Sie sind auf Seite 1von 33

PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, GzÉÆåÃUÀ ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001.

¸ÀASÉå: Dgï(2)310/2012-13-/¦J¸ï¹ ¢£ÁAPÀ: 09-01-2013


C¢ü¸ÀÆZÀ£É
1.
DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÁ®PÁ®PÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ
£ÉêÀÄPÁw ºÁUÀÆ DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006 gÀrAiÀÄ°è PɼÀPÀAqÀ vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä
ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹zÉ:-

PÀæªÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À


¸ÀASÉå ¸ÀASÉå
UÀÆæ¥ï-`J‘ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
01 vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ 03(¨Áå¯Á)
02 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À £Á«PÀ ²°à 01
03 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À §AzÀgÀÄ C¢üPÁj/G¥À ¤zÉðñÀPÀgÀÄ 01
04 OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ (¥sÁªÀiÁð¸ÀÄånPÀ¯ï PɫĹÖç) 01
05 «ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è «ÄãÀÄUÁjPÉ »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ 05
06 ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ) 02
07 ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ («µÀ«eÁÕ£À «¨sÁUÀ) 03
08 ªÁvÁð E¯ÁSÉAiÀÄ°è »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ 05
UÀÆæ¥ï-`©‘ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
09 ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj (zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ «¨sÁUÀ) 01
10 ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj (fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ) 02
11 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ 03
12 PÁSÁð£ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁAiÀÄègÀÄUÀ¼À, PÉÊUÁjPÁ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¸ÀÜöå ¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄzÀ°è£À PÁSÁð£ÉUÀ¼À 11
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ
13 ¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è£À ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ 18
14 ¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è£À £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ/¥ÀÄgÀ¸À¨sÉUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ 23
UÀÆæ¥ï-`¹‘ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
15 ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¹«¯ï) 100
16 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10
¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ(PÀ£ÀßqÀ ¥ÀArvÀgÀÄ-03. »A¢ ¥ÀArvÀgÀÄ-03. DAUÀè¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ-03, PÀ¯É
«¨sÁUÀ-01)
17 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À QªÀÅqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è 13
¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ(¨sËvÀ«eÁÕ£À-03, fêÀ «eÁÕ£À-03, ¨sÁµÁ ¥ÀArvÀgÀÄ-02, PÀ¯Á ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ – 05)
18 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À QªÀÅqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10
¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ
19 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ« 13
¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ
20 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À §Ä¢ÞªÀiÁAzÀå ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è 02
¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
21 «PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¹ÖjAiÉÆà mÉÊ¥ï 02
D¥ÀgÉÃlgï/PÁ¦ü Jrlgï
22 «PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¥ÀÆæ¥sï jÃqÀgï 01
23 «PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀÄ 03
24 PÁ«ÄðPÀ gÁdå «ªÀiÁ AiÉÆÃd£Á (ªÉÊ) ¸ÉêÉUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥sÁªÀÄð¹¸ïÖ 07
25 PÁ«ÄðPÀ gÁdå «ªÀiÁ AiÉÆÃd£Á (ªÉÊ) ¸ÉêÉUÀ¼À E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À gÉÃrAiÉÆÃUÁæ¥sÀgï 02
2
26 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï 03
27 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À PÉÊUÁjPÁ «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 20
28 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï(¹«¯ï) 06
29 ¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ («zÀÄåvï) 06
30 ¥ËgÁqÀ½vÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¹«¯ï) 07
31 ªÁ¸ÀÄÛ ²®à E¯ÁSÉAiÀÄ°è DPÀÈw gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀÄ 03
32 DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁATåPÀ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁATåPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 40
n¥ÀàtÂ: C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀVÃðPÀgÀtªÀÅ C¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ
M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ.
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÉà Cfð ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝ°è,
CAvÀºÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É¬Ä®èzÉà wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (ON-LINE) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß
RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
1) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä On-Line £À°è ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2) C¨såÀ yðUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ ¸ÀÆPÀÛ
PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
3) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À°è C¥ÀÆtð ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝ°è Cfð wgÀ¸ÀÌøvÀUÉƼÀÀÄzÀÄ.
CfðAiÀÄ°è «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAPÀtzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ
CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ:-
GM-General Merit ST-Scheduled Tribe
C-I-Category I Ex-MP-Ex-Military Person
2A-Category 2A Rural-Rural Reservation
2B-Category 2B KMS-Kannada Medium Student
3A-Category 3A PDP-Project Displaced Person
3B-Category 3B PH-Physically Handicapped
SC-Scheduled Caste

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£:É - C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä EaÒ¹zÀÝ°è, CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæw
ºÀÄzÉÝUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV Cfð ¸À°è¹ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
2. ±ÀÄ®Ì:-
¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ, ¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 300/-
¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1 ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ«PÀ® ºÁUÀÆ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ 25/-
2.1 ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÁSÉUÀ¼À°è ZÀ®£ï ¤Ãr ºÀt ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¸ÀA§AzsÀ
ON-LINE £À°è Cfð ¸À°è¹ ¨ÁåAQ£À ZÀ®£ïUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¨ÁåAPïUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÁV ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ r.r., ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
3. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ONLINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä PɼÀPÀAqÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV
w½zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ
ºÀAvÀ 1:- C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ C¢üPÀÈvÀ ªÉʨï¸ÉÊmï “http://kpsc.kar.nic.in“£ÀÄß vÉÉgÉzÀ
PÀÆqÀ¯Éà PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ‘Application For Group “A”, “B”, and “C” Technical posts’
JAzÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C¢ü¸ÀÆZÀ£É/¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì/¨ÁåAQ£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀ°zÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ Cfð ¸À°¸
è ÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà N¢PÉÆAqÀÄ CzÀgÀAvÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
3

ºÀAvÀ 2:- CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀ£Àß EwÛÃZÉV£À ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ©½AiÀÄ
ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ®UÀwÛ¹ CzÀgÀ PɼÀUÉ PÀ¥ÀÄà ±Á¬ÄAiÀÄ ¸ÉÌZï/ªÀiÁPÀðgï ¥É¤ß¤AzÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr (AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ
¨sÁªÀ avÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ) £ÀAvÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ (Photo) ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ F PɼÀV£À C¼ÀvÉ
¥ÀæPÁgÀ ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁr ElÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
o ¥sÉʯï C¼ÀvÉ<100 PÉ© ¥Á¸ï ¥ÉÆÃmïð ¨sÁªÀavÀæzÀ C¼ÀvÉUÀ¼ÀÄ:
o r¦L »£É߯É=100 r¦L 45 JA.JA (GzÀÝ) X 35 JA.JA (CUÀ®)
o EªÉÄÃeï C¼ÀvÉ=100%
o PÀ®gï ¸À» C¼ÀvÉ:
20JA.JA (GzÀÝ) X 35 JA.JA (CUÀ®)
o eɦEf (jpeg)

ºÀAvÀ 3:- ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁr CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁrzÀ
£ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉƪ
Û ÉÄä PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ. CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼À°è
K£ÁzÀgÀÆ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÁVzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä Edit ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CUÀvÀå wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

ºÀAvÀ 4:- CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉAiÉÄAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ
¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ (Photo)ªÀ£ÀÄß upload ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. Photo upload ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ
CfðAiÀÄ°è£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉAiÉÄAzÀÄ M¦ààgÀÄvÉÛÃ£É (I agree) JA§ WÉÆõÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ,
C£ÀAvÀgÀªÉà Generate Challan ªÀÄvÀÄÛ Application Preview ªÀÄÆqÀ°zÀÄÝ, JgÀqÀ£ÀÆß Download ªÀiÁr
PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ ZÀ®£ïC£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ
ElÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¥ÉÃQë¹zÁUÀ F ZÀ®£ï C£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.

ºÀAvÀ 5:- Download ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁzÀ Challan £À°ègÀĪÀ ±ÀÄ®Ì̪À£ÀÄß ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
±ÁSÉUÀ¼À°è ZÀ®£ï ¤Ãr ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ
£ÀAvÀgÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï C£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¨ÁåAQ£À°è ±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAw®è. r.r., ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
±ÀÄ®Ì ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌøvÀUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
3.1 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CfðAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀĨÉÃPÁzÀ°è, Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ
ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄÄ, DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À Check Status °AQ£À°è ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, CfðAiÀÄÄ
¹AzsÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä CfðAiÀÄ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï £À°è
zÉÆgÉAiÀÄ¢zÀ°è ¤ÃªÀÅ ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀªÀżÀî ZÀ®£ï ¥ÀæwAiÉÆA¢UÉ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.
3.2 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÀÆ «¼ÀA§ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄÄAavÀªÁV
CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. MªÉÄä ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°Aè iÀÄÆ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è
CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
* Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ: 15-01-2013.
* Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-02-2013.
* ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-02-2013.

