Sie sind auf Seite 1von 32

A1+A2 Textbok   Ordlista ( tyska )

Klassrumsfraser vatten (vattnet) Wasser


lång (-t, -a) lang
klassrumsfraser Phrasen für das Klassenzimmer
vokal (-en, -er, -erna) Vokal
elev (-en, -er, -erna) Schüler/in
eller oder
lärare (-n, –, -lärarna) Lehrer/in
konsonant (-en, -er, -erna) Konsonant
Ursäkta. Entschuldigung.
exempel (exemplet, –, exemplen) Beispiel
Jag har en fråga. Ich habe eine Frage.
Vad betyder det? Was bedeutet das?
Hur säger man … på svenska? Wie sagt man … auf Sidan 9
Schwedisch? på auf
Vad heter … på svenska? Wie heißt … auf Schwedisch? kurs (-en, -er, -erna) Kurs
Hur uttalar man … ? Wie spricht man … aus? Hej! Hallo!
Hur stavar/skriver man … ? Wie schreibt man … ? Jag heter Ich heiße
Kan du säga det en gång till? Kannst du/Können Sie das jag ich
bitte nochmal sagen? heta (heter, hette, hetat) heißen
Ursäkta? Wie bitte? varifrån woher
Jag förstår inte. Ich verstehe nicht. komma (kommer, kom, kommit) kommen
Jaha! Nu förstår jag! Aha! Jetzt verstehe ich! från aus
Förstår du/ni? Verstehst du?/Verstehen Sie?/Versteht ihr? nej nein
Har ni några frågor? Habt ihr/Haben Sie Fragen? jaha aha
Titta på sidan X i textboken/övningsboken. Schau/Schauen vad bra wie gut
Sie/Schaut bitte Seite X im Textbuch /Übungsbuch an. Vad talar du för språk? Welche Sprachen sprichst
Läs texten på sidan X. Lies/Lesen Sie/Lest den du sprechen Sie?
Text auf Seite X. vad … för welche
Stäng boken. Mach/Machen Sie/Macht das Buch zu. tala (-r, -de, -t) sprechen
Lyssna. Hör zu. /Hören Sie zu./Hört zu. språk (-et, –, -en) Sprache
Säg efter mig. Sprich/Sprechen Sie/Sprecht mir nach. lite ein Bisschen
Skriv! Schreib ! /Schreiben Sie!/Schreibt! spanska Spanisch
Arbeta i par. Arbeiten Sie/Arbeitet im Paar. så klart natürlich
Prata svenska! Sprich/Sprechen Sie/Sprecht Schwedisch! Vad heter du? Wie heißt du/heißen Sie?
vad was
vara (är, var, varit) sein
Kapitel 1 Och du? Und du/Sie?
var wo
rivstart (-en, -er, -erna) Blitzstart
ligga (ligger, låg, legat) liegen
kapitel (kapitlet, –, kapitlen) Kapitel
det das
sida (-n, -or, -orna) Seite
i in
norra nördlich
Sidan 8
Italien Italien
Du kan svenska! Du kannst/Sie können Schwedisch!
prata (-r, -de, -t) reden
kunna (kan, kunde, kunnat) können
pyttelite ein kleines Bisschen
svenska Schwedisch
italienska Italienisch
kombinera (-r, -de, -t) kombinieren
Vad kul! Wie schön!
foto (-t, -n, -na) Photo
lyssna (-r, -de, -t) zuhören
och und
dialog (-en, -er, -erna) Dialog
ord (-et, –, -en) Wort
vilken (vilket, vilka) welcher
hamburgare (-n, –, hamburgarna) Hamburger
ha (har, hade, haft) haben
advokat (-en, -er, -erna) Anwalt/Anwältin
betoning (-en, -ar, -arna) Betonung
potatis (-en, -ar, -arna) Kartoffel
ringa in einen Kreis machen um
mobil (-en, -er, -erna) Handy
igen nochmal
papper (-et, –, -en) Papier
markera (-r, -de, -t) markieren
kaffe (-et) Kaffee
uttala (-ar, -de, -t) aussprechen
bok (-en, böcker, böckerna) Buch
inte nicht
kanelbulle (-n, -ar, -arna) Zimtschnecke
penna (-n, -or, -orna) Stift

1
Sidan 10 kock (-en, -ar, -arna) Koch/Köchin
titta (-r, -de, -t) gucken nähä achso
ruta (-n, -or, -orna) Kästchen göra (gör, gjorde, gjort) machen
här hier då denn
nedanför drunter plugga (-r, -de, -t) studieren
se (ser, såg, sett) sehen studera (-r, -de, -t) studieren
ett ein design (-en) Design
system (-et, –, -en) System pensionär (-en, -er, -erna) Rentner/in
för für jobba (-r, -de, -t) arbeiten
verb (-et, –, en) Verb ja ja
position (-en, -er, -erna) Position med mit
läsa (-er, -te, -t) lesen barn (-et, –, -en) Kind
sätta ett kryss ein Kreuz machen förskola (-n, -or, -orna) Kindergarten
sätta (-er, satte, satt) setzten nu jetzt
alla alle söka (-er, -te, -t) suchen
fråga (-r, -de, -t) fragen jobb (-et, –, -en) Job
svara (-r, -de, -t) antworten restaurang (-en, -er, -erna) Restaurant
frågeord ( -et, –, -en) Fragewort lycka till viel Glück
mingla (-r, -de, -t) mingeln, sich unter die Menge mischen,
oberflächlichen Umgang pflegen Sidan 13
grupp (-en, -er, -erna) Gruppe negation (-en, -er, -erna) Negation
skriva (skriver, skrev, skrivit) schreiben mening (-en, -ar, -arna) Satz
namn (-et, –, -en) Name Ukraina Ukraine
land (-et, länder, länderna) Land portugisiska Portugiesisch
Colombia Kolumbien filosofi (-n) Philosophie
Irland Irland psykologi (-n) Psychologie
franska Französisch yrke (-t, -n, -na) Beruf
IT-företag (-et, –, -en) IT-Unternehmen
Sidan 11 bank (-en, -er, -erna) Bank
presentera (-r, -de, -t) vorstellen IT IT
varandra einander ekonomi (-n) Wirtschaft
hon sie programmerare (-n, –, programmerarna) Programmierer/in
han er ekonom (-en, -er, -erna) Betriebswirt/in, Volkswirt/in
den es förskolelärare (-n, –, -förskolelärarna) Kindergärtner/in
det es programmering (-en, -ar, -arna) Programmierung
vi wir läsa (-er, -te, -t) studieren
ni ihr studera till studieren um … zu werden
de sie till zu
subjektspronomen Subjektpronomen
pronomen (-et, –, -en) Pronomen Sidan 14
säga (säger, sa/sade, sagt) sagen höra (hör, hörde, hört) hören
klass (-en, -er, -erna) Klasse kryssa(-r, -de, -t) för ankreuzen
om über rätt alternativ die richtige Alternative
rätt (-a) richtig
Sidan 12 alternativ (-et, –, -en) Alternative
arbeta (-r, -de, -t) arbeiten polis (-en, -er, -erna) Polizei, Polizist/in
ingenjör (-en, -er, -erna) Ingenieur/in biolog (-en, -er, -erna) Biologe/Biologin
läkare (-n, –, läkarna) Arzt/Ärztin kemist (-en, -en, -erna) Chemiker/in
tandläkare (-n, –, tandläkarna) Zahnarzt/Zahnärztin gift (–, -a) verheiratet
sjuksköterska (-n, -or, -orna) Krankenschwester / sambo (-n, -r, -rna) Lebensgefährte/Lebensgefährtin
Krankenpfleger singel Single
busschaufför (-en, -er, -erna) Busfahrer/in min (mitt, mina) mein
frisör (-en, -er, -erna) Friseur/Friseuse man (-nen, män, männen) (Ehe)mann
webbdesigner (-n, webbdesigner, webbdesignerna) schweizare (-n, –, schweizarna) Schweizer/in
Webdesigner/in men aber
fotograf (-en, -er, -erna) Photograph/in två zwei
lärare (-n, –, lärarna) Lehrer/in en ein
servitör (-en, -er, -erna) Kellner son (-en, söner, sönerna) Sohn

2
dotter (-n, döttrar, döttrarna) Tochter Kapitel 2
svensk (-t, -a) schwedisch
Tjena! Hi!
också auch
Hur mår du? Wie geht es dir/Ihnen?
flickvän (-nen, -ner, -nerna) Freundin
må (mår, mådde, mått) sich fühlen
bo (-r, bodde, bott) wohnen
bara bra nur gut
bo ihop zusammen wohnen
bra (bättre, bäst) gut
USA USA
tack danke
toppen spitze
Jo tack. Ich kann nicht klagen.
par (-et, –, -en) Paar
Det är bra. Mir gehts gut.
Sverige Schweden
Hur är läget? Wie geht’s so?
skilja(s) (-er, skilde, skilt) sich scheiden lassen
läge (-t, -n, -na) Lage
samma der/die/das selbe
Det är lugnt. Alles in Butter.
år (-et, –, -en) Jahr
lugn (-t, -a) ruhig
man (-nen, män, männen) Mann
Själv? Selbst?
kvinna (-n, -or, -orna) Frau
själv (-a) selbst
sedan seit
kanonbra super
källa (-n, -or, -orna) Quelle
Hejsan! Hallo!
Hur är det? Wie geht’s?
Sidan 15
Fint! Gut!
skild (skilt, skilda) geschieden
Allt väl? Alles gut?
separerad (separerat, separerade) getrennt
väl wohl
tjej (-en, -er, -erna) Freundin
Helt okej. Ganz in Ordnung.
pojkvän (-nen, -ner, -nerna) Freund
helt ganz
kille (-n, -ar, -arna) Freund
okej OK
fru (-n, -ar, -arna) (Ehe)frau
för mycket zu viel
pojke (-n, -ar, -arna) Junge
för zu
flicka (-n, -or, orna) Mädchen
jodå joa …
Ja, det är jag. Ja, das bin ich.
som vanligt normal
bonusbarn (-et, –, -en) Stiefkind
vanlig (-t, -a) gewöhnlich
tre drei
Tja! (= Tjena!) Hi!
person (-en, -er, -erna) Person
så där geht so
text (-en, -er, -erna) Text
nja naja
Hur står det till? Wie gehts?
Sidan 16 ganska ziemlich
presens Präsens dålig (-t, -a) schlecht
generell (-t, -a) allgemein faktiskt ehrlich gesagt
stryka (stryker, strök, strukit) under unterstreichen Jag är förkyld. Ich bin erkältet.
England England så so
universitet (-et, –, -en) Universität trött müde
extra extra God morgon! Guten Morgen!
nära nahe jättetrött supermüde
sortera (-r, -de, -t) sortieren Oj då! Au wei.
matematik (-en) Mathematik dricka (dricker, drack, druckit) trinken
lätt (-a) einfach lite ein Bisschen
form (-en, -er, -erna) Form
Sidan 19
Sidan 17 hälsa (-r, -de, -t) grüßen
alfabet (-et, –, -en) Alphabet God dag. Guten Tag
efternamn (-et, –, -en) Nachname god (gott, goda) gut
stava (-r, -de, -t) schreiben dag (-en, -ar, -arna) Tag
annan (annat, andra) anderer retur zurückfragen
om über västra Sverige Westschweden
använda (-er, använde, använt) benutzen informell (-t, -a) informell
som als formell (-t, -a) formell
tyska Deutsch tillsammans zusammen
forska (-r, -de, -t) forschen markering (-en, -ar, -arna) Markierung
institut (-et, –, -en) Institut betonad (betonat, betonade) betont

3
intonation (-en, -er, -erna) Intonation välkommen (välkommet, välkomna) willkommen
slut (-et, –, -en) Ende det här dies
fras (-en, -er, -erna) Satzglied trevlig (-t, -a) angenehm
gå gehen att zu
ton (-en, -er, -erna) Ton träffas (träffas, träffades, träffats) sich treffen
upp hoch fin (-t, -a) schön
ner runter lägenhet (-en, -er, -erna) Wohnung
Kom in! Komm(t) herein!
Sidan 20 precis genau
kung (-en, -ar, -arna) König förlåt Entschuldigung
intresserad (intresserat, intresserade) av interessiert an förstå (förstår, förstod, förstått) verstehen
journalist (-en, -er, -erna) Journalist/in webb (-en) Web
thailändsk thailändisch thai Thailändisch
tidning (-en, -ar, -arna) Zeitung artikel (-n, artiklar, artiklarna) Artikel
nät (-et, –, -en) Netz mat (-en) Essen
Norden Nordeuropa kul schön, spaßig
trivas (trivs, trivdes, trivts) sich wohlfühlen ska werden (Zukunft)
längta (-r, -de, -t) sich sehnen gå (går, gick, gått) gehen
familj (-en, -er, -erna) Familie detsamma gleichfalls
vän (-nen, -ner, -nerna) Freund Vi ses! Wir sehen uns!
Thailand Thailand just det genau
ofta oft Ha det så bra! Machs gut!
telefon (-en, -er, -erna) Telefon Du med! Du auch!
IT-ingenjör (-en, -er, -erna) IT-Ingenieur/in Hej då! Tschüss!
spelföretag (-et, –, -en) Spieleunternehmen
spel (-et, –, -en) Spiel Sidan 22
företag (-et, –, -en) Unternehmen man man
katt (-en, -er, -erna) Katze komplettera (-r, -de, -t) ergänzen
sol (-en) Sonne varför warum
ibland manchmal
mamma (-n, -or, -orna) Mama Sidan 23
pappa (-an, -or, -orna) Papa presentera (-r, -de, -t) sig sich vorstellen
vecka (-n, -or, -orna) Woche er euch
i sommar diesen Sommer lista (-n, -or, -orna) Liste
sommar (-en, somrar, somrarna) Sommer väska (-n, -or, -orna) Tasche
det blir das wird folk Leute
bli (blir, blev, blivit) werden på stan (= staden) in der Stadt
rolig (-t, -a) schön, lustig stad (-en, städer, städerna) Stadt
deckare (-n, –, deckarna) Krimi tja naja
jazz (-en) Jazz mobiltelefon (-en, -er, -erna) Handy
hemma zu hause tuggummipaket (-et, –, -en) Kaugummipackung
Skandinavien Skandinavien paket (-et, –, -en) Packung
Norge Norwegen tuggummi (-t) Kaugummi
Danmark Dänemark läsplatta (-n, -or, -orna) E-Book-Reader
Island Island kam (-men, -mar, -marna) Kamm
självstyrande autonom ordbok (-en, ordböcker, ordböckerna) Wörterbuch
Färöarna Färöer cerat (-et, –, -en) Lippenpflegestift
Grönland Grönland mössa (-n, -or, -orna) Mütze
Finland Finnland suddgummi (-t, -n, -na) Radiergummi
Åland Åland Tack så mycket. Vielen Dank.
Det var så lite. Nicht der Rede wert.
Sidan 21 bild (-en, -er, -erna) Bild
till exempel zum Beispiel tro (tror, trodde, trott) glauben
ses (ses, sågs, setts) sich treffen diskutera (-r, -de, -t )diskutieren
höras (hörs, hördes, hörts) von einander hören förslag (-et, –, -en) Vorschlag
fest (-en, -er, -erna) Party respons (-en) Rückmeldung
klasskompis (-en, -ar, -arna) Klassenkamerad/in kanske vielleicht
absolut auf jeden Fall

