Sie sind auf Seite 1von 3
2. BUILDING WORK DETAIL DRAWING
2. BUILDING WORK DETAIL DRAWING
2. BUILDING WORK DETAIL DRAWING
2. BUILDING WORK DETAIL DRAWING
2. BUILDING WORK DETAIL DRAWING
2. BUILDING WORK DETAIL DRAWING

Aktividade ne’ebe ami halo iha parte Building work detail drawing mak

hanesan tuir mai ne’e:

Dezeñu ba Detaillu KonstrusaunBuilding work detail drawing mak hanesan tuir mai ne’e : Lee dezeñu Halo Inspeksaun ba Prosessu

Lee dezeñuhanesan tuir mai ne’e : Dezeñu ba Detaillu Konstrusaun Halo Inspeksaun ba Prosessu servisu iha Terrenu

Halo Inspeksaun ba Prosessu servisu iha Terrenuwork detail drawing mak hanesan tuir mai ne’e : Dezeñu ba Detaillu Konstrusaun Lee dezeñu Halo

Halo relatoriu semanalmak hanesan tuir mai ne’e : Dezeñu ba Detaillu Konstrusaun Lee dezeñu Halo Inspeksaun ba Prosessu

1. Building Work Detail drawing mak hanesan aktividade ida ne’e ami halo iha

eskritoriu kontraktor hodi Dezeñu ba detaillu estrutura nian

ne’ebe presija i dezeñu fila fali ba dezeñu ne’ebe planeadu ona husi Konsultor,

dezeñu ne’ebe hodi fasilita ba traballador sira ne’ebe servisu iha terrenu, fasil

atu hare no halo tuir.

iha Konstrusaun,

2. Bazeia ba Dezeñu ba Konstrusaun iha projetu refere utiliza Padraun ka

Estandarte JIS “Japanese Industri Standard”.

Aktividade ne’ebe ami halo iha parte Dezeñu ba Detail Konstrusaun mak hanesan

tuir mai ne’e:

Dezeñu ba Detaillu KonstrusaunDezeñu ba Detail Konstrusaun mak hanesan tuir mai ne’e: Lee dezeñu Halo relatoriu semanal Halo Inspeksaun

Lee dezeñumak hanesan tuir mai ne’e: Dezeñu ba Detaillu Konstrusaun Halo relatoriu semanal Halo Inspeksaun ba Prosessu

Halo relatoriu semanalmak hanesan tuir mai ne’e: Dezeñu ba Detaillu Konstrusaun Lee dezeñu Halo Inspeksaun ba Prosessu servisu

Halo Inspeksaun ba Prosessu servisu iha Terrenuba Detail Konstrusaun mak hanesan tuir mai ne’e: Dezeñu ba Detaillu Konstrusaun Lee dezeñu Halo relatoriu