Sie sind auf Seite 1von 10

Story # 1

Mama
“Aaaaa!”
“Ma ma ma ma!”
“Mmm, Mama!”
“Aaaaa!”
“A ma a ma a ma!”
“Mmm, Ama!”
Si Ama? Si Mama?
Si Ama! Si Mama!

Alpabasa Story/21st Century Teacher

1
Story # 2

Mata
Mata? Mata ni Ama.
Tama ba?
Tama! Mata ni Ama.
Mata? Mata ni Mama.
Tama ba?
Tama! Mata ni Mama.
Mata? Mata ni Matmat.
Tama ba?
Tama! Mata ni Matmat.
Ama. Mama. Matmat.
Tama ba?
Tama! Mata ni Ama.
Mata ni Mama.
Alpabasa Story/21st Century Teacher

2
Story # 3

Maitim na Mamá
Mama! Mama!
“May Mamá”
“Maitim ba ang mamá?”
Tama! Maitim ang mamá.
Itim ba ang mata ng
mamá?
Tama! Itim ang mata
ng mamá.
Mama, itim ang mata
ng maitim na mamá.
Mat, si Tata ang mamá.
Alpabasa Story/21st Century Teacher

3
Story # 4

Atis
Atis, atis, atis.
Sama-sama ang mga atis.
“Matamis ang atis ni
Sami.” Sabi ni Tita.
“matamis ang atis ni Tita.”
sabi ni Sami.
”Mmm, Matatamis ang
atis.” sabi ni Tata.
Sama-sama si Tita,
Sami at Tata.

Alpabasa Story/21st Century Teacher

4
Story # 5

Mais
Mais, mais, mais.
Matataas ang mga mais.
Mais, mais, mais.
Sama-sama ang mga mais.
“Matamis ba ang mais,
Mat?” sabi ni Mama.
“Matamis ang mais,
Mama.” sabi ni Mat.
Sama-sama si Mama, si
Mat at si Ama. Matatamis
ang mga mais!
Alpabasa Story/21st Century Teacher

5
Story # 6

Ipis – Ipis
“May itim sa taas.
Ipis ba ang maitim sa taas?
“Aaaaa! May ipis! May ipis sa taas?”
“Itim ba ang ipis, Sita? Saan ang ipis?
“Sa taas, Pam! Itim ang ipis sa taas”
“Itim ito. Ito ba ang ipis mo, Sita?
“Mmm, ito? Ito ba ang maitim sa taas?
Isip-isip ni Sita?
“Sa isip mo ata ang ipis, Sita?”. Sabi ni
Sita.
“Mapipisat mo ba ang ipis Pam?”
“Sipa Pam, sipa!” sabi ni Sita.

Alpabasa Story/21st Century Teacher

6
Story # 7

Masikip sa Kama
Magkasama sa kama sina mama at
papa.
Pikit ang mga mata ni papa.
Pikit ang mga mata ni mama.
Magtatakip si papa.
Magtatakip si mama.
Sasama ako sa kama nina mama at
papa.
“Makakasiksik ba ako?”
Sisiksik ako kina mama at papa. Sisiksik
ako sa kama.
Kakapit sina mama at papa sa isa’t isa.
“Aaaaa! Maiipit ako nina mama at
papa.
Masikip ang kama kasama sina mama
at papa.
Alpabasa Story/21st Century Teacher

7
Story # 8

Tinapa
Kakain kami ng kanin at tinapa.
Mainit na kanin ang kakainin
naming.
Mamantika naman ang tinapa.
Pipisain naming ang makinis na
kamatis.
Maasim-asim ang katas nito.
Tapos papatakan naming ng patis.
“Mmmmm! Kainan na! Kakain na
kami ng kanin, kamatis, at tinapa”.

Alpabasa Story/21st Century Teacher

8
Story # 9

Antok si Nona
Ito si Nona, ang anak ni tita Ona,
pinsan ko si Nona. “O!” sabi ni Nona
na inaantok na naman, Antok na
antok ang pinsan ko sa umaga.
Papikit-pikit si Nona kahit kumakain.
Papikit-pikit si Nona kahit tumatakbo.
Hindi kasi pipikit si Nona sa gabi.
Sabi ni tita Ona, natatakot si Nona.
Hindi pipikit si Nona sa gabi.
Kakapit si Nona sa manika.
Hindi pipikit si Nona sa gabi kahit
kanta ng kanta si tita Ona.
Hindi pipikit sa gabi ang pinsan ko.
Pinsan ko si Nona na paniki!

Alpabasa Story/21st Century Teacher

9
Story # 10

Si Bam
Sabi ni mama, makikita ko na
naman si Bam. “Aba! Isang taon ko
nang hindi nakikita ang pinsan kong
si Bam. Aba! Tatakno kami ni Pinsan,
kasama ang aso ko na si Bibo.”
Tatakbo kami nang napakabilis.
Aba! Aabot kami sa tabi ng batis.
Ibababa naming ang tabo at timba
sa tabi ng batis.
Aba! Tatalon si Bibo sa malinis na
batis.
Aba! Mababasa si Bibo. Mababasa
kami ni Bam. “Bilis, Miko, sabik na
akong Makita ka!”.

Alpabasa Story/21st Century Teacher

10