4
Sidan 24 hur många wieviele
få (får, fick, fått) dürfen telefonnummer (telefonnumret, –, telefonnumren)
sak (-en, -er, -erna) Sache Telefonnummer
bussbiljett (-en, -er, -erna) Busfahrkarte ringa (-er, -de, -t) anrufen
läppglans (-et) Lipgloss imorgon morgen
banan (-en, -er, -erna) Banane När är du född? Wann bist du geboren?/
en flaska vatten eine Flasche Wasser Wann sind Sie geboren?
flaska( -n, -or, -orna) Flasche när wann
läsk (ugs) (= läskedryck) (-en) Softdrink, Limo född geboren
pengar (-na) Geld samma år som das selbe Jahr wie
nyckel (nyckeln, nycklar, nycklarna) Schlüssel lillasyster (-n, småsystrar, småsystrarna) kleine Schwester
tröja (-n, -or, -orna) Pullover morfar Opa mütterlicherseits
ett par skor ein paar Schuhe gammal (-t, gamla) alt
sko (-n, -r, -rna) Schuh ojojoj ujujuj
necessär (-en, -er, -erna) Kulturbeutel mycket sehr
dator (-n, -er, -erna) Computer jamen aber
pass (-et, –, -en) Pass faktiskt inte doch nicht, auch nicht
visa (-r, -de, -t) Visum jag fyller 83 i år ich werde dieses Jahr 83
ny (nytt, nya) neu fylla (-er, -de, -t) år Geburtstag haben, … Jahre alt werden
tavla (-n, -or, -orna) Tafel ungefär ungefär
substantiv (-et, –, -en) Substantiv hur mycket wieviel
singular singular
obestämd form unbestimmte Form Sidan 29
obestämd (obestämt, obestämda) unbestimmt Hur mycket är klockan? Wieviel Uhr ist es?
utan ohne Hon/Den är. . . Es ist …
artikel (-n, artiklar, artiklarna) Artikel klocka (-n, -or, -orna) Uhr
byta (byter, bytte, bytt) austauschen halv sju halb sieben
halsduk (-en, -ar, -arna) Halstuch halv (-t, -a) halb
över nach
Sidan 25 kvart i Viertel vor
hund (-en, -ar, -arna) Hund kvart (-en, -ar, -arna) Viertel
prick (precis) genau
fem över halv fünf nach halb
Kapitel 3 kvart över Viertel nach
räkna (-r, -de, -t) rechnen, zählen fem i fünf vor
siffra (-n, -or, -orna) Zahl fem i halv fünf vor halb
plats (-en, -er, -erna) Platz sekund (-en, -er, -erna) Sekunde
minut (-en, -er, -erna) Minute
Sidan 27 halvtimme (-en, -ar, -arna) halbe Stunde
ljud (-et, –, -en) Laut timme (-en, -ar, -arna) Stunde
bakre hinterer
främre vorderer Sidan 30
Kina China tid (-en, -er, -erna) Zeit
fika (-t) (vard) Kaffeepause
Sidan 28 program (-met, –, -men) Programm
jämn (-t, -a) gerade konferens (-en, -er, -erna) Tagung
tal (-et, –, -en) Zahl självklart selbstverständlich
udda ungerade Kanon! Super!
baklänges rückwärts vilken tid zu welcher Zeit
kasta tärning würfeln börja (-r, -de, -t) anfangen
kasta (-r, -de, -t) werfen hur dags wann
tärning (-en, -ar, -arna) Würfel äta (äter, åt, ätit) essen
öva (-r, -de, -t) üben lunch (-en, -er, -erna) Mittagessen
plus plus fikapaus (-en,-er, -erna)(= kaffepaus) Kaffeepause
minus minus sista letzter
gata (-n, -or, -orna) Straße sluta (-r, -de, -t) enden
nummer (numret, –, numren) Nummer vid fem um fünf

5
Sidan 31 musik (-en) Musik
aktivitet (-en, -er, -erna) Aktivität Tyskland Deutschland
vakna (-r, -de, -t) aufwachen
stiga (stiger, steg, stigit) upp aufstehen Sidan 32
frukost (-en, -ar, -arna) Frühstück subjekt (-et, –, -en) Subjekt
ta (tar, tog, tagit) nehmen under unter
taxi (-n, taxibilar, taxibilarna) Taxi reflexiva verb reflexive Verben
dansa (-r, -de, -t) tanzen bredvid neben
väninna (-n, -or, -orna) Freundin roll (-en, -er, -erna) Rolle
röka (-er, -te, -t) rauchen på kvällen abends
promenera (-r, -de, -t) spazieren kväll (-en, -ar, -arna) Abend
mejl (-et, –, -n) E-mail skola (-n, -or, -orna) Schule
städa (-r, -de, -t) aufräumen
ta en tupplur (-en, -ar, -arna) ein Nickerchen machen Sidan 33
laga (-r, -de, -t) mat Essen kochen bestämd form bestimmte Form
middag (-en, -ar, -arna) Abendbrot bestämd (bestämt, bestämda) bestimmt
diska (-r, -de, -t) spülen båda beide
spela (-r, -de, -t) spielen
gitarr (-en, -er, -erna) Gitarre Sidan 34
radio (-n, radioapparater, radioapparaterna) Radio utanför außerhalb
teve (-n, teveapparater, teveapparaterna) Fernseher klassrum (-met, –, -men) Klassenzimmer
vin (-et, -er, -erna) Wein älg (-en, -ar, -arna) Elch
chatta (-r, -de, -t) chatten Åh Oh
gå och lägga sig zu Bett gehen sätta (sätter, satte, satt) på einschalten
lägga (lägger, la/lade, lagt) legen film (-en, -er, -erna) Film
somna (-r, -de, -t) einschlafen God natt! Gute Nacht!
jämföra (jämför, -de, -t) vergleichen Sov gott! Schlaf gut!/Schlafen Sie gut!/Schlaft gut!
kontrollera (-r, -de, -t) kontrollieren sova (sover, sov, sovit) schlafen
aktiv (-t, -a) aktiv köpcentrum (köpcentret, –, köpcentren) Einkaufscenter
alltid immer rakt fram geradeaus
direkt sofort det ligger es liegt
buss (-en, -ar, -arna) Bus höger sida rechte Seite
danskurs (-en, -er, -erna) Tanzkurs höger rechts
mellan zwischen
lindy hop Lindy Hop Sidan 35
älska (-r, -de, -t) lieben imperativ Imperativ
dans (-en, -er, -erna) Tanz tips (-et, –, tipsen) Tipp
efter nach din (ditt, dina) dein
hungrig (-t, -a) hungrig ordföljd (-en) Wortfolge
förstås natürlich stund (-en, -er, -erna) Weile
liten (litet, lilla) klein glas (-et, –, -en) Glas
idag heute yoga (-r, -de, -t) Yoga
stor (-t, -a) groß kopp (-en, -ar, -arna) Tasse
biff (-en, -ar, -arna) Beefsteak örtte (-t, -er, -erna) Kräutertee
pommes frites Pommes frites surfa (-r, -de, -t) på datorn im Internet surfen
bearnaisesås (-en) Sauce béarnaise studio (-n, -r, -rna) Studio
sås (-en) Sauce soppa (-n, -or, -orna) Suppe
hem nach hause gym (-met, –, -men) Fitnessstudio
nästan fast träna (-r, -de, -t) trainieren
på eftermiddagen nachmittags sallad (-en) Salat
eftermiddag (-en, -ar, -arna) Nachmittag mineralvatten (mineralvattnet) Mineralwasser
berätta (-r, -de, -t) erzählen bar (-en, -er, -erna) Bar
liv (-et, –, -en) Leben champagne (-n) Champagner
soffa (-n, -or, -orna) Sofa vid bei
piano (-t, -n, -na) Klavier
present (-en, -er, -erna) Geschenk
favoritprogram (-met, –, -men) Lieblingssendung
sedan danach, dann

6
Kapitel 4 lyxbulle (-en, -ar, arna) Luxusweckchen
Jag tar den. Das nehme ich.
måste müssen
varsågod bitte schön
köpa (-er, -te, -t) kaufen
strax gleich
närbutik (-n, -er, -erna) Tante-Emma-Laden
ovanför über
kontantkort (-et, −, -en) Prepaidkarte
näsduk (-en, -ar, -arna) Taschentuch
följa (-er, -de, -t) med mitkommen Sidan 38
snus (-et) Tabak den man unter die Lippe legt jag vill ha ich möchte
jättehungrig (-t, -a) superhungrig jag skulle vilja ha ich hätte gerne
vilja (vill, ville, velat) wollen den/det där das da
kebabställe (-t, −, -ena) Dönerbude prislista (-n, -or, -orna) Preisliste
gärna gerne nedan unten
kompis (-en, -ar, -arna) Kumpel demonstrativa pronomen Denomstrativpronomen
klockan tre um drei Uhr apelsin (-en, -er, -erna) Apfelsine
tyvärr leider äpple (-t, -en, -ena) Apfel
farfar Opa väterlicherseits kiosk (-en, -er, -erna) Kiosk
en annan dag einen anderen Tag dosa (-n, -or, -orna) Dose
hjälpverb Hilfsverb glass (-en, -ar, -arna) Eis
ta (tar, tog, tagit) en fika einen Kaffee trinken gehen godispåse (-en, -ar, -arna) Süßigkeitentüte
te, (-et, -er-, -erna) Tee frimärke (-t, -n, -ena) Briefmarke
bulle (-n, -ar, -arna) Weckchen, Hefegebäck cigarett (-en, -er, -erna) Zigarette
kaka (-n, -or, -orna) Kuchen lunchrestaurang (-en, -er, erna) Lunchrestaurant
smörgås (-en, -ar, -arna) Butterbrot lasagne (-n, -r, -rna) Lasagne
ostsmörgås (-en, -ar, -arna) Käsebutterbrot
pizza (-n, -or, -orna) Pizza
Sid 37
räksallad (-en, -er, -erna) Garnelensalat
muntlig övning (-en, -ar, -arna) mündliche Übung
sushi (-n) Sushi
partner (-n-, −, -na) Partner
thaicurry (-n) thailändisches Currygericht
nästa nächster
wrap (-en, -s, -sen) Wrap
skulle vilja würde gerne
bröd (-et, −, -en) Brot
kosta (-r, -de, -t) kosten
brownie (-n, -s) Brownie
krona (-n, -or, -orna) Krone
chokladboll (-en, -ar- arna) Schokobällchen
Något annat? Noch etwas?
chokadruta (-n, -or, -orna) Schokoecke
javisst aber ja
dammsugare (-n, −, -arna) Punschröllchen
mer mehr
morotskaka (-n, -or, -orna) Möhrenkuchen
nej tack nein danke
mazarin (-en, -er, -erna) Mandelgebäck
Det var bra så. Das wärs.
wienerbröd (-et, -en, ena) Kopenhagener Gebäck
Det blir … kronor. Das macht … Kronen.
juice (-n, -r, -rna) Saft
kort (-et, -, -en) Karte
Tar ni kort? Nehmen Sie Karte?
sätta (-er, satte, satt) in reinsetzen Sidan 39
kod (-en, -er, -erna) Geheimzahl kan jag få könnte ich bitte … bekommen
slå (-r, slog, slagit) koden die Geheimzahl eingeben Ja tack, nästa? Der nächste bitte.
namnteckning (-en, -ar, -arna) Unterschrift Något mer? Noch etwas?
leg (-et, -, -en) (legitimation) Perso(nalausweis) Nej, det var bra så tack. Nein danke, das wär’s.
kvitto (-t, -on, -ona,) Quittung några ein paar
meny (-n, -en, -er) Menü påse (-en, -ar, -arna) Tüte
falafelmeny (-n, -er, -erna) Falafelteller tomat (-en, -er, -erna) Tomate
Vill du äta här eller ta med? Zum hier Essen oder näsa (-n, -or, orna) Nase
zum Mitnehmen? duk (-en, -ar, -arna) Tischtuch
mellanläsk (-en, -, -en) mittelgroße Limo kontant (-a) bar
Var det bra så? Das wärs? sammansatta ord Komposita
vänta (-r, -de, -t) lite einen Augenblick flera mehrere
tjuga (-n, -or, -orna) (en tjugolapp) ein Zwanzig-
Kronen-Schein Sidan 40
en … tack. ein … bitte. snabbmatställe (-t, -n, -ena) Fast-Food-Restaurant
latte Kaffee Latte torg (-et, −, -en) (Markt-)Platz
Vill du ha? Willst du etwas? bokstav (-en, bokstäver, bokstäverna) Buchstabe

7
paprika (-n, -or, -orna) Paprika Sidan 43
gurka (-n, -or, -orna) Gurke förpackning (-en, -ar, -arna) Verpackung
druva/vindruva (-n, -or, -orna) Traube burk (-en, -ar, -arna) Dose/Glas
purjolök (-en, -ar, -arna) Lauch tub (-en, -er, -erna) Tube
päron (-et, −, -en) Birne ask (-en, -ar, -arna) Schachtel
chips (-et, −, -en) Chips
Sidan 41 choklad (-en) Schokolade
Vad kostar det? Wieviel kostet das? kaviar (-en) Kaviar
pluralform (-en, -er, -erna) Pluralform ketchup (-en) Ketchup
persika (-an, -or, -orna) Pfirsich knäckebröd (-et) Knäckebrot
lingonsylt (-en) Preiselbeermarmelade
Sidan 42 marmelad (-en) Marmelade
mataffär (-en, -er, -erna) Esswarenladen mjukost (-en, -ar, -arna) Weichkäse
Lebensmittelgeschäft mjölk (-en) Milch
hylla (-n, -or, -orna) Regal olja (-n) Öl
till vänster linkerhand schampo (-t, -n, -na) Schampoo
till höger rechterhand tandkräm (-en, -er, -erna) Zahnpasta
första erste tandpetare (-n, −, -na) Zahnstocher
andra zweite tändsticka (-n, -or, -orna) Streichholz
tredje dritte ärta (-n, -or, -orna) Erbse
fjärde vierte öl (-et, alt. -en) Bier
bageri (-et, -er, -erna) Bäckerei
mejeri (-et, -er, -erna) Molkerei Sid 44
kött (-et, −, -en) Fleisch Vad ska vi äta? Was essen wir?
hygien (-en) Hygiene Vad gott! Wie lecker!
fisk (-en, -ar, -arna) Fisch behöva (-er, -de, -t) brauchen
skaldjur (-et, −, -en) Schalentiere skinka (-n, -or, -orna) Schinken
chark (-en) Fleischabteilung oliv (-en, -er, -erna) Olive
dryck (-en, -er, -erna) Getränk idé (-n, -er, -erna) Idee
godis (-et) Süßigkeiten sugen hungrig auf
snacks Snacks pytt i panna (-n) gebratene gewürfelte Reste
baka (-r, -ade, -ade) backen imitera (-r, -de, -t) nachmachen
bakprodukt (-en, -er, -erna) Backware stängd (stängt, stängda) geschlossen
Var finns …? Wo gibt es …? mun (-nen, -nar, -narna) Mund
falukorv (-en, -ar, -arna) große schwedische Fleischwurst öppen (öppet, öppna) offen
Ursäkta har ni … ? Entschuldigung, haben Sie …? tunga (-n, -or, -orna) Zunge
turkisk (-t, -a) türkisch bak (bakåt) (nach) hinten
yoghurt (-en) Yoghurt id-kort (-et, −, -en) Personalausweis
förlåt mig Entschuldigung korv (-en, -ar, -arna) Wurst
ehh ehh Australien Australien
parmesanost (-en, -ar, -arna) Parmesan Spanien Spanien
slut alle, nichts mehr da
titta på anschauen Sidan 45
karta (-n, -or, -orna) Karte Vad ska du äta till middag? Was isst du zum Abendbrot?
fil (-en) saure Milch inköpslista (-n, -or, -orna) Einkaufsliste
köttfärs (-en, -er, -erna) Gehacktes riva (river, rev, rivit) reiben
ostbåge (-en, -ar, -arna) Käsering riven ost gerieber Käse
tvål (-en, -ar, -arna) Seife hekto (-t, −, -na) 100 Gramm
smör (-et) Butter gram (-met, −, -men) Gramm
mjöl (-et) Mehl
räka (-n, -or, -orna) Garnele
sill (-en, -ar, -arna) Hering Kapitel 5
socker (sockret) Zucker
Sidan 46
saltlakrits (-et) Salzlakritz
Ska vi gå på …? Wollen wir ins … gehen?
fläskkotlett (-en, -er, -erna) Schweinekotelett
teater (-n, teatrar, teatrarna) Theater
duschkräm (-en) Duschcreme
experiment (-et, −, -en) Experiment

