ÁÝïñ»Éáí лéáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇó ³é³ç üñ³ÝëdzÛáõÙ ³í³Ý¹³µ³ñ ³ÝóϳóسëݳÏóáõÙ »Ý ³ÝѳïÝ»ñÁ, Ù³ëݳÏóáõÙ »Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ-

íáõÙ »Ý Ñ»é³Ëáë³Ù³ñ³ÃáÝÝ»ñ, áñáÝó ÙdzÝáõÙ »Ý ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ, Ðáë³Ù³ñ³ÃáÝÇ Ñ³ñÛáõñ³íáñ ϳٳíáñÝ»ñÁ ½³Ý·³Ñ³ñáõÙ »Ý Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »õ, Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí ÐÇÙݳ¹Ý³Ïó»É£ лé³Ëáë³Ù³ñ³ÃáÝÝ ³í³Ý¹áõÛà ¿ ¹³éÝáõ٠ݳ»õ г۳ëï³ÝáõÙ, ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ Íñ³·ñÇ Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁª Ñáñ¹áñáõÙ Ù³ëÇëÏ, ûñÇݳÏ, Èǵ³Ý³ÝáõÙ Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇÝ ½áõ·³Ñ»é ³ÝóϳóíáõÙ ¿ é³¹ÇáÙ³ñ³ÃáÝ£ ´áÉáñ ³Ûë Ó»éݳñÏÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ѳÛï³ñ³ñíáõÙ »Ý Èáë ²Ýç»É»ëÇ Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ ÁÝóóùáõÙª Ç óáõÛó Ý»óáÕ ËݹÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳ½·³ÛÇÝ Ï³ÙùÁ£ ¹Ý»Éáí г۳ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ Ñ³Ù³ñ Ï»Ýë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõ-

ɳݹdzÛÇ »õ Þí»Ûó³ñdzÛÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ£ гٳ»õñáå³Ï³Ý Ñ»é³Ëá-

½³ñ·³óÙ³ÝÁ£ ´³ó³éÇÏáõÃÛ³Ý »ññáñ¹ ¹ñë»õáñáõÙÝ ³ÛÝ Ñ³ÙÁݹѳÍñ³·ÇñÁ£ гٳËÙµáõÙ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ï³ëÝ»ñÏáõ ų٠ï»õ³Í Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ ³í³ñïÇÝ ·ñ³Ýóí»ó ÙÇÝã ³Û¹ ã»Õ³Í é»Ïáñ¹³ÛÇÝ áõ ²ñó³ËÇ Ñ³Ù³ñ Ï»Ýë³Ï³Ý ϳñ»õáñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Íñ³·ñ»ñ ËóݻÉáõó ½³ï, ³ÛÝ Ý³»õ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ÝÓÇÝ, µ³Ûó ųٳݳÏÇ Ù»ç Ù»Ïï»Õ ÉÇÝ»Éáõ ÑdzݳÉÇ ³éÇà ¿£ лé³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇçáóÝ»ñÁª ³ñµ³Ý۳ϳÛÇÝ Ñ»é³ñÓ³ÏáõÙ, ÇÝï»ñÝ»ï, ³ßлéáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ëáëÏ ¹ñ³Ù³Ñ³í³ù ã¿£ г۳ëï³ÝÇ

30

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Being part of the

Telethon
vision, one dream that each of us can help make a reality. For whatever initiative the Armenia Fund takes on is only made possible by people extending a helping hand to their compatriots in Armenia and Artsakh. At the same time, Telethon is not the only way to have an input in individuals, families and entire communities getting involved and carving the homeland of our dreams. For many years now, annual lasts 10 days - hundreds of volunteers from half a dozen countries gathing 'community' across borders and generations.

change

This year's annual Telethon held traditionally in Los Angeles on the fourth Thursday of November was in many ways a milestone for the Armenia Fund. First, it marked the decade since the first Telethon and the new scale and vision of the Telethon goals. Where in the previous years, 15 years of the Armenia Fund's existence. Another landmark was the the main challenge was to bring to life massive infrastructure projects such as the construction of highways and water pipelines, this year's mismy in the border villages of Armenia and Artsakh. The third and perhaps most important landmark was the powerful resonance this new daring port manifested itself in an unprecedented $15,275,000 raised in the 12 hours of the Telethon. In the 10 years since the first Telethon, this annual event has gone far sion was drastically more complex - to confront poverty and stop emigration by ensuring parallel development of both infrastructure and econovision had with Armenians around the world. This overwhelming sup-

phoneathons are held in France with hundreds of volunteers reaching out to the Armenian families across Europe. A major operation which er to call, record, bill donors and take satisfaction in the process of maka marked and ever-increasing interest and participation of individuals Armenians as a nation, to the will and the spirit of a people that stand as one against all the challenges that Armenia and Artsakh face today. The phoneathons are becoming a tradition in Armenia as well, with

and businesses. The results of all these fundraising events are summed up

beyond the boundaries of a simple fundraiser. Today, via the modern means of communication, Telethon is a medium that succeeds in bringing together Armenians from all over the world around one goal, one

during the annual Telethon and are a potent testament to the unity of

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

31

سëݳÏó»Éáí ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ Ù»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ

ƱÝã Ͻ·³ÛÇñ, »Ã» ³Ù»Ý ³é³íáï ³ñÃݳݳÉáí íëï³Ñ ãÉÇÝ»Çñ, û ϳñáÕ »ë ÉáõÍ»É ÁÝï³ÝÇùǹ ûñí³ Ñ³óÇ ËݹÇñÁ£ ƱÝã Ͻ·³ÛÇñ, »Ã» ³Ù»Ý ûñ ³ñÃݳݳÛÇñ ÝáõÛÝ ³Ýíëï³ÑáõÃÛ³Ùµª ³ãùǹ ³é³ç ãáõݻݳÉáí ·³íáñ Ñ»é³ÝϳñÝ»ñÁ£ áñ»õ¿ ÉáõÍáõÙ£ ²ñ¹Ûáù ã¿Ç±ñ ϳéãÇ ¹ñëáõÙ ³ß˳ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ Ï»ë

ϳÉáõÃÛáõÝÝ ³ß˳ïáõÙ ¿ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñ»ï í»ó ·ÛáõÕ»ñáõÙ ³Ý³ëݳµáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ£ Üñ³Ýù ݳ»õ ³ñÅ»ù³íáñ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áÝ »õñá ¿ ѳïϳóñ»É زÎ-Ç Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇÝ §Ê³ßóݳóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ù߳ϻÉÇë£ Æï³ÉdzÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï»ë ÙÇÉÇé³Ï¦ ÙÇÏñáßñç³ÝÇ Èáõë³Óáñ ·ÛáõÕáõÙ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ Çñ³Ï³ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ ÙdzÛÝ ë³ÑٳݳٻñÓ ·ÛáõÕ»ñáí£ 2007-ÇÝ Ñ³Û³ëÙÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ³ß˳ñÑÇ ï³ñµ»ñ ÏáÕÙ»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³Û»ñÇݪ Ñáí³Ý³î³ñµ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ãÇ

§Ê³ßóé³Ï¦ ÙÇÏñáßñç³ÝáõÙ Þí»Ûó³ñdzÛÇ ¼³ñ·³óÙ³Ý ¶áñͳ-

Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÇó ³Ý·³Ùª ³Ýï»ë»Éáí ³Ñ³íáñ, »ñµ»ÙÝ Ý³»õ íï³ÝٳݳٻñÓ ·ÛáõÕ»ñáõÙ£ Þ³ï Ñ³×³Ë í»ñçÇÝ Ñ³ñóÇ å³ï³ë˳ÝÁ ï³ÝÇùÇó »ñϳñ³ï»õ µ³Å³Ýٳٵ£ êñ³Ýù ³éûñÛ³ Ñá·ë»ñÝ »Ý ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ ³åñáõÙ »Ý ë³Ñ-

¹ñ³Ï³Ý ¿ »õ ³ß˳ï³Ýù ·ïÝ»Éáõ ѳٳñ ï»Õ³ß³ñÅí»ÉÝ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù

ãáõÝÇ£ ÆëÏ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ³ß˳ï³ÝùÇ ÷ÝïñïáõùÝ ³í³ñïíáõÙ ¿ ÁÝÉáõ »õ ³éϳ µ³½Ù³ÃÇí ËݹÇñÝ»ñÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ ·ïÝ»Éáõ ѳٳñ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ·Çï³ÏóáõÙ ¿, áñ ³Ûë ÁÝóóùÁ ϳÝË»-

ï³ÝÛ³Ý Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñ §ìÇí³ ê»Éɦ-Ý û·Ý»ó ÐÇÙݳ¹ñ³íáñ»Éáí г۳ëï³ÝáõÙ, üñ³ÝëdzÛáõÙ, »õñáå³Ï³Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ »õ á·»õáñÇã ûñÇÝ³Ï ÉÇÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÛáõéùÇ ·áñͳñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ §ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÝ Çñ ·áÛáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ·Ý³Éáí ³í»ÉÇ Ù»Í³Í³í³É ²ñ·»ÝïÇݳÛáõÙ ³ÝóϳóíáÕ Ñ»é³Ëáë³Ù³ñ³ÃáÝÝ»ñÁ£ ê³ Ï³ñáÕ ¿

å»ïù ¿ ѳٳËÙµ»É г۳ëï³ÝÇ »õ ê÷ÛáõéùÇ, ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý »õ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ï»Õ³Ï³Ý »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝÇùÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝÁ »õ Ñ»é³ó³ÍÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ£ Ý»ñÇ ç³Ýù»ñݪ ³å³Ñáí»Éáõ ë³ÑٳݳٻñÓ ·ÛáõÕ»ñáõÙ ³åñáÕ ÁÝï³ÃÛ³Ý, áõëáõóÙ³Ý Íñ³·ñ»ñáí §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ѳٳ·áñͳÏóáõÙ ¿ ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý, г۳ëï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ ³ñï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñÅ»õáñ»ÉÝ áõ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·ÛáõÕ»ñáõÙ ³ñ¹»Ý Ï³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ£ ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï£ ê³ÑٳݳٻñÓ ·ÛáõÕ»ñáõÙ ³Ýßñç»Ñ³Ù³ï»Õ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ·áñͳ¹ñ»ÉÝ ¿£ àñáß ºÝóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ³ç³Ïóáõ-

Íñ³·ñ»ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ, ÇÝãÁ íϳÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ѳٳÛÝ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý` г۳ëï³ÝÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ á·»õáñáõÃÛáõÝÁ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ áã û Ýí³½»É, ³ÛÉ ³í»ÉÇ ¿ ³Ùñ³åݹí»É¦. ³ëáõÙ ¿ §ìÇí³ ê»Éɦ-Ç ïÝûñ»Ý è³Éý ÚÇñÇÏÛ³ÝÁ£ §ìÇí³ ê»ÉÁ Ñå³ñï ¿, áñ ϳñáÕ³ó»É ¿ Çñ ˳ӻéÝ³Í ù³ñá½³ñß³íÇݦ:

ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»Éáõ ׳ݳå³ñÑÁ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñݳñ³íá-

Ý»ñ¹ñáõÙÁ ϳï³ñ»É §Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ý³-

32

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Being part of the

- our partners

change

How would you feel if waking up in the morning you weren't sure how you're going to provide your family with food for the day? How would would not do to provide for those who are dependent on you? Wouldn't sometimes hazardous environment? you feel if you woke up with the same dilemma day after day, every day you grab at even a half-chance of work abroad, albeit in a strange and border villages. Most often, the answer to the last question is affirmative. that more and more families are separated, sometimes permanently. These are the daily dilemmas and challenges that face those living in with no solution in sight? Disenchanted, hopeless? Is there anything you

our efforts to realize various development initiatives in the focus area. In more funds for rural development.

some villages, we are already working in partnership with various local

entities, including the Armenian government which has allocated even working with us to revive veterinary services in the six border villages of ment strategy consultation. The Republic of Italy provided over half a million euros to fund development projects in the Lusadzor community, In the Khashtarak cluster, the Swiss Development Corporation is

Tavush region. They are also engaged in economic facilitation developalso in the Khashtarak cluster. Their projects are being implemented additional programs to include the rest of the villages of this border region.

Understandably, often, the decision is made by consoling oneself that

the move is not forever. Ironically, this temporary job search often means offering sustainable answers to the most existential of questions, Armenia Fund acknowledged the need to consolidate the efforts of Armenia and Diaspora, Government and public sector, various local and international people to come back. lies living in the border villages together and create opportunities for organizations to ensure that we do everything possible to keep the famiThere are many entities, from local organizations to international To stem this tide, to effectively confront the massive challenge of

through the United Nations Development Program, which is also doing Our work with various organizations is not limited to the border vil-

lages. In 2007, Armenian mobile operator Vivacell helped us reach out Argentina. The Vivacell vision is an inspirational and comforting exampower of corporate responsibility. "During the years of its existence, the Armenia Fund has taken on

to Armenians around the world by supporting phoneathons that took place in Armenia, France, a number of European countries and ple for Armenia's business community. They are living testimony to the increasingly complex challenges which is a testament of unwavering proud to have our input in the Armenia Fund's new initiative."

agencies and foreign citizens engaged in Armenia. From infrastructure Fund encounters many potential partners. The key to bringing a profound change to the people in the border villages is appreciating and making

rehabilitation to economic support, training and support, the Armenia the most out of our partners' strengths by working together and directing

unity of all Armenians around the world and their will to aid their compatriots," says the head of Vivacell Ralph Yirikian. "On our part, we are

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

33

سëݳÏó»Éáí ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ

Èǵ³Ý³Ý

Èǵ³Ý³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ ³í³Ý¹³µ³ñ ѳٳñí»É ¿ ë÷ÛáõéùÇ ³Ù»Ý³Ñ-

½áñ ѳïí³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£ Ðá·»õáñ, ÏñÃ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Çñ ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáí Éǵ³Ý³Ý³Ñ³Û ѳٳÛÝùÁ ϳñ»õáñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ áã ÙdzÛÝ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùáõÙ£ øë³Ý»ñáñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ï³ëݳÙÙ³ÛÝùÁ ½·³ÉÇáñ»Ý Ïñ׳ïí»ó£ ²Ûëûñ, »ñµ»ÙÝÇ 300 ѳ½³ñ³Ýáó ѳٳÛÝùÇ ÙdzÛÝ ÙÇ Ù³ëÝ ¿ ß³ñáõݳÏáõÙ ³åñ»É ´»ÛñáõÃáõÙ »õ »ñÏñÇ ³ÛÉ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ£ Û³ÏÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, Èǵ³Ý³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ é³½Ù³Ï³Ý µ³ñ¹ Çñ³íÇ׳ÏÁ ͳÝñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ áõÝ»ó³í ݳ»õ ѳÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ г-

Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ Ñ»ïª ÝáÛ»Ùµ»ñÇ í»ñçÇÝ ÑÇÝ·ß³µÃÇ ûñÁ, ÝϳïÇ

è³¹ÇáÙ³ñ³ÃáÝÝ»ñÁ Èǵ³Ý³ÝáõÙ ³ÝóϳóíáõÙ »Ý Èáë ²Ýç»É»ëÇ

áõݻݳÉáí, áñ ¹ñ³Ý ݳËáñ¹³Í ѳٳ»õñáå³Ï³Ý Ñ»é³Ëáë³Ù³ñ³ÃáÝÁ, »õ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÁ µ³ñ»Ýå³ëï ù³ñá½»õ Èǵ³Ý³ÝáõÙ£ ã³Ï³Ý ýáÝ »Ý ³å³ÑáíáõÙ µáÉáñ Ñ³Û³ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳÝÁ£-ÜáõÛÝÇëÏ Ùï³ÍáõÙ ¿ÇÝù Ññ³Å³ñí»É é³¹ÇáÙ³ñ³ÃáÝ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ÃÛ³Ý å³ï׳éáí ¹³ñÓÛ³É Ù»Í É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ áõ ³ÝáñáßáõÃÛáõÝ Ï³ñ¦£ êå³ë»Éáí ɳñí³ÍáõÃÛ³Ý ÃáõɳóÙ³ÝÁª ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Èǵ³Ý³ÝÇ §-2007-ÇÝ ãϳñáÕ³ó³Ýù ÝáõÛÝ ûñÝ ³Ý»É,-³ëáõÙ ¿ ¶ñÇ·áñ »ñ½Û³-

ÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Éáõñç ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý áõÝ»ÝáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù ã»Ý ÁÝÏ×áõÙ Éǵ³Ý³Ý³Ñ³Û»ñÇÝ£

ø³Õ³ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý, ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ÝϳÛáõ-

ÙïùÇó, ù³ÝÇ áñ »ñÏñáõÙ µ³ñÓ³ëïÇ×³Ý ÙÇ ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ ëå³Ýáõï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí áñáßáõÙ ¿ ã˳Ëï»É é³¹ÇáÙ³ñ³ÃÛ³ÝÁ ¹ÇÙáõÙ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 14-ÇÝ£ §Ü³Ëáñ¹ ï³ñí³ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ï»ëÇó ï»ñÝ Çñ»Ýó ³ß˳ï³ï»Õ»ñÝ áõ µÇ½Ý»ëÝ»ñÁ Ïáñóñ»É ¿Çݦ£ Íñ³·ñÇÝ£ å³Ï³ëÁ ϳñáÕ³ó³Ýù ѳí³ù»É,-³ëáõÙ ¿ ¶ñÇ·áñ »ñ½Û³ÝÁ,- µ³Ûó

ɳñ ѳí³ù»óÇÝù §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ñ,-³ëáõÙ ¿ Èǵ³Ý³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ï»Ý³å»ï ¶ñÇ·áñ »ñ½Û³ÝÝ áõ ÑÇß»óÝáõÙ, áñ 2006-Ç ³Ùé³ÝÁ Èǵ³Ý³ÝÁ ѳñÓ³ÏÙ³Ý ¿ñ »ÝóñÏí»É Æëñ³Û»ÉÇ ÏáÕÙÇó »õ Éáõñç íݳëÝ»ñ Ïñ»É£ §îÝï»ë³Ï³Ý ׷ݳų٠ϳñ, ù³Õ³ù³Çñ³íÇ׳ÏÇó å»ïù ¿ û·Ý»É г۳ëï³ÝÇÝ áõ ²ñó³ËÇݦ£

-2006-Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ é³¹ÇáÙ³ñ³ÃáÝáí 110 ѳ½³ñ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ¹á-

ÃáÝ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ áõ гÛñ»ÝÇùÇÝ û·Ý»Éáõ ѳٳñ ѳÛáõ¹³ ¿É Ù»Í ³ñ¹ÛáõÝù »Ýù ѳٳñáõÙ, ù³ÝÇ áñ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ß³ï³Ï»ñïÇ ßñç³ÝÇ Ø³ï³ÕÇë ·ÛáõÕÇ Ù³Ýϳå³ñï»½Ç ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý Èǵ³Ý³Ý³Ñ³Û»ñÇ Ñ³í³ù³Í 44 ѳ½³ñÁ ѳïϳóí»Éáõ ¿ ÈÔРسñ-

Ï³Ý ³ÝϳÛáõÝáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ µáÉáñÝ ¿É ѳëϳÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ ³ÝϳË

34

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Being part of the

Lebanon
It was the same in 2006.

change

Radio marathons in Lebanon in support of Armenia Fund initiatives are traditionally organized on the same day as the telethon in Los Angeles, on the fourth Thursday in November. In line with similar fund raising events in Armenia and Europe, the radio marathon in Lebanon allows every Armenian living there to make a contribution and have an input in ensuring a better life for their compatriots in Armenia and Artsakh.

support Armenia Fund initiatives," says Mr. Terzian. This was done in

"In our 2006 radio marathon, we managed to raise some $110,000 to

spite of the fact that in the summer of 2006, Lebanon was thrust into a ical crisis and yet the whole community once again rallied around the cause of helping Armenia and Artsakh." nerstones of the Armenian Diaspora. Its prominent spiritual, educational

devastating war with Israel. "This was a time of deep economic and politThe Armenian community in Lebanon is considered one of the cor-

says Krikor Terzian, the head of the Lebanon Affiliate office. "An assassination of a high level military official had once again brought the country to the brink of collapse." Despite the unceasing political tension and rapidly deteriorating eco-

"In 2007, we couldn't hold our radio marathon on the planned day,"

and cultural institutions extended their influence far beyond the Middle the recent years' harsh social realities, growing political tension and the simply refused to give up. and contribution is felt. ever-present menace of war, against all odds, the Armenian community

nomic situation, the Armenia Fund Lebanon Affiliate decided not to canmanaged to raise only half the sum we were able to secure the year where many Armenians had lost their jobs and businesses as a result of war and overall economic breakdown they still found strength to extend a helping hand to Armenia and Artsakh." Karabakh. The $44,000 raised by the Armenian community in Lebanon will before, but we are still very grateful to the community. In a situation

East. And although the Armenians in Lebanon could do nothing to evade

cel the radio marathon and held it on December 14th. "This year we

nity remains in Beirut and other regions of the country. Yet their presence

Today, only a fraction of the once 300,000-strong Armenian commu-

make it possible to restore a kindergarten in Madaghis village in

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

35

سëݳÏó»Éáí ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ ²ñÙ¿Ý »õ ܳïdz

¾ùë¿ñ×Ç¿³ÝÝ»ñ
гÛ-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇó Ùáï »ñ»ù ÏÇÉáÙ»ïñ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý å³Ï³ë»É ¿ Ùáï 50 ïáÏáëáí£ ä³ï׳éÝ, Áëï ·ÛáõÕ³å»ï ê»Ûñ³Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ¿£ âϳ ·ÛáõÕï»ËÝÇϳ, ãϳ áéá·Ù³Ý çáõñ, ïÝ»ñÁ ·³½³ýÇϳóí³Í ã»Ý, ÇëÏ ¹åñáóÁ, áñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ÏÁÝïñ³ÝùÇ ³éç»õ£ íñ³ ·ïÝíáÕ ¸Çï³í³Ý ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ÃÇíÁ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¼³ñ·³óÙ³Ý Ìñ³·ñÇ Ù»ç »õ ³ñ¹»Ý µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ áõÝÇ£ ²ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û ²ñÙ¿Ý »õ ܳïdz ¾ùë¿ñ×Ç¿³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³Ýó³Í ï³ñÇÝ»ñÇÝ ëï³ÝÓÝ»É »Ý ¸Çï³í³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁ£ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÙÇçáóáí Íñ³·ñ»ñ »Ý ýÇݳÝë³íáñ»É ºñ»õ³ÝáõÙ, áãÇÝã ã³Ý»ë: Ø»Ï µ³Ý ³Ý»ÉÁ ãÇ µ³í»: Ø»Ý³Ï ÙÇ ¹åñáóÇ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ û·Ý»ÉÁ µ³ÝÇ ãÇ Í³é³ÛǦ. ³ëáõÙ ¿ µ³ñ»ñ³ñ ¾Ï½»ñ×dzÝÁ£ ñÁ, áñÇ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ ÏÉÇÝÇ Ñ³Û³ÝùáõÙ µ³½Ù³Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ£ гçáñ¹³µ³ñ »õ ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ó³ÝϳÉÇ ï»Õ£ ÏÇñ³Ï³Ý³óí»Ý ݳ»õ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ, áñáÝù ·ÛáõÕÁ Ϲ³ñÓÝ»Ý ³åñ»Éáõ 2008-ÇÝ Ý³ ÏëÏëÇ ýÇݳÝë³íáñ»É ¸Çï³í³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·Ç§¶ÛáõÕáõÙ, áõñ ³Ù»Ý ÇÝã ÷É³Í ¿, ϳ٠åÇïÇ ³Ù»Ý ÇÝ㠳ݻë, ϳ٠¸Çï³í³ÝÝ Áݹ·ñÏí³Í ¿ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ¶ÛáõճϳÝ

ï»Õ³íáñí³Í ¿ ųٳݳϳíáñ ïݳÏÝ»ñáõÙ, Éñ³óáõóÇã ³ÝѳñÙ³ñáõÃÛáõÝ ¿ å³ï׳éáõÙ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ, áíù»ñ Ï³Ý·Ý³Í »Ý ·Ý³É-ÙݳÉáõ »ñÑݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõݻݣ ÀÝï³ÝÇù ϳ, áñ ÑÇÝ·-í»ó ïÕ³ áõÝ»Ý, ÑÇÙ³ áñ¹ÇÝ ÝáõÛÝå»ë ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ í³ëï³ÏáõÙ ûñí³ Çñ ³åñáõëïÁ£ §àí åÇïÇ ·Ý³ñ, ³ñ¹»Ý ·Ý³ó»É ¿, ÙݳóáÕÝ»ñÝ ¿É áõÕÕ³ÏÇ ·Ý³Éáõ

áã Ù»ÏÝ ³Ûëï»Õ 㿦. ³ëáõÙ ¿ ¸Çï³í³ÝÇ µÝ³ÏÇã ê»ñ·á ¶ñÇ·áñÛ³ÝÝ, áõÙ ÏÇ ÉáõÍáõÙÁ ϳñáÕ ¿ ÙÇ ùÇã ÑáõÛë ï³É Ù³ñ¹Ï³Ýó, µ³Ûó Ù»Í Ñ³ßíáí ãÇ Ñ³ñóÁ£ ¶ÛáõÕ³å»ï ê»Ûñ³Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí ³éϳ ËݹÇñÝ»ñÇó Ù»-

ÉáõÍÇ ·ÛáõÕáõÙ ÙݳÉáõ, ³å³Ñáí áõ ³ñųݳå³ïÇí ÏÛ³Ýùáí ³åñ»Éáõ

36

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Being part of the

Armen and Nadya

change

Ekserciyan
years now have been actively involved in the Armenia Fund initiatives, expressed willingness to reach out to the people of Ditavan and help them confront and overcome the many issues they face today. not change anything", says Armen Ekserciyan. everything or do nothing at all. Helping just one school or hospital will "In a community where everything is in ruins, you have to either do Ditavan is included in the Armenia Fund Rural Development Argentinean Armenians Armen and Nadya Ekserciyan, who for many Program pilot cluster. This vision of comprehensive development has in 2008. The first in line is the creation of a multifunctional cultural and already taken distinct shape through a whole spectrum of specific infrarecreational center. Other development initiatives will follow shortly. Only through their parallel implementation can we breathe new life into will want to live and raise their children. the community and transform it into a hospitable place where people structure and economic facilitation projects lined up for implementation

Located just three kilometers away from the border with Azerbaijan, the Ditavan community of Tavush region has been going through very rough times. The population of the village has been cut down to half in recent years. The village mayor Seyran Sargsyan says that the reasons for this mass departure are mainly economic. The absence of agricultural machinery, irrigation water, gas and the fact that the elementary school holds classes in a dilapidated temporary shelter are all additional woes doning it in search of a better life. "Whoever made the decision to leave the village has already done so. for families who now face the dilemma of staying in their village or abanPeople who remain simply have no place to go. I know a family that had son also left Ditavan for an uncertain job abroad.

five, six sons none of whom are here today," says Sergo Grigoryan whose faith and bring back hope to the people of Ditavan. But he also knows that in the long term, it will do little to turn the tidal wave of emigration, the complex series of problems is just not enough. to ensure the people of the community a better life or to become a viable incentive for the families who left to return home. Tackling just one of Mayor Sargsyan thinks that solving even just one issue may restore

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

37

öáË»Éáí

Ùáï»óáõÙÁ

38

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changing the approach

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

39

öáË»Éáí

Ùáï»óáõÙÁ ÙÇÏñáßñç³Ý

²ÝóÛ³ÉÇ ÷áñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³é³ÝÓÇÝ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ³é³ÝÓÇÝ »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ϳ٠ëï»ÕÍáõÙÁª ÉÇÝ»Éáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³Ý·³Ù ³Ù»Ý³É³í Íñ³·ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ųٳݳϳíáñ ¿, »Ã» ãÏ³Ý ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ ³å³ÑáíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ£ ã³÷³½³Ýó µ³ñÇ ·áñÍ, ãÇ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³ÙÁݹѳÝáõñ µ³ñ»É³íٳݣ öáñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ݳ»õ, áñ ³Ýí׳ñáõÝ³Ï Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ

å»ïù ¿ ¹³éÝ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»Ï Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ë»ñ£ гٳϳñ·, ½µ³Õí»Éáõ ÑáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ùµ »õ ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛ³Ùµ£ ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ£

áñÁ ÷áùñ ÑáÕ³ÏïáñÝ»ñ áõÝ»óáÕ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ Ï³Ù Ù³Ýñ ý»ñÙ»ñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ËÙµ»Éáí Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ³ñ¹Ûáõݳí»ï Ï»ñåáí гٳËÙµÙ³Ý ³Û¹åÇëÇ ûñÇÝ³Ï ¿ ²½³ï³Ùáõï ³í³ÝáõÙ ÙûñÙ³Ý ÜáõÛÝ Ùáï»óٳٵ ÉáõÍí»Éáõ »Ý ݳ»õ ÙÇÏñáßñç³ÝÇ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ

Ï»ïÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, áñï»Õ ϳà ϳñáÕ »Ý ѳÝÓÝ»É Ýßí³Í ÑÇÝ· ·ÛáõÕ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ýáñ³óÙ³Ý Ï³Ù ëï»ÕÍÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ£ ²Ù»Ý ·ÛáõÕáõÙ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ÷á˳ñ»Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ÑÇÙÝ»É Ù»ÏÁª µáÉáñÇó Ù³ïã»ÉÇ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ »õ ѳٳÛÝùÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ßï³å û·ÝáõÃÛ³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñ£ ʳßóé³Ïáõ٠ϳ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó£ àõñ»ÙÝ ãáñë ·ÛáõÕ»ñÇ ¹åñáóÙÇçݳϳñ·Á, áñï»Õ ¹åñáó³Ï³Ý ³íïáµáõëÝ»ñáí ëáíáñ»Éáõ Ï·³Ý ñ³ÝÝ ³í³ñï³Í ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ£ ØÇÏñáßñç³ÝÇ ãáñë ·ÛáõÕ»ñáõÙ ¹åñáóÝ»ñÁ áõÃݳÙÛ³ »Ý, ÙdzÛÝ

ëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³¹ñáõÙ »Ý ÙÇ Ýáñ ·áñͻɳϻñå, áñÇ Ï³Ý »õ ëáóÇ³É³Ï³Ý »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ, ݳóí»Ý ¹ñ³Ýù£

²Ûë ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ »õ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ٠ϳï³ñí³Í áõ-

ÑÇÙùÁ ѳٳÉÇñ Ùáï»óáõÙÝ ¿£ ØÇ ÏáÕÙÇó ½áõ·³Ñ»éíáõÙ »Ý ïÝï»ë³ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª ѳٳËÙµíáõÙ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ, áñï»Õ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ýå³ï³Ï ¿ ¹ñ»É ³ß˳ï»É áã û ³é³ÝÓÇÝ ·ÛáõÕ»ñáõÙ, ³ÛÉ ³ß˳ñѳ·Í»É ÙÇÏñáßñç³ÝÝ»ñ »õ ·ïÝ»É µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ ûåïÇÙ³É ÉáõÍáõÙÝ»ñ£ ²é³çÇÝ ³Û¹ûñÇÝ³Ï Íñ³·ÇñÝ Çñ³Ï³ÝóíáõÙ ¿ ʳßóé³ÏÇ ÙÇϧг۳ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ¶ÛáõÕ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ

ñáõÃÛ³Ý »õ »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÁÝÓ»é³Í Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ùµ ëï»Õ-

Ý»ñÁ ÙÇçݳϳñ· ¹³ñÓÝ»Éáõ ÷á˳ñ»Ý ѽáñ³óí»Éáõ ¿ ʳßóé³ÏÇ Èáõë³ÑáíïÇ, Èáõë³ÓáñÇ, ²ÏݳյÛáõñÇ »õ ¸Çï³í³ÝÇ áõûñáñ¹ ¹³ë³ÙÇÏñáßñç³ÝáõÙ »õ û° ³é³ÝÓÇÝ ·ÛáõÕ»ñáõÙ, áñï»Õ ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñáõÝáõÙÝ áõ Ýáñ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ£ ²Ûë Ùáï»óáõÙÁ ϳå³ÑáíÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ½³ñ·³óáõ٠û° ³ÙµáÕç

ñáßñç³ÝáõÙ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ʳßóé³Ï, Èáõë³ÑáíÇï, Èáõë³Óáñ, ²ÏݳյÛáõñ, ²½³ï³Ùáõï »õ ¸Çï³í³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ£ ²Ûë ѳٳÛÝùÝ»ñÁª å³Ñå³Ý»Éáí Çñ»Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ

ÅÇ Ñ½áñ³óáõÙÁ ϳå³ÑáíÇ »Õ³Í »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ å³Ñå³-

40

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changingthe

cluster
Armenia Fund's first experience in using this approach is the Rural Development Program pilot cluster that embraces six border communities in Tavush region - Aknaghbyur, Azatamut, Ditavan, Lusadzor, Lusahovit and Khashtarak. While preserving their social autonomy and distinct feaBy creating this fabric of cooperation we will enable people to work and a higher income. tures, these communities will function as a single economic mechanism. together and coordinate their efforts in agriculture for more feasible results collection unit in the village of Azatamut that will serve the needs of all the approach while addressing the infrastructure issues in the cluster villages. This way, instead of creating a separate health care point for each commuthat will use ambulances to effectively cover the whole territory of the cluster and provide quality treatment to all the people living in the six border communities. very much in place. Instead of time and resource-consuming renovation of ating one centralized educational center that would provide the students school will come complete with a school bus that will ensure the transabout closing other schools it's about giving people a viable alternative, a village tomorrow. Overall, we believe that this new approach will ensure comprehensive The schools are another instance where this coordination approach is An example of such coordinated effort is the establishment of a milk communities included in the cluster. The Armenia Fund will use the same nity, we will work on creating one fully functional and equipped facility

approach

Imagine a village with a new school, where the roads are muddy almost

year-round, and walking to school means walking in the mud. Imagine a ers. Imagine the seduction of a nearby forest for villagers without gas for winter heating. Imagine a village school without a library or Internet. Imagine a village without a post office or a telephone line. Now imagine that the nearby village has gas, but no lines to bring the

village with irrigation water for its farms, but no drinking water for its farm-

gas to your home. Imagine that the nearby village has a school, but the health center nearby, and no access to it from where you live.

roads connecting you to them are impassable in the winter. Imagine a ture initiatives. One valuable lesson learnt from this long journey is that alone, may be a momentary remedy only, a short term relief that will cure lasting change that the villages need. the symptoms but not the root of the problem. In other words, renovating In its 16, the Armenia Fund has tackled a whole spectrum of infrastruc-

even the most ambitious infrastructure restoration project implemented just one road or rebuilding only a school will not bring the profound and embarked on a daring quest to tackle poverty and turn the dangerous tide of emigration from the vitally important border regions of Armenia and With the launch of the Armenia Fund Rural Development Program, we

Artsakh by tackling infrastructure problems comprehensively. The time had

every half empty school in every village, we will focus our efforts on crewith the best possible education in the best possible conditions. This portation of the children from all the nearby villages. This project is not chance for their child to get the education he deserves today to benefit his development both in the clusters as a whole and in each separate communance and the sustainability of the implemented initiatives and in the long term perspective will help establish the internal capacity to tackle the various issues in the community without outside help.

come for a new vision, a new approach to the development strategy. This approach will group tiny and scarcely populated villages into development Armenia Fund activities. Apart from the necessary infrastructure upgrade, munities by comprehensive economic facilitation initiatives. The impact of bring change to several communities at once. clusters that will widen the impact and diversify the spectrum of the we will also tackle the economic woes of the people in the border comeach initiative will thus go beyond the limits of one community and instead ria: their geographic vicinity, common infrastructure needs and their ecoing in the border communities of Armenia and Artsakh face today. The The villages will be grouped into clusters based on a number of crite-

nity, reaching out to every family living in a border village. The creation of

nomic potential. This way, we'll be able to work out the optimal and long

new economic possibilities in the communities will ensure the mainte-

lasting solutions to the economic and social challenges that the people liv-

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

41

öáË»Éáí

Ùáï»óáõÙÁ ϳÃÇ Ñ³í³ùÙ³Ý Ï»ï
Ý»ñÝ ¿É ѳÙá½í³Í »Ý, áñ ßáõϳÛÇ ËݹñÇ ÉáõÍáõÙÇó Ñ»ïá ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛáõÝÁ ß³ï ³ñ³· Ͻ³ñ·³Ý³ »õ ßáß³÷»ÉÇ »Ï³Ùáõï ϳå³ÑáíÇ ·ÛáõÕ³óáõ ѳٳñ£ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ¶¼Ì-Ç ßñç³Ý³ÏáõÙ ëÏë»É ¿ ϳÃÇ Ñ³Ê³ßóé³ÏÇ ÙÇÏñáßñç³ÝÇ »õ ѳñ³ÏÇó µáÉáñ ·ÛáõÕ»ñÇ µÝ³ÏÇã-

-Ò»éݳñÏáõÃÛáõÝ ãϳ, áñ ϳÃÁ ѳÝÓÝ»Ù, å³ÝÇñ »Ù å³ïñ³ëïáõÙ, ï³ÝáõÙ »Ù ù³Õ³ù í³×³é»Éáõ,-³ëáõÙ ¿ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ê»õù³ñ ·Ûáõ½µ³ÕíáõÙ ¿ ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛ³Ùµ£ ºñ»ëáõÝÑÇÝ· ï³ñí³ Ù»Í Ù³ëÁ ³ñï³¹ñ»Éáõ, »õ Çñ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ£ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ ¿ »Õ»É, »ñµ ³Ù»Ý ÇÝã å»ï³Ï³Ý ¿ñ »õ ËݹÇñÝ»ñÁ ÉáõÍíáõÙ ¿ÇÝ å»ï³Ï³Ýáñ»Ý, ÇëÏ ÑÇÙ³ ·ÛáõÕ³óÇÝ åÇïÇ Ùï³ÍÇ »õ ÞáõϳÛÇ ³ÝÙ³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ ï³ÉÇë ³í»É³ó¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇó ß³ï»ñÇÝ ¹³ ¿É ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ£ Üñ³Ýù ϳÃÁ ï³ÉÇë ÕÇ µÝ³ÏãáõÑÇ ²Ù³ÉÛ³ Ø»Ññ³µÛ³ÝÝ, áí ³ñ¹»Ý »ñ»ëáõÝÑÇÝ· ï³ñÇ

í³ùÙ³Ý Ï»ïÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Íñ³·Çñ£ гí³ùÙ³Ý Ï»ïÁ ·ïÝí»Éáõ ¿ ²½³ñáßñç³ÝÇ ·ÛáõÕ»ñÇÝ »õ ѳñ³ÏÇó ê»õù³ñ, ²ã³çáõñ, ²Û·»ÑáíÇï ѳٳÛÝùÝ»ñÇÝ£ ݳ»õ ³ñ³· ï»Õ³÷áËÙ³Ý »õ ë³éݳñ³ÝÝ»ñáõÙ å³Ñ»ëï³íáñ»Éáõ ËݹÇñÝ»ñÁ£ ¶ÛáõÕ³óÇÝ å»ïù ¿ Ùï³ÍÇ ÙdzÛÝ ³ñï³¹ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ, »õ áñͳí³ÉÝ»ñÝ ³í»É³óÝ»Éáõ ߳ѳ·ñ·éáõÃÛáõÝÁ£ ëÇÝ£ ²ñ¹»Ý å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝ Ï³ §²ßï³ñ³Ï γæ í»ñ³Ùß³ÏáÕ ù³Ý ¹ÛáõñÇÝ ÉÇÝÇ Çñ³óáõÙÝ, ³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇ Ù»Í ÏÉÇÝÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ø³ÝÇ áñ ϳÃÁ ßáõï ÷ã³óáÕ Ùûñù ¿, ѳí³ùÙ³Ý Ï»ïÁ ÉáõÍ»Éáõ ¿

ï³Ùáõï ³í³ÝáõÙ, áñÁ ѳí³ë³ñ³å»ë Ùáï ¿ »õ ʳßóé³ÏÇ ÙÇÏ-

Ý»Éáõ Ïáí»ñÇ ·É˳ù³Ý³ÏÁ£ §àÝó ³í»É³óÝ»Ù, »ñµ »Õ³ÍÝ »Ù ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³óÝáõÙ¦. µáÕáùáõÙ ¿ ïÇÏÇÝ ²Ù³É۳ݣ

»Ý ϳ٠Ëá½»ñÇݪ áñå»ë Ï»ñ ϳ٠¿É ÷á˳ݳÏáõÙ ³ÛÉ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ïª ÷á˳ݳÏÙ³Ý ·áñͳñùÇ Ù»ç ÏáñóÝ»Éáí ϳÃÇ Çñ³Ï³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ£ ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë áõ ÷ã³ÝáõÙ,- ³ëáõÙ ¿ ³Ý³ëݳå³Ñ ØÇß³ »ÉáÛ³ÝÁ£ Üñ³ -Ø»ñ ³ñáï³í³Ûñ»ñÇ áõÃëáõÝ ïáÏáëÁ ãÇ û·ï³·áñÍíáõÙ, ËáïÁ

ϳñÍÇùáí, ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÝ ³Ý³ëݳå³ÑáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý Ñ»Ýó ßáõϳÛÇ ³ÝÙ³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí£ §¶ÛáõÕ³ÙÇÝã¹»é ϳñáÕ ¿ñ ϳñ·ÇÝ »Ï³Ùáõï áõݻݳɦ£ óÇÝ ÑÇÙ³ Ù»Ï-»ñÏáõ Ïáí ¿ å³ÑáõÙ Çñ ï³Ý å³ÝñÇ áõ Ù³ÍáõÝÇ Ñ³Ù³ñ,

ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ²½³ï³ÙáõïÇ Ï»ïáõ٠ѳí³ùí³Í ϳÃÁ ·Ý»Éáõ Ù³-

42

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changingthe

-

milk

approach

collection

unit

"There is no place where I can take the milk we produce. The only option I have is to make cheese and take it to the city hoping to sell it in the local market," says Amalya Mehrabian from Tavush region Sevkar community. thirty five years. Most of these thirty five years were spent in the ever controlling economic environment of the Soviet system with state level temown in organizing the production and getting their goods to market. expanding the production. An experienced cattle keeper, she has been in the business for more than plate solutions to all the problems and indisputable answers to all the questions. It is a different world today, where people in the villages are on their This lack of access to markets seriously limits the possibilities of "How can I afford more cattle if I can't even be sure that I can sell the Most of the villagers don't even try to sell milk. They instead feed it to "Eighty percent of our pastures are idle with the grass coming up and

border villages. They are confident that with the market access problem solved, the field of cattle breeding will rapidly develop ensuring the communities a stable and dependable income. currently launched the milk collection unit initiative that will see the creand serve the needs of nine neighboring communities.

This opinion is shared by most of the people living in the Tavush region

To tackle this issue, the Armenia Fund Rural Development Program has

ation of a facility in the village of Azatamut. The central geographical locaMilk is a commodity with a very limited timeframe during which it is

tion of the community will allow the unit to have a maximum coverage still fresh enough for consumption and processing. This is why, parallel to

milk of the cows I already have?" complains Ms. Amalya. incomparably lower than its real market value.

the establishment of the collection unit, the Rural Development Program will also address the issue of adequate transportation and refrigeration of lagers will finally have the opportunity not to worry about selling or not and expanding the production. the collected milk. With the market availability problem solved, the vilselling their goods but will instead be able to concentrate on improving company, it will purchase all the milk collected by the Azatamut unit, ensuring the long term sustainability of the initiative. According to an agreement reached with Ashtarak Kat milk processing

pigs or exchange it for other goods. The bartering price of milk is often

decomposing undisturbed. No one needs it," says farmer Misha Teloyan. He is sure that people are not interested in cattle breeding mainly because of the market access issue. "Today, the villager keeps cattle just to accommodate his in-house needs, when he could instead be making real profit."

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

43

öáËíáÕ

³ñÅ»ùÝ»ñ

44

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changing

values

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

45

öáËíáÕ

ܳ˳·³ÑÇ

Ùñó³Ý³Ï
í»óÇݪ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ãÝ»ñϳ۳óÝ»Éáõ ϳ٠ݻñϳ۳óí³Í ·áñÍ»ñÝ ³ñųÝÇ ã·ïÝ»Éáõ å³ï׳éáí£ ØÛáõë ãáñë ³Ýí³Ý³Ï³ñ·»ñáí å³ñ·»õå³ñí»ëïÁ áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ »õ åñáå³·³Ý¹»Éáõ, ³ñӳϳ·Çñ èáõµ»Ý ËáõÙµÁª ³ñ»õ³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ áÉáñïáõÙ ³ñí³Í ѻﳽáïáõÃÛ³Ý »õ Ðáíë»÷Û³ÝÁª §ÌÇñ³ÝÇ Í³é»ñÇ ï³Ï¦ í»åÇ Ñ³Ù³ñ, ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇ ê³Ùí»É γñ³å»ïÛ³ÝÁª Ïáíϳë³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ §¸³ë³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÛáõݦ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·áõ٠ѳÕÃáÕÝ»ñÁ »ñÇï³ë³ñ¹ »ñ·ÇãÝ»ñ ¶»õáñ· гÏáµÛ³ÝÝ áõ ²ñë»Ý êáÕáÙáÝÛ³ÝÝ ¿ÇÝ, ݳÏÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ·ï³Ý Çñ»Ýó ³ñųÝÇ ï»ñ»ñÇÝ£ ÇëÏ §¶áñÍÇù³ÛÇÝ Ï³ï³ñáõÙ¦ µ³ÅÝÇ Ñ³ÕÃáÕ ¹³ñÓ³í óíçáõóϳݻñ ëï³ó³Ý ³ñí»ëï³µ³Ý лÝñÇÏ Æ·ÇÃÛ³ÝÁª 20-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Û Ï»ñ²Ýó³Í ï³ñÇ áõà ³Ýí³Ý³Ï³ñ·»ñÇó ãáñëáí Ùñó³Ý³ÏÝ»ñ ãßÝáñÑ-

³ñÅ»ùÝ»ñ

2000 Ãí³Ï³ÝÇÝ §äáÕáë۳ݦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝí³Í »õ ³Ù»Ý ïáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ³ñí»ëïÇ »õ ÑáõÙ³ÝÇëï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýáñ áÉáñïÝ»ñ£ гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ù»Í ³í³Ý¹ Ý»ñ¹ñ³Í ·áñ2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³í»É³ó³Í Ýáñ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·Á, áñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ñ

ï³ñÇ ßÝáñÑíáÕ §Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑǦ Ùñó³Ý³ÏÁ ųٳ-

ݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ ³í»É³óÝ»Éáí ³Ýí³Ý³Ï³ñ·»ñÁª Ý»ñ·ñ³íáõÙ ¿ ·Ç-

ÍÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³Ýó³Í ï³ñÇ ßÝáñÑí»ó Çï³É³óÇ ä³áÉá »õ ìÇïáñÇá î³ídzÝÇ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ §²ñïáõÛïÝ»ñÇ ³·³ñ³ÏÁ¦ ýÇÉÙÇÝ£ ²Ûë ³Ýí³Ý³Ï³ñ·áí 2006-ÇÝ å³ñ·»õ³ïñí»É ¿ÇÝ ·»ñٳݳóÇ ·ñáÕ ¾¹·³ñ ÐÇɽ»Ýñ³ÃÁª §ì»ñçÇÝ ÙïùÇ Ñ»ùdzÃÁ¦ ·ñùÇ »õ ì»ñÅÇÝ» êí³½ÉÛ³ÝÁª ³ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùÇ áõ Ï»Ýó³ÕÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£

áñÁ Ñ»ïÙ³Ñáõ ßÝáñÑí»ó Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇÝ£ ¸ÇÝùÁ å³ñ·»õ³ïñí»ó ËÁÙµéÝÙ³Ý, ËáëùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý »õ Ù³ñ¹áõ ÑÇÙݳñ³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ áõÝ»ó³Í Ý߳ݳϳÉÇ ³í³Ý¹Ç ѳٳñ£

2007-Ç Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ñ ÙÇ µ³ó³éÇÏ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·,

ѳñ ܳñ»Ï гËݳ½³ñÛ³ÝÁ£ ܳ˳·³ÑÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ùñó³ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É,-³ëáõÙ ¿ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛ³Ý Ïááñ¹Çݳïáñ ²Ç¹³ ʳãÇÏÛ³ÝÁ,-µ³Ûó ÁÝïñ»Éáõó Ñ»ïá Ý»ñùÇÝ ÙÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ ¿ ÙÝáõÙ, áñ É³í³·áõÛÝÝ»ñÝ ÁÝïñí»É »Ý É³í³·áõÛÝÝ»ñÇó¦£ §-Ü»ñϳ۳óí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç Ñ³×³Ë ß³ï ¹Åí³ñ ¿ ÉÇÝáõÙ

å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ, ³½·»ñÇ ÙÇç»õ ÷á -

46

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changingvalues

President's

Prize
given because not all applicants met the strict selection requirements. for his extensive research and promotion of 20th century Armenian art and novelist Ruben Hovsepian for his work Under the Peach Tree. Also receivLast year, awards in only four out of eight nomination categories were Those who did included Henrik Igitian who received the President's Prize ing the award was a group of scientists for research on solar energy. Samvel Armenian Architecture, for his studies on the art, architecture and anthroSoghomonian. The award in the instrumental arrangement category went to cellist Narek Hakhnazarian.

The President's Prize was established in 2000 by the Boghossian Foundation to reward and award those who have made notable contributions in certain areas of Armenian culture and thought. In the eight years since its inception, this annual event has come a long

way, gradually evolving to embrace a whole spectrum of nomination ities.

categories for achievements in science, culture, art and humanitarian activing significant contributions to opening the world's eyes to the Armenian and Vittorio Taviani for their acclaimed film, The Lark Farm. In 2006, the laureates were German novelist Edgar Hilsenrath for his work, The Story of Genocide. In 2005, a new category was added to the list of nominations recogniz-

Karapetian, who heads the international organization Research on pology of Armenians in the Caucasus. The winners of the classical music category were two young singers - Gevorg Hakobian and Arsen "Each year we are confronted with the often difficult challenge of

Genocide. Last year, an award in this category was given to brothers Paolo the Last Thought, and Vergine Svazlian for her extensive work describing In 2007, a special posthumous award was given to Hrant Dink in

the way of life in Western Armenia, before it was decimated by the recognition of his outstanding achievement in promoting the historical in promoting cultural dialogue, freedom of speech and human rights.

choosing among talented works and deserving individuals," says the coordinator of the President's Prize Aida Khachikian. "After finally making the the best of the best." decision, you have the good feeling of knowing that the award will go to

truth about Armenian Genocide and in recognition of his significant input

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

47

öáËíáÕ

ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ

³Û·Ç

³ñÅ»ùÝ»ñ

§ºë ó³ÝϳÝáõÙ »Ù, áñ ³Ûë ³Û·áõ ÁݹѳÝáõñ Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ûó»Éáõ ½·³ µÝáõÃÛ³Ý ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ »õ ųٳݳÏÇ áõ ß³ñÅÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ µ³ó³Ñ³ÛïÇ Ýñ³ ï³ñµ»ñ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÁ¦£ éáõóáõÙÁ£ Þí»Ûó³ñ³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñ ²Éµ»ñï äáÕáëÛ³ÝÇ ³Ûë Ùï³¹ñáõÃÛ³Ùµ 2006 Ãí³Ï³ÝÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙ ëÏëí»ó äáõßÏÇÝÇ ³Ýí³Ý ½µáë³Û·áõ í»ñ³Ï³ºñ»õ³ÝóÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëÇñ»ÉÇ ½µáë³ÝùÇ ³Ûë í³ÛñÁ, áñ í»ñëï³ó»É

ÝÁ, ë»Õ³ÝÇ Ë³Õ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í ï³Õ³í³ñ-ßí³ù³ñ³ÝÝ»-

ʳճÑñ³å³ñ³ÏÁ, Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÉáÕ³í³½³ÝÁ, µ³óûÃÛ³ ëñ׳ñ³-

ñÁ »õ ù³Ý¹³ÏÝ»ñÇ óáõó³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÏÝ»ñÁ ϳٵáÕç³óÝ»Ý ³Ûñ»ñÇÝ »õ ϳݳ㠽³Ý·í³ÍÇÝ Éñ³óáõóÇã ÑÙ³Ûù ÏѳÕáñ¹Ç Ýå³ï³Ï³í³ÍùÝ»ñÝ áõ ³ñÓ³ÝÝ»ñÁ£

·Çݪ ³ÛÝ ¹³ñÓÝ»Éáí ³ÏïÇí ѳݷëïÇ ·áïÇ, áñÝ, Ç ¹»å, Ù³ïã»ÉÇ ÏÉÇÛÇÝ »õ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Éáõë³íáñáõÃÛáõÝݪ Áݹ·Í»Éáí ù³ñ» ÑáñÇÝï³ñµ»ñ ѳïí³ÍÝ»ñÇ áéá·Ù³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ ¿ ѳٳϳñ·ÇãÁª ϳËí³Í ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇó »õ û¹Ç ËáݳíáõÃÛáõÝÇó: ´³ñ»ñ³ñ ²Éµ»ñï äáÕáëÛ³ÝÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ ÑÇÙùáõÙ ¹ñ»É ¿ µÝáõÃÛ³Ý ÜáñáõÃÛáõÝ ¿ áéá·Ù³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñíáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á£ ²Û·áõ

ÝÇ Ý³»õ ë³Ï³í³ß³ñÅ (ë³Ûɳϳíáñ) ³Ûó»ÉáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: æñÇÝ, ù³-

¿ Çñ ÑÇݪ ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó ïñí³Í, §êÇñ³Ñ³ñ³Ý»ñÇ ³Û·Ç¦ ³ÝáõÝÁ, µ»ïáÝÇ áõ Ù»ï³ÕÇ Ù»ç ÏáñãáÕ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ ßáõïáí Ϲ³éݳ Ù³ùáõñ µÝáõÃÛ³Ý ÙÇ Ïս۳ϣ ß³ýï³ÛÇÝ ×³ñï³ñ³å»ï, ׳åáÝ³Ï³Ý »õ ³ñ»õ»ÉÛ³Ý å³ñ﻽ݻñÇ ³é³ç³ñÏ³Í Ý³Ë³·ÍÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý ׳åáÝ³Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý å³ñ﻽ݻñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ·»ñáõñµ³Ýǽ³óí³Í ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ §ÙÇ Ïïáñ¦ µÝáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ£ ²Û·áõ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ Ñ»ÕÇݳÏÁ ßí»Ûó³ñ³µÝ³Ï ɳݹ-

Ù³ëݳ·»ï äÇ»é è³Ùµ³ËÝ ¿£ ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇÝ Ýñ³

³ñÅ»õáñÙ³Ý »õ å³Ñå³ÝÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ »õ ó³Ýϳó»É, áñ §³Û·ÇÝ ÉÇÝÇ ÙÇ ³ñï³ëáíáñ »õ ѳٳñÓ³Ï í³Ûñ, áõñ ëï»Õͳ·áñÍ ÓÇñù¹ »õ á·»ßÝãáõÙ¹ ãÇ Ï³ßϳݹíÇ®¦£

Ñ»ëï³Ï³Ý É׳Ï` »ñÏáõ çñí»Åáí »õ »ñÏáõ ÏÕ½Û³Ïáí: ÎÕ½Û³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ µ»Ù³Ñ³ñÃ³Ï ¿` ³éç»õáõÙ 200 Ýëï³ï»Õ áõÝ»óáÕ ³ÙýÇóïñáÝáí »õ Éñ³óáõóÇã 200 ³Ãáéáí` µ»ÙÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùáõÙ:

Àëï ݳ˳·ÍÇ, ³Û·áõ ³ñ»õ»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³Íáõ٠ϳéáõóí»Éáõ ¿ ³ñ-

48

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changingvalues

Lover´ park s
"I want the harmony of this park to remind people of the magnificence of 2006 launch of the Pushkin Park restoration project. nature, to invite them on a journey of exploration and discovery of its striking beauty," said Swiss Armenian benefactor Albert Boghossian at the the park, within walking distance of both the Parliament and the President's office, will soon reopen as a beckoning get-away, an emerald its original name - lovers' park. oasis in a city engulfed in new construction. The park will also rediscover Switzerland, Pierre Rambach. While working on the new concept of the nature in an over-urbanized area. The creator of the new look is a celebrated landscape architect from Holding a very special place in the hearts of the residents of Yerevan, dren's pool, an open air cafe, pavilions for board games and an area for sculpture exhibitions. All these different elements will come together to create a fascinating environment for "active rest." The architectural team working on the project also made sure that the park will be fully accessible to handicapped people. And that's not all. The finished park will feature a playground, a chil-

emphasize the natural beauty of stone, water and trees and ensure that the

The installation of a new creative lighting system will help further

park remains as attractive in the evening as it is during the day. One of the ically, based on the amount of precipitation and humidity.

innovations of the park is the self-regulating irrigation network. The neces-

park, one of the key inspirations for him was the traditional Japanese gar-

sity for irrigation in different parts of the park will be determined electronhelp people living in the capital reestablish their links to nature as a conunique and intriguing place that will not constrain but instead inspire to dream and create." For benefactor Boghossian, the fundamental aim of this initiative is to

den as an optimal way to capture and preserve the unparalleled beauty of eastern part complete with two waterfalls and two islands. One of the islands will be designed as a stage with a capacity to host up to 400 spectators in designated areas around the island. One of the main attractions of the park will be the artificial lake in its

stant value in the ever-changing world. He aspires for the park to be "a

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

49

öáËíáÕ

·ÛáõÕ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ

í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ
ï³ëÝÑÇÝ· ï³ñáõÙ ¹ñ³Ýù ã»Ý ѳٳÉñí»É Ýáñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ã»Ý ϳï³ñí»É í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ, ß³ï ï»Õ»ñáõÙ ù³Ûù³Ûٳݣ ß»Ýù³ÛÇÝ í³ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ áõÕÕ³ÏÇ Ñ³ëóñ»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýáݹ»ñÇ ÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ýí³½»É£ ºõ áõñ»ÙÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ í»ñ³Ýáñá·»Éáí, ·ñù»ñÇ ýáݹ»ñÁ Ýáñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ñ³íí»Ý ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ß³ï »ñ»Ë³Ý»ñ, å³ï³ÝÇÝ»ñ áõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ£ ²Û¹ Ó·áÕáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É Ý³»õ å»ë½Ç ·ñ³¹³ñ³Ý ѳ׳ËáÕÁ ·ñùÇó µ³óÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõݻݳ ß÷í»Éáõ ݳ»õ ÏÇÝáÛÇ áõ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ñ»ï£ ÆëÏ Ñáõë³¹ñáÕÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ³Û¹áõѳݹ»ñÓ ·ÛáõÕ»ñáõÙ ÁÝûñó³Ýáõ-

³ñÅ»ùÝ»ñ

¶ÛáõÕ»ñáõÙ µÝ³ÏíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, å³ï³ÝÇÝ»ñÝ áõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ù³Õ³ù³µÝ³Ï Çñ»Ýó ѳë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ, ³½³ï ųٳݳÏÁ Ñ»ï³ùñùÇñ ³ÝóϳóÝ»Éáõ Ù»Í Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãáõݻݣ ¹ÇëáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ ÉÇÝ»É, ÙïÝ»É Ë³ÝáõÃÝ»ñ ϳ٠í³ñÓáõÛÃÇ Ï»ï»ñ, áõñ ÕÇ µÝ³ÏãÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ѳ×áõÛùÝ»ñÁ ß³ï Ñ»éáõ »Ý£ ê³ »õë ÉdzñÅ»ù óѳñ»ÉÁ Ïѳݷ»óÝÇ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ³Ýó³ÝϳÉÇ ß³ñÅÇ£ ºÃ» ù³Õ³ùáõ٠ϳñ»ÉÇ ¿ ÏÇÝá ϳ٠óïñáÝ ·Ý³É, ѳٻñ·Ç ϳ٠ѳݳé³ç³ñÏíáõÙ ¿ íǹ»á »õ ³áõ¹Çá ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ù»Í ï»ë³Ï³ÝÇ, ·ÛáõÏÛ³Ýùáí ³åñ»Éáõ ÙÇ ËáãÁݹáï ¿, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í Ï»ñåáí ãѳÕÃÛ³Ý, áñ ·ÛáõÕáõÙ ³½³ï ųٳݳÏÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ѻݳϻïÁ ÝÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ Þ³ù» гí³Ý-γñ³å»ïÛ³ÝÁ£ -ºñϳñ Ùï³Í»Éáõó áõ ùÝݳñÏ»Éáõó Ñ»ïá »Ï³Ýù ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõ-

ѳñëï³óÝ»Éáí ϳñ»ÉÇ ¿ Ó·áÕáõÃÛ³Ý ÙÇ ¹³ßï ëï»ÕÍ»É, áñáõÙ ÏÝ»ñ·Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇçáóÝ»ñª ï»ëáÕ³Ï³Ý »õ Ó³ÛݳÛÇÝ ï»ËÝÇϳ, áñ§-²é³çÇÝ ÷áñÓÁ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ²½³ï³Ùáõï ³í³ÝáõÙ ¿ñ,-³ëáõÙ

å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ,- ³ëáõÙ ¿ §²ñõñÇç¦ ·ñ³Ë³Ýáõà ëñ׳ñ³ ëï³ÝÓÝ»É ¿ ·ÛáõÕ»ñáõ٠ųٳÝóÇ í³Ûñ»ñÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ý ·áñÍÁ£ §-ºñµ ëÏë»óÇÝù áõëáõÙݳëÇñ»É ·ÛáõÕ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ,-³ëáõÙ ¿ ݳ,- ÙÇ ÏáÕÙÇó Ñáõë³Ñ³ï»óÝáÕ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó Ñáõë³¹ñáÕ å³ïÏ»ñ ï»ë³Ýù¦£ îÇÏÇÝ Þ³ù»Ý §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ¶¼Ì-Ç ßñç³Ý³ÏáõÙ

¿ ïÇÏÇÝ Þ³ù»Ý£- ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ ï³ñ³ÍùÁ µ³ñ»Ï³ñ·»óÇÝù, ¹ñ»óÇÝù ³ÝÑñ³Å»ßï ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ »õ ÑáõÛë áõÝ»Ýù, áñ ³Ûë ³é³çÇÝ Ù»¹Ç³ï»ÏÁ ųٳÝóÇ É³í í³Ûñ ÏÉÇÝÇ ³½³ï³ÙáõïóÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦£

Ðáõë³Ñ³ï»óÝáÕÁ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ íÇ׳ÏÝ ¿ñ£ ì»ñçÇÝ ï³ëÁ-

50

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changingvalues

one library at a
If you are a child or a young adult living in a border village, where do you go in your free time? The answer, unfortunately, is that usually you go movies and theater, concerts and special events are all distant dreams for a child growing up in a border community. The nearly absolute lack of cle on the way to ensuring a better life for people living in the villages. emigration. adequate recreational facilities is a very real problem and a serious obstatreated and addressed properly it can become an additional catalyst for first cornerstone in reviving cultural life in the villages should be the local library," says Shakeh Havan, the owner of the popular Artbridge bookstore cafe in the center of Yerevan. Rural Development Program. Today, Ms. Havan has taken up the challenge of breathing new life into "We started going to villages and talking to people to get a first hand "We talked a lot about this issue and came to the conclusion that the This is an urgent issue and one that should not be overlooked; if not nowhere at all. Today, the children in the villages are virtually deprived of all the pastime possibilities that are so easily accessible to their city peers -

time

you ever been to a library where the most recent addition to the book collection was a pile of Soviet propaganda materials and where the most valuable jewels in the collection were the dusty volumes of works by Vladimir Lenin? Not very inspiring, is it? Yet this is the situation in the border village ideas, open up new horizons and serve to inspire are instead dusty archives tle book stock there is.

The current condition of the libraries can be quite disillusioning. Have

libraries today, where the places that need to capture minds, generate new of an empire that is no more. The continued lack of funds for repair and maintenance has done significant and often irreversible damage to what litAt the same time, not all hope is lost and there are still grounds for opti-

mism - despite all the woes, people still like to read. This means that by renovating the libraries, by supplying them with new books it is still possi-

ble to turn the tide and transform the decaying structures into educational friendly environment we also need to fully realize the capacity of media technologies to be able to offer a varied recreational and educational experience.

and recreational magnets for the young generation. To create a truly user

the community libraries in the border villages, as part of the Armenia Fund

understanding of the situation and the possible ways to improve it. All along, we experienced very contradictory feelings; we saw both disillusionment and optimism," says Shakeh Havan.

while working on our pilot project in the Tavush region Azatamut community," says Ms. Havan. "By renovating the local library, giving it new books provide the people of Azatamut with a welcome pastime alternative."

"This is the result we are aiming for and this is the approach we have

and equipment we hope to create a social and educational magnet and

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

51

öáËíáÕ

³ñí»ëïÇ

³ñÅ»ùÝ»ñ

¹åñáó

Þáõñç áõà ѳ½³ñ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ö³ñ³ù³ñ ·ÛáõÕÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ºñ»õ³Ý-¾çÙdzÍÇÝ Ù³ÛñáõÕáõ Ï»ÝïñáÝáõÙ, г۳ëï³ÝÇ Ù»Í Ñ³¶ÛáõÕáõ٠ϳ ݳ»õ ³ñí»ëïÇ ¹åñáó, áñï»Õ ³Ûëûñ ϳÝáݳíáñ Ï»ñåáí ѳ׳ËáõÙ ¿ »ñÏáõѳñÛáõñ »ñ»Ë³£ í³Í ÝϳñÝ»ñáí£ Ù³ÛÝùÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿£ àõÝÇ »ñÏáõ ÙÇçݳϳñ· »õ Ù»Ï áõÃݳÙÛ³ ¹åñáó£ Þ»ÝùÁ µ³ñ»Ï³ñ· ¿, ¹³ë³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÁ Ù³ùáõñ áõ Éáõë³íáñ, ÙÇ-

ñÇÝ, áñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ µ»ñ»Ý Ù»½ Ùáï, ù³ÝÇ áñ ß³ï»ñÁª ¹åñáóÇ íÇ׳ÏÁ ï»ëÝ»Éáí, Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ÇÝ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ·ïÝ»É µ³ñÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ û·Ý»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ »õ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ÏáõݻݳÛÇݦ. ÑÇßáõÙ ¿ ïÝûñ»ÝÁ£

§ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï »ñÏáõ ËݹÇñ áõݻǪ ÙÇ ÏáÕÙÇó ѳÙá½»É µÝ³ÏÇãÝ»-

ç³ÝóùÝ»ñÇ å³ï»ñÁ ½³ñ¹³ñí³Í Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ ³ñÝáõÙ »Õ³ÍÇó,- ³ëáõÙ ¿ ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý ïÇÏÇÝ ²ÉÙ³ëï êí³çÛ³ÝÁ£ÝÇ Ï³ñ·Ç µ»ñ»É¦£ §-²ÛÝ ÇÝã ï»ëÝáõÙ »ù ÑÇÙ³, ³Ýѳí³ï³ÉÇáñ»Ý ï³ñµ»ñ ¿ ݳËÏÇ-

ñ»ñ³ñÝ»ñÇ áõÅ»ñÇó ÝáõÛÝå»ë í»ñ ¿ñ£ ºñ»õ³Ý »õ ¾çÙdzÍÇÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇÝ Ùáï ÉÇÝ»ÉÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ¿ñ ëïí»ñáõÙ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ£ ØÇ ûñ ¿É ýñ³Ýë³Ñ³Û»ñ »Ï³Ý áõ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó ѳÛïÝ»óÇÝ, û å»ïù ¿ ¹ÇÙ»É ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇݦ£ §Þ³ï»ñÝ ¿ÇÝ ·³ÉÇë, ݳÛáõÙ áõ ·ÝáõÙ,-³ëáõÙ ¿ ïÇÏÇÝ êí³çÛ³ÝÁ£¸åñáóÁ ÉÇáíÇÝ í»ñ³Ýáñá·»Éáõ »õ í»ñ³Ï³Ñ³íáñ»Éáõ ·áñÍÁ

гٳÛÝùÇ µÛáõç»áí ¹åñáóÁ Ýáñá·»É Ñݳñ³íáñ ã¿ñ£ ²é³ÝÓÇÝ µ³-

²ÛÝåÇëÇ íÇ×³Ï ¿ñª ³í»ñí³Í áõ ù³Ý¹í³Í å³ï»ñ, ³ÝÓñ»õÇó áõ ÓÝÇó ϳóóáÕ ³é³ëï³Õ, áñ ÑáõÛë ³Ý·³Ù ãϳñ, û »ñµ»õ¿ Ñݳñ³íáñ ÏÉÇÎñÃ³Ï³Ý ³Ûë ѳëï³ïáõÃÛ³ÝÝ ³é³çÇÝÁ Ó»éù ¿ Ù»ÏÝ»É Çñ³Ý³-

Ñ³Û µ³Ý³ëï»ÕÍ »õ ÏáÙåá½Çïáñ ÐáíÇÏ ¾¹·³ñÛ³ÝÝ, áõÙ ³ÝáõÝÝ ¿É ³Ûëûñ ÏñáõÙ ¿ ¹åñáóÁ£ Üñ³ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë Ýáñá·í»É ¿ ï³ÝÇùÁ, Ñ»ïá ݳ»õ ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ£ §¸³ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»ó ßáõÝã ÏÇÝ êí³çÛ³ÝÝ áõ Ãí³ñÏáõÙ ÙÇçáóÝ»ñ ѳÛóÛûÉáõ Çñ »ñϳñ³ï»õ ç³Ýù»ñÁ£ ù³ß»Éáõ »õ Ùï³Í»Éáõ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ýáñá·»Éáõ Ù³ëÇݦ. ³ëáõÙ ¿ ïÇ-

ëï³ÝÓÝ»ó ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ üñ³ÝëdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ: ²Ûëûñ, ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá, ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÃÇíÝ ³×»É ¿ ßáõñç ÑÇëáõÝ ïáÏáëáí »õ ¹»é ½·³ÉÇ ³×Ç ÙÇïáõÙÝ»ñ ϳݣ ²Ûëï»Õ ëáíáñ»Éáõ »Ý ·³ÉÇë áã ÙdzÛÝ ö³ñ³ù³ñÇ, ³ÛÉ»õ ѳñ»õ³Ý ²Û·»Ï, Øáõë³É»é »õ ³ÛÉ ·ÛáõÕ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ£

52

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Changingvalues

one art at a
Parakar is a village of eight thousand located just off the Yerevan has two high schools and a middle school. What really sets the village apart from the rest is an art school attended by more than 200 children. dents. and corridors illustrated with vibrant and imaginative works of the stu"What you see today simply has no association to what the school was

time

school

Edjmiadzin highway. Being one of the larger communities in Armenia, it The school is in great condition complete with clean, sunny classrooms

problem was to convince the parents to bring their children to the school, lenge was to find compassionate people who had the capacity and will to help breathe new life into our school," recalls the principal. ply impossible. The sheer scale of the work to be done made this project cultural centers overshadowed the need for a local art school in a village. the Armenia Fund."

"I had to brave two very different but equally testing issues. The first

which was quite the task considering its poor condition. The second chalRenovating the building with the available community budget was sim-

like before," says the principal of the school Almast Avajian. "The condition of the school was despicable with crumbling walls and a perpetually leaking ceiling. We had already abandoned hope that the situation would ever change." And yet there were people who reached out to the village of Parakar.

beyond the reach of individual donors. The proximity to Yerevan and "Many people came, took a look and left," says Ms. Avajian. "Then one

Edjmiadzin also had its negative impact as the presence of the two major day a group of French Armenians visited us and proposed that we talk to by the Armenia Fund France Affiliate. With all the work complete, the children; its doors are open to art students from all the neighboring communities. The job of full restoration and refurbishment of the school was taken up

The first to contribute to the revitalization of the school was the Armenian community in Iran and composer Hovik Edgarian whose name the school bears today. With this contribution it was possible to fix the roof of the building and renovate part of the classrooms.

number of children attending the school has risen by more than fifty percent and keeps rising. Today, the Parakar School receives not only local

allowed myself to imagine a possible complete restoration of our school," says Ms. Avajian and goes on to tell about her long and challenging quest to find the necessary funds.

"This partial renovation was a glimpse of hope for us and I even

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

53

§Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ áõÝÇ ³ß˳ñÑÇ ï³ëÝÛ³ÏÇó ³í»ÉÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï»Õ Ï³Ý Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ: ¸ñ³Ýó ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙ »Ý ³½·³ÛÇÝ, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ѳٳÛÝùÝ»ñáõ٠׳ݳãí³Í ³ÝѳïÝ»ñ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù Çñ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Íñ³·ñ»ñÇÝ£ î»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ѳٳ·áñͳÏóáõÙ »Ý ·áñͳ¹Çñ í³ñãáõÃÛ³Ý Ñ»ï »õ ѳßí»ïáõ »Ý Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ:

ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ
³ß˳ñÑáí Ù»Ï
üñ³Ýëdz
üñ³ÝëdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1992-ÇÝ£ Þáõñç 450 ѳ½³ñ í³ë³ñ³å»ë Ý»ñϳ ¿ »Õ»É û ²ñó³ËáõÙ, û ³Õ»ïÇ ·áïáõÙ »õ û г۳ëï³ÝÇ ³ÛÉ Ù³ñ½»ñáõÙ£ î»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ³ÏïÇí ù³ñá½ã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ßÝáñÑÇí ýñ³Ýë³Ñ³Û»ñÁ ͳÝáóÝáõÙ »Ý г۳ëï³ÝáõÙ »õ Ëáë³Ù³ñ³ÃáÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ³Ù»Ý ï³ñí³ ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ, ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ£ ѳÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³Ù³ÛÝùÁ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÙÇçáóáí ѳ²ñó³ËáõÙ ³éϳ ËݹÇñÝ»ñÇÝ »õ Ù³ëݳÏóáõÙ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³ÝÁ Ñ»é³-

²ñ·»ÝïÇݳÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1992-ÇÝ£ ²é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ²ñ·»ÝïÇݳÛÇ Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ §¼³Ý·»½áõñ¦ Íñ³·ñÇÝ, Ù³ëݳíáñ³å»ëª §ì³Ûù-ê³ñ³í³Ý¦, §Ð³ÉÇÓáñ-î³Ã»õ¦ ³íïá׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ£

²ñ·»ÝïÇݳ

лﳷ³ÛáõÙ ·ÛáõÕ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É ²ñí³Ý¹³ÝáóÇ »ñ»ù µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý »õ µÅßÏ³Ï³Ý ï»ËÝÇϳÛáí ³å³Ñáí»Éáõ Íñ³·ÇñÁ£

ó³ËáõÙ£ ²ñųݳÑÇß³ï³Ï ¿ ºñ»õ³ÝÇ N1 Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇ-

²íëïñ³ÉdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ Ò»õ³íáñí»É ¿ 1993-ÇÝ£ ØÇÝã»õ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ³íëïñ³É³Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ѳٳ·áñͳÏóáõÙ ¿ñ гÆñ³Ý-г۳ëï³Ý ϳÙñçÇ Ï³éáõóÙ³ÝÁ£ î»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ѳٳÛÝùÇ áõÅ»ñÁ Ï»Ýïñáݳóñ»É ¿ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³Õ»ïÇ ·áïáõÙ, áñï»Õ ϳéáõóɳѳÛáõÃÛáõÝÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ ݳ»õ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ëáßáñ Íñ³·ñ»ñÇÝ£ Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ïª Ù³ëݳíáñ³å»ë ûųݳ¹³Ï»Éáí

²íëïñ³Édz

¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1993-ÇÝ£ ºñÏñáõÙ ³åñáõÙ

¶»ñÙ³Ýdz

¿ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Æñ³ùÇó, Æñ³ÝÇó, êÇñdzÛÇó, Èǵ³Ý³ÝÇó »õ ÂáõñùdzÛÇó ·³ÕÃ³Í ßáõñç 50000 ѳۣ ¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÐÇÙݳ¹ñ³Ù ¿ ÷á˳Ýó»É ³í»ÉÇ ù³Ý 1 ÙÇÉÇáÝ ²ØÜ ¹áɳñ, áñáí Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý

í»É »Ý ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý »õ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ²íëïñ³-

µÝ³Ï³ñ³Ý³ßÇÝáõÃÛ³Ý, çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý »õ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñ£ ²Ù»Ý ÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ñ³í³ùÇ Ñ»é³Ëáë³Ù³ñ³ÃáÝ£

ï³ñÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ »íñáå³Ï³Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ ³Ýóϳó-

²íëïñdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1992-ÇÝ£ àã ٻͳÃÇí ³Ûë ³Ñ³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµ³Ùµ »õ

²íëïñdz

ѳٳÛÝùáõÙ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ Ó»õ³íáñí»É ¿ ³íëïñÇÏáãí»É §Ð³Û³ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ²íëïñÇá ÙdzëݳϳÝáõÃÛáõݦ£ î³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõ٠ѳٳÛÝùáõ٠ѳí³ùí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Íñ³·ñ»ñÇÝ£

Èǵ³Ý³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1992-ÇÝ£ Èǵ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõñÇ Ù»ç, ³Ù»Ý Ï»ñå ç³Ý³ó»É ¿ û·Ý»É г۳ëï³ÝÇÝ áõ ²ñó³ËÇÝ£ гٳÛÝùÁ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É §¶áñÇë-êï»÷³Ý³Ï»ñï¦ ³íïá׳ݳå³ñÑÇ, ¶ÛáõÙñÇáõÙ µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ³ÃáÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝóϳóíáõÙ »Ý ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ Ý³Ëûñ»ÇÝ£

Èǵ³Ý³Ý

ÃÛáõÝÝ ÇÝùÁ Ùßï³å»ë ÉÇÝ»Éáí ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ïÝï»ë³Ï³Ý óÝóáõÙÝ»-

´ñ³½ÇÉdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1992-ÇÝ£ ØÇÝã ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ëï»ÕÍí»ÉÁ 1988-Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇó Ñ»ïá ´ñ³½ÇÉdzÛáõÙ ëï»ÕÍí»É ¿ñ §ºñÏñ³ß³ñÅÇ ÏáÙÇﻦ, áñÁ г۳ëï³Ý ¿ñ ³é³ùáõ٠ѳٳÛÝùÇ »õ ´ñ³½ÇÉdzÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÁ£ лﳷ³ÛáõÙ Ñ»Ýó ³Û¹ ÏáÙÇï»Ý ¿É ¹³ñÓ³í ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ£ ´ñ³½ÇÉdzÛÇ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ §¶áñÇë-êï»÷³Ý³Ï»ñï¦ ³íï³×³Ý³å³ñÑÇ Íñ³·ñÇ ³é³çÇÝ ÝíÇñ³ïáõÝ»ñÇó ¿£ Ü»ñϳÛáõÙ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ýÇݳÝë³íáñáõÙ ¿ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý »õ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ Íñ³·ñ»ñ£

´ñ³½ÇÉdz

ñÇÝ£ Èǵ³Ý³ÝáõÙ ³ñ¹»Ý ³í³Ý¹áõÛà ¿ ¹³éÝáõÙ ³Ù»Ý³ÙÛ³ é³¹ÇáÙ³-

54

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

The Armenia Fund
The Armenia Fund has Affiliate offices worldwide that work closely with the local Armenian communities and include representatives of national, spiritual, non governmental and humanitarian organizations as well as renowned members of the communities. Each community has its input in realizing the Armenia Fund initiatives via their local Affiliate office. The Armenia Fund Affiliates work closely with the Executive Board and are accountable to the Board of Trustees.

worldwide
France

The Affiliate office in Argentina was established in 1992. The local community started its participation in the Armenia Fund initiatives by contributing to a number of major road building endeavors which included the restoration of Vaik-Saravan and Halidzor-Tatev roads. The community then focused on helping revive the villages of Artsakh and also took up the implementation of special projects. One of these projects was the pediatric clinic.

Argentina

The Armenia Fund France Affiliate was established in 1992. The 450,000-strong Armenian community in the country has participated in - from war ravaged Artsakh to the earthquake zone in Armenia, the French Armenian community was always there to extend a helping hand. Thanks to the active work of the Armenia Fund Affiliate office, Frencha whole spectrum of initiatives reaching out to their compatriots in need

full reconstruction and re equipment of three wards in Yerevan's N1

Armenians are always aware of the challenges that Armenia and Artsakh face today and help overcome them. The French community was the inieach November. tiator of the extremely successful Europe-wide annual phoneathons held

The Affiliate of Australia was established in 1993. Before the inception of the Armenia Fund, the Australian Armenian community worked closely with the government of Armenia among other things contributing to the

Australia

construction of a vital bridge linking Armenia to Iran, across the Araks

Established in 1993, the Armenia Fund Germany Affiliate unites the 50,000 Armenians who migrated to the country mostly from Iran, Iraq, Syria, Lebanon and Turkey. Since the day of the inception of the Affiliate

Germany

River. After its creation, the Affiliate office coordinated help to those in the disaster area of the 1988 earthquake bringing to life a variety of health care and educational facilities. The community has also had its input in the major initiatives realized by the Armenia Fund.

office, the community has contributed more than $1,000,000 to the

Armenia Fund projects that include house construction and water network restoration initiatives. Each year in November, the local community, along with Armenians from a number of European countries, participates in the phoneathon event.

The Affiliate of Austria was established in 1992. It was formed from the representatives of local Armenian organizations and brings together the in realizing the Armenia Fund initiatives. small but active Armenian community that has had its continuous input

Austria

The Armenia Fund Affiliate office in Lebanon was created in 1992. The ent economic uncertainty and political turbulence, has still managed to has contributed to the realizations of a variety of projects including the

Lebanon

The Armenia Fund Affiliate office in Brazil was created in 1992. Before

Brazil

local Armenian community, while living in an atmosphere of ever presreach out to their compatriots in Armenia and Artsakh. The community Goris-Stepanakert highway and housing construction initiatives in Gyumri. To raise funds, the Armenia Fund Lebanon Affiliate conducts annual radio marathons that take place on the eve of the Telethon.

its inception, in 1988, the local Armenian community formed the

Earthquake Committee that brought together the resources of Armenians

and the government of Brazil and organized the delivery of humanitarian aid to the disaster zone in Armenia. This committee was later transformed into the Armenia Fund Affiliate office which has had its active participation in overcoming a number of key challenges including the ty sponsors a variety of health care related and humanitarian initiatives.

construction of the Goris-Stepanakert highway. Currently, the communi-

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

55

ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÁ³ß˳ñÑáí
ØáÝñ»³ÉÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1992-ÇÝ£ ²Ýó³Í ï³ëÝÑÇÝ· ï³ñáõÙ ýÇݳÝë³íáñ»É ¿ Íñ³·ñ»ñ, áñáÝù ÑÇÙݳϳÝáõÙ áõÕÕí³Í »Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ£ î»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ñó³ËÇ »õ г۳ëï³ÝÇ Ù³ñ½»ñÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ¹³ñå³ëÁ ѳٳñíáÕ Ø»ÕñÇÇ ßñç³ÝáõÙ, áñï»Õ ØáÝñ»³ÉÇ È»Ñí³½ ·ÛáõÕÇ çñ³·ÇÍÁ£

Ù»Ï

ØáÝñ»³É (γݳ¹³)

Þí»Ûó³ñdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1993-ÇÝ£ ²Ýó³Í ï³ëÝ-

Þí»Ûó³ñdz

ÑÇÝ· ï³ñáõÙ Þí»Ûó³ñdzÛÇ Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ·ñ»Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ£ Þí»Ûó³ñ³Ñ³Û»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ Íñ³·ñ»ñÇó ³ñųݳÑÇß³ï³Ï ¿ ¶³í³éÇ Ù³Ýϳï³Ý ÝÝç³ñ³Ý³ÛÇÝ Ù³ëݳ߻ÝùÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ, ÇÝãÁ µ³ñ»Ï»óÇÏ Ï»Ýó³Õ ¿ ³å³ÑáíáõÙ ÍÝáÕ³½áõñÏ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ£

û µáÉáñ Ëáßáñ Íñ³·ñ»ñÇݪ ѳٻëï Ý»ñ¹ñáõÙ áõݻݳÉáí ¹ñ³Ýó Çñ³-

ѳÛáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí Ýáñá·í»É ¿ ²·³ñ³ÏÇ ¹åñáóÁ »õ ϳéáõóí»É

Ðáɳݹdz

ÐáɳݹdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1994-ÇÝ£ êï»ÕÍÙ³Ý å³ÑÇÝ »ñÏñáõÙ »Õ»É ¿ ßáõñç »ñ»ù ѳ½³ñ ѳۣ ì»ñçÇÝ ï³ëÁ ï³ñáõ٠ѳۻñÇ ÃÇíÁ »é³å³ïÏí»É ¿£ ÐáɳݹdzÛÇ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë ³ÏïÇí Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙáõÙ£ ÀݹѳÝáõñ Íñ³·ñ»ñÇó ½³ï ýÇݳÝë³íáñ»É ¿ ¹åñáó³ßÇÝáõÃÛ³Ý, çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, µÝ³Ï³ñ³Ù³ñÝ»ñÁ ÏñÏݳå³ïÏíáõÙ »Ý ÐáɳݹdzÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó£

Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1992 Ãí³Ï³ÝÇÝ£ ºñÏñáõÙ ³åñáõÙ ¿ 12 ѳ½³ñ ѳÛ, áñáÝù µÝ³ÏíáõÙ »Ý ÑÇÙݳϳÝáõ٠ݳ¹ñ³ÙÇ µáÉáñ Ëáßáñ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñÇݪ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ëï³ÝÓÝ»Éáí ÈáݹáÝáõÙ »õ سÝã»ëïñáõÙ£ гٳÛÝùÁ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ÐÇÙ³é³ÝÓÇÝ Íñ³·ñ»ñ£ ²ñųݳÑÇß³ï³Ï ¿ êåÇï³ÏÇ §ºé³ÝÏÛáõÝǦ ³ÛÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí£

Ø»Í ´ñÇï³Ýdz

ݳßÇÝáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Íñ³·ñ»ñ£ î»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ñ³í³ù³Í ·áõ-

óճٳëÁ, áñÇ µÝ³Ï»ÉÇ ï³ëÁ ß»Ýù»ñ ϳéáõóí»É »Ý Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ-

îáñáÝïáÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1993-ÇÝ£ ²Ýó³Í ï³ëÝÑÇÝ· ϳÝáõÙ áõÕÕí³Í »Ý ²ñó³ËÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓ-

îáñáÝïá (γݳ¹³)

ï³ñáõÙ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ýÇݳÝë³íáñ»É ¿ Íñ³·ñ»ñ, áñáÝù ÑÇÙݳñ³óÙ³ÝÁª ¹åñáóÝ»ñ, çñÇ »õ ·³½Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ·Í»ñ, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ²ñųݳÑÇß³ï³Ï ¿ ѳïϳå»ë îáñáÝïáÛÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ϳéáõóí³Í êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ýǽÇϳٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÁ£

²ØÜ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý ²÷Ç ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1992-ÇÝ£ §Ð³Û³ëó»É ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ µáÉáñ Ëáßáñ Íñ³·ñ»ñÇÝ£ î»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ýÇݳݲñųݳÑÇß³ï³Ï »Ý êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ åáÉÇÏÉÇÝÇϳÛÇ »õ ñ³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ£

²ØÜ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý ²÷

ï³Ý¦ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ³é³çÇÝ Ù³ëݳ×ÛáõÕÝ ¿£ سëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ë³íáñٳٵ Íñ³·ñ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É г۳ëï³ÝáõÙ »õ ²ñó³ËáõÙ£ ¹Ç³·ÝáëïÇÏ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý, سñï³Ï»ñïÇ Ù»ù»Ý³ïñ³Ïïá-

Þí»¹Ç³ÛÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ êï»ÕÍí»É ¿ 1994-ÇÝ£ гÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÁ ÷áùñ³ÃÇí ¿, µ³Ûó ɳí ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í£ Þí»¹Ç³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇÏ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñáõÙ ¿ ݳ»õ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ·áñÍÁ£ Þí»¹³Ñ³Û»ñÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ áõÕÕí»É »Ý ·Çï³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ£ áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳٳ¹ñáÕ Ï»ÝïñáÝÁ, áñ ѳٳËÙµáõÙ ¿ ·áñÍáÕ Ñ³Ûϳ-

Þí»¹Ç³

²ØÜ ²ñ»ÙïÛ³Ý ²÷Ç ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ£ ä³ßïáݳå»ë ·ñ³Ýóí»É ¿

²ØÜ ²ñ»õÙïÛ³Ý Þñç³Ý

1994-ÇÝ£ سëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ µáÉáñ Ëáßáñ Íñ³·ñ»ñÇÝ£ §¶áñÇë-êï»÷³Ý³Ï»ñï¦, §ÐÛáõëÇë-гñ³í¦ ³íïá׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÁ, §²ñó³ËÇ í»ñ³ÍÝáõݹ¦ Íñ³·ÇñÁ Çñ³-

ϳÝáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ñÓ»É Èáë ²Ýç»É»ëÇ ³Ù»Ý³ÙÛ³ Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÝ»-

ñÇ ßÝáñÑÇí£ ²Ù»Ý ï³ñÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ³ÝóϳóíáÕ Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÝ»ñÝ ²ñ»õÙïÛ³Ý ²÷Á ¹³ñÓÝáõÙ »Ý Ó·áÕáõÃÛ³Ý Ï»Ýïñáݪ Áݹ·Í»Éáí ³Ù»Ý³ß³ï ѳÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³Û¹ ѳٳÛÝùÇ ³é³ç³ï³ñ ¹»ñÁ£

56

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

The Armenia Fund
worldwide
Switzerland
The Armenia Fund Affiliate office in Montreal was established in 1992

Montreal (Canada)

and has continuously focused the efforts of the local Armenian community on initiatives aimed at alleviating the living condition of people in Armenia and Artsakh. The community has also had a significant input in bringing to life projects in Meghri implementing a variety of initiatives in the communities near the border with Iran. These initiatives include the reconstruction of the community school of Agarak and the construction of a water pipeline for the community of Lehvaz.

The Swiss Affiliate office was created in 1993. In the past fifteen years the local Armenian community has participated in all key initiatives of the Armenian community was the reconstruction of the housing campus of ly alleviate the living conditions of the children living there. Armenia Fund. One of the individual challenges taken on by the Swiss the Gavar city orphanage. Bringing this project to life helped significant-

The Netherlands Affiliate office was established in 1994. At the time of its creation there were 3000 Armenians living in the country. In the last Netherlands is an established and active participant in the Armenia Fund initiatives. Along with general contributions, the community has taken on the implementation of separate projects renovating schools, building bled by the government of the Netherlands. decade, this number has tripled. The Armenian community in the

Netherlands

The Armenia Fund UK Affiliate was established in 1992 and helps bring together the 12,000-strong Armenian community that mostly lives in in all the major initiatives realized by the Armenia Fund and has also London and Manchester. The community has had its considerable input taken on a whole spectrum of individual challenges. Among other things, ings in Spitak's Triangle district.

United Kingdom

the community made possible the construction of ten apartment build-

water pipelines and houses. The funds raised by the community are dou-

The Armenia Fund Toronto Affiliate was created in 1993. In the past fifaimed at ensuring a better life to the people of Artsakh. The implemented initiatives include reconstruction of schools, installation of natural gas pipelines and restoration of health care centers. The renovation of physics and mathematics boarding school in Stepanakert was one of the ty in Toronto.

Toronto (Canada)

Established in 1992, the East Coast Affiliate was the first representative munity has had significant input in bringing to life all the major projects

USA East Coast

office of the Armenia Fund outside Armenia. The local Armenian cominitiated by the Armenia Fund. The community, largely through some of the Diaspora's biggest and most generous donors, has taken on a variety of individual projects both in Armenia and Artsakh. These projects

teen years, the local community has helped realize projects mainly

include the reconstruction of the Stepanakert clinic and diagnostics center as well as the establishment of the Martakert agricultural machinery park.

projects that came to life thanks to the efforts of the Armenian communi-

The Armenia Fund Affiliate in Sweden was established in 1994 bringing together the small but well-organized Armenian community in this Scandinavian country. Parallel to being the Armenia Fund Affiliate, the local office in Sweden unites all the different Armenian organizations bringing to life scientific and cultural initiatives.

Sweden

The Armenia Fund Affiliate office was officially established in 1994. The

USA Western Region

local Armenian community has been actively involved in the realization

of the key initiatives of the Armenian Fund including the Gorisbecame a reality thanks to the Telethons held in Los Angeles each November. For 10 years now, these annual events draw the attention of ticipation of Armenian families living in the US. The massive Armenian stones of the Diaspora.

Stepanakert and North-South highways. The Artsakh Revival initiative

that work in the country. The local community has mostly focused on

Armenians from around the world and are marked by the ever active parcommunity that lives in the country is one of the most significant corner-

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

57

üÇݳÝë³Ï³Ý

ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

58

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Financial

report

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

59

¶ñ³Ýà ÂáñÝÃáÝ ²ÙÇû êäÀ ÐÐ, ù. ºñ»õ³Ý 0012 ì³Õ³ñßÛ³Ý 8/1

²ÝÏ³Ë ³áõ¹ÇïáñÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ
§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ð³Ù³Ñ³Û³Ï³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù-Ç Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ

Ð. +374 10 260 964 ü.+374 10 260 961

Grant Thornton Amyot LLC 8/1 Vagharshyan Str. 0012 Yerevan, Armenia T +374 10 260 964 F +374 10 260 961 www.gta.am

Ø»Ýù ³áõ¹ÇïÇ »Ýù »ÝóñÏ»É §Ð³Û³ëï³Ý¦ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ (§ÐÇÙݳ¹ñ³Ù¦) ÏÇó Ý»ñϳ۳óí³Í ѳٳËÙµí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý 2007Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ѳٳËÙµí³Í ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí»ÏßÇéÁ, ÝáõÛÝ ³Ùë³ÃíÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ, ë»÷³Ï³Ý ϳåÇï³ÉáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñáëù»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³ËÙµí³Í ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ù÷á÷ Ýϳñ³·ÇñÁ ¨ ³ÛÉ å³ñ½³µ³ÝáÕ Í³Ýáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ ëáõÛÝ Ñ³Ù³ËÙµí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ üÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ïñ³ëï»Éáõ ¨ ³ñųݳѳí³ïáñ»Ý Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ: ²Ûë å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ˳µ»áõÃÛ³Ý Ï³Ù ë˳ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ¿³Ï³Ý ˻ճÃÛáõñáõÙÝ»ñÇó ½»ñÍ Ñ³Ù³ËÙµí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ ¨ ³ñųݳѳí³ïáñ»Ý Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ùß³ÏáõÙÁ, ÏÇñ³éáõÙÁ ¨ å³Ñå³ÝáõÙÁ, ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÏÇñ³éáõÙÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ áÕç³ÙÇï ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: Ø»ñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ³Ýóϳóí³Í ³áõ¹ÇïÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ñï³Ñ³Ûï»É ϳñÍÇù ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: Ø»Ýù ³áõ¹ÇïÝ ³Ýóϳóñ»óÇÝù ²áõ¹ÇïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý: ²Û¹ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý, áñå»ë½Ç Ù»Ýù å³Ñå³Ý»Ýù Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ¨ ³áõ¹ÇïÁ åɳݳíáñ»Ýù áõ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ýùª ³ÛÝå»ë, áñå»ë½Ç Ó»éù µ»ñ»Ýù áÕç³ÙÇï ѳí³ëïdzóáõÙ, áñ ѳٳËÙµí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½»ñÍ »Ý ¿³Ï³Ý ˻ճÃÛáõñáõÙÝ»ñÇó: ²áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ѳٳËÙµí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý»ñϳ۳óí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ¨ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñ Ó»éùµ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÁÝóó³Ï³ñ·»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ÀÝóó³Ï³ñ·»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ³áõ¹ÇïáñÇ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý íñ³, Ý»ñ³éÛ³É Ë³µ»áõÃÛ³Ý Ï³Ù ë˳ÉÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ѳٳËÙµí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý ˻ճÃÛáõñÙ³Ý éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: ²Ûë éÇëÏ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ³áõ¹ÇïáñÝ áõëáõÙݳëÇñáõÙ ¿ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ËÙµí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»Éáõ ¨ ³ñųݳѳí³ïáñ»Ý Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝѳñÅ»ßï Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ïíÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ÁÝóó³Ï³ñ·»ñ Ù߳ϻÉáõ, ë³Ï³ÛÝ áã ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ï³ñÍÇù ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²áõ¹ÇïÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÏÇñ³éíáÕ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ϳï³ñ³Í ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳٳËÙµí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: Ø»Ýù ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ Ó»éù µ»ñí³Í ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ³å³óáõÛóÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ ÑÇÙù »Ý ѳݹÇë³ÝáõÙ Ù»ñ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ϳñÍÇùÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ѳٳñ: Ø»ñ ϳñÍÇùáí ѳٳËÙµí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ÉÇë »Ý 2007Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ ¨ ÝáõÛÝ ³Ùë³ÃíÇÝ ³í³ñïí³Í ï³ñí³ ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ×ßÙ³ñÇï ¨ Çñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁª ѳٳӳÛÝ üÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ: ²åñÇÉ 23, 2008à º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ²áõ¹ÇïáñÇ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ Ð³Ù³ËÙµí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ

²ñÙ³Ý öÇݳñµ³ëÇ
îÝûñ»Ý-µ³ÅÝ»ï»ñ

²áõ¹Çïáñ

²ñÙ»Ý ¶³ÉëïÛ³Ý

60

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

¶ñ³Ýà ÂáñÝÃáÝ ²ÙÇû êäÀ

Independent auditor's report
To the Board of Trustees of "Hayastan" All Armenian Fund

ÐÐ, ù. ºñ»õ³Ý 0012 ì³Õ³ñßÛ³Ý 8/1

Ð. +374 10 260 964 ü.+374 10 260 961

Grant Thornton Amyot LLC 8/1 Vagharshyan Str. 0012 Yerevan, Armenia T +374 10 260 964 F +374 10 260 961 www.gta.am

We have audited the accompanying consolidated financial statements of "Hayastan" All Armenian Fund (the "Fund"), which comprise the consolidated balance sheet as of December 31, 2007, and the consolidated income statement, consolidated statement of changes in equity and consolidated cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the consolidated financial statements are free of material misstatement. Auditor's Responsibility Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall consolidated financial statement presentation. Opinion We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund as of December 31, 2007, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards. April 23, 2008

Armand Pinarbasi, CA
Managing Partner

Armen Galstyan
Licensed Auditor

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

61

гٳËÙµí³Í h³ßí³å³Ñ³Ï³Ý h³ßí»ÏßÇé
г½³ñ ¹ñ³Ù ²ÏïÇíÝ»ñ àã ÁÝóóÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ лï³Ó·í³Í ͳËëáõÙÝ»ñ ÀÝóóÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ ä³ß³ñÝ»ñ öá˳éáõÃÛáõÝ ¸»µÇïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ ¨ ϳÝ˳í׳ñÝ»ñ Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñáõÙ ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó ѳٳñÅ»ùÝ»ñ Àݹ³Ù»ÝÁ ³ÏïÇíÝ»ñ ê»÷³Ï³Ý ϳåÇï³É ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ γåÇï³É ¨ å³ÑáõëïÝ»ñ ì»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³Ñáõëï Îáõï³Ïí³Í íݳë àã ÁÝóóÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ гïáõÏ ýÇݳÝë³íáñáõÙ ¶áñͳ¹Çñ í³ñãáõÃÛ³Ý ýÇݳÝë³íáñáõÙ ²ÏïÇíÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ßÝáñÑÝ»ñ лï³Ó·í³Í »Ï³Ùáõï ÀÝóóÇÏ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Îñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñ öá˳éáõÃÛáõÝ 114,675 (2,996,167) (2,881,492) 10 11 12 13 503,139 268,884 85,659 4,591,954 5,449,636 1,431,023 500 1,431,523 (1,170,804) (1,170,804) 498,673 204,563 99,169 4,329,149 5,131,554 1,174,370 8,500 1,182,870 ̳ÝáÃ. 2007Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ 2006Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ (ì»ñ³Ý»ñϳ۳óí³Í) 311,892 1,473 6,725 320,090 426,017 308,975 977,768 2,198,349 912,421 4,823,530 5,143,620

4

408,568 401 4,279 413,248 423,836 776,397 1,952,346 433,840 3,586,419 3,999,667

5 6 7 8 9

Àݹ³Ù»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý ϳåÇï³É ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

3,999,667

5,143,620

гٳËÙµí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳëï³ïí»É »Ý 2008Ã. ³åñÇÉÇ 17-ÇÝ

ì³Ñ» ²Õ³µ»ÏÛ³Ýó
¶áñͳ¹Çñ ïÝûñ»Ý

üÇݳÝë³Ï³Ý ïÝûñ»Ý

èáõ½³Ýݳ ²Õ³Û³Ý

62

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Consolidated balance sheet
Assets Non-current assets Property and equipment Intangible assets Deferred expenditures In thousand drams Note. As of December 31, 2007 As of December 31, 2006 (Restated) 311,892 1,473 6,725 320,090 4 408,568 401 4,279 413,248

Current assets Inventories Borrowing Advances and accounts receivable Investments in time deposits Cash and cash equivalents Total assets Equity and liabilities Capital and reserves Revaluation reserve Accumulated loss Non-current liabilities Special funds Funds for Executive Committee Grants related to assets Deferred income

5 6 7 8 9

3,999,667

423,836 776,397 1,952,346 433,840 3,586,419

426,017 308,975 977,768 2,198,349 912,421 4,823,530 5,143,620

114,675 (2,996,167) (2,881,492) 10 11 503,139 268,884 85,659 4,591,954 5,449,636 1,431,023 500 1,431,523

-

(1,170,804) (1,170,804) 498,673 204,563 99,169 4,329,149 5,131,554 1,174,370 8,500 1,182,870

Current liabilities Accounts payable Borrowing

12 13

Total equity and liabilities

3,999,667

5,143,620

The consolidated financial statements were approved on April 17, 2008 by:

Vahe Aghabegians
Chief Executive Officer

Head of Finance Department

Ruzanna Aghayan

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

63

زêܲÎòàôÂÚàôÜ Àêî ºðÎðܺðÆ
ºñÏÇñ ѳÝÓݳËáõÙµ ÀݹѳÝáõñ Ùáõïù»ñ ³Ýѳï/ϳ½Ù. 643,590 ѳÝÓݳËáõÙµ 665,276,919 5,706,512 Üå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñ ³Ýѳï/ϳ½Ù. 459,377 94,630 Àݹ³Ù»ÝÁ

²ØÜ (Èáë ²Ýç»É»ë) ²ØÜ (ÜÛáõ Úáñù) ²íëïñdz ´»É·Ç³ ²ñ·»ÝïÇݳ ´ñ³½ÇÉdz ¾ëïáÝdz Âáõñùdz Æñ³Ý

169,202,964.66 11,428,000 28,842,600 12,575,117

7,335,980 32,331,000 117,353 22,320

666,379,886 5,801,142 153,108

176,538,944 43,759,000 28,842,600 584,789 20,356

35,755

¶»ñÙ³Ýdz

Æëå³Ýdz ȳïídz ÈÔÐ

2,789,198 3,671,063 6,961,006 15,165,010 1,064,619 196,680,783 3,588,480 3,806,786,015 1,837,108 140,639 53,582 20,356

584,789

12,597,437 2,789,198 3,671,063 1,064,619 6,961,006

Èǵ³Ý³Ý γݳ¹³ ( ØáÝñ»³É) γݳ¹³ (îáñáÝïá) ÎÇåñáë г۳ëï³Ý ÐáÉɳݹdz Ðݹϳëï³Ý

196,680,783 108,786,405 3,815,238,628 1,837,108 140,639 53,582 15,165,010

6,094 8,452,612

105,191,831

Ø»Í ´ñÇï³Ýdz Þí»Ûó³ñdz èáõÙÇÝdz êÇñdz

ØdzóÛ³É ²ñ³µ³Ï³Ý ¾ÙÇñ³ïÝ»ñ èáõë³ëï³Ý

51,924,430 12,134,400

10,163,481

1,549,873

694,663,175 1,823,868 531,948 30,644

16,286,000

10,163,481

53,474,303 28,420,400 531,948 30,644

694,663,175 1,823,868 922,820,528 6,798,993,652

ìñ³ëï³Ý üñ³Ýëdz

899,952,308 6,094 9,131,957 1,984,361,097

22,868,220 4,805,494,502

Àݹ³Ù»ÝÁ

²ñï³ñÅáõÛÃáí ϳï³ñí³Í ÷á˳ÝóáõÙÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý ëï³óÙ³Ý ûñí³ ÐРλÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í ѳßí³ñϳÛÇÝ ÷á˳ñÅ»ùáí:

64

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Country USA, Western Region Affiliate USA, East Coast Austria Brazil Argentina Belgium Estonia Turkey Spain Iran Latvia NKR Germany

PARTICIPATION BY COUNTRIES
Local Com. General Contributions Direct

643,590

169,202,964.66 11,428,000 28,842,600 12,575,117 5,706,512

665,276,919

Local Com.

Special Purpose

7,335,980 32,331,000 117,353 22,320 94,630

459,377

Direct

Total 666,379,886 43,759,000 28,842,600 2,789,198 3,671,063 1,064,619 196,680,783 108,786,405 3,815,238,628 53,474,303 28,420,400 1,823,868 922,820,528 6,798,993,652 30,644 531,948 1,837,108 140,639 53,582 15,165,010 6,961,006 20,356 584,789 153,108 12,597,437 5,801,142

176,538,944

35,755

2,789,198 3,671,063 6,961,006 6,094 8,452,612 51,924,430 12,134,400 105,191,831 15,165,010 1,064,619 196,680,783 3,588,480 3,806,786,015 1,837,108 140,639 1,549,873 53,582 20,356

584,789

Lebanon Canada, Toronto Cyprus India Armenia Holland Great Britain Switzerland Russia Syria Romania Georgia France Total 6,094 9,131,957 Canada, Montreal

United Arabic Emirates

694,663,175 1,823,868 531,948 30,644

16,286,000

10,163,481

10,163,481

694,663,175

899,952,308 1,984,361,097

22,868,220 4,805,494,502

The money transferred in foreign currencies are presented in converted AMD according to the Armenian Central Bank exchange rate of the transfer day

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

65

Ìñ³·Çñ

Üä²î²Î²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð ²ðò²ÊàôØ
üÇݳÝë³íáñáÕ Øáõïù»ñ (AMD)

ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù (AMD)

³é 31.12.2006

ì׳ñí»É ¿

2007

ºÝóϳ ¿ í׳ñÙ³Ý

ÈÔÐ ²½áË - ̳ÏáõéÇ 10.Ï٠ѳïí³ÍÇ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

²ìîàֲܲä²ðÐܺðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ ºì ìºð²Üàðà¶àôØ Ø³ñ³ÃáÝ 2004 265,474,775 265,474,775 238,849,045 13,053,876 13,571,854

ÈÔРγñÙÇñ Þáõϳ - г¹ñáõà ׳ݳå³ñÑÇ ²½áË - ̳ÏáõéÇ 10-20 Ï٠ѳïí³ÍÇ 1.5 ÏÙ »ñϳñáõÃÛ³Ùµ ³íïá׳ݳå³ñÑÇ ³ëý³Éï³å³ïáõÙ ¨ ϳѳíáñáõÙ

ÈÔÐ ¸ñÙµáÝ - سñï³Ï»ñï 4.865 Ï٠ѳïí³ÍÇ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ÈÔÐ ¸ñÙµáÝ - سñï³Ï»ñï 12-24, 11.6 Ï٠ѳïí³ÍÇ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

سñ³ÃáÝ 2004 سñ³ÃáÝ 2004 سñ³ÃáÝ 2004 سñ³ÃáÝ 2004 سñ³ÃáÝ 2004 سñ³ÃáÝ 2004 سñ³ÃáÝ 2004 سñ³ÃáÝ 2004

99,302,760 0 768,677,040 1,588,050,206 114,579,360 227,458,723 445,266,478 232,545,561

99,302,760 326,131,931 768,677,040 1,588,050,206 114,579,360 227,458,723 445,266,478 232,545,561

0 148,593,721 679,993,788 1,280,201,961 0 221,502,826 277,843,719 221,074,292

50,400,000 166,766,780 50,761,320 227,591,849 97,569,351 516,499 145,111,413 11,471,269

48,902,760 10,771,430 37,921,932 80,256,396 17,010,009 5,439,398 22,311,346 0

ÈÔРг¹ñáõà - ̳ÏáõéÇ 11.2 Ï٠ѳïí³ÍÇ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ÈÔРг¹ñáõà - ̳ÏáõéÇ 11.2 Ï٠ѳïí³ÍÇ 1.4 ÏÙ »ñϳñáõÃÛ³Ùµ ³íïá׳ݳå³ñÑÇ ³ëý³Éï³å³ïÙ³Ý ¨ ϳѳíáñÙ³Ý ³ßË. ÈÔÐ ÎÇã³Ý - ¸ñÙµáÝ 5.2-11.6 ѳïí³ÍÇ 6.4 Ï٠ѳïí³ÍÇ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ßË.

ÈÔÐ ÎÇã³Ý - ¸ñÙµáÝ 11.6-18.5 6.9 Ï٠ѳïí³ÍÇ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

ÈÔÐ êï»÷³Ý³Ï»ñï - γñÙÇñ Þáõϳ 12.4 Ï٠ѳïí³ÍÇ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ÈÔÐ êï»÷³Ý³Ï»ñï - γñÙÇñ Þáõϳ 12.4 ÏÙ »ñϳñáõÃÛ³Ý ³íïá׳ݳå³ñÑÇ 9-12 Ï٠ѳïí³ÍÇ ³í³½³ÏáåÇ׳ÛÇÝ ß»ñïÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ¨ 9-11 Ï٠ѳïí³ÍÇ ³ëý³Éï³å³ïÙ³Ý ¨ ÏáÕݳÏÝ»ñÇ ³ßË. ÈÔÐ êï»÷³Ý³Ï»ñï - γñÙÇñ Þáõϳ 12.4 ÏÙ »ñϳñáõÃÛ³Ý ³íïá׳ݳå³ñÑÇ 11-16.5 ÏÙ ³ëý³Éï³å³ïÙ³Ý ¨ ÏáÕݳÏÝ»ñÇ ³ßË.

سñ³ÃáÝ 2004 سñ³ÃáÝ 2004

119,738,520 357,038,410

119,738,520 357,038,410

0 0

107,858,520 321,614,417

11,880,000 35,423,992

ÈÔÐ êï»÷³Ý³Ï»ñï - γñÙÇñ Þáõϳ 12.4 ÏÙ »ñϳñáõÃÛ³Ý ³íïá׳ݳå³ñÑÇ 16.5-21.4 Ï٠ѳïí³ÍÇ ³ëý³Éï³å³ïÙ³Ý ¨ ÏáÕݳÏÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ÈÔÐ êï»÷³Ý³Ï»ñï - γñÙÇñ ßáõϳ 8.7 Ï٠ѳïí³ÍÇ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

سñ³ÃáÝ 2004 سñ³ÃáÝ 2004 üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

0 1,401,196,579

333,134,543 1,401,196,579

0 1,227,463,211

316,609,563 104,504,287

16,524,980 69,229,081

ÈÔРг¹ñáõà ßñç³ÝÇ ²ÏݳյÛáõñ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ. ¹åñáóÇ Ïó³Ï³éáõÛóÇ Ï³éáõóáõÙ ÈÔÐ êï»÷³Ý³Ï»ñï ù³Õ³ùÇ ÃÇí 11 ¹åñáóÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ ÈÔРسñ¹³Ï»ñï ßñç³ÝÇ ì»ñÇÝ Ðáé³Ã³ÕÇ ¹åñáóÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ß»ÝùÇ, ϳÃë³Û³ï³Ý, µ³Ï³ÛÇÝ ½áõ·³ñ³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ ÈÔРسñ¹³Ï»ñï ßñç³ÝÇ ì»ñÇÝ Ðáé³Ã³ÕÇ ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ÈÔРسñ¹³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Îá×áÕáõï ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ï³éáõóáõÙ ÈÔРг¹ñáõÃÇ ßñç³ÝÇ Ð³Ï³Ïáõ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ý³Ë³·ÇÍ

¸äðàòܺðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ, ìºð²Üàðà¶àôØ ºì βвìàðàôØ 23,245,008 121,259,360 101,718,150 0 81,397,024 3,584,779 12,007,601 138,869,531 23,232,096 91,800 118,043,000 4,615,520 127,082,552 3,584,779 6,978,420 138,869,531 0 0 0 0 12,743,916 0 21,232,251 1,090,800 91,800 48,607,049 4,615,520 93,547,552 3,584,779 6,461,500 2,285,992 22,141,296 0 56,692,035 0 12,302,749 0 516,920 136,583,539

²ØÜ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ îáñáÝïáÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

îáñáÝïáÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

ÈÔРг¹ñáõà ßñç³ÝÇ îáÕ ·ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ÈÔРг¹ñáõà ßñç³ÝÇ îáÕ ·ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ 66 | г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

²ØÜ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ²ñ·»ÝïÇݳÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

²ØÜ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Project

PROJECTS IN NKR
Donor

Allocated (AMD)

Contract cost (AMD)

CONSTRUCTION AND REPAIR OF ROADS Construction of Azokh-Tsakuri road (NKR) 10 km section Telethon 2004 Telethon 2004 Telethon 2004 Telethon 2004 Telethon 2004 Telethon 2004 Telethon 2004 Telethon 2004 Telethon 2004 Telethon 2004 Telethon 2004 Telethon 2004 Telethon 2004 265,474,775 99,302,760 0 768,677,040 1,588,050,206 114,579,360 227,458,723 445,266,478 232,545,561 119,738,520 357,038,410 0 1,401,196,579

as of 31.12.2006

Paid

2007

To be paid

Asphalting and furnishing of 1,5 km of Azokh-Tsakuri (NKR) 10-20 km section of Karmir-Shuka Hadrut road Construction of Drmbon- Martakert road(NKR) 4.865 km section Construction of Drmbon- Martakert road (NKR) 12-24, 11.6 km section Construction of Hadrut-Tsakuri road (NKR) 11.2 km section Asphalting and furnishing of 1,4 km of Tsakuri-Hadrout (NKR) 11,2 long section Construction of Kichan-Drmbon road (NKR) 5.2-11.6 road 6.4 km section Construction of Kichan-Drmbon road (NKR) 11.6-18.5 road 6.9 km section Construction of Stepanakert-Karmir Shuka road (NKR) road 12.4 km section

265,474,775 99,302,760 326,131,931 768,677,040 1,588,050,206 114,579,360 227,458,723 445,266,478 232,545,561 119,738,520 357,038,410 333,134,543 1,401,196,579

238,849,045 0 148,593,721 679,993,788 1,280,201,961 0 221,502,826 277,843,719 221,074,292 0 0 0 1,227,463,211

13,053,876 50,400,000 166,766,780 50,761,320 227,591,849 97,569,351 516,499 145,111,413 11,471,269 107,858,520 321,614,417 316,609,563 104,504,287

13,571,854 48,902,760 10,771,430 37,921,932 80,256,396 17,010,009 5,439,398 22,311,346 0 11,880,000 35,423,992 16,524,980 69,229,081

Rehabilitation of Stepanakert-Karmir Shuka (NKR) 12.4 km (9-12 km section) road metal covering and asphalting (9-11 km section)

Upgrade of Stepanakert-Karmir Shuka (NKR) 12.4 km road (11-16.5km section) Upgrade of Stepanakert-Karmir Shuka (NKR) 12.4 km road (16.5-21.4 km section) Construction of Stepanakert-Karmir Shuka (NKR) road's 8.7 km section

Construction of Aknaghbyur village school (Hadrut region, NKR) building-extension

CONSTRUCTION, REFURBISHING AND FURNISHING OF SCHOOLS USA Western Region affiliate Toronto affiliate/Canada/ France affiliate 23,245,008 121,259,360 101,718,150 0 81,397,024 12,007,601 138,869,531 3,584,779 23,232,096 91,800 118,043,000 4,615,520 127,082,552 3,584,779 6,978,420 0 0 12,743,916 0 21,232,251 0 0 1,090,800 91,800 48,607,049 4,615,520 93,547,552 3,584,779 6,461,500 22,141,296 0 56,692,035 0 12,302,749 516,920 136,583,539 67 0

Reconstruction of Stepanakert (NKR) school #11 Building, boiler-house, water main and outdoor restroom construction of Verin Horatagh village school (Martakert region, NKR) Furnishing of Verin Horatagh village school (Martakert region, NKR) Construction of Kochoghout village school (Martakert region, NKR)

Toronto affiliate/Canada/ USA Western Region affiliate France affiliate

Design of Hakaku village school (Hadrut region, NKR) Furnishing of Togh village school (Hadrut region, NKR) Reconstruction of Togh village school (Hadrut region, NKR)

Argentine affiliate USA Western Region affiliate

138,869,531

2,285,992

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

Ìñ³·Çñ

Üä²î²Î²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð ²ðò²ÊàôØ
üÇݳÝë³íáñáÕ Øáõïù»ñ (AMD)

ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù (AMD)

³é 31.12.2006

ì׳ñí»É ¿

2007

ºÝóϳ ¿ í׳ñÙ³Ý

ÈÔРسñ¹³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Îá×áÕáï ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ

¸äðàòܺðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ, ìºð²Üàðà¶àôØ ºì βвìàðàôØ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ 5,452,900 3,265,024 2,302,128 5,541,386 108,012,658 7,265,371 11,616,794 5,424,223 4,018,353 4,016,778 1,587,073 5,554,980 3,263,220 2,241,950 5,513,940 108,012,658 9,115,117 11,437,381 4,504,356 3,082,320 3,423,168 1,586,585 0 0 1,922,270 0 74,331,080 4,528,758 6,572,332 0 0 0 0 5,554,980 3,263,220 319,680 2,868,480 28,236,110 4,586,358 4,865,049 4,504,356 3,082,320 3,423,168 1,586,585 0 0 0 2,645,460 5,445,469 1 0 0 0 0 0

ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Ö³ÝÏ³Ã³Õ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ »ñÏáõ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ

ÈÔÐ êï»÷³Ý³Ï»ñï ù³Õ³ùÇ ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ ÇÝýáñÙ³ïÇϳÛÇ ¹³ë³ñ³ÝÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ÈÔРг¹ñáõà ßñç³ÝÇ îáõÙÇ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ÈÔРسñ¹³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Ø³¹³ÕÇë ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ ¨ ï³ñ³ÍùÇ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ

ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Ø³ñ¹³Ï»ñï ù³Õ³ùÇ ÃÇí 1 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Ð³Ã»ñù ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ¨ ëåáñï³ÛÇÝ ·áõÛùÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Â³ÉÇß ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ

îáñáÝïáÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ ØáËñ³Ã³Õ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Üáñ ê»ÛëáõɳÝÇ ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ

ÈÔÐ ²ëÏ»ñ³Ý ßñç³ÝÇ ²í»ï³ñ³Ýáó ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ

ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ ì³ÕáõÑ³ë ·ÛáõÕÇ çñ³·Í»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ ì³Ýù ·ÛáõÕÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³Ù³Ý ѳٳϳñ·Ç í»ñ³Ï³éáõó.

