You are on page 1of 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BIDANG AWAL MATEMATIK DAN PEMIKIRAN LOGIK

KANAK-KANAK BERUMUR 3-4 TAHUN

Nama Kanak-kanak: Umur :


Nama Pemerhati : Kelas :

Tandakan (/) mengikut


pencapaian tahap
BIL KOMPONEN kanak-kanak CATATAN

TP1 TP2 TP3

Boleh menyebut susunan nombor secara


1.
hafalan
Boleh membanding dan membezakan dari
2.
segi ketinggian, saiz dan kuantiti

3. Boleh menyebut nombor 1 hingga 20

Boleh memadankan bilangan objek dengan


4.
simbol nombor

5. Boleh melakukan perkiraan mudah

6. Boleh menyatakan corak-corak mudah.

Boleh berfikir dan memberi alasan yang


7.
berasaskan logik
Boleh menyelesaikan masalah menggunakan
8.
pelbagai teknik dan kaedah
Boleh mengenal persamaan dan perbezaan
9.
corak dan pola
Boleh memberi sebab dan akibat sesuatu
10.
perkara dengan jelas
Boleh membuat keputusan mudah dan
11.
menyatakan alasan
12. Boleh menyatakan konsep banyak dan sedikit

Indikator Tahap Penguasaan Murid

TP 3 – murid dapat menguasai komponen dengan baik

TP 2 – murid masih dalam proses menguasai komponen

TP 1 – murid belum menguasai komponen