8
experimentteater (-n, experimentteatrar, experimentteatrarna) Kan vi inte … i stället? Können wir nicht stattdessen …?
Experimenttheater åka (-er, -te, -t) fahren
Vilken dag? Welchen Tag? presens futurum Präsens mit Futurbedeutung
tisdag (-en, -ar, -arna) Dienstag Vad ska ni/du göra på …? Was machst du/machen Sie/
träffa (-r, -ade, -at) treffen macht ihr am …?
Vad synd! Wie schade! squash (-en) Squash
bio (-n) Kino
biograf (-en, -er, -er) Kino Sidan 49
lördag (-en, -ar, -arna) Samstag Vad gör du på fritiden? Was machst du in deiner Freizeit?
hänga (-er, -de, -t) med mitkommen fritid (-en) Freizeit
Vad ska ni se? Was guckt ihr? bruka (-ade, har brukat) gewöhnlich machen
semester (-n, -rar, -rarna) Urlaub konsert (-en, -er, -erna) Konzert
helvete (-t, -n, -na) Hölle klassisk musik klassische Musik
Var går den? Wo läuft der? vattengympa (vard) = vattengymnastik Wassergymnastik
Den börjar klockan … Er beginnt um … Uhr. sällan selten
ta ett glas … nimm ein Glas park (-en, -er, -erna) Park
lust (-en, -ar, -arna) Lust sjunga (sjunger, sjöng, sjungit) singen
hockey (-n) Hockey kör (-en, -er, -erna) Chor
onsdag (-en, -ar, -arna) Mittwoch fantastisk (-t, -a) fantastisch
Vilka spelar? Welche spielen? asiatisk (-t, -a) asiatisch
arena (-n, -or, -orna) Arena trädgård (-en, -ar, -arna) Garten
skoj (-et) Spaß många viele
fixa (-r, -de, -t) besorgen blomma (-n, blommor, blommorna) Blume
biljett (-en, -er, -erna) Tickets stan Stadt
fredag (-en, -ar, -arna) Freitag auktion (-en, er, -erna) Versteigerung
Hur så? Wieso? på landet auf dem Land
låta (låter, lät, låtit) klingen jaga (-r, -ade, -t) jagen
pjäs (-en, -er, -erna) Theaterstück fiska (-r, -de, -t) angeln/fischen
drömspel (-et, −, -en) Traumspiel bibliotek (-et, en, -ena) Bücherei
inte precis nicht gerade aldrig nie
favorit (-en, -er, -erna) lieblings- teveserie (-n, -er, -erna) Fernsehserie
i stället stattdessen polisserie (-n, -r, -rna) Krimiserie
vinter (-n, vintrar, vintrarna) Winter
Sidan 47 på vintern im Winter
ikväll heute Abend
akrobatisk (-t, -a) akrobatisch Sidan 50
poesi (-n) Poesi vi tror att wir glauben dass
gratis umsonst Tror ni? Glaubt ihr?
varför inte warum nicht adverb (-et, −, -en) Adverb
veckodag (-en, -ar, -arna) Wochentag frekvens (-en, -er, -erna) Frequenz
torsdag (-en, -ar- arna) Donnerstag special speziell
söndag (-en, -ar, -arna) Sonntag
betyda (-er, betydde, betytt) bedeuten Sidan 51
hög ton hoher Ton innebandy (-n) Unihockey
typ (-en, -er, -erna) Art, Typ schack (-et, −, -en) Schach
situation (-en, -er, -erna) Situation poker (-n) Poker
melodi (-n, -er, -erna) Melodie trumpet (-en, -er, -erna) Trompete
tycka (-er, -te, -t) finden skida (-an, -or, -orna) Ski
Jag tycker om att… Ich … gerne skridsko (-n, -or, -orna) Schlittschuh
fotboll (-en, -ar, -arna) Fußball skateboard (-en, ar, -arna) Skateboard
natur (-en) Natur
Sidan 48 kyrka (-n, -or, -orna) Kirche
annons (-en, -er, -erna) Anzeige museum (-et, −, -en) Museum
Har du/ni lust att? Hast du/Haben Sie/Habt ihr Lust auf? krog (-en, -ar, -arna) Kneipe
positiv (-t, -a) positiv klubb (-en, -ar, -arna) Klubb
negativ (-t, a) negativ hennes ihr
Ja, gärna! Ja, gerne! Jag gillar att Ich … gerne
vad kul/roligt/skoj wie schön/spaßig/lustig

9
Sidan 52 röd (rött, -a) rot
Vilken … ska vi se? Welchen … wollen wir sehen? rum (-met, −, -men) Zimmer
bioannons (-en, -er, -erna) Kinoanzeige succé (-en, -er, -erna) Erfolg
härlig (-t, -a) herrlich fader (fadern, fäder, fäderna) Vater
romantisk (-t, -a) romantisch fröken (fröknar, fröknarna) Fräulein
historisk (-t, -a) historisch berömd (berömt, -a) berümt
engelsk (-t, -a) englisch utomlands im Ausland
skräckfilm (-en, -er, -erna) Horrorfilm gifta (-er, -e, gift) sig heiraten
läskig (-t, -a) gruselig gång (-en, -er, -erna) Mal
svår (-t, -a) schwierig hans sein
hemmakväll (-en, -ar, -arna) gemütlicher Abend zu hause skådespelare (-n, −, na) Schauspieler/in
i så fall in dem Fall blå (-tt, -a) blau
fotbollsmatch (-en, -er, -erna) Fußballspiel torn (-et, −, -en) Turm
adjektiv (-en) Adjektiv drottning (-en, -ar, -arna) Königin
fransk (-t, -a) französisch
Sidan 55
Sidan 53 vampyr (-en, -er, -erna) Vampier
dansk (-t, -a) dänisch förkyld (förkylt, -a) erkältet
tråkig (-t, -a) langweilig byt tausche
sorglig (-t, -a) traurig liter (-n, litrar, litrarna) Liter
intressant (-a) interessant gift (-et, -er, -en) Gift
tysk (-t, -a) deutsch nitton neunzehn
kinesisk (-t, -a) chinesisch Hör du? Hörst du?
amerikansk (-t, -a) amerikanisch inspiration (-en, -er, -erna) Inspiration
indisk (-t, -a) indisch jogga (-r, -de, -t) joggen
japansk (-t, -a) japanisch gå ut och äta essen gehen
spännande (−) spannend
koreansk (-t, -a) koreanisch
tänk själv denke selber Kapitel 6
skriv ner schreib auf
Sidan 56
nyckelord (-et, −, -en) Schlüsselwort
faster (-n, fastrar, fastrarna) Tante väterlicherseits
jätterolig (-t, -a) superlustig
Nobelpristagare (-n, −, -arna) Nobelpreisträger
actionfilm (-en, -er, -erna) Actionfilm
stadshus (-et, −, -en) Stadthaus/Rathaus
komedi (-n, -er, -erna) Komödie
Är det sant? Stimmt das?
dokumentär (-en, -er, -erna) Dokumentarfilm
pris (-et, -er, -erna) Preis
science fiction-film (-en, -er, -erna) Science-Fiction-Film
kemi (-n) Chemie
drama (-t, -er, -erna) Drama
Wow! Wow!
thriller (-n, -ers alt. -rar) Thriller
80-talet 80er Jahre
examen (−, examina) Examen
Sidan 54
stipendium (stipendiet, stipendier, stipendierna) Stipendium
prat (-et) Gerede
forskningsstipendium Forschungsstipendium
tillbaka zurück
besöka (-er, -te, -t) besuchen
kollega (-n, -or, -orna) Kollege/Kollegin
molekyl (-en, -er, -erna) Molekyl
helg (-en, -er, -erna) Wochenende
få (-r, fick, fått) barn Kinder bekommen
Jag älskar dig Ich liebe dich
brev (-et, −, -en) Brief
stanna (-r, -ade, -t) bleiben
i höstas letzten Herbst
beställa (-er, -de, -t) bestellen
otrolig (-t, -a) unglaublich
Var den bra? War er gut?
massa (-n, -or, orna) Menge
feber (-n) Fieber
släkting (-en, -ar, -arna) Verwandter
toppenkväll (-en, -ar, -arna) Superabend
preteritum Präteritum
Sidan 57
sluta (-r, -de, -t) på enden auf
farbror (farbrodern, farbröder, farbröderna) Onkel
ändelse (-n, -er, -erna) Endung
väterlicherseits
författare (-n, −, -na) Schriftsteller
kusin (-en, -er, -erna) Cousin/e
målare (-n, −, -na) Maler
mormor (mormodern, mormödrar, mormödrarna)
roman (-en, -er, -erna) Roman
Oma mütterlicherseits
novell (-en, -er, -erna) Kurzgeschichte

10
farmor (farmodern, farmödrar, farmödrarna) ditt dein
Oma väterlicherseits dina deine
moster (-n, mostrar, mostrarna) Tante mütterlicherseits vår (-t, -a) unser
förälder (-n, föräldrar, föräldrarna) Elternteil er (-t, -a) euer
plastförälder (-n, plastföräldrar, plastföräldrarna) deras ihr
Stiefelternteil hus (-et, −, -en) Haus
syskon (-et, −, -en) Geschwister bil (-en, -ar, -arna) Auto
bonus(-en, -ar, -arna) Bonus
bonussyskon (-et, −, -en) Stiefgeschwister Sidan 61
släktmiddag (-en, -ar, -arna) Familienessen vacker (-t, -vackra) schön
julmat (-en) Weihnachtsessen anteckna (-r, -de, -t) Notizen machen
prisutdelning (-en, -ar, -arna) Preisverleihung bäst (-a) beste
honom ihn/ihm Stämmer det? Stimmt das?
vandrarhem (-met, −, -men) Jugendherberge Viktig (-t, -a) wichtig
nästa gång nächstes Mal flera gånger mehrmals
objektspronomen Objektspronomen
mig mich Sidan 62
dig dich dynamit (-en) Dynamit
den/det es december Dezember
henne sie (sg.) speciell (-t, -a) speziell
dem sie (pl.) Nobeldagen Nobeltag
oss uns Carl XIV Gustav Carl XIV Gustav
er euch dela (-r, -de, -t) teilen
leta (-r, -ade, -t) suchen fysik (-en, -er, -erna) Physik
medicin (-en, -er, -erna) Medizin
Sidan 58 litteratur (-en, -er, -erna) Literatur
tidsadverb (-et, −, -en) Zeitadverb konserthus (-et, −, -en) Konzerthaus
intervjua (-r, -de, -t) interviewen riksbanken (-en, -er, -erna) schwedische Reichsbank
passa (-r, -de, -t) in reinpassen samma dag am selben Tag
far (fadern, fäder, fädren) Vater ceremoni (-n, -er, -erna) Zeremonie
mor (modern, mödrar, mödrarna) Mutter fredspris (-et) Friedenspreis
morbror (morbroder, morbröder, morbröderna) Onkel prissumma (-n, or, -orna) Preisgeld
mütterlicherseits olik (-t, -a) ungleich, unähnlich
barnbarn (-et, −, -en) Enkelkind varje jeder
miljon (-en, -er, -erna) Million
Sidan 59 festsal (-en, -ar, -arna) Festsaal
separera (-r, -de, -t) sich trennen dekorera (-r, -ade, -t) schmücken
plastpappa (-n, -or, -orna) Stiefvater just gerade
låtsaspappa (-n, -or, -orna) Stiefvater växa (-er, -te, -t) wachsen
regnbåge (-n, -ar, -arna) Regenbogen växa upp aufwachsen
regnbågsfamilj (-en, -er, -erna) Regenbogenfamilie flytta (-r, -de, -t) umziehen
relativt pronomen Relativpronomen experimentera (-r, -de, -t) experimentieren
psykolog (-en, -er, -erna) Psychologe/Psychologin nitroglycerin (-en, −, -et) Nitroglyzerin
meteorolog (-en, -er, -erna) Meteorologe/Meteorologin katastrof (-en, -er, -erna) Katastrophe
ge (-r, gav, gett) respons Rückmeldung geben explodera (-r, -de, -t) explodieren
dansare (-n, −, -na) Tänzer/in dö (-r, dog, -tt) sterben
bygga (-er, -de, -t) bauen
Sidan 60 fabrik (-en, -er, -erna) Fabrik
Vad heter din …? Wie heißt dein …? fortsätta (fortsätter, fortsatte, fortsatt) weitermachen
Din då? Und deiner? arbete (-t, -n, -ena) arbeiten
Nämen! Nanu! patent (-et, −, -en) Patent
Nederländerna die Niederlande tjäna (-r, -de, -t) (ver)dienen
possesiva pronomen Possessivpronomen tjäna pengar Geld verdienen
min mein cirka ungefär
mitt mein relation (-en, -er, -erna) Beziehung
mina meine testamente (-t, -n, -na) Testament
din dein starta (-r, -de, -t) anfangen
fond (-en, -er, -erna) Fond

11
Sidan 63 outlet (-en, -s) Outlet
resa (-er, -te, -t) reisen snygg (-t, -a) gutaussehend
dra (-r, drog, dragit) ziehen systemkamera (-n, -or, -orna) Spiegelreflexkamera
streck (-et, −, -en) Strich dyr (-t, -a) teuer
byta (byter, bytte, bytt) roller Rollen tauschen jättedyr (-t, -a) sehr teuer
understruken (understrukna) unterstrichen fota (fotografera) (-r, -de, -t) fotografieren
Portugal Portugal
alltså also Sidan 67
mode (-t, -en, -ena) Mode
Sidan 64 mest meistens
karriär (-en, -er, -erna) Karriere second hand-affär (-en, -er, -erna) Second-Hand-Laden
tenniskarriär Tenniskarriere handla (-r, -ade, -at) einkaufen
kläder (-na) Kleider rea (-n, -or, -orna) Ausverkauf
firma (-n, -or, -orna) Firma trehundra dreihundert
klädfirma (-n, -or, -orna) Bekleidungshersteller femhundra fünfhundert
gissa (-r, -de, -t) raten strumpa (-n, -or, -orna) Strumpf
Kan du säga det igen? Kannst du/Können hår (-et, −, -en) Haar
Sie das nochmal sagen? hårschampo (-t, -n, -na) Haarschampoo
Lite långsammare, tack. Etwas langsamer bitte. musikaffär (-en, -er, -erna) Musikladen
En gång till! Nochmal! trumma (-n, -or, -orna) Trommel
Va? Wie bitte? trumset (-et, −, -en) Schlagzeug
hundra hundert begagnad (-t, -e) gebraucht
sjutton siebzehn i våras letzten Frühling
tavla (-n, -or, -orna) Bild
Sidan 65 loppis (-en, -ar, -arna) Trödelmarkt
är känd för ist bekannt für femtio fünfzig
barndom (-en, -ar, -arna) Kindheit nätet (internet) Internet
vuxen(vuxet, vuxna) Erwachsener fungera (-r, -de, -t) funktionieren
som vuxen als Erwachsener bara nur
sent i livet spät im Leben procent (-en) Prozent
komponera (-r, -de, -t) komponieren textil (-en, -er, -erna) Textilie
uppfinna (-er, uppfann, uppfunnit) erfinden per person pro Person
konstruera (-r, -de, -t) konstruieren slänga (-er, -de, -t) wegwerfen
kämpa (-r, -de, -t) för für … kämpfen garderob (-en, -er, -erna) Garderobe
grunda (-r, -de, -t) gründen indefinit pronomen Indefinitpronomen
vinna (-er, vann, vunnit) gewinnen
konstnär (-en -er, -erna) Künstler Sidan 68
kompositör (-en, -er, -erna) Komponist plagg (-et, −, -en) Kleidungsstück
uppfinnare (-n, −, -na) Erfinder byxor (-na) Paar Hosen
aktivist (-en, -er, -erna) Aktivist jacka (-n, -or, -orna) Jacke
forskare (-n, −, -na) Forscher trosor (-na) Frauenunterhose
kjol (-en, -ar, -arna) Rock
slips (-en, -ar, -arna) Krawatte
Kapitel 7 bh (-:n, -:ar, -:arna) BH
shoppa (-r, -de, -t) shoppen kavaj (-en, -er, -erna) Jackett, Sakko, Blazer
shopping (-en) Shopping skjorta (-n, -or, -orna) Hemd
storstad (-en, storstäder, storstäderna) Großstadt linne (-t, -n, -na) Unterhemd
månad (-en, -er, -erna) Monat kalsonger (-na) Männerunterhose
köp (-et, −, -en) Kauf vit (-t, -a) weiß
galleria (-n, -or, orna) Galeria grön (-t, -a) grün
småsaker (-na) kleine Sachen grå (-tt, -a) grau
hårvax (-et, −, -en) Haarwachs orange (−, -a) orange
ansikte (-et, -en, -na) Gesicht randig (-t, a,) gestreift
ansiktskräm (-en, -er, -erna) Gesichtcreme rutig (-t, -a) kariert
glad (glatt, glada) froh gul (-t, -a) gelb
tusen tausend brun (-t, -a) braun
i slutet av am Ende von svart (-a) schwarz
rosa rosa