æð²¶ÌºðÆ ºì ÎàÚàôÔ²¶ÌºðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ ºì ìºð²Üàðà¶àôØ ²ñ·»ÝïÇݳÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ, سñ³ÃáÝ 2005 32,197,747 58,570,782 27,687,820 25,299,903 5,583,060

ÈÔÐ Ø»Í Þ»Ý ¨ سճíáõ½ ·ÛáõÕ»ñÇ Ù³Ûñ çñ³·Í»ñÇ Ï³éáõóáõÙ / 1-ÇÝ ÷áõÉ ÈÔÐ Ø»Í Þ»Ý ¨ سճíáõ½ ·ÛáõÕ»ñÇ Ù³Ûñ çñ³·Í»ñÇ Ï³éáõóáõÙ / 2-ÇÝ ÷áõÉ ÈÔРسճíáõ½ ¨ ì³ñÝÏ³Ã³Õ Ó³Ë çñ³·ÍÇ Ï³éáõóáõ٠ϳéáõóáõÙ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ, ²ØÜ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ, äáÕáëÛ³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù, §êáõñµ ê³ñ·Çë µ³ñ»·áñÍáõÃÛáõݦ üñ³ÝëdzÛÇ Ð³ÝÓݳËáõÙµ, سñ³ÃáÝ 2005

62,412,656 539,751,009 538,040,265 0 0

169,423,564 539,751,009 538,040,265 55,776,515 29,150,749

4,266,000 150,326,209 134,665,172 13,887,720 5,735,988

58,272,844 310,336,797 350,351,798 33,159,202 18,975,491

106,884,720 79,088,004 53,023,296 8,729,593 4,439,270

üñ³ÝëdzÛÇ Ð³ÝÓݳËáõÙµ, سñ³ÃáÝ 2005 سñ³ÃáÝ 2005

ÈÔРسճíáõ½ ¨ ì³ñÝÏ³Ã³Õ ³ç çñ³·ÍÇ ÈÔРг¹ñáõà ßñç³ÝÇ Ð³¹ñáõà ù³Õ³ùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý çñ³·ÍÇ Ï³éáõóáõÙ ²ñçÇ ³ÕµÛáõñÇ Ï³åï³ÅÝ»ñó ¨ Ëáñù³ÛÇÝ Ñáñ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

سñ³ÃáÝ 2005 üñ³ÝëdzÛÇ Ð³ÝÓݳËáõÙµ, سñ³ÃáÝ 2006

ÈÔРг¹ñáõà ßñç³ÝÇ Ø»Í Â³Õɳñ, ²½áË ¨ ¸ñ³ËïÇÏ ·ÛáõÕ»ñÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ϳéáõóáõÙ | г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

üñ³ÝëdzÛÇ Ð³ÝÓݳËáõÙµ, سñ³ÃáÝ 2006

450,186,271 11,631,925

450,186,271 11,631,925

0 0

254,612,881 10,136,030

195,573,390 1,495,895

68

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Project

PROJECTS IN NKR
Donor

Allocated (AMD)

Contract cost (AMD)

Furnishing of Kochoghout village school (Martakert region, NKR)

CONSTRUCTION, REFURBISHING AND FURNISHING OF SCHOOLS France affiliate France affiliate France affiliate France affiliate 5,452,900 3,265,024 2,302,128 5,541,386 5,554,980 3,263,220 2,241,950 5,513,940 0 0 1,922,270 0 74,331,080 4,528,758 6,572,332 0 0 0 0

as of 31.12.2006

Paid

ºÝóϳ ¿ 2007

To be paid

Furnishing of two classrooms in Chankatagh village school (Martakert region, NKR) Furnishing of the IT classroom of Stepanakert art school (NKR) Upgrading of Madaghis school building and its surrounding area (Martakert region, NKR) Furnishing of Martakert school #1 (Martakert region, NKR) Furniture for Tumi village school (Hadrut region, NKR)

5,554,980 3,263,220 2,868,480 28,236,110 4,586,358 4,865,049 4,504,356 3,082,320 3,423,168 1,586,585 319,680

0 0 2,645,460 5,445,469 1 0 0 0 0 0 0

Toronto affiliate/Canada/ France affiliate France affiliate France affiliate France affiliate France affiliate France affiliate

108,012,658 7,265,371 11,616,794 5,424,223 4,018,353 4,016,778 1,587,073

108,012,658 9,115,117 11,437,381 4,504,356 3,082,320 3,423,168 1,586,585

Furnishing and sport facilities for Haterk village school (Martakert region, NKR) Furnishing of Talish village school (Martakert region, NKR) Furnishing of Mokhratagh village school (Martakert region, NKR) Furnishing of Avetaranots village school (Askeran region, NKR)

Furnishing of Nor Seisulan village school (Martakert region, NKR)

Rehabilitation of water pipelines of Vaghuhas village (Martakert region, NKR)

Reconstruction of water supply system of Vank village (Martakert region, NKR)

Water-main construction of Mets Shen and Maghavuz villages (NKR) / I phase Water-main construction of Mets Shen and Maghavuz villages (NKR) / II phase Right water-main pipeline construction of Maghavuz and Varnkatagh villages (NKR) Water supply system construction of Mets Taghlar, Azokh and Drakhtik villages (Hadrut region, NKR) Reconstruction of daily regulation reservoirs in Martakert town (Martakert region, NKR) Left water-main pipeline construction of Maghavuz and Varnkatagh villages (NKR) Water supply system construction from the Arji spring to Hadrut town (Hadrut region, NKR)

France affiliate, USA East Coast affiliate, Boghossian Foundation, "St. Sargis Charity" France affiliate, Telethon 2005 France affiliate, Telethon 2005 Telethon 2005 France affiliate, Telethon 2006 Telethon 2005

Argentine affiliate, Telethon 2005

CONSTRUCTION AND REPAIR OF DRINKING WATER SUPPLY AND SEWAGE SYSTEMS 32,197,747 58,570,782 27,687,820 25,299,903 5,583,060

62,412,656 539,751,009 538,040,265 0 0 450,186,271 11,631,925 16,200,000

169,423,564 539,751,009 538,040,265 55,776,515 29,150,749 450,186,271 11,631,925 16,200,000

4,266,000 150,326,209 134,665,172 13,887,720 5,735,988 0 0

58,272,844 310,336,797 350,351,798 33,159,202 18,975,491 254,612,881 10,136,030 14,580,000

106,884,720 79,088,004 53,023,296 8,729,593 4,439,270 195,573,390 1,495,895 1,620,000

France affiliate, Telethon 2006 Telethon 2007

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

69

Ìñ³·Çñ

Üä²î²Î²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð ²ðò²ÊàôØ
üÇݳÝë³íáñáÕ Øáõïù»ñ (AMD)

ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù (AMD)

³é 31.12.2006

ì׳ñí»É ¿

2007

ºÝóϳ ¿ í׳ñÙ³Ý

ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Ø³ñï³Ï»ñï ù³Õ³ùÇ ûñí³ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý çñ³Ùµ³ñÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Ð³Ã»ñù ·ÛáõÕÇ Ù³Ýϳå³ñï»½Ç í»ñ³Ýáñá·áõÙ

æð²¶ÌºðÆ ºì ÎàÚàôÔ²¶ÌºðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ ºì ìºð²Üàðà¶àôØ Ø³ñ³ÃáÝ 2007 üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ Èǵ³Ý³ÝÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ 16,200,000 16,200,000 14,580,000 1,620,000

Îð²βÜ, ¶Æî²Î²Ü ºì ØÞ²ÎàôÚ²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð 11,917,349 6,825,980 6,435,195 3,389,718 11,900,736 16,359,631 6,435,195 3,389,718 0 0 1,792,000 2,249,679 10,118,736 231,509 4,643,195 689,902 1,782,000 16,128,122 0 450,138

ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Ø³¹³ÕÇë ·ÛáõÕÇ Ù³Ýϳå³ñï»½Ç ÑÇÙݳÝáñá·áõÙ ²ç³ÏóáõÃÛáõÝ ÈÔÐ ÞáõßÇ ù³Õ³ùÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý í³ñųñ³ÝÇÝ

ÈÔÐ ÑÇÝ· áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ÏñóÃáß³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ²ç³ÏóáõÃÛáõÝ ²ñó³ËÇ ï³Õ³Ý¹³íáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ

îáñáÝïáÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

²ØÜ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ¶³ý»ë×Û³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

²ñ·»ÝïÇݳÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

1,470,240

1,470,240

0

1,470,240

0

ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Ô³½³ñ³ÑáÕ ·ÛáõÕÇ µáõÅÏ»ïÇ Ï³éáõóáõÙ ÈÔРسѳíáõ½, ¸ñÙµáÝ ¨ ì³ÕáõÑ³ë ·ÛáõÕ»ñÇ µáõÅÏ»ï»ñÇ Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ÈÔРг¹ñáõÃÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ÑÇÙݳÝáñá·áõÙ

²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü вêî²îàôÂÚàôÜܺðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ ºì ìºð²Üàðà¶àôØ 5,955,660 4,950,140 253,791,343 5,955,660 1,486,512 253,791,343 3,603,425 291,406 0 1,458,886 1,046,455 105,001,142 893,349 148,651 148,790,200

ÈÔРг¹ñáõÃÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇÝ ßï³å û·ÝáõÃÛ³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ÝíÇñ³µ»ñáõÃÛáõÝ

²ØÜ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ²ñ·»ÝïÇݳÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ,

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

ÈÔРسñï³Ï»ñïÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ù³ëݳ߻ÝùÇ Ù³ëݳÏÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ÈÔРг¹ñáõà ßñç³ÝÇ Ð³¹ñáõà ù³Õ³ùÇ Ù»ù»Ý³-ïñ³Ïïáñ³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ

²ØÜ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

²ØÜ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ²ØÜ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

42,930,000 205,071,460 ²ÚÈ Ìð²¶ðºð 24,840,000 15,859,692 23,757,084 67,412 82,005,752 443,335,320 353,015,719 51,682,343

42,930,000 21,176,316

0 0

42,930,000 19,270,726

0 1,905,590

§¼³ñ·³óÙ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñ¦ ÐÎ/Haifer-Ç Ñ»ï ѳٳï»Õ Íñ³·Çñ

ÈÔРسñï³Ï»ñï ßñç³ÝÇ Ø³ñ¹³Ï»ñï ù³Õ³ùÇ Ù»ù»Ý³-ïñ³Ïïáñ³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ Ð.Ú³¹Ç·³ñÛ³ÝÇó ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝ ÈÔÐ-ÇÝ ÈÔРسñ¹³Ï»ñï ßñç³ÝÇ ²é³ç³Óáñ,ÎÇã³Ý ¨ âɹñ³Ý ·ÛáõÕ»ñÇ ·³½³ýÇϳóÙ³Ý ¨ ëÝáõóáÕ ·³½³ï³ñ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ

²ØÜ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ سñ³ÃáÝ 2005 سñ³ÃáÝ 2006

²ØÜ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

²ØÜ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

24,840,000 15,859,692 23,757,084 67,412 82,005,752 443,335,320 353,015,719 51,682,343

0 0 15,200,611 0 51,035,779 0 165,439,675 15,570,432

17,181,293 11,940,192 6,089,002 67,412 17,414,718 154,767,842 187,576,044 36,111,911

7,658,707 3,919,500 2,467,471 0 13,555,255 288,567,478 0 0

ÈÔРг¹ñáõà ßñç³ÝÇ îáÕ - г¹ñáõà ѳïí³ÍÇ ÙÇçÇÝ ×ÝßÙ³Ý ·³½³ï³ñÇ Ï³éáõóáõõÙ ÈÔÐ ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·ÛáõÕ. ï»ËÝÇϳÛÇ Ó»éùµ»ñáõÙ

ÈÔÐ ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¼³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ѳٳϳñ·Ù³Ý ͳËë»ñ

²ØÜ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

²ØÜ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

Àݹ³Ù»ÝÁ 70 | г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

9,447,632,834

10,087,018,013

5,008,605,086

3,530,138,593

1,548,274,333

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Project

PROJECTS IN NKR
Donor

Allocated (AMD)

Contract cost (AMD)

as of 31.12.2006

Paid

2007

To be paid

Renovation of Haterk village kindergarten (Martakert region, NKR)

EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL PROJECTS France affiliate Lebanese affiliate Argentine affiliate Toronto affiliate /Canada/ 11,917,349 6,825,980 6,435,195 3,389,718 11,900,736 16,359,631 6,435,195 3,389,718 0 0 1,792,000 2,249,679 0 10,118,736 231,509 4,643,195 689,902 1,782,000 16,128,122 450,138 0 0

Reconstruction of Madaghis village kindergarten (Martakert region, NKR) Assistance to Shushi music school (NKR) Allowance to five NKR students Assistance to NKR gifted children

USA East Coast affiliate, Cafesjian Foundation

1,470,240

1,470,240

1,470,240

Construction of health post in Ghazarahogh village (Martakert region, NKR) Repair of health posts in Maghavuz, Drmbon and Vaghuhas villages (NKR) Renovation of the regional hospital of Hadrut town (Hadrut region, NKR) Donation of ambulances to the regional hospital of Hadrut (Hadrut region, NKR)

CONSTRUCTION AND REFURBISHING OF HEALTH CARE INSTITUTIONS France affiliate USA Western Region affiliate France affiliate 5,955,660 4,950,140 253,791,343 42,930,000 205,071,460 5,955,660 1,486,512 253,791,343 42,930,000 21,176,316 3,603,425 291,406 0 0 0 1,458,886 1,046,455 105,001,142 42,930,000 19,270,726 893,349 148,651 148,790,200 0 1,905,590

Partial reconstruction of Martakert hospital block (Martakert region, NKR)

Argentine affiliate, USA Western Region Affiliate USA Western Region affiliate

Construction of Hadrut mechanical tractor-center (Hadrut region, NKR) Joint project with "Development principles" NGO/Heifer Reconstruction of Martakert mechanical tractor-center (Martakert region, NKR) Material assitance to NKR by H. Yadigaryan Gasification of Arajadzor, Kichan and Chldran villages (Martakert region, NKR) Construction of medium pressure gas pipeline for Togh-Hadrut section (Hadrut region, NKR) Implementation and coordination expenses of NKR Agricultural Development Project Procurement of agricultural equipment in the frames of NKR Agricultural Development Project

USA East Coast affiliate

USA East Coast affiliate

OTHER PROJECTS 24,840,000 15,859,692 23,757,084 67,412 82,005,752 443,335,320 353,015,719 51,682,343 24,840,000 15,859,692 23,757,084 67,412 82,005,752 443,335,320 353,015,719 51,682,343 0 0 15,200,611 0 51,035,779 0 165,439,675 15,570,432 17,181,293 11,940,192 6,089,002 67,412 17,414,718 154,767,842 187,576,044 36,111,911 7,658,707 3,919,500 2,467,471 0 13,555,255 288,567,478 0 0

USA Western Region affiliate Telethon 2005 Telethon 2006 USA East Coast affiliate USA East Coast affiliate

USA East Coast affiliate

Total

9,447,632,834

10,087,018,013

5,008,605,086

3,530,138,593

1,548,274,333 71

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

Ìñ³·Çñ

Üä²î²Î²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð вڲêî²ÜàôØ
üÇݳÝë³íáñáÕ Øáõïù»ñ (AMD) ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù (AMD)

³é 31.12.2006

ì׳ñí»É ¿

2007

ºÝóϳ ¿ í׳ñÙ³Ý

ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇ ÃÇí 32 ¹åñ. ϳÃë³Û³ï³Ý ¨ ³ñï³ùÇÝ ·³½³ï³ñÇ Ï³éáõó. ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç ¸³ßï ·ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇ Ï³Ãë³Û³ï³Ý ß»ÝùÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ, Ýáñ ë³ÝѳݷáõÛóÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Ù»ï³Õ³åɳëï» å³ïáõѳÝÝ»ñÇ »õ Ù»ï³Õ³åɳëï» ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç ¸³ßï ·ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇ ï³ÝÇùÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç ¸³ßï ·ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç ¸³ßï ·ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç ö³ñ³ù³ñ ·ÛáõÕÇ ÐáíÇÏ ¾¹·³ñÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ²ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ §´¦ Ù³ëݳ߻ÝùÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ

¸åñáóÝ»ñÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝ, í»ñ³Ýáñá·áõÙ ¨ ϳѳíáñáõÙ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ 18,234,623 18,639,477 16,789,294 1,103,932 746,251

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

33,896,438 26,360,818 7,786,079 1,145,601 54,961,900 2,712,255

34,632,916 27,269,568 5,814,995 1,100,520 54,817,846 2,525,342

1,026,000 23,786,617 4,660,092 1,702,080 2,272,807

31,930,673 2,132,973 1,154,903 1,100,520 47,926,409 252,535

1,676,243 1,349,978 5,189,357 -

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ð»ÝñÇ Øáñ·»ÝóáõÇ ³Ýí³Ý ÃÇí 126 ¹åñáóÇ »ñ»ù ¹³ë³ñ³Ý. í»ñ³Ýáñá·áõÙ ÐÐ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ʳßóé³Ï ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ ¨ ϳÃë³Û³ï³Ý ϳéáõóáõÙ ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ¶ÛáõÙñÇÇ ÃÇí 10 ¹åñáóÇ »ñÏÉ»½áõ ¹³ë³ñ³ÝÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ

Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ Þí»Ûó³ñdzÛÇ, ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ¨ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËÙµ»ñ ýñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

14,889,61 2,469,500 606,000 6,922,813 4,386,285 6,505,241

2,635,200 2,209,865 602,456 4,019,976 4,252,320 5,583,600

2,907,446 2,319,840 2,793,420

2,635,200 1,325,919 602,456 1,112,530 1,932,480 2,790,180

883,946 -

öáùñ Íñ³·ñ»ñ/ ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç 4 ¹åñáóÝ»ñÇÝ ·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáõÛùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ÐÐ ²ñÙ³íñÇ Ù³ñ½Ç ²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÇ Þ³éÉ Ð»ñáõÇ ³Ýí³Ý ÃÇí 10 ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ

ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç ²ñçáõï ·ÛáõÕÇ ¹åñ. ϳѳíáñ. ÐÐ ²ñ³·³ÍáïÝ Ù³ñ½Ç ²ßï³ñ³Ï ù³Õ³ùÇ Ô³÷³ÝóÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ¹åñáóÇ ï³ÝÇùÇ ¨ ѳݹÇëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ÑÉÇ×Ç í»ñ³Ýáñá·áõÙ ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ÃÇí 29 ¹åñáóÇ »ñÏáõ ¹³ë³ë»ÝÛ³ÏÇ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

ýñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

îáñáÝïáÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ²ñÃÇÏ ù³Õ³ùÇ ÃÇí 1,2,3,4,5,6 ¹åñáóÝ»ñÇ Ù³ëݳÏÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ÐÐ ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç ³ÉÇÝ ù³Õ³ùÇ ²ñí»ëïÇ ¹åñáóÇÝ ·áõÛùÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ

ÂáõñùdzÛÇó ³ÝÑ³ï µ³ñ»ñ³ñ, îÇ·³Ý î»ñ àÕáñÙ»³çÛ³Ý üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

²íëïñdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

1,890,992 6,396,136 3,816,648 2,684,113 554,066 144,530

1,846,206 6,395,760 4,016,196 2,674,080 560,693 144,530

-

1,846,206 6,395,760 4,016,196 2,674,080 560,693 144,530

-

ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ÊÝÓáñ»ëÏ ·ÛáõÕÇ ¹åñáóÇÝ ëåáñï³ÛÇÝ ·áõÛùÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ÃÇí 14 ÃáõÛÉ ï»ëáÕáõÃÛ³Ùµ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ÐÐ ²ñï³ß³í³Ý ·ÛáõÕÇ ¶.²ë³ïñÛ³ÝÇ ³Ýí. ¹åñáóÇÝ ·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáõÛùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

²íëïñdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

72

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Project

PROJECTS IN ARMENIA
Donor Allocated (AMD)

Contract cost (AMD)

Construction of a boiler-house and external gas pipeline for school N 32 in Gyumri, Shirak marz

Reconstruction of boiler, construction of sanitary units, installment of metal-plastic windows and doors in Dasht village school, Armavir marz Reconstruction of Dasht village school, Armavir marz Furnishing to the Dasht village school, Armavir marz Provision of computers to the Dasht village school, Armavir marz Reconstruction of B block of the art school after Hovik Edgaryan in Parakar village, Armavir marz Repair of three classrooms in Yerevan school N 126 after Henry Morgenthau Reconstruction of Khashtarak village school, Armavir marz; construction of a boiler-house for it Small projects: Provision of stationary for 4 schools in Lori marz

France affiliate France affiliate

CONSTRUCTION, REFURBISHING AND FURNISHING OF SCHOOLS 18,234,623 33,896,438 7,786,079 18,639,477 34,632,916 5,814,995 16,789,294 1,026,000

as of 31.12.2006

Paid

2007

To be paid

1,103,932 31,930,673 2,132,973 1,154,903

746,251 1,676,243 -

France affiliate France affiliate

France affiliate

26,360,818 1,145,601

27,269,568 1,100,520

23,786,617 4,660,092 -

1,349,978 -

Furnishing of bilingual class in Gyumri school N10, Shirak marz Furnishing of school N10 in Abovyan, Kotayk marz Furnishing of Arjut village school, Lori marz Reconstruction of roof and ceremony hall in Ashtarak school after Ghapantsyan in Ashtarak school, Aragatsotn marz Furnishing of two classrooms in Yerevan school N29 Partial furnishing of Artik schools N 1,2,3,4,5,6

Switzerland, Germany and France affiliates Toronto affiliate /Canada/ France affiliate France affiliate France affiliate

Local committee of Great Britain

France affiliate

54,961,900 2,712,255 14,889,612 2,469,500 6,922,813 606,000

54,817,846 2,525,342 2,635,200 2,209,865 4,019,976 602,456

1,702,080 2,272,807 2,907,446 -

47,926,409 252,535 2,635,200 1,325,919 1,112,530 602,456

1,100,520

5,189,357 883,946 -

4,386,285

4,252,320

2,319,840

1,932,480 2,790,180 1,846,206

-

Tigran Ter Voghormeajian, donor from Turkey France affiliate France affiliate France affiliate Austrian affiliate France affiliate

Austrian affiliate

6,505,241 1,890,992

5,583,600 1,846,206

2,793,420 -

Furnishing of Talin Art school, Aragatsotn marz Furnishing of Yerevan school N14 for children with impaired vision

6,396,136 3,816,648 2,684,113 554,066 144,530

6,395,760 4,016,196

-

6,395,760 4,016,196

-

Provision of sport facilities for Khndzoresk village school, Syunik marz Provision of stationery to the Artashavan village school after G. Asatryan

2,674,080 560,693 144,530

-

2,674,080 560,693 144,530

-

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

73

Ìñ³·Çñ

Üä²î²Î²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð вڲêî²ÜàôØ
üÇݳÝë³íáñáÕ Øáõïù»ñ (AMD) ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù (AMD)

³é 31.12.2006

ì׳ñí»É ¿

2007

ºÝóϳ ¿ í׳ñÙ³Ý

ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç Ø»Õñ³Óáñ ·ÛáõÕÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ñ»É³íáõÙ ÐÐ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ¸ÇÉÇç³Ý ù³Õ³ùÇ Þ³Ù³ËÛ³Ý ÷áÕáóÇ çñ³·ÍÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ÐÐ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç Èáõë³Óáñ, ²ÏݳյÛáõñ, ʳßóé³Ï, Èáõë³ÑáíÇï ¨ ¸Çï³í³Ý ·ÛáõÕ»ñÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ ÐÐ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç سñÙ³ñ³ß»Ý ·ÛáõÕÇ Ýáñ³Ï³éáõÛó óճٳëÇ Ý»ñùÇÝ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ó³ÝóÇ Ï³éáõóáõÙ ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç êï»÷³Ý³í³Ý ù³Õ³ùÇ Ò³Ë³÷ÝÛ³Ý Ã³Õ³Ù³ëÇ ÷áÕáóÝ»ñÇ ÏáÛáõÕ³·Í»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ

æð²¶ÌºðÆ ºì ÎàÚàôÔ²¶ÌºðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ ºì ìºð²Üàðà¶àôØ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ØáÝñ»³ÉÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ 4,367,872 12,167,960 4,329,180 12,286,701 8,304,814 4,329,180 3,416,691 565,196

êÇñdzÛÇ ¨ ȳïídzÛÇ Ñ³ÝÓݳËÙµ»ñ Èǵ³Ý³ÝÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ Ðáõݳëï³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ¨ г۳ëï³Ý

Ðݹϳëï³ÝÇ, Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ, γݳ¹³ÛÇ, ¾ëïáÝdzÛÇ,

1,296,000 23,998,573 61,675,327

1,296,000 23,939,820 58,938,223

22,805,847 56,100,805

1,296,000 1,133,973 2,837,418

-

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ññ³Ó·áõÃÛ³Ý Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý Ù³ñ½³¹åñáóÇ Ï³éáõóáõÙ ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ññ³Ó·áõÃÛ³Ý Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï. Ù³ñ½³¹åñáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ÐÐ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ꨳݳ É×Ç ³÷ÇÝ ³é³·³ëï³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ó¨»ñÇ ëåáñï³ÛÇÝ µ³½³ÛÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝ ¨ ϳѳíáñáõÙ ÐÐ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ꨳݳ É×Ç ³÷ÇÝ ³é³·³ëï³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ó¨»ñÇ ëåáñï³ÛÇÝ µ³½³ÛÇÝ ·áõÛùÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ÐÐ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ꨳݳ É×Ç ³÷ÇÝ ³é³·³ëï³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ó¨»ñÇ ëåáñï³ÛÇÝ µ³½³ÛÇáõÙ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ ×áå³ÝáõÕáõ ÃÇí 1 ¨ 2 ¹³ÑáõÏáõÕáõ ×ÇÙ³å³ïáõÙ ¨ ÃÇí 1¹³ÑáõÏáõÕáõ ÙáõïùÇ Ï³éáõóáõÙ

زð¼²Î²Ü βèàôÚòܺðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ ºì ìºð²Üàðà¶àôØ Ð³Û³ëï³Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý 579,320,630 24,133,155 247,722,930 78,717,769 579,320,630 24,133,155 247,722,930 78,717,769 62,167,550 9,354,735 472,652,130 8,837,820 233,484,283 69,363,035 44,500,950 15,295,335 14,238,647 -

ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ 5-ñ¹ ×áå³ÝáõÕáõ ÙáõïùÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ

г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý

5,520,000 12,700,900

5,520,000 12,700,900

-

5,520,000 12,065,855

635,045

ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ ×áå³ÝáõÕáõ 2-ñ¹ ѳïí³ÍÇó 1-ÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ í»ñçÁ Ýáñ ¹³ÑáõÏáõÕáõ ϳéáõóáõÙ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ ×áå³ÝáõÕáõ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ 2-ñ¹ ×áå³ÝáõÕáõ í»ñçÇó 5-ñ¹ ×áå³ÝáõÕáõ ÃÇí 1 ¹³ÑáõÏáõÕáõÝ ÙdzóÝáÕ Ýáñ ¹³ÑáõÏáõÕáõ ϳéáõóáõÙ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ ×áå³ÝáõÕáõ Éñ³óáõóÇã ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ ×áå³ÝáõÕáõ ³íïáϳ۳ݳï»ÕÇ Ï³éáõóáõÙ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ ×áå³ÝáõÕáõ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ ×áå³ÝáõÕáõ Éñ³óáõóÇã ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ /2-ñ¹ ÷áõÉ 74

г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý

344,946,036 164,202,403 5,731,000

344,946,036 164,202,403 5,731,000

-

327,698,733 155,992,342 5,502,630

17,247,303 8,210,061 228,370

г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý

296,562,371 100,406,141 18,362,810 6,100,000 248,286,568

296,562,371 100,406,141 18,362,810 6,100,000 248,286,568

-

281,734,250 95,385,833 17,444,669 5,370,657 235,872,239

14,828,121 5,020,308 918,141 729,343 12,414,329

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Project

PROJECTS IN ARMENIA
Donor Allocated (AMD)

Contract cost (AMD)

Renovation of water supply system in Meghradzor village, Kotayk marz

CONSTRUCTION AND REPAIR OF DRINKING WATER SUPPLY AND SEWAGE SYSTEMS Montreal affiliate /Canada/ France affiliate 4,367,872 12,167,960 4,329,180 12,286,701 8,304,814 4,329,180 3,416,691 565,196

as of 31.12.2006

Paid

2007

To be paid

Repair of water pipeline of Shamakhyan street in Dilijan, Tavush marz Study of water supply systems in Lusadzor, Aknaghbyur, Khashtarak, Lusahovit and Ditavan villages, Tavush marz

Construction of internal water supply system for new district of Marmarashen village, Ararat marz

Armenian communities of India, Great Britain, Canada, Estonia, Syria and Latvia Armenian community of Greece; Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Armenia Lebanese affiliate

1,296,000 23,998,573 61,675,327

1,296,000 23,939,820 58,938,223

22,805,847 56,100,805 62,167,550 9,354,735 -

1,296,000 1,133,973 2,837,418 472,652,130 8,837,820 233,484,283 69,363,035 5,520,000 12,065,855 327,698,733 155,992,342 5,502,630 281,734,250 95,385,833 17,444,669 5,370,657 235,872,239 16,420,000 291,573,785 292,524 9,001,584 56,926,013 754,894,004

44,500,950 15,295,335 14,238,647 635,045 17,247,303 8,210,061 228,370 14,828,121 5,020,308 918,141 729,343 12,414,329 15,345,990 129,319 75

Reconstruction of sewage system of left-bank district streets in Stepanavan town, Lori marz Construction of Yerevan Shooting Youth school Furnishing of Yerevan Shooting Youth school Construction and furnishing of the sailing school at the shore of Lake Sevan, Gegharkunik marz

CONSTRUCTION AND REFURBISHING OF SPORT CENTERS 579,320,630 24,133,155 247,722,930 78,717,769 5,520,000 12,700,900 344,946,036 164,202,403 5,731,000 296,562,371 18,362,810 6,100,000 248,286,568 16,420,000 306,919,775 5,850,480 186,599,170 249,603,225 754,894,004 579,320,630 24,133,155

Provision of facilities to the sailing school at the shore of Lake Sevan, Gegharkunik marz Reconstruction of entrance of the Tsakhkadzor fifth funicular roadway, Kotayk marz Construction works of I and II ski-tracks and construction of entrance for the I ski track of Tsakhkadzor funicular, Kotayk marz

247,722,930 78,717,769 5,520,000 12,700,900 344,946,036 164,202,403 5,731,000 296,562,371 18,362,810 6,100,000 248,286,568 16,420,000 306,919,775 5,850,480 186,599,170 249,603,225 754,894,004

Organizing trainings for the sportsmen of the sailing school at the shore of Lake Sevan, Gegharkunik marz

Construction of new ski-track from the second section to the end of first section of Tsakhkadzor funicular, Kotayk marz Technical supervision of Tsakhkadzor funicular, Kotayk marz Construction of new ski-track from the end of II funicular to the I ski-track of the V funicular in Tsakhkadzor, Kotayk marz

Additional works for Tsakhkadzor funicular, Kotayk marz Construction of parking for Tsakhkadzor funicular, Kotayk marz Technical supervision of Tsakhkadzor funicular, Kotayk marz Design and expertise of Tsakhkadzor funicular, Kotayk marz

Armenia

100,406,141

100,406,141

-

II phase of additional works for Tsakhkadzor funicular, Kotayk marz Construction of Tsakhkadzor fifth funicular roadway, Kotayk marz Equipment for Tsakhkadzor funicular, Kotayk marz Reconstruction of external sewage system of the Olympic Reserves State Sport School, Yerevan Repair of dormitory in Olympic Reserves State Sport School, Yerevan

Construction of Olympic athletics youth college named after Hrant Shahinyan, Yerevan

5,557,956 177,597,586 192,547,893

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

Ìñ³·Çñ

Üä²î²Î²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð вڲêî²ÜàôØ
üÇݳÝë³íáñáÕ Øáõïù»ñ (AMD) ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù (AMD)

³é 31.12.2006

ì׳ñí»É ¿

2007

ºÝóϳ ¿ í׳ñÙ³Ý

ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ ×áå³ÝáõÕáõ ݳ˳·ÇÍ ¨ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ 5-ñ¹ ×áå³ÝáõÕáõ ϳéáõóáõÙ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ̳ÕϳÓáñ ù³Õ³ùÇ ×áå³ÝáõÕáõ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ

زð¼²Î²Ü βèàôÚòܺðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ ºì ìºð²Üàðà¶àôØ Ð³Û³ëï³Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³Ý Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ØáÝñ»³ÉÇ ¨ ²ñ·»ÝïÇÝ³Ç Ñ³ÝÓݳËÙµ»ñ 16,420,000 306,919,775 754,894,004 5,850,480 186,599,170 249,603,225 4,267,000 16,420,000 306,919,775 754,894,004 5,850,480 186,599,170 249,603,225 4,267,000 5,557,956 177,597,586 192,547,893 4,053,650 16,420,000 291,573,785 754,894,004 292,524 9,001,584 56,926,013 213,350 15,345,990 129,319 -

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ»ñó÷áËÇ å»ï³Ï³Ý Ù³ñ½³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ÏáÛáõÕáõ ó³ÝóÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ðñ³Ýï Þ³ÑÇÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý Ù³ñÙݳٳñ½áõÃÛ³Ý ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý Ù³ñ½³¹åñáóÇ Ï³éáõóáõÙ ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ»ñó÷áËÇ å»ï³Ï³Ý Ù³ñ½³Ï³Ý ùáÉ»çÇ ÝÝç³ñ³Ý³ÛÇÝ Ù³ëݳ߻ÝùÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ»ñó÷áËÇ Ù³ñ½³¹åñáóáõÙ ³ñ¨³ÛÇÝ çñ³ï³ù³óáõóÇã ѳٳϳñ·Ç å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç êåÇï³Ï ù³Õ³ùÇ 7µ ß»ÝùÇ Ï³éáõóáõÙ ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ë³ÝѳݷáõÛóÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ÐÐ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ʳßóé³Ï ·ÛáõÕÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý ÑÇÙݳÝáñá·Ù³Ý ݳ˳·ÍáõÙ

´Ü²ÎºÈÆ ÞºÜøºðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ 81,168,281 81,168,281 75,969,592 3,977,413 1,221,276

Îð²βÜ, ¶Æî²Î²Ü ºì ØÞ²ÎàôÚ²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð 9,106,435 9,108,000 7,665,300 1,442,700

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ²ñí»ëïÇ ¶áõñ·»Ý ä³ñï³ÙÛ³Ý, ²½·³ÛÇÝ ²Ï³¹»ÙdzÛÇÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ºñí³Ý¹ Ð.¨ ì»ñ·ÇÝ ÎÇñ»çÛ³Ý, ´Ûáõ½³Ý¹ ¸. ²Ý³ÑÇï Ø»ÛÙ³ñÛ³ÝÝ»ñ ¨ г۳ëï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

Ðݹϳëï³ÝÇ, Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ, γݳ¹³ÛÇ, ¾ëïáÝdzÛÇ, êÇñdzÛÇ ¨ ȳïídzÛÇ Ñ³ÝÓݳËÙµ»ñ

3,121,200

3,121,200

-

3,121,200

-

ܳ˳·³ÑÇ Ùñó³Ý³Ï 2006

êÇÝá÷ëÇë /ݳ˳·³Ç Ùñó³Ý³Ï ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ï / ݳ˳·³Ç Ùñó³Ý³Ï γ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ýáݹ / ݳ˳·³ÑÇ Ùñó³Ý³Ï

êÇÝá÷ëÇë ²ñÙ»Ýdz ¨ гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù äáÕáëÛ³Ý ýáݹ äáÕáëÛ³Ý ýáݹ

äáÕáëÛ³Ý ýáݹ

40,202,700 8,603,800 15,490,508 4,433,730

403,000

40,202,700 8,603,800 15,490,508 13,387,100

403,000

26,301,300 3,868,000 6,803,758 4,917,506

-

13,901,400 4,735,800 8,686,750 8,469,595

403,000

-

-

-

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ýǽÇϳÛÇ ÇÝëïÇïáõïÇÝ §´³ñÓñ ¿Ý»ñ·Ç³Ý»ñÇ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ׳鳷³ÛÃÝ»ñÇ ¨ ·³ÙÙ³-׳鳷³ÛÃÙ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ ²ñ³·³Í É»é³Ý íñ³ ¶²Øز ë³ñù³íáñÙ³Ý ÙÇçáóáí¦ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ 76 | г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

8,484,040

8,484,040

3,836,140

4,647,900

-

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Project

PROJECTS IN ARMENIA
Donor Allocated (AMD)

Contract cost (AMD)

Development and installation of solar heating system at the Olympic Reserves State Sport School, Yerevan Construction of 7b residential building in Spitak town, Lori marz Repair of sanitary units in Genocide Museum, Yerevan

CONSTRUCTION AND REFURBISHING OF SPORT CENTERS Armenia 4,267,000 4,267,000

as of 31.12.2006

Paid

2007

To be paid

Local committee of Great Britain

CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS 81,168,281 81,168,281

4,053,650

213,350

-

Design of repair of culture house in Khashtarak village, Armenian communities Tavush marz of India, Great Britain, Assistance to the National Academy for Literature and Art, Yerevan Gurgen Partamyan, Ervand H. and Vergin Kirejian, Byuzand D. and Anahit Meymarian, and Hayastan All-Armenian Fund Canada, Estonia, Syria and Latvia

Montreal affiliate /Canada/; Argentine affiliate

EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL PROJECTS 9,106,435 9,108,000

75,969,592

3,977,413

1,221,276

-

7,665,300

1,442,700

3,121,200

3,121,200

-

3,121,200

-

President Prize 2006

Synopsis/President Awards President Youth Prize Preparatory fund /President Prize

Boghossian Foundation Boghossian Foundation Boghossian Foundation France affiliate Director's fund Director's fund Boghossian Foundation Boghossian Foundation Hayastan All-Armenian Fund H.H. Dr. Sheikh Sultan Bin Mohamed Al Qasimi, Region affiliate, Flora Family Foundation USA Western Hrair Hovnanian USA Western Region affiliate Synopsis Armenia and Hayastan Fund

40,202,700 15,490,508 4,433,730 8,603,800

403,000

40,202,700 15,490,508 8,603,800

403,000

26,301,300 3,868,000 6,803,758

-

13,901,400 8,686,750 4,735,800 8,469,595 4,647,900 990,119 200,000 1,658,115 3,073,000 485,792 3,114,904

403,000

-

-

-

Grant to the Physics Institute for the "Study of the high energy space radiation and gamma rays using the GAMMA machine located at Aragats mountain" project Support to the young gifted artists Assistance to Human rights center after Nansen in Yerevan

13,387,100 8,484,040 400,000

4,917,506 3,836,140 200,000

-

4,022,756 400,000

8,484,040

4,022,756

3,032,637

-

Construction of a boiler-house for national gallery in Yerevan Provision of piano to the Vanadzor music school, Lori marz Sponsorship of National Gallery festival Support to "Kenats" festival Support to the Golden Apricot festival Design and reconstruction of gas, electricity and water supply systems at the main road to Haghartsin monastery in Tavush marz Support to projects of Yerevan Institute for ethnography and archeology

34,506,783 2,938,327 1,663,800 485,792 6,000,000

34,506,783 9,073,000 485,792 3,114,904

32,848,668 6,000,000 -

1,663,800

1,663,800

10,163,481

454,527,293

-

10,414,980

444,112,313

19,094,074

19,094,074

13,718,181

780,000

4,595,893

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

77

Ìñ³·Çñ

Üä²î²Î²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð вڲêî²ÜàôØ
üÇݳÝë³íáñáÕ Øáõïù»ñ (AMD) ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù (AMD) 4,022,756 400,000 34,506,783 3,114,904 9,073,000 1,663,800 485,792

³é 31.12.2006 3,032,637 200,000 32,848,668 6,000,000 -

ì׳ñí»É ¿

2007 990,119 200,000

ºÝóϳ ¿ í׳ñÙ³Ý -

ºñÇï³ë³ñ¹ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇÝ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³Ç üñÇïÛáý ܳÝë»ÝÇ ³Ýí³Ý Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßï³å³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ

Îð²βÜ, ¶Æî²Î²Ü ºì ØÞ²ÎàôÚ²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð îÝûñ»ÝÇ ýáݹ 4,022,756 400,000 34,506,783 2,938,327 6,000,000

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ²½·³ÛÇÝ å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÇ Ï³Ãë³Û³ï³Ý ϳéáõóáõÙ ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ »ñ³Åßï. ¹åñáóÇÝ ¹³ßݳÙáõñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ

îÝûñ»ÝÇ ýáݹ äáÕáëÛ³Ý ýáݹ Èáë ²Ýç»É»ëÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

1,658,115 3,114,904 3,073,000

Ðáí³Ý³íáñãáõÃÛáõÝ §²½·³ÛÇÝ å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ¦ ÷³é³ïáÝÇÝ ²ç³ÏóáõÃÛáõÝ Î»Ý³ó ÷³é³ïáÝÇÝ ²ç³ÏóáõÃÛáõÝ §àëÏ» ÌÇñ³Ý¦ ÷³é³ïáÝÇÝ ÐÐ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç гճñÍÇÝÇ Ñáõß³ñÓ³Ý ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ, ·³½Ç, ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ çñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ ¨ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ

Ðñ³Ûñ ÐáíݳÝÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

äáÕáëÛ³Ý ýáݹ

1,663,800 485,792

1,663,800 485,792

-

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ðݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ³½·³·ñáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïáõÙ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ

Þ³ñųÛÇ ÇßË³Ý Þ»ÛË êáõÉÃ³Ý ´ÇÝ Øáѳٻ¹ ²É ø³ëÇÙÇ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ³÷Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ, ÑÇÙݳ¹ñ³Ù

-

-

10,163,481

454,527,293

-

10,414,980

444,112,313

üÉáñ³ ÁÝï³Ý»Ï³Ý

19,094,074

19,094,074

13,718,181

780,000

4,595,893

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ Üáñù ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ §´¦ Ù³ëݳ߻ÝùÇ 1-ñ¹ ¨ 2-ñ¹ ѳñÏ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ÐÐ ºñ»õ³Ý ù³Õ³ùÇ Üáñù ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ §´¦ Ù³ëݳ߻ÝùÇ 3-ñ¹ ¨ 4-ñ¹ ѳñÏ»ñÇ ¨ ï³ÝÇùÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ÐÐ ºñ»õ³Ý ù³Õ³ùÇ Üáñù ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ï³Ãë³Û³ï³Ý ϳéáõóáõÙ

²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü вêî²îàôÂÚàôÜܺðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ ºì ìºð²Üàðà¶àôØ ´ñ³½ÇÉdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ´ñ³½ÇÉdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ 59,112,499 28,534,849 59,112,499 62,973,482 58,275,948 836,551 39,153,067 23,820,415

ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ¶áñÇë ù³Õ³ùÇ ëñï³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ï³éáõóáõÙ

´ñ³½ÇÉdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ¨ ÐÐ-áõÙ ´ñ³½ÇÉdzÛÇ ¹»ëå³Ý è»Ý³ï» êïÇÉ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

5,326,428 197,032,376 4,304,116

5,446,700 8,190,720 4,304,113

-

5,446,700 252,720 3,787,301

7,938,000 516,812

ÐÐ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç Æç¨³Ý ù³Õ³ùÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Áݹáõݳñ³Ý³ÛÇÝ Ù³ëݳ߻ÝùÇ ÑÇÙݳÝáñá·áõÙ ÐÐ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç سëÇë ù³Õ³ùÇ ´ÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À-Ç Ù³Ýϳµ³ñÓ³·ÇÝ»ÏáÉá·Ç³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇ 2-ñ¹ ѳñϳµ³ÅÝÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ݳ˳·ÇÍ ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç êÇëÇ³Ý ù³Õ³ùÇ ÑÇí³Ý³¹³ÝáóÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç êÇëÇ³Ý ù³Õ³ùÇ ÑÇí³Ý³¹³ÝáóÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ²ñÃÇÏ ù³Õ³ùÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ ÐÐ î³íáõÍÇ Ù³ñ½Ç ʳßóé³Ï ·ÛáõÕÇ ³ÙµáõɳïáñdzÛÇ ß»ÝùÇ ÑÇÙݳÝáñá·áõÙ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

432,374 72,237,780 2,492,640 91,718,950 36,598,870

432,000 59,416,510 2,492,640 141,465,729 25,163,587 36,365,134

40,413,545 68,658,505 34,561,696

432,000 13,322,673 2,492,640 58,938,343 572,443 1,803,438 5,680,292 13,868,880 24,591,144 -

Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ÐáɳݹdzÛÇ Ð³ÝÓݳËáõÙµ ÜÛáõ ÚáñùÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ êáõñµ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ 9-ѳñϳÝÇ Ù³ëݳ߻ÝùÇ 2-ñ¹ ѳñÏÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ 78 | г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Project

PROJECTS IN ARMENIA
Donor Allocated (AMD)

Contract cost (AMD)

Renovation of I and II floors of the B block of Nork isolation hospital in Yerevan

CONSTRUCTION AND REFURBISHING OF HEALTH CARE INSTITUTIONS Brazilian affiliate Brazilian affiliate and Renatte Still, embassador of Brazil in Armenia France affiliate France affiliate France affiliate 59,112,499 Brazilian affiliate 5,326,428 197,032,376 4,304,116 432,374 28,534,849 59,112,499 62,973,482 58,275,948 -

as of 31.12.2006

Paid

2007

To be paid

Renovation of the roof and III and IV floors of the B block of Nork isolation hospital in Yerevan

836,551 39,153,067

23,820,415

Construction of a boiler for the Nork isolation hospital in Yerevan Construction of a cardiology hospital in Goris, Syunik marz

5,446,700 8,190,720 4,304,113 432,000

-

5,446,700 252,720 3,787,301 432,000

7,938,000 516,812 -

Renovation of a reception block of Ijevan hospital in Tavush marz Renovation design of the II floor of obstetrics-gynecology unit of Masis medical center, Ararat marz Repair of Sisian hospital, Syunik marz Furnishing of Sisian hospital, Syunik marz Reconstruction of Artik hospital, Shirak marz Repair of the second floor of the nine-storied block of Saint Virgin medical center located in Yerevan

France affiliate France affiliate

72,237,780 2,492,640 91,718,950 36,598,870 COTHER PROJECTS 16,765,802 62,752,667 106,779,695 4,287,840 10,562,738 9,332,800 9,335,176

59,416,510 2,492,640 141,465,729 25,163,587 36,365,134 9,335,176 15,483,933 60,163,326 267,888,171 5,493,096 10,654,956 8,979,120

40,413,545 68,658,505 34,561,696

13,322,673 2,492,640 572,443 58,938,343 1,803,438 7,931,386

5,680,292 13,868,880 -

Repair of ambulatory in Khashtarak village, Tavush marz Netherlands affiliate Provision of walkers to NKR and Armenian hospitals elderly houses Repair of roofs of Nork "Children House" orphanage, Yerevan Reconstruction of Mrgashen village kindergarten, Kotayk marz Furnishing of Mrgashen village kindergarten, Kotayk marz Renovation of Pushkin park in Yerevan Heating of Nork orphanage in Yerevan USA East Coast affiliate USA East Coast affiliate

Local committee of Great Britain

24,591,144

Australian affiliate France affiliate Boghossian Foundation Local committee of Great Britain USA East Coast affiliate France affiliate

5,717,983 1,296,000 2,385,112 9,106,468 -

9,020,371 53,088,445 85,511,633 5,218,441 479,288 8,979,120

745,579 5,778,880 179,991,426 274,655 1,069,200 -

Repair of sanitary units in Hrashk kindergarten in Yerevan Preparatory works of Rural Development Project

Armenian communities of India, Great Britain, Armenian communities of India, Great Britain, Canada, Estonia, Syria and Latvia Canada, Estonia, Syria and Latvia

Laboratory testing of lands taken from Aknaghbyur, Ditavan, Khashtarak, Lusadzor and Lusahovit villages of Tavush marz Experimental works with CHEM ROAD new material and technology at 800sq.m land in one of the districts of Nor Hatchn populated with refugees Provision of tractor, plough, mower, seeder and digger to the Arjut village municipality, Lori marz Milk Committee

18,060,704

4,520,232

-

4,520,232

Armenian communities of India, Great Britain, Canada, Estonia, Syria and Latvia USA East Coast affiliate

239,086

239,086

-

239,086

-

2,349,270 2,181,600 17,500,526

2,349,270 2,181,600 17,500,526

10,983,059

2,349,270 2,181,600 6,094,292

423,175 79

Toronto affiliate /Canada/

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

Ìñ³·Çñ

Üä²î²Î²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð вڲêî²ÜàôØ
üÇݳÝë³íáñáÕ Øáõïù»ñ (AMD) ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù (AMD)

³é 31.12.2006

ì׳ñí»É ¿

2007

ºÝóϳ ¿ í׳ñÙ³Ý

ø³ÛɳÏ-ë³ÛɳÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ÈÔÐ ¨ ÐÐ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñÇÝ ¨ Í»ñ³ÝáóÝ»ñÇÝ ÐÐ ºñ¨³ÝÇ ÜáñùÇ §Ø³ÝÏ³Ý ï³Ý¦ Ù³ëݳ߻Ýù»ñÇ ï³ÝÇùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç Øñ·³ß»Ý ·ÛáõÕÇ Ù³Ýϳå³ñï»½Ç ß»ÝùÇ ÑÇÙݳÝáñá·áõÙ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç Øñ·³ß»Ý ·ÛáõÕÇ Ù³Ýϳå³ñï»½Ç Ï³Ñ³íáñáõÙ ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ äáõßÏÇÝÇ ³Ýí³Ý ½µáë³Û·áõ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ÜáñùÇ Ù³Ýϳï³Ý æ»éáõóáõÙ

²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü вêî²îàôÂÚàôÜܺðÆ ÞÆܲð²ðàôÂÚàôÜ ºì ìºð²Üàðà¶àôØ ÜÛáõ ÚáñùÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ²ÚÈ Ìð²¶ðºð 9,335,176 9,335,176 7,931,386 -

²íëïñ³ÉdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

16,765,802 62,752,667 9,332,800 106,779,695 4,287,840 10,562,738

15,483,933 60,163,326 8,979,120 267,888,171 5,493,096 10,654,956

5,717,983 1,296,000 2,385,112 9,106,468

9,020,371 53,088,445 8,979,120 85,511,633 5,218,441 479,288

745,579 5,778,880 179,991,426 274,655 1,069,200

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ðñ³ßù Ù³Ýϳå³ñï»½Ç ë³ÝѳݷáõÛóÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ¶ÛáõÕ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ Ðݹϳëï³ÝÇ, Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ, γݳ¹³ÛÇ, ¾ëïáÝdzÛÇ, ÜÛáõ ÚáñùÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

äáÕá³Û³Ý üáݹ

ÐÐ Æ稳ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ²ÏݳյÛáõñ, ¸Çï³í³Ý, ʳßóé³Ï, Èáõë³Óáñ, Èáõë³ÑáíÇï ·ÛáõÕ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇó í»ñóñ³Í µÝ³ÑáÕ»ñÇ É³µáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ

ÐÐ Üáñ г×ÝÇ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ã³Õ³Ù³ëáõÙ Ðݹϳëï³ÝÇ, 800Ù2 ٳϻñ»ëáí ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ, ³ß˳ï³Ýù CHEM ROAD Ýáñ³Ñ³Ûï ïÇåÇ Î³Ý³¹³ÛÇ, ¾ëïáÝdzÛÇ, ÝÛáõÃáí ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí êÇñdzÛÇ ¨ ȳïídzÛÇ Ñ³ÝÓݳËÙµ»ñ ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç ²ñçáõï ·ÛáõÕÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇÝ 1 ïñ³ÏïáñÇ, ·áõóÝÇ, ËáïÑÝÓÇãÇ, ß³ñù³ó³ÝÇ, ÷Ëñ»óáõóÇãÇ ïñ³Ù³¹ñáõ٠γÃÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ÜÛáõ ÚáñùÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

Ðݹϳëï³ÝÇ, Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ, γݳ¹³ÛÇ, ¾ëïáÝdzÛÇ, êÇñdzÛÇ ¨ ȳïídzÛÇ Ñ³ÝÓݳËÙµ»ñ

êÇñdzÛÇ ¨ ȳïídzÛÇ Ñ³ÝÓݳËÙµ»ñ

18,060,704

4,520,232

-

4,520,232

-

239,086

239,086

-

239,086

-

2,349,270

2,349,270

-

2,349,270

-

ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ÃÇí 1 ïáõÝ-ÇÝï»ñݳïÇ ë³ÝѳݷáõÛóÝ»ñÇ, ÙÇç³ÝóùÝ»ñÇ ¨ ³ñï³ùÇÝ ÏáÛáõÕ³ó³Ýó»ñÇ ÑÇÙݳÝáñá·áõÙ ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ÃÇí 1 ïáõÝ-ÇÝï»ñݳïÇ ÝÝç³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÇ ÑÇÙݳÝáñá·áõÙ ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇ ²ÝÇ Ã³Õ³Ù³ëÇ §Ä³Ý ¨ ²Éµ»ñ äáÕáë۳ݦ ²ñí»ëïÇ ùáÉ»çÇ ·³½³ï³ñÇ ßÇÝÙáÝï³ÅáõÙ ¨ ϳÃë³Û³ï³Ý Ù³ëݳ߻ÝùÇ ÑÇÙݳÝáñá·áõÙ ÐÐ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ È³ äÉ»ëÇ èáµÇÝëáÝÇ Ù³Ýϳå³ñï»½Ç Ï³Ñ³íáñáõÙ úñáñáó Íñ³·Çñ Ð³Û ÒÙ»é å³å ÑÇÙݳ¹ñ³Ù

ÜÛáõ ÚáñùÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ¨ г۳ëï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

îáñáÝïáÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

2,181,600 17,500,526 6,976,000 26,323,238

2,181,600 17,500,526 28,249,665 26,296,394

10,983,059 11,219,569 -

2,181,600 6,094,292 14,205,127 23,697,932

423,175 2,824,969 2,598,462

äáÕáëÛ³Ý ýáݹ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ г۳ëï³Ý

11,319,861 1,326,795 1,135,000

11,216,278 1,314,900 1,015,300

10,043,450 -

1,172,828 1,314,900 1,015,300 6,620,881 503,900

-

ú·ÝáõÃÛáõÝ ëáódzɳå»ë ³Ý³å³Ñáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ Àݹ³Ù»ÝÁ 80

¶ì ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ îÝûñ»ÝÇ ýáݹ г۳ëï³Ý

74,556,602

74,952,502

74,448,602

²ç³ÏóáõÃÛáõÝ §Ö³Ý³å³ñѳßÇÝáõÃÛáõݦ Ìƶ-ÇÝ

199,722,000 5,300,484,652

13,761,916

199,722,000 5,811,335,429

13,761,916

7,141,035 1,108,495,186

199,722,000 3,819,790,149

-

-

881,646,305

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Project

PROJECTS IN ARMENIA
Donor Allocated (AMD) COTHER PROJECTS 26,323,238 11,319,861 74,556,602 13,761,916 199,722,000 1,135,000 1,326,795 6,976,000

Contract cost (AMD)

as of 31.12.2006

Paid

2007

To be paid

Repair of sanitary units, corridors and external sewage of elderly house N1 in Yerevan

Repair of dormitory of elderly house N 1 in Yerevan

Assembly of gas pipeline and repair of boiler house in Jean and Albert Boghossian Art School of Ani district, Gyumri Boghossian Foundation Furnishing of kindergarten after Le Plesse Robinson in Yerevan Ororots project Hay Dzmer Pap foundation Assistance socially vulnerable families and students Assistance to the Chanaparashinutyun project implementation office Total France affiliate Executive Board staff Director's fund Armenia Armenia

France affiliate

USA East Coast affiliate

28,249,665

26,296,394 11,216,278

11,219,569 -

14,205,127

23,697,932 1,172,828 1,314,900 6,620,881 1,015,300 503,900

2,824,969 2,598,462 -

10,043,450 74,448,602 7,141,035 -

74,952,502 13,761,916 199,722,000 1,015,300

1,314,900

5,300,484,652

5,811,335,429

1,108,495,186

3,819,790,149

199,722,000

881,646,305

Ìñ³·Çñ ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÂµÇÉÇëÇÇ ù³Õ³ùÇ êáõñµ ¾çÙÇÍÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÂµÇÉÇëÇ ù³Õ³ùÇ êáõñµ ¾çÙdzÍÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ / 2-ñ¹ ÷áõÉ ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÂµÇÉÇëÇ ù³Õ³ùÇ êáõñµ ¾çÙdzÍÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ / 2 -ñ¹ ÷áõÉ / ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ

üÇݳÝë³íáñáÕ ²ñ·»ÝïÇÝ³Ç Ñ³ÝÓݳËáõÙµ, ¨ سÛñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙdzÍÇÝ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙdzÍÇÝ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙdzÍÇÝ îáñáÝïáÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ

Üä²î²Î²ÚÆÜ Ìð²¶ðºð ìð²êî²ÜàôØ
Øáõïù»ñ (AMD) ä³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù (AMD)

ì׳ñí»É ¿ ³é 31.12.2006

2007

ºÝóϳ ¿ í׳ñÙ³Ý

59,840,981 42,632,119

78,331,602 209,042,499

40,474,908 -

37,856,694 10,819,512

198,222,987

úųݹ³ÏáõÃÛáõÝ ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ø³éÝ»áõÉÇÇ ßñç³ÝÇ Þ³ÑáõÙÛ³Ý ·ÛáõÕÇ È.ä³ñáÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ¹åñáóÇÝ ìÇñ³Ñ³Ûáó ûÙÇÝ ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝ Àݹ³Ù»ÝÁ

795,377 1,831,050 105,099,528

4,118,400 797,184 1,831,050 294,120,735

435,864 40,910,772

324,972 361,320 1,831,050 51,193,547

3,793,428 202,016,415

²ñ·»ÝïÇݳÛÇ Ð³ÝÓݳËáõÙµ

Project

PROJECTS IN GEORGIA
Argentine affiliate and St. Etchmiadzin Church St. Etchmiadzin Church St. Etchmiadzin Church Toronto affiliate /Canada/ Argentine affiliate Donor Allocated (AMD) 59,840,981 42,632,119 795,377 -

Reconstruction of Armenian St. Etchmiadzin Church in Tbilisi, Georgia

Contract cost (AMD) 78,331,602 4,118,400 797,184

Paid as of 31.12.2006 40,474,908 -

2007 37,856,694 324,972

To be paid -

Reconstruction of Armenian St. Etchmiadzin Church in Tbilisi, Georgia / 2nd phaze Reconstruction of Armenian St. Etchmiadzin Church in Tbilisi, Georgia / 2nd phase / Supervision Financial Assistance to the school after L. Paronyan in Shahumyan village, Marneuli region, Georgia Assistance to the Armenian Church representation in Georgia Total

209,042,499

10,819,512 361,320

198,222,987 3,793,428 -

105,099,528

1,831,050

294,120,735

1,831,050

435,864 40,910,772 -

51,193,547

1,831,050

202,016,415 81

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

Üä²êîܺð ¼àÐì²Ì ºõ 1-ÆÜ Î²ð¶Æ вÞزܲ¸²Ø ²¼²î²Ø²ðîÆÎܺðÆ ÀÜî²ÜÆøܺðÆÜ * 01.01.2007 - 31.12.2007
** Ðñ³Ûñ »õ ²Ýݳ ÐáíݳÝÛ³ÝÝ»ñ §Æ ÑÇß³ï³Ï Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ²-Ǧ ÙݳÛáõÝ ýáݹ ** §¶ñÇ·áñ »õ ¸³ÝÇ»É Þ³ÑÇÝÛ³ÝÝ»ñǦ ÙݳÛáõÝ ýáݹ ** §îÇÏÇÝ äáÉ ¼»ù۳ݦ ÙݳÛáõÝ ýáݹ ** §²ñß³Ù êÇÙë³ñ۳ݦ ÙݳÛáõÝ ýáݹ ** §LÇÉÇ³Ý ÂéãáõÝ۳ݦ ÙݳÛáõÝ ýáݹ ** §ì³ñ¹³Ýáõß î»ñ-ØÇݳë۳ݦ ÙݳÛáõÝ ýáݹ ** §Ø³ñ·³ñ, سñÇ »õ ì»ñ·ÇÝ» ²¹³Ù۳ݦ ÙݳÛáõÝ ýáݹ ѳٳñÅ»ù ¹ñ³ÙÁ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ 31.12.08 ÐÐδ-Ç ÷á˳ñÅ»ùáí ѳïϳóí»É ¿ 152,110,000 4,455,700 4,321,445 í׳ñí»É ¿

$500,000 $14,646 $14,205 $70,783 $100,000 € 15,703 € 9,150 $70,783

16,591,840 471,537 486,112

21,533,516 21,533,516 4,089,684 30,422,000 7,018,613

2,348,729 2,348,729 332,168 3,316,787 652,874

** §Ø³¹³Ù سñÇ Âáñáëáí¦ ÙݳÛáõÝ ýáݹ

** §îÇÏÇÝ Ä»ñ³É¹ÇÝ ¸»ñ»ÕÛ³Ý ¦ ÙݳÛáõÝ ýáݹ ** §îÇÏÇÝ ¶»ÕáõÑÇ ì³ëÇÉ۳ݦ ÙݳÛáõÝ ýáݹ ** §êï»÷³Ý Æ·Ý»ëûÕÉáõ ¦ ÙݳÛáõÝ ýáݹ ** سñïÇÝ ìǹ»Ù³Ý ýáݹ §îÇ·ñ³Ý ƽÙÇñÉ۳ݦ üáݹ üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ ²íëïñdzÛÇ Ñ³ÝÓݳËáõÙµ г۳ëï³Ý

€ 10,000.00

€ 38,822.00

€ 43,156.91

17,351,881

4,469,600

€ 30,000.00

19,289,412

1,423,177 375,492

415,761

€ 24,570.00 $20,000.00 € 2,100.00 € 11,449.95

$ 50,000.00

13,408,800 11,228,326 7,269,200 942,900

1,738,050

15,362,500

15,362,500 11,228,326 7,269,200 942,900

ÐÐРܳ˳·³ÑÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝ

5,642,764 72,000

7,722,252

5,642,764 72,000

7,722,252

78,741,198 * Ìñ³·ÇñÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ¿

** ì׳ñáõÙÝ»ñÁ ϳï³ñíáõÙ »Ý ³í³Ý¹Ý»ñÇ ïáÏáëÝ»ñÇ Ñ³ßíÇó سñí»É ¿ 2006Ã. û·áëïáë ³Ùëí³ å³ñï³íáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³éÛ³É

Ìñ³·Çñ

01.01.2007 - 31.12.2007 in AMD ÐÆØܲ¸ð²ØÆ ¶àðÌàõܺàõÂÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäàõØ
ѳïϳóí»É ¿

ͳËëí»É ¿

ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý »õ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Àܸ²ØºÜÀ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ, Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý

312,419,600

298,423,667

312,419,600

298,423,667

82

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

01.01.2007 - 31.12.2007
** Hrair and Anna Hovnanian endowment fund "In memory of H.H. Karekin I **Krikor & Daniel Shahinian, endowment fund **Mrs. Paul Zekian, endowment fund ** Arsham Simsarian, endowment fund ** Lilian Terchoonian, endowment fund ** Vardanush Ter-Minasian, endowment fund **Markar, Mari and Vegine, endowment fund **Madame Mari Torosov, endowment fund **Mrs. Geguhi Vasilian, endowment fund ** Stepan Ignesoghlu, endowment fund **Martin Viderman fund Dikran Izmirlian fund Local Committee of France Local Committee of Austria Armenia **Mrs. Jeraldin Terekhian, endowment fund

FINANCIAL ASSISTANCE TO FAMILIES OF DECEASED AND FIRST-DEGREE DISABLED SOLDIERS
foreign currency is calculated as of 31.12.08 Central Bank rate Allocated Paid

$500,000 $14,205 $70,783 $100,000 € 10,000.00 € 38,822.00 € 30,000.00 € 24,570.00 $20,000.00 € 2,100.00 € 11,449.95 $50,000.00 € 43,156.91 € 15,703 € 9,150 $70,783 $14,646

152,110,000 21,533,516 21,533,516 7,018,613 4,089,684 30,422,000 4,469,600 4,321,445 4,455,700

16,591,840 2,348,729 2,348,729 332,168 652,874 1,423,177 1,738,050 15,362,500 11,228,326 7,269,200 5,642,764 72,000 942,900 375,492 415,761 3,316,787 471,537 486,112

17,351,881 13,408,800 15,362,500 11,228,326 7,269,200 5,642,764 72,000 942,900 19,289,412

Local Committee of Great Britain Local Committee of Germany Donation from the President of the Republic of Armenia

7,722,252

7,722,252

78,741,198 * The program continues ** Payments are made from the interest accrued on the deposit funds

Project

01.01.2007 - 31.12.2007 in AMD ORGANIZATION OF THE FUND'S ACTIVITIES
Alloctaed

Expended

HAAF operating expenses,

project management and supervision

312,419,600

298,423,667

TOTAL

312,419,600

298,423,667

Annual Report

2007

Hayastan All Armenian Fund |

83

àëÏ»

Ù³ïÛ³Ý
àëÏ» Ù³ïÛ³Ý
î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

84

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

Golden

book

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

85

86

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Honorary Members
Albert Boghossian, Switzerland Albert Boyajian, USA Alex Manoogian, USA Armenian Apostolic Church Armenian General Benevolent Union Dikran Izmirlian, Switzerland Dr. Douglas Jackson, Project C.U.R.E. East USA Diocese of the Armenian Apostolic Church EduardEurnekian, Argentina Gerard Cafesjian, USA H.H. Catholicos of All Armenians Garegin I H.H. Catholicos of All Armenians Vazgen I Hirair Hovnanian, USA Jack Hekimian, USA Jean Boghossian, Belgium Kevork Hovnanian, USA Kirk Kerkorian, USA Lincy Foundation, USA Louise Manoogian Simone, USA Richard Manoogian, USA Robert Boghossian, Lebanon Sarkis Acopian, USA Siranoush Arzoumanian-Metzadourian and Armen Metzadourian, Argentina Vahan Shamlian, USA Vahe and Veronica Karapetian, USA Varujan Burmayan, Brazil Vatche Manoukian, Great Britain

$ 1,000,000 or more

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

87

Donor

$ 100,000
or more
AGBU Manoogian-Demirdjian School, USA Agop Karagozian, Argentina Agop Giritlyian, Turkey Amicale Armenienne de Romans, France Andre and Seta Nazarian, Canada Antranik Nourian, France Arkadi and Ira Ovanessian, USA Ara and Calabrina Boyajian, Canada Armenian Apostolic Church, Ararat Diocese Armenian Apostolic Church, Beria Diocese, Syria Armenian Children Milk Committee, Canada Armenian Missionary Association, USA Armenian Society of Los Angeles, USA Armenian Women's Association, Argentina Anaide Tcheugurian, France Arshak II Opera Committee, USA Arsham Simsarian, France Artem and Irene Ovanessian, USA Artine Tchinguirian, France Assemblee Nationale, France Badrig Geundjian, France Bakchellian Brothers, Argentina Bargev Kassardjian, Great Britain Berj Missirlian, Switzerland Communaute Armenienne de Chasse Sur Rhone, France Dirouhi Boyadjian, France Doris and Krikor Tchinnosian, Argentina Eddie Sarian, Argentina Elbis Kovanian-Ferahian, Iran Espoir Pour l'Armenie, France Garbis Shekerdjian, Lebanon George Kurkjian OBE and John Kurkjian, Great Britain George Tumanjian, California Commerce Club and Casino, USA Gregorio Tertzakian, Argentina Grikor Solakian, USA Haigoush Kohler, USA Harutiun Simonian, USA
88 | г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

Hovsep and Christine Tahta, Argentina Jirair Hovnanian, USA Kaloust Sogoian, USA Karnik Yaghoubian, Syria Kevork and Anahid Kadjaznouni, Canada Kevork Karagozian, Argentina Kirkor Gambazian, Argentina Krikor and Agop Simsiroglu, Argentina Krikor and Daniel Chahinian, France Levon and Grigor Termendjian, USA Lillian Terchoonian, USA Mardikian Foundation, USA Marie Louise Le Roy, France Marta Diarbekirian, Argentina Martin Weidemann, Germany Migirdic and Ani Migirdicyan, Canada Michel Tancrez, NKR Mohammad Malhash, Saudi Arabia Nazar Nazarian, USA Nick Kanian, USA Noubar and Sarkis Nazarian, Lebanon Paul and Jacqueline Norhadian, France Poultry Plant of Lousakert, Armenia Ralph and Savey Tufenkian, USA Region Paca, France Rosa Akopian, USA Samuel Margossian, Argentina Sarkis, Avetis, and Hagop Demirchian, Lebanon Serge Papayans, USA Seta and Keram Tiryakian, France Shake Gralian, Iran Stephan Nergararian, France Stepan Zarikian, Venezuela Tigran and Seda Ouzounian, Great Britain Vart and Nvart Alexanian, Egypt Vartanouche Der Minassian, France Vergine Atamian, France Western Prelacy Armenian Schools, USA Zangezourtransshin CJSC, Armenia Zaven Ter-Harutiunian, Brazil ACBA Credit Agricole Bank Armenia ARDSHININVEST BANK Armenia VIVA CELL Armenia K-Telecom NKR Mikayel Bagdasarov Armenia

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Benefactor Supporting Members Members
Antranig Berberian, USA Armenian Earthquake Relief Fund, Australia Armenian Earthquake Relief Fund, Cyprus Armenian Earthquake Relief Fund, Lebanon Caroline Mugar, USA Eduardo Seferian, Argentina George Pagoumian, USA Joseph and Alice Dorian, USA Khachaturian Foundation, USA

$ 500,000 $ 250,000
or more
Albert Papoyants, USA Alek and Alenoush Baghdasaryan, USA Antranik Arslanian, Argentina Ara Abrahamyan, Russia ARF Lebanon CC and Members, Lebanon Armen Ekserciyan, Argentina Armenian Businessmen's Union, Armenia Carlos Potikian, Argentina Costi Shirvanian, USA Hratch Kaprielian, USA Jinishian Memorial Fund, USA Jorge and Adrine Vartparonian, Argentina Sentier pour l'Armenie, France Swiss-Armenian Union, Switzerland Vahakn Hovnanian, USA Vahe Kitabdjian Mamas, France Vigen Arslanian, Belgium

or more

Special Acknowledgement by the President of RA
Ara Boyajian, Canada Armenak Medzadourian, Argentina Armineh Carapeti, United Kingdom Avedis Kizirian, Switzerland Bedros Terzian, France Beransch Hartunian-Tahmasians, Austria Eduardo Eurnekian, Argentina Eduardo Seferian, Argentina Hagop Kouyoumdjian, USA Gilbert Moumdjian, Germany Jorge Vartparonian, Argentina Kevork Toroyan, USA Mary Ann Kibarian, USA
Hayastan Annual

Migirdich Migirdician, Canada Norair Torikian, United Kingdom Noubar Sepoyan-Sipan, Netherlands Rafi Ourfalian, USA Souren Kevorkian, France Varujan Burmayan, Brazil Zareh Chelikchian, Canada Zaven Khanjian, USA Ochin Leon Mosdithian Brazil Haig Lepejian Australia Maria Mehranian USA George Manoukian Canada

Report

2007

Golden book

All Armenian Fund |

89

Ô-î»É»ÏáÙ Ô-î»É»ÏáÙ ö´À Ô³ñ³µ³Õ î»É»ÏáÙ ö´À ºñ¨³Ý êäÀ »ÕáõïÇ ³ÛÉ ëáóÇ³É³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ λÝïñáÝ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³Ýáó ä/Î Üáñ-ʳã³Ï³åÇ Ñ³Ù.³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ²ñó³Ëµ³ÝÏ ²ëÏ»ñ³ÝÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ø³Õ³ù³ÛÇÝ ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó/Èáéáõ Ù³ñ½ ²Û·»Ñ³ïÇ ³ÛÉ ëáóÇ³É³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ ÐäÖÐ ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ²ùáñáõ ³ÛÉ ëáóÇ³É³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ Èáéáõ çñ³Ýóù çñû·ï³·áñÍ.ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ·.úÓáõÝ ÞáõßÇÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ïáõÝ Ø»Í³í³ÝÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ ä. ºÕ»·ÝáõïÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý áã ³é¨ï.ϳ½Ù ÞáõßÇÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»³Ï³Ý Ù³ñ½. ¹åñáó äà²Î ¸ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ã³ïñáÝ äà²Î È»éݳÑáíÇïÇ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ػͳí³ÝÇ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ÞÇñ³Ï³ÙáõïÇ Ñ³Ù. ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ².ä³åáÛ³ÝÇ ³Ýí.·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáó ì¿Ï³Ý êäÀ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ÃÇí 2 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó ÞáõßÇÇ äö´À ÞáõßÇÇ Ï»ÝïñáÝ, ·ñ³¹³ñ³Ý äà²Î ÞáõßÇÇ ÅáÕ. ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³ÙáõÛà äà²Î ÞáõßÇÇ Ù³Ýϳå³ï.ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ÈÔÐ ²Ü áõéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ ºñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó ¶»ïÇÏ æúØ Èáõë³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù.³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ Üáñ³ß»ÝÇ ëáó.Íñ³·ñ»ñ üÇáÉ»ïáíáÛÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ î³ßÇñÇ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ ¶ÇÙݳ½Ç³ ¾ñáõ¹Çï+ سßïáóÇ ³Ýí³Ý 4 ¹åñáó Øáõñ³ó³ÝÇ ³Ýí³Ý ù³Õ³ù³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý ÈÔÐ àëïÇϳÝáõÃÛáõÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ê.²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí ÃÇí 1 ¹åñáó º.سݳñÛ³ÝÇ ïÇÏÝÇϳÛÇÝ Ã³ïñáÝ ÞáõßÇÇ Ã³Ý·³ñ³Ý ÞáõßÇÇ å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ ê.ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ã³ïñáÝ ì³ñ³Ý¹³ Ù³Ýϳå³ï³Ý»³Ï³Ý »ñ·ã³ËáõÙµ äà²Î ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó ²ñó³Ëµ³ÝÏ Ð³¹ñáõÃÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ

г۳ëï³Ý »õ ²ñó³Ë

²ñ³ñ³ïÇ ê²îÎ ²É³í»ñ¹áõ ÃÇí 12ÙÇç ¹åñáó Øß³ÏáõÛÃÇ ïáõÝ äà²Î ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó γÝ˳ñ·»ÉÇã ³Ëï³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³Û³Ý ö´À ²ñí»ëïÇ ¹åñáó äà²Î æѳݷÇñÛ³Ý ³Ýí.ÃÇí 11¹åñáó Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ³Ýí.ÃÇí 10 ¹åñáó ÞáõßÇÇ í³ñã³Ï³½Ù ÞáõßÇÇ ². ʳã³ïñÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ùáÉ»ç ÈÔÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×.ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ²ñó³Ëµ³ÝÏ ¸ë»ÕÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ äö´À ²É³í»ñ¹áõ »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó ¾ñ»µáõÝáõ ¹³ï³Ë³½áõÃÛáõÝ Î³Ãݳé³ïÇ ëáó.Íñ³·ñ»ñ äñáÙ»Ã»Û µ³ÝÏ êäÀ ºñ¨³Ýݳ˳·ÇÍ ö´À î³ßÇñÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñ Ø»Í ä³ñÝÇÇ ³éáÕç.Ï»ÝïñáÝ äö´À /Èáéáõ Ù³ñ½ îáÝïáÝ êäÀ î³ßÇñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý Íñ·»ñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³Ï êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ýǽ.Ù³Ã.¹åñáó êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ÃÇí 6 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ð.´³É³ë³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ÃÇí 5 ¹åñáó êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ð.ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ÃÇí 9 ¹åñáó ²ñó³Ë÷áëï ö´À ÞáõßÇÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ²ñó³Ë·³½ ö´À ÞáõßÇÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ÈÔÐ ²Ü ø.øáùëÇ ³Ýí. í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ äà²Î ²¶ÎäÎ ºÕ»·Ý³Óáñ ²¶ÎäÎ ²ñÃÇÏÇ ï³ñ³Íù.ëïáñ³µ³Å. Þ³ñÙ ÐáɹÇÝ· êäÀ ì.ê.سɳ۳ÝÇ ³Ýí.ѳÝñ.³ÏݳµáõÅ.ö´À ø³ñ³µ»ñ¹Ç ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ²É³í»ñ¹áõ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ äö´À ²ñ¨³Í³·Ç ³ÛÉ ëáóÇ³É³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ ø³ñÇÝçÇ ³ÛÉ ëáóÇ³É³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ Ø»Õí³ÑáíÇïÇ ëáó.Íñ³·ñ»ñ سñ·³ÑáíÇïÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 4 åáÉÇÏÉÇÝÇϳ äö´À ºñ¨³ÝßÇÝ ´´À ²·ñáùÇÙÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý äà²Î ¶ÛáõÙñÇÇ ê»É»ÏóÇáÝ Ï³Û³Ý äö´À îÇ·ñ³Ý Ø»Í Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ ö´À Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ï ²ñ³Û êäÀ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»³Ï.ëï»Õ.Ï»Ýïñá Ý ²Ý³ëݳµáõÅ³Ï³Ý Ï³Û³Ý äà²Î ø³ñÇÝ ï³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇó سñïáõÝáõ ³ñÑ»ëï³·áñÍ³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³Ý äà²Î èÇã³ñ¹ ÂáñýÇÏÛ³ÝÇ ³Ýí.ÃÇí 3 ¹åñáó ì.²Õ³µ³µÛ³Ý êäÀ è.Ø»ÉÇùÛ³ÝÇ ³Ýí.»ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó äáõßÏÇÝáÛÇ ·/å ³ÛÉ Í³Ëë»ñ ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ²É³í»ñ¹áõ ϳ¹³ëïñÇ ï³ñ³Íù.ëïáñ.ÏáÉ»Ï ¶.êáõݹáõÏÛ³ÝÇ ³Ýí.²½·³ÛÇÝ

²Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ã³ïñáÝ ä»ï. ÐÐ Æñ³í³µ³ÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ Ð³Ýñ.³Ý³ëݳµáõÅ.ѳÏ.¨ ³Ëïáñ.Ï»Ýï./·ÛáõÕ.ݳË. ê³ÃÇ ö´À Ðñ³Ýï ä»ïñáëÛ³ÝÇ ³Ýí.ÑáÕ.³·ñáù. ÆÝ»Ïáµ³ÝÏ ö´À ²·ñáëå³ë³ñÏáõÙ ö´À г۳Ýï³é äà²Î ÐÐ ¶ÛáõÕ.Ý³Ë ê»ñÙ»ñÇ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝ äà²Î úÏï³Ý »ëà ö´À ´Þî ö´À êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý ùáÉ»ç ¾¹í³ñ¹ Æëñ³»ÉÛ³Ý ²ñ»·³ ²éáõëï³ÙÛ³Ý ²ßáï ʳã³ïñÛ³Ý è.²Ã³Û³Ý ²Ò êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ÃÇí 12 ÙÇçÝ. ¹åñáó ê³ëáõÝ 2005 êäÀ ÈÇñ³ ²Î ²ñó³Ë¿Ý»ñ·á ö´À ÞáõßÇÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ²ñó³Ë·³½ ö´À ²ñÙ.ØáÉǵ¹»Ý öñá¹³ùßÝ êäÀ ÐÐ ê²äÐ ¶»Õ³ñ¹ Ùë³ÙûñùÇ ÏáÙµÇݳï êäÀ ²ÝÇ ·ñ³ïáõÝ êäÀ ¶»Õ³ë³ñÇ Ñ³Ù.³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ì³Ñ³·ÝÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ г۳ëï³ÝÇ ëå³éáÕ³Ï³Ý Îááå»ñ³ïÇíÝ»ñÇ ØÇáõÃÛáõÝ ø³ñ³ÓáñÇ Ñ³Ù.³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ üÇáÉ»ïáíáÛÇ ¹åñáó ÎáõñóÝÇ ·/å ³ÛÉ Í³Ëë»ñ ¶³ñ-¶³éÇ ·/å ³ÛÉ Í³Ëë»ñ ²ñ÷ÇÙ»¹ Ð/Ò ö´À/ö³ñë ²ñ.ü³ñÙ/ ¶á·³ñ³ÝÇ Ñ³Ù.³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ È»éݳÝóùÇ Ñ³Ù.³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ²É³í»ñ¹áõ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ö´À æñ³ß»ÝÇ Ñ³Ù.³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ¶áõ·³ñùÇ Ï»ÝïñáÝ.åáÉÇÏÉ.äö´À гÏáµç³ÝÛ³Ý ÜáñÇÏ ²/Ò êï»÷³Ý³í³ÝÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ äö´À ¾Ý»ñ·»ïÇϳÛÇ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï ö´À ²Ù³ñ³ë ïå³ñ³Ý ö´À úÝÇùë ·É˳íáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ö´À ²é¿ÏëÇÙµ³ÝÏ ö´À гÛݳ˳·ÇÍ ´´À ¶ÛáõÙñáõ å»ï. Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï г۳ëï³ÝÇ Ñ»é.é³¹ÇáѳÕ.ó³Ýó ö´À ²É»ùë³Ý¹ñ ̳ïáõñÛ³Ý ²Ò Üí»ñ êäÀ ¶áñͳñ³ñ êäÀ سùëÇÙ ØËÇóñÛ³Ý Ú³ß³ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ²Ò ÐÇÝ Í»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù àõ¹³ êäÀ/×ßï»É/ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ·ÛáõÕ.ùáÉ»· º. â³ñ»ÝóÇ ³Ýí ÃÇí 7 ¹åñáó سñïáõÝáõ ßñç³Ý³ÛÇÝ µáõÅ.ÙdzíáñáõÙ ö´À ÈÔÐ ²ñó³Ëµ³ÝÏ ö´À г¹ñáõÃÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ Øá¹»éÝ Ý³Ë³·ÇÍ êäÀ ÜáñùÇ ïáõÝ ÇÝï»ñݳï äà²Î,ÐвßË.ëáó Ý³Ë ¼³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³É ö´À ²ßï³ñ³ÏÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ñ½ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ¸áÉÙ³½Û³Ý γñ»Ý

ÈáéÇÇ ÖÞÞ ö´À ÐáñǽáÝ-95 êäÀ ܳÇñÇÇ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ´ñÛáõëáíÇ ³Ýí.å»ï³Ï³Ý É»½í³µ³Ý³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³Ý í³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 2 ÑÇí³Ý¹³Ýáó äö´À ä³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ ö´À ²Ý¹ñ³ÝÇÏ êäÀ ´»ñ¹Ç ù/å ³å³ñ³ï SQUARE ONE é»ëïáñ³Ý ²ídzѳٳÉÇñ ´´À è»ÝÏá ²ñÙ¿ëï»Ûï êäÀ êåÇï³ÏÇ êÌî¶ ê»ÛëÙÇÏ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·áñÍ³Ï³É î³ßÇñÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ Ðñ³½¹³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ î³ßÇñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ Ô³ñ³µ³Õ î»É»ÏáÙ ö´À /êï»÷³Ý³Ï»ñï ²¶Î ²ËáõñÛ³ÝÇ îê ¶³å»ùë êäÀ Üáñ ÜáñùÇ ½ÇÝí. ÏáÙÇë³ñ ·Ý¹³å»ï ²ñÙ»Ý ´³µ³Û³ÝÇó ²ëïÇ×³Ý ²/Ï ¸»Õ»ñÇ ¨ µÅßÏ.ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ØË. Ñ»ñ³óáõ ³Ýí. å»ï. µÅßÏ. ѳٳÉë³ñ³Ý Ü»ÉÉÇ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý Øáõñ³ó³ÝÇ ³Ýí³Ý ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó ¼³ñ¹³Ý³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù Ê.²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇó ÞáõßÇÇ ßñç. µáõÅÙdzíáñáõÙ ö´À “´»ñ¹” êäÀ λÝïñáÝ³Ï³Ý ¼ÇÝ.ÎáÙÇë³ñdzï ä»ñÇÝ Ù³ÝϳµáõÅ.¨ ·ÇÝ»ÏáÉá·.Ï»ÝïñáÝ ANI PLAZA HOTEL CJSC ÐÐ ³ßË ¨ ëáó ݳË/´³ñ Íñ Ñ³Ù³Ï µ ÐÐ ³ßË ¨ ëáó ݳË/ÙÇç³½· Ï³å µ³ÅÇÝ ÃÇÝ 1 ïáõÝ ÇÝï»ñݳï/ÐÐ ëáó³å Ý³Ë ÐÐ ²ñ¹ ݳË/øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý í³ñã ä»ï ·õÛù ·áõÛù³·ñ ¨ ·Ý³Ñ³ï ·áñÍ ºñ å»ï ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ùáÉ»ç îݳÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÙÇÛ³ÛÝ³Ï ï³ñ»óÝ»ñÇ ¨ ѳßÙ.ëáó. ÐÐ ø³Õ³ù³ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ø³Ý³ù»é ¼»ÛÃáõÝÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ ºÕ»·Ý³ÓáñÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í.ݳË.ÙÇ·ñ³óÇáÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝ ¶ÛáõÙñÇ-»ëà ö´À γݳó ÏáÝëáõÉï³ódz ö´À ì³ñ¹»ÝÇëÇ îáõÝ-ÇÝï»ñݳï ö´À úÏï³Ý-»ëà ö´À úÝɳÛÝ äÉÛáõë êäÀ ÐРβ ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ Üáñ Üáñù ï³ñ³Íù ëïáñ. λÝïñáÝ Üáñù سñ³ß ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»Ýïñá ²å³í»ÝÇ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ²µáíÛ³ÝÇ ¼îÎ ²¶Î³¹³ëïñÇ ä»ï.ÏáÙÇï»Ç سñ³ßÇ ëïáñ³µ. Èáéáõ Ù³ñ½Ç

Ñá·»ÝÛ³ñ¹³µ³Ý.¹Çëå³Ýë»ñ ¾çÙdzÍÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ Ð³Ëí»ñ¹Û³Ý ÞÇÝÙáÝï³Å ´´À ºñ¨³ÝÇ µ»éÝÙ³Ý ¨ µ»éݳó÷Ù³Ý áõÕ»Ù³ë ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³Ý ÐäÌ êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ ÃÇí1 ѳñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ²å³ñ³ÝÇ ¼îΠسɳÃdzÛÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ Ø³ñïáõÝáõ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ Ø³ëÇëÇ ¼îÎ Ø»Õñáõ ²¶ÎÎäÎ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³Ýáõ٠컹áõ ¼îΠꨳÝÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ Ðñ³½¹³ÝÇ î¼ØÎ ÜáÛÙµ»ñÛ³ÝÇ ¼µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ êÇëdzÝÇ ¼µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý èáµ»ñï/¸ÇÉÇç³Ý ´»ñ¹Ç ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ì³Õ³ñß³å³ïÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ²ñÃÇÏÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ Æ稳ÝÇ ¼ØÎ ²ñÙ³íÇñÇ ÃÇí 10 ¹åñáó ºÕí³ñ¹Ç ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ ¼µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ²ñ³ñ³ïÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ²¶Î-Ç ¶áñÇëÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ ¼µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ²ßáóùÇ Ï³¹³ëïñ γå³ÝÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ Ø»¹áíϳÛÇ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý èáµ»ñï ÎáÕ»ëÇ ·/å ³ÛÉ Í³Ëë»ñ ê³ñã³å»ïÇ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ºñ.»ñ»Ë.ËݳÙ.¨ å³ßïå.ÃÇí1 ·Çß»ñûÃÇÏ äà²Î ¶ÛáõÙñáõ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ²¶Îäβ â³ñ»Ýó³í³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å. ¶³í³éÇ Ù³ÝϳïáõÝ äà²Î ÐÐ êáó.³å³Ñ.ݳË.¶ÛáõÙñáõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ïáõÝ äà²Î سñÇ Æ½ÙÇñÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý Ù³ÝϳïáõÝ ì³Ý³ÓáñÇ »ñ»Ë.˳ÙùÇ ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÃÇí 1 ·Çß»ñûÃÇ ÐÐ ²¶Î äΠ컹áõ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ ¶ÛáõÙñáõ ïáõÝ ÇÝï»ñݳï ê»ÛëÙÇÏ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¨Ùï.ͳé³ÛáõÃ.äà²Î Ð.Ô³÷ɳÝÛ³ÝÇ ³Ýí.¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ã³ïñáÝ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý Ø³ÝáõÏ ÐРβ ²¶ÎäÎ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ºñ¨³Ý êäÀ èáõë-гÛÏ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï.ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ÇÝëïÇïáõï Æ´ ØÇç³½·³ÛÇÝ ²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ Ø»Í³ÙáñÇ ù/å ³å³ñ³ï ÆÝï»ñûñÃá êäÀ ¶³í³éÇ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ¸³íó߻ÝÇ Ï³¹³ëïñ ºñ¨³ÝÇ Ï»ÝïñáÝ Ï³¹³ëïñ

90

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

´áõÛë»ñÇ Ï³ñ³Ý-Ç Í³é.-Ý äà²Î úç³Ë êäÀ ÐäÌ êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ ÃÇí1 ѳñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ÐРβ ²¶ÎäÎ ³ß˳ï³Ï³½Ù Æ´ ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ ²ñ³³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý гÛñ ¨ áñ¹Ç ºñÇóÛ³ÝÝ»ñ êäÀ гÛÏ³Ï³Ý »ñÏñáñ¹ Ñ»éáõëï³³ÉÇù êäÀ ÆÙ»ùë ·ñáõå êäÀ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ÐРλÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏ ÞáõßÇÇ ßñç.Ø»Í ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ²ñÃáõñ êäÀ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ø³ËáíÇ ÃÇí 8 ÙÇçÝ. ¹åñáó ÎáÝïñ³Ïï êäÀ ÞáõßÇÇ ßñç. ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáó ³ÉÇÝÇ ¼îÎ ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ¶³í³éÇ îê ²ñ³µÏÇñÇ Ï³¹³ëïñ ¾Ûñ üÛÉ Âñ»Û¹ êäÀ ¼áÑí³Í ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ Üáñ ʳñµ»ñ¹Ç Ù³ëݳ·Çï³óí³Í Ù³Ýϳ ÐÐëáó Ý,ÀÝï³ÝÇùÇ Ï³Ý³Ýó ¨ »ñ»Ë í ÐÐ ²²Ì, ¶Çï³áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ÐÐ ²ß˳ï³ÝùÇ å»ï ï»ëãáõÃÛáõÝ ÐÐ ²²Ì ²ßË ëáó ѳñó ݳË.ѳßٳݹ ¨ ï³ñ»ó Ðáíë»÷ ¶³ÉëïÛ³ÝÇó ì³ñ¹³Ý ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÇó ²ÝïáÝ ê³Ý³ÙÛ³ÝÇó ê»ñ·»Û ¶³ëå³ñÛ³ÝÇó γñÇÝ» ¶³ëå³ñµ»ÏÛ³ÝÇó ºÉ»Ý³ ޳ѵ³½Û³Ý ²ñÃáõñ ¶¨áñ·Û³Ý ê³ñá ê³ñáÛ³Ý ØËÇóñ ØÏñïãÛ³Ý Ø³ñdzÝݳ سÙÇÏáÝÛ³Ý ¶³Û³Ý» ¼³ù³ñÛ³Ý ²ñ³ÛÇÏ ²í»ïÇëÛ³Ý ²ñïÛáÙ ¸³¹áÛ³Ý ¾ÉÇݳ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ²ñó³ËÇ Ñ»ñáë ·»Ý»ñ³ÉÉ»Ûï»Ý³Ýï سÝí»É ¶ñÇ·áñÛ³Ý ²ñÙ»Ý ö³ñëÛ³ÝÇó ÐÐ ëåáñïǨ »ñÇï³ë³ñ¹ ѳñó ݳ˳ñ³ ²ßË..¨ ëáó.ѳñó. ݳË.³ßË.ù³ñïáõÕ ÐÐ ´êö ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝ ºñ¨³ÝÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ .áõÕ»Ù³ë ö´À ²ñÙ»Ý ä»ïñáëÛ³ÝÇó ¸.гٵ³ñÓáõÙÛ³ÝÇ ³Ýí.çñ³ó³ïÏ Ù³ñ Ï»ÝïñáÝ ¨ Üáñù سñ³ß ѳ٠¹³ï³Ë³½ ²ßË ëáó ѳñó Ý³Ë ,í»ñ³ÑëÏáÕ.í³ñã ÐÐ ²³½·³ÛÇÝ ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Í³é³Ûá àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇ í³ñã àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ³å³ñ³ Èáõë³ÑáíÇïÇ ·/å ê¨ù³ñÇ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáݹ λÝïñáÝ -Üáñù سñ³ß ½µ³Õí³Í.ï³ñ³Íù.Ï»ÝïñáÝ ¸³ñå³ëÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ²í³ÝÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ²¶ÎäÏ ¸ÇÉÇç³ÝÇ îê

Üáñ Üáñù ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ¸³íó߻ÝÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ²Ýï³ßÛ³Ý ÜáõÝ» ޻ݷ³íÇÃÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ²ßáóùÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ Ø³ßïáóÇ ¼ÇÝÏáÙÇë³ñdzïÇ ÏáÉ»ÏïÇí ì³Ý³ÓáñÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ì³ÛùÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù. Ï»ÝïñáÝ ²Ù³ëdzÛÇ ¼îÎØ â³ñ»Ýó³í³ÝÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ êåÇï³ÏÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ÞÇñ³ÏÇ çñÙáõÕÏáÛáõÕÇ Ðñ³½¹³ÝÇ Ù³Ï³Ý³Ë³ÕÇ ¨ ß³ËÙ³ïÇ ûÉÇÙ. ²ËóɳÛÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ²¶Î ºÕí³ñ¹Ç îê ²ë³ïñÛ³Ý ì³ñ³½¹³ï/²ñÙ³íÇñ γå³ÝÇ ÑÇÙÝ. ËÙµ. ã¹³ë.ͳËë ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ºÕÇß» سñ³ÉÇÏÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñ.Ï»ÝïñáÝ ºÕ»·Ý³ÓáñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ê¨³Ý-Ðñ³½¹³ÝÛ³Ý-çñ³é. ö´À Þñç³ÝóÇÏ ÃáõÝ»É 1 ´³µ³Û³Ý ²µñ³Ñ³Ù/ ²ñ³ñ³ïÇ ù³Õ³ù³å»ï/ ÐÐ æñïÝïå»ïÏáÙÇï» ì³Õ³ñß³å»ïÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ö´À λÝë³ï»ËÝáÉá·Ç³ ¶ÐÆ ÐÐ ²²Ì ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ Ø³ëÇëÇ îÐî ²ñï³ß³ïÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ¼áë»Ï³ñ êäÀ ÒÛáõݳßáñÇ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ¶.»ñ»Ë.ËݳÙùÇ ¨ å³ßïå.ÃÇí 1 ·Çß»ñûÃÇÏ Ñ³ëï.äà²Î àëïÇϳÝ.ì³ÛáÓ ÒáñÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñã. ¨ »Ýóϳ ëïáñ³µ. ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 5 åáÉÇÏÉ.äö´À àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ ´Ûáõñ»Õ³í³ÝÇ »ñ»Ë.ËݳÙùÇ ¨ å³ßïå.·Çß»ñûÃÇÏ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ ´Ûáõñ»Õ³í³ÝÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ²íïá׳ݳå³ñѳÛÇÝ Ù»ù»Ý³Ý»ñ ö´À êåÇï³ÏÇ ýÇÝ.åáÉÇÏÉÇÝÇϳ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ Î³å³ÝÇ »ñ»Ë.ËݳÙùÇ ¨ å³ßïå.·Çß»ñûÃÇÏ Ð²ê ÐÐ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ üñÇïÛáý ܳÝë»ÝÇ ³Ýí.Ù³ÝϳïáõÝ äà²Î ÐÐ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ î³ßÇñÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ö´À ÐРβ ²¶ÎîÎ ì³ÛùÇ îê ÐÐ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ â³÷³·ÇïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõï ºñ¨³ÝÇ ¼³ïÇÏ Ù³ÝϳïáõÝ

äà²Î ÐÐ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý î³íáõÍÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ ´³ñëÇë êäÀ ºñ¨³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù ÐÎ ²ñ¹ßÇÝÇÝí»ëïµ³ÝÏ ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ.»ñ»Ë³Ý»ñÇ ëáó.Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý Ï»Ýï.äà²Î ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ å»ï.ÏáÙÇï» Î³å³ÝÇ îê ì³Õ³ñß³å³ïÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ äö´À ²ñ½ÝÇ ³éáÕç³ñ³Ý ö´À êÃñ»ë-λÝïñáÝ ö´À ²ßï³ñ³ÏÇ Î³¹³ëïñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å ²ÝÇÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ºñ¨³ÝÇ áëÏ»ñã³Ï³Ý ·áñͳñ³Ý1 ¶ÝáÙáÝ ´´À ÐÐ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ äà²Î ºñ¨³ÝÇ å³ñ³ñí»ëïÇ å»ï³Ï³Ý ùáÉ»ç äà²Î ²¶ÎäÎ ¶ÛáõÙñáõ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³Ýáõ٠гÛÏ-ܳѳå»ï êäÀ ²ñï³ß³ïÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ¶ÛáõÙñáõ ѳñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ²å³í»Ý êäÀ è³¹Çá ö´À/Üáñ³ïáõë, ¶³í³é ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñ.å»ï.ÏáÙ.޻ݷ³íÇÃÇ îê ²ñÙ³íÇñÇ ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ÝϳïáõÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù³Ýϳå³ï³Ý»³Ï³Ý Ù³ñ½³¹åñáó Üí»ñ ²í³Ý»ëÛ³Ý ²Ò ºÙÇß׳ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÈÔÐ å³ï»ñ³½ÙÇ ÑÇß³ï í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¸íÇÝ êäÀ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ÃÇí1 Ù³Ýϳå³ñ﻽ ÆÝùݳϳé³í³ñáõÙ ÐÎ /×ßï»É/ ä²Üî êäÀ ØÇñ³Å ²Î ÈÔÐ ²ñó³ËÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï» î³ßÇñ êäÀ êáõñÙ³Éáõ êäÀ ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ ³ß˳ï³Ï½Ù ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ ÎØغ í³ñãáõÃÛáõÝ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ³ß˳ ÞáõßÇÇ ßñç.ÈÇë³·áñÇ Ñ³Ù³ÛÝù ²ñó³ËÇ Ð³Ûáó ºÏ»Õ»óÇ ÐÐ ²²Ì í³ñãáõÃÛáõÝ ÐÐ ²²Ì ºñ ù³Õ í³ñãáõÃÛáõÝ ÐÐ ²²Ì, ¶Çï³áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ áõÝÏÁݹÇñÝ»ñÇó ÐÐ ²²Ì, ë³ÑÙ³Ýå³Ñ ½áñù»ñ ÐРѳÝñ³ÛÇÝ Í³é³Û ϳñ·³íáñ ѳÝÓÝ ÐÐ ²²Ì êÎì Ð Þ³ÑÇÝÛ³ÝÇ ³Ýí Ù³ñÙݳٳñ½ ¹åñáó ÐÐ ²²Ì ջϳí³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÐÐ ²²Ì í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ÐÐ ²²Ì í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ²ßË.¨ ëáó.ѳñó. ÝË.²ßË.¨ ½µ³Õ.í³ Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ½³ñ·. Íñ³·ñ»ñÇ ·ñ³ë» ÐÐ ëáó³å Ý³Ë ËáñÑñ¹³Ï³Ý ÐÐ ²²Ì ïÝï»ë³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ

ÐÐ ³ßË ¨ëáó ѳñó»ñÇ ³ß˳ï³Ï Õ» ÐÐ îÎÜ å»ï 黽»ñíÝ»ñÇ ·áñͳϳÉáõ ÐÐ Ï³é ³éÁÝà å»ï ·áõÛùÇ Ï³é³í í³ ²ÝѳÛï Ïáñ³Í ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ Ñ³ñ³½.ÙÇáõÃÛáõÝ ÑÏ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ü.êï»÷³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ½µáë³Û·Ç ì³Ý êäÀ æ»ñÙ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ö´À êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ë»ñíÇë ö´À γñ»Ý Ô³½³ñÛ³Ý êäÀ ²½ÇÙáõï êäÀ ê»ÛëÙÇÏ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ²ñ¨»ÉÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Øáõñ³¹ÇÏ êäÀ ¶³ëå³ñÛ³Ý Ð³Û³ë»ñ سñïáõÝÇ ´³ñë»ÕÛ³Ý Ð»ÝñÇË êäÀ ¾ëùǽ ²Î ²Û¹ÇÝÛ³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ð³ÛÏ³Ï³Ý »ñϳÃáõÕÇ ö´À г۳íïáϳ۳ñ³Ý Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝ ²Õ³íݳí³ÝùÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý Üáñù-سñ³ß ѳñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ÐРβ ²¶ÎäÎ ¾ñ»µáõÝÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ ÐÐ ²²Ì г۳ëï³ÝÇ äîÐ äà²Î ºðØضÐÆ ö´À ì³Õ³ß»ÝÇ ÙÇç.¹åñáó ø³Ý³ù»é-¼»ÛÃáõÝ Ðî سßϳÛÇÝ ¨ ë»é³í³ñ³ÏÝ»ñÇ ´¶Î ¸ÇÉÇç³ÝÇ ÃÇí 6 ¹åñáó ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõï ꨳÝÇ Ñá·»µáõÅ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³Ýáó سÝáõÏÛ³Ý êÇÙáÝ Üáñù ÇÝý»ÏóÇáÝ ÏÉÇÝ.ÑÇí³Ý¹³Ýáó ÐРβ ÐäÌ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ì³ñ¹»ÝÇëÇ ÃÇí 4 ÙÇç.¹åñáó ÐРβ ÐäÌ ºäÐ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ê³ñ·ëÛ³Ý ê³ëáõÝ ÐÐ²Ü íݳë.ûñÃá廹.³Ûñí³Í.¨ ׳鳷.Ï»ÝïñáÝ Ð³Û³íïá×³Ý ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝ äà²Î ºñ³Ýáë ·ÛáõÕÇ ÃÇí 1ÙÇçÝ. ¹åñáó ºñ³Ýáë ·ÛáõÕÇ ÃÇí 2ÙÇçÝ. ¹åñáó äà²Î سñïáõÝáõ ÃÇí2 ÙÇçÝ.¹åñáó úñµ»ÉÇ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ ïáõÝ Ã³Ý·³ñ³Ý سñïáõÝáõ ÃÇí 1ÙÇçÝ.¹åñáó ì³ñ¹»ÝÇÏÇ ÃÇí 1 ÙÇçÝ.¹åñáó Ø.سëñÇÏÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ÂÇí 144 ÙÇçÝ.¹åñáó î³íáõßÇ Ù³ñ½³ÛÇ ·ñ³¹³ñ³Ý òáõó³Ñ³Ý¹»ë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ äà²Î ö.سëñÇÏÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý Ìáí³ÏÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó ²ñ³Ù ʳã³ïñÛ³ÝÇ ïáõÝ Ã³Ý·³ñ³Ý äà²Î Â.²ÉÃáõÝÛ³ÝÇ ³Ý.»ñ·Ç å³ñÇ å»ï.³Ýë³ÙµÉ äà²Î ÔáõϳëÛ³Ý Üáñ³Ûñ Øï³íáñ ûñ½³ñ·.»ñ»Ë.ÃÇí1 ѳïáõÏ ïÇåÇ ¹åñáó гճñÍÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ äà²Î ì³ñ³·³í³ÝÇ ·/å ³å³ñ³ï ì.Î.²ÕµÛáõñÇ ·/å ³å³ñ³ï

ÐÐ ´³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ ä»ï.ѳÙáõÛà î³ßÇñÇ ëáó.Íñ³·Çñ ÌáíÇݳñÇ ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáó äà²Î ¾çÙdzÍÝÇ ì.гٳ½³ëåÛ³ÝÇ ³Ýí.å»ï³Ï³Ý ùáÉ»ç ºñ¨³ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ å»ï.ùáÉ»ç âáñ³Ã³ÝÇ ·/å ³å³ñ³ï è»³É Â³ÛÙ êäÀ ܳٳϳÝÇß ö´À ì³ñ¹»ÝÇëÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ. ¹åñáó ¾çÙdzÍÝÇ å»ï³Ï³Ý ùáÉ»ç ä/ΠسÛÇëÇÛ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó ²ñ³µÏÇñÇ ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ï ·Ý¹³å»ï ì.ìØÇݳëÛ³Ý ²Õµ³ÉÛ³Ý Ðñáõß ÌáíÇݳñÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó äà²Î ¸ÇÉÇç³ÝÇ ÃÇí 4 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶áñÇëÇ ì³Õ³ñßÛ³ÝÇ ³Ýí. ¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ¹åñáó äà²Î ºñ.ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí.äï.ïÇÏÝÇÏ.óïñáÝ ´³Õ³ÝÇëÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ëáó Íñ³·ñ»ñ ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí.ϳٻñ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ïáõÝ ¶»Õ³ÑáíÇïÇ ÃÇí 1 ÙÇçÝ.¹åñáó г۳ëï³ÝÇ ÅáÕ.Ýí³·³ñ³ÝÝ»ñÇ Ýí³·³ËáõÙµ ²¶Î ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ äà²Î ºñ¨³ÝÇ ³ç³÷.óÕ.ѳÙ.»ñ»Ë.ëáó.Ð Üáñ³ß»ÝÇ ·/å ³å³ñ³ï ¾ëïñ³¹³ÛÇÝ ¨ ç³½³ÛÇÝ ³ñí»ëïÇ ùáÉ»ç Âáíáõ½Ç ·/å ³å³ñ³ï ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ Øáñ ¨ Ù³ÝÏ³Ý äö´À ì.²í³·Û³Ý ¨ ÁÝÏ»ñÝ»ñ êäÀ гÕóݳÏÇ ·/å г۳ëï³ÝÇ å³ñÇ å»ï³Ï³Ý ³Ýë³ÙµÉ äà²Î Ø»Õñ³ÓáñÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ³ñÙ³íÇñÇ Ù»Ý³å³Ûù³ñ³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ó¨Ç Ù³Ýϳå³ï Ù³ñ½³¹åñ ¸Ç³·ÝáëïÇϳ ´´À ÐвÜä ÐÇ·.ѳϳÑ.ï»ë.سɳÃdz껵³ëïdz ÷á.Ï»Ýï êï»÷³Ý³í³ÝÇ ³ÛÉ Í³Ëë»ñ ²×áõñ¹Ç Ï»ÝïñáÝ äà²Î г۳ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ϳٻñ³ÛÇÝ Ýí³·³ËáõÙµ ´»ñ¹³í³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ëáó. Íñ³·ñ»ñ ê»ÛëÙÇÏ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÛáõë.ͳé.äà²Î Üáñ-г×ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý ÐÐ ²Ü ÑÇ·Ç»Ý.¨ ѳϳѳٳ×.Èáéáõ ö.Î ²ñÃÙ»¹ µÅßÏ³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ Ø³ñÙ³ñÇÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ³å³ñ³ï гÛñ³å»ïÛ³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ Ð.². ö´À ÐÐ ²Üä Ð ¨ Ð.²ñ³·³ëÍáïÝÇ Ù³ñ½.÷áñÓ³·. ²å³ñ³ÝÇ Ï³¹³ëïñÇ îê äà²Î ÐáÕßÇÝÙáÝÇÃáñÇÝ· ޻ݷ³íÇà ´Î ö´À ÐÐ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ Ü.²¹áÝóÇ ³Ýí³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý ÐÐ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý ä³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ HSBC BANK ARMENIA ´³ßáÛ³Ý ²É»ùë³Ý¹ñ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ºñ¨³ÝÇ í³ñãáõÃÛáõÝ ä²î µ³ÅÇÝ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý äà²Î

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

91

ÐРϳé³í.³éÁÝÃ.²½·³ÛÇÝ ²Ýíï·.ͳé./²½·.³Ýí.ݳ˳ñ³ñ ê³ñ³É³ÝçÇ Ñ³Ù.³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ îì ÐÐÎÎ äà²Î ꨳÝÇ ù³Õ.ÃÇí 5 ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î Üáñ³ß»Ý ·ÛáõÕÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáó äà²Î ²¶Îä Æ稳ÝÇ îê Þáñų ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ê¨³Ý ù³Õ.ÃÇí 8 ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ²¶ÎäÎ ²ñÙ³íÇñÇ îê ì³ñë»ñ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ê»ÛëÙÇÏ ä³ßïå. Ðì ̳é. ä»ï. áã ³é. È»éݳ·áñÍÝ»ñÇ Ù ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³ïáõÏ ëï»ÕÍ.Ï»ÝïñáÝ äà²Î ²¶ÎäΠ̳ÕϳÑáíÇï îê ÐРγé. ³éÁÝûñ سëÇëÇ Ï³¹³ëïñÇ îê âϳÉáíϳ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î Ú³Õ¹³ÝÇ ·/å ³ÛÉ Í³Ëë»ñ гÏáµÛ³ÝÝ»ñ ².Þ.Ü.².Ô. êäÀ Ð³Û Ñá·»íáñ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ äà²Î ºñ¨³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹.÷áñÓ.å»ï.óïñáÝ ÐÐ ²Ü äÐÇ·¨ гÏ.î ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç öáñÓ. Ï»ÝïñáÝ Ðñ³½¹³ÝÇ »ñÏñ³·Çï³Ï³Ý óݷ³ñ³Ý äà²Î ÎáÙ»ï³ 1 ´´À È»éݳí³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÐРγé.³éÁÝûñ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ ÏáÙÇï» Þ»Ý·³íÇÃÇ ï³ñÍù. ÷áñÓ.Ï»ÝïñáÝ äà²Î Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ ²¶Î îê êï³ÝÇëɳíëÏáõ ³Ýí. ä»èáõë. ¹ñ³Ù.óïñáÝ ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí.å»ï.ù³éÛ³Ï äà²Î Ø»ÕñÇÇ ½µ³Õí³Í.ï³ñ³Íù.Ï»ÝïñáÝ ²Ù³ëdzÛÇ Ï³¹³ëïñ è³¹ÇáýǽÇϳÛÇ ¶ÐÆ ö´À ².Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ïáõÝ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ ÐÐ ²Ü äÐǷгÙ.ï»ëã. ºñ. λÝï ¨ Üáñù سñ³ßÇ öÎ äà²Î êäºÜ ïáõÝ Ã³Ý·³ñ³Ý äà²Î ²¶Î êåÇï³ÏÇ îê Ø.ê³ñÛ³ÝÇ ³Ýí.ïáõÝ Ã³Ý·³ñ³Ý äà²Î ¸³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³ñϳ¹Çñ ϳï³ñÙ³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ äà²Î ßñç³.ÙÇç³í.íñ³ Ý»ñ·áñÍ.ÙáÝÇï.Ï»Ýï. ÐÐ ²Ü äÐǷгÙ.ï»ëã. ºñ. ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ öÎ äà²Î äà²Î ä³ïÙ.³ñ·»Éáó-óݷ.¨ å³ïÙ.ÙÇç. гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ ö´À ì³Ý³ÓáñÇ Ã»ëà ö´À ºñ¨³ÝÇ ¾ñ»µáõÝÇ å»ï. µÅßÏ.ùáÉ»ç Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. óݷ³ñ³Ý äà²Î ÎáÝïÇÝ»Ýïï»ùë äö´À ÐÐ ²Ü ä»ï .ÑÇ·. ¨ ѳϳѳٳ×. ï»ëã. ´ÇñÇÝ·ë êäÀ ÐРβ ÐäÌ ëáó.í×.¨ »Ï³Ùï³Ñ³ñÏÇ í³ñãáõÃÛáõÝ îñ³Ýë·³½ßÇÝ Æ稳ÝÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ÈáéÇ ·ñÙáõÕÏáÛëõÕÇ ö´À Ø»ÉÇáñ³ódz ö´À ¾ñ»µáõÝÇ-Üáõµ³ñ³ß. ï³ñ³Íù. ÷áñÓ.Ï»ÝïñáÝ ÐÑ ²Ü ä»ï. ÑÇ·.¨ ѳÏ.

