Sie sind auf Seite 1von 81

:

'"
.'. ]-,
;( """Ј
о

Predgovor
Porfirogeoit је u znamenitolll8 а,оте сЈјеlо
ЈаЬјlјeйiо rijeku Cetinu kao pDicu izmegjll Srb&
i Н r..1A, za P"o8O njibo,. dol18to •• balbu.ko
poloosVovo, to па оуој zapadooj stn.oi омер
.aroda, о Dalшасф. 1 ozbiU.iji p,olirnici о,ор
caro -.auoonjsko .е mogu oborili О,. graolce
IaIi.ilost pulтrgjuj6 8'0 i8ll>rija .,p8ko8O ••,odo,
prije i роаlјје Нетапј(м, prijA i pflSIijB КО!ЮVI.
АН od pobjeda t\Jrskij~ll. а poraz 1 !lrpskijeh,
srp9ti narod п"шјсе 8VOjfIJ graniee 11& sie,~r i
••рм, dl'k ве оое, ро nапуј duga.gjajl.. 8uiavajll
D ist<.kll i јор. Мј ZD&lDU kako odseli e,jjp.t
urodni pod p.ijarsilD& C.rnojpvitilRI Kajiga
је olтrdila of1\i dogagjl\i, i sko ul"gje.e orpsk.
prioikgije iвOOaa'l\io.
U poeUednj. "уеше и... Grbic nsYij.llio
је Јюоо .Iranll '6likog dogagjaja tnjigolR .Кио
IOfuto V1adi6anstfu ". koja nм Ilсј kad i kak/)
i 01 koje је DYjeLe зеliо srpski narod п Krajjnu
(ЫУАо yojnitku gratlicu) i u Hrvatsku. N'UПIШО I
kSkD је .elio вrp.ki .arod u gurnjo DallIIIЩjll!
Ne IDUDO тј, Uudi рisш&пi, koJi јl kojiga
_elaо. АIi 10 '0& . ., ....d, u\i \\80 ~\_"
. 1V
uei .,ојо i8torYO. ZDa oarod, ое мо, ....
POoosi ј "суерј 0'001 рјеSIООШ ia
Јм dok. Brij.m •• !largita djevojk." otaja'..
i njеЈјna oe8re1oa druga 0& Po~u. K08Of1I, I
Ьјја В8, роАto јој Toj,oda Rajko ое Јаote
шоеј, ој 8ОЫ ој Srijemu, narodoi ер08
88 ва ,rbuoac вl&Y8 i vезеЈја 11 DUll1lCiji,
уојоје J ..ko,it Btojao Рјезше о Slojano I
gоУijеш koltJr,kijem ;иnааma odllAevljaflle
DIA D&I'od 01 Drioi, JIoВЈј, М:oraёj, kao i
Xrd, Cetioi i Neretvi.
К,О sa.d o,~e рсilор Ја nauёllО ро•••
~ ооор d.ba, •• '0," dj.tu о etoograJl,ji . .....
шкјје. Djelo је naрјвао осепј i Bepri.........
NU.mu, вad pokojni •• i"",it.tвki pr.C... r 118.....
ШaD. Јgnjк Biderln&on.
Uuпi proresor pt)kllpio j~ ШIt.er~&I: ,...
ZОШ podat.ke, istinit.e i П60ЬоriV8. Оо ib је ОIDDO
razblsuio. ОУlј w&terij&l IIIОgao Ы 8е јоА 110100..
lili. О ieeU"anju Hrval& ј, Dat_ij. pred lar-
8kij.1D prodiranjelo iUlI јо!) i dnlgijeb dokua.
Таtoсјес јО8 Ы treb&10 ovaku, kao Аto је оп radiot
rubrisViti o8tale odookje u Da.I1Ra&eiji, рсауое,
polilieke, crk,ene, onoga dob.
Nego, 8'0 OY(~8 ОЗОО'8. Vidiwo, kako 811
Ur,ati шаЬоlU веli1ј ја goroje О"llОlCјје, I 8rbi
prldoluilL О јше... i plemen. novijeh d08eUe-
пiЬ BiderllWlD оо 8UПlоја. УОО QdlllC~oO kate, da
8U 001 Srb~ ро porijeklll i kultlJri.
О,. ~vrduju podupinl 8vi dllkazi.
Р\Ше lешlје i kuii8&a zauziwUe drugi па·
"4. ыDсјоu ieeUeoiki i do •• lj ••iki п .... nik&-
t.. .,.... .ik.tn ..ran IJ t~e,u... gdje ..
ij,jeJi Вrv.Ii. hrv.l8k. ,1..111. i .jiho.j k_
to,i, podiйu .,оје ku6e 8lobodtti teiaci, koji В8аlО
рПиоЈu drй.у•• уl ••1 mlelaёt. ropubjjk • .
U поуоше паrоdll пeteй пат пар 8НРО ­
...oi ј. h"atak. р,0;10811 . Вrv.taki kraU..j ••
...ш ..
ni ро ј .....п. а. 110 ј. јоА karakteri·
.U6a.tj8, ве Р!Јп.је ovtJ narod. ој ро ibUNlD,
О8Н pred 'ЈјЈт j ..~eo. ,laaIolu, ще је ... u.
Ааео. Naprotiv 2if6 811 ауе овроаеП8, 81'8 tra~
djeije вrpoke. 81&,ј .. krsno ј... .,пц dok Р
Q .еЮјеаа traje,ilD& ве zabrапiБе rilВok.toliW
••oAIooici. gdje .. njјЬо•••1&81 proMril..
Rep.bIjka mlolltka ро.ј,... је .ай .Irod
il 8uajednijeb Z61Пaljа, па веlеоје u Dаlшaciju.
lllllupr,juti .... pu.t. -U. Ьоо jkak.. 8lnibe •
..... 0116 U omZju. Јоз је repubIika dlYll. ро.
аоо doee1jeniciu, u braoi i poljakoDl &latu~ 1&
р"цеЬ gоdiПL Vоgjlша u&rodnijem d. v.... ј.
роа06 q nо,ео i вt&lna рlа6а. Dоselјеоiriша је
о ••ko d..... dok је njј~".. рото< po\rebil&
biIa, priв..,... 81obodв 'је,.. J..koyjt 8lој.о
poot.,ljea је ZI gIa,ara (,oj.jtkog ј grчj ..skog
......jed.ik.) .,ор 1:01&.. (iIi Ii ро .arodau
.lImIijeh Коl&.."), Ыlе •• . , во,.јј k~
DII'мije, od pril80rja Zad&l'8kog do Вos88, О ОН
d...... вl&1.. рlаta .d 1оо оlаlnјјећ dok.1& ..
.,.u••; •• aregjцje јedп. puko,.V. dal.aliooko;
republika ~e шо Р"У.. da ј_оје .'е ,ojojtk.
ШDiЬ do pukoYDika. Ро 818r1i oj.goyoj (1688)
.......w..
s...... preoo.j оvп ,1 ..1 •• braIa ajegora
_/<1
ellllkog (illeпo. 40\ 11.~~,\,
VI
Пkо ga ... јЈ1јо mletatki d.kali. Slojao је Ыо
,itez~Y. Marka. а njegove Dl8ljednike Iше.о ..
"Јо је repubIiko konti ..a (grofovima). J .. t.,i6i
&О postigli ОУ" velika dostojIoOstfl, ве шijеDja­
јоеј 8уоје 'jer",
Иi samo паtukпu sшо, i sашо sрош.еОllВ80
отај ј.ш 81o~, kako Ы .шо potakli toga od
naA~eћ Yudi, da В8 Р081& prihvati, te istinitij81D
isюriјskiјеm doka1.ima razvijetli вуе ргiliк е о Dal-
тасјјј, Ј8 proslijeh vrelll60R Nas prosti narod Ыа ..
gosiv&o је Ву. Marka, а prokliojao је frlDcu8ku
,Iadu, koja је 11 DaJmaciji zашiјеоilа repubIiku
wletatku lnteligcncija dапaSпја, naproti" pro-
kJinjtt рrуп, tL Ь1чоајЈв. dnlS1l~ francuskll Ilpra-
Ј. Z"!o \ako?
Nije dostojno, н1о пе z пашо odgovarati ~~
ВЈако pit.anje iz пайе pro8losli. Nije lјј еро, &
cekamo tllgjiuce, (ја dogjll 11 n&'Stl kШ~. 11 i d."
da ом llI~е: ko ~ lnи SШu шi i оtlшdа!
Nego, jedno јР i glavno pitaoje razbistreno.
Мј moiemo udgovILrafi. j!!tillOIn 11 го с ј. 8rbi 811
еtl ot'oga dt'ugoga selnja, " B osne i Неус,­
'nne i ааџ;јеА 8t'Pskijeh zfflaalja, eauzeli риаи
eellllje .. Dalmacfji. Za ovoga pt't'IasJ.·a i еам­
eimaN;a ..гтај.. dogovora i ugooolli, аа niki""
..iti ;1& mogu ;mati, negо ;Мј..о а" gospodartт
JhJlltlocije, во vlasUma republikt Sv. Marka.
ЭrЫ 8и oЬrоnШ znиzete иmlje i ;08 ви rlUma-
Id; gro.ice nlletatke Daltflacije.
0'0 је odgovur istorije па pitanje: јlDа 'ј
8rbA u Dаlшасiji i kakv. im ве prava pri!jtoje!
.
'roffllOr Вidermano iznosi паш ovdje jedno
vп

I~p.a!.. mjjU.nj•• po8lanku VW<I (]lorЩ.


8u 10IDiIi pllDel IoIШ ••utenjacl. lIJirna
l.natoo ПјеАеnj•. АН, kolik. . . Ii&l
IDшцја ОТОР im8П& i gruicA, 1811.
во Vlaima nunni i опј,ljо .. јаА
опi 8rbi, опј l toktavti. koji 8u doAU ..
dmgoga ..I.ој. п DaIID..ljll. koji ОО ..
do prilDorja, 01 тј ..IiШI predrli u pri-
I 01 шјeвliш. р....1i i ва oeIron U gor-
. daje 88 ОУО јlDе i danп .,emu
naAешо, Ье. razlike rjerzke, dlkle р...о-
1 bIoliciml, dok пеki u Dubrorniko
_о!јп ....0 р"оовЈа.о., .. ротр.
JIebO је јedan 810801: da је роiпlnnj.
ааЬе najreU Dludrozl. za narude оп ве
.... isaЦj•• iIi i bzali: da је ро...nnj.
веье, .оој. prollooli, рrП urjel вarodпog