12
prickig (-t, -a) gepunktet prinsessa (-n, -or, -orna) Prinzessin

Sidan 69 Sidan 73
ur aus perfekt (-a) perfekt
liten (litet, små) klein ställa (ställer, ställde, ställt) ihop zusammenstellen
bred (brett, -a) breit dubbelsäng (-en, -ar, -arna) Doppelbett
mjuk (-t, -a) weich passa (-r, -de, -t) passen
äcklig (-t, -a) ekelhaft Det låter bra. Das klingt gut.
ljus (-t, -a) hell total (-t, -a) total
billig (-t, -a) billig kvalitet (-en, -er, -erna) Qualität
modern (-t, -a) modern garanti (-n, -er, -erna) Garantie
omodern (-t, -a) unmodern just nu zur Zeit
mörk (-t, -a) dunkel erbjudande (-t, -n, -na) Angebot
hård (hårt, -a) hart specialerbjudande Sonderangebot
smal (-t, -a) schmal egyptisk (-t, -a) ägyptisch
ful (-t, -a) hässlich bomull (-en) Baumwolle
duntäcke (-t, -n, -na) Daunendecke
Sidan 70 extra kostnad Extrakosten
shoppingexperiment (-et, −, -en) Einkaufsexperiment sänglampa (-n, -or, -orna) Bettlampe
underbar (-t, -a) wunderbar halva priset der halbe Preis
singelmamma (-n, or, -orna) alleinerziehende Mutter tusental (-s) tausende
strejk (-en, -er, -erna) Streik hundratal (-s) hunderte
shoppingstrejk Shoppingstreik plural Plural
jobbig (-t, -a) nervig, anstrengend
ute på stan draußen in der Stadt Sidan 74
spara (-r, -de, -t) sparen, aufheben placera (-r, -de, -t) einsetzen
förut vorher öppet köp Kauf mit Umtauschrecht
låna (-r, -de, -t) borgen, leihen Hur mycket får de kosta? Wieviel darf es kosten?
smart (-a) schlau Passar de bra? Passen die gut?
Eller hur? Nicht wahr? Hur mycket kostar den? Wieviel kostet das?
en storlek mindre eine Größe kleiner
Sidan 71 en storlek större eine Größe größer
ingen keiner Vilken storlek har du? Welche Größe haben Sie?
inget nichts Vill du ha hjälp? Brauchen Sie Hilfe?
inga keine Kan jag hjälpa till? Kann ich helfen?
fantisera (-r, -de, -t) fantasieren ett ögonblick einen Augenblick
Bra, va? Gut, nicht? för stora zu groß
för små zu klein
Sidan 72 färg (-en, -er, -erna) Farbe
säng (-en, -ar, -arna) Bett bytesrätt (-en, -er, -erna) Umtauschrecht
på rätt plats am richtigen Platz fundera (-r, -de, -t) nachdenken
täcke (-t, -n, -na) Decke ögonskugga (-n, -or, -orna) Lidschatten
madrass (-en, -er, -erna) Matratze då ska vi se dann schauen wir mal
kudde (-n, -ar, -arna) Kissen Jag tittar bara. Ich gucke nur.
underlakan (-et, −, -en) Laken Säg till om du behöver hjälp. Sagen Sie Bescheid wenn
örngott (-et, −, -en) Kissenbezug Sie Hilfe brauchen.
påslakan (-et, −, -en) Deckenbezug
sängavdelning (-en , -ar, -arna) Bettabteilung Sidan 75
flytta ihop zusammenziehen löparsko( -n-, -r, -rna) Laufschuh
möbel (-n, möbler, möblerna) Möbel Kan du hjälpa mig? Kannst du/Können Sie mir helfen?
säljare (-n, −, -na) Verkäufer spela roll eine Rolle spielen
Vad kan jag hjälpa er med? Wie kann ich Ihnen helfen? springa (-er, sprang, sprungit) laufen
serie (-n, -er, -erna) Serie skog (-en, -ar, -arna) Wald
populär (-t, -a) beliebt väg (-en , -ar, -arna) Weg
Det går bra (att) Du kannst/Sie können/Ihr könnt gerne … löpband (-et, −, -en) Laufband
prova (-r, -de, -t) ausprobieren Sitter de bra? Passen die?
pröva (-r, -de, -t) ausprobieren lämna (-r, -ade, -t) tillbaka zurückgeben

13
komparation Komparierung sidenklänning (-en, -ar, -arna) Seidenkleid
kål (-en) Kohl guld (-et) Gold
kär (-t, -a) verliebt
skål (-en, -ar, -arna) Schüssel
skina (-er, sken, skinit) scheinen Kapitel 8
skylt (-en, -ar, -arna) Schild Skansen Skansen
skär (-t, -a) rosa friluftsmuseum (-et, -er, -erna) Freiluftmuseum
skön (-t, -a) angenehm typisk (-t, -a) typisch
nordisk (-t, -a) nordisch
Sidan 76 vilda djur wilde Tiere
sport Sport björn (-en, -ar, -arna) Bär
vildmark (-en, −, -erna) Wildnis säl (-en, -ar, -arna) Robbe
festival (-en, -er, -erna) Festival lodjur (-et, −, -en) Luchs
fleece-tröja (-n, -or, -orna) Fleece-Pullover varg (-en, -ar, -arna) Wolf
sportstrumpa (-n, -or, -orna) Sportsocken skärgård (-en, -ar, -arna) Schären
tält (-et, −, -en) Zelt norr Norden
öster Osten
Sidan 77 söder Süden
ta (-r, tog, tagit) kontakt Kontakt aufnehmen väster Westen
Hur kan jag hjälpa dig? Kann ich Ihnen helfen? ö (-n, -ar, -arna) Insel
köpare (-n, −, -na) Käufer båt (-en, -ar, -arna) Boot
Ursäkta/ Förlåt, har du tid? Entschuldigung, haben Sie Zeit? äta (äter, åt, ätit) mat essen
Jag tänkte köpa… Ich wollte … kaufen. titta (-r, -de, -t) på utsikten die Aussicht angucken
Har ni …? Haben Sie …? SOFO SOFO
rekommendera (-r, -de, -t) empfehlen Drottningholm Drottningholm
Vill du prova? Wollen Sie anprobieren? historia (-en, -er, -erna) Geschichte
Hur var den/det/de? Wie ist es/sind sie? Passt es/passen sie? slott (-et, −, -en) Schloss
Har ni några större/mindre? Haben Sie größere/kleinere? turist (-en, -er, -erna) Tourist
Tack för hjälpen. Vielen Dank für die Hilfe. slottsteater (-n, slottsteatrar, slottsteatrarna) Schlosstheater
första gången zum ersten Mal
Sidan 78 Kanada Kanada
prata engelska Englisch reden planera (-r, -de, -t) planen
Jag läser svenska. Ich studiere Schwedisch väder (vädret, väder, vädren) Wetter
Jag lär mig svenska. Ich lerne Schwedisch. väderprognos (-en, -er, -erna) Wettervorhersage
kund (-en, -er, -erna) Kunde packa (-r, -de, -t) packen
Har du tid? Haben Sie Zeit? regn (-et, −, -en) Regen
försäljare (-n, −, -na) Verkäufer regnkläder (-na) Regenklamotten
block (-et, −, -en) Heft solglasögon (-en) Sonnenbrille
Hur gick det? Wie lief es? varm tröja warmer Pullover
rekonstruera (-r, -de, -t) rekonstruieren grej (-en, -er, -erna) Sache
ett par gånger ein paar Mal myggmedel (myggmedlet, −, myggmedlen) Mückenmittel
lucka (-n, -or, -orna) Lücke hemma hos zuhause bei
prislapp (-en, -ar, -arna) Preiszettel forum (-et, −, -en) Forum
Jag ska kolla. Ich gucke nach. mitt i stan in der Innenstadt
Tack, då vet jag. Danke, dann weiß ich Bescheid. åka (-er, åkte, åkt) runt herumfahren
utrop (-et, −, -en) Ausruf att göra-lista To-Do-Liste
specialpris (-et, -er, -erna) Spezialpreis gå på museum ins Museum gehen
promenera i … in … spazieren
Sidan 79 designprylar Designsachen
resväska (-n, -or, -orna) Reisetasche gå ut ausgehen
förra året letztes Jahr Moderna museet Museum für moderne Kunst
lätt (-a) leicht paddla (-r, -de, -t) kanot Kanu paddeln
neongrön (-t, -a) neongrün
bagage (-t, −, -en) Gepäck Sidan 81
bagageband (-et, −, -en) Gepäckband tänk dig att stell dir vor
siden (-et) Seide borde sollte
klänning (-en, -ar, -arna) Kleid supinum Partizip des Perfekts

14
presens perfekt Perfekt i två år nu seit zwei Jahren
ex (-et, −, -en) Ex-
Sidan 82 dansgolv (-et, −, -en) Tanzfläche
prick (-en, -ar, -arna) Punkt tidpunkt (-en, -er, -erna) Zeitpunkt
prickruta (-n) gepunktetes Kästchen tidspreposition Zeitpräposition
ordningstal (-et, −, -en) Ordinalzahlen
femte fünfte Sidan 84
sjätte sechste springa (-r, sprang, sprungit) maraton ein Marathon laufen
sjunde siebte rida (-er, red, ridit) reiten
åttonde achte åka snowboard Snowboard fahren
nionde neunte köra (kör, körde, kört) fahren
tionde zehnte motorcykel (-n, -ar, -arna) Motorrad
elfte elfte åka skridskor Schlittschuh laufen
tolfte zwölfte baka kanelbullar Zimtschnecken backen
trettonde dreizehnte tälta (-r, -ade, -t) zelten
fjortonde vierzehnte klättra (-r, -de, -t) klettern
femtonde fünfzehnte
sextonde sechzehnte Sidan 85
sjuttonde siebzehnte mejla (-r, -de, -t) mailen
artonde achzehnte åka (åker, åkte, åkt) hem nach hause fahren
nittonde neunzehnte Vi ses snart! Bis demnächst!
tjugonde zwanzigste hälsning (-en, -ar, -arna) Gruß
tjugoförsta einundzwanzigste destination (-en, -er, -erna) Destination
trettionde dreißigste Egypten Ägypten
trettioförsta einunddreißigste
januari Januar Sidan 86
februari Februar Det är varmt. Es ist warm.
mars März Det blåser. Es ist windig.
april April Det är kallt. Es ist kalt.
maj Mai Det regnar. Es regnet.
juni Juni Det åskar. Es ist ein Gewitter.
juli Juli Det snöar. Es schneit.
augusti August Solen skiner. Die Sonne scheint.
september September Det är dimma. Es ist neblig.
oktober Oktober Det är molnigt. Es ist wolkig.
november November Det är mulet. Es ist (flächendeckend) bewölkt.
datum (-et, −, -en) Datum Vad är det för väder idag? Wie ist das Wetter heute?
första i tolfte erster zwölfter
Vad är det för datum idag? Welches Datum haben Sidan 87
wir heute? sluta röka aufhören zu rauchen
födelsedag (-en, -ar, -arna) Geburtstag Får man röka här inne? Darf man hier drin rauchen?
nationaldag (-en, -ar, -arna) Nationalfeiertag gå ut och röka zum Rauchen rausgehen
o.s.v. u.s.w. dricks (-en) Trinkgeld
service (-n) Service
Sidan 83 lägga på dazugeben
sommarstuga (-n, -or, -orna) Sommerhaus, Datscha hinna (hinner, hann, hunnit) schaffen
karaoke (-n) Karaoke orka (-r, -ade, -t) die Energie haben für etwas
någon gång irgendwann
Det var 2009 Das war 2009 Sidan 88
nervös (-t, -a) nervös vinterjacka (-n, -or, -orna) Winterjacke
jättenervös (-t, -a) supernervös läxa (-n, -or, -orna) Hausaufgabe
applåd (-en, -er, -erna) Applaus
hoppa (-r, -de, -t) fallskärm Fallschirm springen Sidan 89
för … år sedan vor … Jahren Sverigeresa (-n, -or, -orna) Schwedenreise
modig (-t, -a) mutig frågealternativ (-en, −, -ena) alternative Antworten
vara höjdrädd (-a) Höhenangst haben hotell (-et, −, -en) Hotel
i present zum Geschenk
dansa (-r, -ade, -t) tango Tango tanzen

15
Sidan 90 femma (-n, -or, -orna) Fünf
fjäll (-et, −, -en) Berg sexa (-n, or, sexorna) Sechs
hav (-et, −, -en) Meer sjua (-n, sjuor, -orna) Sieben
sola (-r, -de, -t) sonnen åtta (-n, -or, -orna) Acht
cykla (-r, -de, -t) Fahrrad fahren nia (-n, -or, -orna) Neun
vandra (-r, -de, -t) wandern tia (-n, -or, -orna) Zehn
gå på klubb in die Disco gehen elva (-n, -or, -orna) Elf
läsa (läser, läste, läst) böcker Bücher lesen tolva (-n, -or, -orna) Zwölf
spela (-r, -de, -t) kort Karten spielen gå i tvåan in die zweite Klasse gehen
våffla (-n, våfflor, våfflorna) Waffel nollåtta (stockholmare) Stockholmer
flyga (flyger, flög, flugit) fliegen hiss (-en, -ar, -arna) Aufzug
åka (åker, åkte, åkt) tåg Zug fahren ingenting nichts
Ska vi bo på vandrarhem/hotell? Wollen wir in der Jugend- jättenöjd (-t, -a) sehr zufrieden
herberge/im Hotel wohnen? sjuttiosexa Sechsundsiebzig
åttiofemma Fünfundachzig
Sidan 91 femtiosjua Siebenundfünfzig
växla (-r, -de, -t) mellan wechseln zwischen yngre (ung, yngre, yngst) jünger
i en timme eine Stunde lang växla (-r, -de, -t) en tjuga einen Zwanziger wechseln
spendera (-r, -de, -t) ausgeben tia (mynt) Zehner
femma (mynt) Fünfer
en sexa whiskey 60 ml Whiskey
Kapitel 9 Vilken tur! Was für ein Glück!
transport (-en, -er, -erna) Transport spårvagn (-en, -ar, -arna) Straßenbahn
spår (-et, −, -en) Gleis skostorlek (-en, -ar, -arna) Schuhgröße
vagn (-en, -ar, -arna) Wagen födelseår (-et, −, -en) Geburtsjahr
restaurangvagn (-en, -ar, -arna) Speisewagen gatunummer (gatunumret, gatunumren) Hausnummer
första till vänster erste links våningsplan (-et, −, -en) Etage
andra till höger zweite rechts centiliter alkohol 10 ml Alkohol
max (maximalt) höchstens drink (-en, -ar, -arna) Drink
hållplats (-en, -er, -erna) Haltestelle tärningsslag (-et, −, -en) Würfelwurf
Hur lång tid tar det? Wie lange dauert das? årskurs (-en, -er, -erna) Jahrgang
snabb (-t, -a) schnell
Göteborg Göteborg Sidan 95
mack (-en ,-ar, -arna) Tankstelle flyg (-et, −, -en) Flug
rondell (-en, -er, -erna) Kreisverkehr åka (åker, åkte, åkt) tillbaka zurückfahren
Kommer du ihåg? Erinnerst du dich?
Sidan 93 hälsa (-r, -ade, -t) på besuchen
checka (-r, -de, -t) in einchecken Indien Indien
avgångstid (-en, -er, -erna) Abfahrtszeit partikelverb (-et,−, -en) Partikelverb
handbagage (-et, −, -en) Handgepäck paket (-et, −, -en) Paket
stressa (-r, -de, -t) stressen obetonad (-t,-e) unbetont
färja (-n, färjor, färjorna) Fähre station (-en, -er, -erna) Bahnhof
Helsingfors Helsinki pendeltåg (-et, −, -en) S-Bahn
gå (gick, gått) av aussteigen
nästa station nächste Haltestelle Sidan 96
linje (-n, -er, -erna) Linie ta flyget fliegen
det beror på das hängt ab von camping (-en, -ar, -arna) Campingplatz
trafik (-en) Verkehr Köpenhamn Kopenhagen
fast pris fester Preis Öresundsbron Öresundsbrücke
taxameter (-n, taxametrar, taxametrarna) Taxameter mysig (-t, -a) gemütlich
Mexiko Mexiko framtidsadverb Zukunftsadverb
föreläsning (-en, -ar, -arna) Vorlesung
Sidan 94 varje dag jeden Tag
etta (-n, -or, -orna) Eins snart bald
tvåa (-n, -or, orna) Zwei jul (-en, -ar, -arna) Weihnachten
trea (-n, -or, -orna) Drei
fyra (-n, -or, -orna) Vier

