Sie sind auf Seite 1von 56

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì

* á¼¹กÓ˹´กÒÃÈÖกÉÒ
* â¤Ã§ÊÃéÒ§ËÅÑกÊÙµÃ
* à·Õºâ͹˹èÇÂกÔµ

µÔ´µèÍÊͺ¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁ â·Ã. 02-3180054-5 µèÍ 1048-55, 02-3108269

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 103
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
English

Freshman Year
First Semester Sem.Cr. Second Semester Sem.Cr.
**HIS1001 Western Civilization **ENG2002 English Interpretative Reading 3
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 **ENG2402
**ENG2901
English Paragraph Writing
Mythological Background in Literature
3
3
PHI1000 Principles for Living in a Society **ENL2002 Introduction to Linguistics 3
PHI1001
PHI1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy
} Select one 3 …………...
…………...
1 Major Elective
1 Minor
3
3
**SOC1003 Introduction to Sociology and Anthropology 3 Total 18
THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 Junior Year
LIS1001 Information and Technology for Searching 2 First Semester Sem.Cr.
**ENG1001 Basic English Sentences and Essential **ENG3401 English Essay and Summary Writing 3
Vocabulary in Daily Life 3 …………..... 3 Major Elective 9
Total 17 …………..... 2 Minor 6
Second Semester Sem.Cr.
Total 18
ART1003 Art Appreciation
MSA1003 Music Appreciation } Select one 2
**ENG3301
Second Semester
English Reading for Analysis
Sem.Cr.
3
**ECO1003 General Economics
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology }
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality 3
…………....
Select one 3 …………....
3 Major Elective
2 Minor

Senior Year
Total
9
6
18

THA1002 Introduction to Thai Literature 3 First Semester Sem.Cr.


……....... Mathematics or Science 3 **ENG4401 Feature and Letter Writing in English 3
**ENG1002 English Sentences and Vocabulary in ………….... 4 Major Elective 12
General Use 3 ………….... 1 Minor 3
**ENG2101 English Pronunciation 3 Total 18
Total 20 Second Semester Sem.Cr.
Sophomore Year ………….... 3 Free Elective 9
First Semester Sem.Cr. Total 9
**ENG2001 English Reading for Comprehension 3 Total for 4 years 139
**ENG2102 Controlled Conversation in English 3
**ENG2401 English Sentences and Short Paragraphs 3
**ENG2601 Introduction to English and
American Literatures 3
**ENL2001 Introduction to Language 3
…………... 2 Major Elective 6
Total 21

104 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
Thai

Freshman Year
First Semester Sem.Cr. Second Semester Sem.Cr.
**HIS1001 Western Civilization THA3102 Analysis of Thai Structure 3
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 THA3212
…………
Thai Masterpieces
2 Major Elective
3
6
PHI1000 Principles for Living in a Society …………. Minor 3
PHI1001
PHI1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy } Select one 3 ………… Foreign Language 4 or Foreign Language 2 3

Junior Year
Total 18
**SOC1003 Introduction to Sociology and Anthropology 3
THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 First Semester Sem.Cr.
LIS1001 Information and Technology for Searching 2 THA3211 Literary Criticism 3
……....... Foreign Language 1 3 **THA4102 The Thai Language for Communication Arts 3
Total 17 *THA4106 Language and Thought 3
Second Semester Sem.Cr. ………… 2 Major Elective 6
ART1003 Art Appreciation …………. 2 Minor 6
MSA1003
**ECO1003
Music Appreciation
General Economics
} Select one 2
Second Semester
Total 21
Sem.Cr.
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology }
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
Select one 3

3
*THA4107

THA4201
………….
Thai Language in Thai Socioculture
Contexts
Contemporary Literature
3 Major Elective
3
3
9
THA1002 Introduction to Thai Literature 3 …………. 2 Minor 6
THA2101 Introduction to Writing 3 Total 21
……....... Mathematics or Science 3 Senior Year
……....... Foreign Language 2 3 First Semester Sem.Cr.
Total THA4210
20 Literature of Thai Society 3
Sophomore Year …………. 3 Major Elective 9
First Semester Sem.Cr. …………. Minor 3
THA2105 Introduction to Reading 3 Total 15
*THA2107 Introduction to Speaking and Listening 3 Second Semester Sem.Cr.
*THA2108 Thai Linguistics 3 …………. 3 Free Elective 9
…………. 2 Major Elective 6 Total 9
…………. Foreign Language 3 or Foreign Language 1 3 Total for 4 years 139
Total 18

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 105
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
History

Freshman Year Second Semester Sem.Cr.


First Semester Sem.Cr. HIS2202 Thai History II 3
**HIS1001 Western Civilization HIS3501 History of Europe I 3
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 HIS4601
…………
History of Modern East Asia
1 Major Elective
3
3
PHI1000 Principles for Living in a Society Select ………… 1 Minor 3
PHI1001
PHI1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy
} one 3 .............. Foreign Language 4 or Foreign Language 2 3
Total 18
**SOC1003 Introduction to Sociology and Anthropology 3 Junior Year
THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 First Semester Sem.Cr.
LIS1001 Information and Technology for Searching 2 HIS3502 History of Europe II 3
……....... Foreign Language 1 3 HIS4802 History of Latin America in the Twentieth
Total 17 Century 3
Second Semester Sem.Cr. HIS4905 History of Modern Middle East 3
ART1003 Art Appreciation …………. 2 Major Elective 6
MSA1003 Music Appreciation } Select one 2
…………. 1 Minor 3
**ECO1003 General Economics Total 18
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
} Select
one 3

3
Second Semester
HIS4005 Contemporary World
HIS4104 Historiography
HIS4803 History of the United States
Sem.Cr.
3
3

THA1002 Introduction to Thai Literature 3 in the Twentieth Century 3


……....... Mathematics or Science 3 …………. 2 Major Elective 6
……....... Foreign Language 2 3 …………. 1 Minor 3
Total 17 Total 18
Sophomore Year Senior Year
First Semester Sem.Cr. First Semester Sem.Cr.
HIS2201 Thai History I 3 …………. 3 Major Elective 9
HIS3300 Historical Survey of Southeast Asia 3 …………. 2 Minor 6
HIS3401 History of South Asia 3 …………. 1 Free Elective 3
…………. 1 Major Elective 3 Total 18
…………. 1 Minor 3 Second Semester Sem.Cr.
…………. Foreign Language 3 or Foreign Language 1 3 …………. 3 Major Elective 9
Total 18 …………. 2 Free Elective 6
Total 15
Total for 4 years 139

106 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
French

Freshman Year
First Semester Sem.Cr. Second Semeste Sem.Cr.
**HIS1001 Western Civilization **FRE2012 (FRE2002) French for Communication 4 3
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 FRE2201
FRE2701
French Reading Comprehension 1
Readings in French Civilization 1
3
3
PHI1000 Principles for Living in a Society ………… 2 Major Elective 6
PHI1001
PHI1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy
} Select one 3 ………… 1 Minor
Total 18
3

**SOC1003 Introduction to Sociology and Anthropology 3 Junior Year


THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 First Semester Sem.Cr.
LIS1001 Information and Technology for Searching 2 **FRE3011 (FRE3001) French for Communication 5 3
**FRE1011 (FRE1001) French for Communication 1 3 FRE3203 Writing French 1 3
Total 17 …………. 2 Major Elective 6
Second Semester Sem.Cr. …………. 1 Minor 3
ART1003 Art Appreciation
MSA1003 Music Appreciation } Select one 2
Second Semester
Total 15
Sem.Cr.
**ECO1003 General Economics **FRE3012 (FRE3002) French for Communication 6 3
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology }
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
Select one 3

3
FRE3102 French Listening Comprehension 1
FRE3105 French Oral Expression 1
………….
………….
1 Major Elective
2 Minor
3
3
3
6
THA1002 Introduction to Thai Literature 3 Total 18
……....... Mathematics or Science 3 Senior Year
**FRE1012 (FRE1002) French for Communication 2 3 First Semester Sem.Cr.
Total 17
**FRE4011 (FRE4001) French for Communication 7 3
Sophomore Year …………. 3 Major Elective 9
First Semester Sem.Cr. …………. 2 Minor 6
**FRE2011 (FRE2001) French for Communication 3 3 Total 18
FRE2101 French Pronunciation 3 Second Semester Sem.Cr.
FRE2501 A Brief Survey of French Literature 3 **FRE4012 (FRE4002) French for Communication 8 3
FRE2901 Introduction to French Linguistics 3 …………. 2 Major Elective 6
……....... 2 Major Elective 6 …………. 3 Free Elective 9
Total 18 Total 18
Total for 4 years 139

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 107
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
German

Freshman Year
First Semester Sem.Cr. Second Semester Sem.Cr.
**HIS1001 Western Civilization
Select one 3 **GER2012 (GER2002) German for Communication 4 3
**HIS1002 Eastern Civilization
**HIS1201 Foundations of Thai Culture
} GER2102
GER2401
German Reading Comprehension 1
Introduction to German Literature Select
3
PHI1000 Principles for Living in a Society }
PHI1001
PHI1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy
} GER2501
Select one 3 …………
…………
German Culture History
2 Major Elective
1 Minor
one 3
6
3
**SOC1003 Introduction to Sociology and Anthropology 3
Total 18
THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3
LIS1001 Information and Technology for Searching 2
Junior Year
First Semester Sem.Cr.
**GER1011 (GER1001) German for Communication 3
**GER3011 (GER3001) German for Communication 5 3
Total 17
GER3505 Germany,Austria and Switzerland Today 3
Second Semester Sem.Cr.
…………. 3 Major Elective 9
ART1003 Art Appreciation
MSA1003 Music Appreciation } Select one 2 …………. 1 Minor 3
Total 18
**ECO1003 General Economics
Second Semester Sem.Cr.
LAW1004 Introduction to Law
**PSY1001 General Psychology
POL1100 Introduction to Political Science
**RAM1000 Knowledge and Morality
} Select one 3 **GER3012

3
………….
………….
(GER3002) German for Communication 6 3
4 Major Elective
1 Minor
12

Total 18
3
THA1002 Introduction to Thai Literature 3
……....... Mathematics or Science 3
Senior Year
First Semester Sem.Cr.
**GER1012 (GER1002) German for Communication 2 3
**GER4011 (GER4001) German for Communication 7 3
…………. 1 Major Elective 3
…………. 3 Major Elective 9
(ÊÓËÃѺ¼Ùé·ÕèäÁèÁÕ¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ á¹Ð¹ÓãËéàÃÕ¹
…………. 2 Minor 6
GER1101 German Pronunciation)
Total 18
Total 20
Second Semester Sem.Cr.
Sophomore Year
**GER4012 (GER4002) German for Communication 8 3
First Semester Sem.Cr.
…………. 3 Free Elective 9
**GER2011 (GER2001) German for Communication 3 3
Total 12
GER2101 German Listening and Speaking 1 3
Total for 4 years 139
GER2103 Writing German 1 3
GER2601 Introduction to German Linguistics 3
………… 1 Major Elective 3
…………. 1 Minor 3
Total 18

108 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
Philosophy

Freshman Year
First Semester Sem.Cr. Second Semester Sem.Cr.
**HIS1001 Western Civilization PHI2005 Introduction to Symbolic Logic 3
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 PHI2305
PHI3301
Medieval Western Philosophy
Modern Western Philosophy 1
3
3
PHI1000 Principles for Living in a Society PHI4204 Thai Philosophy 3
PHI1001
PHI1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy
} Select one 3 …………
…….......
1 Minor
Foreign Language 4 Foreign Language 2 3
3

**SOC1003 Introduction to Sociology and Anthropology 3 Total 18


THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 Junior Year
LIS1001 Information and Technology for Searching 2 First Semester Sem.Cr.
……....... Foreign Language 1 3 PHI4304 Metaphysics 3
Total 17 **PHI4309 (PHI2304) Epistemology 3
Second Semester Sem.Cr. …………. 2 Major Elective 6
ART1003 Art Appreciation
MSA1003 Music Appreciation
} Select one 2 …………. 2 Minor 6
Total 18
**ECO1003 General Economics Second Semester Sem.Cr.
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
} Select one 3

3
PHI3306 Ethics
**PHI3307 Aesthetics
…………. 3 Major Elective
3
3
9
…………. 1 Minor 3
THA1002 Introduction to Thai Literature 3 Total 18
……....... Mathematics or Science 3 Senior Year
……....... Foreign Language 2 3 First Semester Sem.Cr.
**PHI1002 (PHI1005) Logic
PHI1007 Reasoning } Select one 3 …………. 6 Major Elective 18
Total 18
Total 20 Second Semester Sem.Cr.
Sophomore Year …………. 1 Major Elective 3
First Semester Sem.Cr. …………. 3 Free Elective 9
PHI2203 Ancient Indian Philosophy 3 Total 12
PHI2303 Ancient Western Philosophy 3 Total for 4 years 139
PHI3103 Theravada Buddhist Philosophy 3
…………. 2 Minor 6
……....... Foreign Language 3 Foreign Language 1 3
Total 18

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 109
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
Sociology and Anthropology (Plan 1)

Freshman Year
First Semester Sem.Cr. SOC2033 Social and Cultural Change 3
**HIS1001 Western Civilization SOC2043 Demography 3
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 …………
…….......
1 Minor
Foreign Language 4 or Foreign Language 2
3
3
PHI1000 Principles for Living in a Society Total 18
PHI1001
PHI1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy
} Select
one 3
Junior Year
First Semester Sem.Cr.
**SOC1003 Introduction to Sociology and Anthropology 3 ANT3027 Minority Groups 3
THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 SOC3074 Sociology of Education 3
LIS1001 Information and Technology for Searching 2 SOC3076 Sociology of Religion 3
……....... Foreign Language 1 3 **SOC3083 Social Organization 3
SOC3091 Research Methodology in Social Sciences 3
Total 17 …………. 1 Minor 3
Second Semester Sem.Cr. Total 18
ART1003 Art Appreciation
MSA1003 Music Appreciation
} Select one 2 Second Semester
ANT3013 Physical Anthropology
Sem.Cr.
3
**ECO1003 General Economics **ANT3050 Societies and Cultures in Southeast
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology }
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
Select one 3

3
Asia
ANT3057 Thai Society and Culture
ANT4053 Global Culture
SOC4077 Political Sociology
3
3
3
3
THA1002 Introduction to Thai Literature 3 …………. 1 Minor 3
……....... Mathematics or Science 3 Total 18
ANT1013 Introduction to Anthropology 3 Senior Year
……....... Foreign Language 2 3 First Semester Sem.Cr.
Total ANT4078
20 Culture and Economics Behavior 3
**SOC4083 Sociological and Anthropological Theory 3
Sophomore Year SOC4095 Seminar in Sociology and Anthropology 3
First Semester Sem.Cr. …………. 2 Major Elective 6
**ANT2013 Introduction to Archaeology 3 …………. 1 Minor 3
SOC2065 Social Problems 3 Total 18
SOC2066 Rural Sociology 3 Second Semester Sem.Cr.
SOC2067 Urban Sociology 3 …………. 1 Minor 3
…………. 1 Minor 3 …………. 3 Free Elective 9
……....... Foreign Language 3 or Foreign Language 1 3 Total 12
Total 18 Total for 4 years 139
Second Semester Sem.Cr.
ANT2029 Culture and Personality 3
ANT2078 Family and Kinships 3

110 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
Sociology and Anthropology (Plan 2)

Freshman Year
First Semester Sem.Cr. SOC2033 Social and Cultural Change 3
**HIS1001 Western Civilization SOC2043 Demography 3
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 …………
…….......
1 Minor
Foreign Language 4 or Foreign Language 1
3
3
PHI1000 Principles for Living in a Society Total 18
PHI1001
PHI1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy
} Select one 3

SOC2063
Junior Year
First Semester
Introduction to Social Work
Sem.Cr.
3
**SOC1003 Introduction to Sociology and Anthropology 3
THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 SOC3035 Community Development 3
LIS1001 Information and Technology for Searching 2 SOC3067 Sociology of Aging 3
……....... Foreign Language 1 3 **SOC3083 Social Organization 3
Total 17 SOC3091 Research Methodology in Social Sciences 3
Second Semester Sem.Cr. …………. 1 Minor 3
Total 18
ART1003 Art Appreciation
MSA1003 Music Appreciation } Select one 2 Second Semester
**ANT3050 Societies and Cultures in Southeast
Sem.Cr.
**ECO1003 General Economics
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology }
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
Select one 3

3
Asia
ANT3057 Thai Society and Culture
ANT4053 Global Culture
SOC4033 Sociology of Development
3
3
3
3
SOC4068 Applied Sociology in Development Program 3
THA1002 Introduction to Thai Literature 3 …………. 1 Minor 3
……....... Mathematics or Science 3 Total 18
ANT1013 Introduction to Anthropology 3 Senior Year
……....... Foreign Language 2 3 First Semester Sem.Cr.
Total 20
SOC4034 Social Policy and Planning 3
Sophomore Year **SOC4083 Sociological and Anthropological Theory 3
First Semester Sem.Cr. SOC4096 Special Problems in Social
SOC2044
SOC2065
Human Ecology
Social Problems
3 Development
3 SOC4098 Special Problems in Social Work
}
Select
one 3
SOC2066 Rural Sociology 3 …………. 2 Major Elective 6
SOC2067 Urban Sociology 3 …………. 1 Minor 3
…………. 1 Minor 3 Total 18
……........ Foreign Language 3 or Foreign Language 1 3 Second Semester Sem.Cr.
Total 18 …………. 1 Minor 3
Second Semester Sem.Cr. …………. 3 Free Elective 9
ANT2029 Culture and Personality 3 Total 12
ANT2078 Family and Kinships 3 Total for 4 years 139

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 111
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
Information and Library Science

Freshman Year
First Semester Sem.Cr. Second Semester Sem.Cr.
**HIS1001
**HIS1002
**HIS1201
Western Civilization
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 LIS2206
**LIS2207
…….......
Principles of Programming Language
Database Design and Creation
2 Major Elective
3
3
6
PHI1000 Principles for Living in a Society
PHI1001
PHI1003
**SOC1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy } Select
one
Introduction to Sociology and Anthropology 3
3
…………
…….......
2 Minor
Foreign Language 2
6
3
Total 21
THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 Junior Year
LIS1001 Information and Technology for Searching 2 First Semester Sem.Cr.
**ENG1001 Basic English Sentences and Essential LIS3102 Management of Information Agencies 3
Vocabulary in Daily Life 3 *LIS3108 English for Infornation Scientists 3
**LIS2100 Principles of Information Science 3 ……....... 2 Major Elective 6
Total 20 …………. 2 Minor 6
Second Semester Sem.Cr. Total 18
ART1003 Art Appreciation Second Semester Sem.Cr.
MSA1003 Music Appreciation } Select one 2
**LIS3103 (LIS3236) Information Retrieval
**ECO1003 General Economics
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
} Select one 3

3
………….
………….
and Storage
2 Major Elective
3 Free Elective
Total 18
3
6
9

THA1002 Introduction to Thai Literature 3 Senior Year


……....... Mathematics or Science 3 First Semester Sem.Cr.
**ENG1002 English Sentences and Vocabulary in LIS4016 Research in Information Science 3
General Use 3 …………. 4 Major Elective 12
LIS2202 Technology for Information Management 3 Total 15
Total 20 Second Semester Sem.Cr.
Sophomore Year *LIS4209 Professional Practicum in the Library
First Semester Sem.Cr. and Information Science 6
LIS2101 Principles of Communication for
Total 6
Information Scientists 3
LIS2103 Users and Information Sevices 3 Total for 4 years 139
LIS2104 Principles of Information Organization 3
……....... 1 Major Elective 3
……....... 2 Minor 6
……....... Foreign Language 1 3
Total 2118

112 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
Spanish

Freshman Year
First Semester Sem.Cr. Second Semester Sem.Cr.
**HIS1001 Western Civilization **SPN2012 (SPN2002) Spanish for Communication 4 3
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 ...………
…………
3 Major
1 Minor
9
3
PHI1000 Principles for Living in a Society ……....... 1 Free Elective 3
PHI1001
PHI1003
**SOC1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy } Select one 3

Introduction to Sociology and Anthropology 3


3 Junior Year
First Semester
Total 18

Sem.Cr.
THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 **SPN3011 (SPN3001) Spanish for Communication 5 3
LIS1001 Information and Technology for Searching 2 …………. 4 Major 12
**SPN1011 (SPN1001) Spanish for Communication 1 3 …………. 1 Minor 3
Total 17 Total 18
Second Semester Sem.Cr. Second Semester Sem.Cr.
ART1003 Art Appreciation
MSA1003 Music Appreciation
} Select one 2 **SPN3012
………….
(SPN3002) Spanish for Communication 6 3
4 Major 12
**ECO1003 General Economics …………. 1 Minor 3
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology }
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
Select one 3

3 **SPN4011
Senior Year
First Semester
Total 18

Sem.Cr.
(SPN4001) Spanish for Communication 7 3
THA1002 Introduction to Thai Literature 3 …………. 4 Major 12
……....... Mathematics or Science 3 …………. 1 Minor 3
**SPN1012 (SPN1002) Spanish for Communication 2 3 Total 18
……....... 1 Free Elective 3 Second Semester Sem.Cr.
Total 20 **SPN4012 (SPN4002) Spanish for Communication 8 3
Sophomore Year …………. 3 Major 9
First Semester Sem.Cr. …………. 1 Minor 3
**SPN2011 (SPN2001) Spanish for Communication 3 3 Total 15
……........ 2 Major 6 Total for 4 years 139
…………. 1 Minor 3
……........ 1 Free Elective 3
Total 15

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 113
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
Russian

Freshman Year
First Semester Sem.Cr. Second Semester Sem.Cr.
**HIS1001 Western Civilization **RUS2012 (RUS2002) Russian for Communicaton 4 3
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 RUS3101 Reading in Russian 1
………… 3 Major Elective
3
9
PHI1000 Principles for Living in a Society ………… 1 Minor 3
PHI1001
PHI1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy } Select one 3
Junior Year
First Semester
Total 18

Sem.Cr.
**SOC1003 Introduction to Sociology and Anthropology 3
THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 **RUS3011 (RUS3001) Russian for Communicaton 5 3
LIS1001 Information and Technology for Searching 2 RUS3103 Writing in Russian 1 3
**RUS1011 (RUS1001) Russian for Communicaton 1 3 …………. 3 Major Elective 9
Total 17 …………. 1 Minor 3
Second Semester Sem.Cr. Total 18
ART1003 Art Appreciation Second Semester Sem.Cr.
MSA1003 Music Appreciation } Select one 2 **RUS3012 (RUS3002) Russian for Communicaton 6 3
RUS3501 History of Russian Literature Select one 3
**ECO1003 General Economics }
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
} Select one 3

3
RUS3701 Russian Language and Culture
…………. 3 Major Elective
…………. 1 Minor
Total 18
9
3

THA1002 Introduction to Thai Literature 3 Senior Year


……....... Mathematics or Science 3 First Semester Sem.Cr.
**RUS1012 (RUS1002) Russian for Communicaton 2 3 **RUS4011 (RUS4001) Russian for Communicaton 7 3
Total RUS3901 Russian Morphology
17
Sophomore Year RUS4902 Russian Syntax }Select one 3

First Semester Sem.Cr. …………. 3 Major Elective 9


**RUS2011 (RUS2001) Russian for Communicaton 3 3 …………. 2 Minor 6
Total 21
RUS2101 Listening and Speaking in Russian 1 3
Second Semester Sem.Cr.
RUS2901 Introduction to Russian Linguistics Select
RUS2902 Russian Phonetics and Phonology one 3} RUS4012 (RUS4002) Russian for Communicaton 8
…………. 3 Free Elective
3
9
……....... 2 Major Elective 6
Total 12
…………. 1 Minor 3
Total for 4 years 139
Total 18

114 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
Chinese

Freshman Year Junior Year


First Semester Sem.Cr. First Semester Sem.Cr.
**HIS1001 Western Civilization
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 **CHI3101
**CHI3109
**CHI3401
Intermediate Chinese 1
(CHI3105) Chinese Translation 1
Business Chinese 1
3
3
3
PHI1000 Principles for Living in a Society …………. 2 Major (CHI3xxx) 6
PHI1001
PHI1003
**SOC1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy } Select one 3 ………….
Introduction to Sociology and Anthropology 3
………….
1 Minor
1 Free Elective
3
3
Total 21
THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3
Second Semester Sem.Cr.
LIS1001 Information and Technology for Searching 2
**CHI1001 Chinese 1 3 **CHI3102 Intermediate Chinese 2 3
Total 17 CHI3107 Reading Chinese Newspaper 3
Second Semester Sem.Cr. **CHI3303 Chinese Culture Readings 3
ART1003 Art Appreciation …………. 1 Major (CHI3xxx) 3
MSA1003 Music Appreciation } Select one 2 …………. 1 Major (CHI4xxx) 3
**ECO1003 General Economics …………. 1 Minor 3
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology }
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
Select one 3

3 **CHI4101
Senior Year
First Semester
Advanced Chinese 1
Total 18

Sem.Cr.
3
THA1002 Introduction to Thai Literature 3 **CHI4201 Chinese Literature 1 3
……....... Mathematics or Science 3 **CHI4302 Selected Reading Passages
**CHI1002 Chinese 2 3 in Social Science 3
Total 17 …………. 1 Major (CHI4xxx) 3
Sophomore Year …………. 1 Minor 3
First Semester Sem.Cr. …………. 1 Free Elective 3
**CHI2001 Chinese 3 3 Total 18
CHI2101 Chinese Listening and Speaking 1 3 Second Semester Sem.Cr.
…………. 2 Major (CHI2xxx) 6 **CHI4102 Advanced Chinese 2 3
…………. 1 Minor 3 **CHI4106 (CHI4104) Advanced Chinese Writing 3
…………. 1 Free Elective 3 …………. 2 Major (CHI4xxx) 6
Total 18 Total 12
Second Semester Sem.Cr. Total for 4 years 139
**CHI2002 Chinese 4 3
**CHI3103 Modern Chinese Structure 3
CHI3104 Chinese Listening and Speaking 2 3
…………. 1 Major (CHI3xxx) 3
…………. 2 Minor 6
Total 18

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 115
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
History for Tourism

Freshman Year
First Semester Sem.Cr. Second Semester Sem.Cr.
**HIS1001 Western Civilization HIT2401 Sukhothai Studies for Tourism 3
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 HIT3103
………….
Museum Studies
2 Major (facultative)
3
3
PHI1000 Principles for Living in a Society ………… 1 Minor 3
PHI1001
PHI1003
**SOC1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy } Select
one
Introduction to Sociology and Anthropology 3
3
…………. Foreign Language 4

Junior Year
Total 18
3

THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 First Semester Sem.Cr.


LIS1001 Information and Technology for Searching 2 HIT2402 Lanna Studies for Tourism 3
…………. Foreign Language 1 3 HIT3202 Thai Local History and Culture for Tourism 3
Total 17 …………. Foreign Language (for Guide 1) 3
Second Semester Sem.Cr. …………. 2 Major (facultative) 6
ART1003 Art Appreciation …………. 1 Minor 3
MSA1003 Music Appreciation } Select one 2 Total 18
**ECO1003 General Economics Second Semester Sem.Cr.
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology }
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
Select one 3

3
HIT3304

HIT3402
………….
Historical Tourist Attractions and Ancient
Monuments in Thailand
Ayutthaya Studies for Tourism
Foreign Language (for Guide 2)
3
3
3
THA1002 Introduction to Thai Literature 3 …………. 2 Major (facultative) 6
……....... Mathematics or Science 3 …………. 1 Minor 3
…………. Foreign Language 2 3 Total 18
Total 17 Senior Year
Sophomore Year First Semester Sem.Cr.
First Semester Sem.Cr. HIT4403 Bangkok Studies for Tourism 3
HIT2101 Archaeology and the Study of Thai History 3 …………. 4 Major (facultative) 12
HIT2201 Thai History and Culture for Tourism 3 …………. 2 Minor 6
HIT2301 History of Art in Thailand 3 Total 21
…………. 1 Major (facultative) 3 Second Semester Sem.Cr.
…………. 1 Minor 3 …………. 1 Major (facultative) 3
…………. Foreign Language 3 3 …………. 3 Free Elective 9
Total 18 Total 12
Total for 4 years 139

116 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
FACULTY OF HUMANITIES
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Arts
Japanese

Freshman Year Second Semester Sem.Cr.


First Semester Sem.Cr. **JPN2012 (JPN2002) Basic Japanese 4 3
**HIS1001 Western Civilization **JPN2112 (JPN1102) Japanese Listening
**HIS1002
**HIS1201
Eastern Civilization
Foundations of Thai Culture
} Select one 3 and Speaking 2
*JPN2131 Basic Japanese Reading
**JPN2141 (JPN3105) Basic Japanese Writing
3
3
3
PHI1000 Principles for Living in a Society ………… 1 Major Elective 3
PHI1001
PHI1003
**SOC1003
Culture and Religion
Introduction to Philosophy } Select one 3 …………. 1 Minor
Introduction to Sociology and Anthropology 3 Junior Year
Total 18
3

THA1001 Structure of Thai and Its Usage 3 First Semester Sem.Cr.


LIS1001 Information and Technology for Searching 2 **JPN3111 (JPN3101) Intermediate Japanese 1 3
**JPN1011 (JPN1001) Basic Japanese 1 3 **JPN3121 (JPN2101) Intermediate Japanese
*JPN1211 Japanese Culture 3 Communication 1 3
Total 20 **JPN3211 (JPN4201) Japanese Literature 3
Second Semester Sem.Cr. ………… 1 Major Elective 3
ART1003 Art Appreciation …………. 2 Minor 6
MSA1003 Music Appreciation } Select one 2
Second Semester
Total 18
Sem.Cr.
**ECO1003 General Economics
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**RAM1000
Introduction to Law
General Psychology }
Introduction to Political Science
Knowledge and Morality
**JPN3112 (JPN3102) Intermediate Japanese 2
Select one 3 **JPN3131 (JPN3103) Intermediate Japanese Reading 1 3
**JPN3141 (JPN3106) Intermediate Japanese Writing
………… 1 Major Elective
3 …………. 1 Minor
3

3
3
3
THA1002 Introduction to Thai Literature 3 Total 15
……....... Mathematics or Science 3 Senior Year
**JPN1012 (JPN1002) Basic Japanese 2 3 First Semester Sem.Cr.
*JPN1111 Japanese Pronunciation 3 **JPN4111 (JPN4101) Intermediate-Advanced Japanese 3
Total 20 **JPN4121 (JPN2102) Intermediate Japanese
Sophomore Year Communication 2 3
First Semester Sem.Cr. **JPN4131 (JPN3104) Intermediate Japanese Reading 2 3
**JPN2011 (JPN2001) Basic Japanese 3 3 ………… 1 Major Elective 3
…………. 1 Free Elective 3
**JPN2111 (JPN1101) Japanese Listening
Total 15
and Speaking 1 3 Second Semester Sem.Cr.
JPN2201 Japanese Studies 3 **JPN4141 (JPN4104) Japanese Report Writing 3
…………. 1 Major Elective 3 *JPN4211 The Masterpieces of Japanese Literature 3
…………. 2 Minor 6 ………… 1 Major Elective 3
Total 18 …………. 2 Free Elective 6
Total 15
Total for 4 years 139

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 117
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì
ª×Íè »ÃÔ--Ò (ÀÒÉÒä·Â) ÈÔÅ»ÈÒʵúѳ±Ôµ (ÈÈ.º.)
ª×Íè »ÃÔ--Ò (ÀÒÉÒÍѧกÄÉ) Bachelor’s Degree in Arts Program (B.A.)

