Sie sind auf Seite 1von 3

c.

Xaùc ñònh heä soá dòch chænh


Vaán ñeà phöùc taïp nhaát trong thieát keá boä truyeàn baùnh raêng laø choïn heä soá dòch
chænh ñoái vôùi baùnh daãn x1, baùnh bò daãn x2 vaø toång heä soá dòch chænh xt. x1, x2 vaø xt löïa
choïn theo caùc chæ tieâu veà khaû naêng laøm vieäc, khi naâng cao chæ tieâu khaû naêng laøm vieäc
naøy thì laøm giaûm chæ tieâu khaùc.
Khi soá raêng z1 vaø z2 lôùn thì dòch chænh ít aûnh höôûng.
Theo baûng 6.1 ñeà nghò caùc giaù trò x1 vaø x2 ñoái vôùi caùc baùnh raêng truï thaúng,
nghieâng vaø chöõ V.

Baûng 6.2 ñeà nghò caùc giaù trò lôùn nhaát cuûa x1, x2 töø ñieàu kieän naâng cao ñoä beàn
moûi tieáp xuùc, ñoä beàn uoán vaø ñaûm baûo ñoä beàn uoán ñeàu giöõa baùnh daãn vaø bò daãn ñöôïc
cheá taïo töø moät vaät lieäu, ñoä beàn moøn cao nhaát vaø choáng dính. Khi dòch chænh vôùi xt > 0
khoâng hieäu quaû ñoái vôùi raêng truï nghieâng. Coù theå choïn x1 = 0,3 vaø x2=-0,3.
Ñoái voái baùnh raêng truï nghieâng ñeå ñaûm baûo khoaûng caùch truïc theo tieâu chuaån ta coù
theå thay ñoåi goùc nghieâng raêng β.
Trong tröôøng hôïp toång quaùt heä soá dòch chænh nhoû nhaát xaùc ñònh theo coâng thöùc:
z sin 2 α t
x min = h*l − h*a −
2 cos β
Khi β = 0 vaø αt = α = 200; hl*=ha* = 1 thì xmin= 1 – 0,85z.
Neáu aw > a, ñeå xaùc ñònh x1 vaø x2 söû duïng caùc bieåu thöùc sau:
  z − z1 
 x1 = 0,5 x t − 2 y ;
  zt 

x
 2 = x t − x 1

Ví duï: Xaùc ñònh heä soá dòch chænh cho boä truyeàn baùnh raêng truï raêng thaúng vôùi m = 4
mm, z1 = 18, z2 = 54 vaø khoaûng caùch truïc aw= 148. Xaùc dònh ñöôøng kính caùc baùnh
raêng.
1. Xaùc ñònh khoaûng caùch truïc theo ñöôøng kính voøng chia:
m(z1 + z2 ) 4(18 + 54)
a= = = 144 mm
2 2
2. Goùc bieân daïng α = 200.
3. Goùc aên khôùp αw xaùc ñònh theo coâng thöùc:
a 144
cos α w = cos α = cos 200 = 0,91429
aw 148
α w = 23054'
4. Xaùc ñònh toång heä soá dòch chænh theo coâng thöùc:
zt (invα w − invα) 72(inv 23054'− inv 200 )
xt = =
2tgα 2tg 200
72(0,026062 − 0,014909inv 200 )
= = 1,1
2.0,364
trong ñoù invα = tgα - α
5. Xaùc ñònh heä soá dòch taâm y:
a w − a 148 − 144
y= = =1
m 4
6. Xaùc ñònh heä soá giaûm ñænh raêng:
∆y = xt – y = 1,1 – 1 = 0,1
7. Xaùc ñònh heä soá dòch chænh theo caùc coâng thöùc sau:
  z −z   36 
 x1 = 0,5 x t − 2 1 y  = 0,51,1 − .1 = 0,3
  zt   72 

 x 2 = x t − x1 = 1,1 − 0,3 = 0,8
8. Kieåm tra khoaûng caùch truïc khi tính ñeán heä soá dòch chænh:
Aw = (0,5zt + y)m = (0,5.72 + 1)a = 148 mm.