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: On-line ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉ CxÀªÁ ¸ÀªÀĸÉå
JzÀÄgÁzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) 9611741448 ªÀÄvÀÄÛ 9611776119 C£ÀÄß ¨É½UÉÎ 8:00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ
8.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
4. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ:-
C) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
4

D) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧâ
ºÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉÃ
£ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
E) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À
zÀPÀë ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
F) zÉÊ»PÀªÁV C£ÀºÀðgÁVzÁÝgÉA§ÄzÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀºÀðgÉA§ÄzÁV wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ
¥ÀÆt𠫪ÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÁ¢j¹PÉÆArzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ «ªÉÃZÀ£ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ®Æè F
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è.
¤UÀ¢vÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ CºÀðvÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ F ªÉÄîÌAqÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÁV Cfð
¸À°è¸À®Ä CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.
5 (1) PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë:-
PÁ®PÁ¯PÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ
DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀAvÉ, DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ C¢ü¸ÀÆa¸À¯ÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
vÁAwæPÀ / vÁAwæPÉÃvÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁUÀ®Ä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ
ªÀÄlÖzÀ 150 CAPÀUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ°zÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÀ¤µÀ× 50 CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀqÁØAiÀĪÁV vÉÃUÀðqÉ ºÉÆAzÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.
¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÀ¤µÀ× 50 CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ F PÀ£ÀßqÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è
¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è.
DzÀgÉ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ «£Á¬Äw §UÉÎ PɼÀPÀAqÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
`` J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. CxÀªÁ EzÀPÉÌ vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ WÉÆö¸À®àlÖ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CxÀªÁ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëVAvÀ ªÉÄîälÖzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå
¨sÁµÉAiÀiÁV, CxÀªÁ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV CxÀªÁ LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁV (DzÀgÉ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀwæPÉAiÀÄ
«µÀAiÀÄUÀ¼À¯ÉÆèAzÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ) CxÀªÁ ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr
vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ EzÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ°è F »AzÉ
£ÀqɸÀ®àlÖ PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ
¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ «£Á¬Äw ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ ''.
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£:É - J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßV C¨sÀå¹¹gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÄÀ PÉƼÀî¯ÉèÉÃQgÀÄvÀÛzÉ.
PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ «£Á¬Äw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CfðAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w MzÀV¸À¢zÀÝ°è ªÉÄð£À «£Á¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðvÉ ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è.
¸ÀÆZÀ£É:- PÀ£ÀßqÀ PÀqÁØAiÀÄ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë §UÉÎ ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï “ http://kpsc.
kar.nic.in/SYLLABUS “ £À°è ©vÀÛj¸À¯ÁVzÉ.
5.2 vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À (¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÄÌ):-
PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðgÁzÀ £ÀAvÀgÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
(¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌ) (¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006gÀ G¥À¤AiÀĪÀÄ 6gÀ£ÀéAiÀÄ
C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ
«ÄøÀ¯Áw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1:3 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ DºÁ餸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ
vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað£À°è ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
¸ÀAzÀ±Àð£À £ÀqɸÀĪÀ GzÉÝñÀ JAzÀgÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÄÌ §AiÀĹzÀ ºÀÄzÉÝUÉ CªÀgÀ CºÀðvÉ, ªÀåQÛvÀé, ¸ÀA§A¢üvÀ
«µÀAiÀÄzÀ°è ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðvÉ, ¸ÀÆPÀëöävÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀÈðvÀé ±ÀQÛ, ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ºÁUÀÆ «µÀAiÀÄzÀ°£
è À ¥ÀjeÁÕ£À ºÁUÀÆ
E¤ßvÀgÀ «±ÉõÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÁVzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è UÀ½¹zÀ
±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À eÉõÀ×vÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ
ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 15 (ºÀ¢£ÉÊzÀÄ)
5

5.3 ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆëÄw:-


5.3 (J) ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ:- CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ
C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆa¹gÀĪÀ PÀ¤µÀ× «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.
¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ ºÉaÑ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
5.3 (©) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÁUÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ
¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
5.3 (¹) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝUÉ DzÀåvÁ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÁUÀ®Æ DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ
«zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¹gÀĪÀ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÁßzsÀj¹
C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÁUÀ®Æ ¸ÀºÀ DzÀåvÁ «zÁåºÀðvÉ
ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÁ «zÁåºÀðvÉ ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À CAPÀUÀ¼À KPÀ eÉõÀ×vÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ
«ÄøÀ¯Áw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ°è
UÀ½¹gÀĪÀ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ DºÁ餸ÀĪÀÅzÀjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è J¯Áè
¸É«Ä¸ÀÖgï / ªÀµÀðUÀ¼À°è UÀ½¹gÀĪÀ MmÁÖgÉ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹ UÀjµÀ× ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV
£ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÀÅ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£É ¨Áj UÀ½¹gÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ,
MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¨Áj §gÉzÀÄ GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D
CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ eÉÆvÉUÉ UÉæÃ¸ï ªÀiÁPïìð£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ
CAPÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ UÉæÃqï CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ UÉæÃqï CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ
CAPÀUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¹ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉÃ
£ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀåvÁå¸À PÀAqÀħAzÀ°è C¨sÀåyðAiÉÄà dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ¦àzÀÝ°è DAiÉÄÌUÉ
¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
5.4 ªÀAiÉÆëÄw:- C£ÀĸÀÆaAiÀÄ°è DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆa¹zÀAvÉ, CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ¤µÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¤UÀ¢vÀ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß
«ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
F PɼÀV£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉaѸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(C) C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ
PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ
¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁéªÀÄå CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀÄzÀ°è ºÀÄzÉÝ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ »AzÉ
ºÉÆA¢zÀÝ°è UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ D ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀgÉÆÃ
CxÀªÁ »AzÉ ¸À°è¹zÀÝgÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 10 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
(D) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ£ÁVzÀÝ°è CªÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀzÀ°è JµÀÄÖ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ£ÉÆà CµÀÄÖ
ªÀµÀðUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
«ªÀgÀuÉ:- (1) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀÆzÀ¼À, £ËPÁzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄ zÀ¼ÀzÀ°è
AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃzsÀ£À®èzÀ) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ DzÀgÉ r¥sÉ£ïì ¸ÉPÀÆåjn PÉÆÃgï, d£ÀgÀ¯ï
j¸Àªïð EAf¤AiÀÄjAUï ¥sÉÆøïð, ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁ «Ä°lj zÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ
¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ
(2) PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ PÉÆ®è®àlÖ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À
PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ (¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ
CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
C) CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ
CxÀªÁ
6

D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ »rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ


¥Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¦AZÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ
©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ.
CxÀªÁ
E) ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¹§âA¢ PÀrvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ CAvÀºÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ.
CxÀªÁ
F) vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt¢AzÁV vÉUÉzÀĺÁQgÀĪÀ CxÀªÁ
PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ
ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ:-
i) ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¦AatÂzÁgÀgÀÄ.
ii) «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA¢ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ.
iii) UÁå®Anæ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ.
«ªÀgÀuÉ:- PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀzÀ°èÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀr
§gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ ¤¢ðµÀÖ M¥ÀàAzÀªÀÅ ¥ÀÆtðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀÄ£Àgï GzÉÆåÃUÀPÉÌ Cfð ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ
CªÀjUÉ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J¯Áè ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß
vÀåf¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw®è. EAvÀºÀªÀgÀÄ Cfð
¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¸ÉãɬÄAzÀ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

(E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÁåµÀ£À¯ï PÁåqÉmï PÉÆÃgï£À°è ¥ÀÆtðPÁ°PÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ
ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÉ CAxÀ PÁåqÉmï ¥Àj«ÃPÀë£ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
(F) C¨sÀåyðAiÀÄÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ UÁæ«ÄÃt OzÀå«ÄÃPÀgÀt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ
UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV FUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ EzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è CªÀ£ÀÄ / CªÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ UÁæªÀÄ
¥Àj²Ã®PÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
(G) C¨sÀåyðAiÀÄÄ CAUÀ«PÀ®£ÁVzÀÝgÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(H) C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀUÀtw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è FUÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ
CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ D ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è
¸ÉêɸÀ°è¸ÀÄwÛgÀĪÀgÉÆà CxÀªÁ »AzÉ ¸À°è¹zÀÝgÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 5 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ
PÀrªÉÄAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
(IÄ) C¨sÀåyðAiÀÄÄ «zsÀªÉAiÀiÁVzÀÝ°è 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
(IÄÄ) C¨sÀåyðAiÀÄÄ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
«ªÀgÀuÉ:- G¥À PÀArPÉ 5.4 (IÄ) ªÉÄÃgÉUÉ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ¸Àr°PÉAiÀÄ°è PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ «zsÀªÉAiÉÄAzÀÄ
ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.
G¥À PÀArPÉ 5.4(IÄÄ) gÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ £ÁVzÀÄÝ,
¸ÀzÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ 1957gÀ PÀ£ÁðlPÀ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw (gÀ¢ÝAiÀiÁw) DzÉñÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ fÃvÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß
¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆuɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmïjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ºÁdgÀÄ
¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.
6. eÁw / «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ :-
«ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ §AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°èAiÉÄà «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ:-
C) ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:- £ÀªÀÄÆ£É ` r '
D) ¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:- £ÀªÀÄÆ£É ` E '
E) ¥ÀæªÀUÀð-2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3© «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:- £ÀªÀÄÆ£É ` J¥sï '
7

Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢üvÀ
vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CAzÀÀgÉ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð-2J, ¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð-3© ªÀUÀðzÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ 5 ªÀµÀð ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ. CfðAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæ eÁj ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ºÁUÀÆ CzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¹ CªÀgÀ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå
CºÀðvÉAiÀÄrAiÀÄ°è CºÀðgÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ
PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. F £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀqÉAiÀįÁzÀÀ «ÄøÀ¯Áw
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
7. UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð:-
¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 08 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ 13-02-2001 gÀ£ÀéAiÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß
PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À jÃvÁå 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ
M¼À¥ÀqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr GwÛÃtðgÁVgÀĪÀªÀgÀÄ F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÀÄ. UÁæ«ÄÃt
C¨sÀåyðUÀ½UÉAzÀÄ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉèêÀiï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2£ÀÄß
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PàëuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ«£ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ®èzÉà ªÉÄîĸÀÜgÀPÉÌ ¸ÉÃj®è¢gÀĪÀ
§UÉÎ £ÀªÀÄÆ£É-1 gÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
CAvÉAiÉÄà UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J, 2©, 3J, 3©
«ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉÆAqÀ°è CAvÀºÀªÀgÀÄ
UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀºÀ C£ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è
vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ.
8. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð
¸ÀPÁðj C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 71 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ 24-10-2002 gÀ£ÀéAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ
C¨sÀåyðUÀ½UÉAzÀÄ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ºÁUÀÆ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EzÉà ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß
gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ).
9. CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyð
¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: r¦JDgï 50 J¸ïDgïDgï 2000 ¢£ÁAPÀ 03-09-2005 gÀ°è gÁdå ¹«¯ï
¸ÉêÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ -` J ' ªÀÄvÀÄÛ ` © ' UÀÄA¦£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 3 gÀµÀÄÖ (¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 21
J¸ïDgïDgï 2008 ¢£ÁAPÀ 03-08-2009gÀ C£ÀĸÀÆaAiÀÄr ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ
`¹' UÀÄA¦£À ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ±ÉÃPÀqÀ 5 gÀµÀÄÖ (¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå r¦JDgï 52 J¸ïDgïDgï 99 ¢£ÁAPÀ
29-11-2002gÀ C£ÀĸÀÆaAiÀÄr ¸ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁVgÀĪÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ¯Áw PÀ°à¹zÀÄÝ,
EzÀgÀ£ÀéAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 40 QÌAvÀ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÀºÀ CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä
CºÀðgÀÄ. ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005 ¢£ÁAPÀ 19-11-2005gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ
£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ®vÉ §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ªÀĪÀÄE 65 ¦ºÉZï¦ 2010 ¢£ÁAPÀ 18-02-2011gÀAvÉ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°Aè iÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ/vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ/f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
¥Áæ¢üPÁgÀ/ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ EªÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ
CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ
C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀqÉAiÀįÁVgÀĪÀ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß / UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
8

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À°è C£ÀħA¢ü¸À¯ÁVzÉ. «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ eÁj ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà CfðAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
CAPÀtzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ).
10. AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð(PDP)
¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå ¹D¸ÀÄE 23 ¸É£É¤ 99 ¢£ÁAPÀ 23-11-2000 gÀ£ÀéAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ
(DzÀgÉ F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁUÀĪÀ 20 ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§ C¨sÀåyðUÀ½UÉ F «ÄøÀ¯Áw
C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è) PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß (UÀÆæ¥ï `¹' ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ,
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ eÁj ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà CfðAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CAPÀtzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ
CºÀðgÁzÁUÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
vÀ¦àzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ).
11 (J) PÀqÁØAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ / ªÉÄʸÀÆgÀÄ / zsÁgÀªÁqÀ / UÀÄ®âUÁð / ²ªÀªÉÆUÀÎ
PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ºÁUÀÆ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÃAzÀæ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ F ªÉÄð£À ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä EaÒ¸ÀĪÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß
£ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ CAwªÀÄ wêÀiÁð£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F
¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¹zÁUÀ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ½UÉ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
E®èªÉ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï ªÀÄÆ®PÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï£À°è ©vÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(©) DAiÀiÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¢£ÁAPÀ ¤UÀ¢¥Àr¹ DAiÉÆÃUÀzÀ eÁ® vÁt (Web Site)zÀ°è
©vÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß Speed Post ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀÈvÀªÁUÀÀ¢zÀÝ°è ¤UÀ¢vÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.
[[[

12. DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ:


DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¨sÀåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ C£ÀĪÀÄw¸À¯ÁzÀ
C¨sÀåyðAiÀiÁVzÀÝgÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀvÀæzÀ £ÀPÀ®£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
«¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉ EzÀÝ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÆÃUÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F «¼Á¸À
§zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ°è DAiÉÆÃUÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. F §UÉÎ C¨sÀååyðUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É
¸ÀA¥ÀQð¸À¯ÉèÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£À«AiÀÄ°è PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ:-
(i) ºÀÄzÉÝAiÀÄ / «µÀAiÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
(ii) C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀÄ (©r CPÀëgÀUÀ¼À°è)
(iii) CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ CAZÉ «¼Á¸À
(iv) CfðAiÀÄ I D ¸ÀASÉå
13. ¥ÁæªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:-
C¥ÀÆtðªÁV ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ/¨sÁªÀ avÀæ ºÁUÀÆ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß upload ªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. F
PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ON LINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ / EvÀgÉÃ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ / ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwAiÀÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ CºÀðgÁzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
¥Àj²Ã®£ÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. EvÀgÉ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è CxÀªÁ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀ
£ÀAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. vÀ¦àzÀÝ°è EªÀgÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
/ C¨sÀåyðvÀéªÀ£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
9

1) ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¨ÁåAQ£À°è ¥ÁªÀw¹zÀ ZÀ®£ï ¥Àæw.


2) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ J¯Áè ªÀµÀðUÀ¼À /¸É«Ä¸ÀÖgïUÀ¼À CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ
3) d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ /ªÀUÁðªÀuÉ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / d£À£À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¸ÀAavÀ zÁR¯ÉAiÀÄ GzÀÝøvÀ ¨sÁUÀ.
4) ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ. (¸ÀPÁðj ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ)
5) ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ°è, ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ
¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ°è CxÀªÁ SÁAiÀÄA DV UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw
PÉÆÃjzÀÝ°è)
6) ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J, ¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀUÀð-3©UÀ¼À
«ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
7) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ £ÀªÀÄÆ£É-1 ªÀÄvÀÄÛ 2gÀ°è («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
8) PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
9) CAUÀ«PÀ® «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
10) AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤gÁ²ævÀgÁzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ («ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è)
11) ¸ÉêÁ£ÀĨsÀªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ (¤UÀ¢¥Àr¹zÀ°è)
(ªÉÄð£À PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 6, 7, 8, 9, 10 ªÀÄvÀÄÛ 11 gÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°èè vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀzÉà EvÀgÉ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è PÉÆÃjzÀÝ°è
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
15. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:-
(1) ON LINE ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÁUÀ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ
RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ
ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ ¨sÀzÀæªÁV vÉUÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) FUÁUÀ¯Éà ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ / ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ
Cfð ¸À°¸ è À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ
/ ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwAiÀÄ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ vÀ¦àzÀÝ°è C£ÀºÀð
UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(3) CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÁ ¢£ÀªÁV WÉÆö¸À®àlÖgÉ D ¢£ÁAPÀzÀ
ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¢£ÀªÀÅ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.
16. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ:
PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ : 080-30574957 080-30574901
080-22343137 080-22343138
080-22343139 080-30574938
080-30574946 080-30574940

¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ªÉÄʸÀÆgÀÄ : 0821-2545956


¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ¨É¼ÀUÁ« : 0831-2475345
¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj UÀÄ®âUÁð : 08472-227944
¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ²ªÀªÉÆUÀÎ : 08182-228099

vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help Line) : 9611741448 ªÀÄvÀÄÛ 9611776119


£ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼À zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå : 080-30574932
10

17. zÀÄ£ÀðqÀvÉ:- M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÀPÀ° ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzÀݯÁzÀ
zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ªÁ¸À« Û PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄgɪÀiÁagÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è / ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß
C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ C£ÀĸÀj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ
EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ, PÀAqÀħAzÀ°è CªÀ£ÀÄ / CªÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀ: Qæ«Ä£À¯ï
ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀ®èzÉ; ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£À¢AzÀ / DAiÉÄ̬ÄAzÀ C¨sÀåyðvÀéªÀ£ÀÄß
gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

( PÉ.Dgï. ¸ÀÄAzÀgï )
PÁAiÀÄðzÀ²ð,
PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ
11

(¥À.eÁ / ¥À.¥ÀA PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)


£ÀªÀÄÆ£É - r
(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
C£ÀĸÀÆavÀ CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À.eÁ/¥À.¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
........................................................... gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ * ................................. f¯ÉèAiÀÄ / «¨sÁUÀzÀ
................................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ * ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................. JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÁzÀ
²æà / ²æêÀÄw ................................... EªÀgÀÄ C£ÀĸÀÆavÀ eÁw/C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ
eÁw/§ÄqÀPÀnÖUÉ * ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¹zÉ.

♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950


♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1951

(C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉñÀ 1956, ªÀÄÄA§¬Ä vÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á
C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1960, ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1966, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ
F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ® wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ)
♦ ¸ÀA«zsÁ£À
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1956
♦ C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ
wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ¸ÀA«zsÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1959.
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀºÀªÉð) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ 1962
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉÃj) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1964
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) DzÉñÀ, 1967
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆêÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀĸÀÆavÀ eÁw/§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 1988
♦ ¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ
2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj * ............................................................. ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ CªÀ£À* / CªÀ¼À* PÀÄlÄA§ªÀÅ
..................................................................................................gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ..................................................................
f¯Áè / «¨sÁUÀzÀ ..........................................UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ)

¸À»..........................................................
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï...........................................