â¤Ã§ÊÃéÒ§ËÅÑกÊÙµÃ
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì à»Ô´Ê͹ 13 ÊÒ¢ÒÇÔªÒ ¤×Í
(1) ÀÒÉÒÍѧกÄÉ (English) (8) ÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃìáÅкÃóÒÃÑกÉÈÒʵÃì
(2) ÀÒÉÒä·Â (Thai) (Information and Library Science)
(3) »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì (History) (9) ÀÒÉÒÊ໹ (Spanish)
(4) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ (French) (10) ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ (Russian)
(5) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ (German) (11) ÀÒÉÒ¨Õ¹ (Chinese)
(6) »ÃѪ-Ò (Philosophy) (12) »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç (History for Tourism)
(7) Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ (13) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ (Japanese)
(Sociology and Anthropology)
â¤Ã§ÊÃéÒ§ËÅÑกÊٵà ¨Ó¹Ç¹Ë¹èÇÂกÔµµÅÍ´ËÅÑกÊٵà 139 ˹èÇÂกÔµ
1. ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» 40 ˹èÇÂกÔµ
- กÅØÁè ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐ/ËÃ×ͤ³ÔµÈÒʵÃì 3 ˹èÇÂกÔµ
- กÅØèÁÇÔªÒÊѧ¤ÁÈÒʵÃì 9 ˹èÇÂกÔµ
- กÅØÁè ÇÔªÒÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì 10 ˹èÇÂกÔµ
- กÅØèÁÇÔªÒÀÒÉÒ 18 ˹èÇÂกÔµ
ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È¾×¹é °Ò¹ 12 ˹èÇÂกÔµ
ÀÒÉÒä·Â 6 ˹èÇÂกÔµ
2. ËÁÇ´ÇÔªÒàÍก 72 ˹èÇÂกÔµ
3. ËÁÇ´ÇÔªÒâ· 18 ˹èÇÂกÔµ
4. ËÁÇ´ÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ 9 ˹èÇÂกÔµ
* ËÁÒ¶֧ กÃкǹÇÔªÒ·Õàè »Ô´ãËÁèã¹ËÅÑกÊÙµÃ
** ËÁÒ¶֧ กÃкǹÇÔªÒ·ÕÁè กÕ ÒûÃѺ»Ãاáกéä¢
ËÅÑกàก³±ìกÒÃŧ·ÐàºÕ¹àÃÕ¹
¹ÑกÈÖกÉÒ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì ŧ·ÐàºÕ¹àÃÕ¹ãËéà»ç¹ä»µÒÁ¢éͺѧ¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧ ÇèÒ´éÇÂกÒÃÈÖกÉÒªÑé¹»ÃÔ--ÒµÃÕ
¾.È. 2560 ¢éÍ 13 ´Ñ§¹Õé
1. ¹ÑกÈÖกÉÒ¨Ðŧ·ÐàºÕ¹àÃÕ¹ã¹ÀÒ¤กÒÃÈÖกÉÒ»กµÔä´éäÁè¹éÍÂกÇèÒ 9 ˹èÇÂกÔµ áÅÐäÁèàกÔ¹ 22 ˹èÇÂกÔµ
2. ¹ÑกÈÖกÉÒ¨Ðŧ·ÐàºÕ¹àÃÕ¹ÀҤĴÙÃé͹ä´éäÁèàกÔ¹ 9 ˹èÇÂกÔµ
3. ÊÓËÃѺ¼Ùáé ¨é§¨ºã¹ÀÒ¤àÃÕ¹¹Ñ¹é æ ÍÒ¨¢Í͹ØÁµÑ ¨Ô Òก¤³º´ÕËÃ×ͼٷé äèÕ ´éÃºÑ ÁͺËÁÒ¨Òก¤³º´Õã¹กÒÃŧ·ÐàºÕ¹àกÔ¹กÇèÒ
àก³±ì·ÕèกÓ˹´ä´é
1. ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑÇè ä» 40 ˹èÇÂกÔµ »ÃÐกͺ´éÇÂกÃкǹÇÔªÒ
- กÅØÁè ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐ/ËÃ×ͤ³ÔµÈÒʵÃì (Science & Mathematics) 3 ˹èÇÂกÔµ
ãËéàÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒã¹¢éÍ ก) ËÃ×Í ¢éÍ ¢) 1 กÃкǹÇÔªÒ
ก) ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒʵÃì (Mathematics) ˹èÇÂกÔµ
INT1005 Ãкº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìàº×Íé §µé¹ Introduction to Computer Systems 3
MTH1003 ¤³ÔµÈÒʵÃì¾¹é× °Ò¹ Basic Mathematics 3
**STA1003 ʶԵàÔ º×Íé §µé¹ Introduction to Statistics 3
ËÃ×ÍàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã¹ËÁÇ´ INT, MTH, STA ·Õè¹Ñºà»ç¹ÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹ä´é

118 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
¢) ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì (Science) ˹èÇÂกÔµ
AGR1003 กÒÃàกɵÃàº×Íé §µé¹ Introduction to Agriculture 3
BIO1001 ªÕÇÇÔ·ÂÒàº×Íé §µé¹ Introduction to Biology 3
CMS1003 à¤ÁÕàº×Íé §µé¹ Introduction to Chemistry 3
PHY1001 ¿ÔÊกÔ Êìàº×Íé §µé¹ Introduction to Physics 3
SCI1003 ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¾¹é× °Ò¹ Basic Science 3
ËÃ×ÍàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã¹ËÁÇ´ BIO, CMS, PHY ·Õè¹Ñºà»ç¹ÇÔªÒ¾×¹é °Ò¹ä´é
- กÅØÁè ÇÔªÒÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì (Humanities) 10 ˹èÇÂกÔµ
ART1003 ÈÔÅ»ÇÔ¨กÑ É³ì Art Appreciation àÅ×ÍกàÃÕ¹ 1 ÇÔªÒ 2
MSA1003 ´¹µÃÕÇ¨Ô กÑ É³ì Music Appreciation }
**HIS1001 ÍÒøÃÃÁµÐÇѹµก Western Civilization
**HIS1002
**HIS1201
ÍÒøÃÃÁµÐÇѹÍÍก Eastern Civilization
¾×¹é °Ò¹ÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â Foundations of Thai Culture
} àÅ×ÍกàÃÕ¹ 1 ÇÔªÒ 3

PHI1000 ËÅÑกกÒôÓçªÕÇµÔ ã¹Êѧ¤Á Principles for Living in a Society


PHI1001
PHI1003
ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐÈÒÊ¹Ò Culture and Religion
»ÃѪ-Òàº×Íé §µé¹ Introduction to Philosophy
} àÅ×ÍกàÃÕ¹ 1 ÇÔªÒ 3

LIS1001 ÊÒÃʹà·ÈáÅÐà·¤â¹âÅÂÕà¾×Íè กÒä鹤ÇéÒ Information and Technology for Searching 2


- กÅØÁè ÇÔªÒÊѧ¤ÁÈÒʵÃì (Social Science) 9 ˹èÇÂกÔµ
**RAM1000 ¤ÇÒÁÃÙ¤é ¤èÙ ³Ø ¸ÃÃÁ Knowledge and Morality 3
**ECO1003 àÈÃÉ°ÈÒʵÃì·ÇèÑ ä» General Economics
LAW1004
**PSY1001
POL1100
**SOC1003
¨ÔµÇÔ·ÂÒ·ÑÇè ä» General Psychology
ÃÑ°ÈÒʵÃì·ÇèÑ ä» Introduction to Political Science
}
¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺก®ËÁÒ·ÑÇè ä» Introduction to Law àÅ×ÍกàÃÕ¹ 1 ÇÔªÒ

Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒàº×Íé §µé¹ Introduction to Sociology and Anthropology


3

3
-กÅØÁè ÇÔªÒÀÒÉÒ 18 ˹èÇÂกÔµ »ÃÐกͺ´éÇÂ
- ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È¾×¹é °Ò¹ (Foreign Language) 12 ˹èÇÂกÔµ
- ÀÒÉÒä·Â (Thai Language) 6 ˹èÇÂกÔµ
ÊÓËÃѺÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È¾×¹é °Ò¹ ¹ÑกÈÖกÉÒÊÒÁÒöàÅ×ÍกàÃÕ¹¢éÍ ก) ËÃ×Í ¢éÍ ¢) ¢éÍã´¢éÍ˹֧è ÂกàÇé¹
ÊÒ¢ÒÇÔªÒÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃìáÅкÃóÒÃÑกÉìÈÒʵÃì ãËéàÃÕ¹ÀÒÉÒÍѧกÄÉ 6 ˹èÇÂกÔµ ´Ñ§¹Õé **ENG1001 áÅÐ**ENG1002
áÅÐàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È¾×¹é °Ò¹ÀÒÉÒã´ÀÒÉÒ˹֧è ã¹¢éÍ ¢) ÍÕก 1 ÀÒÉÒ (6 ˹èÇÂกÔµ)
ก) ¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒã´ÀÒÉÒ˹֧è ÀÒÉÒÅÐ 4 กÃкǹÇÔªÒµèÍà¹×Íè §กѹ (กÃкǹÇÔªÒÅÐ 3 ˹èÇÂกÔµ) ´Ñ§µèÍ仹Õé
ÀÒÉÒÍѧกÄÉ Ë¹èÇÂกÔµ
**ENG1001 »ÃÐâ¤ÀÒÉÒÍѧกÄÉ¾×¹é °Ò¹áÅÐÈѾ·ì¨Óà»ç¹ã¹ªÕÇµÔ »ÃШÓÇѹ
Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life 3
**ENG1002 »ÃÐâ¤ÀÒÉÒÍѧกÄÉáÅÐÈѾ·ì·ÇèÑ ä» English Sentences and Vocabulary in General Use 3
**ENG2001 กÒÃÍèÒ¹àÍÒ¤ÇÒÁÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Reading for Comprehension 3
**ENG2002 กÒÃÍèÒ¹µÕ¤ÇÒÁÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Interpretative Reading 3
**ENG2101 กÒÃÍÍกàÊÕ§ÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Pronunciation 3
**ENG2102 กÒÃʹ·¹ÒÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÅÑกɳзÕกè Ó˹´ãËé Controlled Conversation in English 3
**ENG2401 กÒÃà¢Õ¹»ÃÐâ¤áÅÐ͹Øà©·ÀÒÉÒÍѧกÄÉÊѹé æ English Sentences and Short Paragraphs 3
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ
**FRE1011 (FRE1001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 French for Communication 1 3
**FRE1012 (FRE1002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 French for Communication 2 3
**FRE2011 (FRE2001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 French for Communication 3 3
**FRE2012 (FRE2002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 French for Communication 4 3
ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ
**GER1011 (GER1001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 German for Communication 1 3
**GER1012 (GER1002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 German for Communication 2 3
**GER2011 (GER2001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 German for Communication 3 3
**GER2012 (GER2002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 German for Communication 4 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 119
ÀÒÉÒÊ໹
**SPN1011 (SPN1001) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 Spanish for Communication 1 3
**SPN1012 (SPN1002) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 Spanish for Communication 2 3
**SPN2011 (SPN2001) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 Spanish for Communication 3 3
**SPN2012 (SPN2002) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 Spanish for Communication 4 3
ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂ
**RUS1011 (RUS1001) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 Russian for Communication 1 3
**RUS1012 (RUS1002) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 Russian for Communication 2 3
**RUS2011 (RUS2001) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 Russian for Communication 3 3
**RUS2012 (RUS2002) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 Russian for Communication 4 3
ÀÒÉÒ-Õè»Øè¹
**JPN1011 (JPN1001) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ 1 Basic Japanese 1 3
**JPN1012 (JPN1002) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ 2 Basic Japanese 2 3
**JPN2011 (JPN2001) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ 3 Basic Japanese 3 3
**JPN2012 (JPN2002) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ 4 Basic Japanese 4 3
ÀÒÉÒ¨Õ¹
**CHI1001 ÀÒÉÒ¨Õ¹ 1 Chinese 1 3
**CHI1002 ÀÒÉÒ¨Õ¹ 2 Chinese 2 3
**CHI2001 ÀÒÉÒ¨Õ¹ 3 Chinese 3 3
**CHI2002 ÀÒÉÒ¨Õ¹ 4 Chinese 4 3
ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ
MAL1001 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¾¹é× °Ò¹ 1 Fundamental Malay 1 3
MAL1002 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¾¹é× °Ò¹ 2 Fundamental Malay 2 3
MAL2001 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¾¹é× °Ò¹ 3 Fundamental Malay 3 3
MAL2002 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¾¹é× °Ò¹ 4 Fundamental Malay 4 3
ÀÒÉÒกÃÕก
**GRK1011(GRK1001) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 Greek for Communication 1 3
**GRK1012(GRK1002) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 Greek for Communication 2 3
**GRK2011(GRK2001) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 Greek for Communication 3 3
**GRK2012(GRK2002) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 Greek for Communication 4 3
ÀÒÉÒà¢ÁÃ
KHM1001 ÀÒÉÒà¢ÁÃ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Khmer 1 3
KHM1002 ÀÒÉÒà¢ÁÃ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Khmer 2 3
KHM2001 ÀÒÉÒà¢ÁÃ¾×¹é °Ò¹ 3 Fundamental Khmer 3 3
KHM2002 ÀÒÉÒà¢ÁÃ¾×¹é °Ò¹ 4 Fundamental Khmer 4 3
ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ
**MMR1011(MMR1001) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Myanmar 1 3
**MMR1012(MMR1002) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Myanmar 2 3
**MMR2011(MMR2001) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 3 Fundamental Myanmar 3 3
**MMR2012(MMR2002) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 4 Fundamental Myanmar 4 3
ÀÒÉÒÅÒÇ
LAO1001 ÀÒÉÒÅÒÇ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Lao 1 3
LAO1002 ÀÒÉÒÅÒÇ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Lao 2 3
LAO2001 ÀÒÉÒÅÒÇ¾×¹é °Ò¹ 3 Fundamental Lao 3 3
LAO2002 ÀÒÉÒÅÒÇ¾×¹é °Ò¹ 4 Fundamental Lao 4 3
ÀÒÉÒàÇÕ´¹ÒÁ
VNM1001 ÀÒÉÒàÇÕ´¹ÒÁ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Vietnamese 1 3
VNM1002 ÀÒÉÒàÇÕ´¹ÒÁ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Vietnamese 2 3
VNM2001 ÀÒÉÒàÇÕ´¹ÒÁ¾×¹é °Ò¹ 3 Fundamental Vietnamese 3 3
VNM2002 ÀÒÉÒàÇÕ´¹ÒÁ¾×¹é °Ò¹ 4 Fundamental Vietnamese 4 3

120 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
ÀÒÉÒàกÒËÅÕ
KOR1001 ÀÒÉÒàกÒËÅÕ¾¹é× °Ò¹ 1 Fundamental Korean 1 3
KOR1002 ÀÒÉÒàกÒËÅÕ¾¹é× °Ò¹ 2 Fundamental Korean 2 3
KOR2001 ÀÒÉÒàกÒËÅÕ¾¹é× °Ò¹ 3 Fundamental Korean 3 3
KOR2002 ÀÒÉÒàกÒËÅÕ¾¹é× °Ò¹ 4 Fundamental Korean 4 3
ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ
**HIN1001 ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ¾¹é× °Ò¹ 1 Fundamental Hindi 1 3
**HIN1002 ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ¾¹é× °Ò¹ 2 Fundamental Hindi 2 3
**HIN2001 ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ¾¹é× °Ò¹ 3 Fundamental Hindi 3 3
**HIN2002 ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ¾¹é× °Ò¹ 4 Fundamental Hindi 4 3
ÀÒÉÒÍÒËÃѺ
ARA1001 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Arabic 1 3
ARA1002 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Arabic 2 3
ARA2001 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¾×¹é °Ò¹ 3 Fundamental Arabic 3 3
ARA2002 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¾×¹é °Ò¹ 4 Fundamental Arabic 4 3
ÀÒÉÒâ»ÃµØàกÊ
**POR1011(POR1001) ÀÒÉÒâ»ÃµØàกÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 Portuguese for Communication 1 3
**POR1012(POR1002) ÀÒÉÒâ»ÃµØàกÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 Portuguese for Communication 2 3
**POR2011(POR2001) ÀÒÉÒâ»ÃµØàกÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 Portuguese for Communication 3 3
**POR2012(POR2002) ÀÒÉÒâ»ÃµØàกÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 Portuguese for Communication 4 3
ÀÒÉÒÊѹÊกĵ
**SKT1001(SKT2101) ÀÒÉÒÊѹÊกĵ 1 Sanskrit 1 3
**SKT1002(SKT3101) ÀÒÉÒÊѹÊกĵ 2 Sanskrit 2 3
*SKT2001 ÀÒÉÒÊѹÊกĵ 3 Sanskrit 3 3
*SKT2002 ÀÒÉÒÊѹÊกĵ 4 Sanskrit 4 3
ËÁÒÂà赯 ¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒÍѧกÄÉ µéͧàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ
ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ µéͧàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ
FRE1011 (FRE1001), FRE1012 (FRE1002), FRE2011(FRE2001) , FRE2012 (FRE2002)
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ µéͧàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ
GER1011 (GER1001), GER1012 (GER1002), GER2011 (GER2001), GER2012 (GER2002)
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃìáÅкÃóÒÃÑกÉÈÒʵÃìµéͧàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ
ENG1001, ENG1002, áÅÐÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È¾×¹é °Ò¹ÀÒÉÒã´ÀÒÉÒ˹֧è ã¹¢éÍ ¢) ÍÕก 1 ÀÒÉÒ
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒÊ໹ µéͧàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ
SPN1011 (SPN1001), SPN1012 (SPN1002), SPN2011 (SPN2001), SPN2012 (SPN2002)
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒÃÑÊà«Õ µéͧàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ
RUS1011 (RUS1001), RUS1012 (RUS1002), RUS2011 (RUS2001), RUS2012 (RUS2002)
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒ¨Õ¹ µéͧàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ
CHI1001, CHI1002, CHI2001, CHI2002
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍก»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃìà¾×èÍกÒ÷èͧà·ÕèÂÇàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·ÈÀÒÉÒã´ÀÒÉÒ˹Öè§ ´Ñ§¹Õé
CHI1001, CHI1002, CHI2001, CHI2002
ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002
FRE1011 (FRE1001), FRE1012 (FRE1002), FRE2011(FRE2001), FRE2012 (FRE2002)
GER1011 (GER1001), GER1012 (GER1002), GER2011 (GER2001), GER2012 (GER2002)
RUS1011 (RUS1001), RUS1012 (RUS1002), RUS2011 (RUS2001), RUS2012 (RUS2002)
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒ-Õè»Øè¹ µéͧàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ
JPN1011 (JPN1001), JPN1012 (JPN1002), JPN2011 (JPN2001), JPN2012 (JPN2002)
¢) ¹ÑกÈÖกÉÒÊÒÁÒöàÅ×ÍกàÃÕ¹กÅØÁè ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È¾×¹é °Ò¹ä´é 2 ÀÒÉÒ ÀÒÉÒÅÐ 2 กÃкǹÇÔªÒ (6 ˹èÇÂกÔµ) µèÍà¹×Íè §กѹ ´Ñ§¹Õé
ÀÒÉÒÍѧกÄÉ Ë¹èÇÂกÔµ
**ENG1001 »ÃÐâ¤ÀÒÉÒÍѧกÄÉ¾×¹é °Ò¹áÅÐÈѾ·ì¨Óà»ç¹ã¹ªÕÇµÔ »ÃШÓÇѹ
Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life 3
**ENG1002 »ÃÐâ¤ÀÒÉÒÍѧกÄÉáÅÐÈѾ·ì·ÇèÑ ä» English Sentences and Vocabulary in General Use 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 121
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ Ë¹èÇÂกÔµ
**FRE1011 (FRE1001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 French for Communication 1 3
**FRE1012 (FRE1002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 French for Communication 2 3
ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ
**GER1011 (GER1001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 German for Communication 1 3
**GER1012 (GER1002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 German for Communication 2 3
ÀÒÉÒÊ໹
**SPN1011(SPN1001) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 Spanish for Communication 1 3
**SPN1012(SPN1002) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 Spanish for Communication 2 3
ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂ
**RUS1011(RUS1001) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 Russian for Communication 1 3
**RUS1012(RUS1002) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 Russian for Communication 2 3
ÀÒÉÒ-Õè»Øè¹
**JPN1011(JPN1001) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ 1 Basic Japanese 1 3
**JPN1012(JPN1002) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ 2 Basic Japanese 2 3
ÀÒÉÒ¨Õ¹
**CHI1001 ÀÒÉÒ¨Õ¹ 1 Chinese 1 3
**CHI1002 ÀÒÉÒ¨Õ¹ 2 Chinese 2 3
ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ
MAL1001 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¾¹é× °Ò¹ 1 Fundamental Malay 1 3
MAL1002 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¾¹é× °Ò¹ 2 Fundamental Malay 2 3
ÀÒÉÒกÃÕก
**GRK1011(GRK1001) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 Greek for Communication 1 3
**GRK1012(GRK1002) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 Greek for Communication 2 3
ÀÒÉÒà¢ÁÃ
KHM1001 ÀÒÉÒà¢ÁÃ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Khmer 1 3
KHM1002 ÀÒÉÒà¢ÁÃ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Khmer 2 3
ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ
**MMR1011(MMR1001) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Myanmar 1 3
**MMR1012(MMR1002) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Myanmar 2 3
ÀÒÉÒÅÒÇ
LAO1001 ÀÒÉÒÅÒÇ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Lao 1 3
LAO1002 ÀÒÉÒÅÒÇ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Lao 2 3
ÀÒÉÒàÇÕ´¹ÒÁ
VNM1001 ÀÒÉÒàÇÕ´¹ÒÁ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Vietnamese 1 3
VNM1002 ÀÒÉÒàÇÕ´¹ÒÁ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Vietnamese 2 3
ÀÒÉÒàกÒËÅÕ
KOR1001 ÀÒÉÒàกÒËÅÕ¾¹é× °Ò¹ 1 Fundamental Korean 1 3
KOR1002 ÀÒÉÒàกÒËÅÕ¾¹é× °Ò¹ 2 Fundamental Korean 2 3
ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ
**HIN1001 ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ¾¹é× °Ò¹ 1 Fundamental Hindi 1 3
**HIN1002 ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ¾¹é× °Ò¹ 2 Fundamental Hindi 2 3
ÀÒÉÒÍÒËÃѺ
ARA1001 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Arabic 1 3
ARA1002 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Arabic 2 3
ÀÒÉÒâ»ÃµØàกÊ
**POR1011(POR1001) ÀÒÉÒâ»ÃµØàกÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 Portuguese for Communication 1 3
**POR1012(POR1002) ÀÒÉÒâ»ÃµØàกÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 Portuguese for Communication 2 3
ÀÒÉÒÊѹÊกĵ
**SKT1001(SKT2101) ÀÒÉÒÊѹÊกĵ 1 Sanskrit 1 3
**SKT1002(SKT3101) ÀÒÉÒÊѹÊกĵ 2 Sanskrit 2 3

122 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
ÀÒÉÒºÒÅÕ
**PAL1001(PAL2101) ÀÒÉÒºÒÅÕ 1 Pali 1 3
**PAL1002(PAL3101) ÀÒÉÒºÒÅÕ 2 Pali 2 3
กÅØÁè ÇÔªÒÀÒÉÒä·Â 6 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
THA1001 ÅÑกɳÐáÅÐกÒÃãªéÀÒÉÒä·Â Structure of Thai and Its Usage 3
THA1002 ¤ÇÒÁÃÙ·é ÇèÑ ä»·Ò§ÇÃó¤´Õä·Â Introduction to Thai Literature 3
2. ËÁÇ´ÇÔªÒàÍก 72 ˹èÇÂกÔµ
2.1 ÇÔªÒàÍกÀÒÉÒÍѧกÄÉ 72 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 33 ˹èÇÂกÔµ ä´éáกè
**ENG2101 กÒÃÍÍกàÊÕ§ÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Pronunciation 3
**ENG2102 กÒÃʹ·¹ÒÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÅÑกɳзÕกè Ó˹´ãËé Controlled Conversation in English 3
**ENG2401 กÒÃà¢Õ¹»ÃÐâ¤áÅÐ͹Øà©·ÀÒÉÒÍѧกÄÉÊѹé æ English Sentences and Short Paragraphs 3
**ENG2402 กÒÃà¢Õ¹͹Øà©·ÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Paragraph Writing 3
**ENG2601 ¤ÇÒÁÃÙéàº×éͧµé¹ã¹àÃ×èͧÇÃó¤´ÕÍѧกÄÉáÅÐÇÃó¤´ÕÍàÁÃÔกѹ
Introduction to English and American Literature 3
**ENG2901 à·¾¹ÔÂÒÂÍѹà»ç¹¾×¹é °Ò¹¢Í§ÇÃó¤´Õ Mythological Background in Literature 3
**ENG3301 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì English Reading for Analysis 3
**ENG3401 กÒÃà¢Õ¹¤ÇÒÁàÃÕ§áÅÐÂèͤÇÒÁÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Essay and Summary Writing 3
**ENG4401 กÒÃà¢Õ¹º·áÊ´§¤ÇÒÁàËç¹áÅШ´ËÁÒÂÀÒÉÒÍѧกÄÉ Feature and Letter Writing in English 3
**ENL2001 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺÀÒÉÒ Introduction to Language 3
**ENL2002 ÀÒÉÒÈÒʵÃìàº×Íé §µé¹ Introduction to Linguistics 3
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 39 ˹èÇÂกÔµ
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒÍѧกÄÉ·Øก¤¹µéͧàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§ æ ¨Ó¹Ç¹ 39 ˹èÇÂกÔµ áµè·Ñ駹Õéµéͧà»ç¹กÃкǹÇÔªÒã¹
ÃдѺ 3000 - 4999 äÁè¹Íé ÂกÇèÒ 18 ˹èÇÂกÔµ â´Âà¹é¹Ë¹Ñกã¹ËÁÇ´ã´ËÁÇ´Ë¹Ö§è ´Ñ§µèÍ仹Õé
(1) ÇÔªÒàÍกàÅ×ÍกÀÒÉÒÍѧกÄÉ·ÑÇè ä» 39 ˹èÇÂกÔµ
ก. ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÃÕ¹ÇÔªÒã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÈÒʵÃì·Õèà»Ô´Ê͹ã¹ÀÒ¤ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉáÅÐÀÒÉÒÈÒʵÃì ¨Ó¹Ç¹ 9 ˹èÇÂกÔµ
â´ÂàÅ×Íก¨ÒกกÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
˹èÇÂกÔµ
**ENL2003 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹·Ò§ÊÑ·ÈÒʵÃìáÅÐÊÑ·ÇÔ·ÂÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ
Introduction to English Phonetics and Phonology 3
**ENL2101 â¤Ã§ÊÃéÒ§ÀÒÉÒÍѧกÄÉ The Structure of English 3
**ENL3103 ÇÒกÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Syntax 3
**ENL3104 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹·Ò§ÍÃöÈÒʵÃì Introduction to Semantics 3
ENL3603 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìà»ÃÕºµèÒ§ÀÒÉÒÍѧกÄÉกѺÀÒÉÒä·Â Contrastive Analysis of English and Thai 3
ENL4603 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢Íé ¼Ô´¾ÅÒ´ã¹กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒÍѧกÄÉ Miscue Analysis in Reading English 3
¢. áÅÐàÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒ·Õàè »Ô´Ê͹ã¹ÀÒ¤ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉáÅÐÀÒÉÒÈÒʵÃìã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ·ÑÇè ä» (ENGx0xx -
ENGx5xx) ËÁÇ´ÇÔªÒÇÃó¤´Õ (ENGx6xx-ENGx9xx) ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÈÒʵÃì (ENLxxxx) ËÃ×ÍËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ੾ÒдéÒ¹
(ENSxxxx) ੾ÒÐËÁÇ´ã´ËÁÇ´Ë¹Ö§è ¨Ó¹Ç¹ 30 ˹èÇÂกÔµ ËÃ×Í 2 ËÁÇ´ÃÇÁกѹ¨Ó¹Ç¹ 30 ˹èÇÂกÔµ
(2) ÇÔªÒàÍกàÅ×ÍกÇÃó¤´Õ 39 ˹èÇÂกÔµ
ก. àÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÇÃó¤´Õ (ENGX6XX-ENGX9XX) ·Õèà»Ô´Ê͹ã¹ÀÒ¤ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉáÅÐÀÒÉÒÈÒʵÃì
¨Ó¹Ç¹ 24 ˹èÇÂกÔµ áÅÐ
¢. àÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒã¹ËÁÇ´Í×è¹ËÃ×ÍËÁÇ´ÇÔªÒÇÃó¤´Õ·Õèà»Ô´Ê͹ã¹ÀÒ¤ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉáÅÐÀÒÉÒÈÒʵÃì¨Ó¹Ç¹
15 ˹èÇÂกÔµ â´Âµéͧà»ç¹กÃкǹÇÔªÒã¹ÃдѺ 3000 - 4999
(3) ÇÔªÒàÍกàÅ×ÍกÀÒÉÒÈÒʵÃì 39 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ก. àÃÕ¹ÇԪҺѧ¤Ñº 9 ˹èÇÂกÔµ ´Ñ§µèÍ仹Õé
**ENL2003 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹·Ò§ÊÑ·ÈÒʵÃìáÅÐÊÑ·ÇÔ·ÂÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ
Introduction to English Phonetics and Phonology 3
**ENL3103 ÇÒกÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Syntax 3
**ENL3104 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹·Ò§ÍÃöÈÒʵÃì Introduction to Semantics 3
¢. àÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã¹ËÁÇ´ÀÒÉÒÈÒʵÃì (ENLxxxx) à¾ÔèÁÍÕก 30 ˹èÇÂกÔµ â´Âµéͧà»ç¹กÃкǹÇÔªÒã¹ÃдѺ
3000 - 4999 äÁè¹Íé ÂกÇèÒ 15 ˹èÇÂกÔµ