ï»ëã.÷áñÓ.Ï»ÝïñáÝ ¼î¼´ Ìƶ äÐ ÐÑ ²Ü ä»ï. ÑÇ·.¨ ѳÏ. ï»ëã.Îáï³ÛùÇ ÷áñÓ.Ï»ÝïñáÝ ´´À ÏáÙ»ï³ ê³ñ³ïáíëϳ۳ ¶»Ý»ñ³ïáñëϳ۳ ÏáÙå. êäÀ ÐÑ ²Ü ä»ï. ÑÇ·.¨ ѳÏ. ï»ëã.êÛáõÝÇùÇ Ù ÷áñÓ.Ï»ÝïñáÝ ì³Õ³ñß³å³ïÇ ÍÝݹ³ïáõÝ äö´À ì³ñ¹»ÝÇëÇ îÐî г۵áõë³Ï гٳÉë³ñ³Ý êäÀ ÐÐ æñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï» ². ƲÉÇ˳ÝÛ³ÝÇ ³Ýí ºðüÆ äà²Î ÐÐ çñ³ÛÇÝïÝï. å»ï.ÏáÙÇï» Üáñ ³ÏáõÝù ö´À ¶É³Óáñ ѳٳÉë³ñ³Ý ÐÑ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·.ͳé. ²ñÙ³íÇñÇ í³ñãáõÃÛáõÝ ¸ÇÉÇç³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³ÛÉ Í³Ëë»ñ ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ îÐî ÐРβè. ²è. ²¶Î äÎ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ³å³ñ³ïÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù ػͳÙáñÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À ²¶Î äÎ Ðñ³½¹³ÝÇ îê гÝù.²ñï³¹ñ. àÉáñï Ðî ¼»ÛÃáõÝÇ îê ϳ¹³ëïñÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï» ÚáÉÛ³ÝÇ ³Ýí. ³ñÛáõݳµ³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ êï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõñ ö´À êÇ ²Û ÂÇÙ êäÀ г۳¿ñáݳíÇ·³ódz ö´À êáÏáÉ ¶ñáõå êäÀ ²ñ³·³ÍáïÝÇ ì. ä»ïñáëÛ³ÝÇ ³Ýí.Ù³ñ½³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý Üáõµ³ñ³ß»ÝÇ Ã³Õ³å»ï³ñ³Ý ¶³Éý³Û³Ý ²ñ³ ¨ ÁÝï³ÝÇù ²¶Îä ì³Ý³ÓáñÇ î/ê ÐÐ ²Ì î³íáõßÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ ²¶Îä ²µáíÛ³ÝÇ îê ³ß˳ï.ÏáÕÙÇó ޻ݷ³íÇÃÇ ½ÇÝÏáÙ ¶ÛáõÙñáõ Ù³Ýϳå³ï.ѳٳÉÇñ Ù³ñ½³¹åñáó ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç.µáõÅ.ÙdzíáñáõÙ êýÇÝùë ö´À гÛñ ¨ áñ¹Ç Øáõë³Û»ÉÛ³ÝÝ»ñ êäÀ ¸.Ô³½³ñÛ³ÝÇ ³Ýí.»ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ ÃÇí1 ÙÇçÝ.¹åñáóÇ ³ß.ËáñÑñ¹Çó ì³ñáõÅ³Ý ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇó,ö»ï³Ï êäÀÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ ʳã³ïñÛ³Ý ê³Ùí»É Üáõµ³ñ³ß»ÝÇ Ã³Õ³å»ï³ñ³Ý ÐÐ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñÛ³ï ÐÐ ²²Ì ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ ÐÐ ²²Ì ¶ñÇ·áñ Ü»ñë»ëÛ³ÝÇó ÐÐ ²²Ì Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃá ²ñ³ ²ñ³ Ðáíë»÷Û³ÝÇó ÐÐ ²²Ì êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃá ÐÐ ²²Ì ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃá êï»÷³Ý ̳ÕÇÏÛ³ÝÇó ÐÐ ²²Ì í³ñãáõÃÛáõÝ ÐÐ ²²Ì í³ñãáõÃÛáõÝ ÐÐ ³ßË ¨ëáó ѳñó Ý³Ë ëáó ³ç³Ï í ÐÐ ²²Ì ÐÐ ³ßË.¨ ëáó.ѳñó. ݳ˳ñ³ñ ²ßË.¨ ëáó.ѳñó. ÝË.ëáó ³å³Ñ ¨Î² ÐÐ ²²Ì ùÝÝã³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ

èáõµ»Ý ²÷áÛ³ÝÇó Ðв²Ì í³ñãáõÃÛáõÝ Ðв²Ì é³½Ù³µÅßÏ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ êï»÷³Ý³Ï»ñï åÉÛáõë ö´À ²¹³Ù³Ý¹ áëÏ»ñã³Ï³Ý ·áñͳñ³Ý ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÐÎ ²ñó³ËÇ Ï³Ý³Ûù ÐÎ µ»ñ¹Ç çñÙáõÕ ÏáÛáõÕÇ ²Ý³ÝÛ³Ý îÇ·ñ³Ý ²Ý³ÝÛ³Ý ÚáõñÇ ¾ÉɳñÛ³Ý ÎáÙÇï³ë ê³ñÇ ·ÛáõÕÇ ·/å ê³Ñ³ÏÛ³Ý ²ñÙ»Ý ²ñٻݳÏÛ³Ý Üß³Ý ì.²Ý³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇç.¹åñáó ²Ã³Û³Ý ²ßáï Æ稳ÝÇ ÃÇí 5 ÙÇçÝ.¹åñáó ²Ëåñ³ÓáñÇ ÙÇçÝ ¹åñáó ²ÛñùÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ̳÷³Ã³ÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó Üáñ³µ³Ï ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó îñ»ïáõùÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó æ³Õ³ó³Óáñ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ¸áí»ÕÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ²ñÙ»Ý ¶³ÉáÛ³Ý ä³ñ·¨ ØÇù³Û»ÉÛ³Ý ¶ñÇ·áñÇ äïÕ³í³ÝÇ ·/å ê³ý³ñÛ³Ý ¶³·ÇÏ Ü.¶»ï³ß»Ý ·ÛáõÕÇ ÃÇí 1 ÙÇçÝ. ¹åñáó äà²Î î³íáõßÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ êå³ñáÕÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³ëáódzódz ÐÐ ²Ü äÐÐî ì³ÛáÓ ÒáñÇ Ù³ñ½. ÷áñÓ³·Çï. Ï»ÝïñáÝ ì³Ñ³Ý ¨ ÃáéÝ»ñ êäÀ γñÇï³ë-Æï³Édzݳ ö´À ø³ç³Ýó êäÀ ¶³í³éÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ äö´À ꨳÝÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ äö´À гëÙÇÏ êäÀ ². êå»Ý¹Ç³ñÛ³ÝÇ ³Ýí. ûå ¨ µ³É»ïÇ ³½·. ³Ï.óïñáÝ ê³ý³ñÛ³Ý ²ñ³Ù³ÛÇë γå³Ý ûëà ö´À êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ ²ËáõñÛ³Ý- ²ñ³ùë çñ³é ö´À гÛÏ.γñÙ.ʳãÇ ÀÝÏ.¶ñ³ódz ÙÇç.í.»ñ³Ï.Ï»ÝïñáÝ êäÀ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ¸Çï³í³Ý ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñ ì³ÛáÓ Òáñ ´´À г۳ëï³ÝÇ ÷ñϳñ³ñ. ͳé³ÛáõÃÛáõÝ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ´³·ñ³ï ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý ÐáíÇÏ ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñáõà êÛáõÝÇù -¼³Ý·»½áõñ ´/Ð ²µáíÛ³ÝÇ ÍÝݹ³ïáõÝ äö´À г۳ëï³ÝÇ ÷ñϳñ³ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ºñ¨³Ý çáõñ ö´À /ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é.ݳË./ ²µáíÛ³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À ꨳÝÇ ³½·³ÛÇÝ å³ñÏ äà²Î ¼³Ý·»½áõñÇ äØÎ ö´À ä»ïñáëÛ³Ý êäÀ γÝóÉ»ñ êäÀ лÕÇݳñ êäÀ ܳñÇÝ» ¨ ¶»Õ³ÝÇ êäÀ ê³ëáõÝ ö´À Üáñ³Ûñ ¨ Ðñ³Ûñ »Õµ³ÛñÝ»ñ ²Î Æ稳ÝÇ çñû·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ ê³ñ·ëÛ³Ý ä³ñáõÛñ ÌáíÇݳñÇ µáõÅ.³Ùµáõɳïáñdz

Êö´À سñïáõÝáõ ÃÇí 3ÙÇçÝ.¹åñáó ºñ³ë˳ÑáõÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ê³ý³ñÛ³Ý ê³ëáõÝ Òáñ³·ÛáõÕÇ µáõÅ.³Ùµáõɳïáñdz ²å»ñÛ³Ý ÈÛáõ¹íÇ· ²ÙÇñç³ÝÛ³Ý Äáñ³ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý سñ·³ñÛ³Ý ÐáíÇÏ ²Û·»ÑáíÇïÇ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáݹ г۳ëï³ÝÇ ÷ñϳñ³ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ÐöÌ Â³ÉÇÝÇ Ññß»ç ÷ñϳñ³ñ çáϳï г۳ëï³ÝÇ ÷ñϳñ³ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ÂÇí 1 ѳïáõÏ ¹åñáó î³íáõßÇ ÖÞÞ ö´À ´»ñ¹ æúÀ ²É»ùë³Ý¹ñ ì³¹ÇÙÇ ä»ïñáëÛ³Ý ä³í»É ì³½·»ÝÇ ä»ïñáëÛ³Ý ²¹³ÙÛ³Ý ¶»áñ·Ç ²¶Îä β êÇëdzÝÇ îê ì³ñ¹»ÝÇÏ ·ÛáõÕÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó Æ稳ÝÇ ÖÞÞ ö´À ꨳÝÇ ÃÇí1 ÙÇçÝ.¹åñáó гÛÏ ¨ áñ¹ÇÝ»ñ ²Î ²ñï³ß³ïÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý È׳߻ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó سñïáõÝáõ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ äö´À ¶»Õ³ÑáíÇï ·ÛáõÕÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó س¹Çݳ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ ÃÇí 3 ÙÇçÝ.¹åñáó ì³ñ³· ³í³ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ÞÇñÇÝÛ³Ý Ð³ÛÏ ¸ÇÉÇç³ÝÇ ÃÇí 1 ¹åñáó ØáíëÇëÛ³Ý ÈÇÉÇà ²ÃÉ»ïÇϳÛÇ ûÉÇÙå.Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý 2 Ù³ñ½³¹åñáó ì³ñ¹»ÝÇëÇ ÃÇí 1 ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ꨳÝÇ ÃÇí 4 ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î Ìáí³·ÛáõÕ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ì³Ñ³·ÝÇÇ Ø.øáãÇÝÛ³ÝÇ ³Ýí.³/Ï Ðáíï³Ù»çÇ ·ÛõáÕ³å»ï³ñ³Ý ¶³í³éÇ ÃÇí5 ÙÇçÝ.¹åñáó ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ ¼îΠ³¹¨áëÛ³Ý ²ñë»Ý ¼áɳù³ñÇ ÃÇí1 ÙÇçÝ.¹åñáó гճñÍÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ÐРγé.³éÁÝûñ ²¶ÎäÎ ù³ñ﻽³·ñÙ³Ý í³ñã. ì³Ý³ÓáñÇ Ð²µ»ÉÛ³ÝÇ ³Ýí.å»ï.¹ñ³Ù³ïÇÏ.óïñáÝ ºñ.øáã³ñÇ Ã³Ý·³ñ³Ý äà²Î Ø»Í ä³ñÝÇÇ Ñ³Ù³ÛÝù ²¶Îä ²ÝÇÇ îê Òáñ³·ÛáõÕÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó ¸åñ³µ³ÏÇ µÅßÏ³Ï³Ý ³Ùµáõ³ïáñdz Òáñ³·ÛáõÕ ·ÛáõÕÇ ÃÇí 1 ÙÇçÝ.¹åñáó г۳ëï³ÝÇ îϽ³ñ å»ï³Ï³Ý Ýí³·³ñ³Ý äà²Î ²ñï³ß³ïÇ ². ʳñ³½Û³ÝÇ ³Ýí. å»ï.¹ñ³Ù óïñáÝ ÈÇ×ùÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçÝ.¹åñáó ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñÇ Ø³ñïáõÝáõ îê ì³ñ¹»ÝÇÏÇ ².úѳÝÛ³ÝÇ ³ÃÇí 3 ÙÇçÝ.¹åñáó ì³ÛáÓ ÒáñÇ Ù³ñ½Ç ·ñ³¹³ñ³Ý سñ·³ñÛ³Ý ²µñ³Ñ³Ù ²ã³çñÇ ³Ùµáõɳïáñdz ö´À γñ»Ý ¨ ƹ³ êäÀ àõëáõÙÝ.³ñí»ëïÇ Ã³Ý·.åñ³ý.²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ Ð. ¸áÉÙ³½Û³Ý γñ»Ý ²ÏݳյÛáõñÇ

·/å гñáõÃÛáõÝÛ³Ý èáõµ»Ý ²ñ³ÙÛ³Ý êÃááõÝ êï³ÛÉ êäÀ ²É³í»ñ¹áõ ÍÝݹ³ïáõÝ Ôáõñë³ÉÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ Ø»Õñáõ îÐî ²ñÙ³íÇñÇ ÃÇí 6 ¹åñáó ì³ñ¹»ÝÇëÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ ö´À êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý ¸ÇÉÇç³ÝÇ ÃÇí 2 ¹åñáó ¶áÙóÛ³Ý Î³ñ»Ý г۳ëï³ÝÇ ÷ñϳñ³ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ Ê.²µáíÛ³ÝÇ ïáõÝ Ã³Ý·³ñ³Ý äà²Î ²¶Îä ³ÉÇÝÇ îê ä»ï.ÐÇí³Ý¹³Ýáó äö´À êï»÷³Ý³í³Ý ²ÛñáõÙÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý â³ñ»ÝóÇ ³Ýí.·ñϳÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·.äà²Î ³ßË.Ïá ²ñ¨³ßáÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÐРβ ²¶Î äÎ-Ç ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ îê ¼ÇñáÛ³Ý ²ñï³ß»ë ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ æúÀ ä³ïÙ³Ùß³Ï.ųé³Ý·áõÃÛáõÝ ¶ÐÎ äà²Î ê³Ý³ÙÛ³Ý ¶»áñ·Ç γñ³å»ïÛ³Ý ä³ñáõÛñ ìÇɳëÇ å»ï.·áõÛùÇ Ï³é.í³ñã.å.ï» ²é³ï³ß»ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ¶»Õ³ñùáõÝÇù Ù³½ñÇ ¸ñ³ËïÇÏ Ñ³Ù³ÛÝù ¶³ÛÇ ëáó. û·ÝáõÃÛáõÝ ²ñÙ»Ý Ô³½³ñÛ³Ý ²Ò ì³ñã³-îÝï»ë³Ï³Ý ö´À ²ç³÷ÝÛ³Ï ¸³íÃ³ß»Ý ï³ñ³Íù.÷áñÓ.Ï»ÝïñáÝ äà²Î Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù ².ØËÇóñÛ³Ý êäÀ ºÕí³ñ¹Ç ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý ÐÐ ²Ü å»ï.ÑÇ·.¨ ѳϳѳÙ.ï»ëã.äà²Î ÐРβ ÐäÌ úÐì 2-ñ¹ µ³ÅÇÝ ÐÐ ²²Ì ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½.í³ñãáõÃÛáõÝ ²ñ·»Éáó³å³ñϳÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñ äà²Î Æë³Ë³ÝÛ³Ý Üáñ³ Øï³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝ Îáõñáñï³µ³Ý.¨ ýǽ.µÅßÏ.¶ÐÆ ö´À г۳ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý îñ³Ýëݳ˳·ÇÍ îÞÜÐÆ ö´À ѳ۳ëï³ÝÇ ³½·.å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÇ ³ßË.ÏáÕÙÇó ÐÐ ²²ä ²ñ¿ùëå»ñïǽ³ êäÀ ÐРβ ÐäÌ êÇëdzÝÇ îÐî ²¶Îä ì³Õ³ñß³å³ïÇ îê ²ñÙ³íÇñÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À ¶Çï³ï»Ë.Éñ³ï.ѳÛÏ.Ï»Ýï.äà ²Î Ðñ³½¹³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À ²ñ-Ç ï³ñ³Íù.ѳñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ êå³Ý¹³ñÛ³ÝÇ îÐî д ÐÎ ÜÇ·-²å³ñ³Ý ÐÐ ²Ü Ñá·»µáõÅ.µÅßÏ.Ï»Ýï.ö´À ì.².ü³Ý³ñçÛ³ÝÇ ³Ýí.áõéáõóù³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ï»Ýï. ¸³íó߻ÝÇ Ã³Õ³å»ï³ñ³ÝÇ ³ßË.ÏáÕÙÇó Ðä²Ð äà²Î ÐРβ ²¶Îä ·»á¹»½.¨ ù³ñ﻽³·.Ï»ÝïñáÝÇ ÏáÉ»ÏïÇ î»ËÝÇϳϳÝ

92

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

³Ýíï³Ý·.³½·³ÛÇÝ Ï»Ýï.äà²Î ÐÐ ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ìî´-г۳ëï³Ý µ³ÝÏ ·áñͳéÝ³Ï³Ý Ù³ëݳ×ÛáõÕ ÐÐ ¶²² ¶Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Ùç³½·.Ï»ÝïñáÝ ²é³Ýóù êäÀ ê»ñáÅ êáõùdzëÛ³Ý ´³ñÓñ³íáÉï ¿Éó³Ýó»ñ ö´À ²í³ÝÇ ³ÕÇ ÏáÙµÇݳï ö´À àñáï³ÝÇ Ð¾ÎÐ ö´À ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý ´áõ¹áÛ³Ý ºñí³Ý¹ ¶³í³éÇ ÍÝݹ³ïáõÝ äö´À ꨳÝÇ ÃÇí 1 ÙÇçÝ.¹åñáó ´ÇÃÉÇë-Ø»Ý êäÀ سùë³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ²ñÙëíǽµ³ÝÏ ö´À Ðñ³½¹³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý ö³ßÇÝÛ³Ý ²ñ³Ù³ÛÇë ´áõ¹³ÕÛ³Ý ²ñÃáõñ ³Ùñ³½Û³Ý ìɳ¹ÇÙÇñ ²í»ïÇë ¸Çµ³Ý êÇÙáÝÛ³Ý ¾¹Çï³ ¶¨ñ·Û³Ý ²ñÙ³Ý Ô³½³ñÛ³Ý ¶³ñÇÏ ØÇݳëÛ³Ý Ø³ñïÇñáë ä»ïñáëÛ³Ý êáë гÛñ³å»ïÛ³Ý èáõµÇÏ Â³¹¨áëÛ³Ý ¶³·ÇÏ Ô³½³ñÛ³Ý Üí»ñ Ø»ÉÇù ¨ ²ñÙÇÝ» ²½³ñÛ³ÝÝ»ñ ê³Ñ³ÏÛ³Ý Ü³Çñ³ ²¹³ÙÛ³Ý ¸³íÇà êÇÙáÝÛ³Ý È¨áÝ Ø³ñïÇñáëÛ³Ý È¨áÝ ä³ïñÇÏÛ³Ý Ê³ã³ïñÛ³Ý ²ñÙ»Ý Ø³ÝÙ³ÝÛ³Ý ²ñÙ»Ý î³Ã¨ÇÏ,²É»ùë³Ý¹ñ,øݳñÇÏ,²ñï ³í³½¹ гñáõÃ-Û³Ý,¼.ØÇñ½ سñÏáëÛ³Ý ê¨³Ï ²í»ïÇëÛ³Ý ²ñÍñáõÝ Ð³ÏáµÛ³Ý ì³ñëÇÝ» ÐÐ îÎÜ ÐöÌ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ È»ÝáõÕÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇó г۳ëï³ÝÇ ÷ñϳñ³ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ Ð.²ñß³ÏÛ³Ý ÐÐ ²²Ì ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ ÐÐ îÎÜ ÐÒÌ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ ²ßï³ñ³Ï úÐì Ø.Êáñ»Ý³óáõ ³Ýí.ѳٳÉë³ñ³Ý êäÀ ²ñÃáõñ êäÀ ²í»ïÇù ÔáõϳëÇ ´³ñë»ÕÛ³Ý ê»ñ·»Û SBS êäÀ ä»ïñáëÛ³Ý Ü³ÇñáõÑÇ ²ñÍí³µ»ñ¹ êäÀ ¾ÉÇï ¶ñáõå êäÀ ²í»ïÇëÛ³Ý ²ñÃáõñ ØÏñïáõÙÛ³Ý ¾ñÇÏ ²ßï³ñ³ÏÇ ¶.Ô³÷³ÝóÛ³ÝÇ ³Ýí.ÙÇçÝ.¹åñáó ØÇñ½áÛ³Ý Î³Ùá ì³Ñ-γé êäÀ ÔÉ»ãÛ³Ý ²ßáï ²ñÛáõë³Ï ¨ ²ñÃáõñ ²Ûí³½Û³ÝÝ»ñ γñá ¨ ¶áѳñ γñ³å»ïÛ³ÝÝ»ñ ºñÇóÛ³Ý Ðñ³Ýï ²ßáï ¨ ²Ý³ÑÇï Ô³½³ñÛ³ÝÝ»ñÇó ²Ýݳ гñáõÃÛáõÝÛ³Ý üáõ·³ë êäÀ ³ëå³ñÛ³ÝÇ ³Ýí ß³Ë ¨ ß³ß Ù³ÝϹå ÐÐ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñÛ³ï æÇÙÇÉÛ³Ý ê³ñ·Çë гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ÐáíѳÝÝ»ë

ü³Ññ³¹Û³Ý γñ»Ý سñ·³ñÛ³Ý ²ñÃáõñ ØÇù³Û»ÉÛ³Ý ì³ñ¹³Ý êáõùdzëÛ³Ý ²ñ÷Ç ¶ñÇ·áñÛ³Ý ØÏñïÇã ì.ϳñ³å»ïÛ³ÝÇ ³Ýí.ÃÇí 3 Ù/¹ äà²Î γñÙÇñ ·ÛáõÕÇ ÃÇí 1 ÙÇçÝ.¹åñáó È׳÷ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ÈáõëÇÝ» ¸¹Ù³ß»ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó гñáõÃÛáõÝÛ³Ý êɳíÇÏ/Üáñ г×Ý Î³ñ׳յÛáõñÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ÈÇ×ù ·ÛáõÕÇ ÑÇÙÙÝ³Ï³Ý ¹åñáó äà²Î Ðá·³µ³ñÓáõ ·/å Êß˳ÝÛ³Ý ²ñÃáõñ ²µ»ÉÛ³Ý èáõ¹ÇÏ ¶³ëå³ñÛ³Ý øݳñÇÏ êÙµ³ïÛ³Ý ²ßáï ²ßáóùÇ ï»Õ³Ï³Ý ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝù ¸³É³ñÇÏÇ ÃÇí1 ¹åñáó ì³ñ¹³Óáñ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ºÕ·ÝáõïÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ä³ñáÝÛ³Ý ì³ñ¹·»ë ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ÈÇÉÇà ¨ سñdz٠γÃݳյÛáõñÇ ·ÛõáÕ³å»ï³ñ³Ý γñ³å»ïÛ³Ý è³½ÙÇÏ ºÕÛ³Ý ¶³·ÇÏ ÐÐ ²²Ì ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝ ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ¶ñÇ·áñ г۳ëï³ÝÇ ÷ñϳñ³ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ àñáï³Ý-²ñ÷³-ê¨³Ý å»ï.ÑÇÙÝ.ÏáÉ»Ïï.ÏáÕÙÇó ²ËáÛ³Ý ì³Ñ» ÐРβ ÐäÌ úÐì 8-ñ¹ µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ ÷ñϳñ³ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ²Õ³µ»ÏÛ³Ý ¶áé Ðáë»÷Û³Ý ²ñ³Ù ÐÐ ²²Ì ѳϳѻï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý ·É˳íáñ í³ñãáõÃÛáõÝ ¾É»Ïïñ³ë³ñù ´´À γ˳ÏÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î Ð³Û Ðǹñáû¹.¨ ÙáÝÇï.å»ï.ͳé.äà²Î ²í³½³ÝÇ ÑÇÙÝ.¹åñáó äà²Î ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ îÐî Üáñ³Ï»ñïÇ ÙÇçÝ.¹åñáó Ü.¶»ï³ß»ÝÇ µáõÅ. ³Ùµáɳïáñdz ²ñÍí³ÝÇëïÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó ²ñ³Ù-6 ëåÁ سñïáõÝáõ ÍÝݹ³ïáõÝ ê³ñ·ëÛ³Ý ê³Ã»ÝÇÏ ²ñó³ËÇ ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ ÑÏ ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ö´À äáõÉáõ½Û³Ý ÜÇɳ Ðв²Ì ¸Üä í³ñãáõÃÛáõÝ Ðв²Ì ê¾î¶ ù.êï»÷³Ý³Ï»ñï êåáñïÙ»¹ êäÀ ³ñó³ËÇ ì.ö³÷³½Û³ÝÇ ³Ýí.å»ï³Ï³Ý¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ã³ïñáÝ ü³ñÙë»ñíÇë ö´À ê³ñ¹áÝÇÏë êäÀ ê³ñ·ëÛ³Ý ìÇï³ÉÇÏ ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç. ´»ñÓáñ ù³Õ³ùÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý ÂáíÙ³ëÛ³Ý ìÇ·»Ý ²Î سݳëÛ³Ý úÝÇÏ ²Ò ø³ß³Ã³ÕÇ ÐÐÞÎ ì»ñ¹ÇÛ³Ý ¾¹áõ³ñ¹ ÈÔÐ ²Ü ²ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Ï³Û³Ý Ô³ñ³µ»ÏÛ³Ý ¾Éɳ ²Ò

ì³ñ¹³ÝÛ³Ý èá½³ Ü.¶»ï³ß»ÝÇ ².ºÕdz½³ñÛ³ÝÇ ³Ýí.2 Ù/¹ ´³¹áÛ³Ý ¶áé º.â³ñ»ÝóÇ ïáõÝ Ã³Ý·³ñ³Ý äà²Î ²ñ¨ÇÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ²ñÙ³íÇñÇ ÃÇí 1-ÇÝ ¹åñáó سÉÇßϳÛÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý γå³ÝÇ ÃÇí1 ѳïáõÏ ¹åñáó äà²Î/´³Õ³µ»ñ¹ ²Ã³ÝÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ êáõñßÇÝ êäÀ ²ñï³ß³ïÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ºñ¨³ÝÇ Ù³ÝÏ³Ý ïáõÝ äà²Î ¶¨áñ· ¨ ì³Ñ³Ý êäÀ ö³ñ³ù³ñÇ ÁݹѳÝáõñ µÝáõÛÃÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ºéÛ³Ï êäÀ ì³Ñ³ñ»· êäÀ ²í³·Û³Ý êï»÷³Ý гÛñ³å»ïÇ ä»ï.µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ äö´À ÐРβ ÐäÌ úÐì 9-ñ¹ µ³ÅÇÝ ¸³íÃÛ³Ý ¶³Û³Ý» î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý ²ñÙ»Ý ¸ÇÉÇç³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ÐРβ ÐäÌ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ ³ßË.ÏáÕÙÇó ²éÇÝçÇ Ñ³Ù³ÛÝù ºñ¨³ÝÇ ¶»Õ³ñí»ëïÇ å»ï.³Ï³¹»Ùdz äà²Î Âáõñí³Ý¹ êäÀ ÐРβ ÐäÌ ÐÐÐì ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Þ³ñáõñ ²Î ²ñÙ³íÇñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ÐÐ Øß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ²úÎ ¼í³ñÃÝáó ö´À г۵ǽݻ뵳ÝÏ ö´À øáã³ñÛ³Ý ê»¹ñ³Ï ºñ¨³ÝÇ æ»ñÙ³¿É»Ïïñ³Ï»ÝïñáÝ ö´À ²é³ù»ÉÛ³Ý ¶¨áñ· êäÀ Ð üÇݳÝëÝ»ñÇ ¨ ¿ÏáÝáÙ.ݳ˳ñ³ñáõÃ.³ß˳ï³Ï ÇóÝ»ñÇó êï³ñï åÉÛáõë êäÀ ²ñó³Ëµ³ÝÏÇ Ð³¹ñáõÃÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ²ñ×ÇëÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ²Ïݳ߻ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ Æ稳ÝÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ö´À ²ñÃÇÏÇ îÎ ½ÇÝÏáÙÇë³ñdzï Æ稳ÝÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ ö´À Øñ·³ëï³ÝÇ ëáó.û·ÝáõÃÛáõÝ ºñ¨³ÝÇ å»ï.ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ùáÉ»ç äà²Î ꨳÝÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó äö´À ÐÐ îÎÜ ÐöÌ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½.Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý ï»ëã. àëϻѳïÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÐРβ ÐäÌ ûå»ñ³ïÇí Ñ»ï³Ëáõ½.í³ñãáõÃÛáõÝ ².гÏáµÛ³Ý êäÀ ÐРβ ÐäÌ úÐì ²ñ³µÏÇñÇ µ³ÅÇÝ ¸áÕëÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ²Û·»ÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý È»íáÝ »ñÏñáñ¹ êäÀ ¸ÇÉÇç³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ å³ñÏ äà²Î ²ÏݳÉ×Ç ëáó.û·ÝáõÃÛáõÝ ¸¹Ù³ß»ÝÇ µáõÅ.³Ùµáõɳïáñdz äö´À ¶É³Óáñ ³éáÕç³ñ³Ý êäÀ Ø»ñÓ³í³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý îÇñ³ÝáõÝ ö´À ºñ¨³ÝÇ ýǽÇϳÛÇ ÇÝëïÇïáõï

î³íáõßÇ îÐî ÐÐ ìÒ Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý ²ËáõñÛ³ÝÇ îÐî Üáñù ï»Õ»Ï³ïí³í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À ÐРβ ÐäÌ úÐì 1 µ³ÅÇÝ ì»Ùϳñ êäÀ гÏáµÛ³Ý ¶áé Ðñ³½¹³ÝÇ ²ñï³í³½¹ ·Û. ·ÛáõÕåï. è»Ù ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý êÇñ³Ýáõß ²µ³çÛ³ÝÇó ÐéÇ÷ëÇÙ» ²í¹³ÉÛ³ÝÇó ÐÐ ³ßË ¨ ëáó Ý³Ë ³ÝÓÝ³Ï Ï³é³í µ³ ÐÐ ³ßË ¨ ëáó Ý³Ë Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý í³ ÐÐ ³ßË ¨ ëáó Ý³Ë Ñ³ë³ñ³Ï Ñ»ï ϳå ÐÐ ³ßË ¨ ëáó Ý³Ë Ðñ³ãÛ³ ޳ѳ½Ç½Û³Ý سñ³ÃáÝ 2007 ì³ñ¹³ÝÛ³Ý Âáñáë ´³ñë»ÕÛ³Ý ²Ýݳ ܳɵ³Ý¹Û³Ý ²ñÙ»Ý ¶áõÉáõÙÛ³Ý ê³Ùí»É γñ³å»ïÛ³Ý ¸³ÝÇáÉ ¶ñÇ·áñÛ³Ý Ü³Çñ³ ꨳÝÇ ÃÇí 9 Ù/¹ äà²Î ²Ýï³é³Ù»ç ·ÛáõÕÇ Ù/¹ Ìáí³½³ñ¹ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ´³ñ»å³ï ·ÛáõÕÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáó ²ñï³ÝÇß ·ÛáõÕÇ Ù/¹ ²ñçáõïÇ ëáó.Íñ³·»ñ ØËÇóñÛ³Ý ¶³·ÇÏ ²½áÛ³Ý È³áõñ³ ÐРβ ÐäÌ úÐì ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½.µ³ÅÇÝ êï»÷³Ý³í³ÝÇ ¼îÎ ¸»µ»¹Ç ëáó.Íñ³·»ñ ¶Ûáñ·Û³Ý è³Ùáݳ àõéáõïÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ̳Ïù³ñ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ÐРβ ÐäÌ úÐì ìî µ³ÅÇÝ ²·³ñ³ÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ¶³ÉëïÛ³Ý ¶³·ÇÏ ²Ýï³é³ß»ÝÇ ëáó.Íñ³·»ñ ¸³íÃÛ³Ý ØÇÑñ³Ý Î.²Õ»·áõ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·»ñ ¸áõñ·³ñÛ³Ý ²ßáï Üáñ³ïáõëÇ µÅßÏ³Ï³Ý ³Ùµáõɳïáñdz ²ñ¨ÇÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý È»Ñí³½Ç ÙÇçÝ.¹åñáó ²ñ·ÇݳÛÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý Ô³ñÇµÛ³Ý Ð³ñáõà Ü.Î. ²ÕµÛáõñÇ ·/å ³å³ñ³ï È»éݳÓáñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáó äà²Î ì³½³ß»ÝÇ ³å³ñ³ï ÂáõÙ.Ññ³Ï³ÛáõÝ ÝÛáõÃ.·-Ý ´´À ì³ñ¹»ÝÇëÇ å»ï. ÑÇí³Ý¹³Ýáó Üáñ-ÜáñùÇ Ã³Õ³å»ï³ñ³Ý ê³ñáõ˳ÝÇ µáõÅ.³Ùµáõɳïáñdz äö´À ²ñÙ³íÇñ Ù³ñ½ ÎáÕµ³í³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ºÕ»·Ý³ÓáñÇ ´Îî ´´À ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ÐäÌ úÐì ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ µ³ÅÇÝ Ð³Õ³ñÍÇÝ ö´À ìñáõÛñ ¨ ²·³åÇ êäÀ ²ñï³Ù»ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ·.æñí»Å ÙÇçÝ. ¹åñáó ʳßóé³ÏÇ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáݹ ¶Çï³Ù»Ã.Ï»ÝïñáÝ àõÉïñ³Ç ÙÇçÇÝ... γå³ÝÇ îÐî ø³Õ³ídzódzÛÇ ·É˳íáñ í³ñãáõÃÛáõÝ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ ³å³ñ³ï

Ê. ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí. ѳÛÏ. å»ï.Ù³Ýϳí.Ñ ÊÝÏá ²åáñ ³Ýí.·ñ³¹³ñ³Ý ÐРβ ÐäÌ úÐì 5-ñ¹ µ³ÅÇÝ æ»ñÙáõÏ-3 ³éáÕç³ñ³Ý êäÀ ²ñ³ñ³ï Ùáñ ¨ Ù³ÝÏ³Ý ³áÕç.ö´À ºñù³ÕÉáõÛë äö´À ¶»Õ³ß»Ý ëáó.û·Ý.ÑÇÙݳ¹ñ³Ù æ»ñÙáõÏÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù îÐî ÐÐ ÎñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ø³Ý³ù»éÇ Ï³ñÇ ý³µñÇϳ êäÀ Ø»ï»á ÂÇ-ìÇ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ êäÀ Ðñ³½¹³ÝÇ ÍÝݹ³ïáõÝ ö´À ²Õ³íݳÓáñÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ìá¹áÏ³Ý³É åñá»Ïï ²Î ´³µ³Û³Ý ܳ½ÇÏ ¶ñÇ·áñÛ³Ý ì³É»ñÇÏ êäÀ ø»ñÃÇ Ñ³Ù³ÛÝù ¶³Û³Ý» êäÀ ¾ÉÏáÙ êäÀ æñÙáõÕ-ÏáÛáõÕÇ ö´À ê³ÝÙ³ùñáõÙ-ϳݳã³å³ïáõÙ Ðà²Î Ô³í³Ë³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù øÇñë³í³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù Ö³ñïݳ˳·ÇÍ êäÀ È³É³Û³Ý ´»·É³ñ ê³ý³ñÛ³Ý øñëïÇÝ» γñ³å»ïÛ³ÝÇó ì³Ñ» Øáõñ³¹Û³ÝÇó ²ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ ø³ñ³ÑáõÝç ѳٳÛÝù è³ýá êäÀ Ø»ñÏáõñÇ êäÀ ø³ñí³×³ñÇ ßñç. µáõÅ.ÙdzíáñáõÙ äà²Î ¸³íÃÛ³ÝÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇù ¾ñ»µáõÝáõ ¼îÎ î»ñ ÂáíÙ³ëÛ³Ý ¾¹·³ñ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ²ßáï ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý ²ñÙ»Ý ²í³·Û³Ý ì³Éá¹Ç³ àõÉÇ˳ÝÛ³Ý êáõñ»Ý ¶³í³éÇ ÃÇí9 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶³í³éÇ ÃÇí 3 ÙÇçÝ.¹åñáó êí»ñ¹ÉáíÇ ·/å ¶³í³éÇ ÃÇí4 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶áÕ³ñù.Ù³ñ½ ·ÛáõÕ ê»ÙÛáÝáíϳ Ø.سÝóßÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ Üáñ³ïáõëÇ ÃÇí 1 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶³í³éÇ ÃÇí 1 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶»Õ³Ù³í³Ý ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ¶³ñ»·ÇÝ Ð³·íáõ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó äö´À È»ñÙáÝïáíÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ê³ñ³Ù»çÇ Ñ³Ù³ÛÝù ¶³í³éÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó äö´À гϳïáõµ»ñÏáõÉÛá½³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ö´À ê³ñ³É³ÝçÇ Ñ³Ù³ÛÝù Ü-ºñ½Ýϳ ѳٳÛÝù ø³ë³ËÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÐРβ ÐäÌ úÐì ²ñÙ³íÇñÇ µ³ÅÇÝ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý äà²Î ÊáëñáíÇ ³Ýï³é å»ï³Ï³Ý ³ñ·»É³Ýáó È»éݳå³ï ·/å ì³ÛùÇ ÁݹѳÝáõñ µÝáõÛÃÇ ³ÛÉ Ñ³Ù³ÛùÝ.ͳé. êåÇï³ÏÇ îÐî ºÕ»·Ý³ÓáñÇ çñû·ï³·.ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ø»Ýáõ³-îáõñ êäÀ ¶áñÇëÇ îÐî ²ñ³µÏÇñÇ îÐî

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

93

²é¨ïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý å³É³ï гÝñ³å»ï³Ï³Ý »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ýáݹ äà²Î ²ç³÷ÝÛ³ÏÇ Ã³Õ³å»ï³ñ³Ý λÝïñáÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáí ²ñ³µÏÇñÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ ²ñÙ³Ý ²Õ³Ý³ÏÛ³Ý ÐáéáÙÇ ´² ¶ ÐáéáÙ ¶ÛáõÙñáõ ³ñÛ³Ý ÷áËÝ»ñ³ñÏÙ³Ý Ï³Û³Ý ö´À ì³ÝÛ³ àõ½áõÝÛ³Ý ¶³ëå³ñÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ æÇí³Ýáõ ³Ýí. È»ÝáõÕáõ Ø/¸ ²ñÃÇÏÇ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À ²ËáõñÛ³ÝÇ µÅß.Ï»ÝïñáÝ ö´À ²ÃÉ»ïÇϳÛÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ù³Ýϳå³ï.ÃÇí 1 ¹åñáó ²ñ¨ß³ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù سñïáõÝáõëï³Ù³ïáÉá·Ç³Ï³Ý åáÉÇÏÉÇÝÇϳ úÐì ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó ê³ñÏáÕÇ êäÀ ìÒØ ·. ¶É³Óáñ Ðá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À سñïáõÝáõ ÑÇí³Ý¹³Ýáó äö´À ¶»Õ³Ï»ñïÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ì³ÛùÇ ÖÞÞ ö´À ²å³ñ³ÝÇ îÐî ÐРβ ÐäÌ Ðî²Ð ÃÇí 1 í³ñã. ¾çÙdzÍÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ äñ»ë ²ïï³ß» êäÀ سÛÇÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ ê»ñ·ÇÛ³Ý ¾¹ÇëáÝ Ø»ÉÇùÛ³Ý ²ñë»Ý Ø»ÉÇùÛ³Ý Ø³ñÇÝ» سñ³ÃáÝ 2007 سñ³ÃáÝ 2007 ì³Ûáó ÒáñÇ úÐì µ³ÅÇÝ ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý æÑ³Ý ²í³·Û³Ý ²ñÙ³Ý ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½ ì³Ñ³ÝÇ Ù/¹ سճùÛ³Ý ¶»Õ³Ù ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½ ²Û·áõïÇ Ù/¹ ²½³ñÛ³Ý ²ñ³ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½ ²Õµ»ñùÇ Ù/¹ ²½³ï³ÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý ³Ùµáõɳïáñdz ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½ γɳí³ÝÇ Ù/¹ ö³ÝÇÏÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À ÞØ Ø³ÛÇëÛ³ÝÇ µÅß.³ÙµáõɳïáñÇ ö´À ºåÇëÏáåáëÛ³Ý ä³ñáõÛñ ê³Ñ³ÏÛ³Ý ²ñÃáõñ ÞÇñ³Ï, ¶ÛáõÙñÇ ²µ³çÛ³ÝÇ ³Ýí. ÁÝï³Ý»³Ï³Ý Æëñ³Û»ÉÛ³Ý ¶³·ÇÏ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½ ¸åñ³µ³ÏÇ Ù/¹ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½ سñïáõÝáõ Ù/¹ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½ ¸ñ³ËïÇÏÇõ Ù/¹ ØÇç³½·³ÛÇÝ Î³ñÙÇñ ʳãÇ ³Ýí. åáÉÇÏÉÇÝÇϳ Þï³å µáõÅ.û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³Ý ö´À ¾ÝñÇÏá سïï»ÛÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ ö´À àõéáõóù³µ³Ý³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ ö´À ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ²ËáõñÇÏÇ µÅß.³Ùµáõɳï.ö´À ²ñÃÇÏÇ Ùáñ ¨ Ù³ÝÏ³Ý ³éáÕç.Ï»ÝïñáÝ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½ Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ ÃÇí 2 Ù/¹ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½ ¶»ïÇÏÇ Ù/¹

¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½ ÂÃáõçñÇ Ù/¹ ²Ù³ëdzÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À ØÏñïãÛ³Ý ¶»ñ³ëÇÙ ¶³·³ñÇÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ä»Ù½³ß»ÝÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ Ø³ñ³Ù³ß»Ý ´² ö´À سñ³ÉÇÏÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ ø³ç³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ÉÇñ Øäظ Ö³Ùµ³ñ³ÏÇ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ ´éÝóù³Ù³ñïÇ ûÉÇÙå.Ù³Ýϳå³ï.Ù³ñ½³¹å.äà ²Î ¶»Õ³Ù³ë³ñ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó êåáñïÇ ÙÇç.ϳ½Ù.Ï»ÝïñáÝ äà²Î ØÇÉɳñ»Ý êäÀ ºñ¨³ÝÇ Ë³Ù³×ÇÏÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý óïñáÝ äà²Î ê³Ù³ñÇûñ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ö´À ²ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõ È»éݳÝÇëïÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý æñí»ÅÇ êäظ äà²Î ºñ¨³ÝÇ ÙÝç³Ë³ÕÇ å»ï³Ï³Ý óïñáÝ äà²Î Ü.Ø»ÉÇùÛ³ÝÇ ³Ýí. ÃÇí 2 åáÉÇÏÉÇÝÇϳ г۳ëï³ÝÇ µÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý óݷ³ñ³Ý Üáñ-²ñï³Ù»ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù úÓáõÝÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ úÐì Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç µ³ÅÇÝ ¼áñ³í³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý äéáßÛ³ÝÇ ³ÛÉ Í³Ëë»ñ ¶ÛáõÙñáõ ¶Ûáõɵ»ÏÛ³ÝÇ ³Ýí. íÇñ³µáõÅ. ÑÇí. ö´À ì³Ý³ÓáñÇ ëáó.ͳé³ÛáõÃÛáõÝ Ð³ñϳÛÇÝ å»ï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ Üáñ ¶»ÕÇ ³ÛÉ Í³Ëë»ñ æñßÇÝ êäÀ ÐРγé.³éÁÝÃ.ѳñϳÛÇÝ å»ï.ͳé.ùÝÝã.µ³ÅÝÇó ì³ÛùÇ îÐî ºÕ»·Ý³ÓáñÇ ù³Õ. ³ñï³ù.ïÝï.³ç³Ïó. ä»ï.µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝ.äö´À ²í³ÝÇ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ¶É³Óáñ-1 ²Î ºñ¨³ÝÇ å»ï.ѻݳϻï.µÅßÏ.ùáÉ»ç äà²Î ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 1 åáÉÇÏÉÇÝÇϳ ÞØÞ-23 ´´À ޻ݷ³íÇÃÇ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ´»éÉÇÝ åáÉÇÏÉÇÝÇϳ ö´À ì³Ûù çñû·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ì³Ûù ¶ñáõå ö´À Øà¼-1 ²½³ï³ÙáõïÇ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ýáݹ â³ñ»Ýó³í³ÝÇ îÐî Æ稳ÝÇ îÐî ÐРβ ÐäÌ ²ñÃÇÏÇ îÐî Øáõë³É»éÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ºñí³Ý¹³ß³ïÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñ ¶ÛáõÙñáõ ÓÙ»é³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ó¨»ñÇ Øäظ äà²Î سñ³ÃáÝ 2007 æÇÉ ·ÛáõÕÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó ȳÝç³ÕµÛáõñÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ ÙÇçÝ.¹åñáó æ³çáõéÇ µÅßÏ³Ï³Ý ³Ùµáõɳïáñdz гÉɳí³ñÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ ²ÕÇÝÇ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À öáéÇ Ñ³Ù³ÛÝù ä³é³í³ù³ñÇ ·/å ³å³ñ³ï ê³éݳյÛáõñÇ ³éáÕç.Ï»ÝïñáÝ

ö´À ²ËóɳÛÇ ³éáÕç.Ï»ÝïñáÝ Ì³Õϳµ»ñ¹Ç ѳٳÛÝù سñ³ÉÇÏÇ Ù³Ýϳå³ï.Ù³ñ½³¹åñáó ´»ñµ³ù»ñÇ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáݹ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý ¶áõ·ù³ñÇ ·ÛáõÕ. ºñí³Ý¹³ß³ïÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ޻ݳí³ÝÇ ¹åñáó ²ßáóùÇ ¼ÆÜÎàØ úÐì î³íáõßÇ µ³ÅÇÝ ¸³íÃÛÙ³Ý Ê³ã³ïáõñ ·ÛáõÕ.æñ³ß»Ý ²ñ³·ÛáõÕÇ ³å³ñ³ï ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ö´À Øñ·³ß»ÝÇ ³ÛÉ Í³Ëë»ñ ¶ÛáõÙñÇÇ ÍÝݹ³ïáõÝ ö´À ÐРβ ÐäÌ ·ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ïñ³ÝëåáñïÇ µ³ÅÝÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù ¼áíáõÝÇ ³ÛÉ Í³Ëë»ñ ¸³ï³Ï³Ý ²Ïï»ñÇ Ñ³ñϳ¹Çñ ϳï³ñáõÙ äïÕáõÝùÇ Ñ³Ù³ÛÝù سɳÃdz-껵³ëïdz óճå»ï³ñ³ÝÇ 121 ³ß˳ï.ÏáÕÙÇó ¶ÛáõÙñáõ ä³Ã³Ý³ï»ÙÇÏ É³µáñ³ïáñdz ö´À ²ñ·»ÉÇ Ñ³Ù³ÛÝù æñ³ñµÇÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ²íëïñÇ³Ï³Ý Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³Ýáó ö´À ²ñß³ÉáõÛëÇ ëáódzɳÏÝ û·ÝáõÃÛáõÝ æñ³é³ïÇ ëáódzɳÏÝ û·ÝáõÃÛáõÝ ÐРβ ÐäÌ úÐ í³ñãáõÃÛáõÝ ²ñÙ»Ý ²Ý¹ñÛ³Ý ²Ò ²Î г۳ëï³Ý ²ñó³Ë»ñÏë¨Ù»ï ö´À æÇ ëóÛÉ ö´À ²ñó³Ëµ³ÝÏÇ ²ëÏ»ñ³ÝÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ êáë ѳٳÛÝù êáë ö´À ºÕÇß» êäÀ ³ճí³ñ¹Ç ѳٳÛÝù ²ñó³Ëµ³ÝÏ Ð³¹ñáõÃÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ²í³Ý»ëÛ³Ý è³ýÇÏ Ê»ñ˳ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÎáÉËέ߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÜÝ·áõ ѳٳÛÝù ²ñó³Ëµ³ÝÏÇ ²ëÏ»ñ³ÝÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ØÏñïãÛ³Ý ì³ã³·³Ý ²Ò ²É»ùë³Ý ÜÇÏáÉÛ³ÝÇó êäÀ ²ñëáõ ʳã³ïñÛ³Ý Ø³ñ³ÃáÝ 2007 ²ÝÇ-ä»Ù½³ÛÇ ³éáÕç.Ï»ÝïñáÝ ö´À ê³ñáõ˳ÝÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó ê³ñáõ˳ÝÇ ÃÇí 1 ÙÇçÝ.¹åñáó ê³ñáõ˳ÝÇ ÃÇí 3 ÙÇçÝ.¹åñáó ºÕ»·ÝáõïÇ ·å ²ñ³ÙáõëÇ ëáó.û·Ý. ÐРβ ÐäÌ ûå»ñ³ïÇí Ñ»ï³Ëáõ½.í³ñã.Èáéáõ Ù³ñ½.µ³ÅÇÝ ÐРβ ÐäÌ ûå»ñ³ïÇí Ñ»ï³Ëáõ½.í³ñã.3-ñ¹ µ³ÅÇÝ Üáñù-سñ³ß óճå»ï³ñ³Ý ÐРܳ˳·³ÑÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù ÈÔÐ ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ÈÔÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ÈÔÐ ¶»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³Ý æñ³µ»ñ¹-98 êäÀ 1 ³ïÛ³ÝÇ ¹³ï³ñ³Ý ÈÔÐ ìÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ

ÈÔÐ ø³Õ³ù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ´»ñ¹³ß»ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ÈÔРݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý µÅßÏ³Ï³Ý å³Ñ»ëï ÈÔÐ ²¶Ü ÈÔÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ìáí³ï»ÕÇ Ñ³Ù³ÛÝù гÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ ʳã³ñÓ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ²ËáõñÛ³ÝÇ ½ÇÝí ÏáÙÇë ²ñ»ÝÇÇ Ñ³Ù³ÛÝù Üáñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ö´À ²ëïÕÇÏ Ð»Ù³Ã êÇñ³ùÇ ºñ¨³ÝÇ Ññ³Ó·. Ù³ÝÏ.Ù³ñ½³¹åñáó Èáõë³ÑáíÇïÇ ³å³ñ³ï ¶»ñ³ï»ëã.ß»Ýù.å³Ñå.ß³Ñ. äö´À ºñí³Ý¹ ¼³Ë³ñÛ³Ý /ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï/ Üáñß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù гóÇ Ñ³Ù³ÛÝù Üáñß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÈÔРгÝñ³ÛÇÝ Í³é.ïÝï»ë.Ùñó³Ï.ϳñ·³íáñáÕ å»ï.ѳÝÓݳ ÈÔРβ ëåáñïÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï» Ø³×ϳɳ߻ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù гÛñ³í³ÝùÇ ÙÇçÝ.¹åñáó γñÙÇñÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó Îí³¹ñá êäÀ ¶³ÝÓ³ÏÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó гٳ½·³ÛÇÝ Ã³ïñáÝ äà²Î ÐÐ Ñ»éáõëï.¨ é³¹ÇáÛÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝÓݳÅáÕáí ÈÔРϳé. ³éÁÝûñ ÙÇ·ñ.÷³Ëë. ¨ í»ñ³µÝ. í³ñã. ÈÔÐ µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ í³ñã. Ø»Ýù »Ýù, Ù»ñ ë³ñ»ñÁ å»ï³Ï³Ý ³½·³·ñ ѳÙáõÛà äà²Î ÈÔÐ ä´ ÈÔРϳé.³éÁÝûñ ÁݹáõÝ.ïáõÝ Î³ñÙÇñ ßáõϳÛÇ Ñ³Ù³ÛÝù ²Î µÛáõñ»Õ ÈÔÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ö³ñï³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÈÔРܳ˳·³ÑÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù ÈÔРγé³í³ñáõÃÛáõÝ ÈÔÐ ²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ èáë³ ö´À ³ճí³ñ¹ ØîÎ ä»ïñáëÛ³Ý ²ñÙ»Ý ²ÏáõÝùÇ ÙÇçÝ ¹åñáó Øñ·³ëï³ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç ÷ß³ï³í³ÝÇ ÙÇç.¹åñáó Èáõë³ÓáñÇ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáݹ ºñí³Ý¹ ¼³Ë³ñÛ³Ý/ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï/ ÐÐ µÝ³å³Ñ.ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ Ø»ï»ùë ö´À ºíñáåñáý³ÛÉ ö´À ²ñÙ³Ý ¶Ûáñ·Û³Ý æ³Ù³ÉÛ³Ý èáõµ»Ý ÈÔÐ å³ï»ñ³½ÙÇ ¨ ³ßË,í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ Ï³½Ù ¼áí³µ»ñÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ̳ÕÏ³ß»Ý ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ¶³í³éÇ ÃÇí 7 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶³í³éÇ ÃÇí 8 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶³ÝÓ³ÏÇ ÃÇí 1 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶³í³éÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó Üáñ³ïáõëÇ ÃÇí 3 ÙÇçÝ.¹åñáó Üáñ³ïáõëÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó Üáñ ²ñï³·»ñëÇ ¹åñáó ²ÑÝÇÓáñÇ ³ÛÉ ëáó.Íñ³·ñ»ñ æ³Ýýǹ³ÛÇ ÙÇçÝ.¹åñáó âÇÉÇÝ·³ñÛ³Ý ÈáõëÇÝ» Òáñ³ÕµÛáõñÇ ëáó.û·ÝáõÃÛáõÝ

²ñ³ÙáõëÇ ëáó.û·Ý. Þ»ÝÇÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½,гóÇÏÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ì.äïÕÝÇÇ Ñ³Ù³ÛÝù æñí»Å ëáó.û·Ý. Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ äà²Î Þ³ËÙ³ïÇ ïáõÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ß³µ³Ã³Ã»ñà ö´À ÈÔÐ Ùß. ¨ ëåáñïÇ Ý³Ë.ѳÝñ.Ù³ÝÏ.ß³ËÙ³ïÇ Ù³ñ½³¹åñáó ²ñó³Ë÷áëï ö´À ÈÔРγé.³éÁÝûñ ëåáñïÇ å»ï.ÏáÙÇï» êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý ȼР²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí Øܳó³Ï³ÝÛ³Ý èÇÙ³ ´³É³Û³Ý ²ÙÇݳ ¼³ñ¹³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù гÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ ʳã³ïñÛ³Ý ØÑ»ñ ʳã³ïñÛ³Ý ¾ñÇÏ Ê³ã³ïñÛ³Ý ÈáõëÇÝ» Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç³ÝÇ í³ñã³Ï³½Ù ÈÔÐ ²Ü ¸³ï³Ï³Ý ÷áñÓ É³µáñ³ïáñdz äà²Î гÝñ³å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳå³ï³Ý»³Ï³Ý Ù³ñ½³¹åñáó äà²Î ÈÔÐ ²Ü гٳ׳ñ³Ï³µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÑǷǻݳÛÇ Ï»Ýï. äà²Î ¶³ÛÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ü³Ýï³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ Í³Ëë ²ñïÇÙ»ïÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ÈÔРβ çñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï» êï»÷³Ý³í³ÝÇ îÐî ²ñ³µÏÇñ 1 îÐî Îáï³ÛùÇ îÐî ÐРβ ÐäÌ/ö³Ñɨ³ÝÛ³Ý ²ñ³ ì³Ý¨³ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ÐРβ ÐäÌ/¶¨áñ·Û³Ý سñdz٠ÐРβ ÐäÌ/ÜáõñÇç³ÝÛ³Ý ø³ç³í³Ý ÐРβ ÐäÌ/øáã³ñÛ³Ý èáõµÇÏ ÐРβ ÐäÌ/²É³í»ñ¹Û³Ý ²ñÙ»Ý ÐРβ ÐäÌ/úëÇÏÛ³Ý ²ñÃáõñ ²ñÙ³íÇñÇ ÃÇí 2 ¹åñáó /ÐРβ ÐäÌ/´³ñë»ÕÛ³Ý ì³Ññ³Ù ¶³éÝÇÇ ëáó û·ÝáõÃÛáõÝ ê¨³ÝÇ îÐî ÐРβ ÐäÌ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ ÐРβ ÐäÌ ÐìÎì îÝï.Ùñó³Ïó.å³ßïå.å»ï.ѳÝÓÝ ³ÅáÕáí ´³É³ÑáíÇïÇ ëáó.û·ÝáõÃÛáõÝ ²ñó³Ë÷áëï ö´À سñïáõÝáõ ßñç³ÝÇ í³ñã³Ï³½ÙÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù ²½³ï ²ñó³Ë ûñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ ÈÔÐ ²Ü ¹³ï³µÅßÏ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý µÛáõñá äà²Î Ð.гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý êäÀ ²íïáë³ÉáÝ Ø.Ø.Ø. êäÀ гÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ ²ñó³ËÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÑÇÙݳ¹ñ³Ù ²ñó³ËÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ Î³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ ²²î ²Ù³ñ³ë ûñà ö´À ä³ïÙ³»ñ.óݷ³ñ³Ý سñïáõÝáõ ÃÇí 2 ÙÇçÝ. ¹åñáó λÝïñáÝ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý ÈÔÐ ïÝï»ë.½³ñ·³óÙ³Ý

94

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ ÈÔРسñ½³Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ä»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝ Î³Ù³íáñ ýǽ.Ù³ñ½. ÁÝÏ.ÐÊ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ³íïáÏ³Û³Ý ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç Üáñ³Ï»ñïÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ´³Ùµ³Ï³ß³ïÇ ¹åñáó ²ñ³·³ÍÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏáÕÙÇó ø³Ý³ù»é-¼»ÛÃáõÝ á³Õ³å»ï³ñ³Ý Êáßáñ ѳñÏ í׳ñáÕÝ»ñÇ Ðî ø³ñ³Ï»ñïÇ ÃÇí 1 ¹åñáó êáÕáÙáÝÛ³Ý ì³Ññ³Ù ²ßï³ñ³ÏÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ ì³ÛáÓ ÒáñÇ Ø³ñ½Ç³ñ÷ÇÇ ·/å ³ß˳ï³Ï³½ÙÇó سñ³ÃáÝ 2007 سñ·³ñÛ³Ý Ø³ñáõëÛ³ ²ÉÙ³½Û³Ý γñ»Ý ê³ñ·ëÛ³Ý èáÙ³Ý Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý Î³ñ»Ý ¶áõñáÕÉÛ³Ý ì³Ññ³Ù ³ÑÇñáíÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó/·.´³Õñ³ÙÛ³Ý ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ´çÝÇÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ºñ¨³ÝÇ ÷ñϳñ³ñ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ Ð³Ûçñݳ˳·ÇÍ ÇÝëïÇïáõï ö´À ¼áɳù³ñ ·ÛáõÕÇ ÃÇí 2Ù/¹ È׳í³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó æñ³é³ïÇ Â. ʳã³ïñÛ³ÝÇ ³Ýí. ÙÇçÝ.¹åñáó Üáñ ²Ù³ëdzÛÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó ø³ñ³·ÉËÇ Ñ³Ù³ÛÝù ̳ÕϳÓáñÇ É»éݳ¹³ÑáõϳÛÇÝ Ù³Ýϳå.Ù³ñ½³¹åñáó äà²Î ¼³ñÃáÝùÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó ²Û·»ß³ïÇ ¹åñáó ²Û·»ß³ïÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ´»ñ¹³ß»ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳå³ñ﻽ äà²Î Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí ·ñ³¹³ñ³Ý ä³é³í³ÃáõÙµÇ ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáó سñïáõÝáõ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ïáõÝ äà²Î سßïáóÇ ³Ýí.ѳÝñ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý øݳñ ³Ýë³ÙµÉ ì³Ý ²Î سñïáõÝáõ Ù³ñ½³¹åñáó ²ñó³ËÇ å»ï. »ñ·ã³ËáõÙµ ÈÔÐ ØͳÏáõÛÃÇ ¨ »ñÇï³ë. ѳñó»ñÇ Ý³Ë. سñïáõÝáõ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó гÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ ²ñó³Ë¿Ý»ñ·á ö´À ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³Ý ²ñó³Ëµ³ÝÏ Ð³¹ñáõÃÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ êï»÷. ³Ý³ëݳµáõÅ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï³Û³Ý ²ñó³ËÇ Ï³Ù»ñ³ÛÇÝ Ýí³·³ËáõÙµ ػͳÙáñÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó ÐРβ ÐäÌ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝ ¸³íó߻ÝÇ Ðî Øñ·³ß³ïÇ 2-ñ¹ ¹åñáó ²Ùµ»ñ¹Ç ÙÇçÝ.¹åñáó Ø.¶áñÏáõ ³Ýí.ÃÇí 5 ÙÇçÝ.¹åñáó ÐРβ å»ï.ͳé.µ³ÝÏ»ñÇ ¨ í³ñϳÛÇÝ Ï³½Ù.Ðî ²ñ»· êäÀ/·.ÎáÕµ äïÕÝÇ ëáó.û·Ý. ²ñÙ³íÇñÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ÐРβ ÐäÌ ù³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý

Annual Report

2007

µ³ÅÇÝ ÐРβ ÐäÌ ýÇݳÝë³Ñ³ßí³ÛÇÝ µ³ÅÇÝ ¶ñÇ·áñÛ³Ý ²ßáï ÐРβ ÐäÌ ²ñÙ³íÇñÇ ëáó.û·ÝáõÃÛáõÝ Ø³ñ³ÃáÝ 2007 سñ³ÃáÝ 2007 ²Û·»ÏÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó سñïÇñáëÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÐРβ ÐäÌ Ðî²Ð ÃÇí 2 í³ñãáõÃÛáõÝ ²Î´²-Îðº¸Æî ²¶ðÆÎàÈ ´²ÜÎ ÐÐ ø³Õ³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ Þ³ïí³ÝÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó äà²Î ì³Ý³Ý¹Ç ѳٳÛÝù úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ»ñó÷áËÇ å»ï³Ï³Ý Ù³ñ½³Ï³Ý ùáÉ»ç Øß³ÏáõÛÃÇ »ñÇï³ë. å³É³ï ä»ï³Ï³Ý å³ñ³ñí»ëïÇ áõëáõÙÝ.äà²Î Øß³ÏáõÛÃÇ »ñÇï³ë.å³É³ï ÈÔÐ ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ÈÔРгÝñ³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñ ÈÔÐ ä³ñÇ å»ï³Ï³Ý ѳÙáõÛà êáó³åݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý åñá﻽³íáñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ûëï³íáñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ ØëÙݳ ѳٳÛÝù Øáõßϳå³ïÇ Ñ³Ù³ÛÝù سÝϳå³ï³Ý»³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ äà²Î ²ñó³Ëµ³ÝÏÇ Ù³ñï³Ï»ñïÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ²ñó³Ëµ³ÝÏ Ø³ñï³Ï»ñïÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ²ñï»ÙÇëÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äΠ³ÉÇÝÇ îÐî ÐÐ ÐäÌ Ø³ßïáóÇ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ Ð³óÇÏÇ ¹åñáó ä»ï³Ï³Ý ¿ëïñ³¹³ÛÇÝ Ñ³ÙáõÛà äà²Î ¶áѳñ åÉÛáõë êäÀ ÈÔÐ ²ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ý»¹»ñ³ódz λÝïñáÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáí êï»ÉÉ»ñ êäÀ ÈÔÐ ëáó³å ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ ²ñó³Ë³Ýï³é ö´À ²ñó³Ëϳå ö´À ²Ý³ëݳµáõÅ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ äà²Î ãå³ñ½³µ³Ýí³Í ØÛáõñÇß»Ý Ñ³Ù³ÛÝù ÈÔÐ »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáó ´Îê ö´À гÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáó âå³ñ½³µ³Ýí³Í ÐÐ ²é¨ïñÇ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë. ػͳÙáñÇ 1 ÙÇçÝ.¹åñáó ÐÐ ²·³ÛÇÝ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ²µáíÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÐРγé³í³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½Ù êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ µÅßÏ³Ï³Ý ùáÉ»ç ÈÔÐ ¹³ï³Ë³½áõÃÛáõÝ êï»÷-Ý»ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ³ÏáõÙµ ÈÔÐ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³¹³ëïñ гÝñ³å»ï³Ï³Ý ³Ý³ëݳµáõÅ³Ï³Ý É³µáñ³ïáñdz äà²Î ²ñó³Ë¿Ý»ñ·á ÷µÁ سñïáõÝáõ ϳ¹³ëïñ ²ß³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù Ö³ñï³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù

سù»ÝÇëÇ ÙÇçÝ.¹åñáó Üáñ ²ñï³·»ñëÇ ·/å ö³Ûï³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³Ý äà²Î ÈÔÐ äºï³Ï³Ý ³ñËÇí äà²Î ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ Ù³ñ½å»ï/ ê³ñ·ëÛ³Ý ²ÉÇÏ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ îÐî Øñ·³ß³ïÇ ÃÇí 1 ¹åñáó ²ñ¨ÇÏ Ø´Ø ÈÔÐ Ðá·»ÃÙñ³µ³Ý³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ ö´À ÈÔÐ ²Ü Ù³ßϳí»Ý»ñáÉá·Ç³Ï³Ý ¹Çëå³Ýë»ñ ö´À ÈÔРгñϳÛÇÝ å»ï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ Ð³Ýñ. Ù³Ýϳå³ï. Ù³ñ½³¹å. äà²Î ÈÔÐ ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë.ѳÝñ³å»ï.ÑÇí³Ý¹. ö´À гϳå³É³ñ³Ëï³ÛÇÝ ¹Çëå³Ýë»ñ ö´À êïáÙ³ïáÉá·Ç³ ö´À ì³½·»Ý³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ²ñó³Ë µ³ÝÏ Ð³¹ñáõÃÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ/å³ñ½³µ³Ý»É/ ²ñó³Ë µ³ÝÏ Ð³¹ñáõÃÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ/å³ñ½³µ³Ý»É/ ÈÔÐ ²Ü ÇÝý»ÏóÇáÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ö´À ÈÔÐ ²Ü êï»÷. ù³Õ. åáÉÇÏÉÇÝÇϳ ö´À ÈÔÐ ²Ü Øáñ ¨ Ù³ÝÏ³Ý ³éáÕç.å³Ñå³ÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ ö´À ²ñÃÇÏÇ N1 ѳïáõÏ ¹åñáó ä/Î ²ËáõñÛ³ÝÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ. ¹åñáó ê³éݳ˵ÛáõñÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó ÐРϳé.³é.ÐäÌ Ø³ñïáõÝáõ îÐî êáó ³å å»ï³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù öáùñ³ß»ÝÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó ÂÇí 3 ³ñÑ»ëï³·áñÍ ¹åñáó öñϳñ³ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ êÇñÏ³å ²ñÙ»Ýdz ö´À ö»ñí»ùà ê»ÃÇÝ· ö´À/Perfect Settings/ ²ñý³ÝÛ³Ý ¶¨áñ· ì³ÝÛ³Ý èáõµÇÏ Ø³ñÙ³ñ êäÀ Þï³å û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³Ý ö´À ¶³·ÇÏ ¨ ì³Ñ» êäÀ ¶Çßáõ ѳٳÛÝù γåÇï³É ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝ äà²Î ²ñÃÇÏÇ ÃÇí 6 ÙÇçÝ.¹åñáó ²ñÃÇÏÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 1 ÏñóѳٳÉÇñ ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 9 ¹åñáó ²É³ßÏ»ñïÇ ¹åñáó êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ µáõë³µ³Ý³Ï³Ý ³Û·Ç ö´À øÇñë åÉÛáõë êäÀ ÆÜÅݳ˳·ÇÍ êäÀ гۿÏáÝáÙµ³ÝÏÇ ²ñó³Ë Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ ÏáÕÙÇó êåÇï³Ï³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù Èáõë³ÕµÛáõñÇ ÙÇçÝ.¹åñáó سñ³ÉÇÏÇ ÃÇí1 ÙÇçÝ ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí40 ÙÇçÝ ¹åñáó ê³éݳյÛáõñÇ ÙÇçÝ ¹åñáó ²é³÷Ç ÙÇçݳϳñ· ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 5 ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 7 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 12 ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 4 ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 23 ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 29 ¹åñáó úÛáõÙçÛ³ÝÇ ÙÇçÝ. ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 8 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 11 ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 3 ÙÇçÝ. ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 20 ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 15 ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 17 ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 19 ¹åñáó

¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 26 ¹åñáó Øáõë³É»éÇ üñ³Ýó ì»ñý»ÉÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ̳ÕÏáõß ²Éýñ»¹ гí³Ý ²ñÙ³íÇñÇ 8-ñ¹ ¹åñáó ²ñÙ³íÇñÇ Üáñ λë³ñdzÛÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ²ñÃÇÏÇ ÃÇí1 ÙÇçÝ.¹åñáó ²ñÃÇÏÇ í³ñųñ³Ý гóÇÏÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ¶»ïùÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ²ñÃÇÏÇ ÃÇí 5 ÙÇçÝ.¹åñáó ²ñÃÇÏÇ ÃÇí 1 ѳïáõÏ ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 33 ÙÇçÝ.¹åñáó æñ³é³ïÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 25 ¹åñáó üáïáÝ í³ñųñ³Ý ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 3 ѳïáõÏ ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 7ÙÇçÝ. ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 31ÙÇçÝ. ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 45 ÙÇçÝ. ¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 27 ÙÇçÝ. ¹åñáó äà²Î ÂÇí 3 ³ñÑ»ëï³·.áõëáõÙݳñ³Ý ÔáõÉÛ³Ý ²ñÙ»Ý Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ Íñç. ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ ÈÔÐ µáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ äà²Î Îñ³ë³ñÇ ¹åñáó ºñ³½·³íáñëÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ÞÇñ³ÏÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ¼³½áéÇ ÙÇçÝ.¹åñáó гéÇ×Ç ÙÇçÝ.¹åñáó سñ³ÉÇÏÇ ÃÇí 2 ¹åñáó سñÙ³ñ³ß»ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ²ËáõñÛ³ÝÇ ÃÇí 18 ÙÇçÝ.¹åñáó ÂÇí 43 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 32 ÙÇçÝ.¹åñáó Èáõë³·ÛáõÕÇ ëáó.û·Ý. î³ÉíáñÇÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù äáñï³É êäÀ Ø.ê. ì. ö´À ²ñ¨ÇÏ ·ÛáõÕÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ÒÇÃѳÝùáíÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ÐÐ-áõÙ ÈÔÐ Øßï³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ·»ï³÷Ç ÙÇçÝ.¹åñáó ²ÝÇ Ï³Û³ñ³ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ²Ýáõß³í³ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó Îñ³ß»ÝÇ ÑÇÙÝ.ëáó. ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 6 ÙÇçÝ.¹åñáó ²Ï³¹»Ùdz í³ñųñ³Ý ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 42 ÙÇçÝ.¹åñáó ²ñï³ß³ñÇ ¹åñáó Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç. ѳٳÛÝùÝ»ñ Ö³ÝßÇÝí»ñ³Ýáñá·áõÙ ö´À ¶áɹɳÛý êäÀ üÉ»ß åÉÛáõë êäÀ äñá·ñ»ë êäÀ ä³é³í³ÃáõÙµÇ Ñ³Ù³ÛÝù лñÑ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÃÇí 4 ѳٳßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ´´À ²ñó³Ë¿Ý»ñ·á ö´À ²ñó³ËÇ å»ï. å³ïÙ³»ñÏñ³·. óݷ³ñ³Ý ²ËáõñÛ³ÝÇ Ü ²Õµ³ÉÛ³ÝÇ ³Ýí. í³ñųñ³Ý ²ñÃÇÏÇ ÃÇí4ÙÇçÝ.¹åñáó ²ÕÇÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 28 ¹åñáó ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Ø»Õñ³ß»ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ì³Õ³ñß³å³ïÇ ¶“ ܲñ»Ï³óáõ ³Ýí.ÙÇç.¹åñáó æñ³ÛÇÝ ïÝï ö´À ²ñ¨ÇÏÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ²ß˳ï³ÝùÇ ¨ ëáó.ѻﳽ.³½·.ÇÝëïÇïáõï îÇ·ñ³Ý Ø»Í êäÀ ÈÔÐ »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ɳµáñ³ïáñÇ Ø³ñïáõÝáõ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝ

ÈÔÐ ÏñÃ.ݳË. Èáõë³ñ³ñ ûñà ²ñó³ËÇ Ï³ñÇ ÏáßÇÏÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙ ö´À ܳÇñÇÇ Ñ³ñϳÛÇÝ ï»ëãáõÃÛáõÝ Ø»Í ê³ñdzñÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ²Û·»µ³óÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 10 ¹åñáó ¸³ßïÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ÊÝáõßÇݳÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù ä³Ûù³ñ ²Î ޻˻ñÇ Ñ³Ù³ÛÝù гÕáñïáõ ѳٳÛÝù ê³ñ·ë³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ÊÝáõßÇݳÏÇ Ñ³Ù³ÛÝù êÇ·Ù³ ·ñáõå ë»ñíÇë öäÀ ֳݳå³ñÑ êäÀ γÙáÛÇ ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î ö³ÝÇÏÇ ÙÇçÝ.¹åñáó Üáñ ²ËáõñÛ³ÝÇ ÙÇçÝ.¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 30 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 44 ÙÇçÝ.¹åñáó ¶ÛáõÙñáõ ÃÇí 2 ÙÇçÝ.¹åñáó ì³Ññ³Ùµ»ñ¹Ç ÙÇçÝ.¹åñáó äà²Î гÝñ³å»ï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³Ýáó ö´À ²ñó³Ë ´ñ»Ý¹Ç ÏáÙå³ÝÇ ÎÇÉÇÏdz ê³ñ·ëÛ³Ý êäÀ Ô³ñ³µ³Õ î»É»ÏáÙ ö´À γճñÍÇ Ñ³Ù³Ï³ÛÝù سé³É êäÀ Øß³ÏáõÛÃÇ ïáõÝ äà²Î ²ñó³Ë¿Ý»ñ·á ö´À ´»ñ¹³ß»ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ²ÞÎ-1Ø ´´À.´»ñù³ÓáñÇ ï»Õ³Ù³ë гÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ æÇí³Ýáõ ѳٳÛÝù Ô³í³Ë³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝù ²í¹áõéÇ Ñ³Ù³ÛÝù ²í³·Û³Ý سÝí»É æÇí³ÝÇ ØÑ»ñ êäÀ ̳ÕϳÓáñÇ Ñ³Ù³ÛÝù Øé³Ï³Í ϳٻñ³ÛÇÝ »ñ·ã³ËáõÙµ ø³ñí³×³éÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý ´É³ñ· êäÀ Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç.³Ý³ëݳµáõÅ³Ï³Ý ëå³ë. Ï»ÝïñáÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ïáõÝ ÇÝï»ñݳï äà²Î êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ·ÛáõÕ.ùáÉ»ç ÈÔÐ ýÇÝ. ¨ ¿ÏáÝ Ý³Ë.ø³ß. î¶´Ç å³Ñå. êáë ѳٳÛÝù ¸³ñ êäÀ ÈÔÐ ýÇݳÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ Þ²ê ö´À ÈÔÐ ¶ÛáõÕ.ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ ²ñó³Ë оΠö´À ê»ñÙݳµáõÍ.¨ ë»É»ÏóÇáÝ Ýí³×.å³Ñ. Ï»ÝïñáÝ øݳñ ѳÙáõÛà äà²Î ¶ñÇ·áñÛ³Ý Â»Ùáõñ Îî ö´À ì³Ñ³ÝÛ³Ý ì³Ñ³Ý êäÀ ²ñó³Ëµ³ÝÏ Ø³ñ¹³Ï»ñïÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ ²ñճ˵³ÝÏ Ð³¹ñáõÃÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

95

Abadjian Yervant y Sra Abadjian Juan y Flia Abadjian Rosa Achdjian Marie Adelchanow Jorge Adjemian Rita Agacan Seta Aghazarian Alicia Agopian Angela Agopian Karekin Agopovich Nubar Aintoblian Familia Akrabian Hermanos Almouhian Badrik y Sra Almouhian Jean y Sra Amigos de Homeneten Andonian Leonardo Apkarian Oscar Arabian Juan Carlos Arabian Krikor Fernández Alvarez Armando Arpadjian Sonia Arslanian Antranig Arslanian Garo Arslanian Juan y Sra Arslanian Magdalena Arslanian Manuel Arslanian Manuel Arslanian María Artinian Rafael Aslian Vartan Asoc. Cultural Armenia Assatourian Arturo Assatourian Eduardo Astzian Baltazar Atashian Carlos Avakian Anahid Avdjian Irma Noemí Avedikian Vilma Babajanian María Rosa Bagdzian Armenuhi Baghdassarian Melkon Baklaian de Keoroglanian M. Cristina Balassanian Mary Balian Agop Balian Edgardo Balyan Hagop Bambukian Juan Barikian Anahid Barsamian Manuel Basmadjian Ana Bayazbakian Santiago Bedjenian Takuhi Bedrossian Eduardo Bedrossian Juan Antonio Bedrossian Roberto Berberian Claudio Berberian Lucin Berberian Vahan Bezazian Ana Bezazian Constanza Bezazian Estefanía Bezazian Familia Bezazian Hernán Bezazian Sofía Bezazian Vaskén Bodrikyan Hovsep Bogossian Familia Bojosian Delia Boyadjian Adelina Boyadjian Onnig Boyadjian Onnig Boyadjian Sonia Broussalian Sergio Cámara Argentino Armenia Caramian Eduardo Caramian Ester Caramian y Bezazian Familias Casucci Nadia Casucci Nadia Chahbenderian Agop Chahbenderian Arturo Chahbenderian Estela

Argentine

Chakerian Mgrdich Chamsarian Lucía Chatsadourian Claudia Cholakian Rosa Lucía Couyoumdian Familia Daghlian Manuel Daghlian María Rosa Damirdjian Cristina Damirdjian Katy Davoian Lousaper De Mouratian Arpine Deldelian Roberto Demirdjian Alberto Demirdjian Carlos Demirdjian Shavarsh Deragopian Ricardo Derderian Ricardo Arturo Derebian Lucy Derebian Lucy Dergarabedian Diana Derstepanian Carlos Dicranian Vartkes Digdanian Clementina Dikgoz Krikor y Sra Dikgoz Marie Diradourian Agop Djeredjian Alberto Djeredjian Osvaldo Dolabjian Víctor Dorado Inés Dorumian Rubén Doumanian Juan Bautista y María Ebekian Zarmouhi Ekcerciyan Drini Ekmekdjian María Ekmekdjian Sara Ernekian Garbis Eulmessekian Makruhí Eyvazian Ricardo Ezegelian Alice Fessian Garbis y Flia Fessian Raffi Gagossian Martín Garibian Sergio Garve S.A. Gizirian Eduardo Glorighian Eduardo Glorihian Meliné Grimaldi Horacio Gueikian Andrés Guenkian Julio Gulesserian Harutiun Hadjian Bedros y Sra Hagopian Mari Hairabedian Vahram Hairabetian Lucía Hairabetian Roberto Halladjian Lucy y Jorge Hanessian Carlos Hatzerian Juan Hatzerian Juan y Sra Himidian Carlos Himidian José Hlebnikian Annie Hlebnikian Annie Hossian Eduardo Hovaguimian Varuyán Iglesia Evangélica Armenia Inza María Fernanda Israelian Eduardo Israelian Hilda Israelian Viviana y Rubén Jrimian Gregorio Kabadaian Elizabeth Kadekjian Roberto Kalaidjian Jorge Kalayci Ovakim Kalaydjian Agop y Sra Kalciyan Arto Kalemkerian Hagop Kalemkerian Rubén Kaloghlian Herminia Kalpakian Ohan Kalsdian Azad Kaprielian Daron y Flia Karabasoglu Gabriel

Karagozian Teddy Karakash Karig Karamanian Susana Kartalioglu Zabel Kaspar Elda Kaspar Elda Kasparian Kaspar y Sra Kazandjian Zartar Kazazian Jorge Kazelian Carlos Kechian Gabriel Kederian Luisa Keklikian Girair Keshishian Kevork Ketchejian Sergio y Lucía Kevorkian Sirvart Khadarian María Rosa Kniasian Torcom Kondouradjian Susana Kopiloff Leonardo Kopushian Archaluis Koulougian Familia Kozanlian Eduardo Kozigian Sara Krissikian Agop Kuchikian Carlos Kuchikian Gustavo Kumruian Avedis Kupelian Arshaluis Kuyumciyan Garabed y Sra Kuyumdjian Bautista Kuyumdjian Hamesd Kuyumdjian Isabel Shaké Kuyumdjian Mario Kuyumllian Nazareno Leylek Tatiyos Lovotrico Luis y Sra Lutufyan Hripsi Magazian Gerardo y Flia Malakian Alberto Maldjian Alberto y Sra Maldjian Avedis Malejian Gabriel Malezian Isabel Malhassian Hermine Manoukian Isabel Marcarian Carlos Marcarian Garabet Mardirosian Isabel Mardirossian Carlos Margossian Familia Samuel Margossian Alicia Margossian Ana Agopian de Euredjian Marie Maroma Iris Martikian Vartuhí Masrian Harut y Kohar Massoyan Jorge Massoyan Jorge Massoyan Lucy H. De Mateossian Juan Mavilian Annig Melekian Abraham Merdinian Sami Merzifounian Guiragós Mezadourian Armen Mihitarian Armando Mihitarian de Levonian Anahid Mikaelian Arturo Minassian Delia y Dikran Minassian Juan Minoian Juan y Sra Miridjian Juan Miserlian Anush Mississian Lidia Monassian Juan M. Moumdjian Mari Mouradian Krikor Mouradian Varujan Mozian Rubén Murekian Jorge Nahabetian Sergio Nalpatian Irene Nerguizian Irina Oroujian María Orujian María Papazian Mgrdich

Papazian Nélida Papazian Zaven Parechanian Krikor Piranian Amarlis Potikian Carlos y Sra Potikian Carlos y Sra Pushidjian George Ritex S.A. Rizian Hermanos Sabakdanian Narciso Safarian José Safdie Ketty Samandjian Onnig Sarafian Diana y Harutiun Sarafian Elsa Sarafian Gabriela Sarafian Mardiros Sarafian Rosalba Sargsian Teresa Sarian Eduardo y Sra Sarkis Christine Sarkissian Samo y Ani Seferian Eduardo Seropian Vartanaus Seyssian Ana María Sivrisarian Sofía Stamboulian Sosi Stepanian Azaduhi Sukiassian Ricardo Suren Agop y Sra Suren Mary Tabakoglu Surian Garbis y Sra Tahta José y Cristine Tamlian Silvia Tastzian Vartan y Sra Tatoulian Famlia Tavitian María Rosa Tchalian Isabel Tchilinguirian Gregorio Tchinnosian Diana Tchinnosian Gregorio Tchinnosian Sonia Tchokaklian Baltazar Tcholakian Minás Temelian Takuhí Ter Agopian María Tertsakian César Tertzakian Gregorio Terzian Andrés Terzian Carlos Terzian Cristina Terzian Isabel Tokatlian Alejandro Tokatlian Avedis Tokatlian Enrique Tokatlian Hasmig Tokatlian Raffi Torkomian Vrege Torossian Eduardo Daniel Tossounian Jorge y Flía Toufeksian Juan Carlos Tutundjian Simón Valavanian Juan Valavanian Lázaro Valavanian Naná Vaneskeheian Alicia Varterian Familia Vartparonian Adriné Vartparonian Jorge Vartparonian Jorge Vega Oscar Vosguerichian Gregorio Voskanian Kariné Yacoubian Elisa Yacoupian Aída Yalangozian Roberto Yernazian Juan Yildiz Aída Yogourtjian Agop Youssefian Daniel Youssefian José Youssefian Rosita Youssefian Suren y Sra Youssefian Suren y Sra Zakarian Sergio Zanikian Adriana Zorian Siran

Armenian Evangelical Church Chork Marzban Association Hamazkaine Sevan Chapter Affarian Mr V Aghabegian Mr & Mrs J&S Alaverdian Mr H Alexander Mr & Mrs D&D Anonymous Anonymous Ansourian M&K Ansourian Mr & Mrs M&H Apcar Mrs M Apcar Mrs I Apkarian Mr & Mrs S&A Apochian Mr & Mrs L&A Aposhian Mr & Mrs A Arakelian Mrs N Arissian Mr & Mrs A&M Artinian Dr & Mrs G&L Avakian Mr & Mrs HE&M Ayvazian Mr S Babkenian Mr V Badam Mr & Mrs M&C Balayance Mr & Mrs A Baliozian Archbishop Aghan Baliozian Dr B Bardzamian Mr G Bardzamian Mr & Mrs G&R Barsamian Dr S Bastajian Mrs H Bayramian Mrs A Bayramian Mr & Mrs G&K Berberian Mr H Berberian Miss S Berejiklian Mr & Mrs K Berejiklian Mr & Mrs Betchakjian Mr V Betchakjian Mrs Z Bodkin Mr & Mrs C&N Boghossian Mr & Mrs S&S Boghossian Mr & Mrs B&E Boghossian Mr T Boghossian Mr & Mrs A Carapiet Mr T Chalabian Ms S Chater Mr N Chater Mr & Mrs R Cigercioglu Mr & Mrs Dellalian C Demirjian Mr & Mrs F&B Demlakian Mr & Mrs Z&M Deodatti Mr & Mrs A Derderian Mr & Mrs S Derderian Mr D Derderyan Mr & Mrs A&N Dermelkonian Mr M Dermesrobian Mr A Dilanchian Mrs M Dilanchian Mr Y Diodati Mr & Mrs A Donikian J Elmassian Mr & Mrs J Emirzian Mrs A Etmekdjian Mr & Mrs A&N Fabricatorian Mr & Mrs D&V Gabedjian MS Galstaun Mr & Mrs A&S Galstaun Ms A Gaulstin Mr & Mrs E&A Gazarian Mrs H Gharakhanian E Gharibian Mr & Mrs N Gharibian Mr & Mrs K Gharibian Mr & Mrs S Giragossian Mr & Mrs H&L Girgis Mr & Mrs M&M Goekoghlu Mr & Mrs Gokce Mr & Mrs H&Z Grigorian Mr & Mrs A&H Gulumian Mr & Mrs H & Family Hagopian Mrs K Harapeti Mr & Mrs J Harapeti H&J Haratonian Mr A

Australia

96

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Hartounian Mrs D Iskenderian Mrs L Jibian Mrs H Johanness Mrs E Kahramanian Mrs M Kalanderian Mr & Mrs B Kalloghlian Mr & Mrs V&A Karadjian Mrs M Karakashian Yeretsgin V Karakashian Fr Bartev Karamanian Ms M Kazandjian Mr H Keledjian Mr & Mrs V Keoshgerian Mr K Keshishian Mrs V Kessikbashian Mr M Keverian Messrs & Family Kevorkian Mr & Mrs V Khatchadourian Mr & Mrs V&M Khatchadourian Mr & Mrs G&A Khatchikian Family Khohararian Mr & Mrs A Krikorian Mr C Krikorian Mr & Mrs L Kuccukaleli Mrs M Kurkdjian Mr & Mrs T & Family Kushturian Mr H Lemonjian Mrs D Lepedjian Mr & Mrs H&V Lepedjian Mr & Mrs N&R Mansourian Ms A Mansourian Mr S Mansur Mrs J Manuel Mrs S Mardoian Mr & Mrs D Markarian Mr & Mrs S&A Marootian Mr & Mrs S&A Mazloumian Mr & Mrs N&G Mekhtigian Mr & Mrs K Mencherian Ms K Mesrobian Miss J Minassian Mr & Mrs A&S Minassian Mr & Mrs M&S Mirzaian-Petrossian Ms S Momartin Mr E Mouradian Mr & Mrs S Mouradian Mr & Mrs G Mouradian Mrs S Nadjarian Mr & Mrs F A Nadjarian Mr & Mrs G F Nadjarian Mr N Nalbandian Ms B Nalbandian Mr & Mrs H Nalbandian Mr & Mrs A Nalbanian Mr & Mrs A Nassibian Dr & Mrs A Nazarian Mr & Mrs S Nazarian Mr & Mrs K&L Nazloomian Mr & Mrs M & R Ohandjian Mr A Ohanian Mrs S Ohanian Mr & Mrs V&A Ohanian Mr & Mrs V&A P&L Ishkhanian Mr & Mrs Panikian Mr T Panossian Mr & Mrs S&E Patanian Fr & Yeretsgin N Philibossian Mrs A Riznik Ms L Robertson Mrs Z Robertson Miss N Saboundjian Mr M Safarian Ms R Safrazian Miss L Sanjian Mr & Mrs V Sanossian Mr J Sanossian Mrs S Sebouhian Mrs M Seferian Mr K Sekzenian Mrs A Semerciler Mrs S Serkoshian Ms M Shahinian Mr & Mrs S&R Shirinian S Shirvanian & Safarian A&A Shishmanian Miss A Shishmanian Mr & Mrs P

Shmavonian Mr & Mrs H&S Shohmelian Mr & Mrs L&M Simonian Mr & Mrs A&V Simonian Mr & Mrs G Soghomonian Mrs H Soghomonian Mr & Mrs K Tashjian Mr & Mrs S Tcharlassian Mr & Mrs G&E Tchopourian Mr & Mrs J A Terzian Ms Thomassian Mr & Mrs A&G Tontian Family Topouzian Mr & Mrs D & Family Torossian Mr Z Vartanian S Vartoukian Mrs H Warjabedian Mr & Mrs H Webb Mr & Mrs M&C Yaghldjian Mr & Mrs V&E Yakenian Mr D Yakenian Mr & Mrs H&L Yangoyan Mr & Mrs N Yegenian Mr & Mrs J&A Yessayan Mrs H Yessayan Mr & Mrs N Zaratzian Mr & Mrs H H Zarigian Mr & Mrs H&S Zarzavatjian Mr & Mrs P&L Zerounian Mr & Mrs G&M Zilifian Mr & Mrs K&M

Altun Mr & Mrs O Altunkaya Mr & Mrs G Altinkaya Mr & Mrs H Altinkaya Mr & Mrs S Arzuman Mr & Mrs H D Avedikian Mr & Mrs A Der Avedisian Mr & Mrs K Bahar Mr & Mrs H Baharian Mr & Mrs O Baharian Mr & Mrs P Basil Mr A Sooren Cinar Mr & Mrs A Cullu Mr & Mrs T Delikaya Mr & Mrs H Deryan Mr & Mrs H Deryan Mr & Mrs M Dursun Mr & Mrs S Efeyan Mr & Mrs K Fenerci Mr & Mrs H Firtina Mrs M Firtina Mr & Mrs H Gaidzkar Miss M Garipian Mr & Mrs G Garipian Mr & Mrs H Gedik Mr & Mrs A Gulo Mr & Mrs H Gulbenkian Mr & Mrs V Haroutunian Mr & Mrs A Haroutunian Ms S Hosikian Mr & Mrs A Hosikian Mr & Mrs N Hotakorzian Mrs M Hovsepian Ms Z Iskenderian Mr & Mrs S Katazian Mr & Mrs H Kendirian Mr & Mrs M Kose Mr & Mrs I&T Mensoghlian Mr M Mikaelian Mrs S Minasian Mr & Mrs A Oulas Mr & Mrs S Ozkoch Mr & Mrs H Ozkoch Mr & Mrs Z Parseghian Mr & Mrs A Semerci Mr & Mrs A Sissian Mr J Tavo Mr & Mrs S Tepeli Mr & Mrs I Tomasian Mr & Mrs A Topalian Messrs S&K VCE Armenian Aginian Students

Melbourne

Amirian Dr. Robert Anonyme Spenden Apostolian Mary Aslanian Bedros Aprahamian Arakelian Dr. Nerses Araks-Aghadjanian Dipl.-Ing. Khatchadour Asenbauer Dr. Erwin & Dr. Arschalous Baghdoyan Sebouh & Shoghig Baroian Rafik & Aghavny Baroian Haftvani Edwin Boghossian Hrayer Boghossian Onnic Bohdjalian Edgar & Tamara Caruni-Baghdasarians Ovet Chadojan Garapet Chirikdjian Dr. Jean Jacques Culci Migirdic Demirjian Misak Distl Dipl.-Ing. Zowinar Djambazian Eduard Djambazian Olina Djibilian Azaduhi Gharibian Marine Gragossian Dipl.-Ing. Hagop Gülesserian Dipl.-Ing. Garo & Dr. Medik Hacobian Areg Hartunian-Tahmasians Dipl.-Ing. Beransch & Ardjanik Hartunian Grisch Hartunian Mag. Dr. Hambarsum Hazarosyan Mag. Tatiana Huenduer Sahin Jelinek Dipl.-Ing. Cathryn Maqrui Jelinek Olidu Jelinek Agikoli Hovhannesian Dr. Johanns Kankashian Abraham & Mary Karaian Melnikof Koorbekian Setrak Krikorian Erzbischof Dr. Mesrop Kücüksivaruyan Nurhan Langsner Rusan Malek-Osipian Maria Medov Serge & Nora Mertikian Dr. Gerard Mossessian Grikor & Amalia Moussaian Heik Movsissyan Mesrop Nalbandian Suren Ohanesian Aris Orbelian Alexander Orbelian Ing. Michel Papazian Garbis Seraydarian Berg & Nora Sarian Albert Shahmirian Dipl.-Ing. Dr. Barkev Simonian Ruben Ruben Stuber Aida Aida Sumhammer Johann & Greta Tanil Dr. Maximilian Topgül Güloglu Topakian Dr. Talin Unanian Antoianette Vartian Arpi Vyvadil Silvia Yalmanian Khachig & Arpi Yeritsyan Gegham Yildiz Nubar Nubar Zangocyan Koper & Karine

Austria

Abuchan Cristina Abuhanian Junior Thomaz Adelia Tavitian Agazarian Rubens Agopian Ara Agopian, Rosa Amelia Karamekian Anitablian, Marlene Distchekenian Anitablian Ecleia Melara Arakelian Cristina Arakelian, Maria C. Arakelian Rubens Micael Arap Astrid Arapian Empreend. Imobiliários Arapian France Koar Arapian Lucinda Arapian Manug Arapian Takvor Jorge Arieta Jane Asdurian Maria Assadurian Antonio Astardjian Garo Atchabahian Vartuhi Avedissian Armando Avedissian Marcos Boghos Balassanian Agop Jorge (e.m.) Balassanian Jacobo Jorge Balassanian Marisa Balukian Akabi Balukian Anahide Baronian Marcia Bazarian Regina Behisnelian João Behisnelian Matlen Boyadjian Alexandre N. Boziatzian Alicia Anahid Boziatzian Garbis Burbulhan Tervant Burmaian Alexandre Burmaian Claudia Regina Burmaian Cristina Bicudo Burmaian Hilda Diruhy Burmaian Ricardo Burmaian Valeria Carlos Daghlian Chadarevian Elie Chadarevian M.S. Loutfie Chakmakian Ana Maria Chakmakian Marian Cherkezian Rosangela Chorbadjian Maria Clarice D.P. Vignoli Danielian Sara Lucia Darakdjian Archaluz Debelian Alice Degurmendjian Adelina Der Haroutiounian Janete Der Haroutiounian Nuver Der Haroutiounian Rita de Cássia Djanian Aram Djanian Arsag Djanian Aurel Arsag Djanian Kevork Djanian Mikael Djanian Serkouhi Djehdian Elisa Djehdian Jeanete Dzerounian Nvart Dzerounian Ossana Dzerounian Turvanda Gananian Azad Gananian Elisa Vera Geudjenian Arí Gharibian Barkev e Yevkine (e.m.) Gisleine Marie Gananian Grigorian Anita Guegjian Vartanush Gueogjian Carolina Gueogdjian Kevork N. Guerekmezian Dicranui Guerekmezian Marlene

Brazil

Guerekmezian Regina Guerekmezian Sandra Guludjian Paulo Gumuchian Matilde HOM Igreja Central Evang. Armênia Jafferian André Neto Jafferian Marcia Jafferian Pedro André Jahadjian Armen Krikor Janikian Eugenia Kachvartanian Ohanes Kadayan Arakcy Kadayan Francisco Kahn Anahid Debelian Kahn Ernesto Kahtalian Claudio Kaiserlian Ismenia Kalaigian Asniv Kalaigian Rose Kamadjian Edward Kamadjian Wartuhy Karabachian Siranuch Karamekian, Amélia Karay Armagan Karay Sahanik Karibian Datev Kassardjian Noria Katchvartanian Ohannes Katudjian Elias Kechichian, Doroty Kechichian Maria Cristina Kahvegian Julieta Kherlakian, Hilda Kherlakian, Lucia Keutenedjian Jaqueline Keutenedjian Noemie Kevork Kartalian Khatchikian Stepanos Kherlakian Arkenaz Kherlakian Maria Kherlakian Manoel Kherlakian Ricardo Clemente Kissadjikian Antranik Kissadjikian Asdguig Kissajikian André Kissajikian Valéria Klatchoian Denise Klatchoian Rafael Koukdjian Bete Koulkjian Karina Koukdjian Manoel Manuk Koukdjian Ovsana Kouyoumdjian Ascenção Serapião Kouyoumdjian Ena Boghossian Kumruyan Kevork Kurkdjian Benjamin Kurkdjian Vartouhi Makssoudian, Chake (e.m.) Makssoudian Kevork (e.m.) Malatian Tereza Manoukian Krikor Marzbanian Anahide Marzbanian João Mekhitarian Maria Mekhitarian Nichan Mekbekian Noemia Mekhitarian Walter Mgrditchian Baptista Miksian Antonio Milani Ropsime Keutenedjian Momdjian Avedis Antranik Momdjian Makruhy Morjikian Vanda Mosditchian Aline Mosditchian André Mosditchian Ochin Leon Mosditchian Osana S.T. Muradian Adelina Muradian Sonia Nazarian Berjui Nazarian Ruy P.M. Nerguisian Maria Nerguisian Ohannes Nerguisian Roberto Hovnan Nersessian Eliza

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

97

Nersessian Lucia Nersessian Maria Nersessian Nelson Nercessian Neusa Nersessian Nilce Nersessian Nubar Nersessian Osana Lucia Nersessian Panos Pandjardjian João Parsequian Marina A Parsequian Roberto Pilavjian Aslan Pilavjian Garabed Deovlet Pilavjian Lucia Rizian, Anita Sanazar Achoute Sanossian Rosa Sarafian Archaluz Sarian Barquef Sarkissian Nuritza Seferian Dante Battiston Seferian Marilza Battiston Seferian Pedro Avedis Seraidarian Karekin Setian Nuvarte Silveira Suely K. Soc.Bem. Damas Brasil-Armênia Sociedade Cultural Ararat Soultanian Armenouhi Sulian Maria Tchalian Suzana Tchalian Andrea Tchalian Anita Tchalian Aracy Tchalian Artine Tchalian Chake Tchalian Irene Tchalian Isabel Tchalian, Marta Tchalian, Rosana Tchalikian Avedis Telian Hossana Topalian Diran Torkomian Nazar (e.m.) Torian Seta Tossunian Minas Vartanian Jairo Vasilian Douglas Vianna, Maria Luiza

CHAHINIAN Krikor et Daniel NOURIAN Antranik ATAMIAN Verginie BOGHOSSIAN Joseph LE ROY-AGABEYAN Marie Louise TCHEUGURIAN Anaide TIRYAKIAN Seta et Kéram DER HAGOPIAN Brigitte NORHADIAN Paul et Jacqueline SAMUELIAN Varaz ZEKIAN Senekerim et Paule ABACHIAN Agop ABACHIAN Georges ABACHIAN Seibo ABACHIAN FRERES ABACYAN Rita ABANOZIAN Agop Jacques ABANOZIAN Marc ABATZIAN Veronique ABAYAN Sophie ABBOUDI Abboud ABDALIAN Artin ABDALIAN Barteve ABDO HANNA Madeleine ABELLO William ABKARIAN Michel ABLIYAN Nazaret ABOJIAN Louise ABOULIAN Georges ABRAHAMIAN Araxie ABRAHAMIAN Emmick ABRAHAMIAN Jocelyne ABRAHAMIAN Patricia ABRAHAMIAN Pierre et Anna ABRAHAMIAN Sylvie ABRAHAMIAN Hagop ABRAMIAN Albert ABRISS CLUB AC REPRESENTATION ACART Jean ACEKA ACHARIAN Paul Simon ACHDJIAN Georges ACHDJIAN Girair ACHEJIAN Vrej et Sossi ACHEKIAN Siranouch ACHIKIAN Daniel ACHIKIAN Krikor ACHIKIAN Philippe ACHKOUYAN Georges ACHKOYAN Krikor ACHNAMIAN Fran?oise ACHOU SIMONIAN Chake ACHOUIANTZ Repsime ACKO Nigos ACOLANIAN Christian ACOLANIAN Josette ACQUA INTL ACS ADABACHIAN Christian ADALIAN Jean ADALIAN Jean Luc ADALIAN Joseph ADALIAN Marie Elvire ADAM Vartan ADAMIAN Hrepsime ADAMIAN Jack ADAMIAN Levon ADAMIAN GOUTEX Ir?ne ADAMO Alice ADANALIAN Paul ADANALIAN Robert ADICHIAN Manouk ADIEMOFF Serge ADJ GROUPE ADJAMI Fabienne ADJAMI Frederic ADJAMI Raoul ADJAMIAN Aracksi ADJARIAN Michel et Marie Josephe ADJEMIAN Aida ADJEMIAN Alexandre

France

ADJEMIAN Archalous ADJEMIAN Arsene ADJEMIAN Edouard ADJEMIAN Franck et Vardouhie ADJEMIAN Garo et Lisa ADJEMIAN Gerard ADJEMIAN Jacques ADJEMIAN Jean Claude ADJEMIAN Jean Claude ADJEMIAN Jean et Hermine ADJEMIAN Jean-Raymond et Michelle ADJEMIAN Meline ADJEMIAN Nicolas ADJEMIAN Philippe ADJEMIAN Rene ADJEMIAN Robert ADJEMIAN Serge ADJEMIAN Simone ADJEMIAN Suzanne ADM ADMAJLIAN Toros ADOMIAN Paramaz ADOURIAN Arthur ADOURIAN Bernard ADOURIAN Serge ADS FRANCE AFAR Christine AFARIAN Jean Claude AFARYAN Kevork et Daniela AFEIAN Richard AFFAIRS FRANCE AFIAN Myriam AGABABIAN Marie Delphine AGABALIAN Bruno AGABALYAN Kegork AGAMYAN Robert et Elisabeth AGAMYAN Sevan AGASSIAN Lucette AGAVNIAN Jean AGAZARIAN Petross AGBADIAN Marie AGDAG Victoria AGDAIAN Carole AGDAIAN Georges AGDAIAN Jacques AGEMIAN Norhaid AGEMIAN Stefan AGENCE 107 PROMENADE AGENCE PAPAZIAN AGHADJANIAN Armen AGHADJANIAN Claude AGHADJANIAN Gerard AGHADJANIAN Jean AGHADJANIAN Jean Luc AGHADJANIAN Louis AGHAIKIAN Hilda AGHAJANYAN Achot AGHAMALIAN Edouard AGHAPEKIAN Anne Jeanne AGHASSIAN Michel AGHATCHIAN Alice AGHAVELYAN Mariam AGHAYAN Shahin et Emma AGHAYEKIAN David AGHAZARIAN Pierre AGHDJAIAN Laurent AGHDJAIAN Rene AGHOBIAN Jacques et Valentine AGK6 Planete Mode AGLAGANIAN Samuel AGMR AGOBIAN Antoine AGOBIAN Marcel AGOBIAN Raymond AGOBIAN Zareh AGONEYAN VEILLEUX Monique AGOP Marie AGOP Serge AGOP AGOPIAN Anahid AGOPIAN Anais AGOPIAN Anna AGOPIAN Annie AGOPIAN Antranik AGOPIAN Archag

AGOPIAN Armand AGOPIAN Charles AGOPIAN Danielle AGOPIAN Francis AGOPIAN Francoise AGOPIAN Georges AGOPIAN Georges AGOPIAN Herve AGOPIAN Hripsime AGOPIAN Jacques AGOPIAN Jean AGOPIAN Jean AGOPIAN Jean AGOPIAN Jean Marie AGOPIAN Jean Pierre AGOPIAN Joseph AGOPIAN Leon AGOPIAN Marc AGOPIAN Marguerite AGOPIAN Marie Jeanne AGOPIAN Patrick AGOPIAN Robert AGOPIAN Rose AGOPIAN Sempad AGOPIAN Serge AGOPIAN Serge AGOPIAN Serge AGOPIAN Serpouhie AGOPIAN Simon AGOPIAN Suzanne AGOPIAN Suzanne AGOPIAN Valerie AGOPOFF Ara AGOPOFF Gerard AGOPOFF Nadine et Serge AGOPOFF Vighen AGOPOGLU Hamparsum AGOPYAN Aram Seta AGOPYAN Berdje et Isabelle AGOPYAN Jirayr AGOPYAN COUTANT Josette AGORA AGOUDJIAN Eugenie AGS AGULIAN Daniel AHARONIAN Ara AHARONIAN Dominique AHARONIAN Games AHARONIAN Jacques AHARONIAN Jean Pierre AHARONIAN Kevork AHARONIAN Leon AHARONIAN Marie AHARONIAN Michel AHARONIAN Sahag AHMEDJANIAN Franck AHMEDJANIAN Marcel AHMEDJANIAN Varteresse et Elisa AIDIN Annie AIDIN Herac AIDINIAN Jean AIDINIAN Philippe AIGL OR AINEJIAN Sonia AINTABI Krikor AIVADIAN Fran?ois AIVAYAN Georges AIVAZIAN Agnes AIVAZIAN Alain AIVAZIAN Christian AIVAZIAN Georges AIVAZIAN Leon AIVAZIAN Patrick AIVAZIAN Patrick AIVAZIAN Roger AIVAZIAN Hagop AIZPURU Manuel AJAMIAN Chabouh AJAMIAN Hagop AJAMIAN Nora AJAMIAN Paul AJAMIAN sabine et Zareh AJAMIAN KARABEDIAN Izabel AJDERIAN Vahram AJEMIAN Vartan AJEMIAN Vera

AKACHIAN Jacques AKACHIAN Pergrouhi AKACHIAN Seta AKAEREN Arto et Elize AKANIAN Elise AKCA Berc AKCHEHIRLIAN AKELIAN Christophe AKELIAN Missak AKELIAN Xavier AKIAN Jean AKIAN Jean Luc AKIAN Josette AKIAN Marianne AKIAN Pascal Luc AKIAN Paulette AKIAN Vincent AKILIAN Eric et Clarisse AKILIAN Gregoire AKILIAN Jacques AKILIAN Jean Michel AKILIAN Paul AKILIAN Valerie AKKAYA Nazar AKKAYA Sami AKKIBRITYAN Haygaz AKKOCAK Sarkis AKKUS Agop AKNOTS INC AKOPIAN Agnes AKOPIAN Alain AKOPIAN Armen AKOPIAN Arthur AKOPIAN Asdghik AKOPIAN Georges AKOPIAN Patrick AKOPIAN AKOPIAN KAROUCH Anait AKOPOFF Robert AKRAYAN Henri ALACHIAN Jean ALADINIAN Andre ALADJAJIAN Toros ALAGY Jacques ALARKO ALD DIFFUSION ALECIAN Aram ALECIAN Henri ALECIAN Jean ALEKANIAN Eric ALEKANIAN Jeanine ALEXANDRE Jeannette ALEXANDRE COIFFURE ALEXANDRIAN Christophe ALEXANDRIAN Maurice et Azadouhi ALEXANDRIAN Varoujan ALEXANIAN Alexandre ALEXANIAN Alice ALEXANIAN Arthur ALEXANIAN Charles ALEXANIAN Christian alexanian Elise ALEXANIAN Eugenie ALEXANIAN Guy ALEXANIAN Haiganouche ALEXANIAN Herve ALEXANIAN Jacques ALEXANIAN Jacques ALEXANIAN Jean ALEXANIAN Jeanne ALEXANIAN Jeanne ALEXANIAN Maurice ALEXANIAN Philippe ALEXANIAN Pierre et Annie ALEXANIAN DIT ALIKSANIAN Elisabeth ALEXANIAN ET CIE ALEXSA ALGREY ALICE Marie Jeanne ALICI Laurent ALICI Agop et Ani ALIK ALIKIAN Marius ALIKSANIAN Joseph ALIMENTATION LA

98

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

CHAUSSEE ALIXANIAN Alexandre ALIXSTOWE ALLAHVERDIAN Achren ALLAHVERDIAN Armen ALLAHVERDIAN Jacques et Reine ALLAHVERDIAN Jean Michel Ara ALLAIX Silvia ALLEE ARSLANIAN Achken ALLEGRINI GARIBIAN Elisabeth ALLOYAN Alfred ALLOYAN Maurice ALMAN Thilda ALMAYAN Mihran ALMOQUIN ALOYAN Gerard ALPE Robert ALPHAMEDIAN ET JOHANET ALPOUNARIAN Christiane ALPOUNARIAN Jacqueline ALPOUNARIAN Regine ALTCHOUKIAN Sarkis ALTERO GUIRAGOSSIAN Nadine ALTIKOULADJIAN Krikor ALTIPARMAKIAN Miran ALTIPARMAKYAN Jacques ALTOUNIAN Caroline ALTOUNIAN Cecile ALTOUNIAN Charles ALTOUNIAN Denis ALTOUNIAN Edouard ALTOUNIAN Elie ALTOUNIAN Garo ALTOUNIAN Gregoire ALTOUNIAN Henri ALTOUNIAN Jacques ALTOUNIAN Jean Jacques ALTOUNIAN Jean Paul ALTOUNIAN Jean Pierre ALTOUNIAN Marc ALTOUNIAN Mesrop Christophe ALTOUNIAN Noel ALTOUNIAN Paul ALTOUNIAN Raphael ALTOUNIAN Samuel ALTOUNIAN Serge ALTOUNIAN Veronique ALTOUNIAN GULESSIAN Chantal ALYANAK Mayda ALYANAKIAN Albert ALYANAKIAN Alice ALYANAKIAN Charles ALYANAKIAN Edouard ALYANAKIAN Jean Louis ALYANAKIAN Marie Alexandra ALYANAKIAN Richard AMALIAN Michel AMANATIAN Jean Luc AMANATIAN Martin AMANDO Marie AMASIALIAN Rose Marie AMEDEO Marcel AMEDJIAN Antoinette AMEDJIAN Garabed AMEDJIAN Marius AMEDJIAN Pierre AMENDJIAN Georges AMICALE ARMENIENNE DE ROMANS AMICALE ARMENIENS DRAGUIGNAN AMICALE DES ARMENIENS DE GARDANNE AMICALE DES PERSONNELS DU LYCEE P VALERY AMICALE SEBASTATSIS DECINES et Environs AMIRAYAN Jacques et Andree AMIRDJANIAN Levon AMIRGANIAN Martial AMIRYAN Karine

AMIRZAYAN Mayram ANAHIT ANAIDE SARL ARARAT ANANIAN Genevieve ANANIAN Patricia ANANIAN Richard ANANIAN Sandrine ANANIAN Serge ANANIKIAN Eric ANAYAN Sarkis ANCIENS ELEVES COLE MEKHITARISTE ANCIENS ELEVES ECOLE MARKARIAN PAPAZIAN ANDALIAN Jean ANDIKIAN Pierre Alain ANDONIAN Azadouhi ANDONIAN Christian ANDONIAN Claudine ANDONIAN Gerard ANDONIAN Jacques et Isabelle ANDONIAN Marie ANDONIAN Michel ANDONIAN Paul ANDONIAN Robert ANDRANIAN Alain ANDRANIAN Sophie ANDRANIAN DE HELLY Gisele ANDRANIK Christian ANDRE Aline ANDREASSIAN Albert ANDREASSIAN Bernard ANDREASSIAN Bernard ANDREASSIAN Charles ANDREASSIAN Edouard ANDREASSIAN Edouard ANDREASSIAN Guy ANDREASSIAN Jacques ANDREASSIAN Jean Noel ANDREASSIAN Manuel ANDREASSIAN Marie ANDREASSIAN Vazken ANDRIEU Joseph ANDRIKIAN Agop ANDRIKIAN Gregoire ANEMIAN Edmond ANEMIAN Richard ANGLES Roger ANGLESSY Victor et Jeanne ANGUETZIAN Sema ANGUIDIAN Alice ANGYAN Catherine ANKUPELIAN Christian ANNE FRENCH PARIS ANONYME ANOUCHE ANOUCHIAN Marcelle ANSELME AIVAZIAN Michel ANSOURIAN Jacques ANSOURIAN FOUCAULT Brigitte ANTABLIAN Pierre ANTABLIAN Virgine ANTANOSSIAN Annie ANTANOSSIAN Richard ANTARIAN Antranic ANTEBLIAN Fran?ois ANTEBLIAN Gregoire ANTHONIOZ Marie Pierre ANTOINE Pierre ANTRANIK Bernard et Sylvie ANTRANIK Josiane ANTRANIKIAN Armand ANTRANIKIAN Filor ANTRANIKIAN Karyne ANTRANIKIAN Rene ANTRASSIAN Georges ANTRASSIAN Pascal ANTREASSIAN Adrienne ANTREASSIAN Albert ANTREASSIAN Aram ANTREASSIAN Elisabeth ANTREASSIAN Haroutune ANTREASSIAN Jean ANTREASSIAN Loris ANTREASSIAN Marie ANTRIKIAN Andre

ANTZENBERGER Philippe ANZIRIAN Eliane ANZIRIAN Jacqueline APANIAN Dertad APCARIAN Fernande APELIAN Benoit et Magali APELIAN Christophe APELIAN Edmond APELIAN Jacques APELIAN Jean APELIAN Marie APELIAN Marie France APELIAN Patrick APELIAN BOGHOSSIAN Jacques APEX APEX APIKIAN Anahide APIKIAN Minas APKARIAN Armand APKARIAN Catherine APKARIAN Edith APKARIAN Georges APKARIAN Maurice APKARIAN Pierre APKARIAN Thierry Albert APKARIAN Marjolaine APOYAN Georges APOYAN Parouir APRAHAMIAN Andre APRAHAMIAN Avedis APRAHAMIAN Edouard APRAHAMIAN Henri APRAHAMIAN Massis APRAHAMIAN Nerces APRAHAMIAN Paul APRAHAMIAN Paul APRIKIAN Ara et Virginie APRIKIAN Garabed APRIKIAN Hasmig APRIKIAN Jerome ARABACIYAN Zare ARABADJIAN Marie Claire ARABIAN Armand ARABIAN Chamiran ARABIAN Christine ARABIAN Daniel ARABIAN Emmanuel ARABIAN Gerard ARABIAN Harout ARABIAN Hermine ARABIAN Jacques ARABIAN Jean Claude ARABIAN Joannes ARABIAN Karine ARABIAN Kevork ARABIAN Lydia ARABIAN Miran ARABIAN Nevart ARABIAN Serge ARABIAN Serge et Jocelyne ARABIKIAN Marie Louise ARABIKIAN ARAGELIAN Artin ARAKEL Garabet ARAKELIAN Franck ARAKELIAN Gabriel ARAKELIAN Gerard ARAKELIAN Gerard ARAKELIAN Gilles ARAKELIAN Ginette ARAKELIAN Jean ARAKELIAN Jean ARAKELIAN Jean ARAKELIAN Jean ARAKELIAN Jean Philippe ARAKELIAN Joseph ARAKELIAN Kevork ARAKELIAN Krikor ARAKELIAN Laurence ARAKELIAN Liliane ARAKELIAN Louise ARAKELIAN Maral ARAKELIAN Pascal ARAKELIAN Pascal ARAKELIAN Patrick ARAKELIAN Philippe

ARAKELIAN Raymond ARAKELIAN Razdan ARAKELIAN Roupen ARAKELIAN Serge ARAKELIAN Serge ARAKELIAN Serge ARAKELIAN Tchinar ARAKELIAN Lucas ARAKELIAN GALAN Stephanie ARAKELIAN Dirouhie ARAKELYAN Hacik ARAKILIAN Sarkis ARAKILIAN Suzanne ARALTEC ARAM Herve ARAMIAN Anna ARAMIAN Charles ARAPOGLU Murat ARAQUELIAN Aghavnie ARAQUELIAN Arakel ARARAT PRESSE ARATHOON Jean ARAVNI ARAX ARBOYAN Vahan ARCANIE DIFFUSION SYM ARCHEVEQUE ZAKARIAN Armen Norvan ARDAHALIAN Christelle ARDAS MEDITERRANEENNE ARDIS Talar ARDUC Nisan AREK AND CO AREVIAN RIVIERE Annette AREVIKIAN Alain AREVIKIAN Henri ARG FASHION ARINI Michel et Monique ARISDAKESSIAN Gerard ARISDAKESSIAN Gilles ARISDAKESSIAN Jean Vahan ARISSIAN Hermine ARIVIAN Gilbert ARLIN Philippe ARMA CUIR ARMAGAN Vramsabuh ARMAGAN POCHARD Yercanik ARMAGANIAN Kaloste Charles ARMAGHANIAN Jacqueline ARMAGHANIAN Jean et Araxie ARMAHANIAN Paris ARMENAK Yves ARMENAKIAN Armenak ARMENAKIAN Sona ARMENIA ARMENIENNE AIDE SOCIALE ARMOUDIAN Haroutioun Jacques ARMOUDIAN Sarkis ARNOUX Jean Louis ARONIAN Stella AROUTIAN Rene AROUTUNIAN Bernadette et Jean AROYAN Krikor ARPADJIAN Thierry ARSENIAN Annie ARSENIAN Jean Pierre ARSENIAN Sophie ARSENIAN Vahe ARSLAMIAN Rose ARSLANGUL Annie ARSLANIAN David ARSLANIAN Denise ARSLANIAN Frederic ARSLANIAN Garabed ARSLANIAN Georges ARSLANIAN Gilbert ARSLANIAN Helene Eranouhi ARSLANIAN Henri ARSLANIAN Jacques ARSLANIAN Jean Daniel ARSLANIAN Jean Paul et Alice ARSLANIAN Jocelyne Ginette ARSLANIAN Manouk ARSLANIAN Simone

ARSLANIAN Siranouche ARSLANIAN Virginie ARSLANYAN Hasmik ARSLANYAN Jean Pierre ARTEMISE BEAUTE CAFE JOSEPH ARTHUR ATELIER DE COIFFURE ARTHUS IMMOBILIER ARTIN Jean ARTINIAN Arpie ARTINIAN Francis ARTINIAN Georges ARTINIAN Haik ARTINIAN Jacques ARTINIAN Jacques Agop ARTINIAN Jean ARTINIAN Joseph ARTINIAN Joseph ARTINIAN Lena ARTINIAN Marianne ARTINIAN Paul ARTINIAN Roland ARTINIAN Sati ARTINIAN Sonia ARTINIAN Sylvain ARTINIAN Vasken ARTINIAN Yves ARTINIAN Leon ARTINYAN Gerard Artistes Plasticiens Armeniens de France ARTO KILIMLI (ATHOS) ARTS MENAGERS CENTER ARUCHUMIAN Alexandre ARUTUNIAN Samuel ARZATIAN Sarkis ARZOUMANIAN Aikanouche ARZOUMANIAN Alain ARZOUMANIAN Alexandre ARZOUMANIAN Edgard ARZOUMANIAN Edouard ARZOUMANIAN Francois ARZOUMANIAN Georges ARZOUMANIAN Gerard ARZOUMANIAN Henri ARZOUMANIAN Pascal Gurek ARZOUMANIAN Patrick ARZOUMANIAN LE MAIRE Christiane ARZOUMIAN Georges et Eliane ARZOUMIAN Jacques ARZOUNIAN Christophe ARZOUNIAN Knarik ARZOUNIAN Paul ARZUMAN Ohanes ARZUMANYAN Alain ASA IMMO ASADOUR Jean ASADRIAN Tigran ASADUROGLU Hrant ASALI Ahsabet ASDIGUIAN Alex ASDIGUIAN Lazare ASDOURIAN Alain ASDOURIAN Azadouhie ASDOURIAN Max ASEKIAN Maurice ASFORMA ASIK Agop David ASIK Mihran ASLANIAN Achot ASLANIAN Alice ASLANIAN Annie ASLANIAN Chimavon ASLANIAN Edouard ASLANIAN Garabed ASLANIAN Gerard ASLANIAN Jacques ASLANIAN Jean Jacques ASLANIAN Jean Paul ASLANIAN Joseph ASLANIAN Krikor et Angele ASLANIAN Michel ASLANIAN Nasik ASLANIAN Patricia ASLANIAN Patrick

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

99

ASLANIAN Philippe ASLANIAN Rafi ASLANIAN Toros ASLANIAN Vahan ASLANIAN Alain ASLANYAN Onnik ASSADOUR Vincent et Sylvie ASSADOURIAN Alexandre ASSADOURIAN Arthur ASSADOURIAN Assadour ASSADOURIAN Daniel ASSADOURIAN Denis ASSADOURIAN Elise ASSADOURIAN Gerard ASSADOURIAN Gilles ASSADOURIAN Haigaz ASSADOURIAN Henri ASSADOURIAN Henri ASSADOURIAN Herar ASSADOURIAN Jean ASSADOURIAN Jean Claude ASSADOURIAN Jean Pierre ASSADOURIAN Krikor ASSADOURIAN Marie ASSADOURIAN Mariette Maral ASSADOURIAN Michel ASSADOURIAN Richard ASSADOURIAN Sylvie ASSADOURIAN ASSATHIAN Angele ASSATHIAN Jean ASSIRLIKIAN Alice ASSISE Elizabeth ASSU NONNEVILLE ASTOURIAN Gerard ASVAZADOURIAN Georges ASVAZADOURIAN Varoujean ATACHIAN Jacques ATAMIAN Agavnie ATAMIAN Aris ATAMIAN Armand ATAMIAN Claude ATAMIAN Elisabeth ou Perouse ATAMIAN Gregoire et Monique ATAMIAN Herve ATAMIAN Jean Claude ATAMIAN Jean Laurent ATAMIAN Joseph ATAMIAN Martine ATAMIAN Martine ATAMIAN Mireille et Georges ATAMIAN Noemie ATAMIAN Virginie ATANASSIAN Danielle ATANASSIAN Isabelle ATANASSIAN Jacques ATANASYAN Madeleine ATCHABAHIAN Yskendar ATCHEKGUEZIAN Georges ATCHIKGUEUZIAN Artine ATCHIKGUEUZIAN Christian ATCHIKGUEZIAN Areve ATECHIAN Boris ATECHIAN Jean ATECHIAN Serge ATECHIAN Suzanne ATEKIAN Gerard ATELIER AGOPYAN SEVAN ATELIER MASSIS CREATION ATENIAN Marguerite ATES Jean Pierre et Nathalie ATES Michel ATICHIAN Gregoire ATIKIAN Gerard ATMADJIAN Henrika ATOULIKIAN Jean ATOYAN Jacques ATRIUM ATTARIAN Berthe ATTARIAN Stephan ATTOYAN Rene AU M ARCHITECTES URBANISTES AUBANEL Jean et Sonia AUBERGE EMMAZAD LES AROMES AUBOZIAN Zmrouthe

AUCONE Anahit AUFFRAY Stephane et Marlene AUGIER Albert AUNOS Therese AUTHOME Arax AUTOBAN AUVRAY BASMADJIAN Alice Satenik AVADIAN Simon Jean AVADIKIAN Gregoire AVADIKIAN Jean AVAGUIAN Gareguin AVAGUIAN Levon AVAKDJIAN Krikor AVAKIAN Alain AVAKIAN Albert AVAKIAN Andre AVAKIAN Anna AVAKIAN Catherine AVAKIAN Christian AVAKIAN Daniel AVAKIAN Danielle AVAKIAN Hakob AVAKIAN Jean AVAKIAN Jeanne AVAKIAN Leon AVAKIAN Lucie AVAKIAN Marc AVAKIAN Maria AVAKIAN Mihran AVAKIAN Nathalie AVAKIAN Nicole AVAKIAN Pascal AVAKIAN Philippe AVAKIAN Rene AVAKIAN Stephan AVAKIAN Victor AVAKIAN Zevart AVAKIAN FERNANDEZ Herve AVAKIANTZ Georges AVAKIANTZ Michel et Vartouhie AVAKIANTZ Pascal AVANIAN Nicole AVANIAN Pierre Arnaud AVANIAN Roger AVANIAN Gaguik AVANTZ AVDJIAN Haiganouche AVDJIAN Lucie AVDJIAN Yeram Elisa AVEDIAN Agop AVEDIAN Armand AVEDIAN Armand et Christiane AVEDIAN Eugenie AVEDIAN Georges AVEDIAN Jeanne AVEDIAN Maurice AVEDIAN Rene AVEDIAN Richard AVEDIAN Robert AVEDIAN Vincent AVEDIAN AVEDIGUIAN Samuel AVEDIK Felix AVEDIKIAN Anne Marie AVEDIKIAN Antoine AVEDIKIAN Archak AVEDIKIAN Armen AVEDIKIAN Edmond AVEDIKIAN Jean AVEDIKIAN Jean AVEDIKIAN Marie AVEDIKIAN Markrid AVEDIKIAN Michel AVEDIKIAN Richard AVEDISIAN Georges AVEDISSIAN Andre AVEDISSIAN Antoine AVEDISSIAN Boghos AVEDISSIAN Christine AVEDISSIAN Elise AVEDISSIAN Gaston AVEDISSIAN Gregoire AVEDISSIAN Henri AVEDISSIAN Marie AVEDISSIAN Michel