пат kaйо 110 је Ыlо 1110 оо bIli -


~~~ он pjaaoik. Аl! .. guoIe Irzba dan..
11 knjlsn·
8пzJ. aam prijalelji razbijl\lu, а knjјр pr..
AIi iatiaom, ulrrgj...m ва nauel. аа prancl
I aak.niloj. .......0 аа branili. .. iJ.
IUJi8rOlaalielolr& rij.ka, " ....... i Ь....... '
to Ј... P08Ian ј. ..1\1
аае рПlog .. ро­
t,a.11Ujt Dalllatije.
1 '• • I
-8-
iIaPiII .. dal...liDвku -VU, ј. bItIb
nrodnog ьиа mogla Ы ...... . . -
оојпјае zuloge, • i Уј-о tr.8IQ&
apisi, 'ојl ва zutavJjetli • оЈа...
jOlika, п... opel Ь. ..ы pan8laoiвlillli
u njlша пош. tnga pelili&:na
I рlsoima iвlib Ыlо је g1aто, da
D njiвla .lo,en8ku lnji!e'.оП dubroп.­
lIjedвl6ko dobro niju 810.-. 50 11-
еоl ...... odm6sli palDJu penlllijeh krn·
.. daJmsliвlto 8i..вaolYo п. вpeoio(ba_
18 о DalmaЩji о 10...
niko пijе вllllinuo
18. Yijet, • 1 dalј. јоА. ReМo trI-
tato .. knjlgo dobroo68nin.8enslijala

. iIIYrieaг littgtuи ...-


toja Је Ј 764
., . . .",
u 111_. ilaalpaoa,
~=-::~ PVariJle ". JIar. Appendlal
..laIIa "V_",,-~.

..
u Dubrovniku 1806. pIin•. pna
1:~~ЫIa~ ,n'pisan' .. тЬош, da pod8ta-
!~ da njegoju ..ој вJooensti jмik.
Ыо peznat ped Ьаеаош ....
~;.,;,.~ о tomе ~ЬoIJ••'ЈИоа posir od
dubroYll1tl knjilar Ао ocehi
' I,iu:=~ ,deIl<s ,.,... i/iric4', da Је
10 dJВ1S dubroulkih kJмtb о 80

,::=
prelpJato јЬ рoli...
" '8 ' oJrw... OInn. OIIIIiIonвl ва eYi Jlo'reoUl
оо u DabnadJI &'000"" llQedao ..
erkfeoo-вЈоveostllnjulko.. jedaIII
~ ...... М-', 111 ...... . .
-6-
с..... l<oJl... ј. .Iofonske gl...,. шЬol. (&.
Ada... fellklh IaIk.... о.. .., 1011...
Је erk ••nog р""" jedaa iU
prema toше kaknш. 1I1опыа рН.,
ali I. toр .е .IЈо is-
1
tвJ a~Jo
dugo В8 nјје motrilo аа аа-

~
t=i оdиоlај. u Dalmacijl, bar 110 .. Ia-
81.,... tiee, t1j... шоој. .. .. 10 ра-
nI РОЈОШ hrтatstYl, о Di srpol.. aije hIO
1 da... Је јО! <оl.Ьanj. Щ.h dп,ја
теНо ••р,Шkо, kad go>tl ео ьоео Р""
da proвцdi рl\аај. о ko..e go,оrlшо . ВЈпје­
МI. bilo prije 40 godina tv,diti, da •
11,. 378.678 8rЬa, а· Hf'VtIto da м·
Т. Ivrdojo 11110 је u Czomlgoтn
austrij.k. то• ...ы.'' {L ...
ве izraйav. Јов. Нaiп, а
са,.,I •• (1. .,••
tт. 248),
I.D.ZI~ 810'''1, lto ih ј. ро .lпibeDim
18" п Dalmacijl ЬП., ..Ii..
Od to d.ba nАlо ј. 10 iш. п
Оеоыlo ga brтatskl рl..1 пd. npolr.bJj.·
Iok ga ј. 1 пgarskl .I.lЙbeul stallstika
p.p!su godiп. 1880., saiп. d& .eЬi
.'I\'1i\v& .0 ровао po~j.. впшојо, da lј Ј. 1.
Rnat. Ali, pri 8Јет toше, iШ8 io nе
." ~~- oo'jeko, kojl Ы ы•• јМ... H,..t
Ak. ы .. prl BmJjeiaa.... p.rlJokI. I
...Idи ..mJBUti Iak.. d,.otmko prlroda,
• &е.. .IaUjп obitno ео Jedno nIlillUi..\i
J:uI\urв, koj. odlutuje п рltanjn narod..
-9-
х.... 4.11. ~ osobIto do1: ...taa......
a~...f&1:aIt. рrоt.Ш јol koJt d..-
godill&;. daa.. оо .~...ше.Щii pe...YU/i
п toш. вloIвj, d. је _ . ... ~ а\.
nalt, ре kome ве tiвll Siaro-Нn., ро-
1 Jr. 1Ia4ki, о В'оше еlankп .х..n fI\O.
,.~=: 810...0 do IX вto1јoU" (Arki. ..
!I jngos1ov"'Bko. Кпј . У. Оlr 2.8) dJtI,
dijвl.ktoш go.orili prul8rl 8100w
.. kojih је prdao а. и.таle, kojf
Хо 10 iвlo јJlш i mlilJeaJ8
areidjat.D 1. Capor, п kцjlJi.,...
Iшgп, iIliri.. ", izdanoj п 8p1jotu 1114'
pr..ta.ivli 8rbe i Hr..te pri doluko IIJI·
о Dahn.clja tako ...prelllJmo i Deтjelli­
шоgli ОЈ поп j.Jik u ....lJi ro-
11& пАо do 10 i ....; рriшill jazit
во !u zalekli. X.d Ы ве оо••Ио
Ы ве шоglо por06f eaIt I вl....•
lIJеЬ doвelJ..ik.; ов.ојiYI; ••• pi-
шii1јецјо 1ako је рro!uшatitl 111\0 CIf
Porf!rorogjeai 0.11:0 teiko шol. d&ta·
od А.m, kao i о.. po.~
dlоkl'liпl Dlptan, da 88 .pll•
• aв.w takogj. 8loyw' .. ва-
80 оЪо .arod. .rod•• I jedDbn ј....
~,iore (lIпl.е чuod ..,00 popoll geQ"IeIi
8"" lјngпa ...., отаIЬоа). о ја . - .
1kliI""ID predala'" D koje ве .ееаl 1 ....
• 06 uйiriо, те ао 110 јо nllh9 41{
; _ln~=~alaYi ealtanki diJIlOЫ, ......
d. 810'..... kQ~ tIIi ~.
- 11- •

~=
"'Ј
..
. . ВeIe#8r. renal IspШtа6 .. ~
JIItIaciJe. ц ВрЈјeIL Naprotl. tab'id-
ј" (щјeolo .I\i' i .11'). 1UiI
.nda preo~n Ыli 6Ib,...
...,ш ....јima, koја ј• .-и 8IOO/IМ
daou 6Ib... п .vijеш krI,j'Yiша daI-

DtII .bala u NoYigrada i od МI.. do


..koliko щјевla, 11 koj& Ј. IIokп­
~ "vd1'J'a, te koja ј. u po1ititkom kotaru zadџ­
obale .а" 18tle11, • lak. оерјеЈа i
lI,jа а libe.ltk.m polili&om kotaru.
~::,:$ibe'ikU _о .. elaao.nid predpgj.
liI Borgo di та..) ilok.тйliпi odaplru.
;. ИаЬ; P.g. ОliЬ, Si!ba
lIо1а~ Bali УеЈјral (8& 1-
t
оloејта). Us\lan. PU-
р"ј~еш, Кaprjjem i 2in-
T~t~::i. O.lrOfO 0.'0 (Ва.),
Brat, Н,,,, (.а tri роlЈјесЈаја о-
iet ьо izn.elak) 1 Laslo,o.
U Щ>adnој po10tiui aegduDje poljltb
п Ј....јсј, Pod.traQi. 8il.nom i 8d-
јolnОin роdnо~п рlani.е lI...ra~
.padnoj ро10,ј.; po1uoetreтa P.U.....
ЈlI1јiJIе. ,оо" је ......l1li0 eaei,jel..
~.... U DIIЪr...a је, kao Аlo JogIC 11
Ia4.··j kDjite'.081i (1 koј. вV. 1~') miIII,.
'""lelIotorii
.. 6Ibпllna • проtreыjDju•• ali Је jOI
рјlaaј.. da 1ј u .....ш .polrobJjeqJa.
.. lSIOaI 1IIjeetu, 8&т 1IIPOIIIiЦj.. da Jh!-
-18-
pripo'fijocla • .'018
Il&IIpaa О .Naro4aol8
Ја 1886 pdi•• :
• Bjoџado j ..1e јп.АIiJIa; kad
.. .а ••uoj dПlgoј .loyn oIlri
uDogorskog isgOfora; ОI to tu-
·i8iuu181d idiоtiпU i starosloT8DBke rije-
odшah pOllU\ie, d. ј. Вiograd
Ъmak. glagoYj•• : pri toше Вјор
.е 180*. da trpj Ы.,са Ie 111 р.....
а о веЫ 8 роDО8Ош. go-
Hrr.'.'" То ве јОА kuoje, da
H""1i, tad во KleЫti "тојill
.d Toraka, koji su dogo .. ој ..
vraWi 8& ostrovA i iz Kotari,
ј d. оп .... doba .ТОIII bjog-
.. ..kocima ј h".takim ajdo-
uabn,ia оај.Мј. porodjee. koj. u
tIII"llojma ј danaв u Biogradn eтje~o:
Zшајјtit-Кrgj.... Tolite. Draikovite.
",oYII;'. Zabeljte ј 1. d. То во dakl. вШо­
porodioe, koj.. U рооој B'fijesli .'ор
~1Ia, nе te da . .. 8шaln,jо tataTcil8L
ј. оуо jвli .. i ako Ы.. jвlo шосЈо
19\i_1i i za Уiйе рrШkА, oDda Ы ве пraпо
podvrti потош. iзрilu pjlaDj•• da U ..
па pro.to emijn jd.nli6kovali .. SIaro-
lfvalјШL No to te ЫIi рооао Alolор, koji ..
"'0 pravila i po&l&fill.
Dokle јоА n_ rtв~ Ioр ...... l8pi.
ilvaDja, opra.o dok .. .е ~ d& Је jIti i
DoAtIan, dol1. ве шер Ц,iUDi ЬrOJeТi emeu.li
pribliluo iзliniliШL
-16 -
f'pjDlku dliant, .. \ij811 kopllOIВ 11'
i Xrb&••, о Dili.. Хupe i в. ••.
~:~~.'I~;

megju ЩјentоlВ gnвlООDl
п. poIljolko ц polDD8ku In-
АuЩiо па J(arЬC.ld I о ranloe
jIOramL
oIaui!ta mogle Ы ' ВВ lШор
ali i nekolik. IImО .1Ce 10-
pron~en., koj. вц вв О tom ро­
оото i do.o.\i,
otud g6io ...
lnIIШ ...ruш Вl<wo1wtuШJ, oduoвuo

~e'jf~!~~~~~.i
~ о 18Ь8 аоg. ојllЙllО"'
(gd,je ХУ.
fм.,oвI,; doвelj••ici iшш р".о .I.ti d...
I88IoрDiЬ п gradBko 'УШ) .00...
Pielro degli Sdjia,oni", а . u okolici
naUaziО takogj. па tragoye вlo......
~Ib;,... Odkad •• је ....оЬ;". kui.....
r.likyUa ВУ. leronim. u katedraii
....., оо 1Јо1мatifшI, ИоYlli
вlо,,,вё zeDlIjaei. U &1iDn
podrobnUe о !ој negdUцjoJ
(Соттоош. dвll& _оа8 п­
koja ј• .bila smje!tena о di.

ј8
ве 11'"
.Bor!o ,всоЫо di 8аа PI..
daI. po,od. d. вв 08l1aje uloШlo ..
о Вimo, toje ј. рара N1kol. У. god.
ио уоl; Ооош D.r Ivan 0nI~6 Ii
n:;~y~AIamp&DOj god. 1888 u ТraIu)
'. f .. .Dalmati.. S8U П1irioa ...
10 I о k...y. пem... JIahn. .eI.
-1' -
.. IU ВQob i 8eDS ojeyerae . .
lIota"filia. dopinl. L IIIlбеU6 <..
IIr. 154) рП,вој. da IU НrnII ЈoI
\nnl<е, nklanjajuci .. pred prodira-
promjeвUIi вtaro .,ој. ВredJIIe
аа ој.,., i da Јв kajkaVl1Iiua рod­
...bilo kId Јо i starobnaiвb
tragom po6olo пllllli..и. r. lij01I
ва,iИk ј. pre\uio п ЈoI "'&-
kraJ.'., • 1&... ва .. et\aajall i
.. оо Тuraka bili sorriA. pri\ieo!njeni.
пАо АI& о 10... da do.a. аи 6е Q
ert&m. Fr. Каь.еа ,Mot\ia nprakiali
god. 1878. ви. 843. I вIJ.),
,Неп ....I.fi,.h. Вiedl.ари
Вuden', Ato Је 1888 п 8tot-
88 istina t,rditi, da п В'8
• k.ji... .. I&т. go,.ri dаlma1Шskog
ali је vjeroV8tno, а u ројООјьјlll 81*..
ве ј ' dokB ..ti, d. ј. • . - .щ.ъ.
dalmatiD8kih staooyoika. То ја&О пi­
pl.mi6ke роrodiсе ва
е" в. 11 16. Цjekn ро­
u К:~~ilugarakОЈ i u predj&-
i К lId njјЬоуо рrиIше
пlо ј. ВУ. во 10 poYedi..
ровеЬм poroditno јте, I о,јш ...
8u .v.kako da ОЈОаОО 8,оје nll'Odao
N. pr.teslaolskom siaodn • blOpllll
god. 1814 Ыо је: Gjuro Н.nШ '.
(оп"" Мerb. SlsаАјеа ",pollli.. chra-
1ој! Је 15Ь6 d.bi. Уиknhot& "".
- 111 --

~-=~~adlena.larill НmI8; ...... "


.~ i ... kl 1. LIМIja ~
'"' prijo 200 godiDI tiВiIa .......
d.oo.li..ko 81."'0 dilelllI . ...
јо 10 оЬiljщо do ..da '"' t ..
~Iad od о••јо v'(jod.osti, i,u .. ..
N6i, da vetioa daouujih daI.tiМIdIa
od p,ljod.ka, 'ојј ОО О d...J.II,
11"&10 оЬП\iаDi. ~.
isti.a i 10. d. п Dalmaciji ... .,.,
ВП p,ijodci gо.о,Ш droЩјо, " " -
gjekojim mjestima moie 88 Pro8ll
go.or. са' do pojodi.osti пotili. . .
п pr. zivu u Mulioici (Por1o oi;,
jь,-;;~;., koji ао ве tamo doselili iz Мо6& (е
il.,.gjп Кlj,. 1 Вlвјn). 0.1, вlidoti .. Ito.
kOjl1 6О ва аоЬоlU dowjeli, radi .taro-
Са'а.аса, lrud••0 dl о.ојп Alolk'J,AtiJ,.
u t.akavlltinu. А 11 toше 8О vet
Ista а8 шеtаmоrfozа орш i
8U davDO \'e~ оаввli1i
вiujjskog. Za 10 о.т ga C.k•• ~

о staпоупiсimа jutnoga
Sreznjevski, вada
1IJii:"DoBti u 8veuCНi1J1o
8& put& kroz
da 8О StQkavci, а
ОВlrО <а .I""gl&'!lit
tookebl ••t.:.::.';;~~
porite о. SI
-96 -
(}'III'I.Ii, Ор сј!. 1У, 211>Ј bil. kolo~~••
...1...I(.royloni· VI..тci • Ко • tollte
Ы ,jdj. 1II0rlake! А .. &Ъ k..o,j.
мј.,.. ,1 ..11 ос! 4 ј.!уа 1802 god. (п
'j..Ditl,.ow 'a rbi,. zadarвkolD) da Је dulde tIIlje-
1\1 d..,. а22 god. Izdao јedПО D4rocIbD ~
da о. рооl.ој,; doselj.. ikA па
• Dј ••1II .. tu,.ьama.
(F.rlatt, V. Н 1) ып је ,~
:POJ:~ xv ујј.,. (1404 god.) ~A'" ..
~ koji .11 oodjo primili ri"'a·htoli~ku
to 8. па Bkor. ,.& Iijеш o1lljoAtoni tп 1Ьо·
о';ооrЩ. 0'0 1470 tr,d. роЬrlnоо в. jвlo
i za Fr~",j!kaD" ВоАnj.. Grgor Ifвrgan!
kOJi ве 11 Zadru nutanio. on јш је .
, u Zaglayu, "' oвtroVD ~ali (ћr.
22). Ро 00001. шо!& о. pretpollt&nti.
mnоф ВoAnјасј Ьili ьв simo Q ZИrn, ,&е
~ЫјiПјјШ оslrovјmз. Od njјЬ је ponj~aa o~
~j gragjaoio р.р Ml.do.it, <ојј Је 1504
lq olLdbi.kupski rik.r (ltoшшеnt Z.rat tfro

I G{. р. 1о), • ј оnој .8rbin· JOyan Zyov!DiC


... о! Шоу;nо) ј. z.ara, koj1 је 1585 god.,

~
Я ~rotеSЩ'ОDl рву&, u Paduvi i tamo za djЙе
'tadra Atipeod;je о.по,ао (RalJlш.оt. Zarat. pro
~5З. р . 27):
Ро s,ешu qVUDl6 vidimo да је а101еоцl &-
Ј;ешiint\ ; "" sjeveru ОаlшаеUе za ra~ јоА Ј!О'
»в dЩlј"'ici"", is в_.
О i"f1'" .sobilo о DuЪrov!ll.b 1 В... К".
~~, р ••паlо је i,lo. Уеё 81' f/!ngtt (u ~">10j
ЩоrUi "Рllblј" dIlЬruv.бk •• Bet 1807) , I -:11'"
%
- 16 -
peadilSi (о .I~' .Notirie i.Ior....rRIdi. di
f!III"I, Т. Ј, р. 2, liъ. 2) opazm, .1& ј.
Dik bio priЦjti iA\o za mпоgе ВоАпјate
је JogU (.ArrЬi. za .10•• бlоlоi!!Jо·,
ви. 217) pois,jвtio .а јООnll 'liest 11
1371, ро kojoj је lada ЬПо .еlЛtо
iz Вosoe u Dubrovoikn, da во ~о.еlj~Пi~
blago do.~eli i pr"".ell .icr.o olop Q
niko (.Kulti Возпе.si .e.ero babIIar.
со. riclJe..e • 00.0 Ii primj d.1 РОI,о!сј").
jedinosti, koje dokazoju da 811
u ХП .ijekll ј аа је oko I НО godјпd
Ьroj palricUa dubro,ackib poryekIom Ыо 11
""е, оЬја.јо ј. F.
Х. Кт..... u J.I~",oL
. bUoteca 8\orica d.Па DallII&li. a (1883).
liooКoI.,. i пјegо.е okollc., 10 пп.
ui trdio ЉуаW,оsiш ako је sve Srbe
krsliti о Пnа\о.
1I0в 8е РlЙпја оЬвЩ; i .а 8еоЬе ......
skih poroМса i .......шl~., koje I!II U П. iJ;
jeku, ..... • .. вp_MIih, ы..lе u gornJl 1fiI
DabnedJe, izmegju K*ra i sјeverпt &t8iIti
doIIIaliD.k..
О јјш .еоЬаша (o,orl t....Doм! F ......
..и u вуојој "Storia dei ,ви minori јп
ZUI • Воsain.· (Zadar 1863-64). о.
(!, 186) ..1& Је рара Eog.n rv, oko
XV "Jei., ј. dalm.tinake pro,lncY. lzl!lo!lo ..
_ . јedaп mibOriteki kon.e••1 о Kotoru 1 . .
u Dubro,niku, ,et i Ul....tir • di ...11 cr008 .r,I
etbЬorgo 41 Zш" 1 .dl ...1' Eufemia pr.-
JI..ь. а , '" iћ aodij.lio b.aanokom vikarljatu. 0..
- 21 •
bili urч:iоnо • nащјori da оо
.јШ taj proвlruf 1ik&r\lat. koji

~• •:..,- 1.dJ:~':~'~ Ыо, ОО.ОID. da оо ...0-


nоУа odmoriAta вtrore, kм
.. Щет drugl јetlan рара i од·
~ .Iatootma.. (aыllRorf b08li-
u '.~jj! .l~.II. PllodI : . :
kDd lYUJerIik, па о
i NOVOtIIfI'YJdw Q &,,0(0.-
вtтor. ....ьо. .ibrQat, re-
1т, СЈа је zah\i•• pra.Mnosti, д. !I ko.-
Ql\aDII onor•• i reдovnitkoj brati (1, 20!).
јСо Во оудЈе ВoIJJјасј izazvaJi ото od~
papskll, tako је jsto sigumo ЫI. ј n;w,va
11 gore sрошеПlltim ntапааипта шr.rokоm,
isti ароје ва Ьоsапskiш vikarijatum. D. 811
tu ЬШ, 'РОlпјпје 8е ,ес godine 1437 (1.,
f naro~ito зе nagla8avI, da ве neAto Т8llјјо
"" _.._____ teta bosanskib (гаnjеуаса, koji ги ва 60-
.odili katolitke porodice (drap.llo, сЬе .е-

~
~~~~~~ ..,ј. r.wjglie cattoliche) pteto Којn.
8kradloskll ј !jbeoitkD, i bopti јед""
ро imonu Таша. Gјшiс, ila im је
olltrovQ Куараnо i to im poteo graditi та ·
'" njegu,j naA~ednjcj godlne 1486
_ 163). Do..~•••nje postalo је оЬ!1.­
I. ~Je_I)081Y. 1468 godjne, k.d је оЬђео poAljodцjj
bosanskj (1., 208). ~ilпј doseljeniel Јед ..
stati u datmatioske ШВОl8ите, i f)al~
I.==~ ВО јlll rad08Do daTali sklooiAta I п ра·
[' i 11 kolibRID& .уоЈјт ([., 219).
- !8-
п,
!II'iliciд,
lIi
lfI ualjed Ioр
ЬШ. t.eIt lidIO ..
PriQ
i'!d.... killlo,jl\o ји ;P~;!1~~!
,јје шo<i о,
oti, dt ••• ~Io
In>,o дo~ prel'rat,
vф doseЈјeniciша .
pe.blike poJ,ji~o roi\i'\io
liш роkо.enJ.ш, Ivrdi
drugolP t.Щl ... AnDuario da.lllll.liC<'·
Ш. 2.22). Ni proti,.jk .pom'.II\og
koj' ј. ~886 godi.. pod
Цienщ· АlaJUрао "Zadr. орАј, ••
criiЏA)If, proiiv пјеgоvе nLa
• 1)
g1iuaW, D8 lIIt1ie пiАta da. prigo\'ori
•• .. оуј. JIo4цjacj do••lili """'је u
~Io рј ;\itli цјјЬо.ј p.lomci. в", ,ј$.
р,ео\а.1Ja (str 30), dt .. b" ..n.ko
\ој reр~ыiii lwpilo '"""' ро
ot 4ali povoda Turci, ва 8vuјiш P'~:~~l:
lliqoујш ,јјюша posloji ."108.
~ricinari. ~if~во .."ј .д јп •
~~ di Pog . ров. 10 10.0 s,tobli!.
4p\,ci/io·. I>a оп t.e рorpdiее •• p,okidllo
~ "ozi ..
.1Iiedoti 10 а.оЈ"",
410 8)1 \ll&1ero1"
... .
.ошljот,
po\PadaIe pod8:~;~~lr
blok.piJu 4о'вјщkц, i kad .toliea .0
8Ionla 0104 Ш••Ii, radi Тitraka, p,ooool•••
najрПје п poljitko тј ..", Podgragj•.
- !!I -
dal . .u..te dolU ""
tt i 15 Wjek•. W ..,..
tr1etil!e. GtllbIlfille, AIa8eIfМ,
u 1Ilа1м""'"Ј: 'l8вOfj6o,
MIIJ.. o.itc 1 Vuk~1WIWм
. Ko!!lтit&", !Ii..i80, . JIra..
Llnji6e, J&n/•• i~,
'l'ayjljlМ, VojtlТff..
").
ВosгogllM ; ао,..
SiЬ.. iknnl) ka.uje Ка ·
о lliig••• r ll~ па-
199 1.... 1\111 ..IJelatkog
sn iћ ".s.IШ /jIodi ;, во­
t81110 db!1i I опо ,ешlјЈМо i'r
I!.J~dlвk? rep.:bIike АјЬ.пјCtв о!/ nabfllja
pModi«:;a. koje 811 se 111 okoё'ile, 1tIе­
Prj~i.l.vit" I Р.,пап.. и&. Mnoge kne·
1O."!Uj·e оп, kojl а••• р'; rмptdn 110....-
Dn1o..,;j .. аklопШ. О <n~ м.ј;';о
.....је (str. Н1Ј), d. ве sa .fOjJma .а­
\00. Drni~~ i ,П 811 јоА ј
8 njcs-uvi potomci 'i iтjeff1, а
(1) ... ,е r;dt.1i 1rЧ'0Yi k"le, о
оп .\аоот.о О primarja pak, "'egJп
I м.. Аој. lII.k.roke, prlporyeda ОП .. п..
Аto је kadro da РQsvјеdОёi, da 8U ga
prjje 4-~ atcrlina go'ina nаз.lilј .
90. ОУII. ш.еt4 dijelotll ј. P'r. H~r
,. WI\ppe'IIHioh d~" Кбпl«refаЬ. Dalf8' -
р.1< 1. F. А. ПaWarti . 11 ве ~'_j
libe.iico· (Mleci 1883-4). ' ,
- ;12-
';fIi. FfIf'ИМ4, u liV\Ш16 djC111 "lЩ' гit:UШ batrUw"
(LV. 212) щujв ;"м~ош, d. ј. loliki ЫО dje-
lok.ntg bil;kup. ri ...kog (C~rob.tis uЫс_
eвнtJe looor.... ОDRIја episcopaiia отсја рсаeиta~
r" eoep.,runi), а М. PlJf)linovic u 5Јојјта "Pu~
Ш.. ~pisilua" (Zadar 1876 str. 85) .powiqjo
паkо preduje, ро kоше 5Ц ti biskupi uprav1ja1i
i 811 Нrv.шna • РоUiс.щ~
81itIЮ Оl'ilo kao da о. Ьа; i sa goвpod­
МУОМ 1wvats1riA ttarodflii' f1ш.,.а . NjiМl& 8и bf-
lа podlozna. plemena, koja 80 ih izabrala, а oaim
\ib pleDlena ,rizna.vali 811 ib па аНп los 5taoo-
vni.ci onih krajeva,; kllj~ SU опi~ " ојШ, odnosl1O.
podaaici brr.tskih рl.ше.а па .еЈ.lјј;llI,koje во
ta рlеOlепа ровјеlа.
Ako је јоопо tak.IJvo рЈеше proluVel1ilo вуоје
boraviAte, ako ве kojB рlешiсkа porodica, Ш 1&-
dnlga, povukla iz jednoga kraja. опЈа ве llgasi10
i brvat8ko gospodstvo пад tll8 krajenl. 'Nk Illacu
"оте prt!1liJe7i ... на ti НЈ·Ја!ј и поМ 8IЮj'u
sjedilta; ~oja 811 tada паzivаli Hr.at!!kom, ~e~
.pr1p.d~k Ъrvаl$ki".
Da. је lako, svjedD~i prekrBl'JJje ирodм
SJayonije u. .НI·Vаtslщ" ~ ~oje Бе dogudiJo kOD'
со.. 16 vijel&. То prekr.tenje ~toji u 1'''; ва
t&daojiw pr...ljeDj~m Starо-п".ta, о СеlD. Је
Јес. ,ovoreDo. 1 zещУiste u sjеvernош uglu pr~
djOIa, k.ojo ва Пrvаli .еС pr~. .loUOOa posje!i,
DOIilo је iwe hrvatskQ, 1ili sto је isto hrvat8ko
јае doblo knj izm&gj\l Кllре i Вауе, а 11&8koro
јо8 i sjо.erпф djelu,i .apadne I!rvaЏJke, 10
-33-
~""III prolirlltjo ~ " ...йda
"'IJ!-JaIoр
'). naloga .у.." ве • вIari,Ie oIoь.
top nuod. n&Zivali kaezo,illa i
Вrпtзkе, nego .Hrvati". 1swm BU
knIj.,i i my.tatki duideri ....Iutili ро­
I8rilorij. od рој ... pr.bivallila Пr­
I ~:~A "I.ш ео 10 • toga, d. Ы lDogti вvoj"
• .. od.OI.. ..тУ. 1 lad. odrtati, kad 11
... Ы Hr..ta .1 Ыl0, рв i • Ioga, 110 А­
• .,.. ","' .Iјоо. bilI п".Ii.
porudilМ,koje Ie 0"8810
8r1&je salюrе, ••• do роlо ..
od tih ubora је ~i
,Ц i,UI ia.. bt&l.e ееЫ $а
Slavooaoa. koji
.. ""k 81.·
pri"ali ва .ројецје .. 8"Mi18"
1 оо tog. Вto IU u. f! .... Imatr..1i, d ..
• О'О Вrvаtiш&. No i~k prollo је nRo--
godina, dok .18 bll... dOllSOym6 8n&ti
јаае. Ро уflWшana ..4.., ~It, .Ое
, SI..vooiae. Noaid.. pr&e-
biJQ ј 10 oko 1581 godјое. U
piмnoro ј08
knja оо 11 -
.. !Ја
OIoru" •
AcIa с ....·