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 123
(4) ÇÔªÒàÍกàÅ×ÍกÀÒÉÒÍѧกÄÉ੾ÒдéÒ¹ 39 ˹èÇÂกÔµ
ก. àÃÕ¹ÇԪҺѧ¤Ñº 9 ˹èÇÂกÔµ ´Ñ§µèÍ仹Õé ˹èÇÂกÔµ
**ENS3201 ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹กÒÃÊÁѤçҹ English in Job Applications
**ENS3202
ENS3101
ÀÒÉÒÍѧกÄÉ·Õãè ªéã¹ÊÓ¹Ñก§Ò¹ English in Office work }
ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì English in the Field of Science
àÅ×ÍกàÃÕ¹ 1 ÇÔªÒ 3

ENS3102
ENS3103
**ENS3104
ENS3105
ENS3106
**ENS3403
ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒʵÃì English in the Field of Economics

ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢Ò¹ÔµÈÔ ÒʵÃì English in the Field of Law


ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢ÒÈÖกÉÒÈÒʵÃì English in the Field of Education
ÀÒÉÒÍѧกÄÉÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì English for Guides
¢. àÃÕ¹ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 30 ˹èÇÂกÔµ ãËéàÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ੾ÒдéÒ¹ (ENSXXXX) ã¹ÃдѺ
}
ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢ÒºÃÔËÒøØÃกÔ¨ English in the Field of Business Administration àÅ×ÍกàÃÕ¹
ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢ÒÃÑ°ÈÒʵÃì English in the Field of Political Science 1 ÇÔªÒ 3

3000 - 4999 ¨Ó¹Ç¹ 10 ÇÔªÒ (¹ÑกÈÖกÉÒ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃìàÅ×ÍกàÃÕ¹ ENS3101 - ENS3106 ä´éà¾Õ§ÇÔªÒà´ÕÂÇà·èҹѹé )


ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ·ÑèÇä»
1) ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹กÒþٴ
ENG2101 กÒÃÍÍกàÊÕ§ÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Pronunciation 3
ENG2102 กÒÃʹ·¹ÒÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÅÑกɳзÕกè Ó˹´ãËé Controlled Conversations in English 3
ENG3101 กÒÃʹ·¹ÒÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹àÃ×Íè §·ÑÇè æä» General Conversation in English 3
ENG4101 กÒÃÍÀÔ»ÃÒÂáÅÐกÒÃกÅèÒÇÊع·Ã¾¨¹ìÀÒÉÒÍѧกÄÉ
Formal Discussion and Speech in English 3
2) ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹กÒÿѧ
ENG3201 กÒÿѧÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠1 English Listening for Comprehension I 3
ENG4201 กÒÿѧÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠2 English Listening for Comprehension II 3
3) ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹กÒÃÍèÒ¹
ENG3301 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì English Reading for Analysis 3
ENG4301 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè ¤ÇÒÁ«Òº«Ö§é English Reading for Appreciation 3
4) ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹กÒÃà¢Õ¹
ENG2401 กÒÃà¢Õ¹»ÃÐâ¤áÅÐ͹Øà©·ÀÒÉÒÍѧกÄÉÊѹé æ English Sentences and Short Paragraphs 3
ENG2402 กÒÃà¢Õ¹͹Øà©·ÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Paragraph Writing 3
ENG3401 กÒÃà¢Õ¹¤ÇÒÁàÃÕ§áÅÐÂèͤÇÒÁÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Essay and Summary Writing 3
ENG4401 กÒÃà¢Õ¹º·áÊ´§¤ÇÒÁàËç¹áÅШ´ËÁÒÂÀÒÉÒÍѧกÄÉ Feature and Letter Writing in English 3
ENG4402 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒÍѧกÄÉẺÊÃéÒ§ÊÃäìàº×éͧµé¹ Introduction to English Creative Writing 3
ËÁÇ´ÇÔªÒÇÃó¤´Õ
1) ÇÃó¤´Õ꤄ กÄÉáÅÐÍàÁÃÔก¹Ñ
ENG2601 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹ã¹àÃ×Íè §ÇÃó¤´Õ꤄ กÄÉáÅÐÍàÁÃÔก¹Ñ
Introduction to English and American Literature 3
ENG3601 ÃéÍÂáกéÇÍѧกÄÉáÅÐÍàÁÃÔก¹Ñ »ÃÐàÀ·¾ÃóÒáÅкÃÃÂÒÂ
Descriptive and Narrative Prose 3
ENG3602 กÇÕ¹¾Ô ¹¸ì꤄ กÄÉáÅÐÍàÁÃÔก¹Ñ English and American Poetry 3
ENG3603 àÃ×Íè §Êѹé ÍѧกÄÉáÅÐÍàÁÃÔก¹Ñ English and American Short Stories 3
ENG3604 ¹Ç¹ÔÂÒÂÍѧกÄÉáÅÐÍàÁÃÔก¹Ñ English and American Novels 3
ENG3605 ÅФÃÍѧกÄÉáÅÐÍàÁÃÔก¹Ñ English and American Drama 3
ÇÃó¤´ÕÍѧกÄÉ
ENG3702 ÇÃó¤´ÕÊÁÑÂÍÅÔ«ÒºÕ¸¹Ñ Elizabethan Literature 3
ENG3703 ÇÃó¤´Õ꤄ กÄÉÊÁѤÃÔʵìȵÇÃÃÉ·Õè 17 Seventeenth-Century English Literature 3
ENG3704 ÇÃó¤´Õ꤄ กÄÉÊÁѤÃÔʵìȵÇÃÃÉ·Õè 18 Eighteenth-Century English Literature 3
ENG3705 ÇÃó¤´Õ꤄ กÄÉÊÁÑÂâÃáÁ¹µÔก Romantic English Literature 3
ENG3706 ÇÃó¤´ÕÊÁÑÂÇÔ¤µÍàÃÕ¹áÅÐÊÁÑÂàÍç´àÇÍÃìà´Õ¹ Victorian and Edwardian Literature 3
ENG4701 ÇÃó¤´Õ꤄ กÄÉÊÁÑÂãËÁè Modern English Literature 3
ENG4702 ÇÃó¤´Õ꤄ กÄÉÃèÇÁÊÁÑ Contemporary English Literature 3

124 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
ÇÃó¤´ÕÍàÁÃÔกѹ
ENG3801 ÇÃó¤´ÕÍàÁÃÔก¹Ñ ÊÁÑÂÍÒ³Ò¹Ô¤ÁáÅÐÊÁÑÂกèÍÊÃéÒ§»ÃÐà·È
American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period 3
ENG3802 ÇÃó¤´ÕÍàÁÃÔก¹Ñ ÊÁÑÂâÃáÁ¹µÔก American Literature in the Romantic Period 3
ENG3803 ÇÃó¤´ÕÍàÁÃÔกѹÊÁÑÂÊѨ¹ÔÂÁáÅиÃÃÁªÒµÔ¹ÔÂÁ
American Literature in the Age of Realism and Naturalism 3
ENG4804 ÇÃó¤´ÕÍàÁÃÔก¹Ñ ÊÁÑÂãËÁè Modern American Literature 3
ENG4805 ÇÃó¤´ÕÍàÁÃÔก¹Ñ ÃèÇÁÊÁÑ Contemporary American Literature 3
ENG4812 ¹Ñก»Ãоѹ¸ìʵÃÕÍàÁÃÔก¹Ñ American Women Authors 3
ENG4814 ÇÃóกÃÃÁÍàÁÃÔก¹Ñ ÀÒ¤ãµé American Literature of the South 3
ÇÃó¤´ÕâÅก
ENG2901 à·¾¹ÔÂÒÂÍѹà»ç¹¾×¹é °Ò¹¢Í§ÇÃó¤´Õ Mythological Background in Literature 3
ENG3901 ÇÃóกÃÃÁÊÓËÃѺà´çก Children’s Literature 3
ENG3902 ÇÃó¤´ÕÂâØ Ã» European Literature 3
ENG4901 ÇÃóกÃÃÁ¢Í§¹Ñกà¢Õ¹ÃÒ§ÇÑÅâ¹àºÅ Selected Works of Nobel Prize Authors 3
ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÈÒʵÃì
ENL2001 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺÀÒÉÒ Introduction to Language 3
ENL2002 ÀÒÉÒÈÒʵÃìàº×Íé §µé¹ Introduction to Linguistics 3
ENL2003 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹·Ò§ÊÑ·ÈÒʵÃìáÅÐÊÑ·ÇÔ·ÂÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ
Introduction to English Phonetics and Phonology 3
ENL2101 â¤Ã§ÊÃéÒ§ÀÒÉÒÍѧกÄÉ The Structure of English 3
ENL3103 ÇÒกÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Syntax 3
ENL3104 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹·Ò§ÍÃöÈÒʵÃì Introduction to Semantics 3
ENL3105 ÀÒÉÒ¶Ô¹è ã¹ÀÒÉÒÍѧกÄÉ The Dialects of English 3
ENL4103 ÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒ¤»ÃÐÇѵàÔ º×Íé §µé¹ Introduction to Historical Linguistics 3
ENL4104 »ÃÐÇѵÀÔ ÒÉÒÍѧกÄÉ History of the English Language 3
ÀÒÉÒÈÒʵÃì»ÃÐÂØกµì
ENL3502 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺÀÒÉÒÈÒʵÃì椄 ¤Á Introduction to Sociolinguistics 3
ENL3503 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺÀÒÉÒÈÒʵÃì¨µÔ ÇÔ·ÂÒ Introduction to Psycholinguistics 3
ENL3504 ÀÒÉÒÈÒʵÃì»ÃÐÂØกµìã¹กÒÃàÃÕ¹ÃÙÀé ÒÉÒ Applied Linguistics in Language Learning 3
ENL3603 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìà»ÃÕºµèÒ§ÀÒÉÒÍѧกÄÉกѺÀÒÉÒä·Â Contrastive Analysis of English and Thai 3
ENL3701 ÀÒÉÒÈÒʵÃìáÅÐกÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒÍѧกÄÉ 1 Linguistics and Reading English I 3
ENL4601 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢Íé ¼Ô´¾ÅÒ´ã¹กÒÃãªéÀÒÉÒÍѧกÄÉ Error Analysis of English Usage 3
ENL4602 ÇѨ¹»¯ÔºµÑ ÈÔ ÒʵÃì Pragmatics 3
ENL4603 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢Íé ¼Ô´¾ÅÒ´ã¹กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒÍѧกÄÉ Miscue Analysis in Reading English 3
ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ੾ÒдéÒ¹
ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒกÒõèÒ§æ
ENS3101 ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì English in the Field of Science 3
ENS3102 ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒʵÃì English in the Field of Economics 3
ENS3103 ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢ÒºÃÔËÒøØÃกÔ¨ English in the Field of Business Administration 3
ENS3104 ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢ÒÃÑ°ÈÒʵÃì English in the Field of Political Science 3
ENS3105 ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢Ò¹ÔµÈÔ ÒʵÃì English in the Field of Law 3
ENS3106 ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÊÒ¢ÒÈÖกÉÒÈÒʵÃì English in the Field of Education 3
ENS4101 ÀÒÉÒÍѧกÄÉÃдѺÊÙ§ã¹ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì Advanced English in the Field of Science 3
ÀÒÉÒÍѧกÄɸØÃกÔ¨
ENS3201 ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹กÒÃÊÁѤçҹ English in Job Applications 3
ENS3202 ÀÒÉÒÍѧกÄÉ·Õãè ªéã¹ÊÓ¹Ñก§Ò¹ English in Office Work 3
ENS3203 ÀÒÉÒÍѧกÄÉ·Ò§´éÒ¹âŨÔʵÔกÊì English for Logistics 3
ENS4201 ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹กÒÃÊÑÁÀÒɳì English in Interviewing 3
ENS4202 ÀÒÉÒÍѧกÄÉÊÓËÃѺàÅ¢Ò¹ØกÒà Secretarial English 3
ENS4203 ÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹Ê×Íè ÊÔ§è ¾ÔÁ¾ì Journalistic English 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 125
ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè กÒÃá»Å
ENS3302 (ENS3301) กÒÃá»ÅÀÒÉÒÍѧกÄÉàº×Íé §µé¹ Introduction to Translation 3
ENS4301 กÒÃá»ÅÇÃóกÃÃÁÀÒÉÒÍѧกÄÉÊÓËÃѺà´çก
Children’s English Literary Works Translation 3
ENS4302 กÒÃá»Å¢èÒÇáÅÐÊÒä´ÕÀÒÉÒÍѧกÄÉ English News and Features Translation 3
ENS4303 กÒÃá»ÅàÃ×Íè §Êѹé áÅйǹÔÂÒÂÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Short Story and Novel Translation 3
ENS4304 กÒÃá»Åº·ÀҾ¹µìáÅк·â·Ã·ÑȹìÀÒÉÒÍѧกÄÉ
English Movie and Television Script Translation 3
ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç
ENS3401 ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè âçáÃÁ English for Hotels 3
ENS3402 ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè Êè§àÊÃÔÁกÒ÷èͧà·ÕÂè Ç English for Tourism Promotion 3
ENS3403 ÀÒÉÒÍѧกÄÉÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì English for Guides 3
ENS3404 ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 1 English for Tourism I 3
ENS4401 ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 2 English for Tourism II 3
ENS4402 ÀÒÉÒÍѧกÄÉÊÓËÃѺกÒ÷èͧà·ÕÂè Çà¾×Íè ÈÖกÉÒÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â
English for Tourism in Relation to Thai Arts and Culture 3
2.2 ÇÔªÒàÍกÀÒÉÒä·Â 72 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 36 ˹èÇÂกÔµ
THA2101 ¤ÇÒÁÃÙ·é ÇèÑ ä»ã¹กÒÃà¢Õ¹ Introduction to Writing 3
THA2105 ¤ÇÒÁÃÙ·é ÇèÑ ä»ã¹กÒÃÍèÒ¹ Introduction to Reading 3
**THA2107 ¤ÇÒÁÃÙ·é ÇèÑ ä»ã¹กÒþٴáÅÐกÒÿѧ Introduction to Speaking and Listening 3
*THA2108 ÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒä·Â Thai Linguistics 3
THA3102 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìâ¤Ã§ÊÃéÒ§ÀÒÉÒä·Â Analysis of Thai Structure 3
THA3211 ÇÃó¤´ÕÇ¨Ô Òóì Literary Criticism 3
THA3212 ÇÃóกÃÃÁàÍก¢Í§ä·Â Thai Masterpieces 3
**THA4102 ÀÒÉÒä·Âà¾×Íè ÈÔÅ»ÐกÒÃÊ×Íè ÊÒà The Thai Language for Communication Arts 3
*THA4106 ÀÒÉÒกѺ¤ÇÒÁ¤Ô´ Language and Thought 3
*THA4107 ÀÒÉÒ㹺ÃÔº·Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â Thai Language in Thai Socioculture Contexts 3
THA4201 ÇÃóกÃÃÁ»Ñ¨¨Øº¹Ñ Contemporary Literature 3
THA4210 ÇÃó¤´ÕกºÑ Êѧ¤Áä·Â Literature and Thai Society 3
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 36 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹กÑ ÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก¨ÒกกÅØèÁÇÔªÒ·ÕèกÓ˹´äÇé â´ÂàÅ×ÍกàÃÕ¹ 12 กÃкǹÇÔªÒ ¨Ó¹Ç¹ 36 ˹èÂกÔµ ´Ñ§¹Õé
1. กÅØèÁà¹×éÍËÒÇÔªÒËÅÑกÀÒÉÒä·ÂáÅÐÀÒÉÒÈÒʵÃì
THA2103 ÇÔÇ²Ñ ¹ÒกÒÃ˹ѧÊ×ÍẺàÃÕ¹ÀÒÉÒä·Â Evolution of Thai Textbooks 3
THA3101 ÀÒÉÒºÒÅÕÊ¹Ñ Êกĵã¹ÀÒÉÒä·Â Influences of Pali and Sanskrit on Thai 3
THA3103 ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·Èã¹ÀÒÉÒä·Â Influences of Foreign Languages on Thai 3
*THA3108 ÀÒÉÒ¶Ô¹è ¢Í§ä·Â Thai Dialects 3
*THA3109 ÃкºàÊÕ§ã¹ÀÒÉÒä·Â Thai Phonology 3
*THA3110 ÍÑก¢ÃÇÔ¸áÕ ÅÐกÒÃãªé¤Óã¹ÀÒÉÒä·Â Thai Writing System and Word Usage 3
*THA3111 ¤ÓáÅФÇÒÁËÁÒÂã¹ÀÒÉÒä·Â Words and Meanings in Thai 3
THA4101 ÇÔDz
Ñ ¹ÒกÒâͧÀÒÉÒä·Â Evolution of the Thai Language 3
*THA4108 ÀÒÉÒµÒÁºÃÔº· ʶҹกÒóì áÅÐਵ¹Ò Language in Context, Situation and Intention 3
2. กÅØÁè à¹×Íé ËÒÇÔªÒกÒÃãªéÀÒÉÒ
THA2102 กÒþѲ¹Ò·ÑกÉÐกÒÃà¢Õ¹ Writing Skill Development 3
THA2104 »Ñ-ËÒกÒÃãªéÀÒÉÒä·Â Problems in Thai Usage 3
THA2106 ÃéÍÂกÃͧ Thai Poetry 3
THA3104 กÒÃà¢Õ¹੾ÒÐกÔ¨ Writing for Specific Purposes 3
THA3105 ÈÔÅ»ÐáÅÐกÅÇÔ¸กÕ ÒÃà¢Õ¹ Art and Techniques of Writing 3
THA3106 กÒÃÍèÒ¹à¾×Íè กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì Analytical Reading 3
THA3107 กÒÃà¢Õ¹ÇÃóกÃÃÁÊÓËÃѺà´çก Writing of Children Literature 3
*THA3112 กÒÃÍèÒ¹ÊÒä´Õ Non-Fiction Reading 3

126 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
˹èÇÂกÔµ
*THA3113 กÒÃÍèÒ¹ÇÔ¹¨Ô ÊÒÃã¹Ê×Íè Í͹äŹì Message Diagnostic Reading in Online Media 3
*THA3114 กÒþٴ੾ÒÐกÔ¨ Speaking for Specific Purposes 3
*THA3115 กÒÃÊ×Íè ÊÒâéÒÁÇѲ¹¸ÃÃÁã¹ÇÃóกÃÃÁá»Å
Cross Culture Communication in Translated Literature 3
THA4103 กÒÃà¢Õ¹ÊÒä´Õ Non-Fiction Writing 3
THA4104 กÒÃà¢Õ¹ẺÊÃéÒ§ÊÃäì Creative Writing 3
THA4105 กÒÃà¢Õ¹ÇÃóกÃÃÁÊÓËÃѺÇÑÂÃعè Writing of Literature for Adolescents 3
3. กÅØÁè à¹×Íé ËÒÇÔªÒÇÃó¤´Õ
FOL3202 ÇÃóกÃÃÁ·éͧ¶Ô¹è Regional Literature 3
THA2201 ÇÃó¤´ÕÊâØ ¢·Ñ Thai Literature of the Sukhothai Period 3
THA2202 ÇÃó¤´ÕÍÂظÂÒ Thai Literature of the Ayudhaya Period 3
THA2203 ÇÃóกÃÃÁÈÒÊ¹Ò Religious Literature 3
THA2204 ÇÃó¤´ÕÇ¨Ô กÑ É³ì Literary Appreciation 3
*THA2205 ¾Ñ²¹ÒกÒÃÇÃó¤´Õä·Â Development of Thai Literature 3
THA3201 ÇÃó¤´ÕÊÁÑÂÃѵ¹âกÊÔ¹·ÃìµÍ¹µé¹ Thai Literature of the Bangkok Period 1 3
THA3202 ÇÃó¤´ÕÊÁÑÂÃѵ¹âกÊÔ¹·ÃìÃÐÂзÕè 2 Thai Literature of the Bangkok Period 2 3
THA3203 ÇÃóกÃÃÁ¹ÔÃÒÈ Niras 3
THA3205 ÇÃóกÃÃÁกÒÃáÊ´§ Performance Literature 3
THA3206 ÇÃóกÃÃÁ¤ÓÊ͹ Didactic Literature 3
*THA3214 ÇÃóกÃÃÁ੾Òкؤ¤Å Literary Works of Different Authors 3
THA4202 ÇÃó¤´Õà»ÃÕºà·Õº Comparative Literature 3
THA4204 ÇÃóกÃÃÁËÅÕกË¹Õ Escape Literature 3
THA4205 ¹Ç¹ÔÂÒÂáÅÐàÃ×Íè §Êѹé Novels and Short Stories 3
THA4212 ÇÃó¤´ÕÊÓËÃѺÇÑÂÃعè Literature for Adolescents 3
4. กÅØèÁà¹×éÍËÒÇÔªÒÀÒÉÒáÅÐÇÃóกÃÃÁ·ÕèÊÑÁ¾Ñ¹¸ìกѺÊѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ
FOL4204 ÇÃóกÃÃÁÀÒ¤à˹×Í Northern Thai Literature 3
FOL4205 ÇÃóกÃÃÁÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ North-Eastern Thai Literature 3
FOL4206 ÇÃóกÃÃÁÀÒ¤ãµé Southern Thai Literature 3
FOL4207 ÇÃÃกÃÃÁ¾×¹é ºéÒ¹ÀÒ¤กÅÒ§ Central Thai Folk Literature 3
FOL4208 ÇÔà¤ÃÒÐËìÇÃóกÃÃÁ·éͧ¶Ôè¹àªÔ§à»ÃÕºà·Õº
Comparative Analysis of Regional Literature 3
THA4203 ªÒ´กกѺÇÃóกÃÃÁä·Â The Jataka and Thai Literary Works 3
THA4211 ÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§ÇÃóกÃÃÁµèÒ§»ÃÐà·È·ÕÁè µÕ Íè ÇÃóกÃÃÁä·Â
Influence of Foreign Literary Works on Thai Literature 3
*THA4213 ÇÃóกÃÃÁกѺกÒ÷èͧà·ÕÂè ÇàªÔ§ÇѲ¹¸ÃÃÁ Literature and Cultural Tourism 3
*THA4214 ÇÃóกÃÃÁกѺÀҾ¹µì Literature of Film 3
*THA4215 ÇÃóกÃÃÁกѺÊÔ§è áÇ´ÅéÍÁ Literature and Environment 3
2.3 ÇÔªÒàÍก»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì 72 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 36 ˹èÇÂกÔµ ä´éáกè ˹èÇÂกÔµ
HIS2201 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìä·Â 1 Thai History 1 3
HIS2202 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìä·Â 2 Thai History 2 3
HIS3300 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÍàªÕµÐÇѹÍÍกà©Õ§ãµéâ´ÂÊѧࢻ Historical Survey of Southeast Asia 3
HIS3401 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÍàªÕÂãµé History of South Asia 3
HIS3501 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÂâØ Ã» 1 History of Europe 1 3
HIS3502 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÂâØ Ã» 2 History of Europe 2 3
HIS4005 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÃÇè ÁÊÁÑ Contemporary World 3
HIS4104 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì¹¾Ô ¹¸ì Historiography 3
HIS4601 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÍàªÕµÐÇѹÍÍกÊÁÑÂãËÁè History of Modern East Asia 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 127
˹èÇÂกÔµ
HIS4802 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔกÒ㹤ÃÔʵìȵÇÃÃÉ·Õè 20
History of Latin America in the Twentieth Century 3
HIS4803 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÊËÃÑ°ÍàÁÃÔกÒ㹤ÃÔʵìȵÇÃÃÉ·Õè 20
History of the United States in the Twentieth Century 3
HIS4905 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìµÐÇѹÍÍกกÅÒ§ÊÁÑÂãËÁè History of Modern Middle East 3
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 36 ˹èÇÂกÔµ
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÊÒ¢ÒÇÔªÒ»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃìÊÒÁÒöàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã¹ËÁÇ´µèÒ§æ ´Ñ§¹Õé
1. ËÁÇ´ÇÔªÒ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì·ÇèÑ ä» HISx0xx - x1xx ˹èÇÂกÔµ
HIS1001 ÍÒøÃÃÁµÐÇѹµก Western Civilization 3
HIS1002 ÍÒøÃÃÁµÐÇѹÍÍก Eastern Civilization 3
HIS3105 ÇÔ¸กÕ Ò÷ҧ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàº×Íé §µé¹ Introduction to Historical Method 3
HIS4101 กÒÃกÓà¹Ô´áÅÐÊÔ¹é ÊØ´ÃкºÍÒ³Ò¹Ô¤Á The Rise and Fall of Colonialism 3
2. ËÁÇ´ÇÔªÒ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìä·Â HISx2xx
HIS2200 Áôกä·Â Thai Heritage 3
HIS2204 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìä·ÂµÑ§é áµèÊÁÑÂáÃกàÃÔÁè ¶Ö§ÊÁÑÂÃѵ¹âกÊÔ¹·Ãì
Thai History from Early Times to the Bangkok Period 3
HIS3200 »ÃÐÇѵÔÈÒʵÃìกÒÃàÁ×ͧä·ÂµÑé§áµèà»ÅÕè¹á»Å§กÒûก¤Ãͧ ¾.È.2475 ¨¹¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹
Political History of Thailand since the Revolution of 1932 to the Present 3
HIS3202 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÈÃÉ°กÔ¨ä·Â Economic History of Thailand 3
HIS4201 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·Èä·Â
History of the International Relations of Thailand 3
HIS4203 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì¹¾Ô ¹¸ìä·Â Thai Historiography 3
HIS4207 º·ºÒ·¢Í§¾Ø·¸ÈÒʹҵèÍʶҺѹµèÒ§æ¢Í§ä·Â The Role of Buddhism in Thai Institutions 3
3. ËÁÇ´ÇÔªÒ»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃìàÍà«ÕµÐÇѹÍÍกà©Õ§ãµé HIS x3xx
HIS3303 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÍà«ÕµÐÇѹÍÍกà©Õ§ãµé 1 History of Southeast Asia 1 3
HIS3304 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÍà«ÕµÐÇѹÍÍกà©Õ§ãµé 2 History of Southeast Asia 2 3
HIS3305 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÍÍÊàµÃàÅÕÂáÅйÔÇ«ÕᏴì History of Australia and New Zealand 3
4. ËÁÇ´ÇÔªÒ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÍà«ÕÂãµé HIS x4xx
HIS3405 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÍ¹Ô à´ÕÂâºÃÒ³ History of Ancient India 3
HIS3407 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÍ¹Ô à´Õµѧé áµèªÒÇÂØâûà¢éÒÁÒ¨¹¶Ö§ÍÔ¹à´ÕÂä´éÃºÑ àÍกÃÒª (¤.È.1947)
History of India from the Coming of the Europeans to the Declaration of
Independence in 1947 3
HIS4401 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÍ¹Ô à´ÕÂÊÁÑÂãËÁè History of Modern India 3
5. ËÁÇ´ÇÔªÒ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÂâØ Ã» HIS x5xx, x7xx
HIS3500 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÂâØ Ã»ÊÁÑÂกÅÒ§ History of Medieval Europe 3
HIS3503 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÍÒøÃÃÁกÃÕกáÅÐâÃÁѹ Greek and Roman Civilizations 3
HIS3504 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÂâØ Ã»µé¹ÊÁÑÂãËÁè ¤.È.1450 - 1789
History of Early Modern Europe from 1450 - 1789 3
HIS3505 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกÒ÷ٵÂØâûµÑ§é áµèÂ¤Ø กÅÒ§¨¹¶Ö§ ¤.È. 1815
Diplomatic History of Europe from the Medieval Period to 1815 3
HIS3508 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÂâØ Ã»µÐÇѹÍÍก 1 History of Eastern Europe 1 3
HIS3701 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì¨กÑ ÃÇÃôÔÃÊÑ à«Õ History of Imperial Russia 3
HIS3702 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกÒ÷ٵÊÁѨÑกÃÇÃôÔÃÊÑ à«Õ Diplomatic History of Imperial Russia 3
HIS3704 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´¨ÑกÃÇÃôÔÃÊÑ à«Õ Intellectual History of Imperial Russia 3
HIS4500 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÊ໹ÊÁÑÂãËÁè History of Modern Spain 3
HIS4501 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì꤄ กÄÉÊÁÑÂãËÁè History Modern England 3
HIS4502 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÂâØ Ã»ÊÁÑÂãËÁè (¤.È.1789 - 1914) History of Modern Europe 1789 - 1914 3
HIS4503 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì½Ãѧè àÈÊÊÁÑÂãËÁè History of Modern France 3
HIS4504 »ÃÐÇѵÊÔ ÒʵÃìÂâØ Ã»ÊÁÑ»Ѩ¨Øº¹Ñ (¤.È.1914 - »Ñ¨¨Øº¹Ñ ) Europe form 1914 to the present 3
HIS4505 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÂÍÃÁ¹ÕÊÁÑÂãËÁè History of Modern Germany 3

