You are on page 1of 9

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

TINGKAT 7 - 8, BLOK D4, KOMPLEKS D


PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN
PERSEKUTUAN
62530 PUTRAJAYA

PENILAIAN PENGETAHUAN
( KNOWLEDGE ASSESSMENT )

KOD UNIT EE-021-2:2012 ELECTRONIC EQUIPMENT


KOMPETENSI/COMPETENCY INSTALLATION, TROUBLESHOOTING &
UNIT CODE MAINTENANCE

TAJUK UNIT
E01: ELECTRONIC EQUIPMENT & APPLIANCE
KOMPETENSI/COMPETENCY
INSTALLATION
UNIT TITLE

NO. KOD / CODE NO. EE-021-2:2012/PP/E01/(2/2)

NAMA CALON/CANDIDATE’S
NAME
NO KAD PENGENALAN/NRIC
NO.
MASA/TIME

TARIKH/DATE

KEPUTUSAN PENILAIAN/ASSESSMENT RESULT


TERAMPIL/BELUM TERAMPIL
MARKAH/SCORE: %
COMPETENT/ NOT COMPETENT
ULASAN PEGAWAI PENILAI/ASSESSORCOMMENT:

Tarikh/Date :

TandatanganPegawaiPenilai/As
sessor’s Signature

Nama/Name :
Arahan kepada calon/Instruction to candidate:
1. Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.
2. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.
3. Sila jawab semua soalan.
4. Dilarang membawa nota dan sebarang bahan rujukan kecuali yang
dibenarkan.
5. Dilarang meniru semasa penilaian.
6. Dilarang membawa keluar kertas soalan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 8 MUKASURAT BERCETAK


MukaSurat/ Page :3
NO. KOD / CODE NO. HT-110-3:2011-C01/KA(1/1) Drpd/of :8

SULIT

BAHAGIAN A (soalan aneka pilihan)


1.Apakah langkah yang perlu di ambil untuk mengenalpasti peralatan elektronik yang
hendak diselenggara?

A. Membaca buku manual.


B. Bertanya kepada pembekal.
C. Merujuk kepada daftar peralatan.
D. Membaca name plate pada peralatan elektronik.
(1 markah)

2.Apakah tujuan utama melakukan penyelengaraan pada peralatan elektronik?

A. Untuk menjimatkan kos penyelengaraan.


B. Untuk memudahkan kerja-kerja penyelengaraan.
C. Untuk mengelakkan peralatan elektronik mudah rosak.
D. Untuk memanjangkan jangka hayat sesuatu peralatan elektronik.
(1 markah)

3.Kekerapan penyelenggaraan dilakukan adalah ditentukan dengan menganalisa


keadaan persekitaran di mana peralatan beroperasi.Apakah rutin yang terdapat di
dalam penyelengaraan pencegahan?

A. Melihat dan mencari kerosakan.

B. Melaksanakan aktiviti membetul.

C. Membaiki atau menggantikan bahagian yang rosak.

SULIT
D. Membantu juruteknik penyelengaraan dalam aktiviti penyelengaraan.

(1 markah)

4. Nyatakan perkara-perkara yang perlu ada bagi membangunkan satu senarai semak
peralatan elektronik.
I. Daily PM procedure
II. Weekly PM procedure
III. Average PM procedure
IV. Performed PM procedure
A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV
(1 markah)

5. Apakah pengetahuan asas tentang peralatan bagi tujuan penyelenggraan


peralatan?
i. Spesifikasi peralatan tersebut
ii. Gambarajah litar dan susunatur komponen
iii. Spesifikasi komponen yang digunakan dalam sistem tersebut
iv. Spesifikasi ujian yang boleh dilaksanakan untuk menguji tahap kemampuan
peralatan tersebut

A. I dan II
B. II dan III
C. I,II dan III
D. I,III dan IV
(1 markah)
MukaSurat/ Page :5
NO. KOD / CODE NO. HT-110-3:2011-C01/KA(1/1) Drpd/of :8

SULIT

BAHAGIAN B (soalan betul/salah)

Gariskan jawapan yang betul.

