Sie sind auf Seite 1von 400

REPUBLIKA HRVATSKA

I DOMOVINSKI RAT 1990. - 1995.


DOKUMENTI

Knjiga 20.

9. KORPUS JNA
(1992.)
REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. – DOKUMENTI
KNJIGA 20.

Nakladnik:
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata – Zagreb

Za nakladnika:
dr. sc. Ante Nazor

Recenzenti:
dr. sc. Miroslav Akmadža
dr. sc. Davor Marijan

Urednici:
Ivan Brigović, prof.
Ivan Radoš, prof.

Suradnici:
dr. sc. Julija Barunčić Pletikosić
dr. sc. Ana Holjevac Tuković
dr. sc. Željka Križe
Josipa Maras Kraljević, prof.
dr. sc. Natko Martinić Jerčić
Petar Mijić, prof.
Mate Rupić, prof.
dr. sc. Slaven Ružić
dr. sc. Janja Sekula Gibač
Domagoj Štefančić, prof.
Ilija Vučur, prof.

Lektorica:
Julija Barunčić Pletikosić

Prijepis dokumenata:
Enisa Čamdžić Martinić

Priprema i tisak:
Tiskara Rotim i Market

Naklada:
300 primjeraka
REPUBLIKA HRVATSKA
I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
DOKUMENTI
Knjiga 20.

9. KORPUS JNA
(1992.)

Zagreb, prosinac 2017.


SADRŽAJ

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Iz ratnog dnevnika 1/4. pmtbr Pirot (1/180. mtbr 9. korpusa JNA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Generalštabu OS SFRJ i Komandi
VPO-a o narušavanju primirja i borbenim aktivnostima na novigradskom području . . . . . 24
3. Izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o sukobim s hrvatskom
stranom, akciji čišćenja područja Podgradine, Novigrada i Pridrage i pokušaju osvete
stanovnika srpske nacionalnosti Hrvatima u selu Kakma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4. Iz dnevnika rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Generalštabu OS SFRJ i Komandi VPO-a o
uspješno izvršenom zadatku čišćenja terena i sela Pridraga, Paljuv i Novigrad . . . . . . . . . . 67
6. Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA o raketnom napadu na Knin . . . . . 68
7. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Generalštabu OS SFRJ i
Komandi VPO-a o narušavanju primirja u zoni odgovornosti 9. korpusa, sastanku
s predstavnicima Europske zajednice i o stanju i aktivnostima pozadinskih postrojbi
korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
8. Izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o nastavku realizacije plana
„Udar“ te o sukobima na području zadarskog zaleđa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
9. Dnevno operativno izvješće Komande 2. brigade Teritorijalne obrane Komandi 9.
korpusa JNA o stanju u postrojbama brigade i aktivnostima hrvatskih snaga u zoni
odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
10. Zapovijed komandanta 9. korpusa JNA načelniku Operativno-nastavnog organa kojom
se zabranjuju bilo kakvi kontakti pripadnika korpusa, bez znanja i odobrenja Komande
korpusa, s predstavnicima raznih štabova i udruženja te pojedincima izvan sastava JNA . . . 74
11. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi Vojnopomorske oblasti
i Operativnom centru Generalštaba Oružanih snaga SFRJ o stanju u postrojbama
korpusa, njihovim aktivnostima nakon sklapanja Sarajevskog primirja i situaciji u zoni
odgovornosti 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
12. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA operativnim centrima
Generalštaba OS SFRJ i Komande Vojnopomorske oblasti o situaciji u zoni
odgovornosti 9. korpusa i aktivnostima postrojbi korpusa nakon sklapanja Sarajevskog
primirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
13. Dopis Komande 9. korpusa JNA delegaciji Međunarodnog Crvenog križa s podacima o
devet zarobljenih Hrvata koji se nalaze u sabirnom centru ratnih zarobljenika u Kninu . . . 78
14. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA operativnim centrima
Generalštaba Oružanih snaga SFRJ, Komande Vojnopomorske oblasti i Komande 2.
vojne oblasti o situaciji u zoni odgovornosti korpusa, aktivnostima hrvatskih snaga i
aktivnostima komandi i postrojbi 9. korpusa nakon potpisivanja Sarajevskog primirja . . . . 80

V
15. Izvješće Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama o poduzetim aktivnostima
na realizaciji odluka iz Sarajevskog sporazuma o prekidu vatre, potpisanog 2. siječnja
1992., te o situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
16. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama za osnivanje komisije
oficira za vezu s hrvatskom stranom u svrhu rješavanja lokalnih incidenata . . . . . . . . . . . . . 84
17. Dopis Komande 9. korpusa JNA Intendantskoj upravi Saveznog sekretarijata za
narodnu obranu u kojem se traže nove oznake za kape kako bi svi pripadnici 9. korpusa
imali jednake oznake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
18. Zapovijed komandanta 9. korpusa JNA, general-majora Ratka Mladića, o proširivanju
zone odgovornosti 221. mtbr s ciljem učinkovitije obrane sinjsko-vrličkog smjera i
osiguranja lijevog boka 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
19. Izvješće Općinskog štaba Teritorijalne obrane Obrovac Štabu Teritorijalne obrane RSK
o odredu Teritorijalne obrane Obrovac, njegovoj popunjenosti ljudstvom i vojnom
opremom, suradnji s postrojbama JNA i stanju morala u postrojbi, te o stanju u
postrojbama mjesne straže na području općine Obrovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
20. Borbeno izvješće Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u postrojbama
brigade te situaciji u zoni odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
21. Dnevno operativno izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o situaciji
u zoni odgovornosti brigade, stanju u postrojbama brigade te o reakcijama i stavu
pripadnika brigade prema dolasku mirovnih snaga UN-a na krizno područje Republike
Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
22. Završna riječ komandanta 9. korpusa JNA, general-majora Ratka Mladića, na
savjetovanju o borbenoj spremnosti u 1991., s iznesenim planovima i zadacima 9.
Korpusa JNA za 1992. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
23. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o paljenju katoličke
crkve u Maljkovu i pljačkanju hrvatskih kuća u zoni odgovornosti 9. korpusa JNA . . . . . . 96
24. Dnevno operativno izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o situaciji
u zoni odgovornosti brigade, iseljavanju Hrvata iz sela Lisičić te zahtjevu stanovnika
srpske nacionalnosti iz sela Radašinovci i Vrana da JNA oslobodi njihova sela . . . . . . . . . . 97
25. Izvješće Komande 9. korpusa JNA o maltretiranju i iseljavanju stanovništva hrvatske
nacionalnosti iz zone odgovornosti 9. korpusa te mjerama koje treba poduzeti da se
takve pojave spriječe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
26. Dnevno operativno izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u
postrojbama brigade, aktivnostima Hrvatske vojske i situaciji u zoni odgovornosti brigade .99
27. Borbeno izvješće Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u postrojbama
brigade, situaciji i aktivnostima hrvatskih snaga u zoni odgovornosti brigade, uspostavi
izmještenog komandnog mjesta brigade te zapaljenoj kući u Siveriću . . . . . . . . . . . . . . . . 100
28. Izvješće Općinskog štaba Teritorijalne obrane Benkovac Štabu Teritorijalne obrane RSK
o stanju borbene spremnosti i aktivnostima Štaba i postrojbi Teritorijalne obrane na
području općine Benkovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
29. Izvješće Općinskog štaba Teritorijalne obrane Knin Štabu Teritorijalne obrane RSK
o organiziranju, mobilizaciji i borbenim aktivnostima Štaba i postrojbi Teritorijalne
obrane općine Knin te njihovom zajedničkom djelovanju s postrojbama 9. korpusa JNA . 105
30. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru i IKM-u 2.
vojne oblasti o aktivnostima hrvatskih snaga i situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa,
pogibiji trojice pripadnika korpusa u zasjedi u selu Rupe, stanju u postrojbama korpusa,
mobilizaciji 11. mtbr te dolasku misije UN-a u Knin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

VI
31. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru i IKM-u 2.
vojne oblasti o aktivnostima hrvatskih snaga i situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa,
mobilizaciji 11. mtbr te stanju u postrojbama korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
32. Dnevno operativno izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o situaciji
u zoni odgovornosti brigade, stanju u postrojbama brigade i nezadovoljstvu Srba iz sela
Vrana i Radašinovci što JNA nije oslobodila njihova sela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
33. Borbeno izvješće Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o aktivnostima
hrvatskih snaga i situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa, stanju i problemima u
postrojbama brigade te problemima s disciplinom u četi TO Kosovo, uz napomenu da
što prije treba mobilizirati vod TO Knin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
34. Izlaganje komandanta 9. korpusa JNA, general-majora Ratka Mladića, o borbenoj
spremnosti postrojbi korpusa u 1991. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
35. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru i IKM-u 2.
vojne oblasti o situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa, dolasku oficira za vezu UN-a u
Knin te stanju i izvanrednim događajima u postrojbama 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
36. Izvješće oficira za vezu 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o sastanku
zapovjednika oficira za vezu UN-a s načelnikom Štaba 9. korpusa Savom Kovačevićem
i predsjednikom RSK Milanom Babićem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
37. Izvješće Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o završetku ustroja brigade . . . . . . . 131
38. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru i IKM-u 2.
vojne oblasti o aktivnostima hrvatskih snaga i situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa,
stanju i izvanrednim događajima u postrojbama korpusa te dolasku pripadnika UN-a u
Knin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
39. Zapovijed komandanta 9. korpusa JNA, general-majora Ratka Mladića, podređenim
postrojbama da se ograniči posluživanje alkoholnih pića i zadržavanje u kantini Doma
JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
40. Izvanredno izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o diverzijama
hrvatskih snaga na području općine Obrovac te traženju Srba iz sela Šibuljine da im se
pruži pomoć u oslobađanju sela i spašavanju rodbine koja je ostala ondje živjeti . . . . . . . . 135
41. Izvješće Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o problemima s mobilizacijom
te nedisciplinom među pripadnicima brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
42. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o sastanku predsjednika
RSK Milana Babića i izaslanika UN-a Marracka Gouldinga na kojemu je srpska strana
iznijela svoje primjedbe na Vanceov plan o razmještanju snaga UN-a u Hrvatskoj . . . . . . 138
43. Informacija Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama o političkoj situaciji
nakon potpisivanja Sarajevskog primirja i vojnoj situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa
JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
44. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA o izdavanju naoružanja i vojne opreme
podređenim jedinicama TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
45. Dnevno izvješće Komande 9. korpusa JNA o aktivnostima hrvatskih snaga na
šibenskom i sinjskom području te o sigurnosnom stanju na području odgovornosti 9.
korpusa JNA i u podređenim postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
46. Dopis Komande 7. korpusa s protestom hrvatskoj strani zbog „nepridržavanja odluke
OUN o embargu na uvoz naoružanja u Jugoslaviju“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
47. Zapovijed Komande 180. mtbr podređenim postrojbama za pojačavanje svih izviđačkih
i obavještajnih aktivnosti zbog jačanja hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

VII
48. Dopis Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama u kojemu prenose zapovijed
Tehničke uprave SSNO-a o budućoj popuni naoružanjem i vojnom opremom isključivo
preko komandi jedinica JNA pod čijom se odgovornošću nalaze, a ne kao dotada
izravno posredstvom SSNO-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
49. Dnevno izvješće Komande 9. korpusa JNA o aktivnostima i popuni hrvatskih snaga na
šibenskom, drniškom i zadarskom području . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
50. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti u vezi s miniranjem
katoličke crkve u Škabrnji, u kojem se negiraju navodi o miniranju i dizanju crkve
u zrak, te se navodi da je crkva samo oštećena jer je u njoj bilo „jako uporište
neprijateljskih snaga“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
51. Pismena pohvala Komande 9. korpusa JNA i komandanta general-majora Ratka
Mladića 557. mješovitom protuoklopnom artiljerijskom puku zbog iznimno dobrog
stanja borbene spremnosti i visokog morala pripadnika i zapovjednika te postrojbe . . . 155
52. Izvješće Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u podređenim
postrojbama te o pokretima i aktivnostima hrvatskih snaga u zoni odgovornosti 221.
mtbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
53. Informacija Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama o aktualnim
zbivanjima i stanju na području bivše Jugoslavije i u zoni odgovornosti 9. korpusa . . . . . . 158
54. Dnevno izvješće Komande 9. korpusa JNA o stanju u podređenim postrojbama i u zoni
odgovornosti 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
55. Izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u podređenim
postrojbama te o predviđenoj razmjeni građana hrvatske nacionalnosti s područja
Benkovca s građanima srpske nacionalnosti iz Zadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
56. Dnevno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o
aktivnostima hrvatskih snaga, mitingu pristaša Milana Babića u Kninu, te stanju u
podređenim postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
57. Izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u podređenim
postrojbama te o razmjeni građana srpske i hrvatske nacionalnosti iz Benkovca i Zadra
u organizaciji Crvenog križa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
58. Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne
oblasti o pogoršanju sigurnosne situacije nakon političkih sukoba u vodstvu pobunjenih
Srba u vezi s mirovnim planom Cyrusa Vancea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
59. Izvješće Komande 1. mtbr o higijenskom i epidemiološkom stanju u brigadi . . . . . . . . . . 172
60. Dnevno izvješće Komande 9. korpusa JNA o sastanku predstavnika JNA s
predstavnicima EZ i RH o kršenju primirja od strane JNA, te o stanju u podređenim
postrojbama 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
61. Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne
oblasti o stanju u podređenim postrojbama, te problemima u vezi s opskrbom hranom i
gorivom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
62. Izvješće Komande 1. mtbr komandantu 9. korpusa JNA o provedenom ispitivanju
pripadnika postrojbi brigade (3 bataljona) o njihovim stavovima o prihvaćanju,
odnosno neprihvaćanju mirovnog plana Cyrusa Vancea te o razlikama među
bataljonima brigade u dobivenim rezultatima i većem broju pripadnika 3. bataljona koji
prihvaćaju mirovni plan od pripadnika 1. i 2. bataljona, što se objašnjava teritorijalnim
razmještajem pojedinih bataljona i utjecajem propagande protiv prihvaćanja mirovnog
plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

VIII
63. Dopis Komande 9. korpusa JNA Operativnoj grupi JNA za suradnju s UN-om o
djelovanju pripadnika UN-a u zoni odgovornosti 9. korpusa, te njihovom „korektnom
odnosu“ prema pripadnicima JNA i lokalnom stanovništvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
64. Dopis Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o održanom
sastanku u Žitniću između komandanta 9. korpusa Ratka Mladića i predstavnika RSK
te predstavnika Vlade RH o predviđenoj razmjeni zarobljenika i načinu razmjene,
budući da hrvatska strana traži razmjenu „svi za sve“, a srpska „jedan za jedan“ . . . . . . . 182
65. Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne
oblasti o stanju u podređenim postrojbama te o skorašnjem održavanju referenduma o
(ne)prihvaćanju Vanceovog mirovnog plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
66. Zapisnik Organa bezbednosti Komande 9. korpusa JNA s iskazom pripadnika 2.
brigade TO osumnjičenog za ubojstvo civila hrvatske nacionalnosti u Erveniku na
području Knina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
67. Izvješće Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju borbenih vozila brigade . . 189
68. Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne
oblasti o stanju u podređenim postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
69. Redovno borbeno izvješće TG-1 Komandi 9. korpusa JNA o stanju u podređenim
postrojbama, te potrebi popune ljudstvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
70. Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne
oblasti o kršenju primirja od strane hrvatskih snaga te dolasku u Knin 30 mještana
Ervenika koji su zahtijevali da se puste uhićeni koji su osumnjičeni za ubojstvo hrvatske
obitelji Čengić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
71. Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne
oblasti o stanju u podređenim postrojbama, otkazanoj razmjeni zarobljenika u Žitniću,
zasjedanju Skupštine RSK na kojoj se odlučuje o (ne)prihvaćanju dolaska snaga UN-a
na područje RSK te općenito utjecaju složene političke situacije u RSK na zbivanja u
zoni odgovornosti 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
72. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o stanju pješačkog kadra,
naoružanja i vojne opreme u korpusu te o problemima u obuci pripadnika korpusa . . . . . 198
73. Protestno pismo Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti i časniku za vezu s
UN-om zbog granatiranja područja brane Peruča od strane hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . 202
74. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o položajima hrvatskih
snaga na području Starigrad – Paklenica, razmjeni zarobljenika u Žitniću, zadacima
dijelova postrojbi 9. korpusa te o stanju na okupiranom teritoriju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
75. Informacija obavještajnog odsjeka Komande 9. korpusa JNA o ustroju, rasporedu i
jačini hrvatskih postrojbi na području sjeverne Dalmacije i Like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
76. Informacija Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o obuci u brigadi nakon
njena preustroja u motoriziranu brigadu, stavu pripadnika brigade o planu dolaska
snaga UN-a u Hrvatsku, te nezadovoljstvu ljudstva zbog borbi za vlast u „Krajini“ i
nefunkcioniranja lokalne vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
77. Izvješće Komande 9. korpusa JNA o jačanju borbene spremnosti postrojbi 9. korpusa,
podijeljenosti u političkom vodstvu pobunjenih Srba, pogibiji dvije osobe uslijed pada
helikoptera JNA te o sigurnosnom stanju na području odgovornosti 9. korpusa . . . . . . . . 209
78. Odgovor Komande 9. korpusa JNA časnicima UN-a u kojem negiraju otvaranje vatre
od strane JNA po položajima hrvatskih snaga, prelet helikoptera JNA iznad Dugog
otoka i Promine te paljenje hrvatskih kuća na okupiranom području . . . . . . . . . . . . . . . . 211

IX
79. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA Komandi 11. mtbr za osiguranje smjerova koji
s područja Livna i Cazinske krajine vode prema Bosanskom Petrovcu, Bosanskom
Grahovu i Drvaru zbog mogućeg napada hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
80. Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2.
vojne oblasti o narušavanju primirja s hrvatske strane na smjeru Skradin - Đevrske,
pokretanju inicijative za „formiranje srpske vojske RSK“ te o popisima i fotografijama
vojnih osoba JNA istaknutim na javnim mjestima u Zadru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
81. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA Komandi 221. mtbr da odredi stručnu osobu za
kontrolu postrojenja hidroelektrane Peruča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
82. Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o
stanju i jačanju hrvatskih snaga, aktivnostima podređenih postrojbi, stanju na području
zone odgovornosti 9. korpusa te o problemima u političkom vodstvu pobunjenih Srba . . . 216
83. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama da se pripreme za
dolazak mirovnih snaga UN-a, u smislu pružanja pomoći lokalnim tijelima vlasti oko
ustroja ratne milicije i TO, izrade planova za premještanje snaga 9. korpusa na područje
Bosne i Hercegovine te osiguranja pune borbene spremnosti u slučaju napada hrvatskih
snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
84. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama za podizanje borbene
spremnosti zbog održavanja referenduma za neovisnost Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . 220
85. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o razmjeni
zarobljenika između JNA i hrvatske strane u selu Žitnić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
86. Molba Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA za postavljanje stalnih punktova na
području Nekići – Tulove grede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
87. Izvješće načelnika Atomsko-biološko-kemijske obrane 9. korpusa JNA Komandi 9.
korpusa o asanaciji Drniša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
88. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA o ustroju borbene grupe u sklopu TG-1 i njezinom
upućivanju u Nos Kalik sa zadatkom blokade, pretresa terena radi oslobađanja
zarobljenika i uništavanja hrvatske borbene grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
89. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o slanju snaga
na područje sela Nos Kalik i borbama s hrvatskim snagama koje su oslobodile to
područje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
90. Izvješće Komande 9. korpusa JNA IKM-u 2. vojne oblasti na Manjači o narušaavanju
primirja od strane hrvatskih snaga, jačanju borbene spremnosti 9. korpusa te o sastanku
predstavnika Komande korpusa i Oružanih snaga RH na kojem se razgovaralo o
prekidu vatre i povlačenju hrvatskih snaga iz Nos Kalika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
91. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne
oblasti o kršenju primirja od strane hrvatskih snaga, pregovorima zbog nepovlačenja
hrvatskih snaga iz Nos Kalika, financijskim problemima 9. korpusa te o nastavku
pripremanja objekata JNA za smještaj snaga UN-a, postrojbi TO i policije RSK . . . . . . . . 229
92. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o pregovorima hrvatske
strane i predstavnika JNA u vezi s oslobađanjem Nos Kalika i zahtjeva JNA da se
hrvatske snage povuku iz mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
93. Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne
oblasti o narušavanju primirja od strane hrvatskih snaga, jačanju borbene spremnosti
postrojbi 9. korpusa, financijskim problemima u 9. korpusu zbog čega je otežana
opskrba korpusa prehrambenim namirnicama, o napadima na JNA na stranačkim
skupovima u Kninu te o angažiranju pripadnika policije iz RSK na osiguranju
prosvjeda oporbe u Beogradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

X
94. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o stanju u zoni
odgovornosti 9. korpusa, pregovorima u Žitniću oko zahtjeva JNA za povlačenjem
hrvatskih snaga iz Nos Kalika i puštanju zarobljenika, problemima u opskrbi korpusa te
o pripremama za dolazak snaga UN-a i nastavku rada na ustroju milicije RSK . . . . . . . . . 235
95. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o pregovorima
predstavnika JNA i HV-a u vezi s pronalaženjem rješenja za Nos Kalik koji su
oslobodile hrvatske snage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
96. Dopis Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama o važnosti poštivanja
primirja zbog interesa srpskog naroda i zbog otvaranja nove bojišnice u Bosni i
Hercegovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
97. Zapovijed Komande 180. mtbr Komandi 4. mtb za uvođenje reda među pripadnicima
brigade zbog njihove nediscipline i kršenja propisa i dobivenih zapovijedi . . . . . . . . . . . . 241
98. Zabilješka Organa bezbednosti 180. mtbr o ubojstvima hrvatskih civila i zarobljenika
u Škabrnji i Nadinu 18. i 19. studenoga 1991. od strane pripadnika TO Benkovac,
dragovoljaca iz Srbije i „Opačićeve grupe“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
99. „Referat“ načelnika Glavnog štaba OS SFRJ o realizaciji zadataka u vezi s dolaskom
snaga UN-a i planom njihova razmještaja u zoni odgovornosti 9. korpusa, o planu
ustroja vojske i policije pobunjenih Srba i njihovih zadaća nakon odlaska postrojbi 9.
korpusa JNA u BiH te o planiranom rasporedu postrojbi 9. korpusa u BiH . . . . . . . . . . . 246
100. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama o pripremama za prihvat
mirovnih snaga UN-a, planskom izvlačenju postrojbi korpusa i materijalnih rezervi
iz zaštićenog područja UN-a, smještanju postrojbi 9. korpusa u nove garnizone te o
ustroju „prednjih odreda“ za brzo djelovanje zajedno s policijom pobunjenih Srba i
snagama UN-a u slučaju napada hrvatskh snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
101. Izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o ubojstvu pet hrvatskih
civila u Gornjem Zemuniku i četiri hrvatska civila u Škabrnji od strane pripadnika 3.
brigade TO te o pronađenom eksplozivu u crkvi svetog Duha u selu Lisičić, koji je bio
postavljen za rušenje crkve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
102. Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne
oblasti o stanju na bojištu, pregovorima s hrvatskom stranom te o jačanju utjecaja
Milana Babića i SDS-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
103. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o sastanku
predstavnika JNA s promatračima Europske zajednice o stanju u Nos Kaliku,
problemima s opskrbom 9. korpusa zbog neplaćanja dugova dobavljačima, krađi oružja
iz postrojbi korpusa te o razmještaju „prednjih odreda“ na nove lokacije i daljnjim
pripremama za prihvat snaga UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
104. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama da organiziraju izviđanje
područja u Bosni i Hercegovini gdje će se razmjestiti i rasporediti postrojbe 9. korpusa . . 259
105. Izvješće komandanta 3. brigade TO RSK o ubojstvu troje civila hrvatske nacionalnosti
u Zemuniku Gornjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
106. Dopuna izvješća o ubojstvima civila hrvatske nacionalnosti u mjestima Zemunik
Gornji i Škabrnja, koju je Komanda 3. brigade TO RSK uputila Komandi 9. korpusa
JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
107. Izvješće Komande 9. korpusa JNA komandantu 9. korpusa o susretu predstavnika 9.
korpusa s predstavnicima EZ-a u Žitniću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
108. Izvješće Komande 9. korpusa JNA načelniku štaba 2. vojne oblasti JNA o popunjenosti
pješačkih postrojbi 9. korpusa vojnim obveznicima i materijalno-tehničkim sredstvima . . 266

XI
109. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA za primopredaju bojišnice u zoni odgovornosti
9. korpusa snagama UN-a i postrojbama Teritorijalne obrane i MUP-a RSK, te za
izvlačenje i razmještaj postrojbi 9. korpusa na nove lokacije u jugozapadnoj BiH . . . . . . . 267
110. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama za provođenje mjera
njihovog obavještajnog, protudiverzantskog i psihološko-propagandnog osiguranja . . . . . 277
111. Izvješće Komande 9. korpusa JNA načelniku štaba 2. vojne oblasti JNA o zoni
odgovornosti i liniji razgraničenja između postrojbi 9. korpusa i Oružanih snaga
Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
112. Dnevno operativno izvješće Komande 557. mpoap-a Komandi 9. korpusa JNA o
zbivanjima u zoni odgovornosti postrojbe te nedorečenostima u vezi s provedbom
mirovnog plana Cyrusa Vancea i raspoređivanja Zaštitnih snaga UN-a u zadarskom
zaleđu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
113. Dopis Komande 9. korpusa JNA kojim se podređenim postrojbama dostavljaju
dokumenti u vezi s reguliranjem aktivnosti oko primopredaje bojišnice te izvlačenja i
razmještaja snaga 9. korpusa na nove lokacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
114. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa Komandi 2. vojne oblasti JNA o
zbivanjima u zoni odgovornosti 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
115. Zapovijed komandanta 9. korpusa JNA za borbeno djelovanje podređenih postrojbi u
zoni odgovornosti korpusa, kao i na teritoriju jugozapadne BiH, u slučaju općeg napada
hrvatskih snaga na RSK nakon razmještanja Zaštitnih snaga UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
116. Zapovijed saveznog sekretara za narodnu obranu SFRJ, koju potpisuje načelnik
Generalštaba OS SFRJ general-pukovnik Blagoje Adžić, za provedbu organizacijsko-
formacijskih promjena u postrojbama Teritorijalne obrane RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
117. Izvješće Komande 3. brigade TO RSK Komandi 9. korpusa JNA o stanju borbene
spremnosti postrojbe u prvom tromjesečju 1992. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
118. Izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o pripremama za prihvat
Zaštitnih snaga UN-a u zoni odgovornosti brigade te planovima i problemima s
izvlačenjem postrojbe na nove lokacije u jugozapadnoj BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
119. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o pripremama za
prihvat i smještaj Zaštitnih snaga UN-a u zoni odgovornosti 9. korpusa, o formiranju
tijela vlasti, postrojbi MUP-a i TO RSK te o realizaciji planova za razmještaj postrojbi
9. korpusa na prostor jugozapadne BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
120. Izvješće Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stavu vojnih i civilnih osoba
u postrojbi glede mogućnosti da nakon izvlačenja brigade na teritorij BiH ostanu u
sastavu TO RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
121. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA Komandi 11. mtbr za borbeno djelovanje prema
području Kupreške visoravni u BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
122. Plan Komande 2. vojne oblasti JNA za izvlačenje postrojbi JNA s područja RSK i
njihovo izmještanje na nove lokacije na teritoriju jugozapadne BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
123. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o rezultatima
tromjesečne analize izvanrednih događaja u zoni odgovornosti 9. korpusa . . . . . . . . . . . . 315
124. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama sa smjernicama za
kretanje pripadnika korpusa područjem pojedinih općina u BiH na kojem je, uslijed
jačanja međunacionalnih sukoba, došlo do izravne ugroze njihove sigurnosti . . . . . . . . . . 317
125. Izvješće Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o ostvarenoj suradnji s
pripadnicima Zaštitnih snaga UN-a te njihovu planiranom razmještaju u zoni
odgovornosti postrojbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

XII
126. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o razmještaju 11.
mtbr JNA i snaga TO Srpske Republike BiH na području Kupresa, kao i o tamošnjem
rasporedu hrvatskih postrojbi i njihovom neuspješnom pokušaju da ovladaju selom
Donji Malovan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
127. Dopis Komande 9. korpusa JNA kojim Komandi 2. vojne oblasti JNA dostavlja „Plan
upotrebe 9. korpusa po varijanti ‘Kopaonik’“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
128. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o pregovorima s
predstavnicima Republike Hrvatske u Žitniću o razmjeni zarobljenika i povlačenju
HV-a iz Nos Kalika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
129. Dopis Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o rasporedu hrvatskih i
srpskih snaga na širem području Kupresa, Šujice i Livna u BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
130. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA Komandi 11. mtbr o ustroju motoriziranog
bataljuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
131. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA o ustroju i uporabi Taktičke grupe - 1 . . . . . . . . . . . 328
132. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA Komandi 11. mtbr za pojačanje snaga na
zaposjednutim smjerovima i objektima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
133. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o pregovorima
predstavnika 9. korpusa i predstavnika HV-a u Pakovu Selu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
134. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o sastanku
komandanta 9. korpusa, general-majora Ratka Mladića, sa zapovjednikom južnog
sektora snaga UN-a, kenijskim generalom Arapom Robom u Kninu . . . . . . . . . . . . . . . . 332
135. Izvješće Komande 557. mpoap-a Komandi 9. korpusa JNA o topničkom djelovanju
hrvatskih snaga po srpskim položajima u zoni odgovornosti postrojbe te njezinom
odgovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
136. Dopis Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA s traženim podacima o
sastavu i stanju postrojbi 9. korpusa na širem području Kupresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
137. Komandant 9. korpusa JNA, general-major Ratko Mladić pohvaljuje Taktičku grupu -
1 za uspješno zauzimanje šireg područja Kupresa i protjerivanje hrvatskih snaga prema
Livnu i Tomislavgradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
138. Dnevno operativno izvješće Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u
brigadi i situaciji u njezinoj zoni odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
139. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o razgovorima
predstavnika 9. korpusa s predstavnicima Promatračke misije EZ-a u Žitniću o
razmjeni zarobljenika i povlačenju hrvatskih snaga iz Nos Kalika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
140. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA
o situaciji u zoni odgovornosti i uspjehu postrojbi 9. korpusa u borbama na području
Kupresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
141. Dopis Komande 557. mpoap-a Komandi 9. korpusa JNA o stanju na bojištu i
premještanju dijela raketne baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
142. Dopis Komande 9. korpusa JNA Komandi 11. operativne grupe s prikupljenim
podacima o hrvatskim snagama na području Livna, Šuice i Tomislavgrada . . . . . . . . . . . . 345
143. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o
borbenim djelovanjima postrojbi 9. korpusa na širem području Kupresa i Livna . . . . . . . 346
144. Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o
borbenim djelovanjima postrojbi 9. korpusa na širem području Kupresa i Livna . . . . . . . . 348
145. Komanda 9. korpusa JNA dostavlja Komandi 5. korpusa RV i PVO popis objekata koje
treba napasti zrakoplovstvom na području Gruda, Tomislavgrada, Posušja i Imotskog . . . 350

XIII
146. Dopis Komande 9. korpusa JNA Komandi 9. bataljona Vojne policije s informacijama
o aktualnim političkim događajima u BiH i stavovima Komande 9. korpusa o tim
događajima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
147. Dopis Komande 9. korpusa JNA zapovjedniku UNPROFOR-ova sektora Jug, generalu
Arapu Robu, sa zamolbom da na razgovor primi episkopa šibenskog, vladiku Nikolaja
Mrđu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
148. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o razgovorima
predstavnika općine Bosansko Grahovo s predstavnicima općina Livno, Tomislavgrad i
Kupres u Žitniću s ciljem normalizacije prilika na području tih općina . . . . . . . . . . . . . . . 354
149. Dopis Komande 9. korpusa JNA Komandi 5. korpusa RV i PVO s popisom objekata
koje treba napasti zrakoplovstvom na području Gruda i sela Glavičići u blizini Šuice . . . . 356
150. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA za opremanje oružjem i opremom postrojbi milicije
RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
151. Informacija Komande 9. korpusa JNA o situaciji u BiH i oružanim sukobima u Sarajevu,
Bosanskom Brodu, Bosanskoj Krupi i Derventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
152. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA komandantima 11. mtbr i 11. operativne grupe da
zaposjednu dostignute linije u skladu s dogovorom o prekidu vatre i nastavku pregovora
o ustroju BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
153. Izvješće Komande RVO i PVO JNA Komandi 180. mtbr o evakuaciji i rasformiranju 84.
zrakoplovne baze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
154. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA za angažiranje dijela postrojbi 9. korpusa na
području Čaprazlija i Čelebića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
155. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA kojom se zabranjuje neplansko napuštanje položaja
s ciljem uvođenja reda i discipline u postrojbe korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
156. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandama 2. i 13. korpusa JNA o dostignutim
linijama snaga 9. korpusa na bojišnici te o situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa . . . . . . 365
157. Zapovijed Komande 9. korpusa JNA o intenziviranju obavještajno-izviđačkih aktivnosti
u svim postrojbama i na svim razinama zapovijedanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
158. Izvješće Komande 9. korpusa JNA Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu o
sastanku komandanta 9. korpusa, general-majora Ratka Mladića s predstavnikom
UNPROFOR-a na kojem se raspravljalo o razmještaju snaga UNPROFOR-a u zoni
odgovornosti 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
159. Odgovor Komande 9. korpusa JNA Komandi 1. mtbr u vezi sa zahtjevom 1. mtbr da se
popuni i njoj podredi tenkovska čete iz sastava 5. korpusa, pri čemu se poziva na odluku
Komande 2. vojne oblasti JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
160. Dopis Komande 9. korpusa JNA Komandi 5. korpusa JNA o rješavanju problema s
popunom ljudstvom i zapovjednicima u tenkovskoj četi iz njegova sastava . . . . . . . . . . . . . 373
161. Obavijest Komande 1. mtbr iz sastava 9. korpusa JNA o stanju i problemima u
postrojbama brigade na prednjem kraju bojišnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
162. Zapovijed Komande 2. vojne oblasti JNA za ustroj 2. krajiškog korpusa sa sjedištem u
Drvaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
163. Zapovijed Komande 180. mtbr JNA Komandi 1. mtb za prikupljanje podataka i
arhivskog gradiva o ustroju i borbenim djelovanjima brigade kako bi se oni pohranili u
„Istorijskom arhivu SR Krajine“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
164. Informacija Komande 180. mtbr JNA Komandi 1. mtb o izlaganju potpukovnika
Momčila Bogunovića, kao predstavnika Komande garnizona Benkovac, na zajedničkoj
sjednici svih vijeća SO Benkovac te odlukama koje su tom prilikom donesene . . . . . . . . . 379
165. Zapovijed komandanta 9. korpusa JNA, general-majora Save Kovačevića, Komandi 1.
mtbr o predaji vojne imovine 9. korpusa i 405. pozadinske baze Vladi RSK . . . . . . . . . . . 383

XIV
PREDGOVOR

D
okumenti 9. korpusa JNA (1992.) dvadeseta su knjiga u seriji koju je pod naslovom
„Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti“, od 2007. po-
čeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
(dalje Centar). U knjizi su, s potrebnim znanstvenim aparatom, predstavljeni dokumenti
iz arhivskog gradiva 9. korpusa JNA, koji se čuvaju u Centru i drugim arhivskim ustano-
vama u Republici Hrvatskoj. Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili
preslike originala u posjedu su Centra. Prilikom prijepisa dokumenata izvršene su nužne
transkripcije radi njihove bolje čitljivosti. Veći zahvati u tekstu naznačeni su stavljanjem
teksta u uglatu zagradu, a u bilješkama je upozoreno na dijelove dokumenta koji su u izvor-
niku oštećeni i na dijelove koji su izostavljeni. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u
bilješkama su navedena imena ili prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu
ili podaci o drugim dokumentima i literaturi u kojima se spominje isti događaj. Dakako,
dokumenti u knjizi pokazuju stajališta njihovih stvaratelja i zahtijevaju posebnu kritičku
raščlambu koja bi ukazala na neobjektivno i netočno navedene, katkad čak i besmislene
podatke u njima, čije navođenje je bilo sastavni dio uobičajenih propagandnih aktivnosti
službi JNA, koja je već od ljeta 1991. djelovala kao sredstvo provođenja srbijanske („veliko-
srpske”) politike. Osim dokumenata 9. korpusa JNA, u knjizi su, u manjoj mjeri, objavljeni
i pojedini dokumenti drugih stvaratelja, koji se svojim sadržajem odnose na područje dje-
lovanja 9. korpusa JNA.
Deveti korpus JNA (Kninski) bio je sastavni dio Vojnopomorske oblasti (VPO),
strateške grupacije koja je bila ekvivalent vojnim oblastima i koja je imala zadaću obrane
obalnog mora, otoka i morske oblasti na jadransko-pomorskom vojištu. Sredinom 1991.
VPO se sastojala od Komande s prištapskim jedinicama, više samostalnih jedinica, Flote
sa sjedištem u Splitu, 9. korpusa Kopnene vojske sa sjedištem u Kninu, 5. vojnopomorskog
sektora (VPS) sa sjedištem u Puli, 8. VPS-a sa sjedištem u Šibeniku i 9. VPS-a sa sjedištem
u Kumboru. Zapovjedno mjesto VPO-a bilo je u Splitu. Zapovjednik VPO-a, odnosno
Ratne mornarice od srpnja 1990. do svibnja 1992. bio je viceadmiral, a potom admiral
Mile Kandić.
Deveti korpus osnovan je 1988. od 9. motorizirane divizije JNA i pokrivao je područje
sjeverne i srednje Dalmacije. Sastav korpusa je bio sljedeći: Komanda s prištapskim postroj-
bama, 180. motorizirana brigada sa sjedištem u Benkovcu, 221. motorizirana brigada sa
sjedištem u Kninu, 316. motorizirana brigada sa sjedištem u Sinju, 9. mješoviti artiljerijski
puk, 557. mješoviti protuoklopni artiljerijski puk, 9. inženjerijski bataljun, 70. bataljun
veze, 98. sanitetski bataljun, 9. automobilski bataljun i 9. četa ABHO-a.
1
Budući da su se komande VPO-a i 8. VPS-a nalazile u Splitu i Šibeniku odakle nisu
imale potpuni uvid u stanje na terenu, već tijekom kolovoza 1991. postalo je jasno da je 9.
korpus, odnosno njegova Komanda, iako nominalno najmanja komponenta VPO-a, uz
pristigla ojačanja postao glavni taktički i zapovjedni oslonac JNA na području srednje i
sjeverne Dalmacije. To je postalo još očitije kad se zapovjednik VPO-a admiral Mile Kan-
dić s većinom flote JRM-a 25./26. kolovoza 1991. prebacio iz Ratne luke Lora na otok Vis.
Brojčano stanje 9. korpusa, relativno maleno u mirnodopskim uvjetima, raslo je sa zao-
štravanjem situacije na terenu, stalnim mobilizacijama i dolaskom novih sastava. U proljeće
1991. godine 9. korpus bio je popunjen s 4098 ljudi ili 29 % što je s početkom ustrojavanja
ratnih jedinica do trenutka počinjanja ratnih djelovanja krajem kolovoza naraslo na 4705
pripadnika ili 33 %. Do kraja godine 9. korpus narastao je po ratnoj formaciji s 14.942 na
28.218 ljudi, a popuna je iznosila 17.942 ljudi ili 64 %. Planiranim ustrojavanjem 316. i 11.
mtbr broj ljudi u korpusu trebao je narasti na 28.000 - 30.000 pripadnika.
Na kraju 1991., 9. korpus ušao je u sastav 2. vojne oblasti sa sjedištem u Sarajevu, osno-
vane umjesto ukinute 5. vojne oblasti. Zapovjednici korpusa bili su: general-potpukovnik
Tomislav Trajčevski (do svibnja 1991.), general-major Špiro Niković (svibanj - rujan 1991.),
general-potpukovnik Vladimir Vuković (rujan - prosinac 1991.), general-potpukovnik Rat-
ko Mladić (siječanj - svibanj 1992.) i general-major Savo Kovačević (svibanj 1992.).
Sadržaj dokumenata u knjizi pokazuje pristranost, u početku u skladu s pogledima
zapovjednog vrha JNA, a potom u skladu s priopćenjima velikosrpske politike, pa je i ter-
minologija koja se koristi ista onoj koju su tada koristili srbijanski političari i plasirali srpski
mediji. Tako se u izvješćima JNA nastoji prikazati kao mirovna snaga koja štiti sigurnost
svih građana, a odgovornost za probleme i sukobe uglavnom se prebacuje na hrvatsku
stranu (npr. Dok. 78), primjerice, da su pripadnici hrvatskih snaga prvi otvorili vatru, a za
civilne i vjerske objekte koji su pogođeni s položaja JNA, kao „opravdanje“ navodi se da
su korišteni u vojne svrhe (Dok. 50) ili da su to učinili „hrvatski diverzanti“ (Dok. 23), za
svaki uočeni dim navodi se da se to „najvjerojatnije pale srpske kuće“, a kad je očigledno da
su zapaljene kuće hrvatskih vlasnika, onda su to učinili „ekstremisti HDZ-a“ (npr. Dok.
27), Hrvatima koje se želi prikazati kao „ekstremiste“ pripisuje se da su „prijetili naprednim
Hrvatima“ (Dok. 4), itd. U tom kontekstu je i „informacija“ od 5. ožujka 1993. (Dok. 4) da
su u Šibeniku ostali samo Srbi, a da su ostali otišli u akciju, da pripadnici HV-a ubijaju pse
i mačke i bacaju ih u bunare, te o pobuni i dezerterstvu pripadnika HV-a. Među brojnim
netočnim podacima je i taj da je pilot Danijel Borović preletio u Austriju, a ne u Pulu, da
su po Zadru bili istaknuti popisi s fotografijama vojnih lica koja su osuđena na smrt (Dok.
80), da su Hrvatska i Hrvati odgovorni „za rat, fašizam i pokušaj genocida“, da je JNA
pobijedila 1991. i „stvorila uvjete za pregovore o mirnom rješenju“, te da je 9. korpus JNA
spriječio „još masovnije pokolje nad Srbima“ (naravno, ne navodi se koji su to masovni
pokolji počinjeni do tada). Nisu točni ni podaci o borbama za Kupres, niti navedeni razlozi
izmještanja jedinica 9. korpusa u BiH, niti gubici hrvatskih snaga na tom području (Dok.
121 - 140), a nevjerojatno zvuči podatak (Dok. 4) da „u tri autobusa može stati oko 600
pripadnika Hrvatske vojske („138. br HV-a“). Također, netočno je tumačenje mišljenja
Badinterove komisije (Dok. 50).
2
Posebice je uočljiv pokušaj prikazivanja hrvatske strane kao zločinačke, navođenjem
neprovjerenih, pa i izmišljenih događaja ili postupaka hrvatskih vojnika (npr. Dok. 136 i
drugi). Nasuprot tome, brutalno ubojstvo četveročlane hrvatske obitelji Čengić (39-godiš-
njeg oca Drage, 31-godišnje majke Nevenke i njihovo dvoje malodobne djece: 11-godišnjeg
Slobodana i 4-godišnjeg Gorana) u zaselku Šašićima kod Ervenika, 18. siječnja 1992., po-
kušalo se opravdati „navodnom borbom između Hrvata i Srba“ (Dok. 4). Iskazi počinitelja
ubojstva (Dok. 66) pred istražnim sucem „RSK“ potvrdili su da ubojstvo obitelji Čengić
nije posljedica oružanoga sukoba dvije strane, te da su u ubojstvu sudjelovali pripadnici
tzv. „krajinske milicije“. Ubojice su se nakon nekoliko mjeseci našli na slobodi, vjerojatno
zbog pritiska Srba iz Ervenika, koji su odmah nakon njihova pritvaranja otišli u Knin s
prijetećim zahtjevom da ih se pusti na slobodu (Dok. 70).
U dokumentima u ovoj knjizi navedeni su i podaci o ubijenim Hrvatima koji su ostali
na okupiranom području (Dok. 4, 101, 106), posebice o Hrvatima ubijenim u Škabrnji i
Nadinu (Dok. 98), o rušenju crkava (Dok. 4, 23, 50), o otuđenju 32 skulpture iz Mauzoleja
Ivana Meštrovića u selu Otavice (Dok. 106), o pljačkanju i paljenju kuća hrvatskih vlasni-
ka (Dok. 4, 23), o iseljavanju preostalih Hrvata na okupiranom području zbog maltretira-
nja od pripadnika srpskih snaga (Dok. 4, 24), o dezerterstvu, uglavnom Hrvata i Albanaca,
iz 9. korpusa (Dok. 4) te o postojanju tzv. pete kolone na hrvatskoj strani – „jedna žena iz
Biograda koja radi u menzi ZNG“, „čovjek iz Šibenika“, itd. (Dok. 4).
Među dokumentima je i izvješće od 1. siječnja 1992. o nastavku operacije „Udar“, u
kojem se navodi da su „jedinice 180. mtbr 9. korpusa JNA do 16,00 sati zauzele Novigrad
i sela Podgradina, Paljuv i Pridraga (Dok. 1), kao i izvješće u kojem se navodi da je daljnje
napredovanje zaustavljeno zbog „izuzetno žilave i odlučne odbrane“ hrvatskih branitelja
(Dok. 8). U nedostatku naoružanja, Hrvati su bili primorani na improvizaciju, pa su na
gubitak spomenutih područja odgovorili „protugradnim raketama“ i uspjeli pogoditi vo-
jarnu JNA „Senjak“ u Kninu, na što je 9. korpus uzvratio artiljerijom „po dubini teritorija“
(Dok. 2, 6). U dokumentima u knjizi spomenute su i napadne akcije u kojima su hrvatske
snage oslobodile Nos Kalik 2. ožujka 1992. (Dok. 89) i brdo Križ, u petak 22. svibnja
1992. godine (Dok. 4).
Dokumenti također pokazuju da je mobilizacija ratnih jedinica 9. korpusa JNA zapo-
čela već sredinom svibnja 1991., kada je 950 vojnih osoba raspoređeno u TO, te da je napad
„bio i ostao osnovni način djelovanja Korpusa“, a da se izvodio tako što bi se „artiljerijom
i avijacijom omekšavali i uništavali uočeni ciljevi“, nakon čega bi pješaštvo „pod zaštitom
tenkova i BOV-a“ zauzimalo objekte (Dok. 29). Također je navedeno da je u svojim ope-
racijama 9. korpus „zahvatao prostor 350 kilometara širine fronta i 100 kilometara dubine
fronta, te da je uspešno sadejstvovao sa snagama Teritorijalne odbrane i milicije Krajine“
(Dok. 50). Navodi se da su pojedini zapovjednici srpskih snaga već u veljači 1992. upozo-
ravali na važnost kontrole „reona Tulove grede, Lički Doci i Šarića pećine“ radi sigurnosti
ostalih položaja i radi potrebe sigurnosti komunikacije Obrovac – Sveti Rok preko prijevoja
Alan (Dok. 86). U kontekstu odnosa između Srbije i Srba na okupiranom području Hr-
vatske, zanimljiv je podatak da je „Milicija Krajine“ u ožujku 1992. osiguravala prosvjed
oporbe u Beogradu (Dok. 93), a zanimljivi su i popisi objekata koje je zrakoplovstvo JNA
3
trebalo napasti na području Gruda, Tomislavgrada, Posušja i sela Glavičići u blizini Šuice
te Imotskog (Dok. 145, 149).
Dokumenti u ovoj knjizi pokazuju da je na srpskoj strani postojalo nezadovoljstvo zbog
toga što „nije oslobođena Vrana, Zemunik Donji i Zadar, što nije srušen Paški most i sl.“,
te da je postojala spremnost da se ide na Zadar, na Paški most ili na Karlobag, iako su srp-
ske snage „u borbama na teritoriji opština Benkovac i Obrovac imale poginulih 63 borca i
ranjenih 131“; od toga je „iz opštine Benkovac poginulo 37 boraca i ranjeno 72, iz opštine
Obrovac poginulo je 8 boraca i ranjeno 16, a iz drugih krajeva poginulo je 19 boraca i ra-
njeno 43 borca“ (Dok. 164).
Činjenica da se u planovima djelovanja postrojbi 9. korpusa JNA razmatrala i mo-
gućnost zajedničkog napada hrvatskih snaga i „oružanih snaga Njemačke, Italije i drugih
zemalja na RSK“ (Dok. 115), pokazuje da je njegovo vodstvo bilo opsjednuto prošlošću, iz
koje je crpilo, za tadašnje međunarodne odnose potpuno iracionalne zaključke o postoja-
nju neke „protusrpske koalicije zapadnih zemalja“. U tom kontekstu istaknuto je, također
iracionalno, mišljenje jednog člana delegacije Europske zajednice, koji je bio „savjetnik i
prijatelj“ francuskog predsjednika Françoisa Mitterranda, da je moguća „koalicija između
sila osovine iz 2. svetskog rata sa mogućnošću priključenja Japana“, pri čemu je „kao primer
ovome naveo i jedan dokument, nedavno poslat UN, koga su potpisale Austrija, Mađarska,
Slovenija i Hrvatska“ (Dok. 159).
Kao i u prethodnim knjigama s dokumentima „RSK“, dokumenti u ovoj knjizi potvr-
đuju stav srpskog vodstva i pripadnika srpskih snaga „da je Krajina država“ i da „područje
Krajine nije u sastavu Hrvatske“, te da se „niti jedno rješenje ne može zasnivati na povje-
renju u hrvatsku vlast“, a da se mirovne snage UN-a trebaju angažirati „radi kontrole i
obezbeđenja granice, a ne teritorije RSK“ (Dok. 21, 42), odnosno da mirovne snage UN-a
trebaju doći – „ali ne na raskrsnici u Benkovcu, Karinu ili Šopotu, nego na liniji fronta
između sukobljenih strana“ (Dok. 164).
Knjiga završava dokumentom pod rednim brojem 165: Zapoviješću komandanta 9.
korpusa JNA, general-majora Save Kovačevića, od 27. svibnja 1992., o prelasku materijal-
no-tehničkih sredstava toga korpusa JNA „u vlasništvo Vlade i oružanih snaga SR Kraji-
na“, kojom je potvrđena uloga JNA u stvaranju srpskih vojski u Hrvatskoj i BiH početkom
1990-ih. Time je 9. korpus JNA prestao postojati.

4
KRATICE

a/a – ad acta BK – borbeni komplet


a/p – avio-polijetanja BL – Banja Luka
a. – aerodrom BOiV – borbena obuka i vaspitanje
ABHO – atomsko-biološko-hemijska obrana boj. – bojni
ACG – automobil-cisterna za gorivo borb. – borbeni
AF – armijski fond BOV/BoV – borbeno oklopno vozilo
AP – automatska puška bPVO – bataljun protivvazdušne obrane
AP – auto-preklopna br – brigada
apr. – april (travanj) br. – broj
ARJ – artiljerijsko-raketna jedinica BrAG – brigadna artiljerijska grupa
ARJ PVO – artiljerijsko-raketna jedinica BRDM – Boyevaya Razvedyvatelnaya Do-
protivvazdušne obrane zornaya Mashina (oklopno izvidničko
art. – artiljerijski vozilo)
art. nao./art. naor. – artiljerijsko naoružanje brig. – brigadni
AŠC – Artiljerijski školski centar bTO – bataljun Teritorijalne obrane
atb – automobilski bataljun BTO – brigada Teritorijalne obrane
ATC – automatska telefonska centrala brTO – brigada Teritorijalne obrane
AVL – aktivno vojno lice BST/BsT/bst – bestrzajni top
AVS – aktivni vojni starješina bv – bataljun veze
b/a – borbena aktivnost BVG – bataljunska vatrena grupa
b/d – borbeno djelovanje bVP – bataljun Vojne policije
b/e – borbeni ešalon C – centar
b/g – borbena gotovost CV – centar veze
b/k – borbeni komplet CVOJ – centar vođenja, osmatranja i javlja-
b/p – borbeni položaj nja
b/r – borbeni raspored č./čas. – čas/časova
b/t – borbena tehnika čABHO – četa atomsko-biološko-hemijske
b/v – borbeno vozilo obrane
b. – bataljun ČS – četni starješina
b – baterija čSbVP – četa saobraćajne Vojne policije
b. – borbena čTO – četa Teritorijalne obrane
bat. – bataljun čv – četa veze
bat. – baterija čVP – četa Vojne policije
BG – Beograd d/r – dan rata
BG/bg – borbena gotovost db – dopunski bataljun
BG – borbena grupa DDD – dezinsekcija, dezinfekcija i derati-
BiH – Bosna i Hercegovina zacija
BiSZ – bezbjednost i samozaštita DEM/DM – Deutsche Mark (njemačka

5
marka) GRPC – glavni radio-prislušni centar
des. – desetar GS – Gospić
dež. – dežurni GS HV – Glavni stožer Hrvatske vojske
DG – diverzantska grupa GŠ – generalštab
din. – dinar GŠ – glavni štab
dipl. – diplomirani GŠ OS – Generalštab oružanih snaga
dipl. ing. – diplomirani inženjer GŠ OS SFRJ – Generalštab Oružanih snaga
dir. – direktor Socijalističke Federativne Republike
div. ter. – diverzantsko-terorističko Jugoslavije
div. – divizijun GŠ TO – Glavni štab Teritorijalne obrane
djev. – djevojački GŠ TO RS Krajine – Glavni štab Teritorijal-
DNERAP – dnevni raport ne obrane Republike Srpske Krajine
DO – diverzantski odred GVB – garnizonska vojna biblioteka
DP – društveno poduzeće GZOA – grupa za opsluživanje aerodroma
DPZ – društveno-politička zajednica h/p – helikopterska podrška
dr. – doktor H/h – haubica
dr. – drugo, drugi h. – sat/sati
DT – diverzantsko-teroristički hab/HAB – haubica
DT – državna tajna hab – haubička baterija
DTA – diverzantsko-teroristička akcija HAD/had – haubički artiljerijski divizijun
DTG – diverzantsko-teroristička grupa haub. – haubički, haubička
dVBR – divizijun višecijevnih bacača raketa HDZ – Hrvatska demokratska zajednica
EEZ – Europska ekonomska zajednica He/hel. – helikopter
EI – elektronsko izviđanje HE – hidroelektrana
EI i PED – elektronsko izviđanje i protuelek- HE – higijensko-epidemiološka
tronsko djelovanje HMDCDR – Hrvatski memorijalno-doku-
el. – električna mentacijski centar Domovinskog rata
EM – Europska misija HNE – hrvatska neprijateljska emigracija
ERAR – državna imovina HOS – Hrvatske obrambene snage
EZ – Europska zajednica HOS – Hrvatske oružane snage
febr. – februar (veljača) HPTT – Hrvatska pošta, telegraf, telekomu-
fin. org. – financijski organ nikacije
FM – formacijsko mjesto HRM – Hrvatska ratna mornarica
g/s – glavne snage HRZ – Hrvatsko ratno zrakoplovstvo
g. – godina HTV – Hrvatska televizija
g. – gospodin HV – Hrvatska vojska
g – gram IA – izvidnička avijacija
GBK – grupa za borbeno komandovanje IC – infracrveni
gen. – general ič – izvidnička četa
GL/gl – građansko lice IG – izvidnička grupa
g. maj./gen.-major – general major IKM – izmješteno komandno mjesto
god. – godina InMS – intendantska materijalna sredstva
GONG – grupa oruđa za neposredno gađa- InOb – intendantsko obezbjeđenje
nje int. – interno
GOP – grupa za održavanje putova Int/int. – intendantska, intendantski
građ. – građevinski int. br. – interno broj
GRP – grupa za raščišćavanje prepreka inž. – inženjerijski

6
inžb – inženjerijski bataljun plovstva i protivvazdušne obrane
inžč – inženjerijska četa KS – komanda stana
inžp – inženjerijski puk KŠ – komanda štaba
IP – izvidnička patrola KŠŠ KoV – komandno štabna škola kopnene
IR – informativni razgovor vojske
isklj. – isključno KTP – kasarnski tehnički pregled
IV – izvršno vijeće KUD – kulturno-umjetničko društvo
IV SO – izvršno vijeće skupštine općine kut. – kutija
izv. – izvidnički KV – komandir voda
j/i – jugoistok KV/kv – kilovolt
jed./j-ca – jedinica KVPO – Komanda Vojnopomorske oblasti
JNA – Jugoslavenska narodna armija KZ – kriptozaštita
JTO – jedinica Teritorijalne obrane l – litra
k. – komad lab – laka artiljerijska baterija
K/k – korpus lad – laki artiljerijski divizijun
k. – kota lad PVO – laki artiljerijski divizijun pro-
KAG – korpusna artiljerijska grupa tivvazdušne obrane
kap. – kapetan lap – laki artiljerijski puk
kap. I. kl./kIkl/KIK – kapetan I. klase larp – laki artiljerijski raketni puk
kas. – kasarna larp PVO – laki artiljerijski raketni puk pro-
KČ/kč – komandir čete tivvazdušne obrane
K-da – komanda LARV PVO – laki artiljerijski raketni vod
K-dant/K-nt/K-t – komandant protivvazdušne obrane
k-dir – komandir LBA – lovačko-bombarderska avijacija
kg – kilogram lit. – litra
kl. – klasa lsab – laki samohodni artiljerijski bataljun
km – kilometar lsrb – laka samohodna raketna baterija
KM – komandno mjesto m/v – motorno vozilo
KNH – kasarna narodni heroj m – metar
KO – komandir odjeljenja M – mitraljez
Ko – korpus mab – mješovita artiljerijska baterija
kom. – komad maj. – major
kom. – komandant map – mješoviti artiljerijski puk
kom. – komandir MB – minobacač
kom. – komandni MB/mb – minobacački
komp. – komplet mb – mehanizirani bataljun
kont. – kontrola MB – motorni benzin
Ko RV i PVO / KO RV i PVO – Korpus MBČ – minobacač
Ratnog vazduhoplovstva i pro- mbr – mehanizirana brigada
tivvazdušne obrane MC – medicinski centar
kot. – kota MCK – Međunarodni Crveni križ
KoV – kopnena vojska mč – mehanizirana četa
kpl. – komplet medic. – medicinski
KPS – kontrolno-propusna stanica meh. – mehaničar
krim. – kriminalistički meh. – mehanizirani
KrŠ – krizni štab MEP – minsko-eksplozivne prepreke
KRV i PVO – Komanda Ratnog vazduho- MES/mes – minsko-eksplozivna sredstva

7
meš. – mešoviti (mješoviti) NB – načelnik bezbjednosti
MF – mirnodopska formacija NDH – Nezavisna Država Hrvatska
MFP – materijalno-financijsko poslovanje nep./nepr./neprij./neprijat. – neprijateljski
min. – minuta NGŠ – načelnik Generalštaba
minob. – minobacačka NGŠ OS SFRJ – načelnik Generalštaba
mitr. – mitraljeska Oružanih snaga Socijalističke Federa-
mj. – mjesečni tivne Republike Jugoslavije
MKŠ – mala štabna kola NH – narodni heroj
MKŠK – mala komandno-štabna kola NHB – nuklearno-hemijsko-biološki
ml./mlađ. – mlađi NInSl – načelnik intendantske službe
ml. of. – mlađi oficir NO – načelnik organa
mm – milimetar NO – Narodna obrana
mMB – mješoviti minobacački bataljun NOB – načelnik Organa bezbjednosti
mob. – mobilizacijski NONO – načelnik operativno-nastavnog
MO RH – Ministarstvo obrane Republike organa
Hrvatske N OONP – načelnik odjeljenja operativ-
mov – motorna vozila no-nastavnih poslova
MP – minsko polje NOOP – načelnik odjeljenja operativnih
M. P. – mjesto pečata poslova
mpoab – mješovita protuoklopna artiljerijska NOR – narodnooslobodilački rat
baterija NR – narodna republika
mpoad – mješoviti protuoklopni artiljerijski NSbSl – načelnik saobraćajne službe
divizijun NSl – načelnik službe
mpoap – mješoviti protuoklopni artiljerijski NŠ – načelnik štaba
puk NŠ IKM – načelnik štaba izmještenog ko-
mr. – magistar mandnog mjesta
MR – materijalni resursi ntsl – načelnik tehničke službe
MR – moral NV – načelnik veze
MS – materijalna sredstva NVO – naoružanje i vojna oprema
mtb – motorizirani bataljun op/eš – operativni ešalon
mtbr – motorizirana brigada o. – otok
mtč – motorizirana četa OB – obalna baterija
MTS – materijalno-tehnička sredstva ob. – obezbjeđenje
MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova OB – organ bezbjednosti
MUP R BiH – Ministarstvo unutarnjih po- obaveš.-bezb. posl. – obavještajno-bezbjedno-
slova Republike Bosne i Hercegovine sni poslovi
MUP RH – Ministarstvo unutarnjih poslova obramb. – obrambeni
Republike Hrvatske OC – operativni centar
MV/mv – moralno vaspitanje OC GŠ OS SFRJ – Operativni centar Gene-
MV i PP – moralno vaspitanje i pravni po- ralštaba Oružanih snaga Socijalističke
slovi Federativne Republike Jugoslavije
MZ – međunarodne zaštitne OC KVPO – Operativni centar Komande
MZ – mjesna zajednica Vojnopomorske oblasti
NA – načelnik artiljerije OD – objekti dejstva
NABHO – načelnik atomsko-biološko-he- Od/od – odred
mijske obrane OdTO – odred Teritorijalne obrane
nao. – naoružanje OE – operativna evidencija

8
of./ofic. – oficir PAP – poluautomatska puška
OG – operativna grupa par. – partizanska
o. g. – ove godine partbr – partizanska brigada
OJ – oklopna jedinica partd – partizanska divizija
OKB/okb – oklopni bataljun PAT – protuavionski top
okbr – oklopna brigada PB – pozadinska baza
OMJ – oklopno-mehanizirana jedinica PD i PT – protudiverzantska i protuterori-
OMPP – organizacijsko-mobilizacijski i per- stička
sonalni poslovi PDV i DV – protudiverzantski vod i diver-
ONO – općenarodna obrana zantski vod
ONO i DSZ – općenarodna obrana i druš- pers. – personalan
tvena samozaštita peš./pešad. – pješadijski
ONP – operativno-nastavni poslovi peš. naor. – pješadijsko naoružanje
op. – operativni Pg – pogonsko gorivo
op. br. – operativni broj PG – prislušna grupa
op. eš. – operativni ešalon PgMS – pogonska materijalna sredstva
opš. – opšti (opći) PGZ – pionirska grupa za zaprečivanje
OpŠTO – općinski štab Teritorijalne obrane PHB – protuhemijsko-biološki
OPU SSNO – Operativna pozadinska upra- pionč – pionirska četa
va Saveznog sekretarijata za narodnu pionv – pionirski vod
obranu PJ – prištapske jedinice
OR – očekujući rajon PK – pomoćnik komandanta
organiz. – organizacija PKM – pomoćno komandno mjesto
org. mob. – organ mobilizacije PK MV – pomoćnik komandanta za moral-
org. mob. – organizacijsko-mobilizacijski no vaspitanje
org. mob. i pers. – organizacijsko-mobiliza- Pk MV i PP – pomoćnik komandanta za
cijski i personalni moralno vaspitanje i pravne poslove
oruž. – oružane PkPo – pomoćnik komandanta za pozadinu
OS – oružane snage PKPr – pomoćnik komandanta za politički
OSC – osmatrački centar rad
OS SFRJ – Oružane snage Socijalističke pl. – planina
Federativne Republike Jugoslavije PM – puškomitraljez
OS TO – oružane snage Teritorijalne obrane PMEZ – Promatračka misija Europske za-
OŠ – osnovna škola jednice
OT – oklopni transporter pmtbr – proleterska motorizirana brigada
OUN – Organizacija Ujedinjenih naroda PNHBO/PNHBOb – protunuklearno-he-
OV – odjeljenje veze mijsko-biološko obezbjeđenje
OZ – operativna zona PNŠ OMPP – pomoćnik načelnika štaba za
p/k – prednji kraj organizacijsko-mobilizacijske i perso-
p/o – povrijeđena osoba nalne poslove
p/r – puni rezervoar PO – protuoklopni, protuoklopno
p/s – pomoćne snage PoB – pozadinska baza
p/u – protuudar PoB – pozadinsko obezbjeđenje
p. – pokojni POB – protuoklopna borba
P – popunjeno poč. – pozadinska četa
PA – protuavionski POd – prednji odred
PAM – protuavionski mitraljez PoHe – protuoklopna helikopterska eskadrila

9
pok. – pokojni RB – ručni bacač
polož. – položaj red. br. – redni broj
PoOb – pozadinsko obezbjeđenje ref. opšt. posl. – referent opštih (općih) po-
PoOD – pozadinsko odjeljenje slova
POOd – protuoklopni odred reg. – registarski
pop. – popunjenost reg. br. – registracijski broj
por./poruč. – poručnik rej. – rajon
POR – protuoklopni rajon rez. – rezervni
posl./posled. – posljedica rez. ml. ofic. – rezervni mlađi oficir
pov. – povjerljivo rez. of. – rezervni oficir
pov. br. – povjerljivo broj RF – ratna formacija
poz./pozad. – pozadinski RGO – radio-goniometrijsko odjeljenje
pozb – pozadinski bataljun RH – Republika Hrvatska
pp – potporučnik RHB – radiološko-hemijsko-biološki
PP/pp – pravni poslovi RI – radio-izviđanje
PP/pp – protupješadijska RIG – radio-izviđačka grupa
PP – psihološka propaganda RiK – rukovođenje i komandovanje
PPM – protupješadijska mina RIV/RIv – radio-izviđački vod
p.por/ppor./p.poručnik – potporučnik RJ – ratna jedinica
p.puk./ppuk/ppukovnik – potpukovnik RMR – ratne materijalne rezerve
predsj. – predsjednik RMS – ratna materijalna sredstva
prip. – pripadnik RO – radna organizacija
prišt. jed. – prištapske jedinice ROB/RoB – ručna obrambena bomba
prmtbr – proleterska motorizirana brigada rođ. – rođen
PS – policijska stanica ROSt – radarska osmatračka stanica
PSFRJ – Predsjedništvo Socijalističke Fede- RP – ratno pravo
rativne Republike Jugoslavije RR – radio-relejni
PS OS – Pravilo službe Oružanih snaga RR – ratna rezerva
PT – protutenkovski RRv – radio-relejna veza
PTe – protutenkovska RS – Republika Srpska
PTM – protutenkovska mina RS – rezervni sastav
PTT – pošta, telegraf, telefon RS – rezervni starješina
PU – plan upotrebe RSAO Krajina – Republika Srpska autono-
PU SSNO – Politička uprava Saveznog se- mna oblast Krajina
kretarijata za narodnu obranu RSK/RS Krajina – Republika Srpska Krajina
puk/puk. – pukovnik R ŠTO – Republički štab Teritorijalne obra-
PVB – protivvazdušna borba ne
PVO – protivvazdušna obrana RT – radio-telefon
PVZ – protivvazdušna zaštita RU – radiouređaj
PZO – protuzračna obrana RUP – radiouređaj poljski
r/d – rezervni dijelovi Rv – radioveza
r. – ranjen RV – ratno vazduhoplovstvo
R. – Republika RV i PVO – ratno vazduhoplovstvo i pro-
r. – rezervni tivvazdušna obrana
r. – rijeka RVS – rezervni vojni starješina
RAP – rezervni artiljerijski pribor s/o – suhi obrok
razm. jed. – razmještaj jedinica s/z – sjeverozapad

10
s. – selo sred. – sredstvo, sredstva
S – sleduje SR Jugoslavija/SRJ – Savezna Republika
SAD – Sjedinjene Američke Države Jugoslavija
samost. – samostalan SRK – Srpska Republika Krajina
SAOK/SAO Krajina – Srpska autonomna SRT – sredstva ratne tehnike
oblast Krajina SSNO – Savezni sekretarijat za narodnu
sav. – savjet obranu
SbMS – saobraćajna materijalna sredstva SSS – srednja stručna sprema
SbOb – saobraćajno obezbjeđenje SSUP – Savezni sekretarijat za unutrašnje
SCV – stacionarni centar veze poslove
S.D. – Slobodna Dalmacija st. – stariji
SDA – Stranka demokratske akcije strelj. – streljačka
SDB – Služba državne bezbjednosti str. pov. – strogo povjerljivo
SDK – Služba društvenog knjigovodstva str. pov. br. – strogo povjerljivo broj
SDS – Srpska demokratska stranka StSR – stanica za srednji remont
SFRJ – Socijalistička Federativna Republika st. vod / st. vodnik – stariji vodnik
Jugoslavija st. vod. I kl. – stariji vodnik I klase
SITREP – Situation Report SUP – sekretarijat unutrašnjih poslova
SIV – Savezno izvršno vijeće sv – stariji vodnik
SJB – stanica javne bezbjednosti SVL – službeno vojno lice
sjev. – sjeverna svlr – samovozni višecjevni lanser raketa
SJS – stanica javne sigurnosti S-1 – „Sutjeska 1“
SkPg/sk PG – skladište pogonskog goriva S-2 – „Sutjeska 2“
SK – PJ – Savez komunista – Pokret za Ju- ŠTO – štab Teritorijalne obrane
goslaviju ŠTOO – Štab Teritorijalne obrane Obrovac
sl. – slično ŠTO RSK – Štab Teritorijalne obrane
sl. – služba Republike Srpske Krajine
SLRV – samohodni lanser raketa višecjevni ŠVK – Štab vrhovne komande
SM – stanica milicije t/o – tekući obrok
SMB – sivo-maslinasta boja t. – tona
snajp. – snajperska tač. – tačka (točka)
snb – sanitetski bataljun TAM – Tvornica automobila Maribor
SnMS – sanitetska materijalna sredstva TANJUG – Telegrafska agencija nove Jugo-
SNO – Sekretarijat za narodnu obranu slavije
SnOb – sanitetsko obezbjeđenje tč – tenkovska četa
SnSkl – sanitetsko skladište tel. – telefon
SnSl – sanitetska služba tel. – telefonski
SO – samohodno oružje tenk. – tenkovski
SO – skupština općine tenk. elekt. – tenkovski električar
SONO – Sekretarijat općenarodne obrane tenk. meh. – tenkovski mehaničar
Sp. – strogo povjerljivo TG – taktička grupa
sp. br. – strogo povjerljivo broj TMS – tehničko-materijalna sredstva
spec. – specijalan TNT – trinitrotoluol
SPO – Srpski pokret obnove TO – Teritorijalna obrana
SR – socijalistička republika TOb – tehničko obezbjeđenje
SR Krajina – Srpska Republika Krajina TOO – Teritorijalna obrana Obrovac
s. r. – svojeručno TO RSK/RS Krajine – Teritorijalna obrana

11
Republike Srpske Krajine vod. I kl. / vodnik I kl. – vodnik I klase
TRZ – tehničko-remontni zavod voiv – vod oklopno-izvidničkih vozila
TsB – tehničko-snabdjevačka baza VOJ – vođenje, osmatranje i javljanje
TSl – tehnička služba voj. – vojni
TsK Pg – tehničko skladište pogonskog go- voj. – vojnik
riva VON – vazduhoplovni oficir za navođenje
tt. – trigonometrijska točka VOSt – vizualna osmatračka stanica
TT – „tetejac“ (vrsta pištolja) VoV – vazduhoplovni oficir za vezu
TV – televizija VP/Vp – vatreni položaj
TV – televizijski VP – vojna policija
TVIK – Tvornica vijaka Knin VP – vojna pošta
TZI/tzi – tenk za izvlačenje Vpn – naredni vatreni položaj
uboj. – ubojita VPO – vojnopomorska oblast
UBS – ubojna borbena sredstva VPS – vojnopomorski sektor
ul. – ulica v. r. – vlastoručno
UN – United Nations (Ujedinjeni narodi) VRC – vojni računovodstveni centar
UN MLO – United Nations Millitary Lia- VS – vojni sud
ison Officers (vojni časnici za vezu VSF – vojni stambeni fond
UN-a) VSO – vojno-stambeni organ
UNPF/UNPROFOR – United Nations Pro- VTMS – vazduhoplovna tehnička materijal-
tection Forces (Zaštitne snage Ujedi- na sredstva
njenih naroda) VTO – vojno-teritorijalni organ
UP – unutarnji poslovi VTŠ – vojna tehnička škola
v/o – vojni obveznik vVP – vod Vojne policije
v/r – vojni rok z. – zaseok
v. – vod zas./zast. – zastavnik
vABHO – vod atomsko-biološko-hemijske zast. I kl. – zastavnik I klase
obrane zk – zamjenik komandanta
VaK – vazduhoplovni korpus ZIS – Zavod imjenji Staljina (top sovjetske
VANRAP – vanredni raport proizvodnje)
VaP – vazdušni prostor ZNG – Zbor narodne garde
vazd. – vazdušna (zračna) ZnŠTO/ZŠ TO – zonski štab Teritorijalne
VB/vb. – vazduhoplovna baza obrane
VB – vojna bolnica ZOMPR – zabilješka o primjeni metode rada
VBR – višecijevni bacač raketa ZOS – Zakon o službi
VD – vanredni događaj ZOUN – Zaštićena oblast Ujedinjenih na-
v.d. – vršitelj dužnosti roda
VDS – vojno-disciplinski sud ZSUN – Zaštitne snage Ujedinjenih naroda
VES – vojno-evidencijska specijalnost ZŠ – zonski štab
VKC – vojni knjigovodstveni centar ZŠ TO – zonski štab Teritorijalne obrane
VL – vojno lice ZTJ – združene taktičke jedinice
VLK – vojno-lekarska komisija zv. – zvani
VMA – Vojno-medicinska akademija ž/rada – života/rada
VO – vojna oblast ž/s – željeznička stanica
VO – vojni okrug ž/s – živa sila
VoB – vazduhoplovna baza
vod./vodn. – vodnik

12
1
1992., siječanj 1. – lipanj 15.
Debelo brdo
Iz ratnog dnevnika 1/4. pmtbr Pirot (1/180. mtbr 9. korpusa JNA)

Sreda, 1. 01. ‘92.


9.00 – U toku noći je ubačena grupa jačine 24 ljudi u rajon s. Crno/Staklena bašta. Postavili
su PT mine na makadamskom putu Babin dub – Travičina glavica. Grupa civila iz s. Crno
je javila da je ubačena grupa odvela 7 civila (2 muškarca i 5 žena).
9.05 – Upućena je grupa padobranaca da izvrše blokiranje i pretres terena zajedno sa 2.
mtč.
11.15 – Ubačena nep.1 grupa je uspjela da se izvuče, ali je izvršen pretres terena.
11.00 – Ispoljeno je dejstvo neprijatelja MB-82 po rejonu Križa iz pravca Dračevca i Ploča.
Četvrtak, 2. 01. ‘92.
4.00 – Zaostala ubačena grupa neprijatelja u rejonu Crnog (Staklena bašta) otvarala je
vatru streljačkim oružjem.
7.00 – Upućena je grupa padobranaca da zajedno s 2. mtč istu unište ili blokiraju.
10.00 – Padobranci i komandir 2. mtč je javio da je izvršen pretres terena i da su našli samo
dijelove odbačene opreme, a grupa se izvukla ka Briševu. […]
17.30 – Na položaj jedinice u rejonu Križa pale su dvije mine od MB-82 m. Iste su
najverovatnije ispaljene iz rejona Dračevca.
Petak, 3. 01. ‘92.
7.00 – Počeo je opšti napad na D.2 Zemunik od strane jedinica brigade.
10.15 – Javljeno je iz 2. mtč da je ubačena grupa jačine 5 pripadnika ZNG i tom prilikom
je ubijen jedan od neprijatelja, a jedan je ranjen. […]
16.30 – Javljeno je iz 2. mtč da imaju dvojicu ranjenih. Sanitetsko vozilo je otišlo na lice
mjesta. Isto je pogođeno minom od MB 120 i napravilo je veći kvar. Ranjene vojnike smo
prebacili u ambulantu i istima je ukazana prva pomoć. […]
17.00 – Po naređenju p.puk Bogunovića 3 angažirana je četa iz dopunskog bataljona Knin za
pojačanje snaga u D. Zemuniku i tom prilikom je poginuo vojni obveznik Bulajić Stevan.
18.15 – Prekinuta su dejstava s obe strane.

Subota, 4. 01. ‘92.


10.00 – Izvršena je smena vojnih obveznika koji se nalaze na objektu Križ iz dopunskog
bataljona iz Knina. […]
13.30 – Zaostala ubačena grupa pripadnika ZNG je uspjela da se izvuče iz rejona Staklena
bašta (s. Crno). Izvršen je pretres terena i ništa nije pronađeno. Nije bilo otvaranja vatre ni
sa jedne strane.

1
 Neprijateljska.
2
 Donji.
3
 Momčilo.

13
Nedjelja, 5. 01. ‘92.
12.10 – K-dant bataljona je otišao helikopterom na referisanje u k-du brigade sa
p.pukovnikom Tkač Stevanom. […]
17.15 – Sa referisanja se vratio k-dant bataljona. Nije bilo otvaranja vatre ni sa jedne strane.
Poštovalo se primirje. […]
Sreda, 8. 01.
10.00 – 1. mtč je predala položaj četi iz Benkovca i četa je krenula na odmor u trajanju od
10 dana u kasarnu u Benkovac. […]
Subota, 11. 01.
10.00 – Otkrivena je grupa vojnika iz 1. mtč (Benkovac) koja je pokušala dezerterstvo iz
jedinice. […] Grupa je napravila raspored jedinica koji je planirala predati drugoj strani.
Grupa je privedena i predana oficiru bezbednosti na dalji postupak.
11.00 – U jedinicu je stigao T-34 razminirač mina koji je pripremljen za razminiranje i
upućen na pravac Babin dub – Križ. […]
22.30 – U reonu odbrane 1. mtč (civilni toranj) iz reona Donji Zemunik primećeno
je kretanje neprijateljskih vojnika i korišćenje reflektora za prosvetljavanje prostora i
kasetofona za propagandno delovanje. […]
Ponedeljak, 13. 01.
2.30 – Izvršen je napad na 2. mtč iz pravca osmatračnice. Grupa od 10 ZNG otvorila je
vatru na tenk iz streljačkog naoružanja sa oko 30 metaka. Nije bilo ranjenih, povređenih
ni poginulih. […]
Utorak, 14. 01. 1992.
10.00 – Izvršen je obilazak jedinica bataljona od strane ppuk. Milanovića4 i majora Rosića 5
iz k-de 180. brigade. U toku obilaska izvršeno je informisanje ljudstva o dogovoru za
očuvanje primirja. […]
Sreda, 15. 01. 1992.
17.30 – Otvorena je vatra iz streljačkog naoružanja na položaje 2. i 3. mtč. Preduzete
su mere bezbednosti na položaju uz pojačano osmatranje i budnost na položajima. Na
vatru neprijatelja nije odgovoreno. Vatra je trajala u intervalima celu noć. K-da brigade je
izveštena o dejstvima neprijatelja. […]
Petak, 17. 01. 1992.
03.30 – U reonu staklenika uočena je grupa od 8-10 pripadnika ZNG koja je pokušavala
opservaciju rasporeda 2. mtč.
Na putu Babin dub – Križ u reonu bare grupa od 4 pripadnika ZNG je pokušala postaviti
PT mine. Po odobrenju komandanta VoB-e otvorena je vatra na njih. Po otvaranju vatre
isti su ušli u naše minsko polje pri čemu je jedan poginuo, a jedan teže ranjen. […]
14.00 – Izvršen je pretres terena u okolini puta ka Križu i uklonjene su mine, a poginuli
ZNG prebačen u ambulantu. […]
Nedjelja, 19. 01. 1992.
12.00 – Na Crnom je predat protivničkoj strani mrtav pripadnik ZNG koji je poginuo 17.
01. 1992. godine. […]

4
 Tihomir.
5
 Simo.

14
Četvrtak, 23. 01. 1992.
15.00 – Ppuk Milanović Tihomir razgovarao je sa vojnicima – v/o sa Križa. Svi vojnici – v/o
koji su došli u bataljon iz Knina traže da svi zajedno budu zamenjeni ili sutra svi zajedno
napuštaju položaj i idu za Knin. Jedinica pod rukovodstvom kap. Bjelanovića6 kolektivno
je odbila da uzme hranu, ali je hrana na intervenciju ppuk Milanovića istovarena iz
vozila. Ppuk Milanović se lično uverio u teškoće pri kretanju ka Križu i transportu hrane.
Nezadovoljstvo ljudi je izraženo zbog obećanja o smeni u Kninu. […]
Sreda, 29. 01. 1992.
23,00 – Izvršeno je ubacivanje i dejstvo neprijateljske DTG od oko 10 ljudi između
objekata B. D7. i Travičina glavica; streljačkim naoružanjem i sa 3 „ZOLJE“. Na vatru je
odgovoreno zbog opasnosti po živote ljudi. Nije bilo ranjenih ni povređenih. Dejstva DTG
na položaju su trajala do 5.30 časova 30. 01. 1992.
23.45 – U rejonu kapije na ulazu u VB bile su 3 eksplozije mina i bombi, bez posledica.
Četvrtak, 30. 01. 1992.
02.00 – Izvršen je napad DTG neprijatelja na objekat TG8. Odgovoreno je na vatru.
Povređenih nije bilo. Na objekat B.D9. izvršen je napad na stražare dejstvom 2 „ZOLJE“.
Povređenih nije bilo. Dejstva su trajala do 05.30 časova. […]
Ponedeljak, 03. 02. 1992.
19.00 – Vojnici – v/o iz baterije ZIS vrše političke provokacije vojnika 2. mtč zbog izjava
Milana Babića i neprihvatanja mirovnog plana. Vojnici su ogorčeni zbog ovakvog ponašanja
v/o i traže razgovor sa starešinama k-de brigade.
21.30 – Preko razglasa sa Dračevca hrvatske paravojne formacije pozivaju vojnike i starešine
na predaju govoreći da ih je Milan Babić izdao i da će im bolje biti u Hrvatskoj. […]
Četvrtak, 06. 02. 1992.
01.00 – Otvorena je mitraljeska vatra i vatra iz PAT 20/3 na neprijatelja zbog pokušaja
prolaska kroz MP iz pravca s. Smrdelj.
22.15 – na položaj 1. mtč pale su 2 mine od MB-82 mm i otvorena je streljačka vatra iz
pravca D. Zemunika i puta Galovac – Debeljak. Na vatru neprijatelja nije odgovoreno. […]
Subota, 08. 02. 1992.
08.00 – Komandant je otišao u Benkovac na suđenje grupi dezertera i grupi koja je
neprijateljski delovala protiv JNA. […]
22.00 – Bilo je provokacija od strane protivnika kod civilnog tornja i na Crnom. Zbog
opasnosti od bliske streljačke vatre odgovoreno je streljačkom vatrom i provokacije su
prestale. Posebno karakteristično je što se provokacije svake večeri rade sa istog mesta. […]
Ponedeljak, 10. 02. 1992.
01.00 – Izvršen je napad na objekat Babin Dub i to streljačkim naoružanjem i „ZOLJAMA“.
Na položaj je ispaljeno i 4 TM. Dejstvo neprijatelja je bilo iz rejona mesnice. Odgovoreno
je streljačkom vatrom. Dejstva su trajala do 06.00. […]
Sreda, 12. 02. 1992.
10.00 – Izvršen je obilazak jedinica i obavljen je razgovor sa vojnicima i starešinama.
6
 Rajko.
7
 Babin Dub.
8
 Travičina glavica.
9
 Babin dub.

15
Vojnici traže zamenu sa položaja.
19.30 – U reonu Murvica aktivirana je jedna PP mina i opaljena je 1 „ZOLJA“.
22.00 – Otvorena je streljačka vatra iz mitraljeza iz bunkera kod civilnog aerodroma po
rasporedu 1. mtč. Odgovoreno je streljačkom vatrom sa 100 metaka.
23.00 – Otvorena je snajperska i puščana vatra na položaj 2. mtč iz reona SAS-a,10 borove
šume i vodovoda. Nije bilo posledica po naše jedinice. Na vatru protivnika nije odgovoreno.
Četvrtak, 13. 02. 1992.
09.00 – U obilazak bataljona došao je k-dant brigade puk. Čečović Tripko sa grupom
starešina iz k-de 180. mtbr. Obavio je razgovor sa vojnicima i starešinama. […]
Petak, 14. 02. 1992.
01.50 – Otvorena je streljačka vatra na položaj Travičina glavica. Provokacija je trajala do
05. 10. na vatru je odgovoreno streljačkom vatrom. Utrošeno je 200 metaka. […]
19.45 – Iz pravca s. Smrdelj otvorena je vatra iz PAT i iz Galovca vatra iz MB po položaju
1. mtč. Palo je 14 mina 120 mm na položaj. Izvršena je korektura sa 2 mine 120 mm iz
MBČ. […]
Nedjelja, 16. 02. 1992.
15.00 – Održane su dve priredbe KUD iz Benkovca, gde su vojnici u potpunosti bili
zadovoljni programom. […]
22.30 – Aktivirana je 1 PPM na Babinom Dubu.
23.05 – Otvorena je mitraljeska vatra po položaju 1. mtč iz pravca Galovca. Na vatru nije
odgovarano. Provokacija 1. mtč trajala je do 24.00 časova.
23.10 – Ponovo je došlo do međusobnog dejstva između Donjeg i Gornjeg Zemunika. […]
Petak, 21. 02. 1992.
12.00 – Oko 11.30 časova iz 3/3. mtč 10 vojnika samovoljno je otišlo u s. Pucari radi
skupljanja drva. Na njih je otvorena vatra iz bestrzajnog oružja. Tom prilikom je ranjeno
6 vojnika. […]
16.00 – Završeno je uređenje skloništa u reonu civilnog aerodroma.
16.30 – Počela su provociranja od strane paravojnih formacija iz reona Ploče, Bili brig,
Bokanjac. Dejstvo je počelo sa mitraljezima, a zatim iz raketnih bacača „Ambrus“ gdje je
ispaljeno oko 20 raketa i minobacačima 82 i 120 milimetara kad je palo na položaj 2. mtč
oko 25 mina. Nije bilo povređenih. Za ovaj incident upozoren je i Krizni štab u Zadru. […]
Ponedeljak, 24. 02. 1992.
12.00 – Uočeno grupisanje snaga neprijatelja u reonu Dračevca. Dovezena je grupa od 7
vozila sa neprijateljskim vojnicima. Povećali smo budnost na prednjem kraju.
K-da bataljona obišla je položaje jedinice. Skrenuta pažnja na moguće provokacije.
Oko 20.00 ispaljeno 4 mina iz MB 82 mm na položaj jedinice u Crno. Povreda nije bilo.
01.00 – Ispaljene 2 mine od minobacača 82 mm i pogođen jedan tenk u reonu Crno, nema
većih oštećenja niti povređenih.
Utorak, 25. 02. 1992.
9.00 – Jedinicu je obišao NŠ. Obišli smo položaje na Babinom dubu i Križu. Nađeno stanje
je vrlo dobro. Obiđen je položaj jedinice u s. Crno. Skrenuta pažnja na stalne provokacije
neprijatelja iz pešadijskog naoružanja.