AVEDISSIAN Nazard AVEDISSIAN Robert et Anahid AVEDISSIAN Roland AVEDISSIAN Sylvie AVEDISSIAN Varoujan AVEDISSIAN Veronique AVETISSIAN Aghvan AVETISSIAN Vram AVIKIAN Jean Louis AVIKIAN Joel AVIKIAN Rose AVOCAT ARTEMIAN Genevi?ve AVOYAN Eric AVOYAN Gaspard AWAKIAN Jean AWAKIAN Khatchik AWAKIAN Zareh AXA Settlement Fund AYANIAN Chake AYANIAN David AYANIAN Jean AYANIAN Jean et Colette AYCOK David AYDA AYDABIRIAN Arthur AYDABIRIAN Vanig AYDINIAN Isabelle AYDINIAN Patrick AYDJIAN Jacques AYDJIAN Serge AYDOSTIAN Vahe AYKOC Nihat AYNALI Manuk AYRAMDJIAN Gerard AYVADIAN Christian AYVADIAN Louise AYVASIAN Jacques et Isabelle AYVAYAN Baptiste AYVAYAN Marie AYVAZIAN Anne Marie AYVAZIAN Georges AYVAZIAN Henry et Marguerite AYVAZIAN Philippe AYVAZYAN Marine AZADIAN Albert AZADIAN Eric AZADIAN Jean AZADIAN Philippe AZADIGUIAN Seda AZADIGUIAN Suzanne AZADIGUIAN CLEMENT Dominique AZARIAN Edouard AZARIAN Hamtartzoum AZARIAN Maurice AZARIAN Paul AZARIAN Racha AZARIAN Suzanne AZARYAN Claude AZARYAN Nathalie AZARYAN Robert AZILAZIAN Andre et Christiane AZILAZIAN Jean et Madeleine AZILAZIAN Robert AZIZIAN Alain AZIZIAN Georges AZNAGHURIAN Christian AZNAVORIAN Chake AZNAVOUR Dolly AZNAVOUR Jean et Marie AZNAVOURIAN Richard AZNAVOURIAN Roger AZNAVOURIAN Zaven AZNIKIAN Patricia AZOUYAN Jacques AZOUYAN Marc AZOUYAN Philippe AZUR ROULEMENTS BABADJANIAN Pierre BABADJIAN Jean Louis BABADJIAN Jeanine BABAIAN Yelena BABAKHIAN Pascal BABAKHIAN Vartan BABANIAN Armand et Nicole

BABANIAN Gilbert BABASSIAN Michel BABAYAN Achot BABAYAN Alexandre BABAYAN Archam BABAYAN Gerard BABAYAN Gilbert BABAYAN Hask BABAYAN Jean BABAYAN Jean Charles BABAYAN Leon BABAYAN Sally BABAYEGUIDIAN Philippe BABEDJIAN Anne Marie BABELIAN Garbis BABERIAN Myriam BABIAN Bernadette BABIKIAN Alain BABIKIAN Albert BABIKIAN Beizar BABIKIAN Berthe Jeanine BABIKIAN Josiane BABIKIAN Liliane BABIKIAN Marc BABIKIAN Michel BABIKIAN Robert BABIKIAN Robert BABIKIAN Sonia BABOUCHIAN Colette BABOUCHIAN Elisabeth BABOUCHIAN Meguerditch et Marie BABOUDJIAN Anita BABOURIAN Patrice BABOUYAN Lucine BABOUYAN Salpie BABY CITY BACALIAN Louise BACHEDIAN G?rard BACHELIER Jean Claude BACHERGIAN Maurice BACHERGIAN Vehanouch BACHIAN Jean Baptiste BACHIAN Noel BACHIAN Patrick BACHIBEUYERKIAN Asadoui BACHIBEUYERKIAN Paul BACHIL Lucienne BADACHIAN Herve BADAKIAN Jean BADAL BAGHDASSARIANS Vahe BADAL RANJBAR Anahid BADALIAN Michel BADALYAN Jora BADALYAN Yerem BADANIAN Krikor BADANIAN Sylviane BADBADIAN Cecile BADEM Kegam BADEMIAN Christine BADEMIAN Gerard BADEMIAN Pierre BADGUERAHANIAN Christophe BADOLIAN Alice BADOUHASSIAN Varoujan BADVAGANIAN Gregoire BADVAGANIAN Michel BAFFERT Jean Michel et Christiane BAGAMYAN Edouard BAGAMYAN Pascal BAGAMYAN Simon BAGAMYAN Verjin BAGDASARIAN Marcel BAGDASSARIAN Alain BAGDASSARIAN Armenag BAGDASSARIAN Dominique BAGDASSARIAN Gerard BAGDASSARIAN Gerard BAGDASSARIAN Jacques BAGDASSARIAN Manouk BAGDASSARIAN Vartouhi BAGDASSARIAN Veronique BAGDIKIAN Marcel BAGDIKIAN Seranouche

BAGDIKIAN Takouhie BAGHBOUDARIAN Armenag BAGHDADIAN Marie BAGHDADIAN Serge BAGHDASARIAN Gerard BAGHDASSARIAN Alexandre BAGHDASSARIAN Garabed BAGHDASSARIAN Jacqueline BAGHDASSARIAN Jean BAGHDASSARIAN Jean BAGHDASSARIAN Josiane BAGHDASSARIAN Laurent BAGHDASSARIAN Louis BAGHDASSARIAN Nathalie BAGHDASSARIAN Paul BAGHDASSARIAN Suzanne BAGHDASSARIAN Suzanne BAGHDASSARIAN Viken BAGHDASSARIAN Warant BAGHDIGUIAN Jean BAGHDIKIAN Henri BAGHDIKIAN Marie BAGHDJIAN Karine BAGHDJIAN Patrick BAGHDOUYAN Anais BAGHIMYAN Ruben et Gohar BAGHOSSIAN Pierre BAGHTCHEJIAN Edouard BAGHTCHEJIAN Jean Claude BAGLA Agop BAGLA Kerope BAGRAMIAN Petros BAGUR Patricia BAHABAN Pierre BAHADERIAN Alice BAHADERIAN Sarkis BAHADERIAN Serge BAHADOURIAN Azad et Anahid BAHADOURIAN Magaly BAHADOURIAN Peggy BAHADOURIAN BAHAMIAN David BAHAMIAN Jean BAHARIAN Antranig Olivier BAHARIAN Movses BAHARIAN Raymond BAHAROGLU Daniel BAHIAN Daniel BAHIAN Maguie BAHRY Jacques BAIBOURDIAN Jean Claude BAICHIAN Avedis BAIDOURDIAN Sylvie BAIKIAN Alexandre BAIKIAN Bertrand BAIKIAN Georges BAIKIAN Ivan BAIKIAN Ivan BAILLIEU Philippe BAILLY Eliane BAIRAMIAN Jacques BAIRAMIAN Simone BAJAKJIAN Lucine BAJAN Jacques BAKALEMIAN Jean Gael BAKALEMIAN Paul BAKALIAN Gerard BAKALIAN Harout BAKALIAN Jean BAKALIAN Jean Baptiste BAKALIAN Lucienne BAKERDJIAN Arthur BAKERDJIAN Sarkis BAKHAMIAN Daniele BAKHAMIAN Khatchik BAKIRDJIAN Stella BALABANIAN Adele Louise BALABANIAN Marius BALABANIAN Nancy BALANDJIAN Jacques BALANTZIAN Gerard BALASSANIAN Franck BALASTRE Sophie BALATIAN Rose Marie BALBALIAN Jean BALCI Patrick

100

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

BALCIOGLU Losya BALDJIAN Daniel BALDJIAN Isabelle BALDJIAN Marie BALEKDJIAN Cherop BALEKDJIAN Jean Andre BALIAN Agop BALIAN Aristakes BALIAN Axel BALIAN Bernadette BALIAN Charles BALIAN Charles BALIAN Corinne BALIAN Elisabeth BALIAN Fabrice BALIAN Flora BALIAN Georges BALIAN Jacqueline BALIAN Jacques BALIAN Jacques BALIAN Jacques BALIAN Jacques BALIAN Jacques Joseph BALIAN Jean BALIAN Jean BALIAN Jeanne BALIAN Juliette BALIAN Krikor BALIAN Lionel BALIAN Madeleine BALIAN Maral BALIAN Marcel BALIAN Mathilde BALIAN Monique BALIAN Muriel BALIAN Myriam BALIAN Paulette BALIAN Raymond BALIAN Roger et Lauris BALIAN Therese BALIAN Thierry BALIAN Verkin BALIAN BALIAN BALIAN CAKICI Sophie BALIDIAN Christian BALIGUIAN Claude BALIKCI Karabet BALIKDJIAN Dikran BALIKDJIAN Edouard BALIKDJIAN Jean Patrick BALIKDJIAN Veronique BALIKIAN Alain et Helene BALIKIAN Jean Jacques BALIKIAN Robert BALIKIAN Simone BALIOZIAN France BALIOZIAN Garbis BALIOZIAN Mardick BALLOFFET Michele BALLORE DERSARKISSIAN Brigitte BALOYAN Gerard BALSAN Sona BALTAOGLU Vahram BALTAYAN Avedis BALTAYAN Jacques BALTAYAN Jacques BALTAYAN Jean BALTAYAN Paul BALTAYAN Pierre BALTAYAN Roger BALYAN Karun BALYAN Marie BALYOZ Suren BANDIKIAN David BANDIKIAN Patrick BANIAN Didier BANOYAN Krikor BAR DE LA FAC BAR TABACS DU PALAIS BARAKIAN Christiane BARAKIAN Patrick BARATIAN Anita BARATIAN Jacqueline BARATIAN Jean Marc BARAVIAN Alfred

BARAVIAN Anais Valerie BARAVIAN David BARAVIAN Jean Claude et Carine BARAVIAN Joannes BARAVIAN Laurent BARAVIAN Nathalie BARAVIAN Ohannes BARAVIAN Onik BARAVIAN Parounack et Arpig BARAVIAN Philippe BARBARIAN Hovssep BARBARIAN Jacques BARBARIN Christine BARBEROUSSE Brigitte BARBEROUSSE Suzanne BARBEY Claude BARCHIAN Anait BARDAK Gregoire BARDAK Nichan BARDAKDJIAN Clara BARDAKDJIAN Jean Claude BARDAKDJIAN MICHAU Josiane BARDASARIAN Aline BARDIS Vartan BARDISBANIAN Herve BARDIZBANIAN Eva BARDIZBANIAN Gabriel BARDIZBANIAN Gerard BARDIZBANIAN Lucie BARDIZBANIAN Michel BARDIZBANIAN Alain BARDIZYAN Berc BARDON Lucie BARET Gerard et Seyda BAREYAN Arnold BAREYAN Henri BARGHAMIAN Norbert BARGHOUDIAN Vasken et Sophie BARGUIRDJIAN Claude BARIAND Neli BARIGUIAN Alexandra BARIGUIAN Christianne BARIGUIAN Jean BARIGUIAN Lazare BARIGUIAN Max BARKHOUDARIAN Anna BARKIAN Patrick et Marie Helene BARONIAN Armand BARONIAN Ferdinand BARONIAN Georges BARONIAN Gerard et Madeleine BARONIAN Jean Claude BARONIAN Laure BARONIAN Marc BARONIAN Martine BARONIAN Pierre BARONIAN Roger BARONIAN Sarkis BAROUDJIAN Mariam BAROUDJIAN Yezegel BAROUNIAN Albert et Monique BAROUNIAN Herv? BAROUNIAN Livon BAROUNIAN Robert BARSAMIAN Alfred BARSAMIAN Irene BARSAMIAN Vahan BARSAMIAN Varoujan BARSAMYAN Kevork BARSANIAN Jean BARSANIAN Karine BARSIKIAN Gerard BARSOUMIAN Aharoun BARSOUMIAN Alice BARSOUMIAN Edward BARSOUMIAN Jacques BARSOUMIAN Satenik BARSUMIAN Jeannine BARSUMIAN Laurent BARSUMIAN Pierre BARTENLIAN Bernard BARTEVIAN Horen

BARTEVIAN Jean BARTEVIAN Paul BARTHELEMY Berthe BARUTCIYAN Gerard et Sylva BARUTCIYAN PICOT Liliane BASAR Arek BASAR Aurelie BASAR Hayrabet BASMA Jayr BASMACIOGULLARI Bedros BASMACIYAN Kevork BASMACIYAN Vahe BASMADJIAN Alexandre et Jacqueline BASMADJIAN Aren BASMADJIAN Arthur et Marie BASMADJIAN Assadour BASMADJIAN Brigitte BASMADJIAN Daniel BASMADJIAN Elise BASMADJIAN Evelyne BASMADJIAN Jacqueline BASMADJIAN Jean Claude BASMADJIAN Madeleine BASMADJIAN Madeleine BASMADJIAN Marius & Ceta BASMADJIAN Michel et Helene BASMADJIAN Nadia BASMADJIAN Nathalie BASMADJIAN Philippe BASMADJIAN Sylvie BASMADJIAN Yvette BASMADJIAN Ziazan BASMADJIAN CHARLES Christine BASMAIN Arthur BASMAIN Michele BASSMADJIAN Rose Iris BASSO Richard BATAKIAN B?atrice BATAKIAN Marie-Claire BATISTORE BATMANIAN Jacques BATMANIAN Joseph et Corinne BATTALIAN Robert BAUDEN TCHAKALIAN Koharig BAUDET Sonia BAUDOT Nicolas BAUMANN TOROSSIAN Madeleine BAYAGA BAYAN Anna BAYAN Jean Pierre BAYAN Sophie BAYDOUN Antranik BAYENDERIAN Annie BAYENDERIAN Vahe BAYENDRIAN Helene BAYENDRIAN Henri BAYENDRIAN Mary BAYRAMIAN Georges BAYRAMIAN Jacques BAYRAMIAN Jean Pierre BAYRAMYAN Charles BAZDIKIAN Francoise BAZINIAN Narine BAZINIAN Tatevik BEAUGRENELLE AUDITION BEAUX BIJOUX BEBERIAN Frederic BEC Jean Jacques BEC Juliette BECARD Jean BECART ARSLANIAN Georges et Arpine BECHAKJIAN Alice BECHLIAN Gregoire et Eliane BECHLIAN Jeremy BECMEUR KARAYAN Christine BEDANIAN Marie Antoinette et Gerard BEDANIAN Serge et Marthe BEDANIAN PETROZZI Nathalie BEDELIAN Jean BEDERIAN Aimee BEDIAN Hagop Georges

Suzanne BEDIAN Jean BEDIG Pierre BEDIGUIAN Pierre BEDIKIAN Alain BEDIKIAN Aravni BEDIKIAN Garo et Sonia BEDIKIAN Jean BEDIKIAN Jeanne BEDIKIAN Joseph BEDIKIAN Kevork BEDIKIAN Madeleine BEDIKIAN Pierre BEDIKIAN Pierre BEDIKIAN Roger et Odette BEDJIDIAN Marc et Karine BEDOYAN Aaron BEDOYAN Gerard BEDOYAN Jean BEDOYAN Madeleine BEDRESSIAN Sossy BEDROSSIAN Annie BEDROSSIAN Antoine BEDROSSIAN Arthur BEDROSSIAN Berdj et Sona BEDROSSIAN Christophe BEDROSSIAN Claude BEDROSSIAN Corinne BEDROSSIAN Elisabeth BEDROSSIAN Evelyne Christian BEDROSSIAN Frederic BEDROSSIAN Henri BEDROSSIAN Jacqueline BEDROSSIAN Jacques BEDROSSIAN Jacques BEDROSSIAN Jacques BEDROSSIAN Janine BEDROSSIAN Jean Claude BEDROSSIAN Jean Jacques BEDROSSIAN Koriam BEDROSSIAN Luc BEDROSSIAN Michel BEDROSSIAN Nechan BEDROSSIAN Raymond BEDROSSIAN Sarkis BEDROSSIAN Satik BEDROSSIAN Suzanne BEDROSSIAN Vahan BEDROSSIAN Vergine BEDROSSIAN Flora BEDROSYAN Guy BEGHIAN Richard et Jocelyne BEGLARIAN KHATCHIKIAN Helene BEGLERIAN Nevart BEGUE Pierre BEGUE Rene BEGUE DAVIDIAN Alain BEGUIAN Elisabeth BEGUIAN Georges BEGUIAN Gilbert BEGUIAN Jean BEGUIAN Maurice BEIGNET FERMANDJIAN Angele BEKCIOGLU Dikran BEKIAN Vahan BEKIARIAN Andre BEKIARIAN Florence BEKMEZIAN Catherine BEKMEZIAN Gerard BEKMEZIAN Vartouhie BEL CALENDERIAN Lydie BELASSIAN Atamik BELASSIAN Christian BELASSIAN Claude BELGEN Alain BELGEN Kirkor BELGEN Agavni BELHENNICHE Eric BELLET Georges BEN ICHOU Renee BENEDITO Joaquim BENGUIAN Jacques BENGUIAN Jeanette BENIAN Jeanine BENIKIAN Pierre

BENLIAN David BENLIAN Georges BENLIAN Georges BENLIAN Jean et Simone BENLIAN Joseph BENLIAN Sophie BENMOKRANE Karima BENNEIAN Vartan BENNEYAN Pierre BENOIT Jean Louis BENSAID ALEXANDRIAN Michael BERBERIAN Alain BERBERIAN Albert BERBERIAN Alice BERBERIAN Ara Claude BERBERIAN Arakel BERBERIAN Artine BERBERIAN Charles BERBERIAN Gregoire BERBERIAN Hagop BERBERIAN Jacques Nourhan BERBERIAN Jean BERBERIAN Jean Claude BERBERIAN Jean Pierre BERBERIAN Jean Pierre BERBERIAN Jeanne BERBERIAN Laurence BERBERIAN Louise BERBERIAN Marcel BERBERIAN Marie BERBERIAN Mathilde BERBERIAN Moucheg BERBERIAN Nazeli BERBERIAN Paulette BERBERIAN Robert BERBERIAN Serko BERBERIAN Sirvarthe BERBERIAN Suzanne BERBERIAN Sylvie BERBERIAN Thierry BERBERIAN Vartan BERBERIAN Yves BERBERIAN Zareh BERBERIAN Zarouhie BERBERSARKISSIAN Clement BERBERSARKISSIAN Hubert BERBERYAN Taline BEREDJIKLIAN Alexandre BERENICE POUR LA VILLE BERGERON Pierre BERMANN Henri BERNARD Dominique BERNARD HABILLEUR BERNATENE Araxi Berne Annie BERNE Lene BERNIERE Aida BEROUTI Lousabir BERTHAUT Roger BERTONI Aldo BESCIAJIAN Jean BESCIAJIAN Muriel Nathalie BESCIAJIAN Olivier BESIKIAN Daniel BESIKIAN Michael BESIKTASLIYAN Mesrop BESNILIAN Nazareth BESOIAN Eddie BESSAMADJIAN Edmond BESSENIAN Jean BESSON Pierre BETTY H BEUDJEKIAN Araxi BEYAN Raffi BEYAZIAN Stephane BEYEKLIAN Maurice BEYENDRIAN Ellen BEYENDRIAN Tania BEYLERIAN Georges BEYLERIAN Jean Charles BEYLERIAN Jean Pierre BEYLERIAN Robert BEYLERIAN Takouhie BEYLERIAN Xavier BEYOGLONIAN Michel BEYOGLOUIAN Suzanne

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

101

BEZDIKIAN Sebouh BEZDIKIAN ARCHITECTS BEZDIKIAN CLERC Suzanne BEZIRDJIAN Liliane BIANCHI Guy BIBERIAN Seta BIG BEN BIJOSCA BIJOUTERIE ANI BIJOUTERIE GREGOIRE BIJOUTERIE KOJAYAN HAGOP BIJOUX CHRISTINE BILALIAN Gerard BILALIAN Sonia BILANDJIAN Georges BILBOULIAN Kevork BILBOULIAN Krikor et Claudie BILEZIKJIAN Armenak et Chouchane BIMSENSTEIN Paulette BINAULD Patrick BIO PROVENCE BIODJEKIAN Ghislain BIODJEKIAN Jean Michel BIRAMIAN Alexis BIRGIN Aram BIRGIN Binyamin BIRGIN Ichkhan BIRMAN KEUSSEYAN Eva BIRON Cyril BIRON Jean Pierre BIRSEL Aytan BISHOP BITCHAKDJIAN Knarig BITCHAKDJIAN Pierre BIYICLIAN Charles BIZDIKIAN Patrick BIZDIKIAN Robert BIZDIKIAN Thierry BLANC Annie BLANC Michel BLANC Philippe et Elisabeth BLANC Vartouhie BLANCHARD Danielle BLANCHARD Vardush BLIN Michel BLONDEAU Corinne BLOT KESSEDJIAN G?rard BLOUIN Muriel BLOUZIAN Georges BOBINELEC BOCHNAKIAN Bruno BOCHNAKIAN Gassia BOCHNAKIAN Haroutioun BOCHNAKIAN Michel BOCOGNANO Lucienne BODIKIAN Anailld BODIKIAN Rodolphe BODJIKIAN Marie BODOSSIAN Jean Pierre BODOURIAN Alain BODOURIAN Alice BODOURIAN Gilbert BODOURIAN Henri BODRONIAN Ohannes BOGHIKIAN DUVILLARD Bedros BOGHOIAN Andre et Louise BOGHOS Pierre BOGHOSSIAN Alice BOGHOSSIAN Andre BOGHOSSIAN Andre Takvor BOGHOSSIAN Antranik BOGHOSSIAN Armand BOGHOSSIAN Bastien BOGHOSSIAN Daniel BOGHOSSIAN Dikran BOGHOSSIAN Dirouhie BOGHOSSIAN Edouard BOGHOSSIAN Edouard BOGHOSSIAN Elisabeth BOGHOSSIAN Emma BOGHOSSIAN Eric BOGHOSSIAN Gabriel BOGHOSSIAN Georgine BOGHOSSIAN Geraldine BOGHOSSIAN Gilbert

BOGHOSSIAN Henri BOGHOSSIAN Hrash BOGHOSSIAN Hripsime BOGHOSSIAN Jean Jacques BOGHOSSIAN Joseph BOGHOSSIAN Joseph BOGHOSSIAN Joseph BOGHOSSIAN Lucie BOGHOSSIAN Lucie BOGHOSSIAN Marie Louise BOGHOSSIAN Maritsa BOGHOSSIAN Paul BOGHOSSIAN Paul BOGHOSSIAN Robert BOGHOSSIAN Robert BOGHOSSIAN Saak BOGHOSSIAN Sonia BOGHOSSIAN Sophie BOGHOSSIAN Stephan BOGOSSIAN Albert BOGOSSIAN Etienne BOGOSSIAN Jacques BOGOSSIAN Jean BOGOSSIAN Nadine BOGOSSIAN Pierre BOGOSSIAN Sylvie BOGOSSIAN Yves BOGOSSIAN Astrig BOILEAU Matthieu BOIS Lydie BOISSINOT Muriel BOJIKIAN Isabelle BOLADIAN Jeannette BOLIKIAN Roger BOLOYAN Aline BOLOYAN Christophe BOMBERIETTE Marcelle BONACINA OHANIAN Helene BONET Pierre BONGRAIN Marcelle BONNARD Michel BONNAUD Mariam BONNET Marie Claire BONNET Viviane BONTOUX Michel BORDE Patrick BORDET Bruno BORDZAKIAN Alexandre BOREKYAN KARAGOZYAN Vilma BOREL Christiane BOREL Simone BOROYAN Kevork BORZAKIAN Max BOSC Germaine BOSHNAKIAN Marie Danielle BOSNAKOGLU Harutyun BOSNAKOGLU Hiripsime BOSNOU Sossie BOSNOUYAN Sonia BOSQUIN Annie BOSSIERE Gerard et Vera BOTSMAKIAN Jacques BOTTE Gerard BOUCHET Bernard BOUCHET Lilianne BOUCHOUDJIAN Gilbert BOUCHOUDJIAN Virginie BOUCHOUGIAN Edouard BOUDAKIAN Angele BOUDAKIAN Sona BOUDINAUD Janine BOUDJADIAN Odette BOUDJOULIAN Robert BOUDOUKDJIAN Garabed BOUILLIART Alice BOUILLON Genevieve BOUJAKANIAN Maritz BOULANIKIAN Laurent BOULET Araksi BOUNATIAN Jacques BOUQUET Liliane BOURDJAKIAN Veronique BOURGAZIAN Arlette BOURGUIGNON Jean Pierre BOURMAYAN Claude BOURMAYAN Joel

BOURMAYAN Louise BOURNAZIAN Jacques BOUROUDIAN Marc BOUROUNSOUZIAN Sarine BOUSQUIE Suzanne BOUSSOUNIAN Paul BOUTCHAKDJIAN Diroui BOUTCHAKDJIAN Georges BOUTCHAKDJIAN Jacques BOUTCHAKDJIAN Jean BOUTIERE Jacqueline BOUVART Fabrice BOUVET Robert BOUVIER GHAZARIAN Goharik BOYACIGIL Hacik BOYACIYAN Serge BOYADJAN Aram BOYADJIAN Agop BOYADJIAN Aharon BOYADJIAN Alain BOYADJIAN Angele BOYADJIAN Anouche BOYADJIAN Antranik BOYADJIAN Araxi BOYADJIAN Arthur BOYADJIAN Charles BOYADJIAN Charles BOYADJIAN Charles BOYADJIAN Charles Verkine BOYADJIAN Christian BOYADJIAN Christiane BOYADJIAN Christophe BOYADJIAN Claude BOYADJIAN Daniel BOYADJIAN Daniel BOYADJIAN Dzaghik BOYADJIAN Edgar BOYADJIAN Edmond BOYADJIAN Emmanuel BOYADJIAN Frederic BOYADJIAN Garabed BOYADJIAN Garo BOYADJIAN Georges BOYADJIAN Georges BOYADJIAN Guy BOYADJIAN Guy BOYADJIAN Hagop BOYADJIAN Hosanna BOYADJIAN Hovhannes BOYADJIAN Jacques BOYADJIAN Jacques BOYADJIAN Jean BOYADJIAN Jean BOYADJIAN Jean Pierre BOYADJIAN Jeanine BOYADJIAN Jeanne BOYADJIAN Joseph BOYADJIAN Joseph BOYADJIAN Kegham et Adele BOYADJIAN Keramouche BOYADJIAN Laurent et Pascale BOYADJIAN Lionel BOYADJIAN Lucie BOYADJIAN Lucie BOYADJIAN Marie BOYADJIAN Marie Louise BOYADJIAN Michel BOYADJIAN Michel BOYADJIAN Nahabed BOYADJIAN Patricia BOYADJIAN Peggy BOYADJIAN Philippe BOYADJIAN Philippe BOYADJIAN Pierre BOYADJIAN Raymond BOYADJIAN Rosa BOYADJIAN Rosine BOYADJIAN Sahag BOYADJIAN Simon BOYADJIAN Stephane BOYADJIAN Stephane BOYADJIAN Takouhie BOYADJIAN Thierry BOYADJIAN Vartouhie BOYADJIAN Vincent BOYADJIAN Violette

BOYADJIAN Yasmina BOYADJIAN Zadig BOYADJIAN MICHELET Dirouhie BOYAN Dicran BOYAN Jacques BOYAN Seta BOYANCE Denis BOZABALIAN Celine BOZABALIAN Jean Jacques BOZADJIAN Franck BOZADJIAN Valerie BOZIAN Arthur BOZIAN Gabriel BOZIAN Jacques BOZOIAN Jacqueline BOZOIAN Marie BOZOIAN Paul BOZOKLU Nisan BOZOKYAN Karekine BOZOUKLIAN Jacques BOZOUKLIAN Kirkor BOZOYAN Hovnan BOZOYAN Stephane BOZZOGHLANIAN Krikor BRAILLON NAVASSARTIAN Elise BRECHEMIER Micheline BRET Jean Paul BRISSET Jacqueline BRIT Philippe BROCATO Helene BRODNATURE DIFFUSION BRON Fran?ois BRONIQUE GHAMBARIAN LOUISE BROSSON Pierre et Marcelle BROUDIN Henri BROUNSOUZIAN Garabed BROUSSALIAN Elise BROUSSARD Therese BROUSSE Marie Rose BROWN Francis et Astrig BRUNO Jean Louis BUJIKIAN Roupen BULBULIAN Mireille BULGUR Jeanne BULIOT Josephine BURGLE Marie Claude BURUCHIAN Claude BUYUK PEHLIVANYAN Olivier et Elmira BV BZDIKIAN Nicole CABANES BOUTTIER CABESSUT Serge et Anne CABINET BESOIAN & ASSOCIES CBA Bernard CABINET YAPOUTZIAN CABRILLAC Catherine CADAK Gregoire CAJON PALOYAN Monique CAKAR Akin CAKICI Bernard et Nathalie CAKICI Hacik CALAIDJIAN Joelle CALANDAR Bernard CALAYDJIAN Georges CALENDAIRE MISAKOGLU Zaruhi CALFAYAN Jean Luc CALIKMAN Arsen Onnik CALLIAN Jean Jacques CALOUSTIAN Edwige CALOUSTIAN Simon CAMDJIAN Christian CAMGOZ Lucie CAMITSIS Philippe CANASYAN Yetvart CANBEDEN Nevart CANCEL Mich?le CANINI Albert et Josiane CANKAR Norbert CANKAYA Kalust CANNEDDU Stephanie CANTARDJIAN Alain CANTARDJIAN Andree

CANTARDJIAN Joseph CANTIAN Lucien CANTZANAKIAN Anna CANZANO COLOPIKIAN Marie CAPELLE Solange CAPEZZA MINASSIAN Annie CAPIGUIAN Albert CAPIGUIAN Louise CAPKAN Gregoire CAPTAIN STUDIOS CAPUCINES TRICOTS CARA Andre CARAARTINIAN Serge CARABEDIAN Francois CARABEDIAN Garbisse CARABETIAN Charles Rosine CARABETIAN Jean Jacques CARABILIKIAN Edward CARABILIKIAN Roger CARACACHIAN Jacques CARACACHIAN Serge CARACACHIAN Vincent CARACENA Patricia CARADAYAN Christian CARADILIAN Charles CARAIBES ELECTRICITE CARAPETIAN Marcel CARAU Rosette CARAYAN Benoit CARAYAN Henri CARBONE Huguette CARBONI Catherine CARCIAN Gerard CARCIAN Serge CARETTE Gabriel CARMONT Pascal CARNIGUIAN Iskouhie CARRIE BALDJIAN Mona CARROSSERIE CREATION TUNNING CARZOU Jean Marie CASANOVA Marius et Marie CASPARIAN Leon CASSABALIAN Chake CASSIAN Alain CASTELLI CATANASIAN Avedis CATANASIAN Naringul CATANASIAN Ohanes CAUDURO Michel CAUMON Pierre Gilles et Meline CAUMON Serge Alexis CAUMONT Patrice CAUVIN MINASSIAN Roselyne CAVASINO Bruno et Sabina CAVASINO Joseph et Elisabeth CAVUS Sahak CAZARIAN Fabienne CAZARIAN Ghazar CAZARIAN Mikael CAZARIAN Philippe CECCALDI Ida CEKIC Talin CELIK Varoujan CELIK Vartir CELIKSU Vahram CENTRALE ELECTRIQUE GAREVORIAN CEPOVETT CERCLE LYONNAIS DES FEMMES ARMENIENNES CESARI HEKIMIAN Vartouhie CETINYAN Memduhi CEVAYIR Elisabeth CEVAYIR Isabelle CEVHER Kiriftoper CH AUTOM CHABALIAN Simone CHABANIAN Denis CHABANIAN LE BARON CHADAREVIAN Andree CHADAREVIAN Henri CHADIAN Arthur CHADIAN Val?rie CHADIER Muriel

102

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

CHAGHOUGIAN Jean CHAGHOUGIAN Veronique CHAHABIAN Dikran CHAHBAGLIAN Armand CHAHBAZIAN Archak CHAHBAZIAN Claudine CHAHBAZIAN Franck et Valerie CHAHBAZIAN Garaud CHAHBAZIAN Germaine CHAHBAZIAN Haroutioun CHAHBAZIAN Marcel CHAHBAZIAN Maurice CHAHBAZIAN Tigran et Armenouhie CHAHBAZIAN PARMENTIER Laure CHAHBENDERIAN Andre CHAHBENDERIAN Knarik CHAHINE Pierre et Anne CHAHINIAN Agop CHAHINIAN Arsene CHAHINIAN Azadouhi CHAHINIAN Diran CHAHINIAN Estelle CHAHINIAN Garabet CHAHINIAN Jacques CHAHINIAN Jean CHAHINIAN Jean Sahak CHAHINIAN Kevork CHAHINIAN Manouk et Alice CHAHINIAN Marc CHAHINIAN Meline CHAHINIAN Michel CHAHINIAN Nersese CHAHINIAN Philippe CHAHINIAN Robert et Edith CHAHINIAN Robert Yves CHAHINIAN Serge CHAHINIAN Suzanne CHAHINIAN Vahe CHAHINIAN William CHAHINIAN Yvonne CHAHMIRIAN Dikran CHAHMIRIAN Garabed CHAHMIRIAN Garbis CHAHMIRIAN Joseph CHAHMIRIAN Marc CHAHMIRIAN Stephane CHAHNAMIAN Christian CHAHRIKIAN Suzanne CHAHVEKILIAN Renee CHAKAMIAN Jeannine CHAKARIAN Alain CHAKELIAN Annie CHAKERIAN Suzanne CHAKIRIAN Georges CHALAMET Madeleine CHALAMET Olivier CHALDJIAN Arthur CHALDJIAN Frederic CHALDJIAN Gerard CHALDJIAN Jean CHALDJIAN Leon CHALDJIAN Marcel CHALDJIAN Marie CHALDJIAN Thierry CHALVARDJIAN Georges CHALVARDJIAN Sarkis CHAMANADJIAN Josette CHAMASSIAN Joseph CHAMASSIAN Pascal CHAMBOREDON Francis et Arlette CHAMELIAN Jean Marc CHAMIRIAN Henri CHAMIRIAN Lucien er Marthe CHAMMASSIAN Michele CHAMORIN Jean Pierre CHAMOYAN Georges CHAMOYAN Ghislaine CHAMOYAN Marcelle CHANDEZE Yvonne Blanche CHAPAZIAN Nichan Michel CHAPUIS Gerard CHARDON Michel CHARLES SARIAN

CHAROYAN Brigitte CHASSY Alice CHATAFIAN Toros et Karine CHATEAU Benjamin et Louise CHATEAU Sylvie CHAUDET Jacques CHAUSSON Gisele CHAUSSURES GAB CHAUVEAU DOLDOURIAN Georges CHAYNES Regis CHAZOGHELIAN Nazareth CHECHIRLIAN Saten CHECHIRLIAN Serge et Nicole CHEDIKIAN Alice CHEDIKIAN Liliane CHEGERIAN Mourad CHEGERIAN Patrick CHEGHIKIAN Zabel CHEHIKIAN Lindrine CHEHIRLIAN Marguerite CHEHRENIAN Henri CHEHRERIAN Georges CHEHRIAN ALFONSI Sonia CHEIKBOSSIAN Jean CHEIKHOYAN Baylazoun CHEILIAN Francois CHEKEMIAN Henri CHEKHERDEMIAN Gerard CHEKHIKIAN Jacques CHEKMEDJIAN Elie CHELELEKIAN Jacques CHELELINKIAN Richard CHEMALIAN Henry CHEMAVONIAN Thomas CHEMEDIKIAN Jean CHEMEDIKIAN Joseph CHERBEDJIAN Jeannette CHERBEDJIAN SARKISSIAN Sako CHERBETDJIAN Andre CHERBETDJIAN Edouard CHERBETIAN Jean CHEREKERDJIAN Hamaspure CHERKERDJIAN Gerard CHETANIAN Roger CHETANIAN Rose CHEVODIAN Georges CHEVODIAN Robert CHEVODIAN Roger CHEYTANIAN Sempad CHIAPELLO Maguy CHIAPPINI Laurent et Reine CHICHIAN Michel CHICHLIAN Armand CHICHLIAN Jean Philippe CHICHMANIAN Alice CHICHMANIAN Harout CHICHMANIAN Ohannes CHICHMANIAN Sarkis CHICHMANIAN MITHIEUX ROSE CHIDIAC Jean Paul CHIDOYAN Christian CHIDOYAN Christophe CHIDOYAN Jean CHIL HAGOPIAN Alexandre CHIL HAGOPIAN Hortense CHILAUD Christian CHIMCHIDIAN Christian CHIMCHIRIAN Aris CHIMCHIRIAN Daniel CHIMIGET CHINCHIRIAN Catherine CHINCHIRIAN Edmond CHIRIJIAN Arthur CHIRIJIAN Germaine CHIRINIAN Charles et Irene CHIRINIAN Damien CHIRINIAN Gaspar CHIRINIAN Gilbert CHIRINIAN Henri CHIRINIAN Jacques CHIRINIAN Joseph CHIRINIAN Marc CHIRINIAN Marie CHIRINIAN Puzant

CHIRINIAN Regine CHIROYAN Michel CHIRVANIAN Alice CHIRVANIAN Annick CHOKOLOZIAN Anna CHOKOMIAN Marguerite CHOKOMIAN Marie CHOMIENNE Isabelle CHORALE DARON CHORIGUIAN Michael CHOSSIERE Aznive CHOTIKIAN Robert CHOUCHANIAN Jean Paul CHOUCHANIAN Nicole CHOUCHANIAN Thierry CHOUCHANIAN Vartouhie CHOUCHAYAN Gilberte CHOUKADARIAN Albert CHOUKADARIAN Jacqueline CHOUTEAU Astrig CHRISOSTOME TERZIAN Suzanne CHRISTIAN CHUKURIAN Lilian CHUKURIAN Xavier CICCODICOLA VARTANIAN Monique CICEKOGLU Armand CIFCI Antranik CIL Beatrice Aline CILINGIRYAN Ohaness CIMAP CINAR Harutyun CINTIROGLU Karabet CIOLEK Gilles et Violette CIOULACHTJIAN Jean CIOULATCHDJIAN Michel CIPOLAT GOTET Evelyne CIRACIYAN Nadia et Stephane CIRIAN Agop CLARENC Knarick CLARK Muriel CLARY BIJOUTERIE CLAUDE Michel CLAUDE ELECTRICITE CLAUSTRE Patricia CLAUX Mireille CLEDON Colette CLEMENT Aroussia CLOIX Bernard CMS CMT Cie Meridionale d Applications COASTLAND Philippe Minassian CODZAMANIAN Dominique COFI COGERINO Marie Josephe COGESPRO COHEN Christine COHEN David COIDAN SMORGRAV Christel COIFFURE BETTY COIFFURE SERGIO BOSSI COLAS Jean Claude COLAUD Marie COLBERT INVEST COLENTIER PAPAZIAN Herve et Nathalie COLLART TAKVORIAN Jean Michel COLLOMB KOSTANIAN Jaqueline COLMARS Martine COLOPIKIAN Jean Claude COMATIS COMBE Agnes COMMARET Madeleine COMMERTEC Communaut? Armenienne de Chasse CONCHON Oscenna CONFORT Lara CONJARD Patrice et Sylvie CONKAR Arto CONKAR Leon Conseil General de la Drome

CONSTANIAN Jacqueline CONSTANTIN Raymond CONSULIAN Genevieve CONTANT Maguy COPIE COULEUR SERVICE CORBEL Zarouhie CORBELLI Gerard et Irene CORCY Brigitte CORDELLA Georges CORDONNERIE ISSY CLEF DAGEMAK CORDONNERIE KONDAKJIAN CORTANYAN Arthur CORTES Gilbert COSTANIAN Marguerite COSTES EMIRZAYAN Alice COTE DECO COTONIAN Edmond et AnneLise COUDERC COULANGEON Christian et Chantal COUPIN EDJIDIAN Pascale COUROUZIAN Marc COURTIN Jacqueline COUTANT Paulette COUTRIX DOSSIKIAN Rose COUYOUMDJIAN Edmond COUYOUMDJIAN Fran?oise COUYOUMDJIAN Jean et Lilit COUYOUMDJIAN Raphael COUZIAN Edith CREATION ANAIS Credit Mutuel Saxe Pr?fecture CRISTINI Sonia CRITIKOS Rose CROIX BLEUE ARMENIENNE CROIX ROUGE ARMENIENNE CROQ FRUITS CULHA Zaven CULHAOGLU Agavni CULHAOGLU Armand CULTURELLE ARMENIENNE Culturelle Armenienne Aubenas CULTURELLE ARMENIENNE AVIGNON CULTURELLE ARMENIENNE DE BORDEAUX CULTURELLE ARMENIENNE DE VIENNE UGAB CULTURELLE ARMENIENS Culturelle des Francais d Origine Armenienne de Septemes CURTO Louis et Gisele D AMBROSIO Michel DE2M D OMS Christine DA TOS KHAYIGUIAN Fabio et Hasmig DABANIAN Diane DABANIAN Eliane DABANIAN Fabienne DABANIAN Georgette DABANIAN Serop DABBAGHIAN Tony DAD DADAYAN Khatchadour DADERIAN Dikran DADIAN Claude DADIAN Clement DADIAN Eric DADIAN Eugenie DADIAN Laura DADIAN Mihran DADIKIAN Jean DADOU GIGA STORES DADOURIAN Clement DADOURIAN Garabed DADOURIAN Jean et Elise DAGHDEVERINIAN Patrick DAGHDEVERINIAN Sarah DAGHLARIAN Pierre DAGHLARIAN Roger DAGHLIAN Lucette DAGLIAN Anncik DAGLIAN Chaque DAGLIAN Claude

DAIBILIAN Missac DAICI SAS INTERNATIONAL DAKARIAN Arpine DAKESSIAN Andre DAKESSIAN Armen DAKESSIAN Daniel DAKESSIAN Jean DAKESSIAN Jean Pierre DAKESSIAN Serge DAKESSIAN Serge DAKESSIAN Seta DALAKUPEIAN Jacques DALAKUPEYAN Antoine DALAKUPEYAN Daniel DALGALIAN Gilbert DALKUPEIAN Artin DALLAS LBD DAMAY Gerard DAMBORADJIAN Bruno DAMLAMIAN Alain DAMLAMIAN Arys DAMLAMIAN Helene DAMLAMIAN Jean Jacques et Sylvia DAMOTTE MOMDJIAN Alain et Aline DANADJIAN Garabed DANDIGUIAN Ara DANDIGUIAN Leon DANELIAN Taniel DANGU Suzanne DANIELIAN Andre DANIELIAN Daniel DANIELIAN Felix et Maryse DANIELIAN Francis et Annick DANIELIAN Helene DANIELIAN Marie France DANIELIAN Olivier DANIELYAN Michael DANUBE DANYALIAN Armen DANYALIAN Hamlet DAOULATIAN Armand DAOULATIAN Helene DAOULATIAN Jacqueline DAOULATIAN Jacques DAOULATIAN Laurent DAOULATIAN Marie DAOULATIAN Sarkis DAOULATIAN Sylvie DARAGONIAN Tsovar et Jean DARAKDJIAN Armand et Christiane DARAKDJIAN Celia DARAKDJIAN Garbis et Isabelle DARAKDJIAN Joannes DARAKDJIAN Khatchig DARAKDJIAN Mirhan DARAKDJIAN Patrice DARAKDJIAN Sebastien DARBINIAN Vardevan DARDARIAN Dikranouhie DARONIAN Denise DARONIAN Eloy et Annick DARONIAN Liliane DARONIAN Sylvain DARRACQ Michel et Marie Claire DASTAKIAN Anne DAURIAN Max DAVIDIAN Armand DAVIDIAN BOUCHERIE JACQUES DAVIDIAN Claude et Elisabeth DAVIDIAN Isabelle DAVIDIAN Jean Claude DAVIDIAN Jean Noel DAVIDIAN Lucienne DAVIDIAN Marc DAVIDIAN Marcel DAVIDIAN Michel DAVIDIAN Serge DAVIDIAN Stephanie DAVIDIAN Jean-Marc DAVISSEAU Jacques DAVITIAN Alexander DAVITIAN Bruno

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

103

DAVITIAN Christophe DAVITIAN David DAVITIAN Michael DAVITIAN Roland DAVITIAN Taline DAVLACHIAN Anahid DAVOUDI MARCOSSIANTS Aida DAVOUDIAN Michel DAVOULBEYOUKIAN Karabed DAVOUS Laurence DAVOYAN Beatrice DAVTIAN Helene DAVTYAN Kamo DAYERMANJIAN Ripsime DCS DDConsultant DE BAUDUS Eugenie DE GARO DE LA FRESCOULE DE LABARRE Emmanuel DE LUCA Guy DE RICHARD Elisabeth DEBARGE Daniel et Jeannine DEBOULET Ginette DECORTE Monique DEDEDJIAN Gerard DEDETSIAN Bernard DEDEYAN Chahan DEDEYAN Georges DEDEYAN Gerard DEDEYAN Henri DEDEYAN Jacques DEDEYAN Louis DEDEYAN Manuel DEDEYAN Marie Rose DEDEYAN Minas DEDEYAN Paul DEDEYAN Vanik DEDEYAN ANTREASSIAN Stephane et Astrig DEDOYAN Jacques DEDOYAN Paul DEDRYVERE Arnaud DEGHIRMENDJIAN Jacques DEGHIRMENDJIAN Nadia DEGIRMENCIYAN Melida DEGIRMENTAS Kivork DEGNY Roger DEGOYAN Vahan DEGUERMENDJIAN Jean DEGUIRMANDJIAN Jean et Shoushan DEGUIRMANDJIAN Olga DEGUIRMENDJIAN Arnaud DEGUIRMENDJIAN Raphael DEIBER Liliane DEIN NARGUIS DEIRDARIAN Pascal DEIRMENDJIAN Alain DEIRMENDJIAN Alphonse DEIRMENDJIAN Francois et Madeleine DEIRMENDJIAN Georges DEJEAN Max DEKMEDJIAN Gerard DEL BONO Jacqueline DELACOUR Alice DELACROIX Celine et Joel DELAKIAN Patrick DELAUMENIE Gabriel DELAYE Brice DELAYE COSTA Garance DELEAGE Juliette DELICE Isaak DELIGHAZARIAN Marc DELIGHAZARIAN Maurice DELIGHAZARIAN Roger DELIKAYA Bedros DELISSNYDER Odile DELLALIAN Gerard DELLALIAN Jacques DELLAMORA Claudine DELLISTE Stephanie DELSINNE Philippe DEMBELEGIAN Flora DEMDJIAN Remy

DEMERDIAN Jean Vartan et Roobina DEMERDIAN Verjin DEMERDJIAN Albert DEMERDJIAN Jean Marc DEMIR Linda DEMIR Ovaguim DEMIR Vartouhi DEMIRCI Arthur DEMIRCI Edouard DEMIRCI Meline DEMIRCI Mickael DEMIRCIAN Serge DEMIRCIYAN Vahan DEMIRDJIAN Alain DEMIRDJIAN Anahid Nairi DEMIRDJIAN Anna DEMIRDJIAN Charles DEMIRDJIAN Christiane DEMIRDJIAN Elmas DEMIRDJIAN Eric DEMIRDJIAN Guy DEMIRDJIAN Hazervart DEMIRDJIAN Helena DEMIRDJIAN Herve DEMIRDJIAN Jean DEMIRDJIAN Jean DEMIRDJIAN Jean Noel DEMIRDJIAN Jean Paul DEMIRDJIAN Jean Pierre DEMIRDJIAN Jeanne DEMIRDJIAN Joseph DEMIRDJIAN Joseph DEMIRDJIAN Marie DEMIRDJIAN Marie Lucie DEMIRDJIAN Marie Madeleine DEMIRDJIAN Martine DEMIRDJIAN Maurice DEMIRDJIAN Pascal DEMIRDJIAN Philippe DEMIRDJIAN Robert DEMIRDJIAN Serge DEMIRDJIAN Simon et Helene DEMIRDJIAN Siranouche DEMIRDJIAN Stephan et Anne Marie DEMIRDJIAN Stephanie DEMIRDJIAN Sylvie DEMIRDJIAN Valerie DEMIRDJIAN Vartouhi DEMIRDJIAN Vatche DEMIRDJIAN Vincent et Sofia DEMIRDJIAN Yeghya DEMIRDJIBASHIAN Armand DEMIRDJIBASHIAN Paul DEMIRIAN Alice DEMIRKIRAN Arthur et Zwart DEMIRTAS Kirkor DENEKTCHIAN Jeannine DENGOYAN Regine DENGOYAN Serge DENIC Lucile DENIS Simone DEPANIAN Edouard DEPOYAN Linda DEPOYAN Marie Rose DER Daniel DER AGOBIAN Agnes DER AGOBIAN Alice DER AGOBIAN Gerard DER AGOPIAN Dork et Nora DER AGOPIAN Edouard et Sonia DER AGOPIAN THEVENIN C?cile DER APELIAN Marina DER APRAHAMIAN Jean DER ARSENIAN Benik DER ARSENIAN Boghos DER ARSENIAN Patrick DER ARSLANIAN Philippe DER ASLANIAN Patrice DER BAGHDASSARIAN Danielle DER BAGHDASSARIAN Gabriel DER BAGHDASSARIAN Jean DER BAGHDASSARIAN Rose

DER BALIAN Astrid DER BALIAN Kegetzique Marie DER BARSAMIAN Astrid DER BEDROSSIAN Annie DER BEDROSSIAN Denise DER BEKIAN Charles DER BOGHOSSIAN Alberick DER BOGHOSSIAN Kegham DER BOGHOSSIAN Marc DER GAZELIAN Robert DER GAZERIAN Andre DER GHARAPETIAN Vahe DER GREGORIAN Georgette DER HAGOPIAN Andre DER HAGOPIAN Brigitte DER HAGOPIAN Catherine DER HAGOPIAN Jacqueline DER HAGOPIAN Jacques DER HAGOPIAN Johan DER HAGOPIAN Stephane Diran DER HAGOPIAN GIRAUD Anais DER HAROUTIOUNIAN Gerard DER HAROUTUNIAN MARTHE DER KALOUSTIAN Charles et Adeline DER KASBARIAN Jean Paul DER KASPARIAN Christian DER KASPARIAN Tervis DER KEVORKIAN Alex DER KEVORKIAN Andre DER KEVORKIAN Charles Michele DER KEVORKIAN Sahag DER KHATCHADOURIAN Francis DER KHATCHADOURIAN Lucienne DER KHATCHADOURIAN Pascale DER KHATCHADOURIAN Philippe DER KRIKORIAN Edmond DER KRIKORIAN Fran?oise DER KRIKORIAN Gabriel DER KRIKORIAN Jean Claude DER KRIKORIAN Stephane DER LOUGHIAN Serge DER MARDIROSSIAN Laure DER MARDIROSSIAN Minas DER MARDIROSSIAN Rene DER MARKARIAN Marthe DER MARKARIAN Martine DER MEGHSIAN Mardiros Marc DER MEGUERDITCHIAN Corine DER MEGUERDITCHIAN Philippe DER MEKDIAN Jean et Monique DER MEKDIAN Stephane DER MESROBIAN Jacques DER MIKAELIAN Marc DER MONSESSIAN Claude DER MONSESSIAN Jean DER NERCESSIAN Violaine DER OHANIAN Kegham DER OHANIAN Marie Claire DER SAHAKIAN Andre DER SARKISSIAN Edouard DER SARKISSIAN Kegham DER STEPANIAN Gerard DER STEPANIAN Jean DER TERROSSIAN Elisabeth DER TOMASSIAN Monique DER TOMASSIAN Pascal DER VARTANIAN Beatrice DER VARTANIAN Christophe DER VARTANIAN Henri Der vartanian Roger DER ZAKARIAN Angele DERAGOPIAN Didier DERAGOPIAN Marc DERAPRAHAMIAN Yvonne DERAVEDISSIAN Edouard DERAZARIAN Varoujan et

Elisabeth DERBEDROSSIAN Elisabeth DERBEKIAN Georges DERBOGHOSSIAN Charles DERBOGHOSSIAN Frederic DERBOGHOSSIAN Gregoire DERBOGHOSSIAN Gregoire DERBOGHOSSIAN Simone DERBOSSIKIAN Aline DERDERIAN Adele DERDERIAN Antoine DERDERIAN Antoine Tatios DERDERIAN Arthur DERDERIAN Beatrice DERDERIAN Bernard DERDERIAN Charles DERDERIAN Charles DERDERIAN Daniel DERDERIAN Daniel DERDERIAN Genevieve DERDERIAN Georges DERDERIAN Gerard DERDERIAN Gerard DERDERIAN Jacqueline DERDERIAN Jean Fran?ois DERDERIAN Jeanine DERDERIAN Joseph DERDERIAN Joseph DERDERIAN Keram DERDERIAN Kim DERDERIAN Krapp DERDERIAN Leon DERDERIAN Luc DERDERIAN Mariane DERDERIAN Patrick DERDERIAN Paul DERDERIAN Paul DERDERIAN Rene DERDERIAN Robert DERDERIAN Roger Jean DERDERIAN Zabel DEREMBLE Jean Philippe DERGARABEDIAN Etienne DERGARABEDIAN Francois DERGARABEDIAN Marie Jeanne DERGARABEDIAN Paul DERGARABEDIAN Yegenouche DERGHAZARIAN Gregoire DERGHOUGASSIAN Gabriel DERGUIRAGOSSIAN Rose DERHAROUTUNIAN Annie DERHAROUTUNIAN Corinne DERHAROUTUNIAN Jean et Elise DERHAROUTUNIAN Patrick DERHOSSIKIAN Samuel DERKALOUSTIAN Aida DERKALOUSTIAN Alain DERKALOUSTIAN Puzante DERKEORKIAN Arax DERKEVORKIAN Jacques DERKEVORKIAN Jean Claude DERKEVORKIAN Leon DERMADORISSIAN Alain DERMANOUKIAN J DERMARDIROSSIAN Richard DERMARKARIAN Jacques DERMARSOUBIAN Lucien DERMENDJIAN Georges Kevork DERMENDJIAN Jean DERMENJIAN Yves DERMERGUERIAN Berdjoui DERMERGUERIAN Dominique DERMERGUERIAN Gerard DERMERGUERIAN Robert DERMERSEDIAN Henri DERMERSEDIAN Pierre DERMESROBIAN Varoujan DERMESROPIAN Roger DERMETROSSIAN Claire DERMETROSSIAN Gaspard DERMIDJIAN Arthur DERMIDJIAN Sarkis DERMINASSIAN Jean DERMINASSIAN Nicole DERMINASSIAN Roland

DERNERSESSIAN Armand DEROIAN Marcel DEROUGNAN Berdj DEROYAN Jackie DERSAHAKIAN Aharon DERSAHAKIAN Albert DERSAHAKIAN David DERSAHAKIAN Jacqueline DERSAHAKIAN Marie Claire DERSAHAKIAN Simon DERSARKISSIAN Christophe DERSARKISSIAN Georges DERSARKISSIAN Haik DERSARKISSIAN Herve DERSARKISSIAN Jean DERSARKISSIAN Pierre DERSARKISSIAN Serge DERSARKISSIAN Victor DERTAVITIAN Genevieve DERTOMASSIAN Colette DERTOMAYAN Nevart DERTOROSSIAN Eric DERTOROSSIAN Richard DERVANIAN Albert DERVANIAN Garabed DERVANIAN Magali DERVANIAN Patrice DERVENTIAN Violette DERVICHIAN Colette DERVICHIAN Jean DERVICHIAN Jean Pierre DERVICHIAN Michel DERYEGHIYAN Rafi DES ARMENIENS DE CRETEIL DES TOUCHES Elodie DESCHANDOL STAMBOULIAN Anne Fran?oise DESMEDT Bernadette DESSAUVAGE Gisele DESSERPRIX Simone DESTEREDJIAN Michel DEUKMEDJIAN Albert DEUKMEDJIAN Bernard DEUKMEDJIAN Charles DEUKMEDJIAN Jean DEUKMEDJIAN Jean Paul DEUVLETTIAN Arlette DEUVLETTIAN Max et Josette DEUX MAINS DEVEAUX Jean Claude DEVEDJIAN Charles DEVEDJIAN Dicran DEVEDJIAN Raymond DEVEDJIAN Thomas DEVLETIAN Christian DEVRENYAN Karabet DEYERMENDJIAN Beatrice DEYERMENDJIAN Felix Vahram DEYERMENDJIAN Pierre DEYIRMENDJIAN Aurelie DEYIRMENDJIAN Jacques DEYIRMENDJIAN Jocelyne DEYIRMENDJIAN Nevarte DEYRMENDJIAN Gerard DI CRESCENZO Simone DI MEGLIO Marie Louise DI NOCERA Jacques et Jacqueline DIDIER Carole DIDIERLAURENT Danielle DIGITAL VIDEO SUD DIGUET Any DIKBEYKIAN Etienne DIKEC Nisan DIKICI Seregan DIKME Yervant DILAN Jean DILAN DILANIAN Annie DILDARIAN Hagop et Silva DILSIZIAN Gaby DIMIJIAN Joseph DINANIAN Jirayir DINGILLIOGLU Garabed DINGOYAN Gerard DINGOYAN Gregoire

104

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

DINGUILIAN Eric DINKIAN Max DIRADOURIAN Jocelyne DIRATZOUIAN Claude DIRDARIAN Frederic DIRDARIAN Tacvor DIREMSZIAN Henri DIRIGUIAN Martine DIRKELESSIAN Arsene DIRMELKESETIAN Joannes DIRSARKISSIAN Samuel DIRTADIAN Roger DISDICHIAN Edouard DIVARCIOGLU Melkon DJABOURIAN Armen DJABOURIAN Dikran et Maggie DJABOURIAN Mercedes DJABRAYAN Agop DJABRAYAN Vatche DJADJIKIAN Jacques DJAMAKORZIAN Eric DJAMBAZIAN Philippe DJAMBOURIAN Jean Pierre DJAMDJIAN Jacques DJAMOUSSIAN Robert DJANDJI Jacques DJANIKIAN Joseph et Aznif DJANIKIAN Mireille DJANKDOSSIAN Evelyne DJANKDOSSIAN Georges DJANSEZIAN Jacques DJANSIZIAN Denise DJANSIZIAN Jean Pierre DJANSIZIAN Philippe DJARAYAN Armand DJARAYAN Christophe DJARAYAN Jean DJARAYAN Laurent DJARAYAN Pierre DJARBIKIAN Lydia DJARBIKIAN Michel DJARBIKIAN Patrice DJEDADJIAN Rodolphe DJELALIAN Christophe DJELALIAN Georges DJELALIAN Madeleine DJELALIAN Pascal DJELALIAN Raymond DJELATIAN Rene DJELOYAN Andre DJELOYAN Antoine DJELOYAN Herve DJELOYAN Joseph DJELOYAN Mairam DJELOYAN Marie DJENANIAN Marius DJENAZIAN Azade DJENDEREDJIAN Clement DJENDEREDJIAN Garbis DJENDEREDJIAN Georges DJENDEREDJIAN Marie Rose DJENDEREDJIAN Michele DJENDEREDJIAN Simon DJENDIKIAN Jacques DJENDOIAN Robert DJENNETIAN Thierry DJEPEDJIAN Marguerite DJERAHIAN Leon DJERAHIAN Olivier DJERANIAN Ginette DJERANIAN Gregory DJERANIAN Jean Jacques DJERANIAN Marie Flore DJERANIAN Richard DJERDJIRIAN Charles DJERDJIRIAN Denis DJEREDJIAN Hagop DJEREKIAN Minas DJERELIAN Gilda DJERGAIAN Philppe et Christine DJERGAIAN Rene DJERIAN Paul DJERMAGUIAN David Anais DJEUHEURIAN Gerard DJEVA DJEVAHIRDJIAN Marie

DJEZVEDJIAN Robert DJIBEDJIAN Georges DJIBILIAN Jean Claude DJIDETCHIAN Rene DJIHANCHANIAN Garabed DJIHANIAN Jacques DJIHANIAN Roseline DJINDIAN Jean DJINDJIAN Michel DJIRDJIAN Laureta DJIRDJIAN Monique DJIRDJIRIAN Edouard DJIRIGUIAN Daniel DJIRIGUIAN Jacqueline DJIRIKIAN Genevieve DJIRMENDJIAN Paul DJIVELEKIAN Alexandre DJIVELEKIAN Jacques DJIVELEKIAN Jean DJIYERDJIAN Jean Pierre DJIZMEDJIAN Arto DJIZMEDJIAN Hermine DJIZMEDJIAN Jean DJOCHGOUNIAN Serge DJOLAKIAN Andre DJOLAKIAN Astrig DJOLAKIAN Levon DJOLOLIAN Claude DJOLOLIAN Edouard DJOLOLIAN Patrice DJORDJALIAN Garabed DJORTAYAN Christine DJORTIAN Georges DJORTOUIAN Claude DJOULFAYAN Joseph DJOULFAYAN Laurent DJOULHAKIAN Vova DJOZIKIAN Bernard DJOZIKIAN Georges DJR FRUITS ET LEGUMES DJURAKDJIAN Serge DML DOBRALIAN Stephane DODOUSSIAN Albert DODOZIAN Marie DOGAN BULUT Zaven DOGRAMADJIAN CLAREY Annie DOKOUZLIAN Guessar DOKUM BIJOUX DOLABDJIAN Ferat DOLABDJIAN Georges DOLABDJIAN Gerard DOLABDJIAN Muriel DOLABDJIAN Thomas DOLARIAN Eugenie Dolaria DOLBACHIAN L?on DOLBACHIAN Raymond DOLBAKIAN Gregoire DOLMADJIAN Alain DOLMADJIAN Andre DOLMADJIAN Armand DOLMADJIAN Edouard DOLMADJIAN Georges DOLMADJIAN Marie Therese DOLMADJIAN Maurice DOLMADJIAN LENAIN Yvette DOLMADJYAN Laurent ou Bernadette DOLOYAN Garabet DOMANIAN Marie DOMINA DOMINANTE 7 DONABEDIAN Akabi DONABEDIAN Christian DONABEDIAN Diran DONABEDIAN Edouard DONABEDIAN Gerard DONABEDIAN Jacques DONABEDIAN Jacques DONABEDIAN Josephine DONABEDIAN Marc DONABEDIAN Marcel DONABEDIAN Michel DONABEDIAN Noel DONABEDIAN Patrick DONABEDIAN Sarkis

DONABEDIAN Simone DONABEDIAN Yvan DONADEDIAN Gerard DONDER Murat Agop DONEKOGLU Benjamin DONEKOGLU Catherine DONEKOGLU Ha?g DONELIAN Charles et Josseline DONELIAN Harris DONELIAN Jean Claude DONELIAN Loris DONELIAN Nicole DONELIAN Ohannes DONELIAN Raffi Armand DONELIAN Sonia donat DONELIAN PHOTO DONEYAN Paul DONEYAN GOULOIS Ani DONIGIAN Elisabeth DONIGIAN Gregoire DONIGIAN Gregoire DONIGIAN Serge DONIGUIAN Astrid DONIGUIAN Avedis Marcel DONIGUIAN Christiane DONIGUIAN Colette DONIGUIAN Delphine Gayanee DONIGUIAN Josette DONIGUIAN Marius DONIGUIAN Taniel DONIK Genevieve DONIK Sylvie DONIKIAN Avedis Antoine DONIKIAN Jean DONIKIAN Marc DONIKIAN Philippe DONIKIAN Pierre DONIKIAN Robert et Emma DONIKIAN Roger et Yvonnes DONIKIAN Setrak DONIKIAN Varoujean DONJON Gerard DONOYAN Andre DONOYAN Melkon DONOYAN Simone DORMAND Patrice DORMEGNY Gilles DOROUMIAN Claude DOROUMIAN Gilbert DOROUMIAN Jean DOROUMIAN Marie Helene DOROUMIAN Rose DOROUMIAN Severine DOSDOGHROUYAN Bernard DOSSIKIAN Christophe DOSSIKIAN Frederic DOSSIKIAN Manuel DOUDAKIAN Georges et Alice DOUDOUKDJIAN Pascal et Evelyne DOUDOUKDJIAN Robert DOUHERET Christiane DOUKMADJIAN KRIKOR DOUKMEDJIAN Gregoire DOULIKIAN Gerard DOULIKIAN Sylvie DOUMANIAN Philippe DOUNEKIAN Gregoire DOUNEKIAN Joseph DOURGOUTIAN Christiane DOURGOUTIAN Nicole DOURGOUTIAN DES TOUCHES Marie Rose DOURIEU Laurence DOURIQUIAN Serge DOURNAYAN Christine DOURNAYAN Elise DOURNAYAN Frederic DOURNAYAN Richard DOURSOU Leon Vahe DOUVALIAN Didier DOUVALIAN Jean Baptiste DOUVALIAN Thierry DOVEIL Theodule DOVLATIAN Danny DOVLATIAN Georgette et Serge DOVLATIAN Tigranouhi

DOYEN Marcel DREZET David DREZET Marcelle DRUART Denise DRUTEL Claudine DUBANTON Jacques DUBERSEUIL Guy et Marie Therese DUBERSEUIL Sebastien DUBERSON Nicolas DUCKIT MAMOURIAN Veronique DUCOUP SALMASSIAN Rosette DUCRAY Christine DUDUKDJIAN Jean DUGUET Guy et Fran?oise DUHANYAN Gary DUHANYAN Mickael DUHTERIAN Denise DULGER Kirkor DUMAN Arakel DUMAN SARL MASSIS DUMAS Florida DUMORTIER Michel DUPIN Myriam DURAK Hacik DURAND Philippe DURBIN Philippe et Seta DURDABAK Elisa DURGUERIAN Pierre DURMAN Jean Marc DURMAN Nerses DURMAN Taline DURNAIAN Edouard DUSSERT Pierrette DUTERNE Valerie DUVAL Luc DUYMEDJIAN Frederic DUYMEDJIAN Philippe DUYMEDJIAN Rosa DUZ Nathalie DUZIAN Mariam DUZIAN GAREAU Arsinee DZAGOYAN Jeanne DZAGOYAN Rene DZAMDZIAN Jacqueline DZAROUKIAN Edouard DZAROUKIAN Yeraz Reve ECABERT Solange ECHAHAMIAN Georges ECO CONCEPT NETTOYAGE ECOLE MARKARIAN PAPAZIAN EDIRNELIAN Georges EFEYAN Claude EFEYAN Norbert EFEYAN Paul EFFEIAN Michel EFKHANIAN Jean Paul EFKHANIAN Odette EFTIAN Gerard EGGER Jean EGHAZARIAN Jacques EGHIAZARIAN Henri EGHIAZARIAN Jean Charles EGHIAZARIAN Noune EGHIAZARIAN Paul EGHIGIAN Nadine EGHIKIAN Arthur EGHISSIAN Wahram EGHOYAN Galouste EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE EGLISE EVANGELIQUE ARMENIENNE EGOIAN Grigori EKBERIAN Annie EKER Leon EKHE EKHERIAN Jean et Sonia EKINDJIAN Joelle

EKINDJIAN Kevork EKINDJIAN O G Jean Charles EKINDJIAN Vanessa EKINDJIAN Vartouhie EKIZIAN Florence EKIZIAN Herve EKMEDJIAN Chantal EKMEDJIAN Helena EKMEDJIAN Joseph EKMEKDJIAN Jacqueline EKMEKDJIAN Jacques EKMEKDJIAN Raymonde EKMEKJIAN Mesrob EKMEKTCHIAN Emile EL RANCHO FRANCE ELAN ELAUTHE ELECTRONPLAST FRANCE ELIAS Agop ELIAZARIAN Aida ELIAZARIAN Brigitte ELIKESSIKIAN Michel ELKELETIAN Bernard ELKELETIAN Vrege ELMAIAN Virginie ELMASSIAN Bernard ELMASSIAN Emilie ELMASSIAN France ELMASSIAN Gilles ELMASSIAN Jacques ELMASSIAN Jean Joseph ELMASSIAN Julien ELMASSIAN Philippe ELMASSIAN Rene ELMASSIAN Serge ELMASSIAN Vanessa ELMASYAN Andon ELMAYAN Aline ELMAYAN Christine ELMAYAN Nairi ELMAYAN Souren ELMAYAN Taline ELOIAN Jean ELOIAN Rene ELYEMEZIAN Levon ELYSE COUTURE LA MAILLE D OR EMERY Raymonde EMINIAN Antoine EMIRIAN Alain EMIRIAN Anne Marie EMIRIAN Armand EMIRIAN Gaspard EMIRIAN Michel EMIRKANIAN Elise EMIRKHANIAN Joseph EMIRZAYAN Jeanette EMMANUELIAN Louise EMMIYAN Louisette EMMIYAN Rene et Monique EMMIYAN Robert EMRINIAN Gregor EMRINIAN Vahram EMURALIAN Hripsime EMURALIAN Jean Robert ENEZIAN Jean et Rose ENEZIAN Michael ENFICIAUD Raffi ENFIEDJIAN Odette ENFIEDJIAN Serge ENGUISSIAN Arthur ENGUISSIAN Henri ENIZ ENKABABIAN Marie ENKSEZIAN Shake et Hovakin ENTREPRISE ARTINE ENTZMANN Roger ENXERIAN Jacques et Helene EOLMEZIAN Stephane EPHORIE CHAPELLE ARMENIENNE EPICERIE ARAX DEPOYAN ERA MD IMMOBILIER ERAM Melkon ERANIAN Armand ERANIAN Gerard et Nicole ERBAL Nurhan

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

105

ERBIL Oskian ERCANIAN Stephan ERDOGMUS Sahak ERETZIAN Georges ERETZIAN Marthe EREVANIAN Rose ERIAN Siranus ERITZIAN Bertrand ERKOL Nisan ERNEST Jeannine ERSOY Maral ESENCE Aznif ESENCE Vartan ESEROPIAN Alain ESGULIAN Gerard ESHIGIAN Richard ESHIGIAN Yves ESKIJIAN Vasken ESPACE CULTUREL ARMENIEN Anne-Marie HATCHADOURIAN ESPENJIAN Hasmig ESPOIR POUR L ARMENIE ESQUIBET Aubert ESSAYAN Charles ESSAYAN Eglantine ESSAYAN Georges ESSAYAN Jean Jacques ESSAYAN Joannes ESSAYAN Nicole ESSAYAN Roland ESSEM LE NEW DEHLI ESSENCE Mesrop ESSENCI Minas et Verjin ESSEUKA ESTEPAN SARKISSIAN Diana ESTPUB VAG GOUCHTCHIAN ESTRADE Hasmig ETARIAN Jean Michel ETMEKDJIAN Serge ETTARIAN Rita ETTARIAN Setrak EUKSUZIAN Alain EUKSUZIAN Antoine EUMURIAN Gr?goire EURDEKIAN Fran?ois EURDEKIAN LUMIERES EURELIA EURENDJIAN David EURENDJIAN Frederic EURO ART et COLLECTION EUROBUL EUTUDJIAN Odette EVALINKA EVERGREEN EVRARD Rose EVREN Arman EVRENIAN Charles EXPLOITATION VITANEUF EYSSALET Marie Francoise EZAKIRIAN Jean EZAZIAN David EZEGHIAN Florence EZGULIAN Jacques EZGULIAN Marc et Rose EZGULIAN Paulette EZIKIAN Joel FAHRT Rose FAKRIKIAN Arthur FANARDJIAN Joseph FANARDJIAN Nadia Hera FANNY CHAUSSURES FARINA Aimee FARISON Nadine FARJON Claude FARMANIAN Annie FARSHIAN Alain FASSIO Bernadette FASSOULIADJIAN Jacques FASSOULIADJIAN Yeghia FAUQUE Jean Marc FAUVE Louise FAUVE Stephan FAUVILLE Jeannine FAVE KURDOGHLIAN Nairi FAVEL Maryse FAVREL Micheline

FAYE MITILDJIAN Irene FELIO L?opold & Rolande FELUT Colette FENETRES D AUJOURD HUI FENOGLIO Raymond et Jeanne FERADYAN Raffi FERAHIAN ISABELLE FERAHYAN Avedis FERHADJIAN Julien FERMAN Migir FERMANDJIAN Jean FERMANDJIAN Reine FERMANDJIAN Serge FERMANIAN Antoinette FERMANIAN Jean FERMANIAN Micheline FERMANIAN Paul FERMANIAN Robert FERNANDEZ Jean FERREBOEUF PORTOUKALIAN Claire et Andre FERRIER Madeleine FESDJIAN Boghos FESTA Georges FEUVRIER Marie FIEVET Auguste et Iskouhi FILIBOSOGLU Ara et Eugenie FILLER OHANIAN Elisabeth FINANCIERE TOKATLIAN FINDIKIAN Alain FINDIKIAN Carole FINDIKIAN Robert et Elise FIORILLO Guy et Aida FIRENGULIAN Alice FIRENGULIAN Satenik FIRENK Agop FISCHER VEZIRIAN FLASH COIFFURES Philippe FLEURY Helene FLOTTE Christophe et Anahid FOLCO SEVAG SEMIRAMIS FONDATION ARMENIA FONDATION KHATCHADOURIAN FONDS ROBERT BOGHOSSIAN FONTAN DAKESSIAN Elisabeth FORESTIER Jean FOSTOKYAN Manuel FOTIMPRIM FOUNDOUKI Hripsime FOURCASSIE Genevieve FOURNAND Annie FOURNEL Daniel FOUSSARD Cecile FOZZANI Jean Fran?ois FRAIOLI Daniel et Elisabeth FRANCIS KURKDJIAN FRANCOIS Roland et Nadine FRANDJIAN Clement FRANGULIAN Jean Minas FRANGULIAN Michel FRANGULIAN LEVEQUE Nathalie FRANJULIEN Armand FRENDJIAN Clement FRENKIAN Mikael FRETIERE Jean Paul FRUSCIONE Guy FUEGO FUMANAL Gisele GABEYAN Hrant GABEYAN Vatche GABRIELIAN Jean Charles Zaven GABRIELIAN Jean Pierre GADAYAN Charles GADRAULT Sylva GAGACHIAN Alain GAGACHIAN Danielle GAGO GAGOSSIAN Liliane GAGOSSIAN Pierre GAGOSSIAN ROUX GAILLAN RICHELIEU GALEMDJIAN Aroutioun et Karin GALLIER Michel

GALOFFRE Michel GALOUSTIAN Ara GALOUSTIAN Margueritte GANADJIAN Jean Baptiste GANADJIAN Job et Angele GANANTCHIAN Paul GANDREAU DER MARDIROSSIAN Estelle GARABEDIAN Alain GARABEDIAN Alexandre GARABEDIAN Antoine GARABEDIAN Aram GARABEDIAN Arthur GARABEDIAN Bernard GARABEDIAN Bernard GARABEDIAN Charles GARABEDIAN Christophe GARABEDIAN Daniel GARABEDIAN Dirhan et Jacqueline GARABEDIAN Edmond GARABEDIAN Edouard GARABEDIAN Elisa GARABEDIAN Franck GARABEDIAN Garabed GARABEDIAN Garabes GARABEDIAN Georges GARABEDIAN Georges GARABEDIAN Gerard GARABEDIAN Gilbert GARABEDIAN Grigor et Shushan GARABEDIAN Henri GARABEDIAN Henri GARABEDIAN Herve GARABEDIAN Hessou GARABEDIAN Jacqueline GARABEDIAN Jacques GARABEDIAN Jacques GARABEDIAN Jacques GARABEDIAN Jacques GARABEDIAN Jean GARABEDIAN Jean GARABEDIAN Jean Christophe GARABEDIAN Jean et Denise GARABEDIAN Krikor GARABEDIAN Laurent GARABEDIAN Laurent GARABEDIAN Lena GARABEDIAN Marcel GARABEDIAN Marcel GARABEDIAN Maurice GARABEDIAN Michelle GARABEDIAN Odette GARABEDIAN Pascal GARABEDIAN Patricia GARABEDIAN Paul GARABEDIAN Paul GARABEDIAN Rafi GARABEDIAN Robert GARABEDIAN Rose GARABEDIAN Rose GARABEDIAN Serge GARABEDIAN Simon GARABEDIAN Sonia GARABEDIAN Stephan GARABEDIAN Sultane GARABEDIAN Vahe GARABEDIAN Vicken GARABEDIAN GHAZAROSSIAN Arsine GARABEDIAN SEVADJIAN Gerard GARABETIAN Charles GARABETIAN Jean GARABETIAN Odette GARABETYAN Alexis et Isabelle GARABETYAN Gabriela GARABETYAN Garo GARAGE BARAVIAN GARAGE DE LA PAIX GARAGE MASSIS GARAKIAN Serge GARAVARYAN Armen GARBOWSKI Barbara GARCIA Brigitte GARCIA Marie Jeanne

GARCIN Marguerite GARDE Corine GARDET Gerard et Meline GARGANI Valerie GARIBIAN Andranik GARIBIAN Bedros GARIBIAN Georges GARIBIAN Jean GARIBIAN Odette GARIBIAN Roger GARIBIAN Vatch? GARMIRIAN Edmond GARMIRIAN Georges GARMIRIAN Setrack GARNABEDIAN Jean GAROIS Charles GAROYAN Arthur GAROYAN Fabrice GAROYAN Grigor et Nathalie GARRIC Genevieve GASARIAN Chantal GASARIAN Jean Michel GASBARIAN Henri GASBARIAN Jacques GASBARIAN Olivier GASBARIAN Pierre GASBARIAN Sonia GASBARIAN LUIS Benedicte GASIGLIA Fran?oise GASNIER Jacqueline GASPARD Sahin GASPARIAN Hovhannes GASPARIAN Marc GASPARIAN Paul GASPARIAN Sonia GASPARYAN Lusine GASSIAN Vartan GASTON GAULIARD Roger GAULTIER Pierre GAWRIEH Etienne GAZAR Matyos GAZARIAN Andre GAZARIAN Andre GAZARIAN Aram GAZARIAN Jean GAZARIAN Jean GAZARIAN Jean GAZARIAN Lazare GAZARIAN Lydie GAZARIAN Maurice GAZARIAN Mireille GAZARIAN Onnik GAZARIAN Pascal GAZAROSSIAN Gazaros GAZARYAN Adrien GAZARYAN Gregor GAZARYAN Jacques Klak GAZELLIAN Edmond GAZELLIAN Robert GAZERIAN Archaluis GAZERIAN Charles GAZERIAN Joelle GAZIKIAN Jean GAZIKIAN Simon GEBRO AYAZ Gabriel GEDIK Shabuh GELLE Alexis GENC Ohanes et Eva GENC Minas et Monique GENERALE ELECTRIQUE GENICOT Alice GENIN Rene GENTEC (Generale de Technologie) GEOFFROY-BARRAUD Eliane GEOHAGHIAN Robert GEORGES GEORGET Claude GERAVETIAN Vladimir GERDANIAN Catherine GERDANIAN Nicolas GERDANIAN Paul GERIJIAN varoujan GERLING SARKISSIAN Sophie et Olivier GESLIN Aline

GEUZIAN Antoine GEUZIMIAN Isabelle GEVORGYAN Arkadi GEVREKYAN Hagop et Seta GEZALYAN Aramais GEZER Armenak GEZER Hacik GEZER Suren GHALETCHIAN Armine GHALOUSTIANS Robert GHAMBARIAN Georges GHAMBARIAN Jacques GHARAKELIAN Armen GHARAPETI NERCESSIAN Martik GHARIBIAN Christian GHARIBIAN Marc GHARIBIAN Rosa GHASARIAN Georges GHASARIAN Patrick GHASARIAN Philippe GHASAROSSIAN Marcel GHAZARIAN Christine GHAZARIAN Christophe GHAZARIAN Daniel GHAZARIAN Georges GHAZARIAN Haroutioun GHAZARIAN Henri GHAZARIAN Jacky GHAZARIAN Jacques GHAZARIAN Jean Paul GHAZARIAN Laetitia Marie GHAZARIAN Leon GHAZARIAN Marine GHAZARIAN Michel GHAZARIAN Paul GHAZARIAN Philippe GHAZAROSSIAN Armenag GHAZAROSSIAN Charles GHAZAROSSIAN Frederic GHAZAROSSIAN Jean GHAZAROSSIAN Jean et Sophie GHAZAROSSIAN Marie Rose GHAZAROSSIAN Samuel GHAZERIAN Edmond GHAZERIAN Henri GHAZERIAN Lucie GHEDIGHIAN Bernard GHEDIGHIAN Jean GHEDIKIAN Charles GHERSENGORIN Odette GHEVONTIAN Richard GHIRAGOSSIAN Georges GHIRAGOSSIAN Oscar GHIRAGOSSIAN Paul GHIRAGOSSIAN COCORDANO Corine GHORGHORIAN Georges GHORGHORIAN Jean GHOUBIGUIAN Alain GHOUGASSIAN Corine GHOUGASSIAN Gilles GHOUGASSIAN Kegham GHOUGASSIAN Maria GHOUGASSIAN Nadine GHOUGASSIAN Pascaline GHOUGASSIAN Valentin GHURGHEGUIAN Christian GIFEC GIFFON Fran?oise GIGLIOLI Rose GIGNOUX Philippe GILAN GILLI Paul GILLIANT Sarven Karabet GILLIBERT Patrice et Liza GILS DALL ERTA GIORGIAN Nicole GIRAGOSSIAN Marguerite GIRARDIN Annie Laure GIRARDON Josette et Guy GIRAULT Nicole GIREGOZYAN Erol GIROD Jean Marcel GLASIAN Christophe GLASIAN Krikor GOCER Gaspard

106

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

GOCHGAGARIAN Arthur GOCHGAGARIAN Marie GOCHGARIAN Isabelle GOCHGARIAN Jacques GOCHGARIAN Jean Noel GOCHGARIAN Marie GOCOGLU Annick GODJIKIAN Jean GOEPP Jean Claude et Marie Josee GOERE Armelle GOERRIAN Gilles GOEUZOULIAN Arthur GOLODIAN Marie GOMEZ Armand GONCU Philippe Olivia GONCUKLIYAN Armenak GONKESER Stephane et Mayda GONOYAN Georges GONZALEZ Jeanne GOPIKIAN Jacqueline GORAT GORGY Bernard et Nicole GORIZIAN Arthur GORIZIAN Jean GORIZIAN Laura GORIZIAN Mickael GORTZOUNIAN Nadia GORTZOUNIAN Souren GORTZOUNIAN ASSATRIAN Valerie GORUR Bayros GORUR Harutyun et Mili GOSTANIAN Franck GOSTANIAN Josephine GOSTANIAN Marie GOSTANIAN Pascale GOSTANIAN Virginie et Eliane GOTCHANAKIAN Francois GOTCHIGUIAN Isabelle GOUBATIAN Dominique Hovnan GOUBATIAN Joannes GOUBATIAN Joseph GOUBATIAN Karine GOUBATIAN Olga GOUBATIAN Rose GOUBATIAN Rose GOUCHTCHIAN Sousanna GOUDIAN Jacques GOUDLIJIAN Helene GOUGASSIAN Jean GOUGOUZIAN Juliette GOUKASSIAN Geraldine GOUKASSIAN Gerard GOULISSERIAN Jean Jacques GOURBETIAN Eva GOURBETIAN Jacques et Brigitte GOURDIKIAN Alain GOURDIKIAN Charles GOURDIKIAN Elisabeth GOURGHIGIAN Angele GOURINIAN Arthur et Jeannine GOUROUCHIAN Georges GOUROUNIAN Muriel GOURTCHIGLOUIAN Mihran GOVCIYAN Alexis GOVCIYAN Serpuhi GOZOGLU Haykanouche GRACIAN Ferdinand GRADIAN Edouard GRAGOSIAN Andre GRANGE Eric GRANGIER Marie Claude GRASSO Claude GRAVES Anne Marie GRAVIL Christine GRE BER GREGORIAN Rouben GRENOBLE ENCHERES GREWIS Bruno et Virginie GRIGORIAN Albert GRIGORIAN Aram Andre GRIGORIAN Gerard et Maryse GRIGORIAN Isabelle GRIGORIAN Yeranouhi

GRIGORYAN Andranik GRILLON Maurice GRILLON Yves GRIMA Jacqueline GRIMALDI Bernard GRIVALE GROSJACQUES GHARIBIAN Dan GROUPE APSYS SAS GROUPE PORTAL GROUSSON Jean Paul et Anna GRZESIAK Alice GUARDIOLA Claude GUBIAN Jean Pierre GUBIAN Michele GUCOZUMIAN Jacques GUDENIAN Margos GUEDAGUIAN Arsene GUEDIGUIAN Robert et Ariane GUEDIKIAN Jacques GUEDIKIAN Krikor GUEGAMIAN Guenzel GUELIBOLIAN Raymond GUENDJIAN Gregoire GUENDJIAN Robert GUENDJIAN GUENGIAN Franck et Malika GUERARD Angele GUERASSIMOFF Andre GUERAVETIAN Christian GUERGUERIAN Gerard GUERGUERIAN Vera GUETCHIDJIAN Anne GUETCHIDJIAN Charles GUEUZURIAN Louis GUEVIGUIAN Levon GUEVIGUIAN Michel GUEVIGUIAN Tarikdjan GUEVORKIAN Alexandre GUEVREKIAN Annie GUEZOURIAN Chantal GUEZURIAN Albert GUICHOT Anaid GUIGUE Florence GUIGUE Odette GUIGUIZIAN Georges GUILLEBAUD Madeleine GUILLOUX Anna GUIORGOBIANI Jacqueline GUIRAGOSSIAN Albert GUIRAGOSSIAN Antranik GUIRAGOSSIAN Christiane GUIRAGOSSIAN Gerard GUIRAGOSSIAN Jean Claude GUIRAGOSSIAN Jean Jacques GUIRAGOSSIAN Jeannine GUIRAGOSSIAN Joseph GUIRAGOSSIAN Joseph et Marie GUIRAGOSSIAN Josiane GUIRAGOSSIAN Mariam GUIRAGOSSIAN Pierre GUIRAGOSSIAN Rose GUIRAGOSSIAN Serge GUIRAO Virginie GUIRDJIKIAN Haig GUIRIDLIAN Jacques et Danielle GUIRIDLIAN Michel GUIRIDLIAN Nathalie GUITARD Francois GUITON Jean GUL Nicolas GUL Pascale GULBAHCE Arman GULBASDIAN Charles et Andree GULBASDIAN Richard GULBENKIAN Edouard GULBENKIAN Jean Claude GULBENKIAN Patrick GULBENKOGLU Dikran GULDALIAN Georges GULESSERIAN Gerard GULESSERIAN Jean GULESSERIAN Jean Claude GULESSERIAN Nicole GULESSIAN Jean

GULESSIAN Jean pierre GULEYAN Sylvie GULEZIYAN Jean GULIAN Jean Claude GULKARZIAN Anais GULKASEHIAN Marcel GULKEBERIAN Jean GULKEBIRIAN Henri GULMEZIAN Celia GULMEZIAN Seraphin GULTEKIN Celal GULTEMIRIAN Roger GUMUCHGUERDANIAN Sona GUMUCHIAN Bernard et Monique GUMUCHIAN Edouard GUMUCHIAN Eric GUMUCHIAN Gerard GUMUCHIAN Gil GUMUCHIAN Michel GUMUCHIAN Sonia GUMUSYAR Roupen GUNAHSIH Ara GUNER Agop GUNER Daniel GUNSBERG Telma GUOKDJIAN Boghos GUOKDJIAN Karnik GURCIYAN Antoine GURCIYAN Christophe GURDIKIAN Armand GURDJIAN Arthur GURDJIAN Chahine Vazken GURDJIAN Jean GURDJIAN Levone GURDJIAN Roger GUREGHIAN Benedicte GUREGHIAN Edmond GUREGHIAN Georges GUREGHIAN Jean Charles GUREGHIAN Laurence GUREGHIAN Patrick GUREGHIAN Raymond GUREKIAN Marie Jose GUREL Hampar GURUNIAN Andre GURUNLIAN Agop GURUNLIAN Sarkis GUY HOQUET SISIMMO GUZEL Armine GUZEL Daniel GUZEL Turan GUZELBODUR Talar GUZELBODUR Vartuhi GUZELIAN Joseph et Mireille GUZIAN Pierre GUZIAN Solange HABECHIAN Edouard HABECHIAN Kourken HABECHIAN Marie HABECHIAN Osana HABESCHIAN Pierre HABIAN Achod HABIBIAN Garbis et Noha HACATURYAN Arthur HACEROGLU Aliksan HACHICHIAN ENFRUN Lyliane et Michel HACHMANIAN Michel HACIKOGLU Antranik HACOPIAN Ludovic HACOPIAN Yenok HADJEMIAN Jean et Astrid HADJENIAN Arsene HADJI ARTINIAN Bedros HADJI HAGOPIAN Haroutiun HADJI HARONIANI Boros Paul HADJI NAZARIAN Raymond HADJIAN Daniel HADJIAN Gerard HADJIAN Marguerite HADJIAN Noel HADJIAN Odette HADJIAN Yannick HADJIAN FRERES HADJIDJANIAN Christine HADJIKIAN Jeanne

HADJIKRIKORIAN Jean HADJIKRIKORIAN Mickael HADJIMEGRIAN Archalouise HADJIMEGRIAN Robert HADJINIAN Siranouche HADJINLIAN Adrienne HAGIARIAN Jacques HAGIARIAN Paul HAGOBIAN Marie Claire HAGOBIAN Paul HAGOOP Meguerdich HAGOP Jacques HAGOPIAN Bernard HAGOPIAN Christianne HAGOPIAN Claude HAGOPIAN Daniel HAGOPIAN Georges HAGOPIAN Georges et Francine HAGOPIAN Gregory HAGOPIAN Hagop HAGOPIAN Hagop HAGOPIAN Hagop et Madeleine HAGOPIAN Jacques HAGOPIAN Jacques HAGOPIAN Jacques HAGOPIAN Jean Jacques Raffi HAGOPIAN Jeanine HAGOPIAN Kevork HAGOPIAN Nadia HAGOPIAN Paul HAGOPIAN AGOULIAN Rouzanne HAGOPIAN CLAUSEN Chakee HAGOPIAN HENDJIAN Suzanne HAIRABEDIAN Andree HAIRABEDIAN Claude HAIRABEDIAN Helene HAIRABEDIAN Henri Aram HAIRABEDIAN Jacques HAIRABEDIAN Jean HAIRABEDIAN Jean Jacques HAIRABEDIAN Marc HAIRABEDIAN Margos HAIRABEDIAN Pascal HAIRABEDIAN Rene HAIRABETIAN Walter HAIRABIAN Lionel HAIRABIAN Marie Reine HAIRABIAN Philippe HAIRABIAN Serpouhie HAITAIAN Francois HAITAIAN Noel HAITAYAN Gerard HAITAYAN Jacques HAITAYAN Patrick HAJJAR Simon HAKIMIAN Maria Rosa HAKIMIAN Pierre HAKOPIAN Edouard HAKOPIAN Elisabeth et Gaguik HAKOPIAN Sylvette HALADJIAN Albert HALADJIAN Bernard HALADJIAN Boros HALADJIAN Jean HALADJIAN Paul HALADJIAN Raymonde HALADJIAN Stephane et Jeanne HALEBLIAN Albert et Elisabeth HALEBLIAN Armand HALEBLIAN Marylene HALEPIAN Gilbert HALEPIAN Jacques HALEPIAN Rubens HALLADJIAN Arthur Alain HALLADJIAN Elisabeth HALLADJIAN Haig HALLADJIAN Jean Pierre HALLADJIAN Lionel Alexandre HALLADJIAN Pierre HALOUDJIAN Jean Claude HALTCHAZIAN Serge HALVADJIAN Hasmig HALWADJIAN Zareh HALWAJIAN Fabrice

HALWAJIAN Malkoun HAMALIAN Claude Arthur HAMALIAN Daoud HAMALIAN Edgard HAMALIAN Elisabeth HAMALIAN Jean Paul HAMAMCIYAN Agop HAMANDJIAN Henri HAMANDJIAN Jacques HAMANDJIAN Jean Jacques HAMANDJIAN Marie HAMANDJIAN Mariette HAMBARIAN Artik HAMBARYAN Alvard HAMBOYAN Georges HAMBOYAN Jacques HAMEL HAMPARIAN Archavire et Sylvie HAMPARIAN Arthur HAMPARIAN Jean Pierre HAMPARIAN Robert HAMPARIAN Serge HAMPARSOUMIAN Antoine HAMPARSOUMIAN Elmas HAMPARSUMYAN Alain et Nora HAMPARSUMYAN Nathalie HAMPART Berdj HAMPARTZOUMIAN Annick HAMPARTZOUMIAN Aprik Arthur HAMPARTZOUMIAN Claire HAMPARTZOUMIAN Claude HAMPARTZOUMIAN Edmond HAMPARTZOUMIAN Francois HAMPARTZOUMIAN Jacques HAMPARTZOUMIAN Jean HAMPARTZOUMIAN Julien HAMPARTZOUMIAN Martine HAMPARTZOUMIAN Sophie HAMPARTZOUMIAN Vasken HAMPARTZOUMIAN Elise HAMPARTZOUNIAN Damien HAMPARTZOUNIAN Jacques HAMPARTZOUNIAN Keram HAMPARTZOUNIAN Marc HAMPARZUMIAN Alice HAMPARZUMIAN Georges et Elisabeth HAMPIKIAN Agnes HAMPIKIAN Chake HAMPIKIAN Helene HAMPIKIAN LE NIN Sylvie HAMY Jean Pierre HAMZALIAN Gerard HANCERLI Sarven et Diyanna HANDJIAN Alice HANDJIAN Aram HANEDANIAN Alain HANEDANIAN Helene HANEMIAN Thierry HANIAN Michael et Irene HANIMYAN Dalila HANOUCHIAN Zouart HANTCHERIAN Annick HANTCHERIAN Chouchane HANTCHERIAN Gerard HANTCHERIAN Jacques HANTCHERIAN Nicole HANTCHERIAN Vartan HANTCHERLI PALOULIAN Louise HANZETIAN Jean HAPETIAN Georges HAPIAN Joseph HAPIAN FRERES HAPIKIAN Andre HAPIKIAN Jean HARBOIAN Chanet HARIAN Armand HARMANDAYAN Jean Marie HARMIG HARON Jean Claude HAROUNYAN Yervant Claude HAROUTIAN Jacques HAROUTIAN Muri?le

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

107

HAROUTIOUM Jeanne HAROUTIOUNIAN Joseph HAROUTIOUNIAN Loursaber HAROUTIOUNIAN Philippe HAROUTIOUNIAN BESSON Sandrine HAROUTOUNIAN Gulsima HAROUTOUNIAN Jean Michel HAROUTOUNIAN Karapet HAROUTOUNIAN Sathenik HAROUTOUNIAN Serge et Erika HAROUTOUNIAN Viviane HAROUTUINIAN Albert HAROUTUINIAN Denise HAROUTUNIAN Alain HAROUTUNIAN Alain HAROUTUNIAN Christian HAROUTUNIAN Edouard HAROUTUNIAN Eric HAROUTUNIAN Hasmig HAROUTUNIAN Isabelle HAROUTUNIAN Jean Antoine HAROUTUNIAN Joseph HAROUTUNIAN Maryse HAROUTUNIAN Roger HAROUTUNIAN Serge HAROUTUNIAN Simonne HAROUTUNIAN Yolande HAROYAN Albert HARPOUTHIAN Heripsime HARPOUTIAN Jean Pierre HARPOUTIAN Sophie HARPOUTIAN-LENOTTE Caroline HARPOUTLIAN Michel et Houri HARRIS HARTOONIAN Arshak HARTS Jean Pierre HARUTUNYAN Rupen et Rosette HASBANIAN Gaspard HASBANIAN Sima HASHASOGLU Toros HATCHADOURIAN Albert HATCHADOURIAN Alice HATCHADOURIAN Anne Marie HATCHADOURIAN Bedros et Elise HATCHADOURIAN Charles et Paulette HATCHADOURIAN Genevieve HATCHADOURIAN Gerard HATCHADOURIAN Jacques HATCHADOURIAN Lucienne HATCHADOURIAN Mampre HATCHADOURIAN Pierre HATCHADOURIAN Roger HATCHADOURIAN Vahe HATCHERIAN Artin HATCHERIAN Eliane HATCHERIAN Jean HATCHERIAN Laurent HATCHERIAN Patrick et Jacqueline HATCHERIAN Robert HATCHERIAN Suzanne HATCHIGUEUSIAN Pierre HATCHIGUIAN Edgard HATCHIGUIAN Helene HATCHIGUIAN Joseph HATCHIGUIAN Jules HATCHIGUIAN Laurent HATCHIKIAN Armand HATCHIKIAN Etienne HATCHIKIAN Gerard HATCHIKIAN Gregoire HATCHIKIAN Guy HATCHIKIAN Jean HATCHIKIAN Jean HATCHIKIAN Jean Marc HATCHIKIAN Leon HATCHIKIAN DELACROIX Jasmine HATCHRESSIAN Jean Claude HATEMIAN Robert et Marie

Jose HATEMIAN Sylva HATKALURYAN Christine HATSADOURIAN Roger HATSAKORTSIAN Anait Koharig HATSERIAN Richard HATSERIAN Roland HATZAKORTZIAN Paul HATZAKORZIAN Chouchane HAVGOUDOUKIAN Armand HAVGOUDOUKIAN Catherine HAVGOUDOUKIAN Michel HAVLOUDJIAN Jean HAVLOUDJIAN Rosa HAVLOUDJIAN Serge HAVLOUDJIAN Stephane HAY ARARAT Hay Logisitic HAYRABEDIAN Jean Francois HAYRAPIAN Matarik HAYROMIAN Henri HAYTAYAN Eddie HAYTAYAN Simon HAYTAYAN Vahram HAYTRADE HAZARABEDIAN Catherine HAZARABEDIAN Dominique HEBOYAN Corinne HECKMANN Yevguinia HEDINGER Sophie HEDIRIAN Victor HEITZMANN Eva HEKIMIAN Christian HEKIMIAN Garabed HEKIMIAN Georges HEKIMIAN Herman HEKIMIAN Jacques HEKIMIAN Jean HEKIMIAN Jean Baptiste HEKIMIAN Jeannette HEKIMIAN Lucien Gerard HEKIMIAN Maral HEKIMIAN Marguerite HEKIMIAN Marie HEKIMIAN Michel HEKIMIAN Michel HEKIMIAN Nazareth HEKIMIAN Norbert HEKIMIAN Ohan HEKIMIAN Serge HEKIMIAN Tigrane HEKIMIAN BRIN Rosie HEKIMYAN Raffi HEKIMYAN Serge Adom HEKIMYAN Vedi HEKINIAN Bernard HEKINIAN Edouard HEKINIAN Roger HELCO HELD Catherine HELLEGOUARCH Anne HELLEU BALTAYAN Marie HELVADJIAN Adrienne HELVADJIAN Edouard HELVADJIAN Georges HELVADJIAN Manuel HELVADJIAN Philippe HELVADJIAN Xavier HENDADIAN Charles HENNEGRAVE KASBARIAN Isabelle HENRIQUET Elise HENRIQUET CHAGHOUGIAN Bruno HENRY Maggy HERABID SIRAKI Vahik HERATCHIAN Emma HERATCHIAN Hrair HERATCHIAN Maryse HERATCHIAN ET FILS HERIAKIAN Georges HERIARD DUBREUIL Elisabeth et Michel HERPOYAN Garabed HERPOYAN Marie HERPOYAN Robert

HERROU LAOUENAN Christian HERVE Claude HERVE Eric HEUDJETIAN Christophe HGD HIKESS HILLADJIAN Michel HIMINIAN Elise et Lionel HIMINIAN Marcel HINDAMIAN Marc HINGANT Suzanne HIRABIDIAN Garabet HIRICA HIRSCH Albert HISARLIYAN Marie et Manouk HOBACQ Lucienne HOCHORIAN Eric HOCHOURIAN Raymond HOCHOURIAN Roger HODIKIAN Daniel HOFF Viviane HOKABAZIAN Raymond HOKMAYAN Jacques HOLASSIAN Pierre HOOBIAN Danielle HOOBIAN Jean Pierre HOOBIAN Natacha HORLOGERIE BIJOUTERIE DROMEL HORLOGERIE SUISSE HOROYAN Sarah HOROYAN Serge HORTIAN Hratch HOSROFIAN Edmond HOTEL SEVAN HOTELIERE VICTORIA HOTOIAN Albert HOTOIAN Jeannine HOTOIAN Marie HOUBOUDJANIAN Jean et Marguerite HOUBOUYAN Jean Pierre HOUGASSIAN Alexandre HOUGASSIAN Diane HOUGASSIAN Meguerditch HOUGASSIAN Robert HOUPELEGUIAN Laurenda HOURDAN Edmond HOVAGHUINIAN Edouard HOVAGIMYAN Dikran HOVAGUIMIAN Armand HOVAGUIMIAN Arthur HOVAGUIMIAN Denis HOVAGUIMIAN Georges et Zabel HOVAGUIMIAN Hermine HOVAGUIMIAN Patrick HOVAGUIMIAN Rouben et Noemie HOVAGUIMIAN Suzanne HOVAGUINIAN Elisabeth HOVAGUINIAN Guy HOVAGUINIAN Stephane HOVAKIMIAN Gerard HOVANESSIAN Ara Giragos HOVANESSIAN Arthur HOVANESSIAN Georges HOVANESSIAN Gerard HOVANESSIAN Isabelle HOVANESSIAN Jean Paul HOVANESSIAN Julia HOVANESSIAN Robert HOVANESSIAN Stephane HOVANESSIAN DJERGAIAN Yveline HOVASSAPIAN Monique HOVHANNESSIAN Agnes HOVHANNESSIAN Maxime HOVHANNISIAN Sako HOVHANNISSIAN Emma HOVHANNISYAN Iguit HOVIKIAN Gilbert HOVIKIAN Marie HOVNANIAN Alain HOVNANIAN Jacques HOVNANIAN Jean

HOVNANIAN Leon HOVNANIAN Leon HOVNANIAN Nadine HOVNANIAN Narbi et Assia HOVNANIAN Noubar Mardiros HOVNANIAN DAIBILIAN Sebastien HOVNANIAN Marie-Christine HOVNANYAN Kirakos HOVNAR HOVSEPIAN Aida Paulette HOVSEPIAN Albert et Helene HOVSEPIAN Eric HOVSEPIAN Fran?oise HOVSEPIAN Garo HOVSEPIAN Paulette HOVSEPIAN Pierre HOVSEPIAN Robert et Jacqueline HOVSEPIAN Sonia HOVSEPIAN Stephane HOVSEPIAN Thierry HOWAKIMYAN Anouchavan HOWYAN Marie Christine HUDAVERDIYAN Bayzar HUGUENIN Jean HUMRUZIAN Marie Antoinette HUNANYAN Robert HUSSIAN Armand HUSSIAN David HUSSIAN Jean HUSSIAN Madeleine HUSSIAN Pascal HUSSIAN SHAHPAZIAN Henriette HUSSNIAN Joseph HYGOR IBRASSENIAN Dyogene ICH KHANIAN Noel ICHHANIAN Marie ICHHANIAN Robert ICHKANIAN Eddy et Sophie ICHKANIAN Joseph ICHKANIAN Josette ICHKHANIAN Arthur ICHKHANIAN Krikor ICHKHANIAN Robert IDIRIAN Armand IFAC FRANCE IGNATEVOSSIAN Zakar IGNECIOGLU Stephan IKIDBACHIAN Mardiros ILBIZIAN Armen ILBIZIAN Georges ILBIZIAN Mariam ILBIZIAN Michel ILBIZIAN Pierre ILIAN Gilbert ILIOZER Christophe ILIOZER Jean Pierre ILIOZER Marie IMAGINE IN IMAS Zaven IMMOBILIER ANDRE ESSAYAN IMPRIMERIE ROCKSON INAYETIAN Helene INAYETIAN Jean INDJEIAN Martin INDJEIAN Melinee INDJESJAN Gerard INDJEYAN Georges INDJEYAN Josette INDJEYAN Laure INDJEYAN Monique INDJEYAN Mourad INDJEYAN EHRAMDJIAN Marie Ange INDJIAN Alain INDJIAN Moujat INDJIAN Patrick INDJIAN Reine INDJIDJIAN Anne Marie INDJIDJIAN Daniele INDJIDJIAN Jean Luc et Christine INDJIRDJIAN Leon

INDJOUDJIAN Dickran INDJOUDJIAN Jean Fran?ois INEDJIAN Jean Marc ING EUROP INGLISIAN Jean INGLIZIAN Maurice INOKDJIAN Maurice INSTITUT DE BEAUTE ALEXANDRINE INTER MED SERVICE INTUI'TIFS COIFFURE IPDJIAN Raffi IPEKCI Hacik IPLIKCI Gire IPLIKDJIAN Serge ISBIRIAN Laurent ISBIRIAN Michel ISCHLANIAN Pierre ISCI Kirkor ISDIRIAN Armand ISHANIAN Michel ISHKANIAN Christophe ISKENDERIAN Armand ISKENDERIAN Daniel ISKOL Rejan ISLEK Onan ISLER Raphael ISLER Vasken ISMIRLIAN Setrac ISPENIAN Pascal ISPIROGLU Alis ISRABIAN Claude ISRABIAN Jean ISRABIAN Marc ISRAELIAN Andre ISRAELIAN Angeline ISRAELIAN Charlotte ISRAELIAN Christine ISRAELIAN Georges ISRAELIAN Jean Baptiste ISRAELIAN Jean Pierre ISRAELIAN Pierre ISRAYELYAN Jerasin ISSAYAN Jean et Christine ISSAYAN Serge ISTAMBOULIAN Alain ISTANBULYAN Paul ISTANBULYAN Sarkis ISTPIAN Kaplan ITCHKALATZIAN LAGARDERE Michel et Irma IVANOV Christophe et Armina IYNEDJIAN Jacques IZIKIAN Gregoire IZMIRLIAN Doris IZMIRLIAN Eranoui JABOURIAN Armen JABOURIAN Seta et Vahram JABOURIAN Vartan JACKIAN Lina JACQUARD Suzanne JACQUELIN Bernard et Jeanne JACQUES JAFALIAN Annie JAKIRIAN Garabed JAKMAKJIAN Josseline JAMAKORTZIAN JAMAKORZIAN Gilbert JAMAKORZIAN Jacques JAMAKORZIAN Jean Claude JAMAKORZIAN Manuel JAMALIAN Alexandre JAMALIAN Serge JAMGHOTCHIAN Suzanne JAMGOTCHIAN Alice JAMGOTCHIAN Andre JAMGOTCHIAN Andre JAMGOTCHIAN Ani JAMGOTCHIAN Astrid JAMGOTCHIAN Bernard JAMGOTCHIAN Dominique JAMGOTCHIAN Frederic JAMGOTCHIAN Gregoire JAMGOTCHIAN Haik JAMGOTCHIAN Hoannes JAMGOTCHIAN Jacky JAMGOTCHIAN Jean Pierre

108

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

JAMGOTCHIAN Laurent JAMGOTCHIAN Lucien JAMGOTCHIAN Marie France JAMGOTCHIAN Martine JAMGOTCHIAN Patrick JAMGOTCHIAN Robert JAMGOTCHIAN Suzanne JAMGOTCHIAN Samson et Chake JAMKOTCHIAN Constant JAMKOTCHIAN Jacques JAMKOTCHIAN Marc JAMKOTCHIAN Marcel JAMKOTCHIAN Maya JAMKOTCHIAN Ripsime JAMKOTZIAN Patrick JAMME Claude JAMOUSSIAN Kirakos JANGOTCHIAN Alice JANGOTCHIAN Helene JANGOTCHIAN Jeanne JANJIKIAN Artin JANJIKIAN PASCALE JANNETTA Andre JASSOUD Gerard JAYET Pierre JAZDANIAN Edouard JCB JEANDEL DAVLACHIAN Elisabeth JEANMAIRE Rozik JEBEJIAN Eric JEFF DE BRUGES DIFFUSION JELOYAN Aram JELOYAN Christophe JELOYAN Leon JELOYAN Saussee JELOYAN Viken JELOYAN Ohannes JERAJIAN Vincent JEREJIAN David JERISIAN Jacques et Danielle JIKA JINBACHIAN Alain JINIAN Jean JIRNASSIAN Michel JL SAS JOGHOVARIAN Julien JOLISOL JONIAN Maurice JORDIKIAN Georges JORDIKIAN Gilbert JORDIKIAN Pascal JORDIKIAN Patrick et Severine JOROKIAN Garabet JOULAKIAN Boghos JOURBAJIAN Laure JOURBAJIAN Serge JOURIAN Solange JOVET Yannick et Annie JUENBEKDJIAN Albert JUENBEKDJIAN Daniel JUHEL Pascal et Nadia JUKOWSKI Rose Marie JULIEN Olivier JUSTEN Chantal KABADAIAN Nouritza KABADANIAN Edouard KABADANIAN Jean Claude KABAKDJIAN Leon et Mathilde KABAKDJIAN Pierre KABAKDJIAN Varoujan et Armelle KABAKLIAN Nicole KABASSAKALIAN Fran?ois KABASSAKALIAN Jean et Angele KABERIAN Pascal KABERYAN Michel KABOURIAN Sarkis et Chake KACHANIAN Guy KACHANIAN Jean KACHIAN Axelle KACHIAN Georges KACHKEMANIAN Gerard KADIAN Ara KAEMMERER Minaz et

Madeleine KAFTANDJI Marie Paule KAFTANDJIAN Beatrice KAFTANDJIAN Beatrice KAFTANDJIAN Jean KAFTANDJIAN Paul KAFTANDJIAN Vincent KAICHIAN Edouard KAICHIAN Joseph KAIDJAYAN Anna KAIGHOUSUZIAN Eliane KAIGHOUSUZIAN Y KAISERLIAN Bernadette KAISERLIAN Patrick KAISSARLIAN Jacques KAISSERLIAN Haroutiune KAISSERLIAN Jean Pierre KAITANDJIAN Roger KAIWORTH Gorene KALADJIAN Alain KALADJIAN Albert KALADJIAN Arthur KALADJIAN Charles KALADJIAN Georges KALADJIAN Georges KALADJIAN Jacques KALADJIAN Jean Jacques KALADJIAN Lucien KALADJIAN Marcel KALADJIAN Richard KALADJIAN Richard et Astrid KALAIDJIAN Arsene KALAIDJIAN Berj KALAIDJIAN Betty KALAIDJIAN Christian KALAIDJIAN Erika KALAIDJIAN Gerard KALAIDJIAN Gregoire KALAIDJIAN Marie KALAIDJIAN Pierre KALAIDJIAN Serge KALALIAN Richard KALAYADJIAN Georges KALAYCIYAN Kirkor KALAYDJIAN Charles KALAYDJIAN Gregoire KALAYDJIAN Heraer KALAYDJIAN Kevork KALAYDJIAN Leon KALAYDJIAN Madeleine KALAYDJIAN Marie Lucie KALAYDJIAN Onnik KALAYDJIAN Ranoum KALAYDJIAN Regis KALAYDJIAN Samuel KALDILI Varujan KALDIRIMDJIAN Andre et Catherine KALDJIAN Barure KALEMKERIAN Jean KALEMKERIAN Marcel KALENDERIAN Serge KALFAYAN Christophe KALFAYAN Ghoukas KALFAYAN Jean KALINDJIAN Ara KALOUDJIAN Andree KALOUDJIAN Hagop Jacques KALOUSDIAN Jean KALOUSTIAN Araxi KALOUSTIAN Charles KALOUSTIAN Flora KALOUSTIAN Henri et Victorine KALOUSTIAN Jacqueline KALOUSTIAN Jacques KALOUSTIAN Jacques KALOUSTIAN Jean et Armine KALOUSTIAN Marguerite KALOUSTIAN Marguerite KALOUSTIAN Mihran KALOUSTIAN Nevarte KALOUSTIAN Paul KALOUSTIAN Pierre KALOUSTIAN Richard KALOUSTIAN Thierry KALOUSTIAN Frederic

KALOUSTIAN CHAPUS Audrey KALOYAN Arthur KALPAKDJIAN Mourad KALPAKDJIAN Sira KALPAKDJIAN Zarouhie KALPAKIAN Alain KAMBOURIAN Garbis et Mariam KAMBOURIAN Joseph KAMBOURIAN Louise KAMBOURIAN Samuel KAMBOURIAN Toros KAMIDIAN Akop KAMIDIAN Paul KAN Simon KANAYAN Franck KANAYAN Jacqueline KANAYAN Jean et Elise KANAYAN Marie KANAYAN Sahag KANDERIAN Krikor KANDILIAN Gilles KANDILIAN Lucien KANDJIAN Annie Rose KANDJIAN Henri KANEDANIAN Alice KANEDANIAN Jacques KANPARIAN Paul KANTARCI Arsen KANTARCI Vahran KANTARDJIAN Alain KANTARDJIAN Gregoire KANTARDJIAN Marie KANTARDJIAN Paul KANTARJIAN Garbis KANTCHELIAN Leonid KAPAMADJIAN Alice KAPAMADJIAN Claude KAPAMADJIAN Mihran KAPIKIAN Marie KAPIKIAN Daniel KAPLANIAN Bernard KAPLANYAN Daniel KAPOIAN Kaloust KAPOIAN Sylvie KAPOUDJIAN Daniel KAPOUDJIAN Pierre KAPOUJYAN Nazelie KAPOUSOUZIAN Gerard KAPOUSOUZIAN Jacques KAPPLER Jean KAPRIELIAN Alain KAPRIELIAN Angele KAPRIELIAN Beatrice KAPRIELIAN Bernard KAPRIELIAN Bernard KAPRIELIAN Christiane KAPRIELIAN Constantin KAPRIELIAN Jacques KAPRIELIAN Jacques KAPRIELIAN Joseph KAPRIELIAN Julien KAPRIELIAN Marie France KAPRIELIAN Marie Rose KAPRIELIAN Patrick KAPRIELIAN Robert KAPRIELIAN LOMBARDO Celine KAPTAN Anahit KAPTAN Jacques KARAASLANIAN Eloi KARAASLANIAN Jean KARAASLANIAN Serge KARABACHIAN Anna KARABADJAKIAN Herve KARABALIAN Bruno KARABEDIAN Alex KARABETIAN Liliane KARABETYAN Mihran KARABILIKIAN Louis KARABOGHOSSIAN Arthur KARABOGHOSSIAN Karnik Charles KARABOGHOSSIAN Serge KARABULUT Markos KARACAYAN Aram KARACAYAN Harutyun

KARACOTCHIAN Simone KARADAYAN Siranouche KARADJIAN Sylvia KARADJIAN Tritat KARAGAVOURIAN Gerard KARAGAVOURIAN Jacques KARAGHIEUZIAN Jean Pierre KARAGHIEUZIAN Stephane KARAGOSSIAN Clement KARAGOZIAN Gerard KARAGOZIAN Serge KARAGOZIAN Vahan KARAGUESIAN Michele Vartanouche KARAGUEUZIAN Alexandre et Josette KARAGUEUZIAN Francois KARAGUEUZIAN Francoise KARAGUEUZIAN Jean Georges KARAGUEUZIAN Jean Jacques KARAGUEUZIAN Marc KARAGUEUZIAN Noemie KARAGUEZIAN Jean Paul KARAGUEZIAN Nadine KARAGUIAVOURIAN Thierry KARAGUILIAN Gerard KARAGUILIAN Louise KARAGUILIAN Michel KARAGULIAN Alain KARAGULIAN Claude KARAGUZELIAN Roland KARAHISSARLIAN Hmayak KARAHISSARLIAN Vahan KARAJIAN Hubert KARAJIAN Jean KARAKACHIAN Christian KARAKACHIAN Philippe KARAKACHIAN Raymond KARAKACHIAN Roupen KARAKACHIAN Stephane KARAKANIAN Jean Claude KARAKASSIAN Jean KARAKECHICHIAN Tamara KARAKIS Ardas KARAKOC Misak KARAKOGLU Markar KARAKOSEIAN Aram KARAKOSEIAN Nazaret KARAKOZIAN Robert KARAKULAHIAN KARALEKIAN Rosa KARAMAN Dikran KARAMANOUKIAN Angele KARAMANOUKIAN Maurice KARAMIAN Jacques KARAMIAN Leva KARAMINASSIAN Jean KARANFILIAN Michael KARANFILYAN Antoine KARANFILYAN Arthur KARANFILYAN Keranouch KARAOGHLANIAN Abro et Maral KARAOGHLANIAN Chahe KARAOGLANIAN Christian KARAOGLANIAN Gabriel KARAOGLANIAN Kevork KARAOGLANIAN Patrick KARAOHANESSIAN Annie Laurence KARAOHANESSIAN Denis KARAOHANESSIAN Ohanes KARAOHANESSIAN Stephane KARAOHANESSIAN Sylvie KARAOUGHLIAN Never KARAPETIAN Achot KARAPETIAN Annick KARAPETIAN Hovo KARAPETIAN Isabella KARAPETIAN Razmik KARAPETIAN Taron KARAPINAR Aline KARAPINAR Jacques KARASSALMASSIAN Serge KARATEPE Anna KARAYAN Georges KARAYAN Janine

KARAYAN Liliane KARAYAN Lucien KARAYAN Valerie KARBOUYAN Annie KARBOUYAN Caroline KARDDUGHLIAN Louis et Aline KARDDUGHLIAN Albert KAREKINIAN Thierry KARER Edouard KARGAYAN Guillaume KARGAYAN Jean KARIAN Anais KARIAN Andre KARIAN Arsen KARIBIAN Edmond KARIBIAN Michelle KARIBIAN Pakra KARIBIAN Suzannne KARLANIAN Serge KARLOFF Wilfrid KARNIKIAN Jeannine KARNOUG KAROGLU Murat KARSAKLIAN Jacques et Marie KARSIAN Nicole KARSIMALIAN Angele KARSIMALIAN Jacques KARSOUVIRANIAN Karekin KARTUM Aram KASAPYAN Nadine KASAZIAN Gerard KASAZIAN Max KASAZIAN Patrick KASBARIAN Alexis KASBARIAN Annie KASBARIAN Gilbert KASBARIAN Hana KASBARIAN Herve KASBARIAN Joseph KASBARIAN Louise KASBARIAN Lydia KASBARIAN Marguerite KASBARIAN Michel KASBARIAN Ronald KASKARIAN Arthur KASKARIAN Ohannes KASKARIAN Stephan KASKASSIAN Daniel KASKASSIAN Jean KASKASSIAN Philippe KASMADJIAN Alfred KASPARIAN Alain KASPARIAN Baptiste KASPARIAN Christophe KASPARIAN Cyril KASPARIAN Elisabeth KASPARIAN Garabed KASPARIAN Georges et Elisabeth KASPARIAN Gilbert KASPARIAN Hugo KASPARIAN Jean KASPARIAN Jean KASPARIAN Jean Ohanes KASPARIAN Kevork KASPARIAN Leon KASPARIAN Minas et Christine KASPARIAN Patrice KASPARIAN Patrick KASPARIAN Paul KASPARIAN Samuel KASPARIAN Stephane KASPARIAN Stephane KASPARIAN CHAUDET Benjamin KASSABALIAN Mathieu KASSABIAN Alexandre KASSABIAN Michel KASSABIAN Sophie KASSABOGLIAN Vrej KASSAPIAN Gregoire KASSAPIAN Jean KASSAPIAN Jean KASSARIAN Josephine KASSEMIAN Marc KASSEMIAN Sona

