You are on page 1of 52

{

STIHL MS 170, 180 Uputstvo za upotrebu


Srpski

Sadržaj

Uz ovo uputstvo za upotrebu 2 Svesti habanje na minimum i izbeći Poštovani korisniče,


Sigurnosne napomene 3 oštećenja 42 hvala Vam što ste se odlučili za
Važni sastavni delovi 43 kvalitetni proizvod firme STIHL.
Originalno uputstvo za upotrebu

Sile reakcije 8
Radna tehnika 9 Tehnički podaci 44 Ovaj proizvod je izrađen savremenim
Rezna garnitura 18 Posebni pribor 45 tehnološkim postupkom, uz primenu
Nabavka rezervnih delova 46 opsežnih mera za obezbeđivanje
Montaža vodilice i lanca testere
kvaliteta. Mi se trudimo da učinimo sve
(čeono zatezanje lanca) 19 Napomene za popravke 46
da bi ste bili zadovoljni ovim uređajem i
Montaža vodilice i lanca testere Uklanjanje 46 da bi ste se njime služili bez problema.
(brzo zatezanje lanca) 20 EZ Izjava o saglasnosti 47
Ukoliko imate pitanja u vezi Vašeg
Zatezanje lanca testere (čeono
uređaja, molimo Vas da se obratite
zatezanje lanca) 22
Štamparske boje sadrže biljna ulja, papir se može reciklirati.

Vašem prodavcu ili direktno našem


Zatezanje lanca testere (brzo distributeru.
zatezanje lanca) 22
Vaš
Provera zategnutosti lanca testere 22
Odštampano na papiru beljenom bez hlora.

Gorivo 23
Sipanje goriva 24
Ulje za podmazivanje lanca 25
Sipanje ulja za podmazivanje lanca 25
Provera podmazivanja lanca 26 Dr. Nikolas Stihl
Kočnica lanca 26
Startovanje / gašenje motora 27
Radne napomene 30
Održavanje vodilice 31
Hauba 32
Čišćenje filtera za vazduh 32
Podešavanje karburatora 33
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2014

Svećica 33
Mehanizam za startovanje 34
Čuvanje uređaja 35
0458-207-5621-B. VA6.C14.

Provera i zamena lančanika 35


0000000366_017_SRB

Oštrenje i održavanje lanca testere 36


Napomene za održavanje i negu 40

{ Ovo uputstvo za upotrebu je zaštićeno zakonom o autorskim pravima. Sva prava su zadržana, a posebno pravo na
umnožavanje, prevođenje i na širenje elektronskim sistemima.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 1


Srpski

Zatezanje lanca testere Tehničko usavršavanje


Uz ovo uputstvo za upotrebu
STIHL neprestano radi na usavršavanju
Ovo uputstvo za upotrebu se odnosi na svih mašina i uređaja; stoga
motornu testeru STIHL koja se u ovom Usisni otvor za vazduh:
Zimska eksploatacija zadržavamo pravo na izmene obima
uputstvu za upotrebu takođe naziva isporuke u formi, tehnici i opremljenosti.
motorni uređaj.
Iz podataka i slika ovog uputstva za
Usisni otvor za vazduh: upotrebu se stoga ne mogu izvesti
Piktogrami Letnja eksploatacija nikakvi zahtevi.

Objašnjenje piktograma koji se nalaze


Grejanje držača
na uređaju nalazi se u ovom uputstvu za
upotrebu.
Sledeći piktogrami se mogu naći na
uređaju, u zavisnosti od uređaja i Aktiviranje ventila za
opremljenosti. dekompresiju
Rezervoar za gorivo;
mešavina benzina i
motornog ulja Aktiviranje ručne pumpe
za gorivo
Rezervoar ulja za
podmazivanje lanca; ulje
za podmazivanje lanca

Blokiranje i otpuštanje Oznake pojedinih delova teksta


kočnice lanca

UPOZORENJE
Kočnica naknadnog hoda
Upozorenje na opasnost od nezgoda i
povreda za osobe kao i na teške
materijalne štete.
Smer kretanja lanca

UPUTSTVO
Upozorenje na oštećenje uređaja ili
Ematic; podešavanje
pojedinačnih delova.
količine ulja za
podmazivanje lanca

2 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Maloletne osobe ne smeju raditi s Motorna testera se ne sme koristiti u


Sigurnosne napomene motornom testerom – izuzev mladih druge svrhe – opasnost od nezgoda!
preko 16 godina, koji se obučavaju pod
Nemojte vršiti nikakve promene na
nadzorom.
Posebne mere sigurnosti motornoj testeri – time može biti
su neophodne pri radu sa Udaljite decu, životinje i posmatrače. ugrožena sigurnost. Za lične i
motornom testerom, jer materijalne štete koje nastaju pri
Korisnik je odgovoran za nezgode i
se radi sa vrlo velikom upotrebi dogradnih uređaja koji nisu
opasnosti koje nastaju po druge osobe ili
brzinom lanca sa veoma dozvoljeni, firma STIHL isključuje svaku
njihovu svojinu.
oštrim reznim zubima. odgovornost.
Motornu testeru možete dati ili pozajmiti
samo osobama koje su upućene u način Odeća i oprema
upotrebe – uvek im dajte i uputstvo za
upotrebu.
Pre prvog puštanja u rad, Nosite propisnu odeću i opremu.
Ko radi s motornom testerom, mora biti
pažljivo pročitajte celo odmoran, zdrav i u dobrom duševnom Odeća mora biti
uputstvo za upotrebu i stanju. Ko ne sme da se napreže iz svrsishodna i ne sme
čuvajte ga na sigurnom zdravstvenih razloga, treba da se ometati pri radu. Nosite
mestu za kasniju posavetuje sa lekarom da li je moguć pripijenu odeću sa
upotrebu. Nepridržavanje rad sa motornom testerom. postavom protiv
uputstava za upotrebu posekotina – ne radni
može biti opasno po Nakon konzumiranja alkohola, uzimanja mantil.
život. lekova koji utiču na sposobnost reakcije
ili droga, ne sme se raditi s motornom Nemojte nositi odeću koja se može
testerom. zakačiti o drveće, grmlje ili pokretne
delove motorne testere. Takođe
Kod lošeg vremena (kiša, sneg, led,
Opšta napomena nemojte nositi šal, kravatu i nakit. Dugu
vetar) odložite rad – povećana opasnost
kosu uvežite i osigurajte (maramom,
od nezgoda!
kapom, kacigom itd.).
Obavezno se pridržavajte sigurnosnih Samo za osobe sa pejsmejkerima:
propisa za dotičnu zemlju, na pr. od Nosite odgovarajuću
Mehanizam za paljenje ove motorne
strukovnih udruženja, socijalnih kasa, obuću – sa zaštitom
testere proizvodi vrlo slabo
ustanova za zaštitu na radu i drugih. protiv posekotina,
elektromagnetno polje. Uticaj na
hrapavim đonom i
Upotreba motornih testera koje stvaraju pojedine tipove pejsmejkera se ne može
čeličnom kapom.
buku može biti vremenski ograničena sasvim isključiti. Radi izbegavanja
kako državnim, tako i lokalnim zdravstvenih rizika, STIHL preporučuje Nosite zaštitnu kacigu – u
propisima. da se raspitate kod odgovornog lekara i slučaju opasnosti od
proizvođača pejsmejkera. predmeta koji padaju.
Ko prvi put radi s motornom testerom:
Neka mu prodavac ili neko drugo Nosite zaštitne naočare ili
stručno lice objasni kako se njome Namenska upotreba zaštitu za lice i "ličnu"
sigurno rukuje – ili neka učestvuje na zaštitu od buke – na pr.
nekom stručnom kursu. antifone.
Motorna testera služi samo za
testerisanje drveta i drvenih predmeta.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 3


Srpski

Nosite robusne radne Očistite motornu testeru od prašine i Oprezno otvorite čep rezervoara, da bi
rukavice od otpornog prljavštine – ne koristite sredstva za se postojeći nadpritisak polako
materijala (na pr. od rastvaranje masnoće. izjednačio i da ne bi došlo do prskanja
kože). goriva.
Po potrebi očistite proreze vazdušnog
hlađenja. Gorivo sipajte samo na dobro
STIHL nudi obiman program lične provetrenim mestima. Prosuto gorivo
Nemojte koristiti čistače visokim
zaštitne opreme. odmah odstranite sa motorne testere.
pritiskom za čišćenje motorne testere.
Ne dopustite da gorivo dospe na odeću,
Vodeni mlaz pod pritiskom može da
Transportovanje u suprotnom, odmah je zamenite.
ošteti delove motorne testere.
Motorne testere mogu biti serijski
Pre transportovanja – takođe i na malim Pribor opremljene sledećim čepovima
udaljenostima – uvek isključite motornu rezervoara:
testeru, blokirajte kočnicu lanca i Ugrađujte samo alate, vodilice, lance Čep rezervoara sa navojem
postavite štitnik za lanac. Time se testere, lančanike, pribore ili delove sa
sprečava nenamerno pokretanje lanca Posle sipanja goriva, čep
istim tehničkim karakteristikama koje je rezervoara sa navojem
testere. firma STIHL dopustila za ovu motornu zategnite što je moguće
testeru. Kod pitanja o tome obratite se čvršće.
specijalizovanom prodavcu. Koristite
samo alate i pribor visokog kvaliteta. U
suprotnom postoji opasnost od nezgoda Time se smanjuje rizik da se čep
ili oštećenja na motornoj testeri. rezervoara odvije zbog vibracija motora
i da isteče gorivo.
STIHL preporučuje upotrebu originalnih
001BA115 KN

alata, vodilica, lanaca testere, lančanika Pazite na zaptivenost!


i pribora STIHL. Njihove osobine su Ako ističe gorivo, nemojte
optimalno prilagođene uređaju i startovati motor –
Motornu testeru nosite samo za zahtevima korisnika. opasnost po život od
prihvatnu cev – vreli prigušivač buke opekotina!
dalje od tela, vodilica okrenuta prema Sipanje goriva
nazad. Ne dodirujte vruće delove Pre rada
mašine, posebno površinu prigušivača
buke – opasnost od opekotina! Benzin je ekstremno lako
zapaljiv – držite Proverite da li je motorna testera
U vozilima: motornu testeru osigurajte odstojanje od otvorene bezbedna za rad – obratite pažnju na
od prevrtanja, oštećenja i isticanja vatre – ne prosipajte odgovarajuća poglavlja u uputstvu za
goriva i ulja za podmazivanje lanca. gorivo – ne pušite. upotrebu:

Pre sipanja goriva ugasite motor. – proverite zaptivenost sistema za


Čišćenje gorivo, posebno vidljivih delova,
Nemojte sipati gorivo dok je motor još na pr. čepa rezervoara, crevnih
vruć – gorivo se može preliti – opasnost priključaka, ručne pumpe za gorivo
Plastične delove brišite krpom.
od požara! (samo kod motornih testera sa
Agresivna sredstva za čišćenje mogu da
oštete plastiku. ručnom pumpom za gorivo). U
slučaju curenja goriva ili oštećenja