¸ÀܼÀ : ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ
¢£ÁAPÀ: PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ
12

gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀ *


* C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r / ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ
¸ÀÆZÀ£É: E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ’ JA§ ¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1950gÀ
20£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå: ©¹ 12028/2/76-J¸ï¹n-1 UÀȺÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ C£ÀĸÁgÀªÁV, CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ E¯ÁSÉ) ¥ÀvÀæ
¸ÀASÉå:13-2-74 EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ: 05.08.1975gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÉñÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæPÁÌV Cfð ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ,
vÀ£Àß SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉƧâgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÉà jÃwAiÀÄ°è MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À
gÉ«£ÀÆå ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ
¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.

(¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)


£ÀªÀÄÆ£É - E
(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)

»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªÀUÀð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ / £ÀUÀgÀ


¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………………………………………………………………EªÀgÀ ªÀÄUÀ
/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw …………………………………………………………………………………………………… EªÀgÀÄ
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À (¥ÀæªÀUÀð) …………………………………………………………………………eÁwAiÀÄ ………………………………………………
G¥ÀeÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
¢£ÁAPÀ : …………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
13

(¥ÀæªÀUÀð - 2J, 2©, 3J, 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)


£ÀªÀÄÆ£É - J¥sï
(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr)
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J, 2©. 3J, 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÉ ¤ÃqÀĪÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

…………………………………………………………………… gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ²æà / ²æêÀÄw ……………………………………………………… EªÀgÀ


ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj ……………………………………………… EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
DvÀ£À / CªÀ¼À vÀAzÉ / vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À ¸ÀASÉå:J¸ïqÀ§Æèöår
225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ (QæëįÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è
§gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ;

C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÁUÀ° / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁUÀ°,


¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è 1 £Éà zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ;
CxÀªÁ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ GzÀåªÀÄAiÀÄ°è vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è;
CxÀªÁ
SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPɼÀUÉ, 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À ²æÃt gÀÆ.6000-12000/-
¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqAÉ iÀÄĪÀ £ËPÀgÀ£ÁV®èªÉAzÀÄ;
CxÀªÁ
DvÀ£À / CPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀĪÀÅ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ ®PÀë
«ÄÃgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ;
CxÀªÁ
PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1961 gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀAvÉ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä /
¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl vÉjUÉzÁgÀ£À®è CxÀªÁ DvÀÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀ
/ ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj§âgÀÆ 10 AiÀÄĤmïVAvÀ ºÉaÑ£À PÀȶ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ 25 JPÀgÉUÀ½VAvÀ
ºÉaÑ£À ¥ÁèAmÉñÀ£ï ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå:
J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ ²æà / ²æêÀÄw /
PÀĪÀiÁj…………………………………………EªÀgÀÄ ……………………………………… eÁwUÉ ………………………………………………………… ¸ÉÃjzÀ
G¥ÀeÁwAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ
C£ÀéAiÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð ……………………………………………… (2J, 2©, 3J, 3©)PÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
¢£ÁAPÀ: ……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
14

£ÀªÀÄÆ£É - 1
d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ, zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä
¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
(d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É)
EªÀjUÉ:
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ
……………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
………………………………………… f¯Éè

ªÀiÁ£ÀågÉ,

²æà / ²æêÀÄw …………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥Àwß


………………………………………………………………………………………… DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉÃgÀ
£ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª
À À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä°è F PɼÀPÀAqÀ
ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.
1. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ :
2. C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ UÁæªÀÄ :
vÁ®ÆèPÄÀ :
f¯Éè :
3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀܼÀ :
4. C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ :

(GzÉÆåÃUÀªÀÅ ¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV)

5. C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «¼Á¸À :


(¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ)

6. C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À :


7. C¨sÀåyðAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ
ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ
¥ËæqÀs
8. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ)
EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ:
1) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ
2) d«Ää£À «ªÀgÀ
3) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ
9. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?
10. ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

11. ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?


15

¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ
F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w / «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ
±ÀæzÁÞ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãÉ.
¸ÀܼÀ: vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ
¢£ÁAPÀ: (C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À»)

ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÁÛ, F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è


C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ §zÀÞ£ÁUÀÄgÀÄvÉÛãÉ

¸ÀܼÀ: vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¸À»


¢£ÁAPÀ: (vÀAzÉ/vÁ¬Ä
fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ)
(ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À»)

¸ÀܽÃAiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ


C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ.

¸ÀQëzÁgÀgÀ ¸À» 1)

(¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ) 2)

¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

1. ²æÃ/²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß


²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj ………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ …………………………f¯ÉèAiÀÄ «¨sÁUÀ
…………………………………………………… UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ
¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj …………………………………………………………… EªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå:


J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è
(Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï

¸ÀÆZÀ£É-1 : EzÀgÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹’ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£ÉÃ
C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°£
è À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÆZÀ£É-2: ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀ (Creamy Layer) zÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä
¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀvÀPÌÀ zÀÄÝ
16

£ÀªÀÄÆ£É - 2
UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
²æÃ/²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………………………………………… gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß/
²ææÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ………………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ…………………………… UÁæªÀÄzÀ°è
…………………………………… ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ……………………………… vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ …………………………………… f¯Éè
……………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ……………………… ¥ÀlÖt…………………… ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr………………ªÀµÀð £ÀqÉzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è
GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ±Á¯ÉAiÀÄÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976
CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1964gÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ
CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èvÀÄÛ.

ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ¸À»


PÉëÃvÀæ ²PÀët C¢üPÁj ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À»
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
¸ÀܼÀ :
¢£ÁAPÀ :

¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÃÛ ¯É ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 44 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ: 27.07.2001

£ÀªÀÄÆ£É - 3
AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyð
²æÃ/²æêÀÄw……………………………………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß/
²ææÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ………………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ…………………………… UÁæªÀÄzÀ°è
…………………………………… ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ : EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß
………………………………………………………… AiÉÆÃd£ÉUÁV …………………………………………… E¸À«AiÀÄ°è ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ
¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÉ:-
(C) * * ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ CªÀgÀ PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ
(D) * * AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ: AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ vÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É :
(E) * * vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ vÀªÀÄä PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä :
(F) * * EvÀgÀ E£ÁߪÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀªÀgÀÄ.

¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
¢£ÁAPÀ: ……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ


²æÃ/²æêÀÄw…………………………………………………gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè
……………………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ …………………………………………UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ ……………………£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ
…………………………………£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ……………………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ ……………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ
……………………………±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ:
¢£ÁAPÀ: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
17

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005, ¢£ÁAPÀ: 19.11.2005

CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES

This is to certify that Sri / Smt / Kum …………………………………………………… son


/ wife / daughter of Shri …………………………………………….. …………………….
Age ………………………… old, male / female, Registration No ……………………………
is a case of ………………………... He / She is physically disabled/visual disabled/speech
& hearing disabled and has …………………….. % (……………………percent)
permanent (physical impairment visual impairment speech & hearing impairment) in
relation to his / her ……………………………
Note :
1. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely
to improve. *
2. Re-assessment is not recommended/is recommended after a period
of ………………… months/years. *
* Strike out which is not applicable

(Recent Attested
Photograph showing
the disability
affixed here)

Sd/- Sd/- Sd/-


(Doctor) (Doctor) (Doctor)
(Seal) (Seal) (Seal)

Countersigned by the
Medical Superintendent CMO/Head
of Hospital (with seal)

Signature / Thumb impression


of the disabled person
18

gÁdå ¸ÀPÁðj/ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ MzÀV¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ


²æà / ²æêÀÄw..................................................................................... gÀªÀgÀÄ gÁdå / PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðgÀzÀ°è....................................................................................................................................(¥ÀzÀ£ÁªÀÄ)
........................................................................................... E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁAiÀÄA / vÁvÁÌ°PÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ
.............................. jAzÀ ........................................... gÀªÀgÉUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀgÀÄ.. F ºÀÄzÉÝUÉ EªÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Àr
DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä CªÀjUÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ: £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸À»/


¢£ÁAPÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ£ÉÆA¢UÉ

CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE STATE/CENTRAL GOVT. SERVANTS


Certified that Sri / Smt …………………………………………………...holds a permanent / temporary post
under the State/Central Govt. as …………………………...(Designation) in the dept. of
………………………………………from…………………………having been appointed therein under the rules of
recruitment. He /She is permitted to apply for the said post.