128 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
˹èÇÂกÔµ
HIS4506 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกÒ÷ٵÂØâûµÑ§é áµè ¤.È.1815 - »Ñ¨¨Øº¹Ñ
Diplomatic History of Europe from 1815 to the Present 3
HIS4701 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÊËÀÒ¾â«àÇÕµ History of the Soviet Union 3
HIS4705 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกÒ÷ٵ¢Í§ÊËÀÒ¾â«àÇÕµ Diplomatic History of the Soviet Union 3
6. ËÁÇ´ÇÔªÒ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÍà«ÕµÐÇѹÍÍก HIS x6xx ˹èÇÂกÔµ
HIS3604 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàกÒËÅÕกÍè ¹ÊÁÑÂãËÁè History of Pre-Modern Korea 3
HIS3606 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì-»èÕ ¹èØ ÊÁÑÂÈÑก´Ô¹ÒÊÇÒÁÔÀกÑ ´Ôì History of Feudal Japan 3
HIS3608 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì¨กÑ ÃÇÃôԨ¹Õ History of Imperial China 3
HIS4602 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì¨¹Õ ÊÁÑÂãËÁè History of Modern China 3
HIS4603 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì-»èÕ ¹èØ ÊÁÑÂãËÁè History of Modern Japan 3
HIS4604 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàกÒËÅÕÊÁÑÂãËÁè History of Modern Korea 3
7. ËÁÇ´ÇÔªÒ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÍàÁÃÔกÒ HIS x8xx
HIS3801 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÊËÃÑ°ÍàÁÃÔกÒ 1 History of the United States 1 3
HIS3802 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔกҵѧé áµèáÃกàÃÔÁè ¨¹¶Ö§»ÃÐÁÒ³ ¤.È.1825 History of Latin America 3
HIS3803 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìá¤¹Ò´Ò History of Canada 3
HIS4801 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÊËÃÑ°ÍàÁÃÔกÒ 2 History of the United States 2 3
HIS4802 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔกÒ㹤ÃÔʵìȵÇÃÃÉ·Õè 20
History of Latin America in the Twentieth Century 3
HIS4803 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÊËÃÑ°ÍàÁÃÔกÒ㹤ÃÔʵìȵÇÃÃÉ·Õè 20
History of the United States in the Twentieth Century 3
HIS4804 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกÒ÷ٵÊËÃÑ°ÍàÁÃÔกÒ Diplomatic History of the United States 3
HIS4805 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÈÃÉ°กÔ¨¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔกÒ Economic History of the United States 3
HIS4806 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔกÒ Intellectual History of the United States 3
HIS4807 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔกÒกѺÊËÃÑ°ÍàÁÃÔกÒ
History of the Relationship between Latin America and the United States 3
HIS4808 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกÒ÷ٵ¢Í§»ÃÐà·Èã¹กÅØÁè ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔกÒ
Diplomatic History of the Latin America 3
8. ËÁÇ´ÇÔªÒ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÍ¿ÃÔกÒáÅеÐÇѹÍÍกกÅÒ§ HIS x9xx
HIS3900 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÍ¿ÃÔกÒáÅеÐÇѹÍÍกกÅÒ§â´ÂÊѧࢻ
Historical Survey of Africa and the Middle East 3
HIS3901 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÍ¿ÃÔกÒ 1 History of Africa 1 3
HIS3905 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìµÐÇѹÍÍกกÅÒ§ History of the Middle East 3
HIS4900 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÍ¿ÃÔกÒÊÁÑÂÍÒ³Ò¹Ô¤Á History of Africa during the Colonial Period 3
HIS4901 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÍ¿ÃÔกÒ 2 History of Africa 2 3
HIS4905 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìµÐÇѹÍÍกกÅÒ§ÊÁÑÂãËÁè History of Modern Middle East 3
2.4 ÇÔªÒàÍกÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ 72 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 36 ˹èÇÂกÔµ
FRE2101 กÒÃÍÍกàÊÕ§ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ French Pronunciation 3
FRE2201 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠1 French Reading Comprehension 1 3
FRE2501 »ÃÔ·ÃÃȹìÇÃó¤´Õ½Ãѧè àÈÊâ´ÂÊѧࢻ A Brief Survey of French Literature 3
FRE2701 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊàกÕÂè ÇกѺÍÒøÃÃÁ½Ãѧè àÈÊ 1 3
Readings in French Civilization 1 3
FRE2901 ÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊàº×Íé §µé¹ Introduction to French Linguistics 3
**FRE3011 (FRE3001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 5 French for Communication 5 3
**FRE3012 (FRE3002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 6 French for Communication 6 3
FRE3102 ¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹กÒÿѧÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ 1 French Listening Comprehension 1 3
FRE3105 กÒþٴÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ 1 French Oral Expression 1 3
FRE3203 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ 1 Writing French 1 3
**FRE4011(FRE 4001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 7 French for Communication 7 3
**FRE4012(FRE 4002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 8 French for Communication 8 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 129
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 36 ˹èÇÂกÔµ
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊàÅ×ÍกÊÒÂÇԪҴѧ¹Õé
1) ÊÒÂÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ·ÑÇè ä» ¹ÑกÈÖกÉÒÊÒÁÒöàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§ æ ¨ÒกËÁÇ´ÇÔªÒ·Ñé§ 5 ËÁÇ´¢Í§ËÅÑกÊٵà ´Ñ§¹Õé
(1) ·ÑกÉÐÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ FRE X0XX ÇԪҺѧ¤Ñº¾×é¹°Ò¹·Ò§ÀÒÉÒ
FRE X1XX ÇÔªÒ·ÑกÉÐกÒÿѧáÅÐกÒþٴ
FRE X2XX ÇÔªÒ·ÑกÉÐกÒÃÍèÒ¹áÅÐกÒÃà¢Õ¹
FRE X3XX ÇÔªÒกÒÃá»Å
(2) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ੾ÒдéÒ¹ FRE X4XX
(3) ÇÃó¤´Õ½Ãѧè àÈÊ FRE X5XX
(4) ÍÒøÃÃÁ½Ãѧè àÈÊ FRE X7XX
(5) ÀÒÉÒÈÒʵÃì½Ãѧè àÈÊ FRE X9XX
â´Â¨ÐàÅ×Íก¨ÒกËÁÇ´à´ÕÂÇกѹ ËÃ×ÍËÅÒÂËÁÇ´ÃÇÁกѹกçä´éäÁè¹éÍÂกÇèÒ 36 ˹èÇÂกÔµ ·Ñ駹Õé¨Ðµéͧà»ç¹กÃкǹÇÔªÒÃËÑÊ 3000
¢Öé¹ä»äÁè¹éÍÂกÇèÒ 24 ˹èÇÂกÔµ
2) ÊÒÂÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ੾ÒдéÒ¹ ¹ÑกÈÖกÉҨеéͧàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã¹ËÁÇ´ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ੾ÒдéÒ¹ (FRE X4XX)
äÁè¹éÍÂกÇèÒ 36 ˹èÇÂกÔµ
ËÁÇ´ÇÔªÒµèÒ§æ ã¹ÊÒ¢ÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ
1) ËÁÇ´ÇÔªÒ·ÑกÉÐÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ Ë¹èÇÂกÔµ
**FRE1011 (FRE1001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 French of Communaication 1 3
**FRE1012 (FRE1002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 French of Communaication 2 3
**FRE2011 (FRE2001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 French of Communaication 3 3
**FRE2012 (FRE2002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 French of Communaication 4 3
FRE2101 กÒÃÍÍกàÊÕ§ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ French Pronunciation 3
FRE2201 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠1 French Reading Comprehension 1 3
FRE2202 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠2 French Reading Comprehension 2 3
**FRE3011 (FRE3001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 5 French of Communaication 5 3
**FRE3012 (FRE3002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 6 French of Communaication 6 3
FRE3102 ¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹กÒÿѧÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ 1 French Listening Comprehension 1 3
FRE3103 ¤ÇÒÁà¢éÒã¨ã¹กÒÿѧÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ 2 French Listening Comprehension 2 3
FRE3104 กÒÿѧáÅÐกÒÃà¢Õ¹µÒÁàÊÕ§ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ French Listening and Writing 3
FRE3105 กÒþٴÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ 1 French Oral Expression 1 3
FRE3106 กÒþٴÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ 2 French Oral Expression 2 3
FRE3203 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ 1 Writing French 1 3
FRE3204 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ 2 Writing French 2 3
FRE3301 กÒÃá»ÅÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà»ç¹ä·Â 1 Translation from French into Thai 1 3
FRE3302 กÒÃá»ÅÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà»ç¹ä·Â 2 Translation from French into Thai 2 3
**FRE4011 (FRE4001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 7 French of Communication 7 3
**FRE4012 (FRE4002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 8 French of Communication 8 3
FRE4303 กÒÃá»Å੾ÒдéÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà»ç¹ä·Â
Translation of Specialized Texts from French into Thai 3
2) ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ੾ÒдéÒ¹
FRE3401 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç French for Tourism 3
FRE3402 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊÊÓËÃѺºØ¤ÅÒกôéÒ¹กÒÃâçáÃÁ French for Hotel Personal 3
FRE3403 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè §Ò¹ºÃÔกÒÃÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×Íè §´×Áè
French for Food and Beverage Service 3
FRE3404 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊÊÓËÃѺºØ¤ÅÒกÃÊÒÂกÒúԹ French for Airline Personel 3
FRE3405 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ´éÒ¹¹ÔµÈÔ ÒʵÃì French for Law 3
FRE3406 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ´éÒ¹ÃÑ°ÈÒʵÃì French for Political Science 3
FRE3407 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ´éÒ¹¤ÇÒÁ§ÒÁáÅÐῪѹè French for Beauty and Fashion 3

130 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
˹èÇÂกÔµ
FRE3408 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ´éÒ¹¸ØÃกÔ¨ Bussiness French 3
FRE3409 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ French for Sciences and Technology 3
FRE4410 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 1 French for Guides 1 3
FRE4411 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 2 French for Guides 2 3
FRE4412 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè §Ò¹ºÃÔกÒôéÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐกÒÃá¾·Âì
French for Health Care and Medical Services 3
FRE4415 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè §Ò¹àÅ¢Ò¹ØกÒà French for Secretarial Works 3
3) ËÁÇ´ÇÔªÒÇÃó¤´Õ½Ãѧè àÈÊ
FRE2501 »ÃÔ·ÃÃȹìÇÃó¤´Õ½Ãѧè àÈÊâ´ÂÊѧࢻ A Brief Survey of French Literature 3
**FRE3503 (FRE2503) กÇÕ¹¾Ô ¹¸ì½Ãѧè àÈÊàº×Íé §µé¹ Introduction to French Poetry 3
**FRE3504 (FRE4514) º·ÅФýÃѧè àÈÊàº×Íé §µé¹ Introduction to French Drama 3
FRE3505 กÒÃÇÔ¨ÒóìÇÃóกÃÃÁ½Ãѧè àÈÊàº×Íé §µé¹ Introduction to French Literary Criticism 3
**FRE3513 (FRE4516) ¹Ç¹ÔÂÒ½Ãѧè àÈÊàº×Íé §µé¹ Introduction to French Novel 3
**FRE3514 (FRE4518) àÃ×Íè §ÊÑ¹é ½Ãѧè àÈÊàº×Íé §µé¹ Introduction to French Short Stories 3
**FRE4501 (FRE3507) ÇÃó¤´Õ½Ãѧè àÈÊá¹Ç¤ÅÒÊÊÔก French Classicism 3
**FRE4502 (FRE3509) ÇÃó¤´Õ½Ãѧè àÈÊá¹ÇâÃáÁ¹µÔก French Romanticism 3
**FRE4503 (FRE3510) ÇÃó¤´Õ½Ãѧè àÈÊá¹ÇÊѨ¹ÔÂÁ French Realism 3
FRE4513 ÇÃó¤´Õ½Ãѧè àÈÊá¹ÇÊÑ-ÅÑกɳì¹ÂÔ Á French Symbolism 3
4) ËÁÇ´ÇÔªÒÇÍÒøÃÃÁ½Ãѧè àÈÊ
FRE2701 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊàกÕÂè ÇกѺÍÒøÃÃÁ½Ãѧè àÈÊ 1
Readings in French Civilization 1 3
FRE2702 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊàกÕÂè ÇกѺÍÒøÃÃÁ½Ãѧè àÈÊ 2
Readings in French Civilization 2 3
FRE2703 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊàกÕÂè ÇกѺʶҹกÒÃ³ì»¨Ñ ¨Øº¹Ñ ã¹»ÃÐà·È½Ãѧè àÈÊ
Readings in Current Situations in France 3
FRE2704 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊàกÕèÂÇกѺ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕ㹪ÕÇÔµáÅÐÊѧ¤Á½ÃÑè§àÈÊ
Readings in French Savoir - vivre 3
FRE3705 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊàกÕèÂÇกѺกÒÃàÁ×ͧ½ÃÑè§àÈÊ
Readings in French Politics 3
FRE3706 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊàกÕÂè ÇกѺÀÙÁÈÔ ÒʵÃì·ÇèÑ ä»à¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Çã¹»ÃÐà·È½Ãѧè àÈÊ
Readings in French Geography for Tourism 3
FRE4711 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊàกÕÂè ÇกѺÈÔŻнÃѧè àÈÊ Readings in French Arts 3
FRE4712 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊàกÕÂè ÇกѺÊѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·È¼Ùãé ªéÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ
Readings in Francophone Society and Culture 3
FRE4714 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊàกÕÂè ÇกѺÈÔÅ»ÐâÀª¹ÒกÒýÃѧè àÈÊ
Readings in French Gastronomy 3
WES1001 ÇѲ¹¸ÃÃÁµÐÇѹµกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà Western Culture for Communication 3
5) ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÈÒʵÃì½ÃÑè§àÈÊ
FRE2901 ÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊàº×Íé §µé¹ Introduction to French Linguistics 3
FRE2902 ÈѾ·ìÇ·Ô ÂÒÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊàº×Íé §µé¹ Introduction to French Lexicology 3
FRE3904 ÊÑ·ÇÔ·ÂÒÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ French Phonology 3
FRE4906 ÇÔ·ÂÒ˹èǤÓÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ French Morphology 3
FRE4908 ÍÃöÈÒʵÃìÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ French Semantics 3
FRE4910 ÇÒกÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ French Syntax 3
FRE4911 ÀÒÉÒÈÒʵÃì»ÃÐÂØกµìã¹กÒÃàÃÕ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà»ç¹ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È
Applied Linguistics in Learning French as a Foreign Language 3
FRE4912 »Ñ-ËÒกÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ Problems in Listening and Speaking French 3
*FRE4915 »Ñ-ËÒกÒÃÍèÒ¹áÅÐกÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ Problems in Reading and Writing French 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 131
2.5 ÇÔªÒàÍกÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ 72 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 30 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
GER2101 กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ 1 German Listening and Speaking 1 3
GER2102 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠1 German Reading Comprehension 1 3
GER2103 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ 1 Writing German 1 3
GER2401 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺÇÃó¤´ÕÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ Introduction to German Literature àÅ×Íก
GER2501 »ÃÐÇѵÇÔ ²Ñ ¹¸ÃÃÁàÂÍÃÁѹ German Cultural History } 1 ÇÔªÒ
3
GER2601 ÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàº×Íé §µé¹ Introduction to German Linguistics 3
**GER3011 (GER3001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 5 German for Communication 5 3
**GER3012 (GER3002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 6 German for Communication 6 3
*GER3505 àÂÍÃÁѹ ÍÍÊàµÃÕÂáÅÐÊÇÔµà«ÍÃìᏴìã¹âÅก»Ñ¨¨Øº¹Ñ Germany,Austria and Switzerland Today 3
**GER4011 (GER4001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 7 German for Communication 7 3
**GER4012 (GER4002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 8 German for Communication 8 3
ËÁÒÂà赯 ÇÔªÒ GER2401 áÅÐÇÔªÒ GER2501 ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹ 1 กÃкǹÇÔªÒà»ç¹ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº
ÊèǹÍÕก 1 กÃкǹÇÔªÒ·ÕèàËÅ×ÍÊÒÁÒöàÅ×ÍกàÃÕ¹à»ç¹ÇÔªÒàÍกàÅ×Íกä´é
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 42 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹กÑ ÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§æ ¢Í§ËÅÑกÊÙµÃâ´ÂàÅ×Íก¨ÒกËÁÇ´à´ÕÂÇกѹËÃ×ÍËÅÒÂËÁÇ´
ÃÇÁกѹกçä´é äÁè¹éÍÂกÇèÒ 42 ˹èÇÂกÔµ ·Ñ駹Õé ¨Ðµéͧà»ç¹กÃкǹÇÔªÒÃËÑÊ 3000 ¢Öé¹ä»äÁè¹éÍÂกÇèÒ 21 ˹èÇÂกÔµ ´Ñ§¹Õé
1) ËÁÇ´ÇÔªÒ¾×¹é °Ò¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ (GERx0xx)
ã¹ËÁÇ´¹ÕéäÁèÁÕกÃкǹÇÔªÒ·Õèà»ç¹ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก
2) ËÁÇ´ÇÔªÒ·ÑกÉÐÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ·ÑÇè ä» (GERx1xx)
*GER1101 กÒÃÍÍกàÊÕ§ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ German Pronunciation 3
GER3101 กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ 2 German Listening and Speaking 2 3
GER3102 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠2 German Reading Comprehension 2 3
GER3103 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ 2 Writing German 2 3
GER4101 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàªÔ§ÊÃéÒ§ÊÃäì German Creative Writing 3
**GER4102 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàªÔ§ÇÔªÒกÒà Academic German Writing 3
*GER4103 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹÍÂèÒ§ÁÕÇ¨Ô Òó-Ò³ Critical Reading in German 3
*GER4104 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒùÓàʹͧҹ German for Presentation 3
3) ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒàÂÍÃÁѹกÒÃá»Å (GERx2xx)
GER3201 กÒÃá»ÅàÂÍÃÁѹ - ä·Â 1 Translation German - Thai 1 3
GER3202 กÒÃá»ÅàÂÍÃÁѹ - ä·Â 2 Translation German - Thai 2 3
GER4203 กÒÃá»ÅÇÃóกÃÃÁà´çกáÅÐàÂÒǪ¹àÂÍÃÁѹ - ä·Â
Translation of Children’s and Juvenile Literature : German - Thai 3
GER4204 กÒÃá»ÅÇÃóกÃÃÁàÂÍÃÁѹ - ä·Â Literary Translation : German - Thai 3
4) ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ੾ÒдéÒ¹ (GERx3xx)
GER2301 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÔ¨กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 1 German for Tourism 1 3
GER3302 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÔ¨กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 2 German for Tourism 2 3
GER3303 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 1 German for Tour Guides 1 3
GER3304 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 2 German for Tour Guides 2 3
GER4301 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè ÊÓ¹Ñก§Ò¹áÅиØÃกÔ¨ 1 German for Office and Business 1 3
GER4302 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè ÊÓ¹Ñก§Ò¹áÅиØÃกÔ¨ 2 German for Office and Business 2 3
GER4303 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×è͸ØÃกÔ¨¤ÇÒÁ§ÒÁáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
German for Beauty and Health Care Business 3
GER4304 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ㹴éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
German for Sciences and Technology 3
5) ËÁÇ´ÇÔªÒÇÃó¤´ÕÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ (GERx4xx) ˹èÇÂกÔµ
GER2402 »ÃÔ·ÃÃȹìÇÃóกÃÃÁà´çกáÅÐàÂÒǪ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ
A Brief Survey of German Children’s and Juvenile Literature 3

132 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
˹èÇÂกÔµ
GER2403 ÇÃóกÃÃÁ¾×¹é ºéÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ German Folk Literature 3
GER3401 ºÑ¹à·Ô§¤´ÕÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ German Popular Fiction 3
GER3402 กÒÃÍèÒ¹ÇÃóกÃÃÁà´çกáÅÐàÂÒǪ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ
Reading German Children’s and Juvenile Literature 3
GER3403 ÃéÍÂกÃͧÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ German Poetry 3
GER4401 ÃéÍÂáกéÇÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ¢¹Ò´Êѹé German Short Prose 3
*GER4406 ÇÃóกÃÃÁàÍกÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ Masterpieces of German Literature 3
**GER4407 (GER4405) à»ÃÕºà·ÕºÇÃóกÃÃÁä·Â - àÂÍÃÁѹ Comparative Literature Thai - German 3
6) ËÁÇ´ÇÔªÒÇѲ¹¸ÃÃÁàÂÍÃÁѹ (GERx5xx)
GER2502 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàกÕèÂÇกѺªÕÇÔµ¤ÇÒÁà»ç¹ÍÂÙè¢Í§ªÒÇàÂÍÃÁѹ
Readings in German living 3
GER3503 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàกÕÂè ÇกѺ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÅÐกÒÃàÁ×ͧกÅØÁè »ÃÐà·È·Õãè ªéÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ
Readings in the History and Politics of the German - Speaking Countries 3
GER3504 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàกÕèÂÇกѺÀÙÁÔÈÒʵÃì¢Í§กÅØèÁ»ÃÐà·È·ÕèãªéÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ
Readings in the Geography of the German - Speaking Countries 3
GER4503 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàกÕÂè ÇกѺ¤ÇÒÁÃÙ´é Òé ¹กÒÃÊ×Íè ÊÒÃÁÇŪ¹¢Í§àÂÍÃÁ¹Õ
Readings in German Mass Communications 3
GER4504 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàกÕÂè ÇกѺ»ÃѪ-ÒàÂÍÃÁѹ Readings in German Philosophy 3
GER4505 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàกÕÂè ÇกѺÈÔÅ»ÐàÂÍÃÁѹ Readings in German Arts 3
GER4506 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàกÕÂè ÇกѺʶҹ·ÕÊè Ó¤Ñ-ã¹กÅØÁè »ÃÐà·È·Õãè ªéÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ
Readings in German on Places of Interest in the German - Speaking Countries 3
GER4508 ÀҾ¹µÃìáÅк·à¾Å§ã¹กÅØÁè »ÃÐà·È·Õãè ªéÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ
Film and Song in the German-Speaking Countries 3
WES1001 ÇѲ¹¸ÃÃÁµÐÇѹµกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà Western Culture for Communication 3
7) ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÈÒʵÃìàÂÍÃÁѹ (GERx6xx)
GER2602 ÊÑ·ÈÒʵÃìÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ German Phonetics 3
*GER3602 ÇÔ·ÂÒ˹èǤÓáÅÐÇÒกÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ìã¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ German Morpho-Syntax 3
**GER4604 ÀÒÉÒÈÒʵÃì椄 ¤ÁÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ German Sociolinguistics 3
*GER4606 ÍÃöÈÒʵÃìáÅÐÇѨ¹»¯ÔºµÑ ÈÔ ÒʵÃìÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ German Semantics and Pragmatics 3
2.6 ÇÔªÒàÍก»ÃѪ-Ò 72 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 36 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
**PHI1002 (PHI1005) µÃÃกÇÔ·ÂÒ Logic àÅ×ÍกàÃÕ¹ 1 ÇÔªÒ 3
PHI1007 กÒÃãªéà˵ؼŠReasoning }
PHI2005 µÃÃกÇÔ·ÂÒÊÑ-ÅÑกɳìàº×Íé §µé¹ Introduction to Symbolic Logic 3
PHI2203 »ÃѪ-ÒÍÔ¹à´ÕÂÊÁÑÂâºÃÒ³ Ancient Indian Philosophy 3
PHI2303 »ÃѪ-ÒµÐÇѹµกÊÁÑÂâºÃÒ³ Ancient Western Philosophy 3
PHI2305 »ÃѪ-ÒµÐÇѹµกÊÁÑÂกÅÒ§ Medieval Western Philosophy 3
PHI3103 ¾Ø·¸»ÃѪ-Òà¶ÃÇÒ· Theravada Buddhist Philosophy 3
PHI3301 »ÃѪ-ÒµÐÇѹµกÊÁÑÂãËÁè 1 Modern Western Philosophy 1 3
PHI3306 ¨ÃÔÂÈÒʵÃì Ethics 3
**PHI3307 Êع·ÃÕÂÈÒʵÃì Aesthetics 3
PHI4204 »ÃѪ-Òä·Â Thai Philosophy 3
PHI4304 ÍÀÔ»ÃѪ-Ò Metaphysics 3
**PHI4309 (PHI2304) -Ò³ÇÔ·ÂÒ Epistemology 3
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 36 ˹èÇÂกÔµ
¹ÑกÈÖกÉÒ·Õèʹã¨àÃÕ¹·Ò§´éÒ¹»ÃѪ-Ò ÊÒÁÒöàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§æ·ÕèÀÒ¤ÇÔªÒÏ à»Ô´Ê͹ã¹áµèÅÐÀÒ¤กÒÃÈÖกÉÒ
ä´é·ØกกÃкǹÇÔªÒ·ÕèäÁè«éÓกѺÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº ·Ñ駹Õé µéͧ»ÃÐกͺ´éÇÂกÃкǹÇÔªÒã¹ÃдѺ 3000- 4909 ¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂกÇèÒ 18 ˹èÇÂกÔµ

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 133
ËÁÇ´ÇÔªÒµèÒ§ æ ã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒ»ÃѪ-Ò áºè§ÇÔªÒµèÒ§æÍÍกà»ç¹ 4 ËÁÇ´ÇÔªÒ¤×Í
1. ËÁÇ´»ÃѪ-Ò¾×é¹°Ò¹·ÑèÇä» (PHIx0xx) ˹èÇÂกÔµ
PHI1000 ËÅÑกกÒôÓçªÕÇµÔ ã¹Êѧ¤Á Principles for Living in a Society 3
PHI1001 ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐÈÒÊ¹Ò Culture and Religion 3
**PHI1002 (PHI1005) µÃÃกÇÔ·ÂÒ Logic 3
PHI1003 »ÃѪ-Òàº×Íé §µé¹ Introduction to Philosophy 3
PHI1007 กÒÃãªéà˵ؼŠReasoning 3
PHI2005 µÃÃกÇÔ·ÂÒÊÑ-ÅÑกɳìàº×Íé §µé¹ Introduction to Symbolic Logic 3
2. ËÁÇ´ÇÔªÒÈÒʹÒáÅлÃѪ-ÒµÐÇѹÍÍก
ËÁÇ´ÈÒÊ¹Ò (PHIx1xx ÈÒʹÒ)
PHI2100 ËÅÑก¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò Buddhist Principles 3
PHI2102 ËÅÑก¾Ø·¸¨ÔµÇÔ·ÂÒàº×Íé §µé¹ Introduction to Buddhist Psychological Principles 3
**PHI2103 ¾Ãоط¸ÈÒʹÒàº×Íé §µé¹ Introduction to Buddhism 3
PHI2104 ¾Ãоط¸ÈÒʹÒกѺ»Ñ-ËÒÊѧ¤Á Buddhism and Social Problems 3
*PHI3101 »ÃÐÇѵáÔ ÅйÔกÒ¢ͧ¾Ø·¸»ÃѪ-Ò
The History and the Sect of Buddhist Philosophy 3
**PHI3102 (PHI3104) ¾Ãоط¸ÈÒʹÒã¹»ÃÐà·Èä·Â Thai Buddhism 3
PHI3103 ¾Ø·¸»ÃѪ-Òà¶ÃÇÒ· Theravada Buddhist Philosophy 3
*PHI3105 ¤µÔ¸ÃÃÁ㹪Ҵก Ethics and Morality in Jataka 3
PHI3106 กÒÃà¨ÃÔ-ÊÁÒ¸ÔµÒÁá¹Ç·Ò§¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò Buddhist Meditation 3
PHI3107 Á¹ØÉÂìáÅФÇÒÁà»ç¹¨ÃÔ§¢Í§ªÕÇµÔ ã¹·ÑȹТͧ¾Ãоط¸ÈÒʹÒ
The Buddhist Concept of Man and the Truth of Life 3
PHI3109 ÈÒʹһ°ÁºÃþì Primitive Religion 3
PHI4101 »ÃѪ-ÒกÒÃÈÖกÉÒá¹Ç¾Ø·¸ Buddhist Philosophy of Education 3
PHI4102 ¾Ø·¸¨ÃÔÂÈÒʵÃìÃÇè ÁÊÁÑ Contemporary Issues of Buddhist Ethics 3
PHI4103 ¾Ø·¸»ÃѪ-ÒÁËÒÂÒ¹ Mahayana Buddhist Philosophy 3
PHI4104 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺ»ÃѪ-ÒÍÀÔ¸ÃÃÁ Introduction to Metaphysics in Buddhism 3
*PHI4105 ¾Ãоط¸ÈÒʹÒกѺ¤ÇÒÁÁÑ¹è ¤§¢Í§ªÒµÔ Buddhism and National Security 3
ËÁÇ´»ÃѪ-ÒµÐÇѹÍÍก (PHIx2xx)
PHI2203 »ÃѪ-ÒÍÔ¹à´ÕÂÊÁÑÂâºÃÒ³ Ancient Indian Philosophy 3
PHI2204 »ÃѪ-ÒÍÔÊÅÒÁ Philosophy of Islam 3
PHI2205 »ÃѪ-Ò¨Õ¹ Chinese Philosophy 3
PHI2206 »ÃѪ-Ò-Õ»è ¹èØ Japanese Philosophy 3
PHI3201 ÈÒʹÈÒʵÃìàº×Íé §µé¹ Introduction to Religious Studies 3
PHI3203 »ÃѪ-ÒÍÔ¹à´ÕÂÃèÇÁÊÁÑ Contemporary Indian Philosophy 3
PHI4201 á¹Ç¤Ô´áÅмŧҹÊÓ¤Ñ-¢Í§¹Ñก¤Ô´·Ò§¾Ãоط¸ÈÒʹÒã¹»ÃÐà·Èä·Â
Major Thoughts and Works of Buddhist Thinkers in Thailand 3
PHI4203 »Ñ-ËÒ»ÃѪ-Òã¹·Ò§กÒÃàÁ×ͧ¢Í§âÅกµÐÇѹÍÍก
Philosophical Issues in Political Ideals of the Eastern World 3
PHI4204 »ÃѪ-Òä·Â Thai Philosophy 3
PHI4205 ÈÒʹÒà»ÃÕºà·Õº Comparative Religion 3
PHI4206 ÈÒʹÒã¹âÅกÊÁÑÂãËÁè World Religions and the Modern World 3
3. ËÁÇ´»ÃѪ-ÒµÐÇѹµก (PHI x3xx)
PHI2303 »ÃѪ-ÒµÐÇѹµกÊÁÑÂâºÃÒ³ Ancient Western Philosophy 3
PHI2305 »ÃѪ-ÒµÐÇѹµกÊÁÑÂกÅÒ§ Medieval Western Philosophy 3
PHI2306 »ÃѪ-Ò¨Ôµ Philosophy of Mind 3
PHI3301 »ÃѪ-ÒµÐÇѹµกÊÁÑÂãËÁè 1 Modern Western Philosophy 1 3
PHI3302 »ÃѪ-ÒµÐÇѹµกÊÁÑÂãËÁè 2 Modern Western Philosophy 2 3
PHI3306 ¨ÃÔÂÈÒʵÃì Ethics 3
**PHI3307 Êع·ÃÕÂÈÒʵÃì Aesthetics 3

134 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
˹èÇÂกÔµ
PHI3308 »ÃѪ-ÒÍàÁÃÔก¹Ñ American Philosophy 3
PHI4303 (PHI4306) »ÃѪ-ÒËÅѧ¹ÇÂؤáÅÐÍÃö»ÃÔÇÃõ Postmodernism and Hermeneutics 3
PHI4304 ÍÀÔ»ÃѪ-Ò Metaphysics 3
PHI4305 »ÃѪ-ÒµÐÇѹµกÃèÇÁÊÁÑ Contemporary Western Philosophy 3
PHI4307 »ÃѪ-ÒàÍก«ÔÊàµç¹àªÕÂÅÅÔʵì Existentialist Philosophy 3
PHI4308 »ÃѪ-Òà»ÃÕºà·Õºàº×Íé §µé¹ Introduction to Comparative Philosophy 3
**PHI4309 (PHI2304) -Ò³ÇÔ·ÂÒ Epistemology 3
4. ËÁÇ´»ÃѪ-Ò»ÃÐÂØกµì (PHI x4xx , PHI x5xx)
PHI2400 »Ñ-ËÒ»ÃѪ-Òã¹ก¯ËÁÒ Philosophical Issues in Laws 3
PHI2401 »ÃѪ-ÒÈÒÊ¹Ò Philosophy of Religion 3
PHI2402 »ÃѪ-ÒÇèÒ´éǤÇÒÁÁÑ¹è ¤§¢Í§ªÒµÔ Philosophy and National Security 3
PHI2405 »ÃѪ-ÒÇèÒ´éǤÇÒÁµÒ Philosophy of Death 3
PHI2406 ¨ÃÔÂÈÒʵÃìáÅÐÊÔ§è áÇ´ÅéÍÁ Etihics and the Environment 3
PHI2407 ¨ÃÔÂÈÒʵÃì¸ÃØ กÔ¨ Business Ethics 3
PHI2408 ªÕǨÃÔÂÈÒʵÃì Bioethics 3
PHI2409 »Ñ-ËÒ»ÃѪ-Òã¹»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì Philosophical Issues in History 3
PHI3401 »ÃѪ-ÒกÒûก¤Ãͧá¹ÇÈÒÊ¹Ò Religious Thinking in Politics 3
PHI3402 »Ñ-ËÒ»ÃѪ-Òã¹àÈÃÉ°ÈÒʵÃì Philosophical Issues in Economics 3
PHI3403 »ÃѪ-ÒÊѧ¤Á Social Philosophy 3
PHI3404 »ÃѪ-ÒÀÒÇÐʵÃÕ Feminism : Philosophy of Women 3
PHI3405 »ÃѪ-Òã¹ÀҾ¹µÃì Philosophy in Movies 3
*PHI3406 »ÃѪ-ÒáÅÐá¹Ç¤Ô´ÊÓ¤Ñ-¢Í§¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª
Philosophy and Prominent Concepts of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 3
*PHI4401 »ÃѪ-ÒàÈÃÉ°กÔ¨¾Íà¾Õ§ The King’s Philosophy for Suffciency Economy 3
PHI4402 ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐÈÒʹÒã¹กÅØÁè »ÃÐà·ÈÍÒà«Õ¹
Culture and Religion ASEAN Countries 3
PHI4403 »Ñ-ËÒ»ÃѪ-Òã¹·Ò§กÒÃàÁ×ͧ¢Í§âÅกµÐÇѹµก
Philosophical Issues in Political Ideals of the Western World 3
PHI4404 »ÃѪ-Ò¤ÇÒÁÃÑก Philosophy of love 3
PHI4405 »ÃѪ-Òã¹ÇÃó¤´Õ Philosophy in Literature 3
PHI4406 ÈÒʹÒกѺÊѧ¤Á Religion and Society 3
PHI4407 กÒÃàÊǹÒÃÐËÇèÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐÍÒøÃÃÁ Dialogue of Cultures and Civilizations 3
PHI4408 »ÃѪ-ÒÀÒÉÒ Philosophy of Language 3
PHI4409 ËÑÇ¢éÍ·Õ¹è Òè ʹã¨ã¹»ÃѪ-Ò Selected Topics in Philosophy 3
2.7 ÇÔªÒàÍกÊѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ 72 ˹èÇÂกÔµ áºè§à»ç¹ 2 á¼¹´Ñ§µèÍ仹Õé
1. á¼¹·Õè 1 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ·ÑèÇä»
2. á¼¹·Õè 2 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒ»ÃÐÂØกµì
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤ÑºÃèÇÁ 42 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ANT1013 ÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒàº×Íé §µé¹ Introduction to Anthropology 3
ANT2029 ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅкؤÅÔกÀÒ¾ Culture and Personality 3
ANT2078 ¤Ãͺ¤ÃÑÇáÅÐà¤Ã×Í-ÒµÔ Family and Kinships 3
**ANT3050 Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁã¹àÍà«ÕµÐÇѹÍÍกà©Õ§ãµé
Societies and Cultures in Southeast Asia 3
ANT3057 Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â Thai Society and Culture 3
ANT4053 ÇѲ¹¸ÃÃÁâÅก Global Culture 3
SOC2033 กÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§·Ò§Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ Social and Cultural Change 3
SOC2043 »ÃЪÒกÃÈÒʵÃì Demography 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 135
˹èÇÂกÔµ
SOC2065 »Ñ-ËÒÊѧ¤Á Social Problems 3
SOC2066 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒª¹º· Rural Sociology 3
SOC2067 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒàÁ×ͧ Urban Sociology 3
**SOC3083 กÒèѴÃÐàºÕº·Ò§Êѧ¤Á Social Organization 3
**SOC3091 ÃÐàºÕºÇÔ¸ÇÕ ¨Ô ÂÑ ·Ò§Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ
Research Methodology in Social Sciences 3
**SOC4083 ·ÄɮշҧÊѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ Sociological and Anthropological Theory 3
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñºá¼¹ 24 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹กÑ ÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒá¼¹ã´á¼¹Ë¹Ö§è ·ÕÀè Ò¤ÇÔªÒÊѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒà»Ô´Ê͹ ã¹áµèÅÐÀÒ¤กÒÃÈÖกÉÒ ´Ñ§¹Õé
á¼¹·Õè 1 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ·ÑÇè ä» Ë¹èÇÂกÔµ
**ANT2013 âºÃÒ³¤´Õàº×Íé §µé¹ Introduction to Archaeology 3
ANT3013 ÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒกÒÂÀÒ¾ Physical Anthropology 3
ANT3027 ª¹กÅØÁè ¹éÍ Minority Groups 3
ANT4078 ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅоĵÔกÃÃÁ·Ò§àÈÃÉ°กÔ¨ Culture and Economic Behavior 3
SOC3074 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒกÒÃÈÖกÉÒ Sociology of Education 3
SOC3076 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒÈÒÊ¹Ò Sociology of Religion 3
SOC4077 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒกÒÃàÁ×ͧ Political Sociology 3
SOC4095 ÊÑÁÁ¹Ò·Ò§Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ Seminar in Sociology and Anthropology 3
á¼¹·Õè 2 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒ»ÃÐÂØกµì ˹èÇÂกÔµ
SOC2044 Á¹ØɹÔàÇÈÇÔ·ÂÒ Human Ecology 3
SOC2063 Êѧ¤Áʧà¤ÃÒÐËìàº×Íé §µé¹ Introduction to Social Work 3
SOC3035 กÒþѲ¹ÒªØÁª¹ Community Development 3
SOC3067 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒàกÕÂè ÇกѺกÒÃÊÙ§ÇÑ Sociology of Aging 3
SOC4033 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒกÒþѲ¹Ò Sociology of Development 3
SOC4034 ¹âºÒÂáÅÐกÒÃÇҧἹÊѧ¤Á Social Policy and Planning 3
SOC4068 Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒ»ÃÐÂØกµìã¹â¤Ã§กÒþѲ¹Ò Applied Sociology in Development Program 3
SOC4096 »Ñ-ËÒ¾ÔàÈÉ·Ò§กÒþѲ¹ÒÊѧ¤Á Special Problems in Social Development àÅ×Íก
SOC4098 »Ñ-ËÒ¾ÔàÈÉ·Ò§กÒÃÊѧ¤Áʧà¤ÃÒÐËì Special Problems in Social Work } 1 ÇÔªÒ 3
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒã´æ·ÕèÀÒ¤ÇÔªÒÊѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒà»Ô´Ê͹ â´ÂäÁè«éÓกѺÇÔªÒàÍกºÑ§¤ÑºÃèÇÁáÅÐÇÔªÒàÍก
ºÑ§¤Ñºá¼¹·Õ¹è กÑ ÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹ ¨Ó¹Ç¹ 6 ˹èÇÂกÔµ ( 2 กÃкǹÇÔªÒ)
2.8 ÇÔªÒàÍกÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃìáÅкÃóÒÃÑกÉÈÒʵÃì 72 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 39 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
**LIS2100 ËÅÑกÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì Principles of Information Science 3
**LIS2101 ËÅÑกกÒÃÊ×Íè ÊÒÃÊÓËÃѺ¹ÑกÊÒÃʹà·È
Principles of Communication for Information Scientists 3
LIS2103 ¼Ùãé ªéáÅкÃÔกÒÃÊÒÃʹà·È Users and Information Services 3
LIS2104 ËÅÑกกÒèѴÊÒÃʹà·È Principles of Information Organization 3
LIS2202 à·¤â¹âÅÂÕà¾×Íè กÒèѴกÒÃÊÒÃʹà·È Technology for Information Management 3
LIS2206 ËÅÑกกÒÃà¢Õ¹â»ÃáกÃÁàº×Íé §µé¹ Principles of Programming Language 3
**LIS2207 กÒÃÍÍกẺáÅÐÊÃéÒ§°Ò¹¢éÍÁÙÅ Database Design and Creation 3
LIS3102 กÒèѴกÒÃ˹èǧҹºÃÔกÒÃÊÒÃʹà·È Management of Information Agencies 3
**LIS3103 (LIS3236) กÒèѴàกçºáÅФ鹤׹ÊÒÃʹà·È Information Retrieval and Storage 3
**LIS3108 ÀÒÉÒÍѧกÄÉÊÓËÃѺ¹ÑกÊÒÃʹà·È English for Information Scientists 3
LIS4106 กÒÃÇÔ¨ÂÑ ÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì Research in Information Science 3
*LIS4209 กÒýÖก»ÃÐʺกÒóìÇªÔ ÒªÕ¾ºÃóÒÃÑกÉÈÒʵÃìáÅÐÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì
Professional Practicum in the Library and Information Science 6

136 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 33 ˹èÇÂกÔµ
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃìáÅкÃóÒÃÑกÉÈÒʵÃìÊÒÁÒöàÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒã´ æ ã¹ËÁÇ´ÇÔªÒºÃóÒÃÑกÉÈÒʵÃì
ËÃ×ÍËÁÇ´ÇÔªÒÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì
1. ËÁÇ´ÇÔªÒºÃóÒÃÑกÉÈÒʵÃì LIS X1XX
2. ËÁÇ´ÇÔªÒÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì LIS X2XX
ËÁÇ´ÇÔªÒºÃóÒÃÑกÉÈÒʵÃì ˹èÇÂกÔµ
LIS2113 กÒþѲ¹Ò·ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·È Information Resources Deverlopment 3
*LIS2186 ËéͧÊÁØ´âçàÃÕ¹ School Libraries 3
*LIS2190 ºÃÔกÒÃÊÒÃʹà·ÈÊÓËÃѺ¼ÙÊé §Ù ÇÑ Information Services for the Elderly 3
LIS3107 ´Ãê¹ÕáÅÐÊÒÃÐÊѧࢻ Indexing and Abstracting 3
LIS3119 ·ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·ÈÍéÒ§ÍÔ§áÅÐกÒÃãËéºÃÔกÒà Reference Resources and Services 3
LIS3122 ·ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·È·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
Information Resources in Science and Technology 3
LIS3130 (LIS3123) ·ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·È·Ò§Á¹ØÉÂÈÒʵÃìáÅÐÊѧ¤ÁÈÒʵÃì
Information Resources in Humanities and Social Sciences 3
LIS3124 กÒüÅÔµàÍกÊÒÃã¹ÇÔªÒªÕ¾ Production of Professional Materials 3
LIS3125 กÒÃãªé¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìà¾×Íè ºÃÔกÒÃÊÒÃʹà·È Computer Application for Information Services 3
LIS3126 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì·ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·ÈÃкº·È¹ÔÂÁ´ÔÇÍÕé
Analysis of Information Resources: Dewey Decimal Classification System 3
LIS3127 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì·ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·ÈÃкºËéͧÊÁØ´ÃÑ°ÊÀÒÍàÁÃÔก¹Ñ
Analysis of Information Resources: Library of Congress Classification System 3
LIS3128 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìáÅзÓÃÒÂกÒ÷ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·È
Analysis and Cataloging of Information Resources 3
LIS3129 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìáÅзÓÃÒÂกÒ÷ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·ÈªÑ¹é ÊÙ§
Advanced Analysis and Cataloging of Information Resources 3
LIS3154 กÒÃ͹ØÃกÑ Éì·ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·È Conservation of Information Resources 3
LIS3165 ËéͧÊÁØ´´Ô¨·Ô ÅÑ Digital Library 3
LIS3166 กÒÃÃÙÊé ÒÃʹà·È Information Literacy 3
LIS3167 ¨ÃÔ¸ÃÃÁ¹ÑกÊÒÃʹà·È Ethics of Information Professional 3
LIS3181 ËéͧÊÁشʶҺѹÍØ´ÁÈÖกÉÒ Academic Libraries 3
LIS3182 ËéͧÊÁØ´»ÃЪҪ¹ Public Libraries 3
LIS3183 ËéͧÊÁش੾ÒÐ Special Libraries 3
LIS3185 ·ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·ÈÊÓËÃѺà´çกáÅÐÇÑÂÃعè
Information Resources for Children and Adolescents 3
LIS3186 ·ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·ÈÊÓËÃѺ¼Ùãé Ë-è Information Resources for Adults 3
LIS3187 ºÃÔกÒÃÊÒÃʹà·Èà¾×Íè ªØÁª¹ Community and Information Services 3
LIS3189 ·ÃѾÂÒกÃÊÒÃʹà·ÈáÅÐกÒÃÃÙËé ¹Ñ§Ê×Í Information Resources and Literacy 3
ËÁÇ´ÇÔªÒÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì ˹èÇÂกÔµ
LIS2205 กÒèѴกÒÃÊÒÃʹà·ÈÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ Management of Internet Information 3
**LIS2259 (LIS3259) à·¤¹Ô¤กÒÃà¢Õ¹â¤Ã§กÒÃã¹ÃкºÊÒÃʹà·È
Techniques in Project Writing on Information Systems 3
*LIS2274 âÍྐྵ«ÍÃìÊÊÓËÃѺËéͧÊÁØ´ Open Sources for Libraries 3
**LIS3232 กÒÃáกé»- Ñ ËÒã¹ÃкºÊÒÃʹà·È 1 Problem Solving in Information Systems 1 3
**LIS3233 กÒÃáกé»- Ñ ËÒã¹ÃкºÊÒÃʹà·È 2 Problem Solving in Information Systems 2 3
LIS3235 Ãкºà¤Ã×Í¢èÒÂÊÒÃʹà·È Information Network Systems 3
LIS3239 กÒèѴกÒÃÊÒÃʹà·Èà¾×Íè กÒúÃÔกÒà Information Management for Services 3
**LIS3240 â»ÃáกÃÁÊÓàÃç¨ÃÙ»à¾×Íè กÒúÃÔกÒÃÊÒÃʹà·È Software Pakages for Information Services 3
LIS3242 กÒÃÍÍกẺกÃÒ¿Ôก Graphic Design 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 137
˹èÇÂกÔµ
**LIS3244 กÒþѲ¹ÒÊ×Íè ÊÒÃʹà·È Information Media Development 3
*LIS3258 กÒÃà¢Õ¹â»ÃáกÃÁº¹àÇçº Web Programming 3
**LIS3263 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìÃкºÊÒÃʹà·È Information Systems Analysis 3
**LIS3273 กÒÃÊ×Íè ÊÒ÷ҧ෤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È Information Technology Communication 3
LIS4258 กÒÃÈÖกÉÒ¾ÔàÈÉ´éÒ¹ÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì Special Topics in Information Science 3
2.9 ÇÔªÒàÍกÀÒÉÒÊ໹ 72 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
**SPN3011 (SPN3001) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 5 Spanish for Communication 5 3
**SPN3012 (SPN3002) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 6 Spanish for Communication 6 3
**SPN4011 (SPN4001) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 7 Spanish for Communication 7 3
**SPN4012 (SPN4002) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 8 Spanish for Communication 8 3
áÅÐÇÔªÒàÍกºÑ§¤ÑºàÅ×Íก 18 ˹èÇÂกÔµ
àÅ×ÍกàÃÕ¹ 6 กÃкǹÇÔªÒ ¨Òก 9 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé ·Ñ駹Õé กÃкǹÇÔªÒ·Õè¹ÑกÈÖกÉÒäÁèä´éàÅ×Íกà»ç¹“àÍกºÑ§¤ÑºàÅ×Íก”
¹ÑกÈÖกÉÒÊÒÁÒöàÃÕ¹à»ç¹ÇÔªÒ “àÍกàÅ×Íก” ä´é ´Ñ§¹Õé
SPN2111 กÒÿѧÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠1 Spanish Listening Comprehension 1 3
SPN2121 ʹ·¹ÒÀÒÉÒÊ໹ 1 Spanish Conversation 1 3
SPN2131 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠1 Spanish Reading Comprehension 1 3
SPN2901 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒÊ໹ Introduction to Spanish Linguistics 3
SPN3141 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒÊ໹ 1 Spanish Writing 1 3
SPN3301 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺÇÃó¤´ÕÊ໹ Introduction to Spanish Literature 3
SPN3501 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹àกÕÂè ÇกѺÍÒøÃÃÁÊ໹ 1 Readings in Spanish Civilization 1 3
SPN3601 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹àกÕÂè ÇกѺÍÒøÃÃÁÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔก¹Ñ 1
Readings in Latin American Civilization 1 3
SPN4201 กÒÃá»ÅÊ໹ - ä·Â 1 Translation: Spanish - Thai 1 3
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 42 ˹èÇÂกÔµ
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒÊ໹àÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ (SPNXXXX) µèÒ§æ¢Í§ËÅÑกÊٵà â´ÂàÅ×Íก¨ÒกËÁÇ´à´ÕÂÇกѹËÃ×Í
ËÅÒÂËÁÇ´ÃÇÁกѹกçä´é äÁè¹éÍÂกÇèÒ 42 ˹èÇÂกÔµ
ËÁÇ´ÇÔªÒµèÒ§æ ã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÊ໹
ËÁÇ´·ÑกÉÐÀÒÉÒÊ໹·ÑèÇä» Ë¹èÇÂกÔµ
SPN2112 กÒÿѧÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠2 Spanish Listening Comprehension 2 3
SPN2122 ʹ·¹ÒÀÒÉÒÊ໹ 2 Spanish Conversation 2 3
SPN2132 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠2 Spanish Reading Comprehension 2 3
SPN3121 ʹ·¹ÒÀÒÉÒÊ໹ 3 Spanish Conversation 3 3
SPN3142 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒÊ໹ 2 Spanish Writing 2 3
SPN4202 กÒÃá»ÅÊ໹ - ä·Â 2 Translation: Spanish - Thai 2 3
SPN4203 กÒÃá»Åä·Â - Ê໹ Translation: Thai - Spanish 3
ËÁÇ´ÇÃó¤´ÕÊ໹ ˹èÇÂกÔµ
SPN4311 ¹Ç¹ÔÂÒÂÊ໹Ẻ¾Ô¤ÒàÃÊกì Spanish Picaresque Novel 3
SPN4312 §Ò¹»Ãоѹ¸ìàÃ×Íè §´Í¹กÔâ¦àµé Don Quixote 3
SPN4313 ÇÃó¤´ÕÊ໹ȵÇÃÃÉ·Õè 20 20’th Century Spanish Literature 3
SPN4314 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìÇÃóกÃÃÁÀÒÉÒÊ໹ Analysis of Literary Texts in Spanish 3
SPN4331 º·ÅФÃÊ໹Âؤ·Í§ Drama of the Golden Age 3
ËÁÇ´ÇÃó¤´ÕÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔกѹ ˹èÇÂกÔµ
SPN3401 ¤ÇÒÁÃÙéàº×éͧµé¹àกÕèÂÇกѺÇÃó¤´ÕÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔกѹ
Introduction to Latin American Literature 3
SPN4401 ÇÃó¤´ÕÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔก¹Ñ ȵÇÃÃÉ·Õè 20 20’th Century Latin American Literature 3
SPN4402 ÇÃóกÃÃÁ¿ÔÅ»Ô »Ô¹Êì·àèÕ ¢Õ¹´éÇÂÀÒÉÒÊ໹ Philippine Literary Works in Spanish 3

138 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
ËÁÇ´ÍÒøÃÃÁÊ໹ ˹èÇÂกÔµ
SPN3502 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹àกÕÂè ÇกѺÍÒøÃÃÁÊ໹ 2 Readings in Spanish Civilization 2 3
SPN4501 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹àกÕÂè ÇกѺ»ÃÐà·ÈÊ໹»Ñ¨¨Øº¹Ñ Readings in Spanish Today 3
SPN4502 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹àกÕÂè ÇกѺÈÔŻТͧ»ÃÐà·ÈÊ໹ Readings in Spanish Arts 3
ËÁÇ´ÍÒøÃÃÁÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔกѹ ˹èÇÂกÔµ
SPN3601 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹àกÕèÂÇกѺÍÒøÃÃÁÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔกѹ 1
Readings in Latin American Civilization 1 3
SPN3602 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹àกÕèÂÇกѺÍÒøÃÃÁÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔกѹ 2
Readings in Latin American Civilization 2 3
SPN4601 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹àกÕÂè ÇกѺÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔก¹Ñ »Ñ¨¨Øº¹Ñ Readings in Latin American Today 3
SPN4602 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹àกÕÂè ÇกѺÈÔŻТͧÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔก¹Ñ Readings in Latin American Arts 3
*SPN4604 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒÊ໹àกÕÂè ÇกѺ»ÃÐà·ÈàÁçก«Ôก¹Ñ Readings in Mexico 3
ËÁÇ´ÀÒÉÒÊ໹੾ÒдéÒ¹ ˹èÇÂกÔµ
SPN3701 ÀÒÉÒÊ໹¸ØÃกÔ¨ 1 Business Spanish 1 3
SPN3702 ÀÒÉÒÊ໹¸ØÃกÔ¨ 2 Business Spanish 2 3
**SPN3783 (SPN3782) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè ÍصÊÒËกÃÃÁºÃÔกÒà Spanish for Service Industry 3
SPN4701 ÀÒÉÒÊ໹ÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 1 Spanish for Tour Guide 1 3
SPN4702 ÀÒÉÒÊ໹ÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 2 Spanish for Tour Guide 2 3
ËÁÇ´ÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒÊ໹ ˹èÇÂกÔµ
SPN3901 ÊÑ·ÈÒʵÃìáÅÐÊÑ·ÇÔ·ÂÒÀÒÉÒÊ໹ Spanish Phonietics and Phonology 3
SPN3904 ÇÔ·ÂÒ˹èǤÓáÅÐÇÒกÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÀÒÉÒÊ໹ Spanish Morphology and Syntax 3
2.10 ÇÔªÒàÍกÀÒÉÒÃÑÊà«Õ 72 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 30 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
RUS2101 กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒÃÑÊà«Õ 1 Listening and Speaking in Russian 1 3
**RUS3011 (RUS3001) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 5 Russian for Communication 5 3
**RUS3012 (RUS3002) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 6 Russian for Communication 6 3
RUS3101 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ 1 Reading in Russian 1 3
RUS3103 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ 1 Writing in Russian 1 3
**RUS3501 ÇÃó¤´ÕÃÊÑ à«ÕÂàº×Íé §µé¹ History of Russian Literature
RUS3701 ÀÒÉÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁÃÑÊà«Õ Russian Language and Culture } àÅ×ÍกàÃÕ¹ 1 ÇÔªÒ 3
**RUS4011 (RUS4001) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 7 Russian for Communication 7 3
**RUS4012 (RUS4002) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 8 Russian for Communication 8 3
RUS2901 ¤ÇÒÁÃÙéàº×éͧµé¹àกÕèÂÇกѺÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂ

RUS2902

RUS3901
Introduction to Russian Linguistics
ÊÑ·ÈÒʵÃìáÅÐÊÃÇÔ·ÂÒÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂ
Russian Phonetics and Phonology
ÇÔ·ÂÒ˹èǤÓÀÒÉÒÃÑÊà«Õ Russian Morpholoogy
} àÅ×ÍกàÃÕ¹ 1 ÇÔªÒ 3

RUS4902 ÇÒกÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÀÒÉÒÃÑÊà«Õ Russian Syntax } àÅ×ÍกàÃÕ¹ 1 ÇÔªÒ 3


ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 42 ˹èÇÂกÔµ
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§æ ¨ÒกËÁÇ´ÇÔªÒ·Ñé§ 5 ËÁÇ´¢Í§ËÅÑกÊÙµÃâ´ÂàÅ×Íก¨ÒกËÁÇ´
à´ÕÂÇกѹËÃ×ÍËÅÒÂËÁÇ´ÃÇÁกѹกçä´é äÁè¹éÍÂกÇèÒ 42 ˹èÇÂกÔµ ·Ñ駹Õé ¨Ðµéͧà»ç¹กÃкǹÇÔªÒÃËÑÊ 3000 ¢Öé¹ä»äÁè¹éÍÂกÇèÒ 15 ˹èÇÂกÔµ
ËÁÇ´ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ»Ѩ¨Øº¹Ñ (RUS x0xx, X1xx) ˹èÇÂกÔµ
RUS2102 กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒÃÑÊà«Õ 2 Listening and Speaking in Russian II 3
RUS3102 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ 2 Reading in Russian II 3
RUS3104 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ 2 Writing in Russian II 3
RUS3106 กÒÃʹ·¹ÒÀÒÉÒÃÑÊà«Õ 1 Russian Conversation I 3
RUS3107 กÒÃʹ·¹ÒÀÒÉÒÃÑÊà«Õ 2 Russian Conversation II 3
RUS4101 กÒÃá»ÅÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà»ç¹ä·Â 1 Translation: Russian - Thai I 3
RUS4102 กÒÃá»ÅÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà»ç¹ä·Â 2 Translation: Russian - Thai II 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 139
˹èÇÂกÔµ
RUS4103 กÒÃá»ÅÀÒÉÒä·Âà»ç¹ÃÑÊà«Õ 1 Translation: Thai - Russian I 3
RUS4104 กÒÃá»ÅÀÒÉÒä·Âà»ç¹ÃÑÊà«Õ 2 Translation: Thai - Russian II 3
ËÁÇ´ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂ੾ÒдéÒ¹ (RUS x4xx) ˹èÇÂกÔµ
RUS3401 ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ¸ØÃกÔ¨ 1 Business Russian I 3
RUS3402 ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ¸ØÃกÔ¨ 2 Business Russian II 3
RUS3403 ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 1 Russian for Tour Guides I 3
RUS3404 ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 2 Russian for Tour Guides II 3
RUS3405 ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ´éÒ¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì Russian for Computer User 3
RUS3406 ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ´éÒ¹กÒÃâçáÃÁ 1 Russian for Hotel Work I 3
RUS3407 ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ´éÒ¹กÒÃâçáÃÁ 2 Russian for Hotel Work II 3
RUS3408 ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂÊÓËÃѺ§Ò¹àÅ¢Ò¹ØกÒà Russian for Secretarial Works 3
RUS3409 ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè ÇàªÔ§¹ÔàÇÈ Russian for Eco - Tourism 3
*RUS3410 ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè ¸ØÃกÔ¨กÒúԹ Russian in the field of Airline Business 3
RUS4401 ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ´éÒ¹¹ÔµÈÔ ÒʵÃìáÅÐÃÑ°ÈÒʵÃì Russian for Law and Political Science 3
RUS4402 ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ´éÒ¹¤ÇÒÁ§ÒÁáÅÐÊØ¢ÀÒ¾ Russian for Beauty and Health Care 3
RUS4403 ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ Russian for Science and Technology 3
RUS4404 ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ´éÒ¹กÒÃÃÑกÉÒ¾ÂÒºÒÅ Russian for Medical Services 3
*RUS4406 ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ´éÒ¹Ê×Íè ÊÒ÷ҧÇÔ·ÂØáÅÐâ·Ã·Ñȹì
Russian in the field of Communication and Broadcasting 3
*RUS4407 ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè ¸ØÃกÔ¨ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì
Russian in the field of Real Estate Business 3
*RUS4408 ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ´éÒ¹¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò Russian in the field of Buddhism 3
ËÁÇ´ÇÃó¤´ÕÃÊÑ à«Õ (RUS x5xx) ˹èÇÂกÔµ
RUS3502 ÇÃóกÃÃÁ¾×¹é ºéÒ¹ÃÑÊà«Õ Russian Folk Literature 3
RUS4501 ÇÃó¤´ÕÃÑÊà«Õªèǧµé¹¤ÃÔʵìȵÇÃÃÉ·Õè 19
Russian Literature in the First Half of the 19’ th Century 3
RUS4502 ÇÃó¤´ÕÃÊÑ à«Õªèǧ»ÅÒ¤ÃÔʵìȵÇÃÃÉ·Õè 19
Russian Literature in the Second Half of the 19’ th Century 3
RUS4503 ÇÃó¤´ÕÃÑÊà«Õªèǧµé¹¤ÃÔʵìȵÇÃÃÉ·Õè 20
Russian Literature in the First Half of the 20’ th Century 3
RUS4504 ÇÃó¤´ÕÃÊÑ à«Õªèǧ»ÅÒ¤ÃÔʵìȵÇÃÃÉ·Õè 20
Russian Literature in the Second Half of the 20’ th Century 3
RUS4505 ÇÃó¤´ÕÃÊÑ à«Õ»Ѩ¨Øº¹Ñ Contemporary Russian Literature 3
ËÁÇ´ÍÒøÃÃÁÃÑÊà«Õ (RUS x7xx) ˹èÇÂกÔµ
WES1001 ÇѲ¹¸ÃÃÁµÐÇѹµกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà Western Culture for Communication 3
RUS3702 º·ÍèÒ¹àกÕÂè ÇกѺÈÔŻТͧ»ÃÐà·ÈÃÑÊà«Õ Readings in Russian Arts 3
RUS3704 º·ÍèÒ¹àกÕÂè ÇกѺ¤µÔª¹ÃÑÊà«Õ Readings in Russian Folklore 3
RUS3705 º·ÍèÒ¹àกÕÂè ÇกѺ»ÃѪ-ÒÃÑÊà«Õ Readings in Russian Philosophy 3
*RUS3706 º·ÍèÒ¹àกÕÂè ÇกѺÊ×Íè ÊÔ§è ¾ÔÁ¾ìàกÕÂè ÇกѺ»ÃÐà·ÈÃÑÊà«Õ»Ѩ¨Øº¹Ñ
An Article in Printing Media in relation to Russian in the Present Age 3
ËÁÇ´ÀÒÉÒÈÒʵÃì (RUS x9xx) ˹èÇÂกÔµ
RUS2903 »ÃÐÇѵäÔ ÇÂกóìÀÒÉÒÃÑÊà«Õ History of Russian Grammar 3
RUS2904 ÍÃöÈÒʵÃìÀÒÉÒÃÑÊà«Õ Russian Semantics 3
RUS2905 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìáÅÐกÒÃÊÃéÒ§¤Óã¹ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ Word Analysis and Formation in Russian 3
RUS3902 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìÇÒ·กÃÃÁÀÒÉÒÃÑÊà«Õ Russian Discourse Analysis 3
RUS3903 ÇѨ¹ÅÕÅÒÈÒʵÃìÀÒÉÒÃÑÊà«Õ Russian Stylistics 3
RUS4901 »Ñ-ËÒกÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂ
Problems in Listening to and Speaking Russian 3
RUS4903 กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìà»ÃÕºµèÒ§ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂกѺÀÒÉÒä·Â
Contrastive Analysis of Russian and Thai 3

140 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
2.11 ÇÔªÒàÍกÀÒÉÒ¨Õ¹ 72 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 42 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
CHI2101 กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒ¨Õ¹ 1 Chinese Listening and Speaking 1 3
**CHI3101 ÀÒÉÒ¨Õ¹ÃдѺกÅÒ§ 1 Intermediate Chinese 1 3
**CHI3102 ÀÒÉÒ¨Õ¹ÃдѺกÅÒ§ 2 Intermediate Chinese 2 3
**CHI3103 ËÅÑกÀÒÉÒ¨Õ¹ÊÁÑ»Ѩ¨Øº¹Ñ Modern Chinese Structure 3
CHI3104 กÒÿѧáÅоٴÀÒÉÒ¨Õ¹ 2 Chinese Listening and Speaking 2 3
CHI3107 กÒÃÍèҹ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ì¨¹Õ Reading Chinese Newspaper 3
CHI3109 (CHI3105) กÒÃá»ÅÀÒÉÒ¨Õ¹ 1 Chinese Translation 1 3
**CHI3303 º·ÍèÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ¨Õ¹ Chinese Culture Readings 3
**CHI3401 ÀÒÉÒ¨Õ¹¸ØÃกÔ¨ 1 Business Chinese 1 3
**CHI4101 ÀÒÉÒ¨Õ¹ÃдѺÊÙ§ 1 Advance Chinese 1 3
**CHI4102 ÀÒÉÒ¨Õ¹ÃдѺÊÙ§ 2 Advance Chinese 2 3
**CHI4106 (CHI4104) กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ÃдѺÊÙ§ Advanced Chinese Writing 3
**CHI4201 ÇÃó¤´Õ¨¹Õ 1 Chinese Literature 1 3
**CHI4302 º·ÍèÒ¹¤Ñ´àÅ×Íก·Ò§Êѧ¤ÁÈÒʵÃ쨹Õ
Selected Reading Passages in Social Chinese 3
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 30 ˹èÇÂกÔµ
¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒ¨Õ¹·Øก¤¹ µéͧàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§æ ¨Ó¹Ç¹ 30 ˹èÇÂกÔµ ´Ñ§¹Õé
กÅØÁè ÇÔªÒ·Õ¢è ¹éÖ µé¹´éÇÂÃËÑÊ 2 (àÅ×ÍกàÃÕ¹ 2 ÇÔªÒ)
CHI2102 กÒÃÊÃéÒ§»ÃÐâ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ Chinese Sentence Construction 3
CHI2301 กÒÃÇÒ´ÀÒ¾¨Õ¹áÅÐกÒÃà¢Õ¹µÑÇÍÑกÉèչ´éǾÙกè ¹Ñ Chinese Calligraphy and Painting 3
**CHI2509 (CHI2501) กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒ¨Õ¹áµé¨ÇëÔ 1 Listening and Speaking Taechew 1 3
**CHI2510 (CHI2502) กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒ¨Õ¹áµé¨ÇëÔ 2 Listening and Speaking Taechew 2 3
**CHI2511 (CHI2503) กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒ¨Õ¹กÇÒ§µØ§é 1 Listening and Speaking Cantonese 1 3
**CHI2512 (CHI2504) กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒ¨Õ¹กÇÒ§µØ§é 2 Listening and Speaking Cantonese 2 3
กÅØÁè ÇÔªÒ·Õ¢è ¹éÖ µé¹´éÇÂÃËÑÊ 3 (àÅ×ÍกàÃÕ¹ 4 ÇÔªÒ)
**CHI3108 ÀÒÉÒ¨Õ¹¨ÒกÊ×Íè âʵ·Ñȹì Chinese from Audio - Visual Media 3
**CHI3110 (CHI3106) กÒÃá»ÅÀÒÉÒ¨Õ¹ 2 Chinese Translation 2 3
CHI3201 ÊØÀÒÉÔµ¨Õ¹ Chinese Proverbs 3
**CHI3202 ¹Ç¹ÔÂÒ¨չ Chinese Novels 3
**CHI3304 (CHI3302) º·ÍèÒ¹»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì¨¹Õ âºÃÒ³ Reading in Chinese Ancient History 3
**CHI3402 ÀÒÉÒ¨Õ¹¸ØÃกÔ¨ 2 Business Chinese 2 3
**CHI3403 ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìÀÒÉÒ¨Õ¹ Computers in Chinese 3
**CHI3405 ÀÒÉÒ¨Õ¹à¾×Íè กÒÃâçáÃÁ Chinese for Hotel Services 3
**CHI3406 ÀÒÉÒ¨Õ¹ÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 1 Chinese for Tourism 1 3
**CHI3407 ÀÒÉÒ¨Õ¹ÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 2 Chinese for Tourism 2 3
กÅØÁè ÇÔªÒ·Õ¢è ¹éÖ µé¹´éÇÂÃËÑÊ 4 (àÅ×ÍกàÃÕ¹ 4 ÇÔªÒ) ˹èÇÂกÔµ
**CHI4202 ÇÃó¤´Õ¨¹Õ 2 Chinese Literature 2 3
**CHI4205 (CHI4203) ÀÒÉÒ¨Õ¹âºÃÒ³ Classical Chinese 3
**CHI4303 º·ÍèÒ¹ÈÔÅ»กÃÃÁ¨Õ¹ Chinese Art Reading 3
**CHI4305 (CHI4301) »ÃѪ-Ò¨Õ¹ÊÁѨÒÃÕµ Ancient Chinese Philosophy 3
**CHI4401 ÀÒÉÒ¨Õ¹à¾×Íè ¸ØÃกÔ¨กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Chinese for Tourism Business 3
**CHI4402 ÀÒÉÒ¨Õ¹ÊÓËÃѺºØ¤ÅÒกÃÊÓ¹Ñก§Ò¹ Chinese for the Office 3
**CHI4406 กÒýÖก»¯ÔºµÑ ÀÔ ÒÉÒ¨Õ¹à¾×Íè ÍÒªÕ¾ Chinese Practicum for Careers 3
2.12 ÇÔªÒàÍก»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 72 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 36 ˹èÇÂกÔµ
ก. ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 30 ˹èÇÂกÔµ ÁÕ´§Ñ ¹Õé ˹èÇÂกÔµ
**HIT2101 âºÃÒ³¤´ÕกºÑ กÒÃÈÖกÉÒ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìä·Â Archaeology and the Study of Thai History 3
**HIT2201 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁä·Âà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Thai History and Culture for Tourism 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 141
˹èÇÂกÔµ
**HIT2301 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÈÅÔ »Ðã¹»ÃÐà·Èä·Â History of Art in Thailand 3
**HIT2401 ÊØ⢷ÑÂÈÖกÉÒà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Sukhothai Studies for Tourism 3
HIT2402 ÅéÒ¹¹ÒÈÖกÉÒà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Lanna Studies for Tourism 3
**HIT3103 ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìÈÖกÉÒ Museum Studies 3
**HIT3202 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ·éͧ¶Ô¹è ä·Âà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç
Thai Local History and Culture for Tourism 3
**HIT3304 áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÅÐâºÃҳʶҹ㹻ÃÐà·Èä·Â
Historical Tourist Attractions and Ancient Monuments in Thailand 3
**HIT3402 ÍÂظÂÒÈÖกÉÒà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Ayutthaya Studies for Tourism 3
**HIT4403 กÃا෾ÈÖกÉÒà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Bangkok Studies for Tourism 3
¢. ÇÔªÒàÍกºÑ§¤ÑºÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·Èà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 6 ˹èÇÂกÔµ ãËéàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·ÈÀÒÉÒã´ÀÒÉÒ˹Öè§
·Õèà¤ÂàÃÕ¹ÁÒáÅéÇã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ´Ñ§¹Õé
ÇÔªÒÀÒÉÒ¨Õ¹ ˹èÇÂกÔµ
**CHI3406 ÀÒÉÒ¨Õ¹ÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 1 Chinese for Tourism 1 3
**CHI3407 ÀÒÉÒ¨Õ¹ÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 2 Chinese for Tourism 2 3
ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ
**ENS3404 ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 1 English for Tourism 1 3
**ENS4401 ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 2 English for Tourism 2 3
ÇÔªÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ
FRE4410 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 1 French for Guides 1 3
FRE4411 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 2 French for Guides 2 3
ÇÔªÒÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ
GER3303 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 1 German for Tour Guides 1 3
GER3304 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 2 German for Tour Guides 2 3
ÇÔªÒÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂ
RUS3403 ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 1 Russian for Tour Guides 1 3
RUS3404 ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂÊÓËÃѺÁѤ¤Øà·Èกì 2 Russian for Tour Guides 2 3
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 36 ˹èÇÂกÔµ
ãËéàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ¨ÒกกÅØèÁÇÔªÒàÍกàÅ×ÍกÃÇÁกѹ 12 กÃкǹÇÔªÒ (36 ˹èÇÂกÔµ) ´Ñ§µèÍ仹Õé
ก. กÅØÁè ÇÔªÒ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç
**HIT2102 áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§âºÃÒ³¤´Õã¹»ÃÐà·Èä·Â
Archaeological Tourist Attractions in Thailand 3
HIT2501 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹ÂØâû: ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกúÃÔ൹ãË-è
½Ãѧè àÈÊ àÂÍÃÁ¹Õ áÅÐÍÍÊàµÃÕ History and Cultural Tourist Attractions in Europe:
The United Kingdom of Great Britain, France,Germany and Austria 3
HIT2502 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹ÂØâû: กÃÕ« ÍÔµÒÅÕ Ê໹ áÅÐÃÑÊà«ÕÂ
History and Cultural Tourist Attractions in Europe: Greece, Italy, Spain and Russia 3
HIT2503 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹ÍàÁÃÔกÒ
History and Cultural Tourist Attractions in America 3
HIT3203 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกÒ÷èͧà·ÕÂè Çã¹»ÃÐà·Èä·Â History of Tourism in Thailand 3
**HIT3301 ÈÔŻʶһѵÂกÃÃÁä·Âà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Thai Arts and Architecture for Tourism 3
HIT3302 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÈÅÔ »Ðã¹ÍÔ¹à´ÕÂáÅÐÈÃÕÅ§Ñ กÒ History of Art in India and Sri Lanka 3
HIT3303 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÈÅÔ »Ðã¹àÍàªÕµÐÇѹÍÍกà©Õ§ãµé History of Art in Southeast Asia 3
**HIT3305 กÒÃ͹ØÃกÑ ÉìáÅÐกÒèѴกÒÃÁôก·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹»ÃÐà·Èä·Â 3
Cultural Heritage Conservation and Management in Thailand
*HIT3403 ÍÒøÃÃÁà¢Áà Khmer Civilization 3
*HIT3404 ÍÒøÃÃÁàÁÕ¹ÁÒ Myanmar Civilization 3
HIT3501 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹àÍàªÕÂãµé 3
History and Cultural Tourist Attractions in South Asia 3

142 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
˹èÇÂกÔµ
HIT3502 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹àÍàªÕµÐÇѹÍÍก 3
History and Cultural Tourist Attractions in East Asia
HIT3503 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹àÍàªÕµÐÇѹÍÍกà©Õ§ãµé 3
History and Cultural Tourist Attractions in Southeast Asia
HIT4203 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃ쪹กÅØÁè ¹éÍÂã¹»ÃÐà·Èä·Â History of Minority Groups in Thailand 3
HIT4204 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìDz Ñ ¹¸ÃÃÁ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ä·Â History of Entertainment Culture in Thailand 3
**HIT4305 ÁôกâÅก·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹»ÃÐà·Èä·Â The World Cultural Heritage in Thailand 3
¢. กÅØÁè ÇÔªÒÊËÇÔ·ÂÒกÒÃà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Ë¹èÇÂกÔµ
ANT3027 ª¹กÅØÁè ¹éÍ Minority Groups 3
**ANT3050 Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁã¹àÍàªÕµÐÇѹÍÍกà©Õ§ãµé Societies and Cultures in Southeast Asia 3
ANT3057 Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â Thai Society and Culture 3
**CHI4401 ÀÒÉÒ¨Õ¹à¾×Íè ¸ØÃกÔ¨กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Chinese for Tourism Business 3
**ENS3402 ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè Êè§àÊÃÔÁกÒ÷èͧà·ÕÂè Ç English for Tourism Promotion 3
**ENS4402 ÀÒÉÒÍѧกÄÉÊÓËÃѺกÒ÷èͧà·ÕÂè Çà¾×Íè ÈÖกÉÒÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â 3
English for Tourism in Relation to Thai Arts and Culture
FOL4203 ¹Ô·Ò¹¾×¹é ºéÒ¹ The Folktale 3
FRE3401 ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç French for Tourism 3
GER2301 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÔ¨กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 1 German for Tourism 1 3
GER3302 ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÔ¨กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 2 German for Tourism 2 3
MCS1350 ÇÒ·ÇÔ·ÂÒ Speech Communication 3
MCS3151 กÒÃÊ×Íè ÊÒÃà¾×Íè Á¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ì Communication for Human Relations 3
MCS3281 กÒÃà¢Õ¹ÊÒä´Õà¾×Íè Ê×Íè ÁÇŪ¹ Feature Writing for Mass Media 3
THA3105 ÈÔÅ»ÐáÅÐกÅÇÔ¸กÕ ÒÃà¢Õ¹ Art and Techniques of Writing 3
2.13 ÇÔªÒàÍกÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ 72 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº 54 ˹èÇÂกÔµ ÁÕ´§Ñ ¹Õé ˹èÇÂกÔµ
*JPN1111 กÒÃÍÍกàÊÕ§ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ Japanese Pronounciation 3
*JPN1211 ÇѲ¹¸ÃÃÁ-Õ»è ¹èØ Japanese Culture 3
**JPN2111 (JPN1101) กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ 1 Japanese Listening and Speaking 1 3
**JPN2112 (JPN1102) กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ 2 Japanese Listening and Speaking 2 3
*JPN2131 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ Basic Japanese Reading 3
**JPN2141(JPN3105) กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ Basic Japanese Writing 3
JPN2201 -Õ»è ¹èØ ÈÖกÉÒ Japanese Studies 3
**JPN3111 (JPN3101) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é กÅÒ§ 1 Intermediate Japanese 1 3
**JPN3112(JPN3102) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é กÅÒ§ 2 Intermediate Japanese 2 3
**JPN3121(JPN2101) กÒÃʹ·¹ÒÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é กÅÒ§ 1 Intermediate Japanese Communication 1 3
**JPN3131(JPN3103) กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é กÅÒ§ 1 Intermediate Japanese Reading 1 3
**JPN3141(JPN3106) กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é กÅÒ§ Intermediate Japanese Writing 3
**JPN3211(JPN4201) ÇÃó¤´Õ-»èÕ ¹èØ Japanese Literature 3
**JPN4111(JPN4101) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é กÅÒ§ - ÊÙ§ Intermediate - Advanced Japanese 3
**JPN4121 (JPN2102) กÒÃʹ·¹ÒÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é กÅÒ§ 2 Intermediate Japanese Communication 2 3
**JPN4131 (JPN3104) กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é กÅÒ§ 2 Intermediate Japanese Reading 2 3
**JPN4141(JPN4104) กÒÃà¢Õ¹ÃÒ§ҹÀÒÉÒ-Õè»Øè¹ Japanese Report Writing 3
*JPN4211 ÇÃó¤´ÕàÍก¢Í§-Õ»è ¹èØ The Masterpieces of Japanese Literature 3
ÇÔªÒàÍกàÅ×Íก 18 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒ-Õè»Øè¹àÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒÀÒÉÒ-Õè»Øè¹ (JPNxxxx) ¨ÒกËÁÇ´ÇÔªÒµèÒ§æ·Ñé§ 3 ËÁÇ´¢Í§ËÅÑกÊÙµÃ
(¤×Í ËÁÇ´ÀÒÉÒáÅÐกÒÃãªéÀÒÉÒ-Õè»Øè¹ áÅÐËÁÇ´ÇÔªÒÊѧ¤Á ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐÇÃó¤´Õ-Õè»Øè¹áÅÐËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒ-Õè»Øè¹ÇÔªÒªÕ¾) ÃÇÁกѹä´é
äÁè¹éÍÂกÇèÒ 18 ˹èÇÂกÔµ (6 กÃкǹÇÔªÒ) ·Ñ駹Õé ÇÔªÒàÍกàÅ×ÍกµéͧäÁè«éÓกѺÇÔªÒàÍกºÑ§¤Ñº

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 143
ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒáÅÐกÒÃãªéÀÒÉÒ-Õè»Øè¹
**JPN2113 (JPN2103) ¤Ñ¹¨ÔÈกÖ ÉÒ Kanji Studies 3
**JPN3108 ÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ àº×Íé §µé¹ Introduction to Japanese Linguistics 3
**JPN4102 กÒÃÍèÒ¹Ê×Íè ÊÔ§è ¾ÔÁ¾ìÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ Reading of Printed Matter in Japanese 3
**JPN4122 (JPN4103) กÒÃÍÀÔ»ÃÒÂÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ Japanese Discussion 3
ËÁÇ´ÇÔªÒÊѧ¤Á ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐÇÃó¤´Õ-Õè»Øè¹
JPN3202 àÃ×Íè §Êѹé -Õ»è ¹èØ Japanese Short Stories 3
*JPN4212 ÇÃóกÃÃÁ¾×¹é ºéÒ¹-Õ»è ¹èØ Japanese Folk Literature 3
*JPN4213 ÇÃóกÃÃÁ-Õ»è ¹èØ ÊÁÑÂãËÁè - ÃèÇÁÊÁÑ Modern - Contemporary Japanese Literature 3
ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒ-Õè»Øè¹ÇÔªÒªÕ¾
JPN3302 ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ à¾×Íè กÒÃâçáÃÁ Japanese for Hotel 3
JPN4301 กÒÃá»ÅÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ 1 Japanese Translation 1 3
JPN4302 กÒÃá»ÅÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ 2 Japanese Translation 2 3
JPN4303 กÒÃá»ÅÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ áººÅèÒÁ Japanese Interprertation 3
JPN4304 ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ¸ØÃกÔ¨ Business Japanese 3
JPN4305 ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ à¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Japanese for Tourism 3
JPN4306 กÒÃÊ͹ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ã¹°Ò¹ÐÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È
Teaching Japanese as a Foreign Language 3
3. ËÁÇ´ÇÔªÒâ· 18 ˹èÇÂกÔµ
ãËéàÅ×ÍกÇÔªÒâ·ÊÒ¢Òã´ÊÒ¢Ò˹֧è 㹤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì·äèÕ Áè«Óé กѺÇÔªÒàÍก ËÃ×ͨÐàÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒâ·ã¹¤³ÐÍ×¹è æ
¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧กçä´é µÒÁก¯àก³±ì ´Ñ§¹Õé
1. ÊÓËÃѺÇÔªÒâ·ã¹¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃìãËéà»ç¹ä»µÒÁ¢éÍกÓ˹´¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¹Ñé¹ æ
2. ÊÓËÃѺÇÔªÒâ·¹Íก¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃìãËéà»ç¹ä»µÒÁก¯àก³±ìÇÔªÒⷢͧ¤³Ð¹Ñé¹ æ áÅÐกóշÕèก¯àก³±ìÇÔªÒâ·ã¹¤³Ð
´Ñ§กÅèÒÇÁըӹǹ˹èÇÂกÔµäÁè¶Ö§ 18 ˹èÇÂกÔµ ãËéà»ç¹ÊÔ·¸Ô¢Í§¹ÑกÈÖกÉÒ·Õè¨ÐàÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒã´กçä´éã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¹Ñ鹨¹¤Ãº 18 ˹èÇÂกÔµ
3. ÊÓËÃѺ¤³Ð·ÕèäÁèÁÕàก³±ìÇÔªÒâ·à¾×è͹ÑกÈÖกÉÒµèÒ§¤³Ð ãËéà»ç¹ÊÔ·¸Ô¢Í§¹ÑกÈÖกÉÒ¨ÐàÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒã´กçä´é ã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¹Ñ鹨¹
¤Ãº 18 ˹èÇÂกÔµ
4. กÃкǹÇÔªÒ·ÕèàÅ×ÍกàÃÕ¹à»ç¹ÇÔªÒⷨеéͧäÁè«éÓกѺกÃкǹÇÔªÒã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ÇÔªÒàÍกáÅÐÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´Í×è¹æ ã¹กÒÃàÃÕ¹ÇÔªÒâ·ã´æ ãËéà»ç¹ä»µÒÁ¢éÍกÓ˹´¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·ÕèàกÕèÂÇ¢éͧ¹Ñé¹æ
ÇÔªÒâ··Õ褳ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃìà»Ô´Ê͹
1. ÀÒÉÒÍѧกÄÉ·ÑÇè ä» 13. ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ
2. ÇÃó¤´Õ 14. ÀÒÉÒÊ໹
3. ÀÒÉÒÈÒʵÃì 15. ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂ
4. ÀÒÉÒÍѧกÄÉ੾ÒдéÒ¹ 16. ÀÒÉÒกÃÕก
5. ÀÒÉÒä·Â 17. ÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃìáÅкÃóÒÃÑกÉìÈÒʵÃì
6. ÀÒÉÒºÒÅÕ ÊѹÊกĵáÅÐÎÔ¹´Õ 18. »ÃѪ-Ò
7. ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ 19. »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì
8. ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ 20. »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç
9. ÀÒÉÒ¨Õ¹ 21. Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ
10. ÀÒÉÒÍÒËÃѺ 22. ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ
11. ¤µÔª¹ÇÔ·ÂÒ 23. ÇѲ¹¸ÃÃÁà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç
12. ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ
ËÁÒÂà赯 ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õàè ÃÕ¹ÇÔªÒàÍกÀÒÉÒÍѧกÄÉ ¨ÐàÃÕ¹ÇÔªÒâ·ã¹¢éÍ 1, 2, 3 áÅÐ 4 äÁèä´é
3.1. ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒÍѧกÄÉ·ÑÇè ä» 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 6 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
¹ÑกÈÖกÉÒ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃìáÅФ³ÐÍ×è¹ æ ·ÕèàÃÕ¹ÀÒÉÒÍѧกÄɵèÍà¹×èͧกѹ 4 กÃкǹÇÔªÒà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä»áÅéÇãËéàÅ×Íก
àÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé 2 กÃкǹÇÔªÒ ÂกàÇé¹ **ENG 2001 áÅÐ **ENG 2002 ËÃ×ÍกÃкǹÇÔªÒ·Õàè ·Õºà·èÒ **ENG 2002
**ENG2001 กÒÃÍèÒ¹àÍÒ¤ÇÒÁÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Reading for Comprehension 3
**ENG2002 กÒÃÍèÒ¹µÕ¤ÇÒÁÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Interpretative Reading 3
**ENG2101 กÒÃÍÍกàÊÕ§ÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Pronunciation 3

144 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
˹èÇÂกÔµ
**ENG2401 กÒÃà¢Õ¹»ÃÐâ¤áÅÐ͹Øà©·ÀÒÉÒÍѧกÄÉÊѹé æ English Sentences and Short Paragraphs 3
**ENG2402 กÒÃà¢Õ¹͹Øà©·ÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Paragraph Writing 3
**ENG3401 กÒÃà¢Õ¹¤ÇÒÁàÃÕ§áÅÐÂèͤÇÒÁÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Essay and Summary Writing 3
**ENG3301
* กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè กÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì English Reading for Analysis 3
**ENG2102 กÒÃʹ·¹ÒÀÒÉÒÍѧกÄÉã¹ÅÑกɳзÕกè Ó˹´ãËé Controlled Conversation in English àÅ×ÍกàÃÕ¹
**ENG3201 กÒÿѧÀÒÉÒÍѧกÄÉà¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠1 English Listening for Comprehension 1 } 1 ÇÔªÒ 3
**ENG2601 ¤ÇÒÁÃÙéàº×éͧµé¹ã¹àÃ×èͧÇÃó¤´ÕÍѧกÄÉáÅÐÇÃó¤´ÕÍàÁÃÔกѹ

**ENL2001
Introduction to English and American Literatures
¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺÀÒÉÒ Introduction to Language
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 12 ˹èÇÂกÔµ
} àÅ×ÍกàÃÕ¹ 1 ÇÔªÒ 3

ãËé¹กÑ ÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´æã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ·ÑÇè ä» (ENGx0xx-ENGx5xx) áÅÐËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒ


ÍѧกÄÉ੾ÒдéÒ¹ (ENSxxxx) (¹ÑกÈÖกÉÒ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃìàÅ×ÍกàÃÕ¹ ENS3101 - ENS3106 ä´éà¾Õ§ÇÔªÒà´ÕÂÇà·èҹѹé ) ÂกàÇé¹
**ENG1001, **ENG1002,**ENG2001 áÅÐ **ENG2002 â´ÂàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã¹ËÁÇ´à´ÕÂÇกѹËÃ×ÍÊͧËÁÇ´ÃÇÁกѹกçä´é
â´ÂàÁ×è͹ѺÃÇÁกÃкǹÇÔªÒã¹ÇÔªÒⷺѧ¤ÑºáÅéǵéͧÁÕกÃкǹÇÔªÒã¹ÃдѺ 3000 - 4999 ¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂกÇèÒ 9 ˹èÇÂกÔµ
3.2. ÇÔªÒâ·ÇÃó¤´Õ 18 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 6 ˹èÇÂกÔµ
**ENG2601 ¤ÇÒÁÃÙéàº×éͧµé¹ã¹àÃ×èͧÇÃó¤´ÕÍѧกÄÉáÅÐÇÃó¤´ÕÍàÁÃÔกѹ
Introduction to English and American Literature 3
**ENG2901 à·¾¹ÔÂÒÂÍѹà»ç¹¾×é¹°Ò¹¢Í§ÇÃó¤´Õ
Mythological Background in Literature 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 12 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹ÇÔªÒã´æ ã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÇÃó¤´Õ (ENGx6xx - ENGx9xx) ÍÕก 4 กÃкǹÇÔªÒ â´Âµéͧà»ç¹
กÃкǹÇÔªÒã¹ÃдѺ 3000- 4999
3.3. ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒÈÒʵÃì 18 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé 2 กÃкǹÇÔªÒ
**ENL2001 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺÀÒÉÒ Introduction to Language 3
**ENL2003 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹·Ò§ÊÑ·ÈÒʵÃìáÅÐÊÑ·ÇÔ·ÂÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ 3
Introduction to English Phonetics and Phonology
**ENL3103 ÇÒกÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÀÒÉÒÍѧกÄÉ English Syntax 3
**ENL3104 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹·Ò§ÍÃöÈÒʵÃì Introduction to Semantics 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 12 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹กÑ ÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´æ ã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÈÒʵÃì (ENLxxxx) ÍÕก 4 กÃкǹÇÔªÒâ´Âµéͧà»ç¹กÃкǹÇÔªÒ
ã¹ÃдѺ 3000 - 4999
3.4. ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒÍѧกÄÉ੾ÒдéÒ¹ 18 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´กçä´éã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÍѧกÄÉ੾ÒдéÒ¹ (ENSxxxx) ¨Ó¹Ç¹ 6 กÃкǹÇÔªÒ
â´Âµéͧà»ç¹กÃкǹÇÔªÒã¹ÃдѺ 3000 - 4999 (¹ÑกÈÖกÉÒ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì àÅ×ÍกàÃÕ¹ ENS3101 - ENS3106 ä´éà¾Õ§ÇÔªÒà´ÕÂÇ
à·èҹѹé )
3.5. ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒä·Â 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 9 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
THA2105 ¤ÇÒÁÃÙ·é ÇèÑ ä»ã¹กÒÃÍèÒ¹ Introduction to Reading 3
*THA2108 ÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒä·Â Thai Linguistics 3
THA3211 ÇÃó¤´ÕÇ¨Ô Òóì Literary Criticism 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 9 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒâ·ÀÒÉÒä·ÂàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ¨ÒกËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒä·Â(THAXXXX) ËÃ×Í (FOLXXXX) ·ÕèäÁè«éÓกѺ
กÃкǹÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» áÅÐÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ ¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂกÇèÒ 9 ˹èÇÂกÔµ (ÂกàÇé¹ THA1003) â´ÂàÅ×Íก¨ÒกกÅØèÁÇÔªÒµèÒ§æ ã¹ÊÒ¢Ò
ÇÔªÒàÍกÀÒÉÒä·Â

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 145
3.6. ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒºÒÅÕ ÊѹÊกĵáÅÐÎÔ¹´Õ 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 9 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
**PAL1001(PAL2101) ÀÒÉÒºÒÅÕ 1 Pali 1 3
**SKT1001(SKT2101) ÀÒÉÒÊѹÊกĵ 1 Sanskrit 1 3
**HIN1001 ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ¾¹é× °Ò¹ 1 Fundamental Hindi 1 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 9 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹กÑ ÈÖกÉÒÇÔªÒâ·ÀÒÉÒºÒÅÕ ÊѹÊกĵáÅÐÎÔ¹´Õ àÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒ ÀÒÉÒºÒÅÕ (PAL) ÀÒÉÒÊѹÊกĵ (SKT)
ËÃ×ÍÀÒÉÒÎÔ¹´Õ (HIN) ÍÕก 3 กÃкǹÇÔªÒ ã¹กÅØèÁËÁÇ´ÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹ ËÃ×Í ËÁÇ´ÇÔªÒÇÃó¤´Õ ÃÇÁáÅéÇà»ç¹¨Ó¹Ç¹ 9 ˹èÇÂกÔµ
à»ç¹ÇÔªÒâ·àÅ×Íก ·Ñ駹Õé ÇÔªÒâ·àÅ×ÍกµéͧäÁè«éÓกѺกÃкǹÇÔªÒ·ÕèàÅ×ÍกàÃÕ¹ã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÍ×è¹æ â´ÂàÅ×Íก¨ÒกกÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
ËÁÇ´ÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹
ÀÒÉÒºÒÅÕ Ë¹èÇÂกÔµ
**PAL1002(PAL3101) ÀÒÉÒºÒÅÕ 2 Pali 2 3
ÀÒÉÒÊѹÊกĵ ˹èÇÂกÔµ
**SKT1002(SKT3101) ÀÒÉÒÊѹÊกĵ 2 Sanskrit 2 3
*SKT2001 ÀÒÉÒÊѹÊกĵ 3 Sanskrit 3 3
*SKT2002 ÀÒÉÒÊѹÊกĵ 4 Sanskrit 4 3
ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ ˹èÇÂกÔµ
**HIN1002 ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ¾¹é× °Ò¹ 2 Fundamental Hindi 2 3
**HIN2001 ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ¾¹é× °Ò¹ 3 Fundamental Hindi 3 3
**HIN2002 ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ¾¹é× °Ò¹ 4 Fundamental Hindi 4 3
ËÁÇ´ÇÔªÒÇÃó¤´Õ
ÀÒÉÒºÒÅÕ Ë¹èÇÂกÔµ
**PAL3201 »ÃÐÇѵÇÔ Ãó¤´ÕºÒÅÕ History of Pali Literature 3
**PAL3204 (PAL3202) ÇÃó¤´ÕºÒÅÕ¤´Ñ ÊÃà Selected Pali Literature 3
ÀÒÉÒÊѹÊกĵ ˹èÇÂกÔµ
**SKT3201 »ÃÐÇѵÇÔ Ãó¤´ÕÊ¹Ñ Êกĵ History of Sanskrit Literature 3
**SKT3203 (SKT3202) ÇÃó¤´ÕÊ¹Ñ Êกĵ¤Ñ´ÊÃà Selected Sanskrit Literature 3
ÀÒÉÒÎÔ¹´Õ ˹èÇÂกÔµ
**HIN3201 »ÃÐÇѵÇÔ ÃóกÃÃÁÎÔ¹´Õ History of Hindi Literary Works 3
**HIN3202 ÇÃóกÃÃÁÎÔ¹´Õ¤´Ñ ÊÃà Selected Hindi Literary Works 3
3.7. ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
MAL1001 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¾¹é× °Ò¹ 1 Fundamental Malay 1 3
MAL1002 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¾¹é× °Ò¹ 2 Fundamental Malay 2 3
MAL2001 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¾¹é× °Ò¹ 3 Fundamental Malay 3 3
MAL2002 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¾¹é× °Ò¹ 4 Fundamental Malay 4 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒâ·ÀÒÉÒÁÅÒÂÙàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´æกçä´é¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÁÅÒÂÙ (MALXXXX) äÁè¹éÍÂกÇèÒ
6 ˹èÇÂกÔµ (ËÃ×Í 2 กÃкǹÇÔªÒ) ·Ñ駹ÕéÇÔªÒâ·àÅ×ÍกµéͧäÁè«éÓกѺÇÔªÒⷺѧ¤Ñº áÅÐกÃкǹÇÔªÒ·ÕèàÅ×ÍกàÃÕ¹ã¹ËÁÇ´Í×è¹æ ´Ñ§µèÍ仹Õé
ËÁÇ´ÀÒÉÒÁÅÒÂ٠˹èÇÂกÔµ
MAL3101 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙÃдѺกÅÒ§ Intermediate Malay 3
MAL3102 กÒÃà¢Õ¹´éÇÂÍÑกÉÃÂÒÇÕ Writing in Jawi 3
MAL3103 ËÅÑกกÒÃá»ÅÀÒÉÒÁÅÒÂÙ Principle of Malay Translation 3
MAL4101 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¶¹èÔ »ÒµÒ¹Õ Malay Patani Dialects 3
MAL4102 กÒÃʹ·¹ÒÀÒÉÒÁÅÒÂÙã¹àÃ×Íè §·ÑÇè ä» General Conversation in Malay 3
ËÁÇ´ÇÃóกÃÃÁÁÅÒÂ٠˹èÇÂกÔµ
MAL3201 »ÃÐÇѵÇÔ Ãó¤´ÕÁÅÒÂÙ History of Malay Literature 3
MAL3202 ÇÃóกÃÃÁÁÅÒÂÙÃÇè ÁÊÁÑ Contemporary Malay Literature 3