,
- 34 -
K.ko ј. du~ .Iaj.o р...ъ..; ро;о.. о _
rodrювti hrvabloj, kojelllll ј е са" ва supret .....
• ljап рој'" 6080_ norodtt..ti. fak ; ......
kad bo.... ke drt.v. d.,no ... пу. bIlo, to ..
najbolje v;d; ;, bilj.!ke М.,; •• S•• "do, tojl Је
l<od god. IЫВ nbiUet.;o ob.oVl' mletatkill ...
Ted.ba od god; • • 1473 ; ан , ро kojima је.
da11llatinskim fraпј еvес kiш mana.stirima 111"
Ьili predstojnikolD .... о МЈ"'.јп, iIi potIllllt
mletacke repllbIike. Naredbe te pODovljen. 811
sрошеПl1tе godine, ј е г ~1I Iпјп1С пјЉ Ьili р....
Уlјепј па IUJ10g0 шј еs tа. gvагdijlшi "di паtiоа
BossineRe et Crova.ti" (Arkiv :.щ povjestn. jug08f
VШ. 41) РП 10100 akv ј о; ". ..boravimo iIa
ј н гјј ес "Hrvat" , k.ao ilto 58Ш \'O~ гшо, Ы..
роСавп; pT.d;ka~ kojeg " niјв ЫјО 8јgп'.о nito
odreei, ko је вато ыr kakvo рrnуо па nj ima«t'j,
ta.d је перојm1јirо. 1.&8tO Hrvati пјјВSl1 doseUflDi..
ke Ъ08&Jlske ва вуоше staro-hrvatskolo 7.8IDUftta
роadгаvШ i оа1.ЈаН iшеuопt Пr,аЫ Ј а\о 811 U"ј
rвa !Je4&Li 8уоје 8unarodnike i predstav&ike 810-
.
је knlture.

t) It primj~rflU koje , ат u prvom оо"".


0".80, dodajem ЈО. da је "оо u I б Y1jek:u AadriJ&
KIIk' Li~kl, 1r.9Ji ј." 1481 Iteka(} plemt~kl ~,..
Lappita u dooJoJ АО"МЈј , оо Iviju I.ао biu \J)r1'a-
Ьа\ od Lafpit.... ј d. је Gjorgje KoloDi6 llna"aoi
Кraba\h ll 48з Ьјо gOlpc\lilr uwk .. Mahrenberg а
Stajer.k.oj ј da .е 1497 megju рri.taliсаша 'c&ra
Маkп. r, kojima је 011 podpuru davao, lрошiDЈа:
,1tr... Ktaba&·, .d6f )цок Krabat\ Вао. Kr.bat (ЬЈ.
1.0,( aadDji qbItjetenl Iа tako u "Geeehlft уоn Нof"',
u alUlljeloil!kolll arbivu а fOlbrnku) .
-35-
i~ 811 гillЮkatoli8:i 8veiШliсi kroz
Yijek, .. i kasnije jOSl rado podl"lll.-
i ,la,)(тizam па роЈји crkv6uowlJ,
pripisao ојЊО\' ОIU Б&:tD&ојu, da da)·
k.tolitki Sloveni i 01U tI njЉоуо ше
ed i810811 рlешеuа. Орrnуо zato зu ј
zavodi, koji 5tl ЫН stvorclli za опа­
riшоk ..toЈiсizша шegјu jllznilU 810,сој·
ilirиk.iUl Ш slavol1skiru, i ако во 11
•.а. dijelow Hrvati bili. А 810 ве пара-
01аdйЫое bosallskill dosoljenika, 10 је уес
~1IIj"'~ " ~УОlllе "PutlJVaцjll џО БОSlli" (Za-
str. 11;)) posvjedocio, dll. uosa.uski
~=;~i Щјe&ll tlikalla. promiAljQli It\'csti tnlПО
~. jEWk I1 lюg081uietl,јв .
Вilо Ы to zadiranje 11 ргауа BrvatoIl 1) ј,
. ~~ .
ор шоdrllliki Nlkola goyori Q јеd,щm .рј-
1461-1470 (Atta eroatic., li.tioa 89), d ..
• юliса do:r.vulila оЫије ј uet .. novCl IYeto
lu lој,1i eloven.lr.i jezik u uogollu-
crk"ama mcgjll I1rt'аtiша i ц О.Ј­
јll. ludiш, (јУО Је bilo uzrokom, • uz
pot!l&lt koja it! nckad tl rije~i "Hrvat'" lе­
..... d. lе rimlko Iveitenttvo опе i izmatike, koji
riID8lr.U vleru priroili, bez obzira па njibovo ро­
nui".lo "Hrvatima". Olobito u krajevimK,
.. Hr• .II.ti Ыli gQlpodari_ Тјшо 11.1 ib za pl"1;!laz
1 .klld је оујта dvoltrukim pokrr.teoi-
Hrvati, опј 81.1 lе k o~iIi ј РОМ­
. bi8kup Veoedikt Vinkovlc ka·
be~koj mlncijaturi,od 14 јu·

-
. с'---" .... (iп Lick ot Огча Vinodo-
ritu et erroribu8 rejecli8 ad pr...
аl.ашр.егоп\, rotioent SeqllC
. .. tmtplius scd OrQatas appldlant ol •
-88-
.10 је ј" YIIIIјј.. hII. bi '" prelino _Шо-
те dohll пll'Odп ...., kojl Ј. о erk'....... , ...I8d...,.
ОЈО aaglDjao k ...bilot!li..., kao '10 јео
р......II8I.о koj. . . bd Srbl i.t в- ~=~
11 lJahnaeijo i !аШ. ga ОООllво!ш, t. ј.
odolll84!itf, јо, ll1Ј"""'"""- во-... •
.1
d4lo. '
KUnUe' ве Ii dвeelj ..iei .IoN .. ~==~
d.iocim. о Dal18oeiJI, k.ko • pesIecIom _
tako I 11 1.lorltt;m ••ро.......... koje "" о
rod~j рјезmi ,1..111. А 11 Ро1јј...... 1'11-
vatsti 8,eAteaiel sillЮ
IIpli,isali i ..
ti,ot, Il!I!bio bosa..t; оlеше••t
је
.,оЈ na,Odbo8Di "Мој, t. јо famoAnje
Alvo da... пl\iпg1edniјi .l1lp Hrv.tst.. о
П1Iсјјi.
јоо је .ј$. lWlJIfIjeм и
No
p~ .... . . . . ј. Iu ... koJa w•.,.
17 .,;;мо, d.prjnijela ргооЬraЩ.
k~ опiJI ЬтаооЬ ротошса, koj. 8u . .
nalkl 'l'uroim. odo~jrale. Тот рroщjевоlQ 10_
ti .. 01Jl> , ВIItjeВa. tipovа, koJ. se ор... па Јој/.
рпо d.w.~џsk.1D, о kojo •• шо'. ..6ј """" ~
IIIН11ra6I1jeвR IooIkaнkog POI008I'o.&.
lUtIiID ovdje ва Srllщјеraо fI~ вео.
takоиvanih Мor"'Щ, kojoJ је 1.1."iAIo 0ре1 В....
(. p.d !ijtll1 imо.ош raiumUц••m ја i Ho,~
viau, Щ. је tek u 1. vuoku оо В08.. odiJ&-
у ...).
вv. ..... о . . . - 110'0.1..... 1801'UlO""
:illk•.r '" perljoh цjlho,og p,odl..ojo u 001•
...., tt J~_ pti1e tmikЊ -18, 2У'
- 3'1- -
...... вospodal.. ; З.) cIoЬо poaIijе , .....
pp.de"'"
п" troho ј • •iQo ilpllOlili. .. во
prпт JInoo,lasi, 11 feiell
dоЩ по too ј. ,еО ьи.. i
» цј;'" jd...li6ai. \Ј ""'ој
lIerjU d\lllOljonici.... .itIг nм.
• в.ј .. lIpOIIIЩjjI ....0 POCI
u t.-; perjjodi opelo ..
sрошјnј. ~eвiei].1щji
. • ,"'" ЭrЪi ili \IIr ~...;
nщјl> џаг.dа, ko~ .. 'ha:i-
Щ ... 1&I.,щ ју 8u ..

