You are on page 1of 4

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

TINGKAT 7 - 8, BLOK D4, KOMPLEKS D


PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62530 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
( ASSIGNMENT SHEET )

KOD DAN NAMA


PROGRAM / EE-021-2:2012 ELECTRONIC EQUIPMENT
PROGRAM’S CODE & INSTALLATION, TROUBLESHOOTING & MAINTENANCE
NAME
TAHAP / LEVEL L2

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI / E06: ELECTRONIC EQUIPMENT & APPLIANCE
COMPETENCY UNIT NO. INSTALLATION
AND TITLE
1. Identify electronic appliance installation
requirements
NO. DAN PENYATAAN 2. Prepare electronic appliance installation
AKTIVITI KERJA / WORK requirements
ACTIVITIES NO. AND 3. Install electronic appliance
STATEMENT 4. Confirm customer acceptance
5. Report instrument and test equipment

Muka Surat / Page : 1


NO. KOD –
Drpd / of : 2
Kod NOSS -No. CU/No.
Kertas Tugasan
NO. KOD / CODE NO. MUKA SURAT –
NYATAKAN JUMLAH
EE-021-2:2012-C06/T(1/3)
HELAIAN KERTAS TUGASAN

TAJUK/TITLE : PENGENALAN KEPADA CAKERA PADAT DAN SISTEM SIARAYA


.
TUJUAN/PURPOSE :
Kertas Tugasan adalah bertujuan untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman
pelatih mengenai jenis – jenis cakera padat dan sistem siaraya
Muka Surat / Page : 2
NO. KOD / CODE NO. HT-110-3:2011-C01/T(1/9)
Drpd/of : 2

ARAHAN/INSTRUCTION :

 Pernyataan arahan tugasan yang perlu diikuti oleh pelatih. Arahan perlulah jelas
dan menjurus kepada Learning Outcome.
 Pelatih boleh merujuk Kertas Penerangan
EE-021-2:2012/C06/P(1/3)

BAHAGIAN A.
SOALAN ANEKA PILIHAN

1. Apakah prinsip kendalian yang digunakan oleh semua pemain cd /dvd?

a. Teknologi pulse code modulation


b. Teknologi pulse uncode modulation
c. Teknologi kendalian denyut segerak
d. Teknologi penyahkendalian denyut segerak

2. Berapakah keupayaan CD-ROM menyimpan data?

a. 450 hingga 600mb


b. 550 hingga 600mb
c. 600 hingga 700mb
d. 650 hingga 700mb

3. Apakah nama lain bagi CD-RW?

a. CD – ROM
b. CD - E
c. CD - WORM
d. CD – R

4. Pada tahun berapakah DVD berada dalam pasaran?

a. 1997
b. 1996
c. 1995
Muka Surat / Page : 3
NO. KOD / CODE NO. HT-110-3:2011-C01/T(1/9)
Drpd/of : 2

d. 1994

5. Berapakah kepantasan asas bagi sesebuah pemacu careka padat?

a. 150kb per saat


b. 250kb persaat
c. 350kb persaat
d. 450kb persaat
5 MARKAH

BAHAGIAN B

Soalan Dibawah Merupakan Soalan Isi Tempat Kosong. Setiap Satu Tempat Kosong
Mewakili 1 Markah

1. Fungsi _______________ adalah menyimpan data yang diterima untuk


digunakan bagi pemprosesan data.

2. CD-ROM mampu menyimpan data antara 650 hingga 700 MB iaitu


bersamaan dengan _____________ muka surat bercetak yang penuh dengan
teks.

3. Pada asalnya DVD merujuk kepada Digital Video Disk dan kemudiannya
diganti kepada _______________________

4.
5. Teknologi CD-ROM menggunakan __________________sebagai kaedah
penulisan data.

5. Optical pick-up unit mendapat data daripada cakera dan menukarkan ____________
kepada isyarat elektrik

5 MARKAH
BAHAGIAN C. RAM
OPTICAL PICK-UP UNIT
ISI TEMPAT KOSONG PADA GAMBARAJAH DIBAWAH

DIGITAL SIGNAL
1. PROCESSING 3

4 D/A CONVERTER
2

5
Muka Surat / Page : 4
NO. KOD / CODE NO. HT-110-3:2011-C01/T(1/9)
Drpd/of : 2

5 MARKAH

SKEMA JAWAPAN

BAHAGIAN A

1. A
2. D
3. B
4. B
5. A

BAHAGIAN B

1. RAM
2. 300,00
3. DIGITAL VERSATILE DISK
4. PACARAN LASER
5. CAHAYA LASER

BAHAGIAN C

1. RF AMPLIFIER
2. CONTROL SYSTEM
3. DIGITAL FILTER
4. SERVO SIGNAL PROCESSING
5. DIGITAL OUT