Place : Signature of the appointing authority


Date: of the department / with name and seal.
19

C£ÀÀĸÀÆa
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: Dgï(2)310/2012-13/¦J¸ï¹ ¢£ÁAPÀ: 09-01-2013
CfðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-02-2013
UÀÆæ¥ï `J’, `©’ ªÀÄvÀÄÛ `¹' vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ

ºÀÄzÉÝUÀ¼À ºÀÄzÉÝAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀAiÉÆëÄw


C£ÀÄPÀæªÀÄ ¸À APÉ Ã vÀ / ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃvÀ£À ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉ (ªÀAiÀĸÀÄì ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt
¸ÀASÉå POST ¸ÀASÉå ±ÉæÃt ªÀµÀðUÀ¼À°è)
CODE
1 2 3 4 5 6 7
UÀÆæ¥ï -` J’ vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
01-03 01 vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ `.37400 1) Must possess Ph.D Degree with first class in PÀ¤µÀ× - 18 ¥Àj²µÀÖ eÁw(EvÀgÉ) - 01 ºÀÄzÉÝ
¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï -67000 Bachelor’s degree level or Master’s degree level in the UÀjµÀ× - 48 (ªÀÄ»¼É) – 01 ºÀÄzÉÝ
respective discipline. In addition, he must have not less
PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀ +Jf¦ ¥Àæ. 2J ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ (EvÀgÉ) – 01 ºÀÄzÉÝ
than fifteen years of experience in teaching in an
03 ¨ÁåPï¯ÁUï ºÀÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ` 10000 institution recognized by AICTE or an University ¥Àæ 2©
Principal in Govt.Engg. established by law or in an Industry or Research out of ¥Àæ 3J 51
+ 3000 which five years must be at the level of Professor or
Colleges in the Dept.of ¥Àæ 3©
Technical Education – 03 «±ÉõÀ Above:
Provided that in respect of candidates from Industry / ¥À.eÁ
Backlog posts ªÉÃvÀ£À ¨sÀvÉå
Profession with Master’s Degree in Engineering / ¥À.¥ÀA 53
Technology, must have put in not less than fifteen years ¥Àæ 1
Industrial/Professional experience of which not less than
five years must be at a senior level comparable to that of
an Professor.
DESIRABLE:- Administrative Experience in a
responsible position.
04 02 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ `.36,300 1) Must be holder of a Certificate of Competency as First PÀ¤µÀ× - 18 ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ (EvÀgÉ) – 01 ºÀÄzÉÝ
d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À -53,850 class Engineer issued under The Merchant Shipping Act, UÀjµÀ× - 35
1958 or possess equivalent qualification recognized
¥Àæ. 2J
£Á«PÀ ²°à– 01 ºÀÄzÉÝ. throughout Commonwealth countries.
¥Àæ 2©
Marine Engineer in the
¥Àæ 3J 38
Dept. of Ports and
Inland Water Transport ¥Àæ 3©
- 01 Post ¥À.eÁ
¥À.¥ÀA 40
¥Àæ 1
20

1 2 3 4 5 6 7
05 03 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ `.36,300 1) Must be holder of a Certificate of Competency issued PÀ¤µÀ× - 18 ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ(UÁæ«ÄÃt) 01 ºÀÄzÉÝ
d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À -53,850 under The Merchant Shipping Act, 1958 having validity UÀjµÀ× - 35
throughout the Commonwealth as Master Foreign Going
§AzÀgÀÄ C¢üPÁj/ G¥À ¥Àæ. 2J
Steamships.
2) Must have served as Chief Officer of a ship. ¥Àæ 2©
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ – 01 ºÀÄzÉÝ.
3)Must have the following visual standard with or ¥Àæ 3J 38
Port Officer/ Deputy without glasses. ¥Àæ 3©
Director in the Dept. of Right eye Left eye
Ports and Inland Water ¥À.eÁ
Transport - 01 Post Distant Vision V:6/6 V: 6/6 ¥À.¥ÀA 40
¥Àæ 1
Near Vision 0.6 0.6

Each eye must have a full field of vision, squint or any


morbid condition of the eye or of the eye lids (Trachoma
like) of either eye shall be deemed to be a disqualification.

06 04 OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæt `.12000- 1) Must possess a Ph.D in Pharmacy with first class PÀ¤µÀ× - 18 ¥Àj²µÀÖ eÁw (EvÀgÉ) – 01 ºÀÄzÉÝ
E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ either at Bachelor degree in Pharmacy or M.Pharm UÀjµÀ× - 45
18300 Degree in Pharmaceutical Chemistry / Quality Assurance
¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ (JL¹nE ¥À.eÁ- 50
/ Pharmaceutical analysis / Bulk drugs.
(¥sÁªÀiÁð¸ÀÄånPÀ¯ï PɫĹÖç) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ) Must have put in three years of experience in
teaching at the degree level in Pharmacy or post-
– 01 ºÀÄzÉÝ graduate level as Lecturer in Pharmaceutical Chemistry
Assistant Professor / Quality Assurance / Pharmaceutical Analysis / Bulk
(Pharmaceutical drugs OR
First class at M.Pharm Degree in Pharmaceutical
Chemistry) in the Dept.
Chemistry / Quality Assurance / Pharmaceutical
of Drugs Control Analysis / Bulk drugs with 5 years of experience in the
area of Quality Assurance/Drug standardization
/Research in the field of Pharmaceutical Chemistry in
Pharmaceutical Industry or in Research Institution and
with professional work which is significant and can be
recognized as equivalent to Ph.D degree.
21

1 2 3 4 5 6 7
07-11 05 «ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è `. 28,100 Must be holder of M.F.Sc. degree or any equivalent PÀ¤µÀ× - 18
degree conferred by any University of Agricultural UÀjµÀ× - 35 «ÄøÀ¯Áw E ªÀÄ MlÄÖ
«ÄãÀÄUÁjPÉ »jAiÀÄ -50,100
¥À.eÁ 01 - 01
Science established by Law in India.
¥Àæ. 2J
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ – ¥À.¥ÀA 01 - 01
¥Àæ 2©
05 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ¥Àæ.1 01 - 01
¥Àæ 3J 38
Senior Asst.Director ¥Àæ 3© ¸Á.C 01 01 02
of Fisheries in the MlÄÖ 04 01 05
Dept.of Fisheries – 05 ¥À.eÁ
posts ¥À.¥ÀA 40
¥Àæ 1
12-13 06 ¥Éưøï E¯ÁSÉ - `.28,100 1) Must be holder of a Doctorate in Bio- - CzÉà - ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ
£ÁåAiÀÄ «eÕÁ£À Chemistry / Micro-Biology/Botany/Zoology. If no ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðgÉ(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ
-50,100 suitable candidates with Doctorate in the above
¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è subject is available, candidate with a first class
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀÀPÀgÀÄ Master’s degree in Bio-Chemistry / Micro-Biology
/ Botany / Zoology may be considered.
(fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ) - 02 2) Must have not less than five years experience in
ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Forensic Science Laboratory recognized by
Assistant Director - Government or must have not less than five years
research experience in any research institute
(Biology Section) in
recognized by the Government.
Forensic Science Lab. in
the Dept.of Police - 02
posts
14-16 07 ¥Éưøï E¯ÁSÉ - `.28,100 1) Must be holder of a Doctorate in Chemistry / - CzÉà - ¥Àj²µÀÖ eÁw (EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ
£ÁåAiÀÄ «eÕÁ£À Analytical/ Organic / Inorganic / Bio-Chemistry / ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ
-50,100 Pharmacology.
¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðgÉ(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ
2) Must have not less than five years experience in a
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀÀPÀgÀÄ Forensic Science Laboratory recognized by the
Government or must have not less than five years
((«µÀ«eÁÕ£À «¨sÁUÀ) - research experience in any research institution
03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ recognized by the Government.
Assistant Director -
(Toxicology Section) in
Forensic Science Lab. in
the Dept.of Police
- 03 posts
22
1 2 3 4 5 6 7
17-21 08 ªÁvÁð E¯ÁSÉAiÀÄ°è »jAiÀÄ `.28,100 1) Must be holder of degree in Journalism of a PÀ¤µÀ× - 18
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ -05 -50,100 University established by Law in India or equivalent UÀjµÀ× - 35 «ÄøÀ¯Áw E ªÀÄ MlÄÖ
qualification. ¥Àæ. 2J
ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ 2) Must possess not less than 3 years experience as
¥À.eÁ 01 - 01
Senior Assistant Director Sub-Editor or Reporter, Lay-out Artist or Copy
¥Àæ 2© ¥À.¥ÀA. 01 - 01
in the Dept.of Information Writer in News paper or journal with a circulation ¥Àæ 3J 38
¥ÀæªÀUÀð-1 01 - 01
– 05 posts of not less than ten thousand or in News Agency of ¥Àæ 3©
Advertisement or not less than three years ¸Á.C 01 01 02
experience as Class-II Officer in any of the Central
¥À.eÁ
MlÄÖ 04 01 05
or State Government or Semi Government publicity ¥À.¥ÀA 40
Organizations. ¥Àæ 1
3) Must have knowledge of the history, culture,
and ecology of India with special reference to
Karnataka.
4) Must be well acquainted with English and
Kannada, Preference being given to candidates
possessing knowledge and experience in handling
more than one media or communication.
UÀÆæ¥ï-` © ‘ vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
22 09 £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À `. 22,800 1) Must be holder of a First Class Master’s Degree PÀ¤µÀ× - 18 ¥Àj²µÀÖ eÁw(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ
¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è£À in Chemistry / Biology /Physics /Zoology/Forensic UÀjµÀ× - 40
-43,200 Science
ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj(zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ 2) Must have not less than three years experience in a
«¨sÁUÀ) – 01 ºÀÄzÉÝ Forensic Science Laboratory recognized by the
Government or must have not less than three years
Scientific Officer research experience in a research institution
(Questioned Document recognized by the Government.
Section) in Forensic Science 3) Must have good knowledge of scripts of Indian
Lab. in the Dept.of Police - Languages.
01 post
23-24 10 £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À `. 22,800 1)Must be holder of a First Class Master’s Degree in PÀ¤µÀ× - 18
¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è£À -43,200 Bio-Chemistry/ Micro-Biology /Botany/ Zoology or
first class in Forensic Science.
UÀjµÀ× - 35 ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ
ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁj ¥Àæ. 2J ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ(ªÀÄ»¼É)-01 ºÀÄzÉÝ
2) Must have not less than three years experience in a
Forensic Science Laboratory recognized by the ¥Àæ 2©
(fêÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ)
Government or must have not less than three years ¥Àæ 3J 38
– 02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ research experience in a research institution ¥Àæ 3©
Scientific Officer (Biology recognized by the Government.
¥À.eÁ
Section) in Forensic Science
Lab.in the Dept.of Police -
¥À.¥ÀA 40
02 posts ¥Àæ 1
23