tll>jв1Arife \IЧOII6 1I'"OIМ


, raвpra.~ ШOlllll~­
В'D.щ.. ~ в.w..... Јщјi
Iiw~.. јо .1.110 rUukoga '_""о.
• D1\ .. Ьј trag.,. \ор DPU". lIIi , ..
• I..... i>iranjtl, p.gjoie цо pulirj
.hll'na m.r&, k.j~ Вalku •. , .
~ ргјШ9rskјlll Ijptjit& ..<>ја udoriU.
,JItIPn dnia. шј е ј Кriвlii.~ Ewg.I. U dn!·
••ој. kцjjg. "~bichte ОО. ungoo;-
.Ш<I ..inег N<>booliudor" (ДaI1~.
lP1""j ..." .IIIUI (.izanlijlkop са,,) У.­
је Buga..uu. 8IraAn.; Ь," OtImцj~ od-
.. оnј tad.. (.k. 1019) .. JWediel<J ".
i <l.raC/«Jg (Dur..",,) " vш.. ""0;... "
~oeii". ј p.njjoli 8u !ащ. ... ""ОО.. ј 8liqj,
YlaвP. "јо- se vrl0 IJп~о preLv.,rilo
",I~ •••• u lIorlЦl:i. U.,.kollJ ....В RI~
- 88 - -
IVlrujll ј._ ыlo ј. .. ,l'<I0II> to, 110 оаЈ
jt'6Q ,јве tj'jeli, kao ostali Пugan' u 0.""'-..1001
,Iј .elllje, У" pri IIOI'U. оуе ...ь. lIOOPrIj
guruo вп .. pona'ljaIo. klll .. ЬВ"I"'" ~p."1IIII
11_1 pod Deljaoom i Уodlо ... " (1Ir: &'Ю).
0.... p..tpoвta.ko.. I!'MМi .01 ,..,...~..~~
(.. tah. IЬ Ьи .0 drii), k.j. јо pullolt
FмIiв kod daI.ali.Bkib •• rloko ......., i WJi
11, (О, 281, I!S.) оа.Ме.ј, "114100 .. .
bI... рl_ Lo"il:o.
Не opuAlajuМ веu popraYIJonJ' Enгe1etlo ,..
gr,jelat., Ьot!о 81"'0 da upu\lm п. jedl1l .....
kгnnme kr.otokloje .11... к_..,.
Bko .. porUekl1l Morl.ka. koji во ",*"t;e U
•-....
mldJl pojay~oJo. Iz..ka ta вl"... ... _
Eogulo,lm. 18\11 navodi i Јота. LuЩје •
<!јоЈ•• D~ 1!ogno Dalmatiae" (Lib. VI .... ,.
D. Vlarblo). I PMI. Vite, - Vit...........biljt· iltitl
рп to.c. ] 1 vij.k. јмоо prвde.jo Momk& •
8О ЬПl izm~gju SeDja i Zrml1lje, ро kuN •
prodaof11 "јЉоn pr!jedci dовеШI оо tamo ' -
] 2 ,~ek. ј! b.garвkib kl1\ieva. U njego.... _
k.piB.OOI дј.lо .Пlуrfс.m" (sada 11 ЫЫloaюi јп­
goвlo,. akadешUе • Zagrebll) рЊе p.d ооlpiooll
.Ра_о Ппоgariса" od rijeei do rijeti: .....
Iа.еЬ" аlЫј товУе ropibu8 circlIMval1ata 0JtIit
шаritimaш No,igradom U9q118. • • • protebdi&w.1

,",ihв 1иrIc tldvtflisse


.0_1.
иorl ....i ..о Иаuro-v.lасЫ id ..1 Nigтi batlil
iobabitantee вп.ј, gui хп. ех в..1',...,~
ве 1JOl,.,.t~.
Pi.. c taj, rogjeo u S.oj. i k.. podto
IupanQe Ijtke i hb...k. Btoj..j 11 'јуој ...11.
-39-
·iI8okјЈ8 lIIaDo.. iolt..m, шоgao је О,. narodno
~ poorpoti Ј. .Igumog 1"0""
u. О,. ml!ljonj. prl.taj<m ја pat o~ti ••
. . '<Ij.kill plllnih biljetaka, k.j. ј. D.r Joвip
&м оЬја,lо \1 ,Slelenuirkiorhe G..<hioblвblll­
... (fI. knj 4. ". 1881 ) koj. ј •• п aam Iz-

Вtljttke 511 te 11 јоооој


porodi6noj kronici, 11
qмl" иаЬПјell.па орРаnja Vok. Aodrij. оо 8101-
. . . . .. Pllta ojego .. god 1.83 11 Cafirnd. 1.
illut. da su в8 11 to dl)ba Нпрп, U 890·
N · .....ti.1 ""Ii .И.П". Као k.DIci Iog ро·
tllekog dm!t...ротlпјо •• : .,.bugatвk. Јl! м.,.;­
.... 8i.Io,bв.t" (.lr.281), , м.,.;-••I. Ganig.y "
fIIr. 982), р. 1 , мon- iIi bug.rвk. ..1. Оnrl­
lOЬeвme". Ako 11 8vешtl ОУОШ пета kakve grdOf'
. .~ .. onda .је ~ pololk oterld.. t.o о Ьо-
~lII!eJ blr јој slabe .,nke ооор i18eb&. kojim
0ТCl п srednjim ~јеkоYiIВI 80gare паli, пi­
..... ,lhпо-УI ..I". 1. о&la grtkib mosll .. &0-
~ i 81.,•• 1 Пl Istotn.j оЬalЈ Adrije toti 10
flll.e t i upotrijeblti ga za ttlgjinske Nomade, koji
• .. 8Уојi1n вtadjтa silаzШ ва diПlf8kiЬ Аlар.,
. . аа yjsorlvni prOO njilоа Dagjll ран za поја
.... i .а вI.nl d. ih парој •.
U kollko ..... Bogari, kad prodrijвie 8 Vol-
.. па ВаЈkПD, пвst&nШ пе samo megju Slоvепi­
.....go 1 nщјu Roma'"....., ра pojOOI •• gnlp.
i romanski jev.ik. prisyojile, п toliko је .,а·
,"О Ыо i tl<IЬar 1.8 njih D8Zi, "cmi IAtiai"
{ho 610 1 рор Dok~anlD 11 12 'ijek11 000 gftku
Нjit tnmaci) Оа 8\1 ЈЈnј u davna ,remena, kao
--40-
I•
.. m taioIPмi yldti ".... ..ы, aista • • • М
govorili, ра i woije. kod 80 .......t. NI\I~e
. . . . . . . po6eli мщјеојi,ш, da 1. ..iMiн
"1I.. lIko n';em ,..drtall, 10 јо lIte8i
D88U8цji,o ,dok&zao.
Оni, koji ен rошавski jezik ,..,~-ar.
t.ali, prctopili 811 se D Rшпuпје, OdO!}SDO ........
је.1 .. k о.lш.. А ооl",&, kojl 811 (NisнJШ 010-
....ю jozik, ..1810 је тu. ylaвi, w i • • ю­
StaaOiInI ,ialllkeg si.IDovul!\••, koje је kI8 ifIi
proees proi..ii.. ОЬ. 10 icШgo'ijo O'k';... .wt
• no;вtarijo dol1a. по 8... 0 11 Dai"'..iji, ..... , о
.... '01 ........pou"'., gdjo ........ oeIjakl\l.....·
01. <li,jciom Ьанбl '"' .. .Ioс.тм,.ш; .. ....•
.. ·bili ,j"~ 1 11 vој/,Iоtщ 10 _. ib koji . . i
D te НliПIа1ј.
Ја lJlioIia da su .. п&јр,lје .,."..VI. . .
.IIaInUlOijoa d...liii, • Jl<l1oI8ci ,i ... kib . - .
• podaойjr. l1li1'"-, "'оје .., ЫР'0810 УI .
..в1i, kl81lijo .... ојј"" d..ii. No јedn 6е ...
\'iie ikad .. oci I18tano,iii red, k&ko 811 ОМ ...
luili.
О,. 1I0је IDiIUeoje polkrjepiju,je eluJlalellcill
oueoЬiи •• P8&;roVlI.Paь'1l, koja 86 ztUe "...
,оуlanј· Vlassici " , 8 konca 11 vi,jekl~ Озiш . .
" PoIicori...... (mkopi. u uauJje.niOkoj "юуј ..
....koj) ...,е .. XII"JJJ (praviillYo К......) ј....
"'1118". • kO"16 ВЈЈ oko Ј 07 5 bili posjedi .....-
Ш.. Slaro.,.ada,.kog ". 11'.0. (Raбki, 0 0 _
.. Idst. C,oal. ре,јоо 8J1UQlJUIJI illlIsl,. р. 17l~
А ujem Шte,IОIll ?valc 811 вв IIПSООЫIIО Moro,'"
IIkf'l, kao Atu је nt,>davDv Kotl8l4ntin Jj,:etМ dtl"'

.
-41.-
kr. 6oakor _ 1 ; wtм
1\19 I вIj.... ).
d. ,јјеЬ пе.' .i68g, i8 •
IU!jntili, da јо t&d. Q D81JuЩјi ьа.
'0 јМп. od1uk. m1e1oik.ga ..... od
(JIOIlQl1 • • • вp"oL hifIor. 81.т.
18'1()о. U ьј.) IW& в. )(or1•••
radi looјјЬ о. neа I'ol " .....ki _
Кoi.Ют . Н. тоlb. ОТОР 0410-
repubIir.., .10> Ы .kollli....\

NCi-::.. вklolili .. 0& . _ ВоЪ, љ""


ili:1оt&18O па miru oМavi&i,. ali јЬ
pri ..aii .1 g>IIdOtO -l;itl&

~r::~,~l Ii ~od; 8u .iрпо
W
bili
)(о""JaoI.
о iвlo dOM (pd. 184ј) 8POI8iIIjD
.,m... 'ijo6a .p1jelokeg IIor1aoi, koji .с
. . . .03 pri!tМ1io ро4 .krilj&
I...гtrskog (Ван.и.о di Ardtoo-
о DoiIDlla. god. 1881, .Ir. 108).
оој \1\ ,Ш lDili ~. Vidi .. 10 i••go-
'>;iii lu-i Ni1ro1. d. Z...lI i gndob opt!ј •• (..
•' Т!ОIP'" od Ј. LlЩjа),. k_ Ь.. i.1oU6
p..lupaoj. ' 11. .рarlјСО!а. gealia )(orl ..bo-
koji .. k Jliim. doij\~ • Z& to pak о.ј....
da .ОМ aJiqU8 gell8 de ip80~" Pt'Q-
О. te u AiЬtoitki knr; тј" do'"
i 81100 to toplo и&tlzim.ujе Ьanоуо za

to, d. 0111 о.!аоо pod np.. goвpod­


B"atllki ,elepoltjtilaif:i 8 Du.tiii"a ID~
k..
роkaпje, koli~1\ је о. TnlO. .t ро1.­

~::~~ је Ьioo i _ •••• , ..... ...gU Ьili


.. ak~ ва • ор.. htj.1i d. јПIIdо ........


-411-
k ,. keri&ti od ..rй&vih plllljal:a • ..ojiJo ..... . .
dilпа. Morlaci 811 tek dogооШ 080 6ер oai .~
ј... imalj, .ај..о ..а".. • oвi.. Ioga IQ ЬiП ,06
do,o~.o 06mn.li, d. шogв iatrIJaIi Q . . . . . . . .
пп. ~.. kn,j.yj....
А kal:о .. вв Morllci јој ј Iodo OIIrO ...~
.ljko,all od oвtaioga oIa,.ovnittv.. 10
izrui IIPt.rtiooJa gC"otis" i .&'808 de ipисlli: .
pro«.. j.-.
Njih је DI grenki В080е i grofije ь-ъ.•...,
"
Р' ј....ј liвIi.j od gocl. 1878 (Forllli IУ, 88),
bilo Ioliko, d& Ои о. оо .Ь,.liIi ј рарiпо роАЈtI.
NUesu OOL Spadall 11 8'8111 riUlоkаtoШkе _ .....
ј !j,jli вп vetiш dJj.lo.. od olot.arld" (YIatW··
sehiSlD&tiei, quoruw DODUlli ill равсоја et MDU-
Ьоо habitA.I). No јОI ,јl. шоgtо ih .. ndi'"
т ..., ..,;. к_мо i DuЬroII!Ii.tota (JI. 0tIIi:-
ој, Regno degli Slavi, olr. 858) Тп јЬ ј8 1dIO •
• jle od 100 Кawnii. I.ј. ako 80 Orbino.i • У..
Iас:сЫ" identitni Ifоrlасiш&. kao Йl.o 8О Far1ad-'
је,ј VI..i. аodј.о 1392 bilj о" ..ю .VualЦ ,
morolaebi" Рodаојеј d,orca obrovatkog (Arkil'18
рооЈ,.., ju!"ol. VП 41 ), . u katA8IrJ ~
zadorвk. ј. 10 vijoka (11 namj ..nitkom arkiQ\
zadankom) ..bi~eIono јо dl 80 palnj ••i kod Ni-
па, Ь& poonotjo d,orca Dovigradskog, i kod dV9r-_
са Ljube, VlвailD& јlоајшlјепј .
Najamnin. ta, koj. је donooil. dnkale i dru-
ge daoke, ЬШ је uzrokonl da 8О 88 tak i gra-
gjиi u priВlonkim gradoviwa otimali, d& dob.i,ia
lako.jh I&kIlPDib. 1 ...јоl топјојруе liЪeIOi6t
~ ј. 2& r.Ьruа .. lВ8З ..branilj 10, pod рn-

i
-48-
....~. ао tak,i gтч:j.оi \чuЫIi gragjan8t.
f86 o.,embr. аlб, Р. gluu 180
l&aIDtA loga gnd. (Itaolploik 1608 u
lDoraI. е ta zзЬrnпа otiouti, jer ајје
..; 8 ...е ој ~udi, pOlroboih .. ratar-
јо6 8u ооЈојјј Ыlј Morlaei (kao 1\0 .0
811Of1h li.llo. о ХI1 koji.i .Моппт .
WIL Нlaт. merid.) 1& .provizioninвje (.11-