146 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
ËÁÇ´ÍÒøÃÃÁÁÅÒÂ٠˹èÇÂกÔµ
MAL4301 ÀÒÉÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁÁÅÒÂÙ Malay Language and Culture 3
*MAL4302 Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁÁÅÒÂÙ Malay Culture and Society 3
ËÁÇ´ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ੾ÒдéÒ¹ ˹èÇÂกÔµ
MAL3401 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙ¸ÃØ กÔ¨ Business Malay 3
MAL3402 ÀÒÉÒÁÅÒÂÙà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Malay for Tourism 3
3.8. ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ 18 ˹èÇÂกÔµ
ก. ¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèäÁèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒ-Õè»Øè¹à»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ãËéàÃÕ¹ 4 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
**JPN1011 (JPN1001) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ 1 Basic Japanese 1 3
**JPN1012 (JPN1002) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ 2 Basic Japanese 2 3
**JPN2011 (JPN2001) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ 3 Basic Japanese 3 3
**JPN2012 (JPN2002) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é µé¹ 4 Basic Japanese 4 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹กÑ ÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´กçä´é¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ (JPNxxxx)·Õäè ÁèãªèÇªÔ Òⷺѧ¤Ñºáµè·§éÑ ¹Õãé Ëéà»ç¹ä»µÒÁ¢éÍกÓ˹´
¢Í§áµèÅÐกÃкǹÇÔªÒ
¢. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒ-Õè»Øè¹à»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä»áÅéÇ ãËéàÃÕ¹ 2 กÃкǹÇÔªÒ¨Òก 4 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
*JPN1111 กÒÃÍÍกàÊÕ§ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ Japanese Pronunciation 3
*JPN2111 (JPN1101) กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ 1 Japanese Listening and Speaking 1 3
JPN2201 -Õ»è ¹èØ ÈÖกÉÒ Japanese Studies 3
**JPN3111 (JPN3101) ÀÒÉÒ-Õ»è ¹èØ ªÑ¹é กÅÒ§ 1 Intermediate Japanese 1 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 12 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´ æ กçä´é¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒ-Õè»Øè¹ (JPNxxxx) ·ÕèäÁèãªèÇÔªÒⷺѧ¤Ñº áµè·Ñ駹ÕéãËéà»ç¹ä»µÒÁ
¢éÍกÓ˹´¢Í§áµèÅÐกÃкǹÇÔªÒ
3.9. ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒ¨Õ¹ 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ
ก. ¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèäÁèä´éàÃÕ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹à»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ãËéàÃÕ¹ 4 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé ˹èÇÂกÔµ
**CHI1001 ÀÒÉÒ¨Õ¹ 1 Chinese 1 3
**CHI1002 ÀÒÉÒ¨Õ¹ 2 Chinese 2 3
**CHI2001 ÀÒÉÒ¨Õ¹ 3 Chinese 3 3
**CHI2002 ÀÒÉÒ¨Õ¹ 4 Chinese 4 3
¢. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õäè ´éàÃÕ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹à»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑÇè ä»áÅéÇ ãËéàÃÕ¹ 4 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
CHI2101 กÒÿѧáÅоٴÀÒÉÒ¨Õ¹ 1 Chinese Listening and Speaking 1 3
CHI2102 กÒÃÊÃéÒ§»ÃÐâ¤ÀÒÉÒ¨Õ¹ Chinese Sentence Construction 3
**CHI3101 ÀÒÉÒ¨Õ¹ÃдѺกÅÒ§ 1 Intermediate Chinese 1 3
**CHI3102 ÀÒÉÒ¨Õ¹ÃдѺกÅÒ§ 2 Intermediate Chinese 2 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´æ กçä´é¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒ¨Õ¹ µÑé§áµèÃËÑÊ CHI3xxx ËÃ×Í CHI4xxx ·ÕèäÁè«éÓกѺÇÔªÒⷺѧ¤Ñº
ãËé¤Ãº 6 ˹èÇÂกÔµ
ËÁÒÂà赯 ÊÓËÃѺ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õ¨è ÐàÅ×ÍกÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒ¨Õ¹à»ç¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒâ· áÅÐäÁèÁ¾Õ ¹é× °Ò¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ÁÒกè͹¤ÇÃàÅ×ÍกàÃÕ¹
กÃкǹÇÔªÒÀÒÉÒ¨Õ¹¾×¹é °Ò¹ **CHI1001 **CHI1002 **CHI2001 áÅÐ **CHI2002 à»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑÇè ä»
3.10. ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒÍÒËÃѺ 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ARA1001 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Arabic 1 3
ARA1002 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Arabic 2 3
ARA2001 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¾×¹é °Ò¹ 3 Fundamental Arabic 3 3
ARA2002 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¾×¹é °Ò¹ 4 Fundamental Arabic 4 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 147
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒâ·ÀÒÉÒÍÒËÃѺàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´æกçä´é¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÍÒËÃѺ (ARAxxxx) äÁè¹Íé ÂกÇèÒ 6 ˹èÇÂกÔµ
( 2 กÃкǹÇÔªÒ) ·Ñ§é ¹ÕéÇÔªÒâ·àÅ×ÍกµéͧäÁè«Óé กѺÇÔªÒⷺѧ¤ÑºáÅÐกÃкǹÇÔªÒ·Õàè Å×ÍกàÃÕ¹ã¹ËÁÇ´Í×¹è æ
ËÁÇ´ÀÒÉÒÍÒËÃѺ»Ñ¨¨ØºÑ¹ ˹èÇÂกÔµ
ARA3103 กÒÃá»Å:ÀÒÉÒÍÒËÃѺ - ä·Â 1 Translation : Arabic-Thai 1 3
ARA3104 กÒÃá»Å:ÀÒÉÒÍÒËÃѺ - ä·Â 2 Translation : Arabic-Thai 2 3
ËÁÇ´ÇÃó¤´ÕÍÒËÃѺ ˹èÇÂกÔµ
ARA3201 »ÃÐÇѵÇÔ Ãó¤´ÕÍÒËÃѺàº×Íé §µé¹ Introduction to Arabic Literature 3
*ARA4201 ÇÃóกÃÃÁÍÒËÃѺÃèÇÁÊÁÑ Contemporary Arabic Literature 3
ARA4202 ¹Ñก»Ãоѹ¸ìÍÒËÃѺ·ÕÁè ªÕ Íè× àÊÕ§ Distinguished Arabic Authors 3
ËÁÇ´ÍÒøÃÃÁÍÒËÃѺ ˹èÇÂกÔµ
ARA3301 ÀÒÉÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁÍÒËÃѺ 1 Arabic Language and Culture 1 3
ARA3302 ÀÒÉÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁÍÒËÃѺ 2 Arabic Language and Culture 2 3
ËÁÇ´ÀÒÉÒÍÒËÃѺ੾ÒдéÒ¹ ˹èÇÂกÔµ
ARA3402 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¸ØÃกÔ¨ 1 Business Arabic 1 3
ARA3403 ÀÒÉÒÍÒËÃѺ¸ØÃกÔ¨ 2 Business Arabic 2 3
3.11. ÇÔªÒâ·¤µÔª¹ÇÔ·ÂÒ 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
FOL3106 (FOL3101) ÀÒÉÒ¶Ô¹è ã¹ÇÃóกÃÃÁ·éͧ¶Ô¹è Dialects in Regional Literature 3
**FOL3102 กÒÃÍèÒ¹¨ÒÃÖกÊÁѵèÒ§æ Thai Palaeography 3
FOL3201 ¤µÔª¹ÇÔ·ÂÒ Introduction to Folklore 3
FOL4208 ÇÔà¤ÃÒÐËìÇÃóกÃÃÁ·éͧ¶Ô¹è àªÔ§à»ÃÕºà·Õº Comparative Analysis of Regional Literature 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒâ·¤µÔª¹ÇÔ·ÂÒ àÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´กçä´é¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¤µÔª¹ÇÔ·ÂÒ (FOLxxxx) äÁè¹éÍÂกÇèÒ 6 ˹èÇÂกÔµ
( 2 กÃкǹÇÔªÒ) à»ç¹ÇÔªÒâ·àÅ×Íก·Ñ§é ¹ÕÇé ªÔ Òâ·àÅ×ÍกµéͧäÁè«Óé กѺกÃкǹÇÔªÒⷺѧ¤ÑºáÅÐกÃкǹÇÔªÒ·Õàè Å×ÍกàÃÕ¹ã¹ËÁÇ´Í×¹è æ
กÅØÁè ÀÒÉÒ Ë¹èÇÂกÔµ
FOL3103 ÀÒÉÒáÅÐÍÑกÉÃä·Âà˹×Í Northern Thai Language and Scripts 3
FOL3104 ÀÒÉÒáÅÐÍÑกÉÃÍÕÊÒ¹ North - Eastern Thai Language and Scripts 3
FOL3105 ÍÑกÉÃä·ÂáÅÐÍÑกÉâÍÁä·Â Thai and Khmer Scripts 3
กÅØÁè ÇÃóกÃÃÁ ˹èÇÂกÔµ
**FOL3202 ÇÃóกÃÃÁ·éͧ¶Ô¹è Regional Literature 3
FOL3203 µÓ¹Ò¹¾×¹é ºéÒ¹ Folk Legends 3
FOL3204 ¹Ô·Ò¹»ÃÑÁ»ÃÒกѺ¤µÔª¹ Myths and Folklore 3
**FOL3205 กÒÃÈÖกÉÒà»ÃÕºà·Õº¹Ô·Ò¹»ÃÑÁ»ÃÒ Comparative Mythology 3
FOL3206 à·¾¹ÔÂÒÂàÍก¢Í§âÅก World’s Classic Fairy Tales 3
FOL4202 àÃ×Íè §àÅèÒ¾×¹é ºéÒ¹ Folk Narrative 3
**FOL4203 ¹Ô·Ò¹¾×¹é ºéÒ¹ The Folktale 3
**FOL4204 ÇÃóกÃÃÁÀÒ¤à˹×Í Northern Thai Literature 3
**FOL4205 ÇÃóกÃÃÁÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ North - Eastern Thai Literature 3
FOL4206 ÇÃóกÃÃÁÀÒ¤ãµé Southern Thai Literature 3
FOL4207 ÇÃóกÃÃÁ¾×¹é ºéÒ¹ÀÒ¤กÅÒ§ Central Thai Folk Literature 3
**FOL4209 ¤µÔª¹ã¹ÇÃóกÃÃÁ Folklore in Literature 3
กÅØèÁ¤µÔª¹à©¾Òзҧ ˹èÇÂกÔµ
**FOL3301 ¤µÔª¹ÊÓËÃѺà´çก Children Folklore 3
*FOL3302 ¤ÇÒÁàª×Íè áÅФÇÒÁËÁÒÂã¹âËÃÒÈÒʵÃìä·Â Beliefs and Meanings in Thai Astrology 3
**FOL4301 กÒÃÈÖกÉÒÇÔ¶ªÕ ÇÕ µÔ ¾×¹é ºéÒ¹ Folklife Studies 3
*FOL4302 ¤µÔª¹กѺÈÒÊ¹Ò Folklore and Religion 3
*FOL4303 ¤µÔª¹ã¹Ê×Íè ÊÒÃÁÇŪ¹ Folklore in the Mass Media 3

148 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
˹èÇÂกÔµ
*FOL4304 ¤µÔª¹กѺÇѲ¹¸ÃÃÁ Folklore and Culture 3
*FOL4305 Áôก·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁกѺÊѧ¤Áä·Â Cultural Heritage and Thai Society 3
*FOL4306 ÈÔÅ»Ð¾×¹é ºéÒ¹¢Í§ä·Â Thai Folk Arts 3
กÅØèÁ·Äɮշҧ¤µÔª¹ ˹èÇÂกÔµ
FOL3401 ·ÄɮդµÔª¹ÇÔ·ÂÒÃèÇÁÊÁÑ Contemporary Folklore Theories 3
FOL3402 Ãкº¤ÇÒÁàª×Íè áÅÐÈÒÊ¹Ò¾×¹é ºéÒ¹ Belief System and Folk Religion 3
FOL3403 ·Äɮչ·Ô Ò¹ Folktale Theory 3
FOL3404 ÅÑ·¸Ô¹ÂÔ ÁÊÔ§è ÅÕÅé ºÑ áÅÐÈÒʵÃìàÃé¹ÅѺ The Occultism and Mysticism 3
**FOL4401 ¤µÔª¹ÇÔ·ÂÒ»ÃÐÂØกµì Applied Folklore 3
3.12. ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊ 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ
ก. ¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèäÁèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ãËéàÃÕ¹ 4 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé ˹èÇÂกÔµ
**FRE1011(FRE1001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 French for Communication 1 3
**FRE1012(FRE1002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 French for Communication 2 3
**FRE2011(FRE2001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 French for Communication 3 3
**FRE2012(FRE2002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 French for Communication 4 3
¢. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õäè ´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑÇè ä» 2 กÃкǹÇÔªÒ ¤×Í FRE1011 ËÃ×Í FRE1012 áÅéÇ
ãËéàÃÕ¹ 2 กÃкǹÇÔªÒ µèÍ仹Õé
**FRE2011 (FRE 2001) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 French for Communication 3 3
**FRE2012 (FRE 2002) ÀÒÉÒ½Ãѧè àÈÊà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 French for Communication 4 3
áÅÐàÅ×ÍกàÃÕ¹ÍÕก 2 กÃкǹÇÔªÒ¨ÒกËÁÇ´ÇÔªÒ·Ñé§ 5 ËÁÇ´¢Í§ËÅÑกÊٵà â´Â¨ÐàÅ×Íก¨ÒกËÁÇ´à´ÕÂÇกѹËÃ×ÍËÅÒÂËÁÇ´
ÃÇÁกѹä´é ·Ñ駹Õé¨Ðµéͧà»ç¹กÃкǹÇÔªÒÃËÑÊ 2000 ¢Öé¹ä»
¤. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä»áÅéÇ ãËéàÅ×ÍกàÃÕ¹ÍÕก 4 กÃкǹÇÔªÒ¨ÒกËÁÇ´ÇÔªÒ·Ñé§ 5 ËÁÇ´
¢Í§ËÅÑกÊٵà â´Â¨ÐàÅ×Íก¨ÒกËÁÇ´à´ÕÂÇกѹËÃ×ÍËÅÒÂËÁÇ´ÃÇÁกѹกçä´é ·Ñ駹Õé¨Ðµéͧà»ç¹กÃкǹÇÔªÒÃËÑÊ 2000 ¢Öé¹ä»
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´æ กçä´é¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ (FRExxxx) ·ÕèäÁèãªèÇÔªÒⷺѧ¤Ñº
áµè·Ñ駹ÕéàÁ×è͹ѺÃÇÁกѺกÃкǹÇÔªÒⷺѧ¤ÑºáÅéǵéͧ»ÃÐกͺ´éÇÂกÃкǹÇÔªÒã¹ÃдѺ 3000 ¢Öé¹ä» ¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂกÇèÒ 6 ˹èÇÂกÔµ
3.13. ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ
ก. ¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèäÁèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ãËéàÃÕ¹ 4 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé ˹èÇÂกÔµ
**GER1011(GER1001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 German for Communication 1 3
**GER1012(GER1002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 German for Communication 2 3
**GER2011(GER2001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 German for Communication 3 3
**GER2012(GER2002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 German for Communication 4 3
¢. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä»áÅéÇ 2 กÃкǹÇÔªÒ ãËéàÃÕ¹ 2 กÃкǹÇÔªÒ µèÍ仹Õé
**GER2011(GER2001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 German for Communication 3 3
**GER2012(GER2002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 German for Communication 4 3
áÅÐàÅ×ÍกàÃÕ¹ÍÕก 2 กÃкǹÇÔªÒ¨ÒกÃÒÂÇÔªÒ µèÍ仹Õé
GER2101 กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ 1 German Listening and Speaking 1 3
GER2102 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠1 German Reading Comprehension 1 3
GER2103 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ 1 Writing German 1 3
GER2401 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺÇÃó¤´ÕÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ Introduction to German Literature 3
GER2501 »ÃÐÇѵÇÔ ²
Ñ ¹¸ÃÃÁàÂÍÃÁѹ German Cultural History 3
GER2601 ÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàº×Íé §µé¹ Introduction to German Linguistics 3
**GER3011(GER3001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 5 German for Communication 5 3
**GER3012(GER3002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 6 German for Communication 6 3
*GER3505 àÂÍÃÁ¹Õ ÍÍÊàµÃÕ áÅÐÊÇÔµà«ÍÃìᏴìã¹âÅก»Ñ¨¨Øº¹Ñ
Germany, Austria and Switzerland Today 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 149
˹èÇÂกÔµ
**GER4011(GER4001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 7 German for Communication 7 3
**GER4012(GER4002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 8 German for Communication 8 3
¤. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä»áÅéÇ 4 กÃкǹÇÔªÒ ãËéàÅ×ÍกàÃÕ¹ 4 กÃкǹÇÔªÒ µèÍ仹Õé
GER2101 กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ 1 German Listening and Speaking 1 3
GER2102 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠1 German Reading Comprehension 1 3
GER2401 ¤ÇÒÁÃÙàé º×Íé §µé¹àกÕÂè ÇกѺÇÃó¤´ÕÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ Introduction to German Literature 3
GER2103 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ 1 Writing German 1 3
GER2501 »ÃÐÇѵÇÔ ²
Ñ ¹¸ÃÃÁàÂÍÃÁѹ German Cultural History 3
GER2601 ÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒàÂÍÃÁѹàº×Íé §µé¹ Introduction to German Linguistics 3
**GER3011(GER3001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 5 German for Communication 5 3
**GER3012(GER3002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 6 German for Communication 6 3
*GER3505 àÂÍÃÁ¹Õ ÍÍÊàµÃÕ áÅÐÊÇÔµà«ÍÃìᏴìã¹âÅก»Ñ¨¨Øº¹Ñ 3
Germany, Austria and Switzerland Today 3
**GER4011(GER4001) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 7 German for Communication 7 3
**GER4012(GER4002) ÀÒÉÒàÂÍÃÁѹà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 8 German for Communication 8 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´æ กçä´é ¢Í§ÊÒ¢ÒÀÒÉÒàÂÍÃÁѹ (GERXXXX) ·ÕèäÁè«éÓกѺÇÔªÒ·Õè¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹
à»ç¹ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂกÇèÒ 6 ˹èÇÂกÔµ
3.14 ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒÊ໹ 18 ˹èÇÂกÔµ
ก. ¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèäÁèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒÊ໹à»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ãËéàÃÕ¹ 4 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
SPN1011 (SPN1001) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 Spanish for Communication 1 3
SPN1012 (SPN1002) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 Spanish for Communication 2 3
SPN2011 (SPN2001) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 Spanish for Communication 3 3
SPN2012 (SPN2002) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 Spanish for Communication 4 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§æ¢Í§ËÅÑกÊÙµÃÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÊ໹ (SPNXXXX) ·ÕèäÁè«éÓกѺÇÔªÒⷺѧ¤Ñº
â´ÂàÅ×Íก¨ÒกËÁÇ´à´ÕÂÇกѹËÃ×ÍËÅÒÂËÁÇ´ÃÇÁกѹกçä´éãËé¤Ãº 6 ˹èÇÂกÔµ
¢. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õäè ´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒÊ໹à»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑÇè ä»áÅéÇ (SPN1011, SPN1012, SPN2011, SPN2012) ãËéàÃÕ¹´Ñ§¹Õé
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 6 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
**SPN3011 ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 5 Spanish for Communication 5 3
**SPN3012 ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 6 Spanish for Communication 6 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 12 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§æ¢Í§ËÅÑกÊÙµÃÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÊ໹ (SPNXXXX) ·ÕèäÁè«éÓกѺÇÔªÒⷺѧ¤Ñº
â´ÂàÅ×Íก¨ÒกËÁÇ´à´ÕÂÇกѹËÃ×ÍËÅÒÂËÁÇ´ÃÇÁกѹกçä´éãËé¤Ãº 12 ˹èÇÂกÔµ
¤. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õäè ´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒÊ໹à»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑÇè ä»áÅéÇ 2 กÃкǹÇÔªÒ (SPN1011 áÅÐ SPN1012) ãËéàÃÕ¹´Ñ§¹Õé
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 6 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
**SPN2011 (SPN2001) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 Spanish for Communication 3 3
**SPN2012 (SPN2002) ÀÒÉÒÊ໹à¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 Spanish for Communication 4 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 12 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§æ¢Í§ËÅÑกÊÙµÃÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÊ໹ (SPNXXXX) ·ÕèäÁè«éÓกѺÇÔªÒⷺѧ¤Ñº
â´ÂàÅ×Íก¨ÒกËÁÇ´à´ÕÂÇกѹËÃ×ÍËÅÒÂËÁÇ´ÃÇÁกѹกçä´éãËé¤Ãº 12 ˹èÇÂกÔµ
3.15 ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒÃÑÊà«Õ 18 ˹èÇÂกÔµ
ก. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õäè Áèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑÇè ä» ãËéàÃÕ¹ 4 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
RUS1011 (RUS1001) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 Russian for Communication 1 3
RUS1012 (RUS1002) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 Russian for Communication 2 3
RUS2011(RUS2001) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 Russian for Communication 3 3
RUS2012(RUS2002) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 Russian for Communication 4 3

150 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§æ¢Í§ËÅÑกÊÙµÃÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÃÑÊà«Õ (RUSXXXX) ·ÕèäÁè«éÓกѺÇÔªÒⷺѧ¤Ñº
â´ÂàÅ×Íก¨ÒกËÁÇ´à´ÕÂÇกѹËÃ×ÍËÅÒÂËÁÇ´ÃÇÁกѹกçä´éãËé¤Ãº 6 ˹èÇÂกÔµ
¢. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õäè ´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ (RUS1011, RUS1012) à»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑÇè ä»áÅéÇ 2 กÃкǹÇÔªÒ ãËéàÃÕ¹ 2 กÃкǹÇÔªÒ µèÍ仹Õé
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 6 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
**RUS2011(RUS2001) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 Russian for Communication 3 3
**RUS2012(RUS2002) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 Russian for Communication 4 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 12 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§æ¢Í§ËÅÑกÊÙµÃÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÃÑÊà«Õ (RUSXXXX) ·ÕèäÁè«éÓกѺกÃкǹÇÔªÒ
ÈÖกÉÒ·ÑèÇä» áÅÐÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ ¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂกÇèÒ 12 ˹èÇÂกÔµ
¤. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä»áÅéÇ ãËéàÃÕ¹ 4 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
**RUS3011(RUS3001) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 5 Russian for Communication 5 3
**RUS3012(RUS3002) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 6 Russian for Communication 6 3
**RUS4011(RUS4001) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 7 Russian for Communication 7 3
**RUS4012(RUS4002) ÀÒÉÒÃÑÊà«ÕÂà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 8 Russian for Communication 8 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§æã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÃÑÊà«Õ (RUSXXXX) ·ÕèäÁè«éÓกѺกÃкǹÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä»
áÅÐÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ ¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂกÇèÒ 6 ˹èÇÂกÔµ
3.16 ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒกÃÕก 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ
ก. ¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèäÁèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒกÃÕกà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ãËéàÃÕ¹ 4 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé ˹èÇÂกÔµ
**GRK1011(GRK1001) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 1 Greek for Communication 1 3
**GRK1012(GRK1001) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 2 Greek for Communication 2 3
**GRK2011(GRK2001) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 3 Greek for Communication 3 3
**GRK2012(GRK2002) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 4 Greek for Communication 4 3
¢. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õäè ´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒกÃÕกà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑÇè ä»áÅéÇ ãËéàÃÕ¹ 4 กÃкǹÇÔªÒ µèÍ仹Õé
**GRK3011(GRK3001) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 5 Greek for Communication 5 3
**GRK3012(GRK3002) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 6 Greek for Communication 6 3
**GRK4011(GRK4001) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 7 Greek for Communication 7 3
**GRK4012(GRK4002) ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒÃÊ×Íè ÊÒà 8 Greek for Communication 8 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÒ§æã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒกÃÕก (GRK) ·ÕèäÁè«éÓกѺกÃкǹÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» áÅÐÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ
¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂกÇèÒ 6 ˹èÇÂกÔµ ´Ñ§¹Õé
1) ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒกÃÕก·ÑÇé ä» Ë¹èÇÂกÔµ
GRK3101 กÒÃà¢Õ¹ÀÒÉÒกÃÕก Writing Greek 3
GRK3102 กÒÃÍèÒ¹ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠Greek Reading Comprehension 3
GRK4102 ¤ÓÈѾ·ìกÃÕก Greek Vocabulary 3
GRK4103 ʹ·¹ÒÀÒÉÒกÃÕก Greek Oral Expressions 3
2) ËÁÇ´ÇÔªÒÇÃó¤´ÕกÃÕก ˹èÇÂกÔµ
GRK3201 »ÃÐÇѵÇÔ Ãó¤´ÕกÃÕก Introduction to Greek Literature 3
GRK3202 ÇÃó¤´ÕกÃÕกÊÁÑÂãËÁè Modern Greek Literature 3
GRK3203 à·¾¹ÔÂÒÂกÃÕก Greek Mythology 3
3) ËÁÇ´ÇÔªÒÍÒøÃÃÁกÃÕก ˹èÇÂกÔµ
GRK2301 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒกÃÕกàกÕèÂÇกѺÇѲ¹¸ÃÃÁ¾×鹺éÒ¹กÃÕก Greek Folk Tradition 3
GRK3302 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒกÃÕกàกÕèÂÇกѺÇѲ¹¸ÃÃÁกÃÕกà¾×èÍกÒ÷èͧà·ÕèÂÇ
Readings in Greek for Tourism 3
GRK4301 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒกÃÕกàกÕÂè ÇกѺá¹Ç¤Ô´´éÒ¹»ÃѪ-ÒáÅÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì
Readings in Greek for Philosophical thoughts 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 151
4) ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒกÃÕก੾ÒдéÒ¹ ˹èÇÂกÔµ
GRK3401 ÀÒÉÒกÃÕกà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Greek for Tourism 3
GRK4401 º·ÍèÒ¹ÀÒÉÒกÃÕกàกÕÂè ÇกѺÀÙÁÈÔ ÒʵÃìáÅлÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกÃÕกà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç
Readings in Greek on Geography and History of Greek for Tourism 3
5) ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒÈÒʵÃìÀÒÉÒกÃÕก ˹èÇÂกÔµ
GRK4501 »ÃÐÇѵÀÔ ÒÉÒกÃÕก History of the Greek Language 3
GRK4601 ÈÔÅ»ÐกÃÕก Greek Art 3
3.17 ÇÔªÒâ·ÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃìáÅкÃóÃÑกÉÈÒʵÃì 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 9 ˹èÇÂกÔµ àÅ×ÍกàÃÕ¹¨ÒกกÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé ˹èÇÂกÔµ
**LIS2100 ËÅÑกÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì Principles to Information Sciences 3
*LIS2101 ËÅÑกกÒÃÊ×Íè ÊÒÃÊÓËÃѺ¹ÑกÊÒÃʹà·È
Principles of Communication for Information Scientists 3
LIS2103 ¼Ùãé ªéáÅкÃÔกÒÃÊÒÃʹà·È Users and Information Service 3
LIS2104 ËÅÑกกÒèѴกÒÃÊÒÃʹà·È Principles of Information Organization 3
LIS2202 à·¤â¹âÅÂÕà¾×Íè กÒèѴกÒÃÊÒÃʹà·È Technology for Information Management 3
LIS2206 ËÅÑกกÒÃà¢Õ¹â»ÃáกÃÁàº×Íé §µé¹ Principles of Programming Language 3
**LIS2207 กÒÃÍÍกẺáÅÐÊÃéÒ§°Ò¹¢éÍÁÙÅ Database Design and Creation 3
LIS3102 กÒèѴกÒÃ˹èǧҹºÃÔกÒÃÊÒÃʹà·È Management of Information Agencies 3
**LIS3103 (LIS3236) กÒèѴàกçºáÅФ鹤׹ÊÒÃʹà·È Information Retrieval and Storage 3
*LIS3108 ÀÒÉÒÍѧกÄÉÊÓËÃѺ¹ÑกÊÒÃʹà·È English for Information Science 3
LIS4106 กÒÃÇÔ¨ÂÑ ÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì Reseaech in Information Science 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 9 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹กÑ ÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹ 9 ˹èÇÂกÔµ ¨ÒกกÃкǹÇÔªÒµèÒ§æ·Õàè »Ô´Ê͹ã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃìáÅÐ/ËÃ×ͺÃóÒÃÑกÉÈÒʵÃì
ÂกàÇé¹ LIS4209 กÒýÖก»ÃÐʺกÒóìÇÔªÒªÕ¾ºÃóÒÃÑกÉÈÒʵÃìáÅÐÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃì «Öè§à»Ô´äÇéÊÓËÃѺ¹ÑกÈÖกÉÒÊÒ¢ÒÇÔªÒ
ÊÒÃʹà·ÈÈÒʵÃìáÅкÃóÒÃÑกÉÈÒʵÃìà·èҹѹé
3.18 ÇÔªÒâ·»ÃѪ-Ò 18 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒâ·»ÃѪ-ÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´æกçä´é¢Í§ÊÒ¢Ò»ÃѪ-Ò (PHIXXXX) ·Õèà»Ô´Ê͹ã¹ËÁÇ´ÇÔªÒàÍก
¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂกÇèÒ 18 ˹èÇÂกÔµ ·ÕèäÁè«éÓกѺÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä»áÅÐÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ
¤Óá¹Ð¹ÓกÒÃàÃÕ¹
¶éÒ¹ÑกÈÖกÉÒÁÕ¨´Ø Áاè ËÁÒ·ըè йӤÇÒÁÃÙÇé ªÔ Òâ·»ÃѪ-Òä»ÈÖกÉÒµèÍã¹ÃдѺÊÙ§¢Ö¹é ÀÒ¤ÇÔªÒ»ÃѪ-Ò¢Íá¹Ð¹Ó
ãËéàÅ×ÍกàÃÕ¹กÅØèÁÇÔªÒã´µèÍ仹Õé 1 กÅØèÁÇÔªÒ
กÅØÁè ก. ˹èÇÂกÔµ
PHI2303 »ÃѪ-ÒµÐÇѹµกÊÁÑÂâºÃÒ³ Ancient Western Philosophy 3
PHI2305 »ÃѪ-ÒµÐÇѹµกÊÁÑÂกÅÒ§ Medieval Western Philosophy 3
PHI3301 »ÃѪ-ÒµÐÇѹµกÊÁÑÂãËÁè 1 Modern Western Philosophy 1 3
กÅØÁè ¢. ˹èÇÂกÔµ
PHI3306 ¨ÃÔÂÈÒʵÃì Ethics 3
PHI4304 ÍÀÔ»ÃѪ-Ò Metaphysics 3
**PHI4309 (PHI2304) -Ò³ÇÔ·ÂÒ Epistemology 3
3.19 ÇÔªÒâ·»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃì 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 12 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
HIS2202 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìä·Â 2 Thai History 2 3
HIS3300 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÍà«ÕµÐÇѹÍÍกà©Õ§ãµéâ´ÂÊѧࢻ Historical Survey of Southeast Asia 3
HIS4601 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìàÍà«ÕµÐÇѹÍÍกÊÁÑÂãËÁè History of Modern East Asia 3
HIS4803 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÊËÃÑ°ÍàÁÃÔกÒ㹤ÃÔʵìȵÇÃÃÉ·Õè 20
History of the United State in the Twentieth Century 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 6 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒâ·»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃìàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´æกçä´é¢Í§ÊÒ¢ÒÇÔªÒ»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì (HISXXXX) ·Õèà»Ô´Ê͹
ã¹ËÁÇ´ÇÔªÒàÍก ¨Ó¹Ç¹ 6 ˹èÇÂกÔµ ·Ñ駹Õé กÃкǹÇÔªÒ·ÕèàÅ×ÍกàÃÕ¹à»ç¹ÇÔªÒⷨеéͧäÁè«éÓกѺกÃкǹÇÔªÒã¹ËÁÇ´ÈÖกÉÒ·ÑèÇä»áÅÐ
àÅ×ÍกàÊÃÕ