1 2 3 4 5 6 7
25-27 11 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå `.24,000- Must be holder of B.E.degree in any PÀ¤µÀ× - 18 ¥ÀæªÀUÀð-2J(ªÀÄ»¼É)-01 ºÀÄzÉÝ
E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 45300 branch of Engineering or B.Tech. or UÀjµÀ× - 35 ¥ÀæªÀUÀð-2©(EvÀgÉ)-01 ºÀÄzÉÝ
Masters degree in Business ¥Àæ. 2J ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÀÉ(UÁæ«ÄÃt)-01 ºÀÄzÉÝ
¤zÉðñÀPÀgÀÄ – 03 ºÀÄzÉÝU¼
À ÀÄ Management. ¥Àæ 2©
Asst.Director in the ¥Àæ 3J 38
Dept.of Industries and ¥Àæ 3©
Commerce – 03 posts
¥À.eÁ
¥À.¥ÀA 40
¥Àæ 1
28-38 12 PÁSÁð£ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ `.22,800 Must be holder of a Degree in - CzÉà -
¨ÁAiÀÄègÀÄUÀ¼À, PÉÊUÁjPÁ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ -43200 Mechanical / Electrical / Chemical «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ CA.« MlÄÖ
ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¸ÀÜöå Engineering of a University established ¥À.eÁ 01 - 01 - - 02
by law in India.
¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄzÀ°è£À ¥Àæ.2(J) 01 - 01 - - 02
PÁSÁð£ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Àæ.3(J) 01 - - - - 01
¥Àæ.3(©) 01 - - - - 01
¤zÉðñÀPÀgÀÄ – 11 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ¸Á.C 01 02 01 01 - 05
Asst.Director of Factories in MlÄÖ 05 02 03 01 - 11
the Dept.of Factories &
Boilers, in Directorate of
Industrial Safety and
Occupational Health
- 11 posts
39-46 13 ¥ËgÁqÀ½vÀ `.22,800 Must be holder of a Bechelor Degree in - CzÉà -
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt MlÄÖ
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è£À -43200 Engineering in Environmental or ¥À.eÁ 01 01 01 03
ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀ Chemical Engineering from an
¥À.¥ÀA. 01 - - 01
Institution recognised by the
C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ – 18 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Government. ¥Àæ.1 01 - - 01
¥Àæ.2(J) 01 01 - 02
Environmental Engineer ¥Àæ.2(©) 01 - - 01
in City Corporations in ¥Àæ.3(J) 01 - - 01
the Dept. of Municipal ¸Á.C 03 03 03 09
Administration – 18 MlÄÖ 09 05 04 18
posts
24

1 2 3 4 5 6 7
57-79 14 ¥ËgÁqÀ½vÀ `.22,800 Must be holder of a Bechelor PÀ¤µÀ× - 18
«ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ¸ÉÊ PÀªÀiÁC MlÄÖ
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è£À -43200 Degree in Engineering in UÀjµÀ× - 35
Environmental or Chemical ¥À.eÁ 01 01 01 01 - 04
£ÀUÀgÀ¸À¨sÉ/¥ÀÄgÀ¸À¨sÉUÀ¼À°è ¥Àæ. 2J
Engineering from an Institution ¥Àæ.1 - 01 - - - 01
¥Àæ 2©
¥Àj¸ÀgÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ – 23 recognised by the Government. ¥Àæ.2(J) 01 01 01 - - 03
¥Àæ 3J 38 ¥Àæ.2(©) - 01 - - - 01
ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ¥Àæ 3© ¥Àæ.3(J) 01 - - - - 01
Environmental Engineer
¥À.eÁ ¥Àæ.3(©) - - 01 - - 01
in Town Municipalities
¥À.¥ÀA 40 ¸Á.C 03 03 04 01 01 12
/Municipalities in the in
¥Àæ 1 MlÄÖ 06 07 07 02 01 23
the Dept. of Municipal
Administration – 23
posts
UÀÆæ¥ï-` ¹ ‘ vÁAwæPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
01-100 15 ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV `: 17650- PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉzÀ PÀ¤µÀ× - 18 «ÄøÀ¯Áw E ªÀÄ UÁæ ªÀiÁ.¸ÉÊ CA.«. PÀªÀiÁC AiÉÆä. MlÄÖ
E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ 32000 AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á°mÉQßPï£À°è ¹«¯ï UÀjµÀ× - 35 ¥À.eÁ 02 05 04 01 01** 01 01 15
EAf¤AiÀÄjAUï r¥ÉÆÃè ªÀÄzÀ°è ¥Àæ. 2J ¥À.¥ÀA. - 01 - 01 01**** - - 03
C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¹«¯ï) –
GwÛÃtðgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ¥Àæ 2© ¥Àæ.1 - 01 02 - 01**** - - 04
100 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉ. ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ.2J 02 05 04 01 01** 01 01 15
Junior Engineer ¥Àæ 3© ¥Àæ.2© - 01 02 - 01**** - - 04
(Civil) in the Dept.of Must be holder of a
Diploma in Civil ¥Àæ.3J - 01 02 - 01**** - - 04
Public Works – 100 ¥À.eÁ ¥Àæ.3© 01 02 01 01 - - - 05
Engineering from a
posts ¥À.¥ÀA 40 ¸Á.C. 10 15 12 05 03 02 03 50
recognized
polytechnic in ¥Àæ 1 01**/
Karnataka or possess 02****
its equivalent MlÄÖ 15 31 27 09 09 04 05 100
qualification.
** PÀĵÀ×gÉÆÃUÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁzÀªÀgÀÄ, §Ä¢ÞªÀiÁAzÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ
**** ±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî / ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®å / PÀĵÀ×gÉÆÃUÀ¢AzÀ
UÀÄtªÀÄÄRgÁzÀªÀgÀÄ / §Ä¢ÞªÀiÁAzÀåvɪÀżÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð
¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
25
1 2 3 4 5 6 7
101-110 16 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ` 17650- ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (PÀ£ÀßqÀ ¥ÀArvÀgÀÄ) PÀ¤µÀ× - 18 ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/²PÀëPÀgÀÄ : CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À
£ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁV UÀjµÀ× - 35 ¸ÀgÀPÁj ¥ÁoÀ ±Á¯É
32000 ¥Àæ. 2J
E¯ÁSÉAiÀÄ°è: ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ.
CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥Àæ 2©
«ÄøÀ¯Áw E ªÀÄ UÁæ MlÄÖ
¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ / ¥Àæ 3J 38
¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (»A¢ ¥ÀArvÀgÀÄ) ¥À.eÁ 01 01 - 02
¥Àæ 3©
²PÀëPÀgÀÄ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è »A¢AiÀÄ£ÀÄß LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁV ¥À.¥ÀA 01 - - 01
PÀ£ÀßqÀ ¥ÀArvÀgÀÄ - 03 ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ.1 ¥Àæ.1 01 - - 01
¥À.eÁ
»A¢ ¥ÀArvÀgÀÄ – 03 ¥Àæ.2(J) 01 - - 01
¥À.¥ÀA 40 ¸Á.C 02 02 01 05
DAUÀè¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ - 03 ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (DAUÀè ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ)
PÀ¯É «¨sÁUÀ - 01 PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è EAVèõï C£ÀÄß LaÒPÀ MlÄÖ 06 03 01 10
Graduate Assistants in «µÀAiÀĪÁV ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ.
Blind Children School in ¸ÀÆZÀ£É: CAzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ Cfð ¸À°è¸À®Ä
the Dept. of Welfare of ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (PÀ¯Á «¨sÁUÀ) CºÀðgÀÄ
Disabled and Senior
Citizen:
PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è EwºÁ¸À, ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç,
Kannada Teacher – 03
posts CxÀð±Á¸ÀçÛ , gÁdå±Á¸ÀÛç ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç EªÀÅUÀ¼À°è
Hindi Teacher – 03 posts AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß
English Teacher – 03 ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ.
posts
Arts Division – 01 post
ªÀÄvÀÄÛ

«±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.Jqï (CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ²PÀët


vÀgÀ¨ÉÃw) ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É «±ÉõÀ
²PÀëtzÀ°è ©.Jqï. vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
®¨sÀå«®èªÁzÀ°è «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è r¥ÉÆÃè ªÉÆ
vÀgÀ¨ÉÃw (CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ¥ÀqÉzÀ
C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ.
26