4 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

ne startujte motor – opasnost od sme dodirivati nikakve predmete niti tlo – Kod preteće opasnosti odn. u hitnom
požara! Pre ponovnog puštanja u opasnost od povreda zbog pokrenutog slučaju, odmah isključite motor –
pogon motornu testeru dajte na lanca testere. kombinovanu polugu / prekidač za
popravku specijalizovanom zaustavljanje postavite na STOP, 0 odn.
Motornu testeru opslužuje samo jedna
prodavcu. †.
osoba. Nemojte dozvoliti prisustvo
– ispravna kočnica lanca, prednji nijedne druge osobe u radnoj oblasti – Nikada ne ostavljajte motornu testeru da
štitnik za ruku čak ni pri startovanju. radi bez nadzora.
– ispravno montirana vodilica Nemojte startovati motornu testeru dok Oprez na klizavim i mokrim terenima, na
se lanac testere nalazi u rezu. snegu i poledici, na padinama, neravnim
– ispravno zategnut lanac testere
terenima, kod sveže oljuštenog drveta ili
Startujte motor udaljeni najmanje 3 m od
– ručica gasa i blokada ručice gasa kore – opasnost od klizanja!
mesta sipanja goriva i nikad u
moraju biti lako pokretne –
zatvorenom prostoru. Oprez kod panjeva, korenja i rovova –
otpuštena ručica gasa mora da se
opasnost od saplitanja!
sama vrati u položaj praznog hoda Blokirajte kočnicu lanca pre startovanja
dejstvom opruge – zbog pokrenutog lanca testere – Ne radite sami – uvek držite takvo
opasnost od povreda! rastojanje do drugih osoba obučenih za
– kombinovana poluga se lako
pružanje prve pomoći, da ih u slučaju
postavlja na STOP, 0 odn.† Nemojte startovati motor "iz ruke" –
nevolje možete pozvati u pomoć.
startovanje prema opisu u uputstvu za
– proverite čvrsto naleganje utikača Ukoliko se na mestu izvođenja radova
upotrebu.
voda za paljenje – kod labavo nalazi pomoćni personal, isti mora da
naležućeg utikača mogu nastati nosi zaštitnu odeću (kacige!) i ne sme da
varnice, koje mogu zapaliti Za vreme rada se zadržava direktno ispod grana koje
mešavinu goriva i vazduha koja se seku.
izlazi – opasnost od požara! Uvek se pobrinite za čvrst i siguran Kod postavljene zaštite sluha,
– nemojte vršiti nikakve promene na položaj. Opreznost kod vlažne kore neophodna je povišena pažnja i oprez –
mehanizmima za upravljanje i na drveta – opasnost od klizanja! percepcija šumova koji najavljuju
sigurnosnim mehanizmima opasnost (vrisci, signalni tonovi i dr.) je
– rukohvati moraju biti čisti i suvi, bez ograničena.
tragova ulja i prljavštine – radi Pravovremeno pravite radne pauze
sigurnog vođenja motorne testere kako biste sprečili umor i iscrpljenost –
– dovoljno goriva i ulja za opasnost od nezgoda!
001BA087 LÄ

podmazivanje lanca u rezervoarima Prašina (na pr prašina od drveta),


Motornu testeru puštajte u pogon samo isparenja i dim, koji nastaju u toku
ako je bezbedna za rad – opasnost od testerisanja, mogu biti opasni po
nezgoda! zdravlje. Kod pojave prašine nosite
Motornu testeru uvek čvrsto držati masku za zaštitu od prašine.
obema rukama: desna ruka na zadnjem
Startovanje motorne testere rukohvatu – takođe i kod levorukih. Radi Kada motor radi: lanac testere se okreće
sigurnog vođenja, prihvatnu cev i dalje još kratko vreme posle otpuštanja
rukohvat čvrsto obuhvatite palčevima. poluge gasa – efekat naknadnog hoda.
Samo na ravnoj podlozi. Obezbedite
čvrst i stabilan oslonac. Držite čvrsto
motornu testeru – rezna garnitura ne

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 5


Srpski

Nemojte pušiti pri radu i u bližoj okolini Ukoliko je motorna testera bila izložena odmah prekinite rad – ovi simptomi,
motorne testere – opasnost od požara! nenamenskom naprezanju (na pr. između ostalog, mogu biti prouzrokovani
Iz sistema za gorivo mogu curiti delovanju sile udarca ili pada), pre previsokom koncentracijom izduvnih
zapaljive benzinske pare. daljeg rada obavezno proverite da li je gasova – opasnost od nezgoda!
bezbedna za rad – pogledajte takođe i
Proveravajte lanac testere redovno i u
"Pre rada". Posle rada
kratkim intervalima, a kod osetnih
promena odmah: Posebno proverite zaptivenost sistema
za gorivo i funkcionalnost sigurnosnih Isključite motor, blokirajte kočnicu lanca
– ugasite motor i sačekajte da se
mehanizama. Motornu testeru koja nije i postavite štitnik za lanac.
lanac zaustavi
bezbedna za rad ni u kom slučaju
– proverite stanje i čvrsto naleganje nemojte koristiti dalje. U slučaju Čuvanje
– obratite pažnju na stanje nedoumice, potražite pomoć
naoštrenosti specijalizovanog prodavca.
Ako se motorna testera ne koristi, treba
Ne dodirujte lanac testere dok motor Pazite na besprekoran prazan hod
biti odložena tako da niko ne bude
radi. Ako neki predmet blokira lanac motora, tako da se posle puštanja ručice
ugrožen. Motornu testeru obezbedite od
testere, odmah ugasite motor – tek tada gasa lanac testere ne okreće i dalje.
neovlašćenog pristupa.
uklonite predmet – opasnost od Redovno kontrolišite i ako je moguće,
korigujte podešenost praznog hoda. Ako Motornu testeru čuvajte na sigurnom
povreda!
se lanac testere i pored toga kreće u mestu i u suvoj prostoriji.
Pre nego što odložite motornu testeru – praznom hodu, dajte uređaj na popravku
ugasite motor. specijalizovanom prodavcu. Vibracije
Kod zamene lanca testere, ugasite Motorna testera stvara
motor. Kroz nenamerno pokretanje otrovne izduvne gasove Duža upotreba uređaja može dovesti do
motora – opasnost od povreda! čim motor proradi. Ovi smetnji u cirkulaciji krvi u rukama,
Lako zapaljive materijale (na pr. gasovi mogu biti bez prouzrokovanih vibracijama ("bolest
strugotine, koru od drveta, suvu travu, mirisa i nevidljivi, i mogu belih prstiju").
gorivo) držite dalje od vrele struje sadržati nesagorele
Ne može se utvrditi opštevažeće vreme
izduvnih gasova i od vrele površine ugljovodonike i benzol.
Nikada ne radite s korišćenja, jer ono zavisi od više faktora
prigušivača buke – opasnost od požara! koji na to utiču.
Prigušivači buke sa katalizatorom mogu motornom testerom u
postati posebno vreli. zatvorenim ili loše Vreme upotrebe se može produžiti na
provetrenim prostorijama sledeći način:
Nikada nemojte raditi bez podmazivanja – takođe ni sa uređajima
lanca; pazite na količinu ulja u – zaštitom za ruke (tople rukavice)
sa katalizatorom.
rezervoaru za ulje. Ako u rezervoaru ima – pauzama
premalo ulja, odmah prekinite s radom i Kod radova u rovovima, upustima ili pod
dopunite ulje za podmazivanje lanca – suženim uslovima, uvek se pobrinite za
pogledajte takođe i "Dopuna ulja za dovoljnu cirkulaciju vazduha – opasnost
podmazivanje lanca" i "Provera po život od trovanja!
podmazivanja lanca". Kod osećaja mučnine, glavobolje,
smetnji vida (na pr. suženje vidnog
polja), slušnih smetnji, vrtoglavice,
opadajuće sposobnosti koncentracije,

6 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Vreme upotrebe se skraćuje kroz: Nemojte vršiti nikakve promene na Pridržavajte se uputstava za oštrenje –
motornoj testeri – time može biti radi sigurnog i ispravnog rukovanja,
– posebnu ličnu sklonost ka lošoj
ugrožena sigurnost – opasnost od održavajte lanac testere i vodilicu uvek u
cirkulaciji (simptomi: često hladni
nezgoda! besprekornom stanju, lanac testere
prsti, trnci)
ispravno naoštren, zategnut i dobro
Pokrećite motornu testeru sa skinutim
– niske spoljne temperature podmazan.
utikačem svećice ili sa odvijenom
– snage pritiskanja držača (čvrsto svećicom samo kada kombinovana Pravovremeno zamenite lanac testere,
držanje sprečava cirkulaciju krvi) poluga stoji na STOP, 0 odn. † – vodilicu i lančanik.
Kod redovne, duže upotrebe uređaja i opasnost od požara zbog varnica izvan
Redovno proveravajte besprekorno
kod ponovljene pojave karakterističnih cilindra!
stanje doboša spojnice.
simptoma (na pr. trnjenje u prstima), Nemojte održavati niti čuvati motorni
Gorivo i ulje za podmazivanje lanca
preporučuje se medicinsko ispitivanje. uređaj u blizini otvorene vatre. – zbog
skladištite u samo za to predviđenim i
goriva opasnost od požara!
besprekorno označenim kanistrima.
Održavanje i popravke Redovno proveravajte zaptivenost čepa Skladištenje na suvom, hladnom i
rezervoara. sigurnom mestu, zaštićeno od svetla i
Pre svih radova na popravljanju, sunca.
Koristite samo besprekornu svećicu,
čišćenju i održavanju kao i kod svih koju je dopustio STIHL – vidite u Kod smetnji u radu kočnice lanca,
radova na reznoj garnituri, uvek poglavlju "Tehnički podaci". odmah ugasite motor – opasnost od
isključite motor. Usled nenamernog povreda! Potražite pomoć
pokretanja lanca testere – opasnost od Proverite kabl paljenja (besprekorna
specijalizovanog prodavca – nemojte
povreda! izolacija, čvrst priključak).
koristiti motornu testeru dok se smetnja
Izuzetak: Podešavanje karburatora i Proverite besprekorno stanje ne otkloni; vidite poglavlje "Kočnica
praznog hoda. prigušivača buke. lanca".
Redovno održavajte motornu testeru. Nemojte raditi s neispravnim
Obavljajte samo radove na održavanju i prigušivačem buke ili bez njega –
popravke koje su opisane u uputstvu za opasnost od požara, oštećenje sluha!
upotrebu. Sve ostale radove prepustite Ne dodirujte vreli prigušivač buke –
specijalizovanom prodavcu. opasnost od opekotina!
STIHL preporučuje da radove na Stanje antivibracionih elemenata utiče
održavanju i popravkama prepustite na prigušivanje vibracija – redovno
samo specijalizovanom prodavcu kontrolišite antivibracione elemente.
STIHL. Specijalizovanim prodavcima
STIHL se redovno nude kursevi i pružaju Proverite hvatač lanca – ako je oštećen,
im se tehničke informacije. zamenite ga.

Koristite samo rezervne delove visokog Gašenje motora


kvaliteta. U suprotnom postoji opasnost – radi provere zategnutosti lanca
od nezgoda ili oštećenja na motornoj
testeri. Kod pitanja o tome obratite se – radi zatezanja lanca testere
specijalizovanom prodavcu. – radi zamene lanca testere
– radi otklanjanja smetnji

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 7


Srpski

Povratni udarac nastaje kada na pr. – oprez kod malih, žilavih grana,
Sile reakcije niskog šiblja i mladica – lanac
testere može da se zaglavi
Sile reakcije koje se najčešće javljaju – nikada ne secite više grana
jesu: povratni udarac, odbijanje i odjednom
uvlačenje.
– ne radite u previše nagnutom
položaju
Opasnost od povratnog udarca

001BA257 KN
– ne secite iznad visine ramena

Povratni udarac može – uvodite vodilicu u započeti rez samo


dovesti do smrtonosnih uz najveći oprez
posekotina. – lanac testere nenamerno naleti na – "ubadanje" samo ako ste upoznati
drvo ili tvrdi predmet gornjom sa ovom radnom tehnikom
četvrtinom vrha vodilice – na pr.
kada kod potkresivanja nenamerno – pazite na položaj stabla i na sile koje
dodirne drugu granu mogu da zatvore rez i da zaglave
lanac testere
– lanac testere se kratko zaglavi u
rezu vrhom vodilice – radite samo sa ispravno naoštrenim
i zategnutim lancem testere –
odstojanje dubinskog graničnika ne
QuickStop-kočnica lanca:
sme biti preveliko
– koristite lanac testere koji smanjuje
Njome se u određenim situacijama povrtni udarac, kao i vodilicu sa
smanjuje opasnost od povreda – sam malom glavom šine
povratni udarac ne može biti sprečen.
Kod aktiviranja kočnice lanca, lanac
Uvlačenje (A)
testere se zaustavlja u deliću sekunde –
vidite u poglavlju "Kočnica lanca" u
ovom uputstvu za upotrebu.
001BA036 KN

Smanjite opasnost od povratnog udarca

– promišljenim, ispravnim radom

001BA037 KN
Kod povratnog udarca (Kickback) – držanjem motorne testere obema
testera odjednom i nekontrolisano biva rukama i sigurnim zahvatom
odbačena prema korisniku. A
– rezanjem samo pod punim gasom
Ako pri rezanju donjom stranom vodilice
– posmatranjem vrha vodilice
– rez prednjom rukom – lanac testere
– nemojte rezati vrhom vodilice zaglavi ili naleti na tvrdi predmet u
drvetu, motorna testera može biti naglo

8 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

povučena prema stablu – da bi se to Mrtvo drvo (suvo, trulo ili izumrlo drvo)
sprečilo, kandžasti odstojnik mora biti predstavlja značajnu, teško procenljivu Radna tehnika
sigurno naslonjen. opasnost. Prepoznavanje opasnosti je
vrlo teško ili skoro nemoguće. Koristite Radove na testerisanju i obaranju, kao i
Odbijanje (B) pomoćna sredstva kao čekrk ili vučno sve ostale povezane radove (ubadanje,
vozilo. potkresivanje) sme izvoditi samo
Kod obaranja u blizini ulica, pruga, posebno obučena i školovana osoba.
strujnih vodova itd. radite posebno Ko nema iskustva sa motornom
oprezno. Ako je potrebno, informišite testerom i nije upućen u radne tehnike,
policiju, elektro-distribuciju ili železnicu. ne treba da obavlja nijedan od
navedenih radova – povišena opasnost
od nezgoda!