:
~::';; obroYltke i Aiben'eke, bda ,.. сжi
..akotwвnп...ь.. Р. i Dubroruik
"ојоа1 trgovioom Ыо vemlll dijelolD па
арв6оа (К . Jiri..t u 'рот. rupra.i).
Ьоgше, oni 8О ugt>lJiIi 1 stnh u grado-
.. МИ аРО80Ьпј Ја 8v.ko Ј10, Рl ilП пј
repubJika пјје ШО(lgo tjeroY&IL Godine
luЬ,.tVОПI 8u zadоЬШ dvorac Ostrovieu
"'''''.da). koji јо rep"bIik. I.k kopil. Ыl.,
dobio је 8enat mletaёki prijatn,
,,:;:,::~~, Ьап SDljslio пајmiti 700 Мотlпа,
l' "' Sibenik
i prijateJjske 8О ЫЈе 8 njјша !П8zе IJ..-
toji је Ыо okrLlfen njЉотјш пазеоЫ-
kao ј grndovj Erceg-Kovi ј Kotor. Du
јо 1430 god. п ..\ојао da .klooi tita.o
ојјЬоуо рЈете. da ве naseli 11 Копатl!. а kad
Pe~e!a. р.lраlо pod Dubro.nik,
i1D је i.ti рпопао to davnllAnjo pra... o\oti-
• ,,100 doba (к. Jirlfek).
U kazivanjl1 ОТОIU о morlatkim i vlaAkim
IeOI~iollm. 11 Dalwaciji. РМј8 ш,.ви f'Javale, јlDа
о,ееа prazniol Но i iu praznioll lad08ta
.'вЈа.је okoiuo.1, da ве аРа .01. ,юIji4lce rерп-
-0(4-

aIike _ CIO .....Цjtp dobo .... ""24 Ј •


.<ЈоЬпjt,
р_ .. јое рп k....
d. во U вј; ....еЫ lIorIoci llUonll
1. 1'ijob. ~"~J
• lIIOtda ; Уlasi, od 810'''', _ I t ... ~
Вrnta, Ioliko mliDljo, d. •• • јооllOj liIIW
.еИ: .00rv.1o.... ~o. еl ... .... . .
(.IIikleiit, W..d.... gou d8r &,,_ ...JIIr. 10). I
~ .. eOiIS • • јОО.оше iatjeillj. ја ....
....... • 4 ifOd. 1426 •• lm'1IIIIt....... . . .
OPOJJI8ja .CJoblll" ;. VI... ' (К. JiN6olt ......
.......;), ts .. ;. Ioga ... do,ie МjeIj kIIIO ..
tadoaji eIu"lflЙ!U ocl.Щј; • JIo"lli,ii . . .
Ёbl.....
NW.. во Ма.. јsta tib IIortaka I VIIIII
I'I8Ijeroli iI DIJ-.i;'; 110 овЈ IU оо ........
....u ..... 1IjIio.. .. _/....'-v-.
• ;'10 l1li._
.. lJri80Ii d. ве _е; о.. lюJa _
JlnJeIf _tili. ~Io poнlroboop ........
.... uekolillo pril>je,.., kojl 6е о.. rujsвDl8i-
Godiue 1.38 Dlilo .. • l1li0_ . "
eadego" dslmМi..koll - pod ш,е lnlЬа ......
- !)~'analr. 10 po1ji6koa i lato'-, ро 11.0.'
poljil\kolD .emljiltli1 08 .шјЈО ој jQdao V1ah .1&. . . .
"јјј ае dokuoJo prot.ivDO. 8са уј'", ја!.ј edaje ___
Ре.., koji '11 Q 14 i 16 vij.ku tame do .......
Ih'. _ _ , . . јlll . . . . po..r ... VI.-i, k.je· _ . .
pgdJli. Z..il8i. ... је • CНIO~ ,.Iedu је4аа biljcllb
u Ir.roDiai М. Madiu ... (Ы Вohw•• dtner·a, 8еМр...,.
hUD.I' IП, 647) • .koja VI.ше i Роlјј6аО8 i illovojetuj.
i nililr.ait. U јltoј н уеlј о Ьanь Mladinu ( ;od pd.
1821): .HIII(МIF adhиei\ &milliti.e е' ••жlliо V.....
n 8 et ћtliaa"ofOm tl • }far8"'0o••6 d. . . o,,".IJe
.. Ii .. ~ УЈ" ЪiIi • dOllOlAjqj N ••~.u
.. u .u.jedooj Во.ој.
-46-
.. .wm.Ii..и ~ ... lUUi оп .....;
IТЦ'daIQe... Ь.... h"allbm8 -11>-
д. је јИ.. а,- IIIIot8li. re-
..... и •• 000 il&ih од ТопаЬ OIr-
N;h .. pl'Oll\ieвtili п letrijoI, 4. Ь'" ~
8ipraiji No о.ј 811 . . "УО k . . . . .
~~.~ i ј ....... шЬalo, 4к 6. jodaa
.'."«"
!I 4д II,jik ..doћili, da po.jodlli ..... 01/1'0-
~ ntaralle роolo .. 4INI.I;L ' ...
је уоШ.da .s\aDe рад Тurciola CL.i ....,
......,. . . .1 Relatio.8S V•••ta. 11. аа. 1iП•
.....,.. lI011Кi tako Т..... ,",oljмвli, Iad
aije biIO _ јараа. aI .... р......

...I0I0 .. bliai С_, """ UМo- 1""


~! 11 КIaOjSk" i п Ilal8jab ........
Јед.. _Цј"Ь fn ...... okog 1I.....Li18 "ј-
opoIIIiojo • jW.. 81'_ IIorlab, bie"u
i61'7 3"'1'"
poja6llo Koriak. .а ' ......... ;
~~ Кrk.,4u..rskih Alapaј ш... 'Ј- t'u Ьј-

ујј• • в.o.d... 1.ID __ i:


-;=~:
ој
.0
u pu6ldr.. 18
jedoom • .,ј-м.;. ..нuL.oc .......
(F...la. lУ_ 226) Ьio~. ои,.. _ topo.
Zt.drB, О komo IО ыi gr&dpj: Jtario,
~!':(м'~~F~I~~:;:;'~I.К~Iiб:=еV"Сt
о; ј_
Perulil!. РоЈ.ба ....
D;tI РМ doМlllo dobrotem npootiDofjalll.

~
I;~_~::~O.Р. 8tefaollo Zlato.i6a ц ~ibeDika. оп.
Viaja1i6a .(; OOIfeQio.IiI).,i~. ~a
(izda ..... .tм ... piмa) а .Зktri.
... 8сel. • t11I. Ьа1шаciа, CtoII&i.. . . ..
1710) 9diш 4АјјеЈоlU odllwldp"o. Jt&a ....ј:
Vlмrsi.4)" d.Мi 1I...I.ecbl _I~. Ьа ...
DlODti ОО. dividoDO lа .8овп& d.lI. Li~ __ •
- 46 --
IJeIku роlпgjujа 0.0 kol•• U. ».,1"" а Lir:i
К,Ьауј, k.je 8" 18\odoboo ТIIIOi I1 Dalllooiie
.вo,"I;, pol"GJuj. јо I&kogje ; 10, 110 .. 1IIr-
IItI ;1 DaI....lj. ..ogll .iAk... ..00Ьа ...
lurвk.
,,,.;Iimlol&6I:. primorвko grвdo.._ »; ......
.. poVi<ijl _ш.;, kad опо lagвbito 81 "'"
eI.Ш km8loY8U ago..' ва »o,laci ..., i.je Је
oirвdln.ki bog do...o, da Ы mogli bu ......
..о _Uill&. мо Iт Јо p,ooolllo. и..... taII~
~. ј. oIitпо .01110 6Iој ••о п zodno t •

"\ј. pro~oriтaцje, &1<. ,_о. da је .....


МIb 17 'Uot. u.o1arDjolll DalmocU.. п ыib
"јје bil. posjedoula Т.ш.... ,otI.. dijeloll . .
1IIIIIвjen. »ort..lm.. Pro8lo' u iom. 8u . . .
IIrtli, ЫО Ј. pod 1Drвko.. .IUIi. • 10 oi stra.
diD. goro ....pad, gdj. '" bil. I.rвk. atja8a:
1Io.io.l6, Raklllll .... о..н.,," у.и... Vn.., '1'IIOJ
(ва OOriOOl8. и""",lteш 1 P'k.....). Z.. oaIt,
Роli!l\anl (Polosnlk ј) 1 1.lош Obal. Ilmegjll о­
вај. i Neretf8, bila 18 ttlrska ; .. јЈА Spljeta,..
6iDjal. јо Inr.k. gnnlea У" grвdoт 80Hnoll ....
• 01IL Trogl' Јо onzmjemo пај,папјо .ешlјilla 1.-
gobio Р. ј ojogо •• lri .01. • Zagorju ЬП,?,
" ruk'lD' Iurвkih Morl&ka, od k.jlh јо dobro .....
\је ..viailo, Ь... Ii ugоvоrопl d...k dali ,.'"

