Sie sind auf Seite 1von 5

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas :PPAK Halimatus Saadiah


Tarikh : 14 MAC 2018 (RABU)
Masa :10:00-10:30 pagi
Bilangan Murid :25 orang
Tajuk :Hijaiyah 4 Sekawan!
Tunjang Utama/Fokus :Tunjang Kerohanian dan Moral
Standard Kandungan :(PI 1.1) Mengetahui huruf hijaiyah
Standard Pembelajaran :(PI 1.1.1 Menyebut huruf hijaiyah tunggal
Kesepaduan Tunjang :Tunjang Fizikal dan Estetika
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) :
Kreativiti : Pemerhatian, analisis dan penjanaan idea
Nilai : Bekerjasama,tekun,mendengar arahan,sabar dan bertolak ansur
TMK : Mempromosi idea melalui video

Objektif Pembelajaran :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1. Menyebut 4 huruf hijaiyah (alif, ba, ta, tha)
2. Menyatakan ciri-ciri huruf hijaiyah
3. Menyambung kepingan puzzle huruf hijaiyah mengikut bentuk

Pengetahuan Sedia Ada :murid pernah mendengar lagu huruf hijaiyah alif ba ta.
Kemahiran Berfikir (KB) :Mengaplikasi, menganalisis.
Bahan Bantu Mengajar :puzzle hijaiyah, puppet hijaiyah, lagu upin dan ipin, pembesar suara & LCD
Fokus MI : Linguistik, fizikal (motor halus)
Kosa Kata : alif, ba, ta, tha, titik.
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN
LANGKAH

Persediaan MARI MENYANYI  Guru memasang lagu upin ipin mengaji- alif KB : Menganalisis
(4 minit)
ba ta. Nilai : Sabar
4 huruf Hijaiyah:
 Murid menyanyi dan melakukan pergerakan Fokus MI : linguistik
bersama guru. Bahan Bantu Mengajar:
 Murid dikenalkan dengan 4 huruf hijaiyah. - Lagu upin ipin

 Guru mengadakan sesi soal jawab bersama


murid-murid.
 Murid mengaitkan tayangan video dengan isi
pembelajaran.

KB : mengaplikasi
 Guru menunjukkan puppet huruf hijaiyah di
Imaginasi HIJAIYAH 4 SEKAWAN BBM : puppet hijaiyah
hadapan kelas.
(7 minit) Contoh soalan: Fokus MI : linguistik
1. Apakah perbezaan  Guru menggunakan puppet untuk
Nilai: Berdisiplin, sabar
antara 4 huruf hijaiyah? menceritakan ciri-ciri 4 huruf hijaiyah
Ciri-ciri Huruf Hijaiyah  Murid dipilih untuk memegang dan

– satu batang menyatakan ciri-ciri huruf hijaiyah di hadapan


kelas.
– berbentuk
mangkuk
dan ada satu titik
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN
LANGKAH
– berbentuk
mangkuk dan ada
dua mata di atas

- berbentuk
mangkuk dan ada 3
titik di atas
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN
LANGKAH
 Murid dibahagi kepada 4 kumpulan. KB : mengaplikasi,
Perkembangan
(10 minit) PUZZLE HIJAIYAH  Setiap kumpulan akan diberi huruf hijaiyah menilai
Contoh : kumpulan 1- alif kumpulan 3: ta Fokus MI : fizikal dan
: kumpulan 2- ba kumpulan 4:tha linguistik
 Guru akan menyembunyikan kepingan BBM : Puzzle Hijaiyah
huruf hijaiyah di sekitar kelas. Nilai:

 Secara berkumpulan, murid akan Bekerjasama,


menyelesaikan “puzzle hijaiyah” bersama- berdisiplin.

sama.

Tindakan SEBUT, SEBUT & KENAL Fokus MI : fizikal


(5 minit)  Murid akan mempamerkan hasil puzzle
KB : menjana idea
hijaiyah di hadapan kelas.
BBM : Puzzle Hijaiyah
 Secara berkumpulan, murid akan
Alif Nilai: berdisiplin
menyebut huruf hijaiyah dan kumpulan
lain mengulang semula.
 Guru mengadakan soal jawab bersama
Ba murid mengenai nama dan ciri huruf
hijaiyah
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN
LANGKAH

Ta

Tsa
- Guru memasang lagu upin ipin mengaji- Fokus MI : Linguistik
Penutup REFLEKSI PENGAJARAN KB : menjana idea
alif ba ta.
(4 minit) BBM : lagu upin ipin
- Lagu Upin Ipin - Murid menyanyi dan melakukan
Nilai: yakin
pergerakan bersama guru.
Alif, Ba, Ta, Tsa, Jim, Ha,
Kho, Dal, Zal, Ra, Zhai, Sin,
Syin, Sod, Dod, Tho, Tzo,
Ain’, Rin’, Fa, Qa, Kaf, Lam,
Mim, Nun, Wau, Ha, Lam
alif, Hamzah, Ya.