001BA038 KN
Kod radova na obaranju obavezno se
B pridržavajte propisa za tehniku obaranja
specifičnih za dotičnu zemlju.
Ako pri rezanju gornjom stranom
vodilice – rez zadnjom rukom – lanac Testerisanje
testere zaglavi ili naleti na tvrdi predmet
u drvetu, motorna testera može biti Nemojte raditi pri startnom položaju
odbačena u pravcu korisnika – da bi se gasa. Regulisanje broja obrtaja motora
to sprečilo: nije moguće u ovom položaju ručice
– nemojte dozvoliti da se zaglavi gasa.
gornja strane vodilice Radite mirno i promišljeno – samo pri
– ne okrećite vodilicu u rezu dobrim svetlosnim uslovima i dobroj
vidljivosti. Ne ugrožavajte druge – radite
Najveći oprez je potreban obzirno.
Za početnike je preporučljivo da vežbaju
– kod nagiba rezanje okruglog drveta na postolju za
testerisanje – pogledajte "Testerisanje
– kod stabala koja su nezgodno pala tankog drveta".
između drugog drveća i koja se
nalaze u napregnutom položaju Po mogućstvu koristite kraću vodilicu:
lanac testere, vodilica i lančanik moraju
– kod radova sa stablima koje je odgovarati međusobno i motornoj
oborio ili slomio vetar testeri.
U ovim slučajevima nemojte koristiti
motornu testeru – koristite dizalicu,
čekrk ili vučno vozilo.
Izvucite napolje odsečena i oslobođena
stabla. Dorada po mogućstvu na
slobodnim mestima.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 9


Srpski

koristiti motornu testeru u blizini lako Uvucite motornu testeru u rez pod punim
zapaljivih materijala, suvog bilja ili gasom i sa čvrsto oslonjenim
grmlja. Obavezno se raspitajte kod kandžastim odstojnikom – tek tada
šumarske službe da li postoji opasnost započnite sa testerisanjem.
od požara.
Nikada nemojte raditi bez kandžastog
odstojnika, motorna testera može da

001BA082 KN
povuče opslužioca prema napred.
Kandžasti odstojnik namestite uvek
sigurno.
Nijedan deo tela se ne sme nalaziti u Na kraju reza motorna testera se više ne
produženoj oblasti okretanja lanca oslanja na rez preko rezne garniture.
testere. Korisnik mora prihvatiti silu težine
Motornu testeru izvlačite iz reza samo motorne testere – opasnost od gubitka
kada je lanac testere u pokretu. kontrole!
Motorna testera služi samo za Testerisanje tankog drveta:
testerisanje – ne za podizanje sistemom – koristite stabilan, čvrsto postavljeni
poluge ili za guranje grana ili gomilica mehanizam za zatezanje – postolje
korenja kao lopatom. za testerisanje
Nemojte presecati odozdo grane koje – nemojte držati drvo nogom
vise slobodno.

001BA033 KN
– druge osobe ne smeju niti držati
Budite oprezni kada sečete šiblje i drvo, niti pomagati na drugi način
mlado drveće. Lanac testere može da
zahvati tanke izdanke i da ih odbaci u Potkresivanje:
pravcu korisnika. Na nagibu uvek stanite iznad ili bočno
od stabla ili drveta koje leži. Pazite na – koristite lanac testere sa malim
Oprez kod rezanja rascepljenog drveta – stabla koja se kotrljaju. povratnim udarcem
opasnost od povreda zbog zahvaćenih – ako je moguće, poduprite motornu
komada drveta! Kod radova na visini:
testeru
Ne dopustite da na motornu testeru – uvek koristite radnu platformu sa
dizalicom – nemojte potkresivati dok stojite na
dospu strana tela: kamenje, ekseri itd. stablu
mogu biti zakovitlani i oštetiti lanac – nikada nemojte raditi na
testere. Motorna testera se može odbiti merdevinama ili dok stojite na – nemojte rezati vrhom vodilice
uvis – opasnost od nezgoda! drvetu – pazite na grane koje se nalaze u
Ukoliko lanac testere u pokretu dodirne – nikada nemojte raditi na nestabilnim napregnutom položaju
kamen ili drugi tvrdi predmet, moguća je mestima – nikada ne secite više grana
pojava iskrenja koje pod izvesnim odjednom
okolnostima može da zapali lako – nikada nemojte raditi iznad visine
zapaljive materijale. Suvo bilje i grmlje je ramena
takođe lako zapaljivo, posebno kod – nikada nemojte raditi jednom rukom
vrućih i suvih vremenskih uslova. Ako
postoji opasnost od požara, nemojte

10 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Stabla koja leže ili stoje u napregnutom Uzdužni rez:


položaju:
Obavezno se pridržavajte redosleda u
pravljenju rezova (zasecite prvo stranu
pod pritiskom (1), zatim stranu koja

001BA088 LÄ
vuče (2)), u suprotnom, rezna garnitura
može da se zaglavi u rezu ili da bude 1 1/ 2 1
odbačena unazad – opasnost od 21/2
povreda!
Odstojanje do sledećeg radnog mesta
mora iznositi najmanje 2 1/2 dužine
stabla.
1
Određivanje pravca obaranja i mesta za
sklanjanje
2 Izaberite slobodan prostor među
001BA151 KN

drvećem, u koji može biti oboreno

001BA189 KN
stablo.
Pritom pazite na:
– prirodni nagib drveta
Tehnika testerisanja bez kandžastog
2 odstojnika – opasnost od uvlačenja – – neobično jake grane, asimetričan
prislonite vodilicu pod što je moguće rast, oštećenja drveta
manjim uglom – radite posebno pažljivo – pravac i brzina vetra – ne obarajte
1 – povećana opasnost od povratnog
001BA152 KN

drveće na jakom vetru


udarca!
– pravac nagiba
Priprema za obaranje – susedno drveće
N napravite rez za rasterećenje na
strani pod pritiskom (1) – snežni teret
U oblasti obaranja smeju boraviti samo – zdravstveno stanje drveta –
N napravite razdvojni rez na strani osobe koje su zaposlene na obaranju.
koja vuče (2) poseban oprez kod oštećenih
Pazite da niko ne bude ugrožen drvetom stabala i mrtvog drveća (suvo, trulo
Kod razdvojnog reza odozdo na gore koje pada – buka motora može ili izumrlo drvo)
(rez zadnjom rukom) – opasnost od nadglasati povike.
odbijanja!

UPUTSTVO
Stablo koje leži ne sme dodirivati tlo na
mestu reza – u suprotnom dolazi do
oštećenja lanca testere.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 11


Srpski

Priprema radne oblasti uz stablo Urez za obaranje


– radnu oblast uz stablo očistite od

B
grana, šiblja i prepreka koje smetaju Priprema ureza za obaranje
– siguran položaj za sve zaposlene
– temeljno očistite podnožje stabla
(na pr. sekirom) – pesak, kamenje i
45° druga strana tela otupljuju lanac
testere
A C
45°

001BA146 KN
001BA040 KN
B

C
– zasecite veliko korenje: prvo najveći
A Pravac obaranja

001BA271 KN
koren – zasecite prvo vertikalno,
B Mesto za sklanjanje (analogno stazi zatim vodoravno – samo kod
za beg) zdravog drveta
– utvrdite mesto za sklanjanje za
Urez za obaranje (C) određuje pravac
svakog zapošljenog – oko 45° koso
obaranja.
i suprotno pravcu pada
Važno:
– očistite mesto za sklanjanje,
uklonite prepreke – urez za obaranje zasecite pod
pravim uglom u odnosu na pravac
– alate i uređaje odložite na sigurnom
obaranja
odstojanju – ali ne na mestu za
sklanjanje – režite što je moguće bliže tlu
– kod obaranja stojte samo bočno od – zasecite otprilike 1/5 do maks. 1/3
stabla koje pada i idite nazad na prečnika stabla
mesto za sklanjanje samo
postrance
– mesto za sklanjanje na strmom
nagibu utvrdite tako, da bude
paralelno sa nagibom
– hodajući unazad pazite na grane
koje padaju i posmatrajte krošnju
drveta

12 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Određivanje pravca obaranja pomoću Provera pravca obaranja na visini ureza za obaranje, zasecite
kontrolne trake na haubi i kućištu otprilike 1/10 prečnika stabla – kod
ventilatora debljih stabala najviše do širine vodilice.
Ne pravite rascepne rezove kod
bolesnog drveta.

Rez za obaranje – osnovna tehnika

001BA153 KN
001BA153 KN
Referentne mere

N vodilicu motorne testere postavite u


urez za obaranje. Kontrolna traka
Ova motorna testera je opremljena mora da pokaže prethodno
kontrolnom trakom na haubi i na kućištu određeni pravac obaranja – ako je
ventilatora. Ovu kontrolnu traku koristite. potrebno, korigujte pravac obaranja
odgovarajućim doterivanjem ureza C
Zasecanje ureza za obaranje 1/10
za obaranje D
Kod zasecanja ureza za obaranje,
motornu testeru usmerite tako da urez Rascepni rezovi
za obaranje leži pod pravim uglom u
odnosu na pravac obaranja.
Kod zasecanja ureza za obaranje putem
donjeg (vodoravnog) i gornjeg (kosog)
reza, dozvoljeni su različiti redosledi C E
radnih koraka – pridržavajte se propisa
za tehniku obaranja specifičnih za

001BA259 KN
G
dotičnu zemlju.
N zasecite donji (vodoravni) rez
N gornji (kosi) rez zasecite Urez za obaranje (C) određuje pravac
otprilike 45°- 60° u odnosu na donji obaranja.
rez
001BA150 KN

Rascepni rezovi kod drveća dugih


vlakana sprečavaju cepanje prilikom
obaranja stabla – na obe strane stabla,

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 13


Srpski

Traka za prelom (D) vodi drvo ka tlu


ciljano, kao po šarkama.
– Širina trake za prelom: otprilike 1/10
prečnika stabla
– ni u kom slučaju nemojte zasecati

001BA270 KN
traku za prelom dok pravite rez za
obaranje – inače dolazi do
odstupanja od predviđenog pravca
obaranja – opasnost od nezgoda!
Ako je moguće, koristite probodnu traku.
– kod trulih stabala ostavite nešto širu Probodna traka je paralelna sa gornjom
traku za prelom 1. i donjom stranom vodilice.
Drvo obara rez za obaranje (E). Probodna traka pomaže da prilikom
– tačno vodoravno
3. ubadanja dobijete paralelni, dakle na
svakom mestu podjednako debeli rez.
2.

001BA269 KN
– 1/10 (najmanje 3 cm) od širine trake Da biste to uradili, probodnu traku vodite
za prelom (D) iznad ureza za paralelno u odnosu na dno ureza za
obaranje (C) obaranje.
Potporna traka (F) ili sigurnosna N koristite lanac testere sa malim Klinovi za obaranje
traka (G) podupiru drvo i obezbeđuju ga povratnim udarcem i radite posebno
od preranog pada. Klin za obaranje postavite po mogućstvu
oprezno što ranije, t.j. kada ne očekujete
– širina trake: otprilike 1/10 do 1/5 1. Prislonite vodilicu donjom stranom prepreke pri rezanju. Postavite klin za
prečnika stabla vrha – ne gornjom stranom – obaranje u rez za obaranje i zabijte ga
– ni u kom slučaju nemojte zasecati opasnost od povratnog udarca! odgovarajućim alatom.
traku dok pravite rez za obaranje Zasecite pod punim gasom, sve dok Koristite samo klinove od aluminijuma ili
vodilica ne uđe u stablo duplom od plastike – nemojte koristiti čelične
– kod trulih stabala ostavite širu traku širinom klinove. Čelični klinovi mogu da oštete
Ubadanje 2. Polako zaokrenite u tački ubadanja lanac testere i da izazovu opasnost od
– kao rez za rasterećenje kod – opasnost od povratnog udarca i povratnog udarca.
skraćivanja odbijanja! Izbor odgovarajućih klinova za obaranje
– kod rezbarenja 3. Ubodite pažljivo – opasnost od zavisi od prečnika stabla i od širine
odbijanja! zaseka (analogno rezu za obaranje (E)).
Radi izbora klinova za obaranje
(odgovarajućih dužina, širina i visina)
obratite se specijalizovanom prodavcu
firme STIHL.