J:ridia ".000
16'11 е fQ 1. prima ...01'8 СЬе чlИllli
babltata d. ()ro.td i Чll11i eraao tahI.-
.. riLo .NOO ai IlltAЫlilИ1'O ја D.lmuia, еће ~

~~~~;..~D:.j ~.a tad. i.юm pryj pat рп.о.......


~ .Ije IlnOl. Но ю na .tvari . . .
-47 -

"'1"'' 0,
popocli, Ш оо. ВAdI ророоЈ.оЈа о'" 011 •• ,
da ј. kod ..1. CrDO'Dice (СmЩа
at&DO,a1a, 11 реl ....ЬniЬ Iruao, porodioa
k,Un а" IIIleti6i prognali .. ..lIIIjiAla
"~. ТјЬ р.с kuta bile .0 ,.~d. hm.l8ko.
mj..ta bilo ј. pored lIIorlaka o,akorill
Ili 8U ве опј врrаш mпoiiП8 Korlab
jlq",r1' III.tatki, k.jjma во btj.1i .,оје ~
Q Dalmaciji prolirill.1 опе dYelo .., йll>
oloio. ..Crag ро."IIII, ti .ароп еРИ
....101'I"вIi lIIorlake. t. ј. .те опе koјј во ве
::!~~~~~јШ8ll0bl zvali, da pomi&l i шјјевјаја
~c raJo.i IJЏIi '0 od 164& do 166t,
do 1689 ј, 08 t:liw&jllii u obzir рој...
:,okrtr.j:. , .ојј .0 lnegjuti.. bivall, od 1716
7. .r\ie.te tij.b ..\О••• Irod lе IВ.OSO
D8.1ta10 је maogo tivota i швоgo dobro.
је 164U j.ko proredila ......arodL
"јј.ш. Ыlа ј. pu.IoA sad ..... nego l!
Пјеku .
~o ноЪе iI Bosne bt·zo SQ 10 IУ8 popunile
је dugi mir Dl8tUpio, ,idilo ве da. u 1>&1-
!Ја, вad Vlaba, kojfl 8О gjuture nuiflli
~r.oima. .јА. по ikad prij.. Kako .0 ве god
роУlкili , tako 811 ti doseljenic.i zauliwa1i
E~.y... k.d је borbo gdj. god ..01......
8u 88 уп6аЈе malo ро шаЈо stare porodie"
вв пеkad па jzvjesD01D шјestu йi,Пе, iz !iVO·
Ibjegova, da pod оопm mlеtatkјш go.pod.
mimi '-i,ot pro'ode.
- 4W-

п......
101110 .;.
~,
ы.. ,......,
to
toji је •
је 1ви. ,т._ .....
__ ~III

РОЈI" oi tIИ..61W oaotrijlllih ј.... kelll!' ~


bilo ... oIr:l'8g .....10. ,n""о је od
Јј.., '''9 • кudiji 72&.141; • од
ј .....lmJp '1'II'tUoг pтiтaol" ј. . . ., ••
"';;:i
"'" ••
""'е И&.IИ ј.!.... Prirlll је .~.".
nОllјо о sjeverDoj Dalmaeiji ] 41 I{, 188. .
dnDib IIIIJ.. N 10118 . . .tиij! ........ oto
801 дО' Ю tтtd ..1oiII 1IiIj. .....J~ о.... JIII
p..v- М
110.
је "О п... _вlj ..Jke.
. . ...,.... tOI:W CeИw, .0" ........
...

.... ...... t'roЈ. оо svill6Jros' POIja,.


oiвonJ...; izmegju ИО80та i 8.iI~a _ deo .....
КI/a Ј ....iua .. Ттogima, omjtotiJ. . . .., ....
_ ..110 роroдioв, lIOje 8. ро.еli i do.oIIi ~
ој Ј. b....tor m_oIir8 Вате, t.d .. оо •
IИII IIIiIJ. lInIegj.. Ј4В07 i 1718 rUlriJ. 8111_
u _ lrrЏ> 10 pomlie<t, ,..",д _ .......
р _0";*.. .1Iijo. ~"o.. ojeдiМa. ЫI& ....:
оЈа..... ЬЈ>.... Li"'.., 8црЈјо, 0...0 i ~
too. тi rranjevti mugli 8U ЈеС 11 jcdaoj 8IoIIIrJ-.
DiIi od 13 apr. 1706 duld. 1D~.taek.., .. ....a:
d. 8В .. Wt1e рвеа. BvojilD pl'imjeronr i мој......
8".... тiJo . . .000 poтod'" ро' okriljoo ..,..
bIiIOO d.vol! (1.. К. и.tao. п jsvjoAlo\ju ..
81 olli;" .. goа. 1872-8). Јооао dio asI,.a
18 РеА ...tako 1 па rodUD redo •• ia.. """':i.J
JIfo6м. • В... ј, kojoj pro,editur З.lIјIoooЈ" 111
de!. 189& .'iedoti, d& ва 786 hri!taвКiIo _
...... ,rOlOlill п ..1i80t.. doI;.u i u iupe 11_
i ОпЬ. Saшi опј раЈ.: 88j'1CiIi 11111 ае D lIIID8I-

)
-4t-
0l/Il IйI'ogoIIc!u, kod I~••, п. оЪоИ (А. IЉII~•
....on. d.lI. Franci.c. Provioda IМ 88. Re-
ilithre ћI D.II••tn.. эр\је! 1887. ttr. 1'0). u
II1II0lil ....Iј.'.пј. "U..k. dolћle zapo6!l' ...

==
lIItt N8J:tJ14 i МЫе Y~o";.', koo 910 g. '81ј
""Ој N.....t!a. koji о" р"ј ро,.Н tarno 406
ј. В..... koji'ma ео .. pтlkljuMI i
.~~= ј, Ьт. (lbltt-llliоАIt, Вazgovor. 8tr.
1fa 11""'; оЬаН а.н;,.0..6..0 ј. god. 1690
Ћ. Radi6-IIUdi1l'! fIIIo6aIItl! kolol!;jo u
f"ruto, •• Ndorito. Giz<ltfeu ра 40 .ma
tolonlJa od 81Iтillta .1800ТnШ" Vrgo-
i. IIIda j~.4 !iIraka ••I.bogj.M
~.i1IitI. d.1 ЙОgnо 41 D.lmut•. А••о
И. kr8Ji1Iu Makaпku f .П.јod.о
во z...lroйkl U\moriti. Оо; .0
po ...dica 1, Во•••k,...1i d•
• .. оуlта ј. роМо јоА у!Ао .1011-
ordara Malij. В.Ы!а. Вуо оте ро­
i!tIJoiiivo rllDske vjero, ра i podanici о·
porodice Nonkoviea, koja ih је taшо pre-
1I8!ta.nise зе 11 dolit.i N eretvanskoi 01:0 Met-
l-'Њ, Dol;0.8. Dratcva i I d. (А. К ••ollls. о
narod. koledartl ZI~ J86U, str. 103). Njima
,rldlrtrti О\'дјо i шпоgо pravQslavnil., koji 511 0&-
Nebri;i;ovac, Crllogorce, НадеА. OIаујп" i
ь.l.ј!ас. Croogorti !Ш SE! tako nazvali sigomo
" роlоtзjtl syoga шј евta, П шuМа i 8 toga sto
• аЬ$Јј ,. Z"ba". kod ТrоЫпјо b!izu crnogorsk.
pice. NJih 8U mnogi drta1i za Crli.ogorce, по
iriI ,"ј.'" 10. R'pubIika ml.tatka dtla ј!Ь ј. 1722

-00-
ЈЮ•• prlrilegiju (Srp.ko.Dalma~ ».... ~ 1'"
god. т. 226 i 8\ј.) ~
PoIr""","* Жod DrtШa dођllо је OkO!
god .•оујЬ .tanomika, kDjo јо jUDaeki .,..
(јја N.ki6 I&logjo јЈ Во... р ..... (Nar.l

.aвt.iПL Vlsovca, • dmgo ро" ш1us om , ...


ОјЬ kalllgiera. ј! аraпgjеlоv skоg шаnastira
щј ао .. pozoriJi da ....1. ..qjiш j84ln,
s
.. 1864, .tr. 38) Iвlo I&ko n..laJlie.. Је ЧIfIIII
Hr~ в jed.o strau. I188iugolD fraoj.,otkwr."

ша narotilo 8tariuNj 8/cr(Jllin, J<ICI •• ~


ојoga i.~eraui. SOIO 1\ralitkDv.., 10 је
РВЈ.aI. porobU. 11 tom k~o, .tT.riIa је
g.тatt. porodica !"..... Jj~, koja ј.
!I
.

....I'I!\,
.elikog ug1eda d.AI .. 18 Ъil, 0110.... ра.
•• iша u Skradi.u (Nar. ko1edar .. 18'7,
84..s8). ЈоА 1780 8'.&. ЫЈ. је u Ь'
BWlnekoj viЙ8 prarOBJ&VDih .ogo ri180Ц101
u poCetku 18 .ijek. Ыlо ih је oko 10.000 ,
Ао, megju kojima ј. paslirat.o ob&v1jalo 20 1Iala.

Ы о.. 8rp.k. grllp' 1010 Dlogla u " ..1


R& ranij.m веоЬош SrM ва B.lk... u јllia. ~
"*
gjвra, pro\ioraoih ј. Ugorsk•. Ako ото .!ојј, . .

garsku I.'jattaj, јУ. kojega ov. podalke r&d.i..,


kuuje да ttU ј оуј "advenae SerbIiar.i" is ТUf!O
.1••1., 11 (ех piU'tibll' IпfidеlilllП advolarual)
istite јов, ,Ја эе i 11 okolici lmiЈюkoј ор. ...
.trиj. oarod". (I"arl.u rv, 10 1 30).
U bregovi!om zale.чјо trogirskoт sщјaatllt
в. oko sod. 1б84 do 500 .. orlatklh porodК:a,
koje в. I! Torвko prebjogle. У ,~ј ";ш ј . Ыо Sle.
fan СlllliПL Tako BU зtaПје Пl8еоЫпе 0'8 ,rвte
- 51 -
• ZЧoljо ') рој.'... ! ороlaп.' јт ooigutan (L •
!nпо IV. р. 118).
...... 11111 ••1..
1-', U mюм dijt>1t1 Dalmarijt':1 kao мо 81' vidI,
lIIa10 је 8tanо,пistто iвto, вашо ае umnoti1o bd
111' ве То,,;p",okll. АН grofOfNltr;o мd..вko 1
1....,.,..;; ""ЖI1:i olcrug р'....јenile.е i.oltime!ja
• *opr.kom роglеdп. #
ТИ 11.0 80 о tim kraj••im. ТUШ роrdепl
ldII, OtaYe ве lIorl ..i. <ојј оп Iт dotl. bili ро­
dIIaIcl, .. raspo]ol.Dj. ml.latkoj ,.роыi•• рој.­
.... PIk орАtiпе отон. во
io тео! • pot1etku 0-
НIbja. Опl ....... Iratш, da IЬ pr...I. 11 kra-
jne; sfj. t\e biti od ...ete !от. sigurni;. kad
~ npubIlk. .tI~.TaI. d. taj .M~.. ј.р.пј, ро­
. . . . . . .1 орnmа... d. ов!ау. ml.latko "M~j.
Da ото .рПjetј, I.d. repobIik. 8vol8. guver-
tМi
....... • 11100 1 Apo'Jвdnllo он тој.'о," П ...
...., . . . Kolam 8 шаЈ. 1647 god. oalog, d.
\8Ufiбk•••Уј.rn. VI.b. iIi pri.oli па роеln­
lDaII, lIi d. Љ <овјј.. ...јШ.
I ~'. О'аЈ i рор.1i <ооо оnЉ VIaha, <ојј .....јl­
~ da pobjвgn. о В.вј (Pavlinovit, Potki ор!';,
"

1 r!l' 1) U ltaroi regiatratori ratnog шјп . b~og Ima


akata od god. 1019 о dogo...orima arЫdjakoDa trogir-
. , . . Veaedikta Rotoado, 1& grad&Ckim dvогош. оо­
ao1l~ri ti ticu ве podcinjooja oekib morlaekiA tШа kod
тtogil1l pod dQm habsburlki . 8pominl'l ,е ta: Ljq.
Mto.ica, Вojflra, ОН.оа, Utol'fl. Trolokve, и ..tоne,
ВЈУОје9ј4, Kotoronj., Z.gori~n, Mitlo, Prap.tDica,
"'0, 8va.&ek ј 8rietevica. Rotondo .,оЈј 1& jedoo••
pjuDu od 10 таја, da '11. Morl"ci, koji tnie ... ,јш
.,ij.ku Ыli nekad pod.oiei uganke kru.oe, Р••
(ор I !ele, da ее p09rate opet оо.шо gdje .а' bIh.
-112-
"'. 301). N. to .. Vlasi u Kola.. 1IdInF.
toliko uzrujoJu, d. ј ••loIda .. lвtatb IIWI. .....
ееЏЏ lDDoge u IBlriju, • OBIa\ak mogao '" ро­
vaфi .. .,..jed.. oвtrOf/C' (к. F,. .iL BiМj,
Zara Стџ .... џ. ву., sl,. 400). iJUa ja111Q. JI/r
,.... od 10 dee. 16,*7 (џ uaщi_ vbiщ . . .
s'kom). koј. је g.ner&lni ptoYe4i111t • ~P.iI
iJ,d&O о ko,iвl ~Iab, kQji во .. Bkloцi1i .. о­
s\fovo P.g, "","". u Kol••$. 110\0111. \aIr,_ iIIr
PfIIvom od 8 јао. 1848 dоЬЩ .. ~,~ .. _
Qj...... B\a,o~..C& i ВaЩЩqоv~ (ы d_ _
eшlЬ. оkrщ!ц ilf>nkovaёl\o..) ~JU'O/а, da 811,'"
!I.~,..liIi па ођШqju .~. о VodiQo. 4IrJ1I!IIr ~
ЏЈ"....
Z.lIIIii·je kojo је оiljod \of!a .з~ .......
ppJjeli 811 оdmall prlJfЮOlщтi VШi ... Ка QI.,
"';~j р",<ЩI,1IIi ерјЦюр ko/.orski, .......... .
Ipnоуи, pripoyijada о ••ојо] "и.....,IIjI ...."
..._.~ 06_... 3IW1PОВ"~ nl str.. Iti,t.
во 1648 god. doAii. kalugjtr.i iz Vugjolo.......
UIIIII81inI .. l8Dogo uaroda "z,dar. 10 п ћi
l;aIugjori mogli .10Zba slJiii\i. dao iDt је . .......
tur Bernardo F05colo crkvicu "Иadопna dell' ОЈј..
1'0" U Belafosi, kod Bokanjca, i crk,u БУ. JOV&DI
pred bedenlima grad8kim, da u njima вluйе ..
тјете 1111&. Тada ве dogodilo da је I ПОУ. IМЗ
A~'08I . arbiepiskop dаlmаt.iПflki па ostftlVU V1,..
(P.uoladura) kod Ј\јn., odrekap ве u јте ву$
i втор naГoda od prayosl. crkve. Spisak ор.«.
ПI sa ioje оп ,еН da 8И РПЈЈпаlе р8рН, (FarJa:
... VП. 130) вујООосј пат, d. је tad, bilo pl1l'
r.iPh nе 8alЦo о V,lici. Sinju, Celini i Dr-
-БЗ-

.... aI80 i U Kliвu, Sl<ndhш, У.Нш... ЪаоЬјај


Щt). КaiiOu. Iвlama, ОЬ...... K..IaIu, 1'0"'"
..... 1Iaoi1.fi60 i Oolro.ici. 0.0 polorgjojt i Jeda.
"оЈа arlti... grad. Nina, ро 1<0... је 164S red.
• ~IJIqi Iop grad& Ыlо ,.оор l'mo.1af.љ.
.... ..ј. !imoulofitki biok.p oi ••kl _јао> •
. . . . ..10", ,....oIi, \е .& . . Ьоlјј I18рjell8је­
.'00'''.
........ <\јеl. taшо d.ijo ••te IiвIoIaJ.
.....М_ paoobije.
, ~' ..ok. !l"'liIw> 1670 ропа'" .. ".osi' IW-
..... . . В" јOll koo lakfi ..1811. ј. sмtм­
lfIf ''!' • •.,........<>ја .ojodill<t. II;aJчjlri "*1
,*• . уој maoutir п& Ктеј i oprue.p. Ј.....
1",., . . p1V08la..ih'" је .а e.n,...,.l4dм­
~ ... eaio lюji. utbtjи. pre,jeItIi\ pМigolo
_

.. " L је. 1iod. d. rll8ll1o_1. "... .
1 ••!шlik. сrЩ., I d.bi!o t ....o. I ...
. . . •• Ј..... pnd Zadrom, п · 1810 .......
I ,~-....њ... 10... 8poji. ја, gвnoralei . р",""'ј-
. . 20 mlja 1672 i naredbl1 о јшепоуаој8 ' '''
oIшpi,

....... 1.lшIikо
..
вrda", (арј. u
...
111..... ВU".т._ 1IorIake, "о 6о bili р.јо
"",Ј,,, ој.oto,,)
...... n'ollUoJicim" ОЕТОР ninakog. pмtaIo је
srdara павlјвdпо u porodici 8шiУ~пiМ. а
fj ртаvоslаvniща porodici Мitrovi6L Ple-
D
rnajo Fanronja. izvIiujurJ taj пalоg ОЗПОЈао
~ ; 1611 god. Ib огl аёkе орс.iпо u JJraooyc.u, Ро­
.......ј Y.тsj ... (11 n.lwati.o, iuuario p.r 1881,
. . tti).
JleроЫјсј ml.tackoj ••• k.l<o ј. mol'lolo bitl
.~ do 1o/l8, d. ојаса rimokaloli<ki iifll\i 11 10-
... kl'ljll. S !oga ј. rаdо,цо рriщilto lIощј.....
- ы--

t i- _t<J1iOoe - . koji •• .. 16481s pn.


cljel. ..ret....k.g lamo doвeJilL N. .0&.
~
o8tavifAi 1.& IoЬош dobar broj, koji ве BptiDl. ...
....k. grenlo••drtao, kr... .. ...koro о LIh;
Ае ве jedu dю i пmaпi, а drllg1 lе ]Л8еН.
Вat-b0dr06ku Йора.У. (..gju Do ..... i ~).
P.tomci вјЉ••; јоА i sad ... _ . РОlllali ...
illtD081 "OalmatiDci8 1). '.