16
Sidan 97 artificiell ö künstliche Insel
komma in till/på ankommen an på ön auf der Insel
byte till (buss/tåg/båt) Umstieg in ovanlig (-t, -a) ungewöhnlich
försenad (-t, -e) verspätet fågel (-n, fåglar, fåglarna) Vogel
anslutningsbuss (-en, -ar, -arna) Anschlussbus tunnel (-n, -tunnlar, tunnlarna) Tunnel
flygbuss (-en, -ar, -arna) Bus zum Flughafen inte bara en… nicht nur eine …
terminal (-en , -er, -erna) Terminal region (-en, -er, -erna) Region
framme da pendla (-r, -de, -t) pendeln
stanna (-r, -de, -t) vid anhalten an känd person bekannte Person
sista utrop letzte Ansage fotbollsspelare (-n, −, fotbollsspelarna) Fußballspieler
flight Flug
gate (-n, -r, -rna) Ausgang Sidan 102
Hur kommer vi till …? Wie kommen wir nach …? landskap (-et, −, -en) Landschaft
reception (-en, -er, -erna) Rezeption prognos (-en, -er, -erna) Vorhersage
receptionist (-en, -er, -erna) Rezeptionist/in
två dagar sen vor zwei Tagen Sidan 103
jättefin (-t, -a) sehr schön sms (:et, −, :en) Sms
utställning (-en, -ar, -arna) Ausstellung sms-konversation (-en, -er, -erna) Sms-Konversation
surrealism (-en) Surrealismus bada (-r, -de, -t) baden, schwimmen
verkligen wirklich älskling (-en, -ar, -arna) Liebling
så långt so weit längta (-r, -de, -t) efter sich sehnen nach
hamn (-en , -ar, -arna) Hafen slappa (-r, -de, -t) entspannen
Går bussen ofta? Geht der Bus oft? granne (-n, -ar, -arna) Nachbar
var tionde jede zehnte puss (-en, -ar, -arna) Kuss
fem över fünf nach vattna (-r, -de, -t) blommor Blumen gießen
och så vidare und so weiter förkortning (-en, -ar, -arna) Abkürzung
avslut (-a) enden
Sidan 98 hörs voneinander hören
olika platser verschiedene Plätze
mot in Richtung
dåtid (-en) vergangene Zeit Kapitel 10
framtid (-en) Zukunft fakta om Fakten über
rast (-en, -er, -erna) Pause skandinavisk (-t, -a) skandinavisch
För en … sedan vor einer/m … halvö (-n, -ar, -arna) Halbinsel
polcirkel (-n, polcirklar, polcirklarna) Polarkreis
Sidan 99 genom durch
korsning (-en, -ar, -arna) Kreuzung platt (-a) platt
tobaksaffär (-en, -er, -erna) Tabakladen kustlinje (-n, -er, -erna) Küstenlinie
mittemot gegenüber sjö (-n, -ar, -arna) See
längs entlang kust (-en, -er, -erna) Küste
tiotusental zehntausende
Sidan 100 Gotland Gotland
förklaring (-en, -ar, -arna) Erklärung Öland Öland
på kartan auf der Karte Östersjön Ostsee
passera (-r, -de, -t) vorbeigehen Europa Europa
kanal (-en, -er, -erna) Kanal stor (större, störst) groß
bro (-n, -ar, -arna) Brücke ytan
efter nach tredjedel (-en, -ar, -arna) Drittel
tvärgata (-n, -or, -orna) Querstraße
förbi vorbei Sidan 105
korsa überqueren ursprung (-et, −, -en) Ursprung
Där ligger… Da liegt … ursprungsbefolkning (-en, -ar, -arna) Ursprungsbevölkerung
rita (-r, -de, -t) in reinzeichnen same (-n, -r, -rna) Sami
samisk (-t, -a) samisch
Sidan 101 parlament (-et, −, -en) Parlament
Lite om … Ein Bisschen von … istid (-en, -er, -erna) Eiszeit
ligger i liegt in Ryssland Russland

17
meänkieli Meänkieli helgon (-et, −, -en) Heilige(r)
fattig (-t, -a) arm idrottare (-n, −, idrottarna) Sportler/in
jordbruksland (-et, -jordbruksländer, jordbruksländerna) operasångare (-n, −, operasångarna) Opernsänger
Landwirtschaftsnation operasångerska (-n, operasångerskor, operasångerskorna)
emigrera (-r, -de, -t) emigrieren Opernsängerin
Nordamerika Nordamerika millennium (millenniet, millennier, millennierna) Millennium
industri (-n, -er, -erna) Industrie exemplar (-et, −, -en) Exemplar
arbetskraft (-en) Arbeitskraft
därför deshalb Sidan 108
Sydeuropa Südeuropa det mesta das meiste
sämre schlechter normal (-t, -a) normal
ändra (-r, -de, -t) verändern utlänning (-en, -ar, -arna) Ausländer
politik (-en) Politik studenttidning (-en, -ar, -arna) Studentenzeitung
invandring (-en) Einwanderung intervju (-n, -er, -erna) Interview
samtidig (-t, -a) gleichzeitig utbytesstudent (-en, -er, -erna) Austauschstudent
flykting (-en, -ar, -arna) Flüchtling mil (-en) 10 km
asyl Asyl kilometer (-n) Kilometer
Latinamerika Lateinamerika fläskfilé (-n, -er, -erna) Schweinefilet
Mellanöstern Nahost jättekonstig (-t, -a) sehr komisch
forna Jugoslavien ehemalige Jugoslavien mitt på dagen mitten am Tag
EU-medborgare (-n, −, EU-medborgarna) EU-Bürger barnvagn (-en, -ar, -arna) Kinderwagen
femtedel (-en, -ar, -arna) Fünftel kaffe latte Kaffee Latte
export (-en, -er, -erna) Export jättegullig (-t, -a) sehr süß
trä (-et, t) Holz föräldraledig (-t, -a) in Elternzeit
pappersmassa (-n, pappersmassor, pappersmassorna) i stället för anstatt
Papiermasse Österrike Österreich
järn (-et, −, -en) Eisen praktisk (-t, -a) praktisch
stål (-et, −, -en) Stahl köttbulle (köttbullar, köttbullarna) Frikadelle
elektronik (-en) Elektronik sylt (-en) Marmelade
telekom Telekom pasta (-n) Pasta
artist (-en, -er, -erna) Artist Frankrike Frankreich
vara (-n, varor, varorna) Ware tobak (-en) Tabak
skogsvaror Waldwaren läpp (-en, -ar, -arna) Lippe
mineralvaror Mineralwaren Usch! Igitt!
kemivaror Chemiewaren Polen Polen
energivaror Energiewaren luft (-en) Luft
verkstadsprodukter Produkte aus Werkstätten astma (-n) Asthma
övriga übrige Lettland Lettland

Sidan 106 Sidan 109


ställa (ställer, ställde, ställt) frågor Fragen stellen gullig (-t, -a) süß
invånare (-n, −, invånarna) Einwohner hemsk (-t, -a) schrecklich
de flesta
rik (-t, -a) reich Sidan 110
naturresurs (-en, -er, -erna) Bodenschätze/Naturschätze kvadratkilometer (-n, −, kvadratkilometrarna)
exportera (-r, -de, -t) exportieren Quadratkilometer
säker (-t, säkra) sicher konstitutionell monarki konstitutionelle Monarchie
exakt (-a) genau Kebnekaise Kebnekaise
komma (kommer, kom, kommit) ihåg sich erinnern Klarälven-Götaälv (Sveriges längsta älv) der längste
fel (-et, −, -en) falsch Fluss Schwedens
romani chib Romani
Sidan 107 jiddish Jiddisch
politiker (-n, −, -na) Politiker/in svensk krona (SEK) schwedische Krone
diplomat (-en, -er, -erna) Diplomat/in huvudstad (-en, huvudstäder, huvudstäderna) Hauptstadt
vetenskapsman (-nen, vetenskapsmän, vetenskapsmännen) officiell (-t, -a) offiziell
Wissenschaftler/in minoritetsspråk (-et, −, -en) Minoritätssprache
popstjärna (-n, -or, -orna) Popstar statsskick (-et, , -en) Staatsform
regissör (-en, -er, -erna) Regisseur/in

18
regent (-en, -er, -erna) Regent i 70-årsåldern um 70
befolkning (-en) Bevölkerung skolflicka (-n, -skolflickor, skolflickorna) Schulmädchen
befokningstäthet Bevölkerungsdichte dagisbarn (-et, −, -en) Kindergartenkind
valuta (-n, -valutor, valutorna) Währung
flod (-en, floder, floderna) Fluss Sidan 114
berg (-et, −, -en) Berg metod (-en, -er, -erna) Methode
landsnummer (landsnumret, −, landsnumren) stilig (-t, -a) elegant
Landesnummer nybörjarkurs (-en, -er, -erna) Anfängerkurs
bruttonationalprodukt (BNP) Bruttoinlandsprodukt lära (lär, lärde, lärt) sig lernen
nätdejting (-en) Netzdating
Sidan 111 svar (-et, −, -en) Antwort
förnamn (-et, −, -en) Vorname beskrivning (-en, -ar, -arna) Beschreibung
tilltalsnamn (-et, −, -en) benutzter Name profil (-en, -er, -erna) Profil
kvinnonamn (-et, −, -en) Frauenname dejtingsajt (-en, -er, -erna) Dating-Seite
mansnamn (-et, −, -en) Männername barnfri (-tt, -a) ohne Kinder
separat (-a) separat singeltjej (-en, -er, -erna) Singlemädchen
geografi (-n) Geografie hänga (hänger, hängde, hängt) (vard) zusammen abhängen
religion (-en, -er, -erna) Religion duktig (-t, -a) tüchtig, gut in etwas
kultur (-en, -er, -erna) Kultur sportig (-t, -a) sportlich
enkel (-t, enkla) einfach löpning (-en, -ar, -arna) Laufsport
gränsa (-r, -de, -t) till angrenzen inget för mig nichts für mich
öken (öknen, öknar, öknarna) Wüste dröm (-men, -mar, -marna) Traum
åkermark (-en, -er, -erna) Anbaugebiet tur (-en, -er, -erna) Tour
muslim (-en, -er, -erna) Moslem rad (-en, -er, -erna) Reihe, Zeile
kristen (kristna) Christ skriva (skrev, skrivit) några rader ein paar Zeilen schreiben
protestant (-en, -er, -erna) Protestant meddelande (-n, −, -na) Mitteilung
katolik (-en, -er, -erna) Katholik
hindu (-n, -er, -erna) Hindu Sidan 115
jude (-n, judar, judarna) Jude inne in
buddhist (-en, -er, -erna) Buddhist inte heller auch nicht
odla (-r, -de, -t) anbauen sportbar (-en, -er, -erna) Sportbar
producera (-r, -de,-t) herstellen sporthatare (-n, −, -sporthatarna) Sporthasser
importera (-r, -de, -t) importieren korvkiosk (-en, -er, -erna) Würstchenbude
idrottsman (-nen, idrottsmän, idrottsmännen) Sportler gård (-en, -ar, -arna) Hof
plats (-en, -er, -erna) Raum
frånskild (-t, -a) geschieden
Kapitel 11 varannan jeder zweite
föreslå (-r, förslog, föreslagit) vorschlagen älgstek (-en, -ar, -arna) Elchbraten
det bästa das beste tvätta (-r, -de, -t) waschen
ett bra sätt eine gute Methode stryka (stryker, strök, strukit) bügeln
bra idé gute Idee leka (leker, lekte, lekt) spielen
verbfras (-en, -er, -erna) Verbphrase kök (-et, −, -en) Küche
i skogen im Wald
Sidan 113 körkort (-et, −, -en) Führerschein
åka på semester in Urlaub fahren sitta (sitter, satt, suttit) bak hinten sitzen
gå ut med hunden mit dem Hund rausgehen rätt Gericht
byta (byter, bytte, bytt) jobb Job tauschen
konstutställning (-en, -ar, -arna) Kunstausstellung Sidan 116
golf (-en) Golf opera (-n, -operor, operorna) Oper
språkkurs (-en, -er, -erna) Sprachkurs Inte jag heller Ich auch nicht
dejta (-r, -de, -t) treffen huslig (-t, -a) häuslich
vara trött på etwas satt haben äventyrlig (-t, -a) abenteuerlich
ensam (-t, ensamma) einsam arbetslös (-a) arbeitslos
bjuda (bjuder, bjöd, bjudit) einladen manlig (-t, -a) männlich
bjuda hem nach hause einladen ointressant (-a) uninteressant
tjejkompis (-en, -ar, -arna) Freundin töntig (-t, -a) trottelig
ett par personer ein paar Leute Jag håller med. Das finde ich auch.

19
verka (-r, -de, -t) erscheinen Sidan 120
Va! Was! Hur då? Wie denn?
USB-ingång (-en) USB-Anschluss
Sidan 117 Klockan är mycket! Es ist spät!
konjunktion Konjunktion förbjudet verboten
så so Jo Doch
för weil e-postadress (-en, -er, -erna) E-mailadresse
repetera (-r, -de, -t) wiederholen stavelse (-n, -er, -rna) Silbe

Sidan 118 Sidan 121


tangentbord (-et, −, -en) Tastatur kategori (-n, -er, -erna) Kategorie
papperskorg (-en, -ar, -arna) Papierkorb
sladd (-en, -ar, -arna) Kabel
kabel (-n, kablar, kablarna) Kabel Kapitel 12
kursiv stil (-en, -ar, -arna) Kursive jordgubbe (-n, -ar, -arna) Erdbeere
spara (-r, -de, -t) speichern råg (-en) Roggen
skriva (-er, skrev, skrivit) ut ausdrucken lax (-en, -ar, -arna) Lachs
snabel-a (-:et, -:n, -:na) @
mapp (-en, -ar, -arna) Datei Sidan 123
fet stil fette Schrift traditionell (-t, -a) traditionell
bindestreck (-et, −, -en) Bindestrich råvara (-n, -or, -orna) Rohstoff
ångra (-r, -de, -t) rückgängig machen vardagsmat (-en) Alltagsessen
bifoga (-r, -de, -t) beifügen maträtt (-en, -er, -erna) Gericht
mus (-en) Maus växt (-en, -er, -erna) Pflanze
punkt (-en, -er, -erna) Punkt variation (-en, -er, -erna) Variation
understreck (-et, −, -en) Unterstrich klimat (-et, −, -en) Klima
skärm (-en, -ar, -arna) Schirm bas (-en, -er, -erna) Basis
öppna (-r, de, -t) öffnen kokt (-a) gekocht
utropstecken Ausrufezeichen potatismos (-et) Kartoffelpüree
frågetecken Fragezeichen stekt potatis Bratkartoffel
snedstreck (-et, −, -en) Schrägstrich potatisgratäng (-en) Kartoffelauflauf
typsnitt (-et, −, -en) Schriftart bakad potatis Backkartoffel
sök suche potatissallad (-en) Kartoffelsalat
färskpotatis (-en, −, -arna) frische Kartoffeln
Sidan 119 nykokt (-a) frisch gekocht
klicka (-r, -de, -t) klicken dill (-en) Dill
logga (-r, -de, -t) in einloggen 1600-tal (-et) 17. Jahrhundert
virus (-et, −, -en) Virus bonde (-n, bönder, bönderna) Bauer
lösenord (-et, −, -en) Passwort skeptisk (-t, -a) skeptisch
koppla (-r, -de, -t) anschließen 1800-tal (-et) 19. Jahrhundert
starta (-r, -de, -t) om neustarten brännvin (-et) Branntwein
länk (-en, -ar, -arna) Link rågmjöl (-et) Roggenmehl
fylla (-er, -de, -t) på nachfüllen salt (-et, -er, -erna) Salz
hårddisk (-en, -ar, -arna) Festplatte tunn (-t, -a) dünn
stänga (stänger, stängde, stängt) av ausschalten skafferi(-t, -r, -rna) Speisekammer
ladda (-r, -de, -t) ner downloaden ton (-net) Tonne
stoppa (-r, -de, -t) in einstecken älgpark (-en, -er, -erna) Elchpark
ikon (-en, -er, -erna) Icon trettiotal (-et) 30er Jahre
glömma (glömmer, glömde, glömt) vergessen gryta (-n, grytor, grytorna) Eintopf
trasig (-t, -a) kaputt stek (-en, -ar, -arna) Braten
krascha (-r, -de, -t) abstürzen älgbulle (-n, -ar, -arna) Elchfrikadelle
antivirusprogram (-met, −, -men) Anti-Virus-Software älgburgare (-n, −, -na) Elchburger
Pang! Peng! nötkött (-et) Rindfleisch
dokument (-et, −, -en) Dokument ostkust (-en) Ostküste
skrivare (-n, −, skrivarna) Drucker västkust (-en) Westküste
inlagd (inlagt, -a) eingelegt
ättika (-n) Essigsäure