10
 SAS – Tvornica specijalnih strojeva kraj Zadra.

16
16.00 – Upozoren je Krizni štab u Zadru zbog provokacija iz pešadijskog naoružanja. […]
Sreda, 26. 02. 1992.
13.00 – Izvršena zamena stanovnika Zadra srpske nacionalnosti na Musapstanu koji su se
izjasnili da žele da žive u Krajini. […]
Četvrtak, 27. 02. 1992. […]
17.00 – Jedinicu je obišao k-nt korpusa i upoznao je sa narednim zadacima jedinice. […]
Subota, 29. 02. 1992.
10.00 – Obišli smo položaj jedinice. Ima provokacija snajperskim naoružanjem po reonu
Crno. Nema povređenih.
13.00 – K-nt brigade upoznao k-ta bataljuna sa naređenjem k-de korpusa i instrukcija u
vezi dolaska mirovnih snaga UN i zadaci jedinica. […]
Ponedeljak, 02. 04. 1992.
11.00 – Došla je grupa od 64 v/o iz TO Obrovac radi ojačanja položaja na civilnom
aerodromu.
17.00 – Otvorena vatra iz pešadijskog naoružanja iz reona Ploče na položaj snaga na Crno.
Upozoren Krizni štab u Zadru.
20.00 – Otvorena vatra iz MB 82 na položaj jedinica na Crno. Na položaj jedinica palo 3
mine od minobacača. Otvorena vatra iz bestrzajnog oruđa na reon jedinica na Musapstanu.
Vatra je otvarana iz reona Bili brig (maslinik). Otvorena vatra iz reona Donji Zemunik na
položaj jedinice na civilnom aerodromu. U toku ovih provokacija nije bilo povređenih. […]
Sreda, 04. 03. 1992.
05.00 – Prekršeno je primirje od strane voda tenkova koji su ispalili 5 granata na Zadar.
Posledice dejstva su sanirane i izvršena je u 10.00 smena tenkovskog voda. […]
Četvrtak, 05. 03. 1992.
09.00 – U kontrolu i obilazak bataljona došla je ekipa k-de brigade, sa težištem na pitanjima
kršenja primirja i zameni vojnika i starešina i jedinica. […]
Petak, 06. 03. 1992.
14.00 – Na putu za Križ pokvario se T-34. Isti je razoružan i obezbeđen. Civilna lica
pokušavaju ulazak u vinograde i polja.
20.00 – Otvorena je vatra na položaj neprijatelja u D. Zemuniku, a zatim je odgovoreno
na vatru ZIS iz Mostara Zemuničkog. Na položaje PoOd palo je 78 granata. Na Mostar
Zemunički BVG je dejstvovao sa 25 mina 120 mm. Vatrena grupa je neutralisana u 22.15.
U dejstvima je učestvovao BrAG.
23.10 – Na položaje 2. mtč na Crno otvorena je MB vatra iz kamenoloma kod Ploča i sa
Bilog Briga. Uzvraćeno je s BVG sa 7 mina. Na položaj 2. mtč palo je 58 mina. Nema
posledica po naše snage. Na VB palo je 12 mina – granata. Na položaje kod Zadra bZIS
je opalila 15 granata, a iz T-55 5 granata. Povremena dejstva neprijatelja trajala su tokom
cele noći. […]
Ponedeljak, 16. 03. 1992.
10.30 – Četa TO Obrovac koja je zamenjena vraćena je u Obrovac.
14.00 – Izvršen je obilazak i informiranje jedinica bataljona u apsolutnom prekidu vatre i
poštovanju primirja, kako bi se mogao sprovesti mirovni plan OUN. […]

17
Petak, 20. 03. 1992.
07.30 – U matični garnizon Pirot vraćeni su por. Andrašić Vinko, ppor Jovanović Milojko,
zast. Mladenović Dobrivoje i GL Đorđević Boban.
12.00 – Položaje jedinica obišli su predstavnici OUN na čelu sa puk. Andersonom11 i
polako su odredili položaje razgraničenja. […]
Ponedeljak, 30. 03. 1992.
08.00 – Iz jedinice je otpuštena grupa od 12 v/o iz Golupca koji su odslužili 4 meseca.
12.00 – K-t je otišao za Benkovac da primi naređenja o dinamici priprema za dolazak
UNPROFOR-a. […]
Utorak, 31. 03. 1992.
10.00 – Izvršeno je informiranje o planu dolaska mirovnih snaga i dati su konkretni zadaci
za svaku jedinicu. […]
Utorak, 21. 04. 1992.
11.00 – Primljene za prolaz i doček snage UN, iste su posjetile položaje II. mtč „Musapstan“,
Crno. […]
Nedjelja, 26. 04. 1992.
18.55 – Neprijatelj je otvorio minobacačku vatru iz D. Zemunika po prednjem dijelu
položaja naše 1. mtč na civilnom aerodromu
19:15 – Ponovo je neprijatelj otvarao vatru iz D. Zemunika po položaju 1. mtč.
21.00 – Neprijateljske oruž12. snage otvarale su vatru iz snajpera i drugog pešadijskog
oružja na položaju Crno – Musapstan. Naše snage odgovorile su na vatru pešadijskim
naoružanjem. Na vatru iz D. Zem.13 odgovoreno je minobacačima 80 mm.
Izvršena zamjena jedinica na „Križ“.
Naše snage nisu imale povređenih ni ranjenih.[…]
Sreda, 30. 4. 1992. […]
23.10 – Neprijatelj je otvorio jaku pešadijsku vatru iz pravca Bili brig i tvornice „SAS“, a
sa pokušajima pešadijskog prodora preko Musapstana u reon naših snaga. Ova pešadijska
vatra trajala je do 24.00.
U toku večeri od 19.00 – 24.00 neprijatelj je otvarao vatru iz VBR-a. Vatra je otvarana 4
puta. Kod naših snaga u toku dejstva bio je ranjen 1 vojnik i to vodnik Žeželj Božo. Drugih
posljedica po naše snage nije bilo. […]
Četvrtak, 1. 05. 1992.
21.50 – Neprijatelj je ispalio jednu granatu na položaju III. mtč Travičina glavica.
22.10 – Neprijateljske snage otvarale su vatru iz pravca Bibinja i Sukošana na položaj naših
snaga u rejonu Križ.
22.20 – Neprijatelj je otvarao vatru iz snajpera i automatskog oružja iz pravca Bili brig
Maslenik po položaju II. mtč. Naše snage odgovarale su na provokaciju iz pešadijskog
naoružanja. Naše snage nisu imale povređenih ni ranjenih. […]
Nedjelja, 4. 05. 1992.
7.00 - Neprijateljska grupa ubacila se u reon odbrane naših snaga Travičina glavica, bila je

11
 Priređivači nisu utvrdili ime.
12
 Oružane.
13
 Donjeg Zemunika.

18
primjećena, dana je uzbuna vojnicima, otvorena je vatra. Grupa od 3-4 neprij.14 vojnika
otvorila je vatru i ranila dva vojnika i to: Jašić Edhem i Đurić Boro. […]
7.50 – Iz reona Dračevac otvorena je vatra iz BST na položaj Travičina glavica gdje je stigao
tenk u ispomoć da bi se izvukli ranjeni vojnici. Ispaljene su dvije mine od kojih su lakše
ranjeni vojnici i to: Bosiljković Nenad, Žunić Aleksandar i Simić Milan.
7.20 – Neprijateljska grupa postavila zasjedu u reonu Stara karaula Crno. Prolaskom
privatnog auta otvorena je vatra i vozač Pucar Boris je poginuo. U to vreme otvorena je
jaka vatra na vojnike koji su držali reon „Karaula“. U sukobu je ranjen vodnik Ciganović
Danilo. Svi povređeni bili su preveženi u ambulantu gdje im je pružena prva pomoć. Isti
su preveženi za bolnicu Benkovac.
8.00 Naše snage otvorile su minobacačku vatru da bi neutralisale ubačene grupe neprijatelja.
[…]
Utorak, 6. 05. 1992.
15.15 – Napadnuta je kolona koja je vozila hranu za „Križ“ minobacačkom vatrom iz
reona Sv.15 Martin i Sukošan. U isto vreme kolona je napadnuta iz zasjede zoljama, osama.
Zasjeda je dejstvovala zapadno od komunikacije na udaljenosti 200-300 m. Neprijatelj je
dejstvovao do 20.00 na položaje „Križ“. Tada smo bili primorani da u izvlačenje ljudstva
pošaljemo jedan tenk i četverocjevac sa milicijom. U pomoć su došli izviđači. U toku
neprijateljskog dejstvovanja naše snage nisu imale povređenih ni ranjenih.
U jedinicu 1. mtb došlo je pojačanje v/o.
Sreda, 7. 05. 1992.
15.00 – Neprijatelj iz reona Dračevac tukao sa BST po položaju naših snaga u reonu
Travičina glavica.
16.10 – Minobacačima tukli reon „Crno“, palo 8 granata. Neprijatelj je tukao iz pravca
„Bokanjca“ i Bilog briga. […]
20.45 – Neprijatelj je tukao naše položaje na „Križu“ iz pravca Bibinja, Sukošana i Galovca
sa minobacačima. […]
Nedelja, 11. 05. 1992.
13.20 – Iz pješadijskog naoružanja napadnuta kolona koja je prevozila hranu na Križ […]
Petak, 15. 05. 1992.
11.40 – Neprijateljska grupa pokušavala se privući našim snagama kod stare karaule, na
naše snage otvorili su pešadijsku vatru. Grupa je osujećena i odbijena.
Nedjelja, 17. 05. 1992.
11.10 – Neprijatelj je tukao sa zoljom na karaulu gdje su naše snage, u isto vrijeme
odgovoreno je na minobacačima u reon Baričevići.
14.30 – Neprijatelj je napao kolonu u pravcu Križa. Napad je bio iznenadan na
minobacačima, sa raketama „Maljutkama“ i pešadijskom vatrom iz automatskog oružja,
a u napadu pogođen je BOV, tenk i jedno vozilo. Vatra je otvorena iz pravca Sv. Martina i
Dračevca. U isto vrijeme sa minobacačkom vatrom napadnut je Križ i reon I. mtč civilni
aerodrom, Smoković i položaj II. mtč „Crno – Musapstan“.
14.30 - U napadu na kolonu ranjeni su vojnici:

14
 Neprijateljska.
15
 Sveti.

19
1. Drača Mile, rođ. 1962., član posade BOV-a.
2. Dupor Zoran, rođ. 1971., Karin Gornji, vozač tenka.
3. Komazec Vladimir, sin Nikole, rođ. 1973. u Žegaru.
4. Radmilović Zoran, sin Đure, rođ. 1972. u Žegaru.
5. Vrcelj Đuro, rođ. 1961. u Bukoviću.
6. Pilja Slobodan, rođ. 1969. god. u Bjelini.
7. Lakić Sretko, rođen 1956. god. u Karinu Gornjem.
8. vod. Šuša Slobodan.
Ponedeljak, 18. 05. 1992.
11.45 – Neprijatelj je tukao granatama naše položaje na Križu. U vremenu dok su naše
jedinice krenule da se izvrši smjena ljudstva sa Križa i da se izvuku vozila i tenk što su
oštećena od artiljerijske vatre. Neprijatelj je tukao duž komunikacije gdje smo imali jednog
poginulog i to: Oluić Svetozar, rođ. 1965. god., iz Islama Grčkog.
20.10 – Minobacačkom vatrom neprijatelj je tukao bazu, položaje I. mtč, položaj II. mtč.
Snajperom i automatskim oružjem neprijatelj je tukao po položajima naših jedinica.
Popuna II. mtč vojnicima iz Krajine – ukupno 6 vojnika.
Po naređenju komande na vatru neprijatelja odgovoreno je žestoko, a u cilju neutralisanja
neprijat.16 vatrenih točaka i pokušaja prodora.
Utorak, 19. 05. 1992.
13.50 – Neprijatelj iz pravca Sukošana otvarao vatru iz PAT-a na položaj naših jedinica u
reonu Križa.
14.30 – Neprijatelj je otvorio minobacačku vatru po položaju III. mtč Babin d.17 i po
komunikaciji od Babin d. do Križa. U isto vreme minobacačima tukli po Križu.
Neprijateljska dejstva sa minobacačima onemogućivali su zamjenu naših jedinica za Križ.
Također nije izvršen dotur hrane i municije na Križ.
U dejstvu neprijatelja život je izgubio pripadnik izviđačke jedinice Alavanja Goran, rođen
5. 7. 1965. god, Karin G.,18 prebivalište u Benkovačko selo, općina Benkovac. Lakše ranjen
por. Štrbac iz iste jedinice.
15.10 – Neprijatelj je otvorio minobacačku vatru iz reona Bokanjac po položaju II. mtč.
Imali smo jednog ranjenog v/o Kovačević Milan sin Jovana, rođ. 19. 05. 1952. u Modrinu
selu, općina Knin. Neprijatelj je dejstvovao i sa peš.19 automatskim oružjem, snajperima,
zoljama.
Sreda, 20. 05. 1992.
11.55 – Neprijatelj je otvorio minobacačku vatru po položaju naših jedinica Babin d.
12.00 – Puna borbena gotovost naših jedinica kako bi se izvršio proboj u pravcu Križa i
potom izvršila zamjena ljudstva.
12.20 – Neprijatelj je tukao sa minobacačima, tada je pogođen BOV i ranjeni vojnici:
1. Uzelac Mladen, rođ. 1972. god.
2. Parenta Milan, rođ. 1968. god.
3. Travica Mirko, rođ. 1958. god.
16
 Neprijateljskih.
17
 Dub.
18
 Gornji.
19
 Pješadijskim.

20
4. Škorić Davor, rođ. 1957. god.
Neprijatelj je otvarao minob.20 vatru po položajima I. mtč civilni aerodrom, II. mtč Babin
Dub na položaje MB od 120 mm jedinice koje su pridodate 1. mtb. U dejstvima neprijatelja
imali smo povređene vojnike:
1. Despot Željko, rođ. 1955. god.
2. Gagić Bogdan, rođ. 1954. god.
3. Večerina Nenad, rođ. 1965. god.
4. Ćupić Slobodan, rođ. 1973. god.
5. Štrbac Neven, rođ. 1963. god.
6. Pupovac Mladen, rođ. 1965. god.
7. Radić Vojislav, rođ. 1963. god.
8. Petrov Renato, rođ. 1968. god.
9. Pokrajac Slobodan, rođ. 1950. god.
10. Jakić Branko, rođ. 1964. god.
11. Dražić Boško, rođ. 1963. god.
12. Skokna Damir, rođ. 1964. god.
13. Jakić Slobodan, rođ. 1972. god.
Od navedenih boraca iz naše jedinice su dva borca i to Gagić Bogdan i Večerina Nenad.
Ostali su pridodati, imali su zadatak da u sadejstvu sa našim jedinicama učestvuju u
zamjeni i izvlačenju ljudstva sa položaja na Križu.
Četvrtak, 21. 05. 1992.
04.45 – Otvorena vatra iz pravca Dračevca, na položaj naših snaga u reonu Križa, na
položaj III. mtč – Babin dub, Travičina glavica.
13.00 – Neprijatelj otvorio vatru iz MB 82 mm na položaje II. mtč. Tada je lakše ranjen
p.poručnik Milanko Miljan, kom. tenk.21 voda.
07.20 – Neprijatelj je otvorio vatru na položaj III. mtč Babin dub.
07.50 – Artiljerijska vatra otvorena i po položaju baze, tada je povređen Gagić Đuro, rođ.
1969. god., Biljane Gornje.
11.20 – Granatom je udarena komanda 1. mtb. Tom prilikom nije bilo povređenih.
Neprijatelj je otvarao vatru po položajima naših jedinica do 14.00 časova.
Petak, 22. 05. 1992.
16.00 – Neprijatelj je otvorio artiljerijsku vatru po položajima naših jedinica na Musapstanu
i Crnom. Posljedica nije bilo.
19.10 – Minobacačima 82 mm neprijatelj je tukao naše položaje Travičina glavica. U tom
vremenu tukao je položaje na aerobazi.
22.20 – Minobacačima 82 mm neprijatelj je tukao položaje II. mtč, posljedica nije bilo.
Tokom noći neprijatelj je tukao naše snage u reonu Crno – Murvica.
Sa položaja Križa naša je jedinica kompletno napustila položaj i predala položaj i oruđa
neprijatelju. Vojnik Nanić Darko predao se neprijatelju, isti je iz općine Obrovac, mjesto
Žegar. Istog dana život je izgubio v/o Baljak Ćiro iz Muškovaca, općina Obrovac.
Subota, 23. 05. 1992.

20
 Minobacačku.
21
 Komandir tenkovskog voda.

21
07.10 – Neprijatelj otvarao artilj.22 vatru po položaju naših snaga u reonu Musapstana i
Crnog.
14.00 – Neprijatelj je otvarao artiljerijsku vatru po svim položajima naših snaga. Vatra
je otvarana do kasno u noć. U ovim dejstvima povređeni su: Škopelja Slobodan, Drača
Slobodan, Mimić Momčilo, Drča Sava i Drča Radovan.
Nedjelja, 24. 05. 1992. 08. boraca došlo na Travičinu glavicu kao zamjena vojnicima iz SRJ.23
1.10 – Neprijatelj je počeo otvaranjem minobacačke vatre po položajima na Babin dubu, a
nastavio sve do 03.40 kada je tukao položaje u bazi.
08.15 – Neprijatelj je iz postavljene zasjede pucao u vozilo koje prevozi hranu, pogodio isto
i ozledio - ranio 2 vojnika: Marčić Željka i Rakić Dušana.
10.40 – Ponovo neprijatelj otvara minobacačku vatru na naše položaje na Babin dubu,
civilnom aerodromu, položaj haubica u bazi, Travičinoj glavi, a potom i po Crnom.
12.20 – Neprijatelj pokušao ubaciti grupu u unutrašnjost naših jedinica. U ovoj namjeri
onemogućen je.
14.10 – Napad neprijateljske pešadije na lijevo krilo naših jedinica u Crnom. Napad odbijen
i sprečen upad neprijatelja u unutrašnjost naših jedinica.
15.45 – Neprijatelj je dejstvovao VBR po položajima naših baza u Zemuniku. U ovim
dejstvima jedan je borac poginuo, a 6 boraca je lakše i teže ranjeno. Poginuo je Kanazir
Dušan iz Veljana, a povređeni su: Pozder Duško, Radmanović Radomir, Alavanja Mirko,
Čeprnja Slobodan, Lakić Dane i Dragaš Nenad.
Dejstvo nastavljeno povremeno tokom noći.
Ponedeljak, 25. 05. 1992.
02.20 – Neprijatelj je pokušao jednom grupom prodreti u pozadinu naših snaga na prostoru
između Crnog i Travičina glava. Grupa je osujećena i odbijena.
U noći neprijatelj otvarao art.24 vatru po položajima naših jedinica, također je otvarao
vatru iz PAT na položaj III. mtč Babin dub. Naše snage otvarale su art. vatru po uočenim
vatrenim položajima neprijatelja.
V/o Ležaja Živko ulaskom u vlastito minsko polje aktivirao (potezna mina) nagaznu minu
i ozljedio nogu.
16.45 – Mina iz minobacača pala neposredno kod komande.
19.00 – Iz pravca Galovca neprijatelj tukao položaj I. mtč.
21.00 – Neprijatelj tukao položaj Karaule.
Utorak, 26. 05. 1992.
4.10 – Neprijatelj otvorio vatru iz PAT-a po položaju 3. mtč. Povređenih nije bilo.
11.20 – Komanda 1. mtb primila naređenje da se ne otvara vatra po neprijateljskim
položajima. Jedinice primile naredbu, upoznate s naredbom.
16.05 – Sa reona Ploče neprijatelj otvarao vatru iz kalaš.25 i mitraljeza po položaju II. mtč.
O otvaranju vatre obaviještena komanda.
16.10. – Neprijatelj je ponovio sa provokativnim otvaranjem vatre iz reona Dračevac –
Ploče.
22
 Artiljerijsku.
23
 Dopisano rukom.
24
 Artiljerijsku.
25
 Kalašnjikova. Automatska jurišna puška AK-47.

22
16.15 – Neprijatelj ispalio 2 mine iz MBČ 120 koje su pale u blizini komande.
Noć je protekla mirno bez otvaranja vatre, od strane naših jedinica nije bilo ranjenih ni
povređenih.
Sreda, 27. 05. 1992. Vojnici; SR Jugoslavija, otpušteno 36 vojnika.26
19.45 – Neprijatelj otvorio vatru iz mitraljeza iz Donjeg Zemunika na reon položaja naših
jedinica 1. mtč, civilni aerodrom.
20.05 – Iz reona Dračevca nekoliko rafala ispaljeno po položaju 3. mtč Babin dub –
Travičina glavica.
20.35 – Detonacije iz pravca Donjeg Z.27 Nije utvrđeno o čemu se radi. Naše jedinice
strogo su poštovale naredbu da se ne otvara vatra.
Neprijatelj je učestalim provokacijama i otvaranjem vatre iz pešad.28 naoružanja po polož.29
naših snaga želio da se isprovocira naša obramb.30 linija. U tome nije uspio. Naše snage
poštivale su naredbu o zabrani otvaranja vatre. […]
Petak, 29. 05. 1992.
11.40 – Neprijatelj otvarao mitraljesku vatru iz reona Dračevac po položajima naše jedinice
na Travičinoj glavici. […]
Postavljajući minsko polje poginuo p. poručnik Vukša Predrag, komandir 3. mtč., i još 6
pripadnika milicije. […]
Ponedeljak, 01. 06. 1992. Stigao vod iz TO Benkovac na St. Karaulu.31
17.30 – HOS otvarao vatru iz reona Dračevac prema našem položaju na Travičinoj glavici,
sa 2-3 rafala.
23.50 – HOS-e otvarale vatru iz istog reona Dračevac, prema Travičinoj glavici.
Posmatrači UN stigli na bazu, obišli prvu liniju fronte i vršili osmatranje na dva tornja /
vojni i civilni/. […]
Ponedeljak, 15. 06. 1992.
4.40 - Neprijatelj je ubacio DTG u rejon Pucari, u sukobu je poginuo Tintor Nevenko iz
Smokovića, a ranjen je Parić Drago iz Morpolače. Grupa je razbijena.

Izvornik, rukopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.

26
 Dopisano rukom.
27
 Zemunika.
28
 Pješadijskog.
29
 Položajima.
30
 Obrambena.
31
 Dopisano rukom.

23
2
1992., siječanj 1.
[Knin]
Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Generalštabu OS SFRJ i Komandi
VPO-a o narušavanju primirja i borbenim aktivnostima na novigradskom području

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-2
01. 01. 1992. godine

Redovni borbeni
izveštaj, dostavlja.-

- OC GŠ OS SFRJ
- KVPO – IKM Vis (na ličnost komandanta)

1.- U toku dana MUP i ZNG narušavali su primirje u sledećim slučajevima:


Zadarski pravac 31. 11. 1991. godine
- 12,15 iz rejona Luga (zapadno od s. Planičnika 3 km) otvorena artiljerijska vatra po rejonu
Smoković. Uzvraćeno vatrom. Nema gubitaka.
- 15,30 iz rejona s. Galovac dejstvovalo se VBR-om po rejonu s. Donje Biljane. Uzvraćeno
vatrom. Nema gubitaka.
-15,55 iz pravca Briševa izvršen napad pešadije i tenkova prema Smokoviću. Napad odbijen.
- 18,40 iz rejona s. Vrana sa VBR-om gađan Benkovac. Mine su padale južno od grada.
Posledica nema.
- 22,15 iz MB-120 mm otvorena vatra po Smokoviću i s. Crno.
2.- Šibenski pravac:
- 24,00, 31. 12. 1991. godine iz pravca Umac otvorena streljačka vatra po našim snagama.
Odgovoreno streljačkom vatrom.
- 00,05 iz rejona s. Krapina otvorena MB vatra po našim snagama u rejonu Sival. Uzvraćeno
vatrom. Nema gubitaka.
- 15,50 iz rejona Dubravica otvorena MB vatra po rejonu s. Vujci. Uzvraćeno vatrom.
Nema gubitaka.
- 17,00 iz rejona Lukovnik otvorena je artiljerijska vatra po rejonu sela Velike Glave.
Uzvraćeno vatrom. Gubitaka nema.
3.- Komande, jedinice i ustanove 9. K nastavile su sa dogradnjom i podizanjem b/g na viši
nivo.
Jedinice 180. mtbr nastavile su čišćenje terena u rejonu Novigrada. Do 16,00 oslobođen je
Novigrad i sela Podgradina, Paljuv i Pridraga. Zarobljen je 1 pripadnik ZNG, a desetina
ih je poginulo. Pretpostavlja se da su gubici neprijatelja veći, što će se utvrditi asanacijom
bojišta. Zarobljeno je 5 MB i 2 m/v puna municije. U dosadašnjoj akciji imali smo jednog
teže i dva lakše ranjena.

24
4.- Pozadinsko obezbeđenje
Pozadinsko obezbeđenje jedinica korpusa bilo je planski, organizovano i prema zahtevima
potčinjenih jedinica. Izvršeno je snabdevanje sa municijom, MES, pogonskim gorivom,
artiklima ishrane i vodom.
Popravljeno u lakom remontu: 7 kom peš.32 naoružanja, 6 art.33 oruđa, 2 b/v, 17 neborbenih
m/v, 6 sredstava veze i 1 ostalo.
Popravljeno u srednjem remontu: 1 b/v i 3 sredstva veze.
Uništeno 2 m/v Pinzgauer i oštećen 1 T-55 (za generalni remont).
Primljeno iz proizvodnje:
- brašno .................... 144 t
- šećer ...................... 20 t
- krompir sveži ........ 70 t
- jetrena pašteta ....... 10 t
- pasulj ..................... 8t
Higijensko epidemiološka situacija nepromenjena.
Sva planirana prevoženja su realizovana.
5.- ODLUČIO SAM: nastaviti sa čišćenjem prostora od minskih polja u rejonu Novigrada,
izvršiti asanaciju prostora i biti u gotovosti da se svaki napad neprijatelja odbije i
protivnapadom zauzmu povoljni položaji radi popravke operativno-taktičkog položaja.
Završiti pripreme za formiranje 11. mtbr i pristupiti planiranju njezine upotrebe.
Preduzeti mere obezbeđenja i kontrole međuprostora, bokova i pozadine. Biti u gotovosti
za trenutno otvaranje vatre i dejstva na svaku provokaciju neprijatelja.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić

Telegram se može uputiti


NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
Sava Kovačević, [v.r.] M.P.34 M.P.35
M.P.36

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut 8.

32
 Pješadijskog.
33
 Artiljerijskih.
34
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
35
 Prijemni pečat: Brzojav BRANIK – 60, LOPUD – 90, br. 700, primljen 1. 1. 1992. u 21,10; obrađen u
21,20; predan u 21, 30 sati.
36
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

25
3
1992., siječanj 1.
[Benkovac]
Izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o sukobim s hrvatskom stranom,
akciji čišćenja područja Podgradine, Novigrada i Pridrage i pokušaju osvete stanovnika
srpske nacionalnosti Hrvatima u selu Kakma

KOMANDA 180. mtbr


Str. pov. br. 3-637
01. 01. 1992. godine

Dnevni operativni izveštaj


- dostavlja.-

Komandi 9. korpusa
- operativni dežurni –

1. Stanje u potčinjenim jedinicama


- borbena gotovost vrlo dobra. Postavljeni zadaci izvršavaju se po planu.
Sukoba sa neprijateljem bilo je više i to:
- u 15,30 dejstvovano sa VBR iz s. Galovac po rejonu s. D.37 Biljane.
- u 15,55 napad pešadije i tenkova iz pravca s. Briševa ka Smokoviću, neprijatelj je odbijen.
- u 18,40 sa VBR iz rejona s. Vrana gađan je Benkovac. Mine su padale južno od grada.
Nema žrtava i materijalnih razaranja.
- u 22,15 dejstvovano iz MB-120 mm i topova po s. Smoković, po s. Crno i [p]o Križu.
2. U jutarnjim časovima 01. 01. 1992. nastavljeno je sa akcijom čišćenja rejona Podgradina
- Novigrad - Pridraga. Do 15,00 sati naše snage stigle su do užeg jezgra Novigrada. Vrše se
pripreme za završetak akcije. Komunikacija Sv.38 Duh - Zeleni Hrast je presječena u toku
dana. Odbijeni su svi napadi na aerodrom Zemunik.
Za sada nemamo gubitaka. U 2. mtb 1 teže i 2 lakše ranjena.
3. Stanje na teritoriji
Stanovništvo hrvatske nacionalnosti iz rejona Pridrage se sprema na napuštanje sela. U
s. Kakmi stanovnici srpske nacionalnosti pokušali su izvršiti osvetu nad stanovništvom
hrvatske nacionalnosti ali su ih naše jedinice sprečile u tome.
Posle napada VBR na Benkovac nije bilo većeg uznemirenja građana.
4. Vanredni događaji
Oko 15,30 časova od zadobijenih rana u grudnom košu preminuo je vojnik u rezervi
Ostojić Jovana Dragoslav iz VP 4810/4. U 19,00 od povreda glave zadobijenih pri padu i
udaru u lafet haubice preminuo je vojnik u rezervi Štrbac Milenka Dušan iz VP 4810/49.
5. Stanje bezbednosti u jedinicama je dobro.

37
 Donje.
38
 Sveti.

26
6. Akcija u reonu Novigrada je naišla na odobravanje vojnika i stanovništva i znatno je
podigla borbeni moral.

Dežurni operativni
major
Slobodan Jovanović s.r. M.P.39 M.P.40

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 17.

4
1992., siječanj 2. – svibanj 27.
Knin
Iz dnevnika rada Organa bezbednosti 9. korpusa JNA

02. 01. 1992. godine


(…)-Tokić 41 u 17,00
-U 14,45 iz rejona južno od Gabelinog briga otvorena MB vatra po rejonu Donji Baljci. 7
mina ispaljeno, nema povrijeđenih i ranjenih. Odgovoreno vatrom iz MB 120 mm.
-U 16,30 MB vatra po rejonu Donji Baljci iz istog rejona Gabelinog briga, ispaljeno 10-
tak mina i još traje napad. Jednovremeno otvorena streljačka vatra iz rejona s. Kušetići po
rejonu D.42 Baljci. Odgovoreno minobacačima 120 mm.
-U 16,35 na objektu Kurbašušu uočen pokret veće grupe prip.43 ZNG (15-tak) kako nešto
vuku na brdo. Vjerovatno smo otvorili vatru na njih.
-Marjanović Dušan:
-Na Vrbniku, odnosno Ljubaču danas su otvarali vatru:
-Orlović Ilija, pok. Petra, radi na željeznici, živi na Ljubaču, ima PM 7,9 mm, najvjerojatnije
organizator pucanja, izrađivao ručne bombe.
-Cvijanović Stevo, sin Ilije, radio na željeznici.
-Marjanović Dalibor, sin Laze, sin kuvara kod JNA, duži PAP.
-Orlović Branko, sin Save, duži PAP.
-Prije par dana ponovo su pucali prema Vrbniku, a eksplozije su najvjerovatnije od ROB
ručne izrade koje pravi Orlović Ilija.
-Naređeno, Subotiću44 da se sa Orlović Ilijom, Marjanović Davorom i Orlović Brankom
obave IR i sprovedu u pritvor, sutra oduzme naoružanje i obavijesti k-dant ŠTO.
-Lazović,45 st. vod. u 18,20
39
 Prijemni pečat: Brzojav br. 1500, primljen 1. 1. 1992. u 17,20; obrađen u 17,30; predan u 17,35 sati.
40
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.
41
 Mirsad.
42
 Donji.
43
 Pripadnika.
44
 Stevo.
45
 Branko.

27
-ZNG nastavlja dejstvo po Baljcima i Sinjalu (položajima 1/2. mtb) streljačkim naoružanjem.
Takođe gađaju Mirlović Polje i od kako su počeli nisu prestajali.
-Naši gađaju s. Crivac i zaseoke oko njega.
-Planina Svilaja gori, oni su je zapalili, vjerovatno radi orjentisanja vatre. Slično je bilo na
Promini (vatra) kad su gađali Biočić.
-Oko 17,50 primjećena grupa neidentifikovanih lica kod drvenog mosta u kanjonu Čikole.
(…)
-st. vod. Lazović 19,30 h
-U 19,24 h prestala njihova vatra, po Crivac naši gađali sada vatra obustavljena.
-U Čavoglavama i Kljakama čuje se malo veća streljačka vatra koja se ne odnosi po našim
redovima (izgleda da imaju noćno gađanje).
-U 19,47 minuta po Kninu ispaljeno dejstvo sa 4 protivgradne rakete. Dvije rakete pale u
krug kasarne „Senjak“ kojom prilikom nanešena manja materijalna šteta i ranjen u koljeno
v/o Radulović Milorad. (…)
-Lazović u 20,45
-U toku prošle noći uočeno je koncentrisanje snaga ZNG u rejonu Borac, Buzovi i Drvenjak.
Sad smo otvorili vatru iz MB 120 mm po tim rejonima.
-Mi smo gađali Mirlović Zagoru i zaseok Rakiće u Pakovom selu.
+ Tokić u 21,40
Otvorena je jaka minobacačka vatra po Baljcima, Sinjalu i Mirlović Polju iz rejona Velikog
vrha na Svilaji. (…)
-Maglov Radenko, vozač u KŠ 9. K u 23,30
-Baš u vrijeme kad su padale granate po Kninu nalazio sam se u dvorištu iznad velike pijace
i iznad brda Ljubač, uočio sam okruglu, jaku, bijelu svjetlost koja se podizala u visinu.
Pratio je oko jedan minut i izgubio iz vida.
-Veljko Popović, predsj.46 IV SO Knin
-I Gordana Marić, sekretarica u SO Knin, je uočila tu svjetlost i javila mi telefonom.

03. 01. 1992. g.


-puk. Vlačić 47 u 10,25 (…)
-Noćas je otvorena pojedinačna paljba iz pješadijskog naoružanja na s. Razvođe. Jedanput
je pucano sa ceste Drniš – Oklaj, a dva puta iz pravca Promine.
-Jukić Marinko koji se nalazi u zatvoru u kas. „B.48 Žunić“ je najvjerovatnije minirao
spomenik NOR-a u Razvođu dana 27. 07. 1991. g., jer je toga dana oko 22,30 bio kod
Drage Pokrajca, navodno zbog kupovine prasadi, a 10-tak minuta nakon njegovog odlaska
je miniran spomenik.
Sa pripadnicima HOS vjerovatno sarađuje Čulin pok. Paške Josip, rođen 1939. g., kao i
njegov tast Duvančić Josip zv.49 Joko Stanić koji je bio u zatvoru 12 god. zbog saradnje sa
ustašama. U Razvođu se krije Kovačević Drago (Pešića), koji je jedno vrijeme boravio u
Trogiru sa izbjeglicama iz Drniša. Kovačeviću je otac Srbin, a mater Hrvatica. Oženjen je
46
 Predsjednik.
47
 Ivan.
48
 Blagoje.
49
 Zvani.

28
Srpkinjom iz Orlića, ali se ipak krije i od Srba.
Hrvati se nadaju da će se uskoro vratiti „ostali“, pa im zbog toga još nisu pokrali svinje, i ne
žele da primaju nove novčanice (Džapo Mile, Čveljo Čeko). Dio njih odlazi u Split preko
Bos.50 Grahova i Livna, gdje vjerojatno daju podatke o našim jedinicama i teritoriji. (…)
-Tokić u 13,55
-10. okb je pod borbom krenuo na Kurbašušu.
-Tokić u 16,14
-Po reonu Žitnića trpi se jaka tenkovska vatra zbog magle ne mogu odrediti odakle ih tuku.
(…)
-10. okb i dalje vodi žestoku borbu u reonu Kurbašuša. Još nema veze sa njima.
Centar SDB RSK
Slavko Grizelj iz Knina prijavio SUP-u Knin da je dobio anonimnu pretnju da se dana 03.
01. 1992.51 godine iseli iz Knina do 24,00. Zaprećeno mu je da će biti masakriran ako se
ne iseli. C52 SDB i SJB poduzeli mjere za zaštitu. (…)
-Tokić u 20,20
-U 18,00 na pola objekta Kurbašuša izbio je 10. okb. Pri tome su lakše ranjena 2 v/o
(Stojaković Nedeljko i Dronjak Nedeljko). Stojaković je ranjen u predjelu lijeve plećke a
Dronjak u nadlakticu lijeve ruke. Oni izjavljuju da su ranjeni od dejstva naše avijacije.
Pri napadu na Kurbašušu oštećen je jedan tenk u hodnom dijelu. Tenk je izvučen u
pozadinu. (…)

04. 01. 1992.53 g.


54
Pećanac, kIkl, 09,55
-Prema nekim saznanjima dana 03. 01. u Zadru, Šibeniku i Splitu je bila opšta mobilizacija.
Mobilisano je sve ljudstvo od 16 do 60 godina. (…)
OD 9. K
Krneta 55 javio da se prema Zemuniku od Galovca i Bribira kreće veća kolona vozila. Svjetla
se vide i kod sv.56 Martina. (…)

05. 01. 1992. g. (nedelja)


-sv. Torbica 57 u 17,00
-vojnik Babić Dragomir iz VP 1318 koji je sinoć izvršio samoranjavanje u s. D.58 Baljci,
podlegao je povredama u MC Knin.

06. 01. 1992. (ponedeljak)


-Pavković Nebojša 12,06
50
 Bosanskog.
51
 U izvorniku pogrešno napisano 1991.
52
 Centar.
53
 U izvorniku pogrešno napisano 1991.
54
 Dragomir.
55
 Slobodan.
56
 Svetog.
57
 Rajko.
58
 Donji.

29
-U toku jučerašnjeg dana i danas iz Zadra prebacuje se kamionima pešadija u Biograd i
selo Vrana. (…)

07. 01. 1992. g.


13,00 Dežurni SUP-a Knin
Iz Plavna dobio obaveštenje u 12,50 da su iznad Plavna primećeni avioni koji su došli iz
pravca Orlovci i vratili se prema Došnici. Avione nije video od magle i ne može se oceniti
koji je tip u pitanju i koliko ih je. (…)
14,00 „Brko“
U s. Cicvare pronađena je zaklana Milka Cicvara, rođena 1936. godine. Pronađena je na
kućnom pragu. Ima 9 uboda, 2 u srce, 2 u leđa i 5 u vrat. Upoznat je major Rosić59 da bi
obavestio istražnog sudiju iz Benkovca radi izlaska na lice mesta. (…)
-Aleksić 60 17,15
-Po Bukovici, u pojedinim selima održani su tajni sastanci na kojima je pripreman plan
kako da se, u slučaju dolaska plavih šljemova, oduzme oružje od JNA i preuzme komanda
(Kistanje, Đevrske, Dobropoljci, Radučić).
-Raspravljano je o starešinama JNA i njihovoj podobnosti za srpsku vojsku, tako da su
potpukovnika Grubića,61 potpukovnika Milenkovića62 i rukovodioce iz Kistanja (Rajko i
Mile Bjelanović) proglasili nepodobnim jer su „komunjare“ (Grubić je pao pod uticaj M.
Bjelanovića i R. Bjelanovića).
-Na tim sastancima je (sastanke organizirali aktivisti SDSJ) dogovaran i obračun sa
„komunjarama“.
-U s. Đevrske većina seljana osuđuje JNA za stanje u zemlji, oficirski kadar i politiku koju
vodi JNA, otvoreno se konfrontiraju sa starešinama iznoseći „argumente“ da ih je JNA
izdala, da komanda kninskog korpusa nije srpska već još uvek ima Hrvata, da ih je general
Mladić 63 obmanjivao sa idejom o borbi, te da će JNA pobeći kada dođu plavi šljemovi,
pojedinci otvoreno zagovaraju obračun sa AVL preteći da će „gore proći nego u Splitu,
Zadru i Šibeniku“.
-U Kistanjama je pre dva dana održan sastanak „komunista“ koji se spremaju za borbu
protiv „četnika“, podatak nije proveren.
U kontaktu sa „Palankom“ došlo se do saznanja da su i u Kninu održani tajni sastanci
aktivista SDS-a na kome su kovani planovi za preuzimanje komande nad kninskim
korpusom.
Prema podacima, SDS računa na „svoj starešinski kadar iz sastava JNA“ (starešine sa
područja SAOK).
18,50 st. vod. Lazović
Danas oko 17,30 u reonu Miočića od strane ZNG zarobljen je vojnik Vuinović Nikica iz
mb/221. mtbr. Grupa koja je išla u izviđanje sukobila se sa ZNG, a u tom sukobu je ranjen
u nogu Vuinović tako da se nije mogao izvući kao i ostali.
59
 Simo.
60
 Stojadin.
61
 Jovan.
62
 Cvetko.
63
 Ratko, zapovjednik 9. korpusa JNA.

30
22,30 Aleksić
-U Sonkoviću su 4 rezervna v/o: Dragović Mirko, Đilas Veselin, Đilas Milovan, Đilas
Dragan, pucala iz oružja u znak proslave Božića, a kad su opomenuti od KČ fizički su ga
napali Dragović i Đilas Veselin. Sutra će ih privesti i obaviti IR.

08. 01. 1992. g.


07,30 puk. Španović 64
Noćas je došlo u 1. brTO do razračunavanja između pripadnika Srpske garde. U sukobu je
ubijen Jovanović Slobodan i Radosavljević Rade, pucao je Subić Bogdan koji je isto ranjen.
Svi ranjeni i poginuli su smešteni u MC Knin.
„Krka“
-Od strane pripadnika SUP-a vrše se stalne provokacije mještana s. Potkonje. U toku večeri
07./08. 01. 1992. g. u više navrata je otvarana streljačka vatra prema selu, a opljačkano
je i više kuća, a u toku dana 08. 01. ukradeno nekoliko automobila. Pri pretresu koji je
izvršen prije nekoliko dana uhapšeno je više lica, fizički maltretirano, a posebno Tomislav
Gambiroža kojem su polomljena i rebra, ima više posjekotina i slično, a nakon „utvrđivanja
identiteta“ pušten je iz zgrade SUP-a. Interesantno je da u s. Potkonju i dalje živi Maričić
Tomislav, zvani Slavko, predsjednik HDZ-a za Potkonje i da ga niko nije dirao, kao i Mile
Jelić poznat ekstremista (rodbinske veze sa HNE) prijeti naprednim Hrvatima da će ih
„nožem derati“. Stanovništvo Potkonja moli zaštitu JNA ili da im se omogući iseljavanje.
-Čolović Dragan
-Popović Srećko, rez65. kapetan, ul.66 Sutjeska 14 juče okupljao Hrvate radi organizovanja
mitinga, hoće da ih TV snimi, oni su mu dolazili kući.
-Barišić Josip, zv.67 Kiki je navodio projektile na Knin, prekjuče (06. 01.) osjetio da se
sprema pretres njegove kuće i pobjegao.
-„Bolesnik“
-U 9. bVP u zadnjih 20-25 dana nestalo, odnosno ukradeno 7-8 AP i PM. u 3. čSbVP
nestale 2 AP i 1 PM, a u 1. čVP nestale 2 AP.
-“Strelac“
-U odredu TO Kosovo od oko 600 ljudi ostalo samo oko 150 jer masovno bježe zbog
četništva i pljački, posebno od strane Slavka Ožegovića k-ta ŠTO Knin.
-Utvrditi ko ih je naoružavao i oduzeti oružje.

09. 01. 1992. g.


(…)-07,55 maj. Radić 68
-U Kninu je prije nekoliko dana viđen Blašković Josip, bivši kapetan JNA, prešao u ZNG.
Žena mu rodom iz Lalića kod Kistanja.
-Takođe su uočena dva mladića rodom iz s. Brnaze, SO Sinj da se po Kninu voze u bijeloj
„zastavi 101“. Prepoznao ih jedan vodnik koji je radio u Sinju.
64
 Stojan.
65
 Rezervni.
66
 Ulica.
67
 Zvani.
68
 Milorad.

31
-Uočen i jedan civil, kožna jakna, često se viđa na motoru oko SUP-a Knin. Po naglasku
je Albanac. (…)

12. 01. 1992. godina (nedelja)


-st. vod. Lazović u 21,00
-Danas je pripadnik MUP-a iz Mirlović Polja Stipe Buzov ušao u selo i u nepoznatom
pravcu odveo Čubra Nikolu starog oko 60 god. Na to je reagovalo TO Mirlović Polja i
uhvatila Buzov Luku i Ivana, isto starije ljude i sad ih drže u zarobljeništvu.
U gornjem djelu Mirlović Polja žive Hrvati a u Donjem Srbi. Stanje u selu je napeto.

13. 01. 1992. g.


12,00 Aleksić
Grupa vojnika iz 1/2. brTO naišla je na PP minu pri čemu je ranjeno 7 v/o i to: Đurica
Dražen rez. p.por., Dragović Stana bolničarka, Tomašević Mile, Skočić Nikola, Đilas
Dragan, Dragović Mirko, Skočić Neven. Ne zna se da li su uleteli u naše minsko polje ili
neprijateljsko.
13,00 Lisica,69 pukovnik
Pripadnik Srpske garde Arsić Boban dana 12. 01. oko 16,00 u s. Bačići ubio je: Bačić Matu
pok. Stjepana rođ. 01. 11. 1921. g. u s. Drinovci, SO Drniš, Bačić Mariju od oca Nikole
rođenu Bačić rođ. 1923. godine, suprugu Matinu.
Po izjavi Arsića ubistva je izvršio u samoodbrani, međutim nakon uviđaja ne bi se moglo
konstatovati da je u pitanju ubistvo. Kuća u kojoj je izvršeno ubistvo je isprevrtana, a u nju
je bačena i bomba. (…)
-puk. Bursać70 u 20,40 (…)
-Pripadnici 1/1. mtbr su u toku dana uhapsili Domazet Slavka, rođ. 1964. g. u s. Satrić, SO
Sinj. Uhapšen u rejonu s. Zelovo u civilu kako navodno izviđa naše položaje.
-v/o 1/1. mtbr Kovačević Stevan zapalio je crkvu u s. Maljkovo.

15. 01. 1992. g.


-kap. Ikl. Aleksić71 u 19,10
-U s. Sonković ubijeni – Martić Grgo i njegova žena Mara, te žena mu od pokojnog brata
Ana. Marko i Mara su ubijeni iz vatrenog oružja a Ana je preklana.
-por. Surla u 18,30
Danas oko 08,00 u s. Potravlje grupa v/o je upala u neprijateljsku zasedu. Poginuli su
pripadnik Srpske garde Svetolik Bralović zvani „Ravnogorac“ i verovatno milicioner RSK
po prezimenu Mitrović. Prebačeni su u MC Knin. (…)
-p.puk. Petrinski72 (OC 9. K)
-U vremenu od 21,50-22,00 po položajima 1. brTO (Sveti Rok) ispaljeno od ZNG oko 40
MB mina. Nema podataka o eventualno ranjenim i poginulim.

69
 Slavko.
70
 Nenad.
71
 Stojadin.
72
 Josif.

32
16. 01. 1992. g.
(…)-U 06,45 st. vod. Beljan
-U 06,40 časova u prostoriji PT voda izvršio je samoubistvo pištoljem u glavu desetar
Vuletin Davor. Prebačen u MC Knin.
-U 06,50 k.Ikl. Rašuo73
-Desetar Vuletin je u spavaoni PT voda izvadio pištolj TT na zaduženju i uperio u nekoliko
vojnika koji su bili tu pored njega i koji su ga upozorili. Međutim, okrenuo je pištolj u
slepoočnicu i ispalio metak.
-Vuletin Novice Davor, rođ. 08. 09. 1972. g. u Zrenjaninu, adresa u Zrenjaninu Bulevar
Veljka Vlahovića 67/21, Jugoslaven, SSS, mehaničar pletećih mašina, u JNA od 15. 03.
1991. godine.
Pucao je iz pištolja kojeg je imao na zaduženju: TT 7,62 mm red. br. C-18002. Nakon što
je izvadio pištolj, repetirao je, pogledao u pištolj i uvjerio se da je metak u cijevi. Prisutni
su bili: voj. Nikolić Željko, Đukić Branislav i Vavrik Ferenc. Vuletin je uperio pištolj u
Đukića i Vavrika, a Nikolić je tri puta pokušao da Vuletinu oduzme pištolj. Tada je Vuletin
rekao: „Šta se plašite“, prinio cijev desnoj sljepoočnici i izvršio opaljenje. (…)
-por. Surla u 18,00
-Oko 11,00 časova HOS otvorile MB vatru po položajima naših snaga u reonu Počitelja i
Čitluka. Ispaljeno 6-7 granata.
-por. Štrbac74 u 21,30
-U 21,15 HOS iz pravca Bićina iz PAM-a otvorile vatru po našim snagama u s. Gračac. Na
vatru nije uzvraćeno.
-U 21,22 otvorena streljačka vatra u istom reonu.
-puk. Čečović75 u 22,10
-U 20,55 otvorena MB i streljačka vatra iz reona s. Smrdelji – D. Zemunik prema s.
Smoković i aerodromu Zemunik.

17. 01. 1992. g. (petak)


13,30 Tokić
Noćas su u s. Kadina Glavica ubijeni Grčić76 Ivan i Kata stari oko 60 godina. Ivan leži na
krevetu izboden nožem, a žena leži iza vrata verovatno pogođena iz vatrenog oružja. (…)
17,00 Tokić
Stigao je istražni sudija i otišao na mesto uviđaja sa inspektorima i tehničarima.
17,30 Aleksić
Aleksić se vratio sa mesta zločina gde je utvrdio činjenice za vojnika za koga tvrdi da je ili
učesnik zločina ili zna sve o tome. Šalje depešu i moli da se pošalje policija. Po njega, ako
ga pronađe jer je ovaj predao pušku i napustio jedinicu.
-poručnik Paralić Sead
-Zaustavila patrola VP na „Grabu“ 13 vojnika koji po njihovim izjavama kažu da su
odslužili vojni rok i hoće kućama, zadržani su na Grabu dok se ne provjeri o čemu je reč.
73
 Milivoj.
74
 Željko.
75
 Tripko.
76
 Ispravno je Grcić.

33
23,00 Mitrović
U Glamoču je bilo problema oko mobilizacije, nije se odazvalo oko 100 ljudi. Puk. Bursać
traži puk. Tolimira77 da kako kaže poboljša situaciju. (…)

18. 01. 1992. g


subota
(…)U 11,00 dež. operativni p.puk. Ševerdija78
Javio je p.puk. Grubić da je jučer kod njega dolazila jedna žena iz Rupa koja se žalila da
nemaju hrane. On je jutros uputio 4 vojnika u Rupe da odnesu hranu. Kada su vojnici
došli do sela na njih je iz jedne kuće otvorena vatra i pri tom su poginula 3 v/o a jedan je
ostao neozljeđen. Taj je izjavio da su na njih pucala 2 lica iz jedne kuće koji su pobjegli. To
je bilo oko 10,00.
Kuća se nalazi u selu pored trgovine.
-Kovačević Rajko Krste 67.
-Kovačević Nedeljko Đure 65. = poginuli
-Vrcelin Rade Jovana 53. (…)
major Ristić79 u 17,00
-Sa područja benkovačke općine iselilo se danas dve grupe lica hrvatske nacionalnosti,
ukupno 51+63=104
Dež. SUP-a Knin u 17,10
-Javio nam je Dobrić Ilije Dušan, da je njegov rođak pre 10 minuta išao iz Vrbnika prema
s. Ramljani, te da ga je na tom putu napala nepoznata osoba u tamnoj uniformi, koja je na
njega pucala pojedinačnom vatrom, te ga ranila u prste, ruke i u debelo meso. Napadnut je
Vukmirović Dušana Jašo, koji je bio u uniformi JNA. (…)

19. 01. 1992. g


(nedelja)
(…)
-poručnik boj.80 broda Zelenbaba81 11,50
-U Erveniku ubijeno noćas 7 Hrvata među kojima 2 djece.82 Navodno traje borba između
Hrvata i Srba.
-kapetan Jovica Pejković, 271. larp PVO
Dana 19. 01. 1992. godine u 11,00 VOSt-1 na Bribirskoj glavi ušao je u neprijateljsku
77
 Zdravko.
78
 Vlado.
79
 Branislav.
80
 Bojnog.
81
 Srećko.
82
 U zaselku Šašićima kod Ervenika, pripadnici tzv. „krajinske milicije“ Slobodan Kovačević, Željko Travica,
Veljko Travica, Nebojša Travica, Vujo Šašić, Vojislav Romić i Boško Kovačević zvjerski su 18. siječnja 1992.
pobili četveročlanu obitelj Čengić: 39-godišnjeg oca Dragu, 31-godišnju majku Nevenku i njihovo dvoje
malodobne djece: 11-godišnjeg Slobodana i 4-godišnjeg Gorana. Damir Travica i Slobodan Kovačević pucali
su u njih iz strojnica, zapalili ih u njihovoj obiteljskoj kući, a ranjenu majku, koja je pokušala pobjeći iz
plamena noseći u naručju mrtvoga mlađeg sina, Kovačević je zaklao u dvorištu. Pred istražnim sucem tzv.
Republike Srpske Krajine, Travica i Kovačević priznali su i u detalje opisali zločin. Ubojice su se nakon
nekoliko mjeseci našli na slobodi. Vidi: Dok br. 66.

34
frekvenciju sa RUP 12 na 219, na istoj su čuli obaveštenje hrvatskim snagama da su
primećena 2 helikoptera JNA iznad Lestvica.
-Predlažem da se preko kap. Aleksića sluša ova frekvencija sa RUP-12. (…)
-Nenadić 18,05 h
-U Knin sa Srpskom gardom došao Filipović Damir, koji poseduje hrvatski pasoš (ovaj
novi) njegov otac Hrvat (ustaša) rodom iz sela Štikovo (treba provjeriti zbog čega je došao,
jer sigurno nije došao iz patriotskih razloga). (…)
-kap. Tokić 22,30 h
-U 21,15 h grupa od 10 ZNG krenula u napad prema našim položajima u selu Ercegovci
iz pravca s. Begonje i tom prilikom otvorile su vatru po našim rovovima83 iz streljačkog
naoružanja i kad su prišli na oko 250 m naši su odgovorili i napad su odbili. Među našim
redovima nema ranjenih niti poginulih. (…)

21. 01. 1992. g.


-kap. Tokić u 15,45
-Oko 14,50 pri postavljanju minskog polja u rejonu Peruče aktivirana je jedna PPM 2A
od koje je poginuo voj. Trbić Marko, ranjen p.por. Todorović 84 i još 2 vojnika – svi iz
inžinjerijskog bataljona 221. mtbr i prebačeni u MC Knin.
-U 19,30 „PALANKA“
-Prošle godine u 9. mjesecu kad sam bio u Krupi i Golubiću obrovačkom čuo sam priču
da su neka lica iz tih mjesta pretila licima hrvatske nacionalnosti iz Ervenika jer su neki
od njih otišli u MUP. Ta se priča i sad ponavlja samo što se sad dodaje ime Sime Dubajića.
Prošle godine kad su bile demonstracije ispred komande u Kninu prepoznao sam neka lica
iz Krupe i Golubića. Tim krajem se prenosi i priča da starješine JNA treba likvidirati.
Znam da je sa Čengićima bio povezan Marko Bronić bivši radnik „Elektrodistribucije“
Knin.
-Kod vlasnika kafića „Evropa“ Kukolj Slobodana, češće primjećujem sa njim u društvu
Ivicu Barišića, Šimić Dušana „Čiču“ i starijeg sina Tome Ramljaka.

22. 01. 1992. godine


(…)-U 15,10 major Ristić
-Danas se sa teritorije benkovačke općine iselilo 49 lica. 48 iz s. Popovići i 1 iz Šopota. (…)
- kap. Tokić u 18,45
- Kap. Trajkovski Jovica je napustio jedinicu bez ičijeg odobrenja a prilikom rastanka sa
vojnicima iz jed. rekao im je da odlazi i da se više neće vratiti. (Priveden u pritvor 22. 01.
oko 24,00).

23. 01. 1992. g.


-17,30 Aleksić
-Prema saznanjima dobijenim na teritoriji meštani zaseoka Macure (s. Kistanje) koji se
nalaze u sastavu SUP-a Knin (rezervni i aktivni) spremaju akciju prema posmatračima

83
 U izvorniku pogrešno piše: rodovima.
84
 Vladimir.

35
UN. Otvoreno govore da će „mirovnjaci“ ginuti kao „glineni golubovi“.
-por. Šunkić Nikola, komandant 3. TO85 u Nadovezama, dobio je jedan dan da se odmori,
ali nije došao u jedinicu. Prema saznanjima, Šunkić je spreman da ide u zatvor, ali neće
natrag u jedinicu, odnosno u 3 bataljon. Sugerirano komandovanju da pokrene potragu.
(…)

25. 01. 1992. g. (subota)


-Aleksić: bivši predsednik HDZ u Rupama – Joso Babić poslao nekog čoveka da mu iz
Rupa izvuče majku i još jednu ženu. Obaviće razgovor sa njim i pustiti da izvede babe iz
Rupa. (…)

26. 01. 1992. g.


(…) Tokić, kap. 18,00
-U reonu Vrlike ubijen je rez. st. vodnik Balać Nenad. Prema prvim podacima vjerovatno
je ubijen od pripadnika jedinice TO kojoj i sam pripada.
por. Vujčić 86 19,20
U pritvor su privedena tri lica pod sumnjom da je neko od njih ubio st. vod. Balać Nenada
i to: Bogovac Svetozara Milan, Bogovac Svetozara Branko, Bogovac Đure Milan.

27. 01. 1992. g. (ponedeljak)


-major Ristić u 10,00
-Noćas oko 02,00 došlo je do miniranja verovatno 2 dalekovodna stuba od Obrovca prema
Benkovcu, tako da Benkovac danas nema električnu energiju. Kasnijom proverom utvrđeno
da su minirana 2 stupa na ulazu u fabriku „Glinice“ u Obrovcu iz pravca s. Modrič. Pored
stubova nađen satni mehanizam. Uviđaj vrše istražni organi SJB Obrovac. (…)

28. 01. 1992. g.


-U 16,20 ekipa „Grenpera“87 je došla na branu Peruča u pratnji milicije Krajina a po
odobrenju Laze Macure da može da snimi branu Peruča i nivo vode u jezeru.
-U 15,20 u komandu su od strane p.por. Lekina privedeni 5 talijanskih novinara koji su po
ulici vršili intervjue sa vojnicima. Novinari su predani SDB, SUP-a SAOK. (…)

29. 01. 1992. g.


-DO u 07,45
-Javio je p.puk. Krstevski88 da je iz reona Ključa sinoć i noćas 6 vojnika bez oružja napustilo
jedinicu VP 5552 Kumanovo.
Radi se o sljedećim vojnicima:
1. Papratniku Nuredina Zujadin, des. KO
2. Šaban Neđapija Feredin, voj.
3. Stojak Mate Anto, voj. iz Travnika – imali posjetu pre par dana
85
 Radi se o 3. bataljunu 2. brigade TO.
86
 Zoran.
87
 Vjerojatno se radi o organizaciji Greenpeace.
88
 Trajče.

36
4. Odai Idrina Emir, voj.
5. Ismaili Osmana Fadil, voj.
6. Košutani Abeta Abedin, voj.
7. Jašanica Islam Afrim – odneo sa sobom AP-1 BK broj puške 1000 36.
(…)
30. 01. 1992. g.
21,00 p.puk. Milenković C.89
Danas je u 1/221. mtbr neko lice iz inostranstva kao pomoć dopremilo direktno u jedinicu
izvesnu količinu radio stanica i podelilo nasumice v/o što može za posledicu da ima odavanje
položaja zbog nepravilnog korišćenja uređaja. Deljena su i optička sredstva za osmatranje.

02. 02. 1992. godine


-Nenadić 1,15 h
-Nazvao me je i rekao da je kod Vrela bila jaka eksplozija i da je Čačić Marija javila njemu
da je negde u blizini i da je sama s dvoje djece. Nenadić me je zamolio da nazovem SUP –
Knin i da upute jednu patrolu na Vrelo i da vide šta se to gore zbiva. Ja sam nazvao SUP i
to im prenio. Nakon 10 minuta čula se još jedna eksplozija.
Dež. VP u 14,00
U Knin su sa urednim dokumentima došla tri sovjetska novinara i to: Viktor Gorlov, Igor
Černjak, Aleksej Gaveli. Novinari su došli sa automobilom „Mazda“ crne boje reg. br.
BG90 -10-8-09.
vod. Radić 91
Eksplozije koje su bile noćas između 00,30 i 00,40 časova, oštetile su garažu Čačić Marije i
kuću Čačić Anice. Na garažu je ispaljena jedna „zolja“ i jedna tromblonska mina a na kuću
jedna tromblonska mina. Na licu mjesta je pronađena jedna vojnička kapa.
OC 9. K p.puk. Ševerdija
Iz R ŠTO Srbije se interesuju dali imamo podataka o mogućem napadu na manastir
„Krka“. Ova saznanja je R ŠTO dobio od patrijarha Pavla.
„Brko“
Dobili obaveštenje od SUP-a da su slušanjem radio veza čuli poruku kako ustaše spremaju
napad na manastir Krka. (…)

03. 02. 1992. g.


-U 10,00 Pavković 92
-U „TVIKU“ se kuvaju gadne antiarmijske stvari vezane za ovaj najavljeni miting.
-U vremenu od 13,00-13,45 časova ž/s Knin
Održan je miting podrške vladi i predsedniku RSK. Prisustvovalo 1500-2000 ljudi. Više
govornika osudilo ponašanje PSFRJ, Srbije i rukovodstva JNA zbog prihvatanja plana S.
Vensa.93 Drugih ekscesa nije bilo. (…)
89
 Cvetko.
90
 Beograd.
91
 Nenad.
92
 Nebojša.
93
 Cyrus Vance, posebni izaslanik UN-a i supredsjedatelj Mirovne konferencije o Jugoslaviji.

37
-major Ristić u 13,50
-Na Musapstanu kod Zadra izvršena predaja 49 lica hrvatske nacionalnosti a preuzete žene
Srpkinje iz Zadra.
-major Ristić u 21,00
-Danas su snage ZNG pokušale napad na s. Smoković i aerodrom Zemunik pritom je
poginuo pripadnik TO Vinić Milan. Za sada nema bližih podataka. (…)

04. 02. 1992. g.


94
U 19,00 puk Anđelković VON
Na relaciji između Knina – B.95 Grahova – Drvara nestao je jedan MIG-21 oko 18,00. (…)

05. 02. 1992. g.


10,05 maj. Mitrović
U toku noći izvršena je diverzija na mostu kod B.96 Šamca. Most je oštećen i preko njega
se ne odvija saobraćaj. (…)
17,00 Kosmaj
MIG 21 koji je juče preleteo preko Velebita i nestao najverovatnije se nalazi u Divuljama.
Pilot je bio Borović Danijel, Hrvat, prethodno je iz Bihaća premestio porodicu. Do sada
nije učestvovao u borbama. (…)

07. 02. 1992. g.


(…)-st. vod. Lazović u 17,20
-Kod rezervnog vod. I klase Miloš Petra, k-dira punkta 2 (prema Trbounju) u toku jutra
07. 02. 1992. godine dolazili Kolundžić Špiro (navodno rez. kapetan a živi u Beogradu) i
Lučić Nikola, oba iz s. Kolundžići, SO Drniš i prijavili da su u noći 05./06. 02. i 06./07.
02. 1992. g. primjetili između s. Varoši i s. Kolundžići ubacivanje grupa naoružanih i
uniformisanih lica. Svake noći po oko 20 lica u grupama po 5-6 lica. Kolundžić i Lučić
tvrde da su ih vidjeli i mogli pucati u njih, ali nisu smjeli jer ih ima dosta. Kažu da su čak
i govorili poluglasno. Vjerovatno su se ubacili pravcem: Miljevci – Kalun – trafostanica
iznad Kakma – Simina glavica – Badanj – zaseok Bujaci. (…)
-p.puk. Grubić u 21,20
-Izvjesni Davidović Željko, radnik „Ponosa“ u Erveniku javio je da je iz pravca Obrovca
doletio helikopter i spustio se u zaseok Pajići (tu su poklani Hrvati). Tu se zadržao kratko i
nakon uzletanja u tom rejonu pojavila se vatra (požar).

08. 02. 1992. g.


-„Promina“ (izvor hrvatske nacionalnosti)
-Oko jedan i po mjesec u rejonu zaseoka Čuline, selo Lukar, locira jedna grupa od tri
naoružana lica. Skrivaju se u nekoj od pećina na Promini i dolaze uveče od 21-23,00 ili oko
04,00 ujutro po hranu kod Čulina Josipa. Tetka od Josipa po imenu Suman Ika često iz
Razvođa ide u Bukar i Oklaj. Jedan od te grupe je rodom iz sela Matasi. Izvor traži da se dođe
94
 Jovo.
95
 Bosanskog.
96
 Bosanskog.

38
kod njega u selo u civilu gdje bi nam njegov otac detaljno objasnio gdje se grupa krije. (…)
-OC 9. K – por. D. Miljojković 97 – 18,30
-Oko 12 časova u mestu Mogorić (zaseok Ilići) ubijen je Ilić Milan zvani Osman, rođ. 05.
09. 1932. god. u s. Mogorić. Osnovano se sumnja da je ubistvo izvršio v/o Radaković Đuro
rođ. 12. 06. 1952. god. iz s. Mogorić iz pištolja PP sa 3 hica u predelu glave i pluća.
Krivičnu obradu izvršio je (uviđaj) Petković Milorad pravnik sa voj. policajcima Čolićem
i Plećašem.
V/o Radaković Đuro je iz 3/3. mtb 1. mtbr.
-Iz rejona Novo Bilajsko selo u 18,00 u rejon s. Čitluk palo je 10 MB mina 82 mm. Ranjen
je v/o Raičević Jovan iz 3. bataljona 1. mtbr. Isti je prebačen u MC Gračac.
-OC 9. K – por. Miljojković – 19,25 (…)
-Dana 07. 02. 1992. g. oko 16,30 ustaški bojovnici (njih 5) išli su u krug aerodroma iz
pravca D. Zemunik i došli do bunkera iza travnate PSS iz kojeg su otvorili vatru po našim
položajima. Na vatru je odgovoreno nakon čega se grupa razbežala. (…)

09. 02. 1992. godine


(nedelja)
(…)-st. vod. Ljubičić 98
-Cijelo jutro kroz Grahovo prema Livnu prolaze autobusi raznih registracija i firmi. Do
sada je prošlo 8 autobusa i svi su bili puni muškaraca od 25-30 godina. (…)

10. 02. 1992. god.


-st. vod. Lazović 17,20
U 16,10 časova u G.99 Baljcima otvorena je vatra iz streljačkog naoružanja po našim
jedinicama. Pošto su pripadnici ZNG došli na oko 200 metara i frontalno krenuli na vatru
je odgovoreno. Nije bilo ranjenih ni poginulih.
puk. Španović 23,00
Prilikom čišćenja terena u s. Ričice pronađene su tri osobe u jednom skloništu i to:
1. Matijević Stjepana Joso rođen 1933. godine
2. Matijević Joka supruga Jose rođena 1933. godine
3. Matijević Jose Dragan rođen 1958. godine.

11. 02. 1992. g. (utorak)


-kap. Tokić u 08,35
-Dobio je informaciju da su 2 naša BOV-a i Pinzgauer uleteli u zasedu u s. Potravlje, SO
Sinj. Na njih je ostvareno dejstvo iz „Zolja“.
-Upućena jedinica VP kao pojačanje.
-kap. Grubač100 u 13,00
-Informacija o napadu na naša vozila u Potravlju je tačna, ali nije bilo nikakvih posledica.
Naša jedinica vrši pretres terena.
97
 Desimir.
98
 Petar.
99
 Gornjim.
100
 Milorad.

39
12. 02. 1992. g.
(…)-U 16,40 kap.Ikl. Popović Vujadin
-Od starješina i civila koji su sa jedinicom došli iz Sinja saznao sam da je pre 4-5 dana u
Kninu uočeno više lica iz Sinja, i to:
1. Stipe Breko, alkar, završio kurs DTG pri ZNG, primjećen u civilu.
2. Zlatko Žarko, rodom iz s. Bitelića, viđen u uniformi SMB, inače u rezervi vezista, viđen
da ulazi u kasarnu „Slavko Rodić“, radi za MUP.
3. Čelar Ivan, pripadnik ZNG, viđen u autu crvene boje sa crnim krovom, marke Ford ili
Kadet.
-U 17,10 major Ristić
-Na Musapstanu nam je predano 7 lica srpske nacionalnosti iz Zadra.
-U 17,35 kap. Ikl. Pećanac
-v/o iz Drniša koje predvodi Boško Beader i braća Jović spremaju neku proslavu i antiarmijski
miting. (…)
-kap. Tokić u 21,45
-Iz pravca Krša i Glavice u 21,20 ZNG je prilikom prebacivanja veće jedinice i prilaženja
našim položajima otvorio jaku pešadijsku vatru i vatru iz PAM-ova. Vatra je otvorena po
reonu s. Ercegovci i Beaderi.
-U 21,25 iz pravca Miočića101 otvorena je pešadijska i MB vatra po reonu Ruplja i željezničke
stanice, ispaljene 2-3 mine. Iz pravca Pareta primjećeno je prebacivanje jedne grupe ZNG
ka s. Miočići102 i Rupalj.
-Vatra trajala do 00,30, ranjen 1 vojnik.

13. 02. 1992. god.


-kap. Tokić u 07,12
-U 07,05 otvorena je pešadijsko, mitraljesko, MB i vatra iz topova 76 mm iz reona Kurbašuše
i Gornje Strunje po Ružića Gradini. Vatra još traje (07,20). Na vatru naše jedinice ne
odgovaraju.
-pp. Radović,103 kom. Drniša 09,45
Pre dva dana u Kninu je viđen Dr. Isam Džambaj, Palestinac, ranije bio lekar u Unešiću i
Drnišu, oženjen našom državljankom.
Danas oko 10,00 časova u Drnišu je došao u komandu grada – tast Isama – Nakić Mićo
zajedno sa sestrom Perčin Milenom i tražili dozvolu za put u Knin navodno zbog pregleda
Miće u MC. Ocena Radovića je da idu na kontakt sa Isamom. Načelnik naredio da se
prenese SDB-u i našoj policiji ako se dođe do Isama – da se uhapsi i privede.

14. 02. 1992. g.


12,10 javio Pavković
Kod Šibuljina zapažena veća koncentracija pripadnika ZNG, idu ka Velebitu, privukli se
Škabrnji. Pored ovoga zapaža se i povećan broj pripadnika ZNG u Zadru.

101
 U izvorniku pogrešno napisano Močiću.
102
 Isto.
103
 Blažo.

40
15. 02. 1992.
(…)-Dežurni S.M. Knin (Zelenbaba104)
-Obavestio je da je CO iz Otišića javio da JNA – razoružava stanovništvo Otišića, te nas
moli i pita da li mi imamo šta u vezi toga i kaže da se narod uspaničio jer ne zna se o čemu
je reč. (…)
-p.puk. Ivetić105 (LOTOS) 22,45 h
-Iz reona Pristeg tuku po položajima naše borbene grupe iz MB 82 mm i pješadijskog
naoružanja, na vatru još nije odgovoreno.
-U 22,30 h otvorena MB 82 mm vatra iz reona Vrane po položajima BG (Gornje i Donje
Miranje) palo 12 mina.
-Otvorena vatra iz MB 82 mm Dobra voda po našim položajima Gornje i Donje Ceranje
ispaljeno 7 mina.
-Iz Pristega sa crkve i škole otvorena jaka pešadijska vatra po našim položajima (G.106 i
D.107 Ceranje) nema podataka o ranjenima.

16. 02. 1992. g.


-06,50 č: Snage ZNG i MUP-a snajperskom i mitraljeskom vatrom iz rejona zaseoka
Kušetića (48-50-5600) po rej.108 D.109 Selo (4850-5600). Nema posled.110
-09,20 čas. sa osmatračnice 84. vb uočene 4 snažne detonacije. Iza kojih se pojavio gusti
dim u selu Smrdelj (84,28) koje je pod. kont.111 ZNG.
-U 12,10 časova iz rej. s. Modrići po rejonu Rudnika boksita Dračevac otvorena strelj.112
vatra. Na vatru nije odgovoreno.
-12,30 Grupa uniformisanih ljudi ušla u s. Rovanjska, pale kuće, čuju se eksplozije.
-12,35 Iz rej.113 Smrdelj otv.114 snajp.115 vatra po aerodromu Zemunik. Posl.116 nema.
-13,00 Sa osmatračnice uočeno da snage ZNG pale srpske kuće po s. Drvenjak.
-13,55 – 10 prip.117 ZNG iz rejona Sokola – su otvorili vatru na čobane i našu patrolu u
rejonu Trnjana. Uzvraćeno vatrom, pobegli.
-14,05 otvorena mitr.118 vatra po rej. Z.119 Hrasta iz pravca s. Grgurice.
16,30 – iz rejona Dubravice po rejonu Vujke (kod V.120 Glave) dejstvo MB – palo 15
granata.
104
 Milenko.
105
 Gojko.
106
 Gornje.
107
 Donje.
108
 Rejonu.
109
 Donje.
110
 Posljedica.
111
 Pod kontrolom.
112
 Streljačka.
113
 Rejona.
114
 Otvarana.
115
 Snajperska.
116
 Posljedica.
117
 Pripadnika.
118
 Mitraljeska.
119
 Zelenog.
120
 Velike.

41
12,00 k. Ikl. V.121 Popović – pripadnik milicije RSK Nenad Marić izjavio OB, u objektu
Manojlovac, da je prije 1-2 dana u Drnišu kada je sa urednim papirima za prevoz pumpi
javio se puk. Radoviću,122 da ga je puk. Radović nazvao, njega i Martića,123 lopovima i
pljačkašima, i terao ih u p... m… kao i Mladića124 što je imalo za posljedicu verbalni sukob
i umalo upotrebu.125
(…)
-kap. Tokić
-U pozb. (sjev.126 kasarna) nalazi se rez. poruč. Daničić Vase Zoran, rođ. 07. 10. 1965.
godine u s. Strmica, SO Knin, v/o od 16. 11. 1991. g., do tada je bio u Zagrebu pripadnik
ZNG.
-voj. Veličković Josipa Josip, pozb. rođ. 2. 3. 72. u N.127 Gradišci, ul. V.128 Nazora 138,
Rešetari, Hrvat, u JNA od 19. 03. 91. krio 5 ROB sa namjerom da ih odnese kući po
otpuštanju iz JNA.
-u 2. mtb došao do operativnih saznanja:
-07. 02. 92. u D. Selo (Mitrović polje) došli su Buzov Boja i Pavac Anica i stražarima iznele
da ih šalje k-da ZNG iz Drvenjaka i tražile da u Drežnicu dođe Trzin Dušan i još 1 čovek
radi pregovora o prekidu vatre. Kao predstavnici ZNG došli bi Buzov Ilija i Janjić Nedeljko,
Srbin, rez. of. JNA. Tada su na straži bili Buzov Mirko, Trzin Mirko i Trzin Dušan.
-Prema procjenama mještana Mirlovića u s. Drvenjaku se nalazi 60-tak pripadnika ZNG
kojim k-duje Buzov Mate zvani Škaro ili Ivčević Šimun zvani Drago. Mještani Mirlovića
tvrde da v/o u našim j-cama129 iz Drvenjaka imaju blisku rodbinu u ZNG:
-Trzin Stevan, Srbin, ima sina u MUP-u (u TO Mirlović)
-Pavac Jovan, Srbin, ima sina u ZNG RH (u TO Mirlović)
-Bibić Jovo, ima brata u ZNG RH
-Šarac Mirko i Boro, braća u MUP-u RH

17. 02. 1992. g.


- Prijić,130 SUP Knin u 13,30
-Prema neprovjerenim saznanjima kod M.131 Babića su bila 2 mještana s. Ervenik kao
delegacija koji su zahtjevali od Babića da urgira kod JNA da se puste uhapšeni Erveničani,
a u protivnom su zaprijetili da će razbiti Dom JNA.
OC 9. K u 16,30
-Kod s. Dračevac (Ploče – Zadar) ispod repetitora postavljena četiri topa (verovatno BST).

121
 Vujadin.
122
 Blažo.
123
 Milana.
124
 Ratka.
125
 U izvorniku nedostaje riječ ‘oružja’.
126
 Sjeverna.
127
 Novoj.
128
 Vladimira.
129
 Jedinicama.
130
 Ilija.
131
 Milana.

42
18. 02. 1992. g. (utorak)
-Cvijanović u 12,45
-Na sjednicu vjeća RSK do sada je stiglo oko 45 delegata, pretežno iz novoformiranih
opština.
-Tokić u 13,00
-Neprijatelj je iz reona Zelova otvorio MB vatru 120 mm po reonu Zrnca. Ispaljeno je oko
25 mina. Na vatru je odgovoreno jednim plotunom. Kod nas nema posljedica.
-Mitrović 16,45 č
-Dana 17. 02. 1992. godine ispred zgrade OŠ u s. Peći SO B.132 Grahovo, gde je stacioniran
11. had – 105 mm, u organizaciji SDS s. Peći (lična organizacija Uroša Makića sekretara
SNO SO B. Grahovo i Brane Jojića vratara u zgradi SO B. Grahovo) okupilo se oko 20
pripadnika SDS meštana s. Peći i zahtevali su da jedinica napusti zgradu OŠ. Između
ostalog su najavili da će 18. 02. 1992. godine izvršiti nasilno iseljenje jedinice, te zahtevali
da k-dant 11. mtbr dođe kod njih na sastanak 18. 02. u 18,00 č. Sa navedenim sam upoznao
k-danta brigade koji je odbio da ide na sastanak. (…)

21. 02. 1992. g.


(…)-13,50 – major B. Ristić
-Oko 11,40 grupa od 10 vojnika iz 3. v/3. četa radi prikupljanja drva izišla je ispred
prednjeg kraja u rejonu Travičina glava. Ustaše su otvorile vatru iz P, PM i BsT pri čemu je
povređeno 6 vojnika. Ranjeni u noge su vojnici: Stanojković Dejan, Međaj Janoš, Medved
Mile, Radulović Jovan, Zelov Atilo, a vojnik Karanović Elmir ranjen je u slabine. Sve rane
imaju karakter lakše telesne povrede. Svi vojnici su prebačeni u bolnicu u Benkovac gde su
medic.133 obrađeni. (…)

22. 02. 1992. g.


(…)Pavković, 13,00
-Dobio informaciju da je na branu HE Peruča izvršen pešadijski napad.
-Informacija proverena, a radi se o kratkom napadu iz pešadijskog naoružanja. Na napad
je odgovoreno. (…)
21,00 – OC 9. K
-Oko 20 m/v kreće se pravcem Visočane – Poličnik – Suhovare prema Njeguša dragi (oko
20,50), verovatno dovoze MTS.
-Iz rejona Musapstan, Muć, Bili Brig, Katrića most i Gradina čuje se provokativna vatra iz
pešadijskog naoružanja.
-Iz više pravaca – Bokanjac, Bili brig, Gradina – vide se intenzivna svetla različitih boja uz
ispaljivanje svetlećih signala.
OC 9. K 21,10
-Preko OD 2. br. TO, dobili podatak da ustaše pale srpske kuće u s. Gaćeleze.
Tokić 22,50
-Na Zrnac je palo šest MB mina iz pravca s. Jukića. Na vatru odgovoreno.

132
 Bosansko.
133
 Medicinski.

43
-Oko 22,00 časova na branu Peruča ispaljene su dve MB mine. Mine su za malo prebacile
branu i pale u jezero. (…)
23. 02. 1992. g.
(…)-kap. Šipovac u 13,55
-Oko 13,45 časova u Drvaru se srušio helikopter „Gazela“. Prema prvim podacima jedan
od članova posade je sa nekoliko lica iz Drvara poleteo i pri tome udario u dalekovodne
žice. Došlo je do pada helikoptera pri tome je poginuo vozač helikoptera i Šerbedžija Mišo
iz Drvara, a 2 lica su teže ranjena i nalaze se u MC Drvar.
-puk. Karajlić134 u 14,20 č
-U 13,30 časova por. Pašić (krenuo sa helikopterom 891 sa aerodroma Udbina sa 3
civila (Šabić Nenad, Šerbedžija Miroslav i Čičin Duško) poleteo je iz Drvara. U predelu
Kecmanove glavice zakačio je za žice dalekovoda i eksplodirao. Dva lica su poginula, a 2
teško povređeni.
-Dana 24. 02. 1992. godine u Drvaru će se održati sednica SO Drvar sa jednom tačkom
dnevnog reda i to: „Donošenje odluke o statusu jedinica JNA u Drvaru“. Sednicu je zakazao
Vidović Nikola koji je u razgovoru sa k-dantom 11. mtbr, puk. Karajlić Đurom rekao da se
jedinica mora iseliti iz sportskog centra do 15. 03. 1992. godine.
-puk. Kovačević135 u 17,10
-Raspolaže informacijom da je 300-400 građana Obrovca krenulo za Knin radi utvrđivanja
razloga zašto Radio Knin ne objavljuje „pozdrave i želje“ žitelja ove opštine.
-p.puk. Kozomara136 u 20,15
-Iz vojnog zatvora u KBZ pobegla su dva pripadnika „Srpske garde“ i to: Arsić Boban
i Subić Bogdan. Preskočili su preko ograde kasarne kod tehničke radionice. Jedan je u
kožnoj jakni (ispod maskirna uniforma), a na glavi ima crnu kapu sa kokardom.
-por. Vujčić u 22,15
-Dvojica pripadnika „Srpske garde“ koji su pobegli iz vojnog zatvora uhapšeni su u gradu i
ponovo vraćeni u zatvor.(…)

24. 02. 1992. godine


Rez. v/o Korolija Dragoljub iz 2. brTO prijavio je sledeće:
-Da su v/o dobrovoljci: Mujagić Eferida Enver, rođen 28. 08. 1968. god. u Bjelaju, SO B.137
Petrovac, Kaurčić Pere Zoran, rođen 28. 07. 1957. g. u Futogu, Perčić Steve Nenad, rođen
24. 03. 1964. g. u Drvaru, Đorđević Radoša Vladan, rođen 22. 08. 1971. g. u Beogradu,
SO Savski Venac, Ćirić Milana Svetozar, rođen 11. 08. 1951. godine u Virovitici i još neki
sinoć 23. 02. 1992. godine oko 21,00 u selu Laškovici maltretirali oko 30 lica hrvatske
nacionalnosti, neke vezali, tukli i oduzeli im novac i devize u vrednosti oko 2000 DM. Isti
su ulazili u neke kuće i oduzimali raznu tehničku robu.
Od oštećenih lica se uzimaju izjave a patrole VP su obavještene da iste uhapse i privedu u
službu VP radi obrade (četvorica privedena u VP).

134
 Đuro.
135
 Savo
136
 Veso.
137
 Bosanski.

44
-major Rosić138 u 18,00
Na mitingu u Obrovcu bilo prisutno par stotina ljudi. Na mitingu govorio Jovo Dopuđa139
i Sergej Veselinović, oba dala podršku Milanu Martiću. Miting je trajao oko 30 minuta.
(…)
25. 02. 1992. g.
-U 20,30 major Radić
-Od radnika SUP Knin saznao da je jutros u zaseok Zelići došao Barišić Ive, zvani Kilešić,
te da je u toku dana okupljao neke ljude sa namjerom da ih u toku jutra 26. 02. odvede u
Šibenik preko s. Čikole. Radić im je predložio da ga uhapse i obave IR sa njim. (…)
-U 16,15 OC 9. K
-puk. Đukić140 je javio da je na elektrani „Peruča“ izbio požar te da gori šuma oko centrale
i da se čuju eksplozije zaostalih projektila.
-puk. Marić Jovo u 18,00
-Na Lipovom Vrhu tt. 1004 iznad Obrovca otkrivena je DTG. Sa njom je došlo do kraćeg
sukoba.
-p.puk. Milenković Cvetko u 19,00
Do požara je došlo kad su pokušali čamcem čistiti ulje sa površine. Jedan od ljudi je
bacio opušak i došlo je do zapaljenja površine. Zahvaćeno je malo šume pored obale i sa
50 vojnika je ugašeno. U hali ništa nije stradalo i zapaljeno. Ulje curi iz dva probušena
transformatora. (…)

28. 02. 1992. g.


10,15 – p.puk. Skenderija141
Prije 10 min. je završen art. napad ustaša sa Gradine po položajima naše haub.142 baterije
u rejonu Potravlja. Na vatru je uzvraćeno. U napadu je poginuo 1 i ranjeno 2 vojnika (v/o).
Poginuo je KRASIĆ Vase BRANKO, v/o iz 221. mtbr (haub. divizion), rođen u Varoš –
Drniš, ranjeni su:
-DRAGIĆ DUŠAN, iz Civljana, v/o u borb.143 divizionu – slomljena noga
-VIĆENTIJEVIĆ NENAD, ranjen u stomak (v/o u haub. divizionu). (…)
09,00 – 16,00
Izvršena zamena ratnih zarobljenika u s. Žitnić. Predato 14 lica iz sastava 9. K i 15 iz MUP
Krajine. Primljeno 18 lica. Posebna zapažanja: 2 sa spiska naših ljudi puštena su preko
misije Crvenog krsta 26. 02. 1992. i dozvoljen im izlaz iz Zadra.

29. 02. 1992. g.


-Tokić, 10,55
-U 8,40 BOV je upao u zasjedu u s. Potravlju kojom prilikom je oštećena guma i mitraljez.
Povređenih nije bilo.

138
 Simo.
139
 Jovo Dopuđ.
140
 Borislav.
141
 Mladen, načelnik Štaba 221. mtbr.
142
 Haubičke.
143
 Borbenom.

45
-U 10,10 iz pravca Zelova po položajima u Potravlju pale 3 MB mine. Posledica nije bilo.
(…)

02. 03. 1992. g. – ponedeljak


-kap. Štrbac Nikola 11,30 h
-Vujko pok. Dušana Petar poginuo u 7,00 h od snajperskog zrna koji mu je prošao kroz
lijevo plućno krilo. Mjesto pogibije je Velika Glava, zaseok Vujci.
-Devrnja Gojko iz SUP-a u 12,00 h
-U Kosorama (Vrlika) u četvrtak, petak i subotu upadala grupa od 7-8 ljudi u maskirnim
uniformama sa čarapom na glavi i vrše paljenje kuća i isteravaju stare ljude i žene (Sklepe
Jure), izgone im stoku i ubijaju na licu mesta.
Građani mole da im se pomogne u njihovoj zaštiti. (…)
-„Ličanka“ 17,30
-Uroš Funduk dobio prijeteće pismo od „grupe intelektualaca“ u kojem su nabrojene sve
svađe poimenično koji su došli sa strane i u kojem pismu se optužuje da su dali marke
(DEM) Babića Milanu da bi dobili posao.
-st. vod. Cvijanović 17,30 h
-U gradu vidio Matkovića Niku (bivši golman „Dinare“ izbjegao u Zadar, te se vratio)
te Grgić Tomu vlasnika „Bobisa“ koji je takođe izbjegao u Zadar pa se vratio. – Članovi
„Babićeve vlade“ autobusom obilazili sela u kojima imaju uporišta (Kosovo, Cetina,
Pađane) te vjerovatno drže sastanak i pripremaju za neke akcije. (…)
-EI i PED 7,50 h 03. 03. 92.
-Ustaše javljaju da su pogodili tenk ili BOV i da naši beže, a oni su dobili naređenje da se
razviju u strelce i da se OSKAR 1 nalazi sa zapadne strane groblja kota 224.

03. 03. 1992. g.


08,30 „Brko“
Osmotren je jedan tenk u rejonu s. Dubravice koji otvara vatru po rejonu K. 224. Ispalio
je 2 granate. (…)
-maj. Radić u 11,15
-U s. Nos Kalik je poginuo desetar Stoićević Živorada Slađan, rođ. 15. 05. 1972. u
Požarevcu, s. Smoljinac 12312, Srbin, u JNA od 18. 03. 1991. u VP 8830/5, nišandžija na
BOV-u, ima ranu ispod pazuha.
-U prevrnutom BOV-u kod s. Otišić poginuo je vojnik Radujko Boška Goran, rođ. 06. 01.
1972. g. u Smederevskoj Palanci, u JNA od 17. 03. 1991. godine.
„Brko“ 12,10
Neprijateljska artiljerija tuče po s. Gardijanima i Bratiškovcima. Nema povređenih.
-Tokić 12,15
Vojnik iz 1. mtb kojem je ime nepoznato naletio na minu u reonu Potravlja.
-Jovanović, kap. i rez. kap. Bosnić144 naletili na minu. Zadobili su lakše povrede.
-maj. Radić u 12,20
-Ranjen je p.por. Subotić Stevan u nadlakticu i prebačen u MC Knin, a lakše ranjen voj.

144
 Gojko.

46
Nikolić u nogu. Voj. Nikolić tvrdi da je u bunkeru kojeg smo srušili vidio 5-6 mrtvih
ustaša. (…)
-„Brko“ u 14,50
-ZNG tuče iz tenkova iz reona Bićina po Lazinicama, Sonkoviću i Gračacu. Ima ranjenih.
20,20 – Načelnik OB
Svim licima sa pečatom ŠTO Gračac na dozvolama i putnim radnim listama oduzimati
oružje i privesti ih u dežurnu službu VP (Srpska garda je stavila ove pečate na prazne
obrasce i očekuje se zloupotreba).

04. 03. 1992. godine


11,40 „Visla“
Na padinama Velebita u rejonu Bobije primećena je grupa od oko 25 ustaša. Iz Obrovca je
poslata specijalna jedinica.
05. 03. 1992.
-U 07,50 major Rosić145
Sinoć oko 22,00 sa kaponira na Križu sa oko 4 m visine pao je v/o Mihić Branislava
Dragoljub i ostao na mjestu mrtav.
Mihić je rođen 20. 01. 1956. god. u s. Peterijevo, SO Smederevo, Srbin, u rezervi je od 09.
02. 1991. godine.
-major Ćosić146
-U kući Špire Svačića i Rade Svačića nalazi se 28 mještana Nos Kalika zarobljenih od
strane ZNG. Njih čuva 10 pripadnika ZNG. U s. Nos Kalik poginuli su Živko Zeljak i
supružnici Nikola i Petar Zeljak. Teže su ranjeni Skočić Mile, Kalik Boško i Dušan.
Pripadnike ZNG je u selo doveo neki Kalik koji pripada ZNG.
-Pećanac – u 16,00
-Po reonu Zrnca ispaljeno 12 mina iz MB u vremenu od 12,45 – 13,30.
-kap. I kl. Petković Slavko u 17,35
-Stanje na teritoriji u zoni odgovornosti 1. mtbr (Gračac – Sveti Rok) je bez promjene.
-p.puk. ili puk. Pilipović Jovan iz 6. ličke je pre 2 mjeseca odvezao u Beograd vozilo Lada –
Niva, boje slonove kosti, reg. broja GS147-352-48, vlasništvo „Vodovoda“ iz Donjeg Lapca.
Poduzeće traži da mu se vrati vozilo ali Pilipović nema namjeru vratiti vozilo, već se sa njim
vozi po Beogradu.
-major Ristić u 18,00
-U toku dana je došlo u tri navrata do prekida i narušavanja primirja.
1) U 15,20 iz reona brda Libinje otvorena je MB vatra sa 10 mina 120 mm po reonu KM
3. mtbr u reonu Jasenica.
2) U 16,20 ispaljene su još 3 mine po istom reonu.
3) Oko 17,00 u predjelu Slivnice na oko 1 km od Zelenog Hrasta ZNG je postavio barikadu
i vreće sa pjeskom. Otvorena je i slabija peš. vatra.
U sva tri slučaja nije bilo posljedica a na vatru nije odgovoreno.

145
 Simo.
146
 Milorad.
147
 Gospić.

47
zas. Uzelac148 20,30
-SUP-u Knin telefonom se javila ženska osoba koja se nije predstavila i rekla. Kroz razgovor
sa rodicom iz Šibenika je saznala da je ceo grad dignut na noge i da naoružane grupe kreću
prema Konjevratima. U Šibeniku su ostali samo Srbi.
-major Radić oko 21,30
-por. Petronijević149 je javio da je u Drinovcima primjetio 15 „kerova“ (pripadnika ZNG)
(…)
08. 03. 1992. g.
„Kosmaj“ – 11,00
Jučer u 16,00 č održana je sjednica novoformirane SO Udbina.
-Za predsjednika SO je najvjerovatnije izabran izvjesni Perić, a za predsjednika IV SO
izvjesni Basta.
„Odra“ – 11,10
Direktori škola (OŠ) u Kninu i Kistanjama su za sutra (09. mart) najavili štrajk prosvjetnih
radnika, a povod je neprimanje februarskih plata. Za to optužuju novu vladu RSK.
puk. Mijatov150 –
13,40
vod. I kl. Lošić Goranu je prije 3-4 dana, kada je putovao u Beograd u s. Brijesnica kod
Doboja oduzet službeni pištolj. Lošić je to prijavio u garnizonu Doboj pukovniku Stošiću.151
Pored toga su mu pretili ubistvom i klanjem. Lošić tvrdi da se radi o pripadnicima ZNG.
Za sve ovo ima svjedoke. (…)
-OC 9. K u 21,05
-Imaju podatak da se iz pravca Pakoštana prema Vrani kreće kolona mov152 HV, a da se iz
s. Dobra Voda čuju detonacije (najvjerovatnije miniraju kuće).

09. 03. 1992. g.


-kap. Petković153 u 09,15
-Proteklih nekoliko dana iz 1. mtbr na odsustvo je otišlo 30-tak ljudi iz Srbije. Svi su
detaljno pregledani i nisu odneli ništa od oružja i MES.
-k.Ikl. Pećanac u 12,30
-U gradu Kninu situacija je potpuno mirna. Nema nikakvih najava eventualnih provokacija
prema JNA, niti okupljanja građana, povezano sa mitingom u Beogradu.
-M.154 Babić i R.155 Matković su u Zgradi SO i imali su radni dogovor, sadržaj još nepoznat.
(…)
-„Odra“ u 16,50
-Na frekvenciji 157,400 uhvaćena poruka da će još 6 granata ispaliti na Knin.

148
 Miodrag,
149
 Miroljub.
150
 Ivan.
151
 Sreten.
152
 Motornih vozila.
153
 Slavko.
154
 Milan.
155
 Risto.

48
-puk. Mijatov u 16,55
-puk. Lisica izvestio da iz Pakovog sela iz 4 topa gađaju Knin.
-k.Ikl. Popović156 u 18,15
-Od k-ta kursa MUP-a Golubić saznao da M. Babić intenzivno naoružava svoje pristalice
u cilju konačnog preuzimanja vlasti.
-kap. Tokić u 22,46
-U 22,10 otvorena je artiljerijska vatra po rejonu s. Ružić, tj. po mMB/10. okb iz Vukašina.
Nema povređenih. Na vatru nije odgovoreno. (…)

10. 03. 1992. g.


-maj. Mitrović u 10,00
-U toku noći od strane rezervnog sastava milicije SUP-a Bosanski Petrovac postavljene su
barikade na putu Bos. Petrovac – Bihać u mjestu Vrtoče i na putu Bos. Petrovac – Ključ u
mjesto Bravsko. Aktivni milicioneri štrajkaju jer su smijenjeni načelnik SUP-a B. Petrovac,
Ljubo Kerkez i komandir Jefko Kecman, te postavljeni jedan Srbin i jedan Musliman, a
to je najvjerovatnije uradio republički ministar UP. Saobraćaj na pomenutim pravcima
obustavljen, dozvoljava se prolaz samo vojnim m/v.
-Juče je u thad 105 mm u s. Peći uočen nestanak jedne AP.
-kap. Tokić u 11,20
-Oko 08,20 kod OŠ u s. Kričke pogođen je snajperom aktivni stariji vodnik Veličković
Zoran. Prebačen u MC Knin gdje je umro od zadobijenih rana.
„Brko“ u 11,25
-U toku noći zaklani su u s. Piramatovci bračni par Ceranja Jere i Mara. Mjesto obezbeđuje
SUP RS Krajine. (…)
-Mitrović 13,40
Rezervni sastav SJB B. Petrovac podigao je barikadu i na Oštrelju. Propuštaju samo vojna
m/v.
-Petković u 14,50
-Od 14,30 do sada neprijatelj iz Velebita ispalio 5 minobacačkih mina 120 mm.
-major Ristić u 15,40
-Od 13,30 ZNG tuče sa MB reon Podgradine. Do sada je palo 30-40 mina. Vatra se otvara
iz reona Slivnice i Lovinca. Naše jedinice imaju jednog ranjenog, poslat je BOV da ga
izvuče. Na vatru još nije odgovoreno.
-Petković u 16,15
-Napad je trajao do 15,15, palo je 11 mina. Nema povređenih, napad je najvjerojatnije
izvršen iz reona Veliko Libinje. Odgovoreno iz H-105 mm sa 3-4 granate.