ма kolik. da ј. _ . povrtu Ыо a,JIt О'
.јЬ Вовј. ...., koji .. , tak. rвkut kro. IIOI_
llijа 8111:0 proAIi. ва Dlrodoosn8 odno.... tWz,
tiDske, јрН ј. i.1i i ..... .. polpn.. ......
јеЈавј. islih. • "1
Туеш, Аto ,000nl Вunjе,аса brzo' iz . ' . ' ,
сјје od., dobili .. mjosta .tariii ...- - . •
.. u ...је .tara 8jediAIa .p.t ...lano. Маор ...
to i 1IiiniIi, ра ipak • ekroiju ssduako.. _
vel:eg OIJIrON, а& )(Оllе De Ы Ьilо 18Of"z.aм"..
roolieo, koje ... орошiвјо .......la<!loe _110 17
·Yeka.
Шm ." в. те pr."и...laci i в вјј. . ""
dlтa0 i.to.jeto.lni y/aвi ро sj.vernoj DallUIijI
iiriJi, tim је 8тв riйе оtiшао lDIha оЫбај, *
1) Ро St. l vattyi-ja: 1'Ј А Тi »иi hatirotvidМ,
1686-1750" (Budapei la 1885) billl ј е leul).! bUDje·
"a~kll. па Tiau g(J d. 1750. Vogjc njibnvo z\'(~li 8U ':;
Mark oTM i Ojnro Vbl "k"vic (8Ir. 5, 6). Nik41a (}ј.
y~ (Зеn.w.oпнс .а српске ШКО.l8 1. СВ . 1'...
6е уо 1873, .tr. б) vcli, ,1 1! 6 11 J"imokatolicki 8rbl ..

.t.
B.~-bodtoikoi Йllраојјј d4 аеШi 18 ;z oktllioe 8iDl-
i Mak:ltak e. О sj ediSt ima Daltltalinac(J 11 ВtJt1!иd
'Ја ц podatke lek dikoD 111 ;)8114 kraljo virlt.l og8n1r.8.
Вце"". Emicha (Pei1A 1863).
- 67-
.. PelqponilL No 10 Је pogrJ ••.
B.eurju .daJ:io је -.Јј јоА 164~
. DlU181ilo IIIIIollf8kog,
о. је 37 рпrodiС&
.klo.io u ааи, Аnј-
,.I\"I:I'I<Iio је, •• JDjeslu gdje ј. sad. ве!о,
.. rralre (Р. Р.1ar Кadaё, u .Лr­
jugosl. VП. 108). Za\i. Ir,j Ыо ј.
"IroAluш (rвnj •• сјша уеО 1538 (od...Io~ ..
....1. lurskih (р. А. К. lI.taв u ./I,a-

~
:~:~~ 0&парошепuсu, 1869 god. daalr.8О98).
.аа оаПо,о
. Blano •• ici Vrhpo\jat,ki, kad ih
pO\ioraA.. 1 tu ва ,. o1ijede<e
~.~Inatki proli. Turaka driali (Putki 8рј.ј,
OBIrO'O Vergada, i.zшegju 11.,·
РаАшапа, пвв е Шј 8О , пе zоаш kada, sta·
. iz Sopot& srez& Benkovaёkog..
ј •• aseljavanj. Dajmacy. teklo ••ako,
81tU орiБао (а о tome ве dadu 8ошојаи
koje ВАШ nayodio 5аУјезпјје. по Аto bi koji
moMa i zelio) onda 88 n;em dovo1joo fU-
kako ј е $tokavАttfю овуојilа nе saшо 8ТП
,.._ј081 Dalmacije, уве ве ;tokаvзki go,ori
u Solinu i VraDjici, ра i ok.o Splje.

~
~~:i~:~:~ пу
:';ав. S\obretu),
••!.i мљ. u Оmiй. kao
Pa.linovita), i Pod-
мо
рор''' , Iвlo lako poalaj. pojm!Ji-
da ве па 08trooima Кrapnjo i Verpdi,
Zaslraii8tu, Gdioju i ВogomoJju .а в ••·
Ro.!isl:u па Ij:orluli, ра u В • • lI.rIi.u i ре­
dij.lo.ima opiti.8 Ро.Јја ва Bratu AIo-
7
-118-
11.
t.' lюtl
'6drtaio, 1I'.ы. ве 'Ia ~

.i'tIIo.
'йkо""
Slia\o
'\Ја
о
оЏ\]ећ tбji '
JtoIeiar, ' ~
'!оје Id!OtIII
'~,
18010јо, ~~~e~kro~:U~U~
lIa to "
t!JI.or1aei • Cetfrie. upra10 I1
CIIO 1\11\0', рмоЬ, 1 d. 8" Iвlj .. 8~:"~~=:1
Jetluu Plrobiju osnovali. 'в\аоеы ao~o,
itN\oje Rolftgj.je 1 jиik 1 "oIIoja, \оја 1'd1alii!ill
....0 'llida.
Р. kako јо IЈ 001 .''''0 toiDe Ato ....,' 111..'
't to i Ato orogjeoiclllia ",о. . mt.ko h~:i:1
tb,' moglo во dogodili, аа ве i2agje ..
ва tYrdnjom. d. 8u 8Јо,е.1 о Dalmaeiji
нn..li'
' јЧ. 0'0 pitaoje .ђе te!\. odgo,oritl.
o.....osli ~. monm I!trp~eoje tfiaoea, Ја t .. 1l1li-.
1:.1I1i .а 1'i odgo,orlti.
ј!ааШрпfсi tvldцje аа эо 8Јо,.01 dabue~;1
/ikl;tю;o.. 'Bn1ali '~Ы lako рошоti.

'~I па ~~'~'!~~:;~tl[~i{~o:~O~i pteko


ntnlЬ ojlh
tvrdoJo, аа оо
'~~~~~~~П~Ы. g010rlli <11.1:'Il10-'
i ве " tatavRi, & 0'0'0 I
-щ,-

!~~~I~:~:~i iz,\\щ~, ~~ 1\6<.~ID"


o.l~nJ~u. '" оп! п..
jezil\a. "'ји ј. w,ч.
..
....r..... 11 ",ојој .S!9V!Шi 1-
IЬО1111 i ~oj,\ ј, zaslџр~ d"\IO-
јј ~~~.~ . Jy.g!C
111 .рошорici Н i IЬ T~.11\. B~
izvodi (A1Vhiv jnr sl~Ј. РЈјј,
.Ir, 83, &4), d. је " to 4рЬа
Вооп, govoren. ikav~Ii•• , 41<1,
1. Ilcod'lIIщаvstini, р sp'owe.uci ое pru-
dokua za tu Ivl'llnjll. kolil!9 svjedo~
l>ido",lnlJ8ti рјваса, koji ВО iћ Щq ...~ .
prepisali. ~tarohr..ti, о.оЬјц. вvеЩRi­
~ili Б" 1,0010 оеРБрЬој. "ч зо шо&li
~iш&Цј. i уan .,ој. 1,2е ОI&dЩD!', te јр
lDogu6p, <ес i ,j~fO"lpo, dJ B~ u ,p~­
аоь. ~ta,ohrvati рјзаЈ! If! 'pomeoik. Ьо­
udara,ju6i .. ljiih p~1 ",оје narpdnoaji.
. jed,. Ы ве .а (јЬ B~ql!'eni~~ вщјејо.
о. diJalekat, kojilll .0 gqvorUo u ZI'Щ­
kojoj •• оој рјsзо~· А, !to .~ J.gil\. pp.i,~
с•• Ir. $2), ао pO\"~1' ву.је ~ljdu~ciJl!>."
~••je,ca Р. Jиkica (ZoJDljo~i. i pq'i,!!,lDif:!I Ј!р-
.tr. 14), koji ..Јј, d. .~ "I! <\q ~0l" o~o
Lije,nn, Duvna, Ljubu!kog, RalUe, ~.,PIj ... '.j~;';"
1n.u.l.. i .l,a,jca Wqg)i C~,Ц ik...~i ~џ\~ ј. " -
SЩ ""I'0ga n... da, to пр ',//,Ы ШIj,Of... Jt~ п.
treb. z.Qor.v;!i, da Ы ~ jЏ,.Мina. ..ogl~ bi!iJ
pl.d r.щ. ~Т!ia~h franilNaC4 u ооUjllqoJЛvЩј"
N.ka i b~~e, d. dапt4viе Щн~FlI~ltVR O!II:'
~n,ib ццје'{!lОSjle I\ЧIDJе' CaJ!av.llli"!. ~ fP..
-00-
јol аО ...jedolJ!, da оо booaDBti dOlllJeeI
о 15 I 18 >\Jota u DoI ..atiju dogjol8, bRl
_ . Ј.. bd •• ..jмlo tUeh f..Jjealh
је "",. atano.. itiYo, koje .. Turd • Ь,"", e'd
.kupш. N.... 8U18oj. da •• оп!, prodlrua
do da.l.. aunвkog pri..orJ., ..... ыјl'al! IIaaa
SIaroltrпte, te tij...robY... • ...lji1'8li ato)a ао,;
Ь" а Воо.ј. T~o.. •• 81"0 p'lbrgjlljo оое,
јо aaprijed reteoo о od.o••im оЬografвkiJII
шјо.а"L S drogo otraDe ТDrcl .. .. 01!':~
ој. ороеlj.lЉ k~o .. bo....kfb upotrebljh
d. јol i Korlat.; Vlah.. ра ak. о. dор1Шi,
•• 0,1 d.YDO yвt progutali Btarob"al8ko i\I
i ОО .. .pomenuli орli, ве doposti, tad Ы
gJo Jato.. biti op,.,dlUo pitaцj.: ~..o Н
...."ј ibYiIDli, ako ih .ЬЩа јш.. о!\јoci J~~
kojlJo.. во ba!kв.Bkl 810,•• ј о 6 >\Ј'''. go'rotill
Ne da .. mi.litf d, во вl4rом..1&bI ,\11
шiа. porodi"" 81 "ојј.. јоdnорl'18.0Iш bI
nmа вvo;..oц..o Ыј.lо oolau о l_rвIoj JI!'!~
Doyoljno јо ро..аlo цјЉ.уо BeprijateUSl<o
вЈ. орraш Тurau. А оо ј. i .. ;шоо ".ј' f
korila оо, ьо мо ј. Ыо slutaj о krцjo ЫЬ,61I
; oliDifko.., 10 о. 10 slreioo йigoвalо, taЫ
i ЈоА i d&ol8 ипашо 8Ыпе prijekore, koJi
iиdајl..... &јео;.
в"ь "oga, pr;zolO ј. ; 8Iт; ЈagЮ (.
ka .Jfboslo,"'.", о IV. ОУ. f ..koga .810
Кaolfoy·. 8Ir. 287 ....bnog izdaцja , 1'0Ј' је itiIlIfIЧ
раоо • Prчо 1885), da .u . . . 0 ы.loпаа
vatu.. оооЫIo. вj.,вroo DalDlaclju do..liU IIЦI
SrЪj"; da је .0 8је,етој Dalmacijf, 116
-61-
IiiJ,j.щј8 pra,..I...1h Brba, оо 18 'ljek. 0 . .1&-
вmjoвa оЫјо koofeвJjL da .. I&mo •• de
k. је 8rbio • ko Н"ај', de to па·
.. okroge zadaroki i вp~etaki I L а.
8larohrr.lskim .рisооiш& i ојјЬоnm Pr!aIa-
о D&lшaciji d. оо!!"'. nмgodoo је, kod
god brka njЉо,. .eliko-b"alsk. рЈаво,.
.. prlzllt\l. d. Srbi dooltu d. t.PU.' .а­
ј мо onUeb 30. 000 ilokara.., koji о.

~Ё~:it::f~~'[~n~'::rt~looi • ооај ukupnl


~
Ье. ik.kп
oIioliieDj&
broj
Но
ko u ј. .lоАЫ пао
... i
smatra da iRpo'judi 000 мо
lotiао .... 010. taj пе "оу. pretutoli т­
k&j& ве jedf' шойе n&paвti '8& str&ne
oaiше, d4 је Ьroj 8ЈоЬ4 • Dolмиiji
'" 170.000 ..Сј оо Ьroja latOOOI8jМ

PriIDaj.m drago.oljoo, d. megjn lima Sr-


. . . ;ма i koj. hiy.d. g....1i4hi1 НмюIa. э...·
."0 јЬ пајТјА. шоА. Ыli • kolaru nderokom,
r'ЙјЬеoik!l. PelrovupoYn oko Droiia, oko НеЬо­
. . 1 "' donjem tok" Сеliое. U tome м. roko-
tМe rallozi, о kojiНlo8 Ы preopAirno Ьilо rupnT'"
.IJI&i, па О8ОО'О kojib је po8ta,io 8ОШnJn 8уоЈО
. . . iItorik, koji 8е megjn 810уеnјша dalmati....
. . . јoti~ kаб .trotnjak i o.jOO~' pOlo ...I..
"1Je. То је .k.pro,ioeUa1 О. bI.r.. Zlaloyi6.
lJi IIО ne mO~1.1 priznati 000, йto ОП u мојој
III!Ibo'tioj knjiZl (Frano,ei drtav. pr. odkopilelj.
t illnat.kI puk п Dаlшасiјl. Zagrob 1888, IIr.
Iiojo"'"
8&) ,.Н: а.. ... ..,; 1..........; M ...I<Ici,
- ' ~-

0I0г. И.rhlk nе па '.. 'Ioroh ....... 'fIio'


_ Р. по i ~uJe <k ih ko рј...... љ .....
..1nIJ..... " ....
~mi!ll .... вјш. N).go,o."", о·
. . . iUdIdfю JПi .е••I). HrvatA, koji о ""ћll hо·
...... <k ,.'ngDII Z,onilllirovlI drtavn. Da. оо ј.
I ''IfIb! ....ga loga bIada.. А kako IJ .. tвgr~.
. . рјевто о yiteAkim djеliша Janka Mitrovi~J
"tIМrI Sanljanil.a i drtJgijeh j.bak.! 6 ' Ьјl\п. т"
'8I.IIIbO JmdaDje nе kaznje, da оо I/ 'ju.... ьn;
S'nнJIi. Ako Ы i ka1.ivalo, IвgвIo Ы . В... t . . ..
. . . . .rrute,!1Ia 86, да ~O pripldali вrpв1«JJpravo­
~ CI'](,i, daklt jednome kuttoroom mgи,
__ Ј. do Izrj'eвnog ще.а u prolivnoeli .,....
"IiWdIk. nartJdDo.ti ').
I ~ Та .rna, koja јта pripadnikA ро .,ој DaI·
I "1III'tI1i '), .ama.et ",ој;т uplivom 08lJjet\Dje 81..•
raцj. kompaktnog brvatstv. u D.lmacfji . . ВЩezi
"I!Vi to BojOOo~., d• ..то Ir; mjeola iвloБDоg bogo·
--.1d1eпjа ,рот •• ет, јеао: .rHa , •. P.tra, 'Mjjod·
'!IdIjIf Pr_, u 10јој '" в. n.bd bт ..tski tfo8Io·
~Bt'~iCi Bogo Ine1ili, crkva па razvafinal8a grada

1) P8tar 8milj&пi6 doiao је 1647 i. Lik:e 11. 0&1·


I l~. i \u је It &O токј. b&jdu6k:i .darao Pl'Oti., 1'о ­
п .... Njegoy .ја Иlltorkо pol~tinio .е oko 168Z (Зr"р'

"EkO -dalmatiО.ki magazill, god. 1841, 8tr. 44-41).

1-'~
I Mitrovi6 poreklom је ј. ~og&ra П& Zrm&nji,
I -~ r6e11.id ве u 18tO dobll ј п& i.tnqj polju (Srp . ~d&lm.
и, god. 1840, Ilr. 30 i .Ij.) NlerrМ ро to8cl
~ IU "jerDi orkvi, kojoj lе оп ,ripadllO.
1) О &0111., I&Ш go..orlo а raapra.. i .Оје Grie·

i 'ach-Gl&ublgеI;) Qftd Љ" Kircheowe.en 10 O.er ·


ch-Uopro ll u .Stati.tilcbe Иоо&tмеhrift" • •• go-
I~. . .
-86-
6ri/>bl.... tцji
М'. Q D.I....iji,
ј •• 11 ,U.ta
ј опа 1\0 ..
,ја
.gpj~. а
........
_
.....ш. "" "'ојј .. • .~,. до" OaI....,.," ..
1. bntlak. ddu. nl d.ll1101in ...... ~ ..
k.jL ојје торо oprijв6i1i »је';." p",мsl, u,o
мо је А' I)lПј~ пј N.Ogi druci grodon Ј....,
od V.lebjlL
ВlUlljerпо... do oad """" uspedI~ ....
,.rio • Srbi.... "" N.,.eIoi• • . . . . . . . . . .
;.u .....
пч ој
о

Da

па 86 јоА 11 ~~::~
D'ID, prije ПО pregjem па IпtrороlоАkе а
kюji ..ilao,Uoj" genelitto ralUk. megju 4111.-
linakim 81••••јI10
Jodao ,•• Ш\&, ро јт... Kurelac.. ttUi ';'111
oolaJom ""'М I.АјЬ јмо. ј d ~brih d08j.taka, ру..
gIUiO је јoi prUo 30 g.djna Omog"," 11 . . . . .
_ l/rwШJ. te је .nd. o,ak. .шо.... Кш .о...
uogorei 8,оје J1rvatstvo 11 njegovoj prirodnoj 61-
aWi iako odајо, onda 8U, ро ist&lIe шјепlо, 8ta..
IIO.JIioi ј.", D.lmaeij. llпajj . ј ро .poijdajqJ
,".јој рој"ј ј ро unl1urnjoj ",ојоЈ 8"Iti.Ј . ....
J{ako ј. оп ••mtЩI. U to narodn. J.dinJl'. J!!IP-
,1\11•• toji !Ij.,orЩjе йi,•• to ј. "' .пат. N'o ....
t10 .. l!IIIionjk djjll. klitara, koji о" oj.gu,!aa lI;a-
рии. ; јед.. 'arr.batkj apiaalelj, koji iм-
~~1h0 mjerl ita е. n!IIi. ponodj••е da do-
d. во doIj. ' ..iIt lJoI;e·K.toпke •• kad . .
Ii.jeli. Iвli је ... "iedoka "1"
'poIIIeal.ftl,r
-65-
u6 Franjeтea Р. Jukita, koji u .Boвa D8kom pri-
jIIIIj.' (sv. Ш. Zagreb 1861) tпdi, d. f .а
8180. 8rpskom K080Vtlpolju i u Barll јта ммо-­
III8Ioli8;i1. 8Јovma, 1юji ве naziv8jll H,."atiflt4.
Ne rnосаm vatjda ni spomenuti, koliko vri-
JDdDOStl imadu ovakvi dokazi.
Du sada се~епоше pridruzl1je зе јоА jedan
lЦ'јујдпј dokaz, koji роtiёе jz шшаееnја ;eziёrliA
Ьiljcga . No i !ај је ,"то pro,tA igra rYeCi No
8вј koji ga izuose, пе се od njega dll odustanu.
