You are on page 1of 4

KABANATA III

DISENYO AT PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK

Upang maisakatuparan ang layunin ng pag-aaral na ito, ang mananaliksik

ay nagsagawa ng angkop na pamamaraan. Isinakatuparan ang mga sumusunod

na hakbang.

Disenyo ng Pag-aaral

Palahad at palarawan ang ginamit na pamamaraan sa pagsusuri. Dahil sa

pamamagitan ng pakahulugang ito, lubos na maunawaan ang kahulugan at diwa

ng mga piling akda at tuloy maiibigan ng babasa, makikinig at sinumang

tutunghay nito.

Mga Respondente

Napili na gawing respondente sa pananaliksik ang lahat ng mga mag-

aaral ng ika-4 na grado ng Binanuahan Elementary School, Taong Panuruan

2015-2016 na ang respondent mula sa mga lalaki ay nasa 49 na mag-aaral at

mayroon 53 na respondenteng babae. Sa kabuuan mayroon 102 na mga mag-

aaral na sasagot sa mga talatanungan kaugnay sa pag-aaral.

Paraan ng Pananaliksik

Gumamit ng ilang hakbang ang mananaliksik upang maisakatuparan ang

layunin ng pag-aaral na ito. Una ay ang pagpili, kasunod ang paglikom. Ang

mananaliksik ay bumasa ng mga akdang pampanitikan sa aklat, magasin at

internet, napagtuunan ng pansin ang mga napapanahong akda na maaaring

gumising sa isipan ng mga mag-aaral at kung gagamitin bilang pagpapalawak ng

kaisipan sa larangan ng pagtuturo bilang kagamitang pampagtuturo. Ang mga


akdang pampanitikan na napili bilang halimbawa sa mga uri ng panitikan pinili

ng mananaliksik na siyang ginamit upang maging epektibo sa pagtuturo at sa

paglalahad ng mga istratehiya. Pinili ng mananaliksik ang mga uri at anyo ng

panitikan na babagay sa mga babasa nito di lamang sa sariling Filipino kundi

maaari pang gamitin sa ibang asignatura tulad ng Edukasyong Pagpapahalaga

at Araling Panlipunan.

Instrumento ng Pananaliksik

Unang nilikom ng mananaliksik ang mga anyo at mga akdang

pampanitikan, pumili lamang siya ng tig-iisang akda na nanggagaling sa aklat,

internet at mga magasin na sinulat ng isang ng mga batikang manunulat. Napag-

alaman ng mananaliksik na ang mga bawat akdang napili ay may kaugnayan sa

panitikan, noong unang panahon na maaaring uriin sa paksa at diwa na ang mga

akdang napili ay tungkol sa pag-ibig sa bayan at pagsinta, at ang pangalawa ay

sumasaklaw sa napupunang takbo ng buhay sa pang-araw-araw at paghahanap

ng katugunan sa mga suliraning bumabagabag sa tao sa kasalukuyang

panahon.

Ang mananaliksik ay sinipat na mabuti ang mga piniling akda ng

pinakadiwa nito upang maiugnay ito sa iba’t ibang larangang uugnayan.

Binigyan ding pansin ang istilong ginamit ng may-akda upang madaling

maiugnay sa mga sariling ginagamit na aklat sa paaralan.

Istadistikal na Tritment ng Datos

Gaya ng nabanggit sa unahan, ang mananaliksik ay sinuri ayon sa

pagpapahalaga, pagmamahal at pagkilala sa bayan, pagpupuri sa kabayanihan


ng mga Pilipino, paghanga sa likas na yaman, pagpapanatili ng halagang

pantao, pagpapaunlad ng unang wika at nang Wikang Filipino, pagmamalasakit

sa kulturan at kapaligiran lalo na mga akdang tuluyan at patula.

Ang mananaliksik ay gagamitin ng mga sumusunod na palarawang

istadistika sa pag-aaral na ito upang masagot ang mga tanong sa pag-aaral:

Pagbilang (Frequency Count). ginamit sa pagtally ng bilang ng mag-aaral

sa unang baitang sa sumusunod na aspek: kasarian, gulang, katayuang

ekonomiko, edukasyon ng magulang at bilang ng magkakapatid; batay sa antas

ng kasanayan, masteri performans at sa antas ng kaalaman at kasanayan,

kaugnay sa pagkatuto ng wika at panitikan gamit ang mother tongue.

Pagbabahagdan (Percentage). Ang bahagdan ay ginagamit sa lahat ng

baryabol na binanggit upang malaman ang porsyento o bahagi ng mga sabjek na

kabilang sa bawat isa.

Gumawa rin ng “tally”, Tabyulasyon at pagkuha ng “porsyento” sa mga

sagot sa aktwal na talatanungan. Ang pormulang ginamit ay:

R
P = --------- x 100
N
Na kung saan:
P = porsyento o percentage
R = bilang ng mga sagot
N = bilang mga respondyente
100 = Konstant
Samantalang ang weighted mean ay:
TWF
WM = -------------------------
N

Kung saan : WM = weighted mean


TWF = total weighted frequency
N = Kabuuang Respondent
Sa pagtukoy ng pagkakaugnay ng propayl ng mga mag-aaral sa antas ng

kanilang kaalaman at kasanayan sa apat makrong pakikinig, pagsasalita,

pagbasa at pagsulat ang istadistikang gagamitin ay ang chi-square4.

Ang pormula ay :
(O – E)2
X2 = ∑ ----------------------------
E

Kung saan: X2 = the Chi-Square test


O = the observed frequencies
E = the expected frequencies

Iskor at Interpretasyon

99 -100 = Napakahusay
94 – 98 = Sobranghusay
89– 93 = pinaka Mahusay
82– 88 = mahusay
76– 81 = katamtaman
75- 70 = Di-mahusay

Ang T-Test ay ginamit sa pagkumpyut ng pagkakaugnay ng baryabol sa

pagbasa nang tahimik, pagsalita, pakikinig, pagsulat, at propayl ng mga mag-

aaral sa Ikaapat na Baitang. Ginamit ang T-Test upang mabatid ang

mahalagang kaugnayan ng mag-aaral sa antas ng kaalaman at kasanayan sa

wika at Tulang Bikol gamit ang mother tongue.

Scale Range Interpretation


5 4.50 – 5.00 Pinakamataas
4 3.50 – 4.49 Mataas
3 2.50 – 3.49 Katamtaman
2 1.50 – 2.49 Mababa
1 1.00 – 1.49 Pinakamababa