14 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Izbor odgovarajućeg reza za obaranje

Izbor odgovarajućeg reza za obaranje


zavisi od istih onih karakteristika, na koje
treba obratiti pažnju prilikom
određivanja pravca obaranja i mesta za
sklanjanje.
1.
3.
Ove karakteristike se razlikuju u 2.

ispoljavanju više različitih osobina. Ovo


uputstvo za upotrebu daje opis dveju
osobina koje se najčešće sreću:

001BA261 KN

001BA273 KN
001BA260 KN

Pre početka reza za obaranje uputite N postavite klin za obaranje (3)


povik upozorenja "Pažnja!"
Neposredno pre obaranja drveta uputite
levo: normalno drvo – drvo stoji N ubodite rez za obaranje (E) – pritom drugi povik upozorenja "Pažnja"!
vertikalno, pravilna krošnja u potpunosti ubodite vodilicom
N sigurnosnu traku presecite od
desno: nagnuto drvo – krošnja N kandžasti odstojnik postavite iza spolja, ispruženih ruku sa strane,
pokazuje u pravcu obaranja trake za prelom i koristite kao tačku horizontalno u ravni reza za
okretanja – motornu testeru obaranje
Rez za obaranje sa sigurnosnom trakom pomerajte što je moguće manje za
B) Debela stabla
(normalno drvo) novi rez
Ovaj rez za obaranje izvedite kada je
N rez za obaranje izvedite (1) do trake
prečnik stabla veći od rezne dužine
A) Tanka stabla za prelom
motorne testere.
Ovaj rez za obaranje izvedite kada je – nemojte zasecati traku za prelom
prečnik stabla manji od rezne dužine N rez za obaranje izvedite (2) do
motorne testere. sigurnosne trake
– nemojte zasecati sigurnosnu traku

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 15


Srpski

N ubodite rez za obaranje Rez za obaranje sa potpornom trakom


(nagnuto drvo)
N rez za obaranje izvedite (4) do trake
za prelom
1.
– nemojte zasecati traku za prelom A) Tanka stabla
2.
3.
N rez za obaranje izvedite (5) do Ovaj rez za obaranje izvedite kada je
sigurnosne trake prečnik stabla manji od rezne dužine
motorne testere.
– nemojte zasecati sigurnosnu traku

4. 5.

1. 2.
001BA263 KN

6.

Pre početka reza za obaranje uputite


povik upozorenja "Pažnja!"
N kandžasti odstojnik postavite u
visini reza za obaranje i koristite kao
tačku okretanja – motornu testeru

001BA265 KN
pomerajte što je moguće manje za

001BA274 KN
novi rez
N vrh vodilice ulazi u drvo (1) ispred
trake za prelom – motornu testeru N vodilicom ubodite stablo do izlaza
N postavite klin za obaranje (6) na drugoj strani
vodite apsolutno vodoravno i
zaokrenite što je moguće više Neposredno pre obaranja drveta uputite N rez za obaranje (E) izvedite (1) sve
drugi povik upozorenja "Pažnja"! do trake za prelom
N rez za obaranje izvedite (2) do trake
za prelom N sigurnosnu traku presecite od – tačno vodoravno
spolja, ispruženih ruku sa strane,
– nemojte zasecati traku za prelom horizontalno u ravni reza za – nemojte zasecati traku za prelom
N rez za obaranje izvedite (3) do obaranje N rez za obaranje izvedite (2) sve do
sigurnosne trake potporne trake
– nemojte zasecati sigurnosnu traku – tačno vodoravno
Rez za obaranje treba nastaviti na – nemojte zasecati potpornu traku
suprotnoj strani stabla.
Pazite na to da drugi rez bude u istoj
ravni kao prvi rez.

16 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

B) Debela stabla Rez za obaranje treba nastaviti na


suprotnoj strani stabla.
Pazite na to da drugi rez bude u istoj
ravni kao prvi rez.

1. N kandžasti odstojnik postavite iza


2. 3. trake za prelom i koristite kao tačku
okretanja – motornu testeru
pomerajte što je moguće manje za
novi rez
N vrh vodilice ulazi u drvo (4) ispred
potporne trake – motornu testeru
vodite apsolutno vodoravno i
zaokrenite što je moguće više
5. 6. N rez za obaranje izvedite (5) do trake
001BA266 KN

4.
za prelom

001BA267 KN
– nemojte zasecati traku za prelom
N rez za obaranje izvedite (6) do
Neposredno pre obaranja drveta uputite potporne trake
drugi povik upozorenja "Pažnja"!
Ovaj rez za obaranje izvedite kada je – nemojte zasecati potpornu traku
N potpornu traku presecite ispruženih prečnik stabla veći od rezne dužine
ruku sa strane, koso odozgo motorne testere.
N kandžasti odstojnik postavite iza
potporne trake i koristite kao tačku
okretanja – motornu testeru
pomerajte što je moguće manje za
novi rez
N vrh vodilice ulazi u drvo (1) ispred
trake za prelom – motornu testeru
vodite apsolutno vodoravno i
zaokrenite što je moguće više
– nemojte zasecati potpornu traku i
traku za prelom
N rez za obaranje izvedite (2) do trake
za prelom

001BA268 KN
– nemojte zasecati traku za prelom
N rez za obaranje izvedite (3) do
potporne trake
Neposredno pre obaranja drveta uputite
– nemojte zasecati potpornu traku drugi povik upozorenja "Pažnja"!

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 17


Srpski

N potpornu traku presecite ispruženih Štitnik lanca


ruku sa strane, koso odozgo Rezna garnitura

Rezna garnitura se sastoji od lanca


testere, vodilice i lančanika.
Rezna garnitura koja se nalazi u obimu
isporuke je optimalno prilagođena
motornoj testeri.

001BA244 KN
1
2 U isporučenom kompletu nalazi se
štitnik za lanac koji odgovara reznoj
garnituri.

001BA248 KN
a 3 Ukoliko se na motornoj testeri koriste
vodilice različitih dužina, mora se koristiti
odgovarajući štitnik lanca koji pokriva
– podela (t) lanca testere (1), celu vodilicu.
lančanika i skretne zvezde vodilica Na bočnoj strani štitnika lanca naveden
Rollomatic moraju se podudarati je podatak o vodilicama odgovarajuće
– debljina pogonskih karika (2) lanca dužine.
testere (1) mora odgovarati širini
žleba vodilice (3)
Kombinacija delova koji međusobno ne
odgovaraju može nepopravljivo uništiti
reznu garnituru već posle kratke
upotrebe.

18 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Otpuštanje kočnice lanca


Montaža vodilice i lanca
testere (čeono zatezanje
lanca) 3 1 1
Demontaža poklopca lančanika 2 4

207BA010 KN
001BA186 KN
N namestite vodilicu preko
zavrtnja (1) – rezne ivice lanca
testere moraju biti okrenute na
N povucite štitnik za ruku prema desno
prihvatnoj cevi tako da se čujno
143BA034 KN uklopi – kočnica lanca je otpuštena N namestite otvor za
pozicioniranje (2) preko jezička
Nameštanje lanca testere steznog klizača – istovremeno
N odvijte navrtku i skinite poklopac namestite lanac testere preko
lančanika lančanika (3)
N okrećite zavrtanj (4) na desno, sve
dok lanac testere dole ne visi samo
malo – i dok se nosevi pogonskih
karika ne nameste u žleb vodilice
ponovo namestite poklopac

143BA003 KN
N
lančanika –
1
207BA009 KN

i lako zetegnite navrtku rukom


2
N dalje: pogledajte poglavlje
"Zatezanje lanca testere"
N okrećite zavrtanj (1) na levo sve dok UPOZORENJE
stezna navrtka (2) levo ne nalegne Navucite zaštitne rukavice – opasnost
na otvor u kućištu od povreda zbog oštrih reznih zuba.
N namestite lanac testere – počnite od
vrha vodilice

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 19


Srpski

Otpuštanje kočnice lanca


Montaža vodilice i lanca
testere (brzo zatezanje 2
lanca)
Demontaža poklopca lančanika

2310BA015 KN

001BA186 KN
N odvijte zavrtanj (2)

1 1 N povucite štitnik za ruku prema


3 2 prihvatnoj cevi tako da se čujno
2310BA013 KN uklopi – kočnica lanca je otpuštena
3 Nameštanje lanca testere

2310BA016 KN
N rasklopite ručicu (1) (tako da se
zabravi)
N leptir-navrtku (2) okrenite na levo,
tako da visi labavo u poklopcu N postavite uzajamno zatezni disk (1)
lančanika (3) i vodilicu (3)

N skinite poklopac lančanika (3)

Ugradnja zateznog diska


2

2310BA017 KN

1 N namestite i zategnite zavrtanj (2)


2310BA014 KN

181BA012 KN
1

N izvadite i okrenite zatezni disk (1)

UPOZORENJE
Navucite zaštitne rukavice – opasnost
od povreda zbog oštrih reznih zuba.

20 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

N namestite lanac testere – počnite od N okrenite malo zatezni točak (4), da


vrha vodilice – pazite na položaj bi poklopac lančanika mogao
zateznog diska i rezne ivice sasvim da se uklopi u kućište
motora
N zatezni disk (1) okrenite na desno
do graničnika N rasklopite ručicu (5) (tako da se
zabravi)
N vodilicu okrenite tako, da zatezni
disk pokazuje prema korisniku N postavite leptir-navrtku i lako je
zategnite
N dalje: pogledajte poglavlje
"Zatezanje lanca testere"
3
2
181BA013 KN

135BA011 KN
N namestite lanac testere na
lančanik (2)
N uvedite pogonsku kariku u žleb šine
N gurnite vodilicu preko obodnog (vidi strelicu) i okrenite zatezni disk
zavrtnja (3), glava zadnjeg obodnog na levo do graničnika
zavrtnja mora da se uklopi u
uzdužnu rupu N postavite poklopac lančanika,
gurnuvši pritom vođice u otvore na
kućištu motora

4
5 2310BA018 KN

Pri postavljanju poklopca lančanika zubi


zateznog točka i zateznog diska moraju
u datom slučaju zahvatati jedni u druge.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 21


Srpski

Zatezanje lanca testere Zatezanje lanca testere (brzo Provera zategnutosti lanca
(čeono zatezanje lanca) zatezanje lanca) testere

1
2

143BA045 KN

001BA112 KN

143BA007 KN
1

Za naknadno zatezanje za vreme rada: Za naknadno zatezanje za vreme rada: N ugasite motor
N ugasite motor N ugasite motor N navucite zaštitne rukavice
N olabavite navrtke N rasklopite ručicu leptir-navrtke i N lanac testere mora nalezati na
olabavite leptir-navrtku donju stranu vodilice i kod
N podignite vrh vodilice
otpuštene kočnice lanca mora biti
N okrenite zatezni točak (1) na desno
N okrenite zavrtanj (1) odvijačem na moguće povlačenje lanca rukom
do graničnika
desno, tako da lanac testere preko vodilice
nalegne na donju stranu vodilice N zategnite leptir-navrtku (2) rukom
N ako je potrebno, dotegnite lanac
N podignite vodilicu još više i N sklopite ručicu leptir-navrtke testere
zategnite navrtke
N dalje: vidite poglavlje "Provera Novi lanac testere se mora češće
N dalje: vidite poglavlje "Provera zategnutosti lanca testere" dotezati nego lanac koji se koristi duže
zategnutosti lanca testere" vremena.
Novi lanac testere se mora češće
Novi lanac testere se mora češće dotezati nego lanac koji se koristi duže N češće kontrolišite zategnutost lanca
dotezati nego lanac koji se koristi duže vremena! – vidite poglavlje "Radne
vremena! napomene"
N češće kontrolišite zategnutost lanca
N češće kontrolišite zategnutost lanca – vidite poglavlje "Radne
– vidite poglavlje "Radne napomene"
napomene"

22 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Mašine sa katalizatorom izduvnih Primeri