Tako п. рс, Marcel KffIm', u jednoj knji-
si <оја је 1884 u Dubrovniku .t.mpll1&, Рod 60-
.,аL.iш паtрUюш: ,.Povijest razvitka. паsеgaје­
Iika, hrvatвkoga iIi srpskoga". пуе вв зшiо и­
suditi da рогеёе opstanak SrM u .iнtпој Da!llI~
eiji, i da Љ 118 Ы о усјјсдјо (str. 224), predla.f.e, da
18 jezik, kојiш i Hrvlt.ti govore, oazo\'e "srpsko-
hnatskjLl. ondje gdje во ВсЫ 1( уесјnј, а gdje 80
Нrvati н ПltЉЈi што da se zove "hrvasko-srpsu"!
1 оп Ьосе {Ја tako bude u liaJшасф~ baS ,.lIlli
rшlikd koje latno p08toje.
Isti ве uрuзt& i u razbl \8.oje pitanja, zaAto
је "srpsko iШ611' и tim krајетiШ8 potiвlo "hrvat-
sko im6", te оаротјпјо neke koji 811
kadri bili ргошiј6ПШ narodnost sta-
IIOViJist\'i1~ 11 koliko је 15to bilo hrvatsko.
s!r.

8
-iI6-

~
.Gte ... Ь.. оll8raн IIjmi... -.;.....
'"' CWМa " ВсЬ..IIIiQ, JII ј • ај .......-
"*
*" k ..... j.... D.r lмwe 1.WJIoviC-LotOt . . . .о
ј.1I jIOieIkl god. liSi " .8rplllю.... J.iokI" _
koliko lJ.anaka о rimok&lolioi ... dа1mаtiовkiJп, koji
ве o.j.ta,ju koo Srbl. Тј tlanci .asloiцjo potpunll
p&iцjll. Drugi jedan Srbin naJovezao је D.& пјјЬ
,",о pitallje: d1. lј је 1IIak.",ko primorje brvatsko
1Ii Щ>.ko I r odgovarajnci .. ој шта Ымоо, vеП :
0»0 'Ве ШО(l omtiti tnegju knjeve u kојiша Srbi
tiтe, 8 razlog1l goograf.kib, i.toritkih i etnograf-
.... 1 lako ,е MIIOie bl\jtsi, ј. k4jib .. уј дј.
da Snј i а опјт kr.јeтiша, u kltjiCnI ае • oji1a
llije ai 111110, .... il8lju poloiaj .,..., M,.uы.
,.-ја, д. јztn 8> ..bijaju i р",о _је ......
_ 'Yidik izuose.
Ji[ako је ..... д oko М...... i •
,.,..ttu ш.lо oz BrvUe prijuj.o, 10
м.. ,ok Jlibo Р,Мопе. Од
tпoLiо

:'~~~~~~;:fJ~
...
.. se oIoisje !Ia-
о &оје је Р&vlineую аНо д. пе дј-
... А z. to је . . . OObre r",'og.. JUko i D<\,
Ьд Ы 11" ...... оој , k.j. је .tio д. uvjeri ..
... Rnol.i, rekl&...&li k.o Srbin& 'Ј.
1) DoLi6o~ govori kaQooika P"vlilJovi6a .koro
rti п it8lDpaai. 8pomenutu аашо еа рriшјеr: ..Ве­
.... Ьја iIIu.ti pnd 8-.ojiw:l ы"м.iЉII u X.kaf'tk6j-
i .в-;.ie аа8!.nј Jmo,*e4itaoaioeli • O.i.. to... _
Је. d ....Li•• :;: 881 .abenl,koga је fll\A08il ~iоtbЈЮ
go Сodја&, шtо ptlta 0& dr•• til!ao D,win oo;Lo•••
Iуојо telnjo, da .. bryat8ko ime ll r •• pro.tre.
-М-

por....
hla ....biнt
~=~:!,~B~"~~.~
Ој. отај
оЩ.

ZI ...

r.r.rat
_
ј. д.... А
1) 9I'ыll&
<~

.. 81:

i ...1.... _
~

'=::;:';~DIJ;:
~
'boIje је da оатЈ....".,.z;.,kotn
81..... d.... alhll;kih.
РЈ,ј koji је lnaiatkЈщ J>O«Ied.m U ..- ....
'=~d.ik·to • I!"'pe dijol!o, ью ј. dal... и.dIo
I Д, J'ilA, МoпiB_ lМi о ...... djollr:
.......dr;.ti.. " (Zod.r 184Э, ... 182) ••
пtegjn datмatlnskim staOМRiAtтom Iri ....
i дај_ 8Vuome .sobn trцj. Тfp " . .
мам dlulrom obras\ao, pQo. . . . ....,
..ta, ЫЧО!'izra. 1) Iku , zаоtrч'lJtо8'
......, јј. i srednjega rasta dQpire, kao 41.0 011
I':=~=~:"od
~
V,1ebf/.a ао Zro&a.;" od ЦjoI'II! 011.1.
м е.м. pre,ll!.i.je ..,Ii tfp .......
pogledonl, dl\gnlj..tJm IIc.m, 07.biIJ""
ris<ll:a шШ. Nile Cet;ne na!ao је tallllfS
__ ~ . ,._lUcpa stasa, Yisok. crrstih i grdвih,
proporcti6Diвanib I\dl)8l4 i. 1&111-

prij. ј. npra,itelj p,eIu... "'_, А..


Ro!8!-S.bb.tiui (1\ ј.дnОIll ,1.IЬenош iIYJe-
од 31 avg_ 1843) rekao, да 8u • Djчо­
otrugu (а to је ,j.voro-isl.otni kut D.I.....
IUluplje.. а... lip. ra...likib 'ј_
. . ,trmak- 2Jrrwмj, ј 11 ~fI х
...
....·
W оп Ijl\d. sredllj"6""' fak ј niвtoga r&oIa,
Iroie а I\gasitlh .tlln i 10'" .. glatkiJl
~='~ HCIf i uЩnUa ternP8RJВе,i.oш.ј 1\ , ..
81 дјј.Ј. okrl\g. Јјоде .... koie, пg......
-68-
•., рЈа,з oЩu. ,isoka i јаЬ rul&,
..
.lrul'r...
naвilni6kog le8.реraщепla. о ЫIo opisцje оп . . . ..
i

I.ke" k.. Uod. mrke Ьој.. ii ,Љ 06iju. pamlla


п.... ш. јЈј t ..\eIUUIO ko.. ').
Fili6k. .,oj.t,.. daiJnatin.kog _ .......
mogu .. danu јоА boU' uotili. ре rвI\Ill8&iaa
sistemalit.ijib i naut.Yih Р08Ш&traцја, koja ...
по.јје dobn Сјој .... n.• .4. W"'Iиsci." п....
balni lijetnik. ttempao је 11 dodatkll lin, ,.zon.
вehrilt tnr Ethnologie' (Вerlin 1884) •• ој. Ор&оо
t.anj., kojn је QiDw .а 1609 daiJn.liookih 8IIt.
.... iz .,јјц kro,j... Dаlшat.ij.. O8Obito РМ 8&<
вv.воvniciш& prilDOrj& ј ostruva. Skoro Q iItO do.r-
ь& вaвt&yjo је vladin 8&vjetnik О. А. &.i....

1.) For'i& (ВеЈ.. ја l>almA.tien, оје. . . . . .Је.:


Вero, 1118, 1. 14) opiwje etaaoyaike ы.. ....
S1t.Dg l0to'VO i.,iш тij.6i ...... Icојiш& .eD.r " . " .
ii pri opilU ew.oo'Voi6t.,. па juiaom obroaka y~
ы..., оо О MorlacimA ok.o Dioare i Vrgoroa 1'011.
illladu lDuliaa.ta kolo, kl!llteaj..tu !соаа, dugulJ..
lј08 t liјер . .ео Ј. ,.ш па kolima proРIiIЮ" >t....
шаd Oalmacije оо Splje&a preko 8jpj~ Vrtill:e i К.\_
аа, 4.0 DI'II-' И ьјеа:а kom.ad iашegјu Zadr. t Dr·
ој", preko ю.tADЈ., te .. 10 opUcio. d4 В11jjtQi ~
tlopire i и pqrijeCje Ceiine; оо О6 С.Н nigdje ој 'lDj...
lе, ра би ој od Z.dr. do BGDkoVC8. Меюо tilD .,.
оо mi.lim d& .0 11& OIОО"О uttuka o...k ..og p.t&-
.. аај& шoie i&reti 0100"10 ,od О odnot&jlma etao-
grafakilD. 8а ....oltatolD .1м&itog ''VOf: pot...tnDj..
Ьос.\а .....0 da opra..dalD le!Ja, d. bi. dobro bilo, ."
cbU',o уаЈј&ајћ .otbropologa proputuje Da18l&aiJti
11& kr.j i d&.o D 8vatom kotaru ••drt.1 ьar
нd.iclI. Ваш!) Ы t&ko ро.ао Ыо plodoootd
....... h etnор6.ја .
-69-
*lIaIik" Ьој. oi!iju, k... ј kole kod А10JIш ~•
.. 8 Au,lrijj. 1,1& је вtaшр. "' k.. d.datak ••
• lIШheiluвgео d.r апlhrороlоgi ..Ьеп 6 ...11,.ball
18 Wifo' (god. 188!).
ОЬе pnbIlk.cije u Пlооgoш .. рорnnjnјо.
D.r А. W.j.. bach dokozao је, d. уј"; •• Ц.
Ыта ". ......ј. !to "dalj. jd. od јмоа Da\-
i da BU st.aпоvпiсi oвtrova па a;everv
....nj.g. rasta od O8IaЩеЈ. dа\mаtiп·
810 ••••• U i.tom. praH." opada i broj \ј'"
maвti~ а Ьгој егпош&пјastih raвtв. Tako il\to
i svijetle оСј . Ne iStrajujll~ u nуот ро­
osobllle Srb& i Hrv&ta, ,еН оп па зи 28:
i!lijelli tip nije osubioa jl1znih Slovena, оп је
u Dalrnacijll ј7. sjtfJtrni1l Вlf8jвdniЛ 'ма­
Ра шisli оп, da је taj tip 11110 u Ua1ma-
kroz dаualшје hrvatsko ргјшогјеl јег t&100
пвјујАе svijet.a sa k080m otvorene bojl}. Иi­
ОУО пе Htoji. ОЬагајl1 ga istorUski podat.
IШО naprUed патеН.
8сЫштег-оујш tablicama fDOgU вв srav-
y.ali okol5ka dj.ca pojedillih ро/ililШ ......va,
• pogledom па. prirodne Ьоје njЉоуа ЦјеЈа.
Sravnjenje to pokazllje da је Ы10 djeee тс..
н ...ti пај.i•• (уј .. od pol .. i..) п .re.n du·
~kOn1t Z8 Щет .iolaze Sre1.()v1 оујјет ....
... : Benkovac (489'9 od 1000), И.аr(475'1),
l .. orkl (470'8). Sinj (463'3), Spljet (~5.· 6),
rtltor (4508), К.јп (410'4). Nајшаnj. јЬ ј.
Wlo u srOZH zadarskutn, kaшо spad&ju ~8'eto­
dabu.lin.ka ••Ir... (347'9), makarekош (878'8),
- '111--
_j'~" (381-1) ј k.rЫanolюm (a~·I) ').
Tok.....i , I"'; ЩI (...... .Сј, bijela _ i
рЈа... kOll) doвIН \1 ,ra...ш.& ••d........ _-
k""t.m i kоrtсl.пskош od 21 оо 22 pr...... о
benko.a4ko.., kni ••kooa, ; i ~,вi6k.1П i kolonkolD
ЈznовЈ preko 14 do 20, а 11 OStaliDl srezovima
ое pretazi preko 1 Ј.97 procenta.
Podjela Dalmacije u poJitifke sre?ove, па
Zalo8t. "tak'j је udeAeua, <Ја ве iz оуљ Ьгоје.'..
пе mogu flUtakvi za"ljll~ci iZiesti za osooiм
sњ.. i lfrv.t.; а lIjет јоА ш.ој. Ato '0 о (fт
ьг.ј.nша i 1Ioтani, • koji... .е <1)" da dllju
вгuтјеrnо пајујАе dJeoo 11 ~kolu, заmо рје
ih !та.
No ipak broje,i оП oijes. '&8Vjj~ !>ео т­
ј •• е оа a.tropoloAko promalranje .pon"!IInlflL
810,е.о .
п. Istoriju .r..eIJa'anja, ј.еЈјауопја i шј ·
јеA&nја, Ьгојеуј о') pokazJju kako је raznolito
porijeklo 8tokavactl u оојш агмоујш&, gdje Roa
шап8. iIi п е та, iIi Јћ је S&DIO 01110. ЈоА fебе
ztnШenје itвио teze Weisbach-оУе , koje dukaz1Jiu
da d•• dnji c)ak.",i z•••hIj. \1 vi.ini I!jel. _а
SlоkаYciша. No i u !От. пе trebo gledali рle·
JJ1easku озоbio!.)
St&rohnata.
S...lnIIIlo Ii S!Ok".. Ја i.lo'jвlDe ·9.bioo5,
oada podlci о,ј pokaМljo, kalto ј е шаtо 0800У&,
d... ьа8 ... 1. ~"""Y"" drle. ујА. j~ ерој.
1) ћоЬ..... brojevil.U оојјећ .vijorle kuleo, а..
izl...I. Вi~ d.. је u~iDjeno pogrjeblr:.. р ,.ј i'РUI'Л~
VIIIrf....rnrIe8Њ rubnlrv.. Ne (lJhreaeije пiје'lI bal
аа.....,..
-11-
..4180"'liDU lezik i а,ј......
OIifJМВt А .па ..,
adUle, . . . U ti--
е. В" јот
i ••• .&ј
.-0... ko4ri i 1IoIoro1!'" eIOOI.1" 8 ... _
~ spojW. Р. i "i,.no,1 Injeonoj ....ј
. . . u DlllIILIciji .......... &јel...... _ ....
"'е 81 dan •• п~ viAe i ье 6odi, овoblto Ito
.. tih јliл е i>alшoeijв, i "о .. I&kој рој,,"
_ df1lSim lIjвoiјlU_ ...~ ви ...... •0 dada .'
I·. ko ~..joIi.

.,. .,ili>rUja doloullj8 оаА D&


t. . ...
~o
ОПО" bnь'"
tijool
."'801.....o...; W.
ј...... п_је'~
1-
0111, iW 81 fratюlI8ki I16мtjнj ~п*,
PuucqoeviU. а poiljвdajj. koliloo ј. .....,
"::'~ raspn,ljaH ј ... јо у........ 1877 •
11 'lII'f8.j .Z8r Kraniologio lIIyri...• prod
.kМешiјОJ1l u&uke u ВerHaa ilr.uO, ва
.....'" пУј""';_ <10 k.og је оо..., llljereaieп' 10-
: .,Ni slovenski tip ое ptlkaguje 8е ~
6iВI ; _;;и.... Pitaцje kak. •• , ••ШН
l1·tIOI'НјВј" в10renaki lajesni Нроуј, 4o,odi DIВ 11
fI'Y8i linYi .. "etp..ta.w, d. 8ц . .
• 1) ћlitо Qvdje D8tnN
11.
ојј-

&olik. р". . . ."SO da """


"'", 9do0lDU Djegovu uuri.ina. и6ајјо de4oirаш.
. . . rDfll'&Ш аИI О upotiti оа А.. N 1'ipin ј У. D.8Јщ: -
1Wi6: t... ,riia nO'l'enakih kајihупоl'tј {.ј.ш. iИ.
'Ъ. ћCL~ ир..и 1810, ... 1.
-'111-
.. dolJl8iale nвne lokalll....ј.... 1Ii... о ta-
kтi,i.m отјosamа .е islite ве n;gdje totiko, koliko
lIOd ."ц.ъ .I_iell 111_, koja вк fЮ8iгIA
.ш аio '''''09 lWilra. 0.0 ое nвgj06e Iu рoslu
zeшlju, 1еС. provjnciju zakijaou gradovima ј 88-
lim.. ра .ko вв i polisla ve6i шо starih ltir•
• а jug, ipak јћ је швgjо njјта јо! toliko 0811-
10, da 8U шogli uplivisati па ЈШспа 8,ojat" Р'­
tonjib generacija. и еtnоlоs/ют 8tfIiвl" 8IIJIe 6е
dtJkle bв.I 1CU0nI govoriti о ilirsko-tlo\letl8kiм
~ .• •" Njjesu оУдје 8&WO оиеи u оlJ..
zir rimвki уеtenпi, koje је rimsko goapodst,o
ва вујјо strana skupHo ј kojib је u опоtraйајови
balkaDskog poll108trov& moralo mпоgо biti.
U ооујјој lit.eraturi n8 ВРОlll iпјu ве ујАе dal-
matiD8ki м.,./асЈ. r pravo је. Jer је nc, talo 0-
lЩeh stanovoika Di:Umacije, kuji 8U РпЈоЬјmo t4-
ko na.nuмИ, nestalo Љ је kao i У/аАа, i 11.0 ве
danав 11 Da1luaeiji MorlakotD zove, тоје Ыи da
је zbllja роtошak MorlaU, аН пета zato sigur-
пе Ьilj~е, Р' та зе atavizam па njешо baii ја­
по i pokazivao. NеtDашо slike опјЬ вшЉ МОЈ­
lak., ро kojoj Ы d.n&s шоgli [>riliktl јој .аСј i
po,,"ti.
Ово је isuua. uprafitey kotorski, prijf! grof
Sibenicki, рјаао t 027 godi.ne шl~tatkОDl senatu:
sand.tak &гпоgU1'Бki Skenderbeg Ссооујс pra,.& ј'!
m~)rlaёka prirodl1 (Ьа. propria natllra del АlогЈасЬо),
i 11 вvezi s tijem орјзао s" је kao grabJjivca, koji
8е vuda jada, заlnO da. Uloze svoju grabelljivost
aasiщi (Cowi ....t RelaL Vonota. 1, 193). Ali
kad Ы 8е ро 000... шо(,''''' pnivi lIorl.k raspo-