Sie sind auf Seite 1von 1

Mir klääve am Lääve Text: Thomas Richard Engel,

»¡•§
Günter Lückerath, Hartmut Prieß,
Wilhelm Schnitzler, Peter Schütten, Ernst Stoklosa
q Musik: Trad., Bearbeitung: Werner Dies

## 3 D j j Œ
& 4 œ. œ.
G A7 D

œ œ œ œ œ œ. œ œ ˙. œ

##
1. Strophe
j j
& œ œ ‰ œ ∑ Ó
D A7

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ .
œ œ œ
Wenn mer mor - je kei Bier mih kritt, weil et kei Was - ser jitt,
#
& # j j ‰ ‰ œj œ . œj œ ˙ . œ Œ Œ Ó
D

œ œ œ. œ œ œ œ
wenn et mor - je kei Fleisch mih met Ää - pe - le jöv,
## j
& œ œ œ j ‰ ‰
A D A7
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
dat wör e Ver - häng - nis, wör wie em Je - fäng - nis,

## j D j ‰ Œ Œ Œ Œ
& œ œ. ‰
G A7 D

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
d'r An - fang vum Eng, doch met uns läuf dat nit.

##
Refrain
&
D
j j ‰ œ œ j A7
j‰
œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ
œ œ œ
Denn mir Köl - sche, mir klää - ve wie d'r Dü - vel am Lää - ve
#
& # j
œ œj
‰ ‰ j œ. j ˙. œ Œ Œ Œ Œ
D

œ œ. œ œ œ œ œ
uns Köl - sche nimmp kei - ner e - jal wat och weed.
## j
& œ œ œ j ‰
A7 D A7
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
Dä Spaß für ze - laa - che, dä Bock jet ze maa - che,

## j
& j‰ Ó
D G A7 D

œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
mir klää - ve am Lää - ve, uns kritt kei - ner klein.

2. Strophe 3. Strophe 4. Strophe


Wenn ihr meint, dat dä janzen Un wenn ihr meint, dat et sech'rer Un wenn irjendwer sät, für
Dreck Platz do am Himmel hätt' weed, wemmer jet rüsten deit, uns Äd wör et längs ze spät,
wenn ihr meint, unsre Bösch wenn ihr meint, wä am un wenn irjendwer meint,
wör noch kräftich jenoch, lauteste schreit, wör em Räch, et wör alles am Eng,
dann dot noch jet schwade, dann haut üch de Köpp en, dann dot üch verschanze,
e paar Jöhrcher wade, domet mer üch loss sin, doch gläuvt uns, mer pflanze
dat mät nix, ihr schafft et, denn ohne üch kumme mer noch hück e jung Bäumche
nur uns schafft ihr nie. vill besser zeräch. met Woozele en.
Refrain Refrain Refrain ( 2 mal)