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

109

KASSIAN Nevarth KASSIGHIAN Arlen Kassighian Edouard KASSIGHIAN Gerard KASSIGHIAN Gerard KASSIS Kegham KASSIS Raffi KASSOYAN Jean Joseph KATAIAN Jacques KATCHADJIAN Novarte KATCHADOURIAN Christian KATCHADOURIAN Francis KATCHADOURIAN Ginette KATCHADOURIAN Herve KATCHADOURIAN Jacqueline KATCHADOURIAN Jean KATCHADOURIAN Martine et Jean Pierre KATCHADOURIAN Pierre KATCHADOURIAN Pierre et Renee KATCHIKIAN Jean-Claude Armen et Nicole KATCHIKIAN Karnic KATCHIKIAN Marie Jeanne KATCHOLIAN Alain KATSAHIAN Jacques KAVAFIAN Hermine KAVAFIAN Michel KAVAFYAN Edouard KAVAFYAN Zare KAVARIAN Christian KAVARIAN Magali KAVAZIAN Achgen KAVEDJIAN Denise KAVEDJIAN Krikor KAVOUDJIAN Simon KAVOUKDJIAN Albert KAYA Aram KAYA Hermon KAYACAN Vahan KAYADJANIAN Gaspard KAYADJANIAN Hovannes KAYADJANIAN Jeanne KAYADJANIAN Melkon Lucien KAYAIAN Gisele KAYAN Melda KAYAN Nisan KAYAYAN Andre KAYAYAN Hampar KAYAYAN Mireille KAYAYAN Sirarpie KAYEDJIAN Jean KAYIAN Eric KAYLADJIAN Patrick KAYLADJIAN Paul KAYTANDJIAN Jacqueline KAYZAKIAN Krikor KAZANC Filor KAZANCIYAN Sirvart KAZANDJIAN Albert KAZANDJIAN Alice KAZANDJIAN Araxie KAZANDJIAN Armand KAZANDJIAN Dikran Christian KAZANDJIAN Esther KAZANDJIAN Henri KAZANDJIAN Jean Louis KAZANDJIAN Liliane KAZANDJIAN Marie KAZANDJIAN Matheos KAZANDJIAN Mireille KAZANDJIAN Patrick KAZANDJIAN Paul KAZANDJIAN Rafi KAZANDJIAN Raoul KAZANDJIAN Rene KAZANDJIAN Rose KAZANDJIAN Serge KAZANDJIAN Viken KAZANDJIAN Zoulal et Astrid KAZANJIAN Nazareth KAZARIAN Arthur KAZARIAN Georges KAZARIAN Henri KAZARIAN Jacques KAZARIAN Joseph

KAZARIAN Pierre KAZARIAN Samuel KAZAZIAN Alice KAZAZIAN Angele KAZAZIAN Edmond KAZAZIAN Lucienne KAZAZIAN Valentine KAZAZYAN Yvan KAZERIAN Edouard KAZEZIAN Jacques KAZGANDJIAN Albert KAZIAN Roger Andon KAZOURIAN Arthur KAZOURIAN Jacques KAZOURIAN Marc KAZOURIAN LARGOT KCHATCHATARIAN Arthur KEBABDJIAN Leon KEBABDJIAN Yester KEBADIAN Aida KEBADJIAN Alain KEBADJIAN Christophe KEBADJIAN Gerard KEBADJIAN Gregoire KEBADJIAN Helene KEBADJIAN Sylvaine KEBADJIAN Thierry KEBEDJIAN Louise KEBELLIAN Marie KEBRIZLIAN Gregoire KEBRIZLIAN Simon KECHICHIAN Archalouys KECHICHIAN Arpine KECHICHIAN Arthur KECHICHIAN Azenive KECHICHIAN Edmond KECHICHIAN Edouard KECHICHIAN Gabriel KECHICHIAN Georges KECHICHIAN Hagop KECHICHIAN Jacques KECHICHIAN Jacques KECHICHIAN Jean Jacques KECHICHIAN Levon KECHICHIAN Marie Louise KECHICHIAN Max KECHICHIAN Michel KECHICHIAN Patricia KECHICHIAN Philippe KECHICHIAN Robert KECHICHIAN Samuel KECHICHIAN Sarkis KECHICHIAN Stephane KECHICHIAN Suzanne KECHICHIAN Vahan KECHICHIAN Vahe KECHICHIAN DI MEGLIO Marcel et Jacqueline KECHICHIAN LAFFON Florian KECHIKIAN Georges KECHKEGUIAN Roger KECHKEKIAN Charles KECHKERIAN Sarkis KEDIKIAN Garabed KEDIKIAN Jacques KEDJEDJIAN Levon KEFELIAN Alain KEFELIAN Jacqueline KEGHELIAN Alice KEGHELIAN Annette KEGHELIAN Cecile KEGHELIAN Patrice KEGHIAN Ardavaste KEGHIAN Georgette KEGHIAN Marie KEHAIAN Colette KEHIAYAN Louis KEHREHBARIAN Gilbert KEHYAIAN Albert KEHYAYAN Jules KEHYAYAN Pascal KEICHIAN Albert KEICHIAN Charles KEICHIAN Gabriel KEICHIAN Joseph KEKEVIAN Boghos KEKEVIAN Louise

KELAGOPIAN Iria KELAGOPIAN Jean Michel KELAGOPIAN Jean Pierre KELAGOPIAN Moise KELARTINIAN Henri KELECHIAN Albert et Vartouhie KELECHIAN Georges KELECHIAN Jean KELECHIAN Jean KELECHIAN Jean KELECHIAN Marc KELECHIAN Nazareth KELECHIAN Noel KELECHIAN Sarkis KELEKIAN Dikran et Virginie KELIDJIAN Hermon KELIJIAN Maurice KELIJIAN Vartan KELINDJIAN Edouard KELLEDJIAN Jacqueline KELLEDJIAN Michel KELOGANIAN Arthur KELOGLANIAN Gerard KELOUMGIAN Angele KELOUMGIAN Georges KELOUMGIAN Jean Robert KELOUMGIAN Joseph et Araxis KEMIKIAN Philippe KEMIKSISIAN Sonik KEMIRIAN Bedros KEMPF Arlette KENAN Jacques et Hermine KENANIAN Jean Charles KENDERIAN Bedros KENDERIAN Boghos KENDERIAN Danielle KENDERIAN Elisabeth KENDERIAN Nicole KENDERIAN Serge KENDIR Sahak KENDIR Vahran KENKILIAN Hagop KENTOUNI Davross KEOCHKERIAN Jany KEOLEYAN Jean KEOMURDJIAN Joseph KEPEKIAN Denis KEPEKIAN Karine KEPEKLIAN Gabriel KEPEKLIAN Gregoire KEPEKLIAN Philippe KEPENEGHIAN Jacques KEPENEKIAN Georges KERBEIKIAN Karapet KERBEKIAN Khatchik KERBEREKIAN Paul KERBITCHIAN Feride KERCHZERIAN Thierry KERDEKACHIAN Arthur KERDEKACHIAN Jean KERDO Joseph et Rosalie KEREMITDJIAN Zabil KERIMIAN Gabriel KERIMIAN Jean Louis KERIMIAN Joseph KERKBECHIAN Raffi KERKBECHIAN Veronique KERKIACHARIAN Agop KERKIAN Massis KERLAKIAN Elise KERLAKIAN Marie Therese KERMOYAN Denise KERMOYAN Marie Therese KERN TATARIAN Jean Claude et Isabelle KEROSLIAN Gerald KEROSLIAN Leon KERTECHIAN Jeanne KERTECHIAN Marc Mouses KERTENIAN Jean KERVELLA Marie Jeanne KESDERIAN Jean KESHISHIAN Aghasi KESISYAN Ared KESISYAN Horin KESKUR Misak KESMEDJIAN Jacques

KESMEDJIAN Marie Jeanne KESSAYAN Garo KESSEDJIAN Antoine KESSEDJIAN Georges KESSEDJIAN Martine KESSEYAN Katia KESTAKIAN Arthur KESTANYAN Vartouhie KESTTANIAN Constant KETANEDJIAN Jean Marc KETCHEBACHIAN Madeleine Sara KETCHEDJIAN Frederic KETCHIAN Edmond KETCHIAN Jean KETCHIAN Yvonne KETCHOIAN Aram KETENDJIAN Marguerite KEUCHGARIAN Artin KEUCHGUERIAN Marylene KEUCHKERIAN Claude KEUCHKERIAN Garine KEUFTERIAN Dominique KEUFTERIAN Jacques KEULEYAN Ivan KEULEYAN Michel KEULEYAN Robert KEULEYAN Stephane KEUMURIAN R KEUNDJIAN Yvon KEUNEYAN Yves KEURHADJIAN Evelyne KEURHADJIAN Helene KEURO Georges KEUROGLIAN Marcel KEURUKDJIAN Fabrice KEURUKDJIAN Jean Philippe KEUSSEYAN Astrik KEUSSEYAN Aznif KEUSSEYAN Catherine KEUSSEYAN Denise KEUSSEYAN Jean KEUSSEYAN Jean KEUSSEYAN Levon KEUSSEYAN Marie KEUSSEYAN Maryse KEUSSEYAN Pierre et Josiane KEUSSEYAN Rene KEUSSEYAN Robert KEUSSEYAN Robert KEUSSEYAN Valerie et christian KEUTCHAYAN Jacques KEUTCHAYAN Jean KEUTCHAYAN Jean Luc KEVERIAN St?phane KEVORKIAN Agnes KEVORKIAN Aida KEVORKIAN Andre KEVORKIAN Arthur KEVORKIAN Catherine KEVORKIAN Georges KEVORKIAN Guiragos KEVORKIAN Jacques KEVORKIAN Jean KEVORKIAN Madeleine KEVORKIAN Asmik, Antra et Souren KEVORKIAN Michel KEVORKIAN Michel KEVORKIAN Nora KEVORKIAN Raymond KEVORKIAN Robert KEVORKIAN Rosette KEVORKIAN Serge KEVORKIAN Servais KEVORKIAN KAZANDJIAN Marie Jeanne KEZACHIAN Gilles KEZACHIAN Henri KEZACHIAN Jean Pierre KEZERIAN Veronique KEZIRIAN Jean et Annie KHACHADOURIAN Vartkes KHACHATRYAN Armenak KHACHIKIAN Jirair KHACHOYAN Joseph et Delphine

KHADJATOURIAN Georges KHAHAMYAN Pierre KHALAFIAN Jacqueline KHALAFIAN Edouard KHALOYAN Jean KHANDJIAN Arthur KHANDJIAN Monique KHANKOUIAN Michel KHANOYAN Paulette KHANOYAN Simon KHANZADIAN Jacques KHARALIAN Alain KHAROYAN Andre KHAROYAN Jean KHATCHADOURIAN Andre KHATCHADOURIAN Ara KHATCHADOURIAN Aram KHATCHADOURIAN Armen KHATCHADOURIAN Boris KHATCHADOURIAN Corinne KHATCHADOURIAN Edvart Edouard KHATCHADOURIAN Gabriel KHATCHADOURIAN Georges KHATCHADOURIAN Gilbert KHATCHADOURIAN Haroutioun KHATCHADOURIAN Jean KHATCHADOURIAN Jean Jacques KHATCHADOURIAN Khatchik KHATCHADOURIAN Marie Beatrice KHATCHADOURIAN Odette KHATCHADOURIAN Puzant KHATCHADOURIAN Robert KHATCHADOURIAN Serbouhie KHATCHADOURIAN Sonia KHATCHADOURIAN Vincent KHATCHARIAN Paul KHATCHATOUROV Clara KHATCHERESSIAN Ichkhan KHATCHERIAN Anayis KHATCHERIAN Loris KHATCHERIAN Vahe KHATCHIKIAN Sako KHATCHIKIAN Tatevik KHAYADJANIAN Jacques KHAZARDJIAN Alexan KHAZARIAN Claude KHAZINEDJIAN Albert KHEBEYAN Aroussiak KHECHFADJIAN Raphael KHEDICHIAN Evelyne KHEDICHIAN Jeanine KHEMTEMOURIAN Armand KHEMTEMOURIAN Bruno KHEMTEMOURIAN Etienne KHERIAN Charles KHERLAKIAN Jacqueline KHERLAKIAN Jean KHERLAKIAN Marie Anne KHERLAKIAN Pierre KHERLAKIAN Raymond KHEZARDJIAN Serpouhie KHEZARDJIAN Mallge KHIDICHIAN Frederic KHIDICHIAN Marc KHIDICHIAN Norbert KHIDIRIAN Lucie KHIZARDJIAN Jean Pierre KHLOYAN Laurence KHLOYAN Serge KHOCHAFIAN Sona KHODJAMIRIAN Andre KHORENIAN Arlette KHORJIAN Lara KHOSROFIAN Didier KHOSROFIAN Robert KHOSROVIAN Anahid KHOSROVIAN Ardavast KHOSSOURIAN Armenak KHOSSOURIAN Serge KHOUGASSIAN Jean Gilles KHOUGAZIAN Natacha KHOUGOYAN Paul KHOUMARIAN Gerard

110

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

KHOZIAN Edmond KIAJANIAN Claude KIAJANIAN Daniel KIAJANIAN Gabriel KIATIBIAN Arsaluz KIATIBIAN Jean Hugues KIATIBIAN Michel Philippe KIBARIAN Jean Pierre KIBARIAN Pascaline KIBRANIAN Jean Paul KIBRISLIYAN Gregoire KICHIAN Hrair KIDICHIAN Jean Marc KIEUSSEIAN Christiane KIEUSSEIAN Gisele KIEUSSEYAN JUSTINE Jeanine KIFFER Christine KIFFER Louise KILADJIAN Joseph KILARDJIAN Evelyne KILEDJIAN Armen KILEDJIAN Jean KILEDJIAN Martin KILEDJIAN Suzy KILERCIYAN Sibel KILIDJIAN Bernard KILIDJIAN Catherine KILIDJIAN Claude KILIDJIAN Georges KILIDJIAN Marie KILIDJIAN Philippe KILIDJIAN Regine KILIDJIAN Yves KILIMLI Alain KILINDJIAN Antranik KILLIJIAN Andre KILNDJIAN Josette KILNDJIAN Serge KINADJIAN Anna KINADJIAN RANCE Andree Anne KINDIRIAN Roger KING KINOSSIAN Alain KINOSSIAN Jean KINOSSIAN Krikor KINOSSIAN KINOSSIAN KIOSEYIAN Georges KIOSEYIAN Philippe KIOSSEYAN Christiane KIOSSEYAN Odette KIOULERIAN Cedric KIRAGOSSIAN Henri KIRAGOSSIAN Marie Louise KIRAKOSSIAN Jacques KIRAKOSSIAN Karine KIRAKOSSIAN Patrick KIRAKOZIAN Jean KIRAZIAN Arthur KIRAZIAN Haig KIRAZIAN Huguette KIRAZIAN Jacques KIREDJIAN Alain KIREMIDJIAN Daniel KIREMIDJIAN Jean KIREMITDJIAN Elisa KIREN Agop et Isabelle KIRIAKOS Alfred et Betty KIRICHIAN Alain KIRICHIAN Hugues KIRIJIAN Georges KIRIKIAN Pierre KIRKIACHARIAN Serge KIRKKESSELI Aida KIRKKESSELI Marie Liliane KIRKOR Gilles KIRKORIAN Albert KIRKORIAN Alice KIRKORIAN Gilbert et Myriam KIRKORIAN Jacques KIRKORIAN Jean KIRKORIAN Jean KIRKORIAN Leon KIRLIAN Pierre KIRMIZIYAN Hraca KISSIAN Fabienne

KISSIAN Missac Michel KISSIKIAN Arthur KISSIKIAN Marie Pierre KISSIKIAN Marinette KITCHKIRIKIAN Claude KIYMAZ Toros KIZILIAN Elyane et Armen KIZILIAN Frederic KIZILIAN Gayane KIZILIAN Marie Rose KIZILIAN Robert KIZIRIAN Annie KIZIRIAN Gerard KIZIRIAN Jean et Zarou? KIZIRIAN Philippe KIZIRIAN Sarkis KIZIRIAN Sylva KIZIRIAN Varoujan KNADJIAN Bruno KNADJIAN KOBASSIAN Jean KOBASSIAN Norbert et Armine KOCABAY Nazar KOCHGAGARIAN Georges KOCHGAGARIAN EYNARD Hasmik KOCHKERIAN Arthur KOCHOKIAN Sarkis et Marie KOCHOUNIAN Serge KOCHOYAN Marc KOCHOYAN Raymond KOCHOYAN Roger KODJABACHIAN Henri et Georgette KODJABACHIAN Jean KODJABACHIAN Pascal KODJABACHIAN Stephane KODJAGUEUZIAN Georges KODJAGUEUZIAN Gilles KODJAOGLANIAN Jean Claude KODJAOGLANIAN Roger KODJAYAN Hagop et Sonia KODJIKIAN Clement KODJIKIAN Nathalie KODOCHIAN Arthur et Marie KODOYAN Jacqueline KOHARIAN Marc KOJAARTINIAN Abkar KOJABABIAN Lina KOJABASHIAN Michele KOJABASHIAN Serge KOJAKIAN Fabrice KOJAYAN Agop KOJAYAN Annie KOJAYAN Rafi KOJAYAN Stephane KOLANDJIAN Haroutioum KOLAR Alice KOMARYAN Tavit KOMBADJIAN Ophelia KOMCHOUYAN Jean KOMCHOUYAN Jean Pierre KOMEROKIAN Garbis KOMEROKIAN Marc KONDARJIAN Marlene KONDJOYAN Gaspard KONDOURADJIAN Pascal KOPIAN Dimitri KOPORIAN Jacky KOPOYAN Alexandre KORADJIAN Jean KORADJIAN Robert KORANIAN Herve KORDONIAN Gilbert et Michele KORDONIAN Stephanie KORIAN Jeanne KORIAN Marcel KORKIDIAN Garabed KORKJIAN Gregoire KOROZIAN Jacques KORSIAN Raffi KORTZAGADARIAN Germaine KOS Jirayr KOS Satenik KOSAYAN Karabet KOSDANIAN Joseph KOSDIKIAN Frederik

KOSEDAG Marcel KOSEOGLU Markar KOSER Mihran KOSSAYAN Charles et Veronique KOSSEIAN BAL Irene KOSSIAN Vardan KOSTIGUIAN Frederic KOSTIGUIAN Jean Claude KOSTIGUIAN Suzanne KOSTIKIAN Eugenie KOSTOGLOUYAN Andre KOTANY AFRIKIAN Yvonne KOTCHARIAN Tamara et Nora KOTCHIAN Boghosse KOTCHIAN Elise KOTCHIAN Jacques KOTCHIAN Jacques KOTCHIAN Johannes KOTCHOUNIAN Arlette KOTCHOUNIAN Kajac KOTCHOUNIAN Norair KOTCHOUNIAN Virginie KOTHELEYAN Guy KOTZAOGLANIAN Patrick KOTZAOGLANIAN Pierre KOTZINIAN Aram KOUBBACHIAN Robert KOUBESSERIAN Charly KOUBESSERIAN Gerard et Annie KOUCHAKLIAN Marie KOUCHKARIAN Dikran KOUCHKARIAN Sarkis KOUCHKARIAN Vahe KOUCOULIAN Albert et Denise KOUDAZIAN Jean KOUDAZIAN Joseph KOUDOURADJIAN Jean Claude KOUKERJINIAN Roger KOUKOURAHLIAN Elie KOULAK Paul KOULAKSEZIAN Jacques KOULAKSEZIAN Joseph KOULAKSEZIAN Madeleine et Sylvie KOULAKSEZIAN Marie Therese KOULAKSIZIAN Antoine KOULASSIRIAN Joseph KOULEIAN Maral KOULOUMDJIAN Bertrand KOULOUMDJIAN Jacques KOULOUMIAN Franck KOULOUMIAN Jean Christian KOULOUMIAN Marie Louise KOULOUNDJOIAN Avedis KOULOUNDJOIAN Joseph KOULTOUKIAN Serge KOUNDAKIAN Robert KOUNDOURADJIAN Eugenie KOUPALIANTZ Andre KOUPALIANTZ Edouard KOURAJIAN Sarkis KOURAMADJIAN Laurence KOURCHIDIAN Andre KOURKIAN Georges KOUROGHLIAN David KOUROUYAN Christophe KOURTDJIOGLOU Denise KOUSIGNIAN Jacques KOUTNOUYAN Edouard KOUTNOUYAN Jean KOUTNOUYAN Jean Michel KOUTOUDJIAN Emmanuel KOUTSIKIAN Georges KOUYMDJIAN AUTOMOBILES KOUYMJIAN Angele et Dickran KOUYOMDJIAN Patrick KOUYOUDJIAN Eric KOUYOUDJIAN Thomas KOUYOUMDJIAN Agop KOUYOUMDJIAN Alain KOUYOUMDJIAN Alexandre KOUYOUMDJIAN Ara KOUYOUMDJIAN Ariane KOUYOUMDJIAN Armand KOUYOUMDJIAN Arthur

KOUYOUMDJIAN Arthur KOUYOUMDJIAN Baghdik KOUYOUMDJIAN Charles KOUYOUMDJIAN Francois KOUYOUMDJIAN Garabed KOUYOUMDJIAN Georges KOUYOUMDJIAN Jean KOUYOUMDJIAN Jean Charles KOUYOUMDJIAN Jean Claude KOUYOUMDJIAN Jean Jacques KOUYOUMDJIAN Jean Noel KOUYOUMDJIAN Jean Pierre KOUYOUMDJIAN Jos KOUYOUMDJIAN Joseph KOUYOUMDJIAN Magali KOUYOUMDJIAN Marguerite KOUYOUMDJIAN Marie KOUYOUMDJIAN Marie Jeanne KOUYOUMDJIAN Michel KOUYOUMDJIAN Olympia KOUYOUMDJIAN Philippe KOUYOUMDJIAN Purag KOUYOUMDJIAN Raffi KOUYOUMDJIAN Roger KOUYOUMDJIAN Sarkis KOUYOUMDJIAN Sonia KOUYOUMDJIAN Sylva KOUYOUMDJIANS Sarkis KOUYOUMJIAN Pierre KOUZOUBACHIAN Albert KOUZOUBACHIAN Thierry KOUZOUNDJIAN Jean Pierre et Beatrice KOUZOUNDJIAN Nazareth KOUZOUYAN Zaven KOUZUKIAN Gaspar KOWARZ Eris KRACHIAN Jean KRACHMANIAN Robert KRACHMANIAN Sylvie KRADJIAN Maurice KRASSERIAN Almass KREKDJIAN Jean Noel KRIKORIAN Alice KRIKORIAN Andre KRIKORIAN Anna KRIKORIAN Artine et Nounia KRIKORIAN Azad KRIKORIAN Beatrice KRIKORIAN Bruno KRIKORIAN Christine KRIKORIAN Danielle KRIKORIAN Gerard et Marie France KRIKORIAN Gilbert KRIKORIAN Gregoire KRIKORIAN Gregoire KRIKORIAN Jacques KRIKORIAN Jacques KRIKORIAN Jean KRIKORIAN Jean KRIKORIAN Jean KRIKORIAN Jean KRIKORIAN Jean Pierre KRIKORIAN Jeannette KRIKORIAN Joel KRIKORIAN Julien KRIKORIAN Louis KRIKORIAN Lucie KRIKORIAN Marie KRIKORIAN Max et Lidia KRIKORIAN Nicole KRIKORIAN Philippe KRIKORIAN Pierre KRIKORIAN Ralph KRIKORIAN Raymond KRIKORIAN Rene KRIKORIAN Robert KRIKORIAN Robert KRIKORIAN Rosette KRIKORIAN Sarkis KRIKORIAN Raffi KRISSIAN Krisse KRISSIAN Vicken KRISYAN Varujan KRIVIAN Christine KRUITHOF Josiane

KSV KUERDJIAN Jean et Monique KUKAS Bagdat KULAFIAN Andre KULEYAN Albert KULEYAN Jean Pierre KULHANDJIAN Christiane KULHANDJIAN Marie KULLOIAN Christian KULTCHEYAN Hovannes KULTCHEYAN Raffi KULUNKIAN Charles KULUNKIAN Jacques KULUNKIAN Mesrob KULUNKIAN Pedros KULUNKIAN Virginie KUMURDJIAN Daniel KUMURDJIAN Dominique KUMURDJIAN Lucie KUMURDJIAN Robert KUNDURIAN Patrick KUNGHEHIAN Suzanne KURADJIAN Alain KURADJIAN Andre KURADJIAN Manouk KURDIAN Gabriel KURDIJIAN Gilbert KURDIJIAN Rene KURDJIAN Gerard KURDJIAN Verkin KURDOGHLIAN Armen KURDOGHLIAN Manouk KURDOGHLIAN Viken KURDOGLIAN Charles KUREDJIAN Gilles KUREDJIAN Jean Nicole KURKDJIAN Alain KURKDJIAN Carolle KURKDJIAN Edouard KURKDJIAN Gisele KURKDJIAN Gregory KURKDJIAN Hatchik KURKDJIAN Jacqueline KURKDJIAN Jean Claude KURKDJIAN Jean Marc KURKDJIAN Paulette KURKDJIAN Pierre Mihran KURKDJIAN Serge KURKDJIAN Seyla KURKDJIAN Vanick KURKEDEN Alexandre KURKEDEN Robert KURTCHIAN Nelly KUTALIAN Zare KUTCHUKIAN Georges KUTCHUKIAN Helene KUTCHUKIAN Lucette KUTCHUKIAN Maurice KUTCHUKIAN Yolande KUTCHUKIAN FAYET Sophie KUTNERIAN Stephane KUYUMCIYAN Annie KUYUMCIYAN Araksi KUZULIAN Bernard KYDJIAN Max KZIRIAN Jean LB LFV L HOTELIER Maurice LA BOUTIQUE DOUN LA CORBEILLE D'ORIENT LA FERME NICOISE LA PADULA Raffaele et Rosette LA RAMBERTOISE LA ROUTE DE SARKIS LA SAMEX LABADIE Michel LABARUSSIAS Patrick et Patricia LABAU DER AGOPIAN Isabelle LABAUNE Patrick LABELVAGE LABORDE Jean Roger LABORDE LAGRAULA Marie Christine LACKME Ani LACROIX CHAUMONT Louise

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

111

LADEUIL LAFFONT Marie Louise LAFFORGUE Jeanne LAFONBLON Madeleine LAFOND Jean Claude LAFONT Anne LAFORET IMMOBILIER CEVILE IMMO LAMBERT Joel LANGLES Arlette LANNEAU Frederic LAPAYAN Victor LAPDJINDJIAN Serge LAPEYRE Linda LARATTE Andre LARRAT Benoit LATIFIAN Claudine LAUDET Anette LAUTIER Bruno LAUZOL Thibault et Corinne LAVISON Marc LAZDANIAN Charles LAZDANIAN Eric LAZIAN Pascal LAZIAN GEOFFRION Marc LCP LE BARON LE BART Michel LE CARNEGIE HALL LE COTTIER Patrick et Laurence LE COUERON LE COZ Henri LE HENRY Gilberte LE PRIOL FRANGULIAN Pierre Yves et Rose Marie LE SOLLEU Jeanne LE STRADIC Emile LE VAILLANT SALIOU AUDE LE VIEUX COLOMBIER LEBIJOUTIER KOUYOUMDJIAN Alexandre LEBLEBIDJIAN Jacques LECA Josette Monique LECOCQ Michele LEFEBVRE Francois LEFORT Justine LEJEUNE Anahid LELEXIAN Elise LELOIRE Brigitte LEMAIRE BARAVIAN Suzanne LEMOINE SIMONIAN Sebastien LEMONNIER KAZAZIAN Rose LENGRAND Ankine LEONIAN Gilbert et L?a LEONIAN Henri LEONIAN Jean LEONORE COUTURE LEPAGE Odette LEPAS Andre LEPEUT Marc LEREAU KEVORKIAN Jack LEROUX Jean Pierre et Aline LES COUPONS D ALSACE LES JARDINS DE JEANINETTE LES SAVEURS D'ORIENT CHAHEN LES TISSUS ANDRE LES TROIS CALS L'ESPRIT DU TAPIS LETE Jean LETEXIER Eric LEVASSEUR Jean Claude LEVON Daniel LEVONIAN Albert LEVONIAN Elisabeth LEVONIAN Joseph LEVONIAN Parsegh LEVONIAN Simone LEYLEKIAN Iris Iskouhi LEYLEKIAN Laurent LHOSTE Azniv LIBERT Bernard LIBRAIRIE ORIENTALE SAMUELIAN LIONS CLUB VOIRON LIOZON Yves LISSEROGLOU Jacques

LK ANIMATION LOCAPEINT LOCHIAN Edward LOESCHE VARJABETIAN Laurence LOGUT Camille LOHR Anahid LOISEAU Yvonne LOMAX Elisabeth LOMBARD SAROYAN Michel LOMBARDI Georgette LONGO Sarak LOPEZ CASTEL Eliane LORBIECKI Madeleine LORENIAN Gerard LORENIAN Paul LOSHKAJIAN Ara LOUERAT Jerome LOUPIGNAN Gabriel LOUPIGNAN Gregoire LOUSSARARIAN Noubar LOUSSARARIAN Patrick LOUSSAREVIAN Joseph LOUSSIGNIAN Edouard LOUSSIGNIAN Leon LOUSSIKIAN Eric LOUSSIKIAN Jean LOUSSINIAN Agop LOZANIAN Georges LUCAS Armen LULEDJIAN Edouard LULEDJIAN Jean LULEDJIAN Joseph LUNATISME LUZIER Solange LVL MAFP MBA M D PRESTIGE MA 6 VAN MAC TRANS MACASSIAN Jacques MACASSIAN Khatchik MACRON AGHABABIAN Claire MADAGHDJIAN Pierre MADANIAN Michel MADEN Andre MADEN Koren MADEN Koren MADENIAN Mariam MADER Odette MADILIAN Edouard MADIOT Christophe MADJARIAN Jacqueline MADJARIAN Marie MADJARIAN Marie Rose MADJARIAN Martine MADJARIAN Roger MADJOYAN Alain MADJOYAN Arlette MADJOYAN Jean Pierre MADJOYAN Paul et Marie Therese MADOYAN Andre MADOYAN Christine MADOYAN Gilbert MADOYAN Gregoire MADOYAN Jean MADOYAN Jean MADOYAN Pierre MADOYAN Robert MAFAKIAN Garabet MAFYAN Angel MAGADIS Takvor MAGAN Armand MAGARIAN daniel MAGARIAN Francine MAGARIAN Varougean MAGDEN Kapriel MAGHAKIAN Daniel MAGHAKIAN Eric MAGHAKIAN Georges et Odette MAGHAKIAN Guy MAGHAKIAN Jacqueline MAGHAKIAN Joseph

MAGHAKIAN Roger MAGHAZADJIAN Gregoire MAGHDISSIAN Lisette MAGHDISSIAN Serge MAGUESYAN Jean MAGUESYAN Laurence MAGUESYAN Pascal et Sylvie MAHAKIAN Carlo MAHDESSIAN Gerard MAHDESSIAN Jean MAHDESSIAN Marc et Hilda MAHDESSIAN Michel MAHIGUIAN Fran?ois MAHIKIAN Daniel MAHIKIAN Henri MAHIKIAN Roland MAHSEREJIAN Jean Jacques MAIDOZLIAN Robert MAIGNANT Philippe MAILIAN Daria MAILLACH Pierrette MAILLARD TCHATALIAN Galepcie MAIRIE DE BEAUREPAIRE MAIRIE DE BOEN MAIRIE DE BOURG DE PEAGE MAIRIE DE CREMIEU MAIRIE DE DARDILLY MAIRIE DE FIRMINY MAIRIE DE GIERES MAIRIE DE LA TRONCHE MAIRIE DE MEUDON MAIRIE DE MIONS MAIRIE DE MONTBONNOT ST MARTIN MAIRIE DE MONTPELLIER MAIRIE DE MORNANT MAIRIE DE PONT EVEQUE MAIRIE DE RIORGES MAIRIE DE SAINT ETIENNE MAIRIE DE SAINT GALMIER MAIRIE DE SAINT PRIEST MAIRIE DE SAINTE COLOMBE MAIRIE DE SALAISE SUR SANNE Mairie de Sassenage MAIRIE DE SEYSSINS MAIRIE DE ST GENIS LES OLLIERES MAIRIE DE ST MARTIN D URIAGE MAIRIE DE TAIN L HERMITAGE MAIRIE DE VALENCE MAIRIE DE VERNAISON MAIRIE D'ECHIROLLES MAIRIE D'EYBENS MAIRIE D'OULLINS MAIRIE DU PLESSIS ROBINSON MAISON ARMENIENNE DE LA JEUNESSE Maison de la Culture Armenienne MAISSIAN Sylvestre MAKARIAN Alain MAKASDJIAN Pierre MAKASSADJIAN Sarkis MAKINADJIAN Alain MAKINADJIAN Charles MAKINADJIAN Claude MAKINADJIAN Frederic MAKINADJIAN Patrick MAKINADJIAN Richard MAKSOUDIAN Andre MAKSOUDIAN Roger MALADJIAN Garabed MALADJIAN Jacques MALADJIAN Kirkor MALADJIAN Nathalie MALBOS Jerome MALDJIAN Antranik MALDJIAN Artin MALDJIAN Claude MALDJIAN Daniel MALDJIAN Gerard MALDJIAN Jean Baptiste

MALDJIAN Jean Marie MALIAN Danielle MALIAN Gabriel MALIAN Georges MALIAN SENS Jacqueline MALIANS Rouben MALIKIAN Armenouhie MALIKIAN Charles MALIKIAN Edmond MALIKIAN Marie MALIKIAN Robert MALIKIAN-DURMAN Serge MALKASSIAN Jean MALKASSIAN Loussaper MALKRANIAN Georges MALLARD Denis MALLIE Richard MALOT Martine MALOUMIAN Haik MALOUMIAN Noemie MALOYAN Joel MAMASSIAN Joseph MAMASSIAN Kricor MAMELIAN Zenop MAMIGONIAN Daniele MAMIGONIAN Nicole MAMIKONIAN Vardan MAMOURIAN Armand MAMOURIAN Robert MANAKYAN LAJUS Hrant et Miren MANASSELIAN Anne MANASSELIAN Raphael MANASSELIAN Richard MANASSIAN Michel MANASSIAN Suzanne MANAVAZ Arlette MANCINO Charlotte MANDALIAN Micheline MANDIGHIAN Francois MANDOYAN Albert MANDOYAN Roger MANESSIAN Claude et Marie MANESSIER Frederic MANGASARIAN Aram MANGASARYAN Levon MANGASARYAN Vartan MANGASSARIAN Jacques MANGASSARIAN Madeleine MANGASSARIAN Patrick MANGUIAN Jean Christophe MANGUIGIAN Denis MANISALI NAZARIAN Edmond et Cecile MANISSADJIAN Andre MANISSADJIAN Andre MANISSALIAN Jean Jacques MANISSIAN Edouard MANISSIAN Jean MANKICHIAN Takouhie MANKIKIAN Bernard MANKIKIAN BERNARD MANKIKIAN Gegham MANOUCHIAN Missak MANOUDIAN Catherine MANOUDIAN Garabed MANOUDIAN Philippe MANOUELIAN Alain MANOUELIAN Bruno MANOUELIAN Jean Pierre MANOUELIAN Olivier MANOUELIAN Rene MANOUELIAN Serge MANOUGUIAN Andre MANOUGUIAN Manoug MANOUGUIAN Marie MANOUK Jean MANOUK CHAPPEY Djenane Gabrielle MANOUKIAN Albert MANOUKIAN Alexandre MANOUKIAN Andre MANOUKIAN Anna MANOUKIAN Archam MANOUKIAN Armenouhi MANOUKIAN Astghik MANOUKIAN Chantal

MANOUKIAN Christine MANOUKIAN Daniel MANOUKIAN Edouard MANOUKIAN Eliane MANOUKIAN Emmanuel MANOUKIAN Frederic MANOUKIAN Haic MANOUKIAN Jacques et Nelly MANOUKIAN Jacques Gregoire MANOUKIAN Jean MANOUKIAN Jean MANOUKIAN JEAN MANOUKIAN Jean MANOUKIAN Jean Francois MANOUKIAN Jean Luc MANOUKIAN Jean Paul MANOUKIAN Jean Viguen MANOUKIAN Jeannine MANOUKIAN Joel MANOUKIAN Josephine MANOUKIAN Julienne MANOUKIAN Leon MANOUKIAN LOUSVART MANOUKIAN Lucien MANOUKIAN Madeleine MANOUKIAN Mariam MANOUKIAN Michel MANOUKIAN Michel MANOUKIAN Mikael MANOUKIAN Nazareth MANOUKIAN Noel MANOUKIAN Ovageme MANOUKIAN Patrick MANOUKIAN Patrick MANOUKIAN Pierre MANOUKIAN Robert MANOUKIAN Robert MANOUKIAN Robert MANOUKIAN Sandrine MANOUKIAN Sandrine MANOUKIAN Suzanne MANOUKIAN Therese MANOUKIAN Victoria MANOUKIAN Wartan MANOUKIAN CARON Christine MANOUKIAN Yerdjanik et Anahit MANOUKIANS Laurent MANOYAN Paul MANUCHAR MANUELYAN Daron MANUKYAN Gerard MANZI Michel et Danielle MARABANIAN Joseph MARABIAN Nahabet MARABIAN SVIETLANA MARACHELIAN Georgette MARACHIAN Cedric MARACHIAN Charles MARACHIAN Christophe MARACHLIAN Raymond et Yvonne MARANDJIAN Daniel MARAZYAN Karine MARCARIAN Andre MARCARIAN Eric MARCARIAN Georges MARCARIAN Gilberte MARCARIAN Jean Marie MARCARIAN Marc MARCARIAN Patrick MARCARIAN Stephane MARCARIAN Xavier MARCHAND Armelle MARCHAND Jacqueline MARCHIONE Danielle MARCOSSIAN Paul MARCOSSIAN Paul MARDIAN Michel MARDIGUIAN Frederic MARDIGUIAN Jean MARDIGUIAN Raymond MARDIKIAN Alain et Joelle MARDIKIAN Albert MARDIKIAN Albert MARDIKIAN Anna

112

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

MARDIKIAN Armand MARDIKIAN David MARDIKIAN Jean MARDIKIAN Jean Jacques MARDIKIAN Olga MARDIKIAN Zina MARDINIAN Gregoire MARDIRIAN Sarkis MARDIROSOFF Arsine MARDIROSSIAN Andre Raffi MARDIROSSIAN Areve MARDIROSSIAN Armand MARDIROSSIAN Arthur MARDIROSSIAN Arthur MARDIROSSIAN Beatrice MARDIROSSIAN Chavarche MARDIROSSIAN Daniel MARDIROSSIAN Edouard MARDIROSSIAN Gerard et Sake MARDIROSSIAN Helene MARDIROSSIAN Jean MARDIROSSIAN Leon MARDIROSSIAN Marius MARDIROSSIAN Meline MARDIROSSIAN Mikael MARDIROSSIAN Paul MARDIROSSIAN Pierre MARDIROSSIAN Pierre MARDIROSSIAN Roger et Marie Jose MARDIROSSIAN Taline MARDIROSSIAN Yvette MARDIROSYAN Jirayr MARDIROSYAN Zareh MARDODIAN Evelyne MARDOIAN Georgette MARDOYAN Aznive MARDOYAN Gerard MARDOYAN Gilbert MARDOYAN Jacqueline MARDOYAN Jacques MARDOYAN Leon et Seta MARDOYAN Michele MARDOYAN Valerie MAREGIANO KOENIG Marie Louise MARGARIAN Francoise MARGARIOSSIAN Jean MARGIZIAN Jean MARGOSSIAN Alain MARGOSSIAN Albert MARGOSSIAN Albert MARGOSSIAN Arthur MARGOSSIAN Chenorick MARGOSSIAN Christiane MARGOSSIAN Gilbert MARGOSSIAN Gilles MARGOSSIAN Hripsime MARGOSSIAN Isabelle MARGOSSIAN Jacques MARGOSSIAN Jacques MARGOSSIAN Jean MARGOSSIAN Jean Andre MARGOSSIAN Joseph MARGOSSIAN Laurent Raffi MARGOSSIAN Leon MARGOSSIAN Marie Claire MARGOSSIAN Marius MARGOSSIAN Nichan et Jacqueline MARGOSSIAN Nicolas MARGOSSIAN Patrice MARGOSSIAN Pierre MARGOSSIAN Robert MARGOSSIAN Rolland MARGOSSIAN Sylvie MARGOSSIAN Victor MARGOSSIAN Joseph MARGOSSIAN Ohannes MARIAN Martin MARIANT Jean Laurent MARIC MARICAILLE Jean Marie MARIDET Hagop et Georgette MARIE Caroline MARIE MAXIME MARIETTE DAKESSIAN Anny

MARIJU BRASSERIE STAR LIGHT MARIKIAN Joseph MARIKIAN ET FILS MARILIER Isabelle MARILOSSIAN Jacqueline MARILOSSIAN Jacques MARIOTTI Guy MARKAL Produits Alimentaires SAS MARKARIAN Agavnie MARKARIAN Andre MARKARIAN Angele MARKARIAN Angele Arpine MARKARIAN Antranik MARKARIAN Arthur MARKARIAN Eghsa MARKARIAN Eric MARKARIAN Franck MARKARIAN Gilbert MARKARIAN Gregor MARKARIAN Henri MARKARIAN Jacqueline MARKARIAN Jacqueline MARKARIAN Jacques MARKARIAN Jean MARKARIAN Jean Robert MARKARIAN Joseph MARKARIAN Joseph MARKARIAN Khatchatour MARKARIAN Margaret MARKARIAN Marie Claude MARKARIAN Michel MARKARIAN Moses MARKARIAN Nevarte MARKARIAN Ohanes MARKARIAN Patrick MARKARIAN Pierre MARKARIAN Pierre MARKARIAN Pierre MARKARIAN Richard MARKARIAN Roger MARKARIAN Varach MARKARIAN Veronique MARKARIAN Zayik MARKARIAN PORLIER Rose MARKASSIAN Angele MARKASSIAN Eric MARKERT Kurt MARKOSSIAN Serge MARKOSSIAN Suzanne MARKOYAN Gilbert MARKOYAN Haroutiun MARKOYAN Philippe MARMET Raymond Francisque MARO ANAHID MAROCHIAN Paul MAROKIAN Isabelle MARONIAN Arthur MARONIAN Raphael MAROUKEYAN Charles MAROUKEYAN Eric MAROUKEYAN Marcel MAROUKIAN Christian MAROUKIAN Jean Pierre MAROUKIAN Pierre MAROUTIAN Garabed MARSOLLIER Elise MARTAYAN Ervant MARTAYAN Rene MARTIN Bernard MARTIN Denise MARTINEZ Christiane MARTIROSIAN Garnik MARTIROSSIAN Leon MARTIROSYAN Tonakan MARTIROSYAN Yenok et Ruzanna MARUANI Gilles MARUKYAN Jean Michel MARZIVANIAN Georges MARZOUANLIAN Serpouhie MARZOUANLIAN Stephan MARZOUVANLIAN Arsene MARZOUVANLIAN Denis MARZOUVANLIAN Olivier MASLAK Berdj

MASLAK Garo MASLAKIAN Cecile MASLAKIAN Edouard MASLAKIAN Koharig MASSARD Pierre MASSET POSTEKIAN Jean et Alice MASSIN DAGHILDJIAN Sonia MASSIS Snack Le Zorba MASSISSIAN Andranik MASTIKIAN Aida MASTIKIAN Andree MASTIKIAN Joannes MASTIKIAN Leon MATAFIAN Isabelle Sana MATCHOULIAN Gilbert MATEOSSIAN Steve MATHIEU Paulette MATHIS Jacqueline MATIKIAN Avedis MATIKIAN Jacques MATOIAN Kourkes MATOSSIAN Araxie MATOSSIAN Archalous MATOSSIAN Claude MATOSSIAN Jacques MATOSSIAN Leonardo MATOSSIAN Lydie MATOSSIAN Patrice MATOSSIAN Sonia MATTERN DJELALIAN Marie Therese MATTIO GIRAGOSSIAN Marie MATZARIAN Michel MAUBEUGE TAPIS MAURIN APRIKIAN Fran?oise MAURY Elisabeth MAVIAN Isabelle MAVIAN Jacques MAVOIAN Albert MAVOIAN Gerard MAZBANIAN Marie MAZEDJIAN Aida MAZEDJIAN Edouard MAZEDJIAN Jean MAZLAMIAN Dertad MAZLAMIAN Nathalie MAZLUMIAN Alice MAZMANIAN Armenak MAZMANIAN Garnik MAZMANIAN Georges MAZMANIAN Jean Pierre MAZMANIAN Jirayr MAZMANIAN Rene MAZMANIAN Serge et Nathalie MAZMANIAN Vahan MC CREATIONS MCA VIENNE MECANISSIAN Hayazad MECHDOUDJIAN Armand MEDARIAN Arthur et Liliane MEDAXIAN Jean MEDETIAN Jean MEDJIAN Jean et Rose MEDJIKIAN Edmond MEDJIKIAN Laura MEGERDITCHIAN Marie MEGHRUBLIAN Sonia MEGROIAN Germaine MEGROIAN Paul MEGUERDICHIAN Vahram MEGUERDITCHIAN Agop MEGUERDITCHIAN Andre MEGUERDITCHIAN Angele MEGUERDITCHIAN Daniel MEGUERDITCHIAN Dirouhi MEGUERDITCHIAN Edouard MEGUERDITCHIAN Georges MEGUERDITCHIAN Jean Claude MEGUERDITCHIAN Jean et Sonia MEGUERDITCHIAN Mardiros MEGUERDITCHIAN Michel MEGUERDITCHIAN Michel MEGUERDITCHIAN Monique MEGUERDITCHIAN Noemie

MEGUERDITCHIAN Pierre MEGUERDITCHIAN Simon MEGUERDITCHOGLOU Robert MEHLEMDJIAN Christine MEHLEMDJIAN Sophie MEHRABE Artavaz et Muriel MEIGNAN Alain MEIMARIAN Nathalie MEKDERIAN Laurent MEKDJIAN Louise MEKDJIAN Marc MEKDJIAN Arthur MEKENADJIAN Jean MEKHALIAN Assadour MEKHALIAN Pierre MEKHELIAN Claude MEKHELIAN Paul MEKHITARIAN Chantal MEKHITARIAN Nairi MEKHITARIAN Murielle MEKHSIAN Aram et Chake MELCONIAN Archavir MELCONIAN Carole MELCONIAN Stephane MELDONYAN Vasken MELEKIAN Agop MELEKIAN Charles et Colette MELEKIAN Elise MELEKIAN Jean Claude MELEMEDJIAN Francis MELEMEDJIAN Jean Bernard MELIDOSSIAN Frederic MELIDOSSIAN Jean MELIKIAN Jean MELIKIAN Juliette MELIKIAN Karine MELIKIAN Magali MELIKIAN Meguerditch MELIKIAN Norbert MELIKIAN Paul MELIKIAN Philippe MELIKIAN Robert MELIKIAN Tigrane MELIKYAN Edvard et Vilma MELKON Jean Luc MELKONIAN Annie MELKONIAN Antoinette MELKONIAN Armand MELKONIAN Armand MELKONIAN Armand MELKONIAN Charles MELKONIAN Christophe MELKONIAN Didier MELKONIAN Edmond et Warthouhi MELKONIAN Elisabeth MELKONIAN Helene MELKONIAN Henri MELKONIAN Honore MELKONIAN Janine MELKONIAN Jean MELKONIAN Jean MELKONIAN Jean Marc MELKONIAN Karen et Gayane MELKONIAN Maggy MELKONIAN Ohanes MELKONIAN Paul MELKONIAN Paul MELKONIAN Pierre MELKONIAN Richard MELKONIAN Serge MELKONIAN Tagouhi MELKONYAN Ankine MELLIAN Henri MELLIAN Jean MEMOIRE ET CULTURE ARMENIENNE MENARDO CHIRAKIAN Dominique MENEDJIAN Georges MENEDJIAN Joseph MENENDEZ Jean Sebastien MENESYS MENGHENEDJIAN Yves MENUSET Catherine MENUSET Yves MENZIKIAN Jacqueline

MENZILDJIAN Alain MENZILDJIAN Jacques MENZILDJIAN Jean et Colette MENZILDJIAN Francoise MENZOYAN Gilles MENZOYAN Veronique MERAMETDJIAN Elvira MERAMETDJIAN Paul MERAZIAN Aida MERAZIAN Joseph MERDJANIAN Khazaros MERIDIS MERKEBDJIAN Maurice MESDJIAN Alexandre MESDJIAN Edouard MESDJIAN Jacqueline MESDUDCIYAN Arsaloz MESROBIAN Jean Francois MESROBIAN Leon MESROBIAN Marcel MESROBIAN Pascal MESROBIAN Valerie MESROBIAN IPPOLITO Danielle MESROPIAN Razmik MESROPIAN Varte MESROPYAN Garbis MESSERLIAN Suzanne MESSIKIAN THIERY Regine MESTOUDJIAN Jacques MESTOUDJIAN Seta METAXIAN Clement METAXIAN Gregoire METAXIAN Gregoire METAXIAN Stephan METELIAN Marie Laurence MEUBLES GHAZARIAN MEYLEMDJIAN Agop Jack MEYMARIAN ET ROYOL Alain et Pierre MEZADOURIAN Yevgueni MEZBALIAN Jean MEZBOURIAN Jean MEZRAKIAN Cedric MEZRAKIAN Emmanuel MEZZE DU LIBAN MG FINANCES MGM CHAUSSURES MIANCO Jacques MIASSERIAN Gerard MIASSERIAN Mariam MIASSERIAN Michel MIASSERIAN Serge MICAELIAN Bernadette MICHAELIAN Marie MICHAELIAN Michel MICHAELIAN Valerie MICIGYAN Bernard et Monique MICROMANIA MIDI DISTRIBUTION MIGHIRDITCHIAN Arsenouhie MIGHIRDITCHIAN Garbis MIGHIRDITCHIAN Laurence MIGHIRDITCHIAN Pascal MIGHIRDITZIAN Gilda MIGHIRIAN Jeanne MIGIRDICYAN Eva MIGUERIAN Robert MIGUIRDICHIAN Sophie MIHRAN Djivan MIHRAN Virginie MIHTARIAN Jeanine MIKAELIAN Albert MIKAELIAN Armand MIKAELIAN Berdj MIKAELIAN Edouard MIKAELIAN Garabed MIKAELIAN Garabed MIKAELIAN Genevieve MIKAELIAN Guy MIKAELIAN Jean MIKAELIAN Jean Claude et Alain MIKAELIAN Joel MIKAELIAN Leon MIKAELIAN Leone MIKAELIAN Lucie

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

113

MIKAELIAN Margarita MIKAELIAN Marie Claude MIKAELIAN Martine MIKAELIAN Maurice MIKAELIAN Michel MIKAELIAN Monique MIKAELIAN Patrick MIKAELIAN Pierre Gilbert MIKAELIAN Raymond et Juliette MIKAELIAN Raymond Tateos MIKAELIAN Robert MIKAELIAN Robert et Sabine MIKAELIAN Rosette MIKAELIAN Serge MIKAELIAN Stephane MIKAELIAN Yvon et Catherine MIKAELIAN KILEDJIAN Myriam MIKAELIAN Sarkis MIKIKIAN Azadouhie MILA Mireille MILAN Frederic MILAUCHIAN Robert MILDONIAN Rene MILEMIAN Arthur MILLE ET UNE FACON MILOYAN M G 2 I MINAKIAN Arthur MINAKIAN Gerard MINAKIAN Helene MINAKIAN Jean Marc MINAKIAN Serge MINAKIAN Simon MINASOGLU Sandrine MINASSIAN Alain MINASSIAN Albert MINASSIAN Albert MINASSIAN Andre MINASSIAN Ardaches MINASSIAN Armand MINASSIAN Armelle MINASSIAN Arthur MINASSIAN Arthur Kevork MINASSIAN Aurele MINASSIAN Bared MINASSIAN Christophe MINASSIAN Christophe MINASSIAN Claude MINASSIAN Clement MINASSIAN Dinah MINASSIAN Edmond, Jeanne MINASSIAN Edouard MINASSIAN Emmanuelle MINASSIAN Georges MINASSIAN Gerard MINASSIAN Gerard MINASSIAN Gerard MINASSIAN Gregoire MINASSIAN Gueram MINASSIAN Haiganouche MINASSIAN Harmik MINASSIAN Jacqueline MINASSIAN Jacqueline MINASSIAN Jacqueline MINASSIAN Jacques MINASSIAN Jacques MINASSIAN Jacques MINASSIAN Jacques MINASSIAN Jean MINASSIAN Jean MINASSIAN Jean Marc MINASSIAN Jean Pierre MINASSIAN Jean-Pierre MINASSIAN Joseph MINASSIAN Kevork MINASSIAN Khoren MINASSIAN Lazare MINASSIAN Marcel MINASSIAN Marie MINASSIAN Michael MINASSIAN Monique MINASSIAN Myran MINASSIAN Nadia MINASSIAN Nicole MINASSIAN Nicole MINASSIAN Nouvart

MINASSIAN Philippe Frederic MINASSIAN Pierre MINASSIAN Raymond MINASSIAN Raymond MINASSIAN Richard Andre Antranig MINASSIAN Rose Marie MINASSIAN Serge MINASSIAN Tateos MINASSIAN Varoujan MINASSIAN Vazrik MINASSIAN Virginie MINASSIAN Yervant MINASSIAN ABDALIAN Valerie MINASSIAN BENHAIM Genevieve MINASSIAN Levon MINASYAN Lucie MINAZ Agnes MINAZ MINAZ KAYIR Arevayluz MINELIAN Francoise MINELIAN Vincent MINELOR Ministere des Affaires Etrangeres MIPRIX MIRAKIAN Albert MIRAKIAN Andre MIRAKIAN Jacques MIRAKIAN Nathalie MIRAKIAN Pierre MIRAKIAN Thierry MIRAKIAN Vannick MIRAKIAN Pascale MIRASYEDIAN Virginie MIRDJANIAN Jacques MIRDJANIAN Jean Pierre MIRDJANIAN Patrick MIRETTI Anna MIRIDJANIAN Jean Jacques MIRIDJIAN Gerard MIROYAN Jacques MIRZABEKIANTZ Eliane MIRZAYAN Corinne MIRZAYAN Laura MIRZAYAN Philippe MIRZOIAN Jean MIRZOYAN Nora MISIRLILAR Ludivine MISIRLILAR Artin MISIRLIYAN Berc MISKDJIAN Serge MISSAKIAN Andre MISSAKIAN Arthur Aroutun MISSAKIAN Flore MISSAKIAN Franck MISSAKIAN Gilbert MISSAKIAN Jacques MISSAKIAN Jean Pierre MISSAKIAN Marius MISSAKIAN Missac MISSERLIAN Roger MISSIRIAN Jacques MISSIRIAN Jean Michel MISSIRIAN Ohannes MISSIRIAN Philippe MISSIRILIAN Ohanes MISSIRLIAN Jacques MISSIRLIAN Marie MISSIRLIAN Stephane MITILDJIAN Andre MITILDJIAN Jean Blaise MITILIAN Sylvaine MITILIAN Jean MITILIAN Leon MKHITARIAN Albert Mkhitaryan Karine MKHITARYAN Missak MKRTCHIAN Artouche MKRTCYAN Aramayis MNATZAKANIAN Armen MODAS Louise MODERN STYLE MOKOSSIAN Monique MOLINO Pierre MOLLE Alain

MOLOYAN Raymond MOMAJIAN Alice MOMDJIAN Jean Jacques MOMGIAN Philippe MOMJIAN Gerard MONBILLARD Pierrette MONDJIAN Liliane MONDJIAN Nathalie MONDJIAN Pierre MONDJIAN Roger MONGET Patrick MONJIANT Agop MONNOT Suzanne MONT CENIS COIFFURE MONTAUBAN Jeanne Marie MONTING SAS MONTOY Madeleine MONTRICO BERENICE MONTS D OR IMMOBILIER MORDIKIAN Anahid MORILLAS FONTANA Anahit MORINO Eric MORINO Jean MORLET Evelyne MOROUKIAN Jean MOSDITCHIAN Georges MOSDITCHIAN Laurice MOSKOFIAN Alice MOSKOFIAN Georges MOSKOFIAN Henri MOSKOFIAN Jean MOSKOFIAN HERVIER Sonia MOSSESSIAN Charles MOTCHIAN Josette MOUCHEMOULIAN Meridjan MOUCHET Jacqueline MOUCHIGHIAN Georges MOUCHIGHIAN Jacqueline MOUDJIAN Colette MOUGHAMIAN Artine MOUKBORIAN Christian MOUKTARIAN Cecile MOUKTARIAN Gerard MOUMDJIAN Anais MOUMDJIAN Andre MOUMDJIAN Joseph MOUMDJIAN Michel MOUMDJIAN Paulette MOUMDJIAN Philippe MOUMDJIAN Valerie MOUNDJIAN Aline MOUNDJIAN MOUQUET Laurent MOURADIAN Albert MOURADIAN Angele MOURADIAN Armand MOURADIAN Armen MOURADIAN Arpine MOURADIAN Arsene MOURADIAN Arthur MOURADIAN Chant MOURADIAN Christian MOURADIAN Claude MOURADIAN Eliane MOURADIAN Elisabeth MOURADIAN Frederic MOURADIAN Gaik MOURADIAN Gerard MOURADIAN Gerard MOURADIAN Hasmik MOURADIAN Henri MOURADIAN Jacqueline MOURADIAN Jacques MOURADIAN Jacques MOURADIAN Jean MOURADIAN Jean MOURADIAN Jean Luc MOURADIAN Jean Patrick MOURADIAN Jean Simon MOURADIAN Jose MOURADIAN Kermes MOURADIAN Leon MOURADIAN Louise MOURADIAN Marie Rose MOURADIAN Marthe MOURADIAN Mourad MOURADIAN Nadine

MOURADIAN Nathalie MOURADIAN Paul MOURADIAN Philippe MOURADIAN Raymond MOURADIAN Robert MOURADIAN Robert MOURADIAN Rudolf MOURADIAN Sarkis MOURADIAN Serge MOURADIAN Serge MOURADIAN Suzanne MOURADIAN Thierry MOURADIAN Vasken MOURADIAN Veronique MOURADIAN Virginie MOURADIAN Willy MOURADIAN Yvette MOURADIAN Zaven MOURADIAN SERRAND Benoit MOURADIAN-ABDALIAN Marie MOURATIAN Pascal MOUROT DJIHANCHAYAN Marguerite MOUSEGHIAN Georges MOUSEGHIAN Therese MOUSSAIAN Marie Sylvie MOUSSAYAN Jean Guy MOUSSEYAN Edouard MOUSSIKIAN Genevieve MOUSSIKIAN Patrick MOUSSIKIAN Samuel MOUSTACHE MOUTAFIAN Armand MOUTAFIAN Jean Paul MOUTAFIAN Marguerite MOUTHARIAN Lucienne MOUTON Roger MOVSES Martine MOVSES Serge MOVSESSIAN Aida MOVSESSIAN Andre MOVSESSIAN Artin MOVSESSIAN Frederic MOVSESSIAN Gabriel MOVSESSIAN Georges MOVSESSIAN Jean MOVSESSIAN Jeanne MOVSESSIAN Marc MOVSESSIAN Marie MOVSISIAN Loris MOZAYAN Catherine MOZIAN Haik MOZIAN Jacques MOZIYAN Ampartoum MSM OZEL FRANCE MUCENGO Takouhie MUGURDITCH Catherine MUGURDITCH Simon MUM Agop MUNDJIAN Agavni MUNDJIAN Elmast MUNGAN Boghos MUNGAN khatchik MUNGAN Mesrop MUNGAN Robert MUNGAN Sarkis MURADIAN Daniel MURADIAN Hamayak MURADIAN Jean MURADIAN Melique MURADIAN Robert Ardachesse MURADIAN Vahe MURATCANOGLU Sona MURATSAN Vahak MURATYAN Edouard MUS Bernard MUSELLANT Gregoire MUSIQUIAN Aida MUSOYAN Grigor MUSSALIAN Raphael MUTAFIAN Claude MUTAFIAN Claude MUTEVELLIAN Fran?ois MUZZARELLI Elisabeth NBH NABLANDIAN Garabet

NACACHIAN Alexandre NACACHIAN Jacques NACHIAN Antoine NACIB Emmanuel NADAR Hagop NADJAR Claude NADJARIAN Agop NADJARIAN Albert NADJARIAN Avedis NADJARIAN Denise NADJARIAN Garabed NADJARIAN Jacqueline NADJARIAN Jean NADJARIAN Jean Jacques NADJARIAN Karnik NADJARIAN Lora NADJARIAN Michel NADJARIAN Pierre NADJARIAN Roger et Solange NADJARIAN Rose NADJARIAN S NADJARIAN Stephan NAFILYAN Alain NAFILYAN Melik NAHABEDIAN Edmond NAHABEDIAN Eliane NAHABEDIAN Gabrielle Simone NAHABEDIAN Gerard NAHABETIAN Fran?oise NAHABETIAN Meline NAHABETIAN Serge NAHABIDIAN Aline NAHAPETIAN Gisele NAHUM PALAYAN Sylvie NAJARIAN Souren NAJARIN Richard NAJJARIAN Taline NAJJARIAN Vartan et Araxie NAKACHDJIAN Edouard NAKACHDJIAN Patrice NAKACHDJIAN Pierre NAKACHIAN David NAKACHIAN Nadia NAKACHIAN Roger NAKHECHKERIAN MOLLION Florence NAKKACHIAN Garo NAKKACHIAN Georgette NALBADIAN Mairy NALBANDIAN Jean NALBANDIAN Joseph NALBANDIAN Marcelle NALBANDIAN Marianne NALBANDIAN Nadia NALBANDIAN Vah? NALBANDIAN GUERRY Marie Therese NALBANT Gregoire NALBANT Herve NALBANTIAN Jean NALBANTIAN Joseph NALJAJIAN Harout NALTCHAYAN Virginie NAMIAN Bernard NAROYAN Anna NAROYAN Jacques NARPINIAN Jacques NASSIBIAN Hermine NATERIAN Georges NATERIAN Jean NATOSSIAN Josiane NAVALIAN Jacques NAVARIAN Eric NAVARIAN Gilles NAVARIAN Jacques NAVASSARTIAN Patrick NAZARETHIAN Jean NAZARETHIAN Marie Claude NAZARETIAN Jean NAZARETIAN Robert NAZARIAN Albert NAZARIAN Christian NAZARIAN Edmond NAZARIAN Irene NAZARIAN Jacques NAZARIAN Jacques et Jeannette

114

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

NAZARIAN Jeanette NAZARIAN Lise NAZARIAN Martine NAZARIAN Pierre Aram NAZARIAN Rouben NAZARIAN Stephane NAZARIAN Takouhie NAZARIAN Toros NAZARIAN Vartkes NAZARIAN Wartan NAZIGUIAN Jocelyne NAZLIKIAN Georges NCT NEAZOI PREMIER ACT NEDELIAN Alain NEDELIAN Albert NEDELIAN Brice NEDELIAN Christ NEDELIAN Verech NELLY OPTIQUE NERCESSIAN Armand NERCESSIAN Christine NERCESSIAN Eric NERCESSIAN Frances NERCESSIAN Georges NERCESSIAN Gerard NERCESSIAN Jean NERCESSIAN Jean Areg NERCESSIAN Maurice NERCESSIAN Michel NERCESSIAN Mireille NERCESSIAN Nerces NERCESSIAN Patrick NERCESSIAN Stephan NERGARARIAN Jean Pierre NERGUISIAN Aida NERGUISIAN Guy NERGUISIAN Joseph NERGUISIAN Josephine NERGUIZIAN Albert NERKARARIAN NERSESSIAN Albert NERSESSIAN Charles NERSESSIAN Jean NERSISSIAN Mehran NERSISSIAN Missak NESHANATANESIAN Hamlet NEVCHEHIRLIAN Denis NEVCHEHIRLIAN Jean Paul NEVIERE BEHRIGUIAN Jacqueline NEVROUZE Herman NEVROUZE Richard Berdj NICHANIAN Armand NICHANIAN Armand NICHANIAN Charles NICHANIAN Edouard NICHANIAN Francoise NICHANIAN Gerard NICHANIAN Jean NICHANIAN Mikael NICHANIAN Patrick NICHANIAN Renaud NICOGHOSSIAN Leon NICOGHOSSIAN Marie NICOGHOSSIAN Paul NICOGHOSSIAN Pierre NICOGHOSSIAN Romeo NICOLAIDES Pascal NICOLAS Dominique NICOLIAN Jean NICOLIAN Josette NIGDELIAN Jean Marc NIGDELIAN Rene NIGHOGHOSSIAN Norbert NIGHOGHOSSIAN Sarkis NIGHOSSIAN Roger Tateos NIGOGHOSSIAN Charles NIGOGHOSSIAN Daniel NIGOGHOSSIAN Kegham NIGOGHOSSIAN Nigoghos NIGOGHOSSIAN Richard NIGOGOSSIAN Jeanne NIGOGOSSIAN Syrarpie NIGOHOSSIAN Loutchia NIGOLIAN Moise NIKOGHOSSIAN Jean Pierre

NIKOGHOSYAN Lilit NIKOLYAN Khatchadur NIKSARLIAN Christian NIKSARLIAN Jean Michel NIKSSARIAN Jacques NISANIAN Ara NISSANIAN Carine NIZAMIAN Nicole NODARIAN Catherine NODARIAN Jean Marc NODARIAN Jocelyne NODARIAN Thierry NORADIAN Jean NORDIGUIAN Albert NORDIGUIAN Garbis NORDIGUIAN Suzanne NORHADIAN Alain NORHADIAN Daniel NORHADIAN Jean Paul NORHADIAN Paul et Jacqueline NORHADIAN Yannick NOROYAN Bernard NOROYAN Helene NORSEN Hrant et Yertchanig NORSIKIAN Jacques NORSIKIAN Sylvia NOUBAR NOUCHIG NOUKOUJIKIAN Eve NOULAUD Patrick et Sandrine NOURIAN Alain NOURIAN Albert NOURIAN Daniel NOURIAN Marguerite NOURIAN Robert NOURIAN NOURIDJANIAN Jean Patrick NOURIDJANIAN Philippe NOURIKIAN Geraldine NOURIKIAN Haroution NOUVELLE AUDITION NOVOYAN Krikor NP MEUBLE NTOURGOUTIAN Andre NTOURGOUTIAN Andre NUYTTENS MARDIROSSIAN Nadia OBOZIAN Angele OBOZIAN Noel ODABACHIAN Alexandre ODABACHIAN Anna ODABACHIAN Philippe ODABACHIAN Robin ODABACHIAN Simone ODADJIAN Isabelle ODADJIAN Liliane ODADJIAN Richard ODJAKDJIAN Patricia OFELIE OGANIAN Albert OGHDAYAN Charles OGHDAYAN Emmanuel OGHDAYAN Jean Yves OGSAR Karabet OGULUK Robert OHAN TCHELEBIAN Claude OHANESSIAN Agop et Suzanne OHANESSIAN Annie OHANESSIAN Arthur OHANESSIAN Boros OHANESSIAN Chantal OHANESSIAN Dikranouhi OHANESSIAN Eddy OHANESSIAN Elisabeth OHANESSIAN Hagop OHANESSIAN Hovanes OHANESSIAN Jacques OHANESSIAN Jean OHANESSIAN Jean OHANESSIAN Jean OHANESSIAN Jean Marc OHANESSIAN Joannes OHANESSIAN Joelle OHANESSIAN Joseph OHANESSIAN Marius OHANESSIAN Marsoub OHANESSIAN Maryse

OHANESSIAN Ohanes OHANESSIAN Remy OHANESSIAN Richard OHANESSIAN Serge et Brigitte OHANESSIAN Siroun Rachel OHANESSIAN Yannick OHANIAN Alain OHANIAN Alex OHANIAN Apraham OHANIAN Armen OHANIAN Bardassar OHANIAN Berdge OHANIAN Edouard OHANIAN Ferdinand OHANIAN Georges OHANIAN Ginette OHANIAN Guillaume OHANIAN Jacqueline OHANIAN Jacques OHANIAN Jean OHANIAN Jean Paul OHANIAN Laurence OHANIAN Loic OHANIAN Marguerite OHANIAN Michel OHANIAN Michel OHANIAN Monique OHANIAN Ohannes OHANIAN Pierre OHANIAN Raymond OHANIAN Rolland OHANIAN Stephane OHANIAN Sylvie OHANIAN Vartouhi OHANIAN CASSAN Chakee OHANIANS Harmik OHANIANS Vahe OHANNESSIAN Alice OHANNESSIAN Emma OHANNESSIAN Georges et Murielle OHANNESSIAN Jean Marc OHANNESSIAN Katchazoun OHANNESSIAN Mathias OHANNESSIAN Maurice OHANNESSIAN Michel OHANNESSIAN Ohannes OHANNESSIAN Patrick OHANNESSIAN Patrick OHANNESSIAN Philippe OHANNESSIAN Roben OHANNESSIAN Wartiwar OHANYAN Alice OHANYAN Aret OHANYAN Armine OHANYAN Georges OHANYAN Kevork et Surpiki OHANYAN Kirkor et Arpi OJID OKAV Armand OKAV Herman OKAV Nathalie OKAV Ohannes OKAV Herman OKKADJIAN Madeleine OLCER Marie OLCER Ohannes OLOUSOUZIAN Arravny OMNIUM DE RECUPERATION ET DE DEMOLITION INDUSTRIELLE ONANIAN Albert ONCIYAN Setrak ONCLE DIK SARL SEVADIK ONNIKIAN Marguerite ONOSSIAN Georges ONOSSIAN Jean Christian OPEN CONCEPT ORDEKYAN Nissan ORDOUKHANIAN Anahid ORIZET Cyrille ORMANDJIAN Pierre ORMANDJIAN Serge OROUDJIAN Hovhannes OROUDJIAN Minas OSEPIAN Franck OSEPYAN Alice

OSGANIAN Jean OSGOYAN Raphael et Annie OSIPIAN Sebouh OSKANIAN Albert OSKANIAN Bernard OSKANIAN Gabriel OSKANIAN Jean OSKANIAN Jeannine OSKANIAN EVIHANIAN Vartouhie OSKERITSIAN Andre OSKERITSIAN Philippe et Lilith OSKIAN Elise OSKIAN Maurice OSKIAN Nazaret OSKIAN Stephane OSKIAN Suzanne OSKIANIAN Varant OSMANDJIAN Annie OSSIAN Katia OSSIKIAN Ossep OTCHKARIAN Marie Louise OTDJIAN Robert OTDJIAN GUYON Nancy OUANES Monique OUGHDENTZ Christian OUGHDENTZ Laurent OUGHDENTZ Noel OUGHDENTZ Robert OULESOUZIAN Armand et Lidia OULIKIAN Avedis OULIKIAN Stephane OULIKIAN POIGNET Isabelle OULOUSSIAN Jacques OUMEDIAN Jean OUMOURCHADIAN Greta OUNANIAN Jacques OUNANIAN Jean OUNANIAN Richard OUNDJIAN Charles OUNDJIAN Francis OUNDJIAN Gerard OUNDJIAN Serge OUNJIAN Isabelle OUNTZIAN Charles OURAHIAN Jeanette OURGHANLIAN Gerard OURGHANLIAN Michel OURPATIAN Agop OURPATIAN Philippe OUZOUN BOGHOSSIAN Marie OUZOUNIAN Agnes OUZOUNIAN Berge OUZOUNIAN Gerald OUZOUNIAN Isabelle OUZOUNIAN Jacques OUZOUNIAN Jacques OUZOUNIAN Marie Louise OUZOUNIAN Mike OUZOUNIAN Philippe OUZOUNIAN Sima OUZOUNTCHIAN Jean Claude OVANESSIAN Jean OVANESSIAN Jeanne OVANESSIAN Nadine OVESSIAN Guy OVIGUIAN Jean Jacques OVSEPIAN Christophe OVSEPIAN Philippe OYNOYAN Georges OZALTIN Sarven OZANIAN Chake OZARARAT Samson OZBIBERYAN Vrej Alain OZCAN Daron OZCAN Vartkez OZCILINGIR Hacik OZGE David OZGULER Agop OZHALLACYAN Raffi OZINIAN TARPINIAN Jacqueline OZKUL Alain OZKUL Lusapir OZKUL Mayrenik OZKUL Vahram et Vilma

OZOUIAN Nadine OZSUT Karabet PABOUDJIAN Alain PABOUDJIAN Bruno PABOUDJIAN Chake PABOUDJIAN Christiane PABOUDJIAN David PABOUDJIAN Gregoire PABOUDJIAN Rene et Rouzanna PABOUDJIAN Roger PACE Francesco PACHABEZIAN Levon PACHALGIKIAN Arthur PACHANIAN Myriam PACHAYAN Janine PACHAYAN Michel PACHEKIAN Gayane PACHIKIAN Angele PACHIKIAN Rose PAGE KRIKORIAN Jacqueline PAIRAMIAN Jacques PALADIAN Jean PALADIAN-FOUSSARD Alice PALADJIAN Jean PALADJOUGLIAN Joannes PALANDJIAN Aymeric PALANDJIAN Fran?oise PALANDJIAN Nicole PALANDJIAN Simone PALANDJIAN William PALAYAN Hagop PALAYAN Hampartzoum PALAYAN Yves PALEMON Fran?ois PALOULIAN Jeanine PALOYAN Bernard PALOYAN Daniel PALOYAN Fernande PALOYAN Jean PALOYAN Jean Fran?ois (Vasken) PALOYAN Joseph PALTOBEDROSSIAN Garabed Charles PALUYAN Armand PAMARD Tania PAMBAGUIAN Daniel PAMBAGUIAN Daniel PAMBOUKDJIAN Sylvie Iskouhi PAMBOUKDJIAN Thierry PAMBOUKIAN Claude PAMBOUKIAN Jean Andranik PAMBOUKIAN Lucette PAMBOUKIAN Michel PAMEXIAL EXPERTISE PAMUKCU Fanny PANAROTTO Elvio et Jacqueline PANCACCINI Georges PANDIKIAN Jean Henri PANFILI Remy PANOSSIAN Albert PANOSSIAN Armand PANOSSIAN Armand PANOSSIAN Claude PANOSSIAN Edouard PANOSSIAN Etienne PANOSSIAN Franck PANOSSIAN Herve PANOSSIAN Jacqueline PANOSSIAN Jacques PANOSSIAN Jean PANOSSIAN Jean Pierre PANOSSIAN Joseph PANOSSIAN Joseph PANOSSIAN Kamer PANOSSIAN Manusak PANOSSIAN Marcelle PANOSSIAN Martin PANOSSIAN Merou PANOSSIAN Monique PANOSSIAN Odette PANOSSIAN Pascal PANOSSIAN Pascal PANOSSIAN Philippe PANOSSIAN Philippe PANOSSIAN Regis PANOSSIAN Robert

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

115

PANOSSIAN Roger PANOSSIAN Sarkis PANOSSIAN Serge PANOSSIAN Souren PANOSSIAN RICHARD Nathalie PANSU Hubert PANTAZIAN Alain PAPANIAN Myriam PAPANIAN Stephane PAPARIKIAN Marie PAPASIAN Agopik PAPASIAN Letizia PAPASIAN Philippe et Meredith PAPASIAN Sylvie PAPASSIAN Sylvie PAPAYAN Haik et Ana PAPAZ Garbis PAPAZIAN Aida PAPAZIAN Angele PAPAZIAN Arsene PAPAZIAN Catherine PAPAZIAN Cathy PAPAZIAN Chantal PAPAZIAN Claude PAPAZIAN Claude PAPAZIAN Daniel PAPAZIAN Daniel et Christine PAPAZIAN Dominique PAPAZIAN Elie et Marie PAPAZIAN Eugene PAPAZIAN Francis PAPAZIAN Fran?ois PAPAZIAN Garabed PAPAZIAN Georges PAPAZIAN Georges PAPAZIAN Gerard PAPAZIAN Ginette PAPAZIAN Gregoire PAPAZIAN Gregoire Robert PAPAZIAN Haroutioun PAPAZIAN Henri PAPAZIAN Henri PAPAZIAN Jacqueline PAPAZIAN Jacques PAPAZIAN Jean PAPAZIAN Jean PAPAZIAN Jean PAPAZIAN Jean Baptiste PAPAZIAN Jean Bernard PAPAZIAN Jean Pierre PAPAZIAN Jean Pierre PAPAZIAN Jeannine PAPAZIAN Jocelyne PAPAZIAN Joseph PAPAZIAN Joseph PAPAZIAN Julietta PAPAZIAN Krikor PAPAZIAN Krikor PAPAZIAN Krikor et Sona PAPAZIAN Laurent PAPAZIAN Leon PAPAZIAN Leon PAPAZIAN Leon Paul PAPAZIAN Liliane PAPAZIAN Lori PAPAZIAN Lucienne PAPAZIAN Lydia PAPAZIAN Marcel PAPAZIAN Mathieu PAPAZIAN Meline PAPAZIAN Michael PAPAZIAN Michel PAPAZIAN Michel PAPAZIAN Michel PAPAZIAN Nora PAPAZIAN Opsi PAPAZIAN Palig PAPAZIAN Pascal PAPAZIAN Pascal PAPAZIAN Patrick PAPAZIAN Philippe PAPAZIAN Philippe PAPAZIAN Pierre PAPAZIAN Roger PAPAZIAN Roselyne PAPAZIAN Samuel

PAPAZIAN Samuel PAPAZIAN Sandrine PAPAZIAN Sarkis PAPAZIAN Seda PAPAZIAN Seta PAPAZIAN Sirvarte PAPAZIAN Sona PAPAZIAN Stephan PAPAZIAN Stephane PAPAZIAN Sylviane PAPAZIAN Taline PAPAZIAN Ughapar PAPAZIAN Vatche PAPAZOGLU Zabel PAPAZYAN Alex PAPAZYAN Garbis PAPAZYAN Marie PAPAZYANGIL Sahnaz PAPERTIAN Madeleine PAPOUDJIAN Franck PAPOUDJIAN-RICARD MICHEL PAPOYAN Levon PARADIAN Jean PARADIAN Krikor et Nicole PARADIAN Nicolas PARAGHAMIAN Samuel PARAKIAN Gerard et Suzy PARAKIAN Gregoire PARAKIAN Irene PARAKIAN Louise PARAKIAN Norbert et Marie Helene PARALIOGLU Jean PARANT Lisa PARATIAN Jean PARATIAN Jean Michel PARATIAN Julie PARATIAN Stephanie PARCOT Damien PARCOT Hermine PARCOT Olivier PARE Claude PAREGAMIAN Hripsime PAREGAMIAN Kalouste et Marie PAREGAMIAN Rose Marie PARENT Edouard PARGAMLIOGLU Mayram PARGAMLIOGLU Minas PARHT 2 PARIGUIAN Michel PARIGUIAN Michel PARIKIAN Jacques PARILUSYAN Edouard PARKING CLARIDGE PARLAKIAN Ara PARMAKSIZIAN Maryline PAROUNAGHIAN Jean Pierre PAROUNAKIAN Khoren PAROUTIAN Philomene PARSEGHIAN Claude PARSEGHIAN Denis PARSEGHIAN Felix PARSEGHIAN Jacques PARSEGHIAN Marie Noelle PARSEGHIAN Robert PARSEGHIAN Vartanouche PARSEKIAN Michel PART DIEU ELECTRICITE PARTAMIAN Seta PARTAMIAN Suzanne PARTIKIAN Pierre PARTIZPANIAN Loussik PARTOURIAN Andre PARTOURIAN Georgette PARTSOUMIAN Claude PARUNAKIAN Andre PARUNAKIAN Roger PARUNAKIAN Valerie et Gerard PASAYAN Ara PASAYAN Pascal PASDERMADJIAN Garo PASDERMADJIAN PASHALIAN Jean Albert PASMANIAN Beatrice

PASQUALETTI Francis PASSIEUX Daniele PATATIAN Azatouhie PATPATIAN Stephanie PATRINAIAN Edouard PATZAK Margarete PAULIN Denise PAVESI Liliane PAWLOFF Michel PAYRE Sylvie PAZOUMIAN Anic PAZOUMIAN Archak PAZOUMIAN Michel PE2I PECHALDIN Denise PECHDIMALDJIAN Thierry PECHEKERIAN Genevieve Mireille PECHKECHIAN Juliette PECHKECHIAN MALA Marcelle PECHRIKIAN Andre PECHRIKIAN Jean PECHRIKIAN Pierre PECHRIKIAN Regis PECHU PEGAKGIAN Manuel PEHLEVAN Yeprim PEHLIVANIAN Ara PEHLIVANIAN Celine PEHLIVANIAN Edouard PEHLIVANIAN Linda PEHLIVANIAN Maher PEHLIVANIAN Raffi PEHLIVANIAN Vrej PEKMEZIAN Antoinette PEKMEZIAN Beatrice PEKMEZIAN Gabriel PEKMEZIAN Liliane PEKMEZIAN Olivier et Beatrice PEKMEZIAN Philippe PEKMEZIAN Robert et Arlette PEKMEZIAN Solange PELIBOSSIAN Anna PELIBOSSIAN Elisabeth PELIBOSSIAN Hratchia PELIBOSSIAN Thierry PELLET Jacques et Elisabeth PELLIER Christian PELLIER Marielle PENDJOYAN Jean Pierre PENIN Nathalie PEPE Elisabeth PERIE Yves et Irene PERIKIAN Jean PERRET Chantal PERRIER A PERRIN Anahide PERRIN Andre PERRIN Anne Marie PERRIN CHAHINIAN Astrid PERRON Jean Luc PERVAZIAN Fran?ois-Pierre PESHDIKIAN Armand PESHDIKIAN Raffy PETCHIMENIAN Sirarpi PETENIAN Jacky PETER TCHELINGERIAN Corinne PETIT Eric PETIT DE MIRBECK Brigitte PETIT DE MIRBECK Sophie PETITJEAN Isabelle PETRAKIAN Guillas PETROSIAN Vartouhi PETROSSIAN Anahit PETROSSIAN Ariel PETROSSIAN Ariel PETROSSIAN Azor PETROSSIAN Emma PETROSSIAN Karen PETROSSIAN Sergei PETROSTRATEGIES PETROSYAN Arthur PETROSYAN Gohar PETROSYAN Yervand PETTINICCHIO Ernest

PEYREGNE Marie Claire PEYTUREAU Yoann PHARMACIE DE L EGLISE PHARMACIE GOCHGARIAN PHIL FOURNITURES PHILILIPOSSIAN Christian PHOTO MEDIA PHOTO SIPANE PHOTOGRAPHERS CONSULTANTS PIC PICCINNU Alberto PIERSON Alain PIGACHE KARAMANOUGUIAN Georgette PILAVDJIAN Isabelle PILAVDJIAN Sonia PILAVYAN Thierry PILCAT PILIBOSSIAN Angele PILIDJIAN Armen PILIDJIAN Juliette PILIDJIAN Olivier PILIDJIAN Robert PILIGIAN Franck PILIGIAN Genevieve PILIGIAN Jean PILIKIAN Andre PILIKIAN Silvia PILOSSIAN Bernard PILOSSIAN Patrick PILOYAN Benjamin PILOYAN Pascal PILOYAN RETTIEN Astrid et Guy PINARBASI Agop PINGANZIAN Robert PINTO Melina PIRALIAN Helene PIRLIAN Gregoire PIRLIAN Jean Pierre PIRLIAN Joseph PIRLIAN Thierry PITTI PIZZA GAMBETTA PIZZA VARTAN PIZZERIA LE RUSTIQUE PLANET Claudette PLANET Guy et Astrig PLANET SERVICES PLAZANET Marie Jose PLESSIX Marcel PLI PLA PMS POCHAYAN Eric POCHAYAN Vahan POCHEBONNE Sarah POCHIZIAN Eliane POGHOSSIAN Rouzanna POGHOSYAN Valentina POHANIAN Raffi POHANYAN Kevork POIGNON VASSEUR Daniel POIRIER Marie Catherine POLADIAN Alain POLADIAN Jean POLAT Hacik POLATIAN Jacques POLATIAN Mardiros POLE PATRIMOINE POLE POSITION POLI Armene POLITEXT PONSOT Renee POPIEUL Claude PORELLI HALEBLIAN Danielle PORTOUKALIAN Pascal PORTOUKALIAN Paul et Claude POSBIKIAN Nicole POSTADJIAN Marie Laure POSTOYAN Carole POSTOYAN Charles POSTOYAN Jacques POSTOYAN Serge POTAKIAN Gabriel POTAKIAN Stephane

POTUKYAN Alice POTUKYAN Arek POUCHINDJIAN Emmanuel POULAILLON Renee POULHAZAN Sylvia POULTJIAN Michel POULTJIAN Philippe POUNARDJIAN Patrick POURTOYAN Gregoire POVERT Robert PRADE POLATIAN Beatrice PRADINES Claudine PRENTOUT Chantal PRET A PORTER BELLA PRIEUR Jean Marc PRIKIAN Hrassoun takouhi PRIVILEGES PRO BIJOUX DESIR D OR PROUDIAN Jacqueline PROUDIAN Serge PROVENCE B PRZYBYLSKI TORIKIAN Anahid PSI 2000 PUBLI CONCEPT COMMUNICATION GRAPHIQUE PUEL Pierre et Jacqueline PUYPELAT Jacqueline QUERIAN Aristide QUILLIEN Jacques QUINTELLA David QUINTELLA Gilles RACHO Sabri RACHO HOVHANESIAN Israiel RACINE Daniel RAFAELIAN Magarditch RAFAELIAN Vahan RAFFI RAGUE OSGANIAN Claire RAKEDJIAN Bruno RAKEDJIAN Eric RAKEDJIAN Gregoire RAKEDJIAN Marc RAMEE Antaram RAMOND Isabelle RAPHAELIAN Fran?oise RASTKLAN Henri RASTKLAN Toros RATEVOSSIAN Takoui RAULIC Andre RAVANAS Henri et Dominique RAYNAUD Vincent et Cecile REBOUL Elise RECOULES Jean Adrien REGNIER Henri REISSIAN Armand REISSIAN Georges REISSIAN Joseph REISYAN Ohannes REIZIAN Gregoire RENOUX Charles REOUPENIAN Robert REOUPENIAN Stephane REPASS MAILLE REPIQUET Denise RESIDENCES DU MIDI RESTA Marie REY Emile et Odette REY Philippe RIGA Anne RINA GESTION RIONDET Lucine RIOU Catherine RIOU Michele RIOU Rose RIQUIER Robert RISTIGUIAN Elisabeth RISTIGUIAN Marius RIU AUBLET RIVIERE Christian ROBBE Andre ROBERT Stella ROBERT DERDERIAN Jean Paul ROBERTIN Marie Claude ROCHE Rene ROCHEBLOINE Fran?ois ROCHER Arline

116

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

ROGER HACYAN Dalita ROGLIAN Jean Claude ROLLAND Gerard ROLLIER Daniel RONZON Jean Luc ROSETTA ROUCHENIAN Claude ROUGE Rose ROUGON Jean Claude ROUKASSIAN Ashot ROUKASSYAN Karo ROULPH Guy et Genevieve ROUMELIAN Olivier ROUMELIAN Serge ROUMIAN Gregoire ROUSSIGNOL Marie ROUSSY Madeleine ROYAYI Kiumars RUA Marie RUSDIKIAN Gregoire et Alice RUSDIKIAN Jacqueline RUSDIKIAN Jean RUSDIKIAN Serge SFEA SAADETIAN Madeleine SAADJIAN Alain SAADJIAN Helene SAAKIAN Garik SAATDJIAN Esteban SAATDJIAN Jean SAATDJIAN Richard SABBACH Annie SABETSKAIA Olga SABLIER Alice SABONDJIAN Leon SABONDJIAN Veronique SABOUNDJIAN Armand SABOUNDJIAN Arthur SABOUNDJIAN Catherine SABOUNDJIAN Egia SABOUNDJIAN Gilbert SABOUNDJIAN Hripsime SABOUNDJIAN Maurice SABOUNDJIAN Patricia SABOUNDJIAN Patrick SABOUNDJIAN Severine SABOUNTCHIAN Genia SABOUNTCHIAN Seda SABUNDJIAN Simon SADAK Jean SADARNAC Gilles SAFARIAN Arthur SAFARIAN Georges SAFARIAN Joseph et Alice SAFARIAN SAFARYAN Svetlana SAGATELIAN Georges SAGEST SAGHATELIAN Jean SAGHBAZARIAN Antranik SAHADETIAN Beatrice SAHADJIAN Francoise SAHAGHIAN Pierre SAHAGHIAN SALBY Anna Lori SAHAGIAN Samuel SAHAGUIAN Antoine SAHAGUIAN Ara SAHAGUIAN Arthur SAHAGUIAN Chake SAHAGUIAN Claude SAHAGUIAN Elisabeth SAHAGUIAN Gerard SAHAGUIAN Kegham SAHAGUIAN Leon SAHAGUIAN Marguerite SAHAGUIAN Marie Jeanne SAHAGUIAN Marie Rose SAHAJIAN Annie SAHAJIAN Catherine SAHAJIAN Jacques SAHAJIAN Maurice SAHAJIAN Nathalie SAHAKIAN Achod SAHAKIAN Anna SAHAKIAN Bruno SAHAKIAN Charles SAHAKIAN Christiane

SAHAKIAN Claude SAHAKIAN Claude SAHAKIAN Danielle SAHAKIAN Haroutioun SAHAKIAN Jacques et Joana SAHAKIAN Jean Jacques SAHAKIAN Jean Paul SAHAKIAN Jean Pierre SAHAKIAN Philippe SAHAKIAN Pierre SAHAKIAN Raymond SAHAKIAN Stephane SAHAKIAN Therese SAHAKIAN Colette SAHAKOGLU Bernard SAHATDJIAN Andre SAHATDJIAN Max SAHBAZ Brice SAINIAN Gagik SAINT MARTIN TILLET Sophie SAINT-LAGER Anouch SAKALIAN Patrick SAKALIAN Rose SAKALIAN Pierre SAKALLIAN Rosette SAKAYAN Armen et Asdghig SAKAYAN Francoise SAKHOCHIAN Stephanie SAKISLIAN Arpinee SAKKALIAN Marie SAKOYAN Eric SAKOYAN Gerard SALAMANIAN Vram et Marie SALAPIAN Robert SALAPIAN Philomene SALBASHIAN Jeannot et Yvonne SALBASHIAN Marc SALEBERT ZERAHIAN Annie SALEM Catherine SALERIAN Hatchadour et Rose SALLABACHIAN Marie Reine SALMASLIAN Jacques SALPIE SALUDJIAN Pedro SAMARD Zepur SAMIKYAN Thais SAMMELIAN Armand SAMMELIAN MORELLI Rosette SAMOIAN Albert SAMOIAN Edouard et Sona SAMOIAN Robert SAMOUELIAN Eric SAMOUELIAN Franck SAMOUELIAN Nechan SAMOUELIAN Samuel SAMOURCACHIAN Eric SAMOURCACHIAN Fran?ois SAMUELIAN Anny SAMUELIAN Jean SAMUELIAN Jean Claude SAMUELIAN Nicolas SAMUELIAN Patrick SAMUELIAN/ASSERAF Muriel SANCHEZ Marie SANCHEZ Amelie SANDALIAN Alain SANDALIAN Georges SANDJIAN Angele SANDJIAN Joseph SANDJIAN Lucie SANDJIAN Sylvie SANIOSSIAN Arthur SANTANA AGUILAR Anahit SANTERIAN Souren SANTIAGO SANTIKYAN Kopernik SANTINI Michel SANTOURIAN Dominique SANTOURIAN Jean Paul SANTOURIAN Richard et Anne Marie SANTOURIAN Marie Dominique SANTOURIAN Richard SAPSIZIAN Marie Annick SARABIAN Albert

SARABIAN Charles SARABIAN Jean SARADJIAN Eric et Lucie SARADJIAN Jacques SARADJIAN Jean Fran?ois SARADJIAN Joelle SARADJIAN Nathalie SARADJIAN Norbert SARADJIAN Philippe SARADJIAN Robert SARAFIAN Elise SARAFIAN Alain SARAFIAN Albert SARAFIAN Anouche et Yeprem SARAFIAN Arsacouchi SARAFIAN Dikran et Vartanouche SARAFIAN Elisabeth SARAFIAN Gaspaed SARAFIAN Georges SARAFIAN Hermine SARAFIAN Jean SARAFIAN Jean SARAFIAN Martine SARAFIAN Nerses et Anahid SARAFIAN Robert SARAFIAN Sarah SARAFIAN Sirarpie SARAFIAN Sylvie SARAFOGLOU Edouard SARAFYAN Jean SARAIDARIAN Jean SARAIDARIAN Maurice SARATIAN Arman SARAYDARIAN Marie SARDARIAN Sevag SARDJIAN Georgette SAREGUZELIAN Christian SARESSIAN Garabed SAREYAN Maurice SARHADIAN Daroun SARHADIAN Raffi SARIAN Albert SARIAN Angele SARIAN Annie SARIAN Armand SARIAN Bahadir SARIAN Christine SARIAN Christophe SARIAN Frederic SARIAN Guy SARIAN Jacky SARIAN Jacques SARIAN Jean SARIAN Lina SARIAN Lydia SARIAN Nolwenn SARIAN Sebou SARIAN Serge SARIGARABEDIAN Georges SARIKAS Karekin SARIKOUYOUMDJIAN Hripsik SARIOGLAN ROSSEL Sirun SARKIS Antoine SARKIS Gerard SARKIS Hampartsoum SARKIS Jean Paul SARKIS Leon SARKIS Marcel SARKIS Max Yves SARKIS Zakar SARKISIAN Maurice SARKISIAN Yaghoub SARKISSIAN Alain et Astrid SARKISSIAN Alois SARKISSIAN Andre SARKISSIAN Annie SARKISSIAN Antoine SARKISSIAN Antranik SARKISSIAN Araxi SARKISSIAN Armen Jacqueline SARKISSIAN Arthur SARKISSIAN Avedis SARKISSIAN Delphine SARKISSIAN Dominique SARKISSIAN Elisabeth SARKISSIAN Elizabeth

SARKISSIAN Franck SARKISSIAN Gabriel et Lucette SARKISSIAN Georges SARKISSIAN Gerard SARKISSIAN Gerard SARKISSIAN Gerard SARKISSIAN Ginette SARKISSIAN Gregoire SARKISSIAN Gregoire SARKISSIAN Hripsime SARKISSIAN Jacqueline SARKISSIAN Jacques SARKISSIAN Jacques SARKISSIAN Jean SARKISSIAN Jean SARKISSIAN Jean SARKISSIAN Jean Daniel SARKISSIAN Jean Jacques SARKISSIAN Jean Jacques SARKISSIAN Jean Jacques SARKISSIAN Jean Luc SARKISSIAN Jean Marie SARKISSIAN Joannes et Gilberte SARKISSIAN Katchadour Herve SARKISSIAN Knel SARKISSIAN Krikor SARKISSIAN Laurent SARKISSIAN Leon SARKISSIAN Louise SARKISSIAN Marie SARKISSIAN Marie-Rose SARKISSIAN Marinette SARKISSIAN Marinette SARKISSIAN Michel SARKISSIAN Monique SARKISSIAN Nicole SARKISSIAN Paul SARKISSIAN Paul SARKISSIAN Rene SARKISSIAN Roger SARKISSIAN Sarkis SARKISSIAN Sarkis SARKISSIAN Serge SARKISSIAN Serge SARKISSIAN Serge SARKISSIAN Serge SARKISSIAN Serge et Monique SARKISSIAN Sima SARKISSIAN Suzanne SARKISSIAN Tania Anahid Celine SARKISSIAN Varoujan SARKISSIAN ANANAKIAN Angele et Jean SARKOCHIAN Dikranoui SARKOCHIAN Serge SARKOSSIAN Elmone SARKOSSIAN Josette SARL YONNA SAROGHLANIAN Claire SAROYAN Filor SASDJIAN Antoine SASSOUNIAN Manuel SASYAN Serge SATCHLIAN Kevork SATCHLIAN Krikor SATDJIAN Alain SATELMECHIAN Isabelle SATILMIS Pierre SATILMIS Serge SAUGY Artun SAUGY Sasun SAUMANDE Marie Ange SAURIN Annie SAURIN Gerard SAUVAGE TINGHIT Chantal SAUVAGET Alice SAUVAGET Pascal SAUVEBOIS Julie SAVDALIAN Jacques SAVEL Michele SAVOIE OUTILLAGE SERVICE SAVOURIAN Albert SAYABALIAN Garabed SAYABALIAN Pierre et Fabienne SAYEGH Christian

SAYEGH Jean SAYRIM Bernard SAYRIM Meyri SAYRIN Andre SAYRIN Jean SAZDJIAN Hagop SCHEMAVONIAN Claude Achod SCHIRVANIAN Sarkis SCHMITT Marie Paule SCHMITZ Carla SCHUGAROV Sylvie SCHULLER Guiliguia SDK PRESSING SEBAG Samuel et Isabelle SEBUHYAN Bruno SEDECS SEDEF Edouard SEDEF Henri SEDEFDJIAN Michel Ange SEFANI Veronique SEFERIAN Andre et Jacqueline SEFERIAN Ernest SEFERIAN Gilles SEFERIAN Gilles SEFERIAN Jacques SEFERIAN Jacques SEFERIAN Jacques SEFERIAN Jean SEFERIAN Jean Luc SEFERIAN Jean Pierre SEFERIAN Robert SEFERIAN Robert SEFERIAN Robert SEFERIAN Rose SEFERIAN Serge SEFERIAN Serge SEFERIAN Suzanne SEFERIAN Yvonne SEFIAN Anna SEGEALON Patrick SEGHOMONIAN David SEGHPOSSIAN Nicolas SEGUIER Jenny SEHIRMARDIKOGLU Karabet SEHPOSSIAN Francois SEKERIYAN Hesu SEKONIAN Josiane SEKONIAN PATRICK SELLERIAN Gilbert SELLERIAN Nicole SELLERIAN Annie SELVELIAN Jocelyne SEMERCI Toros et Zarouhi SEMERCIYAN Armand SEMERCIYAN Chantal SEMERCIYAN Vartkes SEMERDJIAN Christine SEMERDJIAN Edouard SEMERDJIAN Jacques SEMERDJIAN Jean SEMERDJIAN Jean SEMERDJIAN Jeanine SEMERDJIAN Philippe SEMERDJIAN Serge SEMERDJIAN Shoushan SEMERDJIAN Simon SEMERDJIAN Sylvette SEMERJIAN Bernard SEMIRDJIAN Pierre SEMIZIAN Jacques SEN Zakar SENAREX SENEKDJIAN Joseph SENELLART Suzanne SENEROL Kirkor SENO Virginie SEPETDJIAN Gabriel et Alice SERABIAN Francoise SERABIAN Henrick SERAIDARIAN Frederic SERAIDARIAN Marc SERAIDARIAN Stephane SERAIDARIAN Vahram SERAPIAN Boris SERDJANIAN Alain SERDJANIAN Jacques Achodt

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

117

SERDJANIAN Raffi SEREKIAN Herve SEREKIAN Patrick SEREKIAN MACARY Joelle SEREKIAN Marcel SERHOSCHIAN Andre SERIK Aren et Nazeli SERIK Suren SERKIS Leon et Angele SERKISIAN Seta SERKISSIAN Arlette SERKISSIAN Marc SERKIZYAN Keghissik SERKIZYAN Siranus SERKIZYAN Sylvie SEROPIAN Arpine SEROPIAN Astrid SEROPIAN Catherine SEROPIAN Christine SEROPIAN Christophe SEROPIAN Danielle SEROPIAN Edouard SEROPIAN Janine SEROPIAN Marc SEROPIAN Marguerite SEROPIAN Sona SEROPYAN Kirkor SEROPYAN Nubar SEROPYAN Teddy SERTISS OR SERVANT Fran?oise SETAC SETIAN Andre SETIAN Angele SETIAN Jacky SETIAN Pierre SETIANI Leon SETRAKIAN Gregory SETRAKIAN Lily SETRAKIAN Nazareth SEULEUSIAN Marguerite SEVADJIAN Patrick SEVAN SEVAN VOYAGES SELECTOURS SEVE FRANCE SEVELLEC Eliane SEVIAN Edouard SEVIAN Maryse SEVIKIAN Antoine SEVIKIAN Jean Luc SEVIKIAN Raymond SEVLEYAN Michele SEYAHI Odette SEYHAN Roosevelt SEYISSIAN Laure SEYRANIAN Daniel SEYRANIAN Jean SEYRANIAN Marcel SGR SHAHBAZIAN Adrine SHAHBAZIAN Vartouhi SHAHBAZYAN Martiros SHAHMIRIAN Levik SHAHNAZARYAN Ara SHAHOYAN Rouben SHAHUM Christian SHAHVERDYAN VAHAN SHALGIAN Francine SHALGIAN Michel SHAMILIAN Sarkis SHIRVANIAN Agop SHIRVANIAN Tikran SHMAVON Rooben SHMAVON Souren SHNORHOKIAN Samuel SHORJIAN Bernard SHORJIAN Eric SHORJIAN Francis SHORJIAN Odette SHORJIAN Serge SIARD NAY NOVOYAN Marie SICAM SIGHIRDJIAN Emmanuel SIGHIRJIAN Eric SIKARCIOGLU Michel SIKARCIYAN Hagop

SIKORSKAITE Danute SIKSIK Aznive SILAHLI Agop SILAHLI Saro et Flora SILIDJIAN Valerie SILOHIAN Georges SILOHIAN Lucie SILOHIAN Michael SILOHIAN Stephane SILOYAN Jacques SILVADJIAN Albert SILVAIN Marie Brigitte SIMAVONIAN Joseph SIMEONIAN Victor SIMITDJIAN Marinette SIMOEYS Pauline SIMON Nerces SIMONIAN Alain SIMONIAN Alain SIMONIAN Alexandre SIMONIAN Alfred SIMONIAN Angele SIMONIAN Armaveni SIMONIAN Claude SIMONIAN Claude SIMONIAN Clement SIMONIAN Colombe SIMONIAN Diran SIMONIAN Edmond SIMONIAN Edouard SIMONIAN Georges SIMONIAN Jacques SIMONIAN Jacques SIMONIAN Laurent SIMONIAN Leon SIMONIAN Marie Antoinette SIMONIAN Michel SIMONIAN Paul SIMONIAN Pierre SIMONIAN Pierre et Louise SIMONIAN Rene SIMONIAN Roland SIMONIAN Serge SIMONIAN Seta SIMONIAN Silwa SIMONIAN Simon SIMONIAN Theodore SIMONIAN Vartouhi SIMONIAN Avedis SIMSARIAN Pierre SINAN Arthur SINANIAN Albert SINANIAN Annick SINANIAN Arthur SINANIAN Georges SINANIAN Henri SINANIAN Jean Paul SINANIAN Kaloust SINANIAN Lionel SINANIAN Margos SINANIAN Marie SINANIAN Napoleon Gilbert SINANIAN Raymond SINANYAN Murat SINDIRIAN Helene SINDIRIAN Luc SINORKYAN Sirak SIONIAN Knarik SIOSSIAN Andre SIRABYAN Bedros SIRABYAN Christian SIRADAG Hairabet SIRANOSSIAN Alexandre et Marie SIRANOUSIAN Gerard SIRAPIAN Jean SIRAPIAN Massis SIROUNIAN Charles SIROUNIAN Jean SIROUNIAN Maurice SIRVANIAN Jacques et Marie SISLIAN Pierre SISSAKIAN Andre SISSAKIAN Chantal SISSAKIAN Jannine SISSAKIAN Jean Luc SISSAKIAN Madeleine

SISSERIAN Hratch et Elisabeth SISSERIAN Suzanne SISSILIAN Simon SISVALIAN Albert SISVALIAN Edouard SISVALIAN Richard SISVALIAN Maxime SITRAKIAN Claude SIVACIYAN Archam SIVACIYAN Errol SIVASLEIAN Charles SIVASLIAN Antoine et Max SIVASLIAN Armand SIVASLIAN Claudine SIVASLIAN Jean SIVAZLIAN Bernard SIVAZLIAN Guiraguos SIZARDJIAN Armen SLOMIAN Jerome SMITH Jacques SNTM SNTM SOCLEM SOFIREL SOFRAT SOGHIKIAN J SOGHOMONIAN Albert SOGHOMONIAN Guy SOGHOMONIAN Hagop SOGIKIAN Serge SOGNY ZAKARIAN Sonia SOGOMANIAN Usik SOGOYAN Albert SOKHAKIAN Levon SOKIKIAN Jacques SOLAKIAN Armand SOLAKIAN Daniel SOLAKIAN Danielle SOLAKIAN Etienne SOLAKIAN Garbis SOLAKIAN Jacques SOLAKIAN Jacques SOLAKIAN Jean Eric SOLAKIAN Noel SOLAKIAN Yeghia SOLAKOGLU Nadya SOLANCO SOLCUM Vartan SOLIDARITE PROTESTANTE FRANCE ARMENIE SOLLER Monique SOMONIAN Hoanes SOMONIAN Jacques SOMONNIAN Georges et Valentine SOMONNIAN Murielle SOMONYAN Hovhannes SOMOUNDJIAN Madeleine SOMUELIYAN Manusak SONTOT Claude et Alice SOPHIE BOUTIQUE SOPOGLIAN Rosy SORB INDUSTRIES SORBIER Sonia SORMONIAN Serge SOUDJIAN Hrag SOUDJIAN NAZARETH SOUGHIKAN Aram SOUKIASSIAN Alain SOUKIASSIAN Alain SOUKIASSIAN Arthur SOUKIASSIAN Arto SOUKIASSIAN Gregoire SOUKIASSIAN Hampartzoum SOUKIASSIAN Jacques SOUKIASSIAN Jean SOUKIASSIAN Jean SOUKIASSIAN Josiane SOUKIASSIAN Louis SOUKIASSIAN Marc SOUKIASSIAN Patrick SOUKIASSIAN Raymond et Sofie SOUKIASSYAN Petros SOULE Christian SOULTANIAN Alain SOULTANIAN Bernard et

Dominique SOURENIAN Gerard SOURENIAN Marguerite SOURIAN Marguerite SPART SPENTCHIAN Charles SPENTCHIAN Marc SPENTCHIAN Nicole SPI LEN SPITERI Yvan SPOROPTIC POUILLOUX SPORT COULEUR SRABIAN Robert SRP MELKONIAN STAMBOULIAN Abraham STAMBOULIAN Arthur STAMBOULIAN Elisabeth STAMBOULIAN Gregoire STAMBOULIAN Jean Fran?ois STAMBOULIAN Louise STANOZLIAN Jean STAR STEFANO Vartouhie STEPAN SARKISSIAN Moushekh STEPANIAN Aida STEPANIAN Alain STEPANIAN Ashot et Janna STEPANIAN Azad et Anahid STEPANIAN Christian STEPANIAN Franck STEPANIAN Georges et Claire STEPANIAN Gerard STEPANIAN Irma STEPANIAN Jean STEPANIAN Jean Marie STEPANIAN Jean Pierre STEPANIAN Khajik STEPANIAN Nicolas STEPANIAN Pierre STEPANIAN Reine STEPANIAN Rosa STEPANIAN Rose STEPANIAN Simone STEPANIAN Stephane STEPANIAN Stephen STEPANIAN Stephen STEPANIAN Zare STEPANIAN SARKISSIAN Djoulietta STEPHANEXPRESS STEPHANIAN Azad et Michele STERPIONE Beatrice STOCK 12 INVENTAIRE STOCKS AMERICAINS STOJKOVIC Sylvia SUDIMEX SA SUDJIAN Jacques SUICMEZ Pierre SUKERIAN Roger Ghazaros SUKIASSIAN Robert SUKIASYAN Philippe et Carine SUKIASYAN Soukias SULAHIAN Annie SULUKDJIAN Mireille SUMBULIAN Anais SUREKEN Isahak SURET Sonia SURMENIAN Archag SURMEYAN Serkis SURTUKIAN Albert SUSIKYAN Paul SUTET Catherine SYLENE SWEENY SYLIS SYLVAIN Chantal SYLVAIN Janine SZNAPER Pierre TABAKIAN Claude TABAKIAN Jean TABAKIAN Jean TABAKIAN Serge TABAKIAN Vanessa TABANLIAN Adrienne TABOYAN Gerard TABOYAN Robert TABRJIAN Avadis

TACHANT Tavit TACHDJIAN Agop TACHDJIAN Alain TACHDJIAN Alice TACHDJIAN Antranik TACHDJIAN Catherine TACHDJIAN Clarisse Eliane TACHDJIAN Gerard TACHDJIAN Jacques TACHDJIAN Jean Claude TACHDJIAN Jeanne Elise TACHDJIAN Jeannine TACHDJIAN Krystele TACHDJIAN Marcel TACHDJIAN Marie TACHDJIAN Mathieu TACHDJIAN Michel TACHDJIAN Mirna TACHDJIAN Sylvie TACHDJIAN Yolande TACHEDJIAN Sarkis TACHEDJIAN Serge TACHNAKIAN Gregoire TACHNAKIAN Mihran TACHNAKIAN Noel TACHOT Arthur TACVORIAN Roger TADAVORIAN Gerard TADEVOSSIAN Gaguik TADEVOSYAN Vahe TADJIAN Gerard TAGARIAN Edouard TAGARIAN Robert TAGHAKIAN Soussana TAGHARIAN Haroutioun TAGHARIAN Annie et Levon TAGHDJIAN Roger TAHMAZIAN Arthur TAHMAZIAN Georgette TAHMAZIAN Haik TAHMAZIAN Michele TAHMAZIAN Paul TAHMAZIAN Raymond TAHMISIAN Henazant TAHMISSIAN Georges TAHMISSIAN Marie TAIEB DUYMEDJIAN Setha TAJIRIAN Laurent TAJIRIAN Tania TAKATAKIAN Jose TAKESSIAN Bedros TAKESSIAN Rose TAKESYAN Hacik TAKISSIAN Jean Claude TAKTAKIAN Marie Therese TAKTALIAN Clement TAKTALIAN GUY TAKVORIAN Claude TAKVORIAN Edmond TAKVORIAN Franck TAKVORIAN Henri TAKVORIAN Louise TAKVORIAN Marie TALASLIAN Jacques TALASLIAN Robert TALINE TANABACHIAN Jean Jacques TANELIAN Richard et Anna TANIELIAN Charles TANIELIAN Emmanuel TANIELIAN Gerard TANIELIAN Jean TANIELIAN Philippe TANIELYAN Nerses TANILIAN Missak TANZILLI Eric TAPIK Marie TARAKDJIAN Antoine TARAKDJIAN Emmanuel et Juliette TARAKDJIAN Franck TARAKDJIAN Jacqueline TARAKDJIAN Marie TARAKJIAN Jean TARDIVEAU Niverik

118

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

TARJIMANOV Ernest TARLAYAN Dikran TARON BERBERIAN Iskouhi TARPINIAN Anaid TARPINIAN Anais TARPINIAN Armen TARPINIAN David TARPINIAN Serge TARPINYAN Arthur TARPINYAN Sylvie TARTE Pierre TASCI Angele TASCI Dikran TASCI Nerses TASCIYAN Agop TASCIYAN Arthur TASHDJAN Nichan TASHDJIAN Alain TASHDJIAN Jacques TASHJIAN Alexandre TASHJIAN Emmanuel TASHJIAN Georges TASHJIAN Marie TASHJIAN Marie TASHJIAN Michel TASHJIAN Robert TASHNAGIAN Lucy TASHNAGIAN Suzy TASKIRAN Serkis TASLAKIAN Sarkis TASSOUMIAN Eric TASSOUMIAN Frederic TASSOUMIAN Isabelle TASSOUMIAN Marie Jeanne TATARIAN Aurore TATARIAN Jean TATARIAN Jean Hovanes TATARIAN Yvette TATEOSSIAN Clara TATEOSSIAN Henri TATEOSSIAN Jean TATEOSSIAN Patrick TATESSIAN Jean Pierre TATEVOSSIAN Haroutioun TATIKIAN Stephan TATIOSSIAN Aram et Georgette TATLIAN Pascal TATLIAN Rita TATOIAN Jean TATOS Milkon TATOSIAN Alice TATOSIAN Arthur TATOSSIAN Alix TATOSSIAN Robert TATOSSIAN Suzanne TATOSYAN Marie TATOULIAN Georges et Eliane TATOULIAN Michael TATOUX Pierre et Sonia TATOYAN Samuel TAVAKILIAN Marcelle Anahid TAVCHANDJIAN Edouard TAVERNET Louis TAVIAN Roger TAVIDIAN Elisabeth TAVIDIAN Georges TAVIDIAN Thierry TAVITIAN Anna TAVITIAN Antoine TAVITIAN Azad et Azadouhie TAVITIAN Claudine TAVITIAN Eddie TAVITIAN Elisabeth TAVITIAN Emmanuel TAVITIAN Gregoire TAVITIAN Hagop ou Manuel TAVITIAN Jacques TAVITIAN Jean TAVITIAN Jean Arthur

TAVITIAN Jean Ohannes TAVITIAN Marie TAVITIAN Michel TAVITIAN Patrick TAVITIAN Patrick TAVITIAN Pierre TAVITIAN Robert TAVITIAN Suzanne TAVITIAN Yves Tavit TAVITKIAN Jean TAVITKIAN Nerces TAVITKIAN Robert TAVOUKDJIAN Jean Paul TAVUKCIYAN Jacques TAXIS DE LA SOURCE TAYAN Avedis TCHADERDJIAN B?atrice TCHADERDJIAN Martine TCHADERDJIAN Noubar TCHAGACHBANIAN Jean Claude TCHAGASBANIAN Jacques TCHAKALIAN Jeanine TCHAKALIAN Pierre TCHAKALIAN Serge TCHAKALYAN Ruslan et Tereza TCHAKAMIAN Gregoire TCHAKAMIAN Jacques TCHAKAMIAN Noel TCHAKARIAN Clemence TCHAKARIAN SATILMIS Marie TCHAKEDJIAN Rene TCHAKEDJIAN DONIOL Emma TCHAKERIAN Abissogom TCHAKERIAN Annette TCHAKERIAN Annie TCHAKERIAN Edmond TCHAKERIAN Gilbert TCHAKERIAN Hampic TCHAKGARIAN Agnes TCHAKGARIAN Annie TCHAKGARIAN Gerard TCHAKGARIAN Marie TCHAKGARIAN Regine TCHAKIRIAN Anne TCHAKIRIAN Jacques et Janine TCHAKIRIAN Michel TCHAKMAKDJIAN Jean TCHAKMAKDJIAN Marguerite TCHAKMAKJIAN Siroun TCHAKMICHIAN Grigor et Hasmik TCHAKRIAN Anne-Marie TCHALEKIAN Claude TCHALEKIAN Kevork TCHALEKIAN Raymond TCHALIAN Joseph TCHALIAN Robert TCHALIAN Stephane TCHALOYAN Jeanine TCHAMITCHIAN Leon et Jeannine TCHAMOGLOUYAN Henri TCHAMOGLOUYAN Mathieu TCHAMOURDJIAN Marie Rose TCHAPARIAN Mardiros TCHARBATCHIAN Edouard TCHARBATCHIAN Jeanne TCHARBATCHIAN TCHAROUKIAN Madeleine TCHARTCHIAN Azadouhi TCHATALIAN Alain TCHATALIAN Gilbert TCHATALIAN Marinette TCHATALIAN Paul TCHATALIAN Sonia TCHAUDFYAN Missac TCHAVOUCHIAN Emilie

TCHAVOUCHIAN Marie TCHEDIKIAN Varoujan TCHEKEMIAN Claude TCHEKEMIAN Jacques et Alice TCHEKEMIAN Philippe TCHEKTCHEKIAN Alain TCHEKTCHEKIAN Pierre TCHELEBIAN Andre TCHELEBIAN Gabriel TCHELEBIAN Richard TCHELEKIAN Alain TCHELEKIAN Edouard TCHELEKIAN Eric TCHELINGERIAN Edouard TCHELINGERIAN Romain TCHEMAZIAN Hovaguin TCHENBERDJIAN Ohannes TCHENNOZIAN Edouard TCHEORDUKIAN Fabien TCHEORDUKIAN Jean TCHEORDUKIAN Laetitia TCHEPDJIAN Georges TCHERDUKIAN Brigitte TCHERDUKIAN Claude TCHERDUKIAN Herant TCHERGANIAN Liliane TCHERKECHIAN Sylvie TCHERKEZIAN Jacques et Henriette TCHERKEZIAN Krikor TCHERKEZIAN Roland TCHERNEIAN Frederic TCHERNEIAN Marie Rose TCHERNEYAN Antoine TCHERTCHIAN Abraham TCHERTCHIAN Daniel TCHERTCHIAN Gabriel TCHERTCHIAN Jacques TCHERTCHIAN Jean TCHERTCHIAN Nazareth TCHERTCHIAN Roger TCHETERIAN Garabed TCHEUGURIAN Jean TCHEURDUKIAN Edmond TCHEURDUKIAN Jacques TCHEUREKDJIAN Bernard TCHEUREKDJIAN Germaine TCHEUREKDJIAN Julien TCHEUREKDJIAN Marc TCHEUREKJIAN Christine TCHEUREKJIAN Richard TCHIBOUKDJIAN Marie TCHIBOUKDJIAN Philippe TCHIBOUKDJIAN Regis TCHIBOUKERIAN Valentin TCHIDEMIAN Genevieve TCHIDIMIAN Marie TCHIFTBACHIAN Nadia TCHIFTCHIBACHIAN Andre TCHIFTEYAN Francis TCHIFTEYAN Joseph TCHIFTEYAN Robert TCHIKIRIAN Suzanne TCHIKNAVORIAN Abraham TCHILGADIAN Jean TCHILGADIAN Marcel TCHILIAN Anaida TCHILIAN Jean Michel TCHILIGUIRIAN Veronique TCHILINGUIRIAN Anais TCHILINGUIRIAN Andre TCHILINGUIRIAN Anna TCHILINGUIRIAN Chenorick TCHILINGUIRIAN Christian TCHILINGUIRIAN Claude TCHILINGUIRIAN Daniel TCHILINGUIRIAN Francis TCHILINGUIRIAN Georges TCHILINGUIRIAN Hovsep