1. Maklumat spesifikasi biasanya terbahagi kepda 2 bahagian iaitu manual


arahan operasi dan manual servis. (BETUL/SALAH).(1 markah)

2. Di antara kesan-kesan yang ketara dari perekodan data penyenggaraan ialah


Asas-asas pengiraan bagi bahan-bahan bagi membaiki dapat disediakan.
(BETUL/SALAH) (1 markah).

3. Spesifikasi peralatan menerangkan Ketepatan pengukuran yang mampu


dilakukan(BETUL/SALAH). (1 markah)

4. Penulisan laporan melaui IT adalah adalah sesuai bagi pegawai atau


juruteknik. (BETUL/SALAH). (1 markah)

5. Laporan mestilah mengandungi arahan,persediaan,perancangan dan


susunatur sahaja. (BETUL/SALAH). (1 markah)

BAHAGIAN C (isi tempat kosong)

Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

1. Laporan harian,………….. , laporan bulanan dan ………………. Adalah penting


untuk mengetahui status dan menganalisa peralatan/mesin tersebut. (1 markah)

2. Untuk pengesahan jangka panjang …………… pemeriksaan menjadi satu


kemestian. (1 markah)

SULIT
3. Maklumat spesifikasi oleh pengeluar mengandungi ……………. dan ……………
(1 markah)

4. Konsep membentuk laporan juga memberi manfaat yang sama kepada mereka
yang ingin membentuk ……………., Kertas Kerja, …………….., Kertas Cadangan
Seminar / Ceramah dan yang seumpamanya. (1 markah)

5. Menulis Laporan melalui IT ini adalah kursus lanjutan kepada Kursus


Pemprosesan Kata (Microsoft Word) dan ………………….., …………………. dan
…………………….. (1 markah)

BAHAGIAN D (Jawapan Pendek)

Jawab di dalam kertas jawapan yang disediakan.

1. Berikan tujuan laporan. ( 2 markah )


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Rekod-rekod penyelenggaraan merupakan rekod-rekod yang mengandungi :

i. ………………………………………………………………………………………..
ii. ………………………………………………………………………………………..
iii. ………………………………………………………………………………………..
iv. ………………………………………………………………………………………..
v. ………………………………………………………………………………………..
(5 markah)

3. Senaraikan fasa menghasilkan laporan

i. ………………………………………..
ii. ………………………………………..

iii. ………………………………………..

iv. ………………………………………..
MukaSurat/ Page :7
NO. KOD / CODE NO. HT-110-3:2011-C01/KA(1/1) Drpd/of :8

SULIT
v. ………………………………………..

vi. ………………………………………..

(3 markah)

Skema jawapan utk PP

BAHAGIAN A
1.A

2.D

3.C

4.C

5.D

BAHAGIAN B

1.BETUL

2.BETUL

3.BETUL

4.BETUL

5.SALAH

SULIT
BAHAGIAN C

1.Laporan mingguan,laporan tahunan

2.jadual rekod

3.manual arahan operasi,manual servis

4.buku manual,kertas cadangan projek

5.kursus teknik menulis laporan,kertas kerja,minit mesyuarat

BAHAGIAN D

1. Keputusan pemeriksaan (inspection) dicatitkan dalam


jadual senarai ujian dan pemeriksaan (check list & inspection table). Senarai
ujian biasanya digunakan untuk menentukan kuantiti pencapaian bagi
pengamatan rutin dan regular. tandaan ujian dan simbol dapat ditentukan.

2.

i. Sejarah prosedur-prosedur penyelenggaraan yang dilakukan


ii. Data-data tentang tindakan pembaikan yang telah diambil
iii. Kos pembaikan
iv. Bahan-bahan ganti yang digunakan
v. Jumlah jam yang diambil untuk menyelesaikan kerosakan

3.
vii. Arahan
viii. Persediaan

ix. Perancangan dan Susunatur

x. Rangka isi laporan

xi. Prinsip-prinsip Penulisan

xii. Mengulangkaji / Semakan


MukaSurat/ Page :9
NO. KOD / CODE NO. HT-110-3:2011-C01/KA(1/1) Drpd/of :8

SULIT

SULIT