1 2 3 4 5 6 7
111-123 17 «PÀ®ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ` 17650- ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ - ¨sËvÀ«eÁÕ£À PÀ¤µÀ× - 18 ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/²PÀëPÀgÀÄ QªÀÅqÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É
£ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt 32000 «eÁÕ£ÀzÀ°è ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ F PɼÀV£À UÀjµÀ× - 35
¥Àæ. 2J «ÄøÀ¯Áw E ªÀÄ UÁæ CA.« MlÄÖ
E¯ÁSÉAiÀÄ°è: JgÀqÀÄ LaÒPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ
¥Àæ 2© ¥À.eÁ 01 01 - - 02
QªÀÅqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ: ¥À.¥ÀA 01 - - - 01
¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/²PÀëPÀgÀÄ ¥Àæ 3J 38
¨sËvÀ±Á¸ÀçÛ , gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀçÛ , UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç CxÀªÁ ¥Àæ.1 01 - - - 01
¥Àæ 3©
««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¨sËvÀ±Á¸ÀçÛ , UÀtÂvÀ ±Á¸ÀçÛ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ «eÁÕ£À ¥Àæ.2(J) 01 01 - - 02
1. ¨sËvÀ«eÁÕ£À – 03 (PÀA¥ÀÆålgï ¸ÉÊ£ïì) EªÀÅUÀ¼À°è UÀtÂvÀªÀÅ ¥Àæ.1 ¥Àæ.2(©) 01 - - - 01
2. fêÀ «eÁÕ£À – 03 PÀqÁØAiÀĪÁzÀ LaÒPÀ «µÀAiÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥À.eÁ ¸Á.C 01 02 02 *01 06
3. ¨sÁµÁ ¥ÀArvÀgÀÄ – 02
«±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.Jqï (±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ¥À.¥ÀA 40 MlÄÖ 06 04 02 *01 13
ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ
4. PÀ¯Á ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ – 05
MAzÀĪÉÃ¼É «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.Jqï. ¸ÀÆZÀ£É: * ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®åªÀżÀî C¨sÀåyðUÀ½UÉ
Graduate Assistants /Teachers vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èªÁzÀ°è
in the Deaf of Children School «ÄøÀ°j¸À¯ÁVzÉ.
in the Dept. of Welfare of
«±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è r¥ÉÆèêÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw
Disabled and Senior Citizen. (±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw)
¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ fêÀ «eÁÕ£À
«eÁÕ£À ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀçÛ , ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç,
¥Áæt ±Á¸ÀÛç, ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
«ó±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.Jqï (±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî
ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw) ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ
ªÉÃ¼É «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.Jqï vÀgÀ¨ÉÃw
¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èªÁzÀ°è «±ÉõÀ
²PÀëtzÀ°è r¥ÉÆèêÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw
(±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw)
¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ.
27

1 2 3 4 5 6 7
¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ PÀ¯Á«¨sÁUÀ
PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è EwºÁ¸À, ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀçÛ ,
CxÀð±Á¸ÀÛç, gÁdå ±Á¸ÀÛç, ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀçÛ ,
EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ LaÒPÀ
«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.Jqï
(±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw)
ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀĪÉüÉ
«±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.Jqï. vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èªÁzÀ°è
«±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è r¥ÉÆèêÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw
(±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw)
¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ¨sÁµÁ
¥ÀArvÀgÀÄ
PÀ¯Á ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß LaÒPÀ
«µÀAiÀĪÁV ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ.
ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ²PÀëtzÀ°è ©.Jqï.
(±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw)
ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É «±ÉõÀ
²PÀëtzÀ°è ©.Jqï. vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«®èªÁzÀ°è «±ÉõÀ
²PÀëtzÀ°è r¥ÉÆèêÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw
(±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀî ªÀÄPÀ̼À ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw)
¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅzÀÄ.
28

1 2 3 4 5 6 7
124-133 18 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ` 12500- ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀÄvÀÄÛ QªÀÅqÀ ªÀÄPÀ̼À PÀ¤µÀ× - 18
£ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt ²PÀëtzÀ°è «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃw(r¥ÉÆèªÉÆ UÀjµÀ× - 35
24000 «ÄøÀ¯Áw E ªÀÄ UÁæ CA.« MlÄÖ
E¯ÁSÉAiÀÄ°è: vÀgÀ¨ÉÃw) ¥Àæ. 2J ¥À.eÁ - 01 - - 01
QªÀÅqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è 1) Must have passed P.U.C or ¥Àæ 2©
equivalent examination. ¥À.¥ÀA. 01 - - - 01
¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ – ¥Àæ 3J 38
2) Must possess a diploma in ¥Àæ.1 01 - - - 01
10 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ¥Àæ 3©
teaching deaf in the school for ¥Àæ.2(J) 01 - - - 01
10 posts of Non-graduate the deaf teachers. ¥Àæ.1 ¥Àæ.2(©) 01 - - - 01
Assistants /Teachers in Deaf
children School in the Dept. ¥À.eÁ ¸Á.C. - 02 02 01* 05
of Welfare of Disabled and ¥À.¥ÀA 40 MlÄÖ 04 03 02 01* 10
Senior Citizen.
¸ÀÆZÀ£É: *ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®åªÀżÀî C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¸À¯ÁVzÉ.
134-146 19 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ` 12500- ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀÄvÀÄÛ CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À -CzÉÃ-
£ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt 24000 ²PÀëtzÀ°è «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃw «ÄøÀ¯Áw E ªÀÄ UÁæ MlÄÖ
E¯ÁSÉAiÀÄ°è: (r¥Éƪ è ÉÆ vÀgÀ¨ÉÃw) ¥À.eÁ - 01 01 02
CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥À.¥ÀA 01 - - 01
¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ 1) Must have passed P.U.C ¥Àæ.1 01 - - 01
or equivalent examination. ¥Àæ.2(J) 01 01 - 02
/²PÀëPÀgÀÄ – 13 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ.
2) Must possess a diploma ¥Àæ.2(©) 01 - - 01
13 posts of Non-graduate in in teaching the blind in
Blind Children School in ¸Á.C 02 02 02 06
Dept. of Welfare of Disabled school for blind teachers.
MlÄÖ 06 04 03 13
and Senior Citizen.
(Only Blind candidates are
eligible to apply) ¸ÀÆZÀ£É: CAzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀÄ
29

1 2 3 4 5 6 7
147-148 20 «PÀ® ZÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ` 12500- ¦AiÀÄĹ ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢ÞªÀiÁAzÀå PÀ¤µÀ× - 18
£ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt 24000 ªÀÄPÀ̼À ²PÀëtzÀ°è «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃw UÀjµÀ× - 35 ¥À.eÁ.(E) – 01
E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À §Ä¢ÞªÀiÁAzÀå (r¥ÉÆèêÉÆà vÀgÀ¨ÉÃw) ¥Àæ. 2J
¥Àæ 2© ¸Á.C.(E) – 01
ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð 1) Must have passed P.U.C
¥Àæ 3J 38 MlÄÖ - 02
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ – 02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ or equivalent examination.
2) Must possess a diploma ¥Àæ 3©
02 posts of Non-graduate
Assistants in Mentally retarded in teaching the Mentally ¥Àæ.1
Children school in the Dept. of retarded in school Mentally ¥À.eÁ
Welfare of Disabled and Senior Retarded teachers. ¥À.¥ÀA 40
Citizen.

149-150 21 «PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ` 17650- Must be holder of a degree - CzÉà -
£ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À 32000 and possess a diploma or a «Ä¸À¯Áw E MlÄÖ
¹ÖjAiÉÆà mÉÊ¥ï D¥ÀgÉÃlgï/PÁ¦ü certificate in teaching the ¥À.eÁ 01 01
Jrlgï 02 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ blind obtained from any
¸Á.C 01 01
Sterio Copy Writer / Copy Editor institution recognized by
in the Dept. of Welfare of Disabled Rehabilitation Council of MlÄÖ 02 02
and Senior Citizen – 02 posts India.
151 22 «PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ` 12500- 1. Must have passed PUC or -CzÉÃ-
£ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt equivalent examination.
24000 2. For the post of Proof Reader, ¸Á.C. (E) – 01
E¯ÁSÉAiÀÄ°èn ¥ÀÆæ¥sï jÃqÀgï 01
must be holder of a certificate in
ºÀÄzÉÝ teaching the blind from any ¸ÀÆZÀ£É: CAzsÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ Cfð
Proof Reader in the Dept. of institution recognized by the
Welfare of Disabled and Senior Rehabilitation Council of India ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
Citizen – 01 post
152-154 23 «PÀ® ZÉÃvÀ£ÀgÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ` 12500- Must have passed PUC -CzÉÃ-
¥À.eÁ.(E) – 01
£ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀt E¯ÁSÉAiÀÄ°è 24000 examination or it is
zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀ 03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ equivalent examination and ¥À.¥ÀA.(E) – 01
Physical Teachers in the Dept. of ¸Á.C.(E) - 01
Welfare of Disabled and Senior Must possess CPED MlÄÖ - 03
Citizen – 03 posts Certificate from an
institution recognized by
the Government or possess
an equivalent qualification.
30