TCHILINGUIRIAN Hripsime D TCHILINGUIRIAN Jacques TCHILINGUIRIAN Jean Paul TCHILINGUIRIAN Jeanne TCHILINGUIRIAN Marcelle TCHILINGUIRIAN Margaret TCHILINGUIRIAN Olivier TCHILINGUIRIAN Paul TCHILINGUIRIAN Philippe TCHILINGUIRIAN Pierre TCHILLINGUIRIAN Claude TCHINIDJIAN Richard TCHITDJIAN Jeanne TCHIVITDJI Gilbert TCHOBAMIAN Jean Baptiste TCHOBANIAN Eliane TCHOBANIAN Gilbert TCHOBANOGLOU Gilbert TCHOBOIAN Patrick et Annie TCHOBOYAN Daniel TCHOKAKLIAN Alain TCHOKARIAN Bernard TCHOKARIAN Jean TCHOLAKIAN Hagop TCHOLAKIAN Jacques TCHOLAKIAN Jean TCHOLAKIAN Ludovic TCHOLAKIAN Manoug TCHOPOURIAN Jacob TCHORBADJIAN Georges TCHORDIKIAN Marie TCHORDJALLIAN Auguste TCHORDOUKIAN Jeanne TCHORDOUKIAN Martine TCHORDOUKIAN Suzanne TCHORIKIAN Claude TCHORLIAN Albert TCHORLIAN Delphine TCHORMISSIAN Hratch TCHORMISSIAN Philippe TCHOROUKIAN Jean TCHOUGOURIAN David TCHOUGOURIAN Vaagn TCHOUHADJIAN Armand TCHOUHADJIAN Yvonne TCHOUKOURIAN Christian TCHOUKOURIAN Gerard TCHOUKOURIAN Haigaz Aznive TCHOUKOURIAN Jacqueline TCHOULAKIAN Haroutioun TCHOULFAYAN Pierre Joseph TCHOULFIAN Georges TCHOULFIAN Luc TCHOULFIAN Sarkis TCHOUTAKIAN Gabrielle TCHURUKDICHIAN Dicran TCHURUKDICHIAN Serge et Caroline TCHYDEMIAN Jacqueline TEBOUL HATSERIAN Aline TEDJIRIAN Arisdaques TEDJIRIAN Jean Marc TEDJIRIAN Jeannine TEDJIRIAN Marie TEDJIRIAN Markar TEDJIRIAN Serge TEFENKJIAN Nathalie TEGLIA Frederick TEK THAILANDE EUROPE KARAIB TEKATLIAN Alain TEKATLIAN Marc TEKEIAN Serge TEKEYAN Geoffroy TEKEYAN Julien TEKEYAN Pascal TEKEYAN Robert TEKIAN Didier

TEKIAN Dominique TEKIAN Emile TEKIAN Jean Pierre TEKIAN Raymond TEKNETZIAN Lily TELE GREGOIRE TELFEYAN Alis TELFEYAN Aram TELLIOGLU Artin TENEKETZIAN Harry TENEKETZIAN Haroutioun TEPELIAN Daniel TEPELIAN Fabrice et Sophie TEPELIAN Jean TEPELIAN Marguerite TEPELIAN Pascal TER BOGHOSSIAN Jean TER KEVORKOFF Victor TER MINASSIAN Aram TER MINASSIAN Vahe TER SARKISSIAN Andre TER SARKISSIAN Pierre TERAKOPIANTZ Serge TERANIAN Andre TERBARSEGHIAN Armen TERILTZIAN Gerard TERJAN Raphael TERJANIAN Araxie TERJANIAN Elie TERNAKSIZIAN Antoine TERRES D ARMENIE TERTERIAN Arsen TERTERIAN Gilles TERTERIAN Martoun TERZAKIAN Auguste TERZAKIAN Serge TERZIAN Alain TERZIAN Alain TERZIAN Alain TERZIAN Alice TERZIAN Astrid TERZIAN Bedros TERZIAN Christophe TERZIAN Claudine TERZIAN Denise TERZIAN Edmond TERZIAN Edmond TERZIAN Elise TERZIAN Etienne TERZIAN Gerard TERZIAN Gregory TERZIAN Hrant TERZIAN Jacqueline TERZIAN Jacques TERZIAN Jacques TERZIAN Jacques TERZIAN Jean TERZIAN Jean TERZIAN Jean Baptiste TERZIAN Kerazantz TERZIAN Khoren TERZIAN Leon TERZIAN Leon TERZIAN Madeleine TERZIAN Nazareth TERZIAN Nicole TERZIAN Pascal TERZIAN Raymond TERZIAN Robert TERZIAN Rocca TERZIAN Roger TERZIAN Victoria TERZIAN GAUDESCHOUX Raymonde TERZIAN REYMONDON Isabelle TERZIBACHIAN Georges TERZIBACHIAN Jean TERZIMIKIRIAN Jean

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

119

TERZIPANOSSIAN Vincent TERZIYAN Pierre TERZIYAN Tanya TERZIYAN TEVANIAN Ardemis TEVANIAN Charles TEVANIAN Georges TEVANIAN Marguerite TEX TEXTILES HERMINE TEYINYAN Antaram TFENKIDJIAN Antranik THADIRDJIAN Loussaper THE MATHWORKS THEMELIN Gerard THEOUPAKIAN Haiganouch THEVENON Gerard THIBAULT Jean-Marc THIESER Gerhard THILINGUIRIAN Georges THOMAS DJIRIGUIAN Karine THOMASSIAN Marc THOMASSIAN Robert THOMASSIAN Varvar THOMELIN Jacqueline THOROSSOV Marie THUAUD Gerard THUAUD Jean TIDJARIAN Andre TIFTIKDJIAN Noel TILBIAN Arsene TILBIAN Eliane TILBIAN Georges TILBIAN Loutfia TILBIAN Pierre TILBIAN Samuel TILDIAN Webb TILKIAN Jean Pierre TIMAXIAN Anny TINGUERIAN Renee TIRATSOUIAN Gregor TIRENKIAN LEFEVRE Marie Louise TIRIAKIAN Patrick TIRNAKSIZIAN Gregoire TIRNAKSIZIAN Hustian TIROUVANZIAM Francois TIRTIL Yervant TIRYAKIAN Keram TIRYAKIAN Seta TISSOT Jean Fran?ois TOCATLIAN Gisele TOCATLIAN Jacques TOCATLIAN Jean Jacques TOFANI Roger TOGATHIAN Marcel TOKADJIAN Jack TOKATIAN Lionel TOKATLIAN Annik TOKATLIAN Georges TOKATLIAN Marie TOKATLIAN Pascal TOKATLIAN Sebouh TOKATLIAN Simone TOKATLIAN Vahan TOKATLIAN Valerie TOKTASYAN Ohanes TOKUR Harutun et Zabel TOKUR Murat TOLIAN Andre TOLYAN Gregoire TOMASSIAN Hagop TOMASSIAN Herepsine TOMBAKDJIAN Jean TOMBAKDJIAN Robert TONGOURIAN Alain TONGOURIAN Julien TONGOURIAN Laurent TONIAN Armine

TOP TIME TOPAKIAN Jerome TOPALIAN Cedric TOPALIAN Daniel TOPALIAN Edouard TOPALIAN Gregoire TOPALIAN Jean TOPALIAN Lucie TOPALIAN Marc TOPALIAN Napoleon TOPALIAN Noe TOPALIAN Roger TOPALIAN Simone TOPALIAN Verkine TOPALIAN TOUCHET Nadine TOPDJIAN Claude TOPOUCHIAN Jirar TOPOUZIAN Marie Claude TOPSAKAL Hovhannes TOPSAKALIAN Elisabeth TOPTCHIAN Jean TOPTIC TORAMANIAN Zaven TORANIAN Jacob et Suzanne TORIGIAN Anne Marie TORIKIAN Apraham TORIKIAN Gabriel TORIKIAN Gerard TORIKIAN Jacques TORIKIAN Krikor TORIKIAN Patrick TORIKIAN Philippe TORIKIAN CHARPENEL Joelle TORKOMIAN Simon TORLIGUIAN Andre TORLIGUIAN Robert TOROSLAB TOROSLU Henri et Marie TOROSOGLU Bayzar TOROSSIAN Abraham TOROSSIAN Agnes TOROSSIAN Albert TOROSSIAN Albert et Ginette TOROSSIAN Antoine TOROSSIAN Antoinette TOROSSIAN Arthur TOROSSIAN Arthur TOROSSIAN Bedros TOROSSIAN Carole TOROSSIAN Charles et Florence TOROSSIAN Christophe TOROSSIAN Claude TOROSSIAN Dikran TOROSSIAN Edouard TOROSSIAN Elisabeth TOROSSIAN Fran?ois et Michele TOROSSIAN Gerard TOROSSIAN Hoseppe Michel TOROSSIAN Hrair TOROSSIAN Jean Marc TOROSSIAN Jean Pierre TOROSSIAN Jeannine TOROSSIAN Jeannine TOROSSIAN Kegham TOROSSIAN Laura TOROSSIAN Leon TOROSSIAN Marie Claire TOROSSIAN Max TOROSSIAN Michel TOROSSIAN Nubar TOROSSIAN Pauline TOROSSIAN Philippe TOROSSIAN Pierre TOROSSIAN Pierre TOROSSIAN Robert TOROSSIAN Roupen TOROSSIAN Serge TOROSSIAN Serge et Agnes TOROSSIAN Sevag

TOROSSIAN Simon TOROSSIAN Thierry TOROSSIAN Vahe TOROSSIAN TOROSYAN Nurhan TORUSLU Karabet TOSBATH Marie Louise TOSSOUNOGLOU Marie TOSSOUNOGLOU Sophie TOSTALIAN Annie TOSUN Anto TOSUN Hacik TOSUN Hosep TOTOYAN Georges TOTOYAN Gregoire TOTOYAN Yves TOUCHARD Benoit TOUCHET Anne TOUCHET Rene TOUFANIAN Annick TOUFANIAN Siranouche TOUFEKTSIAN Albert TOUGHLOUIAN Gregoire TOUITOU MANOUKIAN Yves et Michele TOUKHIAN Marcel TOUKLIAN Jean TOULAJIAN Arthur TOULIAN Roger TOULOUDJIAN Andre TOULOUDJIAN Charles TOULOUDJIAN Jean TOULOUDJIAN Pascal TOULOUMBADJIAN Joelle TOULOUMIAN Catherine TOULOUMIAN Jacqueline TOULOUMIAN Jacques TOUMANIAN Emma TOUMANIAN Guillaume TOUMANIAN Michel TOUMANIAN Rouben TOUMAYAN Robert TOUMIKIAN Jacqueline TOUMIKIAN Sylvette TOUPIN Claude et Reine TOURIAN Danielle TOURIKIAN Mardiros TOURNAIRE Jacques et Josiane TOURNIKIAN Denis TOURNIKIAN Denis Florence TOURNIKIAN Jacques TOUTDJIAN Pierre TOUTLIAN Marie TOUTLOUYAN Michel TOUTOUNDJIAN Albert TOUTOUNDJIAN Raffi TOUTOUZIAN Jean TOUZLADJIAN Fabienne TOUZLADJIAN Huguette TOUZLADJIAN Ren?e. TOUZLADJIAN Sylvain TOUZLIAN Antranick TOUZLIAN Patrick TOVMASSIAN Germain TOVMASSIAN Jirair TOZLANIAN Patrick TRANSPORTS GAZAROSSIAN TRICOTS JANLYS TRICOTS JEAN MARC TRICOTS PASCAL TRICOTS VALY TRIKIAN Manouchak TRIKIAN Monique TROUIN PETENIAN Jeanine TROUSSIER Paul TRUC Jean Louis et Arlette TSAG TSALIKIAN Michel TSAVOUSSIAN Jacques

TSOBANIAN Alice TSOBANIAN Claudie TUFENKDJIAN Antranik TUFENKDJIAN Marc TUFENKDJIAN Noel TULEKIAN Albert TURAC Zivart TURBIAN Jean Louis TURKMENIAN Agop TURKMENIAN Andre TURKMENIAN Jacques TURKMENIAN Sarah TURPINIAN Jean Claude TURREL Jean TURRIAN Pascal TURYAN Andre TURYAN Arthur TUTELIAN Clemence TUTELLIAN Anne Marie TUTUNDJIAN Brigitte TUTUNDJIAN Jacques TUTUNDJIAN Nanor TUYSSUSSIAN Yvan TUYSUZIAN Francoise TUYSUZIAN Georges TUZEMEN Sahan TZATOURIAN Emmanuel UCCAI UCARI Alain et Anna UCAV MAISON CULTURE ARMENIENNE UCFAF JAF UCFAF UNION CULTURELLE UDAA UNION ASS ARMENIENNES UGAB UGAB VIENNE UMIDIAN Helene UMUTYAN Stephane UNCUOGLU Harutyun UNION CULTURELLE ARMENIENS UNION DES ARMENIENS DE CANNES UNION DES COMPATRIOTES ARMENIENS UNION NATIONALE DE L EGLISE ARMENIENNE USTA Agop USTAUD Avedis UTUDJIAN Madeleine UZEL Michel UZENGUIDJIYAN Arto UZUNYAN Annie VACHER Daniele VAHANIAN Annie Claire VAHANIAN Edouard VAHANIAN Gabriel VAHANIAN Henri VAHANIAN Joseph et Lucie VAHANIAN Olivier VAHANIAN Siranouche VAHANIAN Vartan VAHE VAHRAMIAN Aram Gilbert VAHRAMIAN Henri VAHRAMIAN Xavier et Karine VALENTE Gerard et Rosette VALENTIN Jacqueline VALENTIN Jean Jacques VAMS VAN VAN BRUGGEN Gerard VAN LAUWE Eric VAN MOERE Sebastien VANDAELE Guilain VANESSIAN Avedis VANESSIAN Av?dis VANGREVELYNGHE

Armenouhi VAPE RAIL INTERNATIONAL VARAKOUMIAN Jean Pierre VARBEDIAN Jeanne VARDANIAN Astghik VARDANIAN Kazaros VARJABEDIAN Agnes VARJABEDIAN Bernard VARJABEDIAN Hermine VARJABEDIAN Julien VARJABEDIAN Michel VARJABEDIAN Nichan VARJABEDIAN Rosette VARJABETIAN Jacques et Arlette VARJABETIAN Mathilde VARJABETIAN HOCHARD Sophie et Alexandre VARJABETYAN Vrej VARJANIAN Albert VARJET Armand et Helene VARTABEDIAN Charles VARTABEDIAN Claude VARTABEDIAN Flora VARTABEDIAN Henriette VARTABEDIAN Violette VARTAN Chantal VARTAN Claude VARTAN Irene VARTAN Roger VARTANESSIAN Jean VARTANESYAN Yetvart VARTANIAN Aida VARTANIAN Alain VARTANIAN Alain VARTANIAN Albert VARTANIAN Andre VARTANIAN Anna VARTANIAN Annie et Pascal VARTANIAN Daniel VARTANIAN Denis VARTANIAN Didier VARTANIAN Edouard VARTANIAN Edouard VARTANIAN Frederic VARTANIAN Georges VARTANIAN Gregoire VARTANIAN Gregor VARTANIAN Hermine VARTANIAN Jacqueline VARTANIAN Jacques VARTANIAN Jacques VARTANIAN Jean VARTANIAN Jeanne VARTANIAN Joseph VARTANIAN Jules VARTANIAN Julien VARTANIAN Karine VARTANIAN Laurent VARTANIAN Marc VARTANIAN Marie VARTANIAN Meline VARTANIAN Michel VARTANIAN Nigorose et Jeannine VARTANIAN Paul VARTANIAN Robert VARTANIAN Roland VARTANIAN Sarkis VARTANIAN Serge VARTANIAN Seta VARTANIAN Sonia VARTANIAN Stephane VARTANIAN Vartan VARTANIAN Vartan VARTANIAN DECLOIS Jacqueline VARTANIAN NRANIAN Madeleine

120

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

VARTANIAN NRANIAN Zareh VARTANY Evlyn VARTANYAN Diana VARTAVARIAN Jean VARTERES Gregoire VARTERESSIAN Claude VARTERESSIAN Olivier VARTERESSIAN Stephane VARTICIAN Elise VARTIGNAN Marie Therese VARTOKIAN Robert VARTOUKIAN Patrick VARTOUKIAN Stephane VARTUVARIAN Jirayr VARTUVAROGLU Elise VARVARIAN Alice VARVARIAN Patrick VARVARIAN Varoujan VASILICHIAN Alexandra VASOYAN Agop VASSAL Philippe VASSEUR Etienne VASSILIAN Marcel VASSOYAN Robert VAUDOIS Claire VAZ Mario et Arax VEKILIAN Garabet VELEDIAN Philippe VEMIAN Fanny VENEMA Anna VENTOLA Francis VERDIYAN Joseph VERNASSA Louise VERNEY CARRON Estelle VERO Lucette VERSTEEGH GONCU Francoise VERT Louis VERTANESSIAN Laurent VERTANESSIAN Leon VESNEYAN Marie VEZIRIAN Denis VEZIRIAN Henri VEZIRIAN Jean VEZIRIAN Sourene VIALET Laurent VIKEN VILLEREY Gabrielle VIOLETTE VISSAC Fran?ois et Jocelyne VITCHENIAN Joseph VK VOIDIES Michele VOISIN Yves VOSGANIANTZ Jean Jacques VOSGUER Charles VOSGUERITCHIAN Antranik VOSGUERITCHIAN Marie VOSKANIAN Hermineh VOSKANYAN Armen WACHE Isabelle WALTER PECRIAUX Gerard et Berthe WANIAN Axel WANIAN Jacqueline WARTANIAN Raffi WEBMASTER BUSINESS WEINLING Jacqueline WENDLING Emile WROBEL Henri et Angele X PERIENCE CONSULTANTS I EC YACOUBIAN Alia YACOUBIAN Berg et Sonia YACOUBIAN Elisabeth YACOUBIAN Garen YACOUBIAN Georges YACOUBIAN Jean Louis YACOUBIAN Michael YACOUBIAN Rafi

YACOUBIAN Virginie YAGHDJIAN Hovannes et Zagie YAGHDJIAN Jacques YAGHDJIAN Lucie YAGHLEKDJIAN Angele YAGHLEKDJIAN Gwladys YAGHLEKDJIAN Marc YAGHOOBIAN Albert YAGHOUBIAN Gerard YAGIR Nivel YAGIR Samuel YAGIR Sevan YAGIRIAN Franck YAGMOURIAN Ara YAGULE Agop YAHOULIAN Jeanine YAILIAN Claude YAILIAN Marcel YAILIAN Paul YAKIN Garbis YALCIN Arthur YALIC Angelique YALIC David YALIC Hovsep YALIC Noubar YALIC Sarkis YALIC Suleyman YALKAZIAN Warij YALNIZIAN Anne Carole YALNIZIAN Armand YALNIZIAN Gerard YALNIZIAN Jacques YAMANJIAN Arthur YAMANJIAN Nadine YAN YAN S SERVICES YANAR Anahid YANAR Nisan YANAR Zohrap YANDUM Charles YANEKIAN Edmond YANIAN Arthur YANIKIAN Charles YAPAUDJIAN Daniel YAPOUDJIAN Elie YAPOUDJIAN Gregoire YAPOUDJIAN Isabelle YAPOUDJIAN Olivier YAPOUDJIAN Pascal YAPOUDJIAN Suzanne et Joseph YAPOUTZIAN Christine YAPOUTZIAN Janick YAPOUTZIAN Roger YARDIM Noel YARDIMIAN Yasmine YARIMKESIS Antranik YASIDJIAN Garabed YAUTIER Henri Claude YAVERIAN Gregoire YAZEDJIAN Mardiros YAZEDJIAN Patrick YAZEDJIAN Peggy YAZICIYAN Emile YAZICIYAN Sarkis YAZIDJIAN Gerard YAZMADJIAN Sonia YECHICHIAN Alice YECHICHIAN Gerard YECHICHIAN Simone YEDIKARDACHIAN Andre YEDIKARDACHIAN Armand YEGAVIAN Francis YEGAVIAN Minas YEGHIAYAN Arsene YEGHIAZARIAN Elisabeth YEGHICHEYAN Delphine YEGHICHEYAN Marie Louise YEGHIGUIAN Jacques

YEGHIKIAN Nevart YEGHISSIAN KHANDJIAN Terfanda YEGH-NAZARIAN Johnson YEGHNOYAN Olivier YEGHSHATYAN Samson et Aida YEGIKYAN Vartan YEGIKYAN Artin YEGUENIAN Pascal YEGUENIAN Suzanne YEGUENIAN Virginie YEGUIAYAN Armenak YELKOVANIAN Aroussiak YELKOVANIAN Gerard YELKOVANIAN Gregoire YEMENIDJIAN Magdeleine YENIGOTCHIAN Avack YERAMIAN Aghavnie YERAMIAN Monique YERAMIAN Robert YERANOTSIAN Azaadhouie YERANOTSIAN Georges YERDAMIAN Jean et Nicole YEREMIAN Daniel YEREMIAN Gerard YEREMIAN Jeanne Marie Alice YEREMIAN Lucien YEREMIAN Marie Claude YEREMIAN Noel Avedis YEREMIAN Pierre YEREMYAN Gaia YERESYAN Jacques YERESYAN ASSADOUR Veronique YERETZIAN Hatchadour YERETZIAN Jacques YERETZIAN Jean YERIKIAN Gaston YERISSIAN Davoud YEROUNIAN Georges YERVANT Jacques YESSAYAN Bedros YESSAYAN Garabet YESSAYAN Minas YETERIAN Carole YETERIAN Daniele YETERIAN Diran YETERIAN Jean Jacques YEVADIAN Georges Krikor YEVADIAN Manuel YEZADJIAN Haroutioun YEZEGUELIAN Eric YEZEGUELIAN Jean YEZEGUIELIAN Levon YEZNIKIAN Azadouhie YEZNIKIAN Michel YILMAZIAN Khatchig YOLDAS Manuk YOLDJIAN Guy YONCALI Nubar YOPIAN Roger YORGANDJIAN Marie Josee YORGANTZ Martin YORGUI Jean YORULMAZ Felicia YOUSSOUFIAN Aghavnie YULAFCI Arsene et Annie ZADEH Helene ZADEH Jean Hovannes ZADIGHIAN Leon ZADIGUIAN Albert ZADIKIAN Anna ZADIKIAN Eric ZADIKIAN Jean Louis ZADIKIAN Louise ZADIKIAN Lucien ZADIKIAN Marie et Manuel ZADIKIAN Roger

ZADIKIAN Roston ZADIKIAN Serge ZADIKIAN Simone ZADIKIAN Zadik ZADOUIAN Alice ZADOURIAN Gerard ZADOURIAN Marie ZADOURIAN Nersik ZAGHINI Renato ZAGIKIAN Garo ZAHREDJIAN Aida ZAHREDJIAN Alban ZAHREDJIAN Armand ZAKAR Pierre ZAKARDJIAN Agop ZAKARDJIAN Sandra ZAKARIAN Agor Jacques ZAKARIAN Alain EURL ZAKARIAN Armen ZAKARIAN Charles ZAKARIAN Estelle ZAKARIAN Etienne ZAKARIAN Herve ZAKARIAN Jacqueline ZAKARIAN Jacques ZAKARIAN Marie Josephe ZAKARIAN Noel ZAKARIAN Rose Marie ZAKARIAN Satenik ZAKARIAN Sonia ZAKARIAN Suzanne ZAKARIAN Zacharie ZAKARIAN Chantal ZAKARIAN RICHARD ZAKARIAN TRANSPORT ZAKEOSSIAN Edouard ZAKEOSSIAN Mardik ZAKEOSSIAN Dikran ZAKIAN Alain ZAKIAN Sophie ZAKOIAN Andre et Gilda ZAKOIAN Jean ZAKOIAN Patrice ZAKOYAN Harutyun ZALULYAN Sirun ZAMAN Sabrina ZAMAN Toros ZAMAN Dikran ZAMANTIAN Antoine ZAMBAKDJIAN Monique ZAMBAKEJIAN Zohrab et Ovsanna ZAMBARDJIAN Yves ZAMGOTCHIAN Francois ZAMKOTSIAN Frederic ZAMKOTSIAN Rose Marie ZANDOMENEGO Dino ZANETTI Pierre ZANOTTI Edmond et Gisele ZAOUR Antoine ZARAKOLU Arthur ZARAKOLU Bogos ZARFDJIAN Catherine ZARFDJIAN Janine ZARIFIAN Patrick ZARIFIAN Samuel ZARIFYAN Berc ZARIKIAN Christophe ZARIKIAN Gregoire ZARIKIAN Joseph ZARIKIAN Robert ZARMANIAN C?cile ZARMANIAN Noel ZARMANIAN Philippe ZARNICHANIAN Guliane ZAROUBIAN Jean ZAROUGHIAN Chake ZAROUKIAN Andr? ZAROUKIAN Dirouhie ZAROUKIAN Elisabeth

ZAROUKIAN Georges ZAROUKIAN Thomas ZAROUKIAN Violette ZAROUYAN Andre ZAROUYAN Daniel ZARPANELIAN Robert ZARTARIAN Anna ZARTARIAN Krikor ZARTARIAN Marguerite ZARTARIAN Noel ZARTARIAN Sebastien ZARZAVATDJIAN Richard ZATOURIAN Marie Jeanne ZEBOURIAN Serge ZEDDY S ZEDEF Levon ZEITOUNIAN Louis ZEKIAN Andre ZEKIAN Dikran Ludovic ZEKIAN Hagop ZEKIAN Laurence ZEKIAN Stephane ZEKIAN Sylvain et Vilma ZELINSKY SARKISSIAN Veronique ZELVEYAN Christophe ZELVEYAN Marc ZENDJIDJIAN Paul ZENDJIRDJIAN Claude ZENEIAN Jacques ZENEIAN Roger ZENGINOGLU Jacques ZENGUINIAN Hrant ZERAHIAN Sylvie ZERONIAN Jean Claude ZERONIAN Luc ZERONIAN Ovsanna ZEROUKIAN Jean ZEROUKIAN Rosette ZEROUNIAN Jean ZEROUNIAN Nicolas ZERUNYAN Harutyun ZERUNYAN Hayk ZIBDJIAN Gisele ZIKOYAN Zakar ZILLIOX Jean Marie ZINDJIRDJIAN Michel ZINDJIRDJIAN Parser ZIREKIAN Armand ZOBOUYAN Aida ZODIAN Jacques ZOLEMIAN Francis et Maryse ZOLEMIAN Jean ZOLLE ZOLOMIAN Alex ZORAYAN Anne Marie ZORAYAN Jean ZORAYAN Jean ZORAYAN Vahan ZORIAN Jacques ZORIAN Jean Marc ZORIAN Robert ZORIKIAN Jean ZORLU Jacqueline ZOROYAN Na?ra ZOROYAN Ousep ZORTIAN Gregoire ZORZOPIAN Andranik ZOTIAN Germaine ZOTIAN Jean Jacques ZOUKIMIAN Gil ZOULALIAN Agnes ZOULALIAN Andre ZOULALIAN Arminee ZOULALIAN Edmond ZOULALIAN Georges ZOULALIAN Jean ZOULALIAN Lazare ZOULALIAN Sarkis ZOULIKIAN Onnik ZOULOUMIAN Colette ZOVIGHIAN Raymond ZUCCARO Nazic ZULEMANIAN Albert ZULEMANIAN Florence ZULEMANIAN Yvonne

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

121

Abdalian Masses and Anelka Abedian Arby Abedian Razmik and Souzan Abel-Essayan Madeleine and Friedhelm Abraamian Mher Abrahamian Yaroum Abrahamian Abraham Acemyan Manuk Achabeck Georg Acikbas Kapriel Adrian Bedros and Hasmik Adsiz Armen Agahkanian Alfred Aghayan Nerses Aghazarian Anita Agocan Ohannes and Yipraksi Agopovic Sarkis Agupyan Atam and Sirvart Agupyan Aleksan Akilli Hagop Akiskalyan Hrant Akopian Vigen Akopian Rafael Akopians Roben Akyüz Murat Akyüz Ankin Akyüz Artin Alaca Onnik Aleksanian Sirijoga Alexander Mardik and Gabriele Alexanian Avedis Alyanak Vartkes Amarkaryan Grigor Ambarchian Antranik Ambarjan Susanna Amirkhanian Saro Antranek Simon Simon Apcar Minas Apélian Maria Cristina Apochian George Aprijan Karnik Arakelian Karapet Arakilyan Siron Arapoglu Agop Arapoglu-Gelici Samuel and Maryam Arapoglu-Gelici Hayganus Araxian Avadis and Dikranüyü Armenischer Kulturverein in Hessen e.V. Armenischer Kulturverein in Köln e.V. Arschakyan Arsen Artar Akop and Aghanik Artar Misak Artar Sarkis Artar Jirayir Artar Mihran Artar Michael Artarian Aznif Artazyan Robert and Lilit Artin Livon Artin Asro Artinyan Agavni Aruschanjan Karine Arzuman Armenak and Rita Arzuman Ardas Arzumanyan-Schuster Serine Asadour Ward Asadur Aliksiyos Asarjan Rasmik Asatrian Aschot Asatrjan Wladislav Asatryan Hripsime Ascioglu Agop Ascioglu Nivart Asik Kevork

Germany

Asil Sahag Assaturian Mousses and Jutta Assoian-Link Margret Astarcioglu Hacik Atayan Khachatour Atikian Agop Avakian Shakeh Avanes-Avakian Razmik Avanesian Levon Avanesian-Farid Vahe Avanessian Richard and Dalita Avedyan Edward Avetissian Djon Avetjan Garnik Aydos Agop Ayrmian Garnik Azak Sahak Azali-Sahaghian Gagik Azizians Haik Babahan Bogos and Elke Babajan Waldemar Babajanyan Alexander Babajanyan Artem and Jana Babakyan Karapet Babayan Alik Babayan Robert and Anahid Babayan Artur Babayan Rouben Babigian Martin and Irmgard Bachayan Armen Bachtanian Sevan Badaljan Alina Bagdasarian Vardan Bagdasarov Valerij Bagdasaryants Susana Bagli Süren Bahcivanoglu Talin BAKAS Handelsgesellschaft mbH Bakkalian Vache Bal Avadis Balayan Avetis Balbajan Ruben Balian Bedros Balian Sebouh Baloshian Raffi Barsegian Karen Basak Garabet Becker Margrit Bejanyan Armen Bekaroglu Angelik Bekeredjian Edgar Bekeredjian Marie Besiryan Kiyork Bezazyan Norayr and Christiane Bezdjian Zaven Biberciyan Vartkes Bicakci Kirkor and Verkin Bigürdi Faghibeig Sergo Bilibozian Sona Bilibozoglu Hacik Bilici Bünyamin Bloutian Pierre Boghosian Takuhi Bogosyan Nubar Borchardt Philipp and Eva Boyacioglu Karabet Bozukyan Karabet Bräckle Karin Buldukoglo Sükyas Buniatian Gayane Bunyatyan Armen Burunyan Sona and Sultan Buschmeier-Movsisyan Karine Cakir Anni Camci Mardiros Camgöz Akup Camgöz Hosep Carikciyan Kevork Cekic Artin Celalyan Hacik

Cezveciyan Aret Cezveciyan Kamer Chandjian Wartan Chantakian Armenak Simon Chatchatrian Aschot Chatschatrjan Hasmik Cicek Sarkis Cicek Vahan Cihan Berc Cihan-Mardirosyan Armenuhi Dabag Mihran Dabag Sona Danali Dikranohi Danielian Nickolai and Hasmik Darbinjan Anait Darcin Hacik Davidian Hamo Davtjan Gagik Dawidjan Annekatrin Dawidjan Haik Dawoudian Zareh and Albert Degirmenci Sarkis Demir Agop Demirci Bogos Demirci Miran and Julyet Demirci Kacin Demircian Serkis Demircian Zadik Demircioglu Varoujan and Angine Der Petrosian Samson Derderian Armand P. Derderyan Arsen Der-Karapetian Harmik Dikran Vahram Dilaveroglu Manuk Dilsizyan Anisa Dogancioglu Herman Donikian Ohannes Dubral Wolfgang and Nora Dürr Johannes Ebhrahim Sahakian Mesrob Ebrüsüm Eva and Ohanes Eggenstein Margret Ehrwart Racky Elmaoglu Manuk Erkelenz Ulrich and Gisela Esagholian Razmik Eskenian Artin Essayan Arsham Fanardshanyan Levon Fangmeier Jürgen Finsterbusch Andreas Galestian Vartan Galustian Hambarsoom Galustian Anna Galustian Oshin Garabedian Helga Garbis Balci Garbis Garibyan Varujan Garojan Samwel Gazaroglu Jirayr Geliboluoglu Raffi Gemerekli Yetkin Efron Gevorkian Azat Gevorkjan Jurij Ghazarian Singerdi Hamaz Ghazaryan Garnik Ghotoian Norik Gök Garabet Gökcek Arman Minas Gökcek Tamy Gorji Vigen Goroyan Raffael Goukassian Manok Gregorian Hamo Gregorian Kevork Gregorian Kohar Grigorian Anaid Grigorian Owanes Grigorian Nerses

Grigorian Grigor Guetsoyan Levon Gukasjan Viktor Gülbenk Mesrop Gülbenk Kevork Güllük Akabi Guloglou Paul Gümüsyan Istepan Gurian Erol Hacikoglu Setrak and Ayda Hacopian Alfred Hacuryan Zaven Hadjetian Vahan Haghnazarian Jan Haghverdian Vazgen Hakobian Julietta Hakopian Vartan Hakopian Haik Hakopjan Martin Halajian Joseph Haleblian Zaven Halkacioglu Iskender Hamouchian Artin Hamparian Sarkis and Dagmar Hamparian Inessa Hanechian Abraham Hanesyan Armen Hartmann Haig Harutjunia Anjelika Harutjunian Bagdasar Harutjunjan Nardos Harutunian Khatoonik Hekimoglu Apraham Hekimoglu Vahram Herzog Hripsime Hovagimian Jean-Claude Hovasapian Vigen Hovhannisyan Susanna Hovsepian Rosanna Hovsepian-Sangerdi Gevork Howakimjan Norik Hrant Hranti Boghos and Vartouhi Hudaverdi Sahak Hüseyinciyan Nurhan Hüttig Siegfried Ibojan Kamo Inas Sake Isakhanyan Serovpe Iskandazjan Andranik Issaeian Rafik Issaian Edic Issaian Hendrik Ivan Anousch Jachschinjan Armen Jegorjan Mamikon Jiroyan Hosrof and Anahid Kabaracyan Ofelya and Murat Kaci Makruhi Kalatas Kevork Kalaydjian Souren Kaldirim Hayrabet Kalenderyan Hagop Kalosyan Harutyan Kamardjian Bedros and Damm Tilly Mathilde Kantian Raffi and Elke Kar Murat and Lusine Karabetyan Garo and Nivart Karabetyan Hermann Karabulut Vartuvar Karajian Vartouhie Karakischjan Samwel Karanfiloglu Nazli Karanfiloglu Onnik Karaoglan Hosep Karaoglan Artin Karapekmez Serkiz Karapetian Henrik Karapetian Thomas and Ruth Karapetian Simoun

Karapetyan Mourad and Lyudmila Karapetyan Tigran Karatetow Armen Karayan Duran Karayan Sefa Kartun Vahric Kasar Serkis Kasarcan Raffi Kassabian Haroutune Kassapian Nubar Katschaturian Greda Kavafyan Minas and Schnorik Kayramaljan Sarkis Kazandjian Anton Kehayan Artin and Satenik Kehribarciyan Bedros and Anjel Kehribarciyan Rober Keledjian Garabed Kerimyan Mihran Keshishians Lazar Kettenhofen Erich Kevorkian Zaven and Elisabeth Keyisoglu Raffi Khachatourians Razmik Khachatryan Armen Khachekian Kasazi Arakss Kharatyan Levon Khatchatourov Artour Khatchatrian Vladimir Khatchikian Günter and Karin Khishdarian Ishkhan Khodabakhshi Norik Khodabakhshi Jorj Khoranian Fred and Yvette Khosrovafian Koryoun Kidikoglu Anahit Kidikoglu Nerses and Manusak Kilian Gregor Barsam Kilian-Buthmann Olga Kin Eya Kiren Hayik Kiren Kabril Kiren Nigavos and Lusaper Kiren Sahak Kiren Sahin Kiziloglu Anki Klidjian Artin and Wilhelmine Kodak Istepan Kodak Karnik and Silva Kodak Anagül Kolajan Avadis Kölcü Antiranik Kopma Serkiz Köroglu Mirza Kosejian Dikran Köseyan Berc Krikorian Dalita Kücük-Bezirgan Harutyun Kuzuluk Mari Leonian Nahabet Loth Michael Madjounian Edik Makarian Edwarth Manoukian Daniel Manoukian Manouk Manuel Philippe Manuelian Claudia Manuelian Varujan Manuelyan Nubar Manukjan Mischa Manukyan Edik Manukyan Manuk and Schuschan Maranian Onnik and Vera Mardirian Paul Mardirossian Krikor and Elisabeth Mardirosyan Maryani Margarian Ashod Margarian Anne

122

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Margarosyan Bereik Margaryan Mechak Marissen Vartuhi Markarian Ara Markarian Herand Markarian Awanes and Edeltraud Markarian Antranik Markaryan Vahan Martirosian Martik Martirosjan Samwel Martirosyan Rafael and Valentina Matevosjan Grigorij Matos Toros and Elmas Matosoglu Arman Mattern Rolf Matyosoglu Hosep Mehrabian Edik Melikjan Esther Meliksetyan Yevkine Melkonian Michael Melkonian Alek Melkonjan Simon and Georgia Melkonyan Vahric Meskochian Vartan Mesropjan Marine Mesropyan Norbert Mikaelyan Garbis Mikallian Levon Minaeian Gigham Minakoglu Harityum Minasian Simon and Anahid Minassian Arthur and Irmgard Minassian Stefan and Luzie Minayan Herayk Minaz Yetvart Mirzahkanian Gagik Mirzakhan-Saky Rouben Miskaryan Armine Mnatsakonyan Viktor Moghaddasian Garnik Moser-Minasian Jina Muhcavak Ohannes and Silva Muhtaroglu Nisan Nahapetian Hilda Nahapetian Massis Nakas Gülünar Nakas Aga Nalbandian Alek Nalbandjan Stephan Nalbat Mardiros Navoyan Karen Nazari Vartanusch Nazarian Norik Nazarian Georg Nazarian Oskan Nazrjan Onnik Nercissian Schahen Nerdenyan Artin Nerses Gharaghez Varoujan Nersesian Hartiun Nersisoglu Karabet Nersisoglu Serkis Nersisoglu Nevart Oganesian Aleksandre Ohanian Johannes Ohanian Nerses Ohanyan Gevorg Oklazoglu Leon Ovagimian Wasgen Ovasapian Samvel Owassapian Schawarsch Ozan Agavni Özdemir Ohannes Pamuk Karuk Pamuk Serkiz Panasoglu Panosoglu Ohannes Panosoglu Atana Panosyan Ara

Papasjan Kirkor Papaz Varujan Papazoglu Anton Papazyan Madeleine Parilusyan-Demirci Nadya Parlar Bagdasar Parlar Hacik Parlar Nivart Parsegyan Arthur Parseh Sylvia Peilert Olivia-Noemi Peilert Joachim Pekayvaz Hilda Pektopalyan Avedis Pektopalyan Serkis Pelzer Sonja Petrossian Arthur Petrosyan Hripsime Pilaloglu Agop Rafaeljan Samvel Reinbothe Flora Richter Monika Rodex Industriebedarf-Handels GmbH Rosenberger Arzwik Rouchanian Antranig Rustamjan Jurand Saakian Marine Safaryan Andranik Sagbas Arsak Saglamer Kirkor Sahagian Shake Sahakoglu Narkul Sahakyan Sahak Sahakyan Menecar Sahikoglu Arman Sahikoglu Simon and is Sallabasoglu Bayzar Samouelian Kevork Sari Ohannes Sarkis Mando Sarkis Rupen Sarkisian Gevork Sarkisian Yervant Sarkisian Sousanna Sarkisian Robert Sarkisian-Schroeter Djawait Sarkis-Karapetians Robert Sarkissian Tatiana Sarkissian Hovsep and Mechthild Sarkissian Vartan Sarkissian Arpi Sarukian Surik Savasyan Istepan Schachparonjan Erwand Schahinian Harotin Schahinian Aram Scheer Rebecca Scheier Martin and Sossy Scholz Janet and Gerald Seferian Karen and Natascha Seker Kazar Senyar Kegork Serkis Minasyan Servic Sarkis and Selin Set Arsavir Set Ardavast and Anita Sevian Alice Sevinc Albert Seyrek Hosep and Ankin Shahnas Armenak Simonian Robert Simpatyan Ara Sinanian-Müller Jeanette Sirinyan Kirkor Sivaci Alice Smbatyan Khachik Sögüt Dikran Sovicek Sirpuhi Stemmler-Kasabian Hasmik

Sukiasjan Tigran Sürmeliyan Nazari Surnadschian Dirair Tabaker Garo Tabaker Vahram Tabaker Jilber Tahmasian Edward Talalian Arthur Talsik Sükrü Tatarian Shant Tataryan Hacik Tatewosian Norik Tatos Kirkor and Vercanik Tavit Markar Tekneci Ohannes Tekneci Belinda and Kapriel Tekneyan Khajak and Agop Temelli Silver Ter Harutunian Zolak Tertemiz Aleksan Thiel Johannes and Anusch Thiemel Gayane Titze Mario Tomasian Mikael Tomasian Samson and Sonik Tonojan Klaus-Dieter Tonojan Artur Torosjan Anna Torossian Angela Torossian Toros Antoun Torosyan Garik Tosun Artin Touma Chafik Tourasian Aris Toursarkissian Garabet Tschugurjan Armen Tufenkcyan Samwel Tunc Tanja Tunc Vahan Türk Maria Ucar Petra Ursan Asadur and Anna Ütücü Arsavir Vardanjan Nune Vartanian Norick Vassilian Rouben Vayvalakian Lusin Vayvalakian Hüsip Vayvalakoglu Yetwart Vitus Nunik and Heiner von Meister Parise Weidemann Martin Woskanian Hannelore and Harutiun Yanar Serkis Yandimoglu Ohannes Yandimoglu Ari Yapici Serkis Yazmaciyan-Reisz Maral Yedgarian Haftevani Harmik Yeghiazar Raffi Yegiazaryan Andranik Yeritsian Arshavir Yeterian Mihran Yigit Agop Yildiz Anna Yogurtcu Avedis Zabunoglu Harutyun Zadikian Karnik Zadoorian Sangburani Seda Zadoyan Sevan Zadoyan Gregor Zadu Nisan Zakarian Mari Zakaryan Sona Zarman Yervant Zarmann Karakin Zaroukian Alis Zeren Michael and Sonia Zeyfiyan Antiranik and Karin Zülfikaroglu Meryem

Great Britain
ABADJIAN FLORA MRS ABADJIAN A.K. MR LARA MS MRS ABBASI OSAMA MR & SAKKA ABRAHAMIAN ARMAND MR ABRAHAMIAN EDMOND MR &

BOGHOSSIAN A. MR & S. MRS BOWDEN VIVIENNE MRS BOHDJELIAN D. MR & MRS

BOHDJELIAN P.H. MR & A. MRS

BOYADJIAN H. MRS

CASEY JOSYANE MRS CHAHIN ARA MR

CARAPIET P. MR & MRS CATCHIK B. MR & MRS

ABTIN MRS MRS

ACKERMAN LYDIA MRS

CHAKELIAN DIRAN MR & MRS CHANTRY VELLACOTT DFK CHRISTIE A. MR & MRS CHERCHIAN H. MR & MRS CHERCHIAN K. MR & MRS COOK A. MRS CHOLAKIAN K. MR & A. MRS COULIGIAN VICKEN MR COULIGIAN TATTO MR & MRS CHAKMAKDJIAN MR & MRS CHIFTJIAN LEVON MR & MRS

AGHABEGIAN HENNO MR & AGAJANIAN MARY MRS AIVAZIAN IVAN MR AIVAZIAN H. MRS ALCOCK PAUL MR AGHAJANIAN H. MR & MRS

ALEXANIAN S. MR & MRS ALEXANIAN HILDA MRS ALING B. MR & MRS ALEXY S. MRS ALISHAN ELLA MRS

VARDANIAN FAMILIES

ALEXANDER, KAZARIAN &

COSTANIAN B. MRS

COUSINS M. MR & MRS

CREET HRAND MR & MRS CROFT SIRUN MRS CRICCHIO S. MR & F. MRS CROSBY JAMES MR & MRS

CREET ARMEN MR & MRS

AMBARCHIAN HRAIR MR ANAHID ASSOCIATION ANDREWS D.W. MRS MRS ANDONIAN B. MR & MRS ANOOSHIAN RICHARD MR ARARAT HERITAGE ARMAGHANIAN LIZA MRS ASLANIAN M. MRS ASLANIAN B. MR & MRS ASSADOURIAN H. MR & MRS ASSADOURIAN A. MR & MRS ASSADOURIAN GARBIS MR MRS AVAKIAN HAGOP MR AVAKIAN HOVANES DR & R. AVANESOVA NATALIA MS APCARIAN-GHARABEGIAN A. ARCONIAN M. MR

DAGHLIAN D. HAROOTUNE MR DANIELYAN EDGAR MR DAVENPORT SONIA MRS DAVIDIAN A. MR & MRS DAVIDIAN ANGEL MRS DEMIRDJIAN H. MR & MRS DARAKDJIAN M. MRS DANIELIAN ARAH DR

DADOURIAN SEVAK MR

DADOURIAN ARA MR & MRS

DEROVANESSIAN A. MR & MRS DIDIZIAN HAIG MR & MARIE ELZA MRS DIDONIAN KRIKOR MR

EKHSIGIAN SAHAK MR

DILANCHIAN V. MR & N. MRS EKSERDJIAN J. H. MR & M. MRS

AVETOOM HEROS MR & MRS AVETOOM GARO MR & MRS AZIZIAN A. MR & E. MRS AZIZIAN VAHIK MR BABAYAN RAZMIK MR BABAYAN NAIRI MS BACON MIMI MRS BALYAN S. G. MR

AVEDISSIAN A. MR & Z. MRS

EVESON A. MRS

ERETSIAN N. MR & MRS

EPISODE 1 PARTNERS LTD

BABAKHANIAN ARMINEH MS BABOONIAN CHRISTINA DR BAIGEY GEORGE MR BARRERA SOSSI MS BALAKJIAN MAGAR MR BARSAMIAN L. MRS

FENCING PRODUCTS LTD FERMANIAN A. MISS FRANK LEILA MRS MON S. MS FRANKLIN JOHN MR

FARHADIAN J. MR & MRS

FRIEDMAN M. MR & KINNAGALSTAUN A.R.A. MR GARABEDIAN ALICE MRS

GARABEDIAN GARO MR & MRS GASPARIAN ARMINEH MS GASPARIAN K. MISS GEORGE JOAN MRS GENJELIAN T. MRS ARAX MRS GASPARIAN Z. MR & R. MRS

BARSEGHIAN H. MR & MRS BARSEGHIAN L. MR & MRS BAZIL S. MR & O. MRS BEDROSSIAN G. MR & MRS MRS BEDELIAN HARO MR & MRS BEDROSSIAN M. MR & MRS BEDROSSIAN D. MR & MRS BEHROOZI AIDA MRS BERBERIAN VAROUJAN H. MR BODOSSIAN HAIG MR & MRS BOGHOS-JINIVIZIAN V. MRS BEDROSSIAN HAIG MR & NORA

GHARABEGIAN-APCARIAN GHAVIMI B. MR & M. MRS

GRAGHATSBANIAN ARMEN MR & MRS GREIG SIRVART MRS

GORGODIAN A. MRS

GORGODIAN MICHELE MISS

GIBSON JOHN MR & MARI MRS

ANOOSH MRS

GHAZARIAN ROUBIK MR &

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

123

GRIGORIAN H. MRS GRIGORIAN SOS MR GRIGORIAN ROSTOM MR & MRS GRIGORIAN K. MS GUEVERIAN A. MRS GULBENKIAN P. MR & MRS GULIAN SH. MR & Z. MRS GULVANESSIAN H. MRS GULVANESSIAN V. MRS GUSCOTT ARAXI MRS GUZELIAN A. MR & MRS GUZELIAN A. MR HAAS C.S. MRS HAGOPIAN HAGOP MR & MRS HAGOPIAN K. MR & MRS HAGOPIAN E. MS HAKHNAZARIAN MR & MRS HAMMOND M. MRS HARBOUR G. M. MR & MRS HARLAND JAMES MR & MRS HARMANDIAN VARTAN MR & MRS HAROUTUNIAN S.S. MR & V. MRS HAROUTUNIAN M. MR & MRS HAROUTUNIAN ARMAN MR HAROUTUNIAN A. MR HAROUTUNYAN VAHRAM DR HAROUTUNIAN SEDA MRS HASKELL M. MRS HOONANIAN DIRAN MR & MRS HAYASHEN SENIOR CITIZENS CLUB HAYRAPETIAN FRED MR & MRS HAYRAPETIAN S. MR & L. MRS HAYTAYAN J. MR & A. MRS HAYTAYAN OHANNES MR HAZARIAN RAZMIK MR HAZRATI S. MRS HELVADJIAN NISHAN MR HERON J. P. MR HICKS DAVID MR & MRS HM TECHNOLOGY INTERNATIONAL LTD HOONANIAN DIRAN MR & MRS HOVHANNESIAN G. MR & A. MRS HOVSEPIAN VERNON MR & E. MRS HOVSEPIAN A. MR & MRS HOVSEPIAN N. MRS HOVSEPIAN ALLEN MR & MRS HWANG EDDIE MR & ELIZABETH MRS IGIDBASHIAN NUBAR MR INTERNATIONAL FRIENDSHIP LEAGUE GB SECTION IN MEMORY OF THE LATE BOGHOS MAGARIAN IN MEMORY OF THE LATE ARMENOUHI MAHDESSIAN IN MEMORY OF THE LATE NISHAN OHANIAN IN MEMORY OF THE LATE AIDA BIJAN-SALMASI IN MEMORY OF THE LATE MAC M. PACHAIAN INLAND REVENUE ISAIAH ARAX D. MISS IVERNA GDNS. MONTESSORI NURSERY SCHOOL JACOB A. MR & MRS JANIYAN SEROJ MR & MRS JEALOUS M.C. MR & MRS KAHN M. MR & MRS KALAYDJIAN S. MR & Z. MRS KALHOR MRS KANAKANIAN S. DR KANTARJIAN H. MR & MRS KARAMIAN MARIETTE MRS KARANFILLIAN SETRAK MR & MRS KARAPETIAN V. MR & S. MRS KASPARIAN V. MR & MRS

KASPARIAN N. MRS KAPIKYAN ARTIN MR & MRS KAPIKYAN KEVORK MR & NATALIE MISS KAPRIELIAN H. MR & MRS KASSARDJIAN B. MR (MRMEG) KAZANJIAN V. MR & MRS KAZARIANS L. MS KAZARIANS J. MR & A. MRS KEHEYAN MIHRAN MR KEONDJIAN S. MRS KESHISHIAN MISAK MR KESHISHIAN NINA MRS KESHISHIAN V. MR KETCHEDJIAN M. MR & MRS KEVORKIAN J. MR & MRS KHACHADOURIAN A. MR & MRS KHACHADOURIAN ALEK MR & MRS KHATCHIKIAN H. MR & MRS KHENIAN H. MR & MRS KHIARA ANITA MS KING A.DR & MRS KLENDJIAN A. MRS KOUYOUMDJIAN ARTO MR KOUYOUMJIAN VAHE MR KOUYOUMJIAN SEBOUH MR KOUYOUMJIAN GAREN MR KRASKIAN A. MRS KRIKORIAN TAMARA MISS KRIKORIAN M.F. MRS KURKJIAN DIANA MRS KURKJIAN JOHN MR & CHRISTINA MRS LABABIDI S. MR LEVONIAN KEVORK MR LOMAX MR P. & DR ELIZABETH LONDON VISITORS' HOTEL LUCAS N. MR & MRS MALKHASSIAN I. MR & V. MRS MANKASSARIAN Z. MR & MRS MANOUCHAROVA S. MRS MANUELIAN P. MR & MRS MANUELIAN VAHE MR MARASHLIAN S. MR & MRS MARGOSSIAN H. MR & MRS MARKARIAN RAIF ERD MA FBEA MARTIAN A. MRS MARTINIAN ALPHA MR & LILLIAN MRS MARTIROSSIAN S. MR & J. MRS McBAIN M. MR & MRS MEGERDICHIAN H. MR & A. MRS MEGERDICHIAN RENE MR MEGERDICHIAN SETA MRS MELIKIAN SHAHEN MR MENATSAKANIAN DIANA MRS MINASSIAN P. MRS MINASSIAN T. MRS MINASSIAN R. MR & MRS MISSAKIAN SETA DR MOLE A. MR & D. MRS MOVSESSIAN S. MR & T. MRS MOURADKHANIAN GYANEH MRS NAFIS MRS NAHABEDIAN ARAKEL MR NASIM MRS NASSIBIAN HAGOP MR NAZARIAN GARABED MR NAZARIAN B. MR & J. DR NAZARIAN ANDREH MR NAZARIAN ARA MR & MRS NAZIKIAN S. MRS NAZLOOMIAN M. MISS O'BRIEN TOBY MR & NAIRI MRS OHANESSYAN VARRANT FRANK MR OHANIAN J.A. MR & A.E. MRS OHANIAN S. MRS OHANIAN R. MR & MRS

OHANIAN R. MR & A. MRS OHANIAN KEVORK MR & MRS OHANIAN KNAR MRS ORMANCIYAN H. MRS OSKAYA V. MR & MRS OSMAN A.J. MR & MISS OUZOUNIAN DIKRAN MR & MRS OUZOUNIAN V. MR & R. MRS OVANESSOFF S. MR & R. MRS OVANESSOFF MARAL MISS PAMBAKIAN H. MR & MRS PAMBAKIAN H.N. DR & B. MRS PAPAZYAN E. MR & MRS PARTO AZAM S. MRS PARTSIGUIAN-EUMURIAN D. MR & MRS PACHAIAN M. MAC MR PELEBOSOGHLU AVEDIS MR PETERS M. ROMAYNE MRS PIKE ADDA MRS POURIAN HARO MR & MRS PROUDIAN AVEDIS MR REED A.G. MR & MRS REV. SHNORK & MRS BAGDASSARIAN RITTA MRS RUBRA JUDITH MS SABOONCHIAN Y. MR & MRS & FAMILY SALT DAVID T. MR SARADJIAN G. MR & MRS SARIAN H. MRS SARKIS CRISTINA MISS SARKIS ALEXANDRA MISS SARKIS VERA MRS SCHOLL P. MR SETHI AMRIT MRS SHAH S. MR & MRS SHAHBAZIAN VAROS P. MR SHAHBAZIAN SOUREN MR SHAHBAZIAN ASHOT MR & A. MRS & A. MISS SHAMLIAN S. MR & MRS SHAMMASIAN ARAM MR & SYLVA MRS SHEKERDEMIAN M. MRS SHEKERDEMIAN H. MR & MRS SIGNOGRAPH SIMELOFIAN-MAJOR ANOOSH DR SIMOLAK YEGHIS MRS SIMON IVAN S. M. MR & JANET MRS SIMONIAN V. MR & MRS SIMONIAN VARTAN MR SIMPSON SYLVIA MRS SOZOU GEORGE MR & L. MRS & A. KRIKORIAN MISS SPENCER NANCY MS ST. SARKIS CHURCH LADIES COMMITTEE STEPAN-SARKISSIAN G. DR & MRS STEPANIAN ROSTOM MR & MRS STEPHEN NADINE MRS STEPHAN D. MR & T. MRS STEPHENS GARNIK GERALD MR STRASSER M.E. MR & GULATI A. MS SWAIN EILEEN MS TAHTA HAIG MR TAKUKIAN N. MISS TANIELIAN A. MR & H. MRS TARPINIAN PHILIP MR TARVERDI K. MR & MRS TATEOSSIAN JASMINE DR TATEVOSSIAN A. DR & MRS TATOULIAN S. MR & R. MRS TCHAPARIAN MOVSES MR & MRS TCHILINGIRIAN H. DR & S. MRS TER-HOVANESSIAN LARA MR THADDEUS BENJAMIN MR

Hripsimiants School Terzian Freres Mesrobian college Tutundjian Garbis Khanamirian Souren Sisserian Mr. Ara & Mrs. Véra Baytarian brothers Municipality of Bourj Hammoud Nazarian Arthur Démirdjian Hagop Y. Hazarian Mihran A. Sarkissian Souren Sarkissian Hrair Khatchadourian Nar Demirjian Bros. (DEMCO) Selpedjian Mr. Oknadiss & Mrs. Sophie Sarkissian Mr. Avo & Mrs. Annie Telvisian Hagop Telvisian Jean Hadidian Brothers Dékérmendjian Zaven,Hratch & Krikor Yessayan Ktokor & Harout (Ets.Yessayan) Ekmekdji Jacques Ain Malak Pierre Aghasarkissian Viken Hagopian Melkon Samuelian Harout Saboundjian Vrej (Ets.Vresso) Hagopian Khatchig (Ets.Hatco) Guiragossian Juliette Alexandrian Massis Armenian Sarkis (Sarcom) Saboundjian Nazareth & Bedros Khatchadourian Jirair Boulghourdjian Melkon Salkhanian brothers Der Bedrossian Stephan Foujouryian Mr. Vrej & Mrs. Maro

Lebanon

THADDEUS J. M. MR THE MIHRAN & AZNIV ESSEFIAN TRUST TOKATLIAN HRATCH MR & MRS TOPALIAN ARMENAG MR & H. MRS TOP CUTS 1 THE BRIDGE TOORAN MRS UTUDJIAN HOVANES MR & JULIETTE MRS VARTANIAN K. MR & MRS VARTANESSIAN M. MR & MRS VARTOUKIAN K. MR & MRS WALEWSKI C. MRS WARTANIAN ARMIK MR WEIBEL SONYA MS WILKINS D. MR & MRS WISDEN B. MR WOOD A. MR AND S. MRS WOSKAN N.E. MR YAPIER SARKIS, ARSHALUYS, ANI, KRIKOR YEGHIAZARIAN Y. MR & S. MRS YENOKIAN GEORGE MR YONCALI-AGOPYAN MIHRAN MR ZADOURIAN ANDRANIK MR ZAHAB FIROUZEH MRS ZAKARIAN ROUDIK MR & MRS ZARTARIAN G. G. MR & MRS ZERONIAN S.A. MR & MRS ZOULIKIAN A. MR & M. MRS ANNONYMOUS ANNONYMOUS ANNONYMOUS CARAPETI ARMINEH MRS CARAPETI-MAROOTIAN M. DR

124

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

Der Sdepanian Chouchan Simonian Nadia Tutundjian Carla Boyadjian Chahé Ain Malak Jean Poladian Razmig Khatchadourian Vahé Momdjian Armen Poladian Pierre Hayasdani Cherchanavardits miyoutyoun Beuyukian Raffi & Alex Nercessian Missak (Nermi Fashion) Sarkissian Varouj (Barley) Vosgueritchian Hrag Chahbazian Harout Terzian Hagop H. Khederlarian Zareh Boudakian Sarkis Babikian Ara Kassabian Viken Khedeshian Mr. Khajag & Mrs. Séta Bosnoyan Zohrab Bosnoyan Aram Krumian Serge Arslanian Hratch & Hagop (City Stationnery) Sisslian Raffi Seferian Karnig Boyadjian Zaven Kelbachian Taline Hasserdjian Paul Demirdjian Barkev Minassian Arakel Kouyoumdjian Minassian Anie Minassian Vatché Messerlian Levon -Marie Khatchadourian Boghos Tchertchéian Jean Dakessian Berdj Merdinian Simon Staff Leogravure Dabandjian Manoug Marsilian Boghos Haddad Mr. Walid & Mrs. Mayda Chahbazian Manuel Krikor Chimchirian Hrag Kéléchain Chemavor Anonymous Anonymous Yardemian Haygaz Aghazarian Garo Dakessian Avedis Dakessian Hagop Tekarlian Raffi Avedikian Mardig Anonymous Karadjian Dr. Jirayr & Mrs. Hassmig Yedalian Verginie Ararad marzagan miyoutyoun Khorozian Mr. Michel & Mrs. Chaké Guéovoghlanian Naré Karadjerdjian Bedros Tchekidjian Vazken Hagopian Razmig Bayrakdaryan Vahé Alexandrian Simon Markarian Hovsep Boutchakdjian Penyamin Armenian Sévag Aprahamian Yeghig Tavitian Hampig Bozoyan Flora Mardirian Ardaches Yackoubian Kévork Remeiyli Sourp Haroutioun Church (taghaganoutyoun) Bedikian Ani Aghavni Kouyoumdjian Kaspar Hagop

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Kouyoumdjian Garo Hagop Kéléchian Céline Palig Margossian Katcher Anonymous Khanjian Ari Khanjian Arek Ekmekdji Lucy Kassardjian Georges Arabian Hrag Elmayan Bros. Manssian Mr. Chahé & Mrs. Véra Yozgatian Mimi Sepetdjian Aram Hovivian Haroutioun Ghabro Gaby Hay Avedaranagan Getronagan Parts. School Boghossian Lucine Manuelian Manuel Margossian Lila & Sarine Der Khatchadourian Archagouhi Nercessian Gayané Assilian Saro Apartian Ara Ouzounian Garo Panossian Khatchig Sagherian Séta Kendrian Sader Esther Tchifjian Vatché Bolakdjian Anahid Soda Walid Souren Kanamrian College Karakilahian Alex Kouyoumdjian Hagop Kaspar Soulakian Anthony Hagopian Krikor & Serop Kouyoumdjian Hagop Kaspar Haygazian University Municipality of Aanjar Yeghiché Manoukian School Tekeyan Cultural Association Hovnanian Sébouh Tabourian (Interbrand s.a.l) Homenmen getronagan vartchoutyoun Armenian Catholic Serpouhi Agnes School U.G.A.B Boghos K.Guarmirian School Hay Avedaranagan College Harboyan School Armenian Embassy Staff Vahan Tekeyan School Tchilinguirian Hagop Souren Kanamrian College Haygazian University Staff & Students Karassoun Manoug School Hay Avedaranagan Emanuel Church Hay Avedaranagan Torossian School Chichmanian Marie Krikor Akssor Kassardjian School Apkarian school students & teachers Berejiki Hayrenagtsagan Myoutioun guatoghigué Avedman Sourp Perguitch Paresiraguan vartchoutioun Najarian Hasmig Khedrlarian John & Jacques Salmanian Nora Salmanian Jean Roupinian School Sahaguian Lévon Meguerditch College Azirian Agoump (Khoump me engerner) Armenian catholic university students committee Chahbazian Mr. Krikor & Mrs. Maria

Goyalazian Choghig Artinian Roubina Hay Avedaranagan Gertmenian School Hagopian Garo Chakelian Chaké LOKH-Meghri Masnadjugh Tokdjian Ara Tchokaklian Vartan LOKH-Ani Masnadjugh Vosgertichian Mr. Hagop & Mrs. Belinda Antoyan Maral Antoyan Souren Matossian Mr. Armenag & Mrs. Gueulizar Abounayan Nazareth Tatiossian Antranik Anonymous Ekmekdji Fredoy Hay Avedaranagan Trad School Dakessian Antranig Madeyan Avak Tabsseyan Lucine Partiyan Avedis Libarian Alik Satchleyan Mr. Varoujan & Mrs. Annie Maro Nazarpeguian Masnadjugh Nor Serount Mchagoutayin Miyoutyoun Mihranian Dikran Meguerditchian Chaghig Central High School Teachers Zoulikian Joe Anonymous Hachoghlian Vartkes Varak Tchakelian Garabed Terzian Ara Ohannessian, Kurkdjian, Kelendjibachian Patil, Salpi, Maria Araboghlian Viken Kéchichian Manouchag Anonymous Moyekian Sarkis Haydosstian Nver Oughourlian Hovhannes Najarian Manuel

A.G.B.U ARMENIAN CULT. ASSOC. OF ZEITOUN ARMENIAN EVANGELICAL CHURCH OF MONTREAL ARS SHOUSHI LAVAL BOLSAHAY FOUNDATION C.T.M.ELECTRIQUE INC. COMMUNAUTTE ARMEN. CATHOLIQUE DE MTL EGLISE ARMENIENNE SOURP HAGOP EGLISE ARMENIENNE ST.GREGOIRE EGLISE ARMENIENNE STECROIX NATIONAL CARPET LAYER PASDERMAJIAN FOUNDATION INC. Premiere Eglise Evangelique Armenienne Tekeyan Armenian Cultural Association United Way of Greater Toronto A.R.S. Sosse Chapter Montreal ASOCIATION DES FEMMES ARMENIEN DIOCESE CANADIEN DE LA ST EGLISE APOSTOLIQUE ARM FAE FOUNDATION OF THE ARMENIANS FROM EGYPT INC.

Montreal(Canada)

INNO LOGIX ABRAKIAN PANOS , ADAM-ISKADAR OKSEN , ADJEMIAN BERDJ , AFEYAN LEVON&ANETTE , AFKER ARA & ALIS , AGANCYAN SIRANUS , AGHAJANIAN NAIDA , AGHAZARIAN MARY , AGNERIAN ABRAHAM , AGOPIAN HAROUT , AGOPIAN KEVORK , AGOPYAN BAGDASAR / SUSANIK , AKLIAN VARTIVAR , AKTOROSIAN SARKIS , ALEPIAN TARO , ALEXANIAN SIRAN , ALEXANIAN SONIA , ALTOUNIAN ARTINE , AMIRIAN HAGOP ,1 , AMIRIAN HRAIR , ANASAL BEDROS , ANGALADIAN HAGOP J. , ANGRAGUIAN CHENORIG , APKARIAN NECHAN , APOSHIAN GARABED , ARABIAN ARA , ARABIAN SARKIS & ANI , ARAPYAN KAPRIYEL , ARMUTLU BOGOS , AROUCHIAN DIKRAN , ARSEVER ROBERT &MELINE , ARTAR EDOUARD , ARTINIAN PARIS , ARTINIAN VREJ-ARMEN , ARZOUMANIAN ZAVEN , ASADURYAN MINAS , ASLANIAN BOGHOS & VANOUHI , ASLANIAN GEORGES ASSADOURIAN ARMINEE ATTARIAN ARSENOUHIE AVANESS VARTOUHI AZNAVOUR DR. LOUISE Agopyan Baltadjian Sylvie BABIKIAN NUBAR BABIKIAN TOROS ANTRANICK BADIGUIAN MARY BAGHJAJIAN AIDA BAGHJAJIAN ANITA/ANNETE BAHLAWANIAN KRIKOR & ARAXI BAJAKJIAN GARABED BAL Dikran & Sonia BALABANIAN Alice BALABANIAN OHANES BALIAN VARTOUHI BALTADJIAN DR. HAIG BALTAZAR DR. CARMEN/ARA BARDAKJIAN ANAHID BASMADJIAN ARTO BASMADJIAN AVEDIS&MARI BASMADJIAN GIRAIR BASMADJIAN WAHAN BASMADJIAN WANIS BASMADJIAN YERVANT BASMAJIAN IRMA BATMANIAN ALBERT BAYGIN M BECHAKJIAN ARTINE ARMEN & HERMINE BEDIRIAN ALBERT BEDROSSIAN BERJ K. BEDROSSIAN TALINE BENGIAN H.L. BENOHANIAN Aram BERBERIAN BERJ & SERPOUHY BERBERIAN HERMINE / EDWARD. BOGHOSSIAN MARAL BOHDJALIAN JIRAIR BOULOS ANTOINE&SONIA BOYAJYAN VAZKEN REV

FATHER CHANO PIERRE CHIRINIAN JIRAIR CHOLAKIAN NORAYR B. CICEK MIHRAN DE GREEF YEVKINE DEMIRDJIAN ANAHID DEMIRJIAN DR. ARI DEMIRJIAN DR. ARTO DER ARAKELIAN Nouritza DER GHAZARIAN KRIKOR DER KALOUSTIAN V. DERBEKYAN Dr. Vilma DERDERIAN DIKRAN DERGHAZARIAN Dr. Chahe DERKEVORKIAN DR HRAIR DERVISHIAN GIRAIR . DERVISHIAN RITA DEVLETIAN JIRAIR DIMITIAN KHOREN DIRADOURIAN MARKAR/HAIGO DJIERDJIAN HRATCH DJIHANIAN ANTRANIK DONABEDIAN RAFFI DORAMAJIAN HOVSEP DORAMAJIAN NERSES & RACHEL DURGERIAN MIHRAN ECITYAN MIHRAN & YERCANIK EHRAMDJIAN DR. Vagharshag EKIZIAN SARKIS EKMEKJIAN BERJOUHIE ELAGOZ ARAM EMMIAN EDWARD EVRENSEL ANAHIT FENERDJIAN ALAN FERAH GARBIS FESTEKDJIAN TANIA FROUNDJIAN THOMAS GARABEDIAN KEVORK GARIBYAN SOSI GARIPYAN VARTAN GARMIRYAN ARA NUBAR GOTCHERIAN HAMPAR GUNDJIAN ARCHAVIR & NADIA GUNJIAN ARMEN GARO GURUNLIAN CARLO HADJIAN JEAN HAKIMIAN HOURI HAMALAN SETI HANENIAN SARKIS HOTAKORZIAN Armenouhi HOVSEPIAN VIKEN HUSSEINDJIAN EDWARD IMAMEDJIAN ISABELLE INJEJIKIAN ZAVEN INJOYAN JIRAIR & LUCINE ISSID SIMON JERAHIAN Ashod JERAJIAN ASHOD & ANNIE JOUBARNE Soleine KABAKIAN LIBERIAN ANAHID KABASSAKALIAN ZEPUR KALAYDJIAN ANAHID KALEMDJIAN G. KALEPDJIAN NEVART KALLOGHLIAN KEVORK KAPRIELIAN ARDO KAPRIELIAN BEDROS,MAI KAPRIELIAN GARBIS KARABETIAN PAPGEN KARABETIAN Teolinda KARAMANIAN AZADOUHI KARAMANOUKIAN JOSEPH & LOUSSADZIN KASBARIAN Mme. TAKOUHI KASPARYAN ASOD KAVAFIAN DIANE KAVALDJIAN ZABELE KAZANDJIAN HAGOP JACK KAZANDJIAN VAHAN KAZAZIAN AIDA KAZAZIAN Haigouhie

KEORHADJIAN Kevork KEPEKCI ARTO & HILDA KERDIAN A. 1 00.00 KESHISH YACOUB KETLI KARMEN KIDIKOGLU NUBAR KILZI Pierre, W. KOOLIAN ARA & HOURIG KOZAH George & Chake KUTNERIAN ANAHID KUYUMJIAN M.D. J. & R. LALEYAN ZAVEN LIBERIAN SAKO LIBERIAN SONIA LOKMAGOZYAN HERANT LOULOU VICTOR & ZEPUR MALIAN LORIS MANAVIAN AIDA MANJIKIAN HAGOP Y. MANOOGIAN Houri MANOUKIAN DR JOHN MANOUKIAN GEORGE MARKARIAN ARAM & MANOUSHAG MARKARIAN HAIG & ANAHID MARKARIAN HAROUTIOUM & ALICE MAZAKIAN KRIKOR MELKONIAN Agop & Kenarik MERHEMETCI PEKRUHI MERJANIAN Haig MESSERKHANIAN ALBERT& MARIET MESSERKHANIAN ARMINE MET HAZAR MIGDESYAN LUSAPER MINASSIAN DR. CHAKE MISSISSIAN NEVART MOURADIAN NOUBAR & HERA NACCASHIAN HAIG & SOSSIE NAHABEDIAN SIRAN NALPANTIAN AZAD NAZARIAN GHAZAROS NAZIRGANIAN G. NERDJIVANIAN RAYMOND NICHANIAN GARO NIGOGOSSIAN IMASDOUHI & VREJ ODABASIYAN VAHRAM OHANESSIAN AVEDIS OHANIAN ANTRANIG&SEVAN OHANIAN HAIKAZ OHANIAN RITA OKNAYAN HAROUTIOUN & VICTORIA OLTACI MAKROUHI ORTAINCEYAN MANNIG OSGANIAN GARO & SYLVIA OUDABACHIAN Sahag & Zivart OZKALFAYAN KRIKOR PACRADOUNI CHAHAN & ELIZABETH PAPUCCIYAN T & S. PARSEHYAN IRMA PARSEKIAN THERESE PARUNAK ARMEN & ANI PEDERIAN Dr. Henri PILAVYAN Garabed PILOYAN KEVORK POLAT KEVORK SALIZIAN AVEDIS SARKISSIAN Silva SEFERYAN BERC SEHIRLIYAN ALIS SEMERCIYAN NAYAT SEMERCIYAN ROBERT SETRAKIAN HEMAYAG & ARMINEE SHAHINIAN M. SHAMLIAN ARTHUR SIMONYAN LEVON SIRINYAN Antranik & Armine SIRINYAN HAGOP&TAKUHI SOUKIASSIAN Ara

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

125

SOUKIASSIAN SIRVART STEPANIAN RENA TABAKIAN Dr OHAN TACHTCHIAN Gueorgui & Tamara TAKVORIAN MURAT & ZIVART TALOULIAN D TARAKDJIAN Megerditch TASHJIAN Vergine TATOSSIAN ANTHONY ANTRANIK TATOULIAN DEBORAH TAVITIAN Brigitte TAVITIAN ROLAND TCHAKMAKIAN FARID (FERDINAND) TCHARPANAJIAN VARTAVAR TCHELIKDJIAN Zareh & Yeran TEMISJIAN AZAD TEMISJIAN KHATOUNE TERJANIAN DR. LENA TERZIAN HRAYR COL. TOUMAYAN ARTIN TSAOUSSIAN ZOHRAB TSIKIS VASILIOS (BILL) TUFENKJIAN KRIKOR / NORMA TUFENKJIAN RAFFI & DIANA VARTANIAN AZAT VARTAZARMIAN GARO & JANET VARTZBEDIAN BEDROS YAGHEJIAN LEON YEGHIAYAN DR. EDOUARD YERETSIAN Dr. SARKIS YEREVANIAN Vartan YESSAYAN GARBIS YESSAYAN SEVAG YESSAYAN VARANT ZAFIRYAN SATENIK ZANAZANIAN YERVANT & SVETLANA ZAROUKIAN ARDACHES ZERDELIAN MIHRAN ZOBYAN DR. VAHRAM ZORAYAN ARAXY & HAGOP ZOURIKIAN S

Abedjan V Abgarjan A Abgaryan H Abrahamian D Abrahamian M Afsar Hanna MS Afsar A AFSAR-Taveetian A Aghakhanian T &R Aghazarian Sang Barani F Aksu Z Alici Z Antonian K Antonian-Bosinian H Arakeljan S T Arakelyan Arevik Arakelyan G A Aramian J Aroesjanjan J M Aroetunjan R Arseenian Minas Arslan Engin Asik Aram Asikian Zadik Aslanian A Asoian A Asrian E Assadourian M Avakian B Avci S Avci N Avci Serop Avedesian M I A Avedisian A

Netherlands

Avedisian V Avedisian Sirob yacob Avedisian Aram Avedissian A M Avedissian D. Avedisyan S Avetikjan A Avetikjan S Avetisian H Awanesian B Y Awanesian V Aykaz/Saratex S Azadkhanian P Baghumian N Bagramjan A Bahceler A Bajadian N Balayan B Balikci B Barin B Baronyan X V Barseghian M Basak A Basakyan K Bayraktaryan M Bedrosian S Bejanian N Besiktasliyan Miran Bichakjian B H Bouajian A Boyadjian A A Breider I Busink M Cakmakci C. Cakmakci M. Cekem K Cekem Manuel Chatsikian K Chatsikian K Chatsjatrian Jasmijn Chatsjatrian L Çiçek Cihan Cikikyan A Corlu P Danayan L. Danieljans I Danielyan W Darbinian S Darcin Hayk Davtyan A Demirci-Doner H Demirciyan M Der Kevorkian A Dilanchian S Dilanchian-Gharghani M DIYAR REIZEN KIRKORJAN Djerrahian V Dokur S Donabedian Haroutun Döner S Döner Arakel Döner-Demirci Paynas Drost Paul Drost Inge Dudukchian A. Eken Kadri Elbakyan Martun Emirian. K Ersemerci S Ersemerci Z Fetvaciyan M. Forma D Frangyan K Gadjanjan M Galstaun T.C. Galstian A Galustian E Gasparian S Gasparian A Gelici Masis Gevorgian R Ghazarian M Giragousian S Giragousian S

Gocer F Gokoglu Garabet Gol Hagop Golpinarli M Golpinarli B Golstein J Gregorians W Grigoriants WG Grigorian G Grigorian S Grigorian Torkom Grigorjanc W Grigoryan M Groot de Rogier Gulian A Guner H Hakhverdian M Hakhverdian M Hakobjan A V Hambarchian H Harutiunian Sasun Harutunian E Hatamian M Honca Murat Hovakimian K Hovanesian S Hovannisjan W. Howanetsjan S Jacobson MJ Jessayan S Jessayan H Jessayan K Jessayan-de Ruiter W Joseph Armen Joseph C Kalousdian R P Kaplan Setrak Karakiz Hayk Kasakjan A Kayhan M N Kazancioglu K Kazarian W Kevorkian M Der Khachadourian B M Y Khachatryan R Khachatryan A. Khachaturian W Khachikian A Kinebanian A Kinébanian-Huussen A L Kol Suren Kol. T Koroglu B. Koster J. Krikor A. Lapajian K. Lapajian E. Loef M. R. L. Luling van W. Manaserian Veraij Thomas Manokian H. Manokian K. P. Manoukian R. D. Manoukian Ardak Manucharjan N. Mardikjan P. J. E. Mardikjan R. Mardikjan H. M. Mardikjan A. Mariami M. Marutians S. A. Matpanozer M. Melekjan A. Melikjan A. Meliksetian R. Merdinyan M. Mexicaans rest. TIO Kilarciyan M. Migdesian D. Minasian L. Minasian V. Mirzakhanian K. Mirzoyan P. Mkrtsjan S.

Mkrttsjan A. V. Moutafian G. Movses H. Muradian N. I. Nazarian A. Nazarians N. Nikoghosyan I. K. Nissan M. Nooyen T. Ohanian V. Ohanjanyan Ara Osipjan A. Outmans-Johannes Ilse Palanciyan Y. Papatyaoglu S. O. Paul-Poghosian Yvone Pedroz A. Perverian A. E. Pint & Plates Dhr. Demirel Pirdjanian V. Piruzyan S. Pogosian P. Pogosian/Khachikian S. Pogosova U. Saakyan A. Sahakian Alexander Sahakian S. Samsonjan R. Saraf Dikran SARATEX Aykaz-Cakmakci Rehan Sarian I. Sarian D. Sarican C. Sarican S. Sarkies E. Sarkisian Vigen Sarkissian V. Sekmen Melik Sepoyan B. Sepoyan Gazar Sepoyan Hayk Sepoyan Ardases Sepoyan Kh. Serbetci H. Serikoglu G. H. Serob Yacob Avadis Seropian Artin Shahnazarian M. Sipaan Bogos Sipaan Karnik Sipaan Sakir Sipaan. Sinorhik Sipaan-Sepoyan Noebar Stepanian T. A. Ter Stepanian E. Stepanyan R. Surup. N. Tekin Bedros Telimian Y. Terian H. Tuken Selim Uzunoglu M. van Leeuwen J. Vartanian J. vd Dussen-Boyadjian Arda Visser M. Visserman A. Wardanjan N. Weskin E. Yalim Z. Yilan D. Yilan Y. Yildiz Hayko Yildiz Hagop Youdi-Hatamian A.M. Yourdian M. Zakarjan G. K. Zaruchian P. Zeko Manuk

Ahanian Hayk und Jermine Altanian Hayk Anlak Kinarik Arzuman Garbis et Rita Asik Murat Attarian Tamara Avakian Taline Avedisyan Aram Avetian Famille Avetisyan K. Babians Melkit Baghdassarian Baghramian Janet et Vahik Bahceci Bogos und Garine Bahceci Harutyun Bali Janette Baronian Rosmarie und Mihran Barsoumian Annie Batmanli G. Batmanli K. Batmanli Sarkis Birnisan Ani et Vartan Boenensieker Anahit Boros-Papazian A. et C. Boyadjan Rupen Boyadjian H. Boyadjian Rupen Breguet Safarian Violette Bronimann Nelly Cabi-Akman Aline Cabi-Akman Robert Cekci Toros Çigdemgil Garbis Colacicco Irazat Serina Colacicco Serina Davoudian Elvira Davoudian Hovsep Dedeyan Silva Dedeyan Simon Demir Sogomon Demirci Garbis Destici Takvor Destici-Sevinc Garo Devletoglu Serope Duman Ohannes Elmayan Kirkor Emiyan Kevork Enjergholi Nadia Favre Béatrice Fondation Hagop Topalian Gardet Brigitte Garibian Raffi Gazar Sofia Gharehchian H. Ghazarian S. Ghouchian Robert Görgin B. Güclü Aliss Guelbenk Oezalp Hacaturyan Agop Haçaturyan Maria Hairapetian Fred et Araksi Hanus / Baghdassarian Jean et Marie Hayrapetian S. et Z. Hougassian Elisabeth Incici Erol Kamar Incici Hagop Interprotection SA Intshitshyan Masis Inyapan Manuk Isenschmid F. Istepanyan Onnik Janovsky Angès Jeanneret Claude et Suzy Kabakci Avedis Kalust Zorik Karaagopyan Irma Karacaoglu Hayik Karakizyan Aznif Karnusian Elisabeth Kayaoglu Minas Kaytmazof Oksent

Switzerland

126

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Kazandjian S. Kazandjian Vahram et Marcelle Kejejian Archalous Keucheyan A. et/ou Shake Khachatourian A. & H. Kizirian Avedis et Jasmine Kizirian Nathalie Kizirian Simon Kocabiyikyan Garbis Köktemir Arsen Kurghinyan Grigor Kurkdjian Zare Lacinoglu Mihran Magdassian Gayzag Mansourian Valentine Markoussian Vatche Medjelian Berdj Menevis Maksut Mesrobian Annie Mestdjian A. Minassian Viken Mirzayance Mouradian Vahram Nacaroglu Umit Naroyan Arakel Naroyan Ludwig Nassibian C. Nassibian G. Ohanessian Ivane Ohanian Manuk Okanessian Gevork Okanessian Gohar et Gevork Ortnazian Ludwig Papazian Daniel Papazian Kevork Papazyan Kohar Parmak Anna Pilossian Edmond Piotet Plaindoux-Assadourian J. Richard Telimi Louis et Rima Roggensinger Beat Sapsezian A. / Zabel K. Sarak S. Sarak Sariyan Herman Sarkissian-Lombardi Jacques et Verena Satilmis Hripsime Schaefer Claudette Schori / Sagherian Simone / S. Sebastiani Siranne Seker Hagop Selian A. Serkis Herminé Serkis Bischof Ch. et M. Setyan Sogomon Seyranian Susan Simonian Joseph Simsar-Tonbazian Marale Sobran Elda Stankiewicz Catherine Sutlian A. Tatarian Tavitian Simon Yeprem Tchalakian Raffi Tchamkerten P. Thomasian Regula Tomasian Bogos und Fehime Torosyan Alexandre Ugnat A. et M. Union Arménienne de Suisse Vartzbed Maro Vartzbed Viken Vincent Meline Weggeman Verena Widmer Francine Yelegen Garabed Yeretzian Aida Yeretzian Ani Yeromian Miran Yeterian Charles Yildirim Kirkor Yildiz Hagop Zarafyan Sylvia Ziegler-Arslanian Felix oder Ani

Arm. Association of Toronto Arm. Bolsahay Cultural Association Arm. Canadian Armenian Business Council (CABC) Arm. Canadian Diocese Arm. Canadian Medical Association of Ontario Arm. Evangelical Church Arm. Hamazkayin Armenian Cultural Society Arm. Hamazkayin Armenian Cultural Society (Film Committee) Arm. Holy Trinity Apost. Church Arm. Nor Serount Cultural Association Arm. Relief Society Arm. St. Gregory Catholic Church Arm. St. Mary Apostolic Church Arm. Zoryan Institute Abdalyan Sona Abella Tony Abrahamian Jean & Hasmig Abrahamian Emil & Susan Abrahamian Alex Abrahamian Dr. Dikran Adair Ron & Ani Adil Suleman Adourian Robert Afarian Mike & Sona Afarian Masis & Ayda Agemian Organization Aghababyan Zaruhi Aghajani Hovik Aghazarian (Aghbalaghi) Parsikh Agnerian Hrayr & Michelle Agop Agop & Alice Minassian Agopian Haig Aharonian Emanuele Sergio Aharonian Arin Aharonian Berjouhie & Karnik Aintablian Vartkes & Arshaluice Aivazian Varouj & Kerstin Akelian Arpi Aksu Erol Alajajian Armenak Alepian Ronald Alexanian Lida Alexenko Nevart & Natasha Alpay Ara & Apet Altounian Shahe Altounian Araxie Altounian Agopig & Arpine Altun Arman Altun Astik Altun Parsik & Janet Altun Parsik & Janet Altun Herman Alyanak (Dr.) Nubar & Arusyak Amaras Inc. Amasyaliyan Nunufar Ampagoumian Harry Anbarchian Serjik Anderian Raffi Andonian Kevork Apel Kirkor Arabian Harut & Hagop Arakelian Alice Arakelian Christina Ararat Diamand Settings Arman Nurhan & Margaret Armen Armen Armenian Choir of Toronto c/o Marina Dorna Arslan Tatyos & Sella Arslanyan Agop & Aghavni Artinian Harry Artinian Haig & Armine Artinian Norair & Jean

Toronto (Canada)

Artinian Dr. Berdj & Mannic Artokun Varujan Arzumanyan Anoush Asadourian Marie Asailian Sarkis & Raffi Asik Masis Asparian Agop Assadourian Diran Assatory Rooben & Armine Atamer Allen Avanesi Hamlet & Melineh Avrikian Vicken & Roobina Aynaciyan ( Dr.) Vartan Ayvazian Hayro & Asik Azadian Ellena Azar Abboud & Odette Aznavourian Jirayr & Hourie Babian Kaloust & Hasmik Bablanian Herant & Lucine Badiguian Zaven Baghouzian Alfred Bahoudian Mourad & Nevere Bakmazian Sirvart Balabanian Isgouhi Balabanian Ari Baler Garo & Raffi Balian Koharik Balian K. & W Doll Balian Harry Baliozian Nayiri Balouzian Ara & Nayri Baltayan Taline Baltayan Nora Baltayan Armen Bardakjian Berj Bardekjian (Dr.) Berj Baronikian Haig Baronikian Haig Basmadjian Isabelle (Isa) Basmajian Gabriel ou Irma Bazarian Movses & Arda Bazarian Martin Bederian Movses and Silvia Bedrossian Ara & Hasmik Bedrosyan Raffi Bedrosyan Peruz & Nubar Behesnilian Eddy & Diana Behesnilian (Dr.) Katy Bekarian Maral Bekarian Nora Benglian Vahan & Dikranuhi Benlian Shoushan Benohanian A. Bent Randy & Nancy Bessay Francois & Nadia Torfs Beylerian Nurel & Lena Blodgett Elize & David Boghos Carina Bogosyan (Dr.) Avedis & Diana Boudakian Hagop and Loucine Boyaci Aret Boyaci Hacik Boyadjian Tony Boyadjian Manuel Boyajian Ara & Calabrina Boyajian Sebu Boyajian Hasmig & Shoushan Boyrazian Ohannes Boyrazian (Dr.) Hagop Bozuk Aziz Bulunmaz Yetvart Buzbuzian Greg Carkci Rifat Rodof Carkciyan Herman Cavdar Mihran & Seta Celikoz Abraham Chaderian Kachik Chahenian Hagop & Hermine Chahinian Gary & Mariam Chakmakian Chris Chemilian Rita Chitilian Eliza & Artin Chouljian Taleen Cicekian Garbis & S.

Cokun Suzan Comert Hayguhi Comlekci (Dr.) Herman & Yerchan Cox Caroline Crook - Najarian Garine D.D.Yorkdale Inc. Dagdevirenel Jirayr & Osanna Daghlian Alice Daglian Beatrice & Sarkis Damla (Dr.) Garo Danacioglu Hampar Darakjian Haroutiun Darakjian Marie Davidian Hampar & Grace Davidian Arthur & Marie Deirmenjian Salpi Dekramindjian Bedros and Sonia Delanian Stephan Demirci Edward Arman Demirdji Artine & Rahel Demirdjian Harry & Ani Arakelian Der Bedrossian Nora Der Haroutunian Ara Der Khatchadourian Ohannes & Dikranouhie Der Minassian Allen Der-Ohanian Haig & Therese Derboghossian Raffi Derderian Sosy Derderian Daniel Dergalstanian Varoujan Derghazarian George & Salpi Derkaloustian Hartine Dermegrditchian Rostom Dervartanian Haroutioun & Georgette Dervichian Vrejouhi & Zareh Deuvletian Varant Deuvletian Seta Deveci Arin Di Pasquale Lucia Dikranian Krikor Dinardo Umberto and Vera Diradour Gregory & Mireille Dislioglu Kirkor & Seta Djansezian Bedros Djelalian Lucy Djordjic Ljubisa & Daliborka Doghramadjian Hagop Dovlet Madeleine Durgerian Haiganoush Ebner Josef & Annette Ebrahimian Armen Ebrahimian Armen Eden Andy Edjidian Vartouhi Egoyan Atom & Arsine Ekmekjian Stephan & Laura Elmokyan Irma Eprem Yervant & Anush Eran Jirayr & Dena Eurocan Inc Evihan Setrak Evran Surpuhi Farra George & Sona Fener Hilda Ferah Garbis Fleming Margaret Fondation Hayastan Canada Montreal Francis Elaine Frankian Setta Frankian Bert & Corinne Frankian Louis & Marie-Therese Frankian Karin Gabrielian Raffi Garabedian Avo Garabedian Avak & Noyemi Garabet Kamal Garboushian Hagop & Koharig Garboushian Leo & Seta Garboushian Jirair

Gazeryan V. Gegode Voskan Geuvdjelian Nouritza Gharakhanian Maro Ghazarian Dikran and Arpi Ghazarian Vigen & Rita Charchyan Ghazarians Valodia Ghorghorian Gabriel Gizirian Avedis & Juliette Gizmedjian Avedis & Yepros Gosdanian Viken Goulasarian Louisa & John Gozbak Onnik Guirguis (Dr.) Medhat Gulesserian Arsen Gulozian Efkeen Guluyan Arman & Hripsime Gulyan (Fr.) Sarkis Ucguler Mihran Gumuchian Linda Habibian Sona Hacat Talin Hacherian Mihran & Victoria Haghverdian Loodwig Hagopian Anahid Hakimian Ariknazan Halajian Sebouh Hamboyan Sarkis Hamparian Hagop Hamparian Nancy Handal Elie & Odette Hanian C. Hanimyan Jirayr & Diana Harmandayan Greg Hartooni Shahen & Rubina Harunian Edik Harutunian Harry Haslam May Hasserjian Simon & Maral Hasserjian Levon & Ani Hasserjian Levon and Ani Hasserjian Betty Hasserjian Souren & Zarouhi Hayrabedian Sona Hopyan Lucy Hotoyan-Joly Ani Hovnanian A. Ichkhanian Caterina Icliates Krikor and Angel Icliates Ogaper Ingilizyan Baruyr & Rita Isnar Dikran Isnar Aram & Vahe Isnar Aram & Tili Israelian (Dr.) Gaspar Issac Sarkis and Kasia Istanbul Susan Istanbul Hacik Istanbul Kirkor & Elena Istanbul Hacik & Annie Janbazian Ara & Hilda Janbazian Hagop & Juliette Jangeozian (Deirantranik) Krikor & Ashkhen Jelderian Haig and Anahid Jelilian (Dr.) Norayr Jeranian Harry & Elbis Jin E. Jizmejian Siran Johnson Sylva K. Chant Kababejian Garabet Kalaycioglu Arsalus Kalaycioglu Anahit Kalaycioglu Guluzar Kalaydjian Dikran Kalayjian Andy Kalfayan Nathalie Kalfayan Nishan & Nadia Kandaharian Apraham Kaprielian Shoghig Kaprielian Lance Kaprielian & Churchill Drs.

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

127

Isabel & S. Karadjian Eugene Karak Ohannes & Makruhi Karakas Rita Karakashian Sarkis Karakashian Ken & Joanne Karakashian Raffi Karakouzian Rita Karamanlian Alfred Kasap Bedros & Jaklin Kasbarian Mathew Kashikjian Esther Kashikjian Arthur Kasparian Gregory & Brigitte Kassabian Arsen & Louise Kassabian Jack Kassabian Albert Kassabian Harry & Anni Kassardjian Araxi Kavazanjian (Dr.) Hratch & Knar Kavoukian Garo & Hera Kazan V. Kazan Caroline Kazazyan Leda Kehyaian Vahe Kelebozian Vatche Keleshian Enterprises Kelian Boghos Kennedy Lauryn Keoprulian B. & Levon Keoshkerian Vrej & Datev Keoshkerian Rebecca Kerametlian Dr. Vatche Kerestecioglu Garbis & Nazli Kerestecioglu Mariam Kerim Kerim & Lili Kerjikian George Keshishian Hilda Kesisoglu Arshaluys Kesisyan Ayda Kesisyan Arthur Kestekian Foundation Hagop & Araxie Ketenjian Garbis Ketenjian Ohanes & Ovsanna Keuroghlian Sarkis & Arda Kevorkian Anoush Khanzoghian Zabel Kharshafdjian Dikran Khatcherian Yeprem Khatcherian Setrak Khoutian Elma Kidikian H.J. Kilislian Noubar & Maral Kirmiziyan Berc Knadjian Adom & Takouhi Kolandjian Vicken Koukounian Vatche & Rebecca Koundakjian Nanor & Antranig Koundakjian Haroutine & Suzy Koundakjian Polo & Anita Kouyoumdjian Raffi Kouyoumdjian Seta Kouyoumjian Garo Krikorians Ilda Kulbashian Vahe & Nairy Kulidjian Suzanne Kulidjian Armen Kulidjian Aram Kurdian Hasmik Kurkcuyan Berc Kurkjian Armen & Silva Kurkjian Aris Kuyumju Jaklin Kuzu Mergeros Lavi Rubina Levaskani Voskan & Geghooei Libarian Hagop & Raffi Lokmagozyan Hirant Lucas Michelle Luleciyan Berc Lusikyan Vasken MacLennan Seta Madian Vahe

Mahcupyan Meline Mamourian Madat & Tamar Mandowsky Tsipi Manjosonian Amik & Rita Manook Rudolf Manougian Sam Manoukian Andre Manoukian Natalie & Arman Mansouri Vigen Marderossian Mary Mardirossian Alexan & Alidz Mardirossian Haroutioun Mardirossian Garabed & Vergine Margorian Daniel Markarian John Markaryan Silva Martin Jayran Marwood Karine Matossian Harout & Tamar Matossian Hrant Mcsiartinian Hovhannes Medical Pharmacies Megardichian Megardich Mekhgeavakian Vahan Mencherian Haroutioun Menjolian Shavarsh (Sam) Menzikyan Hrayr & Siroun Meras Arpi Merjanian Taleen Merjanian (Dr.) Garbis Mermer Levon Merzitun V. & A. Merzitun Melik & Marlen Messerkhanian Nona Met Hazar Migirdicyan Migirdic & Ani Mikaelian Razmik Mikaelian Serko Milk Fund Children of Armenia Minas Studio d'Art Minasoglu Misak Minassian Vatche & Silva Minassian (Dr.) Berge Mirakian Apkar & Sonia Mirzoyan Rostom Misakyan Haig & Virginia &Hagop Mnatzakanian Tzoline Moghaddam Massis Mooses Mokhtarians Mardiros Moneyworth Best Qualuty Shoes Moradian Souren & Tamara Mouradian Carla Moushian Hovig & Taline Moussa Anna Moussakhanian ( Moss ) Carol Movel William & Anahid Movsessian Norayr Movsessian Norair & Helen Mushluyan Adrushan & Rita Musliyan S. Naidos George & Freda Najarian Stepan & Houri Nakhnikian Vazken Nanorian Varoujan Nar Hayk Nargizyan Armenak Topchyan Svetlana Nayir Karan Nayir Kegam Nazari Madeline & Patrick Nazarian Andre & Seza Nazarian Michael Nazary Vigen Nerdjivanian Haiganoush & Valentine Nersesian Antranik Nersessian Mariam Nicolian Vartex & Zovig Nicolian Vartkes Nigoghossian Tenny Nigoghossian Henry & Seta Nigogossian Imasduhi Nisan Murat & Ani

Odjahian Margarita Ohanian Albert Ohanjanians Robert & Nora Ohannessian Dikran Ohannessian Noubar Ohannesyan Garo & Nadin Onayak Ohannes & Janet Onayak Vrej Onayak Vrej Ouzounian (Dr.) Zareh & Lena Oztakforian Maggy Ozzorluoglu Fidan Pachis Nick & Helen Palvetzian Kohar Palvetzian Nevart Palvetzian Lee Pamboukian Benjamin & Mary Pandes Michael (Sayat) Pandes Hagop & Nadia Pandes Michael (Sayat) Panossian Gerard & Seta Papazian Kevork & Zevart Papazoglu Kirkor Peachey M.L. Pederian Gerard Petrosyan Hovhannes Philippossian Jeanot & Rita Pilavdjian Aram Pirjanian Vahram & Sonia Poladian Herad Pope John Paul II Catholic School Purutoglu Antranik & Nadia Rathe Alice Rock Ross & Ani Rodriguez Omar Rubenyan Vartkes Rubenyan Vatche & Niver Ruscukluoglu Sepon Saatjian Armen Sagherian Sevag Sagherian Shahe Sahakoglu Harutun & Seta Sakarya Sogomon Sakarya (Dr.) Manuel Sakarya Dr. A.J. & Kathrin Sakissian Nora Salatian Vahan & Zoween Saleh (Pastor) Fred Sargsyan Anna Anatoli Mukheev Sarian Aram & Talin Sarian Sassoun Sarian Saro Sarkezians Varouj Sarkhanian John Sarkisian Selma Sarkissian Yester Sarkissian Sarine Sarkissian Varouj & Sidonna Sarkissian Zohrab Sarmazian Arpi Sarvarian Ani Satourian Vaheh & Anabel Sawaya Simon Saydam Michael & Violet Semerdjian Hagop & Shake Senoglu Levon Seukunian Kevork Sevadjian Mardiros & Anahid Sevakian Jack & Seta Shahinian Vatche Shahmelikian Sirvart Shant Dikran Shaverdi Minas Shaverdy - Nassery Anastas Shehirian Eugenie Shehirian M. Sildiryan Arsag Siraki Thomas & Alvart Siraki Zaghik & Rima Siraki Rima Sirinyan Antranik Sirmakesyan Arin Siroonian Harold Sismanoglu Nisan

128

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

Sivaciyan (Dr.) Vahe & Ayda Sivasithamparam Kumar Skinner Gordon Smith Brian & Leigh Solakian Dikran St. Gregory Church Woman's Guild Stepanian Shake & Jirair Sterjovski Slave & Voula Strang Peter Summo Steel Corporation Tachejian Caroline Tachtchian Gueorgui or Tamara Tafadjian Asdedgik Tahtadjian Zaven Tahtadjian (Dr.) Cyril & Noushig Tajirian Anita Takvorian Diana Takvorian Murat or Zivart Takvorian Margaret Basmajian Haig Tatoulian Hamo & Nivart Tchakedjian Nairi & Berdj Tchakedjian Garen & Karen Tchakedjian Christine & Chant Tchakmakian Houbi Tchakmakjian Lena Tcherkezian Tony Tchilingirian Zaven Tchilinguirian Stephen Tcholakian Mike & Koharig Tech Electronics - Aab Tekyildiz Arto & Tamar Telemi Sako & Iren Tellian Vera & Family Ter Hovanessian Nona Ternamian George & Mary Terzian Vazken Terzian Talyn & Sossy Terzian Varoujan & Siranoush Terzian Hagop Terzioglu Artin & Sona Thomasian Haig Thomassian George Timourian Armenak Titizian Varant Tokmak Ohanes & Verjin Tokmak Abraham & Tallen Tomasian Avedis Tonikian Migran & Herpsima Tonikian Araxi Tonoyan Lucy Van Wagram Torcom Construction Torikian Jirayr & Takuhi Torikian Krikor Torikoglu Rupen & Pirlanti Torossian Toros Torossian Hosep & Rosa Torossian Alice Torossian Serpouhi Torus Egya & Azaduhi Tosun Hampartsum Total Anonymous Toth Laszlo Toukmanian (Dr.) Shake Tourosian Ani Tozak Kirkor & Anayis Tozcu Hacik & Kohar Tufenkjian Arshak Turbendian Vic Tutunjian Jirair & Mary Vartanian Vaghinik Vella Anthony & Marjorie Veranian Sarkis & Vartiter VHL Developments Victorian Chidren's Foundation Wagman Karen Wallenburg Nora Wanes John & Diana Warriner Michael & Collette Waswassarian Serop & Arpine Yaacoubian Karabet Yacoubian Sarkis Yacoubian Hagop

Mrs. Sara Abagyan Mr. and Mrs. Alexander Abashian Arthur Abelyan Mrs. Armena Palouian Abernathy and Ms. Marcia Abernathy Anto Aboyan Mrs. Knarig Aboyan Vartuhi Abrahamian Adrianeh Abrahamian Mr. and Mrs. Armen A. Abrahamian Mr. and Mrs. Mardig Abrimian Mrs. Astra Acsinia Mrs. Lynne Adamian Mrs. Rita Adamian Donohoe Mr. Haig Adishian Mr. and Mrs. Jean Adjemian Mr. Kristian Adjemov Ms. Mary Adourian Mr. Aram Adourian and Ms. Anna Ohanyan Mr. and Mrs. Yeghia Adourian Mrs. Amy Adourian Ms. Hameskoohi G. Adrian Mr. and Ms. Shahan Adrian Ms. Elyse A. Adrian Johnston Mr. Ken Afarian Dr. and Mrs. Noubar B. Afeyan, Ph.D. Dr. and Mrs. Vahagn Agbabian D.O. AGBU Alex & Mary Manoogian School Mr. James Agemian Mr. and Mrs. R. D. Aghajanian Mr. and Mrs. George K. Aghajanian Anoosh Aghavian Mr. and Mrs. Hachig A. Aghjayan Mr. and Mrs. Donald J. Aharonian Ms. Hasmik Aivazian Mr. and Mrs. John Ajay Mr. Robert S. Ajemian Mr. and Mrs. Warren H. Ajemian Mr. Andre V. Ajemian Nano Akhian Ms. Elizabeth M. Akian Mr. and Mrs. Ara Akian Mr. Andon Akkari Mr. and Mrs. Bernard Akkashian Mr. and Mrs. Ashot Akopyan Mr. Gerald Aksherian Ms. Emma Aleksandrian Mr. Arthur P. Alexander Mr. and Mrs. Edward Alexander Mr. Remo Alexandri Mr. and Mrs. Moorad Alexanian

USA East Coast

Yalkezian Joe & Helen Yazedjian Khatcho & Anahid Yazejian Gregory Yegenian Jirayr Yeghoyan Azniv & Garo Yeremian Joseph Yeremian George Yeretzian Annie York Mills Automotive Yusbasiyan Arto Zakarian Arsho Zakarian Eisnif Zakarian Arsen Zamroutian Jack Zanuzzi William & Rosa Zargarian Saro Zargarian Masis Zeytountzian Haigouhie Zovigekizian Jerry Zoviguian Steve Setrag

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Ms. Kohar Alexanian Mr. and Mrs. Kegam K. Aliksanyan Mr. Raffi Allahvervi Mr. Raffi Allaverdi Mr. and Mrs. Robert Allian Ms. Karine Aloian Mr. and Mrs. Martin Aloian Hovsep Alpoumbjian Mr. Edward Altounian Mr. Lloyd Altschul Mr. and Mrs. Ohannes Altunyan American Express Gift Matching Program American Foam Corporation Mr. and Mrs. Gregory Amerkanian Mr. and Mrs. Mardiros Anasdasian Mr. and Mrs. Mardiros Anastasian Dr. and Mrs. Archie A. T. Andonian Mr. and Mrs. Vartan Andonian Mr. and Mrs. Harry A. Andonian Mr. Serj Andonian Mr. and Mrs. Paul M. Andrews Ms. Nina Andrikian Mr. and Mrs. Henry E. Anmahian Donor Anonymous Mrs. Mary Ann Anooshian Mr. Krikor G. Anoushian Mr. and Mrs. Antonio Antaramian Mr. Michel Antonesco Mrs. Mari Antreasyan Mrs. Aregnazan Anucharyan Mr. Richard Apalakian Mr. and Mr. Clover B. Apelian Mr. and Mrs. George Apelian Mr. and Mrs. Ned Apigian Mr. and Mrs. Ardash V. Apigian Ms. Elizabeth Aprahamian Mr. and Mrs. Harout Arabian Mr. Armen Arakelian Mr. Hakop Arakelian Ms. Verkin Arakelian Mr. Tiran Nalbandyan and Mrs. Emma Arakelyan Mr. and Mrs. Lusin Arakelyan Ara Araz Mr. and Mrs. Berc Araz Ms. Rita Arevigian Mrs. Zenfira Argamanian Mr. and Mrs. Mourad P. Arganian Mr. Artin Arikian Mr. and Mrs. Jack Arisian Mr. and Mrs. G. Haig Ariyan Mr. and Mrs. Vedat Arkun Armenian Congregational Church Armenian Insurance Settlement Fund Board Armenian Relief Society Artemis Chapter Armenian Sisters Academy Convent Mr. and Mrs. Van M. Aroian Dr. Sona Aronian Mr. Aron J. Aronian Ms. Lucille Aroosian Ms. Arpine Aroyan Mr. and Mrs. Vasken F. Arpajian Mr. Archie Arpiarian Ms. Virginia Arpiarian Mr. and Mrs. Dan Arslanian Mr. Rouben Arslanian Mrs. Maral Arslanian Mr. and Mrs. Agop Arslanoglu Dr. and Mrs. Mihran A. Artinian Mr. and Mrs. Sarkis Artinian Mrs. Marguerite Artinian Dr. and Mrs. Garo K. Artinian

Ms. Susan Artinian Ms. Elfida Artinoff Mr. Hratch S. Arukian Mr. Gregory Arutunian Mrs. Roxanne K. Arzoomanian A. Arzoomanian Mrs. Arpi Arzoumanian Mr. Sahan Arzruni Mr. Alexander B. Arzumanian Asadoorian Family Deborah Asadoorian Mr. and Mrs. Ernest Asadoorian Mr. and Mrs. Suran Asadoorian Mr. Charles Asadoorian Ms. Rose Asadoorian Mr. and Mrs. Edward S. Asadorian Mr. Robert Asadorian Emma and Raffi Asatoorian Mr. and Mrs. Val V. Asbedian Mr. John Asdoorian Mr. and Mrs. John Asdoorian Dr. and Mrs. Paul L. Asdourian, M.D. Mr. Arthur J. Asdourian Mr. Ronald M. Ash Mr. Njdeh Asisian Dr. Carol B. Aslanian Miss Elizabeth Aslanian Mr. and Mrs. Armen Vatche Aslanian Mr. and Mrs. Stanley Aslanian Dr. and Mrs. Gary J. Aslanian Mr. Levon V. Asryan Mr. Jean-Marie Atamian and Dr. Lori Garjian-Atamian Mr. and Mrs. Beglar Atamian Mrs. Anush Atamian Mr. and Mrs. Raymond H. Atamian Mr. and Mrs. George Atamian Mr. Christopher Atayan Sako Atikian Mr. and Mrs. Nigoghos Atinizian Carolyn Atinizian Ms. Hayk Atlihan Mr. Ara Avagyan Mr. and Mrs. Aram Avagyan Ms. Serine Avagyan Mr. and Mrs. Stephen Avakian Mr. Harut Avakian Mr. Armen D. Avakian Moses Avakian Mr. Antranig Avakian Mr. Barkef Avakian Mrs. Dorina Avakian Houri Avakian Astghik Avanesian Ms. Talin Avanesian Mr. and Mrs. Hrand A. Avanessian Mr. and Mrs. Arthur Avdoian Mrs. Alice Avedikian Ms. Anoush Avedis Mr. and Mrs. Kachadour Avedisian Mrs. and Mr. Varduhi Avedisian Mr. and Mrs. Michael Avedisian Mrs. Tsoline Avedisian Ms. Grace Avedissian Mr. Anto Avedissian Mr. Hagop Avedissian Mr. and Mrs. John Avedissian Mrs. Tsoler Avedissian Mr. and Mrs. Greg Avedissian Mrs. Haiganoush Ayanian Mr. Garbis Aydjian Mr. Warren Aylaian Ms. Taline N. Aynilian Vlaud Ayrapetyan Mr. Kenneth M. Ayrassian Ms. Elphida G. Ayvazian Mr. and Mrs. Berge Ayvazian Mr. and Mrs. Jeffrey D. Azadian Mr. Greg Azatyan

Mr. and Mrs. Michael A. Aznavorian Ms. Alice A. Aznavourian Hovsep Babaian Mrs. Armine Babaian Mr. and Mrs. John Babakian Mrs. Kanare Babayan Mr. Grant Babayants Mr. Charles Babikian Mr. Rostom Bablanian Mr. Norayr Baboumian Rozik Badalian Ms. Arax Badalian The Badalian Family Mrs. Mary Badalians Mr. Artak Badalyan Varouj Badrikian Mrs. and Mr. Linda Bagdasarian Mr. and Mrs. Raymond A. Bagdasarian Mr. Vlad Bagdasarian Mr. and Mrs. Ara A. Bagdasarian Mr. and Mrs. Peter Bagdassian Ms. Valentine Baghdoyan Mr. Paul Baghoomian Mr. and Mrs. Avedis Baghsarian Mr. Stephan Z. Bagrevandian Mr. Armen Bahadourian Mr. Norair Bahlavouni Mrs. Gail Tashjian Baker Mr. and Mrs. Benjamin H. Bakerjian Mr. and Mrs. Haig Baklajian Ohan Balanian Mr. David J. Balavitch and Mrs. Diane Harabedian M. Balavitch Mr. Jirair Balayan Mr. and Mrs. Arthur S. Baldadian Mr. Richard Balderian Mr. David Balekdjian Mr. and Mrs. Kajak Y. Balekjian Ms. Elizabeth Balgochian Mr. and Mrs. Vartkess Balian Dr. and Mrs. John D. Balian, M.D. Mr. Eric Bush and Mrs. Leslie Balian Mr. and Mrs. Levon Balian Mr. Zareh Balian and Mr. Alexander Balian Mr. and Mrs. Hagob K. Balian Mr. and Mrs. Nazareth Balian Dr. and Mrs. Jerry P. Balikian, M.D. Garbis Baltaian Ohannes Baltaian Mr. Gregory Balukjian Mr. and Mrs. Sarkis K. Balukjian Mr. and Mrs. Khoren Bandazian Mr. and Mrs. Bedros C. Bandazian Bandazian & Holden, Inc. Mariam Bandoian Mr. and Mrs. Theodore Barasatian Mr. and Mrs. William K. Barber Mrs. Loucine A. Bardizbanian Mr. and Mrs. Albert Bargamian Mr. Joel A. Bargamian Ms. Robin Barone Ms. Sirvart S. Baronian Mr. Sarkis Barsamian Ms. Y. Gladys Barsamian Mr. and Mrs. Edward Barsamian Ms. Donna Barsamian Ms. Elizabeth Barsamian Mrs. Hazel Barsamian Mr. Harout Barsemian Mrs. Anahid Bartels Baruir's Oriental American Grocery Store Mr. Haig A. Basdekian Mr. and Mrs. George Bashirians Mr. and Mrs. Antranig K.