Gorivo gasova moraju raditi sa bezolovnim
benzinom. Količina Dvotaktno ulje STIHL
benzina 1:50
Za pogon motora mora da se koristi
mešavina benzina i motornog ulja. Litara Litara (ml)
UPUTSTVO
1 0,02 (20)
Posle trošenja više rezervoara
UPOZORENJE 5 0,10 (100)
napunjenih benzinom sa olovom,
dejstvo katalizatora se može znatno 10 0,20 (200)
Izbegavajte direktan kontakt goriva sa
kožom i udisanje benzinskih isparenja. smanjiti. 15 0,30 (300)
Benzin s udelom alkohola preko 10% 20 0,40 (400)
STIHL MotoMix može izazvati smetnje u radu motora sa 25 0,50 (500)
ručno podesivim karburatorima i stoga N u kanister dozvoljen za gorivo prvo
se ne treba koristititi za rad takvih sipajte motorno ulje, a zatim benzin
STIHL preporučuje upotrebu STIHL
motora. i temeljno promešajte
MotoMix-a. Ova gotova mešavina goriva
ne sadrži benzol ni olovo, odlikuje se Motori sa sistemom M-Tronic postižu
visokim oktanskim brojem i uvek nudi punu snagu sa benzinom s udelom Čuvanje mešavine goriva
pravi odnos mešavine. alkohola do 25% (E25).
Radi postizanja najdužeg radnog veka Motorno ulje Samo u kanistrima dozvoljenim za
motora, STIHL MotoMix je mešavina gorivo, na suvom i sigurnom mestu,
koja sadrži motorno ulje za dvotaktne Koristite samo kvalitetno motorno ulje za zaštićeno od svetla i sunca.
motore STIHL - HP Ultra. dvotaktne motore – najbolje, motorno
ulje za dvotaktne motore STIHL HP, Mešavina goriva stari – mešajte samo
MotoMix nije dostupan na svim tržištima. količinu za nekoliko nedelja. Mešavinu
HP Super ili HP Ultra, koja su optimalno
prilagođena STIHL-ovim motorima. goriva ne skladištiti duže od 30 dana.
Mešanje goriva Najbolji učinak i najduži radni vek Pod dejstvom svetla, sunca, niskih ili
motora obezbeđuje HP Ultra. visokih temperatura, mešavina goriva
brže postaje neupotrebljiva.
Ova motorna ulja nisu dostupna na svim
UPUTSTVO tržištima. Međutim, STIHL MotoMix može biti
skladišten bez problema i do 2 godine.
Neodgovarajuće radne materije ili odnos Kod motornih uređaja sa katalizatorom
mešavine koji odstupa od propisa mogu izduvnih gasova, dozvoljena je samo N pre sipanja u rezervoar, snažno
dovesti do ozbiljnih oštećenja na mešavina goriva sa STIHL-ovim protresite kanister sa mešavinom
pogonskom mehanizmu. Benzin ili motornim uljem za dvotaktne motore goriva
motorno ulje lošijeg kvaliteta mogu 1:50.
oštetiti motor, zaptivne prstenove UPOZORENJE
(karike), vodove i rezervoar goriva. Odnos mešavine
U kanistru može nastati pritisak –
Benzin kod STIHL-ovog motornog ulja za otvarajte oprezno.
dvotaktne motore 1:50; 1:50 = 1 deo ulja
Koristite samo kvalitetan benzin s + 50 delova benzina N s vremena na vreme, temeljno
oktanskim brojem od najmanje 90 ROZ očistite rezervoar i kanister za
– bezolovni ili sa olovom. gorivo

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 23


Srpski

Preostalo gorivo i tečnost koja je Zamena usisne glave za gorivo


upotrebljena za čišćenje zbrinute prema Sipanje goriva
propisima tako, da ne ugrožavaju
životnu sredinu!

Priprema uređaja

143BA000 KN

143BA009 KN
N pre sipanja goriva očistite čep
rezervoara i okolinu, tako da
prljavština ne pada u rezervoar Usisnu glavu za gorivo zamenite jednom
N uređaj namestite tako da čep godišnje, za to:
rezervoara bude okrenut prema N ispraznite rezervoar za gorivo
gore
N usisnu glavu za gorivo izvucite iz
N otvorite čep rezervoara rezervoara kukom i skinite je sa
creva
Sipanje goriva
N namestite novu usisnu glavu u
crevo
Nemojte prosipati gorivo i ne punite
N vratite usisnu glavu nazad u
rezervoar do vrha.
rezervoar
STIHL preporučuje Sistem za sipanje
goriva STIHL (posebni pribor).

UPOZORENJE
Posle sipanja goriva zategnite čep
rezervoara rukom što je moguće čvršće.
Kod rezervoarskih čepova sa prorezom,
koristite odgovarajući alat (na pr. odvijač
kombinovanog ključa).

24 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Kada je rezervoar za gorivo ispražnjen


Ulje za podmazivanje lanca Sipanje ulja za podmazivanje radom, u rezervoaru za ulje mora da
lanca ostane izvesna količina ulja za
Za automatsko, stalno podmazivanje podmazivanje lanca.
lanca testere i vodilice, koristite samo Ako se količina ulja u rezervoaru za ulje
ekološko ulje za podmazivanje visokog ne smanjuje, moguće je da postoji
kvaliteta – po mogućnosti biološki brzo smetnja u dotoku ulja za podmazivanje:
razloživo ulje STIHL BioPlus. Proverite podmazivanje lanca, očistite
Priprema uređaja
kanale za dotok ulja, eventualno,
potražite pomoć specijalizovanog
UPUTSTVO
prodavca. STIHL preporučuje da radove
Bio-ulja za podmazivanje lanca moraju na održavanju i popravke prepustite
biti dovoljno otporna na starenje (na pr. samo specijalizovanom prodavcu
STIHL BioPlus). Ulje sa nedovoljnom STIHL.
otpornošću na starenje se brzo pretvara
u smolu. Posledica toga su čvrste

001BA158 KN
naslage koje se teško otklanjaju,
posebno u oblasti pogona lanca i na
lancu testere, pa sve do blokiranja
pumpe za ulje.
N temeljito očistite čep rezervoara i
Radni vek lanca testere i vodilice u okolinu, tako da prljavština ne pada
velikoj meri zavisi od kvaliteta ulja za u rezervoar za ulje
podmazivanje – zato koristite samo
specijalno ulje za podmazivanje lanca. N uređaj namestite tako, da čep
rezervoara bude okrenut prema
gore
UPOZORENJE
N otvorite čep rezervoara
Nemojte koristiti staro ulje! Duži i češći
kontakt starog ulja i kože može izazvati Sipanje ulja za podmazivanje lanca
rak kože; a pored toga, staro ulje je
štetno za okolinu!
N sipajte ulje za podmazivanje lanca –
svaki put, kada sipate gorivo
UPUTSTVO
Nemojte prosipati ulje za podmazivanje
Staro ulje nema potrebne osobine za lanca i ne punite rezervoar do vrha.
podmazivanje i ono nije podesno za
podmazivanje lanca. STIHL preporučuje Sistem za sipanje
ulja za podmazivanje lanca STIHL
(posebni pribor).
N zatvorite čep rezervoara

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 25


Srpski

Otpuštanje kočnice lanca


Provera podmazivanja lanca Kočnica lanca

Blokirajte lanac testere

143BA012 KN
143BA024 KN

N povucite štitnik za ruku prema


Lanac testere mora uvek da baca prihvatnoj cevi
pomalo ulja.

UPUTSTVO

143BA011 KN
UPUTSTVO
Pre dodavanja gasa (osim pri kontroli
Nikada nemojte raditi bez podmazivanja funkcionisanja) i pre testerisanja, lanac
lanca! Ako se lanac testere okreće na testere mora biti otpušten.
suvo, rezna garnitura biva nepopravljivo – u slučaju nužde
uništena već posle kratkog vremena. Povišeni broj obrtaja motora kod
– pri startovanju blokirane kočnice lanca (lanac testere
Pre početka rada uvek proverite
podmazanost lanca testere i količinu ulja – u praznom hodu miruje) vodi već posle kratkog vremena
u rezervoaru. do oštećenja pogonskog mehanizma i
levom rukom gurnite štitnik za ruku pogona lanca (spojnica, kočnica lanca).
Svakom novom lancu testere treba prema vrhu vodilice – ili automatski, u
vreme razrađivanja od 2 do 3 minuta. slučaju povratnog udarca: lanac testere Kočnica lanca biva aktivirana
je blokiran i miruje. automatski kod dovoljno jakog
Posle razrađivanja proverite zategnutost povratnog udarca lanca – po principu
lanca i ako je neophodno, popravite – inercije štitnika za ruku: Štitnik za ruku
vidite poglavlje "Provera zategnutosti biva momentalno pokrenut ka vrhu
lanca testere". vodilice, takođe i kada se leva ruka ne
nalazi na prihvatnoj cevi iza štitnika za
ruku, recimo kod reza za obaranje.

26 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Kočnica lanca funkcioniše samo ako se istovremeno zadržite blokadu ručice


na štitniku za ruku ne prave nikakve Startovanje / gašenje motora gasa i ručicu za gas – namestite
izmene. kombinovanu polugu.
Za premeštanje na startni gas n, prvo
Kontrola rada kočnice lanca Položaji kombinovane poluge
namestite kombinovanu polugu u
položaj zatvorenog startnog otvora
Svaki put pre početka rada: blokirajte leptira l, a zatim pritisnite
lanac testere pri praznom hodu motora kombinovanu polugu u položaj startnog
(pomeranjem štitnika za ruku ka vrhu gasa n.
vodilice) i kratko dodajte pun gas (maks. STOP Prebacivanje u položaj startnog gasa n
3 Sek.) – lanac testere se ne sme kretati. je moguće samo iz položaja zatvorenog
Štitnik za ruku mora biti čist i lako startnog otvora leptira l.
pokretan.
0 Pritiskom na blokadu ručice gasa i
istovremenim dodirom ručice gasa,
Održavanje kočnice lanca
kombinovana poluga preskače iz
položaja startnog gasa n u položaj za
Kočnica lanca podleže trošenju zbog rad F.
trenja (prirodno trošenje). Da bi ona
Da biste isključili motor, kombinovanu
mogla ispunjavati svoju funkciju, mora je
polugu namestite na Stop 0.
redovno održavati i negovati obučeno
osoblje. STIHL preporučuje da radove Položaj zatvorenog startnog otvora

001BA140 KN
na održavanju i popravke prepustite leptira l
samo specijalizovanom prodavcu
STIHL. Sledeći intervali se moraju – kod hladnog motora
održati: – kada se motor posle startovanja
Stop 0 – gašenje motora – paljenje je
Upotreba sa punim svakih tri isključeno gasi pri dodavanju gasa
radnim vremenom: meseci Položaj za rad F – motor radi ili može biti – kada je rezervoar ispražnjen radom
Upotreba sa pola svakih šest startovan (motor se ugasio)
radnog vremena: meseci
Startni gas n – položaj za startovanje Položaj startnog gasa n
Povremena upotreba: godišnje toplog motora – aktiviranjem ručice za
– kod toplog motora (nakon što je
gas, kombinovana poluga skače u
motor radio oko minut vremena)
položaj za rad
– posle prvog paljenja
Zatvoreni startni otvor leptira l –
položaj za startovanje hladnog motora – posle provetravanja komore za
sagorevanje, u slučaju da je motor
Nameštanje kombinovane poluge presisao

Za premeštanje kombinovane poluge iz


položaja za rad F u položaj zatvorenog
startnog otvora leptira l, pritisnite i

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 27


Srpski

Držanje motorne testere Između kolena ili butina Pokretanje

Postoje dva načina za držanje motorne Standardne izvedbe


testere pri startovanju.

Na tlu

207BA021 KN

207BA022 KN
N stegnite zadnji rukohvat između
kolena ili butina
207BA020 KN

N prihvatnu cev držite čvrsto levom N uhvatite ručicu startera desnom


rukom – palac ispod prihvatne cevi rukom i polako je izvucite do
graničnika – zatim, povucite brzo i
N motornu testeru položite sigurno na
snažno – pritisnuvši pritom
tlo i zauzmite stabilan položaj –
prihvatnu cev na dole – ne izvlačite
lanac testere ne sme dodirivati
uže do kraja – opasnost od kidanja!
nikakve predmete niti tlo
Ne puštajte brzo ručicu startera –
N motornu testeru pritisnite čvrsto na vratite je vertikalno, tako da se uže
tlo, levom rukom za prihvatnu cev – startera ispravno namota
palac ispod prihvatne cevi
Kod novog motora ili posle dužeg
N desnim stopalom nagazite u zadnji mirovanja, ponekad je neophodno
rukohvat višestruko povlačenje užeta – da bi se
dopremilo dovoljno goriva.

28 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Izvedbe sa ErgoStart-om Kod svih izvedbi Posle prvog paljenja


ErgoStart akumulira energiju za
startovanje motorne testere. Zato je
moguće da između potezanja startera i STOP
startovanja motora prođe samo nekoliko
sekundi. 0

N ručicu startera izvucite desnom 0 3


rukom polako i ravnomerno –

207BA023 KN
pritiskajući pritom prihvatnu cev na 1
dole – ne izvlačite uže do kraja –
opasnost od kidanja!
N ne puštajte brzo ručicu startera – N kombinovanu polugu (3) namestite
vratite je vertikalno, tako da se uže na položaj startnog gasa n i
startera ispravno namota 2 startujte dalje

Startovanje motorne testere Čim motor proradi

207BA025 KN
UPOZORENJE STOP

N štitnik za ruku (1) gurnite prema


U oblasti kretanja motorne testere ne 0
napred – lanac testere je blokiran
sme se zadržavati nijedna druga osoba.
N istovremeno pritisnite i zadržite 3 2
N pridržavajte se sigurnosnih propisa
blokadu ručice gasa (2) i ručicu za

207BA024 KN
gas – postavite kombinovanu 4
polugu
Položaj zatvorenog startnog otvora N pritisnite blokadu ručice gasa (2) i
leptira l kratko dodirnite ručicu gasa (4);
– kod hladnog motora (takođe i ako se kombinovana poluga (3) skače u
motor posle startovanja ugasio pri položaj za rad F i motor prelazi u
dodavanju gasa) prazan hod
Položaj startnog gasa n
UPUTSTVO
– kod toplog motora (nakon što je
motor radio oko minut vremena) Motor mora biti odmah prebačen u
prazan hod – u suprotnom, kod
N držite motornu testeru i startujte
blokirane kočnice lanca, moguća su
oštećenja na bloku motora i na kočnici
lanca.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 29


Srpski

N kombinovanu polugu postavite u


položaj za zaustavljanje 0 Radne napomene
N odvijte svećicu – pogledajte pod
"Svećica"
U prvo vreme rada
N osušite svećicu

207BA019 KN
N povucite sistem za startovanje više Fabrički nov uređaj nemojte pogoniti sa
puta – radi provetravanja komore za visokim brojem obrtaja i bez opterećenja
sagorevanje sve do trećeg punjenja rezervoara, da bi
N povucite štitnik za ruku prema N ponovo zavijte svećicu – pogledajte se izbegla dodatna opterećenja u fazi
prihvatnoj cevi pod "Svećica" razrađivanja motora. Pokretni delovi se
moraju međusobno prilagoditi u fazi
Kočnica lanca je otpuštena – motorna kombinovanu polugu postavite na
N razrađivanja – u pogonskom
testera ja spremna za rad. startni gas n – takođe i kod mehanizmu postoji visoki otpor trenja.
hladnog motora Motor dostiže svoju maksimalnu snagu
UPUTSTVO N ponovo startujte motor posle vremena rada od 5 do 15 punjenja
rezervoara.
Dodavanje gasa samo kod otpuštene
kočnice lanca. Povišeni broj obrtaja
motora kod blokirane kočnice lanca Za vreme rada
(lanac testere miruje), već posle kratkog
vremena dovodi do oštećenja spojnice i
kočnice lanca. UPUTSTVO

Na vrlo niskoj temperaturi Ne podešavajte karburator posnije da bi


se postigla navodno veća snaga –
moguća su oštećenja na motoru – vidite
N pustite motor da se zagreje kratko i poglavlje "Podešavanje karburatora".
pod malim gasom
UPUTSTVO
Gašenje motora
Dodavajte gas samo kod otpuštene
kočnice lanca. Povišeni broj obrtaja
N kombinovanu polugu postavite u motora kod blokirane kočnice lanca
položaj za zaustavljanje 0 (lanac testere miruje), već posle kratkog
vremena dovodi do oštećenja
Ako motor ne pali pogonskog mehanizma i pogona lanca
(spojnica, kočnica lanca).
Posle prvog paljenja, kombinovana
Češće kontrolišite zategnutost lanca
poluga nije pravovremeno premeštena
sa položaja zatvorenog startnog otvora Novi lanac testere se mora češće
leptira l na položaj startnog gasa n i dotezati nego lanac koji se koristi duže
motor je verovatno presisao. vremena.

30 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

U hladnom stanju
UPUTSTVO
Održavanje vodilice
Lanac testere mora nalezati na donju
stranu vodilice, ali još uvek mora biti Posle rada obavezno otpustite lanac
moguće povlačenje lanca rukom preko testere! Kod hlađenja se lanac testere
vodilice. Ako je potrebno, dotegnite skuplja. Neotpušteni lanac testere može
lanac testere – vidite poglavlje da ošteti radilicu i ležište.
"Zatezanje lanca testere".
Kod kratkotrajnog mirovanja 2
Na radnoj temperaturi
pustite motor da se ohladi. Uređaj sa
Lanac testere se širi i počinje da visi. napunjenim rezervoarom za gorivo
Pogonske karike na donjoj strani čuvajte na suvom mestu do sledeće
vodilice ne smeju istupati iz žleba – u upotrebe, nikad u blizini zapaljivih
suprotnom, lanac testere može da materija.
iskoči. Dotegnite lanac testere – vidite
poglavlje "Zatezanje lanca testere". Kod dužeg mirovanja
vidite poglavlje "Čuvanje uređaja"
UPUTSTVO

143BA026 KN
Kod hlađenja se lanac testere skuplja.
Neotpušteni lanac testere može da 1 3
ošteti radilicu i ležište.

Posle dužeg rada pod punim N preokrenite vodilicu – posle svakog


opterećenjem oštrenja lanca i posle svake
Pustite motor da radi u praznom hodu zamene lanca – radi izbegavanja
još kratko vreme, dok veća toplota ne jednostranog trošenja, posebno na
bude odvedena strujom hladnog okretnici i na donjoj strani
vazduha, tako da konstrukcioni delovi na N redovno čistite otvor za doticanje
pogonskom mehanizmu (mehanizam za ulja (1), kanal za odliv ulja (2) i žleb
paljenje, karburator) ne budu ekstremno vodilice (3)
opterećeni akumuliranjem toplote.
N izmerite dubinu žleba – palicom za
merenje na šablonu za turpiju
Posle rada
(posebni pribor) – u delu gde je
istrošenost putanje najveća
N otpustite lanac ako je za vreme rada
bio zatezan na radnoj temperaturi

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 31


Srpski

Tip lanca Podela lanca Minimalna Hauba Čišćenje filtera za vazduh


dubina žleba
Picco 1/4“ P 4,0 mm
Rapid 1/4“ 4,0 mm Skidanje haube Ako snaga motora osetno opadne
Picco 3/8“ P 5,0 mm
Rapid 3/8“; 0.325“ 6,0 mm N pritisnite istovremeno blokadu
Rapid 0.404“ 7,0 mm ručice gasa i ručicu za gas i
Ako žleb nije dubok najmanje toliko: postavite kombinovanu polugu u
položaj zatvorenog startnog otvora
N zamenite vodilicu leptira l
U suprotnom, pogonske karike stružu N očistite okolinu filtera od grube

207BA039 KN
dno žleba – osnove zuba i spojne karike prljavštine
ne leže na putanji vodilice.
N demontirajte haubu – pogledajte
pod "Hauba"
N otvorite bravu okretanjem na levo
za 90° odgovarajućim alatom
N izvucite haubu prema gore

Ugradnja haube

207BA037 KN
Ugradnja se vrši obrnutim redosledom.

N izvucite filter prema gore


N istresite filter ili ga izduvajte
komprimovanim vazduhom od
unutra ka spolja - nemojte prati filter
Flisani filter se ne sme čistiti četkom!
Ako čišćenje nije moguće ili ako postoje
oštećenja, filter zamenite
N ponovo ugradite filter za vazduh

32 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

N zavrtanj za broj obrtaja u praznom


Podešavanje karburatora hodu (LD) polako okrećite na Svećica
desno, dok lanac testere ne počne
da se kreće – zatim okrenite N kod nedovoljne snage motora,
Osnovne informacije zavrtanj 1/2 obrtaja nazad lošeg startovanja ili smetnji u
Lanac se okreće u praznom hodu: praznom hodu, prvo proverite
Karburator je fabrički podešen tako da svećicu
N zavrtanj za broj obrtaja u praznom
motor u svim radnim stanjima dobija hodu (LD) polako okrećite na levo, N posle oko 100 radnih časova
optimalnu mešavinu goriva i vazduha. dok se lanac testere ne zaustavi – zamenite svećicu – kod jako
zatim okrenite zavrtanj još 1/2 izgorelih elektroda i ranije – koristite
obrtaja u istom smeru samo svećice koje je dozvolio
STIHL, sa prigušivanjem radio
smetnji – pogledajte poglavlje
UPOZORENJE
"Tehnički podaci"
Ako se posle izvršenog podešavanja
lanac testere ne zaustavlja u praznom
207BA029 KN

Demontaža svećice
hodu, motornu testeru treba da servisira
specijalizovani prodavac.
N pritisnite istovremeno blokadu
ručice gasa i ručicu za gas i
Standardno podešavanje postavite kombinovanu polugu u
položaj zatvorenog startnog otvora
N proverite filter za vazduh – ako je leptira l
potrebno, zamenite ga N demontirajte haubu – pogledajte
N zavrtanj za broj obrtaja u praznom pod "Hauba"
hodu (LD) pažljivo zavijte na levo do
zaustavljanja (levi navoj), a zatim ga
okrenite 2 obrtaja na desno
(standardno podešavanje LD = 2)

Podešavanje praznog hoda

207BA036 KN
N startujte motor i sačekajte da se
zagreje
N pomoću zavrtnja za broj obrtaja u N izvucite utikač svećice
praznom hodu (LD) podesite N odvijte svećicu
prazan hod ispravno: lanac testere
se ne sme kretati
Nedovoljan broj obrtaja motora u
praznom hodu:

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 33


Srpski

Provera svećice Ugradnja svećice


Mehanizam za startovanje
N zavijte svećicu i čvrsto pritisnite
utikač svećice – ponovo sklopite Da bi se životni vek užeta za startovanje
delove obrnutim redosledom produžio, obratite pažnju na sledeća
uputstva:
N izvlačite uže samo u propisanom

000BA039 KN
smeru izvlačenja
A N nemojte povlačiti uže preko ruba
vođice za pravac užeta

N očistite zaprljanu svećicu N nemojte izvlačiti uže više nego što je


opisano u uputstvu
N proverite odstojanje između
elektroda (A) i po potrebi podesite, N vratite ručicu za paljenje suprotno
za vrednost odstojanja – pogledajte od smera izvlačenja, ne puštajte je
poglavlje "Tehnički podaci" brzo nazad – pogledajte poglavlje
"Startovanje / gašenje motora"
N otklonite uzroke zaprljanosti svećice
Oštećeno uže za pokretanje bi trebalo
Mogući uzroci su: pravovremeno zameniti kod
– previše motornog ulja u gorivu specijalizovanog prodavca. STIHL
preporučuje da radove na održavanju i
– zaprljani filter za vazduh popravkama prepustite samo
– nepovoljni radni uslovi specijalizovanom prodavcu STIHL.

1
000BA045 KN

UPOZORENJE
Kod svećice sa posebnom priključnom
navrtkom (1), obavezno navijte
priključnu navrtku na navoj i čvrsto je
zategnite – zbog stvaranja varnica
opasnost od požara!

34 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Čuvanje uređaja Provera i zamena lančanika

Kod radnih pauza dužih od oko N skinite poklopac lančanika, lanac


3 meseca testere i vodilicu

001BA086 KN
N ispraznite i očistite rezervoar za N otpustite kočnicu lanca – povucite
gorivo na dobro provetrenom mestu štitnik za ruku prema prihvatnoj cevi
N propisno zbrinite gorivo, tako da ne
ugrožava životnu okolinu Zamena lančanika novim
N sigurnosnu podlošku istisnite
N karburator ispraznite radom – inače odvijačem
se mogu slepiti membrane u N skinite podlošku
karburatoru
N lančanik, zajedno sa igličastim
N skinite lanac testere i vodilicu, ležištem, izvucite sa radilice
očistite ih i isprskajte zaštitnim uljem
N temeljno očistite uređaj, posebno Ugradnja lančanika

143BA042 KN
rebra cilindra i filter za vazduh
N kod upotrebe biološkog ulja za N očistite patrljak radilice i igličasto
podmazivanje lanca (na pr. STIHL ležište i podmažite mašću za
BioPlus) sasvim napunite rezervoar – nakon potrošena dva lanca testere podmazivanje STIHL (posebni
ulja za podmazivanje ili ranije pribor)
N čuvajte uređaj na suvom i sigurnom – ako su tragovi urezivanja (strelice) N gurnite igličasto ležište na patrljak
mestu. Zaštitite uređaj od dublji od 0,5 mm – inače se skraćuje radilice
neovlašćene upotrebe (na pr. od radni vek lanca testere – radi
N posle nameštanja okrenite lančanik
strane dece) provere koristite šablon za proveru
otprilike 1 obrtaj, da bi se uklopio
(posebni pribor)
pogonski prenosnik pumpe za ulje
Lančanik se štedi kada se dva lanca
N podlošku i sigurnosnu podlošku
testere naizmenično koriste.
ponovo namestite na radilicu
STIHL preporučuje upotrebu originalnih
lančanika STIHL, da bi bilo obezbeđeno
optimalno funkcionisanje kočnice lanca.

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 35


Srpski

Podela lanca Ugao oštrenja i grudni ugao


Oštrenje i održavanje lanca
testere
Testerisanje bez napora sa ispravno A
naoštrenim lancem testere
a
Besprekorno naoštreni lanac testere

689BA027 KN

689BA021 KN
lako uranja u drvo već kod male sile
pritiska.
B
Nemojte raditi sa tupim ili oštećenim
lancem testere – ovo vodi ka jakom Oznaka (a) za podelu lanca gravirana je A Ugao oštrenja
telesnom naprezanju, opterećenju od na svakom reznom zubu u oblasti
Ugao oštrenja za lance za testere STIHL
vibracija, nezadovoljavajućem rezultatu dubinskog graničnika.
iznosi 30°. Izuzetak su lanci testere za
rezanja i velikom habanju.
Oznaka (a) Podela lanca uzdužni rez sa uglom oštrenja od 10°.
N očistite lanac testere Lanci testere za uzdužni rez imaju "X" u
cola mm
oznaci.
N proverite lanac testere u smislu 7 1/4 P 6,35
mogućih naprslina ili oštećenih nitni B Grudni ugao
1 ili 1/4 1/4 6,35
N zamenite oštećene ili istrošene 6, P ili PM 3/8 P 9,32 Upotrebom propisanih držača za turpiju
delove lanca i prilagodite nove i turpija sa propisanim prečnikom,
2 ili 325 0.325 8,25
delove starim, prema obliku i propisani grudni ugao dobija se
stepenu istrošenosti – adekvatno ih 3 ili 3/8 3/8 9,32 automatski.
obradite 4 ili 404 0.404 10,26
Forme zuba Ugao (°)
Lanci za testere od tvrdog metala (Duro) Prečnik turpije se određuje prema podeli
lanca – pogledajte tabelu "Alati za A B
posebno su otporni na habanje. Za
optimalnu naoštrenost lanca, STIHL oštrenje". Micro = poludletasti zub, 30 75
preporučuje specijalizovanog na pr. 63 PM3, 26 RM3,
Uglovi reznih zuba moraju ostati isti 36 RM
prodavca STIHL. posle oštrenja.
Super = dletasti zub, na pr. 30 60
UPOZORENJE 63 PS3, 26 RS, 36 RS3
Lanac testere za uzdužni 10 75
Obavezno se pridržavajte uglova i mera rez, na pr. 63 PMX,
navedenih u nastavku. Pogrešno 36 RMX
naoštreni lanac testere – a posebno
previše nizak dubinski graničnik – može Uglovi moraju biti isti kod svih zuba
povećati sklonost motorne testere ka lanca testere. Kod različnih uglova:
povratnom udarcu – opasnost od grubo i neravnomerno kretanje lanca,
povreda! pojačano habanje, pa sve do kidanja
lanca.

36 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Držač za turpije Ispravno oštrenje držaču turpije – namestite držač


turpije na krov zuba i na dubinski
graničnik
N izbor alata za oštrenje prema podeli
lanca N vodite turpiju samo od unutra ka
spolja
N ako je potrebno, zategnite vodilicu
N turpija zahvata samo pri kretanju
N blokirajte lanac testere – štitnik za napred – podignite turpiju kod
ruku prema napred vraćanja nazad

689BA025 KN
N za dalje povlačenje lanca testere, N ne turpijajte spojne i pogonske
povucite štitnik za ruku ka prihvatnoj karike lanca
cevi: kočnica lanca je otpuštena.
N Koristite držač za turpije Kod kočionog sistema Quickstop N zakrenite turpiju pomalo na
Super dodatno pritisnite blokadu ravnomernim odstojanjima, da bi se
Ručno oštrenje lanca testere samo uz ručice gasa sprečilo jednostrano habanje
pomoć držača za turpije (poseban
pribor, pogledajte tabelu "Alati za N oštrite često, skidajte malo – za N uklonite strugotine komadom tvrdog
oštrenje"). Držači turpija imaju oznake jednostavno dooštravanje najčešće drveta
za uglove oštrenja. je dovoljno dva do tri poteza N proverite ugao šablonom za turpije
turpijom
Koristite samo specijalne turpije za Svi rezni zubi moraju biti iste dužine.
oštrenje lanca testere! Druge turpije nisu
podesne zbog oblika i strukture. Kod različitih dužina zuba, različite su i
visine zuba, što dovodi do grubog
Za kontrolu ugla kretanja lanca testere i do naprslina na
lancu.
90° N turpijanjem prilagodite dužine svih

689BA018 KN
reznih zuba dužini najkraćeg reznog
zuba – najbolje je da to uradi
specijalizovani prodavac,
električnim uređajem za oštrenje
001BA203 KN

689BA043 KN

Šablon za turpiju STIHL (poseban


pribor, pogledajte tabelu "Alati za
oštrenje") – univerzalni alat za kontrolu
ugla oštrenja i grudnog ugla, za
odstojanje dubinskog graničnika, za N vođenje turpije: vodoravno (pod
dužinu zuba, za dubinu žleba i za pravim uglom u odnosu na bok
čišćenje žleba i otvora za dotok ulja. vodilice) i odgovarajuće zadatim
uglovima – prema oznakama na

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 37


Srpski

Odstojanje dubinskog graničnika

2
a 1

689BA061 KN

689BA044 KN
689BA023 KN
N na lanac testere namestite N konačno, obradite dubinski
odgovarajući šablon za turpiju (1) graničnik turpijom iskosa i paralelno
prema podeli lanca i pritisnite ga uz sa servisnom oznakom (vidi
Dubinski graničnik određuje dubinu rezni zub koji treba proveriti – ako strelicu) – pritom ne smanjujte dalje
prodiranja u drvo i time veličinu visina dubinskog graničnika najvišu tačku dubinskog graničnika
odstojanja. prevazilazi šablon za turpiju,
a potrebno odstojanje između obradite dubinski graničnik
UPOZORENJE
dubinskog graničnika i rezne ivice naknadno
Previše niski dubinski graničnici
Kod rezanja mekog drveta van perioda Lanci testere sa pogonskim karikama sa
povećavaju sklonost motorne testere ka
mrazeva, odstojanje može biti veće do ispupčenjem (2) – gornji deo pogonske
povratnom udarcu.
0,2 mm (0,008"). karike sa ispupčenjem (2) (sa servisnom
oznakom) istovremeno biva obrađen sa
Podela lanca Dubinski graničnik dubinskim graničnikom reznog zuba.
Odstojanje (a)
cola (mm) mm (cola) UPOZORENJE
1/4 P (6,35) 0,45 (0.018) Ostali deo pogonske karike sa

689BA052 KN
1/4 (6,35) 0,65 (0.026) ispupčenjem ne sme se obrađivati, u
3/8 P (9,32) 0,65 (0.026) suprotnom, povećanje sklonosti
0.325 (8,25) 0,65 (0.026) motorne testere ka povratnom udarcu.
3/8 (9,32) 0,65 (0.026) N postavite šablon za turpiju na lanac
0.404 (10,26) 0,80 (0.031) testere – najviša tačka dubinskog
graničnika mora da bude u istoj liniji
Naknadno turpijanje dubinskog sa šablonom za turpiju
graničnika N posle oštrenja temeljno očistite
lanac testere, uklonite zalepljene
689BA051 KN

strugotine i prah od turpijanja –


Odstojanje dubinskog graničnika se
dobro podmažite lanac testere
smanjuje prilikom oštrenja reznog zuba.
N kod dužih prekida rada, očistite
N proverite odstojanje dubinskog N obradite dubinski graničnik tako da
lanac testere i čuvajte ga
graničnika posle svakog oštrenja bude u istoj liniji sa šablonom za
podmazanim
turpije

38 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Alati za oštrenje (poseban pribor)


Podela lanca Okrugla turpija Okrugla turpija Držač za turpije Šablon za turpiju Pljosnata turpija Komplet za
^ oštrenje 1)
cola (mm) mm (cola) Broj dela Broj dela Broj dela Broj dela Broj dela
1/4P (6,35) 3,2 (1/8) 5605 771 3206 5605 750 4300 0000 893 4005 0814 252 3356 5605 007 1000
1/4 (6,35) 4,0 (5/32) 5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1027
3/8 P (9,32) 4,0 (5/32) 5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1027
0.325 (8,25) 4,8 (3/16) 5605 772 4806 5605 750 4328 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1028
3/8 (9,32) 5,2 (13/64) 5605 772 5206 5605 750 4329 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1029
0.404 (10,26) 5,5 (7/32) 5605 772 5506 5605 750 4330 1106 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1030
1)
sastoji se od držača za turpije sa okruglom turpijom, od pljosnate turpije i šablona za turpije

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 39


Srpski

Napomene za održavanje i negu

Sledeći radovi se odnose na normalne uslove primene. Kod otežanih uslova (puno prašine, drveće
sa puno smole, tropsko drveće itd.) i dužih svakodnevnih radnih vremena, odgovarajuće skratite

po obavljenom radu, odn.


navedene intervale. U slučaju povremene upotrebe, intervali se mogu odgovarajuće produžiti.

posle svakog punjenja


pre početka rada

kod oštećenja
svakodnevno

kod smetnji
rezervoara

po potrebi
mesečno
nedeljno

godišnje
vizuelna provera (stanje, zaptivenost) X X
Kompletna mašina
čišćenje X

Ručica gasa, blokada ručice gasa, poluga sauga,


poluga startnog otvora leptira, prekidač za
provera funkcionalnosti X X
zaustavljanje, kombinovana poluga (zavisno od
opremljenosti)

provera funkcionalnosti X X
Kočnica lanca
provera kod specijalizovanog prodavca1) X

provera X
Ručna pumpa za gorivo (ako postoji)
remont kod specijalizovanog prodavca1) X

provera X

Usisna glava / filter u rezervoaru goriva čišćenje, zamena filterskog uloška X X

zamena X X X

Rezervoar goriva čišćenje X

Rezervoar ulja za podmazivanje čišćenje X


Podmazivanje lanca provera X

provera, pazite i na naoštrenost X X

Lanac testere provera zategnutosti lanca X X

oštrenje X

provera (istrošenost, oštećenja) X

čišćenje i promena strane X


Vodilica
uklonite vlakna X
zamena X X

Lančanik provera X

40 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Sledeći radovi se odnose na normalne uslove primene. Kod otežanih uslova (puno prašine, drveće
sa puno smole, tropsko drveće itd.) i dužih svakodnevnih radnih vremena, odgovarajuće skratite

po obavljenom radu, odn.


navedene intervale. U slučaju povremene upotrebe, intervali se mogu odgovarajuće produžiti.

posle svakog punjenja


pre početka rada

kod oštećenja
svakodnevno

kod smetnji
rezervoara

po potrebi
mesečno
nedeljno

godišnje
čišćenje X X
Filter za vazduh
zamena X

provera X X
Antivibracioni elementi
zamena kod specijalizovanog prodavca 1) X

Dovod za vazduh na kućištu ventilatora čišćenje X X X

Rebra cilindra čišćenje X X X

kontrola praznog hoda – lanac testere se ne sme


X X
kretati
Karburator podešavanje praznog hoda; ako je potrebno,
dajte motornu testeru na popravku X
specijalizovanom prodavcu1)
podešavanje odstojanja elektroda X
Svećica
zamena posle svakih 100 radnih časova

Dostupni zavrtnji i navrtke (osim zavrtnja za


zategnite2) X
podešavanje)

provera X
Hvatač lanca
zamena X

čišćenje posle 139 radnih časova, zatim posle


Ispusni kanal X
svakih 150 radnih časova
Sigurnosne nalepnice zamena X

1)
STIHL preporučuje specijalizovanog prodavca firme STIHL
2)
kod puštanja u rad sasvim novih profesionalnih motornih testera (moćnosti veće od 3,4 kW), čvrsto zategnite zavrtnje osnove cilindra posle 10 do 20 radnih
časova