1 2 3 4 5 6 7
155-161 24 PÁ«ÄðPÀ gÁdå «ªÀiÁ ` 14550- Must have passed Diploma PÀ¤µÀ× - 18
AiÉÆÃd£Á (ªÉÊ) ¸ÉêÉUÀ¼À 26700 in Pharmacy from a UÀjµÀ× - 35 «ÄøÀ¯Áw E ªÀÄ UÁæ AiÉÆÃ.C MlÄÖ
E¯ÁSÉAiÀÄ°è 07 Government Recognised ¥Àæ. 2J ¥À.eÁ - - - 01* 01
¥sÁªÀÄð¹¸ïÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Institution and should have ¥Àæ 2© ¥Àæ. 2(J) - 01 - - 01
registered with Karnataka ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ. 3(J) - - 01 - 01
07 posts of Pharmacist in the
Dept. of Karnataka Pharmacy Council. ¥Àæ 3© ¥Àæ..3(©) 01 - - - 01
Employees State Insurance 01 01 01 - 03
Scheme (Medical) Services
¥Àæ.1 ¸Á.C
¥À.eÁ MlÄÖ 02 02 02 01* 07
¥À.¥ÀA 40
¸ÀÆZÀ£:É »A¢£À 77 ¥sÁªÀÄð¹¸ïÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ°è ¨ÁQ
G½¢gÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw/AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀgÀ 01* ºÀÄzÉÝ
¨ÁåPï¯ÁUï
162-163 25 PÁ«ÄðPÀ gÁdå «ªÀiÁ ` 16000- Must possess degree in -CzÉÃ-
AiÉÆÃd£Á (ªÉÊ) ¸ÉêÉUÀ¼À 29600 Medical Radiography from ¥À.eÁ. (EvÀgÉ) – 01 (¨Áå.¯Á)
E¯ÁSÉAiÀÄ°è 02 a recognised University. ¥À.¥ÀA. (EvÀgÉ) – 01
gÉÃrAiÉÆÃUÁæ¥sÀgï ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
02 posts of Radiographer in
the Dept. of Karnataka
Employees State Insurance
Scheme (Medical) Services
164-166 26 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ ` 17650- Must possess a Diploma in - CzÉà - ¥À.eÁ. (E) – 01
d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è 32000 Mechanical Engineering or
¥À.¥ÀA. (E) – 01
¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï 03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ possess equivalent
03 posts of Supervisor in the qualification granted by an ¸Á.C. (E) - 01
Dept. of ports & Inland institution recognized by MlÄÖ - 03
Water Transport. Government.
31

1 2 3 4 5 6 7
167-186 27 PÉÊUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå ` 17650- Must be holder of Degree PÀ¤µÀ× - 18
«ÄøÀ¯Áw E ªÀÄ UÁæ ªÀiÁ.¸ÉÊ CA.« MlÄÖ
E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉÊUÁjPÁ 32000 in Science. Preference shall UÀjµÀ× - 35
¥À.eÁ 01 01 01 01 - 04
«¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À 20 be given to the persons ¥Àæ. 2J
¥Àæ.1 - - 01 - - 01
ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ those who have passed with ¥Àæ 2©
subject of Physics, ¥Àæ. 2(J) 01 01 01 - - 03
20 posts of Industrial ¥Àæ 3J 38
Chemistry and ¥Àæ. 3(J) - 01 - - - 01
Extension Officer in the ¥Àæ 3©
Mathematics or in ¥Àæ..3(©) - 01 - - - 01
Dept. Industrial and ¥Àæ.1
Commerce Commerce or a Diploma in ¸Á.C 02 03 03 01 ****01 10
any branch of Engineering ¥À.eÁ 40 MlÄÖ 04 07 06 02 01 20
excluding Civil ¥À.¥ÀA
¸ÀÆZÀ£É:- CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ°gÀĪÀ ****01 ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ±ÀæªÀtzÉÆõÀ /
Engineering.
PÀĵÀ×gÉÆÃUÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁzÀ / ZÀ®£À ªÀ®£À ªÉÊPÀ®åªÀżÀî / ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ
C¨sÀåyðUÀ½AzÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
187-192 28 §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ ` 17650- Must possess a Diploma in - CzÉà -
d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è 32000 Civil engineering granted «ÄøÀ¯Áw E ªÀÄ UÁæ MlÄÖ
QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï by an institution ¥À.eÁ 01 - - 01
(¹«¯ï) 06 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ recognized by Government
¥À.¥ÀA. 01 - - 01
06 posts of Junior ¥ÀæªÀUÀð-1 01 - - 01
Engineer (Civil) in the ¸Á.C 01 01 01 03
Dept. of ports & Inland MlÄÖ 04 01 01 06
Water Transport.
193-198 29 ¥ËgÁqÀ½vÀ ` 17650- Must have passed Diploma PÀ¤µÀ× - 18
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è QjAiÀÄ 32000 in Electrical Engineering UÀjµÀ× - 35
C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ («zÀÄåvï) from a Government ¥Àæ. 2J «ÄøÀ¯Áw ªÀÄ»¼Á UÁæ«ÄÃuÁ AiÉÆÃ.C MlÄÖ
06 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ recognised Institution. ¥Àæ 2© ¥À.eÁ 01 - - 01
¥Àæ 3J 38 ¥Àæ. 2(J) 01 - - 01
06 posts of Junior
¥Àæ 3© ¥Àæ. 3(J) - 01 - 01
Engineer (Electrical) in
the Dept. of Municipal ¥Àæ.1 ¸Á.C 01 01 01 03
Administration. ¥À.eÁ 40 MlÄÖ 03 02 01 06
¥À.¥ÀA
32

1 2 3 4 5 6 7
199-206 30 ¥ËgÁqÀ½vÀ ` 17650- Must have passed Diploma PÀ¤µÀ× - 18
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è in Civil Engineering from a UÀjµÀ× - 35 «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ ªÀÄ»¼Á UÁæ«ÄÃuÁ MlÄÖ
32000
QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ Government recognised ¥À.eÁ - - 01 01
Institution. ¥Àæ. 2J ¥Àæ. 2(J) - 01 - 01
(¹«¯ï) ¥Àæ 2© ¥Àæ. 3(J) - - 01 01
07 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ¥Àæ 3J 38 ¥Àæ..3(©) 01 - - 01
07 posts of Junior ¥Àæ 3© ¸Á.C 01 01 01 03
Engineer (Civil) in the ¥Àæ.1 MlÄÖ 02 02 03 07
Dept. of Municipal ¥À.eÁ 40
Administration. ¥À.¥ÀA
206-208 31 ªÁ¸ÀÄÛ ²®à E¯ÁSÉAiÀÄ°è ` 17650- Must be holder of a -CzÉÃ-
DPÀÈw gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀ 03 32000 Diploma in Civil «ÄøÀ¯Áw EvÀgÉ
ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ Engineering Draughtsman- ¥À.eÁ 01
ship awarded by a ¥À.¥ÀA. 01
03 posts of Draughts Polytechnic. ¸Á.C 01
man in the Dept. of MlÄÖ 03
Architecture
33

1 2 3 4 5 6 7
208-247 32 DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁATåPÀ `20000- Must be holder of a PÀ¤µÀ× - 18
¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ°è 36300 Master’s Degree in UÀjµÀ× - 35 «ÄøÀ¯Áw E ªÀÄ UÁæ ªÀiÁ.¸ÉÊ CA.« AiÉÆÃ.C PÀ.ªÀiÁ.C MlÄÖ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁATåPÀ any one of the subjects ¥À.eÁ - 02 02 - - 01 01 06
¥Àæ. 2J ¥À.¥ÀA - - - - *01 - - 01
C¢üPÁj-40 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ of Mathematics, Pure
¥Àæ 2© ¥Àæ.1 - 01 - - *01 - - 02
Mathematics,
¥Àæ 3J 38 ¥Àæ.2(J) - 02 02 - - - 01 05
40 posts of Asst. Statistics, Applied ¥Àæ.2(©) - 01 - - *01 - - 02
¥Àæ 3©
Statistical Officer in Statistics, Economics ¥Àæ.3(J) - - 01 - *01 - - 02
the Dept. of with Statistics / ¥Àæ.1 ¥Àæ.3(©) - 01 - - *01 - - 02
Economics & Quantitative ¥À.eÁ 40 ¸Á.C 04 06 05 02 **01 01 01 20
Statistics. Techniques, Pure ¥À.¥ÀA MlÄÖ 04 13 10 02 06 02 03 40
Economics, Applied
Economics, Applied * ¥À.¥ÀA/¥ÀæªÀUÀð-1 /¥Àæ.2(©) /¥Àæ.3(J) /¥Àæ3(©) CAUÀ«PÀ® «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄrAiÀÄ°è
Mathematics, CAzsÀ / zÀȶ֪ÀiÁAzsÀåvÉAiÀÄļÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀÄ.
Econometrics or **¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ ±ÀæªÀtzÉÆõÀ ªÉÊPÀ®åªÀżÀî C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CAUÀ«PÀ®gÀ
Computer Science. «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄrAiÀÄ°è Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀÄ.

¸ÀAPÉëÃ¥À:- E - EvÀgÉ / ªÀÄ - ªÀÄ»¼É / UÁæ - UÁæ«ÄÃt / ªÀiÁ.¸ÉÊ - ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ / PÀ..ªÀiÁ.C. - PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ C¨sÀåyð/ ¥À.eÁ - ¥Àj²µÀÖ eÁw /
¥À.¥ÀA. - ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ / ¥Àæ.-¥ÀæªÀUÀð / ¸Á.C.-¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ / CA.«-CAUÀ «PÀ®/AiÉÆÃ.C-AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀgÀÄ.

(PÉ. Dgï. ¸ÀÄAzÀgï)


PÁAiÀÄðzÀ²ð,
PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ.