Sie sind auf Seite 1von 71

Cosmopolitan Lingua Nyelviskola

Német B1 nyelvtani
segédanyag
1. Vergangenheitsformen des Deutschen ........................................................................................... 2
2. Temporale Konjunktionen ............................................................................................................... 7
3. Konjunktionen ............................................................................................................................... 11
4. Vorgangspassiv .............................................................................................................................. 14
5. Zu + Infinitiv ................................................................................................................................... 20
6. Adjektivdeklination........................................................................................................................ 24
7. Konjunktiv II. .................................................................................................................................. 28
8. Relativsatz...................................................................................................................................... 34
9. Partizipien ...................................................................................................................................... 37
10. Zu + Infinitiv Konstruktionen ..................................................................................................... 39
11. Genitivus Partitivus ................................................................................................................... 44
12. Wiederholungstests .................................................................................................................. 46
Haladó teszt I. ........................................................................................................................................ 50
Haladó teszt II. ....................................................................................................................................... 52
Haladó teszt III. ...................................................................................................................................... 53
Wörterverzeichnis ................................................................................................................................. 54

1
1. Vergangenheitsformen des Deutschen

I. Präteritum - Elbeszélő múlt


Főként írásban használt igeidő

Ich – ø wir – en

du – st ihr – t

er/sie/ es – ø sie/ Sie – en

A. Gyenge igék – Szabályos igék

A szótőre „te” végződést teszünk


machen – machte
spielen – spielte

Ha a szótő „t” re vagy „d”re végződik, akkor E/2,3 valamint T/2 – ben az igerag elé egy kiejtés
segítő „e” hangot teszünk. z.B.: ich arbeitete

Ragozd végig: kochen, antworten, stellen, öffnen, baden, klopfen, legen

B. Erős igék – Rendhagyó igék

A rendhagyó igéknél mindig megváltozik a tőhang.


gehen – ging
fahren - fuhr

Ragozd végig: schreiben, laufen, nehmen, anrufen, schlafen, heben, liegen

C. Vegyes igék

Mindkét igecsoportnak hordozza a jegyeit. Változik a tőhang (erős igék), az ige „te” végződést
kap (gyenge igék)

bringen - brachte denken - dachte


kennen - kannte wissen - wusste
nennen - nannte verbringen - verbrachte
rennen - rannte brennen - brannte
dürfen - durfte können - konnte
mögen - mochte müssen - musste

2
II. Perfekt
A beszélt nyelv múlt ideje

haben / sein ragozott alakja + Partizip Perfekt

A. Gyenge igék – Szabályos igék

Az ige elég „ge” előrtagot a szótőre „t” végződést teszünk


machen – hat gemacht
spielen – hat gespielt

B. Erős igék – Rendhagyó igék

Változik a tőhang, az ige elég „ge” előtagot teszünk, a Partizip Perfekt alak mindig „en” – re
végződik.
gehen – ist gegangen
schlafen – hat geschlafen

C. Vegyes igék

Mindkét igecsoportnak hordozza a jegyeit. Változik a tőhang (erős igék), az ige „t” végződést
kap (gyenge igék)

bringen – h. gebracht denken – h. gedacht


kennen – h. gekannt wissen - h. gewusst
nennen – h. genannt verbringen –h. verbracht
rennen – i. gerannt brennen – h. gebrannt
dürfen – h. gedurft können – h. gekonnt
mögen – h. gemocht müssen – h. gemusst

Nincs „ge” előtag:

 nem elváló igekötős igéknél – be,-ge,-ent,- emp,- er,- ver,- zer,- miss z.B.: h. verstanden, ist
zerbrochen
 „ieren” végződésű igéknél – z.B.: ist passiert, hat telefoniert

Elváló igekötős igék:

 A „ge” előtag beékelődik az igekötő és az ige közé z.B.: ist eingeschlafen, hat zugemacht

3
Kettős Infinitiv szerkezet Perfektben:

 Ha a következő igék együtt szerepelnek egy másik igével akkor a Perfekt alakjukban mindkét
igét Infinitivben kell hagyni, és a segédige mindig a haben lesz.
hören, sehen, helfen, lassen, módbeli segédigék z.B.: Ich habe dich laufen sehen. Ich habe auf
der Party nicht tanzen wollen.

1. Tedd Präteritumba és ragozd el helyesen a zárójelben lévő igéket!

Onkel Hans,..........oft in die Schweiz (fahren). Wir,.......... schnell unsere Aufgabe (machen). lch ..........
die Vase an die Wand (stellen). Wohin .......... du mit ihm (gehen)? Woher dieser LKW (kommen)? Das
Auto .......... 240 Stundenkilometer (fahren). Ich .......... alles anders (denken). Er ..........mich einen
Dummkopf (nennen). Wir..........ihnen Wasser (bringen). Wann .......... ihr bei Benz (arbeiten)? Ich..........
ihr jenen Brief (geben). Der Auslánder ..........sehr langsam (sprechen). Wir .......... nur Limonade und
Mineralwasser (trinken). Heute .......... ich zu viel (essen). Der Zug ..........eben
(ab|fahren), Wann .......... der Bus .. (an|kornmen)? Was für ein Lied .......... sie (singen)? .......... ihr auch
Klavier (spielen)? Wir .......... in die Berge (fahren). Oma .......... das Buch auf das Regal (legen). Ich .,
einen schönen Brief (schreiben). Wo .......... sie vorgestern (bleiben)?

Pótold a hiányzó igéket az ige Perfekt alakjával!

Er ................... bis zur Brücke ................... (schwimmen). Gestern ................... er zu uns ...................
(kommen). Er ................... mit seinem Auto schnell ................... (fahren). Ich ................... schon mit
ihm ................... (sprechen). Meine Eltern ................... uns im Garten viel ..................... (helfen). Meine
Familie ...................immer viel Wein................... (trinken). Mein Opa ................... im Jahre 1946
................... (sterben). Der Hund................... leider im Bus ................... (bleiben). Hans ................... mit
seiner Freundin nach London ................... (fliegen). Wir ................... gestern im Schwimmbad viel
................... (schwimmen). Was ................... du ................... (trinken)? Wem ................... ihr das
................... (schreiben)? ................... ihr nach Hause ................... (laufen)? Helga ................... immer
mit ihrer Katze ................... (sprechen). Ich ................... mit meinem Fahrrad ................... (fahren).
Mein Bruder ................... noch nicht mit Flugzeug ................... (fliegen). Wir................... im Herbst viel
................... (wandern). Warum ................... du nicht mit ihm ................... (sprechen)? Jörg ...................
mir bei der Mathe ................... (helfen). Warum ................... du meine Suppe ................... (essen)l?
Wir ................... in einem Restaurant ................... (essen). Sie (ők) ................... Wein ...................
(trinken) und Obstsalat ................... (essen).

Fordítsd le Perfektben!

Tegnap ötkor keltem fel. Mikor keltetek fel?


Elaludtam az iskolában. Mindent bevásároltunk tegnap
Tegnapelőtt sokat tévéztem. Már felkeltetek?
Elmentek már a vendégek? A vonat már megérkezett
Mikor érkeztetek meg a pályaudvarra? Győrben mindig tévéztünk
Józsi már elment az iskolába. Mindent bevásároltam a testvéremmel.
Hol vásároltatok be a hétvégére? Már 4 óra elan felkeltek.

Kettős Infinitiv vagy nem? Fordítsd le a mondatokat Perfektben!

Láttam őt enni egy étteremben. Nem akart jönni tegnap.


Hova mentetek sétálni? Hallottátok már őt fütyülni?
Nem akart sokat maradni. Hallottam zongorázni a barátodat.
Hol ismerkedtetek meg? Hova mentél sétálni.

4
Hallottam Ágit gitározni. Ki tanította Ágit gitározni?
A feladatokat meg kellett csinálnunk. A diákok a teremben állva maradtak.

Fordítsd le a mondatokat Präteritumban!

Mit ittál? Mit ettetek?


Hol maradtatok? Mennyi pénzed volt?
Hol voltak a szüleitek? Mikor látogattad meg a nagymamádat?
Miért nem tudtál tegnap elaludni? Mindent bevásároltunk a hétvégére.
Mikor ment iskolába? A fiam gyerekként szeretett focizni.
Korábban nem akartam idegen nyelveket Miért nem írtál anyukádnak tegnap?
tanulni.

III. Plusquamperfekt – Régmúlt


A Plusquamperfektet, azaz régmúltat akkor használjuk, ha egy múltbeli esemény előtt történt
eseményt akarunk kifejezni. A Plusquamperfekt használatakor egyeztetni kell a különböző
igeidőket. Ez a fajta egyeztetés azonban főként a nachdem – miután és a sobald – amint
kötőszavak után szükséges. Mindkét kötőszó után KATI szórendet alkalmazunk. A nachdem – mel
ellentétben a sobald után nem szükséges egyeztetni az igeidőket.

Plusquamperfekt képzése:

hatte/war + Partizip Perfekt

3.
1. 2.

Pl. Perf. Perf. Prät. Präs. Fut.

1. 2 Múlt idő = Plusquamperfekt + Präteritum


Nachdem er nach Hause gegangen war, rief er mich an. – Miután hazament, felhívott.

2. Múlt + Jelen = Perfekt + Präsens


Nachdem er mich angerufen hat, geht er einkaufen. – Miután felhívott/felhív1, elmegy
bevásárolni.

3. Múlt + Jövő = Perfekt + Futur 1.


Nachdem er eingekauft hat, wird er wieder nach Hause gehen. – Miután bevásárolt,
megint haza fog menni.

1
Ha a magyar mondatban a nachdem után jelen idő van, a németben akkor is múlt időt kell használni. Mindig a
második mondatrész mutatja meg, hogy a nachdem után milyen igeidőt lehet használni.

5
1. Fejezz ki múltbeli előidejűséget az igeidők egyeztetésével!

Nachdem mein Vater ……………………… (an|kommen), ………………………(gehen) wir ins


Schwimmbad.
Nachdem wir die Gäste………………………(begrüßen), ………………………(essen) wir Kuchen.
Nachdem er sich das Raucehn………………………(ab|gewöhnen), ……………………… (fahren) er
nach Deutschland.
Sobald Gyulus das Bier ………………………(trinken), ………………………(öffnen) er ein neues.
Sobald der Zug………………………(an|kommen), ………………………(dürfen) wir einsteigen.
Sobald ich ………………………(auf|stehen), ………………………(müssen) ich lernen.

2. Fordítsd le a mondatokat.

Miután elaludtak, sétálni mentünk.


Miután megreggeliztünk, fürödtünk a Balatonban.
Miután mindent bevásároltak hétvégére, főztek egy levest.
Miután elolvastam a könyvet, elaludtam.
Mihelyt megvacsoráztam, felhívtam Ágit.
Mihelyt megkapta a bizonyítványát2, a Dunába ugrott3.
Mihelyt megírtam neki a levelet, feladtam.
Mihelyt megszerelte a kocsit, Angliába utaztak.
Miután mindent megtanult eljött hozzánk.

3. Fordítsd le a mondatokat!

 Miután bevásároltam, ettem egy csokit. Miután bevásároltam, megeszem a csokit.


Miután bevásároltam, meg fogom enni a csokit.
 Miután felkelt, kinyitotta az ablakot. Miután felkelt, kinyitja az ablakot. Miután
felkelt, ki fogja nyitni az ablakot.
 Miután ebédeltek, bementek az irodába. Miután ebédelnek, elmennek az irodába.
Miután megebédeltek, el fognak menni az irodába.

2
s Zeugnis,-se,
3
springen – a – i.u

6
2. Temporale Konjunktionen

I. während / solange

A während és solange kötőszavakat két vagy több párhuzamos, azaz egyidejű esemény
kifejezésére használjuk, ahol az igeidők is megegyeznek.

Jelentés: amíg, mialatt


Mindkét kötőszó után KATI szórendet alkalmazunk.

Während due hier brüllst, esse ich deine Schokolade.


Amig te itt üvöltesz, megeszem a csokidat.

vagy

Solange er isst, redet er mindestens nicht.

Amig eszik, legalább nem beszél.

Két párhuzamos cselekvés

1. Forditsd le!

Amíg alszik, legalább4 nem mond Amíg jól keresett, sokat költött7.
hülyeségeket5. Amíg apa dolgozik, a gyerekek
Amíg megy a TV, nem kell nálunk játszanak.
gondolkodnom. Amíg velem vagy, nem félek.
Amíg utazott, folyamatosan6 Amíg az USA – ban él,
beszélt. Magyarországon építik a házát.
Amíg a buszra vártam, újságot Amíg fekszem, mesét olvas nekem.
olvastam. Amíg velem vagy, ne majrézz8.
Amíg megteríted az asztalt,
elmosogatok.

4
mindestens
5
keinen Blödsinn sagen
6
fortwährend
7
ausgeben, h. ausgegeben
8
scheiße nicht in die Hosen!

7
Amíg a rendőrrel beszél, ellopom9 a Amíg becsomagolom az
pénztárcáját. ajándékokat, addig te fel tudod adni
Amíg a strandon kártyázott, ellopták a leveleket.
a nadrágját. Amíg az énekes az operában
énekelt, ő az utolsó sorban azt
álmodta, hogy álmodik az operában.

II. Bis

Jelentés: amig + KATI szórend

A „bis” kötőszóval a cselekvés végpontját fejezzük ki, azaz egy időtartam végső
pontját. A főmondat cselekménye ott fejeződik be, ahol a mellékmondaté elkezdődik.
A tagmondatok igeideje itt is azonos lesz. A tagmondatok igeideje itt is azonos lesz. A
magyarral ellentétben, a németben a „bis” – es mondatrészt NEM tagadjuk.

Béla war lustig, bis er heiratete.


Béla vidám volt, amíg meg nem házasodott.

vidám volt megházasodott

1. Fordítsd le!

Amig Bécsből fel nem hiv, az irodában maradok.


Amig fel nem ébred,nézhetjük a TV – t.
Amig el nem aludt a gyerek, az anyja mesélt neki.
Amig a rendőr nem jön ide, itt parkolok.
Az óvodában játszott, amig nem hozta el őt az apja.
Az utcán élt, amig nem kapott egy jó állást.

2. Solange vagy bis

a)
Boldogok voltak, amig házasok Amig vásárolsz, vigyázok a kutyádra.
voltak. Vigyázott a kutyájára, amig ki nem
Boldog voltam, amig nem jött az üzletből.
találkoztam10 veled.

9 10
stehlen + Dat + Akk begegnen + Dat

8
Amig cigarettázol és beszélgetsz, Sok idő telt el, mire elindult a vonat.
elmegy a vonatod. Amig nem látogat meg, nem adom
Amig ivott egy sört, elment a neki a pénzt.
vonata. Amig itt fecsegsz11, kifut a tejed12.

b) Dort lebte er, ……….. er 10 Jahre alt wurde. Jens stahl Autos, ………..ihn die Polizei festnahm.
Jörg stahl den Wagen, ………..der Polizist schlief. ……….. du hier arbeitest, musst du hart
arbeiten. Du bleibst am Tisch, ……….. du deine Fehler korrigierst. Warte bitte hier, ……….. dich
der Arzt ruft. ……….. sie diskutierten, konnte ich nicht aufs Klo gehen.

III. Als / Wenn


 Als – amikor, KATI szórend. Múltban egyszer történt eseményekre, vagy
múltbeli időszakokra használjuk.

Als er mich erblickte, sprang er zum Fenster hinaus.


Amikor megpillantott, kiugrott az ablakon.

 Wenn – amikor, ha, KATI szórend. Múltban többször megtörtént eseményekre


használjuk ( ilyenkor gyakran vannak a mondatban gyakoriságjelző szavak,
amelyek az esemény megismétlődésére utalnak pl: immer, nie, manchmal, oft
stb.), valamint jelen időben történő eseményeknél.

Wenn ich nach Tokio fuhr, musste ich nie bezahlen.


Amikor Tokioba utaztam, sose kellett fizetnem.

Peter ist immer nett zu mir, wenn ich ihm etwas gebe.

Péter mindig kedves velem, ha adok neki valamit.

1. Forditsd le!

Amikor meglátogatott, mindig hozott valamit. Amikor megérkezett, senki se volt otthon.
Amikor igy beszélsz mindig mérges vagyok. Amikor megszületett, már három foga volt.
Amikor gyerek voltam, vele játszottam az Amikor külföldre utazott, soha nem vitt magával
óvodában. rádiót.
Amikor haza érkeztek, senki se volt a lakásban. Amikor szomorú, mindig a konyhába megy.
Nyisd ki az ablakot, amikor felkelsz. Amikor nála nyaraltam, kaptam valamit.
Amikor hazudik, mindig vörös a feje. Amikor boldog vagyok, mindig mosolygok.

11 12
quatschen über|laufen

9
Amikor nála nyaralok, mindig kapok tőle egy Amikor iskolába megyek, előtte mindig eszek
tábla csokit. fagyit.

IV. Bevor/ ehe


Jelentés: mielőtt, KATI szórend. A két mondatrész azonos igeidőben áll.

Bevor er abfährt, gibt er den Schlüssel ab.


Mielőtt elutazik, leadja a kulcsot.

1. Forditsd le!

Mielőtt kinyitod a szádat, gondolkozz.


Mielőtt elutazott, irt nekünk egy levelet.
Anya uszodába vitte a gyerekeket, mielőtt az irodába ment.
Mielőtt Afrikába utazom, értesítelek13.
A barátom mindig a kezébe köp14, mielőtt elkezdi a munkát.
Mielőtt kimész, vegyél fel egy pulóvert.
Mindent bepakolt a táskájába, mielőtt elhagyta a céget.
Mielőtt hazamész, oltsd el a lámpát.
Sokat gondolkodtam, mielőtt igy döntöttem15.
Mielőtt felveszed a zoknidat, most meg a lábadat.

13
benachrichtigen
14
in die Hände spucken
15
sich entscheiden

10
3. Konjunktionen

Egyenes szórenddel álló kötőszavak

Alany + Ragozott ige + Többi mondatrész

Und - és
Sondern - hanem
Oder - vagy
Denn - mert
Aber - de

Wir besuchen sie nicht, denn sie sind nicht zu Hause.

Alany Ragozott Többi mondatrész


ige

Fordított szórenddel álló kötőszavak

Ragozott ige + Alany + Többi mondatrész

trotzdem – mégis
dann – aztán, akkor
sonst – különben
darum
deshalb ezért
deswegen

Sie ist krank, darum sucht sie einen Arzt.

Ragozott Alany Többi


ige mondatrész

11
KATI szórend

K A T I

Kötőszó Alany Többi Ragozott ige


mondatrész

 KATI szórendben az elváló igekötős igék NEM válnak el!


Ich weiss nicht, warum der Chef weggeht.

 KATI szórenddel kezdett mondatot, mindig fordított szórenddel kell folytatni.


Wenn ich Zeit habe, lese ich viel.

Kati szórenddel álló legfontosabb kötőszavak

dass - hogy ob – vajon, hogy…e


als - amikor wenn – amikor, ha
während/ solange – amíg, mialatt weil - mert
obwohl – habár, annak ellenére, hogy bis - amíg
bevor/ehe - mielőtt nachdem - miután
sobald – amint, mihelyt az összes kérdőszó16

1. Egészítsd ki a szöveget egyenes és fordított szórendes kötőszavakat használva!

Wir kaufen diese Wohnung nicht,……. sie ist zu teuer. Die Frau ist krank,……. geht sie zum Arzt.
Nicht Kurt, ……. sein Freund studiert in Erfurt. Jetzt schreibe ich die Aufgaben, ……. gehe ich in die
Kaufhalle. Sie trinkt jeden Abend ein Glas Wein, ……. heute trinkt sie Bier. Ein Auto kostet viel Geld,
……. haben nicht alle Leute eins. Ich möchte ein bisschen lesen, ……. ich habe keine Zeit dazu,. Er
geht einkaufen, ……. sie kocht das Essen. Kommen sie heute Abend mit dem Zug, erst morgen mit
dem Auto? Gehst du heute arbeiten, ……. bleibst zu Hause? Er ist nicht gesund, trinkt er viel
Alkohol. Zuerst machen wir unsere Arbeit fertig, ……. gehen wir nach Hause. Martina kommt mit,
……. sie möchte uns alles zeigen. Iss nicht so viel, ……. bekommst du Bauchschmerzen. Ich bleibe
nicht sechs, ……. nur vier Tage in München. Morgen stehen wir früh auf, ……. gehen wir jetzt ins
Bett.

2. Forditsd le a mondatokat!

Tudod kik a szülei? Azt hiszi, hogy szeretem a tortát.


Szeretném tudni, hogy él – e még. Fogalmuk sincs mikor jön a főnök.
Annak ellenére, hogy éhes, nem eszik semmit. Éhes, mégsem eszik semmit.
El tudom képzelni, hogy most milyen ideges. Ha álmos iszik egy kávét.

16
Ha kérdőszóból kötőszó lesz, a németben (a magyarral ellentétben) NEM szabad kitenni a „hogy – dass” szót,
csak a kérdőszót. z.B.: Nem tudom, hogy hol laksz – Ich weiss nicht, wo du wohnst.

12
Hogy mikor jön, nem tudjuk. Nem tudom, hogy milyen házban lakik.
Meg szeretném tőled kérdezni, hogy mennyi az Meg tudod mondani, hogy mikor indul a vonat?
idő.
Tudja, hogy hogy alszik el. Tudod egyáltalán, hogy hol állunk meg?
Hallom, hogy holnap jön meg. Látom, hol száll be a buszba.
Nem tudom, hogy ezt a feladatot még ma be Hallottad, hogy milyen szépen énekeltek a
tudom – e fejezni. gyerekek.
Kérdezd meg az apádat, hogy miért tévézik Habár rossz az idő, a gyerekek kint játszanak a
mindig. kertben.

3. Pótold az odaillő kötőszóval!

Wir wissen nicht, ……. Imre gesund ist. Ich nehme an, ……. er noch zu Hause ist. Können Sie mir
sagen, ……. ich zur Post komme? ……. der Staubsauger funktioniert, weiss ich leider nicht. ……. ich
krank bin, gehe ich nicht zum Arzt. Mich interessiert, ……. Geld er verdient. Karl ist der Meinung,
……. die Kleider hier sehr teuer sind. Weisst du nicht, ……. Katalin noch hier lebt? Ich bin mir
sicher, ……. er gelogen hat. Wisst ihr nicht ……. Katharina aussieht. Hast du eine gute Idee, …….
ich jetzt einen guten Job finde? Kannst du mir sagen, ……. dein Bruder mit mir so frech ist? Ich
weiss nicht, ……. er das nicht macht. Können Sie mir erklären, ……. dieser Staubsauger
funktioniert?

4. Fordítsd le a következő kifejezésekkel!

Ich bin der Meinung, dass … - Az a véleményem, hogy …


Ich zweifle daran, dass … - Kételkedem abban, hogy…
Schade, dass … - Kár, hogy …

Kár, hogy ilyen lusta. Kár, hogy nem beszél jól németül. Az a véleményem, hogy a barátnőd
bolond. Kételkedem abban, hogy itt lakik. Kételkedem abban, hogy odaadom neki a megoldást. Az
a véleményem, hogy még kevés embert ismersz. Kár, hogy nincs itt. Kételkedem abban, hogy
normális a barátod.

13
4. Vorgangspassiv

Passzivba, azaz szenvedő szerkezetbe akkor tesszük mondanivalónkat, ha nem fontos, hogy ki
végzi a cselekvést (az alanyt nem ismerjük vagy nem akarjuk megnevezni). Azáltal, hogy az
alany igy háttérbe szorul, magára a cselekvésre hivjuk fel a figyelmet, ezért is a neve
cselekvőpassziv.
A cselekvőpassziv képzéséhez a werden segédigét és az igének az ún. Partizip Perfekt (pl.
gekocht) alakját használjuk. Passziv mondatok képzésénél az aktiv mondat tárgya, a passziv
mondat alanya lesz. z.B.: Magyarországon sok házat épitenek – In Ungarn werden viele Häuser
gebaut.

Az aktiv mondat alanyának kifejezése passzivban:


 von + Dativ – általában személyeknél z.B.: Die Suppe wird von meiner Mutter
gekocht. – A levest anyukám főzi.
 durch + Akkusativ – élettelen a cselekvés okozója (eszköz, közvetitő által
történik) z.B.: Oma wird durch das Heilwasser geheilt. – Nagyit a gyógyviz
gyógyitja meg.

Tárgy nélküli aktiv mondat:


Ebben az esetben két lehetőség van:
1. A mondatot elkezdem az „es” szócskával. z.B.: Itt mindig hangosan beszélnek – Es wird
hier immer laut gesprochen.
2. Kiemelek a mondat elejére egy bővitményt ha van. Ebben az esetben viszont az „es”
szócska eltűnik. z.B.: Hier wird immer laut gesprochen.

Passziv képzése a különböző igeidőkben


I. Passiv Präsens

werden + Partizip Perfekt

Die Suppe wird gekocht.

1. Alakitsd át a fentiek alapján az aktiv mondatokat passziv mondatokká!

Mutti kocht die Suppe. Peter macht die Hausaufgaben


Mein Vater repariert das Auto. Der Chef ruft den Angestellten an.
Die Lehrerin korrigiert die Fehler. Mein Bruder hängt die Bilder an die Wand.
Die Oma bäckt einen Kuchen. Die Roboter reparieren die neuen Autos.

14
Der Gift tötet die Ratten.. Die Kinder waschen den Salat..
Der Wind zerstört das Haus. Mutti bügelt meinen Rock.
Der Kunststoff ersetzt das Glas. Der Verkäufer verkauft viele Motorräder.

2. Forditsd le!

A szerelő megjavitja az autót. Leforditjuk a szöveget.


A barátom ir egy levelet. A másik szobában táncolnak.
A gép kilukasztja17 a jegyet. A rendőrség értesiti a családot.
Németországban németül beszélnek. A vendég kinyitja az ajtót.
A kutyát kiküldik a házból. Az épületet egy KF18T épiti.
Nagypapa megszereli a rádiót. A számlákat én fizetem.
A munkások befestik a falakat. A tanárnő kiosztja19 a dolgozatokat.
A betegeket az ápolónő szolgálja ki. Az apuka megdicséri a gyerekeket.

II. Passiv Präteritum

wurden + Partizip Perfekt

Die Suppe wurde gekocht.

1. Ird át passziv Präteritumba!

Sie löste die Aufgabe. Er wusch den Wagen.


Man aß Gemüsesuppe. Der Professor bastelte ein Schiff.
Wir bestellten Spiegeleier. Sie schrieb einen Satz.
Der Kellner trank eine Tasse Kaffee. Man tanzte viel.
Man diktierte einen Brief. Man sah einen guten Film.
Der Verkäufer verkaufte eine Mappe. Sie schaltete die Lampe aus.

2. Forditsd le passziv Präteritumba!

A dalt gyerekek énekelték. Segitettek az öreg embereknek.


Az eladó kinyitotta az üzletet. Az irodában sokat beszéltek.

17
entwerten
18
e GmbH
19
aus|teilen

15
A betegek nem vették be a tablettát. 20 A beteget meggyógyitotta az orvos.
Péter vette meg a lemezeimet. Apa megjavitotta az órát.
Kopogtattak. A barátnőm átolvasta a könyvemet.21
Anya nem húzta fel22 az órát. Józsi nem teritette meg az asztalt.23
A várat a szél lerombolta.24 A falakat még nem festették be.

III. Passiv Perfekt

sein + Partizip Perfekt + worden

Die Suppe ist gekocht worden.

1. Fordítsd le!

Az ajándékokat megvették már. Az orvos megmérte25 a lázamat.


A szállodában beszéltek idegen nyelveket. Meghívtak minket szülinapra.
Most kapták el a tolvajt.26 A tanárnő nem javította ki a dolgozatokat.27
Ki hívta fel apukádat? 9 órakor ébresztettek.28
Sokat beszéltek a filmről. A beteget megoperálták.
Mikor rendelték az árukat? A pincér kinyitotta az üveget.
Minden könyvet eladtak. A mondatokat már lefordították.

20
e Tablette(n) ein|nehmen
21
durch|lesen
22
auf|ziehen
23
den Tisch decken
24
die Burg; zerstören
25
messen, h.gemessen
26
der Dieb; eriwschen, te, h. t.
27
die Kontrollarbeit, - en
28
wecken, te, h. t

16
Passzív képzése módbeli segédigékkel

I. Passiv Präsens

Modalverb + Parizip Perfekt + werden

Die Suppe muss gekocht werden.

1. Fordítsd le!

Az almát nem szabad megenni. A szobát rendbe kell tenni.


Az ablakot ki kell nyitni. Itt nem szabad parkolni.
A leveleket el kell küldeni. A könyveket ki lehet kölcsönözni.29
Az öregeknek segíteni kell. Ezt a motort még meg lehet javítani.
A levest már meg lehet enni. A házakat ki lehet bérelni.
A gyerekek nem ehetik meg a sütit. Meg kell látogatni őt.
Ezt az ügyet el kell intézni.30 A táviratot fel kell adni.
A beteget meg lehet operálni A nagyszülőket gyakran kell meglátogatni.
.

II. Passiv Präteritum

Modalverb + Parizip Perfekt + werden

Die Suppe musste gekocht werden.

1. Fordítsd le!

Az ablakot nem lehetett kinyitni. A dolgozatát nem lehetett elolvasni.


A ház előtt nem volt szabad parkolni. Az ebédlőben nem lehetett dohányozni.
A gyertyát meg lehetett gyújtani.31 A házat be lehetett rendezni.32
A húst meg kellett sózni. A lábost el kellett mosni.

29
aus|leihen ie. h. ie
30
e Angelegenheit; erledigen
31
an|zünden, te. h. t
32
ein|richten, te, h. t.

17
Az autókat egy hétig a garázsban kellett Az ingemet nem lehetett kimosni.
tartani.33

III. Passiv Perfekt

haben + Partizip Perfekt + werden +


Modalverb (kettős infinitiv)

Die Suppe hat gekocht werden müssen.

(Ennek a szerkezetnek a KATI szórendes használata rendhagyó, mert a ragozott ige nem a mondat végén,
hanem az állítmány első helyén áll. z.B.: Ich weiss nicht, warum das Auto erst letzte Woche hat repariert
werden können.)

1. Fordítsd le!

Meg kellett javítani a rádiót.


A vendégeknek sütit kellett sütni.
Nem volt szabad dohányozni.
Meg kellett inni a tejet.
A lámpát le kellett oltani.
A lámpát ki kellett cserélni.34
Az órát fel kellett húzni.
A növényeket meg kellett locsolni.
Azt akarta, hogy szeresse a közönség.
A beteget nem lehetett megoperálni.

IV. Passiv Futur I.

werden+ Parizip Perfekt + werden

Die Suppe wird gekocht werden.

1. Fordítsd le!

A levest meg fogja kóstolni a szakács.


A könyvről sokat fognak beszélni.
Gratulálni fognak neki születésnapjára.

33
eine Woche lang
34
auswechseln, te, h. t

18
A leveleidre nem fognak válaszolni.
Az orvos meg fogja vizsgálni a beteget.
A kutyát is meg fogják operálni.
A helyet a törzsvendégek fogják lefoglalni.
A színházban sokat fognak dohányozni.
Ki fogja ezt megrendelni?

Összefoglaló mondatok

a.) Sok külföldi látogatja Budapestet. Mikor nyitják az áruházakat. Péter hívja a pincért. Naponta
egy tablettát kell bevenni. Ki értesíti a tanárt? Ki fénymásolja le a könyvet? Egy mérnök
tervezi meg a lakásukat. A dolgozatot most mi javítjuk ki. Ki rendezte be a lakást? Ki
fordította le a szöveget? Sokat táncoltak. Kopogtak. Este énekeltek. A leveleket most nem
lehet elhozni. Hogyan ünneplik Magyarországon március 15-ét?
b.)
Tudom, hogy Johann elkísér35 engem a pályaudvarra. Feltételezem, hogy a házunkat már
felépítették. A szerelő látja, hogy a munkáját meg kell vizsgálni.36 Tudjuk, hogy a barátunk
nyitja meg az előadást. Mennyi borravalót adnak itt a pincérnek? Nem tudom, hogy öt után is
szabad e parkolni a téren. Hallottad, hogy a pincér ajánlott egy gulyás partit? Ki fogja
megrendelni az italokat?

35
begleiten, te, h. t
36
prüfen, te, h. t

19
5. Zu + Infinitiv

I. „dass” – mondatok, melynek mindkét mondatrészében azonos az alany

Ich hoffe, dass ich den Zug erreiche.

,dass ich

Ich hoffe, den Zug zu erreichen.

1. Alakítsd át a dass – os mondatokat zu + Infinitivesekre.

Peter glaubt, dass er schön ist. Er meint, dass er die Prüfung besteht.
Ildi hofft darauf, dass sie den Zug erreicht. Picur hofft, dass er größer wird.
Wir hoffen, dass wir noch eine Kinokarte Wir vergessen nicht, dass wir euch morgen
bekommen. besuchen.
Er denkt daran, dass er mich übermorgen besucht. Meine Freundin meint, dass sie immer Recht hat.
Glaubst du, dass du dein Geld in meiner Tasche Anna verspricht mir immer, dass sie mich besucht.
findest?

2. Válaszd ki mely mondatokból lehet zu + Infinitivet csinálni!

Wir hoffen darauf, dass dein Freund kommt. Ich verspreche dir,dass mein Bruder dass Auto repariert.
Sie hoffen, dass sie die Aufgabe rechtzeitig beenden. Peter meint, dass er sich auf der Party ein
hübsche Mädchen findet. Meine Schwester glaubt, dass ich fürs Wochenende nach Sopron fahre. Der
Ingenieur freut sich, dass seine Urgroßeltern noch am Leben sind. Vati erwartet, dass ich die Prüfung
bestehe. Alle Studenten wünschen, dass sie eine gute Note bekommen. Anna hofft, dass ich sie bald
heirate. Der Angeklagte leugnet, dass er meine Geldbörse bei sich hat.

II. „dass” – mondatok, különböző alannyal, DE az első mondatrészben Akkusativban, vagy Dativban
megjelenik a következő mondatrész alanya.

Ich bitte dich, dass du das Fenster öffnest.

dass du

Ich bitte dich, das Fenster zu öffnen.

1. Fordítsd le zu + Infinitivben!

Arra kért minket, hogy hozzuk el a könyveket a Azt tanácsoltuk nekik, hogy hagyják el a várost.
könyvtárból.

20
Az orvos megtiltotta a betegnek, hogy sétáljon a Megkérjük Önt, hogy adja át a helyét nekünk.37
parkban.
Megkértem a barátomat, hogy hozzon nekem Azt tanácsolta nekem, hogy tanuljak az
egy kiló almát. egyetemen.
Arra kért, hogy foglaljak helyet. Arra kértek minket, hogy teritsük meg az
asztalt.

III. Zu + Infinitivvel álló igék és kifejezések

a) Személytelen szerkezetek

es ist schwer, …
es ist schön, … etwas zu machen
Es ist schön, Deutsch zu lernen.
es ist möglich, …
es ist interessant,

b) Igék melyek zu + Infinitivet vonzanak - Az összes ilyen német ige, kivéve azok az igék, amelyek után
sima Infinitivet alkalmazunk (Módbeli segédigék, lassen, gehen, kommen, fahren, spüren, lernen,
lehren, hören, sehen – z.B.: Ich kann zu schwimmen.)

hoffen wünschen sich freuen


meinen bitten beginnen
probieren auf|hören raten

Sie begann plötzlich über ihr Leben zu


sprechen.

c) Személytelen kifejezések

es freut mich –örülök, szeretek


es gelingt mir – sikerül
es tut mir Leid – sajnálom
es gefällt mir – tetszik
es macht mir Spaß – szeret valamit csinálni / szivesen csinál valamit

Es freut mich sehr, mit ihm zu sprechen.

37
übergeben

21
1. Fordítsd le a mondatokat zu + Infinitivvel. (Használd a III. pont kifejezéseit.)

Nehéz új gyakorlatokat megoldani. Érdekes itt élni.


Itt szabad38 fürödni. Könnyű ezt a feladatot megoldani.
Unalmas vele beszélgetni. Nincs időm autót mosni.
Szívesen fekszem a homokban. Mindig sikerül megoldania a feladatot.
Remélem, hogy megkapom a jegyeket. Nem sikerül megelőznöm39 azt a kocsit.
Megpróbáltam csendben ülni. Nincs kedvem veled menni.
Reméli, hogy időben hazaér. Csak most kezdett el dolgozni.
Nehéz vele beszélni. Megpróbálok beszélni vele.
Szívesen eszek a kertünkben. Nincs kedve velünk jönni.
Művészet40 ilyen házikat írni. Nincs kedvetek focizni?
Még nem fejezzük be a munkát. Örül, hogy újra otthon van.

IV. A „zu” helye a mondatban

a) Ha módbeli segédige van a mondatban, a főige és a segédige között áll.

Ich freue mich, dich hier sehen zu können.

b) Ha múlt időben van a mellékmondat – Ebben az esetben zu + Infinitivet, csak Perfektből lehet
képezni, és a „zu” a Partizip Perfekt és a segédige között áll.

Ich freue mich, dich hier gesehen zu haben.

c) Ha elválós az ige, az ige és az igekötő között áll.

Ich habe jetzt keine Zeit fernzusehen.

1. Alakítsd át a mondatokat zu + Infinitives mondatokká!

Ich glaube, dass ich morgen die Prüfung bestehen Sie behauptet, dass sie das Geld verloren hat.
kann.
Ich habe vor, dass ich alles abwasche. Er hofft, dass er sein Haus noch heute verkauft.
Jörg erinnert sich daran, dass er dieses Auto schon Wir freuen uns darüber, dass wir jetzt in die Alpen
mal gesehen hat. fahren können.
Der Angeklagte leugnete, dass er das Auto gesehen Er hat vor, dass er auch meine Geschwister zur Party
hat. einlädt.

38
es ist erlaubt
39
überholen
40
es ist eine Kunst

22
2. A következő igékkel fordítsd le a mondatokat, a megfelelő zu + Infinitives szerkezetet használva.
Figyelj a múlt időre!

pflegen – szokni valamit csinálni vor|haben – tervezni


keinen Bock haben – nincs hozzá kedve bereuen – megbánni
beabsichtigen – szándékozik versprechen – megigérni

8 – kor szoktunk felkelni. Azt tervezi, hogy elutazik a Balatonra. Megígértétek, hogy ebéd előtt hazaérkeztek.
Megbánta, hogy velem jött. Nem állt szándékában visszajönni. Nem volt kedvem bevásárolni. Megbántam,
hogy részt vettem41 a kiránduláson. Délután sétálni szoktunk menni. Megbántad, hogy elvetted feleségül 42? A
szüleim nem szoktak uszodába menni. Nem volt kedve meglátogatni minket. Azt tervezik, hogy elköltöznek
otthonról43. Megígérted, hogy naponta kétszer felhívsz. Nem szoktam éhgyomorra 44 alkoholt inni. Nincs
kedvem most házi feladatot írni.

V. Ige + Infinitiv „zu” nélkül

Vannak olyan igék, melyek vonzhatnak ugyan magukhoz egy másik igét Infinitiv alakban, de
nem állhat mellettük zu, ilyenek a következő igék:

a) Módbeli segédigék Das kanst du dir an den Hut stecken.


b) Lassen Er lässt das noch durch den Kopf gehen.
c) kommen, fahren, gehen Kommst du mit uns Fußball spielen?
d) bleiben Die Schüler bleiben sitzen.
e) lernen/lehren Gizi lern seit 10 Jahren Auto fahren.
f) hören, sehen, Ich höre Vati kommen.
spüren, fühlen

1. Zu + Infinitiv vagy sima Infinitiv? Fordítsd le a mondatokat!

Arra kérnek, hogy hívjam fel ma. Segítesz nekik becsomagolni?


Az orvos járni tanítja a beteget. Jöttök holnap úszni?
Béla csináltat magának egy cipőt. Látod, hogy jön a buszunk?
Arra kér minket, hogy álljunk fel. Hallom, hogy eszel…
Remélem, hogy tudok segíteni neked. Azt tanácsolom, hogy tanulj.
A barátjával megy vásárolni. Hallom, hogy jön a vonat.
Elmegyünk sétálni a Margitszigetre? Érzem, hogy jön a vihar45.
Arra kérjük őket, hogy hozzanak tollat. A kocsiban énekelni kezdett.
Remélem, hogy jövőre újra látom. A kocsi hirtelen46 megállt47.

41
teil|nehmen an + D
42
heiraten + A
43
von zu Hause
44
auf leeren/ nüchternen Magen
45
s Gewitter
46
plötzlich
47
stehen bleiben

23
6. Adjektivdeklination

I. Erős vagy névelőpótló ragozás


A főnév előtt nem áll semmilyen névelő, ezért a melléknévnek kell kifejezni a főnév nemét.

Nominativ guter Wein warme Milch frisches Brot gute Bücher

Akkusativ guten Wein warme Milch frisches Brot gute Bücher

Dativ gutem Wein warmer Milch frischem Brot guten Büchern

Genitiv gunten Weins ! warmer Milch frischen Brotes ! guter Bücher

A határozatlan számnevek után is erős melléknévragozást kell alkalmazni. Ezeket is melléknévként


kell kezelni, azzal a különbséggel, hogy rájuk a táblázatnak, csak a többes számú ragozása érvényes.

viel
mehrer
einig + e/en/er48 z.B.: viele gute Menschen – sok jó ember
wenig einigen reichen Männern – néhány gazdag férfinak

1. Fordítsd le!

jó ember drága ruha


néhány kis tollat kevés zöld nyulat
olcsó nadrágot jó reggelt
néhány könyv három érdekes napot
magas, nagy házak ablakai sok kövér nő
kedves Kati öreg ház
több gyereknek magas szülők alacsony gyerekei

2. Fordítsd le prepozícióval!

világos szobában drága kocsiból


alacsony falra fiatal, ideges emberek fejében
jó barátoknál beteg emberektől
boldog nagymamához kövér kutya mellett
sok férfihoz zöld fától
magas emberek fejére fekete macska előtt
gyors kocsi elé néhány embertől

48
Mivel ezeket is végződést fogja megkapni,
melléknévként kezeljük, a mint a határozatlan számnév.
melléknév ugyanazt a

24
II. Gyenge vagy határozott névelős ragozás

A melléknév előtt határozott névelő áll, ezért a melléknévnek nem feladata, hogy kifejezze a
főnév nemét. Ha a határozott névelő megváltozott ( pl. dem, den,des usw. – tehát nem az
alanyesetnél található der, die das), valamint ha a főnév többes számban áll akkor a melléknév
„en” végződést kap. A többi esetben a melléknév „e” végződést kap.

Nominativ der gute Wein die warme Milch das frische Brot die guten Bücher

Akkusativ den guten Wein die warme Milch das frische Brot die guten Bücher

Dativ dem guten Wein der warmen Milch dem frischen Brot den guten Büchern

Genitiv des gunten Weins der warmen Milch des frischen Brotes der guten Bücher

Gyenge melléknévragozást használunk tehát:

 határozott névelő után – der gute Wein


 mutató névmás után dies/jen+er/e/es/en/em/er – diesen schönen Mantel
 jed+er/e/es/em/er – jedes schöne Haus
 all + e/en/er - alle schönen Häuser

1. Forditsd le!

a kövér férfit a forró vizet


a jó apa gyereke minden érdekes embert
azoknak a sovány férfiaknak a kék tollat
ezt az új szekrényt minden gyereknek
a nyugodt csöndes kutyát ennek a piros kerékpárnak a kereke
az érdekes történet vége annak a fiatal asszonynak
azt a jó zenét minden erős férfinek

2. Fordítsd le prepozícióval!

a kedves embereknél minden szép üzletben


az idős nagymamához a két szép könyv közé
ehhez a szép nőhöz azzal az ideges, érdekes szomszéddal
az ideges kutya mellett a fiatal tanártól
a kék lámpába a szép új vázába
a magas asztalra a kellemes ebédhez
minden izgalmas óra után ezért az érdekes ötletért

25
III. Vegyes vagy határozatlan névelős melléknévragozás

A melléknév előtt határozatlan névelő áll. Ahol az alanyesethez képest változott a határozatlan
névelő, valamint többes számban melléknév „en” végződést kap. A többi esetben a melléknév az
erős melléknévragozásban használt ragokat kapja meg.

Nominativ ein guter Wein eine warme Milch ein frisches Brot keine/meine guten Bücher

Akkusativ einen guten Wein eine warme Milch ein frisches Brot keine/meine guten Bücher

Dativ einem guten Wein einer warmen Milch einem frischen Brot keinen/meinen guten Büchern

Genitiv eines gunten Weins einer warmen Milch eines frischen Brotes keiner/meiner guten Bücher

A határozatlan névelőkön kívül, még a kein tagadószó valamint az összes birtokos névmás (mein,
dein usw.) után vegyes melléknévragozást alkalmazunk.

1. Fordítsd le!

egy kövér férfit a szigorú tanárotok


a nagy asztalunkat egy drága lámpát
egy sovány nőnek az új kocsimat
egy beteg macska egy szép hónapot
egy udvarias eladó egy szorgalmas tanulónak
a drága könyve kedves, kis gyerekünknek
a széles, hosszú utcátok egy új nadrágot se

2. Fordítsd le prepozícióval!

egy új házba a széles utcánkban


egy zöld parkhoz egy érdekes barátnál
idős barátjánál egy kék és egy zöld kocsi között
egy kövér nővel egy magas asztal elé
egy rossz lámpa mellett egy kövér kutyához
egy sovány, magas macskánál egy gyors, piros autóval
egy izgalmas film után egy hosszú éjszaka előtt

3. Fordítsd le mindhárom melléknévragozást használva!

……………………………… (türelmetlen) Menschen warten nicht gern. Wir sind mit ………………………………
(a kész házunkkal) zufrieden.Am Eingang hat uns……………………………… (egy barátságos) Pförtner
begrüßt. Ich esse auch ……………………………… (hideg) Speisen und ……………………………… (friss) Salate
sehr gern. ……………………………… (az idős) Menschen hören nicht gern ……………………………… (hangos)

26
Musik. ……………………………… (kövér) Frauen möchten immer abnehmen. ……………………………… (a
régi barátnőm) macht gerade ……………………………… (egy sikeres) Schlankheitskur.
……………………………… (a hosszú szoknyája) ist nicht mehr modern. ……………………………… (ebben a
borzasztó éjszakában) hat ……………………………… (egy erős) Wind geweht. ……………………………… (az
aggódó) Ehemann hat ……………………………… (a zárt ajtó mögött) ……………………………… (a meleg
szobában) gesessen. Er hat ……………………………… (rossz) Nachrichten erwartet. Er kommt
……………………………… (a beteg lábával) nicht mit ins Kino. Heute bekommen ……………………………… (
a kiváló) Schüler ……………………………… (egy nagy) Belohnung. Herr Schult möchte
……………………………… (egy hideg) Bier trinken, aber ……………………………… (a kedves felesége) bring
ihm immer ……………………………… (meleg) Bier. ……………………………… (sok fiatal) Mädchen möchten
……………………………… (szőke) Haar haben. ……………………………… (az elmúlt év tavaszán) haben wir
……………………………… (sok érdekes) Museen besucht. ……………………………… (a szép) Bilder haben
……………………………… (fehér) Wänden gehangen. Ich habe Peter ……………………………… (egy másik
színház előtt) gesehen. ……………………………… (a kellemes) Abend ist viel zu schnell vergangen.
……………………………… (az elmúlt héten) habe ich nicht gearbeitet. Was erwartest du
……………………………… (ettől a szigorú tanárnőtől)? ……………………………… (sok fiatal és idős) Leute
möchten ……………………………… (egy szép nyugodt) Stadt leben. Das ist ……………………………… (egy jó)
Idee. Wir wohnen ……………………………… (egy nagy családi házban). Jürgen repariert
……………………………… (az új biciklijét). Gertrude schreibt immer ……………………………… (hosszú) Briefe
……………………………… (a kedves) Verwandten. Ich kenne ……………………………… (az új kollégánkat)
noch nicht. Sind ……………………………… (a német) Gäste schon angekommen? Fährt er immer
……………………………… (a sógora gyors kocsijával)? Hier ist ……………………………… (egy kis) Geschenk
……………………………… (a kedves húgom számára). Gefällt euch ……………………………… (a szép nagy
otthonotok)? ……………………………… (szabad napokon) machen wir oft ……………………………… (az egész
családunkkal) ……………………………… (hosszú) Ausflüge ……………………………… (a magas hegyekbe).
Mir gefällt ……………………………… (a barátságos lakásuk). ……………………………… (néhány régi füzet)
habe ich noch ……………………………… (a barna táskámban). ……………………………… (az angol család
nagy házában) wohen vier ………………………………(német) Familien und ……………………………… (egy
magyar) Frau. Dort geht Hans ……………………………… (a második feleségével) spazieren. Der Wagen
gehört ……………………………… (a fiatal) Kollegen. Ich habe ……………………………… (a kedves leveledet)
erst gestern bekommen. Ist ………………………………(a német barátnőtök) schon einmal
……………………………… ( a szép Balatonnál) gewesen? Hast du ……………………………… ( a kedves
barátainkat) schon angerufen? Petra zeigt uns ……………………………… (az új könyveit). Wohin hast du
……………………………… (a fekete pulóveremet) gelegt?

27
7. Konjunktiv II.

I. Jelen idő

A. A feltételes jelen idő képzésére a németben az egyik lehetőség a WÜRDE + INFINITIV


körülíró alak.

ich würde wir würden


du würdest ihr würdet + fahren, essen, trinken usw.
er/sie/es würde sie/Sie würden

Ich würde gern zu euch fahren.

Szivesen elutaznék hozzátok.

B. A feltételes jelen időt képezhetjük az ige Präteritumából is.


a) Gyenge igék – Szabályos igék – A Präteritum alak megegyezik a feltételes mód jelen idővel

Ich lernte gern kochen.

Szívesen tanulnék főzni.

b) Erős igék – Rendhagyó igék – Az ige Präteritum alakját a következő személyragokkal ellátva
feltételes mód jelen idejű jelentést kapunk.
.

ich – e wir – en .
du – est ihr – et
er/sie/es – e sie/Sie – en

Ich ginge morgen zu euch.

Holnap elmennék hozzátok.

Ragozd végig: schreiben, gefallen, laufen, schlafen, bleiben, anrufen,


.
Az olyan erős!!! igék, melyek Präteritum alakjában a, o, u a tőhang, Umlautot kapnak.
.

Ich kam – Ich käme

Ich fuhr – Ich führe

Ich flog – Ich flöge


28
Ragozd végig: fahren, fliegen, sehen, nehmen, bitten, geben, essen, ziehen

Rendhagyó feltételes módú erős igék:

stehen – stünde werfen - würfe


sterben – stürbe empfehlen - empföhle
helfen – hülfe gewinnen - gewönne
beginnen – begönne befehlen – beföhle

Ezeket ritkán használja a német, helyette a würde + Infinitiv alakot lehet alkalmazni.

c) Vegyes igék
A vegyes igék tőhangja e – re változik.

kennen – kannte – kennte


nennen – nannte – nennte
usw.
de: wissen – wusste – wüsste

Összességében elmondható, hogy inkább a würden + Infinitiv alakot szokták a legtöbb igénél
használni. Van azonban pár ige, ahol a würden + Infinitiv helyett az ige Präteritum alakjából képzett
formát használják.
Ide tartoznak a következő igék:

können – könnte
dürfen – dürfte
mögen – möchte
müssen – müsste
sollen – sollte
wollen – wollte
haben – hätte
sein – wäre
wissen – wüsste
es gibt – es gäbe

1. Fordítsd le a mondatokat!

Ha kapnék egy kocsit apától, külföldre utaznék. Elmennék a boltba, ha adnál egy kis pénzt.
Ha vennél nekem csokit, nagyon örülnék neki. Felmásznék a fára, ha nem lennék ilyen lusta.
Ha kérnénk őt, segítene nekünk. Megvásárolnák a házunkat, ha nem lenne ilyen
Ha kevesebbet innál, jobban látnád az utat. drága.
Ha most mennél a boltba, semmit se kapnál. Kellemesebb lenne a beszélgetés, ha nem állnál
Ha repülővel utaznék Londonba, sok időt a lábamon.
spórolnék49 meg. Elvenném feleségül, ha gazdag lenne.
Ha kedvesebb lennél hozzám, kapnál tőlem egy Felhívnám Ágit, ha lenne telefonom.
tollat. Megbüntetne az ellenőr, ha megmondanám
neki a címem.

49
esparen

29
2. Mondd a példa alapján!

Wenn du schnell genug bist, erreichst du den Bus.


Wenn du schnell genug wärest, würdest du den Bus erreichen.

Wenn er früh genug einkauft, bekommt er noch Milch.


Wenn die Schüler wenig lernen, bekommen sie schlechte Noten.
Wenn sie mich verlässt, bleibe ich wirklich allein.
Wenn mir meine Frau bei der Arbeit hilft, bin ich früher fertig.
Wenn das Wetter schön bleibt, machen wir einen Ausflug.

3. Sein vagy haben? Fordítsd le!

Ha lenne elég pénzem, nem dolgoznék itt.


Ha lenne egy jó ötlete, elmondaná nekünk.
Boldog lennék, ha holnap meglátogatna minket.
Ha lenne egy háza, biztos eladná.
Nem késnénk le a vonatot, ha gyorsabb lennél.

4. Fordítsd le a megadott kifejezésekkel!

Wenn ich an deiner Stelle wäre, … Ha a helyedben lennék


Wenn es sich herausstellte,.. Ha kiderülne….
Wenn ich wüsste, Ha tudnám….
Selbst wenn er …. wäre… Még ha…. volna is,….

Ha a helyedben lennék, meglátogatnám őt.


Ha kiderülne, hogy ő lopta el a kocsit, felhívnám a rendőrséget.
Ha tudnám miért tette ezt, most jobban érezném magam.
Még ha a legszebb lány is lenne a városban, nem venném el.
Ha a helyedben lennék, elutaznék a nagynénémhez. Ha tudná, hol lakik, felkeresné50.
Még ha könyörögne51, akkor sem árulnám el52 a titkot53.
Ha a helyedben lennék, még a következő gyakorlatot is megcsinálnám.

5. Alkoss módbeli segédigével feltételes mondatokat.

Ha most fel kellene kelnem, nem tudnék az ajtóig menni.


Ha meg tudnám oldani ezt a feladatot, én lennék Einstein.
Ha meg tudnátok szerelni az autómat, azzal mehetnénk a Balatonra.
Ha az ex – barátnőmről akarna beszélni, keresném a kijáratot.
Ha akarnék németül tanulni, én lennék a legjobb.
Ha el akarnád érni, el tudnád érni őt.
Ha megütné54 a macskámat, két napig a korházban feküdne.

50 52 54
aufsuchen verraten an|schlagen
51 53
flehen s Geheimnis,-e

30
II. Múlt idő

A feltételes mód múlt idő képzése, mely a magyarban a „t, - tt + volna” alakban történik (pl. látott volna,
jött volna stb.), a németben a haben vagy a sein feltételes jelen idejével (hätte/wäre) és az ige Partizip
Perfekt alakjával történik:

Ich hätte gelernt.

Ich wäre gekommen.

1. Fordítsd le!

Segített volna.
Aludtál volna?
Mi történt volna akkor?
Írtak volna egy levelet.
Maradtam volna még.

2. Fordítsd le a mondatokat!

Ha nem jött volna túl későn a barátod, elértük volna a vonatot.


Ha időben55 reggeliztél volna, veled mentem volna.
Ha udvarias lettél volna hozzá, meghívott volna minket a partira.
Ha szeretted volna a macskámat, nem ültél volna rá.
Ha eljöttél volna hozzánk, együtt hallgattuk volna a zenét.
Ha jól felöltöztél volna, nem fáztál volna meg.

3. Tedd át feltételes jelenből feltételes múltba!

Wenn das Buch interessant wäre, würde ich es lesen.


Wenn das Buch interessant gewesen wäre, hätte ich es gelesen.

Wenn du uns besuchtest, würden wir dir Kuchen geben.


Wenn ich genug Zeit hätte, ginge ich oft ins Theater.
Wenn dein Freund an der Reise teilnähme, würde ich nicht mitkommen.
Wenn die Brücke schon fertig wäre, würden wir sie benutzen.
Wenn Józsi mehr lernen würde, würde er nur gute Noten bekommen.

55
rechtzeitig

31
Módbeli segédigék feltételes mód múlt ideje

hätte + Verb + Modalverb


Kettős Infinitiv
Ich hätte viel lernen müssen.
Ich hätte nach Hause gehen müssen.

Mindig a „hätte” –t ragozzuk, a két igét pedig a mondat végére tesszük ragozatlanul.

1. Fordítsd le a mondatokat!

El kellett volna mennetek a boltba.


Fel kellett volna hívnom Pistát.
Meg tudta volna javítani a motort.
Meg akartam volna írni a levelet.
Meg akart volna hívni minket.
Nem kellett volna neki virágot venned.
El tudtátok volna hozni a gyereket.
Nem kellett volna elveszítenie a címet.

Mellékmondatban ( KATI szórendben )

Ha feltételes múlt időben a mellékmondatban módbeli segédige szerepel, akkor a hätte kivételesen
nem a mondat végén, hanem a kettős Infinitiv előtt áll.

Ich weiß nicht, ob er das allein hätte lösen können.


Nem tudom, hogy ezt egyedül meg tudta volna – e
oldani.

1. Fordítsd le a mondatokat!

Azt mondta nekem, hogy nem akart volna velünk jönni.


Tudom, hogy nem akart volna magának házat vásárolni.
A nagymamád azt mondta, hogy nem szabadott volna jégkrémet56 enned.
Senki se tudja, hogy mennyi pénzért akarta volna eladni az autóját.
Évi hallotta, hogy még a legjobb tanuló se tudta volna megoldani a feladatot.

56
e Eiscreme

32
Mintha – als ob/als wenn/ als

A mintha kötőszó után, csakúgy mint a magyarban, a németben is feltételes módot kell alkalmazni.

als ob + KATI
MINTHA als wenn + KATI

als + fordított szórend

1. Fordítsd le a mondatokat a feltételes mód jelen és múlt idejének használatával!

Olyan hideg volt az idő, mintha tél lett volna.


Béla úgy tesz, mintha semmit se tudna.
Józsi olyan arcot vágott57, mintha én loptam volna el a pénzét.
A szomszédom olyan pazarló58 volt, mintha milliomos lett volna.
A tanuló úgy tesz, mintha nem értené a tanárját,
Bözsi úgy tesz, mintha nem látna a megállóban.
Olyan gyorsan futott a WC –re, mintha kergették59 volna.
A vendégek úgy ették a szendvicset, mintha két hete semmit se ettek volna.

Óhajtó mondat – „Bárcsak” – mondatok

Wenn + KATI + doch/nur/ (bloß)

Wenn ich nur eine gut Note bekäme!

Bárcsak kapnék egy jó jegyet,

1. Forditsd le a mondatokat a jelen és a múlt időt használva!

Bárcsak szép lennék!


Bárcsak jönne már!
Bárcsak több pénzem lenne!
Bárcsak tudnám, hogy hol van!
Bárcsak haza tudnák menni!
Bárcsak meg tudtam volna oldani a feladatot!
Bárcsak kevesebbet ivott volna!
Bárcsak korábban haza mentem volna!
Bárcsak lett volna ideje!
Bárcsak külföldre utaznánk!

57 58 59
(ein) Gesicht machen verschwenderisch verfolgen, te, h.t

33
Bárcsak otthon maradtam volna.

8. Relativsatz

A vonatkozó névmással, mint ahogy a neve is mondja, egy korábban már említett személyre, tárgyra
vagy fogalomra utalunk vissza, vonatkozunk, újabb vagy pontosabb leírást adva róla. Ez a magyarban
az aki, ami, amit .., vonatkozó névmásoknak felel meg.
Fontos. hogy a vonatkozó névmásnak számban és személyben egyeznie kell azzal a főnévvel, amelyre
visszautalunk:

Ich sehe ein schönes Mädchen, das eben in den Bus einsteigt.
Látok egy szép lányt, aki éppen felszáll a buszra.

Relativpronomen / Vonatkozó névmások

Nominativ – aki, ami der die das die

Akkusativ – amit, akit den die das die


Dativ – aminek, akinek (részére) dem der dem denen
Genitiv – aminek a, akinek a dessen deren dessen deren

1. Forditsd le mind a négy esetet használva!

Ismered a férfit, aki nyáron kabátot hord?


Nálatok vannak a gyerekek, akiknek csokoládét adtam?
A környéken laknak azok a rokonaim, akiknek a szülei Kanadában élnek.
Emlékszel még a lányra, aki mellettünk lakott?
Hol vannak a vázák, amelyeket ide állítottam?
Azt a kerékpárt adtam oda neki, amelyiknek a kereke lukas60.
Azokról a városokról beszélt, amelyeket ti is láttatok.
A főnök várja a titkárnőt, akinek mindig diktál.
Ismerek egy lányt, aki napjában kétszer borotválkozik.

2. Használd a megfelelő vonatkozó névmást!

In unserem Vorzimmer steht ein alter Schrank, ………….. noch mein Opa gekauft hat. Sie
spricht eben über ein Hochhaaus, ………….. 100 Stockwerke hat. Jetzt kommt dein Freund,
………….. Kinder so böse waren. Neben uns wohnen jene Leute, ………….. Kinder in unserer
Schule lernen. Dort steigen jene Schüler in den Bus ein, ………….. die Lehrerin immer nur gute

60
ein Loch haben

34
Noten gab. Mein Cousin hat ein altes Motorrad, …………..Motor kaputtgegangen ist. Das
Segelflugzeug ist ein Flugzeug, ………….. ohne Motor fliegen kann. Ich habe eine Katze,
………….. immer nur essen will. Wo sind die Gäste, ………….. Mäntel noch im Vorzimmer
hängen? Weißt du was über die Frau, ………….. Kinder jetzt in Kanada arbeiten?

Vonatkozó névmás prepozícióval

Ha a vonatkozó névmáshoz egy prepozíció is társul, akkor a prepozíció megelőzi a vonatkozó


névmást, amelyet nemben, számban egyeztetünk és a prepozíció esetébe tesszük.

Ich besuche meine Ome, bei der mein Bruder wohnt.


Meglátogatom a nagyimat, akinél a testvérem lakik.

1. Fordítsd le a mondatokat!

Látod már a buszt, amire várunk?


Ismered a házat, amely előtt a kocsim áll?
Az utca, amelybe az a kocsi befordul, nagyon régi.
A kert, amelyben olyan sokat dolgoztam, már nagyon szép.
A lány, akivel most beszéltél, a húgom.
A felhőkarcoló61, amely előtt a kocsid parkol, a nagyapámé62.
A férfi, akiről olyan sokat hallani, mellettünk lakik.
A téma, amiről most mindenki beszél, nagyon unalmas.
A lány, akire mindig gondolok, hozzámegy Bélához.

Ha a vonatkozó névmás birtokos esetben áll (mert egy birtokviszonyt fejez ki), akkor nem a
prepozíció esetébe tesszük, hanem meghagyjuk birtokos esetben.

Ich kenne den Mann nicht, in dessen Haus ich wohne.


G! D

2. Fordítsd le a mondatokat!

A nő, akinek a gyerekeire várok, a közelben lakik.


Az autó, amelynek a kerekével játszottál, a szakadékba zuhant63
A nagymama, akinek a protézisével játszottál, holnap jön haza.
Az utazási iroda, amelynek az utazásán részt vettünk, egyre gazdagabb.
A tanárnő, akinek a férjéhez megyünk, megbetegedett.
A kávéfőző, amelybe a hörcsögeidet raktad, tönkre ment.
A kocsit, amelynek a kereke alatt fekszik a sapkája, megpróbálja eltolni64.
A zenész, akinek a hegedűjében egy egér cincog65, ma nem tud aludni.

61 63 64
der Wolkenkratzer,- in die Schlucht fallen (i. weg|schieben
62 65
gehören + D gefallen) piepsen

35
3. Pótold a hiányzó prepozíciót és vonatkozó névmást!

Das Geschäft, ………………. ich jeden Tag einkaufe, ist heute geschlossen. Kennst du den Film,
………………. man so viel spricht? Das Bett, ………………. ich 20 Jahre lang geschlafen habe,
verkaufe ich. Die Tasse, ………………. der Gast trank, ist zerbrochen. Wie geht es deinem
Freund, ………………. Urlaub gemacht hast? Die Stadt, ……………….Straßen wir spazieren, ist
uralt. Meine Verwandten, ………………. ich oft denke, wohnen jetzt in den USA. Wo wohnt die
Dame, ………………. wir so lange gewartet haben. Das ist ein Schnekenhaus, ………………. eine
Schnecke wohnte. Der Schlüssel, ………………. Hilfe ich die Tür öffnete, gehört eigentlich
meinem Nachbarn.

36
9. Partizipien

I. Folyamatos/ jelen idejű melléknévi igenév

a) Módhatározóként

Infinitiv + d – magyarban va, ,- ve,- ván,- vén


Mein Freund schläft immer stehend. – A barátom mindig állva alszik.

b) Jelzőként

Infinitiv + d + melléknév végződés – magyarban ó,- ő

Siehst du die lachende Frau? – Látod a nevető nőt?

1. Forditsd le a mondatokat!

A barátnőm sétálva olvas.


A köhögő férfi itt lakik.
Józsi énekelve cigarettázik.
Játszva dolgozik.
Az olvasó nőnek 3 gyereke van.
A nevető lány tetszik nekem.

II. Befejezett/ múlt idejű melléknévi igenév

a) Módhatározóként66

sein + Partizip Perfekt


Die Tür ist geschlossen. – Az ajtó be van zárva.

66
Ez a szerkezet az németben
az állapotpasszív azaz
Zustandspassiv.

37
b) Jelzőként

Partizip Perfekt + melléknév végződés

Der geschriebene Brief liegt hier. – A megírt levél itt fekszik.

1. Fordítsd le a mondatokat!

Az asztal meg van terítve.


Az ellopott kerékpár az enyém.
Az elolvasott könyv ott van.
A poharak el vannak mosogatva.
Az elhozott vendégek a buszon vannak.
A kép ki van állítva.

III. Beálló/ jövő idejű melléknévi igenév

Lehetőség/ szükségszerűség – andó,- endő, ható,-hető


zu + Infinitiv + d + melléknév végződés
der zu reparierende Kühlschrank – a megjavítandó hűtő

1. Fordítsd le!

egy megjavítandó rádió


a megtanulandó szavak
egy elolvasandó könyv
a megoldandó feladatok
egy megírandó levél

2. Forditsd le mindhárom melléknévi igenevet használva!

az elolvasott könyv egy berendezett szoba a futó sportolóról


az író gyerek az elénekelt dal szövege a virágzó növény
egy feladandó hirdetés egy várakozó utas mellett a megtalált kincsekből
egy képzett orvostól egy megterített asztalon egy állólámpa alatt
a kicsomagolt ajándékban a kiadó szoba egy alvó kutya mögött
az ülő lány fölött egy felépült ház sarkán a megrendelt áruk listája
egy kitakarított iroda egy síró gyerek a megöntözött növények
az értesítendő rendőrség a dolgozó asszony zárt ajtók
a kitöltendő nyomtatványon egy éneklő csapat a növekvő munkanélküliség

38
egy beszélő babával az utazó család poggyásza a megérkezett vendégek
egy ünneplő nyertes barátai az égő gyertya melege sok nevető felnőtt

10. Zu + Infinitiv Konstruktionen

I. scheinen zu + Infinitiv – úgy tűnik, hogy

a) Jelen idő
scheint
Der Professor findet dafür keine Lösung. zu finden - Úgy tűnik, hogy a professzor nem talál
rá megoldást.

b) Múlt idő

scheint
Mein Vater hat gestern viel gearbeitet. zu haben - Úgy tűnik, apám tegnap sokat dolgozott.

1. Fordítsd le a mondatokat!

Úgy tűnik, hogy ma se jön a barátod. Úgy tűnik, nem fél67 a kígyótól.
Úgy tűnt68, hogy Klári nem érzi jól magát. Úgy tűnik, sokat eszik a barátod.
Úgy tűnik, hogy hétfőn nem voltak otthon. Úgy tűnik tegnap megint hazudott.
Úgy tűnik, hogy tegnap mindent megettek. Úgy tűnik nem adták el a kocsijukat.
A barátod fáradtnak tűnik. Úgy tűnik, még nem javította meg az órámat.
Úgy tűnik, túl sokat ivott. A feleséged szomorúnak tűnik.
Úgy tűnik, hogy már felépítették a házat. Ez a hal frissnek tűnik.
Úgy tűnik, hogy eltörted a lábad. Úgy tűnik, hogy tegnap mindent megettek.

II. brauchen zu + Infinitiv – (nem) kell


Többnyire tagadó mondatokban alkalmazzuk, jelentése „enyhébb” mint a müssené vagy a
sollené.

Davor brauchst du keine Angst zu haben. – Nem kell neked attól félned.

67 68
Angst haben vor + Dat Ha a scheinen ige van múlt
időben, akkor annak a Präteritum
alakját szokták alkalmazni.

39
1. Fordítsd le a mondatokat!

Nem kell emiatt idegeskedned!


Nem kell ezt úgy a szívedre69 venned!
Vasárnap nem kell olyan korán felkelnetek.
Nem kell olyan melegen felöltözködnötök.
Azt nem kell neki kétszer mondanod…
Valószínűleg nem kell mondanom, hogy ti is meg vagytok hívva.
Ezért nem kell mindjárt sírnod.
Ezt nem kell megjegyezned70, ez nem olyan fontos.
Valószínűleg nem kell mondanom, hogy nem kell jönnötök nyáron iskolába.
Ma mindent bevásárolok, így a feleségemnek holnap semmit se kell beszereznie71.

III. Haben zu + Infinitiv – Szükségességet fejez ki, Jelentése: kell (sollen és müssen helyett)
A haben zu + Infinitivnél ismerem a cselekvés végrehajtóját (aktív).

Er muss mein Auto noch heute reparieren.


Er hat mein Auto noch heute zu reparieren.

1. Fordítsd le a mondatokat!

Még ma meg kell csinálnod a házidat. A péknek friss kenyeret kell sütnie.
Írnunk kell egy levelezőlapot. Az orvosnak meg kell gyógyítania a beteget.
A mérnöknek meg kell terveznie a házat. Be kell pakolnunk a bőröndbe.
Anyát fel kell hívnod 2- kor. Két levelet kell írnom.
Ki kell takarítanod a szobát. Fel kell húznom az órát.
Be kell fizetnem a pénzt. Fel kell adnia a csomagot.

IV. sein zu + Infinitiv – kell, lehet – A haben zu + Infinitiv – vel ellentétben itt nem ismerem a
cselekvés végrehajtóját. Ez is egyfajta passzív szerkezet, tehát amit a magyarban
tárgyesetben fordítunk, az ennek a mondatnak az alanya.

Das Auto ist nicht mehr zu reparieren. – Az autót már nem lehet megjavítani.
Diese Angelegenheit ist noch heute zu erledigen. – Ezt az ügyet még ma el kell intézni.

1. Fejezz ki lehetőséget és szükségszerűséget a sein zu + Infinitivvel.

Ezt a levelet még ma meg kell írni. Ez a szabály könnyen megtanulható.


Ez alig hihető. Ezt a virágot gyakran kell locsolni.

69
sichD auf Herzen nehmen 70
sichD merken 71
besorgen

40
Ezt a könyvet egyszerűen nem lehet elolvasni. Ez a vers lefordithatatlan.
A magatartása72 nem magyarázható. Az almát alaposan meg kell mosni.
A munkát még ezen a héten be kell fejezni. Az írásod alig olvasható.
2. Haben vagy sein zu + Infinitiv?

A szőlőt alaposan meg kell mosni. A szőlőt alaposan meg kell mosnom.
Ki kell nyitnom az ablakot. Az ablakot ki kell nyitni.
Meg kell szerelnem a kocsit. A kocsit meg kell szerelni.
Fel kell adnom a levelet. A levelet fel kell adni.

V. Ohne dass és ohne zu + Infinitiv

Anélkül, hogy…
Ohne zu – azonos alanyoknál
Ohne dass + KATI – különböző alanyoknál, vagy azonos alanyoknál

Er geht von zu Hause weg, ohne nachher die Tür zu schließen. – Elmegy otthonról
anélkül, hogy utána becsukná az ajtót.
Er fährt das Auto von Peter, ohne dass es ihm Peter erlaubt. – Péter kocsijával jár anélkül,
hogy Péter megengedné.73

1. Fordítsd le a mondatokat ohne dass –t, vagy ohne zu + Infinitiv – et használva.

Belép a szobámba anélkül, hogy kopogna.


Könyveket olvas, anélkül, hogy megértené őket.
Adok neki egy puszit anélkül, hogy megengedné.
Elmegyek a házuk előtt anélkül, hogy észrevenne.
Eljönnek hozzám anélkül, hogy megengedném nekik.
Mindig pontosan érkezem anélkül, hogy lenne karórám.
Megnézi a képeimet anélkül, hogy közben mondana valamit.
Az irodába megy anélkül, hogy elköszönne74 tőlem.

Múlt idő

Ha az „ohne” mondatrész után múlt idő áll, akkor azt a mondatrészt Perfektbe kell tenni, az első
mondatrész pedig Präteritumban van.

Ich stieg aus der Badewanne, ohne meinen linken Fuß gewaschen zu haben. – Kiszálltam a kádból
anélkül, hogy megmostam volna a bal lábamat.

72 73 74
das Verhalten Az ohne dass után lehet Abschied nehmen von +
kijelentő módot is és feltételes Dativ
módot is alkalmazni.

41
1. Fejezz ki előidejűséget Infinitiv Perfekttel!

Béla megint kapot egy ötöst anélkül, hogy tanult volna.


A kollégám fizetésemelést75 kap anélkül, hogy részt vett volna a munkában.
Tudott venni egy új házat anélkül, hogy a régit eladta volna.
Visszavitt néhány könyvet a könyvtárba anélkül, hogy elolvasta volna.
Felvettem az ingemet anélkül, hogy a feleségem kivasalta volna.
A barátom letette a nyelvvizsgát76 anélkül, hogy tanult volna.

VI. anstatt dass és anstatt zu + Infinitiv

Ahelyett, hogy
Anstatt zu – azonos alanyoknál
Anstatt dass + KATI – különböző alanyoknál, vagy azonos alanyoknál

Er liegt den ganzen Tag in der Sonne, anstatt mir zu helfen. – Egész nap napozik ahelyett,
hogy segítene nekem.
Oma hilft ihren Enkelkindern, anstatt dass sie Oma pflegen – Nagyi segit az unokáinak
ahelyett, hogy ők ápolnák nagyit.77

1. Fordítsd le a mondatokat anstatt dass –t, vagy anstatt zu + Infinitiv – et használva.

Az anyósom mindig idegesít ahelyett, hogy segítene.


Hosszú leveleket ír neki ahelyett, hogy felhívná őt.
Mi repülünk hozzájuk Kanadába ahelyett, hogy ők jönnének ide.
A munkanélküli segélyre vár ahelyett, hogy munkát keresne.
Mozival megy Gizivel ahelyett, hogy velem eljönne a színházba.

VII. Célhatározói mellékmondat – um zu + Infinitiv és damit + KATI szórend

(azért), hogy/ a célból, hogy


Um zu + Infinitiv – azonos alany
Damit + Kati – különböző alany / azonos alany

Ich gehe zur Oma, um ihr beim Abwasch zu helfen. – Elmegyek a nagyihoz azért, hogy
segítsek neki a mosogatásban.
Ich gehe zur Oma, damit sie mir etwas kocht. – Elmegyek a nagyihoz, hogy főzzön nekem
valamit.

75 77
e Lohnerhöhung Az ohne dass után lehet
76
die Sprachprüfung ab|legen kijelentő módot is és feltételes
módot is alkalmazni.

42
1. Fordítsd le a mondatokat az um zu + Infinitiv és damit + Kati szórendes szerkezeteket
használva!

Németországba utazok, hogy gyakoroljam a nyelvet.


Gyorsan futunk, hogy elérjük a villamost.
Segítünk a nagyinak, hogy egészséges maradjon.
Az orvos megoperálja a macskámat, hogy sokáig éljen.
Odaadom a fésűmet, hogy fésülködj meg.
Adott nekem egy pofont, hogy jól érezzem magam.
Eljött hozzám, hogy segítsen nekem.
Elmosogatok, hogy anya örüljön.
Felhúzom az órát, hogy nehogy elkéss.
Odaadja a telefonszámát, hogy holnap felhívjam.

Módbeli segédigékkel

Ich gebe dir eine Tablette, damit du besser schlafen kannst. – Adok neked egy tablettát, hogy jobban
tudj aludni.
Ich nehme eine Tablette ein, um besser schlafen zu können. – Beveszek egy tablettát, hogy jobban
tudjak aludni.

2. Fordítsd le a mondatokat!

A testvérem segít nekem, hogy meg tudjam írni a házit.


Sokat alszik, hogy holnap jól tudjon vezetni.
Hogy gyorsabban tudjon futni, mindig keveset eszik.
Becsukom az ajtót, hogy ne tudjon kimenni a kutya.
Megjavítom a kocsiját, hogy meg tudja nyerni a versenyt.
Inkább taxival megyek a repülőtérre, hogy el tudjam érni a repülőt.

43
11. Genitivus Partitivus

Nominativ (k)einer (k)eine (k)eines

Akkusativ (k)einen (k)eine (k)eines + der/meiner/deiner usw. + Főnév tsz.


Dativ (k)einem (k)einer (k)einem
Genitiv (k)eines (k)einer (k)eines

eine der Vasen – az egyik váza


einen der Männer – az egyik férfit

1. Fordítsd le!

az egyik lány az egyik asztal az egyik tanárnő


az egyik férfi az egyik múzeum az egyik hiba
az egyik óra az egyik porszívó az egyik ruha
az egyik hűtőszekrény az egyik ápolónő az egyik óvoda
az egyik motor az egyik lámpa az egyik mikrosütő
az egyik kutya az egyik ház az egyik tanuló
az egyik gyerek az egyik labda az egyik kerékpár

2. Mondd a példa alapján!

Einem der Kinder gebe ich das. – Az egyik gyereknek adom azt.

Az egyik széket megvesszük holnap.


Az egyik regényt megvásárolom.
Az egyik tolvajt már elkapták.78
Az egyik vendéget sörrel kínáljuk79.
Az egyik süteményt megette?
Az egyik kerékpárt megszerelik.
Az egyik nőé ez a táska.

3. Mondd prepozícióval!

In einem der ungarischen Filme spielte sie. – Az egyik magyar filmben játszott.

Az egyik legjobb csapat ellen játszunk.


Egyik unokatestvéremhez elmegyek.
Az egyik legdrágább hotelban laktak.
Az egyik legkényelmesebb kocsival érkezett.
Az egyik barátunkra várunk.
Az egyik kollégámról meséltek egy történetet.

78 79
der Dieb,-e, erwischen, te,h.t anbieten+ D,A

44
Az egyik barátjával beszél.

4. Mondd birtokos névmással!

Einer meiner Freunde hilft mir. – Egyik barátom segít nekem.

Egyik barátnőmet felhivom.


Az egyik könyvemet magammal viszem.
Az egyik tolla itt maradt.
Az egyik gyerekének vesz valamit.
Szükségem van az egyik ruhádra.
Az egyik barátod kocsiját ellopták?
Az egyik kollégájának fáj a feje.

5. Mondd tagadó alakkal!

Keiner der Schüler wusste es. – Egyik tanuló se tudta.

Egyik barátom se volt ott.


Egyik vendégnek se adott süteményt.
Egyik gyerekének se segített.
Egyik mosógép se működik.
Egyik barátjának se írt ezen a nyáron.
Egyik barátnőd se szimpatikus nekem.
Egyik barátom se egészen normális.

45
12. Wiederholungstests

1. Relativpronomen
1. Der Bus, ……. unsere Freunde gekommen sind, war nicht geheizt.
a/ mit den b/ mit dem
c/ an dem d/ mit denen

2. Die Kranke, ……. der Arzt ene Spritze gegeben hat, schläft schon.
a/ dessen b/ dem
c/ für den d/ der

3. Die Theaterstücke, …….die junge Schauspielerin spielt, sind alle interessant.


a/ in dem b/ in den
c/ darin d/ in denen

4. Der Ring, ……. du mir zum Geburtstag geschenkt hast, ist sehr wertvoll.
a/ was b/ welches
c/ den d/ wen

5. Die Frisörin, ……. wir gehen, ist sehr geschickt.


a/ zu der b/ zu deren
c/ zur d/ zu ihr

6. Die Lehrerin, ……. ich die Karte schreibe, unterrichtet Literatur.


a/ deren b/ an der
c/ dem d/ an die

7. Das Auto, ……. Windschutzscheibe zerbrochen ist, steht in der Garage.


a/ dessen die b/ deren die
c/ dessen d/ deren

8. ……. Hilfe braucht, dem helfen wir immer gern.


a/ Der b/ Wer
c/ Dem d/ Wessen

9. Im Büro hörte ich manches, …….dich auch interessieren würde.


a/ was b/ das
c/ wer d/ welche

10. Meine Tante, ……. Wochenendhaus wir Urlaub machten, wohnt in Füred.
a/ in deren b/ in dessen
c/ in derem d/ in dessem

46
2. Vorgangspassiv
1. Der Schweinebraten ….. mit viel Knoblauch …..
a/ ist….. zubereiten worden b/ wird zubereitet
c/ wurde zubereiten d/ ist zubereitet geworden

2. Der abgelaufene Reisepass …..


a/ ist verlängert werden müssen b/ musste verlängert worden
c/ muss verlängert werden d/ hat verlängern müssen

3. Der Kaffee ….. im Mikrowellenherd …..


a/ konnte aufgewärmt worden b/ hat aufgewärmt werden können
c/ hat gewärmt worden d/wird gewärmt können

4. Die Stadtmauer ….. im 12. Jahrhundert …..


a/ ist ….. gebaut beworden b/ wurde ….. gebaut
c/ soll ….. gebaut worden d/ hat ….. gebaut werden

5. ….. du zur Party ….. ?


a/ Bist ….. eingeladen worden b/ Wurdest eingeladen wollen
c/ Hast ….. eingeladen d/ Wirdst ….. eingeladen

6. Aus diesem Stoff ….. kein Anzug …..


a/ kann ….. genäht werden b/ konnte ….. genäht worden
c/ wird ….. genäht gekonnt d/ wurde ….. nähen können

7. ….. der Fernseher ….. ?


a/ Hat ….. eingeschaltet gedurft b/ Darf ….. eingeschaltet werden
c/ Darf ….. einschalten d/ Ist ….. einschaltet werden

8. Die Ausgestellten Gegenstände ….. nicht …..


a/ haben ….. berührt werden b/ sind ….. berührt worden dürfen
gedurft
c/ durften ….. berührt worden d/ dürfen ….. berührt werden

9. a/ Dieser Roman wurde noch nicht vergefilmt.


b/Diesen Roman hat man noch nicht verfilmt worden.
c/ Dieser Roman ist noch nicht verfilmt worden.
d/ Dieses Roman wurde noch nicht verfilmt.

10. Die Ausstellung wird …..


a/ durch Herr Schön eröffnet b/ von Herr Schön geöffnet worden
c/ mit Herrn Schön eröffnen d/ von Herrn Schön eröffnet

47
3. Zu + Infinitiv
1. Ich verbiete euch, mich vor 8 Uhr…..
a/ stören b/ zu stören
c/ zu gestört haben d/ gestört zu werden

2. Die Verkäuferin glaubt, nicht unhöflich …..


a/ zu waren b/ zu gewesen
c/ gewesen zu sein d/ gewesen zu ist

3. Es ist verboten, den Elefanten im Zoo


a/ zu gegessen b/ zu essen
c/ füttern d/ zu füttern

4. Der Beamte freut sich …..


a/ zu versetzen b/ versetzt zu haben
c/ versetzt worden zu sein d/ vergesetzt zu werden

5. Er schämte sich, …..


a/ zu gelügen b/ gelogen zu haben
c/ gelügt zu haben d/ lügen zu gewollt haben

6. Der junge Automechankiker glaubt, alle Autos …..


a/ reparieren zu können b/ zu reparieren können
c/ reparieren zu worden d/ repariert worden zu sein

7. Der Kranke hofft, von seiner Krankheit durch eine Kur …..
a/ geheilt zu haben b/ geheilt zu werden
c/ geheilt zu worden sein d/ heilen zu geworden

8. Es wird gebeten, im Konferenzsaal nicht …..


a/ zu rauchen b/ rauchen
c/ zu rauchen dürfen d/ geraucht zu werden

9. Das Kind hat den Spinat nicht …..


a/ essen gewollt b/gegessen gewollt
c/ gegessen wollen d/ essen wollen

10. Der Biologe behauptete, in Asien viele interessante Schmetterlinge …..


a/ gesehen zu hat b/ gesehen worden zu sein
c/ gesehen zu haben d/ zu gesehen

48
4. Ohne/anstatt/scheinen zu + Inf
1. Er hilft mir immer, ….. ich ihn darum …..
a/ ohne ….. zu bitten b/ ohne dass ….. bitte
c/ ohne ….. gebeten zu haben d/ ohne dass ….. gebittet habe

2. Er hat den Brief in den Briefkasten geworfen, ….. darauf eine Briefmarke …..
a/ ohne ….. geklebt zu haben b/ ohne zu geklebt haben
c/ anstatt ….. zu kleben haben d/ ohne geklebt zu werden

3. Der Spiegel wurde an die Wand gehängt, ohne vorher …..


a/ geputzt zu worden b/ geputzt haben
c/ geputzt worden zu sein d/ geputzt werden

4. Der Mann kaufte eine neue Jacke, ….. seine Frau die alte …..
a/ anstatt ….. gewaschen zu haben b/ anstatt ….. gewaschen hat
c/ anstatt dass ….. gewaschen hat d/ ohne ….. gewaschen zu hat

5. Die Kakteen blühen auch, …..


a/ zu gegossen b/ zu gießen
c/ gegossen zu haben d/ gegossen zu werden

6. Die Kaffeemaschine scheint in Deutschland …..


a/ zu gemacht worden b/ gemacht zu haben
c/ gemacht zu worden sein d/ gemacht worden zu sein

7. Der Zug scheint Verspätung …..


a/ zu hat b/ zu haben
c/ gehabt zu sein d/ zu sein

8. Helga ist blass, sie scheint krank


a/ gehabt zu haben b/ worden zu sein
c/ gewesen zu sein d/ zu ist

9. Dein Freund schein dich nicht …..


a/ erzukennen b/ erkannt zu werden
cerkannt zu haben d/ zu erkannt haben

10. Du scheinst dich im Sommer gut …..


a/ erholt zu haben b/ zu erholt haben
c/ erholt zu hast d/ erholt zu sein

49
Haladó teszt I.

1. Kösd össze a mondatokat a „weil” kötőszóval!

Stefan Heine hat nur sehr wenig Geld. Er ist schon seit 3 Jahren arbeitslos.

Torsten muss morgen sehr früh aufstehen. Sein Zug fährt schon um 5:15 Uhr ab.

Franks Fahrrad wurde gestohlen. Deshalb muss er jetzt zu Fuß zur Uni gehen.

Brunio hat keine Zeit Fußball zu spielen, denn er muss sich auf einen Test vorbereiten.

2. Alkoss Infinitiv mondatokat!

In der Wohnung darf man keine Hunde halten. Das ist verboten.

Der Vorgesetzte will seine Mitarbeiter dazu zwingen, dass sie täglich Überstunden leisten.

Herr Spöker könnte vielleicht seinen Arbeitsplatz verlieren. Davor hat er Angst.

Frau Radlerwitz fährt nicht gern Rad. Das macht ihr keinen Spaß.

Alfons repariert das Fahrrad nicht. Dafür hat er keine Zeit.

Übermorgen fliegen wir für 3 Wochen nach Spanien. Darauf freuen wir uns.

Ich kann seinen Lamborghini für 3000 Euro kaufen. Das hat er mir angeboten.

3. Alkoss passzív mondatokat!

Man darf hier nicht fotografieren.

Man muss die Häuser renovieren.

Man konnte die Aufgabe nicht lösen.

Man half ihnen nicht.

Man muss das Auto reparieren.

Er hat den Stuhl selbst reparieren müssen.

Ihr müsst noch die schmutzige Wäsche waschen.

Die starken Männer mussten die kaputten Tische in den Keller bringen.

Die fleißige Sekretärin muss die lange Reise des Chefs gut vorbereiten.

50
4. Fordítsd le a mondatokat!

Amíg a boltban voltál, keresett valaki telefonon.

Amíg te a Balatonban fürödtél, én napoztam.

Mialatt a pincér megteríti az asztalokat, a szakács elkészíti az ebédet.

Amíg a gyerekek alszanak, az anya rendet rak a lakásban.

Amíg nálunk laksz, alkalmazkodnod kell hozzánk.

Míg elkezdődik az óra, gyorsan átismételhetem a házit.

Mialatt szabadságon voltunk, a barátaink használhatták a lakásunkat.

János reméli, hogy semmit sem felejtett el.

Örülünk, hogy elutaztunk a konferenciára, mert sok érdekeset hallottunk.

Miért kellett tegnap sürgősen Bécsbe utaznotok.

51
Haladó teszt II.

1. Válaszd ki a helyes megoldást. Több megoldás is lehetséges!

1. Ich freue mich, …..


a/ dich zu sehen b/ dass du hier bist
c/ endlich Wochenende zu sein d/ nach Köln mitgefahren zu sein

2. Meine Eltern ….. nicht allein ins Konzert …..


a/ lassen mich ….. gehen b/ erlauben es mir ….. gehen
c/ wollen ….. gehen d/ brauchen ….. zu gehen

3. Heutzutage hat niemand Zeit, mit den Nachbarn …..


a/ zu tratschen b/ plaudern
c/ zu plaudern können d/ zu plaudern

4. Die Palmen im Wohnzimmer ….. diese Woche nicht mehr …..


a/ brauchen wir ….. zu gießen b/ dürfen ….. gegossen werden
c/ lassen ….. gießen d/ haben ….. zu gießen

5. Mein Hausarzt sagt, dass ich den Oberkörper frei machen soll, ….. mich untersuchen …..
a/ damit er ….. kann b/ um ….. zu können
c/ um er ….. zu können d/ damit ….. kann

2. Egészitsd ki a megfelelő vonatkozó névmással!

Ist das der Mann, ….. du zu deinem Geburtstag eingeladen hast?


Wie heißt eigentlich das Restaurant, ….. man so gut bedient wird?
Kennst du die hübsche Frau, ….. sich Thomas schon seit Stunden unterhält?
Warum müssen die Aufgaben, ….. un unser Lehrer stellt, eigentlich immer so schwierig sein?
Der Patient, ….. man heute Nacht operiert hatte, ist heute verstorben.

3. Fordítsd le a mondatokat!

Mikor kell ezt a munkát beadnod? (ab|geben)


Az apát most nem lehet zavarni.
Rendszeresen kell a feladatokat gyakorolnod.
Az autót az utazás előtt alaposan le kell mosni.
Ezt a könyvet nem lehet olyan gyorsan elolvasni.
Az a férfi, aki a sarkon áll, a mi cégünknél dolgozik.
Az a férfi, akit bemutattál nekem, a mi cégünknél dolgozik.
A kerékpár, amivel a barátom a Fertő – tóhoz ment, tízsebességes. ( r Gang , ’’ e )
Az ágyban azt a könyvet olvasta, amit karácsonyra kapott.

52
Péter iszik egy csésze kávét, hogy friss legyen.

Haladó teszt III.

1. Válaszd ki a helyes megoldást. Több megoldás is lehetséges!

1. Elsa hat wieder sehr viel Geld für Geschenke …..


a/ ausgegebt b/ ausgeben
c/ ausgegeben d/ ausgebend

2. Ich kenne keinen Briefmarken ….. Jungen.


a/ sammelnden b/ zu sammelnden
c/ gesammelten d/ gesammelnden

3. Ein gefundenes Goldstück und noch ein Gefundenes Goldstück sind zwei ….. Goldstücke
a/ gefundenes b/ gefundenen
c/ gefundene d/ gefundener

4. In unserer Schule gibt es ungefähr 100 perfekt Englisch und Deutsch ….. junge Talente.
a/ sprechende b/ gesprochene
c/ sprechendes d/ gesprochenen

5. In diesem Raum gibt es …..


a/ einen Zeitung lesenden Mann b/ ein Zeitung lesender Lehrer
c/ eine Zeitung lesende Frau d/ ein Zeitung lesendes Kind

2. Fordítsd le a mondatokat!

 Tegnap a szünetben meglepő történetet hallottam Elzáról.


 A vevőket bosszantották a bolt előtt dohányzó, hangosan nevetgélő eladónők.
 Húsz éve amerikában élő nagybátyám még mindig hibátlanul beszél magyarul, de ott
született gyerekei már csak angolul beszélnek.
 A villamoson jegy nélkül utazó utasoknak büntetést kell fizetni.
 Miután levágta a hajamat, kifizettem a számlát.
 Miután megvettem a házat, be fogunk költözni.

53
Wörterverzeichnis
Start

ab/schicken- elküld
Adresse,-n die –cím
Alles ist klar. – Minden világos/érthető.
Ampel,-n die - közlekedési lámpa
Auslandsbrief,- e der – külföldre szóló levél
beschreiben + Akk – leír
damals- akkoriban
Das klingt wirklich gut. – Ez igazán jól hangzik.
denken an+Akk. – gondol vmire/vkire
erinnern sich an + Akk. – emlékszik vkire/vmire
Es ist spät. –Késő van.
Fahrstuhl,-’’e der - lift
fast –majdnem
furchtbar – szörnyű, félelmetes, borzalmas
hängen- lógat, akaszt,lóg
hin/fahren- oda/utazni
in/im/ auf Urlaub sein– nyaraláson van
in Urlaub fahren- nyaralni megy
interessieren sich für +Akk –érdeklődik vmi iránt
Möglichkeit,- en die -lehetőség
notieren- jegyzetel
plötzlich- hirtelen
setzen sich – leül
stecken – be/dug, be/tesz
tippen auf +Akk. – megérint vmit, tippen (tippel, gépel)
einen Umweg machen – kerülő utat tesz
überlegen- átgondol
vergessen- elfelejt
vergesslich –feledékeny
verpassen- lekési, lemarad
zusammen/zucken- össze/rándul
entsetzt sein- meg van rémülve , megrémült
vergleichen- össze/hasonlít
am Strand sein- strandon lenni
gefallen(ä) +Dat+ Nom - tetszik vkinek vmi
aus/gehen- szórakozni menni
auf/fallen(ä)- feltűnik

Einheit 1

ab/waschen(ä) elmosogat den Abwasch machen-elmosogat


Achterbahn,-en die –hullámvasút
ahnen- sejt, keine Ahnung,- en sejtésem sincs

54
an/halten –megáll(ít)
Augenblick,-e der – szempillantás
aus/ruhen sich -kipiheni magát das Ausruhen -pihenés
aus/steigen –kiszáll
Beamte,-n der – hivatalnok, tisztviselő
beschädigen – károsít, megrongál
besiegen- legyőz
Besitzer(in), - /- nen der/die – tulajdonos
besonders-különösen
Botschaft,-en die – nagykövetség
bügeln- vasal Bügeln das – vasalás
dazwischen- közben, közte, köztük
DDR- Német Demokratikus Köztársaság
deutlich –jelentősen
durchschnittlich – átlagosan
Eintagsfliege,-n die – kérész ,tiszavirág
enden- befejezõdik,zárul, végződik
entscheiden sich für+Akk– vmi mellett dönt
erinnern sich an+Akk – emlékezni vmire
Fall,-’ ’ e der – lebontás, (eset, esés)
feiern- ünnepel
Feuerwerk,-e das – tüzijáték
fixieren auf+ Akk – bámult vmit
Form,-en die – forma,alak
fühlen- érez
gießen- locsol, öntöz
gleichzeitig- egyszerre
Grenze,-n –die- határ
Grenzstreifen,- der – határvonal
gründen- alapít
Halbzeit,-en die – félidő
hätte gern mehr Zeit für +Akk Több időt szeretne vmihez
Hochzeit,-en die – esküvő
Höhepunkt,-e der – csúcspont
im Schnitt – átlagosan
Kunst,-’’e die –művészet
kurios- furcsa, érdekes
Künstler,- der – művész
Lebenszeit,- die - életkor
Liebling,-e der – kedvence vkinek
Machtübernahme,- n die – hatalomátvétel
männlich – férfias, férfi-
Mauer,-n die – fal
Meisterschaft,-en – bajnokság
Meldung,-en die – jelentés
mitten – középen
nämlich – ugyanis
Notarzt,-’ ’ e – ügyeletes orvos
Po,-s der –fenék
preußisch – porosz
quadratisch- négyzetes
reduzieren- csökkenteni

55
Regierung, -en die– kormány
schaffen – megcsinál, alkot, sikerül vmit megtenni
Schlafanzug,-’ ’ e – hálóruha
schmelzen (i) – olvad
Schüler(in),-/ -nen der/ die- diákfiú/lány
Schwangerschaft,-en die – terhesség
springen- ugrani
Staat, -en der – állam
stark- erős, kemény, súlyos schwer- nehéz
statt/finden – megrendezésre kerül
Stau,-s der – (közlekedési) dugó
Strafe,-n die – büntetés
streicheln- simogat
Symbol,-e das – szimbólum, jelkép
Teilzeit,-en die – részmunkaidő
Untersuchung,-en die – vizsgálat ,
Überfall,-’’e -der-rajtaütés
überraschen-meglep
vergehen – múlik, telik
verlassen – elhagy
verwenden- felhasznál
vorher- azelőtt
Wahl,-en die választás
während- miközben während+ Gen. valami alatt(csak időben)
Wahrzeichen,- das – embléma , jelkép
Webdesigner, - der – webtervező
Weltkrieg,- e der –világháború
Wiederaufbau der – újjáépítés
wieder/vereinigen- ismét egységessé tesz
Winterschlaf der – téli álom
Wissenschaftler, - der tudós
Wort,-e das – valakinek a szavai Wort,-’ ’ er das – szó (Wörterbuch)
wundern- csodálatba ejt, meglep
zärtlich – gyengéd, szelíd
in Zeitdruck sein – időszűkében van
Zeitgefühl,- das – időérzék
Zeitgeschichte,- n die – kortörténet
zeitlos – időtlen, időálló
Zeitplan,-’’e – ütemterv
Zeitpunkt,-’’die – időpont
Zeitschrift,-en die – folyóirat
ziehen – költözik, vonul
zum ersten Mal – elsőször
zurück/ziehen – visszavonul, visszahúzódik, visszaköltözik

Einheit 2

ab/heben– levesz Geld abheben


ab/lehnen – elutasít
ab/nehmen –lead, lefogy
ab/sagen –lemond
am Apparat – telefonos beszélgetéseknél így mutatkozunk be

56
am Bahnhof abholen – a pályaudvarról elhoz
an/wenden sich an +Akk – fordulni vkihez
an/zeigen – bejelent, feljelent
Anschluss,-’ ’ e der – csatlakozás
Anschlusszug,-’ ’ e der – vonatcsatlakozás
anstrengend –megerőltető
Antikörper,- der – antitest
Arbeitswelt,-en -die munkavilága
Ärger der- bosszúság
ärgern sich über +Akk – vmin mérgelődik
Aspirin,- das -aszpirin
auf jeden Fall – mindenesetre
auf/fressen- felzabál
aus/füllen- kitölt
aus/lösen-kivált
Ausgleich,- e der - egyensúly
Auszahlungsquittung,-en die – kifizetésibizonylat
beantragen- kérvényez
beeinflussen – befolyásol
beherrschen- ural
Beratung,-en die – tanácsadás
besonders –különösen
bestätigen – igazol
bis spät in die Nacht – késő éjszakáig
Blut das – vér
Bundesland,-’’er das – tartomány
dabei etwas haben – nála van valami
Das ist verboten. Meg van tiltva.
das letzte Mal – utoljára
Das macht mich wahnsinnig, wenn … – Megőrjít, ha ….
Detail,-s das – részlet
deutlich- egyértelmű
die Vermutung haben- az a feltételezése
Diebstahl,-’ ’ e der – lopás
Dienstreise,-n die – szolgálati út/utazás
Ding,-e das – dolog
doch- már (felszólító mondatban)
EC- Karte,-n -bankkártya
ein/geben –megad
Einspruch ein/legen – fellebezés benyújt
entspannen sich-mit Dat -kikapcsol,pihen, ellazul
entsperren- feloldja a zárolást
erledigen- elintéz
erreichbar – elérhető
Es ist viel zu tun. – Sok a teendő
Es macht mich nervös, wenn …– Felidegesít, ha…
Es stört mich, wenn…- Zavar engem, ha ....
Familienstand der – családi állapot
Feierabend,-e der – munkaidő vége
Feuerwehr die – tűzoltóság
fragen sich- magától kérdezi
Fremde der/die ,-n idegen férfi/nő

57
Gang,-’’e der – folyamat, menet
Gänsebraten,- der - libasült
Gebrauchsanweisung,-en die – használatiutasítás
Gefühl haben- az az érzése van
Geheimzahl,-en die – titkos kód
Gerät,-e das – eszköz
Gericht,-e das – bíróság
geschäftlich – üzleti
Gewissen das – lelkiismeret
Gleis,-e das – vágány
höchstens – legfeljebb
Ich muss mal. – Wc-re kell mennem.
in bar – kézpénzben
in die Länge ziehen - sokáig elhúzódik
in Ruhe lassen – békén hagy
inzwischen- eközben
Journalist(in),-en/,-nen – újságíró
kaputt gehen – tönkre megy
Kleinigkeit,-en die - apróság
klingeln- csönget
Konto eröffnen- számlát nyitni
Kontonummer,-n - die - számlaszám
Krankenwagen,- der – betegszállító kocsi
Krankheit,-en die - betegség
Kreißsaal,- ’’e –szülőszoba
Kreuzworträtsel,- das – keresztrejtvény
Kunde,-n der – vevő, ügyfél
Kundenkarte,-n die – vevőkártya
kurzfristig – utolsó pillanatban
kümmern sich um +Akk- gondoskodik vkiről
lächeln- mosolyog
liefern- szállít
Medizin,-en die orvosság
merken –észrevesz
mit den Nerven am Ende sein – ki van
Musterbrief,-e der – mintalevél
nichts zu danken- Nincs mit.
Obststand,-’ ’ e der – gyümölcsös stand
offiziell – hivatalosan
Panne.-n die – defekt
Personalausweis,-e der – személyigazolvány
persönlich- személyes
Portemonnaie,-s das – pénztárca
Protokoll,-e das – jegyzőkönyv
Prozess,-e der –folyamat
Psyche,- n die- lélek
Ratschlag,-’’e der – tanács
Rechnung,-en die – számla
reichen- elég
schicken an+Akk – küld vkihez/vmihez
Schlüssel,- der – kulcs
schriftlich- írásos, írásbeli

58
Schritt,-e der –lépés
schützen-véd
Sitzung,-en die – ülés
spannend- izgalmas
sperren- zárol
ständig- állandóan
Stau,-s der – közlekedési dugó
stehlen +D +Akk – ellop vkitől vmit
Strafzettel,- der - büntetőcédula
Summe,-n die –összeg
Telefongesellschaft,-en die – telefontársaság
Termin,-e der – időpont
Terminplanung,-en die – határidőtervezés, ütemtervezés
Unterschrift,-en die – aláírás
überlegen –átgondol
überall- mindenhol
Überstunde,-n die – túlóra
verabschieden sich- elbúcsúzik
verändern sich – megváltozik
Verbraucher,- der fogyasztó
Verbraucherzentrale,-n fogyasztóvédelmi központ
verlängern- meghosszabít
vermuten- véli
verpassen – lekés
verschieben- eltolt
verschieden- különböző
Versicherungsagent(in),- en/nen der/die – biztosítási ügynök
Verspätung haben- késik
verständnissvoll –megértő
vorlassen – előreenged
wahnsinnig - őrült
Werbeagentur,-en die – reklámügynökség
Werkstatt,-’’en die – műhely
wirken – hat
wissenschaftlich –tudományos
zu/schicken – elküld
zufrieden mit+Dat- elégedett valamivel
Zugbegleiter, - der - kalauz
zwar- noha , ugyan

Einheit 3

achten auf+Akk – vigyáz, figyel, ügyel vmire/vkire


am Anfang – kezdetben
an jemandem vorbei reden- vki mellet elbeszél
an/geben- megad
an/passen sich- alkalmazkodik
an/sprechen- megszólítani
anders – másképp
Angst haben vor+Dat – fél vmitől/vkitől
Anzeige,-n die – hírdetés

59
Art und Weise - mód
auf/machen- kinyit
auf/passen auf+Akk
aufgeschlossen- nyíltszívű, közvetlen
aus/halten(ä)- kitart
Aussage,- n die – kijelentés
beenden- befejez
bequem- kényelmes
berufstätig - dolgozó
Bewerbung,-en die – pályázat
Beziehung,-en die – kapcsolat
Bis ans Ende der Welt – világ végére
Buggy-s,der- babakocsi
Chiffre,-n die – jellige
Da hast du Recht. - Igazad van .
Das kann man so nicht sagen! – Ezt nem mondanám.
Das sehe ich auch so. - Ezt én is így látom.
ehrlich- őszinte
Elektriker,- der – villanyszerelő
entweder…oder … - vagy … vagy ….
erfolgreich- sikeres
Ergebnis,-se das –eredmény
erinnern sich an + Akk- emlékszik vmire/vkire
Erwerbstätigkeit,-en die – foglalkozás,kereső tevékenység
erzählen-(el)mesél
erziehen-felnevel
Es geht um + Akk . Szó van vmiről
Es ist am schwierigsten, zu+inf. A legnehezebb, vmit csinálni.
Es ist wichtig, zu+ inf. – Fontos, vmit csinálni.
Es klappt- egyezik , összevág, klappol, sikerül
Feedback,-s das – visszajelzés
fleißig – szorgalmas
Forschung,-en die – kutatás
Freiheit,-en die –szabadság
Freundenkreis,-e der – barátikör
führen zu +Dat – vezet vmihez
gefährlich – veszélyes
gefühllos – érzéketlen
Geschlecht,-er das – nem
Gesicht,-er das –arc
gießen- öntöz
gleichberechtigt sein- egyenjogúnak lenni
Grund,-’ ’ e der – ok
Hantel,-n die – súlyzó
hassen- utál
Himmelsrichtung,-en die – égtáj
hin und her- ide - oda, összevissza
hinterher/laufen +Dat -vki után futni
hoffen-remél
humorvoll - humoros
Ich bin deiner Meinung. – A te véleményeden vagyok.
Ich habe keine Lust, zu +inf. - Nincs kedvem vmit csinálni .

60
Ich habe nichts zum Anziehen. – Nincs mit felvennem.
Ich stimme dir nicht zu. – Nem adok igazat neked.
Kerzenlicht das –gyertyafény
Kinderbetreuung,-en die – gyermekgondozás
Klavierunterricht,-e der – zongoraóra
kleben- tapad , ragad
Kochtopf,-’’e der – főzőedény
Korkenzieher,- der – dugóhúzó
Krach,-’’e der –veszekedés, cívódás
Kumpel,-s der – haver,barát
Ländervergleich,-e der – az országoknak az összehasonlítása
Landschaft,-en die – táj
lustig- vicces, mulatságos
Machtkampf,-’’e der – hatalmi harc
männlich- férfias
meiner Meinung nach – véleményem szerint
meistens-többnyire
melden sich – jelentkezik
miteinander- egymással
nach/denken über + Akk- elgondolkozik
Objekt,-e das – tárgy
offen- nyíltan
Orientierungssinn, -e der – tájékozódási érzék
peinlich-kínos
Putzeimer,- der – felmosóvödör
Quatsch- hülyeség
Rente,-n die- nyugdíj
schauen auf +Akk- ránéz vmire
Scheidung,-en die – válás
Scheitern das – kudarcba falladás, meghiúsulás
schlimm- rossz
Schneiderin,-nen die – varrónő
schwierig – nehéz
Schwierigkeit, -en die –nehézségek
sinnlos-értelmetlen
staubsaugen- porszívózik
streiten über +Akk- veszekedni vmiről
Teilnehmer,- der - résztvevő
Trauschein,-e der –házassági oklevél
Umgebung,-en die – környék
unbedingt- feltétlenül
unehrlich – tisztességtelen
unmöglich- lehetetlen
Unterschied,-e der – különbség
unterschiedlich- különböző
Untersuchung,-en die – vizsgálat
überreden +Akk - rábeszél vkit
vereinbaren +Akk - összeegyeztet, megegyezik, megállapodik vmiben
vermissen +Akk - hiányzik vki/vmi
versuchen zu +inf. – megpróbálni vmit csinálni
wählen- választ
Wäsche waschen- mosnivalót/szennyest kimossa

61
wegen +Gen. – vmi miatt
weiblich- nőies
werden- válni vmivé
Werkzeugkasten,-’’ der – szerszámos láda
zappen Tv – váltogatja a tévécsatornákat
zärtlich – gyengéd
zu/hören + Dat – meghallgat vkit
Zusammensein das – együttlét

Einheit 4

ab/bauen –felszámol
aktuell- aktuális
an/bauen – termeszt
an/legen- létesít
Angebot,-e das –kínálat
Arbeitsbedingung,-en die – munkafeltételek
aus/rutschen – ki/megcsúszik
Auszubildende,-n der/die – gyakornok
Behandlung,-en die – kezelés (Hand,-’ ’ e die –kéz)
Berufsgenossenschaft,-en die –szakszervezet
bewegen- mozgat
dienstlich- szolgálati , hivatalos
Elternversammlung,-en die – szülőiértekezlet
Entwicklung,-en die – fejlesztés, fejlődés
ergotherapeutisch- munkaterápiás
Ernährung die - táplálkozás
fordern- követel
fröhlich-vidám
Gehstock,-’’e der - járóbot
Gesundheit die – egészség
Glas,-’’er das – üveg, pohár
Grundstück,-e das – telek
gründen- alapít
im Prinzip- elviekben
in schlechten Zeiten – rossz időkben
kaputt- tönkrement , összetört
Kopfverletzung,-en die –fejsérülés
Laube,-n die – lugas, tornác
mieten- bérel
Mitglied,-er das – tag
Natur,-en die –természet
Protokoll,-e das – jegyzőkönyv
Rettungshubschrauber,- der – mentőhelikopter
schneiden sich –megvágja magát
Schnittwunde,-n die – vágott seb
Schrebergarten,- der (külvárosi) konyha/veteményeskert
sorgen sich um +Akk- aggódik
Stahl,-e der – acél
stolpern- megbotlik
Tod,-e der – halál
verändern sich –változik

62
Verein,-e der – egyesület
Verhalten das - magatartás
verletzt werden - megsérül
verrückt - őrült
Zeche,-n die –tivornyázás, dorbézolás
Zweck,-e der – cél

Einheit 5

Abitur,-e das –érettségi


Arbeitsgemeinschaft,-en – munkaközösség
auf jeden Fall- minden esetben
aus/ruhen sich –kipiheni magát
Ausbildugsplatz,-’’e – gyakorlati hely
ausreichend- elégséges
bei/bringen jemandem –vkinek megtanít vmit
bewerben sich um + Akk- pályáznak
Brennholz das – tűzifa
durch/fallen- megbukik
ein/führen- bevezet
einzig- egyedüli
Erfinder,- der –feltaláló
eventuell-esetleg
fest/stellen - megállapít
gemeinsam- közösen
Gesamtschule,-n – iskola, ahol a Haupt-, Realschule és a Gimnázium össze van vonva
Gewalt,-en die –erőszak
Hälfte,-n die – fele
Heizung,-en die – fűtés
im Internet surfen-interneten szörföl
im Lotto gewinnen- nyer a lottón
Inhalt,-e der – tartalom
Jagd,-en die– vadászat
klar/kommen- jól kijön
kümmern sich um+Akk- gondoskodik
Leistung,-en die – teljesítmény
Mauer,- der – kőműves
nützlich- hasznos
Ordnungsdienst,-e der – házirend
räumen- eltakarít,összetakarit
Schlosser,- der – lakatos
Schulfach,’’-er das– iskolai tantárgy
sitzen bleiben- megbukik
träumen von +Dat – álmod(ozni)ni vmiről
ungenügend – elégtelen
unterrichten- tanít
unterwegs sein- úton van
überwachen- felügyel
Verkehrsmittel,- das – közlekedési eszköz
verstecken - elrejt
Verwandte,-n der/die - rokon
vorbereitet sein-felkészült

63
wechseln – cserél
Wunsch,-’’ e -der- kívánság
Zeugnis,-se das – bizonyítvány
zusammen/fassen –összefoglal

Einheit 6

allerdings –kétségtelenül, valóban


an/richten- okoz , csinál
andererseits-másrészt
Anteil,-e der – részesedés ,része vminek
Anzeichen,- das – első nyom, jel, előjel
bedrohen- fenyeget
behaupten- megállapít
Behörde,-n die – hatóság
betragen(ä)- kitesz
ein/stellen- leállít, szüneteltet
einerseits- egyrészt
Einsatz,-’’e der – bevetés
entstehen- keletkezik
Erwärmung,-en die – felmelegedés
Experte,-n der – szakértő
Fähre,-n die – komp
Fernverkehr der – távolsági forgalom
Folge,-n die – következmény
Gebiet,-e das – terület
Gefahr,-en die –veszély
Handeln das- cselekvés
häufig – gyakran
hinweg/fegen- végigseper
Hitzewelle,-n die – hőséghullám
Hochwasser das- árvíz
Höhenlage die –magaslati fekvés
im Vergleich zu + Dat- vmihez képest, viszonyítva
Inuk,-Inuit der –eszkimó
Klimawandel der – klimaváltozás
knapp sein – fogytán van
konzentrieren sich auf +Akk- koncentrál vmire
Kraftwerk,-e das – erőmű
lahm/legen- megbénít
Landwirtschaft die- mezőgazdaság
mangelhaft- hiányos
Meeresspiegel,- der – tengerszint
Merkmal,-e das –ismertetőjegy
mit voller Wucht – teljes lendülettel
Nahverkehr,-der –helyi forgalom
Notdienst,-e der –ügyelet
Oberleitung,-en die – felsővezeték
präsentieren- prezentál,bemutat
rechnen mit+Dat –vmivel számol
Schaden,-’’ der –kár

64
schmelzen(i)-olvad
schuld an +Akk sein –vétkes vmiben
sinken- csökken
sparen-spórol
Spur,-en die –nyom
steigen- emelkedik
streichen- kihúz, kitöröl
Streitschlichter-Gruppe,-n die – vitaklub
Stromausfall,-’’e der – áramkimaradás
Sturm, -’’e der – vihar
Sturmflutwarnung,-en die – önönár/vihardagály figyelmeztetés
Trockenheit,-en die – szárazság
um/kehren-visszafordít
um/stürzen- ledönt, feldönt
Unwetter das – szörnyű rossz idő
verbrennen-eléget
Verkehrsbehinderung,-en die – közlekedési akadály
veröffentlichen – nyilvánoságra hoz
verstärken sich- megerősödik
verursachen- okoz
voraus/sagen- megjósol
warnen –óv
wehen- fúj(szél)
Wetterdienst der – meterológiai szolgálat
Windgeschwindigkeit,-en die- szélsebesség
zählen zu+Dat- vmihez tartozik,vminek számít
zeitweise- egy időre
Zufall,-’’e der – véletlen
zunächst- mindenekelőtt
umweltbewusst- környezettudatos
Zukunft die – jövő idő
gewittrig – zivataros
blitzen- villámlik
sodass – úgyhogy , azzal hogy
bei/bringen- hozzájárul
haltbar- tartós, eltartható
Ursache,-n die – idíték, ok

Einheit 7

Abstand,-’’e – távolság
an/haben + Akk - visel , hord
Angestellte,-n der/die – alkalmazott
anleinen - pórázra köt
arbeiten an+ Dat –vmin dolgozik
auf/passen- ügyel , vigyáz
Aufmerksamkeit,-en die – figyelmesség, figyelem
bedienen- kiszolgál
Belastung,- en die – teher,terhelés
Benehmen das – viselkedés
betreffen- vonatkozik, tetten ér
betreten- belép

65
betreuen- Akk – gondoz, gondoskodik
Brunnen,- der – kút
dumm- buta, ostobe, hülye
Ellenbogen,- der - könyök
empfinden – érez, érzékel
Erfahrung,-en die –tapasztalat
erfreulich – örvendetes
flüstern- suttog
Frechheit,-en die –pimaszság
füttern- etet
Gabel,-n die – villa
gelten für +Akk- vminek számít
Gesellschaft,-en die – társaság
Gesetz,-e das – törvény
Handgelenk,-e das – csukló
Helm,-e der – sisak
knallrot- tulipiros
Kompliment,-e das- bók
liegen an+ Dat – múlik vmin , vkin
Lob,-e das – dicséret
Messer,- das –kés
Missverständnis,-se das – félreértés
montieren – szerel
Müll,-e der - szemét
neidisch auf +Akk – irígy vkire
nicken- bólogat
oberfächlich –felületes
Öffentlichkeit die – nyílvánosság
peinlich – kínos
plaudern – cseveg, fecseg, pletykál
Prominente der/die- hiresseg
Rasen,- der – gyep , pázsit
regelmäßig- rendszeresen
sauer sein auf+Akk –
schämen sich für + Akk- szégyenkezik
schicken – küld
schnippsen—csettint
schütteln – ráz
Sitte,-n die- szokás
Taube,-n die – galamb
teilweise-részleges,részben
tropfen- csepeg
Tüte,-n die –
Umgang mit +Dat – vkivel való bánásmód
unabhängig von +Dat- függetlenül vmitől
unpassend- illetlen
Unternehmen,- das – vállalat
unterschiedlich- különböző
unterstützen- támogat
überzeugen- meggyőz
verbunden mit+Dat- vmivel járó
Verhandlung,-en die – tárgyalás

66
Verlobte,-n der/die- jegyes
Versehen,- das – tévedés, hiba
vertoßen (ö)gegen die Regel (Akk)- megsérti a szabályokat
Vertrieb,- e der – forgalomba hozatal, terjesztés, forgalmazás
verunsichern – elbizonytalanít
Voraussetzung,-en die – feltétel
weder… noch…- sem….sem….
werfen(i)- dob
winken – integet
zu Besuch sein – látogatóban van
zu/nehmen- hízik,növekszik,nõ
zusammen/wachsen- összenő

Einheit 8

Altersheim,-e das – idősek otthona


beschliessen –eldönt, elhatároz
blättern –lapoz
dahin- oda, odáig
Donner,- der –mennydörgés
ein/fallen- eszébe jut
Eintrag,-’’e der – bejegyzés
erträumen sich - megálmodik
fehlen- hiányzik
fürchten sich –fél
Gedächtnis,-se das – emlékezet
in Rente sein- nyugdíjban van
in Tränen aus/brechen – könnyekben kitör
jemanden in Wut bringen – valakit feldühít
Merkbuch,-’’er das- följegyzésikönyv
merken sich(dat) megjegyez
naschen- nassol
plözlich- hirtelen
schimpfen- veszekszik
Schirm,-e der – ernyő
schliesslich- végül
Sorgen machen sich(dat) aggódik
Strich,-e der – vonás
tagelang –naphosszat
unterkriegen – legyőz, erővel lenyel
überlegen – átgondol, megfontol
Vergesslichkeit,-en die –
vermissen –nélkülöz, hiányol
vermutlich- valószínű, feltehető
Vermutung,-en die – feltételezés
verwirrt - zavart
vor/schlagen(ä) – javasol
Wille,-n der –akarat
wühlen – túrkál, túr

Einheit 9

67
an/werben- -toboroz, szerződtet
Ankunft,-’’e – megérezés
auf/wachsen – felnő
Aufenthaltsgenehmigung,-en die – tartózkodási engedély
Aufenthaltstitel,- der - tartózkodás oka
Aussiedler,- der – telepes
befreundet sein mit+Dat – jóban van valakivel/barátságban vn vkvel
begehrt- keresett
begeistert sein- lelkes
begleiten – kísér
belegtes Brot – szendvics
Bergbau,-ten der – bányászat, bányászás
Bergwerk,-e das – bánya
besorgen – ellát, gondoskodik
Denkmal,’’ –er das– emlékmű
dringend- sürgősen
durch/setzen sich – érvényesül
ebenso- ugyanúgy, éppúgy
ein/schiffen sich—behajóz, hajóra száll
eines Tages- egy napon
entschliessen sich – elhatározza magát
erkennen - felismer, megismer
eröffnen – megnyit,
erwachsen- megnő , felnő
Exil,-e das - száműzetés
faszinieren- elbűvöl, magával ragad
Gedicht,-e das – vers, költemény
Glaube,-n der – hit, felekezet, vallás
halbieren- felez
Heimat,- en die – haza
Heimatstadt,’’e die – szülőváros
herrschen – uralkodik
in Empfang nehmen- vmit megkap, átvesz, felvesz
Jude,-n der- zsidó
Jüdin,-nen die –zsidónő
Knoblauchzehe,-n die fokhagymagerezd
Landbesitz,-e der - fölbirtok
mögen an+Dat – szeretni, kedvelni vkiben/vmiben vmit
niesen –tüsszent
Personalberater,- der –személyi tanácsadó
Preisverleihung,-en die – díjkiosztás
Umgangssprache,-n die – köznyelv
unbegrenzt – határtalan
üblicherweise – általában , rendszerint
verfolgen – üldöz
Verfolgung,-en die – üldözés
verlassen – elhagy
verlieben sich in +Akk – beleszeret vkibe
verschlechtern sich- rosszabodik
Vorfahr,-en der – előd
zum Teil- részben

68
zumindest – legalábbis
zurück/kehren – visszatér
zurzeit- pillanatnyilag, jelenleg

Einheit 10

ab/tropfen – lecsöpög
Abgeordnete,-n der /die – képviselő
Abschied,-e der – búcsú
akzeptabel –elfogadható
Aufbau der – felépítés
Aufschwung der – fellendülés
Backpulver, - der – sütőpor
Beamte,- n der/die – tisztviselő, hivatalnok
bestehen aus +Dat- áll vmből
bestimmen- meghatároz
Buchstabe,-n der – betű
darüberstreuen – rászór
ebenfalls – szntén, ugyancsak
Einfluss,-’’e der – befolyás
einigen – egyesít
einstimmig –egyhangúen
einzig – egyedüli, saját, egyetlen
Finanz,-en die – államháztartás, pénzügy
fördern- elősegít, előmozdít
Frieden,- der – béke
Gebiet,-e das – terület
Gedanke,- n der – gondolat
Gerichtshof,-’’e der – törvényszék, bíróság
gerieben – reszelt
Geschmack,-’’e der - íz
Kolatsche,-n die – ízes táska, fonottas kalács
Komission,-en die – bizottság
Konditor,-en der – cukrász
Kringel,- der – perec
Landwirtschaft,-en – mezőgazdaság
leiden unter + Dat – szenved vmitől
an+Dat- betegsegben szenved
Mitgliedsland,-’’er das–tagország
orientieren sich an +Dat – vmi alapjan orientálódik
präsentieren – bemutat
Prinzip,-ien das – elv
Regierungschef,-s der –kormányfőelnök
Richtlinie,-n die – irányelv
steif – erős , kemény
Steuer,-n die –adó
teil/nehmen an +Dat – részt vesz vmin
träumen von + Dat – álmodik vmiről
umgekehrt –fordítva
Unsumme,-n die – hatalmas összeg
unter/schätzen –alábecsül

69
Unterzeichnung,-en die – aláírás
übersetzen –lefordít
Verfassung,-en die – alkotmány
verhindern – megakadályoz
verrühren- elkever
versammeln sich – összegyűl
vertreten – képvisel
von Anfang an – kezdetektől
vor/stellen akk– bemutat valakit
Währung,-en die – valuta
zuständig für +Akk – illetékes , felelős

70

Das könnte Ihnen auch gefallen