11. 03. 1992. g.


„Visla“ 10,30
Jedna žena iz Biograda n/m157 javila je u Benkovac da neprijatelj planira danas da gađa
Knin i Benkovac. Ona radi u menzi ZNG pa je to čula. (…)

156
 Vujadin.
157
 Na Moru.

49
Šipovac 17,30
Došao je do podataka da su dvojica zarobljenih Drvarčana Krneta Dragan i Bukva Luka
u zatvoru u Splitu. (…)

12. 03. 1992. g.


-Dež. SUP Knin
-Imaju dojavu da je u Zemuniku Gornjem ubijeno 12 mještana (podatak se provjerava).
-major Ristić
-Prema njegovom izvoru u G. Zemuniku ima 1 ranjen i 2 mrtva. Činjenice ukazuju da je
to napravio Marić158 Stevo, sin Bože, pripadnik TO Benkovac.
-EI u 13,55
-Veza ZNG – na Visovac se upućuje 30 pripadnika ZNG + 1 gliser. (…)
-Mile Bjelanović u 15,46
U Piramatovcima se utopio u svom bunaru Ante Milan, rođen 1939. godine.
-p.puk. Butolen159 u 16,00
-Načelnik SJB u Benkovcu kaže da je u Zemuniku Gornjem ubijeno 9 lica i da je pokolj
izvršio pripadnik TO (Mi preuzimamo slučaj). (…)

13. 03. 1992. g.


08,30 – kap. Ikl. Popović
U toku noći 12./13. 03. 1992. godine oko 01,30 na objektu Manojlovac došlo je do ubistva
vojnika-desetara Huskić Ibrahima Dejana, rođen 27. 04. 1972. godine u Zemunu, u JNA
od 19. 03. 1991. g. a u rezervnom sastavu od 06. 02. 1992. g., Srbin. Do ubistva je došlo,
prema dosadašnjim saznanjima, tako što je vojnik Osmani Vejsila Sadik, rođ. 15. 05.
1973. g. u s. Prekale, SO Istok, živi u Ulcinju, Albanac, u JNA od 16. 09. 1991. g. u toku
obavljanja stražarske službe ušao u bunker gde su ostali vojnici spavali da podloži vatru i
prema njegovoj izjavi nehotično opalio iz puške. Metak je pogodio des. Huskića od čega
su nastupile smrtne posljedice. Vojnik Osmani je priveden u MC na medicinski tretman.
13,57 Ristić
-Izvršen uviđaj i utvrđeno sledeće:
-4 mrtva u s. Škabrnje, zaseok Brkići (Brkić Mijat – 1918, Jozica i dve neidentifikovane
žene).
-2 mrtve osobe u s. Zemunik Gornji, zaseok Istok (Stura Božo, pokojnog Petra – star oko
55 god., Stura Draginja – majka Božina).
-3 mrtve osobe u s. Zemunik Gornji – zaseok Potkosa160 (Brkić Kata žena Živka – stara
oko 55 godina, Brkić Marija udova Luke – stara 80-90 godina, Brkić Kata kći pok.161 Luke
– gluhonema).
-U Benkovac su doputovali Goran Hadžić, predsednik RSK i Arkan,162 otišli su da zajedno

158
 Radi se o Stevanu Maričiću. Vidi: Dok. br. 101.
159
 Branko.
160
 U izvorniku pogrešno napisano Potiosa.
161
 Pokojnog.
162
 Željko Ražnatović.

50
sa Z.163 Zečevićem obiđu položaje.
puk. Marić 18,45
Jelača Dane, star oko 65 godina, pripadnika TO Gračac je oko 15,50 časova dana 13. 03.
izvršio samoubistvo u blizini svoje kuće aktivirajući ROB sa kojom nije bio zadužen. Jelača
je bio u pijanom stanju, a uviđaj su izvršili organi SJB Gračac.
18,30 – maj. Ristić
U toku noći 12./13. 03. miniranjem je srušena katolička crkva Sv. Duh u s. Podgrađe, SO
Benkovac. Rušenje su najverovatnije izvršili ekstremisti iz redova SDS.
19,55 – maj. Mitrović
Oko 19,30 u s. Čaprazlije, SO Livno, pripadnici seoske straže uhvatili su 2 pripadnika HOS
i 1 naoružanog civila, svi sa oružjem i sa radiostanicom. Na mestu hvatanja prikupio se veći
broj pripadnika srpskog i hrvatskog naroda sa zahtevom da se uhvaćena lica oslobode, što
je i učinjeno.
15,45 – kap. I kl. Petković
Oko 15,30 u s. Čitluk došlo je iz do sada nerazjašnjenih razloga do ubistva v/o Krajnović
Ljubana i ranjavanja Vojnović Milana, obojica iz 4. mtbr. Do sada nije utvrđen ubica,
motiv ubistva ni način izvršenja ubistva.
(…)
15. 03. 1992. g. (nedelja)
-k. Ikl. Aleksić u 14,30
-Pretresom terena oko Roškog slapa nije uočeno prisustvo i aktivnost neprijatelja.
-major Ristić u 16,50
-Noćas je na mostiću preko potoka Kličevica postavljen eksploziv (3 kg TNT) sa satnim
mehanizmom. Sat je bio postavljen da aktivira eksploziv u 04,00 časova, ali nije došlo do
eksplozije zbog iskliznuća detonirajuće kapisle. Uviđaj izvršili pripadnici SJB Benkovac.
-kap. Popović u 22,45
-Večeras oko 16,00 časova voj. Aritonović Ljubomira Dragoslav, rođ. 21. 09. 1972. g.
u s. Cinovce, SO Trgovište teže povređen od parčadi mine u reonu Trbounja prilikom
postavljanja MP,164 a lakše povređen voj. Traljić Stevana Vladimir.

16. 03. 1992. g. (ponedeljak)


(…) major Ristić 19,30
-Eksplozije prema Jankolovcima ruše se srpske kuće.
puk. Bursać 19,35 h
Agičić Huseina Amir rođen 05. 05. 1969. Donja Koprivna, Cazin, stanuje u Urijanski put
41, Bosanski Novi. Pobegao iz svoje jedinice i sa sobom poneo automatski pištolj „Škorpion“
bio je u 271. larp PVO. Sa tim pištoljem preti vojniku iz VP 5552/5 Kumanovo a taj se
vojnik nalazi u 1/592 brigade. Ne zna se da li je pokrenuta potraga. Može se očekivati da
će prilikom hapšenja pružiti otpor. Sve potpune informacije mogu se dobiti kod Rajka u
Sekretarijatu za Narodnu odbranu u Bosanskom Novom. (…)

163
 Zdravko.
164
 Minskog polja.

51
18. 03. 1992.
OC 9. K – 10,30
U Pavasovićima se vidi dim na nekoliko mesta, vjerovatno su zapaljene srpske kuće.
-p.puk. Grubić J. – 11,00
U Skradinu se vidi dim na nekoliko mesta, ne zna se da li gore kuće ili nešto drugo, ali su
najvjerovatnije srpske kuće.
maj. Mitrović M.
U toku dana u Drvar su se vratila 4 lica uhapšena u Tomislavgradu 04. 03. 1992. g. (Luka
Bukva, Bogdan Bjelac, Dragan Krneta i Jovan Rokvić). Isti su posle hapšenja sprovedeni
(odmah) u vojni zatvor u Split (luka Lora) gde su ih ispitivali ustaški oficiri uz primenu
maltretiranja i fizičkog zlostavljanja. 17. 03. međusobno povezanih ruku i zavezanih očiju
odvođeni su do Livna gde su pušteni.

19. 03. 1992.


(…)-major Ćosić
-U 2. br TO došlo je do težeg ranjavanja jednog v/o od strane ZNG. Danas čitav dan traje
napad ZNG iz pravca Dubravica na naše jedinice u V.165 Glavu. (…)

21. 03. 1992. g.


-vod. Todić
-Danas je Franjo Tuđman na svečanom porinuću broda u brodogradilištu Kraljevica
spustio raketnu topovnjaču sa imenom „Petar Krešimir 4“.
-vod. Todić
Na današnjoj skupštini učestvovalo je 194 poslanika od ukupno 268 poslanika sa područja
bivših SAO Krajina i druge dve autonomne oblasti, dakle sa celokupnog područja Srpske
Krajine. Prije prelaska na dnevni red poslanicima se obratio princ Tomislav Karađorđević
koji je apelovao na srpsko jedinstvo. Episkop Dalmatinski gospodin Nikolaj čiji je gost
princ Tomislav Karađorđević, zatražio je od poslanika da se usvoji odluka o otkupu kuće
u Strmici u kojoj se za vreme „Crnopotočke bune“ živio kralj Petar I Karađorđević, a
poslanici će doneti poseban zakon. Pred poslanicima se nalazi nacrt od blizu 50 pisanih
zakona koji treba da se usvoje. Princ Tomislav Karađorđević je od sinoć gost manastira
Krke i manastira Krupe i Vladike gospodina Nikolaja.

22. 03. 1992. god. (nedelja)


-kap. Adamović u 13,00
-Dana 16. 03. 1992. g. u Crnom Lugu, SO B. Grahovo uhapšeni su v/o Čulić Marko,
Četnik Jovo i Četnik Ilija, koji su prevozili 11 krava iz Kijeva, verovatno za Livno. Kod njih
je pronađen 1 snajper, 2 AP i 1 „zolja“. Iz SJB B. Grahovo prebačeni su u SUP Knin. (…)

23. 03. 1992. godine


166
-puk. Terzić

165
 Veliku.
166
 Miroslav.

52
-19. 03. 1992. god. general Rob167 je posetio Zadar i sudeći prema pisanju „Slobodne
Dalmacije“, interesovao se: „Da li zadarska opština pristaje da snage UN zaštite tokom
povlačenja JNA i neke od kapitalnih objekata na području opštine“. Pritom, kako piše „S.
D.“168 „jasno je stavio do znanja kako je granica područja pod zaštitom UN jedno, a linija
fronte drugo“. Šime Prtenjača, predsjednik IV SO Zadar, tražio je da Rob zaštiti aerodrom
Zemunik od razaranja bez obzira gdje će poslije biti raspoređene snage UN. Isto je tražio i
za reverzibilnu elektranu Obrovac.
-Drnišani su uvjereni od strane Zagreba kako Drniš neće biti demilitarizovana zona pod
patronatom zaštitnih snaga UN, već da će u njega ući HV, MUP RH i njihova civilna
vlast. U početnom periodu jedino će na području opštine biti 4 posmatračka punkta, a
u Unešiću će boraviti 25 oficira UN. U vezi sa ovim se priprema organizovan povratak
mještana.
-Dana 20. 03. u MO RH načelnik GS HV Anton Tus održao je sastanak sa zapovjednicima
operativnih zona, HRM i HRZ o daljim zadacima HV i u vezi sa dolaskom mirovnih
snaga UN. Primio ih je i F.169 Tuđman.
-Dana 21. 03. oko 16,00 u s. Dragišići minirana je i srušena jedna srpska kuća, a pripadnici
HV ubijaju pse i mačke i bacaju u bunare.

24. 03. 1992.


Đukić, por. 18,45
Izvor „Oklaj“ izvjestio da je iz Hrvatske preko Cazina otišlo dva autobusa mladih ljudi.
Verovatno se radi o pripadnicima HOS, a autobusi su ljubljanske i riječke registracije.
Prevoz kretanja je Cazin preko B.170 Krupe da bi izbjegli B. Petrovac. Vreme prolaska kroz
Cazin je oko 17 časova.
Pećanac:
-Na Visovcu ima snaga ZNG. Juče (23. 03.) između Bogatića i Popovića uočena jedna IG
ZNG. (…)
-Grupa v/o, njih oko 20 iz sastava 1/2. br. TO (svi potiču iz Đevrsaka i okolnih manjih sela)
došlo je pred zgradu komande 2. brTO u s. Đevrske i zahtevali su da se oslobodi Goran
Gnjidić (v/o rodom iz Đevrsaka), da se smeni.171

25. 03. 1992. g.


172
-p.puk. Aćimov u 11,15
-U reonu s. Bašić prilikom prelaska Čikole uhvaćeno je jedno lice staro oko 40 godina.
Trenutno se lice nalazi u Trbounju kod Aćimova, traži da uputimo patrolu radi preuzimanja
tog lica.
-„Kosmaj“ u 14,00
-U Zadru je formirana nova 159. brigada ZNG. Među pripadnicima HV, posebno

167
 Arap, zapovjednik UNPA sektora Jug.
168
 Slobodna Dalmacija.
169
 Franjo.
170
 Bosanske.
171
 U izvorniku nedostaje dio teksta.
172
 Mile.

53
Paraginim173 vojnicima vlada veoma veliko nezadovoljstvo, prvenstveno iz razloga što je od
strane vrhovništva Hrvatske rečeno da oni za sada neće ulaziti (napadati) na teritoriju RSK,
a drugi je razlog što su im neredovne plate. Zbog toga je veliko nezadovoljstvo i moguća
je i pobuna, imaju mnogo dezertera. Novoformirana brigada ima jedan bataljon Istrana.
-HV prokopava put od Starigrada u Velebit gdje će na Velebitu formirati jaku artiljerijsku
bazu s koje će moći kontrolisati vatrom područje Novigradskog mora, Obrovca i svetog Roka.
-Bataljon TO iz sastava 3. brTO koji drži položaje prema s. Podgradina skoro cijelu je
prošlu noć bio odsutan sa položaja. V/o odlaze sa položaja uveče, spavaju u Biljanima i
dolaze ujutro. Česta pojava.

26. 03. 1992. godine


(…)-Pokrajac Drago, punkt na Vrbniku u 13,30
-U 12,40 časova između s. Lukar i s. Pokrajci m/v TAM (nije poznato da li je vojni ili
civilni) naletelo na PT minu. Kabina je uništena, a vozač smrtno stradao (nepoznato ime).
-Oko 13,00 časova u predjelu sela Lukar na neasvaltiranom putu od s. Lukar prema
deponiji smeća Knina civilno vozilo TAM 2001 sa vozačem Đomlija Brankom, starim oko
33 god. i još jednom osobom naletilo je na PT minu. Tom prilikom na mjestu je poginuo
civil Đomlija a drugo lice teško ranjeno je prebačeno u MC Knin. Uviđaj nije izvršen
zbog toga što se unesrećeni i vozilo nalazi u minskom polju a zbog mraka nije bilo moguće
izvršiti razminiranje.
-Oko 20,15 sa „Brda“ smo obavješteni da su dva v/o u civilnom vozilu naletila na PT minu
u reonu Roškog slapa, na mjestu gdje je prijašnjim miniranjem oštećen asfaltni put. Radi
se o v/o iz 2. brTO rodom iz s. Ervenik Vujanić Nikoli zvanim „Badžo“ i Drakuli kome za
sada ne znamo ime. Na tom mjestu je pronađeno još 6 PT mina.
Radi se o v/o Vujanić Obrada Nikoli, rođenom 17. 12. 1970. god. u Erveniku i Drakula
Milana Radovanu rođenom 17. 11. 1960. god. u Smrdeljima. Poginuli su oko 14,30.

27. 03. 1992. g. (petak)


-major Mitrović u 18,00
-Prema informacijama sa kojima raspolaže danas su u Bugojno stigle jače snage HOS-a.
-kap. Tokić u 18,00
Poslednji sat vremena neprijatelj na čitavoj dužini fronta 221. mtbr, artiljerijom i drugim
oruđima tuče naše jedinice. Tuku po Kanjanima, K.174 Glavici, a granate padaju i u blizini
komandnog mesta. Pored klasičnih granata koriste i zapaljive granate. Vatrom su tučeni i
naši položaji u Baljcima i Ružiću i Miočiću. Za sada nema podataka o gubicima.
-kap. Tokić u 18,45
-Iz reona Miočića175 neprijatelj sa MB gađa Žitnić, a iz reona Jurića Kose pucaju iz tenkova,
takođe po KM u Žitniću. Za sada su neprecizni.
-kap. Tokić u 18,50
-Iz reona Begonje artiljerijom se dejstvuje po širem reonu Žitnića. Prema sada raspoloživim
informacijama jedan v/o je ranjen u rame.
173
 Dobroslav Paraga.
174
 Kadinoj.
175
 U izvorniku pogrešno piše Močića.

54
-k. Ikl. Rosić176 u 19,00
-U 2/3. brTO ustanovljen je nedostatk jednog MB 60 mm.
-kap. Tokić u 19,10
-Iz reona Pribude i Kamensko neprijatelj dejstvuje haubicama po D.177 Baljcima.
-Iz reona Kerekove staje neprijatelj dejstvuje sa MB 120 mm po Ružiću, Luniću, D.
Baljcima i Kričkama.
-Iz reona Pakova sela iz pokretnih oruđa dejstvuje po širem reonu Žitnića.
-„Fišer“ u 19,30
-Navodno su na područje Krajine (Knin, Benkovac, Obrovac i Gračac) ubačene jače
snage ZNG u civilu. Tih lica ima oko 200, svi su u civilu i s ciljem vršenja atentata, DTA
i posebno snimanje stanja šta od oružja i ljudi iz 9. K ostaje na ovim prostorima. Sva lica
su starosti 30-45 godina i pretežno iz miješanih brakova, a među njima ima dosta Srba.
(…)

29. 03. 1992. g.


-kap. Ikl. Mitrašinović178 – 19,20
Oko 19,00 u rejonu s. Zeleni Hrast v/o Čeprnja Živko ubio je iz PM 7,62 mm svog brata od
strica Čeprnja Stevana, u momentu ubistva Čeprnja Živko bio je u totalno pijanom stanju.
Prema dosadašnjim saznanjima Čeprnja Živko i Stevan porečkali su se oko nekog strica
dali je bio dobar ili ne, izašli su van gde je ispaljen 1 metak i zatim još 4 pri čemu je Stevan
i ubijen. Dalje mere su u toku.
major Ristić – 22,10
MB-60 mm ukraden na VP u 2/3. br. TO je pronađen, u blizini vatrenog položaja, oko
08,30.

30. 03. 1992. g.


(…) Đukić, por.
Izvor „Oklaj“ me izvestio da je 27. 03. 1992. godine od strane nepoznate osobe ubačena
ROB u SM Cazin. Istoga dana je minirana kuća bivšeg komandira SM Cazin (Srbina).
Raspolažemo saznanjem da se narod sela Zapužana, Kakma, Jagodnja, Miranje
samoorganizuje za napad na Biograd. Navodno pripremili su nekoliko diverzantskih grupa
koje će ubaciti na neprijateljsku teritoriju 31. 03. ili 01. 04. a nakon njihovog dejstva išli bi
na zauzimanje Biograda na principu kao što je to bilo sa s. Nos Kalik. Predvodi ih Goran
Opačić, sve pripremljeno.
-Na Čajuši su bili HOS-ovci koji su se povukli 29. 03. 1992. g. sada se tamo nalaze
naši (crvene beretke). U šumskim barakama u Velikoj Drežnici nalaze se naše jedinice
(vjerovatno od p.p. Stevilovića) 5. K BL179).

176
 Predrag.
177
 Donjim.
178
 Radoslav.
179
 Banja Luka.

55
31. 03. 1992. g.
08,50 – gen. Mladić
-U s. Strojice (na putu Šipovo-Blagaj) stigao je jedan bataljon iz 30. par.180 divizije (od puk.
Galića181), a jedan bataljon u toku 30. 03. stigao u rajon s. Gornji Malovan.
-Naš 5. bataljon sa bat. u 105 mm stigao juče u s. Strojice.
-Na šumskom putu kod s. Blagaj pripadnici HOS-a razoružali neke šumare Srbe.
-Naredio sam da p.puk. Sovilj182 po svaku cijenu stigne na odredište i razoruža bandu.
-OC 19,20 (180. mtbr)
-U voćnjak Baštice s. Kašić ustaše su zarobile 1 radnika čuvara dok je drugi uspio pobeći.
Arčaba Đuro iz Kašića zarobljen. Drača Marko pobegao i tom prilikom video (2) dvojicu
ustaša. (…)

03. 04. 1992. g.


-major Mitrović u 13,00
-Stevilović ga upoznao da je u toku artiljerijski i pešadijski napad na D.183 Malovan. Kroz
kontakte sa ljudima iz Kupresa ovaj podatak potvrđen uz konstataciju da HOS još nije
zauzeo D. Malovan.
-major Ristić u 17,00
-SDS Livna dao je ultimatum vlasti Livna da se danas do 16,00 časova omogući njihovo
iseljavanje iz Livna, Gubera i Zastinja. Vlasti Livna to ne dozvoljavaju plašeći se da će posle
toga JNA napasti Livno. Prema neproverenim informacijama svi Srbi sa teritorije SO Livno
prešli su na desnu obalu rečice Bistrice.
-U 13,00 časova u organizaciji MKCK184 na Musapstanu izvršena razmena lica iz Benkovca
i Zadra. U Zadar otišlo 120 osoba hrvatske nacionalnosti, a iz Zadra došlo 11 lica srpske
nacionalnosti.
-por. Đukić u 17,10
-Izvor „Oklaj“ izveštava da je na području Cazina izvršena potpuna mobilizacija TO. U
prepodnevnim časovima u Cazin su došla 3 kamiona „Špedicija“ Bugojno pod pratnjom
MUP-a i otišli prema Plješevici. Verovatno se radi o transportu oružja.
-major Mitrović u 17,40
-Prema poslednjim informacijama sa kojima raspolaže naše snage dejstvuju po Zloselu i
snagama HOS-a u Kupresu.
-Pripadnici SDS-a (TO) zauzeli su sve vitalne objekte u Kupresu (pošta, milicija itd.).
-D. Malovan nije zauzet, ali je probijena prva linija odbrane. Na našoj strani ima veliki broj
ranjenih boraca. Dejstva iz pravca Šujice su još u toku.
18,10 – kap. Ikl. Rosić185
Iz s. Sajkovići (između Grahova186 i Livna) kolima je dovezao vodn. Stajića i Bračulja iz

180
 Partizanske.
181
 Stanko.
182
 Miodrag, načelnik artiljerije 1. mtbr.
183
 Donji.
184
 Međunarodnog komiteta Crvenog križa.
185
 Predrag.
186
 Bosanskog.

56
inž. puka koji su u selu išli od kuće do kuće i raspitivali se ko je vođa HDZ u Livnu i ko
švercuje u Sajkovićima. Ovo je uznemirilo mještane jer su mislili da su provokatori. Ova
lica su izjavila Rosiću da ih je na zadatak uputio puk. Vlaisavljević Mićo i po dolasku u
Knin da idu podneti izveštaj puk. Tolimiru. Ova lica su došla u Sajkoviće autobusom oko
14,30 i bili su oko 1 sat vremena.
-puk. Terzić u 19,00
-Skoro sve brigade ZNG imaju problema sa dezertiranjem kao i opštim osipanjem ljudstva.
-Ovaj problem pokušavaju rešiti novim mobilizacijama i zamenom jedinica na prednjim
položajima.
-Pripadnici specijalnih jedinica MUP-a RH i obaveštajci koji završavaju kurs u Zagrebu
nastoje da se pod lažnim imenom ubace na teritoriju RSK i u BiH posebno u Cazinsku
Krajinu i druge delove naseljene srpskim stanovništvom.
-Prema podacima 2. VO u Livno je iz Rijeke upućeno 3 autobusa sa oko 600 pripadnika
138. brHV.
-Avion MIG-21 sa kojim je pilot Borojević187 pobegao u Austriju, navodno je uočen na
aerodromu Pleso. Na istom aerodromu locira 10-ak MIG-21 koji su u rasklopljenom stanju
doveženi iz Nemačke. Zbog neprekidne naše kontrole vazdušnog prostora ne usuđuje se da
lete, već ih drže u kaponirima maskirane.
-U bivšem centru VTŠ188 na Črnomercu otpočeo je rad TUŠ HV.
-U jutarnjim borbama kod Šujice bilo je između 15-20 poginulih i ranjenih HOS-ovaca,
ovo su podaci MUP-a BiH.
-Oko 09,45 vođen telefonski razgovor između predsednika SO Kupres Duvnjak Radovana
i predsednika SO Tomislavgrad Tokića,189 a u vezi MB napada na D. i G.190 Malovan
i prelazak HOS-a na područje opštine Kupres. Duvnjak je tražio prestanak napada i
povlačenje HOS-a iz Šujice na područje Tomislavgrada, a Tokić traži povlačenje JNA sa
područja Kupresa.
-OC u 20,25 časova:
-Oko 17,00 časova civil Drača Milenko iz s. Gornje Miranje, prišao je grupi vojnika koji su
igrali fudbal, uzeo jednu pušku koja je bila na zemlji, stavio cev u usta i izvršio samoubistvo.
Motiv nepoznat. Na lice mesta izašla ekipa SJB Benkovac. (…)

04. 04. 1992. godine


(…)-Mitrović, 13,25
-Ostavljeno 6 BsT na položajima, položaji minirani.
-Ljudstvo koje je ostavilo topove hoće da se vrati za Drvar, Mitrović naredio da ostanu u
Glamoču i da budu spremni za ponovno angažovanje.
-Prevoj Korićina drže snage TO Glamoča, tako da se može taj punkt pojačati.
-Prema neproverenim informacijama u Kupresu se vode ulične borbe, a jedinice JNA
spremne su za protivudar prema Malovanu. (…)
187
 Radi se o pilotu JNA Danijelu Boroviću koji je prebjegao HV-u i sletio zrakoplovom MIG-21 na aerodrom
u Puli.
188
 Vojno-tehnička škola.
189
 Mijo Tokić.
190
 Donji i Gornji.

57
-Mitrović, major 16,00
-p.puk. Stevilović se javio od Šipovca da je doneo uređaj za vezu sa He i avionima.
-Danas je uočena kolona ustaških vozila na relaciji Šujica – Malovan. Na kolonu je
dejstvovala avijacija i prema saznanjima je uništila.
OC 9. K
-Dobili podatak od 2. VO da će ustaše ubacivati DTG u uniformama JNA na cijelom
dijelu fronta. Pojačati kontrolu na svim punktovima i kod svih jedinica sve sumnjivo
privoditi i saslušati.
Mitrović, maj. 20,15
Svi Srbi u Livnu su i dalje u s. Zastinje. Ustaše ne puštaju Srbe iz Livna i prekinuli su
sporazum koji je danas postignut.
U Kupresu danas u 15,30 čula se pucnjava u gradu, ima puno snajperista. Grad drže Srbi.
Naše snage su zauzele Rastićevo191 i idu prema Zloselu. Ustaše iz Zlosela traže pregovore.
Kupreška vrata drže snage HOS-a. U D. Malovanu je HOS, a iz Šujice ide teža tehnika
prema D. Malovanu. Izgubljena je veza sa „crvenim beretkama“ sa objekta Čajuša.
U 20,00 u Kupresu je mirno, avijacija nije dejstvovala zbog oblačnosti. U s. Uništa vraćeno
je 15 v/o koji su obučeni u B. Grahovu.
-por. Đukić 20,20
Izvor, „Oklaj“ me izvijestio da je na području Cazinske Krajine izvršena potpuna
mobilizacija TO i rezervnog sastava milicije. Danas je održana sjednica IV SO Cazin na
kojoj je zaključeno pored ostalog da se od JNA traži povraćaj oduzetog oružja TO. Sve
punktove i prepreke na putevima kontrolišu paravojne formacije i MUP.

05. 04. 1992. g.


-OC – 09,40
-Naše snage u Kupresu trpe jaku art. vatru iz rejona Malovana.
-Iz s. Vila prema Plazenici otišla grupa ustaša jačine 21 čovek.
-Avijacija vršila izviđanje.
-Mitrović – jedan deo v/o iz Petrovačkog bataljona odbio da ide dalje i hoće da se vrati
natrag.
-Upućen Mitrović da zajedno sa Lakićem192 (p.puk.) razreši ovaj problem.

06. 04. 1992. g.


-01,00 – Šefket Inajetović
Doveo 2 v/o koji su odlučili da napuste borbene položaje na Maovicama kako bi se sa njima
obavio razgovor (položaje napustilo 17 v/o koji su zaustavljeni u Vrlici od strane vojne
policije, razoružani i zadržani, a dvojica dovedeni na razgovor).
-Razgovor sa njima obavio puk. Novaković193 (PK za moral) i vraćeni su natrag za Vrliku.
-Obavezno pogledati izveštaj.
-01. 10. – OC GŠ OS SFRJ javio OC 9. K da su slušanjem radio veza ustaša utvrdili da
je TO u Kupresu u nezavidnom položaju i da će ustaše u toku noći vršiti napad i pritisak
191
 Rastičevo.
192
 Milenko.
193
 Kosta.

58
kako bi se TO predao.
-03,48 Mitrović
-Vratio se iz Šipova, bio je zajedno sa puk. Karajlićem, kada su došli Lakić je već bio ubedio
v/o da ostanu i da zajedno sa bataljonom krenu danas na zadatak.
-Čuje se pucnjava i dalje u Kupresu.
-Potrebno je dejstvo avijacije po Zloselu i Šujici.
-BOV-ovi iz vojne policije koriste se u borbenom poretku kao oklop, Mitrović predložio
da ih povučemo.
-Potrebno je još oklopa.
-Pavković i puk. Marić 13,10
-Da je na Malom Alanu 6-7 izmasakriranih lica, a da je Žegarac Milorad preživeo i da je
sada prebačen u MC Knin.
-kap. Petković 14,50 h
-Na Malom Alanu su nađena dva mrtva, tri živa i zdrava, jedan ranjen u MC – Knin i za
jednim se traga.
-kap. Šipovac 21,00 h
-Javio da ima ukupno zarobljenih 96 u borbama za Zloselo a da u Tomislavgradu ima
zarobljenih 25-30 Srba iz sela D. Malovana i da je među zarobljenim (od ovih 96) ima
zarobljen ustaški kapetan Ivan Pavić.
Na Malovanu se nalazi mrtvo telo Maksimović Živka pripadnika TO Šipovo.
-CO 07. 04. 1992. godine
-Javili iz Banja Luke stanica milicije je uhapsila Hejup Osmana iz 591. mtbr i on je pobegao
sa položaja Kričke i tom prilikom dao izjavu da v/o Bagarić Ilija iz 10. okb glavni organizator
u nagovaranju da vojnici napuste položaje i da idu svojim kućama.

07. 04. 1992. g. (utorak)


-kap. Ikl. Popović 12,01
-Danas u 10,00 h došlo je do ranjavanja 2 vojnika i 1 oficira iz 594. inž. puka. Do nesreće
je došlo prilikom odlaska na minsko polje da se zameni mina koja je eksplodirala prije par
noći, i tom prilikom jedan od njih trojice zakačio je žicu od potezne mine i tom prilikom
došlo je do aktiviranja koja je svojom eksplozijom nanijela ranjavanje sve trojice u predelu
prepona. Sva trojica se nalaze u MC – Knin i van su životne opasnosti.
Imena ranjenih:
-Potporučnik koji je bio i vođa grupe Marjanović Rajko,
-Kataroš Željko, vojnik
-Sudar Miodrag, vojnik. (…)
-kap. Šijanac u 21,20
-Naše snage su ušle u Kupres. Trenutno imamo zarobljeno 24 lica, 11 u uniformama ZNG
i 13 u civilnim odjelima. U toku dana u Knin su poslana 3 pripadnika ZNG i 2 civilna lica.
-major Ristić u 22,10
-Snage ZNG tuku čitav reon obrane 180. mtbr od Zelenog Hrasta do Smokovića i
Zemunika. Za sada nemamo gubitaka a na vatru povremeno odgovaramo.

59
08. 04. 1992. (sreda)
(…) st. vod. Ljubičić
-Dobili podatak da je oko 15,00 časova iz pravca Livna prema Glamoču došlo 10 autobusa.
Verovatno se radi o dovođenju novih snaga HOS-a prema našim položajima.
-Ljubičić 21,00
-Mitrović dobio podatak da je 10 autobusa punih HOS-ovaca krenulo iz Livna prema
njihovim položajima između Livna i Grahova.

09. 04. 1992. (četvrtak)


(…)-Civilno lice Kolonja Dara
-U ponedeljak 06. 04. 1992. g. oko 05,00 iz jed. TO Kupresa uhapšeno je 12 lica srpske
nacionalnosti od strane HV. Uhapšeni su:
1) Kolonja Boško
2) Mašić Milivoj
3) Mašić Dragan
4) – II – Marko
5) – II – Ratko
6) Spremo Predrag
7) – II – Petar
8) – II – Nedeljko
9) – II – Dragan
10) – II – Mile
11) – II – Goran
12) – II – Međo
Svi uhapšeni su iz sela Begova nadomak Kupresa. (…)
-major Ristić:
-Situacija u Benkovcu se polako komplikuje oko smene Dražića.194 Dražićeve pristalice iz
Smilčića dovukle su neka 2 topa kod SJB Benkovac.

10. 04. 1992. g.


-major Ristić u 01,00
-Noćas oko 00,30 u Benkovcu, postavljen je eksploziv ispod privatnog automobila Žarković
Špire. Od eksplozije automobil je potpuno uništen, a na vojnoj zgradi ispred koje se nalazio
automobil popucala su stakla. Povređenih nije bilo.

11. 04. 1992. godine


-major Mitrović 11,20 h
4-5 autobusa se izvlače iz Čelebića, takođe izvlače se iz Šuice prema Livnu. Naši izviđači su
uhvatili dvojicu ustaša koja su se izvlačila ka Livnu iz Čelebića. (…)

15. 04. 1992. g.


-U 16,50 st. vod. Ikl. Ljubičić

194
 Boško.

60
-Iz Šibenika mu je javio čovjek da su kraj njega prošla 3 vučna voza sa 3 tenka i još nekim
naoružanjem i da se kreću prema Splitu. To je bilo oko 16,15 časova.
-Radio Šibenik je danas pozvao narod iz Skradina da se iseli jer imaju pouzdanu informaciju
da će „četnici“ u subotu i nedelju 18. i 19. 04. 1992. godine napasti Skradin.
U 20,10 „Oklaj“
-Oružje koje je prije neki dan iz Cazina otišlo u pravcu S.195 Mosta je istovareno u jednom
selu pored Ključa. Izvor navodi da je Sjenica ali se verovatno radi o Sanici. (…)

18. 04. 1992. g.


-OC 9. K – maj. Basara,196 10,25
Poručnik Mihailovski javio da je iz jedinice p.puk. Aćimova pobeglo 6 vojnika sa m/v
TAM-2001 reg. br. P-9498 sa Glamoča prema Šipovu.
1. – Mesarić Dejan
2. – Fićer Fahrudin
3. – Bajzula Murtezam
4. – Vukmanović Stevo
5. – Vojvodić Zoran
6. – Dragičević Jovica
-15,45 – kap.Ikl. Aleksić S.
U posjetu fratru Matijević Zvonimiru, navodno po telefonskom odobrenju puk.
Pavlovića,197 došao je predstavnik iz MCK. Pošto nije imao pismeno odobrenje ovo lice je
vraćeno – posjeta nije dozvoljena.
-18,40 – OC 9. K puk. Blagajčević198
Kroz dnevni izveštaj komande 569. dp došlo se do saznanja da je u obijenom magazinu na
Staroj straži, nestao sanduk sa 10 automatskih pušaka. Uviđaj je izvršio krim.199 tehničar.
Prema dosadašnjim saznanjima magacin je obijan 2 puta i to pre nekoliko dana i oko 23.
03. 1992. godine. St. vod. Doko Nikola koji duži magazin je znao za ranije obijanje ali
nije prijavljivao. Isti nema nikakve dokumentacije o nestalim puškama; osim pušaka iz
magazina ništa ne nedostaje, a unutra su bili ručni bacači, specijalni alati i dr.
-20,55 – anonimna prijava
Noćas oko 01,00 u kasarni Senjak, kod Baraka, kroz žicu je rezervni vodnik Degenek
Branko ubacivao kutije (najverovatnije sa hranom) u privatni automobil plavi TAM-ić,
sa žutom ceradom na kojoj je natpis „Jadrantrans“. Nisu viđena druga lica sa njim ali
pretpostavlja da ih je bilo. Lice koje prijavljuje nedvosmisleno tvrdi da pozna vod. Degeneka
i da je to njegovo vozilo.

19. 04. 1992. g.


(…) st. vod. I kl. Ljubičić P.
-poruč. Ranković Milan iz 9. okb vozio pun kamion MS za Crni Lug, „promašio“ put i
195
 Sanskog.
196
 Mihajlo.
197
 Milan.
198
 Ibrahim.
199
 Kriminalistički.

61
otišao u Drvar gde je priveden. Pored MS za koje je imao dokumentaciju pronađeno je bez
dokumenata 9 …. M-48, 1 AP i „Škorpion“ i 2 ručna bacača, kao i nekoliko akumulatora.
Sredstva su oduzeta, uzeta mu izjava i poruč. je upućen dalje na zadatak.

20. 04. 1992. godine


-U 03,00 časova u zatvoru je preminula Badžek Jose Ika, rođ. 1913. godine u s. Plana
Balanova, kod Lovinca, SO Gračac, a živi u s. Ričice.
-Oko 21,00 časa 19. 04. o.g. doveden je u zatvor Stanković Josipa Vladimir koji je zarobljen
u Mirlović Polju jer pripada ZNG (pronađene iskaznice ZNG kod njega). (…)

22. 04. 1992. g.


„Brko“ u 18,30
-ZNG otvara vatru po Čisti Maloj i Dragišićima. Vatra se otvara i po reonu V.200 Glave.
ZNG tjera ovce u naša minska polja. Naše snage su otvorile vatru. (…)
-poručnik Desko u 20,30 h
-U 17,00 h iz 1. BrTO v/o Gajić201 Dušan otvorio vatru iz automatske puške po snagama
UNPROFOR, povređenih nema. Gajić Dušan je bio u totalnom pijanom stanju pri
otvaranju vatre.

23. 04. 1992. g.


00,00 – OC 9. K
-P.puk. Petković 202 javio da je u rejonu Polača pronađen mrtav vojnik – v/o (dobrovoljac) iz
Subotice Tanacković Nenad, uzroci smrti nisu poznati.

24. 04. 1992. g. (subota)


-kap. Pejković203 u 12,50
-Pre 10-ak minuta iz pravca Livna počeo je artiljerijski napad na Glamoč. Za sada ne
raspolaže podacima o posledicama, obzirom da napad još traje.

26. 04. 1992. g. (nedelja)


-kap. Tokić 12,55 h
-Iz pravca Kljake tuku haubicama 105. MB po 2. bataljonu u Sinjalu (Vatru su otpočeli u
10,45 i još traje)
-kap. Šipovac 13,15 h
-Zelene beretke su krenule iz Cazina na Krupsku Jasenicu.
-kap. Štrbac204 18,10 h
-Od 16,00 do 17,15 po čitavoj dužini fronta Morpolača, s. Međare (tu je KM), Čista
Velika, Čista Mala, otvarana iz haubica iz reona Velim i Patičani, nema posledica na vatru
odgovoreno. (…)
200
 Velike.
201
 U izvorniku pogrešno napisano Gojuć.
202
 Branko.
203
 Jovica.
204
 Nikola.

62
28. 04. 1992. g.
-U 06,10 ispaljeno 6 MB mina po reonu Kričke. Posljedica nema.
-Tokić u 08,20
-Grupa ustaša napala je naš OT na prednjoj liniji oko 07,30 časova između Miočić205 i
Malada. Tom prilikom ubijena su 3 vojnika i 3 rezervista, a 3 vojnika su ranjena. Poginuli
Kašić Drago, Kašić Niko, Manojlović Ratko iz Orlića. Napad izvršen u reonu Peleš Lokve.
-major Ristić u 09,55
-U Podgradini su ranjena 2 naša vojnika koji su prebačeni u bolnicu u Benkovac.
-p.puk. Radenković 206 je javio da ima 4 mrtva i jednog ranjenog, ali podatak nije provjeren.
Upućen BOV VP da ih izvuče.
-st. vod. Lazović u 12,20
-U Žitniću su ranjeni:
1) Trifunović Todor, v/o
2) Paralengaj Fejiz, vojnik (lakše)
3) Popović Radiša, vojnik (lakše)
4) Pupovac Davor, vojnik, teže ranjen u noge i lice, van životne opasnosti
-major Ristić u 16,40
-U reonu Podgradine poginulo je 4 v/o i 1 aktivni vojnik, a ranjeno je 6 lica. V/o su poginuli
u kući koja je gađana „osom“ ili „zoljom“ a vojnik je poginuo u rovu od MB mine, ima ranu
na grudnom košu.

29. 04. 1992. godine


„Oklaj“ – 17,45
Grupa od 5 pripadnika ZNG i MUP-a rodom iz Drniša krenula sa autom šibenske
registracije iz Cazina prema B.207 Petrovcu sa namerom vršenja diverzija po vojnim
objektima u B. Petrovcu, a ako se probiju i u Kninu.
-18,15 Šipovac
Sa početkom u 18,00 časova održava se sastanak predstavnika organa vlasti i rezervnog
sastava VP 4470 Drvar. Sastanak je zakazan na inicijativu rezervista koji su tražili rešenja
nekih statusnih pitanja (faks). Šipovac je dobio informaciju od komandira SM Drvar da je
MUP R BiH izdao zadatke svojim snagama i „zelenim beretkama“ da se odmah pristupi
blokadi vojnih objekata i napad na vojne objekte u cilju sprečavanja izvlačenja opreme i
tehnike iz BiH.
-20,40 „Oklaj“
(…)-U Cazinskoj Krajini proglašeno je ratno stanje i uveden je policijski čas od 21,00 do
05,00 ujutro, priprema se potpuna blokada 10. K, da „zelene beretke“ nemaju dovoljno
municije jer je većina zadužila samo po 20 metaka.
-Prema B. Krupi je stacionirano 4-5.000 „zelenih beretki“, ali još uvek ne preduzimaju
ništa zbog slabog naoružanja i male količine municije, očekuju da će uskoro dobiti MB,
VBR-ove i veće količine municije, do realizacije nabavke oružja i municije uglavnom će biti
organizovani po grupama i vršiti diverzije, jednu od takvih diverzija planiraju izvršiti i na
205
 U izvorniku pogrešno napisano Močić.
206
 Desimir.
207
 Bosanskom.

63
rezervoarima goriva na aerodromu „Bihać“.
-20,50 Ristić
-Oko 18,30 časova ustaše su počele artiljerijom da tuku naše položaje u s. Zapužani,
Kakmi, Jagodnji Gornjoj i Rašteviću, a po Zapužanima su dejstvovali i VBR-ovima, u
trenutku javljanja još uvek je dejstvovala neprijateljska artiljerija.
-Odgovoreno je na vatru.
-Nema podataka o povređenima i ranjenima.
-Ceni da mogu tući i Benkovac. (…)

01. 05. 1992. god.


-Ristić major u 07,49 h
-Iz treće brigade borci napustili položaj na Škabrnji. Izgleda da je jedna grupa ustaša ušla
na to mjesto. (…)

04. 05. 1992. g.


17,00 maj. Ristić
U prepodnevnim časovima u s. Crno ustaše su postavile zasjedu kojom prilikom je jedan
v/o ubijen a šestorica su ranjena.

05. 05. 1992. g.


(…) -U pritvor je doveden Radas Josipa Mate, rođ. 1943. god. 02. 11. u Mratovu. Uhapšen
je u Drinovcima. Kod njega pronađena šema minskog polja u Mratovu.
-Oko 17,00 od MB vatre u Ružiću je u donji dio stomaka ranjen aktivni vojnik Sladaković
Radomir, nije u životnoj opasnosti, prebačen u MC Knin.
-Snage UNPF208 izviđale oko 11,00 reon s. Plavno i našeg magacina u Došnici.
-Oko 16,00 – 17,00 primjećeni su na Vrbniku iza našeg punkta kako izviđaju reon Vrbnika
i kreću se našom žičnom linijom.
-Često se primjećuju oficiri UNPF u kafiću „Spas“ vlasništvo Milana Četnika, gdje
kontaktiraju sa uvijek istim ženskim osobama a poslije toga sa šefom svoga tima.
-U 00,00 „Brko“
Od 22,00 pa do sad ustaše otvaraju MB i tenkovsku vatru, po reonu Bratiškovaca, Čiste
Male. Do sada ispaljeno oko 50 mina i granata.

06. 05. 1992. godina


-kap. Tokić u 10,00
-Iz pravca Zelova po reonu Potravlja otvorena vatra iz MB 120 mm. Palo oko 15-20 mina.
Nema posledica. Naši odgovorili vatrom iz haubica 105 mm.
-sv. Lazović u 16,10
-U 12,15 časova na Ružića mostu pogođen je granatom naš TAM 4500. Vozilo je dosta
oštećeno. Drugih posledica nema.

208
 UNPROFOR-a.

64
07. 05. 1992. godina
-kap. Tokić
-U 07,20 h otvorena vatra iz PO topa + 12 MB sa reona Gabelinog brijega i D.209 Strunje
po našem položaju u r. Ružića. Palo 17 mina i projektila.

08. 05. 1992. godine


-maj. Ristić
-Juče dana 07. 05. 1992. na seoskom putu Nadin – Škabrnja nestala su dva vojna obaveznika
koja su pripadala 3. BTO Benkovac. Imena nestalih: - Novaković pok. Đure Dušan rođen
16. 01. 1952. g. u s. Bjelina SO Benkovac u JNA od 01. 11. 1991. g.
-Novaković pok. Vlade Ljubomir rođen 06. 04. 1954. u s. Bjelina. Staviti na spisak za
razmjenu. (…)

12. 05. 1992. g.


-K-dant 271. larp PVO
-Plavi šljemovi iz Francuske bez ikakve najave upadaju na naše položaje „S-2“ i topova 40
mm. Jučer su upali i na naše k-dno mesto.
-major Stupar iz Banje Luke
Između Ključa i Sanskog Mosta uhapsili smo 3 vodnika po ugovoru iz VP 4630 Knin
radi šverca naoružanja uhapšeni su Hrustanović Kenan, Grapčić Hajrudin i Lasić Emir.
Svi su uhapšeni sa naoružanjem i nalaze se u privremenom zatvoru u BL210 (tel. 22-51 ili
078-35-376).
-Noćas je iz jedinice pobjegao p.por. Huremović Muharem, bez dokumenata i naoružanja.
-p.puk. Babić 211 iz Gračaca
-Rez. vodnik Mioković Slavko pokušao je ubiti aktivnog kapetana Stupara. Mioković je
ispalio 2 metka ali je bio sprečen od ostalih i metci su otišli u vis. Iz Gračaca se interveniše jer
je Mioković rodom iz Gračaca. Babić traži našu VP da interveniše i uhapsi vod. Miokovića.
-„Oklaj“ u 21,20
-Iz Cazina je krenula grupa Hrvata da vrši diverzije. Grupa je već izašla iz Bihaća i kreće
se prema Kninu.

13. 05. 1992. godine


-U 02,00 dež. VP
-Dobio je obavijest od SJB Knin (dež. Šimpraga) da se u Kosovu krade gorivo. Izvor SJB
(Čenić 212) je javio telefonom da se preko ograde iznosi gorivo u bačvama, tako da je u korpu
traktora ubačeno 4 bureta sa gorivom a u prikolicu stojadina 3 bureta. Zbog daljine izvor
nije vidio reg. broj vozila. Isti je primjetio da su traktor i stojadin otišli prema s. Uzdolje
(krađa je vršena između 01,00 i 03,30).

209
 Donje.
210
 Banjoj Luci.
211
 Ljubiša.
212
 Mirko.

65
14. 05. 1992. god.
Kap. Ikl. Popović
-Došao je do neproverenih podataka da su prije 10-15 dana u Ključu starješine i vojnici
prodavali naoružanje (puške) i municiju. Dolazili su vozilima Pinzgauer reg. br. P-6422 i
P-6825 (koji su iz VP 7280/3 Knin (izv. četa) i P-6425 iz 180. mtbr (VP 4810 Benkovac).
Dule213 Orlović – Prije oko 1 mjeseca na putu između Tuzle i Dervente zarobljeni su od
strane HOS-a ili Zelene beretke: - p.puk. Mudrinić Petar i v/o Bunčić Božo, Mirljenović
Mićo i Popara Dušan. (…)

16. 05. 1992. g.


-major Ristić u 18,45
-Na Križu je negdje oko 14,30 časova naša kolona upala u zasjedu i pri tom su oštećeni
jedan tenk i 1 BOV 3. Ranjeno je 7 v/o od kojih jedan teže.
-major Ristić u 20,40
-Ustaše otvaraju MB vatru po reonu Zelenog Hrasta. Do sada je palo oko 15 mina,
posljedica nema. (…)

20. 05. 1992.214 g.


-major Ristić
-Oko 12,00 na području Babinog Duba pogođen je BOV VP. Ranjena su 4 vojna policajca
(2 lakše, 2 prelom ruke i noge).
-U toku dana na istom području ranjeno je 20 v/o, svi lakše.
-Ristić
Između Smokovića i Zemunika Donjeg poginuli su na modificiranom BOV 3 Rajčević
Goran i Siniša i Vranković kojem ne zna ime.
Napad na cijeloj liniji fronta je trajao do ponoći.

21. 05.215 1992. g.


EI – 15,58
-Ustaškim snagama naređeno da tuku artiljerijom našu pešadiju koja je upućena kao
pomoć u reon prema s. Ključ.
Obavješten kap. Tokić.

Izvornik, rukopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6009.

213
 Dušan.
214
 U izvorniku pogrešno napisano 1990.
215
 U izvorniku pogrešno napisano 06.

66
5
1992., siječanj 2.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Generalštabu OS SFRJ i Komandi VPO-a o uspješno
izvršenom zadatku čišćenja terena i sela Pridraga, Paljuv i Novigrad

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-9
02. 01. 1992. godine
Dopuna redovnog
izveštaja, dostavlja.-
- OC GŠ OS SFRJ
- KVPO – IKM Vis
1.- Od zadnjeg izveštaja u zoni odgovornosti 9. korpusa imali smo sledeće aktivnosti:
a) Šibenski pravac
- u 19,15 časova uočen pokret kolone motornih vozila (11 m/v) iz Konjevrata u s. Pokrovnik.
- u 21,30 časova uočena kolona m/v pri ulasku u Pakovo Selo. Po koloni otvorena vatra
artiljerijom.
2.- U toku 01. 01. 1992. godine u večernjim časovima završena je aktivnost pretresa i
čišćenja terena i sela Pridraga, Paljuv i Novigrad. Ukupni gubici u 180. mtbr nakon uspešno
izvršenog zadatka su 3 poginula i 5 ranjenih, uništeno 2 m/v, oštećen jedan top 76 mm
M-42 i jedan tenk.
Kod neprijatelja gubici su sledeći: 11 mrtvih, više ranjenih za koje nemamo tačne podatke.
U toku čišćenja terena zarobljena su sledeća TMS i to:
MB-82 mm 9 komada, RB M-57 8 komada, TAM-110 T-7 jedan komad, top 76 mm
M-42 jedan komad, zolja 12 komada, osa 6 komada, mina za MB-120 mm 62 komada,
mina za Bst 15 komada, metak 12,7 mm 1000 komada, bomba ručna 20 komada, mina
kumulativna za RB 32 komada, pribor za jelo 20 komada, sanitetski kompleti 3 komada,
eksploziva 20 kg, metak 20/3 2000 komada, metak 7,62 mm 2250 komada.
Po završenom čišćenju terena moral jedinice je znatno poboljšan.
Iznijeti podaci su rezultat dvodnevniih aktivnosti 180. mtbr.
3.- Stanje bezbednosti bez promene.
4.- Pozadinsko obezbeđenje bez promene.
Za RUKOVODILAC GBK
pukovnik
Đilas Milan [potpis nečitak]
M.P.216

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
216
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

67
6
1992., siječanj 3.
[Knin]
Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA o raketnom napadu na Knin

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-23
03. 01. 1992. godine
06,00 časova

Dnevni operativni
izveštaj,
d o s t a v lj a.-

1.- U toku noći neprijatelj je vršio sledeće aktivnosti:


Šibenski pravac
- U 19,50 izvršen je raketni napad na grad Knin. Na grad su pale 4 rakete (prepravljene
protivgradonosne). Posledice su – jedan lakše povređen vojnik. Na vatru je odgovoreno,
otvaranjem vatre po ciljevima u dubini rasporeda neprijatelja.
- U vreme napada na Knin u VaP južno 12 km pojavio se cilj koji je zatim došao na daljinu
do 6 km. Cilj je nestao posle 21 čas.
2.- Vanrednih događaja nije bilo.
3.- Pozadinsko obezbeđenje bez promene.

RUKOVODILAC GBK
pukovnik
Branimir Bajić, [v.r.] M.P.217 M.P.218 M.P.219

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

217
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
218
 Prijemni pečat: Brzojav LOPUD – 90, br. 35, primljen 3. 1. 1992. u 6,30; obrađen u 7,10; predan u 7,30
sati.
219
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

68
7
1992., siječanj 3.
Knin
Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Generalštabu OS SFRJ i Komandi
VPO-a o narušavanju primirja u zoni odgovornosti 9. korpusa, sastanku s predstavnicima
Europske zajednice i o stanju i aktivnostima pozadinskih postrojbi korpusa

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-27
03. 01. 1992. godine

Redovni borbeni
izveštaj, dostavlja.-

- OC GŠ OS SFRJ
- KVPO – IKM Vis (na ličnost komandanta)

1.- Pripadnici ZNG i MUP Republike Hrvatske su u toku dana u više navrata otvorili
vatru po položajima naših jedinica.
2.- U toku dana primirje je narušeno u sledećim slučajevima:
Na pravcu: s. Muć – Drniš:
- Od 10,50-11,30 č iz rejona Veliki Vrh i s. Čavoglave po rejonu s. D.220 Baljci, Sinjal i s.
Gradac otvorena je MB vatra. Posledica nije bilo. Na vatru je odgovoreno.
Na pravcu Šibenik – Skradin – s. Đevrske:
- U 11,20 č iz rejona s. Bilice po rejonu s. V.221 Glava otvorena je art.222 vatra. Posledica nije
bilo. Na vatru je odgovoreno.
Na pravcu: Zadar - Benkovac:
- U 11,45 č iz rejona Dračevac, Bili Brig i s. Bokanjac po rejonu aerodroma Zemunik
otvorena je art. vatra. Posledica nije bilo sem oštećenja PSS. Na vatru je odgovoreno.
Na pravcu: Biograd n/m223 – Benkovac:
- U 12,10 č iz rejona s. Vrana po rejonu Benkovac otvorena je vatra iz VBR (10-12 raketa).
Napad je ponovljen u 15,05 (10-12 raketa). Posledica nije bilo sem manjih oštećenja na
objektima u gradu. Na vatru je odgovoreno.
Na pravcu: s. Unešić – Drniš:
- U 16,15 č iz rejona Jurića Kosa po rejonu s. Žitnić, otvorena je vatra iz tenkovskog
naoružanja. Posledica nije bilo. Na vatru je odgovoreno.
- U 16,50 č iz rejona s. Pokrovnik po rejonu s. Trbounje otvarana je MB vatra. Posledica
nije bilo. Na vatru je odgovoreno.
3.- Komande, jedinice i ustanove nastavile su dogradnju i podizanje b/g na viši nivo,
220
 Donji.
221
 Velika.
222
 Artiljerijska.
223
 Na Moru.

69
preduzete su mere kontrole međuprostora, pojačano osmatranje i izviđanje i dejstvo po
snagama neprijatelja po rejonima odakle je otvarao vatru.
U toku dana održan je u s. Žitnić sastanak sa misijom EZ u vezi njihovog daljeg angažovanja
na ........... prekidu vatre obzirom da se uskoro iseljava garnizon Split pa će se postaviti problem
............ i angažovanja misije EZ na liniji sukoba.224
4. Pozadinsko obezbeđenje
Pozadinsko obezbeđenje jedinica korpusa bilo je planski, organizovano i potpuno. Jedinice
su snabdjevene prema zahtjevima sa municijom, MES, pogonskim gorivom, artiklima
ishrane i vodom.
U toku je i podjela specijalne opreme (odjeće) za vozače i posluge borbenih vozila.
Popravljeno u lakom remontu: 13 kom. pešadijskog naoružanja, 4 art. oruđa, 7 borbenih
vozila, 42 neborbena m/v, 14 sredstava veze i 2 ostala TMS.
Popravljeno u srednjem remontu: 1 borbeno vozilo, 5 neborbenih m/v i 6 sredstava veze.
TZi iz 180. mtbr, oštećeni potporni točkovi, bočni prijenos i gusjenice.
Primljeno iz proizvodnje: pribori za jelo 3.000 komada, sok voćni 12 t i sir 20 t.
Higijensko-epidemiološka situacija nepromijenjena.
Sva planirana prevoženja su realizovana.
5. ODLUČIO SAM: obezbediti ostvarenje potpunog primirja u duhu naređenja načelnika
GŠ OS SFRJ i naređenja Komande korpusa, u kom cilju angažovanjem starešina Komande
korpusa i komandanata jedinica, informisati celokupan sastav o značaju primirja kao
preduslova za razrešenje problema rata.
Istovremeno jedinice imati u punoj borbenoj gotovosti za obezbeđenje fronta, međuprostora
i pozadine i biti u gotovosti u krajnjoj nuždi i za izvođenje borbenih dejstava.
Nastaviti sa aktivnostima na formiranju 11. mtbr i obezbeđenja uslova za borbeno
osposobljavanje iste.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.225 M.P.226

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 17.

224
 Dio dopisan rukom.
225
 Prijemni pečat: Brzojav BRANIK 60 - LOPUD 90, br. 47, primljen 3. 1. 1992. u 20,50; obrađen u
21,00; predan u 21,10 sati.
226
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

70
8
1992., siječanj 3.
Biljane Gornje
Izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o nastavku realizacije plana „Udar“
te o sukobima na području zadarskog zaleđa

Komanda 180. mtbr


IKM-s. Biljani Gornji
21.00 časova 03. 01. 1992. god.

Vanredni borbeni
izveštaj, dostavlja. –

Komandi 9. korpusa

U toku dana 180. mtbr je otpočeo izvoditi b/d u obnovi 2. faze realizacije plana ‘’Udar’’.
Organizovano je čišćenje terena na pravcima Suhovare - Poličnik i Smoković - D.227
Zemunik. Pored ovih aktivnosti intenzivno su se izvodila b/d u rejonima Islam Latinski -
Posedarje, i u rejonu Kakma - Jankolovica.
Vremenske prilike: gusta magla je značajno uticala na početak i tok b/d. Borbena dejstva smo
otpočeli tek u 09.30 časova. Upotreba avijacije je bila skoro onemogućena. Upotrebljena je
u popodnevnim časovima i pred pad morala tako da nije bitno uticala na tok b/d.

1./ na pravcu Suhovare - Poličnik izbili smo 500 m ispred magistrale. Kad smo naišli na
izuzetno žilavu i upornu odbranu neprijatelja podržanu jakom art.228 i minobacačkom
vatrom, primetili smo i neprijateljski tenk, vojnike čVP je zahvatila velika malodušnost i
strah. Isti su se neorganizovano i stihijno povlačili a zatim i tenkovska četa se povukla na
početne pozicije.

2./ na pravcu Smoković - Poličnik u akciji su učestvovali:


- tč (bez jednog voda)
- mč (-1)
- 1/ padč
- protivdiverzantsko teroristički vod SJS Benkovac na čelu sa načelnikom SJS Dražić
Boškom.
Ceo pravac neprijatelj je odsutno branio i masovno zaprečio, posebno pt i pp minama,
podržan jakom art. i mb vatrom.
Naše snage uspele su da razbiju neprijatelja i očiste teren do 150 m ispred glavne raskrsnice
u D. Zemuniku. Tada je usled jake vatre jedinica bila zaustavljena. Zbog uspaničenosti i

227
 Donji.
228
 Artiljerijskom.

71
samovolje komandira tenkovske čete por. Blagojevića 229 je samovoljno povukao četu na
početnu poziciju.

3./ u rejonu odbrane 2. mtb na prednjem kraju u visini Sv.230 Duh – raskrsnica puteva
u toku jakog dejstva minobacačke vatre, v/o je uhvatio strah i samovoljno su se vratili,
ostavljajući samo tri tenka na vatrenom položaju. Svaki pokušaj Komande 2. mtb da spreči
napuštanje položaja – nije uspeo.
Od prevelikog naprezanja i opterećenja, a sa ciljem da spreči samovolju vojnika, komandantu
bataljona je pozlilo i nalazi se u bolnici. To se dogodilo i sa zk bataljona.
Uspeli smo konsolidovati stanje. Bataljon smo ojačali sa 15 v/o iz TO, a za vršioca dužnosti
komandanta bataljona smo postavili komandira MB baterije 120 mm.
U toku dana jedan borac je poginuo iz dopunskog bataljona iz Knina. Jedan borac je
teže ranjen, a 9 je lakše ranjeno. Od toga 4 borca su ranjena iz sastava 2. mtb u toku
neorganizovanog povlačenja od dejstva MB vatre.

Zaključak:
Današnje iskustvo i problemi sa borcima ozbiljno ukazuju na neodlučnost i nespremnost
jednog dela boračkog sastava, a posebno v/o da se istraje i izdrži posebno u uslovima kad
neprijatelj pruža upornu odbranu. Javlja se panika, nezadovoljstvo i razlozi se traže u višim
naporima komandovanja, zahteva se dejstvo avijacije i artiljerije i sl.
Benkovac je dva puta raketiran sa VBR. U prvom raketiranju pogođena je hirurška stanica
u Benkovcu, ostalo su bili promašaji. U 18,40 časova izvršen je raketni napad sa VBR po
rejonu 84. VB. U isto vreme izvršen je i pešadijski napad na pravcu Bili Brig – Musapstan.
Isti je odbijen.
Komandant
M.P.231 M.P.232

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6036.

229
 Staniša.
230
 Sveti.
231
 Prijemni pečat: Brzojav LOTOS br. 1517, primljen 4. 1. 1992. u 1,00; obrađen u 1,30; predan u 2,00 sati.
232
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

72
9
1992., siječanj 4.
[Kistanje]
Dnevno operativno izvješće Komande 2. brigade Teritorijalne obrane Komandi 9. korpusa
JNA o stanju u postrojbama brigade i aktivnostima hrvatskih snaga u zoni odgovornosti
brigade

KOMANDA 2. BRIGADE TO
Str. pov. br. 10
04. 01. 1992. godine

Dnevni operativni izveštaj dostavlja.-

Komandi 9. korpusa
- operativni dežurni –

1. U popodnevnim časovima 03. 01. 1992. godine neprijatelj je otvorio vatru po položajima
jedinica brigade, vatra je obustavljena oko 18:00 čas.
U toku noći nije bilo nikakvih dejstava od strane neprijateljskih snaga.
U 11:45 čas. 04. 01. 1992. godine neprijatelj je otvorio snažnu vatru iz snajperskih pušaka
po rejonu s. Vujko, kojom prilikom je teže ranjen u glavu vojnik Macura Obrad.
Bili smo prinuđeni da se otvori vatra iz PAM-127 mm da bi se isti izvukao sa položaja.
2. U toku dana u K-du brigade došla su trojica starešina iz rejona V.233 Glava i s. Pozderi
sa kojima je obavljen razgovor. Izneli su probleme da je ljudstvo umorno, da više fizički i
psihički ne mogu da izdrže i traže da se iznađe rešenje da se izvrši zamena na 5 do 10 dana,
traže da im netko ovih dana dođe iz K-de korpusa po mogućnosti general-major Mladić
Ratko, i mole razgovor.
3. U rasporedu snaga brigade nije bilo promena.

KOMANDANT
potpukovnik
Jovan Grubić M.P.234 M.P.235 M.P.236

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6036.

233
 Velika.
234
 Prijemni pečat: Brzojav BRDO br. 16, primljen 4. 1. 1992. u 17,00; obrađen u 17,10; predan u 17,35 sati.
235
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.
236
 Prijemni pečat: Str. pov. br. 4 – 41, 04. 01. 1992. Dopisano rukom.

73
10
1992., siječanj 5.
[Knin]
Zapovijed komandanta 9. korpusa JNA načelniku Operativno-nastavnog organa kojom
se zabranjuju bilo kakvi kontakti pripadnika korpusa, bez znanja i odobrenja Komande
korpusa, s predstavnicima raznih štabova i udruženja te pojedincima izvan sastava JNA

KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. broj 23-6237
05. 01. 1992. godine

Naređenje za zaštitu
jedinica od nepozvanih
organa i lica.- N ONO 238

U zonama odgovornosti jedinica 9. korpusa učestale su pojave da pojedinci u svojstvu


predstavnika raznih štabova, organizacija i udruženja, a pojedinci se predstavljaju kao
predstavnici ŠTO, obilaze komandna mesta jedinica, predstavljajući se kao dobrovoljci i
nude angažovanje svojih ljudi u sastavu jedinica JNA.
Pojedinci u prvom redu dobrovoljci i pripadnici raznih formacija, obraćaju se preko
sredstava javnog informisanja i otkrivaju podatke od vojnog značaja, iznose svoje stavove
i zaključke koji odudaraju od stavova koji su u interesu vođenja oružane borbe i zaštite
jedinica.
Te grupe i pojedinci se kreću po položajima i nailaze na minska polja i postavljene
zasede čime ugrožavaju svoje živote.
U cilju zaštite jedinica od ovih i drugih oblika ugrožavanja bezbednosti i borbene
gotovosti:

N A R E Đ U J E M:

1.- Bez znanja i odobrenja komande korpusa zabranjujem bilo kakav kontakt podčinjenih
komandi, štabova i jedinica sa bilo kakvim predstavnicima štabova, grupa udruženja i
pojedinaca.
Kontakti i razgovori se mogu obavljati isključivo uz prethodnu suglasnost odnosno
odobrenje komande korpusa.
2.- ŠTO ostvariće sadejstvo i saradnju sa nižim komandama i jedinicama, planski i
organizovano, nakon usaglašavanja stavova štaba TO RSK i komande korpusa. Sva ova
pitanja regulisati i usaglasiti mesečnim planovima rada komande korpusa i ŠTO RSK.
3.- Najstrožije se zabranjuje slanje poruka, davanje izjava i emisija preko sredstava javnog
informisanja da se prethodno ne da saglasnost informativnog centra komande 9. K.

237
 Dopisano rukom.
238
 Dopisano rukom.

74
Saglasnost se ne daje radi cenzure, već radi zaštite podataka koji su od značaja za zaštitu
jedinica. PKMV i PP sačiniće informaciju i dostaviti informativnoj službi RSK radi
koordinacije aktivnosti po ovim pitanjima.
4.- Sve komande brigada – pukova su obavezne da sa ovim naređenjem upoznaju svoje
podčinjene komande i jedinice i obezbede njegovo sprovođenje. Protiv prekršioca pokrenuti
disciplinsku, a u određenim slučajevima i krivičnu odgovornost.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.]
M.P.239

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6029.

11
1992., siječanj 5.
[Knin]
Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi Vojnopomorske oblasti
i Operativnom centru Generalštaba Oružanih snaga SFRJ o stanju u postrojbama
korpusa, njihovim aktivnostima nakon sklapanja Sarajevskog primirja i situaciji u zoni
odgovornosti 9. korpusa

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-49
05. 01. 1992. godine

Redovni borbeni
izveštaj,
dostavlja.-

- OC GŠ OS SFRJ
- KVPO – IKM Vis (na ličnost k-danta)

1.- Pripadnici ZNG – MUP Republike Hrvatske u toku dana nisu ispoljili nikakve
aktivnosti prema našim snagama.
2.- Nije bilo narušavanja primirja.
3.- Komande, jedinice i ustanove u celini postupaju po sporazumu o apsolutnom prekidu
vatre. Nisu vršena nikakva pomeranja snaga, jedinice su ostale na dosadašnjim položajima
i rejonima.

239
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

75
Vojnik Bobić Dragomir, rođen 03. 04. 1972. god. u Gračacu iz 10. okb dana 05. 01. 1992.
god. preminuo od zadobijenih povreda od samoranjavanja. Komandant 9. korpusa general-
major Ratko Mladić sa PkPo, NB i PkPo TO Republike Srpske Krajine obišao je vojnike i
starešine 594. inž. puka. Takođe, u toku dana obišao je sve komandante brigada, bataljona
– diviziona 180. mtbr, 2. i 3. br TO, 557. mpoap, 84. bv, OpŠTO Benkovac i Obrovac i
MUP opština Obrovac i Benkovac.
Isti su informisani o situaciji u zoni odgovornosti i zadacima u vezi sa angažovanjem
snaga OUN, zadacima u vezi sa ukupnim rešavanjem jugoslovenske krize i kadrovskim
promenama u Komandi korpusa.
4.- Pozadinsko obezbeđenje
Pozadinsko obezbeđenje jedinica korpusa bilo je planski, organizovano i potpuno. Jedinice
su snabdjevane prema zahtjevima sa municijom, MES, pogonskim gorivom, artiklima
ishrane i vodom.
Popravljeno u lakom remontu: pješadijskog naoružanja 9 kom, art.240 oruđa 3 kom,
borbenih vozila 1 kom, neborbenih m/v 20 kom, sredstava veze 8 kom.
U srednjem remontu popravljeno 1 borbeno m/v i sredstava veze 17 kom.
Higijensko-epidemiološka situacija nepromjenjena.
Sva planirana prevoženja su realizovana.
5. ODLUČIO SAM: intenzivno pratiti situaciju na frontu, zaštititi ljudstvo i poštovati
apsolutni prekid vatre. U slučaju ispoljavanja dejstva od strane neprijatelja i ugrožavanja
života ljudi biti u gotovosti za izvođenje protivdejstava.
Eventualno ubačene DTG otkriti i uništiti.
Preduzeti mere za zaštitu međuprostora, osmatrati vazdušni prostor i sve nenajavljene
letilice uništavati.
Organizovati zaštitu ljudstva i vršiti pripremu za duži boravak na položaju i nepovoljnim
vremenskim uslovima.
U toku 06. 01. 1992. godine obići 11. mtbr.
Vršiti pripreme za referisanje komandantu 2. VO.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić

Telegram se može uputiti


NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
Savo Kovačević M.P.241 M.P.242

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
240
 Artiljerijskog.
241
 Prijemni pečat: Brzojav BRANIK – 60, LOPUD – 90 br. 82, primljen 5. 1. 1992. u 19,05; obrađen u
19,20; predan u 19,35 sati.
242
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

76
12
1992., siječanj 6.
[Knin]
Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA operativnim centrima Generalštaba
OS SFRJ i Komande Vojnopomorske oblasti o situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa i
aktivnostima postrojbi korpusa nakon sklapanja Sarajevskog primirja

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-53
06. 01. 1992. godine

Redovni borbeni
izveštaj, dostavlja.-

OC GŠ OS SFRJ
OC KVPO – IKM Vis

1.- Pripadnici ZNG i MUP-a RH u toku dana nisu ispoljili nikakve aktivnosti prema
našim snagama.
2.- Nije bilo narušavanja primirja.
3.- Komande, jedinice i ustanove u celini postupaju po sporazumu o apsolutnom prekidu
vatre. Nisu vršena nikakva pomeranja snaga, a jedinice su ostale na dosadašnjim položajima
i rejonima.
Komandant 9. korpusa general-major Ratko Mladić sa užim delom Komande obišao
je vojnike i starešine 1. mtbr. U toku obilaska jedinica komandant 9. K je informisao
starešinski i vojnički sastav o stanju u zoni odgovornosti i zadacima u vezi sa angažovanjem
mirovnih snaga OUN, zadacima u vezi sa ukupnim rešavanjem jugoslovenske krize i
kadrovskim promenama u Komandi korpusa.
4.- Pozadinsko obezbeđenje
Pozadinsko obezbeđenje jedinica korpusa bilo je planski, organizovano i prema zahtjevima
potčinjenih jedinica. Izvršeno je snabdevanje sa municijom, MES, pogonskim gorivom,
artiklima ishrane i vodom.
Popravljeno u lakom remontu: pješadijskog naoružanja 11 kom, art.243 naoružanje 3, b/v 4,
neborbena m/v 25 i sredstava veze 19.
U srednjem remontu popravljena 2 sredstva veze.
Upućene su tehničke ekipe na teren radi opravke sredstava u Drvaru.
Primljeno iz rudnika „Kreka“ Tuzla 75,6 t uglja lignit (kocke) za jedinice u Benkovcu.
Higijensko-epidemiološka situacija nepromijenjena.
Sva prevoženja su organizovana planski i bez problema, a angažovano je 18 m/v.
5.- ODLUČIO SAM: intenzivno pratiti situaciju na frontu, zaštiti ljudstva i poštovati
apsolutni prekid vatre. U slučaju ispoljavanja dejstva od strane neprijatelja i ugrožavanja
243
 Artiljerijsko.

77
života ljudi biti u gotovosti za izvođenje protivdejstava.
Eventualno ubačene DTG otkriti i uništiti.
Preduzeti mere za zaštitu međuprostora, osmatrati vazdušni prostor i sve nenajavljene
letilice uništavati.
Organizovati zaštitu ljudstva i vršiti pripremu za duži boravak na položaju u nepovoljnim
vremenskim uslovima.
U toku 07. 01. 1992. godine obići 11. mtbr.
Vršiti pripreme za referisanje komandantu 2. VO.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić

Telegram se može uputiti


NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
Savo Kovačević, [v.r.] M.P.244 M.P.245

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

13
1992., siječanj 6.
Knin
Dopis Komande 9. korpusa JNA delegaciji Međunarodnog Crvenog križa s podacima o
devet zarobljenih Hrvata koji se nalaze u sabirnom centru ratnih zarobljenika u Kninu

VOJNA POŠTA
Br. 7280
Int. Br. 4-4
06. 01. 1992. god.
KNIN

Delegaciji Međunarodnog crvenog krsta

Kao izraz dobre volje i naših težnji za prekidom svih sukoba i neprijateljstava na području
Jugoslavije ovom prilikom Vašoj delegaciji ćemo predati 6 zarobljenika iz sabirnog centra
Knin:
1.- BRAČIĆ BORISLAV, u sabirnom centru ratnih zarobljenika Knin boravio od 20. 11.
244
 Prijemni pečat: Brzojav BRANIK – 60, LOPUD – 90 br. 107, primljen 6. 1. 1992. u 22,00; obrađen u
22,45; predan u 23,15 sati.
245
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

78
1991. godine do 04. 01. 1992. godine. Pripadnicima JNA predao naoružanje i municiju
koje je posjedovao, te je izjavio da više neće pristupati bilo kakvim paravojnim formacijama
R.246 Hrvatske.
2.- ČAVLINA PETAR, rođen 1934. godine, u sabirnom centru ratnih zarobljenika Knin
boravio od 29. 12. 1991. do 06. 01. 1992. godine. Ostaje (Lukar)247
3.- MARIN MATE, rođen 1930. godine, u sabirnom centru ratnih zarobljenika Knin
boravio od 15. 12. 1991. do 06. 01. 1992. godine. Predao je naoružanje, municiju i drugu
vojnu opremu koju je posjedovao u svojoj kući. Ostaje (Trbounje)248
4.- MARIĆ JANDRIJA, rođen 1930. godine, u sabirnom centru ratnih zarobljenika
Knin boravio od 21. 11. 1991. godine do 06. 01. 1992. godine. Pripadnicima JNA predao
naoružanje i vojnu opremu koju je posjedovao u svojoj kući.
5.- PARAĆ MAKSIMILIJAN, rođen 1939. godine, u sabirnom centru ratnih zarobljenika
Knin boravio od 20. 11. 1991. do 06. 01. 1992. godine.
6.- DŽEPINA JOSIP, rođen 1934. godine, u sabirnom centru ratnih zarobljenika Knin
boravio od 21. 11. 1991. do 06. 01. 1992. godine. Ostaje (Oklaj)249

7.- BOLJKOVAC MILAN


8.- KNEŽEVIĆ DANE
9.- KRZNARIĆ JOSO250

KOMISIJA KNINSKOG
KORPUSA ZA RAZMJENU
ZAROBLJENIKA
M.P.251

Preslika, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932 a.

246
 Republike.
247
 Dopisano rukom.
248
 Dopisano rukom.
249
 Dopisano rukom.
250
 Dopisano rukom.
251
 Okrugli pečat: Vojna pošta br. 7280 Knin.

79
14
1992., siječanj 8.
[Knin]
Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA operativnim centrima Generalštaba
Oružanih snaga SFRJ, Komande Vojnopomorske oblasti i Komande 2. vojne oblasti
o situaciji u zoni odgovornosti korpusa, aktivnostima hrvatskih snaga i aktivnostima
komandi i postrojbi 9. korpusa nakon potpisivanja Sarajevskog primirja

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-62
08. 01. 1992. godine
Redovni borbeni
izveštaj, dostavlja.-
- OC GŠ OS SFRJ
- OC KVPO – IKM Vis
- OC 2.VO
1. Pripadnici ZNG i MUP Republike Hrvatske su u toku dana (jutarnjim časovima) u rejonu
s. Vrana gde su primećena dva m/v i autobus sa oko 20 ljudi gde vrše istovaranje opreme.
- Ubačena grupa neprijatelja izvršila je miniranje pruge između s. Bulić – s. Lepuri i oko
12,00 č pri prolasku voza sa dva vagona uglja došlo je do aktiviranja mine i dizanja pruge
jedne šine oko 1 m i uništeno 2-3 praga. Na lokomotivi i vagonima nije bilo štete.
- Oko 13,30 č u rejonu s. Suhovare primećeno je da snage neprijatelja sa pet MB posedaju
vatreni položaj.
2. Komande, jedinice i ustanove u celini postupaju po sporazumu o apsolutnom prekidu
vatre. Nisu vršena nikakva pomeranja snaga, a jedinice su ostale na dosadašnjim položajima
i rejonima.
Komandant korpusa general-major Ratko Mladić sa užim delom komande obišao je vojnike
i starešine 11. mtbr. U toku obilaska komandant je informisao starešinski i vojnički sastav
o stanju u zoni odgovornosti i zadacima u vezi sa angažovanjem mirovnih snaga OUN,
zadacima u vezi sa ukupnim rešavanjem jugoslovenske krize i kadrovskim promenama u
Komandi korpusa.
- U 00,00 č na putu između s. Mogorića – s. Ploče (Lika) došlo je do ubistva Jovanović
Slobodana iz Bora i ranjavanja Radosavljević Radeta. Na njih je pod nepoznatim
okolnostima u automobilu pucao Šubić Slobodan. Sva trojica su pripadnici Srpske garde.
- U 13,00 č upali u zasedu neprijatelja između s. Potravlje – s. Crivac sa m/v AR-55 i tom
prilikom ranjen vojnik Drobac Miroslav. Prebačen u MC Knin. M/v manje oštećeno.
3. Pozadinsko obezbeđenje:
Pozadinsko obezbeđenje jedinica korpusa bilo je planski, organizovano i prema zahtevima
potčinjenih jedinica.
Izvršeno je snabdevanje jedinica pogonskim gorivom, artiklima ishrane i vodom.
Popravljeno u lakom remontu: 23 kom. pešadijskog naoružanja, 4 art.252 oruđa, 36
neborbenih m/v, 9 kom RU i 2 IC uređaja.
252
 Artiljerijska.

80
U srednjem remontu popravljeno: 2 borbena m/v, 1 neborbeno m/v i 5 radio uređaja.
Higijensko-epidemiološka situacija bez promene.
U toku je vakcinacija protiv gripe.
Izvršena domotorizacija 180. mtbr sa sanitetskim m/v (TAM 110 – 1 kom, Pinzgauer S-2
– 2 kom).
Transport i prevoženje se vrši po planu. Za prevoženje goriva sa aerodroma Zemunik do
željezničke stanice Benkovac angažovano 13 ACG.
4. ODLUČIO SAM: nastaviti sa praćenjem situacije u zoni odgovornosti korpusa, obezbediti
bokove i međuprostore i sprečiti ubacivanje DTG neprijatelja. Nastaviti sa opravkom MTS
i popunom sa municijom i gorivom. Izvršiti ekipni obilazak i pružiti pomoć 1. mtbr oko
preformiranja. Komandant korpusa sa grupom starešina obići će jedinice razmeštene u
garnizonu Knin.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić
Telegram se može uputiti
NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
Mr. Sava Kovačević, [v.r.] M.P.253

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

15
[1992., siječanj 8.]
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama o poduzetim aktivnostima na
realizaciji odluka iz Sarajevskog sporazuma o prekidu vatre, potpisanog 2. siječnja 1992.,
te o situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa

I N F O R M A C I J A

o aktivnostima Komande 9. korpusa na realizaciji


odluka i sporazuma o prekidu vatre i o stanju
u zoni odgovornosti 9. korpusa

Dana 02. 01. 1992. godine u Sarajevu je postignut dogovor između gen. pukovnika
A.254 RAŠETE u ime JNA, i Ministra odbrane g. ŠUŠKA 255 u ime vlade RH, pod
253
 Prijemni pečat: Brzojav BRANIK – 60, LOPUD – 90 br. 129, primljen 8. 1. 1992. u 19,00; obrađen u
19,25; predan u 19,45 sati.
254
 Andrije.
255
 Gojka.

81
pokroviteljstvom g. SAJRUS R. VENSA,256 ličnog izaslanika Generalnog sekretara UN.
Dogovor se odnosi na modalitete primene bezuslovnog prekida vatre dogovorenog u
Ženevi od strane predsednika MILOŠEVIĆA,257 predsednika TUĐMANA 258 i Saveznog
sekretara za NO generala armije V.259 KADIJEVIĆA, od 23. 11. 1991. godine.
Sve strane se slažu sa potpunim prestankom svih neprijateljskih vojnih aktivnosti na kopnu,
na moru i u vazduhu, uključujući:
a) Na kopnu:
1.- Ni jedna strana neće otvarati vatru preko svojih prednjih linija rasporeda,
2.- Nema pokreta unapred bilo koje jedinice ili pojedinca bilo koje strane,
3.- Nema ojačavanja postojećeg prednjeg odbrambenog rasporeda,
4.- Nema premeštanja jedinica na druge i povoljnije položaje.
b) Na moru:
5.- Potpuno uvažavanje principa slobodne plovidbe u skladu sa međunarodnim pravom.
c) U vazduhu:
5.- Nema korišćenja vazdušnog prostora za bilo kakve vojne aktivnosti uperene prema
drugoj strani.
Strane su se saglasile da naprave dogovor radi uspostavljanja neposredne i direktne veze
između sektorskih komandanata preko prednjih linija rasporeda, radi rešavanja svih
incidenata na mestu gde se dogode, da uspostave mešovite timove za vezu radi rešavanja
lokalnih incidenata i da u potpunosti sarađuju sa kontrolnim mehanizmima treće strane,
koji će biti uspostavljeni da bi pomogli u razjašnjavanju najavljenih narušavanja prekida
vatre kada je to potrebno.
U tu svrhu sve strane se obavezuju da daju naređenje jedinicama pod njihovom kontrolom
da ne uzvrate vatru ako je vatra na njih otvorena, ukoliko se prvo ne obrate mehanizmima
za nadgledanje napred navedenim, te da obaveste unapred drugu stranu.
Ovaj dogovor u primeni stupio je na snagu u 18,00 časova 03. 01. 1992. godine po lokalnom
vremenu.
Ovaj dogovor ishodište ima u predlogu Predsedništva SFRJ od 9. novembra 1991. godine
Savetu bezbednosti OUN da hitno uputi mirovne snage UN radi zaštite građana na
teritoriji Hrvatske gde je većinsko srpsko stanovništvo, a uvjet za upućivanje mirovnih
snaga jeste apsolutni i trajni prekid vatre.
Po predloženom konceptu mirovne snage UN bile bi razmeštene na područjima
administrativnih granica Hrvatske, a koje se nalaze iza linije dodira u momentu prekida
vatre, odnosno na područjima Krajine, Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema i
zapadne Slavonije.
Ova područja bila bi demilitarizovana i „zaštićena područja Ujedinjenih nacija“ van domašaja
bilo kakvih oružanih sastava, izuzev snaga UN koje bi, zajedno sa lokalnom milicijom,
preuzele potpunu fizičku zaštitu stanovništva. Na tim područjima bile bi zadržane regionalne
i lokalne milicijske snage, a oružje raspuštenih paravojnih formacija bilo bi predato JNA ili
uskladišteno na toj teritoriji i pod zajedničkom kontrolom mesnih vlasti i snaga UN.
256
 Cyrus Vance.
257
 Slobodana.
258
 Franje.
259
 Veljka.

82
Vlast na oslobođenim teritorijama vršili bi postojeći regionalni i lokalni organi. Snage UN
bi vršile uvid u postojanje ravnopravnosti građana od strane milicije, a svojim prisustvom
i autoritetom svetske organizacije onemogućavale bi napade oružanih snaga i ugrožavanje
stanovništva na tim teritorijama.
Naoružani vojni posmatrači delimično bi se angažovali u nekim graničnim delovima BiH
i u rejonu Dubrovnika.
Upućivanjem mirovnih snaga OUN obezbedio bi se trajan prekid oružanih sukoba na
teritoriji Hrvatske, sprečilo širenje oružanih sukoba na druga područja u Jugoslaviji,
a Srpskom narodu u Hrvatskoj bi se garantovalo da se nad njim neće ponoviti ustaški
genocid. Na taj način bi se stvorile i neophodne pretpostavke da se jugoslavenska kriza reši
političkim sredstvima, na miran i pravedan način, što je u interesu svih naših naroda.
U postojećim okolnostima svaka druga orjentacija očigledno bi vodila u rat, sa nepredvidivim
tokom, vremenom trajanja, ishodom i posledicama, te sa realnim mogućnostima da se proširi
i van područja Jugoslavije što je i cilj sadašnje vlasti u Hrvatskoj, a tome teži i Njemačka.
Angažovanje mirovnih snaga UN bitno bi doprinelo ostvarivanju ciljeva za koje se narodi
koji žele da žive u Jugoslaviji zalažu. Zato je ono u interesu i JNA.
Jedino je tim putem moguće obezbediti i neophodnu političku, diplomatsku, ekonomsku i
drugu podršku očuvanju Jugoslavije i sprečiti razbijačke planove grupe zemalja EZ.
Najvažniji zadatak u ovom trenutku je da se uspostavi mir, dosledno poštuju sporazumi
o prekidu vatre i druge obaveze preuzete u Hagu i Ženevi i omogući dolazak mirovnih
snaga OUN, kako bi se jugoslavenska kriza rešavala bez diktata, pretnji sankcijama i daljih
krvoprolića.
Dužnost je svih pripadnika JNA, da se angažuju na stvaranju uslova za takav rasplet krize.
Svako ko se protivi ovom konceptu, želeo to ili ne, objektivno radi u korist secesionista i
Njemačke.
Ovaj stav potkrepljuje činjenica da su ustaške snage kršile svako primirje, pa i dogovor od
02. 01. 1992. godine kada su posle 18,00 časova vršile ofanzivna dejstva po našim snagama.
Oni su svesni da mirom gube, da ratom mogu manipulisati i međunarodno javno mnenje
i međunarodnu zajednicu, zbog čega će i ubuduće nastaviti sa provokacijama. Mi moramo
ostati dosljedni u poštovanju sporazuma i na taj način demaskirati nacističku filozofiju i
praksu sadašnje Hrvatske vlasti, ali nećemo dozvoliti trpljenje gubitaka.
To pred nas postavlja zahtev visoke profesionalnosti, dosledno poštovanje principa
subordinacije i komandnog odnosa, kao i visoku etičnost.
Kada su u pitanju ovi zahtevi u zadnje vreme u zoni odgovornosti našeg korpusa
imamo probleme koji se manifestuju, nespojivo sa etičnošću JNA, pljačkama, bahatim
ponašanjem, pa i primerima silovanja i nikakvom svrhom, a posebno ne vojnom svrhom,
ubistava, samovoljnog udaljavanja i neizvršavanja naređenja. Iz istorije ratova je poznato
da nijedna neetična formacija nije dobila rat, nužno je doživela krah, jer su u svojoj biti
negirale disciplinu, komandni odnos, posredno i cilj rata. Takve formacije nisu bile realno
političko sredstvo i nisu mogle realizirati politički cilj.
Zbog toga je neophodno sve slučajeve kršenja pozitivnih normi energično rešavati
adekvatnim restriktivnim merama.
Alibi za neprihvatljive postupke ne može se tražiti u neprijateljskoj strani, njihove postupke
moramo razobličavati pred domaćom i međunarodnom javnošću.

83
Princip reciprociteta i junaštva koristimo u borbi sa ustašama, a ne sa stvarima i nedužnim
ljudima.
Obezbedite da sa sadržajem informacije budu upoznati svi pripadnici jedinica, da pravilno
shvate izložene stavove i da se angažuju u njihovom ostvarivanju.
KOM A NDA N T
general-major
Ratko Mladić, [v.r.]
M.P.260

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 17.

16
1992., siječanj 9.
[Knin]
Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama za osnivanje komisije oficira
za vezu s hrvatskom stranom u svrhu rješavanja lokalnih incidenata

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 43-10
09. 01. 1992. god.

Sastav komisije –
oficira za vezu,
naređenje, dostavlja.- KOMANDI ppuk BRBORIĆ261

Na osnovu naređenja SSNO, GŠ OS SFRJ, br. 622-1/91 od 03. 01. 1992. godine,

N A R E Đ U J E M:

1.- Komisiju za rešavanje lokalnih incidenata formirati u sastavu:


a) Iz Komande korpusa:
- pukovnik Novaković Kosta, predsednik komisije
- potpukovnik Brborić Radenko, zamenik
- pukovnik Đilas Milan, član
- major Đurđević Radoje, član
- major Ćosić Milorad, član
- major Samardžić Zdravko, član
- poručnik bojnog broda Zelembaba Srećko, član

260
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
261
 Radenko. Dopisano rukom.

84
b) Iz potčinjenih jedinica oficiri za vezu biće:
- potpukovnik Rajić Rade, iz 1. mtbr
- potpukovnik Dabić Ranko, iz 180. mtbr
- major Tomaž Pavel, iz 221. mtbr
- potpukovnik Milenković Cvetko, iz 2. br TO
- potpukovnik Radenković Desimir, iz 3. br TO

2.- Komisija – oficir za vezu postupaće u svemu kako je regulisano mojim naređenjem pov.
br. 43-2 od 03. 01. 1992. godine.

3.- Za veze sa neprijateljskom stranom, u svrhu rešavanja lokalnih incidenata, koristiti


dosadašnje veze između komande i kriznog štaba RH za Dalmaciju.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić

Akt se može uputiti


NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
Savo Kovačević, [v.r.] M.P.262

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

17
1992., siječanj 10.
[Knin]
Dopis Komande 9. korpusa JNA Intendantskoj upravi Saveznog sekretarijata za narodnu
obranu u kojem se traže nove oznake za kape kako bi svi pripadnici 9. korpusa imali
jednake oznake

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 334-1 STROGO POVERLJIVO
Dana 10. 01. 1992. g.