Basmadjian Mr. and Mrs. Daniel A. Basmadjian Mr. and Mrs. George Basmajian Dr. Armand Basmajian, D.M.D. Mr. Robert Basmajian Mr. and Mrs. Vahan Basmajian Mrs. Bettie Bassmajian Mr. and Mrs. Levon M. Bayindirian Mr. and Mrs. Richard H. Baylerian Mrs. Emma Bayramiyan Ms. Margaret Bazarian Ms. Diane Bazikian Mr. and Mrs. Edward J. Bazil Bearings Direct.com Division of ESI Bearing Distribution Mr. and Mrs. Frederick Beattie Mr. Peter J. Bebirian Mr. and Mrs. Walter V. Bebirian Mr. and Mrs. Sarkis Bedevian Mrs. and Mr. Ani and Vahe Bedian Ms. Lucy Bedirian and Ms. Anna Bedirian Mr. and Mrs. Harry Bedoian Mr. and Mrs. Arman Bedonian Mr. and Mrs. Garo A. Bedonian Mr. and Mrs. Hratch Bedrosian Mr. and Mrs. George Bedrosian Mr. and Mrs. Charles Bedrosian Mr. and Mrs. George R. Bedrosian Mr. Karakian Bedrosian Ms. Lucy Bedrosian Mr. and Mrs. Pierre Bedrossian Mr. Nazareth S. Bedrossian Dr. and Mrs. Paul B. Bedrossian, M.D. Mrs. Takouhy Bedrossian Mr. and Mrs. Samuel Bejakian Mr. George Bejian Stella Bekarian Mr. and Mrs. Edward Bekian Mr. and Mrs. Aram A. Belorian Mr. and Mrs. Robert Benian Mr. David S. Benian Mr. Michael Benlian Mrs. Constance A. Bennett Mr. and Mrs. Sarkis Beojekian Mr. and Mrs. Antranig Berberian Dr. Rose Marie Berberian Mr. and Mrs. Jack S. Berberian Mr. and Mrs. Kachadoor Berberian Ms. Arda Berberian Mrs. Marina Berberian Mr. and Mrs. Richard A. Berjian Mr. and Mrs. Harold Bertelsen Mr. and Mrs. Joseph Beshar Rose Betchakejian Mr. and Mrs. Ohannes Beudjekian Mr. and Mrs. Dikran A. Beurklian Mr. George Beylerian Mr. and Mrs. Hovhannes Bezdikian Dr. and Mrs. George Bezirganian Mr. Haik Biglari Mr. and Mrs. Seth Bilazarian Mr. and Mrs. Ashod Bilezikian Mr. and Mrs. Ara Billian Mr. and Mrs. Vigen Biramian Ms. Sirvart S. Bjornstad Mrs. Ilene S. Blackman Ms. Stella Blight Mr. Harry S. Bodozian Mr. and Mrs. John M. Bogdasarian Mr. Raphael Boghosian Mr. Hamo Boghosian Mr. Antoine K. Boghossian Sylva Boghossian

Ms. Sylvia Boghossian Miss Shakay M. Boghossian Miss Aznif Bogoshian Mr. Paul Bogosian Mrs. Zavart Bogosian Mrs. Ardis V. Bogosian Mr. Armen Bohossian Mr. Razmig Boladian Mrs. Olga B. Boloyan Mr. Dennis Bonin Mrs. Esther Bonin Mr. and Mrs. George J. Bonjokian Ms. Margaret B. Bonner Mr. Paul S. Boorujy Mr. and Mrs. Charles Borshanian Mr. and Mrs. John Bossoni Helene Botsikas Mr. and Mrs. Antranik Boudakian Mr. Henrik Boudakian Mrs. Vicki Boukalis Mr. and Mrs. Souren Bourgoujian Mr. and Mrs. David G. Bournazian Mr. and Mrs. Kevork G. Bournazian Mr. Haig J. Boyadjian Mr. and Mrs. Vazken Boyadjian Nshan Boyadjyan Mr. and Mrs. Armen K. Boyajian Mr. David B. Boyajian Ms. Mariam Z. Boyajian Mr. Vrage Boyajian Andrew Boyajian Mr. and Mrs. Edward H. Boyajian Mrs. Anahith Boyajian Ms. Lillian Boyajian Mr. and Mrs. Avedis S. Boyamian Mrs. Armen Bozian Mr. and Mrs. Jack Bozoyan Mrs. Margaret Brophy Mrs. Adrianne Brown Mr. Jess Buchakjian Mr. and Mrs. John Buchaklian Mrs. Soolton Buchaklian Mr. Levon Cakir Mr. and Mrs. Nisan Cakir Mr. Raffi Caloustian Ms. Talin Canciyan Mr. and Mrs. Hirant Candan Mr. Michael Candan Dr. and Mrs. Levon M. Capan, M.D. Mr. Jason Capizzi Mr. Leon R. Caprielian Mr. L. Richard Caprielian Mr. and Mrs. Clayton R. Carlisle Carnegie Corporation of New York Ms. Nadin Cavusoglu Dr. Aram Cazazian Ms. Lita Chadrjian Mr. Harout Chaghlasian Mr. and Mrs. Jean Chahbazian Mr. Ralph Chakerian Mr. and Mrs. Anthony D. Chakoian Mr. and Mrs. Antranig Chalabian Mr. and Mrs. Ohanes Chamavonian Mr. and Mrs. Vaughn Chambers Mrs. Melanie Chamsarian-Hart Mr. Craig Chaney Mr. Harut H. Chantikian Mr. Ohan Chapanian Mrs. Zabel Chaparian Ms. Lisa L. Charkoudian Mr. Deron Charkoudian Ms. Arax Charkoudian Mr. Yervant Chekijian Mr. and Mrs. Berj Chekijian Mr. Samuel Chekijian

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

129

Dr. Jack Chelebian, M.D. Mrs. Seta Chengrian Mr. and Mrs. Ara A. Cherchian Mr. and Mrs. Stephen Cherishian Mr. Harry S. Cherken, Jr. Ms. Jacqueline T. Chichmanian Mr. and Mrs. Rene Chirinian Mr. Michael Chobanian Mr. and Mrs. John S. Chobanian Dr. and Mrs. Loris Chobanian Mr. Rouben C. Cholakian Mr. and Mrs. Earle A. Chorbagian Mr. and Mrs. Andrew Chorbagian Ms. Victoria Chorbajian Mr. Levon Chorbajian Mr. Edward Chorbajian Ms. Henny Choubaralian Ms. Elizabeth Chouldjian George C. Christensen Mrs. Karin Cinar Mr. John Clacey and Mrs. Hera Marashian Mr. Chris Clark Mr. John T. Cohee Mrs. Carmen Collins Mr. Manuel Cook Mr. Aksel Corlu Dr. and Mrs. Michel Costes, M.D. Ms. Lucy Croneberger Crown Findings Co., Inc. Cullari Gallo Soojian Carrabba, LLC Ms. Sonia Cure Mr. Arman Dabiri Dr. Jack H. Dadaian, M.D. Mr. and Mrs. Gregory Dadourian Mr. and Mrs. Haig Dadourian Mr. and Mrs. Dikran O. Dagavarian Mrs. Helen Dagavarian Mr. and Mrs. Joseph Dagdigian Mr. and Mrs. Akop A. Daglian Mr. George Dakermanji Mr. and Mrs. Hagop Dakessian Mr. and Mrs. Robert S. Damerjian Kaperiel Danadian Mr. Khagek Daneilian Mr. Haig Daquesian Mr. and Mrs. Sahag Dardarian Mr. Ken Z. Darian Dr. Hamazasp Darian and Mrs. Vrejouhi Darian Mr. and Mrs. Ernest Darian Mr. James Davidian Mr. and Mrs. David Davidian Mr. Michael Davidian Mr. Winston H. Davidian Mr. John Davitian Mr. and Mrs. Onik Davtian Ms. Cindi De Rothschild Ms. Evelyn Debenian Ms. Karen Dederyan Mr. Avik Deirmemjian Mr. and Mrs. Aram Deirmendjian Takouhi Dellalian Mr. and Mrs. Dean Deloian Mr. and Mrs. John M. Demerjian Mr. and Mrs. Carlos Demirdjian Mr. and Mrs. Auhanes Demirdjian Mrs. Alice Demirjian Mr. John Demirjian Mr. and Mrs. Agop K. Demirozu Hagop Demrjian Ms. Karine R. Demurchyan Mrs. Susana Der Balian Dr. and Mrs. Hagop L. Der Krikorian Mr. Haig Der Manoogian Misak Der Menjian Mr. Garo Der Sarkissian

Mr. Vatche Der Torossian Mr. Aram Deradoorian Mr. and Mrs. Haig Deranian Ms. Sonia DerAvedisian Mr. and Mrs. Mark Derderian Alice Derderian Mr. and Mrs. George Derderian Mr. Gregory Derderian Mr. and Mrs. Armen Derderian Ms. Hosanna Derderian Mr. and Mrs. Armen V. Derebegian Mr. and Mrs. Thomas E. Dergazarian Mr. and Mrs. Arman Derian Dr. and Mrs. Alan K. Derkazarian Mr. and Mrs. Edward Derkazarian Mr. and Mrs. Nazaret Derkevorkian Mr. and Mrs. George Derkoorkanian Mr. and Mrs. Oscar Dermanouelian Dr. and Mrs. George Dermksian, M.D. Mrs. Elan Dermozsn Ms. Lena Derohannessian Mr. and Mrs. Andrew Deroian Ms. Taleen Derovakimian Mr. and Mrs. Manouk Derovakimian Mr. and Mrs. Manouk Derovakimian Mr. and Mrs. Harry Dertadian Mrs. Yepram Dervahanian Mr. Baykar Dervishian Mr. and Mrs. Steven Derzerian Detroit Armenian Women's Club Mr. Samuel S. Devedjian Dr. David C. Di Benedetto Mr. and Mrs. Haig Didizian Mr. and Mrs. Harout Diratzouian Mr. and Mrs. Nazaret Dirinian Mr. Cosmo Dischino Mr. Haroutune Djamdjian Mr. and Mrs. Levon Djanece Mr. Gregory Djanikian Mr. and Mrs. Paul Doctorian Mr. and Mrs. Mark Dominik Eric Donabedian Seta Donabedian Mr. Edgar Donabedian Mr. and Mrs. Samuel Donabedian Mr. and Mrs. Serop M. Donabedian Mrs. Salpy Donelian Mr. and Mrs. Michael M. Donigian Mr. Michel Doniguian Mr. Hagop Donikian Ms. Eva Donoian Mr. Harry Doramajian Dr. Robert V. Dorian Mr. and Mrs. Ira D. Dorian Ms. Pauline Dostoumian Dr. and Mrs. Hratch O. Doumanian Mr. John Doursounian Mr. and Mrs. Stephan T. Dulgarian Mr. Martin E. Dulgarian Mr. and Mrs. Mihran Dulgerian Dr. and Mrs. Ara V. Dumanian Mr. and Mrs. Robert B. Eastman Mrs. Arpi Eayaslian Mr. and Mrs. Demir Eden Simon Edwards Arpine Efekdjyan Mr. and Mrs. Manoog A. Egazarian Mr. and Mrs. Peter Egigian Garbis Eglence

Mr. and Mrs. Owanes Egosarian Mr. David A. Ekizian Ms. Karma Ekmekji Mr. Leo R. Eknaian Mr. and Mrs. Faouzi Elchemmas Ms. Rose Eliazarian Mr. and Mrs. Phillip Ellian Mr. and Mrs. Jerry Emerzian Ms. Arpi S. Emirzian Mr. and Mrs. Milo Engoren Mr. and Mrs. Harry Eordekian Mr. Joseph M. Ephremian Mr. Krikor Ermonian Ernst & Young, LLP Mr. and Mrs. Paul Esaian Ms. Renita Esayian Mr. and Mrs. Vartan Esenyan Ms. Hasmig Eskandarian Ms. Sarah Esmerian Mr. and Mrs. Mego Essajanian Ms. Lillian K. Etmekjian Mr. and Mrs. Charles Etmekjian Mr. and Mrs. Seto Eurdekian Dr. James H. Fantazian Dr. Garabed A. Fattal, M.D. Ms. Rachel Feldman Mrs. Marian Felegian Dr. and Mrs. Shahe Fereshetian Fesjian Foundation Ms. Taline Festekjian Mr. and Mrs. Nazareth Festekjian Mrs. Silva Ficici Mr. and Mrs. Sevan Ficici Mrs. Roxanne N. Field Mrs. Melanie Fink Mr. and Mrs. Stephen M. Fiore Ms. Anahid Firkatian Mr. and Mrs. Armen G. Fisher Ms. Marla Flores Mrs. Mary Foley Dr. Paul Fourounjian, D.M.D. Ms. Roswita Apkarian Fragomeni Ms. Jennifer Fried Mrs. Alice Frost Mr. Kaspar Gabeian Mr. and Mrs. Henry Gabrelian Mrs. Natalie Gabrelian Mr. and Mrs. Mark Gabrellian Mr. Karen Gabrielyan Mr. and Mrs. David Gadigian Mr. Larry Gagosian Mr. Ahmed Gahnoum Lusine Gahsparyan Mr. and Mrs. Haig S. Gakavian Mr. Ararat Galstian Juletta Galstian Ms. Flavia Galuppo Mr. and Mrs. Victor B. Ganjian Mr. and Mrs. Victor V. Ganjian Ms. Linda M. Ganjian Mr. and Mrs. Charles S. Garabadian Mr. and Mrs. Aram G. Garabedian Mr. and Mrs. Hourig Garabedian Judith Garabedian Angela Garabedian Mr. and Mrs. Haige J. Garabedian Ms. Jeanette Garabedian Mr. and Mrs. Michael J. Garabedian Ms. Elyse A. Garabedian Frances Garabedian Mr. and Mrs. Ardash Garabedian Mr. and Mrs. Hagop G. Garavanian Ms. Arpine Garbooshian Mr. Charles J. Gardner Ms. Anna Garibian Ms. Barbara Garjian Ms. Janice Garjian Mrs. Hayastan Garoyan Mr. and Mrs. Hacop Gashian

Mr. Levon Gasparian Mr. Ashot Gasparian Mr. Charles S. Gazarian Ms. Marie-Lise Gazarian Anitra Gazoorian The Rev. Fr. and Mrs. Garen Gdanian GE Foundation Matching Gifts Program Mr. Arshag Gechijian Mrs. Karen Gehanian Mr. and Mrs. Michael K. George Ms. Marion George Mr. and Mrs. Grigor Gevorkian Mr. Aleksandr Gevorkyan Mr. and Mrs. Vahe Ghahraman Mr. Warant Gharibian Dzovig Gharibian Mr. and Mrs. Vahe Ghazarian Mr. Sarkis Ghazarian Mr. and Mrs. Garabet K. Ghazarian Mr. Naris Ghazarians Mr. and Mrs. Antreas E. Ghazarossian Mr. Sirop and Mrs. Alice Ghazourian Dr. Vartan Ghugasian and Mr. Armen Ghugasian Ms. Nelli Ghukasyan Mr. and Mrs. George M. Gibilian Mr. and Mrs. Hagop Gigiyan Mr. Sarkis Giknavorian Mr. George M. Gilibian Mr. and Mrs. Haig Giragosian Mr. Archie M. Giragosian Mr. Kevin and Mr. Keghram Giragosian Mr. Arman Giritlian Ms. Madeline Glenn Mr. Vanig Godoshian Mr. Hakop Goorji and Mr. Vartges Goorji Mr. Vartges Goorji and Mr. Hakop Goorji Dr. and Mrs. Edmond A. Gorek, M.D. Mr. John Goshdigian Mr. and Mrs. William Goshgarian Mrs. Katherine Gosmanian Paul Gosselin Mr. Jerry Gostanian Rosik Gostanians Mr. and Mrs. Sooren H. Gozmanian Mrs. Alexis Alexanian and Mr. Douglas Graham Dr. and Mrs. Vartan Gregorian Mr. Dareh A. Gregorian Mr. Aratoon Gregorian Ms. Juliet J. Gregorio Mr. and Mrs. Garabed Grehian Griego Family Mr. Stephen Griffin Ms. Talinn Grigor and Mr. Asbed Kotchikian Dr. and Mrs. Haikaz M. Grigorian, M.D. Mr. and Mrs. Grigor Grigorian Dr. and Mrs. Sombat Grigorian, M.D. Jack Grigorian Mr. Ernest Grigoryan Sevak Grigoryan Ms. Jouleta Grigoryan Ms. Val Grigoryan Mr. Sergey Grigoryan Mrs. Iris Mechigian Gruhl Mr. Andre Gugasian Miss Helen A. Gulamerian Mrs. Armine Gulbankian Mr. and Mrs. Tad Guleserian Mary Guleserian- Bergoudian Ms. Colette Y. Gulian

Mary Gulserian-begroudian Mr. and Mrs. Garo Gumusyan Mr. and Mrs. Zakariya Gunusen Mr. and Mrs. Larry Gurden Mr. Gerald Guregian Mr. Esahag Gurenlian Mr. Sarkis A. Gurunian Mr. and Mrs. Harold Guveyian Ms. Nancy Guzelian Mr. and Mrs. Marsbed H. Hablanian Ms. Alice Hacherian Mr. Haig H. Hachigian Mrs. Sonia Hachigian Mr. Khajak M. Hacobian Salmasi Dr. and Mrs. James Haddad Mr. and Mrs. Adam Hadjinian Mr. Freij Hagobian Mr. and Mrs. Edgar Hagopian Mr. and Mrs. Louis T. Hagopian Ms. Suzanne Hagopian Mr. and Mrs. Dikran Hagopian Dr. and Mrs. Hagop Hagopian Ms. Sarah Hagopian Mr. and Mrs. John Hagopian Miss Armine D. Hagopian Mr. and Mrs. Apraham Hagopian Ms. Rose Hagopian Mr. and Mrs. Harutune D. Hagopian Mrs. Sonia Hagopian Mr. John V. Hagopian Ms. Nina Rochelle Hagopian Mr. John N. Hagopian Mr. and Mrs. B. Artin Haig Mr. Barouyr Hairabedian Mr. and Mrs. Berge Hajian Dr. and Mrs. Jean-Jacques Hajjar Mr. and Mrs. Robert S. Hajjar Dr. and Mr. Jack Hajjar Mr. Hagop Hakissian Tico Hakobian Ms. Agavni Hamamciyan Hamasgaien Hye Miutiun Hamazkayin Armenian Ed. & Cultural Society - NJ Chapter Mr. and Mrs. Hambarsoomian Mr. Denis D. Hamboyan Nicole Hamparian Mr. Peter Hamptian Mr. and Mrs. Lee Hamptian Ms. Martha Hananian Miss Celia Handigian Dr. Helen Hanesian Mr. and Mrs. Deran Hanesian Ms. Elizabeth Hanessian Mr. and Mrs. John Hanisian Dr. and Mrs. Aram S. Hanissian Mr. and Mrs. Popkin Harabedian Ms. Pauline Harabedian Mr. and Mrs. Stephen Haratunian Mr. Jirair Haratunian Ms. Pauline Harian and Mr. Byron Hairian Ms. Adreena M. Harley Ms. Carol A. Harootian Mr. and Mrs. Shant J. Harootunian Ms. N. Arpi Haroutunian Mr. and Mrs. Edward L. Haroutunian Mrs. and Ms. Barbara Haroutunian Ms. Joyce Haroutunian MS., PSA Mr. and Mrs. Nazo Haroutunian Mr. and Mrs. Roger Haroyan Mr. and Mrs. Jacob Harpootian Ms. Sheryl Harris Ms. Ofelya Hartonyan Mr. Arshak Hartoonian Ms. Lidik Hartouni Mr. and Mrs. Saro Hartounian Mr. and Mrs. Calvin Hartunian

130

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Mr. and Mrs. Norair Hartunian Ms. Jeanette Hartunian Ms. Tamar Harutunian Antranik Harutunian Mrs. Zabelle Harutunian Ms. Eva Harutyunian Ms. Zara Harutyunyan Mr. Masis Harzivartyan Ms. Agnes Hasacorzian Mr. and Mrs. Sarkis Hashas Mr. and Mrs. Ralph G. Hashoian Mr. and Mrs. Berge Hatchik Mr. and Mrs. Haig Hatchikian Ms. Lori Hatem Mr. Elie A. Hatem Mr. George Hatzakorzian Ms. Ann Hatzpanian The Very Rev. and Mrs. Warren E. Haynes Mr. Sarkis Hayrabedian Mrs. Lucy Hayrabedian Mr. and Mrs. Norris Hekimian Mr. and Mrs. Richard T. Hekimian Mr. Patrick Hermez Mrs. Linda Hersh Mr. Deran Hintlian and Mrs. Ann S. Hintlian Mr. Harry Hintlian Mr. Aram Hintlian, Jr. Mr. Christina Hohman Mr. and Mrs. Garabed Hollisian Holy Virgin Mary and Shoghagat Arm. Church Homenetmen of New York Mr. Charles Hoosian Mr. and Mrs. Ara Horenian Mr. and Mrs. Jose Horigian Mr. Rupert Horoupian Mr. and Mrs. William R. House Mr. Arsen Housepian Dr. and Mrs. Edgar M. Housepian, M.D. Mr. and Mrs. Apkar K. Hovaguimian Mr. and Mrs. Martin Hovakimian Mr. German Hovakimian Mr. Vahan Hovakimian Mr. and Mrs. Ralph Hovanesian Dr. and Mrs. Raffy A. Hovanessian, M.D. HoVeKim Fund Mr. John E. Hovey Mr. Kevork K. Hovnanian Ms. Edele Hovnanian Mr. and Mrs. Albert Hovnanian Mr. and Mrs. Camer Hovnanian Julian Hovsepian Mr. and Mrs. Hampy Hovsepian Mr. Rafi Hovsepian Mr. and Mrs. Leon Hovsepian Mrs. Carole Lynn Hovsepian Karen Hovsepian Ms. Betty Hovsepian Ms. Claire Hovsepian Mr. and Mrs. Frederick Hovsepian Mr. Vahe Hovsepyan Ms. Laticia Howard Mr. Harutun Hratchian Mr. and Mrs. Oscar Aranosian and Family Mrs. Sandra Hyland Mrs. Olga Ingelse Mr. Phillip Injeian Ms. Shenorig G. Ishkanian Alex Ishkanian Mr. and Mrs. Ara Ishkanian Ms. Inna Ishkhanyan Mr. and Mrs. Hagop J. Isnar Mr. and Mrs. Arsavir Israelyan Vamda Ivamemko Mr. Aslin Izmitli Angel and Sargon Jabbour

Mrs. Marquita Jackson Mr. Theodore H. Jacobsen Ms. Anahid Jafargian Mr. and Mrs. Saro Jahani Mr. and Mrs. George Jamgochian Ms. Martha A. Jamgochian Mr. and Mrs. Magardici Jamgocian Dr. and Mrs. Edward Jamian, D.D.S. Mr. and Mrs. Hrant H. Jamjyan Mr. John Janessian Ms. Susan Janigian Harry Janikian Mr. and Mrs. Varastad Janikian Mr. and Mrs. Edward Janjigian Mr. and Mrs. Vahan Janjigian Mr. Hampar Janjigian Ms. Lila Jarandeh Mr. and Mrs. Simon Javizian Mr. and Mrs. Edvard Jeamgocian Mr. and Mrs. Sarkis Jebejian Ms. Arpy Jerozal Jerrehian Foundation Jersey Automotive Mr. and Mrs. Noubar Jessourian Mr. and Mrs. Sebouh Jessourian Ms. Ann Jevizian Dr. Edward Jevizian, D.D.S. Mr. and Mrs. George Jizmajian Mrs. Arlene Joannides Mrs. Diana J. Johnson Mr. and Mrs. Darrell G. Johnson Mrs. Susan Arpajian Jolley Mr. Alan J. Josel Ms. Carol A. Josel Stephen Joyce Colonel and Mrs. George Juskalian Mr. and Mrs. Sam Kabjian Mrs. Sally Kabodian Ms. Lydia Kachadoorian Mr. and Mrs. Robert Kachadourian Dr. Nora Maya Kachaturoff Mr. and Mrs. George E. Kadamian Noubar Kaderian Ms. Rita Kaderian Mr. and Mrs. Jack Kadian Miss Arpi Kafafian Mr. and Mrs. Puzant Kafafian Ms. Beatrice Kahaian Mr. Armen Kahkejian Mrs. Manooshak Kahramanian Salvador Nicole Kahvajian Ms. Rosa Kahvedjian Mr. and Mrs. Garabet Kahwajian Ms. Sara P. Kaiserian Mr. and Mrs. Mesrope Kaishian Mr. Matthew Kaishian Mr. and Mrs. Aram Kakousian Mr. and Mrs. Harry Kalafian Ms. Elizabeth Kalagian Mr. Aram M. Kalajian Mr. and Mrs. George Kalajian Mr. and Mrs. Harry Kalajian Mr. Armenag Kalaydjian Mr. Dikran Kalaydjian Ms. Alice A. Kalaydjian Mr. and Mrs. Barkev Kalayjian Ms. Makrouhi Kalayjian Mr. Tro Kalayjian Ms. Linda Kalayjian Mr. Alex Kalayjian Mrs. Makrouh Kalayjian Mr. and Mrs. Gerald M. Kalayjian Mr. Garbis Kalenderian Mrs. Zarouhi Kalenjian Mr. and Mrs. Haig Kalfaian Mr. Chris K. Kalfayan Mr. and Mrs. Barkev Kaligian Mr. and Mrs. Yessai Kaloukian

Susan Kaloustian Mr. and Mrs. Edward Kaloustian Mr. Mitchell Kalpakgian Mr. Basilio Kalpakian Dr. and Mrs. Albert A. Kalustian D.O. Mr. and Mrs. Varujan Kalustian Mr. James M. Kalustian Mr. and Mrs. Michael Kalustian Ms. Araxie Kalvonjian Ms. Susan L. Kalvonjian Mr. and Mrs. Albert Kamishlian Mr. Jack Kananian Mr. and Mrs. Armen Kanayan Ms. Mildred Kandanian Mr. and Mrs. George E. Kangian Peter Kanparian Mr. Kit E. Kaolian Rabbi and Mrs. Daniel L. Kaplan Mr. and Mrs. Robert Kaprelian Mr. Hratch Kaprielian Mr. and Mrs. Artin Kaprielian Mrs. Mary Kaprielyan Ms. Alice Karabian Mr. and Mrs. Stefan Karadian Ms. Jill Karagezian Ms. Lucy M. Karagosian Mr. Raffi Karagozian Mr. and Mrs. Nishan Karakashian Mr. and Mrs. Charles Karakashian Mr. and Mrs. Garabet C. Karakelian Mr. David Karamian Karina Karamian Ms. Lynne Karanfil Mr. and Mrs. David Karapetian Mrs. and Mr. Ana Maria Kardjian Mr. Bedros Karian Ms. Lucine Karjian Mr. and Mrs. Antranig Karjian Ms. Datev N. Karjian Mr. and Mrs. Stephen Karoghlanian Mr. and Mrs. Henry Karson Mr. and Mrs. Frederick S. Kasbarian Haroutune Kasparian Mrs. and Mr. Ani Kasparian Nora Kasparian Mr. and Mrs. Murat S. Kasparian Frederick Kasparian Mr. and Mrs. Kevork Kasparian Mr. K R. Kasparian Ms. Anna Kasparian Mr. and Mrs. Vasken Kassabian Mr. and Mrs. Levon H. Kassabian Prof. Barkev Kassarjian Mr. Richard Kavonian Dr. John K. Kavouksorian, M.D. Mrs. Anna Kayaloff Mr. and Mrs. Ronald Kayan Dr. Ara Kayayan Mr. Raffi Kayayan Alice Kazanbjian Mr. and Mrs. George Kazandjian Ms. Arax Kazanjian and Ms. Agnes Kazanjian Mrs. Maral N. Kazanjian Dr. Nerses N. Kazanjian Mr. and Mrs. Charles Kazanjian Mr. Edward Kazanjian Mr. Aram Kazanjian Mr. and Mrs. Berj Kazanjian Mr. Mardig Kazanjian Mr. and Mrs. Armen Kazanjian Ms. Mary J. Kazanjian Mr. Ramon J. Kazanjian The Rev. Fr. and Mrs. Karnig M. Kazanjian, Jr. Mr. Michael Kazarian Mr. and Mrs. Jack Kazarian

Mr. Vicken Kazarian Mr. and Mrs. Kirk Kazazian Mr. and Mrs. Eric K. Kchikian Ms. Ann Kebabian Mr. and Mrs. Steven P. Kechejian and Family Ms. Claire S. Kedeshian Dr. and Mrs. Abraham H. Kedeshian, D.D.S. Mr. Wayne Keeley Mr. and Mrs. Kegham Kelekian Mr. and Mrs. Harry Keleshian Mr. Harout Kelian Eva Kelly Kemalian Realty, Inc. Ms. Alton A. Kennedy Mrs. Zarie Keosian Dr. Vahe Kerestedjian Mr. Ghazaros Kerjilian Ms. Nova Kerjilian Mr. and Mrs. Ara Kervandjian Mr. and Mrs. Albert A. Keshgegian Mr. Vartan Keshishian Mr. Paul Keshishian Mr. and Mrs. Ardo Keshishian Shahen Keshishian Mr. Mher Ketchedjian Mr. Edward Ketchoyian Mr. Richard V. Keteyian Mr. and Mrs. Charles G. Keumurian Mr. and Mrs. Arthur Keurajian Ms. Rachael Keurajian Dr. Arlene Kevonian Mr. Andre J. Kevork Mr. and Mrs. Kchatick Kevorkian Mr. Armen Kevorkian Dr. and Mrs. Victor Kevorkian Ms. Tanya A. Kevorkian Mr. George H. Kevorkian Mr. and Mrs. Ara Keyfer Garbis Kezirian Ms. Rosemary Z. Khachadoorian Mr. and Mrs. John Khachadourian Mr. Manushag Khachadourian Dr. Vartkes Khachadurian, M.D. Karen Khachaeryan Mr. Haig Khachatoorian Mrs. Karine Khachatrian Mrs. Diana L. Khachaturian Mr. Grigor Khachikian Mr. and Mrs. Victor Khachikian Ms. Tina Khadjehturian Mr. Peter Khanbegian Mr. Hrayr Khanjian Ms. Vana Khanjian Mr. Kerry Khantzian Mr. Vartkess Kharaboyan Lucia Khatchadour Mr. and Mrs. Manuel S. Khatchadourian Mr. and Mrs. Aram Khatchadourian Mr. and Mrs. Edward Khatchatourians Mr. and Mrs. Garo Kholamian Mr. Haig D. Khorenian Mr. and Mrs. George Khorozian Mr. Mike Kiledjian Dr. Vartkes Kiledjian, M.D. Mr. and Mrs. Kevork Kiledjian Ms. Araxie Z. Kilejian Mrs. Keganus Kinosian Mr. Azad Kiourkian Mr. and Mrs. Arto S. Kirikian Ms. Dorothy Kirkorian Mr. Yeghia Kirkourian Mr. and Mrs. Charles S. Klanian Ms. Audrey Klijian Mr. and Mrs. Raffi Knadjian Mr. and Mrs. Armen Knaian Edward Kocharian Mr. and Mrs. Torgom A.

Kocharians Mr. and Mrs. Karen N. Kocharyan Mr. Varujan M. Kochian Mirijan Kochian Mrs. Tsolin Kojaoghlanian Mr. and Mrs. Sarkis G. Kojian Ms. Rose Kojoian Mr. Sevan Kolejian Dr. and Mrs. George E. Kolligian, D.D.S. Ms. Nancy R. Kolligian Ms. Judith Kolligian Mr. and Mrs. Gary Koltookian Mr. and Mrs. Thomas Kondakjian Mr. and Mrs. Armen V. Koochagian Mr. Vartan Kooghasian and Ms. Lydia Kooghasian Mr. and Mrs. Azarig Kooloian, Sr. Mr. Richard H. Koomjian Ms. Charlotte A. Koomjohn Ms. Arax Kopooshian Ms. Lara Koraian and Mr. Vartan Vartanian Mr. Harout Kornelian Mr. and Mrs. Nazaret Koroglu Mr. and Mrs. Jack Kosaian Mrs. Arlet Koseian Ms. Mary Anne Koshgarian Mr. Sassoon Kosian Mr. and Mrs. Sargis Kossayian Mr. Stephen E. Kossayian Mr. Tigran Kostanyan Mr. Charles Kougasian Ms. Nanour Koujanian Ms. Mariam Koukeian Mr. Nigol Koulajian Mr. and Mrs. Antranig Koumrigian Mrs. Alice Kourtjian Mr. and Mrs. Levon Koushagjian Mr. and Mrs. Avedis Koushakjian Ms. Chrysse S. Koutavas Mr. and Mrs. Hagop Kouyoumdjian Mr. and Mrs. Karnic H. Kouyoumdjian Drs. Haig and Zepure Kouyoumdjian Mr. and Mrs. Jack Kouyoumjian Mr. George Kouyoumjian Mr. and Mrs. Martin Kouyoumjian Ms. Diane Kouyoumjian Ms. Alice Kouyoumjian Ms. Karen Kouzoujian Ishkhan Kozelian Jr. Mr. and Mrs. Eddy N. Krafian Ms. Sarah Kramedjian Mr. and Mrs. Aram Krichian Mr. and Mrs. Manug Kricorian Ms. Nancy Kricorian and Mr. James Schamus Mr. and Mrs. Krikor Krikorian Mr. Vartkes H. Krikorian Mr. Dikran G. Krikorian Mr. and Mrs. Melkon Krikorian Mr. and Mrs. Kaurken Krikorian Mr. John Krikorian Mr. and Mrs. Garabed Krikorian Mr. Paul Krikrikoyan Dr. and Mrs. Vasken M. Kroshian Mr. and Mrs. Hagop Krouchian Dr. and Dr. Arthur H. Kubikian, D.D.S. Mr. and Mrs. Hirayr M. Kudyan Mr. John Kulegian and Mr. Mike Kulegian Mr. and Mrs. Paul Kulhanjian Mr. and Mrs. Gary A. Kulhanjian

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

131

Ms. Isabel G. Kulski Mr. Mardiros Kundakjian Mr. Mihran M. Kupelian Ms. Louise P. Kupelian Mr. and Mrs. Vahe Kurdian Dr. Joyce S. Kurdian, D.M.D. Berc Kurkciyan Mrs. Mariam Kurkjian Mr. and Mrs. Mark Kushigian Mrs. Naomi K. Kuzoian Mr. and Mrs. Hampik Kzirian Mr. Alton Lamond Mr. and Mrs. James G. Lang Mr. and Mrs. Jack Lebleboojian Mr. George Michael Lektzian Mr. Matthew Leonard Ms. Andrea Levine Mr. Mark B. Levine Mr. Hilton Levonian Mr. and Mrs. Leonard P. Lewis Mrs. Kathryn Linn-Ossian Ms. Nadine Lisecki Mr. and Mrs. John F. Lord Mr. Peter Lorensian Mr. and Mrs. Henry Loshigian Louise Manoogian Simone Foundation Mr. Jack Low Dr. and Mrs. Albert A. Lucine, Jr. Mr. Bayard Ludlum Mr. Arthur Z. Luledjian Ms. Grace H. Lulejian Ms. Nora MacKenzie Ms. Karine and Ms. Nadia Macri Dr. and Mrs. Norman N. Madanyan, M.D. Mr. Shant Madjarian Mrs. Narcisa Magardician Ms. Haiganouch Magarian Mr. and Mrs. Vatchik Magarian Mrs. Hermine Magarian Mr. and Mrs. Levon Magarian Ms. Sonia Magdusian Robin Magee Mrs. Nuvart Maghakian Mr. and Mrs. John Mahakian Dr. Silva Arslanian Mr. Mossig Makhoulian Ms. Gladys Malgranian Mr. Adrian Malikian Mr. and Mrs. Hovannes Malikyan Ms. Ashalouis Malikyan Mr. Albert S. Malkasian Mr. and Mrs. Mark Malkasian Mrs. Marie J. Malkasian Mr. and Mrs. Richard D. Maloian Miss Heather Maloumian Mr. Armand Mamelian Mr. Nvard Manasian Mr. and Mrs. Toros Mangassarian Mr. and Mrs. Richard D. Mangerian Dr. and Mrs. Dertad Manguikian, M.D. Mr. Viken A. Manguikian Mr. and Mrs. Harold Manoogian Mrs. Dana Manoogian Mr. and Mrs. Gary Manoogian Mr. Edward Manoogian Ms. Elizabeth Manoogian Ms. Bertha Manoogian Ms. Jessica A. Manookian Dickran Manookian Mr. and Mrs. Paul Manoukian Sevag Manoukian Mrs. Eghsa Manoukian Mr. and Mrs. Shant Manoukian Mr. Berch Manoukian Ohan Shant Manoukian Mr. and Mrs. John Mansourian Mr. and Mrs. Noubar Manuelian Ms. Kathryn V. Manuelian Dr. and Mrs. John S. Manuelian

Mr. Daniel Manuelian Ms. Betty Manuelian Mr. and Mrs. Nurhan Manukian Mr. and Mrs. Everett A. Marabian, Sr. Mr. and Mrs. Ara K. Marangosian Mr. and Mrs. Ronald E. Maranian Mr. and Mrs. Asbed Marashian The Rev. Fr. and Mrs. Aram T. Marashlian Mr. and Mrs. George M. Mardekian Mr. Ardash Marderosian Mr. and Mrs. Rafael L. Marderosian Ms. Anne Marderosian Mr. and Mrs. Arthur S. Mardigian Mardigian Foundation Mrs. and Mrs. Steven Y. Mardiguian Mr. Khatchik Mardikian Ms. Lucy Mardirosian Mr. Araik Margarian Mr. Edward Margosian Mr. and Mrs. Charles Margosian Dr. Harout Margossian and Mrs. Laury Bankoukian Mr. Peter C. Marinello Mr. and Mrs. Mark Markarian Mr. and Mrs. Haig Markarian Dr. and Mrs. Shant Markarian Dr. and Mrs. Herand Markarian Mr. and Mrs. Jack Markarian Mrs. Aznive Markarian Ms. Shoghére Markarian Mr. and Mrs. Thomas W. Markarian Mr. Ruben Markarian Mr. Sarkis Markarian Mr. Artashes Markaryan Mr. Edward Markaryan Talin Markosian Mr. Garen Markosyan Mr. Artak Markosyan Mr. and Mrs. Levon Markosyan Ms. Pauline Marsden Ms. Marjorie Martiesian Mrs. Gloria A. Martin Mr. Siva and Mrs. Mary Martin Mr. and Mrs. Donald and Alice Martin Mr. Edward M. Martin Ms. Julia T. Martin Mr. Eduoard Martirosov Mr. and Mrs. George Martirossian Marlen Martirossian Mrs. Bessy Martirosyan Ms. Karine Martirosyan Mr. and Mrs. Zareh Y. Maserejian Suren Masererejian Dr. and Mrs. Matthew S. Mashikian, Ph.D. Massis Bakery Inc. Mr. and Mrs. Archie Mathosian Mr. Paul G. Mauradian Mr. and Mrs. Gregory Z. Mavian Mr. and Mrs. Vartkes Mavissakalian Mrs. Clara S. Mayhanagian Mr. and Mrs. Peter Mayo Ms. Jennifer L. Maze Mrs. Armeney Mazian Mr. and Mrs. Edward Mazmanian Mr. and Mrs. Edward K. Mazmanian Ms. Christy Mazzara Mr. and Mrs. Thomas J. Mc Carthy Mr. Franklin Mccann

Mr. Kevin S. McGuiness Ms. Tamara A. Mchitarian Wendy Mckay Mr. and Mrs. Craig A. McPherson Mr. and Mrs. Jack M. Medzorian Mr. Harry Medzorian Mr. Harout Megerdechian Anahid Megerdichian Dr. and Mrs. Garo Megerian, M.D. Mr. John Megerian Dr. Ari-Nareg Meguerditchian, M.D. Mr. and Mrs. James Meguerian Mr. Moushegh Mehrabian Mr. Michael R. Mekenian Mr. and Mrs. George Mekenian Dr. and Mrs. Haroutune Mekhjian Mrs. Ruth Mekitarian Mrs. June Mekjian Mrs. Michelle Melconian Ms. Vena P. Melconian Mr. and Mrs. Vincent G. Melekian Mr. and Mrs. Edward Melikian Mr. Robert Melikian Mr. Daniel Melikian Mr. and Mrs. Dikran Meliksetian Mr. Andranik Melikyan Mr. Paul Melkonian Christiane Melkonian Mr. and Mrs. Aram R. Melkonian Mrs. and Mr. Anya Melkumyan Ms. Hermine Menakian Mr. and Mrs. Victor Menegigian Mr. and Mrs. Zohrab Meneshian John Meragian Ms. Louise Merdinian Mr. Mardiros Merdinoglu Dr. and Mrs. Murat A. Merdinolu, M.D. Mr. Peter Merigian Mr. and Mrs. Aspet V. Merijanian Dr. and Mrs. Ashot Merijanian, Ph.D. Mr. Jack Merjimekian Mrs. Ankeen Merzikian Mr. and Mrs. Herach S. Mesdjian Vivian Mesro Mr. Steve Mesrobian Mr. and Mrs. Andranig Mesrobian Mr. John M. Mesrobian Mrs. Arpena Mesrobian Mr. Ara Meyer Ms. Maria Meymarian Ms. Kelly A. Michaelian Dr. and Mrs. Diran O. Mikaelian, M.D. Dr. Richard E. Mikaelian, D.D.S. Mr. and Mrs. Artin Mikaelian Mr. John Mikaelian Mr. and Mrs. Sarkis Mikaelian Mr. Harry Milian Mr. and Mrs. George Millerd Mr. Arman Mimar Mr. and Mrs. Stepan Minakyan Mr. and Mrs. Charles Minasian Mr. and Mrs. George Minasian Mr. and Mrs. Michael T. Minasian Mr. Douglas Throckmorton and Ms. Lori Minasian Mr. Khachik Minasian Mr. Vahan Minasian Mr. and Mrs. Sarkis Minasian Mr. and Mrs. Kamer H. Minassian Mr. and Mrs. Hagop Minassian Mr. and Mrs. Dikran N. Minassian Ms. Arminé Minassian

Mr. and Mrs. John Minassian Mr. and Mrs. Vahram Minassian Mr. Andre C. Minassian Ms. Lusine Minassian Mr. Andre Minassian Mr. Arin Minasyan Mr. and Mrs. Henry Mingain Mr. and Mrs. Levon Minnetyan Ms. Anne Minosion Dr. and Mrs. Robert Mirak, Ph.D. Ms. Armine Mirazayan Mr. Arda Mirek Mr. and Mrs. Armand K. Mirijanian Vahe Mirzoian Mr. and Mrs. Avedis G. Mishigian Rafael Missirian Mania Missirian Mr. Arshak Mnatsakanian and Mrs. Rosa Mnatsakanian Mr. Wartan Molham Mrs. and Mr. Janet Monroy Mr. Gary T. Moomjian Mr. and Mrs. R. Mihran Mooradian Mrs. Pearl R. Mooradian Mr. Robert M. Mooradian Colonel and Mrs. Moorad Mooradian Mr. John H. Mooradian Mr. and Mrs. Mark E. Mooradian Mr. David Morales Mr. and Mrs. John P. Morookian Ms. Helen V. Mosesian Mr. and Mrs. Kenneth G. Mosesian Hagop Mossessain Koko Mouchmouchian Mr. and Mrs. Henry Moughamian Ms. Karine Mouradian Mr. Krikor Mouradian Nelli Mouradian Mr. and Mrs. Raymond R. Mouradian Ms. Zevart Mouradian and Ms. Silva Mouradian Mr. and Mrs. Charles Moushigian Mr. Vahak Mousigian Mr. and Mrs. Karekin Movsesian Mr. and Mrs. Albert Movsesian Prof. Mark L. Movsesian, Ph.D. Mr. Andranik Movsisyan and Mrs. Gayane Babayan Ms. Carolyn G. Mugar Ms. Ellen S. Mugar Ms. Mary Mugurdichian Marian Mujukian Mr. and Mrs. George Mukalian Ms. Andrea Murad Mr. Karen A. Murphy Mrs. Marian M. Murray Mr. and Mrs. Kharen Musaelian, Ph.D. Ms. Sylvia Muserlian Mrs. Toros Mushigian Ms. Zeinab Naderi Mr. and Mrs. Kevork V. Nahabedian Mr. and Mrs. Ardashes Nahabedian Mrs. Knar Nahikian-Sokola Mr. and Mrs. Nishan J. Najarian John Najarian Mr. and Mrs. John Najarian Ms. Starre A. Najarian Mr. Louis G. Najarian, Sr. Taulette Najirian Mrs. Sara Nakashian Mr. and Mrs. Siranoush Nakashian The Honorable and Mrs. Martin Nalbandian

Mr. and Mrs. Walter Nalbandian Ms. Maria Nalbandian Mrs. E. Carolyn Nalbandian Mr. and Mrs. Michael Nalbandian Mr. and Mrs. Harry Nalbandian Ms. Marjorie K. Nanian, Esq. Nareg Armenian Saturday School Mr. and Mrs. Aram G. Narinian Mr. and Mrs. Carl K. Narsasian National Velour Corporation Mrs. Araks Navasartian Mrs. Beata Navratil Mr. and Mrs. Shahan Nazar Mr. and Mrs. Nazar Nazarian Mr. Paul S. Nazarian Mr. and Mrs. Levon Nazarian Mr. and Mrs. Yeprem Nazarian Mr. Ara Nazarian Ms. Kathy Nemeh Mr. and Mrs. Victor F. Nemetz Mr. and Mrs. Hagop J. Nercessian Mr. and Mrs. Joseph Nercessian Mr. and Mrs. Krikor Nercessian Mr. and Mrs. Sarkis Nercessian Mr. and Mrs. Berj M. Nercessian Mrs. Nelly Nerkizian Mr. Andrew J. Nersesian Mr. and Mrs. Mourad S. Nersesian Ms. Magardici Nersesian Mr. and Mrs. Gilbert K. Nersesian Dr. Edward Nersessian, M.D. New York Hyartik AYF Chapter Eugene Newman Ms. Sandra Nigoghosian and Ms. Agnes Nigoghosian Mr. Stephan S. Nigohosian Ms. Lucy Nigosian Mr. and Mrs. Ara C. Nisanian Mr. and Mrs. Jack Nishanian Mr. and Mrs. Edward G. Norian Mr. and Mrs. Kevork Norian Mr. Vahe Norian Mr. Edward H. Noroian Mrs. Anne Tootelian Norris and Mr. Robert M. Norris III Garnik Nshanyan Mr. Eran Nuran Mrs. Annette C. Nurnberger Mr. Jaime Odabachian Dr. and Mrs. Robert G. Odabashian Mr. Richard Ohanesian Dr. and Mrs. Jacob H. Ohanesian Mr. and Mrs. Glenn Ohanesian Mr. and Mrs. Hagop Ohanessian Mr. Ohannes Ohanian Mr. and Mrs. Harry H. Ohanian Mr. Gary Ohanian Mr. and Mrs. Nishan Ohanian Ms. Rose Ohanian Mr. and Mrs. Garo B. Ohanian Mr. and Mrs. John Ohanyan Mr. and Mrs. Vasken Ohanyan O'Hare Parnagian LLP Mrs. Esther-Jeanne Oliver Mr. Richard H. Omartian Mr. and Mrs. Apkar G. Omartian Mr. and Mrs. Peter Onanian Ms. Lily Ordoubeigian Mrs. Nicole Ortolano Dr. Arsine Oshagan Mr. and Mrs. Hayg Oshagan Mr. Gennadiy I. Osipyan Narek Ostayan Mr. Gerald E. Ottenbreit, Jr. Mr. and Mrs. Michael Ouligian Mrs. Gail Guzelian Mr. George E. Ounjian Mr. and Mrs. Ara Ourlian Mr. and Mrs. Agop Ovanessian

132

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Mr. and Mrs. Michael Ovian Mr. and Mrs. Sourene Oviguian Mr. and Mrs. Philip Ovoian Mr. Armen Ovsepian Mr. Charles Owens Ms. Makrouhi and Ms. Mannig Oxian Mr. Sarkis Ozdemirci Mr. and Mrs. Sahak Ozdemirci Mr. Arman Ozgun Mr. Serkis Ozkan Ms. Kinar Ozutucuyan Mr. and Mrs. Arman Ozyan Mrs. Helen Pahigian Ms. Seda M. Pahlavooni Mr. and Mrs. Papken H. Pakhchanian Mrs. Alice Paklaian and Dr. Ovidiu Platica Mr. Robert N. Paklaian Mr. Jacob Pakradounian Mr. Steve Palaian Ms. Patricia A. Palana Mr. and Mrs. Gayzag Palandjian Mr. Peter Palandjian Ms. Alice Paloulian Mr. Andrea Pampanini and Mrs. Annie Pampanini Mrs. Aghavni Panjarjian Mr. Brad S. Panosian Mr. and Mrs. Garbis Panossian Mr. and Mrs. Harout Panossian Mr. and Mrs. Victor Papakhian Mr. and Mrs. George K. Papalian Ms. Mary Papazian and Ms. Dorothy Papazian The Rev. Fr. and Yeretzgin Diran Papazian Mr. William Papazian Mr. Harry Papazian, Jr. Mrs. Chake Papazian Mrs. Dorothy Papazian Mr. and Mrs. Harout K. Papazian Margaret Papelian Ms. Larissa G. Papouban Mr. and Mrs. Vasken Paragamian Mr. and Mrs. James H. Parechanian Prof. and Mrs. Nishan Parlakian Mr. Ara Parseghian Mr. James Parsehyan Mr. and Mrs. Harry Parsekian Mr. and Mrs. Richard A. Parsekian Ms. Lorraine Pastor Dr. and Mrs. Ara Patapoutian Ms. Virginia Patterson Ms. Beatrice Pattinian Irina Patzakian Mrs. Roxanne N. Paul Gevork Paylozyan Mr. Mark S. Pecker Mr. Clarence Peeler Mrs. Haigoohy Perkins Mrs. Barbara Peters Mr. Donald Peters and Dr. Christine Peters Satenig Petrosian Mr. Tigran R. Petrosian Jodi Petrossian Mr. George A. Petrossian Mr. and Mrs. Mikhail Petrosyan Mrs. Lilit Petroyan Pfizer Foundation, Matching Gifts Program Mr. Stephen Philibosian Philip Philips Ms. Claire Piankian Dr. and Mrs. Allan Pickus Mr. and Mrs. Raffi Pidedjian Mr. and Mrs. Harry H. Pilafian Mr. and Mrs. Gregory K. Pilibosian Mr. and Mrs. Jacob Pilibosian

Michele Pilibosian Mr. and Mrs. Tro Piliguian Mr. Vartan Pilossian Dinora Pitz Mr. and Mrs. David Podolsky Ms. Silvia Pogosyan Mr. Aharon Polatian Mr. and Mrs. Andre Polissedjian Mrs. Susan Polkowski Ms. Susan Porter Mr. and Mrs. George Postian Ms. Julie K. Postoian Mrs. Gladys Prestopino Mr. Stephen Pridmore Mr. and Mrs. Michael Priest Ms. Jessica Pucci Mr. and Mrs. Kalost Purut, Sr. Mr. and Mrs. Tibor G. Pusztai Mr. and Mrs. Ralph R. Rafaelian Mr. Aram Raissi Annie Rashduni Mr. Charles Raufcher RBS Greenwich Capital Mr. and Mrs. Edward F. Reehil Mrs. Crystal A Reeves Mr. and Mrs. William F. Reike Jr. Ms. Elizabeth B. Roberts Ms. Marie Robinson Mr. and Mrs. Grover H. Rodgers Mr. J Rohlandt Mr. and Mrs. Albert and Diane Ruenes Mrs. Sallee Rush Lt. George A. Rustigian Mrs. Elina K. Rutan Miss Bessie M. Ruzian Mr. and Mrs. Artaches Saakov Mr. Robert E. Saba Mrs. Alice K. Sachaklian Arman Sadoglu Mr. and Mrs. Edward J. Safarian Ms. Anna Sagatelian Mr. and Mrs. Ari Sagherian Mr. Hagop Sahagian Mr. and Mrs. David V. Sahagian Mr. James Sahagian Mr. and Mrs. Ara B. Sahagian Mr. and Mrs. Peter Sahagian Mr. and Mrs. Daniel D. Sahakian Ms. Helen Sahakian Mrs. Silva Sahakian Mr. Vatche Sahakian Dr. and Mrs. Ohannes Sahakian Mr. and Mrs. Alex Saharian Mr. Gary Sakalian Mr. and Mrs. George Sakayan Ms. Ani Sakayan Mr. Ara K. Sakayan Mr. and Mrs. John M. Sakoian Mr. and Mrs. Simpad Salbashian Mr. and Mrs. Nazareth Salibian Ms. Helen Salvatore Mr. Sukru Saman Prof. George Samerjan Mr. Hoori Samuelian Mr. and Mrs. George N. Samuelian Mr. and Mrs. Arto Sanag Mr. Emil Sanamyan Mrs. Alice T. Sangster Mr. Ara Sanjian Layna Santikian Armen Santikian Mr. Arthur Santourian Drs. Peter A. and Gail Santucci Mr. Khatchatur Sarafian Mr. Alex Sarafian Mrs. Lillian Sarafian Mr. and Mrs. Richard Saraydarian Ms. Izabella Sargsyan Mrs. Arpi Shnorhokian Sarian and Ms. Tsoleen Sarian Mr. and Mrs. Theodore Sarian Mr. John Sarkesian

Ms. Juliet Sarkessian Mr. Ralph Sarkisian Mr. and Mrs. Vazgen Sarkisian Mr. Harry Sarkisian Mr. and Mrs. Harry S. Sarkisian Ms. Shirley A. Sarkisian Mrs. Marguerite Sarkisian Mr. Zarry Sarkisian Mr. and Mrs. Noray Sarkisian Mr. Berge Sarkissian Mr. and Mrs. Aram O. Sarkissian Ms. Elena S. Sarkissian Mr. Robert Sarkissian Mr. Kerob Sarksyan Mr. and Mrs. Saro Sarookanian Mr. Hartoun Saroukhanian Mr. Ruben Saroukhanian Mr. Shant Saroukhanian Mr. and Mrs. Ronald A. Sarraf Mr. and Mrs. Theodore Sartoian Mr. and Mrs. Armenak Saryan Mr. and Mrs. Harry A. Savagian Ms. Rose Sayranian Mr. and Mrs. Hagop Sazian Mr. and Mrs. Derigio Scaramella Mrs. Janis Sea Mr. and Mrs. Richard Sebilian Mr. and Mrs. Jack A. Seferian Mr. and Mrs. Edward A. Seferian Mrs. Beatrice Sefilian Araxie Sekerian Mr. and Mrs. Manuel Selian Mr. George G. Semerjian Mr. and Mrs. George Semerjian Mr. Robert A. Semonian Mr. and Mrs. Suren A. Semonian Mr. and Mrs. Gregory Serian Mr. and Mrs. Levon Seropian Mr. Oskihan Sesesyan Ms. Shahkeh Y. Setian Mr. and Mrs. Berge Setrakian, Esq. Mr. and Mrs. Troy Raffi Setrakian Mr. and Mrs. Seth Setrakian Mr. and Mrs. Zarmair H. Setrakian Dr. Justin Shaghalian Mr. Stephen Shahabian Mr. and Mrs. Armen Shahinian, Esq. Dr. and Mrs. Paul Shahinian Mrs. Hilda Shahnazarian Mr. and Mrs. George Shahnazarian Mr. and Mrs. Raffie Shahrigian Mr. and Mrs. Paul Shamirian Mr. Toros Shamlian, Jr. Mary Shamoian Mr. Albert M. Shanazarian Mrs. Rose S. Shannin Mr. and Mrs. James M. Shargabian Mr. and Mrs. John Shemligian Ms. Mary Sheshedian Mr. Denis Orlando and Mrs. Anne Shirinian-Orlando Mr. and Mrs. Kevork Shirozian Sevag Shirozian Miss Kayaneh Shirozian Mr. and Mrs. Norayr M. Shirvanian Mr. and Mrs. Edouard Shnorhokian Mr. and Mrs. Arthur Shooshan Mr. and Mrs. Michael Sikorak Mr. Vigen Simchian Mr. and Mrs. Jon D. Simonian Miss Armineh Simonian Miss Bizer Simonian Mr. and Mrs. Robert M. Simonian Mr. Karabet Simonyan Dr. and Mrs. Reuben P. Siraganian

Mr. and Mrs. Leon Siroonian Mr. and Mrs. Araonnik O. Siropyan Mr. and Mrs. Aram Sisoian Mrs. Lisa Skowrouski Ms. Linda Sledge Ms. Martha Slitt Ms. Dianne Slobodnik Mr. and Mrs. William A. Smith Dr. Sidney R. Smith, Jr. The Misses Jeanette and Erica Sniffin Mr. Gary P. Snoonian Mrs. Lucy Soffee Ms. Barbara Soghigian Mr. Avedis Soghigian, P.E. Mrs. Violet Soghomonian Arawalous Soghomonian Mrs. Emma Sogoian Mr. Aram Sohigian Mr. and Mrs. Alexander R. Sohodski Mr. and Mrs. James Soojian Mr. Levon Souldourian Mr. and Mrs. Jack Soultanian Mr. Rupen Soultanian Mr. and Mrs. Peter Sourian St. Stephen's Armenian Elementary School Mr. and Mrs. Diran Stambolian Mr. and Mrs. George K. Stamboulian Mr. and Mrs. Donald Stanley Mrs. Mary S. Stapanian Mr. and Mrs. Martin Stapanian Ms. Surpig Stepanian Mrs. Maral Stepanian Mr. and Mrs. M. Robert Stepanian Leon Stepanian John Stephanian Mrs. Margaret Stephanian Mr. and Mrs. Daniel Stygles Mr. Aleksandr Suleymanyan Mr. James H. Surabian Mr. and Mrs. Martin Surabian Mrs. Kay Surabian Mr. and Mrs. Rouben Surenian Mr. and Mrs. Darius Surenian Mr. and Mrs. Zaven Tachdjian Mr. Ardag Tachian Mr. Levon Tadevosyan Mr. James Tafralian Ms. Aida Tagher Mr. Alexander Tahan Mr. Edward G. Tajirian Garabet Takajian Mr. Allan Takoushian Ms. Elizabeth Takoushian Mr. and Mrs. Daniel Takoushian Mr. and Mrs. Vahey Takvorian Prof. Kenneth Takvourian Mr. Nubar Talanian Mr. and Mrs. Garabet Talatian Mr. and Mrs. Lincoln S. Tamraz Mr. Marc Tandourjian Mr. and Mrs. Hagop Tankian Mr. and Mrs. John Tarakjian Ms. Anais Tarkedjian Mr. Martin S. Tarlaian Mr. and Mrs. Arshag Tarpinian Ms. Madeline Tarpinian Mr. and Mrs. Aram Tarpinian Andre Tarpinian Mrs. Vaghenag Tarpinian Mr. and Mrs. John N. Tarpinian Mr. and Mrs. Mardiros Tarpinian Hagop Tartarian Ms. Madeleine A. Tarvardian Mr. and Mrs. Arthur Tarzy Mrs. Sonia Tashjian Mr. and Mrs. Onnik H. Tashjian Mr. Arsen G. Tashjian Mr. and Mrs. Robert Tashjian Prof. Richard H. Tashjian

Ms. Lena Tatarian Mr. and Mrs. Hagop Tatarian Mr. and Mrs. Krikor Tatarian Choughik Tatarian Mr. Garabed Tatarian Ms. Marina Tatarian Ms. Mary A. Tatarian Ms. Mary D. Tateosian Mr. Arbi Tatevosian Norik Tatevossian Mr. Berge Tatian Mr. Matthew B. Tatian Mr. Sarkis Tatigian Mr. and Mrs. Edward Tatlian Tavit Tatoyan Mr. Alexander Tavakalian Mr. and Mrs. Edward Tavitian Mr. Kegham K. Tazian Ms. Tina M. Tazian Mr. and Mrs. Haroun Tchetchenian Mr. and Mrs. Noubar Tcheurekdjian Mr. Mardig Tcholakian Mr. and Mrs. Nasser M. Tejaratchi Ms. Melanie B. Tekirian Telfeyan Evangelical Fund, Inc Mr. Martin L. Tellalian Mr. and Mrs. Norayr Telyan Mr. Rudy Temiz Mr. Bedig Ter Vartanian Mrs. Mariam Terdjanian Mr. and Mrs. William Terian Mr. Migo Terjanian Mr. Armen Terjimanian Mr. and Mrs. Arsen Terjimanian Toros Tervizian Mr. Richard Terzian Colonel and Mrs. Roger H. Terzian Mr. David Terzibashian The Prudential Foundation Matching Gift Program Mr. Dave Thomas Mr. and Mrs. Robert Thomasian Mr. and Mrs. Robert Thomasian Mr. Jack Thomasian, Sr. Ms. Susanne ThomasianKokkinos Miss Anahid Y. Thomassian Mr. Robert W. Tidwell Ms. Susan A. Tikiryan Mr. Vatcha T. Tikoyan Mrs. Dovie Tilbian Ms. Sylvia A. Tirakian Mr. Dickran S. Tirakian Dr. Edward Tiryakian and Dr. Josefina Tiryakian Ms. Salpi T. Tokadjian Mr. and Mrs. Donald Tomasian Mr. Michael Tomasian Mr. and Mrs. Berge V. Tombalakian Mr. Jason Adam Tonis Mr. Karen Tonoyan Mr. and Mrs. George Tookmanian Mr. Garo R. Toomajanian Ms. Araxy M. Toomajanian Mr. Haig Toomajanian Dr. and Mrs. Martin A. Toomajian Mr. Barkey Toorongian Mr. and Mrs. Jack Tootelian Mr. and Mrs. Leo D. Topjian Talar Topjian Mr. Harout Topsacalian Mrs. Irma Topsacalian Mr. and Mrs. Andrew Torigian Mr. Haig Torigian Ms. Mary Torigian Mr. Joseph Torosian Mr. and Mrs. Harry Torosian Mr. and Mrs. Kevork A.

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

133

Torossian Nancy Torossian Armen Torossian Mr. and Mrs. Kevork S. Toroyan Dr. Salpi Toroyan Dr. and Mrs. Paul D. Torre Mrs. Lena Khatcherian Mr. Hirant Tosikyan Mr. and Mrs. Leo Tosoonian Harry Toufayan Mr. and Mrs. Harry Toufayan Mr. and Mrs. Gregory Toufayan Ms. Ani Toumajan Mr. and Mrs. Alec Toumayan Mr. Teddy Tourian Ms. Taline Toutoungian Mr. Hratch Tovmasyan Mr. and Mrs. Fred P. Traband Mr. and Mrs. John E. Traina Mr. and Mrs. Ara L. Tramblian Ms. Aida Tsouroukdissian Mr. and Mrs. Aghajan Tufeckgian Ms. Meline Tufenkjian Mr. Hrair Tumageanian Mr. Tumasyan Mr. and Mrs. Joseph U. Tumay Ms. Silvie Turabian Mr. and Mrs. Hrayr Turabian Mr. Eshag Turenlian Mrs. Anaid Ugurayan Ms. Anahid M. Ugurlayan Mrs. Tatyana Ulubabova Avak Uzatmacilyan Mrs. Violet Vagramian-Nisanian Vahan's Clothing and Tailoring Varujan Vaharyan Ms. Sonna A. Van Kampen Ms. Janet Vanessian Mr. and Mrs. Harutun Vaporciyan Mr. Kirakos Vapurciyan Mrs. Maya Vardanyan Mr. and Mrs. Nubar Varjabedian Lorraine Varjabedian Mr. and Mrs. Zaven Varjabedian Mr. and Mrs. Arsen Varjabedian Rafi Varjabedian Mr. and Mrs. Siragan Varolian Mr. and Mrs. Arthur Vartabedian Mr. and Mrs. Sevag and Knar Vartanian Ms. Sandra Vartanian Mr. and Mrs. George Vartanian Ms. Gloria Vartanian Mr. Antranik Vartanian Ms. Anita C. Vartanian Mrs. Hilary Vartanian Ms. Mirna Vartanian Mr. and Mrs. David Vartanian Mrs. Azaduhe A. Vartanian Mr. and Mrs. Joseph Vartanian Ms. Elizabeth Vartanian Mr. Timothy W. Vartanian Mrs. Isabel S. Vartanian Mr. Nick Vartanian Rozann Vartoogian Dr. and Mrs. Asbed Vassilian Edward Vera-kazarian Mrs. Bess Vickery Mrs. Karineh Viggiani Mrs. Horopic Vinteanu Mr. and Mrs. Harry G. Vorperian Mr. and Mrs. Sam Vosganian, Jr. Dr. Aram Vosgerchian Mrs. Esther Vosgerchian Mr. and Mrs. Stephen G. Voskanian Nayda Voskerijian Beatrice Votsikas Ms. Alicia Vredjian Mr. and Mrs. Richard J. Wharton Ms. Chantal B. Wiegner Mrs. Patricia Williamson Mr. and Mrs. Herbert Wolfson

Mrs. Lucine Woods Mrs. Sarah D. Woods Mr. and Mrs. Lee R. Wrubel Mr. and Mrs. Antranik Yacoubian Mrs. Violette Yacoubian Mr. and Mrs. Arthur D. Yaghjian Mr. and Mrs. Oscar P. Yagoobian Yahoo! Employee Giving Mrs. and Mr. Talim Yakoubian Mr. and Mrs. John Yalenezian Mrs. Hasmieg Yankelovich Dr. and Mrs. Ara Yarjanian, M.D. Mr. Nisan Yaubyan Mr. Garo Yavshayan Mr. and Mrs. Vahan Yaylaian Mr. and Robert H. Yazejian Mr. and Mrs. Avedis Yazicioglu Mario Yazidjian David Yazujian Mrs. Anna Yeghiasarian, Esq. Mr. Edward Yegiyants Mr. and Mrs. Vram S. Yegparian Mr. Krikor Yenicag Mr. Marc Yenicag Mrs. Rose Yenidjeian Ms. Pateel Yenikomshian Mr. Sarkis Y. Yepremian Mr. Ara and Yeramyan Mr. Anton Yeranossian Ms. Anoushavan Yeranosyan Mr. and Mrs. Krikor Yeremian Mrs. Joyce Yeremian Mr. Armen Yerevanian Mr. Albert Yeroumian and Mrs. Karine Khachatourian Mr. and Mrs. Varujan Yesiltepe Mr. Charles Yessaian Mr. and Mrs. Bedros and Liza Yessaian Mr. and Mrs. Krikor Yessayan Mr. and Mrs. Dan D. Yessian Ms. Virginia Yeterian Mrs. and Dr. Salpy and Toros Yeterian Mr. and Mrs. Alfred Yeznaian Mr. Bernard and Ms. Berta Yigitkurt Mr. and Mrs. Kirkor Yigitkurt Bedros Yildiz Kenichi Yoshioka Mrs. Shakeh Young Mr. and Mrs. Cyrus H. Young Mrs. Anahid Yousfoufian Mr. and Mrs. Hrant Yousoufian Mr. and Mrs. Matthew A. Zacarian Ms. Shirin Zade Mrs. Silva Zadourian Mr. Bercuhi Zakarian Vahe Zakaryan Mrs. Dawn Zakian Dr. and Mrs. Gary Zamanigian Drew Zamanigian Mr. and Mrs. Shahen Zarookian Miss Eugenie Zartarian Ms. Anne M. Zartarian Mary Rose Zazaian Mrs. and Mr. Mary Rose Zazian Mr. and Mrs. Khajag Zeitlian Ms. Nanor Zeitlian Mr. George Zerdelian Mr. Vahan Zhamkochian Mr. Sevag Zoboyan Mr. and Mrs. Nubar Zohrabian Dr. and Mrs. Raffi L. Zohrabian, M.D. Annie Zoornajian Mr. and Mrs. Boghos P. Zulik Mr. Martin Zwerling

Mr. & Mrs. Vahe and Veronica Karapetian Turpanjian Family Foundation In Memory of Varazdat Samuelian Khachaturian Foundation Mr. & Mrs. Albert and Tove Boyajian Armenian Insurance Settlenemt Fund Mr. & Dr. Alek and Alenoush Baghdasaryan Mr. & Mrs. Arkady and Irene Ovanessian A.G.B.U. Manoogian-Demirdjian School Western Diocese of the Armenian Apostolic Church Mr. & Mrs. Hakob and Hilda Baghdassarian Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel Armenian American Chamber of Commerce St. Vincent Jewelry Center Burbank Family Care ADHC, Mr. & Mrs. Levon Arsenyan Allied West Paper Corp In Memory of Robert Ovanessian Mr. Adam Kablanian California Commerce Club, Inc. Rose & Alex Pilibos Armenian School Vahan & Anoush Chamlian Armenian School Holy Martyrs Armenian Ferrahian School Mr. & Mrs. Harry and Aida Chakarian Mr. Stepan Gozumia Gotprint.com Mr. & Mrs. Rafik and Helly Khatchaturian Dr. & Mrs. Raffi and Lydia Krikorian Dr. Harout D. Mesrobian Mr. & Mrs. Kosti and Marion Shirvanian Mr. & Mrs. Robert and Christine Staley Mr. & Mrs. Ralph and Savey Tufenkian Mr. & Mrs. Isaac and Frieda Vartanian Mr. & Mrs. Gevorg and Arax Voskanian Armenian-American Council On Aging of Los Angeles Dr. Arnold Bernardi Mr. & Mrs. Ara and Julia Aghishian Armenian Society of Los Angeles Mr. and Mrs. Francois Antounian Richard Tufenkian Armenian Pre-School & Kindergarten Arshag Dickranian Armenian School Dr. & Mrs. Levon and Janet Mirzayan and Family Mr. & Mrs. Gagik and Kenarik Galstian Anonymous Anonymous Aramco Imports Inc. Armenian Mesrobian Elementary and High School Alen, Takoush, and Andranik Aydinian Dr. & Mrs. Sahag and Kathelen Baghdassarian Lena, Alique and Taleen

USA Western Region

A Construction, Inc. A Group of Armenian Mothers A.T.A. Consulting Inc A2 Infinity, Inc. Adam's Signs Nor Or Publishing Inc. Alfred's Auto Repair Stephanie Biglarian Albert Olyans Cordbadi American Armenian Family Foundation American Heating Technologies Inc. Applied Soil Technology Ararat ADHC Haig Himidian Armen Pharmacy, Inc. Armenco Cater Truck Manufacturing Armenian American Nurses Assosiation Armenian Assembly of America, Western Region Armenian Compatriotic Union Of Ourfa Armenian Cultural Foundation Armenian Dance Center Armenian Evangelical Union of North America Armenian Festival of Orange County Armenian Relief Society of Western USA Armenian Sisters of the Immacluate Conception Associated Students of Glendale College Armenian Students Association of UC Berkeley Armenian Students Association of UCLA USC, AAA, AGSA, ASA Arto Dental Office Aslanyan Architects Atanian Art Center Aufbau Corporation Auto Auction Group, Inc. Hary Djamdjian Beylan Compatriotic Union Boki Enterprises Calco Properties Charlotte & Elise Merdinian Armenian Evangelical School Chic Design Compatriotic Union of Chork Marzban

Bedikian Mr. Vrej Bonyadian Broutian Family Nadya & Ronald Gustafson Hairapetian & Hairapetian In memory of Henry Isagholian from his Brothers Mr. & Mrs. Heros and Anahid Kajdberouni Undercar Plus Mr. & Mrs. Roubik and Medik Khachatourian Mr. & Mrs. Jack and Nellie Killedjian Mr. & Mrs. Michael and Lydia Minasian Mr. Edward Missirlian Ms. Linda Shahinian Mr. & Mrs. Hagop and Mina Shirvanian Vazgen, Artashes, Armen & Lilit Ter-Pogosyan Dr. & Mrs. Garo and Sirvart Tertzakian and Talin & Aram Mr. & Mrs. Vatche and Debbie Torossian Dr. & Mrs. Armen and Alina Vartany

Talin and Arin Atabekian Constantinople Armenian Relief Society, Inc. Cosmetic Industries, Inc. Tigran Cholakyan D. N. A. Group Inc. Daylight Adult Day Health Care, Inc. Khachatur Papanyan duduk.com D'ziner Sign Company E D H Associates Edison Elementary School Edmond Babayan & Associates, INC. Edwin Papazian, Dds, Inc. In Memory of Anjel Ena Group Exacto Cut Feed The Children, Inc. First Look Optic Forty Days of Mousa Dagh Commemorative Association Friendly Smile Dental Group Pastor Board of Trustees & Ladies of Beadery G.Y.H., Inc. Garbis Auto Body & Paint General Society of Vasbouragan Glen-West Management Co. Golden Star Imports, Inc. Losik & Andranik Bonyadi Seroj and Soren Bonyadi Good Search Greek Armenian Association Hagopian Chiropratic, Inc. Nubar Cosmetic Products Harry's Shoe Repair Hayortats Dance Anssemble Hollywood Adult Day Health Care, Inc. Home Loan Lending INC. hyeforum.com Inductis, LLC Zhirayr Alepyan Jake's Automotive Jessica Cosmetics International, Inc. Justgive Mr. Keseyan Ka's Handyman Service In Honor of Petros & Aghavni Petrosyan Knights of Vartan Ghevont Lodge Twenty-Six Krouzian Zekarian Vasbouragan Armenian School L.A. Tobacco, INC.Tobacco Palace La Mediterranee III, Inc. Natalie and Nicole Khoukaz Law Offices of Anahit Akbarian Law Offices of Armen M. Tashjian Levon & Hasmig Tavlian Preschool LMU/LA Loyola Marymount University Los Feliz Dental Lab Vahag Akopyan Marutyan Ice Cream Distributing Mekhitarist Fathers' Armenian School Micrososft Matching Gifts Program Morgan Stanley Niagara Carpet Service Nu-Star Glass and Mirror Optimum Finance & Accounting Services Oreco Duct Systems Organizaion of Istanbul Armenians Pacific Western Bank Pasadena Community Foundation

134

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Lucy Abajian Mr. & Mrs. Hagop and Garine Abajian Hovig & Maguy Abajian Mr. & Mrs. Henry and Mikailian Abakians Armen & Isabel Abazajian Aslan & Volga Abcarian From the Backgammon Players Peggy Abdou Dr. & Mrs. Daniel and Juliette Abdulian Dr. and Mrs. Misak Abdulian Mari Abdulian in memory of Kourken Khandjian Alexis & Daniel Abdulian Samuel & Janice Abdulian In Memory of Violet Tarkhanian Varoosh Abedi Rima Abedi Abedian Family Apil Abedian Grigor Abelian Hamaiak Abelian & Family Violet Abelyan Abraham & Anahit Abeshian Mr. & Mrs. Saro and Emma Abgarian Varuzh, Lousine, Grigor, & Harout Abgarian Shahik Abgarian Helen Hakopian Arman Abgaryan Anonymous Ms. Taline Abkarian Mr. Hrair Abkarian Mr. & Mrs. Hambarson and

Pepsico Foundation Narvik Perian Enterprises Prime Steel, Inc Quizno's Subs Raffi Romanian Armenian Cultural Association Ara Balabanian Rubio Pharmacy INC. S and J Home Loans, INC. Sahag-Mesrob Armenian Samko General Partnership Shanvekilian Family Sherman Oaks Medical Supplies St. Gregory Alfred and Marguerite Hovsepian Armenian School Armenian Catholic Church Perish St. Gregory Armenian Catholic Church St. Mary Armenian Apostolic Church of Costa Mesa Marissa Kalashian Subcrete Construction, INC. T & V Jewelers Tdm Architects, Inc Gannet Foundation The Mine Jewelry The Vartkess & Rita Balian Family Foundation, Inc. Torosian Inc. Astgik Mkrtchyan Universal Pool Services Urmia Armenian Society Vartan & Armenn Victory ADHC Violet Olga Beauty Salon Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church Wireless Boutique Y U Save Insurance Services, Inc. Haig, Nareg, & Maher Zaher Ararat Music Inc. ArmenianAncestry.com Law Offices of Armen M. Tashjian Zorina Ohanian

Medik Abkarian Sasoon Abkarian Jilbert & Edna Abnoosian Mr. Gharapet and Vartouhy Abnoosian Sevan, Haig, and Armen Abnous Hamlet Abnous University of Arizona ASA Football Team Anonymous Ani & Aleen Abolian Dr. Andre Aboolian Yeraz Aboolian Armen and Karineh Aboulian Arin and Ani Aboulian Lala Abulian Ashot Aboulian Suren & Ojik Abraamyan Levon Abraamyan Family Dr. Azniv Abrahamian Mr. Anoushavan Abrahamian Arsen Abrahamian John & Laure Abrahamian Raquel & Razmig Abrahamian Ivan Abrahamian Tevan & Seda Abrahamian Noel Abrahamian Mrs. Dezdik Abrahamian Aren & Arvin Abrahamian Zvart &Andre Abramyan Anabel Markari Edmond & Linda Abrahamians Gabriel Abrahamyan Hike Abrahamyan Anonymous Abrahamian William LA Paint and Body Works Abramian Family Armond Abramian Karina & Maya Abramian Karina Abramian Karina & Maya Abramian Gayane Arakelova Vazgen & Nektar Abramian Albert & Nina Abramyan Anait Abramyan Asmik Abramyan Grant & Arusyak Abramyan Anita Abramyan Hayk Abramyan Tigran Abramyan Arthur Abrhamian Hamas Norazian Hakoopian Family Mr. and Mrs. Albrik Abulyan Adre Abulyan Yagut Abulyan Sam & Annette Acelian Vartan & Tatevik Achabahian Simon & Hilda Acilacoglu Rosine Ackerman Armen's Door Company Vahe & Vivian Sarkissian Ms. Araxy Adalian jean Adalyan Hagop & Mimi Adalyan Mr. Varoujan Adamian Mr. and Mrs. Sarkis Adamian Rita and Alec Adamian Martin & Vivien Adamian Ara Adamian Mr. & Mrs. Gamlet and Marina Adamian Mr. and Mrs. Zaven Vazgen Adamian Ms. Janet Adamian Andy and Natalie Danayan Mr. Samuel and Nune Adamyan Adessian Family Hacop Adjdarian & Goharik Zaghikian Victor & Aida Adjemian Mr. and Mrs. Vahak Adjemian david and misho adjemian Alin & Alex Der Alexanian

Gerry Anonymous Ms. Madeline Adrian Shant, and Julia Aehiaian Antranig & Sirouhi Afarian Bedros & Marine Afeyan Mr And Mrs Koko Afifi Joseph and Mary Afifi Anahit Africian Mrs. Iren Afsharian Antranik & Sarah Afsharian Natasha & Tania Aftandilians Mr. Gevork Agababian David & Ani Agababian Arthur Agababyan Sayad Agadjanian Victor & Cecilia Agadjanian Alexander Agadjanian Mr. Raffi Agaian Varouj & Hranoosh Agajanian Mr. Dale and Renee Agajanian Tamara and Jeerire Aganikian Linda Agapekian Siranush Agaronian Samvel Nune Agazaryan Gevork Agazaryan (3 Yrs Old) Mr. and Mrs. Sarkis Agazaryan Mr. & Mrs. Ara and Mari Agazaryan Bryan & Valina Agbabian Hrant & Alidz Agbabian David & Dianna Agdachian 3 year old Arshak Markarian Ando Aghababaians Talish, Saboo,Caroline Aeda Aghabegian Mr. Razmik and Janet Aghabegian Armond & Diana Aghabegian Ms. Roubina Aghabegians Mrs. Alenoush Aghabegians Abkar Celine Abkar Akop & Ira Aghadjanian(Kotik) Emil & Nina Aghadjanian Norik Aghaganian Markar & Alice Aghaian Avo & Ani Aghajanian Arin & Aurianna Aghajanian Marine Aghajanian Narine Aghajanian Nareg & Sevag Aghajanian Gabriel Aghakhani Ms. Dirouhi Aghakhani Arev Aghakhanian Rafik Aghakhanian Razmik Aghakhian Nareg and Nareh Aghakian George Aghakian Tade and Sune Aghakian Tade Aghakian In Memory of Vartan Aghakianest In a Memory of Vartan Aghababian Henrik Aghamal Aghanian Mrs. Seda Aghassian Alenoush Aghazarian Aris Aghazarian In Memory of Voski Isagulyan Vrezh and Narine Aghkhanyan Abraham & Mary Aghoian Victoria Aghvinyan Elizabeth & Aida Aghvinian In Memory Of Gevorg Aghvinian Daniel & Mabel Agojian Garo & Salpi Agopian Mr. Agop Agopian Mr. & Mrs. Agop and Sirvart Agopian Mr. & Mrs. Kevork and Silva H. Agopian Zareh & Liza Agopian

Rosi Agopian Shant Agopian Arman Agopian Nadelina Agopian Arthur & Armen &Talin Ms. Diana Aharonian Viken & Sossy Aharonian Tadeh Ahoon Vahe and Ellen Ahzarian Antranig Aintabian Rostom And Hoor Aintablian Hrayr Aintablian Mr. Vartan Aintablian Talar & Mher & Arek Aintablian Ms. Seta Aintablian Ms. Gia Aivazian Oshin & Annie Aivazian Mr. & Mrs. Ohanes and Armik Aivazian Mr. Tony Aivazian In Memory of Edward Taherians Setrak Aivazian Ani Aivazian Janette Aivazian Bellissen(France) Rima, Alin, and Arin Ajamian Greg Amy Andy & Sophi Ajamian Ara, Sonia, & Nicolette Ajamian In memory of Razmik Ajemian Mr. Abraham and Antaram Ajemian Mr. & Mrs. Harutun and Mariam Ajemian Emily Ajemian Daveed Ajian Elena Ajkiyan In memory of Ara & Minas Markarian Ms. Nora Akarakian Roy Akarakian Aren Akarakian Ara Akarakian Mr. Vahe Akashian Mr. Vahe Akay Mourik Akbaryan Hovig & Tamar Akhoian Rooter Master Plumbing Adrine & Kristine Akhuerdian Jack Akhzardyan Jano Shahnazar Akillian Hovhannes & Elizabeth Aklyan Parouir & Jenik Akopian Alex & Aleen akopian Selina Akopian Arpie Akopian Andranik & Nora Akopian Raymond & Helmineh Akopian Tadeh Anasheh Akopian Arthur Akopov Mr. and Mrs. Sukias Akopyan Suren Akopyan Karen Akopyan Tatevik Akopyan Luanna Akopyan Mkrtich Hakopyan Artavazd Akopyan & Family Arutyun Akopyan Gevorg Akopyan Ms. Zhenik Akopyan Mr. Varoujan and Noune Akopyan Mr. Byuregik Akopyan Vardges Akopyan Asya Akopyan Albert Akopyan Robert Akopyan Mr. Mkritch Akopyan Mr. Tadevos and Azniv Akopyan Mr. Vagram G Akopyan Mekertich Akoyan Mr. Shavash Akpan Ms. Ani Akpulat Mr. and Mrs. Varuzhan and Nadia Aksoy

Harout & Diana Akhverdyan Anahit Alabelikyan Suren Aladadyan Paul Aladzhanyan George & Silvia Alagozian Anahit Alagueuzian Siranoush Alamian Arsine and Anita Alaverdian Emily Alaverdyan Micheal & Naira Alaverdyan Mr. Boris Alaverdyan Patille & Cynthia Albarian Mr. and Mrs. Salvador Alcala Hrand & Araksi Aleian Henry Aleian Lucy & Michael Alekian Zabrina Aleksanian Hovhaness & Arshaluis Alemyan Jason and Kristine Alepyan Jeff Alerta Raffik Aleverdi Vazgen & Seda Alexandri Abri Alexandri Ms. Elena Alexandrian Mr. Vache Alexanian Edward & Christine Alexanian Mr. & Mrs. Berj Alexanian Megherdich & Janet Alexanian Leon Alexanian & Family Onnik Alexanian Hrag & Aleec Alexanian In Memory of Sarkis Adjemian Derik Alexanians Haik Alexanians Jennifer & Monica Alexanians Harvey Alexian Khachik Alexians Antonio Allahyarian Armella Allahyarian Armil Allahyarian Violet Allaverdian sonia & wayne aller Almary Family Houry & Cristina Almassian Mr. & Mrs. Alan and Karin Alpanian Altounian Family Zaven Altounian Dickran Altounian Lara and Kevin Altunian Talin & Tenni Amadian Rita Hakopian Mr. Aram and Tamar Ambarchian Mr. Henrik and Mr. Ishkhan Ambarchyan Monte & Sevana Ambarchyan Nare Bagumyan-Happy Brithday Anonymous Zabelle Ambariantz Anait Ambartsoumian Mr. Eldar Ambartsumyan Andre & Lily Zargaryan Varush & Margaret Amerazian Daniele Amerkhanyan Albert & Ara Amin Narek Amireekian Narine & Karine Amirganian Amirian & Hovsepian Families Ruben & Tamar Amirian Sebouh & Josephine Amirian Edward & Hermine Amirian (Iran) Zareh, Nareg, Armen Amirian Talin Amirian Renia Amirian H. Amirian Ashton Amirkabirian Mr. & Mrs. Vrege and Marta Amirkhanian Areg Amirkhanian Areg Amirkhanian Anton & Armand Amirkhanian Ms. Emma Amirkhanian Mr. Vartan Amiryan

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

135

Mr. Donald Amroian Mr. & Mrs. Krikor and Sirarpi Analian Nanor & Nareg Analian Mrs. Hilda Anan In memory Baghdik & Tagoohi Annian Aram & Jenik Ananian Krikor Ananighian La Brea Cigarettes Armen & Alina Andekian Anderer Family Mr. & Mrs. Zohrab and Armennouhi Andonian Vana, Krikor, Talar and Alique Andonian Ruby & Renee Andonian Helen Andranian Armen Andranigian Aris & Rosette Andreasian Ellie Andreassian Shant & Alex Andrikian Vrej & Maral Anjargolian Sara Anjargolian Mr. Georgek Anjargolian Lousia Anjargolian Josephine Anouchian Captain Christine Anoushian Teolanda & Josephine Anouchian Mr. & Mrs. Sarkis and Nelly Antabian sarmen antamesian Perry Antaramian Massey Antaramian Haik & Haikaram Antonian Mr. and Mrs. Hakob Antonyan Georgetta & Ovsanna Yepremyan Mr. & Mrs. Michel and Mary Antossian Gevork Antounian Varuzh and Ana Antoyan Dickranohi Aoshanees Sako & Maragarit Apayan Jack Apekian Anonymous Mr. & Mrs. Levon and Violet Apelian Mr. and Mrs. Vartkes Apelian Mr. Vahe Apelian Sirouche Apelian In memory Maurice Semerjian Mr. Joseph Apelian Arat Apik Suzy Apityan Raffi, Nareg, Armen & Zareh Apkarian Artine Apkarian Araz Hayitian Mr. George Aposhian In Memory of Father Hovsep Aprahamiam Mr. Levon Aprahamian (Seyhan) Silva Aprahamyan Taulina Natera Jessica Arabatilian Tatiana Agopoglu Nairi & Garo Arabatyan Judge Armand Arabian Siranush Arabian Gary Arabian Levon and Mary Arabian In Memory of Sarkis Ajamian Nareg Arabian Minas & Maggie Arabjzhyan Suren Arabyan Monica Khachatryan Hasmik Arabyan George Arakel Ms. Yerchanik Arakelian Karine Arakelian Mr. Leo Arakelian Mr. & Mrs. John and Sylvia Arakelian Ashot & Karine Arakelian($100)

Sevak Arakelian Aram Nayiri Vanya and Galina Rafik and Juliet Arakelian Lucia Arakelian Nairee Bedikian Arlene Arakelian Melli Arakelyan Hakop Arakelyan Susan Arakelian Ms. Gayane Arakelyan Michael Arakian Gregory Aram Mr. Nazar Aramian Aida Aramyan Anonymous Arshavir Arat Samveylan family & Shengavit pentegostel church Ara & Jacqualine Archouniani Carmen & Aspet Archouniani Bella & Albert Ardashesian Hovaness & Mihran Ardjian Sarkis Ardjian Grisha Ardukhanyan Hrair & Liliane Aredjian Johnny Aref vrej arevhad and androohi Gor Arevian Mr. Nejdeh Arevshatian Sipan & Rita Arezoomanian Harry & Shoushan Arganyan Alice Aridjian Mardo & Caroline & Family Markarit Shovaghekian Goorion Aristakian Arklin Family Kevork & Armine Armen Mrs. Karine Armen Annette Armenakian Mr. Armen Armenyan Harout Babukhian Krikor Balian Ashot & Victor Aroian Mr. Mihran and Karen Aroian Ala Arousamian Artur Aroustamian Levon Aroustamian Norair & Narine Aroutiounian Mr. and Mrs. Galoust Aroutiunian Hollywood Mail Dr. and Mrs. Diran Aroyan Nerses & Markrid Aroyan Hossana ,Elizabeth and Vahe Aroyan Krikor & Leonik Aroyan Azniv Aroyan Joseph & Perlant Arshakian Axess Graphics Hakop Arsharuni Mona Arsinian Hagop & Lina Arslanian Krikor & Arpi Arslanian Dr. Michael Arslanian Serge & Taline Arslanian Goerge and Anahis Arslanian Marineh Arslanian-Rydberg Anoush Artemyan & Sarkis Arakelyan Kerop & Aida Artenian Artur Artenyan Haig and Lusine Hairapetyan Abgar & Katrin Artenyan Mr. & Mrs. Arthur and Olga Artian Raffy Artinian Shant Artinian Mr. and Mrs. Ara Artinian Artur Artinian Lucy Artinian Mr. and Mrs. Robert Artinian Vartan Artinian Mr. & Mrs. Vartan and Stella Artinian Mr. Edward Artinian

Mr. Varujan Artinyan Hovsep Artonian Mr. & Mrs. Artoom and Sedik Artounians Laban 39 Lara Artounof Ms. Diana Artunian Leon & Anahit Artunyan Artush Arustamyan marina arustanyan Tigranui Kuradzhyan Ella & Sydney Arutunyans Karen Arutunyan Sevetlana Vladimir and Sophia from New York McCoys Autmotives Inc. (Haik/Jack) Karen Arutyunyan and Family Nona & Inga Arutyunyan Yeua Arutyunyan Shant Haroutounian & Arman Avetisian Armen & Gayane Arutyunyan Vrezh Eric Narek Arutyunyan Knarik Arutyunyan george & anahit arutyunyan Leo & Marie Arutyunyan Rosa Arvahi Janet Arzemanian Annette and Andre Arzoo, In Memory of Hrant Dink Mr. & Mrs. Eric and Tamara Arzoo Armen Arzoomanian Vahik Arzoomanian Mr. & Mrs. Aram and Rosa Arzoumanian Andranik &Violet Arzumanian Nellie Arzumanian And Kasmanian Roman Arzumanov Artak and Ana Arzumanyan George and Karine Avetyan Bill Arzumanyan Natalya Arzumanyan Mr. Leonid Arzumanyan Anatoly Arzumanyan Rima Asadoorian In Memory of Annig Asadoorian Nairi & Talin Asadoorian George & Valentina Asadoorian Savanna & Isabel Asadoorian Papken & Violet Asadoorian Caroline Asadorian Mrs. Serpouhi Asadourian Asadourian & Ohanian Families Adrieneh & Eileen Asadourian Aren and Nanor Asadourian Ms. Nectar Asadourian In Memory of Yervant Ohanian Harout Asateryan Rolin Asatourian Cynthia Asatourian Asanet Asatourian Gregory and Alexander Asatrian In memory of Mariam Gevorkian Asatour Asatrian Mr. Khachik Asatrian Sevan Asatryan Melikset & Seda Asatryan Stepan & Agavni Asatryan Albert Asatryan Rima Asatryan Hayk Asatryan Anonymous Ellya Asatryan Rober Hilda Eric Pierre Yessai Anna Asaturyan Tagui Ashchyan Lucine & Karabet Ashikian Gassia Ashikian & Family George & Alisa Ashikyan Karapet Ashikyan Karapet Ashikyan Anonymous

Mr. & Mrs. Paul and Lena Ashjian Gregory & Leena Ashjian Astrid Ashkarian Marker Askejian Armen Askijian Solak & Kathy Askijian Aslan and Associates Inc. Mr. John Ohanes Aslan Mr. Ara Aslanian Arthur & Anita Aslanian Modern Engine Edward & Eleonore Aslanian Papken & Nora Aslanian and Family Sarine & Kiana Aslanian Irene Aslanian & Monique and Sedrik Archibold Klar & Edik Aslanian Paul and Salpy Aslanian Arax Aslanian Hagop Aslanian Arthur Aslanian Hagopik & Anahit Aslanian Zareh & Wallcatha Valod Aslanian Juliette Aslanian Lynette Aslanian Zhora Aslanyan Artur Aslanyan Alissa, Sarkis, Alina, & Tatyana Asmarian Ani & Narek Asryan Mr. Vahak Assadourian Mr. Ara and Margaret Assadourian Robert Assarian Aghaset & Noem Asaturyan Mr. & Mrs. Zareh and Jessica Assatourian Emma Assatourians Sevak & Siroush Assatourians Arax Der Kiureghian Nora Assaturians In Memory of Hrair Assilian Ms. Vera Assoyan Khachatoorian Family Sally Astikian Armik & Aghavni Astoor Stephan & Ani Astourian Marina Atabegian Sourik & Dstrik Atakaranian Mrs. Ester Atallah Jean-Marie & Lori Atamian Zareh Atamian Victoria Atamian tamar and nova alexanian Atamian Family Robert Atanessian Atarian Family George & Mary Atashkarian Mr. Megerditch Atchabahian Garo & Anna Atchabahian Mr. Arde Atheian Hrair & Mary Atikian Mr. & Mrs. John and Maral Atikian Anonymous Artak Atikyan Rosa Achikyan Mr. Arshag Atmajian Mrs. Vanoosh Atoonian Victorya Atoyan Martin Atoyan Tom & Lili Atoyan & Family Mrs. Roupina Attarian Mr. Grigor Avagian Digran Avagian Vanoush & Violeta Avagyan Marine Avagyan Garush, Hasmik, and Khachig Avagyan Romik & Rita Avakemian Aren Avakian Albert Avakian

Vart Rose Avakian Nareh & Meghedy Avakian Georges & Sonia Avakian Mr. & Mrs. Edik and Hilda Avakian Gevork Avakian & Gabriel Panassian Rafi & Lori Avakian Nara & Harat Avakian Racacast Ms. Seda Avakian Mr. & Mrs. Ohanes and Tigranoohi Avakian Avak's Bank Card Services Hovik & Roza Avakian Avetis & Lousik Aitinian Leia and Tanya Avakian Armen Avakian George Avakian Mr. & Mrs. Raffi and Shoushig Avakian Mr. and Mrs. Asped Avakian Varougan Avakian Joey and Georgina Kregorian Avakyan Verzh Grayr Avakyan Sarkis Avakyan Avakyants Family Anonymous Vartan & Anet Avanesian Avanesian Family Valentina Avanesian Mr. & Mrs. Haroot and Shakeh Avanesian Zireya Baghramian Onnik Avaness & Family Varouzh & Hasmik Avanessian Narbeh & Narineh Avanessian Caro & Sarpi Avanessian Alexia and Andrea Avanessian Mr. Karo and Varsenik Avanessian Mr. & Mrs. Sevan and Elenor Avanessian Mr. Zorik Avanessian Edik & Jannet Avanesyan Hovik Avanesyan Garen Avanesyan Ms. Anoush Avanian Hrant Avannesian Narbeh & Nazelie Avasafian Gagik Avdalyan Hrayr & Sona Avedian Mr. & Mrs. Garin and Armineh Avedian Mr. & Mrs. Mike and Hera Avedian Silva Avedian Anahid Avedian Karabet & Sonig Avedikian Mr. and Mrs. Nick Avedikian Blue Light Insurance Services Levon Avedikyan Moses Avedikian Mr. & Mrs. Harout and Kenarig Avedisian Samvel Avedisian Elizabeth Avedisian Mike & Sonia Avedissian Color FX Inc. Mr. & Mrs. Vigen and Hasmik Avedissian Taline Avedissian Albert and Armine Avedissian Ara and Rita Avedissian Nanor Avedissian kevin avedissian Ms. Vanouhi Avedissian rosine avedissian jarrin Hagop Avedyan Margarit Avesyan Mr. Ara Avetisian Minas & Sonia Avetisjan Anahid & Jesica Avetisjan Elanora Avetisyan

136

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Arshak Avetisyan Arsen Avetisyan Kurt & Nora Avetyan Edik Avetyan Lori Avetyan Mr. Iourik Avetyan Mr. Roni Avetyan Arthur Avetyan Steve Avigian Mr. & Mrs. Zaven and Melania Avsharian Souren and Maro Awanesian Nayiri Ayanian Mr. and Mrs. Michel M Ayanian Sako Ayazoo Jenny Ayranian Ani Ayranian Aneta Ayrapetyan Mr. Edwin Ayrapetyan Nare & Narek Avagyan Harry Ayvazian Krikor Ayvazian Anne & John Ayvazian Krikor & Levon Ayvazian Alina Aivazian Yervand Ayvazian Levon Ayvazian Alenoosh Ayvazian Krikor Ayvazian Raffi & Lilly Ayvazyan Ovik Azaryan Gevork & Kirstin Azatyan Akop & Eliza Azatyan Vartkes Azazian Datevig and Nairi Azazian Suren Azizian Armen & Nyree Azizian Antranik and Armineh Azizian Archie & Nellie Azizian and Family Anonymous Stephan & Garineh Pehlivanian Gayane Azizyan Mary Azlvyan Mr. and Mrs. Garegin Aznavuryan Tagui Aznavuryan Ardavasd & Roza Azoian Mr. & Mrs. Ara and Anna Azoian Ms. & Mr. Alisa and Kirakos Azoian Fred & Emil Babadjanians Levon & Seda Babadjanians Astghik Babakhanian Arsen Babaian Dvin & Talin Der Gevorkian Talish Babaian Dveen Babaian Artash Babaian Razmik Babayan Sebouh Babaians Mr. & Mrs. Rubik and Adrineh Babaians Dr. Eshkhan, Anahit, Masis, and Armen Babajanian Andranik & Rubina Babajanian Areen & Talin Babajanian Sarkis & Alice Babakanian Narek & Narbeh Babakhani Habet Babakhanian Oksen and Nara Babakhanian George & Elizabeth Babakhanian Zareh Babakhanian Valod & Hilda Babakhanian Seroj & Raya Babakhanians Misak & Hagint Ada Babakhanyan Razmik & Rima Babakhani Samual, David, Daniel, Varsik,Joseph Babanezhad Gerald Babanezhad Shant and Karin Babapilavian Armen Babasoloukian US Army from Afhghanistan

Shahen Babayan Arthur & Irina Babayan Zhanneta Babayan Mr. & Mrs. Eduard and Lila Babayan Rudik Babayan Annette Babayan Miran & Angel Babayan Artur Babayan David Babajian Eric & Nancy Babayan Ms. Knarig Babayan Davit and Edward Babayan Roman Babayan Vladimir Babayan Ashot Babayan Matavos Mr. & Mrs. Vahe and Edith Babayans Azaduhi Babekian Anik Babian Karnie & Meghri Babikian Mr. Gabriel Babikyan Sevag Baboomian Sevag Baboomian Robert Baborian Kevork & Noubar Babudzhyan Anahit & Grigor Bachayan Anonymous Sahak Badalian Anonymous Badalian Family Sandstone Designs Inc. Anabel & Ariana Anna Badalyan Sarkis Badalyan Beram Badangiz Natalie Badashian Varanda Computer Services Mr. Krikor Badigian Alen Badikyan Zori & Zareh Badkerhanian Markid Badmadharian Mr. Edmon Badmagharian Mania Badmagrian Dicran & Elaine Badoian Vania Badolian Lori Bagboudarian Nora Bagdadlian Anahit Bagdasarian Ara & Anna Bagdasarian Andranik Bagdasarian Paulina Bagdasarian Daniel Bagdasarian Levon Bagdasaryan Raffi & Hripsimeh Bagdasaryan Sourin Bagdasaryan & Lilit Youvbashian Gevork Bagdasaryan Aida & Armine Bagdasaryan Varoujan Baghadassaian Arden amd Harout Baghasarian Jack & Sossi Baghdadlian Mrs. Zareh Baghdasarian Teo Bghdasarian Mr. & Mrs. Hovsep and Victoria Baghdasarian Arle Baghdasarian Anette Baghdasarian Varouj & Sylvia Baghdasarian Mr. & Mrs. Baghdasar and Antwanette Baghdasarian Mr. George Baghdasarian Mr. & Mrs. Vahe and Aida Baghdasariani Anna Baghdasaryan Ernest Baghdasaryan Mr. & Mrs. Aramaies and Hasmik Baghdasraian Vahe & Lilit Baghdassarian Ara Baghdassarian Mr. & Mrs. Garabet and Oussanna Baghdassarian Brpeh Baghdassarian Anonymous Ms. Adrineh Baghdassarian

Mr. & Mrs. Ruben and Adrineh Baghdassarian vahan baghdassarian Emin & Arin Baghdassarians Elianour Baghdasaryan Levon & Janet Baghdassarians Baghdishyan Family Luxor Auto Group Berta Baghjajian Matousci Baghomian from gina and tina in memory of aris and edwin Vrej & Evelina Baghoomian Hovik & Helion Baghoomian Samson & Anoush Baghoomian Henry & Emily Bagumyan Hakoop & Aghavni Baghoomian Mr. And Mrs. Harootiun & Hasmik Baghoomians Baghramian Family Eshkanoohi Baghramian Raffi, Ani, Naira, Maro Bagoumian Norik Baghramyan ishkhan Bagramian Emma Bagramyan Sarine & Arpine Bagramyan Hoover High Scool Edwin and Armen Bagramyan Magic Jump Mr. Ararat Bagumyan Vazgen Baghoimyan Mr. Vahan Baharian Vahi Baharian Mr. Hamlet Bahramian Dikran Bairamain Armen Bakalian Mkrtich & Haykui Bakalian Loucine Bakamjian Beatrice Baker Mr. John Baker Ludwig & Alice Bakhshian Ms. Armineh Bakhtanians Varooj Bakhtanians Natalie Makirci Dr. and Mrs. Albert & Juliet Baktanian Nanor & Azah Balabanian Sarkis & Anahid Balabanian Aram Balaian Gilbert & Shoghig Balasanian Nicholas Balasanian Eduard Balasian Balayan Family Gevork & Maria Galstyan Ovakim & Silva Balci Eddie and Rita Balciyan Chris Balciyan Zaven & Marta Baldemian Mr. & Mrs. Garbis and Shake Balekjian Armen & Elma Balialians Gregory Balalian Talin Balalian Sarkis Balian Sahak & Shushan Balian Antranig Balian $100 and Shoushana Balian $100 Allen & Tamar Balian Anonymous Robert & Elizabeth Balian Ms. Siran Balian Houri Balian Anaise Balian Aram Balian Nicole Balian Mr. & Mrs. John and Doreen Balian Marine Balian Evelina Balian Anonymous Svedlana Adilkhanian Mr. Randy Baloian Andranik Baloyan Alexan Baltanian

Mr. Hmayak Baltayan Varujan & Silva Baltayan Hakop Balyan Harutun Balyan Khachik Balyan Sevag & Tamar Bananian Mr. Varooj Bandarian Mr. Levon Bandaryan Bandikian Family Tagvor and Yester Bandikian Mr. Gordon and Margaret Banerian Bob's Auto Service Arbi and Arsho Gharibian Mano & Ani Barbarian Carl Bardakian Peter & Angel Bardizbanian Arsen Bargesgian Garbis and Nvart Barin Hayk and Gayana Barkhordarian Andre Barkhordarian Hovsep Barkhordarian Ms. Sophia Barkhoudarian Zhora Barmoyan Gagik Barnett Souren Baroian Vanand and Garni Baroni Haroutun & Stella Baronian Levon & Narineh Baronian Ashod & Nora Baronian In Memory of Mary Baronian Ms. Hripsime Baronian Ms. Zarouhie Baronian Mr. and Mrs. Dick Barooshian Albrik Barouni Baroutgian Family Levon Baroutjian Anonymous Asmik Baroyan Mr. & Mrs. Michael and Any Barr Jean Barsam Howard Barsam Charles Barsam Raffie Barsamian Daron & Ani Ohan Barsamian Hagop Barsamian Harry & Markrid Barsamian Mrs. Josephine Barsamian Ms. Silva Barsamian Raffi & Marsha Barsanian Mr. & Mrs. Vahan and Nvard Barseghian Gary & Annie Barseghian Mr. Daniel Barseghian and Mrs. Eleonora Karapetian Mr. & Mrs. Levon and Kristine Barseghyan Razmik Barseghian Arous & Kachik Barsegian Hapet and Shushanik Barsegyan Anonymous Gevork George Idzhyan Pargev Barsegyan Andre Barsegyan Mr. Arthur Barsegyan Vrezh Barsegyan Vahe Barsomian Neil & Mark Barsoomian Dr. Krikor and Julie Barsoumain Levon Barsoumian USC Fan Aram Barsoumian Abe Barsoumian Levon Barsoumian Eugenie Barsoumian of Glendale $50 Edward Barsumian Donald J Barsumian In memory of Mardiros Barzegar David Basentsyan Armen Bashian Mr. and Mrs. Hagop Bashmakian Artashes and Astrid Bashmakian Mr. & Mrs. Vahe and Odet

Basmadjian Mr. & Mrs. Akop and Shushan Basmadjian Atom Basmadjian Nishan and Salpie Basmadjian and Family Alicia Basmadjian Mr. Vahan and Sandra Basmajian Rita and Lydia Basmajian Setrak & Silva Batikian Harout & Hripsime Batikian Yacob & Newart Batmanian Sevag and Arenoush Bayandourian Jack and Azniv Bayramyan Mr. Arthur Bayramyan Tirui Bayramyan In Memory of Alis Bayramyan Artuni Bazenkian Tomas Bazenkyan Antranig and Verjik Bazigian Anonymous Marissa Bazikian Helen Bazikian Artin and Arsine Bazikyan Hovik & Gohar Bazikyan Mr. Garnik Bazikyan Beatris Bazoian Mary & Diana Davityan Gevork, Izabel Bazrganyan Hakop, Sahak, And Karo Bazrkanian Martin & Marine Bedashtoo Hagop, Silva, David, Margaret, Raffi Bedikian TX Vanaliza Bedikian Mr. and Mrs. Garabed Bedirian Avetis & Elizabeth Bedirian Kevork Antabian Beduryan Family Aram Bedoyan and family Ms. Linda Bedoyan Arthur Bedrian Albrik & Rebecca Bedrick Albrik Bedrick c/o Learn to Live Youth Center Mr. Miran and Laura Bedros Marcus, Elizabeth, & Solig Bedrosian Paul Bedrosian and Perri Aguilar Arianna Bedrossian Ms. Araxy Bedrosian Araks Bedrosian Anahit & Ovsanna Bedrosian Aleen Bedrosian Rita & Shant Bedrosian Yaghinof Bedrosian Cristy Bedrosian Zohrab & Roxann Bedrossian Mr. Viken Bedrossian Oromik & Andranik Bedrossian Takouhi & Garabed Bedrossian Melkon Bedrossian Takvor & Armine Bedrossian Ms. Narine Bedrossian In Memory of Vahe Khatchikian Vikky & Shakeh Bedrousyan Hovik & Armen Beduryan Hovik & Armen Beduryan Abram & Zhaklin Beduryan Sergey Bedzhanyan Mr. & Mrs. Harmik and Melina Begi Ms. Perchuyi Begidzhanyan Eric and Daniel Begijani Mr. and Mrs. Gevik Beginian Arbi & Talia Beginian Mr. Armen Begluyan Ripsine & Tegmine Begoyan Anahid Bejanian Sahak & Ani Bekarian Mr. Garo Bekarian Ara Bekearian & Family Haik & Raffi Belorian Armen and Avag Bemirchiyan

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

137

Ms. Zabel Benenyan Hagop Arpine & Lena Benneian In Memory of Zohrad Keshishian Nigohos Beranian Ara Berberian Frances Berberian Armine Berberian Mr. Zaven Berberian Hrair & Helen Berberian Zareh & Eugenie Berberian Nazaret & Linda & Levon Mr. & Mrs. Albert and Evelyn Berberian Narod Berberian Kevork Berberian Abraham Berberian Keghanoush Berberian Houry Berberian Chake Berberian Alex & Allen Berberian Artak Berberian In Loving Memory of Elizabeth Berberian Poghos Berberyan Marie & Sarkis Beredjikly Victoria Berekian Mrs. Aznive Berjian Ruzan Berjikyan Mr. & Mrs. Kurken and Talin Berksanlar Arnold Bernardi Bernardi family Georges Charikian In Memory of Gevork Barmakian Lebon Besnelian Alex & Taline Bessos Mr. Artin Betpera Mr. Ohannes Beudjekian Harutyun Beyazyan Alex Beylerian Alice Beylerian Mr. Ohannes Bezazian Nareg Shirajian Lori Shirajian Joseph & Araxi Bezdjian Raffi Bezdjian & Marie Shake Bezdjian Mr. & Mrs. Vahe and Maro Bezjian Hovsep & Suzanna Bezyan Gregory & Karine Bido Linet Bidrossian Nelly Biglari Mr. Sarkis Biglari Rouben Biglarian Herman Bilalyan in memory of Viken Gulzuelian Shahe Bilemdjian Mrs. Alice Bilemjian Bimanand Creative Touch Binanand Dr. & Mrs. Warren and Polina Biricik Ms. Vartouhi Bldryan Ms. Susie Block Arshak Blutyan JB Bobbitt Ghazaros & Dikranouhi Bodossian Mher & Shahan Boghigian Boghosian & Morales Nover & Hambarsoom Boghosian Jack(Hagop) & Anna Boghosian Mr. & Mrs. Aleko and Ilin Boghoskhanian Varoujan & Knarig Boghossian Mr. Krikor Boghossian Kegham & Araxi Boghossian Peter & Raquel Boghossian Pogrigen Boghos Grikor Boghossian Celine, Natalie, & Lilly Boghossian Boghos Boghossian

Norik Boghosyan Zareh Haratoonian & Teny Boghozian Mary Hovakimian Mr. Hemaik Boghozy Haiko Kovkasyan Robert & Sirarpi Bogosian Roland Bogosian Alec, Armand & Lara Bogossian Gayane Bogosyan Varazad Boiadjian Mr. & Mrs. Sarkis and Anush Bojolyan Mrs. Roxie Bold Mihran & Helen Boldy Monique & Nicole Bolsajian Nerses & Sona Bolsajian Mr. Andre Boniadi Mrs. Jasmen Boniatians Mr. & Mrs. Sarkis and Zagahkanuch Boniekerian Minas and Losik Bonyadi Verj Bonyadian Andre Bonyadian & Family Foren Bonyazi Violet Boodaghian Sako, Koko, & Khajag Bornazyan Lilyan Bosghnian & Emma Asadourian In Memory of Viken Guzelian Armine Bostanian, Haig and Meline Chibarian Shant and Nayri Bostanian Nayiri Bouboussis Ms. & Mr. Alice and Raffi Bouchakian In Memory of Arpik Boudaghians Haigaz Boudaghians Mr. Charles Boudakian Mr. & Mrs. Vruyr and Ema Boulghourjian Mr. Vahan Boulgourjian Mr. Avedis and Arshalous Bouroudjian In Memory of Krikor Akchaian Mr. & Mrs. Abraham and Anahid Bouyadjian Mr. Harry Bowshier Maria, Hovig, and Sandra Boyadjian Sarkis & Romona Boyadjian Ms. Silva Arpi Boyadjian www.visitarmenia.org Sevag & Nareg Boyadjian Grigor & Shushanik Akopyan Gohar Boyadjian Sarkis Signs Seta Boyadjian Mr. Haigaz Boyadjian Hovsep Boyadjian Mrs. Betty Boyadjian Mr. Sam Boyadjian Micheal Boyadzhyan Eric Boyajian Mr. Oscar and Nancy Boyajian Lilit Boyajyan Hagop and Araxie Boyamian Sam,Edward, Robert, Erllserly, Carlny Avo Boynerian Grigor Boyrazyan Mr. & Mrs. George and Zabel Bozadjian Stephan Bozoghlanian Scott Bozoian Ms. Arousiak Brambilla In honor of Ralf Baker & other Armenian Friends Mr. Michael Broad Harout Bronozian J. Brownlie Scott Brumberg Keshishyan Family Allan Bryan

Mr. and Mrs. David Buell Mr. & Mrs. Serj and Anahid Bulanikian Mr. & Mrs. Barkev and Vehanoush Bulbulian Berge & Alice Bulbulian Vardan Bunyatyan Anna Buroutian Sarkis/Marina Bursalyan Chris and Narine Butler Seda & Ani Byurat Bahagn Bznouni Shooshig, Tamar, Natalie & Vache Cabayan Albert & Diane Cabraloff Anush Cabraloff Nicholas Cabraloff Natalie Cadaian Thomas Cahraman In Memory of Iskender Cakir Eva Calderon Mr. & Mrs. Sarven and Lerna Canik Mr. and Mrs. Berc Canik Armen Carapetian Anonymous Shooshik Carapetian Mr. Razmik Carapetian Marty and Debbie Carapietian Mr. and Mrs. George Cassata Mr. Joshua Cedar Isabella Celikian Joseph & Jean Paul Chadarevian Chadrchyan Family Zakar & Dolares Chaghatzbanian Ms. Elizabeth Chahinian Sarel Chahmelikian In Memory of Zohrab Chakalian Mr. Ara Chakalian Ms. Meline Chakalian Gevork Chakalyan Mariam Chakhalyan Ofelya & Rubik Chakhbazian In Memory of Isabella Edikisoloda Knarik Husyan In Memory of Tigran Chakhmackchyan & William Gyuz. Karapet Victoria Chalekian Mr. & Mrs. Toros and Ani Chalian Mr. & Mrs. Vartan and Emilia Chalikian Alexan & Anna Chalikyan Ani & Mary Berberian Mardik Chanchanian Haroutioun & Annouch Chantian Ms. Azatouhi Chapadarian Nshan Chaparyan Ms. Ardemis Chapjian Anait Chapkinyan Mr. & Mrs. David and Nazeli Charchian Raffi charekian Ms. Annette Charik Varoujan & Christine Charkhedian Miss Armenuhi Charkhedian Nareg Charkhedian Raffi Charkhedian Vana Charkhedian In honor of Aram and Raffi Chatikachian Katherine Chatoian Ani & Mihran Chatoyan Simon & Araksi Cheledjyan Michael Chen Anonymous Meghedi Cherchian Cherchian Family Manouk & Aykanush Cherkezyan Varoujan & Seta Cherkoian

Friend Of Armenia Ishkhan Chichakyan Mona & ani Chilangarian Vahe & Mary Chilgyan Mr. Arshavir Chilingarian Sophia & Jake Tchamkertenian In Memory of Gohar & Arto Sahakyan Greg & Nora Chilingirian My accounty center Haroutun Chimayan Stepan & Arpenik Chinarian Sargis Chinaryan Helene & George Chirinian Mr. & Ms. Harry and Sara Chitjian Richard &Olga Chitjian Gohar Chivichyan Grigor Chivitchian Armen Chivtchyan Areg Chobanian Hamlet Chobanyan Mr. & Mrs. Avetik and Natalie Cholakian Artin and Isabella Adamian Toros Cholakyan vartan Cholakyan Tigran Cholakyan Elizabeth Cholakyan Lily and Anais Chorbadjian Jack Chorlian Mr. & Mrs. D. and J. Chorlian Hermin Chouhmalian Khorin & Ranoush Choulakian Lara & Armen Choulakian David Marzbetuny Mr. and Mrs. Sarkis Chouldjian Simon Chouldjian Dr. Shavarsh & Mrs. Maria Chrissian Mr. Kaloust Christianian Mrs. Sara Churukian Ara & Seta Chutjian Mr. & Mrs. Herman and Alin Cicekci Ohanes Cigdemoglu Antranik Murat Cingoz Mr. & Mrs. Manuk and Olimbia Cirkinyan Mr. and Mrs. Raffi Codilian Edward Constantian Nubar & Vosguine Constantian Michael Conte Paul Coogan Yetvart & Arlet Corluyan Gerard and Sylvia Costantian lawrence Cretan Celia Cruz Elmassian Yesim & Irina Csalyuk Mr. and Mrs. Yervant Curukcuyan Noyrayer D Yarak Dabaghian Family Grigor & Garoush Dadaian Mr. Avedis and Araxi Dadayan Hovik Dadayan Lilie Dadayan Mr. Daniel Daderian Alex Dadourian Ararat Masonic Lodge #848 Vartan & Sona Dagliyan Mr. John Dahlberg Klara Daian Jacob & Violet Dakessian Sarkis & Zabel Dakessian Mr. Nazareth Dakessian Spartak Delakyan Mardig & Seta Daldemian Aramais & Marietta Dallakyan Artush & Emlira Dallakyan Tagui Damaryan Mrs. Roubina Damave Mr. & Mrs. Aret and Maribel Damla Danaians grandkids Shahen Raffi

Armand & Christine Tony Danaian Vartan & Karo Danayan Dr. & Mrs. Alfred and Seda Danielian Aleksey and Tsovinar Danielyan Knarik Torosyan Gennadiy Abramov Michael Danielyans Andrew Danisan Mrs. Nona Danisan Hakop & Liana Darakehyan Dr. & Mrs. Nazareth Darakjian Ajamian and Darkjian Family Elizabeth Darakjian Rev & Mrs. Barkev & Agnes Darakjian Angel and Levon Darbinian Haig Arthur Darbinyan Zabel Dardarian Alex Darian Narek & Gevork Dashtoyan Aspet and Arax Davidian David Davidian Mr. & Mrs. Armond and Peggy Davidian Rosik Davidian Mr. Viggen Davidian Aram & Rita Davidian Raffi Tate & Ari Davitian Yeremia Davidian George Davidov Gozal Davityan In Memory of Hrant and Maro Davitian Seroj Davityan Ms. Arosiagh Davodian Anonymous Cyrous & Armineh Davoodian Shooshan Davoudi Esraiel Artoonian Sedik Davoodian Maiss and Hasmik Davoudian Arutyun and Elmira Davoyan Daniel Davtian David Davtian Arsen Avetisian Samo Davtian Mr. and Mrs. Grish Davtian Derek & Adana Davtyan Derek & Adanna Davtyan Zaven Davtyan Harutyun Davtyan Gren Davtyan Lucy Igarian Mr. Raffi and Armineh Dawoodian Ms. Kozette Dayermanjian Mr. & Mrs. Vahe and Nora Dayian Zareh Dchoulhakian Anonymous Silva Beatiz Degirmenjian Mr. Simon Dehbanian Nanar and Bedig Deirdeirian Ms. Madeleine M Deirmenjian Mr. & Mrs. Richard and Anoush Dekmejian Mr. & Mrs. Jack and Mary Dekmejian Routen & Sylvia Dekmezian Berj Delakyan Oganes Delikyan Aram Dellalian Ari & Christine Demiral Varuzhan Demirchian Hakop Demirchyan Sarkis Demirchyan Manvel Demirchyan Sarkis & Karen Demirchyan Viken Demirjian Paylak & Vartouhie Demirdjian Silva Karine and Chris Danelian Sarkis And Pamela Demirdjian Sarkis & Pamela Dee Demirdjian

138

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Simon & Evat Damirgian Avetis & Violetta Demirjian Ms. Kayane Demirjian Mr. Yervant Demirjian Mr. Hagop Demirjian Zaven Demirjian Mr. and Mrs. George Demirjian Garo Demirkian Mr. Diran Depanian ani & anaise verashotian Karo Harmik & Mayel Der Avanessian Heranoush Der Barseghian Mr. Levon Der Bedrossian In Memory of Sarkis Ajamian from Leos Family In Memory of Sarkis Ajamian from Georgeian Family In Memory of Sarkis Ajamian from Isgoholian Family In Memory of Sarkis Ajamian from Donikian family In Memory of Sarkis Ajamian from Tavitian Family In Memory of Sarkis Ajamian from Kevorkian Family Takvor & Lucille Der Estephanian Ms. Carmen Der Garabedian Grisha & Arsine Der Hacobian hamayak der hartonian In Memory of Nersis Der Hartounian Garen & Narek Der Hartunian Suzy Seropian Mr. Vartaness and Adrineh Der Hovanessian Armen & Nelly Der Kiureghian Dr. and Mrs. Hagop Der Megerdichian Mr. Bob Der Mugrdechian Zaroohi Der Mugrdechian George & Marina Der- Nersesian Alen & Sosse Der Petrossian Mr. & Mrs. Sarkis and Mary Der Sarkissian Papken & Claire Der Torosian Ohanes & Jacqueline Der Yaghiayan Mr. Martin Deradoorian Vatche & Christina Deranteriassian Mr. Edward Der-Avakian Mrs. Silva and Vic Derbalian Berta Der-Bedrosian Mr. & Mrs. Souren and Azadouhie Derbedrossian Viken & Vardui Derderian Anonymous Talar, Ohan, Sevag Derderian Houshik Derderian Mr. and Mrs. Ardashes Derderian In memory of Vartivar Derderian Pierre Toroyan Aram Derderian Dereghishian Family Mr. & Mrs. Sirap and Eva Dergarabedian Garo Dergarabedian Mr. Aghasi and Rosa Dergevorkian Henrik Der-gevorkian Rogeh Der-Gevorkian Dergricorian Razmik & Roobina Dergrigorian Ara Derhartonian Garen Derhartunian Vaghanak Derhartunian Edwar Derhovsepian Michael Grigor Derian And Family Anahid & Alexander Derian Vartkes & Maida Derkalousdian Zohrab & Mary Derkalousdian

Elina and Careen DerKalousdian Garo & Suzanna Dermendjian Mkrtitch & Manya Dermendjian Ms. & Mr. Karine and Ara Dermendjian Abram Dermendzyan stella dermenjian Marine Dermenjyan Grish Dermgerdichian Shahan & Silva Dermugerdichian Deronian Family Matevot Ter-Sarkissian Eric and Ejmin Shanazarian Vegen & Gohar Der-Sarkisyan Mr. & Mrs. Ashot and Clarra Dersaroian Vahe & Rita DerStepanians Leo Der-Stepanians Teo Der-Stepanians Mr. & Mrs. Harut and Rosine Der-Tavitian Krikor & Lucine Dervishian Ms. Lidik Deryaghoobian Avetis Deshigrikyan Jerry Deukmajian & Family Natalie Deukmajian Sarkis Deukmedjian The Honorable & Mrs. George and Gloria Deukmejian Avo Deukmejian Azo Deukmejian In Memory of Mary & Lya Deukmejian Gerard Deukmejian Mr. John Deukmejian Ms. Aimee Dexheimer Mr. Movses Diarian Anonymous Anonymous Varant Dickranian Anthony Didi Nyrie Dikijian Hakop & Lucy Dikranian Levon Dilanchian Masis Dilanchian Andrineh Dilanchian Raymond and Edmond Dilanchyan Babken & Nina Dilanchyan Alvand Dilanchyan Mannik Dilmac Raffi Dionysian Varoujan & Sona Diradourian Dr. & Mrs.Raffi & Sylvia Dishakjian Lousin Bishoian Ms. Martha Dixon Khatchik & Takouhie Djabourian Vladimir Djamgarov Djanbazian Dance Academy Kristina Djangulyan Alfred Djanibekyan Shake & Fred Djedjeian Armand Noah and Andre Djenguerian Mr. & Mrs. Alex Djenguerian Anoush & Edward Djrbashian Philip & Seta Doctorian Shirak & Narek Doganyan Yervant Doghanyan In Memory of Artin Dolmadjian Mr. Edgar Dolukhanian Chris & Alice Donabedian-In Memory of Parents Levon & Lara Donabedian Ani Dongelyan Armen Donigian American Armenian Grocery Mr. James Dorian Avand and Hooys Dorian Harry Dourian Kevork Boghos Douzadjian Haygan Kevork Douzadjian Lucy & Mane Dovlatyan Mrs. Marcy Drexler

Hacik & Alin Duhancioglu Jack Duhancioglu Reverend Vartan Dulgarian Mr. and Mrs. Dick Dulgarian Zaven & Anahid Dulguerian Annie Dulguerian Alfon Dumanyan George & Flora Dunaian Gegham & Satik DurAshotyan Duvalyan Family Diana & Ani Dzheragyan Mr. Aram Dzhigneyan Anonymous Yaghsabet Ebrahimi Narbeh & Ani Ebrahimian Angelina Harytunyan Mr. Edvin and Roza Ebrahimian Evet & Edvin Ebrahimian Memory of Edgarian Rita Edgarian Vahram Edinjiklian & Family Loshia Edwards Ojeni Eginli Mr. Sedrak Eginyan Hamik Eivazian Arby Eivazian Ms. Araxy Ekhsigian Karnig & Diana Ekizian Jim & Mary Ekizian Mr. & Mrs. Sam and Tamar Ekizian Arman Ekmekchian Mariana Ekmekchyan Mr. & Mrs. Alec and Zovi Ekmekji Vahe Ekmekjian Sirvart Eknadiossian Ms. Hasmik Elchumian Mr. & Mrs. Gary and Satenik Eldemir Mr. and Mrs. Michael Elian Ms. Emma Eliyarova Mr. & Mrs. Bruce and Deborah Ellis Victor & Hrachia Ellyin Raymond Ellyin Ms. Janet Elmajian Anonymous Heidi Elmasian Sarkis & Karina Elmassian Mr. & Mrs. Vahan and Judith Elmayan Sarin and Taline in memory of viken Guzelian Melanie & Melodie Elyasian Harry & Karen Emerzian Friend Of Armenia Flawless Design Natalie & Emily Emirzyan Levon Enfiadjian Mathilde Enriquez Dr. and Mrs. Harutyun Eran Taguhi Ercomlek Taguhi Ercomlek Vicken & Lisa Erganian Alice Erziagatzian and Krikor Kabchoian Mr. Garo Esgujian Armenian Youth Association of California Robert and Alenoosh Eskandar Alex and Haig Eskandari Heraj & Irma Eskandari Moushegh, Zareh, & Ara Eskenian Arle Esmaili Mr. Varoujan Esmailian Mr. Edik Esmailian Andrew, Allen Esmailian Mr. & Mrs. Vigen and Helen Esmailian Mr. John Esperian Raffi Hasseljian Njdeh & Ofelia Essanghoolian Stepan Essaian

Mariam Essaiyan Jack Esselian and Family Souren Etimazian Meline & Hermine Khacheryan Paystar Etimazyan Harout & Sona Eurdekian Hilda & Edwin Eyvazian Pierre & Mina Faelbachian Gabriel Fanadzhyan Artur Faramazyan Sergeh Farhadnejad Dr. & Mrs. John and Lucille Farsakian Armen Farsakyan Hakop and Jasmine Farsakyan Saaed & Paula Fattahi Dennis and Leny Fausone Martin Felikian Charles & Victoria Felikian Melina & Edwin Feredooni Ms. Elize Fermanian Armen Festekjian Cassandra & Jbid Ficiciyan Dr. & Mrs. Hovsep and Hilda Fidanian Hrant Filiam Filian Family Colin & Lina Fink Rouzan & Hovaness Fishyan Raul Floref Arutyun Fodulyan Tamar & Shant Fournouzian Mr. and Mrs. Avedis Frandjian George Frank Sonia Froungjian Vartan & Sonia Fundukian Raffi and Varouj Funjian Mr. and Mrs.Verge Gaboudian Sounia Kurkjian Vahan & Anush Gabrclyan Mr. Edward Gabrelian Albert Gabri Basil Gabriel Mr. & Mrs. Simon and Sonia Gabriel Gabriel Gabrielyan Ara Gabrielian Bagdasar Gabrielian Vage Gabrielyan Liana Gabrielyan Movses Gabrielyan Hrazd Gadimian Tony & Mike Gadimyan Allen & Natalie Gaghinjian Hratch & Narineh Gagosian The Galadjian Family Sarkis & Narine Galadzhyan Levon Galajyan David & Ani Galayain Garnik & Srbuhi Galayjian Mr. Massis Galestan Meri & Kevin Galfayan Narine Galfayan Levon & Julie Galian Robert , Sophia & Mathew Galoostian Janet Galousdian Hrach Galoustian Mr. and Mrs. Ara Galoustian Seta Galoyan Mr. Artur Galstian Garbis Galstian & Mari Demirchyan Mari Galstian Levon Galstian Mr. Armen Galstyan Mesrop Galstyan Khatun Galstyan Hamlet Galstyan Arpine Galstyan Vachik & Kohar Galustian Simon Galustian In Memory of Matt Maroot Anonymous John Garabedian

Ms. Sonia Garabedian Ms. Vartouhi Garabedian Viken & Ani Garabedian Hagop &Vartouhi Garabedian Dena Garabedian Alis Garabedian John & Lisa Garabedian Osanna Garabedian Lydia and Jankanet Garabedian Sako Garabedian Mr. & Mrs. Charles and Yolanda E. Garabedian Stephen & Anjel Garakanian Rita Garakanian Gayane Garamova Onnig & Karmen Garavaryan Leva & Karine Garayan In Memory of Marine Garayan Ms. Elizabeth Garboushian Rouben Gargaloyan Vahe Garibian Mr. Victor Garibian Ararat & Nora Garibian Vartan Garibian Martik & Arax Garibian Lara and Kevork Garibyan Gohar Garibian & Family Mr. and Mrs. Tigran Garibjanyan Alfred Garibkhanyan Mr. & Mrs. Nubar and Angine Garibyan Mr. Armen Garibyan Araik & Janet Garibyan Aram Garibyan Saro & Hrand Garibyan Zhozef Garibyan Aram Garikian Armen Garikian Lucy Boyajian Garrett Emma Gasanyan Rudolf Gasanyan Alexander Gasanyan Ancient Mosaic - Melkon Abajian & Levon Gasisyan Raya, Yegia Gasisyan Mr. & Mrs. Harand and Diana Gaspar Rouben & Gohar Gasparian Higus Gasparian Harout & Narine Gasparian Narine Gasparian Higus Gasparian Armenui Gasparian Hakop Gasparian Gaspar's Incorporated Dvin & Chrstineh Gasparian Mr. & Mrs. Artur and Lilit Gasparyan Karapet Gavukyan Sarkis Gavupyan Ashot & Marianna Gavurmadzhyan (ages 6 & 2) Mr. Karlen Gazanchyan Haig & Maral Gazarian Maral Gazarian Mr. Kaspar Gazarian Varoujan Gazarian Anna & Gevork Yakubyan Forum Hayastan.com Akop Gazazyan Akop & Marine Gazhian Lenard Gaziyan Ardases & Siranus Gazmararian BenG Enterprises Inc Genrik Gedayan Francene & Jack Egeazaryan Arutyun & Shushanik Geladzhyan George and Saeroun Gemayel Gemjian Family In Memory of Kevork Chavouh Anzhella Geodzhayeva Rina Geodzhayeva and Family Vartan Geozalian Mr. Jack Geozian

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

139

Nazar Geozian Thomas Gerigoryan Mr. and Mrs. Alfred Gertmenian Mr. and Mrs. Bill Gessner Nabil & Araxie Gettas Avedis & Arpi Geuvdjelian Ary Geuvdjelian Artash & Lilit Gevoglanian Art Gevondyan Basmadjian Gevorg Alexis, Odet, Sofia, Andre Gevorgian Dr. Edith Gevorgian Areg Gevorgian Edward & Anahit Gevorgyan Susanna Musalyan Narine Gevorkian David Gevorkian Mr. and Mrs. Hratch Gevorkian Hovanes Gevorkian Yervand & Sislyan Henrik Gevorkyan Rubik & Marine Gevorkyan Edvart & Robert Gevorkyan Rudolf & Maria Gevorkyan Mr. Wartan Gewenian Steve Gezalian in memory of Gagik Gezalyan Mr. & Mrs. Ambartsum and Theresa Gezalyan Harout Ghabuzyan Alfred & Hermik Ghadimi Ghaghian Allen Ghahremanian Neshan & Hasmik Ghanbary Shahen & Valeria Gharabegian Romik Gharahbegloo Adrin & Sosy Gharakhani Mr. Hovsep Gharakhani Culver City Muffler Anonymous Mrs. Armineh and Armick Gharakhanian Haikouche M. Gharakhanian Ani & Allen Gharakhanian David Gharakhanian Mr. and Mrs. Khosrof Gharakhanian Mrs. Irene Gharakhanian Sevana & Azena Gharaptyan Seryouja & Alice Gharibans Mr. Harmik Gharibi In Memory of Jenik Khoumarian Razmik & Roza Gharibian Ronnie Gharibian Shahen and Seda Gharibian Cisetce Gharibian Mr. Hovhannes Gharibian Vahe Gharibian Vrej Gharibian Anahid Gharibian In Memory of Kevork Gharibian Khecho and Armineh Khachadoorian from Tehran Ruben & Andrew Gharibian Zareh & Mariam Gharibian Vache Gharibian Vahik, Emma, Varand, & Varaz Gharibian Antranik & Lusaper Gharibian Todd & Mania Gharibian Ms. Mary Gharibian Hovik & Carline Gharibian, Sasoun Gharibyan Rosemary Gharibian Arsen & Dakuhi Garibian Sharlina Gharibian Artin & Selin Gharibian Mirzad and Cathy TerHovanessian Mr. and Mrs. Albert Gharibkhanyan Gilda Gharibyan Loosik Ghavafian Gayane Ghazanyan

Cynthia and Nina Ghazarian Hot Wings Cafe Kyamara Lilian Armenian Committee Mr. & Mrs. Sarkis and Salpi Ghazarian Matthew & Michael Ghazarian Vigen Ghazarian Abraham, Perkouhi Ghazarian And Family (Iran) Dr. Shahen Ghazarian Saro & Janet & Armen & Karen Ghazarian Dro, Ani, Andrew Ghazarian Janshik Ghazarian Herach & Velant Ghazarian Rafik Arsine Ghazarian Leo Ghazarian Ruben Ghazarian Mr. Ara Ghazarian Mr. & Mrs. Hakop and Boulour Ghazarian Mr. Ara Ghazarian Nairi & Nahnor Ghazarian Vagharshik Ghazarian Arpa and Naira Ghazarian Seta & Chris Ghazarian Emma Ghazarian Alfred & Kristine Massis Ghazarian Andranik Ghazarian Mr. Hamlet Ghazarian Yeva Ghazarian Razmik and Hripsik Ghazarians Gegham Ardashian Vahe Ghazaroe Rubik Ghazaryan Edgar Ghazaryan Gayane Ghazaryan Stepan Ghazaryan Ghazazyan Family In Memory of George Kerbacian Nairy & Zaghig Ghazourian Andranik & Arsine Ghevandyan Armineh Ghevian Gholian Family Ms. Vazgen Ghoogassian Hayk & Nvart Ghookasian Angela Ghookasian Alfred Ghoolian Aram & Ofelia Ghoujoumian Arin Ghoujoumian & Silvart Menasakanian Nooneh Khachatourian Ani, Raffi, and Jarod Ghoukassian Alina Ghrdilyan Seyran Ghrdilyan Karlen Ghumashyan Khosrov Giandjian Anita & Lara Gillian Ara Ginoian Arpineh & Lilit kirakosian Haiganoosh Giragossian Ketty & Vlasimir Givargis Tina Glandian George & Talin Glandian Mr. and Mrs. Grigor Gldzhyan Mike & Sirarpi Gobelian Hagop & Zvart Godjabashian Edward Godoshian Ofigh Golnazarian Jojigh Golnazarian Mariam Goltassian Julian Gonzalez Ida & Hasmik Gasparian Oda Goodbarian Don Goodrow Armone & Zarik Gorgorian Mr. & Mrs. Andranik and Lyudmila Gorgyan Mr. & Mrs. George and Walda Gorian Nairi, Artin and Arlen Gorjian Mr. & Mrs. Vram and Victoria

Gorjian Mr. and Mrs. Patrick Goshtigian Tamar Gougasian Goulayan Family Garen Gouloomian Anoush Goumroian Mr. & Mrs. Ardashes and Seta Gourdikian Mr. Micheal Gourdikian Mr. Roubin Gourjian Mr. Abarham Gouyoumdjian In Memory of Christopher Haroutunian Robert Gozalian Sharlene and Irene Gozalians Mr. Zartar Gragoisian The Insitute of Molecular Medicine Ivy Grashian Ms. Louise Grdoukian Armen & Seda Gregorian Rose Gregorian Arsen & Alice Gregorian Sevan Gregorian Vagharshak and Arax Gregorian Arin Gregorian Ervin Gregorian Mr. Henry and Laurel Gregorian Mrs. Haitook V. Gregorian Mr. and Mrs. Rouben Gregorian Margaret Gregory Fredrick & Olga Gregoryan Regina Grenfield Dr Julyeta Grigorian Chiropractic Mr. & Mrs. Zaven and Vehanoosh Grigorian Mr. Dvin Grigorian Artin & Greta Grigorian Elizabeth Grigorian & Gourgen Arzumian Hrachik Grigorian Ezabella Bilezikchyan Garegin & Asmik Grigorian Ms. Veronica Grigorian Anna Grigorian In Memory of Karo Der Grigorian & Artsrum Avakian Artoor, Keshish, Mosves, & Family Alina Grigorian Verej Grigorian Khachik Grigorian Nazeli and Sylvia Nalbandian Zagharshak Grigorian and vahe Grigorian Melkon Grigoryan Jamshud Orlando Suzie Grigorian Asadoor Krikorian David Grigorian Vartan and Suzie Grigorians Janine Grigory (in memory of Dr. Varush Grigory) Alltown Transport Vachik Grigoryan & Family Sarkis & Angelina Grigoryan Arsen & Ani Grigoryan & Astghtik Babayan In Memory of Grigor Grigoryan Armen and Aksanna Grigoryan Zazen Grigoryan Gary Grigoryan Arpen and Anna Grigoryan Arsen and Meri Grigoryan Hakob Grigoryan In Memory of Grigor Grigoryan Ravshan Grigoryan Hrach Grigoryan Yugaber Grigoryan Hamazasp Grigoryan Andranik Grigoryan Lucine & Michael Grigoryants Andranik & Hovsep Grishikian Gor Grishyan Robolos Guadado

Sona and Silvy Guekguezian Annik Guemidjian Mr. & Mrs. Edward and Evelyn Guerboian Puzant & Dirouhi Guerboyan Mr. Roubina Guevdjelian Alexis, Kiley, Shant Gugasian Ms. Mary Guiragossian Asia Gukasian Kima Gukasyan Krikor & Azniv Gulbas In Memory of Makrouhi Gok Gulbahar Gulbenli Mr. & Mrs. Herman and Ayda Guldag Rhiana Gulesserian Mr. and Mrs. Alec Gulesserian Mr. Leo Gullerian Margarit Gumruyan Harout & Anahid Gunduzian Ms. & Mr. Tamma and Artavazd Gurchya Varoujian Gureghian Siroun Gureghian Garo & Salpie Gureghian Mirican, Ani, Noreen, and Nareg Guregian Talin Gurgenian Talar and Vartan Tsaghik Gurunyan Mary Guthrie Aracely Gutierrez USA Maggie Guyumdzhyan Christopher Sirounian In memory of Viken Gulzuelian Mr. Avetik Gyandzhyan Anonymous Andranig Gyuldemiryan Mr. Grigor Gyulgyulyan Gyulnazaryan Family Jacob Shaw Ms. Hasmik Gyulumyan Seda Gulyacoubyan Arpi Gyurjyan Mr. & Mrs. John and Anahid Habeshian Andranik & Knar Habeshyan Ms. Shakeh Hachikian Arthur & Rita Hachikian Anonymous Alyssa & Daniel Hacobian Aren & Aram Hacobian Tereza Hacobian Homayak Hacopian Alex & Allen Hacopian Ms. Armineh Hacopian Zarik Hacopian Mr. & Mrs. Grigoris and Klara Hacopian ava hacopian Mr. & Mrs. George and Frida Hacopian Ms. Takoohi Hacopian Nejdeh & Janet Hacopian Vahik Hacopian Vrej Hacopian In Memory of Guirajos and Victorya Hagopian Alkaha Inc. DBA Allrite Rent A Car Ms. Eileen Hadidian Mary Hagan Mr. Seroj Haghnazarian Shakeh Haghnazarian Masis Haghzerdian Daniel and Sonia Daghlarian Mr. and Mrs. Aduk Hagopian Ashot Hagopian Asadour Hagopian Mr. & Mrs. Samuel and Barbara Hagopian Mr. & Mrs. Edward and Genevieve Hagopian J.S. Hagopian Raffi George Hagopian

In Loving Memory Of Raffi Dadian Taline Hagopian Mirna Hagopian Arshagouhi Hagopian Harout Hagopian Shant Hagopian Raffi Hagopian Harout Hagopian Harout Hagopian Haroutioun & Taline Hagopian In Memory of Haig Kashishian Mindy, Shant, Armen, Melissa & Karin Hairapetian Ms. Mindi Hairapetian Mr. Shant Hairapetian Mr. Armen Hairapetian Karin Hairapetian Melissa Hairapetian Shant , Armen, and Karine Hairapetians Alexander Johnson Hajian Hovsep Hajibekyan Mr. & Mrs. Karnik Hajjar Hajyan Khachik and Family Mr. & Mrs. Krikor and Seta Hakimian Berj & Alenoosh Hakimian Levon Hakobyan Susana Hakobyan Hagop Hagopian Silva Hakobyan Arsen & Larisa Hakobyan Mr. Andre Hakoopian Ara Hakopian Christina Arthur Hakopian Shant Hakopian Cozy Custom Kitchen Naeiri and Arameh Hakopian Vahram Hakopianik Mr. Ashot Hakopyan misho and david hakopyan Souren & Seda Hakoupian Nanor & Nareg Haladjian Ms. Artine Haladjian Mr. & Mrs. Vahe and Rosa Halajian Karo Halajyan Jerry & Leslie Haldorsen Doris Halebi Hagop Helebian Mr. & Mrs. John and Kathleen Haleblian Roupen Halici Agop & Osanna Halici Stepan & Silva Halici Mr. Russel Hall Inge halliday Doug Halvorsen Albert Hamalian Mr. & Mrs. Shant and Adrine Hamamah Anonymous Aram, Karin Amp; Nina Hamayak Mr. Shant Hambarchian Manavaz & Hasmik Hambarchian Vazgen Hambarchian & Family Katrin Hambarsoomian Mr. Hike Hambarsoomian Armen & Vahag Hambarsoumian Hambarsumian Family Artavazd Ambartsumyan Ari Hambarzumian Zarmineh Hamkarian Sam & Phyllis Hamo Boghos Hamouzian Armen & Nora Hampar Areni, Zabelle & Meghri Hamparian Minas & Cicek Hampartsoumian Im memory of Astchik and Levon Hamparsumian

140

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Mr. Harry Hamparzumian Anonymous Nairi Keshishian Azniv Hanesoghlian Zaven & Ani Hanessian Savag Hanneyan Sarin Hanneyan Sevana Hanneyan Raffi & Sose Hanneyan Sose Hanneyan Sarine Hanneyan Shushi Hanneyan Mr. John Hanoian Sharis and Sevan Hayrapetian Mr. & Mrs. Andrew and Jeanette Harautuneian Barry & Haig Harboyan Krikor & Highine Harboyan Mr. & Mrs. Sarkis and Anahid Harboyan Silva's Hair Studio Annie and Artin Hareounian Satena Markarian Tamrazian Ara Harmandarian Sarkis & Marisahn Harmandayan Albert Haroian Harootun Family Varand, Sofia, Gevork & Meero Harootunian Matthew & Alec Harootunian Khachatour Haroutian Ms. Araxie Haroutinian Alexander & Isabella & Christian Haroutiounian Artavadz Haroutnian Hakoui Harutounian Ms. Siranoush Haroutounyan Aramais & Donna Haroutunian Nyree Aghayan Hydook, Ani & Armen Haroutunian Ms. Melinda Haroutunian Leon Mnatsakaanian Bella Haroutunian Harut & Artur Haroutunian Mr. and Mrs. Harry Haroutunian Archei & Anahid Hart Narek Hartooni Robert & AnitaHartoonian Razmik Hartoonian Nazely Hartoonian Susie Hartouni Dr. Haro Hartounian and Family Mr. & Mrs. Michael and Talin Hartounian Hartoun & Arax Hartounian Rubina Hartunian Marina and Lara Hartunian Mr. & Mrs. Varoujan and Carmen Haruthunian Anonymous Vahak & Clarice Harutunian Vaghinak Harutyunyan Martiros and Ira Harutyunyan Satenik Martirosyan Grigor and Hasmik Harutyunyan Armen and Alla Harutyunyan Novart Harvand Glendale Brightstart Preschool Harvand Anthony & Alan Hatamian ARC Accucon Co Michael and Salpe Hatzbanian D'veen Babaian Mr. & Mrs. Nazaret and Hermine Hatzikian Salem & Pateel (In Memory of Viken Guzelian) Abboud & George Hayek In Memory of Sara Garo Khatchig & Yeran Hayrabedian Hratch Hayrabetian Mr. & Mrs. Armen and Eleanora

Hayrapetian Armen Hayrapetian Vahe & Shakeh Hayrapetian Seda & Goruon Hayrapetian Arbi & Ani Hayrapetian Ellen Hayrapetian(3 years old) Mr. Sevak Hayrapetian Haig and Anahid Hayrapetyan Grigor Hayrapetyan David Hayraptyan Mr. & Mrs. Vahe and Aida Hayrikian Vigen Haytaian Family Andranik & Maral Gacia Hazarabedian Mr. Shavarsh Hazarabedian Mr. Haik Hazarian Anonymous Damon Healy Varoujan & Araxi Hekimian Boghos Helwani Mr. Boghos Helwani Edwin and Emily Hematsiraki Talar Herculian Sevag, Sose & Hrant Hevoyan Aram, Maral & Vahna Hevoyan Ms. & Mrs. Hanna and Agavni Hidirshah Zabel Hikazyan Haig Himidian Agop Hindoyan Azadouhi Dolmajian Mrs. Rita Hintlian Ms. Jeri Hjert-Bernardi ruzanna hobosyan Tione Hoeckner Jane Hogtanian in memory of Grant Hogtanian Dr. Hakop Hokikian Norayer Honarchian Adrik & Annette Honarchian Anahid Hoonanian Leon VarquieHoonanian Vaneh & Natelie Gharibian Garry, Edita, Areg & Sosi Horoupian Dikran & Hermine Horoupian Mark Grace Nyrie Horoupian Arek Horozyan Nichan & Ovsanna Hosepian Ms. Anaeed Hosepians Areg Hoshear Marquerite Hougasian hounanian Ashot and Melaniya Housepian Rafi Hovagimian Hovakimian Family Yuriy Hovakimian Rosa Hovakimian Melikset, Gevork, and Hovik Hovakimyans Anthony Cholakyan Karen Hovakimyan Lucy Hovakimyan Boghosian Family Mr. & Mrs. Haikaz and Alice Hovanesian Miss Arax Hovanesian Armineh Hovanesian Ani Hovanesian In memery of Varush Der Hovsenian Zareh Hovanesian Mr. & Mrs. Aram and Ninette Hovanessian Ms. Elma Hovanessian Danny Hovanessian Garo and Lousin Hovanessian Satine Hovanissyan In Memory of Hermine Kurkjian Hovhanes & Davit Hoveyan Rina Hovhannisyan Sona & Nona Hovhannisyan Manya Hovhannisyan Aida Hovhannsyan

Margrit Hovnanian Hovson Tires: In memory of Margaret Hovnanian Chris, Natalie, & Sarah Sayadian Bagdasar Hovnanian Paranze Minasian Hovik Hovsepian Chris, Dina, & Julie Hovsepian Vatche Hovsepian tadhe hovsepian Armen and Hrand Hovsepian Vahan Hovsepian Caro & Emik Hovsepian Mrs. Selma Hovsepian Norair & Peggy Hovsepian Tereza Hovsepian Armen Hovsepian Vahe & Zvart Hovsepian Paulette And Patrick Hovsepian Tamara & Victoria Hovsepian In memory of Barkev and Azadoohi Hovsepian Vrej Hovsepian Sako & Yaghinos Hovsepian Norayr & Alin Hovsepian Mr. & Mrs. Vahe and Higoush Hovsepian In Memory Of Avedis Eddie Hovsepian Serpoohi Hovsepian Mr. Jerry H. Hovsepian Mrs. Lucy Hovsepian Rouben & Karine HovsepianRuby Sona Hovsepyan Karina Hovsepyan Gayane Hovsepyan Edward Hayk Alek Hovssepian Ani Shabazian Mr. Joseph Hrechdakian Joship Hrechdakian Lusine Hunanyan Eliza & Garo Hussenjian Hrachia Ibranosian Narine Ibranosian Hrand and Ledush Ibranossian Greta and J Miller Arin Ibranossian Jason and Agatha Perez Vahram Ichlemedjian Robert and Milena Idzhyan Robert Igarian Catherine & Daniel Igielski Ike Ikizyan Armen & Shake Iknadiosyan Armineh Iknadossian Baruj & Raffi Funjien & Gassia Ilanjian Mr. & Mrs. Vahe and Norma Imasdounian Mr. & Mrs. Maksut and Ann Inciyan Gabriel & Rose Injejikian Avo Injejikian Alec Injejikian Talin Injejikian-Henderson Angelica Injejikian Gabriel M. Injejikian Lori Injejikian In memory of Onnig Injeyan Vars & Alice Injijian John & Alice Ipjian Michael & Madlen Isabegian Armenoei Isaeian In the memory of Henry Isagholian Yesay & Hasmik Isagholian Tina & Christina Isogholian Shelia Isaghoulian George & Aida Isajani Mr. Khachik Isakanian Maro Isakulyan vachan Isaniann

Shahen Isayan in memory of Nerses Isayan In memory Vardan Der Galstyan Anonymous Ms. Arsine Isayan Vartan & Anahid Isayian Ms. Angele Isbirian Mr. & Mrs. Hagop and Elvira Ishkanian Vahe & Peggy Ishkhanian Ani Ishkhanian in Memory of Maurice Semerjian Rafi & Sossi Ishkhanian Hovahness & Azinev Ishkhanian In Memory of Lara Ishkhanian In Memory Of Maurice Semerjian Siran & Rose Iskanian Manuk & Arman Iskikian Mr. Krikor Islikapian Zaven & Patricia Islikaplan Mrs. Rita Israbian Vazirk & Yolanda Israelian Haigaz Israelian Hovik & Arax Issagholian Kalost & Ardrineh Issagholian Jirair, Hilda, Alen, Narbeh Issaghoolian Mourad Issaghoolian Andre Issaian George & Bella Issaians David Issaians and Kati Boss Eddy and Tania Issaians Razmik & Karmen Issakhani Anonymous Anonymous Mr. Rouben Issakhanian Yeghia & Vanouhi Issaian Arsen & Ripserik Isskhanian Steve and Sasha Garo Istanboulian Family Iskandar & Zahik Istanboulian Rozeh Ivan Gabriel & Elizabeth Izanian Mr. William and Fadia Izmerian Hrair & Silva Jabagchourian Terfanda Jabotian Karo Jabotian Bedros Jabourian Emily Nicole Jabourian Mr. & Mrs. Kerop and Mary Jabourian Sareen Jaburian Carl & Linda Jackson Vasgan Jacob Avedis, Shabnam, John and Armen Jalakian Aleen Jalhayan In Memory of Knarig Froundjian Mr. &Mrs. Mihran Jamakorzian, Nanor,Sareen,Mihran Mr. Aram Jamgochian Onik Jamgocyan Araxi Jamgotchian Edward Jamgotchian Seta & Karo Jamkougyan Melanie Janslani David Janesian In memory of Petros Kajberouni Aram Janoyan and lusine janoyan Arpiar & Hermine Janoyan Daniel & Anahid Janoyan Anahid Janoyan Alex Janoyan Ani & Kevin Janszyan Dr. Susan Jarakian Asatur Jaratanyan Antranik Jarchafjian Harout Jarchafjian Haroudioun Jarchafjian Julie and Jack Jarian Mr. Artin Jarkian Vachik & Arax Javadian Andre Javadian Davit & Lilit Javadian

Hrach Javadvesian Ms. Olga Javoian Mr. & Mrs. Avo and Caroline Jawlakian Garabed Jeghelian Christian & Danielle Jehzian Maria Jejeian Edgar Jeknavorian Mr. & Mrs. Vahe and Josephine Jeknavorian Memory of Marie Demirjian Garo & Lena Jemelian Shahe Jemelian In Memory of Emanuel Michael Jerahov Mr. & Mrs. Gabriel and Ida Jerahov Haik Jermakyan Missak Jihanian Ms. Anna Jobe Mr. and Mrs. Viguen John Jack & Jenny Johnson In Memory of Hike Derian In Memory of Henry Derian Antranik & Aghavni Jokhajian Dr.Arthur Jordan Ms. Joyce M Joseph Audrey Josephbet Joukadarian Grandchildren Hagop and Marie Jeanna Joulfayan Mr. Jack Jue Ms. Sona Julakian Hagop Julfayan HNA Tuhenga Automobile Center Alidz Juljulian Mrs. Kira Sonia Juljulian Rose Jureidini Vatche & Seta Kabajouzian Sevag Kabajouzian Shant Kabajouzian Hrayr & Zaroug Kabakian Mr. & Mrs. Adour and Taleen Kabakian Vahe & Rose Kabakian Nanor Kabakian Edward Kabakian Yellena Kabakian Seta & Petros Kabayan In Memory of Albert Kabrielian Alice Kacaldjian Silva & Shant Kachadorian Hakop Kachanyan Alice & George Kachigian Anna Kachikyan Mr. and Mrs. Harry Kademian Natalie Kademian Hovik Kademian Mesrop & Nvarc Kadimyan Tickran Kadoyan Mr. & Mrs. Haik and Maysa Kafadarian In memory of Zabel Mr. Armen Kagramanian Gargegeen Kahchikyan Shogher & Talin Kahvedian Maral Kahvedjian Hury & Anni Kahwajian Hagop & Beatrice Kaimian Mr. & Mrs. Heros and Anahid Kajberouni Narek Kajikian Krikour Kakagian Ms. Talar Kakilian Mr. Mayk Kalachian Ashot Kaladzhyan Knarik Kaladzhyan Kalafian Family Anonymous Charles and Georgiana Kalagian Mr. & Mrs. Garbis and Nelly Kalaijian Ms. Alice Kalaijian Mr. & Mrs. Gevork and Zaroohi

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

141

Kalajian Rose Kalajian Mr. Ohanes Kalajian Ms. Verjin Kalajian Eric and Richard Kalajyan Berj and Nelly Kalamkarian and Family Hagop Kalandjian Baizar Kalandjian Yester Kalandjian Mr. and Mrs. Ghazaros Kalanian Raymond Kalantar-Ohanyan Ashot, Gevorg & Gor Kalantaryan Marissa Kalashian Yesai & Eranuhi Kalashyan Kabriel & Siranush Kalaycian Sevan Kalaydjian Manuel Kalemdjian Mr. Kevork Kalendarian Archak Kalenderian Mr. & Mrs. Aret and Aline Kalfa Mr. Alex and Mrs. Medea Kalognomos Helen Kalognomos Mr. Isgouhi Kaloshian Mr. & Mrs. Kevork and Lucie Kaloustian Ara & Susan Kaloustian Maral Kaloustian Mr. Sarkis and Ossanna Kaloustian Edward Kalpa Iskont Rejan Kalpakjian Kaltakdjian Family Mr. & Mrs. Sarkis and Nora Kaltakdjian Aramik & Arin Kamalian Anahit and Zareh Kamalyan Emil Kamarzarian Mr. Yeghia Kamrekian Ara K. Kanbarian Vartuhi & Kaloust Kaolustian Mourad & Leila Kaplanian Ara & Ursula Kaprielian Mr. & Mrs. Elmer and Gloria Kaprielian Mr. & Mrs. Douglas and Barbara Kaprielian Ms. Silva Kaptanian Helen & Henry Kaptanjian Antranik Karabedian Hovig Karabian Karineh Karaibidian Mr. and Mrs. Alfred Karaboghosian Kristopher Karaboghosian Anonymous Mr. & Mrs. Vatche and Arusiak Karadanaian Siranush Karadavoukian Mrs. Ripsime Karagoulian Astghik & Aram Karagouzian Mr. & Mrs. Albert and Violet Karagozian Aram Karagozyan Mr. Antranik Karaguezian Gevorg & Anahit Karagulyan Alec Karaguzian Ara Karajerjian In Memory of Viken Guzelian Norig Karakashian Mr. & Mrs. Hovhannes and Mary Karakashian Dikran Karakashian Mr. Hagop Karakazian Ohannis Kurucay Benjamin & Yester Karakhanian Stella & Grigor Karakhanyan Manuel Karamanlian Alexandra Karamanoukian Maritso Karamanukyan Levon & Tamara Karamanukyan Garbis & Zovak Karamardian Roman

Hovsep & Jenia Karampour Mrs. Ojin Karampour Karamusyan Family Avoolik Karamusyan Arsen Karapagosian Mr. and Mrs. Arman Karapetian Jirair & Volga Karapetian Ruben Karapetian Paul & Silviya Karapetian Tevan & Siranoosh Karapetian Paul & Bogos Karapetian Ms. Galia Karapetian Mamikon Karapetian In Memory of Hovsep Karapetian In Memory of Hovannes Garabedian Armenian Mothers Ms. Loretta Karapetian Tigran King Karapetyan Liana Karapetyan Mr. Surik Karapetyan Lyudmila Karapetyan Zhenya Karapetyan Armen Karapetyan Karo & Hasmik Karapetyan Hagop Manoukyan Rudik Zubyan Laura Yesayan Hovnatan Karapetyan Shant & Mary Karapogosian Arsen Karapogosian Stepan Karapogosyan Edgar Karavardanyan A and I Karayan Karapet Karayan Hrayr Karchikian Kristel Kardashian Aram & Marie Kardjian Sarkis & Seta Kargodoryan Lar and Alik Tabakian Mr. Vicken Kargodorian Mr. Ara Karian Tatianna Abrahamian Movses & Martha Karkazian Mosig & Armand Karkazian John & Zepur Karkazian Mechale Karkeyan Onnig & Arpy Karkouzian Julian Karlubian Harry & Flora Karmiryan Shant and Karen Harnikian George Movsesyan Dikran Kartalian Mr. & Mrs. Parsegh and Ani Kartalian Mr. & Mrs. Nubar and Ninel Kartalyan Mr. Haig Kartounian Ani Kasabyan & Matin Matevosyan Ani Kasabyan & Matin Matevosyan Seda Kasamyan Mr. & Mrs. Vicken and Caroline Kasarjian Nattalin Dalita Kasbarian Anonymous James Kashian Michael Kashiktchian Petros & Angela Kashkarian Mr. George Kaskanlian Mr. and Mrs. Varujan Kaskavalciyan Mrs. Elizabeth Kasparian Lucy Kasparian Anooshavan Kasparian Taleen and Maral Kasparian Army's Painting In memory of Hovsep Kasparian Hoory & Sarkis Minoyan Vartan & Sonia Kasparian Berj Kasparian Hamparsum & Ayda Kasparian Avedis & Zepour Kaspian

George Kassab Christian and Berj Kassab Ohannes & Vartkes Kassabian Harry & Edward Kassabian at People's Bailbond Mr. & Mrs. Zaven and Sona Kassabian Viken Kassabian Ms. Ani Kassabian Garo & Azniv Kassabian Kourken Kassabian Nanor and Talar Kassabian Hrag & Jiki Vartouhi Kassamanian Mr. Khoren Kassardjian Vartakes Kassardjian Mr. & Mrs. Ardaches and Sona Kassardjian Garabet Kassis Edwart & Arax Kassouny Hovannes Armen & Edward Kassyan Anthony & Emily Kasumyan Petroissian Katchatur Krikor Katmarian In the memory of Manuk Katrdjian Patil &Lilia Kavarian Jack Kayacan Annie Kayayan Mr. & Mrs. Gary and Hasmik Kayoumjian Garbis & Ani Kayserian Mariam Kayssarian Vicken & Annette Kazambjian Armen Kazanchyan Vahag Kazanchyan Akop Kazanchyan Maksut Kazanci in memory of Marie Kazandjian Moushegh Kazandjian Ani Kazandjian Mr. Sahak Kazandjian Lucy, Dalia, Malvina, Gasia Kazanian Kazanjian Jewelers Sarin & Mirak Kazanjian Oshin Kazarian Mr. Gourgen Kazarian Anonymous David Kazarian Gegam Kazarian Mr. & Mrs. Ardashes and Gayane Kazarians Tevork Khzarjian & Ani Grigoryan Ms. Anoush Kazaryan Mr. Aram Kazaryan Mr. Gurgen Kazaryan Mr. Tigran Kazaryan Ms. Lilit Kazaryan Mrs. Sona Kazazian Mr. & Mrs. Garabed and Hamesdouhie Kazazian Lilit Kazikhanyan Anonymous Mr. Simon Kechechian Ani Kechichian Sargis Kegeyan Sirvard & Noubar Kegeyan Alique Ari Keghinian In memory of Verjin Mempreian & Roger Krikorian In memory of Choren and Flora Manukian Dr. Harry & Loretta Kehiakachoian Mr. & Mrs. Sarkis and Araxie Kelechian Keldejian Family Sahak & Zarouhi Keledjian Vache & Tania Keledjian Haig & Argine Kelegian Hovig Kelemdjian Mr. Vasken Kelerchian

Haroutiun & Marie Kelian Andranig & Kelleyan Kelleyan George & Tsoler Kilissian Mr. & Mrs. John and Jacqueline Kemhadjian John & Jaqueline Kemhadjian Mr. & Mrs. Shant and Ani Kenderian Yeprem & Anahid Kendirdjian Raffi & Silva, Aleena Sarine, Kendirjian Vaskin Kenian Mr. Vicken Kenjoian Ms. Anette Keochekian Mr. & Mrs. Sarkis and Carol Keochekian Mr. & Mrs. Mitchel and Jasmine Keolian Abraham Keorhagian Ruben & Takoui Keorhagian Levon &Nerina Keorjikian hagop & araxi keoseyan Anahid Keraghosian Nshan Kerelian Varand, Varag & Arabo John & Anahid Kerkezian Marie & Sagatal Kiropyan Lilian Keshish Mr. Levon Keshish and Mrs. Hasmik Manochehri In Memory Of Zaven Ketzoyan Mr. Alek Keshishian Martirus & Tereza Keshishian Panos & Narine Keshishian Armen Keshishian Allene Keshishian & Family Nicholas Kurkjian Roben Keshishian Mr. Osheen Keshishian Keshishian Family Mr. and Mrs.Levon & Houri Keshishian,Sarmen,Sareen Manuel & Rosette Keshishian Anni Keshishian Garnik & Serbouhi Keshishian Arman & Talin Agdaian Razmik & Mari Keshishian Anonymous Hmayak keshishian Emily & Chloe Keshishian Varooj & Jenik Keshishian Mr. & Mrs. Andre and Adrine Keshishian Yeghisapet Keshishian Mr. Rafik and Roza Keshishian Sevak and Sevana Keshishian In memory of Sarkis Ajamian David and Sophie Keshishian Hovsep & Anoush Keshishian Alfred Keshishian Arbi & Pollet Keshishmoosa Mr. Sean and Anna Keshishyan Khoren Keshishyan Haik and Daniel Keshishyan Lusik Keshishian and Edmond Nazaryan Robert Keshishyan Alek Keshishyan Ms. Elmira Keshishyan Nareh Keshishyan Vahagn & Melina Keshishyan Haykuhi and Shakeh Keshishyan Mr. and Mrs. Robert Keshishyan Narek Keshisian Sisak & siranush Keshisian Njedh & Ani Bgagramian Shakeh & Shoushan Keshkekian Harut & Aida Keshmeshian Murat Kesisoglu Toros & Vartanoush Keskerian Mr. L.H. Kessler Norair & Vartuhi Kestekyan Mr. & Mrs. Gregory and Alice Ketabgian Ka'ren Ketedndjian

Mr. Vartkes and Berjouhi Ketenjian Vatche Keuftedjian Ossanna Keuhnelian Sahag & Arlin Keuhnelian Keuroghlian & Sevilla Family Mrs. Eileen Keusseyan Toros & Anni Keusseyan Rosaline Keussoyan IN memory of Mary Keutelian by Keutelian famiy Araz & Anise Kevakian Ms. & Mr. Narine and Robert Kevakian Ms. Siran and Shahin Kevakian Greg & Anni Kevorkian Linda Kevorkian Elisa Kevorkian Robert Keyan Vanuhi Keyes Hratch Keyo Armen Khaachatryan Khachatour Grigoryan Vicken Khachadourian Monik Khachatoorian Mr. & Mrs. Haron and Lorik Khachatoorian Mr. & Mrs. Zareh and Anahit Khachatoorian Ms. & Ms. Margarete and Nilik Khachatoorian Roben & Ledoosh Khachatoorian Linda Khachatour Family Reynold Khachatourian and Families In Honor of Shant Khachatourian from Proud Parents Vahik and Artemis Khachatourian Ark Fire Protection in the memory of Ashot & Rima Gratch & Sona Khachatrian Vanik Khachatrian Batem Khachatrian Poghos Khachatrian Anna Khachatryan Aram and Anjela Khachatryan In memory of Asya Armen Khachatryan Lousine and Kima Khachatryan Karen Khachatryan and Rubek Sukaiasyan Suren Khachatryan Maria, Anna & Christina Khachatryan Gayane Ghandilyan Mr. & Mrs. Jon and Barbara Khachaturian Vokee Rock Band Mr. and Mrs. Thomas Khachaturian Annette Khachaturian 1 Year Old Baby Stephan Khachaturian Liya and Daniel Babakhyan Chris Khacherian Mr. Vrej Khacherian Garegin Khacheryan Jirair and Manik Khachian Noemi & Nella Khachian Ms. Rima Khachian Mr. Avanes Khachian Mr. Vahik and Magda Khachiki In memory of Manoush and George Aghabegians Gayane & Manuk Khachikian Avetis Khachikian Nejdeh & Armineh Khachikian In memory of Arous Teodik Khachikian Tina Khachikian Ishkhan Khachikian Parkouhi Khachikian Khachikyan Family Colette Hovsepian

142

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Gohar Khachikyan Khooren Khachikyan Leleya Khachikyan Arthur & Allen Khachikyan Grigor & Anush Khachikyan Mr. Rafik Khachoomian triple X penisula chaptert Tania Khachooni Kenarik Khachtorians Alex & Anthony Aslanian Mr. & Mrs. Noubar and Hasmig Khadarian George Khafardian Kristine Ovnanyan Eugenie Khajadourian Armen, Annabelle and Baby William Khalafyan Varuszhan Khalafyan Arshak & Aylin Khalafyan Manousak Khalolian Ms. Madeline Khamo Mr. & Mrs. Hrair and Odette Khanbabians Mrs. Eliza Khanbabians Vahe & Arax Khanbabian Maro Hananian Karnik & Elizabeth Khandjian Mr. Patrick Khani Karina & Juliana Khanjian Zaven & Sona Khanjian Viken & Vahe Khanjian David Khanjyan Tina and Tennie Khanlian Andranik Khanlian Anonymous Mr. Karapet Khanoyan Varuzhan Khantrashyan Sargis Khanyan Alyce & Kazar Khanzadian Anonymous Mary and Harout Kharealian Vicken Khatchadourian Antranig & Gurgie Khatchadourian Kayzak & Eglantin Khatchadourian Shant Khatchadouriyan In Memory of Vahe Khanlian Mr. and Mrs. Robert Khatchanian Tina Khanlian Gayane & Vahe Mardirosian Tennia Khanlian Gratch & Sona Khachatrian Marie & Cordoba For Jacklin Kirakosian Edick & Violet Khatchatourian Maane Khatchatourian Patrick Khatchatouryan Khachik & Svetlana Khachatryan Roupen & Alice Khatcher Garo & Noune Khatchikian John & Sima Khatchikian In Memory Of Gusan Aram Asatrian Haig and Varouj Khatchikian Lilit and Alyssa Khatchmanian Mr. and Mrs. Robert Khatchooni Shahen Khatharyan Natalie Khavatoryan Hagop Khayoyan Meher Khechadorian Khechoomian Family Mr. & Mrs. Andranik and Houry Khechoumian Shirin & Antranik Khechoumian Eduard Khechumian Baby Alex Khechumyan Kristin and David Azatyan Albert and Gevork Khechumyan Sarkis Khechumyan Anonymous Steve & Anita Khermandalian Michael Kheshvadjian Garo & Ginny Kheshvadjian

Mr. Galust Khlkhlian Minas Khodabakhshian Lilie Khodabakhshian Melik Khodaerby Dikran & Karine Khodanian Mr. Zohrab and Loucine Khodanian Armenak & Sonik Khodaverdi Ani and Lorik Khodaverdian Madelayne Khodjasarian Khodjoian Family Melanyan Khodzhamiryan Ms. Zeibour Khonkikian Khopshanosov Family Ms. Emma Khoudian Vahe & Aza Khourdadjian Mr. & Mrs. Onik and Sonia Khourdajian Mr. Armen Khourdajian Mr. John Khoustekian In honor of Mr. & Mrs. Seboo Hovanessian Jirair Khrimian Hakop Khrimian Shant Khrimian Steve Khroyan Mr. Vahe Khroyan Rima Khubesrian Ayvaz Khudagulyan Astghik Khudagulyan Stephen Khudaverdyan Mrs. Karine Khudikian Edmond & Silva Khudyan Armen and Mher Khukoyan Arsen Khumarian Titus Insurance Armen & Melineh Kikeshian Vardan Kinatyan Mr. & Mrs. Levon Kiradzhyan Mr. Harutun Kirajyan Sarkis Kirakosian Andrew & Tadeh & Emma Seda and Kirakos Kirakosian Hrair & Armine Kirakossian Vahik Kirakosyan Eduard Kirakosyan & family Nune, Serzhik and Armond Kirakosyan Vazgen Kirakosyan Tatevik Kiramichyan Sarmen Kiramidzhyan George Kirazian Sirush and Ara Mnatsakian Boghos Kirokian Shahe Kirokian Berj Kirokian Viken & Alma Kirokian Mrs. Annette Kiureghian Arutyun Kivranyan Jim & Jack Auto Body From the Kizirain Borthers In Memory of Gohar Injijian Vahe & Roozan Kizirian Mr. Avak Kizirian Veronica Klian Mr. & Mrs. Michael and Giuliana Klijian Lilit Klsaian Missak Kltchian Mr. Yervant Kludjian Aram Kludjian Harut Knavgian Assatoor & Annik Kocharian Markar and Armenoohi Dividian David Kocharyan Pirumyan Aksenik & Kocharyan Suren Arliette Sulikhanyan Dr. Meroujan Kodabakshian Dr. Meroujan Kodabakshian Kojayan Family Mr. & Mrs. Minas and Nazelie Kojayan Father Tashjian- KartounianKojikian-Jaghalian

Christina Atamian Kokayan Family John Kokshanian Kolandzhyan Family David Kolanjian Mr. and Mrs. Partev Kolanjian Mr. Agop Kolayan Mr. Garabed Kolian Mr. & Mrs. Norman Kondy Mrs. Margaret Kondy Elise Konjoyan Jack Konoian and Family Wahak Kontian Ms. Mary Koobatian Sevan Koocherian In Memory of Arax Anderyasian In memory of Noyem Koocherian Robert Koorkian Irene Abrehem Korhonian Family Mr. Grant Korkoyan Mr. & Mrs. Igya and Varduyi Kose Gayane & Mari Koshkakaryan Sarkis Koshkarian Gohar and David Koshkarian Nerses & Noyemi Koshkarian Vahan Koshkaryan Pogos & Seda Koshkaryan Mr. & Mrs. Wahan and Iklantine Koshkerian Hollywood Land Tours Haig & Talar Kossakian Varuzhan & Lazar Kostandyan Aram Kostandyan Hayk & Stella Kostandyan George & Alex Kostanian Anna Goostanyan Garegin Kotanjian Arax Kotanjian Mr. Grigor Kotcholosian Ms. Grace Kotchounian Marcos Kotoyan Saro & Aida Kotoyan In Memory of Sister Alice Sutchian Yeghso Kouchayan Nareg & Lilit Koucherian Mrs. Marlena Kouchkarian Ms. Lucy Koukeyan Arshak & Vardan Koulatjian Angel Koulayan Nazo Koulloukian Mr. & Mrs. Saro and Mary Koumashian Mr. Raffi Koumashian Mr. and Mrs. Varoujan Koundakjian Mr. & Mrs. Garo and Arpy Kourounian Aram Kouyoumdjian Mr. Hrant Kouyoumdjian Mr. & Mrs. Alex and Seta Kouyoumdjian Shant & Isabelle Kouyoumdjian Toros & Siran Kouyoumdjian Vartouhi Kouyoumdjian Garo & Christine Kouyoumjian In memory of Asli Simonyan Yaghia & Hasmig Kozanian Kozanian Family Zvart and Dikran Krajian Hagop & Anahit Krajian Sharis & Anisa Krekian Mr. & Mrs. Haig and Alice Krekorian Grigor Krgatpashyan Krigoryan Ms. Snezana Krikorian Ms. Stacy Krikorian Krikorian Family (best of Mediterranean) Aspet Krikorian Karpis and Zvart Krikorian

Seza Krikorian Sarkis Masis Krikor Krikorian Alina Krikorian Ohaness & Berdjouhi Krikorian Haig Berberian Rouben Krikourian Suzanna Krkeyan Vahe & Anoush Krochian Hilak Krpeian Armen & Emily Krtotyan Dr. & Mrs. Razmig and Nicole Krumian Serop Ksaejikian Armen Sarkisian Mr. Kevork Kulahian Mr. & Mrs. Zaven and Virginia Kulajian Ohannes & Seta Kulak Avedician Eva Kulandjian Yervant Kullahian Mr. & Mrs. Paul and Ilda Kullukian Vartivar Kullukian Mr. Nichan and Anahid Kulukian Jack Kumjian Pierre, Arsho, and Haig Kupelian In Memory Vahe Kupelian Garabed Kupelian Yelisapet Kupelyan Mike & Mesrop Kurdian Mr. Raffi Kurdian Silva & Sahag Kurdian In Memory of Garo Kurdoghlian Alice Kurdoghlian Kurdyan Family Lilit Kurdzhtukian Narine Kuredjian In memory of Jake Kuredjian Roobik & Armine Kureghian Nicholas & Colleen Kureghian Nenet Kureghian Kharik Koureghian Kureghian Nick Garo & Agavni Kurian Eva Kurkjian Vardui and Katia Kusherian Pavel Kushkyan Artun Kutckuk Kutukdjian Mrs. Sonia Kutukian Armen Kutyan Vic & Valentina Kuvakian Optimum Motors Auto Body Mr. Garo Charles Kuyumjian Mr. and Mrs. Kevork Kuyumjian Fron The Kuyumjian Family Jasmen Kyzykyan 1st General Insurance Services Mr. & Mrs. Nishan and Markarid Lachinian Ms. Marita and Vahid Lahijanian Khajak Lajnian Lakhoian Family Boghos Lakisian In Memory of Zarouhi & Armenak Lakissian Arthur Laloyan Hilda and Tom Lanman In memory of John Shahinian Nina & Benjamin Lazareva Leo Lazarian Maneh & Lana Nazarian Maryam & Masis Lazarian Felin and Vaheh Shahbazian George & Angella Lebedeff Mr. and Mrs. Thomas Leist Ms. Karen Lektzian Levantian Family Petrosyan Telman & Rima Anonymous Karnig & Takouhi Levonian Ms. Mary Levy Lori Libarian Anonymous

In memory of Hovhannes & Marie Libiarian Limondzhyian Oganes Kinatyan Jenia Lucas lusine Mr. Ovsep Lusinyan Mrs. Flora Lusparyan Arshavir and Isabella Lusparyan Vahan & Aida Lux Maadenjian family Jim & Mary Mac Gilvray Anahid & James Mackean and family Mrs. Elizabeth MacKertichian In Memory of Edward & Azniv Mekitirian In Loving Memory of Abraham & Elmafp Mekitarian Tatevik Vardanyan Aroutoun & Nora Madarian Avetis & Seda Madatian Arielle, Aedan, Oliver, Sasha, Corina and Ari Madi Tatevik & Armen Madoyan Khachik Mafyan Maghakian family Azniv Maghakian Mr. Sarkis Maghakian Vikulik Maghakian Mr. and Mrs. Grant Magtesyan Lusine Mahdessian Anonymous Taleen & Ara Mahseredjian Ms. Hermine Mahseredjian Mr. & Mrs. Kevork and Elizabeth Mahseredjian Hovanes and Marie Mahserejian Arda & Vana Mahserejian Mr. & Mrs. Shahin and Elianor Mailian Meroujan, Armine, Henrik & Ani Mailyan Family In Memory Gevork Majarian Araz and Armen Majnoonian Sevana Magarian Zareh & Maro Makasjian Mr. and Mrs. Edward Makasjian Talar Alexanian Sevag Alexanian Mariana Makasjian Mr. & Mrs. Antranik and Betty Makerian Rosin Makerian Melkon Makerian Mr. Ashot Makhmuryan Arman & Mary Malakian Anoush & Talar Malakian Alique Malakian Vasiliy Malanok Constantin Malekandrasians Vahik Malekian Adrine and Hamlet Malekian Maya Malekian Markarit Malekian Malian Family Hagop & Maireni Melikian Seryan Malintsyan Perry & Julia Maljian Mr. & Mrs. Merujan Malkasian Karo Malkhasian Mr. and Mrs. Sarkis Malkhasian John & Caroline Malouf Mr. & Mrs. Ara and Stella Maloyan Lilit, Anahit, Tigran, Natalie, & Mary Malumyan Adis & Edvin Malyan Haigaz Malyemezian Mr. Hratch Mamigonian Ashot & Hilda Mamikonyan Arsine Mampre In Memory of Toros Mananian Vazgen manas Helen Manasaryan

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

143

Roman Manasserian Christopher and Daniel Manasserian Mr. and Mrs. Khatchig Mandjikian Ms. Mary Mandoyan Garen & Lucy Mangassarian In Memory of Sarkis Adjemian Sarin Manian Mr. Joseph and Isgouhi Manjikian Mr. & Mrs. Hagop and Knar Manjikian Alek and Noal Mankerian Arpy Mankerian Vartan and Shoghig Manoogian Mr. and Mrs. Edward Manookian Mr. Harry Manookian Edwin and Eric Manoucheri Edmond and Roubina Manouchehri Manoucherian Family Meghreeg & koko Manouelian Lydia Manougian Mr. & Mrs. Vartan and Gladys Manougian Jacob Manouguian Mariam & Jerry Manoukian Antanik & Lusine Manoukian Mr. & Mrs. Avedis and Asdeghig Manoukian Stepan Manoukian Hagop & Rosemary Manoukian Mr. & Mrs. Sarkis and Ani Manoukian Ms. Teolinda Manoukian Raffi Manoukian Armand and Alex Manoukian Victoria Manoukian MDM Rehearsal Studios Robert &Jackie Manselian Armand R. Mansourian Garo Mansourian Edik Mansourian Henrik Mansourian Chris Mansourian Mr. & Mrs. Vicken and Talin Mansourian Maro Mansuryan Yelena Manucharyan Hagop Manuelian Rev. Papken & Yeretsgin Manuelian Sahak & Lusine Manuelian Garo & Seta Manuelian, In loving memory of Sirvart Pamplemousse Patisserie Grant & Karine Manukyan Anna Manvelyan Sarkis & Garine Maranian Levon Marashlian Hagop Maraslian (On Behalf of USC) Mr. Alec Marcar Mr. and Mrs. Tigran Z. Marcarian Mrs. Lucie H. Marcarian Gevik & Medk Marcarian Ani & Rita Mardakhanian Shant Mardigian Hagob & Tigranuhi Mardigian Memory of Trigran Gorikian George Mardigian Armen Mardiguian Ron Mardirosian Roben Mardirosian Ms. Alice Mardirosian Mr. Papken Mardirosian Andranik & Lilit Mardirosian Heranoosh Mardirosian Daron Drouperan Hayrenaktsakan Miootyoon In Memory of Kevork Chaush's 100th Anniversary

Rose Mardirossian Noonik Mardirossian Astrid and Armand Mardirossian Mr. Alec Mardirossian Hrair & Zovig Mardirossian Khachig & Shoushan Mardirossian Naris & Norvan Mardirossian Bakhshi & Lousig Mardirossian In me memory of rosa and antranik andressian Grigor Mardirosyan Annie & Sarine Mardoian Daniel & Jessica Mardoyan Alfred & Vanoush Mardoyan Ms. Anahid Marganian Goar Torosyan Vigen & Rima Margarian Armen Margaryan Anahid & Maneh Margaryan Ani Margaryan Mr. Ararat Margoosian Alfred Margoosian Robert Margoosian David H. Margosian Mesrob & Maral Margossian Ricardo & Yeran Margossian Ms. Karmen Margossian Kenarik Margousian Harout Markarian Dikran ,Makrouhi, & Sarven Markarian Mr. & Mrs. Joseph and Paquie Markarian Ashly & Alexander Markarian Evit Markarian Georgik & Hendrik Markarian Daron & Mineh Markarian Maro & Hagop Markarian Herach & Nancy Markarian Armen & Vickie Markarian Shant & Margerite Markarian Mr. and Mrs. Zohrab Markarian Mr. Mrs. Emil Markarian Sarkis Markarian Garo & Rose Markarian Mihran & Efron Markarian Mark Markarian Avedis & Armig Markarian Armond Markarian Hasmik Markarian Arev Markarian Nahreg Markarian Eric Markarian Vartan & Varik Markarians Mr. Aramis Markarovanes Khatoon Markarovanes Garen Markaryan Mr. & Mrs. Martin and Seda Marootian Heros, Anahit, Arvin, Artin, Marootian Andrea Marootian Karloke & Helen Marout Siran Marselian Mr. Mardik Martin Sarbouhi Martin Mrs. Nina Martin Mr. and Mrs. Joseph Martin Daniella Martin Karpis & Varsenik Martinyan Tigran Martinyan Gevork Martirosian Sergaey & Anait Martirosyan Anzhela Martirosian Vazgen & Mary Martirosian Anahit Martirosian and family Samson Martirosian Yessaye & Vehanoosh Martirossian Ms. Margaret Martirossian H. Martirossyan Family Allen & Artin Martirosyan Ms. Angela Martirosyan

Anonymous Arevik Martirosyan Ruzanna Martirosyan Tsovinar Martirosyan Karine Martirosyan Gagik Martirosyan Mrs. Ida Martirossian and Mr. Sevak Khodaverdian Mr. and Mrs. Saro Marukoglu Mr. & Mrs. Zareh and Armenie Marzbetuny Mike Marzvanian Mr. & Mrs. Souren and Zevart Masbanji Mrs. Elizabeth Masil Agvor & Aroos Mesropian Shahin Mastian Mr. Anthony Mastikian Sevag Matavosian Armine Matentsian Clarice Materan Aramais Matevosian Mateos Matevosian In Memory of Vanik Matevosian Tujanga Food Market Matevossian Family Vartan & Takouhi Matevossian Gevorg & Suzy Matevosyan Narek Matevosyan Hayk Matevosyan Razmik & Anzhik Mathevosian Haikaz & Arick Mathevosian Mr. Robert Matigan Josephine Matosian Jason & Nora Matossian Peter & Tula Matosian Joseph & Suzie Matossian Dr. & Mrs. Jesse and Silvia Matossian Mr. Ohannes Mavelian Karin & Areen Mayelan Mr. Peter Mazmanian Saro & Aren Mazmanian Russell Mccall Karen McSweeney Devon Meade Pmbf Medical Billing Sarkis Medzoyan Frederick Mefropi Dr. Jack & Astine Megerdichian Mr. Herair Megerdichian Mr. Fredrik Megerdichian Miles & Andrew Megerdoomian Goorgen and Zartik Megerdoomian Eric Megerdoomian Armen & Leslie Megerdoomian Ms. Anoush Megerian Joseph Meghbessian Drs. Vahe and Armine Meghrouni Mr. & Mrs. Victor and Theda Meghrouni Margarit Meghroyan Garen & Evelyn Megian Naira Megrabyan & Family Mr. & Mrs. Nishan and Rita Megrdichian Sebouh Meguerditchian Rayane Mehdikhani Nanor and Parpi Mehrabi Albert & Hasmik Mehrabian Sahag Mehrabian Shawn Mehrabian Sonia & Hasmik Meimarian Diana Mekenian - In Memory Norma Garabedian Mr. & Mrs. Mark and Eve Mekerdichian Mher Mekertichyan Ruben, Anahit, David & Mher Mekertichyan Paul Mekhedjian Haig Mekhsian Maig Mekhsian

Ms. Lora Mekikian In Memory of Hreshdag Mekjian Grigor, Kyle & Michael Mekjian Rafi & Serpouhie Mekjian Vahe Mekonyan Mr. Boris Melcomian Manoug Melelian Aleen Baronian Dr. and Mrs. Hovannes Melidonian Lina Melidonian Ani Melidonian Mr. Boris Melik Vartanian Alex & Nicole Melikabrahamian Gregory and Emma Melikian Andre & Tikoush Melikian Badrik & Gloria Melikian Mr. & Mrs. Artavast and Lucy Melikian Raffi Melikian Ashot & Melikian Sevana and Melania Melikian Meri,Armen, and Lucine MelikIsrayelyan Narbeh & Gizel Melik-Jahanian Alenoush Melikmenasakanian Bagrad & Hasmik MelikPetrossian Hranush Meliksepyan Serge & Kayane Melikyan Arman Melikyan Stepan Melikyan Gohar Melikyan Fredrik & Violette Melkom Edmond Melkomian Mr. Andranik Melkonian Ms. Lina Melkonian Mr. Shant Melkonian Mr. Shant Melkonian Vahe Melkonian Eddy Melkonian Mr. & Mrs. Avedis and Mariam Melkonian Narine Melkonian In memory of Haroutounian & Melkonian families Vartan & Margarette Melkonian Vartan & Melkonian Vatche, Varand, and Kareen Melkonian Tamar and Narineh Melkonian Boghos Melkonian Mr. & Mrs. Markar and Suzy Melkonian Mr. Antranik and Evik Melkonian Manuk & Astrik Melkonyan Meline and Louiza Melkonyan Oganes & Arusiak Melkonyan Hovhannes Melkonyan Gennadiy Melkumian Sedrak & Anahit Melkumian Asik Menachekanian Ms. Amalia Menas Ishkhanoohi Menasian Tim & Betty Mendonsa Mr. & Mrs. Zohrab and Arpineh Meneshian Harry and Maggie Meneshian Sarkis and Lucy Menetian Sisak Katchgian Merdjanian Family Perssy Mergeanian Perssy Mergeanian Mr. & Mrs. Dicran and Armenuhi Merguerian Ojen Merjanian Ms. Suzanne Merrill Sinona Mertloea Yvette, Raffi, Solange Meserkhani Avedis & Angel Meshefedjian Mrs. & Mr. Araxie and Hovannes Meshefejian Sarkis & Talin Mesrobian

Mr. & Mrs. Arthur and Sossie Mesrobian Mr. & Mrs. Krikor and Sonia Mesrobian Emil Mesropian Vitaliy Mesropyan Harry & Rosin Messerian Vartkes & Nazik Messerlian Mr. and Mrs. Hagop Messerlian Yasaei and Elize Messropian A &R Auto Repair Mrs. Florence Meyer Grigori Mezhlumyan Garo & Caroline Dokmadjian Mr. & Mrs. George and Anahit Mgdesyan Anonymous Ira Mherian Mr. & Mrs. Albert and Tikranouhi Michaelian Mr. & Mrs. Donald and Carolyn Michaelian Gagik Michaelian Varant and Zvart Michaelian Ashley Aslan Mr. & Mrs. Martiros and Ovsanna Miduryan Levon Migroyan Arpi Mihranian Mr. & Mrs. Karnig and Santoukht Mikaelian Mikaelian Family arthur Mikaelian Anie Mikaelian Anonymous Anonymous Ruzanna Mikayelyan Arsen & Marie Kaakijian Anonymous Ms. Ruzanna Mikayelyan Norik Mikoyan Vacheh and Shakeh Milikian Sonia Minakian Ms. Sona Minakian Markar Minanian Minas Family Saro Minasakanyan Agop & Andreia Minasian Murad Minasian Sosi Minasian Petros, Maro, and Petros Jr. Minasi Kamar & Margaret Minasian Verjeen & Anjel Minasian George & Lena Minasian Sarmen and Sarineh Minassi Dr. and Mrs. Guiragos and Annie Minassian Vaheh & Lidia Minassian Mr. Fred Minassian Dr. & Mrs. Guiragos and Annie Minassian Sevada Minassian Eric Minassian Mr. Harry and Nune Minassian Mr. & Mrs. Gegham and Emma Minassian Vran Minassian Harmik Minassian Suren Minassian Dania Youness & Aram Minassian Armenian Match.com Dating Ms. Nora Minassian Adolph, Rubina & Jaren Minassian Henazant Minassian Ms. Anahid Minassian Savannah Minassian Vaghinak and Araxi Ghazarian Hayk & Elina Minassyan Argisht, Maria & Nairi Minasyan Michael & Sosia Minasyan Nazik Minasyan Ms. Marine Minasyan

144

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Armen and Anahid Minatsaghanian In memory of Levon Onnig Minelian Peter Mirakian Elfrida Mirakyan Ms. Arpeni Mirigian Hrant Mirijanyan Khachatur Mirijanyan Mirimanian Family Dr. Edwin, Aline, and Alex Mirzabeigi ARK Plumbing Incorporation Sarouh & Juliet Mirzaeian Sarkis Mirzaeian Mihran Mirzaian Mr. and Mrs. Sourin Mirzaian Masis Shoghig Mirzaian Mr. Miron Mirzaians Christian and Sebastian Mirzakanian Vartush Shaverdian, Patrick and Aren Mirzakhanian Mr. & Mrs. Vigen and Zharmen Mirzakhanyan Mkrtich Mirzakhanyan Yeva & Tatevik Mirzakhanyan Mr. & Mrs. Raffy and Armena Mirzayan Mr. & Mrs. Armen and Jeannie Mirzayan In honor of Mr. & Mrs. Seboo Hovanessian Mr. & Mrs. Armen and Jeannie Mirzayan Adrineh Mirzayan Nazik Mirzayans Nichola and Nazik Mirzayans Ara & Alenoush Mirzian Tigran Mirzoyan Avakin Mirzrahian Valia Misakian Marilyn and Micheal Misakyan Mr. & Mrs. Ara and Nadya Missakian Dr. Robere J. Missirian Vahan and Lousine Missirian Vartan & Tamara Missirian In memory of Hrant Kejejie Rita Miwalian Karen Mkhitarian Marmar Mkhitaryan Mr. Armen Mkhsian Christina, Sevak & Mary Mkrchyan Aram & Lilit Mkrtchyan Arlen Mkrtchyan Sako & Emma Mkrtchyan Mkrtchyan Family Hovik Mkrtchyan Vachagan Mkrtchyan Ovsep Mkrtchyan Anahit Mkrtchyan Tsovinar Mkrtchyan Miss Tsovinar Mkrtchyan Hasmik Mkrtchyan Bella Mkrtycheva Armand & Aleek Mnatsakamyan Elina Mnatsakanova Anonymous Mr. Shant Mnatsakanyan Tatevik Zhamkochyan David Mnatsakanyan Mr. Vartan Mnayan Mr. Gabriel and Maria Moloyan Taguhi Momdjian Luiza Momdzhyan Mr. Dan Momjian The Twins Sonya & Garo Manjikian Natalie Momjian Arpine Momjian in memory of Hagop Momjian Amanda Momjian Armen and Virginia Momjian

Lauren Momjian Mr. Phillip Monaskanian Arsen & Leone Mooradian Onnik Mooradian Mr. Garo Mooradian Edick Moradkhanian Mr. & Mrs. Zareh and Madlen Moradkhanian Alina Morazan Raafat & Asmik Morcos Raafat & Asmik Morcos Ani & Ara Moses In Memory of Moses Arthur & Araks Moses Onik & Hermineh Moses Mr. & Mrs. Artur and Antonina Mosesov Mosikian Brothers, In Memory of Mkrtich Mosikian Ani Moskovian Mari Mosropian Mr. Sembat Mossaedi Razmik & Arsine Moughadafian vahan mouradian Mouradian Family Rev. Gourgen Mouradian and Mrs. Vardoui Mouradian Narine & Lala Mouradian Stepan Mouradkhanian Armenouhi & Pavel Mourkijiniants Mr. Ardvas Mousessian Boghos Moutafian Mosses & Aida Movel Vazken Movsesian Diramayr Anna R. Movsesian Ms. Astghik Movsessian Arin and Kristina Mov-sessian Daniel Movsesyan Aleksan Movsesyan Ani Movsesyan Sisian and Sarian Family Jilbert & Frida Movsissian Hovsep & Jeno Movssesian Mr. Arsen Muger Hamik & Edwin Mukelyan Peter Mulryan Meri Muradkhanyan Grigor Muradyan Murad Muradian Arsen and Hovik Tsovikian Dr. Ruben Muradyan & Family Michael Andreassian Artashes Muradyan Harout and Hasmig Muradyan Muradyan Family In memory of Koryun Rshtuni Mushegyan Family Hakop Mushoyan Marine Musulyan Neri N. Melkonian Vanya Nadimyan Tigran Nadimyan Mrs. and Mr. Elmira Naejarian In Memory of My Father Joseph Naghashian Nayiri Nahabedian Ms. Arpine Nahabedian Ms. Nora Nahabet Rouben Nahapetian Mr. & Mrs. Shahen and Ida Nahapetian Albert Nahapetian Ms. Ani Nahapetian In the memory of Ardavazed Nahapetian Mr. & Mrs. Vartan and Lida Nahapetyan Dr. & Mrs. Vartkes and Mary Najarian Heghoosh Najarian In Memory of Merujan Najarian Meline & Vasken Najarian Ara & Rosine Najarian Shant & Garo Najarian

Mr. Gary Nakashian Viken Natalene Nakashian Abba Pure Company\" Mr. Vicken Nakashian Daniel & Marjorie Nalbandian Vahe & Seta Nalbandian Ruben & Doris Nalbandian Krikor & Leza Nalbandian Hovsep & Caroline Nalbandian In Loving Memory of Caro Stepanian Artak Nalbandian Parandzem & Mehran Nalbandian Tsoler Nalbandian Aeghany Nalbandian Gevik & Arpi Nalbandian Joseph Nalbandian Shant Nalbandianian Papken Nalbandian David Nalbandian Ms. Sirvart Nalbantian In Memory of Krikor and Berjouhi Nalbandian Katherine Nalchajyan Tigran & Adrine Nalchyan Naldjian Family Nalvarian Family Christine Nansourian-Rivera Mrs. Anahid Narghizian Gilda Nargizian Gagik & Lilit Narinyants Nashikian Evelyn Navarro Henrik & Roobina Navasardian Alice Navasargian Vartan Nayebyan Nairi Nayirian Nazarenians & Family Mr. Leon Nazaretian Arevik and Lusine Nazaretyan Stella Nazari Ara Nazari Evelyna Nazari Sion Nazari Dr. & Mrs. Sarkis and Marita Nazarian Khajak & Zvart Nazarian Hagop Artin Nazarian Mr. Mark Nazarian Mr. & Mrs. Boghos and Highouri Nazarian Ms. Hasmik Nazarian Shahen Nazarian Hrachoohi & Edik Nazarian George Nazarian Ms. Nelly Nazarian Mr. Vahan Nazarian Vem and Nairi Nazarian Garen & Meghedi Nazarian Sarkis & Annie N azarian Celine Nazarian Anie Nazarian Armenian Betting Organization Grisha Nazarian Arek & Narek Nazarian Carnig and Betty Nazarian Phillip Nazarian www.pigeonpen.com Mrs. Arda Nazarian Mr. Stepan Nazarian Dina Nazarian Alerik Nazarian Arsen Nazarian Tom Nazarian Mr. Antones Nazarians Mr. & Mrs. Vahag and Shakeh Nazarians George & Karl Nazaryan Haroutyun Nazarian & Family Gagik & Lusine Nazaryan Robert Nazaryan Elmira, Hayk, and Andranik Nazaryan Vagik & Iveta Nazaryan

Angela Nazaryan Haik Nazaryan Ara & Maneh Nazaryan Avik & Ani Nazaryan Mr. & Ms. Rafik and Ermine Nazaryan Ashotik & Alicik Nazaryan Hilda Nazaryan Misak Nazaryan Mr. & Mrs. Ronald and Vivian Nazeley Haig and Michael Nazerian Nazik Avetian Mr. Thomas Neely Mr. Newman Nelson Rita Toprakjian Gregory & Susan Nemet Mr. Yeghia and Anahid Nercessian Patrick Nercessian Argine Nercessian Mr. & Mrs. Hacop and Janet Nercessian Armen Nercissiantz Shakeh Nercissiantz Nergararian Zvart Nergizian Dro & Dvin Nersessian Andranik Nersesyan lsabella Maneh Nersesyan Nelli Nersesyan Marieta Nersisian Dr. & Mrs. Beno and Sonia Nersissian Ms. Loris Nersissian Loris Nersissian Rober & Ayda Nigogosyan Edward Nigolian Ms. Rima Nikoghossian Sarkis Nikogosyan Garen Nikoyan Hovik & Astghik Nikoyan In Memory of Hovsep Kasperian, Garo, & Kevork Lena Nishanian Vartuhi & Hovannes Nshanian Ms. Hasmick Nishanian Edward Nishanian Armen Nkruryan Peny Nokhoudian Alfred Noravian Robert & Silvana Noravian Serge Noravian Mr. Vrej Noravian Alec & Arden Norendzayan Alec Norendzayan Ella and Millia Norijanian Tamar Norikian Melik Noroyan Felix Noroyan Mr. Felix Noroyan Anonymous Zhirair Novruzyan Serop & Emma Novshadian Alex Novshadian age 10 Allen Novshadyan Age 8 Ms. Mildred Nozaki DJ Masis Masiss Nranian and Iraq Bagbad Victoria & Anita Obandsian Berdj &Nori Odabachian Liouni Odabachian Souren Odabashian Vasken Oddabashian & Family Petrocelli Ela Agajolov Roman Oganesian Mikhael Oganesian Congrats to Zarik and Sevak (Engagement) Neshan & Lucy Ojanesian Razmik Oganessian Mr. Hike Oganessian Valodya Oganesyan & Family Aram Oganesyan

Zaven & Anna Oganesyan Arsen and Hasmik Oganesyan Edik Oganesyan Hasmik Oganesyan Marat Oganesyan Mikael Oganesyan Irinae Oganesyan Mr. & Mrs. Mikayel and Lilia Oganesyan Nvard Oganesyan Harout Ohanian Hovaness Ohanian Khachik Oganian Nzhde, Stepan, and Ani Oganesyan Hakop Oganyan In Memory of Marina Gastaryan Armen Oganyan Karen & Arkanas Oghonekian Sarkis Ogtanyan Margarit & Migran Ogtanyan Shant Ogtanyan Shant Ogtanyan Hripsime Ohakian Ms. Ellen Ohan Ivette Ohan Viken Ohanesian Anonymous Dr. Don Ohanesian Mariann Ohanesian Mary Ohanesian Norayr & Nancy Ohanessian Yedvaret Ohanessian Hera Ohanessian Rima Baldoyan Sebooh Ohanessian Arsen & Hilda Ohanessian David Ohanganians Mr. & Mrs. Garnik and Hilda Ohanian Sarkis & Vrejouhi Ohanian Ms. Zorina Ohanian Vohn Ohanian Mr. & Mrs. George and Diane Ohanian Norik & Anahid Ohanian Aram & Shant Ohanian Mr. & Mrs. Sebouh and Sonia Ohanian Ms. Hilda Ohanian Vohn Kristapor Ohanian Noy Ohanian Israel Ohanian Mr. & Mrs. Diron and Gohar Ohanian Margo Ohanian Ranera & Sevak Ohanian Nareg and Tatevik Ohanian Hovanes Ohanian Arvin & Anaeis Ohanian Mr. & Mrs. Haig and Marie Ohanian Dr. Marina OhanianDeyirmencian Ms. Biana Ohanian-Goncuian Marineh Ohanians Sevan Ohanians Ms. Angele Ohannessian Ohannessian Talin and Pauline Ohannessian Mr. & Mrs. Kevork and Serpouhie Ohannessiann Yervand Osana Ohanyan Evereg Fenesse Educational Society of Los Angelos John & Caroline O'Malley In Memory of Melanie Ookhtens from Her Parents Lana, Narek, & Davit Ootuzbiryan Mhair Orchanian Bedros Orchanian Sarkis Orchanian Armen Ordakian Jiraire & Zovig Orfali

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

145

Serbohie Orfalian Ruben & Camar Orichian Mr. & Mrs. Nubar and Ayda Ornekian Hovsep Orujyan Sayat Oruncakciel Nataliya Osipova Mr. Haig Ounanian Golden Eadle Construction Dikran Ounjian Harout Ounjian Sevan Ourfalian Mr. Avak Ourishian In Memory of Zareh Ourishian Techno Plumbing Ourkhan Brothers Zachary and Mathew Oursalian Vahe Ouzounian Anonymous Osep & Zevart Ouzounian Hagop and Goarik Ouzunyan Sevak & Artak Barsegyan Remon Bridgette & Ani Ovanesian Mr. & Mrs. Artem and Irene Ovanessian In Memory of Melineh Peroomian Gilbert and Talin Ovanessian Grisha Ovanisian In memory of Freedomfighters Vicken Zakarian Varuzhan & Gilda Ovasapian Karo Ovasapyan Aspet & Shake Ovasapyan Ms. Nvard Ovasapyan Edik & Anik Ovasapyan Emin & Narek MelikAbrahamyan Margrit Ovasepian Mgo Ovayan Garik Ovoian Mr. Armen Ovsepian Aram Ovsepian Narek and Arnak Hovaness & Anoush Ovsepyan Zhirair Ovsepyan hrach and luyaca Ovsepyan Anonymous Jirair & Tina Oz Norayir & Maria Del Carmen Oz Artem & Irian Garakian Akop Pagalyan Mr. Galoust Pakhanians Mrs. Hermineh Pakhanians Vardges Pakhanyan Gayane Pakhanyan Linda Palchyants Vrejouhie & Hagop Balian Apres Pamazarians Levon Jr. Pamukyan Harout Panjarjian Stephanie Michaelian Armen Panosian Tro & Dari Panosian Ardavaz & Arshaloys Panosian Hagop, Ani, Lorig, Armen, & Varuir Panossian Arik Panossian Mr. & Mrs. Hagop and Ani Panossian Mesrop & Goharik Panossian Lara Panossian Ohannes Mahdesian Haynoush & Sevak Ohanian Gabriel & Asdghig Panossian Petros & Olga Panossian Sose Panossian Ani & Robert Misirian Khachatur Panosyan Vahagn Panosyan Valeri Papanian & Vazganush Gharibyan Nora Papasian Robert Papasian

Richard Papasyan Mr. Serge Papayans Roubina Papazian Mr. Andranik Papazian Mr. Todd Papazian Zaven, Marat & Kristine Papazian Khachatour & Goha Papazian Zaven Papazian Isabella Papazian Aren & Mary Papazian Mr. Arno Papazyan Edgar Papazyan Gor Papazyan Vardan & Vahan Papoian Gayane Papyan Nerses Papyan Alexander & Gohar Paramazian Sam Paregian and Daughters Benjamin & Victoria Parian Mr. Levon Parian Ghazaros Parikian Jr. Haykuhi Haroutyunian Armine Parmakszyan Mr. & Mrs. Levon and Maria Paronyan Anonymous Parsadanian Family Armen Parsadanyan Anonymous Parsamyan Family Modern Tatev Parsamyan Vartkes & Hermine Parsanian Hamlik Parsanian Eana Parsanian Varouj Parseghian Vartan, Arpie and Seepan Parseghian Haik Parseghian Tina & Raphael Parsegian Rommel Paseh Dikran & Rita Parsekyan Karine & Leon Partamian Haigouhi Hovsepians In Memory of Kegham & Hermine Parunyan Paul & Hilda Parunyan Mr. & Mrs. Hagop and Hayguhi Parunyan Joseph & Sona Pashayan Ms. Zhanna K Patashvili Rafik & Loreta Patatanyan Harout & Gayane Patian Artashes Patrikyan Mr. & Mrs. Robert and Carla Patterson Mrs. Varti Knouni Patton Anonymous Hagop Pchilgirian Dennis R. Pearson vessela peeva Eillon Pehkmian Sona Pehlivanian Sevag Pehlivanian Mitch, Kohar, & Megan Pelter joe and linda pennino Maral & Sassoon Razmik Perian Narek and Taleen Perian Neshan & Rubina Peroomian Vahe Peroomian Mr. and Mrs. Neshan Peroomian Hamayak Pertshikyan Hamayak Pertshikyan Seiran Petikian Hovik Shahen & Shant Petoyan Albert & Tamara Petrosian Mr. Vahe Petrosian Petrosian Family Andranik Petrosian Mikail Petrosian Anonymous Seyran Petrosov Alice & Vahik Petrossian Edward & Alina Petrossian

Diana & Gina Petrossian Anthony and Isabella Petrossian La County Fire Protection Mr. & Mrs. Aspet and Nora Petrossian Anonymous Soren & Marietta Petrossian Ms. Larisa and Ernest Petrossian Karineh Petrossian Anoush Petrossian Mr. Alen Petrossian Alene and Christine Petrossian Progress Insurance musheg armen &mane petrosian Siran & Horen Petrosyan Mr. Henrik Petrosyan Anahit Petrosyan Samson and Susan Petrosyan Maria and Anna Petrosyan Tabel and Edgar Petrosyan Arutyun & Gilda Petrosyan Anahit Petrosyan Elman & Lida Petrosyan Mr. Sogomon Petrosyan Mr. & Mrs. Karapet and Mariam Petrosyan Vahan & Anahid Pezeshkian Narbeh and Gayaneh Pezeshkian Arin Pezeshkian Allen & Sabin Pezeshkian Yervand & Jenian Pezeshkian Alec Pezeshkian Vicken Pezeshkian Manouk Pezeshkian Mireille Philiposian Nikko Philips Alexandra Philips Arousyat Phillits Alin Pichikian Alek & Ani Pilafian Charles Pilavian Sevag Pilavian Ms. Hilda Pilehgar Mary & Khachig Pilibosian Mr. & Mrs. Leo and Marlene Pilibosian Philip Pilosian Roni Khudanyan pinatsian Memory of Aved Avedian Mr. & Mrs. Raffi and Ani Pirichian Andrew & Alec Pirijanian Oshin Pirijanian Serom & Yeranuhi Pirjanian Edik Pirvervian & Janet Pirvervian Ploozian Family Vostanik & Jenny Ploozian Aleen Pogharian Mr. Mardig and Seta Pogharian Gayane Boghosian Talhoul Automotive center Myasnik Poghosyan (Nick) Eduard Poghosyan Hamlet Pogosian Art and Erin Keshishyan Arsen Pogosov Oleg & Olga Pogosov Ashot Pogosov Karine Pogossian Bedros & Hasmik Bogosian Ms. Aram and Margarit Pogosyan Vigen Pogosyan Karine Pogosyan Angela & Sevan Pogosyan Taguhi Pogosyan Rev. Zaven Poladian Suren & Svetlana Poladian Edward & Aleftina Polatian Setrak Polatoglu Mr. Abraham Polatoglu Anahit & Harry Pomakian Hilary Poochigian

Alexander and Talin Popovic Mr. Hagop Postoyan Armen Postoyan Arbi Poulatian Mr. & Mrs. Alek and Elizabeth Poulatian Richard Pranin Pua Carber Grant Carber Mr. & Mrs. Larry and Linda Price Mr. Stephen Pridmore Ms. Ossanna Proudian Cindy Puglisi Harout Pushian Mr. Vardan Pzdikyan Mr. & Mrs. Steve and Nathalie Quintanar William Quito Kohar & Mesrop Qurdian Shahen Sharo & Violet Raissi Alfred Ramirez and Jazmin Kazaryan Vrej Ratavousian Valod Ratazousian Jirair & Peruz Ratevosian Mr. Zaven Ratevosyan Aida & Aram Alrayes Juliette Rebekale Khatchadour & Ina Rechdouni Vardan Reganyan Varujan Reganyan Anonymous Viola Reimers Krikor & Armenuhi Reisian Seto, Hera & Ari Reisian Bella Tatarian in Armenian Nights Paul & Rita Rickey Rosa and Alicia Rodriguez Robert Roghanian Mrs. Dikranoohy Dee Roohinian Sheram Rostamian Herair & Mireille Rostamian Karoline Rostamiani Raffi & Maro Rostomian Gaguik Rostomian Levon & Lara Roubinian Berge Roubinian Tigran Rshtuni In Memory of Kay Rustigian In memory of Masis & Arax Ruzgerian Robert Saakian Atlantic Painting Mr. Artur Saakov Masis Saakyan Antranik & Lida Saakyan Parkev Saakyan Sarkis Saakyan Edmond & Manon Saarian Kapriel Saatdjian Nerses Sabiljian Aznive Sabonjian Mr. & Mrs. Esahak and Adrienne Saboonchian Anonymous In Loving Memory of Puzant Saboundjian In Loving Memory of Puzant Saboundjian Talar Sabounjian Oganes Sachmanyan Hagop Sadakian Family In Memory of Vartivar and Tooig Berberian In memory of Aram Safarian and Harout barghoutian Dr. Raffy and Mary Safarian Mr. & Mrs. Sargis and Pearl Safarian Mrs. Odette Safarian Varuyan & Alice Safarian Hilda Safarian Raymond Safarian Albert Safarian

Rima Safaryan Galya Safaryan Garnik Safaryan Mrs. Marda Safaryan Alina Saferian Mike Sagarian Levon & Kathleen Sagatelyan Mr. & Mrs. Migirdic and Alis Sagatelyan Mihran Sagatelyan Nazar & Maline Sunnybazarian Vasken Saghbazarian Mrs. Manas Saghdejian David Sagherian Mr. and Mrs. Norair George Saghian Ms. Anahid Saginian Benik and Maro Sagiyan Christina and Jirayr Sagiyan Shant & Nayrien Sahagian Izabella & Khatchik Sahakian Ms. Annik Sahakian Mr. & Mrs. George and Adik Sahakian Sahak & Angele Sahakian Arthur Sahakian Khachik, Ani & Bella Sahakian Mikayel and Apri Sahakian IN memory of Guy Torossian Vahek and Ano Sahakian From Iran Mr. Areg Sahakian Alice & Ando Sahakian Sargis & Violet Sahakyan Mr. & Mrs. Ared and Najda Sahnazoglu Diran & Janet Sahnazoglu Edward & Armineh Saidkhanian Yvette Saidkhanian Steve Saidkhanian Armineh Saint Antranik Saiyan Mike Sakajian Vahe & Jeanna Sakalian On Behalf Of Manas & Markarit In Memory of Armine Vahe & Arsine Sakisian Emanuel & Anna Maria Sakzlyan Mr. and Mrs. Vram Salatian Haik and Marleen Salibian Emma & Khoren Salmassian Hovannes & Alice Salvarian Gohar & Hagop Samarjian Mr. Dikran Samourkashian Zareh Samurkashian David & Shushanna Samvelian Arsen & Melanie Sanamian Albert & Grigor Sanamian Abrik & Lusine Sanamian Harmik Sanassarian & Rosa Halebi Ani Sangsian and Lusya Gurnyan Mr. & Mrs. Henry and Nancy Sanoian Michael Sanossian Mr. & Mrs. Akop and Sousana Sanosyan Armando & Summer Honarbhian Manoushik & Ani Antonyan Areg & Hourig Santikian Anonymous Anonymous Mr. & Mrs. Mel and Bonnie Santourian Abram Santuryan Sarkis & Rusanna Saphonghian Varujan & Melissa Saracyan Vahe Saradjian Julia Saradjian Dr. Artemis Saradjian Elo & Salpi Sarafian Johanes Sarafian Mr. Kachick Sarafian and Mrs.

146

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Marine Avanian In memory of Martha Sarafian Mr. & Mrs. Sevan and Vilma Sarafian Ms. Alice Sarchisian Hrant Sardarbegian Talin Sardarbegian Soseh Sardarian Lilit & Raffi Sardarian The Sardariani Family Freda Sardariani Savannah Sardanyanst Arpine & Sahak Sargisyan Hovsep & Karine Sargisyan Gor Sargsian Henrik & Arsine Sargsyan (Henrik Plumbing) Martik Sargsyan Armen & Yvgenya Sargsyan Soghomon Sargsyan Mr. Armen Sargsyan Tavit and Isabella Sargsyan Roman Sargsyan Sargsyan Family Harutyun & Knarik Sargsyan Anonymous Sarian Family Ms. Arax Sarian Mr. Gevork Sarian Dr. & Mrs. Sarian Taleen Sarian Sabrina Sarian Talar Sarian Anahid Sarian Andranik & Anoosh Samian Rakel Sarikian Ms. & Mr. Armineh and Sylvain Sarkesians-Guignard Mariet & Andrik Sarkessians Teny Sarkessians Derik Sarkessians Hambarsoon and Lilik Sarkezians Mr and Mrs. Bedros Sarkhanian Anonymous Alek Sarkis In of Memory of Vartan, Maral, and Sarkis Daniel and Annette and Armen P. Mr. & Mrs. Gurgen and Marlena Sarkisian Charles & Concetta Sarkisian Samvel & Karine Sarkisian Sirvard Sarkisian Mr. Yaghoub Sarkisian Adik Sarkisian Saro Sarkisian Maria Sarkisian Maria Sarkisian Ms. Vartanoush Sarkisian Suren Sarkisian Alex Sarkisian Vardan Sarkisov Vladimir Sarkisov Christopher and Ariella Sarkissian Mr. Khajag Sarkissian In Memory of Sako Sarkissian Ms. and Mrs. Vigen John Sarkissian Ambartsum Sarkissian Mr. Jirair Sarkissian Anonymous Anoosh Sarkissian Mr. and Mrs. Noriar Sarkissian Xpress Oil and Auto-Motor Supplies Ara Sarkissian Rafik & Shakeh Sarkissian Hagop Sarkissian Vartkes & Lalik Sarkissian Areg & Adrine Sarkissian Minas Sarkissian Thomas and Rocik Sarkissian

In Memory of Sarkis Sarkissian Ara & Yelena Sarkissian Alexis & Christine Sarkissian Mr. & Mrs. Avedis and Dikranouhi Sarkissian Eric Sarkissian Eric & Linette Sarkissian Alina and Alex Sarkissian Artin Sarkissian Leoni & Darren Sarkissian Sharis Sarkissian Vache Sarkissian Nartouny Sarkissian Hermik Vazgen Sarkissian Ema Sarkissian Varsi Sarkissian Bella Sarkissian Harout Sarkissian Aniee Sarkissian Miss Siran Sarkissian Angelina & Diana Sarkisyan Grisha Sarkisyan Tigran Sarkisyan Sebastian Sarkisyan & Family Baron Panchoonie Taron, Narek Sarkissyan Haik Sarkisyan Sako Sarkisyan Andranik Sarkisyan Ara, Arax & Alice Sarkisyan Mr. Vrezh Sarkisyan Angelica and Moris Sarkisyan Emily Sarkisyan Jabriel Sarlissian Mr. & Mrs. Rafik and Anahil Sarookhanian Adrian Saroughian Arax, Arshavir & Emma Saroyan Scarlet Saroyan Mr. Aleksander Saroyan Sam Saroyan Seventh Day Adventist Church Mikhail & Tsaghik Sarukhanyan Mr. & Mrs. George and Sherri Sarumian Arutyun & Isabella Saryan Saryan Transport Mr. & Mrs. Gregory Saryan Sashikyan Family Papken Sassouni Koharik Sassounian sylva sassounian David Sassounian Paytsar Sasunyan Janet Satoorian Lilit & Yvette Satorian Ms. Beatrice Savadian Rackel Savadian Ms. Leah Savadian Vahak Savoulian Ms. Silva Sawakjian Heather Sawler in Honor Of Raffi Hasseljian Sam & Silva Sayabalian Mr. Anthony Scalese Mr. & Mrs. Armen and Ruth Sedrakian Garo & Sonia Sedrakian Sedrakian Family Andy Sefayan Ani & Karlo Safarian Steven Seidman Leigh & Lena Sekimoto Albert Sekoian Marika Semerdzhian Manuk Semerdzhian Buzand & Armine Semerjian Alec and Avo Semerjian Hovanes & Ruzanna Semerjyan Sako Semirdjian Walodi Senanian Vahe & Edna Senekeremian Sepanian Family Mr. & Mrs. Galstan and Emma Sepanossian

Sarkis, Nune, Elizabeth & Paul Sepetjian Mr. Jack Sepetjian Sahak Seraydarian and Mari Rosine Seraydarian George & Sonia Seraydarian Hratch & Mary Daghlian Shant Seraydarian Hrag Seraydarian Roland & Nora Serebrakian & Family Dr Armen and Mrs Anita Serebrakian Mrs. Rima Serebrakian Arthur & Lily Seredian Annik Sergoyan Grace, Andrew & Sarah Serimian Sargis Ser-Manukyan Hagop & Alise Seropian Simon & Sossy Seropian Elizabeth and Harout Seropian MLS Limo Suren Seropian In memory of Andranik Seropian Hagop & Dicky Seropian Elizabeth and Harut Taleen Seropian Hagop Seropian, Jr. Lica & Lara Sert Zadik Sert Apet Sert Sarkis & Alice Setian Mr. Hratch and Lidya Setian Dr. Saro & Cecile & Matthew Setian Hrag Yessaian Suren Setyan Mrs. Salpi Seukunian In Loving Memory of Levon Ohanian Vahan Sevoyan Mr. Levon Sexton Mr. & Mrs. Ararat Sezgin Souren Shabani Kevin * Cody Shabani Lilian & Lala Shabani Mr. Grich and Flora Shabanian Marina Shabazian Maneh & Dante Shabazian Dante Shabazian Emma Shadkamyan Armen & Nina Shafrazian Yeva Shagmirian & Intanik Arpi and Derik Keshishian Razmig Shahbandarian In Memory of Edik Shahbandarian Harry & Vivian Shahbaz Nora and Zorik Shahbazi Rema Shahbazian Ruben Shahbazian Ani Shahbazian Gourgen Haroutonyan Mr. and Mrs. Garo Shahbenderian Anonymous Shahijanyan Family Shakeh Shahin In memory of John Shahinian Karnik & Maro Shahinian Mr. and Mrs. Mourad Rod Shahinian In Memory Of Marie Shahinian Hampik Shahinian Mr. & Mrs. Mike and Arpi Shahinian Lena Shahinian Onnig Shahinian Araxy & Ibrahim Shahinian Armand Shahinian Mrs. Anahid Shahinians Zohrab Haroutunyan Andranik & Janet Shahkarami and Family Tigran Shahmanyan

In Memory of Alice Shahmelikian Antranig Shahmelikian Mr. & Mrs. Varaz and Karina Shahmirian Sara Shahmoradian Arsen & Marjorie Shahnazarian Arpi & Taron Shahnazaryan Mr. & Mrs. Khoudig & Ani Shahoian Arshag Shahoomian Vigen & Christian TerYeghishyan Razmik & Annie Shahverdian Semi and Roucik Shahverdian Melanie Ohanian Alice Shahverdians Kristine & Melineh Shahverdyan Andrea Shahzerdian Jhon & Nina Shakarian Victoria Shakarian George Shakaryan Rima Shakhazizyan Andrey Shakhbandaryan Mevos Shakhbazyan Shakhbazyan Family Sevak Shakhbndarian Arsine, Aylin, & Irene Shakhmazaryan Nazaryan Family Margaret Ohanian Andre Shakians In memory of Shaklyan Family Mrs. Emma Shalchian Larisa & Gregory Shalum Haroutun Shamamian Anahit Shamassian Aram Shamilian Mr. Vardan Shamirian Albert & Rubina Shamirian Albert Shamiryan Grant Shamiryan Gevork Shamlyan Knights of Vartan - Komitas Lodge Ashot & Anush Martirossian Ms. Christian Sharlakyan Mr. Hagop Shashoian Susanna Shatarevyan Margraet Shatikian Hripsik & Robert Shatikian Sareen & Kareen Shatikian Harout Shaverdian Valod Shaverdian & Audrey Shaverdian Audrey Shaverdian Top Vip Transportation Mr. & Mrs. Ardson and Gladys Shegoian Varoujan and Vera Shekerdemian In Memory of Aram and Vrej Shekerdemian Ms. Sossy Shekerdjian Anonymous Talar Shekherdimian Khatchik & Anahit Shekherdimian Raffi Shekookian Krikor & Arsho Shenian Abraham & Payloon Sherian Hakop Shil Gevorkyan Ms. Nectar Shirikian Kevork Shirikian Vache & Gohar Shirikian Ms. Madelen Shirikjan Zaven & Sevan Shirikjian Tamar, Levon Shant & Nanor Shirikjian Krikor & Jacqueline Shirikjian Mr. Vahram Shirinian Mr. & Mrs. Viken and Kassia Shirinian Ms. Gohar Shirinian Ms. Yvette Shirinian

Mr. Raffy Shirinian and Mr. Margarita Shirinian Anonymous Khachig and Silva Shiroyan Mr. & Mrs. Gulbenk and Linda Shirvanian Mr. & Mrs. Seroj and Armineh Shirvanian Natalie and Andre Narinian Mr. Khanomafiana Shirvanian Vaheh & Meghedi Shirvanian Armen Shirvanyan Alen Shirzanyan Mr. Hovhannes Shishikyan Mr. and Mrs. Leo Shishmanian Pargev & Rebeka Shlmian Mr. Vartan Shohmelian Aram Shorvoghlian Mr. Varoujan Shotigian Mr. Vahe Shrikian Rev. Nareg Shrikian David Shcerm Levon & Arpy Shunt Armen, Serop & movses Shushanian Shushanyan Mark Silah Rubic Simanian Mr. & Mrs. Simon and Jeanette Simitian Mr. Sarkis Simitian Rosine Simitian Kay Simmons Mrs. Shushan T. Simon Sourin & Ellena Simon Armen Simonian Michael & Satenick Simonian Hratch Simonian Mr. & Mrs. Michael and Satenick Simonian Joseph & Nora Simonian Mr. Pierre and Mrs. Asbedouhie Simonian Thomas & Margarit Simonian Shant Simonian Razmik Simonian Christian & Isabella Deravakian Eric & Christina Simonian Artin & Anait Simonian Artin Simonian Dr. Joseph & Mrs. Karine Simonian Adrienne Simonian Tadeh & Hera Simonian Shaunt Simonian Collett and Edmond Simonian Alina Simonian Ara & Angel Simonian Mr. Dennis Simonian Mr. Armen Simonian Armen & Nune Simonian Tataevik and Anoushik Simonian Sako & Olga Simonian Anonymous Mr. Antranik Simonian and Mrs. Yghsabeth Asadoorian Garabed Simonian Maral & Michelle Simonian Shant Simonian Talin Simonian Sarkis Sahag Simonian Edward & Carmen Simonian T. Ms. Anna Simonians Sean Simonyan Khachik & Asmik Simonyan Mr. & Mrs. Harry and Hilda Sinanian Mr. Garabet Sinanian Stephanie & Madison Sinanian Zareh, Lori & Anahit Sinanyan Sevak Sinanyan Lilit & Teni Bazikian Arpa Sinanyan Menua Sinanyan Mary Sinclair

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

147

Mr. Baris and Seda Sinenian Arman Sirabeghyan Antonio & Isabel Siranosian Hagop Sirounian Ms. Mary Sirunian Jirair & Shakeh Siyahian Daniel & Hurig Siyahian Vahan & Sharon Skenderian Skoog (Tufankian) Nshan Smbatian Ms. Florence Thomasian Snyder Onnik & Sona Soghomonian Ara Soghomonian Harout & Lena Soghomonian Harout Soghomonian Sevan Soghomonian Armen and Ani Soghomonian Shant and Sevag Soghomonian Harout & Arthur Soghomonian Hovig & Anais Soghomonian Aida Soghomonian Anton & Araxi Soghomonian Suliaman & Aznef Soghomonian Suren Soghomonyan Zaruhi Gazaryan Artjom & Armen Sodhomonyan Anik Sogomonian Edward & Irina Sogomonov Suzy and Dino Vahik and Sandy Sohbatian Draseatamat Sohrabian Shant Sohrabian Spartak Sokoyan Antranik Soleymani Patrick Sookias Shanhan and Mary Somundjian Mihran Soniaian and Family in memory of Aar Ara Sookazian Melis Sookiasians Joseph & Melie Sorejian In the Memory of Aram and Vrej Shekerdemian Mr. Edward Sornigian Raffi Sosikian Mr. Maurice Soudjian Albert Soukazian Best Traditions School of Music Sylva Soukiassian-Selian In Memory of Nubar Soukia Arec & Hrag Soulahian Ms. Artemis Soulkhanian Ms. Joelle Soultanian Memory of Hakop &Silvart Sourfazian Farah Southwick Mr. Richard Spanjian Susan Srabian Gina Srmabekian Mr. and Mrs. Grigor Srmabekian Hye Optics Diarian Consulting Inc. Chairman of Men's Forum of St. Gregory Church Alexander and Varted Stepanian Michael & Tania Stepanian Albert Stepanian Luiza Stepanian Narine Stepanian Benik & Yelena Stepanian Anoushavan and Heghoosh Norouzi Sevana and Sara Stepanian Gisane Stepanian Victor Stepanians Ms. Bella Stepanians Ms. Lida Stepanyan Catherine Stepanyan Henrik Stepanyan Angela Stepanyan

Arasen Stepanyan Ms. Yeter Stephan Sona Stephen Mrs. Emma Sturm Lazarian Elizabeth & Monique Sudzhyan Levon & Genia Sulahian Diana Sulahian Mr. Ruben Sulahian In Memory Tatevon & Mariam Suleymanyan Suleymanyan Family Megerdich Sultanian Mrs. Zabel Sumayan Andrew Sumian Natalie Sumian Mr. and Mrs. John Surabian Stephanie Surabian TS Land Map Ghenul Surents Asthig Atanasian, MD Anahid Surmenian Elizabeth & Nayeari Sutlian Ara & Zepur Sutlian Zohrab Svaclian In Memory of Katie & Sronia Atkian Katrine & Hovig Tabakian Tavit and Alex Tabakian Hagop & Jackie Tabakian (Retiree) Dr. Neshan Tabibian Satenik Tadevosian Allen Tadevosian www.elvisstudios.com In Memory of Emma Adamian Dr. & Mrs. Yegiya and Lusiya Taglyan Oganes Tagmazyan Garen Tagzoryan Jirayr Tahanian Suren Tahmafian & Makeaghina Khoeaverdi Ms. Seda Tahmasian In the memory of Ghoukas Tahmasian Ellena and Liana Tahmasian Arin Tahmasian Dr. Nora Tahmassian Nejdeh Tahmassian Anahit Hovhannisyan Ms. and Mr. Alice Tajerian Lucy's Wheel & Tire Center Gevork & Vana Tajerian Gary Takessian Romik Takhmazian Nune & Varuzhan Takhmazyan Zhorzh Takhmazyan Grant & Tigranui Takhmazyan Mr. Theodore Takorian Vahram & Rita Takvorian Hratch Takvorian In Memory aro artinian Grigor Sarkis Artinian Lara & Nina Talverdian Kevork Tamamian Sonia Tamazarian Armen and Andre Aghajanians Allen and Alex Tamrazian Mr. & Mrs. Armen and Arpi Tamzarian Patrick and Edrick Tanahan Hagop, Razmig & Sevag Tanashian Charlotte & Elise Merdinian Armenian Evangelical School Dr. and Mrs. Minas Tanielian Zoya Mkrtchyan Lara Tarassian s Parkuhi Haroutyunian Sidney Tarpinian

Shahin Tarverdi Arin and Christina Tarverdian Ralph & Nancy Tarzian Ohanis Tasci Hacatur Jynev Tascian Tascian Family Dekran Tasciogau Mrs. and Mr. Knarik Tashchian Stepan & Gayane Tashchyan Abraham Tashdjian Jack & Lucy Tashdjian Jirair & Annie Tashjian Mr. Armen Tashjian Levon Tashjian Annie Tashjian Kevork & Marie Tashjian Mr. Hovhannes Tashjian Shoukry Tashjian Grigor Taslagyan & Tamara Hakobyan Seto & Suzi Taslakhyan Mr. & Mrs. Bedros and Vivian Taslakian Shan Taslakian Anonymous Sarkis & Marine Tatarian Bella & Diana Tatarian Mr. Goren Tatarian Mrs. Naira Tataryan-Nabi Vigen & Souzi Tatavossian Mr. & Mrs. Charles and Mary Tateosian Mr. David Tateosian Leon Tateossian Helen Tatevosian Kritine Tatevossian Nerses Tatevossian Anonymous Aida Tatevossian Ani & NersesTatimcsyan Tatlian family Kachatur & Vardui Tatlyan Kari and GayaneTatoian Razmik Tatos Erik & Emin Tatos Rev. & Yer. Datev and Araxy Tatoulian Madline & Tamar Tatoyan Taturyan Family Tavagian Edgar Mr. & Mrs. Alexan and Haiganoush Tavidian Mr. Hratch Tavidian Mr. and Mrs. Kevork Tavitian Ms. Arshagouhi Tavitian harout and georgeta tavitian Hapet & GarbisTavitian Shoushan Tavlian Daron Tazlian Noubar & Ani Tavoukjian Ms. Nevart Tavoukjian Ms. Kohar Tavoukjian Taylor Family Ms. Marie Taylor Ashotik 5 months Hamburg Khatchig & Anie Tazian Boghos & Zabel Tazian The Tchakerian Family of Yozgat Tchakmakjian Family Levon Tchakmaktchian Lepedjian Family Sarah Tcharkhubian Berj Tcheblakian Mr. & Mrs. Onik and Rita Tcherrichian Zohrab & Arpi Tcholakian Mr. & Mrs. Krikor and Vartouhi Tcholakian Noubar Tebelekian Levon & Lidia Tebelekian

Mr. & Mrs. Hrayr and Asdghig Tejirian Monique & Nicole Telalyan (Merdinian Student) Ani & Davit Temurian Haig Mkrtich Nekhtarian Sarkis Temuryan Shant and Sevanna Tepelekian Akop Ter Astvadsadurian Andranik Ter Karapetian Mrs. Ripsime Ter Petrosyan Azniv & Karapet Terarsenyan European Artstone, Inc. Areg Ter-Bagdasarian Smbat & Arpenik Ter-Barsegyan George Terenkian Natalia Terenkian Karapetian Suzanna Tereyan Vazken and Avedis Terezian Vartan and Silva Terghevondian Mr. Nareg Terhovsepians Stella Tovmasyan & Zepour Terin Rita Terindjian Leana Ter-Martirosyan Vazgen Ter-Martirosyan and Family Dikran and Nira Grigorian From The Ter-Mirzayan Family Ms. Zaroui Ternkalian Ani Teroganesyan Dalita Teroomian Ovsanna Derovanessian Levon Ter-Petrosyan Varduhi Terpogosyan Varduhi Terpogosyan Ms. Karoun Terterian Asadour & Ossana Terterian Kevork, Garni, and Vana Terterian Harutyun Terterian Mr. Hagop Terzagian Mr. & Mrs. Berj and Elizabeth Terzian Ms. Mary Terzian Roula Terzian Ayda Terzian Vatche & Noushig Terzian Vasgen & Avetis Terzian Shake Terzian Mr. Mihran Terzian Hagop & Anahid Terzian Henritte Zerzian Serob & Helen Terzyan Mr. & Mrs. Akop and Zabel Terzyan Nare Terzyan Rosy Teteyan Gevork Tevanyan Asya & Hasmig Mkhitarian, Albert Teratrutian Galestan & Zaghik Thamassian Razmik & Anahid Thomas Dr. Vartan Thomas Mr. Varooj Thomassian Christin and Celine Thomassian Thomassian Ara, Armen, Levon, and Shoghik Thorose Mr. Levon Thorose Hasmik Thorossian Levon Tiftikchyan Mr. Hayk Tigranyan Simon Apcar Tima Mr. and Mrs. Varoujan Tinkjian Zepyur & Aleen Tinkjian Hakop Tirakyan Mr. Torkum Tirtatyan John Titizian Viken & Rola Titizian

Shoushi Hotel Serj and CynthiaTitizian Mr. & Mrs. Avedis and Anahid Titoian Anahit Toaunyan Mr. & Mrs. John and Helena Tokatlian Ben & Paula Toker Simon & Lucya Tokhian Mr. & Mrs.Sebouh Tomacan Manuk & Hrip Tomajian Serop & Berjouhi Tomasian Don Tomasian Bedros & Hrachoohi Tomassian In memory of Tatevik Tomassian Carine & Laurie Tomassian Greg Tomasyan Akop Tonoyan Mina Tonyan Armine Toomanian siranoush khachikian Mr. and Mrs. Alek Toomians Harutyun & Lusine Topadzhikyan Caren & Veronica Topakyan In Memory of Misak & Rita's Parents gevork veronica @della topalian Samvel and Alexander Topchian Hayk & Melanie Topchyan Kevork Topdjian Arnette Topian Terenig Topjian Talar Toprakjian In Memory of Krikor Toprakjian Liliya Aslanynts Avetik & Agavni Torkomian Tone Torosayan Tamara & Serob Torosian Mr. Sarkis Torosian Melanie Martin Mariga Torossian Vartkes & Marina Torossian Mr. Raffi Torossian Artine & Anahid Torossian Artin Torossian Ardash Torossian & family Mr. and Mrs. Jirair Torossian and Family Anonymous Mr. Krikor Torossian Torosyan Anonymous Anna Torosyan Karren and Ani Torosyan Arutun Torosyan Varouzhan Torosyan Ms. Nare Torosyan Tagui Torosyan Mr. and Mrs. Nerses Torosyan Mimi Torres Adelina Torunian Osheen Tosonian Toujian Family Nektar Toukhladjian Armik Toumadjian Mihran and Taline Toumajan Rouben & Monica Toumani Anonymous Mr. & Mrs. Steven and Isabelle Toumanian Derick Toumasian Hratch Toumayan Azad & Anahid Toumayan Mr. and Mrs. Artine Toumayan Richard & Seda Toumayan Mr. Burt Toumayan Sevag Tounian in memory Shavrsh & Shmiram Tounian Noubar and Dinise Tourian Patrick & Nonna Tourian

148

| г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Mr. and Mrs. James Toutoulis Anonymous Sevag , Anna, & Edward Tovmasyan In memory of Heranoush Kupelian Smbat Tozakian Marina Altounian Hovik Trtrian Ashot Trumyan Mr. Sahak Tsaturov Ms. Janik Tsaturyan Natalie & Andrew Tsaturyan Hranush Tsaturyan Armen Tshabourian Derek & Ramelia Tucker Mr. & Mrs. Ralph and Savey Tufenkian Sam, Michael & Max Tufenkian Sam, Michael ,and Max Tufenkjian Armen Tufenkjian Lena Tufenkjian Tufenkjian Family Tufenkjian Family of Fresno Arsen, Arec & Ari Tujian Anahit Tulmasyan Carla Tumanjan Michael Tumanjan Jeanne Tumanjian Rafael Alisa Tumanyan Tanya and Cem Tumkaya Ms. Juliet Tunyan Mr. & Mrs. Carl and Melina Turchan Levon Tuteryan In loving memory of Dajad Kosian by Kevork & Ellie Alice Tutunjian Helen & Suzy Keshishian mariam tutunjian In Memory of LevonTutunjian Nairi & Hagop Tutunjyan Artak Tuyukyan Karine Ulikyan Alisa Unutyan Ms. Ruth Upton Ani and Petros Urfalian Lianna & Levon Urfalyan Mr. Mike Urguplu Harout Ustayan Arthur Ustyan Ms. Luiza Utudzhyan Dana Utz Ms. Christita Uy Sarkis & Laura Uzunyan Lilit Vaezian Vahik Vahanian Ani Vakian Vanbreeme Family Ms. Mungunsar Vandandorj Vartouhi Vanilian Hagop Vanoian Valerie Vardanian Varand & Taline Vardanian Aida Vardanian Rouben & Serbuhi Vardanian parajanov.com Nazaret Vardanyan Oganes & Verfik Vardanyan Vardui Vardanyan Raffi & Setig Vardanyan Ani Dardanyan Anonymous Gaspar & Gohar Vardapetyan Hirpsime vardoyan Ripsime Vardumyan Edmond Varikyan & Family Dikran Varikyan & Family

Ani & Arpi Varonikian In Memory of Hovsep Vartanian Shant Varozian In Memory of Haig & Mary Vartabedian Hagop & Helen Vartabedian and Family Vartan Family Varooj Vartan Ani Vartani Mr. Arby James Vartanian Foundation Labaratory Bobgin Vartanian Mr. Mher Vartanian In Beloved Memory of Garabet Vartanian In Memory of Zohrab Chakalian Ashkian Khanlian, Caroline and Ara Vartanian Mr. & Mrs. Harry and Shushan Vartanian Stepan and Linda Vartanian Arbi Vartanian Sebo, Violet, Alice, Armen Mr. Andy Vartanian Mr. & Mrs. Aram and Nevart Vartanian Allen Vartanian Philippe Eskandar Eric Vartanian Catherine Eskandar Mr. & Mrs. Aramis and Emma Vartanian Aren Vartanian Khatchij & Lucy Vartanian Suzy and Lilit Vartanian Vartanian Family Lara Vartanian Mr. Samaret and Ofik Vartanian Mariam & Sarkis Vartanian Karine Vartanian Anahit & Armine Vartanian Nina Vartanian Araksi Vartanian & Gregor & Robert Oganesyan Ms. Nigol Vartanian Baydzar Vartanian Andre & Christine Vartanians Mr. & Mrs. Aramis and Rozik Vartanians Anahid Vartanians Michael Vartanians Dr. & Mrs. Edward and Anayet Vartany Alan Vartany Manouk Vartanyan & Family Sevada Vartanyan, Angela Kokchyan Grish & Nvart Vartzarian Allen Vartazarian Aleen Vartivarian Dikran & Seta Vartkessian Sarkis & Morline Vartouguian Grish & Nvart Vartzarian Sarkis Veglaryan Angelina Velyan In memory of Souren Verdian Nonna Verdiyan Zoya Verdiyan Arpine & Hagop Veylerian George Geghamyan Mr. & Mrs. Bob and Diana Voigt Hratch & Olga Vorperian Jerry & Knar Vorperian Marie Vorperian Ms. Rita Vorperian Ardak & Mariam Voskanian Mr. Albert Voskanian Arsineh Voskanian Zaven & Carmen Voskanian

Minas Voskanyan David Voskertchyan Greg Voskian Mr. & Mrs. Vahan and Maral Voskian Vera Wadhwani Ara & Alyen Wahisiakian Ms. Kathryn Walters Mr. & Mrs. Harry and Elizabeth Walton Mrs. Donna Lee Walzer Ani Ward Sukas Wartanessian Ms. Elise D. Yacoubian Aznive Yacoubian In Memory of Brother Masis Yacoubian Hratch Yacoubian Mr. & Mrs. Vasken and Fimi Yacoubian Dr. & Mrs. Herach and Annette Yadegarian Ara Yagajian Zabel And Albert Yaghladjian Vartan Yagamourian Mr. & Mrs. Parsegh & Marie Yaghmourian Mrs. Seda Yaghoubian Njdeh & Lilit Yaghoubian Mr. And Mrs. SarkisYaghoubian Lilit Yaghourian Pride Companies Pride Fire Systems Harout & Mayda Yaghsezian Ms. Cora Yagjian Mrs. Ezhel Yagobian Haruot & Shake Yahgjian Angela & Hovik Yakobyan Family Manuel Yalinkatian Diran Yanikian Hagop & Sosi Yapudjian Vartan Yaralian Lilia Yaralian Alexandra Yaralian Anonymous Masis Yarijanian Ms. Anushik Yarijanian Tina & Khachik Yarmagyan John, Vicky, Artur, Eric Yavrouian Herman & Talin Yaylaoglu Musheg Yazdzhyan Deborah Yazmajian Mr. & Mrs. Garbis and Serpouhi Yedalian Arsine Yedigaryan Silvart Yedikian in memopry of Hovsep Yedikian Thomas & Zarui Abdunuryan Harry & Gilda Yeganian Levon & Liliya Yeganyan Sarkis & Manoushag Yegenian Sevan & Zepure Yegenian Gary, Kay and Mike Yeshiyan Haroutioun & Lousin Yeghikian Mr. Rafik and Armineh Yeghnazarian Gabriel Yeghyayan Genrik and Rita Yegiazaryan Hovvaness & Lilit Yegiazaryan Ruben Yegiyam Vartan Yegiyan Anna Yegiyan Ms. Rima Yegzarian Ms. Gyulizar Yegzaryan AYF Zartonk Mr. and Mrs. Norik Yekikian Manuel & Suzy Yelangueuzian Dr. and Ms. Leon Yengoyan Konstantin Yengoyan

Vahe Yenikomshian Sevan, Karin & Lori YeniKomshian Mr. & Mrs. Jon and Ida Yenney Dr. Arlene Yepremian I Memory of Hagop Yepremian Karin &Talin Yepremian Tamar and Shant Yepremian Onik Yeranosian Karabet & Sibil Yerelek Dr. & Mrs. Ara and Rosy Yeretsian Abril Bookstore Anonymous Lena & Krikor Yerganyan Nerses & Varteni Yerjanian Boghos & Loucine Yerkanian Vartan Yerkaryan Karina Yermazian & Serge Khachatourian alco printing inc. Yeroomian-Massihi Ms. Emma Yerssian Robert Yervandyan Alisa Yervandyan Anait Yesanayn Edik and Sona Yesayan In memory of Levon Najaryan In Memory of Mushekh Sargissyan Tina Yesayan Zare & Srbui Yesayan Dianna Yesayan Garegin Yesayan Micheal & Emily Yessaian & Luka Hacopian Anonymous Robert & Yelda Yessaie Sahag & Akadi Yessayan Ms. Nelli Yezegelyan George & Galye Yogurtian Jim Yogurtian, In Memory of Roupen Yogurtian Aida and Mushegh Potikyan Levon Yotnakhparian Nick Younanian Younanian Family Ms. Rosa Younekian Dania Youness and Aram Minassian Irene Yousefi and Artin Yousefi Dalar Yousefi Henoharzhis Yousefi Tamara Honarchian Amas Yousefi Andranik Yousefi Anessa Yousefi Atlantis Company Inc Anoush and Saro Yousefian Mr. & Mrs. Shavarsh and Hasmik Yousefian Mr. Mike Youssefian Hovig & Suzy Youssefian Margaret Zadeh Shahen & Hripsimeh Zadikian Henrik & Rima Zadoori Nareeneh & Sareeneh Zadori Knarik, Shakey & Seroj Zadorian In Memory of Miran & Nvart Zadouri Nane Zadouri Rouben Zadourian Suren & Tagouhi Zadourian Armen Zadoyan Leah, Lana, & Talia Zadurian Mr. and Mrs. Hartoun Zaghikian Vahan & Koharig Zahgkuni Jennifer Zahgkuni Mr. Waroush Zahgkuni In Memory of John Zainebian

Arthur Zakarian Arpi Jannot Zakarian In Memory of Benjamin Malian In Memory of Karabed Zakarian David and Ani Zakarian David & Anahid Zakarian In Memory of Garabet Zakarian Edward Zakarian Mrs. Yelena Zakaryan Rouben & Rose Zambakjian Globe Used Auto Parts Antaranik Zanazanian Julia & Daniel Yeranoohi Zarasian Natalie Zarasian Robert Zargarian GNH Auto Care Zargarian Associates David Zargarian Henrik & Anna Zargarian Valentina Zargarian Alina & Ninelle Zargarian Garnik zargaryan Mr. Serezha Zargaryan Araik Zargaryan Ani and Anna Zargaryan In memory Minas Zargerian Mr. Larry L. Zarian, Esq. United Auto Alfred Zarifian & Kristian Issakhanian Patrick &Magda Zarifian In Memory of Ruben Zarifian Mr. and Mrs. Varand Zarifian Pedro Zarokian SubmitExpress.com Planet Beach Tanning and Spa Angela & Ruben Zarukian Hampartsoum Zartarian Vartanoush Zatikyan & Andranik Atshemyan Karlo and Adrine Zatorian Mr. and Mrs. Alan Zavian Aris & Mania Zazoian Sarkis & Virginia Zeitjian Seta & Setrak Zekian Mr. & Mrs. Zaven and Anna Zerigian Agop & Aida Zerunyan Razmik & Alice Zeynalyan Aramayin Zeynalyan Garen Zeypumpsyan & Family Paul Angela Sabina Zhgenti Ms. Helene Zimmerman Mr. Jirayr Zmrukhtyan Discount Pool Mart Edward & Isabel Zohrabian Venecian Stone Imports Elanie Zohrabian Garo & Yevgenya Zohrabian Yervand Zohrabyan Mr. Nubar and Mary Zoryan Mr. and Mrs. Kevork Zoryan The Zubyan Family

Annual Report

2007

Golden book

Hayastan All Armenian Fund |

149

îå³·ñí»É ¿ Printed by | г۳ëï³Ý гٳѳÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙݳ¹ñ³Ù

Tigran Mets Publishing House

îÇ·ñ³Ý Ø»Í Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý ïå³ñ³ÝáõÙ

150

àëÏ» Ù³ïÛ³Ý

î³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful