You are on page 1of 1

“I radost je svuda,

u zelenilu trave koja prekriva Zemlju,

u smiraju plavetnila Neba,

u bezbrižnom izobilju Proleda,

u jakoj udržanosti sive Zime,

u živom mesu koje pokrede našu telesnu građu,

u perfektnoj pozi ljudske figure, otmenoj i uspravnoj,

u Življenju,

u vežbanju svih naših snaga,

u bogadenju Znanja

u bitci protiv zloga….

Radost je Svuda”.

Rabindranath Tagore