152 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
3.20 ÇÔªÒâ·»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 9 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹กÑ ÈÖกÉÒàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
**HIT2101 âºÃÒ³¤´ÕกºÑ กÒÃÈÖกÉÒ»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìä·Â
Archaeology and the Study of Thai History 3
**HIT2201 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁä·Âà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç
Thai History and Culture for Tourism 3
**HIT2301 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÈÅÔ »Ðã¹»ÃÐà·Èä·Â History of Art in Thailand 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 9 ˹èÇÂกÔµ ¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
**HIT2102 áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§âºÃÒ³¤´Õã¹»ÃÐà·Èä·Â
Archaeological Tourist Attractions in Thailand 3
**HIT2401 ÊØ⢷ÑÂÈÖกÉÒà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Sukhothai Studies for Tourism 3
HIT2402 ÅéÒ¹¹ÒÈÖกÉÒà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Lanna Studies for Tourism 3
HIT2501 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹ÂØâû : ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกúÃÔ൹ãË-è
½Ãѧè àÈÊ àÂÍÃÁ¹Õ áÅÐÍÍÊàµÃÕÂ
History and Cultural Tourist Attractions in Europe : The United Kingdom
of Great Britain, France,Germany and Austria 3
HIT2502 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹ÂØâû : กÃÕ« ÍÔµÒÅÕ Ê໹ áÅÐÃÑÊà«ÕÂ
History and Cultural Tourist Attractions in Europe : Greece, Italy ,
Spain and Russia 3
HIT2503 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹ÍàÁÃÔกÒ
History and Cultural Tourist Attractions in America 3
**HIT3103 ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìÈÖกÉÒ Museum Studies 3
**HIT3202 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ·éͧ¶Ô¹è ä·Âà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç
Thai Local History and Culture for Tourism 3
HIT3203 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกÒ÷èͧà·ÕÂè Çã¹»ÃÐà·Èä·Â History of Tourism in Thailand 3
**HIT3301 ÈÔŻʶһѵÂกÃÃÁä·Âà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Thai Arts and Architecture for Tourism 3
HIT3302 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÈÅÔ »Ðã¹ÍÔ¹à´ÕÂáÅÐÈÃÕÅ§Ñ กÒ History of Art in India and Sri Lanka 3
HIT3303 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÈÅÔ »Ðã¹àÍà«ÕµÐÇѹÍÍกà©Õ§ãµé History of Art in Southeast Asia 3
**HIT3304 áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§»ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìáÅÐâºÃҳʶҹ㹻ÃÐà·Èä·Â
Historical Tourist Attractions and Ancient Monuments in Thailand 3
**HIT3305 กÒÃ͹ØÃกÑ ÉìáÅÐกÒèѴกÒÃÁôก·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹»ÃÐà·Èä·Â
Cultural Heritage Conservation and Management in Thailand 3
**HIT3402 ÍÂظÂÒÈÖกÉÒà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Ayutthaya Studies for Tourism 3
*HIT3403 ÍÒøÃÃÁà¢Áà Khmer Civilization 3
*HIT3404 ÍÒøÃÃÁàÁÕ¹ÁÒ Myanmar Civilization 3
HIT3501 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹àÍà«ÕÂãµé
History and Cultural Tourist Attractions in South Asia 3
HIT3502 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹àÍà«ÕµÐÇѹÍÍก
History and Cultural Tourist Attractions in East Asia 3
HIT3503 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìกºÑ áËÅ觷èͧà·ÕÂè Ç·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹àÍà«ÕµÐÇѹÍÍกà©Õ§ãµé
History and Cultural Tourist Attactions in Southeast Asia 3
HIT4203 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃ쪹กÅØÁè ¹éÍÂã¹»ÃÐà·Èä·Â History of Minority Groups in Thailand 3
HIT4204 »ÃÐÇѵÈÔ ÒʵÃìÇ²Ñ ¹¸ÃÃÁ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ä·Â History of Entertainment Culture in Thailand 3
**HIT4305 ÁôกâÅก·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹»ÃÐà·Èä·Â The World Cultural Herritage in Thailand 3
**HIT4403 กÃا෾ÈÖกÉÒà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Bangkok Studies for Tourism 3
3.21 ÇÔªÒâ·Êѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ 18 ˹èÇÂกÔµ
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 9 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ANT1013 ÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒàº×Íé §µé¹ Introduction to Anthropology 3
ANT3057 Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â Thai Society and Culture 3
SOC2033 กÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§·Ò§Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ Social and Cultural Change 3

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 153
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 9 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã¹ËÁÇ´ ANTXXXX ËÃ×Í SOCXXXX ·Õèà»Ô´Ê͹ã¹ÀÒ¤ÇÔªÒÊѧ¤ÁÇÔ·ÂÒáÅÐ
ÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒãËé¤Ãº 9 ˹èÇÂกÔµ
3.22 ÇÔªÒâ·ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ 18 ˹èÇÂกÔµ
ก. ¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèäÁèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ãËéàÃÕ¹ 3 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 9 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
**MMR1011(MMR1001) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Myanmar 1 3
**MMR1012(MMR1002) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Myanmar 2 3
**MMR2011(MMR2001) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 3 Fundamental Myanmar 3 3
¢. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õèä´éàÅ×ÍกàÃÕ¹ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒà»ç¹ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ãËéàÃÕ¹ 3 กÃкǹÇÔªÒµèÍ仹Õé
ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 9 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
**MMR2011(MMR2001) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 3 Fundamental Myanmar 3 3
**MMR2012(MMR2002) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 4 Fundamental Myanmar 4 3
**MMR2101 กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ 1 Myanmar Language Listening and Speaking 1 3
ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 9 ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒâ·ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒÍÕกäÁè¹éÍÂกÇèÒ 9 ˹èÇÂกÔµ (ËÃ×Í 3 กÃкǹÇÔªÒ)
ã¹กÅØèÁËÁÇ´ÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹ ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒáÅÐกÒÃãªéÀÒÉÒ ËÃ×ÍËÁÇ´ÇÔªÒÊÓËÃѺÇԪҪվ੾ÒдéÒ¹ à»ç¹ÇÔªÒâ·àÅ×Íก ·Ñ駹Õé ÇÔªÒâ·àÅ×Íก
µéͧäÁè«Óé กѺกÃкǹÇÔªÒⷺѧ¤ÑºáÅÐกÃкǹÇÔªÒ·Õàè Å×ÍกàÃÕ¹ã¹ËÁÇ´ÇÔªÒÍ×¹è æ
ÃÒÂÇÔªÒµÒÁâ¤Ã§ÊÃéÒ§ËÅÑกÊÙµÃ
1) ËÁÇ´ÇÔªÒ¾×¹é °Ò¹ ˹èÇÂกÔµ
**MMR1011(MMR1001) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 1 Fundamental Myanmar 1 3
**MMR1012(MMR1002) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 2 Fundamental Myanmar 2 3
**MMR2011(MMR2001) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 3 Fundamental Myanmar 3 3
**MMR2012(MMR2002) ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¾×¹é °Ò¹ 4 Fundamental Myanmar 4 3
2) ËÁÇ´ÇÔªÒÀÒÉÒáÅÐกÒÃãªéÀÒÉÒ Ë¹èÇÂกÔµ
*MMR2101 กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ 1 Myanmar Language Listening and Speaking 1 3
*MMR2102 กÒÿѧáÅÐกÒþٴÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ 2 Myanmar Language Listening and Speaking 2 3
*MMR2103 กÒÃÍèÒ¹áÅеդÇÒÁÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ Myanmar Language Interpretative Reading 3
3) ËÁÇ´ÇÔªÒÊÓËÃѺÇԪҪվ੾ÒдéÒ¹ ˹èÇÂกÔµ
*MMR3201 ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒÊÓËÃѺกÒ÷èͧà·ÕèÂÇ ÁѤ¤Øà·Èกì âçáÃÁ
Myanmar Language for Tour, Tour Guide and Hotel 3
*MMR3202 ÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒÊÓËÃѺºØ¤ÅÒก÷ҧกÒÃá¾·ÂìáÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢
Myanmar Language for Healthcare Professionals 3
*MMR3203 กÒÃá»ÅÀÒÉÒàÁÕ¹ÁÒ¨ÒกÊ×Íè Myanmar Language Translation from Selected Media 3
3.23 ÇÔªÒâ·ÇѲ¹¸ÃÃÁà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç 18 ˹èÇÂกÔµ
1) ÇÔªÒⷺѧ¤Ñº 9 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÃÕ¹กÃкǹÇԪҴѧµèÍ仹Õé
CRT1003 àÍกÅÑกɳìáÅÐÀÙÁ»Ô -
Ñ -Òä·Â Thai Identity and Thai Wisdom 3
*CRT2009 ÇѲ¹¸ÃÃÁä·Âà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Thai Cultural for Tourism 3
*CRT3041 ¤ÇÒÁÃÙéáÅШÃÔ¸ÃÃÁ¢Í§ÍÒªÕ¾ÁѤ¤Øà·Èกì
Knowledge and Ethic of Tourist Guide Profession 3
2) ÇÔªÒâ·àÅ×Íก 9 ˹èÇÂกÔµ ˹èÇÂกÔµ
ãËé¹ÑกÈÖกÉÒàÃÕ¹กÃкǹÇԪҴѧµèÍ仹Õé
CRT2001 ÈÔÅ»Ðä·Â Thai Arts 3
CRT2002 ÇѲ¹¸ÃÃÁ¤ÇÒÁàª×èͧ͢ä·Â Thai Cultural Beliefs 3
CRT2008 ÇѲ¹¸ÃÃÁกÒúӺѴÃÑกÉÒáÅÐกÒùǴἹä·Â
Culture of Thai Therapy and Traditional Massage 3
CRT2031 ÇѲ¹¸ÃÃÁÍÒËÒà Food Culture 3

154 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
˹èÇÂกÔµ
CRT2032 ¼ÅÔµÀѳ±ì·Íé §¶Ô¹è à¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Local Products for Tourism 3
*CRT2033 ÊÔ§è ºè§ªÕ·é Ò§ÀÙÁÈÔ ÒʵÃì¢Í§ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐกÒ÷èͧà·ÕÂè Ç
Geographical Indications of Culture and Tourism 3
CRT3001 ÇѲ¹¸ÃÃÁà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè ÇÀÒ¤à˹×Í Culture for Tourism in the North 3
CRT3002 ÇѲ¹¸ÃÃÁà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè ÇÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ Culture for Tourism in the North - East 3
CRT3003 ÇѲ¹¸ÃÃÁà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè ÇÀÒ¤ãµé Culture for Tourism in the South 3
CRT3004 ÇѲ¹¸ÃÃÁà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè ÇÀÒ¤กÅÒ§ 1 Culture for Tourism in the Central Region 1 3
CRT3005 ÇѲ¹¸ÃÃÁà¾×Íè กÒ÷èͧà·ÕÂè ÇÀÒ¤กÅÒ§ 2 Culture for Tourism in the Central Region 2 3
*CRT3042 ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅоĵÔกÃÃÁ¢Í§¹Ñก·èͧà·ÕÂè Ç Culture and Behavior of Tourist 3
*CRT4044 ÇѲ¹¸ÃÃÁà¾×èÍกÒ÷èͧà·ÕèÂÇÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹ Cultural for Sustainable Tourism 3
TOM2101 ÍصÊÒËกÃÃÁกÒ÷èͧà·ÕÂè Ç Tourism Industry 3
4. ËÁÇ´ÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ 9 ˹èÇÂกÔµ
¹ÑกÈÖกÉÒ¨ÐàÅ×ÍกàÃÕ¹กÃкǹÇÔªÒã´æกçä´é·Õèà»Ô´Ê͹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧·ÕèäÁè«éÓกѺกÃкǹÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹à»ç¹ÇÔªÒ
ÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ÇÔªÒàÍก áÅÐÇÔªÒâ· ¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂกÇèÒ 9 ˹èÇÂกÔµ
·Ñ駹Õé µéͧäÁèãªèกÃкǹÇÔªÒ¤Ùè«éÓ (ÇÔªÒà´ÕÂÇกѹáµèµèÒ§ÃËÑÊ) áÅеéͧà»ç¹ä»µÒÁËÅÑกàก³±ì¢Í§áµèÅÐกÃкǹÇÔªÒ

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 155
ËÅÑกàก³±ìกÒÃà·ÕºÇÔªÒáÅÐâ͹˹èÇÂกÔµÊÓËÃѺ¹ÑกÈÖกÉÒ»ÃÔ--ÒµÃÕ
ËÅÑกàก³±ìกÒÃà·ÕºÇÔªÒáÅÐâ͹˹èÇÂกÔµÊÓËÃѺ¹ÑกÈÖกÉÒ»ÃÔ--ÒµÃÕ ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì ÁÕ´§Ñ µèÍ仹Õé
1. ¹ÑกÈÖกÉÒ¼ÙÊé ÓàÃç¨กÒÃÈÖกÉÒÃдѺ»ÃÔ--ÒµÃÕ¨ÒกÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧ ¨Ó¹Ç¹Ë¹èÇÂกÔµ·Õàè ·ÕºáÅÐÃѺâ͹
µéͧà»ç¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢ ´Ñ§¹Õé
1.1 กÃкǹÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹㹻ÃÔ--Ò㺷Õè 1 ¹ÓÁÒà·Õºâ͹㹻ÃÔ--Ò㺷Õè 2 ä´é·ØกกÃкǹÇÔªÒ·ÕèµÃ§กѺ
กÃкǹÇÔªÒã¹ËÅÑกÊٵâͧ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì ÇèÒ´éÇÂËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ÇÔªÒàÍก ÇÔªÒâ· áÅÐÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ ·Õè»ÃÐกÒÈãªé
µÒÁ»ÕกÒÃÈÖกÉÒ·Õè¹ÑกÈÖกÉÒ»ÃÐʧ¤ì¨Ðà¢éÒÈÖกÉÒ
1.2 ¨Ó¹Ç¹Ë¹èÇÂกÔµ·Õè¹ÓÁÒà·Õºâ͹µÒÁ¢éÍ 1.1 àÁ×èÍÃÇÁกѹáÅéǨеéͧäÁèàกÔ¹¤ÃÖè§Ë¹Öè§ËÃ×ÍäÁèàกÔ¹
69 ˹èÇÂกÔµ
1.3 â´Â¹ÑกÈÖกÉÒµéͧàÃÕ¹à¾ÔèÁÍÕก¨Ó¹Ç¹äÁè¹éÍÂกÇèÒ¤ÃÖè§Ë¹Öè§ ËÃ×ÍäÁè¹éÍÂกÇèÒ 70 ˹èÇÂกÔµ ãËéµÃ§
µÒÁËÅÑกÊٵà â´ÂÍÒ¨¨ÐàÃÕ¹«éÓกÃкǹÇÔªÒà´ÔÁã¹»ÃÔ--Ò㺷Õè 1 ä´é ·Ñ駹Õé µéͧÁÕ˹èÇÂกÔµ¢Í§กÃкǹÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹«éÓกÃкǹÇÔªÒ
à´ÔÁÃÇÁกѹäÁèàกÔ¹¤ÃÖè§Ë¹Ö觢ͧ˹èÇÂกÔµ·ÕèàÃÕ¹à¾ÔèÁ·Ñé§ËÁ´
2. ¹ÑกÈÖกÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧·Õàè ÃÕ¹¤Ãº 8 »Õ áÅéÇäÁèÊÓàÃç¨กÒÃÈÖกÉÒ ËÃ×ÍËÁ´Ê¶Ò¹ÀÒ¾กÒÃà»ç¹¹ÑกÈÖกÉÒ
ã¹กóÕã´กóÕ˹Öè§ ÃÇÁ·Ñ駼Ùéà¤Âà»ç¹¼Ùéà¢éÒÈÖกÉÒà»ç¹ÃÒÂกÃкǹÇÔªÒà¾×èÍàµÃÕÂÁÈÖกÉÒÃдѺ»ÃÔ--ÒµÃÕ (Pre- Degree)
2.1 ãËéà·Õºâ͹ä´é·กØ กÃкǹÇÔªÒ·Õµè çกѺกÃкǹÇÔªÒã¹ËÅÑกÊٵâͧ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì·»èÕ ÃÐกÒÈ
ãªéµÒÁ»ÕกÒÃÈÖกÉÒ·Õè¹ÑกÈÖกÉÒ»ÃÐʧ¤ì¨Ðà¢éÒÈÖกÉÒ
2.2 กÃкǹÇÔªÒ·Õàè ·Õºâ͹µéͧà»ç¹กÃкǹÇÔªÒ·ÕÊè ͺ¼èÒ¹áÅéÇ â´Â¶×͵ÒÁ¼ÅกÒÃÊͺ·Õ¹è กÑ ÈÖกÉÒ
Êͺä´éกÍè ¹กÒâÍãªéÊ·Ô ¸Ôà·Õºâ͹
3. ¹ÑกÈÖกÉÒ¼ÙÊé ÓàÃç¨กÒÃÈÖกÉÒÃдѺ͹ػÃÔ--ÒËÃ×Íà·Õºà·èÒ¨ÒกʶҺѹกÒÃÈÖกÉÒÍ×¹è ¨Ó¹Ç¹Ë¹èÇÂกÔµ·Õàè ·Õºâ͹
ãËé੾ÒÐËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» áÅÐËÁÇ´àÅ×ÍกàÊÃÕ ´Ñ§¹Õé
3.1 ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õ»è ÃÐʧ¤ì¨ÐÈÖกÉÒÊÒ¢ÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È
à·Õºâ͹ ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ¨Ó¹Ç¹ 25 ˹èÇÂกÔµ
(ÂกàÇé¹กÅØèÁÇÔªÒÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÙé¤Ùè¤Ø³¸ÃÃÁ (RAM1000))
ËÁÇ´ÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ ¨Ó¹Ç¹ 9 ˹èÇÂกÔµ
ÃÇÁ˹èÇÂกÔµ·Õèà·Õºâ͹ä´é ¨Ó¹Ç¹ 34 ˹èÇÂกÔµ

àÃÕ¹à¾ÔèÁ ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ¨Ó¹Ç¹ 15 ˹èÇÂกÔµ


(กÅØèÁÇÔªÒÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÙé¤Ùè¤Ø³¸ÃÃÁ (RAM1000))
ËÁÇ´ÇÔªÒàÍก ¨Ó¹Ç¹ 72 ˹èÇÂกÔµ
ËÁÇ´ÇÔªÒâ· ¨Ó¹Ç¹ 18 ˹èÇÂกÔµ
ÃÇÁ˹èÇÂกÔµ·ÕèàÃÕ¹à¾ÔèÁ ¨Ó¹Ç¹ 105 ˹èÇÂกÔµ

3.2 ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õ»è ÃÐʧ¤ì¨ÐÈÖกÉÒÊÒ¢ÒÇÔªÒàÍกÍ×¹è æ


à·Õºâ͹ ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ¨Ó¹Ç¹ 37 ˹èÇÂกÔµ
(ÂกàÇé¹ÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÙé¤Ùè¤Ø³¸ÃÃÁ (RAM1000))
ËÁÇ´ÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ ¨Ó¹Ç¹ 9 ˹èÇÂกÔµ
ÃÇÁ˹èÇÂกÔµ·Õèà·Õºâ͹ä´é ¨Ó¹Ç¹ 46 ˹èÇÂกÔµ

àÃÕ¹à¾ÔèÁ ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ¨Ó¹Ç¹ 3 ˹èÇÂกÔµ


ÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÙé¤Ùè¤Ø³¸ÃÃÁ (RAM1000)
ËÁÇ´ÇÔªÒàÍก ¨Ó¹Ç¹ 72 ˹èÇÂกÔµ
ËÁÇ´ÇÔªÒâ· ¨Ó¹Ç¹ 18 ˹èÇÂกÔµ
ÃÇÁ˹èÇÂกÔµ·ÕèàÃÕ¹à¾ÔèÁ ¨Ó¹Ç¹ 93 ˹èÇÂกÔµ

156 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561
4. ¹ÑกÈÖกÉÒ¼ÙÊé ÓàÃç¨กÒÃÈÖกÉÒÃдѺ»ÃÔ--ÒµÃÕËÃ×Íà·Õºà·èÒ¢Ö¹é 仨ÒกʶҺѹกÒÃÈÖกÉÒÍ×¹è ¨Ó¹Ç¹Ë¹èÇÂกÔµ
·Õèà·Õºâ͹ãËé੾ÒÐËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ËÁÇ´ÇÔªÒâ· áÅÐËÁÇ´ÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ ´Ñ§¹Õé
4.1 ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õ»è ÃÐʧ¤ì¨ÐÈÖกÉÒÊÒ¢ÒÇÔªÒàÍกÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·È
à·Õºâ͹ ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ¨Ó¹Ç¹ 25 ˹èÇÂกÔµ
(ÂกàÇé¹กÅØèÁÇÔªÒÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÙé¤Ùè¤Ø³¸ÃÃÁ (RAM1000))
ËÁÇ´ÇÔªÒâ· ¨Ó¹Ç¹ 18 ˹èÇÂกÔµ
ËÁÇ´ÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ ¨Ó¹Ç¹ 9 ˹èÇÂกÔµ
ÃÇÁ˹èÇÂกÔµ·Õèà·Õºâ͹ä´é ¨Ó¹Ç¹ 52 ˹èÇÂกÔµ

àÃÕ¹à¾ÔèÁ ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ¨Ó¹Ç¹ 15 ˹èÇÂกÔµ


(กÅØèÁÇÔªÒÀÒÉÒµèÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÙé¤Ùè¤Ø³¸ÃÃÁ (RAM1000))
ËÁÇ´ÇÔªÒàÍก ¨Ó¹Ç¹ 72 ˹èÇÂกÔµ
ÃÇÁ˹èÇÂกÔµ·ÕèàÃÕ¹à¾ÔèÁ ¨Ó¹Ç¹ 87 ˹èÇÂกÔµ

4.2 ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õ»è ÃÐʧ¤ìÈกÖ ÉÒÊÒ¢ÒÇÔªÒàÍกÍ×¹è æ


à·Õºâ͹ ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ¨Ó¹Ç¹ 37 ˹èÇÂกÔµ
(ÂกàÇé¹ÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÙé¤Ùè¤Ø³¸ÃÃÁ (RAM1000))
ËÁÇ´ÇÔªÒâ· ¨Ó¹Ç¹ 18 ˹èÇÂกÔµ
ËÁÇ´ÇÔªÒàÅ×ÍกàÊÃÕ ¨Ó¹Ç¹ 9 ˹èÇÂกÔµ
ÃÇÁ˹èÇÂกÔµ·Õèà·Õºâ͹ä´é ¨Ó¹Ç¹ 64 ˹èÇÂกÔµ

àÃÕ¹à¾ÔèÁ ËÁÇ´ÇÔªÒÈÖกÉÒ·ÑèÇä» ¨Ó¹Ç¹ 3 ˹èÇÂกÔµ


ÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÙé¤Ùè¤Ø³¸ÃÃÁ (RAM1000)
ËÁÇ´ÇÔªÒàÍก ¨Ó¹Ç¹ 72 ˹èÇÂกÔµ
ÃÇÁ˹èÇÂกÔµ·ÕèàÃÕ¹à¾ÔèÁ ¨Ó¹Ç¹ 75 ˹èÇÂกÔµ

5. ¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèÂéÒ - â͹¨ÒกʶҺѹกÒÃÈÖกÉÒÍ×è¹ กÒÃà·Õºâ͹˹èÇÂกÔµà»ç¹ä»µÒÁ»ÃÐกÒÈ¢éͺѧ¤Ñº


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧ ÇèÒ´éÇÂกÒÃÈÖกÉÒªÑ¹é »ÃÔ--ÒµÃÕ ¾.È. 2560 ¢éÍ 8
6. ¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕÁè ÇÕ ²
Ø กÔ ÒÃÈÖกÉÒÊÙ§กÇèÒÃдѺ»ÃÔ--ÒµÃÕ¨ÒกÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧ áÅШÒกʶҺѹกÒÃÈÖกÉÒÍ×¹è
ãËéà·Õºâ͹àËÁ×͹กѺ¹ÑกÈÖกÉÒ¼ÙÊé ÓàÃç¨กÒÃÈÖกÉÒÃдѺ»ÃÔ--ÒµÃÕËÃ×Íà·Õºà·èÒ¢Ö¹é 仨ÒกʶҺѹกÒÃÈÖกÉÒÍ×¹è
7. ¹ÑกÈÖกÉÒ·Õãè ªéÊ·Ô ¸Ôà·Õºâ͹·Øก»ÃÐàÀ· ÂกàÇé¹¢éÍ 5 ¨ÐµéͧÊÓàÃç¨กÒÃÈÖกÉÒµÒÁ¤Ø³Çز·Ô ¨èÕ Ð¢Íà·Õºâ͹กè͹
ÇѹÊÁѤÃà»ç¹¹ÑกÈÖกÉÒ áÅÐäÁèÁÕÊÔ·¸Ôä´éÃѺàกÕÂõԹÔÂÁ ÂกàÇé¹ ¼Ùéà¤Âà»ç¹¼Ùéà¢éÒÈÖกÉÒÃÒÂกÃкǹÇÔªÒà¾×èÍàµÃÕÂÁÈÖกÉÒÃдѺ»ÃÔ--ÒµÃÕ
(Pre - Degree) «Öè§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃѺÃͧáÅÐÃѺà¢éÒà»ç¹¹ÑกÈÖกÉÒµèÍà¹×èͧ â´ÂµéͧÈÖกÉÒãËéä´é˹èÇÂกÔµÊÐÊÁ¨ÒกÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà»ç¹
¨Ó¹Ç¹Ë¹èÇÂกÔµ·Õกè Ó˹´äÇéã¹ËÅÑกÊÙµÃáÅÐÍÒ¨¾Ô¨ÒóÒàʹͪ×Íè ãËéä´éÃºÑ »ÃÔ--ÒàกÕÂõԹÂÔ Á µÒÁ¢éͺѧ¤ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧
ÇèÒ´éÇÂกÒÃÈÖกÉÒªÑ¹é »ÃÔ--ÒµÃÕ ¾.È. 2560 ¢éÍ 20
8. ËÅÑกàก³±ìกÒÃà·Õºâ͹˹èÇÂกÔµ¹Õé ãËéãªéº§Ñ ¤ÑºกѺ¹ÑกÈÖกÉÒÃдѺ»ÃÔ--ÒµÃÕ·àèÕ ¢éÒÈÖกÉÒ㹤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒʵÃì
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧ µÑé§áµè»ÕกÒÃÈÖกÉÒ 2560 à»ç¹µé¹ä»â´Â͹ØâÅÁ

ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561 157
o

àÍกÅÑกɳì
กÒÃà»ç¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂẺµÅÒ´ÇÔªÒ

158 ÃÐàºÕ  ºกÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ก ÈÖ ก ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2561