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 41


Srpski

STIHL. Specijalizovanim prodavcima


Svesti habanje na minimum i STIHL se redovno nude kursevi i pružaju
izbeći oštećenja im se tehničke informacije.
Pridržavanje odrednica ovog uputstva Ako se ovi radovi propuste ili nestručno
za upotrebu sprečava prekomerno izvedu, mogu nastati oštećenja za koje
habanje i oštećenja na utređaju. je odgovoran sam korisnik. Tu spadaju
između ostalog:
Upotreba, održavanje i skladištenje
uređaja moraju se sprovoditi tako brižno, – oštećenja na pogonskom
kao što je opisano u ovom uputstvu za mehanizmu, kao posledica
upotrebu. nepravovremenog ili nedovoljno
sprovedenog održavanja (na pr.
Za sva oštećenja koja su prouzrokovana
filteri za vazduh i gorivo), pogrešnog
nepridržavanjem sigurnosnih
podešavanja karburatora ili
napomena, kao i napomena za
nedovoljnog čišćenja sistema za
opsluživanje i održavanje, odgovoran je
hlađenje (usisni prorezi, rebra
sam korisnik. Ovo posebno važi za:
cilindra)
– promene na proizvodu koje nije
– oštećenja od korozije i druge
odobrio STIHL
posledične štete zbog neprikladnog
– upotrebu alata ili pribora, koji nisu skladištenja
dopušteni za uređaj, nisu pogodni ili
– oštećenja na uređaju kao posledica
su lošeg kvaliteta
upotrebe rezervnih delova lošeg
– nenamensku upotrebu uređaja kvaliteta
– upotrebu uređaja kod sportskih ili
takmičarskih priredbi Potrošni delovi

– posledične štete zbog daljeg


korišćenja uređaja sa neispravnim Neki delovi motornog uređaja podležu
sastavnim delovima normalnom habanju i pored namenske
upotrebe i moraju se prema načinu i
Radovi na održavanju trajanju korišćenja pravovremeno
zameniti. Tu spadaju između ostalog:

Svi radovi navedeni u poglavlju – lanac testere, vodilica


"Napomene za održavanje i negu" – pogonski delovi (centrifugalna
moraju se redovno sprovoditi. Ukoliko spojnica, doboš spojnice, lančanik)
sam korisnik ne može sprovesti ove
– filteri (za vazduh, ulje, gorivo)
radove na održavanju, treba ih naložiti
specijalizovanom prodavcu. – mehanizam za pokretanje
STIHL preporučuje da radove na – svećica
održavanju i popravkama prepustite
– prigušni elementi antivibracionog
samo specijalizovanom prodavcu
sistema

42 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Važni sastavni delovi

1 Brava haube
2 Zavrtanj za podešavanje
karburatora
11 3 Kočnica lanca
4 Prigušivač buke
6 12 5 Lančanik
6 Poklopac lančanika
7 Hvatač lanca
7 4 8 Mehanizam za zatezanje lanca
1 (čeono)
2 3 9 Vodilica
10 Lanac testere Oilomatic
5 9 11 Zatezni točak (brzo zatezanje
8 lanca)
6
12 Držač
10 13 Čep rezervoara za ulje
7
14 Kandžasti odstojnik
15 Prednji štitnik za ruku
16 Prednji rukohvat (prihvatna cev)
17 Utikač svećice
16 18 Ručica startera
15
17 19 Kombinovana poluga
20 Čep rezervoara za gorivo
18 21 Ručica gasa
22 Blokada ručice gasa
22 23 Zadnji rukohvat
19 24 Zadnji štitnik za ruku
14 13 23 # Broj mašine
#
21
24
20
207BA031 KN

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 43


Srpski

Sistem za gorivo Lanac za testeru 3/8"Picco


Tehnički podaci
Picco Micro Mini 3 (61 PMM3)
Membranski karburator neosetljiv na Typ 3610
Pogonski mehanizam položaj, sa integrisanom pumpom za
Podela: 3/8"P (9,32 mm)
gorivo
Debljina pogonske
Jednocilindarski dvotaktni motor STIHL Zapremina karike: 1,1 mm
rezervoara za
MS 170, MS 170 C gorivo: 250 cm3 (0,25 l) Lančanici

Radna zapremina: 30,1 cm3 6-zubni za podelu 3/8" P


Podmazivanje lanca
Unutrašnji prečnik Maks. brzina lanca prema
cilindra: 37 mm ISO 11681: 21,1 m/s
Potpuno automatska pumpa za ulje sa
Radni hod klipa: 28 mm rotacionim klipom, zavisna od broja
Snaga prema 1,3 kW (1,8 KS) obrtaja Prosečna brzina lanca u pogonu po
ISO 7293: pri 8500 1/min pravilu je oko 20% niža od maksimalne
Broj obrtaja u Zapremina brzine lanca prema ISO 11681. Kod
praznom hodu:1) 2800 1/min rezervoara za ulje: 145 cm3 (0,145 l) izbora lične zaštitne opreme obratite se
specijalizovanom prodavcu firme
MS 180, MS 180 C Težina STIHL.

Radna zapremina: 31,8 cm3 Rezna garnitura MS 180, MS 180 C


Unutrašnji prečnik bez goriva, bez rezne garniture
cilindra: 38 mm MS 170: 3,9 kg
Radni hod klipa: 28 mm MS 170 C izvedbe sa ErgoStart- Vodilice Rollomatic
Snaga prema 1,5 kW (2,0 KS) om: 4,2 kg
Dužine reza1) (podela
ISO 7293: pri 9000 1/min MS 180: 3,9 kg 3/8"P): 30, 35, 40 cm
Broj obrtaja u MS 180 C sa sistemom za brzo Širina žleba: 1,1 mm
praznom hodu:1) 2800 1/min zatezanje lanca i
Širina žleba: 1,3 mm
1) ErgoStart-om: 4,2 kg 1) Faktička dužina reza može biti
prema ISO 11681 +/- 50 1/min
Rezna garnitura MS 170, MS 170 C manja od navedene dužine reza.
Mehanizam za paljenje
Lanci za testeru 3/8"Picco
Vodilice Rollomatic Picco Micro Mini 3 (61 PMM3)
Elektronski upravljani magnetni upaljač
Typ 3610
Dužine reza1)
(podela
Svećica (sa Podela: 3/8"P (9,32 mm)
3/8"P): 30, 35, 40 cm
otklonjenim Bosch WSR 6 F, Debljina pogonske
smetnjama): NGK BPMR 7 A Širina žleba: 1,1 mm
1) Faktička dužina reza može biti karike: 1,1 mm
Odstojanje
elektroda: 0,5 mm manja od navedene dužine reza.

44 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

Picco Micro 3 (63 PM3) Typ 3636 Vibraciona vrednost ahv,eq prema
ISO 22867 Posebni pribor
Picco Duro (63 PD3) Typ 3612
Podela: 3/8"P (9,32 mm) Rukohvat Rukohvat
– Držač turpije sa okruglom turpijom
Debljina pogonske levo desno
karike: 1,3 mm MS 170: 4,2 m/s2 5,9 m/s2 – Šablon za turpiju
MS 170 C: 4,2 m/s2 5,9 m/s2 – Šabloni za proveru
Lančanik
MS 180: 6,6 m/s2 7,8 m/s2 – Mast za podmazivanje STIHL
6-zubni za podelu 3/8" P MS 180 C: 7,6 m/s2 7,4 m/s2
– Sistem za sipanje goriva STIHL –
Maks. brzina lanca prema Za nivo pritiska zvuka i nivo snage sprečava prosipanje ili
ISO 11681: 22,3 m/s zvuka, K-faktor prema prepunjavanje pri sipanju goriva
Prosečna brzina lanca u pogonu po Direktivi 2006/42/EG iznosi 2,5 dB(A);
za vibracionu vrednost, K-faktor prema – Sistem za sipanje ulja za
pravilu je oko 20% niža od maksimalne
Direktivi 2006/42/EG iznosi 2,0 m/s2. podmazivanje lanca STIHL –
brzine lanca prema ISO 11681. Kod
sprečava prosipanje ili
izbora lične zaštitne opreme obratite se
prepunjavanje pri sipanju ulja
specijalizovanom prodavcu firme REACH
STIHL. Aktuelne informacije o ovom i ostalom
posebnom priboru možete dobiti kod
REACH je oznaka za propis EU u vezi specijalizovanog prodavca STIHL.
Vrednosti zvuka i vibracija
registracije, procene i dozvole za
upotrebu hemikalija.
Za više podataka o ispunjavanju
Za više informacija u vezi ispunjivanja
smernice za poslodavce Vibracije
propisa REACH (EU) br. 1907/2006
2002/44/EG, vidite na www.stihl.com/vib
pogledajte na www.stihl.com/reach
Nivo pritiska zvuka Lpeq prema
ISO 22868

MS 170: 98 dB(A)
MS 170 C: 98 dB(A)
MS 180: 98 dB(A)
MS 180 C: 98 dB(A)

Nivo snage zvuka Lw prema ISO 22868

MS 170: 109 dB(A)


MS 170 C: 109 dB(A)
MS 180: 110 dB(A)
MS 180 C: 110 dB(A)

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 45


Srpski

Nabavka rezervnih delova Napomene za popravke Uklanjanje

Kod porudžbine rezervnih delova, Korisnici ovog uređaja smeju obavljati Prilikom rashodovanja dotrajalih
molimo Vas da u donju tabelu unesete samo radove na održavanju i nezi uređaja, pridržavajte se propisa
prodajnu oznaku motorne testere, broj uređaja opisane u ovom uputstvu za specifičnih za dotičnu zemlju.
mašine i brojeve vodilice i lanca testere. upotrebu. Dalje popravke smeju
Kupovina nove rezne garniture je time obavljati samo specijalizovani prodavci.
pojednostavljena.
STIHL preporučuje da radove na
Vodilica i lanac testere spadaju u održavanju i popravkama prepustite
potrošne delove. Kod kupovine novih samo specijalizovanom prodavcu
delova je dovoljno da navedete prodajnu STIHL. Specijalizovanim prodavcima

000BA073 KN
oznaku motorne testere, kao i brojeve i STIHL se redovno nude kursevi i pružaju
nazive delova. im se tehničke informacije.

Prodajna oznaka Kod izvođenja popravki koristite samo


rezervne delove koji su dopušteni za Uređaje STIHL ne treba bacati u kućno
ovaj uređaj od strane firme STIHL ili đubre. Uređaj STIHL, aku-bateriju,
Broj mašine delove sa istim tehničkim pribor i pakovanje prosledite na ekološki
karakteristikama. Koristite samo povoljnu reciklažu.
rezervne delove visokog kvaliteta. U
Najnovije informacije u vezi
Broj vodilice suprotnom može nastati opasnost od
rashodovanja možete dobiti kod
nezgoda ili oštećenja na uređaju.
specijalizovanog prodavca STIHL.
STIHL preporučuje korišćenje
Broj lanca testere originalnih delova STIHL.
Originalni rezervni delovi STIHL se
prepoznaju prema broju rezervnog dela,
prema natpisu { i u datim
slučajevima prema oznaci za rezervne
delove K (na manjim delovima može
da stoji i samo ta oznaka).

46 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


Srpski

DPLF
EZ Izjava o saglasnosti Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle
für Land- und Forsttechnik GbR
ANDREAS STIHL AG & Co. KG (NB 0363)
Badstr. 115 Spremberger Straße 1
D-71336 Waiblingen D-64823 Groß-Umstadt

potvrđuje, da Brojevi sertifikata


sve MS 170: K-EG-2009/3408
Vrsta konstrukcije: Motorna
testera sve MS 180: K-EG-2009/3409
Fabrička marka: STIHL Čuvanje tehničke dokumentacije:
Tip: MS 170 ANDREAS STIHL AG & Co. KG
MS 180 Produktzulassung
MS 180 C Godina proizvodnje i broj mašine
Identifikacija serije: 1130 navedeni su na uređaju.
Radna zapremina Waiblingen, 31.01.2014
sve MS 170: 30,1 cm3 ANDREAS STIHL AG & Co. KG
sve MS 180: 31,8 cm3
po ovlašćenju
odgovara propisima u sprovođenju
smernica 2006/42/EG, 2004/108/EG i
2000/14/EG, i da je proizvod razvijen i
proizveden u saglasnosti sa sledećim
normama:
EN ISO 11681-1, EN 55012, Thomas Elsner
EN 61000-6-1
Rukovodilac Menadžment grupa
Kod utvrđivanja izmerenog i proizvoda
garantovanog nivoa snage zvuka
postupano je prema smernici
2000/14/EG, dodatak V, uz primenu
standarda ISO 9207.
Izmereni nivo snage zvuka

sve MS 170: 109 dB(A)


sve MS 180: 110 dB(A)
Garantovani nivo snage zvuka

sve MS 170: 111 dB(A)


sve MS 180: 112 dB(A)
Ispitivanje prototipa je sprovedeno kod

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 47


Srpski

48 MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C


0458-207-5621-B
serbisch
Y

www.stihl.com

*04582075621B*
0458-207-5621-B