20
vinäger (-n) Essig köttindustri (-n) Fleischindustrie
strömming (-en, -ar, -arna) Ostseehering sparris (-en, -ar, -arna) Spargel
rökt (-a) geräuchert tofu (-n) Tofu
böckling (-en, -ar, -arna) geräucherter Hering urgod (urgott, -a) superlecker
variant (-en, -er, -erna) Variante nudlar Nudeln
surströmming (-en, -ar, -arna) fermentierter Hering natt (-en, nätter, nätterna) Nacht
fermenterad (fermenterat, -e) fermentiert ripa (-n, -or, -orna) Schneehuhn
smak (-en, -er, -erna) Geschmack svamp (-en, -ar, -arna) Pilz
odlad lax aufgezogener Lachs bär (-et, −, -en) Beere
vild (vilt, -a) Wild torka (-r, -de, -t) trocknen
förr i tiden früher koka (-r, -de, -t) kochen
festmat (-en) Festessen bisats (-en, -er, -erna) Nebensatz
grillad (grillat, -e) gegrillt subjunktion (-en, -er, -erna) Subjunktion
gravad (gravat, -e) in Salz und Zucker mariniert
feber (-n) Manie, Fieber Sidan 128
plocka (-r, -de, -t) pflücken information (-en) Information
självplock selbst pflücken nationalitet (-en, -er, -erna) Nationalität
saft (-en, -er, -erna) Saft australiensisk (-t, -a) australisch
färsk (-t, -a) frisch brasiliansk (-t, -a) brasilianisch
jordgubbstårta (-n, jordgubbstårtor, jordgubbstårtorna) colombiansk (-t, -a) kolumbianisch
Erdbeertorte etiopisk (-t, -a) äthiopisch
som de är wie sie sind finsk (-t, -a) finnisch
grekisk (-t, -a) griechisch
Sidan 124 indonesisk (-t, -a) indonesisch
matvana (-n, matvanor, matvanorna) Essgewohnheiten kenyansk (-t, -a) kenianisch
undersökning (-en, -ar, -arna) Untersuchung kubansk (-t, -a) kubanisch
få wenige libanesisk (-t, -a) libanesisch
tillräckig (-t, -a) genug marockansk (-t, -a) marockanisch
frukt (-en, -er, -erna) Obst mexikansk (-t, -a) mexikanisch
grönsak (-en, -er, -erna) Gemüse norsk (-t, -a) norwegisch
fett (-en, -er, -erna) Fett nyzeeländsk (-t, -a) neuseeländisch
fiber (fibern, fibrer, fibrerna) Fasern pakistansk (-t, -a) pakistanisch
trend (-en, -er, -erna) Trend polsk (-t, -a) polnisch
tidigare früher rysk (-t, -a) russisch
vegetarian (-en, -er, -erna) Vegetarier spansk (-t, -a) spanisch
diet (-en, -er, -erna) Diät sydafrikansk (-t, -a) südafrikanisch
substans (-en, -er, -erna) Substanz tunisisk (-t, -a) tunesisch
pannkaka (-n, pannkakor, pannkakorna) Pfannkuchen ungersk (-t, -a) ungarisch
österrikisk (-t, -a) österreichisch
Sidan 125 makaroner (-na) Makaroni
mätt (-a) satt blodpudding (-en) Blutpudding
kräfta (-n, -kräftor, kräftorna) Krebs
mörk choklad dunkele Schokolade Sidan 129
mjölkchoklad Milchschokolade uteservering (-en, -ar, -arna) Straßencafé, Biergarten

Sidan 126 Sidan 130


biff med lök Frikadelle mit Zwiebeln Kan vi få notan? Können wir bitte die Rechnung haben?
kåldolme (-n, kåldolmar, kåldolmarna) Kohlroulade redo bereit
ris (-et) Reis lyx (-en) Luxus
småkakor (-na) Kekse full (-t, -a) voll
fräsch (-t, -a) frisch boka (-r, -de, -t) buchen
ekologisk (-t, -a) biologisch smaka (-r, -de, -t) schmecken
bondgård (-en, -ar, -arna) Bauernhof
blad (-et, −, -en) Blatt Sidan 131
vissa manche
Sidan 127 frasbetoning (-en, -ar, -arna) Phrasenakzent
döda (-r, -de, -t) töten variera (-r, -de, -t) variieren
än als

21
Kapitel 13 Sidan 135
duka (-r, -de, -t) den Tisch decken
morgon (-en, morgnar, morgnarna) Morgen
ringa på dörren klingeln
post (-en) Post
huvudkontor (-et, -en, -ena) Firmensitz
skolklass (-en, -er, -erna) Schulklasse
Genève Genf
pilot (-en, -er, -erna) Pilot/in
chef (-en, -er, -erna) Chef
värld (-en, -ar, -arna) Welt
videokonferens (-en, -er, -erna) Videokonferenz
veterinär (-en, -er, -erna) Veterinär/in
ligga på topp ganz oben sein
hjälpa (hjälper, hjälpte, hjälpt) helfen
fokus (-et) Fokus
problem (-et, −, -en) Problem
naturlig (-t, -a) natürlich
mikrobiolog (-en, -er, -erna) Mikrobiologe/Mikrobiologin
bakterie (-n, -r, -rna) Bakterie
fotbollsproffs (-et, −, -en) Fußballprofi Sidan 136
jobba hemifrån zu hause arbeiten tempus (-et, −, -en) Tempus
kändis (-en, -ar, -arna) Promi flygvärdinna (-n, flygvärdinnor, flygvärdinnorna)
Flugbegleiter/in
Sidan 133
vara liten klein sein Sidan 137
modell (-en, -er, -erna) Model arbetsdag (-en, -ar, -arna) Arbeitstag
det stämmer das stimmt landa (-r, -de, -t) landen
inne drinnen servera (-r, -de, -t) servieren
ute draußen i förrgår vorgestern
uppe oben
nere unten Sidan 139
borta weg trädgårdsmästare (-n, −, trädgårdsmästarna) Gärtner/in
dit dahin tennislärare (-n, −, tennislärarna) Tennislehrer/in
hit hierhin bröllopsfotograf (-en, −, -erna) Hochzeitsfotograf/in
vart wohin arkitekt (-en, -er, -erna) Architekt/-in
bort weg guide (-n, -er, -erna) Fremdenführer/ in, Reiseleiter/in
därifrån daher barnvakt (-en, -er, -erna) Babysitter/in
härifrån hierher simlärare (-n, −, simlärarna) Schwimmlehrer/in
bortifrån von woanders personlig tränare persönlicher Trainer/in
inifrån von innen taxichaufför (-en, -er, -erna) Taxifahrer/in
utifrån von außen datasupporttekniker (-n, −, -na) IT-Techniker/in
uppifrån von oben snickare (-n, −, snickarna) Schreiner/in
nerifrån von unten bilmekaniker (-n, −, -na) Automechaniker/in
framifrån von vorne plantera (-r, -de, -t) pflanzen
parentes (-en, -er, -erna) Klammer händig (-t, -a) (handwerklich) geschickt
teknisk (-t, -a) technisch
Sidan 134 noggrann (-t, -a) genau
toppjobb (-et, −, -en) Topjob pedagogisk (-t, -a) pädagogisch
läkemedelsföretag (-et, −, -en) Arzneimittelunternehmen människa (-n, människor, människorna) Mensch
doktorera (-r, -de, -t) promovieren omtänksam (-t, -ma) fürsorglich
översättare (-n, −, översättarna) Übersetzer/in stark (-t, -a) stark
hämta (-r, -de, -t) holen kreativ (-t, -a) kreativ
hushållsarbete (-t, −, -n) Hausarbeit social (-t, -a) sozial
ledig (-t, -a) frei reparera (-r, -de, -t) reparieren
segla (-r, -de, -t) segeln elektronisk (-t, -a) elektronisch
stressig (-t, -a) stressig apparat (-en, -er, -erna) Apparat
försova (-er, försov, försovit) sig sich verschlafen gröna fingrar grüner Daumen
affärsman (-nen, affärsmän, affärsmännen) Geschäftsmann idrottslärare (-n, −, idrottslärarna) Sportlehrer/-in
frukostmöte (-t, -n, -na) Früstücksmeeting naturligtvis natürlich
labb (-et, −, -en) Labor litteraturvetenskap (-en) Literaturwissenschaft
hämtmat (-en) Take-away-Essen extrajobb (-et, −, -en) Nebenjob
kyckingfilé (-n, -er, -erna) Hühnerfilet redigera (-r, -de, -t) bearbeiten
saffransrisotto (-n) Saffranrisotto
middagsgäst (-en, -er, -erna) Gast zum Abendessen Sidan 140
skynda (-r, -de, -t) sig sich beeilen infinitiv (-et, −, -en) Infinitiv

22
arbetsuppgift (-en, -er, -erna) Arbeitsaufgabe undra (-r, -de, -t) sich fragen
vattengympapass (-et, −, -en) Trainingseinhet lakan (-et, −, -en) Laken
Wassergymnastik direkt tal direkte Rede
stå i baren in der Bar stehen indirekt tal indirekte Rede
till lunch zu Mittag
Sidan 141
hotellfrukost (-en, -ar, -arna) Hotelfrühstück Sidan 146
organisation (-en, -er, -erna) Organisation muntlig (-t, -a) mündlich
inriktning (-en, -ar, -arna) Einrichtung bilfärja (-n, -or, -orna) Autofähre
utveckling (-en, -ar, -arna) Entwicklung paraply (-et, -er, -erna) Regenschirm
mobiltelefoni (-n) Mobiltelefonie ju doch
tjänst (-en, -er, -erna) Dienstleistung
bransch (-en, -er, -erna) Branche Sidan 147
vänliga hälsningar Mit freundlichen Grüßen titta efter nachschauen
två gånger i timmen zwei Mal die Stunde
blåsa (-er, -te, -t) windig sein
Kapitel 14 mås (-en, -ar, -arna) Möwe
landställe (-t, -n, -na) Landhaus en bit ein Stück
charmig (-t, -a) charmant kvar bis zum Ziel
stuga (-n , stugor, stugorna) Häuschen färjeläge (-t, -n, -na) Fährenanlegeplatz
utsikt (-en, -er, -erna) Aussicht grusväg (-en, -ar, -arna) Schotterweg
närmaste nächste glittra (-r, -de, -t) glitzern
grilla (-r, -de, -t) grillen parkera (-r, -de, -t) parken
åka båt Boot fahren kliva (kliver, klev, klivit) ur aussteigen
barfota barfuß måla (-r, -de, -t) om neu streichen
vila (-r, -de, -t) ausruhen dass (-et, −, -en) Klohäuschen
solig (-t, -a) sonnig toalett (-en, -er, -erna) Toilette
frihet (-en) Freiheit hjärta (-t, -n, -na) Herz
filmjölk (-en) saure Milch dörr (-en, -ar, -arna) Türe
blåbär (-et, −, -en) Heidelbeere dusch (-en, -ar, -arna) Dusche
fantasi (-n, -er, -erna) Fantasie grad (-en, -er, -erna) Grad
måla (-r, -de, -t) anstreichen nubbe (-n, -ar, -arna) Gläschen Schnapps
renovera (-r, -de, -t) renovieren vodka (-n) Vodka
gräs (-et) Gras
klippa (-er, -te, -t) gräs Rasen mähen Sidan 148
hugga (hugger, högg, huggit) hacken helan der ganze
ved (-en) Feuerholz halvan der halbe
en massa jede Menge Skål! Prost!
bråka (-r, -de, -t) sich streiten snöre (-t, -n, -na) Schnur
i halsen im Hals
Sidan 143 upp och ner auf und ab
fritidshus (-et, −, -en) Freizeithaus många fler viele mehr
exklusiv (-t, -a) exklusiv snapsvisa (-n, -or, -orna) Schnappslied
äga (äger, ägde, ägt) besitzen varje år jedes Jahr
ökning (-en, -ar, -arna) Steigerung arrangera (-r, -de, -t) arrangieren
statistik (-en) Statistik sprit (-en) Hochprozentiger
mästerskap (-et, −, -en) Meisterschaft
Sidan 144 ont i ryggen Rückenschmerzen
faktor (-n, -er, -erna) Faktor medan während
numrera (-r, -de, -t) nummerieren kantarell (-en, -er, -erna) Pfifferling
uteplats (-en, -er, -erna) Terrasse/ Sitzgelegenheit draußen lukta (-r, -de, -t) riechen
avstånd (-et, −, -en) Abstand sur (-t, -a) sauer
Skåne Schonen ställe (-t, -n, -na) Stelle
Småland Småland
Sidan 149
Sidan 144 paj (-en, -er, -erna) Quiche
inbjudan Einladung vaniljsås (-en, -er, -erna) Vanillesauce

23
skjuta (skjuter, sköt, skjutit) schießen halvvägs halbwegs
jaktkompis (-en, -ar, -arna) Jagdfreund danssko (-n, -r, -rna) Tanzschuh
frysa (fryser, frös, frusit) frieren fira (-r, -de, -t) feiern
bastu (-n, -r, -rna) Sauna buffé (-n, -er, -erna) Buffee
naken (naket, nakna) nackt valfri klädsel wahlfreie Kleidung
relativ (-t, a) relativ
hända (-er, -de, -t) passieren Sidan 154
eftersom weil
Sidan 150 hoppas hoffen
Tack för ikväll! Vielen Dank für diesen Abend! toppendag Supertag
Ta för er! Greift zu! nyfödd (nyfött, nyfödda) neugeboren
recept (-et, −, -en) Rezept bästa hälsningar die besten Grüße
såklart natürlich
Sidan 151
skåla (-r, -de, -t) sich zuprosten Sidan 155
vardagsrum (-met, −, -men) Wohnzimmer missa (-r, -de, -t) verpassen
dra sig hemåt nach hause gehen bör soll
komplimang (-en, -er, -erna) Kompliment
cool (-t, -a) cool
Kapitel 15
Sidan 152 medelsvensson Durchschnittsschwede
kalas (-et, −, -en) Fest skämta (-r, -de, -t) witzeln
kolumn (-en, -er, -erna) Spalte enligt laut
vett och etikett Knigge hälften die Hälfte
vett (-et) Anstand par (-et, −, -en) Paar
etikett (-en, -er, -erna) Etikette skilja (skilde, skilt) sig sich scheiden lassen
läsare (-n, −, läsarna) Leser vård (-en) Fürsorge
tipsa (-r, -de, -t) Tipps geben
yttersko (-n, -r, -rna) Schuh für draußen Sidan 157
innesko (-n, -r, -rna) Schuh für drinnen starköl (-en, -ar, -arna) Bier
värdinna (-n, -or, -orna) Gastgeberin centiliter (-n, −, -na) 10 ml
Tack för senast! Danke für letztes Mal! starksprit (-en) Hochprozentiger
etikettsregel (-n, etikettsregler, etikettsreglerna) Benimmregel per vecka pro Woche
mindre weniger
Sidan 153 grädde (-n) Sahne
70-årsfest (-en , -er, -erna) siebzigster Geburtstag konsumera (-r, -de, -t) konsumieren
kickoff (-en, -er, -erna) Kickoff tjock (-t, -a) dick
bröllop (-et, −, -en) Hochzeit motionera (-r, -de, -t) Sport treiben
barnkalas (-et, −, -en) Kinderfeier minst wenigstens
inflyttningsfest (-en , -er, -erna) Einweihungsparty internet Internet
(einer Wohnung/eines Hauses) reflexiva pronomen Reflexivpronomen
klassfest (-en, -er, -erna) Klassenparty subjekt (-et, −, -en) Subjekt
knytis (knytkalas) Potluck objekt (-et, −, -en) Objekt
grillfest (-en, -er, -erna) Grillparty
Kläder efter väder! Kleider dem Wetter entsprechend Sidan 158
vigsel (-n, vigslar, vigslarna) Trauung trivs fühlt sich wohl
äga (-er, -de, -t) rum stattfinden snacka (-r, -de, -t) reden
festvåning (-en, -ar, -arna) Festetage Varför då? Warum?
o.s.a. u.A.w.g. Hur länge då? Wie lange?
önskelista (-n, -or, -orna) Wunschliste Hur mycket då? Wieviel?
presentshopp (-en, -ar, -arna) Laden für Geschenkartikel Hur många då? Wieviele?
tända (-er, -de, -t) zünden Vem då? Wer?
brännboll (-en, -ar, -arna) Brennball Vad då? Was?
brännbollsturnering (-en, -ar, -arna) Brennballturnier ägg (-et, −, -en) Ei
fotbollsplan (-en, -er, -erna) Fußballfeld
picknick (-en, -ar, -arna) Picknick Sidan 159
gymnastiksal (-en, -ar, -arna) Sporthalle Grattis! Herzlichen Glückwunsch!