- Intendantskoj upravi – SSNO

Novo obeležavanje,
-traži–

262
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

85
1.- U jedinicama i komandama korpusa ima slučajeva različitog označavanja vojnika i
starešina, što često izaziva prepirke i neželjene posledice.
2.- Nedavno smo dobili nove oznake za šlem i to 20.000 komada.
3.- Hitno nam pošaljite 30.000 komada novih oznaka za kape za oficire i vojnike, 10 kom.
za oficire mornare i 3 za generala.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.263 M.P.264 M.P.265

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

18
1992., siječanj 13.
[Knin]
Zapovijed komandanta 9. korpusa JNA, general-majora Ratka Mladića, o proširivanju
zone odgovornosti 221. mtbr s ciljem učinkovitije obrane sinjsko-vrličkog smjera i
osiguranja lijevog boka 9. korpusa

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Strogo pov. br. 42-9 266 STROGO POVERLJIVO
13. 01. 1992. godine

Proširivanje zone
odgovornosti 221. mtbr,
n a r e đ e nj e.-

Na osnovu izvršene procene zone odgovornosti korpusa i snaga angažovanih na pojedinim


pravcima, a u cilju efikasnije odbrane Sinjsko – Vrličkog pravca i obezbeđenja levog boka
korpusa
N A R E Đ U J E M:
1.- Proširiti zonu odgovornosti 221. mtbr uključivanjem Svilaje i planine Dinare do njenog
grebena.
2.- Snage za posedanje i odbranu Sinjsko – Vrličkog pravca 1/221. (-1) i Cetinski odred TO
koji ulazi u sastav 221. mtbr.

263
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
264
 Prijemni pečat: Brzojav BRANIK br. 175, primljen 10. 1. 1992. u 21,00; obrađen u 21,10; predan u 21,20
sati.
265
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.
266
 Dopisano rukom.

86
3.- Za organizaciju odbrane i raspored snaga na ovom pravcu odgovoran je k-t 221. mtbr,
koji će izvršiti izviđanje pomenutog pravca i rasporediti snage po svojoj odluci.
4.- Ljudstvo iz 1. mtbr koje opslužuje sredstva podrške koja se nalaze na VP u rejonu
brane Peruća (bat. ZIS 76 mm M-42, haubička bat. 105 mm i MB bat. 120 mm) ostaje
na borbenim sredstvima do daljnjeg (do popune i obuke ljudstva iz 221. mtbr), nakon čega
izvršiti zamenu ljudstva.
5.- TG-1 pored sadašnjeg zadatka odbrane međurečja r. Čikola i Krka biti u gotovosti za
izvršavanje zadataka na Drniško – Šibenskom i Drniško – Splitskom pravcu.
6.- Rok za izvršenje ovog zadatka 16. 01. 1992. godine.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.]
M.P.267
Dostavljeno:
- Komandantu 221. mtbr
- Komandantu TG-1
- Operativno nastavnom organu
- Komandi 1. mtbr

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

19
1992., siječanj 13.
Obrovac
Izvješće Općinskog štaba Teritorijalne obrane Obrovac Štabu Teritorijalne obrane RSK o
odredu Teritorijalne obrane Obrovac, njegovoj popunjenosti ljudstvom i vojnom opremom,
suradnji s postrojbama JNA i stanju morala u postrojbi, te o stanju u postrojbama mjesne
straže na području općine Obrovac

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


OPŠTINA OBROVAC
ŠTAB TERITORIJALNE ODBRANE
BROJ: 47-1
Obrovac, 13. 1. 1992. godine
ŠTAB TERITORIJALNE ODBRANE
REPUBLIKE SRPSKA KRAJINA
KNIN
Veza: Vaše Naređenje broj 7/92 od 09. 1. 1992. godine
267
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

87
Odred TO Obrovac formiran je 9. 11. 1991. godine u Bilišanima. Popunjenost odreda
je oko 70%. Odred je stalno stacioniran u Kruševu u školi.
Pretpočinjen je k-di 180. brigade Benkovac, te je od 01. 1. 1992. godine na pozadinskom
obezbeđenju kod 405. pozadinske baze izuzev goriva. Gorivo još uvijek pada na teret
općine, odnosno Štaba TO Obrovac. U toku su razgovori i priprema da i vozila pređu na
pozadinsko obezbeđenje kod JNA što se tiče goriva.
Popunjenost Odreda MTS nije adekvatna. Još uvijek ima dosta boraca koji su zaduženi
puškama M-48, dok s druge strane ima dosta oružja koje je van kontrole (po kućama). Ovo
je jedan od osnovnih problema koji nismo uspjeli riješiti, budući da su ljudi koji su zaduženi
ovim oružjem podignuti u bataljon, pa nemamo ingerenciju nad njima.
Moralno-političko stanje jedinice nije na zavidnom nivou, a varira od jedinice do
jedinice. Najlošije stanje je u jedinici MZ Žegar, a kao svjetlije primjere možemo navesti
jedinice iz MZ Bilišani i Golubić.
U cjelini gledano na borbeni moral jedinica u mnogome negativno utiče pojava pljačke,
neodaziva pojedinaca i dezerterstvo.
Pored Odreda formirane su jedinice mjesnih straža po MZ. Obezbjeđenost ovih
jedinica MTS je još lošije nego u Odredu, a što se tiče pozadinskog obezbeđenja nemaju
ništa, već se hrane kod svojih kuća.

KOMANDANT TOO:
Jovo Dopuđ kap. I. kl., [v.r.]
M.P.268

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., Štab TO Obrovac, kut. 1.

20
1992., siječanj 14.
[Knin]
Borbeno izvješće Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u postrojbama
brigade te situaciji u zoni odgovornosti brigade

KOMANDA 221.mtbr VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 14-23 STROGO POVERLJIVO
14. 01. 1992. godine

BORBENI IZVEŠTAJ-
KOMANDI 9. K
(na ličnost puk. Kovačević Save)

268
 Okrugli pečat: Socijalistička Republika Hrvatska, Štab Teritorijalne obrane, Općina Obrovac.

88
1.- Podaci o neprijatelju:
- U toku dana 14. 01. 1992. godine nije bilo većih pokreta i provokacije u zoni odgovornosti
brigade osim oko 07,00 kada su pale dve mine iz MB u rejonu mosta preko r. Čikole u
Ružiću. Na provokaciju nije odgovarano.
2.- Raspored snaga brigade, stanje u jedinicama i na teritoriji u zoni odgovornosti brigade
bez promena u odnosu na jučerašnji izveštaj.
Stanje morala:
U toku jučerašnjeg dana, oko 16,00 iz 3/1. mtb dezertirala su 4 vojnika i to:
- desetar VNUČEC JOSIP iz Pregrade, odneo nož i dve ROB,
- desetar MATAJIĆ DANKO iz Slavonskog Broda, odneo AP 223137, nož, RAP sa
municijom i jednu ROB,
- vojnik REDŽEPI IMER iz Kumanova, odneo nož,
- vojnik MEMETI NEHAT iz Preševa, odneo AP 505853, nož i dve ROB.
Najverovatniji pravac bekstva je s. Ercegovci-s. Šuljci-s. Močići. U toku su potražne radnje.
U istoj jedinici oko 19,00 h došlo je do prepirke oko upućivanja na dužnost grupe vojnika, te
je tom prilikom KO Konatar Vuk ispalio dva metka u plafon. Delić zrna koje je rikošetiralo
okrznulo je po licu vojnika Avramović Avrama, koji je posle zbrinjavanja rane vraćen u
jedinicu. Slučaj se ispituje i biće preduzete odgovarajuće mere, o čemu ćete biti upoznati.
- U toku dana K-du brigade obišao je K-dant 2. VO sa saradnicima, i upoznao se sa
rasporedom i zadatkom brigade, kao i sa sveukupnim stanjem u istoj.
3.- Utrošak municije: Metak 12,7 mm ......... 70 kom, neopravdano i bit će pokrenut
postupak prema prekršiocu.
4.- Predlog odluke po prethodnom izveštaju.
5.- Zahtevi po prethodnom izveštaju.

HS/HS
Kucano u dva primerka i
dostavljeno:
- K-di 9.K
- arhivi
za K O M A N D A N T
M.P.269 pukovnik
Borislav Đukić, [v.r.] M.P.270

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

269
 Prijemni pečat: Str. pov. 4-119, 14. 1. 1992. Dopisano rukom.
270
 Okrugli pečat: Komanda 221. motorizovane brigade.

89
21
1992., siječanj 14.
[Benkovac]
Dnevno operativno izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o situaciji u zoni
odgovornosti brigade, stanju u postrojbama brigade te o reakcijama i stavu pripadnika
brigade prema dolasku mirovnih snaga UN-a na krizno područje Republike Hrvatske

KOMANDA 180. mtbr


Str. pov. br. 3-21
14. 01. 1992. godine

Dnevni operativni
izveštaj – dostavlja –

Komanda 9. korpusa
- operativnom dežurnom –

1. Stanje u potčinjenim jedinicama


- stanje b/g u jedinicama je nepromjenjeno kao i u jedinicama TO, prema izveštaju iz
jedinica.
- u toku dana nije bilo sukoba jedinica JNA sa paravojnim formacijama neprijatelja.
2. Stanje morala u jedinicama je nepromjenjeno u odnosu na protekli dan.
3. Stanje na teritoriji
- stanje na kriznom području i u zoni odgovornosti je mirno,
- međunacionalnih oružanih sukoba nije bilo.
4. Vanrednih događaja nije bilo.
5. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji je bez posebnih promena.
6. Zaključak: nije bilo oružanih provokacija, primirje se za sada poštuje.
Upućivanje mirovnih snaga UN radi zaštite građana na teritoriji Hrvatske gde je
većinsko srpsko stanovništvo, borački sastav 180. mtbr uglavnom prihvata sa rezervom i
nepoverenjem. Borački sastav Republiku Srpska Krajina ne smatra teritorijom Republike
Hrvatske i izražava sumnju da mirovne snage UN mogu zaštititi srpski narod od ustaških
snaga i najezde fašizma. Reakcije i mišljenje boračkog sastava 180. mtbr mogu se svesti pod
sledeće:
1. Borački sastav se opredjeljuje za mirni, ali pod uslovom da se sačuvaju rezultati dosadašnje
borbe.
2. Da se izvrši razgraničenje sa RH, a zatim da se angažuju mirovne snage UN radi kontrole
i obezbeđenja granica a ne teritorije RSK.
3. Borački sastav ne prihvata demobilizaciju RSK već se opredjeljuje za ostanak JNA na
ovim prostorima koja će biti garant narodu. Narod RSK ne želi da se odvaja od svoje
JNA.
4. Borački sastav smatra da treba izvršiti korekciju u sporazumu o angažovanju mirovnih

90
snaga UN i tražiti pravedno rešenje za srpski narod, ali ni jedno rješenje ne zasnivati na
poverenju u hrvatsku vlast.
DEŽURNI RUKOVODEĆI
Major
Danilo Čobović s.r.
M.P.271 M.P.272 M.P.273

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

22
1992., siječanj 15.
[Knin]
Završna riječ komandanta 9. korpusa JNA, general-majora Ratka Mladića, na
savjetovanju o borbenoj spremnosti u 1991., s iznesenim planovima i zadacima 9. Korpusa
JNA za 1992. godinu

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 43-30 274 STROGO POVERLJIVO
15. 01. 1992. god.
Završna reč i zadaci komandantima
jedinica 9. K.-
KOMANDI a/a
U prilogu akta dostavljamo vam završnu reč i zadatke komandanta 9. korpusa sa savetovanja
o b/g za 1991. godinu.
Postavljene zadatke komandanta 9. korpusa ugradite u planove rada komandi.
GD/LjB
NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Sava Kovačević, [v.r.]
M.P.275
Dostavljeno svim jedinicama
korpusa.
[…]276
271
 Prijemni pečat: Str. pov. br. 4 – 127, 14. 1. 1992. Dopisano rukom.
272
 Prijemni pečat: Brzojav LOTOS br. 65, primljen 14. 1. 1992. u 18,20; obrađen u 18,25; predan u 18,30
sati.
273
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.
274
 Dopisano rukom.
275
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
276
 Priređivači su izostavili dio teksta iz izvornika.

91
----------
ZAVRŠNA REČ I ZADACI

Drugovi,
Pažljivo sam saslušao Vaše referate. Na prvo mesto ističem ozbiljnost i trud koji su uložili
organi Komande korpusa, organi Vaših komandi i Vi lično na pripremi i realizaciji ove
naše, redovne i planske aktivnosti.
Iz Vaših referata sam sagledao stanje, probleme i poteškoće sa kojima se suočavate u
jedinicama i zonama odgovornosti i uočio želju i pravilnu orjentaciju da se planskim radom,
uz puno angažovanje svih subjekata jedinice i uz pomoć organa K-de korpusa i saradnju
sa štabovima TO i organima vlasti na terenu uporno radi na dogradnji i osposobljavanju
komandi i jedinica i podizanju njihove b/g na nivo potreba rata i složenosti zadataka koji
su pred nama ili će nam biti postavljeni.
U sklopu prijema dužnosti k-nta, sa delom starešina obišao sam sve jedinice i tom prilikom
sam sagledao samo deo rezultata koje ste postigli od kojih su mnogi za svaku pohvalu. U
prvom redu ističem hrabro držanje Vas i Vaših jedinica u dosadašnjim dejstvima kojim
ste omogućili zapažene rezultate korpusa u borbama sa ustaškim formacijama. U zoni
korpusa je sprečen genocid nad nedužnim stanovništvom, a odlučnim i smelim dejstvima
smo prinudili neprijatelja da deblokira naše snage u garnizonima Sinj, Zadar, Drniš, Sveti
Rok, Šibenik i Split.
Dejstvima korpusa spašeni su mnogi životi porodica AVL i GL, naših drugova u blokiranim
garnizonima i stanovništva koje nije prihvatilo nacističko-ustašku strahovladu vrhovništva
Hrvatske. Postignuti uspesi, dug prema našim palim drugovima i uprte oči njihovog
potomstva i rodbine, vreme i situacija u kojoj se nalazimo, poverenje naroda i narodnosti
i naše predpostavljene komande u naš korpus kao i naš dug prema zajedničkoj nam majci
otadžbini moraju nam biti stalan motiv i inspiracija za nove rezultate i dostignuća. Ovo
nam mora biti stalno izvorište snage i inspiracija za motivisanje sebe i svojih sastava.
Na osnovu Vaših referata, zadataka koji stoje pred nama, situacije i vremena u kome živimo
i radimo, pred sve nas i naše sastave kojim komandujemo, postavljam sledeće zadatke:
1.- Štab K-de korpusa će u saradnji sa ostalim organima komande detaljnije izučiti referate
k-nata jedinica i na bazi istih kao i postavljenih pitanja i zahteva komandanata sačiniti
Plan pružanja pomoći komandama – ustanovama i jedinicama u cilju što efikasnijeg i
uspešnijeg njihovog rada u narednom periodu. Planove dostaviti podčinjenim jedinicama.
Rok: 20. 01. 1992. godine.
2.- Težišni zadatak svakog nivoa RiK i svakog starešine jeste praćenje situacije u zoni –
rejonu odgovornosti, prikupljanje podataka o neprijatelju, proučavanje istih, procena
njegovih namera i mogućnosti i na bazi toga preduzimanje mera i postupaka da se pripremi
svaki pojedinac i kolektiv kao celina da se efikasno odgovori svakom pokušaju neprijatelja
da u slučaju prekida primirja preduzme agresivne akcije. Otuda je potpuna b/g i visok
stepen spremnosti svakog pojedinca i kolektiva u korpusu da bude na nivou vremena i
poverenog zadatka ne samo potreba već i osnovni zadatak i temelj svih rezultata koji se od
nas očekuju.
Rok: Trajan zadatak.

92
3.- Pravilnim shvatanjem, doslednim tumačenjem i upornim zalaganjem sprovesti sve
napore i odluke predpostavljene K-nde, ŠVK, Predsedništva zemlje kao i Međunarodne
zajednice koje obezbeđuju mirno i pravedno razrešenje krize u našoj zemlji.
Istovremeno preduzimati sve mere i obezbediti potpunu b/g i spremnost vaših sastava
da se odbije svaka provokacija i spreči eventualna ofanziva neprijatelja koju je nagovestio
vrhovnik Tuđman277 rečima da će Knin dobiti uz pomoć UN ili silom oružja.
Rok: Trajan zadatak.
4.- Organizacijsko-formacijskom ustrojstvu i izgradnji jedinica posvetiti punu pažnju
i obezbediti da svaki vojnik, GL i starešina zna svoje mesto, obaveze i zadatke i da ih
dosledno izvršava. Stalno jačati kolektive mobilizacijom i popunom sa čitave teritorije zone
odgovornosti i šire. Hrabrim, odlučnim, disciplinovanim i odgovornim dati podršku i
omogućiti brže napredovanje.
Kolebljive, nedisciplinovane kao i sve sklone porocima, kriminalu, pljački, paljevinama,
nasilju, iživljavanju i drugim protivpravnim aktima i radnjama diskvalifikovati, odstranjivati
iz jedinica, a u težim slučajevima narušavanja ZOS u OS i odredbi međunarodnog RP
lišavati slobode i krivično goniti.
Rok: Trajan zadatak.
5.- Sva lica koja su stavila oznake nepropisane za označavanje JNA, TO i milicije RSK
pozvati da se uključe u jedinice pod navedenim oznakama ili novim, kojih deo imamo. U
slučaju neprihvatanja razoružati i udaljiti iz zona dejstva.
Rok: 20. 01. 1992. godine.
6.- Obuka i vaspitanje mora nam biti stalna briga. Izvoditi je intenzivno u primirju i u
sastavima van dodira sa neprijateljem. Izdići je na nivo zahteva jedan metak, jedan cilj.
Posebnu pažnju posvetiti obuci pešadije, izviđačkih jedinica, jedinica za PD i PT dejstva,
protivoklopnih sastava i poslužilaca na PO sredstvima, ARJ PVO, kao i ostalih jedinica
rodova – službi za odbijanje napada iz VaP. Merama PVZ ubuduće posvetiti punu pažnju.
Kroz obuku obezbediti punu zamenljivost osnovnih dužnosti u okviru posluga i posada, a
kroz obuku starešina iste osposobiti za dužnost FM, srodnu i višu.
Kroz obuku i vaspitanje obezbediti primeran red i disciplinu, visok nivo svesti i primeran
vojnički izgled i ponašanje, u borbi i van nje, svakog pripadnika jedinice.
Osposobiti jedinice da samostalno i u sastavu više jedinice uspešno vodi borbu sa 2-3 puta
jačim snagama neprijatelja.
Nosioce nevojničkog ponašanja razobličiti i adekvatno sankcionisati, obrijati, podšišati i
urediti vojnike i starešine i srediti jedinice.
Rok: za sređivanje jedinica do 14. 01. 1992. godine, a ostalo trajan zadatak.
7.- Organizovati i sprovesti kurseve.
a) Na nivou pukova – brigada:
- Kurs KO u trajanju 5-7 dana
- Kurs KV MB 82 i 120 mm i starešina VP u trajanju 5 dana
- Kurs poslužilaca (nišandžija) na složenijim sistemima prema vašim odlukama
b) Na nivou K-de korpusa:
- Kurs KČ – baterija u trajanju 5 dana

277
 Franjo.

93
- Kurs k-ta bat.-div. u trajanju 5 dana
- Kurs ČS i ref. opšt. posl.278 u bat.-div. i fin. org.279 u brigadi u trajanju 3-4 dana
- Kurs organa za obaveš.-bezb. posl.280 u bataljonu, puku – brigadi u trajanju 3-4 dana
- Kurs Pozad.281 organa u bat. – brigadi 3-4 dana.
Kurseve planirati i sprovesti od 25. 01. - 25. 02. 1992. g. prema Planu i programu koje će
razraditi organi K-de K.
Rok: do 22. 02. 1992. god.
8.- Rad na izgradnji borbenog morala prilagoditi zahtevima vremena, situaciji i zadacima
jedinica. Osloboditi se dogmi, fraza i mirnodopskih šema. Prestati sa praksom notiranja
problema, prepričavanjem i opisivanjem slučajeva. Okrenuti se životu i menjati svest svih
pripadnika da se ne merimo po tome šta smo dobili već po tome šta smo dali od sebe i
kakvi su nam efekti u borbi.
Ravnati se i porediti sa najhrabrijim, najodgovornijim koji su svoje snage stavili u odbranu
slobode i mira svih naših naroda i narodnosti koji Jugoslaviju shvataju i prihvataju kao
zajedničku domovinu.
Organe za MR isturiti na težište dejstava i usmeriti na osnovne probleme koji su na putu
još većih rezultata.
Organe pravosuđa angažovati na efikasnom suzbijanju svih neljudskih, nečasnih i
protivpravnih radnji i postupaka, a dezertere, sabotere, petokolonaše, špijune, palikuće,
nasilnike, lopove, pijanice i sve nosioce nezakonitog postupanja izvesti pred sud i izricati
adekvatne mere.
Za hrabro i odlučno držanje u borbi i izvršavanje zadataka u jedinici predlagati odgovarajuće
stimulativne mere, a sa primerima pregalaštva i junaštva upoznati sastave jedinica, korpusa
i predpostavljene nivoe RiK.
Prekinuti sa praksom da pred svakim i svugdje pričamo o radu i dejstvima, uvesti rad, a
priču o našem radu i rezultatima prepustimo vremenu posle rata.
Kontakte sa novinarima i medijima svesti u granice izdatih naređenja koja su regulisala ova
pitanja. Davanje bilo kakvih izjava za razne listove, TV i radio nije dozvoljen bez Plana i
odobrenja ove Komande.
Rok: Trajan zadatak.
9.- PoOb mora biti stalna briga svih nivoa RiK. Učiniti sve da se po normama i kriterijima
borci i jedinice obezbede svim sledujućim i pripadajućim sredstvima.
Posebnu pažnju posvetiti zbrinjavanju ranjenih i bolesnih, a izuzetnu brigu i pažnju posvetiti
zbrinjavanju porodica poginulih i ranjenih drugova kao i porodica starešina izmeštenih iz
garnizona u Sloveniji i Hrvatskoj.
Utrošak municije svesti na zahtev rata i mogućnosti dotura; 1 metak – 1 cilj. Enormni
utrošci municije, goriva, r/d su posledica nediscipline vatre i delovanje lopova, kriminalaca
i mafijaša u našim redovima koji su na razne načine krili i otuđivali municiju, gorivo pa
čak i naoružanje.
Sprečiti krađu novca preko lažnih spiskova, a nosioce svih vrsta krađe, pljačke i otimačine
278
 Referent opštih poslova.
279
 Financijskih organa.
280
 Obaveštajno-bezbednosne poslove.
281
 Pozadinskih.

94
vojne i civilne imovine u jedinici i zoni odgovornosti odmah hapsiti i privoditi organima
gonjenja.
Čuvanje i održavanje naoružanja, municije, MES, uređaja i MTS izdići na nivo kulta jer od
njihovog stanja i ispravnosti i naše obučenosti i znanja da ih upotrebimo ovise naši životi.
Kontrolu zakonitosti u MFP i raspolaganju sa imovinom podići na još veći nivo i sprečiti
zloupotrebe svih vrsta.
Posebnu pažnju posvetiti ličnoj higijeni, smeštaju i zaštiti ljudstva i MS od loših meteo
uslova.
Disciplinu saobraćaja zaoštriti i sprečiti svaki vid samovolje i neplanske upotrebe m/v.
Rok: Trajan zadatak.
10.- Sa civilnim vlastima preduzeti sve mere na zaštiti imovine lica koja su napustila
domove, rešavati komunalne, socijalne i druge probleme, zbrinuti stoku koja luta i stvoriti
uslove za normalne uslove ž/rada 282 ljudi u zoni korpusa.
Sa civilnim vlastima uspostaviti prisnu i korisnu saradnju u interesu borbe jačanja b/g
jedinica.
11.- Na svim nivoima podići bezbedonosnu zaštitu na veći nivo.
U primirjima su se po pravilu do sada po zoni, ubacivanjem i na razne druge načine kretali
razni provokatori, špijuni, emisari domaći, evropski i svetski, diverzantske i terorističke
grupe koje su nam, koristeći nebudnost pojedinaca, nanele znatne gubitke. Gubici u
primirjima su najveći, zatim dolaze gubici nastali kao posledica samoranjavanja, nepravilnog
rukovanja oružjem, alkoholisanje, saobraćaj i slično, a tek na 3. mestu su gubici u borbama
koji su najmanji. Ovo ukazuje da smo bezbednost prepustili stručnim organima što je
katastrofalna greška.
Svaki pripadnik našeg korpusa i stanovnik u zoni K koji nam je naklonjen mora biti
obaveštajni i bezbedonosni organ i tražim da bude zadejstvovan.
Izdaji više nema mesta, bilo je toga i previše.
Zahtevam da se odlučno uhvatimo u koštac sa saboterima, izdajnicima, lopovima,
mafijašima, kriminalcima svih boja i nosiocima četništva i antiarmijskog raspoloženja.
Zonu korpusa od nabrojanih i onih koji su im oslonci pohapsiti, razoružati i privesti
organima gonjenja.
Krađu oružja, municije, goriva, guma, r/d, novca, imovine građana od igle do videa i
mikroskopa i slično sprečiti po svaku cenu.
Označavanje vojske van propisanih u JNA, TO i miliciji izbaciti do 11. 01. 1992. godine.
Zabranjujem pojedinačno hodanje naoružanih vojnika i starešina sa dugim oružjem u
Kninu i Benkovcu i ulazak sa istim u javne lokale, ustanove i k-de.
Najstrožije zabranjujem otvaranje vatre u znak slavlja na slavama, utakmicama i drugim
slučajevima.
Vatru u zoni otvarati prema naređenju koje reguliše prava i nadležnosti otvaranja iste.
Samovoljno ispaljenu municiju naplaćivati po maksimalnoj ceni, a samovoljne uzimati na
disciplinsku i krivičnu odgovornost.
Sredstva ratnog plena knjižiti, rasporediti i zadužiti.
Zaštiti odluka CV, KM, K-nata, a posebno prenošenja informacija posvetiti punu pažnju.

282
 Života/rada.

95
Udaljiti sa KM sva sumnjiva i nepozvana lica. Preko telefona i RU prenositi samo informacije
putem dokumenata KZ.
Rok: Trajan zadatak.
12.- Sa organima teritorije pokrenuti ratnu proizvodnju u raspoloživim kapacitetima i u što
većoj meri zadovoljiti što više potreba i zahtjeva jedinica.
Rok: Trajan zadatak.
13.- Najvažnijim smatrati zadatak maksimalnog poštovanja primirja i stvoriti uslove da se
realizuje naređenje PSFRJ i NGŠ i uz pomoć MZ snaga UN pravedno reši kriza u zemlji
i obezbedi trajan mir, istovremeno pripremiti sve sastave da se efikasno odgovori u slučaju
kršenja primirja od strane neprijatelja i eventualnog njegovog ofanzivnog dejstva i želje da
nasilno upadne u zonu slomiti mu napadnu moć i naneti mu poraz.
14.- Pripremiti se za doček i rad k-ta 2. VO u zoni korpusa i Plan realizovati u potpunosti.
Obezbediti punu bezbednost na RT i pravcima kretanja, a RT primerno pripremiti.
15.- Eksponate oružja, oruđa, uboj.283 i drugih sredstava neprijatelja doturati K-di (ONO)
radi pripreme i prezentiranja na izložbi zarobljene opreme, naoružanja, MS, dokumenata i
dokaznog materijala o zlodelima neprijatelja.
RM/LjB
KOM A NDA N T
general-major
Ratko Mladić, s.r.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

23
1992., siječanj 15.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o paljenju katoličke crkve
u Maljkovu i pljačkanju hrvatskih kuća u zoni odgovornosti 9. korpusa JNA

KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. br. 42-11284
15. 01. 1992. godine
- KOMANDI 2. VOJNE OBLASTI
Veza: Vaš telegram pov. br. 25/142-35 od 14. 01. 1992. godine

1.- Tačna je informacija da je crkva zapaljena u s. Maljkovo (zapadno od jezera Peruča), jer
su iz nje oružane snage Hrvatske otvarale vatru. Radi se o jednoj DTG koja je bila ubačena.
U toku dejstva došlo je do požara i crkva je izgorela. Vodi se istraga ovog slučaja.
283
 Ubojitih.
284
 Dopisano rukom.

96
2.- U vezi tvrdnje da se sa 15 kamiona iz Knina vršila pljačka i odvožena imovina iz
Hrvatskih kuća, istina je sledeća. Sa 15 motornih vozila izvršen je prevoz ljudstva za smenu
vojnika na položaju u tom rejonu.
3.- Komanda korpusa preduzima mere da se ovakvi slučajevi ne ponove te da se dosledno
poštuje sporazum o primirju.

NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Savo Kovačević, [v.r.] M.P.285 M.P.286 M.P.287

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.

24
1992., siječanj 15.
[Benkovac]
Dnevno operativno izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o situaciji u
zoni odgovornosti brigade, iseljavanju Hrvata iz sela Lisičić te zahtjevu stanovnika srpske
nacionalnosti iz sela Radašinovci i Vrana da JNA oslobodi njihova sela

Komanda 180. mtbr


Str. pov. br. 3-24
15. 01. 1992. godine

Dnevni operativni izveštaj,


dostavlja –

Komandi 9. korpusa
/operativnom dežurnom/

1. Jedinice brigade nalaze se u defanzivnoj poziciji, apsolutno poštujući primirje. Primirje


poštuju i hrvatske paravojne formacije.
2. Moralno stanje jedinica i brigade je stabilno i na nivou koji obezbeđuje izvršenje
borbenog zadatka.
3. U rejonu Karinskog mora primjećen je ustaški poljoprivredni avion.
Iz sela Lisičića organizovano je u Zadar iselilo 21 osoba hrvatske nacionalnosti. Vlasti u
Benkovcu su odobrile ovo iseljavanje. Delegacija iz s. Vrana i Radašinovci traži od komande
brigade da se oslobode ova sela, obzirom da se nalaze na teritoriji Republike Hrvatske. U
285
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
286
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 253, primljen 15. 1. 1992. u 13,15; obrađen u 14,30; predan u 15,30
sati.
287
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

97
samom zahtevu ističu da u ovim selima živi oko 30 posto Srba i ako ih JNA ne oslobodi da
će se oni samoorganizovati i sami osloboditi ova sela. K-dant je ukazao na štetnost ovakvog
avanturizma i traži od građana da ničim ne ugroze sklopljeno primirje.
4. Vanrednih događaja u zoni odgovornosti nije bilo.
5. U zoni odgovornosti brigade nije bilo posebnih bezbednosno-samozaštitnih problema.

Dežurni operativni
potpukovnik
Tihomir Milanović, s.r.
M.P.288 M.P.289 M.P.290

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6036.

25
1992., siječanj 16.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA o maltretiranju i iseljavanju stanovništva hrvatske
nacionalnosti iz zone odgovornosti 9. korpusa te mjerama koje treba poduzeti da se takve
pojave spriječe

Komanda 9. korpusa
Pov. br. 83-1
16. 01. 1992.291 god.

Iseljavanje stanovništva hrvatske


nacionalnosti iz zone odgovornosti
9. K
- dostavlja. –

U zoni odgovornosti korpusa uočene su pojave da pojedinci i određene grupe ljudi srpske
nacionalnosti vrše različite pritiske na stanovništvo hrvatske nacionalnosti. Osnovni
zamisao pritiska je da se stanovništvu utera strah od fizičke likvidacije kako bi napustilo
svoje domove i iselilo se u Republiku Hrvatsku.
Da bi se pojave pritiska otklonile i stanovništvu hrvatske nacionalnosti obezbedila pravna
i druga sigurnost,

288
 Prijemni pečat centra veze: Brzojav LOTOS br. 74, primljen 15. 1. 1992. u 16,30; obrađen u 16,45; predan
u 17,20 sati.
289
 Prijemni pečat: Str. pov. 4 – 137, 15. 1. 1992. Dopisano rukom.
290
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.
291
 U izvorniku pogrešno napisano 1991.

98
NA R EĐU JEM

1.- Jedinice u svojoj zoni odgovornosti preduzeće sve potrebne mere iz svoje nadležnosti
da se spreče pojave i postupci čiji je osnovni motiv pritisak na stanovništvo hrvatske
nacionalnosti da napuste svoje domove.
2.- Komande jedinice stupiće u kontakt sa nadležnim civilnim organima vlasti u svojoj
zoni i sa njima se dogovoriti o merama i postupcima za sprečavanje svih vrsta pritiska na
stanovništvo hrvatske nacionalnosti.
3.- Stanovništvu hrvatske nacionalnosti mora se pružiti maksimalna bezbednost i druga
zaštita u skladu sa Ustavom i zakonima SFRJ i RSK.
4.- Za sva pitanja i eventualna objašnjenja u vezi sa realizacijom ovog naređenja obratiti se
pukovniku Marjanović Petru preko OC komande korpusa ili na telefon 21-86.

PM/ZZ

Koma nda nt
general-major
Ratko Mladić, s.r. M.P.292

Dostavljeno telegramom: K-di 1., 180. i 221. mtbr, 2. i 3. brTO, 9. map i 557. mpoap,
Komandi grada Drniša i poštom Komandi bataljona vojne policije.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 5012.

26
1992., siječanj 16.
[Benkovac]
Dnevno operativno izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u
postrojbama brigade, aktivnostima Hrvatske vojske i situaciji u zoni odgovornosti brigade

KOMANDA 180. mtbr M.P.293


Str. pov. br. 3-26
16. 01. 1992. godine
Dnevni operativni izveštaj
d o s t a v lj a.-
Komandi 9. korpusa
- operativnom dežurnom –

292
 Prijemni pečat: Komanda 557. mešovitog po artiljerijskog puka, pov. br. 83-1, 19. 1. 1992.
293
 Prijemni pečat: S. pov. br. 4 – 147, 16. 1. 1992. Dopisano rukom.

99
1. Stanje b/g u jedinicama brigade je nepromjenjeno, kao i jedinicama TO.
Naše jedinice poštuju primirje. Paravojne formacije Hrvatske juče su u 17,30 i 20,15
otvarale vatru iz streljačkog naoružanja po našim položajima (jedinicama) na Crnom.

2. Stanje morala u jedinicama je nepromjenjeno. Vojni obaveznici iz Srbije najavljuju da će


posle 45 dana napustiti jedinicu. Sa istima je obavljen razgovor, upoznati su sa naredbom
Vrhovne komande i predočene su im posledice samovoljnog napuštanja jedinice.

3. Stanje na teritoriji je mirno.

4. U jedinici je bio jedan vanredni događaj. Dva vojnika iz OKB su samovoljno napustila
jedinicu i privatnim vozilom napravili saobraćajni udes kod kasarne u Benkovcu. Vozilom
kojim je upravljao vojnik Rucnov Valerijan iz VP 4810/98 udario je u parkirano vozilo
pored puta. Pri tome je suvozač vojnik Stojanovski Živojin iz VP 4810/98 teže povređen,
povređena mu je vilica – otvoren prelom. Prebačen je u medicinski centar u Knin. Rucnov
Valerijan je bio ugruvan. Zadržan je u ambulanti. Na m/v je pričinjena znatna materijalna
šteta.

5. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji je bez promjena.

DEŽURNI OPERATIVNI
major
Slobodan Jovanović s.r. M.P.294 M.P.295

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

27
1992., siječanj 16.
[Knin]
Borbeno izvješće Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u postrojbama
brigade, situaciji i aktivnostima hrvatskih snaga u zoni odgovornosti brigade, uspostavi
izmještenog komandnog mjesta brigade te zapaljenoj kući u Siveriću

KOMANDA 221. mtbr M.P.296


Str. pov. br. 14-27
16. 01. 1992. godine
OV u 16,00 č
294
 Prijemni pečat: Brzojav LOTOS br. 82, primljen 16. 1. 1992. u 16,35; obrađen u 16,45; predan u 17,00
sati.
295
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.
296
 Prijemni pečat: Str. pov. 4 – 154, 16. 1. 1992. Dopisano rukom.

100
Komandi 9. korpusa
Na ličnost puk. Kovačević Save
Borbeni izveštaj,
dostavlja.-
1.- Podaci o neprijatelju:
Dana 16. 01. 1992. u 09,00 časova neprijatelj je otvorio mitraljesku vatru sa dva rafala iz
rejona Kurbašuša i Moseća po mehanizovanoj četi koja je razmeštena u rejonu mosta na
reci Čikoli. Jedinica nije odgovorila na vatru.
Drugih provokacija od strane neprijatelja u zoni naše odgovornosti nije bilo.
2.- Raspored snaga brigade, stanje u jedinicama i na teritoriji u zoni odgovornosti brigade
bez promene.
- Dana 16. 01. 1992. godine uspostavljeno IKM brigade prema ranijem predlogu.
Potpukovnik Milenković Cvetko postavljen je za k-danta IKM-a sa grupom starešina. Sve
starešine su iz sastava 221. mtbr.
- Poručnik Stankov Dušan k-dir tenkovske čete na statusu lečenja od 14. 12. 1991. godine
nije se javio u jedinicu. Ranije se samoranio. Od septembra meseca duže vremena proveo
na lečenju, a zadnje vreme provodi na bolovanju po preporuci neuropsihijatra. Do sada smo
pokretali potragu i krivičnu prijavu zbog dezerterstva.
- U s. Siveriću oko 07,30 č zapaljena je kuća (vlasnik kuće nalazi se na privremenom radu
u Njemačkoj) uspjeli smo saznati da se preziva Oda.297 Prema nekim podacima iz te kuće
nema niko pripadnik ZNG i MUP-a te cijenimo situaciju da se drže lojalno, te da su kuću
zapalili ekstremisti HDZ-a.
3.- Problemi u jedinicama po prethodnom izveštaju.
4.- Utroška municije nije bilo.
5.- Predlog odluke po prethodnom izveštaju.
6.- Zahtevi po sledećem:
- molimo da se hitno obezbedi popuna sa v/o po zahtevu, koji je dostavljen telegramom
pov. br. 5-19 od 13. 01. 1992. godine org. mob.298 odseku K-de 9. korpusa.
- U vojničkom servisu 221. mtbr više ne postoji cipela (čizama) sa povišenim sarama.
Zahtevamo da se nađe rešenje za popunu sa određenim količinama i brojevima, kako bi
mogli izvršiti zamenu pocepanih čizama za vojne obaveznike.
KOMANDANT
pukovnik
Borislav Đukić M.P.299 M.P.300

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
297
 Vjerojatno se radi o prezimenu Odak.
298
 Organizacijsko-mobilizacijskom.
299
 Prijemni pečat: Brzojav SELO br. 60, primljen 16. 1. 1992. u 16,35; obrađen u 16,40; predan u 17,00 sati.
300
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

101
28
1992., siječanj 17.
Benkovac
Izvješće Općinskog štaba Teritorijalne obrane Benkovac Štabu Teritorijalne obrane RSK
o stanju borbene spremnosti i aktivnostima Štaba i postrojbi Teritorijalne obrane na
području općine Benkovac

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA


OPŠTINA BENKOVAC STROGO POVJERLJIVO
ŠTAB TERITORIJALNE ODBRANE
Broj: strogo pov.
Benkovac, 17. 01. 1992. godine.

Izvještaj o b/g TO dostavlja

ŠTABU TO RS KRAJINA
KNIN

Veza Vaš akt str. pov. broj: 7/92 od 09. 01. 1992. g.

1. MOBILIZACIJSKA GOTOVOST

Štab TO od formiranja Benkovačke brigade TO i potpočinjavanja iste K-di 9. K., u


ovom momentu rukovodi i komanduje sa sljedećim sastavima:
1. Štab i zaštitno štabna-četa
2. Četiri bataljona TO MZ-prostorne strukture
3. Protivdiverzantski vod TO.
4. Br. TO.301
Što se popunjenosti sa Ž/S tiče, jedinice su 100% popunjene, međutim, starosna
struktura i ukupna borbena spremnost, ovo se isključivo odnosi na prostornu strukturu, su
na veoma niskom nivou.
Jedinice prostorne strukture su veoma slabo popunjene u odjeći i obući (oko 20%), a
naoružanje istih je kalibra starije proizvodnje. Takvog naoružanja u tim jedinicama ima
oko 60% od ukupnog brojnog stanja.
Štab, zaštitno-štabna četa i Protivdiverzantski vod TO su svakodnevno 24 sata angažirani,
dok jedinice prostorne strukture upotrebljavamo na principu smjena (jedna u punoj b/g, a
druga u rezervi na odmoru).
Najveći problem upotrebe jedinica prostorne strukture je u tome što praktično u potpunosti
nedostaje odgovarajući starješinski kadar. RiK sa tim jedinicama ostvarujemo direktno
starješinama iz Op ŠTO zaduženim za pojedine jedinice i rejone.
Ovaj Štab je formirao Benkovačku brigadu TO i obavio cjelokupnu popunu sa ljudstvom,
301
 Dopisano rukom.

102
naoružanjem i svim potrebnim TMS. Organizovali smo i dali na upotrebu brigadi sve
raspoložive kapacitete (kuhinje, namještaj, sredstva veze i ostalo): o br. TO … u 9. K,
pop.302 br. je 97% - 50% kom.303 kadra.304
Da bi u ovom momentu povećali b/g jedinica prostorne strukture na viši nivo potrebno bi
bilo učiniti sledeće:
- opremiti pripadnike potrebnim količinama In MS,
- naoružanje starije proizvodnje i kalibara zanoviti potrebnim količinama savremenijeg
naoružanja.

2. MORALNO-POLITIČKO STANJE U JEDINICAMA

Borbeni moral kod pripadnika jedinica TO je na zadovoljavajućem nivou. Spremnost


boraca da se suprotstave napadu neprijatelja je stalno prisutna.
Na borbeni moral veoma negativno se odražava prisutnost opće pljačke materijalnih
dobara od kojih pripadaju podjednako svim strukturama OS. Posebno zabrinjava inertnost
i nesposobnost službi i organa čiji je zadatak da suzbijaju takve negativne pojave.
U našim sastavima ima veoma malo drugih negativnosti kao što su dezerterstvo,
napuštanja borbenih položaja i slično. u br. TO bilo, sada …305
Najnovija politička zbivanja na našoj i svjetskoj političkoj sceni snažno se odražavaju
na borbeni moral i spremnost jedinica za odbranu Krajine. Sve više je prisutan stav da se
Krajina brani svim sredstvima do poslednjeg čovjeka.
Pripadnici TO ne pristaju na nikakva razoružavanja, ako se to isto ne učini sa snagama
sa kojima smo u ratu.
Nedostaje politički rad - … cilja, mj.306 cilj, pravni sistem ne postoji.307

3. POZADINSKO OBEZBEĐENJE

Formiranjem jedinca brigade TO Benkovac počinje da djeluje i pozadinsko obezbjeđenje.


Problema u početku je bilo dosta, a jedan dio ih je ostao i do danas nerješen. Urađeno je
sljedeće:
1. Jedinice su osposobljene da samostalno djeluju po int.308 obezbeđenju, po sanitetskom
obezeđenju, po materijalno tehničkom obezbeđenju i po saobraćajnom obezbeđenju.
Problemi po pojedinim službama su sljedeći:
a) Intendantsko obezbeđenje
Jedinicama brigade TO nedostaje kvalitetnih odjela naime vojska je obučena 70% u stare
čojane uniforme. U brigadi fali 100 pari čizama koje nedostaju, a starih ima pretežan broj
ljudi. Košulja fali oko 700 kom, fali 420 deka, zatim fali izviđačkih odjela oko 40 kom, u

302
 Popunjenost.
303
 Komandnog.
304
 Nejasno u izvorniku, rečenica dopisana rukom.
305
 Nejasno u izvorniku, rečenica dopisana rukom.
306
 Mjesečni.
307
 Nejasno u izvorniku, rečenica dopisana rukom.
308
 Intendantskom.

103
jednom bataljonu fali kuhinja AP a sada imaju jednu staru koja nezadovoljava radi starosti.
Ovo se odnosi na jedinice brigade TO Benkovac dok jedinice prostorne strukture od svega
ovoga nemaju ništa, osim što jedan mali broj boraca imaju stare šinjele. Ovdje nailazimo
na problem snabdjevenosti sa artiklima ishrane za jedinice koje su ostale pod direktnom
komandom ovog Štaba, kao i Štaba sa prištabskim jedinicama. Radi se o malim rezervama
artikala hrane te se moramo često snalaziti na razne načine. Velika količina pomoći u hrani
koja je upućena Štabu koriste drugi subjekti u DPZ te ona svakim danom sve tanja.
b) Tehnička služba
Jedinice brigade Štaba TO Benkovac sa naoružanjem su popunjeni po principu čovjek-
cjev, što znači da jedinice nisu naoružane po formaciji. Po formaciji sada u jedinicama
nedostaje oko 40% automatskog naoružanja, zatim nedostaje šljemova i to oko 300 kom,
zatim u jedinicama nedostaje 85% snajpera odnosno sada ih ima u brigadi samo 15 kom.
U jedinicama brigade fali 5 BST sa municijom. Jedinice su do sada snabdjevene dobro sa
pješadijskom municijom i svaki borac kod sebe ima 2 BK i treći se nalazi u skladištu brigade.
Problem je sa prevelikim trošenjem municije za vreme praznika, a u zadnje vreme smo taj
problem stavili pod kontrolu. Problem naoružavanja jedinica mjesnih straža je dosta velik.
Pretežan broj ljudi u mjesnim stražama naoružan je puškama M48 a nedostaje jedan broj
AP za borbu noću. Na ovo nam borci skreću pažnju te se taj problem mora rješiti na način
da se u svaki vod MS da određen broj AP koje će se stalno noću nalaziti na straži tako da se
u svaki vod rasporede 7-8 AP. Ljudstvo u mjesnim stražama ima jedan BK, a drugi se čuva
u skladištu TO. Ljudstvu u MS potrebno bi bilo dati po jedno ćebe i po mogućnosti čizme.
c) Saobraćajno obezbeđenje
Saobraćajno obezbeđenje u brigadi TO je rješeno dosta kvalitetno. Pretežan broj vozila u
jedinicama brigade su iz popisa odnosno privatna a vrlo mali broj je iz radnih organizacija.
Ova vozila su stavljena na snabdjevanje u kasarnu JNA što znači da u kasarni imaju
servisiranje i snabdjevanje sa gorivom. U novije vreme ovdje se pojavio ozbiljan problem a
to je novčana nadoknada za vozila koja do sada nije isplaćena za nijedno vozilo. Problem
koji zaslužuje posebnu pažnju na ovom terenu je nikakva snabdjevenost sa gorivom.
Zadnji put je prošlo 40 dana od kada je došlo gorivo. Za Štab i njene jedinice koje nisu
naslonjene na kasarnu je to od posebnog problema te nama se dogodi da nam sve aktivnosti
budu zaustavljene. Rezerve na pumpi se ne ostavljaju, a nama se kaže da kad platimo
gorivo da ćemo ga i dobiti. Vozila u jedinicama mjesnih straža su isto tako pogođena
ovim problemom. Nedostatak goriva utječe i na funkcionisanje čitave privrede kao i na
poljoprivrednike koji nisu u mogućnosti obaviti ni sjetvu. Smatramo da ovom problemu
treba posvetit posebna pažnja. Ovdje se pojavljuje veliki problem sa rezervnim djelovima,
te se zapaža velika neispravnost motornih vozila. Kapacitet pumpne stanice je nedovoljan.
Mi smo organizirali i doveli u funkciju bazene RO ali se naftni derivati ne dobivaju ni za
samu pumpu dovoljno a kamoli da se stvore rezerve.
d) Financijsko obezbeđenje
Ovaj dio obezbeđenja je rješen dobro. Evidencija vojnika se vodi po bataljonima, a služba
u Štabu TO vrlo čisto obračunava i dostavlja financijeru. Vojska je po preuzimanju para u
što kraćem vremenu isplaćivana. Jedinice prostorne strukture su isplaćivane za 10. mjesec,
a novac je isplaćen i podjeljen na onoliko učesnika koliko je bilo aktivno u dotičnom

104
mjesecu u pojedinoj mjesnoj straži. Bilo je slučajeva gdje radi nekih razloga ljudstvo nije
išlo na straže te smo tamo i obustavili isplatu te smo pare vratili nazad. Ako se ovo ponovo
dogodi predlažemo da te pare podjelimo onom višku ljudi povrh formacije koji redovno
idu na stražu i obezbjeđenje vitalnih objekata. Smatramo da se treba isplatiti nadoknada za
11. mjesec. U jedinicama je organizovano po prijemu plate izdvajanje za poginule i ranjene
borce na taj način što svaki starješina izdvaja 1.000 din a vojnik po 500 din.
e) Sanitetsko obezbeđenje
Popunom sanitetskog obezbeđenja drugog bataljona lječnikom bit će potpuno ekipirana
sanitetska služba brigade TO Benkovac. Sva odelenja u brigadama popunjena su sa
medicinskim sestrama. Svaki bataljon ima po jedno modificirano sanitetsko vozilo i po
jednog vozača osim trećeg bataljona koji ima dva vozača i dva vozila od kojih je jedno
sanitetsko. Sve jedinice su cjepljene od tetanusa osim onih koji nisu htjeli ili je tako liječnik
odlučio. Svaki liječnik koji je dobio neophodne lijekove iz centralne apoteke Korpusa za
potrebe od mjesec dana. Ukupna ocjena rada sanitetske službe uključujući zbrinjavanje
ranjenika van bataljona u hirurškoj stanici i dalje može se ocjeniti zadovoljavajuće. Problem
je što treba naći još dva vozila kako bi svaki bataljon bio popunjen po formaciji, a što
zahtjeva i širina prostora koji brani brigada. Za naredni rad smatramo da je potrebno
preventivno cjepljenje protiv gripe svih pripadnika brigade te nam je potrebno najmanje
600 doza cjepiva iz centralne apoteke korpusa.
Za navedeno razdoblje neophodno je ponoviti trebovanje lijekova i zavojnog materijala.

KOMANDANT
Zoran Lakić, [v.r.] M.P.309

Izvornik, strojopis, ćirilica


HR-HMDCDR, 2., TO Benkovac, kut. 1.

29
1992., siječanj 17.
[Knin]
Izvješće Općinskog štaba Teritorijalne obrane Knin Štabu Teritorijalne obrane RSK o
organiziranju, mobilizaciji i borbenim aktivnostima Štaba i postrojbi Teritorijalne obrane
općine Knin te njihovom zajedničkom djelovanju s postrojbama 9. korpusa JNA

SRPSKA AUTONOMNA OBLAST KRAJINA VOJNA TAJNA


Opština K N I N STROGO POVJERLJIVO
ŠTAB TERITORIJALNE ODBRANE
Str. pov. broj: 18/2
Dana 17. 01. 1992.

309
 Okrugli pečat: SFRJ, Srpska Autonomna Oblast Krajina, Opština Benkovac, Štab TO.

105
STANJE b/a TO
OPŠTINA KNIN
ŠTABU TO RS KRAJINA

Eskalacijom hrvatskog neofašizma i brzine nadolaska ratne situacije te isključenja iz TO


v/o i r.310 starješina hrvatske nacionalnosti tokom godine došlo je do bitnih organizacijsko-
formacijskih promjena i postojanja Teritorijalne odbrane. Stara formacija štaba TO koja je
bila zasnovana na II varijanti ubrzo se raspada. Kao takva u svom sastavu imala je 1850
v/o, a najkrupniji sastav bio je Teritorijalni odred II tipa, (428 v/o), te zaštitno štabna četa
(88 v/o), komanda stana, samostalna četa II tipa, PDV i DV i ostali v/o su raspoređeni po
jedinicama MZ i RO, mahom starija godišta.
Polovinom maja vrši se mobilizacija i popuna ratnih jedinica 9. korpusa. Iste jedinice se
popunjavaju sa 950 v/o koji su raspoređeni u TO. Samim tim činom narušeno je postojanje
i djelovanje TO Opštine na jednog od dva elementa OS SFRJ.
Prije izbijanja prvih borbenih sukoba organizirali smo se po teritorijalnom principu i MZ
u vodove i čete, gdje je bilo dovoljno ljudstva. Najbolji efekat je bio na rubnim područjima
Opštine. Kao što je napomenuto najkvalitetniji starješinski kadar prešao je u rezervni
sastav JNA. Ostali komandni kadar bio je različitog i nedovoljnog vojnog obrazovanja,
ili je izražavao nesposobnost za starješinske dužnosti. Shodno odluci vlade SAO Krajine
na području Opštine Knin objavljuje se opšta mobilizacija svih v/o sa ciljem da stvore i
formiraju krupniji sastavi TO koji će se zajedno u sadejstvu sa jedinicama JNA suprotstaviti
neprijatelju.
Naredbom ŠTABA TO SAOK OpŠTO Knin u svom mobilizacijskom razvoju pored jedinica
prostorne strukture razvija i jedinice manevarske strukture. Formirana je Teritorijalna
brigada od ljudstva sa prostora Bukovice i Skradinskog zaleđa od novopripojenih MZ
opštini Knin. Uz veliki i mukotrpni rad od nekoliko dana mobilizacije uspjelo se sakupiti
1067 v/o što je za 261 v/o manje od predviđenog formacijskog stanja brigade.
Brigada broji 66 oficira i 41 mlađi oficir. Oficirski kadar na položaju k-danta brigade i
k-danta bataljona postavljeni su aktivni i provjereni oficiri što donosi kvalitetnije i stručnije
rukovođenje i komandovanje jedinicom. Jedinica je solidno popunjena sa ljudstvom i
MTS. Nedostaju im 2 sanitetska vozila, 3-4 terensko-putnička vozila i 10 terenskih vozila.
Po mobilizacijskom razvoju trebalo je da se formira Kninska brigada sa područja Kosovske
doline, Knina i Cetinsko-Vrličkog regiona, sastavljena od 3 bataljona sa navedenih područja.
Ukupno brojno stanje jedinice je 512 v/o što iznosi 38% popunjenosti.
- TO bataljon Vrlika – 383 v/o
- četa TO Kosovo – 72 v/o
- četa TO Knin – 57 v/o
Evidentno je da nam nedostaje dosta v/o koji bi fizički popunili formaciju brigade. Osnovni
razlozi neuspjeha mobilizacije su:
- Najakutniji problem koji je evidentan, a to je niska svijest o neposrednoj opasnosti koja
nam prijeti. Dok su se ratne operacije vodile u rejonima sela srpske nacionalnosti (područje
Vrličke doline i Drniško područje) odaziv je bio zadovoljavajući. Međutim pomjeranjem

310
 Rezervnih.

106
fronta za nekoliko kilometara naprijed angažman i moral v/o je znatno opao. Poseban
problem je što znatan broj v/o (Vrlički kraj 120) i drugih mjesta Opštine više ne borave
ovdje već su izbjegli u SR Srbiju. Spiskovi ovih ljudi postoje, međutim do sada ih nismo
uspjeli vratiti.
- Veliki problem predstavljaju v/o koji se do sada nisu odazvali, a da prema njima nisu
primjenjene sankcije pravne države.
- U većini MZ prisutna je logika odbrane vlastitog sela kao imperativ, pa u uslovima
nefunkcionisanja pravne države, ovo predstavlja osnovni izgovor za izbjegavanje vojne
obaveze.
- Korištenje raznih potvrda od RO da su preko potrebni ili su na radnoj obavezi.
- Jedinica je pretpočinjena 221. motorizovanoj brigadi.
Da bi se što efikasnije izvršilo popunjavanje dotičnih jedinica neophodno je izvršiti
popis ljudstva po MZ od 18-50 godina starosti, te ustrojiti jedinačne kartone i evidenciju
raspoređenih v/o po jedinicama u VTO.
Zatražiti dio ljudstva sa prostora Opštine koji popunjavaju određene jedinice TO, a nalaze
se u Dopunskom bataljonu.
Sprečiti pokušaje prebacivanja (samostalnog) iz jedinice u jedinicu javljajući se kao
dobrovoljci vojno teritorijalnom organu. Protiv istih pokretati određene sankcije koje bi
bile primjer za druge.
- Vod TO Drniš formiran je isključivo od v/o iz bivše Drniške opštine i pretpočinjeni su
direktno pod vojnu upravu Drniš. Brojno stanje jedinice 30 v/o.
Opštinski štab TO Knin formiranjem ŠTABA TO RS KRAJINE rasterećen je obaveze
koju je imao kao glavni koordinator izvođenja borbenih akcija na prostoru SAO Krajine.
Dio rez.311 oficira je prešao na nove dužnosti ili ih je JNA povukla u svoje jedinice, a
tokom 9. mjeseca ranjen je načelnik štaba, major Dragišić Milan. Broj oficira raspoređenih
u Štabu smanjio se na 9 oficira, a formacijski broj je 15 oficira. Nisu popunjena sljedeća
mjesta:
- Načelnik štaba,
- Referent veze,
- Pomoćnik k-danta za MV,
- Načelnik Tehničke službe,
- Načelnik Sanitetske službe,
- Načelnik Saobraćajne službe.
Na ista mjesta pokušali smo rasporediti i naći oficire određene specijalnosti, ali ih nema pa
pojedini oficiri popunjavaju deficitarna mjesta, bez obzira na VES i specijalnost.
Vod za obezbeđenje bolnice broji 26 v/o i oni se isključivo upotrebljavaju kao stražarska
jedinica za obezbeđenje bolnice. Pored ovih jedinica svaka MZ formirala je svoje stražarske
jedinice od v/o starijih godišta, ili dobrovoljaca koji nisu služili vojni rok, ili onih koje je
oslobodila Vojno lekarska komisija. Tretman takvih jedinica nije još regulisan što se tiče
materijalnih prinadležnosti, iako ulaze u okvir jedinica prostorne strukture i upotrebljavaju
se u okviru svoje MZ za čuvanje vitalnih objekata od posebnog interesa.

311
 Rezervnih.

107
b) Pozadinsko obezbeđenje:
Po naređenju SSNO – Operativna uprava pozadine, Str. pov. br. 683-131 od 28. 11. 1991.
godine, ŠTOO Knin stavljen je na PoOb kod 405. PB Knin tj. kod K-de 9. korpusa.
U vezi s tim mi smo uputili dopis K-di korpusa u kojem smo naveli sve naše probleme po
PoOb, a koje bi oni mogli riješiti, međutim, do danas ništa nije rješeno. Naš dopis Pov.
br. 596/1 od 20. 12. 1991. g. Problemi po PoOb koje smo naveli u tom dopisu i danas su
aktuelni.
Po Tob, trebalo bi rješiti sa K-dom 9. korpusa to da nam izvrše zamjenu 100 PAP 7,62 mm
za 100 AP iz razloga što su AP efikasnije kod čišćenja terena. To se odnosi na JTO koje se
nalaze na Svilaji (Maovice) i Ružiću.
Po SbOb od K-de 9. K tražili smo da nam obezbedi za gore navedene JTO, 2 m/v TAM
110 T 7 ili TAM 150 T 11. Takva vozila su neophodna za savlađivanje terena po ledu i
snijegu kada se vrši redovno pozadinsko snabdjevanje hranom i vodom te za eventualno
prebacivanje povređenih i oboljelih v/o.
Pored pismenog dopisa, a u vezi sa istim kontaktirali smo sa pozadinskim organima 9. K
ali m/v nismo dobili premda su naše JTO predpočinjene jedinicama JNA.
Intendantsko obezbeđenje odvija se do sada bez većih poteškoća. JTO koje su predpočinjene
jedinicama JNA snabdjevanje vrše kod JNA, a ŠTO sa prištapskim jedinicama oko 239
v/o snabdjevanje hranom vrši od minimalnih zaliha hrane koje su ostale od pomoći koja je
stizala za Krajinu. Pomoć u zadnje vrijeme ne stiže, a zalihe artikala ishrane su pri kraju, pa
predlažemo RŠTO da nas predpočini po InOb JNA.
Za potrebe JTO nedostaje nam 47 pari čizama, 500 šljemova, 30 maskirnih odijela,
unutarnjeg veša 500 kom, rukavica 70 pari i čarapa 70 pari. Potrebno je obezbediti pribor
za ličnu higijenu i to žilete, pastu za brijanje, sapun i kremu za čizme. Potrebno je obezbediti
i cigarete, koliko je moguće.
Smatram po ovim pitanjima da bi pozadinski organi RŠTO trebali intervenisati kod K-de
9. K da se ovi problemi čim prije rješe.

KOMANDANT
kapetan I kl.
Slavko Ožegović, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6044/2.

108
30
1992., siječanj 18.
[Knin]
Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru i IKM-u 2.
vojne oblasti o aktivnostima hrvatskih snaga i situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa,
pogibiji trojice pripadnika korpusa u zasjedi u selu Rupe, stanju u postrojbama korpusa,
mobilizaciji 11. mtbr te dolasku misije UN-a u Knin

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 4-191 STROGO POVERLJIVO
18. 01. 1992. godine
Redovni borbeni
izveštaj, dostavlja.-
- OC 2.VO
- 2. VO IKM (MANJAČA)
1.- U toku dana snage ZNG i MUP-a Hrvatske u dva navrata otvaranjem vatre narušile
su primirje.
Na pravcu Skradin-Đevrske:
- U 10,00 časova ubačena DTG u kuću starice Marasović u s. Rupe iz zasede otvorila vatru
na patrolu od 4 v/o, pri čemu su 3 v/o poginula, a jedan se izvukao nepovređen.
- Od 11,20 – 13,50 časova iz rejona s. Dubravice povremeno otvarana streljačka i snajperska
vatra po rejonu Velika Glava, zaseok Vujke, posledica dejstva nije bilo, na vatru nije uzvraćeno.
2.- Komande, jedinice i ustanove u celini postupaju po sporazumu o prekidu vatre.
U komandu korpusa stigla je misija UN od 3 člana. Ista je prihvaćena i smeštena.
U toku dana pružanje pomoći mobilizaciji 11. mtbr vršila je komanda 9. K na čelu sa NŠ.
Mobilizacija je otpočela u 01,00 17. 01. 1992. godine.
U M+24 odziv je bio sledeći:
- pozvano ofic.: 91, odazvalo se 59312 ili 65%313
- pozvano ml. of.: 48, odazvalo se 45 ili 90%,
- pozvano v/o 1612, odazvalo se 750 ili 47%
SVEGA se odazvalo 858 ili 49%
3.- Vanredni događaji:
U večernjim časovima 17. 01. 1992. godine starica Marasović iz s. Rupe obratila se za
pomoć u hrani vojnicima. Komandant bataljona por. Šunkić Nikola poznavajući da se
starica nalazi u dosta teškom zdravstvenom stanju u jutarnjim časovima 18. 01. 92. g.
uputio je patrolu od 4 v/o da odnesu hranu iznemogloj starici.
Pri dolasku patrole ispred kuće imenovane starice na patrolu je otvorena snažna vatra iz

312
 U izvorniku je prvotno napisano 65, što je prekriženo i ispravljeno u 59.
313
 U izvorniku je prvotno napisano 71, što je prekriženo i ispravljeno u 65.

109
susedne kuće od strane pripadnika ZNG sa bliskog odstojanja i tom prilikom poginuli su
sledeći v/o:
1.- Kovačević Krste Rajko, rođen 14. 11. 1957. godine u s. Ervenik,
2.- Kovačević Đure Nedeljko, rođen 07. 07. 1965. godine u s. Ervenik,
3.- Vrcalin Jovana Rade, rođen 26. 06. 1953. godine u s. Ervenik.
Sa poginulim v/o u patroli je bio Peslač Sreten koji je ostao nepovređen.
Ubačena DTG je pri povlačenju iz s. Rupe zapalila nekoliko kuća.
U 3-1/221. mtbr danas oko 09,00 časova došlo je do samoranjavanja p.por Selimbašić
Halila, komandira protivoklopnog voda, usled neopreznog rukovanja pištoljem 7,65 M-70.
Radi se o povredi butnog mišića desne noge, isti je prebačen u MC Knin.
4.- Pozadinsko obezbeđenje:
Pozadinsko obezbeđenje jedinica realizovano je planski i prema zahtevima podčinjenih
jedinica. Jedinice su snabdevene sa pogonskim gorivom, gorivom za loženje, drvima,
ugljem, artiklima ishrane, odjećom opremom i vodom. Težište je dato na obezbeđenju
mobilizacije 11. mtbr.
Popravljeno u lakom remontu: 3 kom peš.314 naoružanja, 1 borbeno vozilo, 20 neborbenih
m/v, 11 sredstava veze.
Popravljeno u srednjem remontu: 3 b/v i 14 sredstava veze.
Primljeno iz proizvodnje: municija 82mm za BsT, 9 motora za tenkove T-55, 2 PM
M-53mm, 5 M-72, 47 AP 7,62mm M-70 i 19 komada „Browing“.
Higijensko-epidemiološka situacija nepromenjena.
Sva planirana prevoženja su realizovana.
5.- ODLUČIO SAM:
Pratiti situaciju na frontu, a posebno u međuprostorima i sopstvenoj dubini. Izvršiti kolektivnu
pripremu sa ekipama za obilazak svih straža u korpusu. Uputiti ekipu starešina na čelu sa NŠ
radi pružanja pomoći u formiranju 11. mtbr i pripremi za organizovano izvođenje obuke.
Izvršiti informisanje jedinica o stanju u zemlji, zoni odgovornosti i zadacima u vezi rada
misije UN. Informisanje izvršiti planski u periodu od 19. - 27. 01. 1992. godine i na ovom
zadatku angažovati se lično i deo pomoćnika k-ta. Održati sastanke sa članovima misije
UN, upoznati se sa njihovim Planom rada i angažovanja i dati im informacije o stanju na
frontu i u zoni odgovornosti. Upoznati misiju sa dejstvom neprijatelja i posledicama u s.
Rupe i uložiti protest zbog kršenja potpisanog primirja.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.315 M.P.316

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
314
 Pešadijskog.
315
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK, PANOS br. 335, primljen 18. 1. 1992. u 18,50; obrađen u 19,15; predan
u 20,00 sati.
316
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

110
31
1992., siječanj 20.
[Knin]
Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru i IKM-u 2.
vojne oblasti o aktivnostima hrvatskih snaga i situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa,
mobilizaciji 11. mtbr te stanju u postrojbama korpusa

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 4-227 STROGO POVERLJIVO
20. 01. 1992. godine
Redovni borbeni
izveštaj, dostavlja.-
- OC – 2. VO
- 2. VO IKM (Manjača)
1. U toku dana snage ZNG i MUP-a u nekoliko navrata su otvaranjem vatre, pokretima i
pregrupisavanjem jedinica narušile primirje.
- U 10,00 časova otvarana snajperska vatra iz s. Dubravica po rejonu s. V.317 Glava (zaseok
Vujke). Posledica od dejstva nije bilo.
- U 12,15 časova u rejonu Drvenika uočena grupa od 40 pripadnika ZNG sa 2 m/v koji su
provocirali ispaljivanjem više rafala u vis.
- U 14,30 časova iz rejona Bilaja uočeno dejstvo MB po rejonu s. Čitluk. Posledica dejstva
nije bilo, na vatru nije uzvraćeno.
2. Komande, jedinice i ustanove 9. korpusa u potpunosti sprovode stavove sporazuma o
prekidu vatre.
- U toku dana komandant korpusa sa užim delom Komande obišao je novoformiranu
11. mtbr. U toku obilaska komandant je informisao vojnički i starešinski sastav o stanju
u zoni odgovornosti 9. K. Sa zadacima brigade u narednom periodu i zadacima u vezi sa
angažovanjem mirovnih snaga OUN.
- Od predstavnika iz operativne grupe OUN upoznati smo o dolasku pukovnika Vilsona 318
iz Bihaća u Knin 22. 01. 1992. god. i obavezama Komande korpusa u vezi sa njegovim
dolaskom.
3. Vanredni događaji:
- Dana 19. 01. 1992. god. u vremenu od 22,30 do 23,00 u 9. četi ABHO ukradena
automatska puška br. 31838 iz prostorija čete. (Detaljan izveštaj sledi).
- U 15,40 časova v/o Marinković Branko iz 4/180. mtbr i civil Lukić Josip išli da obiđu
pšenicu u s. Kakma i naleteli na ppM (u našem MP), lakše povrede zadobio je v/o
Marinković Branko, a civil je teško povređen – delimična amputacija noge. Sledi izveštaj
o vanrednom događaju.
317
 Velika.
318
 John Wilson.

111
- U 11,30 časova u tenkovskoj četi 1. mtbr došlo do samozapaljivanja MKŠ (malih štabnih
kola), vozilo potpuno sagorelo, vojnici nisu povređeni, upućena ekipa za ispitivanje.

4. Pozadinsko obezbeđenje
Pozadinsko obezbeđenje jedinica realizovano je planski i prema zahtjevima potčinjenih
jedinica. Izvršeno je snabdevanje sa pogonskim gorivom, gorivom za loženje, drvima,
ugljem, artiklima ishrane, odećom, opremom i vodom. Težište je dato jedinicama 11. mtbr,
na obezbeđenju mobilizacije.
Popravljeno u lakom remontu: 2 kom. peš.319 naoružanja, 1 art.320 oruđe, 2 b/v, 22
neborbena m/v, 16 sredstava veze i 2 ostala sredstva.
Popravljeno u srednjem remontu: 13 sredstava veze.
Primljeno iz proizvodnje i iz drugih jedinica:
- 1800 kg HUNT-S, 1100 lit. APF-400,
- boranija konzervirana – 41,5 t, tjestenina suva – 14,6 t,
- opasač za starešine – 1000 kom i kaiš za pantalone smeđi – 1000 k.
Zaduženo sa vojnom opremom:
- 6 v/o.
Higijensko-epidemiološka situacija nepromijenjena.
Sva planirana prevoženja su realizovana.
5. ODLUČIO SAM: Pratiti situaciju na frontu i sopstvenoj dubini, sprečavati ubacivanje
DTG.
Obići straže, sagledati stanje i predložiti mere za otklanjanje slabosti u garnizonima: Knin
i Benkovac.
Nastaviti sa planskim obilaskom i informisanjem jedinica od strane užeg dela Komande.
Nastaviti sa obilaskom i pružanjem pomoći 11. mtbr u višednevnom izvođenju obuke.
Nastaviti sa izradom referata o borbenoj gotovosti korpusa za 1991. god. za referisanje
komandanta korpusa komandantu 2. VO 22. 01. 1992. g.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić
Akt se može uputiti
NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Sava Kovačević, [v.r.] M.P.321 M.P.322

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
319
 Pešadijskog.
320
 Artiljerijsko.
321
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK, PANOS br. 373, primljen 20. 01. 1992. u 19,40; obrađen u 19,55;
predan u 20,20 sati.
322
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

112
32
1992., siječanj 20.
[Benkovac]
Dnevno operativno izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o situaciji u zoni
odgovornosti brigade, stanju u postrojbama brigade i nezadovoljstvu Srba iz sela Vrana i
Radašinovci što JNA nije oslobodila njihova sela

KOMANDA 180. mtbr


Str. pov. br. 3-38
20. 01. 1992. godine
Dnevni operativni izveštaj
dostavlja-
Komandi 9. korpusa
- operativnom dežurnom –
1. Stanje b/g u jedinicama brigade je nepromjenjeno, kao i u jedinicama TO.
Naše jedinice poštuju primirje, i preduzimaju sve mere da se isto ne prekrši.
2. Stanje morala u jedinicama
Stanje borbenog morala u jedinicama je dobro i jedinice su borbeno spremne za izvršavanje
svih zadataka.
3. Stanje na teritoriju je uglavnom dobro
U 10,00 pred SO Benkovac okupilo se grupa građana oko 70-80 ljudi iz s. Vrana i s.
Radašinovaca. Na predlog predsednika SO građani su išli u vatrogasni dom i sa istim je
obavljen razgovor. Građani su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što se ta dva mesta nisu
oslobodila. Razgovoru je prisustvovao NŠ a po završetku razgovora meštani su se razišli.
4. U jedinici je bilo dva vanredna događaja:
Jučer u 20,30 je kap. Vračar Ljubo iz 221. okb kao vozač m/v MKŠK doživeo sudar sa
civilnim m/v 2001 vozač Škorić Marko. Obadva su lakše povređena bez većih posledica.
U 15,30 rezervista Marinković Branko iz 4. mtb u šetnji sa civilom Lukić Josipom iz
Kakme kroz zasejano pšenično polje naišli su PPM-poteznu i zadobili rane. Civilno lice je
zadobilo veće povrede i istom je delomično amputirana noga, te je nakon toga upućen u
Knin u bolnicu. V/o je ostao u hirurškoj ambulanti.
5. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji je bez promena.
Izveštaj o VD – tražiti od 180. mtbr.323
Dežurni rukovodeći
major
Stanojević Dragoslav s.r. M.P.324 M.P.325
M.P.326

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
323
 Dopisano rukom.
324
 Prijemni pečat: Brzojav LOTOS br. 116, primljen 20. 1. 1992. u 17,30; obrađen u 17,32; predan u 17,37 sati.
325
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.
326
 Prijemni pečat: Str. pov. 4 – 225, 20. 1. 1992. Dopisano rukom.

113
33
1992., siječanj 21.
[Knin]
Borbeno izvješće Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o aktivnostima hrvatskih
snaga i situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa, stanju i problemima u postrojbama
brigade te problemima s disciplinom u četi TO Kosovo, uz napomenu da što prije treba
mobilizirati vod TO Knin

KOMANDA 221. mtbr M.P.327


Str. pov. br. 14-37
21. 01. 1992. god.
u 16,00 časova
KOMANDI 9. KROPUSA
(dežurnom OC)
Borbeni izveštaj,
dostavlja.-
1.- Podaci o neprijatelju:
- U toku dana 21. 01. 1992. godine u zoni odgovornosti brigade neprijatelj je vršio
provokacije, pregrupisavanje i utvrđivanje na sledećim pravcima:
- U 09,50 časova neprijatelj je otvorio pešadijsku vatru iz s. Jukića po položajima naših
snaga u rejonu s. Peruča kod HE Peruča. Na vatru nije odgovoreno. Povređenih i ranjenih
nemamo.
- U 11,30 časova osmatrači su javili da je u s. Sedremiću u reonu Gradina primjećen jedan
kamion sa grupom oko 20 ZNG, koji rade najverovatnije na utvrđivanju položaja. Nakon
15 minuta čula se jaka eksplozija iz pravca Šibenika.
- Danas u prepodnevnim časovima ispod Jurića Kose nastavljeno je sa inžinjerijskim
radovima i utvrđivanjem položaja neprijatelja. Na jednom položaju je zabeleženo i miniranje
u datom reonu od strane pripadnika MUP i ZNG.
2.- Raspored snaga brigade, stanje u jedinicama i na teritoriji u zoni odgovornosti brigade
bez promene.
- Sutra u toku prepodneva izvršit ćemo smenu 2. voda, 1/2 mtb koji se nalazi u KM Drniš
sa prvim vodom 2/2 mtb.
- Kapetan Žarić Rajko k-dir čete TO Kosovo sa dvojicom k-dira vodova došao je u k-du
brigade i istakao da ne može komandovati i da mu odbijaju izvršavati naređenja v/o 10 ljudi.
Odbijaju da idu na položaje na prvoj borbenoj liniji zbog premorenosti i loših vremenskih
uslova. U ovoj četi postoji problem osipanja ljudstva i discipline od formiranja. Prilikom
formiranja imala je 120 v/o, a sada ima 35. Sa problemima upoznat je Štab TO Knin i RSK.
U narednom periodu četa neće moći izvršavati zadatke ako se ne poveća brojno stanje.

327
 Prijemni pečat: Str. pov. 4 – 237, 21. 1. 1992. Dopisano rukom.

114
3.- Problemi u jedinicama brigade:
Danas u 15,45 časova došlo je do pogibije desetara Trbić Jove Marka iz VP 1318/21 i
ranjavanja potporučnika Todorović Vladimira u reonu HE Peruča, prilikom izrade
protivpešadijskog minskog polja. Do pogibije i ranjavanja je najverovatnije došlo tako što
je u momentu vađenja osigurača iz mine poginuli desetar slučajno povukao žicu i tako
izvršio aktiviranje mine. Sa detaljno obrađenim podacima o ovom slučaju dostavit ćemo u
narednom izveštaju.
4.- Utroška municije nije bilo.
5.- Predlog odluke po prethodnom izveštaju.
6.- Zahtevi:
Molimo da intervenišete OS TO Knin da što pre mobiliše vod TO Knin koji je vašim
naređenjem planiran za obezbeđenje KM Drniš. To je neophodno, kako bi mogli naš vod
vratiti u sastav jedinice. Inače napominjemo da smo mi za obezbeđenje KM Drniš po
vašem naređenju stalno dali naš novoformirani 3. vod 3/1 mtb.
KOMANDANT M.P.328
pukovnik
Borislav Đukić
M.P.329 M.P.330

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

34
1992., siječanj 22.
[Knin]
Izlaganje komandanta 9. korpusa JNA, general-majora Ratka Mladića, o borbenoj
spremnosti postrojbi korpusa u 1991. godini

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 23-24 STROGO POVJERLJIVO
Dana 22. 01. 1992. god. Primerak br. 1
KOMANDANT
general-major SKRAĆENA VERZIJA331
Ratko Mladić

328
 Prijemni pečat: Str. pov. 4 – 237, 21. 1. 1992. Dopisano rukom.
329
 Prijemni pečat: Brzojav SELO br. 72, primljen 21. 1. 1992. u 17,40; obrađen u 17,55; predan u 18,00 sati.
330
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.
331
 Dopisano rukom.

115
REFERAT
o borbenoj gotovosti korpusa za 1991. godinu

1.- Stanje b/g jedinica i njihova sposobnost za izvršenje namenskih zadataka.

Pojačanim naporima celokupnog starešinskog i vojničkog sastava, umešnim rukovođenjem


i komandovanjem kroz izgrađeni stil i metod rada u veoma složenoj političko-bezbedonosnoj
situaciji na teritoriji i nametnutim ratnim uslovima života i rada, realizovan je veliki broj
redovnih i vanrednih zadataka po svim elementima borbene gotovosti.
Narastanjem komandi i jedinica uz aktivan odnos svih subjekata, otklanjane su slabosti
narušenog koncepcijskog sistema ONO i DSZ, kroz traženje novih rešenja u datim
uslovima, čime je pored obučavanja u realizaciji zadataka stalno jačala borbena gotovost i
timski rad.
Kroz usavršavanje RiK i dogradnju organizacijsko-formacijske strukture i sistema veza
uz moguću eksploataciju pokidanog informacionog sistema, obezbeđuje se potrebna
pokretljivost i efikasnost rada Komande korpusa i prvopotčinjenih komandi uz obezbeđenje
racionalnog i ekonomičnog angažovanja i korišćenja svih raspoloživih snaga i sredstava.
Stalnom brigom i uticajem kroz preduzimanje odgovarajućih mera, jačana je i podizana
borbena gotovost od zahtevane, interventne do pune borbene gotovosti sa kojom su
komande i jedinice korpusa i ojačanja ušle u borbena dejstva. Dostignuti nivo borbene
gotovosti obezbedio je uspešno izvršavanje svih dobijenih borbenih zadataka.
Zaoštravanjem odgovornosti na svim nivoima RiK uz pojačano angažovanje svih
komandnih nivoa u kontroli, usmeravanju i pružanju pomoći posebno u realizaciji težišnih
zadataka u uslovima prekida vatre jačamo red, rad i disciplinu, poštivanje zakonitosti i
dosledno izvršavanje planova rada i obuke.
Imajući u vidu da je borbena obuka i vaspitanje neprekidan proces u borbi, to smo stalnom
brigom i preduzimanjem mera obezbeđivali potrebnu osposobljenost starešina i komandi i
vojnika i jedinica za izvršavanje predstojećih borbenih zadataka.
Ukupnim naporima komandi i jedinica postignut je primereni stepen obučenosti i
uvežbanosti koja je u skladu sa zahtevima izvođenja borbenih dejstava. Odgovornim
odnosom u obuci ratnih komandi i jedinica sprečeno je gomilanje slabosti i nedostataka.
Iste su u hodu otklanjane i nisu bitnije opterećivale ovaj značajni elemenat niti borbenu
gotovost u celini.
Nastali nesklad između kvantitativne i kvalitativne popune sa rezervnim sastavom, svakim
danom smo menjali u korist kvaliteta.
Nedovoljni nivo obučenosti rezervnih starešina smo postepeno otklanjali kroz rodovske i
stručne kurseve, koji su u praksi potvrdili svoju opravdanost.
Stanje komandi i jedinica u 9. K, kroz dostignuti nivo borbene gotovosti, obezbeđuje
izvršavanje namenskih zadataka što je konstatovano i zaključeno na nedavno održanom
referisanju na nivou Komande 9. korpusa na ovu temu, kao i pripremi za izradu ovog
referata.
Slabosti subjektivne prirode sa kojima se susrećemo u radu ne opterećuju bitnije borbenu
gotovost, dok za objektivne činioce tražimo pomoć u cilju poboljšanja stanja.

116
2.- Stepen realizacije zadataka organizacijsko-formacijske dogradnje predislociranih
jedinica i njihova sposobnost za izvršavanje namenskih zadataka i odraz na stanje b/g
komandi, štabova, jedinica i ustanova
Posle izmeštanja iz garnizona Zadar, Šibenik i Sinj u sastav 9. korpusa ušle su sledeće
jedinice: 594. inžinjerijski puk, 271. larp PVO i 11. pmtbr. U garnizon Benkovac smešten
je 271. larp PVO, u Kninu 594. inž.332 puk i u Drvaru 11. pmtbr.
a) I pored slabije popunjenosti ljudstvom i TMS 594. inž. puk je osposobljen za izvršavanje
namenskih zadataka.
b) 271. larp PVO je spreman za izvršavanje vatrenih zadataka koji se pred njega budu
postavili.
c) 11. mtbr, locirana u garnizonima Drvar, Bosanski Petrovac i Bosansko Grahovo, posle
izmeštanja iz Šibenika.
Posle izvršene obuke brigada će biti osposobljena za izvršavanje svih zadataka koji se pred
nju budu postavili. Smeštaj u garnizonu Drvar je vrlo skroman.
Zajednički problemi za sve navedene jedinice je rešavanje stambenih problema AVL i GL
na službi u JNA, imajući u vidu da su bili u garnizonima Zadar, Sinj i Šibenik. To su
stambeni problemi, zaposlenje članova porodice i drugi.

3.- Uticaj izvršenih promena na stanje vatrene i druge mogućnosti vođenja oružane
borbe i obezbeđenja b/d
Do početka borbenih dejstava sve jedinice podrške u korpusu bile su „R“ klasifikacije, što
je zahtevalo brzo osposobljavanje vojničkog i starešinskog sastava i dovođenje jedinica u
punu borbenu gotovost.
Težišni zadatak u ovom periodu bio je na popuni borbenih jedinica, njihovo brzo
osposobljavanje za podršku borbenih dejstava pešadijskih i oklopno-mehanizovanih
sastava.
Zbog razvučenosti snaga korpusa na širokom frontu i potrebe podrške na više pravaca
sredstva vatrene podrške bila su usitnjena i nisu davala željene rezultate. Iako usitnjena
sredstva podrške ispoljila su veliki moralni efekat na podržavajuće jedinice, stvarala
uverenje u njenu snagu, moć i efikasnost.
Povoljnim razvojem opšte situacije stvoreni su uslovi za ukrupnjavanje sastava i sredstava
vatrene podrške, stvaranjem grupa na nivou korpusa i potčinjenih jedinica, otpočela je
planska upotreba artiljerijskih sastava i sredstava vatrene podrške.
Prijem sredstava vatrene podrške iz AŠC Zadar (51 art.333 oruđe) i topovski divizion 130
mm M-46 iz 8. VPS vatrena moć korpusa je znatno povećana.
Korpus raspolaže sredstvima vatrene podrške velikog dometa što omogućava podršku
jedinica na dubini preko 25 kilometara. Planskom upotrebom ovim sredstvima neutralisani
su neprijateljski ciljevi na velikim daljinama, a sopstveni gubici su znatno smanjeni.
Korpus sada raspolaže sa preko 400 sredstava vatrene podrške, što omogućava uspešnu
podršku izvođenja borbenih dejstava u celoj zoni odgovornosti.

332
 Inženjerijski.
333
 Artiljerijsko.

117
4.- Osnovna iskustva iz upotrebe snaga, slabosti i problemi snaga angažovanih na
frontu, gubici u ljudstvu po svim osnovama, gubici MTS, utrošci MES, ubojnih i
pogonskih sredstava u borbi
Prva etapa operacije sprovedena je uz angažovanje privremenih sastava – taktičkih i
borbenih grupa, na čitavoj teritoriji zone odgovornosti, što je bilo u skladu sa stvarnim
stanjem popune i mogućnostima jedinica. Narastanjem korpusa primenili smo način
izvođenja b/d upotrebom ZTJ uz respektivnu podršku RV i PVO, a u zadarskoj operaciji i
udarnih pomorskih snaga VPO.
Ovakvim prilagođavanjem načina izvođenja b/d uspeli smo da u kratkom vremenskom
roku izvršimo postavljene zadatke na deblokadi garnizona Drniš, Sinj, Sv.334 Rok, Zadar,
Šibenik i Split.
Početnim rezultatima ofanzivnih b/d prisilili smo neprijatelja na pregovore, a kombinacijom
b/d i pregovora postigli smo krajnji cilj operacije. Garnizone Drniš, Sinj i Sv. Rok borbenim
dejstvima smo deblokirali i obezbedili izmeštanje TMS.
Napad je bio i ostaje osnovni način dejstva. Izvodili smo ga tako što smo artiljerijom i
avijacijom omekšavali ciljeve, sa GONG uništavali uočene ciljeve, a pod zaštitom tenkova
i BOV pešadijom zauzimali objekte. Upravo ovakav način izvođenja b/d davao je najbolje
rezultate.
U realizaciji ciljeva napadnih dejstava ispoljeno je značajno sadejstvo sa RV i PVO. Dejstva
avijacije imala su velike učinke i uticaj na moral jedinica i stanovništva.
Angažovanje snaga na ovakav način omogućilo je da korpus izvodi dejstva u zoni širine
350 i dubini 100 km, a na nekim mestima 200 km. Tome je doprinelo i uspešno stavljanje
snaga TO SAO Krajine pod jedinstvenu komandu 9. korpusa.
U planiranju b/d veliki problem nam je predstavljalo izostajanje pravovremenog dobijanja
zadataka za operacije, pa smo sami sebi postavljali zadatak u skladu sa razvojem situacije.
Sa planskom upotrebom korpusa, od momenta kada je jasno definisan neprijatelj, kada su
jasno postavljeni ciljevi i prešlo se u ofanzivu na širokom prostoru, planiranje b/d dobilo je
na svom značaju. Komanda korpusa planirala je nekoliko operacija, a neke su izvedene po
svim kriterijumima visoke štabne organizacije.
Kroz izvođenje borbenih dejstava stečena su značajna iskustva u organizovanju i realizovanju
sadejstva između rodovskih jedinica, pešadije i TO. Međutim, na ovom planu ispoljene su i
slabosti, koje se ogledaju pre svega u sledećem:
Prvo, nepotpuno razumevanje uloga i odnosa između pešadije i tenkova na bojištu od strane
komandnog sastava i nedovoljna uvežbanost pešadije za zajedničko dejstvo sa tenkovima,
što je u više slučajeva rezultiralo preteranim oslanjanjem i zahtevima prema OMJ.
I drugo, sporo su se eksploatisali učinci dejstva artiljerije od strane pešadije i OMJ. Bilo je
slučajeva da je artiljerija u velikoj meri neutralisala neprijatelja, a jedinice to nisu iskoristile
za zauzimanje prostora.
Karakteristično je iskustvo da smo protivoklopnu artiljeriju pretežno upotrebljavali u ulozi
GONG-ova, kao posebnih elemenata operativnog rasporeda korpusa, što je bilo uslovljeno
kanalisanim pravcima dejstva i nepostojanjem jačih OMJ neprijatelja. Ovo se pokazalo
opravdanim i veoma efikasnim načinom upotrebe protivoklopne artiljerije.

334
 Sveti.

118
Pri upotrebi PO artiljerije najveća ispoljena slabost je neadekvatan izbor ciljeva za PO
rakete, jer su njima rešavani vatreni zadaci koji po principu ekonomičnosti pripadaju
oruđima manje efikasnosti za koja imamo veće količine municije.
Raspadom sistema ONO znatno su se umanjile mogućnosti obaveštajnog obezbeđenja
korpusa, jer su nestali značajni izvori podataka i oslonci na teritoriji. Za rad u novonastalim
uslovima obaveštajno-izviđački organi nisu nam bili dovoljno pripremljeni i materijalno-
tehnički osposobljeni. U takvim uslovima orjentisali smo se na kombinovanu primenu
ostalih izvora podataka i po formiranju RIV-a, na podatke prikupljene elektroničkim
izviđanjem. Kao najveća slabost u ovoj oblasti može se istaći da još uvek nije u potpunosti
zaživeo sistem izviđanja od odelenja do bataljona.
Slabosti u funkcionisanju borbenog i neposrednog osiguranja u jedinicama permanentno
su prisutne, a uzrokovane su pre svega nedovoljnom obučenošću starešina za organizovanje
osiguranja i neshvatanjem značaja korektne realizacije zadataka od strane izvršilaca. Gubici
u ljudstvu, MTS, utrošci MES, ubojnih i pogonskih sredstava u borbi dati su u prilogu 1.,
2., 3. i 4.335

5.- Činioci koji su negativno uticali na efikasnost funkcionisanja RiK-a u izgradnji


b/g jedinica u celini, posebno jedinica i sastava angažovanih na frontu
U vreme dok su jedinice korpusa bile u ulozi snaga za razdvajanje teško se moglo komandovati
i rukovoditi sa ljudima, pošto se korpus popunjavao najviše sa srpskim življem. Korpus
tada nije imao mogućnost da ispolji svoju snagu i vatrenu moć. Nije bio jasno definisan
cilj ni neprijatelj. Komanda korpusa je ocenila i pravovremeno donela odluku da iz totalne
pasivnosti pređe u ofanzivna dejstva. Pokazalo se da su snage neprijatelja pri ofanzivnim
dejstvima ranjive. U početku borbenih dejstava, zbog formiranja više taktičkih grupa i
nedovoljne popunjenosti sa sredstvima veze, sistem veza je jedva zadovoljavao potrebe
rukovođenja i komandovanja. Sada je sistem veza na visokom nivou, a sistem kriptozaštite
treba poboljšati. Razrađena su opšta dokumenta kriptozaštite ali se nedovoljno primenjuju
posebno na nižim nivoima komandovanja.
Formirane su tri brigade TO, od kojih je 1. br TO preformirana u 1. mtbr. Ljudstvo, od
komandanta do vojnika, u sve tri brigade se nije poznavalo, nije pre rata vršena obuka, što
je otežavalo rukovođenje i komandovanje sa brigadama i u brigadama TO.
Preveliki broj veza negativno se odrazio na efikasnost rukovođenja i komandovanja.
Komanda korpusa je bila odgovorna za deblokadu i izmeštanje TMS i ljudstva iz garnizona
Sveti Rok, Zadar, Trbounje, Šibenik, Divulje, Split i Sinj. Sem borbenih dejstava bili
smo primorani na održavanje čestih sastanaka sa suprotnom stranom radi dogovaranja
i sporazumevanja o bitnim pitanjima. Ovo je komande svih nivoa, a posebno komandu
korpusa, odvlačilo od drugih, težišnih i svakodnevnih zadataka.
Predlog mera:
1.- Ostvariti što čvršću saradnju i češće kontakte na svim nivoima komandovanja do
vojnika. Ovo će biti preko potrebno u narednom periodu zbog različitog političkog
delovanja mnogih stranaka i lidera iz Krajine, SFRJ i sveta koji generišu krizu i nesmotrenim
izjavama i delovanjem je produbljuju.

335
 Priređivači su izostavili priloge.

119
2.- Zameniti jedinice ili delove jedinica, pogotovo jedinice koje su na front upućene iz
dubine teritorije (1/592. mtbr, 1/4 mtbr, 10. okb).
3.- Što pre definisati status jedinica, koje se nalaze na borbenom zadatku u korpusu, a iz
sastava su komandi u dubini teritorije.
4.- Rešiti položaj jedinica, starešina i GL koje su izmeštene iz garnizona, a ostale su u
sastavu korpusa. Kako regulisati stambena pitanja, odvojeni život, zaposlenje članova
porodica i druga pitanja vezana za rešavanje ličnih problema AVL i GL.

6.- Problemi i propusti koji su negativno uticali na izgradnju i održavanje morala


sastava i celina
Borbeni moral kao promenljiva kategorija sa tendencijom menjanja nivoa i intenziteta, u
našem korpusu bio je izložen intenzivnom uticaju niza specifičnih faktora pozitivnog i
negativnog karaktera.
Kontinuitet stabilnog borbenog morala bio je produkt i kvalitetnog i intenzivnog delovanja
organa RiK-a. Zahtevi naroda i organa vlasti da za komandire četa, komandante bataljona
i brigada budu postavljene starešine iz sastava JNA potvrdili su poverenje naroda u Armiju.
Time je obezbeđen nužan kvalitet RiK-a i jedinstveno shvatanje opšteg cilja i zadataka,
uloge i namene JNA u procesu rešavanja državno-političke krize Jugoslavije, a posebno
shvatanja procesa u ovom delu teritorije.
Odnosi u kolektivima gradili su se na principima ličnog primera drugarstva, međusobnog
poznavanja i uvažavanja, što je omogućilo da se heterogeni sastavi izgrade u homogene i
čvrste vojne kolektive. Lični primeri i iskazano herojstvo starešina dominirali su kao metod.
Borci su uvideli da je ogroman broj starešina stručan, sposoban, da zna da komanduje, da
vodi brigu o ljudima, da su hrabri. Zato smo i imali uspeha. Dezerteri, izdajice, kukavice
su kategorije zanemarljivog karaktera u našim jedinicama zbog uspostavljenih odnosa u
kolektivima i zbog ličnog primera starešina.
Negativan uticaj na moral ispoljilo je nekoliko faktora, među kojima je posebno
izražen politički faktor, izražen kao nekonzistentnost politike i političkih ciljeva i kroz
predominantnu ulogu politike. U realizaciji svih konkretnih zadatka, sa konkretnim
ciljem, sredstvima i metodama, karakteristična je bila visoka motivisanost boračkog sastava
i stabilan borbeni moral. Sve političke odluke sa jasno nedefinisanim ciljevima rezultirali
su padom morala. To se konkretno manifestovalo odsustvom želje za ofanzivna dejstva
i spremnošću isključivo za odbranu svog vlastitog praga. Time je omogućen prostor za
razna sektaško stranačka ispoljavanja, imputiranje Armiji izdajničke uloge i slično, što je
negativno uticalo na moral boračkog sastava.
Uticaj političkih odluka ispoljio se i na mobilizaciju time i popunu korpusa, a posebno
je nezadovoljstvo bilo izraženo odlukom o mobilizaciji sastava iz Srbije na rok od 45
dana. Posrednom posledicom političkih odluka cenimo i ispoljavanje najnegativnijih
karakteristika pojedinca manifestovanih kroz krađe, paljevine, tuče, dezerterstva, ubijanja.
Ovom ocenom ne negiramo propuste u sistemu RiK-a, ali je činjenica da su se ti slučajevi,
nespojivi sa moralnim kodeksom Armije, javljali kao posledica negativnog doživljavanja
političkih odluka i u periodu prekida borbenih dejstva, kada smo zbog stalnog kršenja
prekida od strane hrvatskih oružnika trpeli najveće gubitke.

120
Veliki problem je u zamoru ljudi. Veliki broj ljudi živi u terenskim uslovima od marta
meseca. U isto vreme na drugim frontovima ljudi su se zamenjivali. No, ni to nam nije
bilo teško, prihvatili smo i iskazali visok borbeni moral iako su nam neprijateljske mine
padale danima po položajima. Bili bi još jači kada bi imali sveže ljude, jer su nam u nekim
sastavima ljudi premoreni.

2.- Psihološko-propagandna delatnost neprijatelja i njen uticaj na održavanje borbenog


morala jedinica u b/d na frontu.
Opšte je poznato da neprijatelj razvija izuzetnu psihološko-propagandnu aktivnost
usmerenu pre svega prema hrvatskom narodu kao objektu PP dejstva. Ofanzivna i
neposredna psihološko-propagandna delatnost neprijatelja prema jedinicama korpusa nije
bila posebno ispoljena.
Time se nisu odrekli tih aktivnosti i prema našim jedinicama su ispoljavali metod
diverzantsko-terorističkih dejstava sa ciljem psihološkog efekta. Takođe, činili su sve da
nas kompromituju besmislenim stavovima i zahtevima prema međunarodnim subjektima.
Problem psihološko-propagandne aktivnosti je konstantno prisutan kad je u pitanju naše
ofanzivno delovanje prema neprijatelju. Mi smo tu jako malo učinili, iako smo imali
nameru da i to kvalitetno radimo. Štampali smo 12000 letaka i distribuirali ih preko
ljudi, unošenjem na teritoriju neprijatelja, ali nikada nismo uspeli da letke distribuiramo
helikopterima ili topom za ispaljivanje letaka kojeg nemamo.

3.- Predlog mera za efikasniju izgradnju i održavanje morala.


- Formirati vod ili odelenje za psihološko-propagandna dejstva pri komandi korpusa;
- Popuniti formacijski organ za MV i PP. Organ za MV formacijski pripada, načelnik organa
i 4 referenta, a organ za PP načelnik i 2 referenta. Sada u ovim organima imamo 2 čoveka
sa statusom „upućeni na rad“ i formacijski postavljenog samo pomoćnika komandanta za
MV i PP;
- Što hitnije doneti rešenje o formiranju i radu VDS (vojnodisciplinskog suda), zbog
efikasnosti rada na problemima disciplinskih prestupa;
- Popuniti odelenje VS (vojnog suda) sa jednim sudijom i jednim pomoćnikom vojnog
tužioca;
- Molimo da se odobri predlog sudija porotnika.

7.- Osnovne slabosti i problemi koji su se pokazali u sistemu obučavanja i uvežbavanja,


pripreme i efikasne upotrebe jedinica u izvođenju borbenih dejstava.
Istakli smo, da je obuka i vaspitanje od celokupnog sastava korpusa shvaćena i prihvaćena
kao neprekidan i stalan proces u nametnutim borbenim uslovima života i rada. Za najveći
broj slabosti i problema smo u hodu iznalazili rešenja i preduzimali odgovarajuće mere,
kako nam se nedostaci u obuci ne bi svetili kroz gubitke u borbi.
Smanjena teritorija za popunu korpusa sa 13 SO na 3 SO, procena da se iz pojedinih
republika mladi vojnici neće upućivati u JNA i ocene da su osnovni ljudski potencijali za
popunu jedinica korpusa pripadnici srpskog življa iz SAO Krajine (RSK), primorali su
nas da blagovremeno otpočnemo proces osposobljavanja rezervnog sastava (od jula meseca
1991. godine).

121
Nemogućnost izbora i popune jedinica sa odgovarajućim VES-ima, rešavali smo
selektivnim pozivanjem RS i v/o i intenzivnom obukom za osnovne dužnosti i za JOŠ
1-2 srodne dužnosti. Za pojedine složenije specijalnosti kao što su strelci protivavionci na
S2M, snajperisti, artiljerci sve do posluge za ORKAN i dr. i za osposobljavanje starešina za
dužnosti komandira četa-baterija, komandanta bataljona-diviziona i druge štabne dužnosti,
izvedeni su kursevi u trajanju 5-7 dana, koje ponavljamo za novo pridošla lica. Obuka
starešina i komandi vrši se kontinuirano uz rad na obavljanju formacijskih dužnosti, kroz
rešavanje konkretnih borbenih problema i kroz izradu borbenih dokumenata.
Ističemo neke od slabosti i problema:
- Nedovoljna je stručna i metodička osposobljenost većeg broja RVS, koja im smeta za
afirmaciju pred jedinicom sa kojom komanduju, a odražava se i na kvalitet organizovanja
b/d;
- Obučenost jednog broja pešadijskih jedinica (ŠTO) nije na potrebnom nivou. Iste najčešće
sigurnost i moralnu snagu vezuju za sadejstvo sa tenkovima, a za isto nisu potpuno obučene;
- Obučenost dela poslužilaca u ARJ i PVO je bazirana na taktičko-stručnom osposobljavanju
dok iz osnovnog kolektivnog naoružanja do sada nisu gađali niti izvodili trenaž za određeno
dejstvo;
- Eventualni otpust aktivnih vojnika posle određenog vremena iz JNA, stvorio bi problem
popune sa pojedinim VES-tima.
Predlog mera na planu usavršavanja obuke u skladu sa potrebama dalje upotrebe jedinica-
sastava na frontu:
- Nastaviti sa izvođenjem kurseva na planu osposobljavanja starešina za formacijske i više
dužnosti, organizovanjem kurseva na nivou korpusa i viših komandi i ustanova;
- Stvoriti uslove za izvršavanje gađanja ARJ i PVO i PO artiljerije u sadašnjim uslovima na
poligonu „DINARA“ ista bi bila tumačena kao narušavanje prekida vatre;
- Ubrzati nabavku i opremanje sa formacijskim sredstvima i obuku izviđačkih jedinica, a
upotrebu istih prilagoditi stvarnim mogućnostima.

8.- Stanje i problemi vezani za realizaciju zadataka popune i izvršenja mobilizacije RJ


9. K i popune jedinica sa svim kategorijama ljudstva po RF i MF.
Priprema i mobilizacija RJ 9. korpusa vršena je u nekoliko faza:
Delimična mobilizacija jedinica izvršena je 21. i 29. 06. 1991. godine. Pozivanje RS vršeno
je iz opštine Knin. Od 19.-24. 09. 1991. godine izvršena je potpuna mobilizacija svih
jedinica korpusa. Istovremeno 9. K su pridodata 2 motorizovana i 2 oklopna bataljona
(Prilog br. 5).336
Od 20. 09. do 30. 11. 1991. godine potčinjene jedinice su konstantno narastale.
Istovremeno u sastav 9. korpusa su ulazile i jedinice izmeštene iz garnizona Sinj i Zadar,
kao i novoformirane jedinice TO. Popuna je vršena sa teritorija odgovornosti korpusa kao
i sa teritorije drugih republika. (Prilog br. 6).337
Od 01. 12. 1991. godine formira se 1. mtbr, a u sastav korpusa ulazi i 11. pmtbr. Planovi
popune realizovani su u opštinama SAO Krajine, Drvar, Glamoč, Grahovo i B.338
336
 Priređivači su izostavili prilog.
337
 Priređivači su izostavili prilog.
338
 Bosanski.

122
Petrovac. Po nacionalnoj strukturi, Srbi su u jedinicama korpusa zastupljeni 97%, dok
ostale nacionalnosti sa 3%. Ovakav odnos ne odgovara procentualnoj zastupljenosti
nacionalnosti na teritoriji odgovornosti korpusa.
Popuna je vršena iz više izvora: v/o iz RJ 9. K, v/o iz jedinica TO, v/o izbeglice i v/o
mobilisani izvan kriznog područja.
Tokom cele mobilizacije kao problem se javlja nedostatak v/o kritičnih specijalnosti što se
otklanja preobukom drugih specijalnosti u okviru jedinica.
U nadležnosti Vojnog odseka Knin do sada nije mobilisano 1587 v/o jer se nalaze van
teritorije SAO Krajine (studenti, privremeni rad i dr.).
Predlog mera na prevazilaženju problema:
Zbog iscrpljenosti teritorije ljudskim potencijalom sa teritorije iz zone odgovornosti 9. K
nivo popune se ne može u narodnom periodu povećavati.
Mogućnost povećavanja nivoa popune RJ 9. K vidimo samo u mobilisanju v/o sa teritorije
drugih republika, pre svega Srbije. I dalje će se intenzivno raditi na popuni korpusa v/o
koji se po raznim osnovama nalaze van teritorije SAO Krajine. Što se tiče popune jedinica
korpusa rezervnim starešinama dostavićemo zahtev 2. VO da preko III uprave GŠ OS
SFRJ traži popunu sa šire teritorije BiH i Srbije. (Prilog 7 i 8).339

9.- Stanje i problemi funkcionisanja PoOb u celini i posebno po vidovima PoOb.


Efikasnost realizacije zadataka i ispoljene slabosti u PoOb jedinica - ustanova
angažovanih na frontu. Stanje popune RMR. Predlog mera za efikasnije
funkcionisanje sistema PoOb-a.
Od početka borbenih dejstava i izvršene mobilizacije jedinica PoOb je bila suočena sa
velikim problemima:
- Popuna obveznicima i materijalnim sredstvima vršena je, umesto iz 14, samo iz 3 opštine,
- Oskudnost teritorije naročito se odrazila na popunu vozilima, tehničkim i medicinskim
kadrom,
- Osim stoke za klanje i drva, gotovo ništa drugo ne može se nabaviti na teritoriji,
- Oko 13.000 vojnih obveznika moralo je da se obuče, naoruža i odmah uputi na front.
- Formirane su tri brigade TO i niz drugih jedinica, za koje su ratna materijalna sredstva
obezbeđivana od jedinica koje su izmeštene iz garnizona Sinj, Zadar i Šibenik,
- Morali su se rešavati mnogi problemi smeštaja ljudstva u zimskim uslovima, a bez dovoljno
ćebadi, prostirača i drugih sredstava,
- Oskudnim transportnim sredstvima vršen je dotur velikih količina municije za jedinice
u borbi, a istovremeno je vršeno izmeštanje jedinica.
Svi ti problemi, u celini gledano, uspešno su rešavani, uz maksimalnu podršku od pojedinih
uprava SSNO, dodelom ljudi i sredstava.
Osnovna karakteristika ukupnog stanja je dobra, popuna osnovnim TMS i municijom a
donekle i hranom. Smanjene su rezerve odeće i goriva, dosta je teškoća u održavanju TMS
zbog deficitarnosti tehničkog kadra i rezervnih delova.
Pozadinske jedinice popunjene su sa oko 40% ljudstvom i nema mogućnosti dalje popune.
Nedostaje oko 900 vozila, a automobilski bataljon je samo delimično razvijen. Nema vozila

339
 Priređivači su izostavili priloge.

123
u tehničkim snabdevačkim jedinicama za transport trećeg b/k municije.
U bataljonima-divizionima razvijeni su samo elementi za tehničko snabdevanje. Elementi za
tehničko održavanje razvijeni su donekle u brigadama uz oslonac na stacionirane kapacitete
u kasarnama. Sistem tehničkog održavanja je napregnut. Dosta tehnike, naročito tenkova
je sa istrošenim resursima. Značajna je podrška tehničkih remontnih zavoda.
Intendantske jedinice imaju razvijene kuhinje za rad, neznatan snabdevački deo i uglavnom
bez berbera, krojača i obućara. Nemaju rezerve odeće i obuće jer su sve rezerve upotrebljene
za novoformirane jedinice. Ima teškoća u obezbeđenju lične higijene, potrošnog materijala,
prostirača i ćebadi. Još svim ljudima nije obezbeđeno po dva ćebeta.
Tražili smo stvaranje rezerve hrane za 6 meseci zbog mogućih prekida u doturu, ali to još
nije rešeno.
Sanitetsko obezbeđenje je solidno organizovano ugrađivanjem lekara u bataljone i brzom
evakuacijom do hirurške stanice i bolnica.
Veterinarska služba bavi se nadzorom nad namirnicama životinjskog porekla, a naročito
pregledom stoke za klanje jer je na teritoriji dosta kritično zbog stoke koja luta i skapava.
Saobraćajni organi i jedinice izvršili su vrlo obimne zadatke u snabdevanju jedinica za
vreme borbe i u evakuaciji garnizona. U eksploataciji je 2075 m/v, a nedostaje oko 900. Za
izmeštanje jedinica i predislokaciju skladišta upotrebljeno je 5.320 m/v, 206 željezničkih
vagona, 95 vučnih vozova, 115 autocisterni, a ukupan teret iznosi 31.128 tona.
U toku borbenih dejstava nije bilo saobraćajnih udesa, a učestali su u periodu prekida vatre.

b) Efikasnost realizacije zadataka i ispoljene slabosti


U početku je zanemaren značaj formiranja i popune pozadinskih jedinica. Nisu im
izdavani precizni zadaci, niti su pitanja PoOb potpuno regulisana kroz zapovesti i
naređenja. Zahtevano je angažovanje lekara na prednjoj liniji gde se vodi borba i popuna
tenkova gorivom. Vozila koja su vršila dotur municije zadržavana su kod jedinica. Nije
bilo slučajeva da jedinice ostanu bez municije i hrane. Svi ranjenici su blagovremeno
evakuisani. Uspostavljena je dobra organizacija PoOb, koja omogućava izvršavanje svih
borbenih zadataka.

c) Predlog mera
Po mogućnosti izvršiti popunu deficitarnim starešinskim kadrom, vojnicima tehničke
specijalnosti, bar delimično motornim vozilima.
Obezbediti rezervne delove za osnovna TMS, prvenstveno za vozila i tenkove M-72 i M-84.
Povećati rezerve hrane i opreme u 405. PB. Doneti propise kojima će se u ratnim uslovima
pojednostaviti MFP, regulisati uzimanje u zakup odnosno naknade za objekte koje koristi
JNA i slično.

10. Stanje i problemi u izgradnji i održavanju potrebnog nivoa bezbednosnog


obezbeđenja i zaštite sastava angažovanih na frontu i u kriznim područjima.
Bezbednosno obezbeđenje 9. korpusa do sada je funkcionisalo uspješno, tako da nismo doživeli
veća iznenađenja na planu suprotstavljanja obaveštajnoj i div. ter.340 djelatnosti neprijatelja.

340
 Diverzantsko terorističkoj.

124
Ovo smo obezbeđivali uspješnom saradnjom sa stanovništvom, organima jedinica TO i
unutrašnjih poslova, obzirom da su svi bili motivisani za borbu i okrenuti frontu.
Zaštitu sastava angažovanih na frontu vršimo na način da smo sve jedinice u zahvatu
fronta ojačali sa odelenjima vojne policije. Zbog širine fronta bataljon vojne policije i čete
VP u brigadama popunili smo preko 100%, a formirali smo protivteroristički vod i dve
protivoklopne čete VP, sa kojima intervenišemo na ugroženim pravcima i vršimo kontrolu
teritorije po dubini.
Osnovni problem u daljoj izgradnji i održavanju potrebnog nivoa bezbednosnog obezbeđenja
predstavlja nam negativan uticaj političkih stranaka i odbojan stav naroda i rukovodstva
Republike Srpske Krajine prema predloženom planu angažovanja snaga OUN, po kojem
bi jedinice JNA trebale napustiti Krajinu. Odlazak JNA se doživljava kao isključenje RSK
iz sastava Jugoslavije i kapitulacija državnog i vojnog rukovodstva, što ima za posledicu
antiarmijsko neraspoloženje, narušava jedinstvo naroda i armije, podele unutar jedinica,
promenu odnosa prema JNA i zaštiti njene imovine, narastanje retrogradnih snaga koje
zagovaraju sukob sa armijom i snagama OUN, formiranje oružanih snaga Republike Srpske
Krajine, revanšizam prema hrvatskom stanovništvu i slično. Može se zaključiti da trenutna
previranja oko dalje sudbine JNA na području SRK direktno i ubrzano utiču na slabljenje
morala i b/g naših jedinica, što pogoduje obaveštajnoj i drugoj djelatnosti neprijatelja.

Predlog mera na daljoj dogradnji bezbednosnog obezbeđenja


1.- Korpus treba ojačati sa sredstvima za elektronsko izviđanje, posebno što cenimo da će
neprijatelj biti ojačan takvim sredstvima od strane Zapada, a to je potrebno i radi budućeg
praćenja mirovnih snaga.
2.- Potrebno je ojačati KOG u ljudstvu i tehnici obzirom da je moguća adekvatna i
kvalitetna popuna iz jedinica koje su izvučene sa teritorije Slovenije i Hrvatske.
3.- Delove koji su angažovani u b/d na frontu potrebno je ojačati sa sredstvima za osmatranje
i dejstvo noću.
4.- Jedinice popuniti sa uređajima za kriptozaštitu koji nedostaju.
5.- 9. bVP i čete VP u brigadama popuniti sa nedostajućom vojnopolicijskom opremom.
6.- Odobriti novčana sredstva za agenturni rad i za granični rad na teritoriji pod kontrolom
neprijatelja.
7.- Izvršiti opremanje jedinica sa optičkim sredstvima za dnevno osmatranje i sredstvima
za kontradiverzionu zaštitu.
8.- Izvršiti popunu sa OB (u korpusu nedostaje 13 OB i 22 pomoćnika za obaveštajno-
bezbednosne poslove). Predlažemo da se popuna može izvršiti i uz mobilisanje penzionisanih
OB.
9.- Što pre rešiti status vojnika hrvatske nacionalnosti iz Republike Hrvatske.

11.- Druga pitanja i problemi koji su bitno uticali (pozitivno ili negativno) na stanje
b/g jedinice komandi štabova jedinica i ustanova
a) Kao negativno ističem sledeće:
- Dezerterstvo vojnika i jednog broja starešina ili duža odsutnost po raznim osnovama
pojedinih starešina;

125
- Organizovano napuštanje većih grupa vojnih obveznika, sa položaja i jedinica iz Srbije
nakon isteka 45 dana provedenih na ratištu po obećanju ministra NO Srbije;
- Neopravdani gubici u vreme primirja;
- Moguće povlačenje korpusa sa ovih prostora kod većine v/o i starešina iz ovih krajeva
smatra se izdajom i sa ovom činjenicom se nemire;
- Nefunkcionisanje civilne vlasti, težnja za stvaranje sopstvene države i armije, pokušaj
rehabilitacije četništva.

b) Kao pozitivno ističem sledeće:


- Kadrovske promene u Komandi korpusa sa ključnim dužnostima i popuna K-de korpusa,
podčinjenih k-di i jedinica sa starešinama upućenih na privremeni rad koji su van organskog
sastava korpusa.
- Ukrupnjavanje jedinica i stavljanje pod Komandu korpusa brigada TO.
- Poverenje rezervnog sastava u stručne kvalitete i hrabrost aktivnih starešina na odgovornim
dužnostima.
- Pravilno stimulisanje pripadnika korpusa u izvršavanju zadataka.

12.- Opšti zaključak o stanju b/g jedinice, sastava, ustanove. Problemi i slabosti koji
utiču na efikasnost izvršenja namenskih zadataka.
Ukupna borbena gotovost 9. K je rasla sa njegovim narastanjem, posebno od momenta kada
je od uloge snaga za razdvajanje sukobljenih strana prešao na viši i složeniji oblik izvođenja
ofanzivnih borbenih dejstava. Ofanzivni duh je neprekidno jačao borbenu gotovost što
je afirmisalo Kninski korpus ne samo na teritoriji zone odgovornosti, već i šire. Nakon
potpisivanja zadnjeg primirja o prekidu borbenih dejstava, učestalih provokacija od strane
neprijatelja i širenja glasina o povlačenju 9. K iz Kninske krajine, veoma se nepovoljno
odražava na b/g i samo uz velike napore i angažovanje najodgovornijih starešina iz užeg
dela Komande za sada uspevamo da održavamo b/g korpusa na nivou koji obezbeđuje
izvršavanje namenskih zadataka.
Rukovođenje i komandovanje je obezbedilo da se sve jedinice i sastavi stave pod jedinstvenu
komandu i nadležnost 9. K. Ovakav način organizovanja obezbedio je jedinstveno
planiranje i angažovanje svih snaga.
U funkciji RiK još uvek se nedovoljno koriste dokumenta KZ, te će se u buduće ovom
pitanju posvetiti veća pažnja.
Opšte raspoloženje za borbu je povoljno ako se planiraju ofanzivna dejstva ili odbrana
sadašnje linije dodira sa neprijateljem. Svako povlačenje sa ove linije imalo bi za posledicu
osipanje pa čak i raspad korpusa.
Popuna jedinica je vršena sa teritorije RSK, a 11. mtbr i sa dela teritorije Bosanske Krajine.
Prostor teritorije RSK je iscrpljen jer je preko 90% ljudstva u sastavu korpusa sa ovog
prostora – ako se izuzme 11. mrbr.
Nedostaje nam veći broj starešina od komandira vodova do komandanta bataljona. Za
razrešenje ovog problema moraće nam pomoći K-da 2. VO preko odgovarajućih Uprava.
Popunom jedinica korpusa bez opština obale Jadranskog mora nismo uspeli obezbediti
odgovarajuće vesove. Ovaj problem smo razrešavali organizovanjem obuke u samim
jedinicama.

126
Obezbedili smo da se svaki borac osposobi za rukovanje sa najmanje 2 oružja, a za složenije
sisteme da priučimo po dve posade – posluge.
Sada smo u fazi realizacije namenskih kurseva za obuku poslužioca i komandnog kadra od
komandira odeljenja do zaključno komandanta bataljona.
Pozadinsko obezbeđenje je veoma uspešno organizovano. Pokazalo se da je neophodno
potrebno i dalje za Komandu korpusa uvezati pozadinsku bazu. Na ovaj način se razrešavaju
svi problemi pozadinskog obezbeđenja i u uslovima enormnih utrošaka i ako je baza
popunjena sa 1/3 ljudstva.

PREDLOG MERA ZA DALJE JAČANJE BORBENE GOTOVOSTI


1.- Smatramo da bi bilo neophodno zbog složenosti situacije na prostoru Republike Srpska
Krajina, a radi potpunijeg sagledavanja stanja što pre izvršiti obilazak zone korpusa i
Republike Srpska Krajina sa najvišeg nivoa iz Predsedništva SFRJ i SSNO.
2.- Da se sagleda i realno oceni angažovanje snaga OUN jer prema prvim upustvima i
shvatanjima sporazuma sa izaslanikom Generalnog sekretara OUN gospodinom Sajrusom
Vensom341 postoje dve varijante:
- Da se jedinice korpusa izmeste sa teritorije Republike Srpske Krajine, što bi za narod
Krajine apsolutno bilo neprihvatljivo. Srpski narod bi krenuo zajedno sa jedinicama
korpusa jer nema poverenja u mirovne snage OUN bez JNA na teritoriji Krajine.
- Da se jedinice korpusa, u vezi sa tačkom 15a sporazuma, zadrže po mirnodopskoj formaciji,
u Garnizonima Benkovac, Knin, Drniš i Sveti Rok. Ovo rešenje bi bilo prihvatljivije i lakše
shvatljivije narodu ovoga kraja i verovatno bi se to moglo realizovati do vremena dok se ne
stvore uslovi za političko rešavanje krize. Narodu je teško objasniti da se sa teritorije RSK
povlači JNA, a da na teritoriji Republike Hrvatske ostanu snage MUP i ZNG.
3.- Treba učiniti dodatne napore za mobilizaciju, po ratnoj formaciji i popunu sa kritičnim
specijalnostima, posebno sa starešinskim kadrom.
4.- Zameniti jedinice ili delove jedinica, pogotovu jedinice koje su na front upućene iz
dubine teritorija (1/592. mtbr, 1/4. mtbr, 10. okb).
5.- U 1. i 11. mtbr formirati oklopne bataljone i zameniti tenkove T-34 sa T-55, tako da u
korpusu ostanu tenkovi T-55 i M-84. Time bi lakše rešavali problem opravke i snabdevanje
municijom.
6.- Zbog velike zone odgovornosti i dužine linije fronta predlažemo da se radi uspešnije
vatrene podrške umesto mešovitog artiljerijskog puka formira mešovita artiljerijska
brigada, da se u njen sastav ugradi postojeći svlr-2621 mm M-87 ORKAN i da se popuni iz
proizvodnje sa još dva oruđa i potrebnim brojem raketa. Ukoliko se ova varijanta ne usvoji
da se postojeći mešoviti artiljerijski puk popuni sa divizionom svlr 128 mm M-77 OGANJ.
7.- Da se što pre u jedinice korpusa prekomanduju vojnici koji se nalaze na odsluženju
vojnog roka, kako bi zamenili starija godišta.
8.- Definisati status jedinica, koje se nalaze na borbenom zadatku u sastavu korpusa, a iz
organskog su sastava komandi u dubini teritorije.

341
 Cyrus Vance.

127
9.- Regulisati položaj jedinica, starešina i GL koje su izmeštene, a ostale su u sastavu 9.
korpusa, rešiti njihova stambena pitanja, odvojeni život, zaposlenje članova porodica i
druga pitanja vezana za rešavanje ličnih problema AVL i GL.

Dostavljeno:
Primerak br. 1. ONO
Primerak br. 2. g.maj. Mladić 342 343

Preslika, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

35
1992., siječanj 23.
[Knin]
Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru i IKM-u 2. vojne
oblasti o situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa, dolasku oficira za vezu UN-a u Knin te
stanju i izvanrednim događajima u postrojbama 9. korpusa

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-257
23. 01. 1992. godine

Redovni borbeni
izveštaj, dostavlja.-

- OC 2. VO
- 2. VO IKM (Manjača)

1. U toku dana snage ZNG i MUP Republike Hrvatske nisu ispoljili nikakve aktivnosti,
niti je bilo narušavanja primirja.
2. Komande, jedinice i ustanove 9. korpusa u potpunosti sprovode stavove sporazuma o
prekidu vatre.
U toku dana NŠ korpusa razgovarao je sa pukovnikom John Vilsonom344 komandant
grupe oficira za vezu OUN.
Pukovnika Vilsona primio je i predsednik RSK dr. Milan Babić.
Pk za MV i PP informisao starešinski i vojnički sastav 271. larp PVO o stanju u zoni
odgovornosti i zadacima u vezi sa angažovanjem mirovnih snaga OUN, a NOOP 9. map
i 569. db.
Nastavljeno je pružanje pomoći 11. mtbr u izvođenju višednevne obuke mobilisanih jedinica.
342
 Ratko.
343
 Dopisano rukom.
344
 John Wilson.

128
3. Vanredni događaji:
Danas u 08,00 časova 60 v/o iz Kragujevca iz 180. mtbr (lad PVO) izašli iz prostorija gde
su bili razmešteni i komandantu svoje jedinice izneli:
- da se iz jedinice 23. 01. 1992. godine otpuste nakon provedenih 45 dana u jedinici,
- da im se isplati novčana nadoknada za vreme od 01. 01.-23. 01. 1992. god.,
- da im se obezbedi za prevoženje do Kragujevca.
V/o je objašnjeno na njihov postupak i posledice koje iz toga proizlaze. Detaljan izveštaj
dostavićemo naknadno.
Zbog snaga i ledene kiše i dalje se veoma teško odvija saobraćaj između Knina i Svetog
Roka.
4. Pozadinsko obezbeđenje:
Pozadinsko obezbeđenje jedinica realizovano je planski i prema zahtevima potčinjenih
jedinica. Izvršeno je snabdevanje sa pogonskim gorivom, drvima, ugljem, artiklima
ishrane, odjećnom opremom i vodom.
Popravljeno u lakom remontu:
- 1 borbeno m/v, 18 neborbenih m/v, 1 art.345 oruđe, 21 peš.346 naoružanje, 27 radio
uređaja i 6 ostalih sredstava (optički instrumenti, pribor i dr.).
Popravljeno u srednjem remontu:
- 1 borbeno m/v, 5 neborbenih m/v i 16 radiouređaja.
Primljeno iz proizvodnje i drugih jedinica: bluza vojnika SMB M-77 – 1240 kom, pantalone
vojničke SMB M-77 – 1240 kom, eurokrem blok 2,5 tona, marmelada od voća 3 t, voćna
kocka 2,5 t i sirup od voća 1200 l.
Higijensko-epidemiološka situacija nepromijenjena.
Sva planirana prevoženja su realizovana. Dotur je bio otežan zbog velike poledice na
putevima. Zbog toga nismo mogli raditi na saniranju objekata za smeštaj jedinica na terenu.
5. ODLUČIO SAM: Pratiti situaciju na frontu, međuprostorima i sopstvenoj dubini.
Sprečiti ubacivanje DTG u operativni raspored sopstvenih jedinica. Nastaviti sa planskim
obilaskom i informisanjem jedinica od strane užeg dela komande.
Pružiti pomoć u izvođenju višednevne obuke mobilisanih jedinica 11. mtbr.

NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
347
Mr. Sava Kovačević, [v.r.] M . P.
M.P.348

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

345
 Artiljerijsko.
346
 Pešadijsko.
347
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK, PANOS br. 431, primljen 23. 1. 1992. u 18,00; obrađen u 18,30; predan
u 19,00 sati.
348
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

129
36
1992., siječanj 23.
[Knin]
Izvješće oficira za vezu 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti JNA o sastanku
zapovjednika oficira za vezu UN-a s načelnikom Štaba 9. korpusa Savom Kovačevićem i
predsjednikom RSK Milanom Babićem

KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. br. 73-9
23. 01. 1992. godine

Rad oficira za
vezu UN
izveštaj. –

- KOMANDI 2. VOJNE OBLASTI

U toku dana 23. 01. 1992. godine u Kninu je boravio šef oficira za vezu UN pukovnik Džon
Vilson,349 koji se sastao sa načelnikom štaba korpusa pukovnikom Savom Kovačevićem i
predsednikom Republike Srpska Krajina, dr. Milanom Babićem.
U toku razgovora sa pukovnikom Kovačevićem,350 istakao je da je zadovoljan odnosom
Komande korpusa prema oficirima za vezu i da su oficirima UN stvoreni povoljni uslovi
za život i rad. Napomenuo je da je zadovoljan sa uspostavljenim primirjem ali da još nema
pravog mira jer se još puca i gube se životi.
Nakon toga je održan sastanak sa predsednikom dr. Milanom Babićem od koga je traženo
da se izjasni oko dolaska mirovnih snaga UN. Milan Babić je istakao da nije zadovoljan što
se demilitarizuje Krajina, a ne razoružavaju se snage Republike Hrvatske, i uz uvažavanje
snaga UN ko može da garantuje sigurnost srpskom narodu ponovio je poznate stavove po
ovom pitanju.
Posle je održana konferencija za štampu i ručak u Domu JNA Knin.
Pukovnik Džon Vilson, sa pratnjom, je krenuo u Bihać u 14,15 minuta.

Oficir za vezu
potpukovnik
Radenko Brborić, [v.r.] M.P.351 M.P.352 M.P.353

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.
349
 John Wilson.
350
 Savom.
351
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
352
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 436, primljen 23. 1. 1992. u 19,00 sati.
353
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

130
37
1992., siječanj 25.
[Sveti Rok]
Izvješće Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o završetku ustroja brigade

K O M A N D A VOJNA TAJNA
1. MOTORIZOVANE BRIGADE STROGO POVERLJIVO
Sp. Br. 33-24
25. 01. 1992. god.

Završetak formiranja
1. mtbr izveštaj, dostavlja.-
K O M A N D I 9. K
- Pukovniku KOVAČEVIĆU354 –

Izvršeno je formiranje 1. mtbr i sada se nalazi u sledećem rasporedu:


- 1. mtb: Komanda bataljona, dve mtč, jedna mč, poč, vod MB-82 mm, četa MB-120
mm, LARV PVO i pozadinski vod. Brojno stanje bataljona 472. bataljon poseda položaj:
Ostrvica – Barlete – Vrebac – Mogorić.
- 2. mtb: Komanda bataljona, tri mtč, poč, vod MB-82 mm, četa MB-120 mm, LARV
PVO i pozadinski vod. Brojno stanje bataljona 455. bataljon se nalazi u rejonu kasarne
Sv.355 Rok.
- 3. mtb – Komanda bataljona, tri mtč, poč, vod MB-82 mm, četa MB-120 mm, LARV
PVO i pozadinski vod. Brojno stanje bataljona 532. bataljon se nalazi u rejonu: Divoselo –
Čitluk – Počitelj – Medak.
- 4. mtb – Komanda bataljona, tri mtč, poč, vod MB-82 mm, četa MB-120 mm, LARV
PVO: pozadinski vod. Brojno stanje 422. bataljon je razmešten u rejonu LOVINAC –
PLOČA.
- HAD 105 mm M2 A1 (18 oruđa) nalazi se u rejonu Papuča.
- MPAD (sastava 12 topova 76 mm ZIS, tri topa 100 mm MG-12, 6 oruđa 9 K – 11) nalazi
se u rejonu: Medak – Počitelj.
- HAB – 122 mm (6 oruđa D-30) nalaze se u rejonu Vrebca.
- baterija topova 76 mm356 ZIS M-42 (6 oruđa) nalazi se u rejonu Vrebac.
- Dve tenkovske čete T-55 i četa OT – M – 60, nalaze se u rejonu Medak – Počitelj.
- četa veze
- bataljon inžinjerije (dve inž.357 čete)
- vod ABHO (dva odelenja)
- četa vojne policije
- izviđačka četa
354
 Savi.
355
 Sveti.
356
 Dopisano rukom.
357
 Inženjerijske.

131
- Pozadina
- Komanda brigade.
Lad PVO nije formiran potpuno, jer očekujemo dolazak oruđa, dosada smo dobili samo 8
oruđa PAT/3, a očekujemo još 8 PAT/3 i 6 BoV-a.

NAČELNIK ŠTABA
potpukovnik
Ljubiša Babić, [v.r.] M.P.358 M.P.359

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., 1. mtbr, kut. 1.

38
1992., siječanj 26.
[Knin]
Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru i IKM-u 2. vojne
oblasti o aktivnostima hrvatskih snaga i situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa, stanju i
izvanrednim događajima u postrojbama korpusa te dolasku pripadnika UN-a u Knin

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 4-298 STROGO POVERLJIVO
26. 01. 1992. godine

Redovni borbeni
izveštaj, dostavlja.-

- OC 2. Vojne oblasti
- 2. Vojnoj oblasti (IKM Manjača)

1. U toku 25/26. 01. 1992. godine snage ZNG i MUP-a RH ispoljile su sledeće aktivnosti
prema našim snagama:
- U vremenu od 23,00-23,30 časova iz rejona s. Gradine otvorena mitraljeska vatra po
rejonu, obezbeđenju civilnog tornja aerodroma Zemunik. Na vatru nije odgovoreno.
Posledica od dejstava nije bilo.
- U 06,40 iz rejona s. G.360 Zemunik ispaljene 4 MB mine po pisti vojnog aerodroma
Zemunik. Posledica od dejstva nije bilo, na vatru nije odgovoreno.
2. Komande, jedinice i ustanove korpusa u potpunosti sprovode stavove sporazuma o
prekidu vatre.
- U toku dana u Knin je stigao potpukovnik Čolkov Sergej, šef sekretara svih timova
358
 Okrugli pečat: Komanda 1. motorizovane brigade.
359
 Prijemni pečat: Brzojav VRH br. 284, primljen 25. 1. 1992. u 21,05; obrađen u 21,35; predan u 22,10 sati.
360
 Gornji.

132
UN sa naše strane. Sa njim je stigao i jedan radio tehničar za uspostavljanje radio veza za
potrebe oficira za vezu UN.
Potpukovnika Čolkova je u 14,00 časova primio komandant korpusa general-major Ratko
Mladić koji ga je upoznao sa narušavanjem primirja od potpisivanja primirja do dolaska
oficira za vezu UN i od dolaska oficira do danas, o aktivnostima neprijatelja u zahvatu
fronta. Nakon razgovora održan je zajednički ručak.
Održan je sastanak sa PHILIPPE NOELOM iz međunarodnog komiteta Crvenog krsta.
Ukazano mu je da se obrati vladi Republike Srpska Krajina za odobrenje kretanja po Krajini
i da nismo zadovoljni sa rešavanjem problema o kojima smo ranije razgovarali.
- Načelnik ONO u toku dana obišao je 557. mpoap i informisao vojnički i starešinski
sastav o stanju u zoni odgovornosti korpusa i zadacima u vezi sa angažovanjem mirovnih
snaga OUN.
Nastavljeno je pružanje pomoći 11. mtbr u izvođenju višednevne obuke mobilisanih
jedinica.
3. VANREDNI DOGAĐAJI:
- Dana 26. 01. 1992. god. oko 04,30 časova više motornih vozila iz pravca Posedarja
(96,36) kretala su se komunikacijom prema našim položajima u s. Islam Latinski (96,32).
Na 600 m sva su se vozila zaustavila osim dva vozila koja su produžila kretanje prema našim
položajima, na signal i upozorenje da stanu oba vozila su produžila kretanje povećanom
brzinom. Na vozila je patrola otvorila vatru i tom prilikom poginuo je Azbi Merko Hasan,
rođen 16. 02. 1954. g. u NR Albanija, dok je drugi vozač Kemberaj Vilson albanski
građanin koji ima nemački pasoš i vozačku dozvolu produžio kretanje i zaustavio se oko 1
km od mesta otvaranja vatre i predao se. Obojica su vozili putničke automobile nemačke
registracije u kojima je bilo tehničke robe i osobna garderoba. Na lice mesta upućen je
istražni sudija, sledi detaljniji izveštaj o vanrednom događaju.
- Oko 16,20 na putu s. Potravlje Hidroelektrana Peruča ubijen je stariji vojnik Balać Nenad
komandir tehničkog odelenja iz odreda TO Cetine od strane v/o pripadnika odreda.
Okolnosti ubistva se ispituju. Telo ubijenog upućeno je u MC Knin.
4. POZADINSKO OBEZBEĐENJE
Pozadinsko obezbeđenje jedinica realizovano je planski i prema zahtjevima potčinjenih
jedinica.
Izvršeno je snabdevanje sa pogonskim gorivom 180. mtbr i jedinica 10. K, snabdevanje sa
artiklima ishrane, mesom, hlebom i vodom.
Popravljeno u lakom remontu: 9 peš.361 naoružanja, 4 art.362 oruđa, 21 neborbenih m/v, 23
sredstva veze i ostala TMS 5 kom.
Popravljeno u srednjem remontu:
- 14 sredstava veze.
Higijensko-epidemiološka situacija nepromijenjena.
Sva planirana prevoženja su realizovana. Angažovano po ovom pitanju 38 m/v.
Kurs za osposobljavanje finansijskih organa u puku – brigadi i za referente opštih poslova u
bataljonu – divizionu radi prema rasporedu za drugi dan nastave. Odziv i organizacija rada

361
 Pešadijskog.
362
 Artiljerijska.

133
vrlo dobri. Prisutno 32 starešina.
5. ODLUČIO SAM:
Pratiti situaciju na frontu sa posebnim akcentom na prikupljanju podataka o neprijatelju,
stanju u njihovim jedinicama, pokretima i njihovim namerama.
Prihvatiti članove inspekcije OS i istim omogućiti rad.
Obići deo jedinica 11. mtbr u Glamoču i Grahovu363 sa grupom starešina na čelu sa
komandantom korpusa.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.364 M.P.365 M.P.366

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

39
1992., siječanj 26.
[Knin]
Zapovijed komandanta 9. korpusa JNA, general-majora Ratka Mladića, podređenim
postrojbama da se ograniči posluživanje alkoholnih pića i zadržavanje u kantini Doma
JNA

KOMANDA 9. KORPUSA a/a


Pov. Br. 12-46 čuvati do kraja 1992. god.367
26. 01. 1992. god.

KOMANDI 1. mtb368

Vojna lica iz komande Korpusa i drugih jedinica dosta vremena provode u kafani Doma
JNA, opsedajući šank i konzumirajući alkohol.
Da bi se sprečilo takvo ponašanje, uveo red i otklonila ta ružna pojava koja stvara utisak da
su starešine besposlene i da vreme provode u kafani,

NAREĐUJEM

1.- Prestati sa posluživanjem vojnih lica za šankom u kafani Doma JNA u Kninu.
363
 Bosanskom.
364
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
365
 Prijemni pečat: Brzojav PANOS, JUNAK br. 479, primljen 26. 1. 1992. u 18,30; obrađen u 19,00; predan
u 19,30 sati.
366
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.
367
 Dopisano rukom.
368
 Dopisano rukom.

134
2.- Alkoholna pića posluživati samo za stolom gde lica obeduju i to po jedan aperitiv i jedno
piće za vreme obeda.
3.- Vojna lica zadržavaće se u kafani samo onoliko vremena koliko je uobičajeno za
obedovanje (pola sata za doručak i jedan sat za ručak ili večeru).
Ostalo eventualno slobodno vreme provoditi u društvenim prostorijama Doma sa znanjem
i odobrenjem pretpostavljenih starešina.
4.- Ovo naređenje dostaviti VU „Dalmacija“ i svim jedinicama.

BB/ZZ

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.]
M.P.369
M.P.370

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., 1. mtbr, kut. 1.

40
1992., siječanj 27.
[Benkovac]
Izvanredno izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o diverzijama hrvatskih
snaga na području općine Obrovac te traženju Srba iz sela Šibuljine da im se pruži pomoć
u oslobađanju sela i spašavanju rodbine koja je ostala ondje živjeti

KOMANDA 180. mtbr


Str. pov. br. 3-41
27. 01. 1992. godine

Vanredni izveštaj
dostavlja.-

KOMANDI 9. korpusa
- operativnom centru –

1. Dana 27. 01. izvršena je diverzija u 03,05 i 03,20 na dva dalekovodna stupa 110 KV na
teritoriji SO Obrovac pored makadamskog puta koji od Glinice vodi za s. Modriće.
Prvi povezuje HE sa trafostanicom elektroprenosa Obrovac, a drugi trafostanice Obrovac-
Gračac.
369
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
370
 Prijemni pečat: Komanda 1. motorizovane brigade, pov. br. 46-7, 1. 2. 1992.

135
Materijalna šteta samo na stubovima je oko 4 milijarde dinara (RO „Elektrokrajina“).
Na uviđaju su danas bili istražni organi – sudac Puvača Marijana, opštinski tužioc Rajko
Nikolić (SO Knin), inspektor Gagić Boško i krim.371 tehničar Vukšić Nedeljko (SO
Obrovac).
Diverzija je izvršena sa tri improvizirana satna mehanizma na licu mesta. Pored ovih
mehanizama je nađeno 10 metara detonatorskog štapina.
Ekipa „Elektrokrajine“ radi na premošćivanju el.372 energije i pretpostavlja se da će struja za
Benkovac i Obrovac biti sutra puštena. Radovi na stubovima će trajati oko 15 dana.
Pošto je mesto diverzije ispod hrvatskog sela a stanovnici su uplašeni, naša i patrola milicije
će povećavati kontrolu radi njihove sigurnosti.
2. Nedaleko kod reke Zrmanje u selu Marčići, hrvatskom selu, organi SJO Obrovac su
pronašli oko 25 kg eksploziva, 20 radnih odela i 20 skrivenih kožunica. Navedeni organi
to dovode u verovatnu vezu sa počinjenom diverzijom.
3. Desetak vojnika i pripadnika milicije i to rodom iz srpskog sela Šibuljine a sada na
teritoriji SO Obrovac traže da međunarodni Crveni krst dođe u njihovo selo. Ističu da
im se pale kuće, da im se nad rodbinom vrši tortura i teror, da je deo ljudi ranije odveden
i poubijan. Njihov predstavnik Vinko Poljak ističe da je otvorena jama Jadovno kod
Karlobaga i pretpostavlja da se Srbi pored logora Smiljan odvode u Jadovno. Kaže ako im
se ne pruži pomoć da će sa svojim ljudima ići u akciju za 15 dana radi oslobađanja sela i
spašavanja rodbine. Istom je predočen koncept operacije UN u Jugoslaviji.

Potpukovnik
Gojko Ivetić, s.r. M.P.373 M.P.374 M.P.375

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

41
1992., siječanj 27.
[Knin]
Izvješće Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o problemima s mobilizacijom te
nedisciplinom među pripadnicima brigade

Komanda 221. mtbr


Str. pov. br. 14-49
27. 01. 1992. god.
u 16,00 časova
371
 Kriminalistički.
372
 Električne.
373
 Prijemni pečat: Brzojav LOTOS br. 185, primljen 27. 1. 1992. u 21,45; obrađen u 21,55; predan u 22,05
sati.
374
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.
375
 Prijemni pečat: Str. pov. 4 – 324, 27. 1. 1992. Dopisano rukom.

136
Borbeni izveštaj,
dostavlja.-

Komandi 9. korpusa
(dežurnom oc)

1.- Podaci o neprijatelju:


- danas oko 13,45 časova čula se jaka detonacija u s. Močići, uzrok nepoznat. Takođe, iza
objekta Crivac prema Splitu oko 14,10 časova čulo se 5-6 prigušenih eksplozija, o čemu se
radi ne znamo.
U toku dana nije bilo otvaranja vatre ili drugih provokacija od strane neprijatelja.
2.- Raspored snaga brigade, stanje u jedinicama i na teritoriji u zoni odgovornosti brigade
bez promena.
Danas od 09,00 -11,30 časova održan je sastanak svih komandanata potčinjenih jedinica i
k-dira samostalnih jedinica sa komandantom brigade, po sledećim pitanjima:
- analiza izvršenih zadataka iz odluke k-danta brigade
- analiza reda i discipline i vanrednih događaja u brigadi
- analiza PoOb i materijalno-financijskog poslovanja
- zaključci i zadaci za poboljšanje unutrašnjeg reda i discipline i opšteg stanja u jedinicama.
K-dant brigade je po istim pitanjima održao sastanak na kv i kc 1. mtb i starešina k-de 1.
mtb i IKM brigade, u vremenu od 13,00-14,30 časova.
3.- Moralno stanje:
I pored redovnih informisanja, kod pojedinih v/o ovog područja evidentna su negativna
reagovanja kao što su:
- JNA će nas izdati, povući će svoje snage sa područja RSK,
- oficiri JNA su izdajice, treba ih pobiti,
- podela pojedinih pripadnika jedinica da se mobilizacija izvrši do kraja, te da se u ratne
jedinice odazovu i studenti koji hodaju po Kninu i nigde ne studiraju, kao i vlasnici nekih
kafana mlađih godišta, i slično,
- da se u jedinici radne obaveze izvrši izmena ljudstva, tj. da stariji ljudi budu vraćeni u
radne organizacije, a mlađi radnici da se upute na front i za potrebe jedinice radne obaveze.
Slučaj ubistva rez. ml. ofic.376 Balać Nenada ukazuje na to da u pojedinim jedinicama
vlada opšti nered, siledžijstvo, te da pojedini ekstremisti pročetničke orijentacije nastoje da
destabilizuju sadašnje stanje u našim jedinicama.
4.- Utroška municije nije bilo.
5.- Predlog odluke po prethodnom izveštaju.
6.- Zahtevi: jedan deo v/o u poslednje vreme kroz razgovor izražava sumnje u dobre i
principijelne odnose komande 9. k i civilne vlasti RSK. Predlažemo da komanda 9. k
i predstavnici civilne vlasti u RSK daju zajednička saopštenja kroz radio Knin i druga
sredstva.
Komandir 3. hab-105 mm koji je dat nama na raspolaganje, bez našeg znanja i odobrenja
komandanta 1. mtbr ga je iz Hrvaca prekomandovao u svoj sastav. Molimo da se naredi

376
 Rezervnog mlađeg oficira.

137
k-dantu 1. mtbr da nam tog starešinu vrati u naš sastav.
Također smo insistirali u prethodnim zahtevima da nam k-dant 1. mtbr vrati 1 m/v i 1h-
105 mm, ali on to još uvek nije uradio.
U s. Vrlici u samom naselju, gde je raspoređen naš 1. mtb, otvorene su dve kafane, čiji su
vlasnici: jedne Arnaut Milan, a druge bivši vlasnik je Jovičić Mirko, a ko je sadašnji ne
znamo. Molimo da preko Izvršnog veća tražite zatvaranje ovih kafana, iz više razloga:
opijanje pripadnika naše jedinice, neželjeni sukobi između njih, što ugrožava živote i
zdravlje naših vojnika, niti jedan nemaju dozvolu za rad, u uslovima kriznog-ratnog stanja,
dok drugi ratuju i ginu, pojedinci se na njihov račun bogate što treba da sprečimo.

Komandant
pukovnik
Borislav Đukić M.P.377 M.P.378

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 17.

42
1992., siječanj 28.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o sastanku predsjednika RSK
Milana Babića i izaslanika UN-a Marracka Gouldinga na kojemu je srpska strana iznijela
svoje primjedbe na Vanceov plan o razmještanju snaga UN-a u Hrvatskoj

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 73-16
Dana 28. 01. 1992. godine

Sastanak dr. Milana Babića


sa gospodinom Goldingom,379
izveštaj.-

- Komandi 2. vojne oblasti


(na ličnost komandanta)

Dana 27. 01. 1992. godine održan je sastanak predsednika Republike Srpske Krajine dr.
Milana Babića i podsekretara generalnog sekretara UN gospodina Goldinga.380

377
 Prijemni pečat: Brzojav CERO br 89, primljen 27. 1. 1992. u 18,15; obrađen u 18,20; predan u 18,50 sati.
378
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.
379
 Marrack Goulding.
380
 Zapisnik sa sastanka vidi u: Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti, knjiga 4, HM-
DCDR, Zagreb, 2008., Dok. br. 11.

138
Na početku razgovora dr. Milan Babić je izrazio zahvalnost što se razgovori vode na teritoriji
Republike Srpske Krajine, da je Knin kao i Zagreb centar zbivanja u ovom sukobu. Knin
je postao simbol otpora za slobodu Srpskog naroda.
Od sačinjavanja plana, ističe dr. Babić, desila su se dva vrlo bitna događaja, a to su:
- Skoro sve zemlje EZ priznale su nezavisnost Republike Hrvatske i Slovenije.
- SAO Krajina i SAO Slavonija i Zapadni Srem ujedinili su se u Republiku Srpsku Krajinu
sa sedištem u Kninu.
Nije se očekivalo priznavanje Slovenije i Hrvatske od tolikog broja zemalja u svetu.
Pozdravljamo odluke nekih velikih zemalja o uzdržanosti. Sada se vidi koliko smo bili u
pravu kada smo tražili rešavanje političke krize preko UN.

Sada su, nastavio je dr. Babić, iskristalisana dva odvojena problema:


1. Sprečavanje rata između Republike Hrvatske i Republike Srpske Krajine i međusobno
rešavanje tog problema.
2. Rešavanje ukupne jugoslovenske krize.
Prvi problem je dodatno opterećen priznanjem samostalnosti Republike Hrvatske. Zato bi
se UN trebale angažovati i na rešavanju političke krize.

Za mirovni plan gospodina Vensa 381 o upućivanju snaga UN, dr. Babić ističe da je pravljen
u okolnostima koje su se mnogo promenile. Stanje je mnogo teže sada nego što je bilo u
vreme sačinjavanja plana. Istakao je dve osnovne primedbe na plan:
1. Pominjanje teritorije Krajine kao teritorije Republike Hrvatske. Ovo malo prejudicira
političko rešenje krize odnosno ono o čemu je govorio gospodin Lord Karington382 o
specijalnom statusu Srba u Krajini.
Mi smo, ističe dr. Babić, rešenje Krajine videli u čvršćoj zajednici sa onima koji nastavljaju
u Jugoslaviji ili ako nema takve volje da budemo ravnopravni sa drugim republikama koje
se stvaraju u Jugoslaviji.
2. Čudi nas u planu da se sumnja u našu stranu i naše oružane snage. Sumnja se da bi mi
mogli biti izazivači i nastavljači rata, pa je to bio razlog za demilitarizaciju Krajine, a da se
suprotna strana ne razoruža. U svim dosadašnjim primirjima Hrvatska strana je uglavnom
kršila primirje, a ne naša strana.
U međuvremenu Hrvatska garda je postala vojska Republike Hrvatske, koja je praktično
uzročnik ove krize. Garda je stvorena radi pokoravanja srpskog naroda i prisajedinjenja
teritorije Krajine.

Dalje je iznosio istorijske sukobe oko dva naroda i istakao zašto danas vlada toliko
nepoverenje prema hrvatskom narodu.
Dr. Babić ističe da bi bio zadovoljan angažovanjem UN na sprečavanju rata, da više ne ginu
ljudi i da se ruše materijalna dobra.
Narod Krajine dodatno je uznemirila nedavna izjava Franje Tuđmana da je već imenovao
poverenike za opštine u RS Krajini kao i da će uspostaviti ustavno pravni sistem na teritoriji

381
 Cyrus Vance.
382
 Peter Carrington.

139
RS Krajine preko UN ili svojom oružanom silom.
Dalje je istakao problem i primedbu oko angažovanja UN. Građani Krajine su se na
referendumu 12. 05. 1991. godine jasno izjasnili za ostanak u Jugoslaviji i zato boravak
JNA smatraju kao produžetak države Jugoslavije i kao silu koja može da zaštiti narod od
agresije Hrvatske.
Teritorijalna odbrana RS Krajine je oružana sila RS Krajine. Planom se zahteva razoružanje,
a za TO R.383 Hrvatske to ne važi. Planom se predviđa kontrola policijskih snaga na teritoriji
RS Krajine, a ne u R. Hrvatskoj i ako se dobro zna da Srbi gube sva ljudska i ostala prava
u R. Hrvatskoj.
Dr. Babić je istakao da su odnosi sa Srbijom bili kao sa republikom u kojoj živi većinski
srpski narod, da predstavnici RS Krajine nisu bili ravnopravno tretirani unutar Jugoslavije,
EZ i UN.
Što se tiče izjava da su plan prihvatile sve strane to nije tačno preneseno jer smo mi na
početku imali rezerve i nismo se sa planom složili.
Čudi me, ističe dr. Babić zašto nije bio obezbeđen sastanak sa g. Vensom iako sam bio u
Beogradu.

Gospodin Golding je na početku istako da je došao po nalogu generalnog sekretara da


utvrdi kako se mogu otkloniti prepreke za razmeštanje mirovnih snaga UN. Istakao je tri
prepreke:
1.- Narušavanje primirja je često, još ginu ljudi, ali to više nije problem koji bi mogao
sprečiti dolazak snaga UN.
2.- Vidim da predstavnici Vlade Krajine ne prihvataju saradnju sa UN. Snage UN se mogu
dovesti samo ako svi daju pristanak.
3.- Poslednje izjave rukovodstva R. Hrvatske bacaju senku na njihovo prihvatanje plana
UN.

Gospodin Golding je istakao da mu je od početka izrade plana bilo jasno da se mora sastati
sa dr. Babićem.
Pri izradi plana pošlo se od toga da je Jugoslavija članica UN, da još postoji federalni Ustav
sa 6 republika i dve pokrajine, da nema nasilne promene granica bez političkog dogovora.
Obe strane su na početku istakle svoje uslove:
- Sa hrvatske strane je uslovljeno da se JNA povuče iz svih delova Republike Hrvatske.
- Sa jugoslovenske strane je uslovljeno da lokalne vlasti i policijske snage ostaju i da budu
štićeni od snaga UN.

Istakao je da je plan prihvatljiv za sve strane u sukobu, da ovaj plan nije trik, da je ovo samo
međuaranžman za političke pregovore i da se moraju uvažiti zahtevi naroda Krajine.
Zabrinutost dr. Babića se ne zasniva na činjenicama. Zabrinutost oko boravka snaga UN
od šest meseci takođe ne stoji jer je to normalna procedura da se snage određuju na šest
meseci. Plan niko nije potpisao nego su ga zainteresovane strane prihvatile verbalno.
Gospodin Golding je istako da nema ovlaštenja za bitno korigovanje plana nego samo da

383
 Republike.

140
vidi gde bi se mogli približiti u gledanjima. Istakao je da je moguće terminološki drugačije
odrediti teritoriju RS Krajine. Zatim je nastavljen razgovor oko dva ključna problema.
Dr. Babić je istakao da nije dobro polazište od federalnog ustava jer su se u međuvremenu
mnoge stvari promenile. Zatim je govorio o pristrasnosti EZ i žao mu je što UN ne
prihvataju posredovanje u rešavanju političke krize, nego je to ostalo u okviru EZ. Sastanak
je prekinut zbog ručka.

Sastanak je nastavljen posle razgovora g. Goldinga sa komandantom korpusa, general-


majorom Ratkom Mladićem.
Dr. Babić je rekao da je u međuvremenu imao sastanak Vlade i uglavnom ponovio dve
osnovne primedbe koje je istakao na prvom sastanku. Rezerve su zbog tragične sudbine
srpskog naroda.
Dva puta je bio genocid, a ovo je treći put. Zato smo oprezni.
Opreznost bazira na činjenici da se predviđa razoružanje Krajine, povlačenje JNA, a da se
dozvoljava postojanje oružanih formacija R. Hrvatske.
Narod u kontaktima sa nama ističe da ne vidi razlog zašto da se JNA povlači.
Ima se poverenja u UN ali je neshvatljivo da ostaju OS R. Hrvatske.
Gospodin Golding je izneo uveravanja da su i u UN zabrinuti zbog patnji srpskog naroda.
Veruje da plan daje pune garancije srpskom stanovništvu u Krajinama. Izneo je stavove sa
prvog sastanka.
Dr. Babić ističe da su na plan dali saglasnost predsedništvo (članovi iz R.384 Srbije i R.385
Crne Gore) bez predstavnika Krajine, predsednik R. Srbije, a da Savezni sekretar za NO
nije imao pravo da daje saglasnost oko povlačenja JNA. Armiju čini narod Krajine. Slažemo
se da se mirovne snage angažuju na liniji sukoba, a da se demilitarizacija izvrši za određeno
rastojanje (5-10 km) sa obe strane fronta.
Prihvatljivo bi bilo za nas, istakao je, da se Kninski korpus vrati u kasarnu sa mirnodopskim
sastavom jačine kao pre sukoba i da se naoružanje čuva pod zajedničkim ključem.
Morate shvatiti da narod neće pristati na demilitarizaciju Krajine.
Armija neće moći razoružati stanovništvo.

Na kraju je g. Golding sumirao dva osnovna problema na kojima bi se trebala vršiti


modifikacija:
1.- Da ne bi smeli o teritoriju RS Krajine govoriti kao o teritoriju R. Hrvatske, a to znači
promenu jezika i ne mislim da se to ne može rešiti.
Međutim, teško bi to bilo prihvatljivo za R. Hrvatsku.
2.- Da se ne vrši demilitarizacija kompletne teritorije RS Krajine, nego sa obe linije fronta.
To bi moralo biti 5 km sa obe strane fronta.
Mi smo i o ovome razmišljali i došli smo do zaključka da R Hrvatska nebi na to pristala.
Promenjene prilike to čine još manje verovatnim.
U svakom slučaju nisam ovlašten da ovo rešim i o ovome ću obaviti konsultacije sa
Generalnim sekretarom UN.

384
 Republike.
385
 Republike.

141
Sastanak je tada završen i održana je konferencija za štampu.
Između dva sastanka, g. Goldinga na njegov zahtev, primio je komandant korpusa, o čemu
vam šaljemo poseban izveštaj.386

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.387 M.P.388

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

43
1992., siječanj 28.
[Knin]
Informacija Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama o političkoj situaciji nakon
potpisivanja Sarajevskog primirja i vojnoj situaciji u zoni odgovornosti 9. korpusa JNA

KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. br. 41-10
28. 01. 1992.
Elementi vojno-političke
situacije u zemlji. –
I
U protekloj sedmici na kriznim područjima R.389 Hrvatske primirje je uglavnom poštovano.
Oružane formacije R. Hrvatske sporadičnim i kratkotrajnim otvaranjem vatre na svim
delovima ratišta prekršile su dogovoreno primirje. Na ove provokacije pripadnici JNA nisu
uzvraćali i striktno su se pridržavali odredaba „Sarajevskog“ dogovora.
Posmatrači EZ i UN obišli su u protekloj sedmici sve komande i krizna područja,
kontaktirali sa pripadnicima JNA koji su ih upoznali sa konkretnim slučajevima narušavanja
dogovorenog primirja od strane oružanih formacija Hrvatske. Posmatrački tim iz Bihaća
posetio je Plitvice i neposredno se uverio da hotelski i drugi objekti nisu porušeni kako se
to ističe u sredstvima informisanja R. Hrvatske. Isto tako posetili su i s. Šodolovci (Osijek)
i uverili se u posledice napada na ovom mestu od strane oružanih formacija R. Hrvatske.
II
U zoni odgovornosti našeg korpusa neprijatelj je kontinuirano narušavao odredbe
„Sarajevskog“ dogovora. Pri tome je koristio sledeće oblike: ubacivanje DTG (7), streljačka
386
 Izvješće nije pronađeno uz izvornik.
387
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
388
 Prijemni pečat: JUNAK, brzojav br. 521, primljen 29. 1. 1992. u 10,55, obrađen u 12,20; predan u 13,00
sati.
389
 Republike.

142
i snajperska vatra (41), vatre iz MB (27) i pokreti tenkova (4 puta). Neposredne posledice
neprijateljskog verolomstva su 5 poginulih vojnika, 1 teže ranjen i 1 lakše ranjen vojnik.
Svi slučajevi kršenja primirja evidentirani su kod oficira za vezu UN i posmatračke misije
EZ. Perfidni oblici koje neprijatelj primenjuje ukazuje na nužnost visoke disciplinovanosti
u bezbedonosnom i samozaštitnom smislu. Naše opredeljenje da se kriza i sukobi prevaziđu
i reše mirnim putem, podrazumeva da se dosledno i principijelno odnosimo prema
odredbama „Sarajevskog“ dogovora. Osim toga nas obavezuje i čast moralne organizacije
da se ponašamo u skladu sa onim što preuzimamo kao dogovor i obavezu. To ne znači
pasivnost i nemoć, već nas treba inspirisati u pogledu borbenog usavršavanja, da energično
i kvalitetno odgovorimo ako neprijatelj ne želi miran put rešavanja krize. Našim doslednim
držanjem pred angažovanim međunarodnim subjektom, OUN, mi moramo negirati
propagandne efekte koje su agresivnom propagandom, u smeru kompromitacije Armije,
postigli neprijatelji u evropskoj pa i svetskoj javnosti.

III
Više podataka ukazuje na to da hrvatske oružane formacije vrše opsežne pripreme za
nastavak ratnih operacija. Mobilizacija se i dalje sprovodi, vrši se zaprečavanje i utvrđivanje
i posedanje zemljišnih objekata u međuprostorima.
U Viroviticu i Daruvar je prebačeno oko 3.000 ljudi, u rejonu Zadra, prema nekim
podacima, dovedeno je oko 20.000 pripadnika ZNG čija je namera, prema nekim
informacijama, da će ovih dana napasti aerodrom Zemunik.
Pri MUP-u Hrvatske formirana je specijalna jedinica za diverzantska dejstva koju čine
moto-kros vozači sa motociklima čiji je zadatak da zajedno sa DTG dejstvuju kroz
međuprostore jedinica JNA.
Organi MUP Slovenije na graničnim prelazima provode mere rigorozne kontrole prema
pripadnicima JNA i podvrgavaju ih detaljnom ispitivanju o okolnostima „agresije na
Sloveniju“. Protiv 88 starešina podneta je krivična prijava, a za 6 je raspisana tjeralica. Vrše
pretres stanova i oduzimaju oružje onima koji imaju dozvolu izdatu od jedinice.
Rukovodstva SDA preduzima mere radi pridobijanja starešina JNA muslimanske
nacionalnosti za svoju buduću armiju, obećavajući im sigurnu egzistenciju. Svim organima
MUP-a BiH naloženo je da od uniformisanih lica, posebno onih sa „srpskim“ obeležjima
koji se kreću po teritoriji ove republike oduzimaju oružje neuvažavajući potvrde komandi
JNA o pravu na nošenje oružja. Svim SJB BiH upućen je telegram da ne uručuju pozive
za mobilizaciju, a da će protiv svih koji to čine biti pokrenute disciplinske i druge mere
odgovornosti.
U Hercegovini pripadnici HDZ i dalje intenzivno prikupljaju podatke o aktivnosti jedinica
JNA.
Na teritoriji opštine Čapljina i Prozor nastavlja se naoružavanje paravojnih formacija i
ispoljavaju antiarmijsko, antisrpsko i antijugoslavensko raspoloženje.
MNO i ŠTO Makedonije vrši pripreme za obezbeđenje državne granice u slučaju da se JNA
povuče iz ove republike. Organi MUP nastavljaju sa prikupljanjem podataka o snagama
JNA koje sada obezbeđuju granicu.
Na skupu održanom u domu sindikata u Beogradu većina građana zapadne Slavonije je

143
istakla da JNA nije kriva zbog povlačenja stanovništva i jedinica TO sa ovog područja, već
da uzroke za to treba tražiti u neslozi među rukovodstvom i njihovoj međusobnoj borbi za
vlast.
Raspoloženje stanovništva na teritoriji Knina i šire prema Armiji i dalje se usložava zbog
poznatih stavova o povlačenju JNA sa teritorije Krajina. Pojedinci već imaju nameru da se
usele u vojne stanove u zgradi koja se uskoro završava za potrebe JNA.
Na području Korduna i Banije situacija je takva da može doći do organizovanog sprečavanja
JNA da se povuče sa ovog prostora. Ima indicija da će ovih dana „Arkanovi borci“390 u
uniformama JNA doći u Bosansko Grahovo sa zadatkom da spreče prolazak predstavnika
UN u Knin.
U Dvoru na Uni vrše se pripreme da skupština ove opštine donese odluku o zabrani ulaska
plavih šlemova na području Banije. Planiraju blokirati most na reci Uni, a prolaz mirovnim
snagama dozvoliti samo u slučaju njihovog raspoređivanja na liniji razdvajanja.
Iz kabineta Milana Babića svakodnevno se kontaktira sa popom Đujićem391 i Vojislavom
Šešeljem čiji je cilj da se Babić mora održati na vlasti po svaku cenu.
Alternativa na Kosovu postavlja uslov da jedinice JNA i milicija do 01. 03. ove godine
napuste teritoriju ove pokrajine. Posle toga datuma ne garantuje im se sigurnost i neće
snositi odgovornost za ono što Albanci učine.
U organizaciji SPO u Knjaževcu i Sokobanji nastavlja se sa antiarmijskom kampanjom koja
je usmjerena na potpuno razbijanje sistema vojne obaveze i mobilizacije i stvaranje što većeg
nezadovoljstva građana prema JNA.
Gradski odbor SPO za Beograd doneo je odluku da se formira odbor za obeležavanje
devetog marta i da na ovaj miting 392 članovi stranke dođu naoružani.

IV
Jugoslovenskoj krizi svetska javnost i dalje pridaje veliku pažnju. Centar aktivnosti u
razrešavanju jugoslovenske krize prenosi se na UN.
Najnovije izjave njemačkog kancelara Kola,393 ponašanje i aktivnosti Austrije i Italije ukazuje
da će „germanski blok“ nastojati da dovrši potpuno razbijanje Jugoslavije. S tim u vezi u
Njemačkoj se pažljivo prati dinamika uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Slovenijom
i Hrvatskom. Nakon priznavanja secesije od strane članica EZ malo je verovatno da će
evropske države moći da uspešno pariraju nastojanjima „germanskog bloka“. Šanse za
očuvanje Jugoslavije i jugoslovenske državnosti bile bi najveće u okviru OUN pod uslovom
da se sem vojnog UN angažuju i na političkom rešavanju jugoslovenske krize čime bi se
težište rešavanja problema premestilo iz Evrope u sedište OUN.
Može se očekivati sve veći pritisak susednih država (Mađarska, Bugarska, Albanija) s ciljem
zadovoljavanja svojih nekih pretenzija što bi se u prvo vreme manifestovalo pojačanim
interesom za stvaranje nezavisnih državica na teritoriji Srbije, Makedonije i Crne Gore.
Ovo bi verovatno uslovilo i teritorijalne pretenzije Grčke čime bi se otvorilo krizno žarište,
a posledice bi imale odraza i na širem prostoru južne Evrope i Sredozemlja. Imajući to
390
 Željko Ražnatović Arkan.
391
 Momčilo.
392
 Misli se na velike demonstracije u Beogradu 9. ožujka 1991. protiv Slobodana Miloševića.
393
 Helmut Kohl.

144
u vidu naša je šansa da se bržim dogovorom i prihvatljivim „rješenjima“ „iznutra“ izdaje
pred OUN, izbegne neposredni uticaj „germanskog bloka“ i sačuva legitimitet državnosti
Jugoslavije. Ima indicija da bi ovakav tok i rasplet prihvatile SAD, Kina i Rusija a verovatno
i većina članica OUN.
Sa informacijom upoznati celokupan sastav.

KOM A N DA N T
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.394

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

44
1992., siječanj 30.
[Knin]
Zapovijed Komande 9. korpusa JNA o izdavanju naoružanja i vojne opreme podređenim
jedinicama TO

KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. broj 129-2
30. 01. 1992. god.

Izdavanje naoružanja
i vojne opreme
jedinicama TO.- KOMANDI ŠTO RS KRAJINA

Na osnovu naređenja Načelnika GŠ OS broj 2268-1 od 30. 12. o.g. i naređenja Komande
2. VO, pov. broj 31-103-6-1 od 09. 01. ove godine, a u cilju poštovanja propisa i sprečavanja
eventualne zloupotrebe kod opremanja jedinica TO,

N A R E Đ U J E M:

1. Popunu jedinica TO NVO vršiće 405. PB u skladu sa važećim propisima, na osnovu


rešenja o ustupanju 608. TSB SSNO.
2. Brigade TO, koje su pretpočinjene korpusu, zahteve za popunu dostavljaće taktičkim
nosiocima ove Komande, a ovi će zahteve prosleđivati Komandi 2. VO.
3. Štabovi TO zahteve će dostavljati preko ŠTO RS Krajina direktno SSNO za sve jedinice,
osim brigada TO koje su angažovane u sastavu korpusa.
4. Taktički nosioci Komande korpusa i 405. PB obavezni su da izveštavaju Komandu 2.

394
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

145
VO o realizaciji donetih rešenja o ustupanju NVO jedinicama TO.
5. Materijalno zaduženje ŠTO i jedinica TO vršiti po postojećim propisima – dostavljanjem
dokumenata na overu.
6. Snabdevanje jedinica TO, angažovanih u borbenim dejstvima, borbenim potrebama po
osnovi utrošaka vršiti organizovano preko jedinica – ustanova na koje su oslonjene po šemi
PoOb. Postupak je isti kao za sve jedinice ojačanja.
BB/LjB
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.]
M.P.395
396
M.P.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6029.

45
1992., siječanj 30.
[Knin]
Dnevno izvješće Komande 9. korpusa JNA o aktivnostima hrvatskih snaga na šibenskom i
sinjskom području te o sigurnosnom stanju na području odgovornosti 9. korpusa JNA i u
podređenim postrojbama

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-348
30. 01. 1992. godine
19,00 časova

Dnevni operativni izveštaj,


dostavlja.-

- Komandi 2. vojne oblasti (OC)


- IKM Komande 2. vojne oblasti – Manjača

1.- Aktivnosti neprijatelja


29/30. i 30. 01. uočeno je da neprijateljske jedinice, na svim pravcima, na prednjem kraju,
nastavljaju sa utvrđivanjem svojih položaja. Ovo je posebno karakteristično za jedinice 113.
br na pravcu s. Pakovo Selo – Konjevrate i 142. br na pravcu s. Žitnić – s. Unešić.
Na osnovu raspoloživih podataka, neprijatelj dovlači naoružanje, opremu i hranu, težišno
za jedinice na pravcu Šibenik – Drniš i s. Muć – Drniš. Prema nepotvrđenim podacima,
395
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
396
 Prijemni pečat: SAO Krajina, Štab TO, br. 125-92., Knin, 3. 2. 1992.

146
126. br angažovana na pravcu s. Hrvace – Sinj, dobila je oko 10 tenkova nepoznatog tipa.
U Šibenskoj opštini se vrši mobilizacija sposobnog ljudstva starosti do 40 godina, verovatno
s ciljem dalje popune novoformiranih brigada.
Vlasti u Šibeniku, u javnosti daju uverenja izbeglom stanovništvu sa teritorije Skradinskog
zaleđa da će se nakon dolaska snaga UN ova teritorij ponovo vratiti Hrvatskoj i da će
stanovnici moći da se vrate u svoja sela.
2.- Sve jedinice korpusa angažovane su i u punoj su borbenoj gotovosti. Borbena gotovost
je na takvom nivou da garantuje bezbednost ljudi u zoni odgovornosti.
3.- U 16,03 30. 01. 1992. godine ispaljene tri mine iz minobacača iz pravca s. Bilaj po s.
Lički Čitluk. Posledica od vatre nije bilo. Na vatru nismo odgovorili.
4.- Na teritoriji je i dalje u organima vlasti aktuelno pitanje angažovanja mirovnih snaga
UN. Ističu da su za dolazak mirovnih snaga, ali na liniji razdvajanja i bez demilitarizacije
Krajine.
5.- Vanrednih događaja nije bilo.
6.- Pozadinsko obezbeđenje
Pozadinsko obezbeđenje jedinica 9. K se odvija planski i bez većih problema. Jedinice su
snabdevene hranom za više dana, a municijom po formaciji.
Popravljeno u lakom remontu: lično naoružanje 19 kom.397, art.398 naoružanje 3 kom.,
borbena m/v 3 kom., neborbena m/v 42 kom. i sredstva veze 15 kom.
Popravljeno u srednjem remontu: borbena m/v 1 kom. i neborbena m/v 2 kom.
U toku dana je primljeno: stolica poljskih 200 kom., marmelade od voća 18 t i drveta
ogrevnog 70 m3.
U toku je prijem kukuruznog brašna u garnizonu Bihać. Jedinicama je izdato 29 m3
ogrevnog drveta.
Sva planirana prevoženja su realizovana.
7.- Stanje bezbednosti
Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji je zadovoljavajuće. U toku dana na teritoriji
nisu registrovani događaji koji bi bitnije ugrožavali uspostavljeni režim bezbednosti. Nisu
zabeležene masovnije pojave antiarmijskog raspoloženja, izuzev što je u zoni odgovornosti
180. mtbr registrovano nekoliko pojedinačnih slučajeva u kojima se zagovara organizovano
suprotstavljanje predislokaciji jedinica sa aerodroma Zemunik. Ovakvo raspoloženje
je najrasprostranjenije kod meštana s. Smoković, Smilčić, G.399 Biljane i Benkovca.
Pojedinačne pojave zagovaranja napada na pripadnike JNA su registrovane i u Kninu.
Pojedinci skloni kriminalnim radnjama planiraju napad na OB JNA i VP. U toku je
njihova identifikacija.
Na teritoriji je prisutan i određeni broj stranih novinara koji ispoljavaju interes za razmeštaj
jedinica i stavove i mišljenje pripadnika JNA o povlačenju Armije. Sa stranim novinarima
na teritoriju se ubacuju i lica iz redova neprijatelja ugrađena kao novinari, vozači, vodiči,
prevodioci i sl. Upozorili smo organe vlasti RSK da bez naših konsultacija ne daju dozvole
za kretanje stranaca.
Registrovali smo pojačanu aktivnost posmatrača EZ na području BiH. Tim posmatrača je
397
 Komada.
398
 Artiljerijsko.
399
 Gornje.

147
posetio SO Livno i B.400 Grahovo i interesovao se kod predstavnika vlasti za ekonomsku i
političku situaciju na teritoriji.
Cenimo da prave političke procene o daljem razvoju i eskalaciji krize u BiH.
U porastu je interes građana za krađu NVO iz jedinica. Otvoreno se traži naoružanje
i municija, a lica sklona švercu i vrbuju pripadnike JNA radi krađe naoružanja. Svi
švercerski kanali vode ka BiH i to opštinama u kojima je pretežno muslimansko i hrvatsko
stanovništvo. Otkriven je 1 v/o koji je ukrao 1 AP iz jedinice (Molnar). Pritvoren je i protiv
njega će biti podneta krivična prijava.
8.- Zaključak
Stanje u jedinicama i ustanovama korpusa je stabilno. Očekujemo i dalje sitne provokacije
neprijatelja da bi pred misijom UN napadali JNA da krši primirje.
9.- Očekivati je dalje usložavanje i pogoršavanje situacije povodom angažovanja snaga UN.
Moguće je veće angažovanje i ofanzivna dejstva neprijatelja na pravcu Zadar-Benkovac
obzirom na dovlačenje svežih snaga i koncentracije snaga.
10.- Zahtevi
Molimo komandu VO da nam što pre reši zahtev za popunu vojnika koji se otpuštaju do
05. 02. 1992. godine. Naš telegram pov. br. 37-9 od 21. 01. 1992. godine i pov. br. 37-10
od 24. 01. 1992. godine.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.401
M.P.402

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

46
1992., siječanj 30.
[Knin]
Dopis Komande 7. korpusa s protestom hrvatskoj strani zbog „nepridržavanja odluke
OUN o embargu na uvoz naoružanja u Jugoslaviju“

KOMANDA VP 7280 KNIN


Pov. br. 73-22
Dana 30. 01. 1992. godine
- Komandi 2. vojne oblasti (predsedniku komisije za kontakt sa snagama UN)
- Šefu oficira za vezu UN
- Oficiru za vezu – pukovnik Milić Orović
400
 Bosansko.
401
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 548, primljen 30. 1. 1992. u 19,40; obrađen u 20,00; predan u 20,30
sati.
402
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

148
Upućujemo oštar protest zbog nepridržavanja odluke OUN o embargu na uvoz naoružanja
u Jugoslaviju.
Prema podacima s kojima raspolažemo danas je u Rijeku stigao kontejner sa naoružanjem
iz Hamburga za oružane snage Hrvatske. Iz ovog postupka se vidi koliko je suprotnoj
strani stalo do pridržavanja sporazuma o apsolutnom prekidu vatre.
Molimo vas da preko oficira za vezu u Zadru uputite protest hrvatskoj strani radi ovog
postupka.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.403 M.P.404

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.

47
1992., siječanj 30.
[Benkovac]
Zapovijed Komande 180. mtbr podređenim postrojbama za pojačavanje svih izviđačkih i
obavještajnih aktivnosti zbog jačanja hrvatskih snaga

KOMANDA 180. mtbr VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 295-2 POVERLJIVO
30. 01. 1992. godine

Intenziviranje obaveštajno-
-izviđačke delatnosti,
- n a r e đ e nj e.-
OS Hrvatske u zoni brigade, svakodnevno jačaju formiranjem novih brigada i popunom
postojećih, nabavkom i uvođenjem novog naoružanja.
Koristeći primirje, pored napred pomenutog, vrše fortifikacijsko uređenje položaja,
ubacivanje IDG, miniranje i privlačenje snaga liniji fronta. Radi pravovremenog otkrivanja
i praćenja promena u jačini, sastavu, rasporedu i aktivnosti neprijatelja. Shodno naređenju
komande 9. korpusa str. pov. br. 40-148 od 28. 01. 1992. godine,
N A R E Đ U J E M:
1.- Intenzivirati obaveštajno-izviđačku delatnost na svim komandnim nivoima.
Neprekidnim osmatranjem, posebno noću, pratiti sve aktivnosti neprijatelja u zahvatu
403
 Okrugli pečat: VP br. 7280, Knin.
404
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 608, primljen 31. 1. 1992. u 21,20; obrađen u 22,05; predan u 22,35
sati.

149
prednjeg kraja i ka njemu. U tom smislu u svemu se pridržavati ranijih naređenja za
obaveštajno obezbeđenje.
Izviđačke jedinice angažovati za osmatranje i praćenje aktivnosti na najvažnijim pravcima.
2.- Neprijatelj je nabavio bespilotne letelice, namenjene za TV i IC izviđanje iz vazduha i
korekturu vatre, sa kojima zadnjih dana intenzivno eksperimentiše. U cilju pravovremenog
otkrivanja i praćenja leta ovih letelica intenzivirajte osmatranje vazdušnog prostora u svojoj
i susednoj zoni.
3.- Intenzivirati prikupljanje obaveštajnih podataka o neprijatelju i preko drugih izvora,
posebno preko mesnog stanovništva i izbeglih lica.
4.- Prikupljanje podataka dostavljati svakodnevno odseku za obaveštajne poslove redovnim
i vanrednim izveštajima do 14,00 časova, a jedinice koje nemaju obaveštajnog organa
komandnim putem, takođe do navedenog vremena.
Važne podatke dostavljati odmah čim se prikupe-uoče. O svakom uočenom pokretu
neprijateljskih snaga ka liniji prednjem kraja odmah izvestiti.
IM/LJČ
ZASTUPA KOMANDANTA
za potpukovnik
Momčilo Bogunović
[…405] M.P.406

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 26.

48
1992., siječanj 31.
[Knin]
Dopis Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama u kojemu prenose zapovijed
Tehničke uprave SSNO-a o budućoj popuni naoružanjem i vojnom opremom isključivo
preko komandi jedinica JNA pod čijom se odgovornošću nalaze, a ne kao dotada izravno
posredstvom SSNO-a

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Pov. br. 18-4 POVERLJIVO
31. 01. 1992. godine
Opremanje jedinica TO
sa sredstvima NVO.- KOMANDI ŠTO KRAJINA
U prilogu akta dostavljamo vam fotokopiju Naređenja TO SSNO pov. broj 2268-1 od
30. 12. 1991. godine, za popunu i opremanje jedinica TO naoružanjem i drugom vojnom
opremom, koga se u daljem radu na ovoj problematici striktno pridržavati.
405
 Potpis je nečitak.
406
 Okrugli pečat: Komanda 180. mtbr.

150
mn/mn
NAČELNIK TSl
Potpukovnik
Marjan Nastić, [v.r.]
M.P.407
DOSTAVLJENO:
- 405. PoB
- 221. mtbr
- 180. mtbr
- 1. mtbr
- 11. mtbr
- 2. brTO
- 3. brTO
- 557. mpoap
- 9. map
- ŠTO KRAJINA M.P.408
……….

TEHNIČKA UPRAVA SSNO VOJNA TAJNA


Pov. br. 2268-1 POVERLJIVO
30. 12. 1991.

Opremanje jedinica TO
sa sredstvima NVO.-
KOMANDI 9. K

Od početka borbenih dejstava, formirane jedinice TO, neposredno ili preko svojih štabova
obraćale su se direktno SSNO radi popune sa sredstvima NVO iz rezervi JNA.
U vreme kada su postojali uslovi, vršeno je opremanje tih jedinica neposredno dodelom
sredstava NVO od strane taktičkih nosilaca (rodova i službi SSNO) preko 608. TSB SSNO,
SSNO i Komandi VO. Zbog velikog broja zahteva i teškoća da se to i dalje rešava na nivou
SSNO, a da bi se i dalje poštovali propisi i na taj način sprečile eventualne zloupotrebe,

N A R E Đ U J E M:

1.- Popunu jedinica TO NVO vršiti isključivo u skladu sa važećim propisima. Komande
– štabovi TO zahteve za popunu svojih jedinica sa sredstvima NVO dostavljaće ubuduće
komandi jedinica JNA u čijoj zoni odgovornosti se nalaze. Zahteve za popunu dostavljati
SSNO preko nadležnih organa TO, a za jedinice angažovane u sastavima JNA preko
jedinica i komandi JNA.
2.- Nadležni organi SSNO, analiziraće primljene zahteve i u skladu sa procenjenim

407
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
408
 Prijemni pečat: SAO Krajina, Štab TO, br. 127/92., Knin, 3. 2. 1992.

151
potrebama i mogućnostima davaće saglasnost na vrstu NVO i jedinicu koja će odobreno
NVO predati TO.
3.- Komanda 608. TSB SSNO, će nakon odobrenja taktičkih nosilaca (rodova i službi
SSNO), pripremati rešenja za ustupanje sredstava NVO jedinica TO.
Prilikom donošenja rešenja o ustupanju sredstava NVO ili predaji na drugi način, voditi
računa o stvarnim potrebama, nameni i obučenosti sastava jedinica TO za upotrebu
dodeljenih sredstava.
4.- Komanda 608. TSB SSNO je obavezna da izveštava taktičke nosioce (rodove i službe
SSNO) o realizaciji donetih rešenja o ustupanju sredstava NVO jedinicama TO.
5.- Materijalno zaduženje komandi – štabova jedinica TO sa dodeljenim sredstvima NVO
iz rezervi JNA, izvršiće u duhu postojećih propisa o materijalnom knjigovodstvu i evidenciji
u JNA.
6.- Snabdevanje angažovanih jedinica TO borbenim potrebama, po osnovi utrošaka,
vršiti organizovano preko jedinica – ustanova na koje su oslonjeni po šemi pozadinskog
obezbeđenja. Postupak je u svemu isti kao i za sve jedinice ojačanja.
7.- Naređenje dostaviti svim Komandama - Štabovima TO i JNA do nivoa brigade.
JK/IM
NAČELNIK GENERALŠTABA
ORUŽANIH SNAGA SFRJ
general-pukovnik
Blagoje Adžić, [v.r.]
M.P.409
M.P.410

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6029.

49
1992., siječanj 31.
[Knin]
Dnevno izvješće Komande 9. korpusa JNA o aktivnostima i popuni hrvatskih snaga na
šibenskom, drniškom i zadarskom području

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-355
31. 01. 1992. god.
Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-
OC 2. Vojne oblasti
409
 Okrugli pečat: Savezni sekretarijat za narodnu obranu, Tehnička uprava.
410
 Prijemni pečat: Komanda 9. korpusa, pov. br. 18-4, 28. 1. 1992.

152
1. Aktivnosti neprijatelja:
U toku 30/31. 01. u rejon s. Stankovci iz Zagreba je došla grupa od oko 30 pripadnika
ZNG, verovatno sa kursa za obuku u specijalnim dejstvima. Prema raspoloživim podacima
4/4. br ZNG je predislociran u širi rajon Zadra. Bataljon je ranije bio angažovan na pravcu
s. Žitnić – Unešić – Perković.
Neprijatelj i dalje dovlači vojnu opremu i naoružanje iz inostranstva u šire rejone Šibenika i
Stankovaca. Oprema iz Hamburga stiže preko Italije i Rijeke brodom u toku 31. 01.
U rejonu Pirovca pripadnici „Stankovačkog bataljona“ sprovode nasilje nad stanovništvom
useljavajući se bespravno u stanove.
Predstavnici MUP u Splitu službeno priznaju postojanje organizovanog kriminala na
području ovog grada. Mafija prisiljava vlasnike kafića i drugih radnji da plaćaju zaštitu, u
suprotnom se uništava imovina podmetanjem eksplozivnih naprava.
2. Na pravcu Split – Drniš
U 11,00 časova iz s. Bovci u rajon s. Drvenjak dovezena dva autobusa sa pripadnicima
ZNG, po iskrcavanju uputili su se na brdo iznad s. Drvenjaka.
U 11,10 časova na isto mesto stigla su tri teretna vozila i jedan autobus sa pripadnicima ZNG.
Zaustavilo se kod groblja u s. Drvenjak. U toku pokreta ka groblju otvorena je provokativna
vatra iz pešadijskog naoružanja u pravcu s. Drežnica. Na vatru nije odgovoreno, posledica
nije bilo.
Na pravcu Zadar – Benkovac
U 15,00 časova na prostoru između s. Dračevac i Babin Dub jedna grupa od 12 pripadnika
ZNG izvodila taktičko uvežbavanje prema objektu Križ.
3. Sve jedinice korpusa su u punoj borbenoj gotovosti i garantuju punu bezbednost
stanovništva u zoni odgovornosti.
4. Na teritoriji je i dalje aktuelno pitanje angažovanja mirovnih snaga UN. Ističe se da su
za dolazak snaga ali na liniju razdvajanja.
5. Vanrednih događaja nije bilo.
6. Pozadinsko obezbeđenje
Pozadinsko obezbeđenje jedinica 9. korpusa se odvija bez većih problema. Jedinice su
snabdevene pogonskim gorivom, hranom, vodom i ogrevnim drvetom.
Popravljeno u lakom remontu – pešadijsko naoružanje 38, artiljerijsko naoružanje 3,
borbena m/v 1, neborbena m/v 39, sredstva veze 6.
Pribavljeno u srednjem remontu – neborbena m/v 1 i sredstva veze 9 kom.
Primljeno iz proizvodnje – griz kukuruzni 12 t, drveno ogrevno 25 m3.
MFP – Inspekcija izvršila kontrolu u 221. mtbr.
Higijensko-epidemiološka situacija nepromijenjena.
Sva planirana prevoženja su realizovana.
7. Stanje bezbednosti
a) U toku večernjih časova 30. 01. 1992. godine iz nadležnosti OB 9. korpusa pritvorena su
2 vojna obveznika kod kojih je pronađena veća količina vojnog materijala kojeg su otuđili,
a među kojim su se nalazile i 2 AP.
b) Sačinjen plan rada za četverodnevni kurs pomoćnika komandanata bataljona za
obaveštajno-bezbedonosne poslove i načelnika obaveštajnog organa i organa bezbednosti
u brigadama.

153
c) Operativnim radom organa bezbednosti JNA došli smo do saznanja da ima nagovještaja
od strane HOS u Splitu i Šibeniku za opšti napad na liniju fronta koju drži 9. korpus u
noći 31. 01./01. 02. 1992. Rodbini u Kninu se preporučuje od strane lica iz ZNG i MUP-a
Hrvatske da sklone djecu iz Knina, jer bi navodno napad na Knin trebao biti izveden iz
vazduha.
8. Zaključak
Stanje u jedinicama i ustanovama korpusa je stabilno i obezbeđuje izvršenje svih zadataka
koji se pred korpus postave.
Očekivati je i dalje provokacije neprijateljskih snaga sa ciljem da se pred pripadnicima
emisije UN prikaže kako JNA krši primirje.
9. Očekivati je dalje usložavanje i pogoršavanje situacije povodom angažovanja mirovnih
snaga UN. Moguća su i veća angažovanja i ofanzivna dejstva neprijateljskih snaga na
pravcu Zadar – Benkovac.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.411
M.P. M.P.413
412

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

50
1992., siječanj 31.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti u vezi s miniranjem katoličke
crkve u Škabrnji, u kojem se negiraju navodi o miniranju i dizanju crkve u zrak, te se
navodi da je crkva samo oštećena jer je u njoj bilo „jako uporište neprijateljskih snaga“

KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. br. 73-20
Dana 31. 01. 1992. g.
- Komandi 2. vojne oblasti (predsedniku komisije za kontakt sa misijom UN)
Veza vaš akt int. br. 25/142-138 od 29. 01. 1992. godine
Ispitali smo tačnost u vezi miniranja crkve u s. Škabrnja dana 28. 01. 1992. godine kako
tvrdi Hrvatska strana. Crkva nije minirana niti je dignuta u vazduh. Za vreme izvođenja

411
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
412
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 608, primljen 31. 1. 1992. u 19,45; obrađen u 20,00; predan u 20,10
sati.
413
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

154
borbenih dejstava pre 45 dana u crkvi je bilo jako uporište neprijateljskih snaga i tada je

-???-U BAZI POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA KAO DATUM POGIBIJE SPOMENUTIH HRVATSKIH
crkva oštećena.
Dana 28. 01. 1992. godine hrvatska strana je ubacila jednu DTG jačine 7 vojnika. Cilj im
je bio da izvrše diverziju na objektima i tehnici na vojnom aerodromu Zemunik.
Prilikom ubacivanja grupa je ušla u minsko polje kojom prilikom su poginuli Đani Lučić i
Zoran Krnčević, a jedan pripadnik grupe je ranjen.
Sve slučajeve kršenja primirja u zoni odgovornosti korpusa dostavljamo vam u dnevnom
operativnom izveštaju.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.414
M.P.415

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.

51

BRANITELJA NAVEDEN JE 27.I.1992. – TREBA LI TO U BILJEŠKU???


1992., siječanj 31.
[Knin]
Pismena pohvala Komande 9. korpusa JNA i komandanta general-majora Ratka Mladića
557. mješovitom protuoklopnom artiljerijskom puku zbog iznimno dobrog stanja borbene
spremnosti i visokog morala pripadnika i zapovjednika te postrojbe

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Pov. br. 24-15 POVERLJIVO
31. 01. 1992. godine

Javno priznanje za
stanje borbene
gotovosti 557. mpoap,
dostavlja.-
KOMANDI 1. mtbr

U okviru redovnog obilaska potčinjenih jedinica dana 26. 01. 1992. godine izvršen je
planski obilazak i kontrola borbene gotovosti i informisanje vojnika i starešina 557. mpoap.
Ekipu Komande korpusa predvodio je načelnik ONO.
Zatečeno stanje može služiti za primer ostalim jedinicama korpusa. Posebno ističem
pravilno posedanje i inžinjerijsko uređenje protiv-oklopnih položaja i rejona; izbor i
414
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
415
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 609, primljen 31. 1. 1992. u 21,20; obrađen u 22,10; predan u 22,30
sati.

155
uređenje KM puka i ostalih elemenata borbenog rasporeda; uspostavljeni sistem dnevnog
rukovođenja i komandovanja; organizacija sistema borbenog obezbeđenja, visok borbeni
moral i raspoloženje boraca i starešina za izvršenje borbenih zadataka; spoljni izgled
vojnika i starešina; primeran rad i disciplina; evidencija zaduženja sa ličnim naoružanjem;
evidencija isplata novčanih prinadležnosti; stvaranje uslova za život i rad u ratnim i zimskim
uslovima; organizacija i izvođenje borbene obuke.
Imajući u vidu navedeno stanje ističem i odajem javno priznanje svim vojnicima i starešinama
557. mpoap, na čelu sa komandantom puka, pukovnikom Milenkom Živanovićem.
Sa sadržajem ovog akta upoznati celokupni sastav korpusa.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.]
M.P.416 M.P.417

Dostavljeno:
- svim jedinicama.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., 1. mtbr, kut. 1.

52
1992., siječanj 31.
[Knin]
Izvješće Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u podređenim postrojbama
te o pokretima i aktivnostima hrvatskih snaga u zoni odgovornosti 221. mtbr

KOMANDA 221. mtbr


Str. pov. br. 14-57
31. 01. 1992. god.
u 17,00 časova
Borbeni izveštaj,
dostavlja.-
Komandi 9. korpusa
(dežurnom OC)
1.- Podaci o aktivnostima OS susednih zemalja nisu nam poznati.
2.- Stanje b/g jedinica brigade je na nivou koji obezbeđuje izvršenje borbenih zadataka.
3.- Oružani sukobi paravojnih formacija sa našim snagama nije bilo.
416
 Prijemni pečat: Komanda 1. motorizovane brigade, pov. br. 33-93, 2. 2. 1992.
417
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

156
U vezi pokreta i aktivnosti snaga ZNG, od juče imamo sledeće podatke:
- juče u vremenu od 11,30 do 14,00 časova u s. Bovac u više navrata ukupno je pristiglo 11
(jedanaest) autobusa i 1 kamion, a u s. Čavoglave je u vremenu od 12,15 do 14,30 časova
pristiglo 2 autobusa i ukupno 4 kamiona.
Danas oko 10,50 časova u s. Bovci a odmah zatim ka Drvenjaku stigao je 2 autobusa
crnokošuljaša, koji su hodali po brdu Drvenjak i nešto osmatrali.
Danas iz pravca Moseća u s. Kljake došlo je 6 kamiona i 1 autobus, koji su se zaustavili iza
groblja u Kljacima.
Danas su snage ZNG – crnokošuljaši oko 11,00 časova otvorili streljačku vatru po našoj
osmatračnici na brdu Obodina (tt. 866), mi nismo odgovorili na tu vatru.
4.- Stanje na teritoriji u zoni odgovornosti brigade bez promene. Međunacionalnih sukoba
nije bilo, niti smo uočili neke karakteristične natpise u štampi ili na TV.
5.- Vanrednih događaja nismo imali.
6.- Po pitanju PoOb problemi od prethodnih izveštaja.
7.- Stanje bezbednosti u jedinicama brigade i na teritoriji bez promene.
8.- Zaključak: stanje u jedinicama brigade obezbeđuje izvršenje postavljenih borbenih
zadataka.
Ostalo:
- U toku jučerašnjeg dana izvršena je detaljna kontrola HE Peruča od strane inž.418 jedinice
brigade i na istoj nisu pronađeni tragovi miniranja niti postavljanja eksploziva.
- Zatečen eksploziv od 1. mtbr (oko 500 g) je izuzet i uskladišten u rr magacin 1. mtb/221.
mtbr.
- U toku jučerašnjeg dana izvršeno je informisanje svih jedinica, sem meh.419 bataljona, po
pitanjima koja smo dobili od k-de 9. K. U meh. bataljonu informisanje je izvršeno danas,
a izvršio ga je puk Hasotić.420
- U saradnji sa stanicom milicije Vrlika, juče smo zatvorili obe bespravno otvorene kafane
u Vrlici.
9.- Predviđamo da u dva-tri naredna dana neće doći do većih sukoba sa snagama ZNG.
10.- Predlog odluke po prethodnom izveštaju, kao i zahtevi.

KOMANDANT
pukovnik
Borislav Đukić M.P.421 M.P.422

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

418
 Inžinjerijske.
419
 Mehaniziranog.
420
 Mesud.
421
 Prijemni pečat: Brzojav CERO br. 100, primljen 31. 1. 1992. u 17,35; obrađen u 18,05; predan u 18,30
sati.
422
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

157
53
1992., siječanj
[Knin]
Informacija Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama o aktualnim zbivanjima i
stanju na području bivše Jugoslavije i u zoni odgovornosti 9. korpusa

INFORMACIJA
o aktuelnim pitanjima u svetu, zemlji,
JNA i zoni kninskog korpusa

Poštivanje Sarajevskog sporazuma o apsolutnom prekidu vatre i nastavak aktivnosti na


realizaciji Plana o angažovanju mirovinskih snaga Ujedinjenih nacija osnovna su obeležja
početka ove godine, što otvara prostor za optimističke prognoze rešavanja jugoslovenske
krize. Ovakva ocena temelji se na činjenici da su nakon ratnih sukoba stvoreni preduslovi
za politički dijalog u miru, na čemu je oduvek insistirala upravo Armija, pa je time njen
doprinos mirnom rešavanju problema značajniji. Međutim, ukupno stanje u zemlji je još
bremenito problemima, a dalji razvoj situacije zavisi i od vanjskih političkih elemenata.
Međunarodna zajednica je uspela donekle da neutrališe pokušaje Nemačke da nameće
svoje uske interese, koji su se ogledali u širenju političke i privredne dominacije u bivšim
socijalističkim zemljama Evrope, čak i po cenu produbljavanja krize i ratnih sukoba.
Prikrivajući time teritorijalne pretenzije Nemačka je uz podršku pojedinih država, zatim
Vatikana i desnih neofašističkih snaga u Evropi stala na stranu slovenačke i hrvatske
secesionističke politike. Uostalom, Nemačka je ne samo prva priznala Sloveniju i Hrvatsku,
nego je prva država koja je sa Hrvatskom uspostavila i diplomatske odnose, dobijajući
zauzvrat podaničke izraze zahvalnosti iz Zagreba.
Povećanim angažovanjem organizacije Ujedinjenih nacija stvoreni su preduslovi za realnije
osnove rešavanja krize, što je rezultiralo i usvajanjem koncepta angažovanja mirovnih
snaga u Jugoslaviji. Poštivanje 15. po redu primirja i podrška mirovnom planu od strane
većine jugoslovenskih političkih faktora doprineli su da se počne menjati odnos uticajnih
svetskih zemalja prema našoj krizi, te prema Armiji i onim republikama, koje se zalažu za
očuvanje Jugoslavije. Ipak, priznavanje Slovenije i Hrvatske od većine evropskih država,
iako je bilo donekle očekivano, može nepovoljno da utiče na političko stanje u zemlji i
održavanje mira. To bi moglo da osokoli one političke faktore, posebno u Makedoniji i
Bosni i Hercegovini, koji se zalažu za osamostaljenje ovih republika po uzoru na Sloveniju
i Hrvatsku. Jednostranost takve secesionističke politike je i dovela do rata u kome su
najpre Slovenija, a zatim Hrvatska imale podršku pojedinih zemalja, pa se sada njihovo
priznavanje može tumačiti u drugim republikama, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, kao
posredna podrška politici osamostaljivanja.
Negativni efekti priznavanja Slovenije i Hrvatske mogli bi se odraziti na zaustavljanje
započetog procesa traženja kompromisnih rešenja u odnosima ostalih republika, a neizvesno
je kakav će efekat imati na rešavanje statusa Krajine i održavanje mira. Zato je odgovornost
međunarodne zajednice, naročito nekih evropskih zemalja još veća, što izgleda shvaćaju

158
velike sile, koje za sada pokazuju suzdržanost u priznavanju Slovenije i Hrvatske, te tako
predstavljaju protutežu ekstremnim stavovima Nemačke i još nekih zemalja.
U tom smislu je značajan i nalaz tzv. Badinterove komisije. Reč je o Arbitražnoj komisiji
sastavljenoj od predstavnika najviših ustavnih institucija pet zapadnoevropskih zemalja,
koja se bavila pitanjima i principima demokratije, pravne države i zaštite prava svih,
posebno nacionalnih pitanja u našim uslovima. Ova komisija je prednost za međunarodno
priznanje dala jedino Sloveniji, te donekle Makedoniji, što je izazvalo žestoka reagovanja
vlasti Grčke, koja se protivi priznavanju Makedonije. Spominjanje nalaza ove komisije ide
u prilog oceni da je priznavanje Hrvatske potencijalna opasnost za mir i pravedno rešavanje
ključnog problema – nacionalnog pitanja i statusa Krajine.
Upravo taj problem je doveo do ratnih sukoba, počevši od izborne pobede ekstremne
Hrvatske demokratske zajednice, preko secesionizma i razbijanja Jugoslavije, do negiranja
da je srpski narod politički i državnokonstitutivni narod. Što se tiče ostalih faktora
koji opterećuju političku situaciju i nastojanja da se problemi rešavaju mirnim putem,
najznačajniji su pokušaji jednostranog proglašavanja samostalnosti i suverenosti Makedonije
i Bosne i Hercegovine. Nastojanje Makedonije da se osamostali suočeno je sa otporom Grčke
i nedavno provedenim referendumom građana albanske nacionalnosti. Cilj referenduma
je usmeren na stvaranje posebnog državnotvornog teritorija sa aspiracijama za njegovo
pripajanje Albaniji, što je inače već godinama prisutno na Kosovu i predstavlja potencijalno
žarište sukoba. U Bosni i Hercegovini rasplet krize determiniše odnos nacionalnih zajednica,
koji se manifestuje na više načina. Podržavani od ekstremne politike iz Hrvatske, ekstremisti
u zapadnoj Hercegovini i još nekim delovima Bosne i Hercegovine izmiču kontroli vlasti,
a sve su češći primeri stvaranja naoružanih političkih formacija, tzv. stranačke vojske
pod uticajem HDZ-a i Paraginih423 „pravaša“, koji neskriveno podržavaju ustaštvo Ante
Pavelića. Reakcije na pokušaj stvaranja samostalne Bosne i Hercegovine kod Srba se ogleda
u stvaranju srpskih regija, kao odgovor na njihovo opredelenje za očuvanje Jugoslavije.
Antijugoslavenska politika u Makedoniji i Bosni i Hercegovini ima za cilj i razbijanje
Jugoslovenske narodne armije. Takav scenario je već viđen u Sloveniji i Hrvatskoj. Vladajuće
stranke i nacionalno ekstremne, kao što su HDZ i Hrvatska stranka prava u zapadnoj
Hercegovini formiraju stranačke oružane formacije, kojima navodno štite nacionalne
interese, a zapravo se radi o iniciranju oružanih sukoba i pokušajima uvlačenja u te sukobe
JNA, kako bi se ona kasnije optužila kao okupatorska vojska i sva odgovornost prebacila
na Armiju. Otvaranje takvog procesa, naročito u Bosni i Hercegovini može imati teške i
nesagledive posledice, u prvom redu za održavanje mira i politički dijalog, a zatim i za dalji
razvoj događaja u zemlji, pa i šire.
Armija je svesna tih činjenica. Uostalom, Jugoslovenska narodna armija nije želela ni ovaj rat,
koji je obeležio završetak prošle godine. Mi smo sve učinili da do njega ne dođe. Hrvatska
nacionalistička i secesionistička politika je nametnula rat, jer joj za ostvarenje ciljeva nije
odgovaralo opredeljenje Armije da sprečava sukobe i razdvaja sukobljene strane. Hrvatska
politika je učinila sve, posebno kroz agresivnu propagandu da Armiju direktno uvuče u
sukobe. To je bilo vidljivo po odnosu hrvatske vlasti prema srpskom narodu i po otvaranju
antiarmijskog fronta blokadom kasarni i direktnim napadima na naše jedinice. Zato je

423
 Dobroslav Paraga.

159
armija morala onemogućiti najezdu fašizma i ponavljanje genocida nad srpskim narodom u
Hrvatskoj i stati u zaštitu svojih ljudi u blokiranim garnizonima. Pregovori koje je inicirala
Armija s ciljem da se zaustavi rat i dobro poznati stavovi da Armija ne vodi nikakvu osvajačku
politiku, kao što je bila optuživana, nisu nailazili na razumevanje, jer je hrvatskoj politici
trebalo opravdanje za njene ciljeve. Armija se rukovodila obavezom da odbrani pravo onih
naših naroda koji ne pristaju na deobe, koji ne prihvataju jednostranu i politiku svršenog čina
i koji ne pristaju na brutalnu negaciju svih tekovina višedecenijskog zajedničkog života.
Razvoj događaja je potvrdio takva opredeljenja, a Armija je pobedonosno završila prethodnu
etapu rata i stvorila preduslove da se umesto silom, sporna pitanja rešavaju mirnim putem.
Naravno, došlo je do izvesnih organizacijsko-formacijskih promena. Te promene su
nužnost, jer je pod snažnim naletom nacionalističkih i drugih podela u društvu došlo do
unutrašnjeg raslojavanja JNA. Ali, te promene su još više očvrsle i označile naše redove, a
istovremeno se nije odstupalo od ključnih ciljeva uloge i zadataka Armije. Takvu ocenu
dao je i general Blagoje Adžić, načelnik štaba OS SFRJ, povodom ostavke sekretara za
narodnu odbranu generala Veljka Kadijevića, odbacujući sve špekulacije u vezi s tim i
demantujući da je na čelo Armije došla tvrda struja, koja je za nastavak rata. General Adžić
je tom prilikom naglasio sledeće:
„Armijsko rukovodstvo čvrsto je opredeljeno za mir i mirno i demokratsko razrešenje krize
političkim dijalogom, a ne ratom. Hoće li se stabilizovati ostvareno primirje ili ne, zavisi
isključivo od druge strane, koja je rat i počela i stalno kršila postignute dogovore o prekidu
vatre. Želio bih da verujem da su zagovornici politike svršenog čina i sile postali svesni
činjenice da rat nikome, nijednom narodu, ne može doneti spokojstvo, već samo nove žrtve
i nepotrebna razaranja. Zato dajemo šansu miru u čijem uspostavljanju će nam, verujem
pomoći Ujedinjene nacije kao nepristrasni univerzalni svetski forum. To je u ovim teškim
vremenima i okolnostima jedino ispravan put izlaska iz sadašnje krize, što je u interesu
svih naroda na ovim prostorima, a u interesu i bezbednosti srpskog naroda u Hrvatskoj i
ostvarenja njegovih legalnih prava.“ (završen citat)
Svoj doprinos ovim težnjama i naporima dali su svakako Komanda Kninskog korpusa i svi
sastavi korpusa. Međutim, sadašnje stanje na području stacioniranja jedinica korpusa, a time
i u samom korpusu na određeni način su pod uticajem ukupnih odnosa u širem domaćem
i svetskom okruženju, o čemu je bilo reči, kao i pod uticajem aktuelnih političkih prilika
u Krajini. Dobro je poznato da je hrvatska nacionalistička politika i negiranje nacionalnih
prava srpskom narodu dovela do otpora i oružanih sukoba. Agresivnoj i neofašističkoj
hrvatskoj politici nije odgovaralo opredeljenje naroda Krajine da ostane u Jugoslaviji, iako je
srpski narod iskoristio pravo da se za takvu soluciju izjasni legalnim putem, referendumom.
Priznavanje Hrvatske u njenim administrativnim granicama stvara opravdanu bojazan u
Krajini da će u tom slučaju srpski narod biti sveden na nacionalnu manjinu, čija prava
reguliše Ustav Hrvatske po principima koji ne odgovaraju međunarodno-pravno priznatim
principima regulisanja prava jednog naroda. To je jedan od razloga protivljenja vlasti Krajine
predloženom mirovnom planu angažovanja plavih šlemova na ovom području, što je dovelo
i do izvesnih nesporazuma na relaciji Knin – Beograd, odnosno Babić 424 – Milošević.425

424
 Milan.
425
 Slobodan.

160
U otvorenom pismu predsednik Republike Srbije Slobodan Milošević, ukazao je na značaj
mirovnog plana i mirnog rešavanja spornih pitanja, protiveći se odbijanju mirovnog plana.
S druge strane u Krajini je došlo do polarizovanja političkih snaga na one koji podržavaju
Babića i onih koji su za Miloševića. Ipak, najveći broj građana je bio iznenađen ovim
nesuglasicama. Njihov strah zbog neizvesnosti daljeg razvoja situacije bio je podgrejan
slutnjama da će Krajina ostati u sastavu Hrvatske i da će se Armija povući sa ovih prostora,
što je u slučaju demilitarizacije doživljeno kao gubljenje životne bezbednosti. Takve slutnje
poticane su izjavama predstavnika hrvatske vlasti da će Knin ostati u Hrvatskoj i da će na
ovom području biti uspostavljena hrvatska vlast.
Vlasti Krajine upozoravaju da nisu protiv mirnog rešavanja problema, nego da se ne slažu
sa delom predloženog koncepta angažovanja mirovnih snaga. To se odnosi na insistiranje
da mirovne snage budu raspoređene po liniji razgraničenja sukobljenih strana. Istovremeno
postoji negativan odnos prema razoružavanju Teritorijalne odbrane, jer se smatra da se time
Krajina dovodi u nepovoljan odnos pošto isti princip nije predviđen za hrvatske oružane
formacije.
Ovaj spor doveo je i do podela u Krajini. Nekoliko opština se izjasnilo protiv stavova Milana
Babića, dok su mu druge dale podršku, pa se stvara situacija u kojoj maltane svaka opština
prema svom opredeljenju diktira uslove vlasti na svom području. Sve to vodi svojevrsnoj
anarhiji i samovolji pojedinaca, što može imati ozbiljne posledice i za narod Krajine i za
realizaciju plana angažovanja mirovnih snaga.
Zato treba uzeti u obzir reagovanja većine građana Krajine i njihov strah da će biti iznevereni
i prepušteni sudbini. Taj strah je iz već spomenutih razloga razumljiv, ali treba znati da iza
mirovnog plana kao garant stoji organizacija Ujedinjenih nacija, koja je kao međunarodni
faktor najkompetentnija da se poštuju dosadašnje odluke pojedinih strana u sukobu i da
se te strane pridržavaju preuzetih obaveza. Svako narušavanje ovog principa dovelo bi tu
stranu u nepovoljan odnos i stavilo je na stub srama međunarodne javnosti. S druge strane,
da bi se moglo govoriti o ulozi Armije treba dobro poznavati sadržaj mirovnog plana.
Naime, u tački 15. se govori o povlačenju onih armijskih sastava koji nemaju sedište u
područjima pod zaštitom Ujedinjenih nacija, a to se u konkretnom slučaju ne odnosi na
Kninski korpus.
Naravno, narodu Krajine su potrebne i dodatne garancije, ali je njih moguće obezbediti
samo u uslovima mira i kroz politički dijalog kako bi se izuzetno složena situacija prevela
iz ratnih u mirnodopske uslove razrešenja.
Realno je da se takva situacija odražava i na stanje u Kninskom korpusu, pošto većinu
njegovog ljudstva čine ljudi upravo iz Knina i sa područja Krajine. Međutim, smatramo
da su aktivnosti Kninskog korpusa i njegovi dosadašnji uspešno obavljeni zadaci najbolji
dokaz uzvraćenog poverenja ovom narodu. Ništa drugo, pa ni reči i fraze ne mogu da
promene takvu ocenu.
Od samog početka političkih sukoba u Hrvatskoj komande i jedinice Kninskog korpusa
su stavljene u potpuni stepen borbene gotovosti, a u zoni odgovornosti korpusa počeli
su i prvi oružani sukobi. Ukupna borbena dejstva i druge aktivnosti Kninskog korpusa
u razrešavanju krize mogu se podeliti na dve faze: prva: period od izbora u Republici
Hrvatskoj do kraja avgusta kada je došlo do izvođenja borbenih dejstava za oslobađanje

161
prostora u zahvatu komunikacije Knin – Vrlika – Sinj.
Druga: početak ofanzivnih borbenih dejstava koja su izvođena radi proterivanja paravojnih
snaga Hrvatske, a koja su intenzivirana deblokadom kasarni u Dalmaciji i kontrolom
teritorija nakon izmeštanja jedinica iz deblokiranih vojnih objekata.
U ovoj fazi Komanda korpusa je ocenila i pravovremeno donela odluku za ofanzivna
dejstva. Korpus je izvodio operacije upotrebom združenih taktičkih jedinica uz podršku
snaga RV i PVO, a u zadarskoj operaciji i dela udarnih pomorskih snaga VPO. Ovakvim
ofanzivnim dejstvima korpus je uspeo da u veoma kratkom vremenu izvrši postavljene
zadatke na deblokadi garnizona Sinj, Drniš, Zadar, Šibenik, Split i Sveti Rok u Lici. Treba
reći da se aktivnost korpusa nije iscrpljivala jedino u borbenim dejstvima. Paralelno su
vođeni i pregovori, upravo sa ciljem da se izbegnu žrtve i razaranja, a što je bilo i ostalo
trajno opredeljenje JNA, pa time i Kninskog korpusa. Nažalost, praksa je pokazala da su
hrvatske vlasti i njihove oružane formacije kršile postignute sporazume i dogovore, koristeći
agresivnu propagandu da prikažu Armiju pred vlastitom i svetskom javnošću kao glavnog
krivca za nastavak oružanih sukoba. Međutim, brojni argumenti o ponašanju hrvatskih
vlasti i njihovom verolomstvu ukazuju na perfidnu taktiku na koju su, moramo reći,
nasedali i članovi posmatračkih misija Evropske zajednice. Razvoj događaja je pokazao
ispravnost postupaka i procena Komande korpusa, ali i toliko puta ponovljeni stav da cilj
ovih aktivnosti, pregovora i borbenih dejstava nije bio osvajanje hrvatskih gradova, već
isključivo zaštita vojnika, starešina, članova njihovih porodica i onih građana, koji su u
kasarnama potražili zaštitu od torture hrvatskog režima.
Tamo gde se nije očekivala mogućnost da će neprijatelj da stupi u pregovore i omogući
izvlačenje snaga išlo se i na vojnički poraz. Ovakvim dejstvima korpus je sprečio da neprijatelj
izvrši još masovnije pokolje srpskog stanovništva i da uništi gradove i sela. Nažalost, sve
žrtve nisu mogle biti sprečene, kao što su zverstva hrvatskih vojovnika u Zadru na srpskom
stanovništvu toga kraja i sela Šibuljine ili zločini neprijateljskih zlikovaca u Gospiću i Lici.
Ipak, treba uvek imati na umu šta bi tek bilo da korpus nije dejstvovao odlučno i sprečavao
daleko teže posledice.
Istovremeno se mora znati da je u svim ovim operacijama korpus zahvatao prostor 350
kilometara širine fronta i 100 kilometara dubine fronta, te da je uspešno sadejstvovao sa
snagama Teritorijalne odbrane i milicije Krajine.
Ne smeju se zaboraviti ni hrabri borci, vojnici i starešine iz svih krajeva zemlje koji su
u jedinicama korpusa ostali dosledni datoj obavezi časno braneći slobodarske i humane
principe dostojne svakog čoveka. Na braniku tih principa i na braniku ideje jugoslovenstva
neki su dali ono najvrednije, svoje živote i niko nema pravo da zaboravi te hrabre borce.
U ime tih žrtava i privrženosti naroda Krajine Armiji i Jugoslaviji, Kninski korpus će i
nadalje izvršavati svoje zadatke. U sadašnjim okolnostima to se najpre odnosi na sprečavanje
ubacivanja neprijatelja na ovo područje, a korpus će podizati snage na takav nivo borbene
gotovosti da može preći u ofanzivna dejstva za izvođenje svih napadnih operacija.
To je neophodno zbog činjenice da se hrvatska politika i njene oružane snage još nisu
definitivno odrekle aspiracija za jednostrano rešenje nacionalnog pitanja i odnosa
sa Krajinom. Trenutno pridržavanje primirja, uz povremene provokacije i stalna
pregrupisavanja hrvatskih snaga, te dovlačenja novih trupa na liniju fronta ukazuju

162
na varljivost primirja. Hrvatska još nije do kraja otvorila svoje političke karte, a njeno
priznavanje moglo bi povećati apetite nacionalistički ustrojene vlasti, koja po svojoj prirodi
ne može ostati ograničena samo na jednom području, što potvrđuju i izjave predsednika
Hrvatske Franje Tuđmana o podeli Bosne i Hercegovine.
Sam čin priznavanja Hrvatske, izuzev nekoliko zemalja, posebno Nemačke, ne mora
značiti da će one odmah podržati i takve aspiracije Hrvatske. Naprotiv, treba očekivati
da će svaki ekstremni zahtev hrvatske vlasti naići na osudu, a pod uticajem organizacije
Ujedinjenih nacija. Dosadašnje posredovanje Ujedinjenih nacija je pokazalo da se problemi
mogu rešavati i pravično i mirnim putem, ali i da je potrebno strpljenja. Cena strpljenja je
mir, izbegavanje novih žrtava i razaranja.
Naravno, svaka cena ima određene granice. U ovom slučaju to će da zavisi od ponašanja
hrvatske strane i međunarodnih političkih faktora i odnosa prema situaciji u ostalim
delovima Jugoslavije. Sadašnja opredeljenja daju nade za optimizam. Uz čvršće garancije
statusa Krajine i bezbednosti naroda Krajine može se očekivati i prihvatanje određenih
kompromisa principijelne prirode, koji ne bi išli na štetu ključnih stavova vlasti Krajine.
Analize političkih prilika se kreću u tom pravcu, a što se tiče Kninskog korpusa, stavovi i
opredeljenja su jasni:
Održavanje mira, stvaranje uslova za politički dijalog i garantovanje bezbednosti građanima
u zoni njegove odgovornosti. Treba verovati da će i taj zadatak biti uspešno izvršen i da
će mir potrajati na opšte zadovoljstvo svih ljudi, koji će se okrenuti životnim problemima:
obnovi, proizvodnji materijalnih dobara, porodici i deci, koja s pravom očekuju da žive
u miru, u boljem svetu i srećnijoj budućnosti. Niko nema pravo da određuje bilo čije
detinjstvo, a ako se sačuva mir to će biti doprinos Armije budućnosti dece ovog kraja i svih
krajeva zemlje, deci koja će se međusobno razumevati, poštivati i živeti jedni pored drugih
bez mržnje i sukoba.

NAPOMENA
Pitanje stanja u zoni odgovornosti obradiće individualno svaki izvođač informisanja
shodno konkretnoj situaciji i stanju jedinice.
U tom cilju obuhvatiće sledeća pitanja:
1.- Držanje boraca u toj jedinici i koliko je jedinica i pojedinci učinila za uspeh svoje
jedinice i korpusa u celini.
2.- Obraditi negativne pojave i njihov uticaj na stanje u jedinici. Od negativnih pojava
posebno istaći: dezerterstvo, strah, paniku, napuštanje položaja celih sastava, pljačka,
paljevine, silovanja, ubijanje staraca, žena i dece, nediscipline.
3.- Sagledati pitanje da li su rešena sva pitanja za naše poginule drugove.
4.- Odnosu prema naoružanju i municiji dati posebnu važnost.
Za obradu ovih pitanja koristiti materijale sa referisanja komandanta jedinica komandantu
korpusa, izlaganja komandanta korpusa i lični uvid iz stanja svake jedinice.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDCR, 7., kut. 17.

163
54
1992., veljača 1.
[Knin]
Dnevno izvješće Komande 9. korpusa JNA o stanju u podređenim postrojbama i u zoni
odgovornosti 9. korpusa

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 4-376 STROGO POVERLJIVO
01. 02. 1992. god. HITNO

Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-

OC 2. VO

1. Aktivnost neprijatelja:
Uočeno ojačavanje i pomeranje jedinica neprijatelja na prednjem kraju u rejonima s.
Drvenjak, s. Mirlović Polje i s. Kljaci.
Pripadnici 142. br „Drniške“ u toku 31. 01. su dali svečanu obavezu u s. Unešić.
Prema raspoloživim podacima, za zapovednika 159. br u Zadarskom sektoru, koja je još u
toku formiranja, postavljen je Frane Šarić dosadašnji dozapovednik 134. br.
Neprijateljske jedinice dobile su u svoj sastav radar nepoznatog tipa i namene na kome je u
Divulje organizovana obuka 15 poslužilaca.
Za potrebe Stankovačke župe iz Njujorka426 u Rijeku treba da stigne 17 tona robe.

2. Sve jedinice korpusa su u punoj borbenoj gotovosti i garantuju punu bezbednost


stanovništva u zoni odgovornosti.

3. Oružani sukobi sa paravojnim formacijama


- U 10,35 časova otvorena streljačka vatra iz rejona s. Drvenjak (52,08) po rejonu Mirlović
Polje – Donje selo (52,08). Od vatre ranjen v/o Trzin Lazara Nikola u desnu ruku i nogu,
na vatru uzvraćeno.
4. Na teritoriji je i dalje u organima vlasti aktuelno pitanje angažovanja mirovnih snaga
UN. Ističu da su za dolazak mirovnih snaga, ali na liniju razdvajanja i bez demilitarizacije
Krajine.
5. Vanredni događaji:
- Oko 16,00 časova vojnici Halilović Suad i Slatina Sabahudin iz 1/180. mtbr samovoljno
napustili jedinicu (pokušali bekstvo) upali u minsko polje u rejonu s. Crno (zapadno za 600
m) (84,20). Vojnici su zadobili teške povrede donjih ekstremiteta, sledi detaljan izveštaj o
vanrednom događaju.
426
 New York.

164
6. Pozadinsko obezbeđenje
Pozadinsko obezbeđenje jedinica 9. korpusa se odvija bez većih problema. Jedinice su
snabdevene municijom, pogonskim gorivom, hranom, vodom i ogrevnim drvetom.
Popravljeno u lakom remontu: pešadijsko naoružanje 41 kom.427, art.428 naoružanje 2
kom., borbena m/v 4 kom, neborbena m/v 27 kom i sredstva veze 1 komad.
Popravljeno u srednjem remontu – borbena m/v 3 komada.
U toku dana primljeno – sok voćni 5000 l, slanina hamb.429 6 t, špagete 12 t, drvo ogrevno
12 m3.
U jedinicama 9. K boravi inspekcija za MFP iz SSNO.
Higijensko-epidemiološka situacija je nepromenjena.
Uočava se povećan broj gripoznih oboljenja.
Sva planirana prevoženja su izvršena.
7. Bezbednost i samozaštita
Stanje bezbednosti na teritoriji je stabilno. Javnost je usmerila pažnju na sednicu
Predsedništva SFRJ gde se očekuje donošenje odluka od sudbonosnog značaja za Republiku
Srpska Krajina.
Stanje u jedinicama je bez bitnijih promena.
V/o kojima ističe 45 dana boravka u jedinicama 9. K sve više izražavaju želju da budu
zamenjeni sa novim v/o.
8. ZAKLJUČAK
Stanje u jedinicama i ustanovama korpusa je stabilno. Snage ZNG RH i dalje dovlače nove
snage i MTS ka liniji fronta. Očekivati je i dalje provokacije neprijatelja da bi pred misijom
UN napadali JNA da krši primirje.
9. U narednom periodu može se očekivati dalje usložavanje i pogoršanje situacije povodom
angažovanja snaga UN. Moguća su veća angažovanja snaga i ofanzivna dejstva na pravcima
Zadar – Benkovac i Šibenik – Drniš.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić
Akt se može uputiti
NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Sava Kovačević, [v.r.] M.P.430 M.P.431

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
427
 Komad.
428
 Artiljerijsko.
429
 Hamburger.
430
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 630, primljen 1. 2. 1992. u 19,40; obrađen u 20,15; predan u 20,40
sati.
431
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

165
55
1992., veljača 2.
[Benkovac]
Izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u podređenim postrojbama
te o predviđenoj razmjeni građana hrvatske nacionalnosti s područja Benkovca s
građanima srpske nacionalnosti iz Zadra

KOMANDA 180. mtbr


Str. pov. br. 3-52
02. 02. 1992. godine

Dnerap, dostavlja-

KOMANDI 9. KORPUSA
- operativni dežurni –

1. Podataka o aktivnosti OS susednih zemalja sa našeg nivoa nemamo.

2. Stanje b/g u jedinicama brigade je dobro. Potčinjene jedinice će biti angažovane na


sređivanju b/p, otklanjanje kvarova kod tehnike, utvrđivanje, zaprečavanje i maskiranje
vp i promene vp nekih art.432 jedinica, a k-da brigade će se angažovati oko realizacije
kursiranja starešina (kb).

3. Oružanih sukoba u toku 02. februara nije bilo sa nepr.433 snagama.

4. Stanje na teritoriji (u kriznom području) je relativno normalno ali opterećeno zahtevima


za iseljavanje hrvatskog življa – tako da je za sutra preko Crvenog križa dogovoreno
razmenjivanje 27 građana hrvatske nacionalnosti sa teritorije SO Benkovac, za oko 30
građana srpske nacionalnosti iz Zadra, a razmena bi se izvršila u 12,00 u reonu Musapstan.

5. Vanrednih događaja u toku 02. 02. nije bilo a za jučerašnji vam je dostavljen izveštaj.

6. U PoOb nema posebnih problema, osim teškoća oko snabdevanja sa ogrevnim drvetom.

7. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji je uglavnom bez posebnih problema.

8. Zaključujemo da se u toku ovog dana primirje poštuje i da, osim što je primećena jedna
grupa pripadnika ZNG u rejonu s. Rupalj, a koji nisu ispoljili neku aktivnost na jedinicu
(13,25). Drugih zapažanja nemamo.

432
 Artiljerijskih.
433
 Neprijateljskim.

166
9. Ne može se nešto posebno predvideti kao događaj u narednom periodu, ostajemo u
uverenju da bi poštivanje primirja moglo da potraje.

DEŽURNI RUKOVODEĆI
Potpukovnik
Ilija Martinović s.r. M.P.434 M.P.435

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

56
1992., veljača 3.
[Knin]
Dnevno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o
aktivnostima hrvatskih snaga, mitingu pristaša Milana Babića u Kninu, te stanju u
podređenim postrojbama

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-410
03. 02. 1992. godine

Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-

OC 2. VO

1. AKTIVNOST NEPRIJATELJA
Neprijatelj je narušavao prekid vatre u slijedećim slučajevima:
Na pravcu: Šibenik – Drniš
- u 10,15 časova iz rejona KURBAŠUŠA, tt. 351 (52,02) otvorena je vatra po objektu Grab,
- u 11,25 časova iz rejona s. STRUNJE (52,02) otvorena snajperska i mitraljeska vatra po
s. Ružić,
- u 11,25 časova iz rejona s. DRVENJAK (52,12) otvorena snajperska vatra po s. Baljci.
2. Sve jedinice korpusa u prvoj borbenoj gotovosti i garantuju punu bezbjednost stanovništvu
u zoni odgovornosti. U toku je realizacija planiranih kurseva sa komandantima bataljona,
komandirima četa-baterija i pomoćnika komandanata za pozadinu i referenata službi u
bataljon-divizion.
Izvršena je kontrola stanja u 99. map-u.
434
 Prijemni pečat: Brzojav LOTOS br. 230, primljen 2. 2. 1992. u 17,45; obrađen u 18,00; predan u 18,15
sati.
435
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

167
3. Oružanih sukoba sa paravojnim formacijama RH nije bilo.
4. Na teritoriji posebno u organima vlasti i SDS je i dalje aktuelno pitanje angažovanja
mirovnih snaga UN. Pitanje je zaoštreno nakon sinoćne izjave predsjednika RS Krajine da
ne prihvataju mirovni plan UN prema odlukama predsjedništva i da ne priznaju potpis na
dokument od strane predsjednika skupštine RSK.
U tom cilju danas je u Kninu održan miting podrške predsjedniku Republike i vladi RSK
uz prisustvo od oko 1500 ljudi. Govorili su šestorica ljudi – ministar informisanja (založio
se da Armija ne može otići sa oružjem, već da ga treba ostaviti kao u Sloveniji i Hrvatskoj,
napadajući armijski vrh), predsjednik IV SO Benkovac (založio se za ostanak Armije na
teritoriji RSK), predstavnik Banije, dobrovoljac iz Vranja, aktivista SDS (napadao Armiju)
i predsjednica SDS RSK, uz prethodnu zahvalnost napadala Vladu Srbije.
5. Vanredni događaji:
Nije ih bilo.
6. Pozadinsko obezbeđenje:
Pozadinsko obezbeđenje jedinica 9. korpusa se odvija bez većih problema. Jedinice su
snabdevene municijom, pogonskim gorivom, ogrevnim drvetom, hranom i vodom.
Popravljeno u lakom remontu:
- peš.436 naoružanje 23 kom
- art.437 naoružanje 1 kom
- borbena m/v 4 kom
- neborbena m/v 26 kom
- sredstva veze 18 kom
Popravljeno u srednjem remontu:
- sredstva veze 7 kom
U toku dana primljeno:
- pašteta jetrena 9,31 t
- krastavci kiseli 34,34 t
- drvo ogrevno 91 m3
HE situacija bez promene i dalje se ocenjuje kao nesigurna.
Primećeni su pojedinačni slučajevi gripe.
Sva planirana prevoženja su realizovana. Za prevoz ogrevnog drveta iz D.438 Lapca
angažovano 15 m/v.
U 9. map izvršena kontrola po pitanju pozadinskog obezbeđenja.
7. Bezbjednost i samozaštita
1. Političko-bezbedonosna situacija na teritoriji je pogoršana organizovanjem mitinga u
Kninu u znak podrške Milanu Babiću i vladi RS Krajine zbog njihovog odbijanja plana
Vensa439 na sjednici Predsjedništva SFRJ. Miting je uglavnom raspirivao antiarmijsko
raspoloženje uz isticanje zahtjeva da se prema jedinicama JNA na području RS Krajina
moraju primijeniti iste metode kao u Sloveniji i Hrvatskoj i zadržati svo naoružanje na
području RS Krajina. Za očekivati je porast antiarmijskog raspoloženja povratkom Babića
436
 Pešadijsko.
437
 Artiljerijsko.
438
 Donjeg.
439
 Vanceov plan.

168
iz Beograda i eventualnim organizovanjem sličnih mitinga u drugim gradovima RS
Krajina.
2. Civil Telenta Todor, odnosno njegov leš, je pronađen na putu prema s. Zelići od pravca
s. Vrbnika. Uzroci smrti se još utvrđuju.
8. ZAKLJUČAK:
Stanje u jedinicama i ustanovama korpusa je stabilno.
Snage MUP-ZNG i dalje narušavaju primirje, dovlače snage na liniju fronta. Provokacije
neprijatelja mogu se i dalje očekivati, kao i optuživanje JNA da krši primirje.
9. U narednom periodu može se očekivati dalje usložavanje i pogoršanje situacije na teritoriji
povodom angažovanja mirovnih snaga UN, posebno nakon odbijanja predsjednika RSK
da prihvati odluke sa proširene sjednice predsjedništva SFRJ.

KOM A N DA N T
general-major
Ratko Mladić, s.r.
M.P.440 M.P.441

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

57
1992., veljača 3.
[Benkovac]
Izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u podređenim postrojbama
te o razmjeni građana srpske i hrvatske nacionalnosti iz Benkovca i Zadra u organizaciji
Crvenog križa

Komanda 180. mtbr


Str. pov. br. 3-53
03. 02. 1992. godine

Dnerap – dostavlja.-

Komandi 9. korpusa
-operativnom dežurnom-

1. Podataka o aktivnosti OS susjednih zemalja sa našeg nivoa nemamo.


2. Stanje b/g u jedinicama brigade je dobro. Potčinjene jedinice će biti angažovane na
sređivanju b/t, otklanjanju kvarova kod tehnike, utvrđivanju i zaprečivanju.
440
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 675, primljen 3. 2. 1992. u 19,15; obrađen u 19,40; predan u 20,00
sati.
441
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

169
K-da brigade će se angažovati oko kursiranja starešina kao i obilaska, kontrole i pomoći
potčinjenim jedinicama i komandama.
3. Oružanih sukoba u toku dana nije bilo sa neprijateljskim snagama.
4. Stanje na teritoriji je nepromenjeno u odnosu na jučerašnji dan. Izvršena je razmena
građana srpskog i hrvatskog stanovništva preko Crvenog krsta. Iz Benkovca je iseljeno 49
lica hrvatske nacionalnosti, a iz Zadra 2 žene srpske nacionalnosti. Ostali traženi iz Zadra
navodno izjavljuju da ne žele da izađu. Predstavnik Crvenog krsta iz Benkovca je zatražio
da sa njima razgovara, pošto se sumnja da se na njih vrši pritisak da ne isele.
5. Vanrednih događaja u toku današnjeg dana nije bilo.
6. U PoOb nema posebnih problema, osim poteškoća oko snabdjevanja sa ogrevnim
drvetom.
7. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji je uglavnom bez posebnih problema.
8. Zaključak: u toku dana primirje se poštuje. Nemamo nikakvih podataka o aktivnosti
neprijatelja na liniji dodira.
9. Ne može se nešto posebno predvidjeti za događaj u narednom periodu. Za sada se
primirje poštuje i vjerojatno će tako biti i dalje.

Dežurni rukovodeći
major
Đurica Janko s.r. M.P.442 M.P.443

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

58
1992., veljača 4.
Knin
Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti
o pogoršanju sigurnosne situacije nakon političkih sukoba u vodstvu pobunjenih Srba u
vezi s mirovnim planom Cyrusa Vancea

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 4-443 STROGO POVERLJIVO
04. 02. 1992. godine HITNO

Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-

- OC 2. VO
442
 Prijemni pečat: Brzojav LOTOS, br. 240, primljen 3. 2. 1992. u 18,00; obrađen u 18,05; predan u 18,05
sati.
443
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

170
1. Aktivnost neprijatelja:
Potvrđuje se podatak da je formirana 159. br sa lokacijom komande, verovatno, u Sukošanu.
Za komandanta brigade je postavljen Šarić Frane a za njegovog zamenika Glavan Simo.
U toku 03. 02. u 13,30 časova trebao se održati sastanak sa komandantima bataljona i
komandirima četa bataljona 113. br koji se nalaze na pravcu Čista Mala – Vodice a u 18,00
sati sa istim sastavom bataljona na Skradinskom pravcu.
Deo jedne obalske baterije 113. br locira na ostrvu Murter.
2. Sve jedinice korpusa su u punoj borbenoj gotovosti i garantuju punu bezbednost
stanovništvu u zoni odgovornosti. U toku je realizacija planiranih kurseva sa k-dantima
bataljona, komandirima četa-baterija i pomoćnika komandanata za pozadinu i referenata
službi u bataljunu-divizionu.
Komandant korpusa informisao je komandante potčinjenih jedinica o toku rada proširene
sednice Predsedništva SFRJ te postavljeni konkretni zadaci, kao i informisanje starešina i
GL na službi u JNA Komande korpusa.
3. Oružani sukobi sa paravojnim formacijama RH, nije bilo.
- u 11,00 časova iz rejona s. Umljenović (52-04) otvorena je MB vatra po rejonu Ružića
Brdo (52-04).
4. Na teritoriji je i dalje u organima vlasti aktuelno pitanje angažovanja mirovnih snaga
UN.
5. Vanredni događaji:
Dana 02. 02. 1992. god. u 2/221. mtbr došlo je do požara u malom komandnom šatoru
M-70 i tom prilikom izgoreo šator, jedan PM 7,62 mm, pet RAP za AP i PAP, municije-
metak 7,62 mm 600 kom, jedna ROB M-52 i deo intendantske opreme, Do požara je došlo
kada je varnica iz čunka peći koja je pala na krovni deo šatora i zapalila isti.
6. Pozadinsko obezbeđenje:
Pozadinsko obezbeđenje je funkcionisalo planski i bez većih problema. Jedinice su
snabdevene hranom, vodom, pogonskim gorivom i ogrevnim drvetom.
Popravljeno je u lakom remontu:
- pešadijsko naoružanje 7 kom
- borbena m/v 1 kom
- neborbena m/v 27 kom
- sredstva veze 8 kom
Popravljeno u srednjem remontu:
- sredstva veze 5 kom
U toku dana primljeno je: slanina hamburška 2,28 t, krastavci kiseli 11,87 t. U toku dana
je primljeno i 24 m² ogrevnog drveta.
Jedinicama je izdato na korištenje 83 m² ogrevnog drveta.
HE situacija bez promene. I dalje se ceni kao nesigurna.
Zbrinjavanje p/o se vrši po planu.
Snabdevanje sa SnMS se vrši po zahtevima jedinica.
Sva planirana prevoženja su realizovana. U toku prevoženja nismo imali problema.
7. Bezbednost i samozaštita:
Stanje bezbednosti na teritoriji nakon saopštenja zaključaka sa Sednice Predsedništva
SFRJ, intervjuima dr. Jovića444 i jučerašnjeg mitinga u Kninu se usložava. Međutim, sve je
444
 Borisav.

171
više pristalica odluka koje su donešene na Predsedništvu SFRJ. Narod shvata da ne postoji
drugačije rešenje osim dolaska snaga OUN i to po planu Sajrusa Vensa.445 Milan Babić je
naglo izgubio na ugledu, a oko njega je ostalo samo najekstremnije jezgro SDS-a.
U jedinicama je sve više vojnih obveznika koji su za dolazak snaga OUN i među njima
Milan Babić neće imati veću podršku.
8. Zaključak:
Stanje u jedinicama i ustanovama korpusa je stabilno. Snage ZNG RH i dalje narušavaju
primirje, dovlače snage na liniju fronta, posebno na pravcu: Split – s. Muć – Drniš.
Provokacije neprijatelja mogu se i dalje očekivati, kao i optuživanje JNA da krši primirje.
9. U narednom periodu može se očekivati dalje usložavanje i pogoršanje situacije na teritoriji
povodom angažovanja mirovnih snaga UN, posebno nakon odbijanja predsjednika RSK
da prihvati odluke sa proširene sednice Predsedništva SFRJ.
KOM A N DA N T
general-major
Ratko Mladić, [v.r.]
Akt se može uputiti
pukovnik
Mr. Sava Kovačević M.P.446 M.P.447

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 8.

59
1992., veljača 4.
Sveti Rok
Izvješće Komande 1. mtbr o higijenskom i epidemiološkom stanju u brigadi

K O M A N D A
1. MOTORIZOVANE BRIGADE
Pov. Br. 17-12
4. 02. 1992. god.
IZVEŠTAJ O HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI
U I M.T. Br
SMEŠTAJ LJUDSTVA:
U pogledu smeštaja ljudstva nailazi se da je većina po kućama u reonima Divoselo,
Čitluk, Počitelj, Medak. To iznosi oko 58%, a u reonu Barlete, Vrebac i Mogorić, Pavlovac

445
 Cyrus Vance.
446
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 686, primljen 4. 2. 1992. u 19,15; obrađen u 19,30; predan u 19,35
sati.
447
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

172
oko 70%. U zemunicama je smešteno oko 10% ljudstva, u jednom reonu do 42% u drugim.
Šatora nema. U barakama je smešteno oko 20% na pojedinim terenima a u području
poteza Lovinac-Ruka-Sv.448 Rok većina je smeštena u hangarima koji se nalaze u Sv. Roku.
Jedan deo su zidane kuće, dok su većina trošne, stare i zapuštene. Povelik broj vojnika spava
u jednoj prostoriji. Većina spava na podmetačima i dušecima. Samo manji deo ljudstva
spava na krevetima. U zemunicama je slama za spavanje.
Zagrevanje prostorija u kojima je smešteno ljudstvo vrši se pećima na čvrsto gorivo.
Higijena na stambenim objektima nije na zadovoljavajućem nivou.
VODOSNABDEVANJE:
Vodosnabdevanje se obavlja na tri načina:
1. iz lokalnih bunara (Počitelj, Divoselo, Čitluk, Vrebac, Mogorić, Barlete)
2. vodovod (Medak, Sv. Rok)
3. putem cisterni.
Većinom se ispituje voda i hlorisana je te je higijenski ispravna. Na mestima gde se nađe
nakon prve bakteriološke analize da je na granici upotrebljenosti vrši se dezinfekcija.
Ljudstvo nije snabdeveno Pantocid tabletama.
PREDLOG:
1. Da se svi vojnici snabdeju (opreme) pantocid tabletama
2. Dostaviti sredstva za dezinfekciju vodovodnih objekata.
ISHRANA:
Većinom je kazanski način ishrane. Hrana je dosta raznovrsna, za ručak je obavezno
kuvano jelo. Uglavnom se ne koriste dopunski izvori snabdevanja. Kuhinjsko suđe se
propisno pere i čuva i ima dovoljno sredstava za pranje. Higijena prostorija u kojima
se priprema hrana nije na zadovoljavajućem nivou. Namirnice se čuvaju na higijenski
neispravnim mestima (nema priručnih magacina).
PREDLOG:
1. Napraviti priručne magacine za čuvanje hrane,
2. Obezbediti adekvatnu odeću za osoblje kuhinje.
DISPOZICIJA OTPADNIH MATERIJA:
Vrlo je loša a na pojedinim mestima i zabrinjavajuća. U većini ne postoje rupe za otpadne
materije. Oko objekata gdje boravi vojska nalaze se otpadne materije hrane, smeća pa čak i
fekalija, uglavnom ne postoje poljski nužnici.
PREDLOG:
1. Narediti svim jedinicama obavezno kopanje rupa za otpatke i kopanje poljskih nužnika
kao i njihovo korišćenje.
2. Obezbediti kontrolu napred navedenog od strane komandnog kadra.
ODRŽAVANJE LIČNE HIGIJENE:
Na isturenim položajima nema dovoljno vode za ličnu higijenu, kao ni uslova za njeno
održavanje. Većina vojnika nema pribora za ličnu higijenu. Kupanje vojnika se vrši prilikom
puštanja vojnika kućama, neredovno je i ne vrše se higijenske smotre.
ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE:
Prilikom svakodnevnih obilaska vojnika od strane sanitetskog kadra vrše se razgovori

448
 Sveti.

173
o načinu zaštite od zaraznih bolesti. Objašnjeno je zašto se vrši vakcinacija protiv gripa, i
provedeno je nekoliko kursova prve pomoći. Govoreno je o samopomoći, naglašen značaj
lične higijene kao i zaštita od promrzlina.
DEZINSEKCIJA, DEZINFEKCIJA I DERATIZACIJA:
Nisu preduzete mere građevinskog obezbeđenja objekata za pripremu i čuvanje hrane.
Nije vršena DDD.
VAKCINACIJA:
Provedene je vakcinacija za oko 10% ljudstva vakcinom protiv gripa. To je bila prva
vakcina a druga će biti posle 30 dana.
Vakcinacija protiv tetanusa koja je trebala biti provedena u toku mobilizacije ljudstva
nije provedena iz nepoznatih razloga. Vakcinu smo dobili pre izvesnog vremena i imamo je
dovoljno za davanje prve doze, ukoliko će se sprovesti vakcinacija.

SVETI ROK
03. 02. 1992.
M.P.449 IZVEŠTAJ PODNOSI
NAČELNIK SnSl I MTBR
SVETI ROK
Kap. Dr. Marković Srđan, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., 1. mtbr, kut. 2.

60
1992., veljača 5.
[Knin]
Dnevno izvješće Komande 9. korpusa JNA o sastanku predstavnika JNA s predstavnicima
EZ i RH o kršenju primirja od strane JNA, te o stanju u podređenim postrojbama 9.
korpusa

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-451
05. 02. 1992. godine
Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-
OC 2. VO
1.- AKTIVNOSTI NEPRIJATELJA
- U petak 07. 02. održaće se sastanak Kriznog štaba Drniša u s. Unešić, sa početkom u 10,00
časova. Na sastanku prva točka je informacija o aktuelnoj političkoj situaciji. Sastanku
449
 Okrugli pečat: Komanda 1. motorizovane brigade.

174
prisustvuju članovi KrŠ: Đelalija Ante, Tomić Ivica, Žurić Joško, Tomislav Matić, Velić i
izvesni Slavko.
- Prema izveštaju koji je za novine uputio izveštač Z.G. saznaje se da je održan sastanak,
verovatno juče, na kome su prisustvovali predstavnici JNA, RH i EZ. JNA su predstavljali
pukovnici: Kosilić,450 Pinter Branko i Balać Mladen. Tema: „Kršenja primirja od JNA i
otvaranje vatre na položaje HV“. Navodi se da je vojska prekoračila primirje.
Takođe je rečeno da je pukovnik Balać pokušao da opovrgne ove navode u već poznatom
stilu. Vođa EZ-a I.451 Pehl ga je demantirao i rekao da je on lično obišao Ličko područje i
utvrdio da je JNA ta koja neprekidno krši primirje.

2.- Komandant korpusa je od 11,00–13,10 časova održao sastanak sa timom EM iz Splita.


Izveštaj o toku i rezultatima sastanka dostavićemo posebno.
Sve jedinice korpusa su u punoj b/g i garantuju punu bezbednost stanovništva u zoni
odgovornosti.
U toku je realizacija kurseva sa komandantima bataljona, komandirima četa-baterija
i pomoćnicima komandanata za pozadinu i referenata službi u bataljonu-divizionu.
Komandant korpusa informisao je starešine i vojnike u 221. mtbr o aktuelnoj vojno-
političkoj situaciji i zadacima jedinica na daljem jačanju b/g.
Ekipa Komande korpusa, po planu rada komande, izvršila je kontrolu BOiV u 271. larp
PVO.

3.- Oružanih sukoba sa paravojnim formacijama RH nije bilo.


Na pravcu Sinj – Vrlika u 12,55 časova neprijatelj je iz rejona s. Zelovo (40,20) otvorio
vatru iz MB (6 mina) po rejonu s. Potravlje (40,20). Na vatru nije odgovoreno, posledica
nema.

4.- Na teritoriji je i dalje u organima vlasti aktuelno pitanje angažovanja mirovnih snaga
UN.

5.- Vanredni događaji:


U 180. mtbr danas je otkrivena krađa 10 AP i 7,65 mm i 4 AP 7,62 mm iz priručnog
magacina. U toku je ispitivanje slučaja.

6.- Pozadinsko obezbeđenje:


Pozadinsko obezbeđenje je funkcionisalo planski, organizovano i prema zahtevima
potčinjenih jedinica, bez većih problema.
Jedinice su u toku dana snabdevene pogonskim gorivom, hranom, vodom i ogrevnim
drvetom.
Popravljeno u lakom remontu:
- pešadijsko naoružanje …………. 1 kom.
- art.452 naoružanje …………………. 4 kom.
450
 Priređivači nisu utvrdili ime.
451
 Priređivači nisu utvrdili ime.
452
 Artiljerijsko.

175
- borbena m/v ……………………. 2 kom.
- neborbena m/v …………………. 14 kom.
- sredstva veze …………………… 5 kom.
Popravljeno u srednjem remontu:
- sredstva veze …………………… 5 kom.
U toku dana primljeno: REČ-EKOKLIN-1060 kg i rezervni delovi iz VP 6167 Užička
Požega.
U toku je dotur artikala hrane za 30 dana 6. ličkoj diviziji.
U toku je prevoženje municije iz ciglane u B.453 Grahovu.
Za 2. br TO upućen pirotehničar, radi uništenja neeksplodirane municije, MES i ekipa za
asanaciju terena.
Za 8. OG izdato 5 ACg pogonskog goriva, a za 200. vb izdato 3 ACg D-2.
Jedinicama ukupno izdato 46 m3 ogrevnog drveta.
HE zaštita bez promene i dalje se ocenjuje kao nesigurna.
Uočljiv je povećan broj gripoznih oboljenja.
Zbrinjavanje p/o se vrši po planu. Danas je izdat SnMS za 3 jedinice.
Sva planirana prevoženja su realizovana. U toku prevoženja nismo imali problema.

7.- Bezbednost i samozaštita:


Na teritoriji su i dalje karakteristične podele za Milana Babića i protiv. U poslednja dva
dana ugled Milana Babića je naglo opao. U cilju sprečavanja takvih tendencija aktivisti
SDS-a, okupljeni oko Milana Babića intenzivno rade na terenu.
U 180. mtbr danas je otkrivena krađa 10 AP i 4 AP iz priručnog magacina gde oružje
nije bilo propisno obezbeđeno. U toku je ispitivanje slučaja nakon čega će biti preduzete
zakonske mere.
8.- ZAKLJUČAK:
Stanje u jedinicama i ustanovama korpusa je stabilno.
Snage ZNG RH i dalje narušavaju primirje, dovlače snage na liniju fronta posebno na
pravcu Split – s. Muć – Drniš i u rejonu Skradina. Provokacije neprijatelja mogu se i dalje
očekivati, kao i optužbe da JNA krši primirje.
9.- U narednom periodu može se i dalje očekivati usložavanje i pogoršavanje situacije na
teritoriji povodom angažovanja mirovnih snaga UN.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.454 M.P.455

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.
453
 Bosanskom.
454
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 710, primljen 5. 2. 1992. u 19,20; obrađen u 20,10; predan u 20,40
sati.
455
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

176
61
1992., veljača 6.
[Knin]
Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti
o stanju u podređenim postrojbama, te problemima u vezi s opskrbom hranom i gorivom

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Strogo pov. br. 4-473 STROGO POVERLJIVO
06. 02. 1992. godine
Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-
OC 2. VO
1. AKTIVNOSTI NEPRIJATELJA:
Nije bilo.
2. Sve jedinice korpusa su u punoj borbenoj gotovosti i garantuju punu bezbednost
stanovništva u zoni odgovornosti. Jedinice u potpunosti sprovode stavove sporazuma o
prekidu vatre.
- Ekipa Komande 2. VO na čelu sa NŠ prihvaćena je u 15,00 časova u komandi garnizona.
Ista je pristupila sticanju uvida u stanje b/g i zadatke za dalje dejstvo jedinica korpusa.
- U toku dana nastavljeno je informisanje starešina, komandi i dela jedinica koje se mogu
izvući iz borbe od strane komandanta korpusa i razgovor sa predstavnicima SO Gračac.
3. U toku 06. 02. 1992. godine neprijatelj je ispoljio sledeće aktivnosti:
Na pravcu Gospić – Gračac:
- U 12,30 časova iz rejona s. Bilaj (28-32) po rejonu s. Čitluk (24-32) otvorena vatra MB-82
mm sa tri mine, posledica dejstva nije bilo, na vatru nije odgovoreno.
Na pravcu Split – s. Muć – Drniš:
U rejonu Drvenjak (52-08) grupa od 25 pripadnika ZNG otvaranjem vatre u vis provocirane
naše jedinice, posledica nije bilo, na vatru nije odgovoreno.
Na pravcu Skradin – Đevrske:
- U 17,20 časova iz rejona Dubravice po rejonu s. V.456 Glava zaseok Vujci ispaljeno 30
mina iz MB-82 mm i ispoljeno dejstvo PAM, posledica od dejstva nije bilo, na vatru nije
odgovoreno.
Na pravcu Zadar – Benkovac:
- U 18,20 časova otvorena streljačka vatra iz s. Gornja Murvica (92-28) prema s. Gornji
Smoković (92-32), posledica od dejstva nije bilo, na vatru nije odgovoreno.
4. Na teritoriji je i dalje u organima vlasti aktuelno pitanje angažovanja mirovnih snaga
UN.

456
 Velika.

177
5. Vanredni događaji:
Nije bilo.
6. Pozadinsko obezbeđenje:
Pozadina korpusa, popunjena 42% sa dosta napora realizuje PoOb i ono je uglavnom
redovno.
Popuna hranom za oko 45 dana a brašnom samo za 20 dana je mala i danas smo posebnom
depešom tražili bržu popunu.
Naši snabdevači su u krizi i traže plaćanje u gotovu, pa i unapred. Udovoljavamo koliko
možemo. Bez gotovog novca neće se moći dalje. To treba i odobriti i rešiti, odnosno slati
novac.
Naglo se smanjuju rezerve goriva i treba ga dopremati.
Nije rešeno hoćemo li plaćati zakupninu za zauzete objekte na teritoriji.
Imamo čak problema u nabavci drva, a stoke je na teritoriji sve manje. Moraće se i meso
terati ovamo.
Činimo što možemo ali molimo da nam se da što tražimo.
7. Stanje bezbednosti:
- U toku dana Načelnik OB 9. korpusa učestvovao u ekipi k-danta korpusa na informisanju
sastava 1. brigade TO u Gračacu. Zadatak je u toku.
- OB 180. mtbr i 9. korpusa angažovali smo se na otkrivanju počinioca krađe oružja iz te
jedinice. Za sada nemamo novijih saznanja i indikatora o eventualnim počiniocima.
- Cijenimo da će današnja odluka Vlade R.S. Krajine o formiranju okruga na području
Krajine imati negativnog odraza na sveukupnu političko-bezbedonosnu situaciju i u većoj
mjeri je usložiti. Mišljenja smo da će ova odluka Vlade R.S. Krajine naići na veći otpor
predsjednika SO u dijelu Like, Banije i Korduna.
8. ZAKLJUČAK:
Stanje u jedinicama i ustanovama korpusa je stabilno, očekujemo i dalje stalne provokacije
neprijatelja da bi pred misijom UN napadali JNA da krši primirje.
9. Očekivati je dalje usložavanje situacije povodom angažovanja snaga UN.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić
Akt se može uputiti
Za NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
Mr. Sava Kovačević, [v.r.]
[…, v.r.]
M.P.457 M.P.458

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.
457
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 738, primljen 6. 2. 1992. u 19,45; obrađen u 20,15; predan u 21,00
sati.
458
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

178
62
1992., veljača 8.
[Sveti Rok]
Izvješće Komande 1. mtbr komandantu 9. korpusa JNA o provedenom ispitivanju
pripadnika postrojbi brigade (3 bataljona) o njihovim stavovima o prihvaćanju, odnosno
neprihvaćanju mirovnog plana Cyrusa Vancea te o razlikama među bataljonima brigade
u dobivenim rezultatima i većem broju pripadnika 3. bataljona koji prihvaćaju mirovni
plan od pripadnika 1. i 2. bataljona, što se objašnjava teritorijalnim razmještajem
pojedinih bataljona i utjecajem propagande protiv prihvaćanja mirovnog plana

K O M A N D A
1. MOTORIZOVANE BRIGADE
Pov. Br. 46-16
08. 02. 1992. god.

Neki stavovi boračkog


sastava, izveštaj.-
K O M A N D A N T U 9. K

Druže generale!
Dostavljam vam izveštaj o izvršenom ispitivanju psihologa o raspoloženju i stavovima
boraca brigade.
Izvršeno je ispitivanje stavova boračkog sastava u borbenim dijelovima 1., 2. i 3.
bataljona, ukupno 251 borac. Ispitani su stavovi prema prihvatanju plana Sajrusa Vensa,
važnosti aktivnih starešina za odbranu Krajine i prema rezultatima upravo završene sjednice
proširenog sastava Predsjedništva SFRJ. Upitnik kojim su stavovi ispitani obuhvata širi
spektar pitanja koja omogućuju kompleksniju analizu uzročno-posledičnih veza i odnosa,
ali ovaj izveštaj se ograničava samo na opis pojava i neposredne zaključke.
1. Prihvatanje plana Sajrusa Vensa
Vensov plan za upućivanje snaga UN u Krajinu podržava 220 (88%) boraca, odbacuje
20 (8%), a neodlučno je 11 (4%).
2. Važnost aktivnih starešina u odbrani Krajine
Velika većina ispitanih boraca, 179 od 247 ili 72% smatra da su aktivne starešine
„nezamenjive u sadašnjem trenutku u odbrani Krajine“.
30 (12%) boraca smatra da se odbrana Krajine uspešno može organizovati i bez aktivnih
starešina. Primetno je veliki broj od 15% boraca neodlučno u pogledu važnosti aktivnih
starešina u odbrambenim naporima naroda ovog kraja.
Iz ovog nalaza lako se može zaključiti da bi povlačenje aktivnih starešina sa sadašnjih
borbenih dužnosti neminovno dovelo do pada borbenog morala u jedinicama i verovatno,
do bitnog smanjenja borbene gotovosti brigade, čak i pod uslovom da svi drugi faktori rata
ostanu nepromenjeni.
3. Podržavaju li borci Vladu RS Krajine?
Kao što je poznato Predsedništvo SFRJ je u potpunosti podržalo plan angažovanja
179
plavih šlemova u Krajini za razliku od Vlade RS Krajine. Čiji stav ispitani borci podržavaju?
Stav Predsedništva SFRJ podržava 203 (83%) boraca, Vladu RS Krajine 27 (11%), a 14
(6%) ispitanih boraca je neodlučno. Iz ovih podataka, uz nužan oprez, može se zaključiti
da borci sa ovog dela Krajine (Lika) ne podržavaju sopstvenu Vladu. Više je razloga toga
zašto je to tako. Najvažniji među njima može se lako ustanoviti iz razgovora sa borcima.
Naime ako se izuzme nezadovoljstvo zbog gubitka istočnog dela Gospića i područja Bilaja
i Ličkog Ribnika, oni misle da su „svoji na svome“.
Međutim iz ovih podataka ne može se zaključiti mnogo o javnom mnenju boraca sa
dalmatinskog ratišta (iz zone odgovornosti 180. mtbr).
Iz razgovora sa borcima 180. mtbr (krajem januara 1992.) realno je očekivati da je trend
podrške sličan, a da su brojevi i procenti različiti (nešto niži).
4. Objašnjenje razlika između bataljona
Nema značajnih razlika između mišljenja boraca 1. i 2. bataljona o ispitanim pojavama.
Međutim, između stavova boraca 1. i 2. bataljona (zajedno, uzetih) i stavova boraca razlike
su značajno velike. Naime, Vensov plan podržava 78% boraca prva dva bataljona spram
88% boraca 3. bataljona. Tome sledstveno, 85% boraca prva dva bataljona podržava stav
Predsedništva SFRJ spram 93% boraca trećeg bataljona.
Ako se zna teritorijalno poreklo i prethodna historija boraca trećeg bataljona onda ove
razlike nisu, na prvi pogled, ni logične ni očekivane. Naime, treći bataljon sačinjavaju tri
čete (teritorijalno: Medak, Raduč, Počitelj, Divoselo, Čitluk i Gračac) na kojima je uticaj
„seoskih vođa“ bio izrazit (bivši komandant bataljona) koji su sa svoje strane i iz sasvim
trivijalnih razloga naklonjeni Predsedniku RS Krajine.
Naše je mišljenje da se ovde radi o školskom primeru kontraproduktivne propagande.
Jednostavno: agresivno, neodmereno vođenje propagande protiv prihvatanja plana
angažovanja snaga UN izazvalo je suprotan efekat kod poslovično opreznih Ličana što
je rezultiralo značajno jačim prihvatanjem tog istog plana nego da propagande i pritisaka
uopšte nije bilo. Iz literature je poznato da propaganda ne sme izazvati podozrenje i strah
kod ciljane publike.
Naravno ovo objašnjenje razlika ne mora da bude ni jedino, a još manje dovoljno. Mi
verujemo da se time (u najvećoj meri) objašnjava dobijena razlika. Tim pre, što – koliko je
nama poznato – propagandisti uopšte ne spominju izvesnost perspektivno loših posledica
odbacivanja plana angažovanja snaga UN (mogućnost presecanja tokova namirnica, roba,
goriva, novca, municije i ljudi iz Srbije).
Za K O M A N D A N T-a
pukovnik
Stojan Španović,
M.P.459 M.P.460 [……………., v.r. ]

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., 1. mtbr, kut. 5.
459
 Prijemni pečat: Brzojav MAHUNA br. 377, primljen 8. 2. 1992. u 18,15; obrađen u 19,00; predan u
20,00 sati.
460
 Okrugli pečat: Komanda 1. motorizovane brigade.

180
63
1992., veljača 9.
Knin
Dopis Komande 9. korpusa JNA Operativnoj grupi JNA za suradnju s UN-om o djelovanju
pripadnika UN-a u zoni odgovornosti 9. korpusa, te njihovom „korektnom odnosu“ prema
pripadnicima JNA i lokalnom stanovništvu

VOJNA POŠTA 7280 KNIN


Pov. br. 73-37
09. 02. 1992. god.

Operativnoj grupi JNA


za saradnju sa UN (puk. Davidović 461)

Delokrug rada pripadnika UN do sada odnosio se na uspostavu tel.462 veza između


Knina, Zadra i Gospića, te prenošenje protesta zbog otvaranja vatre, preleta zrakoplova u
zoni b/d i zahtevi da se poštuje primirje, sa obe strane.
Obaveštavanje se vrši pismeno sa prevođenjem teksta na engleski jezik, a u slučaju da
otvaranje vatre ima teže posledice obaveštavanje se vrši usmeno preko prevodioca a zatim
se dostavi naknadno pismeni protest.
UN tim svakodnevno sačinjava SITREP463 i šalje ga preko faxa u Bg.464
Reagovanje članova tima je korektno, neutralno i pridržavaju se plana i propisa UN.
Zadovoljni su uslovima smeštaja i ishranom.
Sa članovima UN u Zadru redovno održavaju tel. vezu (u proseku 3 x dnevno) kao i sa
Beogradom.
Na raspolaganju imaju i civilni broj sa Bg. izlazom često zovu rodbinu.
Do sada su na naš zahtev 3 x intervenisali kod suprotne strane da se prekine vatra a što je
suprotna strana ispoštovala.
Hrvatska strana dnevno u proseku dostavi po 15-20 tačaka protesta na račun JNA da smo
kršili sporazum o prekidu vatre a naša strana 5-10 točaka.
Na svaku povredu sporazuma naša strana preko op.465 dežurnog odmah dostavlja protest
timu UN a oni ga odmah tel. upućuju timu UN u Zadru i obratno.
Postavljaju pitanja: Zašto dr. Babić 466 ne prihvata plan UN, zašto je sve tako skupo u
gradu, raspituju se o uslovima smeštaja snaga UN a posebno se interesuju za sigurnost istih.
Interesuju se za brojno stanje policije Krajine. Prikupljaju podatke iz štampe koji se odnose
na pitanje o UN u Jugoslaviji. Žele da posete neku školu i objasne način rada-angažovanja
UN.

461
 Grujica.
462
 Telefonskih.
463
 Situation report (Izvješće o stanju).
464
 Beograd.
465
 Operativnog.
466
 Milan.

181
Njihov odnos prema pripadnicima JNA i stanovništvu je korektan. Imali smo dve manje
provokacije građana u toku šetnje po gradu (neumesna dobacivanja iz kola na engleskom
jeziku) što su oni shvatili kao loše ponašanje pripitih mladića.
Do sada nisu stvorili kontakt sa timom EZ, tim EZ nema dozvolu vlasti Krajine da boravi
na teritoriji Krajine.

major
Slavko Kralj, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.

64
1992., veljača 11.
[Knin]
Dopis Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o održanom
sastanku u Žitniću između komandanta 9. korpusa Ratka Mladića i predstavnika RSK te
predstavnika Vlade RH o predviđenoj razmjeni zarobljenika i načinu razmjene, budući da
hrvatska strana traži razmjenu „svi za sve“, a srpska „jedan za jedan“

KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. br. 41-21
Dana 11. 02. 1992. godine

Sastanak u vezi razmene


zarobljenika, izveštaj.-

- OC Komande 2. vojne oblasti

Dana 11. 02. 1992. godine u s. Žitnić održan je sastanak između komandanta korpusa,
general-majora Ratka Mladića i predstavnika organa vlasti RS Krajine s jedne strane i
predstavnika povereništva vlade RH za severnu i srednju Dalmaciju i Liku.
Na sastanku se raspravljalo o sledećim pitanjima:
1.- Razmena zarobljenika,
2.- Predaja posmrtnih ostataka iz zajedničke grobnice u Šibeniku i
3.- Pružanje pomoći u radu organizaciji Crvenog krsta.
Oko prve tačke dnevnog reda izražena su protivrečna mišljenja u tome što je Hrvatska
strana zahtevala razmenu zarobljenika po principu „svi za sve„ a mi smo insistirali razmenu
po principu „jedan za jedan“ jer je naša strana za razmenu potvrdila 83 zarobljenika a
hrvatska strana 27 zarobljenika od oko 270 zarobljenih i nestalih koje mi potražujemo. S
obzirom da nismo dobili potvrdu o sudbini ostalih ljudi nismo mogli prihvatiti razmenu
po principu „svi za sve“.

182
Konstatovano je da su u toku razgovora iskristalizovana tri predloga rešenja:
1.- Da se izvrši razmena 30 zatvorenika iz zatvora u Kninu (kombinovano civilni i vojni
zatvor) za 27 iz zatvora Dalmacije i Like.
2.- Da se izvrši razmena 21 zarobljenika sa područja Like za 21 iz zatvora Republike
Hrvatske.
3.- Da se izvrši razmena po principu „svi za sebe“.
Po navedenim predlozima razgovaraće se na sledećem sastanku mešovite komisije za
razmenu zarobljenika 13. 02. 1992. godine u s. Žitnić.
Po drugoj tački dnevnog reda dogovoreno je da se posmrtni ostaci iz zajedničke grobnice
u Šibeniku predaju, kada se sagleda celokupna dokumentacija sahranjenih i u skladu
sa željom rodbine poginulih. Hrvatska strana se obavezala da dokumentaciju sa spiska
poginulih preda na uvid na sastanku 13. 02. 1992. godine, nakon čega bi se dogovorilo o
tehnici predaje tela poginulih.
Po trećoj tački dnevnog reda obostrano je izražena želja i spremnost za pružanje pomoći
u radu humanitarnih misija i da se o tome postigne detaljan dogovor – razrade mogućnosti
ali da se prethodno obezbedi uslov, apsolutan prekid vatre.
Po ovom pitanju zakazan je sastanak dana 15. 02. 1992. godine.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.467
M.P.468

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.

65
1992., veljača 12.
[Knin]
Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti
o stanju u podređenim postrojbama te o skorašnjem održavanju referenduma o (ne)
prihvaćanju Vanceovog mirovnog plana

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-616
Dana 12. 02. 1992. g.
Dnevni operativni izveštaj,
dostavlja.-
- OC Komande 2. vojne oblasti

467
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
468
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 862, primljen 11. 2. 1992. u 21,40, obrađen u 22,00; predan u 22,30
sati.

183
1.- Aktivnosti neprijatelja:
Nije bilo.
2.- Komande, jedinice i ustanove korpusa u toku dana bile su angažovane na realizaciji
planskih aktivnosti.
Ekipa iz Komande korpusa izvršila je kontrolu izvođenja borbene obuke u 180. mtbr.
3.- Oružanih sukoba sa paravojnim formacijama nije bilo. Hrvatska strana je dva puta
narušila primirje i to:
- u 09,45 iz pravca s. Gaćelezi (56,68) otvorena vatra iz snajpera i streljačkog naoružanja po
rejonu s. Čista Mala. Na vatru nije odgovoreno. Nije bilo posledica.
- od 14,50 do 15,30 časova otvarana vatra iz snajpera, streljačkog naoružanja i PAM iz
rejona s. Dubravice (56,76) po rejonu s. Velika Glava (56,68).
Nije bilo posledica. Na vatru nismo uzvratili.
- u 17,30 časova iz rejona s. Dubravice (56,76), z. Radišići otvorena vatra iz streljačkog
naoružanja malog kalibra (5,54 mm) na kome je montiran prigušivač pucnja. Od vatre je
lakše ranjen vojnik Bezbradica Željko.

4.- Na teritoriji je i dalje u organima vlasti aktuelno pitanje angažovanja mirovnih snaga
UN.

5.- Vanrednih događaja nije bilo.

6.- Pozadinsko obezbeđenje:


PoOb je redovno i blagovremeno. Jedinice su popunjene sa municijom i MES po formaciji,
a hranom za sedam dana.
U toku je dotur artikala hrane za 30 dana za 6. ličku diviziju, i preuzimanje 110 t brašna
iz Saveznih rezervi u Drvaru.
Izdato iz 405. PB – 5090 kom. ZM M-2 za jedinicu iz Čačka.
Popravljeno u lakom remontu: pešadijsko naoružanje 19 kom., art.469 naoružanje 10 kom.,
neborbena m/v 20 kom., sredstava veze 8 kom., optički instrumenti 8 komada.
Primljeno iz proizvodnje:
- 3 motora za tenk M-84,
- drvo ogrevno 80 m3 i brašno pšenično 96,42 t
- akumulatori olovni 12 V-135 Ah (80 kom), 12 V-180 Ah (20), 24 V-70 Ah (8 kom).
HE situacija bez promene. Zbrinjavanje p/o se odvija planski.
Sve veći problem predstavlja smanjenje rezervi goriva i zahtevi preduzeća da daju robu za
gotov novac.
Zavedene rigorozne mere štednje goriva.

7.- Bezbednost i samozaštita:


Stanje bezbednosti i samozaštite u jedinicama je zadovoljavajuće, i u toku dana nismo imali
bezbedonosnih problema.
469
 Artiljerijsko.

184
Na teritoriji se osjeća pojačan rad SDS-a i vlade RSK kroz ljepljenje transparenata i plakata
za predstojeći referendum.
Po cijeloj teritoriji se dijeli plakat sledećeg sadržaja:
NA REFERENDUMU SE IZJAŠNJAVAMO
ZA MIROVNI PLAN U.UN. – 22. i 23. febr.470
ZA
A. UZ PRIMJEDBE I PREDLOGE VLADE R.S. KRAJINE:
- KRAJINA IZVAN SVAKE HRVATSKE
- SRBI SLOBODAN NAROD
- NE RAZORUŽAVANJE TERITORIJALNE ODBRANE
- OSTAJANJE JNA U SRPSKOJ KRAJINI
- DA SE SNAGE U.N. POSTAVE NA LINIJI SUKOBA
ILI
B. U POTPUNOSTI I BEZUSLOVNO PO VENSU:
- KRAJINA U HRVATSKOJ
- SRBI NACIONALNA MANJINA
- RAZORUŽAVANJE TERITORIJALNE ODBRANE
I PREDAJA ORUŽJA ARMIJI ILI ZBORU NARODNE GARDE HRVATSKE
- ODLAZAK JNA IZ KRAJINE
- POVRATAK HRVATA U MILICIJU
- DA SE SNAGE U.N. RASPOREDE PO ČITAVOJ KRAJINI
8.- ZAKLJUČAK
Stanje u jedinicama i ustanovama korpusa je stabilno, očekujemo i dalje provokacije
neprijatelja da bi pred misijom UN i EZ okrivljivali JNA da krši sporazum o apsolutnom
prekidu vatre.
9.- U narednom periodu može se očekivati dalje pogoršanje situacije povodom angažovanja
snaga UN.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.471 M.P.472

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.
470
 Februara.
471
 Prijemni pečat: Brzojav MAHUNA br. 879, primljen 12. 2. 1992. u 19,15; obrađen u 19,45; predan u
20,20 sati.
472
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

185
66
1992., veljača 13.
Knin
Zapisnik Organa bezbednosti Komande 9. korpusa JNA s iskazom pripadnika 2. brigade
TO osumnjičenog za ubojstvo civila hrvatske nacionalnosti u Erveniku na području Knina

ZAPISNIK
o primljenim obaveštenjima

Sastavljen kod ovlaštenog starešine Organa bezbednosti Vojne pošte 7280 Knin dana
13. 02. 1992. godine u 10.10. časova, na osnovu člana 151. stav 2. Zakona o krivičnom
postupku povodom ubojstva porodice Čengić Drage dana 18. 01. 1992. godine u s. Ervenik
SO Kni[n]

Ovlašćeni starešina OB kapetan I klase Dragomir Pećanac


Davalac obaveštenja v/o Slobodan Kovačević
Zapisničar GL Sladić Snježana

Pristupio je pozvan Slobodan Kovačević č i n


v/o od oca Lazo rođen 06. 09. 1967. godine u s. Ervenik opština KNIN SR Hrvatska na
službi u 2. br TO sa boravištem u s. Ervenik i pozvan da iznosi sve okolnosti i činjenice koje
su mu poznate u vezi sa predmetnim događajem, dobrovoljno je dao sledeća obaveštenja i
pristao da se o tome sačini ovaj zapisnik:

„ Nisam siguran kojeg datuma sam izvršio zajedno sa Travica Damirom, od oca p. Drage i
Travica Nebojšom od oca Stevana ubijstvo Čengić Drage, Čengić Nevenke, i njihovo dvoje
maloljetne djece, ali sam siguran da smo to uradili onog dana kad su u s. Rupama poginula
tri mještanina s. Ervenika i to Kovačević Nedjeljko, Kovačević Rajko i Vrcalin Rade.
[…]
Naoružanje smo Damir i ja uzeli s ciljem i namerom da pucanjem u kuće meštana hrvatske
nacionalnosti iste zaplašimo i otjeramo ih iz našeg sela.
[…]
Tu smo, kod Damirove kuće planirali da prvo odemo do kuće Drage Čengića koja se nalazi
na udaljenosti na oko 200 metara od Damirove kuće, pa zatim u zaseok Đukaloviće, do
kuće Pavla ili Petra Đukalovića, a zatim do kuće Josipa Čengića, a da ih nakon rušenja
zapalimo, te da na taj način onemogućimo njihovo daljnje življenje u našem selu. S ciljem
kojeg sam prethodno opisao krenuli smo ja, Damir Travica i Travica Nebojša prema kući
Drage Čengića. Išli smo prečicom preko jednog vinograda i izašli na glavni put koji izvodi
iz sela Ervenik ka zaseoku Šašići kod kuće Branka Balaća, a zatim smo glavnim putem
krenuli u zaseok Šašiće, prema kući Čengić Drage.
Došli smo do žičane ograde kojom je ograđeno dvorište Drage Čengića. Ja sam nogom
udario u drvena vrata koja se nalaze na ogradi i ja sam prvi ušao u dvorište Čengić Drage.

186
Iza mene su u dvorište ušli Travica Damir i Travica Nebojša. Od žičane ograde do ulaznih
vrata u kuću Drage Čengića ima oko 10-15 metara. Cijelo to vrijeme dok smo prilazili kući
lajao je pas Drage Čengića. Ja sam prvi došao do ulaznih vrata u kuću Drage Čengića,
prethodno sišavši niz nekoliko stepenica koje izvode do ulaznih vrata kuće i pokucao sam
na vrata. Dok sam silazio niz stepenice i prilazio ulaznim vratima kuće automatsku pušku
sam držao „na gotovs“, a tako sam je držao i kada je, poslije mog kucanja vrata otvorio
Čengić Drago, vlasnik kuće. U vrijeme kad je Drago otvorio vrata Damir Travica i Nebojša
Travica su se nalazili na oko 5-6 metara iza mene.
Kad je Čengić Drago otvorio vrata bio je ne naoružan i rekao mi je, koliko se sjećam „Šta
vi tražite ovdje, ovo nije vaše“. Prethodno, čim je Drago otvorio vrata ja sam ušao u kuću
bez njegovog odobrenja i odgurnuo ga. Prostorija u koju sam ja ušao je bila kuhinja jer
u kući Drage Čengića nije bilo hodnika, već se direktno iz vana ulazilo u kuhinju. Kad
je Drago meni rekao ono što sam naprijed naveo ja sam njemu koliko se sjećam, rekao
sledeće: „Jesi li vidio šta se desilo našim momcima, majku vam ustašku jebem,“ nakon čega
je Drago još nešto rekao, ne sjećam se šta i ja sam odmah iz svoje puške koja je sa cijevi
bila uperena u Dragu, u visini njegovog grudnog koša, ispalio jedan rafal i pogodio ga ,
najverovatnije sa tri do četri metka u predelu grudi. Zaboravio sam da kažem da ja uvek
držim napunjenu pušku, odnosno metak u cijevi, znači na prvo koljeno, kad sam prilazio
kući Drage Čengića, a već sam bio u dvorištu.
Kad sam ušao u kuhinju vidio sam da u odnosu na ulazna vrata Čengić Nevenka sjedi
pravo nasuprot ulaznim vratima na udaljenosti na oko 3-4 metra od vrata, sjedila je na
stolici desno od kuhinjskih elemenata, najverovatnije, koliko se sećam pored njene desne
noge je stajao ili je bio naslonjen na nogu njihov mlađi sin, a stariji sin, koliko se sjećam
je sjedio ili ležao na kauču koji se nalazio lijevo od ulaznih vrata, a u odnosu na Nevenku
desno.
Kad sam ispalio rafal u Dragu Čengića, Drago Čengić je bez riječi i uzvika pao na pod
na mjestu gdje je stajao. Odmah zatim, koliko se sjećam Nevenka je i dalje na stolici rekla
meni, koliko se sjećam, „Šta radite to majku vam četničku“ i neposredno iza tih njenih
riječi Damir Travica koji je za to vrijeme ušao u kuhinju iza mojih leđa je ispalio jedan
metak iz svog krateža u pravcu Nevenke. Odlično se sjećam da je Nevenka glavu klonula,
ali je bila živa, jer je Damir nije dobro pogodio i ja sam prišao Nevenki vadeći nož iz korica
i nož joj stavio pod grlo. Nevenki sam prišao lice u lice, mlađe djete je koliko se sjećam
ležalo preko njene noge, a ja sam Nevenku lijevom rukom uhvatio za kosu, desnom rukom
u kojoj sam držao nož sa palcem okrenutim u lijevo, stavio nož na grlo u visini jabučice,
odnosno prislonio i pritisnuo kožu na vratu Nevenke Čengić u visini jabučice, odnosno
grkljana. Koliko se sjećam Nevenki sam rekao, dok me je gledala u lice: „Oće li se vratiti
ustaše, majku li ti jebem?“ Ne sjećam se tačno što je Nevenka rekla, ali čini mi se da je
spomenula riječ „četnici“ i da će se neko vratiti ili tome slično. Dok smo govorili ove riječi
Nevenka i ja ja sam je držao za kosu, nakon čega sam pustio njenu kosu, a zatim njena
glava poslije mog trzaja, odnosno otpuštanja kose trznula i krenula ka naprijed, tj. izvršila
pritisak na oštricu mog noža i zatim sam ja, nakon što je već bio nasječen njen vrat od trzaja
i zatim sam ja nožem povukao u desnu stranu, a nakon toga sam se odmakao od nje. Dok
sam nož povlačio u desno po njenom vratu čulo se vrlo tihi zvuk koji je proizvodio nož u

187
kojoj ruci sjekući kožu na njenom vratu, a ja sam osjetio da moj nož siječe Nevenkin vrat,
odnosno kožu na Nevenkinom vratu.
Zatim sam se odmaknuo od Nevenke i vidio sam na mom nožu trag krvi koji je počinjao
od polovice oštrice noža, pa do vrha oštrice noža. Iz kuhinje sam odmah otišao u spavaću
sobu Čengić Drage koja se nalazi u odnosu na ulazna vrata u kuću sa desne strane, a u
spavaću sobu se ulazi iz kuhinje kroz vrata koja se nalaze u desnom gornjem uglu u odnosu
na ulazna vrata u kuću. U spavaću sobu sam ušao sa namjerom da zapalim namještaj u
sobi, što sam i učinio na način da sam izvadio upaljač plastični tamne boje, prišao bračnom
krevetu i upaljačem sa otvorenim plamenom zapalio jedan kraj ćebeta kojim je bio prekriven
krevet. Kad sam se uvjerio da je planulo ćebe, odnosno jako se zapalilo prišao sam jednom
ormaru otvorio ga i ponovo otvorenim plamenom upaljača zapalio rukav od nekog odjevnog
predmeta, tek kad sam se uvjerio da je i to zapaljeno izašao sam iz spavaće sobe ponovo u
kuhinju. Kad sam ušao u kuhinju prvo što sam primetio je bilo da Nevenke Čengić i njenog
mlađeg djeteta nema u kuhinji, a zatim sam primetio da kauč, odnosno pokrivač na kauču
gori plamenom. Ne sjećam se da li sam vidio starijeg sina od Drage i Nevenke Čengić da leži
na kauču u momentu kada je kauč bio zapaljen, ali sam se sada sjetio da je Damir Travica,
nakon što sam ja ispalio rafal u Dragu Čengića, iza mojih leđa prvo pucao kratežom u
starijeg sina Drage i Nevenke Čengić koji je u tom momentu sjedio ili ležao na kauču lijevo
od ulaznih vrata, a da je nakon toga ispalio drugi metak iz svog krateža u pravcu Nevenke i
mlađeg sina Drage i Nevenke Čengić sa udaljenosti od oko 3-4 metra.
Čim sam vidio da u kuhinji nema Nevenke Čengić i njihovog mlađeg djeteta ja sam
istrčao iz kuhinje vani, ispred kuće, uz stepenice i tada sam primetio Damira Travicu
i Nebojšu Travicu koji su već izišli iz dvorišta Drage Čengića na put koji izvodi prema
zaseoku Đukalovići. Damir Travica i Nebojša Travica su zastali i ja sam im prišao. Kada
sam prilazio njima dvojici, koliko se sjećam rekao sam im „Nema je“ našto su mi oni
odgovorili da Nevenku nisu vidjeli. Zatim sam se ja uputio ponovo prema kući, u namjeri
da pronađem Nevenku Čengić i da je ubijem. Došao sam do gusterne koja se nalazi na oko
4-5 metara lijevo od kuće kada se gleda prema ulaznim vratima i tada sam začuo jecanje
od Nevenke i plač mlađeg djeteta, koji je čini mi se govorio „Mama, mama“. Prišao sam
mjestu gdje se nalazila Nevenka i njeno mlađe dijete, a to je bilo na uglu neke šupe ili
kokošinjca, a to je bilo oko desetak metara udaljeno od prednjeg lijevog ugla kuće kada
se gleda prema ulaznim vratima. Nevenku sam tu zatekao da leži na leđima, a mlađi sin
joj je ležao preko grudi i ona ga je držala rukama. Prišao sam im na oko jedan metar i iz
automatske puške u pravcu njih dvoje ispalio jedan rafal od 4-5 metaka. Sad sam se sjetio
da kada sam prišao Nevenki i mlađem djetetu, Nevenka je podigla glavu, a nakon toga što
sam ispalio rafal njena glava je pala na zemlju. Nakon toga nisam čuo jecaj ni djeteta, ni
Nevenke, okrenuo sam se i otišao prema Damiru Travici i Nebojši Travici.
[…]473

Izvornik, strojopis, latinica


Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju, „Zapisnik o primljenim obaveštenjima“ od 13.
2. 1992., dokument broj 02007205.
473
 Preostali dio teksta je izostavljen.

188
67
1992., veljača 14.
[Sveti Rok]
Izvješće Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju borbenih vozila brigade

K O M A N D A VOJNA TAJNA
1. MOTORIZOVANE BRIGADE Poverljivo!
Pov. Br. 14-23
14. 02. 1992. god.

Stanje borbenih
vozila, dostavlja.-
KOMANDI 9. KORPUSA

Veza vaš akt pov. br. 20-16 od 06. 02. 1992. godine.

U cilju planiranja angažovanja ekipa za popravak b/v i StSR dostavljamo vam tražene
podatke.
1. Broj b/v u 1. mtbr je:
- Tenk T-55 .......... 16 kom.
- OT – M60 .......... 9 kom.
- BOV ................... 1 kom.
- BRDM-2 ............ 1 kom.
- SO 76 mm .......... 1 kom.
- PRAGA .............. 1 kom.
Od toga kod VP 7394 Mostar nalazi se:
- Tenk T-55 .......... 7 kom.
- OT M-60 ............ 4 kom.
Kod ove jedinice trenutno neispravnih vozila nema. Potrebno je da se za OT M60 obezbede
četiri nove kulise pošto su ove na upotrebi dotrajale i otežano je sa njima birati stepene
prenosa. Ukoliko se obezbede kulise iste možemo sami zameniti.
U ovoj jedinici pravilno se vrši osnovno održavanje, a u vlastitoj režiji u koliko raspolažu
sa r/d sami vrše popravke.
Kod VP 8840 Banja Luka nalazi se:
- Tenk T-55 ........... 9 kom.
- OT – M60 ........... 5 kom.
- PRAGA ............... 1 kom.
Neispravnosti:
T-55 br. 19198 (ralica) vraćen iz StSR, ali mu nisu otklonjene sledeće neispravnosti:
a) kulisa ne otpušta pravilno
b) motor slabo vuče
T-55 br. 19749

189
a) puklo crevo od ulja
b) greje se
c) remen od elektromotora grejača pukao
T-55 br. 19268 (potreban vučni voz)
a) puklo crevo od motora do hladnjaka
b) prevelik trzaj topa (hitno)
c) cev proširena
OT M60 br. 12299
a) greje se motor
b) slabo pali
c) otkinuta vrata
NAPOMENA:
Iz topova T12 100 mm ispaljeno je 1200-1300 projektila pa je verovatno došlo do proširenja
cevi zbog čega se ne može skinuti cilindar topa i ne mogu se očistiti ispusti barutnih gasova.
U 4. mtb nalazi se SO 76 mm kod koje na nišanskoj spravi nije osvetljena končanica pa se
ne može gađati u noćnim uslovima.
U k-di brigade nalazi se
- BOV, ispravan i
- BRDM-2, neispravan, potreban krst kardana.
MV/MV
PKPO
M.P.474 Potpukovnik
Aleksendrić Đurđe, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., 1. mtbr, kut. 1.

68
1992., veljača 15.
[Knin]
Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti
o stanju u podređenim postrojbama

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-676
15. 02. 1992. godine
Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-
OC Komande 2. vojne oblasti
474
 Okrugli pečat: Komanda 1. motorizovane brigade.

190
1.- Aktivnosti neprijatelja:
Neprijatelj u zoni korpusa nastavlja sa mobilizacijom ljudstva. Ovih dana je samostalni
otočki bataljon sa o. Dugi Otok ušao u sastav 159. br.
Jedinice neprijatelja i dalje dobijaju pomoć iz inostranstva, posebno u sredstvima za noćno
osmatranje.
U rejonu Midenog brda dovedena su dva tenka koja su raspoređena na položaju.
Snage ZNG RH sve učestalije narušavaju prekid vatre.

2.- Komanda, jedinice i ustanove korpusa u toku dana težišno su bile angažovane na
realizaciji zadataka podizanja borbene gotovosti na viši nivo.
Ekipa iz komande korpusa izvršila je kontrolu borbene obuke i vaspitanja u 2. brTO i
pružila potrebnu pomoć.
Komandant korpusa sa ekipom komande korpusa bio je na sastanku u rejonu sela Žitnić sa
predstavnicima vlade RH u vezi razmene zarobljenika i predaje tela poginulih i sahranjenih
u zajedničku grobnicu u Šibeniku.
Dogovoreno je da se sutra u rejonu s. Žitnić izvrši razmena zarobljenika.

3.- Oružanih sukoba sa paravojnim formacijama nije bilo. Hrvatska strana je tri puta
narušila primirje i to:
- U 11,40 časova otvorena je snajperska vatra iz rejona šume Rublja ka rejonu Zeleni hrast,
kojom prilikom su ranjeni v/o Bogunović Borislav u ruku i Zjačić Miroslav u stomak
(prostrelna rana) (4880, 5530). Na vatru nije odgovoreno.
- U 13,10 č snage ZNG dovezle su dva tenka na položaje u rejonu Mideno brdo i postavile
ih na razmaku od 150 m (4950, 5590).
- U 15,50 č otvorena vatra iz streljačkog naoružanja iz rejona s. Goriš 2 km severno
od s. Konjevrate po rejonu Nos Kalik (4850, 5580) kojom prilikom je pogođeno m/v
„PINZGAUER“ i probušen lim. Na vatru nije uzvraćeno.
- U 17,30 č otvorena je vatra iz PA topova iz rejona Pašića Glavica po rejonu s. Čista Mala
i s. Čista Velika. (4820, 5560). Posledica nije bilo. Na vatru nije uzvraćeno.
- U 20,55 č izvršen je napad streljačkim naoružanjem na aerodrom Zemunik iz pravca
Donji Zemunik (4880, 5520). Na vatru nije odgovoreno.
4.- Na teritoriji u zoni odgovornosti 9. K i dalje je u organima vlasti RSK aktuelno pitanje
angažovanja mirovnih snaga UN.
5.- U 14,30 časova prilikom prevoženja hrane iz kasarne NH „Slavko Rodić“ ka rejonu s.
Tepljuh u s. Čenići došlo je do prevrtanja m/v TAM-110 registarske oznake N-5882 kojom
prilikom je poginuo v/o mlađi vodnik Brekić Miloša Dušan, rođen 15. 02. 1969. godine u
s. Ervenik, SO Knin iz 221. mtbr. U jedinici se nalazio od 30. 06. 1991. godine. Lakše je
povređen vozač Ćuk Đure Rajko, rođen 21. 02. 1969. godine, u s. Biovičino Selo, SO Knin
u jedinici od 11. 08. 1991. godine. Detaljan izveštaj bit će dostavljen.
6.- Pozadinsko obezbeđenje:
Pozadinsko obezbeđenje je redovno i blagovremeno. Jedinice su popunjene sa municijom i
MES po formaciji, a hranom za sedam dana.

191
U toku je sravnjivanje OE TMS u 9. K.
Popravljeno u lakom remontu: neborbena m/v 17 kom, art. naor.475 3 kom, peš.476
naoružanje 19 kom, borbena m/v 1 kom i sredstava veze 6 kom.
Popravljeno u srednjem remontu: neborbena m/v 2 kom, sred.477 veze 2 kom.
U toku dana pripremljeno je: 700 kg junećeg mesa.
HE situacija i dalje se ceni kao nesigurna. Zbrinjavanje p/o vrši se po planu.
Snabdevanje sa SnMS vrši se po zahtevima jedinica, danas popunjena stanica za medicinsku
pomoć u Drnišu.
Za prevoženje municije iz ciglane Bosansko Grahovo u 530. PB Mrkonjić Grad angažovano
je 19 m/v sa 29 ljudi (17 m/v, 1 policija i 1 sanitet).

7.- Bezbednost i samozaštita:


1.- U toku dana OB 9. korpusa su bili angažovani na sagledavanju bezbedonosnog stanja
u jedinicama i preduzeli smo mjere na operativnom sagledavanju nezakonitih radnji grupe
v/o u 9. map-u.
2.- Operativnim radom OB došli smo do saznanja o izvjesnim nezakonitim radnjama dijela
starješina iz ŠTO Gračac i 1. brTO, te ćemo daljim angažovanjem sagledati bezbedonosnu
situaciju i preduzeti i predložiti mere.
3.- Prema neprovjerenim saznanjima koje smo dobili od načelnika SUP Knin, M.478
Zelenbabe, pripadnici JNA razoružavaju civile u selu Otišić što je navodno izazvalo velike
nedoumice i paniku.
Provjerom smo utvrdili da to nije tačna informacija, te cijenimo da nam je namjerno
plasirana sa ciljem da se i na taj način diskredituje JNA i obmane javnost.
4.- Demantije, odnosno saopštenje za javnost k-de 9. K, u vezi saopštenja za javnost tzv.
odbora s. Ervenik objavljenog 13. 02. 1992. godine u 20,30 časova na radio Kninu, nije
u potpunosti saopšteno na talasima radio Knina, već samo djelomično, što cijenimo da je
urađeno pod uticajem rukovodstva SDS-a, a u cilju dalje diskreditacije JNA.

8.- Stanje u komandama, jedinicama i ustanovama 9. korpusa je stabilno. I dalje je očekivati


sve učestalije provokacije neprijatelja, da bi pred misijom UN i EZ okrivila JNA za kršenje
sporazuma o prekidu vatre.

9.- U narednom periodu može se očekivati dalje povećanje napetosti i pogoršanje situacije
povodom angažovanja snaga UN.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić

475
 Artiljerijsko naoružanje.
476
 Pješadijsko.
477
 Sredstva.
478
 Milenko.

192
Akt se može uputiti
NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Savo Kovačević, [v.r.] M.P.479 M.P.480

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 9., kut. 9.

69
1992., veljača 15.
[Trbounje]
Redovno borbeno izvješće TG-1 Komandi 9. korpusa JNA o stanju u podređenim
postrojbama, te potrebi popune ljudstvom

KOMANDA TG-1
Str. pov. br. 50-74
15. 02. 1992. godine
u 18,00 časova

Redovni borbeni izveštaj


- dostavlja –

KOMANDI 9. KORPUSA
Operativni centar

1.- Ne raspolažemo podacima o aktivnostima susednih zemalja.


2.- Stanje b/g TG-1 umanjeno je zbog nepopunjenosti 1. mtb sa oko 250 ljudi.
3.- Oružanih sukoba sa paravojnim formacijama nije bilo.
4.- Međunacionalnih sukoba i stranačkih uticaja, značajnih za odnose u JNA, nije bilo.
5.- Vanrednih događaja nije bilo.
6.- Problemi pozadinskog obezbeđenja:
- jelovnik je jednoličan,
- već sedam dana nije dostavljeno odobreno sledovanje svežeg mesa.
7.- Bezbednost jedinica TG-1, kao i na teritoriji zone odgovornosti zadovoljava. U TG-1
nalaze se dva vojnika policajca, a za uspešan rad kontrolno-propusne službe, kao i druge
zadatke na sprečavanju samoudaljavanja, otuđivanja NVO i dr. potrebna su četvorica i
otresitiji komandir sposoban za izvršenje samostalnih zadataka.
8.- Osim slabe popune jedinica TG-1 (oko 55 posto), na b/g će u narednom periodu uticati
negativne reakcije većeg dela vojnika martovske generacije na produženje vojnog roka.
479
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 943, primljen 15. 2. 1992. u 19,30; obrađen u 20,50; predan u 21,00
sati.
480
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

193
Verovatan je i pokušaj organizovanog begstva.
9.- Zahtevi:
- popuniti 1. mtb ljudstvom prema ranije dostavljenim zahtevima, dodeliti u sastav TG-1
još dva vojnika – policajca i komandira sposobnost za samostalne zadatke,
- dostaviti sledovanje svežeg mesa i raznovrsnije namirnice.
10.- Obuka se izvodi po planu.
11.- Produžavamo sa kontrolom teritorije u međurečju reke Krka i reke Čikola. Intenzivirano
je izviđanje.

ZASTUPA KOMANDANTA
potpukovnik
Tomislav Svatok M.P.481
M.P.482

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.

70
1992., veljača 17.
[Knin]
Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti
o kršenju primirja od strane hrvatskih snaga te dolasku u Knin 30 mještana Ervenika koji
su zahtijevali da se puste uhićeni koji su osumnjičeni za ubojstvo hrvatske obitelji Čengić

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. broj 4-723
17. 02. 1992. godine

Dnevni operativni
izvještaj, dostavlja.-

OC Komande 2. vojne oblasti

1.- Aktivnosti neprijatelja


U rejonu Dračevac j/i od Zadra u 16,30 č uočeno je posjedanje položaja sa 4 BsT nepoznatog
kalibra i tipa.
2.- Komande i jedinice korpusa u toku dana težišno su bile angažovane na realizaciji
zadataka podizanja borbene gotovosti na viši nivo. Ekipa Komande korpusa na čelu na NŠ
izvršila je obilazak i pružila pomoć 2. br TO.
481
 Prijemni pečat: Brzojav URAN-1 br. 45-300, primljen 15. 2. 1992. u 19,30; obrađen u 19,50; predan u
19,55 sati.
482
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

194
U organizaciji Komande 9. K otpočeli su sa radom kursevi za osposobljavanje načelnika
inžinjerije u puku-brigadi i komandira baterije za podršku.
3.- Većih oružanih sukoba sa pripadnicima hrvatskih paravojnih formacija nije bilo.
Hrvatska strana je dva puta narušila primirje i to:
- u 12,50 č na pravcu Zadar – Benkovac iz rejona s. Smrdelj otvorena je vatra iz streljačkog
naoružanja po rejonu aerodroma Zemunik. Nije bilo posljedica. Na vatru nije odgovoreno.
- u 13,50 č na pravcu Sinj – Vrlika iz rejona s. Zelovo otvorena je vatra iz MB 120 mm po
rejonu s. Potravlje. Nije bilo posljedica. Na vatru nije odgovoreno.
4.- Na teritoriji u zoni odgovornosti 9. K i dalje je u organima vlasti RSK aktuelno pitanje
angažovanja mirovnih snaga UN. Prisutno je i različito reagovanje povodom odluke
skupštine SRK o razrješenju Predsjednika i Vlade SRK.
5.- Pozadinsko obezbeđenje:
PoOb je redovno i blagovremeno. Jedinice su popunjene municijom i MES po formaciji.
U toku je sravnjivanje OE TMS u 9. K.
Popravljeno u lakom remontu: peš.483 naoružanje 14 kom., art. naoru.484 2 kom., borbena
m/v 2 kom., neborbena m/v 15 kom., sred.485 veze 14 kom.
Popravljeno u srednjem remontu: sredstva veze 7 kom.
U toku je zamena odeće i oznaka na kapama. U skladu sa dobijenim naređenjem radi se na
povlačenju opreme od v/o.
Na kursiranje su pozvane intendantske starešine bataljona.
HE situacija i dalje se ceni kao nesigurna. Zbrinjavanje p/o se vrši po planu. Snabdevanje
sa SnMS se vrši po zahtevima jedinica.
Za prevoženje municije iz ciglane Bosansko Grahovo u 530. PB Mrkonjić Grad angažovano
je 20 m/v sa 29 ljudi.
Zavedene rigorozne mere štednje goriva.
Poslat izveštaj o iskustvima evakuacije garnizona iz Hrvatske.
6.- Bezbjednost i samozaštita:
U toku dana u SO Knin boravilo je oko 30 mještana s. Ervenika kao delegacija, koji su
zahtjevali da se puste uhapšeni Erveničani osumnjičeni za ubojstvo porodice Čengić, a u
protivnom su zaprijetili da će napasti Dom JNA. Nije nam poznato sa kim je delegacija
razgovarala pošto je M.486 Babić u Beogradu.
Drugih interesantnih zapažanja po bezbednosti nije bilo.
7.- Stanje u komandama i jedinicama 9. K je stabilno. Očekivati je i dalje sve učestalije
provokacije neprijatelja da bi pred misijom UN i EZ okrivili JNA za kršenje sporazuma o
prekidu vatre.

KOM A N DA N T
general-major
Ratko Mladić, [v.r.]
M.P.487
483
 Pješadijsko.
484
 Naoružanje.
485
 Sredstva.
486
 Milan.
487
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

195
Akt se može uputiti:

NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Sava Kovačević
M.P.488

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.

71
1992., veljača 18.
[Knin]
Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne
oblasti o stanju u podređenim postrojbama, otkazanoj razmjeni zarobljenika u Žitniću,
zasjedanju Skupštine RSK na kojoj se odlučuje o (ne)prihvaćanju dolaska snaga UN-a na
područje RSK te općenito utjecaju složene političke situacije u RSK na zbivanja u zoni
odgovornosti 9. korpusa

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. broj 4-732
18. 02. 1992. godine

Dnevni operativni izveštaj,


d o s t a v lj a.-

- OC Komande 2. vojne oblasti


1.- Aktivnosti neprijatelja nije bilo.
2.- Komande, jedinice i ustanove korpusa u toku dana bile su angažovane na zadacima
kojima se jača borbena gotovost. U Knin stigla ekipa PU SSNO radi razrešenja personalnih
pitanja vezanih za dolazak snaga UN.
U s. Žitnić preuzeli smo, iz zajedničke grobnice u Šibeniku, tela dvojice pripadnika JNA a
predali jedno telo pripadnika ZNG Republike Hrvatske.
Hrvatska strana je za sutra zakazanu razmenu zarobljenika u s. Žitniću po drugi put
otkazala, pravdajući nemogućnost rešavanja pravnih pitanja za 5 zarobljenika iz Rijeke i 7
iz Kerestinca.
3.- Većih oružanih sukoba sa pripadnicima Hrvatskih paravojnih formacija Republike
Hrvatske nije bilo. Hrvatska strana je jednom narušila primirje i to:
488
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 997, primljen 17. 2. 1992. u 18,15; obrađen u 19,20; predan u 19,40
sati.

196
Na pravcu Sinj-Vrlika
- od 11,00 do 13,30 časova iz rejona Zelovo (44,84) otvorena vatra iz minobacača po rejonu
s. Bakovići tt. 478 (48,84), kojom prilikom je palo 28 mina. Na vatru odgovoreno sa šest
mina iz minobacača, nakon čega je vatra sa neprijateljske strane prestala. Posledica od vatre
nije bilo.

4.- Na teritoriji u zoni odgovornosti korpusa i dalje je u organima vlasti RS Krajine aktuelno
pitanje angažovanja mirovnih snaga UN.

5.- Pozadinsko obezbeđenje:


Pozadinsko obezbeđenje je redovno i blagovremeno. Jedinice su snabdevene municijom i
MES po formaciji, a hranom za sedam dana.
U toku je sravnjivanje OE TMS KoV, a danas je izvršeno sravnjivanje sa 98. snb. Popravljeno
u lakom remontu: pešadijsko naoružanje 9 kom., artiljerijsko naoružanje 3 kom., borbenih
m/v 2 kom., neborbenih m/v 18 kom., sredstava veze 5 komada.
Popravljeno u srednjem remontu: sredstava veze 10 komada. U toku dana nismo primili iz
proizvodnje i drugih jedinica ništa od InMS. U skladu sa dobijenim naređenjem od 2. VO
radi se na povlačenju vojne opreme od v/o.
Završen je kurs intendantskih starešina iz svih bataljona 9. K.
HE situacija i dalje bez promene. Zbrinjavanje p/o se vrši po planu.
Snabdevanje sa SnMS izvršeno po zahtevima jedinica. U selu Žitnić izvršena primopredaja
posmrtnih ostataka dva pripadnika JNA i jednog pripadnika ZNG.
Saobraćajno obezbeđenje je dobro funkcionisalo. U toku prevoženja nismo imali problema.
Za prevoženje municije iz ciglane Bosansko Grahovo u 530. PB Mrkonjić Grad angažovano
je 29 ljudi sa 20 m/v. Poslat izveštaj 2. VO o smeštajnim kapacitetima 9. korpusa.

6.- Bezbednost i samozaštita:


Stanje na teritoriji:
U Kninu je u toku zasedanje Skupštine RSK u organizaciji M.489 Babića. Skupština je
uputila Savetu bezbednosti odluku kojom zahteva odgađanje angažovanja snaga UN na
teritoriji RSK, kao i odluku da se TO na teritoriji RSK ne razoružava.
Miting koji je planiran za 14,00 časova u Kninu u organizaciji „Savjeta za borbu protiv
nasilja nad srpskim narodom“, a usmeren na podršci odluka Skupštine u Glini, nije održan
zbog slabog odziva građana.
Sve ove pojave dodatno usložavaju političko-bezbedonosnu situaciju na teritoriji.
Stanje u jedinicama:
Bez bitnih promena, u znaku neizvesnosti oko razrešenja sadašnjih sukoba u rukovodstvu
RSK.

7.- Stanje u komandama i jedinicama korpusa je stabilno. Očekivati je i dalje sve učestalije
narušavanja primirja od strane neprijatelja da bi pred misijom UN i EZ okrivili JNA za
kršenje sporazuma o prekidu vatre.

489
 Milan.

197
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.490 M.P.491

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.

72
1992., veljača 18.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o stanju pješačkog kadra,
naoružanja i vojne opreme u korpusu te o problemima u obuci pripadnika korpusa

KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. br. 24-25/1
Dana 18. 02. 1992. god.

Stanje roda pešadije,


i z v e š t a j.-
KOMANDI 2. VOJNE OBLASTI

Veza: Vaš akt pov. br. 15/15-4 od 14. 02. 1992. godine

1. STANJE KADRA RODA PEŠADIJE (Prilog br. 1 i 2)


U svom sastavu korpus ima 4 motorizovane brigade. Komandanti brigade su oficiri čina
pukovnika koji imaju završenu školu narodne odbrane i u potpunosti zadovoljavaju na
dužnosti.
Pored ovoga korpus ima 2 brigade TO, čiji su komandanti potpukovnici sa završenom KŠŠ
KoV.
Popuna komandanta motorizovanih bataljona i drugih bataljona za koji su predviđeni
oficiri roda pešadije je 100%. Samo jedan komandant ima završenu KŠŠ KoV.
I pored toga, navedene starešine uspešno izvršavaju sve zadatke koji se pred njih postavljaju.
Popuna sa komandirima četa po mirnodopskoj formaciji je izvršena oficirima čina
poručnik – kapetan I klase koji su u dosadašnjim borbenim dejstvima dokazali da su
dorasli dužnostima koju obavljaju.
Ostali oficiri roda pešadije od nivoa korpusa do čete su osposobljeni da izvršavaju svoje
dužnosti kako za vreme izvođenja borbenih dejstava tako i u mirnodopskim uslovima.

490
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
491
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 1019, primljen 18. 2. 1992. u 19,00; obrađen u 19,20; predan u
19,30 sati.

198
2.- STANJE NVO:
Pregled popunjenosti pešadijskim naoružanjem i opremom dat je u prilogu na 2 stranice.
Popunjenost municijom za imajuće naoružanje iznosi na nivou samostalnih bataljona –
diviziona 2 b/k a na nivou pukova i brigada iznosi 3 b/k. Viškova naoružanja i municije
nemamo.
Stanje pešadijskog naoružanja, obzirom na tehničku ispravnost, funkcionalnost i pouzdanost,
je na zadovoljavajućem nivou, što se može dokumentovati sledećim činjenicama:
- procent neispravnosti kreće se u okvirima mirnodopskih normi i ne utiče bitno na b/g
jedinica,
- oružje se uspešno opravlja na svim nivoima,
- snabdevenost r/d je na zadovoljavajućem nivou,
- snabdevanje municijom je redovno.
Problemi:
- veliki intenzitet upotrebe oružja, veliki broj ispaljenih metaka i mina uz nepotpunu
evidenciju o broju ispaljenih metaka bitno utiču na vek cevi oružja, pouzdanost i smanjenje
eksploatacionih resursa,
- povećan je procent nagriženosti cevi zbog upotrebe u vlažnim klimatskim uslovima i
lošeg osnovnog održavanja,
- svakodnevni zahtevi za AP i PM, a puške i PM 7,9 mm niko neće,
- nerešena popuna svih jedinica šljemovima,
- visoki utrošci municije posebno pištoljske, za AP kao i RoB, obzirom na način izvođenja
b/d, pored toga što ukazuje na nenamensko trošenje ukazuje i na mogućnost otuđivanja
municije za lične potrebe.

3. PROBLEMI U REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA UBRZANOG OBUČAVANJA


I PREDLOZI ZA NJIHOVO REŠENJE
Od početka borbenih dejstava u zoni odgovornosti 9. korpusa uslovi za izvođenje obuke po
Planu i programu ubrzanog obučavanja nisu postojali, jer su sve jedinice bile angažovane
u borbenim dejstvima.
Regrutni kontigent za 9. K smo primali, oblačili i upućivali na obuku u mesta za obuku
na „Manjači“.
Nakon obučavanja po Planu i programu za ubrzano obučavanje vojnici su sa centra za
obučavanje Manjača vraćani u naše jedinice.
Ovakav način obučavanja pokazao se dobar te ga i ubuduće treba primenjivati jer objektivno
nemamo mogućnosti za njegovu realizaciju u našim jedinicama.
Delimično obučavanje po ovom Programu rešeno je u 569. db odakle smo takođe vršili
popunu ljudstvom naših jedinica. Uslovi za potpunu realizaciju obuke po ovom programu
u 569. db su skromni zbog neadekvatne kadrovske popunjenosti, jer su osim komandanata
u tom bataljonu sve rezervne starešine.
Vojni obaveznici i dobrovoljci zbog popune jedinica na frontu, zadržavali su se veoma
kratko na obuci u dopunskom bataljonu.
Sada u periodu primirja u jedinicama na položajima izvodi se obuka po ključnim sadržajima
za uspješno vođenje oružane borbe.

199
Tematski sadržaji se određuju planski, a obuka se izvodi neposredno iza linije fronta.
Obuka se izvodi u manjim grupama po radnim tačkama sa težištem na obuci pojedinca.
Mogućnosti za obuku su skromne zbog slabe popunjenosti jedinica ljudstvom, i širokog
fronta kojeg treba kontrolisati.
Potrebno je steći uvid u stanje vojnostručne literature u jedinicama. Kroz kolektivne
pripreme, kurseve komandira ratnih profila, osposobiti rezervne starešine za plansko
izvođenje nastave u ratnim jedinicama.

4. KVANTITATIVNO I KVALITATIVNO STANJE MS ZA IZVOĐENJE OBUKE


TRAJNE VREDNOSTI I POTROŠNIH NMS
U skladu sa perspektivnim razvojem materijalne baze obuke u garnizonima i na teritoriji
zone odgovornosti 9. korpusa razvijan je kompleks vežbališta, poligona strelišta i dr.
Uporedo sa istima opremani su na nivo kasarni servisi NMS.
Sadašnje stanje materijalne baze obuke prema normativima nezadovoljava, iz razloga
prekinutog kontinuiteta izgradnje, opremanja i neizvršavanja obaveza na planu održavanja
i servisiranja opreme, sistema i uređaja.
Sklopljeni ugovori sa proizvođačima i radnim organizacijama koje su vršile ugradnju,
opremanje i servisiranje su jednostrano prekinuti, a usled nedostatka rezervnih delova nisu
pronađeni novi partneri.
Sa odlivom kadra iz VPO od taktičkih nosilaca do rukovaoca već duži period se ne vodi
adekvatna politika i briga za ukupno stanje materijalne baze obuke. Ovo se vremenom
usložavalo sa smanjenjm i ograničavanjem novčanih sredstava za pokriće troškova
održavanja.
Usled neadekvatnog odnosa prema materijalnoj bazi obuke jedan broj kapitalnih objekata
je van funkcije, deo opreme je neispravan, a nedostaje najveći broj stavki potrošnih NMS.
Deo učioničkog i drugog prostora namenjenog za izvođenje BO i V je upotrebljen za
smeštaj izmeštenih MTS i opreme sa izdvojenih objekata korpusa i iz iseljenih garnizona
Zadar, Šibenik i Sinj.
Na osnovu vašeg akta pov. broj 09/37-5 od 05. 02. 1992. godine dostaviti ćemo tražene
Knjige evidencije stanja i potreba objekata i sredstava za obuku.

5. OBEZBEĐENOST SA VOJNOSTRUČNOM LITERATUROM (POSEBNO


NEDOSTAJUĆOM LITERATUROM)
U jedinicama 9. korpusa nedostaje veći broj pravila s obzirom da su biblioteka u Kninu i
Benkovcu imale samo količinu vojnostručne literature za potrebe mirnodopskog sastava.
Od vojnostručne literature potrebno je obezbediti sledeće količine neophodnih pravila.
- Uputstvo za rad komandi i štabova 50 kom.
- Prilozi uputstva za rad komandi i štabova 50 kom.
- Priručnik za rezervne oficire 500 kom.
- Priručnik za rezervne vojne starešine komandire minobacačkih vodova i četa 300 kom.
- Priručnik za rezervne vojne starešine komandire vodova i četa u pešadiji 500 kom.
- Priručnik za vojnike pešadije 1500 kom.
- Priručnik za komandire odelenja 1000 kom.

200
- Pravilo, vojnik odelenje pešadije 1000 kom.
- Pravilo vod-četa pešadije 250 kom.
- Pravilo – bataljon 300 kom.
- Privremeno uputstvo o primeni opštih dokumenata kriptozaštite u OS SFRJ 100 kom.

6. Na listu za čin pešadijskog pukovnika predloženi su:


1. p.puk. Bogunović Miloš,492 NŠ 180. mtbr.
2. p.puk. Grubić Jovan, referent u odeljenju za ONP K-de 9. K.

NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Savo Kovačević, [v.r.] M.P.493

Prilog br. 1
STANJE KADRA RODA PEŠADIJE

a) Popuna sa oficirima po mirnodopskoj formaciji

DUŽNOST
Red. JEDINICA K-DANT K-DANTI K-DIRI K-DIRI OSTALE
br. BRIGADE BATALJONA ČETA VODOVA DUŽNOSTI
S P % S P % S P % S P % S P %
1. K-da 9. K sa PJ - - - - - - 1 1 100 1 1 100 3 3 100
2. 180. mtbr 1 1 100 - - - 1 1 100 1 1 100 3 3 100
3. 221. mtbr 1 1 100 1 1 100 4 4 100 11 8 73 7 7 100
4. 1. mtbr 1 - - - - - 1 - - 1 - - 3 - -
5. 11. prmtbr 1 1 100 1 - - 4 1 25 11 8 73 7 5 71
UKUPNO 4 3 75 2 1 50 11 7 64 25 18 72 23 18 78

b) Popuna sa mlađim oficirima po mirnodopskoj formaciji

DUŽNOSTI
Red. JEDINICA K-DIRI ČETNE REFERENTI ZA OSTALE
br. VODOVA STAREŠINE OPŠ-POSLOVE DUŽNOSTI
S P % S P % S P % S P %
1. K-da 9. K sa PJ 1 - - 1 1 100 - - - - - -
2. 180. mtbr - - - 1 1 100 - - - 1 1 100
3. 221. mtbr 3 2 66 4 4 100 1 1 100 3 3 100
4. 1. mtbr - - - 1 - - - - - 1 - -
5. 11. prmtbr 3 1 33 4 2 50 1 1 100 2 2 100
UKUPNO 7 3 43 11 8 73 2 2 100 7 6 86
492
 Pogrešno napisano ime u izvorniku, radi se o Momčilu Bogunoviću.
493
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

201
Prilog br. 2
Popuna sa vojnicima po mirnodopskoj formaciji

Red. NAZIV IMAJUĆI PO PITANJIMA


br. JEDINICE SLEDUJE MART’91 % JUN’91 % SEPTEMBAR’91 %
1. 180. mtbr 158 77 49 15 9 76 48
2. 221. mtbr 429 153 36 5 1 41 9
3. 11. pmtbr 511 10 1 55 11 - -
4. 1. mtbr - - - - - - -
UKUPNO 1098 240 22 75 6 117 10

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.

73
1992., veljača 20.
Knin
Protestno pismo Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti i časniku za vezu s
UN-om zbog granatiranja područja brane Peruča od strane hrvatskih snaga

KOMANDA VP 7280 KNIN


Pov. br. 66-141
20. 02. 1992. godine

Protest JNA i odgovor na protest HV

- KOMANDI 2. VO
- OFICIRU ZA VEZU SA UN
- OFICIRU ZA VEZU – pukovniku Orović Miliću

Oko 16,00 časova iz rejona s. Zelovo otvorena je vatra iz MB pri čemu je došlo do
zapaljenja šume. Vatra se proširila i na uljanu mrlju u širem rejonu brane Peruča. Odmah
smo angažovali deo jedinice iz pomenutog rejona i Dobrovoljno vatrogasno društvo Knin.
U vreme gašenja požara u 17,25 časova ponovo je otvorena vatra iz MB iz istog rejona
po brani i široj okolini. Brana je još bezbedna i sa naše strane ne postoji namjera da istu
dignemo u vazduh, ali upozoravamo hrvatsku stranu da ukoliko ne prestane sa dejstvima
može doći do oštećenja postrojenja i same brane i izazvati nesagledive posljedice.
Dalje, molimo da HV prestane sa dejstvima po rejonu brane jer se ne mogu izvoditi
poslovi na čišćenju mrlje od ulja i na opravci postrojenja izazvanih dejstvima njihovih
jedinica.
U ime mira, ponovo molimo suprotnu stranu da prestanu sa narušavanjem mira jer za
posledice nećemo odgovarati.

202
NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Savo Kovačević, [v.r.] M.P.494

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.

74
1992., veljača 21.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o položajima hrvatskih snaga
na području Starigrad – Paklenica, razmjeni zarobljenika u Žitniću, zadacima dijelova
postrojbi 9. korpusa te o stanju na okupiranom teritoriju

KOMANDA 9. KORPUSA
Strogo pov. broj 4-805
21. 02. 1992. godine

Dnevni operativni izveštaj,


d o s t a v lj a.-

- OC Komande 2. vojne oblasti

1. Aktivnosti neprijatelja:
Prema nepotvrđenim podacima u širem rejonu Starigrad – Paklenica se nalaze dva bataljona
verovatno iz sastava 118. br. Stanje u tim bataljonima je vrlo loše zbog dezerterstva pa se
očekuje da u ovaj rajon bude upućen i jedan bataljon iz 111. br.

2. Komande, jedinice i ustanove korpusa u toku dana bile su angažovane na zadacima


jačanja borbene gotovosti u zoni odgovornosti.
- Upućena je ekipa K-de 9. K za pružanje pomoći i kontrolu obuke 1. mtbr.
- Završen kurs komandira baterije PVO.
- U toku su kursevi obaveštajno izviđačkih organa u organizaciji 2. VO i kurs art.495 baterija
za podršku.
- Izvršena smena ljudstva u hab 105 mm između 1. mtbr u 221. mtbr u s. Hrvace.
- Tokom dana izvršena je razmena zarobljenika koja je dogovorena dana 20. 02. 1992.
godine u s. Žitniću.
Iz Knina 15 za 10 iz Gospića.

3. U toku dana bilo je narušavanja primirja u sledećim slučajevima:


494
 Okrugli pečat: VP 7280, Knin.
495
 Artiljerijskih.

203
Na pravcu Zadar – Benkovac:
- U 12,00 časova iz rejona s. Ploče (4880-5520) po rejonu s. Crno (4480-5520) otvorena
vatra iz streljačkog naoružanja i BST-a. Povređeno je lakše šest vojnika. Na vatru nije
odgovoreno.
- U 13,00 časova iz rejona s. Ploče (4880-5520) po rejonu s. Crno (4880-5520) iz BST-a
ispaljene dve mine. Posledica nema, na vatru nije odgovoreno.
- U 15,45 časova iz rejona Dračevac – Bili Brig (4880-5520) po rejonu s. Musapstan (4880-
5520) otvorena vrata iz PM. Posledica nije bilo, na vatru nije odgovoreno.
- U 16,15 časova iz rejona Bili Brig i državna šuma (4880-5520) po rejonu s. Crno (4880-
5520) otvorena vatra iz MB-120 mm dve mine. Posledica nema, na vatru nije odgovoreno.
- U 18,00 časova iz rejona Musapstan (4880-5520) po rejonu s. Crno (4880-5520) otvorena
vatra iz MB-120 mm dve mine. Posledica nema, na vatru nije odgovoreno.
Za sve slučajeve poslati izveštaji o narušavanju prekida vatre i primirja u OC 2. VO i
upućeni protesti zbog otvaranja vatre i narušavanja primirja u 2. VO (predsedniku komisije
za vezu sa misijom UN).
- Šefu oficira za vezu UN.
- Oficiru za vezu – puk. Oroviću Miliću.

4. Na teritoriji u zoni odgovornosti 9. K i dalje je u organima vlasti RSK aktuelno pitanje


angažovanja mirovnih snaga UN.

5. Vanredni događaji: tokom dana od dejstva vatre snaga ZNG RH u 12,00 časova iz
streljačkog naoružanja i BST-a lakše je ranjeno šest vojnika koji su zbrinuti. Detaljne
podatke poslat ćemo vam naknadno po dobijanju istih od podčinjene jedinice iz 180. mtbr.

6. Pozadinsko obezbeđenje:
Pozadinsko obezbeđenje je dobro funkcionisalo.
Jedinice su redovno i blagovremeno snabdevene municijom i MES po formaciji.
U toku je sravnjivanje OE TMS KoV.
Popravljeno u lakom remontu: peš.496 naoružanje 17 kom., art. nao.497 2 kom., neborbenih
m/v 11 kom., sredstava veze 5 kom. i ostalih TMS 1 komad.
Popravljeno u srednjem remontu: sredstava veze 5 komada.
Izvršena je racionalizacija proizvodnje i potrošnje hleba.
Izvršen dotur artikala hrane za sedam dana u 594. inž.p., 1. brTO i 3. brTO. Jedinicama
na InOb izdata 34 m3 ogrevnog drventa.
HE situacija i dalje bez promene. Zbrinjavanje p/o vrši se po planu. SnMS su izdata za 221.
mtbr, 9. map, 180. mtbr u ratnu bolnicu Udbina.
Nastavlja se sa prevoženjem municije iz ciglane Bosansko Grahovo u 530. PB Mrkonjić
Grad.
Zavedene rigorozne mere kontrole saobraćaja i štednje goriva.
Dana 21. 02. 1992. i 22. 02. 1992. godine starešine iz Organa za pozadinu 9. korpusa
nalaze se u kontroli i pružanju pomoći 11. mtbr u Drvaru.
496
 Pješadijsko.
497
 Artiljerijsko naoružanje.

204
7. Bezbednost i samozaštita:
Stanje na teritoriji:
Izvršena razmena zarobljenika u Žitniću. Hrvatskoj strani predato je 15 zarobljenika, 5 iz
logora 9. K a 10 iz civilnog zatvora, a hrvatska strana je predala 10 lica, u razgovoru sa ovim
licima 6 su izrazili želju da se vrate da žive u RH.
Od 13,50 počela je sa radom 2. trajna sjednica RS Krajine. O pojedinostima rada skupštine
izvestićemo vas naknadno. Do sada je vršena rasprava o radu skupštine (preko 2 sata). Istup
člana skupštine Medić Tihomira koji je predlagao da se izvrši „pomirenje“ na skupštini u
Vukovaru je proglašen miniranjem skupštine.
Stanje u jedinicama:
Stanje BiSZ u jedinicama je bez promene. Po planu je vršena borbena kontrola teritorije.
8. Stanje u komandama, jedinicama i ustanovama 9. K je stabilno. Očekivati je i dalje
provokacije neprijatelja sa ciljem da okrive JNA za kršenje primirja pred misijom UN i EZ.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić
Akt se može uputiti
NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Sava Kovačević, [v.r.] M.P.498 M.P.499 M.P.500

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.

75
1992., veljača 21.
[Knin]
Informacija obavještajnog odsjeka Komande 9. korpusa JNA o ustroju, rasporedu i jačini
hrvatskih postrojbi na području sjeverne Dalmacije i Like

KOMANDA 9. KORPUSA
OBAVEŠTAJNI ODSEK
Pov. br. 40-88
21. 02. 1992. god.-
Informacija o OS
neprijatelja.-

498
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
499
 Prijemni pečat: Brzojav MAHUNA br. 1085, primljen 21. 2. 1992. u 19,45; obrađen u 20,15; predan u
20,30 sati.
500
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

205
Od potpisivanja zadnjeg primirja OS neprijatelja u zoni 9. K su znatno narasle kvantitativno
i kvalitativno. Sa neprekidnim prilivom naoružanja, iz inostranstva, zaplene od JNA i iz
sopstvene proizvodnje, vršena je i mobilizacija radi popune postojećih i formiranja novih
jedinica. Povećanju broja jedinica doprinelo je i ukidanje rezervnog sastava MUP i njegovo
uključivanje u gardu. Pored toga, nabavkom težeg naoružanja otpočelo se i sa formiranjem
rodovskih jedinica: artiljerijskih, PZO, inžinjerijskih, oklopnih i dr.
Ukupno u zoni 9. K snage neprijatelja su narasle na 14-17 brigada (uključujući i Liku), pod
komandom 6. OZ Split i OG „Lika“.
1. Sastav i lokacija jedinica 6. OZ Split
6. OZ u svom sastavu ima:
a) Jedinice pod neposrednom komandom 6. OZ:
- Zapovedništvo – Split
- Četa veze – Split
- Izviđačka četa – Split
- 40. inžinjerijski bataljon – Split
- 4. br ZNG, aktivni (profesionalni) sastav i jedina brigada ZNG, sastava 4 bataljona.
Zapovedništvo, prateće jedinice i 2. b ZNG su u Splitu. 1. i 4. b ZNG u širem rejonu
Zadra a 3. b ZNG najverovatnije u Slano.
- 113. br u zoni s. Pakovo Selo, isklj.501 s. Stankovci, Pirovac, s. Jadrtovac: 1. b na pravcu s.
Gaćelezi – Vodice, 2. b Skradin, 3. b – s. Pakovo Selo. 4/113. br je ušao u sastav 142. br.
- 114. br – s. Muć (s Vrba) angažovana na pravcu Drniš – s. Muć. Sastava je 4 bataljona i
mešovita baterija (2 x MB 120 mm i 1 x H-105 mm, 1 x 76 mm „Zis“).
Bataljoni se naizmenično smenjuju na položajima, odnosno po dubini (Solin i Kaštela) na
odmoru, i to: Jedan bataljon u rejonu s. Drvenjak, s. Mirlović Polje; s. Pribude, jedan isklj.
Mirlović, s. Kljaci, s. Čavoglave, jedan u rejonu s. Vrba i s. Ogorje.
- 115. br, sastava 3 bataljona, locirana u Imotskom. Jedan bataljon se angažuje u širem
rejonu s. Imđica.
- 126. br – Sinj, angažovana na pravcu Vrlika-Sinj, sa 1 bataljonom na pravcu s. Rumin – s.
Han, jednim bataljonom na pravcu s. Hrvace-Sinj, jedan u Sinju i jedan u Trilju.
- 141. br „Splitska“ – Split, delom (verovatno jednim bataljonom) angažovana na pravcu s.
Vinovo (s. Umljanović) – s. Kladnjice.
- 142. br „DRNIŠKA“ – s. G.502 Danilo, angažovana na pravcu s. Unešić – s. G. Danilo.
Sastava je 4/113. br i 2 bataljona, mobilisanih od meštana Drniša i okolnih sela. U reonu
brigade su angažovana do 2 voda tenkova T-55. Bataljoni su u rasporedu: 2. bataljon na
pravcu Unešić, 4/113. br u rejonu s. Mirlović Zagora, 1. bataljon je po dubini na odmoru.
b) Zadarski sektor, sastava:
- 112. br – Zadar, angažovana na pravcu Maslenički most – s. Poličnik – s/z deo Zadra.
Sastava je: 1/4. br ZNG, 2., 3. i 6. b („Maslenički“), tč, baterija topova 76 mm „Zis“ (4
komada) i do 2 H-105 mm. Raspored bataljona: 6. b u širem rejonu Posedarje, 1/4 . br s.
Lovinac, s. Poličnik, 3. b s. Poljica, 2. b u rejonu Zadra (Bokanjac), KM u Zadru.
- 159. br – Zadar, sastava: 3 bataljona. Formirana je od samostalnih bataljona Škabrnja,

501
 Isključno.
502
 Gornje.

206
Gradskog i Otočkog. Angažovana je u zoni s. Debeljak, s. D.503 Zemunik, s. Ploče, j/i deo
Zadra.
- 134. br – Biograd,504 sastava 1., 2. i 3. b, hab 105 mm i 1-2 VBR, angažovana u zoni:
isklj. s. Stankovci, uključno s. Sikovo, Filip Jakov,505 Pirovac (isklj.). Raspored bataljona: 2.
b „Stankovački“ u rejonu s. Budak, s. Radošinovci, s. Banjevci; 1. b – s. Vrana, s. Sikovo,
Filip Jakov; 3. b u rejonu Biograd. Moguće da brigada dobije 1 tč „Leopard“.
c) Operativna grupa „Lika“, u svom sastavu ima: 119., 118. i 133. br, koje su angažovane:
- 119. i 128. br u širim rejonima Gospić i Perušić;
- 118. br sa jednim bataljonom, verovatno u s. Baške Oštarije, a sa 2 bataljona u rejonu
Starigrad – Paklenica.
- 133. br u širem rejonu Otočca.

NAPOMENA: 111. br (bivša 117. br) povučena je iz Like i po nepotvrđenim podacima


trebala bi da dođe u sastav Zadarskog sastava. Nije isključeno njeno dovođenje u rajon
Starigrad – Paklenica zbog lošeg stanje jedinica u tom rejonu (veliki broj dezertera).

NAČELNIK ODSEKA
pukovnik
Miroslav Terzić, [v.r.] M.P.506

Dostaviti: - Komandi 2. VO – IKM, 180., 221., 1. i 11. mtbr, 2. i 3. brTO, 9. ič, 9. map,
594. inžp i 271. larp PVO.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.

76
1992., veljača 23.
[Sveti Rok]
Informacija Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o obuci u brigadi nakon njena
preustroja u motoriziranu brigadu, stavu pripadnika brigade o planu dolaska snaga UN-a
u Hrvatsku, te nezadovoljstvu ljudstva zbog borbi za vlast u „Krajini“ i nefunkcioniranja
lokalne vlasti

K O M A N D A VOJNA TAJNA
1. MOTORIZOVANE BRIGADE POVERLJIVO
Pov. Br. 46-32
23. 02. 1992. god.
503
 Donji.
504
 Biograd na Moru.
505
 Sveti Filip i Jakov.
506
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

207
Aktuelna pitanja morala,
mesečna informacija.-
K O M A N D I 9. K
Odelenju za MV
1. Posle izvršene preformacije brigade u motorizovanu težište aktivnosti u februaru mesecu
bilo je na daljoj obuci i doobuci. U toku su kursiranja starešina od nivoa komandira
odeljenja do komandanata bataljona-diviziona. Vrši se preobuka boraca koji su raspoređeni
na nova ili novodobijena sredstva (sredstva za protivoklopnu borbu i PVO). Sa svim
pomoćnicima za moralno vaspitanje u bataljonima-divizionima i četama baterijama
sproveden je jednodnevni seminar. Sva ova aktivnost i angažovanje na obuci starešina i
jedinica pozitivno je uticalo na poboljšanje morala.
2. U vezi sa prihvatanjem plana za dolazak mirovnih snaga UN u jedinicama je provedeno
informisanje svih njenih pripadnika. Na tome su bili angažovani i komandant brigade sa
pomoćnicima kao i ostale starešine. Prema vama već dostavljenim podacima o sprovedenom
anketiranju – oko 93% je odmah prihvatilo plan. Taj manji broj ljudi izražava nepoverenje
o nedovoljnoj sigurnosti srpskog naroda, izražava se sumnja da će deo naoružanja (posebno
tenkova i artiljerije) biti povučeni sa teritorije koju pokriva brigada, što bi moglo imati
negativne posledice a verovatno i incidente.
3. Ljudstvo u jedinicama izražava veliko nezadovoljstvo sa događajima u Krajini oko borbe
za vlast. Najveći deo, preko 90% podržavaju legalne odluke Skupštine Krajine, a osuđuju
politiku Babića.507 Nefunkcionisanje opštinskih vlasti kao i vlasti u mesnim zajednicama,
a posebno u novoformiranim skupštinama Medak i Teslingrad,508 među borcima pored
nezadovoljstva izaziva bezperspektivnost. Ljudstvo jedinica izražava i veliko nezadovoljstvo
sa napadima na pripadnike JNA preko radio Knina.
I pored napora komandi i starešina o razjašnjavanju primene plana dolaska snaga UN, ipak
kod manjeg dela ljudi negativno utiče na moral i raspoloženje ljudi.
4. Predlažemo da vaša komanda preduzme sledeće:
- Blagovremeno preduzme mere da naoružanje koje je u sastavu brigade ostane na ovoj
teritoriji; i
- Da se spreče i razobliče napadi i uvrede na JNA i njene pripadnike.
Pomoćnik komandanta za MV
pukovnik
Radivoje Matović, [v.r.] M.P.509 M.P.510

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., 1. mtbr., kut. 5.

507
 Milan.
508
 Lički Osik.
509
 Okrugli pečat: Komanda 1. motorizovane brigade.
510
 Prijemni pečat: Brzojav VRH br. 454, primljen 23. 2. 1992. u 11,20; obrađen u 12,00; predan u 13,30 sati.

208
77
1992., veljača 23.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA o jačanju borbene spremnosti postrojbi 9. korpusa,
podijeljenosti u političkom vodstvu pobunjenih Srba, pogibiji dvije osobe uslijed pada
helikoptera JNA te o sigurnosnom stanju na području odgovornosti 9. korpusa

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-847
23. 02. 1992. godine

Dnevni operativni izveštaj,


dostavlja.-

- OC Komande 2. vojne oblasti

1. Aktivnosti neprijatelja
Nema nikakvih podataka o aktivnosti neprijatelja.

2. Komande, jedinice i ustanove korpusa u toku dana bile su angažovane na zadacima


jačanja b/g.
- Završen je sa radom kurs PkPo i NSl na nivou puk-brigada.
- Izvršeno izviđanje terena u vezi sa sprovođenjem odluke Predsjedništva SFRJ u vezi
angažovanja mirovnih snaga OUN.
- Izvršena primopredaja dužnosti pomoćnika k-ta za moralno vaspitanje i pravne poslove.
3. U toku dana pripadnici MUP-ZNG RH narušavali su primirje u sledećim slučajevima:
Na pravcu Drniš – Sinj:
- Od 06,42-06,50 h iz rejona G.511 Strunje (5212-5200) otvorena vatra iz MB 120 mm sa
2 mine po rejonu G.512 Baljke (5212-5604). Povređenih nema. Na vatru nije odgovoreno.
- U 07,10 h iz rejona G. Strunje (5212-5200) otvorena vatra iz MB 120 mm sa 2 mine po
rejonu s. Ružić (5212-5600). Ranjenih nije bilo. Na vatru nije odgovoreno.
- U 07,30 h iz rejona G. Strunje (5212-5200) otvorena vatra iz MB 120 mm sa 6 mina po
rejonu G. Baljci (5212-5604). Ranjenih nije bilo. Na vatru nije odgovoreno.
- U 13,50 h otvorena vatra iz streljačkog naoružanja iz s. Gaćelezi (5202-5664) po s.
Dragišići (5212-5864). Takođe, palili su kuće u s. Dragišići.
- U 17,40 iz rejona Pakova sela (5211, 52,84) otvorena vatra iz puškomitraljeza po rejonu s.
Kašići (5211-52,84). Nije bilo posljedica, na vatru nije odgovoreno.
4. U zoni odgovornosti na terenu i dalje je aktuelna podela u rukovodstvima RS Krajine,
dvojnost rada skupština i dvojnost u odlučivanju.
511
 Gornje.
512
 Gornje.

209
5. U toku dana desio se vanredni događaj u zoni odgovornosti korpusa, ali je za vanredni
događaj odgovorna Komanda 5. VAK.
U 13,30 h srušio se helikopter „Gazela“ broj 891 sa aerodroma Udbina, prilikom polijetanja
iz Drvara, zakačio za dalekovod iznad Kecmanove glavice i eksplodirao. Dva lica su
poginula, 2 teško povređena. Helikopterom je upravljao por. Pašić Ekrem, a u helikopteru
su bili civili iz Drvara Šabić Nenad, Šerbedžija Miroslav i Čičin Duško.
6. Pozadinsko obezbeđenje:
PoOb je redovno i blagovremeno. Jedinice su snabdevene municijom i MES po formaciji a
hranom za sedam dana.
Završeno je sravnjivanje OE TMS KoV.
Upućene su ekipe tehničke radionice u 221. mtbr, 180. mtbr, TG-1, 1. mtbr i 2. brTO.
Popravljeno u lakom remontu: borbenih m/v 1 komad, neborbenih m/v 16 komada i
sredstava veze 6 komada.
Popravljeno u srednjem remontu: sredstava veze 4 komada.
Izvršena racionalizacija proizvodnje i potrošnje hleba. Jedinice su snabdevene sa 60 m3
ogrevnog drveta.
HE situacija i dalje bez promene.
Zbrinjavanje p/o vrši se po planu. Nije bilo izdavanja SnMS.
Nastavljeno je prevoženje municije iz ciglane Bosansko Grahovo u 530. PB Mrkonjić Grad,
u čemu je angažovano 29 ljudi i 20 m/v. Zavedene rigorozne mere štednje goriva i kontrole
saobraćaja.
Završeno je kursiranje pomoćnika PkPo na nivou puk-brigada i načelnika službi.
7. Bezbednost i samozaštita:
Stanje na teritoriji je i dalje složeno, u znaku iščekivanja raspleta sukoba između Babića,513
Paspalja514 i Martića.515
Među stanovništvom je sve veće nezadovoljstvo uređivačkom politikom i radom Radio-
Knina, a prisutna su zagovaranja i fizičkog zauzimanja ove radio-stanice.
Prema našoj proceni većina građana i v/o su sa olakšanjem primili odluku Saveta bezbednosti
i dolasku „Snaga UN za zaštitu“.
Stanje u jedinicama bez promene.
8. Stanje u komandama, jedinicama i ustanovama 9. K je stabilno.
Očekivati je i dalje provokacije od neprijatelja sa ciljem da okrive JNA za kršenje primirja
pred misijom UN i EEZ.
NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Sava Kovačević, [v.r.] M.P.516 M.P.517 M.P.518

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.
513
 Milan.
514
 Mile.
515
 Milan.
516
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
517
  Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 1114, primljen 25. 2. 1992. u 18,30; obrađen u 18,45; predan u 19,15 sati.
518
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

210
78
1992., veljača 24.
Knin
Odgovor Komande 9. korpusa JNA časnicima UN-a u kojem negiraju otvaranje vatre od
strane JNA po položajima hrvatskih snaga, prelet helikoptera JNA iznad Dugog otoka i
Promine te paljenje hrvatskih kuća na okupiranom području

VOJNA POŠTA
Br. 7280
Pov. Br. 66-124
24. 02. 1992. god.
KNIN

UN ML Knin

Veza: Odgovor na predmet UN MLO – Zadar od 21. februara

1. Navedeni izvještaji o otvaranju vatre JNA po položajima snaga RH uopšte nisu tačni.
Naprotiv, istina je da su Hrvatske snage otvarale vatru na naše položaje šest puta u toku
dana, o čemu smo vas redovno obavještavali.
Naše snage ni u jednom slučaju nisu otvarale vatru. Povrijeđenih nije bilo.
Nadlijetanje našeg helikoptera nad Dugim otokom i Prominom je čista izmišljotina. To se
vjerovatno njihov k-nt zone vraćao sa izleta, odnosno vikenda.
Podaci o paljenju hrvatskih kuća u selima pod našom kontrolom potpuno su netačni.
Naprotiv, hrvatski gerilci pale srpske kuće u graničnim selima radi pritiska na srpski živalj
u tim selima da se što prije isele a zastrašivanje izbjeglica da se ne vrate u napuštene domove.
MD/MT

pukovnik
mr. Sava Kovačević, [v.r.] M.P.519

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.

519
 Okrugli pečat: VP br. 7280, Knin.

211
79
1992., veljača 24.
[Knin]
Zapovijed Komande 9. korpusa JNA Komandi 11. mtbr za osiguranje smjerova koji s
područja Livna i Cazinske krajine vode prema Bosanskom Petrovcu, Bosanskom Grahovu i
Drvaru zbog mogućeg napada hrvatskih snaga

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. broj 24-29 STROGO POVERLJIVO
24. 02. 1992. godine Primerak broj 1

Predlog angažovanja
snaga, zahtev,
dostavlja.-
KOMANDI 11. mtbr
- Na ličnost komandanta –

Na prostoru Republike Bosne i Hercegovine locira deo snaga ZNG i MUP-a Hrvatske, koji
je planski predislociran i podržan od strane najekstremnijih pripadnika HDZ, HOS, SDA
i dr. Na širem prostoru Livna i Cazinske Krajinske grupisane su i organizovane militantske
grupe, koje su u gotovosti za pokret i angažovanje po odluci rukovodstva pomenutih
partija. U cilju sprečavanja mogućeg iznenađenja i gotovosti za efikasno izvođenje dejstava,
N A R E Đ U J E M:
1. Na nivou Komande 11. mtbr izvršiti izviđanje taktičkih pravaca, koji iz šireg rejona
Livna i sa prostora Cazinske Krajine izvode ka Bosanskom Grahovu, Bosanskom Petrovcu
i Drvaru s ciljem: upoznavanja zemljišta i izbora mogućih rejona za razmeštaj i angažovanje
snaga brigade.
2. Na osnovu izvršenog izviđanja i procene situacije predložiti angažovanje snaga brigade
na zatvaranju pravaca koji izvode ka zoni i odbranu dobijene zone odgovornosti, u uslovima
pogoršanja situacije u Kninskoj Krajini i u Republici BiH.
3. Predlog za angažovanje snaga podneti 03. 03. 1992. godine.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.520

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

520
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

212
80
1992., veljača 26.
Knin
Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne
oblasti o narušavanju primirja s hrvatske strane na smjeru Skradin - Đevrske, pokretanju
inicijative za „formiranje srpske vojske RSK“ te o popisima i fotografijama vojnih osoba
JNA istaknutim na javnim mjestima u Zadru

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-890
25/26. 02. 1992. god.
Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-
OC 2. VO
1. AKTIVNOSTI NEPRIJATELJA
Nije bilo značajnijih aktivnosti za izveštavanje, osim što je u rejonu s. Putičanje (4850,
5550) primećen pokret 3 tenka i razmeštaj na položaje.
2. Komande, jedinice i ustanove 9. korpusa bile su angažovane na zadacima jačanja borbene
gotovosti u zoni odgovornosti.
3. U toku dana pripadnici ZNG i MUP-a RH narušavali su primirje u sledećim slučajevima:
Na pravcu Skradin – s. Đevrske
- U 12,45 č iz rejona Skradin (4852, 5576) otvorena je minobacačka vatra kojom prilikom
je ispaljeno 29 mina iz MB-120 mm po rejonu Velika Glava (4856, 5572). Posledica nije
bilo. Na vatru je uzvraćeno sa 3 mine iz MB-120 mm nakon čega je vatra neprijatelja
prestala.
- U 14,35 časova iz rejona s. Stankovci (4860, 5550) ispaljene su 4 minobacačke mine MB-
120 mm po rejonu s. Morpolača (4860, 5560). Posledica nije bilo, na vatru nije uzvraćeno.
- U 16,25 časova iz rejona s. Velim (4860, 5550) po rejonu s. Čista Mala (4860, 5560)
ispaljeno je 10 mina iz MB-82. Posledica nije bilo, a na vatru nije uzvraćeno.
4. U zoni odgovornosti na terenu i dalje je aktuelna podeljenost rukovodstva RS Krajina,
dvojnost rada skupštine i dvojnost u odlučivanju.
5. Vanrednih događaja nije bilo.
6. Pozadinsko obezbeđenje:
Pozadinsko obezbeđenje se odvija po planu. Jedinice su snabdevene municijom i MES po
formaciji i hranom za sedam dana.
Vrši se KTP municije sistema 251. (nastavak radova od 24. 02. 92.).
Radi evakuacije bVP iz 9. okb upućen vučni voz.
Pokretne ekipe sastava (tenk. meh.521 i tenk. elekt.522) upućene u 221. mtbr, 180. mtbr, TG-
1, 1. mtbr i 2. br TO radi vršenja planskog tehničkog pregleda.
U toku je rashodovanje TMS, prema naredbi K-de 2. VO.
521
 Tenkovski mehaničar.
522
 Tenkovski električar.

213
Popravljeno u lakom remontu: pešadijsko naoružanje 4 kom., art.523 naoružanje 1 kom.,
neborbenih m/v 8 kom., i sred.524 veze 4 kom.
Popravljeno u srednjem remontu: sredstava veze 4 komada.
Jedinicama na InOb izdato je 100 m3 ogrevnog drveta. Izvršen dotur artikala hrane za 30
dana za 1. mtbr.
U toku je preuzimanje 4 t sušenog krompira i 2000 kpl. int. opreme u Bihaću.
Primljeno iz proizvodnje i drugih jedinica: sveća parafinska 1 t, testenina (makarone) 18 t
i fenjer petrolejski 1000 komada.
HE situacija i dalje bez promena.
Zbrinjavanje p/o vrši se po planu. Za potrebe 1. mtbr, 221. mtbr i 2/2. br TO izdati gotovi
lekovi.
Nastavljeno je prevoženje municije iz ciglane Bosansko Grahovo u 530. PB Mrkonjić Grad.
Zavedene rigorozne mere štednje goriva i kontrole saobraćaja.
7. Bezbednost i samozaštita:
1. Stanje na teritoriji:
a) Na sjednici trajnog zasjedanja skupštine RSK najverovatnije će biti pokrenuta inicijativa
za formiranje „srpske vojske RSK“, te će se verovatno usvojiti predlog grupe poslanika da
se uputi javni poziv svim „srpskim oficirima“ koji se nalaze u JNA na području RSK da
pristupe „srpskoj vojsci RSK“.
Takodje će, na predlog trupe poslanika iz Vojnića i Vrginmosta, biti izabrana delegacija
skupštine RSK za skupštinu svih triju srpskih krajina u Borovom selu.
b) U Zadru se svakodnevno na javnim mjestima ističu spiskovi i fotografije vojnih lica koji
se nalaze u JNA, a bili su na službi u garnizonu Zadar. Sva ta lica su, prema napisima na
plakatima, osuđena na smrt.
2. Stanje u jedinicama:
a) Nastavili smo sa obavljanjem raščišćavajućih informativnih razgovora sa određenim
starešinama iz garnizona Zadar koji su se predali, izdali i izvršili predaju kasarni i jedinica.
b) Operativnim radom OB JNA došli smo do saznanja da određen broj ljekara, koji se
nalaze na položajima, trebuju i uzimaju iz skladišta pojedine, veoma skupe lijekove, a za
koje realno ne postoji potreba (dječji sirupi, lijekovi za epileptičare i slično).
U toku je utvrđivanje i dokumentovanje ovih nezakonitih radnji, te stvaranje krivično-
pravne dokumentacije.
8. Stanje u komandama, jedinicama i ustanovama 9. korpusa je stabilno. I dalje se može
očekivati provokacija neprijatelja sa ciljem da okrive JNA za kršenje primirja pred misijom
UN i EZ.
KOM A N DA N T
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.525 M.P.526

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.
523
 Artiljerijsko.
524
 Sredstava.
525
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 1156, primljen 25. 2. 1992. u 19,30; obrađen u 20,20; predan u 20,20
sati.
526
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

214
81
1992., veljača 27.
[Knin]
Zapovijed Komande 9. korpusa JNA Komandi 221. mtbr da odredi stručnu osobu za
kontrolu postrojenja hidroelektrane Peruča

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. broj 43-61 STROGO POVERLJIVO
27. 02. 1992. godine

Kontrola vodostaja i postrojenja


na brani „PERUČA“ naređenje,
dostavlja.-
KOMANDI 221. mtbr.

U cilju obezbeđenja postrojenja na brani HE „PERUČA“ koja je od kapitalnog privrednog


i vojnog značaja, te održavanja predviđenog nivoa vodostoja,

N A R E Đ U J E M:

1.- Odrediti stručno lice kome obezbediti da svakodnevno vrši kontrolu postrojenja na HE
„PERUČA“ i kontrolu vodostaja na brani.
2.- Vodostaj na brani HE „PERUČA“ ne sme biti viši od 350 na mernoj skali.
3.- Komandant 221. mtbr lično će me svakodnevno izveštavati u redovnom izveštavanju o
stanju postrojenja i nivou vodostaja na brani HE „PERUČA“.
4.- Za realizaciju ovog zadatka činim odgovornim komandanta 221. mtbr.
IV/MB

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.527

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

527
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

215
82
1992., veljača 27.
[Knin]
Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o stanju
i jačanju hrvatskih snaga, aktivnostima podređenih postrojbi, stanju na području zone
odgovornosti 9. korpusa te o problemima u političkom vodstvu pobunjenih Srba

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. broj 4-933
27. 02. 1992. godine

Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-

- OC Komande 2. vojne oblasti

1. Aktivnosti neprijatelja
Prema podacima sa kojima se raspolaže i dalje se vrši intenzivno opremanje paravojnih
sastava RH naoružanjem i vojnom opremom. Težište je na opremanju sredstvima veze.
Tenkove tipa „Leopard“ uveli su na položaje kod s. Zemunik Donji, Vrana i Jankolovica.
Promena u formaciji neprijatelja nema.

2. Komande, jedinice i ustanove korpusa nastavile su aktivnosti na planskom jačanju


borbene gotovosti.
- Komande i jedinice u potpunosti sprovode stavove sporazuma o prekidu vatre.
- U toku dana nastavljeno je izviđanje zone odgovornosti s ciljem izbora mesta, lokacija i
rejona pogodnih za izmeštanje ljudstva i MTS.
-Angažovanjem najodgovornijih starešina komandi i jedinica i org. mob. i pers.528 organa
Komande korpusa nastavljena je aktivnost na sklapanju ugovora sa vojnicima i tumačenje
uslova konkursa, kojeg je raspisala Komanda 9. K.
- Komandant 9. K sa ekipom komande izvršio je obilazak 180. mtbr, 3. br TO, 557.
mpoap-a i 84. vb.
- Angažovanjem stručnih organa i ekipa otpočela je asancija grada Drniš.

3. U toku dana pripadnici ZNG i MUP-a Hrvatske narušili su primirje u sledećim


slučajevima:
- U 13,20 časova otvorena je vatra iz MB 120 mm (sa 8 mina) iz rejona Bićine (55-71) i
Dubravice (58-78) po rejonima Gračac (56-71), Vujko (57-75) i Gardijani (58-70).

4. Na teritoriji u zoni odgovornosti 9. K i dalje je u organima vlasti RSK aktuelno pitanje


angažovanja mirovnih snaga UN.
528
 Organizacijsko-mobilizacijskih i personalnih.

216
5. Vanredni događaji:
Oko 16,10 časova u rejonu brane Peruća došlo je do požara (gori borova šuma i raslinje).
Preduzete su mere za gašenje i sprečavanje proširenja istog. Uzroci požara se ispituju.
6. Pozadinsko obezbeđenje
Pozadinsko obezbeđenje se odvija po planu. Jedinice su snabdevene municijom i MES po
formaciji.
InOb teče po planu. U toku dana jedinicama na InOb izdato je 39 m3 ogrevnog drveta.
Za potrebe jedinica primljeno je 300 komp.529 maskirne opreme neodgovarajuće veličinske
strukture.
U toku je planirano prevoženje Pg iz 4. SkPg u 3. SkPg, koje je završeno sa današnjim
transportom.
Popravljeno u lakom remontu: peš. naor.530 5 kom., art. naor.531 1 kom., borbena m/v 5
kom., neborbena m/v 25 kom. i sred.532 veze 11 kom.
Popravljeno u srednjem remontu: borbena m/v 1 komad i neborbena m/v 2 kom.
HE situacija se procenjuje kao nesigurna. Zbrinjavanje se p/o vrši po planu. U toku je
aktivno prikupljanje podataka o zaraznim bolestima na teritoriji.
Planirani zadaci realizovani bez vanrednih događaja i saobraćajnih nesreća. Važnija
prevoženja su prevoz InMS.
7. Bezbednost i samozaštita:
Na teritoriji Knina sa velikim interesovanjem se prati skup u Borovom Selu, a posebno
odluka koja će na istom biti doneta. Među pristalicama Milana Babića vlada mišljenje da
je skup nelegitiman a odluke na njemu donete protivustavne.
Među stanovništvom vlada veliko interesovanje šta će biti sa jedinicama 9. K i kuda će se
povući. Mnogi i dalje zagovaraju tezu da se neće dozvoliti izvlačenje jedinica.
U jedinicama je stanje nepromenjeno osim što je povećan broj v/o koji samovoljno napuštaju
jedinice na čijem privođenju je angažovana VP.
8. Stanje u komandama, jedinicama i ustanovama 9. K je stabilno. Očekivati je i dalje
provokacije neprijatelja sa ciljem da okrive JNA za kršenje primirja pred misijom UN i EZ.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić
Akt se može uputiti
N OONP
potpukovnik
Grujica Davidović, [v.r.] M.P.533 M.P.534

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.
529
 Kompleta.
530
 Pješadijsko naoružanje.
531
 Artiljerijsko naoružanje.
532
 Sredstva.
533
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 1206, primljen 27. 2. 1992. u 18,45; obrađen u 19,10; predan u
19,20 sati.
534
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

217
83
1992., veljača 27.
[Knin]
Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama da se pripreme za dolazak
mirovnih snaga UN-a, u smislu pružanja pomoći lokalnim tijelima vlasti oko ustroja
ratne milicije i TO, izrade planova za premještanje snaga 9. korpusa na područje Bosne i
Hercegovine te osiguranja pune borbene spremnosti u slučaju napada hrvatskih snaga

KOMANDA 9. KORPUSA NARODNA ODBRANA


Državna tajna br. 245-1 DRŽAVNA TAJNA
27. 02. 1992. godine Primerak br. 1

Dolazak mirovnih snaga OUN,


N a r e đ e nj e.-

Na osnovu odluke Predsedništva SFRJ o prihvatanju misije UN i Naređenja Komande 2.


vojne oblasti, a u cilju stvaranja uslova za organizovani i pravovremeni prihvat i razmeštaj
mirovnih snaga i organizovano pregrupisavanje korpusa van prostora pod zaštitom UN,

N A R E Đ U J E M:

1.- U svim komandama, jedinicama i ustanovama korpusa pristupiti planskim,


organizovanim i neposrednim pripremama za:
- stvaranje uslova smeštaja i prihvat mirovnih snaga UN,
- plansko pregrupisavanje korpusa i rezervi sa prostora zaštićenih oblasti UN u nove
garnizone,
- održavanje borbene gotovosti na nivou koji obezbeđuje izvršavanje borbenih zadataka.

2.- Moralno-vaspitnim radom obezbediti da celokupni sastav korpusa shvati ciljeve i suštinu
angažovanja mirovnih snaga UN, da je to jedina prava i realna opcija, a da svako drugo
rešenje vodi u rat, sa potpunom neizvesnošću u pogledu ishoda, trajanja i posledica. Takvim
shvatanjem efikasno se možemo suprotstaviti negativnom uticaju lidera pojedinih stranaka,
sprečiti podele i polarizaciju u našim redovima i stvoriti uslove da sve snage usmerimo na
potpuno i kvalitetno izvršavanje postavljenih zadataka, a sve u cilju obezbeđenja trajnog
mira i sveukupnog rešavanja jugoslovenske krize.

3.- Komanda korpusa i komande pukova-brigada pružiće neposrednu pomoć organima


vlasti u zoni odgovornosti, oko koncipiranja i konstituisanja mirnodopske i ratne Milicije i
TO, u izboru i pripremi objekata za smeštaj mirovnih snaga UN, naoružanja i vojne opreme
za snage TO i rezervne milicije. U saradnji sa organima vlasti razraditi detaljan plan po
mestu, vremenu i snagama za demobilizaciju celokupnog ljudstva van sastava korpusa i
mirnodopske milicije na prostoru zaštićenih oblasti UN i način čuvanja i uskladištenja

218
njihovog naoružanja i opreme.
Komanda korpusa će pravovremeno dostaviti podatke koji se objekti daju za smeštaj snaga
UN, a koji za smeštaj jedinica TO i milicije.

4.- Na nivou Komande korpusa i komandi puk-brigada izraditi plan pregrupisavanja sa


prostora zaštićenih oblasti UN u nove garnizone lociranja, na teritorije Republike Bosne i
Hercegovine.
Pri izboru novih garnizona i lokacija rasporeda prvenstveno imati u vidu mogućnost brze
upotrebe jedinica u zaštiti srpskog naroda od ustaškog genocida i na zaštiti integriteta
zaštićenih oblasti UN u slučaju da te oblasti budu ugrožene od OS Hrvatske. U tom
cilju na rubnim područjima zaštićenih oblasti UN iz svake brigade imati po jedan ojačani
prednji odred u potpunoj borbenoj gotovosti za sprečavanje iznenađenja.
Plansko pregrupisavanje korpusa otpočeti nakon dolaska i stavljanja u funkciju mirovnih
snaga UN. Radi očuvanja potrebnog nivoa borbene gotovosti obezbediti da se kompletne
ratne jedinice premeštaju na novu lokaciju, a tek na njoj izvršiti zamenu ljudstva, razduživanje
i otpuštanje vojnih obaveznika koji su se izjasnili za ostajanje na svojoj teritoriji.
Plan pregrupisavanja izraditi po sledećim prioritetima: prvo trupne materijalne rezerve,
zatim jedinice koje preuzimaju funkciju prednjih odreda, pukovi-brigade „A“ i „B“
klasifikacije i na kraju ostale jedinice i ustanove korpusa.

5.- Izvršiti razminiranje minskih prostora i objekata i ukloniti minsko-eksplozivna sredstva


sa objekata pripremljenih za rušenje. Ukloniti sve fortifikacijske i druge prepreke po dubini
zone, osim na liniji dodira, a uklonjene prepreke smestiti u blizini eventualne ponovne
upotrebe. Objekte utvrđivanja stalnog tipa i deo objekata poljskog tipa koji ne smetaju
slobodnom kretanju, ostaviti uz dodatno maskiranje. Deo objekata poljskog tipa izrađenih
na obradivim površinama, a za koje se proceni da nisu neophodni u eventualnim b/d
zatrpati.

6.- U svim fazama realizacije zadatka obezbediti potpunu borbenu gotovost i sprečiti sve
oblike iznenađenja od strane OS Hrvatske. U tom cilju razraditi plan konkretnih mera
sa težištem na neophodnom izviđanju i sigurnom izveštavanju o svim promenama u
zaštićenim oblastima UN, a posebno kod OS Republike Hrvatske.
Prednje odrede ojačati sa artiljerijom za podršku, PO sredstvima i sredstvima PVO,
popunjene ljudstvom 100% i sredstvima ratne tehnike po ratnoj formaciji u tročasovnoj
gotovosti.
U pukovima-brigadama imati deo snaga, kao gotove snage, 100% popunjene ljudstvom i
sredstvima po ratnoj formaciji u gotovosti za upotrebu do šest časova.
Ostale jedinice, odnosno jedinice u sastavu pukova-brigada osposobiti za brzo izvršavanje
mobilizacije i angažovanje za borbene zadatke za M+24 časa.

7.- Razraditi plan popune ljudstva na zahtevanom nivou. U jedinicama korpusa neće se
obučavati regruti već će se popuna vršiti sa obučenim ljudstvom iz stalnog i rezervnog
sastava. Za nedostajući broj vojnih obveznika planirati popunu sa šireg prostora razmeštaja

219
jedinica van demilitarizovanih zona, a izuzetno tražiti popunu iz drugih krajeva zemlje. Pri
izradi plana popune imati u vidu odluku Predsedništva SFRJ o produžetku vojnog roka za
tri meseca, zadržavanju vojnih obveznika u armijskim jedinicama do četiri meseca, kao i
odluku saveznog sekretara za Narodnu odbranu o prijemu vojnika po Ugovoru.

8.- Nakon izvršenih izviđanja, na nivou Komande korpusa u komandi pukova-brigada,


uraditi plan adaptacije i izgradnje objekata sa proračunom da isti budu osposobljeni za
korišćenje do kraja oktobra meseca 1992. godine.
U planiranju izvođenja radova predvideti maksimalno korišćenje vojno-građevinskih
ustanova i inžinjerijskih jedinica.
Po dobijanju plana koje objekte dajemo na upotrebu mirovnim snagama UN iste treba
urediti i dovesti u potpunu funkcionalnost, najkasnije deset dana pre dolaska mirovnih
snaga UN.

9.- Iz novih garnizona lokacije obezbediti sigurne i neprekidne veze. Jedinice korpusa imaće
prioritet u popuni sredstvima veze, u kom smislu pravovremeno sagledati potrebe za istim.

10.- Na svim nivoima komandovanja organizovano izučiti ovo naređenje i koncept za


mirovnu operaciju UN u Jugoslaviji, sagledati svoje obaveze i zadatke u periodu od prijema
ovog naređenja do povlačenja jedinica iz demilitarizovanih zona i na osnovu toga izraditi
detaljan plan mera i aktivnosti na pripremi komandi i jedinica za dolazak mirovnih snaga
UN, a u daljem obezbediti njegovo potpuno i kvalitetno realizovanje.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.]
M.P.535

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 1.

84
1992., veljača 28.
[Knin]
Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama za podizanje borbene
spremnosti zbog održavanja referenduma za neovisnost Bosne i Hercegovine

KOMANDA 9. KORPUPSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 4-945 STROGO POVERLJIVO
28. 02. 1992. god. VRLO HITNO

535
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

220
Podizanje borbene
gotovosti na najviši
nivo, dostavlja.-

NA LIČNOST KOMANDANTA

Zbog mogućih provokacija, nasrtaja pa i oružanih napada na vojne objekte, vojna lica
i njihove porodice, obezbedite da se u vremenu od 18,00 časova 28. 02. 1992. godine
do 07,00 časova 02. 03. 1992. godine, u svim komandama, jedinicama i ustanovama na
prostoru 9. K budu spremne jedinice za intervenciju, a 75 posto starešina da se neprekidno
nalazi u komandama, jedinicama, ustanovama i skladištima.
Za svako, pa i najmanje ispoljavanje provokacija prema komandama, jedinicama i
ustanovama izveštavati OC Komande 9. korpusa radi prijema eventualnog zadatka za
intervenciju.
Jedinice na frontu moraju biti posebno oprezne, jer su moguća veća kršenja dogovora o
primirju, a u vezi sa referendumom u BiH.
U tom cilju pojačati mere borbenog obezbeđenja i biti u gotovosti za odbijanje svakog
eventualnog dejstva neprijatelja.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić

Akt se može uputiti


pukovnik
Grujica Davidović, [v.r.] M.P.536

Dostavljeno šifrom: 1. mtb, 180. mtbr, 221. mtbr, 2. i 3. br TO, TG-1, 557. mpoap, 9. map,
9. bVP
M.P.537

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.

536
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
537
 Prijemni pečat: Brzojav MAHUNA br. 1235, primljen 28. 2. 1992. u 20,20; obrađen u 20,35; predan u
20,40 sati.

221
85
1992., veljača 28.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o razmjeni
zarobljenika između JNA i hrvatske strane u selu Žitnić

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 21-92
Dana 28. 02. 1992. godine

Razmena zarobljenika u
s. Žitniću,
I z v e š t a j.-

- OC komande 2. vojne oblasti

Dana 28. 02. 1992. godine nastavljena je razmena zarobljenika koja je bila dogovorena 15.
02. 1992. godine. Ugovoreni princip razmene je bilo 35 njihovih zarobljenika za naših 22.
Dana 21. 02. 1992. obavljena je razmena 15 za 10 a za danas je ugovarana razmena ostalih
zarobljenika.
Međutim, naknadnim kontaktima planirali smo za danas da razmenimo 28 za 18, što je
i učinjeno. Od 28 hrvatskih zarobljenika izjasnilo se za razmenu 25, a sa naše strane 11.
Tri zarobljenika Hrvata izjasnili su se da ostanu u zoni naše odgovornosti, a sedam Srba
zarobljenika za ostanak u zoni odgovornosti Republike Hrvatske.
Radi se o ljudima koji imaju porodice i imovinu na teritoriju Hrvatske. U kompromisnom
sporazumu sa predstavnicima hrvatske strane dogovorili smo se da sutra obavimo razgovor
sa naših 7 zarobljenika da bi se uverili da su izjave dali slobodnom voljom a ne pod pritiskom.
Razgovor je zakazan za 09.00 časova 29. 02. 1992. godine u Žitniću.
Razmeni zarobljenika prisustvovali su pored Komisije, predstavnici EZ i međunarodnog
crvenog krsta.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.538 M.P.539 M.P.540

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

538
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
539
 Prijemni pečat: Brzojav MAHUNA br. 1241, primljen 28. 2. 1992. u 23,20; obrađen u 23,30; predan u
23,40 sati.
540
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

222
86
1992., veljača 29.
Sveti Rok
Molba Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA za postavljanje stalnih punktova na
području Nekići – Tulove grede

KOMANDA 1. mtbr VOJNA TAJNA


Str. pov. 33-480 POVERLJIVO
Sveti Rok, 29. 02. 1992. HITNO

Odobrenje za postavljanje
kontrolnog punkta van zone
brigade, traži.-

KOMANDI 9. K.

U cilju obezbeđenja levog boka brigade sa Velebita u reonu M.541 Alan – Žuljine i
Egeljac brigada ima stalne punktove koji su posednuti sa po 20 ljudi. Međutim, reon Tulove
Grede, Lički Doci i Šarića pećine ne kontroliše se, te je iz tog reona ugrožena i brigada i
Obrovac.
Da bi se taj prostor kontrolisao neophodno je imati stalnu posadu u reonu Nekići –
Tulove Grede, te bi i komunikacija Obrovac – Sveti Rok preko Alana bila sigurna. Ukoliko
jedinice 180. mtbr nisu u stanju da to obezbede molimo vas da nam dozvolite da sa svojim
snagama to obezbedimo. U reonu Nekići imali bi stalnu posadu od 20-30 ljudi. U toku
28., 29. i 1. i 2. taj reon stalno kontrolišemo izviđanjem i pretresom jačih snaga o čemu
smo obavestili OC i usaglasili dejstvo sa 180. mtbr, a od 4. bi imali stalni punkt ako to
dozvolite.

KOMANDANT
pukovnik
Stojan Španović
SS/JP M.P.542 M.P.543 M.P.544

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

541
 Mali.
542
 Prijemni pečat: Komanda 9. korpusa, Str. pov. br. 42-34/1, 29. 2. 1992.
543
 Prijemni pečat: Brzojav VRH br. 484, primljen 29. 2. 1992. u 13,30; obrađen u 13,45; predan u 13,50 sati.
544
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

223
87
1992., ožujak 2.
[Knin]
Izvješće načelnika Atomsko-biološko-kemijske obrane 9. korpusa JNA Komandi 9. korpusa
o asanaciji Drniša

KOMANDA 9. KORPUSA
NABHO
Pov. broj 39-14
02. 03. 1992. godine
Asanacija naseljenog mesta
Drniš,
- izveštaj –
KOMANDA 9. KORPUSA
Na osnovu naređenja pov. br. 32-42 od 26. 02. 1992. godine dana 27., 28. i 29. 02. 1992.
godine u vremenu od 08,30 do 16,30 časova izvršili smo asanaciju naseljenog mesta Drniš.
U sklopu izvršene asanacije izveli smo sledeće radove:
- uklanjanje kvarljivih namirnica životinjskog porekla i drugih namirnica iz zamrzivača i
frižidera društvenih prostorija, privatnih radnji, kao i iz stanova i kuća.
- izvršili smo dezinfekciju svih očišćenih zamrzivača, frižidera i trgovačkih radnji.
Sanirano – očišćeno je:
- oko 40 prodavnica, mesnica, ugostiteljskih i drugih privatnih i društvenih radnji.
- oko 600 privatnih stanova i kuća.
Ukupno je očišćeno i neškodljivo uklonjeno oko 20 tona otpada od namirnica.
Za realizaciju ovog zadatka utrošeno je oko:
- 1600 kom PVC vreća
- 2000 kg kreča u prahu
- 2 kg dezinfekcionih sredstava u rastvoru
- 400 pari plastičnih rukavica za jednokratnu upotrebu.
Posebno ističem da je zalaganje vojnika i starešina iz 9. čABHO, ekipe za asanaciju bilo
primerno.
Saradnja i pomoć od strane K-de Drniš bila je besprekorna.
Dobiveni zadatak realizovali smo potpuno bezbedno.
NABHO 9. KORPUSA
major
Samardžić Zdravko, [v.r.]
M.P.545

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.
545
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

224
88
1992., ožujak 2.
[Knin]
Zapovijed Komande 9. korpusa JNA o ustroju borbene grupe u sklopu TG-1 i njezinom
upućivanju u Nos Kalik sa zadatkom blokade, pretresa terena radi oslobađanja
zarobljenika i uništavanja hrvatske borbene grupe

K-da 9. K
Strogo pov. br. 42-35
dana 02. 03. 1992. g.

izviđanje i pretres
terena,
naređenje.-

K-di TG-1 i 9. bVP

Na osnovu podataka dobijenih elektronskim izviđanjem došli smo do saznanja da su


neprijateljske snage od 16,45 časova dana 02. 03. 1992. godine iskrcale i ubacile jači sastav
u rajon s. Nos Kalika i da su pohapsile deo civila i seosku stražu među kojima navodno ima
ranjenih. Na osnovu dobijenih podataka zarobljeno je oko 15-20 lica. Oko 20,00 časova
uhvaćena je poruka da će dve neprijateljske grupe biti brodovima izvučene iz Nos Kalika, a
da će jedna grupa ostati u Nos Kaliku da obezbeđuje zarobljenike. Radi provere podataka
dobijenih elektronskim izviđanjem, blokade i pretresa s. Nos Kalik i ušća reke Čikole u
Krku

Naređujem

1. Komandant TG-1 formirat će borbenu grupu iz svog sastava koja će biti ojačana sa dva
voda vojne policije na BOV i BOV-3.
2. Zadatak borbene grupe:
U ranim jutarnjim časovima dana 03. 03. 1992. godine uputiti borbenu grupu u s. Nos
Kalik i izvršiti blokadu, pretres terena radi oslobađanja zarobljenika – zarobljavanje i
uništenje neprijateljske borbene grupe.
3. Pri izvršenju ovog zadatka pridržavati se svih mera borbenog obezbeđenja. Posebno
voditi računa o zasednim i bočnim dejstvima neprijatelja, kao i o PTe, PP preprekama,
snajperske vatre i mina iznenađenja u objektima pretresa, i meštana lojalnih neprijatelju.
4. Vezu organizovati u okviru borbene grupe, sa komandom TG-1 i komandom korpusa.
Uspostaviti sadejstvo sa jedinicama koje se nalaze u s. Drinovci i s. Ključ a sredstvima
podrške biti u gotovosti za neutralisanje i uništenje neprijateljskih vatrenih tačaka koje
ispolje dejstvo po našim snagama.
5. Za izvršenje ovog zadatka činim odgovornim komandanta TG-1 pukovnika Lisica

225
Slavka a u borbenu grupu odrediti najsposobnije starešine i vojnike koji poznaju teren a pre
upućivanja na izvršenje zadatka detaljno ih upoznati sa predstojećim zadatkom.
6. Izveštavanje.
Redovne izveštaje dostaviti po stizanju u s. Drinovci, s. Nos Kalik i po izvršenju zadatka
vanredne izveštaje slati po potrebi.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.546

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

89
1992., ožujak 3.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o slanju snaga na
područje sela Nos Kalik i borbama s hrvatskim snagama koje su oslobodile to područje

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-1039
03. 03. 1992. godine
(08,00 časova)

Dopuna redovnog borbenog


izveštaja, dostavlja.-

- OC 2. VO
- IKM (Manjača)

U vremenu od 16,45 do 19,00 časova 02. 03. 1992. godine radio-prisluškivanjem utvrđeno
je da je jača DTG hrvatske vojske ubačena u širi rajon Nos Kalik (4850-5580) i izvršila
prepad na zaseoku u tom rejonu. U odbrani sela učestvuju naoružani meštani sa kojima
nema direktne veze. Informacija da se tamo nešto dešava potvrđena je preko nekih građana,
meštana Nos Kalika.
Odmah nakon dobijanja informacije izvršena je procena i doneta odluka da se uputi jača
borbena grupa iz sastava TG-1 i 9. bVP u pretres i čišćenje terena. Ova grupa je krenula u
05,50 časova. O razvoju događaja ćemo davati redovne izveštaje.
Pri pretresu terena uspostavljen je borbeni dodir sa ZNG. Borbe su u toku.

546
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

226
KOM A N DA N T
general-major
Ratko Mladić

Telegram se može uputiti

pukovnik
Grujica Davidović
Za […………….],547 [v.r.]
M.P.548 M.P.549

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.

90
1992., ožujak 4.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA IKM-u 2. vojne oblasti na Manjači o narušaavanju
primirja od strane hrvatskih snaga, jačanju borbene spremnosti 9. korpusa te o sastanku
predstavnika Komande korpusa i Oružanih snaga RH na kojem se razgovaralo o prekidu
vatre i povlačenju hrvatskih snaga iz Nos Kalika

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-1067
04. 03. 1992. godine

Redovni borbeni izveštaj,


dostavlja.-

- IKM 2. vojne oblasti – Manjača –

1.- U toku dana pripadnici HV narušili su primirje u sledećim slučajevima:


Na pravcu Drniš – Sinj:
- u 10,40 h povremeno otvaranje snajperske vatre i vatre iz streljačkog naoružanja iz pravca
s. Umljanović (4850-5600) prema položajima naših snaga u s. Lunići (4850-5600). Nije
bilo posledica. Na vatru nije odgovoreno.
Na pravcu Obrovac – Sv.550 Rok:
- Od 11,15-11,45 h HV otvarala je jaku vatru iz MB 82 mm sa Tulovih greda 6 km južno
547
 Potpis nečitak.
548
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 1319, primljen 3. 3. 1992. u 8,20; obrađen u 8,35; predan u 9,00 sati.
549
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.
550
 Sveti.

227
od M.551 Alana (4900-5550) na položaje naših snaga u rejonu M.552 Bobija (4900-5552) i
M. Alan (4900-5550). Nije bilo posledica. Na vatru je odgovoreno.
- U 12,30 h jaka vatra iz MB 82 mm iz pravca Bukovo pleće, k. 1170 jugozapadno 3
km od M. Alana (4900-5548) i Bužanjka, jugoistočno 3 km od M. Alana (4900-5552)
prema položajima naših snaga na M. Bobiji (4900-5550). Nije bilo posledica. Na vatru nije
odgovoreno.

2.- Komande, jedinice i ustanove korpusa nastavile su sa održavanjem dostignutog nivoa


borbene gotovosti i preduzimale mere za podizanje borbene gotovosti na viši nivo.
U toku dana u s. Žitnić održan je sastanak između predstavnika Komande korpusa i
predstavnika OS Hrvatske. Sastanku su prisustvovali članovi misije EZ. Dogovoreno je
sledeće:
- Ostvariti apsolutni prekid vatre od 16,00 časova 04. 03. 1992. godine,
- Da hrvatska strana povuče snage iz s. Nos Kalik, najkasnije do 10,00 časova 05. 03. 1992.
godine,
- Da hrvatska strana pusti na slobodu sve zarobljene i ranjene meštane s. Nos Kalik i
- Da sprovođenje dogovora prate dva tima EZ sa predstavnicima Komande korpusa
izlaskom na lice mesta u popodnevnim časovima 04. 03. 1992. godine.

3.- Vanrednih događaja nije bilo.

4.- Pozadinsko obezbeđenje:


Pozadinsko obezbeđenje je plansko i blagovremeno.
Jedinice su snabdevene municijom i MES po formaciji i hranom za sedam dana.
Ekipe iz tehničke radionice nalaze se u jedinicama gde vrše pregled i otklanjanje kvarova
na TMS.
Popravljeno u lakom remontu: peš. naor.553 14 kom., art. naor.554 2 kom., borbena m/v 3
kom., neborbena m/v 24 kom. i sred.555 veze 10 komada.
Popravljeno u srednjem remontu: sredstava veze 3 komada.
Higijensko-epidemiološka situacija bez promena. Zbrinjavanje povređenih i obolelih vrši
se po planu.
Jedinice su snabdevene sa SnMS.
Sva planirana prevoženja su realizovana.
I dalje su na snazi rigorozne mere štednje goriva.

5.- ODLUČIO SAM


Pratiti situaciju na frontu i sopstvenim jedinicama sa težištem na prikupljanju podataka o
sastavu, rasporedu, jačini snaga, namerama i stanju morala kod neprijatelja.
Nastaviti sa izviđanjem teritorije za razmeštaj jedinica i TMS u novim rejonima lokacije.
551
 Malog.
552
 Mala.
553
 Pješadijsko naoružanje.
554
 Artiljerijsko naoružanje.
555
 Sredstva.

228
Nastaviti sa materijalno-tehničkim pripremama objekata JNA za smeštaj mirovnih snaga
UN, jedinica TO i SUP Republike Srpska Krajina.
Ustanoviti da li se hrvatska strana pridržava dogovora u vezi stanja u s. Nos Kalik.
RB/LJB

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.556

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 10.

91
1992., ožujak 5.
[Knin]
Redovno borbeno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti
o kršenju primirja od strane hrvatskih snaga, pregovorima zbog nepovlačenja hrvatskih
snaga iz Nos Kalika, financijskim problemima 9. korpusa te o nastavku pripremanja
objekata JNA za smještaj snaga UN-a, postrojbi TO i policije RSK

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 4-1104 STROGO POVERLJIVO
05. 03. 1992. godine VRLO HITNO
Redovni borbeni
izveštaj, dostavlja.-
- OC 2. vojne oblasti
1. U toku dana pripadnici ZNG i MUP RH narušili su primirje u sledećim slučajevima:
Na pravcu Unešić – Drniš
- U 10,20 č iz rejona s. Drvenjak (4850-5208) neprijatelj je otvorio vatru iz MB-82 mm
(2 mine) po položajima naših snaga u s. Mirlovića Polje (4850-5208). Na vatru nije
odgovoreno, posledica nema.
Na pravcu Skradin – Kistanje
- U 12,12 č iz rejona s. Dubravice (4850-5680) neprijatelj je otvorio vatru iz streljačkog
naoružanja po položajima naših snaga u rejonu Velika Glava, zaseok Vujci (4850-5680). Na
vatru nije odgovoreno, posledica nema.
- U 13,15 č iz rejona s. Dubravice (4850-5680) neprijatelj je otvorio vatru iz streljačkog
naoružanja po našim snagama u rejonu s. Velika Glava (4850-5680). Na vatru nije
odgovoreno, posledica nema.
556
 Prijemni pečat: Brzojav MAHUNA br. 1370, primljen 4. 3. 1992. u 18.40; obrađen u 19,00; predan u
19,05 sati.

229
Na pravcu Sinj – Vrlika
- U 12,45 č iz rejona s. Bitelić (4850-6380) neprijatelj je ispalio jednu minu iz MB-120 mm po
našim snagama u rejonu s. Peruća (4850-6380). Na vatru nije odgovoreno, posledica nema.
Na pravcu Sv.557 Rok – Maslenica
- U 15,10 č iz rejona s. Libinje (4900-5540) neprijatelj je otvorio vatru iz MB-120 mm
(12 mina) po našim snagama u rejonu s. Jasenice (4890-5540). Na vatru nije odgovoreno,
posledica nema.

2. Komande, jedinice i ustanove korpusa nastavile su sa održavanjem dostignutog nivoa


borbene gotovosti i preduzimale mere za podizanje iste na viši nivo.
- Na pregovorima u s. Žitniću, hrvatske paravojne formacije nisu postupile u skladu sa
dogovorom od 04. 03. 1992. godine po kojem su se obavezali da bezuslovno povuku svoje
snage iz s. Nos Kalik i da najkasnije do 08,00 časova 05. 03. 1992. g. predaju u s. Žitnić
zarobljena 21 meštanina s. Nos Kalik. Poručili su preko Evropske zajednice:
1. Da im treba vremena da izvrše psihološke pripreme za povlačenje ljudstva iz s. Nos Kalik.
2. Da ne žele predati 21 zarobljeno lice, već da ih žele zameniti za zarobljene Hrvate u Kninu.
3. Da traže garanciju da se ne otvara vatra u vreme njihovog povlačenja iz s. Nos Kalik.
Odbili smo zahteve hrvatske strane i preneli im preko posmatrača EZ zahtev da do 14,00 č
05.03. otpočnu sa povlačenjem iz s. Nos Kalik i da istovremeno oslobode sve meštane koje
su uhapsili okupiranjem dela teritorije pod našom kontrolom.
Poručili smo im da su dužni u skladu sa međunarodnim ratnim pravom da se bezuslovno
povuku i vrate zarobljene, ako to odbiju da ćemo mi deo teritorije koja je napadnuta
osloboditi radi zaštite stanovništva.
Nisu prihvatili naš predlog, već su nudili nove pregovore što je odbijeno.
Cenimo da su izvukli svoje snage iz rejona s. Nos Kalik, a da zarobljenike žele razmenjivati.

3. Vanredni događaji:
U 00,10 časova u tenkovskoj četi 10. okb nakon povratka sa straže vojnik Ćujić Proke
Branko, u svađi sa vojnikom Škorić Dane Danijelom, pucao iz automatske puške i tom
prilikom teže ga povredio u predelu vrata. Vojnik Škorić hitno je prebačen u medicinski
centar Knin gde mu je pružena pomoć i van je životne opasnosti. Formirana je ekipa za
ispitivanje slučaja i detaljan izveštaj sledi.

4. Pozadinsko obezbeđenje
Pozadinsko obezbeđenje jedinica 9. K je realizovano planski.
Zbog teškoća u financijskom obezbeđenju preko VRC Sarajevo snabdevanje jedinica je
dovedeno u pitanje s obzirom da nisu izvršene isplate na što smo ukazali kroz prethodne
izveštaje i telegrame.
Nastavljeno je sa uređivanjem objekata u kasarnama za koje cenimo da će biti iskorišteni
za smeštaj jedinica UN.
Danas se na dužnost javila ekipa lekara sa VMA Beograd koja treba da izvrši zamenu lekara
koji su do sada bili raspoređeni u jedinicama i ustanovama 9. K.

557
 Sveti.

230
5. ODLUČIO SAM
Pratiti situaciju na frontu i sopstvenim jedinicama sa težištem na prikupljanju podataka o
sastavu, rasporedu, jačini snaga, namerama i stanju morala kod neprijatelja.
Izvršiti analizu teritorije za razmeštaj jedinica i TMS u novim rejonima lokacije.
Nastaviti sa materijalno-tehničkim pripremama objekata JNA za smeštaj mirovnih snaga
UN, jedinica TO i SUP Republike Srpska Krajina.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić

Akt se može uputiti


NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Savo Kovačević, [v.r.] M.P.558 M.P.559 M.P.560

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 10.

92
1992., ožujak 5.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o pregovorima hrvatske strane
i predstavnika JNA u vezi s oslobađanjem Nos Kalika i zahtjeva JNA da se hrvatske snage
povuku iz mjesta

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 258-1
05. 03. 1992. god.

Komandi 2. VO
(Na ličnost komandanta)

Upad neprijatelja
u rajon s. Nos Kalik,
pregovori.-

558
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
559
 Prijemni pečat: Brzojav MAHUNA br. 1407, primljen 5. 3. 1992. u 18,35; obrađen u 19,10; predan u
19,40 sati.
560
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

231
Dana 04. 03. 1992. godine u prisustvu posmatrača EZ u selu Žitnić su održani pregovori
sa hrvatskom stranom radi mirnog rešavanja problema koji su nastali narušavanjem primirja
i ofanzivnim dejstvima hrvatske strane u selu Nos Kalik i međurečju reke Krke i Čikole.
Hrvatsku stranu je predstavljao Krnić Duško, bivši ppukovnik JNA, sada zapovjednik
kriznog štaba za odbranu grada Šibenika.
Na pregovorima je od hrvatske strane zahtjevano: (1) da povuku svoje snage iz rejona
sela Nos Kalik i međurečja Krke i Čikole, (2) Da nam istovremeno sa povlačenjem predaju
21 pripadnika voda TO Nos Kalik koje su zarobili narušavanjem primirja dana 02. 03.
1992. godine.
Hrvatska strana je odbijala naše predloge pokušavajući da nađu kompromis. Zahtevali
su da se jedinice JNA povuku iz sela Miljevci, pa da će se tek tada oni povući iz Nos
Kalika. Obrazlagali su da su general V.561 Vuković, raniji komandant 9. korpusa i Bačić
Ivan, zapovednik 113. br. ZNG, decembra 1991. godine postigli usmeni dogovor o
demilitarizaciji sela Miljevci. Odbačen je njihov predlog kao neosnovan, zbog nepostojanja
takvog sporazuma.
Pošto nismo prihvatili kompromise pozivajući se na sporazum iz Sarajeva od 03. 01.
1992. godine, hrvatska strana se konsultovala sa glavnim stožerom H.562 vojske. Nakon
konsultovanja prihvatili su: (1) Da povuku svoje snage iz rejona sela Nos Kalik, (2) Da
vrate 21 zarobljeno lice, (3) Da se uspostavi apsolutno primirje, (4) Da posmatrači EZ
nadgledaju povlačenje i povratak zarobljenih, (5) Da se povlačenje i predaja zarobljenih
realizuje najkasnije do 10,00 časova 05. 03. 1992. godine.
Hrvatska strana nije realizovala dogovoreno u toku 05. 03. 1992. godine.
Poručili su nam preko posmatrača EZ sledeće:
(1) Da ne mogu povlačenje svojih snaga iz Nos Kalika realizovati bezbedno dok to ne
obezbede kroz psihološke pripreme vojnika.
(2) Da zarobljena lica neće predati već da ih žele razmeniti za zarobljene u našim zatvorima.
(3) Da se zarobljenicima koji ne žele povrat omogući da ostanu na hrvatskoj strani.
(4) Da se na njihovoj strani u Pakovu Selu nastave pregovori.
Odbili smo predlog hrvatske strane za nastavak pregovora uz obrazloženje:
(1) Da koriste pregovore za dovođenje novih snaga i utvrđivanje.
(2) Da su po međunarodnom ratnom pravu dužni da se povuku sa teritorija koje su osvojili
u toku primirja ofanzivnim dejstvima.
(3) Da se lica zarobljena u primirju napadom na protivničku teritoriju moraju osloboditi
bez razmene.
(4) Da do 14,00 časova dana 05. 03. 1992. godine otpočnu sa povlačenjem i vraćanjem
zarobljenika.
(5) Da ćemo u slučaju neispunjavanja naših zahtjeva u skladu sa međunarodnim ratnim
pravom osloboditi dio teritorija koji su nasilno odvojili u primirju i da to moramo učiniti
radi zaštite stanovništva koje se zlostavlja.
Upoznali smo predstavnike posmatrača EZ da su hrvatske snage u selu Nos Kalik
ubile 3 meštanina, da su tri lica teško ranili, a da 28 preostalih mještana drže kao taoce

561
 Vladimir.
562
 Hrvatske.

232
zatvorene u kući Skočić Spire i Skočić Rade. Zatražili smo njihovo angažovanje radi zaštite
stanovništva i zatvorenika od daljeg zlostavljanja.
Cijenimo da hrvatska strana nametanjem daljih pregovora želi zadržati pod kontrolom
s. Nos Kalik i ušće u međurečju Krke i Čikole do dolaska mirovnih snaga.
Predlažemo da se selo Nos Kalik oslobodi oružanim putem, ukoliko predstavnici UN
i EZ ne prisile hrvatsku stranu na povlačenje i bezuslovnu predaju zarobljenika. Operaciju
oslobađanja bi morali završiti u toku 06. 03. 1992. godine. Ovo iz razloga što hrvatska
strana očekuje nepovoljan razvoj događaja u Bosni, Srbiji i krajinama nakon demonstracije
opozicije 09. 03. 1992. godine u Beogradu.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

93
1992., ožujak 6.
[Knin]
Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti
o narušavanju primirja od strane hrvatskih snaga, jačanju borbene spremnosti postrojbi
9. korpusa, financijskim problemima u 9. korpusu zbog čega je otežana opskrba korpusa
prehrambenim namirnicama, o napadima na JNA na stranačkim skupovima u Kninu te o
angažiranju pripadnika policije iz RSK na osiguranju prosvjeda oporbe u Beogradu

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 4-1135 STROGO POVERLJIVO
06. 03. 1992. godine VRLO HITNO

Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-

OC – 2. VO

1. Aktivnost neprijatelja:
U toku 06.03. u širi rajon Posedarja (4890-5530) neprijatelj je doveo oko jedne čete (186
ljudi) nepoznate pripadnosti i brojčanog naziva.

2. Komande, jedinice i ustanove 9. korpusa u toku dana bile su angažovane na zadacima


jačanja b/g.
Jedinice i komande u potpunosti sprovode stavove sporazuma o prekidu vatre.

233
- Novi sastanak sa hrvatskom stranom u vezi uhapšenih u s. Nos Kalik nije održan.

3. U toku dana pripadnici ZNG i MUP-a Republike Hrvatske narušili su primirje u


sledećim slučajevima:
- U 07,45 časova iz rejona s. Dubravice (4850-5570) neprijatelj je otvarao vatru iz MB-120
mm po rejonu s. Velika Glava zaseok Vujci (4850-5570). Posledica od dejstava nema, na
vatru nije odgovoreno.
- U 10,20 časova iz s. Mirlović Polje – zaseok Košuti (4850-5600) otvorena vatra iz
streljačkog naoružanja, MB-82 mm i otpočeo napad pešadijom ka s. Baljci – zaseok Donje
Selo (4850-5600). Posledica od dejstva nema, na vatru i napad je odgovoreno vatrom iz
pešadijskog naoružanja, napad je odbijen.
- U 10,45 časova iz rejona s. Umljenović – zaseok Strunje (4850-5600) po rejonu s. Ružići
otvorena vatra sa 12 mina iz MB-120 mm. Posledica od dejstva nema, na vatru nije
odgovoreno.
- U 11,45 časova iz rejona s. Dubravice (4850-5570) po rejonu s. Velika Glava zaseok
Vujci (4850-5570) otvorena vatra iz MB-82 mm. Posledica od desjtva nema, na vatru nije
odgovoreno.
- U 15,55 č iz rejona s. Lozovac s/z za 2 km (4850-5570) po rejonu Velika Glava (4850-
5570) otvarana je haubička i minobacačka vatra. Posledica od dejstava nema, na vatru nije
odgovoreno.

4. Vanredni događaji: Nije bilo.

5. Pozadinsko obezbeđenje:
Zbog teškoća u financijskom obezbeđenju došlo je do poremećaja u snabdevanju jedinica
9. korpusa i obustavljanje isporuke artikala ishrane (mesa, hleba i dr.), od dobavljača u
Drvaru i Gračacu. Vozi se iz Knina.
Nastavlja se sa radovima i uređenjem objekata za smeštaj jedinica UN, ali za to nemamo ni
naređenja, ni finansijskih sredstava.
Danas je izvršena primopredaja dužnosti između nove sanitetske ekipe VMA i ekipe VMA
koja je do sada bila raspoređena u jedinicama 9. K, i koja je otputovala za Beograd u 11,00
časova.
Na teritoriji se snima stanje objekata za smeštaj zaštitnih snaga UN.

6. Bezbednost i samozaštita:
BiSZ na teritoriji je zadovoljavajuće. Nisu registrovani slučajevi ubacivanja DTG i pored
toga što je povećana aktivnost neprijatelja na frontu. Političko-bezbedonosna situacija na
području RSK nije stabilizovana. U Kninu je održana sjednica skupštine opštine Knin i
više stranačkih skupova na kojima se napadala JNA isticanjem da je JNA u Krajinu uvela
vojnu upravu i da je uz pomoć Srbije Krajini nametnuta pučistička vlada. Osuđuju se
organi milicije pod optužbom da se mešaju u unutrašnje stvari R 563 Srbije time što upućuju
u Beograd 400 milicionera zbog obezbeđenja mitinga opozicije.

563
 Republike.

234
U Drvaru je v/o Majstorović Veljko pucao, u pijanom stanju, po privatnim i društvenim
objektima, a potom i na vojnike na KPS i u straži, razoružao je kap. Lazinicu564 i p.por.
Dimitrijevića.565 Lišen je slobode i pritvoren.
Drugih zapažanja u jedinicama nije bilo.

7. Stanje u komandama, jedinicama i ustanovama 9. korpusa je stabilno. Očekivati je i


dalje provokacije neprijatelja sa ciljem da okrive JNA za kršenje primirja pred misijom UN
i EZ.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.566

Akt se može uputiti


NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Savo Kovačević M.P.567 M.P.568

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 10.

94
1992., ožujak 7.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o stanju u zoni
odgovornosti 9. korpusa, pregovorima u Žitniću oko zahtjeva JNA za povlačenjem
hrvatskih snaga iz Nos Kalika i puštanju zarobljenika, problemima u opskrbi korpusa te o
pripremama za dolazak snaga UN-a i nastavku rada na ustroju milicije RSK

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 4-1151 STROGO POVERLJIVO
07. 03. 1992. godine VRLO HITNO
Redovni borbeni
izveštaj, dostavlja.-
OC – 2. VOJNE OBLASTI

564
 Priređivači nisu utvrdili ime.
565
 Priređivači nisu utvrdili ime.
566
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
567
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 1453, primljen 6. 5. 1992. u 19,30; obrađen u 19,45; predan u 19,55
sati.
568
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

235
1. U toku dana pripadnici ZNG i MUP RH narušili su primirje u sledećim slučajevima:
Na pravu Muć – Drniš:
- U 08,55 časova iz rejona s. Bitelić (4850-6380) otvorena vatra iz MB-82 sa 7 mina po rejonu
objekta Zrnac kod HE Peruća. Posledica od dejstva nije bilo, na vatru nije odgovoreno.
- U 17,00 časova iz rejona Umac (4850-5600) otvorena streljačka vatra i pokušan napad sa
oko 15 ustaša u pravcu s. Kričke (4850-5600). Napad odbijen, posledica nije bilo.
Na pravcu Zadar – Benkovac:
- Od 16,30-17,00 časova u s. Smrdelji kod s. Donji Zemunik (4880-5520) čule su se 4
snažne eksplozije, pretpostavljamo da se radi o rušenju kuća.
2. Komande, jedinice i ustanove 9. korpusa u toku dana bile su angažovane na zadacima
jačanja b/g.
Jedinice i komande u potpunosti sprovode stavove sporazuma o prekidu vatre.
Komandant korpusa je u selu Žitnić održao sastanak sa predstavnicima EZ (ambasador
Woltman569) i predstavnicima RH, po pitanju razrešenja incidenta upadom u srpsko selo
Nos Kalik.
Hrvatska strana je na sastanak došla sa izmjenjenim stavom stožera odbijajući prethodno
postignuti dogovor o bezuslovnom povlačenju i vraćanju uhapšenih stanovnika sela Nos
Kalik.
Povlačenje iz Nos Kalika uslovljavaju povlačenjem jedinica JNA iz međurečja Krka –
Čikola, a predaju zarobljenika uslovljavaju razmjenom.
Komandant korpusa nije prihvatio ove uslove već je dao rok od 24 časa (sutra do 14,00
časova) da se hrvatske snage povuku iz sela i vrate zarobljeni građani.
Dogovoreno je da hrvatska strana sutra do 12,00 časova dođe na ponovni sastanak sa
predlogom rješenja, odnosno već rješenim problemom.
3. Vanredni događaji:
Nije bilo.

4. Pozadinsko obezbeđenje:
I dalje se radi na otklanjanju teškoća u financijskom obezbeđenju zbog kojeg je došlo do
poremećaja u snabdjevanju jedinica 9. korpusa, i obustavljanja isporuka artikala hrane od
dobavljača.
Na nivou 9. korpusa formirana je komisija za pripremu potrebnih uslova po pitanju smeštaja
jedinica zaštitnih snaga UN. I dalje se nastavlja sa radovima na uređenju objekata za
smještaj zaštitnih snaga jedinica UN, i pored toga što ima teškoća u osiguranju financijskih
sredstava za uređenje istih.
Nastavlja se sa snimanjem stanja na teritoriji za smještaj zaštitnih snaga UN.

5. ODLUČIO SAM:
Nastaviti praćenje stanja na frontu sa težištem na pravcima koji iz zapadne Hercegovine,
Splita i Šibenika izvode ka Kninu i Bosanskom Grahovu, otkriti namere neprijatelja i biti
u gotovosti za adekvatan odgovor u slučaju da ispolji dejstvo.

569
 Dieter Woltmann.

236
Uz angažovanje najodgovornijih starešina komande, produžiti rad na formiranju snaga
milicije.
Nastaviti aktivnosti vezane za dobijene zadatke oko dolaska zaštitnih snaga UN,
evidentiranje i priprema objekata i prostorija za smeštaj, pripremu, organizaciju i izvođenje
obuke ljudstva angažovanog na razminiranju i uklanjanju MEP i planiranje premeštaja i
razmeštaja komandi i jedinica korpusa na nove lokacije.
Preduzeti mere za poboljšanje reda i discipline u jedinicama i u garnizonima u zoni
odgovornosti korpusa.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.570 M.P.571 M.P.572

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 10.

95
1992., ožujak 7.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o pregovorima predstavnika
JNA i HV-a u vezi s pronalaženjem rješenja za Nos Kalik koji su oslobodile hrvatske snage

Komanda 9. korpusa
Pov. br. 266-1
07. 03. 1992. godine

Komandi 2. VO

Napad u selo Nos


Kalik, pregovori.-

Dana 07. 03. 1992. godine u selu Žitnić, u prisustvu promatrača EZ obavljeni su pregovori
sa predstavnicima Hrvatske vojske, radi iznalaženja mirnog rešenja za njihovo povlačenje
iz srpskog sela Nos Kalik, koje su dana 02. 03. 1992. godine nasilno zauzeli, flagrantnim
kršenjem primirja i međunarodnog ratnog prava.
Razgovore je vodio gen-major Mladić Ratko, komandant 9. korpusa, a Hrvatsku vojsku je
predstavljao Ljubičić Ante, pomoćnik komandanta 113 br. ZNG iz Šibenika.
Hrvatskoj strani je predočeno da su u dosadašnjim razgovorima oko kršenja ovog spora
570
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
571
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 1931, primljen 7. 3. 1992. u 18,00; obrađen u 18,20; predan u 18,40
sati.
572
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

237
napravili verolomstvo već jednom postignutog dogovora, te da su nas obmanuli i kroz
manipulacije preko posmatrača EZ iz Splita, koji su nam preneli poruku da je i hrvatski
general Agotić573 obećao da će se HV povući iz Nos Kalika i predati nam zarobljene
mještane bez ikakvih uslovljavanja. Zahtjevano je od njih da obrazlože takav svoj postupak
i da nas obavijeste o tačnom vremenu povlačenja i predaje zarobljenika.
Predstavnik HV je rekao da su njihove jedinice napale selo Nos Kalik zbog povreda
primirja od strane JNA i uslovljavali su svoje povlačenje iz Nos Kalika, povlačenjem JNA
iz međurečja Krke i Čikole. Takođe su uslovljavali da se razmene lica koja su zarobili u
primirju napadom na našu teritoriju, sa njihovim zarobljenim u toku ratnih dejstava.
Odbijen je takav predlog HV uz konstataciju da je to ucena, kojom legalizuje pravo povrede
primirja i sarajevskog sporazuma.
Zahtjevano je od njih da nas upoznaju sa stanjem u Nos Kaliku i posledicama kršenja
primirja.
Priznali su da su u Nos Kaliku 3 lica ubijena, a 3 ranjena, te da je zarobljeno 21 lice.
Međutim, svoj postupak su pravdali navodnim izjavama mještana Nos Kalika da su bili
maltretirani od strane pripadnika JNA i da se tek sad osjećaju slobodni. Zahtjevali su da te
njihove tvrdnje obrazloži i Diter Volfman,574 šef tima posmatrača EZ.
Volfman je izjavio da je razgovarao sa grupom mještana Nos Kalika, koji su izvučeni u
Šibenik i pri tom je istakao da mu je majka ubijenog Željak Nikole izjavila da se osjeća
dobro, da je njen sin bio lud i da se uvijek volio da bori. Naglasio je da je razgovarao i sa
suprugom i djecom ranjenog Kalik Boška i da se oni osjećaju dobro, te da su djeca sretna i
da su se igrala u njegovom prisustvu.
Ovakva farsa nad tragičnom sudbinom porodica ranjenih i ubijenih je naišla na oštru
osudu generala Mladića. Otvoreno je pitao D. Volfmana da li se u njegovoj zemlji ljudi
osjećaju sretnim kad im ubiju najmilije i da li se mještani sela imaju osjećati ugroženim od
jedinica JNA u Nos Kaliku, kad su u njenom sastavu bila isključivo njihova djeca.
Postavljeno im je pitanje zašto u selu nije niko bio ubijen dok u njega nisu došli pripadnici
hrvatske vojske.
General Mladić je hrvatsku vojsku upozorio na flagrantno kršenje sporazuma i verolomstvo
dogovorenog i rekao im da bi i on mogao da povredi međunarodno ratno pravo njihovim
hapšenjem i uslovljavanjem da ih kasnije razmenjuje za lica koja su zarobili kršenjem
primirja i međunarodnog ratnog prava.
General Mladić je izrazio protest i posmatračima EZ, zbog toga što nisu osudili napad HV
na našu teritoriju i zašto nisu iskoristili svoje posredovanje za utjecaj na hrvatsku stranu da
se vrati sa teritorije nasilno osvojene prekidom primirja.
General Mladić je upozorio predstavnike HV i posmatrače EZ, da je u ovom slučaju
iskorsitio sve mjere predviđene međunarodnim ratnim pravom za sprečavanje povreda
pravila ratnog prava (protesti, posredovanja) i da je u tom slučaju prinuđen da primijeni
represalije, za što je nadležan kao komandant Korpusa za sektor u kojem je povreda ratnog
prava izvršena.
S obzirom da hrvatska strana nije izrazila spremnost da se povuče iz s. Nos Kalik i da vrati

573
 Imra.
574
 Dieter Woltmann.

238
21 zarobljeno lice, Komandant Korpusa im je dao rok od 24 časa da ga obavijeste da li će se
povući na liniju sa koje su izvršili napad i vratiti zarobljene, obaveštavajući ih da će nakon
datog roka u skladu sa međunarodnim ratnim pravom doneti svoju odluku i preduzeti
mjere.
Cijenimo da će hrvatska strana i dalje odugovlačiti sa rešavanjem ovog spora mirnim
putem i da će nastojati da zadrži položaje u Nos Kaliku, osvojene flagrantnim kršenjem
sarajevskog sporazuma.

KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.575

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.

96
1992., ožujak 7.
[Knin]
Dopis Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama o važnosti poštivanja primirja
zbog interesa srpskog naroda i zbog otvaranja nove bojišnice u Bosni i Hercegovini

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Pov. Br. 42-41 POVERLJIVO
07. 03. 1992. god.

Poštovanje prekida
vatre, upozorenje,
dostavlja. –
KOMANDI __________________

Naređenjem za apsolutni prekid vatre pov. br. 43-2 od 03. 01. 1992. godine, Instrukcijom o
pridržavanju dogovora o prekidu vatre pov. br. 42-30 od 16. 02. 1992. godine, Naređenjem
o poštovanju prekida vatre pov. br. 43-33 od 20. 01. 1992. godine i drugim pisanim i
usmenim naređenjima komandanta 9. korpusa koja ste primili, regulisano je i ukazano na
sledeće:
- Sporazum o apsolutnom prekidu vatre je i dalje u svim elementima na snazi.
- Narušavanje prekida vatre od strane naših jedinica je najstrožije zabranjeno.
- Vladajućoj garnituri u Republici Hrvatskoj i krugovima čije interese ona zastupa ne
odgovara dolazak snaga UN na teritoriju Krajine, te je mirovni plan prihvatan samo
dok nije postignuto međunarodno priznanje secesionirane Republike Hrvatske. Nakon

575
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.

239
toga, izjavama i aktivnostima državnih čelnika i oružanim aktivnostima vojnih snaga, uz
vešto korišćenje stavova nekih političara u SR Krajina, hrvatska vlast uspela je da krajem
januara odloži donošenje odluke OUN o realizaciji mirovnog plana. Pošto je ta odluka
ipak donesena, uz odgovarajuće pritiske na vrhovništvo od strane njihovih tutora da da
potrebne garancije, sada vrhovništvo pokušava da zaustavi i spreči realizaciju plana raznim
vidovima opstrukcije – od oružanih dejstava do pokušaja otvaranja novih frontova u Bosni
i Hercegovini – uz istovremeno stvaranje privida da je za sve to kriva JNA.
- Uspešna realizacija mirovnog plana OUN u interesu je srpskog naroda SR Krajine, naroda
u celini i obezbeđuje uslove za mirno rešenje krize političkim putem.
- JNA je dužna da, sa svoje strane, obezbedi sve predviđene uslove za realizaciju mirovne
operacije snaga OUN. Svi vojnici, starešine i komande svih nivoa i jedinice kao celine dužni
su da u potpunosti poštuju sve odredbe važećih naređenja i instrukcija o prekidu vatre.
Evidentno je da se u nekim jedinicama navedena naređenja ne poštuju bilo iz razloga što
vojnički i starešinski sastav nije u potpunosti upoznat sa gore navedenim činjenicama ili
zbog nediscipline i neodgovornosti. A ima indicija da se prekid vatre narušava namerno, u
jedinicama gde se to ponavlja i pored svih dosadašnjih upozorenja. Proverom preko oficira
UN utvrđeno je da je u nekim slučajevima lažno izvešteno o tome koja strana je prva
otvorila vatru.
Ovakvim ponašanjem se nesvesno ili svesno i namerno šteti našim interesima i ide na ruku
hrvatskom vrhovništvu – pruža mu se mogućnost intenziviranja sukoba uz istovremeno
prebacivanje krivice na JNA za nastajanje takvih uslova u SRK koji će onemogućiti dolazak
mirovnih snaga UN.
Radi navedenih ponašanja komandi i jedinica, a u cilju onemogućavanja pokušaja
vrhovništva RH da spreči realizaciju mirovnog plana UN, starešine i komande svih nivoa

U P O Z O R AVA M :

1.- Celokupan sastav komandi i jedinica ponovo upoznajte sa našim gore navedenim
naređenjima i objasnite napred navedene moguće teške političke posledice nepoštovanja
tih naređenja.
2.- Preduzmite sve potrebne mere da se, ne narušavajući punu b/g, spreči svako samovoljno
otvaranje vatre i nasedanje na provokacije. U tom cilju, po sopstvenoj proceni, odrediti
privremeno na druge dužnosti nišandžije koje su do sada ispoljavale samovolju. Starešinama
i vojnicima objasniti da niko nema pravo na privatno vođenje rata na štetu opštih
društvenih interesa i ukazati da u uslovima trenutne situacije otvaranje vatre bez odobrenja
ne predstavlja ispoljavanje hrabrosti već znači krajnju nepromišljenost.
3.- Odluku o eventualnom uzvraćanju vatre ne mogu donositi nišandžije, niti starešine
bez odobrenja pretpostavljenog, uključujući i komandante pukova – brigada. Odobrenje
prvopotčinjenim komandama jedinica za uzvraćanje vatre davaću lično, a u mojoj
odsutnosti samo načelnik štaba korpusa.
4.- U svojim zonama odgovornosti obezbediti punu kontrolu kretanja i sprečiti aktivnosti
provokatora koji namerno krše primirje, kao i ubacivanje DTG i njihovo delovanje, kako
prema našim snagama, tako na provokacijama prema suprotnoj strani.

240
5.- Obezbediti trenutno, tačno, potpuno i istinito izveštavanje o svakom narušavanju
prekida vatre, kako bi se pravovremeno preduzele mere preko oficira za vezu UN i
predupredilo lažno izveštavanje hrvatske strane.
6.- Protiv prekršioca naređenja o prekidu vatre ubuduće će se preduzimati, bez obzira na
položaj – od nišandžije do komandanta brigade, najoštrije mere – suspenzija sa dužnosti
i pokretanje krivičnog postupka zbog neovlaštene upotrebe vatre, namernog ugrožavanja
vitalnih državnih interesa, kršenja naređenja, lažnog izveštavanja i dr.

Preći na preduzimanje oštrijih mera i za otvaranje vatre koja nisu usmerena prema suprotnoj
strani. Neopravdano utrošenu municiju naplaćivati prema važećim propisima po stvarnoj
tržišnoj ceni.
KOM A N DA N T
general-major
Ratko Mladić, [v.r.] M.P.576
Dostavljeno: Telegramom: 1. mtbr, 180. mtbr, 221. mtbr., 2. br TO, 3. br TO, 9. map,
557. mpoap, 594. inžp i TG-1, 9. bVP
M.P.577
Dostavljeno aktom: 11. mtbr, 271. larp PVO, 405. PB, 569. db, 70. bv, 9. atb, 98. snb, 9.
ič, 9. čABHO, KS 9. K, 9. bVP, OC 9. K, arhiva

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 14.

97
1992., ožujak 9.
[Benkovac]
Zapovijed Komande 180. mtbr Komandi 4. mtb za uvođenje reda među pripadnicima
brigade zbog njihove nediscipline i kršenja propisa i dobivenih zapovijedi

KOMANDA VOJNA TAJNA


180. MOTORIZOVANE BRIGADE STROGO POVERLJIVO
„R“
Str. pov. Br. 750-2
09. 03. 1992.god.
Naređenje za preduzimanje
mjera radi sprečavanja nereda
i nediscipline,
576
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
577
 Prijemni pečat: Brzojav LOTOS br. 1996, primljeno 7. 3. 1992. u 19,99; obrađeno u 19,30; predano u
20,00 sati.

241
- d o s t a v lj a.-
KOMANDI 4. mtb

Stanje reda, discipline, ponašanje na javnim mjestima i izgleda uniformisanih lica


zabrinjava. Sa više naređenja komande 180. mtbr, kao i donetih zaključaka i zadataka
na izvedenoj analizi vanrednih događaja, naređeno je i regularno ponašanje i vladanje
vojnih lica i svih pripadnika brigade u rejonima, položajima, objektima, garnizonima i
prilikom putovanja van zone odgovornosti. Regulisano je nošenje oružja, upotreba dozvola
za kretanje van rejona i zone odgovornosti i korišćenje i upotreba m/v.
Uvidom organa unutrašnje garnizonske službe, vojne policije i ličnim uvidom, uočeno je
drastično kršenje propisa, pravila i izdatih naređenja. Šarenilo uniformi i obeležja onemoguće
vizuelnu identifikaciju organizacione i vojne pripadnosti. Sve je češća zloupotreba oružja,
a oružje javno nose civili i lica van OS i MUP-a SRK. Prisustvo alkohola, povećana
psihofizička naprezanja i događaji na teritoriji uz koncentraciju naoružanja i MES pogoduju
izbijanju vanrednih događaja i nesreća sa tragičnim posledicama.
U cilju poboljšanja reda, rada, discipline, ponašanja na javnim mestima pripadnika OS,
kontrolisanog nošenja naoružanja i sprečavanja mogućih nesreća,

N A R E Đ U J E M:

1.- U svojim jedinicama organizovano proradi sva ranije dobivena akta vezana za ovu
problematiku. Sa najznačajnijim stavovima i obavezama izvodno upoznati celokupni sastav.
2.- Uspostaviti čvrsto rukovođenje i komandovanje na svim nivoima i obezbediti propisan
i primeran spoljni izgled vojnika i starešina. Uspostaviti kontrolu ulaska, izlaska i kretanja
uniformisaniih lica u rejonu odgovornosti. Sprečiti napuštanje rejona, položaja, objekata i
garnizona licima nepropisnog izgleda, bez propisane dozvole i sa dugim naoružanjem, osim
lica koja se upućuju na izvršenje zadatka sa istim.
3.- Sva uniformisana lica (u bilo kakvoj uniformi) nepropisnog izgleda, nedoličnog
ponašanja, bez dozvole, sa dugim naoružanjem (osim lica na zadatku) i lica koja nisu
propisno označena, a koja su zatečena u gradu i naseljenim mestima privesti (lišiti slobode),
uz angažovanje patrolne službe i organa VP.
4.- Načelnik organa bezbednosti kroz saradnju sa organima MUP-a obezbediće da se
angažovanjem istih lica sa mestom boravka van Krajine, koja krše red i mir u civilu ili
uniformirana, privedu, saslušaju i udalje sa prostora i teritorije.
Lica koja se izjasne kao borci, a prihvate ponašanje u skladu sa propisima i zakonima
zadržati i rasporediti prema specijalnosti u odgovarajuću jedinicu. Protiv lica koja pružaju
otpor i ne žele da se udalje sa teritorije preduzeti zakonske mere.
5.- Svo oružje na teritoriji staviti pod kontrolu JNA, TO i MUP-a.
Sprečiti kretanje na javnim mestima i teritoriji ostalim naoružanim licima.
Razoružati sva lica koja zloupotrebljavaju oružje, ne poseduju dozvolu, za nošenje istog i
ona koja naoružana vrše aktivnosti van OS i MUP-a SRK.
RP-MI.

242
ZAMENIK KOMANDANTA
potpukovnik
Momčilo Bogunović, [v.r.]
M.P.578

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 26.

98
1992., ožujak 11.
[Benkovac]
Zabilješka Organa bezbednosti 180. mtbr o ubojstvima hrvatskih civila i zarobljenika
u Škabrnji i Nadinu 18. i 19. studenoga 1991. od strane pripadnika TO Benkovac,
dragovoljaca iz Srbije i „Opačićeve grupe“

…………………180. mtbr ZOPMR


(Organ bezbednosti)
SIMO ROSIĆ, kapetan korvete. VOJNA TAJNA
(Ovlašćeni starešina u OB) Strogo poverljivo
Dana 11. 03. 1992. godine
Rađeno u 2 primerka
Dostavljeno: 1 x OB 9. korpusa,
1 x OB 180. mtbr
Reg. broj 101
ZABELEŠKA
O PRIMENI METODA RADA
a) Predlog
b) Zahtev
c) Izveštaj

Metodi rada Kombinovana primena metoda rada


1. Lično zapažanje ovlašćenog starešine
2. Rad sa saradnikom……………….. 1. Preventivni operativni rad
(pseudonim) 2. Prethodna operativna obrada
3. Provera podataka i ustanovljavanje 3. Operativna obrada
4. Informativni razgovor 4. Operativna kontrola
5. Tajno praćenje i osmatranje 5. Operativna akcija
6. Tajni pretres 6. Kontraobaveštajna zaštita
7. Tajno slušanje i snimanje
8. Tajna kontrola poštanskih i drugih pošiljki
9. Dezinformacija
10. O s t a l o
578
 Okrugli pečat: Komanda 180. mtbr.

243
Objekat primene metode Linija rada
1. Strane obaveštajne službe
2. Neprijateljska emigracija
Zločin u s. Škabrnja 3. Unutrašnji neprijatelj
4. Nepoznata
Vreme primene 1992. 03. 10.

Simo Rosić, kapetan korvete VOJNA TAJNA


Ostojić Milivoj, major Strogo poverljivo
(Ovlašćeni starešina u OB)
Dana 8. mart 1992. godine
Rađeno u 2 primerka
Dostavljeno: 1 x OB 9. korpusa,
1 x OB 180. mtbr

SLUŽBENA ZABELEŠKA

Kroz više obavljenih IR, razgovora sa ličnim i vezama službe i uvidom u borbena dokumenta
jedinice, u vezi pogibije civila u s. Škabrnja i Nadin, dana 18. i 19. 11. 1991. godine došli
smo do sledećih saznanja:
- Prema svim do sada prikupljenim podacima ubistva su izvršili pripadnici specijalne
jedinice ŠTO Benkovac, odnosno jedinice koje su učestvovale u borbi pod njihovom
komandom. To su bili dobrovoljci iz Srbije i Opačićeva579 grupa koju su činili borci iz ovog
kraja.
- Dobrovoljci iz Srbije ubijali su u s. Škabrnja, a Opačićeva grupa je prema do sada
neproverenim podacima izvršila ubistvo članova porodice Odžaković (boksera) u s. Nadin
i ubila je 3 zarobljena lica iz s. Škabrnje u s. Smilčić.
- Ubistvo muškarca od oko 35 godina u uniformi ZNG u s. Škabrnje (zaseok Ambar) izvršio
je Ljubiša Vučičević, iz specijalne jedinice TO Benkovac. Pripadnici srpskih dobrovoljaca
saslušavali su zarobljenog pripadnika ZNG pri čemu su ga tukli, tome su prisustvovale
3 bolničarke iz ŠTO Benkovac sa plavim kombijem i jedna bolničarka se usprotivila
Vučičeviću. Vučičević je od pripadnika ZNG tražio da mu pokaže gde je minobacač,
odveo ga i odmah kada su zamakli iza kuće čuo se rafal i Vučičević se sam vratio.
Tu su bili i civili iz s. Škabrnje, jednom je Vučičević pretio da će proći kao i zenga ako mu
ne kaže gde je minobacač. Otišli su zajedno i posle nekog vremena vratili se i civil je nosio
cev od minobacača.
Skrnavljenje leša izvršio je Gnjidić,580 koji je sa leša odsekao uho, držao ga zamotana
u celofan i pokazivao po kafićima u Benkovcu. Tako je u jednom kafiću pokazivao ga
konobarici držeći ga u čaši i govoreći da je čaša prljava.
- Vučičević Ljubiša redom je ubijao civilna lica pucajući po njima. U podrum kuće izvesne
Mande, gde je bilo sklonjeno više civilnih lica, ubacio je aktiviranu bombu.

579
 Goran Opačić.
580
 Priređivači nisu utvrdili ime.

244
- U dvorište kuće u kojoj je poginuo por. Stefanović581 srpski dobrovoljci su iz kuće izveli
3-4 muškarca (jedan je bio lud) i pobili ih rafalima, jedan je mrtav pao pod stepenište.

OBRAZLOŽENJE

Zločin u s. Škabrnja,
dopuna saznanja.-

Daljim radom na razjašnjavanju slučaja masovnih ubistava i skrnavljenja leševa u s. Škabrnja


došao sam do sledećih saznanja.
Na čelu grupe koja je vršila ubistva nalazio se njihov komandir a sada oficir bezbednosti
u OpŠTO Benkovac TADIĆ ZORAN. Pored njega ubistva su vršili i srpski dobrovoljci
KIZO, PAJSER582 i DONDOR ZORAN.
U momentima dok je vršio ubistva, DONDOR ZORANA je fotografisao DOBRIČIĆ
KIĆO sa fotoaparatom „CANON A-1“.
Izvor je još jednom potvrdio i zločinačku aktivnost srpskog dobrovoljca LJUBIŠE
VUČIČEVIĆA.
Izvor napominje da su Tadićeve pozicije u nekim benkovačkim strukturama vrlo jake i da
je u izvjesnom smislu praktično nedodirljiv. Za ilustraciju navodi da je među dobrovoljcima
vrlo živa aktivnost na prikupljanju adresa i brojeva telefona, sve u cilju obaveštavanja o
obećanoj dodjeli kuća u Novigradu. Za Tadića se priča da će dobiti stan ili kuću u Benkovcu
zbog čega su dobrovoljci kivni na njega.

N A P O M E N A: Cjenim da su podaci koje je dao izvor tačni. Instruisao sam ga da i dalje


radi na prikupljanju podataka o ovom slučaju u kom smislu su mu i dati zadaci.
Predlažem da OB ŠTO Krajine prikupi identifikacione podatke i zapažanja o srpskim
dobrovoljcima iz Srbije, koji su bili u sastavu njihove specijalne jedinice u Benkovcu. Ovo
iz razloga što bi se onda mnogo lakše riješio cijeli slučaj.
Koliko mi je poznato DOBRIČIĆ KIĆO je novinar TANJUG-a, ortodoksni je četnik i
član je neke od tih organizacija.

Preslika, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 18., DVD 1435.

581
 Miroslav.
582
 Priređivači nisu utvrdili imena.

245
99
1992., ožujak 12.
[Knin]
„Referat“ načelnika Glavnog štaba OS SFRJ o realizaciji zadataka u vezi s dolaskom snaga
UN-a i planom njihova razmještaja u zoni odgovornosti 9. korpusa, o planu ustroja vojske
i policije pobunjenih Srba i njihovih zadaća nakon odlaska postrojbi 9. korpusa JNA u BiH
te o planiranom rasporedu postrojbi 9. korpusa u BiH

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. broj 275-5 STROGO POVERLJIVO
12. 03. 1992. godine Primerak broj 1

REFERAT
NGŠ OS SFRJ O REALIZACIJI
ZADATAKA U OKVIRU PRIPREME ZA
PRIHVAT MIROVNIH SNAGA OUN

1. IZVRŠENE PRIPREME ZA DEMILITARIZACIJU ZONE


Nakon odluke Saveta bezbednosti o upućivanju mirovnih snaga OUN i Naređenja
Komande 2. vojne oblasti, Komanda korpusa i njoj prvopotčinjene komande i jedinice su
do sada učinili sledeće:
- Organizovan je prihvat i izviđanje zone odgovornosti korpusa po pravcima, rejonima i
objektima sa komandantom i članovima prethodnice grupe „JUG“, uz prethodni prihvat i
organizovan boravak oficira za vezu;
- Izrađena je potrebna dokumentacija za formiranje a u toku je formiranje snaga MUP-a uz
angažovanje najodgovornijih starešina iz korpusa;
- Nakon izučavanja Naređenja i Plana predislokacije jedinica iz kriznih područja u zoni
odgovornosti 2. vojne oblasti na nivou Komande korpusa i prvopotčinjenih komandi u toku
je izrada naših dokumenata, uz prethodno razrađenu metodologiju rada svih nivoa RiK-a;
- Izvršeno je izviđanje s ciljem sagledavanja stanja i mogućnosti teritorije za razmeštaj i
smještaj komandi, jedinica, MTS i prednjih odreda nakon predislokacije;
- Izvršena je procena pravaca upotrebe i određivanje lokacije jedinica i prednjih odreda, a u
toku je formiranje prednjih odreda i priprema istih za posedanje reona razmeštaja u skladu
sa planom predislokacije;
- Sagledano je stanje i izvršena je analiza vojno-stambenog fonda. Izrađen je spisak starešina
sa stanom ili poreklom iz garnizona Knin i Benkovac uz obavljanje razgovora o saglasnosti
istih za angažovanje u MUP i TO RSK;
- Raspisan je konkurs za prijem vojnika po ugovoru uz upoznavanje svih pripadnika
korpusa o uslovima pod kojim mogu da sklope ugovor;
- Izvršene su potrebne pripreme za probijanje puta od s. Uništa preko pl. Dinare do Bos.583
Grahova, i
583
 Bosanskog.

246
- Organizovano je osposobljavanje starešina i jedinica predviđenih za angažovanje na
raščišćavanju i uklanjanju minsko-eksplozivnih prepreka.

2. STEPEN OSTVARENE SARADNJE SA ORGANIMA VLASTI NA REALIZACIJI


PLANIRANIH ZADATAKA
Imajući u vidu sukobe u organima vlasti RS Krajina i ne prihvatanja angažovanja mirovnih
snaga OUN, Komanda korpusa nije mogla ostvariti plansku saradnju sa predsednikom i
vladom RS Krajine, nego smo na svoju inicijativu, ostvarili kontakte i saradnju sa ŠTO i
MUP RS Krajine. Iste smo upoznali sa naređenjima i stavovima oko angažovanja mirovnih
snaga OUN u meri koja se na njih odnose.
Zajednički smo razmotrili način angažovanja snaga TO i MUP RS Krajine. sagledavajći
potrebe u zoni odgovornosti za uspešnom kontrolom i obezbeđenjem teritorije izradili smo
predlog organizacijsko-formacijske struktre.
a) Teritorijalna odbrana
- Glavni štab TO Krajine sa sedištem u Kninu,
- Zonski štab TO sa sedištem u Kninu,
- Četiri opštinska štaba TO sa sedištem u Kninu, Benkovcu, Gračacu i Obrovcu,
- Pet brigada TO sa sedištem u Kninu, Kistanju, Benkovcu, Gračacu i Obrovcu.
b) Snage MUP
- Ministarstvo unutrašnjih poslova Krajine sa sedištem u Kninu,
- Brigada MUP-a sa sedištem u Benkovcu,
- Specijalna jedinica MUP-a ranga brigade sa sedištem u Kninu,
- SUP Knin za koji su sa teritorije zone odgovornosti korpusa vezane SJB Obrovac,
Benkovac, Gračac, Knin, Drniš, Vrlika, Kistanje i bataljon milicije.
U zoni odgovornosti korpusa predviđeno je 69 odelenja milicije i 6 četa milicije, koje su na
vezi sa SJB, sa ukupnim brojnim stanjem 2782 pripadnika.

3. POZADINSKO OBEZBEĐENJE
3.1. Osnovni problemi u realizaciji predstojećih zadataka su sledeći:
- Zakasnele pripreme, koje praktično tek počinju.
- Teškoće u obezbeđenju smeštaja jedinica i MS na novim lokacijama.
- Odloženi radovi na uređenju objekata za smeštaj ZS UN zbog nedostatka novčanih
sredstava.
Za jedinice korpusa treba obezbediti dosta logorske opreme i sredstava za život u poljskim
uslovima, jer praktično izlaze na ledinu.
Logorska oprema godinama nije zanavljana i sa teškoćama se obezbeđivala za taktičku
vežbu jedne brigade. Korpus, dakle, nema potrebna sredstva i opremu za stavljanje jedinica
u poljske uslove života i rada.
Za smeštaj RMS na novim lokacijama je vrlo malo skladišnog prostora pa će biti potrebno
dosta šatora, magacinskih cerada, kontejnera i slično.
Treba imati u vidu da jedino 9. korpus vrši izmeštanje celokupnog sastava, da napušta
infrastrukturu na koju se sada oslanjaju jedinice u zonama upotrebe (veliki garnizoni Knin
i Benkovac, mnoga naselja) i da će nastati znatne teškoće u obezbeđenju smeštaja, vode,
električne energije, a na toj teritoriji javiće se teškoće u obezbeđenju hrane (hleb, meso, povrće).

247
Predlažemo da se što pre formiraju stručni timovi koji će u novim garnizonima izabrati
lokacije kako bi otpočela izgradnja montažnih objekata.
Treba izvršiti stručnu procenu, u skladu sa dugoročnijom perspektivom, da li prenositi
pojedine montažne objekte.
Za obimne zadatke PoOb treba ojačati organ za pozadinu korpusa, koji je sada popunjen
50%.
3.2. Mogućnosti smeštaja ZSUN grupe „JUG“ u zoni odgovornosti korpusa:
Nakon izvršenog izviđanja komandant prethodnice grupe „JUG“ pokazao je interes za
smeštaj u sledećim mestima i objektima:
a) Knin
- komanda sektora „JUG“
- komanda brigade
- komanda bataljona
- u KNH „B.584 Žunić“ 300-350 ljudi
b) s. Vrlika:
- Dom za retardiranu decu 150 ljudi
c) Benkovac
- KNH „Slobodan Macura“ 200 ljudi
d) s. Bribirske Mostine – Žažvić:
- Skladište 150 ljudi
e) s. Kistanje:
- Stara škola 150 ljudi
f) Obrovac:
- Hotel „Plitvice“ (Maslenički most) 200 ljudi
g) Gračac:
- Sveti Rok 150 ljudi
- Hotel „Gračac“ k-da bataljona
h) Donji Lapac:
- Hotel 150 ljudi
i) Srb
- Hotel 150 ljudi
j) s. Strmica, nije konkretno definisan smeštaj, već je samo pokazan interes za istim.
Neophodno je da se odmah definišu lokacije i otpočne uređivanje objekata.
Mora se rešiti i pitanje nameštaja, odnosno zauzeti stav o tome šta jedinice korpusa nose, a
šta se ostavlja u objektima za jedinice OUN. Zna se da nema i neće biti dovoljno kreveta,
ormarića, ćebadi i slično.
3.3. Smeštaj jedinica i MS ŠTO i jedinica MUP RS Krajina:
Skladišnih objekata ima dovoljno za smeštaj RMS TO i MUP RS Krajina.
ŠTO i MUP RS Krajina ustupili bi se sledeći građevinski kompleksi:
- Kasarna „S.585 Rodić“ u Kninu,
- Objekat Manojlovac,
- Objekat Krka,
584
 Boško.
585
 Slavko.

248
- Objekat Stara Straža,
- Objekat Golubić,
- Objekat Strmica,
- Dom JNA u Benkovcu,
- Objekat Gaj (skladište), 6 km od Benkovca,
- Zgrada Komande korpusa i Dom JNA u Kninu,
- Garnizonska vojna biblioteka u Kninu.
3.4. Ocenjujemo da su najhitniji zadaci na PoOb:
- uređenje i opremanje objekata za smeštaj snaga OUN,
- priprema objekata na teritoriji B.586 Krajine za smeštaj jedinica korpusa.
Treba rešiti način ugovaranja objekata sa zakupodavcima i način ugovaranja radova na
opravkama i adaptaciji sa izvođačima radova.
U narednoj fazi treba:
- izvršiti izbor lokacija za pojedine vojne komplese u opštinama B. Krajine,
- ugovoriti proizvodnju pojedinih tipskih montažnih objekata,
- izabrati izvođače radova i što pre ih u voditi u posao.

4. ORGANIZACIJSKO MOBILIZACIJSKA PROBLEMATIKA


4.1. Po RF 9. K sleduje oficira 1873, ima 1082 ili 58%, mlađih oficira sleduje 1269, ima
921 ili 73%, vojnika na odsluženju vojnog roka sleduje 4.167, ima 2.344 ili 56%, vojnih
obveznika sleduje 19.359, ima 10.630 ili 55%.
4.2. - Za prednji odred 1. u Kulen Vakufu iz sastava 180. mtbr:
Oficira sleduje 41, ima 17 ili 41%, potrebna je popuna 24 ili 59%, mlađih oficira sleduje
34 ima 9 ili 26%, potrebna je popuna 25 ili 74%, vojnika sleduje 763, ima 121 ili 16%,
potrebna je popuna 642 ili 84%.
- Za prednji odred 2. u Ličkoj Kaldrmi iz sastava 11. mtbr:
Oficira sleduje 53, ima 44 ili 83%, potrebna je popuna 9 ili 17%, mlađih oficira sleduje 23,
ima 21 ili 91%, potrebna je popuna 2 ili 9%, vojnika sleduje 945, ima 60 ili 6,5%, potrebna
je popuna sa 885 ili 93,5%.
- Za prednji odred 3. u Bosanskom Grahovu iz sastava 221. mtbr:
Oficira sleduje 53, ima 53 ili 100%, mlađih oficira sleduje 23, ima 23 ili 100%, vojnika
sleduje 945, ima 511 ili 54%, potrebna je popuna 434 ili 46%.
Problemi popune, pre svega vojnicima, rešavaće se prijemom vojnika po ugovoru, popunom
vojnicima na odsluženju vojnog roka i mobilizacijom vojnih obveznika. Problem popune
starešinskim sastavom se može rešiti premeštajem starešina u okviru korpusa, premeštajem
starešina iz ostalih jedinica JNA i mobilizacijom rezervniih starešina ukoliko se ne odobri
prijem starešina po ugovoru za koji vlada povećan interes među rezervnim starešinama.
4.3. Problemi koje treba razrešiti:
- U prednjem odredu 1. okb/180. mtbr „A“ nije jasno na koji se okb misli jer 180. mtbr u
svom sastavu ima okb „R“ tenkova T-34.
- Naređenjem nije precizirano šta će biti sa 9. okb, 10. okb, 1/4. mtbr i 1/592. mtbr, koji su
pretpočinjeni 9. korpusu.

586
 Bosanske.

249
4.4. Artiljerija:
- Iz pregleda, sastava i ojačanja prednjih odreda vidljivo je da se isti ojačajvaju samohodnim
protivoklopnim artiljerijskim baterijama, međutim pošto korpus ne raspolaže sa takvim
sredstvima predlažemo da se u formaciji POd umesto samohodnih oruđa ugrade topovi
76 mm M-42 „ZIS“. Isto tako vidljivo je da su sve art.587 jedinice u sastavu motorizovanih
brigada „R“ klasifikacije, predlažemo da se popuna art. jedinica u POd-ima vrši sa vojnicima
po ugovoru i vojnicima na odsluženju vojnog roka.
- Iz pregleda sastava motorizovanih brigada vidljivi su nedostaci i to:
1. u 11. mtbr formacijom nije predviđeno formiranje had-a i mpoad u miru niti u ratu, što
čini poteškoće u ojačavanju POd 11. mtbr. Potrebno je i u ove brigade ugraditi divizione za
podršku i protivoklopne divizione.
4.5. Inžinjerija:
4.5.1. Pregledom jedinica koje moraju biti popunjene 100% u odnosu na formacijsko stanje
dato je da:
- 180. mtbr ne popunjava inžb ni u miru ni u ratu
- 221. mtbr u miru ima inžč, a u ratu inžb
- 11. mtbr ne popunjava inžb ni u miru ni u ratu
- 1. mtbr ne popunjava inžb ni u miru ni u ratu
- 9. map ne popunjava inžč ni u miru ni u ratu
- 557. mpoap nije prikazan u pregledu
- 594. inžp ostaje po mirnodopskoj formaciji a u ratu demobiliše mirnodopske jedinice.
Iz prednjeg je vidljivo da pored 594. inžp samo 221. mtbr razvija svoju inž.588 jedinicu po
formaciji u miru i ratu, te je jedina autonomna u izvršavanju zadataka.
4.5.2. Pregledom sastava i ojačanja prednjih odreda dato je da svaki prednji odred u svom
sastavu ima pionv jačine 28 ljudi (po formaciji). Iz iznetog pod tačkom 1. vidljivo je da je
samo 221. mtbr autonomna za ojačavanje POd pionv, dok 180. i 11. mtbr to nisu u stanju
učiniti.
4.5.3. Predlog rešenja:
- PRVA VARIJANTA: Da 180. i 11. mtbr za potrebe POd koji formiraju imaju stalno
popunjen po jedan pionv (vojnicima po ugovoru ili v/o) što traži dopunu predloženog
stanja inž. jedinicu pod tač. 1.
- DRUGA VARIJANTA: Da 594. inžp sa pionv ojačava POd koji formiraju 180. i 11.
mtbr.
4.6. ARJ PVO:
- POd-1 ojačan je sa lsrb „S-1M“.
Nije regulisano iz čijeg sastava ljudstvom i tehnikom ojačati prednji odred.
- POd-2 je ojačan sa lsab PVO (30/2 mm).
Nije regulisano iz čijeg sastava ljudstvom i tehnikom ojačati odred.
- POd-3 je ojačan sa lsab PVO (30/2 mm). Nije regulisano iz čijeg sastava ljudstvom i
tehnikom ojačati odred.
4.6.1. U pregledu jedinica JNA koje moraju biti popunjene 100% u odnosu na formacijsko
stanje nije usklađeno u:
587
 Artiljerijske.
588
 Inženjerijsku.

250
- 180. mtbr:
Sastav lad PVO i potrebe prednjeg odreda. Po MF nema lsrb PVO „S-1M“ a traži se
ojačanje okb lsrb PVO „S-1M“.
- 221. mtbr:
Sastav lad PVO i potrebe prednjeg odreda. Po MF nema lsab PVO 30/2 mm, a traži se
ojačanje mtb.
- 11. mtbr:
U svom sastavu nema lad PVO a mtb se ojačava lsab PVO 30/2 mm kao prednji odred.
4.6.2. Predlog rešenja problema:
- Prednji odred okb/180. mtbr „A“ ojačati lsrb PVO/271. larp PVO ili popunom lsrb „S-
1M“ iz sastava jedinica van 9. K.
- Prednji odred mtb/221. mtbr ojačati lsab PVO BOV-3 iz sastava bVP/9. K.
- Prednji odred mtbr/11. mtbr „A“ ojačati lsab PVO BOV-3 iz sastava vVP/9. K.
- Odelenja „S-2M“ popuniti MTS iz formacijskog sastava a vojnicima iz NRb „S-2M“ na
služenju redovnog vojnog roka ili vojnicima po ugovoru.

5. POPUNA SNAGA MUP-a i TO


5.1. U zoni odgovornosti 9. korpusa od snaga MUP-a predviđene su dve brigade milicije
sa oko 2400 ljudi, 1 bataljon milicije (Knin) sa 400 ljudi, 6 četa sa 720 ljudi, 6 stanica
javne bezbednosti sa 588 ljudi, 58 odeljenja milicije (30 ljudi) sa 1740 ljudi i 7 odeljenja
milicije (18 ljudi) sa 126 ljudi. Ukupno u snagama MUP-a bilo bi angažovano 5.974 ljudi
ili 5,5% procenta stanovništva što je u granicama međunarodnih normi o broju policajaca
u odnosu na ukupno stanovništvo.
5.2. Za potrebe MUP-a i jedinica TO moguće je angažovati upućivanjem na privremeni
rad AVL iz sastava 9. K koji su rođeni na području Krajine i to:
- 4 pukovnika
- 8 potpukovnika
- 6 majora
- 11 kapetana I klase
- 1 kapetana
- 4 poručnika
- 1 potporučnika
- 22 zast. i zast. I kl.
- 23 st. vod. i st. vod. I kl. i
- 27 vodnika i vodnika I kl.
Ovom broju treba pribrojiti i deo starešina privremeno upućenih na rad u 9. K za koje
nemamo podatke o mestu rođenja.
Na teritoriji Krajine ima 29 rezervnih majora i 370 rezervnih kapetana – kapetana I klase
koji se mogu upotrebiti za popunu snaga MUP-a i jedinica TO.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

251
100
1992., ožujak 12.
[Knin]
Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama o pripremama za prihvat
mirovnih snaga UN-a, planskom izvlačenju postrojbi korpusa i materijalnih rezervi iz
zaštićenog područja UN-a, smještanju postrojbi 9. korpusa u nove garnizone te o ustroju
„prednjih odreda“ za brzo djelovanje zajedno s policijom pobunjenih Srba i snagama
UN-a u slučaju napada hrvatskh snaga

KOMANDA 9. KORPUSA NARODNA ODBRANA


DT broj 275-3 DRŽAVNA TAJNA
12. 03. 1992. godine Primerak br. _____

Dolazak ZS UN,
formiranje POd,
naređenje, dostavlja.-
KOMANDI ________________

Na osnovu Odluke Predsedništva SFRJ o prihvatanju misije UN i koncepta za mirovnu


operaciju snaga UN u Jugoslaviji, Naređenja NGŠ OS SFRJ DT broj 2-1 od 17. 02. 1992.
godine, Naređenja Komande 2. vojne oblasti DT broj 2-1 od 20. 02. 1992. godine i
Naređenja Komande 9. korpusa str. pov. broj 245-1 od 27. 02. 1992. godine, a u cilju
stvaranja potrebnih uslova za prihvat i razmeštaj mirovnih snaga, izmeštanja jedinica JNA
(9. K) sa prostora zaštićene oblasti UN i njihov razmeštaj u novim garnizonima lociranja,

N A R E Đ U J E M:

1. Komanda 9. korpusa i prvopodčinjene komande i jedinice, obezbediće planski i


organizovan rad na neposrednim pripremama na svim nivoima rukovođenja i komandovanja
za:
- Stvaranje uslova smeštaja i prihvata mirovnih snaga OUN;
- Plansko izvlačenje komandi i jedinica 9. K i materijalnih rezervi sa prostora ZOUN i
njihovo lociranje u novim garnizonima;
- Održavanje borbene gotovosti, na nivou koji obezbeđuje izvršavanje borbenih zadataka.
2. Na osnovu napisanih naređenja i sačinjenih planova i dinamike posla, organizovano
pristupiti formiranju prednjih odreda (POd) i stvaranju uslova za njihov razmeštaj i
stavljanje u funkciju izvršenja borbenog zadatka. Razmeštaj POd izvršiti na najpogodnijim
objektima u zahvatu pravaca koji izvode u dubinu zone odgovornosti. Iste opremiti
i osposobiti za brzu intervenciju izlaskom u rejone upotrebe na izabranim pravcima. U
sadejstvu sa jedinicama MUP-a i ZSUN sprečiti zauzimanje teritorije i sve vrste genocida
stvarajući uslove za angažovanje glavnih snaga 9. korpusa.
3. Prednje odrede ojačane sa artiljerijom za podršku, POB i PVO imati 100% popunjene

252
ljudstvom i SRT po RF u tročasovnoj gotovosti (Pregled sastava i ojačanja u prilogu ovog
Naređenja).
U sastav POd uključiti sposobne i odgovorne starešine i vojnike, uz neophodna personalna
pomeranja. Izbor ljudstva izvršiti u skladu sa stavovima Naređenja pers.589 uprave SSNO
str. pov. broj 01/146-1 od 17. 12. 1991. godine.
U ovim jedinicama ne obučavati regrute, a popunu vršiti sa obučenim ljudstvom iz stalnog
i rezervnog sastava i prijemom v/o po ugovoru.
4. ZADACI POd:
4.1. POd-1 (okb/180. mtbr sa mtč, hab, mpoap, lsrb PVO, pionv) razmešta se u OR u s.
Kalati (Kulen Vakuf) iz kojeg biti u gotovosti za pokret pravcem Kulen Vakuf – Gornji
Lapac – Gračac – Medak.
Zadatak: U sadejstvu sa jedinicama MUP-a SJB Gračac i ZSUN sprečiti prodor OS
Hrvatske na pravcu Gospić – Gračac i zauzimanje teritorije, naneti neprijatelju što veće
gubitke i stvoriti uslove za angažovanje g/s korpusa.
4.2. POd-2 (mtb/11. mtbr sa tč, hab, mpoab, lsab PVO 30/2 i pionv) razmešta se u OR u s.
Lička Kaldrma, iz kojeg biti u gotovosti za pokret pravcem: Lička Kaldrma – Srb – Otrić.
Gračac – Obrovac – Benkovac.
Zadatak: U sadejstvu sa jedinicama MUP-a SJB Obrovac i Benkovac i ZSUN sprečiti
prodor OS Hrvatske na pravcima koji sa Ravnih Kotara izvode ka Obrovcu i Benkovcu i
zauzimanje teritorije, naneti neprijatelju što veće gubitke i stvoriti uslove za angažovanje
g/s korpusa.
4.3. POd-3 (mtbr/221. mtbr sa tč, hab, mpoab, lsab PVO 30/2 i pionv) razmešta se u OR u
Bos.590 Grahovo iz kojeg biti u gotovosti za pokret na pravcima B. Grahovo – Knin – Drniš
i Bos. Grahovo – Knin – Kistanje – Skradin.
Zadatak: U sadejstvu sa jedinicama MUP-a SJB i Knin i ZSUN sprečiti prodor OS
Hrvatske na pravcima koji sa prostora Zagore i Skradinskog zaleđa izvode ka Kninu i
zauzimanje teritorije, naneti neprijatelju što veće gubitke i stvoriti uslove za angažovanje
g/s korpusa.
5. Organizovati izviđanje pravaca, rejona i objekata, regulisati mere borbenog obezbeđenja
i odbrane rejona razmeštaja. Izraditi potrebnu borbenu dokumentaciju.
Obezbeđenje komandi, jedinica i objekata izvršiti u skladu sa Naređenjem Komande 9. K
str. pov. broj 23-49 od 10. 03. 1992. godine.

Za K O M A N D A N T-a
general-major
Ratko Mladić
Savo Kovačević [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 1.

589
 Personalne.
590
 Bosansko.

253
101
1992., ožujak 12.
[Benkovac]
Izvješće Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o ubojstvu pet hrvatskih civila u
Gornjem Zemuniku i četiri hrvatska civila u Škabrnji od strane pripadnika 3. brigade
TO te o pronađenom eksplozivu u crkvi svetog Duha u selu Lisičić, koji je bio postavljen za
rušenje crkve

KOMANDA 180. mtbr


Str. pov. br. 3-119
12. 03. 1992. godine

Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-

KOMANDI 9. korpusa
- operativni dežurni –

1. Podaci o aktivnostima hrvatskih OS:


Otvorena je minobacačka vatra iz rejona Smrdelja ka rejonu Smokovića.
2. Stanje b/g u jedinicama brigade je na nivou koji obezbeđuje uspešno izvršenje postavljenih
zadataka.
3. Oružanih sukoba sa OS Hrvatske nije bilo.
4. Stanje na teritoriji u zoni odgovornosti 180. mtbr narušeno je ubistvom 5 (pet) osoba u
G.591 Zemuniku i 4 (četiri) u s. Škabrnja kao i ranjavanjem jedne žene u zaseoku Mizdalo
kod G. Zemunika. Svi hrvatske nacionalnosti.
U SUP Benkovac priveden je v/o Maričić Stevan iz 3. br TO koji je priznao zločin. Ubistvo
je izvršeno 11. 03. 1992. godine u kasnim popodnevnim i večernjim časovima.
Danas popodne istražni sudija iz VP 7280 Knin preuzeće osumnjičenog.
5. Vanrednih događaja nije bilo.
6. Po pitanju PoOb nema značajnih problema.
7. Stanje bezbednosti u jedinicama brigade je stabilno sem što je u crkvi Sv.592 Duh u s.
Lisičić pronađena manja količina eksploziva industrijskog i rudarskog štapina plave boje.
Crkva je bila pripremljena za rušenje.
8. I dalje treba očekivati provokacije od strane OS Hrvatske.
9. Zahtevi:
Financijsko obezbeđenje staviti u funkciju jedinica jer sada ne obezbeđuje obavljanje
vitalnih funkcija u jedinicama, kao što je nabavka rezervnih delova koji se ne mogu plaćati
gotovinski a u trgovinama ne primaju narudžbenice. Također starešine još uvek nisu dobili
listiće o uplati ličnih dohodaka.

591
 Gornjem.
592
 Sveti.

254
Dežurni operativni
potpukovnik
Miladin Nikolić s.r. M.P.593 M.P.594

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 17.

102
1992., ožujak 13.
[Knin]
Dnevno operativno izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti
o stanju na bojištu, pregovorima s hrvatskom stranom te o jačanju utjecaja Milana Babića
i SDS-a

KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-634
13. 03. 1992. godine

Dnevni operativni
izveštaj, dostavlja.-

- OC 2. VO

1.- Aktivnosti neprijatelja:


U toku dana neprijatelj je tri puta narušavao primirje.
2.- Komande, jedinice i ustanove korpusa u toku dana bile su angažovane na realizaciji
zadataka na podizanju borbene gotovosti na viši nivo.
Započeti kursevi komandanata bataljona, komandira četa vršeni su po planu i programu.
3.- Oružanih sukoba sa paravojnim formacijama RH nije bilo. Hrvatska strana je tri puta
narušavala primirje:
- U 07,06 č iz reona Kurbašuša – G. Strinja (52,04) otvorena je vatra iz MB, PAM-a i
streljačkog naoružanja u trajanju od 10 minuta, po reonu Donji Ružići – Gradina (52,04).
Na vatru nije odgovoreno. Posledica nema.
- U 10,55 č u reonu Mirlović Polje (52,08) pripadnici HOS-a zapalili kuće, staje i kolibe.
Na provokaciju nismo odgovorili.
- U 16,12 č iz reona Drvenjak-Zukovica (54,10) otvorena je streljačka vatra po reonu
Mirlović Polje (52,08). Dejstva su prestala posle 10 minuta. Posledica nije bilo.
4.- Danas, 13. 02. u selu Žitniću kod Drniša održani su pregovori vezani za razmjenu
zarobljenika sa dalmatinskog i ličkog ratišta.
593
 Prijemni pečat: Brzojav LOTOS br. 552, primljen 12. 3. 1992. u 18,40; obrađen u 18,50; predan u 19,10
sati.
594
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.

255
Komisiju Kninskog korpusa je predvodio komandant general-major Ratko Mladić, a na
čelu hrvatske komisije bio je Tonči Staničić, izaslanik vlade Republike Hrvatske.
Na današnjem sastanku obe strane su imale svoje predloge oko kojih se definitivno nisu
mogle složiti na način da jedna strana bezuslovno prihvati predlog druge, pa je zato
dogovoreno da se ide sa kompromisnim predlogom, s tim da je Hrvatska strana dužna
obavjestiti svoju vladu i dobiti njenu suglasnost.
U koliko se to desi do razmjene bi moglo doći već u subotu ili nedelju.
Danas je dogovoreno da se učini sve da se sudbina nestalih i poginulih što prije riješi i
da se poginuli isporuče bez ikakvog dodatnog oklijevanja, a kao prvi korak dogovoreno
je da se u nedelju otvori zajednička grobnica u Šibeniku u kojoj su sahranjeni poginuli
u prošlogodišnjim sukobima. Hrvatska strana je dostavila spisak ljudi koji su u njoj
sahranjeni, i poslije pristanka rodbine prišlo bi se eshumaciji leševa, kako bi bili sahranjeni
na odgovarajući mjestima. Također je dogovoreno da se uspostavi „vruća linija“ na pravcu
Gospić-Medak. JNA je već prije pružila telefonsku liniju do fronta i sada je na suprotnoj
strani da učini svoj dio posla.
Razgovarano je i o formiranju mješovite komisije koja bi trebala istraživati sve slučajeve
masovnih ubijstava.
Komisiju bi činili predstavnici obiju strana, Međunarodnog crvenog krsta, kao i misije
EEZ, a preostaje još samo usaglašavanje oko toga da komisije budu sastavljene na paritetnoj
osnovi.
Sledeći pregovori su zakazani za subotu, a na njima bi se trebali utanačiti principi razmjene.
5.- Vanrednih događaja nije bilo.
6.- Pozadinsko obezbeđenje:
PoOb je redovno i blagovremeno. Jedinice su popunjene sa municijom i MES po formaciji,
a hranom za sedam dana.
U toku je sravnjenje OE TMS u 9. K.
Popravljeno u lakom remontu: borbena m/v 6 kom, neborbena m/v 22 kom i sredstava veze
3 komada.
Popravljeno u srednjem remontu: neborbena m/v 2 kom. i 6 sredstava veze.
Izvršen dotur artikala hrane, 25 t za potrebe 11. mtbr.
U toku je preuzimanje 108 t soli iz Saveznih robnih rezervi u Drvaru.
U toku dana primljeno je 30,6 t svinjske masti i 11 m3 ogrevnog drveta.
HE situacija i dalje se ceni kao nesigurna. Zbrinjavanje p/o vrši se po planu.
Snabdevanje sa SnMS vrši se po zahtevima jedinica. Izdata SnMS za 3 jedinice 9. korpusa.
Izvršen obilazak bolnice Knin.
Po planu prevoženja i dotura u toku dana je angažovano ukupno 45 m/v.
Zavedene su rigorozne mere štednje goriva.
7.- Bezbednost:
Stanje bezbednosti u jedinicama je zadovoljavajuće. Međutim, evidentan je pojačan uticaj
SDS-a i radio Knina na pojedine vojne obveznike, koji u jedinicama zagovaraju potrebu
masovnog odziva na zakazan referendum o planu Vensa.595 Za očekivati je i otvorene
zahteve da se izjašnjavanje organizovano sprovede u jedinicama, obzirom da rukovodstva

595
 Cyrus Vance.

256
SDS izjavljuju da su komande jedinica obavezne da omoguće izjašnjavanje u skladu sa
odlukom skupštine RSK održane u Kninu.
Na teritoriji se posebno menja odnos snaga u korist Babićeve596 verzije o angažovanju snaga
UN na liniji razdvajanja, što je odraz jake propagande preko radio Knina i novina „Srpska
reč“, koje se besplatno dijele na kioscima, a u kojima se za stanje u SFRJ i izgubljene
teritorije u ratu okrivljuju „Slobodan Milošević i njegov boljševizam“ i „JNA na čelu sa
generalima izdajnicima koje treba isterati na ulicu“.
Rezultira i porastom i antiarmijskog raspoloženja, koje se podstiče i kroz mitinge mjesnih
odbora SDS i organizovanje javnih tribina u znak podrške Babiću.
8.- Stanje u jedinicama i ustanovama je stabilno. I dalje se očekuju provokacije neprijatelja
da bi se pred misijom UN i EZ okrivila JNA za kršenje sporazuma.
9.- U navedenom periodu i dalje se može očekivati psihološka napetost povodom
referenduma vezanog za angažovanje snaga UN.

KOM A N DA N T
general-major
Ratko Mladić, [v.r.]
M.P.597 M.P.598

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 9.

103
1992., ožujak 14.
[Knin]
Izvješće Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o sastanku
predstavnika JNA s promatračima Europske zajednice o stanju u Nos Kaliku, problemima
s opskrbom 9. korpusa zbog neplaćanja dugova dobavljačima, krađi oružja iz postrojbi
korpusa te o razmještaju „prednjih odreda“ na nove lokacije i daljnjim pripremama za
prihvat snaga UN-a

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 1-1341 STROGO POVERLJIVO
14. 03. 1992. god. Vrlo hitno
Redovni borbeni
izveštaj, dostavlja.-
OC – 2. VOJNE OBLASTI
596
 Milan.
597
 Prijemni pečat: Brzojav JUNAK br. 902, primljen 13. 2. 1992. u 19,45; obrađen u 20,00; predan u 20,15
sati.
598
 Okrugli pečat: I. odeljak SCV 332. puka veze.

257
1. U toku dana pripadnici ZNG i MUP-a RH narušili su primirje u sledećim slučajevima:
Na pravcu Muć – Drniš:
- U 09,40 iz rejona Crni Vrh (4850-5590) otvorena vatra iz streljačkog naoružanja po
rejonu s. Ružići (4850-5600). Posledica nema, na vatru nije odgovoreno.
2. Komande, jedinice i ustanove u toku dana bile su angažovane na zadacima jačanja b/g.
Jedinice i komande u potpunosti sprovode stavove o prekidu vatre.
- U toku dana u s. Žitnić održan je sastanak sa timom posmatrača EZ na kojem nam je
dana informacija o stanju u selu Nos Kalik.
Posmatrači EZ su potvrdili da je u Nos Kalik, 21 lice, 2 lica ranjena, a 3 ubijena, te da se u
selu nalazi još 17 mještana i to uglavnom roditelji zarobljenih lica.
Mještanima je ograničeno kretanje van sela pod izgovorom da je selo minirano. U selu se
nalaze hrvatske paravojne formacije i smješteni su u kuće Srba.
Predstavnici EZ pokreću pitanje smještaja jednog njihovog tima u Kninu i uspostave
kontakata sa hrvatskom stranom radi spornih pitanja. Kontakti sa hrvatskom stranom su
uslovljeni oslobođenjem svih zarobljenih iz Nos Kalika i povlačenjem iz sela.
3. Vanredni događaji: nije bilo.
4. Pozadinsko obezbeđenje:
Pozadinsko obezbeđenje se odvija uz još uvek neotklonjene teškoće, zbog neplaćenih
dugova dobavljačima.
Ekipa starešina pozadinskog organa 9. K, boravila u 11. mtbr radi pružanja pomoći.
Na terenu se nalaze pokretne ekipe, koje vrše defektaciju i otklanjanje kvarova u 9. okb,
11. mtbr i 180. mtbr.
Izvršen dotur hrane za sedam dana, 569. db.
HE situacija je i dalje bez promene. Zbrinjavanje p/o se vrši po planu.
Sa gotovim lekovima, u toku dana su snabdeveni 221. mtbr, 9. map i 9. snb.
5. Bezbednost i samozaštita:
- U toku dana otkrivena je krađa 11 automatskih pištolja „ŠKORPION“, jedna automatska
puška i dvanaest noževa u 221. mtbr.
- Organi bezbednosti i vojne policije 11. mtbr su kod Mrđan Jove iz Glamoča oduzeli 29
sanduka municije 7,9 i 7,62 mm, zatim 10 sanduka ROB i 1 TOMSON.599
6. ODLUČIO SAM:
Izvršiti pripreme i izviđanje rejona razmeštaja POd i izmeštanje istih i dela komandi i
jedinica korpusa na nove lokacije. Nastaviti planiranje i pripremu za prihvat ZS UN u
skladu sa dobijenim dokumentima od Komande 2. VO.
Nastaviti ubrzanu obuku jedinica određenih za razminiranje i uklanjanje MEP.
Preduzeti mere pune borbene gotovosti.
Pratiti stanje na teritoriji, otkriti namere neprijatelja i biti u gotovosti za energičan i
adekvatan odgovor u slučaju da ispolji dejstvo.
Nastaviti pripremu i organizaciju vojnih objekata za odbranu u dubini zone odgovornosti
korpusa.

599
 Thompson – automatska puška.

258
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladić

Akt se može uputiti


NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
mr. Savo Kovačević, [v.r.] M.P.600

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 10.

104
1992., ožujak 14.
[Knin]
Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podređenim postrojbama da organiziraju izviđanje
područja u Bosni i Hercegovini gdje će se razmjestiti i rasporediti postrojbe 9. korpusa

KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 275-6 STROGO POVERLJIVO
14. 03. 1992. godine

Izviđanje rejona
razmeštaja jedinica
9. korpusa,
n a r e đ e nj e.-
Na osnovu Odluke Predsjedništva SFRJ o prihvatanju misije UN i koncepta za mirovnu
operaciju snaga UN u Jugoslaviji, naređenja NGŠ OS SFRJ DT br. 2-1 od 17. 02. i K-de 2.
VO DT broj 2-1 od 10. 03. 1992. godine, a u cilju stvaranja potrebnih uslova za prihvat i
razmeštaj mirovnih snaga, izmeštaja jedinica 9. korpusa sa prostora zaštićenih oblasti UN
(ZOUN) i njihov razmeštaj u novim garnizonima lociranja,
N A R E Đ U J E M:
1. Organizovati izviđanje rejona razmeštaja i predislokacije jedinica 9. korpusa u novim
rejonima, sa ciljem stvaranja uvida u mogućnosti razmeštaja komandi, jedinica i MTS.
2. Komande prvopotčinjenih jedinica organizovaće izviđanje novih rejona i to:
- Komanda korpusa sa prištapskim jedinicama – Drvar
- 221. mtbr – Glamoč, Rore, Preodac, Crni Lug, Kazanci, Bosansko Grahovo
- 180. mtbr – Bosanski Petrovac, Smoljane, Rašinovac, Kulen Vakuf, Oštrelj
600
 Prijemni pečat: Brzojav MAHUNA br. 1690, primljen 14. 03. 1992. u 18,10; obrađen u 18,25; predan u
18,30 sati.

259
- 11. mtbr – Drvar, Šipovljani, Mokronoge, Lička Kaldrma
- 1. mtbr – Mrkonjić Grad
- 9. map – Borovača – Peći
- 557. mpoap – Ključ
- 594. inžp – Ključ
- 271. larp PVO – Glamoč, Drvar.
3. U sklopu izviđanja novih rejona razmeštaja tačno utvrditi:
- mobilizacijsko zborište RJ
- objekte za smeštaj ljudstva i MTS
- objekte za razmeštaj minsko-eksplozivnih sredstava i goriva
- sagledati bezbedonosnu situaciju u novim rejonima razmeštaja i potrebe za obezbeđenje
istih
- uspostaviti kontakt sa organima vlasti na teritoriji.
4. Dana 17. 03. 1992. godine u vremenu od 10,00 – 12,00 časova u Domu JNA Knin K-da
korpusa izvršiće pripremu za izviđanje. Potčinjene k-de uputiće svoje predstavnike koji su
obavezni da prisustvuju pripremi.
5. U toku izviđanja preduzeti sve mjere marševskog i borbenog osiguranja i biti u gotovosti
za borbu sa ubačenim DTG neprijatelja.
6. Izviđanje završiti najkasnije do 25. 03. 1992. godine.
7. Nakon završenog izviđanja, a najkasnije do 27. 03. 1992. godine podnijeti detaljan
pismeni izveštaj o izvršenom zadatku.
Predložiti mjere koje treba preduzeti u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za realizaciju
ovog zadatka.
SK/MT
Za K O M A N D A N T-a
general-major
Ratko Mladić
M.P.601 M.P.602
M.P.603
Dostaviti:
- 11. mtbr,604 1. mtbr, 221. mtbr, 180. mtbr, 9. map, 557. mpoap, 271. larp PVO,605 594.
inžp

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 7., kut. 11.

601
 Okrugli pečat: Komanda 9. korpusa.
602
 Prijemni pečat: Brzojav MAHUNA br. 1688, primljen 14. 3. 1992. u 11,20; obrađen u 11,40; predan u
11,40 sati.
603
 Okrugli pečat: 1. odeljak SCV 332. puka veze.
604
 U izvorniku precrtano.
605
 U izvorniku precrtano.

260
105
1992., ožujak 14.
[Benkovac]
Izvješće komandanta 3. brigade TO RSK o ubojstvu troje civila hrvatske nacionalnosti u
Zemuniku Gornjem

ODOBRAVAM
KOMANDANT
potpukovnik
Pavao Samardžić
Pov. broj 113-10
VANREDNI IZVEŠTAJ

1.- Ubistvo civilnih osoba u s. Gornji Zemunik dogodio se 11. 03. 1992. g. oko 17,00
časova.
2.- 3. brTO Benkovac.
3.- Ubistvo žena hrvatskog porijekla.
4.- Poginule su 3 žene: Brkić Kata, Brkić Marija i Brkić Kata.
5.- Ubistvo se dogodilo u Gornjem Zemuniku tako što je v/o Marčić Bože Stevo iz sastava
3/3. bTO po osnovu svog iskaza k-diru čete pucao na žene iz automatske, na jednu u
dvorištu, a na dve u kući.
6.- Po iskazu osumnjičenog Marčić Steve uzrok ubistva je osveta za njegovog zeta koji je
navodno uhapšen i ubijen.
7.- Poginule su: Brkić Kata, Brkić Marija i Brkić Kata iz s. Gornji Zemunik, o istima bližih
podataka nemamo.
- v/o Marčić Bože Stevo iz s. Smokovića, rođen 1963. g. i nalazi se u sastavu 1. voda 3/3.
bTO.
8.- Po dobijanju informacija da mu je zet uhapšen i ubijen u revoltu, a radi osvete zeta
otišao je u deo Gornjeg Zemunika, gdje su živjele 3 Brkićke i pucajući iz AP usmrtio ih.
- ova tri ubistva osumnjičeni je priznao usmenom izjavom komandiru čete Subotić Stevi,
odmah po izvršenju dela.
- osumnjičeni je pritvoren i protiv njega se vodi istražni postupak.
- što se tiče ubistva civilnih lica 2 /dva/ u s. Zemuniku Gornjem i 4 /četiri/ u s. Škabrnja o
njima nemamo podataka ko ih je izvršio i sa kakvim motivom.
KOMANDANT
potpukovnik
Pavao Samardžić, [v. r.]
M.P.606

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 5008.
606
 Prijemni pečat: Brzojav primljen 14. 3. 1992. u 9,10; obrađen u 9,15; predan u 9,20 sati.

261
106
1992., ožujak 15.
[Benkovac]
Dopuna izvješća o ubojstvima civila hrvatske nacionalnosti u mjestima Zemunik Gornji i
Škabrnja, koju je Komanda 3. brigade TO RSK uputila Komandi 9. korpusa JNA

KOMANDA 3. BRIGADE TO
Str. pov. br. 113-11607
15. 03. 1992. g.