24
dubbelbokad (dubbelbokat, dubbelbokade) doppelt gebucht minusgrad (-en, -er, -erna) Minusgrad
Försäkringskassan Sozialversicherungsbehörde snöig (-t, -a) verschneit
föräldrapenning (-en) Elterngeld mild (milt, milda) mild
tabell (-en, -er, -erna) Tabelle Sibirien Sibirien
heta (heter, hette, hetat) heißen Golfstömmen Golfstrom
ostadig (-t, -a) unstabil
Sidan 160 aprilväder (aprilvädret) (svenskt uttryck för omväxlande väder)
påstående (-t, -n, -na) Behauptung Aprilwetter
tyst (-a) leise årstid (-en, -er, -erna) Jahreszeit
långt ifrån weit entfernt von Kiruna Kiruna
veckonummer (veckonumret, −, veckonumren) meteorologi (-n) Meteorologie
Wochennummer
småprata (-r, -de, -t) plaudern Sidan 164
Arlanda Arlanda värre schlimmer
hela tiden die ganze Zeit ull (-en) Wolle
en einer lager (lagret, −, lagren) Lager
nicka (-r, -de, -t) nicken räcker reicht
klättra (-r, -de, -t) upp hochklettern
bergstopp (-en , -ar, -arna) Bergspitze Sidan 165
nöjd (nöjt, nöjda) zufrieden svettig (-t, -a) verschwitzt
bara vara einfach sein stå (-r, -stod, stått) stilla still stehen
sten (-en, -ar, -arna) Stein fot (-en, fötter, fötterna) Fuß
vid bei hand (-en, händer, händerna) Hand
huvud (-et, -en, -ena) Kopf
Sidan 161 mage (-n, -ar, -arna) Bauch, Magen
verka (-r, -de, -t) som scheinen als rumpa (-n, -or, -orna) Po
strand (-en, stränder, stränderna) Strand faktaruta (-n, -or, -orna) Infokästchen
en bit ifrån ein Stückchen von lager på lager mehrere Kleidungsstücke übereinander
redan schon långkalsonger (-na) lange Unterhose
mörker (mörkret) Dunkel helst am liebsten
alla alle skydda (-r, -de, -t) schützen
sucka (-r, -de, -t) seufzen vind (-en, -ar, -arna) Wind
midsommar (-en, midsomrar, midsomrarna) Mittsommer energi (-n, -er, -erna) Energie
en del manche röra (rör, rörde, rört) på sig sich bewegen
deppig (-t, -a) deprimiert torr (-t, -a) trocken
exakt (-a) genau vante (-n, -ar, -arna) Handschuh
beskriva (beskriver, beskrev, beskrivit) beschreiben
personnummer (personnumret, −, personnumren)
~Sozialversicherungsnummer (wird in Schweden Kapitel 16
in allen möglichen Zusammenhängen verwendet) lagom nicht zu viel und nicht zu wenig
badplats (-en, -er, -erna) Badeplatz betyg (-et, −, -en) Noten
första klass erste Klasse
Sidan 162 sträng (-t, -a) streng
självständiga pronomen selbständige Pronomen respekt Respekt
fotbollsträning (-en, -ar, -arna) Fußballtraining för att weil
sjuk (-t, -a) krank ämne (-t, -n, -na) Fach
lektion (-en, -er, -erna) (Unterrichts-)Stunde utan att ohne zu
göra (gör, gjorde, gjort) läxan Hausaufgaben machen motivera (-r, -de, -t) motivieren
lov (-et, −, -en) Ferien genom att indem
prov (-et, −, -en) Prüfung, Test
Sidan 163 ta paus Pause machen
både och sowohl als auch studie (-n, -er, -erna) Studium
dygn (-et, −, -en) 24 Stunden
medeltemperatur (-en) Mitteltemperatur Sidan 167
grader Celsius Grad Celsius stämma (-er, stämde, stämt) stimmen
rekord (-et, −, -en) Rekord subjunktion Subjunktion
blåsig (-t, -a) windig klara (-r, -de, -t) schaffen

25
söka (-er, -te, -t) på internet im Internet suchen fokusera (-r, -de, -t) fokusieren
samla (-r, -de, -t) sammeln extraövning (-en, -ar, -arna) Extraaufgabe
skolka (-r, -de, -t) blau machen
Sidan 168 fint väder schönes Wetter
termin (-en, -er, -erna) Semester favoritämne (-t, -n, -na) Lieblingsfach
seminarium (seminariet, seminarier, seminarierna) Seminar biologi (-n) Biologie
grundskola (-n, -or, -orna) Grundschule småtråkig (-t, -a) ein Bißchen langweilig
gymnasium (gymnasiet, gymnasier, gymnasierna) mattelärare (-n) Mathelehrer/in
Gymnasium förklara (-r, -de, -t) erklären
högskola (-n, -or, -orna) Hochschule matematisk (-t, -a) mathematisch
komvux Kolleg, Abendgymnasium (Institut des zweiten problem (-et, −, -en) Problem
Bildungsweges) historielärare (-n, −, -historielärarna) Geschichtslehrer/in
samhällskunskap (-en) Sozialkunde vara rädd (-a) Angst haben
bedömning (-en, -ar, -arna) Einschätzung kassa (-n, -or, -orna) Kasse
yrkesliv (-et) Berufsleben Sydamerika Südamerika
utbildningssystem (-et, −, -en) Ausbildungssystem halvår (-et) halbes Jahr
utbildning (-en, -ar, -arna) Ausbildung teknisk fysik technische Physik
obligatorisk (-t, -a) verpflichtend tuff (-t, -a) anstrengend
det vill säga das heißt färdig (-t, -a) fertig
kommunal (-t, -a) kommunal, Gemeinde- masterexamen Masterexamen
friskola (-n, -or, -orna) Freischule nanoteknik (-en) Nanotechnik
hösttermin (-en, -er, -erna) Herbstsemester
vårtermin (-en, -er, -erna) Frühjahrssemester Sidan 171
jullov (-et) Weihnachtsferien tonåring (-en, -ar, -arna) Teenager
sportlov (-et) Sportferien skoltrött (-a) schulmüde
påsklov (-et) Osterferien spela (-r, -de, -t) gitarr Gitarre spielen
påsk (-en) Ostern hoppa (-r, -de, -t) av vorzeitig aufhören
godkänd (godkänt, godkända) gutgeheißen söka (-er, -te, -t) jobb Arbeit suchen
icke godkänt nicht gutgeheißen bilverkstad (-en, bilverkstäder, bilverkstäderna) Autowerkstatt
program (-met, −, -men) Programm Berlin Berlin
fordonsprogrammet Fahrzeugprogramm juristprogram (-met, −, -men) Jura
fordon (-et, −, -en) Fahrzeug advokatbyrå (-n, -er, -erna) Anwaltsbüro
teoretisk (-t, -a) theoretisch andra chans zweite Chance
naturvetenskap (-en) Naturwissenschaft
program (-met, −, -men) Programm Sidan 172
ovanlig (-t, -a) ungewöhnlich stödord (-et, −, -en) Stichwort
äldre älter naturkunskap (-en) Naturkunde
jurist (-en, -er, -erna) Jurist/in bild (-en, -er, -erna) Bild
hyra (-n, -or, -orna) Miete idrott (-en, −, -er) Sport
finansiera (-r, -de, -t) finanzieren slöjd (-en) Werken
studielån (-et, −, -en) staatliches Studiendarlehen relativa bisatser relative Nebensätze
lån (-et, −, -en) Darlehen satsadverb Satzadverb
stat (-en, -er, -erna) Staat
låna (-r, -de, -t) ut verleihen Sidan 173
söka (-er, -te, -t) sich bewerben verbpartikel Verbpartikel
forskarutbildning (-en) Forscherausbildung
doktorsexamen Doktorexamen Sidan 174
industriland (-et, industriländer, industriländerna) byggnadsingenjör (-en, -er, -erna) Bauingenieur/in
Industrienation översättare (-n, −, översättarna) Übersetzer/in
Japan Japan fast jobb feste Stelle
Israel Israel frilansa (-r, -de, -t) freelancen
statlig skola staatliche Schule börsmäklare (-n, −, börsmäklarna) Börsenmakler/in
börs (-en, -er, -erna) Börse
Sidan 170 mäklare (-n, −, mäklarna) Makler/in
studenttidning (-en , -ar, -arna) Studentenzeitschrift KTH = Kungliga Tekniska Högskolan Königliche Technische
intervjua (-r, -de, -t) interviewen Hochschule
skolgång (-en) Schulgang praktik (-en) Praktikum
plugghäst (-en, -ar, -arna) Streber

26
byggföretag (-et, −, -en) Bauunternehmen tänka (-er, -te, -t) på an … denken
process (-en, -er, -erna) Prozess län (-et, −, -en) ~Bundesland
tidsutryck (-et, −, -en) Zeitausdruck hemifrån von zuhause
ha råd sich leisten können
Sidan 175 singelhushåll (-et, −, -en) Singlehaushalt
Grekland Griechenland urbanisering (-en) Urbanisierung
tandkirurg (-en, -er, -erna) Zahnchirurge/Zahnchirurgin storstadsregion (-en, -er, -erna) Großstadtregion
skoltid (-en, -er, -erna) Schulzeit
framtidsplan (-en, -er, -erna) Zukunftsplan Sidan 178
andrahandslägenhet (-en, -er, -erna) Zweiter-Hand-
Wohnung
Kapitel 17 närförort (-en, -er, -erna) naher Vorort
bostad (-en, bostäder, bostäderna) Wohnung pendlingsavstånd (-et, −, -en) Pendelentfernung
förort (-en, -er, -erna) Vorort kollektiv (-et, −, -en) öffentlich
bostadsrätt (-en, -er, -erna) Eigentumswohnung inneboende (-n) Untermieter/in
hyreslägenhet (-en, -er, -erna) Mietwohnung äntligen endlich
tvättstuga (-n, -or, -orna) Waschküche hellre lieber
öppen spis offener Kamin bostadsannons (-en, -er, -erna) Wohnungsanzeige
spis (-en, -ar, -arna) Ofen, Kamin högstbjudande der am meisten bietet
tomt (-en, -er, -erna) Grundstück det står es steht
skick (-et, −, -en) Zustand eller högstbjudande oder der am meisten bietet
i bra skick gut in Schuss sant wahr
mambo (vard) jemand der noch bei der Mutti wohnt betala (-r, -de, -t) bezahlen
särbo (vard) Partner, die für sich wohnen uppvärmning (-en) Heizung
strax utanför gerade außerhalb sophämtning (-en) Müllabfuhr
villa (-n, -or, -orna) Einfamilienhaus sopor (-na) Müll
tvättmaskin (-en, -er, -erna) Waschmaschine jättehög (-t, -a) sehr hoch
elda (-r, -de, -t) Feuer machen hög (-t, -a) hoch
inomhus drinnnen lika … som so … wie
kvadrat (vard) =kvadratmeter Quadratmeter
Sidan 177
Småstad (-en, småstäder, småstäderna) Kleinstadt Sidan 179
hyreskontrakt (-et, −, -en) Mietvertrag chans (-en, -er, -erna) Chance
i andra hand zweiter Hand renoveringschans (-en, -er, -erna) Renovierungschance
månadsavgift (-en, -er, -erna) Monatsgebühr opraktisk (-t, -a) unpraktisch
avgift (-en, -er, -erna) Gebühr närmare näher
nyrenoverad (-e) frisch renoviert fortfarande immer noch
renoveringsobjekt (-et, −, -en) Objekt mit dessutom außerdem
Renovierungsbedarf juridik Jura
balkong (-en, -er, -erna) Balkon fundera (-r, -de, -t) på darüber nachdenken
kakelugn (-en, -ar, -arna) Kachelofen försöka (-er, -te, -t) versuchen
vanligtvis normalerweise kolla (-r, -de, -t) upp herausfinden
kokvrå (-n, -er, -erna) Kochecke jämförelse (-n, -r, -rna) Vergleich
badrum (-met, −, -en) Badezimmer
wc (-:t, -:n, -:na) = water closet WC Sidan 180
förråd (-et, −, -en) Vorratskammer bingo (-n) Bingo
källare (-n, −, källarna) Keller
vind (-en, -ar, -arna) Dachboden Sidan 181
gemensam (-t, -ma) gemeinsam fördel (-en, -ar, -arna) Vorteil
utom außer nackdel (-en, -ar, -arna) Nachteil
som wie reparation (-en, -er, -erna) Reparatur
kvadratmeter (-n, −, kvadratmetrarna) Quadratmeter gräsklippning (-en, -ar, -arna) Rasenmähen
studentrum (-met, −, -men) Studentenzimmer argumentera (-r, -de, -t) argumentieren
korridor (-en, -er, -erna) Gang emot gegen
radhus (-et, −, -en) Reihenhaus inte riktigt nicht ganz
parhus (-et, −, -en) Paarhaus förbereda (-er, förberedde, förberett) vorbereiten
husbåt (-en, -ar, -arna) Hausboot diskussion (-en, -er, -erna) Diskussion

27
tidig (-t, -a) früh fy pfui

Sidan 182 Sidan 187


swimingpool (-en, -er, -erna) Schwimmbecken drömboende (-t, -n, -na) Traumwohnen
trädgårsdsarbete (-t) Arbeit im Garten luftig (-t, -a) luftig
lägenhetsvisning (-en, -ar, -arna) Wohnungsbesichtigung enorm (-t, -a) riesig
visning (-en, -ar, -arna) Besichtigung hemmabio (-n) Heimkino
hälsa (-r, -de, -t) välkommen willkommen heißen
prospekt (-et, −, -en) Prospekt
sympatisk (-t, -a) sympathisch Kapitel 18
bläddra (-r, -de, -t) blättern kaffeapparat (-en, -er, -erna) Kaffeemaschine
förening (-en, -ar, -arna) Verein kaffe latte Kaffe Latte
kristallkrona (-n, -or, -orna) Kronleuchter kratta (-r, -de, -t) löv Laub harken
hall (-en, -ar, -arna) Flur ta (-r, tog, tagit) upp båten das Boot an Land bringen
svartvit (-t, -a) schwarzweiß förresten übrigens
fotografi (-et, -er, -erna) Photo äsch ach was
vägg (-en, -ar, -arna) Wand apropå à propos
färgglad (färglatt, färgglada) bunt handla (-r, -de, -t) om von … handeln
filt (-en, -ar, -arna) Decke dags Zeit
kudde (-en, -ar, -arna) Kissen
designlampa (-n, -or, -orna) Designerlampe Sidan 189
välplanerad (välplanerat, välplanerade) gut geplant reduktion Reduktion
trägolv (-et, −, -en) Holzfußboden förändring (-en, -ar, -arna) Veränderung
innergård (-en, -ar, -arna) Innenhof suffix (-et, −, -en) Suffix
lägga (-er, la/lade, lagt) ett bud bieten hålla (-er, höll, hållit) igång am Laufen halten
bud (-et, −, -en) Angebot möjlig (-t, -a) möglich
tema (-t, -n, -na) Thema
Sidan 183 nyhet (-en, -er, -erna) Nachricht
mellan … och zwischen … und husdjur (-et, −, -en) Haustier
soffbord (-et, −, -en) Sofatisch introducera (-r, -de, -t) einführen
skrivbord (-et, −, -en) Schreibtisch genomsnitt (-et, −, -en) Durchschnitt
bokhylla (-n, -or, -orna) Bücherregal konsumtion (-en) Konsum
hörn (-et, −, -en) Ecke kaffekonsumtion Kaffeekonsum
krukväxt (-en, -er, -erna) Topfpflanze arbetsplats (-en, -er, -erna) Arbeitsplatz

Sidan 184 Sidan 190


kylskåp (-et, −, -en) Kühlschrank oftare öfter
vykort (-et, −, -en) Postkarte samhälle (-t, -en, -ena) Gesellschaft
golvlampa (-n, -or, -orna) Stehlampe samhällsfråga (-n, -or, -orna) gesellschaftliche Frage
tidtabell (-en, -er, -erna) Fahrplan koffein (-et) Koffein
irriterad (irriterat, irriterade) irritiert koffeinfri (-tt, -a) entkoffeiniert
import (-en) Import
Sidan 185 kaffeimport (-en) Kaffeeimport
matbord (-et, −, -en) Esstisch snabbkaffe (-t) Pulverkaffee
golv (-et, −, -en) Fußboden andel (-en, -ar, -arna) Anteil
skrivbordslampa (-n, -or, -orna) Schreibtischlampe majoritet (-en, -er, -erna) Mehrheit
skåp (-et, −, -en) Schrank mer än hälften mehr als de Hälfte
gardin (-en, -er, -erna) Vorhang mindre än hälften weniger als die Hälfte
soffa (-n, -or, -orna) Sofa
fåtölj (-en, -er, -erna) Sessel Sidan 191
fönster (fönstret, −, fönstren) Fenster funka (-r, -de, -t) funktionieren
bli (-r, blev, blivit) över übrig bleiben
Sidan 186 kopiera (-r, -de, -t) kopieren
arbetsrum (-met, −, -men) Arbeitszimmer kopieringsmaskin (-en, -er, -erna) Kopierer
drömlägenhet (-en, -er, -erna) Traumwohnung kortläsare (-n, −, kortläsarna) Kartenleser
ritning (-en, -ar, -arna) Plan projektor (-n, -er, -erna) Projektor
Aldrig i livet! Nie im Leben! kaffebryggare (-n, −, kaffebryggarna) Kaffeemaschine

28
annars sonst programmera (-r, -de, -t) programmieren
kanna (-n, -or, -orna) Kanne webb-sida (-n, -or, -orna) Homepage
hälla (-er, -de, -t) schütten bolag (-et, −, -en) Firma
skopa (-n, -or, -orna) Schaufel internetbolag (-et, −, -en) Internetfirma
trycka (-er, -te, -t) drücken miljonär (-en, -er, -erna) Millionär
timer (-n) Timer nörd (-en, -ar, -arna) Nerd
koppla (-r, -de, -t) in anschließen datanörd (-en, -ar, -arna) Computernerd
matchande passend utanför als Outsider
port (-en, -ar, -arna) Anschluss lycklig (-t, -a) glücklich
PC (-:n, -:ar, -:arna) PC deprimerad (deprimerat, deprimerade) deprimiert
adapter (-n, -adaptrar, adaptrarna) Adapter till slut endlich
vaktmästare (-n, −, -vaktmästarna) Hausmeister projekt (-et, −, -en) Projekt
fjärrkontroll (-en, -er, -erna) Fernbedienung rubrik (-en, -er, -erna) Überschrift
stänga (-er, -de, -t) av ausschalten lycka (-n) Glück
knapp (-en, -ar, -arna) Knopf entreprenör (-en, -er, -erna) Unternehmer
dubbelsidig (-t, -a) doppelseitig
stopp (-et, −, -en) Stopp Sidan 195
fyll (-er, -de, -t) på auffüllen avdelning (-en, -ar, -arna) Abteilung
IT-avdelning (-en, -ar, -arna) IT-Abteilung personalavdelning (-en, -ar, -arna) Personalabteilung
vara (är, var, varit) sist der/die Letzte sein Vem kan jag hälsa från? Wie ist Ihr Name, bitte?
larm (-et, −, -en) Alarm support (-en) Support
be (ber, bad, bett) bitten
Sidan 192 var god dröj bitte warten Sie
genetiv (-et, −, -en) Genitiv dröja (-er, -de, -t) warten
telefonsamtal (-et, −, -en) Telefongespräch återkomma (-er, återkom, återkommit) später versuchen
övrig (-t, -a) übrig ursäkta Entschuldigung
plats i kön Platz in der Schlange ingen fara nicht schlimm

Sidan 193 Sidan 196


slå (-r, slog, slagit) ett nummer eine Nummer wählen smarta telefoner Smartphones
beställa (-er, -de, -t) tid sich einen Termin geben lassen tandklinik (-en, -er, -erna) Zahnklinik
klippning (-en, -ar, -arna) Haareschneiden trots obwohl
förlora (-r, -de, -t) verlieren kontakta (-r, -de, -t) Kontakt aufnehmen
lånekort (-et, −, -en) Büchereikarte leverans (-en, -er, -erna) Lieferung
ännu noch
hotell (-et, −, -en) Hotel Sidan 197
Barcelona Barcelona vabba (vard) = ta ledigt för vård av sjukt barn frei nehmen
ingår (im Preis) inbegriffen sein um sein Kind zu pflegen
ligga (ligger, låg, legat) liegen AW = After work After Work
central (-t, -a) zentral vara ledig frei haben
ge (-r, gav, givit) upp aufgeben Jag är ledsen Tut mir leid
senaste neueste
spellista (-n, -or, -orna) Wiedergabeliste, Playlist
hörlurar (-na) Kopfhörer Kapitel 19
replik (-en, -er, -erna) Satz in einem Dialog kroppsdel (-en, -ar, -arna) Körperteil
arm (-en, -ar, -arna) Arm
Sidan 194 öga (-t, -on, -onen) Auge
improvisera (-r, -de, -t) improvisieren navel (-n, -navlar, navlarna) Nabel
sportbil (-en, -ar, -arna) Sportwagen midja (-n, -or, -orna) Taille
olaglig (-t, -a) gesetzeswidrig häl (-en, -ar, -arna) Ferse
starta (-r, -de, -t) starten hals (-en, -ar, -arna) Hals
lansera (-r, -de, -t) einführen/ auf den Markt bringen nacke (-n, -ar, -arna) Nacken
Spotify Spotify knä (-t, -n, -na) Knie
musikindustri (-n, -er, -erna) Musikindustrie vad (-en, -er, -erna) Wade
strömmad gestreamt rygg (-en, -ar, -arna) Rücken
laglig (-t, -a) legal höft (-en, -er, -erna) Hüfte
inspirera (-r, -de, -t) inspirieren armbåge (-n, -ar, -arna) Ellbogen

29
finger (fingret, fingrar, fingrarna) Finger hosta (-r, -de, -t) Husten
lår (-et, −, -en) Oberschenkel blodtryck (-et, −, -en) Blutdruck
haka (-n, -or, -orna) Kinn blodtrycksmedicin (-en, -er, -erna) Blutdrucksmedizin
bröst (-et, −, -en) Brust astmamedicin (-en, -er, -erna) Asthmamedizin
öra (-t, öron, öronen) Ohr kräkas (kräks, kräktes, kräkts) sich erbrechen
axel (-n, axlar, axlarna) Schulter slem (-met) Schleim
kind (-en, -er, -erna) Backe ont i magen Bauchschmerzen
ögonbryn (-et, −, -en) Augenbraue apotek (-et, −, -en) Apotheke
stjärt (-en, -ar, -arna) Hintern upptagen (upptaget, upptagna) besetzt
peka (-r, -de, -t) zeigen stackare (-n, −, stackarna) Armer
testa (-r, -de, -t) testen Krya på dig! Gute Besserung!
tävla (-r, -de, -t) wettkämpfen Aj! Au!
febertermometer (-n, febertermometrar, febertermometrarna)
Sidan 199 Fieberthermometer
doktor (-n, -er, -erna) Arzt/Ärztin hostmedicin (-en, -er, -erna) Hustensaft
besvär (-et, −, -en) Beschwerde förkylning (-en, -ar, -arna) Erkältung
ont i huvudet Kopfschmerzen hjärntumör (-en, -er, -erna) Gehirntumor
huvudvärk (-en) Kopfschmerzen migrän (-en) Migräne
var tredje jeder dritte tycka (-er, -te, -t) synd om einem Leid tun
tablett (-en, -er, -erna) Tablette
huvudvärkstablett (-en, -er, -erna) Kopfschmerztablette Sidan 204
om dagen pro Tag agera (-r, -de, -t) spielen
stund (-en, -er, -erna) Weile symtom (-et, −, -en) Symptom
snusa (-r, -de, -t) Snus benutzen patient (-en, -er, -erna) Patient
en hel del ziemlich viel diagnos (-en, -er, -erna) Diagnose
croupier (-n, -er, -erna) Croupier råd (-et, −, -en) Rat
kasino (-t, -n, -na) Kasino läkarbesök (-et, −, -en) Arztbesuch
superkoncentrerad (-e) superkonzentriert relationsexpert (-en, -er, -erna) Beziehungsexperte /
koncentrerad (-e) konzentriert Beziehungsexpertin
koppla (-r, -de, -t) av sich entspannen identitet (-en, -er, -erna) Identität
hockeytränare (-n, −, -hockeytränarna) Hockeytrainer vara (är, var, varit) ihop zusammen sein
ha fullt upp viel zu tun haben tevekväll (-en, -ar, -arna) Fernsehabend
misstänka (-er, -te, -t) im Verdacht haben skogspromenad (-en, -er, -erna) Waldspaziergang
bero (-r, -dde, -t) på an … liegen supertidig (-t, -a) sehr früh
stress (-en) Stress åka (-er, -te, -t) iväg wegfahren
Maldiverna Maldiven mardröm (-men, -mar, -marna) Albtraum
dyka (-er, dök, dykit) tauchen få (-r, fick, fått) tillbaka zurückbekommen
göra (gör, gjorde, gjort) slut Schluss machen
Sidan 201 fågelhatare (-n, −, -na) Vogelhasser
ja- och nej fråga (-n, -or, -orna) Ja-Nein-Frage tänka (-er, -te, tänkt) positivt positiv denken
kunglighet (-en, -er, -erna) jemand der zur königlichen hobby (-n, -er, -erna) Hobby
Familie gehört fågelfri (-tt, -a) vogelfrei
seriefigur (-en, -er, -erna) Comicfigur upplevelse (-n, -r, -rna) Erlebnis
hjälte (-n, -ar, -arna) Held
figur (-en, -er, -erna) Figur Sidan 205
infarkt (-en, -er, -erna) Infarkt
Sidan 202 långsam (-t, -ma) langsam
betala (-r -de, -t) räkningar Rechnungen bezahlen sömntabletter (-en, -er, -erna) Schlaftabletten
magproblem (-et, −, -en) Magenproblem
Sidan 203
må (-r, -dde, -tt) illa schlecht sein
göra (gör, gjorde, gjort) ont weh tun Kapitel 20
svettas (svettas, svettades, svettats) schwitzen notis (-en, -er, -erna) Notiz
svårt att andas Atmungsbeschwerden underrubrik (-en, -er, -erna) Untertitel
yr (-t, -a) schwindelig schwindlig mirakel (miraklet, −, miraklen) Wunder
vårdcentral (-en, -er, -erna) Zentrum für ambulante ränta (-n, -or, -orna) Zins
Behandlung gå (-r, gick, gått) upp steigen

30
snökaos (-et, −, -en) Schneechaos vinst (-en, -er, -erna) Gewinn
arbetslöshet (-en) Arbeitslosigkeit ta det lugnt es ruhig angehen lassen
gå (-r, gick, gått) ner sinken
vann gewann Sidan 208
oavgjort unentschieden tidningssida (-n, -or, -orna) Zeitungsseite
oavgjord (oavgjort, oavgjorda) unentschieden demonstrera (-r, -de, -t) demonstrieren
tomte (-n, -ar, -arna) Heinzelmännchen byggnad (-en, -er, -erna) Gebäude
bostadslån (-et, −, -en) Wohnungsdarlehen märka (-er, -te, -t) merken
seriekrock (-en, -ar, -arna) Massenkollision bevisa (-r, -de, -t) beweisen
skadad (-t, -e) verletzt risk (-en, -er, -erna) Risiko
arbetsförmedling (-en, -ar, -arna) Arbeitsamt drabbas (drabbas, drabbades, drabbats) betroffen sein
sjunka (-er, sjönk, sjunkit) sinken drabba (-r, -de, -t) betreffen
färre weniger möjlighet (-en, -er, -erna) Möglichkeit
farlig (-t, -a) gefährlich
Sidan 207 sann (sant, sanna) wahr
meddela (-r, -de, -t) mitteilen arbetslöshet (-en) Arbeitslosigkeit
höja (-er, -de, -t) erhöhen missnöjd (missnöjt, missnöjda) unzufrieden
chefsekonom (-en, -er, -erna) Chefökonom laga (-r, -de, -t) reparieren
förvånad (förvånat, förvånade) erstaunt göra (gör, gjorde, gjort) i ordning fertigstellen
höjning (-en, -ar, -arna) Erhöhung sammanfatta (-r, -de, -t) zusammenfassen
rekordlåg (-t, -a) rekordniedrig banktjänsteman (-nen, banktjänstemän, banktjänstemännen)
låg (-t, -a) niedrig Bankbeamter
nivå (-n, -er, -erna) Niveau stjäla (-r, -de, -t) stehlen
inflation (-en) Inflation vinkonsumtion (-en) Weinkonsum
stiga (stiger, steg, stigit) steigen hälsa (-n) Gesundheit
binda (binder, band, bundit) binden
marginal (-en, -er, -erna) Überschuss Sidan 209
match (-en , -er, -erna) Spiel ekonominyheter (-na) Wirtschaftsnachrichten
gå ut hårt gut anfangen börs (-en, -er, -erna) Börse
göra (gör, gjorde, gjort) mål Tor schießen euro (-n, −, na) Euro
kontra (-r, -de, -t) kontern dollar (-n, −, -na) Dollar
publik (-en) Zuschauer stå (-r, stod, stått) i entsprechen, kosten
stöd (-et, −, -en) Unterstützung Norrland Norrland
publikstöd (-et) Unterstützung der Zuschauer Svealand Svealand
vrida (vrider, vred, vridit) drehen Götaland Götaland
kran (-en, -ar, -arna) Wasserhahn
himmel (himlen) Himmel Sidan 210
pub (-en, -ar, -arna) Kneipe fattas (fattas, fattades, fattats) fehlen
riktig (-t, -a) richtig sändning (-en) Sendung
slang (-en, -ar, -arna) Schlauch kulturhistoriker (-n, −, -na) Kulturhistoriker/in
inträffa (-r, -de, -t) eintreffen roa (-r, -de, -t) sig sich vergnügen
trafikolycka (-n, -or, -orna) Verkehrsunfall äga (-er, -de, -t) besitzen
trafik (-en) Verkehr insamling (-en, -ar, -arna) (Spenden-)Sammlung
olycka (-n, -or, -orna) Unfall namninsamling (-en, -ar, -arna) Unterschriftensammlung
bilist (-en, -er, -erna) Autofahrer/in rädda (-r, -de, -t) retten
snöoväder (snöovädret, −, snöovädren) Schneeunwetter ändra (-r, -de, -t) sig seine Auffassung ändern
försiktig (-t, -a) vorsichtig helt enkelt ganz einfach
resultat (-et, −, -en) Ergebnis konto (-t, -n, -na) Konto
desperat (-a) desperat Schweiz Schweiz
jultomte (-n, -ar, -arna) Weihnachtsmann pågå (-r, pågick, pågått) laufen
dela (-r, -de, -t) ut verteilen föra (för, -de, -t) över überführen
klappar (-na) Geschenke belopp (-et, −, -en) Betrag
taxibolag (-et, −, -en) Taxiunternehmen total (-t, -a) total
service (-n) Service riskera (-r, -de, -t) riskieren
specialutbildad (-e) spezialausgebildet nåt (=något) etwas
chaufför (-en, -er, -erna) Fahrer/in fängelse (-t, -r, -rna) Gefängnis
Bahamas Bahamas
storvinst (-en, -er, -erna) Hauptgewinn

31
Sidan 211 biomedicinsk analytiker biomedizinische(r) Analytiker/in
orolig (-t, -a) unruhig gymnasielärare (-n, −, -gymnasielärarna) Gymnasiallehrer/in
överraskning (-en, -ar, -arna) Überraschung optimist (-en, -er, -erna) Optimist/in
packa (-r, -de, -t) upp auspacken exempelvis beispielsweise
bland zwischen, unter kulturarbetare (-n, −, kulturarbetarna) Kulturarbeiter/in
giftspindel (-n, -giftspindlar, giftspindlarna) Giftspinne anställning (-en, -ar, -arna) Anstellung
spindel (-n, spindlar, spindlarna) Spinne inkludera (-r, -de, -t) mit einbeziehen
glasburk (-en, -ar, -arna) Glas typ/typer av Art/Arten von
terrarium (terrariet, terrarier, terrarierna) Terrarium rekrytering (-en, -ar, -arna) Rekrutierung
krypa (-er, kröp, krupit) in reinkriechen behov (-et, −, -en) Bedarf
terrass (-en, -er, -erna) Terrasse gruvteknik (-en, -er, -erna) Bergbautechnik
medium (mediet, medier, medierna) Medium skjutsköterska (-n, -or, -orna) Krankenschwester
vana (-n, -or, -orna) Gewohnheit akuten Notaufnahme
medievana (-n, -or, -orna) Mediengewohnheit akutsjuksköterska (-n, -or, -orna) Akutkrankenschwester
vardag (-en, -ar, -arna) Wochentag operation (-en, -er, -erna) Operation
dagstidning (-en, -ar, -arna) Tageszeitung operationssjukssköterska (-n, -or, -orna) OP-Schwester
slå (-r, slog, slagit) ihop zusammen legen systemutvecklare (-n, −, systemutveckarna)
kvällstidning (-en, -ar, -arna) Abendzeitung Systementwickler/in
webbradio (-n) Webradio informatör (-en, -er, -erna) PR-Manager/in
industriarbete (-t, -n, -na) Industriearbeiter/in
Sidan 211 truckförare (-n, −, -na) Gabelstaplerfahrer/in
Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) montör (-en, -er, -erna) Monteur/in
(Gewerkschaftliche) Zentralorganisation Högskoleverket Hochschulamt
schwedischer Akademiker talang (-en, -er, -erna) Talent
publicera (-r, -de, -t) veröffentlichen vägledare (-n, −, -vägledarna) Berater/in
prognos (-en, -er, -erna) Vorhersage studievägledare (-n, −, studievägledarna) Studienberater/in
arbetsmarknad (-en, -er, -erna) Arbeitsmarkt yrkesvägledare (-n, −, yrkesvägledarna) Berufsberater/in
akademiker (-n, −, -na) Akademiker/in
rapport (-en, -er, -erna) Bericht Sidan 213
konkurrens (-en) Konkurrenz kortfattad (kortattat, kortfattade) kurzgehalten
balans (-en) Gleichgewicht nyhetsartikel (-n, nyhetsartiklar, nyhetsartiklarna)
statistiker (-n, −, -na) Statistiker/in Nachrichtenartikel
biomedicin (-en) Biomedizin väcka (-er, väckte, väckt) intresse ein Interesse wecken
analytiker (-n, -er, -erna) Analytiker/in

32

Das könnte Ihnen auch gefallen